close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Армысың, әз Наурыз!

код для вставкиСкачать
О К1ТАПХАНАДА
АРМЫСЫН, ЭЗ- НАУРЫЗ!
Наурыз - ежелп заманан келе жаткан жыл бастау
мейрамы, бул кектемнщ бейнеа, табигаттьщ, жалпы
TiprnmiicriH жацаруы. Бул кун1 6 i 3 вткенд1 кортындылап,
болашакка жоспар курамыз, ез дамуымыздыц жаца
сатысын непзж саламыз. Жылдыц басы саналатын
улттык мереке де 6 i 3 f l i n ютапханамызга
Kenin жегп.
Осы мереке карсанында С.Сейфуллин атындагы орталык
калалык ютапханада ?Армысыц, эз- Наурыз!? атты
адеби - музыкалык кеш болып егп. Наурыз мейрамын
лайыкты атап етуге улкен кемек керсеткен ак жаулыкты
ажелер1М1з, балалар ,енер мектебМч устаздары,
?1 жалпы 6 m i M беретЫ казак
орта
мектебЫщ
устаздарымен окушыпары жэне барлык т о п т а в белсенд!
гатапхана окырмандары.
Шыгыстык данышпандар Махмут К^шкари, Абу
Райхан Бируни, в.Фердоуси, О.Хаямнан бастап казактын
Абай,8лихан,Ахмет,М1ржакып,Секен сынды гуламалары
да наурыз туралы еибектер.влендер, жаксы сездер
жазып калдырган. Б|здщ де жас акындарымыз кур алакан
келген емес. Сондай-ак, Мук1м
Мадина мен
Жартыбаева
Аяулымда осы улы кунге арналган
елендерЫ сыйга тартты.
Ата - бабаларымыз мыидаган жылдан 6 e p i
мерекелеп келе жаткан Наурыз мерекеа туралы
жастардыц тацым кекжиепн к е н е й т у , халкымыздыц
умыт калган салт - дэстурЫ кайта жаигыртуга улес
косу
максатында ютапханамыздыц
балалар
ютапханасынын мецгеруиНа ^.Турманова ? беакке салу?
p a c i M i H K e p c e r r i . Кеш соцында каламыздын K Y P M e r r i
азаматы О.С. Шайхинадан бата сурап, наурыз тойына
гана тэн, кепишл1кке арналган мерекелж тагам - ?наурыз
кеже? усынылды.
Орталыц
мтапхана
I
Автор
library.karazhal
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
81
Размер файла
69 Кб
Теги
наурыз
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа