close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Подорож до країни Геометрії; подорож до родини Куба

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №2, 2014 Захоплива подорож у пізнання геометричних форм, що нас оточують Автор: Наталія Сосницька
2
2014
ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ
Методичні
рекомендації
ДІТИ З
ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
Інтеграція в соціум
НАВИЧКА
ЧИТАННЯ
Прийоми
формування
ПОЕЗІЇ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
Читання, 3-й клас
МНОГОКУТНИКИ
Математика,
1-й клас
ФІЗКУЛЬТ­
ХВИЛИНКИ
Дидактичні вірші
КАРУСЕЛІ МРІЙ
ДИТЯЧИХ
Сценарій свята
Як же весело нам зиму проводжати —
Весну з квітами й птахами закликати!
Журнал “Учитель початкової школи” — ваш незамінний помічник!
Увага! Щоб заощадити, протягом березня та квітня оформіть передплату
на сучасний фаховий журнал “Учитель початкової школи” на всі місяці до кінця 2014 року
за цінами першого півріччя.
Читайте у наступних номерах 2014 року:
99Рекомендації фахівців щодо роботи за новими програмами та підручниками.
99Орієнтовні календарні плани для 3-го класу з усіх предметів.
99робота методичної служби різних рівнів: організація і проведення методичних
об’єднань, консультаційно-інформаційна робота тощо.
99Нормативно-правові документи.
99Система роботи з підготовки дітей до державної підсумкової атестації.
99Зразки контрольних робіт і тестових завдань за новими програмами.
99Розробки уроків з усіх навчальних предметів.
99Методика використання інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій.
99Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору початкової
­освіти: робота з дітьми, оформлення класних приміщень тощо.
99Робота з батьками: збори, консультації, поради фахівців.
99Розробки виховних заходів та конкурсів, сценарії свят.
Індекс 89869
Вартість примірника
лише 26,78 грн!
Передплатити журнал “Учитель початкової школи”
можна на пошті або на сайті www.presa.ua
ня
резня та квіт
е
б
м
го
я
т
о
р
П
ь журнали
передплатіт
півріччя
міль” на ІІ
ж
Д
“
і
”
Ш
“УП
3 грн.
ою лише 183,2
екті за цін
у компл
авдання
Передплатити журнал “Джміль” можна
на пошті або на сайті www.presa.ua
ки
и
Репродукції картин
Творчі з
ум
ро
и
зд
Вартість примірника
лише 18,63 грн!
і ігр
ро
Індекс 40295
-у
и-
Jmil.com.ua
На ньому ви можете знайти:
цікаві матеріали для розвитку дітей,
електронні додатки до журналу,
умови конкурсів та акцій.
іні
сід
Увага! Розпочинає роботу сайт журналу “Джміль”
ім
альн
Бе
вив
ан
іди
Роз
ов
сл
егр
до
Інт
ві
ка
Кожна рубрика журналу спрямована на розвиток
логічного та образного мислення,
чіткого доказового мовлення,
творчих здібностей,
пізнавальних інтересів,
уміння вчитися.
Ці
“Джміль” — надійний помічник творчого вчителя
4
Індекс 6860
2
№ 2014
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Зміст
Актуальні проблеми
3 Ніна Андрусич
Відлуння суспільних конфліктів
у дитячих серцях
Психологічна служба
7 Олена КОНОНКО
Плекати особистість —
головна місія вчителя
Параметри особистісного зростання учня
Спеціальна освіта
10 Ірина ПИВОВАРОВА
Діти з особливими потребами:
інтеграція в соціум
Сучасні освітні технології
Мови і літератури
14 Марина ДУЛЬСЬКА
Читаємо легко, з бажанням
Ефективні прийоми
формування навички читання
18 Марина ДУЛЬСЬКа
Бджолина сім’я
Урок читання в 1-му класі
Мови і літератури
20 Лариса БОНДАР
Cила і велич поезії
Тараса Шевченка
Урок читання у 3-му класі
Природознавство
23 Світлана ПРИХОЖАЙ
Гриби: рослини чи тварини?
Урок природознавства в 3-му класі
Математика
26 Наталія СОСНІЦЬКА
Подорож до країни Геометрії
27 Наталія СОСНІЦЬКА
Подорож до родини Куба
Урок у 1-му класі
Зміст
Нехай звучать пісні веселі
Про мрій дитячих каруселі!
(Надіслала Н. Нарчинська, СШ № 1, м. Жашків, Черкаська обл.)
В к л а д к а Інструктивно-методичні матеріали
щодо контролю та оцінювання
навчальних досягнень учнів
початкових класів загальноосвітніх
навчальних закладів
(Додаток до листа Міністерства освіти і науки
України від 28 січня 2014 р. № 1/ 9–74)
Проектні технології
Позакласна робота
32 Надія ПИНКА
У пошуках незвичайного
Проекти у позакласній роботі
34 Надія ПИНКА
Котики
Проект для учнів 4-го класу
Здоров’язбережувальні технології
Свята і розваги
30 Людмила СТАРЧЕНКО
Для швидкого відпочинку
проведем фізкультхвилинку!
Фізкультхвилинки у супроводі дидактичних віршів
36 Наталія НАРЧИНСЬКА
Каруселі мрій дитячих
Сценарій родинного свята
На 1-й сторінці обкладинки: фото надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 2 (11), лютий 2014
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Орел, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 24.01.2010 р. Підписано до друку 26.02.2014.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2337. Зам. 140270.
© Видавництво “Світич”, 2014
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Математика ПОДОРОЖ до КРАЇНИ
ГЕОМЕТРІЇ
Наталія СОСНІЦЬКА, учитель початкових класів,
СЗОШ І ст. № 14 з поглибленим вивченням англійської
мови, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
змістова лінія “Просторові відношення. Геометричні фігури” червоною
ниткою проходить крізь різні теми курсу математики у початковій школі. І це
не випадково.
Подивіться уважно: все навколо — геометрія! Сучасні будинки і мости, автомобілі і літаки,
дизайн квартир і побутові прилади, навіть рекламні ролики… Тому розуміння властивостей геометричних фігур сьогодні потрібне різним фахівцям: конструкторам і дизайнерам, вченим і технологам та багатьом іншим.
Тож здійсніть разом з дітьми захопливу подорож до країни Геометрії!
Особлива роль у засвоєнні азів геометрії відводиться початковій школі, бо саме молодшим школярам притаманні образність мислення і нестримна
фантазія. Саме ці знання з геометрії є основою подальшого її вивчення у старших класах. геометрія є
ефективним засобом розвитку творчих здібностей
учнів, формування у них чуття гармонії та художньографічної культури. Окрім того, геометрія допомагає вивчати інші розділи математики. використання
геометричних фігур замість буквених позначень унаочнює і дозволяє краще зрозуміти закони арифметики, схеми розв’язання сюжетних задач, алгебраїчні
формули, правила обчислення рівнянь.
головні завдання наскрізної змістової лінії “Просторові відношення. Геометричні фігури”:
yy розвивати просторові уявлення, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати;
yy формувати уявлення про геометричні фігури
на площині та у просторі, їх елементи, істотні
ознаки і властивості;
yy формувати практичні уміння креслити геомет­
ричні фігури від руки та за допомогою креслярсь­
ких інструментів, а також моделювати й конструювати геометричні фігури;
yy навчати зіставляти зображення геометричних
фігур з навколишніми предметами.
чинною програмою визначено обсяг знань та
вмінь, який повинні мати учні на кінець навчального
року.
1 клас:
yy розпізнають геометричні фігури на площині —
многокутники (трикутник, чотирикутник, п’яти­­
26
yy
yy
yy
yy
кутник, шестикутник), круг — та у просторі (куб,
куля, циліндр), елементи геометричних фігур
(вершина, сторона);
зіставляють зображення геометричних фігур
з формою навколишніх предметів;
будують геометричні фігури з підручного
матеріалу;
описують геометричні фігури, називають їх
ознаки;
класифікують геометричні фігури за певними
ознаками.
2 клас:
yy розрізняють многокутники (трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник) та їх елементи
(вершина, сторона, кут);
yy позначають геометричні фігури буквами ла­
тинського алфавіту, називають ці літери;
yy пояснюють належність геометричної фігури
до певного виду многокутників;
yy виділяють геометричні фігури на кресленні;
yy моделюють геометричні фігури з підручного матеріалу, конструюють з інших фігур (трикутників,
чотирикутників тощо);
yy знають визначення прямокутника та квадрата,
властивості протилежних сторін прямокутника;
yy розуміють, що квадрат — це прямокутник,
у якого всі сторони рівні;
yy вимірюють довжину сторони прямокутника;
yy будують прямокутники на аркуші в клітинку;
yy розрізняють коло і круг за істотними ознаками,
знають їх елементи (центр, радіус, діаметр), визначають ці елементи на зображенні.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 2
Математика
3 клас:
yy визначають елементи многокутника (сторона,
вершина, кут);
yy розпізнають прямокутник за характерними
ознаками, будують його із заданими довжинами
сторін за допомогою креслярських інструментів, застосовують властивість протилежних сторін прямокутника у практичних завданнях;
yy класифікують многокутники за ознаками;
yy розрізняють коло і круг, визначають елементи
кола і круга (центр, радіус, діаметр) та позначають їх, будують коло і круг із заданим радіусом
за допомогою циркуля.
ор
е
П ря
мокутни
ків
Річ
ка
Лі
н ій
З метою систематизації знань з геометрії доречно
час від часу проводити узагальнювальні уроки. Так,
наприклад у 1-му класі наприкінці осені доречно провести урок-подорож до країни Геометрії, на якому
розглядають многокутники. В основу уроку покладено сюжет дидактичної казки, у якій діти потрапляють на гостину до родини Квадрата.
Карта країни Геометрії
м
4 клас:
yy розрізняють геометричні фігури на площині за їх
ознаками;
yy знають визначення прямокутника, квадрата та їх
істотні ознаки; використовують властивість протилежних сторін прямокутника під час розв’я­
зування практичних задач;
yy мають уявлення про діагональ многокутника;
yy класифікують трикутники на прямокутні, тупокутні, різносторонні, рівнобедрені та рівносторонні;
yy креслять геометричні фігури, позначають їх буквами латинського алфавіту;
yy конструюють геометричні фігури з інших фігур,
ділять фігуру на частини;
yy розпізнають геометричні фігури у просторі (конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб));
yy знають елементи прямокутного паралелепіпеда
(ребро, бічна грань, основа, вершина);
yy співвідносять зображення геометричної фігури
з об’єктами навколишнього світу.
— У країні Геометрії живе тато Квадрат зі своєю
сім’єю — дружиною Трапецією та дітлахами: двома
Квадратиками, двома маленькими Трапеційками
та Трикутничком. Квадрат і Трапеція дуже пишаються.
З фігуренятами вони самі стають дітьми й забувають
про всі клопоти дорослого життя. Весело й цікаво
сім’я проводить вільний час. Наприклад, дуже люблять мандрувати пішки. Сьогодні вони теж збираються у подорож.
Гори фігур
у просторі
місто фігур на площині
Озеро Квадратів
Після закінчення казки учитель проводить з учнями
бесіду за такими запитаннями:
yy Зазирнемо у будиночок, де живе сім’я Квадрата.
Скільки дітей у родині?
yy Скільки геометричних фігур у сім’ї Квадрата?
yy Чим ці фігури схожі? Чим вони відрізняються?
yy Як ви вважаєте, хто ще живе у будинку з сім’єю
Квадрата? Опишіть цих мешканців.
yy Як одним словом можна назвати всіх членів родини Квадрата?
yy Які многокутники ви ще знаєте?
Наступний узагальнювальний урок з метою систематизації знань з геометрії доречно провести навесні. Учитель робить акцент на розрізненні геомет­
ричних фігур на площині та у просторі. подаємо його
розробку.
Подорож до родини Куба
Урок у 1-му класі
Те м а . Многокутники. Геометричні фігури на площині та у просторі. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій. Порівняння числа та значення числового виразу. Порівняння виразів без обчислення.
М е т а . Закріпити уявлення учнів про многокутники й фігури у просторі. Вправляти у складанні виразів на додавання і віднімання. Учити
© «Учитель початкової школи», 2014, № 2
доповнювати рівності, порівнювати вирази без
виконання обчислень. Закріплювати вміння складати і розв’язувати сюжетні задачі за скороченим
записом. Удосконалювати обчислювальні навички.
Розвивати спостережливість, увагу, творче й логічне мислення, усне зв’язне мовлення, інтерес до
математики. Виховувати охайність, бажання допомагати іншим.
27
Математика Матеріали та обладнання: зображення геометричних фігур, куб-пазл з математичними виразами, написаними на його гранях, магнітна дошка,
підручник “Математика. 1 клас” (авт. Ф. М. Рівкінд,
Л. В. Оляницька).
Тип уроку — урок повторення і систематизації
знань.
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
ІІ. Повторення вивченого (3–4 хв)
1. Відгадування загадок
— Діти, пам’ятаєте я розповідала вам казку про
незвичайних мешканців країни Геометрії. Сьогодні
ми знову вирушаємо у подорож до цієї країни.
— Пригадайте, які будинки у її жителів?
— Які ростуть дерева? Квіти? Чому ви вважаєте, що вони саме такі?
— хто живе у країні Геометрії?
Я фігура незвичайна:
Всі кути прямі, охайна,
Не вузька і не широка —
Рівні всі у мене боки.
Всяк мене малює радо,
А зовуть мене… (квадратом).
Я дуже схожий на квадрат,
Йому немов я рідний брат.
Чотири в мене сторони
не однієї довжини.
(Прямокутник)
Чи нас постав, чи покрути,
Хоч зблизька глянь, хоч відійди,
В нас три вершини, три кути
Й три сторони, як не крути.
(Трикутник)
Не маю зовсім я кутів —
Я з колом схожим буть зумів.
Воно мені — надійний друг.
А звуть мене, ну звісно ж, … (круг).
2. Бесіда
— Про які ознаки геометричних фігур йшлося
у загадках?
— Які фігури ви можете ще назвати?
— Як назвати одним словом квадрат, прямокутник і трикутник?
— Які ще многокутники ви знаєте?
— Чи є круг многокутником? Чому ви так вважаєте?
— Як ще можна назвати ці геометричні фігури?
(Гео­метричні фігури на площині).
ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку (1–2 хв)
— Сьогодні ми продовжимо мандрувати країною
Геометрією і завітаємо до вже знайомих нам жителів цієї країни, а також — до їхніх добрих сусідів.
28
Спробуємо також встановити, чим же схожі та відрізняються мешканці цієї казкової країни.
ІV. Узагальнення та систематизація знань (7–8 хв)
1. Завдання “Доповни розповідь”
— Діти, я розповідатиму казку про родину геомет­
ричних фігур. Слухайте уважно. Вам треба буде доповнити розповідь назвами геометричних фігур, які
зустрічатимуться на нашому шляху.
Учитель розповідає казку і викладає на магнітній
дошці зображення фігур родини квадрата. Діти доповнюють розповідь.
— У країні Геометрії йдемо по геометричному
лісу, де ростуть ялинки, схожі на… (трикутники), між
ними — озера з прозорою блакитною водою, схожі
на… (круги). На одній затишній галявині стоїть хатинка з… (трикутним) дахом і п’ятьма… (прямокутними) кімнатами. У хатинці живе родина многокутників — тато… (Квадрат), мама… (Трапеція) і п’ятеро
дітлахів: два братики-… (квадратики), молодші сестрички-… (трапеційки) і зовсім маленький… (Трикутничок). Сьогодні їх запросила в гості родина фігур,
яка живе на круглій галявині.
Учитель прикріпляє до дошки зображення куба.
2. Фізкультхвилинка
За допомогою рук, ніг, пальців, тіла діти відтворюють форми квадрата, прямокутника, трикутника,
кола. Спочатку завдання виконують індивідуально,
потім — у групах по двоє-троє дітей.
— Коли геометричні фігури вийшли більшими
за величиною? Як ви вважаєте, чому?
3. Порівняння геометричних фігур
— Полічіть фігури зліва направо.
— Тепер у зворотному порядку: справа наліво.
— Яка фігура стоїть на 5-му місці?
— Яка фігура стоїть за нею? Перед нею?
— Яка фігура стоїть між жовтим квадратом і жовтою трапецією?
— Яка фігура стоїть на 7-му місці праворуч?
— Яка фігура відрізняється від членів родини многокутників? Чим саме? Чим вона на них схожа?
— Деякі мешканці круглої галявини схожі на членів
родини многокутників. кого з мешканців круглої галявини ви можете назвати? Чим вони схожі на членів
родини многокутників?
— Які ще геометричні фігури у просторі ви знаєте?
— Назвіть предмети у нашій кімнаті схожі на знайомі просторові фігури. (Ваза — циліндр, люстра —
куля, тумбочка — куб тощо).
© «Учитель початкової школи», 2014, № 2
Математика
Від редакції
Виконайте з дітьми на уроках праці аплікації кумедних тваринок, виготовлених з геометричних фігур.
Така робота стане гарною пропедевтикою вивчення геометрії в основній школі.
V. Закріплення вмінь та навичок (17–20 хв)
1. Робота з підручником
— Будиночком для фігур став наш підручник. Щоб
у ньому їм було затишно, треба стежити за чистотою й порядком у підручнику. У цьому допоможуть
обгортка та закладка. Навіщо підручнику обгортка?
Навіщо закладка?
— Маленька червона Трапеція дуже розумна і кмітлива, вона приготувала вам своє завдання — дивіться
у підручнику (с. 103, завдання 5).
— Уважно розгляньте малюнок. Дівчатка мають
назвати всі зображені на ньому многокутники, хлопчики — фігуру просторову.
— Яких геометричних фігур більше? На скільки?
— Складіть вираз для порівняння кількості фігур.
(6 – 2 = 4).
— Чи погоджуєтесь ви з твердженням: “Усі геомет­
ричні фігури на малюнку є многокутниками”? Доведіть свою думку.
2. Гра з геометричними фігурами “День — ніч”
— Геометричні фігури вирішили пограти з нами
в жмурки.
Учитель показує учням ряд геометричних фігур.
Діти заплющують очі, вчитель прибирає одну з фігур.
Запитує, яка фігура зникла. Учень, який першим дав
правильну відповідь, стає ведучим.
3. Лічба
Ведучий (учень) тримає в руках великий куб-пазл.
На кожній його грані — математичний вираз.
— Поважний тато Куб приготував для нас шість
математичних виразів. Як ви вважаєте, чому їх саме
шість?
— Обчисліть вирази на кожній грані куба.
12 + 4 =
15–3 =
13–10 =
10 + 8 =
17–7 =
18 + 2 =
— Запишіть результати обчислення у порядку
зростання.
— Допишіть цей ряд, виконавши завдання у підручнику (с. 103, завдання 1).
Додаткові запитання від маленького Квадратика
для тих, хто виконав завдання раніше.
© «Учитель початкової школи», 2014, № 2
— Пригадайте назви компонентів при відніманні.
— Як знайти невідоме зменшуване?
— Як знайти невідомий від’ємник?
— Як називаються числа при додаванні?
— Як знайти невідомий доданок?
4. Розв’язування задач
Діти письмово виконують завдання (с. 103, зав­
дання 2) за варіантами:
І варіант: знайти невідоме зменшуване,
ІІ варіант: знайти невідомий доданок.
Потім учні в парах виконують взаємоперевірку.
5. Фізкультхвилинка
Діти малюють у повітрі многокутники і коло: спочатку правою рукою, потім — лівою, насамкінець —
кожну фігуру одразу двома руками.
— Кожна родина геометричних фігур приготувала
для вас цікаві завдання.
6. Порівняння значення виразів
Діти усно виконують завдання (с. 103, завдання 3).
7. Гра “Оживи задачу”
— Зараз покажемо геометричним фігурам, як ми
вміємо “оживляти” задачі.
Учитель об’єднує учнів у групи по 4. Кожна група
усно складає задачу за скороченими записами (підручник, с. 103, завдання 4), а потім “оживляє” її, придумуючи як наочно подати умову задачі.
Усі групи презентують задачу по черзі: перший
учень розповідає умову задачі, другий — називає запитання, третій — розв’язування, четвертий — відповідь.
— Діти, ви побачили всі презентації. А тепер задачу, яка найбільше сподобалася, запишіть і роз­
в’яжіть у зошиті.
VІ. Підсумок уроку. Рефлексія (1–2 хв)
— Назвіть усі многокутники, у яких ми побували
на гостині.
— Які ще геометричні фігури ви знаєте? Чим вони
відрізняються від многокутників?
— Чи існує двокутник? Чому ви так вважаєте?
— Які завдання ми виконували сьогодні на уроці?
— Яке сподобалося найбільше? l
29
Фотоконкурс «УПШ»
З дитинства будем тренуватись,
щоб в олімпійці записатись
Щодня спортивну робимо розминку —
Здорові й рівні будуть наші спинки.
(надіслала В. Кроха, ЗОШ І–ІІІ ст. № 15,
м. Черкаси)
У естафетах різні вправи
Виконувати нам цікаво!
(надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Свисток команду дасть: "На старт!".
Покажем гарний результат.
(надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Будемо ми гнучкість розвивати,
Щоб такі ж отримать результати.
(надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
М’ячем у цілі ми влучаємо —
І силу, й точність розвиваємо.
(надіслала А. Майданюк, СЗОШ № 14,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
Якщо зусилля об’єднати,
То легше нам перемагати.
(надіслала Л. Бондар,
колеж ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
Фотостенд «УПШ»
зима усім на втіху
сипнула трохи снігу
Тут зведем снігову барикаду
І у сніжки пограємо радо
Усміхаються всі личка,
Бо зима рум’янить щічки
Прийняти ванну снігову і душ
Вам допоможуть. Поспішіть чимдуж!
(Це і попередні фото надіслала
В. глаз’єва , СШ № 327, м. Київ)
На екскурсії зимові
З класом їздити чудово!
(фото Г. Зименкової
надіслала Т. Богомаз,
СЗШ № 163, м. Київ)
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
Завжди зимової пори
Знайдемо вільний час для гри
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
302
Размер файла
1 379 Кб
Теги
математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа