close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК 18 января 2014 г.

код для вставкиСкачать
"Сельский труженик" № 3, от 18 января 2014 г.
сельский
труженик
25 января
2014 года
СУББОТА
? 4 (7384)
Газета основана в декабре 1942 года
?АЗА?СТАН ЖОЛЫ ? 2050:
Б?Р МА?САТ, Б?Р М?ДДЕ, Б?Р БОЛАША?
?аза?стан Республикасыны? Президент? Н. ?. Назарбаевты? ?аза?стан хал?ына Жолдауы
?ымбатты ?аза?станды?тар!
??рметт? депутаттар!
Б?р жыл б?рын мен ел?м?зд?? 2050
жыл?а дей?нг? дамуыны? жа?а саяси
ба?дарын жария етт?м. Басты ма?сат
? ?аза?станны? е? дамы?ан 30
мемлекетт?? ?атарына ?осылуы. Ол ?
?М??г?л?к ?аза?стан? жобасы, ел
тарихында?ы б?з ая? басатын жа?а
д?у?рд?? кемел келбет?.
?аза? ел? ?ткен 22 жылда ?ыруар ?с
тындырды. Б?з ?лг?л? дамуды? ?з?нд?к
модел?н ?алыптастырды?. ?рб?р
отандасымызды? ж?рег?нде ел?м?зге
деген шекс?з ма?таныш сез?м?н
орны?тырды?.
?аза?станды?тар
ерте??не, ел?н?? болаша?ына сен?ммен ?арайды. Халы?ты? 97 пайызы
?леуметт?к ахуалды? т?ра?тылы?ын
ж?не оны? жыл ?ткен сайын жа?сара
т?скен?н айтады.
Б?г?нде Отанымызды? жет?ст?ктер?
?
?рб?р
азаматты?
?лтты?
ма?танышы. К?шт?, ?уатты мемлекеттер ?ана ?за?мерз?мд?к жоспарлаумен, т?ра?ты экономикалы? ?сумен
айналысады.
??аза?стан-2050?
Стратегиясы ? барлы? саланы
?амтитын
ж?не
?зд?кс?з
?суд?
?амтамасыз етет?н жа??ыру жолы. Ол
? елд?г?м?з бен б?рл?г?м?з, ерл?г?м?з бен
е?бег?м?з сыналатын, сынала ж?р?п
шы?далатын ?лкен емтихан. Стратегияны м?лт?кс?з орындап, емтиханнан
м?д?рмей ?ту ? орта? парыз, абыройлы м?ндет!
??рметт? отандастар!
ХХ? ?асырды? ?аза?станы ? талантты,
е?бек?ор,
толерантты
халы?ты? неб?р? ек? онжылды?та
?н?лден? бастап ??р?ан ел?. Б?л ?
б?зд?? б?р?м?з ма?тан т?татын орта?
жем?с?м?з! Б?л ? б?зд?? шекс?з с?йет?н
?лы туындымыз!
Б?з
?аза?станды?тарды?
ел
болаша?ыны? т?т?асын ны? ?стауы
?ш?н ??аза?стан-2050? Стратегиясын
?абылдады?. Б?г?нде к?птеген табысты елдер ? ?ытай, Малайзия, Т?ркия
?за?мерз?мд? жоспар бойынша ж?мыс
?стеуде. ХХ? ?асырда стратегиялы?
жоспарлау е? ?зект? ?а?ида болып саналады.
Егер ел ?з ба?ыты мен баратын
айла?ын б?лмесе, еш?андай жел
о?ынан со?пайды. 2050 Стратегиясы
ай?ын шамшыра? сек?лд? басты
ма?сатымыздан
к?з
жазбай,
азаматтарымызды?
к?ндел?кт?
т?рш?л?г?н?? м?селелер?н шешуге
м?мк?нд?к беред?. Б?л б?зд?? 30-50
жылда емес, жыл сайын халы?
т?рмысын жа?сартатынымызды б?лд?ред?.
Стратегия ? к?ннен к?нге, жылдан
жыл?а ел?м?зд?, ?аза?станды?тарды?
?м?р?н жар?ын ете т?сет?н на?ты
практикалы? ?стер ба?дарламасы.
Б?ра?, нары?ты? жа?дайда аспаннан
н?па?а к?тпей, ти?мд? е?бектену керект?г?н
?рк?м-а?
т?с?ну?
ти?с.
Мемлекетт?? м?ндет? ? осы?ан барлы?
жа?дайды жасау. Мен ?лемн?? озы?
елдер? арасында?ы Отанымызды?
лайы?ты
Болаша?ы
?ана
?аза?станды?тарды м??г?л?кке б?р?кт?рет?н?не сен?мд?м?н.
Б?г?н мен дамы?ан 30 елд??
?атарына
к?ру
жоспарымызды
?сын?ым келед?. Мен?? тапсырмам
бойынша ?к?мет на?ты т?жырымдама
жобасын жасады. Осы Жолдауда?ы
мен?? тапсырмаларым ескер?ле отырып ж?нделгеннен кей?н т?пк?л?кт?
бек?т?лет?н б?л ??жатты жалпы
ал?анда ?олдадым. К?птеген болжамдар бойынша, алда?ы 15-17 жыл
?аза?станны? ау?ымды серп?л?с? ?ш?н
?м?мк?нд?ктер к?з?? болма?. Б?л
кезе?де
сырт?ы
ортаны?
?олайлылы?ы,
ресурстар?а,
энергия?а
ж?не
азы?-т?л?кке
с?ранысты?
артуы,
?ш?нш?
индустриялы? т??кер?ст?? п?с?п-жет?лу? са?талады. Б?з б?л кезе?д? пайдалана б?луге ти?сп?з.
Б?з 2050-д?? ма?сатына ?арай
к?рдел?
жа?анды?
б?секелест?к
жа?дайында ?лгер?лейм?з. Алда?ы
онжылды?тарда б?з ?аз?рд?? ?з?нде
б?л?п
отыр?ан
сын-?атерлер,
жа?анды? нары? пен ?лемд?к
саясатта?ы болжаусыз жа?дайлар,
жа?а да?дарыстар аз кездеспейд?.
ХХ? ?асырда ?же??л-желп? ж?р?п
?ту? деген болмайды. ?асыр ортасы
да таяп ?алды. ?лемн?? дамы?ан елдер? со?ан сай на?ты стратегияларын
дайындауда. ХХ? ?асырды? орта т?сы
к?рдел? болары даусыз, ал жа?анды?
отызды? тобыны? т?з?м?не к?рет?н
?м?ткерлер саны тым шектеул? болады. Мен ?дамы?ан ел? ??ымыны?
уа?ыт?а с?йкес ?згер?п т?ратын категория екен?н б?рнеше рет айттым.
Дамы?ан елдерде халы?ты? м?лде
жа?а ?м?р сапасы пайда болуда.
Б?г?нде дамы?анды?ты? ?ргел?
к?рсетк?штер?н
Экономикалы?
ынтыма?тасты? ж?не даму ?йымына
(ЭЫД?) м?ше мемлекеттер к?рсет?п
отыр. О?ан ?лемд?к ?шк? жалпы
?н?мн?? 60 пайыздан астамын
?нд?рет?н 34 ел к?ред?. ЭЫД?-?а к?руге
та?ы 6 ел ? Бразилия, ?ытай,
?нд?стан, Индонезия, Ресей ж?не
О?т?ст?к Африка Республикасы
?м?ткер болып отыр. ?йым?а м?ше
барлы? елдер тере? жа??ыру жолынан ?тт?, инвестицияны?, е?бек
?н?мд?л?г?н??, ша?ын ж?не орта бизнест?
дамытуды?,
халы?
?м?р?
стандарттарыны?
жо?ары
к?рсетк?ш?не
ие
болып
отыр.
?лбетте, ЭЫД? елдер?н?? болаша?
?за?мерз?мд? ?ар?ыны ескер?лгендег?
индикаторлары ? жер ж?з?н??
дамы?ан 30 мемлекет?н?? ?атарына
к?ру жолында?ы б?зд?? базалы?
ба?дарымыз осы.
Мен
?аза?станда
ЭЫД?-ны?
б?р?атар ?а?идаттары мен стандарттарын енг?зу ж?н?нде м?ндет ?ойдым.
Олар Т?жырымдама жобасында
к?р?н?с тап?ан.
Экономикада ?шк? жалпы ?н?мн??
жыл сайын?ы ?с?м?н 4 пайыздан кем
?ылмау жоспарлануда. Инвестиция
к?лем?н ?аз?рг? 18 пайыздан б?к?л ?шк?
жалпы ?н?м к?лем?н?? 30 пайызына
дей?н ?л?айту керек. Экономиканы?
?ылыми ?амтымды модел?н енг?зу
?аза?станны?
экспортты?
?леует?ндег? шик?затты? емес ?н?мн??
?лес?н 70 пайыз?а дей?н арттыру
ма?сатын к?здейд?.
Экономиканы?
жо?ары
технологиялы? жа?а салаларын ??ру
?ылымды ?аржыландыруды ?шк?
жалпы ?н?мн?? 3 пайызынан кем емес
де?гейге дей?н арттыруды талап
етед?. ?шк? жалпы ?н?мн?? энергия
т?тыну ау?ымын 2 есе азайту
ма?ызды. Ша?ын ж?не орта бизнес
2050 жыл?а ?арай ?аза?станны? ?шк?
жалпы ?н?м?н?? ?аз?рг? 20 пайызы орнына кем?нде 50 пайызын ?нд?рет?н
болады. Е?бек ?н?мд?л?г?н 5 есеге ?
?аз?рг? 24,5 мы?нан 126 мы? доллар?а
дей?н арттыру керек.
?леуметт?к саланы дамытуды?
2050 жыл?а дей?н басты ба?дарлары
на?ты
индикативт?
цифрларда
к?рсет?лген. Б?з ?шк? жалпы ?н?м
к?лем?н жан басына ша??анда 4,5 есе
? 13 мы? доллардан 60 мы?
доллар?а дей?н арттыруымыз керек.
?аза?стан халы? ??рылымында орта
тап ?лес? басым елге айналады.
Урбанизацияны? жа?анды? ?рд?с?не
орай ?алалы? т?р?ындар ?лес?
барлы? халы?ты? ?аз?рг? 55 пайызынан 70 пайыздай де?гейге дей?н
?сед?. ?аза?станны? ?алалары мен
елд? мекендер?н сапалы жолдар мен
к?л?кт?? барлы? т?р?н?? ж?рдек
ба?ыттары байланыстырады.
Саламатты
?м?р
салтыны?
орны?уы,
медицинаны?
дамуы
?аза?станды?тарды?
?м?р
с?ру
?за?ты?ын 80 жас?а дей?н арттырады.
?аза?стан медициналы? туризмн??
жетекш? еуразиялы? орталы?тарыны?
б?р?не айналады. Озы? ж?не б?секеге
?аб?летт? ?лтты? б?л?м беру ж?йес?н
??ру ая?талады.
?аза?стан ?лемде адамдар ?ш?н
?ау?пс?з ж?не т?ру?а жайлы елд?? б?р?не айналу?а ти?с. Бейб?тш?л?к пен
т?ра?тылы?, ?д?л сот ж?не ти?мд?
???ы? т?рт?б? деген?м?з ? дамы?ан
елд?? нег?з?.
??рметт? отандастар!
?аза?станны? ?лемдег? е? дамы?ан
30
елд??
?атарына
к?ру
т?жырымдамасында
алда?ы
ж?мысты?
?за?мерз?мд?
басымды?тары белг?ленген. Б?з мына
басым ба?ыттар бойынша б?р?атар
м?селелерд? шешу?м?з керек.
Б?р?нш?. Инновациялы? индустрияландыру тренд?н т?зеу ж?не к?шейте
т?су ма?ызды. Мен ?к?метке 20162019 жылдар?а арнал?ан ?демел?
индустрияландыруды?
Ек?нш?
бесжылды?ы
жобасы
ж?н?нде
б?р?атар тапсырмалар берд?м. Индустрияландыру басымды?тары санын
шектеу керек.
Б?зге д?ст?рл? ?нд?руш? секторлар
ти?мд?л?г?н арттыру ма?ызды. Б?лар ?
б?зд??
б?секедег?
таби?и
арты?шылы?тарымыз. Б?зге м?найгаз секторыны? экспортты? ?леует?н
са?тай отырып, бас?ару, ?нд?ру ж?не
к?м?рсутектерд?
??деуд??
жа?а
т?ж?рибелер? керек. М?най мен газ
?нд?руд?? ы?тимал сценарийлер? бойынша т?бегейл? шеш?мге келу керек.
Сирек
металдарды?
?ылыми
?амтымды салалар ? электроника,
лазерл?к техника, коммуникациялы?
ж?не медициналы? жабды?тар салалары ?ш?н ма?ыздылы?ын ескере отырып, оларды игеру ау?ымын ?л?айту
?ажет.
?аза?стан геологиялы? барлау саласы бойынша ?лемд?к нары??а
шы?у?а ти?с. Ти?ст? за?наманы
же??лдете отырып, б?л сала?а шетелд?к инжинирингт?к компаниялардан
инвестиция тарт?ан ж?н. Жалпы,
д?ст?рл? салалар?а ?атысты б?зд??
оларды дамыту ж?н?ндег? б?лек жоспарларымыз болуы керек. ?рб?р келес? бесжылды?ты? на?ты н?тижес?
экономиканы? жа?а салаларын
?алыптастыру болу?а ти?с. Б?р?нш?
бесжылды? аясында автомобиль
ж?не авиа??растыру, тепловоз, жолаушылар ж?не ж?к вагондары
?нд?р?с? жол?а ?ойылды. Оларды
ке?ейт?п, сырт?ы нары?тар?а шы?ару
керек.
Сонымен, 2050-ге дей?нг? ?ал?ан
жылдар жет? бесжылды??а б?л?нед?,
оларды? ?р?айсысы б?р ма?сат ?
дамы?ан 30 елд?? ?атарына к?ру
м?селес?н шешед?.
Ек?нш?
ж?не
одан
кей?нг?
бесжылды?тарда
мобильд?,
мультимедиялы?,
нано
ж?не
?арышты? технологиялар, робот техникасы, генд?к инженерия салаларын, болаша?ты? энергиясын ?здеу
мен ашуды? нег?з?н сал?ан ж?н. Мемлекет ж?мысыны? нег?зг? б?л?г?
?аза?стан бизнес?н, ?с?ресе, ша?ын
ж?не орта бизнест? дамыту?а барынша ?олайлы жа?дай жасау
болма?. Таяуда?ы 10-15 жылда
?ылыми ?амтымды экономикалы?
базис жасау керек, онсыз б?з ?лемн??
дамы?ан елдер? ?атарына ?осыла алмаймыз. М?ны дамы?ан ?ылым
ар?ылы шешуге болады.
Ек?нш?.
?аза?станны?
агро?нерк?с?п кешен?н инновациялы?
ба?ыт?а т?с?ру ма?ызды. Б?л ? б?зд??
д?ст?рл? саламыз. Азы?-т?л?кке деген
?ажетт?л?к арта беред?. Б?л сектор?а
инвестиция
к?б?рек
салынады.
Сонды?тан, б?г?нг? фермерлер тек
уа?ытша ?р? ауа райына байланысты
кездейсо? жет?ст?ктерд? малданып
?алмай, ?нд?р?ст?? ?с?м? ж?н?нде
ойлану?а ти?с. Жа?анды? ауыл
шаруашылы?ы ?нд?р?с?нде б?секе ?се
берет?н болады. Жермен ж?мыс ?стейт?ндер, е? алдымен, жа?а технологияларды
енг?з?п,
?н?мд?л?кт?
?зд?кс?з арттыратындар, ж?мысын
?лемд?к
стандарттар
нег?з?нде
ж?рг?зет?ндер болуы керек.
Б?р?нш? кезекте, ?с?ресе ба?а
?алыптастыруды? ашы? механизмдер? ар?ылы ти?мд? жер нары?ын ??ру
ма?ызды. Ауылшаруашылы? жерлер?н инвестиция тарту ж?не озы? технологиялар енг?зуд? ескер?п жал?а
бергенде ?ана б?секе к?шейед?. Ауыл
шаруашылы?ында бизнест?? дамуына, фермерлер кооперациясы
?дер?с?не, жерд? ти?мд? пайдалану?а
б?гет жасайтын барлы? кедерг?н?
жой?ан ж?н.
Болаша? ? аграрлы? секторда,
?с?ресе, ша?ын ж?не орта бизнес
т?р?ндег? жа?а ??деу к?с?порындары
жел?с?н ??руда. Б?л т?ста б?з бизнест?
несие ар?ылы ?олдау?а ти?сп?з. Фермерлер ?за?мерз?мд? ?аржыландыру
мен ?тк?зу нары?тарына делдалсыз,
т?келей шы?а алатын болу?а ти?с.
Ауыл ?нд?руш?лер?н?? ?арыздарын кеп?лденд?ру ж?не са?тандыруды? ти?мд? ж?йес?н ??ру да ?зект? м?селе.
?аза?стан ет ж?не с?т ?н?мдер?н
экспорттайтын ???рл?к ?р? елге
айналу?а ти?с. Ег?н шаруашылы?ында
суды к?п ?ажет етет?н ти?мд?л?г? т?мен
да?ылдар к?лем?н ?ыс?арту, оларды
к?к?н?спен, майлы ж?не азы?ты?
?н?мдермен алмастыру жолына бет
б?ру керек. Агрохимикаттарды ти?мд?
т?тынуды?,
?уа?
жерлерде
топыра?ты н?лд?к ??деуд?? заманауи
технологиялары мен ?зге де инновацияларды ?олдануды ке?ейтуд?? кешенд? шаралары ?ажет.
?Жасыл? экономика?а к?шу
ж?н?ндег?
?абылдан?ан
т?жырымдама?а с?йкес, 2030 жыл?а
?арай ег?с ал?аптарыны? 15 пайызы
суды ?немдеу технологияларына
к?ш?р?лет?н болады. Б?з аграрлы?
?ылымды
дамытып,
сына?ты?
аграрлы?-инновациялы? кластерлер
??руымыз ?ажет. Уа?ыт к?ш?нен
?алмай, таби?и азы?-т?л?к ?нд?румен
?атар, ??р?а?шылы??а т?з?мд? генд?кмодификациялан?ан
?н?мдер
?нд?р?с?н де ж?рг?зу ма?ызды.
Айтыл?ан м?ндеттерд? ескере кел?п,
?к?метке агро?нерк?с?п кешен?н дамыту жоспарына т?зету енг?зуд? тапсырамын.
?ш?нш?. ?ылыми ?амтымды экономика ??ру ? е? алдымен ?аза?стан
?ылымыны? ?леует?н арттыру. Б?л
ба?ыт
бойынша
венчурл?к
?аржыландыру, зияткерл?к менш?кт?
?ор?ау, зерттеулер мен инновацияларды ?олдау, сондай-а? ?ылыми
?з?рлемелерд? коммерцияландыру
ж?н?ндег? за?наманы жет?лд?рген ж?н.
?к?метке
биыл?ы
жылды?
1
?ырк?йег?не дей?н ти?ст? За? жобалары
топтамасын
?з?рлеп,
Парламентт?? ?арауына енг?зуд? тапсырамын. ?ылымды ?аржыландыру
к?лем?н б?рт?ндеп арттырып, оны
дамы?ан елдерд?? к?рсетк?штер?не
жетк?зу ж?н?нде на?ты жоспар ?ажет.
Шетелдерден инвестиция тартуды
толы?тай ел?м?зге б?л?м мен жа?а технологиялар трансферттеу ?ш?н пайдалану
керек.
Шетелд?к
компаниялармен б?рлес?п, жобалы?
ж?не инжинирингт?к орталы?тар ??ру
?ажет. Б?зге ?р? м?най-газ ж?не тау-кен
металлургиялы?
нысандарында
ж?мыс ?стейт?н жетекш? транс?лтты?
компанияларды олар осында ?з
?ажетт?л?г? мен сервис?н ?амтамасыз
ету
?ш?н
?нд?р?стер
??ру?а
ша?ыр?анымыз ж?н. Мен кейб?р ?р?
компанияларды? б??ан дайын екенд?г?н б?лем?н. ?к?мет осы м?селен? ?айта
пысы?тап, ?ажет бол?ан жа?дайда
б?л ?ш?н барлы? жа?дайды жаса?аны
ж?н. Жабды?тарды ?з ел?м?зде
?нд?ру?м?зге де болатын кезде шетелден тасымалдауды? ?ажет? жо?.
?лтты? инновациялы? ж?йен??,
оны? нег?зг? институттарыны? ти?мд?л?г?н арттыру ма?ызды. Оларды? белсенд?л?г?н
стартаптарды
ж?не
венчурл?к м?м?лелерд?? бастап?ы
кезе?дер?не
?олдау
к?рсетуге
ба?ытта?ан
ж?н.
?р?
?алалы?
агломерацияларда?ы, ?с?ресе Астана
мен Алматыда?ы технологиялы?
парктерд?? ж?мысын жандандыру
керек.
Ал?аш?ы зияткерл?к-инновациялы?
кластер ?аз?р Астанада?ы Назарбаев
университет?н?? ар?асында табысты
ж?мыс ?стеуде. Ал Алматыда м?ндай
кластер ? ?Алатау? а?паратты? технологиялар парк?. Технопарктерде
?аза?станды? ?р? компанияларды?
?осал?ы ?нд?р?стер?н орналастыру
?дер?с?н ынталандыру шараларын
ойластыру ма?ызды.
(Жал?асы 2-ш? бетте).
2 стр.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
? 4 (7384) 25 января 2014 года
?АЗА?СТАН ЖОЛЫ ? 2050:
Б?Р МА?САТ, Б?Р М?ДДЕ, Б?Р БОЛАША?
(Жал?асы, басы 1-ш? бетте).
Т?рт?нш?.
Инфра??рылымды?
?шта?ан ? агломерацияны?, к?л?кт??,
энергетиканы? ?ар?ынды дамуын
?амтамасыз ету керек. Агломерациялар
?
?аза?станны?
?ылыми
?амтымды экономикасыны? ?стыны.
Елд?? орасан зор аума?ын, халы?ты?
орналасу ты?ызды?ыны? т?мен екен?н
ескерсек,
агломерациялар
?алыптастыру
мен
дамыту
?
ма?ызды м?селе. ?аза?станны?
ал?аш?ы
заманауи
урбанист?к
орталы?тары ?р? ?алалар ? Астана
мен Алматы, одан со? ? Шымкент
пен А?т?бе болады. Олар халы?ты?
ж?не инвестицияларды? шо?ырлану
орталы?тарына айналады, сапалы
б?л?м беру, медицина, ?леуметт?км?дени ?ызметтер к?рсетед?.
К?л?к
инфра??рылымы
?
индустриялы?
экономика
мен
?о?амымызды?
тамырына
?ан
ж?г?ртет?н ж?йе. Сапалы заманауи
магистральдарсыз дамы?ан ел болмайды деп мен талай рет айттым.
Б??ан ?оса, ?аза?станны? ?атынас
жолдары оны? Еуропа мен Азия,
Солт?ст?к пен О?т?ст?к арасында орналасуы т?р?ысынан ма?ызды м?нге
ие. Елде жолдар жел?с?н жасау ?ш?н
б?з ?Астана ? ?ара?анды ? Алматы?,
?Астана ? Павлодар ? ?скемен?,
?Алматы ? ?апша?ай ? ?скемен? автожолдарын салуды бастады?. Осы
ба?ыттар бойынша пойыздар ?аз?рд??
?з?нде ек? есе жылдам ж?р?п жатыр.
Логистикалы? ?ызмет к?рсету секторын дамыту ?ажет.
Е? алдымен, б?зд?? ж?ктер?м?зд? тасымалдау ?ш?н Кеден ода?ы аума?ын
барынша пайдалану туралы с?з
болып отыр. ?Батыс Еуропа ? Батыс
?ытай? д?л?з?н?? ??рылысы да
ая?талу?а таяу, Парсы шы?ана?ына
шы?у ?ш?н Т?р?кменстан мен Иран?а
тем?ржол тартылды. Келешекте
?аза?стан те??зге шы?атын жолдары
бар
елдерде
логистика
орталы?тарын ??ру?а инвестиция
салу?а ти?с. Ж?ктерд? кеденд?к ??деу
мерз?мдер?н ?ыс?артып, шекара
?ткелдер?н?? ?тк?зу м?мк?нд?г?н арттырып, А?тау портыны? ?уаттылы?ын
к?шейт?п,
экспорт-импорт
операцияларыны?
рес?мдер?н
же??лдету керек.
Б?з ?зынды?ы 1200 ша?ырым болатын Жез?аз?ан ? Шал?ар ? Бейнеу
жа?а тем?ржолын салып жатырмыз.
Ол орталы?ты? к?птеген аудандарына жан б?т?р?п, елд?? шы?ысы мен
батысын т?келей байланыстырады.
Б?л орасан ??рылыс 2015 жылы
ая?талады. Б?л магистраль Каспий
мен Кавказ ар?ылы Еуропа?а шы?у?а
м?мк?нд?к беред?. Ал шы?ыста Тыны?
м?хитта?ы Ляньюньган порты ар?ылы
шы?амыз,б?л ж?н?нде ?ХР-мен кел?с?м бар.
Б?з
энергетиканы?
д?ст?рл?
т?рлер?н дамытатын боламыз. Жылуэлектр стансаларынан шы?атын
?алды?тарды тазарту ж?н?ндег? ?зден?стер мен жа?алы?тар?а, ?нд?р?с пен
т?рмыста
жа?а
технологиялар
ар?ылы жаппай электр ?уатын
барлы? жерде ?немдеуге ?олдау
к?рсету ?ажет. Таяуда Еуроода?ты?
?р?
компанияларыны?
ал?аш?ы
онды?ы Еуроода?ты? ?йг?л? жасыл
экономика т?жырымдамасы нег?з?нде
?абылдан?ан энергетикалы? стратегиясына ?арсылы?ын жариялады.
Еуроода? оны ж?зеге асыр?ан т?рт
жылда 51 гигаватт энергия ?уатын
жо?алтты.
Жасыл
экономика
ба?дарламасымен ж?мыс ж?рг?зе отырып, б?з осы ?ател?кт? ескеру?м?з
керек.
Астанада?ы Д?ниеж?з?л?к EXPO2017
к?рмес?не
дайынды?ты
болаша?ты? энергиясын ?здеу ж?не
жасау ж?н?ндег? озы? ?лемд?к
т?ж?рибен? зерделеу мен енг?зу
орталы?ын ??ру ?ш?н пайдалану
керек. Мамандар тобы Назарбаев
университет?н?? ?олдауымен осы
ж?мыс?а к?р?суге ти?с. Б?з ?о?амды?
к?л?кт? отынны? экологиялы? таза
т?рлер?не к?ш?руге, электромобильдерд? енг?зуге ж?не олар ?ш?н ти?ст?
инфра??рылым
?алыптастыру?а
жа?дай жасауымыз керек. Ел?м?з бензинд?, дизель отынын, авиация керосин?н молынан ?нд?руд? ?ажет ет?п
отыр. Жа?а м?най ??деу зауыттарын
салу ?ажет.
Сонымен ?атар, ядролы? энергетиканы дамытуды? келешег?н ?мытпау
керек. ?лемн?? таяуда?ы даму келешег?нде арзан атом энергиясына
деген ?ажетт?л?к ?се т?сет?н болады.
?аза?стан ? уран ?нд?руде ?лемд?к
к?шбасшы. Б?з АЭС отыны ?ш?н т?л
?нд?р?с?м?зд? дамытып, атом стансасын салу?а ти?сп?з.
Бес?нш?. ша?ын ж?не орта бизнест?
дамыту ? ХХ? ?асырда?ы ?аза?станды
индустриялы?
ж?не
?леуметт?к
жа??ыртуды? басты ??ралы. М?нда?ы
мен?? ?станымым ай?ын екен?н б?лес?здер, оны талай айт?анмын. Экономикамызда ша?ын ж?не орта
бизнест?? ?лес? арт?ан сайын
?аза?станны? дамуы да орны?ты
бола т?сед?. Б?зде ша?ын ж?не орта
бизнест?? 800 мы?нан астам субъект?с? бар, онда 2,4 миллионнан астам
?аза?станды? е?бек етед?. Б?л
секторда?ы ?н?м к?лем? т?рт жылда
1,6 есе ?ст? ж?не 8,3 млрд. те?ген?
??рап отыр.
Жа?анды?
рейтингке
с?йкес,
?аза?стан бизнест? ж?рг?зуге е?
?олайлы жа?дайы бар елдер тобына
к?ред? ж?не б?з б?л ?рд?ст? ?р?стете
т?суге ти?сп?з. Ша?ын ж?не орта бизнес ? б?здег? Жалпы?а орта? е?бек
?о?амыны? бер?к экономикалы? нег?з?.
Оны дамыту ?ш?н жеке менш?к институтын
за?намалы?
т?р?ыда
ны?айтатын кешенд? шеш?мдер ?ажет.
Бизнест? дамыту?а кедерг? келт?рет?н
барлы?
енжар
???ы?ты?
нормаларды? к?ш?н жою керек.
Ша?ын бизнес ?рпа?тан-?рпа??а бер?лет?н отбасы д?ст?р?не айналу?а ти?с.
Ша?ын бизнест? мамандандыруды
келешекте оларды орта де?гейге
к?ш?ру перспективасымен дамыту
шараларын ?абылдау ма?ызды
болма?. Осы сектор субъект?лер?н??
банкротты?ыны? ай?ын тет?ктер?н енг?зген ж?н. Ша?ын ж?не орта бизнес
жа?а инновациялы? к?с?порындар
т???рег?нде даму?а ти?с. Мен ?к?метке
индустрияландыруды?
ек?нш?
бесжылды?ы жоспарын ?Бизнес2020? жол картасымен ?йлест?руд?
тапсырдым.
?к?мет
?лтты?
к?с?пкерлер палатасымен б?рлес?п,
ж?мысын жа?а баста?ан бизнесмендерге ?д?стемел?к к?мект?? ти?мд? тет?ктер?н жасауы керек.
Алтыншы. Б?зд?? болаша??а барар
жолымыз
?аза?станды?тарды?
?леует?н ашатын жа?а м?мк?нд?ктер
жасау?а байланысты. ХХ? ?асырда?ы
дамы?ан ел деген?м?з ? белсенд?, б?л?мд? ж?не денсаулы?ы мы?ты азаматтар. Б?л ?ш?н б?з не ?стеу?м?з
керек?
Б?р?нш?ден,
барлы?
дамы?ан
елдерд?? сапалы б?регей б?л?м беру
ж?йес? бар. ?лтты? б?л?м беруд??
барлы?
буыныны?
сапасын
жа?сартуда б?зд? ау?ымды ж?мыс
к?т?п т?р. 2020 жыл?а ?арай
?аза?станда?ы
3-6
жас
аралы?ында?ы балаларды мектепке
дей?нг? б?л?ммен 100 пайыз ?амту жоспарлануда. Сонды?тан олар?а заманауи ба?дарламалар мен о?ыту
?д?стемелер?н, б?л?кт? мамандар
?сыну
ма?ызды.
Орта
б?л?м
ж?йес?нде жалпы б?л?м берет?н мектептерд? Назарбаев зияткерл?к мектептер?ндег? о?ыту де?гей?не жетк?зу
керек. Мектеп т?лектер? ?аза?, орыс
ж?не а?ылшын т?лдер?н б?луге ти?с.
Оларды
о?ыту
н?тижес?
о?ушыларды? сындарлы ойлау,
?з?нд?к ?зден?с пен а?паратты тере?
талдау машы?ын игеру болу?а ти?с.
Таяуда?ы 3 жыл ?ш?нде, 2017 жыл?а
дей?н орын жет?спеуш?л?г?н жойып,
?ажетт? жерлерде елдег? барлы? мектепт? ек? ауысыммен о?ыту?а к?ш?ру
керек. ?к?мет пен ?к?мдер осы м?ндетт?
орындау
?ш?н
бюджет
?аражатыны? б?л?ну?н ?арастыр?аны
ж?н. Таяуда?ы 2-3 жылда дуальд?к,
техникалы? ж?не к?с?пт?к б?л?м
беруд?? ?лтты? ж?йес?н?? нег?з?н
?алыптастыру керек. Келешекте
жастарды? техникалы? б?л?м алуын
мемлекетт?к кеп?лденд?руге к?ш?руд?
?арастыру ?ажет. ?к?метке 2014
жыл?ы 1 маусым?а дей?н осы м?селе
бойынша на?ты ?сыныстар енг?зуд?
тапсырамын.
Жетекш?
университеттерд?
академиялы? ж?не бас?арушылы?
автономия?а б?рт?ндеп к?ш?руге жоспарлы т?рде к?р?су ?ажет. ?лгер?м?
жа?сы студенттер мен о?ушыларды
?олдауды? ти?мд? ж?йес?н жасау
?ажет деп санаймын. ?к?метке 2016
жыл?ы 1 ?а?тардан бастап стипен-
диялар м?лшер?н?? 25 пайыз?а
?с?р?лу?н ?амтамасыз етуд? тапсырамын.
Ек?нш?ден,
денсаулы?
са?тау
саласында?ы басты басымды? ?
ал?аш?ы медициналы?-санитарлы?
к?мект?
дамыту.
М?ндетт?
медициналы? са?тандыру енг?зу
м?селес?н
зерттеген
ж?н.
Мемлекетт??, ж?мыс беруш?лерд??
ж?не ?ызметкерд?? денсаулы? ?ш?н
орта? жауапкерш?л?г? ? медициналы?
?ызметт?? барлы? ж?йес?н?? басты
?а?идаты. Спортпен ш??ылдану,
д?рыс тама?тана б?лу, ж?йел?
профилактикалы?
тексер?лу
?
ауруды? алдын алуды? нег?з?.
?ш?нш?ден, жалпы?аза?станды?
м?дениетт? дамыту?а жа?аша серп?н
берген ж?н. М?дени саясатты?
?за?мерз?мд?
т?жырымдамасын
?з?рлеу
?ажет.
Онда
?аза?станды?тарды?
б?секеге
?аб?летт?
м?дени
ментальд?г?н
?алыптастыру?а, заманауи м?дениет
кластерлер?н дамыту?а ба?ыттал?ан
шаралар белг?леу керек.
?аза? т?л? б?г?нде ?ылым мен
б?л?мн??, интернетт?? т?л?не айналды.
?аза? т?л?нде б?л?м алатындарды?
саны жыл ?ткен сайын к?бей?п келед?. Ел?м?з бойынша мемлекетт?к
т?лд? о?ытатын 57 орталы? ж?мыс ?стейд?. Олардан мы?да?ан азаматтар
?аза? т?л?н ?йрен?п шы?ты, ?л? де
?йренуде. Былтыр?ы?а ?ара?анда
биыл ?аза? т?л?н б?лем?н деген ?зге
?лт ?к?лдер?н?? саны 10 пайыз?а
?скен. Б?л да б?раз жайттан хабар беред?. Тек со??ы 3 жылда мемлекетт?к
т?лд? дамыту?а республика бойынша
10 миллиард те?ге б?л?нд?. Енд?
ешк?м ?згерте алмайтын б?р а?и?ат
бар. Ана т?л?м?з М??г?л?к Ел?м?збен
б?рге М??г?л?к т?л болды! Оны дауды?
та?ырыбы емес, ?лтты? ?йыт?ысы
ете б?лген?м?з ж?н.
Т?рт?нш?ден, б?л?м беру, денсаулы?
са?тау,
?леуметт?к
?ор?ау
?ызметкерлер?н?? ?леуметт?к пакеттер?н ?айта ?арастыр?ан ж?н. ?к?метке
азаматты?
?ызметш?лер
е?бека?ысыны?
жа?а
?лг?с?н
?з?рлеуд? ж?не 2015 жыл?ы 1 ш?лдеден бастап енг?зуд? тапсырамын. Ол
?ызметкерлерд??
е?бека?ыларын
денсаулы? са?тау саласында ? 28,
б?л?м беру саласында ? 29,
?леуметт?к ?ор?ау саласында 40
пайыз?а
дей?н
арттыруды
?амтамасыз етуге ти?с.
Бес?нш?ден, м?мк?нд?г? шектеул?
азаматтарымыз?а к?б?рек к???л б?лу
керек. Олар ?ш?н ?аза?стан кедерг?с?з
айма??а айналу?а ти?с. Б?зде аз емес
ондай
адамдар?а
?ам?орлы?
к?рсет?луге ти?с ? б?л ?з?м?зд?? ж?не
?о?ам алдында?ы б?зд?? парызымыз.
Б?к?л ?лем осымен айналысады.
М?мк?нд?г?
шектеул?
адамдар
т?рмысты? ?ызмет к?рсету, та?ам
?нерк?с?б?, ауыл шаруашылы?ы
к?с?порындарында ж?мыс ?стей
алады. Мен барлы? к?с?пкерлерге
оларды ж?мыс?а орналастыру?а
к?мектес???здер деп та?ы да айт?ым
келед?. Сондай-а?, 5-10 адам?а
арнал?ан арнайы квотаны енг?зу
м?мк?нд?г?н ?арастыру?а болады.
Б?з оларды белсенд? ?м?рге тартамыз, олар тек ж?рдема?ы алып ?ана
?оймайды, сонымен б?рге, ?здер?н
?о?амны? м?шес?, пайдалы е?беккер
рет?нде сез?нет?н болады. Б?зд??
барлы? ?леуметт?к институттар,
?к?метт?к емес ?йымдар, ?Н?р Отан?
партиясы осы ж?мысты ?ол?а
ал?андары ж?н. Егер ?ажет бол?ан
жа?дайда ?к?мет б?л м?селен? барлы?
компаниялармен б?рлесе пысы?тап,
ти?ст? шеш?м ?абылдауы керек.
М?гедект?г?не ж?не асыраушысынан
айрылуына байланысты ?леуметт?к
ж?рдема?ы к?лем?н ?к?метке 2015
жыл?ы 1 ш?лдеден бастап 25 пайыз?а
арттыруды тапсырамын. М?гедектер
б?рлест?ктер? ?ызмет?н?? ???ы?ты? базасын жет?лд?рген ж?н.
?к?меттен
бастап
жерг?л?кт?
?к?мдерге дей?нг? барлы? мемлекетт?к
органдарды? олармен ж?мысын
к?шейткен
ма?ызды.
Кедейл?к
де?гей?н одан ?р? т?мендет?п,
ж?мыссызды?ты? ?су?н тежеген ж?н.
Б?л ретте масылды? пи?ылды?
?р?стеу?не жол бермеу ма?ызды.
Мемлекетт?к к?мек алушыларды?
барлы?ы ?ш?н ж?мыспен ?амту ж?не
?леуметт?к бей?мделуге к?мектесет?н
ба?дарламалар?а м?ндетт? ?атысу ту-
ралы ереже енг?зу керек.
Жет?нш?. Мемлекетт?к институттар
ж?мысын жет?лд?ру. ?лемн?? дамы?ан
30 ел?н?? ?атарына ?мтылыс кез?нде
б?зге адал б?секелест?к, ?д?летт?л?к,
за?ны? ?стемд?г? ж?не жо?ары
???ы?ты? м?дениет ахуалы ?ажет.
Мемлекетт?? ?к?метт?к емес сектормен ж?не бизнеспен ?зара ?с?имылыны? жа?артыл?ан т?с?лдер?
керек. За? алдында?ы те?д?к ???ы?
т?рт?б?н?? шынайы нег?з? болу?а ти?с.
Сот ж?йес? ?с ж?з?нде ашы? ж?не
?олжет?мд?, ?арапайым ж?не барлы?
дауды тез шеше алатындай болу?а
ти?с. Барлы? ???ы? ?ор?ау ж?йес?
ж?мысыны? сапасын арттыру ?ажет.
Зор ?к?летт?л?к пен ???ы? иеленген
шенд?лер м?нс?з м?нез-??л?ымен ж?не
жо?ары к?с?би де?гей?мен ерекшеленуге ти?с.
Аса ма?ызды м?ндет ? сыбайлас
жем?орлы??а ?арсы жа?а стратегияны ?алыптастыру ж?не ?ске асыруды жал?астыру.?к?мш?л?к реформа
?ажетс?з ?а?азбастылы? пен ??жат
айналымыны? ?олайсыз ?дер?с?не
айналмау?а ти?с. Халы? алдында
есепт?л?г?н арттырып, н?тижеге деген
жауапкерш?л?г?н к?шейте отырып,
жерг?л?кт? жерлердег? бас?ару органдарына к?б?рек дербест?к беру керек.
?к?метке Президент ?к?мш?л?г?мен
б?рлес?п, биыл?ы 1 ш?лдеге дей?н осы
айтыл?ан барлы? м?селелер ж?н?нде
кешенд? ?сыныстар енг?зуд? тапсырамын.
Мемлекетт?к
к?с?порындарды?,
?лтты? компаниялар мен бюджетт?к
мекемелерд?? кадр саясатына меритократия
?а?идаттарын
енг?зуд?
жал?астыру ?ажет. ?к?метке ?Б? корпусы мемлекетт?к ?ызметш?лер?н??
е?бека?ысын 2015 жыл?ы 1 ш?лдеден
бастап ? 15 пайыз?а, ал 2016 жыл?ы
1 ш?лдеден бастап ? та?ы 15 пайыз?а
арттыруды ?амтамасыз етуд? тапсырамын.
Мемлекет?м?з бен ?о?амымыз алдында т?р?ан ?лемн?? дамы?ан 30
ел?н?? ?атарына ?осылу жолында?ы
на?ты м?ндеттер осындай. Б?зд?? алдымызда оларды за? ж?з?не ж?не
на?ты шеш?мдерге айналдыру м?ндет?
т?р.
??рметт? депутаттар ж?не ?к?мет
м?шелер?!
?лемн?? дамы?ан 30 ел?н??
?атарына ?осылу?а ?мтылысымызды
б?з ек? кезе?де ж?зеге асыруымыз
?ажет.
Б?р?нш? кезе? XXI ?асырда?ы
?м?мк?нд?ктер к?з?н? пайдалана отырып, жа??ыру серп?л?с?н жасау ?ажет
болатын 2030 жыл?а дей?нг? кезе?д?
?амтиды. ?аза?стан осы уа?ыт ?ш?нде
дамы?ан
елдерд??
?ткен
ж?зжылды?та?ы индустриялы? д?мпу
кез?нде жаса?анын ж?зеге асыруы
?ажет. М?ны ?ске асыру?а ?бден болады. О?т?ст?к Корея, Сингапур
осындай жолдан ?тт?. Б?л кезе?де б?з
экономикамызды?
д?ст?рл?
салаларыны?
?ар?ынды
?с?м?н
?амтамасыз
ет?п,
?уатты
индустриялы?
??деуш?
сектор
??рамыз.
Ек?нш? кезе?де 2030 ? 2050 жылдар аралы?ында ел?м?зд?? ?ылыми
?амтымды ж?не жасыл экономика
?а?идаттарына нег?зделген орны?ты
дамуын ?амтамасыз ету ?ажет. Б?з
?уатты
??деуш?
?нерк?с?п
?алыптастырамыз.Д?ст?рл?
салаларда жо?ары ??делген ?н?мдер
шы?ару?а к?шу ж?зеге асырылып,
?ылыми ?амтымды экономиканы? базасы
рет?нде
инжинирингт?к
?ызметтер дамиды. К?п н?рсе ?алай
бастау?а байланысты екен?н ескере
отырып, енд? биыл ат?арылу?а ти?с
шаралар?а то?талайын.
?к?мет пен ?лтты? банкке осы
жыл?а арнал?ан на?ты тапсырмалар
берем?н.
Б?р?нш?. ?к?мет биыл экономика
?с?м?н
6-7
пайыз
де?гей?нде
?амтамасыз етуге ти?с. Б?л орайда
биыл?ы жыл ?орытындысы бойынша,
халы?ты? жан басына ша??анда?ы
?шк? жалпы ?н?м 14,5 мы? доллардан
кем болмау?а ти?с.
Ек?нш?. ?лтты? банк пен ?к?метке
2014 жыл?ы 1 мамыр?а дей?н инфляцияны орта мерз?мд? перспективада
3-4 пайыз?а дей?н т?мендетуд?? кешенд? шараларын ?з?рлеуд? тапсырамын.
?ш?нш?. ?к?мет ?лтты? банкпен б?рлес?п, 2014 жыл?ы 1 маусым?а дей?н
?аржы секторын дамытуды? 2030
жыл?а
дей?нг?
кешенд?
ба?дарламасын ?з?рлеу? ?ажет.
Т?рт?нш?.
?к?мет
?Сам?ры??азына?
?орымен
б?рлес?п,
мемлекетт?? ?атысы бар барлы?
компаниялар?а талдау ж?рг?з?п, жеке
сектор?а бер?лет?н к?с?порындар т?з?м?н аны?тауы керек. Тура осындай
ж?мысты ?ал?ан мемлекетт?к секторларда да ж?рг?зу ?ажет. Биыл?ы
жылды?
б?р?нш?
то?санында
Жекешеленд?руд??
2014-2016
жылдар?а
арнал?ан
кешенд?
ба?дарламасы ?абылдану?а ти?с.
Бес?нш?. ?к?мет жылды? со?ына
дей?н
Астана
ж?не
Алматы
?алаларында
агломерациялар
?алыптастыруды? 2030 жыл?а дей?нг?
кезе?ге арнал?ан стратегиясы жобасын ?з?рлеу? керек.
Алтыншы. ?к?мет халы?аралы? сауданы ?ске асыру кез?ндег? кедерг?лерд? алып тастау м?селелер?н
?арастыра отырып, ?аза?станны?
транзитт?к ?леует?н дамытуды? 2030
жыл?а дей?нг? ба?дарламасын 2014
жыл?ы 1 ?ырк?йекке дей?н ?з?рлес?н.
Жет?нш?. Т?рт?нш? м?най ??деу зауыты мен атом электрстансасыны?
орны, инвестициялар к?з? мен
??рылыс
мерз?м?не
?атысты
м?селелерд? ?к?мет биыл?ы б?р?нш?
то?санны? со?ына дей?н шешкен?
ж?н.
??рметт? ?аза?станды?тар!
Мен?? сер?ктестер?м!
Б?зд?? Стратегия-2050-дег? басты
ма?саттар?а жетуд? к?здейт?н барлы?
?с-?рекеттер?м?з на?ты ?а?идаттар?а
нег?зделуге ти?с.
Б?р?нш?ден, ?абылданатын барлы?
шеш?мдерд??
прагматизм?
мен
эволюциялылы?ы ?а?идаты.
Экономикада,
саясат
пен
?леуметт?к т?рмыста ешб?р сек?р?ске,
ж?нс?з сына? пен авантюралар?а жол
беруге болмайды. Айналамызда?ы
?лем ?алай тез ?згерет?н болса, ел?м?з бен ?о?амымыз да солай жылдам
?згеруге ти?с.
Ек?нш?ден, ?зара ти?мд? ашы?ты?
?а?идаты. Б?з экономикамыз?а шетелд?к инвестициялар, технологиялар
мен инновацияларды ке??нен тартатын боламыз. Инвесторлар ?ш?н
ж?мыс?а ?олайлы жа?дайлар жасаймыз. Б?з дамы?ан 30 елд?? тобына
к?руд?? осы ма?ызды тет?г? ар?ылы
экономикамызды? ???рл?к, жа?анды?
экономикалы?
ж?йемен
тере?
ы?палдасуын ай?ын к?р?п отырмыз.
Б?л, е? алдымен, Еуразиялы?
экономикалы? ода? ?алыптастыру?а
?атысуымыз?а, Д?ниеж?з?л?к сауда
?йымына к?ру?м?зге байланысты.
?ш?нш?ден,
б?л
?
?аза?станды?тарды? ?л-ау?атын арттыру
?а?идаты.
?арапайым
адамдарды? ?леуметт?к к???л-к?й?
б?зд?? басты ма?сат?а ?лгер?леу?м?зд??
ма?ызды индикаторы болу?а ти?с.
Т?рт?нш?ден, б?к?лхалы?ты? ?олдау
?а?идаты ма?ызды м?нге ие.
Мен?? халы??а Жолдауым б?зд??
ма?саттарымыз бен м?ндеттер?м?зд?
т?с?нд?рет?н басты ??жат болып табылады. ?рб?р министр, ?к?м, к?с?порын
басшысы осы Жолдауды т?с?нд?ру
ж?мысына ж?не о?ан баршаны
?атыстыру ?с?не жетекш?л?к етуге ти?с.
Жолдауды? ма?саттары мен м?ндеттер?н ж?зеге асыру ж?н?ндег? на?ты
шаралардан ?рб?р ?аза?станды? хабардар болуы ?ажет. Б?л ?Н?р Отан?
партиясы
?ызмет?н??
нег?зг?
м?селелер?н?? б?р?не айналады деп
сенем?н.
Ол ?ш?н е? алдымен мемлекетт?к
?ызметш?лерд??
?здер?
Стратегиямызды? идеяларын б?луге
ж?не м?н?н тере? ??у?а ти?с.
Президент ?к?мш?л?г? мен ?к?метт??
б?к?л ??рамыны?, барлы? де?гейдег?
?к?мдерд?? ж?мысы барлы? осы м?ндеттерд? орындау?а ба?ытталу?а ти?с.
Жалпы, мемлекетт?к органдарды?
??рылымы алда?ы м?ндеттерд?? шеш?м?мен ?йлес?м тауып, 2050
Стратегиясыны? ма?саттарын ?ске
асыруды ?амтамасыз ету? керек.
(Со?ы 3-ш? бетте)
? 4 (7384) 25 января 2014 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
3 стр.
? А З А ? С ТА Н Ж О Л Ы ? 2 0 5 0 :
Б ? Р М А ? С А Т, Б ? Р М ? Д Д Е , Б ? Р Б О Л А Ш А ?
(Со?ы, басы 1-ш? бетте).
?ымбатты отандастар!
Б?здер, ?аза?станды?тар ? б?р
халы?пыз!
Б?з ?ш?н орта? та?дыр ? б?л б?зд??
М??г?л?к Ел, лайы?ты ?р? ?лы
?аза?стан! М??г?л?к Ел ? жалпы
?аза?станды?
орта?
ша?ыра?ымызды? ?лтты? идеясы.
Бабаларымызды? арманы.
Егеменд? дамуды? 22 жылында
барша ?аза?станды?тарды б?р?кт?рет?н, ел болаша?ыны? ?ргетасын
?ала?ан басты ??ндылы?тар жасалды.
Олар к?ктен т?скен жо?. Б?л
??ндылы?тар ? уа?ыт сынынан ?ткен
?аза?станды? жол т?ж?рибес?.
Б?р?нш?ден, б?л ? ?аза?станны?
т?уелс?зд?г? ж?не Астанасы.
Ек?нш?ден, б?л ? ?о?амымызда?ы
?лтты? б?рл?к, бейб?тш?л?к пен кел?с?м.
?ш?нш?ден, б?л ? зайырлы ?о?ам
ж?не жо?ары руханият.
Т?рт?нш?ден, б?л ? индустрияландыру мен инновациялар?а нег?зделген экономикалы? ?с?м.
Бес?нш?ден, б?л ? Жалпы?а Орта?
Е?бек ?о?амы.
Алтыншыдан, б?л ? тарихты?,
м?дениет пен т?лд?? орта?ты?ы.
Жет?нш?ден, б?л ? ел?м?зд?? ?лтты?
?ау?пс?зд?г? ж?не б?к?л?лемд?к, ???рл?к
м?селелерд? шешуге жа?анды?
т?р?ыдан ?атысуы.
Осы ??ндылы?тар ар?асында б?з
?рдайым же??ске жетт?к, ел?м?зд?
ны?айтты?, ?лы жет?ст?ктер?м?зд? еселед?к.
Жа?а ?аза?станды? Патриотизмн??
идеялы? нег?з? осы мемлекет
??раушы,
жалпы?лтты?
??ндылы?тарда жатыр.
Президент ?к?мш?л?г?не, ?к?метке,
?аза?стан хал?ы Ассамблеясына
??аза?стан-2050?
жалпы?лтты?
?оз?алысымен б?рлес?п, ?М??г?л?к Ел?
патриотты?
акт?с?н
?з?рлеп,
?абылдауды ?йымдастыруды тапсырамын.
Б?з ?з хал?ымызды? иг?л?г? жолында ?лы ма?саттарды ал?а ?оямыз,
сонды?тан мен барлы? саяси партияларды, ?о?амды? б?рлест?ктерд?,
барша ?аза?станды?тарды 2050
Стратегиясыны? басты ма?сатына
жету ж?н?ндег? ж?мыс?а белсене
?атысу?а ша?ырамын!
?с?ресе, жастарымыз?а мынаны
айтамын. Б?л Стратегия с?здерге
арнал?ан.
Оны ж?зеге асыратын да, жем?с?н
к?рет?н де с?здер. ?з ж?мыс
орындары?ызда
отырып,
осы
ж?мыс?а
?р?айсысы?ыз
атсалысы?ыздар. Нем??райлылы?
танытпа?ыздар.
Елд?? болаша?ын барша халы?пен
б?рге жаса?ыздар!
?ад?рл? хал?ым!
М??г?л?к
Ел
?
ата-бабаларымызды? сан мы? жылдан берг?
асыл арманы.
Ол арман ? ?лем елдер?мен терезес? те? ?атынас ??рып, ?лем картасынан ойып т?рып орын алатын
Т?уелс?з Мемлекет атану ед?.
Ол арман ? т?рмысы ба?уатты,
т?т?н? т?зу ?ш?ан, ?рпа?ы ерте??не сен?ммен ?арайтын ба?ытты Ел болу
ед?.
Б?з
армандарды
а?и?ат?а
айналдырды?. М??г?л?к Елд?? ?ргетасын ?алады?.
СУДЬБОНОСНЫЙ ДОКУМЕНТ
Каждое Послание Президента
страны Нурсултана Абишевича
Назарбаева - это поистине судьбоносный документ, имеющий глубокое историческое значение.
Уникальность и масштабность
нынешнего Послания главы государства ?Казахстанский путь2050: Единая цель, единые
интересы, единое будущее? заключается в том, что оно определяет как долгосрочные ориентиры
реализации ?Стратегии Казахстан-2050?,так и конкретные шаги
по всем приоритетным направлениям развития страны.
В Послании анонсировано повышение стипендий студентам и
учащимся, зарплат работникам
здравоохранения, образования,
социальной защиты и государственным служащим корпуса ?Б?,
увеличение размеров социальных
пособий по инвалидности и потере кормильца.
Успешность всех обозначенных
Президентом инноваций во мно-
гом зависитот интеллектуального
и нравственного потенциала молодого поколения
казахстанцев, его активной
гражданской позиции и патриотизма. Президент уверен, что
укреплению патриотизма послужит новый документ - Патриотический акт ?Менгилик Ел?, основу
которого составят ключевые ценности казахстанского общества. В
формировании казахстанского
патриотизма особая ответственность возлагается на образовательное сообщество, поскольку
получение знаний традиционно
связано с воспитанием личности.
Забота о детях - забота о будущем государства - остается приоритетным
направлением
политики государства. Лидер
нации, поднимая вопросы конкурентоспособности, качества нашего образования, улучшения
здоровья казахстанцев, стратегии
занятости населения, доступности
жилья, обеспечения раннего раз-
Мен ?о?амда ??аза? ел?н?? ?лтты?
идеясы ?андай болуы керек?? деген
сауал жи? тал?ы?а т?сет?н?н к?р?п
ж?рм?н. Б?з ?ш?н болаша?ымыз?а
ба?дар етет?н, ?лтты ?йыстырып, ?лы
ма?саттар?а жетелейт?н идея бар. Ол
? М??г?л?к Ел идеясы.
Т?уелс?зд?кпен б?рге хал?ымыз
М??г?л?к М?раттарына ?ол жетк?зд?.
Б?з ел?м?зд?? ж?рег?, т?уелс?зд?г?м?зд?? т?рег? ? М??г?л?к Елордамызды т?р?ызды?.
?аза?ты?
М??г?л?к
??мыры
?рпа?ты? М??г?л?к Болаша?ын баянды етуге арналады.
Енд?г? ?рпа? ? М??г?л?к ?аза?ты?
Перзент?. Ендеше, ?аза? Ел?н??
?лтты? Идеясы ? М??г?л?к Ел!
Мен
М??г?л?к
Ел
??ымын
?лтымызды?
?лы
ба?дары
?
??аза?стан-2050? Стратегиясыны?
т?п ?азы?ы ет?п алдым.
Т?уелс?зд?кке ?ол жетк?згеннен г?р?
оны ?стап т?ру ?лде?айда ?иын. Б?л
? ?лем ке??ст?г?нде ??мыр кешкен
талай халы?ты? басынан ?ткен тарихи шынды?. ?зара алауызды? пен
жан-жа??а тарт?ан берекес?зд?к талай
елд?? та?дырын ??рдым?а ж?берген.
Т?рш?л?к тез?не т?теп бере алмай, жер
бет?нен ?лт рет?нде жойылып кеткен
елдер ?аншама.
Б?з ?зген?? ?ател?г?нен, ?ткенн??
та?ылымынан саба? ала б?луге ти?сп?з. Ол саба?ты? т?й?н? б?реу ?ана ?
М??г?л?к
Ел
болу
б?зд??
?з
?олымызда. Б?л ?ш?н ?з?м?зд? ?нем?
?амшылап, ?дайы ал?а ?мтылуымыз
керек.
Байлы?ымыз да, ба?ытымыз да
бол?ан М??г?л?к Т?уелс?зд?г?м?зд?
к?зд?? ?арашы?ындай са?тай б?лу?м?з
керек.
??аза?стан-2050? ? М??г?л?к Елге
бастайтын
е?
абыройлы,
е?
м?ртебел?
жол.
Осы
жолдан
айнымайы?, ?ад?рл? хал?ым! ?рб?р
к?н?м?з мерекел?, ?рб?р ?с?м?з берекел?
болсын! Дамуымыз жедел, келешег?м?з кемел болсын! Жар?ын ?спен
к?лл? ?лемд? та? ?ылып, Жасай берс?н Елд?г?м?з М??г?л?к!
Астана, 2014 жыл?ы 17 ?а?тар
Жастар саясаты
вития и образования детей, вселяет уверенность в большое и
светлое будущее нашего государства.
Для нас, работников образования, важно, что сфера образования
является
одним
из
приоритетных направлений в развитии государства. Для будущего
поколения внедрение современных методов и технологий, расширение доступности образования,
повышение качества образования
является гарантией развития Казахстана в дальнейшем, конкурентоспособности государства на
мировом уровне.
У каждого из нас Послание Президента вызвало рабочий настрой.
Каждый для себя нашел адресованную лично ему мысль, получил
импульс для работы, воплощая
идеи Послания.
Н. РЕВЯКИНА,
директор гимназии,
депутат Осакаровского
районного маслихата
Жастарды? ?олдауы Жолдау
Елбасы Жолдауында жастар?а аса
?ам?орлы?пен к???л б?л?н?п келе
жат?аны б?р?м?зге аян.
Осы
тапсырмаларды? б?р?нде жастарды
салауатты ?м?р салтын ?стану?а
т?рбиелеу, оларды спорт?а баулу,
дене шыны?тырумен айналыстыру,
т?рл?
сайыстар?а
?атыстырып,
спорт?а ?ызы?ушылы?тарын арттыру
болатын. ?лемн?? дамы?ан 30 ел?н??
?атарына
?осылу?а
?мтылысымызды? к?б?не жастар к?ш?
мен оларды? Отанс?йг?шт?г? ?ажет.
жылды?ына арнал?ан облысты? б?р?нш?л?кке 1995 ? 1996 жыл?ы жастар
?атыс?ан болатын.
?лтты? к?рест? насихаттау, жастар
арасында салауатты ?м?р салтын
?алыптастыру, о?ушы жастарды
патриотты? сез?мге т?рбиелеу ж?не
оларды?
арасынан
д?режелер
та?айындап, облыс ??рама сапын
?аза?стан Республикасы б?р?нш?л?г?не
?р?ктеуде Осакаров ауданынан т?йе
палуан?а дей?н ?р салма? д?режес?
бойынша палуандарымыз барып
Елбасы биыл?ы Жолдауында
?с?ресе, жастарымыз?а ?арата, -. Б?л
Стратегия с?здерге арнал?ан. Оны
ж?зеге асыратын да, жем?с?н к?рет?н
де с?здер. ?з ж?мыстары?ыз?а
нем??райлылы? танытпа?ыздар деп
баса айтып ?тт?.
Елбасыны? осы с?з?н ?олдай отырып, Осакаров ауданды? балалар
мен жас?сп?р?мдер спорт мектеб? жастарды спорт?а баулып, ?аза? ел?н
спортты?
сайыстарда
?лемн??
дамы?ан елдер? ?атарынан алды??ы
орын?а к?теру ма?сатын жа?ында?ы
?лкен же??стер?мен д?лелдеп берд?.
?ара?анды
облысты?
дене
шыны?тыру
ж?не
спорт
бас?армасыны?
басшылы?ымен
?аза?ты? мы?ты палуаны к?пт?
мойындат?ан Балуан Шола?ты? 150
?атысып, Хуанбай Еламан 60
кгсалма? д?режес?нен б?р?нш? орынды
иелен?п, А?тау ?аласында ?тет?н
Республикалы? чемпионат?а жолдама алды.
Же??мпазды? алдынан ?арсы
ал?ан
?кес?
?уанбай,
жатты?тырушылар А. Сей?т?алиов,
Е.Ельшмановтар?а ауданымызды?
атын
Республикалы?
д?режеге
к?терген? ?ш?н ж?не ?лымды салауатты ?м?р салтына т?рбиелеген? ?ш?н
?кел?к ысты? ы?ыласымды б?лд?рем?н. Жастарымызды? спортпен айналысуына ?лкен жа?дай жасап,
ауылды? жерлерде спорт мектептер?н ашу?а тапсырма бер?п отыр?ан
Елбасымызды? Жолдауыны? ар?асы
? деп, сен?мд?л?г?н б?лд?рд?.
?. ХАПАН
По поручению Президента РК
ОТ СДЕЛАННОГО К НОВЫМ РУБЕЖАМ
На этой неделе прошел еще ряд
отчетных встреч акимов сельских
округов и участковых инспекторов
полиции перед населением. Все
встречи проходят с участием акима
района С. Ж. Аймакова, который
открывает их, знакомит с итогами
социально-экономического развития района за прошлый год, рассказывает о нововведениях в
законодательстве по вопросам
местного самоуправления и отчетности акимов всех уровней перед
населением.
В число встреч, проведенных в
период уходящей недели, вошли
встречи с населением Родниковского и Шидертинского сельских
округов. В Родниковском сельском
округе в этом году встреча прошла
более спокойно, чем обычно. Аким
округа Е. К. Асербаев в своем отчете подробно осветил все стороны жизни округа, рассказав о
развитии реального сектора экономики, агропромышленного сектора,
малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства,
об итогах работы по благоустройству, состоянии дел в образовании,
медицинском обслуживании, социальной защите населения. В числе
первоочередных задач на этот год
он поставил текущий ремонт внутрипоселковых дорог, дальнейшее
благоустройство села, создание
новых рабочих мест путем развития малого и среднего бизнеса,
обеспечение занятости населения
и ряд других.
В число проблемных вопросов
выступившие добавили плохое состояние связи, отсутствие Интернета, а также попросили решить
вопрос с продлением рабочего дня
автостанции поселка Молодежного, в связи с тем, что в ожидании
маршрутного автобуса до своего
села люди вынуждены мерзнуть на
улице.
Очень доброжелательно отнеслись жители села Шидертинского к
отчету своего нового акима Н. С.
Гришаковой, которая за несколько
месяцев после августовских выборов сумела решить ряд социальных
вопросов,
волнующих
население, и в своих планах на
ближайший период наметила немало интересных проектов.
Если после отчетов акимов сельских округов серьезных вопросов
не возникло, то отчеты участковых
инспекторов полиции навели на
размышления, так как криминогенная обстановка в названных округах
остается
сложной.
К
сожалению, в селах остается высоким уровень преступности и административных правонарушений,
есть неблагополучные семьи,
люди, страдающие хроническим
алкоголизмом, по-прежнему есть
случаи скотокрадства, краж чужого
имущества. Поэтому, завершая
свои выступления, участковые инспекторы призвали население к
усилению внимания к вопросам
обеспечения сохранности своего
имущества, к созданию обстановки
нетерпимости к любым проявлениям правонарушений. На этих же
проблемах заострил внимание в
своих заключительных речах и
аким района, призвав население к
активному и неравнодушному участию в борьбе с правонарушениями.
Е. ВРОНА.
4 стр.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
? 4 (7384) 25 января 2014 года
Аудан ?к?м? Сержан Жа?абек?лы Айма?овты? т?р?ындар алдында?ы
ЕСЕБ?
??рметт? осакаровты?тар,
?ымбатты жерлестер!
Тарихи о?и?алар?а толы та?ы б?р
жыл артта ?алды. ?аза?стан Республикасы Президент? Н?рс?лтан Назарбаев б?р жыл б?рын ел?м?зде 2050
жыл?а дей?нг? дамуыны? жа?а саяси
ба?дарын жария етт?. Басты ма?сат ?
?аза?станны? е? дамы?ан 30
мемлекетт?? ?атарына ?осылуы. Ол
М??г?л?к Елге бастайтын е? абыройлы жол.
17 ?а?тар к?н?
Елбасымыз
Н?рс?лтан ?б?ш?лы Назарбаев
??аза?стан жолы - 2050: б?р ма?сат,
б?р м?дде, б?р болаша? ? атты Жолдауын жариялады.
Мемлекет Басшысы Жолдауда
??аза?стан -2050? Стратегиясын
орындауды? жет? бес жылды? кезе?д?
?амтитын ма?ызды м?ндеттер?н атап
к?рсет?п,
стратегияны?
басымды?тарын ж?зеге асыруды?
нег?зг? он тет?г?н ай?ындап берд?.
Д?л?рек айт?анда, патриотизм, инновация,
геология,
ауыл
шаруашылы?ы, ?ылым, аума?ты?
даму, транспорт ,энергетика, ша?ын
ж?не орта бизнес салаларын
айры?ша дамыту керект?г? аталып айтылды.
?аза? ел? ?ткен 22 жылда ?ыруар ?с
тындырды. Б?з ел?м?зд? ?з?нд?к модел?мен
дамыту барысында ?рб?р
отандасымызды? ж?рег?нде ел?м?зге
деген шекс?з ма?таныш сез?м?н
орны?тырды?. ?аза?станды?тар ?з
ерте??не, ел?н?? болаша?ына сен?ммен ?арайды. Халы?ты? басым б?л?г?
?леуметт?к ахуалды? т?ра?тылы?ын
ж?не оны? жыл ?ткен сайын жа?сара
т?скен?н айтады.
М?не сонды?тан да т?р?ындармен
кездесулерде межел? м?ндеттерд?
м?лт?кс?з орындауды? жолдарын
?арастырып, б?рлесе тал?ылайтын
боламыз.
2013 жыл б?зд?? ел?м?зд?? болмысына
ма?ызды
?о?амды?-саяси
о?и?алар алып келд?.
??аза?стан-2050 Стратегиясында?
берген
Елбасы
тапсырмасына
с?йкес,
?о?амды
одан
?р?
демократияландыру?а ба?ыттал?ан
б?р?атар кешенд? реформаларды
?тк?зу басталды.
??аза?стан Республикасыны? кейб?р за?намалы? акт?лер?не жерг?л?кт?
?з?н-?з?
бас?аруды
дамыту
м?селелер? бойынша ?згер?стер мен
толы?тырулар
енг?зу
туралы?
?аза?стан Республикасыны? 2013
жыл?ы 13 маусымда?ы ? 101-V За?ы
мен ??аза?стан Республикасыны?
кейб?р за?намалы? акт?лер?не мемлекетт?к
бас?ару
органдары
арасында?ы ?к?летт?ктерд?? араж?г?н
ажырату
м?селелер?
бойынша
?згер?стер мен толы?тырулар енг?зу
туралы? ?аза?стан Республикасыны?
2013 жыл?ы 13 маусымда?ы ? 102-V
За?дарыны? ?з к?ш?не ену? б?зд?? ел?м?здег? жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару
ж?йес?н айтарлы?тай ?згертт?.
?абылдан?ан За?дар Ережелер?
Республика азаматтарына жерг?л?кт?
?з?н-?з? бас?аруды ж?зеге асыру?а
деген конституциялы? ???ы?тарын
жерг?л?кт? ?о?амдасты?ты? жиналыстары мен жиындарына ?атысу, жерг?л?кт? ма?ызы бар м?селелерд?
шешуге
б?л?нген
бюджет
?аражатыны? ж?мсалуы туралы
а?парат
алу,
ж?не
оларды?
?йлест?ру?не ?атысу ар?ылы пайдалануларына жол беред?.
Коммуналды?
менш?к
ж?не
?аржылы? ??ралдар беру ар?ылы
жерг?л?кт? м?н? бар ?зект? с?ра?тарды
шешуге деген ?к?мдерд?? дербест?г?н
кезе?д?
ж?не
ретт?
ны?айту
м?мк?нд?ктер? пайда болды.
?абылдан?ан за?дар?а с?йкес
кадрлармен
ны?айтыл?ан
ауыл
?к?мдер? ал?аш рет а?ылы ?ызмет
к?рсету,
м?л?кт?
жал?а
беру
жина?тары, сауда?а ???ы? беру,
?о?амды?
т?рт?п
б?зушылы?
айыпп?лы, ?айырымдылы? шараларына ба?ыттал?ан ?лес ар?ылы ?з
к?р?с к?здер?н алады. Алайда, ауыл
?к?мдер?н?? арнайы шоттарында?ы
?аржыны
ж?мсау?а
жерг?л?кт?
?о?амдасты?ты? кел?с?м? керек. Сонымен ?атар ?к?мдер т?келей ?леуметт?к,
спорт, м?дениет, а?артушылы? шараларына араласып, м?мк?нд?ктер? шектеул?
азаматтарды
?олдау?а
араласады.
2013 жылды? 8 тамызында ал?аш
рет ауыл ?к?мдер? сайлауы ?тт?, б?л
та?ы б?р халы?ты? ел ?м?р?ндег? саяси
с?ттерд? бас?ару?а деген ?шк? ойын
б?лд?ру?н?? д?лел?. Барлы? де?гейдег?
?к?мдерд?? халы? алдында?ы есептер?н ?тк?зе отырып, б?з ?ортынды жасаймыз ж?не т?р?ындар талаптарын
ескере отырып, алдымызда?ы жыл?а
ма?сат ?оямыз. Есепт?к кездесулер
?о?амды?-саяси ?м?рд? ?р? ?арай демократияландыру
процес?н??
ма?ызды б?л?г?, бил?к пен халы?
арасында?ы
пайдалы
диалог,
айма?ты?
?зект?
?леуметт?кэкономикалы? м?селелер?н шешу кез?ндег? жауапкерш?л?г?н арттыратын
??рал болып табылады.
Аудан
?к?м?н??
т?р?ындар
алдында?ы есеб? алдын ала ек? т?лде
ауданды? ?Сельский труженик? газет?нде жариялап, ?зект? м?селелерд?
жылдам ж?не кешенд? шешуд?? жолдарын
с?здермен
б?рге
табу
ма?сатында,
?з
атыма
ж?не
ауданны? ат?арушы органдарыны?
атына т?скен ескертулер, ?сыныстар
т?збес?мен санаса отырып, арнайы
шаралар ?абылдаймыз.
?ткен жыл?ы есепт?к кездесулерде
айтыл?ан ескертулер мен ?сыныстар
орындалды.
2012 жылды? ?ортындысы бойынша аудан ?к?м?н?? т?р?ындармен
есепт?к кездесулер?нде ауданны?
барлы? елд? мекендер?нде 4143
т?р?ыны ?атысып 109 адам с?з
с?йлед?. 2013 жылда ?тк?з?лген есепт?к кездесулерден т?скен ?сыныстар
мен ескертулер бойынша т?ра?ты
ба?ылау ж?рг?з?лд?. Жалпы 86 ?сыныс
пен ескертулер т?ст?. Ти?ст? шеш?м
мен ?арастыру?а уа?ыт талап етет?н 2
нег?зг? ?сыныс бойынша на?ты шаралар жасалып бек?т?лд?, 84 ?сыныстар
мен ескертулер ?шк? ба?ылау?а алынып ат?арылды. Ауыз сумен ?амту,
жол ж?ндеу ж?не к?ше жары?ын орнату с?ра?тары ?зект? м?селе санында ауылдарды дамытуыны?
?леуметт?к-экономикалы? с?ра?тары
?ана?атсыз жа?дайда ?ал?аны ешк?мге ??пия емес, ауыл ?ш? жолдарын
?алпына келт?руге, инфра??рылым?а,
мектептерд? ж?не медициналы? мекемелерд? ?стау?а к?птеген ?аржы
керек.
Жерг?л?кт? ат?арушы органдары
ж?мысыны? ?зект? ба?ыттарыны? б?р?
?аза?стан Республикасыны? ?Жеке
ж?не за?ды т?л?аларды? ?т?н?штер?н
?арау т?рт?б? туралы? За?ына с?йкес
арыздар мен ?сыныстарды есепке
алу ж?не ба?ылау ж?мыстары ?ол?а
алынып, арызды? туындау себеб?не
ж?йел? талдау жасалынып, оларды
жою шаралары ?абылданды. ?Сельский труженник? газет?нде халы?ты
тол?андыратын с?ра?тар бойынша
т?ра?ты материалдар жарияланып
келед?.
2013 жылы аудан ?к?м?н?? аппаратына азаматтардан 395 ?т?н?ш кел?п
т?ст?, оны? ?ш?нде жо?ар?ы органдар
ар?ылы 13 ?т?н?ш, т?скен жазбаша
?т?н?штерд?? - 204 ?т?н?ш? жер тел?м?н
пайдалану, 77- ?рт?рл? с?ра?тар,
т?р?ын ?ймен ?амту бойынша - 30,
?леуметт?к ?амту - 30, б?л?м беру бойынша- 9, коммуналды? с?ра?тар бойынша ? 37.
Аудан ?к?м?н?? жеке ?абылдауында
74 жеке ж?не за?ды т?л?алар
?т?н?штер? ?аралды. Оны? 23 сауалы
орынды шеш?м?н тауып, 51 ?т?н?шке
т?с?нд?ру ж?мыстары ж?рг?з?лд?.
Барлы? м?селелерд?? орындалуы
аудан бюджет?не байланысты.
?ткен жылы аудан бюджет?не 644
миллион 363 мы? те?ге к?р?с т?ст? немесе 110,6 пайыздан
61,6 млн
те?геге к?р?с т?с?м? ?л?айды.
К?р?с т?с?м?н?? ??рылымына: табыс
салы?ы 115,4 млн.те?ге, ?леуметт?к
салы? 136,1 млн.те?ге, за?ды
т?л?алар мен жеке к?с?пкерлерден
213,8 млн.те?ге м?л?к салы?ы т?ст?.
2013 жылы аудан бюджет? 4 млрд
010 млн 705 те?ге, оны? субсидиясы
2 млрд 105 млн 398 мы? те?ге,
ма?сатты а?ымда?ы трансферттер
380 млн 753 мы? те?ге, даму
ма?сатты трансферттер 806 млн 994
мы? те?ге, несие 41 млн 544 мы?
те?ген? ??рады.
?леуметт?к шы?ыстар 2 млрд 367
млн те?ге немесе 59 пайыз.
Т?КШ шы?ыстары 1 млрд 091 млн
те?ге немесе 27 пайыз, соны? ?ш?нде
ауыз сумен ?амту?а 640 млн те?ге,
коммуналды т?р?ын ?й ??рылысы
?орына 190 млн 397 мы? те?ге, су
??бырларын ?ске ?осу?а 30 млн 599
мы? те?ге, елд? мекендерд? тазарту?а
15 млн 195 мы? те?ге, к?л?к жолдарын ж?ндеуге 33 млн 756 мы? те?ге
ж?мсалды.
Бюджет шы?ысы 100 пайыз?а
орындалды.
Елд?
мекендерде
денсаулы?
са?тау, б?л?м, ?леуметт?к ?амтамасыз
ету, м?дениет ж?не спорт саласы
ж?не ауылды? ветеринар мамандарына 2013 жылы 26 маман?а 3 150
мы? те?ге ж?рдема?ы т?ленген, сонымен ?оса, 17 маман?а т?р?ын ?й
сатып алу ?ш?н 41млн 544 мы? те?ге
бюджетт?к несие бер?лд?.
?нд?р?с
Аудан к?лем?нде ??аза?мыс? корпорациясына ?арасты ?Молодежный? к?м?р кен?ш? мен ?.С?тбаев
атында?ы арна ?нд?р?с орындары
ж?мыс жасайды. ?нерк?с?п ?н?м?н??
жылды? ?н?м к?лем? 2013 жылы 14
млрд. 460 млн. те?ге немесе ?ткен
жылмен салыстыр?анда 228 % .
?нд?р?ст?? на?ты к?лем?н?? индекс?
91,8 пайызды ??рады.
?нд?р?с к?лем?н?? кему?не "Казводхоз" к?с?порыны 87,4 пайыз ?ана суды
тарату к?лем?н ?амты?анына байланысты болды. ?Молодежный? к?м?р
кен?ш? шы?ар?ан ?н?м к?лем?н 102
пайыз?а ?л?айтты.
Инвестиция
2013 жылы нег?зг? капитал?а 4 млрд
858 млн.те?ге, ?ткен жылдан 121,2
пайыз?а арты? инвестиция салынды.
Инвестиция к?лем? ша?ын ж?не
орта к?с?пкерл?кт?? дамуы, жа?а
ауылшаруашылы? техника, арнайы
техника сатып алу ?лес?мен ?л?айды.
30 желто?санда Координациялы?
ке?ес?н?? отырысында Индустриаландыру картасына енг?зу ?ш?н Батпа?
ауылды? округ?н?? А?пан ауылында?ы
?Найдоровское? ЖШС жарма зауытын салу жобасы ма??лданды.
К?с?пкерл?к
Елбасы жолдауында "Ша?ын ж?не
орта к?с?пкерл?к жалпы?а б?рдей
е?бек ?о?амыны? нег?з?" деп атап
к?рсет?лген.
Мемлекет ша?ын к?с?пкерл?кке барынша ?олдау к?рсет?п келе жатыр.
2014 жылды? 1 ?а?тарында 1755
ша?ын бизнес субьект?лер?нде 4051
адам е?бек ет?п, 106 пайыз?а артты.
Ша?ын бизнес субьект?лер? 10
млрд 450 млн те?ге к?лем?нен арты?
тауарлар ?нд?р?п, ?ызметтер к?рсетт?.
Б?л к?рсетк?ш ?ткен жылмен
салыстыр?анда 105 пайыз?а артты.
2013 жылы: ?аржылы? институттар
ар?ылы ша?ын бизнес субъект?лер?не
несие алу?а ж?рдемдесу, аудан
к?с?пкерлер?н?? форумын ?тк?зу,
?Бизнест??
жолкартасы
-2020?
ар?ылы жобаларды ?тк?зу ж?не
р??сат шаралары мен ?абылданатын
??жаттар саны шектел?п, ?шк?
нары?ты жем?с-к?к?н?спен толтыру
?ш?н к?терме тасымалдаушылармен
мемарандумдар жасалды.
Агро?нерк?с?п кешен?
Ауыл шаруашылы?ы ?аза?стан
экономикасыны?
басты
салаларыны? б?р? болып, аграрлы?
секторды дамыту де?гей? ?о?амны?
экономикалы? ж?не ?о?амды? - саяси
т?ра?тылы?ын аны?тау факторы бола
беред?.
2013 жылды? ?орытындысы бойынша шы?арыл?ан ?н?м к?лем? 17,8
млрд. те?ген?, оны? ?ш?нде ?с?мд?к
?с?ру ? 12,6 млрд. те?ге, мал
шаруашылы?ы ? 5 млрд. те?ге.
Физикалы? к?лем индекс? 138 пайызды ??рады. ?ол жетк?зген
к?рсетк?штерге ?нд?р?с ?н?м?н субсидиялау, ауылшарушылы? техника,
асыл т??ымды мал алу?а, ?с?мд?к пен
ветеринария?а
ба?ыттал?ан
ж?мыстар?а же??лдет?лген несие
беру ар?ылы жетт?к. Жалпы 1 млрд
406 млн.те?ге: субсидия?а - 274
млн.те?ге, оны? ?ш?нде ?с?мд?к
шаруашылы?ына 199 млн.те?ге, мал
шаруашылы?ына 75 млн те?ге
б?л?нд?.
Даму институттары несиес?не 1
млрд 78 млн те?ге, оны? ?ш?нде
?с?мд?к шаруашы?ы бойынша 1 млрд
67 млн те?ге, мал шаруашылы?ына
11 млн те?ге б?л?нд?. Бюджеттен 54
млн те?ге, оны? ?ш?нде 44 млн.те?ге
эпизоотиялы? шаралар?а ?арсы,
?с?мд?к ?ор?ау?а 10 млн.те?ге
ж?мсалды.
Облыс бойынша б?зд?? ауданымыз
е? ?р? ег?нд? аудан саналады. Ауыл
шаруашылы? ?н?мдер?н игеру ?ш?н
2013 жылы ег?с ал?абы 253 мы? гектар жерд? ?амтыды. ?ткен жылмен
салыстыр?анда 17 мы? гектар?а
арты?.
Жалпы д?нд? да?ылдар 230,4 мы?
гектар
ал?ап?а
себ?лд?,
ол
былтыр?ы?а ?ара?анда 5,5 мы?
гектар?а арты?. Мал азы?ы ал?аптары
38 мы? гектарды ??рап, ?ткен жылдан 12 мы? гектар?а артты. Майлы
да?ылдарды? ег?ст?г? 2 мы? гектар?а
артты, 1,9 мы? гектар?а (зы?ыр, сафлор, к?нба?ыс) ал?абы ?ст?.
Ег?ст?к ал?аптарын диверсификациялау ар?ылы азы?ты? да?ылдар
жа?артылды. Т???ыш рет б?рша?
т??ымдастар мен жармалар (ас
б?рша?, а??а, ?ытай б?рша?, ??мы?,
тары) 1,9 мы? гектар?а ег?лд?. Б?р
жылды? ж?не к?п жылды? ш?птер
ал?абы ? 15 мы? гектар?а к?бейт?лд?.
2014 жылы 400 гектар?а ж?гер?
отыр?ызылады.
Суармалы ал?аптарды ?л?айту?а
шетелд?к ж?не отанды? к?с?порындар
шы?ар?ан жо?ар?ы ?н?мд? ауыл
шаруашылы? техникалары ар?ылы
суармалы жерлерд? 2016 жылы 1000
гектар?а жетк?збекп?з. ?Е?бек-95?
ЖШС шетелд?к жа?бырлатып суару
?ондыр?ысымен ж?мыс ?стеуде. 2017
жылы шетелд?к жа?бырлатып суару
?ондыр?ысымен ?.С?тпаев атында?ы
арна бойында?ы суармалы жерлерд?
1700 гектар?а жетк?зу к?зделуде.
Ауданда 51 мы? гектар ал?ап
химиялы? ??дел?п, 15 мы? гектар
ал?апта да?ылдарды т?рл? зиянкестерден
?ор?ау
шаралары
ат?арылды. 95 мы? тонна мал азы?ы
дайындалып,
60
мы?
гектар
ал?апты?
пары
жыртылды.
Облысты? асты?ты ал?абыны? 38 пайызы б?зд?? ауданымызда, 2013
жылы 320 мы? тонна асты?ты орташа
гектарына 14 центнер ?н?мд?л?кпен
жинап, ?лкен табыс?а ?ол жетк?зд?к.
Алда?ы ег?с ?амына 30 мы? тонна сапалы асты? т??ымын ?з?рлеп ?ойды?.
?р жыл сайын отанды? ж?не
шетелд?? ауылшаруашылы? техникалары сатылып алынуда. Ауылда 6,7
мы? тонна ет, 38 мы? тонна с?т
?н?мдер?, 9,2 млн дана ж?мырт?а
?нд?р?лд?. Ауыл??рылымдары мен
жеке аулаларда 29 мы? ?р? ?ара, оны?
?ш?нде 14 мы? сауын сиыры, 30 мы?
?ой-ешк?, 7,1 мы? жыл?ы, 8 мы?
шош?а, 83 мы? ??с ?с?р?луде.
Ветеринариялы? шаралармен 56
мы? бас мал туберкулезге, 29 мы?
бас ?р? ?ара, 39,7 мы? бас ?са? мал
бруцелезге ?арсы ег?лд?.
Елбасыны? 2020 жыл?а дей?н мемлекет?м?зд?
индустриалдыинновациялы? дамыту бойынша
?ой?ан
талаптарын
орындау
ма?сатында ауданымызда на?ты т?рт
жоба бойынша ж?мыс ж?рг?з?л?п келед?:
1. Дальный селолы? округ?ндег?
?Евразия Инвест ЛТД? ЖШС базасында ?Жыл?ы с?т?нен ?нта? азы?
жасау? жобасы. Жобаны? сметалы?
??ны 633 млн. те?ге.
2. ?аратомар ауылды? округ?ндег?
?Табыс
Агро?
ЖШС
?Ангус?
т??ымдас ??М 920 басын сатып алу
жобасы. Жобаны? сметалы? ??ны 814
млн. те?ге.
3. Трудовой ауылды? округ?ндег?
?Е?бек 95? ЖШС ?. С?тпаев
атында?ы арна ма?ында?ы ?1000 гектар игер?лмеген жерд? ?айта ??деу?
жобасы. Жобаны? сметалы? ??ны
204,5 млн. те?ге. .
Ауданымыз Астана ?аласыны?
азы?-т?л?к белд?г?не к?ред?.
?леуметт?к ма?ызды азы? т?л?к
та?амдарды? ба?асын т?ра?ты ?стап
т?ру ма?сатында ауданымызда?ы
ауылшаруашылы? ?н?м ?нд?руш?лер
Астана, ?ара?анды ?алаларында?ы
ж?не Осакаровка, Молодежный кенттер?ндег?
ауылшаруашылы?
ж?рме?келер?не 70 тонна ет, 11,6
тонна с?т ?н?мдер?н жетк?зд?. Барлы?
?тк?з?лген 24 ж?рме?кеде ??ны 72,8
миллион
те?ге
??райтын
ауылшаруашылы? ?н?мдер? сатылды.
Ауданда жеке менш?кке ал?ан жер
учаскелер?н ?за? уа?ыт?а дей?н белг?ленген ма?сат бойынша пайдалана
алма?ан 29,8 мы? гектар жер сот органдары
ар?ылы
мемлекетке
?айтарылды.
Ауылшаруашылы?
?н?мдер? айналым?а енг?зу нег?з?ндег?
2013 жыл?а арнал?ан ?с-шаралар
жоспарына с?йкес аудан аума?ында
45,5 мы? гектар жерд? айналым?а енг?зу жоспарынцы? на?ты орындалуы
48,4 мы? гектарды немесе 106,4 пайызды
??рады,
соны?
?ш?нде
?тк?з?лген конкурс н?тижес? бойынша
21,5 мы? гектар ж?не 26,9 мы? гектар
инвестициялы? жоспарларды ?ске
асыру ?ш?н бер?лд?.
Сот органдарыны? араласуынсыз
300 гектар жер ?з ер?ктер?мен беру
жолдары
ар?ылы
мемлекетке
?айтарылды.
Аудан аума?ында?ы ауылшаруашылы?
ма?сатта?ы
жерлерге
т?гендеу
?ортындысы бойынша
?олданылмайтын жер учаскелер?н
алып ?ою м?селес? бойынша шара
?олданылатын болады.
Ат?арушы б?л?м мен аума?ты?
инспекцияны? б?рлескен ж?мыстары
ар?асында б?рын жеке т?р?ын ?й
салу ма?сатында бер?лген 20 жер
учаскес? мемлекетке ?айтарылды
ж?не 8 жер пайдаланушылар ?з
т?р?ын ?йлер?н салу ж?мыстарына к?р?с?п кетт?.
Б?л?м беру
Елбасы жолдауында б?л?м беру
сапасыны? ?аз?рг? заман?а сай
жо?ары де?гейде болуын ж?не ?рб?р
т?л?аны? басты ?ажетт?л?ктер?не сай
келу?н заманауи б?л?м беру ж?йес?н??
басты м?ндет? деп атап айтып кетт?.
Ауданда сапалы б?л?м беру
?ызметтер?н к?рсету ж?не оларды?
?олжет?мд?л?г?н ?амтамасыз ету ?ш?н
барлы? жа?дай жасал?ан. Ауданда?ы
?алыптас?ан б?л?м беру ж?йес?
т?лектерд?? орта б?л?м алып шы?у?а
толы?тай м?мк?нш?л?к беред?.
Б?л?м беру саласын ?аржыландыру
2013 жылы 2 млрд.22 млн. 693 мы?
те?ген? ??рады. Мектепке дей?нг? б?л?м
беру ж?йес?н дамыту аясында
ат?арыл?ан ж?мыстарды? н?тижес?
бойынша 2013 жылы ауданда?ы мектеп жасына дей?нг? балаларды мектепке дей?нг? б?л?ммен ?амтамасыз
ету 99,9 пайыз?а жетт?, ал Осакаровка кент?ндег? салынып жат?ан 320
орынды? жа?а балаба?ша ?имараты
2014 жылы ?олданыс?а бер?л?п, мектеп жасына дей?нг? балаларды? б?л?м
берумен ?амтамасыз ет?лу? 100
пайыз?а дей?н жет?п, к?рсет?лет?н
?ызметтерд?? сапасы арта т?спек.
Мектептег? п?н кабинеттер? жа?а
?лг?дег? жабды?тармен толы?тырылды: биология -35 пайыз, химия 34 пайыз, физика ? 31
пайыз,
лингафонно мультимедиялы? кабинеттер?мен -63 пайыз. 2013 жылы
республикалы? бюджеттен жалпы
??ны 16 млн. 388 мы? те?ген?
??райтын 4 химия кабинет? ж?не жерг?л?кт? бюджеттен ??ны 3,5 млн те?ге
??райтын 1 химия кабинет? сатып
алынды. Жылдамды?ы жо?ары INTERNET жел?с?не ?осыл?ан мектептер саны 90,2 пайызды ??райды,
о?ыту
барысына
интерактивт?к
?ондыр?ылар енг?з?лд?.
Осакаровка кент?ндег? ?9 гимназиясында ресурс орталы?ы ж?мыс ?стейд?,
оны?
нег?зг?
ма?саты:
т?лектерд?? болаша?та маманды?
та?дауларына
ба?ыт
?ба?дар
к?рсетуге к?мектесу.
2013 жыл?ы ?БТ орташа балы 70,1
пайызды ??рады.
2013 жыл?ы т?лектер арасында
жо?ары о?у орындарында мемлекетт?к б?л?м беру гранттары ар?ылы о?у?а
т?скен т?лектер саны 93.
2013 жылы электронды о?ыту (?elearning?) ж?йес?не 5 мектеп (?9 гимназиясы, ?12 Осакаровка, Ес?л,
Батпа?,
Озёрное)
мектептер?
?осылды.
Б?л?м оша?тарын жа?а о?у жылына
дайындау ж?не жылыту мерз?м? кез?нде апатты? жа?дайды? орын алмауын болдырмау ?ш?н 11 нысан?а
жалпы ??ны 48 млн. те?геге ж?ндеу
ж?мыстары ж?рг?з?лд?, оны? ?ш?нде 8
нысанды а?ымда?ы ж?ндеуге жерг?л?кт? бюджеттен 28 млн.те?ге: ?2
Ес?л
ОМ-3,6
млн.те?ге,
?5
?ара?айлы ОМ ? 3 млн.те?ге, ?6
Батпа? ОМ 5,9 млн.те?ге, ?10 Николаев ОМ 6,6 млн.те?ге,Молодежный
кент? ?23 ОМ 8 млн.те?ге ж?не ?25
ОМ 1,1 млн.те?ге б?л?нд?.
?Ж?мыспен ?амту жолкартасы
2020? ба?дарламасымен 3 нысан?а
жалпы ??ны 20 млн. те?геге 4 б?л?м
нысанына: ?3 Пионер ОМ 8
млн.те?ге, Осакаровка кент? ?12 ОМ
8 млн.те?ге, Русская Ивановка нег?зг?
мектеб?не 4 млн.те?геге ж?ндеу
ж?рг?з?лд?.
2014 жылы б?л?м ж?йес?н ?о?ам талабына сай ?р? ?арай жет?лд?ру, 12
жылды?
б?л?м
беруге
к?шуге
ба?ыттал?ан ма?сатты басымдылы?тарды ?ске асыру, балалар ж?не
жас?сп?р?мдерге инклюзивт?к б?л?м
берудег? ?олда бар м?мк?нд?ктерд?
жандандыру сия?ты м?ндеттер т?р.
М?дениет
М?дениет ж?не т?лдерд? дамыту
б?л?м?н?? нег?зг? ат?аратын ж?мысы:
м?дениет ж?не т?лдерд? дамыту саласында
мемлекетт?к
саясатты
ж?зеге
асыру,
м?дениет
мекемелер?н?? ж?мысын арттыру,
халы? шы?армашылы?ына, к?тапхана
ж?не м?ражай ж?мысын дамыту?а атсалысу,
т?р?ындарды?
халы?
шы?армашылы?ына ?ызы?ушылы?ын
арттыру, м?дени ??ндылы?тарды
са?тап, салт-д?ст?рд? дамыту?а
жа?дай жасау, ?о?амды? б?рлест?ктермен бас?а да ?лт ?к?лдер?мен ?арым?атынастарды ж?зеге асыру, жас
?рпа?ты? санасына ?аза?станды?
патриотты? сез?м?н т?рбиелеу барысында ж?мыстар ат?арылуда.
Осакаров ауданыны? аума?ында
63 м?дениет ж?не ?нер ?жымдары:
олар: 12 ауылды? м?дениет ?й? мен
15 ауылды? клубы, 2 ?Зерде? бейнемобил?, м?дениет ж?не демалыс
саяба?ы, 32 к?тапхана ж?не ауданды?
тарихи-?лкетану м?ражайы ?ызмет
етед?.
2013 жылы ауданды?
м?дениет ?йлер?н?? ж?мысын дамыту
?ш?н 136, 8 млн. те?ге, оны? ?ш?нде
29,1 млн.те?ге республикалы? бюджеттен, 107,7 млн. те?ге жерг?л?кт?
бюджеттен б?л?нд?. 32,9 млн. те?геге
С???ар, Ес?л ауылды? м?дениет
?йлер?не
а?ымда?ы
ж?ндеу
ж?мыстары ж?рг?з?лсе, Осакаровка
кент?н?? ж?не Озерный ауылды?
м?дениет ?й?не б?ршама ж?ндеу
ж?рг?з?л?п, Сенокосный ауылыны?
клуб ?й?н?? жылыту ?азанды?ына
ж?ндеу ж?мыстары ж?рг?з?лд?.
Есеп беру кезе??нде аудан аума?ы
бойынша 2 мы??а жуы? м?денисауы? ?сшаралары ж?рг?з?лд?.
(Жал?асы 5-ш? бетте)
? 4 (7384) 25 января 2014 года
5 стр.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
Аудан ?к?м? Сержан Жа?абек?лы Айма?овты? т?р?ындар алдында?ы
ЕСЕБ?
(Жал?асы, басы 4-ш? бетте).
Ауданда к?п?лтты м?дениетт?
?алыптастыру ма?сатында ауданды?
МСО алты этно-м?дени б?рлест?к:
?А? жол? ?аза? ?лтты? м?дениет?н
жандандыру орталы?ы, ?Рябина?
орыс- украин орталы?ы, ?Верба?
украин орталы?ы, ?Славяне? этном?дени б?рлест?г?, ?Калина красная?
славян орталы?ы, ?Эльпида? грек
м?дени орталы?ы ж?мыс ?стейд?.
Барлы? этно-м?дени б?рлест?ктер мерекел?к шаралар?а, сайыстар мен
фестивальдар?а белсене ?атысады.
?рб?р орталы?та салт-д?ст?рд?, ?дет
? ??рыпты дамыту мен жандандыру
?ш?н фольклорлы?-вокалды? топ,
дуэт, трио, отбасылы? ансамблдер
??рыл?ан.
32 к?тапхананы? 7-еу? модельд? к?тапхана. К?тап ?оры ? 400 мы? дана.
Барлы? к?тапханалар телефон байланыс
ж?йес?мен,
компьютер
??ралдарымен толы? жабды?тал?ан.
Жыл бойы 350 к?тапханалы? ?сшаралар ?йымдастырылып, ат?арылды.
Ауданды? к?тапхана ?Бизнест?? жол
картасы?, ?Ж?мыспен ?амту-2020?,
?Даму? ба?дарламаларын а?паратты
?олдап отырады. Орталы? к?тапхана
ж?йес? ?орыны? мазм?нын ашу?а
аны?тамалы? , электронды каталог,
есепт? каталог, алфавитт?к ж?не
ж?йел?л?к каталогтер к?мектесед?.
?аз?рг? кезде электронды каталогта
28 мы? баспа жазыл?ан.
Мемлекетт?к т?лд? дамыту мен
?олдануды? 2011-2020 жылдар?а
арнал?ан
мемлекетт?к
ба?дарламасына с?йкес, к?птеген ?сшаралар мен д??гелек ?стелдер
?тк?з?лд?.
2013 жылы мемлекетт?к ?ызметш?лерге мемлекетт?к т?лд? о?ыту курсына жерг?л?кт? бюджеттен 720 мы?
те?ге ?аражат б?л?н?п, 24 мемлекетт?к
?ызметш?ге арнайы сертификат
табыс ет?лд?.
Ауданны? ?шк? саясат б?л?м?н?? бас
маманы Б. Ахметов облысты? ?Т?лдарын-2013 ? бай?ауына ?атысып, ?зд?к
бест?кт?? ?атарынан орын алып
?айтты.
Облысты? т?лдер бас?армасыны?
?йымдастырылуымен
?тк?з?лген
?Мемлекетт?к т?л-болаша?ым? атты
?зге ?лт ?к?лдер?н?? арасында?ы
бай?ауда Наталья Бойко ынталандыру сыйлы?ына ие болды.
?10 ОМ о?ушысы Толков Борис
жастар сыйлы?ыны? ?Мемлекетт?к
т?л-болаша?ым? номинациясы бойынша аудан ?к?м?н?? грантына ие
болды.
Денсаулы? са?тау
Кез
?
келген
мемлекетт??,
?о?амны? басты байлы?ы адам.
Халы? денсаулы?ыны? б?рден ? б?р
к?рсетк?ш? ? мемлекет саясатыны?
нег?з? болып табылады. Сонды?тан
да б?л ма?ызды м?селеге Мемлекет
басшысы ?нем? айры?ша к???л б?л?п
келед?.
Ауданымызда 49 денсаулы? са?тау
объект?лер? ж?мыс ?стейд?, оны?
?ш?нде 2 аурухана, 2 емхана, 7
д?р?герл?к амбулатория, 2 фельдшерл?к-акушерл?к пункт?, 36 д?р?герл?к
пункт бар.
2013 жылы Жол картасы бойынша
Сары?зек д?р?герл?к амбулаториясына 3,7 млн. те?ге, Приищимское
ауылында?ы д?р?герл?к пункт?не 1,8
млн. те?ге, Колхозное ауылында?ы
медициналы? пункт?не 2,2 млн.
те?геге а?ымда?ы ж?ндеу ж?мыстары
ж?рг?з?лд?.
Денсаулы?
са?тауды?
басты
к?рсетк?штер?н жа?сарту ма?сатында
к?рсет?лет?н
медициналы?
?ызметтерд?? сапасын арттыру?а
ж?не рейтингт? жа?сарту ?ш?н ?с-шаралар жоспарларын дайындау мониторинг? ?тед?. Кей?нг? жылдар ?ш?нде
б?р де б?р ана ?л?м? т?ркелген жо?,
жалпы адамдарды? ?айтыс болу
саны 2012 жылмен салыстыр?анда
14,31 пайыздан 12,48 пайыз?а дей?н,
туберкулезбен ауыратындар саны
83,7
пайыздан
72,5
пайыз?а
т?мендед?.
Осакаровка кент?ндег? денсаулы?
са?тау орталы?ында ж?рек аруларын, ?ан ?ысымыны? к?тер?лу?, ?ант
диабет?,
дем?кпе
ауруларыны?
алдын-алу
ж?не
отбасын
жоспарлау?а,
ж?кт?
?йелдерге
арнал?ан мектептер ашыл?ан ж?не
?Арман? жастар орталы?ында интерактивт? о?ыту, жатты?у семинары
т?ж?рибел?к
т?р?ыдан
о?ыту
саба?тары ?тк?з?лед?. Б?л?м нег?з?нде
физиотерапияны? заманауи ?д?стер?,
дене ?шыны?тыру бойынша емдеу,
?леуметт?к ?ызметкерлерд?? ?ызмет?
к?рсет?лед?.
О?алту б?л?м?нде неврологиялы?
ба?ытында емдеуд? ?алпына келт?ру
бойынша 5-орын, кардиологиялы?
ба?ыты бойынша 3-орын ашылды.
Онда ж?йке, ?ан айналасыны?
б?зылуы, ж?рек талмасы, с?йек ?
буыны (остеохондроз, сколиоз ж?не
т.б) ауыр?андар?а алдын-ала о?алту
ж?мыстары ж?рг?з?лед?. Осыны? салдарынан
ж?мыс?а
?аб?летт?
т?р?ындарды? м?гедект?к ж?не ?ан
айналым ауруларынан ?айтыс болу
де?гейлер? т?мендед?.
Туу к?рсетк?штер?: 1000 адам?а
2012 жылы 518 ??раса, 2013 жылы
б?л к?рсетк?ш 548 бала?а к?бейген.
Н?рестелерд?? шет?неу к?рсетк?штер?
2012 жылы 10 пайызды к?рсетсе
(я?ни 5 бала), 2013 жылы 11,7 пайызды (я?ни 6 бала) к?рсет?п отыр. 4
н?ресте к?птеген а?ау салдарынан
шет?несе, 2 н?рестен?? ?йы?тап
жат?ан
кезде
абайсыздан
т?ншы?тырып алу салдарына на?ты
сараптамалар ж?рг?з?л?п, барлы?
н?ресте толы?тай тексеруден ?тт?.
Д?р?герлермен
?амтылу
10000 адам?а ша??анда 2012 жылы
17,3 пайызды (58 д?р?гер), 2013
жылы 15,8 пайызды (54 д?р?гер)
??рады.
Орта медициналы? ?ызметкерлермен ?амтылу 10000 адам?а ша??анда
2012 жылы 65,4 пайызды (217), 2013
жылы 62,6 пайызды (216) ??рады.
Ауданда ?леуметт?к ма?ызы бар
ауруды?
де?гей?н
т?мендетуге
арнал?ан
кешенд?
ж?мыстар
н?тежиес?нде туберкулезбен ауыратындар 83,7 пайыздан (28 адам), 72,5
пайыз?а (24 адам) т?мендеп, ?л?м
2012 жылы 3,0 (1 адам) ж?не 2014
жылы 6,0 (2 адамды) ??рады.
2012 жылы алдын-ала тексеру
жоспары 7 476 адамды немесе 100
пайыз ??раса, 2013 жылы да жоспар
бойынша 15 253 адам тексер?стен
?т?п 100 пайызды ??ра?ан. 2012
жыл?ы флюорографиялы? тексеру
барысында 16 адамны? ауруы
аны?талса, 2013 жыл?ы тексеру барысында 14 адамны? ауруы ж?не
ас?ынып кеткен жа?дайлар т?ркелген
жо?.
ЖИТС /ж?ре б?ткен иммунды?
тапшылы? синдромы/ к?рсетк?ш?
к?рдел? жа?дайда, жалпы 53 нау?ас,
та?ы 12 нау?ас т?ркелд?. К?рсетк?ш
100 000 т?р?ын?а 36,2 нау?астан кел?п
т?р. 15-49 жас аралы?ынан 0,058,
нау?ас ?л?м? 4.
Онкология
ауруларымен
ауыр?андар саны 2012 жылы 74
адам болса, 2013 жылы 87 адамды
??ра?ан. Осы ауруды? салдарынан
2012 жылы 47 адам ?айтыс болса,
2013 жылы 45 адам ?айтыс болды.
Ауруын ас?ындыр?андарды? саны
2012 жыл?а ?ара?анда 3 жастан 53,3
жас аралы?ында 0,3 пайыз?а
т?мендед?.
?шк? саясат
Ауданда?ы
саяси?
?о?амды?
жа?дай т?ра?ты ?алыпта дамуда.
Ауданда 1 саяси партия, 13 д?ни
б?рлест?к, 2 ?Е?, 6 этно м?дени б?рлест?к, 2 б??аралы? а?парат ??ралдары
ж?мыс ?стейд?.
?леуметт?к жа?дайды ?алыпты
?стау ма?сатында б?рлесе отырып
елд? мекендерде ?о?амды? ?саяси
жа?дайды ба?ылау сонымен ?атар
экстремист?к
ж?не
террорист?к
жа?дай бойынша ?згеде ??рылым
б?л?мшелер? ж?мысына мониторинг
ж?рг?з?лед?.
Т?р?ындарды
отанс?йг?шт?кке
баулу ж?не мемлекетт?к р?м?здерд?
жа?а стандарттар?а сай ауыстыру бойынша ж?йел? т?рде ж?мыстар
ж?рг?з?л?п келед?.
Мемлекетт?к
мекемелерд??
азаматты? ?о?ам институтымен
?р?птест?г?н ны?айту ма?сатында т?рл?
??арым-?атынас
ала?дары?
?олданылды, оны? ?ш?нде д??гелек
?стелдерд? атап айту?а болады.
Жастар саясаты
Аудан бойынша жастар саны 8 131
адам, оны? ?ш?нде 14 пен 29 жас
аралы?ында?ы жастар саны аудан
бойынша жалпы т?р?ындар саныны?
23,2 пайызын ??райды. Соны? ?ш?нде
жалпы орта мектепте о?итын
о?ушылар саны 2357 адам, жо?ары
ж?не арнайы о?у орындарында
о?итындар саны 1554 адам, ж?мыс ?стейт?н жастар саны -2821 адам, ?з?н?з? ж?мыспен ?амты?андар саны -869
адам, бала к?т?м?ндег?лер 338 адам,
жас ?скери ?ызметкерлер -43 адам,
та?ы бас?алары-149 адам.
Ауылда?ы
кадрлы? дамтуды
?олдау ма?сатымен, ?Ауыл жастары?
б?к?л?лтты? бастамасын ?ске асыру
аясында жас мамандар?а т?р?ын ?й
беру, к?терме а?ы т?леу ж?не бас?а
да жа?дай жасау туралы м?селелер
?арастырыл?ан.
?Дипломмен ауыл?а? жобасын ?ске
асыру барысында 2013 жылы 22 жас
маманны? ?р?айсысына к?терме а?ы
к?лем? 121170 те?ген?, т?р?ын ?й
алу?а 2 млн 596 мы? 500 те?ген?
??рады.
Жалпы?лтты? ?Жасыл ел? жобасын ?ске асыру ?ш?н аудан
о?ушылары арасынан ?з ?арама?ына
585 адамды ж?мылдыр?ан 40 отряд
??рылды. Наша?орлы?пен к?рест??
б?рден ?б?р жолы ауыл жастарын
спорт?а баулу, салауатты ?м?р салтын ?стану?а ша?ыру деп б?лем?н.
Осы?ан орай ауданымызда?ы 2 балалар ж?не жас?сп?р?мдер спорт
мектеб?н?? ??рамында 731 жас?сп?р?м
15 спортты? ?й?рмелерге ?атысады.
Талантты
жастарды
аны?тау
ма?сатында 2013 жылы жастар арасында олимпиядалар, ?о?амды?,
техникалы? ж?не гуманитарлы? е?
?зд?к ?ылыми ж?мыстар сайыстары
?тк?з?лд?.
2013 жылды? наурыз айында Осакаров ауданы бойынша жастар ?с?
ж?н?ндег? Орталы? ашылды. Атал?ан
Орталы? аясында жастар саясатын
?ске асыру ма?сатында жерг?л?кт?
бюджеттен 5 млн.те?ге, соны? ?ш?нде
жастар саясатын ?олдау аясында
?тк?з?лген ?с-шаралар?а 2 млн. астам
те?ге, ?ткен жылмен салыстыр?анда
3 есеге арты? б?л?нд?.
Аудан жастары ?атысатын 135
спортты? ??рылымдарда, соларды?
?ш?ндег? е? нег?зг?лер? -2 стадион
(кенттердег?), 39 спорт залдар, 2 хоккей корты, 1 теннис корты, 71 ке??ст?к
??рылымдары, 1 спорт кешен?, 7
ша??ы базасы, 12 тир ж?не 2500 жастар ?атысатын 50 спортты? секциялар бар.
Жастар жыл сайын ауылда?ы
к?с?пкерл?кт? ?олдау ж?не дамыту бойынша ?тк?з?лет?н облыс ж?не аудан
?к?мдер?н?? гранттарына ?атысып отырады. 2013 жылды? тамыз айында
ауданымызды? ек? жас к?с?пкер?
облыс
?к?м?н??
ауылда?ы
к?с?пкерл?кт? ?олдау ж?не дамыту
гранты, ал ?ст?м?здег? жылды?
?араша айында ауданымызды? 2 жас
к?с?пкер? аудан ?к?м? грантыны? иегерлер? атанды.
Жыл басынан бер? 452 жас
ж?мыспен ?амту б?л?м?не ?т?н?шпен
кел?п, оны? барлы?ы да ж?мыс?а орналасты.
Сапалы б?л?м алу, ж?мыс?а орналасу, т?р?ын ?ймен ?амтамасыз ет?лу
м?селелер? ?аз?рг? та?да жастар
арасында?ы к?кейтест? м?селелерд??
б?р? болып отыр.
Мемлекетт?к ?ызмет к?рсету
Халы??а к?рсет?лет?н мемлекетт?к
?ызметт?? сапасын к?теру ж?н?ндег?
ж?мыстар Осакаров ауданыны? жерг?л?кт?
ат?арушы
органдарыны?
?Мемлекетт?к
?ызмет
к?рсету?
ба?ыты бойынша к?рсетк?штерд?
жа?сарту ж?н?ндег? ?с-шаралар жоспарына с?йкес ж?зеге асып келед?.
2013 жылды? 12 айы бойынша мемлекетт?к ?ызметт?? 128
т?р?
бойынша
57282
?ызмет
к?рсет?лд?, оны? ?ш?нде 44 т?р? Х?КО
орталы?тары ар?ылы к?рсет?лед?
онда к?рсет?лген мемлекетт?к ?ызмет
саны 3387 ??рады.
Мемлекетт?к ?ызмет к?рсету барысында т?р?ындардан кел?п т?скен
?т?н?штер
бойынша
сараптама
ж?рг?з?лд?, 2013 жыл бойынша арызша?ымдар
кел?п
т?скен
жо?.
Электронды? ?ызметтер туралы ?сшаралар?а ?т?н?штер кел?п т?скен
жо?. Б?л?м, денешыны?тыру ж?не
спорт б?л?м? ар?ылы Осакаровка кент?ндег? ?9 гимназиясында ж?не Молодежный кент?ндег? ?26 ОМ
барлы?ы 500 адам?а ?Электронды?
?к?мет ж?не электронды? ?ызмет?
д?р?с? о?ылды.
?А?паратты ?аза?стан-2020? мемлектт?к ба?дарламасыны? ?с ?шаралар
жоспарын
?ске
асыру
ма?сатында Осакаров ауданы бойынша 2013-2017 жылдар?а, 20112015 жылдар?а арнал?ан Осакаров
ауданыны? даму ба?дарламасына
компьютерл?к сауаттылы??а ауылды?
жерлерде
о?ыту
?с-шаралары
?арастырыл?ан.
Жоспар?а с?йкес бизнес-процестерд?, мемлекетт?к ?ызмет к?рсету
кез?нде т?р?ындардан ?абылданатын
??жаттар т?з?м?н ?ыс?артуды жеделдету ма?сатында электронды ?ызмет
ж?мыстары ?сынылды.
???ы? ?о?ау ?ызмет?
2013 жыл бойы ??Б басшылы?ы мен
жеке ??рам тарапынан ?о?амды?
т?рт?пт? ны?айту ж?не ?ылмыспен
к?рес жолдарына ба?ыттал?ан на?ты
ж?мыстар ат?арылды.
?олда?ы бар м?л?меттерде жыл
бойы аудан бойынша т?ркелген
?ылмыс саны 603 (2012 жылы 458),
былтыр?ы
жыл?ы
к?рсетк?шпен
салыстыр?анда 31,7 пайыз?а жо?ары.
Ауыр ?ылмыс т?рлер? 24,1 пайыз?а
(29 дан 22 дей?н), ?рлы? 15,8 пайыз?а
(19 дан 16-?а), т?ст? металлдар
?рлы?ы -60,0 пайыз (5 тен 2 - ге
дей?н), ?ару ?олдану -66,7 пайыз?а (3
тен 1 - ге дей?н), ?о?амды? орындарда
жасалатын ?ылмыстар -15,2 пайыз?а
(46 дан 39 - ?а дей?н), к?шелердег?
?ылмыс т?рлер? 45,7 пайыз?а (35 тен
19- ?а дей?н) т?мендеген.
Отбасылы??т?рмысты? ?ылмыс?а
жол бер?лмеген.
Сонымен ?атар 9 айда?ы ?ылмыс
?с?м?:
-жас?сп?р?мдер арасында жасал?ан
?ылмыстар саны +50 пайыз?а дей?н
(10 нан 15);
-?ш?мд?к
салдарынан
?ылмыс
жаса?андар саны +25,7 пайыз?а (35
тен 44);
- б?рын ?ылмыс ?стегендерд??
?ылмысты? ?стер?н т?ркеу +94,1
пайыз?а (17 ден 33) ?ст?.
- суы? ?аруды ?олдану бойынша 1
?ылмыс т?ркелген, б?л
жылмен
салыстыр?анда -66,7 пайыз кем?д?
(2012 жылы 3?ылмыс)
Алайда м?л?кт?к ?ылмысты т?ркеуде
329 дан 427 ?л?ай?анын бай?аймыз,
оны? ?ш?нде тонау 1 ден 2 дей?н,
?зген?? м?лк?н ?рлау +33,3 пайыз
(264-тен 352), мал ?рлы?ы +27,9
пайыз?а (43-тен 55), ?йым мен
к?с?порындарды тонау +17,5 пайыз?а
(40-тан 47 дей?н) ?скен.
Аса ауыр ?ылмыс саны 150
пайыз?а 2-ден 5, оны? ?ш?нде
?асты?пен ?лт?ру 1-ден 5 дей?н
?л?ай?ан.
Криминогенд?к жа?дайды реттеу
ма?сатында
учаскел?к
инспекторларды? нег?зг? назары
?к?мш?л?к
???ы? б?зушылы?ты
аны?тау мен ?ылмыс ж?не ???ы?
б?зушылы??а ?уес адамдарды т?ркеу
мен аны?тау?а ба?ыттал?ан.
??Б ?к?мш?л?к полиция б?л?м?мен
5390 ?к?мш?л?к ???ы? б?зушылы?
аны?тал?ан,
?ткен
жылмен
салыстыр?анда (2012 жыл) 4831,
+11,6 пайы?а ?л?ай?ан. Со?ан ?арап
2566 ?ткен жылмен салыстыр?анда
(2012 жыл) 2634 айыпп?л салу туралы шеш?м ?абылдан?ан. ?к?мш?л?к
айыпп?л ?нд?р?п алу пайызы 81,5
?ткен жылмен салыстыр?анда 77,4
пайыз, облысты? к?рсетк?штен 6,9
пайыз?а жо?ары (74,6 пайыз).
Мемлекет басшысыны? талабын
орындау барысында ??са? ???ы?
б?зушылы??
ба?ытында
профилактикалы? ма?ызы бар ???ы?
б?зушылы?тар аны?талды.
Ж?мыспен
?амту
2020
ба?дарламасы
Осакаров ауданында Ж?мыспен
?амту
жол
картасы
2020
ба?дарламасын ж?зеге асыру?а 223
млн. 845 мы? те?ге б?л?нд?.
2013 жылы ж?мыспен ?амту
орталы?ына, ба?дарлама?а ?атысу
м?селес? бойынша 512 адам келд?.
Арыз беруш?лер 257. 243 адаммен
?леуметт?к кел?с?м-шарт жасалды,
оларды? ?ш?нен ?з?н ?з? ж?мыспен
?амты?ан азаматтар саны 101 адам,
ж?мыссыздар 137 адам,
аз
?амсыздандырыл?ан 5 адам, ?йелдер
105, жастар 119 адам.
?Инфра??рылым ж?не т?р?ын ?й
коммуналды? шаруашылы?ын дамыту ар?ылы ж?мыспен ?амтуды
?амтамасыз ету? ба?дарламасыны? ?
ба?ыты бойынша.
12 жоба ?ске асырылды, 82 ж?мыс
орындары ??рылды, ж?мыспен ?амту
орталы?ы ар?ылы 58 Ба?дарлама
?атысушылары ж?мыс?а орналасты,
б?л жалпы ??рыл?ан орындар
саныны? 71 пайызын ??райды (Ережеге с?йкес, 50 пайыздан аз болмауы
керек).
?аржыландыру к?лем?: 152 млн.
886 мы? те?ге.
К?с?пкерл?кт? дамыту жолы ар?ылы
ж?мыс орнын ??ру Ба?дарламасыны?
?? ба?ыты бойынша:
1. Жеке к?с?пкерл?кке ?олдау
к?рсету;
2. Нег?зг? елд? мекендерд? кешенд?
дамыту;
Ек?нш? ба?ыт бойынша 30 бизнес
жобасына ?атысушылар?а жалпы
??ны 47,6 млн. те?ге ша?ын несие бер?лд?.
Оны? ?ш?нде:
- мал шаруашылы?ына 53,3 пайыз
(16 ?атысушы?а 22,7 млн. те?ге)
- ?с?мд?к шаруашылы?ына 30 пайыз
(9 адам?а 12,3 млн. те?ге)
- бас?а да 16,6 пайыз (??с
шаруашылы?ына,
?ой
шаруашылы?ына, кафе ашу?а, компьютерл?к салон ??рлысына, ?имарат
салу?а (жеке ?стер?н ке?ейтуге)).
Ж?мыс беруш?н?? талаптары аясында о?ыту ж?не ?оныстандыру
ар?ылы ж?мыс?а орналастыру?а
ж?рдемдесу ба?дарламаларыны? ???
ба?ыты:
1.
Ж?мыс?а
орналастыру?а
ж?рдемдесу ж?не о?ыту:
?леуметт?к ж?мыс орындарына 4
млн. 524 мы? те?ге б?л?н?п,
ба?дарламаны? 23 ?атысушысы
ж?мыс?а,
ал
2014
жылды?
?а?тарынан барлы? ?атысушыларды
т?ра?ты ж?мыс орындарымен ?амту
жоспарлануда.
23 ?атысушыны ?айта даярлау
?аржыландыру сомасы 3 млн. 365
мы? те?ген? ??рап, олар т?ра?ты
ж?мыс орындарына орналасты.
2013 жылды? 1 ш?лдес?нен
ба?дарламаны? 29 ?атысушысын жастар т?ж?рибес?нен кей?н ж?мыс?а орналастыру
бойынша
ж?мыстар
ж?рг?з?луде. Б?г?нг? к?н? 5 ?атысушы
ж?мыс?а орналасты, 4 адам ?скерге
кетт?.
?аржыландыру к?лем?: 4 млн. 466
мы? те?ге.
?Ж?мыс беруш?н?? талаптарымен
е?бек ресурстарына ж?мылдыруды
арттыру? ек?нш? ??рамыны? 3 ба?ыты
бойынша ?ызметт?к жалды? ?йге
к?шкендерге 226 мы? те?ге сомасында 5 отбасына (21 адам)
ж?рдема?ы т?ленд?. Категория бойынша: 3 отбасы ? жет?мдер ж?не балалар ?й? т?лектер?, 2 отбасы ? т?мен
экономикалы? ?леуетт? айма?ты?
ж?мыссыздары.
2014 жылы Осакаров ауданында
ж?мыспен ?амтуды? жол картасын
ж?зеге асыру ?ш?н 400 млн. те?ге
жоспарлануда.
Б?р?нш?
ба?ыт
бойынша
5
инфра??рылымды? жобаларды дамыту ар?ылы 60 ж?мыс орнына
294,9 млн те?ге жоспарлан?ан.
Ба?дарламаны? ек?нш? ба?ытына
80 млн.те?ге ?аржымен 40 адам?а
несие беру жоспарланып отыр.
Сонымен ?атар 40 адам к?с?пкерл?к
ба?ытта о?ытылма?.
?О?ыту ар?ылы ж?мыс?а орналастыру?
?ш?нш?
ба?ытына
7,2
млн.те?ге ?аражат б?л?ну жоспарлануда:
жастар т?ж?рибес?н ?йымдастыру?а
20 адам
?леуметт?к ж?мыс орындарына 15
адам
?Механизатор? маманды?ы бойынша ?айта даярлау ба?ытында 7
адам о?ытылады.
Т?р?ын
?й
коммуналды
шаруашылы?ы
Сумен жабды?тау
2013 жылы су ??быры ж?йес?н
а?ымда?ы ж?ндеу ж?мыстарына
аудан бюджет?нен 22944 мы? те?ге:
Пионер, ?ара?айлы, Чапаев, Ерт?с,
Ш?дерт?, Батпа?, Шо?ай, ?аратомар,
Трудовой ж?не Осакаровка кент?
?ш?н ?арастырылды.
А?ымда?ы
жылы
?А? б?ла??
ба?дарламасы аясында ?зынды?ы
40,0 км. су ??былары жел?лер?н ?айта
??ру бойынша 636,6 млн.те?ге сомасында ж?мыс ж?рг?з?лд?, оны? ?ш?нде:
- ?ара?айлы ауылында 16 км су
??быры жел?лер?н ?айта ??ру?а 294,4
млн. те?ге ?аралды
- Сары?зек аулыны? 12 км су
??быры жел?лер?н ?айта ??ру?а 231,6
млн. те?ге ?арастырыл?ан.
- Осакаровка кент?н?? 5 кезектег? 12
км су ??бырлары жел?лер?н ?айта
??ру?а 110,6 млн. те?ге ?аралды.
?Айма?тарды
дамыту?
ба?дарламасымен Осакаровка кент?ндег? (Мирный, Северный, Придорожная, Луговая) к?шелер?н?? су
??бырлары ж?йес?н ж?ндеуге 6350
мы? те?ге ?аражат ж?мсалды.
Жерг?л?кт? селолы? пункттерд?
сумен жабды?тауды
ба?ылауды
орындарда ?ске асыру ж?зеге асырылды.
Жылумен жабды?тау
2013-2014 жылдарда?ы жылу маусымы дайынды?ы ауданды? штабы
??рылып,
кешенд?
шаралар
?абылданды. 2013 жылы ?с шара жоспарына
с?йкес
8
жерг?л?кт?
?азанды??а (67,76млн.те?ге) ж?не 65
АЖЖ
(19,5млн.те?ге)
ж?ндеу
ж?рг?з?лд?,142,317
шаршы
метр
электр жел?с?не, 5 подстанса?а, 8,9
шаршы
су
??бырына
(33,803
млн.те?ге) ж?не 1,7 км к?р?зге,
(14,457 млн.те?ге) 5,357 шаршы метр
жылу ж?йес?не (57,5млн.те?геге)
ж?ндеу ж?рг?з?лд?.
Осакаров ауданы бойынша 20132014 жылдарда?ы жылу маусымында
50 б?л?м беру, 65 м?дениет, 2 спорт
нысандарына ж?ндеу ж?мыстары
ж?рг?з?лд?, Молодежный кент?нде 106
т?р?ын ?й дайындалды.
2013 жылы Ж?мыспен ?амту 2020
ба?дарламасы бойынша ?Тазалы??
к?с?порыны Молодежный кент?ндег?
жылыту ж?йелер?не 29 млн. 906 мы?
те?геге
а?ымда?ы
ж?ндеу
ж?мыстарын ж?рг?зд?. Сонымен ?атар
аудан бюджет?нен ма?сатты 2 млн.
те?ге б?л?нд?.
Жылу маусымына 8 ?азанды?
ж?не
65
автономды
жылыту
?азанды?тары ж?мылдырыл?ан .
Ауданны? ?леуметт?к ?м?дени
кешен нысандарын ж?не т?р?ын?йлерд? жылумен ?амту б?р ?алыпты
?туде.
Абаттандыру
Абаттандыру ж?мысына жерг?л?кт?
бюджеттен 11,8 млн.те?ге ?аражат
б?л?н?п, игер?лд?.
Абаттандыру ж?не санитатарлы?
тазалау ж?мыстарына 162 е?бек
?жымдарынан 18000 адам 1300 га
аума?ты тазалады. Осы шара?а 50
б?рл?к техника тартылды, 200- ге жуы?
тазартылма?ан ?о?ыстар жойылды,
366 жары? шамдары ж?нделд?, 6000
жас к?шеттер отыр?ызылды, сонымен ?атар 5500 а?аштар ж?не 1320
б?та отыр?ызылды.
К?шелерд? жары?тандыру?а 34,8
млн.те?ге ?арастырылды. ???рлерд?
дамыту ба?дарламасы бойынша 8
елд? мекендерде к?ше шамдарын
орнату?а 13,7 млн.те?ге ?аражат
?арастырылды. О?ан жерг?л?кт? бюджеттен 21,1 млн.те?ге б?л?нд?.
(Со?ы 6-ш? бетте).
6 стр.
? 4 (7384) 25 января 2014 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
Аудан ?к?м? Сержан Жа?абек?лы Айма?овты? т?р?ындар алдында?ы
ЕСЕБ?
(Со?ы, басы 4-ш? бетте).
Жолдар
К?л?к жолдары- транспортты-коммуникация кешен?ндег? е? ма?ызды
ба?ыттарды? б?р?.
Осакаров
ауданы
к?л?к
жолдарыны? жалпы ?зынды?ы 961 км
??райды, оны? ?ш?нде:
Республикалы? ма?ызы бар к?л?к
жолдары - 61 км;
Облысты? ма?ызы бар к?л?к жолдары - 277 км;
Ауданны? ма?ызы бар к?л?к жолдары - 313 км;
Кент ?ш?л?к жолдар - 310 км.
Б?р?нш? кезектег? Анар-Осакаровка
жолын салу?а 1 млрд 23 млн те?ге
ж?мсалды. Енд? Осакаровка кент?н
айналып ?ту 18 км жолына 5 млрд
те?гедей ?арастырылып отыр.
?ткен жылы облысты? бюджет есеб?нен
облысты?
ма?ызы
бар
?зынды?ы 36 км Осакаров ? Молодежный жолдарын ж?ндеуге 183
млн. те?ге, сонымен ?атар: орташа
ж?ндеуд? 18 - 36 км (20 км) ? 100
млн.те?ге, ??ара?анды жолдары?
ЖШС ДЭУ-2 мерд?гер? ж?рг?зд?.
Орташа ж?ндеуд? 53 - 69 км (16 км)83 млн.те?геге, ?Ритм? ЖШС мерд?гер? ж?рг?зд?.
Аудан бойынша к?л?к жолдары
2013 жылы 13 км ?ызылорда-Павлодар-Далнее к?л?к жолдарына орташа
ж?ндеу
ж?мыстарына
жолкартасы - 2020 ба?дарламасы бойынша б?л?нген 59 980 мы? те?ге
игер?лд?.
К?л?к жолдарына аудан бюджет?нен 15456 мы? те?ге, сонымен ?атар,
ауданны? 3 жерг?л?кт? пунктыны?
?зынды?ы 40 км болатын а?ымда?ы
ж?ндеу?не 8423 мы? те?ге (Осакаровка-Озерное,Осакаровка ?Николаевка,
Осакаровка-Коллективное)
б?л?нд?.
Кенттег? ?шк? к?л?к жолдары
Осакаровка ж?не Молодежный
кенттер?ндег? ?зынды?ы 950 метр болатын к?шелер?не орташа ж?ндеу
ж?мыстарын ж?рг?зуге жерг?л?кт? бюджеттен 16562 мы? те?ге б?л?нд?.
???рд? дамыту ба?дарламасы бойынша 3 жерг?л?кт? (?аратомар,
С???ар, Трудовое) к?л?к жолдарына
1890 мы? те?геге ж?ндеу ж?рг?з?лд?.
?Астана- ?ара?анды- Бал?аш- Алматы? к?л?к жолдарын ?айта ?алпына
келт?ру ж?мыстары ж?рг?з?лд?.
Б?л ж?мыс 2013 жылды? ш?лде
айында басталды. ?алпына келт?ру
ж?мыстарын ?А?мола ??рылыс Материалдары? ЖШС мерд?герлер?
ж?рг?зд?. 700 млн. те?ге ?аражат игер?лд?.
2013 жыл?ы ?аржыландыру -2 470
800 556 те?ген? ??рады.
??рылыс
"?олжет?мд?
баспана
2020"
ба?дарламасына
республикалы?
бюджеттен 191 млн те?ге Осакаровка
кент?ндег? 24 п?терл?к т?р?ын ?йд? салуды жал?астыру?а ж?не Молодежный кент?ндег? 60 п?терл?к т?р?ын ?йд?
?алпына келт?руге б?л?нд?.
Осакаров ауданында т?р?ын-?й
??рылысын дамыту барысында 2013
жылы жоспарлы ?й беру - 3812
шаршы, пайдалану?а бер?лген? ?
4111шаршы немесе жоспарды? 107
пайызы ж?не ?ткен жыл?а ?ара?анда
106 пайыз. Жеке ??рылыс ?ш?н б?р
шаршы метрд?? ??ны - 70 мы? те?ге.
Есепт?
кезе?дег?
??рылыс
ж?мыстарыны? к?лем? 220 пайыз немесе 2,8 млрд.те?ге. ?аз?рг? уа?ытта
мемлекетт?к т?р?ын ?й ?орынан ?й
алу?а ? 808 азамат т?ркеуде ?ш?н 49,4
мы? шаршы метр ?й салынуы ?ажет.
Осакаровка кент?н?? басты даму
жоспарына с?йкес, сонымен ?атар
аудан бойынша жекеленген т?р?ын ?й
??рлыстарына
массивтер
?арастырыл?ан.
Жер учаскелер?не т?скен ?т?н?штер
саны 140, о?ан ?ажетт? 131 жер тел?м?
немесе 93,5 пайыз б?л?нд?. Соны?
?ш?нде 21,4 пайызы игер?лд?. Б?л
т?р?ындарды ?ймен ?амтамасыз ету
бойынша ауданны? б?рден-б?р ?оры.
??рметт? жерлестер!
Б?з
2013
жылды
осындай
?орытындылармен ая?тады?, б?л
?к?мдер ?ызмет?н т?р?ындарды?
?олдауыны? ар?асында ж?не б?зд??
б?рге
б?рлес?п
ж?мыс
жаса?анымызды? н?тижес? деп б?лем?н.
Б?з ауданымызды? алдында т?р?ан
а?ымда?ы ж?не келешектег? тапсырмаларды ж?зеге асыру барысында
?з?м?зге болаша? ж?мыс ?ш?н жа?сы
нег?з салды?.
Ауданымызда та?ы талай шеш?лмеген м?селелер ?алды. Ая?тал?ан
ж?мыстар аз емес, б?ра? алда оданда
к?п ж?мыстарды ат?ару жоспарланып отыр.
1. Ауданды дамытуда нег?зг? ?рлеу
?ар?ыныны?
ж?не
дамыту
ба?дарламасыны?
к?рсетк?штер?н
са?тауды ?амтамасыз ету.
2. Индустриаландыру картасына
та?ы 3 инвестициялы? жобаны енг?зу:
?Табыс-АгроД? ЖШС (?аратомар.с.
асыл т??ымды АНГУС т??ымды ?р?
?ара мал 920 бас), ?Евразия Инвест
ЛТД? ЖШС (жыл?ы с?т?нен жа?а
т?с?лмен азы?ты? ?нта? ?нд?ру),
?Е?бек? ЖШС (?.Сатпаев атында?ы
арна бойы суармалы жерлер?н ?айта
?алпына келт?ру), сонымен ?атар
Бизнест??
жолкартасы
2020
ба?дарламасы аясында Рымбаев Ш?
(с?т ?н?мдер? фермасы ?ызмет?н
?йымдастыру).
3.?нерк?с?пт?к ?нд?р?ст?? физикалы? к?лем? индекс?н 100 пайыз?а жетк?зу.
4. Нег?зг? капитал?а 100 пайыздан
т?мен емес инвестицияны салуды
?амтамасыз ету.
5. Мал шаруашылы?ы ?н?мд?л?г?
бойынша
?осымша
шаралар
?абылдау, мал басы мен ??с санын
?с?ру.
6. Аудан аума?ында?ы сауда
н?ктелер?нде нег?зг? ба?аны ?с?рмеу
ма?сатында мониторинг ж?рг?зу. Осакаровка, Молодежный кенттер?ндег?
ж?рме?кен? жал?астыру.
7. Профилактикалы? шаралар
?тк?зу ар?ылы ауданда ?ылмыс?а
?арсы шаралар ?олдану.
8. Медициналы? к?мек к?рсетуд??
?ызмет?н сапалы ж?не ?ол жет?мд? болуын ?амтамасыз ету.
9. Жылыту маусымыны? апатсыз
?ту?н ?амтамасыз ету, ?.Сатпаев
атында?ы арна мен Молодежный кент?ндег? к?м?р разрез?н?? жылыту
??рыл?ыларына ж?не ж?мысына
ерекше назар б?лу.
10. Елд? мекендердег? жылыту маусымын ?з?л?сс?з ?амту.
11. Авток?л?к жолдарын жо?ар?ы
сапада ?амту, т?тенше жа?дайларды
болдырмау.
12. "???рлерд? дамыту" ба?дарламасы бойынша кем дегенде 30 млн.
552 мы?
те?гемен
22 ауыл
?амтамасыз ет?лед?. Ауданны? елд?
мекендер?нде сумен ?амтамасыз ету
ж?йелер?н ж?ндеу, жары?тандыру,
ойын ала?дарын ??ру, авто к?л?к жолдарын ж?ндеу ж?не абаттандыру
бойынша жоспарлар ?ске асырылады.
13.Бизнест?? жолкартасы 2020
ба?дарламасы аясында республикалы? бюджеттен 294 млн 941 мы?
те?ге, оны? ?ш?нде ауданды? бюджеттен 29 млн 494 мы? те?ге
?арастырылады. ?ызылорда-Павлодар-Далнее к?л?к жолдарыны? 13-42
км
орташа ж?ндеу ж?мыстарын
ж?рг?зу ?ш?н 155 млн 652 мы? те?ге
ж?не А?пан ауылыны? к?л?к жолдарына 61 млн 229 мы? те?ге
?арастырылады. 78 млн 60 мы? те?ге
?ш
б?л?м
оша?тарын
ж?ндеу
ж?мыстарына ?арастырылады. Оны?
?ш?нде Литвинов мектеп интернаты
58 млн 260 мы? те?геге к?рдел?
ж?ндеу, Родников ?25 ОМ 10 млн
800 мы? те?геге ж?не Молодежный
кент?н?? ?26 ОМ 9 млн те?геге
а?ымда?ы
ж?ндеу
ж?мыстары
ж?рг?з?лед?.
14. Осакаровка кент?ндег? 24
п?терл? 3 ?абатты ж?не Молодежный
кент?ндег? 60 п?терл? т?р?ын ?йлерд??
??рлысын ая?тау.
15. Осакаровка кент?н?? 5 кезектег?
су ??быры жел?лер?н ?олданыс?а
беру.
16. Осакаровка кент?ндег? 464
орынды жалпы сомасы 1 млрд. те?ге
??райтын ?аза? т?лде о?ытылатын
орта мектеб? ??рылысын жал?астыру.
17. Осакаровка кент?н?? 320
орынды жалпы сомасы 649,7 млн.
те?ген? ??райтын бала ба?ша
??рылысын ая?тау.
18. Осакаровка кент?нде 387 млн.
те?ген? ??райтын дене шыны?тыруемдеу кешен?н?? ??рылысы.
19. ж?мыспен ?амтамасыз ету
ж?не ?леуметт?к ба?дарлама саласында ж?мыстар жал?асады:
- ж?мыспен ?амту Сратегиясы,
ж?мыспен ?амту 2020 Ба?дарламасы
аясында ж?мыссыздарды ?айта
о?ыту бойынша;
- ?ызмет к?рсету саласында жа?а
ж?мыс орындарын ??ру, барлы?
?леуметт?к ж?не ?айырымдылы?
шараларыны?
жобаларын
?йымдастыру кез?нде барлы? ж?мыс
беруш?лерд??
атсалысуын
?йымдастыру;
- ?леуметт?к ж?мыс орындарын
к?с?порындарда ж?не ж?мыссыз азаматтарды
?йымдар
ар?ылы,
т?лектерд? жастар т?ж?рибес? бойынша, м?гедектерд? ?леуметт?к
реабилитацияны? к?мег? бойынша
орналастыру.
?ымбатты жерлестер!
?ткен
жылды?
ат?арыл?ан
ж?мыстарын ?орытындылай ж?не
алда?ы жыл?а ?ойылатын басты м?ндеттерд?
саралап,
ауданда?ы
ж?рг?з?л?п жат?ан ж?мыстарды?
б?р?алыпты жа?дайда екенд?г?не к?з
жетк?зд?к.
Елбасымыз
Н.?.Назарбаевты?
халы??а арна?ан Жолдауы Дамуды?
да??ылына т?скен егемен ел?м?зд??
адастырмас
тем?р?азы?ы,
басшылы??а алатын басты ба?дары
болды.
Жолдауды? ?рб?р жолында ?
миллионда?ан
халы?ты?
?лау?атына, т?рмыс-т?рш?л?г?не байланысты Президент?м?зд?? ?ам?орлы?ы
мен ?олдауы ай?ын сез?лед?.
Ту?ан ел?м?з ?ш?н б?рлес?п ат?ар?ан
ж?мыстары?ыз?а табыс,с?тт?л?к т?лейм?н.
?р адам ?з?не бер?лген ж?мыс?а
жауапкерш?л?кпен ?арап, б?рлесе
ж?мыс ?стесе ?ана - б?з келешег? мол,
экономикасы
мен
саясаты
?алыптас?ан мы?ты мемлекетте
?леуметт?к к?рсетк?штерге, ?ойыл?ан
ма?саттарымыз?а ?ол жетк?зе аламыз.
К?ндел?кт? ж?мыс?ол актуалды
с?ра?тарды? на?ты шеш?мдер?н таба
б?лу. Ту?ан жер-алтын бес?к дейд?
дана
халы?,
демек
ту?ан
ауылымызды? болаша?ы, ?ркендеп
дамуы б?зд?? ?олымызда. Жеткен жет?ст?ктер?м?збен то?тап ?ана ?оймай,
алда?ы асуларды ба?ындыру ?ш?н
ер?нбей е?бек ету, ат?арыл?ан
ж?мысты
?ада?алау
мен
?йымдастыра б?лу ? мен?? ж?не
?р?птестер?мн?? басты м?ндет? деп б?лем?н.
Ел?м?зд?? басты байлы?ы ?
т?р?ылы?ты халы?ты? денсаулы?ы.
Басты м?ндет: азаматтарды? т?рмыс
т?рш?л?г?мен ?леуметт?к жа?дайларын
жа?сарту. Мемлекетт?? назары ?
халы?ты? б?рл?г?.
?ойыл?ан ма?саттар мен м?ндеттер?м?зд? орындау ?ш?н ауданда барлы?
м?мк?нд?ктер жасал?ан. Б?рлес?п
ат?арыл?ан
ж?мыс,
ауданны?
?леуметт?к-экономикалы?
саласында?ы жеткен жет?ст?ктер?м?зд?
ку?ландырады.
С?здерд?? к?рсеткен к?мектер???з
?ш?н ал?ыс айтамын ж?не ал?а
?ойыл?ан стратегиялы? жоспарлар
мен ?сшараларды? ж?зеге асырылуына демеу берет?ндер???зге сен?мд?м?н. ?о?аммен б?рлескен жа?дайда
?ана ?лкен ж?мыстарды ат?ару?а болады.
Мемлекет?м?з ?ш?н, ?скеле? ?рпа?
пен балаларымызды? болаша?ы
?ш?н, ел?м?зд?? ?леуметт?к жа?дайын
жа?сарту ?ш?н ?з б?л?м?м?зд?, ?ажыр?айратымызды, к?ш ж?гер?м?зд? аямай
ж?мсауымыз керек деп есептейм?н.
Ту?ан ел?м?з ?ш?н б?рлес?п ат?ар?ан
ж?мыстары?ыз?а табыс, с?тт?л?к т?лейм?н.
О Т Ч Е Т
акима района Аймакова Сержана Жанабековича перед населением
Уважаемые осакаровцы!
Ещё один год нашей жизни стал
достоянием истории.
Год назад Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев объявил новое политическое направление развития страны до 2050 года.
Главная цель ? вхождение Казахстана в ряд 30 наиболее развитых
стран. Этот проект ?М??г?л?к ел??,
мудрое отражение новой эпохи в истории страны, в которую мы вступаем.
17 января Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил
свое Послание: ?Казахстанский путь
? 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее?.
Глава государства в Послании отметил важные задачи, включающие
семь пятилетних этапов реализации
Стратегии ?Казахстан - 2050?. Уточнил основные десять ключей реализации преимуществ Стратегии. Это:
патриотизм, инновации, геология,
сельское хозяйство, наука, территориальное развитие, транспорт, энергетика.
Казахстан за прошедшие 22 года
совершил огромное дело. Мы сформировали свою модель развития
страны. В каждом сердце нашего
Отечества укрепили чувство гордости
к своей стране. Казахстанцы с уверенностью смотрят в завтрашний
день, на будущее своей страны. 97%
народа говорит о стабильности социальной ситуации и его улучшении с
каждым годом.
В 2013 году Указом Президента
Республики Казахстан от 28 ноября
2012 года ? 438 была утверждена
Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан,
предусматривающая реформирование системы местного самоуправления.
Положения принятых Законов позволяют гражданам
использовать
конституционное право на осуществление местного самоуправления
через участие в собраниях и сходах
местного сообщества, получать информацию об использовании бюджетных средств, выделенных на
решение проблем местного значения, и участвовать в их распределении; повысить заинтересованность
населения в получении качественных
жилищно-коммунальных услуг, улучшении санитарного состояния, общественного порядка посредством
участия в принятии управленческих
решений.
Появилась возможность поэтапного и последовательного укрепления самостоятельности акимов в
решении актуальных вопросов местного значения посредством наделения
их
коммунальной
собственностью и финансовыми
средствами.
Согласно принятым законам укрепленные кадрами сельские акимы
впервые в истории получат собственные источники доходов за счет оказания платных услуг, сборов за аренду
имущества, предоставления права
на торговлю, штрафов за нарушение
правопорядка, благотворительных
взносов и др. При этом, все деньги
будут оставаться на спецсчетах сельских акиматов, на расходование которых нужно согласие местного
сообщества. Также акимы будут
прямо заниматься социальными вопросами: спортом, культурой, а также
активно вовлекать сельчан в общественную жизнь района.
8 августа 2013 года впервые прошли выборы акимов на селе, это ещё
раз свидетельствует о волеизъявлении народа в управлении политическими моментами в жизни страны.
Проводя ежегодные отчеты акимов
всех уровней перед населением, мы
подводим итоги, и ставим задачи на
предстоящий год. Эти ежегодные отчетные встречи являются важным
звеном в процессе дальнейшей демократизации общественно-политической жизни, местом плодотворного
диалога власти с населением, средством повышения ее ответственности
в
решении
насущных
социально-экономических проблем
регионов.
Публикуя данный отчет заблаговременно в печати, я рассчитываю на
ваши замечания, предложения, чтоб
мы все вместе смогли найти пути быстрейшего и эффективного решения
существующих проблем. Считаю необходимым проанализировать выполнение замечаний и предложений,
высказанных на отчетных встречах в
прошлом году.
На отчетных встречах акима района с населением по итогам 2012
года во всех населенных пунктах рай-
она приняли участие 4143 жителей,
выступили 109. По предложениям и
замечаниям в течение 2013 года,
проводился постоянный мониторинг.
По итогам внесено 96 предложений и
замечаний. По основным 2 предложениям, требующим соответствующего
решения
и
сроков
рассмотрения, были разработаны и
утверждены конкретные мероприятия, 70 предложений и замечаний
были взяты на внутренний контроль
и исполнены. В числе основных
предложений наиболее актуальными
были вопросы обеспечения питьевой
водой, ремонт дорог и установка
уличного освещения.
Ни для кого не секрет, что из-за отсутствия средств многие вопросы социально-экономического развития
сел не всегда решаются сразу, требуются немалые средства для восстановления
и
содержания
внутрипоселковых дорог, необходимы значительные вложения денежных средств в инфраструктуру,
содержание школ и медицинских учреждений.
Одним из приоритетных направлений работы местных исполнительных
органов является своевременное
рассмотрение обращений граждан.
Во исполнение Закона Республики
Казахстан ?О порядке рассмотрения
обращений физических и юридических лиц? ведется работа по учету и
контролю над рассмотрением жалоб
и предложений, систематически проводится анализ причин, порождающих жалобы граждан, принимаются
меры по их устранению. В районной
газете ?Сельский труженик? постоянно публикуются материалы по интересующим население вопросам.
За 2013 год в аппарат акима района поступило 395 обращений граждан, из них через вышестоящие
органы 13 обращений, из поступивших письменных обращений 204 ? по
вопросам землепользования, по коммунальным вопросам - 37, по вопросам выделения жилья
- 30,
социального обеспечения ? 30, по вопросам образования - 9, по разным
вопросам - 77.
На личном приеме акимом района
было рассмотрено 74 обращений физических и юридических лиц. Из которых положительно решено было 23
обращения, по 51 обращению были
даны разъяснения.
Решение всех проблем в основном
зависит от бюджета района и его исполнения.
В прошедшем году поступило доходов в районный бюджет на сумму
644 млн. 363 тыс. тенге или 110,6 % к
плану, что больше на 61,6 млн. тенге.
В структуре поступлений доходов
наиболее высокий удельный вес составили: индивидуальный подоходный налог, облагаемых у источника
выплаты ?115,4 млн. тенге, социальный налог ? 136,1 млн. тенге и налог
на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ?
213,8 млн.тенге.
(Продолжение на 7-й стр.).
? 4 (7384) 25 января 2014 года
7 стр.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
О Т Ч Е Т
акима района Аймакова Сержана Жанабековича перед населением
(Продолжение. Нач. на 6-й стр.).
Бюджет района на 2013 год составил 4 млрд. 010 млн. 705 тыс. тенге в
том числе субвенция 2 млрд. 105
млн. 398 тыс. тенге, целевые текущие трансферты 380 млн. 753 тыс.
тенге, целевые трансферты на развитие 806 млн. 994 тыс. тенге, кредиты 41 млн. 544 тыс. тенге
Расходы на социальную сферу
района в 2013 году составили 2 млрд.
367 млн. тенге или 59 %.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1 млрд. 091
млн. тенге или 27 %, в том числе на
развитие системы водоснабжения и
водоотведения 640 млн. тенге, на
строительство жилья коммунального
жилищного фонда 190 млн. 397 тыс.
тенге, на функционирование систем
водоснабжения и водоотведения 30
млн. 599 тыс. тенге, на обеспечение
санитарии населенных пунктов 3
млн. 429 тыс. тенге, на благоустройство и озеленение населенных пунктов 15 млн. 195 тыс. тенге, на ремонт
автомобильных дорог 33 млн. 756
тыс. тенге.
Расходы бюджета исполнены на
100%.
Предоставляются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения,
образования,
социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарным специалистам ветеринарных пунктов, прибывшим для работы и проживания в
сельские населенные пункты.
За 2013 год выплачено подъемного
пособия 26 специалистам на сумму 3
150,0 тыс. тенге, а также бюджетного
кредита для приобретения жилья 17
специалистам на сумму 41 544 тыс.
тенге.
Промышленность
На территории района находятся 2
градообразующих предприятия ?
угольный разрез ?Молодежный? УД
?Борлы? и филиал КиКС РГП ?Казводхоз? доля которых занимает 97%
в общем объёме промышленного
производства при расчёте индекса
физического объёма работ (далее
ИФО).
Объем промышленного производства за 2013 год составил 14 млрд.
460 млн. тенге или 228 % к уровню
2012 года.
ИФО промышленного производства за 2013 год составил 91,8%.
Причиной снижения ИФО является
уменьшение объёмов услуг по распределению воды (87,4%), на КУЭ
РГП ?Казводхоз?.
Вместе с тем наблюдается рост добычи угля каменного (102,0%), на
угольном разрезе ?Молодёжный?.
Инвестиции
Инвестировано в основной капитал 4 858 млн. тенге или 121,2% к
уровню 2012 года. Исполнение инвестиций обеспечено в основном за
счет
приобретения современной
сельхозтехники и спецтехники сельхозтоваропроизводителями района, а
также развития малого и среднего
бизнеса.
Предпринимательство
?Малый и средний бизнес ? это
прочная основа нашего Общества
Всеобщего труда?, - говорит Президент в своём Послании народу Казахстана.
Государство с помощью различных
механизмов поддержки сегодня обеспечивает предприятиям такую возможность.
Эффективным механизмом поддержки предпринимателей являются
инициированные Главой государства
программы ?Дорожная карта бизнеса
? 2020?.
На 1 января 2014 года количество
зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса составило
1755 единиц или 106 % к уровню прошлого года.
Предпринимательством в районе
охвачено 4051 человек или 105 % в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
Субъектами малого бизнеса было
выпущено продукции и оказано услуг
на сумму 10 млрд. 450 млн. тенге,
рост к соответствующему периоду
прошлого года составил 105 %.
30 декабря 2013 года на заседании
Координационного совета был одобрен Проект строительства крупяного
завода в с. Акпан Бакпактинского
сельского округа ТОО ?Найдоровское? для включения его в Карту ин-
дустриализации.
За 2013 год поставленные цели и
задачи достигнуты на основе реализации следующих мероприятий: оказание содействия в получении
кредитов субъектам малого предпринимательства через финансовые институты,
организация
форумов
предпринимателей района, продвижение проектов через программу
?Дорожная карта ?Бизнес-2020? и
продолжение работы по оптимизации
разрешительных процедур и документации. Заключение меморандумов с оптовыми поставщиками по
насыщению внутреннего рынка плодоовощной продукцией.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство является
одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития
аграрного сектора всегда выступал и
продолжает выступать определяющим фактором экономической и общественно-политической
стабильности казахстанского общества.
Аграрный сектор экономики района представлен 567 сельхозформированиями, за которыми закреплено
692,9 тысяч гектаров земли.
За прошедший год объём валовой
продукции сельского хозяйства составил 17,8 млрд. тенге, в т.ч. растениеводство - 12,6 млрд. тенге,
животноводство 5 млрд. тенге. ИФО
составило 138%.
Достигнутые показатели стали возможны благодаря всесторонней поддержке государства, направленной
на развитие сельского хозяйства посредством субсидирования производства продукции, льготного
кредитования на приобретение сельскохозяйственной техники, племенного скота, выполнения работ по
профилактике болезней растений и
животных.
Финансовое обеспечение программы развития сельского хозяйства района в 2013 году составило
1406 млн. тенге, из них:
- субсидии 274 млн. тенге, в т.ч. по
растениеводству- 199 млн. тенге,
по животноводству ? 75 млн. тенге
- кредиты институтов развития 1078 млн. тенге., в т.ч. по растениеводству- 1067 млн. тенге, по животноводству ? 11 млн. тенге
- работы за счет бюджетных
средств ? 54 млн. тенге, в т.ч. противоэпизоотические -44 млн. тенге, защита растений - 10 млн. тенге.
Осакаровский район является
самым крупным зерносеющим регионом Карагандинской области.
Яровой сев сельскохозяйственных
культур 2013 года составил 253 тысячи гектар, что больше на 17,0
тысяч гектар 2012 года.
Зерновые посеяны на площади
230,4 тысяч гектар или на 5,5 тысяч
гектар больше прошлого года. Значительно увеличилась площадь зернофуражных культур. Она достигла 38
тысяч гектар, что больше предыдущих лет на 12 тысяч гектар.
Посев масличных культур увеличился на 2 тысячи гектар, зернобобовые и зернокрупяные на 1,9 тысяч
гектар.
За последние два года в связи с
диверсификацией посевных площадей, кормопроизводство района получило новый импульс своего
развития.
Впервые за последнее десятилетие в 2013 году кормовые культуры
посеяны на площади 10,7 тысяч гектар. Таким образом, обновлено
более 15-ти тысяч гектар многолетних трав, кроме этого в 2014 году
будет посеяна кукуруза на силос ?
400 гектар.
Основным элементом развития
кормопроизводства в условиях Осакаровского района станет возрождение орошаемого земледелия.
В настоящее время сельхозформирования района за счет собственных средств проводят реанимацию
орошаемых земель вдоль канала
имени К. Сатпаева, до 2017 года
будет реанимировано 1700 гектаров
орошаемых земель.
В районе проведена химическая
прополка зерновых культур против
сорной растительности на площади
51 тысяча гектаров. Проведены защитные мероприятия против опасных и особо опасных вредных
организмов. Обработано 15 тысяч
гектаров против серой зерновой
совки.
Заготовлено кормов в объеме 95
тысяч тонн, обработаны пары на площади 60 тысяч гектаров.
Удельный вес района в валовом
сборе зерновых культур по области в
2013 году составил 38%. Впервые за
последние годы он составил 323 тыс.
тонн, при средней урожайности 14 ц/
га.
Засыпаны семена под урожай 2014
года в количестве 30 тысяч тонн.
Ежегодно приобретается современная
высокопроизводительная
сельскохозяйственная техника импортного и отечественного производства.
Сельчанами района произведено
мяса - 6,7 тыс. тонн, молока - 38
тыс.тонн, куриных яиц ? 9,2 млн. шт.
В сельхозформированиях и на личных подворьях населения содержится скот в количестве: КРС - 29
тыс. голов, из них 14 тысяч голов
коров, овцы и козы -30 тыс. голов,
лошади ? 7,1 тыс. голов, свиньи ? 8
тыс. голов, птица ? 83 тыс. голов.
Выполнен план профилактических
ветеринарных мероприятий по особо
опасным заболеваниям животных,
проведена вакцинация и обследовано на туберкулёз 56 тысяч животных, на бруцеллёз 29 тысяч КРС и
39,7 тысяч МРС.
Для решения задач, поставленных
Главой государства по форсированному индустриально-инновационному развитию страны до 2020 года,
в районе ведётся целенаправленная
работа по трём проектам:
1. ?Производство сухого порошка
из натурального кобыльего молока
сублимационным методом? ТОО
?Евразия Инвест ЛТД? в с. Дальнее,
сметная стоимость проекта 633 млн.
тенге
2. ?Создание племенного репродуктора с приобретением 920 голов
КРС породы ?Ангус?, ТОО ?Табыс
Агро Д? в Каратамарском с/о. Сметная стоимость проекта 814 млн. тенге
3. ?Возрождение 1000 га орошаемых земель в зоне канала им. К.Сатпаева ТОО ?Енбек 95? Трудовой с/о.
Сметная стоимость проекта 204,5
млн.тенге.
Район входит в продовольственный пояс города Астаны.
С целью недопущения роста цен
на социально-значимые продукты питания сельхозтоваропроизводители
района принимали участие в ярмарках г. Астана, г. Караганда, п. Молодежный и п. Осакаровка, поставлено
мясо ?70 тонн, молочной продукции
?11,6 тонн. Всего на 24 ярмарках
реализовано сельхозпродукции на
сумму 72,8 миллиона тенге.
Продолжена работа с недобросовестными землепользователями района,
через
судебные
органы
возвращено государству 29,8 тыс. га.
земель сельскохозяйственного назначения, длительное время неиспользуемых по назначению.
Согласно плана мероприятий по
вовлечению в оборот сельскохозяйственных угодий в 2013 году, на территории района планировалось
ввести в оборот 45,5 тыс. га.
Фактическое выполнение составило 48,4 тыс. га или 106,4 % к плану,
в том числе было предоставлено
21,5 тыс. га по результатам проведённого конкурса и 26,9 тыс. га для реализации инвестиционных проектов.
Разъяснительная работа позволила без применения судебных процедур, путём добровольного отказа
вернуть государству 300 га.
На территории района в ушедшем
году была проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного
назначения. По результатам инвентаризации будут приняты меры направленные на изъятие неиспользуемых
земельных участков у недобросовестных пользователей.
Совместными усилиями отдела земельных отношений и территориальной
земельной
инспекции
возвращено государству 20 земельных участков предоставленных
ранее для целей индивидуального
жилищного строительства, а 8 землепользователей начали строительство
домов.
Образование
Послание Президента Республики
Казахстан ?Стратегия ?Казахстан ?
2050? ставит главной задачей си-
стемы образования на современном
этапе достижение высокого качества
образования, его соответствие актуальным и перспективным потребностям
личности,
общества
и
государства.
В районе имеются все предпосылки для оказания качественных
образовательных услуг и обеспечения их доступности. В районе имеющаяся
сеть
организаций
образования позволяет получать
среднее образование.
Общий объем финансирования
сферы образования в 2013 году составил 2 млрд. 22 млн. 693 тыс.
тенге.
Принятые меры по развитию системы дошкольного образования позволили
довести
охват
детей
дошкольного возраста до 99,9% в
2013 году, а ведущееся строительство нового здания детского сада на
320 мест в п. Осакаровка в 2014 году
позволит довести охват дошкольным
образованием до 100 процентов и повысить качество предоставляемых
услуг.
Произошли значительные изменения темпов переоснащения учреждений образования кабинетами
новой модификации, компьютерами.
Количество учащихся на 1 компьютер
составляет 4,7. Количество школ,
подключенных к широкополостному
доступу к INTERNET составляет
90,2%, в учебный процесс внедрено
интерактивное оборудование.
Оснащенность школ кабинетами
новой модификации: биологии ?
35%, химии - 34%, физики-31%, лингафонно-мультимедийными кабинетами- 63%. В 2013 году приобретено
4 кабинета химии за счет средств
республиканского бюджета на сумму
16 млн. 388 тыс. тенге, 1 кабинет
химии из средств местного бюджета
на сумму 3,5 миллиона тенге.
Работает ресурсный центр в гимназии ? 9 п.Осакаровка, основной
целью которого является ориентация
будущих выпускников школы на профессии определенного направления.
Средний балл Единого национального тестирования в 2013 году в
районе составил 70,1 балла.
В 2013 году 93 выпускника школ
поступили в ВУЗы по государственному образовательному гранту.
В 2013 году к системе электронного обучения (?e-learning?) подключились 5 общеобразовательных
школ (гимназия ? 9 и СШ ?1 2 пос.
Осакаровка, с. Есиль, с. Батпак, с.
Озёрное).
На ремонт 11 объектов образования выделено и освоено 48 млн.
тенге, в том числе: из местного бюджета выделены средства на текущий
ремонт 8 объектов образования на
общую сумму 28 млн. тенге (СШ ? 2
с. Есиль -3,6 млн. тенге, СШ ? 5 с.
Карагайлы - 3 млн. тг, СШ ? 6 с. Батпак -5,9 млн.тг, СШ ? 10 с. Николаевка - 6,6 млн. тг, СШ ? 23 п.
Молодежный - 8 млн. тг и СШ ? 25 1,1 млн. тг), в том числе в рамках
программы ?Дорожная карта занятости 2020? проведен текущий ремонт
3 объектов образования на общую
сумму 20 млн. тенге (СШ ? 3 с. Пионерское - 8млн. тг, СШ ? 12 п. Осакаровка - 8 млн.тг и ОШ с.Русская
Ивановка - 4 млн. тг).
В 2014 году предстоит работа по
дальнейшей модернизации системы
образования в соответствии с требованиями общества, целенаправленные и последовательные действия
по реализации приоритетов, направленных к переходу на 12-летнее образование, развитию имеющихся
возможностей по инклюзивному образованию детей и подростков. Наряду с изучением государственного
(казахского) языка, планируется введение изучения английского языка в
4 детских садах (пос. Осакаровка,
пос. Молодёжный).
Культура
Сеть учреждений культуры составляет 63 объекта: 12 Домов культуры
и 15 сельских клубов, 2 передвижных культурно-досуговых комплекса
?Зерде?, парк культуры и отдыха пос.
Осакаровка, 32 библиотеки, историко-краеведческий музей района.
В 2013 году на развитие учреждений культуры района было направлено 136, 8 млн. тенге, из них 29,1 из
республиканского бюджета, 107,7
млн. тенге из местного. На сумму
32,9 млн. тенге был проведен текущий ремонт Домов культуры сел Сункар и Есиль, частичный ремонт
районного Дома культуры пос. Осакаровка и Дома культуры с. Озерное,
ремонт отопления в клубе с. Сенокосное.
Одной из задач объектов культуры
является оказание услуг в сфере досуга населения. За отчетный период
в районе было проведено более 2
тысяч культурно-массовых и досуговых мероприятий.
Стержнем культурных традиций
народов, проживающих на территории района, являются 6 этнокультурных объединений - центр по
возрождению казахской национальной культуры ?А? жол?, русско ?
украинский центр ?Рябина?, греческий центр ?Эльпида? в пос. Осакаровка, украинский центр ?Верба? в
с.Батпак, объединение ?Славяне? в
с.Карагайлы, славянский центр ?Калина красная? в с.Озерное.
Созданные в разное время, они активно участвуют в работе по возрождению
и
сохранению
национально-культурного наследия,
укреплению мира и согласия, участвуют в фестивалях дружбы, круглых столах, праздниках единства,
неделях языков народов Казахстана,
конкурсах.
Из 32 библиотек ? 7 модельные.
Книжный фонд библиотек составляет
более 400 тыс. экземпляров книг.
Все библиотеки района телефонизированы и компьютеризированы.
С начала года проведено 350 библиотечных мероприятий. Библиотеки
района осуществляют информационную поддержку программ ?Дорожная
карта бизнеса?, ?ФИИР? и ?Занятость ? 2020?. Важным направлением в краеведческой деятельности
библиотек является поиск, обработка
и систематизация информации о
районе, создание энциклопедий его
населенных пунктов.
Важнейшим инструментом в оперативном поиске информации является созданный электронный
каталог библиотеки, который имеет
более 28 тыс. записей.
Одним из главных приоритетов
обозначенных в Послании Главы Государства от 17 января 2014 года
было о значимости государственного
языка как вечного языка для сплочения всех этносов населяющих наш
Казахстан.
Ведется работа по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на
2011?2020 годы.
Для обучения государственному
языку государственных служащих
было выделено 720 тыс. тенге. На
организованных курсах в 2013 году
обучились 24 человека, которым
были вручены соответствующие сертификаты.
В целях пропаганды государственного языка и языков народов, которые проживают на территории
района, проводятся конкурсы на знание языков. Представители района
принимают участие в аналогичных
областных конкурсах и фестивалях.
Учитель казахского языка и литературы СШ ? 10 с. Николаевка Н.
Бойко стала лауреатом областного
конкурса
?Мемлекетт?к
т?л
?
болаша?ым?.
Представитель района Б. Ахметов
стал
обладателем
ежегодного
областного конкурса ?Т?лдарын ?
2013?, ученик СШ ? 24 с. Дальнее Б.
Толков стал обладателем молодежной премии акима Осакаровского
района в номинации ?Мемлекетт?к
т?л ? болаша?ым?.
Здравоохранение
Желание сохранить крепкое здоровье, жить полноценной жизнью ?
важная социальная потребность
людей.
Важнейшим приоритетом Государственной политики остается здравоохранение.
Президентом страны определены
главные принципы системы медицинского обслуживания ? это развитие
первичной медико-санитарной помощи, введение обязательного медицинского страхования, солидарная
ответственность государства, работодателя и работника за его здоровье.
(Продолжение на 8-й стр.).
8 стр.
? 4 (7384) 25 января 2014 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
О Т Ч Е Т
акима района Аймакова Сержана Жанабековича перед населением
(Продолжение. Нач. на 6-й стр.).
В структуру КГПЦ ЦРБ Осакаровского района входят 49 объектов
здравоохранения: 2 больницы ? ЦРБ
Осакаровка на 68 коек, СБ Молодежный на 57 коек, 2 поликлиники (ЦРБ
Осакаровка, СБ Молодежный), 7 врачебных амбулаторий, 2 ФАПа, 36 медицинских пунктов.
За период 2013 года по дорожной
карте проведены текущие ремонты в
ВА Сарыозек на сумму 3,7 млн. тенге,
МП с. Приишимское на 1,8 млн.
тенге, МП с.Колхозное на 2,2 млн.
тенге.
По основным показателям здравоохранения ведется постоянный мониторинг с разработкой планов
мероприятий по улучшению рейтинга и оказанию качественных медицинских услуг. На протяжении 7
лет нет материнской смертности,
снизилась общая смертность по
сравнению с 2012 годом с 14,31до
12,48, снизилась заболеваемость туберкулезом с 83,7 до 72,5.
В КГП ЦРБ п. Осакаровка открыты
школы здоровья по профилактике
ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного
диабета, бронхиальной астмы, школа
планирования семьи, школа беременных, школа поведенческих факторов, молодежный центр ?Арман?.
Открыты отделения реабилитационного восстановительного лечения- 5 коек неврологического
профиля, 3 койки кардиологического
профиля, где проводится ранняя реабилитация больных перенесших инсульты головного мозга, инфаркты
сердца, заболевания костно-суставной системы (остеохондрозы, сколиозы и т.д.). В результате чего
снижается уровень инвалидности
работоспособного
населения
и
смертность от болезней системы кровообращения.
Показатель рождаемости на 1000
населения в районе составил 17,52
на 1000 населения, родилось 548
детей, в 2012 году - 16,3 родилось
518 детей.
Младенческая смертность составила за 2012 год 10 (умерло 5 детей)
в 2013 году 11,7 (умерло 6 детей). На
первом месте стоят множественные
пороки развития -4 детей, 2 ребенка
умерли в результате механической
асфиксии. По каждому случаю проведен подробный анализ.
Обеспеченность врачами на 10000
населения за 2012 года составила
17,3 (58 врачей) в 2013 году 15,8 ( 54
врачей).
Обеспеченность средними медработниками на 10000 населения за
2012 года 65,4 (217), в 2013 году 62,6
(216).
Заболеваемость туберкулезом за
2012 год составила 83,7 на 100000
населения (28 человек), в 2013 году
72,5 (24человек). Смертность от туберкулеза за 2012 год 3,0 (1 чел.) и
в 2013 году 6,0 (2 чел.).
План профилактических осмотров
составил 7476 человек, 100%, в
2013 году план 15253, осмотрено
100%. Выявлено больных при флюроосмотре в 2012 году 16 больных, в
2013 году 14 человек. Запущенных
случаев нет.
Эпидемиологическая ситуация по
ВИЧ/СПИДу в районе продолжает
оставаться напряженной. Всего случаев ВИЧ инфекции 53, новых случаев 12, заболеваемость 36,2 на 100
000 населения. Распространенность
ВИЧ среди населения 15-49 лет составляет 0,058. Смертность от ВИЧ3, от СПИДа-1.
Заболеваемость онкологическими
заболеваниями за 2012 год на 100
000 населения составила 221,3 (выявлено 74 больных), за 2013 год
262,7 (выявлено 87 больных).
Смертность за
2012 год 140,6
(умерло 47 больных), в 2013 году
135,9 (умерло 45 больных). Запущенные случаи визуальной локализации
за 2012 год составляют 9,5, за 2013
год - 9,2. Удельный вес больных со
злокачественными новообразованиями живущих 5 и более лет составляет 53,3.
Внутренняя политика
Общественно ? политическая ситуация в районе стабильна.
В районе действует филиал 1 политической партии, 13 религиозных
объединений, 2 НПО, 6 этнокультурных объединений, 2 средства массовой информации.
Совместно с заинтересованными
структурами выстроена система мониторинга общественно-политической ситуации на местах по
выявлению и предупреждению очагов социальной напряженности, а
также по предупреждению религиозного экстремизма и терроризма.
Проводилась целенаправленная
работа по патриотическому воспитанию населения, пропаганде и замене
государственных символов в соответствии с новыми стандартами.
Для развития сотрудничества государственных органов с институтами
гражданского общества были использованы различные ?диалоговые
площадки?, среди которых традиционными являются круглые столы.
Молодежная политика
Количество молодежи в районе
8131 человек в возрасте от 14 до 29
лет, что составляет 23,2% от всего
населения района. Из них учащихся
средних общеобразовательных школ
? 2357 человек, учащихся средних
специальных и высших учебных заведений ? 1554 человек, работающей
молодежи ? 2821 человек, самозанятой молодежи ? 869 человек, по
уходу за детьми ? 338, молодых военнослужащих ? 43 человек, других
? 149.
В целях кадрового развития села,
разработан районный план по реализации общенациональной инициативы ?Ауыл жастары?, в рамках
которого предусмотрено предоставление жилья, подъемных и других необходимых условий для молодых
специалистов.
По реализации проекта ?С дипломом - в село? в район в 2013 году
прибыло 22 молодых специалиста.
Размер подъемного пособия составил -121 170 тенге, а бюджетного кредита на приобретение жилья 2 596
500 тенге.
Реализуется общенациональная
инициатива ?Жасыл ел? для реализации которой было создано 40 отрядов из числа школьников района,
объединивших 585 человек. Одним
из эффективных способов решения
проблемы наркомании является создание условий для занятий молодежи спортом, активной пропаганды
здорового образа жизни. На территории района в двух детско-юношеских
спортивных школах действуют 15
секций, которыми был охвачен 731
подросток.
В целях выявления талантливой
молодежи среди учащихся в 2013
году проводились олимпиады, конкурсы на лучшую научную работу по
общественным, естественным, техническим и гуманитарным наукам.
В марте 2013 года был открыт
Центр по делам молодежи отдела
внутренней политики Осакаровского
района, на реализацию государственной молодежной политики из
местного бюджета выделено 5000,0
тыс. тенге, из них на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики выделено более 2 млн. тенге,
по сравнению с предыдущим годом
сумма увеличилась почти в 3 раза.
В распоряжение молодежи района
предоставлено 135 спортивных сооружений, основные из них: - 2 стадиона (в поселках), 39 спортивных
залов, 2 хоккейных корта, 1 теннисный корт, 71 плоскостное сооружение, 1 спортивный комплекс, 7
лыжных баз, 12 тиров. В том числе
более 50 спортивных секций, в которых занимаются более 2500 молодых
людей.
Представители нашего района
ежегодно принимают участие в проектах на грант акима области и района на развитие и поддержку
молодежного предпринимательства
на селе.
Так в августе 2013 года обладателями гранта акима области на развитие и поддержку молодежного
предпринимательства на селе стали
двое молодых предпринимателей нашего района.
А в ноябре месяце 2 молодых
людей района стали обладателями
гранта акима района.
Что касается трудоустройства молодежи, в отдел занятости с начала
года обратилось 452 молодых людей,
из них было трудоустроено 452 человека.
Актуальными в молодежной среде
остаются проблемы получения качественного образования, трудоустройства, обеспечения жильем.
Оказание
государственных
услуг
Работа по повышению качества государственных услуг в районе ведется в соответствии с Планом
мероприятий по улучшению показателей по направлению ?Оказание го-
сударственных услуг? местными исполнительными органами Оскаровского района.
За 2013 год по 128 видам государственных услуг оказано 57282
услуг, из них 44 вида оказываются
через ЦОНы, по ним оказано 3387 государственных услуг.
Проводится анализ причин поступления жалоб по оказанию государственных услуг и по результатам
рассмотрения принимаются соответствующие меры. За 2013 год жалоб
по результатам рассмотрения государственных не поступало.
В течение года проводились мероприятия по информированию пользователей об электронных услугах.
Заявления на оказание государственных услуг посредством портала
?электронного правительства? не поступали. Отделом образования, физической
культуры
и
спорта
проведено обучение населения по
курсу ?Электронное правительство и
электронные услуги? в количестве
500 человек в СШ ? 26 п. Молодежный и гимназии ?9 п. Осакаровка
Осакаровского района.
Согласно Плана мероприятий по
реализации государственной Программы "Информационный Казахстан - 2020" на уровне Осакаровского
района на 2013-2017 годы, в Программу развития Осакаровского района на 2011-2015 годы включены
индикаторы и мероприятия по повышению компьютерной грамотности
населения, в том числе в сельской
местности.
Продолжается работа по переводу
процедуры оказания государственных услуг в электронный формат в
соответствии с планами мероприятий по оптимизации бизнес-процессов,
сокращению
документов,
требуемых от населения при оказании государственной услуги.
Правоохранительная деятельность
За 2013 год личным составом и руководством отдела внутренних дел
была проведена определенная работа, направленная на укрепление
общественного порядка и борьбе с
преступностью.
Всего за рассматриваемый период
на территории Осакаровского района
зарегистрировано 603 (458 за 2012 г.)
преступления, что на 31,7% выше
прошлогоднего уровня преступности.
Снизилось количество тяжких преступлений на 24,1% (с 29 до 22), грабежей на - 15,8% (с 19 до 16),
преступлений против личности на 8,6% (с 35 до 32), краж цветных металлов на - 60,0% (с 5 до 2), с применением огнестрельного оружия 66,7% (с 3 до 1), преступ?лений совершённых в общественных местах
на - 15,2% (с 46 до 39), на улицах на
? 45,7 % (с 35 до 19).
Не допущено преступлений в
сфере семейно-бытовых отношений.
Вместе с тем за 9 месяцев т.г. отмечен рост:
- преступлений совершенных несовершеннолетними на +50% (с 10
до 15);
- преступлений в состоянии алкогольного опьянения на +25,7% (с 35
до 44);
- рост регистрации преступлений
совершенных ранее совершавшими
на +94,1% (с 17 до 33);
- зарегистрировано 1 преступление с применением огнестрельного
оружия против 3 за аналогичный период 2012 года, снижение на -66,7%.
Однако наблюдается рост регистрации имущественных преступлений
с 329 до 427, в том числе разбоев с 1
до 2, краж чужого имущества на
+33,3% (с 264 до 352), краж скота на
+27,9% (с 43 до 55), краж у предприятий и организаций на +17,5% (с 40 до
47).
Количество особо тяжких преступлений возросло на 150% с 2 до 5, в
том числе рост умышленных убийств
с 1 до 5.
В целях стабилизации криминогенной ситуации основное внимание
участковых инспекторов обращено
на выявление административных
правонарушений, выявление и постановку на учет лиц, склонных к совершению
преступлений
и
правонарушений.
Отделением административной
полиции ОВД выявлено 5390 административных правонарушений, против 4831 (2012 года), рост составил
+11,6%. По ним принято решений о
наложении штрафов 2566 против
2634 (2012 года), снижение на - 2,6%.
Процент взыскаемости администра-
тивных штрафов составляет 81,5%
против 77,4%, что на 6,9% выше
областного процента взыскаемости
(74,6%).
Во исполнение требований Главы
государства к нетерпимости к ?мелким правонарушениям? основное направление деятельности направлено
на выявление правонарушений
имеющих профилактическое значение.
Программа занятости 2020
На реализацию Программы Дорожная карта занятости 2020 (Программы
занятости
2020)
Осакаровскому району выделено и
освоено 223 млн. 845 тыс. тенге.
В 2013 году в Центр занятости по
вопросам участия в Программе обратилось 512 чел. Подали заявление
257. Заключили соц. контракт 243
чел., из них 101 самостоятельно занятых граждан, безработных 137
чел., малообеспеченных 5 чел., женщин 105, молодежи 119.
По I направлению Программы
?Обеспечение занятости через развитие инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства?.
Реализовано 12 проектов, создано
82 рабочих места, на них через
Центр занятости трудоустроено 58
участников Программы, что составляет 71% от общего количества созданных мест (согласно Правил,
должно быть не менее 50%).
Объем финансирования: 152 млн.
886 тыс. тенге.
По II направлению Программы
Создание рабочих мест через развитие предпринимательства путем:
1. поддержки частной предпринимательской инициативы;
2. комплексного развития опорных
сел.
В рамках первого компонента II направления микрокредит на общую
сумму 47,6 млн. тг получили 30 участников.
В том числе
- 53,3% на животноводство ( 16
участника на сумму 22,7 млн. тенге);
- 30% на растениеводство (9 человек на сумму 12,3 млн. тенге);
- 16,6% на прочие виды (на птицеводство, на овцеводство, открытие
кафе, строительство компьютерного
салона, строительство здания (расширение собст. дела).
III направление Программы Содействие в трудоустройстве через обучение и переселение в рамках
потребностей работодателя:
1. Обучение и содействие в трудоустройстве
На СРМ выделено 4 млн. 524 тыс.
тг.трудоустроено 23 участника Программы. С января 2014 г. все участники будут трудоустроены на
постоянные рабочие места.
Переподготовку прошли 23 участника, сумма финансирования составила 3 млн. 365 тыс. тг., которые
трудоустроены на постоянные рабочие места заявленные работодателями.
С 1 июля 2013 года молодежную
практику прошли 29 участников Программы. Проводится работа по трудоустройству
участников
на
постоянные рабочие места. На сегодняшний день 5 участников трудоустроены, 4 ушли в армию.
Объем финансирования: 4 млн.
466 тыс. тг.
2. По второму компоненту 3 направления ?Повышение мобильности трудовых ресурсов в рамках
потребности работодателя? были
выплачены субсидии 5 семьям (21
чел.), переехавшим в служебные
арендные дома в сумме 226 тыс. тг.
По категориям: 3 семьи ? выпускники
детского дома и сирота, 2 семьи ?
безработные из регионов с низким
экономическим потенциалом.
На реализацию Дорожной карты
занятости Осакаровского района на
2014 год планируется более 400 млн.
тенге.
По первому направлению планируется реализовать 5 инфраструктурных проектов на сумму 294,9 млн.
тенге, с созданием более 60 рабочих
мест.
На второе направление программы выделяется - 80 млн. тенге,
в рамках которого планируется выдача кредитов 40 участникам.
При этом будет обучено основам
предпринимательства - 40 чел.
И третье направление ?Содействие в трудоустройстве через обучение? - 7,2 млн. тенге:
- на организацию молодежной
практики ? 20 чел.
- социальных рабочих мест ? 15
чел.
- переподготовка по специальности
?Механизатор? ? 7 чел.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение
В 2013 году из бюджета района
было выделено 22944 тыс. тенге на
текущий ремонт водопроводных
сетей сел Пионерское, Карагайлы,
Чапаево, Иртышское, Шидерты, Батпак, Шокай, Сенокосное, Трудовое и
п. Осакаровка.
В рамках программы ?А? б?ла?? в
2013 году выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей
протяженностью 40 км на сумму
636,6 млн. тенге, в том числе:
- реконструкция водопроводных
сетей с. Карагайлы 16 км, 294,4 млн.
тенге
- реконструкция водопроводных
сетей в с. Сарыозек 12 км, 231,6 млн.
тенге.
- реконструкция водопроводных
сетей п. Осакаровка 5 очередь 12 км,
110,6 млн. тенге.
Кроме этого по программе ?Развитие регионов? был осуществлен ремонт
водопроводных сетей в
п.Осакаровка (ул. Мирная, Северная,
Придорожная, Луговая) на сумму
6350 тыс. тенге.
Осуществлялся контроль состояния водоснабжения сельских населенных пунктов района через акимов
сельских округов и с выездом на
место.
Теплоснабжение
В ходе подготовки к отопительному
сезону 2013-2014 годов был создан
районный штаб, разработан план мероприятий, согласно которому в 2013
году был произведен ремонт 8 локальных котельных (67,76 млн. тенге)
и 65 АСО (19,5 млн. тенге); ремонт
142,317 км линий электропередач, 5
подстанций, 8,9 км водопроводных
(33,803 млн. тенге) и 1,7 км канализационных (14,457 млн. тенге), 5,375
км тепловых сетей (57,5 млн. тенге)
По Осакаровскому району в ходе
подготовки к отопительному сезону
2013-2014г.г. были выполнены ремонтные работы на 50 объектах образования, 65 объектах культуры, 20
объектах образования, 2 объектах
спорта, подготовлено 106 жилых
домов п. Молодежный.
В 2013 году по Программе 2020
проведён текущий ремонт тепловых
сетей п. Молодежный 29906 тыс.
тенге, работы выполнялись КГП ?Тазалык?. Также на эти цели из бюджета района выделено 2000 тыс.
тенге.
В ходе отопительного сезона в
работе находится 8 котельных и 65
АСО. Задействовано 7,3 км магистральных сетей и 14 км внутриквартальных.
По объектам социально - культурного комплекса района и жилым
домам отопительный сезон проходит в нормальном режиме.
Благоустройство
На благоустройство из местного
бюджета было выделено и освоено
11,8 млн. тенге.
В благоустроительных работах и
санитарной очистке района приняло
участие 162 трудовых коллектива,
более 18000 человек, убрано территории более 1300 га, привлечено
техники 50 единиц, ликвидировано
около 200 несанкционированных
свалок, отремонтировано 366 светоточек, произведена посадка свыше
6000 единиц зеленых насаждений, в
том числе 5500 деревьев и 1320 кустарников.
На устройство освещения улиц в
населенных пунктах района предусмотрено 34,8 млн. тенге, в рамках
Программы ?Развитие регионов? на
устройство освещения улиц в 8 населенных пунктах предусмотрено 13,7
млн. тенге. За счет средств местного
бюджета на 21,1 млн. тенге.
Дороги
Автомобильные дороги ? одно из
важнейших направлений транспортно - коммуникационного комплекса.
Общая протяженность автомобильных дорог по Осакаровскому
району составляет -961 км, из них:
-автомобильные дороги республиканского значения ? 61 км;
-автомобильные дороги областного значения
- 277 км;
-автомобильные дороги районного
значения
- 313 км;
-внутрипоселковые
дороги
- 310 км.
(Окончание на 9-й стр.).
? 4 (7384) 25 января 2014 года
9 стр.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
О Т Ч Е Т
акима района Аймакова Сержана Жанабековича перед населением
(Окончание. Нач. на 6-й стр.).
Как вы все знаете, в 2013 году началось строительство первоочередного участка республиканской дороги
Анар ? Осакаровка, сумма составила
1 млрд. 23 млн. тенге. В этом году
строительство будет продолжено в
обход пос. Осакаровка, расстояние
объездной дороги составит 18 км,
общая сумма строительства составит более 5 млрд. тенге.
В прошлом году произведён ремонт дороги областного значения
Осакаровка ? Молодёжный протяжённостью 36 километров на общую
сумму 183 млн. тенге, финансирование проводилось из областного бюджета в том числе:
- средний ремонт с 18 по 38 км (20
км) - 100 млн. тенге, подрядчик ДЭУ2 ТОО ?Караганды жолдары?
- средний ремонт с 53 по 69 км
(16км) - 83 млн. тенге, подрядчик
ТОО ?Ритм?.
По районным автодорогам
В 2013 году выполнен средний ремонт а/д Кызылорда ? Павлодар Дальнее протяженностью 13 км. (1
этап) на сумму 59980 тыс. тенге, финансирование по программе 2020.
На содержание автомобильных
дорог из бюджета района выделено
15456 тыс. тенге, в т.ч. текущий ремонт - подъезды к трём населённым
пунктам района протяжённостью 40
км на сумму 8423 тыс.тенге (Осакаровка ? Озёрное, Осакаровка ? Николаевка, Осакаровка ? Коллективное).
Внутрипоселковые а/дороги
Выполнен средний ремонт улиц
п.Осакаровка и п.Молодёжный протяжённостью 950 метров на сумму
16562 тыс.тенге, средства выделены
из местного бюджета.
По программе развития регионов
выполнен ремонт автодорог в трёх
населённых пунктах (Сенокосное,
Сункар, Трудовое) на сумму 1890
тыс. тенге.
Также проходит реконструкция коридора Центр ? Юг ?Астана ? Караганда ? Балхаш ? Алматы?
автомобильной
дороги
участок
1353,5 ? 1363,5.
Работы начаты в июле 2013 года,
ведутся генеральным подрядчиком
ТОО ?Акмола Курлыс Материалдары?, выполнены на сумму более
700 млн.тенге.
Финансирование на 2013 год - 2
470 800 556 тенге
Строительство
В 2013 году на реализацию программы ?Доступное жильё 2020?
было выделено из республиканского
бюджета 191 млн. тенге, для продолжения работ по строительству 24квартирного жилого дома в пос. Осакаровка и восстановления 60 квартирного жилого дома в пос.
Молодёжный.
В рамках развития жилищного
строительства в Осакаровском районе за 2013 год при плане ввода
жилья ? 3812 м2, фактически введено в эксплуатацию - 4111 м2, или
107,8% к плану, а к уровню прошлого года - 106 %. Стоимость одного
квадратного
метра
для
индивидуального строительства составила 70 тыс. тенге.
Индекс физического объема строительных работ за отчетный период
составил - 220% или 2,8 млрд. тенге.
В настоящее время на получение
жилья из государственного жилищного фонда зарегистрировано ? 808
граждан. Для обеспечения их доступным жильем необходимо построить ?
49,4 тыс. кв. метров жилья.
Согласно генерального плана развития
п. Осакаровка, а также в
целом по району отведены массивы
под строительство индивидуального
жилищного строительства.
Количество заявок на земельные
участки составляет 140, на которые
выделено 131 земельный участок
или 93,5% потребности, из них
освоено 21,4%. Это один из резервов
района по обеспечению жильем населения.
Уважаемые земляки!
Таковы итоги, с которыми мы завершили 2013 год, они являются результатом наших совместных усилий
? конструктивной деятельности акимов и поддержки наших инициатив
населением. Этим мы заложили хорошую основу для своей будущей работы по реализации текущих и
перспективных задач, стоящих перед
районом.
В районе остаётся ещё немало нерешённых проблем. Работа проделана немалая, но предстоит сделать
ещё больше, так мы планируем в текущем году:
1. Сохранить темп роста основных
показателей развития района и обеспечить выполнение индикаторов
Программы развития района.
2. В Карту индустриализации включить ещё 3 инвестиционных проекта:
ТОО ?Табыс-Агро Д? (создание племенного репродуктора с приобретением 920 голов КРС породы АНГУС
в с. Сенокосное), ТОО ?Евразия Инвест ЛТД? (производство сухого порошка из натурального кобыльего
молока сублимационным методом),
ТОО ?Енбек 95? (восстановление
орошаемых земель вдоль канала им.
К. Сатпаева), а также в рамках программы ДКБ 2020 к/х Рымбаев (организация
деятельности
молочно-товарной фермы).
3. Довести индекс физического
объема промышленного производства более 100%.
4. Обеспечить вложение инвестиций в основной капитал не ниже
100%.
5. Принять дополнительные меры
по наращиванию объемов производства животноводческой продукции,
увеличению поголовья скота и птиц.
6. Проводить мониторинг цен по
основным видам продовольственных
товаров по торговым точкам в целях
недопущения необоснованного роста
цен, продолжить работу по проведению сельскохозяйственных ярмарок
в пос. Осакаровка и пос. Молодёжный.
7. Принять меры по проведению
профилактических мероприятий на
территории района с целью недопущения роста преступности.
8. Обеспечить доступность и качество оказываемой медицинской помощи.
9. Обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона, особое внимание работе и котельного
оборудования канала имени Каныша
Сатпаева и угольного разреза п. Молодежный.
10. Обеспечить бесперебойную работу водоснабжения сельских населённых пунктов района.
11.Обеспечение
качественного
проведения содержания автомобильных дорог, недопущение чрезвычайных ситуаций.
12. По программе ?Развитие регионов? будет обеспечен охват 22
сел на сумму более 30 млн. 552тыс.
тенге. Будут реализованы планы по
освещению, устройству игровых площадок, ремонту автомобильных
дорог и благоустройству населенных пунктов района.
13. В рамках Программы Дорожная
карта занятости 2020 из средств республиканского бюджета будет предусмотрено 294 941 тыс. тенге, в том
числе софинансирование из районного бюджета на сумму 29 494 тыс.
тенге. Будет произведен средний ремонт а/д "Кызылорда-ПавлодарДальнее" км 13-42 на сумму 155 652
тыс. тенге и средний ремонт автодороги с.Акпан на сумму 61 229 тыс.
тенге. Кроме этого будут отремонтированы 3 объекта образования на
сумму 78 060 тыс. тенге, в том числе
капитальный ремонт Литвиновской
школы интернат - 58 260 тыс. тенге,
текущий ремонт СШ ?25 с.Родниковское - 10800 тыс. тенге и текущий
ремонт СШ ? 26 п.Молодежный 9000 тыс. тенге.
14. Завершение строительства 3-х
этажного 24-квартирного дома п.
Осакаровка и 60-ти квартирного жилого дома п. Молодежный.
15. Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей 5 очередь п. Осакаровка.
16. Продолжение строительства
средней школы с казахским языком
обучения в п. Осакаровка на 464
места на общую сумму 1 млрд. тенге.
17. Завершение строительства
детского сада п. Осакаровка на 320
мест на общую сумму 649,7 млн .
тенге.
18. Строительство Физкультурнооздоровительного комплекса в п.
Осакаровка на сумму 387 млн. тенге.
19. В сфере занятости и социальных программ будет продолжена работа:
- по исполнению Стратегии занятости, Программы занятости-2020, обучению и переобучению безработных
в рамках Программы занятости-2020;
-созданию новых рабочих мест в
сфере оказания услуг, развития народных промыслов, участию работодателей всех форм собственности по
разработке проектов по социальной
и благотворительной деятельности;
-по социальной поддержке безработных граждан через организацию
на предприятиях и организациях социальных рабочих мест, молодежной
практики для выпускников, обеспечение инвалидов всеми видами социальной реабилитации.
Дорогие осакаровцы!
Подводя краткие итоги года и обозначая задачи наступившего года, по-
лагаю, что смог представить единую
картину проделанной работы в жизни
района.
Все сказанное Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в его программных
выступлениях, должно стать руководством к действию для каждого из нас
и только благодаря слаженной и эффективной работе всех звеньев власти, экономической и политической
стабильности нашего государства мы
сможем достичь улучшения социальных показателей и реализовать все
задачи, поставленные перед нашим
районом.
Очередная работа ? вникнуть в
суть актуальных вопросов и найти им
решение. В народе говорят, что для
каждого родное место - это свято. Поэтому процветание родного района в
наших руках. Мы никак не должны
останавливаться на достигнутом, не
сворачивать с выбранного курса. Работа во благо сельчан ? для меня как
для акима района и для моих коллег
- всех руководителей отделов, является проверкой на прочность и критерием организаторского умения.
В нашей стране главное богатство
? это люди и их здоровье. Для нас
главная обязанность улучшать социальное положение и качество быта
граждан. Во все времена забота о народе, интересы государства ? переплетающиеся факторы в единое
целое.
Для выполнения задач, в районе
имеются все необходимые условия и
возможности. Работы, выполненные
сообща, всегда имеют позитивную
динамику, о чем свидетельствуют
наши достижения в социально-экономическом развитии района.
Благодарю Вас за вашу помощь и
надеюсь на вашу поддержку в реализации стратегических планов и мероприятий, намеченных нами на
предстоящий год. Я всегда считал и
считаю, что один человек историю не
пишет, а совместно можно делать
большие дела в своем родном доме.
Надеюсь на высокую активность
местных сообществ в решении вопросов, направленных на улучшение
жизни сельчан. Мы все должны отдать свои знания, опыт, для будущего
нашего государства, для будущего
наших детей.
Желаю вам успехов и единения в
деле процветания нашей родины.
Исполняя Поручения Президента РК
На повестке дня ? реализация Послания Главы государства
Каждое обращение Главы государства к своему народу, выраженное в Послании является большим
событием в жизни казахстанцев. Так
как этот программный документ
определяет как долгосрочные ориентиры реализации Стратегии ?Казахстан-2050?, так и конкретные шаги по
всем приоритетным направлениям
развития страны, касаясь каждого
человека живущего в нашей стране.
Сегодня внимание казахстанцев
приковано к очередному Посланию
Лидера нации. Уже 18 по счету.
Новую масштабную Стратегию ?Казахстанский путь ? 2050: Единая
цель, единые интересы, единое будущее? Нурсултан Абишевич Назарбаев озвучил 17 января этого года,
где в своем важном документе представляет дальнейшее развитие республики.
В минувший четверг, 23 января, в
районном
культурно-досуговом
центре п. Осакаровка состоялось собрание идеологического актива района, на котором были обсуждены
пути и способы решения задач, изложенных в Послании Президента народу Казахстана.
В работе собрания принимали участие ветераны, депутаты районного
маслихата, руководители государственных органов, предприятий и организаций, акимы поселков и сельских
округов, представители средств массовой информации, общественности,
неправительственных организаций и
политических партий, руководители
этнокультурных объединений.
Собрание актива открыл и высту-
пил с докладом ?О реализации Послания Президента страны Н. А. Назарбаева
народу
Казахстана:
?Казахстанский путь ? 2050: Единая
цель, единые интересы, единое будущее? аким района Сержан Аймаков,
в котором отметил, что особенность
нынешнего Послания это то, что оно
является своего рода Дорожной картой реализации ?Стратегия-2050?. В
своем выступлении аким района подробно остановился на задачах, которые предстоит решить руководству
района и всем осакаровцам в соответствии с семью приоритетными направлениями, обозначенными в
Послании по дальнейшему развитию
страны и каждого ее региона.
Так, в районе определены приоритетные отрасли промышленности, на
развитие которых будут максимально
сфокусированы имеющиеся ресурсы
и усилия. Это горнодобывающая отрасль, производство воды и агропромышленный комплекс.
Это позволит к 2050 году сформировать новый ?социально-экономический портрет? Осакаровского
района.
Важным для района является
также и комплексное освоение богатых запасов каменного угля на угольном разрезе ?Молодежный? и
запасов воды на канале им. К. Сатпаева.
В районе динамично развивается
сельское хозяйство. В рамках диверсификации увеличились площади
приоритетных культур ? фуражных,
кормовых и масличных.
Растет поголовье скота и про-
изводство животноводческой продукции.
Особое внимание будет уделяться
внедрению новых технологий, вовлечению в оборот неиспользованных
земель,
переработке
сельскохозяйственного сырья и производству качественных продуктов
питания, оказанию поддержки путем
субсидирования. В районе будет принята региональная Программа переработки
мясной,
молочной
продукции, а также шерсти.
Эффективным механизмом поддержки предпринимателей является
инициированная Главой государства
программа ?Дорожная карта бизнеса
? 2020?.
Дальнейшему развитию малого и
среднего бизнеса будет способствовать обширная инфраструктура поддержки
предпринимательства,
которая включает в себя финансовые и консультативные институты.
Наши граждане должны быть активными, образованными и здоровыми. Для этого необходимо создать
новые возможности для раскрытия
потенциала казахстанцев.
Сегодня в районе в рамках Программы ?Балапан? по обеспечению
детей дошкольным воспитанием и
обучением в декабре 2011 года открыт детсад в селе Сарыозек на 100
мест и один мини-центр с охватом 50
детей в СШ ? 26 п. Молодежный. В
2013 году в п. Осакаровка начато
строительство и ввод в эксплуатацию
нового типового здания детсада на
320 мест.
Такие принимаемые меры в теку-
щем году приведут к 100% охвату
детей дошкольным воспитанием и
обучением в районе. Наряду с изучением государственного языка, планируется
введение
изучения
английского языка в 4 детских садах.
Постоянно повышается уровень
педагогического мастерства работников дошкольных и школьных учреждений.
Включение
детей
с
ограниченными возможностями развития в образовательный процесс
массовой школы ? новый подход для
казахстанского образования. В районе открыт кабинет психолого-педагогической
коррекции
в
п.
Осакаровка, в котором представлена
возможность обучения детям-инвалидам.
В Послании поставлен четкий
приоритет в здравоохранении ? развитие первичной медико-санитарной
помощи. Солидарная ответственность государства, работодателя и
работника за его здоровье ? главный
принцип всей системы медицинского
обслуживания. Занятие спортом,
правильное питание, регулярные
профилактические осмотры как основа предупреждения заболеваний на это должна быть нацелена вся работа по дальнейшему реформированию здравоохранения.
Сержан Жанабекович Аймаков в
своем выступлении озвучил решение
задач по развитию других сфер, культурных и социальных вопросов, над
которыми предстоит работать в ближайшие годы. Реализация намеченных планов скажется на экономике и
повышении благосостояния народа.
В завершение своего выступления
аким района, дав конкретные поручения исполнительным органам, выразил уверенность, что осакаровцы
достойно справятся со всеми задачами, поставленными Главой государства и примут активное участие в
разработке патриотического акта
?М??г?л?к ел?.
В обсуждении Послания Президента РК приняли участие директор
КГП ?ЦРБ? К. Е. Садвакасов, директор гимназии ? 9 п. Осакаровки Н. В.
Ревякина, глава КХ ?Жан Улан? Садового сельского округа М. С. Каймаков,
почетный
гражданин
Осакаровского района, председатель
русско-украинского этнокультурного
объединения В. Н. Кошевец, учащийся СШ ? 24 с. Дальнее, обладатель
премии
акима
района
?Жастар-2013? в номинации ?Мемлекетт?к т?л ? болаша?ым!? Б. В. Толков.
В завершении собрания актива
аким района поручил провести большую информационно-разъяснительную работу по основным положениям
Послания Президента РК, чтобы каждый казахстанец смог понять и
осмыслить содержание этого стратегического программного документа и
стремился сделать все от него зависящее по достижению намеченной
великой цели, а главное ? всем вместе, в дружбе и согласии построить
сильное и благополучное государство с уверенным и светлым будущим.
Т. ЖУРАВЛЕВА.
10 стр.
4 а?пан 2014 жылы Осакаровка кент?ндег? МСО 11.00 са?атта
Осакаров ауданыны? ?к?м? С. Ж. Айма?овты? аудан
т?р?ындарымен есепт?к кездесу? ?тед?.
4 февраля 2014 года в КДЦ п. Осакаровка в 11.00 час. состоится
отчетная встреча с населением акима Осакаровского района
Аймакова С. Ж.
Информация о расположении урн для сбора предложений,
замечаний и откликов населения о работе акима района
и местных исполнительных органов
?
п/п
Наименование
поселков и
сельских округов
1
2
Места расположения урн
1.
п. Осакаровка
3
Здания аппарата акима района, аппарата акима
п. Осакаровка
2.
п. Молодежный
Здание аппарата акима п. Молодежный
3.
4.
Озерный
Есиль
Здание аппарата акима Озерного сельского округа
Здание аппарата акима сельского округа Есиль
5.
Батпатинский
6.
Пионерский
Здание аппарата акима Батпактинского сельского
округа
Здание аппарата акима Пионерского сельского
округа
7.
Карагайлы
Здание аппарата акима сельского округа Карагайлы
8.
Маржанкульский Здание клуба с. Уызбай
Здание аппарата акима Кундуздинского сельского
9. Кундуздинский округа
Здание аппарата акима Николаевского сельского
10. Николаевский
округа
11. Сункар
12. Чапаевский
Здание аппарата акима сельского округа Сункар
Здание аппарата акима Чапаевского сельского
округа
13. Садовый
Здание аппарата акима Садового сельского округа
14. Акбулак
Здание аппарата акима сельского округа Акбулак
Здание аппарата акима Шидертинского сельского
округа
15. Шидертинский
17. Родниковский
Здание аппарата акима Тельманского сельского
округа
Здание аппарата акима Родниковского сельского
округа
18. Дальний
Здание аппарата акима Дальнего сельского округа
19. Звездный
Здание аппарата акима Звездного сельского округа
20. Мирный
Здание аппарата акима Мирного сельского округа
21. Трудовой
Здание аппарата акима Трудового сельского округа
22. Сарыозек
Здание аппарата акима сельского округа Сарыозек
Здание аппарата акима Каратомарского сельского
округа
Здание аппарата акима Иртышского сельского округа
16. Тельманский
23. Каратомарский
24. Иртышский
Молодежь
Пионер, Ес?л,
Чапаев
селолы?
округтер?нде
Платиновую промышленность ЮАР ждет
рекордная забастовка
Крупнейший профсоюз работников платиновой индустрии ЮАР призвал членов провести крупнейшие забастовки с требованием повысить оплату труда горняков.
Целых три крупнейших предприятия по добыче пла-
Тельман, К ара?айлы
селолы? округтер?нде
Сер?к
Та?жары??лы, Сандалиди ЕвЕвгеньевич,
Руслан
Таукеловичт??
т?р?ындар
алдында?ы
есептер?
ты?далды.
Кездесулерде
аудан ?к?м? Айма?ов Сержан
Жа?абек?лы
ауданны?
?леуметт?к-экономик алы?
дамуы
бойынша
к?рсетк?штермен
танысты-
рып, ауыл ?к?мдер?н??, учаскел?к
полиция
инспекторларыны? есептер?н
ты?дады.
жа?дайда
?те
?скерл?к
?т?п,
с?ра?-
сауалдар?а байыпты т?рде
жауаптар ?айтарылды.
С. СМАХАН?ЛЫ.
?а?тар айыны? 20 к?н? Тельман
ж?не
?ара?айлы
селолы?
округтер?н?? ?к?мдер? халы? алдында
есеп берд?. Осы есепт?к кездесуге
аудан ?к?м?н?? орынбасары Асылбек
Сер?к?лы Молдабаев ?атысып, е? алдымен ауданымызды? ?леуметт?к
экономикалы? ахуалымен таныстырып ?тт?.
Тельман селолы? округ?н?? ?к?м?
Сер?к Т?кен?лы ?аппаров ?з есеб?нде ауыл жа?дайымен толы? таныстырып, ?к?м аппаратыны? алда?ы
ат?аратын ж?мысына шолу жасап,
т?р?ындарды? с?ра?тарына мейл?нше жауап бер?п, жерг?л?кт?
к?с?пкерлер
мен
шаруа
?ожалы?тарын б?рлес?п ауылды
к?ркейтуге ша?ырды.
?ара?айлы селолы? округ?н?? ?к?м?
Ер?анат Бал?ан?лы Н?р?анов есепт?
кездесу?нде ?зект? м?селелерге
КГУ ?Центр по делам молодежи
Осакаровского района? отдела внутренней
политики Осакаровского района
тины в мире могут оказаться парализованы.
Сотрудники требуют удвоения заработной платы.
Нелегальная стачка на руднике Марикана в 2012 году
привела к гибели 34 рабочих.
Ожидается, что новая забастовка, будучи легальной,
привлечет рекордное число участников.
Вниманию предпринимателей района!
округтер?нде ауыл ?к?мдер?
??лжамбеков
Встреча проходила в формате обсуждения, обмена
мнениями. Ярким
было выступление
ученицы гимназии
? 9 Шалабаевой
Адины, она акцентировала внимание
на том, что молодежь - будущее
страны и от нас зависит процветание
нашего Казахстана.
Об особом внимании Главы государства к системе
образования отметил молодой педагог СШ ? 12
Егенов Азат.
По
итогам
встречи необходимо отметить, что молодежь Осакаровского района понимает всю значимость данного документа и сопричастность к происходящим в настоящее
время в стране историческим процессам.
На территориях исправительных учреждений гг. Балхаш, Каражал, Шахтинск и Абайского района простаивают производственные мощности (площади) РГП ?Енбек-Караганда?.
Желающих рассмотреть возможность создания производств с привлечением труда
осужденных обращаться в отдел предпринимательства и промышленности по тел.
8(72148) 42247.
Районный отдел предпринимательства.
нер, Ес?л, Чапаев селолы?
гений
Послание
О событиях в мире
Бек?т?лген кестеге сай, Пио-
Акижанов
обсудила
Из года в год
стало доброй традицией ожидание
нового
Послания Главы государства Н. А.
Назарбаева народу Казахстана,
которое имеет огромное значение
для дальнейшего
развития и становления успешного Казахстана.
В целях поддержки Послания,
популяризации в
обществе его основных стратегич е с к и х
направлений
в
районе была проведена встреча представителей молодежи в рамках широкомасштабной акции по обсуждению Послания Главы
государства Н. А. Назарбаева ?Казахстанский путь ?
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее?.
Основной задачей организации встречи послужило
разъяснение Послания, его направлений, ориентированных на молодежь, активизации гражданской позиции молодых людей, повышения роли молодежи в процессах
развития своего города, района, села, страны.
Ауыл ?к?мдер?н?? халы? алдында есеп беру?
Кездесулер
? 4 (7384) 25 января 2014 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
то?талып, округт?? 2013 жыл?ы
?леуметт?к экономикалы? даму
к?рсетк?штер?н орындау барысын баяндап берд?.
Ек? елд? мекенде де ша?ын бизнеспен айналысатын нысандар ар?ылы
т?р?ындар ?осымша ж?мыс орындарымен ?амтыл?ан.
А?б?ла? ба?дарламасы бойынша
2013 жылы ?ара?айлы ауылыны?
барлы?
?йлер?
сумен
толы?
?амтыл?ан екен.
Осы
ек?
ауылда
учаскел?к
инспекторларды? есеб? ты?далып,
аудан ?к?м?н?? орынбасары Асылбек
Молдабаев ?ара?айлыда ?о?амды?
т?рт?пке ?лес ?ос?ан азаматтар?а
?Учаскел?к инспекторды? ?о?амды?
к?мекш?с?? ку?л?г? мен ерекше т?с
белг?лер?н табыс ет?п, ал?ысын б?лд?рд?.
?. ШОЛОТАЕВ
От всей души!
Так сложились обстоятельства, что наш дом ? 32 по улице Абая в поселке
Молодежном в зиму остался без тепла. Проведенная система отопления не
сработала и нам пришлось добиваться ее реконструкции. Сделать это своими
силами не удалось, пришлось обращаться за помощью. И нам помогли. Хочется выразить огромную признательность всем, кто проявил о нас заботу и
несмотря на то, что работы пришлось вести уже в декабре, по холоду, сделали
все для того, чтобы в наш дом пришло долгожданное тепло.
Огромное спасибо заместителю акима района Н. Ш. Абильдину, акиму нашего поселка С. М. Жакиной, советнику акима района С. Ж. Айтжанову, директору коммунального предприятия ?Тазалык? В. М. Кузнецовой, сварщику
этого предприятия В. Абрецкому, слесарю В. Рассказову, рабочему В. Зенохову, начальнику участка ТВКС филиала канала имени К. Сатпаева А. И. Егорову и мастеру Б. Бабинчуку. Доброго всем вам здоровья и благополучия во
всех делах!
С уважением, жильцы дома ? 32 по ул. Абая, п. Молодежный.
***
Для нас, жителей автобазовского городка, начало года совпало с долгожданной радостной вестью ? наши дома подключили к новой водопроводной
линии. Мы очень долго ждали этого и поэтому, хочется поблагодарить всех
тех, кто принимал в этом участие. Акима п. Осакаровка Е. Д. Бейсембаева за
то, что внимателен к просьбам жителей. И работников 5 очереди, которые несмотря на буран и мороз отремонтировали и пустили воду. Спасибо Вам огромное, счастья в семейной жизни и удачи в Новом году.
Благодарные жители автобазы.
***
Выражаем сердечную благодарность коллективу Литвинской школы-интернат во главе с директором Ермолаевым Е. М., друзьям, соседям, всем, кто
оказал помощь в организации похорон Маевой Жамили Коримовны, а также
очень благодарны медсестре Волобуевой Н. А. за оказанную помощь в трудные минуты.
Семья Маевых.
Нотариус Курманова А. Р. (лицензия ? 0002100 от 20.01.2005 г.) извещает
об открытии наследственного дела после смерти Разина Валерия Константиновича, умершего 07 января 2014 года.
Всем заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: п. Осакаровка, здание почты, 2 этаж.
*ИП Маншук (свидетельство о госрегистрации серия 12915 ? 0246867 от
4.07.2013 г. на имя Ура Анаргул) объявляет о прекращении своей деятельности.
*ИП ?Ф/Х Диас Жамбеисов М. А.? (свидетельство о госрегистрации серия
03915 ? 0056897 от 19.05.2004 г.) объявляет о прекращении своей деятельности.
*Крестьянское хозяйство ?Вира? сельского округа Акбулак (свидетельство
о госрегистрации серии 12915 ? 0248836 от 26.02.2013 г.) объявляет о прекращении своей деятельности.
СДАМ 1-комн. квартиру. Тел. 87022759678.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
? 4 (7384) 25 января 2014 года
П
О
Любимую бабушку
Анну Никаноровну КОТОВУ
поздравляем с 90-летием!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах,
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты счастливой и спокойной
Еще много-много долгих лет.
Внуки и правнуки.
* * *
Дорогую мамочку
Анну Никаноровну КОТОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!
Любимому, родному человеку
Сказать сегодня хочется с душой:
Ты самая прекрасная на свете,
Ты согревать умеешь добротой!
Заботлива, нежна и терпелива ?
Советчиком и другом можешь быть!
Мамулечка, за радость дней счастливых
Не устаем тебя благодарить!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:
Тебя, мамуля, любим мы!
Дочь, зять.
* * *
Дорогую маму, бабушку и прабабушку
Надежду Захаровну ЯЦКОВУ
поздравляем с днем рождения!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем,
Будь здорова, не болей,
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!
Дети, внуки, правнуки.
* * *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Михаила Михайловича ЯЦКОВА
поздравляем с юбилеем!
Юбилей этот строгий, солидный,
Это бархатный в жизни сезон,
Юбиляр наш красивый и видный
С юбилеем поет в унисон.
Твои годы прожиты прекрасно ?
50 и 5 с плюсом еще.
Ты любил взаимно и страстно,
Подставлял мужское плечо.
И пускай годы вихрями мчатся,
Их, поверь, не стоит считать,
С каждым годом пусть множится счастье,
Нужно только об этом мечтать!
Жена, дети, внук Артемка.
ПРОДАЮТСЯ
*ракушка, соль, мясокостная мука, лен. Обращаться: п.
Осакаровка, ул. Сельхозснабская,
65,
тел.
41925,
87056139309.
*срочно дом (хозпостр.,
гараж, баня, сеновал, огород),
бараны, КРС; больш. благ.
дом. Все в п. Осакаровка: ул.
Индустриальная, 13/2, ул.
Озерная, 25/1, тел. 42315,
87021289907.
*КУН на трактора Т-25 и
для всех марок МТЗ, стогомет,
грабли, сенокосилка, отвалы
МТЗ и К-700. Все новое, Россия. Тел. +77028491110.
*срочно (в связи с выездом из страны) большой
дом со всеми удобствами.
Есть телефон, интернет, трехфазка, большой шпальный
сарай, баранник, птичник, 2 гаража, калды, заборы все металлические, сад, огород,
участок 50 соток, часть мебели, куры, кролики, к зиме заготовлено сено, уголь, дрова,
семенной картофель. Цена 30
тыс. у. е. Торг возможен. с.
Батпак, Осакаровский р-он, ул.
Механизаторская, 38, тел. 8
(72149) 33633, 87013765764.
*благоустр. дом в п. Осакаровка, ул. Космическая, 11,
тел.
87785022469,
87015504176.
*больш. благ. дом-особняк
с хозпостройками в с. Батпак,
ул. Садовая, 16, тел. 33733,
87021241063.
*а/м ВАЗ-2104, 2002 г. в.
Обращаться
по
тел.
87017549126, 87004843368.
*дом со всеми удобст.,
обложен силикатн. кирпичом,
пласт. окна, хозпостр., гараж.
п. Осакаровка, ул. Комсомольская, 1, тел. 42150 (после
20.00 ч.), 87052516628.
*сельхозКАМАЗ, 1986 г.в.,
сельхозКАМАЗ разобр. (на
запчасти), картофелекопалка,
культиватор, грейферная установка, трактор Т-4, электростанция, ботворезка. Тел. 8
(72148) 31034, 87770714536.
*оборудование, формы для
изготовления изделий из бе-
тона и гипса для заборов,
плитки тротуарной, камня фасадного, вазонов, балюстрад и
т. д. Обращаться по тел.
42717, 87789415717.
*2-комн. квартира в п. Молодежном, ул. Пушкина, 35, кв.
8, тел. 87021141546.
*благ. дом с меб., 1984 г.
постр., пеноблочн., обложен
силикат. кирпичом, пласт.
окна, нов. санузел, септик,
забор
железн.
фигурн.,
шпальн. сарай, гараж, бетон.
погреб, помещ. для птицы Н6,5х4,5 из железа d4 утеплен.,
огород 5 соток на плодородн.
земле, эл. фуганок на 220 В.
переносн., аквариум 100 л с
оборуд., газплита 4-конф. +
баллон, телевизор цв., горелка. п. Осакаровка, ул. Северная, 35, тел. 87711958804.
*компьютер игровой, ЖК
телевизор, диагональ ? 102
см. Тел. 87753860282, 42638.
*дом в с. Батпак, благоустр., нов. отопление, 2 сеновала, гараж, 2 погреба, огород
25
соток.
Тел.
33748,
87021974371.
*жеребенок 1,5 года. Обращаться: с. Звезда, тел.
8(72148) 31238, 87775175483,
87051793248.
*срочно 2-комн. квартира
на 2 этаже с хор. ремонтом.
Тел.
87012982415,
87784214287.
*а/м Фольскваген Т-4 термобудка, 1994 г. в., V-2,4, в
хор. технич. сост., 7000 у. е.,
возм. торг. Тел. 87013820078.
*благ. дом с ремонтом (хозпостр., гараж, баня, больш.
огород, пласт. окна, нов. санузел), кух. гарн., телефон, Интернет в п. Осакаровка, ул.
Октябрьская, 130. Холодильн.,
телевиз. + DVD, газплита
GRETA, железн. ворота, шв.
маш. (ножн.), а/м Мерседес Е320, 1996 г. в., V-3,2 бензин.,
игр. прист. PSP (ориг.). Тел.
42057
(после
18.00),
87019981214.
*мотороллер. КУПЛЮ ВАЗ2121 с проблемами. Тел.
87753790954.
З
Д
Р
А
В
Л
11 стр.
Я
?ымбатты Рахметолла Жумабеков!
С?зд? 60 жас?а тол?ан мерейтойы?ызбен шын ж?ректен
??тты?тап, мына ?ле? жолдарын арнаймыз:
Той-думан болсын ?м?р?? сар?ылмайтын,
Ба?ыт берс?н еш?ашан таусылмайтын,
Т?лейм?з С?зге саулы?, ?за? ??мыр,
Орындалсын ой-арман, т?лег???з!
Т?лек б?лд?руш?: Ж?байы,??далары,
балалары, немерелер?.
* * *
Дорогого, любимого сына, брата, зятя, дядю
Михаила Михайловича ЯЦКОВА
поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом ?
Получился юбилей,
Но печалиться не надо Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье:
Будь веселым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на все бы Вас хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!
Родные.
Казахстан, Россия, Израиль, Канада.
* * *
Уважаемого
Аманкельды Жамкеновича НУГУМАНОВА
поздравляем с днем рождения и выходом на пенсию!
Желаем Вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто Вас любит!
Коллектив ж/д.
* * *
Дорогую жену, маму, сестру
Татьяну Герасимовну КОШКИМБАЕВУ
поздравляем с юбилеем!
50 ? это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют.
Все мечты и желанья пусть сбудутся,
Пусть внучата скучать не дают.
Муж, дети, брат.
Микрокредитная организация
КМF в связи с открытием нового
отделения объявляет
о наборе персонала!
Вакансии: Кредитный Эксперт,
кассир, Специалист Отдела Кредитного Администрирования.
Требования: опыт работы не
менее 6 месяцев и проживание в
п.Осакаровка. Тел.:8 (7212) 42-51-33, 41- 27-56, 48-11-31
?????????????? ??????????? ?F ????≈? ? ??≈???
???????????? ????????? ???
???? ? ?????? ??????? ??
????? 100 ??. ?, 1 ???? ? ????????? ??????.
???.:8 (7212) 42-51-33, 4127-56, 48-11-31
??????? ?MAXIMUM?
Хозтовары, стройматериалы, все для ремонта, электроприборы и мн. др. Доставка по Осакаровке ? БЕСПЛАТНО! Наш
адрес: п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 100, тел. 51136,
87026527923.
Предъявителю этого купона предоставляется скидка ? 10%
(купон действителен до конца февраля 2014 г.).
?? ????????
??????, ????????? ??·??? ? ??????? ? ?? ????? (????????, ???????). ??? ??????? ?????? ??????? ??????, ????????. ????????? ?????? ?? ·?????? ???????,
????????????, ????. ???????, ????????. ???. 51650,
87786732691 (??·???).
ПРОДАЕМ аккумуляторы 60 А/ч от 7800 тг, 190 А/ч от 27400
тг. 1 год гарантии. ПРОИЗВОДИМ диагностику состояния аккум.
батареи. Наш адрес: п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 28
(трасса ?Караганда-Астана?), аккумуляторный центр. СДАЕТСЯ
в аренду автомойка. Тел. 87017878998.
Е
М
!
Дорогую и любимую тещу, маму, бабушку
Татьяну Герасимовну КОШКИМБАЕВУ
поздравляем с 50-летием!
Тебе, родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Роман, Сауле, Яков.
* * *
Дорогую сваху
Татьяну Герасимовну КОШКИМБАЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого ?
Прожить подольше на земле.
Пусть будет мир в семье, удача,
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Сваты Виноградовы и Чернокал Анна.
* * *
Арда?ты ?кем?з Амангелд? Жамкен?лына!
Осакаров ауданыны? ??рметт? азаматы, к?п жылдар бойы
ауданды? тем?р жол саласында абыройлы е?бек жасап,
хал?ыны? рахмет?не б?ленген, б?к?л саналы ??мырын ?лдары
мен ?ыздарына арна?ан арда?ты ?кем?зд? ту?ан к?н?мен шын
ж?ректен ??тты?таймыз.
Т?лек б?лд?руш?: балалары, немерелер?.
* * *
Дорогого, любимого
Марата Болтабаевича ЖАКУПОВА
поздравляем с 40-летием!
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья,
И исполнения мечты.
Желаем также Вам успеха,
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!
Мама, семья Тлемисовых,
Жазира-Ержан, Диана-Назарат, Жан, Бота, Аделия.
* * *
Уважаемую
Наталью Сергеевну ОДИНОКОВУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
???????? ???????
(·???? 100 ??????
? ????????)
????????????
? ??????? ?????
??·??? ?? ?????
???????? ????????!
???. 87004299408
87004915937.
МАГАЗИН ?СТРОИТЕЛЬ? переехал в новое здание ? ул.
Школьная, 106. В продаже ? большой ассортимент линолеума, обоев и мн. др.
ОТКРЫЛАСЬ СТО, автомойка в п. Осакаровка, ул. Школьная, 104. СДАЕТСЯ теплая комната 3х6 (возможно под парикмахерскую). Тел. 87017478742.
???????≈! ?????? ?? 50% ?? ?????? ???????,
???????, ??????? ?????? ? ?·???.
?. ??????????, ??????? ?Super ??????, ?????? ? ????????.
ТРЕБУЕТСЯ специалист - по образованию строитель.
Тел. 87021348810.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер в ТОО ?Караганда Бахыт-Мунай?.
Конт. тел. 41544, 41774.
?Сельский труженик? газет?н?? ?жымы ??ндыз Хапан?а
?кес? ?анаспай?лы ?абдыисламны? ауыр нау?астан ?айтыс
болуына байланысты, ?ай?ысына орта?тасып к???л айтады.
РООФКиС и коллектив СШ ? 13 с. Озерного выражают
искренние соболезнования Газиеву Олегу Винеровичу по поводу смерти мамы.
Собственник:
ТОО ?Районная
газета ?Сельский
труженик?
Осакаровского района
Карагандинской области
Газета печатается в ТОО ?Арко?
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО ?Районная газета ?Сельский труженик?,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
Заказ 4 Тираж 3720
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за ? 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Другие
Просмотров
668
Размер файла
2 477 Кб
Теги
январь, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа