close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис досвіду

код для вставкиСкачать
Комп'ютерні презентації та проектні роботи на уроках світової літератури.
I. Вступ
Учитель, який хоче мати високі результати навчання, повинен знати стилі пізнання своїх учнів, покладати це в основу організації спільної діяльності педагога і школярів на уроці. В.Сухомлинський
Розвиток новітніх інформаційних технологій і впровадження їх в освітній простір України в останні роки наклали відбиток на розвиток особистості сучасного школяра. Згідно із Національною доктриною розвитку освіти України, одним із пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно - комунікативних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально - виховного процесу, доступність і ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Головним критерієм оцінювання результатів освіти сьогодні є мобільна, універсально розвинена особистість, яка може адаптуватися до соціально-економічних змін і успішно спілкуватися в інформаційному середовищі. Використання інформаційно - комунікативних технологій
( ІКТ) дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:
- структуризація змісту навчання та активізації опорних знань;
- підвищення пізнавального інтересу учнів;
- підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;
- створення комфортних умов комп'ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;
- забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмета.
В умовах швидкого накопичення інформації вчитель зобов'язаний не лише дати учням базові знання і сформувати уміння, але й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації, використовуючи для цього не тільки друковані джерела, але і електронні; сприймаючи нову інформацію,ретельно її досліджувати; осмислювати різні погляди, брати на себе відповідальність за власну діяльність.
Проблемам впровадження та ефективного застосування засобів ІКТ присвячено чимало теоретичних й експериментальних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Ряд учених (В. Биков, Р. Гуревич, Б. Гершунський, М. Жалдак, Ю. Жук, Г. Кедрович, М. Лапчик, Ж. Меншикова) у своїх працях висвітлюють окремі питання використання засобів новітніх інформаційних технологій у навчанні. У роботах С. Григор'єва, А. Кузнецова, М. Сухарєва подана класифікація використання ІКТ у процесі навчання за різними критеріями. Дидактичні і психологічні аспекти застосування ІКТ знайшли відображення у працях В. Безпалька, О. Гокунь, В. Ляудіс, Ю. Машбиця, А. Пишкала, І. Синельник та інших дослідників.
Отже, впровадження ІКТ у навчальний процес - нагальна потреба сьогодення. Актуальність даного питання зумовила вибір теми педагогічного досвіду, над якою я працюю вже декілька років: "Використання інформаційно- комунікативних технологій на уроках світової літератури як засіб активізації творчої діяльності учнів".
Необхідність використання у школі сучасних педагогічних технологій вже не викликає сумніву. Сьогодні перспективи розвитку світової літератури пов'язують з впровадженням інноваційних технологій: комп'ютерного навчання, діалогових (інтерактивних) технологій, пошукової діяльності. Сучасна освіта, випереджаючи суспільний розвиток, стрімко опановує інформаційні технології. Головним засобом цих технологій є комп'ютер і його програмне забезпечення, які стали невід'ємною частиною навчання учнів.
Проблема формування нового інформаційно-комунікаційного освітнього середовища засобами ІКТ набуває першочергового значення. Тому предметом дослідження я обрала зміст, методи, навчальні інноваційні технології реалізації за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.
Своєю метою вважаю забезпечення професійного підходу до навчання на уроках в умовах технологізації освіти, визначення оптимальних шляхів доцільного поєднання формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. Тому на уроках ставлю перед собою такі завдання:
- використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу активізації творчої діяльності учнів та підвищення мотивації навчання;
- створення умов для розвитку особистості дитини з урахуванням її потреб і можливостей;
- оволодіння основами роботи з різними видами інформації за допомогою комп'ютера та інших засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
- вироблення навичок застосування засобів ІКТ при виконанні індивідуальних і колективних проектів, у навчальній діяльності, при подальшому освоєнні професій, які користуються попитом на ринку праці (з урахуванням регіональних особливостей);
- розвиток самоорганізації, уміння організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати;
- виховання відповідального відношення до інформації з урахуванням правових і етичних аспектів її поширення;
- формувати інформаційну культуру учнів, забезпечити їх інформаційні потреби;
- удосконалювати науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
II. Основна частина
2.1. Комп'ютерні презентації та проектні роботи на уроках світової літератури.
Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу, зокрема - уроків світової літератури. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів вивчення літератури, який дозволяє стимулювати інтерес учнів до художніх творів і вивільнити чимало часу для творчої співпраці вчителя та учня. Оснащення навчального кабінету комп'ютерною технікою і доцільне використання її на уроці літератури стає обов'язковим атрибутом сучасної школи.
Серед головних дидактичних функцій, що мають бути реалізовані за допомогою комп'ютерних технологій у процесі вивчення світової літератури, методисти визначають наступні: пізнавальна, розвивальна, дослідницька, комунікативна.
Робота з комп'ютером не повинна сприйматися як розважальна "вставка" у процес вивчення літератури, а має розглядатися як органічна активізуюча складова частина пізнавального процесу. Комп'ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Завдяки ІКТ відбуваються суттєві зміни в навчальному процесі, в центрі якого тепер перебуває особистість учня, а головною метою стає розвиток його духовних, інтелектуальних і творчих здібностей, пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дозволить стати здатним до самостійного мислення, самореалізації, прийняття важливих рішень, вміння працювати над розв'язуванням важливих життєвих проблем. Змінюється в цьому процесі і роль учителя: він тепер науковий керівник, співавтор, координатор, партнер, консультант.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час уроків світової літератури та при підготовці до них забезпечує різноманітність робіт на усіх етапах навчання: при поясненні нового матеріалу (демонстраційно-енциклопедичні програми, презентації Power Point), при закріпленні, повторенні (тренінги, проміжні тестування, спілкування через електронну пошту, у чаті, телеконференції); в самостійній роботі учнів (різноманітні навчальні програми, електронні підручники, посібники; самостійний пошук матеріалів, робота над проектами), під час проведення контролю знань, умінь і навичок (тестування, створення Web-сторінок, захист проектів, дистанційне спілкування через електронну пошту, Інтернет-семінари, Інтернет-олімпіади тощо).
Інформаційні технології починаю використовувати з 5 класу, бо якраз у дітей цього віку ефективність засвоєння матеріалу дуже залежить від його візуалізації. Вони люблять працювати з ілюстраціями, слухати музику, заповнювати таблиці чи схеми, аналізувати уривки фільмів. Через презентацію вони краще сприймають складні теоретичні поняття, тому що акцент робиться на яскравості графіки й анімації. Спеціальні відеоефекти "оживляють" обов'язковий для вивчення матеріал, а якщо його подавати в ігровій формі, то це буде сприяти їх глибшому засвоєнню. У своїй практичній роботі найчастіше застосовую презентації, створені за допомогою програми Power Point. При цьому використовую різні типи презентацій:
1. Презентації для повторювально - узагальнюючих уроків.
2. Класичні поурочні комп'ютерні презентації
Рей Бредбері "Усмішка". Улюбленою роботою школярів є створення власних презентацій та їх перегляд, адже вони дають змогу узагальнити здобуті знання, синтезувати спостереження над текстом в яскравій і доступній формі.
Створення презентацій підвищує пізнавальну та творчу активність учнів. Останнім часом зацікавилась методом проектів. Ця педагогічна технологія імпонує мені тим, що вона зорієнтована на здобуття учнем нових знань шляхом самоосвіти і є прикладом поєднання урочної та позаурочної діяльності. Проектна діяльність - одна з найперспективніших складових освітнього процесу, що створює умови для творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції.
Педагогічна література подає кілька типів проектів, що використовуються у шкільному навчанні.
Я в своїй роботі використовую два: творчий проект та інформаційні проекти, які зорієнтовані на збирання інформації, мають чітку структуру: мета, актуальність, методи отримання та обробки інформації, оформлення результатів та їх презентація.
Використання програми розробки презентації дозволяє перетворити завдання написання проектних робіт учнів у творчий процес, що передбачає велику аудиторію слухачів, післяпрезентаційне обговорення та визначення кращих робіт. Однією з таких програм є комп'ютерна програма Місrosoft Power Point, яка дозволяє використання текстового формату, звукових та відео- файлів, анімаційного оформлення, різноманітних схем, таблиць, динамічних графіків тощо. Все це сприяє кращому розумінню презентованої інформації слухачами. Такі заняття сприяють підвищенню інтересу учнів до навчання, допомагають удосконалити їх аналітичні, мовні навички, розвивають творчу фантазію. Учні охоче, з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість їм виявити творчу індивідуальність. Наприклад, учні 6-го класу створили свої перші електронні презентації "Джек Лондон. Життєвий та творчий шлях" (Див.додаток 1) "12 подвигів Геракла"(Див.додаток 2) "Байки як епічний жанр"(див.додаток 3) Учні 10, 11 класів створюють презентації з використанням уривків з художніх фільмів "Життя Олівера Твіста в сучасному світі", "Патрік Зюскінд та його "Запахи" та інші.
Вважаю, що проект дає можливість кожному учасникові, незалежно від рівня підготовки, виявити свою індивідуальність та зробити особистий внесок у спільну справу.
2.2. Уроки з використанням мультимедійних технологій.
До найбільш ефективних форм представлення матеріалу на уроках слід віднести мультимедійні технології. Саме використання мультимедійних технологій стало головною метою мого досвіду.
Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка одночасно впливає на кілька органів чуття, і запам'ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів сприймання було активізовано. Тому очевидною є роль, яку ми відводимо мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп'ютерів, якісних навчальних програм, розвинених комп'ютерних систем навчання.
На сучасному етапі розвитку освіти мультимедія дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на заняттях світової літератури.
Але важливо не забувати: уроки літератури - для вивчення саме літератури, і твір письменника не можуть замінити ніякі фільми чи відеокліпи. Мультимедійні технології виконують допоміжну функцію, щоб досягти більшого ефекту у сприйманні та розумінні літературного твору. Слід ретельно продумувати місце, час, доцільність використання комп'ютерної інформації на уроці. Тільки за такої умови учитель досягне ефективності своєї роботи, а уміння, набуті учнем у процесі роботи з мультимедіа, допоможуть в майбутньому стати успішним в будь-якій професійній діяльності. Слід відмітити, що форми роботи з мультимедіа стали буденними і звичними у моїй практиці, тому що проводити такі уроки - справа проста, приємна і ефективна. Прагну в повній мірі виконувати завдання методики літератури, яке сьогодні полягає в тому, щоб об'єднати "класичні" підходи до засвоєння знань з сучасними комп'ютерними засобами.
2.3. Апробація та результативність досвіду.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес з використанням різних форм та методів роботи дозволило значно підвищити мотивацію навчання, сприяло росту продуктивності та сталості уваги на уроках, покращенню зорової пам'яті, збільшенню відсотка учнів, які самостійно працюють над виконанням завдань із використанням ІКТ.
Спостерігаючи та аналізуючи результативність впровадження ІКТ у навчальний процес можна побачити, що постійне застосування цих технологій при вивченні предмета, значно підвищує рівень навчальних досягнень учнів. Так відкриті уроки, проведені мною в рамках обласного семінару для вчителів - курсантів зі світової літератури у 2011-2012 н.р. та в рамках тижня педагогічної майстерності під час атестаційного періоду у 2012-2013 н. р., були високо оцінені як шкільними колегами так і методистами районного та обласного відділів освіти.
Моніторинг навчальних досягнень учнів зі світової літератури за три роки, серія контрольних робіт, які систематично проводяться протягом навчального року, опитування учнів, батьків, учителів показали, що рівень навчальних досягнень учнів має позитивну динаміку.
Отже, практичні навички, отримані на уроках літератури, переносяться на усі сфери життя дітей та забезпечують їм розширення зони як навчальної, так і соціальної компетентності.
Результативність роботи з обдарованими учнями :
2010-2011 н.р. Грек Вікторія - II місце в обласній олімпіаді з російської мови та літератури;
2012-2013 н.р. Гуро Дар'я - I місце в обласній олімпіаді з російської мови та літератури;
2013- 2014 н.р. Гуро Дар'я -II місце в обласній олімпіаді з російської мови та літератури. III. Висновки:
Впровадження інформаційно - комунікативних технологій на уроках світової літератури допомагає:
підвищити пізнавальний інтерес учнів;
забезпечити диференційований підхід до вивчення предмета;
створити комфортні умови комп'ютерної підтримки традиційних
і новаторських технологій навчання;
формувати здатність самостійно оволодівати знаннями, творчо мислити;
застосовувати здобуту інформацію у власному житті;
адаптувати учня до умов сучасного життя.
Отже, використання комп'ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, його творчих здібностей. ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу.
IV. Використана література
1. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті// Освіта України. - 2001.- №1.- с.22-25
2. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 208 с. (Серия "Энциклопедия образовательных технологий")
3. Пасічник Є.А. Методика викладання літератури в середніх навчальних закладах. Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2000. - 384 с.
4. Оліфіренко В. Застосування комп'ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога / Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. 5 / Ред. кол.: В.Білецький (відп. ред.) та ін.; Наукове товариство ім. Шевченка, Донецке відділення. - 604 с.
5. Ісаєва О. О. Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури в школі// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №9. - С.3-7
6. Глущенко Л. Є. Щоб навчання було цікавим, ефективним і демократичним: З практики його організації за інтерактивними технологіями// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2005.-39.-С.16-22.
7. Хроменко І. А. Навчання, наближене до життєвих реалій: З досвіду використання проектної технології "Intel R Навчання для майбутнього"// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2005.-№9.-С.47-49
8
Автор
volevikt
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
495
Размер файла
262 Кб
Теги
опис, досвіду
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа