close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Патент USA US2112951

код для вставки
April 5, 1938.
W. W. CARPENTER ET AL
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
43 Sheets-Sheet l
E.
llmw”
@nl
.@1111
nu»En»Z.nu 1. „„‘1
11E -
.w n.' CARPENTER
"NVENTZÍS' WH MA rrH/Es
@úw
A T TORNEY
A_p ' 5, 1938.`
w. w. CARPENTER E1' A1.
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
mì«wQœuì Nbmgoì
nÈw¿ksutmw @wmQœuì. @Qmenuìuœì
,âXìédsì ,
43 Sheets-Sheet 2
äœì
YL.bîì
Quìom.QQ1QsìQ.wì
ìkan #
mvm@ìïwuœì
NN.O\
..
ìßìQwuì,
ìQuì,N.v@ìQwu.ì Qw@ìuì Q@ìE@Èbmuswìœ .
. w w. CARPENTER
’NVENTORS‘ w H. MATTH/Es
BY
@ßeêmßß
A TToR/VEV
April 5, 1938.
w, wfCARPÈNTER ET AL
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM>
Filed April 28, i934
43 Sheets-Sheet I5
Q
5.23: QN
ou.._»m
Dîn
w¿52ì.1.
.21503
RN.
m fQE»N2ü.'.
End.in.B
w..V..2:62
NRNWN
»_.231 2
WH
.
_ .t
NS
ÈUÑRN.
M
«. Zß
/N VENTORS.'
on
A T TORNEV
April 5, 1938.
w. w, CARPENTER ET AL Y.
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 2s', 1934
w ?.
43 Sheets-Sheet 4
MW N.K
§31,1.
. w w CARPENTER
’NVENTORS‘ nf H MATTH/Es
BV
@éeßmîlr
A T TORNE Y
April 5, 1938.
w- w. CARPENTER ET A1.
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April- 28, 1934
ä
Q
43 Sheets-Sheet 5
è
ê
. W. nf CARPENTER
’NVENTORS' n'. H MATrH/Es
By @5M
April 5, 1938.
, w. w. CARPENTER ET A1.
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
y
'2
43 Sheets-Sheet 6
. w n.’ CARPENTER
/NVENTURS' w h'. MATTH/Es
By @6M
A T TORNEV "
April 5, 1938.
2,112,951
f w. w'. CARPENTER ET AL
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
45 Sheets-Sheet 7
.2T.ú
-
_
.
w CARPENTER
’NVM/70H5' WH MATTH/Es
A T TORNEV
Ap ' 5, 1938;
`w.`w. CARPENTER ET A1.
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28. 1934
43 Sheets-Sheet 8
W W CARPENTER
W H. MA 7TH/E5
A TTORNEV
April 5, - 1938.
w. w. CARPENTER Elf ‘AL
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
45 Sheets-Sheet 9
- Now
maß*Qu
2K. bn»
'-02Ll
Quì.
A T TORNEV
April 5, 1938.
w. w. CARPENTER ET AL
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934~
'
’Nm/m95'
BY
.
43 Sheets-Sheet lO
n? n.' CARPENTER
n.' H. MATTH/Es
@âeßm'vß
A T TOR/VE V
April 5, 1938.
w. w. CARPENTER ET AL
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
45 Sheets-Sheet ll
. w n.’ CARPENTER
’Nm/70H5’
BV
W h'. MA 7TH/E3
AP ° 5, 1938.k
w. w. CARPENTER ET AL
» 2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
45 Sheets-Sheet 12
"
w w CARPENTER
www”
w H. MATrH/Es
BV
A T TORNEY
April 5, 1938.
w. w. CARPENTER ET AL
2,112,9*51
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
4_3 Shee’tS-Sheet 143
NSNNN
/N VEN TORS .’
W W CARPENTER»
WH MATrH/Es
BV
A TTORNE?
April 5, 1938.>
w. w. CARPENTER ET AL
2,112,951 `
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
Wwì
/N VEN TORS I
BV
45 Sheets-Sheet 14
W W CARPENTER
W H. MA 7TH/E5
@6_M
A T TORNEY
April 5, 1938.
` w. w. CARPENTER ET A1.
_
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
43 Sheets-Sheet l5
29H03246
/25
/
950Í
95
/ 25
/NVENTORS- W W CARPENTER
Dy
W H. MATTH/ES
A“ T TOR/VE V
April 5, 1938.
w. w. CARPENTER ET AL
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed- April 28, l934
y43 Sheets-_Sheet 16
2S
ENë?
mw.
“NG
@HON ‘WON
Y
- . w
w CARPENTER
/NVENTORS‘ w H. MATTH/Es
By
A 7' TORNEV
April 5, 1.933-
w. w. CARPENTER ET’AL
2,112,951
TELEPHONE S YS TEM
Filed April 28, 1934
43 sheets-sheet> 17
Q3H
. w w CARPENTER
’Nm/mp5' w H. MATTH/ES
B” @aM
A TTOR/VEY
April 5, v1938.y
2,112,951
W. W. CARPENTER ET AL
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 2s, 1934'
\
45 sheets-sheet 18
w n.' CARPENTER
’NVENTÈÍS n.' H. MATTH/Es
A TTORNEP
- April 5, 1938.
w. w. CARPENTER ET AL
` 2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
Filed April 28, 1934
43 Sheets-Sheet l 9
n.’ n? CARPENTER
w h'. MA T TH/Es
BY
ATToR/vÈr
April-5, 1938.
w. w. CARPENTER Er AL
2,112,951
TELEPHONE SYSTEM
vFiled April 28, 1954
45 Sheetsâheet 2O
. w nf CA RPENTER
’NVENTORS'
nf H MATTH/Es
By @6.641%
A TT'ORNEY
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
9 985 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа