close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Патент USA US2117713

код для вставки
May 17, 1938.
i
J. H. FRIDEN
‘l
«
2,117,713
COLLAPSIBLE lTUBE FINISHING MACHINE
Filed Deo. 31, 1954
24 sheets-shea 1
"ï' 644 Mz soa
500 516 509
.
H
4.
INVENTOR
May 17, 1938.
J. H. FRIDEN
2,117,713
COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE
Filed Dec. 5l, 1934
24 Sheets-Sheet 2
636
lNvl-:NTQRr
John HE-ídën
ATToRNÉY j I
May 17, 1938..
J. H. FRIDEN
2,117,713
COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE ‘
Filed Deo. 3l,
24 sheets-sheet `s -
BY,
7j` 'l
ATTORNEY
May 17» 1938»
'
' J. H. FRIDEN
COLLAPSIBLE TUBE FI‘ÑISHIANG MACHINE
Filed Dec. 31, 1?."54
2,117,713
24 Sheets-Sheet 4
INVENTOR
c
l
l
ATTORNE
v ' May 17, 1938.
` J. H. FRIDEN
2,117,713
C'OLLAPSIBLE TUBÈ FINISHING MACHINE
Filed Dec. 51, 1934
`24 sheets-sheet 5
ms 712708
B
R
May 17, 1938. _
J; H. FRI'DÉN
2,117,713
COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE
Filed\Dec. 31, 1934
24 Sheets-Sheet 6
May 17, 19348.
2,117,713
J. H. FRlDx-:N
COLLAPSIBIQE TUBE FINISHING MACHINE I
Filed Dec. 31, 1954
24 Isheets-sheet 7
l
INVENTOR
JJM Hí'ffdên
BY4
4
ñá/caV/Z
-
-
,
ATTORNE
»
May 17, 1938.
I
J, H. FRIDEN
2,117,713
COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE
Filed Deo. 51, 1934
24 Sheets-Sheet 8
_
_
_.m
„
_
____
____
___
__@
`
lNvNToR
4 Jàhfzfzïridën
BY
-
7%.: ATTORN EY
.
"
May 17, 1938.
J, H. FRIDEN
COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHÍNE
Filed Dec. 3l, 1934
ì
24 Sheets-Sheet 9
u..0
11.9
.[20
INVENTOR
.LhfzHFrzdën
BY
7%@
ATTORN E
_
May 17, 1938.
J. H. FRI’DÉN
2,117,713
COLLÀPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE
Fiied Dec. 51, 1934
129.15
24 sheets-sheet 1o
U, »
ZZ
Z1
l
INVENTOR
Jbhn Hf'rz'dën
Y'
'
BY
ç
l
ATTORNEY
u
'
May 17, 1938.
2,117,713
J. H. FRIDEN COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE
Filed Dec. 5l,
24 sheets-shϒ 11
16.’
245
5.4
AT TO R N E Y
May 17, 1938.
C O L L A P. s
HT.d FE DwzÉI.1NSHl, IG“
IF 1E. .UYBD
e
M
3
A.
W,
___
M
2 l,s_,l1.
m
MA C I N E
24 S h
e.
.I
wwJ4
INVENTOR
«fohfzHÑidên ‘
BY
7%@
AT TORN EY
ß
1
2
ißt*
my 1. 79 l 9 3 8
n
C O LL A P s
w w.
JLUHTM.WDFESmw. DMS,ÉI_1~ I9».NUE
Nw
.E
1
C
_Wei-z
Inu(
A.
e2
M A CH` I N E
1_
œ7t
S1 ~Ía
B
1
_œ
,
2A. s h e
h
3
May 17, 1938.
J. H. FRIDEN
2,117,713l
, COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE
Filed Dec. 31, 1934
24vSheets-Sheet 14
msm
ë«MN.
ATTORNEY
May 17, 1938.
2,117,713
J. H. FRIDÉN
COLLAPSIBLE T-UBE FINISHING MACHINE
` Filed Dec. 51, 1_934
`
~
24 Sheets-Sheet 15
/.//.
\»L
._
y/
4,
„
|l1
lNvENToR
Johnßi'ridën
`Ew
7”'é
ATTORNEY?
-
May 17, 1938.
2,117,713
J. H. FRIDÉN
COLLAPSIBLE TUBE-FINISHING MACHIN E
Filed Dec. 3l, 1954
24 Sheets-Sheet 16
1......
Sw w
Aww
ATTORNEY
May 17, 1938.
J. H. FRIDEN
¿2,117,713
COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE
Filed Dec. 31, 1934
24 Sheets-Sheet 17
m
ORNEY
May 17, 1938.
2,117,713
J. H. FRIDEN
COLLAPSIBLE TUBE FINISÍ’iING MACHÍNE
Filed DeC. 31, 193'!
24 sheets-sheet 1a `
.EL
Naw
, Nuß.
w@
m50 @bm NR
May E7, 1933.
J. H. FRIDEN
2,117,713
COLLAÈ‘SIBLE TUBE FINISHING MACHÍNE
Filed DeC. 5l, 1954
w@
@Nm mw.m“
im
___
424 Sheets-Sheet 19
Maly 17, 193s.
2,117,713
_ '.1. H. FRIDEN
COLLAPSIBLE TUBE FINISHING MACHINE
Filed Deo. 5l, 1934
24 Sheets-Sheet 2O
INVENTOR
«LhnHE-ídërz
m6.
NM.
mwä.
BY
C’
ATTORNEY
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
4 033 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа