close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

звіт мо 2014

код для вставкиСкачать
Звіт МО вчителів природничо-математичного циклу за 2013/2014 н.р.
 "Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому, щоб пробудити в учителів інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається
розібратися в хорошому і поганому на своїх уроках, у своїх взаємовідносинах з вихованцями,
той уже досяг половину успіху".
В. О. Сухомлинський
Кредо нашого м/о вчителів природничо-математичного циклу:
"Кожен має дар - і ми всі потребуємо його реалізації! Любити дитину такою, якою вона є, вірити в дитину, в її можливості".
Сучасному суспільству потрібна творча й активна особистість, здатна проектувати власне майбутнє життя, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.
Нажаль, психологи констатують, що випускники шкіл, які приходять на виробництво, часом нездатні самостійно розв'язувати проблеми, мислять стандартно, їм бракує творчої уяви, ініціативи, винахідливості. Розв'язання зазначеної проблеми вимагає якісно нового підходу до виховання та навчання молоді - орієнтація навчально−виховного процесу на розвиток творчих здібностей особистості.
Тема, над якою працювало наше м/о протягом 2013/2014 н.р.:
"Методи і прийоми розвитку пізнавальної активності учнів та пошук шляхів підвищення ефективності та якості уроку"
Учителі природничо-математичного циклу протягом 2013/2014 н.р. працювали над проблемою-розвиток здібностей і інтересів учнів до навчання шляхом упровадження педагогічної інновації. Вчителі усвідомлюють, що в період формування системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове, прогресивне, що є в світовій освітянській галузі і одночасно зберегти власні надбання. На засіданні методичного об'єднання розглядались: логічно-математична складова тесту загальної навчальної компетентності, креативні методи навчання та творчі підходи до оцінювання знань учнів; використанням комп'ютерних технологів в практичній діяльності; шляхи корекції та контролю при виставленні тематичних оцінок, що передують тематичний бал. Вивчалися методи роботи та викладання матеріалу вчителями по темах із предметів природничо-математичного циклу у профільних класах .
Мета методоб'єднання вчителів природничо-математичних наук:
- забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;
- впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;
- розвиток творчих здібностей учнів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
- створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації учні;
- формування бажання і уміння вчитись;
- виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчальної праці;
- інтелектуальний розвиток учнів, виховання позитивних рис характеру.
У наших руках - найбільша з цінностей світу - Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили сховані прекрасні риси, які належать добути, очистити від усього зайвого" - писав В. Сухомлинський.
Дотепер є актуальною стара істина: "Творчий учитель - творчий колектив." А з чого починаться творчий колектив учителів - творців нашої школи? Перш за все зі співпраці. Головне, що забезпечує успіх вчителів,- це дух педагогічної творчості, згуртований педагогічний колектив, у якому кожне ім'я - власна унікальна методика, лабораторія, де навчальний процес реалізується через упровадження елементів розвивального навчання, групових форм роботи, уроки пошуку, формування творчої активності, дослідження проблеми та розвиток критичного, логічного мислення, творчої особистості, доброти і толерантності, уроки-драматизації, уроки-проекти, уроки-діалоги, інтегровані уроки.
Творчість вчителів потребує свободи і підтримки. Школу без творчого пошуку не люблять діти, обминають батьки, у неї немає майбутнього.
На засіданнях м/о у 2013-2014 н.р. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти,актуальні проблеми методики викладання предметів природничого циклу, велися огляд та обговорення педагогічної літератури та преси. За рік було проведено п'ять засідань, на яких були використані такі форми проведення засідань як круглий стіл, теоретичний семінар, відкритий мікрофон, що дало змогу залучити до обговорення питання всіх членів методичного об'єднання, провести засідання у діловій, конструктивній формі.
Вчителі вивчали якість знань,умінь та навичок учнів, рівень їх обізнаності в природничих дисциплінах. Проводились предметні олімпіади. Було організовано взаємовідвідування уроків та позакласних заходів з метою обміну досвідом. Протягом року були проведені предметні тижні з біології та екології, географії, математики та інформатики, в яких учні брали активну участь, а переможці були нагороджені призами та грамотами.
Протягом навчального року вчителі готували доповіді, опрацювали відповідну літературу, проводили відкриті уроки, обговорювали їх, обмінювались досвідом роботи. На уроках усі вчителі нашого циклу не тільки подавали новий матеріал, а й заслуховували додаткові матеріали по темах, які готували учні самостійно за допомогою додаткової літератури та мережі Інтернет. Вчителі природничо-математичного циклу, проводячи заняття гуртків та факультативів розвивали творчі здібності учнів, збуджували інтерес до предметів та прагнення більше знати. Протягом своєї педагогічної діяльності вчитель повинен займатися професійним самовдосконаленням. Одним з основних складових самовдосконалення є самоосвіта .
Самоосвіта - це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення своїх значущих якостей, емоційно-вольової сфери, комунікативної компетентності , організаційних здібностей і. т. д.
На початку навчального року кожен член м/о обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках. Результати самоосвіти повідомлялися на засіданнях м/о, під час обговорення відкритих уроків та у формі звітів .
Вчителі постійно ознайомлюються з новинками методичної літератури, використовують їх у своїй роботі.
Зміцнюючи науково-теоретичну базу, вчителі нашого циклу систематично доповнюють інноваційний банк школи матеріалом з проблеми школи (доповіді, виступи), виготовляють дидактичні матеріали розвивального характеру, тестові завдання, роздатковий матеріал, картки для контролю знань учнів.
Однією з найактуальніших рис сучасного навчально-виховного процесу є використання мультимедійних засобів навчання. Практично всі наші вчителі володіють умінням створювати й доцільно використовувати під час уроків мультимедійні презентації, що нині розглядаються як дидактичний матеріал навчання. Відомо, що діти від самого народження стають безпосередніми учасниками процесу пізнання навколишнього світу. Тому уроки із застосуванням мультимедійних презентацій - це своєрідні відеопроекти, які наближають дітей до життя.
Кожний учитель добре розуміє - використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, звільнення дитини від страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здатність до творчості.
Протягом року вчителя методичного об'єднання відвідували міські семінари - практикуми на базі шкіл міста, підвищували свою професійну майстерність та переймали передовий педагогічний досвід вчителів міста. Підводячи підсумки року вчителями м/о були представлені результати моніторингового дослідження рівнів навчання учнів з предметів природничо-математичного циклу.
Щоб дітей навчити світ цей полюбити,
треба не тільки навчати, - треба дивувати.
Дивовижного багато,
тож урок це справжнє свято!!
З досвіду роботи розуміємо, що тільки упровадження й поєднання інноваційних і традиційних форм та методів роботи в навчально-виховний процес дає можливість учителю якомога продуктивніше орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до нових вимог. В освітньому процесі такий підхід - найактуальніший. Він дає педагогу можливість відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне й змінити, модернізувати, трансформувати навчально-виховний процес так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий, розвивальний характер. Самий такий підхід сприятиме розвитку мислення, розумових і творчих здібностей учнів.
Тому можна впевнено сказати, що нестандартна форма методичної роботи у нашій школі забезпечила ефективну цілеспрямовану діяльність зі створення й розвитку педагогічного колективу професіоналів-однодумців. А в школі є творчі учителі, то результатами їхньої роботи обов'язково будуть творчі учні.
Окрепка
Галина Михайлівна
Впродовж 2013/2014 н. р. працювала над проблемою:
"Розвиток ключових компетентностей учнів
на уроках хімії".
Головна мета навчання хімії в середній школі, вважає вчитель, полягає в "...формуванні засобами хімії як навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення, і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства".
Безперечно, для успішного засвоєння такої науки, як хімія, велике значення мають демонстрації, лабораторні і практичні роботи (досліди). Специфіка предмету "Хімія" передбачає роботу з реактивами, хімічним обладнанням, тому дотримання правил техніки безпеки при роботі з реактивами і вміння надавати першу медичну допомогу є пріоритетним для кожного викладача хімії. Плануючи кожний урок, вчитель передбачаю можливість використання різних прийомів, які дозволяють створити певну життєву ситуацію. Для прикладу:
* ситуація-проблема: учні об'єднані в 4-5груп, ставлять одне одному запитання: "Про що свідчить даний факт?" (наприклад: чи вважаєте ви доцільною для України продаж металургійного комбінату "Криворіжсталь"?);
* ситуація-ілюстрація: учасники гри розігрують різні ситуації, які імітують події, що виникають, наприклад, в житті без використання продукції хімічних виробників;
* ситуація-вправа: учням пропонується зібрати матеріали про природні джерела, з яких можна одержати нетрадиційні види палива, скориставшись засобами масової інформації;
* ситуація-оцінка: учні ознайомлюються з телевізійною рекламою, яка стосується йонів Са2+, F- і знаходять в ній помилки (мова йде про рекламу зубних паст, продукту "Растишка"). Учениці Король О. та Лаврущак О. самостійно в домашніх умовах набули навиків юних дослідників та виростили кристали мідного купоросу. Для цього учні самостійно опрацювали методику виконання експерименту та дотримуючись правил техніки безпеки при виконанні хімічних дослідів, виростили кристали наведені на рисунку. У навчально - виховному процесі використовує метод проекту тому, що він створює умови, за яких учень може самостійно здобувати знання чи застосовувати набуті, причому замість дій за шаблоном виступають пошукові і дослідницькі дії, робиться акцент на розвиток компетентності продуктивної творчої діяльності. Учениці 7-Б класу виконали дослідницький проект "Каталізатори розкладу гідроген пероксиду (перекисі водню)". Попередньо у хімічній лабораторії учні експериментально дослідили ефективність різних каталізаторів. Проведення уроків з використанням ігрових елементів дозволяє зацікавити дітей і активізувати їх пізнавальну діяльність. Наведу деякі приклади: "Світлофор", або "так, ні, не знаю" - зачитуються запитання з короткою відповіддю, а учні відповідають кружком відповідного кольору. Експериментальна тест-гра "ІНДИКАТОР": правильну відповідь на бланку із завданнями учні позначають за допомогою "магічного чорнила". Якщо відповідь правильна на бланку появляється рожева індикаторна точка. "Сортувальник" - є перелік формул речовин необхідно відібрати лише речовини певного класу (оксиди, кислоти, основи, солі, метали, неметали).
Крім того, вчитель відвідувала школи педагогічного зростання та семінари, які були організовані для вчителів хімії шкіл міста Чернівці методистом міського управління освіти Тепловою М.Ф. за наступними темами: "Робота з обдарованими учнями", "Позакласна робота", "Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії" і інші. На думку Окрепки Г.М. застосування вчителем традиційних і новітній методик при підготовці до уроку сприятиме усвідомленню учнями цілей навчання і окреслить їх готовність та здатність застосовувати знання і вміння в різноманітних життєвих ситуаціях.
Вірить у те, що учні отримають необхідні знання для розумного використання засобів побутової хімії, забезпечення безпеки життєдіяльності в сучасному світі, набудуть умінь діяти адекватно у певних ситуаціях і усвідомлюватимуть свою відповідальність за свою діяльність.
Онуфрійчук
Олена Вікторівна
"Формування пізнавальної активності учнів - один з шляхів реалізації компетентнісного підходу"
Згідно індивідуального плану роботи:
* Спланувала навчальну та самоосвітню роботу - до 15.09.2013 р.
* Ознайомилася з новими методичними рекомендаціями щодо викладання біології, екології та основ здоров'я у 2013-2014 н. р. - до 15.09.2013 р.
* Опрацювала методичну літературу:
а) Біологія. Науково-методичний журнал. Видавнича група "Основа"
б) Освіта Буковини. Чернівецька обласна інформаційно-методична газета
в) інформація з сайтів: osvitacv.com, kolosok.lviv.ua, cvoippo.edu.ua, ostriv.in.ua, children.edu.ua, pleyada.kiev.
* Продовжила роботу над темою самоосвіти "Формування пізнавальної активності учнів - один з шляхів реалізації компетентнісного підходу".
* Протягом навчального року координувала роботу Школи молодого вчителя над проблемою "Розвиток професіоналізму і творчості молодого вчителя у навчальному закладі".
* Учні 9-11 класів взяли участь у міських олімпіадах з екології та біології.
* 22 листопада 55 учнів 1-11 класів взяли участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі "Колосок осінній - 2013": 16 учнів одержали сертифікати "Золотий колосок", 26 учнів - "Срібний колосок", 26 учнів стали учасниками конкурсу. * 11 квітня 2014 року 48 учнів 1-11 класів стали учасниками конкурсу "Колосок весняний - 2014". Конкурсні завдання стосувалися таких тем: "Найкращий читач і юний географ", "Твоє здоров'я" та "Сонячна сім'я".
* 21 жовтня 2013 року провела відкритий урок з біології в 11 класі (профіль) на тему "Життєві форми організмів. Практична робота № 7. Вивчення життєвих форм організмів".
* Провела тиждень біології з 7 по 11 квітня 2014 року: учні 7-х класів визначили найрозумнішого ботаніка в інтелектуальній грі, восьмикласники мандрували пташиними маршрутами, учні 10 класу перемогли дев'ятикласників в екологічному двобої, а випускники проявили себе в інтелект-шоу "Еврика". Всі школярі взяли участь в розгадуванні біологічних кросвордів, чайнвордів, загадок , у виставці плакатів "Земля просить допомоги...".
* Екологічна агітбригада " Юні екологи" посіла ІІІ місце в конкурсі екологічних агітаційних колективів шкіл міста в лютому 2014 року.
* Брала участь в роботі методичного об'єднання та педрадах в школі. На педраді "Розвиток пізнавальної активності учнів з використанням інноваційних технологій та ІКТ" виступ на тему "Використання ІКТ на уроках природничого циклу" - 15 квітня 2014 року.
* Розмістила деякі свої напрацювання на Методичному порталі, одержала 3 сертифікати - 23 лютого 2014 р.
* Протягом навчального року учні 11 класу доглядали за озелененням школи
Герасим Тетяна Іванівна "Самостійна робота учнів на уроках математики, як засіб вдосконалення якості знань учнів".
В цьому навчальному році Герасим Тетяна Іванівна проводила відкритий урок- казка у 6-Б класі на тему: "Узагальнення і систематизація знань з теми:"Додавання і віднімання раціональних чисел. " Протягом уроку були використані завдання, які учні виконували самостійно. Самостійна робота учня - головний шлях виховання самостійності й прагнення до самоосвіти. Вчитель вчить учнів працювати самостійно, оскільки під час роботи самостійно учні краще можуть засвоїте матеріал. Одне з основних завдань школи - підготовка учнів до життя в сучасному суспільстві, виховання мислячої людини, яка б уміла аналізувати, порівнювати, орієнтуватися в потоці інформації. А для цього необхідно створити умови для виявлення творчих сил дитини, формувати в учнів самостійне мислення. Ще молода вчителька використовує роботу в парах та групах, під час якої формується повага до товариша.
Також під час тижня математики провела математичний вечір "Хай славиться і святиться наук цариця" з учнями 10 класу, а також були залучені учні 6-7-их класів. Учні 10 класу зіграли ролі вчених математиків (Піфагора, Іпатію, Остроградського, Ковалевську та Кравчука), які вели розмову про свій життєвий і творчий шлях. А учні 6-7 класів співали пісні про математику на мотиви українських пісень.
Ще в рамках тижня математики Тетяна Іванівна проводила для учнів 6-их класів "Гумористичну перерву ", де учні розказували математичні гуморески для своїх однокласників.
Протягом навчального року, я відвідала уроки та математичні брейн - ринги свого наставника, вчителя математики Буреги Наталії Георгіївни, де мала можливість набиратися досвіду і використовувати окремі методи на своїх уроках.
Ефективність самостійної роботи збільшується, якщо вона є однією зі складових навчального процесу і проводиться планомірно та систематично, якщо на кожному уроці для неї відводиться певний час. Тільки за таких умов формуються стійкі вміння і навички учнів щодо виконання різних видів самостійної роботи. Харченко
Галина Дмитрівна
Недаремно народи Півночі говорять: "Якщо подарувати людині одну рибину, то вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві - буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу - буде ситою все життя". Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності - їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку. Тому свою задачу вчитель вбачає у навчанні учнів самостійно вирішувати виникаючі проблеми, а не займатися нагромадженням непотрібних знань. Учню необхідно навчитись за короткий час освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації.
Педагогічна проблема над якою працює вчитель:
"Розвиток інформаційної компетентності учнів під час навчально-виховного процесу"
Формування і розвиток інформаційної компетентності особи здійснюється шляхом передачі інформації, точніше - способів і методів діяльності по її використанню. Інформаційна компетентність особи і інформаційна компетентність суспільства - об'єкти, що взаємно розвиваються, збагачують один одного. Інформаційна компетентність за допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, модем) і інформаційних технологій (аудіо відеозапис, електронна пошта, Інтернет), формує вміння самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її. Дана компетентність забезпечують навики діяльності учня по відношенню до інформації, що міститься в учбових предметах і освітніх областях, а також в навколишньому світі.
Формування культури роботи з інформацією має на увазі розвиток трьох моделей застосування інформаційних технологій:
1) комп'ютер - інструмент пізнання,
2) комп'ютер - інструмент навчання, 3) комп'ютер - об'єкт вивчення.
В своїй діяльності вчитель керується принципами:
• практичної спрямованості
• здобуття досвіду власної діяльності
• самостійності
• творчості
• розвиваючого характеру навчання
Під час своє діяльності в класі прагне розв'язати такі завдання:
• формувати інформаційну культуру учнів;
• вчити аргументувати свою думку;
• розвивати полікультурні компетентності, уміння здобувати інформацію з різних джерел та застосовувати її для інтелектуального розвитку та самовдосконалення;
• розвивати вміння використовувати набуті знання у навчальній діяльності, бути здатними генерувати нові ідеї, не боятися нестандартних рішень;
• вчити орієнтуватися в інформаційному просторі.
Отже в результаті формуються вміння учнів:
•працювати з різними джерелами інформації (книги, електронні ЗМІ, Інтернет);
•знаходити інформацію, зокрема в мережі Інтернет (правильно створювати запити на пошук інформації, здійснювати відбір інформації по значущості);
•правильно організовувати роботу;
•структурувати знайдений матеріал;
•оформляти знайдений матеріал, з урахуванням його специфіки;
•представляти матеріал з використанням мультимедіа технологій;
•мислити творчо з урахуванням спрямованості на кінцевий результат;
•шукати і знаходити нестандартні рішення для стандартних завдань.
Результати в 2013/2014 н.р.:
* участь в міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" (26 учасників);
* участь у тижні інформатики та математики: o конкурс валентинок, виготовлених на комп'ютері в графічному редакторі Paint;
o вікторина "Ребусландія";
o конкурс знавців кросвордів; o конкурс ерудитів "Відгадай загадку"; o брейн-ринг "Цікава інформатика";
Змагались команди 5-х класів: o відкритий урок
"Математика і графічний редактор Paint"
та інші заходи;
* участь Дробота Андрія у фестивалі учнівських презентацій
"Вчимося разом" (нагороджений дипломом);
* участь Буреги Олега у міському конкурсі "Інформатик 2014" в номінації "Моя перша книга" ( зайняв III місце за книгу "Школа моєї мрії".
Для неї, як для вчителя найважливішими є дві речі:
* ти повинен сам знати і вміти дуже багато;
* ти повинен переконати учнів, що твої знання і вміння - те, що їм потрібне в житті.
Вчитель ніколи не вимагаю від своїх учнів того, чого не вміє сама, тому їй також доводиться весь час вчитися. Учні не просто слухають, а постійно співробітничають з учителем у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують однокласники. Галина Дмитрівна часто звертається до класу із запитанням типу:
• що ви знаєте про це?
• де, на вашу думку, можна використати це?
• з чим ви вже зустрічалися? тощо.
У перебігу бесіди немає правильних (неправильних) відповідей, є різні позиції, точки зору, виділивши які, починаю обробляти їх з позиції свого предмета, дидактичної мети. Але найважливіше - побачити потенційні можливості дитини, створити умови для реалізації інтересів і здібностей в класі, підтримати паростки самостійності і відповідальності тих, кому належить жити і трудитися на планеті Земля в ХХI столітті.
Бурега
Наталія Георгіївна
"Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики як засіб формування компетентнісної особистості"
Для того, щоб навчати дітей творчості у вирішенні різних пізнавальних завдань, і в перспективі - до уміння вибудувати успішне життя, вчителю теж треба змінювати свій підхід до навчання. Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що найважливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання. Основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення й виховання. Досягти цієї мети можна завдяки впровадженню у навчальний процес активних методів навчання, серед яких провідну роль відіграють нетрадиційні форми і методи навчання, які дають змогу формувати знання шляхом інтенсивної самостійної пізнавальної діяльності й, разом з тим, сприяють розвитку індивідуальних творчих здібностей. Узагальнивши здобутки європейських і вітчизняних учених з питань запровадження компетентнісного підходу в рамках проекту "Освітня політика та освіта " рівний - рівному", запропоновано перелік ключових компетентностей, до якого увійшли:
1. "Вміння вчитися" - набуття учнями досвіту практичної та експериментальної діяльності, застосувань знань у пізнанні світу.
2. "Загальнокультурної" - ознайомлення учнів з видатними математиками;
3. "Громадянська" - усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі розгляду та аналізу: природи, господарство.
4. "Підприємницька" - виховання активної життєвої позиції, готовності до конкурентної боротьби на ринку праці, ініціативно включатися в підприємницьку діяльність.
5. "Соціальна" - формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійної взаємодії людини і природи, умінь екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.
6. "Здоров'я зберігаюча" формувати в учнів ціннісних орієнтацій на збереження здоров'я;
7. "Застосування ІКТ" - підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуків, систематизацією.
Використання елементів інтерактивних технологій на уроках необхідно тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в класі збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль вчителя - він виступає як лідер, організатор.
Але треба зазначити, що проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями. Своїми надбаннями вчитель старається поділитись з іншими колегами. Уже другий рік поспіль Наталія Георгіївна є наставником вчителя математики Герасим Тетяни Іванівни. В жовтні-місяці вчителька прийняла участь у тижні "Тобі молодий вчителю". Відкритий урок в 5-Б класі " Рівняння. Розв'язування рівнянь"
22 жовтня вчитель підготувала методичну нараду з питання "Самоаналіз уроку і його місце в навчально-виховному процесі"
У листопаді місяці 2013 р. , як вчитель і як класний керівник 5-Б класу, Наталія Георгіївна взяла участь у педагогічному консиліумі з питання " процес адаптації п'ятикласників до умов навчання в середній школі".
Протягом 2013/2014 н.р. вчителька створила буклети для використання вчителя в підготовці до уроків та батькам 5-тикласникам у навчальному процесі
Перспективами подальшої роботи вбачаю в удосконаленні методики реалізації компетентнісного підходу в процесі вивчення математики.
Свої надбання вчитель продовжує розміщувати на власному сайті http://nataliabureha.at.ua/, а також на Методичному порталі і на сторінках освітянської газети "Освіта Буковини". Предметний тиждень математики та інформатики був проведений з 20.01.14 по 24.01.14 з метою розвитку інтересу учнів до предметів, логічного мислення та самостійності, встановлення міжпредметних зв'язків, поглиблення знань учнів з математики та інформатики, виховання згуртованості, поваги до товаришів, до їхньої думки. Він об'єднав усіх небайдужих дітей, які мають математичні здібності та люблять працювати на комп'ютері. В рамках тижня в нашій школі було проведено ряд запланованих заходів, які мали великий вплив на учнів, розвиваючи інтерес до вивчення відповідних предметів учнями та стимулювання творчої праці вчителів.
Протягом тижня було проведено конкурс кросвордів, ребусів, ряд цікавих повідомлень, брейн-ринг юних інформатиків 5-их класів, змагання між учнями 8-х класів з математики, подорож країною Математики для учнів 5-их класів, інсценівка про відомих математиків для учнів 6,7, 10-го класів; відкритий бінарний урок математики та інформатики з учнями 5-го класу. Всі учні проявили свою активність та наполегливість.
Учні із задоволенням змагалися, демонструючи кмітливість, винахідливість, творчість, знання з інформатики та математики, вміння бути єдиною командою, діяти згуртовано, ставитися з повагою до товаришів.
Бінарний урок з математики та інформатики "Звичайні дроби та графічний редактор Paint", 5 клас.
Учні нашої школи продовжують активно брати участь у Всеукраїнському та Міжнародному конкурсі "Кенгуру". Загалом в цім навчальнім році взяло участь 159 дітей школи серед 2-11 класів, з них показали:
*відмінний результат - 52 учасника;
*добрий результат - 17 учасників.
Сеник
Наталія Миколаївна
У сучасній системі наук чітко намітився процес взаємного проникнення і зв'язку між науками. Це цілком об'єктивний процес, який обумовлений єдністю навколишнього світу. Розвиваючись, кожна наука не лише поглиблює свої знання про природу, але і розширює межі своїх досліджень. Внаслідок цього відбувається взаємне проникнення наук і виникнення межових, гібридних наук - біофізики, фізичної хімії, фізичної географії і т.п. Об'єктивний процес зв'язку між науками знаходить відображення і в процесі навчання фізики в школі.
Саме тому протягом 2013-2014 н.р. вчителька працювала над проблемою :
"Використання міжпредметних зв'язків при вивченні фізики". Реалізація міжпредметних зв'язків у процесі навчання активізує інтелектуальну і дослідницьку діяльність, яка впливає на зростання успішності учнів. Впровадження міжпредметних зв'язків в процесі вивчення фізики - важливий вид навчальної діяльності. При цьому задачі міжпредметного характеру, в тому числі різний пізнавальний матеріал, в якому просліджується зв'язок фізики не тільки з предметами шкільного курсу, а також з життєдіяльністю людства, виступають як мета, так і методи навчання.
У ході роботи над проблемою Наталія Миколаївна систематично опрацьовує наукову, психолого-педагогічну та навчально-методичну літературу. Учитель ретельно планує свою роботу, сприяє створенню на уроках спокійної, доброзичливої атмосфери. У кожному учневі бачить особистість. Запорука успішної співпраці вчителя -- відкритість і щирість у стосунках з дітьми. Творчий підхід до викладання предмета забезпечує результативність та якість праці вчителя. Моніторинг навчальних досягнень з предмета свідчить, що достатній та високий рівень знань мають 79 % учнів. Сеник Наталія Миколаївна бере активну участь у методичній роботі на рівні міста. Протягом 2012-2013 років вона член творчої групи з проблеми "Використання міжпредметних зв'язків на уроках фізики", учасник міських семінарів-практикумів, педагогічних читань, методичних нарад. Крім того Наталія Миколаївна є координатором Всеукраїнської природознавчої гри "Геліантус", та Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня".
Аналіз педагогічної діяльності вчителя свідчить про високий фаховий рівень, глибоке знання програмного матеріалу, досконале володіння методикою викладання. У методичному арсеналі учителя є ефективні прийоми розвитку пізнавальних інтересів учнів, сучасні інноваційні технології, продумана система роботи з фізичними поняттями, алгоритмами. Феледейчук
Галина Павлівна
Робота географа в школі - багатогранна. Напрямків роботи досить багато. За 2013-2014 н.р. праця відбувалася в таких видах діяльності учнів як робота на уроках , робота краєзнавчого гуртка "Стежками рідного краю", участь в міській краєзнавчій конференції, участь в міських змаганнях з техніки пішохідного туризму, участь в міських змаганнях із техніки велоспорту, екскурсіях та туристичних походах. Вчительська діяльність цього року була тісно пов'язана з моєю проблемою над якою я працюю , а саме : "Формування пізнавальної активності учнів на нестандартних уроках географії". Було розроблено та використано нові підходи до проведення уроків, задуму, організації, методики. В цім навчальнім році вчитель взяла участь в конкурсі "Учитель року" номінація "Географія" і виборола третє місце на міському етапі конкурсу. Гурток "Стежками рідного краю" - це унікальна можливість для вчителя і дітей доторкатися до нового, загадкового, подорожуючи і відкриваючи секрети рідного краю. В цьому році діти відвідали такі цікаві місцини, як Памір (забута станція в Карпатах), озеро без дна Буковинське око, Протяте каміння, Соколине око. Мали змогу побачити українсько-румунський кордон і багато іншого. Поблизу села
Верхній Яловець
Шепітське лісництво Таємниче озеро без дна Буковинське око На перевалі Німчич
На міській краєзнавчій конференції учениця 8-Б класу Олексійчук Анна представляла роботу "Свято-Спиридонівська церква - окраса Садгори".
В міських змаганнях з техніки пішохідного туризму команда школи зайняла почесне ІІ місце.
А в змаганнях з велоспорту учениця 8-Б класу Гаврилець Анастасія виборола ІІІ місце серед дівчат міста. В рамках тижня "Знахідки молодого вчителя" проведено урок географії в 7 класі "Населення і політична карта Північної Америки" .
Нестандартна форма методичної роботи у нашій школі забезпечила ефективну цілеспрямовану діяльність зі створення й розвитку педагогічного колективу професіоналів-однодумців. А в школі є творчі учителі, то результатами їхньої роботи обов'язково будуть творчі учні. Вчитель повинен керувати діяльністю як усього колективу учнів, так і кожного окремого школяра, створюючи умови для вільного, гармонійного розвитку особистості, її самовираження та самореалізації. Аналізуючи роботу м/о можна зробити такий висновок, що поряд із використанням наявних програмних продуктів для вивчення нових тем вчителі практикують власні презентації для подачі матеріалу, а також залучають учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлює школярів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві вправи, обмірковують, як усе оформити й подати. Таким чином вчителі досягають реалізації важливих навчальних цілей, зокрема формують в учнів мотивацію до навчання.
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38
Аналіз роботи
м.Чернівці, 2014
Автор
natasha_121168
Документ
Категория
Наука
Просмотров
277
Размер файла
20 368 Кб
Теги
звіт, 2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа