close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РОЛЬ ПІДРУЧНИКА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОСТІ ШКОЛЯРІВ

код для вставкиСкачать
РОЛЬ
ПІДРУЧНИКА У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК
САМОСТІЙНОСТІ ШКОЛЯРІВ
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА -
це організована вчителем, активна діяльність
учнів, спрямована на виконання визначеної
дидактичної мети в спеціально відведений
для цього час: під час вивчення нового
матеріалу, осмислення, закріплення,
формування та розвиток умінь і навичок,
узагальнення та систематизацію знань.
При вивченні нового матеріалу:
* попереднє ознайомлення з темою уроку для відновлення в
пам’яті раніше засвоєних знань, на які буде спиратись
вивчення нового матеріалу, або ознайомлення з питаннями,
які будуть вивчатися на уроці;
* самостійне вивчення окремих питань програми;
* виконання завдань учителя: складання простих і розгорнутих
планів, відбір і виписування прикладів, цитат, складання
порівняльних характеристик певних явищ, процесів;
* читання художньої та науково-популярної літератури;
* підготовка повідомлень, рефератів, доповідей з окремих
питань теми.
Під час закріплення матеріалу:
•
•
•
•
читання і складання простих або розгорнутих планів;
читання підручника і підготовка відповідей за планом;
викладання нового матеріалу вчителем;
підготовка відповідей і розгорнутих виступів за спеціальним
завданням учителя;
• виконання практичних завдань і вправ за підручником та
навчальним посібником.
Під час узагальнюючого повторення:
• повторення важливих частин і розділів підручника;
• конспектування узагальнюючих розділів підручника;
• підготовка відповідей за основними питаннями
вивченого матеріалу;
• складання порівняльних характеристик, схем,
таблиць;
• підготовка доповідей, рефератів.
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ З КНИГОЮ
• початкове навчання(оволодіння технікою читання, вчення
осмисленого читання: вдумливо вникати в сенс прочитаного — як
окремих фраз, так і всього змісту) ;
• формування мотивів і інтересу до книжкової інформації і
навчальних занять;
• формування навиків свідомого, зосередженого читання;
• формування навиків відтворення прочитаного змісту, його
осмислення; у зв'язку з виниклою необхідністю вміння виділяти і
усвідомлювати варіанти логічних тлумачень змісту;
• формування вмінь вловлювати філософський, етичний,
естетичний, математичний, науковий і інші задуми і ідеї
прочитаного;
• вміння формувати своє відношення до прочитаного;
• вміння виділити головне, істотне в змісті, що вивчається,
розчленовувати матеріал на логічно закінчені частини,
узагальнювати вивчене, порівнювати з аналогічним,
формулювати висновки по змісту, що вивчається, ставити
питання і знаходити різні варіанти відповідей;
• вміння складати план пройденого, конспектувати головні
думки, будувати логічно-структурні схеми, виконувати
анотування, і т.д.;
* вміння виявляти суть питання і проблеми, що
підлягає вивченню, визначати глибину і напрям
вивчення;
* вміння збирати матеріал з питання, що вивчається,
зіставляти з наявним.
УМОВИ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ
1. Роботу з підручником необхідно ретельно планувати,
вважаючи її одним з видів самостійної діяльності школярів.
2. Діями учнів потрібно чітко керувати: що читати, з якою
метою, на які питання відповідати, які вправи виконувати
після прочитання і т.п.
3. Робота з підручником не повинна займати весь час уроку.
Вона розумно поєднується з іншими видами навчальної
роботи.
4. Недоцільно заучувати напам'ять прочитане. Важливо
виділити головну думку кожного абзацу або скласти план
прочитаного.
5. Широко використовувати графічний матеріал підручника для
самостійної роботи: аналіз малюнка, розповідь за
картинками та інше.
6. Необхідно цілеспрямовано працювати з тими запитаннями,
які є в підручниках в кінці тексту.
7. Роботу з підручником потрібно використовувати на всіх
етапах уроку. При комплексному використанні вона створює
певну систему.
8. Складання різних планів тексту: простих, розгорнутих, усних,
письмових, які складаються у вигляді запитань, цитат, тез.
9. Вчитель може скласти систему запитань, на які в тексті
підручника потрібно знайти відповідь. Можна
запропонувати учням переказати своїми словами основну
думку прочитаного абзацу, доведення, розділити текст на
частини, виділити в них опорні пункти, які є стрижнем
абзацу чи тексту.
10. Узагальнення та систематизація знань.
11. Робота з першоджерелами; позакласне читання.
Самостійна робота з книгою є засобом оволодіння
учнями глибокими знаннями, формування у них
активності й самостійності, розвитку розумових
здібностей. Тому педагоги покликані прищепити учням
уміння самостійно здобувати й застосовувати знання,
ефективно працювати. Від цього великою мірою залежить
результативність навчально-виховного процесу, головна
мета якого полягає у формуванні всебічно розвиненої
особи, готової до активної трудової діяльності.
Все в наших руках!
Все в наших руках!
Бажаю успіхів!
Бажаю успіхів!
Підготувала вчитель
Підготувала вчитель
початкових класів
Дубенського НВК
“школа-гімназія”
Козлюк В.М.
Дякую за увагу!
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Математика
Просмотров
51
Размер файла
314 Кб
Теги
роль
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа