close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

бір ел бір кітап

код для вставкиСкачать
ОАКЦИЯ
Б1Р ЕЛ - Б1Р К1ТАП
Елбасымыздьщ ?^азакстан жолы-2050:
Вр максат, б1р мудде, б1р болашак? атты
Жолдауында айтылган ?Мэцпл1к Ел?
патриоттык актю Казахстан когамынынын
рухани лрепне айналып, патриоттык рух
пен би1к адамгерш1л1к внегеге багытталуы
тию. Есю кагидага суйенсек - ?халык
еткенш багамдамай, болашакка жылжи
алмайды?. Сондыктан дэстур, тарих,
мэдениет сиякты рухани кундылыктарга
баса назар аудару кажет.Оку адамзаттын
жан-жакты да белсенд! болуына ыкпал
ететМн жэне жеке тулганын дамуы мен
калыптасуындагы манызды функцияны
аткаратынын мойындай отырып, когамды
дамытудагы басым мЫдеттердщ б1р|
ретшде окуды колдауды карастыра келе,
К|Р Улттык академиялык ютапханасы ?Б1р
ел-б1р ютап? акциясын жыл сайын жузеге
асыруды усынады. Акциянын максаты: оку
мэдениет1н дамыту жэне колдау, тарихимэдени жэне рухани мурамызды сактау.
Биылгы ягни 2014 жылы ?Ыр ел - б!р
ютап? акциясы Сайын Муратбековтын
?Жусан ига? мен ?Басында Ушкаранын?
повестерЫе арналып отыр.
Осы жогарыда аталган ?Ыр ел-б|р
ютап?
акциясына
орай
б(здщ
С.Сейфуллин атындагы орталык балалар
ютапханада
13 -ип мамырда оку
коференциясы етп.
Бул ю-шарага ?1 казак орта мектебЫщ
7 - сынып окушылары , Мэдинет жэне
т1лдер дамыту бел1М1нщ маманы Ш.
Искакова жэне мугал1мдер катысты. Аян
бейнеан, оньщ аянышты тагдырын жэне
согыс жылдарындагы жалпы халыктьщ
тагдырын энпмеледг Жас окырмандар
С Муратбековтын
шыгармашылыгына
тэнт1 болып, тагдыры Аян сиякты
балалардыц, камкоршысыз калган жет1м
балалардыц бупнп заманымызда да,
екМшке орай, бар екендтн кынжыла
айтты. ?Ойлаудьщ алты жуйеа? эдга
аркылы балалар шыгарманыц жагымды
жагымен коса жагымсыз жактарын да айта
алды.
Повестей Аянньщ ертегган
ты ид ауга келген балалардыц жагымсыз
эрекетке, ягни, темею тартканына риза
болмагандарын жэне Аян сиякты акылды
баланыц темеюнщ ерттщ туындауына
Кау1пт1 екенд1г1н балаларга ескертпегенЫе
тац калгандарын ортага салды. Тагдырын
жэне согыс жылдарындагы
жалпы
халыктьщ
тагдырын
энпмеледг
Окушылардын
Аянды
баска
кейткерлермен салыстырып, жарыса
сурактарга жауап берт, туынды кецжен
талкыланды. Сонымен катар, окушылар
арасында шыгарма байкауы жарияланып,
бул байкауга Батырхан .А, Туйтебай.Г,
Нурж1пт.Ж, Жартыбаева. А.Болатбекова.
А, ^айырбекова. Г катысты. Ютапхана
кызметкерлер!
7 - сыныптын сынып
жетекшга Ибраева Гулжазира мугал1мге
сыныптан тыс 1с -шарага белсенд!
катысканы ушш жэне казак тт1мен
эдебиет пэжнщ мугал1м1 Иманберлина
Мереке
мугал1мге ез пэнше деген
суйюпешттн балаларга жетюзе бтген,
пэнге деген кызыгушылыгын арттырганы
уш1н ризашылыктарын б о д р е д .
?Барлык 61Л1М - ютапта?- дегендей,
ютап окып ескен жас урпак ойлы да,
акылды да болып есетш! сезаз. Ендеше
С.Муратбековтын
повесж
окыган
жастарымыз мей|р1мд|, ушкыр ойлы,
бт1мкумар болып жет1лед1 деп сенем1з.
Мвлд/'р ОРАЗАЛИНА,
штапханашы
Автор
library.karazhal
Документ
Категория
Филология
Просмотров
78
Размер файла
561 Кб
Теги
бір, кітап
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа