close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тұла бойы тұнған ақын

код для вставкиСкачать
^ V г//м м 1ЬИФУЛЛИИ 120 ЖЫЛ
ТУЛА БОЙЫ ТУНГАН АКЫН
К,азак, поэзиясын
тьщ
мазмунмен
байытцан ациык; ак;ын, /р; мемлекет
цайраткер/,
сарабдал
жазушы,
драматург, эдебиет зерттеушю, сал сертш
мен
сирек
ушырасатын
сымбаттылыгы
цосылып,
квзЫц
т/р/анде - ак; ацызга айналган Секен
Сэйфуллинн/ц
120
жылдыц
мерейтойына
арналган
цаламыздыц
Сакен Сэйфуллин атындагы ортальщ
ютапханада ?1 жалпы бт/м берет/н
орта мектеб/мен б/рлесе,
?НурОтан?
партиясы
Заражал цалальщ филиалыныц цолдауымен, ютапхана цызметкерлер/
поэтикалыц
кеш
уйымдастырды.
Бул ип ю-шарага каламыздын зиялы
каумы катысты олар Шайхина О.С.,
Кешмаганбетова
К.С.,
Ильясов
Т.И., Кожамбаев
К.^.,Оспанова 3.1^.
Балгабаев
Б.Б.
Осындай мвлд|р
кештч
Заражал
калалык маслихат
аппаратынын бас
маман-бас вселила
Б.Жапин
а^ыннын
?Тау
шнде?
эн1мен
ашса,
Сражал
каласыныи ПБ-нщ
кезекш!
бел1мшесжщ
инспектор-кезекшю,
полиция ага лейтенанты ^.Аманжолов
Сэкеннщ эн элемждеп бастауы болып
саналатын ?Бодщ жакта? ележмен
жалгастырды. Кеш барысында ? 1
жалпы бт1м беретж орта мектебжж 10шы сынып окушылары
каламгердж
когамдык-саяси, мемлекегпк кызметтерже шолу жасап, шыгармашылыгынан
елендер
окыды.
Мерейтойга
ез
шашуларымен келген, домбырамен жаны
епз, музыка аркылы адамга сулулыкты
жетюзу,
музыканы
жан
азыгына
айналдыру - ем1рл1к кредосы болган,
енер мектебжщ директоры 0.Н.Рахим,
А.Турсынбековтын ?Балдаурен? куйж
сыйга тартса, ш э ф л
А.Максутова
Курмангазыньщ ?Балбырауын? куй1мен
тындаушылардьщ кулагын шымырлата,
СУИС1НЛ1ПР ТЛ//~Т1
мурагатыныц директоры Т.А.Касимов
жалгастырып, акынныц каламынан туган
?Аксац ки1к? еленщ накышына келлре
орындады. Сонымен катар Сэкеннщ буюл
творчествосын елецге сигызган 1лияс
Жансупровтын ?Тулпарга? деген елецж
уст!М13де аталган мектептщ 5-ш1 сынып
окушылары
Нурлан
мен
Ерлан
Байжумановтар орындап,
жиналгандардьщ ыстык ыкыласына беленсе, 8-ш1
сынып окушысы, оку озаты, акынжанды,
сез1М1 сергек Муюм Мадина ?Сэкен агага
арнау? атты ележмен кешт! мэресже
жетюздк
Шарыктаган эн, шалкыган
куйлерден кейж, журекжарды ип ттектер
агытылды.
Сэкен агага арнау
Аркада туган казактьщ кайсар акыны,
Абайдай улы ойшылдарга жакыны,
Сэкен
ага,
120 жыл
болыпты
туганынызга,
Осы жиын арналады езУзге.
Ел1 ушж жанын пида еткен акын,
Туган жерж журекпен суйт еткен акьж,
Азаттыкты эркашанда жактасан,
Казак елж еленге косып шыгарган
акын.
Бупнп кунд| атап етуде барша
халкыныз,
Ютапханага койылган С1здщ атыныз,
Сездерж1зден енеге алып жас урпак,
Еске алып журем1з С13Д1 мэнп б1з!
Автор
library.karazhal
Документ
Категория
Филология
Просмотров
42
Размер файла
105 Кб
Теги
ақын, тұла, тұнған, бойы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа