close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

SGT2400BW 2 brez MK in HU - Gorenje

код для вставкиСкачать
Parni generator
Generator pare
Generator pare
Steam generator
Parnэ ћehliaci systйm
Generator de aburi
Urzаdzenie do prasowania na parж
Dampf-gerдt
Паровые системы
Парогенератор
SGT 2400 BW
Navodila za uporabo SI
Upute za uporabu BIH HR
Uputstvo za upotrebu BIH SRB MNE
Упатства за употреба MK
Instruction manual GB
Nбvod na obsluhu SK
Instrucюiuni de utilizare RO
Instrukcja obsіugi PL
Gebrauchsanweisung D
Інструкції з експлуатації UA
Руководство по эксплуатации RUS
SL
Navodila za uporabo .......................... 3
HR
Upute za uporabu ........................... 13
SRB, MNE
Uputstvo za upotrebu .................... 23
EN
Instructions for use ......................... 33
SK
Nбvod na obsluhu .......................... 43
RO
Manual de utilizare ........................... 53
PL
Instrukcja obs?ugi ........................... 63
DE
Bedienungsanleitung ..................... 74
UA
I????????? ? ???????????? ................ 83
RU
??????????? ?? ???????????? ..... 94
2
NAVODILA ZA UPORABO
SL
POMEMBNO
Zaradi vaљe varnosti vas prosimo, da pred prvo uporabo aparata natan?no preu?ite navodila za uporabo
ter jih shranite za morebitno kasnejљo uporabo.
Aparat je namenjen izklju?no za uporabo v gospodinjstvu in se lahko uporablja le v skladu s
temi navodili.
Aparat proizvaja vrelo paro. Vedno ravnajte z aparatom zelo previdno in opozorite vse ostale
uporabnike na morebitne nevarnosti.
VARNOSTNA OPOZORILA – KAJ MORATE STORITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Preverite ali napetost, navedena na napisni tablici, ustreza napetosti vaљe hiљne instalacije.
Pred za?etkom uporabe odvijte in izravnajte priklju?ni kabel za omreћno napetost in za dovod pare.
Aparat postavite na trdno in stabilno podlago.
Likanje morate vedno opravljati na trdni in ravni podlagi.
Pazite, da se priklju?ni napetostni kabel in cev za dovod pare ne dotikata vro?e delovne povrљine
likalnika.
Izvlecite vti? priklju?nega kabla iz vti?nice pred za?etkom polnjenja vode u rezervoar.
Hranite kartuљo za vodni kamen in zrna izven dosega otrok.
Hranite vse elektri?ne aparate izven dosega otrok ali bolnih oseb. Ne dovolite jim uporabo aparata
brez nadzora.
Preden postavite likalnik na vznoћje preverite, ali je povrљina, na kateri stoji vznoћje, stabilna.
?e je priklju?ni kabel poљkodovan, ga mora ga zamenjati proizvajalec, njegov pooblaљ?eni serviser,
ali drug usposobljen strokovnjak, da se izognete nevarnosti poљkodb.
Po uporabi izpraznite rezervoar z vodo.
VARNOSTNA OPOZORILA – ?ESAR NE SMETE PO?ETI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ne dovolite otrokom, da se dotikajo aparata med likanjem.
Ne puљ?ajte aparata brez nadzora medtem, ko je vklju?en v omreћno napetost.
Ne uporabljajte podaljљkov, ki jih ni odobrila pooblaљ?ena ustanova.
Likalnika ne smete uporabljati, ?e vam je padel na tla, ?e ima vidne znake poљkodb, ali ?e ugotovite,
da je ohiљje po?eno.
V rezervoar ne vlivajte diљav, kisa, ali kakrљne koli druge kemikalije, ker lahko resno poљkodujejo
aparat.
Aparata ne potapljajte v vodo, ali kakrљno koli drugo teko?ino.
Ne uporabljajte aparata, ?e je poљkodovan, ali kako druga?e nepravilno deluje.
Ne dotikajte se podstavka likalnika med ali takoj po kon?anem likanju, ker je zelo vro?!
Priklju?ni kabel za tok in cev za dovod pare ne pospravljajte tako, da ju ovijete okoli likalnika ali
vznoћja takoj po kon?anem likanju. Po?akajte, da se aparat popolnoma ohladi.
Ne skuљajte odpirati ohiљja aparata niti demontirati kakrљnih koli delov, ker aparat nima uporabnih
delov.
Ne odpirajte pokrova za nalivanje vode med uporabo aparata. Ravnajte v skladu z navodili za varno
nalivanje vode v rezervoar.
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjљanimi fizi?nimi ali psihi?nimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkuљnjami in znanjem, razen ?e jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z
aparatom.
3
13. Aparata ne priklapljajte na zunanje ?asovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne
povzro?ite nevarnosti.
DELI APARATA
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
11 12 13 14
1. Ro?aj
2. Gumb za paro
3. Gumb za љkropljenje
4. Gumb za nastavitev temperature
5. Kontrolna lu?ka
6. Prikazovalnik temperature
7. Podstavek za likalnik
8. Pokrov?ek odprtine za vodo
9. Vodni rezervoar
10. Prostor za shranjevanje elektri?nega kabla
11. Stikalo za vklop/izklop (on/off)
12. Gumb za nastavitev trdote vode
13. “-“ LCD kontrolni gumb
14. “+” LCD kontrolni gumb
15. LCD prikazovalnik
LCD prikazovalnik
A. Pokazatelj trdote vode
B. Pokazatelj filtra vodnega kamna
C. Pokazatelj pripravljenosti temperature vode
D. Parni kotel 1~ 4 pokazatelj viљine pritiska v kotlu
4
E. Pokazatelj funkcije samodejnega izklopa
F. Pokazatelj ponovnega polnjenja vode
G. Pokazatelj za zamenjavo kartuљe vodnega
kamna
H. Pokazatelj na?ina brez pare
NASVETI ZA LIKANJE
1. Razvrstite perilo za likanje po vrsti tkanine. Na ta na?in se boste izognili pogostemu spreminjanju
temperature za posamezne vrste tkanin.
2. ?e niste prepri?ani glede vrste tkanine, ki jo nameravate likati, naredite preizkus nekje na manjљem
vzorcu ali na hrbtni strani, kjer bo morebiten ponesre?en poskus manj viden. Za?nite z niћjo
temperaturo in jo postopoma pove?ujte.
3. Pred likanjem tkanin, ob?utljivih na temperaturo, po?akajte nekaj minut, ker nastavitev temperature
zahteva dolo?en ?as, da doseћe nastavljeno raven, ne glede na to, ali gre za pove?anje ali
zmanjљanje.
4. Ob?utljive tkanine, kot so npr. svila, volna, velur in podobne, se najbolje likajo preko krpe za likanje,
ker se boste s tem izognili nastanku nepotrebnega sijaja na tkanini.
PREBERITE NALEPKE (NAЉITKE) NA OBLA?ILIH IN UPOЉTEVAJTE NAPOTKE
PROIZVAJALCEV, KI SO POGOSTO V OBLIKI SIMBOLOV, KOT TO PRIKAZUJE SPODNJA
ILUSTRACIJA.
Nastavitev gumba za temperaturo
. Acetat
. Elastan
. Poliamid
. Polipropilen
. Bakrova vlakna
. Poliester
. Protein
. Svila
. Triacetat
. Viskoza
. Volna
. Bombaћ
. Platno
UPORABA APARATA
Aparat je opremljen s sodobno visoko-tehnoloљko komoro za proizvodnjo nizkotla?ne pare, ki se segreje
v kratkem ?asu. Voda se segreva in pretvarja v paro, ki se potem dovaja v likalnik po dovodni cevki.
UPORABA NOSILCA KABLA
1. Odvijte in izravnajte priklju?ni kabel;
2. Namestite nosilce kabla kot to prikazuje slika;
3. Kabel obesite na kavelj kot to prikazuje slika;
skica A
5
POLNJENJE VODNEGA REZERVOARJA
Naprava ima vgrajen elektronski sistem, ki nadzira koli?ino vode v rezervoarju. Ko je koli?ina vode niћja
od zahtevane, boste zasliљali pisk, na prikazovalniku pa se bo pojavila ikona
tako dolgo, dokler vode
ne boste ponovno napolnili.
1.
2.
3.
4.
Vtika? elektri?nega kabla potegnite iz vti?nice.
Pritisnite gumb, ki vodni rezervoar odstrani iz naprave, in vodni rezervoar potegnite iz naprave.
Odstranite poklopec iz odprtine za vodo.
Vodo napolnite skozi odprtino za vodo do najve?je dovoljene koli?ine, ki je ozna?ena ob strani
vodnega rezervoarja.
5. Zaprite odprtino za vodo.
6. Vodni rezervoar pritrdite nazaj na svoje mesto.
KO LIKATE PRVI?…
1.
2.
3.
4.
5.
Odstranite vse morebitne zaљ?itne folije in nalepke iz likalne ploљ?e in ohiљja.
Odvijte in zravnajte elektri?ni kabel in vtika?.
Vodni rezervoar napolnite z vodo iz pipe. (Glej POLNJENJE VODNEGA REZERVOARJA).
Vtika? naprave vtaknite v ustrezno vti?nico.
Zasliљali boste pisk, na LCD prikazovalniku se bodo za eno sekundo prikazali vsi pokazatelji, nato
pa se bo naprava ugasnila.
6. Pritisnite stikalo za vklop/izklop.
7. Zasliљali boste pisk, na LCD prikazovalniku pa se bo pojavila ikona za srednji nivo pare
in
ikona za trdo vode
.
8. Ikona
bo za?ela utripati, kar bo pomenilo, da se parni kotel segreva ali ohlaja za likanje s paro.
9. S pritiskom na “+” LCD kontrolni gumb izberite najve?ji nivo pare
. Zasliљali boste pisk.
10. Gumb za nastavitev temperature obrnite v smeri urinega kazalca in likalnik nastavite na najviљjo
temperaturo likalnika (MAX). Zasvetila bo kontrolna lu?ka.
11. Pritisk parnega kotla bo postopoma narasel.
bo izginila s prikazovalnika, ko bo parni kotel dosegel primerno visoko temperaturo.
12. Ikona
13. Kontrolna lu?ka ugasne, ko likalnik doseћe ћeleno temperaturo.
14. Naprava je sedaj nared za uporabo.
15. ?e ћelite o?istiti sistem za pogon pare, za eno minuto pritisnite na gumb za paro.
16. Prvi? likajte nekaj, ?esar vam ni љkoda, npr. staro brisa?o.
Pomembno:
A. Para ne bo uhajala, dokler parni kotel ne doseћe ћelene temperature.
B. Segrevanje do ћelene temperature ponavadi traja kakљno minuto.
6
PARNO LIKANJE
1. Odvijte in zravnajte elektri?ni kabel in vtika?.
2. Vodni rezervoar napolnite z vodo iz pipe. (Glej POLNJENJE
VODNEGA REZERVOARJA).
3. Vtika? naprave vtaknite v ustrezno vti?nico.
4. Zasliљali boste pisk, na LCD prikazovalniku se bodo za eno sekundo
prikazali vsi pokazatelji, nato pa se bo naprava ugasnila.
5. Pritisnite stikalo za vklop/izklop.
6. Zasliљali boste pisk, na LCD prikazovalniku pa se bosta prikazala
.
pokazatelja srednje ravni pare
in trde vode
bo utripala, parni kotel se bo za?el segrevati ali ohlajati.
7. Ikona
8. Gumb za nastavitev temperature obrnite v smeri urinega kazalca in izberite; ‘••’ (2 piki) ali ‘•••’
(3 pike) glede na priporo?eno temperaturo likanja, ozna?eno na etiketi posamezne tkanine.
9. Kontrolna lu?ka bo svetila dokler likalnik ne doseћe ћelene temperature.
10. S pritiskom na “+, -” LCD kontrolne gumbe izberite ћelen nivo pare: najviљji nivo pare, srednji nivo
pare in nizek nivo pare. Vsak pritisk na gumb bo pospremil pisk.
11. Pritisk parnega kotla bo postopoma narasel.
12. Ko bo parni kotel dosegel ћeleno ustrezno temperaturo, bo ikona
izginila iz LCD
prikazovalnika.
13. Kontrolna lu?ka bo ugasnila, ko bo likalnik dosegel ћeleno temperaturo.
14. Naprava je sedaj nared za uporabo.
15. Za likanje s paro pritisnite gumb za paro.
16. Gumb za nastavitev temperature obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca na oznako “Min”.
Likalnik ste tako ugasnili.
17. Pritisnite stikalo za vklop/izklop, podstavek za likalnik na parni posodi pa bo preklopil na »Stanje
pripravljenosti«. Zasliљali boste pisk.
18. Vtika? elektri?nega kabla potegnite iz vti?nice.
Ko se naprava popolnoma ohladi, jo shranite na varno mesto.
Za hrambo elektri?nega kabla.
NAVPI?NO LIKANJE S PARO
To funkcijo uporabljamo kadar ћelimo na paro zlikati zme?kano ob?utljivo
obla?ilo, ali npr. zavese v vise?em poloћaju.
Opomba:
Pare ne uporabljajte za likanje obla?il, ki se v tem ?asu nahajajo na osebah ali
hiљnih ћivalih, ker je temperatura pare zelo visoka.
Likalnik vedno drћite nekaj centimetrov vstran od ob?utljivih tkanin (sintetike,
svile, ћameta, ipd.), ker sicer lahko pride do poљkodb.
7
LIKANJE BREZ PARE
1. Odvijte in zravnajte elektri?ni kabel in vtika?.
2. Vtika? naprave vtaknite v ustrezno vti?nico.
3. Zasliљali boste pisk, na LCD prikazovalniku se bodo za eno sekundo prikazali vsi pokazatelji, nato
pa se bo naprava ugasnila.
4. Pritisnite stikalo za vklop/izklop.
5. Zasliљali boste pisk, na LCD prikazovalniku pa se bo pojavila ikona za srednji nivo pare
in
.
ikona za trdo vodo
6. Ikona
bo utripala, podstavek se bo za?el segrevati ali ohlajati.
7. Gumb za nastavitev temperature obrnite v smeri urinega kazalca in izberite; •’ (1 piko), ‘••’ (2 piki)
ali ‘•••’ (3 pike) glede na priporo?eno temperaturo likanja, ozna?eno na etiketi posamezne tkanine.
8. Kontrolna lu?ka bo svetila dokler likalnik ne doseћe ћelene temperature.
. Vsak pritisk na
9. S pritiskom na “-“ LCD kontrolni gumb izberite pokazatelj likanja brez pare
kontrolni gumb bo pospremil pisk.
10. ?e je parni kotel pod pritiskom, se bo na LCD prikazovalniku prikazal pokazatelj pritiska.
11. Kontrolna lu?ka bo ugasnila, ko bo likalnik dosegel ћeleno temperaturo.
12. Naprava je sedaj nared za uporabo.
13. Gumb za nastavitev temperature obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca na oznako “MIN”.
Likalnik ste tako ugasnili.
14. Pritisnite stikalo za vklop/izklop, podstavek za likalnik na parni posodi pa bo preklopil na »Stanje
pripravljenosti«. Zasliљali boste pisk.
15. Vtika? elektri?nega kabla potegnite iz vti?nice.
16. Ko se naprava popolnoma ohladi, jo shranite na varno mesto.
SAMODEJNI IZKLOP
Funkcija samodejnega izklopa se bo aktivirala, ?e vklopljen likalnik ne boste uporabljali
10 minut. Lu? LCD prikazovalnika se bo ugasnila, zasliљali boste pisk in utripala bo ikona
za pavzo. Ko se to zgodi, enkrat pritisnite na stikalo za vklop/izklop in naprava se bo
takoj ponovno vklju?ila. Po?akajte pribliћno minuto in pol, da se naprava segreje na
temperaturo, ki ste jo nastavili pred samodejnim izklopom.
SISTEM PREPRE?EVANJA NASTANKA VODNEGA KAMNA IN SIGNALNA
LU?KA
Aparat je opremljen z elektronskim sistemom nadzora trajanja kartuљe za vodni kamen. Vsebina kartuљe
pre?iљ?uje vodo in uravnava stalno in za?asno trdoto vode, ker vsebuje smole zoper nabiranja oblog
vodnega kamna. Kartuљo je potrebno ob?asno zamenjati, odvisno od trdote vode in pogostosti uporabe
likalnika. Kartuљo morate zamenjati ko indikator za vodni kamen za?ne utripati.
NASTAVITEV TRDOTE VODE
1.
2.
3.
4.
Odvijte in zravnajte elektri?ni kabel in vtika?.
Vtika? naprave vtaknite v ustrezno vti?nico.
Zasliљali boste pisk, na LCD prikazovalniku se bodo za eno sekundo prikazali vsi pokazatelji, nato
pa se bo naprava ugasnila.
Pritisnite stikalo za vklop/izklop.
8
5.
6.
7.
8.
9.
Na LCD prikazovalniku se bosta prikazala indikatorja za srednji nivo pare
in nivo trde vode
. Zasliљali boste pisk.
Ikona
bo pri?ela utripati, kar bo pomenilo, da se parni kotel segreva ali ohlaja za likanje s paro.
Enkrat pritisnite gumb za nastavitev trdote vode
. Ta ikona se bo prikazala na LCD
prikazovalniku in zasliљali boste pisk.
Izberite svojo nastavitev trdote vode s pritiskom na kontrolne gumbe na LCD prikazovalniku “-, +” :
mehka voda
, trda voda
ali zelo trda voda
.
Vsak pritisk na gumb bo pospremil pisk.
ZAMENJAVA KARTUЉE ZA VODNI KAMEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Utripa indikator za zamenjavo kartuљe za vodni kamen.
Rezervoar za paro naj ostane vklopljen.
Izvlecite rezervoar za vodo.
Izvlecite kartuљo za vodni kamen in jo zamenjajte z novo.
Po?akajte 20 sekund preden vstavite novo kartuљo za vodni kamen na svoje mesto.
Rezervoar za vodo namestite nazaj na svoje mesto.
Opomba:
Kartuљo za vodni kamen ne morete izvle?i preden ste odstranili rezervoar za vodo.
?e kartuљa za vodni kamen ni pravilno vstavljena, se aparat oglaљa z neprekinjenim zvokom ko
pritisnete gumb za paro.
?e zamenjate kartuљo za vodni kamen pri izklopljenem vznoћju (rezervoar za vodo), elektronski sistem
za vodni kamen ne bo prepoznal nove kartuљe.
Pomembno opozorilo:
Nikoli ne poskuљajte ponovno uporabiti porabljene kartuљe za vodni kamen. To lahko povzro?i poљkodbo
aparata in elektronskega sistema za vodni kamen.
ЉKROPLJENJE
To funkcijo lahko uporabite kadarkoli in ne vpliva na nobeno nastavitev.
1. Odstranite poklopec za љkropljenje.
2. Vodni rezervoar napolnite z vodo.
3. Vodni rezervoar pritrdite na svoje mesto.
4. Razprљilnik usmerite v tkanino. Pritisnite gumb za љkropljenje.
Pomembno: Gumb za љkropljenje boste morda morali ve?krat pritisniti, da bo razprљilnik za?el delovati.
9
SAMODEJNO ?IЉ?ENJE
Vaљa parna likalnik ima vgrajen sistem za samodejno ?iљ?enje, ki skrbi za to, da so odprtine za paro in
parna komora vedno o?iљ?eni od usedlin vodnega kamna in ostale mineralne nesnage. Priporo?amo, da
samodejno ?iљ?enje opravite vsaj enkrat mese?no. Postopek je naslednji:
1. Odvijte in izravnajte priklju?ni kabel in cev za dovod pare.
2. Napolnite rezervoar vode z vodo iz pipe (glej poglavje Nalivanje vode v rezervoar).
3. Aparat priklju?ite na omreћno napetost.
4. Postavite indikator pare na pozicijo Max.
5. Gumb za nastavitev temperature obrnite v poloћaj Min.
6. Aparat je pripravljen za samodejno ?iљ?enje.
7. Drћite aparat okoli 15 cm nad kuhinjskim koritom v poloћaju za likanje in pritisnite ter drћite gumb za
paro okoli 3 minute. Vsa usedlina bo izbrizgana skozi odprtine za paro, skupaj z umazano vodo.
8. Sedaj obrnite gumb za nastavitev temperature na likalniku v nasprotni smeri od urinih kazalcev v
poloћaj Max.
9. Potegnite likalnik ?ez starejљo vlaћno krpo, da boste o?istili spodnjo delovno ploљ?o.
10. Obrnite gumb za nastavitev temperature v poloћaj Min.
11. Izvlecite priklju?ni kabel iz stenske vti?nice.
12. Ko se aparat popolnoma ohladi, ga shranite na primerno mesto.
Odpravljanje teћav
To poglavje vsebuje povzetek najpogostejљih teћav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. ?e teћav s
temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na Gorenjev center za pomo? uporabnikom v svoji
drћavi.
TEЋAVA:
Aparat se ne segreje.
Ko novi likalni system
vklopim, se iz njega kadi.
Likalnik ne proizvaja pare.
Iz likalne ploљ?e uhajajo
vodne kapljice.
MOЋEN VZROK IN REЉITEV:
Morda je priљlo do teћave s povezavo. Preverite omreћni kabel, vtika? in
vti?nico.
Aparat ni vklopljen. Gumb za vklop/izklop nastavite na vklop.
Nastavljena temperatura je prenizka. Nastavite viљjo temperaturo.
Nekateri deli aparata so bili v tovarni rahlo namaљ?eni in lahko med
prvim segrevanjem oddajo nekaj dima. To je povsem normalno in pojav
kmalu izgine.
V zbiralniku za vodo ni dovolj vode. Napolnite zbiralnik za vodo.
Generator pare se ni dovolj segrel. Po?akajte pribliћno dve minuti.
Nastavljena temperatura likanja je prenizka za likanje s paro. Izberite
temperaturo 2 ali ve?.
Zbiralnik za vodo ni pravilno nameљ?en v generator pare. Zbiralnik za
vodo pravilno namestite v generator pare (“klik”).
?e je temperaturni regulator nastavljen na zelo visoko temperaturo, je
proizvedena para suha in komaj vidna. ?e je temperatura okolja
relativno visoka, je para љe manj vidna, in ?e temperaturo nastavite na
MAX, postane skoraj povsem nevidna. Temperaturni regulator
nastavite na niћjo temperaturo, na primer 2, da preverite, ali likalnik
proizvaja paro.
Ko za?nete likati s paro in z likanjem nadaljujete po prekinitvi, se para v
dovodni cevi ohladi in kondenzira v vodo. To povzro?i uhajanje vodnih
10
kapljic in likalne ploљ?e. To se v?asih zgodi, ko z likanjem za?nete ali
nadaljujete po prekinitvi. Likalnik drћite nad staro krpo in pritisnite
sproћilnik pare. Po?akajte, da iz likalne ploљ?e namesto vode za?ne
uhajati para.
Nastavljena temperatura je prenizka za likanje s paro. Nastavite
temperaturo 2 ali viљjo.
Po likanju s paro lahko na posameznih delih obla?ila nastanejo mokre
lise, katerih vzrok je para, ki je kondenzirala na likalni deski. Te mokre
lise likajte nekaj ?asa brez pare, da jih posuљite. ?e je spodnja stran
likalne deske mokra, jo obriљite s suho krpo. Mogo?e se je v cevi
kondenzirala para, ali je bila temperatura nastavljena pod 3 ali pa
aparat ni pripravljen za likanje s paro.
Iz likalne ploљ?e uhajajo
ne?isto?e in delci vodnega
kamna oziroma likalna
ploљ?a je umazana.
Aparat proizvaja zvok
?rpanja.
Voda uhaja iz generatorja
pare.
Aparat ob?asno odda glasen
zvok ?rpanja in klikanja.
Likalnika ne morem postaviti
na peto.
Aparat neprekinjeno piska.
Indikator posode za vodni
kamen utripa.
Ne?isto?e in kemikalije v vodi so se nabrale v parnih ventilih in/ali na
likalni ploљ?i. Likalno ploљ?o o?istite z vlaћno krpo.
Voda se ?rpa v grelnik v generatorju pare. To je normalno. ?e zvok
?rpanja ne poneha, aparat takoj izklopite in izklju?ite. Obrnite se na
Gorenjev pooblaљ?eni servisni center.
Posoda za vodni kamen se je prenapolnila med samodejnim
odstranjevanjem vodnega kamna. Posodo za vodni kamen po
samodejnem odstranjevanju vodnega kamna izpraznite. S tem
prepre?ite prenapolnjenost posode za vodni kamen ob naslednjem
samodejnem odstranjevanju vodnega kamna.
To se zgodi med samodejnim odstranjevanjem vodnega kamna. Voda
se iz zbiralnika ?rpa v generator pare in izlo?a v posodo za vodni
kamen.
Po?akajte nekaj minut, da aparat kon?a s samodejnim odstranjevanjem
vodnega kamna. Izpraznite posodo za vodni kamen in napolnite
zbiralnik za vodo. Samodejno odstranjevanje vodnega kamna je
normalen postopek, ki se samodejno izvaja v rednih intervalih.
Da bi izboljљali ergonomi?nost likalnika, je le-ta zasnovan tako, da ga
lahko odloћite samo vodoravno. Likalnik postavite vodoravno na
toplotno podlogo za postavitev likalnika. Podlogo lahko pustite na
generatorju pare ali postavite na likalno desko. Vro?ega likalnika ne
postavljajte neposredno
na likalno desko brez toplotne podloge za postavitev likalnika.
Zbiralnik za vodo se je izpraznil med samodejnim odstranjevanjem
vodnega kamna. Napolnite zbiralnik za vodo.
Samodejno odstranjevanje vodnega kamna je kon?ano. Izpraznite
posodo za vodni kamen. Pri tem aparata ne izklju?ite iz omreћja.
11
?IЉ?ENJE IN VZDRЋEVANJE
1.
2.
3.
4.
Izvlecite priklju?ni kabel iz stenske vti?nice.
Z vlaћno krpo ali mehkejљo gobico obriљite delovno ploљ?o in ohiљje aparata.
Ne uporabljajte ostrih ali grobih predmetov za strganje ostankov z delovne ploљ?e.
Aparata nikoli ne ?istite z grobimi ?istili, kisom, ali s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna.
Ta oprema je ozna?ena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni elektri?ni in
elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje
zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno elektri?no in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
Evropski Uniji.
OKOLJE
Aparata po preteku ћivljenjske dobe ne zavrzite skupaj z obi?ajnimi gospodinjskimi odpadki, temve? ga
odloћite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru teћav se obrnite na Gorenjev center za pomo? uporabnikom v vaљi drћavi
(telefonsko љtevilko najdete v mednarodnem garancijskem listu). ?e v vaљi drћavi takљnega centra ni, se
obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
Pridrћujemo si pravico do sprememb!
GORENJE
VAM ЋELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAЉEGA APARATA!
12
UPUTE ZA UPORABU
HR
VAЋNO
Iz sigurnosnih razloga, paћljivo pro?itajte ove upute prije prve uporabe aparata. Sa?uvajte ove upute za
daljnje potrebe.
Aparat je konstruiran za uporabu u ku?anstvu i s njim se smije raditi samo u skladu s ovim
uputama za uporabu.
Aparat razvija paru visoke temperature. S aparatom uvijek rukujte paћljivo i upozorite ostale korisnike na
potencijalnu opasnost.
ЉTO TREBA U?INITI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Provjerite odgovara li napon mreћe naveden na u?inskoj plo?ici lokalnoj elektri?noj mreћi.
Odmotajte i izravnajte mreћni kabel i kabel za napajanje prije uporabe.
Postavite aparat na krutu i miruju?u povrљinu..
Pripazite da mreћni kabel i kabel za napajanje ne dodirne plo?u gla?ala.
Utika? mreћnog kabela treba odspojiti od uti?nice prije punjenja spremnika za vodu.
Uvijek ?uvajte uloћak za mekљanje vode i njegova zrnca od djece..
?uvajte elektri?ne aparate izvan dosega djece ili nemo?nih osoba. Neka oni ne rabe aparate bez
nadzora.
8. Kod postavljanja gla?ala na njegov stalak, provjerite je li stabilna povrљina na koju ste postavili
stalak.
9. Ako je mreћni kabel oљte?en, a da se izbjegne opasnost, zamijeniti ga treba proizvo?a? ili njegov
ovlaљteni serviser ili odgovaraju?e osposobljena osoba.
10. Ispraznite spremnik za vodu nakon uporabe.
ЉTO NE TREBA U?INITI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ne dozvolite djeci da diraju aparat za vrijeme gla?anja.
Ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je priklju?en na elektri?nu mreћu.
Nemojte rabiti produћni kabel ako to nije dozvoljeno od strane nadleћne vlasti.
Gla?alo nemojte rabiti ako vam je palo, ako postoje vidljivi znakovi oљte?enja ili ako curi.
Nemojte dodavati parfimirane teku?ine, ocat ili druge kemikalije u spremnik vode jer moћete ozbiljno
oљtetiti aparat.
Nemojte uranjati aparat u vodu ili u bilo koju drugu teku?inu.
Nemojte rabiti aparat ako je oљte?en ili se ponaљa nenormalno.
Nemojte dirati stalak za odlaganje gla?ala za vrijeme ili neposredno nakon gla?anja. Vru? je!
Nemojte u svrhu spremanja omatati mreћni kabel ili kabel za napajanje oko gla?ala ili oko temeljne
konzole tako dugo dok se nisu potpuno ohladili.
Nemojte pokuљavati otvoriti ku?iљte ili demontirati bilo kakve dijelove aparata; unutra nema nikakvih
dijelova koji se mogu servisirati.
Otvor za punjenje ne smije se otvoriti za vrijeme uporabe. Postoje upute za sigurno punjenje
spremnika za vodu.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uklju?uju?i djecu) sa smanjenim fizi?kim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba
13
odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuљtenje ili ih uputila u koriљtenje aparata. Malu djecu
potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
10. Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na vanjski prekida? kojim
upravlja mjera? vremena ili sustav daljinskog upravljanja.
UPOZNAJTE SVOJ PARNI KOTAO
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
11 12 13 14
1. Ru?ka
2. Gumb za paru
3. Gumb za rasprљivanje
4. Gumb za podeљavanje temperature
5. Signalno svjetlo
6. Pokaziva? temperature
7. Podmeta? gla?ala
8. Spremnik za vodu
9. Spremnik vode
10. Otvor za ?uvanje mreћnog kabla
11. Prekida? za uklju?enje/isklju?enje (on/off)
12. Gumb za podeљavanje tvrdo?e vode
13. “-“ LCD kontrolni gumb
14. “+” LCD kontrolni gumb
15. LCD pokaziva?
LCD pokaziva?
A. Pokazatelj tvrdo?e vode
B. Uloћak za mekљanje vode
C. Pokazatelj temperature podmeta?a
D. Parni kotao 1~ 4 pokazatelj visine pritiska u kotlu
14
E. Pokazatelj funkcije samoisklju?enja
F. Pokazatelj ponovnog punjenja vode
G. Indikator mijenjanja uloљka za
mekљanje vode
H. Pokazatelj na?ina bez pare
NAPUTCI ZA GLA?ANJE
1. Sortirajte predmete koje ?ete gla?ati prema tipu materijala. To ?e smanjiti u?estalost namjeљtanja
temperature za razne vrste materijala.
2. Probajte gla?ati malu povrљinu s druge strane ili unutar predmeta ako niste sigurni u svezi s tipom
materijala. Zapo?nite s niskom temperaturom i postepeno ju pove?avajte.
3. Pri?ekajte 2 minute prije gla?anja tkanina osjetljivih na toplinu. Namjeљtanju temperature potrebno je
izvjesno vrijeme da dosegne potrebnu razinu, bez obzira bila ona viљa ili niћa.
4. Osjetljive materijale kao љto su svila, vuna, barљun, itd, najbolje je gla?ati preko krpe za gla?anje
kako bi se izbjegle sjajne oznake.
PRO?ITAJTE NALJEPNICE NA ODJE?I I SLIJEDITE PROIZVO?A?EVE UPUTE ZA GLA?ANJE
KOJE SU ?ESTO PRIKAZANE SIMBOLIMA SLI?NIM SLJEDE?IMA.
Namjeљtanje temperature
. Acetat
. Elastin
. Poliamid
. Polipropilen
. Cupro
. Poliester
. Protein
. Svila
. Triacetat
. Viskoza
. Vuna
. Pamuk
. Lan
NA?IN RADA
Aparat posjeduje visokotehnoloљku niskotla?nu parnu komoru koja se moћe zagrijati za kratko vrijeme.
Voda se pretvara u paru u komori i transportira u gla?alo kroz napojnu cijev kabela za napajanje i
mreћnog kabela.
KAKO UPOTRIJEBITI DRЋA? NAPOJNOG KABELA
1. Odmotajte i izravnajte napojni kabel.
1. Instalirajte drћa?.
2. Namjestite napojni kabel na kuku drћa?a.
skica A
15
PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU
Ure?aj ima ugra?en elektronski sustav koji nadzire koli?inu vode u spremniku. Kad je koli?ina vode niћa
od traћene, ?uti ?ete pisak, a na pokaziva?u ?e se pojaviti ikona
tako dugo dok ga ponovo ne
napunite vodom.
1. Utika? mreћnog kabla isklju?ite iz uti?nice.
2. Pritisnite gumb pomo?u kojeg se spremnik za vodu odstranjuje iz aparata i povucite spremnik za
vodu iz aparata.
3. Odstranite poklopac iz otvora za vodu.
4. Vodu napunite kroz otvor za vodu do najve?e dozvoljene koli?ine ozna?ene uz spremnik za vodu.
5. Zatvorite otvor za vodu.
6. Spremnik za vodu opet pri?vrstite na njegovo mjesto.
KAD GLA?ATE PRVI PUTA…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Uklonite s gla?ala i ku?iљta sve eventualne zaљtitne folije i naljepnice.
Odmotajte i izravnajte mreћni kabel i utika?.
Spremnik za vodu napunite vodom iz pipe. (Gledaj PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU).
Utika? aparata utaknite u odgovaraju?u uti?nicu.
?uti ?ete zvu?ni signal, na LCD pokaziva?u ?e se na sekundu prikazati svi pokazatelji, a zatim ?e se
ure?aj ugasiti.
Pritisnite prekida? za uklju?enje/isklju?enje.
?uti ?ete zvu?ni signal, a na LCD prikaziva?u ?e se pojaviti ikona za srednji nivo pare
i ikona
za tvrdu vodu
.
Ikona
?e po?eti treptati љto zna?i da se parni kotao grije ili hladi za gla?anje pomo?u pare.
Pritiskom na “+” LCD kontrolni gumb izaberite najve?i nivo pare
. ?uti ?ete zvu?ni signal.
Gumb za podeљavanje temperature okrenite u pravcu kazaljke na satu i gla?alo podesite na najviљu
temperaturu gla?ala (MAX). Zasvijetliti ?e kontrolno svjetlo.
Pritisak parnoga kotla postupno ?e narasti.
Ikona
?e nestati s pokaziva?a kad ?e parni kotao dosti?i primjereno visoku temperaturu.
Kad gla?alo dostigne ћeljenu temperaturu, kontrolno svijetlo se ugasi.
Sada je aparat spreman za uporabu.
Ako ћelite o?istiti sistem za pogon pare, na jednu minutu pritisnite gumb za paru.
Prvi puta gla?ajte neљto ?ega vam nije љteta, n. p. r. stari ru?nik.
Vaћno:
1. Para ne?e izlaziti, dok parni kotao ne postigne ћeljenu temperaturu.
2. Zagrijavanje do ћeljene temperature obi?no traje koju minutu.
16
GLA?ANJE POMO?U PARE
1. Odmotajte i izravnajte mreћni kabel i utika?. .
2. Spremnik za vodu napunite vodom iz pipe. (Gledaj PUNJENJE
SPREMNIKA ZA VODU).
3. Utika? aparata umetnite u odgovaraju?u uti?nicu.
4. ?uti ?ete zvu?ni signal, na LCD pokaziva?u ?e se na jednu sekundu
prikazati svi pokazatelji, a zatim ?e se aparat ugasiti.
5. Pritisnite prekida? za uklju?enje/isklju?enje.
6. ?uti ?ete zvu?ni signal, a na LCD pokaziva?u prikazati ?e se
.
pokazatelji srednjeg nivoa pare
i tvrde vode
?e treptati, parni kotao ?e se po?eti zagrijavati ili hladiti.
7. Ikona
8. Gumb za podeљavanje temperature okrenite u smjeru kazaljke na satu i izaberite; ‘••’ (2 to?ke) ili
‘•••’ (3 to?ke) ovisno o preporu?enoj temperaturi gla?anja, ozna?enoj na etiketi pojedine tkanine.
9. Signalno svjetlo ?e svijetliti dok gla?alo ne dostigne ћeljenu temperaturu.
10. Pritiskom na “+, -” LCD kontrolne gumbe izaberite ћeljenu razinu pare: najviљa razina pare, srednja
razina pare i niska razina pare. Svaki pritisak na gumb prati zvu?ni signal.
11. Pritisak parnog kotla postepeno ?e rasti.
12. Kad parni kotao postigne ћeljenu odgovaraju?u temperaturu, ikona
?e nestati iz LCD
pokaziva?a.
13. Signalno svjetlo ?e ugasiti, kad ?e gla?alo posti?i ћeljenu temperaturu.
14. Aparat je spreman za uporabu.
15. Za gla?anje pomo?u pare pritisnite gumb za paru.
16. Gumb za podeљavanje temperature okrenite u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu na
oznaku “Min”. Tako ste gla?alo ugasili.
17. Pritisnite prekida? za uklju?enje/isklju?enje, a podmeta? za gla?alo na parnoj posudi ?e preklopiti na
»Stanje spremnosti«. ?uti ?ete zvu?ni signal.
18. Utika? mreћnog kabla isklju?ite iz uti?nice.
Kad se aparat potpuno ohladi, spremite ga na sigurno mjesto.
OKOMITO PARENJE
Ova funkcija daje paru kojom se uklanjaju nabori na osjetljivoj odje?i koja visi ,
na objeљenim zavjesama ili drugim materijalima.
Napomena:
Nemojte pariti bilo kakvu odje?u ili tkaninu dok ju nose ljudi ili ku?ni ljubimci.
Temperatura pare je vrlo visoka.
Odrћajajte nekoliko centimetara razmaka od osjetljivih materijala (sintetike,
svile, barљuna, itd.) kako se materijal ne bi oљtetio.
17
GLA?ANJE BEZ PARE
1. Odmotajte i izravnajte mreћni kabel i utika?.
2. Utika? aparata utaknite u odgovaraju?u uti?nicu.
3. ?uti ?ete zvu?ni signal, na LCD pokaziva?u ?e se na jednu sekundu prikazati svi pokazatelji, a zatim
?e se aparat ugasiti.
4. Pritisnite prekida? za uklju?enje/isklju?enje.
5. ?uti ?ete zvu?ni signal, a na LCD pokaziva?u ?e se pojaviti ikona za srednju razinu pare
i
.
ikona za tvrdu vodu
6. Ikona
?e treptati, podloћak ?e se po?eti grijati ili hladiti.
7. Gumb za podeљavanje temperature okrenite u smjeru kazaljke na satu i izaberite; •’ (1 to?ku), ‘••’
(2 to?ke) ili ‘•••’ (3 to?ke) ovisno o preporu?enoj temperaturi gla?anja, ozna?enoj na etiketi pojedine
tkanine
8. Signalno svjetlo ?e svijetliti dok gla?alo ne dostigne ћeljenu temperaturu.
. Svaki pritisak na
9. Pritiskom na “-“ LCD kontrolni gumb izaberite pokazatelj gla?anja bez pare
kontrolni gumb prati zvu?ni signal.
10. Ako je parni kotao pod pritiskom, na LCD pokaziva?u ?e se prikazati pokazatelj pritiska.
11. Signalno svjetlo ?e se ugasiti, kad gla?alo dostigne ћeljenu temperaturu.
12. Aparat je spreman za uporabu.
13. Gumb za podeљavanje temperature okrenite u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu na
oznaku “MIN”. Tako ste gla?alo ugasili.
14. Pritisnite prekida? za uklju?enje/isklju?enje, a podmeta? za gla?alo na parnoj posudi ?e preklopiti na
»Stanje spremnosti«. ?uti ?ete zvu?ni signal.
15. Utika? mreћnog kabla isklju?ite iz uti?nice.
16. Kad se aparat potpuno ohladi, pospremite ga na sigurno mjesto.
SAMOISKLJU?ENJE
Funkcija samoisklju?enja aktivirati ?e se ako uklju?eno gla?alo ne?ete upotrebljavati 10
minuta. Svjetlo LCD pokaziva?a ?e ugasiti, ?uti ?ete zvu?ni signal i treptati ?e ikona za
pauzu. Kad se to desi, jednom pritisnite na prekida? za uklju?enje/isklju?enje i aparat ?e
se odmah ponovo uklju?iti. Sa?ekajte pribliћno minutu i pola da se aparat ugrije na
temperaturu koju ste podesili prije samoisklju?enja.
SUSTAV ZA MEKЉANJE VODE I SUSTAV UZBUNJIVANJA
Aparat posjeduje elektronski sustav koji nadzire stanje uloљka za mekљanje vode.
Uloћak za mekљanje vode ?e pro?iљ?avati vodu i i iz nje uklanjati trajnu i privremenu tvrdo?u. U uloљku se
nalaze smole za omekљavanje vode. Zavisno o tvrdo?i vode i stvarnoj uporabi, uloћak treba zamijeniti od
vremena do vremena. Kada trep?e indikator “promijeni uloћak” , trebate zamijeniti uloћak.
PODEЉAVANJE TVRDO?E VODE
1. Odmotajte i izravnajte mreћni kabel i utika?.
2. Utika? aparata utaknite u odgovaraju?u uti?nicu.
3. ?uti ?ete zvu?ni signal, na LCD pokaziva?u ?e se na jednu sekundu prikazati svi pokazatelji, a zatim
?e se aparat ugasiti.
4. Pritisnite prekida? za uklju?enje/isklju?enje.
18
5. Na LCD pokaziva?u ?e se prikazati indikatori za srednju ja?inu pare
i razinu tvrde vode
. ?uti ?ete zvu?ni signal.
6. Ikona
?e po?eti treptati, љto zna?i da se parni kotao zagrijava ili hladi za gla?anje pomo?u pare.
7. Jedanput pritisnite gumb za podeљavanje tvrdo?e vode
. Ta ikona ?e se prikazati na LCD
pokaziva?u i ?uti ?ete zvu?ni signal.
,
8. Izaberite tvrdo?u vode pritiskom na kontrolne gumbe na LCD pokaziva?u “-, +” : meka voda
tvrda voda
ili jako tvrda voda
.
9. Svaki pritisak na gumb prati zvu?ni signal.
ZAMJENA ULOЉKA ZA MEKЉANJE VODE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indikator “promijeni uloћak” trep?e.
Neka generator pare ostane uklju?en (ON).
Odvojite spremnik za vodu.
Izvucite spremnik uloљka za mekљanje vode i zamijenite ga za novi.
Nakon koraka br. 4 pri?ekajte 20 sekunda i umetnite u aparat spremnik uloљka za mekљanje vode.
Ponovno ugradite spremnik za vodu.
Napomene:
Uloћak za mekљanje vode se ne moћe ukloniti prije nego li se izvu?e spremnik za vodu.
Ako uloћak za mekљanje vode nije dobro ugra?en, ?ut ?e se stalni bip-zvuk kada se pritisne tipka za
paru.
Ako se uloћak za mekљanje vode mijenja kada je aparat isklju?en (na?in OFF), elektronski sustav za
mekљanje vode ne ?e prepoznati da je uloћak promijenjen.
Vaћno:
Nemojte pokuљavati upotrebljavati istroљeni uloћak za mekљanje vode. To ?e oљtetiti aparat i elektronski
sustav.
Nemojte ostavljati spremnik uloљka za mekљanje vode praznim. To ?e oљtetiti aparat i elektronski
sustav.
RASPRЉIVANJE
Ovu funkciju moћete upotrijebiti bilo kada i ne utje?e na podeљavanje.
1. Odstranite poklopac za rasprљivanje.
2. Spremnik za vodu napunite vodom.
3. Spremnik za vodu pri?vrstite na svoje mjesto.
4. Rasprљiva? usmjerite u tkaninu. Pritisnite gumb za rasprљivanje.
Vaћno: Gumb za rasprљivanje ?ete moћda morati viљe puta pritisnuti, da bi rasprљiva? zapo?eo djelovati.
19
SAMO?IЉ?ENJE
Vaљ generator pare ima ugra?en sustav ?iљ?enja konstruiran da odrћava parne otvore i parnu komoru
?istima od tekstilnih dla?ica i slobodnog mineralnog materijala. Preporu?a se jednom mjese?no izvesti
sljede?i postupak:
1. Odmotajte i izravnajte mreћni kabel i kabel za napajanje.
2. Napunite spremnik za vodu vodom iz pipe (vidi kako se puni voda).
3. Priklju?ite aparat na odgovaraju?u uti?nicu elektri?ne mreћe.
4. Postavite indikatore “razina pare” u poloћaj MAX.
5. Postavite bira? temperature na gla?alu u poloћaj MIN.
6. Aparat je spreman za samo?iљ?enje.
7. Drћite gla?alo oko 150 mm iznad umivaonika u poloћaju za gla?anje, pritisnite i drћite tipku za paru
oko 3 minute. Slobodni materijal ?e izlaziti kroz rupe za paru na gla?alu zajedno s vodom.
8. Okrenite bira? temperature na gla?alu u smjeru suprotnom kazaljci na satu na “Max”.
9. Gla?ajte kroz ovlaћenu krpu kako biste uklonili nakupine s donje plo?e gla?ala.
10. Okrenite bira? temperature u poloћaj “min”.
11. Odspojite mreћni kabel iz uti?nice elektri?ne mreћe.
12. Kada se aparat ohladi, spremite ga na sigurno mjesto.
Rjeљavanje problema
U ovom poglavlju opisani su naj?eљ?i problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom koriљtenja
aparata. Ako problem ne moћete rijeљiti uz dolje navedene informacije, obratite se centru za
korisni?ku podrљku tvrtke Gorenje u svojoj drћavi.
Teћava:
Aparat se ne zagrijava.
Mogu?i uzrok i rjeљenje:
Problem je u priklju?ivanju. Provjerite kabel za napajanje, utika? i zidnu
uti?nicu.
Aparat nije uklju?en. Gumb za uklju?ivanje/isklju?ivanje postavite na “on”
(uklju?eno).
Postavljena temperatura je preniska. Postavite viљu temperaturu.
Iz novog sustava za
gla?anje izlazi dim kada
ga uklju?im.
Neki dijelovi gla?ala su malo podmazani u tvornici i zbog toga malo dime
prilikom zagrijavanja. To je potpuno normalno i ubrzo ?e prestati.
Aparat ne proizvodi paru.
U spremniku za vodu nema dovoljno vode. Napunite spremnik za vodu.
Generator pare nije se dovoljno zagrijao. Pri?ekajte oko 2 minute.
Postavljena temperatura gla?anja preniska je za gla?anje s parom.
Odaberite temperaturu od 2 ili viљu.
Spremnik za vodu nije pravilno postavljen u generator pare. Spremnik za
vodu pravilno postavite u generator pare (“klik”).
Ako se postavi previsoka temperatura, para koja se stvara suha je i
jedva vidljiva. Joљ je manje vidljiva ako je okolna temperatura relativno
visoka, a potpuno je nevidljiva kada je temperatura postavljena na
“MAX”. Gumb za podeљavanje temperature postavite na niћu
temperaturu, npr. 2 kako biste provjerili proizvodi li gla?alo paru.
Postupak Auto Anti calc je aktiviran. Pri?ekajte pribliћno 4 minute da se
aparat pripremi za gla?anje s parom.
20
Iz povrљine za gla?anje
kapa voda.
Kada zapo?nete gla?anje s parom i kada nastavite gla?ati s parom
nakon kratkog prekida, para koja se zadrћala u crijevu za dovod
ohla?ena je i kondenzirana. To uzrokuje kapanje vode iz povrљine za
gla?anje. To se ponekad zna dogoditi kada po?nete gla?ati ili kada
nastavite gla?ati nakon kratkog prekida. Drћite gla?alo iznad stare krpe i
pritisnite gumb za paru.Pri?ekajte dok iz povrљine za gla?anje ne po?ne
izlaziti para umjesto vode. Postavljena temperatura je preniska za
gla?anje s parom. Postavite temperaturu od 2 ili viљu.
Vlaћne mrlje koje se pojavljuju na odje?i nakon љto ste neko vrijeme
gla?ali s parom mogu biti rezultat kondenziranja pare na dasci. Izgla?ajte
vlaћne to?ke bez pare kako biste ih osuљili. Ako je donja strana daske
vlaћna, obriљite je suhom krpom.
Para se moћda kondenzirala u crijevu, moћda je temperatura
postavljena ispod 3 ili aparat moћda nije spreman za gla?anje s parom.
Komadi?i kamenca i
prljavљtine ispadaju iz
povrљine za gla?anje ili
je povrљina za gla?anje
prljava.
Ne?isto?e ili kemikalije u vodi nakupile su se otvorima za paru i/ili na
povrљini za gla?anje. O?istite povrљinu za gla?anje vlaћnom krpom.
Aparat proizvodi zvuk
pumpanja.
Iz generatora pare curi
voda.
Aparat ponekad
proizvodi glasan zvuk
pumpanja i љkljocanja.
Ne mogu postaviti
gla?alo u uspravan
poloћaj.
Aparat stalno ispuљta
zvu?ne signale.
Indikator spremnika
Anti calc treperi.
Voda se potiskuje u grija? unutar generatora pare. To je normalno.
Me?utim, ako zvuk pumpanja ne prestane, odmah isklju?ite aparat i
iskop?ajte ga. Obratite se ovlaљtenom servisnom centru tvrtke Gorenje.
Voda u spremniku Anti Calc prelila se tijekom postupka Auto Anti Calc.
Spremnik Anti Calc obavezno ispraznite poslije postupka Anti Calc. Time
se sprje?ava prelijevanje vode iz spremnika Anti Calc
prilikom sljede?eg postupka Auto Anti Calc.
To se doga?a prilikom postupka Auto Anti Calc. Voda se potiskuje iz
spremnika za vodu u generator pare, a zatim se ispuљta u spremnik Anti
Calc. Pri?ekajte nekoliko minuta da aparat zavrљi postupak Auto Anti
Calc. Ispraznite spremnik Anti Calc i zatim napunite spremnik za vodu.
Auto Anti Calc je uobi?ajen postupak koji se automatski izvrљava u
redovnim intervalima.
Aparat je ergonomski dizajniran tako da se gla?alo moћe odloћiti samo u
vodoravnom poloћaju. Gla?alo poloћite vodoravno na podloћak otporan
na toplinu. Podloћak moћete staviti na generator pare ili dasku za
gla?anje.
Vru?e gla?alo nemojte stavljati izravno na dasku za gla?anje, tj. bez
podloљka otpornog na toplinu.
Spremnik za vodu se ispraznio prilikom postupka Auto Anti Calc.
Napunite spremnik za vodu.
Postupak Auto Anti Calc je zavrљio. Ispraznite spremnik Anti Calc.
Nemojte iskop?avati aparat dok to radite.
21
?IЉ?ENJE I ODRЋAVANJE
1. Odspojite mreћni kabel iz uti?nice elektri?ne mreћe.
2. Upotrijebite navlaћenu krpu ili neko sredstvo za ?iљ?enje bez abraziva za uklanjanje nakupina s
donje plo?e ili ku?iљta.
3. Nikada nemoje upotrijebiti grube predmete za uklanjanje nakupina s donje plo?e.
4. Nikada nemojte upotrijebiti bilo kakva abrazivna sredstva, ocat ili sredstva za skidanje kamenca za
?iљ?enje gla?ala.
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaћi ozna?uje, da se s tim proizvodom ne smije
postupiti kao s otpadom iz doma?instva. Umjesto toga treba biti uru?en prikladnim sabirnim
to?kama za recikliranje elektroni?kih i elektri?kih aparata. Ispravnim odvoћenjem ovog
proizvoda sprije?it ?ete potencijalne negativne posljedice na okoliљ i zdravlje ljudi, koje bi ina?e mogli
ugroziti neodgovaraju?im rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaљ lokalni gradski ured, uslugu za odvoћenje otpada iz
doma?instva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru Gorenja za pomo? korisnicima u vaљoj drћavi
(telefonski broj na?i ?ete u me?unarodnom garancijskom listu). Ako u vaљoj drћavi nema takvog centra,
obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male ku?anske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
Pridrћavamo pravo do promjena!
GORENJE
VAM ЋELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAЉIM APARATOM!
22
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SRB-MNE
VAЋNO
Iz bezbednosnih razloga, pre prvog koriљ?enja aparata paћljivo pro?itajte i prou?ite uputstva za
upotrebu. Tako?e ih sa?uvajte za kasniju upotrebu.
Aparat je namenjen isklju?ivo za doma?u upotrebu i sme da se koristi samo u skladu s ovim
uputstvima.
Aparat proizvodi vrelu paru. Uvek rukujte aparatom veoma paћljivo, te upozorite ostale korisnike na
mogu?e opasnosti.
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA – ЉTA MORATE DA URADITE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Proverite dali napon, naveden na natpisnoj tablici odgovara naponu vaљe ku?ne instalacije.
Pre po?etka koriљ?enja odmotajte i izravnajte priklju?ni kabel za struju i za dovod pare.
Aparat postavite na tvrdu stabilnu podlogu.
Peglanje mora uvek da se vrљi na ?vrstoj i ravnoj podlozi.
Pazite, da priklju?ni kabel za struju i za dovod pare ne dodiruju vru?u radnu plo?u.
Izvucite utika? priklju?nog kabela iz doze pre po?etka punjenja vode u spremiљte.
Drћite kutiju protiv kamenca i zrnca izvan domaљaja dece.
Drћite sve elektri?ne aparate izvan domaљaja dece ili bolesnih lica. Ne dozvolite im koriљ?enje
aparata bez nadzora.
9. Pre no љto postavite peglu na postolje, proverite dali je povrљina, na kojoj stoji postolje, stabilna.
10. Ako je priklju?ni kabel oљte?en, mora ga zameniti proizvo?a?, njegov ovlaљ?eni serviser, ili neko
drugo osposobljeno lice, da bi se izbegao rizik povreda.
11. Nakon upotrebe ispraznite rezervoar s vodom.
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA – ЉTA SE NE SME:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ne dozvolite deci da dodiruju aparat u toku peglanja.
Ne ostavljajte aparat bez nadzora dok je uklju?en u struju.
Ne upotrebljavajte produћne kablove, koje nije odobrila ovlaљ?ena ustanova.
Peglu ne smete koristiti ako vam je ispala, ako su na njoj vidljivi znaci oљte?enja, ili ako je ku?iљte
napuklo.
U rezervoar ne sipajte miriљljave te?nosti, ocat, niti bilo kakve druge kemikalije, jer mogu ozbiljno da
oљtete aparat.
Aparat ne uranjajte i vodu ili bilo koju drugu te?nost.
Ne upotrebljavajte aparat, ako je oљte?en ili ako nepravilno funkcioniљe.
Ne dodirujte oslonac pegle u toku ili netom nakon peglanja, jer je veoma vru?!
Priklju?ni kabel za struju i za dovod pare ne omotavajte oko pegle ili podnoћja da bi ga spremili
nakon peglanja, sve dok se aparat potpuno ne ohladi.
Ne pokuљavajte otvoriti ku?iљte aparata niti demontirati bilo kakve delove, jer aparat nema
upotrebljivih delova.
Ne otvarajte poklopac za sipanje vode u toku upotrebe aparata. Postupajte u skladu s uputstvima za
bezbedno sipanje vode u rezervoar vode.
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uklju?uju?i i decu) sa smanjenim fizi?kim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na
23
osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
13. Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat nikada ne priklju?ujte na spoljni prekida? kontrolisan
tajmerom niti na sistem sa daljinskom kontrolom.
UPOZNAJTE SVOJ PARNI KOTAO
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
11 12 13 14
1. Ru?ka
2. Dugme za paru
3. Dugme za vlaћenje
4. Dugme za podeљavanje temperature
5. Kontrolna lampica
6. Displej temperature
7. Postolje za peglu
8. Poklopac otvora za vodu
9. Rezervoar za vodu
10. Otvor za ?uvanje elektri?nog kabla
11. Prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje (on/off)
12. Dugme za podeљavanje tvrdo?e vode
13. “-“ LCD kontrolno dugme
14. “+” LCD kontrolno dugme
15. LCD displej
LCD displej
A. Indikator tvrdo?e vode
B. Kutija protiv kamenca
C. Indikator temperature postolja
D. Parni kotao 1~ 4 pokazatelj visine pritiska u kotlu
24
E. Indikator funkcije automatskog isklju?ivanja
F. Indikator ponovnog punjenja vode
G. Zameni kutiju za kamenac
H. Indikator opcije ,,bez pare’’
SAVETI ZA PEGLANJE
1. Svrstajte veљ za peglanje prema vrsti tkanine. Time ?ete izbe?i potrebu u?estale promene
temperature za pojedine vrste tkanine.
2. Ako niste uvereni u vrstu tkanine koju ?ete da ispeglate, napravite pokus negde na manjem uzorku
ili na obrnutoj strani, gde ?e biti manje upadljivo. Po?nite s niћom temperaturom, pa je postepeno
pove?avajte.
3. Pre peglanja љtofa, osetljivog na temperaturu, pri?ekajte dva minuta, poљto regulacija temperature
zahteva izvesno vreme da postigne podeљeni nivo, bez obzira dali se radi o pove?anju ili smanjenju.
4. Osetljive tkanine, kao љto je svila, vuna, velur, i sli?no, najbolje ?e se peglati preko krpe za peglanje,
jer ?ete time izbe?i da tkanina dobije nepotreban sjaj.
PRO?ITAJTE NALEPNICE NA ODE?I I SLEDITE UPUTE PROIZVO?A?A, KOJE SU ?ESTO U
OBLIKU SIMBOLA, KAO ЉTO PRIKAZUJE DONJA ILUSTRACIJA.
Regulisanje dugmeta za temperaturu
. Acetat
. Elastan
. Poliamid
. Polipropilen
. Kupro
. Poliester
. Protein
. Svila
. Triacetat
. Viskoza
. Vuna
. Pamuk
. Sukno
RUKOVANJE APARATOM
Aparat je opremljen savremenom visoko tehnoloљkom komorom za proizvodnju niskotla?ne pare, koja
se ugreje u kratkom vremenu. Voda se zagreva i pretvara u paru, koja se zatim odvodi do pegle po
dovodnoj cevi.
KORIЉ?ENJE NOSA?A KABELA
3. Odmotajte i izravnajte priklju?ni kabel;
4. Namestite nosa? kabela kao љto prikazuje slika;
5. Kabel obesite na kuku kao љto prikazuje slika
25
PUNJENJE REZERVOARA ZA VODU
Aparat ima ugra?en elektronski sistem, koji kontroliљe koli?inu vode u rezervoaru. Kada je koli?ina vode
niћa od zahtevane, ?u?ete pisak, a na displeju ?e se pojaviti ikona
toliko dugo dok ponovo ne
napunite vodu.
1. Utika? elektri?nog kabla izvucite iz uti?nice.
2. Pritisnite dugme, kojim se odvaja rezervoar za vodu i izvadite rezervoar za vodu iz aparata.
3. Skinite poklopac otvora za vodu.
4. Vodu napunite kroz otvor za vodu do najve?e dozvoljene koli?ine, koja je ozna?ena sa strane
rezervoara za vodu.
5. Zatvorite otvor za vodu.
6. Rezervoar za vodu vratite na svoje mesto.
KAD PEGLATE PRVI PUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Odstranite sve zaљtitne folije i etikete sa plo?e za peglanje i ku?iљta.
Odmotajte i izravnajte elektri?ni kabl i utika?.
Rezervoar za vodu napunite vodom iz ?esme. (Vidi PUNJENJE REZERVOARA ZA VODU).
Utika? aparata uklju?ite u odgovaraju?u uti?nicu.
?u?ete pisak, a na LCD displeju ?e se u jednoj sekundi prikazati svi indikatori, a zatim ?e se aparat
ugasiti.
Pritisnite prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje.
?u?ete pisak, a na LCD displeju ?e se pojaviti ikona za srednji nivo pare
i ikona za tvrdo?u
.
vode
Ikona
?e po?eti da treperi, љto zna?i da se parni kotao greje ili hladi za peglanje sa parom.
Pritiskom na “+” LCD kontrolno dugme izaberite najve?i nivo pare
. ?u?ete pisak.
Dugme za podeљavanje temperature okrenite u smeru kazaljke na satu i peglu podesite na najviљu
temperaturu peglanja (MAX). Zasvetle?e kontrolna lampica.
Pritisak parnog kotla ?e postepeno porasti.
Ikona
?e nestati sa displeja kad parni kotao dostigne odgovaraju?u visoku temperaturu.
Kontrolna lampica se ugasi kad pegla dostigne ћeljenu temperaturu.
Aparat je sada spreman za koriљ?enje.
Ako ћelite da o?istite sistem za pogon pare, jedan minut drћite pritisnuto dugme za paru.
Prvi put peglajte neљto љto vam nije vaћno, npr. stari peљkir.
Vaћno:
1. Para ne?e izlaziti dok parni kotao ne dostigne ћeljenu temperaturu.
2. Zagrevanje do ћeljene temperature obi?no traje nekoliko minuta.
26
PEGLANJE SA PAROM
1. Odmotajte i izravnajte elektri?ni kabl i utika?.
2. Rezervoar za vodu napunite vodom iz ?esme. (Vidi PUNJENJE
REZERVOARA ZA VODU).
3. Utika? aparata uklju?ite u odgovaraju?u uti?nicu.
4. ?u?ete pisak, a na LCD displeju ?e se u jednoj sekundi prikazati svi
indikatori, a zatim ?e se aparat ugasiti.
5. Pritisnite prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje.
6. ?u?ete pisak, a na LCD displeju ?e se pojaviti ikona za srednji nivo
.
pare
i ikona za tvrdo?u vode
?e po?eti da treperi, љto zna?i da se parni kotao greje ili hladi.
7. Ikona
8. Dugme za podeљavanje temperature okrenite u smeru kazaljke na satu i izaberite; ‘••’ (2 ta?ke) ili
‘•••’ (3 ta?ke) u odnosu na preporu?enu temperaturu peglanje ozna?enu na etiketi tkanine.
9. Kontrolna lampica ?e svetleti dok pegla ne dostigne ћeljenu temperaturu.
10. Pritiskom na “+, -” LCD kontrolnu dugmad izaberite ћeljeni nivo pare: najviљi nivo pare, srednji nivo
pare i nizak nivo pare. Svaki pritisak na dugme bi?e propra?en piskom.
11. Pritisak parnog kotla ?e postepeno porasti.
12. Kada parni kotao dostigne ћeljenu odgovaraju?u temperaturu, ikona
?e nestati sa LCD
displeja.
13. Kontrolna lampica se ugasi kad pegla dostigne ћeljenu temperaturu.
14. Aparat je sada spreman za koriљ?enje.
15. Za peglanje sa parom pritisnite dugme za paru.
16. Dugme za podeљavanje temperature okrenite u suprotnom smeru od kazaljke na satu na
oznaku ,,Min”. Peglu ste na taj na?in ugasili.
17. Pritisnite prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje, postolje za peglu na parnoj posudi ?e prebaciti na
„Stanje spremnosti“. ?u?ete pisak.
18. Utika? elektri?nog kabla izvucite iz uti?nice.
Kada se aparat potpuno ohladi, sklonite ga na bezbedno mesto.
VERTIKALNO PEGLANJE PAROM
Ovu funkciju koristimo, kad ћelimo parom ispeglati zguћvanu osetljivu ode?u
ili npr. zavese u vise?em poloћaju.
Napomena:
Paru ne koristite za peglanje ode?e kad je lice ili vaљ ku?ni ljubimac nosi, jer je
temperatura pare veoma visoka.
Peglu uvek drћite nekoliko santimetara podalje od osetljivih tkanina (sintetike,
svile, barљun, i sl.), ina?e moћe da do?e do oљte?enja.
27
PEGLANJE BEZ PARE
1. Odmotajte i izravnajte elektri?ni kabl i utika?.
2. Utika? aparata uklju?ite u odgovaraju?u uti?nicu.
3. ?u?ete pisak, na LCD displeju ?e se u jednoj sekundi prikazati svi indikatori, a zatim ?e se aparat
ugasiti.
4. Pritisnite prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje.
5. ?u?ete pisak, a na LCD displeju ?e se pojaviti ikona za srednji nivo pare
i ikona za tvrdo?u
.
vode
6. Ikona
?e po?eti da treperi, postolje ?e po?eti da se greje ili hladi.
7. Dugme za podeљavanje temperature okrenite u smeru kazaljke na satu i izaberite; •’ (1 ta?ka),
‘••’ (2 ta?ke) ili ‘•••’ (3 ta?ke) u odnosu na preporu?enu temperaturu peglanja ozna?enu na etiketi
tkanine.
8. Kontrolna lampica ?e svetleti dok pegla ne dostigne ћeljenu temperaturu.
. Svaki pritisak na
9. Pritiskom na “-“ LCD kontrolno dugme izaberite indikator peglanja bez pare
kontrolno dugme ?e pratiti pisak.
10. Ako je parni kotao pod pritiskom, na LCD displeju ?e se pokazati indikator pritiska.
11. Kontrolna lampica se ugasi kad pegla dostigne ћeljenu temperaturu.
12. Aparat je sada spreman za koriљ?enje.
13. Dugme za podeљavanje temperature okrenite u suprotnu smeru od kazaljke na satu na
oznaku ,,MIN”. Peglu ste na taj na?in ugasili.
14. Pritisnite prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje, postolje za peglu na parnoj posudi ?e prebaciti na
„Stanje spremnosti“. ?u?ete pisak.
15. Utika? elektri?nog kabla izvucite iz uti?nice.
16. Kada se aparat potpuno ohladi, sklonite ga na bezbedno mesto.
AUTOMATSKO ISKLJU?IVANJE
Funkcija automatskog isklju?ivanja ?e se aktivirati ako uklju?enu peglu ne budete koristili
10 minuta. Lampica LCD displeja ?e se ugasiti, ?u?ete pisak i trepta?e ikona za pauzu.
Kada se to dogodi, jednom pritisnite prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje i aparat ?e se
ponovo uklju?iti. Sa?ekajte pribliћno minut i po da se aparat ugreje do temperature koju
ste podesili pre automatskog isklju?ivanja.
SISTEM SPRE?AVANJA NASTANKA KAMENCA I SIGNALNA LAMPICA
Aparat je opremljen elektronskim sistemom nadzora veka trajanja kutije za kamenac. Sadrћaj kutije
pro?iљ?ava vodu i reguliљe stalnu i privremenu tvrdo?u vode, jer sadrћi smole protiv stvaranja obloga
kamenca. Kutiju je potrebno povremeno zameniti, ovisno o tvrdo?i vode i u?estalosti upotrebe pegle.
Kutiju morate zameniti kad indikator za kamenac trep?e.
PODEЉAVANJE TVRDO?E VODE
1. Odmotajte i izravnajte elektri?ni kabl i utika?.
2. Utika? aparata uklju?ite u odgovaraju?u uti?nicu.
3. ?u?ete pisak, na LCD displeju ?e se u jednoj sekundi prikazati svi indikatori, a zatim ?e se aparat
ugasiti.
4. Pritisnite prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje.
28
5. Na LCD displeju ?e se prikazati indikatori za srednji nivo pare
i nivo tvrde vode
.
?u?ete pisak.
6. Ikona
?e po?eti da treperi, љto zna?i da se parni kotao greje ili hladi za peglanje sa parom.
7. Jedanput pritisnite dugme za podeљavanje tvrdo?e vode
. Ova ikona ?e se pokazati na LCD
displeju i ?u?ete pisak.
8. Izaberite svoje podeљavanje tvrdo?e vode pritiskom na kontrolnu dugmad na LCD displeju “-, +” :
meka voda
, tvrda voda
ili vrlo tvrda voda
.
9. Svaki pritisak na dugme ?e pratiti pisak.
ZAMENA KUTIJE ZA KAMENAC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trep?e indikator za zamenu kutije za kamenac.
Rezervoar za paru neka ostane upaljen.
Izvadite rezervoar za vodu.
Izvadite kutiju za kamenac i zamenite je novom.
Pri?ekajte 20 sekunda pre nego љto montirate novu kutiju za kamenac na svoje mesto.
Rezervoar za vodu vratite na svoje mesto.
Opaska:
Kutiju za kamenac ne moћete izvaditi pre no љto ste odstranili rezervoar za vodu.
Ako kutija za kamenac nije pravilno umetnuta, aparat emituje neprekidan zvuk kad pritisnete dugme za
paru.
Ako kutiju za kamenac zamenite dok je rezervoar isklju?en, elektronski sistem za kamenac ne?e
prepoznati novu kutiju.
Vaћna napomena:
Nikad ne pokuљavajte ponovno koristiti istroљenu kutiju za kamenac. To moћe dovesti do oљte?enja
aparata i elektronskog sistema za kamenac.
Tako?e ne ostavljajte spremiљte kutije za kamenac prazno. To tako?e moћe dovesti do oљte?enja
aparata i elektronskog sistema za kamenac.
VLAЋENJE
Ovu funkciju moћete da koristite bilo kada i ne uti?e ni na jedno podeљavanje.
1. Odstranite poklopac za vlaћenje.
2. Rezervoar za vodu napunite vodom.
3. Rezervoar za vodu vratite na svoje mesto.
4. Rasprskiva? usmerite prema tkanini. Pritisnite dugme za vlaћenje.
Vaћno: Dugme za vlaћenje ?ete moћda morati viљe puta da pritisnite, da bi rasprskiva? po?eo da radi.
29
AUTOMATSKO ?IЉ?ENJE
Vaљa parna pegla ima ugra?en sistem za automatsko ?iљ?enje, koji brine da su otvori za paru i parna
komora uvek o?iљ?eni od naslaga kamenca i ostalog mineralnog taloga. Preporu?ujemo da
auto-?iљ?enje obavite jednom mese?no. Postupak je slede?i.
1. Odmotajte i izravnajte priklju?ni kabel za struju i za dovod pare.
2. Napunite rezervoar vode vodom iz ?esme (vidi poglavlje Sipanje vode u rezervoar).
3. Aparat priklju?ite na dovod struje.
4. Postavite indikator pare na poziciju Max.
5. Dugme za izbor temperature obrnite u poloћaj Min.
6. Aparat je spreman za automatsko ?iљ?enje.
7. Drћite aparat oko 15 sm iznad kuhinjskog korita u poloћaju za peglanje, i pritisnite te drћite dugme
za paru oko 3 minuta. Sav talog iza?i ?e kroz otvore za paru, zajedno s prljavom vodom.
8. Sada obrnite dugme za izbor temperature na pegli u obrnutom smeru od kazaljki na ?asovniku u
poloћaj Max.
9. Pre?ite peglom preko starije vlaћne krpe, da biste o?istili donju radnu plo?u.
10. Obrnite dugme za izbor temperature u poloћaj Min.
11. Izvucite priklju?ni kabel iz doze u zidu.
12. Kad se aparat potpuno ohladi, spremite ga na bezbedno mesto.
Reљavanje problema
Ovo poglavlje daje pregled naj?eљ?ih problema sa kojima se moћete sresti prilikom upotrebe
aparata. Ukoliko niste u mogu?nosti da reљite odre?eni problem pomo?u slede?ih informacija,
obratite se Gorenje korisni?koj podrљci u vaљoj zemlji.
PROBLEM:
Aparat se ne zagreva.
Kad je uklju?im, moja
nova pegla se dimi.
Pegla ne proizvodi paru.
MOGU?I UZROK I REЉENJE:
Moћda postoji problem sa priklju?kom. Proverite kabl za napajanje,
utika? i uti?nicu u zidu.
Aparat nije uklju?en. Podesite dugme za uklju?ivanje/isklju?ivanje na
‘on’ (uklju?eno).
Izabrana je preniska temperatura. Izaberite viљu temperaturu.
Neki delovi pegle bili su podmazani u fabrici i u prvo vreme ?e se blago
dimiti pri zagrevanju. Ova pojava je potpuno normalna i ubrzo ?e nestati.
U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode. Napunite rezervoar za vodu.
Posuda za vodu se nije zagrejala dovoljno. Sa?ekajte oko 2 minuta.
Podeљena temperatura za peglanje je suviљe niska za peglanje parom.
Podesite temperaturu 2 ili viљu.
Rezervoar za vodu nije ispravno pri?vrљ?en na posudu za paru. Pravilno
postavite rezervoar za vodu u posudu za paru (‘klik’).
Kada je pegla podeљena na veoma visoku temperaturu, para koja se
proizvodi je suva i jedva vidljiva. Para ?e biti joљ manje vidljiva ako je
okolna temperatura relativno visoka, a potpuno nevidljiva kada je
temperatura podeљena na MAX. Podesite regulator temperature na niћu
temperaturu, npr. 2, da biste proverili da li pegla proizvodi paru.
30
Iz grejne plo?e izlaze kapi
vode.
Kada po?nete da peglate sa parom ili nastavite da peglate sa parom
nakon pauze, preostala para se hladi i kondenzuje u crevu, pa kapi vode
izlaze iz grejne plo?e. To se ponekad deљava na po?etku peglanja sa
parom ili kada nastavite da peglate sa parom nakon pauze. Drћite peglu
iznad stare krpe i pritisnite prekida? za ispuљtanje pare. Sa?ekajte da iz
grejne plo?e po?ne da izlazi para umesto vode. Podeљena temperatura
za peglanje je suviљe niska za peglanje parom. Podesite temperaturu 2
ili viљu. Vlaћne mrlje koje se pojavljuju na vaљoj ode?i nakon љto ste neko
vreme peglali sa parom mogu biti prouzrokovane parom koja se
kondenzovala na plo?i za peglanje. Neko vreme peglajte vlaћne mrlje
bez pare da ih osuљite. Ukoliko je unutraљnja strana daske za peglanje
vlaћna, obriљite je suvom tkaninom.Mogu?e je da se para kondenzovala
u crevu, moћda je primenjena temperatura nameљtena ispod 3 ili aparat
nije spreman za peglanje sa parom.
Grejna plo?a je prljava
ili iz nje izlaze ljuspice
kamenca i ne?isto?e.
Ne?isto?a ili hemikalije prisutne u vodi nataloћile su se u otvorima za
paru i/ili na grejnoj plo?i. O?istite grejnu plo?u vlaћnom tkaninom.
Aparat proizvodi zvuk
nalik pumpanju.
Iz posude za paru curi
voda.
Aparat povremeno
proizvodi glasne zvuke
pumpanja i љkljocanja.
Ne mogu da stavim
peglu u uspravan
poloћaj.
Aparat se stalno
oglaљava zvu?nim
signalom.
Lampica na Anti Calc
rezervoaru treperi.
Voda se upumpava u greja? u posudi za paru. Ovo je normalna pojava.
Me?utim, ako zvuk pumpanja ne prestane, odmah isklju?ite aparat i
izvucite kabl iz struje. Obratite se ovlaљ?enom servisnom centru
kompanije Gorenje.
Anti Calc rezervoar se prepunio u toku Auto Anti Calc procesa.
Obavezno ispraznite Anti Calc rezervoar nakon Anti Calc procesa.
Tako se Anti Calc rezervoar ne?e prepuniti pri slede?em Anti Calc
?iљ?enju.
Ovo se deљava u toku Auto Anti Calc procesa. Voda se iz rezervoara za
vodu upumpava u posudu za paru, a zatim se izbacuje u Anti Calc
rezervoar. Sa?ekajte nekoliko minuta da ure?aj zavrљi Auto Anti Calc
proces. Ispraznite Anti Calc rezervoar, a zatim dopunite rezervoar za
vodu. Auto Anti Calc proces je normalan proces koji se automatski
obavlja s vremena na vreme.
Da bi aparat imao љto ergonomskiji oblik, dizajniran je tako da se pegla
moћe spustiti samo horizontalno. Peglu spustite horizontalno na
termootpornu podlogu za peglu. Podloga se moћe ostaviti na posudi za
paru ili je moћete staviti na dasku za peglanje. Vrelu peglu nemojte
stavljati direktno na dasku za peglanje bez termootporne podloge za
peglu.
Rezervoar za vodu se ispraznio u toku Auto Anti Calc procesa.
Napunite rezervoar za vodu.
Auto Anti Calc proces je zavrљen. Ispraznite Anti Calc rezervoar.
Nemojte isklju?ivati aparat iz struje dok to radite.
31
?IЉ?ENJE I ODRЋAVANJE
Izvucite priklju?ni kabel iz doze u zidu. Vlaћnom krpom ili mekљim sun?erom obriљite radnu plo?u i
ku?iљte aparata. Ne koristite oљtre ili grube predmete za struganje ostataka s radne plo?e. Aparat nikad
ne ?istite grubim sredstvima, ocatom ili sredstvima za uklanjanje kamenca.
Zaљ?ita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaћi ozna?ava, da se sa tim proizvodom ne sme
postupati kao sa otpadom iz doma?instva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovaraju?im
sabirnim centrima za reciklaћu elektronskih I elektri?nih aparata. Ispravnim odvoћenjem ovog
proizvoda spre?i?ete potencijalne negativne posledice na ћivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi ina?e
mogli biti ugroћeni neodgovaraju?im rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih
informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom koriљ?enju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
prikladnim lokalnim ustanovama, sluћbom za sakupljanje ku?nog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste
kupili ovaj proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru Gorenja za pomo? korisnicima u vaљoj drћavi
(telefonski broj na?i ?ete u me?unarodnom garantnom listu). Ako u vaљoj drћavi nema takvog centra,
obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male ku?anske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!
Pridrћavamo pravo do promena!
GORENJE
VAM ЋELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAЉIM APARATOM!
32
INSTRUCTIONS FOR USE
EN
IMPORTANT
For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first time.
Save the instructions for future reference.
The appliance is designed for domestic use and may only be operated in accordance with these
instructions for use.
The appliance generates high temperature steam. Always handle with care and warn other users of
potential danger.
DO’S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Check the mains voltage stated on the rating plate corresponds to the local electricity supply.
Unwind and straighten the power cord and supply cord before use.
Place the appliance on a firm and steady surface.
The iron must be used and rested on a stable surface
Avoid power cord or supply cord touches the soleplate.
The plug of the supply cord must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is
filled with water
Keep the anti-cal cartridge and granules away from children at all time.
Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the
appliances without supervision.
When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
If the power cord or supply cord is damaged, the manufacturer or its service agent or similarly
qualified person must replace it in order to avoid a hazard.
Empty the water tank after use.
DO NOT’S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Do not allow children touch the appliance when ironing.
Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains supply outlet.
Do not use an extension power cord set unless competent authority has approved it.
The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
Do not add perfumed, vinegar or other chemical liquids into the water tank; they can damage the
appliance seriously.
Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
Do not use the appliance when it is damaged or performs abnormally.
Do not touch the iron rest during or just after ironing. It is hot!
Do not roll the power cord or supply cord around the iron unit or base console for storage until it has
cooled down completely.
Do not attempt to open the cabinet or dismantle any parts from the appliance, there is no serviceable
part inside.
The filling aperture must not be opened during use. Instructions for the safe refilling of the water
reservoir shall be given.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
33
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid
a hazardous situation.
GET TO KNOW YOUR STEAM GENERATOR
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
11 12 13 14
1. Soft Grip Handle
2. Steam Button
3. Spray Button
4. Temperature Dial
5. Pilot Light
6. Temperature Indicator
7. Iron Rest
8. Water Inlet Cover
9. Water Tank
10. Cord Storage
11. Power On/Off button
12. Water Hardness Setting Button
13. “-“ LCD Control Button
14. “+” LCD Control Button
15. LCD screen
LCD
A. Water Hardness Level Indicators
B. Anti Calc filter
C. Steam chamber heat-up Indicator
D. Steam Generator 1~ 4 Pressure Level Indicator
34
E. Auto Shut off indicator
F. Water Refill Indicator
G. Replace Anti Calc cartridge
H. Steam Off Mode Indicator
HINT FOR IRONING
1. Sort out the articles to be ironed according to the type of fabric. This will minimize the frequency of
temperature adjustment for different garment.
2. Test ironing a small area on the backside or inside the garment if you are unsure about the type of
fabric. Start with a low temperature and increase gradually.
3. Wait for 2 minutes before ironing heat sensitive fabrics. Temperature adjustment needs certain time
to reach the required level no matter it is higher or lower.
4. Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best ironed with an ironing cloth to prevent shine
marks
READ THE GARMENT LABELS AND FOLLOW THE MANUFACTURER’S IRONING
INSTRUCTIONS THAT ARE OFTEN SHOWN BY SYMBOLS SIMILIAR TO THE FOLLOWING.
Temperature Control Setting
. Acetate
. Elastsne
. Polyamide
. Polypropylene
. Cupro
. Polyester
. Protein
. Silk
. Triacetate
. Viscose
. Wool
. Cotton
. Linen
OPERATING INFORMATION
The appliance has a high technology low-pressure steam chamber that can be heated up in short time.
Water is converted to steam vapor in the chamber and transported to the iron unit through the supply
cord.
HOW TO USE THE CABLE SUPPORT
1. Unwind and straighten the supply cord.
2. Install the cable support showing.
3. Place the supply cord onto the hook
of the cable support showing.
35
HOW TO FILL WATER
The appliance has an electronic system to monitoring the water level. When the water level is lower
than the pre-set value, the
icon will blink with beep sound until the water is re-filled.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Disconnect the power cord from mains supply outlet.
Press the water tank release button and pull out the water tank.
Open the water inlet cover.
Fill water through the water inlet hole up to MAX level marked on the side of water tank.
Close the water inlet cover.
Replace the water tank in its place.
FIRST TIME IRONING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Remove any protective films or sticker from the soleplate and the cabinet, if any.
Unwind and straighten the power cord and supply cord.
Fill the water tank with tap water. (See HOW TO FILL WATER)
Connect the appliance to a suitable mains supply outlet.
“Beep” sound would be heard and the LCD would display all logos for a Second then turn off.
Press the power On/Off button
The medium steam level (
) and medium hard water level (
) indicators will display in the
LCD with a beep sound.
will blink to indicate; the steam generator is heating up or cooling down for the steam
8. The
ironing.
9. Select the Max steam level (
) indicator by press the “+” LCD control button, a beep sound would
be heard.
10. Turn the Temperature Dial on the Iron unit in clockwise direction to Maximum position, the Pilot
Light will glow.
11. The steam generator pressure will increase step by step.
12. The
will disappear from the LCD, when the steam generator reached the appropriate heat
13. Pilot Light goes off when the required temperature for the iron unit is reached.
14. The appliance is ready to use.
15. Depress the Steam Button for 1 minute to clean the steam generating system.
16. Begin first time ironing with an old towel
Note:
1. The steam never come out until the steam generator reached the required temperature
2. It takes about one minutes to reach its required temperature.
36
STEAM IRONING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Unwind and straighten the power cord and supply cord.
Fill the water tank with tap water. (See HOW TO FILL WATER)
Connect the appliance to a suitable mains supply outlet.
“Beep” sound would be heard and the LCD would display all logos for
a Second then turn off.
Press the power On/Off button,
The medium steam level (
) and hard water level indicator will
.
display in the LCD with a beep sound
will blink to indicate; the steam generator is heating up or cooling down for the steam
The
ironing.
Turn the Temperature Dial in clockwise direction; select ‘••’ (2 dots) or ‘•••’ (3 dots) according to the
recommendation of garment label.
Pilot Light glow until the required temperature for the iron unit is reached.
Select your required steam level by press the “+, -” LCD control buttons, Max steam level, medium
steam level and Low steam level, a beep sound would be heard for each LCD control button
pressing.
The steam generator pressure will increase step by step.
The
will disappear in the LCD, when the steam generator reached the appropriate heat
Pilot Light goes off when the required temperature for the iron unit is reached.
The appliance is ready to use.
Press the Steam Button for steam ironing.
Turn the Temperature Dial on the iron unit in anti-clockwise direction to “Min” and the iron is
switched off.
Press the Power On/Off switch, the base console will switch to “Standby mode” with a beep sound.
Disconnect the power cord from mains supply outlet.
When the appliance gets cool completely,
store it in a safe place.
VERTICAL STEAMING
This function provides steam to remove wrinkles on delicate garments in
hanging position, hanging curtains or other hanging fabric.
Note:
1. Do not apply steam on any clothes or fabrics that are being worn by
human or pets. Temperature of steam is very high.
2. Maintain a distance of a few centimeters from delicate fabric (Synthetics,
silk, velvet, etc.), otherwise the fabric could be damaged.
37
DRY IRONING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Unwind and straighten the power cord and supply cord.
Connect the appliance to a suitable mains supply outlet.
“Beep” sound would be heard and the LCD would display all logos for a Second then turn off.
Press the power On/Off button
) Medium hard water level indicator will display in the
The medium steam level (
) and (
LCD with a beep sound.
will blink to indicate; the base unit is heating up or cooling down.
The
Turn the Temperature Dial on the iron in clockwise direction; select ‘•’ (1 dot), ‘••’ (2 dots) or ‘•••’ (3
dots) according to the recommendation of garment label.
Pilot Light glow until the required temperature for the iron unit is reached.
Select the dry iron indicator (
) by press the “-“LCD control button, a beep sound would be heard
for each LCD control button pressing.
If the steam generator has the steam pressure, the pressure indicator will display in the LCD.
Pilot Light goes off when the required temperature for the iron unit is reached.
The appliance is ready to use.
Turn the Temperature Dial on the iron unit in anti-clockwise direction to “Min” and the iron is
switched off.
Press the Power On/Off switch, the base console will switch to “Standby mode” with a beep sound.
Disconnect the power cord from mains supply outlet.
When the appliance gets cool completely, store it in a safe place.
AUTO SHUT-OFF
Auto shut off system will activate if appliance is not used over 10 minutes. LCD display
back light goes off with a beep sound and the pause icon will blink. When this occurs,
press the Power ON/OFF button once, the appliance will switch ON immediately. Wait
about one and half minutes for the appliance to heat up to the temperature set before
ANTI-CAL SYSTEM AND ALERT SYSTEM
The appliance has an electronic system monitoring the life of anti-cal cartridge.
The anti-cal cartridge will purify the water and remove the permanent and temporary hardness. There
are anti-scale resins in the cartridge. Depending on the water hardness and actual usage, the cartridge
needs to be replaced from time to time.
When the “Change Anti-Cal” indicator blinking, you should replace the cartridge
WATER HARDNESS SETTING
1.
2.
3.
4.
5.
Unwind and straighten the power cord and supply cord.
Connect the appliance to a suitable mains supply outlet.
“Beep” sound would be heard and the LCD would display all logos for a Second then turn off.
Press the power On/Off button
The medium steam level (
) and (
) hard water level indicators will display in the LCD
with a beep sound.
38
6. The
icon will blink to indicate; the steam generator is heating up or cooling down for the steam
ironing.
7. Press once the water hardness setting button, them
icon will display in the LCD with a beep
sound
8. Select your usage water hardness by press the “-, +” LCD control buttons; Soft water ( ) or Hard
) or Very Hard water (
).
water (
9. A beep sound would be heard for each pressing.
REPLACING ANTI-CAL CARTRIDGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
The “Change Anti-Cal” indicator blinking.
Keep your Steam Generator remain ON mode.
Slide out the water tank.
Slide out the anti-cal cartridge container and replace anti-cal cartridge.
Wait for 20 seconds after Step 4 to reinstall the anti-cal cartridge container.
Reinstall the water tank.
Note:
Anti-cal cartridge cannot be removed unless water tank is slide out If the anti-cal cartridge container is
not properly install, a continuous a “beep” sound will hear when press steam button.
If anti-cal cartridge is replaced during OFF mode, the anti-cal electronic system will not recognize a new
cartridge has been change.
Important:
Please do not attempt to use the exhausted anti-cal cartridge. This will cause damage to the appliance
and the electronic system.
Please do not left the anti-cal cartridge container empty. This will cause damage to the appliance and
the electronic system.
SPRAYING
This function can be used any time and is not affect any setting.
1. Remove the spray button.
2. Fill the water tank.
3. Replace the water tank in its place.
4. Aim the nozzle to the garment. Press the Spray Button.
Note: It may be necessary to press the spray button a few times to start this function.
39
SELF CLEAN
Your Steam Generator has a built in cleaning system designed to keep the steam vents and steam
chamber clear of lint and loose mineral material. Suggest doing once a month.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Unwind and straighten the power cord and supply cord.
Fill the water tank with tap water. (See How to fill water)
Connect the appliance to a suitable mains supply outlet.
Ensure “Steam Level” Indicators in MAX position.
Ensure the Temperature Dial on the iron in MIN position.
The appliance is ready for self-clean.
Hold the iron about 6”(150mm) above the sink in the ironing position, presses and hold the Steam
Button to about 3 minutes. Loose material will come out through the steam holes of the iron
together with water.
8. Turn the Temperature Dial on the iron unit in anti-clockwise direction to “Max”
9. Ironing with a damped cloth to remove any deposits on the soleplate
10. Turn the Temperature Dial to “min” position
11. Disconnect the power cord from mains supply outlet.
12. When the appliance gets cool completely, store it in a safe place.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are
unable to solve the problem with the information below, please contact the Gorenje Consumer Care
Centre in your country.
PROBLEM:
The appliance does
not become hot.
POSSIBLE CAUSE AND SOLUTION:
There is a connection problem. Check the mains cord, the plug and the
wall socket.
The appliance has not been switched on. Set the on/off knob to ‘on’.
The set temperature is too low. Set a higher temperature.
Smoke comes out of
my new ironing
system when I switch
it on.
Some parts of the appliance have been lightly greased in the factory
and may initially give off some smoke when heated. This phenomenon
is perfectly normal and ceases after a short while.
The appliance does
not produce any
steam.
There is not enough water in the water tank. Fill the water tank.
The steam generator has not heated up sufficiently. Wait approx. 2
minutes.
The set ironing temperature is too low for steam ironing. Select a
temperature of 2 or higher.
The water tank is not placed properly in the steam generator. Place the
water tank properly in the steam generator (‘click’).
When the temperature dial is set to a very high temperature, the steam
produced is dry and hardly visible. It is even less visible when the
ambient temperature is relatively high and it is entirely invisible when
the temperature is set to MAX. Set the temperature dial to a lower
temperature, e.g. 2, to check if the iron produces steam.
40
Water droplets come
out of the soleplate.
Flakes and impurities
come out of the
soleplate or the
soleplate is dirty.
The appliance produces a
pumping sound.
Water leaks out of the
steam generator.
The appliance
occasionally produces
a loud pumping noise
and clicking sound.
I cannot place the iron
on its heel.
The appliance beeps
continuously.
The Anti Calc tank
light flashes.
When you start steam ironing and when you continue steam ironing
after an interruption, the steam that was still present in the supply hose
has cooled down and condensed into water. This causes water droplets
to come out of the soleplate. This happens sometimes when you start
ironing or continue ironing after an interruption. Hold the iron over an
old cloth and press the steam trigger. Wait until steam instead of water
comes out of the soleplate.
The set temperature is too low for steam ironing. Set a temperature of
2 or higher.
The wet spots that appear on your garment after you have steam ironed
for some time may be caused by steam that has condensed onto the
ironing board. Iron the wet spots without steam for some time to dry
them. If the underside of the ironing board is wet, wipe it dry with a
piece of dry cloth.
Steam may have condensed in the hose, the temperature may have
been set below 3 or the appliance may not be ready for steam ironing.
Impurities or chemicals present in the water have deposited in the
steam vents and/or on the soleplate. Clean the soleplate with a damp
cloth.
Water is pumped into the boiler inside the steam generator. This is
normal. However, if the pumping sound does not stop, switch off the
appliance immediately and unplug it. Contact an authorised Gorenje
service centre.
The Anti Calc tank has overflowed during the Auto Anti Calc process.
Always empty the Anti Calc tank after the Anti Calc process. This
prevents the Anti Calc tank from overflowing the next time the auto
Anti Calc process is performed.
This happens during the Auto Anti Calc process. Water is pumped
from the water tank into the steam generator, and expelled into the Anti
Calc tank. Wait a few minutes for the appliance to complete the Auto
Anti Calc process. Empty the Anti Calc tank and then top up the
water tank. The Auto Anti Calc process is a normal process that is
performed automatically at regular intervals.
To make the appliance more ergonomic, it has been designed in such a
way that the iron can only be put down horizontally. Place the iron
horizontally on the heat-resistant iron resting mat. The mat can be left
on top of the steam generator or you can place the mat on the ironing
board. Do not place the hot iron directly onto the ironing board without
the heat-resistant iron resting mat.
The water tank has gone empty during the Auto Anti Calc process. Fill
the water tank.
The Auto Calc Clean process is completed. Empty the Anti Calc tank.
Do not unplug the appliance when you do this.
41
CLEANING AND MAINTENANCE
1. Disconnect the power cord from the mains supply outlet.
2. Use a damped cloth or non-scratching cleaner to remove any deposits on the soleplate or the
cabinets.
3. Never use sharp or rough objects to remove the deposit on the soleplate.
4. Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to clean the iron.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at
an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in
your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care
Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.
For personal use only!
We reserve the right to any modifications!
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE
42
NБVOD NA OBSLUHU
SK
DФLEЋITЙ
Z bezpe?nostnэch dфvodov by ste si mali pred prvэm pouћitнm spotrebi?a pozorne pre?нta? nбvod.
Uschovajte si nбvod pre budъce pouћitie.
Spotrebi? je navrhnutэ pre domбce pouћitie a mфћete ho prevбdzkova? len v sъlade s tэmto
nбvodom na obsluhu.
Spotrebi? vytvбra paru s vysokou teplotou. Vћdy ho obsluhujte opatrne a upozornite ostatnэch
uћнvate?ov na moћnй nebezpe?enstvo.
VYKONAJTE
Skontrolujte ?i napдtie el. siete na typovom љtнtku vyhovuje miestnemu el. napдtiu.
Rozvi?te a narovnajte sie?ovъ љnъru pred pouћitнm.
Umiestnite spotrebi? na pevnэ a stabilnэ povrch.
Ћehliacu plochu musнte pouћнva? a odklada? na stabilnэ povrch.
Zabrб?te dotyku sie?ovej љnъry so zбkladnou plat?ou.
Vloћte proti-vбpnikovъ vloћku pred pouћitнm.
Zбsuvku sie?ovej љnъry musнte pred naplnenнm nбdrћky s vodou vytiahnu? zo zбstr?ky.
Udrћujte celэ ?as proti-vбpnikovъ vloћku a granule mimo dosah detн.
Udrћujte elektrickй spotrebi?e mimo dosah detн, alebo nepou?enэch osфb. Nenechбvajte ich
obsluhova? spotrebi? bez dozoru.
10. Ke? poloћнte ћehliacu plochu na jej stojan, uistite sa, ћe povrch na ktorom stojн, je stabilnэ.
11. Ak je poљkodenэ prнvodnэ alebo sie?ovэ kбbel, mфћe ho vymeni? len vэrobca, alebo servisnэ
technik, alebo kvalifikovanб osoba, aby ste sa vyhli nebezpe?enstvu.
12. Po pouћitн vylejte vodu z nбdrћky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NEDOVO?TE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nedovo?te de?om dotэka? sa spotrebi?a pri prevбdzke.
Nenechбvajte spotrebi? bez dozoru, ke? je pripojenэ k el. zбstr?ke.
Nepouћнvajte predlћovacie kбble, ktorй nie sъ schvбlenй prнsluљnэmi ъradmi.
Ћehli?ku po pбde nepouћнvajte, ak sъ na nej vidite?nй znбmky poљkodenia, alebo ak vytiekla.
Nelejte parfumovanй, kyslй, alebo inй chemickй kvapaliny do nбdrћky na vodu; mфћu vбћne
poљkodi? spotrebi?.
Nepouћнvajte spotrebi?, ak je poљkodenэ, alebo nepracuje sprбvne.
Nedotэkajte sa ћehliacej plochy po?as prevбdzky, alebo tesne po nej. Je horъca!
Neovнjajte sie?ovъ alebo prнvodnъ љnъru okolo ћehli?ky, alebo parnej konzoly, kэm ъplne
nevychladne.
Nepokъљajte sa otvбra? konzolu, alebo rozobera? akъko?vek ?as? spotrebi?a, spotrebi? nemфћete
opravova?.
Plniaci otvor nemфћe by? po?as prevбdzky otvorenэ. Pokyny k sprбvnemu nap??aniu nбdrћky na
vodu vбm poskytneme.
Zariadenie nepouћнvajte, ak sъ zбstr?ka, sie?ovэ kбbel alebo inй sъ?iastky poљkodenй. Toto
zariadenie nesmъ pouћнva? osoby (vrбtane detн), ktorй majъ obmedzenй telesnй, zmyslovй alebo
mentбlne schopnosti alebo ktorй nemajъ dostatok skъsenostн a znalostн, pokia? nie sъ pod
43
dozoromalebo im nebolo vysvetlenй pouћнvanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich
bezpe?nos?. Deti musia by? pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenнm.
12. Aby nedoљlo k nebezpe?nэm situбciбm, nikdy nepripбjajte zariadenie k externйmu ?asovйmu
spнna?u ani dia?kovйmu ovlбdaciemu systйmu.
Spoznajte svoj naparovacн ћehliaci systйm
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
11 12 13 14
1. Rukovд?
2. Tla?idlo pary
3. Tla?idlo sprej
4. Voli? teploty
5. Kontrolnб ћiarovka
6. Indikбtor teploty
7. Ћeleznб odkladacia plocha
8. Kryt zбsobnнka vody
9. Zбsobnнk na vodu
10. Uloћenie kбbla
11. Hlavnэ vypнna? On/Off
12. Tla?idlo nastavenia tvrdosti vody
13. “-“ LCD ovlбdacie tla?idlo
14. “+” LCD ovlбdacie tla?idlo
15. LCD
LCD
A. Indikбtor ъrovne tvrdosti vody
B. Proti-vбpnikovб vloћka
C. Indikбtor teploty zбkladnej jednotky
D. Indikбtor ъrovne tlaku 1~ 4 naparovacieho systйmu
44
E. Indikбtor automatickйho vypnutia
F. Indikбtor naplnenia vody
G. Ukazovate? vэmeny proti-vбpnikovej
vloћky
H. Indikбtor vypnutia pary
POKYNY K ЋEHLENIU
1. Vytrie?te odevy, ktorй chcete ћehli? pod?a typu lбtky. Tak minimalizujete po?ty prestavovanн teploty
kvфli inэm odevom.
2. Vyskъљajte oћehli? malъ plochu na zadnej, alebo vnъtornej strane odevu, ak si nie ste istэ typom
lбtky. Za?nite pri niћљej teplote a postupne zvyљujte.
3. Pred ћehlenнm tepelne citlivэch lбtok po?kajte asi 2 minъty. Nastavenie teploty potrebuje na
dosiahnutie poћadovanej ъrovne ur?itэ ?as, bez oh?adu na teplotu.
4. Jemnй lбtky ako hodvбb, vlna, zamat, at?. najlepљie vyћehlнte cez nejakъ tkaninu, aby ste sa vyhli
lesknъcim f?akom.
PRE?НTAJTE SI ETIKETY NA ODEVOCH A POSTUPUJTE PRI ЋEHLENН POD?A POKYNOV
VЭROBCU, KTORЙ SЪ ?ASTO UVБDZANЙ SYMBOLMI PODOBNЭMI NASLEDUJЪCIM.
Nastavenie kontroly teploty
. Acetбt
. Elastбn
. Polyamid
. Polypropylйn
. Bronz
. Polyester
. Proteнn
. Hodvбb
. Triacetбt
. Viskуza
. Vlna
. Bavlna
. ?an
PREVБDZKOVЙ INFORMБCIE
Spotrebi? disponuje technolуgiu nнzkotlakovej parnej komory, ktorъ dokбћe zahria? v krбtkom ?ase.
Voda sa menн na vodnъ paru v komore a privбdza sa k ћehliacej jednotke cez prнvodnэ kбbel.
AKO POUЋНVA? OPORNЙ ST?PY KБBLU
1. Rozvi?te a narovnajte prнvodnэ kбbel.
2. Zaloћte opornй st?py kбblu.
3. Umiestnite prнvodnэ kбbel na hбk opornйho st?pa.
45
AKO NAPLNI? VODU
Spotrebi? mб elektronickэ systйm na monitorovanie ъrovne vody. Ke? je ъrove? vody niћљia ako
prednastavenб hodnota, ikona
bude blika? a budete po?u? pнpnutie, kэm nedoplnнte vodu.
1. Odpojte sie?ovэ kбbel zo zбsuvky v stene.
2. Stla?te tla?idlo na vypustenie vody a vysu?te zбsobnнk vody.
3. Otvorte kryt prнvodu vody.
4. Napl?te vodu cez otvor pre naplnenie po ъrove? MAX vyzna?enъ na boku zбsobnнka vody.
5. Zatvorte kryt prнvodu vody.
6. Zaloћte zбsobnнk vody na jeho miesto.
PRVЙ ЋEHLENIE
1. Odstrб?te akйko?vek ochrannй fуlie a љtнtky zo zбkladnej platne a spotrebi?a, ak sa tam nejakй
nachбdzajъ.
2. Rozvi?te a narovnajte sie?ovэ kбbel a napбjacн prнvod.
3. Napl?te zбsobnнk vodou z vodovodu (pozri AKO NAPLNI? VODU)
4. Pripojte spotrebi? do vhodnej elektrickej zбsuvky.
5. Budete po?u? pнpnutie a LCD zobrazн na chvн?u vљetky symboly a potom sa vypne.
6. Stla?te hlavnэ vypнna? On/Off.
7. Zobrazia sa indikбtory strednej ъrovne pary (
) strednej ъrovne tvrdosti vody (
) na LCD
displeji a zaznie pнpnutie.
8. Bude blika? signaliza?nб kontrolka
; naparovacн ћehliaci systйm sa zahrieva alebo chladн na
ћehlenie.
9. Zvo?te indikбtor ъrovne pary Max (
). Stla?enнm ovlбdacieho tla?idla „+“ LCD a budete po?u?
pнpnutie.
10. Oto?te voli? teploty na ћeleznej zбkladni v smere hodinovэch ru?i?iek do polohy Maximum,
kontrolnб ћiarovka sa rozsvieti
11. Tlak pary naparovacieho systйmu bude stъpa? po krokoch.
zmizne z LCD displeja, ke? naparovacн systйm dosiahne vhodnй teplo.
12. Kontrolka
13. Kontrolnб ћiarovka zhasne, ke? sa dosiahne poћadovanб teplota ћehliacej plochy.
14. Spotrebi? je pripravenэ na pouћitie.
15. Zatla?te tla?idlo pary na 1 minъtu pre vy?istenie naparovacieho systйmu.
16. Za?nite prvй ћehlenie so starэmi utierkami.
POZNБMKA:
1. Para nikdy nevychбdza, kэm naparovacн systйm nedosiahne poћadovanъ teplotu.
2. Dosiahnutie poћadovanej teploty trvб pribliћne jednu minъtu.
46
ЋEHLENIE S PAROU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Rozvi?te a narovnajte sie?ovэ kбbel a napбjacн kбbel.
Napl?te zбsobnнk vodou z vodovodu (pozri AKO NAPLNI? VODU)
Pripojte spotrebi? do vhodnej elektrickej zбsuvky.
Budete po?u? pнpnutie a LCD zobrazн na chvн?u vљetky symboly
a potom sa vypne.
Stla?te hlavnэ vypнna? On/Off.
Zobrazia sa indikбtory strednej ъrovne pary (
) strednej ъrovne
.
tvrdosti vody na LCD displeji a zaznie pнpnutie
; naparovacн ћehliaci systйm
Bude blika? signaliza?nб kontrolka
sa zahrieva alebo chladн na ћehlenie.
Otб?ajte voli?om teploty v smere hodinovэch ru?i?iek; zvo?te ‘••’ (2 bodky) alebo ‘•••’ (3 bodky)
pod?a odporъ?anн na etiketбch oble?enia.
Kontrolnб ћiarovka zhasne, ke? sa dosiahne poћadovanб teplota ћehliacej plochy.
Zvo?te vami poћadovanъ ъrove? pary stla?enнm “+, -” LCD ovlбdacнch tla?idiel, Maximбlna ъrove?
pary, strednб ъrove? pary a nнzka ъrove? pary, pri kaћdom stla?enн ovlбdacieho tla?idla LCD zaznie
pнpnutie.
Tlak pary naparovania bude stъpa? po krokoch.
Kontrolka
zmizne z LCD displeja, ke? naparovacн systйm dosiahne vhodnй teplo.
Kontrolnб ћiarovka zhasne, ke? sa dosiahne poћadovanб teplota ћehliacej plochy.
Spotrebi? je pripravenэ na pouћitie.
Stla?te tla?idlo pary pre ћehlenie s parou.
Oto?te voli? teploty na ћeleznej zбkladni proti smeru hodinovэch ru?i?iek do polohy Minimum,
kontrolnб ћiarovka zhasne.
Stla?te hlavnэ vypнna? On/Off, zбklad?a sa prepne do pohotovostnйho reћimu „Standby
mode“ a zaznie pнpnutie.
Odpojte sie?ovэ kбbel z elektrickej zбsuvky.
Ke? sa spotrebi? ъplne ochladil, uloћte ho na bezpe?nй miesto.
KOLMЙ ЋEHLENIE
Funkcia uvo??uje paru na odstrбnenie zбhybov na citlivэch odevoch v zvislej
polohe, na visiacich zбvesoch, alebo inэch visiacich lбtkach.
Poznбmka:
Nepouћнvajte paru na ћiadne odevy alebo lбtky, ktorй sъ oble?enй ?lovekom
alebo domбcimi zvieratami. Teplota pary je ve?mi vysokб.
Dodrћujte vzdialenos? nieko?kэch centimetrov od jemnэch lбtok (syntetika,
hodvбb, zamat at?.). Inak sa mфћu lбtky poљkodi?.
47
ЋEHLENIE NA SUCHO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Rozvi?te a narovnajte sie?ovэ kбbel a napбjacн kбbel.
Pripojte spotrebi? do vhodnej elektrickej zбsuvky.
Budete po?u? pнpnutie a LCD zobrazн na chvн?u vљetky symboly a potom sa vypne.
Stla?te hlavnэ vypнna? On/Off.
) na
Zobrazia sa indikбtory strednej ъrovne pary (
) strednej ъrovne tvrdosti vody (
LCD displeji a zaznie pнpnutie.
; naparovacн ћehliaci systйm sa zahrieva alebo chladн.
Bude blika? signaliza?nб kontrolka
Otб?ajte voli?om teploty v smere hodinovэch ru?i?iek; zvo?te ‘•’ (1 bodka), ‘••’ (2 bodky) alebo ‘•••’
(3 bodky) pod?a odporъ?anн na etiketбch oble?enia.
Kontrolnб ћiarovka svieti, kэm ћehliaci systйm nedosiahne poћadovanъ teplotu.
Zvo?te indikбtor suchйho ћehlenia (
) stla?enнm ovlбdacieho tla?idla “-“LCD, pri kaћdom
stla?enнm ovlбdacieho tla?idla LCD zaznie pнpnutie.
Ak mб naparovacн systйm tlak pary, indikбtor tlaku sa zobrazн na displeji LCD.
Kontrolnб ћiarovka zhasne, ke? sa dosiahne poћadovanб teplota ћehliacej plochy.
Spotrebi? je pripravenэ na pouћitie.
Otб?ajte voli?om teploty na zбkladni proti smeru hodinovэch ru?i?iek do polohy „Min“ a zбklad?a sa
vypne.
Stla?te hlavnэ vypнna? On/Off, zбklad?a sa prepne do pohotovostnйho reћimu „Standby
mode“ a zaznie pнpnutie.
Odpojte sie?ovэ kбbel z elektrickej zбsuvky.
Ke? sa spotrebi? ъplne ochladil, uloћte ho na bezpe?nй miesto.
AUTOMATICKЙ VYPNUTIE
Systйm automatickйho vypnutia sa aktivuje, ak sa spotrebi? nepouћнva viac ako 10
minъt. Podsvietenie LCD displeja sa vypne, zaznie pнpnutie a blikб symbol pauzy. Ke?
toto nastane, jedenkrбt stla?te hlavnэ vypнna? ON/OFF, spotrebi? sa ihne? zapne.
Po?kajte pribliћne jeden a pol minъty, kэm sa spotrebi? zohreje na predtэm nastavenъ
teplotu.
PROTI-VБPNIKOVЭ SYSTЙM A SYSTЙM VAROVANIA
Spotrebi? mб elektronickэ systйm monitorujъci ћivotnos? proti-vбpnikovej vloћky.
Proti-vбpnikovб vloћka bude ?isti? vodu a odstra?ova? trvalъ a do?asnъ tvrdos?. Vo vloћke sa
nachбdzajъ ћivica proti usadeninбm vбpnika. V zбvislosti od tvrdosti vody a aktuбlneho pouћitia, bude
potrebnй z ?asu na ?as vloћku vymeni?.
Ke? ukazovate? „Vyme?te vloћku“ blikб, mali by ste vymeni? vloћku.
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
1.
2.
3.
4.
5.
Rozvi?te a narovnajte sie?ovэ kбbel a napбjacн kбbel.
Pripojte spotrebi? do vhodnej elektrickej zбsuvky.
Budete po?u? pнpnutie a LCD zobrazн na chvн?u vљetky symboly a potom sa vypne.
Stla?te hlavnэ vypнna? On/Off.
Zobrazia sa indikбtory strednej ъrovne pary (
) strednej ъrovne tvrdosti vody (
displeji a zaznie pнpnutie.
48
) na LCD
6. Bude blika? signaliza?nб kontrolka
naparovacн ћehliaci systйm sa zahrieva alebo chladн na
ћehlenie s parou.
7. Jedenkrбt stla?te tla?idlo nastavenia tvrdosti vody, symbol
sa zobrazн na LCD displeji a zaznie
pнpnutie.
. Tvrdб
8. Zvo?te vaљu beћnъ tvrdos? vody stla?enнm ovlбdacнch tla?idiel “-, +” LCD Mдkkб voda
alebo ve?mi tvrdб voda
.
voda
9. Pri kaћdom stla?enн zaznie pнpnutie.
VЭMENA PROTI-VБPNIKOVEJ VLOЋKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ukazovate? „Vyme?te vloћku“ blikб.
Nechajte vбљ parnэ generбtor zapnutэ.
Vysu?te nбdrћku na vodu.
Vysu?te von priehradku na proti-vбpnikovъ vloћku a vloћku vyme?te.
Po?kajte 20 sekъnd po kroku 4, aby ste znovu nasadili priehradku na proti-vбpnikovъ vloћku.
Zasu?te nбdrћku na vodu.
Poznбmka:
Proti-vбpnikovъ vloћku nemфћte vymeni?, kэm nevysuniete nбdrћku na vodu
Ke? nesprбvne zaloћнte priehradku na proti-vбpnikovъ vloћku, budete po?u? nepretrћitй pнpanie, ke?
stla?нte tla?idlo pary.
Ke? vymie?ate proti-vбpnikovъ vloћku pri vypnutom spotrebi?i, proti-vбpnikovэ elektronickэ systйm
nerozoznб, ћe vloћka bola vymenenб za novъ.
Dфleћitй:
Prosнm, nepokъљajte sa pouћi? opotrebovanъ proti-vбpnikovъ vloћku. Tб mфћe spфsobi? poљkodenie
spotrebi?a a elektronickйho systйmu.
Prosнm, nenechбvajte priehradku na proti-vбpnikovъ vloћku prбzdnu. To mфћe spфsobi? poљkodenie
spotrebi?a a elektronickйho systйmu.
ROZPRAЉOVANIE
Tъto funkciu mфћete pouћi? kedyko?vek nie je ovplyvnenб ћiadnym nastavenнm.
1. Vyberte tla?idlo rozpraљovania ako na obr.
2. Napl?te zбsobnнk vodou pod?a obr.
3. Zaloћte zбsobnнk s vodou na svoje miesto.
4. Nasmerujte trysku na odev. Stla?te tla?idlo rozpraљovania.
Poznбmka: Moћno bude potrebnй stla?i? tla?idlo rozpraљovania nieko?kokrбt, aby sa tбto funkcia
spustila
49
SAMO?ISTENIE
Vбљ parnэ systйm mб zabudovanэ ?istiaci systйm navrhnutэ, aby udrћal parnй otvory a parnй komory
?istй od prachu a minerбlov. Odporъ?a sa vykona? raz mesa?ne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozvi?te a narovnajte sie?ovэ kбbel a prнvodnэ kбbel.
Napl?te nбdrћku vodou. (Pozri Ako naplni? vodu)
Pripojte spotrebi? k vhodnej elektrickej zбstr?ke.
Zabezpe?te kontrolky „Ъrove? pary“ do polohy MAX.
Zaistite voli? teploty na ћehli?ke na polohe MIN.
Spotrebi? je pripravenэ na samo?istenie.
Drћte ћehli?ku asi 6”(150mm) nad vэlevkou v polohe ћehlenia, stla?te a drћte tla?idlo pary asi 3
minъty. Uvo?nenй hmoty vypadnъ parnэmi otvormi ћehli?ky spolo?ne s vodou.
8. Oto?te voli?om teploty na ћehli?ke proti smeru hodinovэch ru?i?iek na „Max“
9. Ћehlite s navlh?enou lбtkou, aby ste odstrбnili akйko?vek zvyљky na zбkladnej doske.
10. Oto?te voli? teploty do polohy „min“
11. Odpojte sie?ovэ kбbel od elektrickej zбstr?ky.
12. Ke? sa spotrebi? ъplne ochladн, odloћte ho na bezpe?nй miesto.
Odstra?ovбnн problйm?
V tйto kapitole jsou shrnuty nejb?ћn?jљн problйmy, se kterэmi se m?ћete u p?нstroje setkat. Pokud se
vбm nepoda?н problйm vy?eљit podle nбsledujнcнch informacн, kontaktujte st?edisko pй?e o zбkaznнky
spole?nosti Gorenje ve svй zemi.
Problйm:
P?нstroj se neoh?нvб.
Po zapnutн vychбzн
z novйho ћehlicнho
systйmu kou?.
Ћehli?ka nevytvб?н
ћбdnou pбru.
Moћnб p?н?ina a ?eљenн:
Problйm spo?нvб v p?ipojenн. Zkontrolujte sн?ovэ kabel, zбstr?ku a
sн?ovou zбsuvku.
P?нstroj nenн zapnutэ. Nastavte knoflнk zapnuto/vypnuto do pozice
‚zapnuto‘.
Nastavenб teplota je p?нliљ nнzkб. Nastavte vyљљн teplotu.
Na n?kterй ?бsti p?нstroje byla p?i vэrob? nanesena tenkб vrstva maziva
a p?i prvnнm zah?нvбnн m?ћe z p?нstroje vystupovat kou?. Jednб se o
zcela normбlnн jev, kterэ po chvнli ustane.
V nбdrћce na vodu nenн dostatek vody. Napl?te nбdrћku na vodu.
Generбtor pбry se dostate?n? nezah?бl. Po?kejte p?ibliћn? 2 minuty.
Nastavenб teplota pro ћehlenн je p?нliљ nнzkб pro ћehlenн s pбrou. Zvolte
teplotu 2 nebo vyљљн.
Nбdrћka na vodu nenн v generбtoru pбry ve sprбvnй poloze. Umнst?te
nбdrћku na vodu do generбtoru pбry sprбvn? (ozve se „klapnutн“).
Pokud byl voli? teploty nastaven na velmi vysokou teplotu, je vytvб?enб
pбra suchб a st?ћн viditelnб. Jeљt? obtнћn?ji je pбra viditelnб v p?нpad?,
ћe je okolnн teplota relativn? vysokб, a zcela neviditelnб je pбra v
p?нpad?, ћe je teplota nastavena do polohy MAX. Nastavte voli? teploty
na niћљн teplotu, nap?. teplotu 2, a zkontrolujte tak, zda ћehli?ka vytvб?н
pбru.Problйm Moћnб
50
Ze ћehlicн plochy
odkapбvб voda.
Pokud za?nete ћehlit s pбrou nebo pokud pokra?ujete v ћehlenн s pбrou
po p?eruљenн, pбra, kterб z?stala v p?нvodnн hadici, se ochladila a
zkondenzovala. To je p?н?inou odkapбvбnн vody z ћehlicн plochy. Stбvб
se to v p?нpad?, ћe za?нnбte ћehlit nebo pokra?ujete v ћehlenн po
p?eruљenн.
Podrћte ћehli?ku nad kouskem starйm lбtky a stiskn?te spouљ? pбry.
Po?kejte, dokud ze ћehlicн plochy neza?ne vychбzet pouze pбra.
Nastavenб teplota je p?нliљ nнzkб pro ћehlenн s pбrou. Zvolte teplotu 2
nebo vyљљн.
Mokrй skvrny, kterй se na od?vu objevujн po ur?itй dob? ћehlenн s
pбrou, mohou bэt zp?sobenй pбrou, kterб se kondenzuje na ћehlicнm
prkn?.
P?eћehlete mokrй skvrny bez pбry, dokud neuschnou. Pokud je ћehlicн
prkno vlhkй, ot?ete je dosucha suchэm had?нkem.
Pбra se moћnб v hadici p?em?nila na vodu, teplota je moћnб nastavena
pod hodnotu 3 nebo p?нstroj nenн p?ipraven na ћehlenн s pбrou.
Z ћehlicн plochy
vychбzн kousky
ne?istot nebo je
plocha zne?iљt?nб.
Ne?istoty a chemikбlie, kterй jsou p?нtomny ve vod?, se usazujн
v otvorech pro vэstup pбry a na ћehlicн ploљe ћehli?ky. Ћehlicн plochu
o?ist?te vlhkэm had?нkem.
Z p?нstroje je slyљet
zvuk ?erpadla.
Z generбtoru pбry
unikб voda.
Z p?нstroje ob?as
vychбzн hlasitэ zvuk
?erpбnн a klapбnн.
Ћehli?ku nemohu
poloћit na zadnн st?nu.
P?нstroj nep?etrћit? pнpб.
Blikб kontrolka nбdrћky
Anti Calc.
Voda je ?erpбna do oh?нva?e vody uvnit? generбtoru pбry. Pokud vљak
zvuk ?erpadla neustбvб, ihned vypn?te p?нstroj a odpojte jej ze sнt?.
Kontaktujte autorizovanй servisnн st?edisko spole?nosti Gorenje.
Nбdrћka Anti Calc se b?hem procesu Auto Anti Calc p?eplnila. Po
procesu Anti Calc vћdy nбdrћku Anti Calc vyprбzdn?te. Tнm p?нљt?
zabrбnнte p?ete?enн nбdrћky Anti Calc po provedenн automatickйho
procesu Anti Calc.
K tomu dochбzн b?hem procesu Auto Anti Calc. Voda je ?erpбna
z nбdrћky na vodu do generбtoru pбry a potй vytla?ovбna do nбdrћky
Anti Calc. Po?kejte n?kolik minut, dokud p?нstroj nedokon?н proces
Auto Anti Calc. Vyprбzdn?te nбdrћku Anti Calc a potй napl?te
nбdrћku na vodu. Proces Auto Anti Calc je b?ћnэ proces, kterэ se
provбdн automaticky v pravidelnэch intervalech.
Aby byl p?нstroj jeљt? ergonomi?t?jљн, byl navrћen tak, aby bylo moћnй jej
poloћit pouze horizontбln?. Ћehli?ku poloћte horizontбln? na
tepluvzdornou podloћku pro odklбdбnн ћehli?ky. Podloћku je moћnй
ponechat na vrchnн ?бsti generбtoru pбry nebo ji poloћit na ћehlicн
prkno.
Nepoklбdejte horkou ћehli?ku p?нmo na ћehlicн prkno bez tepluvzdornй
podloћky pro odklбdбnн ћehli?ky.
Nбdrћka na vodu se b?hem procesu Auto Anti Calc vyprбzdnila.
Napl?te nбdrћku na vodu.
Proces Auto Anti Calc byl dokon?en. Vyprбzdn?te nбdrћku Anti Calc.
B?hem tohoto ъkonu neodpojujte p?нstroj ze sнt?.
51
?ISTENIE A ЪDRЋBA
1. Odpojte sie?ovэ kбbel od elektrickej zбstr?ky.
2. Pomocou navlh?enej lбtky, alebo nedrhnъceho ?isti?a odstrб?te akйko?vek zvyљky na zбkladnej
platni, alebo skrinke.
3. Nikdy nepouћнvajte ostrй, alebo drsnй predmety na odstra?ovanie zvyљkov zo zбkladnej platne.
Nikdy nepouћнvajte ћiadne drsnй, kyslй alebo odhrdzovacie prostriedky na ?istenie ћehli?ky.
Tento spotrebi? je ozna?enэ v sъlade s eurуpskou smernicou 2002/96/EG o nakladanн s
pouћitэmi elektrickэmi a elektronickэmi zariadeniami (waste electrical and electronic equipment
- WEEE). Tбto smernica stanovн jednotnэ eurуpsky (EU) rбmec pre spдtnэ odber a recyklovanie
pouћitэch zariadenн.
Ћivotnй prostredie
Nevyhadzujte spotrebi? po ukon?enн ћivotnosti s beћnэm domбcim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiбlnej miestnej zberni na recyklбciu. Tэmto konanнm pomфћete chrбni? ћivotnй prostredie.
Zбruka & servis
Ak potrebujete informбcie, alebo ak mбte problйm, sa spojte so strediskom pre starostlivos?
o zбkaznнkov Gorenje vo vaљej krajine (?нslo telefуnu nбjdete na zбru?nom liste). Ak sa vo vaљej krajine
nenachбdza stredisko pre starostlivos? o zбkaznнkov, navљtнvte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa
spojte servisnй oddelenie spolo?nosti Gorenje domбce spotrebi?e.
Len pre pouћitie v domбcnosti!
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE ?YCZY PA?STWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
U?YTKOWANIA URZ?DZENIA
52
INSTRUC?IUNI DE UTILIZARE
RO
IMPORTANT
Din motive de siguran?? trebuie s? citi?i instruc?iunile cu aten?ie оnainte s? folosi?i aparatul pentru prima
dat?. P?stra?i instruc?iunile la оndemвn? pentru viitor.
Aparatul este conceput pentru uz caznic ?i func?ioneaz? doar оn conformitate cu aceste
instruc?iuni de utilizare.
Aparatul genereaz? aburi de temperatur? ridicat?. Utiliza?i aparatul оntotdeauna cu grij? ?i avertiza?i
ceilal?i utilizatori de pericolul posibil.
CE TREBUIE S? FACE?I
1. Verifica?i dac? tensiunea de la sursa principal? de alimentare de pe pl?cu?? corespunde sursei de
energie locale.
2. Desface?i ?i оndrepta?i cablul de cuplare la re?ea ?i cablul de alimentare оnainte de utilizare.
3. A?eza?i aparatul pe o suprafa?? plat? ?i stabil?.
4. Fierul de c?lcat trebuie utilizat ?i a?ezat pe o suprafa?? stabil?.
5. Evita?i s? atinge?i talpa fierului de c?lcat de cablul de cuplare la re?ea sau de cablul de alimentare.
6. ?techerul cu cablul de alimentare trebuie scos din priz? оnainte ca rezervorul de ap? s? fie umplut cu
ap?.
7. Nu p?stra?i cartu?ul ?i granulele anti-calcifiere la оndemвna copiilor.
8. Nu p?stra?i aparatele electrice la оndemвna copiilor sau a persoanelor infirme. Nu оi l?sa?i s? le
utilizeze f?r? supraveghere.
9. Atunci cвnd a?eza?i fierul de c?lcat pe suport, asigura?i-v? c? suprafa?a unde este a?ezat suportul
este stabil?.
10. Оn cazul оn care cablul de cuplare la re?ea sau cablul de alimentare este avariat, produc?torul sau
agentul de service ori o persoan? calificat? оn mod similar trebuie s? оl оnlocuiasc? pentru a evita un
pericol.
11. Goli?i rezervorul de ap? dup? utilizare.
CE NU TREBUIE S? FACE?I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nu permite?i copiilor s? se joace cu aparatul atunci cвnd acesta calc?.
Nu l?sa?i aparatul nesupravegheat atunci cвnd este conectat la sursa principal? de alimentare.
Nu folosi?i un set de cablu de prelungire electric decвt dac? o autoritate competent? l-a aprobat.
Fierul de c?lcat nu trebuie s? fie utilizat dac? a fost sc?pat, dac? exist? semne vizibile de avarii sau
atunci cвnd curge.
Nu ad?uga?i lichide parfumate, o?et, sau alte lichide chimice оn rezervorul de ap?, acestea pot avaria
serios aparatul.
Nu introduce?i aparatul оn ap? sau alt lichid.
Nu folosi?i aparatul atunci cвnd este avariat sau cвnd nu func?ioneaz? normal.
Nu atinge?i suportul fierului de c?lcat imediat dup? ce a fost utilizat sau оn timpul c?lc?rii. Este
fierbinte!
Nu lega?i cablul de cuplare la re?ea sau cablul de alimentare оn jurul aparatului de c?lcat sau a bazei
consolei pentru depozitare pвn? cвnd nu s-a r?cit complet.
Nu оncerca?i s? deschide?i carcasa electric? sau s? demonta?i p?r?i din aparat, оn?untru nu exist?
nicio component? utilizabil?.
53
11. Orificiul pentru umplere nu trebuie deschis? оn timpul utiliz?rii. Vor fi date instruc?iuni pentru
umplerea оn siguran?? a rezervorului de ap?.
12. Acest aparat nu trebuie utilizat de c?tre persoane (inclusiv copii) care au capacit??i fizice, mentale
sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experien?? ?i cuno?tin?e, cu excep?ia cazului оn care sunt
supraveghea?i sau instrui?i cu privire la utilizarea aparatului de c?tre o persoan? responsabil? pentru
siguran?a lor. Copiii trebuie supraveghea?i pentru a nu se juca cu aparatul.
13. Nu conecta?i niciodat? acest aparat la un ceas electronic extern sau un sistem de comand? de la
distan?? pentru a evita situa?iile periculoase.
CUNOA?TE?I-V? STA?IA DE C?LCAT
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
1. Mвner u?or
2. Buton aburi
3. Buton pulverizare
4. Disc setare temperatur?
5. Indicator luminos
6. Indicator temperatur?
7. Suport fier de c?lcat
8. Capac priz? de ap?
9. Rezervor ap?
10. Compartiment stocare cablu
11 12 13 14
11. Buton Pornit/Oprit
12. Buton setare duritate ap?
13. Buton Control Ecran LCD “-“
14. Buton Control Ecran LCD “+”
15. Ecran LCD
ECRAN LCD
A. Indicatori nivel duritate ap?
B. Indicator Cartu? anti-calcifiere
C. Indicator temperatur? unitate
D. Indicator presiune 1~ 4 a sta?iei de c?lcat
E. Indicator оnchidere automat?
F. Indicator reumplere rezervor ap?
G. Indicator de schimbare a cartu? anti-calcifiere
H. Indicator mod de оnchidere a aburilor
54
SUGESTIE PENTRU C?LCAT
1. Sorta?i articolele de оmbr?c?minte care trebuie c?lcate conform tipului de ?es?tur?. Aceasta va
minimiza frecven?a regl?rii temperaturii pentru haine diferite.
2. Testa?i c?lcarea pe o suprafa?? mic? de pe spatele sau din interiorul hainei dac? nu sunte?i sigur оn
privin?a tipului de ?es?tur?. Оncepe?i cu o temperatur? mic? ?i m?ri?i-o treptat.
3. A?tepta?i 2 minute оnainte de a c?lca ?es?turile sensibile la c?ldur?. Pentru ca temperatura s? se
regleze, este nevoie de un anume timp pentru a atinge nivelul necesar indiferent dac? acesta este
mai mare sau mai mic.
4. ?es?turile delicate precum m?tasea, lвna, velura, etc. se calc? cel mai bine cu o cвrp? de c?lcat
pentru a preveni urmele de luciu.
CITI?I ETICHETELE DE PE ?ES?TUR? ?I URMA?I INSTRUC?IUNILE DE C?LCARE ALE
PRODUC?TORULUI CARE SUNT ADESEA INDICATE DE SIMBOLURI SIMILARE CELOR CE
URMEAZ?
Setare a comenzii pentru temperatur?
. Acetat
. Elastan
. Poliamid?
. Polipropilen?
. M?tase cuproamoniacal?
. Poliester
. Protein?
. M?tase
. Triacetat
. Vвscoz?
. Lвn?
. Bumbac
. In
INFORMA?II PENTRU FUNC?IONARE
Aparatul are o camer? de aburi cu presiune joas? de tehnologie оnalt? care poate fi оnc?lzit? оntr-un timp
scurt. Apa este transformat? оn vapori de aburi оn camer? ?i transportat? la unitatea de c?lcare prin
cablul de alimentare la re?ea.
CUM S? FOLOSI?I SUPORTUL DE CABLU
1. Desface?i ?i оndrepta?i cablul de
alimentare.
6. Instala?i suportul de cablu a?a cum este
indicat оn imagine.
7. A?eza?i cablul de alimentare pe cвrlig a?a
cum este indicat оn imagine.
55
UMPLEREA REZERVORULUI CU AP?
Aparatul este prev?zut cu un sistem electronic pentru monitorizarea nivelului apei. Cвnd nivelul apei
este mai mic decвt valoarea presetat?, iconi?a
va lic?ri iar unitate va emite un sunet scurt pвn? cвnd
rezervorul va fi reumplut.
1. Deconecta?i cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu energie electric?.
2. Ap?sa?i butonul de decuplare a rezervorului de ap? ?i scoate?i rezervorul de ap?.
3. Deschide?i capacul prizei de ap?.
4. Umple?i-l cu ap? prin orificiu pвn? la nivelul maxim marcat pe partea lateral? a rezervorului de ap?
5. Оnchide?i capacul prizei de ap?
6. Amplasa?i rezervorul de ap? оn spa?iul destinat acestuia.
PRIMA C?LCARE
Оnl?tura?i foliile de protec?ie sau etichetele de pe talpa fierului de c?lcat ?i de pe unitate.
Derula?i ?i оntinde?i cablul de alimentare.
Umple?i rezervorul cu ap? de la robinet. (Vezi UMPLEREA REZERVORULUI)
Conecta?i aparatul la o re?ea corespunz?toare de alimentare cu energie electric?.
Se va auzi un sunet scurt, iar ecranul LCD va afi?a toate iconi?ele timp de o secund? iar apoi se va
оnchide.
6. Ap?sa?i butonul Pornit/Oprit.
)se vor afi?a pe ecranul
7. Indicatorii: nivel mediu aburi (
) ?i nivel mediu duritate ap? (
LCD, iar unitate va emite un sunet scurt.
8. Indicatorul
va lic?ri indicвnd c? sta?ia de c?lcat se оncinge sau se r?ce?te pentru c?lcarea cu
aburi.
9. Selecta?i indicatorul nivel maxim aburi (
) prin ap?sarea butonului control ecran LCD „+”; se va
auzi un sunet scurt.
10. Roti?i discul de setare a temperaturii de pe unitate оn sensul acelor de ceasornic pвn? оn pozi?ia
maxim?; indicatorul luminos se va aprinde.
11. Presiunea sta?iei de c?lcat va cre?te treptat.
12. Indicatorul
va disp?rea de pe ecranul LCD cвnd sta?ia de c?lcat va atinge temperatura
corespunz?toare.
13. Indicatorul luminos se va stinge cвnd unitatea va atinge temperatura dorit?.
14. Aparatul este gata de utilizare.
15. Ap?sa?i butonul de aburi timp de 1 minut pentru a cur??a sistemul sta?iei de c?lcat.
16. La prima c?lcare folosi?i un prosop vechi.
Observa?ie:
1. Aburul nu este eliberat pвn? cвnd sta?ia de c?lcat nu atinge temperatura necesar?.
2. Unitate va atinge temperatura necesar? оn aproximativ 1 minut.
1.
2.
3.
4.
5.
56
C?LCAREA CU ABURI
1. Derula?i ?i оntinde?i cablul de alimentare.
2. Umple?i rezervorul cu ap? de la robinet. (Vezi UMPLEREA
REZERVORULUI).
3. Conecta?i aparatul la o re?ea corespunz?toare de alimentare cu
energie electric?.
4. Ve?i auzi un sunet scurt iar ecranul LCD va afi?a toate iconi?ele timp de
o secund? dup? care se va оnchide.
5. Ap?sa?i butonul pornit/oprit
) se vor afi?a pe ecranul
6. Indicatorii nivel mediu aburi (
) ?i nivel mediu duritate ap? (
LCD iar unitatea va emite un sunet scurt.
7. Indicatorul
va lic?ri indicвnd c? sta?ia de c?lcat se оncinge sau se r?ce?te pentru c?lcarea cu
aburi.
8. Roti?i discul de setare a temperaturii de pe unitate оn sensul acelor de ceasornic; selecta?i ‘ ‘••’ (2
puncte) or ‘•••’ (3 puncte) conform recomand?rilor de pe eticheta articolului de оmbr?c?minte.
9. Indicatorul luminos va lic?ri pвn? cвnd unitatea va atinge temperatura dorit?.
10. Selecta?i nivelul aburului prin ap?sarea butoanelor control ecran LCD „+,-”, nivel maxim aburi, nivel
mediu aburi ?i nivel minim aburi, ve?i auzi un sunet scurt la fiecare ap?sare a butonului control ecran
LCD.
11. Presiunea sta?iei de c?lcat va cre?te treptat.
12. Indicatorul
va disp?rea de pe ecranul LCD cвnd sta?ia de c?lcat va atinge temperatura
corespunz?toare.
13. Indicatorul luminos se va stinge cвnd unitatea va atinge temperatura dorit?.
14. Aparatul este gata de utilizare.
15. Ap?sa?i Butonul Aburi pentru c?lcarea cu aburi.
16. Roti?i Discul de setare a temperaturii de pe unitate оn sensul opus acelor de ceasornic оn pozi?ia
minim? pentru a opri fierul de c?lcat.
17. Ap?sa?i butonul Pornit/Oprit, consola va intra оn modul „Standby” emi?вnd un sunet scurt.
18. Deconecta?i cablul de alimentare de la re?eaua de alimentare cu energie electric?.
Cвnd aparatul se r?ce?te complet, depozita?i-l оntr-un loc sigur.
C?LCAREA VERTICAL? CU ABURI
Aceast? func?ie furnizeaz? aburi pentru a scoate liniile de pe hainele delicate
оn pozi?ia lor vertical?, perdele sau alte textile care sunt a?ezate vertical
Not?:
Nu aplica?i aburi direct pe hainele sau ?es?turile purtate de oameni sau
animale. Temperatura aburilor este foarte ridicat?.
Men?ine?i o distan?? de cв?iva centimetri fa?? de ?es?turile delicate (Sintetice,
m?tase, catifea, etc.) Altfel i-ar putea d?una ?es?turii.
57
C?LCAREA USCAT?
1. Derula?i ?i оntinde?i cablul de alimentare.
2. Conecta?i aparatul la o re?ea corespunz?toare de alimentare cu energie electric?.
3. Ve?i auzi un sunet scurt iar ecranul LCD va afi?a toate iconi?ele timp de o secund? iar apoi se va
оnchide.
4. Ap?sa?i butonul Pornit/Oprit.
) se vor afi?a pe ecranul
5. Indicatorii nivel mediu aburi (
) ?i nivel mediu duritate ap? (
LCD iar unitatea va emite un sunet scurt.
6. Indicatorul
va lic?ri indicвnd c? sta?ia de c?lcat se оncinge sau se r?ce?te
7. Roti?i discul de setare a temperaturii de pe unitate оn sensul acelor de ceasornic; selecta?i ‘•’ (1
punct), ‘••’ (2 puncte) or ‘•••’ (3 puncte) conform recomand?rilor de pe eticheta articolului de
оmbr?c?minte.
8. Indicatorul luminos va lic?ri pвn? cвnd unitatea va atinge temperatura dorit?.
) prin ap?sarea butonului control ecran LCD „-”, ve?i auzi un
9. Selecta?i indicatorul c?lcare uscat? (
sunet scurt la fiecare ap?sare a butonului de control ecran LCD.
10. Dac? sta?ia de c?lcat atinge presiunea necesar?, indicatorul de presiune se va afi?a pe ecranul
LCD.
11. Indicatorul luminos se va stinge cвnd unitatea va atinge temperatura necesar?.
12. Aparatul este gata de utilizare.
13. Roti?i Discul de setare a temperaturii de pe unitate оn sensul opus acelor de ceasornic оn pozi?ia
minim? pentru a opri fierul de c?lcat.
14. Ap?sa?i butonul Pornit/Oprit, consola va intra оn modul „Standby” emi?вnd un sunet scurt.
15. Deconecta?i cablul de alimentare de la re?eaua de alimentare cu energie electric?.
16. Cвnd aparatul se r?ce?te complet, depozita?i-l оntr-un loc sigur. Оn cazul depozit?rii cablului de
alimentare.
ОNCHIDEREA AUTOMAT?
Sistemul de оnchidere automat? se va activa dac? aparatul nu este folosit timp de 10
minute. Indicatorul luminos de pe spatele ecranului LCD se va stinge emi?вnd un sunet
scurt ?i va оncepe s? lic?reasc? iconi?a Pauz?. Оn acest caz, ap?sa?i o dat? butonul
Pornit/Oprit, aparatul se va aprinde imediat. A?tepta?i aproximativ un minut ?i jum?tate
pentru ca aparatul s? ajung? la temperatura setat?.
SISTEMUL ANTI-CALCIFIERE ?I SISTEMUL ALERT?
Aparatul are un sistem electronic de monitorizare a vie?ii cartu?ului anti-calcifiere.
Cartu?ul anti-calcifiere va purifica apa ?i va оnl?tura duritatea permanent? ?i temporar?. Оn cartu? exist?
r??in? dezincrustant?. Оn func?ie de duritatea apei ?i folosirea actual?, cartu?ul trebuie s? fie schimbat
din cвnd оn cвnd.
Atunci cвnd indicatorul “Schimba?i cartu?ul anti-calcifiere” clipe?te, trebuie s? schimba?i cartu?ul.
SETAREA DURIT??II APEI
1. Derula?i ?i оntinde?i cablul de alimentare.
2. Conecta?i aparatul la o re?ea corespunz?toare de alimentare cu energie electric?.
58
3. Ve?i auzi un sunet scurt iar ecranul LCD va afi?a toate iconi?ele timp de o secund? iar apoi se va
оnchide.
4. Ap?sa?i butonul Pornit/Oprit.
5. Indicatorii nivel mediu aburi (
) ?i nivel mediu duritate ap? (
) se vor afi?a pe ecranul
LCD iar unitatea va emite un sunet scurt.
va lic?ri indicвnd c? sta?ia de c?lcat se оncinge sau se r?ce?te pentru c?lcarea cu
6. Indicatorul
aburi.
7. Ap?sa?i o dat? butonul setare duritate ap?, iconi?a
se va afi?a pe ecranul LCD ?i se va auzi un
sunet scurt.
8. Selecta?i duritatea apei prin ap?sarea butonului control ecran LCD „+”; ap? dedurizat? (
) sau ap?
) sau ap? foarte dur? (
).
dur? (
9. Un sunet scurt se va auzi la fiecare ap?sare.
ОNLOCUIREA CARTU?ULUI ANTI-CALCIFIERE
1. Indicatorul “Schimba?i cartu?ul anti-calcifiere” clipe?te.
2. L?sa?i generatorul de aburi la modul PORNIT (ON).
3. R?suci?i ?i scoate?i afar? rezervorul de ap?.
4. R?suci?i ?i scoate?i afar? containerul cartu?ului anti-calcifiere ?i оnlocui?i cartu?ul anti-calcifiere.
5. A?tepta?i 20 secunde dup? Pasul 4 pentru a reinstala containerul cartu?ului anti-calcifiere.
6. Reinstala?i rezervorul de ap?.
Not?:
Cartu?ul anti-calcifiere nu poate fi оnlocuit decвt dac? rezervorul de ap? este scos afar?.
Dac? containerul cartu?ului anti-calcifiere nu este instalat corespunz?tor, se va auzi un sunet continuu
de “bip” atunci cвnd ve?i ap?sa pe butonul de aburi.
Dac? cartu?ul anti-calcifiere este оnlocuit оn timpul modului OPRIT (OFF), sistemul electronic
anti-calcifiere nu va recunoa?te c? a fost schimbat un nou cartu?.
Important:
V? rug?m nu оncerca?i s? folosi?i cartu?ul anti-calcifiere deja uzat. Aceasta va cauza avarii aparatului ?i
sistemului electronic.
V? rug?m nu l?sa?i containerul cartu?ului anti-calcifiere gol. Aceasta va cauza avarii aparatului ?i
sistemului electronic.
PULVERIZAREA
Aceast? func?ie poate fi folosit? oricвnd ?i nu afecteaz? nicio setare.
1. Оnl?tura?i butonul de pulverizare conform figurii.
2. Umple?i rezervorul cu ap? conform figurii.
3. Amplasa?i rezervorul de ap? оn spa?iul destinat acestuia.
4. Оndrepta?i duza c?tre articolul de оmbr?c?minte. Ap?sa?i butonul pulverizare.
Observa?ie: Este necesar s? ap?sa?i butonul de pulverizare de cвteva ori pentru a activa aceast?
func?ie.
59
AUTO-CUR??AREA
Generatorul dumneavoastr? de aburi con?ine un sistem de cur??are conceput pentru a men?ine orificiile
pentru aburi ?i camera de aburi curate ?i f?r? scame ?i materiale neorganice. V? suger?m s? face?i
acest lucru o dat? pe lun?.
Desface?i ?i оndrepta?i cablul de cuplare la re?ea ?i cablul de alimentare.
Umple?i rezervorul de ap? cu ap? de la robinet. (Vezi Cum s? umple?i cu ap?)
Conecta?i aparatul la o surs? principal? de alimentare corespunz?toare.
Asigura?i-v? c? indicatorii “Nivelului de aburi” sunt оn pozi?ia MAX.
Asigura?i-v? c? Indicatorul de temperatur? al fierului de c?lcat este оn pozi?ia MIN.
Aparatul este preg?tit pentru auto-cur??are.
?ine?i fierul de c?lcat aproximativ 6”(150mm) deasupra chiuvetei оn pozi?ia de c?lcare, ?ine?i ap?sat
aproximativ 3 minute pe butonul de aburi. Sedimentele vor ie?i prin g?urile pentru aburi ale fierului
de c?lcat оmpreun? cu apa.
8. R?suci?i indicatorul de temperatur?
? de pe unitatea de c?lcare оn direc?ia invers? acelor de
ceasornic pвn? la “Max”.
9. C?lcarea cu o cвrp? umed? pentru a scoate depunerile de pe talp?.
10. R?suci?i indicatorul de temperatur? la pozi?ia “Min”.
11. Deconecta?i cablul de cuplare la re?ea de la sursa principal? de alimentare.
12. Cвnd aparatul se r?ce?te complet, depozita?i-l оntr-un loc sigur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Depanare
Acest capitol include cele mai frecvente probleme care pot ap?rea legate de aparat. Dac? nu reu?i?i
s? rezolva?i problema folosind informa?iile de mai jos, contacta?i centrul Gorenje de asisten?? pentru
clien?i din ?ara dvs.
PROBLEM?:
Aparatul nu se оncinge.
La pornire, noul sistem
de c?lcat scoate fum.
Aparatul nu produce abur.
CAUZ? ?I SOLU?IE POSIBILE:
Exist? o problem? de conectare. Verifica?i cablul de alimentare,
?techerul ?i priza de perete.
Aparatul nu a fost pornit. Seta?i butonul de pornire/oprire la ‘pornit’.
Temperatura setat? este prea mic?. Seta?i o temperatur? mai mare.
Anumite componente ale aparatului au fost unse u?or оn fabric? ?i pot
produce fum la prima оnc?lzire. Acest fenomen este perfect normal ?i
оnceteaz? dup? o perioad? scurt?.
Nu este suficient? ap? оn rezervorul de ap?. Umple?i rezervorul de ap?.
Generatorul de abur nu a fost оnc?lzit suficient. A?tepta?i aprox. 2
minute.
Temperatura de c?lcat setat? este prea mic? pentru c?lcatul cu abur.
Selecta?i o temperatur? de2 sau mai mare.
Rezervorul de ap? nu este a?ezat corespunz?tor оn generatorul de
abur.
A?eza?i rezervorul de ap? corespunz?tor оn generatorul de abur (‘cu
clic’).
Cвnd selectorul de temperatur? este setat la o temperatur? foarte
mare,aburul produs este uscat ?i greu vizibil. Este ?i mai pu?in vizibil
cвnd temperatura mediului este relativ mare ?i este absolut invizibil
cвnd temperatura este setat? la MAX. Seta?i selectorul de temperatur?
60
Din talpa fierului se
scurg pic?turi de ap?.
Talpa fierului las? оn urm? o
crust? ?i impurit??i sau este
murdar?.
Aparatul produce un sunet
specific pomp?rii.
Din generatorul de abur
curge ap?.
Aparatul produce
ocazional un zgomot
specific pomp?rii ?i un
clic.
Nu pot a?eza fierul de
c?lcat pe suportul s?u.
Aparatul emite semnale
sonore permanent.
Lumina rezervorului
de detartrare clipe?te.
la o temperatur? mai redus?, de ex.2, pentru a verifica dac? fierul de
c?lcat produce abur.
Cвnd оncepe?i c?lcatul cu abur ?i cвnd continua?i s? c?lca?i cu abur
dup?
o оntrerupere, aburul care a fost оnc? prezent оn furtunul de alimentare
s-a r?cit ?i s-a transformat оn ap?. Din aceast? cauz? se scurg pic?turi
de ap? din talpa fierului. Acest lucru se оntвmpl? uneori, cвnd оncepe?i
s? c?lca?i sau continua?i s? c?lca?i dup? o оntrerupere. Pune?i fierul de
c?lcat peste o cвrp? veche ?i ap?sa?i declan?atorul de abur. A?tepta?i
pвn? cвnd din talpa fierului iese abur оn locul apei.
Temperatura setat? este prea mic? pentru c?lcatul cu abur. Seta?i o
temperatur? de2 sau mai mare.
Petele de umezeal? ap?rute pe articolele de оmbr?c?minte dup? ce a?i
c?lcat cu abur un timp prelungit se pot datora aburului condensat pe
talpa fierului de c?lcat. C?lca?i petele de umezeal? f?r? abur un timp
pentru a le usca. Dac? partea de dedesubt a t?lpii fierului de c?lcat este
umed?, ?terge?i-o cu o cвrp? uscat?.
Este posibil ca aburul s? se fi condensat оn furtun, temperatura s? fie
setat? sub 3 sau aparatul s? nu fie preg?tit pentru c?lcarea cu abur.
Impurit??ile sau substan?ele chimice prezente оn ap? s-au depozitat оn
orificiile pentru abur ?i/sau pe talp?. Cur??a?i talpa cu o cвrp? umed?.
Apa este pompat? оn recipientul pentru abur din interiorul generatorului
de abur. Acest lucru este normal. Totu?i, dac? sunetul specific pomp?rii
nu se opre?te, opri?i imediat aparatul ?i deconecta?i-l. Contacta?i un
centru de service autorizat Gorenje.
Rezervorul de detartrare s-a rev?rsat оn cursul procesului de detartrare
automat?. Goli?i оntotdeauna rezervorul de detartrare dup? procesul de
detartrare. Acest lucru previne rev?rsarea rezervorului de detartrare la
urm?toarea efectuare a procesului de detartrare.
Acest lucru se оntвmpl? оn cursul procesului de detartrare automat?.
Apa este pompat? din rezervorul de ap? оn generatorul de abur ?i
expulzat? оn rezervorul de detartrare. A?tepta?i cвteva minute pentru ca
aparatul s? termine procesul de detartrare automat?. Goli?i rezervorul
de detartrare, apoi umple?i rezervorul de ap?. Procesul de detartrare
automat? este un proces normal, care este efectuat automat, la
intervale regulate.
Pentru a face aparatul mai ergonomic, a fost proiectat astfel оncвt fierul
de c?lcat poate fi a?ezat numai orizontal. A?eza?i fierul de c?lcat
orizontal pe suportul termorezistent. Suportul poate fi l?sat deasupra
generatorului de abur sau pute?i a?eza suportul pe masa de c?lcat. Nu
a?eza?i fierul оncins direct pe masa de c?lcat, f?r? suportul
termorezistent.
Rezervorul de ap? s-a golit оn cursul procesului de detartrare automat?.
Umple?i rezervorul de ap?.
Procesul de detartrare automat? este finalizat. Goli?i rezervorul de
detartrare. Nu deconecta?i aparatul оn acest timp.
61
CUR??ARE ?I MENTENAN??
1. Deconecta?i cablul de cuplare la re?ea de la sursa principal? de alimentare.
2. Folosi?i o cвrp? umed? sau un dispozitiv de cur??are care s? nu zgвrie pentru a оnl?tura depuneri de
pe talpa fierului de c?lcat sau de pe carcase.
3. Nu folosi?i niciodat? obiecte ascu?ite sau dure pentru a оnl?tura depunerile de pe talpa fierului de
c?lcat.
4. Nu folosi?i nicioda-t? agen?i abrazivi, o?et, sau agen?i de detartraj pentru a cur??a fierul de c?lcat.
Acest aparat este marcat corespunz?tor directivei europene 2002/9/CE оn privin?a aparatelor
electrice ?i electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare оnapoi, valabil? оn оntreaga UE, ?i valorificarea
aparatelor vechi.
Mediul оnconjur?tor
Nu arunca?i aparatul оmpreun? cu de?eurile casnice atunci cвnd nu mai este utilizabil, ci оnmвna?i-l la un
punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajuta?i la conservarea mediului.
Garan?ie & service
Dac? ave?i nevoie de informa?ii sau ave?i o problem?, contacta?i Centrul Rela?ii Clien?i Gorenje din ?ara
dumneavoastr? (ve?i g?si num?rul de telefon оn bro?ura de garan?ie tradus? оn mai multe limbi). Dac? nu
exist? niciun Centru de Rela?ii Clien?i оn ?ara dumneavoastr?, merge?i la dealer-ul local Gorenje sau
contacta?i Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje.
Numai pentru uz personal!
Ne rezerv?m dreptul oric?ror modific?ri!
GORENJE
V? DORE?TE S? FOLOSI?I PRODUSELE NOASTRE CU MULT?
PL?CERE
62
INSTRUKCJA OBS?UGI
PL
WA?NE
Prosimy o uwa?ne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym u?ytkowaniem urz?dzenia.
Szczegуln? uwag? nale?y po?wi?ci? wskazуwkom bezpiecze?stwa. Instrukcj? obs?ugi prosimy
zachowa?, aby mo?na by?o korzysta? z niej rуwnie? w trakcie pу?niejszego u?ytkowania wyrobu.
Urz?dzenie jest przeznaczone do u?ytku domowego, u?ywa? go nale?y wy??cznie zgodnie z
niniejsz? instrukcj?. Urz?dzenie wytwarza par? wodn? o wysokiej temperaturze.
Zawsze nale?y u?ywa? go ostro?nie i nale?y ostrzec innych u?ytkownikуw przed potencjalnym
niebezpiecze?stwem.
WSKAZУWKI DOTYCZ?CE BEZPIECZE?STWA I CO NALE?Y ZROBI? W
CELU W?A?CIWEGO U?YTKOWANIA URZ?DZENIA:
1. Nale?y sprawdzi? czy napi?cie oznaczone na tabliczce znamionowej odpowiada napi?ciu sieci
elektrycznej.
2. Przed u?yciem rozwi? i wyprostuj kabel przy??czeniowy oraz przewуd doprowadzaj?cy par? wodn?.
3. Urz?dzenie nale?y ustawi? na stabilnej powierzchni.
4. Prasowanie powinno by? wykonywane na rуwnej i twardej powierzchni.
5. Nale?y uwa?a? aby kabel przy??czeniowy oraz przewуd doprowadzaj?cy par? wodn? nie dotyka?y
gor?cej stopy ?elazka.
6. Wyci?gnij wtyczk? kabla przy??czeniowego z gniazdka sieciowego przed nape?nieniem zbiornika z
wod?.
7. Przechowuj wk?ad zapobiegaj?cy tworzeniu kamienia wapiennego i granulat poza zasi?giem dzieci.
8. Wszystkie elektryczne urz?dzenia nale?y przechowywa? poza zasi?giem dzieci oraz osуb
niepe?nosprawnych. Nie wolno pozwoli? na u?ywanie urz?dzenia bez nadzoru.
9. Przed ustawieniem ?elazka na podstawie nale?y sprawdzi? czy powierzchnia na ktуrej jest ona
ustawiona jest stabilna.
10. Gdy kabel przy??czeniowy jest uszkodzony, to celem unikni?cia zagro?enia musi zosta?
wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowan? osob?.
11. Po ka?dym u?yciu nale?y oprуzni? zbiornik z wod?.
WSKAZУWKI DOTYCZ?CE BEZPIECZE?STWA I CZEGO NIE WOLNO ROBI?
W CELU W?A?CIWEGO U?YTKOWANIA URZ?DZENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nie pozwalaj aby dzieci dotyka?y urz?dzenia podczas prasowania.
Nie pozostawiaj w??czonego urz?dzenia do sieci zasilaj?cej bez nadzoru.
Nie u?ywaj przed?u?aczy, ktуre nie s? zatwierdzone przez zak?ad do tego upowa?niony.
Nie wolno u?ywa? ?elazka je?li spad?o, ma widoczne ?lady uszkodzenia lub gdy zauwa?ymy, ?e
obudowa jego jest p?kni?ta.
Do zbiornika na wod? nie wlewaj p?ynуw takich jak perfumy, octu lub innych substancji chemicznych
bo mog? one spowodowa? uszkodzenie urz?dzenia.
Nie wk?adaj ?elazka do wody lub innych cieczy.
Nie u?ywaj ?elazka je?li jest ono uszkodzone lub nie dzia?a prawid?owo.
Nie dotykaj stopy ?elazka podczas prasowania lub zaraz po nim, jest ono bardzo gor?ce!
63
9. Nie zwijaj kabla przy??czeniowego oraz przewodu doprowadzaj?cego par? wodn? wokу? ?elazka
lub podstawy a? kompletnie nie ostygnie i b?dzie gotowe do przechowywania.
10. Nie rozkr?caj obudowy ?elazka i nie demontuj ?adnych cz??ci, urz?dzenie to nie posiada ?adnych
u?ytecznych cz??ci.
11. Otworu do nape?niania zbiornika wod? nie wolno otwiera? podczas prasowania. Nale?y post?powa?
zgodnie z instrukcj? dotycz?c? bezpiecznego nape?niania zbiornika wod?.
12. Urz?dzenie nie jest przeznaczone do u?ytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolno?ciami fizycznymi, sensorycznymi lub umys?owymi, a tak?e nieposiadaj?ce wiedzy lub
do?wiadczenia w u?ytkowaniu tego typu urz?dze?, chyba ?e b?d? one nadzorowane lub zostan?
poinstruowane na temat korzystania z tego urz?dzenia przez opiekuna.
13. W celu unikni?cia niebezpiecznych sytuacji nie pod??czaj tego urz?dzenia do zewn?trznego
w??cznika czasowego lub uk?adu zdalnego sterowania.
OPIS STACJI PAROWEJ
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
1. Uchwyt
2. Przycisk pary
3. Przycisk skrapianie
4. Pokr?t?o regulacji temperatury
5. Lampka kontrolna
6. Wy?wietlacz temperatury
7. Podk?adka pod ?elazko
8. Pokrywa wlewu wody
9. Zbiornik na wod?
10. Schowek na przewуd zasilaj?cy
11 12 13 14
11. Przycisk w??czenia/ wy??czenia (on/ off)
12. Przycisk ustawienia twardo?ci wody
13. “-“ przycisk kontrolny wy?wietlacza LCD
14. “+” przycisk kontrolny wy?wietlacza LCD
15. Wy?wietlacz LCD
Wy?wietlacz LCD
A. Wska?niki twardo?ci wody
B. Pojemnik na wk?ad zapobiegaj?cy
tworzeniu kamienia wapiennego
C. Wska?nik temperatury podk?adki
D. Bojler: 1~ 4 wska?nik wysoko?ci
ci?nienia w bojlerze
E. Wska?nik funkcji automatycznego wy??czenia
F. Wska?nik pustego zbiornika
G. Wska?nik wymiany wk?adu zapobiegaj?cego tworzeniu
kamienia wapiennego
H. Wska?nik trybu dzia?ania bez u?ycia pary
64
WSKAZУWKI DOTYCZ?CE PRASOWANIA
1. Posortuj rzeczy ktуre maj? by? prasowane wed?ug typu materia?u. Ograniczy to cz?stotliwo?? zmian
temperatury dla rу?nych materia?ow.
2. Je?eli nie jeste? pewien rodzaju materia?u, przeprowad? prуbne prasowanie na wewn?trznej stronie
ubrania w przypadku z?ego dobrania temperatury ?lady b?d? mniej widoczne. Zacznij od niskiej
temperatury, a nast?pnie stopniowo j? zwi?kszaj.
3. Przed prasowaneim materia?уw wra?liwych na wysokie temperatury, odczekaj kilka minut. Funkcja
regulacji temperatury potrzebuje czasu do momentu osi?gni?cia wybranego poziomu bez wzgl?du,
czy jest to wy?sza czy ni?sza temperatura.
4. Delikatne materia?y, takie jak jedwab, we?na, welur itp. prasuj poprzez materia? do prasowania, aby
unikn?? b?yszcz?czych ?ladуw.
POST?PUJ ZGODNIE ZE WSKAZУWKAMI PRODUCENTA ODZE?Y. ZAPOZNAJ SI? Z TRE?CI?
ETYKIET CZ?STO PRZEDSTAWIONEJ W POSTACI SYMBOLI, JAK POKAZANE NA RYSUNKU:
Ustawienie temperatury
. W?уkno octanowe
. Elastik
. Poliamid
. Polipropylen
. Cupro
. Poliester
. Proteiny
. Jedwab
. Trуjoctan
. Wiskoza
. We?na
. Bawe?na
. P?уtno
U?YTKOWANIE URZ?DZENIA
Urz?dzenie wyposa?one jest w niskoci?nieniow? komor? parow?, ktуra mo?e by? w krуtkim czasie
podgrzewana. Woda w tej komorze jest zamieniana w par? wodn? i przemieszcza si? do ?elazka przez
przewуd doprowadzaj?cy par? wodn?.
U?YTKOWANIE WIESZAKA NA KABEL
PRZY??CZENIOWY
1. Rozwi? i wyprostuj kabel przy??czeniowy;
2. W?у? wieszak jak przedstawione na rysunku;
3. Umie?? kabel przy??czeniowy jak
65
NAPE?NIANIE ZBIORNIKA NA WOD?
Urz?dzenie posiada wbudowany elektroniczny system, kontroluj?cy poziom wody w zbiorniku. Gdy ilo??
wody jest mniejsza od wymaganej, s?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy, na wy?wietlaczu natomiast ikona
b?dzie aktywna tak d?ugo, dopуki zbiornik nie zostanie ponownie nape?niony wod?.
1. Wtyczk? przewodu zasilaj?cego nale?y wyci?gn?? z gniazda sieciowego.
2. Przycisn?? nale?y przycisk zwalniaj?cy zbiornik na wod? i wysun?? zbiornik z urz?dzenia.
3. Otworzy? nale?y klapk? pokrywy wlewu wody.
4. Wod? nale?y wlewa? przez wlew wody, nape?niaj?c zbiornik na wod? do najwy?szego mo?liwego
poziomu, oznaczonego z boku zbiornika.
5. Wlew wody nale?y zamkn??.
6. Zbiornik na wod? nale?y ponownie zamocowa? w przeznaczonym do tego miejscu.
PIERWSZE PRASOWANIE…
1. Usun?? nale?y wszelk? ewentualn? foli? ochronn? oraz naklejki ze stopy ?elazka, a tak?e z
obudowy.
2. Nale?y rozwin?? i wyprostowa? przewуd zasilaj?cy z wtyczk?.
3. Zbiornik na wod? nale?y nape?ni? wod? z kranu (patrz: NAPE?NIANIE ZBIORNIKA NA WOD?).
4. Wtyczk? urz?dzenia nale?y umie?ci? w odpowiednim gniazdku sieciowym.
5. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy, na wy?wietlaczu LCD na jedn? sekund? uaktywnione zostan?
wszystkie wska?niki, po czym urz?dzenie si? wy??czy.
6. Przycisn?? nale?y przycisk w??czenia/ wy??czenia.
7. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy, a na wy?wietlaczu LCD uaktywnione zostan? ikona ?redni
.
poziom pary
oraz ikona twarda woda
8. Ikona
zacznie pulsowa?, co oznacza, ?e bojler si? nagrzewa lub och?adza, przygotowuj?c si?
do prasowania z u?yciem pary.
9. Za pomoc? przycisku kontrolnego wy?wietlacza LCD “+” nale?y wybra? najwy?szy poziom pary
S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy.
10. Pokr?t?o regulacji temperatury nale?y obrуci? w kierunku zgodnym z ruchem wskazуwek zegara,
ustawiaj?c ?elazko na najwy?sz? temperatur? (MAX). Za?wieci lampka kontrolna.
11. Ci?nienie w bojlerze b?dzie stopniowo rosn??.
12. Ikona
zniknie z wy?wietlacza, gdy bojler osi?gnie odpowiednio wysok? temperatur?.
13. Lampka kontrolna zga?nie, gdy ?elazko osi?gnie ??dan? temperatur?.
14. Urz?dzenie jest teraz gotowe do u?ytkowania.
15. Chc?c oczy?ci? system wytwarzania pary, nale?y na jedn? minut? przycisn?? przycisk pary.
16. Do pierwszego prasowania zaleca si? wzi?? co?, czego nie b?dzie szkoda, np.stary r?cznik.
66
Wa?ne:
1. Para nie b?dzie generowana, dopуki bojler nie osi?gnie ??danej temperatury.
2. Ogrzewanie do ??danej temperatury trwa zazwyczaj oko?o minuty.
PRASOWANIE Z U?YCIEM PARY
1. Nale?y rozwin?? i wyprostowa? przewуd zasilaj?cy z wtyczk?.
2. Zbiornik na wod? nale?y nape?ni? wod? z kranu (patrz:
NAPE?NIANIE ZBIORNIKA NA WOD?).
3. Wtyczk? urz?dzenia nale?y umie?ci? w odpowiednim gniazdku
sieciowym.
4. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy, na wy?wietlaczu LCD na jedn?
sekund? uaktywnione zostan? wszystkie wska?niki, po czym
urz?dzenie si? wy??czy.
5. Przycisn?? nale?y przycisk w??czenia/ wy??czenia.
6. ?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy, a na wy?wietlaczu LCD uaktywnione zostan? ikona ?redni poziom
pary
oraz ikona twarda woda
.
zacznie pulsowa?, bojler zacznie si? nagrzewa? lub och?adza?.
7. Ikona
8. Pokr?t?o regulacji temperatury nale?y obrуci? w kierunku zgodnym z ruchem wskazуwek zegara i
wybra?: ‘••’ (2 kropki) lub ‘•••’ (3 kropki), w zale?no?ci od zalecanej temperatury prasowania,
oznaczonej na metce ka?dej tkaniny.
9. Lampka kontrolna b?dzie ?wieci?a, dopуki ?elazko nie osi?gnie ??danej temperatury.
10. Za pomoc? przycisku kontrolnego wy?wietlacza LCD “+, -”, nale?y wybra? ??dany poziom pary:
najwy?szy poziom pary, ?redni poziom pary i niski poziom pary. Po ka?dorazowym przyci?ni?ciu
przycisku, s?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy.
11. Ci?nienie w bojlerze b?dzie stopniowo rosn??.
12. Gdy bojler osi?gnie odpowiednio wysok? temperatur?, ikona
zniknie z wy?wietlacza LCD.
13. Lampka kontrolna zga?nie, gdy ?elazko osi?gnie ??dan? temperatur?.
14. Urz?dzenie jest teraz gotowe do u?ytkowania.
15. W celu prasowania przy u?yciu pary, nale?y teraz przycisn?? przycisk pary.
16. Pokr?t?o regulacji temperatury nale?y obrуci? w kierunku przeciwnym do ruchu wskazуwek zegara,
na pozycj? “MIN”. ?elazko zostanie w ten sposуb wy??czone.
17. Przycisn?? nale?y przycisk w??czenia/ wy??czenia, podk?adka pod ?elazko na stacji parowej
przestawi si? natomiast na pozycj? »Stan gotowo?ci«. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy.
18. Wtyczk? przewodu zasilaj?cego nale?y wyci?gn?? z gniazda sieciowego.
Gdy urz?dzenie ca?kowicie si? och?odzi, nale?y je od?o?y? w bezpieczne miejsce.
67
PRASOWANIE W POZYCJI PIONOWEJ
Funkcj? t? stosujemy wtedy, gdy prasujemy zgniecenia na bardzo delikatnych
materia?ach lub wisz?cych zas?onach .
Uwaga:
Pod ?adnym pozorem nie prasuj ubra? i materia?уw znajduj?cych si? na
ludziach lub zwierz?tach domowych, temperatura pary jest bardzo wysoka.
?elazko nale?y zawsze trzyma? oddalone o kilka centymetrуw od tkanin
delikatnych (tkaniny syntetyczne, jedwab, plusz, itp.) w przeciwnym wypadku
mog? one ulec zniszczeniu.
PRASOWANIE BEZ U?YCIA PARY
1. Nale?y rozwin?? i wyprostowa? przewуd zasilaj?cy z wtyczk?.
2. Wtyczk? urz?dzenia nale?y umie?ci? w odpowiednim gniazdku sieciowym.
3. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy, na wy?wietlaczu LCD na jedn? sekund? uaktywnione zostan?
wszystkie wska?niki, po czym urz?dzenie si? wy??czy.
4. Przycisn?? nale?y przycisk w??czenia/ wy??czenia.
5. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy, a na wy?wietlaczu LCD uaktywnione zostan? ikona ?redni
poziom pary
oraz ikona twarda woda
.
6. Ikona
zacznie pulsowa?, bojler zacznie si? nagrzewa? lub och?adza?.
7. Pokr?t?o regulacji temperatury nale?y obrуci? w kierunku zgodnym z ruchem wskazуwek zegara
i wybra?: ‘•’ (1 kropk?), ‘••’ (2 kropki) lub ‘•••’ (3 kropki), w zale?no?ci od zalecanej temperatury
prasowania, oznaczonej na metce ka?dej tkaniny.
8. Lampka kontrolna b?dzie ?wieci?a, dopуki ?elazko nie osi?gnie ??danej temperatury.
9. Za pomoc? przycisku kontrolnego wy?wietlacza LCD “ -”, nale?y wybra? wska?nik trybu dzia?ania
bez u?ycia pary
. Po ka?dorazowym przyci?ni?ciu przycisku kontrolnego, s?ycha? b?dzie sygna?
d?wi?kowy.
10. Je?eli bojler jest pod ci?nieniem, na wy?wietlaczu LCD uka?e si? wska?nik wysoko?ci ci?nienia w
bojlerze.
11. Lampka kontrolna zga?nie, gdy ?elazko osi?gnie ??dan? temperatur?.
12. Urz?dzenie jest teraz gotowe do u?ytkowania.
13. Pokr?t?o regulacji temperatury nale?y obrуci? w kierunku przeciwnym do ruchu wskazуwek zegara,
na pozycj? “MIN”. ?elazko zostanie w ten sposуb wy??czone.
14. Przycisn?? nale?y przycisk w??czenia/ wy??czenia, podk?adka pod ?elazko na stacji parowej
przestawi si? natomiast na pozycj? »Stan gotowo?ci«. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy.
15. Wtyczk? przewodu zasilaj?cego nale?y wyci?gn?? z gniazda sieciowego.
16. Gdy urz?dzenie ca?kowicie si? och?odzi, nale?y je od?o?y? w bezpieczne miejsce.
AUTOMATYCZNE WY??CZENIE
Funkcja automatycznego wy??czenia si? uruchomi, gdy w??czone ?elazko nie b?dzie w
u?yciu przez kolejne 10 minut. Pod?wietlenie wy?wietlacza LCD si? wy??czy, s?ycha?
b?dzie sygna? d?wi?kowy i pulsowa? b?dzie ikona pauzy. Je?eli tak si? stanie, nale?y
jednokrotnie przycisn?? przycisk w??czenia/ wy??czenia i urz?dzenie od razu ponownie
si? w??czy. Odczeka? nale?y oko?o pу?torej minuty, aby urz?dzenie nagrza?o si? na
temperatur?, ustawion? przed automatycznym wy??czeniem.
68
SYSTEM ZAPOBIEGANIA TWORZENIA KAMIENIA WAPIENNEGO I LAMPKA
KONTROLNA
|Urz?dzenie posiada elektroniczny sysytem monitorowania stanu zu?ycia wk?adu zapobiegania
tworzenia kamienia wapiennego. Wk?ad zapobiegania tworzenia kamienia wapiennego, oczyszcza
wod? i usuwa jej twardo??. We wk?adzie znajduj? si? ?ywice odkaminiaj?ce.
USTAWIENIE TWARDO?CI WODY
1. Nale?y rozwin?? i wyprostowa? przewуd zasilaj?cy z wtyczk?.
2. Wtyczk? urz?dzenia nale?y umie?ci? w odpowiednim gniazdku sieciowym.
3. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy, na wy?wietlaczu LCD na jedn? sekund? uaktywnione zostan?
wszystkie wska?niki, po czym urz?dzenie si? wy??czy.
4. Przycisn?? nale?y przycisk w??czenia/ wy??czenia.
5. Na wy?wietlaczu LCD uaktywnione zostan? wska?niki ?redni poziom pary
oraz twarda woda
. S?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy.
6. Ikona
zacznie pulsowa?, co b?dzie oznacza?o, ?e bojler nagrzewa si? lub och?adza,
przygotowuj?c si? do prasowania z u?yciem pary.
. Ikona ta stanie si?
7. Jednokrotnie nale?y przycisn?? przycisk ustawienia twardo?ci wody
aktywna na wy?wietlaczu LCD i s?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy.
8. Wybra? nale?y w?asne ustawienie twardo?ci wody za pomoc? przycisku kontrolnego wy?wietlacza
LCD “-, +”: mi?kka woda
, twarda woda
lub bardzo twarda woda
.
9. Po ka?dorazowym przyci?ni?ciu przycisku, s?ycha? b?dzie sygna? d?wi?kowy.
WYMIANA WK?ADU ZAPOBIEGANIA TWORZENIA KAMIENIA WAPIENNEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wska?nik zapobiegania tworzenia kamienia wapiennego mruga.
Stacja parowa powinna by? w trybie w??czonym.
Wysu? zbiornik na wod?.
Wysu? pojemnik na wk?ad zapobiegania tworzenia kamienia wapiennego i wymie? wk?ad na nowy.
Zaczekaj 20 sekund zanim ponownie zainstalujesz pojemnik na wk?ad zapobiegania tworzenia
kamienia wapiennego.
Ponownie zainstaluj zbiornik na wod?.
Uwaga:
Nie mo?na usuwa? wk?adu zapobiegania tworzenia kamienia wapiennego, je?li nie zostanie wysuni?ty
zbiornik wody.
Je?li pojemnik na wk?ad nie jest prawid?owo zamontowany, po naci?ni?ciu przycisku wyrzutu pary,
us?yszysz ci?g?y sygna? d?wi?kowy.
Je?li wk?ad zapobiegania tworzenia kamienia wapiennego, zostanie wymieniony w trybie wy??czonym
(podstawy), antywapienny system elektroniczny nie rozpozna, ?e nowy wk?ad zosta? zainstalowany.
Wa?ne ostrze?enie:
Nie u?ywaj ponownie zu?ytych wk?adуw zapobiegania tworzenia kamienia wapiennego. Mo?e to
spowodowa? uszkodzenie urz?dzenia i antywapiennego systemu elektronicznego.
Nie pozostawiaj pustego pojemnika wk?adu zapobiegania tworzenia kamienia wapiennego. Rуwnie? to
mo?e spowodowa? uszkodzenie urz?dzenia i antywapiennego systemu elektronicznego.
69
SKRAPIANIE
Funkcj? t? mo?na zastosowa? w dowolnym momencie i nie wp?ywa to na ?adne inne ustawienia.
1. Usun?? nale?y klapk? wraz z przyciskiem skrapianie.
2. Pojemniczek na wod? nale?y nape?ni? wod?.
3. Pojemniczek na wod? nale?y umocowa? w poprzednim miejscu.
4. Skrapiacz nale?y skierowa? na tkanin?. Przycisn?? nale?y przycisk skrapianie.
Wa?ne: Przycisk skrapianie by? mo?e trzeba b?dzie przycisn?? kilkukrotnie, aby skrapiacz zacz??
dzia?a?.
SAMOCZYSZCZENIE
Generator pary posiada wbudowany system czyszcz?cy, zaprojektowany by utrzyma? w czysto?ci
przewody parowe i komor? parow?, aby by?y one oczyszczone z osadуw kamienia wapiennego oraz
innych zanieczyszcze? mineralnych. Zalecamy aby samoczyszczenie wykona? raz w miesi?cu, w
nast?puj?cy sposуb:
1. Rozwi? i wyprostuj kabel przy??czeniowy oraz przewуd doprowadzaj?cy par? wodn?.
2. Nape?nij zbironik na wod?, wod? z kranu (patrz punkt »Nalewanie wody«).
3. Pod??cz urz?dzenie do sieci zasilaj?cej.
4. Ustaw przycisk emisji pary na »MAX«.
5. Ustaw pokr?t?o reulatora temperatury ?elazka w pozycji »MIN«.
6. Urz?dzenie jest gotowe do samoczyszczenia.
7. Trzymaj ?elazko oko?o 15 cm nad zlewem kuchennym w pozycji prasowania, naci?nij i przytrzymaj
przycisk wyrzutu pary przez oko?o 3 minuty. Osady wydostan? si? przez otwory parowe ?elazka
wraz z brudn? wod?.
8. Przekr?? pokret?o regulatora temepratury ?elazka w kierunku przeciwnym do wskazуwek zegara
na pozycj? MAX.
9. Przeprasuj wilgotny materia?, aby usun?? wszystkie pozosta?o?ci osadуw ze stopy ?elazka.
10. Przekr?? pokr?t?o regulatora temperatury na pozycj? MIN.
11. Od??cz urz?dzenie od gniazdka zasilaj?cego.
12. Gdy urz?dzenie zupe?nie wystygnie, przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
Rozwi?zywanie problemуw
Ten rozdzia? opisuje najcz?stsze problemy, z ktуrymi mo?na si? zetkn??, korzystaj?c z urz?dzenia. Je?li
poni?sze wskazуwki oka?? si? niewystarczaj?ce do rozwi?zania problemu, nale?y skontaktowa? si? z
Centrum Obs?ugi Klienta firmy Gorenje.
70
PROBLEM:
Urz?dzenie nie nagrzewa si?.
Po w??czeniu z nowego
systemu prasowania
parowego wydobywa si?
dym.
Urz?dzenie w ogуle nie
wytwarza pary.
Ze stopy ?elazka wyciekaj?
krople wody.
Ze stopy ?elazka wydostaj?
si? zanieczyszczenia lub
jest ona zabrudzona.
PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA I ROZWI?ZANIE:
Problem dotyczy po??czenia. Sprawd? przewуd sieciowy, wtyczk? oraz
gniazdko elektryczne.
Urz?dzenie nie zosta?o w??czone. Ustaw pokr?t?o wy??cznika w pozycji
„on”.
Ustawiona temperatura jest zbyt niska. Ustaw wy?sz? temperatur?.
Niektуre cz??ci urz?dzenia zosta?y lekko nat?uszczone podczas
produkcji i pocz?tkowo podczas nagrzewania z urz?dzenia mo?e
wydostawa? si? dym. Zjawisko to jest ca?kowicie normalne i ustanie po
krуtkiej chwili.
W zbiorniczku wody nie ma wystarczaj?cej ilo?ci wody. Nape?nij
zbiorniczek wody.
Generator pary nie nagrza? si? do odpowiedniej temperatury. Poczekaj
oko?o 2 minut.
Ustawiona temperatura prasowania jest zbyt niska dla prasowania
parowego. Wybierz temperatur? 2 lub wy?sz?.
Zbiorniczek wody nie zosta? poprawnie umieszczony w generatorze
pary.
Prawid?owo umie?? zbiorniczek wody w generatorze pary (us?yszysz
„klikni?cie”).
Gdy pokr?t?o regulatora temperatury zosta?o ustawione na bardzo
wysok? temperatur?, wytwarzana para jest sucha i ledwo widoczna.
Jest ona jeszcze mniej widoczna, gdy temperatura otoczenia jest
wzgl?dnie wysoka, i b?dzie zupe?nie niewidoczna, gdy temperatura
prasowania ustawiona zostanie w pozycji „MAX”. Ustaw pokr?t?o
regulatora temperatury na ni?sz? warto??, np. 2, aby sprawdzi?, czy
?elazko na pewno wytwarza par?.
Po rozpocz?ciu prasowania parowego lub wznowieniu prasowania po
krуtkiej przerwie para znajduj?ca si? w w??u dop?ywowym sch?adza
si? i skrapla, co powoduje skapywanie kropli wody ze stopy ?elazka.
Dzieje si? tak czasami na pocz?tku prasowania lub po wznowieniu
prasowania po krуtkiej przerwie. Trzymaj?c ?elazko nad star?
szmatk?, naci?nij przycisk w??czania pary. Poczekaj, a? ze stopy
?elazka zacznie wydostawa? si? para zamiast wody.
Ustawiona temperatura jest zbyt niska dla prasowania parowego.
Ustaw temperatur? 2 lub wy?sz?.
Mokre plamy pojawiaj?ce si? na ubraniach po pewnym czasie od
rozpocz?cia prasowania parowego mog? powstawa? wskutek
skraplania si? pary na desce do prasowania. Wysusz plamy, prasuj?c
je przez jaki? czas bez u?ycia pary. Je?li powierzchnia deski do
prasowania jest mokra, wytrzyj j? such? szmatk?.
By? mo?e w w??u skropli?a si? para, ustawiona temperatura do
prasowania parowego jest ni?sza ni? 3 lub urz?dzenie nie jest
przygotowane do prasowania parowego.
Obecne w wodzie zanieczyszczenia lub ?rodki chemiczne osadzi?y si?
w otworach wylotu pary i/lub na stopie ?elazka. Wyczy?? stop? ?elazka
wilgotn? szmatk?.
71
Z urz?dzenia dobiega
odg?os pompowania.
Z generatora pary
wycieka woda.
Z urz?dzenia co jaki?
czas wydobywaj? si?
odg?osy pompowania i
stukania.
Nie mog? ustawi?
?elazka w pozycji
pionowej.
Do bojlera znajduj?cego si? wewn?trz generatora pary pompowana
jest woda. Jest to zjawisko normalne. Je?li jednak odg?osy
pompowania nie ustan?, natychmiast wy??cz urz?dzenie i od??cz je od
sieci elektrycznej.
Skontaktuj si? z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Gorenje.
Nast?pi?o przepe?nienie zbiornika w trakcie automatycznego
procesu Anti Calc. Zawsze oprу?niaj zbiornik Anti Calc po
zako?czeniu procesu. Zapobiega to jego przepe?nieniu podczas
kolejnego procesu Anti Calc.
Dzieje si? tak podczas automatycznego procesu Anti Calc. Woda jest
pompowana ze zbiorniczka wody do generatora pary, a nast?pnie
wp?ywa do zbiornika Anti Calc. Poczekaj kilka minut do zako?czenia
automatycznego procesu Anti Calc. Oprу?nij zbiornik Anti Calc, a
nast?pnie nape?nij zbiorniczek wody. Proces Anti Calc jest procesem
normalnym, przeprowadzanym automatycznie w regularnych
odst?pach czasu.
Aby urz?dzenie by?o bardziej ergonomiczne, zosta?o ono
zaprojektowane w taki sposуb, ?e mo?na je po?o?y? jedynie w pozycji
poziomej. Ustaw ?elazko w pozycji poziomej na odpornej na
temperatur? podk?adce pod ?elazko. Podk?adk? mo?na po?o?y? na
generatorze pary lub na desce do prasowania. Nigdy nie stawiaj
gor?cego ?elazka bezpo?rednio na desce do prasowania.
Urz?dzenie emituje
ci?g?y sygna?
d?wi?kowy.
Podczas automatycznego procesu Anti Calc w zbiorniku sko?czy?a si?
woda. Nalej wody do zbiorniczka.
Miga wska?nik
zbiornika Anti Calc.
Zako?czy? si? automatyczny proces Anti Calc. Oprу?nij zbiornik
Anti Calc. W trakcie wykonywania tej czynno?ci nie wyjmuj wtyczki
urz?dzenia z gniazdka elektrycznego.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1.
2.
3.
4.
Od??cz urz?dzenie od gniazdka zasilaj?cego.
U?yj wilgotnej szmatki lub mi?kkiej g?bki do oczyszczenia stopy lub korpusu urz?dzenia.
Nigdy nie u?ywaj ostrych lub szorstkich przedmiotуw do usuwania osadu z p?yty.
Nigdy nie u?ywaj ?rodkуw ?ciernych, octu lub ?rodkуw odkamieniaj?cych do czyszczenia ?elazka.
Urz?dzenie to oznaczono zgodnie z europejsk? wytyczn? 2002/96/EG o zu?ytych urz?dzeniach
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta okre?la ramy obowi?zuj?cego w ca?ej Unii Europejskiej odbioru i wtуrnego
wykorzystania starych urz?dze?.
?rodowisko
Urz?dzenia po up?ywie okresu eksploatacyjnego nie nale?y usun?? wraz ze zwyk?ymi odpadami
komunalnymi, lecz odda? na urz?dowo okre?lone sk?adowisko do recyklingu. Post?puj?c w ten sposуb,
przyczyniaj? si? Pa?stwo do zachowania czystego ?rodowiska.
72
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie problemуw z urz?dzeniem, zwrуci? si? do centrum pomocy
u?ytkownikom Gorenja w danym pa?stwie (numer telefonu znajduje si? na mi?dzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Je?eli w danym kraju nie ma takiego centrum, nale?y zwrуci? si? do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Dzia?u ma?ych urz?dze? AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE ?YCZY PA?STWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
U?YTKOWANIA URZ?DZENIA
73
GEBRAUCHSANWEISUNG
DE
WICHTIG (Sicherheitshinweise)
Aus Sicherheitsgrьnden sollten Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfдltig
durchlesen. Heben Sie die Anleitung gut auf.
Das Gerдt wurde zum Gebrauch im Innenbereich entwickelt und sollte nur im wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben, betrieben werden.
Das Gerдt erzeugt heiЯen Dampf. Benutzen Sie das Gerдt nur mit Achtsamkeit und warnen Sie andere
Benutzter vor dem Gefahrenpotential.
JA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ьberprьfen Sie die Spannung am Gerдt und die des lokalen Energielieferanten..
Wickeln Sie das Stromkabel ab und ziehen Sie es vor dem Gebrauch gerade.
Stellen Sie das Gerдt auf einen geraden und stabilen Untergrund.
Das Bьgeleisen darf nur auf stabilen Untergrьnden abgestellt und benutzt werden.
Vermeiden Sie, dass Kabel die heiЯe Unterseite des Bьgeleisens berьhrt.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wassertank mit Wasser fьllen.
Halten Sie den Anti-Kalk-Einsatz und das Granulat immer von Kindern fern.
Halten Sie elektrische Gerдte von Kindern und nicht informierten Personen fern. Lassen Sie sie die
Gerдte nicht ohne Aufsicht benutzen.
Wenn Sie das Bьgeleisen abstellen, achten Sie bitte darauf, dass der Untergrund stabil ist.
Wenn die AnschluЯleitung dieses Gerдtes beschдdigt wird, muЯ sie durch den Hersteller, seinen
Kundendienst oder einer дhnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefдhrdungen zu
vermeiden.
Leeren Sie den Wassertank nach jeder Benutzung.
Personen (einschlieЯlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen
Fдhigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerдt sicher zu
benutzen, sollten dieses Gerдt nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche
Person benutzen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerдt spielen.
NEIN
1. Lassen Sie Kinder nicht das Gerдt anfassen, wдhrend Sie bьgeln.
2. Lassen Sie das Gerдt nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn der Stecker steckt.
3. Verwenden Sie keine Verlдngerungskabel, wenn diese nicht von autorisiertem Personal genehmigt
wurden.
4. Benutzen Sie das Gerдt nicht mehr wenn es bereits heruntergefallen ist, wenn es sichtbare
Schдden aufweist oder wenn das Gerдt undicht ist.
5. Fьllen Sie keine parfьmierten Flьssigkeiten, Essig oder Chemikalien in den Wassertank; sie
kцnnen das Gerдt ernsthaft beschдdigen.
6. Tauchen Sie das Gerдt nicht in Wasser oder andere Flьssigkeiten.
7. Benutzen Sie das Gerдt nicht mehr, wenn es beschдdigt ist oder wenn es sich nicht normal verhдlt.
8. Berьhren Sie nicht die Unterlage des Bьgeleisens wдhrend oder kurz nach dem Bьgeln. Sie ist
heiЯ!
74
9. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Bьgeleisen oder um das Gerдt, bis es vollstдndig abgekьhlt
ist, wenn Sie es verstauen wollen.
10. Versuchen Sie nicht, das Gerдt zu цffnen oder Teile abzubauen, es befinden sich keine
brauchbaren Teile im Inneren.
11. Цffnen Sie den Tank niemals wдhrend das Gerдt in Benutzung ist. Anweisungen zum korrekten
Nachfьllen vom Wasser folgen spдter.
12. Dieses Gerдt ist fьr Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschrдnkten physischen, sensorischen oder
psychischen Fдhigkeiten bzw. Ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
eine angemessene Aufsicht oder ausfьhrliche Anleitung zur Benutzung des. Gerдts durch eine
verantwortliche Person sichergestellt ist. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerдt
spielen.
13. SchlieЯen Sie das Gerдt nie an einen externen Zeitschalter an, um Gefдhrdungen zu vermeiden.
SICH MIT DEM DAMPF-GERДT VERTRAUT MACHEN
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
11 12 13 14
1. Weicher Handgriff
2. Taster DampfstoЯ
3. Sprьhknopf
4. Temperatureinstellrad
5. Kontrollampe
6. Temperaturanzeige
7. Bьgeleisen-Abstellflдche
8. Wassereinlassklappe
9. Wasserbehдlter
10. Kabelaufwicklung
11. Ein/Aus-Schalter
12. Einstellung des Wasserhдrtegrades
13. “-“LCD Kontrollknopf
14. “+” LCD Kontrollknopf
15. LCD
LCD
A. Indikator fьr Wasserhдrtegrad
B. Indikator Anti-Kalk-Einsatz
C. Indikator fьr die Temperatur der Basiseinheit
D. Dampfgenerator 1~ 4 Anzeiger des Drucklevels
75
E. Anzeige fьr automatisches Ausschalten
F. Indikator zum Wasser auffьllen
G. Anzeige Anti-Kalk-Einsatz wechseln
H. Anzeige fьr den Modus Dampf ausschalten
LESEN SIE DEN KLEIDUNGSKENNSATZ UND BEFOLGEN SIE DIE BЬGELANWEISUNGEN DES
HERSTELLERS, DIE HДUFIG IN SYMBOLEN ДHNLICH WIE FOLGEND GEZEIGT WERDEN
Temperatureinstellung
. Azetat
. Elasten
. Polyamide
. Polypropylene
. Polyester
. Protein
. Triacetate
. Viskose
. Wolle
. Baumwolle
. Leinen
Hinweise zum Bьgeln
1. Sortieren Sie die Kleidungsstьcke die Gebьgelt werden mьssen nach Gewebeart. Dieses setzt die
Frequenz der Temperaturjustage fьr unterschiedliches Kleidungsarten herab.
2. Testen Sie die Temperatur in einem kleinen Bereich auf der Rьckseite oder auf der Innenseite des
Kleides, wenn Sie ьber die Art des Gewebes unsicher sind. Beginnen Sie mit einer niedrigen
Temperatur und erhцhen Sie stufenweise.
3. Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie wдrmeempfindliche Gewebe bьgeln. Temperaturjustage benцtigt
bestimmte Zeit die angeforderte Stufe zu erreichen, unabhдngig ob sie hцher oder niedriger ist.
4. Empfindliche Gewebe wie Seide, Wolle, Velour, etc. werden am besten mit einem Bьgeltuch
gebьgelt, um Markierungen zu verhindern.
BEDIEN-INFORMATIONEN
Das Gerдt ist ein High-Tech-Gerдt, wobei in der Dampfkammer aus Wasser Dampf wird, der ьber einen
Schlauch in das Metallteil geleitet wird.
DEN KABELHALTER BENUTZEN
1. Wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es
gerade.
2. Befestigen Sie den Kabelhalter wie
abgebildet.
3. Legen Sie das Kabel auf den Haken am
Kabelhalter wie abgebildet.
76
EINFЬLLEN DES WASSERS
Das Gerдt hat ein elektronisches System, welches die Wasserhцhe anzeigt. Sinkt das Level unter eine
vorher eingestellte Hцhe, blinkt das Symbol
mit einem Piepton, bis Wasser aufgefьllt wird.
1. Wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es gerade.
2. Drьcken Sie die Entriegelung fьr den Wassertank und nehmen Sie den Wassertank heraus.
3. Цffnen Sie die Wassereinlass-Abdeckung.
4. Fьllen Sie den Behдlter bis zur „Max“ Linie an der Seite.
5. SchlieЯen Sie die Einlassabdeckung fьr Wasser.
6. Setzen sie den Wasserbehдlter wieder an seinen Platz.
DER ERSTE GEBRAUCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Entfernen Sie alle schьtzende Filme oder Aufkleber vom Gerдt, wenn vorhanden.
Wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es gerade.
Fьllen Sie den Wasserbehдlter mit Hahnwasser. (siehe “Einfьllen des Wasser”)
SchlieЯen Sie das Gerдt an einen verwendbaren HauptstromanschluЯ an.
“Piep” Gerдusch erklingt und das LCD zeigt fьr eine Sekunde lang alle Logos an und erlischt dann.
Drьcken Sie den Ein/Aus-Schalter
Das mittlere Dampflevel (
) und die mittlere Wasserhдrte (
) Indikatoren erscheinen auf
dem Display mit einem Piepton.
Symbol blinkt; Der Dampfgenerator erhitzt oder kьhlt fьr das Dampfbьgeleisen.
Das
Wдhlen Sie das maximale Dampflevel (
) mit “+” , ein Peipton ertцnt.
Drehen Sie den Temperaturregler am Dampfbьgeleisen im Uhrzeigersinn auf die hцchste Stufe.
Das Kontrolllicht leuchtet auf.
Der Druck des Dampfgenerator steigt schrittweise.
Das
Symbol erscheint auf dem LCD, wenn der Dampf die eingestellte Temperatur erreicht hat.
Das Kontrolllicht erlischt, wenn die erwьnschte Temperatur fьr das Bьgeleisen erreicht wurde.
Das Gerдt ist nun bereit zum Bьgeln.
Drьcken Sie die Dampf-Taste am Dampfbьgeleisen fьr eine Minute, um das Dampfsystem
(Dampfkessel und Dampfbьgeleisen) zu reinigen.
Beginnen Sie das erste Bьgeln mit einem alten Handtuch.
Anmerkung:
1. Der Dampf kommt nicht heraus, bevor er nicht die gewьnschte Temperatur erreicht hat.
2. Es dauert etwa eine Minute, bis die gewьnschte Temperatur erreicht wird.
77
DAMPF-BЬGELN
1. Wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es gerade.
2. Fьllen Sie den Wasserbehдlter mit Hahnwasser. (siehe “Einfьllen des
Wasser”)
3. SchlieЯen Sie das Gerдt an einen verwendbaren
HauptstromanschluЯ an.
4. “Piep” Gerдusch erklingt und das LCD zeigt fьr eine Sekunde lang alle
Logos an und erlischt dann.
5. Drьcken Sie den Ein/Aus-Schalter
6. Das mittlere Dampflevel (
) und die mittlere Wasserhдrte Indikatoren erscheinen auf dem
.
Display mit einem Piepton
7. Das
Symbol blinkt; Der Dampfgenerator erhitzt oder kьhlt fьr das Dampfbьgeleisen.
8. Drehen Sie das Temperaturregler am Bьgeleisen im Uhrzeigersinn, wдhlen Sie 2-Punkt (••)oder
3-Punkt (•••) entsprechend Ihrer Bьgelwдsche.
9. Das Pilotlicht leuchtet, bis die gewьnschte Temperatur fьr das Bьgeleisen erreicht ist.
10. Wдhlen Sie das gewьnschte Dampflevel mit “+, -”, maximales Dampflevel, mittlere Dampflevel und
niedriges Dampflevel, ein Piepton ertцnt bei jeder Betдtigung der Tasten.
11. Der Druck des Dampfgenerator steigt schrittweise.
12. Das
Symbol erscheint auf dem LCD, wenn der Dampf die eingestellte Temperatur erreicht hat.
13. Kontrolllicht erlischt, wenn die erwьnschte Temperatur fьr das Bьgeleisen erreicht wurde.
14. Das Bьgeleisen ist nun Betriebsbereit.
15. Drьcken Sie die Dampf-Taste zum Dampfbьgeln.
16. Drehen Sie den Temperaturregler am Dampfbьgeleisen entgegen den Uhrzeigersinn bis zur
Min-Position, das Bьgeleisen ist nun ausgeschaltet.
17. Drьcken Sie die On/Off-Taste, das Gerдt schaltet in den “Standby mode” mit einem Piepton.
18. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Wenn das Gerдt komplett abgekьhlt ist, kцnnen
Sie es sicher verstauen.
SENKRECHTES BЬGELN
Diese Funktion liefert Dampf, um Falten auf empfindlichen Kleidern in
senkrechter Position, in hдngenden Vorhдngen oder in anderem hдngendem
Gewebe zu entfernen
Anmerkung:
Wenden Sie nicht Dampf auf irgendeiner Kleidung oder Geweben an, die
durch Menschen oder Haustiere getragen werden. Temperatur des Dampfs ist
sehr hoch.
Behalten Sie einen Abstand einiger Zentimeter vom empfindlichen Gewebe
bei (Chemiefasergewebe, Seide, Samt, usw..), andernfalls konnte das
Gewebe beschдdigt werden.
78
TROCKENES BЬGELN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es gerade.
SchlieЯen Sie das Gerдt an einen verwendbaren HauptstromanschluЯ an.
“Piep” Gerдusch erklingt und das LCD zeigt fьr eine Sekunde lang alle Logos an und erlischt dann.
Drьcken Sie den Ein/Aus-Schalter
Das mittlere Dampflevel (
) und der Wasserhдrtegrad erscheint mit einem Piepton auf dem
.
LCD
Symbol blinkt, um anzuzeigen, dass die Basis heist oder abkьhlt.
Das
Drehen Sie das Temperaturregler am Bьgeleisen im Uhrzeigersinn, wдhlen Sie 1-Punkt (•),
2-Punkt (••)oder 3-Punkt (•••) entsprechend Ihrer Bьgelwдsche.
Das Pilotlicht leuchtet, bis die gewьnschte Temperatur fьr das Bьgeleisen erreicht ist.
Wдhlen Sie das trockene Bьgeln (
) durch ein Drьcken der Taste “-“, ein Piepton ertцnt bei jedem
Drьcken der Tasten.
Hat der Dampfgenerator den entsprechenden Dampfdruck erreicht, erscheint auf dem Display.
Kontrolllicht geht aus, wenn die erforderliche Temperatur fьr die EisenmaЯeinheit erreicht wird.
Das Gerдt ist nun Betriebsbereit.
Drehen Sie den Temperaturregler am Dampfbьgeleisen entgegen den Uhrzeigersinn bis zur
Min-Position, das Bьgeleisen ist nun ausgeschaltet.
Drьcken Sie die On/Off-Taste, das Gerдt schaltet in den “Standby mode” mit einem Piepton.
Trennen Sie das NetzanschluЯkabel vom HauptstromanschluЯ.
Wenn das Gerдt komplett abgekьhlt ist, kцnnen Sie es sicher verstauen.
AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN
Das Gerдt schaltet sich automatisch aus, wenn es fьr mehr als 10 Minuten nicht betдtigt
wird. Das Hintergrundlicht des LCD-Display schaltet sich mit einem Piepton aus und das
Pausesymbol erlischt. Passiert dies, drьcken Sie ON/OFF einmal, um das Gerдt wieder
einzuschalten. Warten Sie etwa eineinhalb Minuten, dass sich das Gerдt aufheizen kann,
bevor Sie die Temperatur einstellen.
ANTI-KALK-SYSTEM UND ALARMSYSTEM
Das Gerдt hat ein elektronisches System zur Abbildung der Lebensdauer des AntiKalk-Einsatzes.
Der Anti-Kalk-Einsatz verfeinert das Wasser und entfernt dauerhafte und vorьbergehende Hдrte. Es
befinden sich Anti-Ablagerungsstoffe in dem Einsatz.
Abhдngig von der цrtlichen Wasserhдrte und dem tatsдchlichen Gebrauch muss der
Einsatz von Zeit zu Zeit gewechselt werden.
Wenn der Indikator “Change Anti-Cal” blinkt, sollte der Einsatz erneuert werden.
WASSERHДRTE EINSTELLEN
1.
2.
3.
4.
5.
Wickeln Sie das Kabel ab und ziehen Sie es gerade.
SchlieЯen Sie das Gerдt an einen verwendbaren HauptstromanschluЯ an.
Piep” Gerдusch erklingt und das LCD zeigt fьr eine Sekunde lang alle Logos an und erlischt dann.
Drьcken Sie den Ein/Aus-Schalter.
Das mittlere Dampflevel (
) und der Wasserhдrtegrad erscheint mit einem Piepton auf dem
LCD
.
79
6. Das
Symbol blinkt; Der Dampfgenerator erhitzt oder kьhlt fьr das Dampfbьgeleisen.
7. Drьcken Sie die Taste Wasserhдrte einmal, das
. Symbol erscheint auf dem Display mit einem
Piepton.
8. дhlen Sie Ihre Wasserhдrte mit “-, +” aus; weiches Wasser (
) oder hartes Wasser (
) oder
sehr hartes Wasser (
).
9. Bei jedem Drьcken ist ein Piepton hцrbar.
DEN ANTI-CAL-EINSATZ ERSETZEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Der Indikator “Change Anti-Calc” blinkt.
Lassen Sie das Dampf-Gerдt eingeschaltet.
Schieben Sie den Wassertank heraus.
Nehemn Sie den Anti-cal-Einsatz-Behдlter heraus und ersetzen Sie den Einsatz.
Warten Sie fьr 20 Sekunnden nach Schritt 4, bevor Die den Behдlter fьr den Anti-calc- Einsatz
wieder einsetzen.
Schieben Sie den Wassertank wieder in das Gerдt.
Anmerkung:
Anti-cal-Einsatz kann nur herausgenommen werden, wenn das Wassertank heraus geschoben ist.
Wenn der Behдlter fьr den Anti-cal-Einsatz nicht richtig eingesetzt ist, ertцnt ein durchgehender
Piepton, sobald die Dampftaste bedrьckt wird.
Wenn der Anti-cal-Einsatz im ausgeschalteten Zustand gewechselt wird, kann das elektronische
System nicht erkennen, dass der Einsatz gewechselt wurde.
Wichtig:
Bitte versuchen Sie nicht, einen leeren Anti-cal-Einsatz zu benutzen. Es fьhrt zu Schдden am Gerдt
und am elektronischen System.
Bitte lassen Sie den Anti-cal-Einsatz-Behдlter nicht leer. Es fьhrt zu Schдden am Gerдt und am
elektronischen System.
Sprьh-Funktion
Diese Funktion kann beliebig oft verwendet werden und hat keinen EinfluЯ auf jegliche Einstellung.
1. Fьllen Sie den Wassertank auf, siehe “Einfьllen von Wasser”.
2. Richten Sie die Sprьhdьse auf die zu bьgelnde Stelle.
3. Drьcken Sie auf den Taster Sprьhen.
4. Zielen Sie mit der Dьse auf das Kleidungsstьck, drьcken Sie die Sprьh-Taste.
Anmerkung: Zur Aktivierung der Funktion kann es sein, dass Sie einige Male auf den jeweiligen
Funktionsknopf drьcken mьssen.
80
SELBSTREINIGUNG
Ihr Dampf-Gerдt beinhaltet ein System zur Selbstreinigung zur Sauberhaltung der
Dampfventile und der Dampfkammer von Fusseln und losen Mineralien. Wir
empfehlen diese Selbstreinigung einmal im Monat durchzufьhren.
1. Wickel Sie das Kabel ab und ziehen Sie es gerade.
2. Fьllen Sie Leitungswasser in den Wassertank. (vgl. Wasser auffьllen).
3. Stecken Se den Stecker in eine Steckdose.
4. Drehen Sie den Anzeiger “Dampflevel” auf MAX-Position.
5. Drehen Sie das Temperaturrad am Bьgeleisen auf MIN-Position.
6. Das Gerдt ist bereit zum Selbstreinigen.
7. Halten Sie das Bьgeleisen etwa 150mm ( 6”) ьber dem Spьlbecken in Bьgelposition, drьcken
und halten Sie die Dampf-Taste fьr etwa 3 Minuten. Lockeres Material kommt so durch die
Dampflцcher am Bьgeleisen mit dem Wasser heraus.
8. Drehen Sie das Temperaturrad am Bьgeleisen in Uhrzeigersinn auf die Max- Position.
9. Bьgeln Sie auf einem feuchten Tuch, um Rьckstдnde an der Unterseite des Bьgeleisens zu
entfernen.
10. Drehen Sie das Temperaturrad auf die Min-Position.
11. Ziehen Sie den Stecker.
12. Verstauen Sie das Gerдt erst, wenn alle Teile komplett abgekьhlt sind.
REINIGEN UND INSTANDHALTUNG
1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen nicht kratzenden Reiniger, um Rьckstдnde auf der
Unterseite des Bьgeleisens oder am Gerдt zu entfernen.
3. Verwenden Sie niemals scharfe oder raue Objekte, um die Unterseite des Dampfbьgeleisens zu
reinigen.
4. Verwenden Sie niemals schleifende Reinigungsmittel, Essig oder entzьndliche Reinigungsmittel um
das Bьgeleisen zu reinigen.
Dieses Gerдt ist entsprechend der europдischen Richtlinie 2002/96/EG
ьber Elektro- und Elektronikaltgerдte (waste electrical and electronic equipment - WEEE)
gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen fьr eine EU-weit gьltige Rьcknahme und Verwertung der
Altgerдte vor.
81
Umweltschutz
Werfen Sie das Gerдt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmьll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.
Garantie und Kundendienst
Benцtigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, setzen Sie sich mit einem Gorenje
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe internationale Garantieschrift).
Sollte es in Ihrem Land kein Service- Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Gorenje Hдndler.
Nur zum eigenen Gebrauch!
Wir behalten uns das Recht vor Дnderungen der Produkten und andere technische Modifikation.
GORENJE
WIR WЬNSCHEN IHNEN BEIM IHREN GERДT VIEL FREUDE. WIR
BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR ДNDERUNGEN VOZUNEHMEN.
82
I????????? ? ????????????
UA
???????
? ????????? ??????? ????????? ?????? ????????? ???????? ????? ?????? ?????????????
????????. ????????? ??? ???????? ??? ???????????? ? ???????????.
??? ???????? ?????????? ???? ??? ?????????? ????????????. ???? ?????
??????????????? ?????? ?????????? ?? ??? ?????????? ? ????????????.
???????? ???????? ???? ??????? ???????????. ?????? ?????????? ? ??? ?????? ?? ????????????
????? ???????????? ??? ?????????? ?????????.
????????? ???
1. ?????????????, ?? ???????, ????????? ?? ???????? ? ?????????? ??????, ?????????? ??????? ?
?????????????.
2. ?????????? ?? ?????????? ??????? ???? ? ??????????? ????? ????? ?????????????.
3. ?????????? ???????? ?? ?????? ?? ????????? ????????.
4. ?????? ????????? ??????????????? ?? ????????? ?? ?????????? ????????.
5. ?????????, ??? ???? ???????? ? ??????????? ????? ?? ????????? ??????? ??????.
6. ????? ????????????? ??????? ???????? ????? ??????.
7. ???? ??? ??????????? ????????? ?????, ????????? ??????? ? ????????? ?????? ??????
???????????? ?????.
8. ?????? ???????? ???????? ????? ?????? ? ??????? ?????? ??? ?????.
9. ???????? ?????????? ???????? ? ??????, ??????????? ??? ????? ?? ???? ? ??????????
????????? ????????????. ?? ?????????? ?? ??????????????? ???? ???????? ??? ???????.
10. ? ???? ???????????? ?????? ?? ????????? ?????????????, ?? ????????, ?? ???? ???????????
?????????, ? ??????????.
11. ???? ??????? ???? ??? ??????????? ????? ??????????, ??? ????????? ?????????
?????????, ??? ???? ??????? ????????, ????? ? ?????????????? ??? ????? ???????? ??
??????????? ?????????????.
12. ??????????? ????????? ??? ???? ????? ????????????.
?????????? ???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
?? ?????????? ????? ????????? ???????? ??? ??? ??????????.
?? ????????? ???????? ??? ???????, ???? ??? ??????????? ?? ??????????? ???????.
?? ?????????????? ??????????? ????? ????????, ?? ???????? ????????????? ????????.
????????????? ??????????????? ??????, ???? ???? ?????, ??? ?????? ?????? ??????????? ???
????.
?? ????????? ??????????? ??????, ???? ??? ???? ??????? ?????? ? ????????? ??? ????, ????????
???? ?????? ???????? ????????? ????????.
?? ????????? ???????? ? ???? ??? ????? ???? ??????.
?? ?????????????? ????????, ???? ??? ??????????? ??? ?????? ?????????? ?????.
?? ?????????? ????????? ??? ?????? ??? ??? ??? ????? ??????????. ???? ?????? ????????????!
? ???? ?????????? ?? ????????? ???? ???????? ?? ??????????? ????? ??????? ?????? ???
???????? ?????, ???? ?????? ???????? ?? ???????.
?? ??????????? ???????? ?????? ??? ????? ????-??? ??????? ? ??????? — ????????? ?????? ?????
??????, ??? ?????????? ??????????????.
??? ??? ???????????? ????? ??? ?????????? ?????????? ??? ???? ????????. ?????????? ????
?????????? ?????????? ?????????? ??? ???? ?????? ?????.
83
??????? ?????????
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
11 12 13 14
1. ????? ? ?’???? ????????
2. ?????? ????????? ????
3. ?????? ??????????
4. ????????? ???????????
5. ??????????? ?????
6. ????????? ???????????
7. ????????? ??? ??????
8. ?????? ????????????
9. ????????? ??? ????
10. ????? ??? ??????????? ?????
11. ?????? ??????????/?????????
12. ?????? ???????????? ?????????? ????
13. ?????? ????????? ??-???????? «-»
14. ?????? ????????? ??-???????? «+»
15. ??-???????
??-???????
A. ?????????? ????? ?????????? ????
B. ???????? ????? ??????
C. ????????? ??????????? ???????? ?????
E. ????????? ????????????? ?????????
F. ????????? ??????????? ????? ????
G. ????????? ?????? ????????? ?????
??????
H. ?????????? ?????? ?????????
D. ????????? ????? ????? 1~ 4 ????????? ????
84
?????? ???? ??????????
1. ??????????? ????????, ??? ???????? ????????????, ?? ????? ???????. ??????? ????? ???????????
?? ??? ????? ?????????? ??????????? ??? ?????? ????????? ?????.
2. ???? ??? ??????? ????? ?? ???????, ????????? ???????????? ???????? ??????? ?? ????????? ???
?????????? ??????? ?????. ????????? ? ??????? ???????????, ????????? ?????????? ??.
3. ????????? 2 ???????, ???? ??? ????????? ??????? ?? ??????? ??????????? ???????. ??? ?????
??????????? ??????????? ??????? ??????? ????? (???????, ???????? ?? ??????), ???????? ??????
???.
4. ??? ???????? ????????? ????????? ??????, ?????? ?? ?????? ??????, ????? ?? ????, ??????, ?????
????, ????? ?????????, ???????? ?? ???????? ??? ??????????.
??????? ?????????? ?? ?????? ?? ????????? ?????????? ????????? ????
??????????. ???? ????? ????????? ?????????, ??????? ?? ???????? ?????.
??????????? ???????????
. ???????? ???????
. ?????
. ???????
. ?????????
. ????????
. ???????
. ????????????
. ????
. ???????
. ????
. ?????????
. ???????
. ?????
???????????? ??????? ??? ??????
1. ?????????? ?? ?????????? ??????????? ?????.
2. ?????????? ?????? ??? ??????, ?? ???????? ?? ???????.
3. ?????????? ??????????? ????? ?? ??????? ??? ??????,
????????? ???? ?? ?????, ?? ?? ???????? ?? ???????.
85
?????????? ?????
???????? ????????? ??????????? ???????? ??? ??????????? ?? ?????? ????. ???? ?????? ????
?????????? ????? ?????????? ????????????? ????????, ????????? ????????
?? ????????
???????? ??????, ???? ?? ???? ?????? ????.
???’??????? ???? ???????? ??? ??????????? ???????.
????????? ?????? ????????????? ?????????? ??? ???? ?? ????????? ????.
????????? ?????? ????????????.
??????? ???? ????? ????? ???????????? ?? ?????, ??????????? ?????? «MAX» ?? ???????
???????? ?????????? ??? ????.
5. ???????? ?????? ????????????.
6. ?????????? ????????? ??? ???? ?? ?????.
1.
2.
3.
4.
????? ??????????
??????? ??? ??????? ?????? ?? ????????, ???? ???? ?, ? ??????? ? ???????.
?????????? ?? ????????? ???? ???????? ?? ????? ?????????.
????????? ????????? ??? ???? ????? ?-??? ????? (???. ?????? «?????????? ?????»).
?????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ??????????? ???????.
???????? ???????? ??????, ? ?? ??-??????? ????????????? ??? ??????, ????? ???? ???
??????????.
6. ????????? ?????? ??????????/?????????.
7. ?? ??-??????? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???? (
)?
?????????? ????? ?????????? ???? (
), ? ????? ???????? ???????? ??????.
8. ????? ??????? ??????
; ?? ???????, ?? ????????? ???? ???????????? ??? ?????????????
??? ???????? ??????????.
9. ???????? ????????? ????????????? ????? ????????? ???? (
), ?????????? ??????
????????? ??-???????? «+», ????? ???? ???????? ???????? ??????.
10. ????????? ????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????????? ???????? ? ???????????
?????????, ????? ???? ????? ????????? ??????????? ?????.
11. ???? ?????????? ???? ????? ????????? ?????????????.
12. ??????
?????? ? ??-??????? ????? ????, ?? ????????? ???? ??????? ????????? ???????????.
13. ??????????? ????? ??????, ???? ???? ????????? ????????? ??????????? ??????.
14. ????? ???????? ??????? ?? ????????????.
15. ????????? ? ?????????? ?????? ????????? ???? ???????? 1 ??????? ??? ???????? ???????
??????????? ????.
16. ????????? ????? ??????????, ?????????????? ?????? ??????.
????????.
A. ????????? ???? ?? ???????????, ???? ????????? ???? ?? ??????? ????????? ???????????.
B. ??????????? ??????? ?????????? ????? ????????? ????? ???? ???????.
1.
2.
3.
4.
5.
86
?????? ??????????
1. ?????????? ?? ????????? ???? ???????? ?? ????? ?????????.
2. ????????? ????????? ??? ???? ????? ?-??? ?????. (???. ??????
«?????????? ?????»)
3. ?????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ??????????? ???????.
4. ???????? ???????? ??????, ? ?? ??-??????? ????????????? ???
??????, ????? ???? ??? ??????????.
5. ????????? ?????? ??????????/?????????.
6. ?? ??-??????? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???? (
)?
), ? ????? ???????? ???????? ??????.
?????????? ????? ?????????? ???? (
7. ????? ??????? ??????
; ?? ???????, ?? ????????? ???? ???????????? ??? ?????????????
??? ???????? ??????????.
8. ????????? ????????? ??????????? ?? ???????????? ????????; ???????? «••» (2 ?????) ???
«•••» (3 ?????) ?????????? ?? ???????????? ?? ???????? ??? ?????.
9. ??????????? ????? ???????????, ???? ???? ????????? ????????? ??????????? ??????.
10. ?????????? ?????? ????????? ??-???????? «+» ? «-», ???????? ????????? ?????? ?????????
????: ???????????? ?????? ????????? ????, ???????? ?????? ????????? ???? ??? ???????
?????? ????????? ????. ??? ??? ??????? ?????????? ?????? ????????? ??-???????? ????????
???????? ??????.
11. ???? ?????????? ???? ????? ????????? ?????????????.
12. ??????
?????? ? ??-??????? ????? ????, ?? ????????? ???? ??????? ????????? ???????????.
13. ??????????? ????? ??????, ???? ???? ????????? ????????? ??????????? ??????.
14. ????? ???????? ??????? ?? ????????????.
15. ????????? ?????? ????????? ????, ??? ?????? ?????? ??????????.
16. ????????? ????????? ??????????? ?? ?????? ????? ???????????? ??????? ? ??????????
?????????, ????? ???? ?????? ??????????.
17. ????????? ????????? ??????????/????????? ????????. ???????? ???????? ??????, ? ???????
???? ??????? ? ????? ??????????.
18. ???’??????? ???? ???????? ??? ??????????? ???????.
???? ???????? ???????? ???????, ?????????
???? ??? ?????????? ? ???????? ?????.
??????????? ????????? ????
?? ??????? ?? ????????? ???? ??? ????? ???????? ??????? ??
??????????? ?????, ?? ??????, ?????? ??? ????? ???????, ?? ??????, ??
???????? ?? ???????.
????????.
1. ?? ???????????? ???? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ??? ????????.
??????????? ???? ???? ??????.
2. ?????????? ???????? ? ?????? ??????????? ??? ?????? ???????
(?????????, ????, ??????? ????). ? ?????? ???? ????? ?????????
???????.
87
???? ??????????
1. ?????????? ?? ????????? ???? ???????? ?? ????? ?????????.
2. ?????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ??????????? ???????.
3. ???????? ???????? ??????, ? ?? ??-??????? ????????????? ??? ??????, ????? ???? ???
??????????.
4. ????????? ?????? ??????????/?????????
5. ?? ??-??????? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???? (
)?
), ? ????? ???????? ???????? ??????.
?????????? ????? ?????????? ???? (
6. ????? ??????? ??????
; ?? ???????, ?? ??????? ???? ???????????? ??? ?????????????.
7. ????????? ????????? ??????????? ?? ???????????? ????????; ???????? «•» (1 ?????), «• ###»
(2 ?????) ??? «• ### •» (3 ?????) ?????????? ?? ???????????? ?? ???????? ??? ?????.
8. ??????????? ????? ???????????, ???? ???? ????????? ????????? ??????????? ??????.
9. ???????? ????????? ?????? ?????????? ( ), ?????????? ?????? ????????? ??-???????? «-»,
???????? ???????? ?????? ??? ??? ??????? ?????????? ?????? ????????? ??-????????.
10. ???? ????????? ???? ???????? ???????? ????? ????, ?? ??-??????? ?????????????????
????????? ?????.
11. ??????????? ????? ??????, ???? ???? ????????? ????????? ??????????? ??????.
12. ????? ???????? ??????? ?? ????????????.
13. ?????????? ????????? ??????????? ?? ?????? ????? ???????????? ???????, ?????????? ???? ?
????????? «Min». ?????? ??????????.
14. ????????? ????????? ??????????/????????? ????????. ???????? ???????? ??????, ? ???????
???? ??????? ? ????? ??????????.
15. ???’??????? ???? ???????? ??? ??????????? ???????.
16. ???? ???????? ???????? ???????, ????????? ???? ??? ?????????? ? ???????? ?????.
??????????? ?????????
??????? ????????????? ????????? ???????????, ???? ???????? ??
???????????????? ?????? 10 ??????. ????????????? ??-??????? ??????????,
???????? ???????? ?????? ? ????? ???????? ?????? ?????. ???? ?? ????????? ????
??? ????????? ?????? ??????????/????????? ????????, ????? ???? ???????? ??????
??????????. ????????? ????????? ??????? ???????, ???? ???????? ?? ?????????? ??
???????? ?????? ???????????.
??????? ????? ????????? ?????? ?? ??????? ??????????
???????? ?????????? ??????????? ????????, ??? ??????? ?? ?????? ????????? ????? ??????.
???????? ????? ?????? ?????? ????, ???????? ???????? ?? ????????? ??????????. ????????
??????? ?????, ?? ???????? ?????. ??? ??? ???? ???????? ????????? ??????. ??????? ??????
???????? ??? ?????????? ???? ?? ??????? ????????????.
???? ?????? ????????? ?????? ?????????, ????????? ???????? ????????.
???????????? ?????????? ????
1. ?????????? ? ????????? ???? ???????? ?? ????? ?????????.
2. ?????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ??????????? ???????.
3. ???????? ???????? ??????, ? ?? ??-??????? ????????????? ??? ??????, ????? ???? ???
??????????.
88
4. ????????? ?????? ??????????/?????????.
5. ?? ??-??????? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???? (
)?
?????????? ????? ?????????? ???? (
), ? ????? ???????? ???????? ??????.
6. ????? ??????? ??????
; ?? ???????, ?? ????????? ???? ???????????? ??? ?????????????
??? ???????? ??????????.
7. ????????? ?????? ???????????? ?????????? ???? ???? ???, ????? ???? ?? ??-???????
????????????? ?????? ( ) ? ???????? ???????? ??????.
8. ???????? ?????????? ????, ?? ????????????????, ?? ????????? ?????? ????????? ??-????????
«-» ? «+»; ????? ?????????? ???? ????? ??????????: ?’??? ???? ( ), ??????? ???? ( ) ??? ????
??????? ???? (
).
9. ??? ??? ??????? ?????????? ????? ???????? ??????.
?????? ????????? ????? ??????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
????????? ?????? ????????? ????? ?????? ??????.
??????? ????????????? ??????????.
????????? ????????? ??? ????.
????????? ????????? ????????? ????? ?????? ?? ???????? ???????? ?? ?????.
????? ????????? ????? 4 ????????? 20 ??????, ???? ??? ????????????? ????????? ?????????
????? ?????? ?? ?????.
?????????? ????????? ??? ???? ?? ?????.
????????
???????? ????? ?????? ?? ????? ???????, ???? ?? ????????? ????????? ??? ????.
???? ????????? ????????? ????? ?????? ??????????? ???????????, ? ???? ?????????? ??????
????????? ???? ??????????? ???????? ???????? ??????.
???? ???????? ????? ?????? ???? ????????, ???? ???????? ??? ?????????, ?????????? ???????
????????? ?????? ?? ????? ???????, ?? ??????????? ????? ????????.
???????
?? ??????????? ??????????????? ?????????????? ???????? ????? ??????. ?? ???????? ??
??????????? ???????? ?? ??????????? ???????.
?? ????????? ????????? ????????? ????? ?????? ??????. ?? ???????? ?? ???????????
???????? ?? ??????????? ???????.
??????????
?? ??????? ????? ??????????????? ? ????-???? ???. ???? ?? ??????? ?? ????? ?????????.
1. ????????? ?????? ??????????, ?? ???????? ?? ???????.
2. ????????? ????????? ??? ???? ?????, ?? ???????? ?? ???????.
3. ?????????? ????????? ??? ???? ?? ?????.
4. ????????? ?????????? ?? ????. ????????? ?????? ??????????.
????????. ???????, ??????????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ????? ??? ???????????? ????
???????.
89
????????????
??? ????????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????, ??? ????????? ????????
??????? ?? ?????? ?????????? ???????? ? ??????? ??? ????????? ???? ?? ? ??????? ??????.
????????????? ?????????? ?? ????????? ??? ?? ??????.
1. ?????????? ?? ?????????? ???? ???????? ? ??????????? ?????.
2. ????????? ????????? ??? ???? ????????????? ????? (???. ?????? «????????? ????»).
3. ?????????? ???????? ?? ??????????? ??????? ? ??????????? ????????.
4. ?????????????, ?? ?????????? ????????????? ????????? ???? ????????? ???????? ????????
«Max».
5. ?????????????, ?? ????????? ??????????? ??????????? ? ????????? «Min».
6. ????? ???????? ??????? ?? ????????????.
7. ???????? ?????? ?? ???????? ????????? 150 ?? (6 ??????) ??? ???????? ? ?????????
??????????, ?????????? ?? ????????? ?????? ????????? ???? ???????? ????????? 3 ??????.
?????? ???????? ??????? ????? ?? ????? ????? ?????? ??? ????????? ???? ?? ??????.
8. ????????? ????????? ??????????? ?? ?????? ?? ???????????? ???????? ? ?????????
«Max».
9. ?????????? ????????? ???????, ??? ????-??? ??????????? ? ???????.
10. ????????? ????????? ??????????? ? ????????? «Min».
11. ???’??????? ???? ???????? ??? ???????.
12. ???? ???????? ???????? ???????, ????????? ???? ? ???????? ????? ??? ??????????.
???????? ?????????????
? ????? ??????? ??????? ??????? ????????, ??? ?????? ????????? ??? ??? ????????????
????????. ???? ?? ?? ? ????? ???????? ???????? ?? ????????? ??????????, ??????? ?????,
?????????? ?? ?????? ?????????????? ???????? Gorenje ? ????? ??????.
????????:
???????? ?? ????????????.
??????? ??????? ?? ?? ?????????:
???????? ? ???’????????. ????????? ???? ????????, ?????? ?
???????.
???????? ?? ??????????. ?????????? ????????? “?????./????.” ?
????????? “?????.”.
??????????? ??????????? ????? ??????. ???????? ???? ????????
???????????.
90
??? ??? ?????????? ?
????? ??????? ???????
???????? ???.
? ???????? ?? ????????
????.
? ??????? ?????? ????.
?? ??????? ?’?????????
?????? ?????? ?? ????
???????????, ??? ???????
??????.
???????? ????? ?????
?????? ????.
? ?????????? ???? ???????
????.
????? ??????? ?????? ???? ????? ??????? ?? ??????, ???? ??? ???
?????????? ? ??? ???????? ???????? ????? ????. ?? ??????
????????? ? ????????? ???????????.
? ?????????? ??????????? ????. ????????? ????????? ??? ????.
????????? ???? ?? ????????? ????????. ????????? ?????????
2 ???????.
??????????? ??????????? ?????????? ????? ?????? ???
?????????? ? ?????????????. ???????? ??????????? 2 ?? ????.
????????? ??? ???? ??????????? ???????????? ?? ?????????
????.
?????????? ????????? ??? ???? ?? ????????? ???? ???????? ?????
?? ????????.
???? ??????????? ??????????? ??????????? ???? ??????
??????????? ??????????, ?? ????, ?? ???????????, ? ?????, ? ??
????? ????????. ?? ???? ?? ????? ????????, ???? ??????????? ?
?????????? ? ?????? ???????, ? ?? ????????? ???? ????????
???????, ???? ??????????? ??????????? ?? “MAX”. ??????????
????? ??????????? ??????????, ?????????, 2, ??? ??????????, ?? ?
?????? ??????? ???????? ????.
???? ?? ????????? ????????? ? ????????????? ? ????
??????????? ????????? ? ????????????? ????? ???????, ?? ????,
??? ??? ?? ??????????? ? ??????, ????????????? ?? ?????????????
? ????. ???? ?? ??????? ?’????????? ?????? ????. ???? ????????,
???? ?? ????????? ????????? ??? ??????????? ????????? ?????
???????. ????????? ?????? ??? ????????? ? ????????? ?????? ??????
????. ?????????, ???? ??????? ???? ? ??????? ?? ????? ????????
????.
??????????? ??????????? ????? ?????? ??? ?????????? ?
?????????????. ???????? ??????????? 2 ?? ????.
?????? ?????, ??? ?’????????? ?? ????? ????? ?????????? ?
?????????????, - ??, ???????, ????, ??? ?????????????? ??
???????????? ?????. ??? ???????? ?? ?????, ?????????? ?? ???
????????????. ???? ????? ??????? ???????????? ????? ??????,
??????? ?? ????? ?????????.
???????, ? ?????? ?????????????? ????, ???????????
??????????? ????? 3 ??? ???????? ?? ??????? ?? ?????????? ?
?????????????.
? ??????? ??????? ??/??? ?? ??????? ?????????? ??????????? ??
??????? ????????, ??? ????????? ? ????. ??????? ??????? ???????
?????????.
???? ????????? ? ?????? ????????? ?????????? ????. ??
????????? ?????. ?????, ???? ????? ?????? ???? ??
????????????, ??????? ???????? ???????? ? ????????? ???? ??
???????. ?????????? ?? ?????????? ??????, ?????????????? Gorenje.
??? ??? ????????? ????????????? ???????? Anti Calc ??
?????????? Anti Calc ??????? ????. ?????? ??????????? ?????????
Anti Calc ????? ???????? ??????? Anti Calc. ?? ????????????
91
???????? ??? ??? ????
????? ????? ????????
? ?????? ????.
? ?? ???? ?????????
?????? ?? ?’???.
???????? ????????
????? ??????? ???????.
?????? ?????????
?????????? Anti Calc.
????????? ???? ? ?????????? Anti Calc ??? ??? ??????????
????????? ????????????? ???????? Anti Calc.
?? ???????????? ? ??????? ????????????? ??????? Anti Calc. ????
????????? ? ?????????? ??? ???? ? ????????? Anti Calc ?
?????????? ????. ????????? ?????? ?????? ?? ??????????
????????????? ???????? Anti Calc. ?????????? ????????? Anti
Calc, ????? ???? ????????? ????????? ??? ????. ?????????
???????????? ??????? Anti Calc - ?? ?????????? ??????, ????
???????????? ??????????? ? ?????????.
??? ???????????? ??????? ??????????????, ???????? ????
?????????? ????? ?????, ??? ?????? ????? ???? ??????? ????
?????????????.
?????? ?????? ????????????? ?? ??????????? ??????????? ???????.
??????? ????? ???????? ?? ?????????? ??? ???? ??? ???????? ??
??????????? ?????. ?? ?????? ?????? ?????? ????????????? ??
??????????? ????? ??? ???????????? ???????.
??? ??? ????????? ????????????? ???????? Anti Calc ? ??????????
??? ???? ??????????? ????. ????????? ????????? ?????.
???????????? ?????? Anti Calc ?????????. ?????????? ?????????
Anti Calc. ??????? ??, ?? ???’??????? ???????? ??? ??????.
??????? ? ??????????????
1. ???’??????? ??????? ???? ??? ???????.
2. ??? ??????? ????-???? ?????????? ?? ??????? ??? ??????? ?????????????? ????????? ??????? ???
????? ??? ???????, ?? ?? ??????? ????????.
3. ?????? ?? ?????????????? ?????? ??? ??????? ???????? ??? ????????? ?????????? ?? ???????.
4. ??? ??????? ?????? ?????? ?? ?????????????? ????????? ????????, ???? ??? ???????? ???
????????? ??????.
??? ???????? ????????? ?????????? ?? ????????? ?? 2002/96/EC ???? ????????
???????????? ?? ???????????? ?????????? (WEEE). ?? ????????? ? ???????
????????????? ???? ?????????? ?? ????????? ????????? ???????? ???????????? ?
???????????? ?????????? ? ??????? ??????.
92
?????????? ??????????
?? ????????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????? ?????????, ? ???????? ???? ?
????????? ????? ??????? ??? ????????? ?????????. ????? ????? ?? ???????????
????????? ????????.
???????? ?? ??????????????
???? ??? ????????? ?????????? ??? ? ??? ??????? ????????, ?????????? ?? ??????
?????????????? ???????? ???????? Gorenje ? ????? ?????? (??????? ????? ?????? ?? ????????????
??????). ???? ? ????? ?????? ????? ?????? ?????????????? ????????, ?????????? ?? ?????????
?????? ??? ? ?????? ?????????? ?????????????? ???????? Gorenje Domestic Appli?nces.
??? ???????????? ?????? ? ?????????? ????????????!
????? ??? ???????? ?????? ??????????? ??? ??? ????????????
?????????????? ?????!
93
??????????? ?? ????????????
RU
?????
? ????? ???????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????????? ????? ??????
?????????????? ??????????. ????????? ??? ??????????? ??? ????????????? ? ???????.
??? ?????????? ????????????? ????????????? ??? ??????? ????. ??? ?????
???????????? ?????? ? ???????????? ? ??????? ????????????.
?????????? ?????????? ??? ??????? ???????????. ?????? ??????????? ? ??? ????????? ?
?????????????? ?????? ????????????? ? ????????????? ?????????.
??????????? ????????
1. ?????????, ??? ??????????, ????????? ? ???????? ? ???????????? ???????, ?????????????
?????????? ? ???????????.
2. ????? ?????????????? ?????????? ? ????????? ???? ??????? ? ???????? ?????.
3. ??????????? ?????????? ?? ??????? ? ?????? ???????????.
4. ???? ?????????? ???????????? ? ??????? ?? ?????????? ???????????.
5. ??????? ?? ???, ????? ???? ??????? ? ???????? ????? ?? ???????? ??????? ?????.
6. ????? ?????????????? ???????? ???????? ?????? ??????.
7. ????? ??????????? ????? ?????????? ??? ???? ?????????? ??????? ?? ????????? ??????
?????? ????????? ??????.
8. ?????? ??????? ???????? ?????? ?????? ? ??????? ? ??????, ??????????? ??? ?????.
9. ??????? ????????????? ?????????? ? ??????, ??????????? ??? ????? ? ????? ?
????????????? ??????????? ?????????????. ?? ?????????? ?? ???????????? ?????
?????????? ??? ?????????.
10. ??? ????????? ????? ?? ????????? ????????? ? ???????????? ???????????, ?? ???????
????????? ?????????.
11. ???? ???? ??????? ??? ???????? ????? ??????????, ?? ????????? ????????? ??????????,
????? ??? ??????? ?????????????, ????? ?? ???????????? ??? ?????? ??????????
??????????? ????????????.
12. ??????????? ????????? ??? ???? ????? ?????????????.
??????????? ????????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
?? ?????????? ????? ??????????? ? ?????????? ?? ????? ??????.
?? ?????????? ?????????? ??? ?????????, ????? ??? ?????????? ? ????????????? ???????.
?? ??????????? ?????????? ????? ???????, ???? ?? ?? ??????? ????????????? ????????.
?????? ???????????? ????, ???? ?? ????, ????????? ??? ???? ??????? ????? ????????
???????????.
?? ????????? ? ????????? ??? ???? ????????????????? ????, ????? ??? ?????? ??????????
????????, ????????? ??? ????? ???????? ????????? ??????????.
?? ?????????? ?????????? ? ???? ??? ????? ?????? ????????.
?? ??????????? ??????????, ???? ??? ?????????? ??? ???????? ???????????.
?? ????????? ????????? ??? ????? ?? ????? ??? ????? ??????. ??? ???????!
?? ??????????? ???? ??????? ? ???????? ????? ?????? ????? ??? ???????? ?????, ???? ???
????????? ?? ??????.
?? ????????? ??????? ?????? ??? ??????????? ?????-???? ?????? ??????????. ??????
?????????? ??? ????????????? ???????.
??????????? ????????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ?????????????. ??????????
???????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??? ???? ?????? ????.
94
12. ?????? ?????? ?? ???????????? ??? ????????????? ?????? (??????? ?????) ?
????????????? ????????????? ????????? ??????? ??? ????????????? ?????????????????
?????????????, ? ??? ?? ?????? ? ????????????? ?????? ? ????????, ????? ???????
???????? ??? ???????????????? ?? ???????? ????????????? ??????? ?? ??????? ???,
????????????? ?? ?? ????????????. ?? ?????????? ????? ?????? ? ????????.
13. ??? ?????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ? ???????????????
???? ???????.
??????? ?????????
3
2
1 5
4
6
7
15
8
9
10
11 12 13 14
1. ????? ? ?????? ????????
2. ?????? ?????? ????
3. ?????? ??????????
4. ????????? ???????????
5. ???????????? ?????
6. ????????? ???????????
7. ????????? ??? ?????
8. ?????? ?????????????
9. ????????? ??? ????
10. ????? ??? ??????????? ?????
11. ?????? ?????????/??????????
12. ?????? ????????? ????????? ????
13. ?????? ?????????? ??-???????? «-»
14. ?????? ?????????? ??-???????? «+»
15. ??-???????
??-???????
A. ?????????? ?????? ????????? ????
E. ????????? ??????????????? ??????????
F. ????????? ?????????? ?????? ????
B. ???????? ?????? ??????
G. ????????? ?????? ????????? ??????
??????
C. ????????? ??????????? ???????? ?????
D. ????????? ?????? ???????? 1~ 4 ??????????
????
H. ????????? ?????? ?????????? ?????? ????
95
?????? ???????????? ??????
1. ????????????? ?????? ? ???????????? ? ????? ?????. ????????? ????? ????? ????? ????
?????? ????????? ???????????.
2. ???? ??? ????? ????? ?? ????????, ?????????? ????????? ????????? ??????? ?? ??????????
??? ?????????? ??????? ??????. ??????? ?????????? ?????? ??????????? ? ??????????
???????????? ??.
3. ????????? 2 ??????, ?????? ??? ??????? ?????????????? ? ??????? ??????????? ?????.
????? ??????????? ????? ????????? ???????? ??????? ?????? (???????, ???????? ???
???????), ????????? ????????? ?????.
4. ????? ????????????? ????????? ????????? ??????, ?????? ?????, ????? ??? ????, ??????,
????? ? ?. ?., ????? ????? ???????, ?????? ?????? ??? ??????.
??????? ?????????? ?? ????????? ??? ?????? ? ???????? ???????????
????????????? ???????????? ??????. ??? ?????????? ????? ??????? ?
??????? ????????, ??????? ?? ??????????? ????.
????????? ???????????
. ????????? ?????
. ???????
. ????????
. ????????????
. ?????
. ?????????
. ???????
. ????
. ?????????
. ???????
. ??????
. ??????
. ???
?????????? ?? ?????????????
?????????? ???????? ??????????????????? ??????? ??????? ??????? ????????, ??????? ?????
?????? ???????????. ? ?????? ???? ???????????? ? ???, ? ????? ???????? ?? ???? ?????
???????? ?????.
????????????? ????????? ??? ????????
1. ?????????? ? ????????? ???????? ?????.
2. ?????????? ????????? ??? ????????, ??? ???????? ??
???????.
3. ????????? ???????? ????? ?? ????????? ??? ????????,
??????? ??? ?? ??????.
96
?????????? ?????
?????????? ???????? ??????????? ???????? ???????? ?? ??????? ????. ???? ??????? ????
????????? ???? ?????????????? ?????????????? ????????, ?????? ?????? ??????
? ?????
???????????????? ???????? ??????, ???? ?? ????? ?????? ????.
????????? ???? ??????? ?? ????????????? ???????.
??????? ?????? ????????????? ?????????? ??? ???? ? ???????? ???.
???????? ?????? ?????????????
??????? ???? ????? ????????? ????????????? ?? ??????, ????????????? ???????? «MAX» ??
??????? ??????????? ?????????? ??? ????.
5. ???????? ?????? ?????????????.
6. ?????????? ????????? ??? ???? ?? ?????.
1.
2.
3.
4.
?????? ????????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
??????? ??? ???????? ?????? ? ????????, ???? ????? ????, ? ??????? ? ???????.
?????????? ? ????????? ???? ??????? ? ???????? ?????.
????????? ????????? ??? ???? ????? ??-??? ????? (??. ?????? «?????????? ?????»).
?????????? ?????????? ? ????????????? ??????? ? ??????????????? ???????????.
????????? ???????? ?????? ? ?? ??-??????? ?? ???? ??????? ??????????? ??? ??????, ?????
???? ?? ??????????.
??????? ?????? ?????????/?????????? ???????.
?? ??-??????? ??????????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ???? (
) ? ????????
), ? ????? ????????? ???????? ??????.
?????? ????????? ???? (
?????? ?????? ??????
; ??? ????????, ??? ????????? ???? ??????????? ??? ???????????
??? ???????? ????????.
???????? ????????? ????????????? ?????? ?????? ???? (
), ????? ?????? ??????????
??-???????? «+», ????? ???? ????????? ???????? ??????.
????????? ????????? ??????????? ?? ????? ?? ??????? ??????? ? ???????????? ?????????,
????? ???? ?????? ????????? ???????????? ?????.
???????? ?????????? ???? ?????????? ??????????.
??????
???????? ? ??-??????? ????? ????, ??? ????????? ???? ????????? ??????? ??????
???????.
???????????? ????? ????????, ????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ?????.
?????? ?????????? ?????? ? ?????????????.
??????? ? ??????????? ?????? ?????? ???? ?? ?????????? 1 ?????? ??? ??????? ???????
????????? ????.
????????? ?????? ????????, ????????? ?????? ?????????.
97
??????????.
17. ?????? ???? ?? ????????????, ???? ????????? ???? ?? ????????? ?????? ???????????.
18. ??????????? ????????? ??????? ?????? ?????????????? ????? ???? ??????.
??????? ????????
1. ?????????? ? ????????? ???? ??????? ? ???????? ?????.
2. ????????? ????????? ??? ???? ????? ??-??? ????? (??. ??????
«?????????? ?????»).
3. ?????????? ?????????? ? ????????????? ??????? ?
??????????????? ???????????.
4. ????????? ???????? ?????? ? ?? ??-??????? ?? ???? ???????
??????????? ??? ??????, ????? ???? ?? ??????????.
5. ??????? ?????? ?????????/?????????? ???????.
6. ?? ??-??????? ??????????? ????????? ???????? ?????? ?????? ???? (
) ? ??????
????????? ???? (
), ? ????? ????????? ???????? ??????.
; ??? ????????, ??? ????????? ???? ??????????? ??? ???????????
7. ?????? ?????? ??????
??? ???????? ????????.
8. ????????? ????????? ??????????? ?? ??????? ???????; ???????? «•» (2 ?????) ??? «•» (3
?????) ? ???????????? ? ????????????? ?? ???????? ??? ??????.
9. ???????????? ????? ????? ?????????, ???? ?? ????? ?????????? ??????????? ???????????
?????.
10. ??????? ?????? ?????????? ??-???????? «+» ? «-», ???????? ?????? ??????? ?????? ????:
???????????? ??????? ?????? ????, ??????? ??????? ?????? ???? ??? ?????? ???????
?????? ????. ??? ?????? ??????? ?????? ?????????? ??-???????? ????? ????????????????
???????? ??????.
11. ???????? ?????????? ???? ?????????? ??????????.
12. ??????
???????? ? ??-??????? ????? ????, ??? ????????? ???? ????????? ??????? ??????
???????.
13. ???????????? ????? ????????, ????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ?????.
14. ?????? ?????????? ?????? ? ?????????????.
15. ??????? ?????? ?????? ????, ????? ?????? ??????? ????????.
16. ??????????? ????????? ??????????? ?? ????? ?????? ??????? ???????, ?????????? ??? ?
????????? «Min». ???? ??????????.
17. ??????? ????????????? ?????????/?????????? ???????. ????????? ???????? ?????? ?
??????? ???? ???????? ? ????? ????????.
18. ????????? ???? ??????? ?? ????????????? ???????.
????? ?????????? ????????? ???????,
????????? ??? ?? ???????? ? ?????????? ?????.
98
???????????? ?????? ????
??? ??????? ? ??????? ???? ????????? ??????? ??????? ?? ???????
?????? ?? ?????? ?????, ?????? ??? ?????? ?????, ??????? ????????? ?
??????? ?????????, ??? ???????? ?? ???????.
??????????.
1. ?? ?????????? ??? ? ?????? ??? ?????? ?? ????? ??? ????????
????????. ??????????? ???? ????? ???????.
2. ?????????? ?????????? ? ????????? ??????????? ?? ?????? ?????
(?????????, ????, ?????? ? ?. ?.). ? ????????? ?????? ?????
????????? ?????.
????? ????????
1. ?????????? ? ????????? ???? ??????? ? ???????? ?????.
2. ?????????? ?????????? ? ????????????? ??????? ? ??????????????? ???????????.
3. ????????? ???????? ?????? ? ?? ??-??????? ?? ???? ??????? ??????????? ??? ??????, ?????
???? ?? ??????????.
4. ??????? ?????? ?????????/?????????? ???????.
5. ?? ??-??????? ??????????? ????????? ???????? ?????? ?????? ???? (
) ? ????????
?????? ????????? ???? (
), ? ????? ????????? ???????? ??????.
; ??? ????????, ??? ??????? ???? ??????????? ??? ???????????.
6. ?????? ?????? ??????
7. ????????? ????????? ??????????? ?? ????? ?? ??????? ???????; ???????? «•» (1 ?????),
«•» (2 ?????) ??? «•» (3 ?????) ? ???????????? ? ????????????? ?? ???????? ??? ??????.
8. ???????????? ????? ????? ?????????, ???? ?? ????? ?????????? ??????????? ???????????
?????.
9. ???????? ????????? ?????? ???????? (
), ????? ?????? ?????????? ??-???????? «-». ???
?????? ??????? ???? ?????? ??????????????? ???????? ??????.
10. ???? ????????? ???? ??????? ???????? ???????? ????, ?? ??-??????? ????? ????????????
????????? ????????.
11. ???????????? ????? ????????, ????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ?????.
12. ?????? ?????????? ?????? ? ?????????????.
13. ??????????? ????????? ??????????? ?? ????? ?????? ??????? ???????, ?????????? ??? ?
????????? «Min». ???? ??????????.
14. ??????? ????????????? ?????????/?????????? ???????. ????????? ???????? ?????? ?
??????? ???? ???????? ? ????? ????????.
15. ????????? ???? ??????? ?? ????????????? ???????.
16. ????? ?????????? ????????? ???????, ????????? ??? ?? ???????? ? ?????????? ?????.
?????????????? ??????????
??????? ??????????????? ?????????? ????????????, ???? ?????????? ??
???????????? ?????? 10 ?????. ????????? ??-??????? ??????????, ?????????
???????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ?????. ? ????? ?????? ???? ??? ???????
?????? ?????????/?????????? ???????, ????? ???? ?????????? ???????????????
?????????. ????????? ??????? ?????? ?? ???????, ????? ?????????? ?????????
?? ????????? ???? ???????????.
99
??????? ?????? ??????????? ?????? ? ??????? ??????????
?????????? ???????? ??????????? ????????, ???????? ?? ?????????? ????????? ?????? ??????.
???????? ?????? ?????? ??????? ???? ? ??????????? ?????????? ? ????????? ????????? ????.
???????? ???????? ?????, ??????????? ??????. ????? ?? ??????? ?????????? ??????
????????. ??????? ????? ??????? ?? ????????? ???? ? ??????? ?????????????.
????? ?????? ????????? ?????? ?????????, ?????????? ???????? ????????.
????????? ????????? ????
1. ?????????? ? ????????? ???? ??????? ? ???????? ?????.
2. ?????????? ?????????? ? ????????????? ??????? ? ??????????????? ???????????.
3. ????????? ???????? ?????? ? ?? ??-??????? ?? ???? ??????? ??????????? ??? ??????, ?????
???? ?? ??????????.
4. ??????? ?????? ?????????/?????????? ???????.
5. ?? ??-??????? ??????????? ?????????? ???????? ?????? ?????? ???? (
) ? ??????
????????? ???? (
), ? ????? ????????? ???????? ??????.
; ??? ????????, ??? ????????? ???? ??????????? ??? ???????????
6. ?????? ?????? ??????
??? ???????? ????????.
7. ??????? ?????? ????????? ????????? ???? ???? ???, ????? ???? ?? ??-??????? ???????????
??????
? ????????? ???????? ??????.
8. ???????? ????????? ???????????? ???? ???????? ?????????? ??-???????? «-» ? «+»;
????? ?????????? ????? ?????? ?????????: «?????? ????» ( ), «??????? ????» (
) ???
).
«????? ??????? ????» (
9. ??? ?????? ??????? ??????????????? ???????? ??????.
?????? ????????? ?????? ??????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
?????? ????????? ?????? ????????? ?????? ??????.
?? ?????????? ?????????????.
????????? ????????? ??? ????.
????????? ????????? ????????? ?????? ?????? ? ???????? ????????.
????????? 20 ?????? ????? ?????????? ???? 4, ?????? ??? ????????????? ?????????
????????? ?????? ?????? ?? ?????.
?????????? ????????? ??? ???? ?? ?????.
??????????
???????? ?????? ?????? ?????? ???????, ???? ?? ???????? ????????? ??? ????.
???? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????????? ???????????, ??? ??????? ?????? ??????
???? ????? ??????? ??????????? ???????? ??????.
???? ???????? ?????? ?????? ??? ??????? ??? ??????????? ??????????, ??????????? ???????
???????? ?????? ?? ?????? ??????????, ??? ??? ?????????? ????? ????????.
?????
?? ????????? ???????????? ???????????? ???????? ?????? ??????. ??? ???????? ? ???????????
?????????? ? ??????????? ???????.
?? ?????????? ????????? ????????? ?????? ?????? ??????. ??? ???????? ? ???????????
?????????? ? ??????????? ???????.
100
??????????
??? ??????? ????? ???????????? ? ????? ?????. ??? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ????????.
1. ???????? ?????? ??????????, ??? ???????? ?? ???????.
2. ????????? ????????? ??? ????, ??? ???????? ?? ???????.
3. ?????????? ????????? ??? ???? ?? ?????.
4. ????????? ??????????? ?? ??????. ??????? ?????? ??????????.
??????????. ????????, ??????????? ?????? ?????? ?????????? ????????? ??? ???
????????????? ???? ???????.
???????????
????????????? ??????? ?????????? ????????, ??????????????? ??? ?????? ???????? ?????????
??? ???? ? ??????? ?????? ?? ??????? ? ??????? ??????????? ???????. ?????????????
????????? ??? ????????? ??? ? ?????.
1. ?????????? ? ????????? ???? ??????? ? ???????? ?????.
2. ????????? ????????? ??? ???? ????? ??-??? ????? (??. ?????? «?????????? ?????»).
3. ?????????? ?????????? ? ????????????? ??????? ? ??????????????? ???????????.
4. ?????????, ??? ?????????? ????????????? ???? ????? ???????? ????????? «MAX».
5. ?????????, ??? ????????? ??????????? ?? ????? ?????????? ? ????????? «MIN».
6. ?????? ?????????? ?????? ? ???????????.
7. ????????? ???? ?? ?????????? ???????? 150 ?? (6 ??????) ?? ???????? ? ????????? ???
??????, ??????? ? ??????????? ?????? ?????? ???? ? ??????? ???????? 3 ?????. ???????
???????? ?????? ?????? ? ????? ????? ???????? ????????? ??? ???? ?? ?????.
8. ??????????? ????????? ??????????? ?? ????? ?????? ??????? ???????, ?????????? ??? ?
????????? «Max».
9. ?????????? ??????????? ?????, ????? ??????? ????????? ?? ???????.
10. ????????? ????????? ??????????? ? ????????? «Min».
11. ????????? ???? ??????? ?? ????????????? ???????.
12. ????? ?????????? ????????? ???????, ???????? ??? ?? ???????? ? ?????????? ?????.
????? ? ?????????? ??????????????
?????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ????????????? ???????. ????
?????????????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?? ???????, ?????????? ? ?????
????????? ??????????? Gorenje ????? ??????.
101
????????
???? ?? ???????????.
??? ????????? ?????
??????? ????????
?????????? ???.
?????? ?? ????????????
????.
?? ??????? ?????
?????????? ????? ????.
????????? ??????? ? ???????
???????? ??????????? ? ??????????. ????????? ???? ???????,
????? ? ??????? ???????????.
?????? ?? ???????. ?????????? ????????????? ???./????. ?
????????? “on” (???.).
??????????? ??????? ?????? ???????????. ?????????
???????????? ???????????.
?? ???????????? ????????? ?????? ????? ???? ??????? ???????,
? ??? ?????? ????????? ?????? ????? ????? ??????????
????????? ?????????? ????. ??? ?????????, ? ????? ?????????
????? ????????? ???? ???????????.
? ?????????? ???????????? ????. ????????? ???.
????????????? ?? ???????? ?? ??????????? ???????????.
????????? ????? 2 ?????.
???????? ????????? ??????? ?????????? ?? ???????????? ???????
??? ???????? ? ????? ???????????. ?????????? ??????????? ?
????????? ?? 2 ? ????.
????????? ??? ???? ?????????? ? ?????????????? ???????????.
????????? ?????????? ????????? ??? ???? ? ?????????????
(?????? ?????????? ??????).
??? ????????? ????? ??????? ??????????? ???????,
?????????????? ????? ???, ??????? ??????????? ?? ?????. ?????
??? ??? ????? ??????? ??? ???????????? ??????? ???????????
??????????? ??????? ? ????????? ??????? ??? ?????????
????????? ?????????? ??????? ? ????????? MAX. ??????????
??????? ???????? ???????, ????????, 2, ????? ????????? ? ???,
??? ??????? ???????????? ???.
? ??????? ?????? ????? ???????? ? ????? ? ?? ?????
????????????? ???????? ? ????? ????? ???????? ?????????? ?
?????? ??? ???????? ? ??????????????. ??? ???????? ?
????????? ?????? ???? ?? ??????? ?????. ??? ??????????, ?????
?? ????????? ??????? ????? ???????????????? ???
?????????????????? ????????. ????????? ???? ??? ??????
??????, ??????? ?????? ????????? ????. ?????????
???????????? ?????? ????.
????????? ??????????? ???????????? ?????? ??? ???????? ?
?????.
?????????? ??????????? ? ????????? ?? 2 ? ????.
????????? ?????? ????? ?? ?????? ????? ?????????? ???????
???????? ? ????? ????? ???? ??????? ??????????? ????,
?????????????? ?? ?????????? ?????. ????????? ?????? ?????,
????????? ?? ?????? ??? ????. ???? ??? ?????????? ?????
???????? ??????, ???????? ??? ?????? ????? ?????.
???????? ??? ???????????????? ? ??????; ????????? ???????
?????????? ? ????????? ???? 3 ??? ?????? ??? ?? ????? ?
???????? ? ?????.
102
?? ????????? ???????
????????? ?????? ?????? ?
?????, ??? ???????
????????????.
?????? ?????? ????
??????????? ??????.
?? ??????????????
???????? ????.
?????? ?????
???????? ???????
???? ???????????
?????? ??? ??????.
??????????
????????? ????
???????????.
?????? ??????
??????????? ????????
??????.
????????? ???????
Anti Calc ?????? ??????.
?? ??????? ?/??? ?????????? ?????? ???? ??????????
??????????? ??? ?????????? ????????, ?????????????? ? ????.
???????? ??????? ????? ??????? ??????.
????? ???????????? ???? ? ?????? ? ??????????????. ???
?????????. ??????,???? ???? ??????????? ?????? ??
????????????, ?????????? ?????????? ????????? ??????,
????????? ??? ?? ??????????? ? ?????????? ? ??????????????
????????? ????? Gorenje.
??????? Anti Calc ????????????? ?? ????? ???????? ???????? ??
?????? Auto Anti Calc. ?????? ????????? ???? ?? ??????? Anti Calc
????? ?????????? ??????? ?? ?????? Anti Calc. ????????? ?????
??? ????????? ???????? ???????? ?? ?????? ??????? Anti Calc ??
????? ???????????.
??? ?????????? ?? ????? ???????? ???????? ?? ?????? Auto Anti
Calc. ???? ?????????????? ?? ?????????? ??? ???? ?
????????????? ? ???????? ? ??????? Anti Calc. ?????????
????????? ????? ?? ?????????? ???????? ??????? ?? ??????.
??????? ???? ?? ??????? Anti Calc ? ????? ????????? ?????????
??? ????. ??????? ??????????????? ???????? ?? ?????? Auto Anti
Calc -- ???????????? ???????, ??????? ??????????? ?????????????
????? ???????????? ???????? ???????.
??? ???? ????? ?????? ??? ????? ??????????, ???? ??????????
???, ??? ??? ????? ??????? ?????? ?????????????. ????????? ????
?? ???????????? ?????? ??? ????? ? ?????????????? ?????????.
?????? ????? ????????? ?????? ?? ????????????? ??? ??
?????????? ?????. ?? ??????? ??????? ???? ??????????????? ??
?????????? ????? ??? ????????????? ??????? ??? ?????.
?? ????? ???????? ???????? ?? ?????? Auto Anti Calc ???? ?
?????????? ???????????. ????????? ????????? ?????.
??????? ???????? ?? ?????? Auto Anti Calc ????????. ???????
???? ?? ??????? Anti Calc. ?? ??? ????? ?? ?????????? ?????? ??
???????????.
?????? ? ????????????
1. ????????? ??????? ???? ?? ????????????? ???????.
2. ??? ???????? ????? ????????? ? ??????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ????? ???
???????? ??? ??????, ?? ??????????? ???????.
3. ??????? ?? ??????????? ??? ???????? ????????? ? ??????? ?????? ??? ????????
????????.
4. ??? ?????? ????? ??????? ?? ??????????? ?????????? ?????????, ????? ??? ??????????
????????, ????????? ??????.
103
???? ?????? ??????? ? ???????????? ? ?????????? ?? 2002/96/EC ?? ??????? ?????????????? ?
???????????? ???????????? (WEEE). ??? ????????? ???????? ??????? ???????????? ????????????????
? ???????? ??? ????????? ??????????? ??????? ?????????????? ? ???????????? ????????????.
?????? ?????????? ?????
????? ????????? ????? ?????? ?? ???????????? ?????? ?????? ? ???????? ????????.
????????? ??? ? ?????????????????? ????? ??? ?????????? ??????????. ???? ?? ????????
???????? ?????????? ?????.
???????? ? ????????????
??? ????????? ?????????????? ?????????? ??? ? ?????? ????????????? ??????? ?????????? ?
????? ????????? ??????????? ? ????? ?????? (????? ???????? ?????? ?????? ?? ???????????
??????). ???? ???????? ????? ? ????? ?????? ???????????, ?????????? ? ???? ??????? ????????
??????????? Gorenje ??? ? ????? ????????? ??????????? ???????? Gorenje Domestic Appliances.
?????? ? ???????? ?????????????? ????????? ??????? ????????? ? ??????? «???????????
?????????????» ??? ? ??????????? ??????.
?????? ??? ????????? ?????????????!
????????????? ????????? ?? ????? ????? ?? ???????? ?????????!
CHO1
GORENJE
??????, ????? ??????????? ???????? ????????? ??? ????????????!
????????????? ????????? ?? ????? ????? ?? ???????? ?????????!
0311001
104
Документ
Категория
Техника молодежи
Просмотров
154
Размер файла
1 826 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа