close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

MO 20 MGW - Gorenje

код для вставки
Mikrovalovna peиica
Mikrovalovna peжnica
Mikrotalasna rerna
Микробрановата печка
Microwave oven
Mikrohullбmъ sьtх
Microunde
Мікрохвильова піч
Kuchenka mikrofalowa
Микроволновая печь
Mikrovlnnб rъra
MO 20 MGW
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Упатства за употреба
Instruction manual
Hasznбlati ъtmutatу
Manual de utilizare
Iнцтрукція з експлуатації
Instrukcja obsіugi
Инструкции за употреба
Инструкция по эксплуатации
Nбvod na obsluhu
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
H
RO
UA
PL
BG
RUS
SK
SI
Navodila za uporabo ....................................... 3
HR
Upute za uporabu ......................................... 12
SRB-MNE
Uputstvo za upotrebu ................................. 21
MK
???????? ?? ???????? ................................ 30
GB
Instruction manual ....................................... 39
HU
Hasznбlati utasнtбs........................................ 48
RO
Instruc?iuni de utilizare ................................ 58
UA
I????????? ? ????????????............... ………..67
PL
Instrukcja obs?ugi ......................................... 76
BG
?????????? ?? ???????? ............................ 86
RU
?????????? ?? ???????????? .................... 96
SK
Nбvod na obsluhu ....................................... 105
2
MIKROVALOVNA PE?ICA
SI
Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih skrbno shranite!
Osnovne tehni?ne lastnosti
Poraba energije: ............................................................................................... 230 V ~ 50 Hz, 1200 W
Izhodna mo?: ............................................................................................................................... 700 W
Grelnik za ?ar ............................................................................................................................. 9000W
Delovna frekvenca: ............................................................................................................... 2450 MHz
Zunanje dimenzije:..................................................................452 mm (D) Ч 262 mm (V) Ч 335 mm (G)
Dimenzije notranjosti (komore):.............................................. 315 mm (D) Ч 198 mm (V) Ч 297 mm (G)
Kapaciteta pe?ice: .................................................................................................................... 20 litrov
Masa prazne pe?ice: .................................................................................................................. 12,5 kg
Raven hrupa: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)
Ta oprema je ozna?ena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni elektri?ni in
elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno elektri?no in elektronsko opremo, ki
veljajo v celotni Evropski Uniji.
Nasveti preden pokli?ete serviserja
1.
2.
?e pe?ica sploh ne deluje, ?e je ekran prazen oz. napis iz ekrana izgine:
a) preverite, ?e je pe?ica ustrezno priklju?ena. ?e ni, odstranite vti? iz vti?nice, po?akajte deset
sekund in ga ponovno ?vrsto vstavite v vti?nico.
b) Preverite, ?e ni pregorela elektri?na varovalka oz. ?e ni glavno varnostno stikalo (FIT)
prekinilo elektri?ni tokokrog. ?e to ni vzrok te?ave, poskusite na isto vti?nico priklju?iti drug
aparat.
?e mikrovalovna pe?ica ne deluje:
a) Preverite, ?e ste nastavili ?as delovanja.
b) Preverite, ?e so vrata trdno zaprta, da so varnostna zapirala aktivirana. ?e niso, pe?ica ne bo
za?ela spro??ati mikrovalovne energije.
?E Z ZGORNJIMI UKREPI NISTE ODPRAVILI NAPAKE, POKLI?ITE NAJBLI?JEGA
POOBLA??ENEGA SERVISERJA.
Motnje radijskih signalov
Delovanje mikrovalovne pe?ice lahko povzro?a motnje na Va?em radijskem, televizijskem ali drugem
podobnem sprejemniku. ?e pride do motenj, jih lahko ubla?ite ali odpravite z naslednjimi ukrepi:
a) O?istite povr?ino vrat ter tesnilne povr?ine pe?ice.
b) Postavite radijski oz. televizijski sprejemnik ?im dlje od mikrovalovne pe?ice.
c) Za radijski oz. televizijski sprejemnik uporabite ustrezno name??eno anteno, ki bo omogo?ila ?im
mo?nej?i sprejem signala.
Namestitev mikrovalovne pe?ice
Pe?ico postavite na ravno vodoravno podlago, ki je dovolj trdna, da prenese te?o pe?ice.
1. Ob namestitvi pe?ice poskrbite, da bo okoli nje dovolj prostora za zra?enje, tako da pustite vsaj 8
cm prostora za pe?ico in ob njej ter 10 cm nad pe?ico.
3
Odstranite embala?o v notranjosti pe?ice. Namestite le?ajni obro? in vrtljivi podstavek. Preverite,
?e se vrtljivi podstavek prosto vrti.
3. Nikoli ne prekrijte prezra?evalnih odprtin, saj se lahko pe?ica pregreje.
4. ?e je priklju?ni kabel po?kodovan, ga mora zamenjati poobla??eni serviser.
5. Ne name??ajte mikrovalovne pe?ice v vro?em ali vla?nem okolju, na primer poleg obi?ajne pe?ice
ali radiatorja.
6. Pred prvo uporabo pe?ice obri?ite notranjost in tesnila vrat z vla?no krpo.
7. Odstranite vso embala?o iz notranjosti pe?ice oz. vrat.
8. Ko odstranite embala?o, preverite, ?e je na pe?ici pri?lo do vidnih po?kodb, predvsem:
- zamaknjena vrata,
- po?kodovana vrata,
- udrtine ali luknje na steklenem okencu na vratih ali na zaslonu,
- udrtine v notranjosti (komori) pe?ice.
?e ste opazili kak?no izmed navedenih po?kodb, NE uporabljajte pe?ice.
9. Mikrovalovna pe?ica tehta 12,5 kg; postavite jo na vodoravno podlago, ki je dovolj trdna, da
vzdr?i njeno te?o.
10. Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega podstavka.
11. Kot pri vsakem drugem aparatu velja, da ga smejo otroci uporabljate le pod budnim nadzorom.
2.
OPOZORILO – Ta aparat je potrebno ozemljiti.
Vti?nica, na katero je priklju?ena pe?ica, mora biti lahko dosegljiva.
Pe?ica za delovanje potrebuje vsaj 1,2KVA.
Pri name??anju pe?ice priporo?amo, da se posvetujete s serviserjem.
POZOR: pe?ica ima notranjo za??ito v obliki varovalke 250V, 10A.
POMEMBNO – za primer menjave vti?a ali priklju?ne vrvice.
?ice v priklju?nem kablu so pobarvane v skladu z naslednjimi oznakami:
Zeleno-rumena: ozemljitev
Modra:
nevtralna
Rjava:
?iva faza
Ker barve ?ic priklju?nega kabla aparata morda ne ustrezajo povsem oznakam na terminalih
vti?nice, upo?tevajte naslednje:
?ico, ki je obarvana zeleno-rumeno, priklju?ite na terminal vti?nice, ki je ozna?en s ?rko E ali
simbolom za ozemljitev ?, oz. terminal, pobarvan v zeleno ali zeleno-rumeno.
Modro ?ico priklju?ite na terminal, ozna?en s ?rko N ali s ?rno barvo.
Rjavo ?ico priklju?ite na terminal, ozna?en s ?rko L ali z rde?o barvo.
Pomembna navodila
OPOZORILO - Da bi zmanj?ali tveganje opeklin, elektri?nega udara, po?ara, telesnih po?kodb ali
prese?ne koli?ine mikrovalovne energije:
1. Pred uporabo mikrovalovne pe?ice preberite vsa navodila.
2. Nekateri proizvodi, na primer cela jajca ali zatesnjena embala?a (zaprte steklenke ali stekleni?ke
za otro?ko hrano z dudo) lahko po?ijo, zato jih ne segrevajte v mikrovalovni pe?ici. Nadaljnje
podrobnosti poi??ite v kuharskem priro?niku.
3. Mikrovalovno pe?ico uporabljajte le v predvidene namene, v skladu z opisi in navodili v tem
priro?niku.
4. Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanj?animi fizi?nimi ali psihi?nimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izku?njami in znanjem, razen ?e jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
5. Ne uporabljajte mikrovalovne pe?ice, ?e ne deluje pravilno, ?e je po?kodovana, ali ?e vam je
padla z rok.
6. Da bi zmanj?ali tveganje po?ara v notranjosti pe?ice:
4
a) Pazite, da ne prekuhate hrane. ?e so v pe?ici za la?je kuhanje prisotni vnetljivi materiali, na
primer papir ali plastika, skrbno spremljajte proces peke.
b) Preden postavite vre?ko v pe?ico, odstranite ?i?nata zapirala.
c) ?e se vsebina pe?ice vname, pustite vrata zaprta, izklopite pe?ico in jo izklju?ite iz vti?nice ali
pa prekinite elektri?ni tokokrog s pomo?jo glavnega stikala.
Varnostna navodila za splo?no uporabo
V nadaljevanju navajamo nekaj splo?nih pravil, ki jih je, kot pri vseh aparatih, potrebno upo?tevati, da
bi zagotovili kar najbolj?e delovanje pe?ice.
1. Ko uporabljate pe?ico naj bodo stekleni podstavek, ro?ica motorja, nastavek (sklopka) ter le?ajni
obro? vedno name??eni.
2. Pe?ico uporabljajte izklju?no za pripravo hrane in nikoli za, na primer, su?enje obleke, papirja ali
drugih ne prehrambenih proizvodov ali za sterilizacijo.
3. Ne aktivirajte pe?ice, ko je prazna, saj lahko s tem po?kodujete pe?ico.
4. V notranjosti pe?ice ne shranjujte ni?esar, sploh pa ne ?asopisa, kuharskih knjig ipd.
5. Ne uporabljajte pe?ice pri vlaganju oz. konzerviranju hrane, saj ga mikrovalovne pe?ice ne
omogo?ajo. Neustrezno konzervirana hrana se lahko pokvari, njeno u?ivanje pa je nevarno.
6. Ne kuhajte jajc v lupini, saj lahko po?ijo. Lahko se zgodi, da med kuhanjem po?i tudi olupljeno
jajce. Vedno jih kuhajte pokrita, po kuhanju pa po?akajte minuto, preden odstranite pokrov.
7. Ne kuhajte hrane, ki je obdana z membrano, kot so rumenjaki, krompir, pi??an?ja jetra ipd., ne da
bi pred tem ovojnico na ve? mestih prebodli z vilicami.
8. Ne vstavljajte ni?esar v odprtine v zunanjem ohi?ju.
9. Nikoli ne odstranjujte posameznih delov pe?ice, na primer nogic, spojk ipd.
10. Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem podstavku. Hrano postavite v/na ustrezen kos
posode.
KUHINJSKI PRIPOMO?KI; KI JIH NE SMETE UPORABLJATI V
MIKROVALOVNI PE?ICI
Ne uporabljajte kovinskih posod ali loncev s kovinskimi ro?aji.
Ne uporabljajte ni?esar s kovinsko obrobo ali okrasom.
Ne uporabljajte zapiral za plasti?ne vre?ke iz ?ice, prevle?ene s papirjem.
Ne uporabljajte posod iz melamina, saj vsebujejo material, ki vsrkava mikrovalovno energijo.
Zaradi tega lahko hrana po?i ali se mestoma osmodi, ?as kuhanja pa bo dalj?i.
Ne uporabljajte posod ali steklenic z ozkim vratom, saj lahko ob segrevanju v mikrovalovni pe?ici
po?ijo.
Ne uporabljajte obi?ajnih termometrov za meso ali sladice. Na voljo so posebni termometri za
mikrovalovne pe?ice, ki jih lahko uporabljate.
POMEMBNO -
11. Pripomo?ke za mikrovalovno pe?ico uporabljajte ob upo?tevanju navodil njihovih proizvajalcev.
12. Ne posku?ajte cvreti hrane v mikrovalovni pe?ici.
13. Ne pozabite, da mikrovalovna pe?ica segreje le teko?ino v posodi ali skodelici, ne pa tudi
skodelice. Zato bo tudi v primeru, da pokrov ali posoda nista vro?a na otip, hrana oz. teko?ina
oddajala paro ali bo iz nje ?kropilo, ko jo vzamete iz pe?ice - enako kot pri obi?ajnem kuhanju.
14. Vedno sami preverite temperaturo skuhane hrane, ?e posebej, ?e pogrevate ali kuhate
hrano,pija?o za otroke. Priporo?amo, da nikoli ne u?ijete hrane, teko?ine neposredno po tem, ko
jo vzamete iz pe?ice, temve? da po?akate nekaj minut in preme?ate, da se vro?ina enakomerno
porazdeli.
15. Po koncu kuhanja hrane ko je pe?ica izklopljena, in ta vsebuje me?anico masti in vode, na primer
ju?ne osnove, naj ta stoji v pe?ici ?e 30–60 sekund, preden jo vzamete ven. S tem omogo?ite, da
se me?anica ustali, hkrati pa prepre?ite vretje–tvorbo mehur?kov, ko vanjo postavite ?lico ali
kocko.
16. Ko pripravljate hrano ali pija?o vedno dosledno upo?tevajte navodila v kuharski knjigi oz.
priro?niku in ne pozabite, da se nekatere vrste hrane, na primer bo?i?ni puding, marmelada in
pita z mletim mesom, segrejejo zelo hitro. Hrane z visoko vsebnostjo masti ali sladkorja ne
segrevajte ali kuhajte v plasti?nih posodah.
5
17. Pripomo?ki za kuhanje, ki jih uporabljate, se lahko segrejejo zaradi toplote, ki jo oddaja hrana v
njih. To velja posebej, ?e ste ?ez vrh ali ?ez ro?aj polo?ili plasti?no folijo. Zato boste morda
potrebovali kuhinjske rokavice.
DIAGRAM OSNOVNIH DELOV
1 - Varnostni sistem za zapiranje vrat
2 - Okno
3 - Le?ajni obro?
4 - Stekleni podstavek – pladenj
5 - Nadzorna plo??a
6- Re?etka za ?ar
Pripomo?ki
1.
2.
3.
Nastavek (sklopka): ?e name??ena na gred motorja na dnu pe?ice.
Namen: poganja oz. vrti vrtljivi podstavek.
Le?ajni obro?: postavite ga na sredino spodnje stranice (dna) pe?ice.
Namen: le?ajni obro? nosi vrtljivi podstavek.
Vrtljivi podstavek: postavite ga na le?ajni obro? tako, da se na sredini prilega nastavku (sklopki).
Namen: Vrtljivi podstavek je osnovna povr?ina za kuhanje oz. pripravo hrane. Lahko ga preprosto
snamete in umijete.
POMEMBNO: Ne uporabljajte pe?ice, ?e le?ajni obro? in vrtljivi podstavek nista name??ena!
6
NADZORNA PLO??A
KONTROLNA PLO??A
Kontrolna plo??a je sestavljena iz treh gumbov. Eden od
njih je gumb, za nastavitev ?asa kuhanja, z drugim
nastavimo mo? ali kombinacijo kuhanja, s tretjim pa
odpremo vrata mikrovalovne pe?ice.
POWER / LEVEL (nastavitev mo?i)
S tem gumbom nastavimo mo? ali kombinacijo kuhanja,
oddaljevanja ali kuhanja z ?arom.
TIMER KNOB (Izbira ?asa)
Z gumbom nastavimo ?eleni ?as kuhanja do 30 minut. Za
prekinitev zasu?emo gumb za nastavitev ?asa v levo ali
stisnemo gumb za odpiranja vrat. ?e prekinemo postopek
kuhanja z odpiranju vrat, se ob zaprtju postopek kuhanja
nadaljuje.
KUHANJE Z MIKROVALOVI
Kuhanje z mikrovalovi je razdeljeno v pet ravni mo?i. Ravni mo?i pove?ujemo z obra?anjem gumba v
smeri urinega kazalca. Ravni porabe pa so prikazane v spodnji tabeli:
Izhodna mo?
Description
1
18%
Low
2
36%
Defrost
3
58%
Med
4
81%
M. High
5
100%
High
7
?AR
Gumb POWER LEVEL zavrtimo v desno in nastavimo kazalec gumba na GRILL. Kuhanje z ?arom je
?e posebej koristno za tanke rezine mesa, zrezkov, kebabe, klobasice ter kose pi??anca. Prav tako je
primeren za tople sendvi?e in granitirane jedi. Najdalj?i ?as kuhanja je 30 minut.
KOMBINIRANO KUHANJE
Kombinirano kuhanje omogo?a kuhanje z mikrovalovi ter ?arom hkrati. Mikrovalovna pe?ica ima tri ?e
v naprej dolo?ene kombinacije kuhanja z razli?nimi razmerji mo?i med ?arom ter mikrovalovnimi ?arki,
kot so prikazani v spodnji tabeli.
Ti so ?e posebej primerni za nekatera ?ivila in kulinari?ne jedi. Spodnja tabela prikazuje 3 razli?ne
nastavitve mo?i za kombinacijo programov.
Combi.1
Mikrovalovni
?arki (%)
30%
70%
Rib, krompirja, granitirane jedi
Combi.2
49%
51%
Puding, omleta, pe?en krompir
Combi.3
67%
33%
Perutnina
Program
?ar (%)
Primerno za pripravo
DELOVANJE
?e ?elite nastaviti program za kuhanje
1. Postavite hrano v pe?ico, ter zaprite vrata.
2. Obrnite gumb POWER / LEVEL za izbiro mo?i oddaljevanja ali kombinacijo kuhanja.
3. Zavrtite gumb TIME za nastavitev ?asa kuhanja.
OPOMBA: Takoj ko obrnete gumb za nastavitev ?asa, se pri?ne kuhanje.
Pri izbiri ?asa za manj kot 2 minuti, najprej zavrtite gumb v desno, nato pa z zasukom v levo
nastavite ?asovnik na 2 minuti oziroma na to?en ?as ?elenega kuhanja.
OPOZORILO: VEDNO OBRNITE TIMER NAZAJ NA ZA?ETNO POZICIJO, ?e ste hrano pred?asno
odstrani iz pe?ice, ali ?e pe?ica ni v uporabi. ?e ?elite ustaviti pe?ico med kuhanjem, potisni gumb za
odiranje vrat.
Kako deluje mikrovalovna pe?ica
Valovi so visokofrekven?ni elektromagnetni valovi; energija, ki jo spro??ajo omogo?a segrevanje ali
kuhanje hrane, ne da bi ta spremenila obliko ali barvo. Z mikrovalovno pe?ico lahko odtajate, hitro
pogrevate, kuhate.
PRINCIP DELOVANJA
1.
2.
3.
Ko se hrana vrti na vrtljivem podstavku, se ?arki, ki jih oddaja elektromagnet (magnetron),
enakomerno porazdelijo; tako je hrana skuhana enakomerno.
Hrana vsrka ?arke do globine pribli?no 1 palca (2,5cm). Kuhanje se nato nadaljuje tako, da se
vro?ina ?iri po hrani.
?as kuhanja se razlikuje glede na vrsto hrane in njene lastnosti:
- koli?ina in gostota,
- vsebnost vode oz. vlage,
- za?etna temperatura (ohlajena hrana).
8
Ker se hrana v sredici skuha s ?irjenjem vro?ine, se kuhanje nadaljuje tudi potem, ko ste hrano ?e
odstranili iz pe?ice. Zato upo?tevajte ?as, ko naj hrana po kuhanju stoji, naveden v receptih ter v
tej knji?ici, saj s tem zagotovite:
- enakomerno kuhanje hrane vse do sredice,
- enako temperaturo po vsem kosu hrane.
Preverjanje, ?e pe?ica deluje pravilno
1.
2.
3.
Postavite Skledo vode na vrtljivi podstavek.
Gumb za nastavitev mo?i ?arkov obrnite na najvi?jo nastavitev.
Z gumbom za nastavitev ?asa izberite ?as 4 - 5 minut. Pe?ica mora pri tem biti priklju?ena na
ustrezno vti?nico. Vrtljivi podstavek mora biti name??en. ?e ne izberete maksimalne mo?i ?arkov,
bo trajalo dlje, da voda zavre.
Kaj storiti, ?e ste v dvomih ali ?e imate te?avo
?e se pojavi katera izmed spodaj navedenih te?av, jo posku?ajte odpraviti s predlaganimi ukrepi.
Naslednje je obi?ajno:
- kondenzirana vlaga v notranjosti pe?ice,
- pretok zraka okrog vrat pe?ice in v okolici ohi?ja,
- odsev lu?i v okolici vrat in ohi?ja,
- para uhaja iz okolice vrat ali skozi prezra?evalne odprtine.
?
Ko zavrtite gumb za nastavitev ?asa, se pe?ica ne vklopi. Ali so vrata zaprta?
?
Hrana sploh ni kuhana. Ali ste pravilno nastavili ?as kuhanja? So vratca zaprta? Ali ste
preobremenili elektri?no omre?je in je zato pregorela varovalka, ali se je spro?ila naprava za
prekinitev tokokroga?
?
Hrana je prekuhana ali premalo kuhana. Ali ste nastavili primeren ?as kuhanja? Ali ste izbrali
ustrezno raven mo?i ?arkov?
?
V notranjosti pe?ice prihaja do iskrenja. Ali uporabljate posodo s kovinskimi okraski ali obrobami?
Ste v pe?ici pustili vilice ali drug kovinski pripomo?ek? Ali je aluminijasta folija tik ob stenah
pe?ice?
Hitri vodnik za uporabo
ODTAJANJE HRANE
Funkcija odtajanja Vam omogo?a odtajanje mesa, perutnine in rib. Postavite zamrznjeno hrano na
sredino vrtljivega podstavka in zaprite vrata.
1. Gumb za nastavitev mo?i ?arkov obrnite na "DEFROST" (odtajanje) je med srednjo( Medium) in
Srednje nizko ( Medium Low) mo?jo ?arkov.
2. Z vrtenjem gumba za nastavitev ?asa kuhanja izberite ?elen ?as.
KUHANJE / SEGREVANJE
Naslednji postopek opisuje, kako skuhate ali pogrejete hrano. VEDNO preverite nastavitve kuhanja,
preden odidete pro? od delujo?e pe?ice. najprej postavite hrano na sredino vrtljivega podstavka.
zaprite vratca.
1. Z gumbom za mo? ?arkov nastavite raven mo?i na najvi?jo (high-maksimalna mo?: 700Watt).
2. Z gumbom za nastavitev ?asa izberite ustrezno trajanje kuhanja. Lu? v notranjosti pe?ice zasveti
in vrtljivi podstavek se za?ne vrteti.
3. Med kuhanjem lahko z obra?anjem gumba za nastavitev spremenite mo? ?arkov.
9
Zaustavitev kuhanja
1.
2.
Za za?asno zaustavitev (prekinitev) kuhanja:
- odprite vrata in kuhanje se zaustavi, za nadaljevanje zaprite vrata.
Za popolno zaustavitev (preklic) kuhanja: zavrtite gumb za nastavitev ?asa na 0.
Kuhalni pripomo?ek
Aluminijasta folija
Plo??a za zapeko
Porcelan in glinene posode
Posode iz kartona in poliestra
za enkratno uporabo
Embala?a hitro pripravljene
hrane
- skodelice iz polistirena
Papirnate vre?ke / ?asopis
Recikliran papir in kovinska
embala?a
Steklena embala?a nepregorne posode
Fina steklena posoda in
kozarci
Steklenke
Kovinske posode
Vre?ke za zamrzovalnik s
kovino
Papirnati kro?niki in skodelice,
papirnate serviete, papirnate
brisa?e
Recikliran papir
Plasti?ne posodice
PVC folija
Vre?ke za zamrzovalnik
Povo??en ali poma??en papir
Primeren
za uporabo
Previdno
Opomba
Lahko uporabite manj?e kose, da za??itite
posamezne dele hrane pred pregretjem. ?e je
folije preve? ali je preblizu stena, lahko pride do
isker.
Ne segrevajte jih ve? kot 8 minut.
Obi?ajno primerne, ?e nimajo kovinskih okraskov
Nekatere vrste zamrznjene hrane so v tak?ni
embala?i.
Primerno za pogrevanje, vendar se lahko ob
pregretju polistiren stali.
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Lahko se vname.
lahko povzro?i iskrenje.
Da
Primerne, ?e nimajo kovinskih okraskov
Da
Ob hitrem segrevanju lahko ob?utljivo steklo po?i.
Da
Ne
Ne
Odstranite pokrov, primerno le za pogrevanje
Lahko povzro?ijo iskrenje ali po?ar.
Lahko povzro?ijo iskrenje ali po?ar.
Previdno
Primerno ob kraj?em ?asu kuhanja ali za
pogrevanje. Uporabno tudi za vsrkavanje
odve?ne vlage.
Lahko povzro?i iskrenje.
Najbolj uporabne so posodice, odporne na
vro?ino. Druga plastika se lahko popa?i ali
razbarva. NE UPORABITE MELAMINA.
Uporabna za zadr?evanje vlage. Ne sme se
dotikati hrane, odstranite previdno.
Le, ?e so primerne za vretje ali uporabo v
pe?icah, ne smejo biti zrakotesne, vedno jih
prebodite z vilicami.
Uporaben za prepre?evanje ?kropljenja ali za
zadr?evanje vlage.
Ne
Da
Da
Previdno
Da
Vodnik za kuhanje
Mikrovalovne pe?ice
Mikrovalovna energija vstopi v notranjost hrane, kamor jo pritegnejo in vsrkajo voda, sladkor in mast.
?arki povzro?ajo, da se molekule hrane premikajo zelo hitro. Hitro premikanje veri?nih molekul
povzro?a trenje, vro?ina, ki ob tem nastaja, pa skuha hrano.
10
?i??enje mikrovalovne pe?ice
Da prepre?ite nalaganje masti in ostankov hrane, redno o?istite naslednje dele svoje mikrovalovne
pe?ice:
notranjo in zunanjo povr?ino,
vrata in tesnila vrat,
vrtljiv podstavek in le?ajni obro?.
Vedno se prepri?ajte, da so tesnila vrat ?ista ter da se vrata dobro zapirajo.
1. Zunanje povr?ine o?istite z mehko krpo in toplo vodo z nekoliko ?istilnega sredstva.
2. Odstranite morebitne kapljice masti ali made?e na notranji povr?ini ter na le?ajnem obro?u s krpo,
namo?eno v blago raztopino ?istilnega sredstva, izperite in osu?ite.
3. Da bi omeh?ali strjene ostanke hrane in zatrli neprijeten vonj, postavite skodelico razred?enega
limoninega soka na vrtljiv podstavek in ga deset minut segrevajte pri maksimalni mo?i.
4. Steklen vrtljivi podstavek lahko umivate tudi v pomivalnem stroju; umijte ga, ko je potrebo.
Ne polivajte vode v prezra?evalne odprtine. nikoli ne uporabljajte grobih ?istilnih pripomo?kov ali
kemi?nih razred?il. Posebej bodite pozorni pri ?i??enju tesnil na vratih; prepri?ajte se, da se na njih ne
nabere ne?isto?a, ki bi prepre?evala pravilno zapiranje vrat.
OKOLJE
Aparata po preteku ?ivljenjske dobe ne zavrzite skupaj z obi?ajnimi gospodinjskimi odpadki, temve?
ga odlo?ite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru te?av se obrnite na Gorenjev center za pomo? uporabnikom v va?i dr?avi
(telefonsko ?tevilko najdete v mednarodnem garancijskem listu). ?e v va?i dr?avi tak?nega centra ni,
se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
Dodatna priporo?ila za pe?enje z mikrovalovi ter koristne nasvete najdete na spletni
strani:
http://microwave.gorenje.com
VELIKO U?ITKA OB UPORABI VA?E MIKROVALOVNE PE?ICE VAM ?ELI
11
MIKROVALOVNA PE?NICA
HR
Pa?ljivo pro?itajte ova uputstva i sa?uvajte ih za kasniju upotrebu.
TEHNI?KE SPECIFIKACIJE
Potro?nja energije .............................................................................................. 230 V – 50 Hz, 1200 W
Radna snaga ............................................................................................................................... 700 W
Grija? za ?ar ................................................................................................................................. 900W
Radna frekvencija ................................................................................................................... 2450 Mhz
Vanjske dimenzije ........................................................... 452 mm (du?.) x 262mm (vis.) x 335 mm (?ir.)
Dimenzije unutra?njeg otvora .................................................................... 315 mm x 198 mm x 297 mm
Kapacitet ................................................................................................................................... 20 litara
Neto te?ina .................................................................................................................. Pribli?no 12,5 kg
Razina buke:....................................................................................................................Lc < 58 dB (A)
PRIJE NO ?TO POZOVETE SERVIS provjerite:
1.
2.
Ako peљnica ne radi, ako se ekran ne pojavi, ili ako nestane natpis na ekranu:
a) dali je peљnica odgovarajuљe priklju?ena. Ako peљnica jo? uvijek ne radi, izvucite utika? iz
uti?nice i nakon desetak sekundi ponovo ga uklju?ite;
b) dali je pregorio osigura?, odnosno dali je glavni sigurnosni prekida? (FID) prekinuo elektri?nu
energiju (u uti?nicu priklju?ite drugi elektri?ni aparat);
Ako mikrovalna energija ne radi:
a) provjerite dali je pode?eno vrijeme djelovanja;
b) provjerite dali su vrata peљnice ?vrsto zatvorena (sigurnosna brava je zatvorena); ako vrata
nisu pravilno zatvorena, mikrovalna energija neљe funkcionirati.
AKO USTANOVITE DA SE NE RADI NI O JEDNOM, NI O DRUGOM, A PEЉNICA JO? UVIJEK
NE RADI, OBRATITE SE NAJBLI?EM
OVLA?TENOM SERVISU.
SMETNJE RADIO SIGNALA
Mikrovalna peљnica mo?e uzrokovati smetnje prijama signala na TV i radio aparatima. Ovo mo?ete
izbjeљi ako:
a)
b)
c)
o?istite vrata peљnice i brtvene povr?ine;
postavite radio ili TV-prijamnik ?to dalje od peљnice;
antenu postavite tako da omoguљuje prijam ja?eg signala.
POSTAVLJANJE
1.
2.
3.
4.
Provjerite dali je sva ambala?a odstranjena, naro?ito iz unutra?njosti peљnice.
Provjerite dali nakon uklanjanja ambala?e na peљnici nema vidljivih o?teљenja, kao ?to su:
a) zamaknuta vrata;
b) o?teљena vrata se ne zatvaraju pravilno;
c) na ekranu i na pokaziva?u ima ogrebotina ili uleknuљa;
d) ogrebotine u unutra?njosti peљnice.
Ako opazite bilo koje od gore navedenih o?teљenja, peљicu NE UPOTREBLJAVAJTE!
Va?a mikrovalna peљnica je te?ka 12,5 kg. Prilikom postavljanja pazite da vodoravna povr?ina, na
koju љete postaviti aparat, mo?e izdr?ati takvu te?inu.
Peљnica ne smje stajati u blizini izvora pare ili toplote.
12
5.
6.
7.
8.
Na gornji dio peљnice NE SLA?ITE niakve predmete.
Peљnicu postavite tako da je njena stra?nja strana barem 8 cm, a bo?ne strane barem 10 cm
udaljene od zidova, ili drugih predmeta. Samo ovako љete osigurati odgovarajuљe zra?enje.
NE SKIDAJTE vodilice okretnog pladnja.
Djeca smiju upotrebljavati peљnicu samo pod strogim nadzorom roditelja.
UPOZORENJE - Peљnica mora biti uzemljena.
Pobrinite se da je uti?nica za elektri?ni kabel peљnice dostupna.
Za djelovanje peљnice potrebna je snaga 1,2 KVA – pred priklju?enjem na elektri?nu mre?u
posavjetujte se s serviserom.
UPOZORENJE - Peљnica je za?tiљena unutra?njim osigura?em 250 V, 10 Amp.
VA?NO!
Vodi?i utika?a ozna?eni su bojama, kako slijedi:
zeleno-?uta
uzemljenje;
modra
neutralna;
sme?a
struja.
Boja vodi?a mo?da ne odgovara bojama, kojima su ozna?eni terminali na va?oj uti?nici. U tom
slu?aju postupite kako slijedi:
- ?icu, obojenu zeleno-?uto priklju?ite na terminal, ozna?en slovom E, ili simbolom za uzemljenje,
obojenim zeleno;
- ?icu, obojenu plavo, priklju?ite na terminal, ozna?en slovom N ili obojen crno;
- sme?u ?icu spojite na terminal, ozna?en slovom L, ili obojen crveno.
VA?NA UPOZORENJA
Ako ?elite smanjiti rizik nastanka ozljeda, elektri?nog kratkog spoja, po?ara ili prekomjerne mikrovalne
energije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
Prije upotrebe pa?ljivo pro?itajte uputstva za upotrebu.
Neki proizvodi, npr. jaja ili zatvorene konzerve (staklenke ili bo?ice za djecu) mogu tijekom
kuhanja puknuti, zato ih u mikrovalnoj peљnici ne smijete ugrijavati.
Mikrovalnu peљnicu koristite samo u one svrhe, za koje je namijenjena, i onako, kako je to
opisano u uputstvima.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uklju?ujuљi djecu) sa smanjenim fizi?kim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba
odgovorna za njihovu sigurnost dala dopu?tenje ili ih uputila u kori?tenje aparata.
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
Ako je peљnica o?teљena, ili Vam je pala iz ruku, ne smijete je upotrebljavati.
Da u peљnici ne bi po?elo gorjeti:
ne prekuhajte hranu; prilikom upotrebe plasti?nih, papirnatih ili drugih zapaljivih materijala,
peљnicu budno nadzorujte;
b) prije nego stavite kesice s hranom u peљnicu, odstranite im ?i?ane poveze i trake;
c) ako se materijal u peљnici zapali, ne otvarajte vrata, nego smjesta prekinite dovod elektri?ne
energije; izvucite uti?ak iz uti?nice ili odstranite osigura? na glavnoj razvodnoj plo?i.
13
UPUTSTVA ZA SIGURNU UPOTREBU
Slijedeљa uputstva i upozorenja slu?e Vam da bezbjedno iskoristite sve moguљnosti, koje Vam
mikrovalna peљnica nudi.
Kad peљnica radi, sastavni djelovi, kao ?to su okretni pladanj, nosa?i le?aja, podno?je i obru?,
moraju uvijek biti postavljeni na svoje mjesto.
2. Peљnicu koristite samo za pripremu hrane, a nikako za su?enje rublja, papira ili drugih predmeta.
Peљnicu ne upotrebljavajte za sterilizaciju hrane.
3. Peљnicu ne uklju?ujte ako je prazna. Upotreba prazne peљnice mo?e je o?tetiti.
4. Unutra?njost peљnice ne upotrebljavajte za dr?anje kuharica, papira i sli?no.
5. Peљnicu ne upotrebljavajte za spremanje zimnice. Mikrovalne peљnice nisu programirane za
pravilan postupak kiseljenja, a nepravilno ukiseljena hrana mo?e ?tetiti zdravlju.
6. U peљnici ne kuhajte cjela jaja, jer se mogu rasprsnuti. Priilikom pripreme umuљenih jaja uvijek
koristite poklopac. Prije no ?to uklonite poklopac, neka hrana stoji najmanje jednu minutu.
7. Hranu, kao ?to je ?umanjak od jaja, krompir, pileљa jetra i sli?no, pred kuhanjem uvijek vi?e puta
probodite vilju?kom.
8. Ne gurajte nikakve predmete u otvore za zra?enje na vanjskoj strani peљnice.
9. Iz peљnice ne odstranjujte djelove, kao ?to su noge, gumene cijevi, i sli?no.
10. Hranu ne kuhajte neposredno na staklenom pladnju. Namirnicu uvijek stavite u odgovarajuљu
posudu za kuhanje.
1.
U PE?NICI NE UPOTREBLJAVAJTE SLIJEDE?E POSU?E:
ne upotrebljavajte metalno posu?e, ili posu?e s metalnim ru?kama;
ne upotrebljavajte posu?e s metalnim mre?icama ili okvirima;
ne upotrebljavajte papirnate kesice, povezane ?i?anim vezicama;
ne upotrebljavajte posu?e iz melamina, jer sadr?i tvari, koje upijaju mikrovalnu energiju; posu?e
mo?e izgorjeti ili pougljeniti;
- ne upotrebljavajte stolno posu?e tipa Centura. povr?inska obrada ovog posu?a nije prikladna za
upotrebu u mikrovalnoj peљnici; isto tako ne upotrebljavajte stolno posu?e tipa Corelle;
- u peљnici ne zagrijavajte bo?ice s nepropusno zatvorenim ?epovima (npr. boce s uljem), jer mogu
puknuti;
- ne upotrebljavajte standardne termometre za meso ili kola?e; na tr?i?tu postoje specijalni
termometri za upotrebu u mikrovalnim peљnicama;
-
11. Pomagala, koja ste dobili s mikrovalnom peљnicom, upotrebljavajte samo sukladno uputstvima.
12. Mikrovalna peљnica nije prikladna za pr?enje.
13. Vodite ra?una da mikrovalna peљnica zagrijava tekuљinu, a ne posudu, u kojoj se tekuљina nalazi.
Iako љe posuda, kad je izvadite iz peљnice, biti na opip hladna, tekuљina ili hrana u njoj bit љe
upravo toliko vruљa kao i kod obi?nog kuhanja.
14. Uvijek provjerite temperaturu hrane/tekuљine, naro?ito ako zagrijavate hranu za dojen?ad.
Preporu?ljivo je po?ekati nekoliko minuta, i hranu promije?ati prije no ?to je po?nete konzumirati.
15. Namirnice koje sadr?e masnoљu i vodu uvijek ostavite u peљnici jo? barem 30-60 sekundi nakon
ga?enja peљnice. Na ovaj љe se na?in mje?avima umiriti i namirnica se neљe pjeniti.
16. Slijedite uputstvima iz na?e kuharske knjige, i vodite ra?una da se neke namirnice (pudinzi,
mljeveno meso) zagriju vrlo brzo. Za kuhanje namirnica s visokim postotkom masnoљe ili ?eљera
ne upotrebljavajte plasti?no posu?e.
17. Prilikom kuhanja se, zbog zagrijane hrane ili tekuљine, zagrija i posuda, zato za va?enje posude iz
peљnice uvijek koristite za?titne rukavice.
14
Opis djelova pe?nice
1 - Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata
2 - Otvori za zra?enje
3 - Le?ajni obru?
4 - Stakleni pladanj
5 - Nadzorna plo?a
Nadzorna plo?a
KONTROLNA PLO?A
Kontrolna plo?a ima tri gumba. Prvi slu?i za izbor vremena
kuhanja, s drugim birate ja?inu ili kombinaciju kuhanja, a treљim
se otvaraju vrata mikrovalne peљnice.
POWER / LEVEL (pode?avanje ja?ine)
Ovim gumbom pode?avate ja?inu ili kombinaciju kuhanja,
odle?ivanja ili pe?enja na ?aru.
TIMER KNOB (Izbor vremena)
Tim gumbom birate razdoblje (vrijeme) kuhanja do 30 minuta. Za
prekid rada, gumb za izbor vremena okrenete ulijevo, ili stisnete
gumb za otvaranje vrata. Ako ste postupak kuhanja prekinuli
otvaranjem vrata, nakon njihovog ponovnog zatvaranja postupak
kuhanja љe se nastaviti.
15
KUHANJE MIKROVALOVIMA
Kuhanje mikrovalovima razdijeljeno je na pet stupnjeva ja?ine. Razinu odnosno ja?inu kuhanja
poveљavate okretanjem gumba u smjeru kazaljki na satu. Razina potro?nje prikazana je u donjoj tabeli:
Izlazna snaga
Opis
1
18%
Niska
2
36%
Odle?ivanje
3
58%
Srednja
4
81%
Vi?a
5
100%
Najvi?a
?AR
Gumb POWER LEVEL okrenite udesno i postavite pokaziva? gumba na GRILL. Pe?enje na ?aru
naro?ito je korisno za tanje komade mesa, odreske, kebabe, kobasice ili komade piliљa. Tako?er je
prikladan za tople sendvi?e i granitirana (zape?ena) jela. Najdu?e vrijeme pripreme je 30 minuta.
KOMBINIRANO KUHANJE
Kombinirano kuhanje uklju?uje pripremu jela pomoљu mikrovalova i ?ara istovremeno. Mikrovalna
peљnica ima tri unaprijed odre?ene kombinacije kuhanja s razli?itim omjerom snage me?u ?arom i
mikrovalnim zrakama, kao ?to to prikazuje donja tablica.
Te su kombinacije naro?ito prikladne za odre?ene namirnice i kulinarske podvige. Donja tabela
prikazuje 3 razli?ite regulacije ja?ine za kombiniranje programa.
Program
?ar (%)
Mikrovalne zrake (%)
Combi.1
30%
70%
Combi.2
49%
51%
Combi.3
67%
33%
Preporu?ljivo za
pripremu
Ribe, krumpira, granitiranih
jela
Puding, omlet, pe?eni
krumpir
Perad
DJELOVANJE
Izbor programa kuhanja:
1. Stavite hranu u peљnicu i zatvorite vrata.
2. Gumbom POWER / LEVEL izaberite ja?inu ili kombinaciju kuhanja.
3. Okretanjem gumba TIME podesite vrijeme kuhanja.
PRIMJEDBA: ?im okrenete gumb za izbor vremena, kuhanje zapo?inje.
Ako ste izabrali vrijeme kuhanja kraљe od dvije minute, najprije okrenite gumb udesno, a zatim
okretanjem ulijevo podesite vrijeme na 2 minute, odnosno na to?no ?eljeno vrijeme kuhanja.
UPOZORENJE: GUMB ZA IZBOR VREMENA UVIJEK OKRENITE NATRAG U ISHODI?NI
POLO?AJ, ako ste hranu prijevremeno izvadili iz peљnice, ili ako peљnica nije u upotrebi. Ako ?elite
zaustaviti djelovanje peљnice tijekom kuhanja, stisnite gumb za otvaranje vrata.
16
Kratak pregled djelovanja pe?nice
1.
2.
Postavite hranu u peљnicu. Okretanjem gumba za pode?avanje ja?ine odaberite ?eljenu ja?inu
zra?enja.
Okretanjem gumba za pode?avanje vremena odaberite ?eleno vrijeme.
Ako ?elite odmrzavati hranu
1.
2.
Gumb za pode?avanje ja?ine zra?enja postavite na "DEFROST" (odmrzavanje).
Okretanjem gumba za pode?avanje vremena kuhanja odaberite tra?eno vrijeme.
Kako mikrovalna pe?nica djeluje
Mikro valovi su visoko-frekvencijski elektromagnetski valovi; energija koju proizvode omoguљuje
zagrijavanje odnosno kuhanje hrane, bez mijenjanja njenog oblika ili boje.
U mikrovalnoj peљnici mo?ete:
?
odmrzavati;
?
brzo podgrijati;
?
kuhati hranu.
Na?elo kuhanja
1.
2.
3.
Kad se hrana vrti na okretnom pladnju, zrake koje isijava elektromagnet (magnetron) se
ravnomjerno razdijele; tako je hrana ravnomjerno skuhana.
Hrana prima zrake do dubine pribli?no 1 palca (2,5 cm). Kuhanje se zatim nastavlja tako da se
toplota ?iri po hrani.
Vrijeme kuhanja razlikuje se obzirom na vrstu hrane i njene zna?ajke:
- koli?ina i gustoљa,
- sadr?aj vode odnosno vlage,
- po?etna temperatura (rashla?ena hrana).
Obzirom da se hrana u sredini skuha ?irenjem toplote, kuhanje se nastavlja i nakon ?to ste hranu
veљ izvadili iz peљnice. Zato ostavite dovoljno vremena, koje je navedeno u receptima u ovoj
knji?ici, da hrana odstoji nakon kuhanja, jer љete time osigurati:
- ravnomjerno kuhanje hrane sve do sr?i,
- jednaku temperaturu po ?itavom komadu hrane.
Provjeravanje dali pe?nica djeluje pravilno
1.
2.
3.
Postavite zdjelu vode na okretni pladanj.
Gumb za pode?avanje ja?ine zra?enja okrenite na najveљi stupanj.
Gumbom za pode?avanje vremena odaberite vrijeme 4 - 5 minuta. Peљnica mora pritom biti
priklju?ena na odgovarajuљu uti?nicu, a okretni pladanj mora biti na svom mjestu. Ako ne
izaberete maksimalnu ja?inu djelovanja, trajati љe du?e da voda provrije.
?to u?initi ako niste sigurni ili nai?ete na problem
Ako se pojavi neki od dolje navedenih kvarova, poku?ajte ga ukloniti predlaganim zahvatima.
Slijedeљe pojave su uobi?ajene:
kondenzirana vlaga u unutra?njosti peљnice,
kru?enje zraka oko vrata peљnice i u okolici kuљi?ta,
odsjaj svjetala u okolici vrata i kuљi?ta,
para izlazi iz okoline vrata ili kroz otvore za zra?enje.
?
Kad okrenete gumb za pode?avanje vremena, peљnica se ne uklju?i;
Dali su vrata zatvorena?
?
Hrana uopљe nije skuhana;
Dali ste pravilno podesili vrijeme kuhanja?
Dali su vrata zatvorena?
17
Dali ste preopteretili elektri?nu mre?u, pa je pregorjeo osigura?, dali se je uklju?ila naprava za
prekid strujnog kruga?
?
Hrana je prekuhana, ili premalo kuhana;
Dali ste podesili pravilno vrijeme kuhanja?
Dali ste izabrali odgovarajuљu ja?inu zra?enja?
?
U unutra?njosti peљnice dolazi do iskrenja;
Dali koristite posu?e s metalnim ukrasima ili rubovima?
Dali ste u peљnici ostavili vilju?ku ili neki drugi metalni predmet?
Dali je aluminijska folija tik uz stjenku peљnice?
?
Peљnica ometa djelovanje radija ili televizijskog prijemnika;
Tijekom rada peљnice mogu se pojaviti manje smetnje (interference) u djelovanju televizijskih i radio
prijemnika. Ovo je posve uobi?ajeno; da bi to izbjegli, umaknite mikrovalnu peљnicu dalje od
televizijskih i radio prijemnika ili antena.
Kuhanje / podgrijavanje
U nastavku je opisan postupak, kako љete skuhati ili zagrijati hranu. UVIJEK provjerite pode?enost
kuhanja prije no ?to ste oti?li od uklju?ene peљnice.
Najprije smjestite hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.
1. Gumbom za ja?inu zra?enja podesite razinu ja?ine na najja?u (high, maksimalna ja?ina 700Watt).
2. Gumbom za pode?avanje vremena odaberite odgovarajuљe trajanje kuhanja. Svjetlo u
unutra?njosti peљnice zasvijetli i okretni pladanj se po?ne vrtjeti.
Nikad ne palite pe?nicu, kad je ova prazna!
Tijekom kuhanja mo?ete okretanjem gumba za pode?avanje mijenjati ja?inu zra?enja.
Prekid kuhanja
1.
2.
Za prijevremen prekid kuhanja:
- otvorite vrata.
Kuhanje se zaustavi, za nastavak zatvorite vrata.
Za potpuno zaustavljanje (opoziv) kuhanja:
Okrenite gumb za pode?avanje vremena na 0.
Pode?avanje vremena kuhanja
Preostalo vrijeme kuhanja podesite okretanjem gumba za pode?avanje vremena.
Ru?no odmrzavanje hrane
Funkcija odmrzavanja Vam omoguљuje odmrzavanje mesa, peradi i ribe. Postavite zamrznutu hranu
na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.
1. Gumb za pode?avanje ja?ine zra?enja okrenite na "defrost" (odmrzavanje).
2. Gumbom za pode?avanje vremena odaberite odgovarajuљe vrijeme odmrzavanja, i postupak
zapo?ne.
18
Vodi? za kuharska pomagala
Kuharsko pomagalo
Aluminijska folija
Prikladan za
upotrebu
Oprez, vidi
napomenu
Plo?a za zapekanje
Porculan i glineno posu?e
Da
Da
Posude iz kartona i poliestera za
jednokratnu upotrebu
Ambala?a brzo pripremljene hrane –
?alice iz polistirena
Da
Papirnate vreљice / ?asopis
Recikliran papir i metalna ambala?a
Staklena ambala?a - negorljivo
posu?e
Fino stakleno posu?e i ?a?e
Ne
Ne
Da
Boce
Da
Metalno posu?e
Vreљice za zamrziva? s metalom
Papirnati tanjuri i ?alice, papirnate
salvete, papirnati ubrusi
Da
Da
Ne
Ne
Oprez, vidi
napomenu
Recikliran papir
Plasti?ne posudice
Ne
Da
Polivinil folija
Da
Vreљice za zamrziva?
Vo?tani ili impregniran papir
Oprez, vidi
napomenu
Da
19
Napomena
Mo?ete koristiti manje komade za
za?titu pojedinih djelova hrane pred
pregrijavanjem. Ako je folije previ?e, ili
ako je preblizu stjenki, mo?e doљi do
iskrenja.
Ne zagrijavajte ih vi?e od 8 minuta.
Obi?no je prikladno, ako nema
metalnih ukrasa
Neke vrste smrznute hrane su u takvoj
ambala?i.
Prikladno za podgrijavanje, no
polistiren se prilikom pretjeranog
zagrijavanja rastopi.
Mogu se zapaliti.
Mogu uzrokovati iskrenje.
Prikladno, ako nema metalnih ukrasa.
Kod brzog zagrijavanja, osjetljivo
staklo mo?e puknuti.
Odstranite poklopac, prikladno samo
za podgrijavanje.
Mo?e uzrokovati iskrenje ili po?ar.
Mo?e uzrokovati iskrenje ili po?ar.
Prikladno za kraљe vrijeme kuhanja ili
za podgrijavanje. Upotrebljivo i za
upijanje vi?ka vlage.
Mo?e uzrokovati iskrenje.
Najupotrebljivije su posudice, otporne
na temperaturu. Druga plastika mo?e
se deformirati ili izgubiti boju. NE
UPOTREBLJAVAJTE MELAMIN.
Upotrebljiva za zadr?avanje vlage. Ne
smije dodirivati hranu, pa?ljivo
odstranite.
Samo ako su prikladne i za vrenje ili za
kori?tenje u peљnicama, ne smiju biti
nepropusne, uvijek ih probodite
vilju?kom.
Upotrebljiv za spre?avanje ?pricanja, ili
za zadr?avanje vlage.
?i??enje mikrovalne pe?nice
Da bi sprije?ili talo?enje masnoљe i ostataka hrane, redovito ?istite slijedeљe djelove svoje mikrovalne
peљnice:
unutra?nju i vanjsku povr?inu,
vrata i brtve vrata,
okretni pladanj i le?ajni obru?.
Uvijek provjerite dali su brtve ?iste, te dali se vrata dobro zatvaraju.
1. Vanjske povr?ine o?istite mekom krpom i toplom vodom, s malo sredstva za ?i?љenje.
2. Odstranite eventualne kapljice masnoљe ili made?e na unutra?njoj povr?ini, te na le?ajnom obru?u
krpom namo?enom u blagu rastopinu deterd?enta, isperite i osu?ite.
3. Da bi omek?ali stvrdnute ostatke hrane i odstranili neprijatan vonj, postavite ?alicu razrije?enog
limunovog soka na okretni pladanj, i desetak minuta zagrijavajte peљnicu na maksimalnoj ja?ini.
4. Staklen okretni pladanj mo?ete prati i u stroju za pranje posu?a; operite ga po potrebi.
Ne prolivajte vodu u otvore za zra?enje, ne upotrebljavajte grube deterd?ente ili kemijske
razre?iva?e. Naro?ito budite pa?ljivi prilikom ?i??enja brtvi na vratima; provjerite da na njima
ne ostaje ne?isto?a, koja bi spre?avala pravilno zatvaranje vrata.
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambala?i ozna?uje, da se s tim proizvodom ne smije
postupiti kao s otpadom iz domaљinstva. Umjesto toga treba biti uru?en prikladnim sabirnim
to?kama za recikliranje elektroni?kih i elektri?kih aparata. Ispravnim odvo?enjem ovog
proizvoda sprije?it љete potencijalne negativne posljedice na okoli? i zdravlje ljudi, koje bi ina?e mogli
ugroziti neodgovarajuљim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Va? lokalni gradski ured, uslugu za odvo?enje otpada iz
domaљinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru Gorenja za pomoљ korisnicima u va?oj dr?avi
(telefonski broj naљi љete u me?unarodnom garancijskom listu). Ako u va?oj dr?avi nema takvog centra,
obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kuљanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
Dodatna poja?njenja za peљenje s mikrovalovima, te korisne savjete, mo?ete pronaљi na internet
stranici:
http://microwave.gorenje.com
MNO?TVO U?ITAKA PRI UPORABI VA?E MIKROVALNE PEЉNICE VAM ?ELI
20
MIKROVALNA RERNA
SRB-MNE
Pre po?etka kori?tenja pa?ljivo pro?itajte ova uputstva i bri?ljivo ih sa?uvajte!
Osnovne tehni?ke specifikacije
Potro?nja energije ............................................................................................ 230 V ~ 50 Hz, 1200 W
Radna snaga .............................................................................................................................. 700 W
Greja? ro?tilja: ............................................................................................................................... 900W
Radna frekvencija ................................................................................................................. 2450 Mhz
Spoljne dimenzije.......................................................... 452 mm (du?.) x 262 mm (vis.) x 335 mm (?ir.)
Dimenzije unutra?njosti (komore) ............................................................ 315 mm x 198 mm x 297 mm
Kapacitet ................................................................................................................................. 20 litara
Masa prazne rerne ...................................................................................................... Pribli?no 12,5 kg
Ja?ina buke: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)
PRE NEGO ?TO POZOVETE SERVIS proverite:
1.
2.
Ako rerna uop?te ne radi, ako se ekran ne pojavi, ili ako nestane natpis na ekranu:
a) dali je rerna pravilno priklju?ena. Ako nije, izvucite utika? iz doze, pri?ekajte desetak sekundi, i
ponovo ga ?vrsto gurnite u dozu;
b) proverite dali je pregoreo elektri?ni osigura?, odnosno dali je glavni bezbednosni prekida?
(FID) prekinuo strujni krug. Ako to nije uzrok problema, probajte u istu dozu priklju?iti drugi
elektri?ni aparat).
Ako mikrovalna rerna ne radi:
a) proverite dali ste regulisali vreme delovanja, odnosno dali je tajmer uklju?en;
b) proverite dali su vrata rerne ?vrsto zatvorena (bezbednosna brava je zatvorena); ako vrata
nisu pravilno zatvorena, mikrovalna energija neљe emitovati mikrovalnu energiju.
AKO USTANOVITE DA SE NE RADI NI O JEDNOM OD GORNJIH UZROKA, A RERNA JO?
UVEK NE RADI, OBRATITE SE NAJBLI?EM
OVLA?TENOM SERVISU.
Smetnje radio signala
Delovanje mikrovalne rerne mo?e uzrokovati smetnje primanja signala na TV i drugim sli?nim
aparatima. Ovo mo?ete ubla?iti ili izbeљi ako:
a) o?istite vrata rerne i povr?ine zaptivanja;
b) postavite radio ili TV-prijemnik ?to dalje od mikrovalne rerne;
c) za radio ili TV prijemnik antenu postavite tako da omoguљuje primanje ja?eg signala.
Postavljanje mikrovalne rerne
Rernu postavite na ravnu horizontalnu podlogu, koja je dovoljno ?vrsta da podnese masu rerne.
1. Rernu postavite tako da je oko nje dovoljno prostora za zra?enje, tako da pozadi i sa strane
ostavite barem 8 cm prostora, i najmanje 10 cm prostora iznad nje.
2. Odstranite svu ambala?u iz unutra?njosti rerne. Postavite le?ajni obru? i okretni pladanj. Proverite
dali se okretni pladanj slobodno okreљe.
3. Ne pokrivajte otvore za zra?enje, jer rerna mo?e da se pregreje.
4. Ako je priklju?ni gajtan o?teљen, sme da ga zameni samo ovla?љeni serviser.
5. Mikrovalnu rernu ne postavljajte u vruљu i vla?nu okolinu, npr. u blizinu obi?ne rerne ili radijatora.
6. Pre prvog kori?tenja rerne obri?ite unutra?njost i zaptiva?e vrata vla?nom krpom.
21
Odstranite svu ambala?u iz unutra?njosti rerne, odnosno vrata.
Proverite dali nakon uklanjanja ambala?e na rerni nema vidljivih o?teљenja, kao ?to su:
- preme?tena vrata;
- o?teљena vrata;
- ulegnuљa ili rupe na staklenom prozor?iљu na vratima ili na ekranu;
- ulegnuљa u unutra?njosti (komori) rerne.
Ako opazite bilo koje od gore navedenih o?teљenja, peљ NE UPOTREBLJAVAJTE!
9. Va?a mikrovalna rerna te?ka je 12,5 kg. Prilikom postavljanja pazite da horizontalna povr?ina, na
koju љete postaviti aparat, mo?e izdr?ati takvu te?inu.
10. Ne skidajte pogonsku osovinu okretnog pladnja.
11. Kao i kod svakog drugog aparata, i ovde va?i da deca smeju da ga koriste samo pod strogim
nadzorom roditelja.
7.
8.
UPOZORENJE- Ovaj aparat potrebno je uzemljiti.
Doza, na koju je rerna priklju?ena, mora da bude stalno dostupna.
Za delovanje rerne potrebna je snaga 1,2 KVA.
Preporu?ujemo Vam da se pred postavljanjem rerne posavetujete sa serviserom.
PA?NJA! - Rerna je za?tiљena unutra?njim osigura?em 250 V, 10 A.
VA?NO! - ukoliko je potrebno zameniti utika? ili priklju?ni gajtan:
Vodi?i priklju?nog gajtana ozna?eni su bojama, kako sledi:
zeleno-?uta
uzemljenje;
modra
neutralna;
sme?a
struja.
Boja vodi?a mo?da ne odgovara bojama, kojima su ozna?eni terminali na va?oj dozi. U tom slu?aju
postupite kako sledi:
- ?icu, obojenu zeleno-?uto priklju?ite na terminal, ozna?en slovom E, ili simbolom za uzemljenje,
obojenim zeleno;
- ?icu, obojenu plavo, priklju?ite na terminal, ozna?en slovom N ili obojen crno;
- sme?u ?icu spojite na terminal, ozna?en slovom L, ili obojen crveno.
Va?na upozorenja
Ako ?elite da smanjite rizik nastanka opekotina, ozleda, elektri?nog kratkog spoja, po?ara ili
prekomerne mikrovalne energije:
1. Pa?ljivo pro?itajte uputstva za kori?tenje pre po?etka rukovanja rernom.
2. Neki proizvodi, npr. jaja ili zatvorene konzerve (staklenke ili fla?ice za decu) mogu u toku kuvanja
puknuti, zato ih u mikrovalnoj rerni ne smete zagrejavati. Vi?e detalja naљi љete u kuvarskom
priru?niku.
3. Mikrovalnu rernu koristite samo u one svrhe, za koje je namenjena, i onako, kako je to opisano
ovim uputstvima.
4. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uklju?ujuљi i decu) sa smanjenim
fizi?kim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za
njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
5. Ako je rerna o?teљena, ili Vam je pala na patos, ne smete je upotrebljavati.
Da u rerni ne bi po?elo goreti:
- pazite da ne prekuvate hranu; ako su u rerni plasti?ni, papirnati ili drugi zapaljivi materijali
zbog lak?eg kuvanja, budno kontroli?ite postupak pe?enja;
- pre nego stavite kesice s hranom u rernu, odstranite im ?i?ane zatvara?e;
- ako se materijal u rerni zapali, ne otvarajte vrata, nego smesta prekinite dovod elektri?ne
energije; izvucite utika? iz doze ili odstranite osigura? na glavnoj razvodnoj plo?i.
22
Upute za bezbedno kori?tenje
U nastavku navodimo neka op?ta pravila i upozorenja, koja slu?e da bezbedno iskoristite sve
moguљnosti, koje Vam mikrovalna rerna nudi.
1. Kad rerna radi, sastavni delovi, kao ?to su okretni pladanj, nosa?i le?aja, podno?je i obru?, moraju
uvek biti postavljeni na svoje mesto.
2. Rernu koristite samo za pripremu hrane, a nikako za su?enje rublja, papira ili drugih predmeta.
Rernu ne upotrebljavajte za sterilizaciju hrane.
3. Rernu ne palite ako je prazna. Upotreba prazne rerne mo?e je o?tetiti.
4. Unutra?njost rerne ne upotrebljavajte za dr?anje kuvarica, papira i sli?no.
5. Rernu ne koristite za spremanje zimnice. Mikrovalne rerne nisu programirane za pravilan
postupak kiseljenja, a nepravilno ukiseljena hrana mo?e ?tetiti zdravlju.
6. U rerni ne kuvajte cela jaja u ljusci, jer se mogu rasprsnuti, a mo?e se desiti i da u toku kuvanja
prsne i olju?teno jaje. Prilikom pripreme jaja uvek koristite poklopac. Pre no ?to uklonite poklopac,
neka hrana stoji najmanje jedan minut.
7. Hranu, koja ima membranu, kao ?to je ?umanjak od jaja, krompir, pileљa jetra i sli?no, pred
kuvanjem uvek vi?e puta probodite vilju?kom.
8. Ne gurajte nikakve predmete u otvore za zra?enje na spoljnoj strani rerne.
9. Iz rerne ne odstranjujte delove, kao ?to su noge, gumene spojke, i sli?no.
10. Hranu ne kuvajte neposredno na staklenom pladnju. Namirnice uvek stavite u odgovarajuљu
posudu za kuvanje.
VA?NO! KUHINJSKA POMAGALA, KOJA NE SMETE DA UPOTREBLJAVATE U MIKROVALNOJ
RERNI:
- ne upotrebljavajte metalno posu?e, ili posu?e s metalnim ru?kama;
- ne upotrebljavajte posu?e s metalnim rubovima ili okvirima;
- ne upotrebljavajte papirnate kesice, povezane ?i?anim vezicama, prevu?ene papirom;
- ne upotrebljavajte posu?e iz melamina, jer sadr?i tvari, koje upijaju mikrovalnu energiju; zato
hrana mo?e da prsne ili da se zagori, a vreme kuvanja se produ?i;
- ne upotrebljavajte posude ili fla?e s uskim vratom, jer mogu zbog zagrevanja u mikrovalnoj rerni
da prsnu;
- ne upotrebljavajte obi?ne termometre za meso ili kola?e; na tr?i?tu postoje specijalni termometri,
posebno namenjeni upotrebi u mikrovalnim rernama;
11. Pomagala, koja ste dobili s mikrovalnom rernom, upotrebljavajte samo u skladu s uputstvima
njihovih proizvo?a?a.
12. Mikrovalna rerna nije namenjena pr?enju hrane.
13. Vodite ra?una da mikrovalna rerna zagrejava te?nost i ne posudu, u kojoj se te?nost nalazi. Iako
љe posuda, kad je izvadite iz rerne, biti na opip hladna, te?nost ili hrana u njoj bit љe upravo toliko
vruљa kao i kod obi?nog kuvanja.
14. Uvek proverite temperaturu hrane/te?nosti, naro?ito ako zagrejavate hranu za bebe. Preporu?ljivo
je pri?ekati nekoliko minuta, i hranu prome?ati pre no ?to je po?nete konzumirati.
15. Namirnice koje sadr?e masnoљu i vodu uvek ostavite u rerni jo? barem 30-60 sekundi nakon
ga?enja rerne. Na ovaj љe se na?in me?avina umiriti i namirnica se neљe peniti kad u nju postavite
?licu ili kocku.
16. Prilikom pripreme hrane ili piљa sledite uputstvima iz na?e kuvarske knjige, i vodite ra?una da se
neke namirnice (pudinzi, marmelada, pita s mlevenim mesom) zagreju veoma brzo. Za kuvanje
namirnica s visokim procentom masnoљe ili ?eљera ne upotrebljavajte plasti?no posu?e.
17. Prilikom kuvanja, zbog zagrejane hrane ili te?nosti, ugreju se i pomagala za kuvanje. Ovo
naro?ito va?i ako ste vrh ili ru?ku omotali u plasti?nu foliju, stoga za va?enje posude iz rerne uvek
koristite za?titne rukavice.
23
Prikaz osnovnih sastavnih delova
1 - Stakleni okretni pladanj
2 - Otvori za zra?enje
3 - Le?ajni obru?
4 - Stakleno podno?je - pladanj
5 - Nadzorna plo?a
6 - Re?etka ro?tilja
Pomagala
1.
2.
3.
Nastavak (kva?ilo): veљ postavljeno na osovinu motora na dnu rerne.
Namena: vrti okretni pladanj.
Le?ajni obru?: postavite ga na sredinu donje stranice (dna) rerne.
Namena: le?ajni obru? nosi okretni pladanj.
Okretni pladanj: postavite ga na le?ajni obru?, tako da na sredini nasedne na nastavak (kva?ilo).
Namena: okretni pladanj je osnovna povr?ina za kuvanje, odnosno za pripremu hrane. Mo?ete
jednostavno da ga skinete i operete.
VA?NO: Ne koristite rernu ako le?ajni obru? i okretni pladanj nisu na svom mestu!
24
NADZORNA PLO?A
KONTROLNA TABLA
Kontrolna plo?a ima tri dugmeta. Prvi slu?i za izbor perioda
kuvanja, s drugim birate ja?inu ili kombinaciju kuvanja, a treљim
se otvaraju vrata mikrotalasne rerne.
POWER / LEVEL (regulisanje ja?ine)
Ovim dugmetom birate ja?inu ili kombinaciju kuvanja,
odmrzavanja ili pe?enja na ?aru.
TIMER KNOB (Izbor vremena)
Tim dugmetom birate period (vreme) kuvanja do 30 minuta. Za
prekid rada, dugme za izbor vremena obrnete ulevo, ili stisnete
dugme za otvaranje vrata. Ako ste postupak kuvanja prekinuli
otvaranjem vrata, nakon njihovog ponovnog zatvaranja postupak
kuvanja љe se nastaviti.
KUVANJE MIKROTALASIMA
Kuvanje mikrotalasima razdeljeno je na pet stepeni ja?ine. Nivo odnosno ja?inu kuvanja poveљavate
obrtanjem dugmeta u smeru kazaljki na ?asovniku. Nivo potro?nje prikazan je u donjoj tabeli:
Izlazna snaga
Opis
1
18%
Nizak
2
36%
Odle?ivanje
3
58%
Srednji
4
81%
Vi?i
5
100%
Najvi?i
25
?AR (RO?TILJ)
Dugme POWER LEVEL obrnite udesno i postavite pokaziva? dugmeta na GRILL. Pe?enje na ?aru
naro?ito je preporu?ljivo za tanje komade mesa, ?nicle, kebabe, kobasice ili par?iљe piliљa. Tako?e je
prikladno za tost i granitirana jela. Najdu?e vreme pripreme je 30 minuta.
KOMBINIRANO KUVANJE
Kombinirano kuvanje uklju?uje pripremu jela pomoљu mikrotalasa i ?ara istovremeno. Mikrotalasna
rerna ima tri unapred odre?ene kombinacije kuvanja s razli?itim odnosom snage izme?u ?ara i
mikrotalasnim zrakama, kao ?to to prikazuje donja tablica.
Te su kombinacije naro?ito prikladne za odre?ene namirnice i na?ine pripreme. Donja tabela prikazuje
3 razli?ite regulacije ja?ine za kombinovanje programa.
Program
Mikrotalasne
zrake (%)
?ar (%)
Preporu?ljivo za pripremu
Combi.1
30%
70%
Combi.2
49%
51%
Combi.3
67%
33%
Ribe, krompira, granitiranih
jela
Puding, kajgana, pe?eni
krompir
Perad
RAD
Izbor programa kuvanja:
1. Stavite hranu u rernu i zatvorite vrata.
2. Dugmetom POWER / LEVEL izaberite ja?inu ili kombinaciju kuvanja.
3. Okretanjem dugmeta TIME reguli?ite vreme kuvanja.
PRIMEDBA: ?im obrnete dugme za izbor vremena, kuvanje zapo?inje.
Ako ste izabrali vreme kuvanja kraљe od dva minuta, najpre obrnite dugme udesno, a zatim
okretanjem ulevo podesite vreme na 2 minuta, odnosno na ta?no tra?eno vreme kuvanja.
UPOZORENJE: DUGME ZA IZBOR VREMENA UVEK OBRNITE NAZAD U ISHODI?NI POLO?AJ,
ako ste hranu prevremeno izvadili iz rerne, ili ako rerna nije u upotrebi. Ako ?elite zaustaviti delovanje
rerne u toku kuvanja, stisnite dugme za otvaranje vrata.
Kako mikrovalna rerna deluje
Mikro valovi su visoko-frekventni elektromagnetski valovi; energija koju proizvode omoguљuje
zagrejavanje odnosno kuvanje hrane, bez promene njenog oblika ili boje. U mikrovalnoj rerni mo?ete
da odmrzavate, brzo podgrejete ili kuvate hranu.
Princip delovanja
1.
2.
3.
Kad se hrana vrti na okretnom pladnju, zrake koje isejava elektromagnet (magnetron)
ravnomerno se raspodele; tako je hrana ravnomerno skuvana.
Hrana prima zrake do dubine pribli?no 2,5 cm (1 in?). Kuvanje se zatim nastavlja tako da se
toplota ?iri po hrani.
Vreme kuvanja razlikuje se obzirom na vrstu hrane i njene karakteristike:
- koli?ina i gustoљa,
- sadr?aj vode odnosno vlage,
- po?etna temperatura (rashla?ena hrana).
26
Obzirom da se hrana u sredini skuva ?irenjem toplote, kuvanje se nastavlja i nakon ?to ste hranu
veљ izvadili iz rerne. Zato ostavite dovoljno vremena, koje je navedeno u receptima u ovoj
knji?ici, da hrana odstoji nakon kuvanja, jer љete time obezbediti:
- ravnomerno kuvanje hrane sve do sr?i,
- jednaku temperaturu po celokupnom par?etu kog pripremate.
Proveravanje dali rerna deluje pravilno
1.
2.
3.
Postavite ?erpu vode na okretni pladanj.
Dugme za regulisanje ja?ine zra?enja okrenite na najveљi stepen.
Dugmetom za regulisanje vremena odaberite vreme 4 - 5 minuta. Rerna mora pritom biti
priklju?ena na odgovarajuљu dozu, a okretni pladanj mora biti na svom mestu. Ako ne izaberete
maksimalnu ja?inu delovanja, trajati љe du?e da voda provri.
?to uraditi ako niste sigurni ili nai?ete na problem
Ako se pojavi neki od ni?e navedenih kvarova, poku?ajte ga ukloniti predlo?enim zahvatima.
Sledeљe pojave su uobi?ajene:
kondenzovana vlaga u unutra?njosti rerne,
kru?enje vazduha oko vrata rerne i u okolici kuљi?ta,
odsjaj svetala u okolici vrata i kuљi?ta,
para izlazi iz okoline vrata ili kroz otvore za zra?enje.
?
Kad okrenete dugme za regulisanje vremena, rerna se ne uklju?i;
Dali su vrata zatvorena?
?
Hrana uop?te nije skuhana;
Dali ste pravilno regulisali vreme kuvanja?
Dali su vrata zatvorena?
Dali ste preopteretili elektri?nu mre?u, pa je pregoreo osigura?, dali se je uklju?ila naprava za
prekid strujnog kruga?
?
Hrana je prekuvana, ili premalo kuvana;
Dali ste odabrali pravilno vreme kuvanja?
Dali ste izabrali odgovarajuљu ja?inu zra?enja?
?
U unutra?njosti rerne dolazi do iskrenja;
Dali koristite posu?e s metalnim ukrasima ili ivicama?
Dali ste u rerni ostavili vilju?ku ili neki drugi metalni predmet?
Dali je aluminijska folija tik uz stenku rerne?
Brzi vodi? za rukovanje
Ru?no odmrzavanje hrane
Funkcija odmrzavanja Vam omoguљuje odmrzavanje mesa, peradi i ribe. Postavite smrznutu hranu na
sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.
1. Dugme za regulisanje ja?ine zra?enja okrenite na "DEFROST" (odmrzavanje), izme?u srednje
(Medium) i srednje niskom (Medium Low) snagom zraka.
2. Dugmetom za regulisanje vremena odaberite odgovarajuљe vreme odmrzavanja.
Kuvanje / podgrejavanje
U nastavku je opisan postupak, kako љete skuvati ili zagrejati hranu. UVEK proverite regulaciju
kuvanja prije no ?to ste oti?li od upaljene peљi.
Najpre smestite hranu na sredinu okretnog pladnja i zatvorite vrata.
1. Dugme za ja?inu zra?enja postavite na najja?i stepen (High - maksimalna ja?ina 700 Watt).
2. Dugmetom za regulisanje vremena odaberite odgovarajuљe trajanje kuvanja. Rasveta u
unutra?njosti peљi zasvetli i okretni pladanj se po?ne vrteti.
3. Okretanjem dugmeta za regulisanje snage mo?ete menjati ja?inu zraka u toku kuvanja.
27
Prekid kuvanja
1.
2.
Za privremen prekid kuvanja:
- otvorite vrata i kuvanje se zaustavi, za nastavak zatvorite vrata.
Za potpuno zaustavljanje (opoziv) kuvanja, okrenite dugme za regulisanje vremena na 0.
Kuvarsko pomagalo
Prikladan za
upotrebu
Oprez
Aluminijska folija
Plo?a za zapeљi hranu
Porculan i glineno posu?e
Da
Da
Posude iz kartona i poliestera za
jednokratnu upotrebu
Da
Ambala?a brzo pripremljene
hrane -?alice iz stiropora.
Papirnate kesice / ?asopis.
Reciklovan papir i metalna
ambala?a
Da
Staklena ambala?a - vatrostalno
posu?e.
Fino stakleno posu?e i ?a?e.
Staklenke
Metalno posu?e.
Vreљice za zamrziva? s metalom
Papirnati tanjiri i ?olje, papirnate
salvete, papirnati ubrusi.
Reciklovan papir
Mo?e da uzrokuje iskrenje.
Ne
Da
Prikladno, ako nema metalnih ukrasa.
Kod brzog zagrejavanja, osetljivo staklo mo?e
puknuti.
Skinite poklopac, prikladno samo za
podgrejavanje.
Mo?e uzrokovati iskrenje ili po?ar.
Mo?e uzrokovati iskrenje ili po?ar.
Prikladno za kraљe kuvanje, ili za
zagrejavanje. Upotrebljivo i za upijanje vi?ka
vlage.
Mo?e da uzrokuje iskrenje.
Najprikladnije su posudice, otporne na
temperaturu. Druga plastika mo?e da se
deformi?e ili izgubi boju. NE
UPOTREBLJAVAJTE MELAMIN.
Upotrebljiva za zadr?avanje vlage. Ne sme
dodirivati hranu, pa?ljivo odstranite.
Samo ako su prikladne i za vrenje ili za
kori?tenje u rernama, ne smeju biti
nepropusne, uvek ih probodite vilju?kom.
Upotrebljiv za spre?avanje ?pricanja, ili za
zadr?avanje vlage.
Da
Da
Ne
Ne
Oprez
Ne
Da
Polivinil folija
Da
Vo?tani ili impregniran papir
Mo?ete koristiti manje komade za za?titu
pojedinih delova hrane pred pregrejavanjem.
Ako je folije previ?e, ili ako je preblizu stenki,
mo?e doљi do iskrenja.
Ne zagrejavajte ih vi?e od 8 minuta.
Obi?no je prikladno, ako nema metalnih
ukrasa
Neke vrste smrznute hrane su u takvoj
ambala?i.
Prikladno za podgrejavanje, no polistiren se
prilikom preteranog zagrejavanja rastopi.
Mo?e da se upali.
Ne
Plasti?ne posudice
Kesice za zamrziva?
Napomena
Oprez
Da
28
?i??enje mikrovalne rerne
Da bi spre?ili talo?enje masnoљe i ostataka hrane, redovito ?istite sledeљe delove svoje mikrovalne
rerne:
unutra?nju i spoljnu povr?inu,
vrata i zaptiva?e vrata,
okretni pladanj i le?ajni obru?.
Uvek proverite dali su zaptiva?i ?isti, te dali se vrata dobro zatvaraju.
1. Spolja?nje povr?ine o?istite mekom krpom i toplom vodom, s malo sredstva za ?i?љenje.
2. Uklonite eventualne kapljice masnoљe ili made?e na unutra?njoj povr?ini te na le?ajnom obru?u,
krpom namo?enom u blagu rastopinu deterd?enta, isperite i osu?ite.
3. Da bi omek?ali stvrdnute ostatke hrane i uklonili neprijatan vonj, postavite ?olju razre?enog
limunovog soka na okretni pladanj, i desetak minuta zagrejavajte rernu na maksimalnoj ja?ini.
4. Stakleni okretni pladanj mo?ete da perete i u ma?ini za pranje sudova; operite ga po potrebi.
UPOZORENJE!
Ne prolivajte vodu po otvorima za zra?enje, nikad ne koristite gruba sredstva i pomagala za ?i?љenje ili
hemijske razre?iva?e. Naro?itu pa?nju posvetite ?i?љenju zaptiva?a na vratima; spre?ite da se na njima
ne nakupi prljav?tina, koja bi mogla spre?avati pravilno zatvaranje vrata.
Za??ita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambala?i ozna?ava, da se sa tim proizvodom ne sme
postupati kao sa otpadom iz domaљinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajuљim
sabirnim centrima za recikla?u elektronskih I elektri?nih aparata. Ispravnim odvo?enjem ovog
proizvoda spre?iљete potencijalne negativne posledice na ?ivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi ina?e
mogli biti ugro?eni neodgovarajuљim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih
informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom kori?љenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
prikladnim lokalnim ustanovama, slu?bom za sakupljanje kuљnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste
kupili ovaj proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru Gorenja za pomoљ korisnicima u va?oj dr?avi
(telefonski broj naљi љete u me?unarodnom garantnom listu). Ako u va?oj dr?avi nema takvog centra,
obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kuљanske aparate.
NIJE ZA KOMERCIALNU UPOTREBU!
Za dodatne preporuke za pe?enje sa mikrotalasima naљi ?e te u korisnim savetima na internet
strani:
http://microwave.gorenje.com
MNOGO U?ITAKA U KORI?ЉENJU VA?E MIKROVALNE RERNE ?ELI VAM
29
???????????? ?????
MK
???? ???????? ?????????? ?????????? ?? ?????????? ? ???????? ??????? ??!
??????? ???????? ??????????????
???????????? ?? ????????: ................................................................................ 230V ~ 50Hz, 1200W
??????? ???:................................................................................................................................ 700W
?????? ?? ???: .............................................................................................................................. 900W
??????? ???????????:......................................................................................................... 2450 MHz
?????????? ????????: ......................................................... 452mm (?) Ч 262mm (?) Ч 335 mm (?)
????????? ???????? (??????): ............................................ 315mm (?) Ч 198mm (?) Ч 297 mm (?)
????????? ?? ???????:........................................................................................................... 20 ?????
???? ?? ?????? ?????: ................................................................................................................ 12 kg
???? ?? ??????: .............................................................................................................. Lc<58 dB (A)
???? ?????? ? ??????? ?????? ?????????? ?????? 2002/96/?? ?? ??????? ? ???????????
??????? (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
???????? ?? ???? ??????? ?? ??????? ? ????????????? ?? ??????? ???????, ???????
????? ??????.
?????? ???? ?? ???????? ????????
1.
2.
??? ??????? ??????? ?? ??????, ??? ??????? ? ??????, ?.?. ?? ????? ???????? ?? ???????:
?) ????????? ???? ??????? ? ????????? ??????????. ??? ?? ?, ???????? ?? ??????????? ??
????????, ????????? ????? ??????? ? ???????? ?????? ?????????? ?? ?? ????????.
?) ????????? ?? ?? ???????? ???????????? ??????????, ?.?. ???????? ???????????
?????????? (FIT) ?? ?? ?? ???????? ???????????? ???. ??? ??? ?? ? ??????? ??
?????????, ???????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ???? ??????.
??? ?????????????? ????? ?? ??????:
a) ????????? ?? ?? ? ???????????? ??????? ?? ????????.
b) ????????? ???? ? ??????? ?????? ????????? ? ???? ? ?????????? ?????????????
?????????. ??? ?? ?, ??????? ???? ?? ??????? ?? ????????? ?? ???????????? ????????.
??? ?? ??????? ????? ?? ? ????????? ?????????, ????????? ?? ???????????
???????? ????????
?????? ?? ????????????
?????????? ?? ?????????????? ????? ???? ?? ????????? ?????? ?? ?????? ?????, ???????????
??? ???? ?????? ????????. ??? ????? ?? ??????, ???? ?? ?? ???????? ??? ?? ?? ?????????? ??
???????? ?????:
?)
?)
?)
????????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ?????????? ?? ??????? ???? ?? ???????
????????? ?? ?????, ??????? ????????????? ???????? ??? ???????? ?? ??????????????
?????.
?? ?????, ??????? ????????????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ??????, ????
?? ???????? ??? ??????? ????? ?? ????????.
???????????
1.
?????????? ?? ?????? ???????? ?? ???????????? ?? ??????? ? ?? ???????.
30
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
???? ?? ?? ?????????? ??????????, ????????? ?? ?? ????? ?? ??????? ?????????? ??
???????, ???? ?й:
- ????????? ?????,
- ???????? ?????,
- ??????????? ??? ????? ?? ?????????? ???????? ?? ??????? ??? ?? ???????,
- ??????????? ?? ???????????? (????????) ?? ???????.
??? ?????????? ????? ?? ?????????? ??????????, ?? ????????????? ?? ???????.
?????????????? ????? ???? 12 kg; ????????? ?? ?? ????????? ??????? ??? ? ???????
?????? ?? ?? ?????? ????????? ??????.
???? ???? ?? ? ???????????? ?? ???????? ?? ???? (??????????? ????) ? ????????
????????? ???????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ???? ? ????????, ??? ?? ???????? ???
?????????? ? ?? ?? ????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???
??????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????.
??????????? ??????, ?? ?? ?? ?? ?????? ? ?????.
?? ???????? ????? ?? ???????.
????????? ?? ??????? ???????? ???? ?????????? ???????? ?? ???????? ? ????? ??????????
?? ??????? ???, ?? ?? ?????????? ??????? ???????????.
?? ????????????? ?? ?????????? ????? ?? ????????? ???????.
???? ? ?? ????? ???? ??????, ???? ???? ?????? ???? ?? ?? ???????? ????????? ???
?????????? ??????.
???????? – ???? ?????? ????? ?? ?? ???????.
???????? ?? ??? ? ?????????? ??????? ???? ?? ???? ????? ????????.
?? ?????? ?? ??????? ? ? ???????? ???????? 1,2 KVA.
??? ??????? ?? ??????? ????????????? ?? ?? ????????????? ?? ????????.
????????: ??????? ??? ????????? ??????? ?? ????? ?? ?????????? 250V, 10 A.
????? – ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????????? ??? ???????.
?????? ?? ??????????? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ???????? ??????:
??????-?????:
???????????
????:
?????????
???????:
???? ????
??????? ????? ?? ?????? ?? ??????????? ????? ?? ???????? ?????? ?? ?????????? ?????? ??
???????? ?? ???????????, ??????????? ?? ????????:
?????? ??? ? ?????? ??????-????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ??????????? ??????? ??
??????? E ??? ???????? ?? ??????????? ?, ?.?. ?????????? ????? ?? ?????? ??? ??????-?????.
?????? ???? ?????????? ?? ?? ?????????? ??????? ?? ??????? N ??? ?? ???? ????.
????????? ???? ?????????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ??????? L ??? ?? ?????? ????.
????? ????????
??????????????- ?? ?? ?? ???????? ??????? ?? ??????????, ?????????? ????, ?????,
??????? ??????? ??? ?????? ?????????? ?? ???????????? ????????:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
???? ???????? ?? ?????????????? ????? ?????????? ?? ???? ????????.
????? ?????????, ?? ?????? ???? ????? ??? ????????? ???????? (????????? ????? ???
??????? ?? ?????? ????? ?? ?????) ????? ?? ??????, ????? ?? ?????????? ?? ??
???????????? ?????. ??????? ?????? ????????? ?? ?? ??????????? ?? ???????.
?????????????? ????? ????????? ?? ???? ?? ?????????? ??????, ?? ?????????? ?? ???????
? ?????????? ?? ???? ?????????.
???? ? ??? ????? ???? ??????, ???????? ? ????? ?????? ???? ?? ???????????? ????.
?? ????????????? ?? ?????????????? ????? ??? ?? ?????? ????????, ??? ? ???????? ??? ???
?? ??????? ?? ??????.
?? ?? ?? ?????? ??????? ?? ????? ?? ???????????? ?? ???????:
31
?) ?????????? ?? ?? ?? ??????????? ???????. ??? ?? ??????? ?? ???????? ???????
?????????? ?? ??????? ???????, ?? ?????? ??????? ??? ????????, ?????????? ??????? ??
???????? ?? ??????.
?) ???? ?? ??????? ???? ?? ???????, ?????????? ?? ??????????? ?? ????.
?) ??? ?? ?????? ???????????? ?? ???????, ???????? ?? ??????? ?????????, ????????? ??
??????? ?? ?????? ??? ????????? ?? ???????????? ?????? ?? ????? ?? ????????
??????????.
??????????? ???????? ?? ????? ????????
?? ??????????? ?????????? ??????? ????? ??????? ???, ???? ? ?? ???? ???????, ????? ?? ??
?????????? ?? ?? ????????? ???????? ???????? ?? ???????.
???? ?? ???????????? ???????, ?????????? ???????, ??????? ?? ???????, ?????????, ???? ?
?????????-????? ????? ?? ????? ??????? ?????????.
2. ??????? ????????????? ?? ???? ?? ?????????? ?? ?????, ? ??????? ??, ?? ??????, ??????
??????, ??????? ??? ????? ????????????? ????????? ??? ?? ?????????????.
3. ?? ??????????? ?? ??????? ???? ? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ?? ?? ????????.
4. ?? ???????????? ?? ??????? ?? ??????? ?????, ? ??????? ?? ?????????, ????? ?? ??????? ?
??.
5. ?? ????????? ?? ??????? ?? ???????, ?.?. ?? ???????????? ????? ??????? ??????????????
????? ?? ?? ???????????? ???. ??????????? ?????????????? ????? ???? ?? ?? ??????, ?
????????? ??????????? ? ??????.
6. ?? ?????? ????? ?? ????? ??????? ???? ?? ??????. ???? ?? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ?
???????? ?????. ??????? ??????? ?? ????????, ? ?? ???????????? ????????? ?????? ???? ??
?? ?????????? ???????.
7. ?? ??????? ????? ????????? ?? ????????, ???? ??????, ??????, ??????? ????? ? ??.
??????? ????????? ?? ?? ?????????? ????????? ?? ?????? ????? ?? ???????.
8. ?? ???????? ????? ?? ???????? ?? ???????????? ???????.
9. ??????? ?? ????????????? ?????????? ?????? ?? ???????, ?.??. ????, ?????? ? ??.
10. ?? ??????? ????? ???????? ??? ?????????? ???????. ??????? ?? ????? ??/?? ????????? ???.
1.
????? -
-
??????? ???????? ??? ?? ????? ?? ?? ???????????? ??
???????????? ?????
?? ????????????? ??????? ?????? ??? ????? ?? ??????? ?????.
?? ????????????? ????? ?? ??????? ??? ??? ?????.
?? ????????????? ????????? ?? ????????? ?????? ?? ????, ????????? ?? ???????.
?? ????????????? ?????? ?? ???????, ??? ?????? ????????? ??? ?? ?????????
?????????????? -????????. ?????? ??? ??????? ???? ?? ????? ??? ?? ??????, ? ??????? ??
??????? ?? ???? ???????.
?? ????????????? ?????? ? ?????? ?? ????? ???? ??????? ??? ??????????? ??
???????????? ????? ???? ?? ??????.
?? ????????????? ?????? ?????????? ?? ???? ??? ?? ??????, ???????? ?????????? ??????????
?? ???????????? ????? ??? ???? ?? ?? ?????????.
11. ?????????? ?? ???????????? ????? ????????? ?? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????
?????????????.
12. ?? ?????????? ?? ?? ?????? ????? ?? ???????????? ?????.
13. ?? ?????????? ???? ?????????????? ????? ?? ??????? ???? ???????? ?? ????? ??? ??
??????, ? ?? ? ?????. ????? ? ?? ?????? ???? ??????? ??? ????? ?? ?? ????? ?? ?????,
???????, ?.?. ???????? ?? ?????????? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ???????? ?? ???????, ????
???? ? ??? ???????? ???????.
14. ??????? ???? ????????? ?? ????????????? ?? ???????????? ?????, ? ??????? ??? ?????????
??? ??????? ????? ? ??????? ?? ??????. ????????????? ??????? ?? ?? ??????????? ?????
??? ??????? ?????????? ?? ????????? ?????? ?? ???????, ???? ?? ???????? ??????? ??????
? ?? ????????? ?? ?? ?? ?????????? ?????????? ?????????.
32
15. ?????? ??????? ? ?????????? ? ??????? ????????? ? ??? ?????? ???????? ?? ????? ? ????,
?? ?????? ????? ?? ????, ???? ?????? ?? ??????? ???? 30–60 ??????? ???? ?? ?? ????????
??????. ?? ??? ???????????? ?????????? ?? ?? ???????, ? ??????????? ??????????
??????,????????? ???????? ???? ?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?????.
16. ???? ???????????? ????? ??? ???????, ??????? ???????? ??????????? ?? ?????????? ??
??????? ?? ???????, ?.?. ?? ??????????? ? ?? ??????????? ???? ????? ?????? ?????, ?? ??.
??????? ??????, ???????? ? ???? ?? ?????? ????, ?? ????????? ????? ????. ??????? ??
????? ??????? ?? ????? ??? ????? ?? ?????????? ?? ? ?? ??????? ?? ?? ????????? ??????.
17. ?????????? ?? ??????? ??? ?? ???????????? ???? ?? ?? ??????? ?????? ????????? ??? ??
??????? ??????? ?? ???. ??? ???? ??????? ??? ??? ????? ??? ??????? ? ??????? ?????????
??????. ????? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ????????.
?????? ?? ????????? ???????? ??????
1
2
3
4
5
6
-
??????????? ?????? ?? ????????? ?? ???????.
????????
???????-?????
???????? ??????? – ???????????
??????????? ?????
??????? ?? ???
????????
1.
2.
3.
dodatok (kva~ilo): postaveno na osovinata na motorot na dnoto na rernata.
Namena: ja vrti podvi`nata plo~a.
Obra~ot za le`i{te: postavete go na sredina na dolnata strana (dno) na rernata.
Namena: ja dr`i podvi`nata plo~a.
Podvi`na plo~a: postavete ja na obra~ot za le`i{te, taka da na sredinata navleze na
dodatokot (kva~ilo).
Namena: podvi`nata plo~a e osnovna povr{ina za gotvewe, odnosno za prigotvuvawe na
hrana. Mo`ete ednostavno da ja izvadite i izmiete.
VA@NO: Ne ja koristete rernata ako obra~ot za le`i{te i podvi`nata plo~a ne se na svoeto
mesto!
33
???????? ?????
????????? ?????
??????????? ????? ?? ?????? ?? ??? ???????. ?????? ?? ???
? ????? ?? ?????????? ????? ?? ???????, ?? ???????
?????????? ??????? ??? ??????????? ?? ???????, ?? ???????
?? ?? ???????? ??????? ?? ?????????????? ?????.
POWER / LEVEL (?????????? ?? ????????)
?? ??? ????? ?????????? ??????? ? ??????????? ?? ???????,
??????????? ??? ??????? ?? ???.
TIMER KNOB (???????? ?????)
?? ??????? ?? ???????? ?????? ????? ?? ??????? ?? 30
??????. ?? ??????????? ?? ?? ???????? ??????? ??
?????????? ????? ? ???? ??? ?? ?? ???????? ??????? ??
???????? ?? ???????. ??? ?? ????????? ?????????? ??
??????? ?? ???????? ?? ???????, ??? ????????? ?? ???????
?????????? ?? ??????? ??????????.
??????? ?? ????????????
????????? ?? ???????????? ? ????????? ?? ??? ????? ?? ????????. ??????? ?? ???????? ??
??????????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????????? ?? ??????????. ??????? ??
?????????????? ?? ????????? ?? ??????? ??????:
??????? ???????
??????
1
18%
Low
2
36%
Defrost
3
58%
Med
4
81%
M. High
5
100%
High
???
??????? POWER LEVEL ?? ?? ???????? ? ????? ? ????????? ?? ??????? ?? ?? ???????? ?? GRILL.
????????? ?? ??? ? ???? ??????? ??????? ?? ????? ??????? ????, ??????, ??????, ??????? ?
34
??????? ?? ????. ???? ???? ? ???????? ?? ????? ???????? ? ??????????? ??????. ????????
????? ?? ??????? ? 30 ??????.
??????????? ???????
????????????? ??????? ?????????? ??????? ?? ???????????? ? ??? ???????????.
?????????????? ????? ??? ??? ???? ???????? ???????? ?????????? ?? ??????? ?? ????????
??????? ?? ??????? ???? ????? ? ?????????????? ?????, ???? ??? ?? ????????? ?? ???????
??????.
??? ?? ???? ??????? ???????? ?? ????? ??????????? ????????? ? ??????????? ??????.
??????? ?????? ????????? 3 ???????? ?????????? ?? ???????? ?? ??????????? ?? ??????????.
????????
????????????
????? (%)
?ar (%)
???????? ?? ????????????
Combi.1
30%
70%
????, ??????, ???????????
??????
Combi.2
49%
51%
??????, ?????, ????? ??????
Combi.3
67%
33%
??????
????????
??? ?????? ?? ???????? ???????? ?? ???????:
1. ??????? ?? ??????? ?? ??????? ? ????????? ?? ???????.
2. ???????? ?? ??????? POWER / LEVEL ?? ???????? ??????? ?? ??????????? ???
??????????? ?? ???????.
3. ???????? ?? ??????? TIME ?? ?????????? ????? ?? ???????.
?????????: ?????? ???? ?? ???????? ??????? ?? ?????????? ?????, ????????? ?????????.
??? ???????? ????? ?? ??????? ?? 2 ??????, ???????? ???????? ?? ??????? ? ?????, ????? ?? ??
?????????? ? ???? ????????? ?? ?????????? ?? 2 ??????, ??????? ?? ????? ????? ?? ????????
???????.
??????????????: ??????? ???????? ?? ???????? ????? ?? ??????? ????????,
??? ??????? ??????????? ??? ?? ???????? ?? ???????, ??? ??? ??????? ?? ? ?? ????????. ???
?????? ?? ?? ??????? ??????? ?? ????? ???????, ?????????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???????.
???? ?????? ?????????????? ?????
Mikrobranovite se visoko-frekventni elektromagnetni branovi; energijata koja ja
proizveduvaat ovozmo`uva zagrevawe odnosno gotvewe na hranata bez promena na nejziniot
oblik i boja. Vo mikrobranovata rerna mo`ete da odmrznuvate, brzo podgrevate ili gotvite
hrana.
??????? ?? ????????
1.
2.
3.
Koga hranata se vrti na podvi`nata plo~a, zracite koi gi emituva elektromagnetot
(magnetron) ramnomerno se rasporeduvaat; taka da hranata e ramnomerno zgotvena.
Hranata gi prima zracite do dlabo~ina pribli`no 2,5sm (1in~). Gotveweto ponatamu
prodol`uva taka {to toplinata se {iri po hranata.
Vremeto na gotvewe se razlikuva vo zavisnost od tipot na hranata i nejzinite
karakteristiki:
- koli~ina i gustina
- sodr`ina na voda odnosno vlaga
- po~etna temperatura (razladena hrana).
So ogled na toa deka hranata vo sredina se gotvi so {irewe na toplina, procesot
prodol`uva i odkako hranata e izvadena od rerna. Zatoa ostavete dovolno vreme, koe e
35
navedeno vo receptite vo ovaa knigi~ka, hranata da odstoi po gotveweto, zatoa {to taka
}e obezbedite:
- ramnomerno gotvewe na hranata se do sr`ta,
- ednakva temperatura niz celoto par~e koe se podgotvuva.
??????? ???? ??????? ?????? ????????
1.
2.
3.
postavete sad so voda na podvi`nata plo~a.
kop~eto za regulirawe na ja~inata na zra~ewe zavrtete go na najvisokiot stepen.
so kop~eto za regulirawe na vremeto odberete vreme 4-5 minuti. Pe~kata mora da bide
priklu~ena vo struja, a podvi`nata plo~a da e na mesto. Ako ne ja odberete maksimalnata
ja~ina, }e bide potrebno pove}e vreme za vodata da zovrie.
??? ?? ??????? ??? ?? ??? ??????? ??? ??????? ?? ???????
Ako se pojavi nekoj od dolenavedenite problemi, probajte da go otstranite na predlo`enite
na~ini.
Slednite pojavi se voobi~aeni:
- kondenzirana vlaga vo vnatre{nosta na rernata,
- kru`ewe na vozduh okolu vratata na rernata i okolu ku}i{teto,
- odsjaj na svetlina vo okolinata na vratata i ku}i{teto.
- parea izleguva od okolinata na vratata ili od otvorite za zra~ewe.
?
Koga }e go svrtite kop~eto za regulirawe na vremeto, pe~kata ne se uklu~uva; Dali vratata
e zatvorena?
?
Hranata voop{to ne e zgotvena;
Dali pravilno go reguliravte vremeto na gotvewe?
Dali vratata e zatvorena?
Dali ne ste ja preopteretile elektri~nata mre`a, pa pregorel nekoj osiguruva~, dali se
vklu~ila napravata za prekin na strujnoto kolo?
?
Hranata e prevarena ili nedovolno varena;
Dali ste go odbrale pravilno vremeto na prigotvuvawe?
Dali ste ja odbrale soodvetnata ja~ina na zra~ewe?
?
Vo vnatre{nosta na rernata se pojavuvaat iskri;
Dali koristite sadovi so metalni ukrasi ili ivici?
Dali vo rernata ste ostavile vilu{ka ili nekoj drug metalen predmet?
Dali aluminiumskata folija e prilepena za yidot na rernata?
??? ????? ?? ????????
????? ?????????? ?? ?????
Funkcijata odmrznuvawe Vi ovozmo`uva odmrznuvawe na meso, piliwa i riba.
Postavete ja snrznatata hrana na sredinata na podvi`nata plotna i zatvorete ja vratata.
1.
Kop~eto za regulirawe na ja~inata na zra~ewe svrtete go na “defrost” (odmrznuvawe),
pome|u sredno (medium) i sredno niska (medium low) ja~ina na zracite.
2. So kop~eto za regulipawe na vreme odberete go soodvetnoto vreme za odmrznuvawe.
?????????/??????????
Vo prodol`enie e opi{ana postapkata, kako da zgotvite ili zagreete hrana. SEKOGA[
proverete ja reguliranata temperatura pred da se trgnete do zapalenata pe~ka. Najprvin
smestete ja hranata na sredinata na podvi`nata plo~a i zatvorete ja vratata.
1.
Kop~eto za ja~inana na zra~ewe postavete go na najvisokiot stepen (High-maksimalna ja~ina
700 Watt. )
2. So kop~eto za regulirawe na vreme odberete go sakanoto vreme na traewe na gotveweto.
Osvetluvaweto vo vnatre{nosta na rernata }e po~ne da sveti i podvi`nata plo~a da se
vrti.
3. So vrtewe na kop~eto za regulirawe na ja~inata mo`ete da ja menuvate ja~inata na zracite
vo tekot na gotveweto.
36
??????????? ?? ?????????
1.
2.
Za privremeno prekiwuvawe so gotveweto:
- otvorete ja vratata i gotveweto se prekinuva, za prodol`uvawe, zatvorete ja vratata.
Za celosno prekinuvawe na gotveweto, svrtete go kop~eto za regulirawe na vremeto na 0.
Pomagala za gotvewe
Aluminiumska folija
Soodvetno za upotreba
Vnimatelno
Plo~a za zapekuvawe na
hranata
Porcelan i glineni sadovi
Da
Sadovi od karton i poliester
za ednokratna upotreba
Ambala`a od
brzopripremenata hrana-~a{i
od stiropor, Hartieni
kesi,/vesnici
Reciklirana hartija i metalna
ambala`a
Staklena ambala`aognootporni sadovi.
Fini stakleni sadovi i ~a{i
Staklenici
Da
Da
Mo`e da se koristi dokolku nema
metalni ukrasi
Nekoi vidovi na zamrznata hrana se vo
takva ambala`a.
Soodvetno za podgrevawe, no
polistirenot pri preterano zagrevawe
mo`e da se rastopi.
Mo`e da se zapali.
Mo`e da predizvika iskri.
Da
Ne
Ne
Da
Soodvetno, dokolku nema metalni
ukrasi.
Kaj brzo zagrevawe osetlivoto staklo
mo`e da pukne.
Trgnete go kapakot, soodvetno samo za
zagrevawe.
Mo`e da predizvika iskri ili po`ar.
Mo`e da predizvika iskri ili po`ar.
Da
Da
Metalni sadovi
Kesi~ki za zamrznuva~ so
metal
Hartieni sadovi i ~a{i,
hartieni salfeti,
hartieni brisa~i.
Reciklirana hartija
Plasti~ni sadovi
Polivinil folija
Kesi~ki za zamrznuva~
Voso~na ili impregnirana
hartija
Napomena
Mo`e da koristite pomali par~iwa za
za{tita na poedine~ni delovi od
hranata protiv pregrevawe. Dokolku
folijata e premnogu ili ako e
preblisku do stranite mo`e da dojde
do pojava na iskri.
Ne zagrevajte gi pove}e od 8 minuti.
Ne
Ne
Vnimatelno
Ne
Da
Da
Vnimatelno
Da
37
Soodvetno za kratko prigotvuvawe ili
za zagrevawe. Upotreblivo i za
vpivawe na vi{okot na vlaga.
Mo`e da predizvika iskri
Najsoodvetni se sadovite otporni na
temperatura. Druga plastika mo`e da
se deformira ili da ja zagubi bojata.
NE UPOTREBUVAJTE MELAMIN.
Upotrebliva ili nameneta za
zadr`uvawe na vlaga. Nesmee da ja
dopira hranata, vnimatelno
odstranete ja.
Samo dokolku se prikladni i za vriewe
i koristewe vo rerna, ne smeat da
bidat nepropustlivi, sekoga{
probodete gi so vilu{ka.
Upotrebliva za spre~uvawe na prskawe
ili zadr`uvawe na vlaga.
??????? ?? ?????????????? ?????
Za da go spre~ite talo`eweto na masnotiite i ostatocite od hranata, redovno ~istete gi
slednite delovi na mikrobranovata pe~ka:
vnatre{nata i nadvore{nata povr{ina,
vratata i zatvara~ite na vratata,
podvi`nata plo~a i obra~ot za le`i{te.
Sekoga{ proverete dali zatvara~ite na vratata se ~isti kako i dali vratata se zatvara dobro.
1.
Nadvore{nata povr{ina iz~istete ja so meka krpa i topla voda, so malku sredstvo za
~istewe.
2. Odstranete gi eventualnite kapki masnotii ili fleki na vnatre{nata povr{ina i na
obra~ot za le`i{te, so krpa natopena vo blag rastvor na detergent, izmijte i isu{ete.
3. Za da gi omeknete vtvrdenite ostatoci od hrana i go odstranite neprijatniot miris,
postavete ~a{a so rastvoren sok od limon na podvi`nata plo~a i desetina minuti
zagrevajte ja rernata na maksimalna ja~ina.
4. Staklenata podvi`na plo~a mo`ete da ja miete i vo ma{ina za miewe sadovi; izmijte ja po
potreba.
VNIMANIE!
Ne isturajte voda na otvorite za zra~ewe, nikoga{ ne koristete grubi sredstva i pomagala za
~istewe ili hemiski razreduva~i. Posebno vnimanie posvetete na ~isteweto na zatvara~ite na
vratata; spre~ete da se nasobere ne~istotija na niv koja bi mo`ela da go spre~i nejzinoto
pravilno zatvarawe.
??????? ???????
?? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???????? ??????? ?????,???? ?? ?????????? ????????? ????????
?? ???????????. ?? ???, ??? ???????? ?? ?? ?????? ????????? ???????.
????????? ? ??????
??? ?? ??????? ??????????, ??? ??? ????? ???????, ?? ?????? ????????????? ?? Gorenje
???????? ?? ????? ?? ????????? ?? ?????? ????? (???? ?????????? ???? ?? ?????????????
?????????). ??? ?????? ????? ???? ????? ??????, ????????????? ?? ?????? ??????? ????? ???
Gorenje, Gorenje ????? ?? ???? ??????? ?? ???????????.
?? ? ?? ???????????? ????????!
??????? ?????? ???? ? ???????????? ???????? ?? ?????? ?? ???????????? ?????? ??
??????? ?? ?????? web ??????:
http://microwave.gorenje.com
?????? ??????? ??? ??????????? ?? ?????????????? ????? ??
????????
38
MICROWAVE OVEN
GB
Before operating this oven, please read these instructions completely.
SPECIFICATIONS
Power consumption: ........................................................................................... 230 V ~ 50 Hz, 1200W
Output:.......................................................................................................................................... 700W
Grill Heater: .................................................................................................................................. 900W
Operating Frequency: ............................................................................................................ 2450 MHz
Outside Dimensions: ............................................................... 452 mm (L) x 262 mm (H) x 335 mm (W)
Oven Cavity Dimensions: ........................................................ 315 mm (L) x 198 mm (H) x 297 mm (W)
Oven Capacity: ........................................................................................................................... 20litres
Uncrated Weight: ............................................................................................................. Approx. 12 kg
Noise level: .......................................................................................................................Lc < 58 dB(A)
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE
1.
2.
If the oven will not perform at all, the display does not appear or the display disappeared:
a) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the
outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
b) Check the premises for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to
be operating properly, test the outlet with another appliance.
If the microwave power will not function:
a) Check to see whether the timer is set.
b) Check to make sure that the door is securely closed to engage the safety interlocks.
Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.
IF NONE OF THE ABOVE RECTIFY THE SITUATION, THEN CONTACT THE NEAREST
AUTHORIZED SERVICE AGENT.
RADIO INTERFERENCE
Microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When interference
occurs, it may be eliminated or reduced by the following procedures.
a) Clean the door and sealing surface of the oven.
b) Place the radio, TV, etc. as far away from your microwave oven as possible.
c) Use a properly installed antenna for your radio, TV, etc. to get a strong signal reception.
INSTALLATION
1.
2.
Make sure all the packing materials are removed from the inside of the door.
Inspect the oven after unpacking for any visual damage such as:
- Misaligned Door
- Damaged Door
- Dents or Holes in Door Window and Screen
- Dents in Cavity
39
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- If any of the above are visible, DO NOT use the oven.
This Microwave Oven weighs 12,5 kg and must be placed on a horizontal surface strong enough
to support this weight.
The oven must be placed away from high temperature and steam.
DO NOT place anything on top of the oven.
Keep the oven at least 8 cm away from both sidewalls and 10 cm away from rear wall to ensure
the correct ventilation.
DO NOT remove the turn -table drive shaft.
As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
The plug socket should be within easy reach of the power cord
This oven requires 1.2 KVA for its input, consultation with service engineer is suggested when
installing the oven.
CAUTION: This oven is protected internally by a 250V 8 Amp Fuse.
IMPORTANT - The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:
Green-and-yellow
Earth
Blue
Neutral
Brown
Live
As the colors of the wires in the mains leads of the appliance may not correspond with the colored
markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is colored green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is
marked with the letter E or by the earth symbol colored green of green-and-yellow.
The wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or
colored black. The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked
with the letter L or colored red.
IMPORTANT INSTRUCTIONS
WARNING-To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or excessive microwave
energy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Read all instructions before using microwave oven.
Some products such as whole eggs and sealed containers - (for example, closed glass jars and
sealed baby bottles with teat) - may explode and should not be heated in microwave oven, Refer
to cookbook for more details.
Use this microwave oven only for its intended use as described in this manual.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not operate this microwave oven, if it is not working properly or if it has been damaged or
dropped.
To reduce the risk of fire in the oven cavity:
a) Do not overcook food. Carefully attend microwave oven if paper, plastic, or other combustible
materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
b) Remove wire twist-ties from bags before placing bag in oven.
c) lf materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn the oven off at the wall
switch, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
40
SAFETY INSTRUCTIONS FOR GENERAL USE
Listed below are, as with all appliances, certain rules to follow and safeguards to assure top
performance from this oven:
1.
2.
Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in place when operating the oven.
Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper,
or any other non-food items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of storage, such a papers, cookbooks, etc.
5. Do not use the oven for home canning, Microwave ovens are not designed to permit proper
canning.
Improperly canned food may spoil and be dangerous to consume.
6. Do not cook eggs in the shell, as they will burst.
Occasionally a poached egg may burst during cooking. Be sure to cook covered and let stand one
minute after cooking before removing the cover.
7. Do not cook any food surrounded by a membrane, such as egg yolks, potatoes, chichen livers,
etc without first being pierced several times with a fork.
8. Do not insert any object into the openings on the outer case.
9. Do not at any time remove parts from the oven such as the feet, coupling, screws, etc.
10. Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing
in the oven.
IMPORTANT - COOKWARE NOT TO USE IN YOUR MICROWAVE OVEN
Do not use metal pans or dishes with metal handles.
Do not use anything with metal trim.
Do not use paper covered wire twist-ties on plastic bags.
Do not use melamine dishes as they contain a material which will absorb microwave energy. This
may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.
- Do not use Centura Tableware. The glaze is not suitable for microwave use. Corelle Living ware
closed handle cups should not be used.
- Do not cook in a container with a restricted opening, such as a pop bottle or salad oil bottle, as
they may explode if heated in a microwave oven.
- Do not use conventional meat or candy thermometers. There are the thermometers available
specifically for microwave cooking. These may be used.
-
11. Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
12. Do not attempt to deep-fry foods in this oven.
13. Please remember that a microwave oven only heats the liquid in a container rather than the
container itself. Therefore, even though the lid of a container is not hot to the touch when
removed from the oven, please remember that the food/liquid inside will be releasing the same
amount of steam and/or spitting when the lid is removed as in conventional cooking.
14. Always test the temperature of cooked food yourself especially if you are heating or cooking
food/liquid for babies. It is advisable never to consume food/liquid straight from the oven but allow
it to stand for a few minutes and stir food/liquid to distribute heat evenly.
15. Food containing a mixture of fat and water, e.g. stock, should stand for 30-60 seconds in the oven
after it has been turned off. This is to allow the mixture to settle and to prevent bubbling when a
spoon is placed in the food/liquid or a stock cube is added.
16. When preparing/cooking food/liquid and remember that there are certain foods, e.g. Christmas
puddings, jam and mincemeat, which heat up very quickly.
When heating or cooking foods with a high fat or sugar content do not use plastic containers.
17. Cooking utensil may become hot because of heat transferred from the heated food. This is
especially true if plastic wrap has been covering the top and handles of the utensil. Potholders
may be needed to handle the utensil.
41
CONTROL PANEL
1 - Door Safety lock system
2 - Oven window
3 - Roller Ring
4 - Glass Tray
5 - Control Panel
6 - Grill rack
CONTROL PANEL
CONTROL PANEL
The control panel consist of two function operators. One is a
timer knob, and another a power knob.
POWER / ACTION SELECTOR
You use this operator knob to choose a cooking power level. It
is the first step to start a cooking session.
TIMER KNOB
Offers visual timing settings at easy turno f your thumb to
selector a disired cooking time up to 30 minutes per cooking
sessions.
42
Microwave Cooking
For pure microwave cooking, there are five power levels from which to choose one as best fit to do the
job at hand.
Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the
following:
Power output
Description
1
18% of total
Low
2
36
Defrost
3
58
Med
4
81
M. High
5
100
High
Grill
With the knob turning clockwise passing the highest microwave power level, the oven come to the grill
cooking function which is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages or
pieces of chicken. It is also suitable for cooking hot sandwiches and au grain dishes.
Combination Cooking
By its name, this cooking operation combines microwave power with that of grill cooking. The
operation is categorized into three levels with different combination power settings as you can see
from the following table. These are particularly suitable for certain foods and culinary operations. As
well as for keeping the much desired crispness of certain foods.
The following table shows 3 different power settings for combination programs.
Program
Microwave cooking
time
Grill cooking time
Combi.1
30%
70%
Combi.2
49%
51%
Combi.3
67%
33%
Suitable for
Fish, potatoes, au
grain
Pudding, omelets,
baked potatoes
Poultry
OPERATION
To set a cooking program
1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power/Action Selector to select a power level or cooking function.
3. Use Timer knob to set a cooking time
NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking.
When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct
time.
CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven
before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking
process, push the door release button or open the door by the handle.
43
QUICK LOOK UP GUIDE
1.
2.
Place the food in the oven. Select the power level by rotating the Cooking Power Control
knob.
Select the cooking time by rotating the Timer knob.
If you want to defrost some food
1.
2.
Turn the cooking power control knob to" ".
Turn the timer knob to select the appropriate time.
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be
cooked or reheated without changing either the form or the color.
You can use your microwave oven to:
Defrost
Instant reheat
Cook
Cooking Principle
1.
The microwaves generated by the magnetron are distributed uniformly as the food rotates on the
turntable. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking
then continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the receptacle used and the properties of the food.
- Quantity and density.
- Water Content
- Initial temperature (refrigerated or not)
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken
the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be
respected to ensure:
Even cooking of the food right to the centre
The same temperature throughout the food
CHECKING THAT YOUR MICROWAVE OVEN IS OPERATING CORRECTLY
1.
2.
3.
First place a bowl of water on the turntable.
Set the power level to high by turning Cooking Power Control knob.
Set the time to 4-5 minutes by turning the Timer knob. The oven must be plugged into an
appropriate wall socket. The turntable must be in position in the oven. If a power level other than
the maximum is used, the water takes longer to boil.
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR IF YOU HAVE A
PROBLEM
If you experience any of the problems listed below, please try the solutions offered.
This is normal:
Condensation in the oven Air flow around the door and outer casing Light reflected around the
door and outer casing Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you turn the timer knob
Is the door completely closed? The food is not cooked at all
Have you set the timer correctly.
Is the door closed
44
-
-
Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a circuit breaker to be
triggered
The food is either overcooked or under-cooked Was the appropriate cooking time set for the food
Was an appropriate power level chosen
Sparking and crackling occur inside the oven (arcing) Have you used a dish with metal trimmings
Have you left a fork or other metal utensil inside the oven Is aluminium foil too close to the inside
walls.
The oven causes interference with radios or televisions Slight interference may be observed on
televisions or radios when the oven is operating. This is normal, and to solve the problem, install
the oven away from televisions, radios and aerials.
POWER LEVELS
High
100%
Medium High
85%
Medium
66%
Medium Low
48%
Low
17%
Defrost
40%
COOKING/REHEATING
The following procedure explains how to cook or reheat food. ALWAYS check your cooking settings
before leaving the oven unattended.
First place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Set the power level to high by turning Cooking Power Control knob. (Maximum power: 700 Watt)
2. Set the time by turning Timer knob. Result: The oven light comes on and the turntable starts
rotating.
NEVER SWITCH THE MICROWAVE OVEN ON WHEN IT IS EMPTY.
You can change the power level during cooking ,by turning the cooking power control knob.
STOPPING THE COOKING
1.
2.
To stop temporarily; Open the door. Result:Cooking stops. To resume cooking close the door.
To stop completely: turn the Timer knob to "0".
ADJUSTING THE COOKING TIME
1.
Adjust the remaining cooking time by rotating the Timer knob.
MANUAL DEFROSTING OF FOOD
The defrost feature enables you to defrost meat, poultry and fish first place the frozen food in the
centre of the turntable and close the door.
1. Turn the Cooking Power Control knob to defrost.
2. Turn the Timer knob to select the appropriate time. Result: Defrosting begins.
45
COOK-WARE GUIDE
COOK-WARE
Aluminium Foil
MICROWAVE SAFE
Safe with care, see
comments
Browning Plate
China and Earthenware
Yes
Yes
Disposable Polyester and
cardboard dishes
Fast Food Packaging
Polystyrene Cups
Paper bags/Newspaper
Recycled paper or metal trims
Glassware Oven to table ware
Fine Glassware
Yes
Yes
NO
NO
Yes
Yes
Glass Jars
Yes
Metal dishes Freezer Bag Ties
Paper Plates, Cups, Napkins,
Kitchen paper Recycled paper
NO
NO
Safe with care, see
comments NO
Plastic Containers
Yes
Cling Film
Yes
Freezer Bags
Wax or Grease PROOF Paper
Safe with care, see
comments
Yes
46
COMMENTS
Can be used in small quantities to protect
area's of food against over cooking. Arcing
can occur if too much foil is used or if foil is
to close to oven walls
Do not preheat for more than 8 minutes
Usually suitable unless decorated with a
metal trim
Some frozen foods are packed in these
containers
Can be used to warm food, but overheating
may cause the polystyrene to melt
May catch fire May cause arcing
Can be used unless decorated with metal
trim
Delicate glass may crack if heated
suddenly
Must remove the lid, suitable for warming
only
May cause arcing or fire May cause arcing
or fire
For short cooking times and warming. Also
to be used to absorb excess moisture May
cause arcing
Heat resistant plastic the most suitable.
Other plastics may warp or discolour. DO
NOT USE MELAMINE. Can be used to
retain moisture, should not touch the food,
and care should be taken when removing.
Only if boilable or oven proof, should not
be airtight always prick bag with a fork.
Can be used to prevent spattering and to
retain moisture.
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food
particles from building up:
Inside and outside surfaces
Door and door seals
Turntable and roller rings
Always ensure that the door seals are clean and the door closes
1. Clean the outside surfaces with soft cloth and warm soapy water.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces and roller ring with a soapy cloth, rinse and
dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the
turn table and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash, the dishwasher safe glass turntable, whenever necessary
DO NOT SPILL WATER IN THE VENTS. NEVER USE ANY ABRASIVE PRODUCTS OR CHEMICAL
SOLVENTS. TAKE PARTICULAR CARE WHEN CLEANING, DOOR SEALS TO ENSURE THAT NO
PARTICLES ACCUMULATE, PREVENTING THE DOOR FROM CLOSING PROPERLY.
Environment
Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in
at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in
your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer
Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of
Gorenje domestic appliances.
For personal use only!
Additional recommendations for cooking with microwave and useful advices can be found on
web side:
http://microwave.gorenje.com
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHILE USING YOUR APPLIANCE
47
HASZNБLATI UTASНTБS
HU
Az utasнtбsokat olvassuk бt figyelmesen йs ?rizzьk meg!
Specifikбciу
Energia-felhasznбlбs………………………………………...........................................230V~50Hz,1200W
Kimeneti teljesнtmйny.................................................................................................................... ..700W
Grill-йg?............................................................................................. ........................................... ..900W
M?kцdйsi frekvencia:................................................................ ......................................... .......2450MHz
Kьls? mйretek:............................. ........................................ ......452mm(Sz) X 262mm(M) X 335mm(M)
A sьt?tйr (bels?) mйretei:......... ......................................... .........315mm(Sz) X 198mm(M) X 297mm(M)
Sьt?-?rtartalom:.................................................................. ......................................... ..................20 liter
Tцmeg csomagolбs nйlkьl:................................... ......................................... ........................Kb. 12,5 kg
Zajkibocsбtбs:..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)
A kйszьlйk a hulladйk elektromos йs elektronikus felszerelйsekr?l szуlу 2002/96/EC (WEEE)
direktнvбnak megfelel?en jelцlve van.
A direktнva meghatбrozza a hulladйk elektromos йs elektronikus felszerelйsek gy?jtйsйvel
йs kezelйsйvel kapcsolatos, az Eurуpai Uniуban йrvйnyes kцvetelmйnyeket.
Miel?tt szerel?t hнvnбnk
1.
2.
Ha a sьt? egyбltalбn nem m?kцdik, ha a kijelz?n semmi nem jelenik meg, vagy ha a kijelz?
kikapcsol:
a) Ellen?rizzьk, hogy a sьt? megfelel?en csatlakoztatva van-e az elektromos hбlуzathoz. Ha
nincs, hъzzuk ki a villбsdugуt a konnektorbуl, vбrjunk 10 mбsodpercet йs dugjuk be ъjbуl.
b) Ellen?rizzьk, hogy az elektromos hбlуzatban nem йgett-e ki egy biztosнtйk, illetve hogy a
f?biztosнtйknбl nem szakadt-e meg az бram-ellбtбs. Ha a biztosнtйkokon nem lбthatу
semmilyen hiba, prуbбljuk ki a villбsdugуt valamilyen mбs kйszьlйkkel.
Ha a mikrohullбmъ sьt? nem melegнt, azaz nem ad le mikrohullбmъ energiбt:
a) Ellen?rizzьk, hogy a programozу уra megfelel?en van-e beбllнtva.
b) Ellen?rizzьk, hogy az ajtу megfelel?en be van-e csukva. Ha nincs, nem fog mikrohullбmъ
energia felszabadulni.
Ha a fenti tanбcsok segнtsйgйvel sem tudtuk elhбrнtani a hibбt, vegyьk fel a kapcsolatot a legkцzelebbi
szakszervizzel.
Megjegyzйs:
A kйszьlйk kizбrуlag a hбztartбsban valу hasznбlatra kйszьlt, йtelek йs italok
elekromбgneses energia segнtsйgйvel tцrtйn? melegнtйsйre. A kйszьlйket csak zбrt tйrben
hasznбljuk.
Rбdiу-zavarok (interferencia)
A mikrohullбmъ sьt? vйteli zavarokat okozhat a rбdiу- йs televнziу-kйszьlйkeknйl, valamint hasonlу
szerkezeteknйl. Amennyiben ilyen jelleg? zavar (interferencia) lйp fel, azt a kцvetkez? mуdokon lehet
elhбrнtani vagy csцkkenteni:
a)
Tisztнtsuk meg a sьt? ajtajбt йs tцmнtйseinek felьletйt.
48
b)
c)
Helyezzьk a rбdiу- vagy televнziу-kйszьlйket minйl messzebb a sьt?t?l.
A rбdiу- illetve televнziу-kйszьlйkhez hasznбljunk megfelel?en elhelyezett antennбt, amely a jelek
er?s vйtelйt teszi lehet?vй.
Elhelyezйs
1.
2.
Ellen?rizzьk, hogy az ajtу bels? rйszйr?l eltбvolнtottunk-e minden csomagolуanyagot.
A csomagolбs eltбvolнtбsakor vizsgбljuk meg a sьt?t, nem lбthatуak-e rajta sйrьlйsek, pйldбul:
- lуgу ajtу,
- sйrьlt ajtу,
- horpadбsok vagy lyukak az ajtу ьvegйben (ablakбban), valamint a kijelz?n,
- horpadбsok a sьt? belsejйben.
Ha a fenti sйrьlйsek bбrmelyikйt йszleljьk, ne hasznбljuk a sьt?t.
A mikrohullбmъ sьt? tцmege kцrьlbelьl 12,5 kg. Olyan vнzszintes felьleten helyezzьk el, amely
elйg er?s ahhoz, hogy megtartsa a sьt?t.
4. A sьt?t h?- йs pбra-forrбsoktуl tбvol helyezzьk el.
5. Ne tegyьnk semmit a sьt?re.
6. A megfelel? szell?zйs biztosнtбsa йrdekйben a sьt? kйt oldalбn legalбbb 8 cm, fцlцtte pedig
legalбbb 10 cm rйs kell hogy legyen.
7. Ne tбvolнtsuk el a forgу alбtйt hajtуtengelyйt.
8. Mint minden mбs kйszьlйk esetйben, itt is gondos felьgyeletre van szьksйg, ha a sьt?t gyerekek
hasznбljбk.
FIGYELEM: A KЙSZЬLЙKET FЦLDELNI SZЬKSЙGES.
9. A konnektor, amelyikbe a kйszьlйket csatlakoztatjuk, kцnnyen elйrhet? kell, hogy legyen.
10. A sьt?nek 1,2 kVA bemeneti teljesнtmйnyre van szьksйge. A sьt? elhelyezйsekor javasolt
szerel?vel vagy megfelel? szakemberrel konzultбlni.
FIGYELEM: A sьt? sajбt vйdelemmel, 250V, 10A biztosнtйkkal rendelkezik.
3.
FONTOS
A csatlakozу kбbel szнneinek jelentйse a kцvetkez?:
Zцld-sбrga:
fцldel? vezet?
Kйk:
semleges vezet?
Barna:
fбzis-vezet?
Mivel a csatlakozу kбbel szнnei nem feltйtlenьl felelnek meg a konnektor szнn-jelzйseinek, vegyьk
figyelembe a kцvetkez?ket is:
- A zцld-sбrga szнn? kбbelt abba a terminбlba kцssьk, amely E bet?vel, vagy a fцldelйs jelйvel van
jelцlve.
- A kйk szнn? kбbelt abba a terminбlba kцssьk, amely N bet?vel, vagy fekete szнnnel van jelцlve.
- A barna szнn? kбbelt abba a terminбlba kцssьk, amely L bet?vel, vagy piros szнnnel van jelцlve.
Fontos biztonsбgi utasнtбsok
? FIGYELEM: Amikor a kйszьlйk kombinбlt ьzemmуdban m?kцdik, a keletkez? igen magas
h?mйrsйkletek miatt a gyerekek csak feln?ttek gondos felьgyelete mellett hasznбlhatjбk a
kйszьlйket (csak a grill funkciуval rendelkez? kйszьlйkek esetйben).
? FIGYELEM: Ha az ajtу, vagy annak tцmнtйsei megsйrьltek, a kйszьlйket nem szabad hasznбlni
mindaddig, amнg a sйrьlйseket a szerel? ki nem javнtotta.
? FIGYELEM: Minden olyan javнtбs vagy szerelйs, amelyet nem a szakszerviz vйgez, йs amely sorбn
eltбvolнtбsra kerьl a mikrohullбmokkal szembeni vйdelmet szolgбlу fedйl, veszйlyes йs kockбzatos.
? FIGYELEM: folyadйkokat vagy mбs йteleket ne melegнtsьnk zбrt edйnyekben vagy lezбrt
csomagolбsban, mert ezek kцnnyen felrobbanhatnak.
? FIGYELEM: Gyerekek csak abban az esetben hasznбlhatjбk a kйszьlйket szьl?i felьgyelet nйlkьl,
ha megfelel? tanбcsokkal lбttuk el ?ket ahhoz, hogy biztonsбgosan hasznбljбk a sьt?t йs megйrtsйk
a nem megfelel? hasznбlattal jбrу veszйlyeket.
49
? A sьt? kцrьl biztosнtani szьksйges a leveg? megfelel? бramlбsбt. A sьt? mцgцtt legyen legalбbb 8
cm hely, az oldalainбl 10 cm, fцlцtte pedig legalбbb 10 cm. Ne tбvolнtsuk el s sьt? lбbait йs ne
fedjьk be a szell?z? nyнlбsokat.
? Csak mikrohullбmъ sьt?ben valу hasznбlatra alkalmas eszkцzцket hasznбljunk.
? Ha m?anyag, vagy papнr edйnyekben vagy csomagolбsban melegнtьnk йteleket, felьgyeljьk a
folyamatot, mivel az ilyen csomagolбs, illetve edйny kigyulladhat.
? A fьstцt йszlelьnk, kapcsoljuk ki a kйszьlйket, hъzzuk ki a villбsdugуt a konnektorbуl, a sьt? ajtajбt
pedig hagyjuk becsukva, hogy elfojtsuk az esetleges lбngokat.
? A italt melegнtьnk a mikrohullбmъ sьt?ben, bizonyos id? elteltйvel az felforrhat йs kifuthat, ezйrt
ilyen esetekben legyьnk kьlцnцsen el?vigyбzatosak.
? Az йgйsveszйly elkerьlйse йrdekйben hasznбlat el?tt keverjьk fel vagy rбzzuk цssze a bйbiйteles
ьvegek tartalmбt, valamint ellen?rizzьk azok h?fokбt.
? A mikrohullбmъ sьt?ben ne melegнtsьnk hйjas tojбsokat, vagy egйsz f?tt tojбsokat, mert azok
kцnnyen felrobbanhatnak, azt kцvet?en is, hogy a sьt?ben valу melegнtйst mбr befejeztьk.
? Az ajtу, a tцmнtйsek, illetve sьt? bels? felьletйnek tisztнtбsбhoz hasznбljunk kнmйl? (nem sъrolу)
tisztнtуszereket. Ezeket szivaccsal vagy puha ruhбval vigyьk fel a felьletekre.
? A sьt?t tisztнtsuk rendszeresen йs tбvolнtsuk el az esetleges йtelmaradйkokat.
? A sьt?t nem tartjuk karban йs nem tisztнtjuk rendszeresen, a felьletei elhasznбlуdhatnak, ami
negatнv hatбssal van a kйszьlйk йlettartamбra йs megnцveli a veszйlyek kockбzatбt a sьt?
hasznбlata sorбn.
? Ha a csatlakozу kбbel sйrьlt, azt a veszйlyek elkerьlйse йrdekйben csak a gyбrtу, vagy a
szakszerviz, illetve megfelel?en kйpzett szakember cserйlheti ki.
? Ha a hбlуzati kбbel meghibбsodott, a kockбzatok elkerьlйse йrdekйben Gorenje szakszervizben,
vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserйlni. A kйszьlйk m?kцdtetйsйben jбratlan szemйlyek,
gyerekek, nem beszбmнthatу szemйlyek felьgyelet nйlkьl soha ne hasznбljбk a kйszьlйket.
Vigyбzzon, hogy a gyerekek ne jбtszanak a kйszьlйkkel.
? M?kцdйs kцzben soha ne hagyja a kйszьlйket felьgyelet nйlkьl.
Az бltalбnos hasznбlatra vonatkozу biztonsбgi utasнtбsok
A folytatбsban kerьlnek felsorolбsra azok a szabбlyok йs biztonsбgi intйzkedйsek, amelyeket –
hasonlуan mбs kйszьlйkek hasznбlatбhoz – be kell tartani ahhoz, hogy a sьt? biztonsбgosan йs
hatйkonyan m?kцdjцn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A sьt? m?kцdйse kцzben az ьveglap, a henger karjai, az цsszekцt? йs a henger tartуja mindig
legyenek a helyьkцn.
A sьt?t йtelkйszнtйsen kнvьl semmilyen mбs cйlra ne hasznбljuk: ne szбrнtsunk benne ruhбt,
papнrt vagy mбs tбrgyat йs ne hasznбljuk sterilizбlбsra.
Ьres бllapotban soha ne kapcsoljuk be a sьt?t, mert ezzel kбrt okozhatunk benne.
Ne tбroljunk semmit a sьt? belsejйben, pl. papнrt, szakбcskцnyveket, stb.
Ne kйszнtsьnk a sьt?ben olyan йtelt, amely membrбn-rйteggel van bevonva: pl. tojбssбrgбja,
burgonya, csirkemбj, stb., ъgy, hogy el?zetesen nem szъrjuk бt a membrбnt tцbb helyen villбval.
Ne tegyьnk semmilyen tбrgyakat a sьt? kьls? rйszйn talбlhatу nyнlбsokba.
Soha ne tбvolнtsuk el a sьt? rйszeit, pl. a lбbakat, a reteszt, a csavarokat, stb.
Ne kйszнtsьnk йtelt kцzvetlenьl az ьveglapon. Miel?tt az йtelt a sьt?be helyeznйnk, tegyьk
megfelel? edйnybe vagy hasonlу segйdeszkцzre.
FONTOS: A mikrohullбmъ sьt?ben nem hasznбlhatуk a kцvetkez? konyhai eszkцzцk:
- Ne hasznбljunk fйm edйnyeket, vagy fйm fьllel rendelkez? edйnyeket.
- Ne hasznбljunk fйm szegйllyel ellбtott edйnyeket.
- Ne hasznбljunk papнrral bevont fйm huzalokat a m?anyag zacskуk lezбrбsбra.
- Ne hasznбljunk melaminbуl kйszьlt edйnyeket, mivel azok olyan anyagot tartalmaznak, amely
magбba szнvja a mikrohullбmъ energiбt. Ennek kцvetkeztйben az edйny szйtrepedhet vagy
megйghet, emellett pedig a melegнtйs / f?zйs lassabb lesz.
- Ne hasznбljunk olyan edйnyeket, amelyek nem rendelkeznek megfelel? bevonattal
mikrohullбmъ sьt?ben valу hasznбlatra. Ugyanнgy ne hasznбljunk lefedett, fьles csйszйket.
- Ne kйszнtsьnk йtelt, illetve italt olyan edйnyben, amely felьl цsszesz?kьl (pl. ьvegpalack), mert
az melegнtйs kцzben megrepedhet.
50
Ne hasznбljunk hagyomбnyos h?mйr?ket a hъsokhoz vagy йdessйgekhez. Csak olyan
h?mйr?ket hasznбljunk, amelyek alkalmasak mikrohullбmъ sьt?ben valу hasznбlatra.
A mikrohullбmъ sьt?hцz valу segйdeszkцzцket csak gyбrtуjuk utasнtбsainak megfelel?en
hasznбljuk.
Ne prуbбljunk a mikrohullбmъ sьt?ben kirбntani йteleket.
Ьgyeljьnk arra, hogy a mikrohullбmъ sьt?ben csak a folyadйk melegedjen fel, йs ne az edйny is,
amelyben van. Lehetsйges, hogy azutбn, hogy eltбvolнtottuk a fedelet, az edйnyben lйv?
folyadйkbуl pбra csapуdik ki, vagy cseppek frцccsennek ki bel?le akkor is, ha maga a fedйl nem
forrу.
Hasznбlat el?tt mindig ellen?rizzьk az йtel h?mйrsйkletйt, kьlцnцsen, ha gyerekeknek szeretnйnk
adni. Javasolt az йtelt/italt nem azonnal elfogyasztani a sьt?b?l valу kivйtel utбn, hanem nйhбny
percig бllni hagyni йs lehet?sйg szerint felkeverni, hogy a h?mйrsйklet egyenletesen eloszoljon
benne.
Az olyan йtel, ami zsнr йs vнz keverйkйt tartalmazza, pl. leves-alap, a sьt? kikapcsolбsa utбn
maradjon kцrьlbelьl 30-60 mбsodpercig mйg a sьt?ben. Ezбltal lehet?vй vбlik, hogy a keverйk
leьlepedjen йs megel?zhetjьk azt, hogy buborйkok kйpz?djenek, amikor kanбllal a folyadйkba
nyъlunk, vagy amikor beledobjuk a leveskockбt.
Az йtelkйszнtйs sorбn ьgyeljьnk arra, hogy egyes йtel-tнpusok, pl. karбcsonyi puding, lekvбr vagy
darбlt hъs, nagyon gyorsan felmelegszenek. Amikor nagy zsнr- vagy cukortartalmъ йtelt
melegнtьnk vagy f?zьnk, ne hasznбljunk m?anyag edйnyt.
A mikrohullбmъ sьt?ben valу йtelkйszнtйs sorбn hasznбlt segйdeszkцzцk er?sen
felmelegedhetnek, mivel az йtel h?t ad le. Ez kьlцnцsen йrvйnyes abban az esetben, ha az
edйny teteje йs fьlei m?anyag fed?vel vannak bevonva, vagy m?anyag bevonattal rendelkeznek.
Az ilyen edйnyekhez szьksйges lehet konyhai keszty? hasznбlata.
A sьt? belsejйben esetlegesen fellйp? t?zveszйly csцkkentйse йrdekйben:
a) ьgyeljьnk arra, hogy ne f?zzьk az йteleket tъl hosszъ ideig. Felьgyeljьk a melegнtйs
folyamatбt, ha a sьt?ben papнr, m?anyag vagy mбs gyъlйkony anyagbуl kйszьlt
segйdeszkцzцk vannak.
b) Miel?tt a zacskуt a sьt?be tesszьk, tбvolнtsuk el az azt lezбrу fйmhuzalokat.
c) Ha a sьt?ben lйv? tбrgy kigyullad, hagyjuk zбrva a sьt? ajtajбt, kapcsoljuk ki a kйszьlйket,
hъzzuk ki a villбsdugуt a konnektorbуl, vagy kapcsoljuk ki a biztosнtйk-tбbla f? biztosнtйkбt.
-
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
51
VEZЙRL? PANEL
1 - Ajtуzбr
2 - Sьt? ablak
3 - Szell?z?nyнlбsok vagy
4 - szell?z? ventilбtor
5 - Ьvegtбnyйr-gy?r?
6 - Vezйrl? panel
VEZЙRL? PANEL
A vezйrl? panel kйt funkciу-gombbуl бll: az egyik az
id?zнtйsre, a mбsik a teljesнtmйny-fokozat beбllнtбsбra szolgбl.
POWER/LEVEL (A TELJESНTMЙNY-FOKOZAT
BEБLLНTБSA)
Ez a funkciу-gomb a teljesнtmйny-fokozat beбllнtбsбra szolgбl
– a sьtйs megkezdйsekor ez az els? lйpйs.
TIMER KNOB (AZ ID?TARTAM BEБLLНTБSA)
A gomb segнtsйgйvel бllнthatjuk be a kнvбnt m?kцdйsi id?t –
maximum 30 percig. A folyamat megszakнtбsбhoz a gombot
forgassuk el balra vagy nyomjuk meg az ajtуnyitу gombot. Ha
a folyamatot az ajtу kinyitбsбval szakнtjuk meg, az ajtу
bezбrбst kцvet?en az folytatуdik.
52
Sьtйs mikrohullбmon
Mikrohullбmъ sьtйs esetйben цt teljesнtmйny-fokozat kцzьl vбlaszthatunk. A teljesнtmйnyt a gomb
уramutatу jбrбsбval megegyez? irбnyba tцrtйn? elforgatбsбval nцvelhetjьk. A teljesнtmйny-fokozatok
az alбbbiak:
Kimeneti teljesнtmйny
Leнrбs
1
18%
Low
2
36
Defrost
3
58
Med
4
81
M. High
5
100
High
Grill
Ha a teljesнtmйny-beбllнtу gombot elforgatjuk az уramutatу jбrбsбval megegyez? irбnyba, a
legmagasabb mikrohullбmъ teljesнtmйny-fokozaton tъlra, a grill m?kцdйsi mуdhoz йrьnk, amely
kьlцnцsen hasznos vйkony hъsszeletek, steak, kebab, kolbбsz vagy csirke sьtйsйhez. Hasznos akkor
is, ha melegszendvicset vagy gratinнrozott йteleket kйszнtьnk.
Kombinбlt ьzemmуd
Ahogyan a neve is mutatja, ez a m?kцdйsi mуd a mikrohullбmot a grillel kombinбlja. Amint az alбbbi
tбblбzatban is lбthatу, ebben az ьzemmуdban a mikrohullбm йs a grill hбrom kьlцnbцz? kombinбciуja
lehetsйges. Ezek kьlцnцsen megfelel?ek bizonyos йtelek elkйszнtйsйre, illetve egyes konyhai
m?veletek elvйgzйsйre – valamint az йtelek ropogуsra sьtйsйre.
A kцvetkez? tбblбzat a kombinбlt ьzemmуd 3 kьlцnbцz? beбllнtбsбt mutatja:
Program
Mikrohullбm
id?tartama
Grillezйs id?tartama
Alkalmas:
Combi.1
30%
70%
Hal, burgonya, gratin
Combi.2
49%
51%
Puding, omlett, sьlt
burgonya
Combi.3
67%
33%
Szбrnyas
M?KЦDЙS
Egy sьtйsi program beбllнtбsбhoz:
Helyezzьk az йtelt a sьt?be йs csukjuk be az ajtajбt.
A teljesнtmйny, vagy a sьtйsi funkciу beбllнtбsбhoz forgassuk el a Power/Level gombot.
A m?kцdйs id?tartamбt a Time gomb segнtsйgйvel бllнthatjuk be.
MEGJEGYZЙS:
Amint az id?beбllнtу gombot elfogatjuk, a sьt? m?kцdйsbe lйp.
2 percnйl rцvidebb id?tartam beбllнtбsбhoz forgassuk el a gombot 2 percen tъlra, majd forgassuk
vissza a megfelel? id?tartamra.
53
FIGYELEM: AZ ID?BEБLLНTУ GOMBOT MINDIG FORGASSUK VISSZA NULLA POZНCIУBA, ha az
йtelt a beбllнtott id?tartam eltelte el?tt kivesszьk a sьt?b?l, vagy ha a sьt?t nem hasznбljuk. A
kйszьlйket m?kцdйs kцzben az ajtуnyitу gomb megnyomбsбval vagy az ajtу fogantyъval tцrtйn?
kinyitбsбval бllнthatjuk le.
Hogyan m?kцdik a mikrohullбmъ sьt??
A hullбmok magas frekvenciбjъ elektromбgneses hullбmok; a bel?lьk felszabadulу energia teszi
lehet?vй az йtelek melegнtйsйt vagy f?zйsйt ъgy, hogy azok formбja vagy szнne kцzben nem vбltozik.
A mikrohullбmъ sьt? segнtsйgйvel kiolvaszthatunk, melegнthetьnk, f?zhetьnk.
A M?KЦDЙS ALAPELVE
1.
2.
3.
Amikor az йtel forog a forgуtбnyйkon, az elektromбgnes (magnetron) бltal kibocsбtott sugarak
egyenletesen oszlanak el; нgy a h? egyenletesen oszlik el az йtelben.
Az йtel kцrьlbelьl 1 ujjnyi (2,5 cm) mйlysйgig szнvja magбba a sugarakat. A f?zйs ezt kцvet?en
ъgy folytatуdik, hogy a h? tovбbb terjed az йtel belsejйben.
A f?zйsi id? az йtel tнpusбtуl йs tulajdonsбgaitуl fьgg:
- mennyisйg йs s?r?sйg,
- vнz- illetve nedvessйg-tartalom,
- kezdeti h?fok (h?tцtt йlelmiszer).
Mivel az йtel kцzepe a h? terjedйsйvel f?, a f?zйs azt kцvet?en is folytatуdik, ha az йtelt mбr
kivettьk a sьt?b?l. Ezйrt tartsuk be az йteleknek a receptekben йs a jelen fьzetben feltьntetett
pihentetйsi idejйt, mivel нgy biztosнthatjuk:
- az йtel egyenletes f?zйsйt, a kцzepйben is,
- az egyenletes h?fokot az йtel egйszйben.
Annak ellen?rzйse, hogy a sьt? megfelel?en m?kцdik-e
1.
2.
3.
Helyezzьnk egy edйnyben vizet a forgуtбnyйrra.
A teljesнtmйny-fokozat beбllнtу gombot бllнtsuk a maximбlis beбllнtбsra.
Az id?beбllнtу gombot бllнtsuk 4-5 percre. Ekцzben a sьt? csatlakoztatva kell, hogy legyen az
elektromos hбlуzatra. A forgуtбnyйrnak a helyйn kell lennie. Ha nem maximбlis teljesнtmйnyfokozatot vбlasztunk ki, tovбbb fog tartani, amнg a vнz felforr.
Mit tegyьnk, ha kйtsйgeink vagy nehйzsйgeink vannak?
Ha az alбbbi nehйzsйgek bбrmelyike bekцvetkezik, prуbбljuk a javasolt mуdon elhбrнtani. A
kцvetkez?k termйszetes jelensйgek:
- lecsapуdott nedvessйg a sьt? belsejйben,
- leveg?-бramlбs a sьt? ajtaja kцrьl йs a kйszьlйk hбzбnak kцzelйben,
- fйny-visszaver?dйs az ajtу йs a kйszьlйk hбzбnak kцzelйben,
- pбra бramlik ki az ajtу kцzelйb?l vagy a szell?z? nyнlбson keresztьl.
?
Ha elforgatjuk az id?beбllнtу gombot, a sьt? nem kapcsol be. Be van zбrva az ajtу?
?
Az йtel egyбltalбn nem f?tt meg. Megfelel? f?zйsi id?t бllнtottunk be? Be van zбrva az ajtу?
Tъlterheltьk az elektromos hбlуzatot йs ezйrt kiйgett a biztosнtйk vagy bekapcsolt az бrammegszakнtу berendezйs.
?
Az йtel tъlf?tt vagy nem f?tt meg rendesen. Megfelel? f?zйsi id?t бllнtottunk be? Megfelel?
teljesнtmйny-fokozatot бllнtottunk be?
?
A sьt? belsejйben szikrбk kйpz?dnek. Fйm dнszнtйs? vagy fйm szegйly? edйnyt hasznбltunk?
Villбt vagy mбs fйm eszkцzt hagytunk a sьt?ben? Alufуlia йrintkeik a sьt? falaival?
54
Gyors hasznбlati ъtmutatу
ЙTELEK KIOLVASZTБSA
A kiolvasztбs funkciу lehet?vй teszi hъsok, szбrnyasok, halak kiolvasztбsбt. Helyezzьk a fagyasztott
йlelmiszert a forgуtбnyйr kцzepйre йs csukjuk be a sьt? ajtajбt.
1. A teljesнtmйny-fokozat beбllнtу gombot forgassuk »DEFROST« (kiolvasztбs) pozнciуba, ami a
kцzepes (Medium) йs kцzepesen alacsony (Medium Low) fokozatok kцzцtt talбlhatу.
2. A f?zйsi id? beбllнtбsa gomb elforgatбsбval бllнtsuk be a kнvбnt id?tartamot.
F?ZЙS / MELEGНTЙS
A kцvetkez? folyamat az йtelek f?zйsйnek йs melegнtйsйnek folyamatбt mutatja be. MINDIG
ellen?rizzьk a f?zйsi beбllнtбsokat, miel?tt m?kцdйs kцzben magбra hagynбnk a sьt?t. Helyezzьk az
йtelt a forgуtбnyйr kцzepйre, majd csukjuk be a sьt? ajtajбt.
1. A teljesнtmйny-fokozat beбllнtу gombot бllнtsuk a legmagasabb fokozatra (high-maximбlis
teljesнtmйny: 700 Watt).
2. Az id?-beбllнtу gomb segнtsйgйvel бllнtsuk be a f?zйs id?tartamбt. A sьt? bels? vilбgнtбsa ekkor
bekapcsol, a forgуtбnyйr pedig forogni kezd.
3. F?zйs kцzben a teljesнtmйny-beбllнtу gomb elforgatбsбval megvбltoztathatjuk a teljesнtmйnyfokozatot.
55
A f?zйs leбllнtбsa
1.
2.
A f?zйs ideiglenes leбllнtбsбhoz (megszakнtбsбhoz):
- nyissuk ki a sьt? ajtajбt йs a f?zйs leбll, a f?zйs folytatбsбhoz csukjuk be a sьt? ajtajбt.
A f?zйs vйgleges leбllнtбsa: forgassuk az id?-beбllнtу gombot a nullбra.
F?zйsi segйdeszkцz
Alufуlia
Hasznбlatra
alkalmas
Уvatosan
Nem
Nem
Hasznбlhatunk kisebb darabokat, az йtel egyes
rйszeinek vйdelmйre, hogy ne йgjenek meg. Ha
tъl sok fуliбt hasznбlunk, vagy ha tъl kцzel kerьl a
falhoz, szikrakйpz?dйs jelentkezhet.
Ne melegнtsьk 8 percnйl tovбbb.
Бltalбban alkalmasak, ha nincs rajtuk fйm
dнszнtйs.
Egyes fagyasztott йlelmiszerek is ilyen
csomagolбsban vannak.
Melegнtйsre megfelel?, de tъlmelegedйs esetйn a
polisztirйn megolvadhat.
Megйghet.
Szikrбzбst okozhat.
Igen
Megfelel?ek, ha nincs rajtuk fйm dнszнtйs.
Igen
Gyors melegнtйs esetйn az йrzйkeny ьveg
eltцrhet.
Tбvolнtsuk el a fedelйt, csak melegнtйsre
alkalmas.
Szikrбzбst йs tьzet okozhatnak.
Szikrбzбst йs tьzet okozhatnak.
Rцvidebb f?zйsi id? esetйn, vagy melegнtйsre
alkalmas. Hasznбlhatу a tъlzott nedvessйgtartalom felszнvбsбra is.
Szikrбzбst okozhat
A h?бllу edйnyek hasznбlhatуk leginkбbb. Mбs
m?anyagok megrepedhetnek vagy
elszнnez?dhetnek. NE HASZNБLJUNK MELAMIN
EDЙNYEKET.
A nedvessйg megtartбsбra alkalmas. Nem йrhet
az йtelhez, уvatosan tбvolнtsuk el.
Csak abban az esetben, ha sьt?ben
hasznбlhatуk, nem lehetnek lйgzбrуak, mindig
szurkбjuk бt villбval.
A spriccelйs megel?zйsйre vagy a nedvessйg
megtartбsбra.
Pirнtуtбl
Porcelбn йs agyag edйnyek
Igen
Igen
Egyszer hasznбlatos karton йs
m?anyag dobozok
Fйlkйsz йtelek csomagolбsa
- polisztirйn edйnyek
Papнr zacskуk / ъjsбg
Ъjrafeldolgozott papнr йs fйm
csomagolбs
Ьveg csomagolбs – h?бllу
edйnyek
Vйkony ьveg edйnyek йs
poharak
Bef?ttes ьvegek
Igen
Fйm edйnyek
Fagyasztуzacskуk fйm zбrral
Papнr tбnyйrok йs poharak,
papнrszalvйta йs tцrl?
Igen
Igen
Nem
Nem
Уvatosan
Ъjrafeldolgozott papнr
M?anyag edйnyek
Nem
Igen
PVC fуlia
Igen
Fagyasztу tasakok
Viaszos vagy zsнrpapнr
Megjegyzйs
Уvatosan
Igen
56
A mikrohullбmъ sьt? tisztнtбsa
A zsнr йs az йtelmaradйk lerakуdбsбnak megel?zйsйre rendszeresen tisztнtsuk meg a mikorhullбmъ
sьt? kцvetkez? rйszeit:
bels? йs kьls? felьletйt,
az ajtуt йs az ajtу tцmнtйseit,
a forgуtбnyйrt йs a gцrg?s gy?r?t.
Mindig gy?z?djьnk meg arrуl, hogy az ajtу tцmнtйsei tisztбk йs hogy az ajtу jуl zбrуdik.
1. A sьt? kьls? felьleteit puha rongy йs kis tisztнtуszerrel kevert meleg vнz segнtsйgйvel tisztнtsuk.
2. Tбvolнtsuk el az esetleges zsнrcseppeket vagy foltokat a sьt? bels? felьletйr?l йs a gцrg?s
gy?r?r?l egy, kнmйl? tisztнtуszeres oldatba бztatott ronggyal, mossuk le йs szбrнtsuk meg.
3. A megszбradt йtelmeradйkok felpuhнtбsбra йs a kellemetlen szagok eltбvolнtбsбra helyezzьnk
egy edйnyben higнtott citromlevet a forgуtбnyйrra йs melegнtsьk 10 percig maximбlis fokozaton.
4. Az ьveg forgуtбnyйrt mosogatуgйpben is tisztнthatjuk; mosogassuk el, amikor szьksйgesnek
lбtjuk.
Ne цntsьnk vizet a szell?z?nyнlбsokba. Soha ne hasznбljunk er?s tisztнtуszereket vagy kйmiai
oldуszereket. Kьlцnцsen ьgyeljьnk az ajtу tцmнtйseinek tisztнtбsбra; gy?z?djьnk meg rуla,
hogy nem gy?lt fel rajtuk szennyez?dйs, ami akadбlyoznб az ajtу megfelel? zбrуdбsбt.
Kцrnyezetvйdelem
A feleslegessй vбlt kйszьlйk szelektнv hulladйkkйnt kezelend?. Kйrjьk, hivatalos ъjrahasznosнtу
gy?jt?helyen adja le, нgy hozzбjбrul a kцrnyezet vйdelmйhez.
Jуtбllбs йs szerviz
Ha informбciуra van szьksйge, vagy forduljon az adott orszбg Gorenje vev?szolgбlatбhoz (a
telefonszбmot megtalбlja a vilбgszerte йrvйnyes garancialevйlen). Ha orszбgбban nem m?kцdik
vev?szolgбlat, forduljon a Gorenje helyi szakьzletйhez vagy a Gorenje hбztartбsi kisgйpek йs
szйpsйgбpolбsi termйkek ьzletбgбnak vev?szolgбlatбhoz.
Csak szemйlyes hasznбlatra!
A mikrohullбmъ sьtйsre vonaktkozу tovбbbi javaslatokat йs hasznos tanбcsokat
olvashatnak a kцvetkez? honlapon:
http://microwave.gorenje.com
A
SOK ЦRЦMET KНVБN ЦNNEK A MIKROHULLБMЪ SЬT? HASZNБLATA SORБN
57
MICROUNDE
RO
Оnainte de a utiliza cuptorul, v? rug?m s? citi?i aceste instruc?iuni cu aten?ie.
CARACTERISTICI
Consum ..................................................................................................................230V~50Hz, 1200W
Capacitate .................................................................................................................................... 700W
Grill…………………………………………………………………………………. ................................. 900W
Frecven?? de operare.............................................................................................................. 2450MHz
Dimensiuni exterioare ................................................................... 452mm(L) x 262mm(H) x 335mm(W)
Dimensiuni cavitate cuptor ............................................................ 315mm(L) x 198mm(H) x 297mm(W)
Capacitate cuptor.......................................................................................................................... 20 litri
Greutate ........................................................................................................................Approx. 12,5 kg
Nivel de zgomot: ..............................................................................................................Lc < 58 dB (A)
Acest aparat este marcat corespunz?tor directivei europene 2002/9/CE оn privin?a aparatelor
electrice ?i electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare оnapoi, valabil? оn оntreaga UE, ?i valorificarea
aparatelor vechi.
ОNAINTE DE A SUNA LA SERVICE
1.
2.
Dac? cuptorul nu func?ioneaz?, dac? afi?ajul nu se aprinde sau dac? se stinge:
a) Verifica?i dac? cuptorul este оn priz?. Dac? ?techerul nu este bine fixat, scoate?i-l din priz? ,
a?tepta?i 10 secunde ?i pune?i-l la loc.
b) Verifica?i dac? siguran?ele sunt bune sau dac? nu este un scurt circuit. Dac? totul este оn
regul?, verifica?i priza cu un alt aparat.
Dac? nu porne?te:
a) Verifica?i dac? timer-ul este setat.
b) Verifica?i dac? u?a este bine оnchis?. Dac? aceasta nu este оnchis?, cuptorul nu va porni.
DAC? CUPTORUL TOT NU FUNC?IONEAZ? NICI DUP? CE A?I VERIFICAT SITUA?IILE DE
MAI SUS, CHEMA?I CEA MAI APROPIAT? UNITATE DE SERVICE.
INTERFEREN?E RADIO
Cuptoarele cu microunde pot avea interferen?e cu radio-ul, televizorul sau alte echipamente similare.
Interferen?ele pot fi eliminitate sau reduse, dac? urma?i urm?toarele proceduri:
a)
b)
c)
Cur??a?i u?a sau garnitura;
Pune?i aparatul de radio sau TV cвt mai departe de cuptorul cu microunde;
Folosi?i o anten? corect instalat? pentru radio, televizor etc., pentru a ob?ine un semnal cвt mai
bun.
INSTALARE
1.
2.
Scoate?i toate materialele de ambalare din interiorul aparatului.
Verifica?i cuptorul dup? despachetare, pentru a vedea dac?:
- u?a este bine aliniat?,
- u?a nu este deteriorat?,
- nu sunt crest?turi sau g?uri pe geamul de la u?? ?i pe ecran,
- nu sunt crest?turi оn interiorul aparatului,
- оn cazul unor defec?iuni ca cele de mai sus NU folosi?i cuptorul.
58
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Acest cuptor are o greutate de 12,5 kg ?i trebuie plasat pe o suprafa?? orizontal?, suficient de
puternic? pentru a-i suporta greutatea.
Aparatul nu trebuie pus оntr-un loc unde sunt temperaturi ridicate ?i aburi.
NU PUNE?I nimic pe cuptor.
Distan?a dintre zidurile laterale ?i cuptor trebuie s? fie de cel pu?in 8 cm, iar distan?a dintre zidul
din spate ?i cuptor trebuie s? fie de cel pu?in 10 cm pentru o ventilare corect?.
NU SCOATE?I axul de rotire al platoului.
Nu l?sa?i copiii nesupraveghea?i atunci cвnd utilizeaz? aparatul.
ATEN?IE – ACEST APARAT TREBUIE ОMP?MВNTAT
Cablul de alimentare trebuie s? ajung? cu u?urin?? la priz?.
Pentru acest cuptor este nevoie de o putere de alimentare de 1.2 KVA, de aceea este recomandat
s? consulta?i un tehnician atunci cвnd instala?i aparatul.
ATEN?IE: Cuptorul este protejat de o siguran?? intern? de 250V 10 Amp.
IMPORTANT – Cablurile sunt colorate conform urm?torului cod:
Verde ?i galben
P?mвnt
Albastru
Neutru
Maro
Activ
Deoarece culorile cablurilor pot s? nu corespund? cu marcajele de pe priza dvs., trebuie procedat
оn felul urm?tor:
Cablul verde ?i galben trebuie conectat la terminalul marcat cu litera E sau cu simbolul de p?mвnt
colorat оn verde.
Cablul albastru trebuie conectat la terminalul marcat cu litera N sau colorat оn negru. Cablul maro
trebuie conectat la terminalul marcat cu litera L sau colorat оn ro?u.
INSTRUC?IUNI IMPORTANTE
ATEN?IE – pentru a reduce riscul de arderi, ?ocuri electrice, incendiu, accidente sau energie excesiv?
a microundelor:
1. Citi?i cu aten?ie aceste instrc?iuni, оnainte de a utiliza cuptorul
2. Unele produse cum ar fi ou?le оntregi ?i recipientele sigilate (cum ar fi, de exemplu, borcanele
оnchise de sticl? ?i biberoanele) pot exploda, de aceea nu este recomandat s? le оnc?lzi?i оn
cuptorul cu microunde. Pentru detalii, consulta?i o carte de bucate.
3. Cuptorul trebuie utilizat doar pentru scopurile men?ionate оn instruc?iuni.
4. Acest aparat nu trebuie utilizat de c?tre persoane (inclusiv copii) care au capacit??i fizice, mentale
sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experien?? ?i cuno?tin?e, cu excep?ia cazului оn care
sunt supraveghea?i sau instrui?i cu privire la utilizarea aparatului de c?tre o persoan?
responsabil? pentru siguran?a lor.
Copiii trebuie supraveghea?i pentru a nu se juca cu aparatul.
5. Nu utiliza?i cuptorul dac? nu func?ioneaz? corect, dac? a c?zut pe jos sau dac? este deteriorat.
6. Pentru a reduce riscul de incendii оn cavitatea cuptorului respecta?i urm?toarele instruc?iuni:
a) Nu g?ti?i prea mult mвncarea. Supraveghea?i func?ionarea aparatului dac? a?i introdus оn
interior hвrtie, plastic sau alte materiale care ajut? la prepararea mвnc?rii, dar pot fi
inflamabile.
b) Оnainte de a pune pungile оn cuptor оndep?rta?i leg?turile de sвrm?.
c) Dac? materialele din interior iau foc, l?sa?i u?a оnchis?, scoate?i aparatul din priz? sau opri?i
alimentarea cu curent de la siguran??.
INSTRUC?IUNI GENERALE PENTRU SIGURAN?A DVS.
Mai jos sunt cвteva instruc?iuni ?i precau?ii de care trebuie s? ?ine?i seama atвt pentru siguran?a dvs.,
cвt ?i pentru a asigura o func?ionare cвt mai bun? a aparatului:
1. Atunci cвnd folosi?i cuptorul, asigura?i-v? c? tava de sticl? ?i suportul pe care st? aceasta sunt la
locul lor.
59
Cuptorul nu trebuie folosit оn alt scop decвt acela de a prepara mвncarea. Nu folosi?i cuptorul
pentru a usca rufe, hвrtie sau alte produse care nu sunt alimentare, sau pentru a steriliza anumite
lucruri.
3. Cuptorul nu trebuie pornit dac? este gol, deoarece se poate strica.
4. Nu folosi?i cavitatea cuptorului ca spa?iu de depozitare pentru hвrtie, c?r?i de bucate etc.
5. Nu folosi?i cuptorul pentru preg?tirea conservelor, deoarece cuptoarele cu microunde nu sunt
echipate оn acest sens, iar alimentele care nu sunt bine conservate pot d?una s?n?t??ii.
6. Ou?le cu coaj? pot exploda, de aceea nu este bine s? le prepara?i оn cuptor. Chiar ?i ou?le
cur??ate pot exploda uneori оn timpul prepar?rii, de aceea este bine s? folosi?i un capac cвnd
g?ti?i ou?. Dup? ce termina?i, mai l?sa?i capacul pe vas timp de aproximativ un minut.
7. Nu g?ti?i alimente оn membran? cum ar fi g?lbenu?ul de la ou, cartofii, ficatul de pui, оnainte de a
le fi оn?epat de cвteva ori cu o furculi??.
8. Nu pune?i nimic оn fantele de aerisire de pe corpul aparatului.
9. Nu оndep?rta?i piese din cuptor cum ar fi picioru?ele, ?uruburile ?i altele asem?n?toare.
10. Nu pune?i alimentele direct pe farfuria de sticl?. Alimentele trebuie s? stea оn/pe vase speciale
pentru g?tit.
2.
IMPORTANT – CE VASE NU TREBUIE FOLOSITE ОN CUPTORUL CU MICROUNDE:
Nu folosi?i tig?i de metal sau vase cu mвnere de metal.
Nu folosi?i vase ce au margini de metal.
Nu folosi?i pungi de plastic legate cu sвrm?.
Nu folosi?i vase din melamin?, deoarece con?in un material care absoarbe energia
microundelor. Vasele pot cr?pa, iar procesul de preparare va fi оncetinit.
Nu folosi?i pentru g?tit sticle cu gвt оngust, deoarece pot exploda.
Nu folosi?i termometre obi?nuite pentru carne sau pr?jituri. Pe pia?? exist? termometre speciale
pentru cuptoarele cu microunde.
11. Instrumentele pentru microunde trebuie folosite оn concordan?? cu instruc?iunile produc?torului.
12. Cuptorul nu trebuie folosit pentru pr?jirea alimentelor.
13. Nu uita?i c? cuptorul cu microunde оnc?lze?te numai lichidul dintr-un recipient. De aceea nu uita?i
c? atunci cвnd scoate?i vasele din cuptor, chiar dac? nu sunt calde, mвncarea sau lichidele din
interior sunt fierbin?i ?i vor emite aburi atunci cвnd lua?i capacul de pe vas.
14. Testa?i dvs. temperatura alimentelor ?i a lichidelor, mai ales dac? g?ti?i pentru bebelu?i. Este
recomandabil s? nu consuma?i alimentele imediat ce le-a?i scos din cuptor, ci s? le l?sa?i cвteva
minute ?i s? le amesteca?i pentru a distribui оn mod egal temperatura.
15. Mвncarea care con?ine un amestec de ap? cu gr?sime trebuie s? stea cam 30-60 de secunde оn
cuptor dup? ce acesta s-a oprit. Astfel, amestecul nu va bolborosi dac? pune?i o lingur? оn el.
16. Nu trebuie s? uita?i c? anumite alimente cum ar fi budincile, gemul, carnea tocat? etc., se
оnc?lzesc foarte repede. Dac? prepara?i mвnc?ruri cu con?inut mare de gr?sime sau zah?r nu
folosi?i recipiente din plastic.
17. Vasele se pot оncinge, mai ales dac? au fost acoperite cu o folie din plastic. Nu uita?i s? folosi?i
m?nu?ile pentru protec?ie.
INSTRUC?IUNI IMPORTANTE DE SIGURAN??
Pe durata g?titului, urm?ri?i alimentele din interiorul cuptorului, mai ales dac? se afl? оn recipiente din
plastic sau din alte materiale inflamabile.
IMPORTANT
Copiii mici NU trebuie l?sa?i s? foloseasc? sau s? se joace cu cuptorul. Atunci cвnd оl folosesc, nu оi
l?sa?i nesupraveghea?i. Obiecte care prezint? interes pentru copii nu trebuie s? stea оn apropierea
cuptorului.
60
PANOU DE COMENZI
1 - Sistem de оnchidere a u?ii
2 - Geam cuptor
3 - Inel rotativ
4 - Tav? de sticl?
5 - Panou de comenzi
6 - Grill
P?YTA KONTROLNA
Na p?yt? kontroln? sk?adaj? si? trzy pokr?t?a/ przyciski. Za
pomoc? jednego mo?na nastawiљ czas gotowania, za
pomoc? drugiego moc lub kombinacj? gotowania, a za
pomoc? trzeciego mo?na otworzyљ drzwi kuchenki
mikrofalowej.
POWER/ LEVEL (ustawienie mocy)
Za pomoc? tego pokr?t?a mo?na ustawiљ moc lub
gotowanie kombinowane, rozmra?anie b?d? gotowanie w
po??czeniu z grillowaniem.
TIMER KNOB (wybуr czasu)
Za pomoc? tego pokr?t?a mo?na ustawiљ ??dany czas
gotowania do 30 minut. Aby przerwaљ gotowanie nale?y
pokr?t?o ustawienia czasu przesun?љ w lew? stron? lub
przycisn?љ przycisk otwierania drzwi. Proces gotowania,
przerwany przez otwarcie drzwi, mo?na kontynuowaљ,
ponownie zamykaj?c drzwi.
61
GOTOWANIE ZA POMOC? MIKROFAL
Gotowanie za pomoc? mikrofal jest podzielone na pi?љ poziomуw mocy. Poziom mocy mo?na
podwy?szyљ, obracaj?c pokr?t?o w kierunku zgodnym z ruchem wskazуwek zegara. Poziomy mocy s?
przedstawione w tabeli poni?ej:
Moc wyj?ciowa
Description
1
18 %
Low
2
36 %
Defrost
3
58 %
Med
4
81 %
M. High
5
100 %
High
GRILL
Pokr?t?o POWER LEVEL nale?y obrуciљ w praw? stron? i wska?nik pokr?t?a ustawiљ na GRILL.
Gotowanie z grillowaniem szczegуlnie zalecane jest w przypadku cienkich kawa?kуw mi?sa, kotletуw,
kebabуw, kie?basek lub porcji kurczaka. Nadaje si? rуwnie? do zapiekanych kanapek i rу?nego typu
zapiekanek. Najd?u?szy czas gotowania wynosi 30 minut.
GOTOWANIE KOMBINOWANE
Gotowanie kombinowane umo?liwia gotowanie za pomoc? mikrofal oraz grilla rуwnocze?nie.
Kuchenka mikrofalowa posiada ju? trzy fabrycznie ustawione kombinacje gotowania z rу?nym
rozdzieleniem mocy pomi?dzy grill oraz promienie mikrofalowe, jak ukazuje to poni?sza tabela.
Kombinacje s? szczegуlnie zalecane dla niektуrych rodzajуw ?ywno?ci i potraw. Poni?sza tabela
ukazuje 3 rу?ne ustawienia mocy dla danej kombinacji.
Program
Promienie
mikrofalowe (%)
Grill (%)
Combi. 1
30 %
70 %
Combi. 2
49 %
51 %
Combi. 3
67 %
33 %
Odpowiednie do
przygotowania
ryby, ziemniaki,
zapiekanki
puding, omlet,
pieczone ziemniaki
drуb
DZIA?ANIE
Chc?c ustawi? program gotowania nale?y:
1. wstawiљ jedzenie do kuchenki oraz zamkn?љ drzwi;
2. przekr?ciљ pokr?t?o POWER/ LEVEL wyboru mocy b?d? kombinacji gotowania;
3. przekr?ciљ pokr?t?o TIME ustawienia czasu gotowania.
UWAGA: bezpo?rednio po przekr?ceniu pokr?t?a ustawienia czasu rozpocznie si? proces gotowania.
Wybieraj?c czas, krуtszy od 2 minut, nale?y najpierw przekr?ciљ pokr?t?o w praw? stron?, a nast?pnie
przekr?caj?c w lewo, ustawiљ timer na 2 minuty b?d? na ??dany czas gotowania.
OSTRZE?ENIE: POKR?T?O TIMERA NALE?Y ZAWSZE PRZEKR?CIЉ DO POZYCJI
WYJ?CIOWEJ, je?eli jedzenie zosta?o wyj?te z kuchenki przed up?ywem nastawionego czasu lub gdy
kuchenka nie jest u?ytkowana. Chc?c zatrzymaљ kuchenk? w czasie gotowania, nale?y przycisn?љ
przycisk otwierania drzwi.
62
GHID RAPID
1.
2.
Pune?i mвncarea оn cuptor. Selecta?i nivelul de putere, rotind butonul aferent
Selecta?i durata rotind de Timer.
Dac? dori?i s? decongela?i
1.
2.
Roti?i selectorul de putere la" ".
Roti?i butonul timer pentru a selecta timpul dorit.
CUM FUNC?IONEAZ? CUPTORUL CU MICROUNDE
Microundele sunt unde electromagnetice de frecven?? оnalt?; energia eliberat? prepar? mвncarea sau
o оnc?lze?te, f?r? a-i schimba forma sau culoarea.
Pute?i folosi cuptorul cu microunde pentru:
Decongelare
Оnc?lzire
G?tire
Principiu de g?tire
Microundele generate de magnetron sunt distribuite uniform pe m?sur? ce mвncarea este
оnvвrtit? pe tav?. Оn acest fel mвncarea este g?tit? uniform.
2. Microundele sunt absorbite de mвncare pвn? la o adвncime de 2.5 cm. G?tirea se continu? cu
r?spвndirea c?ldurii оn mвncare.
3. Timpul de g?tit variaz? оn func?ie de tipul de receptor folosit ?i de propriet??ile alimentelor.
- Cantitate ?i densitate
- Con?inut de ap?
- Temperatura ini?ial? (refrigerat? sau nu)
Dup? ce centrul mвnc?rii este preparat prin disiparea de c?ldur?, g?titul continu? chiar ?i atunci cвnd
ve?i scoate mвncarea din cuptor. Durata specificat? оn re?ete ?i оn acest manual trebuie respectat?
pentru a asigura:
o g?tire uniform? a alimentelor
aceea?i temperatur?
1.
CUM VERIFICA?I DAC? CUPTORUL DVS. CU MICROUNDE FUNC?IONEAZ?
CORECT
1.
2.
3.
Pune?i un vas de ap? pe tav?.
Seta?i nivelul de putere la nivelul maxim rotind de butonul selector.
Seta?i timpul la 4-5 minute rotind butonul Timer. Cuptorul trebuie conectat la o priz? apropiat?.
Tava trebuie s? stea pe pozi?ie оn cuptor. Dac? folosi?i alt nivel de putere decвt cel maxim, atunci
va dura mai mult pвn? cвnd va fierbe apa.
CE TREBUIE S? FACE?I ATUNCI CВND AVE?I O PROBLEM?
Dac? v? confrunta?i cu una din problemele de mai jos, pute?i aplica solu?iile oferite.
Este normal:
Condens оn cuptor; Curent de aer оn jurul u?ii ?i a dulapului exterior; Lumina reflectat? оn jurul u?ii
?i a dulapului exterior; Abur care iese din jurul u?ii sau prin fantele de ventilare.
Cuptorul nu porne?te atunci cвnd roti?i timerul.
U?a este bine оnchis??
Mвncarea nu este deloc g?tit?.
A?i potrivit bine timerul?
U?a este оnchis??
A?i produs o supraоnc?rcare a circuitului electric, a s?rit o siguran???
63
-
-
-
Mвncarea nu este bine preparat?, sau este ars?.
A?i ales durata potrivit??
A?i ales nivelul de putere potrivit?
Se aud clinchete ?i se v?d scвntei оn cuptor.
A?i pus un vas cu margine de metal?
A?i uitat o furculi?? sau alt instrument metalic оn interior?
Folia de aluminiu e prea aproape de pere?ii interiori?
Aparatele de radio sau TV pot cauza interferen?e cu cuptoarele cu microunde. Se pot observa
interferen?e u?oare atunci cвnd cuptorul func?ioneaz?. Acest lucru este normal, iar pentru a
rezolva problema, instala?i cuptorul departe de televizoare, aparate radio sau antene.
G?TIRE/REОNC?LZIRE
Procedura de mai jos v? explic? cum s? g?ti?i sau s? reоnc?lzi?i mвncarea. Verifica?i MEREU set?rile
f?cute, оnainte de a l?sa cuptorul s? func?ioneze.
Pune?i mвncarea оn centrul t?vii. Оnchide?i u?a.
1. Seta?i nivelul de putere la “mare”, rotind selectorul de putere. (Putere maxim?: 700 Watt)
2. Seta?i timpul rotind butonul Timer. Rezultat: Lumina cuptorului se aprinde, iar tava оncepe s? se
оnvвrteasc?.
NU PORNI?I CUPTORUL CU MICROUNDE DAC? ACESTA ESTE GOL.
Pute?i seta nivelul de putere pe toat? durata g?titului, rotind selectorul de putere.
OPRIREA G?TIRII
1.
2.
Pentru a opri temporar: deschide?i u?a. Rezultat: g?titul se opre?te. Pentru a relua, оnchide?i u?a.
Pentru a opri de tot: roti?i butonul Timer la "0".
REGLAREA TIMPULUI DE G?TIT
1.
Regla?i timpul r?mas pentru g?tit rotind butonul Timer.
DECONGELAREA MANUAL? A ALIMENTELOR
Func?ia de decongelare v? permite s? dezghe?a?i carnea, puii, pe?tele etc. Pune?i alimentele congelate
pe centrul t?vii ?i оnchide?i u?a.
1. Roti?i selectorul de putere la nivelul decongelare.
2. Roti?i butonul Timer pentru a alege timpul potrivit. Rezultat: оncepe decongelarea.
64
GHID PENTRU UTILIZAREA VESELEI
VESEL?
Folie de aluminiu
Tav? de coacere
Por?elan ?i lut
Poliester ?i carton de unic?
folosin??
Pachete pentru Fast Food C?ni
de polistiren
Pungi de hвrtie/Ziare
Hвrtie reciclat? sau vase cu
margine metalic?
Vase din sticla termorezistent?
Vesel? din sticl? fin?
Se poate folosi la
COMENTARII
microunde
Se foloseste cu atentie, Poate fi folosit? оn cantit??i mici pentru a
vezi comentariile
proteja anumite zone ale alimentelor ce
urmeaz? a fi g?tite. Pot ap?rea scвntei
dac? se folose?te prea mult? folie, sau
dac? este prea aproape de pere?ii
cuptorului.
Da
Nu trebuie оnc?lzit? mai mult de 8 minute
Da
Nu se folose?te dac? are margine metalic?
Da
Unele alimente congelate sunt ambalate оn
astfel de materiale
Da
Pot fi folosite pentru a оnc?lzi, dar
supraоnc?lzirea are ca rezultat topirea
NU
poliesterului
NU
Poate lua foc, poate provoca scвntei
Se pot folosi dac? nu au margine metalic?
Sticla delicat? poate cr?pa, dac? este
оnc?lzit? brusc
Trebuie scos capacul, doar la оnc?lzire
Da
Da
Borcane de sticl?
Vase metalice, pungi de
congelare cu sвrm?
Farfurii de hвrtie, c?ni,
?erve?ele, hвrtie de buc?t?rie,
Hвrtie reciclat?
Recipiente de plastic
Folie
Pungi de congelare
Hвrtie оmpotriva gr?similor
Da
NU
Poate cauza scвntei sau incendiu
NU
Cu grij?, vezi comentarii Doar atunci cвnd se оnc?lze?te ceva pentru
scurt timp. Se pot folosi pentru a absorbi
NU
umiditatea оn exces
Poate cauza scвntei
Da
Plasticul rezistent la c?ldur? este cel mai
potrivit. Alte tipuri se pot decolora sau
deforma. NU FOLOSI?I MELAMIN?.
Se poate folosi pentru a re?ine umiditatea
Da
оn exces, dar nu trebuie s? ating?
mвncarea ?i trebuie manevrat cu grij?.
Numai dac? se pot folosi la fierbere, sau оn
cuptor. Nu trebuie s? fie etan?e, оn?epa?i-le
Cu grij?, vezi comentarii cu o furculi??.
Da
Pentru a оmpiedica оmpro?carea ?i pentru a
re?ine umiditatea.
65
CUR??AREA CUPTORULUI CU MICROUNDE
Urm?toarele componente ale cuptorului trebuie cur??ate regulat pentru a оmpiedica formarea
gr?similor ?i acumularea resturilor de mвncare:
Suprafa?a interioar? ?i exterioar?
U?a ?i garnitura de la u??
Tava ?i inelul rotativ
Asigura?i-v? c? garnitura u?ii este curat? ?i c? u?a se оnchide.
1. Cur??a?i suprafa?a exterioar? cu o cвrp? moale ?i cu ap? cald? cu pu?in s?pun/detergent.
2. Scoate?i petele ?i urmele de mвncare din interior ?i de pe inele cu o cвrp? оnmuiat? оn detergent,
cl?ti?i ?i usca?i.
3. Pentru a оnmuia petele dificile ?i pentru a оndep?rta mirosurile, pune?i o can? cu suc de l?mвie pe
platoul rotativ ?i оnc?lzi?i timp de zece minute la putere maxim?.
4. Sp?la?i tava (se poate ?i оn ma?ina de sp?lat vasele) ori de cвte ori este necesar.
NU PUNE?I AP? ОN FANTELE DE AERISIRE. NU FOLOSI?I PRODUSE ABRAZIVE SAU SOLVEN?I
CHIMICI. AVE?I GRIJ? ATUNCI CВND CUR??A?I GARNITURA DE LA U??, S? NU R?MВN?
RESTURI DE MВNCARE CARE AR PUTEA BLOCA U?A.
Mediul оnconjur?tor
Nu arunca?i aparatul оmpreun? cu de?eurile casnice atunci cвnd nu mai este utilizabil, ci оnmвna?i-l la
un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajuta?i la conservarea mediului.
Garan?ie & service
Dac? ave?i nevoie de informa?ii sau ave?i o problem?, contacta?i Centrul Rela?ii Clien?i Gorenje din ?ara
dumneavoastr? (ve?i g?si num?rul de telefon оn bro?ura de garan?ie tradus? оn mai multe limbi). Dac?
nu exist? niciun Centru de Rela?ii Clien?i оn ?ara dumneavoastr?, merge?i la dealer-ul local Gorenje sau
contacta?i Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje
NUMAI PENTRU UZ PERSONAL!
Mai multe informatii privind gatitul la microunde si sfaturi utile puteti gasi pe::
http://microwave.gorenje.com
VA DORESTE SA FOLOSITI CU PLACERE ACEST APARAT
66
????????????? ???
UA
????? ????????????? ??????? ?????? ?????????? ??????????.
????????????
???????? ??????????: ..................................................................................... 230 ? ~ 50? ?, 1200 ??
??????? ??????????: ................................................................................................................... 700 ??
????? ........................................................................................................................................ 900 ??
???????: ................................................................................................................................. 2450 ???
??????? ??????? ?????: ............................................................... 452 ??(?) X 262 ??(?) X 335 ??(?)
??????? ???????????? ???????? ???????: .................................. 315 ??(?) X 198 ??(?) X 297 ??(?)
??'??:............................................................................................................................................. 20 ?
????:......................................................................................................................... ????????? 12,5 ??
?????? ????: ...................................................................................................................Lc < 58 ?? (A)
????? ???????? ?? ?????????? ??????
1.
2.
???? ??? ?? ?????????? ???????, ??????? ?? ???????????? ??? ? ??????:
a) ?????????, ?? ??? ?????????? ?? ????????????? ???????? ?????.
???? ?? – ????????? ????? ? ???????, ????????? 10 ?????? ? ?????? ??????? ????? ?????.
?) ?????????, ?? ????? ????????? ? ?????????????. ???? ??? ? ?????, ??????????? ???????
?? ????????? ?????? ???????.
???? ?? ?????????? ?????????????? ?????:
a) ?????????, ?? ??????????? ??????.
?) ??????????, ?? ???????? ??????? ???????? ?????. ?????? ????????????? ??????? ??
??????????? ?? ????.
???? ?? ?? ?????? ??????? ????????????? ??????????? ??????????,
??'??????? ? ?????????? ????????????? ????????? ???????.
????? ?????????
????????????? ??? ???? ?????????? ????????? ?????? ?????, ?????????? ?? ????????
????????. ?? ????????? ????? ?????????? ??? ???????? ????? ?????:
a)
?)
?)
????????? ???????? ?? ?????????? ????.
????????? ?????, ?????????, ???? ????????? ??? ?????????????? ????.
????????? ???????????? ??????? ??? ?????, ???????????, ????, ??? ???????? ???????
??????.
?????????
1. ??????????, ?? ???? ??????????? ???????? ????? ?? ????????? ? ???????.
2. ???????? ?????? ?? ????????? ??????? ??????????, ????? ??:
???????????????? ????????
?????????? ????????
??'????? ?? ?????? ?? ??????? ???????? ???????
??'????? ? ????????? ????
???? ??? ???? ? ?????????????? ????????? ??????, - ?? ???????????? ?????.
3. ???? ???? ?????????????? ???? ????????? 12,5 ??, ???? ?? ???? ?????????? ?? ????????, ??
?????? ????????? ?? ????.
4. ?????????? ??? ?????? ??? ??????? ??????????? ? ????.
67
5.
6.
7.
8.
?? ??????? ?????? ????? ?? ???????? ????.
???????? ??? ????? ? ???????? ??????? ??? ????????? 8 ??, ? 10 c? – ??? ??????? ??????, ???
??????????? ??????? ??????????.
?? ????????? ????? ??????? ???????, ?? ???????????.
?????? ????????????? ?? ??????, ???? ???? ???????????? ????????.
???????????? – ?????? ???? ?????????.
?? ??????? ??? ???? ??????????? ??????? ??????
????? ?????? ???????? 1.2 ???.
???????????? ?????????????????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ???? ?????????
???????.
????????????: ?????? ????????? ?????????? ???????? ???????????? ?? 250 ?, 10 ?.
???????
??????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ????????? ???????:
?????-???????
??????????
?????
???????????
??????????
??? ????????
???????? ??????? ???????? ?????? ?? ??????????? ?????????? ????????? ?? ?????? ?????
??????????? ?????, ????????? ??????? ????????:
-?????-??????? ?????? ????????? ???’?????? ?? ?????, ??? ????????? ?????? E ???
???????? ??????????, ?? ??????????? ? ??????? ????? ?????-???????? ???????.
-????? ?????? ???? ???’?????? ?? ?????, ?????????? ?????? N ??? ? ???????????? ? ??????.
-?????????? ?????? ???? ???'?????? ?? ?????, ??? ????????? ?????? L ??? ??????????? ?
???????? ?????.
??????? ????????????
?????! ??? ??????? ????? ?????????? ??????, ???????????? ????, ????????? ????? ??
????????? ?????????????? ??????????, ?????????:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
?????? ????????? ?????????? ????? ????????????? ???????;
?? ??????????? ? ?????????????? ???? ???? ????????, ?? ???? ?? ?????? ???????? ????? (????.,
??????? ?????? ????? ??? ?????? ????????), ???? ?? ???? ?????? ?????????, ??
???????????? ?????????? ?? ????? ?? ???????????.
?????????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ? ????????????.
??? ???????? ?? ?????????? ??? ???????????? ??????? (????????? ?????) ? ????????????
????????? ?????????? ?? ?????????? ???????????, ??? ??? ????????? ??????? ?? ?????,
???? ???????? ???????????? ??? ???????? ?? ?? ?????????? ?????, ??? ?????????? ?? ???????
?? ?????. ??????? ??????? ???????, ??? ???? ?? ???????? ?????????.
?????? ?? ????????? ?????????? ???????? ??? ???????.
?? ???????????? ?????, ???? ???? ?????????? ??????????, ???? ???? ??? ??????????.
??? ???????? ????? ?????????? ?????? ? ?????????:
a) ?? ??????? ????? ??????????? ????. ?????? ?????? ??? ???????????? ??????, ?????????
?? ????? ??????? ?????????? ??? ???????????? ????? ? ?????????????? ????.
b) ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ????? ???, ?? ???????? ?? ? ???.
c) ???? ? ????????? ????????? ???? ??????????, ?? ??????????? ????????, ???????? ?????? ?
????????????? ??? ????????? ??????????..
???????? ?? ??????? ???????
??? ?????? ?????????? ?????????? ?? ???????? ????????? ?????? ?? ????? ?? ??????? ???????
??? ???????????? ??????????? ????????.
1.
????? ????????????? ??????? ????????? ?????????? ??? ???????? (????? ?? ???????,
???????, ?? ??????????? ?? ??.).
68
?????????????? ??? ?????? ??? ???????????? ???. ? ??????? ???? ?? ?????? ????, ????? ?? ????
????????? ???????? ? ????. ?? ?????????????? ??? ??? ????????????.
3. ?? ????????? ??? ?????????. ?? ???? ?? ?????????.
4. ?? ?????????????? ??? ??? ?????????? ????, ?????? ?? ??.
5. ?? ?????????????? ??? ??? ????????????? ?????????, ???????? ???? ??? ????? ??
??????????. ?????????????? ?????????? ????? ???????? ?????? ??????????? ? ?????????
??????? ??? ??????’? ??????.
6. ?? ??????? ???? ? ?????????: ???? ?????? ?????????. ???? ?? ??????? ????, ???????? ??
??????? ? ????? ???????? ???????? ??????? ????? ????????????.
7. ????? ???, ?? ???????? ???? ????????, ?? ???????, ????? ??????, ????????, ?????? ??????? ??
??. (????? ??, ??? ?????? ?????????), ????????? ?? ?????? ????? ????????.
8. ?? ?????????? ????-??? ???????? ? ?????? ??? ?????????? ?? ???????? ????.
9. ?????? ?? ???????? ?????? ???? (?????, ?????????, ??????, ????).
10. ?? ??????? ??? ????????????? ?? ???????, ?? ???????????. ????? ?????????? ?????????
???????? ?? ??????????? ?????.
2.
??????? – ?????, ??????????? ??? ???????????? ? ?????????????? ????
- ???????? ????????? ?? ???????? ??? ????? ? ?????????? ???????.
- ????? ? ????????? ???????????.
- ????????? ????? ? ????????? ????????? ??? ? ?????????? ???????.
- ??????????? ?????, ???????? ????????, ?? ??????? ?? ???? ??????, ???????? ?????????????
???????. ?? ???? ????????? ?? ???????? ?????? ? ????????? ????????? ?????????.
- ????????? ?????.
- ????? ? ??????? ?????????.
- ???????? ?????????? ??? ?’??? ?? ?????????. ??? ?????????????? ???? ????? ??????????
??????????? ?????????, ???? ????? ????????????? ?? ????????????.
11. ????? ??? ?????????????? ???? ?????????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????.
12. ?? ??????????? ??????? ???????? ? ?????????????? ????.
13. ? ?????????????? ???? ???????? ???????????? ?????? ?? ?????????. ???’??????: ??????
???? ?????? ?? ?????? ?? ?????, ?? ???????? ??? ??? ????? ?????? ??????????? ?
?????????????? ??????? ? ????, ??????? ? ??? ????????? ?? ????????? ?????.
14.?????? ??????????? ??????????? ???????????? ??????, ????????, ???? ?? ??????? ???
????????. ?????? ?? ????????? ?????? ????????????? ??????? ????? ????????????. ?????
?? ???????? ???????? ??????? ?????? ? ??????????? ??? ???????????? ????????????
???????????.
15. ???????? ? ??????? ???? ?? ???? ????????? ???????? ? ???? ?? 30-60 ?????? ?????
????????????. ?? ??? ????? ?????? ?????????? ? ????????? ????????? ?????????.
16. ????? ???????? (????., ????????? ??????, ????, ????) ???? ?????? ????????????. ???
????????? ?????, ?? ??????? ?????? ???? ??? ?????, ?? ????? ??????????????? ???????????
?????.
17. ???????, ?? ? ??? ??????????? ??????, ??? ???? ??????????? ??? ??????. ?? ????????
???????, ???? ? ?????? ???????? ???????? ????????. ??? ???? ??????????? ?????????, ???
??????? ????? ? ????.
69
???? ???????
1 - ?????? ?????
2 - ???????? ?????
3 - ????? ?? ???????
4 - ?????? ???????
5 - ?????? ??????????
6 - ??????? ?????
?????? ??????????
?????? ??????????
?????? ?????????? ??????????? ? ???? ??????????????
??????. ???? – ????? ???????, ? ???? – ????? ??????????.
????? ?????? ??????????
?? ???????????? ???? ?????? ??? ?????? ????? ??????????
??????? ?????????. ?? ?????? ???? ??????? ???????
?????????.
????? ???????
????? ?????????? ?????, ?? ?????? ??????????
?????????? ?????????? ?????????, ???????? ????-???? ???
?????????? ?? ???????? ??????? ????? ??? 1 ?? 30 ??????.
70
????????? ?? ????????? ??????????
??? ??????????? ????????? ?? ????????? ?????????? ??????? ???? ? ?’??? ?????? ??????????,
???????? ???????? ??? ???????????? ????? ??????.
?????? ?????????? ???????, ???? ??????? ????? ?? ????????? ???? ??????? ?????????. ?????
?????????? ????? ????????????? ????????? ?????:
?????? ??????????
??????????????
1
18% ??? ??????????
???????
2
36
??????????????
3
58
????????
4
81
???? ??????????
5
100
???????
?????
???? ????????? ????? ?? ????????? ???? ??????? ????????? ?? ???????? ????????? ?????
?????????? ??????????, ??? ??????????? ? ?????? ????????? ?? ????????? ?????, ???? ????????
???????? ??? ????????? ?????? ????????? ?’???, ???????, ??????, ??????, ??????? ??? ?????????
???????. ?? ????????? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ?? ?????? au grain.
??????????? ?????????
?????????? ?? ????? ????? ??? ????? ??????? ????????? ?? ????????? ?????????? ?? ?????. ???
????? ??? ??? ?????????, ??? ????????????? ?????? ??????????????? ?????? ??????????, ?? ??
?????? ???????? ? ????????? ???????. ???? ???????? ??????? ??? ???????????? ??????
????????? ? ????????? ?????? ?????????? ????????. ? ????? ??? ??????? ???????? ????????
?????? ???????.
???????? ??????? ?????????? 3 ?????? ????? ?????????? ??? ???????????? ???????.
????????
??? ????????? ??
?????????
??????????
??? ????????? ??
????????? ?????
????????? ???
????.1
30%
70%
????, ????????, au grain
????.2
49%
51%
??????, ?????, ??????
????????
????.3
67%
33%
?????
??????????
??? ?????????? ???????? ?????????
1. ????????? ??????? ? ??? ? ???????? ?????.
2. ????????? ????? ?????? ??????????, ??? ?????? ?????? ?????????? ??? ????? ?????????.
3. ?? ????????? ????? ??????? ?????????? ??? ?????????.
??????????: ????? ?????? ?????????, ??? ??????? ?????? ?????????.
???? ?????????? ??? ??? ????????? ??????? ?????, ??? 2 ???????, ????????? ????? ??????? ??
???????? 2 ??????, ? ????? ????????? ?? ?????, ??????????? ?????????? ???.
71
????????????: ?????? ???????????? ????? ??????? ? ????????? ????, ????
???????? ???????? ? ???? ?? ????, ?? ???????????? ??? ????????? ??????????, ??? ???? ?? ??
???????????? ?????. ??? ???????? ?????? ?????????, ????????? ?????? ??????????? ??????, ???
????????? ????? ?? ????????? ?????.
???????? ? ????????????
1.
2.
????????? ??? ? ???. ??????? ?????? ??????????, ?????????? ????? Cooking Power Control.
?????????? ??? ?????????, ?????????? ????? Timer.
???? ??? ???????? ??????????? ????????
1.
2.
?????????? ????? cooking power control ? ?????????"
?????????? ????? timer ?? ?????????? ??? ????? ???.
".
?? ?????? ????????????? ???
?????????? – ?? ??????????????? ????? ??????? ???????, ?? ????????? ??????? ???? ??? ?????????
??? ????????????, ?? ???????? ????? ??? ?????.
?? ?????? ????????????? ?????????????? ????? ???:
??????????????
???????????? ??????????
?????????
??????? ???????? ??????????
? ?????????????? ???? ???????????? ???????? ????????? ???????????????? ????? –
?????????. ?? ??????????????? ????? ????????????? ? ?????? ????, ?? ??? ??????????? ??
???????, ???????????? ?? ?????????? ?????????.
2. ?????????? ???????????? ???? ????????? ????????? ?? 1 ???? (2.5 ??). ????? ???????
????????? ????????????? ????? ??????????? ????? ????????? ???.
3. ??? ????????? ???? ??????????? ??????? ??? ????????? ?? ?????? ???
- ??’?? ?? ?????????
- ????? ????
- ????????? ??????????? (?????????? ?? ??)
???????? ????????? ??? ?????? ????????? ???????????? ????? ??????????? ?????, ???
????????????? ?????? ????, ???? ?? ??????? ??? ? ????. ????? ?????, ???, ?? ???? ???
??????????? ? ???? ????? ?????????? ??????? ?????????, ?????????? ? ??????? ? ? ?????
???????, ????????:
???????? ?????????? ????????? ???
???????? ?????????? ?????????? ???
1.
?????????????, ?? ???? ????????????? ??? ??????
???????? ?????
1.
2.
3.
?????????? ?? ???????, ?? ???????????, ????? ? ?????.
?????????? ???????? ?????? ??????????, ?????????? ????? Cooking Power Control.
?????????? ????? Timer, ?????????? ??? ?? 4-5 ??????. ????????????? ??? ??? ????
????????? ? ??????? ??????????? ???????. ???????, ?? ???????????, ??? ???? ?????????
??????????? ? ????. ???? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????, ???? ????
???????? ?????? ?????.
72
?? ??????, ???? ? ??? ??????? ??????? ????
???????? ?????? ???? ??? ????? ????????
???? ?? ?????????? ? ?????? ? ????????? ???????, ????-?????, ??? ?? ????????? ?????????????
?????? ????????.
?? ?????? ?????????:
? ???? ??????????? ?????????. ??????? ??????? ?? ?????????? ??????? ??????? ????????????
????? ???????. ??????? ??????? ?? ?????????? ??????? ??????? ???????????? ??????. ???????
??????? ?? ? ????????????? ??????? ???????? ????.
??????? ?? ??????? ????????? ????? ?????????? ????? ???????
?????????, ?? ?????? ??????? ????????? ??? ??????? ?? ?????????. ?? ????????? ??
?????????? ???????
?? ??????? ?????????
?? ?? ????????????? ?? ?????????????, ????? ?? ????????? ??????????, ??? ?????????
?????????.
??? ??? ?????????? ??? ??????????. ?? ?????? ???????? ??? ??? ?? ?????????? ?? ??????
?????????? ?????? ???????????
????????? ??????? ????????? ????? ? ????? ????? (?????, ??? ??? ????? «?????????? ????»).
?? ?? ???????????? ?? ??????? ? ????????? ???????????? ?? ?? ?????? ?? ?????????
??????? ??? ????? ????????? ???????? ?? ?? ?????????? ?????????? ?????? ??????????
?????? ?????
????????????? ??? ???? ?????????? ????????? ? ?????? ?????????????? ??? ???????????.
???????? ????????? ? ?????? ?????????? ??? ????????????? ?????? ???????? ??? ??? ??????
????. ?? ?????? ?????????, ? ??? ????????? ???? ????????, ????? ?????????? ?????????????
??? ?????? ??? ??????????, ????????????? ??? ?????.
?????????/??????????
???????? ????????? ???????, ?? ??????????? ??? ??????? ???. ?????? ??????????? ?????????
??? ?????????, ????? ??? ???????? ??? ??? ???????.
???????? ???????? ????? ?? ???? ? ?????? ???????, ?? ???????????. ???????? ????????.
1. ?????????? ?????? ??????????, ?????????? ????? Cooking Power Control. (???????????
??????????: 700 ????)
2. ?????????? ??? ?????????, ?????????? ????? Timer. ?????????: ? ???? ??????????? ?????? ?
??????? ????? ??????????.
?????? ?? ???????? ????????????? ???, ???? ???? ???????.
????? ??????? ?????? ?????????? ? ??? ??? ?????????, ???? ????????? ????? ?ooking ?ower
?ontrol.
????????? ??????? ?????????
1.
2.
??? ???????? ?????????: ????????? ????????. ?????????:?????? ????????? ???????????.
??? ???????? ?????????, ???????? ????????.
??? ???????? ????????: ????????? ????? ??????? ? ????????? "0".
??????????? ???? ?????????
1.
??? ????????????? ??? ?????????, ?? ?????????, ????????? ????? ???????.
?????????????? ?????????
????????? ????????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ?'???, ????? ?? ????. ?????????
??????????? ??????? ? ????? ???????, ?? ??????????? ? ???????? ????????.
1. ?????????? ????? Cooking Power Control ?? ????? ??????????????.
73
2.
? ????????? ????? Timer ??????? ?????????? ???. ?????????: ?????? ??????????????
??????????.
?? ????????? ?????? ?????
?????
?????????? ??????
????????
????????????? ?
?????????????? ????
????????, ????
????????????? ????????.
???????? ?????????
??????? ?????
???????? ?? ????????
?????
????? ? ??????? ??
??????????
???????? ????-????
?????????? ? ???????????
?????? ? ??????/?????? ?
????????? ?????????
???????? ??? ????????
??????????
??????? ?????
???
???
????????? ??????? ?????
???
?????? ???????
???
???
???
??
????? ????????????? ??? ???????
?????? ??????, ????????, ??????? ?????,
??? ?????????. ???? ???????????????
???? ?????? ??????, ??? ????
????????????? ?????? ????, ?? ????
????????? ????? ?????.
?? ????????? ?????, ??? 8 ??????
???????? ????? ?????????????, ????
???? ?????????? ??????????
????? ?????????? ???????? ????????? ? ??
??????????
????? ??????????????? ??? ??????????
?????????, ??? ??? ???????? ??????????
?????????? ???? ?????????
?????? ?????????? ???????? ??? ??????
??
???
????????? ?????, ??????
??
??? ?????????????
????????
??
???????? ???????, ?????,
????????, ????
????????, ????????
????????????? ????????.
???????, ????? ? ?????????
???????? ????????? ??
????????
?????????? ??????????
???
?????? ??? ??????????
?????????
?????????
???
????????, ????
????????????? ????????.
?????? ??? ?????????????
???????? ?????????
?????????? ?????
???
74
????? ?????????????, ???? ?????
?????????? ??????????
????? ???? ??? ???????? ??????????
???? ????????
????? ??????? ??????, ???????????????
?????? ??? ??????????
?????? ?????????? ???????? ??? ??????
??? ??????????? ????????? ??
??????????. ????? ????? ?????????????
??? ????????????, ???? ??????????
????????
???????, ??????? ?? ??????? ??????????,
???????? ??????????. ???? ??????????
????????? ?????? ????????????? ?
???????? ?????. ?? ????????????
??????????? ???????.
????? ??????????????? ??? ??????????
??????, ?? ??????? ????????? ?????????,
??? ??? ???????? ????? ???? ????
??????????.
?????? ????, ?? ????? ???’????? ???
?????? ?? ?????? ??????? ??????????.
??????? ?????????? ???????,
???????????? ????????.
????? ?????????????, ??? ????????
?????????????? ?? ???????? ??????.
??????? ????? ?????????????? ????
????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????? ?????????????? ????, ??? ???????? ??? ??? ???
?? ???????? ?? ?? ????????:
????????? ?? ???????? ????????
???????? ?? ??????????? ???????
???????, ?? ??????????? ? ?????? ? ??????????
?????? ???????????, ?? ????? ???????????? ???????? ? ?? ????? ??????????? ???????
1. ???????? ???????? ????? ??????? ?’???? ????????? ? ?????? ??????? ?????.
2. ????? ??? ??????? ??? ?? ?????????? ????????? ? ?? ?????? ? ?????????? ????? ????????
?????????, ???????? ??????? ????????, ? ????? ??????? ????? ? ????????.
3. ??? ????????? ?????? ?????????? ? ??????????? ??????, ???????? ????? ?? ???????????
???????? ????? ?? ??????? ? ?????????? ???????? 10 ?????? ?? ????????????? ?????
??????????.
4. ???? ?? ?????????, ??????? ??????? ? ???????????? ??????.
??????, ??? ? ???????????? ?????? ?? ????????? ????. ?????? ??
???????????? ??????????? ???????? ??? ??????? ??? ?????????
????????????. ??? ??? ??????? ?????? ???????? ???????? ??
????????????? ???????, ??? ???? ??????????, ?? ???? ????????? ????? ?
?? ????????????? ????????? ?????? ???????????.
?????????? ??????????
?? ????????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????? ?????????, ? ???????? ???? ?
????????? ????? ??????? ??? ????????? ?????????. ????? ????? ?? ???????????
????????? ????????
???????? ?? ??????????????
???? ??? ????????? ?????????? ??? ? ??? ??????? ????????, ?????????? ?? ??????
?????????????? ???????? ???????? Gorenje ? ????? ?????? (??????? ????? ?????? ?? ????????????
??????). ???? ? ????? ?????? ????? ?????? ?????????????? ????????, ?????????? ?? ?????????
?????? ??? ? ?????? ?????????? ?????????????? ???????? Gorenje Domestic Appli?nces.
?????? ??? ????????????? ????????????!
????????? ???????????? ???? ???????????? ???????? ??????????, ? ????? ???????
?????? ????? ?????? ?? ???-?????:
http://microwave.gorenje.com
????? ??? ???????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ?????
????????
75
KUCHENKA MIKROFALOWA
PL
Instrukcj? obs?ugi nale?y uwa?nie przeczytaљ i zachowaљ.
Charakterystyki techniczne
Zasilanie elektryczne ...............................................................................................230V~50Hz,1200W
Moc u?yteczna .............................................................................................................................. 700W
Moc grilowania, grza?ka grilowa .................................................................................................... 900W
Cz?stotliwo?љ robocza: ........................................................................................................... 2450MHz
Wymiary zewn?trzne:................................................................ 452mm(?z) X 262mm(V) X 335 mm(G)
Wymiary wn?trza (komory): ...................................................... 315mm(Sz) X 198mm(V) X 297 mm(G)
Pojemno?љ kuchenki: ................................................................................................................ 20 litr?w
Waga netto: ...................................................................................................................... oko?o 12,5 kg
Poziom ha?asu: ................................................................................................................Lc < 58 dB (A)
Urz?dzenie to oznaczono zgodnie z europejsk? wytyczn? 2002/96/EG o zu?ytych urz?dzeniach
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta okre?la ramy obowi?zuj?cego w ca?ej Unii Europejskiej odbioru i wtуrnego
wykorzystania starych urz?dze?.
Przed wezwaniem serwisu
1.
2.
Je?li kuchenka nie dzia?a, je?li wy?wietlacz wy??czy? si? lub nie wy?wietla komunikat?w:
a) Nale?y sprawdziљ czy urz?dzenie jest prawid?owo pod??czone do sieci zasilania elektrycznego.
Je?li nie, nale?y wyci?gnaљ przew?d elektryczny kuchenki z gniazdka zasilania elektrycznego i
po 10 sekundach powt?rnie w??czyљ urz?dzenie.
b) Nale?y sprawdziљ bezpieczniki i gniazdko przewodu zasilaj?cego. Gniazdko naj?atwiej
sprawdziљ, pod??czaj?c do niego inne urz?dzenie elektryczne.
Je?li kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi do emisji energii mikrofalowej, nale?y:
a) Sprawdziљ ustawienie timera.
b) Sprawdziљ, czy drzwiczki kuchenki zosta?y domkni?te a zamki bezpiecze?stwa zamkni?te. W
przeciwnym razie emisja enerii mikrofalowej zosta?a uniemo?liwiona.
W przypadku nie mo?no?ci rozwi?zania problemu, mimo wykonania w/w
czynno?ci , nale?y zwr?ci? si? do autoryzowanego punktu serwisowego.
Zak?уcenia w odbiorze fal radiowych i elewizyjnych
Kuchenka mikrofalowa mo?e spowodowaљ zak?уcenia w dzia?aniu odbiornik?w telewizyjnych,
radiowych itp. By usun?љ lub zmniejszyљ zak?уcenia, nale?y:
a)
b)
c)
Oczy?ciљ drzwiczki kuchenki i powierzchnie uszczelek.
Umie?ciљ odbiorniki televizyjne lub radiowe jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
Wyposa?enie odbiornik?w w anteny i umieszczenie ich w spos?b, kt?ry umo?liwi najsilniejszy
odbi?r sygna?u.
Ostrze?enie:
Urz?dzenie przeznaczone jest tylko do u?ytku w warunkach gospodarstwa domowego.
Oddzia?ywanie energii elektromagnetycznej, s?u?y wy??cznie do podgrzewania ?ywno?ci
oraz napojуw. Kuchenki nale?y u?ywa? tylko w zamkni?tych pomieszczeniach.
76
Instalacja
1.
2.
Nale?y przekonaљ si?, ?e opakowanie zosta?o usuni?te, przede wszystkim z wn?trza komory i z
wewn?trznej strony drzwiczek.
Po rozpakowaniu kuchenki nale?y upewniљ si?, ?e kuchenka nie posiada nast?puj?cych
uszkodze?:
- pochy?e drzwiczki,
- uszkodzone drzwiczki,
- wgniecenia lub dziury w szkle (oknie) na drzwiczkach lub wy?wietlaczu,
- wgniecenia w komorze kuchenki.
Kuchenki mikrofalowej nie nale?y u?ywaљ, je?li znalezione zostanie kt?re? z podanych wy?ej
uszkodze?.
Ci??ar kuchenki mikrofalowej wynosi oko?o 12,5 kg; zaleca si?, aby kuchenk?
mikrofalow? umie?ciљ na twardej, stabilnej powierzchni poziomej, kt?ra b?dzie w stanie utrzymaљ
jej ci??ar.
4. Kuchenk? nale?y umie?ciљ zdala od ?r?de? wysokich temperatur i pary.
5. Na kuchence nie powinno stawiaљ si? niczego.
6. Kuchenka mikrofalowa powinna byљ ustawiona tak, aby jej tylna cz??љ oddalona by?a od ?ciany o
co najmniej 8 cm, natomiast przedmioty lub ?ciany po jej bokach winny byљ w odleg?o?ci
przynajmniej 10 cm. Taki sposуb ustawienia kuchenki gwarantuje najlepsz? wentylacj?.
7. NIE WOLNO USUWA? podstawy obrotowej talerza.
8. Podobnie jak w przypadku innych urz?dze? elektrycznych, u?ywanie kuchenki mikrofalowej przez
dzieci powinno przebiegaљ pod kontrol? rodzicуw lub osoby doros?ej.
OSTRZE?ENIE: URZ?DZENIE NALE?Y UZIEMI?
9. Gniazdko przewodu zasilaj?cego kuchenk?, musi byљ ?atwo dost?pne.
10. Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,2 kVA – przed pod??czeniem nale?y zasi?gn?љ porady
pracownika punktu serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.
3.
UWAGA: Kuchenka mikrofalowa jest zabezpieczona. Posiada ona wewn?trzny bezpiecznik o
w?a?ciwo?ciach: 250 V, 10A.
WA?NE:
Kolor i znaczenie poszczegуlnych przewodnik?w przewodu zasilaj?cego:
Zieleno-???ty:
uziemienie
Niebieski:
neutralny
Br?zowy:
pr?d
Poniewa? kolor przewodnik?w mo?e odbiegaљ od kolor?w podanych w gniazdku, nale?y
uwzgl?dniљ co nast?puje:
- przewodnik koloru zielono-???tego nale?y pod??czyљ na ko?c?wk? oznaczon? liter? E lub
symbolem uziemienia.
- przewodnik koloru niebieskiego nale?y pod??czyљ na ko?c?wk? oznaczon? liter? N lub
oznaczon? kolorem czarnym.
- przewodnik koloru br?zowego nale?y pod??czyљ na ko?c?wk? oznaczon? liter? L lub oznaczon?
kolorem czerwonym.
Wa?ne wskaz?wki bezpiecze?stwa
?
?
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji mikrofale + grill dochodzi do znacznego wzrostu
temperatury. W tym wypadku zaleca si?, by dzieciom podczas u?ytkowania kuchenki
towarzyszy?a osoba doros?a (tylko dla kuchenek posiadaj?cych funkcj? grilowania).
UWAGA: Je?li uszkodzone s? drzwiczki lub powierzchnie uszczelniaj?ce, kuchenka nie powinna
byљ uruchamiana do czasu jej naprawy przez wykwalifikowan? osob?.
77
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
UWAGA: Wykonywanie jakichkolwiek czynno?ci serwisowych lub naprawczych zwi?zanych ze
zdejmowaniem kt?rejkolwiek z pokryw lub cz??ci obudowy, daj?cych os?on? przed energi?
mikrofalow? jest niebezpieczne dla ka?dego i ??czy si? z ryzykiem. Dlatego tego rodzaju
czynno?ci powinna dokonywaљ wy??cznie osoba wykwalifikowana.
UWAGA: Cieczy i innych artyku??w ?ywno?ciowych nie wolno ogrzewaљ w szczelnych
pojemnikach, gdy? s? one podatne na eksplozj?.
UWAGA: Dzieciom mo?na zezwoliљ na samodzieln? obs?ug? urz?dzenia tylko wtedy, gdy
uzyska?y one odpowiednie wskaz?wki, umo?liwiaj?ce bezpieczne u?ywanie kuchenki i gdy zdaj?
sobie spraw? z zagro?e? wynikaj?cych z niew?a?ciwego jej u?ytkowania.
Kuchenka mikrofalowa powinna dzia?aљ w warunkach umo?liwiaj?cych dostateczne kr??enie
powietrza. Dlatego musimy za kuchenk? zapewniљ co najmniej 8 cm przestrzeni, po bokach
przynajmniej 10 cm a nad ni? 10 cm. Usuwanie nу?ek kuchenki oraz pokrywanie odwietrznikуw
jest zabronione.
Do gotowania nale?y u?ywaљ wy??cznie naczy? i przyrz?d?w specjalnie przeznaczonych do
zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Podczas podgrzewania ?ywno?ci w pojemnikach plastykowych lub papierowych, nale?y cz?sto
sprawdzaљ proces gotowania ze wzgl?du na mo?liwo?љ zap?onu pojemnik?w.
W przypadku pojawienia si? dymu, wy??czyљ kuchenk? lub od??czyљ j? od sieci zasilania i nie
otwieraљ drzwiczek, by st?umiљ mo?liwe p?omienie.
Mikrofalowe podgrzewanie napoj?w mo?e powodowaљ op??nione nag?e wykipienie, dlatego te?
zaleca si? uwa?ne manipulowanie naczyniami w ktуrych by?y one podgrzewane.
Po podgrzaniu po?ywienia dla dzieci (niemowl?t) w butelkach lub s?oikach (bez zakr?tki i
smoczka), nale?y zawarto?љ dobrze wymieszaљ lub wstrz?sn?љ. Przed podaniem po?ywienia
nale?y sprawdziљ jego temperatur?, aby unikn?љ mo?liwo?ci oparze?.
Nie nale?y gotowaљ jajek w skorupie ani podgrzewaљ ugotowanych jajek na twardo, gdy? mog?
p?kn?љ, nawet po zako?czonym ju? podgrzewaniu.
Do czyszczenia drzwiczek kuchenki, powierzchni uszczelniaj?cych oraz wn?trza, nale?y u?ywaљ
?agodnych ?rodk?w czyszczacych oraz g?bek lub mi?kkich szmatek.
Kuchenk? mikrofalow? nale?y systematycznie i dok?adnie czy?ciљ, oraz usun?љ z jej wn?trza
resztki jedzenia.
Nieregularna piel?gnacja kuchenki mikrofalowej mo?e spowodowaљ uszkodzenia jej powierzchni,
co z kolei mo?e ujemnie wp?yn?љ na wiek trwania urz?dzenia, oraz mo?e wywo?aљ
niebezpiecze?stwo.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj?cego, wymiany mo?e dokonaљ producent,
autoryzowany serwis lub odpowiednio do tego celu wykwalifikowana osoba.
??? ???????? ?? ?????????? ??? ???????????? ??????? (????????? ?????) ? ????????????
????????? ?????????? ?? ?????????? ???????????, ??? ??? ????????? ??????? ?? ?????,
???? ???????? ???????????? ??? ???????? ?? ?? ?????????? ?????, ??? ?????????? ?? ???????
?? ?????. ??????? ??????? ???????, ??? ???? ?? ???????? ?????????.
?????? ?? ????????? ?????????? ???????? ??? ???????.
Wskaz?wki dotycz?ce bezpiecznego u?ytkowania kuchenki
Poni?ej podane zosta?y niekt?re zasady i wskaz?wki dotycz?ce bezpiecze?stwa, kt?re (podobnie jak w
przypadku u?ytkowania innych urz?dze? elektrycznych) nale?a?oby uwzgl?dniљ. Zapewni to
bezpieczne i najskuteczniejsze dzia?anie kuchenki.
1.
2.
3.
4.
5.
Podczas dzia?ania kuchenki talerz obrotowy, no?niki rolek, podstawek (sprz?g?o) i pier?cie?
zawsze powinny byљ umieszczone na swoim miejscu.
Kuchenki nale?y u?ywaљ wy??cznie do przyrz?dzania potraw. Nie wolno u?ywaљ jej do suszenia
ubra?, papieru lub innych przedmiotуw. Nie nadaje si? ona rуwnie? do procesu sterylizacji
przedmiotуw czy ?ywno?ci.
Nie wolno w??czaљ pustej kuchenki, gdy? mo?e to spowodowaљ jej uszkodzenie.
W wn?trzu kuchenki nie nale?y przechowywљ przedmiot?w, a w szczegуlno?ci ksi??ek
kucharskich, gazet itp.
Potrawy, ktуre posiadaj? b?on?, czy otacza ich skуrka tj. ?у?tka, ziemniaki, w?trуbki drobiowe i
tym podobne, nale?y przed gotowaniem kilkakrotnie nak?уљ widelcem.
78
Do otworуw znajduj?cych si? po zewn?trznej stronie kuchenki nie wolno wk?adaљ ?adnych
przedmiotуw.
7. Z kuchenki nie wolno usuwaљ ?adnych cz??ci, takich jak nу?ki, ?ruby, z??cza itp.
8. Potraw nie nale?y gotowaљ bezpo?rednio na szklanym talerzu.
?ywno?љ zawsze nale?y w?o?yљ do odpowiedniego naczynia.
6.
WA?NE: W kuchence mikrofalowej nie nale?y u?ywaљ:
- naczy? metalowych lub naczy? z metalowymi uchwytami.
- naczy? z metalowym wyko?czeniem lub dekoracj?.
- klamer drucianych powlekanych papierem do wi?zania workуw foliowych.
- naczy? z melaminu, poniewa? zawieraj? one substancje wch?aniaj?ce energi? mikrofalow?.
Grozi to p?kni?ciem naczynia lub jego zw?gleniem. Co wi?cej, przed?u?a to czas
przygotowywania ?ywno?ci.
- naczy?, kt?rych powierzchnia nie jest przystosowana do u?ycia w kuchence mikrofalowej. Nie
nale?y rуwnie? u?ywaљ zamkni?tych fili?anek z uchwytami.
- pojemnikуw o ma?ych otworach lub butelek z w?skimi szyjkami, gdy? mog? one podczas
podgrzewania p?kn?љ.
- zwyk?ych termometrуw do mi?sa lub wypiekуw. Na rynku dost?pne s? specjalne termometry,
ktуre przystosowane s? do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.
9. Przyrz?dy przeznaczone do u?ycia w kuchence mikrofalowej nale?y u?ywaљ zgodnie z instrukcj?
obs?ugi ich producenta.
10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje si? do sma?enia potraw.
11. Nale?y pami?taљ, i? energia mikrofalowa nie nagrzewa naczy? w ktуrych przygotowywana jest
?ywno?љ. Mimo i? naczynie, b?dzie na dotyk ch?odne, temperatura artyku?u ?ywno?ciowego
b?dzie tak samo wysoka jak po zwyk?ym gotowaniu. Dlatego po ods?oni?ciu (ch?odnej) przykrywki
potrawa b?dzie parowaљ.
12. Przed spo?yciem nale?y sprawdziљ temperatur? ?ywno?ci, szczegуlnie je?li chodzi o artyku?y
?ywno?ciowe dla dzieci i niemowl?t. Radzi si?, aby po wyj?ciu ?ywno?ci z kuchenki poczekaљ
kilka minut, potraw? nale?y przemieszaљ lub wstrz?sn?љ aby temperatura po?ywienia by?a
r?wnomiernie rozprowadzona.
13. ?ywno?љ zawieraj?c? t?uszcze i wod? nale?y po wy??czeniu si? kuchenki przetrzymaљ w niej
przez kolejnych 30 - 60 sekund. Spowoduje to uspokojenie si? sk?adnikуw. Potrawa po
wstawieniu do niej ?y?ki lub dodaniu kostki Maggi nie b?dzie si? pieniљ.
14. Nale?y pami?taљ, ?e czas przygotowywania niektуrych potraw (np. budyniu wigilijnego,
marmolady lub mielonego mi?sa), jest krуtszy w porуwnaniu z ich tradycyjnym
przygotowywaniem. Do podgrzewania potraw zawieraj?cych du?? ilo?љ t?uszczu lub cukru nie
wolno u?ywaљ naczy? z tworzyw sztucznych..
15. Mimo, i? energia mikrofalowa nie nagrzewa naczy?, naczynie mo?e absorbowaљ ciep?o
pochodz?ce z potrawy. Najcz??ciej pojawia si? to w przypadku pokrycia ?ywno?ci foli?. By
zapobiec poparzeniom, zaleca si? u?ywanie r?kawiczek ochronnych, podczas wyjmowania
naczy? z kuchenki.
16. Aby zmniejszyљ mo?liwo?љ wyst?pienia po?aru w komorze kuchenki:
a) Nale?y dok?adnie okre?liљ czas przygotowywania ?ywno?ci i uwa?aљ by jej nie podgrzewaљ za
d?ugo. Uwa?nie nale?y sprawdzaљ proces podgrzewania ?ywno?ci je?li u?ywamy do tego
przyrz?dуw papierowych, z tworzyw sztucznych lub innych ?atwo palnych materia?уw.
b) Nale?y usun?љ druciane spinki czy sznurki, ktуrymi zwi?zana jest pakowana w woreczkach
?ywno?љ.
c) Nie wolno otwieraљ drzwiczek kuchenki w przypadku zapalenia si? wsadu. Kuchenk? nale?y
natychmiast odci?љ od zasilania pr?du przez wyci?gni?cie wtyczki z gniadzka lub przez
odkr?cenie bezpiecznika z g?уwnej tablicy rozdzielczej.
79
Opis kuchenki
DIAGRAM PODSTAWOWYCH ELEMENTУW
1 - Ochronny system zatrzask?w
drzwi
2 - Okno kuchenki
3 - Pier?cie? ?o?yska
4 - Szklany talerz
5 - Panel steruj?cy
6 - Ruszt do grilowania
Akcesoria
1.
2.
3.
Podstawka (zabierak): jest ju? umieszczony na trzpieniu silnika, na dnie kuchenki.
Funkcja: porusza/ obraca talerz obrotowy.
Obr?cz no?nika: nale?y j? po?o?yљ na ?rodku dolnej cz??ci (dnie) kuchenki.
Funkcja: na obr?czy no?nika wsparty jest talerz obrotowy.
Talerz obrotowy: nale?y go ustawiљ na obr?czy no?nika w taki sposуb, ?eby na ?rodku opiera? si?
na podstawce (zabieraku).
Funkcja: talerz obrotowy to podstawowa powierzchnia do gotowania b?d? przygotowywania
jedzenia. Mo?na go ?atwo zdj?љ i umyљ.
WA?NE: Nie nale?y u?ytkowaљ kuchenki, je?eli obr?cz no?nika i talerz obrotowy nie znajduj? si?
na swoich miejscach!
80
PANEL STERUJ?CY
P?YTA KONTROLNA
Na p?yt? kontroln? sk?adaj? si? trzy pokr?t?a/ przyciski. Za
pomoc? jednego mo?na nastawiљ czas gotowania, za pomoc?
drugiego moc lub kombinacj? gotowania, a za pomoc? trzeciego
mo?na otworzyљ drzwi kuchenki mikrofalowej.
POWER/ LEVEL (ustawienie mocy)
Za pomoc? tego pokr?t?a mo?na ustawiљ moc lub gotowanie
kombinowane, rozmra?anie b?d? gotowanie w po??czeniu z
grillowaniem.
TIMER KNOB (wybуr czasu)
Za pomoc? tego pokr?t?a mo?na ustawiљ ??dany czas gotowania
do 30 minut. Aby przerwaљ gotowanie nale?y pokr?t?o ustawienia
czasu przesun?љ w lew? stron? lub przycisn?љ przycisk
otwierania drzwi. Proces gotowania, przerwany przez otwarcie
drzwi, mo?na kontynuowaљ, ponownie zamykaj?c drzwi.
GOTOWANIE ZA POMOC? MIKROFAL
Gotowanie za pomoc? mikrofal jest podzielone na pi?љ poziomуw mocy. Poziom mocy mo?na
podwy?szyљ, obracaj?c pokr?t?o w kierunku zgodnym z ruchem wskazуwek zegara. Poziomy mocy s?
przedstawione w tabeli poni?ej:
Moc wyj?ciowa
Description
1
18 %
Low
2
36 %
Defrost
3
58 %
Med
4
81 %
M. High
5
100 %
High
81
GRILL
Pokr?t?o POWER LEVEL nale?y obrуciљ w praw? stron? i wska?nik pokr?t?a ustawiљ na GRILL.
Gotowanie z grillowaniem szczegуlnie zalecane jest w przypadku cienkich kawa?kуw mi?sa, kotletуw,
kebabуw, kie?basek lub porcji kurczaka. Nadaje si? rуwnie? do zapiekanych kanapek i rу?nego typu
zapiekanek. Najd?u?szy czas gotowania wynosi 30 minut.
GOTOWANIE KOMBINOWANE
Gotowanie kombinowane umo?liwia gotowanie za pomoc? mikrofal oraz grilla rуwnocze?nie.
Kuchenka mikrofalowa posiada ju? trzy fabrycznie ustawione kombinacje gotowania z rу?nym
rozdzieleniem mocy pomi?dzy grill oraz promienie mikrofalowe, jak ukazuje to poni?sza tabela.
Kombinacje s? szczegуlnie zalecane dla niektуrych rodzajуw ?ywno?ci i potraw. Poni?sza tabela
ukazuje 3 rу?ne ustawienia mocy dla danej kombinacji.
Program
Promienie
mikrofalowe (%)
Grill (%)
Combi. 1
30 %
70 %
Combi. 2
49 %
51 %
Combi. 3
67 %
33 %
Odpowiednie do
przygotowania
ryby, ziemniaki,
zapiekanki
puding, omlet,
pieczone ziemniaki
drуb
DZIA?ANIE
Chc?c ustawiљ program gotowania nale?y:
1. wstawiљ jedzenie do kuchenki oraz zamkn?љ drzwi;
2. przekr?ciљ pokr?t?o POWER/ LEVEL wyboru mocy b?d? kombinacji gotowania;
3. przekr?ciљ pokr?t?o TIME ustawienia czasu gotowania.
UWAGA: bezpo?rednio po przekr?ceniu pokr?t?a ustawienia czasu rozpocznie si? proces gotowania.
Wybieraj?c czas, krуtszy od 2 minut, nale?y najpierw przekr?ciљ pokr?t?o w praw? stron?, a nast?pnie
przekr?caj?c w lewo, ustawiљ timer na 2 minuty b?d? na ??dany czas gotowania.
OSTRZE?ENIE: POKR?T?O TIMERA NALE?Y ZAWSZE PRZEKR?CIЉ DO POZYCJI
WYJ?CIOWEJ, je?eli jedzenie zosta?o wyj?te z kuchenki przed up?ywem nastawionego czasu lub gdy
kuchenka nie jest u?ytkowana. Chc?c zatrzymaљ kuchenk? w czasie gotowania, nale?y przycisn?љ
przycisk otwierania drzwi.
Jak dzia?a kuchenka mikrofalowa
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej frekwencji; wyzwalana przez nie energia umo?liwia
ogrzewanie b?d? gotowanie potraw, nie zmieniaj?c ich kszta?tu czy koloru. W kuchence mikrofalowej
mo?na rozmra?aљ, szybko podgrzewaљ, gotowaљ.
ZASADA DZIA?ANIA
1.
2.
3.
?
?
Gdy jedzenie obraca si? na talerzu obrotowym, mikrofale, wytwarzane przez elektromagnes
(magnetron), rozchodz? si? rуwnomiernie, dlatego jedzenie jest rуwnomiernie ugotowane.
Jedzenie poch?ania mikrofale do g??boko?ci oko?o 2,5 cm. Gotowanie jest kontynuowane w ten
sposуb, ?e gor?co rozprzestrzenia si? po ca?ej potrawie.
Czas gotowania jest rу?ny w zale?no?ci od rodzaju jedzenia i jego w?a?ciwo?ci:
ilo?ci i g?sto?ci,
zawarto?ci wody czy te? wilgoci,
82
?
temperatury pocz?tkowej (wych?odzone jedzenie).
Poniewa? jedzenie ugotuje si? w ?rodku dzi?ki rozprzestrzenianiu si? gor?ca, gotowanie jest
kontynuowane rуwnie? po wyj?ciu jedzenia z kuchenki. Dlatego nale?y przestrzegaљ podanego w
przepisach oraz w niniejszej instrukcji czasu, w ktуrym jedzenie po ugotowaniu powinno staљ,
poniewa? w ten sposуb zagwarantowane jest:
?
rуwnomierne ugotowanie jedzenia a? do samego ?rodka,
?
jednakowa temperatura w ca?ym kawa?ku jedzenia.
Sprawdzanie, czy kuchenka dzia?a prawid?owo
1.
2.
3.
Misk? z wod? nale?y postawiљ na talerzu obrotowym.
Pokr?t?o do ustawiania mocy mikrofal nale?y ustawiљ w pozycji najwy?szej mocy.
Za pomoc? pokr?t?a do nastawiania czasu nale?y ustawiљ czas na 4 - 5 minut. Kuchenka powinna
byљ pod??czona do odpowiedniego gniazdka sieciowego. Talerz obrotowy powinien si?
znajdowaљ na swoim miejscu. Je?eli nie wybierze si? maksymalnej mocy mikrofal, d?u?ej trzeba
b?dzie czekaљ, ?eby woda si? zagotowa?a.
Co zrobi?, je?eli nie jest si? pewnym lub powsta? problem
Je?eli pojawi si? ktуry? spo?rуd poni?ej wymienionych problemуw, nale?y sprуbowaљ go usun?љ za
pomoc? zaproponowanych rozwi?za?. Nast?puj?ce zjawiska s? normalne:
?
krople wilgoci w komorze kuchenki,
?
przep?yw powietrza ko?o drzwi kuchenki i w pobli?u jej obudowy,
?
odbicie ?wiat?a w pobli?u drzwi i obudowy,
?
para uchodz?ca w pobli?u drzwi lub przez szczeliny wentylacyjne.
?
Po przestawieniu pokr?t?a do nastawiania czasu, kuchenka si? nie w??cza. Czy drzwi s?
zamkni?te?
?
Jedzenie wcale nie jest ugotowane. Czy prawid?owo wybrany zosta? czas gotowania? Czy drzwi
s? zamkni?te? Czy zosta?a przeci??ona sieљ elektryczna i dlatego przepali? si? bezpiecznik, czy
wy??cznik rу?nicowo-pr?dowy przerwa? dop?yw pr?du?
?
Jedzenie jest zbyt mocno ugotowane lub niedogotowane. Czy prawid?owo wybrany zosta? czas
gotowania? Czy prawid?owo wybrana zosta?a moc mikrofal?
?
W komorze kuchenki dochodzi do iskrzenia. Czy u?ywane s? naczynia z metalowymi ozdobami
lub brzegiem? Czy w kuchence zosta? widelec lub jaki? inny metalowy przedmiot? Czy folia
aluminiowa znajduje si? tu? przy ?ciankach kuchenki?
Szybki przewodnik u?ytkowania
ROZMRA?ANIE JEDZENIA
Funkcja rozmra?ania daje mo?liwo?љ rozmra?ania mi?sa, drobiu i ryb. Zamro?one jedzenie nale?y
po?o?yљ na ?rodku talerza obrotowego i zamkn?љ drzwi.
1. Pokr?t?o do ustawiania mocy mikrofal nale?y przestawiљ na pozycj? »DEFROST« (rozmra?anie),
znajduj?c? si? pomi?dzy ?rednim (Medium) i ?rednio niskim (Medium Low) poziomem mocy
mikrofal.
2. Obracaj?c pokr?t?o do nastawiania czasu, nale?y wybraљ ??dany czas.
GOTOWANIE/ PODGRZEWANIE
Nast?puj?ca procedura opisuje, jak ugotowaљ lub podgrzaљ jedzenie. ZAWSZE nale?y sprawdziљ
ustawienia gotowania, zanim odejdzie si? od dzia?aj?cej kuchenki. Jedzenie nale?y po?o?yљ na ?rodku
talerza obrotowego. Zamkn?љ drzwi.
1. Za pomoc? pokr?t?a do ustawiania mocy mikrofal nale?y ustawiљ poziom mocy na najwy?szy
(High – najwy?sza moc: 700 Watt).
2. Za pomoc? pokr?t?a do nastawiania czasu nale?y wybraљ odpowiedni czas gotowania. Lampka w
komorze kuchenki zacznie ?wieciљ i talerz obrotowy zacznie si? obracaљ.
83
3.
W czasie gotowania, obracaj?c pokr?t?o do ustawiania mocy mikrofal, mo?na zmieniљ poziom
mocy mikrofal.
Zatrzymanie gotowania
1.
?
2.
?
W celu chwilowego zatrzymania (przerwania) gotowania, nale?y:
otworzyљ drzwi i proces gotowania si? zatrzyma, aby kontynuowaљ, nale?y zamkn?љ drzwi.
W celu ca?kowitego zatrzymania (odwo?ania) gotowania, nale?y:
obrуciљ pokr?t?o do nastawiania czasu na pozycj? 0.
Akcesoria do gotowania
Folia aluminiowa
Mo?liwo??
zastosowania
Ostro?nie
Uwagi
Mo?na u?ywaљ mniejszych kawa?kуw folii, aby
zabezpieczyљ poszczegуlne kawa?ki jedzenia
przed przegrzaniem. Je?eli folii jest za du?o lub
znajduje si? zbyt blisko ?cianek kuchenki, mo?e
spowodowaљ iskrzenie.
Nie nale?y ogrzewaљ d?u?ej ni? 8 minut.
Zazwyczaj odpowiednie, o ile nie posiadaj?
metalowych ozdуb.
Niektуre rodzaje zamro?onego jedzenia znajduj?
si? w tego typu opakowaniach.
Odpowiednie do podgrzewania, ale w razie
przegrzania, polistyren si? stopi.
P?ytka do zapiekania
Porcelana i naczynia gliniane
Tak
Tak
Naczynia do jednorazowego
u?ytku z kartonu i poliestru
Opakowania tzw. szybkiej
?ywno?ci – pojemniki z
polistyrenu
Tak
Torebki papierowe/ gazety
Papier z recyklingu i opakownia
metalowe
Opakowania szklane –
naczynia ?aroodporne
Delikatne szklane naczynia i
kieliszki
Butelki szklane
Naczynia metalowe
Woreczki do zamra?alnika z
metalem
Papierowe talerze i kubeczki,
serwetki papierowe, r?czniki
papierowe
Papier z recyklingu
Miseczki plastykowe
Nie
Nie
Mog? si? zapaliљ.
Mog? spowodowaљ iskrzenie.
Tak
Odpowiednie, o ile nie posiadaj? metalowych
ozdуb.
Podczas szybkiego podgrzewania delikatne szk?o
mo?e p?kn?љ.
Usun?љ kapsel, nadaj? si? tylko do podgrzewania.
Mog? spowodowaљ iskrzenie.
Mog? spowodowaљ iskrzenie lub po?ar.
Folia PCV
Woreczki do zamra?alnika
Papier pergaminowy
woskowany lub nat?uszczony
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Ostro?nie
Odpowiednie do gotowanie przez krуtki czas lub
do podgrzewania. Nadaj? si? rуwnie? do
wch?aniania gromadz?cej si? wilgoci.
Mo?e spowodowaљ iskrzenie.
Zalecane s? miseczki odporne na wysokie
temperatury. Inny plastyk mo?e si? powyginaљ lub
zmieniљ kolor. NIE U?YWAЉ MELAMINY.
Nadaje si? do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinna dotykaљ si? jedzenia, nale?y j? ostro?nie
zdejmowaљ.
Tylko, je?eli nadaj? si? do gotowania lub
stosowania w piekarniku, nie powinny byљ
szczelne, nale?y je zawsze nak?uљ widelcem.
Odpowiedni do zapobiegania pryskania lub do
zatrzymywania wilgoci.
Nie
Tak
Tak
Ostro?nie
Tak
84
Czyszczenie kuchenki mikrofalowej
Aby zapobiec zbieraniu si? t?uszczu i resztek jedzenia, regularnie nale?y czy?ciљ nast?puj?ce cz??ci
kuchenki mikrofalowej:
?
wewn?trzne i zewn?trzne powierzchnie,
?
drzwi i uszczelki na drzwiach,
?
talerz obrotowy i obr?cz no?nika.
Zawsze nale?y sprawdziљ, czy uszczelki na drzwiach s? czyste oraz czy drzwi dobrze si? zamykaj?.
1. Zewn?trzne powierzchnie nale?y czy?ciљ mi?kk? ?ciereczk? i ciep?? wod? z niewielk? ilo?ci?
?rodka czyszcz?cego.
2. Ewentualne kropelki i plamy t?uszczu z powierzchni w komorze kuchenki oraz z obr?czy no?nika
nale?y usun?љ za pomoc? ?ciereczki, zwil?onej delikatnym roztworem ?rodka czyszcz?cego,
nast?pnie wyczy?ciљ do czysta i wysuszyљ.
3. Chc?c zmi?kczyљ pozosta?o?ci jedzenia i usun?љ nieprzyjemny zapach, nale?y wstawiљ kubeczek
z rozcie?czonym sokiem cytrynowym na talerz obrotowy i go dziesi?љ minut ogrzewaљ na
najwy?szym poziomie mocy.
4. Szklany talerz obrotowy mo?na myљ rуwnie? w zmywarce; nale?y go myљ, gdy zajdzie taka
potrzeba.
Szczelin wentylacyjnych nie nale?y polewaљ wod?. Nigdy nie nale?y stosowaљ drapi?cych akcesoriуw
do czyszczenia lub rozpuszczalnikуw chemicznych. Szczegуlnie nale?y byљ uwa?nym, czyszcz?c
uszczelki na drzwiach; nale?y sprawdziљ, czy si? na nich nie zgromadzi? brud, przeszkadzaj?cy w
prawid?owym zamykaniu drzwi.
?????????? ??????????
?? ????????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????? ?????????, ? ???????? ???? ?
????????? ????? ??????? ??? ????????? ?????????. ????? ????? ?? ???????????
????????? ????????
???????? ?? ??????????????
???? ??? ????????? ?????????? ??? ? ??? ??????? ????????, ?????????? ?? ??????
?????????????? ???????? ???????? Gorenje ? ????? ?????? (??????? ????? ?????? ?? ????????????
??????). ???? ? ????? ?????? ????? ?????? ?????????????? ????????, ?????????? ?? ?????????
?????? ??? ? ?????? ?????????? ?????????????? ???????? Gorenje Domestic Appli?nces.
Tylko do u?ytku w gospodarstwie domowym!
Dodatkowe zalecenia, dotycz?ce pieczenia za pomoc? mikrofal oraz korzystne wskazуwki,
mo?na znale?љ na stronie internetowej:
http://microwave.gorenje.com
WIELE SATYSFAKCJI PRZY U?YTKOWANIU KUCHENKI MIKROFALOWEJ ?YCZY PA?STWU
85
?????????????? ?????
BG
?????????? ????????? ???????????? ? ???????? ?? ?????? ??????????.
?????????? ??????????????
??????????: ............................................................................................................230V~50Hz,1200W
???????? ??????? ?? ????????????: ....................................................................................... 700W
??????? ?? ???? ???????????: ................................................................................................... 900W
??????? ?? ????????????: .................................................................................................... 2450MHz
?????? ???????: ...................................................................... 452mm(W) X 262mm(H) X 335mm(D)
???????? ??????? ?? ???????: ............................................... 315mm(W) X 198mm(H) X 297mm(D)
?????????? ?? ???????: ....................................................................................................... 20 ?????
?????: ................................................................................................................................. ????? 12,5?
???? ?? ????: ..................................................................................................................Lc< 58 dB(A)
?????? ? ????????? ???????? ?????????? ????????? 2002/96/EC, ??????? ??????? ??
???????? ???????????? ? ?????????? ?????????? (?????).
??????????? ???????? ????????? ????????, ??????? ? ??????, ?? ??????? ? ???????????
?? ??????? ?? ???????? ??????????? ? ?????????? ??????????.
????? ?? ?? ??????? ? ???????
1.
2.
? ??????, ?? ??????? ?????? ?? ???????????, ????????????? ?? ??????? ?? ?? ????????
??? ????????:
?) ????????? ???? ??????? ? ????? ???????? ? ?????????????? ?????. ??? ?? ?,
????????? ??????????? ????? ?? ????????????? ???????, ????????? 10 ??????? ? ??????
????????, ???? ?? ???????, ?? ? ??????? ????????.
?) ????????? ?????? ????????? ?? ??????? ???????????? ??????????? ??? ????????
?????? ?????????. ??? ???????????? ????????, ????????? ? ???? ???? ???? ????????? ?
? ??????????.
??? ?????????????? ????? ?? ???????????:
?) ????????? ???? ? ?????????? ???????.
?) ????????? ???? ??????? ? ?????? ?????????, ? ????? ?? ????????? ??????????? ??
?????????????? ??????. ??? ??????? ?? ? ????? ?????????, ???????????? ? ????????? ?
?? ???? ?? ????????? ???????.
??? ??????? ???????? ?? ??????? ?? ?????????, ???????? ?? ??? ?????????? ?????????? ??????.
?????? ? ???????????? ?? ?????????? ? ??????? ??????? ?? ????????? ?? ????? ?
??????? ???? ?????????? ?? ??????????????? ???????, ?? ?? ???????? ???? ?
?????????.
86
???????? ?? ????? ???????
?????????????? ????? ???? ?? ?????????? ???????? ? ???????? ?? ?????? ?????, ?????????
??? ??????? ?????. ??????????? ???????? ???? ?? ???? ?????????? ??? ????????
??????????? ???????? ?????????:
?) ????????? ??????? ? ??????????? ?????????? ?? ???????.
?) ????????? ???????, ?????????? ? ?.?. ?? ???????? ???-?????? ?????????? ??
?????????????? ?????.
?) ??????????? ???????? ????????? ?????? ?? ?????? ?????????, ?? ?? ?? ????????? ?????
???????? ?? ???????.
??????
??????? ??, ?? ?????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ?? ???????????? ?? ?????.
???? ???? ???????????? ???????, ????????? ?? ?????? ???????, ????.:
- ?????????? ?? ???????
- ????????? ?????
- ??????????? ??? ??????? ????? ????????? ?? ??????? ? ???????.
- ??????????? ??? ???????????? ?? ???????
??? ?? ?????? ?????? ???????, ?? ??????????? ???????.
3. ?????????????? ????? ? ? ????? 12,5? ? ?????? ?? ???? ????????? ?? ????????????
??????????, ???????? ?? ??????? ???????? ?.
4. ????????? ??????? ????? ?? ????????? ?? ?????? ??????????? ? ????.
5. ?? ?????????? ???????? ????? ???????.
6. ?? ?? ????????? ????? ?????????? ?? ?????, ????????? ?? ????, ?? ??????????? ????? ??
??????? ?? ? ?? ?????????? ???-????? 8 ??, ? ??????? ?? ???? ???-????? ?? 10 ?? ?? ?????.
7. ?? ?????? ???????? ????? ?? ?????????? ????????.
8. ????? ? ??? ????? ???? ????, ???????????? ?? ?? ???? ?????? ?? ????? ??? ??????????
??????????.
???????? - ?????? ?????? ?? ???? ???????
9. ?????????????? ??????? ?????? ?? ? ?????????? ? ???????, ?? ?? ?? ??????????? ???????
?? ??????????? ?????.
10. ???????????? ??????? ??????? ?? ??????? ? 1.2 KVA. ???????????? ??????????? ???
???????? ?????? ??? ??????? ?.
????????: ??????? ? ?????????? ? 250V,10 Amp ????????? ?? ???????? ??????.
1.
2.
?????
???????????? ? ??????? ????????? ????? ?? ???????? ???????? ??????? ???:
?????? ? ?????: ??????????
????:
????
??????:
??? ??????????
??? ???? ? ???????? ????????? ?? ???????????? ? ??????? ????????? ????? ?? ????? ?? ??
???????? ? ????????? ???????????, ????????? ???????? ?? ???????, ???????????? ?? ???????
?????:
- ???????????, ??????? ? ?????? ? ????? ?????? ?? ?? ?????? ? ?????? ?? ???????,
????????? ? ??????? F ??? ????????? ??? ?????? ?? ??????????, ??????? ? ?????? ???
?????? ? ?????.
- ???????????, ??????? ? ????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ??????, ????? ? ????????? ? ?????
N ??? ? ??????? ? ?????.
- ???????????, ??????? ? ?????? ?? ??????? ??? ??????, ????????? ? ????? L ??? ? ???????
? ???????.
87
????? ?????????? ?? ???????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????: ??? ?????????? ?? ????? ? ?????????? ????? ???? ? ??????????, ??????
???????? ???????????, ????? ??????? ???????, ?????? ?? ????????? ????? ??? ??????????
???????; (???? ?? ??????, ? ???? ???????)
????????: ??? ??????? ??? ???????????? ?? ??????? ?? ?????????, ?? ???????????
?????, ?????? ?? ???? ???????????? ?? ??????????? ????;
????????: ???????????? ?? ?????????? ??? ???????????? ?? ???????, ??? ????? ??
?????? ?????????? ?? ????????, ??????? ?? ??????????? ?? ???????? ?? ?????????? ?
?????? ? ?????? ?? ?? ???????? ?????????? ?? ??????????? ????.
????????: ?? ?????????? ???????? ??? ????? ????? ? ?????????? ??????/??????? ??????
???????? ?? ???????????.
????????: ?????????? ?? ??????? ?? ???? ??? ?????????? ?????????? ?? ?? ???????
???? ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ??? ?? ????????? ????? ????????? ? ??
???????? ??????????? ?? ?????????? ??????????.
????????? ?????????? ?????? ?? ?????? ?? ???????. ??????? ?????? ?? ??????? ?? ?
?????????? ?? 8 ?? ?? ?????; ??????????? ?? ?? ??????????? ?? 10 ?? ?? ?????; ???????
?????? ?? ? ?? ?????????? 10 ?? ?? ????? ??????????. ?? ??????? ????????? ?? ???????,
?? ?????????? ??????????????? ?????? ?? ?????.
??????????? ?????????? ?????? ? ???????, ????????? ?? ???????? ? ????????????
?????.
?? ????????? ??????? ??? ?????? ?????? ?????????? ????? ? ??????????? ??? ????????
???????? ?????? ???????? ?? ??????????? ??;
??? ?????????? ???, ?????? ????? ??? ????????? ?? ?????????????? ?????, ???? ????????
??????? ????????? ? ??? ?????????? ?? ?????????;
??? ????????? ?? ??????? ???? ?????????? ? ???????? ? ??????????? ????????? ??
??????? ?? ???;
???????????? ?? ??????? ??? ?????????? ? ??????? ????? ?? ?? ????????? ??? ????????.
????? ??????? ????????? ????????????? ?? ???????, ?? ?? ????????????? ?????????;
?? ?????????? ???? ???? ? ??????? ? ???? ?????? ??????? ???? ?????? ???????? ??
?????????????? ?? ???? ? ???? ???? ???????????? ? ??????????;
??? ?????????? ?? ????????????? ? ???????????? ?? ???????, ???????????? ?? ???????,
??????????? ???? ????, ??????????? ?????? ??? ?????????? ????????? ? ??????? ??
?????????? ???? ??? ???? ?????;
??????????? ??????? ??????? ? ??????????? ?????? ???????? ?? ?????;
?????????????? ?? ??????? ????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ? ?????????????, ????? ???
?? ??????? ?????????????? ?? ?????? ?? ????? ? ?? ?? ?????? ?? ???????? ???
?????????? ??;
??? ???????????? ????? ? ????????, ?????? ?? ???? ???????? ?? ?????????????,
?????????? ?? ???? ?????? ??? ????? ????????????? ???? ?? ?? ?? ???????? ????????
???????????.
???? ???? ?? ? ???????????? ?? ???????? ?? ???? (??????????? ????) ? ????????
????????? ???????? ??? ???????? ?????? ??? ??? ???? ? ????????, ??? ?? ???????? ???
?????????? ? ?? ?? ????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ??????? ??????????? ????
??????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????.
??????????? ??????, ?? ?? ?? ?? ?????? ? ?????.
???? ?????? ?? ???????????
????? ??? ?????? ????? ?????, ??-???? ?? ???????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?
????????? ?????, ????? ?????????? ????????? ????????????? ?? ???????:
1. ??? ?????????? ?? ??????? ?? ???????, ?? ?????????? ????????, ????????? ??????,
???????? ? ???????? ????? ?? ?? ?????.
2. ?? ??????????? ??????? ?? ????, ???????? ?? ??????? ??????????????, ???????? ??
?????? ?? ?????, ???????? ???????? ??? ????? ???????????? ???????, ????? ? ??
?????????????.
88
?? ?????????? ??????? ?? ?????? ??? ??????? ?? ?????/??????? ? ???. ???? ???? ??
?????? ?? ???????.
4. ?? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?? ????????, ????????, ????????, ????????? ?????
? ??.
5. ?? ??????? ?????????? ???????? ? ????, ????????, ???????, ???????, ??????? ???????? ?
??., ??? ????????????? ?? ??? ??????? ?????? ?? ??????? ????? ? ??????? ?? ??????.
6. ?? ?????????? ???????? ? ???????? ?? ??????? ??????.
7. ?? ??????? ????? ?? ????????????? ????? ?? ???????, ????????, ???????, ???????,
???????? ? ??.
8. ?? ??????? ????? ???? ? ????????? ???????? ????? ?????????? ????????. ??????????
??????? ??/? ???????? ??? ????? ?? ? ????????? ??? ???????.
?????- ?? ??????????? ???????? ????????? ?????? ? ??????? ?
?????????????? ?????
- ?? ??????????? ??????? ?????? ??? ?????? ? ??????? ??????.
- ?? ??????????? ?????? ? ??????? ? ??????? ???????.
- ??????? ??, ?? ??? ??????? ????????? ??????? ? ???????? ????????, ????? ?? ?????????
?? ????????? ?? ??????????? ???????.
- ?? ??????????? ?????????? ??????, ??? ???? ???????? ????????, ????? ?????????
????????? ?? ????????????. ???? ???? ?? ?????? ?? ????????? ??? ?????????? ??
???????? ? ?? ?????? ????????? ?? ???????.
- ?? ??????????? ?????? ?? Centura Tableware. ??????? ?? ?? ? ???????? ?? ??????????
? ???????????? ?????. ?? ??????????? ???? ?? Corelle Livingware.
- ?? ??????? ? ??? ??? ?????????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????????? ?? ???
????????? ??? ???????.
- ?? ??????????? ???????????? ?????????? ?? ???? ??? ????????, ????????? ??
?????????????? ????????? ?????.
- ?? ?????? ?? ????????? ????????? ?????????? ?? ??????? ? ???????????? ?????, ?????
?????? ?? ??????????.
9. ??????????? ???????? ? ?????????, ????????? ?? ???????? ? ???????????? ?????,
???????? ???????????? ?? ?????????????.
10. ?? ??????? ????? ?? ??????? ??? ???????.
11. ????, ?? ??????????, ?? ?????????????? ????? ??????? ???? ????????? ? ????, ?? ?? ?
????? ???. ???? ?????? ??????? ?? ???? ?? ? ????? ?? ??????, ??? ??????????? ?? ??
???????, ?? ??????????, ?? ???????/????????? ? ???? ??????? ???? ?/??? ?????? ???
?????? ?? ??????, ????? ??? ??????? ?? ?????????? ????????? ?????.
12. ?????? ???????????? ?????????????, ??????? ??? ?????????? ??? ??????? ?????/??????? ??
????? ????. ???????????? ???????????? ?????/??????? ?? ?? ?? ????????? ??????? ????
????????? ?? ???????. ???????? ? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ???? ? ??????????? ??
?????????? ???????????? ?? ?????????.
13. ????????? ??? ??????? ?? ????? 30-60 ??????? ?????, ????????? ???? ?? ??????? ? ????,
????. ??????, ???? ???? ??????? ? ?????????. ????? ? ?? ?? ??????? ??????? ?? ?????????
? ?? ?? ???????????? ?????? ??? ????????? ?? ?????? ? ???????/????????? ??? ???
????????? ?? ????? ?????? ? ???.
14. ?????? ??????????/??????? ?????/???????, ?? ??????????, ?? ??? ????? ?????, ????. ???????
??????, ??? ? ????, ????? ?? ???????? ????? ?????. ??? ????????? ??? ??????? ?? ????? ?
?????? ?????????? ?? ???????? ??????? ??? ????? ?? ??????????? ??????????? ??????.
15. ???????? ? ???????????? ?? ????????? ?? ??????? ??? ???? ????????? ????????? ??
??????? ????? ???. ???? ?? ?????? ???-???? ??? ???????? ? ???????? ?? ??????? ?
??????????? ????????. ? ????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ???????? ??
????????? ?? ???????? ?? ????????.
16. ?? ?? ???????? ????? ?? ????? ??? ???????????? ?? ???????:
?) ?? ??????? ?????? ?? ???????????? ?????. ?????????? ??????????? ??????? ??? ???
????????? ????????, ??????????? ??? ????? ???????? ?????????, ?????????? ??
?????????.
?) ??????? ????????? ???????, ??????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ??????? ????? ??
?? ????????? ??? ???????.
3.
89
?) ? ?????? ?? ????????? ?? ??????????? ??? ??????? ?????????, ???????? ???????
?????????, ????????? ??????? ?? ???????? ??? ????????? ???????????? ?????????????
?? ?????? ??? ??????????.
???????? ?? ???????
1 - ??????? ?? ????????? ????????? ??
???????
2 - ????????
3 - ??????? ??????
4 - ???????? ????
5 - ????????? ?????
6 - ???? ?????
????????? ????????? ?????
????????? ?????
K?????????? ????? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??
??????????. ??????? ? ????? ?? ?????????? ?? ?????, ?
??????? ? ????? ?? ?????????? ?? ?????????.
????? ?? ?????????? ?? ?????
? ???? ????? ???????? ????????? ?? ??????. ???? ?
????? ?????? ?? ????????? ?? ??????? ?? ???????.
????? ?? ?????
???????? ????? ??????? ?? ??????, ???? ???? ?????????
???????. ???? ?? ???????? ????? ?? 30 ??????.
90
??????? ?? ??????????
?? ??????? ?? ??????????, ???? ? ????????? ????? ??? ???? ?? ???????. ?? ?? ?????????
?????????, ????????? ?????? ?? ?????? ?? ????????????? ???????. ????????? ?? ??????? ????
?? ?? ??????????? ????? ??????:
???????:
???????
????????
1
18% ?? ??????
?????
2
36
????????????t
3
58
??????
4
81
?????? ??? ?????
5
100
?????
????
?? ?? ???????? ??????? ? ?????? ?? ?????? ???? ? ?????????? ?? ????????? ??????? ??
?????????? ?? ?????? ???? ???????????? ??????? ?? ????????????.???? ????? ? ????????
?? ???????? ?? ????? ??????? ????, ???????, ????????? ??? ??????? ????, ????? ? ???????? ?
??????? ?????.
??????????? ???????
???? ??? ?? ?????? ????????? ??????? ?? ?????????? ? ????. ?????? ?? ?????? ?
????????????? ? ??? ???? ? ???????? ?????????? ?? ??????????? ?? ?????????, ????? ???? ??
?????????? ? ?????????, ?????? ?? ???????? ??????????? ?? ???? ??? ?????????? ?????.
????????
????? ?? ???????
??????????
????? ?? ????????
??????????.1
30%
70%
??????????.2
49%
51%
??????????.3
67%
33%
????????? ??
????, ???????,
???????
??????, ?????,
?????? ???????
?????
??????????
?? ???????? ?? ????? ?? ??????
1.
2.
3.
????????? ??????? ??? ???????.
???????? ??????? ?? ?????????? ? ???????? ?????..
????????? ??????? ?? ????? ?? ????? ?? ???????? ?? ??? ???????.
?????????: ??????? ???? ???? ????????? ??????? ?? ????? ?? ?????, ??????? ?? ???????.
?? ?? ???????? ????? ??-????? ?? ??? ??????, ????????? ??????? ?? ????????? ??-?????? ??
??? ?????? ? ???? ???? ?? ????????? ??????? ?? ????????? ?? ????? ???????? ?? ??? ?????.
91
????????: ?????? ???????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??????? ??????
???????? ??????? ?? ??????? ????? ?? ? ??????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??????? ??
?????????? ???????. ?? ?? ?????? ??????? ?? ????? ?? ??????, ????????? ?????? ?? ????????
?? ??????? ? ???????? ???????.
??????????? ?? ????? ????????
1.
2.
????????? ??????? ? ?????????????? . ???????? ????????? ???? ??????? ??????? ?? ?????
?? ??????? ?? ???????.
???????? ??????? ???? ????????? ???????? ?? ????? ?? ?????. Select
??? ?????? ?? ?????????? ?????
1.
2.
????????? ??????? ?? ??????? ?? ??????? "*".
????????? ??????? ?? ????? ?? ????????? ????????.
??? ?????? ?????????????? ?????
?????????????? ????? ???????? ?????????????? ????? ?? ?????? ??????? ; ????????? ????
?????????? ?? ??????? ?? ???? ???????? ??? ????????? ??? ?? ?? ??????? ??????? ??? ?????.
?????????????? ????? ???? ?? ?? ???????? ?? :
- ???????????
- ?????????
- ???????
???????? ?? ???????
???????????? ?? ????????? ?? ?????????? ? ?? ??????????????? ??????? ?????? ???????
?? ????? ? ???????. ???? ??????? ?? ??????? ?????????? ????????.
2. ???????????? ?? ?????????? ?? ??????? ? ????????? ?? 1 ??? (2.5 ??). ?????????
?????????? ? ????????? ?? ???????.
3. ??????? ?? ??????? ?????? ?? ???? ?? ???????.
?????????? ? ????????
?????????? ?? ????
???????? ??????????? (???????? ?? ????????? ??? ??)
???????????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ????????????, ????? ???????? ????
????????? ?????????? ???? ?????? ??????? ? ???????? ?? ?????????????? ?????. ????????? ??
??????? ?? ??????? ?????? ?? ?????????????? . ????? ? ?? ???? ?????????:
?????????? ?????????? ?????
??????? ??????????? ? ?????? ?????
1.
???????? ???? ?????? ???????????? ????? ??????
????????
1.
2.
3.
????????? ???? ? ???? ?? ???????? ?? ???.
????????? ??????? ?? ????? ?? ??????? ?? ????????? ??????? .
????????? ??????? ?? ?????? ?? 4-5 ?????? . ??????? ?? ???? ????????? ? ????????. ???
?? ??????? ????????? ??????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ????????.
92
????? ?? ???????? ??? ?? ???????? ??? ?????
???????
??? ????? ????? ?? ???????? ???????? ???????? ? ?????? ?????????
???????? ?:
??????? ?? ??????? ? ??????? ?? ?????????????? ?????
???????? ? ?? ?????? ???? ?? ??????????????? ?????? .
??????? ?? ?????? ?????? ??? ????????? ??????? ?? ??????:
????????? ???? ??????? ? ??????????
??????? ? ???????? ??????.l
????????? ????? ????? ? ????? ??????? ??? ??????? ?
????????? ??????.
??????? ? ????????? ??? ?????????? – ??????? ?? ? ????????? ??????? ?
????????? ????? ?
????? ? ?????? ?? ????? ?? ?????????.
????? ??? ??????????. ?? ?? ????????? ?????????? ?? ?????? ? ??????? ????????.
???????????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ?????????????? ?????.
???????? ? ?????????????? ????? ?? ????? ?? ???????? ?? ??????????????? ? ????????????.
????????? ? ?? ????????? ??????????.
-
???????/?????????
????????? ???????? ????????? ?? ??????? ? ?????????. ???????????? ??????????? ???
???????? ?????????????? ??? ??????????.
????????? ???? ? ??????? ? ??????? ?? ????????? ?? ???. ????????? ???????.
1. ???????? ?????????? ??????? ???? ?????????? ??????? ?? ????????? ?? ???????
(?????????? ???????: 700 Watt)
2. ???????? ??????? ???? ????????? ??????? ?? ????? ?? ????? .
????????:
??????? ??? ??????? ?????? ? ????? ??????? ?? ?? ?????.
?????? ?? ?????????? ?????????????? ????? ??????.
???? ?? ????????? ?????? ?? ??????? ?? ????? ?? ???????.
??????? ?? ?????????
1.
2.
?? ?? ?????? ???????? ?????????; ???????? ???????. ????????: ????????? ?????. ?? ??
???????????? ????????? . ????????? ???????.
?? ?? ?????? ????????? ??????: ????????? ??????? ?? ????? ?? ????? ?? ??????? "0".
?????????????? ?? ??????? ?? ???????
1.
??????? ?? ??????????? ???? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ??????? .
???????????? ?? ?????
????????? ???????????? ???? ?????????? ?? ?????????? ????, ????? ???? ??? ???? ????
????????? ??????? ? ??????? ?? ???????? ?? ???.
1. ????????? ??????? ?? ????? ?? ??????? ?? ????? ????????????.
2. ????????? ??????? ?? ????? ?? ????? ?? ???????? ??????. ????????: ???????
?????????????? ?? ???????.
93
??????? ? ?????? ??????
??????
?????????? ?????
???????? ???????? ???
????????? ??????
????????? ??
?????????? ????????
??? ????????? ??????
???????? ?? „?????
???????”
??????????? ????
???????? ???????? /
????????
??????????? ?????? ???
??????? ????????
???????? ?????? ??
??????? ??? ?????????
????????? ??
????????????
?????????, ?? ?
????????? ????????,
??? ?????????
??
??
??
????????
???? ?? ?? ???????? ? ?????
?????????? ?? ???????? ?? ???????.
??? ?????????? ?? ?? ?????????
?????, ??? ?? ???????? ?????? ?????
????? ??? ??????? ? ?????? ?????
?? ??????? ?? ???????
?????????? ?? ????????? ????? ???
?? ?? ?????????? ? ?????
????? ????????? ????? ?? ?????????
? ??????? ????????
???? ?? ?? ????????? ?? ??????????
?? ?????, ?? ???????????? ???? ??
??????? ??????????
???? ?? ?????????? ?????
???? ?? ???????? ?????
??
??
??
???? ?? ?? ???????? ???? ??? ?? ?
?????????? ? ?????
???? ??????
??
???????? ???????
??
?????? ?????? ???? ?? ?? ????? ???
?? ?????? ????????
?? ?? ???????? ??? ?????, ????????
???? ?? ??????????
???? ?? ?????????? ????? ??? ?????
???? ?? ?????????? ????? ??? ?????
?? ????? ??????????, ??? ??
????????? ?? ??????????? ?? ???????
??????? ??????
?????? ?? ????????
???????? ?????, ????,
????????, ?????????
??????
??
??
?????????, ?? ?
????????? ????????,
??? ?????????
??
??????????? ??????
??????????? ?????
??
????????? ?????
??
???????? ?? ??????????
?? ?????
?????? ? ????? ???
???????
?????????, ?? ?
????????? ????????,
??? ?????????
??
???? ?? ????????? ?????
???-????????? ?? ?????????? ??
??????????? ?? ????????? ?????????.
????????????? ????? ?? ??????????
??????? ?? ??? ????? ??. ??
??????????? ???????.
???? ?? ?? ???????? ?? ???????
???????, ?? ???? ?? ?? ?????? ??
???????, ?? ?? ?????????? ?
???????? ????????
???? ??? ?? ???????? ??? ?????? ???
??????, ????????????? ?? ??
???????????, ?????? ?????????? ?
??????
???? ?? ?? ???????? ?? ?? ?????????
?? ???????? ??? ?? ??????? ???????.
94
?????????? ?? ?????????????? ?????
??????????? ???????? ????? ?? ?? ?????????? ??????????? ?? ??????? ? ????? ??
????????????? ?? ???????:
???????? ? ?????? ?????
????? ? ????? ? ????
???????? ????????? ? ?????????? ?????
?????? ???????????? ???? ???????????? ? ??????? ?? ????? ? ???? ??????? ?? ???????
1. ??????????? ???????? ?????????? ?? ??????? ? ?????? ?????.
2. ?????????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ?? ??????? ? ???????? ????????? ? ????
????? ? ???? ???????? ???????, ?????????? ? ?????????.
3. ??????????? ??????????? ??????? ?? ??????? ???? ? ???? ???? ????????? ???? ? ?????? ??
???? ????? ? ?????? ???, ???????? ?? ???????????? ?????. ????????? ??? ??????? ?
??????? ? ???????? ? ??????????? ?? 5 ??????, ???? ???? ????????? ????? ??????? ?
????????? ??? ???? ?????..
4. ???????????, ?????????? ?? ?????????? ? ?????????? ?????? ?????, ??????? ?
??????????.
?? ???????????? ???????????? ?? ???? ??? ??????????????? ??????. ?? ???????????
????????? ?????????? ????????? ??? ????????.. ????????? ??????? ????????, ??????
?????????? ???????, ??????? ?? ??????? ? ???????????? ???????? ? ??????? ?? ??????? ?????.
???????? ?? ???????? ?????
???? ???? ?? ????? ?? ???????????? ?? ????? ?? ?? ??????????? ?????? ? ?????????? ??????
????????, ? ?? ???????? ? ????????? ????? ?? ????????, ?????? ?? ???? ??????????. ?? ????
????? ??? ???????? ?? ?????????? ?? ???????? ?????
???????? ? ???????? ??????????
??? ?? ???????? ?? ?????????? ??? ????? ???????, ?? ???????? ??? ??????? ?? ?????????? ?? ???????
?? Gorenje ??? ?????? ?????? (?????????? ?? ????? ?????? ?? ???????? ? ?????????????? ???????????
?????). ??? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ?????????? ?? ???????, ???????? ?? ??? ??????? ????????
?? ????? ?? Gorenje ??? ?? ???????? ? ?????? ?? ???????? ?????????? ?? ?????? ????? ?? Gorenje
[Service Department of Gorenje Domestic
???? ?? ??????? ????????!
?? ???????? ???????? ??????? ?????????? ????? ??? ????
95
?????????? ?? ????????????
RU
????? ?????????????? ??????? ??????????? ?????????? ??? ??????????.
????????????
????????????????????:………………………………………. ................................ 230?~50??,1200??
????????? ????????:……………………………………………………….… ............................... ..700??
?????:……………………………………………………….……………………. ................................. .900??
???????:………………………………………………………….…………….. ............................... .2450???
??????? ??????? ???????:……………… ............................... …..452??(?) X 262??(?) X 335??(?)
?????????? ??????? ???????:………...…….. ............................... 315??(?) X 198??(?) X 210??(?)
?????:…………………………………………………………………….................................. …………20 ?
???:…………………………………………………………… ................................ ?????????????? 12,5 ??
??????? ????: …………………………………….…………………………………………….Lc < 58 ?? (A)
??????????????:
?????????? ??????? ??????????? ?????:……………………………………………………………??: 245
P?????? :
??? ???????????? ??????????? ? ???????????? ? ??????????? ?????????? 2002/96/EG
?? ??????? ?????????????? ? ???????????? ???????????? (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
?????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ???? ??????? ?? ?????????? ?? ?????
? ?????????? ??????? ?????????????? ? ???????????? ????????????.
????? ??????? ? ????????? ?????
1.
2.
???? ???? ?? ????????????? ??????, ?? ???????? ??? ????????? ???????:
a) ?????????, ????? ?? ???? ?????????? ? ???????????.
???? ??? – ???????? ????? ?? ???????, ????????? 10 ?????? ? ?????? ???????? ?????
?????.
?) ?????????, ??? ?? ????????? ? ???????????. ???? ??? ? ?????, ????????????? ??????? ?
??????? ??????? ???????.
???? ?? ????????????? ????????????? ?????:
a) ?????????, ?????????? ?? ??????.
?) ?????????, ??? ?????? ??????? ???????. ????? ????????????? ??????? ?? ?????
????????? ? ????.
???? ?? ?? ?????? ????????? ????????????? ???????? ??????????????,
????????? ? ????????? ?????????????? ????????? ???????.
????? ??????
????????????? ???? ????? ?????????????? ?????? ? ?????? ?????? ?????, ?????????? ? ??.
???????? ????????. ??? ?????? ????? ?????????????? ????? ???????:
a)
?)
?)
????????? ?????? ? ??????????? ????.
??????????? ?????, ????????? ? ??. ???????? ?? ????.
????????? ??????????? ???????? ??? ?????, ???????????, ????? ???????? ??????? ??????.
96
?????????
1. ?????????, ??? ???? ??????????? ???????? ???? ? ??????? ?? ???????.
2. ????????? ?????? ?? ??????? ?????????? ???????????, ????? ???:
- ?????????????????? ??????
- ???????????? ??????
- ??????? ? ????????? ?? ?????????? ??????????? ??????
- ??????? ? ??????? ????
- ???? ???????????? ???? ?? ???? ?? ????????? ??????????? – ?? ??????????? ?????.
3. ??? ???? ????????????? ???? ?????????? 12,5 ??, ?????? ?? ??????? ????????????? ??
???????????, ????????? ????????? ???? ???.
4. ????????? ???? ???????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ? ????.
5. ?? ??????? ??????? ???????? ?? ????.
6. ?????????? ????? ????? ? ???????? ??????? ?????? ???? 8 ??, ? 10 c? – ?? ??????
??????, ????? ?????????? ??????????????? ??????????.
7. ?? ??????????? ????? ????????? ??????????? ???????.
8. ??????? ?? ??????, ????? ??? ?????????? ?????.
??????????????? – ?????? ?????????? ?????????.
?????????? ?????????? ????????? ?????? ? ???????.
?????? ?????? ?????????? 1.2 ???.
??????????? ???????????????????? ?? ???????????? ?????????? ?????? ??????????
????????? ???????.
??????????????: ?????? ??????? ?????????? ???????? ??????????????? ?? 250 ?, 10
?.
?????
??????? ????????? ?????? ???????? ?????????????? ?????? ???????:
?????-???????
??????????
?????
???????????
??????????
??? ???????????
??? ??? ????? ???????? ????? ?? ??????????????? ???????? ???????????? ?? ???????
????? ??????????? ?????, ?? ???????? ??????? ?????????:
- ?????-??????? ?????? ????? ???????????? ? ??????, ???????????? ?????? E ???
???????? ??????????, ??? ???????? ? ??????? ???? ?????-???????? ???????.
- ????? ?????? ??????? ???????????? ? ??????, ???????????? ?????? N ??? ?? ??????????
? ??????.
- ?????????? ?????? ??????? ???????????? ? ??????, ??????? ?????????? ?????? L ???
???????? ? ??????? ????.
?????? ??????????????
????????! ????? ??????? ???? ????????????? ??????, ?????????????? ????, ??????? ????? ?
?????????? ????????????? ????????, ??????????:
1.
2.
3.
4.
??????????? ????????? ?????????? ????? ?????????????? ???????;
?? ??????????? ? ????????????? ???? ????? ????????, ??? ????, ? ?????? ???????? ??????
(????., ???????? ?????????? ????? ??? ??????? ?????????), ?????? ??? ??? ?????
??????????. ?? ?????????????? ?????????? ? ????? ?? ????????????? ????.
??????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ?? ????????????.
?????? ?????? ?? ???????????? ??? ????????????? ?????? (??????? ?????) ?
????????????? ????????????? ????????? ??????? ??? ?????????????
????????????????? ?????????????, ? ??? ?? ?????? ? ????????????? ?????? ? ????????,
97
5.
6.
????? ??????? ???????? ??? ???????????????? ?? ???????? ????????????? ??????? ??
??????? ???, ????????????? ?? ?? ????????????.
?? ?????????? ????? ?????? ? ????????.
?? ??????????? ?????, ???? ??? ????????????? ?? ?????????, ???? ??? ??????????.
????? ??????? ???? ????????????? ?????? ? ???????:
a) ?? ???????? ?????? ?????????? ???????. ?????? ??????????? ??? ?????????????
??????, ?????????? ? ?????? ???????????????? ?????????? ??? ????????????? ???? ?
????????????? ????.
?) ??????? ??????????? ??????? ? ??????? ????? ???, ??? ???????? ?? ? ????.
?) ???? ?? ????????? ?????? ???? ??????????, ?? ?????????? ??????, ????????? ?????? ??
??????????? ??? ??????? ??????????????.
???????? ?? ??????? ???????
???????? ?????? ?? ??????? ????????????
???? ?????? ????????????? ???????? ???????????? ???????? ? ?????????? ?? ???????
???????????? ?????????? ???????????? ????????????? ????????
????? ?????????????? ??????? ????????? ?????????? ??? ???????????? (????? ??
???????, ??????????? ??????? ??.).
2. ??????????? ???? ?????? ??? ????????????? ????. ????????????? ??????????? ??????
??????, ?????? ? ?????? ???????? ? ????. ?? ??????????? ???? ??? ????????????.
3. ?? ????????? ???? ??????. ??? ????? ?? ?????????.
4. ?? ??????????? ???? ??? ???????? ????, ?????? ? ??.
5. ?? ??????????? ???? ??? ??????????? ?????????, ??? ??? ??? ?? ????????????? ??? ?????.
?????????????????? ???????????? ??????? ???????? ????? ??????????? ? ????? ???????
???????? ???????? ??? ???????? ????????.
6. ?? ???????? ???? ? ????????: ??? ????? ??????????. ????? ?? ???????? ????, ???????? ??
??????? ? ????? ???????? ?????? ????? ?????????????.
7. ????? ???, ??? ???????? ????? ????????, ??? ???????, ?????? ??????, ?????????, ???????
?????? ? ??. (?? ???? ????????, ???????? ?????????), ????????? ?? ????????? ??? ??????.
8. ?? ?????????? ???????? ? ????????? ????? ??????? ? ???????? ????.
9. ??????? ?? ???????? ?????? ???? (?????, ?????????, ????? ? ?. ?.).
10. ?? ???????? ???? ??????????????? ?? ??????????? ???????. ????? ??????????????
???????? ???????? ? ??????????????? ??????.
1.
????? – ??????, ???????????? ??? ????????????? ? ????????????? ????
- ????????????? ????????? ??? ???????? ??? ?????? ? ?????????????? ???????.
- ?????? ? ?????????????? ??????????.
- ???????? ?????? ? ???????????? ????????? ??? ?? ??????????? ????????.
- ??????????? ??????, ??? ??? ????????, ??????? ?????? ? ??? ??????, ?????????
????????????? ???????. ??? ????? ???????? ? ????? ?????? ? ?????????? ????????
?????????????.
- ????????? ??????.
- ?????? ? ????? ?????????.
- ??????? ?????????? ??? ???? ? ?????????. ??? ????????????? ???? ??????????
?????????? ????????????? ?????????, ??????? ????? ???????????? ??? ?????????????.
11.?????? ??? ????????????? ???? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ?????????????.
12. ?? ????????? ?????? ???????? ? ????????????? ????.
13. ? ????????????? ???? ???????? ??????????? ???????, ??? ?????????. ???????: ???? ????
?????? ?? ??????? ?? ?????, ?? ???????? ??? ??? ????? ??????? ???????????, ? ?????
????????? ??????? ?? ????, ??? ? ?? ??????? ?????.
14. ?????? ?????????? ??????????? ?????????????? ????, ????????, ???? ?? ???????? ?? ???
?????????. ?????????? ?? ??????????? ???? ????? ????? ?????????????. ????? ??
???????? ????????? ????? ? ??????????? ??? ???????????? ????????????? ???????????.
98
15. ???????? ? ??????????? ???? ? ???? ?????????? ???????? ? ???? ?? 30-60 ?????? ?????
?????????????. ??? ???? ??????????? ????? ?????????? ? ????????????? ???????????
???????.
16. ????????? ???????? (????., ?????????????? ??????, ????, ? ??.) ????? ??????
???????????. ??? ????????????? ????, ??????? ???????? ????? ???? ??? ??????, ??????
???????????? ??????????? ??????.
17. ???????, ? ??????? ????????? ????, ???? ????? ??????????? ?? ????. ??? ???????? ?????,
???? ? ?????? ???????????? ???????? ????????. ????? ??????????? ?????????, ?????
??????? ?????? ?? ????.
???????? ???????
1 - ??????? ?????
2 - ????????? ??????
3 - ????? ?? ???????
4 - ?????????? ???????
5 - ?????? ??????????
6 - ??????? ?????
?????? ??????????
?????? ??????????
?????? ?????????? ??????? ?? ???? ?????????? ???????.
????? ?? ??? ???????? ?????? ?????, ? ?????? ?????? ?????.
POWER / ACTION SELECTOR
?? ??????????? ???? ???????? ????? ??????? ?????????????
?????? ????????. ??? ?????? ???, ????? ??????
????????????? ??????.
TIMER KNOB
??????????? ????????? ??????????? ??????? ? ??????
??????? ???????, ????? ??????? ???????? ?????
????????????? ?? 30 ????? ?? ????????????? ??????.
99
????????????? ? ????????????? ????
??? ????????????? ????? ????????????? ????, ?????????? ???? ??????? ????????, ?? ???????
??????? ???? ????????? ??? ?????, ????? ??????? ?????? ?? ???????.
??????? ???????? ?????????? ? ???????? ????? ?? ??????? ???????. ?????? ?????? ????? ????
???????? ?????????:
???????? ????????
????????
1
18% of total
?????
2
36
??????????????
3
58
???
4
81
??? ???????
5
100
???????
?????
? ??????? ????? ????????? ?? ??????? ??????? ???????? ????? ??????? ?????? ????????
???, ???? ?????? ? ????????????? ????? ???????, ??????? ???????? ??????? ??? ??????
???????? ????, ?????????, ???????, ??????, ??????? ??? ??????? ??????. ??? ????? ????????
??? ????????????? ??????? ??????????? ? ???? Au ?????.
??????????????? ?????????
?? ?? ????????, ??? ???????? ????????????? ???????? ??? ? ?????? ?? ????????????? ????.
???????? ?????????????? ?? ??? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ??????????, ???
????? ?? ????????? ???????. ??? ???????? ???????? ??? ???????????? ??????? ????????? ?
?????????? ????????. ? ????? ??? ??????????? ????? ????????? ???????? ????????????
???????? ???????.
? ????????? ??????? ???????? 3 ????????? ????????? ??????? ??? ???????????????
?????????.
?????????
?????
????????????? ?
?????????????
????
????? ?????
?????????????
????????? 1
30%
70%
????????? 2
49%
51%
????????? 3
67%
33%
???????? ???
????, ?????????,
????? Au
???????, ??????,
??????? ?????????
?????
????????
????? ?????????? ????????? ?????????????
????? ??????? ? ???? ? ???????? ??????.
???????? ??????? / Action Selector ??? ?????? ?????? ???????? ??? ????????????? ????
???????.
????????????? ??????? ????? ?????????? ????? ?????????????
100
??????????: ??? ?????? ?????????? ??????, ??????? ????????????? ??????????.
??? ?????? ??????? ??? ????? ??? ?? 2 ??????, ???????? ?????? ????????? 2 ?????, ? ?????
????????? ? ?????????? ?????.
????????: ?????? RETURN TIMER ?? ???? ???????, ???? ???? ??????? ?? ???? ??
?????????? ????? ????????????? ?????? ??? ????? ???? ?? ????????????. ??? ????????? ????
?? ????? ???????? ????????????? ????, ??????? ?? ?????? ???????? ???????????? ???
??????? ????? ?? ?????.
??? ???????? ????????????? ????
???????, ?????????????? ???????????????? ????????????????? ???????, ?????????
??????????? ??? ?????????????? ????, ?? ????? ?? ?? ????? ? ????. ? ???????
????????????? ???? ????? ?????????????, ?????? ??????????? ? ???????? ????.
??????? ??????
1.
2.
3.
??????????, ???????????? ???????????, ?????????????? ?? ????? ?????? ?????????,
??????????? ?? ??????????? ???????, ??????? ???????? ?????????????? ??????????.
?????????? ????????? ? ???? ?? ??????? ???????? ?????? ????? ( 2,5 ??). ?? ????
?????????? ????? ?????????? ??????? ????????????? ????????????..
????? ????????????? ??????? ?? ???? ???????? ? ??? ???????:
- ?????? ? ?????????,
- ?????????? ????/?????,
- ???????? ??????????? (??????????? ????????).
????????? ????????????? ???? ?????????? ????? ??????????????? ????? ?????? ?????????,
??????? ???????????? ? ????? ????, ??? ?? ?????? ????? ?? ????. ??????? ?????? ??????????
? ?????? ?????, ? ??????? ???????? ?????, ??????? ?? ????, ?????? ???????? (??? ???????????
? ???????? ? ? ?????? ???????), ?????:
- ???? ????????????? ?????????? ?? ??? ???????,
- ??????????? ???? ?????????? ?? ????? ??????.
??? ?????????, ??? ????????????? ???? ???????? ?????????
1.
2.
3.
????????? ????? ? ????? ?? ?????????? ??????.
?????????? ????????????? ?????? ???????? ?? ???????????? ????????.
? ??????? ??????? ?????????? ????? 4 - 5 ?????. ???? ?????? ???? ?????????? ?
??????????????? ??????? ???????. ?????????? ?????? ?????? ???? ?????????
??????????. ???? ?????????? ??????? ???????? ???? ?????????????, ?? ???????????
?????? ??????? ??? ????, ????? ???? ????????.
??? ??????, ???? ? ??? ???????? ???????? ??? ????????
???? ?? ??????????? ? ??????????, ?????????????? ????, ?????????? ???????????????
????????????? ?????????. ??? ? ???????, ???? ?? ????????, ???:
? ???? ??????????? ?????????;
????? ??????? ????????? ????? ??????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ???????
???? ????????? ????? ??????????? ??????
??? ???????????? ?????? ?????? ??? ?????????????? ?????????
?
???? ?? ???????? ????????, ????? ?? ????????????? ??????
?????? ?? ??????? ???????
?
???????? ?? ????????????
????????? ?? ?? ?????????? ??????? ??????? ?? ???????
- ????????, ??-?? ?????????? ??????????????? ?????????? ?????????????? ???
????????? ?????????????? ?????
?
???????? ?????????? ??? ??????????.
101
?
????????? ?? ?? ?????????? ????? ??????????????
????????? ?? ?? ??????? ??????? ?????????
?????? ???? ??????????? ???????? ? ????? (????????????? ??????)
??????, ?? ???????????? ?????? ? ?????????????? ????????
?????, ?? ???????? ????? ??? ?????? ????????????? ??????? ? ?????
??????, ??????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ? ?????????? ????????
??????????? ?? ?????????????
??????????????
??????? ?????????????? ????????? ????????????? ????, ????? ? ????. ??????? ????????
???????????? ???????? ?? ????? ???????????? ??????? ? ???????? ??????.
1. ?????????? ????????? ???????? ? ????????? "DEFROST" (??????????????) ?? ???????
???????? ????? ???????( Medium) ? ??????-?????? ( Medium Low).
2. ? ??????? ??????? ?????????? ????? ?????.
?????????????/????????????
??? ????????????? ??? ????????? ????????? ???? ??????????? ????????? ???????.?? ?????
?????? ???? ?????? ?????????? ?????????, ?????? ??? ?????? ?? ???. ??????? ?????????
???????? ? ???? ?? ???????? ??????????? ???????. ???????? ??????.
1. ? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????? ??????? (high: 700Watt).
2. ? ??????? ??????? ?????????? ????? ?????????????. ? ???? ???????? ????, ? ??????
?????? ?????????.
3. ? ???????? ????????????? ????? ???????? ??????? ???????? ? ??????? ??????????.
102
????????? ???????? ?????????????
1.
2.
??? ????????? ????????? (????????????) ?????????????:
- ???????? ??????, ? ????????????? ???????????, ? ????? ?? ???????? ??????,
????????????.
??? ?????? ????????? (???????????) ?????????????: ?????????? ?????? ? ????????? 0.
??????? ? ?????????
??????????? ??????
?????????? ?
?????????????
????
? ?????????????
??????????
????? ??? ?????????
????? ? ????????
??????????? ??????????? ?
????????? ??????
?????????????? ????????
??? “fast food”
??
??
??
???????? ??????/??????
????????? ?????? ???
????????????? ????????
??????? ?? ????????????
??????
?????? ?? ??????? ??????
???
???
????? ???????????? ????????? ?????
??? ?????? ????????? ?? ?????????; ????
?????? ??????? ????? ??? ??????????
????? ??? ? ???????? ???? ?????????,
????? ?????????? ????????
????????? ?? ????? 8 ?????
??? ????????????? ???????
????? ???????? ?????? ?????
???????????? ????????
????? ???????????? ??? ????????? ???,
?????? ?? ????????? ?????????? ?????
????????????
????? ??????????
????? ??????? ????????
??
??? ????????????? ???????
??
?????????? ????
??
????????????? ???????
?????? ??? ????????? ?
?????????????? ?????????
???????? ???????, ?????,
????????, ?????????
???
???
??? ??????? ????????? ??????? ??????
????? ???????
???????????? ??? ?????? ? ?????? ???
?????????
????? ??????? ???????? ??? ?????
????? ??????? ???????? ??? ?????
??
? ?????????????
????????? ??????
??????????? ??????????
???
??
?????? ??????
??
?????? ??? ?????????
??????? ??? ????????????
??????
? ?????????????
??
103
??? ?????????????????? ?????????????
??? ????????? ??? ??? ??????????
???????? ?????
????? ??????? ????????
????? ????? ???????????? ???????????
???????, ?.?. ?????? ???? ?????
??????????????? ??? ???????? ????
?? ??????????? ???????.
????? ?????????????? ??? ?????????
?????, ?? ?????? ????????????? ?
??????????; ??????? ? ?????????????
?????? ??????, ?????? ??? ?????????
??? ??? ????????????? ? ????;
??????????? ?????? ??????????
????????? ??????
????? ?????????????? ???
?????????????? ?????????????? ???
??? ????????? ?????.
??????? ????????????? ????
????????? ????? ????????????? ???? ?????????? ????????? ???????, ????? ?? ???????????
??? ? ??????? ????:
?????????? ? ??????? ???????????
?????? ? ?? ???????????
?????????? ?????? ? ????????? ??????
?????? ??????? ?? ???, ????? ??????????? ?????? ??? ??????, ? ?????? ?????? ???????????
1. ??????? ??????????? ?????????? ?????? ??????, ????????? ?????? ??????? ?????.
2. ??????? ??? ?????? ? ????? ?? ?????????? ???????????? ? ????????? ?????? ??????,
????????? ??????? ?????, ?????? ???? ? ??????? ??????.
3. ??? ????, ????? ??????? ???????? ??????? ???? ? ????????? ?????????? ?????, ?????????
?? ?????????? ?????? ????? ? ???????????? ???????? ????? ? ?????????? 10 ????? ???
???????????? ????????.
4. ????????? ????? ?????????? ?????????? ?????? ? ?????????????? ???????? ??? ?????
?????? ??? ? ????????????? ??????
??????? ?? ???, ????? ???? ?? ???????? ? ?????????????? ?????????. ?? ???????????
?????????? ? ??????????? ???????? ????????. ???????? ?????? ???????? ?? ???????
??????????? ??????, ??????? ?? ???, ????? ?? ??? ?? ???????????? ?????, ??????? ?????
???????? ???????? ?????????? ??????.
?????? ?????????? ?????
????? ????????? ????? ?????? ?? ???????????? ?????? ?????? ? ???????? ????????.
????????? ??? ? ?????????????????? ????? ??? ?????????? ??????????. ???? ?? ????????
???????? ?????????? ?????.
???????? ? ????????????
??? ????????? ?????????????? ?????????? ??? ? ?????? ????????????? ??????? ??????????
? ????? ????????? ??????????? ? ????? ?????? (????? ???????? ?????? ?????? ??
??????????? ??????). ???? ???????? ????? ? ????? ?????? ???????????, ?????????? ? ????
??????? ???????? ??????????? Gorenje ??? ? ????? ????????? ??????????? ???????? Gorenje
Domestic Appliances.?
?????? ? ???????? ?????????????? ????????? ??????? ????????? ? ??????? «???????????
?????????????» ??? ? ??????????? ??????.?
?????? ??? ????????? ?????????????!
????????????? ????????? ?? ????? ????? ?? ???????? ?????????!
CHO1
???????? ???????????? ?? ????????????? ????????????? ???? ??? ??????
104
NБVOD NA OBSLUHU
SK
Nбvod na obsluhu si pozorne pre?нtajte a odlo?te pre prнpad budъceho pou?itia.
TECHNICKЙ ЪDAJE
Spotreba energie: ....................................................................................................230V~50Hz,1200W
Vэkon: .......................................................................................................................................... 700W
Vэkon grilu: ................................................................................................................................... 900W
Pracovnб frekvencia: .............................................................................................................. 2450MHz
Vonkaj?ie rozmery: ...................................................................... 452mm(?) X 262mm(V) X 335mm(H)
Vnъtornй rozmery rъry: ................................................................ 315mm(?) X 198mm(V) X 297mm(H)
Obsah rъry: ................................................................................................................................ 20 litrov
Hmotnos?: .................................................................................................................... Pribli?ne 12,5 kg
Deklarovanб hodnota emisie hluku je....................................................................................< 58 dB(A)
Toto zariadenie je ozna?enй pod?a Eurуpskej smernice 2002/96/EC o Doslъ?ilэch
elektrickэch a elektronickэch zariadenн (WEEE).
Tбto smernica ur?uje v rбmci Eurуpskej ъnie pokyny pre vrбtenie a recyklбciu starэch
elektrickэch a elektronickэch zariadenн.
Skфr ako sa obrбtite na servis
1.
2.
Ak rъra nefunguje, displej nezobrazuje alebo zobrazenie zmizne:
a) Skontrolujte, ?i je rъra sprбvne pripojenб. Ak nie, odpojte zбstr?ku zo zбsuvky, po?kajte 10
sekъnd a opд? ju sprбvne pripojte.
b) Skontrolujte poistky pre danэ obvod a hlavnэ isti?. Ak sa javia by? v poriadku, skъste
skontrolova? zбsuvku pripojenнm inйho zariadenia.
Ak mikrovlnnб energia nepracuje:
a) Skontrolujte, ?i sъ nastavenй hodiny.
b) Skontrolujte, ?i sъ dvere sprбvne zatvorenй. Inak mikrovlnnб energia nebude prъdi? do rъry.
Ak sa pod?a vy?sie uvedenэch pokynov nepodarн odstrбni? problйm, obrб?te sa na najbli??н
servis.
Toto zariadenie pre domбce pou?itie na ohrievanie jedla a nбpojov pou?нva elektromagnetickъ
energiu, len pre domбce pou?itie.
Ru?enie
Mikrovlnnб rъra mф?e spфsobi? ru?enie vб?ho rбdia, TV alebo podobnйho zariadenia. Ak
nastane toto ru?enie mф?ete ho odstrбni? alebo znн?i? nasledovnэmi opatreniami.
a) Vy?istite dvere a tesnenie rъry.
b) Rбdio, TV, at?. umiestnite ?o naj?alej od mikrovlnnej rъry.
c) Na dosiahnutie silnйho signбlu pou?ite sprбvne nain?talovanъ antйnu pre va?e rбdio, TV, at?.
In?talбcia
1.
2.
Skontrolujte, ?i ste odstrбnili v?etky obalovй materiбly z vnъtra dverн.
Po vybalenн rъry skontrolujte, ?i nie je po?kodenб:
- Nedosadanie dverн
- Po?kodenie dverн
- Vydutia alebo diery v okne dverн alebo obrazovke
105
Vydutia vo vnъtri rъry
Ak nбjdete jedno z vy??ie uvedenэch po?kodenн, NEPOU?НVAJTE rъru.
3. Mikrovlnnб rъra vб?i 12,5 kg a musн by? umiestnenб na silnom vodorovnom povrchu, ktorэ unesie
tъto hmotnos?.
4. Rъru neumiest?ujte na miestach s vysokou teplotou a parou.
5. Na rъru NEUMIEST?UJTE ?iadne predmety.
6. Pre dostato?nъ ventilбciu nechajte po stranбch rъry minimбlne 8 cm vo?nэ priestor a vzadu 10
cm.
7. NEODSTRA?UJTE hnacн hriade? oto?nйho taniera.
8. Tak ako pri ka?dom zariadenн je pri pou?нvanн de?mi potrebnэ dozor.
VAROVANIE-TOTO ZARIADENIE MUSН BY? UZEMNENЙ.
9. Zбsuvka by mala by? v malej vzdialenosti.
10. Tбto rъra po?aduje 1.2 KVA pre jej vstup, pri in?talбcii je odporъ?anй konzultбcia
s kvalifikovanэm pracovnнkom.
UPOZORNENIE: Tбto rъra je chrбnenб vnъtornou 250V,10 Amp poistkou.
-
DФLE?ITЙ
Vodi?e v sie?ovej ?nъre sъ sfarbenй nasledovne:
Zelenэ a ?ltэ:
Zem
Modrэ:
Neutrбlny
Hnedэ:
Fбza
Preto?e farby vodi?ov sie?ovej ?nъry zariadenia nemusia sъhlasi? s farebnэm ozna?enнm va?ej
zбsuvky, pokra?ujte nasledovne:
- Zelenэ a ?ltэ vodi? musн by? pripojenэ ku konektoru ozna?enэm pнsmenom E alebo symbolom
uzemnenia, zelenб alebo zeleno-?ltб farba.
- Modrэ vodi? musн by? pripojenэ ku konektoru ozna?enэm pнsmenom N alebo ?iernou farbou.
- Hnedэ vodi? musн by? pripojenэ ku konektoru ozna?enэm pнsmenom L alebo ?ervenou farbou.
Dфle?itй bezpe?nostnй pokyny
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
VAROVANIE: Pri pou?нvanн zariadenia v kombinovanom re?ime, by mali deti pou?нva? rъru len
pod doh?adom dospelэch kvфli generovanэm teplotбm; (Len pre modely s funkciou grilovania)
VAROVANIE: Ak sъ dvere alebo tesnenie dverн po?kodenй, rъru nesmiete pou?нva?, pokia?
nebude opravenб kompetentnou osobou;
VAROVANIE: Pre ka?dйho, okrem kompetentnej osoby, je nebezpe?nй vykonбva? opravy
a ъdr?bu, ktorб zah??a demontб? krytu, ktorэ chrбni pred mikrovlnnou energiou.;
VAROVANIE: Tekutiny a inй potraviny nesmъ by? ohrievanй v uzatvorenэch nбdobбch, preto?e
mф?u explodova?.
WARNING: Zariadenie nepou?нvajte, ak sъ zбstr?ka, sie?ovэ kбbel alebo inй sъ?iastky
po?kodenй. Toto zariadenie nesmъ pou?нva? osoby (vrбtane detн), ktorй majъ obmedzenй
telesnй, zmyslovй alebo mentбlne schopnosti alebo ktorй nemajъ dostatok skъsenostн a znalostн,
pokia? nie sъ pod dozoromalebo im nebolo vysvetlenй pou?нvanie tohto zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpe?nos?. Deti musia by? pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenнm.
Rъra musн ma? dostato?nъ ventilбciu. Dodr?te 8 cm vo?nэ priestor v zadu; 10 cm po stranбch a
10 cm z hora. Neodstra?ujte no?i?ky rъry a neblokujte ventila?nй otvory.
Pou?нvajte len kuchynskэ riad ur?enэ na pou?itie v mikrovlnnej rъre.
Ke? ohrievate potraviny v plastovэch alebo papierovэch obaloch, dбvajte pozor, aby sa
nevznietili;
Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvere nechajte zatvorenй na uhasenie
oh?a;
Mikrovlnnй ohrievanie mф?e ma? za nбsledok oneskorenй prevretie, preto bu?te pri narбbanн
s nбdobou opatrnэ;
Obsah f?a?e pre kojencov a detskй pohбre premie?ajte alebo pretrepte a pred podбvanнm de?om
skontrolujte teplotu na zabrбnenie popбlenia;
Vajcia v ?krupine a celй vajcia na tvrdo neohrievajte v mikrovlnnej rъre, preto?e mф?u
explodova?, dokonca aj po skon?enн ohrievania;
106
?
?
?
?
Na ?istenie povrchov dverн, tesnenia dverн, interiйru rъry pou?ite len jemnй nebrъsne mydlб,
alebo ?istiace prostriedky aplikovanй ?pongiou alebo jemnou tkaninou.
Rъra by mala by? ?istenб pravidelne a mali by by? odstrбnenй v?etky zvy?ky pokrmov;
Neudr?iavanie rъry v ?istэch podmienkach mф?e vies? k po?kodeniu povrchu, ktorэ mф?e
nepriaznivo ovplyvni? ?ivotnos? zariadenia a mф?e by? vэsledkom nebezpe?nej situбcie;
Ak je sie?ovб ?nъra po?kodenб, musн by? vymenenб vэrobcom, servisom alebo podobne
oprбvnenou osobou na zabrбnenie rizika.
Bezpe?nostnй pokyny pre v?eobecnй pou?itie
Ni??ie sъ uvedenй, tak ako pri v?etkэch spotrebi?och, ur?itй zбsady na ovlбdanie a bezpe?nos?
na zaistenie ?pi?kovйho vэkonu tejto rъry:
1. Pri pou?нvanн rъry v?dy majte na svojom mieste v?etky potrebnй sъ?asti (oto?nэ sklenэ tanier,
val?ekovэ prstenec a spojky).
2. Rъru pou?нvajte len na prнpravu pokrmov, nepou?нvajte na su?enie oble?enia, papiera alebo inэch
nepotravinovэch predmetov a na sterilizovanie.
3. Rъru nepou?нvajte, ke? je prбzdna. Toto ju mф?e po?kodi?.
4. Rъru nepou?нvajte ako odkladacн priestor, naprнklad papiera, knнh, at?.
5. Nevarte ?iadny pokrm s blanou, ako je ??tok, zemiaky, kur?a, at?, bez nieko?konбsobnйho
prepichnutia vidli?kou.
6. Do vonkaj?нch otvorov nevkladajte ?iadne predmety.
7. Neodstra?ujte ?iadne ?asti rъry ako sъ no?i?ky, skrutky, at?.
8. Pokrm nevarte priamo na oto?nom tanieri. Pokrm umiestnite do/na sprбvny kuchynskэ riad.
DФLE?ITЙ-V MIKROVLNNEJ RЪRE NEPOU?НVAJTE
- Nepou?нvajte kovovй panvice alebo riad s kovovэmi rъ?kami.
- Nepou?нvajte riad s kovovэmi ozdobami.
- Nepou?нvajte plastovй vreckб uzatvorenй drфtom.
- Nepou?нvajte melamнnovэ riad ak obsahuje materiбl, ktorэ pohlcuje mikrovlnnъ energiu. To
mф?e spфsobi? prasknutie riadu alebo opбlenie a spoma?uje rэchlos? varenia.
- Nepou?нvajte staro?itnэ riad. Glazъra nie je vhodnб pre mikrovlnnй pou?itie. ?бlky typu
„Corelle Livingware“ by nemali by? pou?itй.
- Nepou?нvajte na varenie nбdoby s obmedzenэm otvorom, preto?e mф?u explodova?.
- Nepou?нvajte be?nй mдsovй a pekбrske teplomery.
- Existujъ teplomery vэslovne na mikrovlnnй varenie. Tieto mф?u by? pou?itй.
9. Mikrovlnnэ riad by mal by? pou?нvanэ len s pokynmi vэrobcu.
10. Nepokъ?ajte sa sma?i? pokrmy v rъre.
11. Zapamдtajte si, ?e mikrovlnnб rъra ohrieva len tekutinu v nбdobe. Preto kryt nбdoby nie je po
vybratн z rъry horъci. Zapamдtajte si, ?e pokrm/tekutina vnъtri uvo?nн rovnakй mno?stvo pary po
otvorenн krytu ako pri be?nom varenн.
12. V?dy skontrolujte teplotu varenйho pokrmu, obzvlб?? ak ohrievate alebo varнte pokrm/tekutinu pre
deti. Je vhodnй nikdy nekonzumova? pokrm ihne? po vybratн z rъry, ale ho necha? nieko?ko minъt
odstб? a premie?a?, aby sa rovnomerne rozlo?ilo teplo.
13. Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr. vэvar by ste mali necha? odstб? 30-60 sekъnd v rъre po
dokon?enн. To umo?nн zmesi vyrovna? teplotu a zamedzi? bublaniu ke? ponorнte ly?icu do
pokrmu/tekutiny alebo pridбte bujуn.
14. Ke? pripravujete/varнte pokrm/tekutinu a pamдtбte, ?e sъ ur?itй pokrmy, naprнklad puding, d?em
a mletй mдso, ktorй sa zohrejъ ve?mi rэchlo. Ke? ohrievate alebo varнte pokrmy s vysokэm
obsahom tuku alebo cukru, nepou?нvajte plastovй nбdoby.
15. Kuchynskэ riad sa mф?e zohria? z dфvodu prenosu tepla z ohrievanйho pokrmu. Zvlб?? pri riade
s plastovэmi povrchmi. Preto na vybratie nбdoby mф?u by? potrebnй kuchynskй rukavice.
16. Znн?enie rizika vzniku oh?a v rъre:
a) Pokrm neprevбrajte. Ak sъ v rъre umiestnenй papierovй, plastovй alebo inй hor?avй materiбly
potrebnй pri varenн, neustбle kontrolujte mikrovlnnъ rъru.
b) Pred vlo?enнm vreciek do mikrovlnnej rъry z nich odstrб?te uzatvбracie drфty.
c) Ak by sa materiбly vnъtri rъry mali zapбli?, nechajte dvere rъry zatvorenй, odpojte rъru
z elektrickej zбsuvky, vypnite stenovэ isti? alebo vypnite hlavnэ isti? v poistkovej skrini.
107
OVLБDACН PANEL
1 - Bezpe?nostnб zбmka dvierok
2 - Okno rъry
3 - Oto?nэ prstenec
4 - Sklenenэ tanier
5 - Ovlбdacн panel
6 - Grilovacн stojan
OVLБDACН PANEL
OVLБDACН PANEL
Ovlбdacн panel sa skladб z dvoch ovlбda?ov funkciн. Jeden je
?asova? a druhэ je ovlбda? vэkonu.
VOLI? VЭKONU/OPERБCIE
Pou?нvajte tento ovlбda? na vo?bu ъrovne vэkonu varenia. Je
to prvэ krok k spusteniu varenia.
?ASOVA?
Ponъka vidite?nй nastavenia ?asova?a jednoduchэm
oto?enнm vб?ho palca, aby ste zvolili po?adovanъ dobu
varenia a? do 30 minъt pre jednotlivй cykly varenia.
108
Mikrovlnnй varenie
Pre ?istй mikrovlnnй varenie existuje pд? ъrovnн vэkonu, z ktorэch si vyberiete jednu, ktorб vбm
najviac vyhovuje pre konkrйtne varenie.
Ъrove? vэkonu zvэ?ite oto?enнm ovlбda?a v smere hodinovэch ru?i?iek. Ъrovne vэkonu sa dajъ
zotriedi? nasledovne:
Vэstupnэ vэkon
Popis
1
18% celkovo
Nнzky
2
36
Rozmrazovanie
3
58
Priemernэ
4
81
Stredne vysokэ
5
100
Vysokэ
Gril
Ke? posuniete ovlбda? za najvy??iu ъrove? mikrovlnnйho vэkonu, rъra sa prepne na funkciu grilu,
ktorб je obzvlб?? vhodnб pre tenkй kusy mдsa, rezne, kotlety, kebaby, klobбsy alebo kusy kur?a?a. Je
tie? vhodnэ na varenie horъcich sendvi?ov a obilninovй jedlб.
Kombinovanй varenie
Pod?a nбzvu toto varenie kombinuje mikrovlnnэ vэkon s funkciou grilu. Postup je rozdelenэ do troch
ъrovnн s rфznou kombinбciou nastavenн vэkonu ako mф?ete vidie? z nasledujъcej tabu?ky. Tieto sъ
obzvlб?? vhodnй pre ur?itй jedlб a kulinбrske postupy. Takisto sъ vhodnй na udr?anie ?elanej
chrumkavosti ur?itэch jedбl.
Nasledujъca tabu?ka uvбdza 3 rфzne nastavenia ъrovne vэkonu pre kombinovanй programy.
Program
Doba varenia na
mikrovlnбch
Doba varenia na
grile
Combi.1
30%
70%
Combi.2
49%
51%
Combi.3
67%
33%
Vhodnй pre
Ryby, zemiaky,
obilniny
Nбkyp, omelety,
opekanй zemiaky
Hydina
POSTUP
Pre nastavenie programu varenia
1.
2.
3.
Vlo?te jedlo do rъry a zatvorte dvierka.
Oto?te voli? vэkonu / operбcie pre vo?bu ъrovne vэkonu alebo funkcie varenia.
Pomocou ?asova?a nastavte dobu varenia
POZNБMKA: Akonбhle nastavнte dobu varenia, rъra spustн varenie.
Ke? volнte dobu varenia krat?iu ako 2 minъty, oto?te voli? za 2 minъty a potom vrб?te na sprбvny ?as.
UPOZORNENIE: V?dy vrб?te ?asova? spд? na nulu, ak jedlo vyberiete z rъry pred ukon?enнm
nastavenej doby varenia alebo ke? sa rъra nepou?нva. Na zastavenie rъry po?as varenia, stla?te
tla?idlo na otvorenie dvier alebo otvorte dvierka k?u?kou.
109
RЭCHLY SPRIEVODCA
1.
2.
Vlo?te jedlo do rъry. Zvo?te ъrove? vэkonu oto?enнm Voli?a vэkonu varenia.
Zvo?te dobu varenia oto?enнm ?asova?a.
Ak chcete rozmrazi? nejakй jedlo
1.
2.
Oto?te voli? vэkonu varenia na " ".
Oto?te ?asova?, aby ste zvolili vhodnъ dobu.
AKO PRACUJE MIKROVLNNБ RЪRA
Mikrovlny sъ vysoko-frekven?nй elektromagnetickй vlny; vy?arovanб energia umo?nн uvarenie
a ohrievanie jedla bez zmeny tvaru alebo farby.
Va?u mikrovlnnъ rъru mф?ete pou?i? na:
Rozmrazovanie
Rэchle ohriatie
Varenie
Princнp varenia
Mikrovlny vytvбranй magnetrуnom sa ?нria rovnomerne, preto?e sa jedlo otб?a na oto?nom
tanieri. Jedlo sa teda uvarн rovnomerne.
2. Mikrovlny jedlo absorbuje do h?bky pribli?ne 2,5 cm. Varenie potom pokra?uje, preto?e teplo sa
rozptэli vo vnъtri jedla.
3. Doby varenia sa lн?ia v zбvislosti od pou?itej nбdoby a vlastnostн jedla.
- Mno?stvo a hustota.
- Obsah vody
- Po?iato?nб teplota (rozmrazenй alebo nie)
Preto?e stred jedla sa varн rozlo?enнm tepla, varenie pokra?uje, aj ke? ste u? jedlo vybrali von z rъry.
Doby stбtia uvedenй v receptoch a v tomto nбvode musнte preto dodr?iava?, aby ste zabezpe?ili:
Rovnomernй uvarenie jedla a? do jeho stredu
Rovnakъ teplotu v celom jedle
1.
KONTROLA SPRБVNEJ FUNK?NOSTI MIKROVLNNEJ RЪRY
1.
2.
3.
Najskфr umiestnite nбdobku s vodou na oto?nэ tanier.
Nastavte ъrove? vэkonu na vysokъ oto?enнm voli?a vэkonu varenia.
Nastavte ?as na 4 – 5 minъt oto?enнm ?asova?a. Rъra musн by? zapojenб do vhodnej zбsuvky
v stene. Oto?nэ tanier musн by? na svojej pozнcii v rъre. Ak pou?ijete inъ ъrove? vэkonu ako
maximбlnu, bude trva? dlh?ie, kэm voda zovrie.
?O ROBI?, AK MБTE POCHYBNOSTI ALEBO MБTE PROBLЙM
Ak zaznamenбte akэko?vek problйm uvedenэ ni??ie, prosнm, vyskъ?ajte ponъkanй rie?enia.
Toto je normбlne:
Kondenzбcia v rъre. Prъdenie vzduchu okolo dvier vonkaj?ej skrinky. Odrб?anie svetla okolo dvier
a vonkaj?ej skrinky. Ъnik pary okolo dvier a vetracнch otvorov.
Rъra sa nespustн, ke? oto?нte ?asova?.
Sъ dvierka ъplne zatvorenй? Jedlo nie je ъplne uvarenй
Nastavili ste ?asova? sprбvne?
Sъ zatvorenй dvierka?
Nepre?a?ili ste elektrickэ obvod a nespфsobili vypбlenie poistky alebo skrat v elektrickom obvode
Jedlo prevarenй alebo nedovarenй. Bola nastavenб vhodnб doba varenia pre jedlo? Bola zvolenб
vhodnб ъrove? vэkonu?
110
-
Iskrenie a praskanie vo vnъtri rъry (horenie oblъka). Pou?ili ste riad s kovovou dekorбciou. Nechali
ste vidli?ku alebo inэ kovovэ riad vo vnъtri. Je hlinнkovб fуlia prнli? blнzko k stenбm rъry.
Rъra spфsobuje ru?enie s rбdiom alebo televнzorom. Jemnй ru?enie mф?ete spozorova? na
televнzore alebo rбdiбch pri prevбdzke rъry. Toto je normбlne a na vyrie?enie problйmu nain?talujte
rъru mimo televнzorov, rбdiн a antйn.
VARENIE / OHRIEVANIE
Nasledujъci postup vysvet?uje ako uvari? alebo ohria? jedlo. V?DY skontrolujte va?e nastavenia
varenia predtэm, ne? nechбte rъru bez dozoru.
Najskфr vlo?te jedlo do stredu oto?nйho taniera. Zatvorte dvierka.
1. Nastavte ъrove? vэkonu na vysokъ oto?enнm voli?a vэkonu varenia. (Maximбlny vэkon: 700
wattov)
2. Nastavte ?as oto?enнm ?asova?a. Vэsledok: Rozsvieti sa osvetlenie rъry a oto?nэ tanier sa za?ne
to?i?.
NIKDY NEZAPНNAJTE MIKROVLNNЪ RЪRU, KE? JE PRБZDNA
Po?as varenia mф?ete meni? ъrove? vэkonu otб?anнm voli?om vэkonu varenia.
ZASTAVENIE VARENIA
1.
2.
Na do?asnй zastavenie; Otvorte dvierka. Vэsledok: Varenie za zastavн. Na obnovenie varenia
zatvorte dvierka.
Na ъplne zastavenie: oto?te ?asova? na "0".
ЪPRAVA DOBY VARENIA
1.
Zvy?nъ dobu varenie upravte oto?enнm ?asova?a.
MANUБLNE ROZMRAZOVANIE JEDLA
Funkcia rozmrazovania vбm umo??uje rozmrazi? mдso, hydinu a rybu. Najskфr vlo?te zmrazenй jedlo
do stredu oto?nйho taniera a zatvorte dvierka.
1. Oto?te voli? vэkonu varenia na rozmrazovanie.
2. Oto?te ?asova? a zvo?te primeranъ dobu. Vэsledok: Rozmrazovanie za?ne.
111
RIAD NA VARENIE
RIAD
Hlinнkovб fуlia
Tanier
?нnsky a hrn?iarsky riad
Polyester na jedno pou?itie
a kartуnovэ (lepenkovэ) riad
Obaly pre rэchle ob?erstvenie
Polystyrйnovй pohбre
Papierovй vreckб / noviny
Recyklovanэ papier alebo
kovovй ozdoby
Sklenenэ riad na stфl
Jemnэ sklenenэ riad
Sklenenй pohбre
Kovovэ riad
Vrecъ?ka na zmrazovanie
Papierovй taniere, ?бlky,
obrъsky, kuchynskэ
recyklovanэ papier
Umelohmotnй nбdoby
Lepiace pбsky
Vrecъ?ka na zmrazovanie
Papier odolnэ vo?i vosku
a tuku
VHODNЙ PRE
POPIS
MIKROVLNY
vhodnй s obmedzenнm, Mф?ete pou?i? v malэch mno?stvбch na
pozri popis
ochranu ?astн jedla proti prevareniu. Ak
pou?ijete prнli? ve?a hlinнkovej fуlie alebo je
prнli? blнzko stien rъry mф?e nasta? iskrenie.
Бno
Nepredhrievajte dlh?ie ako 8 minъt
Бno
Oby?ajne je vhodnэ, ak nemб kovovй
dekorбcie
Бno
Niektorй jedlб sъ balenй v takэchto
nбdobбch
Бno
Mф?ete pou?i? na ohriatie jedla, ale
prehriatie mф?e spфsobi? rozpъ??anie
polystyrйnu
NIE
Mф?e zachyti? ohe?. Mф?e spфsobi?
NIE
iskrenie.
Бno
Mф?ete pou?i?, kэm nemajъ kovovъ
ozdobu
Бno
Krehkй sklo mф?e prasknъ?, ak sa ohreje
nбhle
Бno
Musнte odstrбni? vrchnбk, vhodnй iba na
ohrievanie
NIE
Mф?u spфsobi? iskrenie alebo ohe?
NIE
Mф?u spфsobi? iskrenie alebo ohe?
vhodnй s obmedzenн, Pre krбtke doby varenia a ohrievanie. Tie?
vi? popis NIE
mф?ete pou?i? na pohltenie nadbyto?nej
vlhkosti Mф?e spфsobi? iskrenie
Бno
Tepelne odolnй umelб hmota je
najvhodnej?ia. Inй plasty sa mф?e
zdeformova? alebo odfarbi?.
Бno
NEPOU?НVAJTE MELAMНN. Mф?ete
pou?i? na zachytenie vlhkosti, nemalo by
sa dotэka? jedla a vyberajte to opatrne. Iba
Vhodnй s obmedzenнm, ak je odolnб varu alebo rъre, nesmie by?
pozri popis
vzduchotesnй v?dy prepichnite vrecko
vidli?kou
Бno
Mф?ete pou?i? na zabrбnenie striekaniu
a na zadr?anie vlhkosti.
112
?ISTENIE VA?EJ MIKROVLNNEJ RЪRY
Nasledujъce ?asti va?ej mikrovlnnej rъry by ste mali ?isti? pravidelne, aby ste zabrбnili usadzovaniu
tuku a ?astн jedla:
Vnъtornй a vonkaj?ie povrchy
Dvierka a tesnenia dvierok
Oto?nэ tanier a oto?nэ prstenec
V?dy sa uistite, ?e tesnenia dvierok sъ ?istй a dvierka zatvorenй.
1. ?istite vonkaj?ie povrchy jemnou handri?kou a horъcou mydlovou vodou.
2. Odstrб?te v?etky striekance alebo ?kvrny na vnъtornэch povrchoch a oto?nom prstenci mydlovou
tkaninou, vyplбchnite a vysu?te.
3. Na uvo?nenie odolnэch zvy?kov jedla a odstrбnenie zбpachu, vlo?te ?бlku rozriedenйho
citrуnovйho d?ъsu na oto?nэ tanier a ohrievajte desa? minъt na maximбlny vэkon.
4. Umyte v umэva?ke riadu oto?nэ tanier, kedyko?vek je to potrebnй.
NEVYLEJTE VODU DO VETRACНCH OTVOROV, NIKDY NEOPU?НVAJTE DRSNЙ VЭROBKY
ALEBO CHEMICKЙ ROZPЪ??ADLБ. DБVAJTE OBZVLБ?? POZOR PRI ?ISTENН TESNENН
DVIEROK, ABY STE ZABRБNILI HROMADENIU ZVY?KOV A UMO?NILI SPRБVNE ZATVБRANIE
DVIEROK.
IBA NA DOMБCE POU?ITIE!
?ivotnй prostredie
Nevyhadzujte spotrebi? po ukon?enн ?ivotnosti s be?nэm domбcim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiбlnej miestnej zberni na recyklбciu. Tэmto konanнm pomф?ete chrбni? ?ivotnй prostredie.
Zбruka & servis
Ak potrebujete informбcie, alebo ak mбte problйm, sa spojte so strediskom pre starostlivos?
o zбkaznнkov Gorenje vo va?ej krajine (?нslo telefуnu nбjdete na zбru?nom liste). Ak sa vo va?ej krajine
nenachбdza stredisko pre starostlivos? o zбkaznнkov, nav?tнvte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa
spojte servisnй oddelenie spolo?nosti Gorenje domбce spotrebi?e.
?al?ie odporъ?ania pre varenie s mikrovlnami a u?ito?nй rady mф?ete nбjs? na web strбnke
http://microwave.gorenje.com
PRAJEME VБM VE?A POTE?ENIE PRI POU?НVANН VБ?HO SPOTREBI?A
1103002
113
Автор
bf
bf945   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Вокруг Света
Просмотров
132
Размер файла
1 376 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа