close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

APARAT ZA PEKO KRUHA PK800DA - Gorenje

код для вставки
Aparat za peko kruha
Aparat za peиenje kruha
Aparat za peиenje hleba
Bread maker
Cuptor de paine
Kenyйrre gyбrtу
Хлібопіч
Pekби
Domбcн pekбrna
Wypiekacz do chleba
Хлебопечка
Хляб машина
BM 1200 BK
Navodila za uporabo SI
Upute za uporabu BIH HR
Uputstva za upotrebu SRB MNE
Instruction manual GB
Instrucюiuni de utilizare RO
Hasznбlati ъtmutatу H
Інструкції з експлуатації UA
Nбvod na obsluhu SK
Nбvod k obsluze CZ
Instrukcja obsіugi PL
Руководство по эксплуатации RUS
Инструкции за употреба BG
SI
Navodila za uporabo ................................ 3
HR, BIH
Upute za uporabu .................................... 9
SRB - MNE
Uputstva za upotrebu ............................ 15
GB
Instruction manual ................................. 21
RO
Manual de instruc?iuni ........................... 27
HU
Hasznбlati ъtmutatу ............................... 33
UA
?????????? ? ???????????? ...................... 39
SK
Nбvod na obsluhu................................... 46
CZ
Nбvod k obsluze ..................................... 52
PL
Instrukcja obs?ugi ................................... 58
RU
??????????? ?? ???????????? ........... 65
BG
?????????? ?? ???????? ...................... 72
2
SI
Pomembna varnostna navodila
Pred uporabo aparata natan?no preberite navodila za uporabo.
Shranite navodila, garancijski list, potrdilo o pla?ilu in po moћnosti tudi embalaћo.
Aparat je namenjen izklju?no zasebni rabi!
Ko nameљ?ate dodatne dele, ko aparat ?istite, ko aparata ne uporabljate ali pri kakrљnih drugih
motnjah, vedno izvlecite vtika? iz vti?nice. Pred tem aparat izklju?ite. Vedno povlecite vtika? in ne
kabla.
4. Da bi otroke zaљ?itili pred nevarnostmi elektri?nih aparatov, jih nikoli ne pustite nenadzorovane
pri aparatu. Aparat naj bo zato izven dosega otrok. Vedno se prepri?ajte, da kabel ne visi
navzdol.
5. Redno preverjajte aparat in kabel. ?e odkrijete kakrљno koli poљkodbo, aparata ne uporabljajte.
6. Aparata ne popravljajte sami, ampak ga odnesite na poblaљ?en servis.
7. Pokvarjen ali poљkodovan vtika? mora zamenjati oddelek za servis ali druga pooblaљ?ena oseba.
8. Aparata in kabla ne postavljajte v bliћino toplote, neposredne son?ne svetlobe, vlage, ostrih
robov ali podobno. Kabel naj ne pride v stik z vro?im aparatom.
9. Aparata nikoli ne uporabljajte nenadzorovano. Ko aparata ne uporabljate, ga vedno izklju?ite.
10. Uporabljajte samo originalne dodatne dele.
11. Aparata ne uporabljajte na prostem.
12. V nobenem primeru aparat ne sme priti v stik s teko?ino. Aparata ne postavljajte na mokro
podlago! Aparata se ne dotikajte z vlaћnimi ali mokrimi rokami!
13. ?e aparat pride v stik z vodo, takoj izvlecite vtika? iz vti?nice. Ne dotikajte se vode.
14. Aparat uporabljajte le za namene, ozna?ene na aparatu.
15. Ne dotikajte se premikajo?ih ali vrte?ih delov aparata.
16. Aparat namestite na ravno podlago. Od sten naj bo oddaljen vsaj 5 cm.
17. Pri ?iљ?enju ne uporabljajte agresivnih ?istilnih sredstev.
18. Nastavek za gnetenje o?istite takoj po uporabi.
19. Ne dotikajte se vro?ih povrљin. Uporabite ro?aje ali drћaje.
20. Naprave naj ne uporabljajo otroci in osebe z omejenimi fizi?nimi, ?utilnimi ali mentalnimi
sposobnostmi ali osebe brez znanja in izkuљenj, razen pod nadzorom izkuљene osebe, zadolћene
za njihovo varnost, ki jim je natan?no razloћila delovanje in uporabo naprave.
21. ?e ћelite posodo za peko vzeti iz aparata, ne udarjajte po njej ali po njenih robovih, saj jo tako
lahko poљkoduje.
22. V napravo ne vstavljajte aluminijastih folij ali drugih materialov, saj lahko to zviљa tveganje za
nastanek poћara ali kratkega stika.
23. Naprave nikoli ne pokrivajte s krpo ali podobnimi materiali, saj s tem toploti in pari onemogo?ite
prost prehod iz naprave. ?e je naprava pokrita ali pride v stik z vnetljivim materialom, lahko pride
do poћara.
24. Aparata ne priklapljajte na zunanje ?asovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne
povzro?ite nevarnosti.
25. Raven hrupa: Lc < 68 dB (A)
Ta oprema je ozna?ena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni elektri?ni in
elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje
zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno elektri?no in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
Evropski Uniji.
1.
2.
3.
Prva uporaba aparata
1. Prosimo preverite, ?e so vsi deli in vsi pripomo?ki priloћeni in nepoљkodovani.
2. O?istite vse dele aparata, upoљtevajo? navodila v poglavju "?iљ?enje in vzdrћevanje".
3. Aparat za peko kruha nastavite na na?in delovanja "BAKE" (peka) in pustite, da program deluje
pribliћno 10 minut, brez sestavin v posodi. Nato po?akajte, da se aparat ohladi in ponovno o?istite
vse snemljive dele.
3
4. Temeljito posuљite vse dele in jih sestavite. Aparat je tako pripravljen za uporabo.
Elektri?ni priklju?ek:
Aparat je lahko priklju?en samo na pravilno nameљ?eno 220-240V ~ 50Hz vti?nico.
Kadar priklju?no vrvico peka?a kruha vklopite v stensko vti?nico se zasliљi pisk, na prikazovalniku pa
se pojavi napis “1 3:00“, 1200g, “MEDIUM”, toda dvopi?je med љtevilkama “3” in “00” ne utripa stalno.
Љtevilka “1” ozna?uje privzet program. Oznaki “1200g” in “MEDIUM” (srednje) sta privzeti nastavitvi.
Funkcije in delovanje
Nadzorna ploљ?a
Pokrov
Ro?aj
Kontrolno okence
Posoda za kruh
Lopatke za meљanje
Nadzorna ploљ?a
Ohiљje
Merilna skodelica
Merilna ћli?ka
Kavelj
OPIS NADZORNE PLOЉ?E
(Izgled ekrana se lahko spremeni brez predhodnega opozorila.)
1. Oznaka izbranega programa
2. ?as peke za posamezni program
Start/stop
S pritiskom na ta gumb vklju?ite ali ustavite izbrani program peke.
Program peke vklju?ite s pritiskom na gumb “START/STOP”. Zasliљali boste kratek pisk, dvopi?je na
prikazovalniku bo za?elo utripati in program se bo za?el izvajati. Ko se program za?ne izvajati, bo
onemogo?eno delovanje vseh gumbov, razen gumba START/STOP.
?e ћelite ustaviti program, pritisnite gumb “START/STOP” (pritisk naj traja 3 sekunde). Ko zasliљite
daljљi pisk, je program ustavljen.
Izbira programa
V meniju (menu) izberite ћeleni program peke. Z vsakim pritiskom, ki ga pospremi kratek pisk,
spremenite program peke. ?e na gumb pritiskate zaporedoma, se bo na LCD prikazovalniku zvrstilo
4
vseh 12 razpoloћljivih programov peke. Izberite ћeleni program. Funkcije vseh programov so
obrazloћene v nadaljevanju.
Osnovni: Beli in meљani kruh, ki ponavadi sestoji iz pљeni?ne moke ali rћene moke, je kompakten
in ?vrst. Barvo skorje kruha lahko prilagodite s pritiskom na gumb “COLOR”.
2. Francoski: Francoski kruh, narejen iz gladke moke, zahteva posebno ?asovno usklajevanje in
temperature, da doseћemo krasno hrustljavost in lepo zape?eno skorjo. Ta program ni primeren
za recepte pe?enja, ki zahtevajo maslo, margarino ali mleko.
3. Polnozrnati: Polnozrnati kruh je kvasov kruh, ki je narejen iz zna?ilne koli?ine polnozrnate moke
(50% ali ve?). Kruh narejen iz polnozrnate moke je bolj hranljiv, ker je moka mleta iz celotnega
pљeni?nega zrna (vklju?no z otrobi in kal?ki). Uporaba celotne pљeni?ne moke proizvaja kruh, je
rjave do temno rjave barve (?e je bila porabljena vsa polnoznrata moka). Kruh je bolj okusen in
zdrav kot beli (?eprav so “izgubljena” hranila dana nazaj v belo moko).
4. Hitri: Tukaj funkciji velikost љtruce in ?asovni zamik nista primerni. Mesenje, vzhajanje in peka
љtruce je krajљa kot pri Osnovnem programu. Kruh, pe?en po tem programu, je navadno manjљi in
ima gostejљo teksturo.
5. Sladki: Te nastavitve so za pe?enje kruha z veliko koli?ino sladkorja, maљ?ob in proteinov, vse to
pa љe vedno bolj pove?uje porjavitev. Zaradi daljљe faze vzhajanja, bo kruh laћji in viљji.
6. Super hitro: Tukaj fukncija ?asovni zamik ni primerna. Mesenje, vzhajanje in peka љtruce se zelo
hitro zaklju?i. Ponavadi je kruh manjљi in hrapavejљi kot kruh, narejen s “QUICK” programom.
7. Brezgluteinski: Sestavine za brezgluteinski kruh so unikatne. Testo je bolj mokro. Pomembno je
tudi, da preve? ne meљamo in gnetemo brezgluteinskega testa. Tu je samo eno vzhajanje, zaradi
visoke vlaћnosti pa je ?as peke podaljљan. Sestavine morajo biti dodane na samem za?etku cikla,
skupaj z ostalimi primesmi.
8. Testo: Tukaj funkciji barva in velikost љtruce nista primerni. Vklju?uje mesenje in vzhajanje, brez
peke. Testo vzemite iz posode za kruh in oblikujte ћemljice, roglji?ke, pizzo ipd.
9. Marmelade: Tukaj funkcije barva, velikost љtruce in ?asovni zamik niso primerne. Direktno
pritisnite gumb “START/STOP” za za?etek. Aparat za peko kruha je odli?en za kuhanje doma?e
marmelade in dћemov. Lopatica med procesom avtomatsko meљa sestavine, ki so odli?no
dopolnilo k sveћe pe?enemu kruhu.
10. Sladice: Tukaj funkcija velikost љtruce ni primerna. Vklju?uje gnetenje, vzhajanje in peko, toda
vzhajanje s sodo ali pecilnim praљkom.
11. Sendvi?i: Vklju?uje gnetenje, vzhajanje in pe?enja kruha za pripravo sendvi?a, ki ima rahlo
sestavo in tanko zape?eno skorjo.
12. Peka: Tukaj funkciji velikost љtruce in ?asovni zamik nista primerni, operacija za ?as pa je lahko
nastavljena s pritiskom na gumb “TIME+” ali “TIME–”. Pritisnite enkrat gumb “TIME+” ali
“TIME–” in ?as se bo podaljљal ali skrajљal za 1 minuto. Razpon nastavitve ?asa je od 10-60
minut. Program je primeren za dodatno pe?enje kruha, ki ni pe?en ali je presvetel. Program ne
vklju?uje gnetenja in vzhajanja.
1.
Barva
S pritiskom na ta gumb lahko nastavite SVETLO, SREDNJO ali TEMNO barvo skorje. Uporaba te
tipke je moћna le pri programih BASIC (osnovni program), FRENCH (francoski), WHOLE WHEAT
(polnozrnati), QUICK (hitri), SWEET (sladek kruh), ULTRA FAST (super hitri), GLUTEN FREE
(brezgluteinski), CAKE (torta), SANDWICH (sendvi?) in BAKE (peka).
Љtruca
S pritiskom na ta gumb izberete velikost kruha: 900g, 1200g. Dolћina ?asa delovanja je odvisna od
velikosti љtruce. Ta gumb je uporaben samo za slede?e programe: BASIC, FRENCH, WHOLE
WHEAT, SWEET, ULTRA FAST, GLUTEN FREE in SANDWICH.
?as
?e ћelite aparat za kruh vklju?iti nekoliko kasneje, lahko s pritiskom na ta gumb nastavite ?asovni
zamik za?etka peke.
5
Funkcijo »?asovni zamik« nastavite v naslednjih korakih:
1. Izberite svoj meni (program oz. na?in peke) ter barvo in velikost љtruce.
2. Ko se odlo?ite, kdaj naj bo vaљ kruh pe?en, pritisnete gumb “TIME+” ali “TIME–”. Prosimo, da
upoљtevate, da je ?as pe?enja vklju?en v ?asovni zamik. Denimo, da je ura 20.30, vi pa ћelite, da
je kruh pripravljen ob 7.00 naslednjega jutra; ?as zamika je torej 10 ur in 30 minut. Ve?krat
zapored pritisnite gumb “TIME+” ali “TIME–”, dokler se na ekranu ne izpiљe 10:30. Ob vsakem
pritisku na gumb “TIME+” ali “TIME–” se nastavljen zamik podaljљa ali skrajљa za 10 minut. ?e
pritisnite gumb “TIME+” ali “TIME–” in ga drћite 2 sekundi, se bo nastavljen zamik podaljљeval
oz. skrajљal hitreje. Najdaljљi ?as zamika je 13 ur.
3. Pritisnite gumb "START/STOP", da aktivirate peko z zamikom. Na ekranu bosta prikazana
utripajo?a pika ter odљtevanje preostalega ?asa.
OPOMBA: Ne uporabljajte funkcije ?asovni zamik, kadar pe?ete s pokvarljivimi sestavinami, kot so
jajca, mleko, smetana ali sir.
OHRANJANJE NA TOPLEM
Kruh lahko avtomatsko ohranjate topel eno uro po kon?ani peki. ?e ћelite kruh med ohranjanjem na
toplem vzeti iz aparata, pred tem izklju?ite program s pritiskom na gumb START/STOP.
OPOMBA: Programa Testo (dough) in Marmelada (JAM) nimata funkcije ohranjanje na toplem.
SPOMIN
?e med izvajanjem programa peke kruha pride do motenj v elektri?ni napeljavi, se bo program
avtomatsko za?el izvajati naprej po 10 minutah, tudi ?e gumba “START/STOP” ne pritisnemo. ?e
motnja traja dlje kot 10 minut, se izbrani program ne bo ohranil v spominu. V tem primeru odstranite
sestavine iz posode za kruh, vanjo vsujte nove in ponovno vklju?ite aparat. ?e se motnja zgodi preden
testo za?ne vzhajati, preprosto ponovno pritisnete gumb “START/STOP” in program se pri?ne izvajati
od za?etka.
SOBNA TEMPERATURA
Aparat za peko kruha dobro deluje v љirokem razponu temperature, vendar je moћna razlika v velikosti
љtruce v zelo topli in zelo mrzli sobi. Predlagamo vam, da je sobna temperatura, v kateri imate aparat,
med 15°C in 34°C.
OPOZORILO NA ZASLONU:
1.
2.
3.
?e po pritisku na gumb “START/STOP” na prikazovalniku piљe “H HH”, je temperatura v posodi
previsoka, sliљali pa boste 5 piskov. V tem primeru ustavite program. Odprite pokrov in po?akajte
10 do 20 minut, da se aparat ohladi. Aparat postavite v okolje z njћjo sobno temperaturo.
?e po pritisku na gumb “START/STOP” na prikazovalniku piљe “L LL”, je temperatura v posodi
za peko kruha prenizka, sliљali pa boste 5 piskov. Aparat postavite v okolje z viљjo sobno
temperaturo.
?e po pritisku na gumb “START/STOP” na prikazovalniku piљe “E E0” ali “E E1”, to pomeni, da
senzor za temperaturo ne deluje dobro. V tem primeru prosimo, da senzor za temperaturo
pregleda pooblaљ?eni serviser.
POSTOPEK PEKE KRUHA
1.
2.
Posodo za kruh postavite na svoje mesto, jo zasukajte v smeri urinega kazalca, da z zaskokom
sko?i v pravilni poloћaj. Lopatko za meљanje fiksirajte na os. Priporo?amo, da lopatko pred
fiksiranjem na os namaћete z margarino, odporno proti vro?ini, da se nanjo ne bi prijemalo testo,
hkrati pa boste lopatko veliko laћje izvlekli iz pe?enega kruha.
Sestavine vsujte v posodo za kruh. Pozorno sledite vrstnemu redu navodil v receptu. Ponavadi
najprej vlijemo vodo ali drugo teko?ino, nato dodamo sladkor, sol in moko, љele na koncu pa
dodamo kvas ali pecilni praљek.
6
YeKvas
a st o rali
sopecilni
da
praљek
? ? ?? ?
Suhe
sestavine
Dry
ing red
ie nts
??
??
WaVoda
te
r oali
r liq
uid
??
??
druga
(moka, sladkor…)
teko?ina
Obvestilo: najve?ja dovoljena koli?ina moke ali kvasa je zapisana v receptu.
3. Na vrhu moke s prstom naredite majhno luknjico, vanjo dajte kvas in pazite, da ne pride v stik s
teko?ino ali soljo.
4. Previdno zaprite pokrov aparata in vstavite vti? v vti?nico.
5. Pritisnite na gumb “MENU” in izberite ћeleni program peke.
6. Pritisnite gumb “COLOR” in izberite ћeleno barvo skorje.
7. Pritisnite gumb “LOAF” (љtruca) in izberite ћeleno velikost љtruce.
8. Pritisnite na gumb “TIME+” ali “TIME–” za nastavitev ?asovnega zamika. ?e ћelite, da se kruh
za?ne pe?i takoj, izpustite ta korak.
9. Pritisnite gumb “START/STOP”, da aparat za?ne delovati.
10. Po kon?ani peki boste zasliљali 10 piskov. Takrat lahko pritisnete gumb “START/STOP” (pridrћite
ga 3 sekunde), da zaustavite peko in iz aparata vzemite pe?en kruh. Odprite pokrov, s
kuhinjskimi rokavicami posodo za kruh zasukajte v nasprotni smeri urinega kazalca in vzemite
posodo iz aparata.
Opozorilo: posoda za kruh je lahko zelo vro?a! Bodite pazljivi in se zaљ?itite pred
opeklinami.
11. Preden vzamete kruh iz posode za kruh, naj se posoda ohladi. Z lopaticami neћno odmaknite
kruh od robov posode.
12. Posodo za kruh obrnite navzdol na kovinski ћi?nati podstavek ali pa o?istite kuhalno povrљino in
neћno pretresite posodo, da kruh sam pade ven.
13. Preden kruh nareћete, naj se ohlaja pribliћno 20 minut. Priporo?amo vam, da kruh nareћete z
elektri?nim rezalnikom ali nazob?anim ro?nim noћem za kruh, ne pa z noћem za sadje ali
kuhinjskim noћem, saj lahko nareћemo neenakomerne in natrgane kose.
14. ?e vas po kon?ani peki ni blizu aparata, da bi ga izklju?ili s pritiskom na gumb “START/STOP”,
bo aparat avtomatsko hranil kruh na toplem љe pribliћno eno uro. Ko se ?as ohranjanja na toplem
kon?a, boste zasliљali piske.
15. Po kon?ani peki oziroma ko aparat za peko kruha ni v uporabi, ga izklju?ite iz elektri?ne
napeljave.
Obvestilo: Preden љtruco nareћete, uporabite kavelj, s katerim odstranite lopatko za meљanje, skrito
na dnu љtruce. Љtruca je vro?a, zato lopatke ne odstranjujte s prosto roko, pa? pa uporabite kuhinjske
rokavice ali kakљno drugo zaљ?ito za roke.
Nasvet: ?e kruha ne pojeste do konca, vam svetujemo hrambo preostalega kruha v nepropustni
plasti?ni vre?ki ali posodi za hrambo kruha. Kruh lahko hranite љe tri dni na sobni temperaturi. ?e za
hrambo potrebujete ve? kot 3 dni, ga dajte v zaprto plasti?no vre?ko ali posodo in postavite v hladilnik.
Tam se bo ohranil najve? 10 dni. Ker doma narejen kruh ne vsebuje konzervansov, ne more ostati
sveћ dlje kot tisti v trgovini.
?iљ?enje in vzdrћevanje:
Pred ?iљ?enjem aparat za peko izklopite iz elektri?nega omreћja in ga pustite, da se ohladi.
1. Posoda za peko kruha: odstranite posodo iz apraata s potegom za ro?aj. Notranji in zunanji del
posode o?istite z vlaћno krpo. Ne uporabljajte grobih ali agresivnih ?istil. Preden posodo ponovno
uporabite, jo popolnoma osuљite.
Obvestilo: Vstavite posodo za peko kruha in potisnite navzdol, ko je v pravem poloћaju. ?e posode ni
mogo?e vstaviti, jo rahlo poravnajte v pravi poloћaj in nato potisnite navzdol.
7
2.
3.
Nastavek za gnetenje: ?e je nastavek za gnetenje teћko odstraniti iz osi, posodo za peko kruha
prej napolnite z vodo.
Ohiљje: Neћno obriљite zunanjo povrљino vaљega aparata z vlaћno krpo. Ne uporabljajte grobih ali
agresivnih ?istil. Nikoli ne ?istite aparata tako, da ga potopite v vodo.
Nasvet: Ne razstavite pokrova, ko ?istite vaљ aparat.
4.
Zra?nik: Da bo zra?enje aparata dobro, odstranite pokrov zra?nika in ga o?istite.
5.
Preden aparat zapakirate in ga hranite, se prepri?ajte, da je popolnoma ohlajen, ?ist, suh in da je
pokrov zaprt.
Aparat je v skladu z direktivami CE glede odprave radijskih motenj in nizkonapetostne varnosti in
izpolnjuje veljavne zahteve glede varnosti.
OKOLJE
Aparata po preteku ћivljenjske dobe ne zavrzite skupaj z obi?ajnimi gospodinjskimi odpadki, temve?
ga odloћite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru teћav se obrnite na Gorenjev center za pomo? uporabnikom v vaљi drћavi
(telefonsko љtevilko najdete v mednarodnem garancijskem listu). ?e v vaљi drћavi takљnega centra ni,
se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
GORENJE
VAM ЋELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAЉEGA APARATA!
Pridrћujemo si pravico do sprememb!
8
HR, BIH
Vaћne sigurnosne upute
Prije uporabe aparata pozorno pro?itajte upute za uporabu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sa?uvajte upute, jamstveni list, ra?un i prema mogu?nosti ambalaћu.
Aparat je namijenjen isklju?ivo za osobnu uporabu!
Uvijek isklju?ite utika? iz uti?nice ako ne upotrebljavate aparat, dok postavljate dodatne dijelove,
dok ?istite aparat te u slu?aju bilo kakvih drugih smetnji. Prije toga isklju?ite aparat. Uvijek
povla?ite za utika?, a ne za kabel.
Da djecu zaљtitite od opasnosti elektri?nih aparata, nikada im ne dopustite pristup aparatu bez
nadzora. Stoga se aparat uvijek mora nalaziti izvan pristupa djece. Uvijek se uvjerite da kabel ne
visi prema dolje.
Redovito provjeravajte aparat i kabel. Ako otkrijete bilo kakvo oљte?enje, ne upotrebljavajte
aparat.
Aparat ne popravljajte sami, nego ga odnesite u ovlaљteni servis.
Pokvaren ili oљte?en utika? mora zamijeniti servisni odjel ili druga ovlaљtena osoba.
Aparat i kabel ne ostavljajte u blizini izvora topline, neposrednog sun?evog svjetla, vlage, oљtrih
bridova ili sli?no. Kabel ne smije do?i u doticaj s vru?im aparatom.
Aparat nikada ne upotrebljavajte bez nadzora. Ako aparat ne koristite, uvijek ga isklju?ite.
Upotrebljavajte samo originalne dodatne dijelove.
Aparat ne upotrebljavajte vani.
Aparat ni u kojem slu?aju ne smije do?i u doticaj s teku?inom. Aparat ne postavljajte na mokru
podlogu! Aparat ne dodirujte vlaћnim ili mokrim rukama!
Ako aparat do?e u doticaj s vodom, utika? odmah izvucite iz uti?nice. Ne dodirujte vodu.
Aparat upotrebljavajte samo u svrhu ozna?enu na aparatu.
Ne dodirujte pokretljive ili rotacijske dijelove.
Aparat postavite na ravnu podlogu. Neka bude udaljen od zida najmanje 5 cm.
Pri ?iљ?enju ne koristite agresivna sredstva za ?iљ?enje.
Nastavak za mijeљenje o?istite nakon uporabe.
Ne dodirujte vru?e povrљine. Za to koristite isklju?ivo ru?ke ili drћa?e.
Aparat ne smiju koristiti djeca i osobe smanjenih fizi?kih, motori?kih ili umnih sposobnosti
odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja osim ako im je bio osiguran potreban nadzor
odnosno ako im je osoba zaduћena za njihovu sigurnost iscrpno objasnila na?in djelovanja i
rukovanja aparatom.
Ako posudu za pe?enje ћelite izvaditi iz aparata, ne udarajte po njoj ili po njenim rubovima jer je
to moћe oљtetiti.
U ure?aj ne stavljajte aluminijske folije ili sli?ne materijale jer to moћe pove?ati opasnost od
nastanka poћara ili kratkoga spoja.
Ure?aj ne smijete prekrivati krpom ili sli?nim materijalima jer time sprje?avate da toplina i para
slobodno izlaze iz ure?aja. Ako je ure?aj prekriven ili do?e u dodir sa zapaljivim materijalom,
moћe do?i do poћara.
Da izbjegnete opasne situacije, aparat nikada ne priklju?ujte na vanjsku vremensku sklopku ili
sustav daljinskog upravljanja.
Razina buke: Lc < 68 dB (A)
Prva uporaba aparata
1. Provjerite jesu li svi dijelovi i sva pomagala cjeloviti te nisu li oљte?eni.
2. O?istite sve dijelove ure?aja i pritom se pridrћavajte uputa u poglavlju „?iљ?enje i odrћavanje“.
3. Aparat za pe?enje kruha postavite u na?in rada „BAKE“ (pe?enje) i pecite pribliћno 10 minuta s
praznom posudom. Zatim pri?ekajte da se aparat ohladi pa ponovno operite sve uklonjive dijelove.
4. Temeljito osuљite sve dijelove i sastavite ih. Aparat je zatim spreman za uporabu.
5.
9
Priklju?ivanje na struju:
Aparat moћete priklju?iti samo na ispravno montiranu uti?nicu 220-240V/~50Hz.
Kad priklju?ni kabel peka?a kruha uklju?ite u zidnu uti?nicu, za?uje se pisak, a na indikatoru se pojavi
natpis “1 3:00, 1200 g, „MEDIUM“, dvoto?ka izme?u brojki „3“ i „00“ me?utim ne treperi stalno.
Brojka „1“ ozna?uje tvorni?ki zadan program. Oznake „1200 g“ i „MEDIUM“ (srednje) tvorni?ki su
zadane postavke.
Funkcije i rad
Upravlja?ka plo?a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pokrov
Ru?ka
Kontrolni prozor?i?
Posuda za kruh
Lopatica za mijeљanje
Upravlja?ka plo?a
Ku?iљte
Posuda za mjerenje
Ћli?ica za mjerenje
Kuka
OPIS UPRAVLJA?KE PLO?E
(Izgled zaslona moћe se promijeniti bez prethodnog upozorenja.)
1. Oznaka odabranog programa
2. Vrijeme rada za pojedini program
Start/stop
Pritiskom na taj gumb moћete uklju?iti ili zaustaviti odabrani program pe?enja.
Program uklju?ite pritiskom na gumb „START/STOP“. ?ut ?ete kratak pisak, a dvoto?ka na indikatoru
?e po?eti treperiti, pri ?emu ?e se po?eti izvoditi program. Nakon po?etka izvo?enja programa svi drugi
gumbi osim gumba „START/STOP“ blokirani su.
Ako ћelite zaustaviti program, pritisnite gumb „START/STOP“ (otprilike 3 sekunde). Kada za?ujete
dulji pisak, program je zaustavljen.
Odabir programa
U izborniku (Menu) odaberite ћeljeni program pe?enja. Svakim pritiskom na gumb (prati ga kratak
pisak) promijenit ?e se program pe?enja. Ako gumb pritisnete nekoliko puta, na LCD zaslonu izlistat ?e
se svih 12 mogu?ih izbora programa. Odaberite ћeljeni program. U nastavku slijede objaљnjenja i opisi
pojedinih programa.
10
Osnovni: Za bijeli i mijeљani kruh od pљeni?nog ili raћenog braљna. Kruh je kompaktan i ?vrst.
Boju korice kruha moћete prilagoditi pritiskom na gumb „COLOR“.
2. Francuski: Za mekani kruh od glatkog braљna. Francuski kruh zahtijeva posebno vremensko
uskla?ivanje i temperature da bismo postigli krasan hrskav kruh i lijepo pe?enu koricu. Ovaj
program nije prikladan za recepte koji zahtijevaju maslac, margarin ili mlijeko.
3. Integralni: Integralni kruh je kruh s kvascem napravljen od karakteristi?ne koli?ine integralnog
braљna (50% ili viљe). Kruh od integralnog braљna hranjiviji je jer je braљno mljeveno iz cijelog
pљeni?nog zrna (zajedno s mekinjama i klicama). Uporabom integralnog braљna dobivamo kruh
sme?e do tamno sme?e boje (ako ste uporabili cijeli paket braљna). Kruh iz integralnog braљna je
ukusniji i zdraviji od bijeloga kruha (iako bijelo braљno dopunjuju s „izgubljenim“ hranivom).
4. Brzi: Funkcije veli?ina љtruce i vremenska odgoda uklju?ivanja u ovom slu?aju ne preporu?ujemo.
Mijeљenje, dizanje i pe?enje љtruce u kra?em vremenu od osnovnog programa. Kruh pe?en s tim
programom je obi?no manji i ima guљ?u strukturu.
5. Sladak: Te postavke vrijede za pe?enje kruha s velikom koli?inom љe?era, masti i proteina, љto
pove?ava nastanak sme?e boje korice. Zbog dulje faze dizanja kruh ?e biti lakљi i viљi.
6. Super brzo: Funkcija vremenske odgode uklju?ivanja nije prikladna. Mijeљenje, dizanje i pe?enje
љtruce za vrlo kratko vrijeme. Kruh je obi?no manji i hrapaviji od kruha pripremljenog s „QUICK“
programom.
7. Bez glutena: Sastojci za kruh bez glutena jedinstveni su. Iako je taj kruh pripremljen s kvascem,
tijesto je op?enito vlaћnije. Vaћno je tako?er, da tijesto bez glutena previљe ne gnje?imo i
mijeљamo. To tijesto diћe se samo jedanput a vrijeme pe?enja je zbog visoke vlaћnosti dulje.
Sastojci se moraju dodati na po?etku ciklusa zajedno s ostalim dodatcima.
8. Tijesto: Funkcije boja i veli?ina љtruce nisu prikladne. Mijeљenje i dizanje, bez pe?enja. Uzmite
tijesto iz posude za kruh i oblikujte ћemlje, kifle, picu i sli?no.
9. Marmelade: Funkcije boja, veli?ina љtruce i vremenska odgoda uklju?ivanja u ovom slu?aju ne
preporu?ujemo. Za po?etak, direktno pritisnite gumb „START/STOP“. Aparat za pe?enje kruha
je izvrstan za kuhanje doma?e marmelade i dћema. Lopatica tijekom kuhanja automatski mijeљa
sastojke koji su izvrsna dopuna svjeћe pe?enom kruhu.
10. Kola?i: Funkciju veli?ina љtruce ne preporu?ujemo. Mijeљenje, dizanje i pe?enje, ali dizanje s
dodatkom sode ili praљka za pe?enje.
11. Sendvi?i: Mijeљenje, dizanje i pe?enja kruha za pripremanje sendvi?a prhke strukture s tankom
zape?enom koricom.
12. Pe?enje: Funkcije veli?ina љtruce i vremenska odgoda uklju?ivanja nisu prikladne, operaciju za
vrijeme moћete me?utim namjestiti pritiskom na gumb „TIME+“ ili „TIME–“. Jedanput pritisnite
gumb „TIME+“ ili „TIME–“, nakon ?ega ?e se vrijeme produljiti ili skratiti za 1 minutu. Raspon
namjeљtanja vremena je od 10-60 minuta. Za dodatno pe?enje kruha koji je previљe svijetao ili nije
dovoljno pe?en; u tom programu nema funkcije gnje?enja i dizanja.
1.
Boja
Pritiskom na ovaj gumb moћete namjestiti SVIJETLU, SREDNJU ili TAMNU boju korice. Uporaba te
tipke mogu?a je samo kod programa BASIC (osnovni program), FRENCH (francuski kruh), WHOLE
WHEAT (integralni), QUICK (brzi), SWEET (slatki kruh), ULTRA FAST (super brzi), GLUTEN FREE
(bez glutena), CAKE (torta), SANDWICH (sendvi?) i BAKE (pe?enje).
Љtruca
Pritiskom na ovaj gumb moћete odabrati veli?inu kruha: 900 g, 1200 g. Duljina vremena rada ovisna je
o veli?ini љtruce. Ovaj gumb moћe se upotrijebiti samo za sljede?e programe: BASIC, FRENCH,
WHOLE WHEAT, SWEET, ULTRA FAST, GLUTEN FREE i SANDWICH.
Vrijeme
Ako aparat za pe?enje kruha ћelite uklju?iti neљto kasnije, pritiskom na gumb moћete namjestiti
vremensku odgodu po?etka pe?enja.
Funkciju „Odgo?eno uklju?enje“ namjestite u sljede?im koracima:
1. Odaberite svoj izbornik (program odn. na?in pe?enja) te boju i veli?inu љtruce.
11
2.
3.
Nakon љto se odlu?ite kada ћelite da vaљ kruh bude pe?en, pritisnite gumb „TIME+“ ili „TIME–“.
Uzmite u obzir da je vrijeme pe?enja uklju?eno u vremensku odgodu. Recimo da je vrijeme sada
20:30, a Vi ћelite da kruh bude pripremljen u 7:00 sljede?eg jutra; vrijeme odgode je dakle 10 sati
i 30 minuta. Nekoliko puta uzastopce pritisnite gumb „TIME+“ ili „TIME–“, dok se na zaslonu ne
ispiљe 10:30. Svakim pritiskom na gumb „TIME+“ ili „TIME–“ namjeљtena odgoda produljuje se ili
skra?uje za 10 minuta. Pritisnete li gumb „TIME+“ ili „TIME–“ i drћite ga 2 sekunde, namjeљtena
odgoda brћe ?e se skratiti ili produljiti. Najdulje vrijeme odgode je 13 sati.
Pritisnite gumb „START/STOP“ da aktivirate pe?enje s odgodom. Na zaslonu se prikazuje
trepere?a to?ka i odbrojavanje preostalog vremena.
NAPOMENA: Funkciju vremenske odgode ne upotrebljavajte kada koristite pokvarljive namirnice kao
љto su jaja, mlijeko, vrhnje ili sir.
ODRЋAVANJE TOPLINE
Kruh moћete automatski odrћavati toplim jedan sat nakon zavrљetka pe?enja. Ako tijekom ove faze
kruh ћelite izvaditi iz aparata, program najprije morate isklju?iti pritiskom na gumb „START/STOP“.
NAPOMENA: Program Tijesto (Dough) i Marmelada (Jam) nemaju funkciju odrћavanja topline.
MEMORIJA
Ako tijekom pe?enja kruha do?e do kra?eg nestanka elektri?ne energije, odabrani program pe?enja
nastavlja se nakon 10 minuta ?ak i bez pritiskanja na gumb „START/STOP“. Ako je prekid elektri?ne
energije dulji od 10 minuta, memorija ne?e zapamtiti odabrani program. U tom slu?aju morate izvaditi i
baciti pripremljene sastojke iz posude za kruh i u nju staviti nove, svjeћe sastojke te ponovno uklju?iti
aparat za pe?enje kruha. Ako je do prekida doљlo dok se tijesto joљ nije po?elo dizati, jednostavno
ponovno pritisnite gumb „START/STOP“, nakon ?ega ?e se izvo?enje programa nastaviti iz po?etka.
SOBNA TEMPERATURA
Aparat moћe raditi u?inkovito na љirokom rasponu temperature, no moћe se dogoditi da do?e do
razlike u veli?ini ispe?ene љtruce ako je aparat postavljen u izrazito vru?u ili izrazito hladnu prostoriju.
Preporu?ujemo da sobna temperatura u kojoj drћite aparat bude negdje u izme?u 15° C i 34° C.
UPOZORENJE NA ZASLONU:
1.
2.
3.
Primijetite li na zaslonu nakon pritiska na gumb „START/STOP“ upozorenje „H HH“, sobna
temperatura joљ je uvijek previsoka pa ?ete ?uti 5 pisaka. U tom slu?aju zaustavite program.
Otvorite pokrov i pri?ekajte 10 do 20 minuta kako bi se aparat ohladio.
Ako na zaslonu nakon pritiska na gumb „START/STOP” primijetite upozorenje „L LL“ ,
temperatura u posudi za pe?enje kruha je preniska, pri ?emu ?ete ?uti 5 pisaka. Aparat za
pe?enje kruha postavite u prostoriju s viљom temperaturom.
Ako nakon pritiska na gumb „START/STOP”na zaslonu stoji „E E0“ ili „E E1“ , to zna?i da senzor
za temperaturu ne radi dobro. U tom slu?aju pozovite ovlaљtenog servisera, koji ?e pregledati i
popraviti senzor za temperaturu.
POSTUPAK PE?ENJA KRUHA
1.
2.
Posudu za kruh stavite u aparat i zakrenite je u smjeru kazaljki na satu tako da se za?uje klik kad
sjedne u pravilan poloћaj. Na osovinu nataknite lopaticu za mijeљanje. Preporu?ujemo da lopaticu
prije stavljanja na osovinu malo namaћete margarinom otpornim na toplinu kako se tijesto ne bi
lijepilo na nju, a i kasnije va?enje lopatice iz pe?enog kruha bit ?e lakљe.
Posudu za kruh napunite sastojcima. Pozorno se pridrћavajte se redoslijeda dodavanja sastojaka
navedenog u receptu. Obi?no se najprije dodaje voda odn. druga teku?ina, zatim se dodaje
љe?er, sol i braљno. Kao zadnji sastojak u posudu se dodaje kvasac ili praљak za pecivo.
12
Yekvasac
a st o r so d a
? ? ?? ?ili praљak za pecivo
Dry
ingsastojci
red ie nts
suhi
??
??
Wa te
r o r liq uid
??
??
voda
ili druga teku?ina
Napomena: najve?a dopuљtena koli?ina braљna ili kvasca navedena je u receptu.
3. Na vrhu braљna prstom napravite manju rupicu i u nju stavite kvasac. Pazite da kvasac ne do?e u
dodir s teku?inom ili sa solju.
4. Lagano spustite pokrov i umetnite utika? u uti?nicu.
5. Pritisnite gumb izbornika „MENU“ i odaberite ћeljeni program pe?enja.
6. Pritisnite gumb „COLOR“ i odaberite ћeljenu boju korice.
7. Pritisnite gumb “LOAF” (љtruca) i odaberite veli?inu љtruce.
8. Pritiskom na gumb „TIME+“ ili „TIME–“ namjestite vremensku odgodu. Ovaj korak moћete
presko?iti ћelite li da se kruh odmah po?ne pe?i.
9. Pritisnite gumb „START/STOP“ da bi aparat zapo?eo s radom.
10. Zavrљetak pe?enja signalizira 10 pisaka. Tada moћete pritisnuti gumb „START/STOP“ (3
sekunde) da zaustavite pe?enje i iz aparata izvadite ispe?en kruh. Otvorite pokrov, kuhinjskim
rukavicama posudu za kruh okrenite u obrnutom smjeru kazaljki na satu i izvadite posudu za kruh
iz aparata
Pozor: posuda za kruh moћe biti vrlo vru?a! Postupajte oprezno i zaљtitite se od opeklina.
11. Prije va?enja kruha iz posude za kruh pustite da se posuda ohladi. Lopaticom pozorno odvojite
kruh od rubova posude.
12. Posudu za kruh preokrenite na metalni ћi?ani podmeta? ili o?istite povrљinu za kuhanje pa posudu
lagano protresite da kruh ispadne iz nje.
13. Prije nego љto nareћete kruh, pustite da se hladi oko 20 minuta. Preporu?ujemo da kruh reћete
elektri?nim noћem ili nazubljenim ru?nim noћem. Ne reћite ga noћem za vo?e ili kuhinjskim
noћem jer ?ete njime narezati neravnomjerne i protrgane komade.
14. Ako se nakon zavrљenog pe?enja ne nalazite u blizini aparata kako biste ga isklju?ili pritiskom na
gumb „START/STOP“, aparat ?e toplinu kruha automatski odrћavati oko jedan sat Kada vrijeme
odrћavanja topline istekne, ?ut ?ete upozoravaju?e tonove.
15. Nakon zavrљetka pe?enja odnosno kada se aparat za pe?enje kruha viљe ne koristi, isklju?ite ga
iz elektri?ne mreћe.
Napomena: Prije po?etka rezanja љtruce, priloћenom kukom izvadite lopaticu za mijeљanje sakrivenu
na donjoj strani љtruce kruha. Љtruca je vru?a! Zato lopaticu ne uklanjajte golim rukama nego
upotrijebite kuhinjske rukavice ili neku drugu zaљtitu za ruke.
Savjet: Ako niste pojeli cijeli kruh, ostatak spremite u nepropusnu plasti?nu vre?icu ili posudu za
?uvanje kruha. Na ovaj na?in kruh moћete joљ tri dana ?uvati na sobnoj temperaturi. Ako Vam je za
?uvanje potrebno viљe od tri dana, spremite ga u zatvorenu plasti?nu vre?icu ili posudu te ga stavite u
hladnjak. Tamo se moћe ?uvati najviљe do 10 dana. Budu?i da kruh napravljen kod ku?e ne sadrћi
konzervanse, ne moћe ostati svjeћ dulje od onoga u trgovini.
?iљ?enje i odrћavanje:
Prije ?iљ?enja aparat za pe?enje isklju?ite uz elektri?ne mreћe te pustite da se ohladi.
1. Posuda za pe?enje kruha: uklonite posudu iz aparata povla?enjem za ru?icu. Unutarnji i vanjski
dio posude o?istite vlaћnom krpom. Ne upotrebljavajte gruba ili agresivna sredstva za ?iљ?enje.
Prije ponovne uporabe posudu potpuno posuљite.
Napomena: Umetnite posudu za pe?enje kruha i pritisnite je prema dolje kada se nalazi u pravom
poloћaju. Ako posudu ne moћete umetnuti u aparat, neznatno je poravnajte u pravi poloћaj te
zatim pritisnite prema dolje.
13
2.
3.
Nastavak za gnje?enje: Ako se nastavak za gnje?enje teљko skida s osovine, posudu za pe?enje
kruha napunite vodom.
Ku?iљte: Vanjsku povrљinu svojega aparata lagano obriљite vlaћnom krpom. Ne upotrebljavajte
gruba ili agresivna sredstva za ?iљ?enje. Aparat nikada ne ?istite uranjanjem u vodu.
Savjet: Prilikom ?iљ?enja aparata ne rastavljajte pokrov.
4.
Ventilator: Za dobro prozra?ivanje aparata uklonite pokrov ventilatora i o?istite ga.
Grafika: Ventilator
Pokrov ventilatora
5.
Prije nego љto aparat zapakirate i spremite, uvjerite se je li potpuno ohla?en, ?ist, suh i je li
pokrov zatvoren.
Aparat je napravljen sukladno smjernicama CE u svezi s uklanjanjem radijskih smetnji i
niskonaponskom sigurnoљ?u te ispunjava vaћe?e sigurnosne zahtjeve.
Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaћi ozna?uje, da se s tim proizvodom ne smije
postupiti kao s otpadom iz doma?instva. Umjesto toga treba biti uru?en prikladnim sabirnim
to?kama za recikliranje elektroni?kih i elektri?kih aparata. Ispravnim odvoћenjem ovog
proizvoda sprije?it ?ete potencijalne negativne posljedice na okoliљ i zdravlje ljudi, koje bi ina?e mogli
ugroziti neodgovaraju?im rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaљ lokalni gradski ured, uslugu za odvoћenje otpada iz
doma?instva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
JAMSTVO I SERVIS
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru tvrtke Gorenje za pomo? korisnicima u svojoj
drћavi (telefonski broj na?i ?ete u me?unarodnom jamstvenom listu). Ako u Vaљoj drћavi nema takvoga
centra, obratite se lokalnom prodava?u tvrtke Gorenje ili odjelu tvrtke Gorenje za male ku?anske
aparate.
Samo za osobnu uporabu!
GORENJE
VAM ЋELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAЉIM APARATOM!
Zadrћavamo pravo na promjene!
14
SRB, MNE
Vaћna uputstva za bezbednu upotrebu
Pre upotrebe aparata paћljivo pro?itajte uputstva za upotrebu.
Sa?uvajte uputstva, potvrdu o garanciji, ra?un i po mogu?stvu ambalaћu.
Aparat je namenjen isklju?ivo za upotrebu u doma?instvu!
Utika? uvek izvucite iz uti?nice kada ne koristite aparat, kada montirate rezervne delove, kada
?istite aparat kao i u slu?aju bilo kakvih drugih smetnji. Pre toga isklju?ite aparat. Uvek vucite
utika?, a ne kabl.
4. Da biste decu zaљtitili od opasnosti koje kriju elektri?ni aparati, pored aparata ih nikada ne
ostavljajte bez nadzora. Zato aparat ?uvajte van domaљaja dece. Uvek proverite da kabl ne visi
nadole.
5. Redovno proveravajte aparat i kabl. Ako otkrijete bilo kakvo oљte?enje, ne koristite aparat.
6. Aparat ne popravljajte sami, ve? ga odnesite ovlaљ?enom servisu.
7. Pokvaren ili oљte?en utika? mora zameniti servisno odeljenje ili drugo ovlaљ?eno lice.
8. Aparat i kabl ne ostavljajte u blizini izvora toplote, na neposrednoj sun?evoj svetlosti, na vlazi, u
blizini oљtrih ivica i sli?no. Kabl ne sme da do?e u dodir sa vrelim aparatom.
9. Aparat nikada ne koristite bez nadzora. Kada ne koristite aparat, uvek ga isklju?ite.
10. Koristite samo originalne dodatne delove.
11. Aparat ne koristite na otvorenom prostoru.
12. Aparat u nijednom slu?aju ne sme da do?e u dodir sa te?noљ?u. Aparat ne stavljajte na mokru
podlogu! Aparat ne dodirujte vlaћnim ili mokrim rukama!
13. Ako aparat do?e u dodir sa vodom, odmah izvucite utika? iz uti?nice. Ne dodirujte vodu.
14. Aparat koristite samo u svrhe ozna?ene na njemu.
15. Ne dodirujte pokretljive ili rotiraju?e delove aparata.
16. Aparat stavite na ravnu podlogu. Od zidova treba da bude udaljen bar 5 cm.
Prilikom ?iљ?enja ne smete da koristite agresivna sredstva za ?iљ?enje.
17. Dodatak za meљenje o?istite odmah po upotrebi.
18. Ne dodirujte vru?e povrљine. U tu svrhu koristite isklju?ivo ru?ke ili dugmad.
19. Aparat neka ne koriste lica (uklju?ivљi i decu) smanjenih fizi?kih, motori?kih ili mentalnih
sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, izuzev ako im je bio obezbe?en
potreban nadzor odnosno ako im je lice, zaduћeno za njihovu bezbednost, iscrpno objasnilo
na?in delovanja i rukovanja aparatom.
20. Ukoliko posudu za pe?enje ћelite da izvadite iz aparata, ne udarajte po njoj ili po njenim ivicama
jer je to moћe oљtetiti.
21. U aparat ne stavljajte aluminijumske folije ili sli?ne materijale jer to moћe pove?ati opasnost od
nastanka poћara ili kratkog spoja.
22. Aparat nikada ne prekrivajte krpom ili sli?nim materijalima jer time onemogu?ujete da toplota i
para slobodno izlaze iz ure?aja. Ukoliko je aparat pokriven ili do?e u dodir sa zapaljivim
materijalom, moћe da do?e do poћara.
23. Da ne prouzrokujete opasnost, aparat ne priklju?ujte na spoljni vremenski prekida? ili sistem za
daljinsko upravljanje.
24. Nivo buke: Lc < 68 dB (A)
1.
2.
3.
Prva upotreba aparata
1. Proverite da li su svi delovi i pomagala kompletni i neoљte?eni.
2. O?istite sve delove aparata uzimaju?i u obzir uputstva u poglavlju „?iљ?enje i odrћavanje“.
3. Aparat za pe?enje hleba podesite na na?in rada „BAKE“ (pe?enje) i ostavite da program radi
pribliћno 10 minuta bez sastojaka u posudi. Zatim sa?ekajte da se aparat ohladi i ponovo operite sve
delove koji se skidaju.
4. Temeljito osuљite sve delove i sastavite ih. Sada je aparat spreman za upotrebu.
15
Priklju?ivanje na struju:
Aparat se moћe priklju?iti samo na pravilno podeљenu uti?nicu za 220-240 V/~50 Hz.
Kada priklju?ni kabl aparata uklju?ite u zidnu uti?nicu, za?uje se zvu?ni signal, a na indikatoru se
prikaћe natpis „1 3:00, 1200 g, „MEDIUM“. Me?utim, dvota?ka izme?u brojki „2“ i „55“ ne trep?e
konstantno.
Brojka „1“ ozna?uje fabri?ki podeљen program. Oznake „1200 g“ i „MEDIUM“ (srednje) originalne su
fabri?ke postavke.
Funkcije i rad
Kontrolna tabla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Poklopac
Ru?ica
Kontrolni prozor?i?
Posuda za hleb
Lopatice za meљanje
Kontrolna tabla
Ku?iљte
Љoljica za merenje
Kaљi?ica za merenje
Kuka
OPIS KONTROLNE TABLE
(Izgled ekrana moћe da bude izmenjen bez prethodnog upozorenja.)
1. Oznaka izabranog programa
2. Vreme pe?enja za pojedini izabrani
program
Start/stop
Dugme za uklju?ivanje i isklju?ivanje izabranog programa pe?enja.
Program uklju?ite pritiskom na dugme „START/STOP“. Za?uje se zvu?ni signal, a dvota?ka na
indikatoru zapo?ne da trep?e, nakon ?ega po?ne da se izvodi program. Nakon po?etka izvo?enja
programa sva druga dugmad sem dugmeta „START/STOP“ je onemogu?ena.
Program moћete po ћelji zaustaviti pritiskom na dugme „START/STOP“ dugim pribl. 3 sekunda. Duћi
zvu?ni signal signalizuje da je program zaustavljen.
Izbor programa
U meniju (menu) izaberite ћeljen program za pe?enje. Svakim dodirom (ispra?enim kratkim zvu?nim
signalom) moћete da promenite program pe?enja. Drћite li dugme pritisnuto stalno, na ekranu ?e se
izlistati svih 12 mogu?ih programa. Odaberite ћeljeni program. U nastavku slede objaљnjenja i opisi
pojedinih programa.
16
1. Osnovni: Za beli i meљani hleb koji je umeљen od pљeni?nog ili raћanog braљna. Hleb je
kompaktan i ?vrst. Boju korice moћete da podeљavate pritiskom na dugme „COLOR“.
2. Francuski: Za lagan hleb napravljen od glatkog braљna. Francuski hleb zahteva posebno
vremensko uskla?ivanje i temperature koje omogu?uju hrskavu i lepo pe?enu koricu. Ovaj
program nije prikladan za recepte koji zahtevaju puter, margarin ili mleko.
3. Integralni: Integralni hleb je hleb napravljen sa kvascem od karakteristi?ne koli?ine integralnog
braљna (50% ili viљe). Hleb od integralnog braљna hranljiviji je jer je braљno mleveno od celog
pљeni?nog zrna (uklju?ivљi mekinje i klice). Upotreba integralnog braљna daje hleb sme?e do
tamnosme?e boje (ako ste potroљili svo integralno braљno), a hleb je ukusniji i zdraviji od belog
hleba (iako se u belo braљno dodaju „izgubljena“ hraniva).
4. Brzi: Funkcije Veli?ina vekne i Vremenska odgoda nisu prikladne za taj program. Meљenje, dizanje
i pe?enje vekne u kra?em vremenu od osnovnog programa. Hleb pe?en prema tom programu
obi?no je manji i ima guљ?u strukturu.
5. Sladak: Ove postavke moћete upotrebiti za pe?enje hleba koji ima ve?u koli?inu љe?era, masti i
proteina, љto sve doprinosi da hleb joљ viљe potamni. Zbog duћeg vremena dizanja hleb ?e biti lakљi
i viљi.
6. Super brzo: Funkcija Vremenska odgoda nije prikladna za taj program. Meљenje, dizanje i
pe?enje vekne u vrlo kratkom vremenu. Hleb je obi?no manji i hrapaviji od hleba pe?enog sa
programom „QUICK“.
7. Bez glutena: Sastojci za hleb bez glutena su jedinstveni. Iako je taj hleb pripremljen sa kvascem,
testo je vlaћnije. Vaћno je tako?e da testo za hleb bez glutena ne meљamo i gnje?imo previљe. To
testo se diћe samo jedanput, a vreme pe?enja je zbog visoke vlaћnosti duћe. Sastojke morate
dodati na po?etku ciklusa zajedno sa ostalim dodacima.
8. Testo: Funkcije Boja i Veli?ina vekne nisu prikladne za taj program. Meљenje i dizanje, bez
pe?enja. Testo moћete koristiti za izradu ћemi?ka, kifla, pice itd.
9. Marmelada: Funkcije Boja, Veli?ina vekne i Vremenska odgoda nisu prikladne za taj program. Za
po?etak, pritisnite direktno na dugme „START/STOP“. Aparat za pe?enje hleba je odli?an za
kuvanje marmelada i dћemova. Lopatica automatski meљa sastojke koji su odli?na dopuna sveћe
pe?enom hlebu.
10. Slastice: Funkcija Veli?ina vekne za taj program nije prikladna. Meљenje, dizanje i pe?enje, ali
dizanje sa sodom ili praљkom za pecivo.
11. Sendvi?i: Meљenje, dizanje i pe?enje hleba za pripremu sendvi?a lake strukture sa tankom
zape?enom koricom.
12. Pe?enje: Funkcije Veli?ina vekne i Vremenska odgoda za taj program nisu prikladne; operacija za
vreme moћe se podesiti pritiskom na dugme „TIME+“ ili „TIME–“. Jedanput pritisnite dugme
„TIME+“ ili „TIME–“ i vreme ?e se produћiti ili skratiti za 1 minut. Raspon moћete podesiti od 1060 minuta. Za dodatno pe?enje hleba koji je previљe svetao ili nije prepe?en u ovom programu
nema meљenja niti dizanja.
Boja
Pritiskom na ovo dugme moћete podesiti SVETLU, SREDNJU ili TAMNU boju korice. Upotreba te
tipke mogu?a je samo kod programa BASIC (osnovni program), FRENCH (francuski), WHOLE
WHEAT (integralni), QUICK (brzo), SWEET (sladak hleb), ULTRA FAST (super brzo), GLUTEN FREE
(bez glutena), CAKE (torta), SANDWICH (sendvi?) i BAKE (pe?enje).
Vekna
Pritiskom na to dugme moћete odabrati veli?inu hleba: 900 g, 1200 g. Duћina rada aparata zavisi od
veli?ine vekne. Ovo dugme upotrebljava se samo za slede?e programe: BASIC, FRENCH, WHOLE
WHEAT, SWEET, ULTRA FAST, GLUTEN FREE i SANDWICH.
Vreme
Ako ћelite da se aparat za pe?enje hleba uklju?i kasnije, pritiskom na dugme moћete podesiti
vremensku odgodu po?etka pe?enja hleba.
Funkciju „Vremenska odgoda“ podesite slede?im postupkom:
17
1. Odaberite svoj meni (program odn. na?in pe?enja hleba), boju i veli?inu vekne.
2. Nakon љto se odlu?ite kada ћelite da Vaљ hleb bude pe?en, pritisnite dugme „TIME+“ ili „TIME–“.
Uzmite u obzir da je vreme pe?enja uklju?eno u vremensku odgodu. Recimo da je sada 20:30
?asova, a vi ћelite da hleb bude pripremljen u 7.00 sati slede?eg jutra. Zna?i, vreme odgode iznosi
10 ?asova i 30 minuta. Nekoliko puta pritisnite dugme „TIME+“ ili „TIME–“ dok se na ekranu ne
pojavi 10:30. Prilikom svakog pritiska na dugme „TIME+“ ili „TIME–“ podeљeno odgo?eno vreme
produћi se ili skrati za 10 minuta. Ako pritisnite dugme „TIME+“ ili „TIME–“ i drћite ga 2 sekunda,
podeљena odgoda produћi?e se ili skratiti brћe. Maksimalan period odgode je 13 ?asova.
3. Pritisnite dugme „START/STOP“ da aktivirate pe?enje sa vremenskom odgodom. Na ekranu ?e
se prikazati trepere?a ta?ka i odbrojavanje preostalog vremena.
NAPOMENA: Funkciju Vremenska odgoda ne upotrebljavajte kada kuvate sa pokvarljivim sastojcima
kao љto su jaja, mleko, pavlaka ili sir.
ODRЋAVANJE TOPLOTE
Hleb ?e ostati topao otprilike jedan ?as posle zavrљetka pe?enja. Ukoliko hleb tokom odrћavanja
toplote ћelite izvaditi iz aparata, pre toga isklju?ite program pritiskom na dugme START/STOP.
NAPOMENA: Programi Testo (Dough) i Marmelada (Jam) nemaju funkciju odrћavanja toplote.
MEMORIJA
Ako je u toku pe?enja hleba doљlo do kra?eg nestanka elektri?ne energije, odabrani program pe?enja
nastavlja se posle 10 minuta ?ak i bez pritiskanja na dugme „START/STOP“. Ako je prekid elektri?ne
energije duћi od 10 minuta, memorija na ћalost ne?e zadrћati spremljene postavke. Tada morate da
izvadite i bacite pripremljene sastojke iz posude za hleb i da u nju stavite nove, sveћe sastojke. Posle
toga ponovo uklju?ite aparat. Ako je do prekida struje doљlo dok testo joљ nije preљlo u fazu dizanja,
moћete jednostavno ponovo pritisnuti dugme „START/STOP“ i odvijanje programa opet ?e se
nastaviti ispo?etka.
SOBNA TEMPERATURA
Aparat za pe?enje hleba moћe dobro funkcionisati u љirokom rasponu temperature, a tako?e se moћe
desiti da je veli?ina vekne v vrlo toploj ili vrlo hladnoj prostoriji razli?ita. Preporu?ujemo da sobna
temperatura na kojoj aparat radi bude u rasponu izme?u 15° C i 34° C.
UPOZORENJE NA EKRANU:
1.
2.
3.
Ako na ekranu posle pritiska na dugme „START/STOP“ opazite upozorenje „H HH“, temperatura
u sobi je previsoka pa ?ete ?uti 5 zvu?nih signala. Program u tom slu?aju morate zaustaviti.
Otvorite poklopac i ostavite aparat da se hladi 10 do 20 minuta.
Ukoliko na ekranu posle pritiska na dugme „START/STOP“ primetite upozorenje „L L“,
temperatura u posudi za pe?enje hleba je previsoka, a ?u?ete 5 zvu?nih signala. Aparat za
pe?enje hleba postavite u okolinu sa viљom temperaturom.
Ukoliko na ekranu posle pritiska na dugme „START/STOP“ opazite upozorenje „E E0“ ili „E
E1“, to zna?i da je doљlo do nepravilnosti u radu senzora za temperaturu. U tom slu?aju Vas
molimo da senzor za temperaturu pregleda ovlaљ?eni serviser.
POSTUPAK PE?ENJA HLEBA
1.
2.
Posudu za hleb stavite na njeno mesto i zaokrenite je tako da se za?uje klik kad sedne u pravilan
poloћaj. Na osovinu namestite lopaticu za meљanje. Preporu?ujemo da lopaticu pre stavljanja na
osovinu malo namaћete margarinom otpornim na toplotu kako se testo ne bi lepilo na nju, a
lopaticu ?ete lakљe izvaditi iz pe?enog hleba.
Sastojke uspite u posudu za hleb. Paћljivo sledite redosled uputstava u receptu. Obi?no se
najpre sipa voda odnosno te?nost, zatim se dodaju љe?er, so i braљno. Kao poslednji sastojak u
posudu idu kvasac ili praљak za pecivo.
18
Ye a st o r so d a
?kvasac
? ?? ?ili praљak za pecivo
Dry
ingsastojci
red ie nts
??
??
suvi
Wa te
r o r liq uid
??
??
voda ili te?nost
Napomena: Maksimalna koli?ina braљna ili kvasca napisana je u receptu.
3. Na vrhu braљna prstom napravite manju rupicu, u nju stavite kvasac i pazite da ne do?e u dodir s
te?noљ?u ili sa soli.
4. Lagano spustite poklopac i priklju?ni kabel umetnite u uti?nicu.
5. Pritisnite na dugme „MENU“ i odaberite ћeljeni program pe?enja.
6. Pritisnite dugme „COLOR“ i odaberite ћeljenu boju korice.
7. Pritisnite dugme „LOAF“ (vekna) i odaberite ћeljenu veli?inu vekne.
8. Pritisnite dugme „TIME+“ ili „TIME–“ da podesite vremensku odgodu. Ukoliko ћelite da aparat
odmah zapo?ne sa radom, taj korak presko?ite.
9. Pritisnite dugme „START/STOP“ da aparat odmah zapo?ne sa radom.
10. Posle zavrљetka pe?enja ?u?ete 10 zvu?nih signala. Tada pritisnite dugme „START/STOP“ (3
sekunde) da zaustavite program i iz aparata izvadite pe?eni hleb. Otvorite poklopac i sa
kuhinjskim rukavicama okrenite posudu za hleb u suprotnom pravcu od kazaljke na satu. Izvadite
posudu za hleb iz aparata.
Upozorenje: posuda za hleb moћe da bude vrlo vru?a! Postupajte paћljivo i zaљtitite se od
opekotina.
11. Ostavite posudu za hleb da se hladi pre nego љto izvadite hleb. Sa lopaticama paћljivo odvojite
veknu od ivica posude.
12. Obrnite posudu za hleb nadole i postavite je na metalni ћi?ani podmeta? ili o?istite radnu povrљinu
i lagano potresite posudu da hleb sam ispadne napolje.
13. Pre nego љto zapo?nete da se?ete hleb, ostavite ga da se hladi oko 20 minuta. Za se?enje hleba
preporu?ujemo elektri?ni noћ ili nazubljeni noћ za hleb. Koriљ?enjem noћa za vo?e ili kuhinjskog
noћa moћda ?ete nase?i neravnomerne i natrgane komade.
14. Ukoliko Vas slu?ajno nema u blizini ili ako niste pritisnuli dugme „START/STOP“ da isklju?ite
aparat, hleb ?e automatski ostati topao joљ otprilike jedan sat. Kada se funkcija odrћavanja
temperature zavrљi, ?u?ete 10 zvu?nih signala.
15. Posle zavrљetka upotrebe odnosno kada aparat za pe?enje hleba viљe ne koristite, isklju?ite ga iz
elektri?ne instalacije.
Napomena: Pre nego љto ise?ete veknu, upotrebite kuku kojom ?ete odstraniti lopaticu za meљanje
sakrivenu na dnu vekne. Vekna je vru?a, zato lopaticu ne odstranjujte golom rukom nego upotrebite
kuhinjske rukavice ili negu drugu zaљtitu za ruke.
Savet: Ukoliko hleb niste pojeli do kraja, stavite ostatak u nepropusnu plasti?nu kesicu ili posudu za
?uvanje hleba. Hleb moћete na sobnoj temperaturi ?uvati joљ tri dana. Ukoliko za ?uvanje trebate viљe
od tri dana, spremite ga u zatvorenu plasti?nu kesicu ili posudu pa postavite u friћider. Tamo se moћe
?uvati najviљe do 10 dana. Budu?i da kod ku?e pe?en hleb ne sadrћi konzervanse, ne moћe ostati
sveћ duћe od hleba kupljenog u radnji.
?iљ?enje i odrћavanje:
Pre ?iљ?enja aparat za pe?enje hleba isklju?ite iz elektri?ne mreћe i pustite da se ohladi.
1. Posuda za pe?enje hleba: odstranite posudu iz aparata povla?enjem za ru?icu. Unutraљnji i
spoljaљnji deo posude o?istite vlaћnom krpom. Ne upotrebljavajte gruba ili agresivna sredstva za
?iљ?enje. Pre ponovne upotrebe posudu za hleb u potpunosti osuљite.
Napomena: Stavite posudu za pe?enje hleba i pritisnite je nadole kada se nalazi u pravom poloћaju.
Ako posudu ne moћete staviti u aparat, paћljivo je ispravite u pravi poloћaj i potom pritisnite nadole.
19
2.
3.
Nastavak za meљenje: Ukoliko se nastavak za meљenje teљko skida sa osovine, posudu za
pe?enje hleba napunite vodom.
Ku?iљte: Paћljivo obriљite spoljaљnju povrљinu svog aparata vlaћnom krpom. Ne upotrebljavajte
gruba ili agresivna sredstva za ?iљ?enje. Aparat nikada ne ?istite potapljanjem u vodu.
Savet: Ne rastavljajte poklopac kada ?istite aparat.
4.
Ventilator: Da omogu?ite dobro provetravanje aparata, odstranite poklopac ventilatora i o?istite
ga.
Grafika: Ventilator
Poklopac ventilatora
5.
Pre nego љto aparat zapakirate i spremite u ostavu uverite se da je potpuno hladan, ?ist, suv i da
je poklopac zatvoren.
Aparat je napravljen u skladu sa direktivama CE u pogledu zaљtite od radijskih smetnji i bezbednosti
od niskog napona te ispunjava vaћe?e zahteve u pogledu bezbednosti.
Zaљ?ita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaћi ozna?ava, da se sa tim proizvodom ne sme
postupati kao sa otpadom iz doma?instva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovaraju?im
sabirnim centrima za reciklaћu elektronskih I elektri?nih aparata. Ispravnim odvoћenjem ovog
proizvoda spre?i?ete potencijalne negativne posledice na ћivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi ina?e
mogli biti ugroћeni neodgovaraju?im rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih
informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom koriљ?enju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
prikladnim lokalnim ustanovama, sluћbom za sakupljanje ku?nog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste
kupili ovaj proizvod.
GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u slu?aju problema obratite se Centru Gorenja za pomo? korisnicima u Vaљoj drћavi
(telefonski broj ?ete na?i u me?unarodnom garantnom listu). Ukoliko u Vaљoj drћavi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja ili odeljenju za male ku?ne aparate Gorenje.
Samo za li?nu upotrebu!
GORENJE
VAM ЋELI MNOGO ZADOVOLJSTVA PRI KORIЉ?ENJU VAЉEG
APARATA!
Zadrћavamo pravo na izmene!
20
EN
Important safeguards:
Before first use, please read the instruction manual carefully.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Before using the electrical machine, always follow basic precautions.
Please keep these instructions, the guaranty certificate, the sales receipt and, if possible, the
carton with the inner packaging!
The machine is intended for commercial use!
Before use, check if the voltage of wall outlet corresponds to the one on the rating plate.
Always switch off the machine and remove the plug from the socket whenever the machine is not
in use, when attaching accessory parts, cleaning the machine or whenever a disturbance occurs.
In order to protect children from the dangers of electrical machines, never leave them
unsupervised with the machine. Be sure that children do not have access to the machine and
ensure that the cable does not hang down.
Check the machine and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, do not
use the machine.
Do not repair the machine by yourself, rather consult an authorized expert.
Do not use the machine with a damaged outlet. Replaced it with equivalent plug from the
manufacturer, our customer service department or a similar qualified person.
Keep the machine and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges, etc…
Never leave the machine unsupervised! When you do not use it, even if this is only for a moment,
switch the machine off.
Use only original accessories.
Do not use the machine outdoors.
Do not place the machine in water or other liquid. Do not use the machine with wet or moist
hands.
Should the machine become moist or wet, remove the plug off the socket immediately. Do not
reach into the water.
Use the machine only for the intended purpose on the rating label of the machine.
Do not touch any of the moving or spinning parts of the machine.
Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
Persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, should not use this maschine, unless they are supervised or get
instructions how to use it, by a person responsible for their safety.
When you remove the pan, be careful that you do not damage it.
Do not insert metal foils or other materials into the machine. This can provide a higher risk for a
fire or short circuit.
To avoid fire, never cover the maschine with a towel or any other material, because heat and
steam must be able to come out. Prevent contact with combustible material.
Never connect the maschine to an external timer switch or remote control system.
Noise level: Lc < 68 dB(A).
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
Using the machine for the first time:
Check the baking pan and clean the rest of the baking chamber. Pan is non-stick coated. Do not use
sharp objects and do not rub! Grease it and bake empty for about 10 minutes. Clean it again. Place
the kneading bar on the axle in the baking area. Air the room if any unwanted smell appears.
21
Electrical connection:
The machine must only be connected to a correctly installed 220-240V, 50Hz safety socket.
As soon as you plug the bread maker into the socket, you will hear a beep and “1 3:00, 1200g,
MEDIUM” will appear in the display screen. The two dots between the “2” and “55” won’t flash
constantly. The “1” indicates the default program. The “1200g” and “MEDIUM” are the default settings.
FUNCTIONS & OPERATION
Know your bread maker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lid
Lid Lug
Viewing Winow
Baking Pan
Kneading Blade
Control Planel
Housing
Measuring Cup
Measuring Spoon
Hook
INTRODUCTION OF CONTROL PANEL
(The silkscreen is subject to change without prior notice.)
1.
2.
The program you have chosen.
The operation time for each program.
Start/stop
Use the button for starting or stoping the selected baking program.
To start a program, press the “START/STOP” button once. You will hear a short beep and the two
dots in the time display will begin to flash and as the program starts. Any other button is inactivated
except the START/STOP after a program has begun.
To stop the program, press the “START/STOP” button and hold for approx. 3 seconds, then you will
hear a beep, that means that the program has been switched off.
Menu
It is used to set different programs. Every time you press "MENU" button, the program will change
(followed by a short beep). Press the button continuously and the 12 menus appear on the LCD
display. Select your desired program. The functions of 12 menus are explained below.
1. Basic: For white and mixed breads, it mainly consists of wheat flour or rye flour. The bread has a
compact consistency. You can adjust the bread brown by setting the COLOR button.
22
2.
French: For light breads made from fine flour. French bread requires special timing and
temperatures to achieve that wonderful crispy, nicely browned crust. This is not suitable for
baking recipes requiring butter, margarine or milk.
3. Whole wheat: Whole wheat bread is a yeast bread that is made with a significant portion of
whole wheat flour (50% or more), rather than with all white bread flour. Breads made from whole
wheat flour are more nutritious because the flour is milled from the entire wheat berry (including
the bran and the germ). Using whole wheat flour produces a bread that is brown to dark brown in
color (when all whole wheat flour is used), and the breads are more flavorful and healthful than
breads made with refined white flours (even though “lost” nutrients are added back into white
flours).
4. Quick (the loaf size and delay time are not applicable):
Kneading, rise and baking loaf within the time less than Basic bread. But the bread baked on this
setting is usually smaller with a dense texture.
5. Sweet: The Sweet Breads settings are for baking breads with high amounts of sugar, fats and
proteins, all of which tend to increase browning. Due to a longer phase of rising the bread will be
light and airy.
6. Ultra fast (the delay time is not applicable):
Kneading, rise and baking loaf in a shortest time. Usually the bread made is smaller and rougher
than that made with QUICK program.
7. Gluten free: The ingredients to create gluten-free breads are unique. While they are “yeast
breads,” the dough is generally wetter and more like a batter. It is also important not to over-mix
or over-knead gluten-free dough. There is only one rise, and due to the high moisture content,
baking time is increased. Mix-ins must be added at the very beginning of the cycle with other
basic ingredients.
8. Dough (the color and loaf size are not applicable):
Kneading and rise, but without baking, remove the dough and use for making bread rolls, pizza,
steamed bread, etc.
9. Jam (the color, loaf size and delay time are not applicable. Directly press START/STOP button
once to begin working):
The bread maker is a great cooking environment for homemade jams and chutneys. The paddle
automatically keeps the ingredients stirring through the process, they make a wonderful
complement to freshly baked bread!
10. Cake: Kneading, rise and baking, but rise with soda or baking powder.
11. Sandwich: Kneading, rise and baking bread for making sandwich, for baking light texture bread
with a thinner crust.
12. Bake: (the loaf size and delay time are not applicable, but the operation time can be adjusted by
pressing “TIME?”or “TIME?” button, press the “TIME?” or “TIME?” button once, the time will
increase or decrease 1 minute. The adjusted time range is 10-60 minutes):
For additional baking of breads that are too light or not baked through, in this program there is no
kneading or rising.
Colour
With the button you can select LIGHT, MEDIUM or DARK colour of the crust. You will hear a short
beep after each press.
This button is used only for the programs BASIC, FRENCH, WHOLE-WHEAT, QUICK, SWEET,
ULTRA FAST, GLUTEN FREE, CAKE, SANDWICH and BAKE.
Loaf
Press this button to select the size of the bread: 900g, 1200g when you select the desired size, the
LCD will display the corresponding size. Please note the total operation time may vary with the
different loaf size. This button is not applicable for the some programs, the details refer to the
corresponding program described in above section “MENU”.
23
Time
If you do not strat baking immediately, you can use the button to set the delay time.
Set the delay function:
1) Select your menu, colour, loaf size.
2) Set the delay time by pressing “TIME?” or “TIME?” button. The delay time should include the
baking time of chosen menu. Suppose it is 8:30PM and you want the bread to be baked at
7:00Am the next day. The delay time is so 10 hours and 30 minutes. Press “TIME?” or “TIME?”
button continuously until 10:30 appears on the display. The leap of each press is 10 minutes.
3) Press the "START/STOP" button to activate delay program. You will see the dots flashing and
LCD will start to count down the remaining time.
Note: the maximum delay time is 13 hours. Do not use any perishable ingredients such as eggs, fresh
milk, fruits, and onions in the delay menu.
KEEP WARM
Bread is automatically kept warm for 1 hour after baking. If you would like to take the bread out during
keep warm, cancel the program by pressing "START/STOP" button.
NOTE: The programs of DOUGH and JAM do not have the function of keep warm.
MEMORY
If the power supply is interrupted during the course of making bread, the process of making bread will
continue automatically within 10 minutes, even without pressing "START/STOP" button. If the
interruption time takes longer than 10 minutes, baking process must be restarted. Put new ingredients
into the bread maker. If the interruption happened before dough rising, press "START/STOP" button
for new beginning.
ENVIRONMENT
The machine works well in a wide range of temperature change, but there might be a difference in loaf
size. The loaf will be bigger in a very warm and smaller in a very cold room. The room temperature
should be from 15 єC to 34 єC.
WARNING DISPLAY:
1.
2.
3.
If the display shows “H HH” after pressing "START/STOP" button, the temperature inside is too
high. Stop the program. Open the lid and let the machine cool down for 10 to 20 minutes.
If the display shows “L LL” after pressing "START/STOP" button, the temperature inside is too
low. Stop the program. Open the lid and let the machine cool down for 10 to 20 minutes.
If the display shows “E E0” or “E E1”after pressing "START/STOP" button, the temperature
sensor does not work. Please go to the nearest authorized service.
HOW TO MAKE BREAD
1.
2.
Place the baking pan in position, and then turn it clockwise until it clicks in correct position. Fix
the kneading blades. For easier removal of blades at the end, oil them with butter.
Place ingredients into the baking pan. It is recommended first to put water or other liquid in the
pan, then sugar, salt and flour. As the last ingredient always add baking powder or yeast.
24
Yeast
or soda
?Д»Лґ
Dry
ёµ?Б
ingredients
Water
Л»??
or liquid
Note: the maximum allowed quantities of the flour and yeast are noted in the book enclosed.
3.
Make a small hole into the flour with a finger, put in yeast and make sure it does not come in
contact with liquid or salt.
4. Close the lid gently and plug the power cord into a wall outlet.
5. Press the "MENU" button until your desired program is selected.
6. Press the "COLOR" button to select the desired crust colour.
7. Press the "LOAF" button to select the desired size (900g, or 1,2kg).
8. Set the delay time by pressing “TIME?” or “TIME?” button. If you want the bread maker to start
working immediately, skip this step.
9. Press the "START/STOP" button to start working.
10. Once the process is completed, you will hear 10 beeps. Press "START/STOP" button and hold it
for approx. 3 seconds to stop the process. Open the lid, put on kitchen gloves, turn the baking
pan clockwise and take the bread out.
Note: The baking pan and bread may be very hot! Always handle with care.
11. Let the baking pan cool down before removing the bread. Then use non-stick spoon and gently
loose the sides of the bread from the pan.
12. Turn the baking pan upside down onto a wire cooling rack or clean cooking surface and gently
shake until bread falls out.
13. Let the bread cool down for about 20 minutes before slicing it. It is recommended to slice bread
with electric cutter. Do not use fruit or kitchen knife, otherwise the bread will fall to pieces.
14. If you are out of the room or did not press "START/STOP" button at the end of program, the
bread will be kept warm automatically for 1 hour. When keep warm function is finished, you will
hear 10 beeps.
15. When the bread maker is no longer in use, unplug the power cord.
Note: Before slicing the loaf, use the hook to remove kneading blades, hidden on the bottom of the
loaf. The loaf is hot, so never use your hands to remove the kneading blades.
Note: If you did not eat the whole bread, we advise you to store the rest in plastic bag or bread basket.
Bread can be stored for about 3 days on room temperature. For longer storage, pack it in sealed
plastic bag and then place it into the refrigerator. Bread is consumable max 10 days. Storage time for
home made bread is shorter than time for bread in market.
CLEANING AND MAINTENNANCE
Disconnect the machine from the power and let it cool down before you start to clean it.
1. Baking pan: Rub inside and outside with a wet cloth. Do not use any sharp or abrasive cleaners.
NOTE: Insert the bread pan in correct position, then press it down. If it cannot be inserted, adjust the
pan lightly to make it is on the correct position, then press it down.
2.
3.
Kneading blade: If the kneading bar is difficult to remove from the axle, soak the baking pan in
water.
Housing: Gently wipe the outer surface of housing with a wet cloth. Do not use any abrasive
cleaner for cleaning, as this would degrade the high polish of the surface. Never immerse the
housing into water for cleaning.
NOTE: It is suggested not to disassembe the lid for cleaning.
25
4.
Vent: To keep the effect of ventilating, the vent cover shall be detached to clean periodically.
5.
Before the bread maker is packed for storage, ensure that it has completely cooled down, clean
and dry, and the lid is closed.
This machine conforms the CE directives for radio interference suppression and low-voltage safety
and has been built to meet current safety requirements.
Environment
Do not throw away the machine with the normal household waste at the end of its life. Hand it in at an
official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in
your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer
Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of
Gorenje domestic machines.
For personal use only!
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE
We reserve the right to any modifications!
26
RO
Precau?ii importante:
Оnainte de a pune оn func?iune aceast? ma?in?, v? rug?m s? citi?i cu aten?ie manualul de instruc?iuni.
1. Оnainte de a utiliza aparatul electric, trebuie urmate оntotdeauna urm?toarele precau?ii de baz?:
2. V? rug?m s? p?stra?i aceste instruc?iuni, certificatul de garan?ie, bonul fiscal ?i, dac? este posibil,
cutia de carton cu ambalajul interior!
3. Ma?ina este conceput? exclusiv pentru uz privat ?i nu pentru uz comercial!
4. Оnainte de utilizare, verifica?i dac? tensiunea prizei de perete corespunde cu cea indicat? pe
pl?cu?a indicatoare a caracteristicilor tehnice.
5. Deconecta?i ?techerul din priz? de fiecare dat? cвnd nu folosi?i ma?ina, atunci cвnd ata?a?i
componentele accesorii, cвnd cur??a?i ma?ina sau de fiecare dat? cвnd apare o defec?iune. Opri?i
ma?ina оn prealabil. Scoate?i ?techerul, nu cablul.
6. Pentru a proteja copiii de pericolele aparatelor electrice, nu оi l?sa?i nesupraveghea?i оn preajma
ma?inii. Оn consecin??, atunci cвnd selecta?i loca?ia pentru ma?ina dumneavoastr?, face?i оn a?a fel
оncвt copiii s? nu aib? acces la ma?in?. Asigura?i-v? c? acel cablu nu atвrn?.
7. Verifica?i оn mod regulat ca ma?ina ?i cablul s? nu fie avariate. Dac? exist? vreo avarie de orice fel,
nu trebuie s? utiliza?i ma?ina.
8. Nu repara?i singur ma?ina, ci consulta?i mai degrab? un expert autorizat.
9. Pentru a v? asigura c? sunte?i оn siguran??, оn cazul unui ?techer rupt sau avariat acesta trebuie
оnlocuit cu un ?techer echivalent de la acela?i produc?tor, de la departamentul nostru de service
clien?i sau de la o alt? persoan? calificat?.
10. ?ine?i ma?ina ?i cablul departe de c?ldur?, razele directe ale soarelui, umezeal?, margini ascu?ite
?i orice alte obiecte asem?n?toare.
11. Nu utiliza?i ma?ina nesupravegheat?! Deconecta?i ma?ina de la sursa de alimentare cu curent
electric de fiecare dat? cвnd nu o utiliza?i, chiar dac? acest lucru se оntвmpl? chiar ?i pentru un
moment scurt.
12. Folosi?i doar accesoriile originale.
13. Nu folosi?i ma?ina оn aer liber.
14. Nu introduce?i ma?ina оn niciun caz оn ap? ori оn alt lichid, nici nu o pune?i оn contact cu ap? sau alt
lichid. Nu folosi?i ma?ina dac? ave?i mвinile ude sau umede.
15. Оn cazul оn care ma?ina se umeze?te sau se ud?, scoate?i imediat ?techerul din priz?. Evita?i
contactul cu apa.
16. Folosi?i ma?ina doar оn scopul pentru care a fost conceput?, men?ionat pe eticheta indicatoare a
caracteristicilor tehnice ale ma?inii.
17. Nu folosi?i ma?ina la o priz? avariat?.
18. Nu atinge?i nicio component? mobil? ori rotitoare a ma?inii.
19. Nu atinge?i suprafe?ele fierbin?i. Folosi?i mвnere sau butoane.
20. Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de c?tre persoane (inclusiv copii) cu capacit??i
fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori cu lips? de experien?? ?i cuno?tin?e, dac? nu li s-a
acordat supraveghere ori instruc?iuni cu privire la utilizarea aparatelor de c?tre o persoan?
responsabil? de siguran?a acestora.
21. Nu bate?i tava pentru pвine pe partea superioar? ori pe margini pentru a scoate tava, aceasta ar
putea-o avaria.
22. Foliile din metal ori din alte materiale nu trebuie introduse оn aparat, оntrucвt aceasta ar putea
cauza riscul unui incendiu ori scurtcircuit.
23. Nu acoperi?i aparatul cu un prosop ori alt material, оntrucвt c?ldura ?i aburii trebuie s? poat? ie?i
u?or. Pute?i cauza un incendiu dac? aparatul este acoperit, sau vine оn contact cu un material
combustibil.
24. Nu conecta?i niciodat? acest aparat la un ceas electronic extern sau un sistem de comand? de la
distan?? pentru a evita situa?iile periculoase.
25. Nivel de zgomot: Lc < 68 dB [A]
Acest aparat este marcat corespunz?tor directivei europene 2002/9/CE оn privin?a
aparatelor electrice ?i electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
27
Directiva prescrie cadrul pentru returnare ?i reciclare, valabil оn оntreaga UE, ?i valorificarea
aparatelor vechi.
Utilizarea ma?inii pentru prima dat?:
Verifica?i tava pentru pвine ?i cur??a?i restul camerei de copt. Nu folosi?i obiecte ascu?ite ?i nu r?zui?i!
Tava pentru pвine este acoperit? cu material antiaderent. Unge?i tava pentru pвine cu gr?sime ?i
coace?i cu tava goal? timp de aproximativ 10 minute. Cur??a?i-o оnc? o dat?. A?eza?i m?sura pentru
fr?mвntat pe axa din zona de copt. Aerisi?i camera dac? apar mirosuri nepl?cute.
Conectarea electric?:
Ma?ina trebuie conectat? doar la o priz? cu оmp?mвntare de 220-240 V, 50Hz, instalat? corect.
De оndat? ce aparatul de f?cut pвine este conectat la priza, ve?i auzi un semnal sonor ?i pe ecran va
aparea mentiunea “1 2:55, 1200g, MEDIUM . Cele dou? puncte оntre « 1« si »55: nu vor lumina
intermitent. »1« indic? programul standard . »1200g« si MEDIUM sunt set?rile standard.
FUNC?II & PUNEREA ОN FUNC?IUNE
Cum s? v? cunoa?te?i ma?ina de f?cut pвine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Capac
Mвner
Fereastr? de vizualizare
Tav? p?trat? pentru pвine
Lam? de fr?mвntare
Tablou de comand?
Carcas?
Cea?c? pentru m?surare
Lingur? pentru m?surare
Accesoriu „cвrlig” pentru extragerea lamelor
pentru fr?mвntare
INTRODUCEREA TABLOULUI DE COMAND?
(Decorarea prin sit? se supune schimb?rii f?r? nicio notificare оn prealabil.)
1.
2.
Programul ales
Timpul de func?ionare pentru fiecare program
Start/stop
Folosi?i butonul pentru a оncepe ?i a opri programul de copt selectat.
Pentru a оncepe un program, atinge?i butonul START/STOP. Se va auzi un bip scurt ?i cele dou?
puncte din afi?ajul timpului оncep s? clipeasc? ?i programul оncepe. Orice alt buton este inactiv, cu
excep?ia butoanelor START/STOP.
Pentru a opri un program, atinge?i butonul START/STOP pentru aproximativ 3 secunde, apoi se va
auzi un bip, aceasta оnseamn? c? programul a fost oprit.
28
Meniu
Este utilizat pentru a seta diferite programe. De fiecare dat? cвnd este atins (оnso?it de un scurt bip)
programul va varia. Atinge?i butonul оn mod оntrerupt, cele 12 meniuri vor fi repetate periodic, pentru a
ap?rea pe ecranul LCD. Selecta?i programul dorit. Func?iile celor 12 meniuri vor fi explicate mai jos.
1. Programul de baz?: pentru pвinea alb? ?i de secar?. Pвinea are o consisten?? compact?. Pute?i
intensifica culoarea prin tasta COLOR .
2. Programul Pвine fran?uzeasc?: pentru pвinea u?oar? din f?in? fin?. Pвinea fran?uzeasc?
necesit? o temperatur? ?i un program special pentru a avea o crust? crocant?. Nu este
recomadat s? se foloseasc? la re?ete la care se folose?te unt, margarin? sau lapte.
3. Programul F?in? integral?:pвinea din f?in? integral? este o pвine pe baz? de drojdie, care are
оn componen?? o cantitate semnificativ? de f?in? integral?. Pвinea din f?in? integral? este mai
nutritiv? deoarece f?ina este m?cinat? cu tot cu t?rв?e. Pвinea din f?in? integral? este are o
culoare оnchis? (chiar foarte оnchis? atunci cвnd este folosit? toat? f?ina integral?) ?i este mult
mai gutoas? ?i s?n?toas? decвt cea din f?in? rafinat? (chiar dac? nutrien?ii „care se pierd оn
timpul procesului sunt ad?uga?i ulterior).
4. Programul Pвine Rapid?: fr?mвntare, cre?tere ?i coacerea unei franzele оntr-un timp mai scurt
decвt cel necesar meniului de baz?. Оns? pвinea coapt? оn aceast? setare este de obicei mai
mic?, cu o textur? dens?.
5. Programul P?ine Dulce: acest program este destinat coacerii unei pвini bogate оn zaharuri,
gr?simi ?i proteine care duc la intensificarea culorii оnchise a crustei. Datorit? procesului mai
оndelungat de cre?tere pвinea va fi u?oar? ?i mai pu?in dens?.
6. Programul Ultra Rapid: Franzela este fr?mвntat?, cre?te ?i este coapt? оntr-un timp scurt, avвnd
o textur? mai dens?.
7. Programul Pвine f?r? Gluten: Ingredientele pentru o pвine f?r? gluten sunt unice. Chiar dac?
sunt pвini cu drojdie, coca seam?n? mai mult cu un aluat. De asemenea, este foarte important
s? nu fr?mвnta?i prea mult coca pentru pвinea f?r? gluten. Pвinea cre?te o singur? dat?, iar
datorit? con?inutului bogat оn umezeal?, timpul de coacere este mai mare. Ingredientele
suplimentare trebuie ad?ugate la оnceputul programului al?turi de ingredientele de baz?. Gem:
marmelade ?i gemuri fierte. Pute?i t?ia buc??ele fructe sau legume оnainte de a le pune оn tava
pentru pвine.
8. Programul Aluat: (culoarea ?i dimensiunea franzelei nu sunt valabile):
Presupune fr?mвntarea ?i cre?terea, dar f?r? coacere. Scoate?i aluatul ?i utiliza?i-l pentru a face
chifle de pвine, pizza, pвine aburit?, etc.
9. Programul Dulcea??: (culoarea, dimensiunea franzelei ?i programul de оntвrziere nu sunt
valabile): Ap?sa?i butonul START/STOP pentru оnceperea programului. Ma?ina de pвine este
ideal? pentru preg?tirea gemurilor ?i dulce?urilor de cas?. Lamele amestec? continuu
ingredientele оn timpul procesului iar gemul ob?inut este un adev?rat deliciu pe o felie de pвine
proasp?t?.
10. Programul Pr?jitur?: presunune fr?mвntarea, cre?terea ?i coacerea, оns? cre?terea se va face
cu bicarbonat de sodiu sau praf de copt.
11. Programul Sandwich: presunune fr?mвntarea, cre?terea ?i coacerea pвinii pentru sandwich,
care este o pвine cu o textur? u?oar? ?i crust? fin?.
12. Programul de Copt (dimensiunea franzelei ?i programul de оntвrziere nu sunt valabile оns?
opera?iunea poate fi ajustat? ap?sвnd TIMP+ sau TIME-. Ap?sa?i butonul TIMP+ sau TIMP- o
dat? iar durata va sc?dea sau va mai cre?te cu 1 minut. Durata prestabilit? este de 10-60
minute):
Pentru coacerea suplimentar? a pвinilor care sunt prea u?oare sau care nu sunt coapte suficient,
acest program nu presupune fr?mвntare sau coacere.
Culoare
Cu acest buton pute?i selecta culoarea pвinii DESCHIS?, MEDIE sau NEAGR? pentru coaj?. Ve?i
auzi un semnal sonor scurt dup? fiecare ap?sare. Acest buton este folosit doar pentru programele:
Programul de baz?, Programul Pвine fran?uzeasc?, Programul F?in? integral?, Programul Pвine
Rapid?, Programul P?ine Dulce, Programul Ultra Rapid, Programul Pвine f?r? Gluten,
Programul Pr?jitur?, Programul Sandwich, ?i Programul de Copt.
29
Franzel?
Atinge?i acest buton pentru a selecta m?rimea pвinii: 900g, 1200g. Atunci cвnd selecta?i dimensiunea
dorit?, ecranul va afi?a dimensiunea corespunz?toare. V? rug?m s? lua?i la cuno?tiin?? faptul c? timpul
total de func?ionare poate varia оn func?ie de m?rimea franzelei. Acest program nu este valabil pentru
anumite programe, detaliile se refer? la programul corespunz?tor descris оn sectiunea MENIU de mai
sus.
Timp
Dac? nu dori?i ca aparatul s? оnceap? s? func?ioneze imediat, pute?i utiliza butonul pentru a seta timpul
de оntвrziere.
Pasul de setare al func?iei de оntвrziere este urm?torul:
1) Selecta?i meniul, culoarea, m?rimea franzelei dumneavoastr?.
2) Seta?i timpul de оntвrziere prin atingerea butonului TIMP. Timpul de оntвrziere ar trebui s? includ?
timpul de func?ionare al meniului ales. S? presupunem c? acum este 8:30PM ?i dori?i ca pвinea
s? fie gata pentru a o putea servi la ora 7:00Am оn ziua urm?toare, astfel c? timpul de оntвrziere
ar trebui s? fie 10 ore ?i 30 minute. Atinge?i butonul TIMP оn continuu pвn? ce ora 10:30 va
ap?rea pe ecran. Incrementul fiec?rei atingeri este de 10 minute.
3) Atinge?i butonul STOP/START pentru a activa acest program de оntвrziere. Pute?i vedea punctul
clipind, iar ecranul LCD va face num?r?toarea invers? pentru a indica timpul r?mas.
V? rug?m s? lua?i la cuno?tiin?? c? timpul maxim de оntвrziere este 13 ore. Nu folosi?i ingrediente
perisabile, ca de exemplu: ou?, lapte proasp?t, fructe, ceap? cu meniul de оntвrziere.
MEN?INEREA CALD? A PВINII
Pвinea poate fi p?strat? cald? оn mod automat timp de 1 or? dup? coacere. Pe durata men?inerii cald?
a pвinii, dac? dori?i s? scoate?i afar? pвinea, opri?i programul prin atingerea butonului START/STOP.
Observa?ie: Programele Aluat ?i Dulcea?? nu au func?ia de Men?inere la cald
MEMORIE
Dac? alimentarea cu curent electric a fost оntrerupt? pe durata procesului de fabricare a pвinii, acesta
va continua automat оn 10 minute, chiar prin atingerea butonului START/STOP. Dac? timpul de
оntrerupere dep??e?te 10 minute, memoria nu poate fi p?strat?, trebuie s? scoate?i ingredientele din
tava pentru pвine ?i s? ad?uga?i ingredientele din nou оn tava pentru pвine, iar ma?ina de f?cut pвine
va оncepe s? func?ioneze din nou. Dar dac? aluatul nu a intrat оn faza de cre?tere atunci cвnd
alimentarea cu curent electric s-a оntrerupt, atinge?i direct butonul START/STOP pentru a relua
programul de la оnceput.
MEDIUL ОNCONJUR?TOR
Ma?ina poate func?iona bine оntr-o gam? larg? de temperaturi, dar s-ar putea s? existe o diferen?? оn
ceea ce prive?te m?rimea franzelei оntre preg?tirea pвinii оntr-o camer? unde este foarte cald ?i
preg?tirea pвinii оntr-o camer? unde temperatura este foarte sc?zut?. V? suger?m ca temperatura
ambiant? s? fie оntre 15 є C ?i 34 є C.
DISPLAY DE AVERTIZARE:
1.
2.
Dac? ecranul indic? H HH dup? ce a?i ap?sat butonul START/STOP, temperatura normal? din
interior este оnc? prea ridicat?. Opri?i programul. Deschide?i capacul ?i l?sa?i ma?ina s? se
r?ceasc? timp de 10 pвn? la 20 minute.
Dac? ecranul indic? L LL dup? ce a?i ap?sat butonul START/STOP, temperatura normal? din
cuptor este prea sc?zut?. Opri?i programul. Deschide?i capacul ?i l?sa?i ma?ina s? se r?ceasc?
timp de 10 pвn? la 20 minute.
30
3.
Dac? ecranul indic? E E0 sau E E1 dup? ce a?i atins butonul START/STOP, aceasta оnseamn?
c? temperatura senzorului nu mai func?ioneaz? corect. V? rug?m s? duce?i aparatul la un service
autorizat pentru a se verifica cu aten?ie senzorul.
CUM S? FACE?I PВINE
1.
2.
A?eza?i tava pentru pвine la locul s?u, apoi roti?i-o оn direc?ia acelor de ceasornic pвn? ce se va
auzi un clic, semnalizвnd pozi?ia corect?. Fixa?i lama de fr?mвntare pe arborele motor. Pentru a
scoate mai u?or lama de fr?mвntare, unge?i-o cu unt sau margarin?.
A?eza?i ingredientele оn tava pentru pвine. V? rug?m s? respecta?i ordinea men?ionat? оn re?et?.
De obicei, apa sau lichidele se pun primele, apoi se adaug? zah?rul, sarea ?i f?ina, iar drojdia
sau praful de copt sunt оntotdeauna ultimul ingredient.
Ye a st o r so d a
? ? ?? ?
Dry ??
ing red ie nts
??
Wa te
r o r liq uid
??
??
Observa?ie: cantit??ile maxime de f?in? ?i drojdie care pot fi utilizate sunt men?ionate оn re?et?.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Face?i o mic? adвncitur? cu degetul оn vвrful f?inii, ad?uga?i drojdia оn acea adвncitur?, asigura?iv? c? aceasta nu vine оn contact cu lichid sau sare.
Оnchide?i u?or capacul ?i b?ga?i cablul оn priz?.
Atinge?i butonul MENIU pвn? cвnd programul dorit este selectat.
Atinge?i butonul CULOARE pentru a selecta culoarea dorit? a crustei.
Atinge?i butonul FRANZEL? pentru a selecta m?rimea dorit?. (900g, sau 1,2 kg).
Seta?i timpul de оntвrziere prin atingerea butonului TIMP+ sau TIMP -. S?ri?i acest pas dac? dori?i
ca aparatul dumneavoastr? de f?cut pвine s? оnceap? s? func?ioneze imediat.
Atinge?i butonul START/STOP timp de aproximativ 1.5 secunde pentru a оncepe func?ionarea.
Odat? ce procesul s-a оncheiat, se va auzi un bip. Atinge?i butonul START/STOP timp de
aproximativ 1,5 secunde pentru a opri procesul ?i a scoate pвinea. Deschide?i capacul ?i оn timp
ce folosi?i m?nu?i pentru cuptor, roti?i tava pentru pвine оn sensul invers acelor de ceasornic ?i
scoate?i afar? pвinea.
Observa?ie: tava pentru pвine ?i pвinea sunt foarte fierbin?i! Ave?i grij?.
L?sa?i tava pentru pвine s? se r?ceasc? оnainte de a scoate pвinea. Apoi utiliza?i o spatul?
antiadeziv? pentru a elibera u?or p?r?ile laterale ale pвinii de tava pentru pвine.
Roti?i tava pentru pвine cu fundul оn jos peste un gr?tar din sвrm? de r?cire sau cur??a?i suprafa?a
de g?tit ?i agita?i u?or pвn? ce cade pвinea.
L?sa?i pвinea s? se r?ceasc? timp de aproape 20 minute оnainte de a o t?ia felii. Se recomand?
s? t?ia?i felii pвinea cu un cu?it electric, ?i nu cu un cu?it pentru fructe sau cu?it de buc?t?rie,
pentru c? pвinea se poate deforma.
Dac? nu sunte?i оn camer? sau nu a?i ap?sat butonul START/STOP la оncheierea func?iona fi
p?strat? cald? automat timp de 1 or?, atunci cвnd se termin? aceast? func?ie de men?inere cald?
a pвinii, ve?i auzi 10 bipuri.
Atunci cвnd nu utiliza?i ma?ina de f?cut pвine, sau nu a?i finalizat func?ionarea acesteia,
deconecta?i cablul.
Observa?ie: Оnainte de a t?ia felii franzela, folosi?i cвrligul pentru a scoate lama de fr?mвntare
ascuns? la fundul franzelei. Franzela este fierbinte, nu scoate?i cu mвna pentru a scoate lama de
fr?mвntare.
Observa?ie: Dac? pвinea nu a fost consumat? toat?, v? sf?tuim s? depozita?i pвinea r?mas? оntr-o
pung? sau bol sigilat din plastic. Pвinea poate fi depozitat? timp de trei zile la temperatura camerei,
оmpachetat? оntr-o pung? sau vas sigilat din plastic ?i apoi pus? оn frigider, timpul de depozitare este
cel mult zece zile. Оntrucвt pвinea f?cut? de dumneavoastr? nu con?ine conservan?i, оn general timpul
de depozitare nu este mai mare decвt acela al pвinii din comer?.
31
Cur??are ?i depozitare:
Deconecta?i ma?ina de la sursa de alimentare cu curent electric ?i l?sa?i-o s? se r?ceasc? оnainte de a
оncepe s? o cur??a?i.
1. tava pentru pвine: Freca?i оn interior ?i оn exterior cu o cвrp? umed?. Nu folosi?i agen?i de cur??are
ascu?i?i sau abrazivi.
Observa?ie: Introduce?i tava de pвine оn pozi?ia corect?, apoi ap?sa?i-o. Dac? nu se poate introduce,
ajusta?i pu?in tava pentru a o a?eza оn pozi?ia corect?, apoi ap?sa?i-o.
2.
3.
lama pentru fr?mвntare Dac? lama pentru fr?mвntare este greu de scos din ax, оnmuia?i оn
prealabil tava pentru pвine оn ap?.
capac ?i fereastr?: Cur??a?i u?or capacul ?i ma?ina оn interior ?i оn exterior cu o cвrp? u?or
umezit?. Nu folosi?i produse abrazive de cur??are pentru c? aceastea pot duce la deteriorarea
suprafe?ei ma?inii. Nu scufunda?i niciodat? carcasa pentru a o cur??a.
Observa?ie: Este recomandat s? nu dezasambla?i capacul pentru cur??are.
4.
ventila?ie: Pentru a p?stra efectul ventila?iei, capacul ventilatorului trebuie scos pentru a fi cur??at
periodic.
5.
Оnainte ca ma?ina de pвine s? fie оmpachetat? pentru a fi depozitat?, asigura?i-v? ca aceasta s-a
r?cit complet, c? este cur??at? ?i uscat?, iar capacul este оnchis.
Acest aparat se conformeaz? directivelor CE pentru suprimarea interferen?ei radio ?i siguran?a
tensiunii joase ?i a fost conceput pentru a respecta cerin?ele actuale de siguran??.
Mediul оnconjur?tor
Nu arunca?i aparatul оmpreun? cu de?eurile casnice atunci cвnd nu mai este utilizabil, duce?i-l la un
punct de colectare a de?eurilor pentru reciclare. Astfel ajuta?i la conservarea mediului.
Garan?ie & service
Dac? ave?i nevoie de informa?ii sau ave?i o problem?, contacta?i Centrul Rela?ii Clien?i Gorenje din ?ara
dumneavoastr? (ve?i g?si num?rul de telefon оn bro?ura de garan?ie tradus? оn mai multe limbi). Dac?
nu exist? niciun Centru de Rela?ii Clien?i оn ?ara dumneavoastr?, merge?i la dealer-ul local Gorenje sau
contacta?i Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje
Numai pentru uz personal!
GORENJE
V? DORE?TE S? FOLOSI?I PRODUSELE NOASTRE CU MULT? PL?CERE
Ne rezerv?m dreptul oric?ror modific?ri!
32
HU
Fontos biztonsбgi utasнtбsok:
Ьzembe helyezйs el?tt kйrjьk, alaposan olvassa el a hasznбlati utasнtбst.
1. Az elektromos kйszьlйk hasznбlata el?tt a kцvetkez? alapvet? уvintйzkedйseket mindig be kell
tartani:
2. Kйrjьk, tartsa meg ezt a hasznбlati ъtmutatуt, a garancialevelet, a pйnztбri bizonylatot, йs ha
lehetsйges, a termйk dobozбt йs a bels? csomagolбst.
3. A gйp kizбrуlag magбncйlъ felhasznбlбsra szбntбk, nem kereskedelmi hasznбlatra!
4. Hasznбlat el?tt ellen?rizze, hogy a fali konnektor feszьltsйge megfelel-e a kйszьlйk m?szaki
tбblбjбn jelzetteknek.
5. Mindig kapcsolja ki a kйszьlйket йs hъzza ki a csatlakozуdugaszt a konnektorbуl, amikor a
kйszьlйket nem hasznбlja, ha kiegйszнt? tartozйkot csatlakoztat, tisztнtja a gйpet, vagy amikor
ьzemzavar keletkezik. A csatlakozуdugуnбl fogva hъzza ki, ne a kбbelt.
6. A gyerekeket megуvandу az elektromos kйszьlйkek veszйlyeit?l, soha ne hagyja ?ket felьgyelet
nйlkьl a gйppel. Ьgyeljьnk rб, hogy gyerekek ne fйrhessenek hozzб a gйphez йs figyeljьnk arra,
hogy a kбbel ne lуgjon le.
7. Rendszeresen ellen?rizze, hogy a kйszьlйk йs a kбbel nem rongбlуdott-e meg. Ha bбrmilyen
kбrosodбs tцrtйnt, a gйpet ne hasznбlja!
8. Ne javнtsa a gйpet sajбt kez?leg, hanem forduljon egy arra jogosult szakemberhez.
9. Ne hasznбlja a kйszьlйket, ha a csatlakozу dugasz sйrьlt. Cserйlje le egy megfelel? dugaszra,
amit a gyбrtуtуl, a vev?szolgбlatunktуl vagy hasonlу szakembert?l szerezhet be.
10. A kйszьlйket йs a kбbelt tartsa tбvol h?t?l, kцzvetlen napfйnyt?l, nedvessйgt?l, йles tбrgyaktуl йs
hasonlуktуl.
11. Sose hagyja a gйpet felьgyelet nйlkьl! Kapcsolja ki a kйszьlйket, amikor nem hasznбlja, mйg ha
csak egy pillanatrуl van is szу.
12. Csak eredeti tartozйkokat hasznбljon.
13. Ne hasznбlja a gйpet szabadtйren.
14. Ne tegye a kйszьlйket vнzbe vagy mбs folyadйkba. Ne hasznбlja a gйpet vizes vagy nedves
kйzzel.
15. Amennyiben a gйp nedves vagy vizes lesz, azonnal hъzza ki a konnektorbуl. Ne nyъljon bele a
vнzbe.
16. Csak rendeltetйsszer?en hasznбlja a gйpet, a kйszьlйk m?szaki tбblбjбn jelzettek szerint.
17. Ne йrintse meg a gйp egyetlen mozgу vagy forgу alkatrйszйt sem.
18. Ne йrintse meg a forrу felьleteket. Hasznбlja a fogantyъkat йs a gombokat.
19. Ezt a kйszьlйket ne hasznбljбk olyan szemйlyek (beleйrtve a gyerekeket is), akik csцkkent
kйpessйg?ek fizikailag, mentбlisan vagy йrzйkekre vonatkozуan, illetve hiбnyosak a tapasztalataik
йs ismereteik, hacsak megfelel? felьgyeletet vagy ъtmutatбst nem biztosнt szбmukra egy a
biztonsбgukйrt felel?s szemйly.
20. A kenyйrsьt? edйny kivйtelekor ьgyeljen rб, hogy ne sйrtse meg.
21. Alufуliбt vagy mбs anyagokat ne helyezzen a kйszьlйkbe, mert nцveli a t?z vagy a rцvidzбrlat
kockбzatбt.
22. A t?z elkerьlйse йrdekйben soha ne takarja le a gйpet konyharuhбval vagy mбs anyaggal, mivel a
h?nek йs a g?znek szabadon kell tбvoznia. Kerьlje a gyъlйkony anyagokkal valу йrintkezйst.
23. A kйszьlйket soha ne csatlakoztassa kьls? id?zнt?kapcsolуra, vagy tбvvezйrl? rendszerre.
24. Zajkibocsбtбs: Lc < 68 dB(A)
Ez a kйszьlйk az elhasznбlt villamossбgi йs elektronikai kйszьlйkekr?l szуlу 2002/96/EK
irбnyelvnek megfelel? jelцlйst kapott.
Ez az irбnyelv a mбr nem hasznбlt kйszьlйkek visszavйtelйnek йs hasznosнtбsбnak EUszerte йrvйnyes kereteit hatбrozza meg.
33
A gйp els? hasznбlata:
Ellen?rizze a kenyйrsьt? edйnyt йs tisztнtsa meg a sьt?kamra tцbbi rйszйt is. Az edйny
tapadбsmentes bevonattal van ellбtva. Ne hasznбljon йles tбrgyakat йs ne sъrolja! A sьt?edйny
tapadбs gбtlу anyaggal borнtott. Olajozza be йs sьsse ьresen a sьt?edйnyt kb. 10 percen keresztьl.
Tisztнtsa meg ъjbуl. Helyezze a dagasztу rudat a tengelyre a sьt?tйrben. Szell?ztesse ki a helyisйget,
ha kellemetlen szagot йrez.
Elektromos csatlakozбs:
A gйpet csak megfelel?en bekцtцtt, 220-240V-os, 50Hz-es, fцldelt konnektorba csatlakoztassa. Amint
a kenyйrsьt?t csatlakoztattuk a konnektorba, sнpolбs lesz hallhatу йs a kijelz?n a kцvetkez? felirat
jelenik meg: “1 3:00, 1200g, MEDIUM”. Ugyanakkor a »2« йs az »55« kцzцtti kйt pont nem villog
бllandуan. Az »1« a javasolt programot jelzi. Az »1200g« йs a »MEDIUM« szintйn javasolt beбllнtбsok.
FUNKCIУK & M?KЦDTETЙS
Ismerje meg kenyйrsьt?jйt!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fedйl
Fedйl fogantyъ
Betekint? ablak
Kenyйrsьt? edйny
Dagasztу lapбt
Vezйrl? panel
Kйszьlйkhбz
Mйr?pohбr
Mйr?kanбl
Kiemel? horog
A VEZЙRL? PANEL BEMUTATБSA
(A kijelz? vбltozhat el?zetes bejelentйs nйlkьl.)
1. A kivбlasztott program jele
2. Az egyes programok id?tartama
Indнtбs/Megбllнtбs
E gomb segнtsйgйvel indнthatja el vagy бllнthatja le a kivбlasztott sьt?programot.
A program elindнtбsбhoz nyomja meg egyszer a “START/STOP” gombot. Egy rцvid sнpolбs hallatszik
йs a kett?spont az id? kijelz?ben elkezd villogni, a program elindul. Minden mбs gomb inaktнv a
program elindulбsa utбn, kivйve a START/STOP (indнtбs/megбllнtбs) gombot.
A program leбllнtбsбhoz nyomja meg a “START/STOP” gombot kb. 3 mбsodperc hosszan, aztбn egy
sнpolбs hallatszik, ami azt jelzi, hogy leбllt a program.
34
Menьpontok
A kьlцnbцz? programok beбllнtбsбra szolgбl. Minden alkalommal, amikor megйrinti a MENU gombot, a
program vбltozik (rцvid sнpolбs kнsйretйben). Ha folyamatosan nyomja a gombot, az LCD kijelz?n
megjelenik a 12 program. Vбlassza ki a kнvбnt programot. A 12 menьpont magyarбzatбt lбsd alбbb:
Basic (alap): Fehйr йs kevert kenyйrhez, ami f?kйnt bъza- йs rozslisztb?l kйszьl. A kenyйr бllaga
tцmцr. A kenyйr hйjбnak szнnйt a COLOR gomb segнtsйgйvel бllнthatja be.
2. French (francia): Finomlisztb?l kйszьlt, kцnny? kenyerekhez. A francia kenyйr kйszнtйsйhez
speciбlis id?zнtйsre йs h?fokokra van szьksйg, hogy finom, ropogуsra sьljцn, a hйja pedig
gyцnyцr?en megpiruljon Ez a program nem alkalmas olyan receptek elkйszнtйsйre, amelyek
vajat, margarint vagy tejet tartalmaznak.
3. Whole wheat (teljes ki?rlйs?): A teljes ki?rlйs? kenyйr olyan йleszt?vel kйszьlt kenyйr, ami
jelent?s mennyisйg? (legalбbb 50%) teljes ki?rlйs? lisztet tartalmaz. A teljes ki?rlйs? lisztb?l
kйszьlt kenyerek tбplбlуbbak, mert a liszt ?rlйse az egйsz bъzaszemb?l tцrtйnik (beleйrtve a
korpбt йs a csнrбt is). A teljes ki?rlйs? lisztb?l kйszьlt kenyйr szнne a barna йs a sцtйtbarna (ha
kizбrуlag teljes ki?rlйs? lisztb?l kйszьlt) kцzцtt van, maga a kenyйr pedig нzletesebb йs
egйszsйgesebb, mint a fehйr finomlisztb?l kйszьlt kenyйrй (akkor is, ha az „elveszett”
tбpanyagokat hozzбadjбk a fehйr liszthez).
4. Quick (gyors): A cipу nagysбga йs a kйsleltetйs ennйl a programnбl nem бllнthatуk be. A cipу
dagasztбsa, kelesztйse йs sьtйse az alap kenyйr programnбl rцvidebb ideig tart. Ebben a
beбllнtбsban sьtцtt kenyйr бltalбban kisebb йs s?r?bb бllagъ.
5. Sweet (йdes): Az йdes kenyerek beбllнtбs olyan kenyerek kйszнtйsйre megfelel?, amelyek nagy
mennyisйg? cukrot, zsiradйkot йs fehйrjйt tartalmaznak, ezekt?l pedig a kenyйr mйg barnбbb
lesz. Mivel a kenyйr hosszabb ideig kel, kцnnyebb йs leveg?sebb lesz.
6. Ultra fast (ultra gyors): A kйsleltetйs funkciу nem alkalmazhatу. Dagasztбs, kelesztйs йs a cipу
sьtйse igen rцvid id?n belьl. A kenyйr бltalбban kisebb йs йrdesebb, mint a QUICK programmal
sьtцtt kenyйr.
7. Gluten free (glutйnmentes): A glutйnmentes kenyйr sьtйsйhez szьksйges hozzбvalуk
egyediek. Bбr „йleszt?s kenyerek”, a tйszta бltalбban nedvesebb. Az is fontos, hogy a
glutйnmentes kenyeret ne keverjьk vagy dagasszuk tъl. Csak egy kelesztйs van йs a nagy
nedvessйgtartalom miatt a sьtйsi id? hosszabb. Az цsszes hozzбvalуt a program elejйn kell
hozzбadni, az alap-hozzбvalуkkal egyьtt.
8. Dough (tйszta): A szнn йs a cipу mйrete funkciуk ennйl a programnбl nem бllнthatуk be.
Dagasztбs йs kelesztйs, sьtйs nйlkьl. Vegye ki a sьt?edйnyb?l a tйsztбt йs formбzza zsemle,
pizza vagy kifli stb. formбra
9. Jam (dzsem): A szнn, a cipу mйrete йs a kйsleltetйs funkciуk ennйl a programnбl nem бllнthatуk
be. A program elindнtбsбhoz nyomjuk meg kцzvetlenьl a START/STOP gombot. A kenyйrsьt?
kйszьlйk kit?n?en alkalmas hбzi lekvбrok йs dzsemek f?zйsйre. A kever?lapбt a folyamat teljes
id?tartama alatt automatikusan kevergeti a hozzбvalуkat, amelyek tцkйletes kiegйszнt?i lehetnek
a frissen sьlt kenyйrnek.
10. Cake (sьtemйny): Dagasztбs, kelesztйs йs sьtйs, de a kelesztйs szуdabikarbуnбval vagy
sьt?porral tцrtйnik.
11. Sandwich (szendvics): Szendvicskйszнtйsre alkalmas kenyйr dagasztбsa, kelesztйse йs sьtйse.
Az нgy kйszьlt kenyйr бllaga kцnnyebb, a hйja pedig vйkonyabb.
12. Bake (sьtйs): A cipу mйrete йs a kйsleltetйs funkciуk ennйl a programnбl nem бllнthatуk be, de
a m?kцdйs id?tartama a TIME+ йs a TIME- gombok segнtsйgйvel vбltoztathatу. A TIME+ vagy a
TIME- gomb egyszeri йrintйsйre az id?tartam 1-1 perccel n? vagy csцkken. A beбllнthatу
id?tartam 10 йs 60 perc kцzцtt van. Ez a program alkalmas az olyan kenyerek tovбbbi sьtйsйre,
amelyek tъl vilбgosak lettek vagy nem sьltek бt rendesen. Ennйl a programnбl nincs dagasztбs vagy
kelesztйs.
1.
Colour (Szнn)
Ezzel a gombbal vбlaszthat a LIGHT (Vilбgos), MEDIUM (Kцzepes) vagy DARK (sцtйt) szнn?
kenyйrhйj kцzьl. A gomb minden egyes megnyomбsa utбn rцvid sнpolбs lesz hallhatу. Ez a gomb
csak a kцvetkez? programok esetйben hasznбlhatу: BASIC (alap), FRENCH (francia), WHOLE35
WHEAT (teljes ki?rlйs?), QUICK (gyors), SWEET (йdes), ULTRA FAST (ultra gyors), GLUTEN
FREE (glutйnmentes), CAKE (sьtemйny), SANDWICH (szendvics) йs BAKE (sьtйs).
Loaf (Cipу)
Nyomja meg ezt a gombot a kenyйr mйretйnek kivбlasztбsбhoz: 900 g, 1200 g. Ha kivбlasztotta a
kнvбnt mйretet, az LCD kijelz?n lбthatу lesz a megfelel? mйret. A m?kцdйs id?tartama fьgg a cipу
mйretйt?l. Ez a gomb egyes programok esetйben nem hasznбlhatу, rйszletes leнrбs a fenti
MENЬPONTOK rйszben talбlhatу.
Time (Id?)
Ha nem szeretnй, hogy a kйszьlйk azonnal nekilбsson a kenyйr elkйszнtйsйhez, ennek a gombnak a
segнtsйgйvel beбllнthatja a kйsleltetйsi id?t.
A kйsleltetйsi funkciу beбllнtбsa lйpйsr?l lйpйsre a kцvetkez?:
1) Vбlassza ki a menьpontot, a szнnt йs a cipу mйretйt.
2) Бllнtsa be a kйsleltetйsi id?t a TIME+ vagy a TIME- gomb segнtsйgйvel. A kйsleltetйsi id?be bele
kell szбmolni a kivбlasztott program sьtйsi idejйt is. Tegyьk fel, hogy most este 8:30 van йs a
kцvetkez? reggel 7:00-re szeretnйnk, ha elkйszьlne a kenyйr, нgy a kйsleltetйsi id? 10 уra 30
perc. Nyomja meg egymбs utбn tцbbszцr a TIME+ vagy a TIME- gombot, amнg a kijelz?n meg
nem jelenik a 10:30. A TIME+ vagy a TIME- gomb minden egyes йrintйsйre 10 perccel n? vagy
csцkken a beбllнtott id?tartam.
3) Nyomja meg a START/STOP gombot a kйsleltetйs aktivбlбsбhoz. Lбthatja, hogy a kett?spont
villog, йs az LCD-n megjelenik a fennmaradу id? a visszaszбmlбlбssal.
Megjegyzйs: a maximбlis kйsleltetйsi id? 13 уra. Tovбbbб ne hasznбljon semmilyen romlandу
hozzбvalуt, mint pl. tojбst, friss tejet, gyьmцlcsцket йs hagymбt a kйsleltetett menьpontban.
MELEGEN TARTБS
A sьtйs vйgeztйvel a kenyeret automatikusan 1 уrбn keresztьl melegen lehet tartani. Ha a melegen
tartбs kцzben ki szeretnй venni a kenyeret, kapcsolja le a programot a START/STOP gomb
megnyomбsбval.
MEGJEGYZЙS: A DOUGH (tйszta) йs a JAM (dzsem) programok esetйben nem hasznбlhatу a
melegen tartбs funkciу.
MEMУRIA
Ha a kenyйrkйszнtйs folyamatбt бramszьnet szakнtanб meg, a kenyйrsьtйs 10 percen belьl
automatikusan folytatуdik a START/STOP gomb megnyomбsa nйlkьl is. Amennyiben az бramszьnet
hosszabb 10 percnйl, a memуria nem tartja meg a programot, a kenyйrsьt?t ъjra kell indнtani.
Helyezzen ъj hozzбvalуkat a gйpbe. Amennyiben a tйszta kйszнtйse nem lйpett mйg a kelesztйsi
fбzisba az бramszьnet kezdetekor, megnyomhatja kцzvetlenьl a START/STOP gombot, hogy a
program ъjra elkezd?djцn az elejйr?l.
KЦRNYEZET
A kйszьlйk jуl m?kцdik szйles h?mйrsйkleti hatбrokon belьl, de a cipу mйrete kьlцnbцz? lehet egy
nagyon meleg йs egy nagyon hideg szobбban. Javasoljuk, hogy a szoba h?mйrsйklete 15 єC йs 34 єC
kцzцtt legyen.
36
FIGYELMEZTET? KIJELZЙSEK:
1.
2.
3.
Ha a kijelz? “H HH”-t mutat, miutбn a START/STOP gombot megnyomta, a h?mйrsйklet mйg tъl
magas a kйszьlйk belsejйben. Meg kell бllнtani a programot. Nyissa ki a fedelet йs hagyja h?lni a
gйpet 10-20 percen keresztьl.
Ha a kijelz? „L LL”-t mutat a START/STOP gomb megnyomбsбt kцvet?en, a kйszьlйk h?foka tъl
alacsony. A kenyйrsьt?t helyezzьk olyan helyisйgbe, amelynek h?foka magasabb.
Ha a kijelz? “E E0”-t vagy “E E1”-t mutat, miutбn megnyomta a START/STOP gombot, a
h?mйrsйklet-йrzйkel? hibбsan m?kцdik. Kйrjьk, hogy ellen?riztesse az йrzйkel?t arra
felhatalmazott szakemberrel.
HOGYAN KЙSZНTSЬNK KENYERET
1.
2.
Illessze a kenyйrsьt? edйnyt a helyйre, aztбn fordнtsa уramutatу jбrбsa szerinti irбnyba, amнg
tцkйletesen bekattan a helyйre. Illessze a kever?lapбtokat a tengelyre. Kenje be a kever?lapбtot
margarinnal a sьtйst megel?z?en, hogy utбna kцnnyebb legyen kiemelni a tйsztбbуl.
Helyezze az цsszetev?ket a kenyйrsьt? edйnybe. Бltalбban a vizet vagy a folyadйkot javasolt
el?szцr behelyezni, aztбn a cukrot, a sуt йs a lisztet, mнg az йleszt? vagy a sьt?por mindig az
utolsу цsszetev?.
Megjegyzйs: a liszt йs az йleszt? maximбlis mennyisйge, amelyet fel lehet hasznбlni, a receptben
megtalбlhatу
Kйszнtsen az ujjбval egy kis bemйlyedйst a liszt tetejйre, tegye bele az йleszt?t, йs ьgyeljen rб,
hogy ne йrintkezzen a folyadйkkal vagy a sуval.
4. Csukja le a fedelet йs csatlakoztassa a vezetйket a konnektorba.
5. Nyomkodja a MENU gombot addig, amнg a kнvбnt programot kivбlasztja.
6. Nyomja meg a COLOR (Szнn) gombot a hйj kнvбnt szнnйnek kivбlasztбsбhoz.
7. Nyomja meg a LOAF (Cipу) gombot, hogy kivбlassza a megfelel? mйretet. (900g vagy 1,2kg)
8. Бllнtsa be a kйsleltetйsi id?t a TIME+ vagy TIME- gombok segнtsйgйvel. Ez a lйpйs ki is
maradhat, ha azonnal el szeretnй kйszнteni a kenyeret.
9. Nyomja meg a START/STOP gombot a m?kцdйs elindнtбsбhoz.
10. Amint a folyamat befejez?dцtt, tнz sнpolбs lesz hallhatу. A folyamat befejezйsйhez tartsa 3
mбsodpercig benyomva a START/STOP gombot. Nyissa fel a fedelet йs edйnyfogуt hasznбlva
fordнtsa a sьt?edйnyt уramutatу jбrбsбval ellentйtes irбnyba, majd vegye ki kenyйrsьt? edйnyt.
Vigyбzat! A kenyйrsьt? edйny йs a kenyйr nagyon forrу lehet! Legyen mindig nagyon уvatos.
11. Hagyja leh?lni a kenyйrsьt? edйnyt miel?tt kiveszi a kenyeret. Aztбn hasznбljon tapadбsmentes
lapбtot йs finoman vбlassza le a kenyeret az edйny oldalбrуl.
12. Fordнtsa a kenyйrsьt? edйnyt fejjel lefelй egy rбcsos alбtйtre vagy a tiszta munkalapra йs
finoman rбzza, amнg a kenyйr kiesik.
13. Szeletelйs el?tt hagyja a kenyeret kb. 20 percig h?lni. Javasoljuk, hogy elektromos vagy
kenyйrvбgу kйssel szeletelje a kenyeret, ne gyьmцlcs- vagy konyhai kйssel, mert a szeletek нgy
nem lesznek egyformбk йs szйt is morzsolуdhatnak.
14. Ha a sьtйs vйgeztйvel nincs a kйszьlйk kцzelйben йs nem nyomja meg a START/STOP gombot,
a kйszьlйk a kenyeret 1 уrбn keresztьl automatikusan melegen tartja. Amikor a melegen
tartбsnak vйge, 10 sнpolбs hallatszik.
15. Ha nem hasznбlja a kйszьlйket vagy befejezte a m?veletet, hъzza ki a vezetйket.
3.
Megjegyzйs: Miel?tt felszeletelnй a cipуt, hasznбlja a kiemel? horgot a kenyйr aljбban megbъvу
dagasztу lapбt eltбvolнtбsбhoz. A cipу forrу, sose kйzzel tбvolнtsa el a dagasztу lapбtot.
Megjegyzйs: Ha nem fogyasztja el teljesen a kenyeret, javasolt a maradйkot lezбrt m?anyag
zacskуban vagy kenyйrtartуban tбrolni. A kenyйr kb. 3 napig tбrolhatу szobah?mйrsйkleten, ha tцbb
37
napig szeretnй tбrolni, csomagolja zбrhatу m?anyag zacskуba vagy edйnybe йs tegye h?t?be, нgy
maximum 10 napig tбrolhatja. Az otthon kйszнtett kenyйr eltarthatуsбgi ideje rцvidebb, mint a boltban
vбsбrolt kenyйrй.
Tisztнtбs йs karbantartбs:
A tisztнtбs el?tt hъzza ki a gйpet a konnektorbуl йs hagyja leh?lni.
1. Kenyйrsьt? edйny: Tцrцlje le nedves ronggyal kнvьl йs belьl. Ne hasznбljon йles vagy dцrzsцl?
anyagot.
MEGJEGYZЙS: Helyezze be a kenyйrsьt? edйnyt йs nyomja lefelй, amikor mбr a helyйn van. Ha az
edйny nem helyezhet? be, бllнtsunk rajta egy kicsi, hogy a megfelel? helyre kerьljцn, majd
nyomjuk le.
2. Dagasztу lapбt: Ha a dagasztу lapбtot nehйz eltбvolнtani a tengelyr?l, бztassa be vнzbe a
kenyйrsьt? edйnyt el?tte.
3. Kйszьlйkhбz: A kйszьlйkhбz kьls? felьletйt tцrцljьk бt уvatosan nedves ruhбval. Ne hasznбljunk
er?s tisztнtуszereket. Soha ne merнtsьk a kйszьlйkhбzat vнzbe tisztнtбs cйljбbуl
MEGJEGYZЙS: A fedйl eltбvolнtбsa tisztнtбs cйljбbуl nem javasolt.
4. Szell?z?: A kйszьlйk megfelel? szell?zйse йrdekйben a szell?z? fedelйt id?nkйnt tбvolнtsa el йs
tisztнtsa meg.
5. Miel?tt kйszьlйket elpakolnбnk, gy?z?djьnk meg rуla, hogy teljesen leh?lt, tiszta йs szбraz, illetve
a fedele zбrva van.
Ezt a kйszьlйket az Eurуpai Tanбcs minden vonatkozу aktuбlis irбnyelve szerint (ъgymint az
elektromбgnesessйg-t?r? vagy a kisfeszьltsйg-t?r? kйpessйg) ellen?riztьk, йs a legъjabb
biztonsбgtechnikai el?нrбsok szerint kйszьlt.
Kцrnyezetvйdelem
A feleslegessй vбlt kйszьlйk szelektнv hulladйkkйnt kezelend?. Kйrjьk, hivatalos ъjrahasznosнtу
gy?jt?helyen adja le, нgy hozzбjбrul a kцrnyezet vйdelmйhez.
Jуtбllбs йs szerviz
Ha informбciуra van szьksйge, vagy problйmбja merьlt fel a kйszьlйkkel kapcsolatban, forduljon az
adott orszбg Gorenje vev?szolgбlatбhoz (a telefonszбmot megtalбlja a vilбgszerte йrvйnyes
garancialevйlen). Ha orszбgбban nem m?kцdik vev?szolgбlat, forduljon a Gorenje helyi szakьzletйhez
vagy a Gorenje hбztartбsi kisgйpek helyi szakszervizйhez.
Csak szemйlyes hasznбlatra!
A GORENJE
SOK ЦRЦMET KНVБN A KЙSZЬLЙK HASZNБLATБHOZ
A mуdositas jogбt fenntartjuk!
38
UA
??????? ????????????
????? ?????? ????????????? ??????? ????????? ???????? ??????? ???????? ? ????????????.
1. ????? ????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ???????? ??????? ???????.
2. ?????????? ??????????, ??????????? ?????, ???, ? ?????, ?? ??????????, ??????? ??
??????????? ?????????.
3. ??? ?????? ?? ?????????? ??? ???????????? ????????????!
4. ????? ????????????? ??????? ???? ??????????, ?? ?????????? ??????? ? ?????????????
???????, ??? ??????? ?? ?????????? ????????.
5. ?????? ???????? ???????? ?? ???????, ???? ?????? ?? ???????????????? ??? ???? ?? ?????
?????????????? ????????? ??????????, ??????????? ???? ???????, ? ????? ? ????
?????????? ?????????????.
6. ??? ????????? ????? ??? ????????, ???’?????? ?? ????????????? ???????????????, ? ???????
???? ?? ????????? ?? ??? ??????? ????? ?? ????????. ?????????????, ?? ???? ?? ?????
??????? ?? ???????, ? ???? ???????? ?? ??????.
7. ????????? ??????????? ?????? ? ???? ?? ????????? ??????????. ?? ????????? ????-????
?????????? ???????? ????????????? ?? ?????.
8. ????????????? ?????????? ??????????? ?????? — ???? ?????????? ?? ??????????????
?????????? ??????.
9. ????????????? ????????????? ???????? ?? ??????????? ?????????. ???????????
???????? ??? ???????? ?? ??????????? ????????, ??? ?????? ?????????????? ???????? ???
???? ????????????? ?????.
10. ???????? ?????? ? ???? ?????? ??? ?????? ?????, ?????? ???????? ???????? ? ??????, ?
????? ???????? ???? ??? ????????? ?? ???????? ?????? ????.
11. ? ??????? ???? ?? ????????? ?????? ??? ???????! ????????? ???????? ???????, ???? ??? ??
????????????????, ?????? ???? ?????? ???????????? ?????? ???????.
12. ?????????????? ???? ??????????? ?????????.
13. ?? ???????????? ???????? ???? ???????????.
14. ?? ????????? ?????? ? ???? ??? ???? ??????. ?? ?????????? ??????? ??????? ??? ????????
??????.
15. ? ???? ??????????? ? ?????? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ???’?????? ???? ??? ???????.
????????????? ?????????? ?????? ? ????.
16. ?????? ??? ????????????????? ?????? ?? ????????????, ?????????? ?? ?????????? ????????.
17. ????????????? ????????? ????-???? ??????? ??????? ??????? ??? ???????, ??
???????????.
18. ?? ?????????? ??????? ?????????. ???????????? ??????? ??? ??????????.
19. ?????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (??????? ??????) ? ??????????
?????????, ??????????? ?? ?????????? ???????????? ??? ???????, ??? ?? ????? ????????
????? ? ???????, ???? ????????, ???? ???? ??????????? ??? ???????? ??? ???????? ??????????
???? ???????????? ???????? ??? ????, ??? ???????????? ?? ???? ???????.
20. ???????? ????, ?????? ??????, ??? ?? ????????? ????.
21. ?? ?????????? ? ?????? ???????? ?????? ??? ???? ?????????. ???? ?????????? ?????
?????????? ?????? ??? ????????? ?????????.
22. ??? ???????? ?????? ?????????? ??????, ?????? ?? ?????????? ?????? ???????? ??? ?????
?????????, ???????? ????? ?? ???? ?? ??????? ???????? ???????. ???????? ???????? ??
?????????? ??????????.
23. ? ??????? ???? ?? ??????????? ?????? ?? ??????????? ??????? ??? ??????? ?????????????
?????????.
24. ?????? ????: Lc < 68 ??(?).
??? ???????? ????????? ?????????? ?? ????????? ?? 2002/96/EC ???? ????????
???????????? ?? ???????????? ?????????? (WEEE). ?? ????????? ? ???????
????????????? ???? ?????????? ?? ????????? ????????? ???????? ???????????? ?
???????????? ?????????? ? ??????? ??????.
39
????? ???????????? ???????
????????? ???? ??? ????? ? ???????? ???? ??????? ???????? ??????. ???? ??? ????????????
????????. ?? ????? ????????????? ???????? ?????????? ??? ????? ????. ???????? ???? ????? ?
????????? ??????? ??? ?? 10 ??????. ????????? ???? ????????. ?????????? ???????? ?????? ?? ????
? ???????? ????. ?????????? ??????????, ???? ?’??????? ?????????? ?????.
??????????? ?? ?????????????
?????? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ???????????? ????????? ???????,
???????????? ?? 220-240 ?, 50 ??.
????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ??????? ???????? ???????? ??????, ? ?? ??????
??????? ????????????? ????? «1 03:00, 1200g, MEDIUM». ????????? ??? ??????? «3» ? «00» ??
?????? ????????. ?????? «1» ???????????? ????????, ??????????? ?? ????????????. «1200 ?» ?
«MEDIUM» ? ??????????? ?? ????????????.
??????? ?? ????????????
????????? ?????? ??????????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
??????
?????? ?? ??????
???????? ???????
????
???????? ??????
?????? ??????????
??????
????? ???????
????? ?????
?????
?????? ??????????
(????????? ?????? ???? ???? ??????? ??? ???????????? ????????????.)
1. ??????? ????????.
2. ?????????? ????????? ?????? ????????.
Start/stop
?????????????? ?? ?????? ??? ??????? ??? ????????? ???????? ???????? ?????????.
??? ????????? ????????, ???? ??? ????????? ?????? «START/STOP». ???????? ????????
???????? ??????, ? ??????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ????, ????? ???? ????????? ?????????
????????. ????? ??????? ???????? ??? ???? ??????, ????? «START/STOP», ?????? ???????????.
??? ???????? ????????? ????????, ????????? ? ?????????? ?????? «START/STOP» ????????
????????? 3 ??????, ????? ???? ???????? ???????? ??????, ???? ???????? ??? ?????????
????????.
40
Menu
?? ?????? ?????????? ??? ???????????? ?????? ???????. ????? ?????????? ?????? «MENU»
?????? ???????? (??????????????? ???????? ???????? ????????). ?????????? ?? ??????, ?????
????????? ??????????? ?? LCD -??????? 12 ????. ???????? ???????? ????????. ????? ????????
????????? ???? ??????? ?????????? 12 ????.
1. Basic (???????): ??? ?????????? ?? ????????-???????? ?????, ?? ????????? ???????????
? ?????????? ??? ???????? ???????. ??? ???? ??? ?????? ?????????. ????? ??????? ?????
???????? ?? ????????? ?????? COLOR.
2. French (???????????): ??? ??????? ?????, ?? ?????????????? ? ??????? ???????? ??????.
??? ???????? ?????? ??????? ?? ???’??? ???????? ?? ??????????? ?????, ????????
????????? ??????? ?????????? ? ??????????? ?????????. ??? ???? ?? ????? ???????? ??
?????????, ? ????? ???? ??????? ?????, ???????? ??? ??????.
3. Whole wheat (??????? ???????): ???? ?? ????????? ??????? — ?? ?????????? ????, ??
??????? ?????? ?????? ????????? ??????? (50 % ??? ??????), ? ?? ???? ????? ????????
???????. ????, ?? ??????????? ? ????????? ???????, ????? ????????, ???????? ???????
??????????? ????????? ???????????? ??????? ???? ?????????? ????? (??????? ? ?????????
?? ???’?????). ?????????????? ??????? ???????, ????? ???????? ?????????? ??? ??????????????? ???? (???? ???????????????? ???? ??????? ???????), ???? ? ????? ????????? ?
???????? , ??? ???? ???????????? ? ????????? ?????????? ??????? (?????? ????
«????????» ??????? ???????? ???? ????? ?????? ? ????? ???????? ???????).
4. Quick (??????) (??????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ??????
??????????):
???????????, ?????????? ????? ? ????????? ??????? ???????? ??????? ????, ??? ??
??????????? ? ???????? «Basic». ??? ????, ???????? ?? ???????????? ???? ????????,
???????? ?????? ?? ???????? ? ??? ?????? ?????????.
5. Sweet (????????): ???????? «Sweet» ?????????? ??? ????????? ????? ? ??????? ???????
?????, ????? ? ??????, ??? ?????????? ?? ?????????? ??????’????????. ????????? ??????
?????????? ???? ?????????? ????? ???? ???????? ?????? ? ??????.
6. Ultra fast (???? ??????) (??????? ?????????? ???????? ??????????):
???????????, ?????????? ????? ?? ????????? ???????????? ?? ??????????? ???. ????????
????????? ???? ?????? ?? ???????? ? ?????????, ??? ????????? ?? ????????????? ????????
QUICK (??????).
7. Gluten free (??? ??????????): ??????????? ??? ????????? ????? ??? ?????????? ?
???????????. ???? ??? ???? ? ??????????, ????? ???????? ????? ?????? ?? ??????? ????.
??????? ???????? ?? ?????? ????? ??? ??????????. ???? ???????????? ???? ???? ???, ?
????? ??????? ????? ?????? ?????????? ????????? ?????????. ??????? ????????? ???????? ?
?????? ??????? ????? ? ????? ????????? ?????????????.
8. Dough (?????) (??????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????????? ???????? ??????????):
??????????? ?? ?????????? ?????, ??? ??? ?????????. ??????? ????? ??? ????????????
???????, ????, ????? ?? ???? ????.
9. Jam (???????)
(??????? ?????? ???????, ??????? ??????? ?? ?????????? ????????
??????????). ?????? ????????? ?????? START/STOP, ??? ????????? ????????).
?????????? — ?? ??????? ?????? ??? ???????????? ?????????? ??????? ?? ??????.
???????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ??????????, ??? ????????
?????????? ?????????????? ????.
10. Cake (?????): ???????????, ?????????? ????? ? ????????? ?????, ??? ?? ?????, ?? ??????????
????? ???????????? ??????? ???????????? ???? ??? ???????????.
11. Sandwich (???????): ???????????, ?????????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?????????. ????
??????????? ? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?????????.
12. Bake (?????????): (??????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????????? ???????? ??????????, ???
????? ????????????? ?????????? ????????? ??????????? ?????? «TIME?» ? «TIME?». ????
?????????? ?????? «TIME?» ??? «TIME?» ?????????? ???????? ??? ??????? ?????????? ??
1 ???????. ????? ?????????? ?????????? ??? 10 ?? 60 ??????).
??? ??????????? ????????? ?????, ???? ?????? ????? ??????? ??? ?????. ? ??? ????????
????? ???? ??????????? ??? ??????????.
41
Colour
???? ??????? ??????????? ????? ????????: LIGHT (??????), MEDIUM (???????) ??? DARK
(?????) . ????? ??????? ?????????? ????????? ???????? ???????? ??????.
?? ?????? ???????????????? ?????? ??? ??????? BASIC (???????), FRENCH (???????????),
WHOLE-WHEAT (??????? ???????), QUICK (??????), SWEET (????????), ULTRA FAST
(???? ??????), GLUTEN FREE (??? ??????????), CAKE (?????), SANDWICH (???????) ? BAKE
(?????????).
Loaf
????????? ?? ??????, ??? ??????? ?????? ???????
900? ??? 1200?. ?? LCD-???????
????????????????? ?????????? ????????. ????????, ?? ???????? ?????????? ???????? ?????
???? ??????????? ??????? ??? ??????? ???????. ?? ?????? ?? ??? ??? ??? ???????????? ??????
???????. ???????? ????????? ???. ? ????? ??????????? ????????, ???? ???????? ???? ? ???????
«MENU».
Time
???? ????????, ??? ?????? ????? ???????? ???? ????? ?????? ???, ???? ??????? ?????
????????????? ?????????? ??????.
????????? ??????? ????????
1) ???????? ????, ????? ? ?????? ???????.
2) ?????????? ?????? ??? ???????? ??? ?????????, ???? ??????????? ? ????????? ????.
??????????, ?? ????? 20:30 ? ????????, ??? ???? ????? ??? ????????? ?????????? ??? ?
7:00. ????? ?????, ?????????? ???????? ??????????? 10 ????? ? 30 ??????. ??????????
?????? «TIME?» ??? «TIME?» , ???? ?? ??????? ?? ????????????? ????????? «10:30». ?
?????? ??????????? ???????? ???????????? ?? 10 ??????.
3) ??? ?????????? ???????? ?????????? ?????? ????????? ?????? «START/STOP». ???????
??????? ?????, ? ?? LED-??????? ????????????????? ?????? ????, ?? ?????????.
?????: ??????????? ?????????? ?????????? ?????? ????????? 13 ?????. ? ???? ???????? ??
????? ??????????????? ???????????, ??? ?????? ????????, ????????? ????, ????? ??????, ??????
?? ??????.
????????????
???? ??????????? ?????????????? ???????? 1 ?????? ????? ?????????. ???? ???????? ?????????
???? ??? ??? ????????????, ???????? ????????, ?????????? ?????? «START/STOP».
?????: ??????? ???????????? ?????????? ??? ??????? DOUGH (?????) ? JAM (???????).
???’???
???? ??? ??? ????????? ????? ?????????? ????????, ?????? ????????? ????? ???????????
?????????????????? ???????? 10 ??????, ?????? ???? ?? ????????? ?????? «START/STOP».
???? ??????????? ???????? ????????? ????? 10 ??????, ????????? ????????? ???????? ??????
??????. ????????? ???? ??????????? ? ??????????. ???? ??????????? ???????? ??????? ??
?????????? ?????, ????????? ?????? «START/STOP», ??? ?????? ????????? ??????.
????????
?????? ???????????? ?? ?????? ? ???????? ????????? ??????????, ??? ???? ???? ????????? ??
????????. ???? ????? ???????? ??????? ? ???? ??????? ?????????? ?? ??????? ??????? ? ????
?????????. ??????????? ?????????? ??? ????????? ??? 15 ?? 34 єC.
42
???????????? ?? ???????
1.
2.
3.
???? ?? ??????? ?????????????? ????? «H HH» ????? ?????????? ?????? «START/STOP»,
??????????? ????????? ??????? ????? ??????. ???????? ????????. ????????? ?????? ??
??????? ?????? ?????????????? ?? 10–20 ??.
???? ?? ??????? ?????????????? ????? «L LL» ????? ?????????? ?????? «START/STOP»,
??????????? ????????? ??????? ????? ??????. ???????? ????????. ????????? ?????? ??
??????? ?????? ??????????? ?? 10–20 ??.
???? ?? ??????? ?????????????? ????? «E E0» ??? «E E1» ????? ?????????? ??????
«START/STOP», ?? ???????, ?? ?????? ??????????? ?? ??????. ?????????? ??
??????????? ?????????????? ?????????? ??????.
????????? ????????? ?????
1.
2.
?????????? ???? ? ?????? ?????????, ? ????? ?????????? ???? ?? ???????????? ????????,
??? ???? ?? ????????? ?????????????. ?????????? ???????? ??????. ??? ????? ????? ??????
????? ????????? ?????, ???????? ?? ??????.
????????? ??????????? ? ????. ????????????? ???????? ?????? ? ???? ???? ??? ???? ??????,
? ????? ?????, ???? ? ???????. ??????? ?? ?????????? ????????? ?????????.
Yeast
or soda
?Д»Лґ
??????? ??? ????
Dry ingredients
ёµ?Б
???? ???????????
Water or liquid
Л»??
???? ??? ???? ??????
????????: ??????????? ????????? ????????? ??????? ?? ???????? ??????? ? ??????, ??
???????????? ? ?????????.
??????? ??????? ? ??????? ????????? ?????, ????????? ? ????? ???????, ?????????????, ??
???? ?? ?????????? ? ??????? ??? ?????.
4. ???????? ???????? ?????? ?? ??????? ???????? ????? ???????? ? ??????? ?????????????.
5. ?? ????????? ?????? «MENU» ???????? ???????? ????????.
6. ??? ??????? ????????? ????? ????????, ?????????? ?????? «COLOR».
7. ?????????? ?????? «LOAF», ??? ??????? ????????? ?????? (900?, 1,2 ??.)
8. ?????????? ?????????? ????????, ?????????? ?????? «TIME?» ? «TIME?». ???? ????????,
??? ?????????? ?????? ???????? ???? ???????, ?????????? ??? ????.
9. ????????? ?????? «START/STOP» ??? ??????? ??????????.
10. ????? ?????????? ?????? ???????? ???????? ?????? ???????? 10 ?????. ??? ????????
??????, ????????? ? ?????????? ?????? «START/STOP» ????????? ???????? 3 ??????.
????????? ??????, ????????? ??????? ????????, ????????? ???? ?? ???????????? ???????? ??
??????? ????.
?????: ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ????????! ?????? ?????? ??????????.
11. ???? ??? ??????? ????, ????? ???? ?????????. ????? ?? ????????? ??????? ?
????????????? ????????? ???????? ?????????? ???? ??? ???? ?? ?????.
12. ??????????? ???? ?????? ???? ??? ??????????????? ?????? ??? ?????? ????????
?????????, ? ????? ???????? ????????? ????, ???? ???? ?? ??????.
13. ???? ??? ???????? ???? ?? ??????, ??????? ???? ?????????????? ????????? ?? 20 ??????.
????????????? ?????? ???? ??????????? ???????????. ?? ?????????????? ???????? ??? ???
??? ??? ???????, ???????? ???? ???? ????????????.
14. ???? ?? ?????????? ???? ??????????? ??? ?? ????????? ?????? «START/STOP» ?????
?????????? ????????, ???? ??????????? ????????????????? ???????? 1 ??????. ?????
????????? ??????? ???????????? 10 ????? ???????? ???????? ??????.
15. ???? ?????????? ?????? ?? ?????????????????????, ???’??????? ???? ???????? ??? ???????.
3.
43
?????: ???? ??? ?????? ??????? ?? ??????, ????????? ?????? ???????? ??????, ????????? ? ???
???????. ??????? ??????, ???? ?? ???????? ???????? ?????? ??????.
?????: ???? ?? ?’??? ?? ??? ??????? ?? ???, ????????????? ????????? ???????, ?? ??????????, ?
???????????? ?????? ??? ????????. ???? ????? ????????? ????????? 3 ??? ??? ?????????
???????????. ??? ????????? ???? ?????, ????????? ???? ? ??????????? ??????????? ????? ?
????????? ? ???????????. ???? ??????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? 10 ????.
?????????? ?????????? ?????????? ????? ???????, ??? ?????????? ?????????? ?????, ???????? ?
???????.
??????? ?? ??????
???? ??? ?????? ??????? ???????, ????????? ???’?????? ???? ??? ?????????????.
1. ????: ?????????? ????????? ?? ????? ??????? ????????. ?? ?????????????? ?????? ????????
?? ????????? ????? ??????.
?????: ?????????? ???? ? ????????? ?????????, ????? ????????? ?? ?????. ???? ???? ??
???????? ????????, ?????
????????? ????, ??? ????????? ??????????, ? ????? ????????? ?? ?????.
2.
3.
???????? ??????: ???? ???????? ?????? ?? ???????? ????? ? ????, ??????? ? ???? ????.
??????: ???????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ????????. ?? ??????????????
??? ??????? ????????? ????? ??????, ???????? ???? ?????? ????????? ??????????
??????????? ????????. ?????? ?? ????????? ?????? ? ???? ??? ???????.
?????: ????????????? ?? ??????? ?????? ??? ?? ???????.
4.
???????????? ??????: ??? ?????????? ???????????? ?????????? ????????? ???????
???????????? ?????? ??? ???????????? ???????.
5.
???? ??? ???????????? ?????????? ??? ??????????, ?????????????, ?? ???? ????????
???????, ????? ?? ????, ? ?????? ???????.
??? ?????? ?????????? ?????????? CE ???? ??????????? ????????????? ? ??????? ??????? ???
??? ?????? ? ??????????????? ????????? ?? ???????????? ?????????? ?? ?????? ????? ???????
???????.
44
????????
?? ????????? ?????? ?? ????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ?????? ????
????????????. ????????? ???? ? ????????? ????? ????? ??? ??????????. ??? ?? ??????????
?????????? ????????.
???????? ?? ??????????????
? ???? ?????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ?????????? Gorenje
? ????? ?????? (???? ????? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ??????????? ????????). ???? ? ?????
?????? ????? ?????? ?????????????? ??????????, ?????????? ?? ????????? ?????? ????????
Gorenje ??? ?????????? ??????, ?? ?????????????? ???????? ??????? Gorenje.
???? ??? ????????????? ????????????!
GORENJE
????? ??? ???????? ??????????? ??????????? ???
???????????? ??? ????????
?? ????????? ?? ????? ????? ??????? ????-??? ?????.
45
SK
Dфleћitй bezpe?nostnй pokyny:
Pred uvedenнm tohto spotrebi?a do prevбdzky si prosнm pozorne pre?нtajte nбvod na obsluhu.
1. Pred pouћitнm elektrickйho spotrebi?a by ste mali vћdy dodrћiava? nasledujъce zбkladnй
opatrenia.
2. Uschovajte si prosнm tento nбvod na obsluhu, zбru?nэ list, doklad o zakъpenн a ak je to moћnй aj
krabicu s vnъtornэmi obalovэmi materiбlmi!
3. Prнstroj je ur?enэ vэlu?ne na sъkromnй a nie komer?nй vyuћitie!
4. Pred pouћitнm skontrolujte, ?i sa napдtie v zбsuvke zhoduje s napдtнm uvedenэm na typovom
љtнtku.
5. Vћdy odpojte zбstr?ku zo zбsuvky, ke? prнstroj nepouћнvate, ke? pripбjate sъ?asti a prнsluљenstvo,
?istнte prнstroj alebo vћdy, ke? nastane porucha. Predtэm prнstroj vypnite. ?ahajte za zбstr?ku, nie
za kбbel.
6. Na ochranu detн pred nebezpe?enstvom elektrickэch spotrebi?ov ich nikdy nenechбvajte bez
dozoru so spotrebi?om. Takisto pri vэbere umiestnenia vбљho spotrebi?a sa rozhodujte tak, aby
deti nemali k nemu prнstup a zabezpe?te, aby kбbel nevisel.
7. Kontrolujte spotrebi? a kбbel pravidelne z h?adiska poљkodenia. Ak sa objavн akйko?vek
poљkodenie, spotrebi? by ste nemali pouћнva?.
8. Neopravujte spotrebi? svojpomocne, ale radљej sa spojte s oprбvnenэm odbornнkom.
9. Na zaistenie vaљej bezpe?nosti musнte pokazenъ alebo poљkodenъ zбstr?ku vymeni? za rovnakэ
typ od vэrobcu alebo zбkaznнckeho servisu, alebo podobnйho odbornнka.
10. Udrћujte spotrebi? a kбbel mimo dosah tepla, priameho slne?nйho ћiarenia, vlhkosti, ostrэch hrбn
a pod.
11. Nikdy nenechajte spotrebi? bez dozoru! Spotrebi? vypnite vћdy, ke? ho nepouћнvate, aj ke? je to
iba okamih.
12. Pouћнvajte iba originбlne prнsluљenstvo.
13. Nepouћнvajte spotrebi? vonku.
14. Za ћiadnych okolnostн nesmiete spotrebi? umiestni? do vody alebo inej kvapaliny a pod.
Nepouћнvajte spotrebi? s mokrэmi alebo vlhkэmi rukami.
15. Ke? spotrebi? vlhne alebo je mokrэ, ihne? odpojte zбstr?ku zo zбsuvky. Nesiahajte do vody.
16. Prнstroj pouћнvajte iba na jeho ur?enй ъ?ely na typovom љtнtku spotrebi?a.
17. Nepouћнvajte spotrebi? s poљkodenou zбsuvkou.
18. Nedotэkajte sa ћiadnych pohybujъcich sa alebo rotujъcich sъ?asti spotrebi?a.
19. Nedotэkajte sa horъcich povrchov. Pouћнvajte drћadlб alebo ovlбda?e.
20. Tento spotrebi? nie je ur?enэ na pouћitie osobami (vrбtane detн) so znнћenэmi telesnэmi,
zmyslovэmi alebo duљevnэmi schopnos?ami, alebo s nedostatkom skъsenostн a znalostн, jedine
pod dozorom alebo po pou?enн oh?adom pouћitia spotrebi?a osobou zodpovednou za ich
bezpe?nos?.
21. Nikdy neudierajte po forme na pe?enie po vrchu alebo po hranбch, aby ste ju odobrali, mohli by
ste poљkodi? ju poљkodi?.
22. Hlinнkovй fуlie alebo inй materiбly nesmiete vklada? do spotrebi?a, pretoћe mфћu zvэљi? riziko
poћiaru alebo skratu.
23. Nikdy nezakrэvajte spotrebi? uterбkom alebo akэmko?vek inэm materiбlom, teplo a para musia
vo?ne unika?. Ak spotrebi? prikryjete, alebo sa dostane do kontaktu s hor?avэm materiбlom, mфћe
spфsobi? poћiar.
24. Aby nedoљlo k nebezpe?nэm situбciбm, nikdy nepripбjajte zariadenie k externйmu ?asovйmu
spнna?u ani dia?kovйmu ovlбdaciemu systйmu.
25. Deklarovanб hodnota emisie hluku je < 68 dB(A)
Tento spotrebi? je ozna?enэ v sъlade s eurуpskou smernicou 2002/96/EG o nakladanн s
pouћitэmi elektrickэmi a elektronickэmi zariadeniami (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Tбto smernica stanovн jednotnэ eurуpsky (EU) rбmec pre spдtnэ odber
a recyklovanie pouћitэch zariadenн.
46
Prvй pouћitie prнstroja:
Skontrolujte panvicu na pe?enie a vy?istite.priestor na pe?enie. Panvica mб teflуnovэ povrch.
Nepouћнvajte ostrй predmety a nedrhnite! Potrite ju tukom a pe?te prбzdnu asi 10 minъt. Poloћte ty?
na miesenie do hriade?a v zone pe?enia. Vetrajte miestnos?, ak sa objavн akэko?vek neћelanэ zбpach.
Elektrickй pripojenie:
Prнstroj musнte pripoji? do sprбvne nainљtalovanej bezpe?nej zбsuvky 220-240 V, 50 Hz. Ako nбhle
pripojнte pekбrni?ku chleba do zбsuvky budete po?u? pнpnutie a na displeji sa objavн “1 3:00, 1200g
MEDIUM”. Dve body medzi “2” a “55” neblikajъ nepretrћite. “1” znamenб љtandardnэ program. “1200g”
a “MEDIUM” sъ predvolenй nastavenia.
FUNKCIE & OBSLUHA
Spoznajte vбљ prнstroj na pe?enie chleba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Veko
Rukovд?
Kontrolnй okienko (priezor)
Forma na pe?enie chleba
Lopatka na miesenie
Ovlбdacн panel
Telo spotrebi?a
Odmerka
Lyћica odmerky
Hб?ik na vyberanie
PREDSTAVENIE OVLБDACIEHO PANELA
(Љablуna ovlбdacieho panela sa mфћe meni? bez predchбdzajъceho upozornenia.)
1. Signalizбcia zvolenйho programu
2. Doba prevбdzky jednotlivэch programov
Spustenie / zastavenie (Start / Stop)
Pre љtart alebo zastavenie zvolenйho programu pe?enia pouћite tla?idlo. Pre љtart programu stla?te
jedenkrбt tla?idlo "START/STOP". Pri spustenн budete po?u? krбtke pнpnutie a na ?asovom displeji sa
zobrazia dve blikajъce bodky. Po za?atн programu sъ vљetky ostatnй tla?idlб okrem START/STOP
neaktнvne.
Pre zastavenie programu stla?te tla?idlo "START/STOP" a podrћte tla?idlo stla?enй po dobu cca 3
sekъnd, vypnutie programu je sprevбdzanй pнpnutнm .
47
Menu
Pouћнva sa na nastavenie odliљnэch programov. Vћdy, ke? stla?нte tla?idlo “MENU”, program sa zmenн
(nasleduje krбtke pнpnutie). Stla?te tla?idlo nepretrћite a objavн sa 12 ponъk na LCD displeji. Zvo?te
vami poћadovanэ program. Funkcie 12 ponъk sъ vysvetlenй niћљie.
1. Basic (Zбkladnб): Pre biele a mieљanй chleby, z vд?љej ?asti sa skladб z pљeni?nej mъky alebo
raћnej mъky. Chlieb mб pevnй zloћenie. Mфћete upravi? farbu chleba nastavenнm tla?idla
COLOR.
2. French (Francъzsky): Svetlэ chlieb vyrбbajte z hladkej mъky. Francъzsky chlieb vyћaduje
љpecialnй ?asovanie a teploty, aby ste dosiahli skvelъ chrumkavos? a pekne zhnednutъ kфrku.
Toto nie je vhodnй pri receptoch vyћadujъcich maslo, margarine alebo mlieko.
3. Whole wheat (Celozrnэ pљeni?nэ chlieb): Celozrnnэ pљeni?nэ chlieb je kvбskovэ chlieb, ktorэ
je vyrobenэ z vэznamnej ?asti z celozrnnej pљenice (50% alebo viac), oproti chlebu z bielej mъky.
Chleby vyrobenй z celozrnnej pљeni?nej mъky sъ viac vэћivnй, pretoћe mъka je mletб z celйho
pљeni?nйho zrna (vrбtane otrъb a klн?kov). Pouћitie celozrnnej pљeni?nej mъky vytvбra chlieb,
ktorэ je hnedэ aћ tmavohnedэ (ke? sa pouћije celozrnnб pљeni?nб mъka) a chleby sъ chutnejљie
a zdravљie ako chleby vyrobenй z jemnэch bielych mъk (napriek tomu “stranenй” ћiviny sa pridajъ
spд? do bielych mъk)
4. Quick (Rэchly) (ve?kos? bochnнka a odloћenie pe?enia sa nedajъ pouћi?):
Miesenie, kysnutie a pe?enie bochnнka v rбmci doby kratљej ako pri oby?ajnom zбkladnom
chlebe. Ale chlieb pe?enэ pri tomto nastavenн je oby?ajne menљн s hustou љtruktъrou.
5. Sweet (Sladkэ): Nastavenia pre sladkй chleby sъ pre pe?enie chlebov s vд?љнm mnoћstvom
cukru, tukov a bielkovнn, z ktorэch vљetky podporujъ zhnednutie. Kvфli dlhљej dobe kysnutia bude
chlieb svetlэ a vzduљnэ.
6. Ultra fast (Ultra richly) (doba odloћenia sa nedб nastavi?):
Miesenie, kysnutie a pe?enie bochnнka v najkratљej dobe. Oby?ajne je upe?enэ chlieb menљн a
tvrdљн ako pri programme QUICK (rэchly).
7. Gluten free (bezlepkovэ): Prнsady na upe?enie bezlepkovэch chlebo sъ jedine?nй. Aj ke? sъ to
“kvбskovй chleby”, cesto je vљeobecne mokrejљie a viac ako љ?ahanй. Je tieћ dфleћitй, aby ste
bezlepkovй cesto moc nepremiesili. Kysne iba raz a kvфli vysokйmu obsahu vlhkosti sa zvэљi
doba pe?enia. Prнsady musнte prida? ъplne na za?iatku s ostatnэmi zбkladnэmi prнsadami.
8. Dough (Cesto) (farba a ve?kos? bochnнka sa nedajъ nastavi?):
Miesenie a kysnutie, ale bez pe?enia, odoberte cesto a pouћite na vэrobu sendvi?a, pizza,
parenэ chlieb at?..
9. Jam (Lekvбr) (farba, ve?kos? bochnнka a doba odloћenia sa nedajъ nastavi?. Priamo stla?te
tla?idlo START/STOP jedenkrбt na spustenie):
Pekбrni?ka chleba skvelй prostredie pre domбce lekvбry a indickй zmesi. Lopatka automaticky
po celъ dobu mieљa prнsady, takto tvoria skvelэ doplnok k ?erstvo upe?enйmu chlebu!
10. Cake (Kolб?): Miesenie, kysnutie a pe?enie, ale kysnutie so sуdou alebo prбљkom do pe?iva.
11. Sandwich (Sendvi?): Miesenie, kysnutie a pe?enie chleba na upe?enie sendvi?a, na pe?enie
svetlйho chleba s tenљou kфrkou.
12. Bake (pe?enie): (ve?kos? bochnнka a doba odloћenia sa nedajъ nastavi?, ale dobu pe?enia
mфћete upravi? stla?enнm tla?idla “TIME?” alebo “TIME?”, stla?te tla?idlo “TIME?” or “TIME?”
jedenkrбt, doba sa pred?ћi alebo skrбti o 1 minъtu. Nastavite?nб doba je 10 – 60 minъt):
Pre prнdavne pe?enie chlebov, ktorй sъ prнliљ svelte alebo nie sъ ъplne prepe?enй, v tomto
programe nie je miesenie alebo kysnutie.
Farba (Colour)
With the button you can select LIGHT, MEDIUM or DARK colour of the crust. You will hear a short
beep after each press.
This button is used only for the programs BASIC, FRENCH, WHOLE-WHEAT, QUICK, SWEET,
ULTRA FAST, GLUTEN FREE, CAKE, SANDWICH and BAKE.
Ve?kos? (Loaf)
Stla?te toto tla?idlo pre vэber ve?kosti chleba: 900 g, 1200 g. Po vэbere ve?kosti chleba sa na LCD
48
displeji zobrazн zvolenб ve?kos?. Vezmite prosнm na vedomie, ћe celkovб dobu prevбdzky sa mфћe v
zбvislosti od rфznej ve?kosti chleba lнљi?. Toto tla?idlo sa pri niektorэch programoch nedб pouћi?.
?as (Time)
Ak neza?nete piec? ihne?, mфћete pouћi? tla?idlo na nastavenie odloћenia љtartu.
Nastavte funkciu odloћenia:
1) Zvo?te vaљe menu, farbu, ve?kos? bochnнka.
2) Nastavte dobu odloћenia stla?enнm tla?idla “TIME?” alebo “TIME?”. Doba odloћenia zah??a
dobu pe?enia zvolenйho menu. Predpokladajme, ћe je 20:30 a chcete, aby bol chlieb upe?enэ o
7:00 na ?alљн de?. Doba odloћenia љtartu je teda 10 hodнn a 30 minъt. Stla?te po sebe tla?idlo
“TIME?” alebo “TIME?”, kэm san a displeji neobjavн 10:30. Skok pri kaћdom stla?enн je 10
minъt.
3) Stla?te tla?idlo "START/STOP" na aktivбciu odloћenia љtartu. Budete vidie? blikajъce bodky a
LCD za?ne odpo?нtava? zostбvajъcu dobu.
Poznбmka: maximбlna doba odloћenia je 13 hodнn. Nepouћнvajte ћiadne prнsady nбchylne na
pokazenie ako sъ vajcia, ?erstvй mlieko, ovocie a cibu?a pri odloћenom љtarte.
UDRЋIAVANIE TEPLA
Chlieb mфћete automaticky udrћiava? teplэ 1 hodinu po upe?enн. Ak si ћelбte vytiahnu? chlieb
v priebehu tohto programu, vypnite program dotykom tla?idla START/STOP.
PAMД?
Ak bola po?as pe?enia chleba preruљenб dodбvka elektrickej energie, postup pe?enia chleba bude
automaticky pokra?ova? v priebehu 10 minъt, bez potreby dotyku tla?idla „START/STOP“. Ak doba
preruљenia elektrickej energie presiahne 10 minъt, pamд? sa neuchovб, vtedy musнte formu
s obsahom vybra? a znovu vloћi?, spotrebi? opдtovne uve?te do prevбdzky. Ak vљak eљte cesto
nevykyslo, ke? sa preruљila dodбvka elektrickej energie, mфћete sa priamo dotknъ? tla?idla
„START/STOP“ na pokra?ovanie programu od za?iatku.
PROSTREDIE
Prнstroj dokбћe pracova? v љirokom teplotnom rozsahu, ale mфћu by? nejakй rozdiely vo ve?kosti
bochnнka medzi prнpravou vo ve?mi teplej miestnosti a ve?mi chladnej miestnosti. Odporъ?ame, aby
teplota v miestnosti bola v rozsahu 15 °C aћ 34 °C.
VAROVNЙ HLБSENIA:
1.
2.
3.
Ak displej zobrazн “H HH” po stla?enнm tla?idla "START/STOP", teplota vo vnъtri je prнliљ vysokб.
Zastavte program. Otvorte vrchnбk a nechajte prнstroj vychladnъ? asi 10 aћ 20 minъt.
Ak displej zobrazн “L LL” po stla?enн tla?idla "START/STOP", teplota vo vnъtri je prнliљ nнzka.
Zastavte program. Otvorte vrchnбk a nechajte prнstroj vychladnъ? asi 10 aћ 20 minъt.
Ak displej zobrazн “E E0” alebo “E E1” po stla?enн tla?idla "START/STOP", snнma? teploty
nefunguje. Navљtнvte, prosнm najbliћљн autorizovanэ servis.
AKO PIEC? CHLIEB
1.
2.
Poloћte panvicu na pe?enie na miesto a potom ju oto?te v smere hodinovэch ru?i?iek, kэm
nezaklapne na sprбvne miesto. Upevnite ?epele na miesenie. Pre ?ahљie odstrбnenie ?epelн na
konci ich potrite maslom.
Vloћte prнsady na panvicu. Odporъ?ame najskфr nalia? vodu alebo inъ tekutinu na panvicu, potom
cukor, so? a mъku. Ako poslednб prнsada sa vћdy pridбva prбљok do pe?iva alebo kvбsok.
49
Ye a stalebo
o r so d a
Kvas
? ? ?? ? prбљok do pe?iva
Dry ??
ingprнsady
red ie nts
Suchй
??
Wa te
r o r liqtekutina
uid
??
??
Voda
alebo
Poznбmka: maximбlne povolenй mnoћstvб mъky a kvбsku sъ uvedenй vo vloћenej knihe.
Urobte malъ jamku prstom do mъky, vloћte kvбsok a uistite sa, ћe sa nedostane do kontaktu s
tekutinou alebo so?ou.
4. Z?ahka zatvorte vrchnбk a zasu?te sie?ovэ kбbel do elektrickej zбsuvky v stene.
5. Stla?te tla?idlo "MENU", kэm nezvolнte vami poћadovanэ program.
6. Stla?te tla?idlo "COLOR" (farba), kэm nezvolнte vami poћadovanъ farbu kфrky.
7. Stla?te tla?idlo "LOAF" (bochnнk) pre vo?bu poћadovanej ve?kosti (900g alebo 1,2 kg).
8. Nastavte dobu odloћenia stla?enнm tla?idla “TIME?” alebo “TIME?”. Ak chcete, aby pekбrni?ka
za?ala pracova? ihne?, presko?te tento krok.
9. Stla?te tla?idlo "START/STOP" na spustenie prevбdzky.
10. Ako nбhle je process ukon?enэ, budete po?u? 10 pнpnutн. Stla?te tla?idlo "START/STOP" a drћte
ho prнbliћne 3 sekundy na zastavenie procesu. Otvorte vrchnбk, poloћte na kuchynskй rukavice,
oto?te panvicu na pe?enie v smere hodinovэch ru?i?iek a vyberte chlieb von.
Poznбmka: Panvica na pe?enie a chlieb mфћu by? ve?mi horъce! Vћdy manipulujte opatrne.
11. Nechajte panvicu na pe?enie vychladnъ? pred vybratнm chleba. Potom pouћite teflуnovъ lyћicu a
z?ahka uvo?nite boky chleba z panvice.
12. Oto?te panvicu na pe?enie hornou stranou nadol na drфtenэ roљt alebo vy?istite povrch varenia a
z?ahke zatraste, kэm chlieb nevypadne.
13. Nechajte chlieb vychladnъ? asi 20 minъt pred nakrбjanнm. Odporъ?ame krбja? chlieb elektrickэm
krбja?om. Nepouћнvajte nфћ na ovocie, alebo kuchynskэ nфћ, inak sa chlieb mфћe rozpadnъ?.
14. Ak ste von z miestnosti alebo ste nestla?ili tla?idlo "START/STOP" na konci programu, chlieb sa
bude automaticky udrћiava? horъci 1 hodinu. Ke? je funkcia udrћiavania tepla ukon?enб, budete
po?u? 10 pнpnutн.
15. Ke? pekбrni?ku nepouћнvate, odpojte sie?ovэ kбbel.
3.
Poznбmka: Pred krбjanнm chleba, pouћite hб?ik na odstrбnenie ?epelн na miesenie, skrytэch v dolnej
?asti bochnнka. Bochnнk je horъci, takћe nikdy nevyberajte ?epele holэmi rukami.
Poznбmka: Ak nezjete celэ chlieb, odporъ?ame vбm odloћi? zvyљok do plastovйho vrecъљka alebo
koљa na chlieb. Chlieb mфћete usklad?ova? asi 3 dni pri izbovej teplote. Na dlhљie uskladnenie ho
zaba?te do utesnenйho plastovйho sб?ku a potom ho vloћte do chladni?ky. Chlieb mфћete jes? max 10
dnн. Doba uskladnenia domбceho chleba je kratљia ako pri chlebe kъpenom v obchode.
?istenie a uskladnenie:
Odpojte prнstroj od elektrickej energie a nechajte ho vychladnъ? pred za?atнm ?istenia.
1. Panvica na pe?enie: Vydrhnite ju zvonku aj zvnъtra s navlh?enou handri?kou. Nepouћнvajte
ћiadne ostrй predmety alebo drhnъce ?istiace prostriedky.
POZNБMKA: Vloћte panvicu na chlieb do sprбvnej polohy, potom ju stla?te dole. Ak sa nedб vloћi?,
jemne upravte panvicu, aby bola v sprбvnej pozнcii, potom ju stla?te nadol.
2.
3.
?epe? na miesenie: Ak sa ty? na miesenie ?aћko vyberб z osi, namo?te panvicu na pe?enie do
vody.
Teleso prнstroja: Z?ahka utrite vonkajљн povrch telesa navlh?enou handri?kou. Nepouћнvajte
drhnъce ?istiace prostriedky na ?istenie, pretoћe by mohli poљkodi? lesklэ povrch. Nikdy
neponбrajte teleso spotrebi?a do vody kvфli ?isteniu.
50
POZNБMKA: Navrhujeme neodpбja? vrchnбk kvфli ?isteniu.
4.
Vetracie otvory: Na udrћianie ъ?innйho vetrania by ste mali odpoji? vetracн kryt, a pravidelne ho
?isti?.
5.
Skфr neћ pekбrni?ku zabalнte a uskladnнte, uistite sa, ћe je ъplne vychladenб, vy?istenб a suchб a
vrchnбk je zatvorenэ.
Tento prнstroj sp??a smernice CD pre rбdiovй odruљenie a nнzko-napд?ovъ bezpe?nos? a bol vyrobenэ
pod?a aktuбlnych bezpe?nostnэch predpisov.
Ћivotnй prostredie
Nevyhadzujte spotrebi? po ukon?enн ћivotnosti s beћnэm domбcim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficiбlnej miestnej zberni na recyklбciu. Tэmto konanнm pomфћete chrбni? ћivotnй prostredie.
Zбruka & servis
Ak potrebujete informбcie, alebo ak mбte problйm, spojte sa so strediskom pre starostlivos?
o zбkaznнkov Gorenje vo vaљej krajine (?нslo telefуnu nбjdete na zбru?nom liste). Ak sa vo vaљej
krajine nenachбdza stredisko pre starostlivos? o zбkaznнkov, navљtнvte miestneho predajcu Gorenje,
alebo sa spojte so servisnэm oddelenнm spolo?nosti Gorenje Service Department of Gorenje
Domestic Appliances.
Len pre pouћitie v domбcnosti!
SPOLO?NOS? GORENJE
VБM PRAJE MNOЋSTVO PRНJEMNЭCH ZБЋITKOV PRI POUЋНVБNН TOHTO
SPOTREBI?A
51
CZ
D?leћitй bezpe?nostnн pokyny:
P?ed uvedenнm tohoto za?нzenн do provozu si pozorn? p?e?t?te nбvod k obsluze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
P?ed pouћitнm elektrickйho spot?ebi?e je t?eba vћdy dodrћovat tato zбkladnн bezpe?nostnн
opat?enн:
Uschovejte si tento nбvod, zбru?nн list, ъ?tenku a pokud moћno i krabici s vnit?nнm balenнm!
Za?нzenн je ur?eno vэhradn? pro soukromй a nikoli pro komer?nн pouћitн!
P?ed pouћitнm zkontrolujte, jestli ъdaj nap?tн zбsuvky odpovнdб ъdaji uvedenйmu na vэkonovйm
љtнtku.
Pokud za?нzenн nepouћнvбte nebo p?ipojujete p?нsluљenstvн, probнhб ?iљt?nн, pop?. doљlo k poruљe,
vћdy vytбhn?te zбstr?ku ze zбsuvky. Nejd?нve za?нzenн vypn?te. Zatбhn?te za zбstr?ku, ne za
kabel.
Abyste chrбnili d?ti p?ed nebezpe?нm, kterй elektrospot?ebi?e p?edstavujн, nikdy je nenechбvejte
u za?нzenн bez dozoru. Takй p?i vэb?ru umнst?nн za?нzenн volte takovй mнsto, ke kterйmu d?ti
nemajн p?нstup. Zajist?te, aby kabel nevisel dol?.
Pravideln? kontrolujte, jestli za?нzenн a kabel nejsou poљkozenй. Pokud doљlo k jakйmukoliv
poљkozenн, nesmнte za?нzenн pouћнvat.
Neopravujte za?нzenн sami, ale poћбdejte o radu autorizovanйho odbornнka.
Z d?vod? vaљн bezpe?nosti je t?eba, aby nefunk?nн nebo poљkozenou zбstr?ku vym?nil pracovnнk
naљeho zбkaznickйho servisu nebo osoba s obdobnou kvalifikacн za odpovнdajнcн zбstr?ku od
vэrobce.
Udrћujte za?нzenн a kabel mimo zdroje tepla a chra?te je p?ed p?нmэm slune?nнm zб?enнm,
vlhkostн, kontaktem s ostrэmi hranami apod.
Nikdy nenechбvejte za?нzenн puљt?nй bez dozoru! Pokud stroj nepouћнvбte, vћdy ho odpojte od
napбjenн, i kdyby to bylo jen na chvнli.
Pouћнvejte pouze originбlnн p?нsluљenstvн.
Nepouћнvejte za?нzenн venku.
Za?нzenн nesmн bэt za ћбdnэch okolnostн umнst?no do vody nebo jinй kapaliny ani s nimi nesmн
p?ijнt do kontaktu. Za?нzenн neobsluhujte, pokud mбte vlhkй nebo mokrй ruce.
Pokud se za?нzenн namo?н nebo navlhne, okamћit? vytбhn?te zбstr?ku ze zбsuvky. Nesahejte do
vody.
Pouћнvejte za?нzenн pouze pro zamэљlenэ ъ?el uvedenэ na vэkonovйm љtнtku za?нzenн.
Za?нzenн nep?ipojujte k poљkozenй zбsuvce.
Nedotэkejte se ћбdnэch ?бstн za?нzenн, kterй jsou v pohybu nebo se to?н.
Nedotэkejte se horkэch povrch?. Pouћнvejte madla a ъchyty.
Tento spot?ebi? nenн ur?en pro provozovбnн osobami (v?etn? d?tн) se snнћenэmi fyzickэmi,
senzorickэmi nebo duљevnнmi schopnostmi ?i s nedostatkem zkuљenostн a znalostн, pokud nejsou
pod dozorem nebo pou?eny o pouћitн spot?ebi?e osobou, kterб je zodpov?dnб za jejich bezpe?н.
Je t?eba dohlнћet na to, aby si d?ti s tнmto spot?ebi?em nehrбly.
Nikdy se nesnaћte pe?icн formu uvolnit ъdery na hornн stranu nebo hranu tйto formy –mohlo by
dojнt k poљkozenн pe?icн formy.
Do spot?ebi?e se nesm?jн vklбdat kovovй fуlie nebo podobnй materiбly, protoћe hrozн riziko
poћбru nebo zkratu.
Nikdy spot?ebi? nezakrэvejte ut?rkou ani jakэmkoli jinэm materiбlem – teplo a pбra musejн voln?
unikat. Pokud zakryjete spot?ebi? nebo pokud spot?ebi? p?ijde do styku s ho?lavэm materiбlem,
m?ћe dojнt ke vzniku poћбru.
Nevystavujte se nebezpe?nэm situacнm a nikdy nep?ipojujte tento p?нstroj k externнmu ?asovйmu
spнna?i ani systйmu dбlkovйho ovlбdбnн.
Hladina hluku: Lc < 68 dB [A]
Tento spot?ebi? je zna?en v souladu s evropskou sm?rnicн 2002/96/ES o odpadnнch
elektrickэch a elektronickэch za?нzenнch (OEEZ).
52
Tato sm?rnice je zбkladem pro celoevropskй zhodnocovбnн a recyklaci odpadnнch
elektrickэch a elektronickэch za?нzenн.
Prvnн pouћitн za?нzenн:
Zkontrolujte pe?icн formu a vy?ist?te zbylэ prostor pe?icн komory. Pe?icн forma je opat?ena
nep?ilnavэm povrchem. Nepouћнvejte ostrй p?edm?ty a nedrhn?te povrch! Vymaћte pe?icн formu a
nechte ji prбzdnou pйci zhruba 10 minut. Potom ji znovu vy?ist?te. Umнst?te hn?tacн hбk na osu v
pe?icнm prostoru. Pokud se vyvine neћбdoucн pach, vyv?trejte mнstnost.
Elektrickй napбjenн:
Za?нzenн se smн p?ipojit pouze k ?бdn? nainstalovanй bezpe?nostnн zбsuvce 220-240 V, 50 Hz.
Po zapojenн pekбrny chleba do zбsuvky se ozve pнpnutн a na displeji se zobrazн nбpis „1 3:00, 1200g,
MEDIUM“. Dvojte?ka mezi ?нslicemi 2 a 55 nebude trvale blikat. ?нslice „1“ ozna?uje vэchozн program.
Hodnoty „1200g“ a „MEDIUM“ jsou vэchozн nastavenн.
FUNKCE A PROVOZ
Seznamte se s vaљн pekбrnou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vнko
Hбk
Odm?rka – љбlek
Odm?rka – lћнce
Hranatб pe?icн forma
Madlo
Pr?zor
Ovlбdacн panel
Pe?icн forma
Kryt
Hn?tacн n?ћ
Dvojitй pe?icн forma
ЪVOD K OVLБDACНMU PANELU
(Potisk se m?ћe m?nit bez p?edchozнho upozorn?nн.)
1.
2.
Zobrazenн zvolenйho programu
Dйlka trvбnн jednotlivэch program
Start/stop (Spustit/zastavit)
Pro spuљt?nн a zastavenн zvolenйho pe?icнho programu.
Pro spuљt?nн programu stiskn?te tla?нtko START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT).
Pro zastavenн programu stiskn?te tla?нtko START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT) a podrћte ho asi 3
sekundy. Ozve se zvukovй znamenн, coћ znamenб, ћe se program vypnul.
53
Menu (Nabнdka)
Pouћнvб se pro nastavenн jednotlivэch program?. P?i kaћdйm stisknutн tla?нtka „MENU“ dojde ke
zm?n? programu (nбsledovanй krбtkэm pнpnutнm). Podrћte tla?нtko stisknutй; na LCD displeji se objevн
12 nabнdek. Zvolte poћadovanэ program. Funkce 12 nabнdek jsou vysv?tleny nнћe.
1. Zбkladnн: Pro bнlэ a smнљenэ chlйb, obsahujнcн p?edevљнm pљeni?nou a ћitnou mouku. Chlйb mб
hutnou konzistenci. Zhn?dnutн chleba m?ћete upravit nastavenнm tla?нtka BARVA.
2. Francouzskэ: Pro lehkэ chlйb z hladkй mouky. Francouzskэ chlйb pot?ebuje speciбlnн ?asovбnн
a teploty, aby se dosбhlo tй jedine?nй k?upavй a krбsn? zhn?dlй k?rky. Nenн vhodnй pro recepty
na pe?enн, kterй obsahujн mбslo, margarнn nebo mlйko.
3. Celozrnnэ: Celozrnnэ chlйb je kynutэ chlйb s podstatnэm obsahem celozrnnй pљeni?nй mouky
(50 % a vнce), nikoli jen z bнlй chlebovй mouky. Chlйb upe?enэ z celozrnnй mouky je vэћivn?jљн,
protoћe mouka je namletб z celэch pљeni?nэch zrn (v?etn? otrub a klн?k?). Barva chleba
upe?enйho z celozrnnй mouky je hn?dб aћ tmav? hn?dб (p?i pouћitн vэhradn? celozrnnй mouky)
a chlйb je zбrove? chutn?jљн a zdrav?jљн neћ chleby upe?enй z ?istй bнlй mouky (a to i v p?нpad?,
ћe jsou do bнlй mouky p?idбny zp?t „ztracenй“ ћiviny).
4. Rychlэ (velikost bochnнku a odloћenй spuљt?nн se nepouћнvajн):
Hn?tenн, kynutн a pe?enн bochnнku v ?ase kratљнm neћ u zбkladnнho chleba. Chlйb pe?enэ podle
tohoto nastavenн je obvykle menљн a mб hustљн strukturu.
5. Sladkэ: Nastavenн pro sladkэ chlйb je ur?eno pro pe?enн chleba s vysokэm obsahem cukru, tuku
a bнlkovin, coћ vљechno zvyљuje mнru zhn?dnutн. Vzhledem k delљн fбzi kynutн bude chlйb lehkэ a
nadэchanэ.
6. Velmi rychlэ (odloћenй spuљt?nн se nepouћнvб):
Hn?tenн, kynutн a pe?enн bochnнku v nejkratљнm ?ase. Chlйb upe?enэ pomocн tohoto programu je
obvykle menљн a hrubљн neћ chleba upe?enэ pomocн programu RYCHLЭ.
7. Bezlepkovэ: Pro pe?enн bezlepkovйho chleba se pouћнvajн specifickй ingredience. I kdyћ jde o
„kynutэ chlйb“, je t?sto celkov? mok?ejљн a spнљe p?ipomнnб t?sto litй. Je d?leћitй bezlepkovй t?sto
p?нliљ nemнchat a nehnнst. Kyne pouze jednou a vzhledem k vyљљнmu obsahu vlhkosti se
prodluћuje doba pe?enн. P?нsady je nutno vmнchat hned na za?бtku cyklu spolu s dalљнmi
zбkladnнmi ingrediencemi.
8. T?sto (barva a velikost bochnнku se nepouћнvajн):
Hn?tenн a kynutн bez pe?enн; t?sto vyjm?te a pouћijte ho na rohlнky, pizzu, chlйb pe?enэ v pб?e atd.
9. Dћem (barva, velikost bochnнku a odloћenй spuљt?nн se nepouћнvajн: Pro spuљt?nн stiskn?te
p?нmo tla?нtko START/STOP):
Pekбrna chleba je vynikajнcн pomocnнk pro domбcн vэrobu dћem? a sm?sн ?atnн. Lopatka b?hem
procesu trvale a automaticky mнchб ingredience; vэsledkem je skv?lэ dopln?k k ?erstv?
upe?enйmu chlebu!
10. Kolб?: Hn?tenн, kynutн a pe?enн. Kynutн pomocн sody nebo kyp?icнho prбљku.
11. Sendvi?: Hn?tenн, kynutн a pe?enн chleba pro vэrobu sendvi??; vэsledkem bude chlйb s ?idљн
strukturou a ten?н k?rkou.
12. Pe?enн: (velikost bochnнku a odloћenй spuљt?nн se nepouћнvajн, ale provoznн ?as lze nastavit
stiskem tla?нtka „TIME?“ nebo „TIME?“; jednнm stiskem tla?нtka „TIME?“ nebo „TIME?“ se
?as prodlouћн nebo zkrбtн o 1 minutu. Rozsah nastavovanйho ?asu je 10–60 minut):
Pro dope?enн p?нliљ sv?tlйho nebo neprope?enйho chleba pouћijte tento program bez hn?tenн a
kynutн.
Colour
Pomocн tohoto tla?нtka m?ћete zvolit LIGHT (SV?TLЙ), MEDIUM (ST?EDNН) nebo DARK (TMAVЙ)
zabarvenн k?rky. Po kaћdйm stisku se ozve krбtkй pнpnutн.
Toto tla?нtko je ur?eno pouze pro programy ZБKLADNН, FRANCOUZSKЭ, CELOZRNNЭ, RYCHLЭ,
SLADKЭ, VELMI RYCHLЭ, BEZLEPKOVЭ, KOLБ?, SENDVI? a PE?ENН.
Loaf
Stisknutнm tohoto tla?нtka volнte velikost chleba: 900G, 1200G. M?jte prosнm na pam?ti, ћe celkovэ ?as
p?нpravy se u r?znэch rozm?r? bochnнku m?ћe liљit.
54
Toto tla?нtko lze pouћнt pouze u program: BASIC, FRENCH, WHOLE WHEAT, SWEET, ULTRA FAST,
GLUTEN FREE a SANDWICH
Time
Pokud nechcete za?нt pйci ihned, m?ћete pouћнt toto tla?нtko pro nastavenн odloћenйho spuљt?nн.
Nastavenн funkce odloћenйho spuљt?nн:
1) Zvolte si program z nabнdky, barvu k?rky a velikost bochnнku.
2) Nastavte ?as prodlevy stiskem tla?нtka „TIME?“ nebo „TIME?“. ?as prodlevy by m?l obsahovat
?as pe?enн zvolenйho programu nabнdky. Dejme tomu, ћe je 20:30 a vy chcete mнt chlйb
upe?enэ nбsledujнcн rбno v 7:00. ?as prodlevy je tedy 10 hodin a 30 minut. Tiskn?te tla?нtko
„TIME?“ nebo „TIME?“, dokud se na displeji neobjevн 10:30. P?нr?stek nebo ъbytek ?asu p?i
kaћdйm stisknutн je 10 minut.
3) Stiskem tla?нtka „START/STOP“ aktivujte program odloћenйho spuљt?nн. Te?ky za?nou blikat a
na displeji se za?ne odpo?нtбvat zbэvajнcн ?as.
Poznбmka: Maximбlnн dйlka odloћenн je 13 hodin. P?i vyuћitн funkce odloћenйho spuљt?nн
nepouћнvejte ћбdnй netrvanlivй p?нsady, nap?. vejce, ?erstvй mlйko, ovoce nebo cibuli.
UDRЋOVБNН TEPLOTY
Chlйb se automaticky udrћuje teplэ po dobu 1 hodiny po ukon?enн pe?enн. Pokud chcete chlйb
vyjmout v dob?, kdy je zah?нvбn, vypn?te program stiskem tla?нtka „START/STOP“.
POZNБMKA: Programy T?STO a DЋEM nejsou vybaveny funkcн zah?нvбnн.
PAM??
Pokud doљlo k vэpadku napбjenн v pr?b?hu p?нpravy chleba, proces vэroby chleba bude automaticky
pokra?ovat i bez stisknutн tla?нtka START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT) za p?edpokladu, ћe vэpadek
nenн delљн neћ 10 minut. Pokud je vэpadek delљн neћ 10 minut, ъdaje se neuchovajн. Musнte proto
vyjmout p?нsady z pe?icн formy, op?t je do formy vloћit a pekбrnu znovu spustit. Pokud t?sto jeљt?
nebylo v okamћiku vэpadku ve fбzi kynutн, m?ћete rovnou stisknout tla?нtko START/STOP
(SPUSTIT/ZASTAVIT), a tнm spustнte program od za?бtku.
OKOLNН PROST?EDН
Pekбrna na chleba pracuje skv?le p?i r?znэch teplotбch, ale ve velmi teplй nebo velmi chladnй
mнstnosti m?ћe bэt rozdнl ve velikosti upe?enйho bochnнku. Doporu?ujeme pekбrnu pouћнvat v
mнstnosti s teplotou od 15 °C do 34 °C.
ZOBRAZENН VAROVБNН:
1.
2.
3.
Pokud se na displeji po stisku tla?нtka „START/STOP“ objevн „H HH“, znamenб to, ћe teplota
uvnit? pe?icн formy je p?нliљ vysokб. Ukon?ete program. Otev?ete vнko a nechte pekбrnu 10 aћ 20
minut vychladnout.
Pokud se na displeji po stisku tla?нtka „START/STOP“ objevн „L LL“, znamenб to, ћe teplota
uvnit? pe?icн formy je p?нliљ nнzkб. Ukon?ete program. Otev?ete vнko a nechte pekбrnu 10 aћ 20
minut vychladnout.
Pokud se na displeji po stisku tla?нtka „START/STOP“ objevн „E E0“ nebo „E E1“, znamenб to, ћe
?idlo teploty nefunguje. V takovйm p?нpad? prosнm navљtivte nejbliћљн autorizovanэ servis.
JAK PЙCI CHLЙB
1.
Umнst?te pe?icн formu na mнsto a otб?ejte jн po sm?ru hodinovэch ru?i?ek, dokud nezacvakne do
sprбvnй polohy. Upevn?te hn?tacн lopatky. Aby se lopatky na konci cyklu daly snбze vyjmout,
pot?ete je mбslem.
55
2.
Vloћte do pe?icн formy pot?ebnй p?нsady. Doporu?uje se nejprve do formy nalнt vodu nebo jinou
kapalinu a potom nasypat cukr, s?l a mouku. Prбљek do pe?iva nebo kvasnice vћdy p?idejte jako
poslednн.
Ye a st o r so d a
? ? ?? ?
Dry ??
ing red ie nts
??
Wa te
r o r liq uid
??
??
Poznбmka: Maximбlnн povolenй mnoћstvн mouky a kvasnic je uvedeno v p?iloћenй knize.
V mouce ud?lejte prstem malou jamku, vloћte do nн kvasnice a ujist?te se, ћe kvasnice nejsou v
kontaktu s tekutinou nebo solн.
4. Vнko zvolna zav?ete a zapojte napбjecн kabel do zбsuvky.
5. Tisknutнm tla?нtka „MENU“ zvolte poћadovanэ program.
6. Tisknutнm tla?нtka „COLOR“ zvolte poћadovanou barvu k?rky.
7. Tisknutнm tla?нtka „LOAF“ zvolte poћadovanou velikost bochnнku (900g nebo 1,2 kg).
8. Nastavte ?as prodlevy tisknutнm tla?нtka „TIME?“ nebo „TIME?“. Tento krok m?ћete vynechat,
jestliћe chcete pekбrnu zapnout ihned.
9. Pekбrnu spus?te stiskem tla?нtka „START/STOP“.
10. Po dokon?enн procesu se ozve 10 pнpnutн. Pokud chcete proces ukon?it, stiskn?te tla?нtko
„START/STOP“ a podrћнte je stisknutй asi 3 sekundy. Otev?ete vнko, pomocн kuchy?skй ch?apky
oto?te nбdobu na chlйb po sm?ru hodinovэch ru?i?ek a vyjm?te chlйb.
Poznбmka: Pe?icн forma a chlйb mohou bэt velmi horkй! Vћdy postupujte opatrn?.
11. P?ed vyklopenнm chleba nechte pe?icн formu vychladnout. Pak pomocн nep?ilnavй lћнce jemn?
uvoln?te okraje chleba od formy.
12. Oto?te pe?icн formu dnem vzh?ru na drбt?nou podloћku nebo ?istou kuchy?skou desku a
jemnэm t?esenнm chlйb vyklopte.
13. Neћ chlйb za?nete krбjet, nechte ho asi 20 minut vychladnout. Chlйb se doporu?uje krбjet
elektrickэm krбje?em. Nepouћнvejte n?ћ na ovoce nebo kuchy?skэ n?ћ, jinak se vбm chlйb
rozpadne.
14. Jestliћe nejste v mнstnosti, kde se pekбrna nachбzн, nebo po skon?enн programu nestisknete
tla?нtko „START/STOP“, chlйb bude automaticky udrћovбn teplэ po dobu 1 hodiny. Po ukon?enн
funkce zah?нvбnн se ozve 10 pнpnutн.
15. Pokud jiћ pekбrnu nepouћнvбte, vytбhn?te napбjecн љ??ru ze zбsuvky.
3.
Poznбmka: Neћ za?nete chlйb krбjet, vyjm?te hб?kem hn?tacн lopatky vespod chleba. Bochnнk je
horkэ, proto hn?tacн lopatky nikdy nevyjнmejte rukou.
Poznбmka: Pokud chlйb celэ nesnнte, doporu?ujeme zbytek uchovбvat v igelitovйm sб?ku nebo v
nбdob? na chlйb. P?i pokojovй teplot? lze chlйb uchovбvat p?ibliћn? t?i dny. Pokud ho pot?ebujete
skladovat dйle, zabalte chlйb do neprodyљn? uzav?enйho igelitovйho sб?ku a vloћte do lednice. Chlйb
tak vydrћн maximбln? deset dn?. Doba skladovбnн doma upe?enйho chleba je kratљн neћ u chleba
zakoupenйho v obchod?.
?IЉT?NН A ЪDRЋBA
Odpojte za?нzenн od zdroje napбjenн a nechte ho p?ed ?iљt?nнm vychladnout.
1. Pe?icн forma: Ot?ete zevnit? a zven?н mokrэm had?нkem. Nepouћнvejte ћбdnй ostrй nebo abrazivnн
p?нpravky.
POZNБMKA: Pe?icн formu umнst?te do sprбvnй polohy a zamб?kn?te ji dol?. Pokud formu nelze
zasunout,
mнrn? ji pooto?te, aby byla ve sprбvnй poloze, a potom ji zamб?kn?te.
56
2.
3.
Hn?tacн lopatka: Pokud hn?tacн lopatku nelze sejmout z h?нdele, namo?te pe?icн formu do vody.
Kryt: Vn?jљн povrch krytu jemn? ot?ete mokrэm had?нkem. Pro ?iљt?nн nepouћнvejte abrazivnн
p?нpravky, mohlo by dojнt k naruљenн vysokйho lesku povrchu. Kryt p?i ?iљt?nн nikdy nepono?ujte
do vody.
POZNБMKA: P?i ?iљt?nн se doporu?uje nedemontovat vнko.
4.
V?tracн otvor: Aby byla zajiљt?na ъ?innost v?trбnн, je t?eba kryt v?tracнho otvoru pravideln?
vyjнmat a ?istit.
5.
P?ed zabalenнm pekбrny pro uskladn?nн se p?esv?d?te, ћe je zcela vychladlб, ?istб a suchб a
vнko je zav?enй.
Tento spot?ebi? odpovнdб sm?rnicнm ES o potla?enн vysokofrekven?nнho ruљenн a o bezpe?nosti
elektrickэch za?нzenн nнzkйho nap?tн a byl zkonstruovбn tak, aby spl?oval platnй bezpe?nostnн
poћadavky.
Ћivotnн prost?edн
Aћ p?нstroj doslouћн, nevyhazujte jej do b?ћnйho komunбlnнho odpadu, ale odevzdejte jej do
sb?rny ur?enй pro recyklaci. Pom?ћete tнm chrбnit ћivotnн prost?edн
Zбruka a servis
Pokud byste m?li jakэkoliv problйm nebo byste pot?ebovali n?jakou informaci, kontaktujte St?edisko
pй?e o zбkaznнky spole?nosti Gorenje ve svй zemi (telefonnн ?нslo st?ediska najdete v letб?ku s
celosv?tovou zбrukou).
Pokud se ve vaљн zemi St?edisko pй?e o zбkaznнky nenachбzн, m?ћete kontaktovat mнstnнho
dodavatele vэrobk? Gorenje nebo odd?lenн Service Department of Gorenje Domestic Appliances.
Jen pro osobnн uћitн!
SPOLE?NOST GORENJE
VБM P?EJE MNOHO P?НJEMNЭCH ZБЋITK? P?I POUЋНVБNН TOHOTO
SPOT?EBI?E
57
PL
Wa?ne wskazуwki dotycz?ce bezpiecze?stwa
Przed u?yciem urz?dzenia nale?y dok?adnie zapozna? si? z instrukcj? obs?ugi.
1. Zachowa? nale?y instrukcj?, kart? gwarancyjn?, faktur? lub rachunek i, je?li to mo?liwe, rуwnie?
opakowanie.
2. Urz?dzenie jest przeznaczone wy??cznie do u?ytku domowego!
3. Instaluj?c dodatkowe akcesoria, przyst?puj?c do czyszczenia urz?dzenia, gdy urz?dzenie nie jest
u?ytkowane lub w jakichkolwiek innych sytuacjach stanowi?cych zagro?enie, zawsze nale?y
wyci?gn?? przewуd zasilaj?cy z gniazdka sieciowego. Przed tym urz?dzenie nale?y wy??czy?.
Przewуd zawsze nale?y wyci?ga? z gniazdka, trzymaj?c za wtyczk?.
4. Aby chroni? dzieci przed niebezpiecze?stwem, jakie mog? stwarza? urz?dzenia elektryczne,
dzieci nie powinno pozostawia? si? w pobli?u urz?dzenia bez nadzoru. Urz?dzenie nale?y
przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci. Zawsze nale?y sprawdzi?, czy przewуd
zasilaj?cy nie wisi w powietrzu.
5. Regularnie nale?y kontrolowa? urz?dzenie lub kabel. Nie nale?y w??cza? urz?dzenia, je?li
stwierdzi si? jakiekolwiek uszkodzenie.
6. Urz?dzenia nie nale?y naprawia? samodzielnie, lecz zwrуci? si? o pomoc do autoryzowanego
serwisu.
7. W przypadku zepsucia lub uszkodzenia wtyczki, powinna ona zosta? wymieniona przez
autoryzowany serwis lub osob? do tego upowa?nion?.
8. Urz?dzenie i przewуd zasilaj?cy nie powinny by? umieszczane w pobli?u ?rуd?a ciep?a czy te?
by? nara?one na bezpo?rednie dzia?anie promieni s?onecznych, wilgo?, ostre kraw?dzie itp.
Nale?y uwa?a?, aby przewуd zasilaj?cy nie dotyka? gor?cych powierzchni.
9. Urz?dzenia nigdy nie nale?y pozostawia? bez nadzoru. Nieu?ywane urz?dzenie zawsze nale?y
wy??czy?.
10. U?ywa? nale?y wy??cznie oryginalne cz??ci wyposa?enia.
11. Urz?dzenia nie nale?y u?ywa? na zewn?trz.
12. Nale?y zapobiega? kontaktowi urz?dzenia z p?ynami. Urz?dzenia nigdy nie nale?y stawia? na
mokrym pod?o?u! Urz?dzenia nie nale?y dotyka? wilgotnymi lub mokrymi r?kami!
13. Je?li urz?dzenie wejdzie w kontakt z wod?, natychmiast nale?y wyci?gn?? wtyczk? z gniazdka
sieciowego. Nie dotyka? wody.
14. Urz?dzenie nale?y stosowa? jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, oznaczonym na
urz?dzeniu.
15. Nie nale?y dotyka? ruchomych lub obrotowych elementуw urz?dzenia.
16. Urz?dzenie nale?y umie?ci? na rуwnym pod?o?u, w odleg?o?ci przynajmniej 5 cm od najbli?szej
?ciany.
17. Do czyszczenia nie nale?y stosowa? ?r?cych ?rodkуw czyszcz?cych.
18. Ko?cуwk? do wyrabiania nale?y umy? zaraz po u?yciu.
19. Nie dotyka? gor?cych powierzchni. U?ywa? uchwytуw lub r?czek.
20. Urz?dzenie nie powinno by? obs?ugiwane przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawno?ci
fizycznej, zmys?owej b?d? umys?owej, a tak?e osoby bez wystarczaj?cej wiedzy lub
do?wiadczenia, chyba ?e znajduj? si? pod opiek? do?wiadczonej osoby, odpowiedzialnej za ich
bezpiecze?stwo, ktуra powinna wcze?niej dok?adnie obja?ni? zasady dzia?ania i u?ytkowania
urz?dzenia.
21. Chc?c wyj?? z urz?dzenia form? do pieczenia, nie nale?y uderza? w jej ?cianki ani kraw?dzie,
poniewa? mo?na j? w ten sposуb uszkodzi?.
22. Do urz?dzenia nie nale?y wk?ada? folii aluminiowej ani innych materia?уw, poniewa? zwi?ksza to
niebezpiecze?stwo po?aru lub spi?cia.
23. Urz?dzenia nigdy nie nale?y nakrywa? ?cierk? lub podobnymi materia?ami, poniewa?
uniemo?liwia to swobodne wydobywanie si? na zewn?trz ciep?a i pary. Gdy urz?dzenie jest
nakryte ?cierk? lub wejdzie w kontakt z materia?em ?atwopalnym, mo?e to spowodowa? po?ar.
24. W celu unikni?cia niebezpiecze?stwa urz?dzenia nie nale?y pod??cza? do zewn?trznego
w??cznika czasowego lub uk?adu zdalnego sterowania.
25. Poziom ha?asu: Lc < 68 dB (A)
58
Niniejsze urz?dzenie jest oznakowane zgodnie z europejsk? dyrektyw? 2002/96/WE w
sprawie zu?ytego sprz?tu elektrotechnicznego i elektronicznego (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta okre?la wymagania dotycz?ce zbierania i
zagospodarowania zu?ytego sprz?tu elektrotechnicznego i elektronicznego, obowi?zuj?ce
w ca?ej Unii Europejskiej.
Pierwsze uruchomienie urz?dzenia
1. Prosimy sprawdzi?, czy wszystkie cz??ci i ca?e wyposa?enie zosta?o dostarczone oraz czy
wszystko jest w nienaruszonym stanie
2. Oczy?ci? nale?y wszystkie cz??ci urz?dzenia, stosuj?c si? do wskazуwek, zawartych w rozdziale
"Czyszczenie i konserwacja".
3. Wypiekacz do chleba nale?y ustawi? na tryb dzia?ania "BAKE" (pieczenie) i pozostawi?, ?eby
program dzia?a? przez oko?o 10 minut, bez sk?adnikуw w misie. Nast?pnie nale?y odczeka? a?
urz?dzenie si? och?odzi i ponownie umy? wszystkie ruchome cz??ci.
4. Dok?adnie nale?y wysuszy? wszystkie cz??ci i je ponownie umie?ci? w urz?dzeniu. Urz?dzenie
jest teraz gotowe do u?ycia.
Pod??czenie do sieci elektrycznej:
Urz?dzenie mo?na pod??czy? tylko do prawid?owo zainstalowanego gniazdka sieciowego 220-240V ~
50Hz.
Po pod??czeniu kabla przy??czeniowego wypiekacza do chleba do gniazda sieciowego, s?ycha? b?dzie
krуtki sygna? d?wi?kowy, a po chwili na wy?wietlaczu pojawi si? napis “1 3:00“,1200g, “MEDIUM”,
jednak dwukropek pomi?dzy cyframi “3” i “00” nie pulsuje przez ca?y czas.
Numer “1” oznacza wst?pnie nastawiony program. Oznaczenia “1200g“ i “MEDIUM” (?rednie
ustawienie) s? wst?pnie nastawionymi warto?ciami.
Funkcje i sposуb dzia?ania
Panel steruj?cy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
59
Pokrywa
Uchwyt
Okienko kontrolne
Forma na chleb
?opatki mieszaj?ce
Panel steruj?cy
Obudowa
Kubeczek do odmierzania
?y?eczka do odmierzania
Haczyk
OPIS PANELU STERUJ?CEGO
(Wygl?d wy?wietlacza mo?e ulec zmianie bez uprzedniego ostrze?enia.)
1. Oznaczenie wybranego programu
2. Czas pieczenia dla poszczegуlnych
programуw
Start/stop
U?ycie tego przycisku uruchamia lub wy??cza wybrany program pieczenia.
Program pieczenia nale?y uruchomi?, u?ywaj?c przycisku “START/STOP”. S?ycha? b?dzie krуtki
sygna? d?wi?kowy, po czym dwukropek na wy?wietlaczu zacznie pulsowa? i nast?pi uruchomienie
programu. Po uruchomieniu programu przestan? dzia?a? wszystkie przyciski za wyj?tkiem przycisku
START/STOP.
Chc?c przerwa? dzia?anie programu, nale?y przycisn?? przycisk “START/STOP” (przytrzyma? nale?y
go na czas oko?o 3 sekund). Zatrzymanie programu zasygnalizowane zostanie przez d?u?szy sygna?
d?wi?kowy.
Wybуr programu
W menu (menu) nale?y wybra? ??dany program pieczenia. Ka?de naci?ni?cie, ktуremu towarzyszy
krуtki sygna? d?wi?kowy, oznacza zmian? programu pieczenia. Nast?puj?ce po sobie naci?ni?cia
przycisku spowoduj?, ?e na wy?wietlaczu LCD wy?wietli si? 12 dost?pnych programуw pieczenia.
Wybra? nale?y ??dany program. Funkcje wszystkich programуw zosta?y przedstawione poni?ej.
1. Podstawowy: Do wypieku bia?ego chleba i chleba sitkowego, sk?adaj?cego si? z m?ki pszennej
lub ?ytniej. Chleb jest zwarty i chrupi?cy. Kolor skуrki chleba mo?na dowolnie wybiera?, u?ywaj?c
do tego przycisku “COLOR”.
2. Francuski: Do wypieku lekkiego chleba z m?ki zwyk?ej typu 400. Chleb francuski wymaga
szczegуlnego zgrania czasu i temperatury, aby by? wspaniale chrupi?cy i z ?adnie zapieczon?
skуrk?. Program ten nie nadaje si? do przygotowywania wypiekуw, zawieraj?cych mas?o,
margaryn? lub mleko.
3. Pe?noziarnisty: Chleb pe?noziarnisty to chleb kwa?ny, przygotowany z okre?lonej ilo?ci m?ki
pe?noziarnistej (50 % lub wi?cej). Chleb z m?ki pe?noziarnistej ma wi?ksz? warto?? od?ywcz?,
poniewa? m?ka pochodzi z przemia?u ca?ego ziarna pszenicy (w??cznie z otr?bami i kie?kami).
U?ywaj?c m?ki pszennej z pe?nego przemia?u, otrzymuje si? chleb, ktуry ma kolor od br?zowego
do ciemno br?zowego (je?eli zosta? upieczony tylko z m?ki pe?noziarnistej), a chleb jest bardziej
smaczny i zdrowy ni? bia?y chleb (mimo tego ?e „stracone” substancje od?ywcze s? ponownie
dodawane do bia?ej m?ki).
4. Szybki: Nieodpowiednia s? tu funkcje wielko?? bochenka i opу?nienie czasowe. Wyrabianie,
wyrastanie i pieczenie bochenka przebiega w czasie krуtszym, ni? w programie podstawowym.
Chleb, pieczony przy u?yciu tego programu, jest zwykle mniejszy i ma bardziej zwart? struktur?.
5. S?odki: Ustawienia te przeznaczone s? do pieczenia chleba z du?? ilo?ci? cukru, t?uszczu i
bia?ka, wszystko to powoduje dodatkowe rumienienie si? skуrki. Dzi?ki d?u?szej fazie wyrastania
chleb b?dzie l?ejszy i wy?szy.
6. Super szybki: Nieodpowiednia jest tu funkcja opу?nienie czasowe. Wyrabianie, wyrastanie i
pieczenie bochenka przebiega w bardzo krуtkim czasie. Chleb jest zwykle mniejszy i bardziej
porowaty ni? chleb, upieczony za pomoc? programu “QUICK”.
7. Bezglutenowy: Sk?adniki chleba bezglutenowego s? wyj?tkowe. Poniewa? nale?y on do grupy
chlebуw kwa?nych, masa chlebowa jest o wiele rzadsza. Wa?ne jest rуwnie?, aby masy
bezglutenowej za bardzo nie miesza? i nie wyrabia?. W programie przewidziane jest tylko jedno
60
wyrastanie, a z powodu du?ej zawarto?ci wody, czas pieczenia jest d?u?szy. Wszystkie sk?adniki
powinny by? dodane na samym pocz?tku cyklu.
8. Ciasto: Nieodpowiednie s? tu funkcje kolor i wielko?? bochenka. Wyrabianie i wyrastanie bez
pieczenia. Ciasto nale?y wyj?? z formy do pieczenia chleba, a nast?pnie formowa? bu?eczki,
rogaliki, pizz? itp.
9. D?emy: Nieodpowiednie s? tu funkcje kolor, wielko?? bochenka i opу?nienie czasowe. Aby
rozpocz?? nale?y przycisn?? przycisk “START/STOP”. Wypiekacz do chleba jest idealnym
urz?dzeniem do gotowania domowych marmolad i d?emуw. ?opatka automatycznie miesza
sk?adniki gotowanych przetworуw, ktуre s? doskona?ym dodatkiem do ?wie?o upieczonego
chleba.
10. Wyroby cukiernicze: Nieodpowiednia jest tu funkcja wielko?? bochenka. Wyrabianie, wyrastanie
i pieczenie, ale wyrastanie przez dodanie sody (w?glan sodu) lub proszku do pieczenia.
11. Kanapki: Wyrabianie, wyrastanie i pieczenie chleba do przygotowania kanapek, ktуry b?dzie
mia? puszyst? struktur? i cienko zapieczon? skуrk?.
12. Pieczenie: Nieodpowiednie s? tu funkcje wielko?? bochenka i opу?nienie czasowe, ale funkcj?
czasu mo?na nastawic za pomoc? przyciskуw “TIME+” lub “TIME–”. Jednokrotne przyci?ni?cie
przycisku “TIME+” lub “TIME–” spowoduje przed?u?enie lub skrуcenie czasu o 1 minut?. Czas
mo?na nastawia? w zakresie od 10 do 60 minut. Do dodatkowego zapieczenia chleba, ktуry jest
zbyt ma?o przyrumieniony lub za ma?o upieczony, w tym programie nie ma wyrabiania i
wyrastania.
Kolor
Przy pomocy tego przycisku mo?na wybra? JASNY, ?REDNI lub CIEMNY kolor skуrki. Przycisk ten
mo?na stosowa? jedynie w programach BASIC (program podstawowy), FRENCH (francuski), WHOLE
WHEAT (pe?noziarnisty), QUICK (szybki), SWEET (s?odki chleb), ULTRA FAST (super szybki),
GLUTEN FREE (bezglutenowy), CAKE (tort), SANDWICH (kanapka) oraz BAKE (pieczenie).
Bochenek
Przy pomocy tego przycisku nale?y wybra? wielko?? bochenka: 900g, 1200g. Czas trwania programu
jest uzale?niony od wybranej wielko?ci chleba. Przycisk ten mo?na stosowa? jedynie w nast?puj?cych
programach BASIC, FRENCH, WHOLE WHEAT, SWEET, ULTRA FAST, GLUTEN FREE oraz
SANDWICH.
Czas
Je?li zamierza si? wypiekacz do chleba uruchomi? troch? pу?niej, przyciskaj?c na przycisk mo?na
zaprogramowa? opу?niony start pieczenia.
Funkcj? »Opу?niony start« nale?y zaprogramowa? w nast?puj?cy sposуb:
1) Wybra? swуj menu (program b?d? sposуb pieczenia) oraz kolor i wielko?? bochenka.
2) Gdy zadecyduje si?, na kiedy chleb ma by? gotowy, nale?y przycisn?? przycisk “TIME+ lub
“TIME–”. Powinno si? uwzgl?dni?, ?e czas pieczenia zosta? wliczony w opу?nienie startu.
Za?у?my, ?e jest godzina 20.30, a zamierza si? mie? ?wie?o upieczony chleb o 7.00 rano
nast?pnego dnia; opу?nienie czasowe wynosi wi?c 10 godzin i 30 minut. Przycisk “TIME+ lub
“TIME–” nale?y przycisn?? tyle razy, a? na ekranie wy?wietli si? 10:30. Ka?de naci?ni?cie
przycisku “TIME+ lub “TIME–” przed?u?a lub skraca nastawione opу?nienie czasowe o kolejne 10
minut. Je?eli przycisk “TIME+ lub “TIME–” przyci?nie i przytrzyma si? na 2 sekundy, nastawione
opу?nienie czasowe szybciej b?dzie skracane b?d? przed?u?ane. Najd?u?szy czas opу?nienia
czasowego to 13 godzin.
3) Przyciskaj?c przycisk “START/STOP” uruchamia si? pieczenie z opу?nieniem czasowym. Na
wy?wietlaczu b?dzie pokazany pulsuj?cy punkt oraz odliczanie pozosta?ego czasu.
OSTRZE?ENIE: Korzystania z funkcji opу?nienia czasowego nie zaleca si? w przypadku
zastosowania ?atwo psuj?cych si? sk?adnikуw, jak jaja, ?mietana lub ser.
61
UTRZYMYWANIE CIEP?A
Chleb mo?na automatycznie przetrzymywa? w cieple przez okres 1 godziny po zako?czeniu
pieczenia. Je?eli chleb, w czasie przetrzymywania go w cieple, zamierza si? wyj?? z urz?dzenia,
nale?y najpierw wy??czy? program, przyciskaj?c przycisk START/STOP.
PAMI??
Je?eli podczas programu pieczenia chleba nast?pi chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej,
program automatycznie zostanie wznowiony po up?ywie 10 minut, nawet je?eli nie zostanie naci?ni?ty
przycisk “START/STOP”. Je?eli przerwa w dostawie energii elektrycznej b?dzie trwa?a d?u?ej ni? 10
minut, wybrany program nie zostanie zachowany w pami?ci. W takim wypadku nale?y usun??
wszystkie sk?adniki z formy do pieczenia chleba, w?o?y? do niej nowe sk?adniki i ponownie w??czy?
wypiekacz do chleba. Je?eli przerwa w dostawie energii nast?pi jeszcze zanim chleb zacznie
wyrasta?, wystarczy jedynie przycisn?? ponownie przycisk “START/STOP”, a program od razu
zacznie si? od pocz?tku.
TEMPERATURA POKOJOWA
Wypiekacz do chleba funkcjonuje bez zak?уce? w szerokim zakresie temperatur otoczenia, mo?e
jednak doj?? do rу?nicy w zwi?zku z wielko?ci? bochenka w bardzo ciep?ym i bardzo ch?odnym
pomieszczeniu. Zaleca si?, aby temperatura pokojowa pomieszczenia, w ktуrym znajduje si?
urz?dzenie, wynosi?a pomi?dzy 15 oC a 34oC.
OSTRZE?ENIE NA WY?WIETLACZU:
1.
2.
3.
Je?eli po naci?ni?ciu na przycisk “START/STOP”, na wy?wietlaczu uka?e si? napis “H HH”, w
pomieszczeniu panuje zbyt wysoka temperatura, s?ycha? b?dzie 5 sygna?уw d?wi?kowych. W
takim przypadku nale?y zatrzyma? program, otworzy? pokryw? i odczeka? 10 – 20 minut, a?
urz?dzenie si? och?odzi.
Je?eli po przyci?ni?ciu przycisku “START/STOP” na wy?wietlaczu uka?e si? napis “L LL”,
temperatura formie do pieczenia chleba jest zbyt niska, s?ycha? b?dzie 5 sygna?уw d?wi?kowych.
Wypiekacz do chleba nale?y postawi? w pomieszczeniu o wy?szej temperaturze pokojowej.
Je?eli po przyci?ni?ciu przycisku “START/STOP” na wy?wietlaczu uka?e si? napis “E E0” lub “E
E1”, oznacza to, ?e czujnik temperatury pracuje nieprawid?owo. W takim przypadku nale?y
zwrуci? si? do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia czujnika temperatury.
SPOSУB PIECZENIA CHLEBA
1.
2.
Form? na chleb nale?y umie?ci? we w?a?ciwym miejscu, obrуci? w kierunku zgodnym z ruchem
wskazуwek zegara tak, aby zaskoczy?a we w?a?ciwym po?o?eniu. Nast?pnie nale?y zamocowa?
na osi ?opatk? mieszaj?c?. ?opatk? zaleca si? wcze?niej posmarowa? margaryn?, odporn? na
dzia?anie wysokich temperatur, aby do ?opatki nie przywiera?o ciasto, a tak?e o wiele ?atwiej
b?dzie j? mo?na wyci?gn?? z upieczonego chleba.
Sk?adniki nale?y w?o?y? do formy do pieczenia chleba. Dok?adnie nale?y przestrzega? podanej w
przepisie kolejno?ci. Zazwyczaj najpierw nale?y wla? wod? lub inny p?yn, nast?pnie doda? cukier,
sуl i m?k?, a zawsze na samym ko?cu dro?d?e lub proszek do pieczenia.
Ye a st o r so d a
? ? ?? ?
Dry ??
ing red ie nts
??
Wa te
r o r liq uid
??
??
1.
2.
Dro?d?e lub proszek do pieczenia
Suche sk?adniki (m?ka, cukier…)
62
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Woda lub inny rodzaj p?ynu
Ostrze?enie: najwi?ksza dopuszczalna ilo?? m?ki lub dro?d?y podana jest w przepisie.
Na wierzchu kupki m?ki nale?y palcem zrobi? niewielkie wg??bienie, w?o?y? w nie dro?d?e i
uwa?a?, aby nie zetkn??y si? z wod? ani sol?.
Ostro?nie nale?y zamkn?? pokryw? urz?dzenia i wtyczk? przewodu zasilaj?cego umie?ci? w
gniazdku.
Przycisn?? nale?y przycisk “MENU“ i wybra? ??dany program pieczenia.
Przycisn?? nale?y przycisk “COLOR“ i wybra? ??dan? barw? skуrki.
Przycisn?? nale?y przycisk “LOAF“ (bochenek) i wybra? ??dan? wielko?? bochenka.
Przycisn?? nale?y przycisk “TIME+ lub “TIME–” w celu ustawienia opу?nienia czasowego.
Zamierzaj?c chleb upiec od razu, nale?y ten krok programowania pomin??.
W celu uruchomienia urz?dzenia, nale?y przycisn?? przycisk “START/STOP“.
Po zako?czeniu pieczenia s?ycha? b?dzie 10 sygna?уw d?wi?kowych. Mo?na wtedy
przycisn?? przycisk “START/STOP“ (3 sekundy), aby zatrzyma? pieczenie i wyj?? z
wypiekacza upieczony chleb. Otwуrzy? nale?y pokryw? i przy u?yciu r?kawic kuchennych,
wyj?? form? na chleb z urz?dzenia, obracaj?c j? w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazуwek zegara.
Ostrze?enie: forma na chleb mo?e by? bardzo gor?ca! Nale?y zachowa? ostro?no?? i
zabezpieczy? si? przed oparzeniem.
Zanim wyjmie si? chleb, nale?y poczeka?, a? forma ostygnie. Przy pomocy ?opatek nale?y
chleb delikatnie odsun?? od ?cianek formy.
Form? na chleb nale?y obrу? do gуry dnem nad metalow? drucian? podstawk? lub
oczyszczonym blatem kuchennym i delikatnie potrz?sa? form?, aby chleb wysun?? si? ze
?rodka.
Przed pokrojeniem chleb nale?y pozostawi? na oko?o 20 minut, aby ostyg?. Do krojenia
chleba zaleca si? stosowanie elektrycznej krojarki lub specjalnego z?bkowanego no?a do
chleba, stosowanie no?a do owocуw albo zwyk?ego no?a kuchennego da w efekcie
nierуwne i postrz?pione kromki.
Je?eli bezpo?rednio po zako?czeniu pieczenia urz?dzenie nie zostanie wy??czone za
pomoc? przycisku “START/STOP”, urz?dzenie b?dzie automatycznie utrzymywa?o ciep?o
jeszcze przez oko?o 1 h. Kiedy czas utrzymywania ciep?a zacznie si? zbli?a? ku ko?cowi,
s?ycha? b?dzie informuj?ce o tym sygna?y d?wi?kowe.
Po zako?czeniu pieczenia b?d? gdy urz?dzenie nie jest u?ywane, nale?y je od??czy? z sieci
elektrycznej.
Ostrze?enie: Przed pokrojeniem bochenka nale?y przy pomocy haka usun?? ?opatk? mieszaj?c?
ukryt? na dnie bochenka. Poniewa? chleb jest gor?cy, ?opatki nie nale?y usuwa? go?ymi r?kami, lecz
podczas wykonywania tych czynno?ci korzysta? z r?kawic kuchennych lub innej ochrony dla r?k.
Wskazуwka: Je?eli chleb nie zostanie zjedzony od razu, zaleca si? pozosta?y chleb w?o?y? do
szczelnej foliowej torebki lub do pojemnika na chleb. W ten sposуb chleb mo?na przechowywa? w
temperaturze pokojowej jeszcze przez 3 dni. Je?li zamierza si? przechowywa? chleb d?u?ej ni? 3 dni,
chleb nale?y w?o?y? do szczelnego worka foliowego lub naczynia i schowa? do lodуwki. W lodуwce
chleb wytrzyma maksymalnie 10 dni. Poniewa? chleb upieczony w domu nie zawiera konserwantуw,
nie mo?e pozosta? ?wie?y d?u?ej ni? ten ze sklepu.
Czyszczenie i przechowywanie:
Przed przyst?pieniem do czyszczenia wypiekacz do chleba nale?y od??czy? z sieci elektrycznej i
pozostawi? do ostygni?cia.
1. Forma do pieczenia chleba: za pomoc? uchwytu usun?? form? z urz?dzenia. Wewn?trzne i
zewn?trzne cz??ci formy oczy?ci? przy pomocy wilgotnej ?ciereczki. Nie nale?y u?ywa?
szoruj?cych czy te? ?r?cych ?rodkуw czyszcz?cych. Zanim forma zostanie u?yta ponownie,
powinna by? ca?kowicie sucha.
63
Ostrze?enie: Form? do pieczenia chleba nale?y wstawi? i wcisn?? w kierunku do do?u, gdy znajdzie
si? we w?a?ciwej pozycji. Je?eli formy nie mo?na wstawi?, nale?y j? deliktanie wyrуwna?,
ustawiaj?c w prawid?owej pozycji, a nast?pnie wcisn??.
2. Ko?cуwka do wyrabiania: Je?eli nastan? trudno?ci ze zdj?ciem ko?cуwki do wyrabiania z osi,
form? do pieczenia chleba nale?y najpierw nape?ni? wod?.
3. Obudowa: Delikatnie, przy pomocy wilgotnej ?ciereczki, nale?y oczy?ci? zewn?trzne
powierzchnie urz?dzenia. Nie stosowa? szoruj?cych czy te? ?r?cych ?rodkуw czyszcz?cych.
Urz?dzenia nigdy nie nale?y czy?ci?, zanurzaj?c go w wodzie.
Wskazуwka: Pokrywy nie nale?y rozstawia? podczas czyszczenia urz?dzenia.
4.
Szczelina wentylacyjna: Aby zapewni? dobr? wentylacj?, opokryw? szczeliny nale?y zdj?? i j?
oczy?ci?.
Pokrywa szczeliny wentylacyjnej
Szczelina wentylacyjna
5.
Zanim urz?dzenie zostanie zapakowane i schowane, nale?y zadba?, aby by?o ca?kowicie
sch?odzone, czyste, suche i aby pokrywa by?a zamkni?ta.
Urz?dzenie spe?nia wymogi dyrektywy CE, dotycz?cej kompatybilno?ci elektromagnetycznej oraz
dyrektywy o bezpiecze?stwie niskonapi?ciowym, a tak?e spe?nia obowi?zuj?ce wymagania w zakresie
bezpiecze?stwa u?ytkowania.
?RODOWISKO
Urz?dzenia po up?ywie okresu eksploatacyjnego nie nale?y usun?? wraz ze zwyk?ymi odpadami
komunalnymi, lecz odda? do urz?dowo wyznaczonego sk?adowisko w celu recyklingu. Post?puj?c w
ten sposуb, przyczyniaj? si? Pa?stwo do zachowania czystego ?rodowiska.
GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
W celu uzyskania informacji lub w razie problemуw z urz?dzeniem, nale?y zwrуci? si? o pomoc do
centrum pomocy u?ytkownikom Gorenja w danym pa?stwie (numer telefonu znajduje si? na
mi?dzynarodowej karcie gwarancyjnej). Je?eli w danym kraju nie ma takiego centrum, nale?y zwrуci?
si? do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Dzia?u ma?ych urz?dze? AGD firmy Gorenje.
Tylko do u?ytku domowego!
GORENJE
?YCZY PA?STWU WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS KORZYSTANIA Z WYBRANEGO PRZEZ
PA?STWA URZ?DZENIA!
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
64
RU
?????? ???????????????:
????? ?????? ????????????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ? ????????? ??
??? ????????? ? ???????.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
??? ????????????? ?????????????? ?????????? ????????? ????????? ???????? ????
????????????.
?????????? ??????????, ??????????? ?????, ???, ? ?????, ?? ???????????, ??????? ?
?????????? ?????????!
?????? ???????????? ????????????? ??? ???????, ? ?? ????????????? ?????????????.
????? ????????????? ??????? ??????? ?????????, ????????????? ?? ?????????? ?????
??????????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ??????.
?????? ????????? ????? ?? ???????, ????? ?????? ?? ????????????, ?? ????
??????????????? ?????????????? ?????, ?? ????? ??????, ? ????? ??? ?????????????
??????????????. ?????????? ?????? ???????. ?????? ?????????? ?? ?????, ? ?? ?? ????.
????? ???????? ????? ?? ?????????? ???????????????, ?? ? ???? ?????? ?? ?????????? ??
??? ????????? ????? ? ????????. ??? ?????? ????? ??? ??????? ????????????? ?????, ?
??????? ?? ????? ?????????? ??? ?????. ?????????, ??? ???? ?? ??????? ? ???????.
????????? ?????????? ?????? ? ???? ?? ??????? ???????????. ???????????
???????????? ???????? ??? ??????? ????? ???????????.
??????????? ?????????????? ????????????? ?????? — ??????? ?????????? ?
??????????????? ???????????.
??? ??????????? ???????????? ???????? ?? ????? ??? ???????????? ????? ??????
?????????? ???????????? ???????, ???????????????? ??????????????, ???????
???????????? ???????? ??????? ??? ?????? ???????????? ??????????? ????????????.
??????? ?????? ? ???? ????? ?? ?????????? ?????, ?????? ????????? ?????, ?????, ?
????? ???????? ??? ?? ?????? ????????? ? ???? ????????.
?? ? ???? ?????? ?? ?????????? ?????? ??? ?????????! ?????????? ??????? ???????,
????? ?? ?? ????????????, ???? ???? ?? ?????????? ?????? ?????????.
??????????? ?????? ?????????? ????????????????.
?? ??????????? ???????? ??? ?????????.
?? ??? ????? ??????????????? ?? ??????????? ???????? ?????? ? ???? ??? ??????
????????, ? ????? ?? ?????????? ?? ???????? ? ????????. ?? ??????????? ????????
??????? ??? ???????? ??????.
? ?????? ????????? ? ?????? ???????? ??? ????? ??????? ?????????? ?????? ????? ??
???????. ?? ???????????? ? ???? ? ???????? ???????.
?????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ??????????, ?????????? ?? ?????????? ????????.
??????????? ???????? ?????? ? ???????????? ???????.
??????????? ???????? ????? ????????? ??? ??????????? ??????? ???????.
?? ????????? ??????? ????????????. ??????????? ??????? ??? ??????????.
???? ?????? ?? ???????????? ??? ????????????? ?????? (? ??? ????? ??????) ?
????????????? ???????????, ??????????? ??? ??????????? ????????????? ??? ???
???????????? ????? ??? ??????, ????? ???????, ????? ??? ????????? ??? ?????????? ???
???????? ?????????? ?? ???, ????????????? ?? ?? ????????????.
?????????? ???????, ????? ???? ?? ?????? ? ????????.
?? ??????? ?? ??????? ????? ??? ???? ????? ??? ??????? ??? ??? ??????????, ?????????
??? ????? ???????? ? ??? ???????????.
??????????? ???????? ? ?????? ????????????? ?????? ??? ?????? ?????????, ?????????
??? ????? ??????? ????????? ?????? ??? ????????? ?????????.
?? ? ???? ?????? ?? ?????????? ?????? ?????????? ??? ????? ?????? ?????????? —
????? ? ??? ?????? ???????? ?? ???? ????????????????. ???????? ??? ?????????????? ?
???????? ??????????? ?????? ????? ???????? ? ??????.
??? ?????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ? ????????
??????? ? ?????? ??????????.
??????? ????: Lc < 68 ??(A)
65
???? ?????? ??????? ? ???????????? ? ?????????? ?? 2002/96/EC ?? ???????
?????????????? ? ???????????? ???????????? (WEEE).
??? ????????? ???????? ??????? ???????????? ???????????????? ? ???????? ???
????????? ??????????? ??????? ?????????????? ? ???????????? ????????????.
?????? ???????????? ???????
????????? ????? ??? ??????? ? ???????? ????????? ????? ???????? ??????. ???????????
????? ??? ??????? ???????? ????????????? ?????????. ?? ?????????? ??????? ??????????
??? ?????? ? ?? ????????! ??????? ????? ??????, ????????? ? ???? ? ???????? ???? ?? 10
?????. ????? ????? ????????? ??????? ????????. ????????? ????????? ???????? ?? ??? ?
???????? ????. ?????????? ?????????, ???? ???????? ?????????? ?????.
??????????? ? ???????????
?????? ?????????? ?????? ? ?????????? ??????? ????????????? ?????????? ???????,
???????????? ?? 230 ? / 50 ??.
????? ??????????? ?????????? ? ????????????? ??????? ????????? ???????? ??????, ? ??
?????? ??????? ???????? ??????? «1 2:55, 1200g, MEDIUM». ?????? ????????? ????? ???????
«2» ? «55» ?? ????? ?????? ?????????. ?????? «1» ???????????? ?????????, ????????????? ??
?????????. ????????? ?? ?????????: «1200g» ? «MEDIUM».
??????? ? ????????????
????? ??? ??????????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
??????
????? ??????
????????? ??????
????? ??? ???????
????????? ???????
?????? ??????????
??????
?????? ??????
?????? ?????
??????
???????? ? ?????? ??????????
(???????? ????????? ? ?????????? ??????????? ???????? ??? ????????????????
???????????.)
1. ????????? ????????? ?????????
2. ???????????? ?????????? ??????
?????????.
66
?????/???? (Start/stop)
?????? ??? ??????? ? ????????? ????????? ????????? ???????.
????? ????????? ?????????, ??????? ?????? «?????/???? (START/STOP)» . ????????? ????????
???????? ?????? ? ?????? ?????? ??? ????? ?? ??????? ???????, ????? ???? ????????
?????????? ?????????. ????? ??????? ????????? ????? ?????? ??????, ????? «?????/????»
(START/STOP), ????? ??????????.
????? ?????????? ?????????? ?????????, ??????? ?????? «?????/???? (START/STOP)»
?????????????? ?? 3 ?, ????? ???? ????????? ???????? ??????, ??????????? ?? ??????????
?????????.
???? (MENU)
????????????? ??? ????????? ????????? ????????. ????????? ???????? ??? ?????? ???????
(?????????????? ???????? ???????? ????????). ??? ??????????? ???????? ?????? ?? ????????? ????? ?????????? ???????????? 12 ????. ???????? ?????? ?????????. ??????? 12
???? ????????? ????.
1. ???????? (Basic): ??? ?????? ? ?????????? ????? ?? ????? ???? ?????? ????. ????
????? ??????? ????????????. ????? ??????? ????? ?????????? ????, ????????????????
???????? ???? (Colour).
2. ??????????? ??????? (French): ??? ??????? ????? ?? ???? ??????? ??????. ???????????
???? ??????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ? ??????????? ??? ?????????
?????????????? ?????????? ????????? ???????. ?? ???????? ??? ????????, ??????????
????????? ?????, ???????? ? ??????.
3. ?? ??????? ???? (Whole wheat): ???? ?? ??????? ???? – ??? ????????? ???? ?
?????????????? ???????????? ?????? ???????????? ????????? ???? (50% ? ?????). ?????
???? ????? ?????????, ?.?. ???? ?????? ?? ???? ?????????? ????? (??????? ?????? ?
??????). ????????????? ??????? ???? ??????? ????? ?????????? ???? ?????-??????????
????, ???? ???? ???????? ??? ????????, ??? ??????? ????, ? ????? ????? ?????????.
4. ??????? (Quick): ?????? ??????? ? ????? ???????? ??????? ?? ????????????. ????? ?
?????? ?????, ??????? ??????? ?? ?????????? ???????? ???????, ??? ??? ??????????
????????? «Basic bread». ?????? ????, ?????????? ??? ????????????? ??????
?????????, ?????? ??????? ?? ??????? ? ????? ??????? ?????.
5. ??????? (Sweet): ????????? ???? ????????? ????????? ???????? ???? ? ???????
??????????? ??????, ????? ? ??????. ????? ???? ????? ????? ?????????? ???????.
?????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ? ?????????.
6. ??????-??????? (Ultra fast): ?????? ????????????? ???????? ???????. ????? ? ??????
?????, ??????? ?? ????? ???????? ?????? ???????. ????? ???? ????? ?????? ?? ??????? ?
???????, ??? ????, ????????????? ?? ????????? Quick.
7. ??? ????????????? ????? (Gluten free): ???? ??? ????????????? ????? (???????) ?????
?????????? ??????????. ???? ???? ???? ????????? ? ????????? “????????? ??????,” ???
????? ? ????? ????? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????. ????? ?? ???????????
????? ????? ? ??????? ?????????? ?????. ????? ????? ??????????? ?????? ???, ? ?????
????????? ????????? ?? ???? ?????????? ????????? ?????. ??? ??????? ??????? ? ????? ?
????? ?????? ?????? ?????? ? ?????????? ?????????????.
8. ????? (Dough): ????????? ????? ? ??????? ??????? ?? ???????????. ????? ? ??????
?????, ?? ??? ?????????. ????? ?????????? ? ???????????? ??? ????????? ???????, ?????,
???????????? ????? ? ?. ?.
9. ???? (Jam): ????????? ?????, ??????? ??????? ? ???????? ??????? ?? ???????????.
????? ??????? ?????? START/STOP ??? ?????? ?????????. ? ?????????? ?? ??????
??????????? ???????????? ???? ? ????????! ??????? ????? ?????????? ??????????? ??
?????????? ????? ???????? ????????????? ????? ???? ????????? – ?????????
?????????? ? ?????.
10. ???????? (Cake): ?????, ?????? ? ???????, ?? ?????? ??? ?????? ???? ???? ?????????
???????.
11. ??????? (Sandwich): ?????, ?????? ? ??????? ??????? ????? ? ?????? ????????.
67
12. ??????? (Bake): ????????? ??????? ??????? ? ???????? ??????? ?? ???????????, ??
????? ????????? ????? ?????? ???????? ?????? “TIME?”or “TIME?” . ???????? ????
??? ?? ???????????? ??? ?????????? ????? ????????????? ?? 1 ??????. ????? ?????
???????????? ?? 10 ?? 60 ?????.
????? ????????? ??? ????????? ??? ??????????????? ????????? ?????, ???????
???????????? ????????, ??? ?????? ? ??????? ?????.
???? (Color)
???? ??????? ?????????? ???? ???????: ??????? (LIGHT), ??????? (MEDIUM) ??? ??????
(DARK) . ????? ??????? ??????? ?? ???????? ???????? ???????? ??????.
??? ??????? ??????????? ?????? ? ?????????? BASIC, FRENCH, WHOLE-WHEAT, QUICK,
SWEET, ULTRA FAST, GLUTEN FREE, CAKE, SANDWICH and BAKE.
??????? (Loaf)
???????? ???? ?????? ?????????? ?????? ???????. ??????? ?? ????????, ??? ?????
????????????????? ???????? ????? ????? ???????? ? ??????????? ?? ??????? ???????.
???????? ???? ?????? ?????????? ?????? ???????: 900 ??. (900g), 1200 ??. (1200g) — ?????
?????? ???????????? ??????? ?? ??????????? ?? LCD-???????. ??????? ?????? ???????
??????? ????????? ?? ?? ???? ??????????. ????????? ???????? ???????? ????????? ???? ?
??????? «????».
????? (Time)
???? ?? ?? ??????????? ???????? ??????? ????????????? ??????????, ???? ??????? ?????
??????????? ???????????? ???????? ? ?????? ?????? ????????????? ????? ???????? ?????.
????? ?????????? ??????? ????????:
1) ???????? ???? ????????? ????, ???? ? ?????? ???????.
2) ?????????? ???????????? ???????? ???????? ?????? ????? (“TIME?” or “TIME?”).
???????????? ???????? ?????? ???????? ????????????????? ?????? ?????????
????????? ????. ????????, ?????? 8:30 ?????? ? ?????, ????? ???? ??? ????? ?
???????????? ?? ????????? ???? ? 7:00 ????. ? ???? ?????? ????????????????? ????????
???????? 10 ? 30 ???. ????????? ?????? ????? (“TIME?” or “TIME?”), ???? ?? ??????? ??
??????????? ???????? 10:30. ? ?????? ???????? ???????? ??????? ????????????? ?? 10
???.
3) ??????? ?????? «????/?????» (STOP/START), ????? ???????????? ?????????. ??????
?????? ?????, ? ?? LCD-??????? ????? ???????????? ?????? ??????????? ???????.
??????????: ???????????? ???????????? ???????? — 13 ?. ?? ??????????? ???
????????????? ???????? ??????? ??????????????? ?????????, ???????? ????, ?????? ??????,
??????, ???.
????????
? ??????? ???? ????? ??????? ???? ????? ????????????? ?????????????, ????? ?? ?? ?????.
????? ?????? ???? ??? ?????????? ????????? ?????????, ??? ?? ?????????? ??????? ??????
«?????/????» (START/STOP).
??????????: ????????? ????? (DOUGH) and ???? (JAM) ?? ????? ??????? ?????????.
??????
???? ??? ??????? ????? ?????????? ???????, ??????? ???????????? ????? ?????????????
??????????? ? ??????? 10 ?????, ???? ???? ?? ???????? ?????? «?????/????» (START/STOP).
???? ??????? ??????????? ?????? 10 ?????, ?????? ? ?????? ?? ???????????, ??-?? ????
???????? ???????? ????? ???????? ? ????????????? ??????????. ?????? ? ??????, ???? ????? ??
68
?????? ??????????? ??? ?????????? ???????, ????? ????????? ?????????? ????????? ?
?????? ??????, ?????? ????? ?????? «?????/????» (START/STOP).
?????????? ?????
?????? ????????? ?? ?????? ? ??????? ????????? ??????????, ?? ????, ?????????? ? ?????
?????? ? ????? ???????? ????????, ????? ?????????? ?? ???????. ??????????????? ????????
????????? ??????????? ?????? ????????? ? ???????? ?? 15 єC ?? 34 єC.
?????????????? ?? ???????
1.
2.
3.
???? ?? ??????? ???????????? «H HH» ????? ??????? ?????? «?????/????»
(START/STOP), ??????????? ?????? ??????? ??? ??????? ??????. ??????????
?????????? ?????????. ???????? ?????? ? ???????? ?????? ???????? ?? 10–20 ???.
???? ?? ??????? ???????????? “L LL” ????? ??????? ?????? «?????/????» (START/STOP),
??????????? ?????? ??????? ??????? ??????. ?????????? ?????????? ?????????.
???????? ?????? ? ???????? ?????? ???????? ?? 10–20 ???.
???? ?? ??????? ???????????? «E E0» ??? «E E1» ????? ??????? ?????? «?????/????»
(START/STOP), ????????????? ?????? ?????????? ? ??????? ???????? ??????????????
????????????.
??????? ??????? ?????
1.
2.
?????????? ????? ??? ??????? ? ??????? ?????????, ? ????? ????????? ??? ?? ???????
??????? ?? ?????? ? ?????????? ?????????. ???????????? ????????? ??????? ??
????????? ????. ????? ????? ?? ????????? ? ????????? ???????? ? ???? ????? ????????
?? ?? ?????, ????????????? ??????? ?? ??????.
???????? ??????????? ? ????? ??? ???????. ?????????? ????????? ? ???????
?????????????????? ????????. ?????? ???? ??? ???????? ?????????? ???????, ?????
??????????? ?????, ???? ? ????, ? ?????? ? ???????????? ?????????? ? ?????????
???????.
?????? ??? ????
????? ???????????
µ
???? ??? ?????? ????????
??????????. ???????????? ?????????? ???? ? ??????? ??????????? ? ???????.
???????? ?? ??????????? ???? ????????? ????, ? ????? ???????? ? ??? ??????, ????? ??
???, ????? ?????? ?? ????????? ? ????????? ??? ?????.
4. ????????? ???????? ?????? ? ?????????? ??????? ???? ? ??????? ???????????.
5. ??????? ?????? «????» (MENU), ???????? ?????? ?????????.
6. ??? ?????? ??????? ????? ????? ??????? ?????? «????» (COLOR).
7. ??? ?????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????? «???????» (LOAF).
8. ?????????? ???????????? ????????, ????? ?????? «?????» (“TIME?” or “TIME?”). ????
??? ????? ??????????, ???? ?????????? ????? ????????? ?????.
9. ??? ??????? ??????? ????????? ?????? «?????/????» START/STOP.
10. ????? ?????????? ???????? ????????? 10 ???????? ????????. ????? ?????????? ??????? ?
?????? ????, ????? ????????? ?????? «?????/????» (START/STOP) ?????????????? 3 ?.
???????? ?????? ? ? ??????? ????????? ?????????? ????? ??? ??????? ?????? ???????
???????, ? ????? ?????? ????.
?????????: ????? ??? ??????? ? ???? ????? ???? ????? ????????! ?????? ??????
???????????.
3.
69
11. ?????? ??? ???????? ????, ????? ????? ??? ??????? ??????. ????? ? ??????? ??????? ?
????????????? ????????? ????????? ???????? ???? ?? ????? ??? ??????? ?? ?????.
12. ??????????? ????? ??? ??????? ????? ???? ??? ????????????? ?????? ??? ??????
???????? ????????????, ? ????? ????????? ???????????? ??, ???? ???? ?? ???????.
13. ????? ????????????? ???????? ???? ???????? ???????? ?? 20 ???. ????????????? ??????
???? ??? ?????? ???????????? ??? ???????? ?????, ? ?? ????? ??? ??????? ???
???????? ????? — ? ????????? ?????? ???? ????? ???????????????.
14. ???? ?? ?????? ?????? «?????/????» (START/STOP) ? ?????? ?????????? ???????, ????
????? ????????????? ????????????? ? ??????? ????, ? ????? ????????? 10 ????????
????????.
15. ????????? ??????? ???? ?? ???????, ????? ?????? ?? ???????????? ??? ????? ??????????
???????.
??????????. ????? ???????? ??????? ????????? ????????? ???????, ?????????? ? ???
???????, ? ??????? ??????. ??????? ???????, ??????? ?? ?????????? ????????? ???????
?????? ??????.
??????????. ???? ????????????? ??????? ? ??????????? ??????????? ?????? ??? ??????. ???
????????? ??????????? ???? ???????? ? ??????? ???? ????. ??? ???????? ???????? ???
??????????? ? ?????????? ???????? ??????????? ????? ??? ???????, ? ????? ???????? ?
???????????, ??? ?? ????? ????????? ?? ?????? ????. ????????? ? ???????? ???? ??
??????????? ???????????, ?????? ??? ???? ???????? ??????, ??? ? ????? ????????? ???????.
?????? ? ????
?????? ??? ?????? ??????? ???????, ?????????? ??????????? ??? ?? ???????????.
1. ????? ??? ???????: ??????????? ?????? ? ??????? ??????? ??????. ?? ???????????
?????? ???????? ? ?????????? ????????.
2. ????????? ???????: ???? ????????? ??????? ?? ??????? ????? ? ???, ??????????????
??????? ? ????? ??? ??????? ????.
3. ??????: ????????? ???????? ??????? ??????????? ??????? ??????? ??????. ??
??????????? ?????????? ????????, ??? ????? ????????? ???????????? ???????????.
??????? ?? ?????????? ?????? ? ???? ??? ???????.
??????????: ?? ???????? ?????? ??? ???????.
1. ??????????: ????? ?????????? ????????? ?????? ???????????, ?????? ???????????
????????????? ??????? ??? ????????????? ???????.
Vent Cover – ?????? ???????????
Vent - ??????????
5.
????? ???, ??? ????????? ?????????? ??? ????????, ?????????, ??? ?????? ?????????
????? ??????????, ???? ? ???, ? ?????? ?????? ???????.
70
?????? ?????? ????????????? ?????????? CE ?????????? ?????????? ????? ? ???????
???????????? ??? ?????? ? ?????????????? ????????? ? ?????????? ??? ??????????
??????????? ?????????? ??????? ????????????.
?????? ?????????? ?????
????? ????????? ????? ?????? ?? ???????????? ?????? ?????? ? ???????? ????????.
????????? ??? ? ?????????????????? ????? ??? ?????????? ??????????. ???? ?? ????????
???????? ?????????? ?????.
???????? ? ????????????
??? ????????? ?????????????? ?????????? ??? ? ?????? ????????????? ??????? ??????????
? ????? ????????? ??????????? ? ????? ?????? (????? ???????? ?????? ?????? ??
??????????? ??????). ???? ???????? ????? ? ????? ?????? ???????????, ?????????? ? ????
??????? ???????? ??????????? Gorenje ??? ? ????? ????????? ??????????? ???????? Gorenje
Domestic Appliances.?
?????? ? ???????? ?????????????? ????????? ??????? ????????? ? ??????? «???????????
?????????????» ??? ? ??????????? ??????.?
?????? ??? ????????? ?????????????!
????????????? ????????? ?? ????? ????? ?? ???????? ?????????!
CHO1
GORENJE
?????? ??? ???????? ????????????
?? ?????????????
?????? ???????
?? ????????? ?? ????? ????? ??????? ????? ?????????!
71
BG
?????:
????? ???????? ?? ?????, ???? ????????? ?????????? ????????????.
1. ????? ???????? ?? ???????????? ?????, ???? ????????? ????????????? ????? ?? ?????????.
2. ????, ???????? ???????????? ?? ????????, ????????????? ????? ? ????????? ?? ??????? ?
??? ? ????????, ?????????? ????????!
3. ?????? ? ???????????? ???? ?? ?????????? ???????? ? ?? ?? ?????????? ???????????? ??
?? ????????????? ????!
4. ????? ???????? ????????? ???? ??????? ? ??????????? ???????? ?? ??????? ????????? ??
???????????????? ???????? ?? ?????.
5. ?????? ??????????? ????? ?? ????e??, ?????? ?? ???????????? ?????, ?????? ??
???????????? ??? ?????? ?????????? ???? ?????????? ? ???????? ??. ??????????
????????? ?? ????????, ??? ?? ??????? ??????.
6. ?? ?? ?????????? ?????? ?? ??????????, ?? ?? ????????? ??? ?????????? ?????? ????? ?
???????. ?????? ???????? ????? ?? ?????, ?????? ? ??????? ? ???? ?? ? ?????????? ??
????. ?????????? ?????? ?? ?? ????.
7. ??????? ???????????? ????? ? ?????? ?? ???????. ??? ??????? ???????, ?? ???????????
?????.
8. ?? ?????????? ????? ????, ???????? ?? ? ?????????? ??????.
9. ?????? ??? ???????? ????e? ?????? ?? ?? ??????? ??? ?????, ???? ???? ?? ??????? ??
?????????? ???????? ??????.
10. ?????? ????? ? ?????? ?? ????? ???????????, ????? ???????? ????????, ?????, ?????
???????? ? ?.?.
11. ?????? ?? ????????? ????? ??? ?????????? ?????? ??????. ?????? ??????????? ????? ??
????????, ?????? ?? ??????, ???? ??? ???? ? ?? ??????.
12. ??????????? ???? ???????????? ?????????.
13. ?? ??????????? ????? ?????.
14. ?? ??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ???? ??? ????? ???????. ?? ??????? ???????? ?
????? ??? ?????? ????.
15. ??? ???????? ?? ???????, ????????? ? ?????????.
16. ??????????? ???????? ???? ?? ??????????????.
17. ?? ??????????? ?????, ??? ? ???????? ???????.
18. ?? ?????????? ????? ?? ????????? ??? ??????????? ?? ????? ?? ????????.
19. ?? ?????????? ???????? ?????????? ??? ????????? ????????.
20. ?????? ?? ? ???????????? ?? ???????? ?? ???? (???. ????) ? ???????? ?????????
???????????, ????? ? ???? ? ????? ?? ????, ????? ??? ?? ????? ??????????? ?? ???????????
???? ?? ????? ?? ????????.
21. ?????? ?? ??????? ???? ?? ???? ?????? ??? ????????, ?? ?? ???????? ???????????? ??, ????
???? ?? ??????? ????.
22. ?? ?????????? ??????? ????? ??? ????? ????????? ? ?????, ???? ???? ?? ??????? ????
??????????.
23. ?????? ?? ?????????? ????? ? ????? ??? ????? ???????, ????????? ? ?????? ??????
???????? ?? ??????? ?? ????????. ??? ???????? ????? ???? ?? ????????? ?????.
24. ?? ?? ?? ??????? ?????????? ????????, ???? ???? ?? ???? ?????? ?? ?? ??????? ??? ??????
???????? ???? ??? ??????? ?? ???????????? ??????????.
25. ???? ?? ????: Lc < 68 dB[A]
Acest aparat este marcat corespunz?tor directivei europene 2002/9/CE оn privin?a
aparatelor electrice ?i electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare оnapoi, valabil? оn оntreaga UE, ?i valorificarea
aparatelor vechi.
72
????? ???????? ?? ?????:
????????? ???? ?? ???? ? ????????? ?????. ?? ??????????? ????? ???????? ? ?? ????????
?????. ???? ?? ???? ? ? ??????????? ????????. ????????? ???? ? ?????? ? ?????? ??? ??
????? 10 ??????. ????????? ??? ??????. ????????? ???? ?? ?????? ? ???? ?? ??????.
????????? ? ???????:
?????? ?????? ?? ???? ??????? ?????????? ??? ???????? ???????? 230V, 50Hz ??????????
???????. ???? ????????? ?? ?????????????? ? ?????????????? ?????, ?? ????? ?????? ?????? ?
?? ?????? ?? ??????? „1 2:55, 1200g, MEDIUM”, ?? ????? ????? ????? „2” ? „55” ?? ?????
?????????. „1” ???????? ????????? ????????. „1200?” ? „MEDIUM” ?? ????????? ??
????????????.
??????? ? ????????
????????? ?????? ??????? ?? ????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
?????
???????
????????? ????
????????? ??????
????????? ??? ?? ????
??????
????????
????????? ?????
??????? ??? ?? ????
??????????
??? ?? ???????????
????? ??? ?? ????
???????? ?? ?????????? ?????
(????????? ??????? ?? ?? ????????? ???????)
1.
2.
????????? ?? ????????? ????????
??????? ?? ?????? ?? ???????????
????????
???? ????????? ?? ???????
??????? ???? ????????? ? ?????????????? ????? ?? ????? ?????? ?????? ? ?? ?????? ??
??????? “1 3:00 ”. ????? ????? ????? ??????? “3” ? “00” ?? ????? ?????????. ???????? “1” ?
?????????? ?? ????????????. ????????? ???????? ????????? ????? 1200 g ? MEDIUM. ???? ??
??????????? ?? ????????????.
????????? / ??????????
?? ?? ?????????? ????????, ????????? ?????? ?????/???? ?? ????? 1.5 ???????. ?? ?????
?????? ?????? ? ????? ????????? ????? ?? ???????? ?? ?????. ?????? ???????? ?????? ??
73
????????? ? ?????????? ?? ?????/????, ???????? ?????, ????? ? ?????+????
?????? ???? ???? ?????????? ???????.
?? ?? ?????? ?????????? ????????? ?????/???? ?????? ?? ????? 1.5 ???????, ?? ????? ????,
????? ????????, ?????????? ? ??????.
????
??????????? ?????? ?? ????? ?? ???????? ????????.????? ????????? (??????????? ??? ??????
??????) ?? ??????? ??????????. ??? ???????? ?????? ?????????????, ?????? ?? ?? ????????
?? ???????, ?? ?? ?????? ?????? 12 ?????. ???????? ???????? ???????. ?????? ??????? ??
????? ???????? ??-????.
1. ????? ??????? (BASIC): ??????, ??????? ? ?????? ?? ???????? ????. ?????? ??
???????? ???????? ?? ??????? ?? ???????.
2. ????? ???????????? (WHOLE WHEAT): ??????, ??????? ? ?????? ?? ???????????? ????.
?? ??????????? ??????? ?? ??????? ?????, ??? ???? ???? ?? ?? ???????? ?????????????
????????.
3. ????? ??????? (FRENCH): ??????, ??????? ? ?????? ? ???????? ????? ?? ?????????.
?????? ??????? ?? ???? ???????? ?? ???? ? ???????? ???? ? ???? ??????????.
4. ???? ????? (QUICK): ??????, ??????? ? ?????? ?? ???? ?? ??-?????? ????? ?? ????????
?????. ?????? ??????? ??? ???? ????? ?????????? ? ??-????? ? ??????.
5. ????? ??????(SWEET): ??????, ??????? ? ?????? ?? ?????? ????. ?????? ?? ????????
???????? ??? ????????.
6. ????? ???? (CAKE): ??????, ????????? ? ??????, ?? ??????????? ? ? ??????? ?? ????
?????????? ??? ?????????.
7. ????? ???????? (JAM): ?????? ?? ?????? ? ????????. ????????? ? ??????????? ??????
?? ????? ????????????? ????????, ????? ?? ?? ????????? ? ??????????.
8. ????? ????? (DOUGH): ?????? ? ?????????, ?? ??? ??????. ???????? ??????? ? ??
??????????? ?? ???????? ?? ????????, ????, ???? ? ??.
9. ????? ????? ????? (ULTRA FAST): ??????, ????????? ? ?????? ?? ????, ?? ????? ??????
?????, ?? ?????? ????.
10. ????? ?????? (BAKE): ???? ??????, ??? ?????? ? ?????????. ???????? ?? ???? ???? ? ??
???????? ??????? ?? ?????? ?? ????????? ????????.
11. ????? ??????? (DESSERT): ??????, ????????? ? ?????? ?? ???????..
12. ????? ??????? ???? (HOME MADE): ???? ?? ?? ????????? ?? ???????????, ??
????????? ????????, ??????????? ? ????????.
????? ?? ????? ?????????
KNEAD1:
6-14 ???.
RISE1:
20-60 ???.
KNEAD2:
5-20 ???.
RISE2:
5-120 ???.
RISE3:
0-120 ???.
BAKE:
0-80 ???.
KEEP WARM:
0-60 ???.
???? ??????? ????,
a)
b)
c)
d)
????????? ????? ????? (CYCLE), KNEAD1 ?? ??????? ?? ???????, ???? ????? ?????????
?????? ????? (TIME) ?? ????????? ?? ??????? ? ?????? ????????? ?????? ????? ??
????????????;
????????? ????? ?? ????????? ?? ???????? ??????, RISE1 ?? ??????? ?? ??????? ????
????? ????????? ?????? ????? (TIME) ?? ????????? ?? ???????, ??????????? ?? ??
???????? ??-?????, ??? ????????? ?????? TIME. ???? ???? ????????? ????? ??
????????????.
?? ???? ????? ????????? ? ?????????? ?????? ?? ?????????. ???? ???? ??????????,
????????? ?????/???? ??????, ?? ?? ???????? ?? ?????? ?? ?????????.
?o??????? ?????/???? ??????, ?? ?? ?????????? ??????????.
74
?????????: ??????????? ????? ?? ????? ???????? ? ?? ????? ?????????? ??? ????????
????????.
???? (COLOR)
? ???? ????? ???? ?? ???????? ???????? ?? ???????? ??????, ?????? ??????? ? ?????.
???????? ?? ????? (LOAF)
????????? ???? ?????, ?? ?? ???????? ?????????? ?? ?????. ?????? ? ???????, ?? ??????? ??
?????? ???? ?? ?????? ? ?????????? ?? ?????????? ???????? ?? ?????. ????????? ?????? ??
????? ?? ???????? ?? ?????: 1000?, 1200?, 1400?, ?????? ???????? ?????????? ?? ??????? ?? ??
????? ?????????? ?? ??? ?????.
?????
??? ??????? ????? ?? ??????? ?????? ??-?????, ???? ?? ???????? ????????? ?? ??????? ?????.
???????? ?? ????????? ?? ??????? ????? ?? ????????:
1) ???????? ????, ???? ? ???????? ?? ?????.
2) ????????? ?????????? ?????, ???? ????????? ?????? TIME. ?????????? ????? ?????? ??
??????? ? ??????? ?? ?????? ?? ??????????? ????????. ????????, ???????? ????? ? 20:30
?. ? ??????? ?????? ?? ???? ????? ? 07.00 ?. ?? ????????? ???, ?????????? ????? ? 10 ?
30 ???. ????????? ?????? TIME ?????????????, ?????? ?????????? 10:30 ?? ???????????
?? ???????. ????????? ?? ????? ????????? ? 10 ??????.
3) ????????? ?????? ?????/???? ?? ?????????? ?? ??????????. ?? ?????? ?????? ????? ??
???????, ????? ???????? ?????????? ?????.
?????? ? ???????, ?? ???????????? ????? ?? ??????? ????? ? 13 ????. ?? ???????????
???????? ???????? ???? ????, ?????, ???????, ??? ?????? ????????????? ?? ?????????? ???????
?? ??????? ?????.
?????
???? ???? ?????????? ? ??????????, ???? ?? ???????? ?????? PAUSE, ?? ?? ??????????
???????? ?? ????? ?????, ????? ????? ????????, ?? ?????????? ?????? ???????, ??????????
????? ???? ?? ???????. ????????? ?????? PAUSE ??????, ?? ?? ??????????.
?????????: ? ????? ?? ???????? ????????? ???e?, ?????? ?? ???????????? ????????? ??
?????????? ????? ?? ????????? ?????? ?? ?????.
??????????
????????? ?????? ??????, ??????? ?? ?????? ????????????, ?????? ???? ??????. ?? 1 ??????,
??? ????????? ?????? ??????, ??????? ?? ???????. ???? 1 ??????, ??? ?? ??? ????????? ??????
??????, ??????? ?? ???????? ???????????.
?????????? ?? ?????????? ?????
?????? ?? ????????? ?????????? ?????, ??? ????????? ?????????????? ?????? CYCLE ????? ?
???? ???? ?????? COLOR. ???? ???? ????????? ??????, ?????? ??????, ? ?????????? ??
???????? CYCLE ? COLOR, ?? ?????????. ???????????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ????????
?????????? ?? ??????????, ???????? ?? ???? ???????? ??? ??????????. ?????? ??
???????????? ????????? ???? ????????? ?????????????? ?????? CYCLE ????? ? ???? ????
?????? COLOR . ??? ?? ?????????? ????????? ?? ??????????, ?? ??????????? ?? ????
?????????? ??? ?????? ???? ???? ?????????? ??????????. ??? ??????? ?? ?????????? ????????
?? ????? ? ?????????? ????? ?? ???????????? ????????? ?? ??????????.
75
?????????? ?? ?????????
?????? ???? ?? ?? ???????? ????? ??????????? ?? 1 ??? ???? ????????. ??? ???? ???? ?????
??????? ?? ???????? ?????, ????????? ?????? ?????/???? , ?? ?? ?????????? ??????????.
?????
??? ??? ???????? ?????????? ?? ????????????, ?????? ????? ??????, ???? ?????????????? ??
???????????????, ?????????? ?? ?? ???????? ??????????? ???? 10 ??????, ???? ??? ?? ???
????????? ?????? ?????/????. ??? ??????? ?? ?????????? ?? ???????????? ? ??-????? ?? 10
??????, ?????????? ?? ???? ?? ???? ??????????, ?????????? ? ?? ???????? ?????????? ??
????????? ? ?? ????????? ????, ???? ????? ?? ?????????? ??????? ??????. ??? ?????,
?????????? ?? ? ?????????? ?? ?????? ?? ????????? ????? ????????? ?? ????, ?? ? ??????????
?? ????????? ??????????, ? ???? ?? ????????? ?????? ?????/???? ??????, ?? ?? ??????????
?????????? ??????.
?????? ?????
????????? ???? ?? ?????? ????? ??? ???????? ?????? ???????????, ?? ???? ?? ??? ??????? ?
?????????? ?? ????? ??? ????? ?????? ? ????? ????? ??????????? . ???????????? ????????
??????????? ?? ? ? ????????? ?? 15 єC ?? 34 єC.
????????:
1.
2.
??? ?????? ?? ??????? ??????? “H HH” ???? ???? ??? ????????? ?????? ?????/????,
????????????? ??? ???????????? ? ?????? ??????. ?????? ?? ?????? ??????????.
???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ?? ?????? ?? ????? 10-20 ??????.
??? ?????? ?? ??????? ??????? “E E0” ??? “E E1” ???? ???? ??? ????????? ??????
?????/????, ?????????????? ?????? ?? ??????????? ????????. ????, ???????? ?
?????????? ?????? ?? ???????? ?? ???????.
????? ????????
?????? ???????? ????? ?? ???? ???, ???? ?? ?? ?????? ??? ??? ? ?????????? ???????. ???? ?
???????? ? ?? ???? ?????. ??????? ??, ?? ????? ? ????? ?????????.
1. ????????? ???? ?????? ????? ? ????????? ?? ??????? ? ??????.
2. ????????? ?????? ?????, ??? „?????????? ? ?????????”.
3. ????????? ???????? BAKE ? ???????? ????????? ?? ?????? ?????? ?? 10 ??????. ????
???? ? ???????? ?? ?? ?????? ? ????????? ?????? ??????????? ?????.
4.
????????? ????? ?????? ????????? ? ?? ???????? ??????. ?????? ? ????? ?? ????????.
??? ?? ?????????? ????
1.
2.
????????? ???? ?? ????, ????????? ?? ?? ?????? ?? ????????????? ???????, ?????? ?????
?? ??????? ??. ???????? ???? ?? ???????????. ???????????? ?? ????????? ?????? ?
???????? ?? ??????? ???????? ????? ?? ????????? ????, ?? ?? ????????????? ?????????
?? ??????? ?? ????, ????? ? ?? ?? ???????? ???? ??-?????.
????????? ?????????? ? ???? ?? ????. ????, ???????? ?? ? ???? ?????? ? ?????????.
?????????? ?????? ? ??????? ???????? ?? ???????? ?????, ???? ????? ???????, ????? ?
????????, ?????? ?????????? ????? ? ?????? ???-??????.
???? ?????????? ??? ???
µ
???? ????????
???? ??? ????? ???????
76
?????????: ???????????? ?????????? ?????? ? ??? ?????? ?? ?????????.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
????????? ? ????? ????? ??????????? ? ??????? ???? ?? ???????? ? ????????? ? ???
?????. ?????????? ????? ?? ?? ? ? ??????? ? ????????? ??? ?????.
????????? ?????? ? ???????? ????? ? ????????????.
????????? ?????? ????, ?? ?? ???????? ???????? ?? ??? ????????.
????????? ?????? COLOR ?? ????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ?????.
????????? ?????? LOAF ?? ????? ?? ???????? ?? ????? (1000g, 1200g ?? 1400g)
????????? ????????? ????? ? ?????? Time. ???? ?????? ???? ?? ???? ??????????, ???
??????? ?? ????????? ???????? ???????.
????????? ?????? ?????/???? ?? ????? 1.5 ??????? ?? ?????????? ?? ??????????.
???????? ???????? ????? BASIC, WHOLE WHEAT, FRENCH, QUICK, SWEET, CAKE,
ULTRA-FAST ? HOME-MADE, ?? ????? ?????? ??????. ???? ?? ?? ??????? ?? ?????????
??????????. ???????? ?????? ? ????????? ???? ?? ??????????. ???????? ? ?? ?? ??????
???? ?? ?????? ?? ????? ?? ??????. ???? ? ????????..
???? ???? ??????? ????????, ?? ????? ?????? ??????. ???? ?? ????????? ??????
?????/???? ?? ????? 1.5 ???????, ?? ?? ?????? ??????? ? ?? ???????? ?????. ????????
?????? ? ???????? ???? ?? ???? ??????? ?? ????????????? ??????? ? ??????? ?? ?????????
????????, ?? ?? ?? ????????.
????????: ???? ?? ???? ? ????? ????? ?? ????? ????? ??????. ??????
?????????? ? ??????????? ????????.
???????? ???? ?? ???? ?? ?? ?????? ????? ?? ???????? ?????. ?????????? ???????????
???????, ?? ?? ???????? ?????????? ?????.
???????? ???? ?? ???? ?????? ? ???? ?? ??????????, ?? ?? ????? ?????.
???????? ????? ?? ?? ?????? ?? ????? 20 ?????? ????? ?? ?? ????????. ???????????? ??
???????? ????? ? ???????????? ??? ??? ??????? ???, ? ?? ? ??? ?? ??????? ???
?????????? ????????? ???, ??? ???? ???? ?? ?? ???????????.
??? ??? ????? ?????? ??? ?? ????????? ?????? ?????/???? ? ???? ?? ???????, ?????????
??????????? ????????? ? ????? ?? ?????????? ?? ????????????? ?? 1 ???, ?? ?????
?????? ??????.
?????? ?? ?????????? ?????, ????????? ?? ?? ????????????.
?????????: ????? ?? ???????? ????? ??????????? ?????????, ?? ?? ???????? ????, ????? ?
????? ? ??????? ???? ?? ?????. ?????? ? ?????, ?????? ?? ???????? ???? ? ????.
?????????: ??? ?? ??????????? ????? ????????, ?? ????????? ?? ?? ??????????? ? ?????????
??????????? ???? ??? ????????. ???? ?? ??????????? ????? ?? ??? ??? ??? ??????
???????????, ??? ??????? ?? ?? ????????? ?? ??-????? ?????, ????????? ?? ? ???????? ??
?????????? ? ?????????, ???? ???? ?? ?? ????????? ?? ????? ????? ???. ??? ???? ??????,
????????? ????? ?? ??????? ???????????, ??????? ?? ?? ?????????? ?? ? ??-????? ?? ????? ??
?????????? ?? ???? ????? ?? ????????????.
????????? ????????
1. ?? ????? ?????????? ?? ????
???? ??? ???? ?? ???????? ? ???????? ?? ???? ?????????? ??? ?????????, ?? ?? ?? ??????
??????? ?? ?????????. ?? ????? ?????????, ???????????? ????????? ?? ?? ??????? ?? ??????
?? ????, ? ?????? ???????? ???? ????. ?? ????? ?? ??????????? ??? ????? ???????? ???
?????????? ?????? ???????? ????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ????. ??? ? ?????????? ?????????
?? ??????????? ?? ?????????? ? ??????????????? ?? ?????????? ?? ????? ?? ????????.
2. ????? ????? ???????? ?? ??????
? ???? ???????? ?????? ?? ?????? ???? ?? 1 ??? ? 38 ???. ?????? ? ???????, ?? ? ??????????
?? ????????? ?????? ?? 48 єC – 50 єC, ???????????? ?????????? ?? ????? ????????? ??
?????????????. ????????????? ? ?? ??????? ????? ???????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ?????.
77
??? ?????? ? ?????? ???????, ???? ?? ???????? ???????? ?? ??? ????????. ??? ?????????????
????? ? ?????? ??????, ?????????? ? ????? ?? ????? ????? ????? ????? ?? ???????, ?????
???? ?? ?? ?????? ?? ??????????.
3. ????? ??? ?? ????
???????? ?? ???? ???? ? ????? ????????? ?? ??? ??????:
?????????: ?????????? ?? ????? ??? ? 550, ???????????? ????? ?? ???????? ?? ????? ????
1000?.
1. ?????????? ?? ???? ? ????? ???? ???????, ??????????? ??????? ???
2. ?????????? ?? ??? ??????? ?? ???? ????? ?? ???? ? ???? ????????
3. ?????????? ?? ??? ????? ? ???????? ????
?????????? ? ??????????:
????????? ????? ?? ???????????? ? ?? ???????? ?? ?? ?????? ????? ?? ????????? ?? ??
??????????.
1. ??? ?? ????: ????????? ??????? ? ????? ? ?????? ?????. ?? ??????????? ????? ???????? ?
????????? ?????????.
2. ???? ?? ???????????: ??? ?? ???????????? ?? ???????? ???? ?? ???? ?? ????, ?????????
??? ???? ????.
3. ?????? ? ?????????: ??????? ???? ?? ???? ?????? ? ????????. ????????? ?????? ?
???????????? ? ???? ?????? ?????.
?????? ???????? ?? ?? ??????????? ?? ????? ??????? ? ???????????? ??????????.
????????:
????????????? ??????? ?? ???????? ?? ????????????? ?????.
?? ?????? ?????????? ???? ?? ?? ???????? ??? ????????????? ??????.
???????? ?? ???????? ?????
???? ???? ?? ????? ?? ???????????? ?? ????? ?? ?? ??????????? ?????? ? ?????????? ??????
????????, ? ?? ???????? ? ????????? ????? ?? ????????, ?????? ?? ???? ??????????. ?? ????
????? ??? ???????? ?? ?????????? ?? ???????? ?????
???????? ? ???????? ??????????
??? ?? ???????? ?? ?????????? ??? ????? ???????, ?? ???????? ??? ??????? ?? ??????????
?? ??????? ?? Gorenje ??? ?????? ?????? (?????????? ?? ????? ?????? ?? ???????? ?
?????????????? ??????????? ?????). ??? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ?????????? ??
???????, ???????? ?? ??? ??????? ???????? ?? ????? ?? Gorenje ??? ?? ???????? ? ?????? ??
???????? ?????????? ?? ?????? ????? ?? Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic
Appliances.
???? ?? ????? ????????!
GORENJE ?? ???????? ??????? ?????? ? ???????????? ??
???????.
????????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????? !
1202002
78
Автор
bf
bf945   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Вокруг Света
Просмотров
21
Размер файла
1 656 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа