close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция Bosch PLR 50 0603016320

код для вставкиСкачать
??????????
Bosch PLR 50 0603016320
??????? ? ???????? ??????
8 800 775 98 98
? ??? ? ???
? ? ??? ???.
?? ? ?? . ? ? ?? ???
www.sotmarket.ru
? ?? ? ??? ? ???
?????, ?? ? ?
? ?
?
,
OBJ_DOKU-17230-003.fm Page 1 Tuesday, July 19, 2011 7:43 AM
OEU
OEU
:07
25-1nm
608 35
IECmW, 6
<1
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
ht
nicn
g – cke
lun bli
ah hl 2
strStra sse
r
la
se
La denser K
in La
PLR 50
www.bosch-pt.com
2 609 140 640 (2011.07) O / 138 EEU
pl
cs
sk
hu
ru
Instrukcja oryginalna
P?vodnн nбvod k pouћнvбnн
Pфvodnэ nбvod na pouћitie
Eredeti hasznбlati utasнtбs
Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro
bg
sr
sl
hr
et
lv
lt
Instruc?iuni originale
Оригинална инструкция
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupдrane kasutusjuhend
Instrukcijas ori?in?lvalod?
Originali instrukcija
OBJ_BUCH-977-003.book Page 2 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
2|
Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona
7
?esky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
16
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
25
Magyar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal
34
Русский. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница
44
Українська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сторінка
54
Romвn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina
64
Български. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница
74
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana
84
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran
92
Hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 101
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehekьlg 110
Latvieљu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lappuse 119
Lietuviљkai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 128
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 3 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
|3
a b c d
e
i
a
h
g
1 2
3
e
f
4 5
10
9
8
11
7 6
16
t
ich
– n en
ng lick
hlu b
ra ahl e 2
rst tr ss
se en Sr Kla
a
L d se
in La
:07
15
25-1nm
608 35
IECmW, 6
<1
11
12
13
14
17
18
21
20
19
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 4 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
4|
A
B
C
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 5 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
|5
D
B
C
A
2,
45
m
0,
5
m
E
F
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 6 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
6|
G
22
2 607 990 031
23
25
24
2 607 001 391
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 7 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Polski | 7
Polski
Wskazуwki bezpiecze?stwa
Aby mуc efektywnie i bezpiecznie pracowa? przy u?yciu
urz?dzenia pomiarowego, nale?y przeczyta? wszystkie
wskazуwki i stosowa? si? do nich. Nale?y dba? o czytelno??
tabliczek ostrzegawczych, znajduj?cych si? na urz?dzeniu
pomiarowym. PROSIMY ZACHOWA? I STARANNIE PRZECHOWYWA? NINIEJSZE WSKAZУWKI.
ў Uwaga – u?ycie innych, ni? podane w niniejszej instrukcji, elementуw
obs?ugowych i regulacyjnych, oraz zastosowanie innych metod
post?powania, mo?e prowadzi? do niebezpiecznej ekspozycji na
promieniowanie laserowe.
ў W zakres dostawy urz?dzenia pomiarowego wchodzi tabliczka
ostrzegawcza z napisem w j?zyku niemieckim (na schemacie urz?dzenia,
znajduj?cym si? na stronie graficznej, oznaczona jest ona numerem 13).
ў Zaleca si? jeszcze przed wprowadzeniem urz?dzenia do eksploatacji
zaklei? niemiecki tekst tabliczki wchodz?c? w zakres dostawy etykiet? w
j?zyku polskim.
ў Nie wolno kierowa? wi?zki laserowej w stron? osуb lub zwierz?t, jak
rуwnie? wpatrywa? si? w wi?zk?. Niniejsze urz?dzenie pomiarowe emituje
promieniowanie laserowe klasy 2 zgodnie z norm? IEC 60825-1. Mo?e ono
spowodowa? o?lepienie innych osуb.
ў Nie nale?y u?ywa? okularуw do pracy z laserem jako okularуw
ochronnych. Okulary do pracy z laserem s?u?? do lepszej identyfikacji plamki
lub linii lasera, a nie do ochrony przed promieniowaniem laserowym.
ў Nie nale?y stosowa? okularуw do pracy z laserem jako okularуw
s?onecznych, ani u?ywa? ich w ruchu drogowym. Okulary do pracy z
laserem nie zapewniaj? ca?kowitej ochrony przed promieniowaniem UV i
utrudniaj? rozrу?nianie kolorуw.
ў Napraw urz?dzenia pomiarowego powinien dokonywa? jedynie
wykwalifikowany personel, przy u?yciu oryginalnych cz??ci zamiennych. Tylko w ten sposуb mo?na zapewni? bezpieczn? eksploatacj?
przyrz?du.
ў Nie wolno udost?pnia? laserowego urz?dzenia pomiarowego do
u?ytkowania dzieciom. Mog? one nieumy?lnie o?lepi? siebie lub inne osoby.
ў Nie nale?y stosowa? tego urz?dzenia pomiarowego w otoczeniu
zagro?onym wybuchem, w ktуrym znajduj? si? ?atwopalne ciecze, gazy
lub py?y. W urz?dzeniu pomiarowym mo?e doj?? do utworzenia iskier, ktуre
mog? spowodowa? zap?on py?уw lub oparуw.
Opis urz?dzenia i jego zastosowania
U?ycie zgodne z przeznaczeniem
Urz?dzenie pomiarowe przeznaczone jest do pomiaru odleg?o?ci, d?ugo?ci,
wysoko?ci, odst?pуw, a tak?e do obliczania powierzchni i kubatury. Urz?dzenie
pomiarowe nadaje si? do zastosowania wewn?trz pomieszcze? i na zewn?trz.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 8 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
8 | Polski
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych komponentуw odnosi si? do schematu urz?dzenia
pomiarowego, znajduj?cego si? na stronie graficznej.
1 Przycisk pomiaru odleg?o?ci
2 Przycisk dodawania warto?ci do zawarto?ci pami?ci „M+“
3 Przycisk do pomiaru powierzchni i obj?to?ci
4 Przycisk edycji zapisanych danych „M=“
5 Przycisk po?rednich pomiarуw odleg?o?ci
6 Przycisk pomiaru ci?g?ego
7 Przycisk w??czania/wy??czania i kasowania pami?ci
8 Przycisk odejmowania warto?ci od zawarto?ci pami?ci „M–“
9 Przycisk wyboru p?aszczyzny odniesienia
10 Wy?wietlacz
11 Przeziernik
12 Przycisk pomiaru
13 Tabliczka ostrzegawcza lasera
14 Ko?cуwka
15 Blokada ko?cуwki
16 Poziomnica
17 Blokada pokrywy wn?ki na baterie
18 Pokrywa wn?ki na baterie
19 Wyj?cie promieni laserowych
20 Soczewka odbioru sygna?u
21 Numer serii
22 Okulary do pracy z laserem*
23 Pasek na d?o?
24 Tarcza celownicza lasera*
25 Futera?
* Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprz?t nie wchodzi w sk?ad wyposa?enia
standardowego.
Elementy wska?nikуw
a Funkcje pomiaru (tryby pracy)
Pomiar odleg?o?ci
Pomiar ci?g?y
Pomiar powierzchni
Pomiar kubatury
Po?redni pomiar odleg?o?ci
b Alarm wy?adowania akumulatora
c Alarm temperatury
d Warto?? pomiaru/Wynik
e Jednostka miary
f P?aszczyzna odniesienia dla pomiaru
g Laser w??czony
h Jednostkowa warto?? mierzona (w przypadku pomiaru odleg?o?ci: wynik)
i Zapami?tywanie ostatnio mierzonych warto?ci
Dane techniczne
Cyfrowy dalmierz laserowy
Numer katalogowy
Zakres pomiaru
Dok?adno?? pomiaru (typowa)
Najmniejsze wskazanie
2 609 140 640 | (15.7.11)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 9 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Polski | 9
Cyfrowy dalmierz laserowy
PLR 50
– 10 °C ... +50 °C C)
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
– 20 °C ... +70 °C
Relatywna wilgotno?? powietrza maks.
90 %
Klasa lasera
2
Typ lasera
635 nm, <1 mW
?rednica wi?zki lasera (przy 25 °C) w odleg?o?ci
10 m ok.
6 mm
Baterie
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akumulatory
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
?ywotno?? baterii ok.
– Pomiary pojedyncze
30000 D)
– Pomiar ci?g?y
5 h D)
Ci??ar odpowiednio do EPTA-Procedure
01/2003
0,18 kg
Wymiary
58 x 104 x 36 mm
Stopie? ochrony (nie dot. wn?ki na baterie)
IP 54 (ochrona przed py?em
i rozbryzgami wody)
A) Zasi?g maksymalny zale?y od refleksu ?wietlnego obiektu pomiaru (odbicie rozproszone,
nie lustrzane) i od stopnia widoczno?ci plamki lasera (we wn?trzach, o zmroku). Przy
niekorzystnych warunkach (np. pomiar w terenie odkrytym, przy silnym nas?onecznieniu),
nale?y u?ywa? tarczy celowniczej.
B) Przy niekorzystnych warunkach, takich jak na przyk?ad silne nas?onecznienie lub s?abo
odbijaj?ca powierzchnia, maksymalne odchylenie wynosi ± 10 mm na 50 m. Przy korzystnych
warunkach nale?y liczy? si? z odchyleniem, wynosz?cym ± 0,05 mm/m.
C) W trybie pomiaru ci?g?ego maks.temperatura robocza wynosi + 40 °C.
D) Z akumulatorami 1,2 V mo?na dokona? mniejsz? ilo?? pomiarуw ni? przy zastosowaniu
baterii 1,5 V.
Nale?y zwraca? uwag? na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego narz?dzia
pomiarowego, poszczegуlne nazwy handlowe pojedynczych narz?dzi pomiarowych mog? si?
rу?ni?.
Do jednoznacznej identyfikacji narz?dzia pomiarowego s?u?y numer serii 21, znajduj?cy si? na
tabliczce znamionowej.
Monta?
Wk?adanie/wymiana baterii
Zaleca si? eksploatacj? urz?dzenia pomiarowego przy u?yciu baterii alkalicznomanganowych lub akumulatorуw.
Z akumulatorami 1,2 V mo?na dokona? mniejsz? ilo?? pomiarуw ni? przy
zastosowaniu baterii 1,5 V.
Aby otworzy? pokrywk? wn?ki na baterie 18, nale?y przesun?? blokad? 17 w
kierunku ukazanym strza?k? i zdj?? pokrywk?. W?o?y? baterie lub akumulatory
do wn?ki. Nale?y przy tym zwrуci? uwag? na zachowanie prawid?owej
biegunowo?ci zgodnie ze schematem umieszczonym wewn?trz wn?ki.
Gdy na wy?wietlaczu po raz pierwszy uka?e si? symbol baterii , mo?liwe jest
dokonanie jeszcze co najmniej 100 pomiarуw. Gdy symbol baterii miga, nale?y
wymieni? baterie lub akumulatory. Wykonywanie dalszych pomiarуw jest
niemo?liwe.
Baterie lub akumulatory nale?y zawsze wymienia? kompletami. Nale?y stosowa?
tylko baterie lub akumulatory pochodz?ce od tego samego producenta i o
jednakowej pojemno?ci.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 10 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
10 | Polski
ў Je?eli urz?dzenie pomiarowe nie b?dzie przez d?u?szy czas u?ywane,
nale?y wyj?? z niego baterie lub akumulatory. Nieu?ywane przez d?u?szy
czas baterie i akumulatory mog? ulec korozji i ulec samoroz?adowaniu.
Praca urz?dzenia
W??czenie
ў Nie wolno zostawia? w??czonego urz?dzenia pomiarowego bez nadzoru,
a po zako?czeniu u?ytkowania nale?y je wy??cza?. Wi?zka lasera mo?e
spowodowa? o?lepienie osуb postronnych.
ў Urz?dzenie pomiarowe nale?y chroni? przed wilgoci? i bezpo?rednim
napromieniowaniem s?onecznym.
ў Narz?dzie nale?y chroni? przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi
temperaturami, a tak?e przed wahaniami temperatury. Nie nale?y go na
przyk?ad pozostawia? na d?u?szy okres czasu w samochodzie. W przypadku,
gdy urz?dzenie pomiarowe poddane by?o wi?kszym wahaniom temperatury,
nale?y przed u?yciem odczeka?, a? powrуci ono do normalnej temperatury.
Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a tak?e silne wahania
temperatury mog? mie? negatywny wp?yw na precyzj? pomiaru.
ў Nale?y unika? silnych uderze? i nie dopuszcza? do upadku urz?dzenia
pomiarowego. W przypadku silnego oddzia?ywania zewn?trznego na
urz?dzenie pomiarowe, nale?y przed dalsz? prac? przeprowadzi? kontrol?
dok?adno?ci (zob. „Kontrola dok?adno?ci pomiaru urz?dzenia“, str. 15).
W??czanie/wy??czanie
Aby w??czy? urz?dzenie pomiarowe, nale?y krуtko nacisn?? w??cznik/wy??cznik
7 lub przycisk pomiaru 12. W??czenie urz?dzenia pomiarowego nie powoduje
automatycznego w??czenia wi?zki lasera.
Aby wy??czy? urz?dzenie pomiarowe, nale?y d?u?ej nacisn?? na w??cznik/
wy??cznik 7.
Gdy przez ok. 5 min nie zostanie naci?ni?ty ?aden przycisk urz?dzenia
pomiarowego, to urz?dzenie pomiarowe wy??cza si? automatycznie w celu
ochrony baterii.
Je?eli jaka? warto?? mierzona zosta?a zapami?tana, zachowana ona zostanie i po
automatycznym wy??czeniu. Po ponownym w??czeniu urz?dzenia na
wy?wietlaczu uka?e si? symbol „M“.
Pomiar
Po w??czeniu urz?dzenia automatycznie ustawia si? funkcja pomiaru odleg?o?ci.
Pozosta?e funkcje pomiaru ustawia si?, naciskaj?c na poszczegуlne przyciski
funkcyjne (zob. „Funkcje pomiaru“, str. 11).
Po w??czeniu urz?dzenia pomiarowego automatycznie wyznaczana jest jego
tylna kraw?d? jako p?aszczyzna odniesienia. Aby zmieni? p?aszczyzn?
odniesienia zob. „Wybуr p?aszczyzny odniesienia“, str. 11.
Po wyborze funkcji pomiaru i p?aszczyzny odniesienia mo?na dokona? dalszych
krokуw, naciskaj?c przycisk pomiaru 12.
Urz?dzenie pomiarowe nale?y przy?o?y? wybran? p?aszczyzn? odniesienia do
??danej linii pomiaru (np. ?ciany).
Aby w??czy? wi?zk? lasera nale?y nacisn?? przycisk pomiaru 12.
ў Nie wolno kierowa? wi?zki laserowej w stron? osуb i zwierz?t, jak
rуwnie? spogl?da? w wi?zk? (nawet przy zachowaniu wi?kszej
odleg?o?ci).
Naprowadzi? wi?zk? lasera na cel. W celu rozpocz?cia pomiaru nacisn??
ponownie przycisk pomiaru 12.
W trybie pracy „pomiar ci?g?y“ pomiar rozpoczyna si? ju? po pierwszym
naci?ni?ciu przycisku pomiaru 12.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 11 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Polski | 11
Warto?? mierzona uka?e si? w przeci?gu 0,5 do 4 sek. Czas trwania pomiaru
zale?y od mierzonej odleg?o?ci, od warunkуw ?wietlnych i refleksu ?wietlnego
obiektu pomiaru. Koniec pomiaru sygnalizowany jest sygna?em akustycznym. Po
zako?czeniu pomiaru promie? lasera wy??czany jest automatycznie.
Je?eli przez ok. 20 sek. po naprowadzeniu promienia lasera na cel nie zostanie
dokonany pomiar, promie? wy??czy si? samoczynnie (oszcz?dzanie baterii).
Wybуr p?aszczyzny odniesienia (zob. rys. A–C)
Pomiar mo?liwy jest przy u?yciu jednej z trzech rу?nych p?aszczyzn odniesienia:
– od tylnej kraw?dzi urz?dzenia pomiarowego (np. przez przy?o?enie do
?ciany),
– od tylnej kraw?dzi ko?cуwki 14 (np. przy pomiarach z rogуw),
– od przedniej kraw?dzi urz?dzenia pomiarowego (np. przy pomiarach od
kraw?dzi sto?u).
Zmiany p?aszczyzny odniesienia dokonuje si? przez wciskanie przycisku 9, a? do
ukazania na wy?wietlaczu po??danej p?aszczyzny odniesienia. Po ka?dym
w??czeniu urz?dzenia pomiarowego automatycznie wyznaczana jest jego tylna
kraw?d? jako p?aszczyzna odniesienia.
Funkcje pomiaru
Pomiar odleg?o?ci
Dla pomiarуw odleg?o?ci nale?y nacisn?? przycisk 1. Na wy?wietlaczu ukazuje
si? wska?nik pomiaru odleg?o?ci .
Aby nakierowa? wi?zk? na cel, nale?y nacisn??
przycisk pomiaru 12 raz, naci?ni?cie go po raz drugi
umo?liwi dokonanie pomiaru.
Warto?? mierzona ukazywana jest u do?u
wy?wietlacza.
Pomiar powierzchni
Aby dokona? pomiaru powierzchni, nale?y dot?d naciska? przycisk 3, dopуki na
wy?wietlaczu nie uka?e si? wska?nik pomiaru powierzchni .
Nale?y kolejno zmierzy? d?ugo?? i szeroko??, jak w przypadku pomiaru
odleg?o?ci. Mi?dzy oboma pomiarami wi?zka lasera jest nieprzerwanie
emitowana.
Po zako?czeniu drugiego pomiaru, powierzchnia
zostanie automatycznie obliczona i ukazany wynik.
Wynik ostatniego pomiaru jednostkowego ukazany
jest u do?u wy?wietlacza, wynik ko?cowy u gуry.
Pomiar obj?to?ci (kubatury)
Aby dokona? pomiaru kubatury, nale?y dot?d naciska? przycisk 3, dopуki na
wy?wietlaczu nie uka?e si? wska?nik pomiaru kubatury
.
Nast?pnie nale?y zmierzy? d?ugo??, szeroko?? i wysoko??, tak jak w przypadku
pomiaru odleg?o?ci. Mi?dzy wszystkimi trzema pomiarami wi?zka lasera jest
nieprzerwanie emitowana.
Po zako?czeniu trzeciego pomiaru, powierzchnia
zostanie automatycznie obliczona i ukazany wynik
oblicze?. Wynik ostatniego pomiaru jednostkowego
ukazany jest u do?u wy?wietlacza, wynik ko?cowy u
gуry.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 12 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
12 | Polski
Po?redni pomiar odleg?o?ci (zob. rys. D)
Po?redni pomiar odleg?o?ci s?u?y do pomiaru odleg?o?ci, w sytuacjach, kiedy nie
s? mo?liwe pomiary bezpo?rednie, poniewa? bieg promienia zak?уcony jest
przez jak?? przeszkod?, lub poniewa? do dyspozyji nie stoi ?adna p?aszczyzna
mog?ca odbi? refleks ?wietlny). Prawid?owe wyniki mog? zosta? tylko wtedy
osi?gni?te, gdy wi?zka lasera i mierzony odcinek tworz? dok?adnie prosty k?t
(twierdzenie Pitagorasa).
W odzwierciedlonym przyk?adzie okre?lona ma zosta? odleg?o?? B. W tym celu
nale?y pomierzy? A i C. A i B musz? tworzy? k?t prosty.
Aby dokona? po?redniego pomiaru d?ugo?ci nale?y wcisn?? przycisk 5. Na
wy?wietlaczu pojawi si? wska?nik po?redniego pomiaru d?ugo?ci .
Zmierzy?, jak w przypadku pomiaru odleg?o?ci, odleg?o?? A. Nale?y zwrуci?
uwag?, by odcinek A i mierzony odcinek B tworzy?y k?t prosty. Na koniec nale?y
zmierzy? odleg?o?? C. Pomi?dzy oboma pomiarami wi?zka lasera pozostanie
w??czona.
Nale?y zwa?a? na to, by punkt odniesienia pomiaru (np. kraw?d? tylna
urz?dzenia pomiarowego), znajdowa? si? podczas obu pomiarуw dok?adnie
w tym samym miejscu.
Po zako?czeniu drugiego pomiaru odleg?o?? B
wyliczana jest automatycznie. Ostatnia warto?? jednostkowa uka?e si? u do?u wy?wietlacza, wynik ko?cowy B u jego gуry.
Pomiar ci?g?y (zob. rys. E)
Podczas pomiaru ci?g?ego urz?dzenie pomiarowe mo?na przybli?y? relatywnie
do celu, przy czym warto?? pomiarowa aktualizowana jest co 0,5 sekundy.
Mo?liwe jest wi?c na przyk?ad odsuni?cie si? od ?ciany a? do po??danej
odleg?o?ci, a aktualn? odleg?o?? mo?na b?dzie nadal odczyta?.
Dla pomiarуw ci?g?ych nale?y nacisn?? przycisk 6. Na wy?wietlaczu ukazuje si?
wska?nik pomiaru ci?g?ego
.
Proces pomiaru rozpoczyna si? po naci?ni?ciu
przycisku pomiaru 12. Porusza? urz?dzeniem
pomiarowym dot?d, a? u do?u wy?wietlacza uka?e si?
??dana odleg?o??.
Naci?ni?cie przycisku pomiaru 12 przerywa pomiar
ci?g?y. Aktualna warto?? mierzona ukazana zostanie
na wy?wietlaczu. Ponowne naci?ni?cie tego przycisku 12 uruchomi funkcj?
pomiaru ci?g?ego na nowo.
Funkcja pomiaru ci?g?ego wy??cza si? samoczynnie po 5 min. Ostatnia warto??
mierzona pozostaje na wy?wietlaczu. Aby wcze?niej wy??czy? pomiar ci?g?y,
nale?y dokona? zmiany funkcji pomiaru przez naci?ni?cie przyciskуw 1, 3 lub 5.
Kasowanie warto?ci mierzonych
Po krуtkim naci?ni?ciu przycisku 7, kasowana jest we wszystkich trybach pracy
ostatnio pomierzona warto?? jednostkowa. Przez wielokrotne krуtkie
naci?ni?cie przycisku mo?na kasowa? warto?ci jednostkowe w odwrotnej
kolejno?ci.
Funkcje pami?ci
Wy??czenie urz?dzenia pomiarowego nie powoduje usuni?cia warto?ci
zachowanej w pami?ci.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 13 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Polski | 13
Zapami?tywanie/dodawanie warto?ci mierzonych
Dodawanie poszczegуlnych pomiarуw – odleg?o?ci,
powierzchni lub obj?to?ci (w zale?no?ci od aktualnie
ustawionej funkcji pomiaru) – do pami?ci, odbywa
si? przez naci?ni?cie przycisku dodawania warto?ci
do zawarto?ci pami?ci 2. Zapami?tanie jakiej?
warto?ci sygnalizowane jest pojawieniem si? na
wy?wietlaczu „M“, a znak „+“ w tle krуtko rozb?yska.
Je?eli w pami?ci jest zachowana jaka? warto??, nowa warto?? zostanie do niej
dodana, pod warunkiem, ?e jednostki miary s? zgodne.
Je?eli na przyk?ad w pami?ci znajduje si? warto?? pomiaru p?aszczyzny, a
aktualna warto?? pomiaru jest warto?ci? pomiaru obj?to?ci, warto?ci nie mog?
zosta? zsumowane. Na wy?wietlaczu ukazuje si? napis „Error“.
Odejmowanie warto?ci mierzonych
Aby odj?? aktualn? warto?? od zawarto?ci pami?ci, nale?y nacisn?? przycisk
odejmowania warto?ci od zawarto?ci pami?ci 8. Odj?cie jakiej? warto?ci
sygnalizowane jest pojawieniem si? na wy?wietlaczu symbolu „M“, znak „–“
z ty?u rozb?yska krуtko.
Je?eli w pami?ci jest zachowana jaka? warto??, nowa warto?? zostanie od niej
odj?ta, pod warunkiem, ?e jednostki miary s? zgodne (zob. „Zapami?tywanie/dodawanie warto?ci mierzonych“).
Edycja zawarto?ci pami?ci
Aby wy?wietli? warto?? znajduj?c? si? w pami?ci
nale?y nacisn?? przycisk edycji zapisanych danych 4.
Na wy?wietlaczu uka?e si? symbol „M=“. Po ukazaniu
si? zawarto?ci pami?ci „M=“ na wy?wietlaczu, mo?na
naciskaj?c przycisk dodawania warto?ci do
zawarto?ci pami?ci 2 warto?? t? podwoi? lub
naciskaj?c przycisk odejmowania warto?ci od
zawarto?ci pami?ci 8 wyzerowa?.
Kasowanie zawarto?ci pami?ci
Aby skasowa? zawarto?? pami?ci, nale?y naciska? przycisk edycji zapisanych
danych 4, a? na wy?wietlaczu uka?e si? symbol „M=“. Nast?pnie krуtko
nacisn?? przycisk kasowania 7; symbol „M“ zniknie wуwczas z wy?wietlacza.
Wskazуwki dotycz?ce pracy
Wskazуwki ogуlne
Soczewka laserowa 20 i otwуr wyj?ciowy wi?zki laserowej 19 nie mog? by?
zas?oni?te podczas pomiaru.
Podczas pomiaru nie wolno porusza? urz?dzenia pomiarowego (wyj?tek stanowi
funkcja „Pomiar ci?g?y“). Dlatego zaleca si?, by w miar? mo?liwo?ci urz?dzenie
ustawi? na punktach pomiarowych.
Pomiar nast?puje w ?rodku wi?zki laserowej, tak?e w przypadku obiektуw
namierzonych z ukosa.
Wp?ywy na zasi?g pomiarowy
Zasi?g pomiarowy zale?y od warunkуw o?wietleniowych i od refleksu ?wietlnego
obiektu pomiaru. Dla lepszej widoczno?ci wi?zki lasera podczas prac w terenie
odkrytym i przy silnym nas?onecznieniu, nale?y u?y? okularуw do pracy z
laserem 22 (osprz?t) i tarczy celowniczej 24 (osprz?t), lub zacieni? obiekt
pomiaru.
Wp?ywy na wynik pomiaru
W wyniku uwarunkowanych fizycznie efektуw nie mo?na wykluczy?, ?e wyniki
pomiaru niektуrych obiektуw docelowych mog? si? okaza? b??dne. Do nich
nale??:
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 14 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
14 | Polski
– przezroczyste obiekty docelowe (np. szk?o, woda),
– powierzchnie lustrzane (np. polerowany metal, szk?o),
– porowate powierzchnie (np. materia?y izolacyjne),
– powierzchnie o silnej fakturze (np. surowy tynk, kamie? naturalny).
W razie potrzeby nale?y u?y? w w/w przypadkach tarczy celowniczej 24
(osprz?t).
Wp?yw na warto?? mierzon? mog? mie? te? warstwy powietrza o rу?nych
temperaturach oraz po?rednio odebrane refleksy.
Pomiar za pomoc? ko?cуwki (zob. rys. B i F)
U?ycie ko?cуwki 14 umo?liwia wykonywanie pomiarуw z naro?nikуw
(przek?tne) lub z trudno dost?pnych miejsc, takich jak np. szyny rolet.
Przesun?? blokad? 15 ko?cуwki, by umo?liwi? jej wysuni?cie.
Naciskaj?c przycisk 9, odpowiednio ustawi? p?aszczyzn? odniesienia dla
pomiarуw z ko?cуwki.
Sk?adaj?c ko?cуwk? 14, nale?y j? wcisn?? a? do oporu do obudowy. Blokada
dokonuje si? w sposуb samoczynny.
Ustawianie za pomoc? poziomnicy
Poziomnica 16 u?atwia poziome ustawienie urz?dzenia pomiarowego. W ten
sposуb mo?na u?atwi? sobie namierzenie obiektуw, zw?aszcza znajduj?cych si?
w du?ej odleg?o?ci.
Poziomnica 16 w po??czeniu z wi?zk? lasera nie nadaje si? do jego niwelacji.
Namierzanie za pomoc? przeziernika (zob. rys. G)
Przeziernik 11 mo?e u?atwi? namierzenie obiektуw znajduj?cych si? w du?ej
odleg?o?ci. W tym celu nale?y spojrze? wzd?u? przeziernika, znajduj?cego si? na
gуrnej cz??ci narz?dzia pomiarowego. Wi?zka laserowa przebiega rуwnolegle do
tej linii widoczno?ci.
B??dy – przyczyny i usuwanie
Przyczyna
Usuwanie b??du
Alarm temperatury (c) miga, dokonywanie pomiarуw nie jest ju? mo?liwe
Temperatura urz?dzenia pomiarowego Odczeka?, a? urz?dzenie pomiarowe
przekroczy?a zalecan? warto?? –
osi?gnie temperatur? robocz?
mi?dzy – 10 °C a +50 °C (w trybie
pracy ci?g?ej do +40 °C).
Ukazuje si? alarm wy?adowania akumulatora (b)
Napi?cie baterii spada (pomiar nie jest Wymieni? baterie lub akumulatory
mo?liwy)
Alarm wy?adowania akumulatora (b) miga, dokonywanie pomiarуw nie
jest ju? mo?liwe
Zbyt niskie napi?cie baterii
Wymieni? baterie lub akumulatory
Wskazania „Error“ i „––––“ na wy?wietlaczu
Zbyt ostry k?t mi?dzy wi?zk? lasera i Zwi?kszy? k?t mi?dzy wi?zk? lasera i
celem.
celem
Obiekt pomiaru nadmiernie (np.
U?y? tarczy celowniczej lasera 24
lustro) lub niedostatecznie (np. czarny (osprz?t)
materia?) odbija, wzgl.
nas?onecznienie jest zbyt silne.
Otwуr wyj?ciowy wi?zki laserowej 19 Wytrze? za pomoc? mi?kkiej tkaniny
lub soczewka odbioru 20 s? zaparo- do sucha otwуr wyj?ciowy wi?zki
wane (np. pod wp?ywem zbyt szybkiej laserowej 19 lub soczewk? odbioru 20
zmiany temperatury).
Pomierzona warto?? jest wi?ksza ni? Obliczenie nale?y roz?o?y? na kilka
etapуw
99999 m/m2/m3.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 15 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Polski | 15
Przyczyna
Usuwanie b??du
Wskazanie „Error“ miga u gуry wy?wietlacza
Dodawanie/odejmowanie warto?ci
Dodawane i odejmowane mog? by?
mierzonych o rу?nych jednostkach
tylko warto?ci o jednakowych jedmiary
nostkach miary
Niepewny wynik pomiaru
Obiekt pomiaru odbija ?wiat?o w
Przykry? obiekt pomiaru
sposуb niewystarczaj?cy (np. woda,
szk?o).
Otwуr wyj?ciowy wi?zki laserowej 19 Ods?oni? otwуr wyj?ciowy wi?zki
lub soczewka odbioru 20 jest zakryta. laserowej 19 lub soczewk? odbioru 20
Niepewny wynik pomiaru
Ustawiona zosta?a niew?a?ciwa
Wybra? odpowiedni? do rodzaju
p?aszczyzna odniesienia
pomiaru p?aszczyzn?
Przeszkoda na drodze wi?zki lasera
Plamka lasera musi w ca?o?ci
znajdowa? si? na obiekcie docelowym.
Urz?dzenie pomiarowe samo kontroluje prawid?owe funkcjonowanie podczas ka?dego z pomiarуw. Gdy stwierdzony zostanie
defekt, na wy?wietlaczu widoczny jest tylko migaj?cy symbol,
odzwierciedlony obok. W tym przypadku, lub, gdy ?aden z wy?ej
wymienionych krokуw nie doprowadzi? do usuni?cia b??du,
urz?dzenie pomiarowe musi zosta? oddane do serwisu Boscha
(za po?rednictwem punktu zakupu).
Kontrola dok?adno?ci pomiaru urz?dzenia
Dok?adno?? urz?dzenia pomiarowego mo?na sprawdzi? w nast?puj?cy sposуb:
– Nale?y wybra? nie zmieniaj?cy si? odcinek o d?ugo?ci od 3 do 10 m, ktуrego
d?ugo?? jest dok?adnie znana (np. szeroko?? pomieszczenia, otwуr
drzwiowy). Odcinek ten musi znajdowa? si? w pomieszczeniu zamkni?tym, a
obiekt pomiaru g?adki i dobrze odbijaj?cy ?wiat?o.
– Odcinek nale?y zmierzy? dziesi?ciokrotnie raz za razem.
Odchylenie poszczegуlnych pomiarуw od warto?ci ?redniej mo?e wynosi?
maksymalnie ±3 mm. Pomiary nale?y protoko?owa?, aby w pу?niejszym czasie
mуc porуwna? ich dok?adno??.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Urz?dzenie pomiarowe nale?y przechowywa? i transportowa? tylko w
znajduj?cej si? w wyposa?eniu standardowym torbie ochronnej.
Narz?dzie pomiarowe nale?y utrzymywa? w czysto?ci.
Nie wolno zanurza? urz?dzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.
Zanieczyszczenia nale?y usuwa? za pomoc? wilgotnej, mi?kkiej ?ciereczki. Nie
u?ywa? ?adnych ?rodkуw czyszcz?cych ani zawieraj?cych rozpuszczalnik.
Soczewka odbioru sygna?u 20 wymaga takiej samej starannej piel?gnacji, jak
okulary lub soczewka aparatu fotograficznego.
Je?li urz?dzenie pomiarowe, mimo starannych metod produkcji i kontroli
uleg?oby awarii, napraw? powinien przeprowadzi? autoryzowany serwis
elektronarz?dzi firmy Bosch. Nie wolno samemu otwiera? urz?dzenia
pomiarowego.
Przy wszystkich zapytaniach i zamуwieniach cz??ci zamiennych, prosz? poda?
koniecznie 10 cyfrowy numer katalogowy podany na tabliczce znamionowej
urz?dzenia pomiarowego.
W przypadku konieczno?ci naprawy, urz?dzenie pomiarowe nale?y odes?a? w
futerale 25.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 16 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
16 | ?esky
Obs?uga klienta oraz doradztwo techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotycz?cymi naprawy i konserwacji nabytego
produktu oraz dost?pu do cz??ci zamiennych prosimy zwraca? si? do punktуw
obs?ugi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o cz??ciach zamiennych
mo?na znale?? pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespу? doradztwa technicznego firmy Bosch s?u?y pomoc? w razie pyta?
zwi?zanych z zakupem produktu, jego zastosowaniem oraz regulacj? urz?dze? i
osprz?tu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarz?dzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Dzia?u Elektronarz?dzi: +48 (801) 100 900
(w cenie po??czenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadуw
Urz?dzenia pomiarowe, osprz?t i opakowanie powinny zosta? dostarczone do
utylizacji zgodnie z przepisami ochrony ?rodowiska.
Urz?dze? pomiarowych i akumulatorуw/baterii nie wolno wyrzuca? do odpadуw
domowych!
Tylko dla pa?stw nale??cych do UE:
Zgodnie z europejsk? wytyczn? 2002/96/WE, niezdatne do
u?ytku urz?dzenia pomiarowe, a zgodnie z europejsk?
wytyczn? 2006/66/WE uszkodzone lub zu?yte
akumulatory/baterie, nale?y zbiera? osobno i doprowadzi? do
ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony
?rodowiska.
Zastrzega si? prawo dokonywania zmian.
?esky
Bezpe?nostnн upozorn?nн
?t?te a respektujte veљkerй pokyny, aby se s m??нcнm
p?нstrojem pracovalo bezpe?n? a spolehliv?. Nikdy
nezp?sobte varovnй љtнtky na m??нcнm p?нstroji nerozpoznatelnй. TYTO POKYNY DOB?E USCHOVEJTE.
ў Pozor – pokud se pouћije jinй neћ zde uvedenй ovlбdacн nebo se?izovacн
vybavenн nebo provedou jinй postupy, m?ћe to vйst k nebezpe?nй
expozici zб?enнm.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 17 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
?esky | 17
ў M??нcн p?нstroj se expeduje s varovnэm љtнtkem v n?meckйm jazyce (v
zobrazenн m??нcнho p?нstroje na grafickй stran? ozna?en ?нslem 13).
ў P?ed prvnнm uvedenнm do provozu p?elepte n?meckэ text varovnйho
љtнtku dodбvanou samolepkou ve Vaљem nбrodnнm jazyce.
ў Nikdy nesm??ujte laserovэ paprsek na osoby nebo zvн?ata a ani sami se
do paprsku laseru nedнvejte. Tento m??нcн p?нstroj vytvб?н laserovй zб?enн
t?нdy 2 podle IEC 60825-1. Tнm m?ћete osoby oslnit.
ў Nepouћнvejte brэle pro prбci s laserem jako ochrannй brэle. Brэle pro
prбci s laserem slouћн k lepљнmu rozpoznбnн laserovйho paprsku, ale nechrбnн
p?ed laserovэm paprskem.
ў Nepouћнvejte brэle pro prбci s laserem jako slune?nн brэle nebo v
silni?nнm provozu. Brэle pro prбci s laserem nenabнzejн kompletnн ochranu
p?ed UV zб?enнm a sniћujн vnнmбnн barev.
ў M??нcн p?нstroj nechte opravit kvalifikovanэm odbornэm personбlem a
jen originбlnнmi nбhradnнmi dнly. Tнm bude zajiљt?no, ћe bezpe?nost
p?нstroje z?stane zachovбna.
ў Nenechte d?ti pouћнvat laserovэ m??нcн p?нstroj bez dozoru. Mohou
neъmysln? oslnit osoby.
ў Nepracujte s m??нcнm p?нstrojem v prost?edн s nebezpe?нm vэbuchu, v
n?mћ se nachбzejн ho?lavй kapaliny, plyny nebo prach. V m??нcнm p?нstroji
se mohou vytvб?et jiskry, jeћ zapбlн prach nebo plyny.
Popis vэrobku a specifikacн
Ur?ujнcн pouћitн
M??нcн p?нstroj je ur?en pro m??enн vzdбlenostн, dйlek, vэљek, rozestup? a k
vэpo?tu ploch a objem?. M??нcн p?нstroj je vhodnэ pro m??enн ve vnit?nнch a
venkovnнch prostorech.
Zobrazenй komponenty
?нslovбnн zobrazenэch komponent se vztahuje na zobrazenн m??нcнho p?нstroje
na obrбzkovй stran?.
1 Tla?нtko pro m??enн dйlky
2 Tla?нtko p?i?нtбnн k pam?ti „M+“
3 Tla?нtko pro m??enн plochy a objemu
4 Tla?нtko vyvolбnн pam?ti „M=“
5 Tla?нtko pro nep?нmй m??enн dйlky
6 Tla?нtko pro trvalй m??enн
7 Tla?нtko zapnutн-vypnutн a tla?нtko vymazбnн pam?ti
8 Tla?нtko od?нtбnн od pam?ti „M–“
9 Tla?нtko volby vztaћnй roviny
10 Displej
11 Zam??ovacн pom?cka
12 Tla?нtko m??enн
13 Varovnэ љtнtek laseru
14 Dorazovэ kolнk
15 Aretace dorazovйho kolнku
16 Vodovбha
17 Aretace krytu p?ihrбdky pro baterie
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 18 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
18 | ?esky
18
19
20
21
22
23
24
25
Kryt p?ihrбdky baterie
Vэstup laserovйho paprsku
P?ijнmacн ?o?ka
Sйriovй ?нslo
Brэle pro prбci s laserem*
Nosnй poutko
Cнlovб tabulka laseru*
Ochrannб taљka
* Zobrazenй nebo popsanй p?нsluљenstvн nepat?н do standardnн dodбvky.
Zobrazovanй prvky
a M??нcн funkce
m??enн dйlky
trvalй m??enн
m??enн plochy
m??enн objemu
nep?нmй m??enн dйlky
b Vэstraha baterie
c Vэstraha teploty
d Nam??enб hodnota/vэsledek
e M?rnб jednotka
f Vztaћnб rovina m??enн
g Laser zapnutэ
h Jednotlivб nam??enб hodnota (p?i m??enн dйlky: vэsledek)
i Uloћenн nam??enэch hodnot do pam?ti
Technickб data
Digitбlnн laserovэ m??i? vzdбlenosti
Objednacн ?нslo
Rozsah m??enн
P?esnost m??enн (typicky)
Nejmenљн zobrazovanб jednotka
Provoznн teplota
Skladovacн teplota
Relativnн vlhkost vzduchu max.
T?нda laseru
Typ laseru
Pr?m?r laserovйho paprsku (p?i 25 °C) ve
vzdбlenosti 10 m ca.
Baterie
Akumulбtory
Ћivotnost bateriн ca.
– jednotlivб m??enн
– trvalй m??enн
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003
2 609 140 640 | (15.7.11)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 nm, <1 mW
6 mm
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
30000 D)
5 h D)
0,18 kg
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 19 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
?esky | 19
Digitбlnн laserovэ m??i? vzdбlenosti
Rozm?ry
Stupe? krytн (krom? p?ihrбdky baterie)
PLR 50
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (ochrana proti prachu a
st?нkajнcн vod?)
A) Dosah je v?tљн, ?нm lйpe se sv?tlo laseru odrazн od povrchu cнle (rozptэlenй, nikoli
zrcadlenй) a ?нm je jasn?jљн bod laseru v??i sv?tlosti okolн (vnit?nн prostory, љero). P?i
nep?нznivэch podmнnkбch (nap?. m??enн venku za silnйho slune?nнho zб?enн) m?ћe bэt nutnй
pouћitн cнlovй tabulky.
B) P?i nep?нznivэch podmнnkбch jako nap?. silnй slune?nн zб?enн nebo љpatn? odrбћejнcн povrch
?inн maximбlnн odchylka ± 10 mm na 50 m. P?i p?нznivэch podmнnkбch je t?eba po?нtat s vlivem
± 0,05 mm/m.
C) Ve funkci trvalй m??enн ?inн max. provoznн teplota +40 °C.
D) S akumulбtory 1,2 V je moћnэch mйn? m??enн neћ s bateriemi 1,5 V.
Dbejte prosнm objednacнho ?нsla na typovйm љtнtku Vaљeho m??нcнho p?нstroje, obchodnн
ozna?enн jednotlivэch m??нcнch p?нstroj? se m?ћe m?nit.
K jednozna?nй identifikaci Vaљeho m??нcнho p?нstroje slouћн sйriovй ?нslo 21 na typovйm љtнtku.
Montбћ
Nasazenн/vэm?na bateriн
Pro provoz m??icнho p?нstroje je doporu?eno pouћнvбnн alkalicko-manganovэch
bateriн nebo akumulбtor?.
S akumulбtory 1,2 V je moћnэch mйn? m??enн neћ s bateriemi 1,5 V.
Pro otev?enн krytu p?ihrбdky bateriн 18 stla?te aretaci 17 ve sm?ru љipky a kryt
p?ihrбdky bateriн odejm?te. Vloћte baterie resp. akumulбtory. Dbejte p?itom na
sprбvnou polaritu podle vyobrazenн na vnit?nн stran? p?ihrбdky pro baterie.
Objevн-li poprvй symbol baterie na displeji, pak je jeљt? minimбln?
100 m??enн moћnэch. Pokud symbol baterie blikб, musнte baterie resp.
akumulбtory vym?nit, m??enн uћ nejsou moћnб.
Nahra?te vћdy vљechny baterie resp. akumulбtory sou?asn?. Pouћijte pouze
baterie nebo akumulбtory jednoho vэrobce a stejnй kapacity.
ў Pokud m??нcн p?нstroj delљн dobu nepouћнvбte, vyjm?te z n?j baterie resp.
akumulбtory. Baterie a akumulбtory mohou p?н delљнm skladovбnн korodovat
a samy se vybнt.
Provoz
Uvedenн do provozu
ў Neponechбvejte zapnutэ m??нcн p?нstroj bez dozoru a po pouћнvбnн jej
vypn?te. Mohly by bэt laserovэm paprskem osln?ny jinй osoby.
ў Chra?te m??нcн p?нstroj p?ed vlhkem a p?нmэm slune?nнm zб?enнm.
ў Nevystavujte m??нcн p?нstroj ћбdnэm extrйmnнm teplotбm nebo
teplotnнm vэkyv?m. Nenechбvejte jej nap?. delљн dobu leћet v aut?. P?i
v?tљнch teplotnнch vэkyvech nechte m??нcн p?нstroj nejprve vytemperovat, neћ
jej uvedete do provozu. P?i extrйmnнch teplotбch nebo teplotnнch vэkyvech
m?ћe bэt omezena p?esnost p?нstroje.
ў Vyhn?te se prudkэm nбraz?m nebo pбd?m m??нcнho p?нstroje. Po silnэch
vn?jљнch ъ?incнch na m??нcн p?нstroj byste m?li p?ed dalљн pracн vћdy provйst
kontrolu p?esnosti (viz „Kontrola p?esnosti m??нcнho p?нstroje“, strana 24).
Zapnutн – vypnutн
Pro zapnutн m??нcнho p?нstroje zatla?te krбtce na tla?нtko zapnutн-vypnutн 7 nebo
na tla?нtko m??enн 12. P?i zapnutн m??нcнho p?нstroje se laserovэ paprsek jeљt?
nezapne.
Pro vypnutн m??нcнho p?нstroje zatla?te dlouze na tla?нtko zapnutн-vypnutн 7.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 20 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
20 | ?esky
Pokud se po dobu ca. 5 min nestla?н ћбdnй tla?нtko m??нcнho p?нstroje, potom se
m??нcн p?нstroj pro љet?enн bateriн automaticky vypne.
Byla-li n?jakб nam??enб hodnota uloћena do pam?ti, z?stбvб p?i automatickйm
vypnutн zachovбna. Po op?tovnйm zapnutн m??нcнho p?нstroje se na displeji
zobrazн „M“.
Postup m??enн
Po zapnutн se m??нcн p?нstroj nachбzн ve funkci m??enн dйlky. Jinй m??нcн funkce
m?ћete nastavit stla?enнm p?нsluљnйho tla?нtka (viz „M??нcн funkce“, strana 20).
Jako vztaћnб rovina pro m??enн je po zapnutн zvolena zadnн hrana m??нcнho
p?нstroje. Zm?na vztaћnй roviny viz „Volba vztaћnй roviny“, strana 20.
Po vэb?ru m??нcн funkce a vztaћnй roviny nбsledujн vљechny dalљн kroky stla?enнm
tla?нtka m??enн 12.
P?iloћte m??нcн p?нstroj zvolenou vztaћnou rovinou na poћadovanou m??enou linii
(nap?. st?nu).
Pro zapnutн laserovйho paprsku stla?te tla?нtko m??enн 12.
ў Nesm?rujte laserovэ paprsek na osoby nebo zvн?ata a nedнvejte se sami
do n?j a to ani z v?tљн vzdбlenosti.
Zam??te paprskem laseru cнlovou plochu. K spuљt?nн m??enн stla?te znovu
tla?нtko m??enн 12.
Ve funkci trvalйho m??enн za?нnб m??enн jiћ po prvnнm stla?enн tla?нtka m??enн
12.
Nam??enб hodnota se typicky objevн b?hem 0,5 s a nejpozd?ji po 4 s. Doba
m??enн zбvisн na vzdбlenosti, sv?telnэch pom?rech a odrazovэch vlastnostech
cнlovй plochy. Konec m??enн je indikovбn signбlnнm tуnem. Po ukon?enн m??enн
se laserovэ paprsek automaticky vypne.
Pokud ca. 20 s po zam??enн nenбsleduje ћбdnй m??enн, paprsek laseru se kv?li
љet?enн bateriн automaticky vypne.
Volba vztaћnй roviny (viz obrбzky A–C)
Pro m??enн m?ћete volit mezi t?emi r?znэmi vztaћnэmi rovinami:
– zadnн hranou m??нcнho p?нstroje (nap?. p?i p?iloћenн na st?ny),
– zadnн hranou dorazovйho kolнku 14 (nap?. pro m??enн z roh?),
– p?ednн hranou m??нcнho p?нstroje (nap?. p?i m??enн od hrany stolu).
Pro zm?nu vztaћnй roviny stla?ujte tla?нtko 9, aћ se na displeji objevн poћadovanб
vztaћnб rovina. Po kaћdйm zapnutн m??нcнho p?нstroje je p?ednastavena jako
vztaћnб rovina zadnн hrana m??нcнho p?нstroje.
M??нcн funkce
M??enн dйlky
Pro m??enн dйlky stla?te tla?нtko 1. Na displeji se objevн ukazatel pro m??enн
dйlky .
Stla?te tla?нtko m??enн 12 jednou k zam??enн a znovu
pro zm??enн.
Nam??enб hodnota se objevн dole na displeji.
M??enн plochy
Pro m??enн plochy stla?ujte tla?нtko 3, aћ se na displeji objevн ukazatel pro m??enн
plochy .
Nбsledn? zm??te po sob? dйlku a љн?ku jako p?i m??enн dйlky. Mezi ob?ma
m??enнmi z?stбvб paprsek laseru zapnutэ.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 21 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
?esky | 21
Po skon?enн druhйho m??enн se plocha automaticky
vypo?нtб a zobrazн. Poslednн jednotlivб nam??enб
hodnota je na displeji dole, vэsledek naho?e.
M??enн objemu
Pro m??enн objemu stla?ujte tla?нtko 3, aћ se na displeji objevн ukazatel pro
m??enн objemu
.
Nбsledn? zm??te po sob? dйlku, љн?ku a vэљku jako p?i m??enн dйlky. Mezi t?mito
t?emi m??enнmi z?stбvб paprsek laseru zapnutэ.
Po skon?enн t?etнho m??enн se objem automaticky
vypo?нtб a zobrazн. Poslednн jednotlivб nam??enб
hodnota je na displeji dole, vэsledek naho?e.
Nep?нmй m??enн dйlky (viz obr. D)
Nep?нmй m??enн dйlky slouћн pro zjiљt?nн vzdбlenostн, jeћ nelze p?нmo zm??it,
protoћe drбze paprsku vadн p?ekбћka nebo nenн k dispozici ћбdnб cнlovб plocha
jako reflektor. Sprбvnй vэsledky se dosбhnou pouze tehdy, kdyћ laserovэ
paprsek a hledanб vzdбlenost tvo?н p?esnэ pravэ ъhel (Pythagorova v?ta).
Ve vyobrazenйm p?нkladu mб bэt ur?ena dйlka B. K tomu se musejн zm??it A a C.
A a B musejн tvo?it pravэ ъhel.
Pro nep?нmй m??enн dйlky stla?te tla?нtko 5. Na displeji se objevн ukazatel pro
nep?нmй m??enн dйlky .
Zm??te jako p?i m??enн dйlky vzdбlenost A. Dbejte na to, aby ъse?ka A a hledanб
vzdбlenost B tvo?ily pravэ ъhel. Potй zm??te vzdбlenost C. Mezi ob?ma m??enнmi
z?stбvб laserovэ paprsek zapnutэ.
Dbejte na to, aby vztaћnэ bod m??enн (nap?. zadnн hrana m??нcнho p?нstroje) byl
u obou m??enн p?esn? na stejnйm mнst?.
Po skon?enн druhйho m??enн se automaticky vypo?нtб
vzdбlenost B. Poslednн jednotlivб nam??enб hodnota
je na displeji dole, vэsledek B naho?e.
Trvalй m??enн (viz obr. E)
P?i trvalйm m??enн lze m??нcнm p?нstrojem pohybovat relativn? v??i cнli, p?i?emћ
nam??enб hodnota se ca. kaћdэch 0,5 s aktualizuje. M?ћete se nap?. vzdalovat
od st?ny aћ do poћadovanй vzdбlenosti, aktuбlnн hodnota je neustбle ?itelnб.
Pro trvalй m??enн stla?te tla?нtko 6. Na displeji se objevн ukazatel pro trvalй
m??enн
.
Pro spuљt?nн procesu m??enн stla?te tla?нtko m??enн
12. Pohybujte m??нcнm p?нstrojem tak dlouho, aћ se
dole na displeji zobrazн poћadovanб hodnota
vzdбlenosti.
Stla?enнm tla?нtka m??enн 12 p?eruљte trvalй m??enн.
Aktuбlnн nam??enб hodnota je zobrazena na displeji.
Novэm stla?enнm tla?нtka m??enн 12 startuje nov?
trvalй m??enн.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 22 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
22 | ?esky
Trvalй m??enн se po 5 min automaticky vypne. Poslednн nam??enб hodnota
z?stane zobrazena na displeji. Pro d?нv?jљн ukon?enн trvalйho m??enн m?ћete
zm?nit m??нcн funkci stisknutнm tla?нtek 1, 3 nebo 5.
Vymazбnн nam??enй hodnoty
Krбtkэm stla?enнm tla?нtka 7 m?ћete ve vљech funkcнch m??enн smazat naposledy
zjiљt?nou jednotlivou nam??enou hodnotu. Vнcenбsobnэm krбtkэm stla?enнm
tla?нtka se v opa?nйm po?adн smaћou jednotlivй nam??enй hodnoty.
Pam??ovй funkce
P?i vypnutн m??нcнho p?нstroje z?stбvб v pam?ti uloћenб hodnota zachovбna.
Uloћenн/p?i?tenн nam??enй hodnoty do pam?ti
Stla?te tla?нtko p?i?нtбnн k pam?ti 2, aby se aktuбlnн
nam??enб hodnota – podle aktuбlnн m??нcн funkce
hodnota dйlky, plochy nebo objemu – uloћila do
pam?ti. Jakmile se hodnota uloћila, objevн se na
displeji „M“, znak „+“ za nнm krбtce zablikб.
Pokud jiћ v pam?ti n?jakб hodnota je, pak bude novб hodnota k obsahu pam?ti
p?i?tena, avљak jen tehdy, shodujн-li se m?rnй jednotky.
Nalйzб-li se v pam?ti nap?. hodnota plochy a aktuбlnн nam??enб hodnota je
hodnota objemu, tak nelze p?i?tenн provйst. Na displeji krбtce zablikб „Error“.
Ode?tenн nam??enй hodnoty
Stla?te tla?нtko od?нtбnн od pam?ti 8, aby se aktuбlnн nam??enб hodnota od
hodnoty v pam?ti odpo?нtala. Jakmile se hodnota ode?te, objevн se na displeji
„M“, znak „–“ za nнm krбtce zablikб.
Pokud jiћ je v pam?ti n?jakб hodnota uloћena, pak m?ћe bэt novб hodnota
ode?tena jen tehdy, shodujн-li se m?rnй jednotky (viz „Uloћenн/p?i?tenн
nam??enй hodnoty do pam?ti“).
Zobrazenн hodnoty v pam?ti
Stla?te tla?нtko vyvolбnн pam?ti 4, aby se v pam?ti
uloћenб hodnota zobrazila. Na displeji se objevн
„M=“. Pokud je na displeji zobrazen obsah pam?ti
„M=“, pak jej m?ћete stla?enнm tla?нtka p?i?нtбnн k
pam?ti 2 zdvojnбsobit ev. stla?enнm tla?нtka od?нtбnн
od pam?ti 8 stanovit na nulu.
Vymazбnн pam?ti
Pro vymazбnн obsahu pam?ti stla?te nejprve tla?нtko vyvolбnн pam?ti 4, takћe se
na displeji objevн „M=“. Potй zatla?te krбtce na tla?нtko 7; na displeji se „M“ uћ
nezobrazuje.
Pracovnн pokyny
Vљeobecnб upozorn?nн
P?ijнmacн ?o?ka 20 a vэstup laserovйho paprsku 19 nesm?jн bэt p?i m??enн
zakryty.
M??нcн p?нstroj se nesmн b?hem m??enн pohybovat (s vэjimkou funkce trvalйho
m??enн). M??нcн p?нstroj proto pokud moћno p?iloћte nebo poloћte na m??enэ
bod.
M??enн se d?je ve st?edu laserovйho paprsku a to i u љikmo zam??enй cнlovй
plochy.
Vlivy na rozsah m??enн
Rozsah m??enн zбvisн na sv?telnэch pom?rech a odrazovэch vlastnostech cнlovй
plochy. Pro lepљн viditelnost laserovйho paprsku p?i prбci venku a p?i silnйm
slune?nнm svitu pouћнvejte brэle pro prбci s laserem 22 (p?нsluљenstvн) a cнlovou
tabulku laseru 24 (p?нsluљenstvн) nebo cнlovou plochu zatemn?te.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 23 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
?esky | 23
Vlivy na vэsledek m??enн
Na zбklad? fyzikбlnнch ъ?ink? nelze vylou?it, ћe p?i m??enн na r?znэch povrљнch
nedojde k chybnэm m??enнm. K tomu nбleћejн:
– transparentnн povrchy (nap?. sklo, voda),
– lesknoucн se povrchy (nap?. leљt?nэ kov, sklo),
– porйznн povrchy (nap?. izola?nн materiбly),
– strukturovanй povrchy (nap?. hrubб omнtka, p?нrodnн kбmen).
Na t?chto povrљнch p?нpadn? pouћijte cнlovou tabulku laseru 24 (p?нsluљenstvн).
Nam??enou hodnotu mohou rovn?ћ ovlivnit vrstvy vzduchu s r?znou teplotou
nebo nep?нmo p?ijatй odrazy.
M??enн pomocн dorazovйho kolнku (viz obrбzky B a F)
Pouћitн dorazovйho kolнku 14 je vhodnй nap?. p?i m??enн z rohu (ъhlop?н?ka
mнstnosti) nebo z t?ћce dostupnэch mнst jako jsou kolejni?ky rolet.
Pro vyklopenн kolнku posu?te aretaci 15 dorazovйho kolнku ke stran?.
Adekvбtn? nastavte vztaћnou rovinu pro m??enн s dorazovэm kolнkem
stla?ovбnнm tla?нtka 9.
Pro zaklapnutн dorazovйho kolнku 14 jej zatla?te aћ na doraz do t?lesa. Kolнk se
automaticky zajistн.
Vyrovnбnн pomocн vodovбhy
Vodovбha 16 umoћ?uje jednoduchй vodorovnй vyrovnбnн m??нcнho p?нstroje.
Tнm lze cнlovou plochu leh?eji zam??it, zvlбљt? na v?tљнch vzdбlenostech.
Vodovбha 16 nenн v kombinaci s paprskem laseru vhodnб k nivelaci.
Zam??enн pomocн zam??ovacн pom?cky (viz obr. G)
Prost?ednictvнm zam??ovacн pom?cky 11 se m?ћe usnadnit zam??enн na velkй
vzdбlenosti. K tomu se dнvejte podйl zam??ovacн pom?cky na hornн stran?
m??нcнho p?нstroje. Paprsek laseru b?ћн rovnob?ћn? s touto p?нmkou pohledu.
Chyby – p?н?iny a nбpomoc
P?н?ina
?eљenн
Vэstraha teploty (c) blikб, m??enн nenн moћnй
M??нcн p?нstroj je mimo provoznн
Vy?kejte aћ m??нcн p?нstroj dosбhne
teplotu od – 10 °C do +50 °C (ve
provoznн teploty
funkci trvalй m??enн do +40 °C).
Objevila se vэstraha baterie (b)
Klesб nap?tн baterie (m??enн je jeљt? Vym??te baterie resp. akumulбtory
moћnй)
Vэstraha baterie (b) blikб, m??enн nenн moћnй
P?нliљ nнzkй nap?tн baterie
Vym??te baterie resp. akumulбtory
Ukazatelй „Error“ a „––––“ na displeji
Ъhel mezi paprskem laseru a cнlem je Zv?tљete ъhel mezi paprskem laseru a
p?нliљ ostrэ.
cнlem
Cнlovб plocha odrбћн p?нliљ siln? (nap?. Pouћijte cнlovou tabulku laseru 24
zrcadlo) ev. p?нliљ slab? (nap?. ?ernб (p?нsluљenstvн)
lбtka) nebo je okolnн sv?tlo p?нliљ silnй.
Vэstup laserovйho paprsku 19 ev.
M?kkэm had?нkem vyt?ete do sucha
p?ijнmacн ?o?ka 20 jsou orosenй (nap?. vэstup laserovйho paprsku 19 ev.
kv?li rychlй zm?n? teploty).
p?ijнmacн ?o?ku 20
Vypo?tenб hodnota je v?tљн neћ
Vэpo?et rozd?lte do jednotlivэch krok?
99999 m/m2/m3.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 24 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
24 | ?esky
P?н?ina
?eљenн
Ukazatel „Error“ blikб naho?e na displeji
S?нtбnн/od?нtбnн nam??enэch hodnot s S?нtejte/ode?нtejte jen nam??enй
rozdнlnэmi m?rnэmi jednotkami
hodnoty se stejnэmi m?rnэmi
jednotkami
Nespolehlivэ vэsledek m??enн
Cнlovб plocha neodrбћн jednozna?n? Cнlovou plochu zakryjte
(nap?. voda, sklo).
Vэstup laserovйho paprsku 19 ev.
Vэstup laserovйho paprsku 19 ev.
p?ijнmacн ?o?ka 20 jsou zakrytй.
p?ijнmacн ?o?ku 20 odkryjte
Nep?ijatelnэ vэsledek m??enн
Nastavena љpatnб vztaћnб rovina
Vztaћnou rovinu zvolte vhodn? k
m??enн
P?ekбћka v drбze paprsku laseru
Bod laseru musн kompletn? leћet na
cнlovй ploљe.
M??нcн p?нstroj hlнdб sprбvnou funkci p?i kaћdйm m??enн. Pokud
je zjiљt?na zбvada, blikб na displeji vedle stojнcн symbol. V tom
p?нpad? nebo kdyћ naho?e uvedenб nбpomocnб opat?enн nemohou chybu odstranit, p?edejte m??нcн p?нstroj p?es Vaљeho
obchodnнka do zбkaznickйho servisu Bosch.
Kontrola p?esnosti m??нcнho p?нstroje
P?esnost m??нcнho p?нstroje m?ћete zkontrolovat nбsledovn?:
– Zvolte si v ?ase nem?nnou m??нcн ъse?ku od ca. 3 do 10 m dйlky, jejнћ dйlka je
Vбm p?esn? znбma (nap?. љн?ka mнstnosti, otvor dve?н). Tato m??нcн ъse?ka
musн leћet v interiйru, cнlovб plocha m??enн musн bэt hladkб a dob?e
odrбћejнcн.
– Ъse?ku zm??te 10-krбt za sebou.
Odchylka jednotlivэch m??enн od st?ednн hodnoty smн ?init maximбln? ±3 mm.
M??enн zaprotokolujte, abyste mohli p?esnost pozd?ji porovnat.
Ъdrћba a servis
Ъdrћba a ?iљt?nн
Usklad?ujte a p?evбћejte m??нcн p?нstroj pouze v dodбvanй ochrannй taљce.
Udrћujte m??нcн p?нstroj vћdy ?istэ.
M??нcн p?нstroj nepono?ujte do vody nebo jinэch kapalin.
Ne?istoty ot?ete vlhkэm, m?kkэm had?нkem. Nepouћнvejte ћбdnй ?istнcн
prost?edky a rozpouљt?dla.
Pe?ujte zvlбљt? o p?ijнmacн ?o?ku 20 se stejnou pe?livostн, s jakou se musн
zachбzet s brэlemi nebo ?o?kou fotoaparбtu.
Pokud by doљlo p?es pe?livou vэrobu a zkuљebnн metody u m??нcнho p?нstroje
n?kdy k vэpadku, nechte opravu provйst v autorizovanйm servisu pro
elektronб?adн Bosch. M??нcн p?нstroj sami neotvнrejte.
P?i vљech dotazech a objednбvkбch nбhradnнch dнl? nezbytn? prosнm uvбd?jte
10-mнstnй objednacн ?нslo podle typovйho љtнtku m??нcнho p?нstroje.
V p?нpad? opravy zaљlete m??нcн p?нstroj v ochrannй taљce 25.
Zбkaznickб a poradenskб sluћba
Zбkaznickб sluћba zodpovн Vaљe dotazy k oprav? a ъdrћb? Vaљeho vэrobku a tйћ
k nбhradnнm dнl?m. Technickй vэkresy a informace k nбhradnнm dнl?m naleznete
i na:
www.bosch-pt.com
Tэm poradenskй sluћby Bosch Vбm rбd pom?ћe p?i otбzkбch ke koupi, pouћнvбnн
a nastavenн vэrobk? a p?нsluљenstvн.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 25 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensky | 25
Czech Republic
Robert Bosch odbytovб s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vбpence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Zpracovбnн odpad?
M??нcн p?нstroje, p?нsluљenstvн a obaly by m?ly bэt dodбny k op?tovnйmu
zhodnocenн nepoљkozujнcнmu ћivotnн prost?edн.
Neodhazujte m??icн p?нstroje a akumulбtory/baterie do domovnнho odpadu!
Pouze pro zem? EU:
Podle evropskй sm?rnice 2002/96/ES musejн bэt neupot?ebitelnй m??нcн p?нstroje a podle evropskй sm?rnice
2006/66/ES vadnй nebo opot?ebovanй akumulбtory/baterie
rozebranй shromбћd?ny a dodбny k op?tovnйmu zhodnocenн
nepoљkozujнcнmu ћivotnн prost?edн.
Zm?ny vyhrazeny.
Slovensky
Bezpe?nostnй pokyny
Aby ste mohli s tэmto meracнm prнstrojom pracova? bez
ohrozenia a bezpe?ne, musнte si pre?нta? a dodrћiava? vљetky
pokyny. Nikdy neporuљte identifikovate?nos? vэstraћnэch
zna?iek na meracom prнstroji. TIETO POKYNY SI DOBRE
USCHOVAJTE.
ў Bu?te opatrnэ – ak pouћнvate inй ako tu uvedenй obsluћnй a areta?nй
prvky alebo volнte inй postupy. Mфћe to ma? za nбsledok nebezpe?nъ
expozнciu ћiarenia.
ў Tento meracн prнstroj sa dodбva s vэstraћnэm љtнtkom v nemeckom
jazyku (na grafickej strane je na obrбzku meracн prнstroj ozna?enэ ?нslom
13).
ў Predtэm ako za?nete meracн prнstroj pouћнva?, prelepte nemeckэ text
vэstraћnйho љtнtka dodanou nбlepkou v jazyku Vaљej krajiny.
ў Nesmerujte laserovэ lъ? na osoby ani na zvieratб, ani sami sa nepozerajte do laserovйho lъ?a. Tento meracн prнstroj vyrбba laserovй ћiarenie
laserovej triedy 2 pod?a normy IEC 60825-1. Pri nesprбvnom zaobchбdzanн
by mohlo dфjs? k oslepeniu osфb.
ў Nepouћнvajte laserovй okuliare ako ochrannй okuliare. Laserovй okuliare
slъћia na lepљie zviditelnenie laserovйho lъ?a, pred laserovэm ћiarenнm vљak
nechrбnia.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 26 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
26 | Slovensky
ў Nepouћнvajte laserovй okuliare ako slne?nй okuliare alebo ako ochrannй
okuliare v cestnej doprave. Laserovй okuliare neposkytujъ ъplnъ ochranu
pred ultrafialovэm ћiarenнm a zniћujъ vnнmanie farieb.
ў Meracн prнstroj nechбvajte opravova? len kvalifikovanйmu personбlu,
ktorэ pouћнva originбlne nбhradnй sъ?iastky. Tэm sa zaru?н, ћe bezpe?nos?
meracieho prнstroja zostane zachovanб.
ў Zabrб?te tomu, aby tento laserovэ meracн prнstroj mohli bez dozoru
pouћi? deti. Mohli by neъmyselne oslepi? inй osoby.
ў Nepracujte s tэmto meracнm prнstrojom v prostredн ohrozenom
vэbuchom, v ktorom sa nachбdzajъ hor?avй kvapaliny, plyny alebo
hor?avэ prнpadne vэbuљnэ prach. V tomto meracom prнstroji sa mфћu
vytvбra? iskry, ktorй by mohli uvedenэ prach alebo vэpary zapбli?.
Popis produktu a vэkonu
Pouћнvanie pod?a ur?enia
Tento meracн prнstroj je ur?enэ na meranie vzdialenostн, d?ћok, vэљok, odstupov
a na vэpo?et plфch a objemov. Tento meracн prнstroj je vhodnэ na meranie
rozmerov v rбmci vnъtornэch aj vonkajљнch objektov.
Vyobrazenй komponenty
?нslovanie jednotlivэch zobrazenэch komponentov sa vz?ahuje na vyobrazenie
meracieho prнstroja na grafickej strane tohto Nбvodu na pouћнvanie.
1 Tla?idlo pre meranie d?ћky
2 Pripo?нtavacie tla?idlo pamдte „M+“
3 Tla?idlo pre meranie plochy a objemu
4 Tla?idlo na vyvolanie obsahu pamдte „M=“
5 Tla?idlo pre nepriame meranie d?ћky (vzdialenosti)
6 Tla?idlo pre trvalй meranie
7 Tla?idlo vypнna?a a vymazбvacie tla?idlo pamдte
8 Odpo?нtavacie tla?idlo pamдte „M–“
9 Tla?idlo Vo?ba vz?aћnej roviny
10 Displej
11 Nastavovacia pomфcka
12 Tla?idlo meranie
13 Vэstraћnэ љtнtok laserovйho prнstroja
14 Dorazovэ kolнk
15 Aretбcia dorazovйho kolнka
16 Libela
17 Aretбcia veka priehradky na batйrie
18 Vie?ko priehradky na batйrie
19 Vэstup laserovйho ћiarenia
20 Prijнmacia љoљovka
21 Sйriovй ?нslo
22 Okuliare na zvidite?nenie laserovйho lъ?a*
23 Slu?ka na nosenie
24 Laserovб cie?ovб tabu?ka*
25 Ochrannб taљka
* Zobrazenй alebo popнsanй prнsluљenstvo nepatrн do zбkladnej vэbavy produktu.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 27 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensky | 27
Zobrazovacie (indika?nй) prvky
a Meracie funkcie
Meranie d?ћky
Trvalй meranie
Meranie plochy
Meranie objemu
Nepriame meranie vzdialenosti
b Vэstraha slabej batйrie
c Vэstraha nevhodnej teploty
d Nameranб hodnota/vэsledok
e Meracia jednotka
f Vz?aћnб rovina merania
g Laser zapnutэ
h Jednotlivб nameranб hodnota (pri meranн d?ћky: Vэsledok)
i Ukladanie nameranэch hodnфt do pamдte
Technickй ъdaje
Digitбlny laserovэ dia?komer
Vecnй ?нslo
Meracн rozsah
Presnos? merania (typicky)
Minimбlna indikovanб jednotka
Prevбdzkovб teplota
Skladovacia teplota
Relatнvna vlhkos? vzduchu max.
Laserovб trieda
Typ lasera
Priemer laserovйho lъ?a (pri 25 °C) vo
vzdialenosti 10 m cca
Batйrie
Akumulбtory
Ћivotnos? batйriн cca
– Jednotlivй merania
– Trvalй meranie
Hmotnos? pod?a EPTA-Procedure 01/2003
Rozmery
Druh ochrany (okrem priehradky na batйrie)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 nm, <1 mW
6 mm
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
30000 D)
5 h D)
0,18 kg
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (ochrana proti prachu a
proti striekajъcej vode)
A) Dosah prнstroja je tэm vд?љн, ?нm lepљie sa laserovй svetlo odrбћa od povrchovej plochy
cie?a (rozptэlenй, nie zrkadliace) a ?нm je laserovэ bod v porovnanн s jasom okolia svetlejљн
(vnъtornй priestory, pri stmievanн). Za nepriaznivэch podmienok (napr. pri meranн vonku pri
silnom slne?nom ћiarenн) sa mфћe ukбza? potrebnй pouћitie cie?ovej tabu?ky.
B) Za nepriaznivэch vonkajљнch podmienok, ako napr. za silnйho slne?nйho ћiarenia alebo v
prнpade zle odrбћajъcej povrchovej plochy je maximбlna odchэlka ± 10 mm na 50 m. Za
priaznivэch podmienok treba po?нta? s rozpдtнm odchэlky ± 0,05 mm/m.
C) Vo funkcii Trvalй meranie je maximбlna prevбdzkovб teplota +40 °C.
D) Pomocou akumulбtorovэch ?lбnkov s napдtнm 1,2 V je moћnй vykona? menej meranн ako
pomocou batйriн s napдtнm 1,5 V.
Vљimnite si lбskavo vecnй ?нslo na typovom љtнtku Vбљho produktu, pretoћe obchodnй nбzvy
meracнch prнstrojov sa mфћu odliљova?.
Na jednozna?nъ identifikбciu Vбљho meracieho prнstroja slъћi sйriovй ?нslo 21 na typovom
љtнtku.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 28 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
28 | Slovensky
Montбћ
Vkladanie/vэmena batйriн
Pri prevбdzke tohto meracieho prнstroja odporъ?ame pouћнvanie alkalickomangбnovэch batйriн alebo akumulбtorovэch ?lбnkov.
Pomocou akumulбtorovэch ?lбnkov s napдtнm 1,2 V je moћnй vykona? menej
meranн ako pomocou batйriн s napдtнm 1,5 V.
Na otvorenie vie?ka priehradky na batйrie 18 stla?te aretбciu 17 v smere љнpky a
vie?ko priehradky na batйrie vyberte. Vloћte prнsluљnй batйrie resp.
akumulбtorovй ?lбnky. Dajte pritom pozor na sprбvne pуlovanie pod?a
vyobrazenia na vnъtornej strane priehradky na batйrie.
Od okamihu, ke? sa na displeji prvэkrбt objavн symbol Batйria , mфћete
uskuto?ni? eљte minimбlne 100 meranн. Ke? symbol Batйria za?ne blika?, je
potrebnй vymeni? batйrie resp. akumulбtorovй ?lбnky za novй, ?alљie merania uћ
nie sъ moћnй.
Vymie?ajte vћdy vљetky batйrie, resp. vљetky akumulбtorovй ?lбnky sъ?asne. Pri
jednej vэmene pouћнvajte len batйrie jednйho vэrobcu a vћdy takй, ktorй majъ
rovnakъ kapacitu.
ў Ke? meracн prнstroj dlhљн ?as nepouћнvate, vyberte z neho batйrie, resp.
akumulбtorovй ?lбnky. Po?as dlhљieho skladovania by mohli batйrie alebo
akumulбtorovй ?lбnky korodova? a mohli by sa samo?inne vybнja?.
Pouћнvanie
Uvedenie do prevбdzky
ў Nenechбvajte zapnutэ meracн prнstroj bez dozoru a po pouћitн meracн
prнstroj vћdy vypnite. Laserovэ lъ? by mohol oslepi? inй osoby.
ў Meracн prнstroj chrб?te pred vlhkom a pred priamym slne?nэm ћiarenнm.
ў Meracн prнstroj nevystavujte extrйmnym teplotбm ani ћiadnemu
kolнsaniu teplфt. Nenechбvajte ho odloћenэ dlhљн ?as napr. v motorovom
vozidle. V prнpade vд?љieho rozdielu teplфt nechajte najprv meracн prнstroj
pred jeho pouћitнm temperova? na teplotu prostredia, v ktorom ho budete
pouћнva?. Pri extrйmnych teplotбch alebo v prнpade kolнsania teplфt mфћe by?
negatнvne ovplyvnenб precнznos? meracieho prнstroja.
ў Zabrб?te prudkэm nбrazom alebo pбdom meracieho prнstroja. V prнpade
intenzнvnejљieho vonkajљieho zбsahu na meracн prнstroj by ste mali predtэm,
ako budete pokra?ova? v prбci, vћdy vykona? skъљku presnosti (pozri
„Kontrola presnosti merania meracieho prнstroja“, strana 33).
Zapнnanie/vypнnanie
Na zapnutie meracieho prнstroja stla?te krбtko tla?idlo vypнna?a 7 alebo tla?idlo
Meranie 12. Pri zapnutн meracieho prнstroja nie je eљte zapnutэ laserovэ lъ?.
Ak chcete meracн prнstroj vypnъ?, stla?te na dlhљiu dobu tla?idlo vypнna?a 7.
Ak sa po dobu 5 min nestla?н ћiadne tla?idlo meracieho prнstroja, meracн prнstroj
sa kvфli ъspore spotreby energie batйrie automaticky vypne.
Ak bola do pamдte uloћenб nejakб hodnota, tбto zostбva pri automatickom
vypnutн prнstroja zachovanб. Po novom zapnutн meracieho prнstroja sa zobrazн
„M“ na displeji meracieho prнstroja.
Meranie
Po zapnutн sa meracн prнstroj nachбdza vo funkcii Meranie d?ћky. Ostatnй
meracie funkcie mфћete nastavova? stlб?anнm prнsluљnэch funk?nэch tla?idiel
(pozri „Meracie funkcie“, strana 29).
Po zapnutн prнstroja sa ako vz?aћnб rovina pre meranie vyberie zadnб hrana
meracieho prнstroja. Informбcie o zmene vz?aћnej roviny pozri odsek „Vэber
vz?aћnej roviny“, strana 29.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 29 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensky | 29
Po vэbere meracej funkcie a vz?aћnej roviny sa vљetky ?alљie kroky uskuto??ujъ
stlб?anнm tla?idla meranie 12.
Priloћte meracн prнstroj zvolenou vz?aћnou rovinou na poћadovanъ lнniu merania
(napr. na stenu).
Na zapnutie laserovйho lъ?a stla?te tla?idlo meranie 12.
ў Nesmerujte laserovэ lъ? na osoby ani na zvieratб, ani sa sami
nepozerajte do laserovйho lъ?a, dokonca ani z va?љej vzdialenosti.
Zamerajte laserovэm lъ?om cie?ovъ plochu. Na spustenie merania opд? stla?te
tla?idlo meranie 12.
Vo funkcii Trvalй meranie za?нna meranie ihne? po prvom stla?enн tla?idla
meranie 12.
Nameranб hodnota sa objavн oby?ajne po 0,5 sek., najneskфr vљak po uplynutн
4 sek. Doba merania zбvisн od vzdialenosti, od svetelnэch pomerov a od
reflexnэch vlastnostн meranej plochy. Koniec merania je signalizovanэ zvukovэm
signбlom. Po skon?enн merania sa laserovэ lъ? automaticky vypne.
Ak sa cca 20 sek. po zameranн laserovйho lъ?a neuskuto?nн ћiadne meranie,
laserovэ lъ? sa kvфli љetreniu batйriн automaticky vypne.
Vэber vz?aћnej roviny (pozri obrбzky A–C)
Na uskuto?nenie merania si mфћete vybera? spomedzi troch rozli?nэch
vz?aћnэch rovнn:
– zadnб hrana meracieho prнstroja (napr. pri priloћenн meracieho prнstroja k
stene),
– zadnб hrana dorazovйho kolнka 14 (napr. pri meranн z kъtov),
– prednб hrana meracieho prнstroja (napr. pri meranн od hrany stola).
Ak chcete zmeni? vz?aћnъ rovinu, stlб?ajte tla?idlo 9 dovtedy, kэm sa na displeji
zobrazн poћadovanб vz?aћnб rovina. Po kaћdom zapnutн meracieho prнstroja je
ako vz?aћnб rovina prednastavenб zadnб hrana meracieho prнstroja.
Meracie funkcie
Meranie d?ћky (vzdialenosti)
Ak chcete mera? v reћime Meranie d?ћky, stla?te tla?idlo 1. Na displeji sa objavн
indikбcia pre meranie d?ћky .
Jeden raz stla?te tla?idlo meranie 12 na zameranie
laserovйho lъ?a a potom znova na vykonanie merania.
Nameranб hodnota sa zobrazн dole na displeji.
Meranie plochy
Na meranie plochy stlб?ajte tla?idlo 3 dovtedy, kэm sa na displeji objavн
indikбcia pre meranie plochy .
Potom postupne premerajte za sebou d?ћku a љнrku ako pri meranн vzdialenosti.
Laserovэ lъ? zostбva medzi oboma meraniami zapnutэ.
Po skon?enн druhйho merania sa vэsledok automaticky prepo?нta a zobrazн na displeji. Poslednб
nameranб hodnota je na displeji dole, kone?nэ
vэsledok je zobrazenэ hore.
Meranie objemu
Na meranie objemu stlб?ajte tla?idlo 3 dovtedy, kэm sa na displeji objavн
indikбcia pre meranie objemu
.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 30 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
30 | Slovensky
Potom postupne premerajte za sebou d?ћku, љнrku a vэљku ako pri meranн
vzdialenosti. Laserovэ lъ? zostбva medzi tэmito troma meraniami zapnutэ.
Po skon?enн tretieho merania sa vэsledok automaticky prepo?нta a zobrazн na displeji. Poslednб
nameranб hodnota je na displeji dole, kone?nэ
vэsledok je zobrazenэ hore.
Nepriame meranie d?ћky (vzdialenosti) (pozri obrбzok D)
Nepriame meranie vzdialenosti slъћi na meranie takэch vzdialenostн, ktorй sa
nedajъ mera? priamo, pretoћe laserovэ lъ? by bol preruљenэ prekбћkou, alebo v
takom prнpade, ak nie je k dispozнcii ћiadna takб cie?ovб plocha, ktorб by mohla
slъћi? ako reflexnб plocha. Korektnй vэsledky merania sa dajъ dosiahnu? len
vtedy, ke? laserovэ lъ? a h?adanб vzdialenos? vytvбrajъ presnэ pravэ uhol (platн
Pytagorova veta).
Na zobrazenom prнklade treba naprнklad odmera? d?ћku B. Na tento ъ?el treba
odmera? hodnoty A a C. A a B musia tvori? pravэ uhol.
Ak chcete mera? v reћime Nepriame meranie d?ћky, stla?te tla?idlo 5. Na displeji
sa objavн indikбcia pre nepriame meranie d?ћky .
Odmerajte ako pri meranн vzdialenosti d?ћku A. Dбvajte pritom pozor na to, aby
trasa A a h?adanб vzdialenos? B tvorili pravэ uhol. Potom odmerajte vzdialenos?
C. Laserovэ lъ? zostбva medzi oboma meraniami zapnutэ.
Dбvajte pritom pozor na to, aby sa vz?aћnэ bod merania nachбdzal pri oboch
meraniach presne na tom istom mieste (pouћite naprнklad zadnъ hranu
meracieho prнstroja).
Po ukon?enн druhйho merania sa vzdialenos? B
vypo?нta automaticky. Poslednб nameranб jednotlivб
hodnota sa zobrazн na displeji dole, kone?nэ vэsledok
B je zobrazenэ na displeji hore.
Trvalй meranie (pozri obrбzok E)
Pri trvalom meranн sa mфћe meracн prнstroj relatнvne pohybova? k cie?u, pri?om
nameranб hodnota sa aktualizuje kaћdэch 0,5 sek. Mфћete sa naprнklad
vz?a?ova? od nejakej steny aћ do poћadovanej vzdialenosti, na prнstroji sa dб v
kaћdom okamihu od?нta? aktuбlna vzdialenos?.
Ak chcete mera? v reћime trvalй meranie, stla?te tla?idlo 6. Na displeji sa objavн
indikбcia pre trvalй meranie
.
Stla?te tla?idlo Meranie 12, aby ste spustili meranie.
Meracн prнstroj pohybujte dovtedy, kэm sa dole na
displeji zobrazн poћadovanб hodnota vzdialenosti.
Stla?enнm tla?idla meranie 12 sa trvalй meranie
preruљн. Aktuбlna nameranб hodnota sa ukбћe na
displeji. Novй stla?enie tla?idla meranie 12 spustн
trvalй meranie znova.
Trvalй meranie sa po 5 minъtach automaticky vypne. Poslednб nameranб
hodnota zostбva zobrazenб na displeji. K predchбdzajъcemu ukon?eniu trvalйho
merania mфћete zmeni? meraciu funkciu (reћim merania) stla?enнm tla?idla 1, 3
alebo tla?idla 5.
Vymazanie nameranэch hodnфt
Krбtkym stla?enнm tla?idla 7 mфћete vo vљetkэch meracнch funkciбch vymaza?
naposledy odmeranй jednotlivй hodnoty. Viacnбsobnэm krбtkym stla?enнm
tohto tla?idla sa vymazбvajъ jednotlivй nameranй hodnoty v opa?nom poradн.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 31 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensky | 31
Funkcie pamдte
Pri vypnutн meracieho prнstroja zostбva zachovanб hodnota, ktorб sa nachбdza v
pamдti prнstroja.
Ukladanie/pripo?нtavanie nameranэch hodnфt do pamдte
Stla?te pripo?нtavacie tla?idlo pamдte 2, aby ste
aktuбlnu nameranъ hodnotu – pod?a aktuбlnej
meracej funkcie hodnotu d?ћky, plochy alebo objemu
– uloћili do pamдte. Len ?o bola tбto hodnota uloћenб
do pamдte, na displeji sa objavн „M“, potom zablikб
„+“ krбtko.
Ak je nejakб nameranб hodnota v pamдti uћ uloћenб, novб hodnota sa k obsahu
pamдte pripo?нta, avљak len vtedy, ke? sa jednotky merania zhodujъ.
Ak je naprнklad v pamдti uloћenб hodnota plochy a aktuбlna nameranб hodnota je
objemom, s?нtanie sa nemфћe vykona?. Na displeji chvн?u blikб nбpis „Error“.
Od?нtavanie nameranэch hodnфt
Stla?te odpo?нtavacie tla?idlo pamдte 8, aby ste odpo?нtali aktuбlnu nameranъ
hodnotu od hodnoty v pamдti. Len ?o bola tбto hodnota odpo?нtanб do pamдte,
na displeji sa objavн „M“, a potom zablikб „–“ krбtko.
Ke? je v pamдti uloћenб nejakб nameranб hodnota, novб nameranб hodnota sa
mфћe odpo?нta? len v takom prнpade, ak sa obe meracie jednotky zhodujъ (pozri
odsek „Ukladanie/pripo?нtavanie nameranэch hodnфt do pamдte“).
Zobrazenie nameranej hodnoty
Stla?te tla?idlo na vyvolanie pamдte 4, aby sa zobrazila hodnota, ktorб je uloћenб v pamдti. Na displeji sa
zobrazн symbol pamдti „M=“. Ke? sa na displeji
zobrazн obsah pamдte „M=“, mфћete ho stla?enнm
pripo?нtavacieho tla?idla pamдte 2 zdvojnбsobi?,
resp. stla?enнm odpo?нtavacieho tla?idla pamдte 8
zredukova? na nulu (vynulova?).
Vymazanie pamдte
Ak chcete vymaza? obsah pamдte, stla?te najprv tla?idlo pre vyvolanie pamдte 4,
aћ sa na displeji zobrazн indikбcia „M=“. Potom stla?te krбtko tla?idlo 7; na
displeji sa uћ neukazuje indikбcia „M“.
Pokyny na pouћнvanie
Vљeobecnй upozornenia
Prijнmacia љoљovka 20 a vэstup laserovйho lъ?a 19 nesmъ by? po?as merania
zakrytй.
Po?as merania nesmiete meracн prнstroj pohybova? (s vэnimkou funkcie Trvalй
meranie). Preto ?o najpresnejљie priloћte meracн prнstroj k meracнm bodom,
alebo ho na meracie body poloћte ?o najpresnejљie.
Meranie sa uskuto??uje v strede laserovйho lъ?a, aj v prнpade zamerania na
cie?ovй plochy.
?o ovplyv?uje meracн rozsah
Meracн rozsah zбvisн od svetelnэch pomerov a reflexnэch vlastnostн cie?ovej
plochy. Aby ste laserovэ lъ? lepљie videli, pouћite pri meranн vonku a pri silnom
slne?nom ћiarenн okuliare na zvidite?nenie laserovйho lъ?a 22 (prнsluљenstvo) a
laserovъ cie?ovъ tabu?ku 24 (prнsluљenstvo), alebo cie?ovъ plochu nejakэm
vhodnэm spфsobom zatie?te.
?o ovplyv?uje vэsledok merania
Na zбklade fyzikбlnych efektov sa nedб vylъ?i?, aby sa pri meranн na rozli?nэch
povrchovэch plochбch neobjavili chyby merania. Sem patria nasledovnй:
– prieh?adnй povrchovй plochy (napr. sklo, voda),
– zrkadliace povrchovй plochy (napr. leљtenэ kov, sklo),
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 32 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
32 | Slovensky
– porуzne povrchovй plochy (napr. rфzne izola?nй materiбly),
– љtrukturovanй povrchovй plochy (napr. hrubб omietka, prнrodnэ kame?).
V prнpade potreby pouћite na tэchto povrchovэch plochбch laserovъ cie?ovъ
tabu?ku 24 (prнsluљenstvo).
Nameranъ hodnotu mфћu takisto ovplyv?ova? vzduchovй vrstvy s rozli?ne
vysokou teplotou alebo nepriamo prijнmanй reflexie (odrazy) nameranej
hodnoty.
Meranie pomocou dorazovйho kolнka (pozri obrбzky B a F)
Pouћнvanie dorazovйho kolнka 14 je vhodnй napr. na meranie z kъtov
(uhloprie?ka miestnosti) alebo na meranie ?aћko dostupnэch miest, ako sъ napr.
roletovй ko?ajni?ky.
Odsu?te aretбciu dorazovйho kolнka 15 bokom, aby ste dorazovэ kolнk mohli
vyklopi?.
Stlб?anнm tla?idla 9 nastavte prнsluљnъ vz?aћnъ rovinu pre merania s dorazovэm
kolнkom.
Ak chcete meracн kolнk 14 zaklopi?, zatla?te ho do telesa prнstroja aћ na doraz.
Kolнk sa automaticky zaaretuje.
Nastavenie pomocou libely (vodovбhy)
Libela 16 umoћ?uje jednoduchй nastavenie vodorovnej polohy meracieho
prнstroja. Takэmto spфsobom mфћete jednoduchљie zameriava? cie?ovй plochy,
predovљetkэm na vд?љie vzdialenosti.
Libela 16 v kombinбcii s laserovэm lъ?om nie je vhodnб na nivelovanie.
Zameranie pomocou nastavovacej pomфcky (pozri obrбzok G)
Pomocou nastavovacej pomфcky 11 sa mфћe u?ah?i? zameranie na ve?kй
vzdialenosti. Pozerajte preto pozd?ћ nastavovacej pomфcky na hornej strane
meracieho prнstroja. Laserovэ lъ? prebieha paralelne k tejto zrakovej lнnii.
Poruchy – prн?iny a ich odstrбnenie
Prн?ina
Odstrбnenie
Vэstraha nevhodnej teploty (c) blikб, meranie nie je moћnй
Meracн prнstroj sa nachбdza mimo
Po?kajte, kэm meracн prнstroj dosiahne
rбmca prevбdzkovej teploty od
prevбdzkovъ teplotu
– 10 °C do +50 °C (vo funkcii trvalй
meranie do +40 °C).
Indikovanб vэstraha slabej batйrie (b)
Napдtie batйrie klesб (meranie je eљte Vэmena batйriн resp. akumulбtorovэch
moћnй)
?lбnkov
Indikбcia vэstraha slabej batйrie (b) blikб, meranie nie je moћnй
Napдtie batйrie je prнliљ nнzke
Vэmena batйriн resp. akumulбtorovэch
?lбnkov
Indikбcie „Error“ a „––––“ na displeji
Uhol medzi laserovэm lъ?om a cie?om Zvд?љite uhol medzi laserovэm lъ?om a
je prнliљ ostrэ.
cie?om
Cie?ovб plocha reflektuje prнliљ
Pouћite cie?ovъ tabu?ku 24
intenzнvne (naprнklad zrkadlo) alebo (prнsluљenstvo)
prнliљ slabo (naprнklad ?ierna lбtka),
prнpadne vtedy, ak je okolitй svetlo
prнliљ silnй.
Vэstup laserovйho lъ?a 19 resp.
Pomocou mдkkej handri?ky vytrite
prijнmacia љoљovka 20 sъ zarosenй
vэstup laserovйho lъ?a 19 resp.
(naprнklad nбsledkom rэchlej zmeny prijнmaciu љoљovku 20 dosucha
teploty).
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 33 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensky | 33
Prн?ina
Odstrбnenie
Vэpo?et rozde?te na jednotlivй
Vypo?нtanб hodnota je vд?љia ako
?iastkovй kroky
99999 m/m2/m3.
Indikбcia „Error“ blikб hore na displeji
S?нtavanie/od?нtavanie nameranэch S?нtavajte/od?нtavajte len nameranй
hodnфt s rozdielnymi meracнmi
hodnoty s rovnakэmi meracнmi
jednotkami
jednotkami
Vэsledok merania je nespo?ahlivэ
Cie?ovб plocha nereflektuje
Zakryte cie?ovъ plochu
jednozna?ne (naprнklad voda, sklo).
Vэstup laserovйho lъ?a 19 resp.
Vэstup laserovйho lъ?a 19 prнjнmaciu
prijнmacia љoљovka 20 sъ prikrytй.
љoљovku 20 uvo?nite
Vэsledok merania je nepravdepodobnэ
Nastavenб nesprбvna vz?aћnб rovina Vyberte takъ vz?aћnъ rovinu, ktorб sa
hodн pre danй meranie
Na drбhe laserovйho lъ?a je prekбћka Laserovэ bod sa musн celэ nachбdza?
na cie?ovej ploche.
Meracн prнstroj kontroluje korektnй fungovanie pri kaћdom
meranн. Ke? sa zistн porucha, na displeji blikб uћ len symbol,
ktorэ sa nachбdza ved?a. V takomto prнpade, alebo ak vyљљie
uvedenй opatrenia nevedia odstrбni? poruchu, doru?te meracн
prнstroj prostrednнctvom svojho predajcu autorizovanйmu
servisnйmu stredisku Bosch.
Kontrola presnosti merania meracieho prнstroja
Presnos? meracieho prнstroja mфћete prekontrolova? nasledovne:
– Zvo?te trvalo nemennъ meraciu vzdialenos? v d?ћke cca 3 aћ 10 m, ktorej d?ћku
presne poznбte (naprнklad љнrku miestnosti, otvor dverн a podobne). Tбto
meracia vzdialenos? sa musн nachбdza? vo vnъtri miestnosti, cie?ovб ploche
merania musн by? hladkб a musн ma? dobrэ odraz.
– Odmerajte tъto vzdialenos? 10-krбt za sebou.
Odchэlka jednotlivэch meranн od strednej hodnoty smie by? maximбlne ±3 mm.
Zaprotokolujte si tieto merania, aby ste neskфr mohli presnos? meranн
porovnбva?.
Ъdrћba a servis
Ъdrћba a ?istenie
Meracн prнstroj skladujte a transportujte v ochrannej taљke, ktorб sa dodбva
spolu s meracнm prнstrojom.
Udrћiavajte svoj meracн prнstroj vћdy v ?istote.
Neponбrajte meracн prнstroj do vody ani do inэch kvapalнn.
Zne?istenia utrite vlhkou mдkkou handri?kou. Nepouћнvajte ћiadne ?istiace
prostriedky ani rozpъљ?adlб.
Predovљetkэm prijнmaciu љoљovku 20 oљetrujte rovnako starostlivo, ako treba
oљetrova? naprнklad okuliare alebo љoљovku fotoaparбtu.
Ak by meracн prнstroj napriek starostlivej vэrobe a kontrole predsa len prestal
niekedy fungova?, treba da? opravu vykona? autorizovanej servisnej opravovni
ru?nйho elektrickйho nбradia Bosch. Meracн prнstroj sami nikdy neotvбrajte.
Pri vљetkэch dopytoch a objednбvkach nбhradnэch sъ?iastok uvбdzajte
bezpodmiene?ne 10-miestne vecnй ?нslo uvedenй na typovom љtнtku vэrobku.
V prнpade potreby zasielajte meracн prнstroj do opravy v ochrannej taљke 25.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 34 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
34 | Magyar
Servisnй stredisko a poradenskб sluћba pre zбkaznнkov
Servisnй stredisko Vбm odpovie na otбzky tэkajъce sa opravy a ъdrћby Vбљho
produktu ako aj nбhradnэch sъ?iastok. Rozloћenй obrбzky a informбcie k
nбhradnэm sъ?iastkam nбjdete aj na web-strбnke:
www.bosch-pt.com
Tнm poradenskej sluћby pre zбkaznнkov Bosch Vбm rбd pomфћe aj pri
problйmoch tэkajъcich sa kъpy a nastavenia produktov a prнsluљenstva.
Slovakia
Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Likvidбcia
Vэrobok, prнsluљenstvo a obal treba da? na recyklбciu љetriacu ћivotnй prostredie.
Neodhadzujte opotrebovanй meracie prнstroje ani akumulбtory/batйrie do
komunбlneho odpadu!
Len pre krajiny EЪ:
Pod?a Eurуpskej smernice 2002/96/ES sa musia uћ
nepouћite?nй meracie prнstroje a pod?a eurуpskej smernice
2006/66/ES sa musia poљkodenй alebo opotrebovanй
akumulбtory/batйrie zbiera? separovane a treba ich dбva? na
recyklбciu zodpovedajъcu ochrane ћivotnйho prostredia.
Zmeny vyhradenй.
Magyar
Biztonsбgi el?нrбsok
A mйr?m?szerrel vйgzett munkбk veszйlymentes йs
biztonsбgos vйgrehajtбsбhoz minden el?нrбst gondosan vйgig
kell olvasni йs be kell tartani. Sohase tegye felismerhetetlennй
a mйr?m?szeren elhelyezett figyelmeztet? tбblбkat. KЙRJЬK
GONDOSAN ?RIZZE MEG EZEKET AZ EL?НRБSOKAT.
ў Vigyбzat – ha az itt leнrtaktуl eltйr? kezel? vagy beбllнtу berendezйseket
hasznбl, vagy mбs eljбrбsokat alkalmaz, ez veszйlyes sugбrterhelйshez
vezethet.
ў A mйr?m?szer egy nйmet nyelv? figyelmeztet? tбblбval kerьl szбllнtбsra
(a kйpes oldalon a mйr?m?szer rajzбn a 13 szбmmal van jelцlve).
ў Ragassza бt a nйmet nyelv? figyelmeztet? tбblбt az els? ьzembe
helyezйs el?tt a kйszьlйkkel szбllнtott megfelel? nyelv? цntapadу
cнmkйvel.
ў Ne irбnyнtsa a lйzersugarat mбs szemйlyekre vagy бllatokra йs sajбt
maga se nйzzen bele a lйzersugбrba. Ez a mйr?m?szer az IEC 60825-1
szabvбnyban megadottaknak megfelel? 2. lйzerosztбlyъ lйzersugбrzбst
bocsбt ki. Ezzel el lehet vakнtani mбs szemйlyeket.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 35 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Magyar | 35
ў Ne hasznбlja a lйzerpontkeres? szemьveget vйd?szemьvegkйnt. A
lйzerpontkeres? szemьveg a lйzersugбr felismerйsйnek megkцnnyнtйsйre
szolgбl, de nem nyъjt vйdelmet a lйzersugбrral szemben.
ў Ne hasznбlja a lйzerpontkeres? szemьveget napszemьvegkйnt vagy a
kцzlekedйsben egyszer? szemьvegkйnt. A lйzerpontkeres? szemьveg nem
nyъjt teljes vйdelmet az ultraibolya sugбrzбssal szemben йs csцkkenti a
szнnfelismerйsi kйpessйget.
ў A mйr?m?szert csak szakkйpzett szemйlyzet csak eredeti
pуtalkatrйszek felhasznбlбsбval javнthatja. Ez biztosнtja, hogy a
mйr?m?szer biztonsбgos m?szer maradjon.
ў Ne hagyja, hogy gyerekek a lйzersugбrral felszerelt mйr?m?szert
felьgyelet nйlkьl hasznбljбk. Ezzel akaratlanul elvakнthatnak mбs
szemйlyeket.
ў Ne dolgozzon a mйr?m?szerrel olyan robbanбsveszйlyes kцrnyezetben,
ahol йghet? folyadйkok, gбzok vagy porok vannak. A mйr?m?szerben
szikrбk keletkezhetnek, amelyek a port vagy a g?zцket meggyъjthatjбk.
A termйk йs alkalmazбsi lehet?sйgei leнrбsa
Rendeltetйsszer? hasznбlat
A mйr?m?szer tбvolsбgok, hosszъsбg йs magassбg mйrйsйre йs felьletek йs
tйrfogatok kiszбmнtбsбra szolgбl. A mйr?m?szer mind beltйri, mind a szabadban
vйgzett mйrйsekhez hasznбlhatу.
Az бbrбzolбsra kerьl? komponensek
Az бbrбzolбsra kerьl? alkatrйszek szбmozбsa a mйr?m?szernek az бbrбkat
tartalmazу oldalon talбlhatу бbrбira vonatkozik.
1 Hosszmйrйsi billenty?
2 „M+” memуria hozzбadу billenty?
3 Felьlet йs tйrfogat mйrйsi gomb
4 „M=” memуria lehнvу billenty?
5 Kцzvetett hosszmйrйsi gomb
6 Tartуs mйrйs billenty?
7 Be-/Ki-gomb йs memуria tцrl?gomb
8 „M–” memуria levonу billenty?
9 Vonatkoztatбsi sнk kijelцl? gomb
10 Kijelz?
11 Irбnyzйk
12 Mйrйsi billenty?
13 Lйzer figyelmeztet? tбbla
14 Ьtkцz?csap
15 Az ьtkцz?csap reteszel?je
16 Vнzszintez?
17 Az elemtartу fiуk fedelйnek reteszelйse
18 Az elemtartу fedele
19 Lйzersugбr kilйpйsi pontja
20 Vev?lencse
21 Gyбrtбsi szбm
22 Lйzerpont keres? szemьveg*
23 Tartуpбnt
24 Lйzer-cйltбbla*
25 Vйd?tбska
* A kйpeken lбthatу vagy a szцvegben leнrt tartozйkok rйszben nem tartoznak a
standard szбllнtmбnyhoz.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 36 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
36 | Magyar
Kijelz? elemek
a Mйrйsi funkciуk
Hosszmйrйs
Tartуs mйrйs
Felьletmйrйs
Tйrfogatmйrйs
Kцzvetett hosszmйrйs
b Akkumulбtor figyelmeztetйs
c H?mйrsйklet figyelmeztetйs
d Mйrt йrtйk/eredmйny
e Mйrtйkegysйg
f Mйrйsi vonatkoztatу sнk
g A lйzer be van kapcsolva
h Egyedi mйrt йrtйk (hosszmйrйs esetйn: eredmйny)
i A mйrt йrtйkek mentйse
M?szaki adatok
Digitбlis lйzeres tбvolsбgmйr?
Cikkszбm
Mйrйsi tartomбny
Mйrйsi pontossбg (tipikusan)
Legkisebb kijelezhet? egysйg
Ьzemi h?mйrsйklet
Tбrolбsi h?mйrsйklet
A leveg? megengedett legmagasabb nedvessйgtartalma, max.
Lйzerosztбly
Lйzertнpus
Lйzersugбr бtmйr? (25 °C mellett) 10 m
tбvolsбgban kb.
Elemek
Ъjratцlthet? akkumulбtorok
Az elem йlettartama kb.
– Egyedi mйrйsek
– Tartуs mйrйs
Sъly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01
EPTA-eljбrбs) szerint
Mйretek
Vйdelmi osztбly (az elemfiуk kivйtelйvel)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 nm, <1 mW
6 mm
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
30000 D)
5 уra D)
0,18 kg
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (por йs frцccsen? vнz
ellen vйdett kivitel)
A) A kйszьlйk hatуtбvolsбga annбl nagyobb, minйl jobban visszaveri a felьlet a lйzerfйnyt
(szуrva, nem tьkrцzve) йs minйl jobban kivбlik a lйzerfйnypont a kцrnyezetb?l (bels?
helyisйgek, alkonyodбs). Hбtrбnyos feltйtelek mellett (pйldбul a szabadban er?s napsugбrzбs
mellett vйgrehajtott mйrйsek esetйn) szьksйg lehet a cйlz?tбbla alkalmazбsбra.
B) Hбtrбnyos kцrьlmйnyek, pйldбul er?s napsugбrzбs vagy rossz visszaver? tulajdonsбgъ
felьlet esetйn a maximбlis eltйrйs 50 m tбvolsбgban ± 10 mm. El?nyцs kцrьlmйnyek esetйn
± 0,05 mm/m eltйrйsre lehet szбmнtani.
C) Tartуs mйrйs ьzemmуdban a maximбlis megengedett ьzemi h?mйrsйklet +40 °C.
D) 1,2-V akkumulбtorokkal kevesebb mйrйst lehet vйgrehajtani, mint 1,5-V elemekkel.
Kйrem, ьgyeljen a mйr?m?szer helyes cikkszбmбra a tнpustбblбn, egyes mйr?m?szereknek
tцbb kьlцnbцz? kereskedelmi megnevezйse is lehet.
Az цn mйr?m?szere a tнpustбblбn talбlhatу 21 gyбrtбsi szбmmal egyйrtelm?en azonosнthatу.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 37 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Magyar | 37
Цsszeszerelйs
Elemek behelyezйse/kicserйlйse
A mйr?m?szer ьzemeltetйsйhez alkбli-mangбn-elemek vagy akkumulбtorok
hasznбlatбt javasoljuk.
1,2-V akkumulбtorokkal kevesebb mйrйst lehet vйgrehajtani, mint 1,5-V
elemekkel.
Az elemtartу 18 fedelйnek kinyitбsбhoz tolja el a 17 reteszelйst a nyнl бltal jelzett
irбnyban йs vegye le a fedelet. Tegye be az elemeket, illetve az akkumulбtorokat.
Ekkor ьgyeljen az elemfiуk bels? oldalбn бbrбzolt helyes polarнtбsra.
Amikor a kijelz?n el?szцr megjelenik a elem-szimbуlum, akkor mйg legalбbb
100 mйrйsre van lehet?sйg. Ha az elem-szimbуlum villog, cserйlje ki az
elemeket, illetve akkumulбtorokat, ekkor tцbb mйrйst vйgrehajtani mбr nem
lehet.
Mindig valamennyi elemet, illetve akkumulбtort egyszerre cserйlje ki. Csak
egyazon gyбrtу cйgt?l szбrmazу йs azonos kapacitбsъ elemeket vagy
akkumulбtorokat hasznбljon.
ў Vegye ki az elemeket, illetve az akkumulбtorokat a mйr?m?szerb?l, ha
azt hosszabb ideig nem hasznбlja. Az elemek йs akkumulбtorok egy
hosszabb tбrolбs sorбn korrodбlhatnak, vagy maguktуl kimerьlhetnek.
Ьzemeltetйs
Ьzembevйtel
ў Sohase hagyja a bekapcsolt mйr?m?szert felьgyelet nйlkьl йs hasznбlat
utбn mindig kapcsolja ki a mйr?m?szert. A lйzersugбr mбs szemйlyeket
elvakнthat.
ў Уvja meg a mйr?m?szert a nedvessйgt?l йs a kцzvetlen napsugбrzбs
behatбsбtуl.
ў Ne tegye ki a mйr?m?szert extrйm h?mйrsйkleteknek vagy
h?mйrsйkletingadozбsoknak. Pйldбul ne hagyja hosszabb ideig a
mйr?m?szert egy autуban. Nagyobb h?mйrsйkletingadozбsok utбn hagyja a
mйr?m?szert temperбlуdni, miel?tt azt ismйt ьzembe vennй. Extrйm
h?mйrsйkletek vagy h?mйrsйklet ingadozбsok befolyбsolhatjбk a
mйr?m?szer mйrйsi pontossбgбt.
ў Ьgyeljen arra, hogy a mйr?m?szer ne eshessen le йs ne legyen kitйve
er?sebb lцkйseknek vagy ьtйseknek. Ha a mйr?m?szert er?s kьls? hatбs
йrte, a munka folytatбsa el?tt ellen?rizze annak pontossбgбt (lбsd „A
mйr?m?szer pontossбgбnak ellen?rzйse”, a 43. oldalon).
Be- йs kikapcsolбs
A mйr?m?szer bekapcsolбsбhoz nyomja meg rцvid id?re a 7 Be-/Kikapcsolу
vagy a 12 mйrйsi gombot. A mйr?m?szer bekapcsolбsakor a lйzersugбr mйg nem
kapcsolуdik be.
A mйr?m?szer kikapcsolбsбhoz nyomja meg hosszabb id?re a 7 Be-/Kikapcsolу
billenty?t.
Ha a mйr?m?szeren kb. 5 percig egyik billenty?t sem nyomjбk meg, a
mйr?m?szer az elem kнmйlйsйre automatikusan kikapcsol.
Ha a rendszer egy mйrйsi eredmйnyt eltбrolt, akkor az az automatikus
kikapcsolбs sorбn megmarad. A mйr?m?szer ismйtelt bekapcsolбsa utбn a
kijelz?n megjelenik az „M” szimbуlum.
Mйrйsi folyamat
Bekapcsolбs utбn a kйszьlйk a „Hosszmйrйs” funkciуra kapcsol. Mбs mйrйsi
funkciуkat a mindenkori funkciуbillenty?vel lehet beбllнtani (lбsd „Mйrйsi
funkciуk”, a 38 oldalon).
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 38 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
38 | Magyar
A mйr?m?szer minden egyes bekapcsolбsa utбn a mйr?m?szer hбtsу йle van
vonatkoztatу sнkkйnt beбllнtva. A vonatkoztatу sнk megvбltoztatбsбt illet?en lбsd
„A vonatkoztatу sнk kijelцlйse”, a 38 oldalon).
A mйrйsi funkciу йs a vonatkoztatу sнk kijelцlйse utбn valamennyi tovбbbi lйpйst
a 12 mйrйsi billenty? megnyomбsбval lehet vйgrehajtani.
Fektesse hozzб a mйr?m?szert a kijelцlt vonatkoztatу sнkkal a kнvбnt mйrйsi
vonalra (pйldбul a falra).
A lйzersugбr bekapcsolбsбhoz nyomja meg a 12 mйrйsi billenty?t.
ў Sohase irбnyнtsa a lйzersugarat szemйlyekre vagy бllatokra, йs sohase
nйzzen bele kцzvetlenьl, – mйg nagyobb tбvolsбgbуl sem –
a lйzersugбrba.
Irбnyнtsa a lйzersugat a cйlfelьletre. A mйrйs kivбltбsбhoz nyomja meg ismйt a 12
mйrйsi billenty?t.
A tartуs mйrйsi funkciу alkalmazбsakor a mйrйs mбr a 12 mйrйsi billenty? els?
lenyomбsakor megkezd?dik.
A mйrйsi eredmйny tipikusan 0,5 mбsodpercen belьl йs legkйs?bb 4 mбsodperc
elteltйvel jelenik meg. A mйrйs id?tartama a tбvolsбgtуl, a megvilбgнtбsi
viszonyoktуl йs a cйlfelьlet visszaverйsi tulajdonsбgaitуl fьgg. A mйrйs befejezйsйt egy hangjel jelzi. A mйrйs befejezйse utбn a lйzer automatikusan
kikapcsolуdik.
Ha a lйzersugбr irбnyбnak beбllнtбsa utбn kb. 20 mбsodpercig nem tцrtйnik
mйrйs, a lйzersugбr az elemek kнmйlйsйre automatikusan kikapcsolуdik.
A vonatkoztatу sнk kijelцlйse (lбsd az „A”–„C” бbrбt)
A mйrйshez hбrom kьlцnbцz? vonatkoztatу sнk kцzцtt lehet vбlasztani:
– a mйr?m?szer hбtsу йle (pйldбul ha egy falhoz tartja a berendezйst),
– a 14 ьtkцz?csap hбtsу йle (pйldбul a sarokbуl kiindulу mйrйsekhez),
– a mйr?m?szer els? йle (pйldбul egy asztal йlйt?l kiindulу mйrйshez).
A vonatkoztatу sнk megvбltoztatбsбhoz nyomja meg tцbbszцr egymбsutбn a 9
gombot, amнg a kijelz?n meg nem jelenik a kнvбnt vonatkoztatу sнk. A
mйr?m?szer minden egyes bekapcsolбsa utбn a mйr?m?szer hбtsу йle van
vonatkoztatу sнkkйnt beбllнtva.
Mйrйsi funkciуk
Hosszmйrйs
A hosszmйrйsekhez nyomja meg az 1 billenty?t. A kijelz?n megjelenik a
hosszmйrйs jele.
Nyomja meg egyszer a beirбnyzбshoz majd mйg
egyszer a mйrйshez a 12 mйrйsi billenty?t.
A mйrt йrtйk a kijelz? alsу rйszйn jelenik meg.
Felьletmйrйs
A felьletmйrйshez nyomja meg a 3 gombot, amнg meg nem jelenik a felьletmйrйs
jele.
Ezutбn a hosszmйrйshez hasonlуan egymбs utбn mйrje meg a mйrйsre kerьl?
felьlet hosszъsбgбt йs szйlessйgйt. A kйt mйrйs kцzцtt a lйzersugбr bekapcsolt
бllapotban marad.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 39 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Magyar | 39
A mбsodik mйrйs befejezйse utбn a kйszьlйk automatikusan kiszбmнtja йs kijelzi a felьletet. Az utolsу egyedi mйrйs eredmйnye a kijelz? alsу rйszйn, a vйgeredmйny pedig fent lбthatу.
Tйrfogatmйrйs
A tйrfogatmйrйshez nyomja meg a 3 gombot, amнg meg nem jelenik a
tйrfogatmйrйs
jele.
Ezutбn a hosszmйrйshez hasonlуan egymбs utбn mйrje meg a mйrйsre kerьl?
tйrfogat hosszъsбgбt, szйlessйgйt йs magassбgбt. A hбrom mйrйs kцzцtt a lйzersugбr bekapcsolt бllapotban marad.
A harmadik mйrйs befejezйse utбn a kйszьlйk automatikusan kiszбmнtja йs kijelzi az tйrfogatot. Az utolsу
egyedi mйrйs eredmйnye a kijelz? alsу rйszйn, a
vйgeredmйny pedig fent lбthatу.
Kцzvetett hosszmйrйs (lбsd a „D” бbrбt)
A kцzvetett hosszmйrйs olyan szakaszok hosszбnak meghatбrozбsбra szolgбl,
amelyeket kцzvetlenьl nem lehet megmйrni, mert vagy valami akadбly van a
szakasz kйt vйge kцzцtt, amely megszakнtanб a lйzersugarat, vagy nem бll rendelkezйsre megfelel? fйnyvisszaver? felьlet. Helyes eredmйnyeket csak akkor lehet
elйrni, ha a lйzersugбr йs a keresett hossъsбgъ szakasz pontosan derйkszцget
zбr be egymбssal (Pythagoras tйtel).
Az бbrбn lбthatу pйldбn a B szakasz hosszбt akarjuk meghatбrozni. Ehhez meg
kell mйrni A йs C йrtйkйt. A-nak йs B-nek derйkszцgben kell бllnia egymбshoz
kйpest.
A kцzvetett hosszmйrйsekhez nyomja meg az 5 gombot. A kijelz?n megjelenik a
kцzvetett hosszmйrйs jele.
Mйrje meg egy hosszmйrйshez hasonlуan az A tбvolsбgot. Ьgyeljen arra, hogy az
A szakasz йs a keresett B tбvolsбg pontosan derйkszцgben бlljanak egymбshoz
kйpest. Mйrje meg ezutбn a C tбvolsбgot. A kйt mйrйs kцzцtt a lйzersugбr bekapcsolt бllapotban marad.
Ьgyeljen arra, hogy a mйrйs vonatkozбsi pontja (pйldбul a mйr?m?szer hбtsу
йle) mindkйt mйrйsnйl pontosan azonos helyen legyen.
A mбsodik mйrйs befejezйse utбn a kйszьlйk
automatikusan kiszбmнtja a B tбvolsбgot. Az utolsу
egyedi mйrйs eredmйnye a kijelz? alsу rйszйn, a B
vйgeredmйny pedig fent lбthatу.
Folyamatos mйrйs (lбsd az „E” бbrбt)
A folyamatos mйrйs alatt a mйr?m?szert a cйlhoz viszonyнtva el szabad
mozgatni, a kйszьlйk a mйrt йrtйket kb. fйlmбsodpercenkйnt aktualizбlja. A
felhasznбlу pйldбul eltбvolуdhat egy faltуl, amнg el nem йri a kнvбnt tбvolsбgot; az
aktuбlis tбvolsбg a kйszьlйken mindig leolvashatу.
A tartуs mйrйsekhez nyomja meg a 6 billenty?t. A kijelz?n megjelenik a tartуs
mйrйs
jele.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 40 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
40 | Magyar
A mйrйsi folyamat kivбltбsбhoz nyomja meg a 12
mйrйsi billenty?t. Mozgassa el addig a mйr?m?szert,
amнg a kijelz? alsу rйszйn meg nem jelenik a kнvбnt
tбvolsбgйrtйk.
A folyamatos mйrйst a 12 mйrйsi billenty? megnyomбsбval lehet megszakнtani. Az aktuбlis mйrt йrtйk a
kijelz?n lбthatу. A folyamatos mйrйs ismйtelt elindнtбsбhoz nyomja meg ismйt a
12 mйrйsi billenty?t.
A tartуs mйrйs 5 perc elteltйvel automatikusan kikapcsolуdik. A legutolsу mйrйsi
eredmйnyt a kijelz? tovбbbra is mutatja. A tartуs mйrйs gyorsabb befejezйsйhez
az 1, 3 vagy 5 billenty? megnyomбsбval бtkapcsolhat йs egy mбsik mйrйsi
funkciуra.
A mйrйsi eredmйnyek tцrlйse
A 7 billenty? rцvid megnyomбsбval valamennyi mйrйsi funkciуnбl a legutoljбra
mйrt egyedi mйrйsi eredmйnyt lehet kitцrцlni. A tцrl? billenty? tцbbszцri egymбs
utбni rцvid megnyomбsбval az egyedi mйrt йrtйkek a mйrйshez viszonyнtva
fordнtott sorrendben tцrlйsre kerьlnek.
Memуriafunkciуk
A mйr?m?szer kikapcsolбsakor a memуriбban talбlhatу йrtйk megmarad.
Mйrйsi eredmйnyek mentйse/hozzбadбsa a memуria tartalmбhoz
Nyomja meg a 2 mentйs/eredmйny hozzбadбsa a memуria tartalmбhoz billenty?t, hogy mentse az aktuбlis
mйrйsi eredmйnyt – a mйrйsi funkciуtуl fьgg?en egy
hossz-, felьlet- vagy tйrfogatйrtйket. Az йrtйk
mentйsekor a kijelz?n megjelenik az „M” szimbуlum
йs mцgцtte rцvid id?re felvillan a „+” jel.
Ha a memуriбban mбr van egy йrtйk, akkor a kйszьlйk az ъj йrtйket hozzбadja a
memуria tartalmбhoz, de csak akkor, ha az ъj йrtйk йs a memуriбban talбlhatу
йrtйk mйrtйkegysйge azonos.
Ha a memуriбban pйldбul egy felьlet йrtйke talбlhatу йs az aktuбlis mйrйsi
eredmйny egy tйrfogat йrtйk, akkor a hozzбadбst nem lehet vйgrehajtani. A
kijelz?n rцvid ideig villog az „Error” (Hiba) kijelzйs.
Mйrt йrtйkek levonбsa a memуria tartalmбbуl
Nyomja meg a 8 mйrйsi eredmйny kivonбsa a memуria tartalmбbуl billenty?t, ha
ki akarja vonni az aktuбlis mйrйsi eredmйnyt a memуria tartalmбbуl. Az йrtйk
levonбsakor a kijelz?n megjelenik az „M” szimbуlum, a „–” mцgцtte rцvid id?re
felvillan.
Ha a memуriбban mбr van egy йrtйk, akkor a kйszьlйk az ъj йrtйket kivonja a
memуria tartalmбbуl, de csak akkor, ha az ъj йrtйk йs a memуriбban talбlhatу
йrtйk mйrtйkegysйge azonos (lбsd „Mйrйsi eredmйnyek mentйse/hozzбadбsa a
memуria tartalmбhoz” szakaszt).
A memуriбban tбrolt йrtйk kijelzйse
Nyomja meg a 4 memуria lehнvу billenty?t, hogy a
kйszьlйken megjelenjen a memуriбban tбrolt йrtйk. A
kijelz?n megjelenik az „M=” kijelzйs. Ha a kijelz?n
megjelenik az „M=” memуriatartalom, akkor azt a 2
memуria hozzбadбsi billenty? megnyomбsбval meg
lehet kйtszerezni, illetve a 8 memуria kivonбsi
billenty? megnyomбsбval ki lehet nullбzni.
A memуria tцrlйse
A memуriatartalom tцrlйsйre el?szцr nyomja meg a 4 memуria lehнvу billenty?t,
hogy a kijelz?n megjelenjen az „M=” kijelzйs. Ezutбn nyomja meg rцviden a 7
billenty?t; a kijelz?n elt?nik az „M” kijelzйs.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 41 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Magyar | 41
Munkavйgzйsi tanбcsok
Бltalбnos tбjйkoztatу
A 20 vev?lencsйt йs a lйzersugбr 19 kimeneti pontjбt mйrйs kцzben nem szabad
letakarni.
A mйr?m?szert mйrйs kцzben nem szabad mozgatni (kivйve a tartуs mйrйsi
funkciуt). Ezйrt a mйr?m?szert lehet?leg tegye rб a mйrйsi pontokra, vagy
nyomja hozzб a mйrйsi pontokhoz.
A mйrйs a lйzersugбr kцzйppontjбban tцrtйnik, akkor is, ha a lйzersugбr ferdйn
esik egy cйlfelьletre.
Befolyбsok a mйrйsi tartomбnyra
A mйrйsi tartomбny a megvilбgнtбsi viszonyoktуl йs a cйlfelьlet visszaverйsi
tulajdonsбgaitуl fьgg. A szabadban йs er?s napsugбrzбs mellett vйgzett
munkбkhoz a lйzerpont megtalбlбsбnak megkцnnyнtйsйre hasznбlja a 22
lйzerpont keres? szemьveget (kьlцn tartozйk) йs a 24 lйzer-cйltбblбt (kьlцn
tartozйk), illetve vessen valamivel бrnyйkot a cйlfelьletre.
Befolyбsok a mйrйsi eredmйnyre
Fizikai behatбsok kцvetkeztйben nem lehet kizбrni, hogy a kьlцnbцz? felьleteken
vйgzett mйrйsek sorбn hibбs eredmйnyek is fellйpjenek. Ezek:
– бtlбtszу felьletek (pl. ьveg, vнz),
– tьkrцz? felьletek (pl. fйnyezett fйm, ьveg),
– porуzus felьletek (pl. rezgйscsillapнtу vagy szigetel? anyagok),
– strukturбlt felьletek (pl. nyersvakolat, termйsk?).
Szьksйg esetйn ezeken a felьleteken hasznбlja a 24 lйzer-cйltбblбt (kьlцn
tartozйk).
A mйrt йrtйket kьlцnbцz? h?mйrsйklet? leveg?rйtegek, vagy a vev?hцz kцzvetett
ъton eljutу visszavert sugarak is meghamisнthatjбk.
Mйrйs az ьtkцz?csap alkalmazбsбval (lбsd az „B” йs „ F” бbrбt)
A 14 ьtkцz?csapot pйldбul sarkokbуl kiindulу mйrйsekhez (pйldбul egy helyisйg
бtlуs hosszбnak kimйrйsekor) vagy nehezen elйrhet? helyeken (pйldбul
rolуsнnek) vйgzett mйrйsekhez cйlszer? alkalmazni.
Tolja el az ьtkцz?csap 15 reteszelйsйt oldalra, hogy kihajthassa a csapot.
Бllнtsa be a 9 billenty? megnyomбsбval az ьtkцz?csap hasznбlatбval vйgzett
mйrйsekhez szьksйges vonatkoztatу sнkot.
A 14 ьtkцz?csap behajtбsбhoz nyomja azt be ьtkцzйsig a hбzba. Az ьtkцz?csap
ekkor automatikusan reteszelйsre kerьl.
Beбllнtбs a vнzmйrtйkkel
A 16 libella a mйr?m?szer egyszer? vнzszintes beбllнtбsбt teszi lehet?vй. Ezzel a
cйlfelьleteket kцnnyebben be lehet cйlozni, kьlцnцsen nagyobb tбvolsбgok
esetйn.
A 16 libella a lйzersugбrral kombinбlva nem alkalmas a szintezйsre.
Cйlzбs az irбnyzйk segнtsйgйvel (lбsd a „G” бbrбt)
A 11 irбnyzйk megkцnnyнti a nagyobb tбvolsбgban talбlhatу felьletek
beirбnyozбsбt. Ehhez nйzzen a mйr?m?szer fels? oldalбn talбlhatу az irбnyzйk
mentйn el?re. A lйzersugбr ezzel a vonallal pбrhuzamos helyzetben van.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 42 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
42 | Magyar
Hiba – Okok йs elhбrнtбsuk
A hiba oka
Elhбrнtбs mуdja
A (c) h?mйrsйklet figyelmeztet? villog, mйrйs nem lehetsйges
A mйr?m?szer h?mйrsйklete a
Vбrja meg, amнg a mйr?m?szer elйri az
megengedett – 10 °C йs +50 °C (a tar- ьzemi h?mйrsйkletet
tуs mйrйs ьzemmуdban +40 °C)
kцzцtti ьzemi h?mйrsйklet tartomбnyon kнvьl van.
Megjelenik az akkumulбtor figyelmeztetйs (b)
Az elem feszьltsйge csцkken (mйg
Elemek, illetve akkumulбtorok
lehet mйrйseket vйgrehajtani)
kicserйlйse
A (b) akkumulбtor figyelmeztet? villog, mйrйs nem lehetsйges
Az elem feszьltsйge tъl alacsony
Elemek, illetve akkumulбtorok
kicserйlйse
Kijelzйs: „Error” (Hiba) йs „––––” a kijelz?n
A lйzersugбr йs a cйlfelьlet kцzцtti szцg Nцvelje meg a lйzersugбr йs a cйlfelьlet
tъl kicsi.
kцzцtti szцget
A cйlfelьlet tъl er?sen (pйldбul tьkцr), Hasznбlja a 24 lйzer-cйltбblбt
illetve tъl gyengйn (pйldбul fekete
(tartozйk)
anyag) veri vissza a lйzersugarat, vagy
tъl er?s a kцrnyezeti megvilбgнtбs.
A 19 lйzersugбrzбs kilйpйsi pont,
Egy puha kend?vel tцrцlje szбrazra a
illetve a 20 vev?lencse (pйldбul a gyors lйzersugбr 19 kilйpйsi pontjбt, illetve a
h?mйrsйkletvбltozбs miatt)
20 vev? lencsйt
bepбrбsodott.
Ossza fel kцzbens? lйpйsekre a
A kiszбmнtott йrtйk nagyobb, mint
szбmнtбst
99999 m/m2/m3.
Az „Error” (Hiba) kijelzйs villog a kijelz? fels? rйszйn
Kьlцnbцz? mйrtйkegysйg? mйrt
Csak azonos mйrtйkegysйgben
йrtйkek hozzбadбsa/kivonбsa
megadott mйrйsi eredmйnyeket
szabad цsszeadni, illetve kivonni
A mйrйsi eredmйny megbнzhatatlan
A cйlfelьlet (pйldбul vнzfelьlet, ьveg) Takarja le a cйlfelьletet
nem veri vissza egyйrtelm?en a
lйzersugarat.
A lйzersugбr 19 kilйpйsi pontjбt, illetve Tartsa szabadon a lйzersugбr 19
a 20 vev? lencsйt valami letakarja.
kilйpйsi pontjбt, illetve a 20 vev?
lencsйt
A mйrйsi eredmйny nem plauzibilis
Hibбs vonatkoztatу sнk van beбllнtva
Бllнtson be a mйrйshez ill?
vonatkoztatу sнkot
Akadбly a lйzersugбr ъtjбban
A teljes lйzerpontnak a cйlfelьleten kell
fekьdnie.
A mйr?m?szer minden egyes mйrйs sorбn sajбtmaga felьgyel a
helyes m?kцdйsre. Egy hiba йszlelйsekor a kijelz?n csak az itt
lбthatу szimbуlum villog. Ebben az esetben, vagy ha a fent leнrt
hibaelhбrнtбsi eljбrбsok nem vezetnek eredmйnyre, kьldje el a
mйr?m?szert a keresked?n keresztьl a Bosch-vev?szolgбlatnak.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 43 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Magyar | 43
A mйr?m?szer pontossбgбnak ellen?rzйse
A mйr?m?szer pontossбgбt a kцvetkez?kйppen lehet felьlvizsgбlni:
– Vбlasszon ki egy megvбltoztathatatlan, kb 3 – 10 m hosszъsбgъ mйrйsi
vonalat, amelynek hosszъsбga pontosan ismert (pl. egy helyisйg szйlessйge,
egy ajtуnyнlбs stb.). A mйrйsi szakasznak bels? tйrben kell lennie a mйrйsi
cйlfelьletnek simбnak kell lennie йs jу visszaver? tulajdonsбgokkal kell rendelkeznie.
– Mйrje meg 10-szer egymбs utбn ennek a mйrйsi szakasznak a hosszбt.
Az egyedi mйrйseknek a kцzйpйrtйkt?l valу eltйrйse legfeljebb ±3 mm lehet.
Kйszнtsen a mйrйsr?l jegyz?kцnyvet, hogy a kйszьlйk pontossбgбt egy kйs?bbi
id?pontban цssze tudja hasonlнtani a pillanatnyi pontossбggal.
Karbantartбs йs szerviz
Karbantartбs йs tisztнtбs
A mйr?m?szert csak az azzal egyьtt szбllнtott vйd?tбskбban tбrolja йs szбllнtsa.
Tartsa mindig tisztбn a mйr?m?szert.
Ne merнtse vнzbe vagy mбs folyadйkokba a mйr?szerszбmot.
A szennyez?dйseket egy nedves, puha kend?vel tцrцlje le. Ne hasznбljon tisztнtуvagy oldуszereket.
Mindenekel?tt a 20 vev? lencsйt ugyanolyan gondosan бpolja, mint a
szemьvegйt, vagy a fйnykйpez?gйpe lencsйjйt.
Ha a mйr?m?szer a gondos gyбrtбsi йs ellen?rzйsi eljбrбs ellenйre egyszer mйgis
meghibбsodna, akkor a javнtбssal csak Bosch elektromos kйziszerszбm-m?hely
ьgyfйlszolgбlatбt szabad megbнzni. Ne nyissa fel sajбt maga a mйr?m?szert.
Ha kйrdйsei vannak, vagy pуtalkatrйszeket akar megrendelni, okvetlenьl adja
meg a mйr?m?szer tнpustбblбjбn talбlhatу 10-jegy? rendelйsi szбmot.
Ha javнtбsra van szьksйg, a 25 vйd?tбskбba csomagolva kьldje be a
mйr?m?szert.
Vev?szolgбlat йs tanбcsadбs
A vev?szolgбlat a termйke javнtбsбval йs karbantartбsбval, valamint a
pуtalkatrйszekkel kapcsolatos kйrdйsekre szнvesen vбlaszol. A tartalйkalkatrйszekkel kapcsolatos robbantott бbrбk йs egyйb informбciу a kцvetkez?
cнmen talбlhatуk:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vev?szolgбlat szнvesen segнt Цnnek, ha a termйkek йs tartozйkok
vбsбrlбsбval, alkalmazбsбval йs beбllнtбsбval kapcsolatos kйrdйsei vannak.
Magyarorszбg
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyцmr?i ъt. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
Eltбvolнtбs
A mйr?m?szereket, a tartozйkokat йs a csomagolбst a kцrnyezetvйdelmi
szempontoknak megfelel?en kell ъjrafelhasznбlбsra el?kйszнteni.
Ne dobja ki a mйr?m?szereket йs az akkumulбtorokat/elemeket a hбztartбsi
szemйtbe!
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 44 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
44 | Русский
Csak az EU-tagorszбgok szбmбra:
Az elhasznбlt mйr?m?szerekre vonatkozу 2002/96/EK
eurуpai irбnyelvnek йs az elromlott vagy elhasznбlt
akkumulбtorokra/elemekre vonatkozу 2006/66/EK eurуpai
irбnyelvnek megfelel?en a mбr nem hasznбlhatу
akkumulбtorokat/elemeket kьlцn цssze kell gy?jteni йs a
kцrnyezetvйdelmi szempontoknak megfelel?en kell
ъjrafelhasznбlбsra leadni.
A vбltoztatбsok joga fenntartva.
Русский
Указания по безопасности
Для обеспечения безопасной и надежной работы с
измерительным инструментом должны быть прочитаны и
соблюдаться все инструкции. Никогда не доводите
предупредительные таблички на измерительном инструменте до состояния неузнаваемости. ХОРОШО
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
ў Внимание – использование других не упомянутых здесь элементов
управления и регулирования или других методов эксплуатации может
подвергнуть Вас опасному для здоровья излучению.
ў Измерительный инструмент поставляется с предупредительной
табличкой на немецком языке (на изображении измерительного
инструмента на странице с иллюстрациями обозначена номером 13).
ў Перед первым применением инструмента наклейте на немецкий
текст предупредительной таблички предоставленную наклейку с
текстом на языке Вашей страны.
ў Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите
сами в лазерный луч. Настоящий измерительный инструмент создает
лазерное излучение класса 2 согласно IEC 60825-1. Этим излучением Вы
можете непреднамеренно ослепить людей.
ў Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков. Лазерные
очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не
защищают от лазерного излучения.
ў Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в
уличном движении. Лазерные очки не дают полной защиты от
ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.
ў Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только
квалифицированному персоналу, используя только оригинальные
запасные части. Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
ў Не разрешайте детям пользоваться лазерным измерительным
инструментом без надзора. Они могут неумышленно ослепить людей.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 45 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Русский | 45
ў Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной
среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли. В
измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может
воспламениться пыль или пары.
Описание продукта и услуг
Применение по назначению
Измерительный инструмент предназначен для измерения расстояний, длин,
высот, удалений и расчетов площадей и объемов. Измерительный
инструмент подходит для работы внутри помещений и на открытом воздухе.
Изображенные составные части
Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению
измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.
1 Кнопка измерения длины
2 Кнопка сложения с памятью «M+»
3 Кнопка измерения площади и объема
4 Кнопка вызова памяти «M=»
5 Кнопка для непрямого измерения длины
6 Клавиша длительного измерения
7 Кнопка включения и стирания памяти
8 Кнопка вычитания из памяти «M–»
9 Кнопка выбора плоскости отсчета
10 Дисплей
11 Приспособление для помощи в наводке луча
12 Кнопка измерения
13 Предупредительная табличка лазерного излучения
14 Упорный штифт
15 Фиксатор упорного штифта
16 Ватерпас
17 Фиксатор крышки батарейного отсека
18 Крышка батарейного отсека
19 Выход лазерного луча
20 Приёмная линза
21 Серийный номер
22 Очки для работы с лазерным инструментом*
23 Ремешок для переноса
24 Визирная марка для лазерного луча*
25 Защитный чехол
* Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный
комплект поставки.
Элементы индикации
a Функции измерений
Измерение длины
Длительное измерение
Измерение площади
Измерение объема
Косвенное измерение длины
b Предупреждение о разрядке батареек
c Индикатор выхода за пределы допустимого температурного диапазона
d Измеренное значение/результат
e Единица измерения
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 46 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
46 | Русский
f
g
h
i
Плоскость отсчета при измерении
Лазер включен
Значение единичного измерения (при измерении длины – результат)
Запись в память измеренных значений
Технические данные
Цифровой лазерный дальномер
Товарный №
Диапазон измерений
Точность измерения (типичная)
Наименьшее отображаемое значение
Рабочая температура
Температура хранения
Относительная влажность воздуха не более
Класс лазера
Тип лазера
Диаметр лазерного луча (при 25 °C) на
расстоянии 10 м ок.
Батарейки
Аккумуляторы
Срок службы батарей ок.
– Единичные измерения
– Продолжительное измерение
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003
Размеры
Степень защиты (за исключением батарейного
отсека)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 м A)
±2,0 мм B)
1 мм
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 нм, <1 мВт
6 мм
4 x 1,5 В LR03 (AAA)
4 x 1,2 В HR03 (AAA)
30000 D)
5 ч D)
0,18 кг
58 x 104 x 36 мм
IP 54 (защита от пыли и
брызг воды)
A) Диапазон измерения тем больше, чем лучше лазерный луч отражается от поверхности
цели (рассеивающее, не зеркальное отражение) и чем ярче лазерная точка видна на фоне
освещения окружающей среды (внутренние помещения, сумерки). При неблагопрятных
условиях (напр., работа на улице при сильном солнечном излучении) может понадобиться
применение визирной марки.
B) При неблагоприятных условиях, напр., сильное солнце или поверхность с плохой
отражательной способностью, максимальное отклонение составляет ± 10 мм на 50 м. При
благоприятных условиях можно исходить из ± 0,05 мм/м.
C) В режиме продолжительного измерения макс. рабочая температура составляет
+40 °C.
D) С аккумуляторными батареями на 1,2 В возможно меньше измерений, чем с
батарейками на 1,5 В.
Учитывайте товарный номер на заводской табличке Вашего измерительного инструмента,
торговые названия отдельных инструментов могут различаться.
Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по
серийному номеру 21 на заводской табличке.
Сборка
Установка/замена батареек
В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочномарганцевые батарейки или аккумуляторные батареи.
С аккумуляторными батареями на 1,2 В возможно меньше измерений, чем с
батарейками на 1,5 В.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 47 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Русский | 47
Чтобы открыть крышку батарейного отсека 18, нажмите на фиксатор 17 в
направлении стрелки и снимите крышку. Вставьте батарейки или
аккумуляторные батареи. Следите за правильной полярностью в
соответствии с изображением на внутренней стороне крышки батарейного
отсека.
После первого появления на дисплее символа батарей возможно еще мин.
100 измерений. Если символ батарей мигает, батарейки/аккумуляторные
батареи необходимо заменить, измерения больше невозможны.
Всегда заменяйте все батарейки/аккумуляторные батареи одновременно.
Используйте только батарейки/аккумуляторные батареи одного
производителя и с одинаковой емкостью.
ў Вынимайте батарейки/аккумуляторные батареи из измерительного
инструмента, если Вы длительное время не будете его использовать.
При длительном хранении возможна коррозия или саморазрядка
батареек/аккумуляторных батарей.
Работа с инструментом
Эксплуатация
ў Не оставляйте без присмотра включенный измерительный
инструмент и выключайте его после использования. Другие лица могут
быть ослеплены лазерным лучом.
ў Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных
лучей.
ў Не подвергайте измерительный инструмент воздействию
экстремальных температур и температурных перепадов. В частности,
не оставляйте его на длительное время в машине. При больших перепадах
температуры сначала дайте измерительному инструменту
стабилизировать свою температуру, прежде чем начинать работать с ним.
Экстремальные температуры и температурные перепады могут
отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.
ў Избегайте сильных толчков и падений измерительного инструмента.
После сильных внешних воздействий на измерительный инструмент
рекомендуется проверить его точность, прежде чем продолжать работать
с инструментом (см. «Контроль точности измерительного инструмента»,
стр. 52).
Включение/выключение
Для включения измерительного инструмента коротко нажмите на
выключатель 7 или кнопку измерений 12. При включении измерительного
инструмента лазерный луч еще не включается.
Для выключения измерительного инструмента нажмите кнопку выключения
7 и держите ее нажатой продолжительное время.
Если в течение прибл. 5 минут не будет нажиматься никаких кнопок на измерительном инструменте, инструмент автоматически выключается для
сохранения заряда батарей.
Записанное в память измеренное значение сохраняется при
автоматическом выключении. При последующем включении измерительного
инструмента на дисплее высвечивается «M».
Измерение
После включения инструмент находится в режиме измерения длины. Другие
измерительные функции Вы можете установить нажатием соответствующей
функциональной кнопки (см. «Режимы измерений», стр. 48).
При включении исходная плоскость для измерения – это задний край
измерительного инструмента. Чтобы поменять исходную плоскость, см.
«Выбор плоскости отсчета», стр. 48.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 48 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
48 | Русский
После выбора функции измерения и исходной плоскости все остальные
процессы включаются нажатием кнопки измерения 12.
Приложите измерительный инструмент выбранной исходной плоскостью к
желаемой измерительной линии (например, к стене).
Нажмите кнопку измерения 12 для включения лазерного луча.
ў Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите
сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.
Наведите лазерный луч на цель. Что начать измерения, снова нажмите кнопку
измерения 12.
В функции длительных измерений измерение начинается уже после первого
нажатия кнопки измерения 12.
Обычно результат измерения появляется через 0,5 с, максимум через 4 с.
Продолжительность измерения зависит от расстояния, условий освещенности и отражающей способности поверхности цели. Об окончании измерения оповещает звуковой сигнал. По окончании измерения лазерный луч
автоматически выключается.
Если прибл. через 20 с после наведения не выполняется никаких измерений,
лазерный луч с целью экономии батарей автоматически выключается.
Выбор плоскости отсчета (см. рис. A–C)
Измерения можно производить от трех различных исходных плоскостей:
– задний край измерительного инструмента (например, при прикладывании
к стенам),
– задний край упорного штифта 14 (например, для измерений из угла),
– передний край измерительного инструмента (например, при измерениях
от края стола).
Для изменения исходной плоскости нажимайте кнопку 9, пока на дисплее не
отобразится желаемая исходная плоскость. Каждый раз после включения
измерительного инструмента в качестве исходной площади установлен
задний край инструмента.
Режимы измерений
Измерение длины
Для измерений длины нажмите кнопку 1. На дисплее появляется индикатор
измерения длины .
Нажмите кнопку измерения 12 один раз для наведения и еще один раз для выполнения измерения.
Измеренное значение высвечивается на дисплее
внизу.
Измерение площади
Для измерения площади нажимайте кнопку 3, пока на дисплее не появится
индикатор измерения площади .
Измерьте длину и ширину друг за другом как при измерении длин. Между
обоими измерениями лазерный луч остается включенным.
По окончании второго измерения площадь автоматически рассчитывается и высвечивается на
дисплее. Последнее единичное измеренное значение высвечивается на дисплее внизу, а
конечный результат – вверху.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 49 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Русский | 49
Измерение объема
Для измерения объема нажимайте кнопку 3, пока на дисплее не появится
индикатор измерения объема
.
После этого измерьте длину, ширину и высоту друг за другом как при
измерении длин. Между тремя измерениями лазерный луч остается
включенным.
По окончании третьего измерения объем автоматически рассчитывается и высвечивается на дисплее. Последнее единичное измерение высвечивается на дисплее внизу, а конечный
результат – вверху.
Косвенное измерение длин (см. рис. D)
Косвенное измерение длины служит для определения расстояний, которые
невозможно измерить прямым способом, если на пути луча находится
препятствие или нет способной к отражению целевой поверхности. Точные
результаты достигаются только в том случае, если лазерный луч и искомое
расстояние образуют точно прямой угол (теорема Пифагора).
В приведенном примере нужно определить длину В. Для этого нужно
измерить A и C. A и В должны при этом образовывать прямой угол.
Для непрямого измерения длины нажмите кнопку 5. На дисплее загорается
индикатор непрямого измерения длины .
Измерение выполняйте как при измерении расстояния A. Следите за тем,
чтобы прямая A образовывала прямой угол с искомым расстоянием B. Затем
измерьте расстояние C. Между обоими измерениями лазерный луч остается
включенным.
Следите за тем, чтобы исходная точка измерения (например, задняя кромка
измерительного инструмента) находилась при обоих измерениях на одном и
том же месте.
По окончании второго измерения автоматически
высчитывается расстояние B. Последнее единичное измерение высвечивается на дисплее внизу, а
конечное результат В– вверху.
Продолжительное измерение (см. рис. Е)
При продолжительном измерении измерительный инструмент можно
передвигать относительно цели, при этом измеренное значение
актуализируется прибл. каждые 0,5 с. Вы можете, напр., передвигаться от
стены на необходимое расстояние, актуальное расстояние всегда
отображается на дисплее.
Для измерений длины нажмите кнопку 6. На дисплее появляется индикатор
длительного измерения
.
Чтобы начать процесс измерения, нажмите кнопку
измерения 12. Передвигайте измерительный
инструмент, пока внизу на дисплее не отобразится
желаемое расстояние.
Продолжительное измерение прерывается
нажатием кнопки измерения 12. Актуальное измеренное значение высвечивается на дисплее. Продолжительное измерение
возобновляется повторным нажатием кнопки измерения 12.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 50 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
50 | Русский
Длительное измерение автоматически выключается через 5 мин. Последнее
измеренное значение отображается на дисплее. Для выхода из режима
длительных измерений Вы можете нажать кнопку 1, 3 или 5.
Удаление измеренных значений
Коротким нажатием кнопки 7 Вы можете удалить последние измеренные
значения во всех режимах. Многократным коротким нажатием кнопки
отдельные измеренные значения удаляются в обратной последовательности.
Функции памяти
При выключении измерительного инструмента значения, записанные в
память, сохраняются.
Сохранение в памяти измеренных значений/сложение
Нажмите кнопку сложения с памятью 2, чтобы в
зависимости от актуального режима измерения –
измерение длины, площади или объема – записать
в память актуальное измеренное значение. Как
только значение будет записано в память, на
дисплее высвечивается «M», за ним коротко
мигает знак «+».
Если в памяти уже находится одно значение, то новое значение складывается
со значением памяти, однако только при одинаковой единице измерения.
Если в памяти находится, например, значение площади, а актуальное
измеренное значение представляет собой объем, то складывание невозможно. На дисплее коротко мигает «Error».
Вычитание измеренных значений
Нажмите кнопку вычитания из памяти 8, если нужно вычесть актуальное
измеренное значение из значения в памяти. Как только значение будет
вычтено, на дисплее высвечивается «M», за которым коротко мигает знак
«–».
Если в памяти уже находится одно значение, то новое измеренное значение
может быть вычтено только при соответствии единиц измерения (см.
«Сохранение в памяти измеренных значений/сложение»).
Отображение сохраненного значения
Для отображения сохраненного значения нажмите
кнопку вызова из памяти 4. На дисплее высвечивается «M=». При отображении на дисплее сохраненного значения «M=» Вы можете, нажав кнопку
сложения 2, умножить его на два или, нажав кнопку
вычитания 8, обнулить содержимое памяти.
Стирание памяти
Для удаления содержимого памяти нажмите сначала на кнопку вызова памяти
4, чтобы на дисплее появилось «M=». Затем коротко нажмите на кнопку 7;
«M» исчезает с дисплея.
Указания по применению
Общие указания
При измерении нельзя закрывать приемную линзу 20 и выход лазерного
излучения 19.
Во время измерения измерительный инструмент нельзя передвигать (за
исключением функции продолжительного измерения). Поэтому
прикладывайте измерительный инструмент по возможности к точкам
измерения или на эти точки.
Измерение осуществляется по центру лазерного луча, включая и при косом
наведении на площадь цели.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 51 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Русский | 51
Факторы, влияющие на диапазон измерения
Диапазон измерения зависит от условий освещения и от отражающей
способности поверхности цели. Для лучшей видимости лазерного луча
применяйте во время работы вне помещения и при сильном солнце лазерные
очки 22 (принадлежность) и визирную марку 24 (принадлежность) или
затените визирную марку.
Факторы, влияющие на результат измерения
Из-за физических эффектов не исключено, что при измерении на различных
поверхностях могут возникнуть ошибки измерения. К таким поверхностям
относятся:
– прозрачные поверхности (например, стекло, вода),
– отражающие поверхности (например, полированный металл, стекло),
– пористые поверхности (например, изолирующие материалы),
– структурированные поверхности (например, пористая штукатурка,
природный камень).
При необходимости применяйте для таких поверхностей визирную марку 24
(принадлежность).
Воздушные слои с различной температурой и/или непрямое отражение также
могут отрицательно повлиять на измеряемое значение.
Измерение с помощью упорного штифта (см. рис. B и F)
Упорный штифт 14 может применяться, например, для измерения из угла
(диагональ помещения) или из труднодоступных мест, как напр.,
направляющие для жалюзи.
Сместите фиксатор 15 упорного штифта в сторону, чтобы откинуть штифт.
Установите исходную плоскость для измерения с упорным штифтом, нажав
кнопку 9.
Чтобы убрать упорный штифт 14, нужно, надавив на него, ввести его до упора
в корпус. Штифт автоматически фиксируется.
Выверка уровня
Ватерпас 16 позволяет просто установить измерительный инструмент в
горизонтальное положение. Это облегчает наведение лазера на цель,
особенно, на больших расстояниях.
Ватерпас 16 не пригоден для нивелирования лазерного луча.
Приспособление для помощи в наводке луча (см. рис. G)
Приспособление для помощи в наводке луча 11 облегчает наведение луча на
больших расстояниях. Для этого смотрите вдоль линии наводки на верхней
стороне измерительного инструмента. Лазерный луч проходит параллельно к
этой линии наводки.
Неисправность – Причины и устранение
Причина
Устранение
Мигает индикатор предупреждения о выходе за пределы допустимого
температурного диапазона (c), измерение невозможно
Температура измерительного
Подождать, пока инструмент не
инструмента находится за пределами нагреется или не охладится до раборабочего диапазона – 10 °C до
чей температуры
+50 °C (в режиме продолжительного
измерения до +40 °C).
Появляется индикатор заряженности батарей (b)
Низкое напряжение батареи
Замените батарейки/аккумуля(измерение еще возможно)
торные батареи
Мигает индикатор заряженности батарей (b), измерение невозможно
Напряжение батарей слишком
Замените батарейки/аккумулянизкое
торные батареи
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 52 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
52 | Русский
Причина
Устранение
Показание «Error» и «––––» на дисплее
Острый угол между лазерным лучом и Увеличить угол между лазерным
целью.
лучом и целью
Сильное отражение от поверхности Используйте визирную марку 24
цели (например, зеркало) или слабое (принадлежности)
отражение от поверхности цели (например, черный материал), или
сильное окружающее освещение.
Запотевание выхода лазерного луча Мягкой тряпкой протереть насухо
19 или приемной линзы 20 (навыход лазерного луча 19 или
пример, в результате смены темпера- приемную линзу 20
туры).
Рассчитанное значение превышает Разделите расчет на промежуточные
операции
99999 м/м2/м3.
Показание «Error» мигает наверху на дисплее
Сложение/вычитание значений в
Складывать/вычитать только знаразных единицах измерения.
чения в одинаковых единицах
измерения
Ненадежный результат измерения
Неодназначное отражение от поверх- Прикрыть поверхность цели
ности цели (например, вода, стекло).
Закрыт выход лазерного луча 19 или Открыть выход лазерного луча 19 или
приемной линзы 20.
приемной линзы 20
Непонятный результат измерения
Установлена неправильная исходная Выбрать правильную исходную
плоскость
плоскость
Препятствия на пути лазерного луча Лазерная точка должна полностью
находиться на целевой поверхности
Измерительный инструмент проверяет правильность
работы при каждом измерении. При констатации
неисправности на дисплее мигает только показанный рядом
символ. В таком случае, а также если названные выше меры
не привели к успеху, отдайте измерительный инструмент
через магазин в сервисную мастерскую фирмы Bosch.
Контроль точности измерительного инструмента
Следующим образом Вы можете проверить точность измерительного
инструмента:
– Выберите неизменяемое в течение продолжительного времени
расстояние прибл. от 3 до 10 м, длина которого Вам точно известна
(например, ширина помещения, проем двери). Измеряемый участок
должен находится во внутреннем помещении, поверхность цели должна
быть гладкой и хорошо отражать.
– Измерьте эту прямую 10 раз подряд.
Отклонение значений отдельных измерений от среднего значения не должно
превышать ±3 мм. Запротоколируйте измерения, чтобы Вы смогли позже
сравнить точность.
Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
Храните и переносите измерительный инструмент только в прилагающемся
защитном чехле.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 53 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Русский | 53
Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте.
Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие
жидкости.
Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте никаких
очищающих средств или растворителей.
Ухаживайте за приемной линзой 20 с такой же тщательностью, с какой Вы
ухаживаете за очками или линзой фотоаппарата.
Если несмотря на тщательную процедуру изготовления и испытания
измерительный инструмент все-таки выйдет из строя, ремонт должна производить авторизированная сервисная мастерская для электроинструментов
Bosch. Не вскрывайте самостоятельно измерительный инструмент.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте
10-значный товарный номер по заводской табличке измерительного
инструмента.
На ремонт отправляйте измерительный инструмент в защитном чехле 25.
Сервиснoe обслуживаниe и консультация покупатeлeй
Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию
Вашего продукта, а также по запчастям. Монтажные чертежи и информацию
по запчастям Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив консультантов Bosch охотно поможет Вам в вопросах покупки,
применения и настройки продуктов и принадлежностей.
Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением
требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран
только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в
эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление
и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в
административном и уголовном порядке.
Россия
ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва
Россия
Тел.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: pt-service@ru.bosch.com
Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете
получить на официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по телефону
справочно-сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).
Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service@by.bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 54 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
54 | Українська
Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Сейфуллина 51
050037 г. Алматы
Казахстан
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 251 13 36
E-Mail: pt-service@kz.bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.kz
Утилизация
Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и
упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторные
батареи/батарейки в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской директивой 2002/96/EС
отслужившие измерительные инструменты и в соответствии
с европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные
либо отработанные аккумуляторы/батарейки нужно
собирать отдельно и сдавать на экологически чистую
рекуперацию.
Возможны изменения.
Українська
Вказівки з техніки безпеки
Прочитайте всі вказівки і дотримуйтеся їх, щоб працювати
з вимірювальним приладом безпечно та надійно. Ніколи
не доводьте попереджувальні таблички на вимірювальному інструменті до невпізнанності. ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ
ЇХ.
ў Обережно – використання засобів обслуговування і настроювання,
що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання
дозволених засобів у недозволений спосіб, може призводити до
небезпечених вибухів випромінювання.
ў Вимірювальний прилад постачається з попереджувальною
табличкою на німецькій мові (на зображенні вимірювального
приладу на сторінці з малюнком вона позначена номером 13).
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 55 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Українська | 55
ў Перед першим запуском в експлуатацію заклейте німецький текст
попереджувальної таблички наклейкою на мові Вашої країни, що
входить у комплект постачання.
ў Не направляйте промінь лазера на людей або тварин, і самі не
дивіться на промінь лазера. Цей вимірювальний прилад створює
лазерне випромінювання класу 2 відповідно до норми IEC 60825-1. Цим
випромінюванням можна ненавмисне засліпити інших людей.
ў Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних
окулярів. Окуляри для роботи з лазером призначені для кращого
розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного
проміння.
ў Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від
сонця і за кермом. Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю
від УФ-проміння і погіршують розпізнавання кольорів.
ў Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.
Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися
безпечним.
ў Не дозволяйте дітям користуватися без нагляду лазерним
вимірювальним приладом. Вони можуть ненавмисне засліпити інших
людей.
ў Не працюйте з вимірювальним приладом у середовищі, де існує
небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або
пилу. У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких
може займатися пил або пари.
Опис продукту і послуг
Призначення
Прилад призначений для вимірювання відстані, довжини і висоти, а також для
розрахування площі і об’єму. Вимірювальний прилад придатний для робіт
всередині приміщень та надворі.
Зображені компоненти
Нумерація зображених компонентів посилається на зображення
вимірювального приладу на сторінці з малюнком.
1 Кнопка вимірювання довжини
2 Кнопка додавання до пам’яті «M+»
3 Кнопка для вимірювання площі та об’єму
4 Кнопка опитування пам’яті «M=»
5 Кнопка непрямого вимірювання довжини
6 Кнопка тривалого вимірювання
7 Кнопка вимкнення і видалення даних з пам’яті
8 Кнопка віднімання від пам’яті «M–»
9 Кнопка вибору базової площини
10 Дисплей
11 Риска для допомоги в орієнтації
12 Кнопка вимірювання
13 Попереджувальна табличка для роботи з лазером
14 Упорний штифт
15 Фіксатор упорного штифта
16 Ватерпас
17 Фіксатор секції для батарейок
18 Кришка секції для батарейок
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 56 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
56 | Українська
19
20
21
22
23
24
25
Вихід лазерного променя
Прийомна лінза
Серійний номер
Окуляри для роботи з лазером*
Шнур для перенесення
Візирний щит*
Захисна сумка
* Зображене чи описане приладдя не належить до стандартного обсягу поставки.
Елементи індикації
a Вимірювальні функції
Вимірювання довжини
Тривале вимірювання
Вимірювання площі
Вимірювання об’єму
Непряме вимірювання довжини
b Індикатор зарядженості батарейок
c Індикатор виходу за межі температурного діапазону
d Виміряне значення/результат вимірювання
e Одиниця вимірювання
f Базова площина при вимірюванні
g Лазер увімкнутий
h Одиничне виміряне значення (при вимірюванні довжини: результат
вимірювання)
i Запис результатів вимірювання в пам’ять
Технічні дані
Цифровий лазерний далекомір
Товарний номер
Діапазон вимірювання
Точність вимірювання (типова)
Найменша одиниця індикації
Робоча температура
Температура зберігання
Відносна вологість повітря макс.
Клас лазера
Тип лазера
Діаметр лазерного променя (при 25°C) на
відстані 10 м, бл.
Батарейки
Aкумулятори
Довговічність батарейок прибл.
– вимірювань
– Тривале вимірювання
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003
2 609 140 640 | (15.7.11)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 м A)
±2,0 мм B)
1 мм
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 нм, <1 мВт
6 мм
4 x 1,5 В LR03 (AAA)
4 x 1,2 В HR03 (AAA)
30000 D)
5 год. D)
0,18 кг
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 57 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Українська | 57
Цифровий лазерний далекомір
Розмір
Ступінь захисту (крім секції для батарейок)
PLR 50
58 x 104 x 36 мм
IP 54 (захист від пилу та
бризок води)
A) Радіус дії збільшується в залежності від того, наскільки добре лазерне світло
відображається від поверхні цілі (у розсіяному, а не у віддзеркаленому вигляді), а також в
залежності від того, наскільки лазерна точка світліша за середовище (внутрішні
приміщення, сутінки). За несприятливих умов (напр, робота надворі при сильному
сонячному світлі) може бути необхідним використовувати візирний щит.
B) За несприятливих умов, напр., сильне сонячне світло або поверхні, що погано
віддзеркалюють, максимальне відхилення становить ± 10мм на 50 м. За сприятливих
умов можна виходити з ± 0,05 мм/м.
C) В режимі тривалого вимірювання макс. робоча температура становить +40 °C.
D) З акумуляторними батареями на 1,2 В можна виконати менше вимірювань, ніж з
батарейками на 1,5 В.
Будь ласка, зважайте на товарний номер, що зазначений на заводській табличці Вашого
вимірювального приладу, адже торговельні назви окремих приладів можуть розрізнятися.
Для точної ідентифікації вимірювального приладу на заводській табличці позначений
серійний номер 21.
Монтаж
Вставлення/заміна батарейок
У вимірювальному приладі рекомендується використовувати лужномарганцеві батарейки або акумуляторні батареї.
З акумуляторними батареями на 1,2 В можна виконати менше вимірювань,
ніж з батарейками на 1,5 В.
Щоб відкрити кришку секції для батарейок 18, натисніть на фіксатор 17 в
напрямку стрілки і підніміть кришку секції для батарейок угору. Встроміть
батарейки або акумуляторні батареї. Слідкуйте при цьому за правильним
розташуванням полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.
При першому появленні на дисплеї символу батарейок можливо ще
мінімум 100 вимірювань. Якщо символ батарейок почав мигати, треба
поміняти батарейки/акумуляторні батареї: вимірювання більше не можливі.
Завжди міняйте одночасно всі батарейки/акумуляторні батареї.
Використовуйте лише батарейки або акумуляторні батареї одного виробника
і однакової ємності.
ў Виймайте батарейки/акумуляторні батареї із вимірювального
приладу, якщо Ви тривалий час не будете користуватися приладом.
При тривалому зберіганні батарейки та акумуляторні батареї можуть
кородувати і саморозряджатися.
Експлуатація
Початок роботи
ў Не залишайте увімкнутий вимірювальний прилад без догляду, після
закінчення роботи вимикайте вимірювальний прилад. Інші особи
можуть бути засліплені лазерним променем.
ў Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних промeнів.
ў Не допускайте впливу на вимірювальний прилад екстремальних
температур та температурних перепадів. Зокрема, не залишайте його
на тривалий час в машині. Якщо вимірювальний прилад зазнав впливу
перепаду температур, перш ніж вмикати його, дайте йому стабілізувати
свою температуру. Екстремальні температури та температурні перепади
можуть погіршувати точність вимірювального приладу.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 58 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
58 | Українська
ў Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального приладу.
Після сильних зовнішніх впливів на вимірювальний прилад перед
подальшою роботою з приладом обов’язково перевірте точність роботи
приладу (див. «Перевірка точності вимірювального приладу», стор. 63).
Вмикання/вимикання
Щоб увімкнути вимірювальний прилад, коротко натисніть на кнопку
вимкнення 7 або на кнопку вимірювання 12. При увімкненні вимірювального
приладу лазерний промінь ще не вмикається.
Щоб вимкнути вимірювальний прилад, довго натисніть на кнопку вимкнення
7.
Якщо протягом прибл. 5 хвил. Ви не будете натискати на кнопки
вимірювального приладу, він, щоб заощадити батарею, автоматично
вимикається.
Якщо виміряне значення записане в пам’ять, при автоматичному вимиканні
воно зберігається. Після повторного вмикання вимірювального приладу на
дисплеї з’являється «M».
Процедура вимірювання
Після вмикання вимірювальний прилад знаходиться в режимі вимірювання
довжини. Інший режим вимірювання можна вибрати, натиснувши на
відповідну кнопку (див. «Вимірювальні функції», стор. 58).
Після вмикання базова площина для вимірювання – це задній край
вимірювального приладу. Щоб поміняти базову площину, див. «Вибір базової
площини», стор. 58.
Після вибору вимірювальної функції і базової площини всі подальші кроки
здійснюються натисканням на кнопку вимірювання 12.
Приставте вимірювальний прилад обраною базовою площиною до бажаної
лінії вимірювання (напр., до стіни).
Щоб увімкнути лазерний промінь, натисніть на кнопку вимірювання 12.
ў Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у
лазерний промінь, включаючи і з великої відстані.
Наведіть лазерний промінь на цільову поверхню. Щоб здійснити
вимірювання, ще раз натисніть на кнопку вимірювання 12.
В режимі тривалого вимірювання вимірювання розпочинається відразу після
першого натискання на кнопку вимірювання 12.
Результат вимірювання з’являється звичайно протягом 0,5 с, макс. через
4 с. Тривалість вимірювання залежить від відстані, освітлення і
віддзеркалювання від цільової поверхні. Про закінчення вимірювання
свідчить звуковий сигнал. Після закінчення вимірювання лазерний промінь
автоматично вимикається.
Якщо протягом прибл. 20 с після наведення на ціль вимірювання не
здійснюється, лазерний промінь для заощадження батарейок автоматично
вимикається.
Вибір базової площини (див. мал. A–C)
Вимірювання можливі виходячи з трьох базових площин:
– задній край вимірювального приладу (напр., при приставленні до стіни),
– задній край упорного штифта 14 (напр., при вимірюваннях з кутів),
– передній край вимірювального приладу (напр., при вимірюванні від краю
стола).
Щоб змінити базову площину, натискуйте на кнопку 9 до тих пір, поки на
дисплеї не з’явиться необхідна базова площина. Кожний раз після вмикання в
якості базової площини встановлюється задній край приладу.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 59 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Українська | 59
Вимірювальні функції
Вимірювання довжини
Для вимірювання довжини натисніть на кнопку 1. На дисплеї з’являється
індикатор вимірювання довжини .
Натисніть на кнопку вимірювання 12 один раз для
наведення на ціль і ще один раз для вимірювання.
Виміряне значення з’являється в нижній частині
дисплея.
Вимірювання площі
Для вимірювання площі натискуйте на кнопку 3 до тих пір, поки на дисплеї не
з’явиться індикатор вимірювання площі .
Після цього проміряйте довжину і ширину як при вимірюванні довжини. В
перерві між обома вимірюваннями лазерний промінь залишається
увімкнутим.
Після закінчення другого вимірювання прилад
автоматично розраховує площу і показує результат. Останнє одиничне виміряне значення
показується внизу на дисплеї, кінцевий результат
знаходиться угорі.
Вимірювання об’єму
Для вимірювання об’єму натискуйте на кнопку 3 до тих пір, поки на дисплеї не
з’явиться індикатор вимірювання об’єму
.
Після цього виміряйте довжину, ширину і висоту, як і при вимірюванні
довжини. В перерві між трьома вимірюваннями лазерний промінь
залишається увімкнутим.
Після закінчення третього вимірювання прилад
автоматично розраховує об’єм і показує результат.
Останнє одиничне виміряне значення показується
внизу на дисплеї, кінцевий результат знаходиться
угорі.
Непряме вимірювання довжини (див. мал. D)
Непряме вимірювання довжини служить для визначення відстані, яку не
можна виміряти безпосередньо, оскільки на шляху променя знаходиться
перешкода або немає цільової поверхні, що в стані віддзеркалювати. Для
досягнення найкращих результатів лазерний промінь і вимірювана відстань
повинні знаходитися точно під прямим кутом (теорема Піфагора).
В зображеному прикладі треба визначити довжину B. Для цього треба
виміряти A і C. A і B повинні утворювати прямий кут.
Для непрямого вимірювання довжини натисніть на кнопку 5. На дисплеї
з’являється індикатор непрямого вимірювання довжини .
Виміряйте, як і при вимірюванні довжини, відстань A. Слідкуйте за тим, щоб
відрізок A і відрізок B, який треба визначити, утворювали прямий кут. Після
цього виміряйте відстань C. В перерві між обома вимірюваннями лазерний
промінь залишається увімкнутим.
Слідкуйте за тим, щоб під час обох вимірювань вихідна точка вимірювання
(напр., задній край вимірювального приладу) знаходилася точно на тому
самому місці.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 60 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
60 | Українська
Після закінчення другого вимірювання відстань B
розраховується автоматично. Останнє одиничне
виміряне значення відображається внизу на дисплеї, кінцевий результат B відображається угорі.
Тривале вимірювання (див. мал. E)
При тривалому вимірюванні вимірювальний прилад можна пересувати
відносно до цілі, виміряне значення актуалізується прибл. кожні 0,5 с. Ви
можете, напр., пересуватися від стіни на бажану відстань, актуальна відстань
завжди відображається на дисплеї.
Для тривалих вимірювань натисніть на кнопку 6. На дисплеї з’являється
індикатор тривалого вимірювання
.
Щоб розпочати вимірювання, натисніть на кнопку
вимірювання 12. Пересувайте вимірювальний
прилад до тих пір, поки внизу на дисплеї не
висвітиться необхідна відстань.
Натисканням на кнопку вимірювання 12 Ви можете
зупинити тривале вимірювання. Актуальне
виміряне значення висвічується на дисплеї. Повторним натисканням на
кнопку вимірювання 12 можна знову розпочати тривале вимірювання.
Тривале вимірювання автоматично вимикається через 5 хвил. Останнє
виміряне значення залишається на дисплеї. Щоб припинити режим тривалого
вимірювання, перемкніть режим вимірювання, натиснувши на кнопку 1, 3
або 5.
Стирання виміряних значень
Коротким натисканням на кнопку 7 можна видалити всі останні результати
одиночних вимірювань незалежно від режиму вимірювання. Багаторазовим
коротким натисканням всі результати одиночних вимірювань витираються у
зворотному порядку.
Функції пам’яті
При вимкненні приладу значення, що записане в пам’ять, зберігається.
Збереження/додавання виміряних значень
Натисніть на кнопку додавання до пам’яті 2, щоб
зберегти актуальне виміряне значення – в залежності від актуальної функції вимірювання це може
бути довжина, площа або об’єм. Тільки-но значення
буде записане в пам’ять, на дисплеї з’являється
«M», за ним коротко мигає «+».
Якщо в пам’яті вже є значення, то нове значення додається до нього, – але
лише при однаковій одиниці вимірювання.
Якщо, напр., в пам’яті знаходиться площа, а актуальне виміряне значення –
це об’єм, то додавання не можливе. На дисплеї коротко мигає повідомлення
«Error» (помилка).
Віднімання виміряних значень
Натисніть на кнопку віднімання від пам’яті 8, щоб відняти актуальне виміряне
значення від значення, що зберігається в пам’яті. Тільки-но значення буде
відняте, на дисплеї з’являється «M», «–» за ним коротко мигає.
Якщо в памяті вже є значення, то нове значення віднімається від нього лише
при однаковій одиниці вимірювання (див. «Збереження/додавання
виміряних значень»).
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 61 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Українська | 61
Індикація значення, збереженого в пам’яті
Натисніть на кнопку опитування пам’яті 4, щоб вивести на дисплей значення, що зберігається в
пам’яті. На дисплеї з’являється «M=». Якщо дисплей
показує значення з пам’яті «M=», натисканням на
кнопку додавання до пам’яті 2 його можна
збільшити удвоє або натисканням на кнопку
віднімання від пам’яті 8 встановити на нуль.
Стирання вмісту пам’яті
Щоб видалити вміст пам’яті, спочатку натисніть на кнопку опитування пам’яті
4, щоб на дисплеї з’явилося «M=». Після цього коротко натисніть на кнопку 7;
«M» більше не відображається на дисплеї.
Вказівки щодо роботи
Загальні вказівки
Прийомна лінза 20 і місце виходу лазерного променя 19 під час вимірювання
повинні бути відкриті.
Під час вимірювання не можна пересувати вимірювальний прилад (виняток:
функція тривалого вимірювання). З цієї причини за можливістю приставляйте
вимірювальний прилад до точок вимірювання або кладіть на них.
Вимірювання здійснюється в центрі лазерного променя, включаючи і при
косому наведенні на ціль.
Фактори впливу на діапазон вимірювання
На діапазон вимірювання впливає освітлення і віддзеркалювання від цільової
поверхні. Щоб при роботах надворі або при сильному сонці краще було видно
лазерний промінь, користуйтеся окулярами для роботи з лазером 22
(приладдя) і візирним щитом 24 (приладдя) або затініть цільову поверхню.
Фактори впливу на результат вимірювання
Зважаючи на фізичні ефекти, не можна виключити помилки в результатах
вимірювання при вимірюваннях на різних поверхнях. Сюди відносяться:
– прозорі поверхні (напр., скло, вода),
– поверхні, що віддзеркалюють (напр., полірований метал, скло),
– пористі поверхні (напр., ізоляційні матеріали),
– структуровані поверхні (напр., структурована штукатурка, природній
будівельний камінь).
За необхідністю використовуйте на таких поверхнях візирний щит 24
(приладдя).
Крім того, на результат вимірювання можуть впливати шари повітря з різною
температурою або непряме віддзеркалювання.
Вимірювання з упорним штифтом (див. мал. B і F)
Користуватися упорним штифтом 14 доцільно, напр., при вимірюваннях з
кутів (діагоналі приміщення) або з важкодоступних місць, як напр., на рейках
жалюзі.
Посуньте фіксатор 15 упорного штифта убік, щоб розкрити штифт.
Натисканням на кнопку 9 задайте базову площину для вимірювань з упорним
штифтом.
Щоб заховати упорний штифт 14, притисніть його до упору в корпус. Штифт
фіксується автоматично.
Вирівнювання ватерпасом
Ватерпас 16 дозволяє просто вирівнювати вимірювальний прилад по
горизонталі. Завдяки цьому можна легше наводити прилад на цільові
поверхні, особливо на великих відстанях.
Ватерпас 16 не придатний для нівелювання в комбінації з лазерним
променем.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 62 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
62 | Українська
Наведення на ціль з використанням риски для допомоги в орієнтації
(див. мал. G)
Риска для допомоги в орієнтації 11 полегшує наведення на ціль на великій
відстані. Для цього дивіться уздовж риски для допомоги в орієнтації на
поверхні вимірювального приладу. Лазерний промінь проходить паралельно
до цієї візирної лінії.
Неполадки – причини і усунення
Причина
Що робити
Мигає індикатор виходу за межі температурного діапазону (c),
вимірювання не можливе
Зачекайте, поки вимірювальний
Температура вимірювального
приладу вийшла за межі робочої тем- прилад не досягне робочої температури від – 10 °C до +50 °C (у
ператури
режимі тривалого вимірювання до
+40 °C).
З’являється індикатор зарядженості батарейок (b)
Батарейки починають розряджуЗамініть батарейки або акумуляторні
ваіися (вимірювання ще можливі)
батареї
Мигає індикатор зарядженості батарейок (b), вимірювання не можливе
Батарейки розряджені
Замініть батарейки або акумуляторні
батареї
На дисплеї з’являється «Error» і «––––»
Кут між лазерним променем і ціллю Збільшіть кут між лазерним променем
занадто гострий.
і ціллю
Цільова поверхня занадто віддзерВикористовуйте візирний щит 24
калює (напр., дзеркало) або занадто (приладдя)
слабка (напр., чорна тканина) або
зовнішнє світло занадто сильне.
Вихід лазерного променя 19 або
Протріть м’якою ганчіркою вихід
прийомна лінза 20 спітніли (напр.,
лазерного променя 19 або прийомну
внаслідок швидкого перепаду
лінзу 20
температури).
Розділіть розрахунок на декілька
Розраховане значення більше за
проміжних операцій
99999 м/м2/м3.
У верхній частині дисплея мигає «Error»
Додавання/віднімання виміряних
Додавайте/віднімайте лише виміряні
значень в різних одиницях
значення в однакових одиницях
Ненадійний результат вимірювання
Цільова поверхня віддзеркалює не
Накрийте цільову поверхню
однозначно (напр., вода, скло).
Закритий вихід лазерного променя Вихід лазерного променя 19 або
19 або прийомна лінза 20.
прийомна лінза 20 мають залишатися
відкритими
Результат вимірювання неправдоподібний
Встановлена неправильна базова
Встановіть базову площину, що відплощина
повідає здійснюваному вимірюванню
Перешкода на шляху лазерного
Лазерна точка має повністю знапроменя
ходиться на цільовій поверхні.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 63 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Українська | 63
Вимірювальний прилад спостерігає за правильним
функціонуванням при кожному вимірюванні. При виявленні
неполадки на дисплеї мигає лише зображений символ. В
такому випадку або якщо вищезазначені заходи з усунення
неполадки не допомагають, передайте свій вимірювальний
прилад через магазин в сервісну майстерню Bosch.
Перевірка точності вимірювального приладу
Точність вимірювального приладу можна перевірити таким чином:
– Виберіть ділянку довжиною прибл. 3–10 м, розмір якої не міняється і
точно Вам відомий (напр., ширина приміщення, дверний проріз). Ділянка
має знаходиться в приміщенні, цільова поверхня має бути рівною і добре
віддзеркалювати.
– Промірте цю ділянку 10 разів підряд.
Відхилення окремих значень вимірювань від середнього значення не
повинно перевищувати ±3 мм. Запротоколюйте вимірювання, щоб пізніше
можна було порівняти точність.
Технічне обслуговування і сервіс
Технічне обслуговування і очищення
Зберігайте і переносьте вимірювальний прилад лише в захисній сумці, яка іде
в комплекті.
Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.
Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.
Витирайте забруднення вологою м’якою ганчіркою. Не користуйтеся
мийними засобами і розчинниками.
Добре доглядайте за прийомною лінзою 20, як начебто це були окуляри або
лінза фотоапарата.
Якщо незважаючи на ретельну процедуру виготовлення і випробування
вимірювальний прилад все-таки вийде з ладу, ремонт має виконувати лише
майстерня, авторизована для електроінструментів Bosch. Не відкривайте
самостійно вимірювальний інструмент.
При будь-яких запитаннях і замовленні запчастин, будь ласка, обов’язково
зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській
табличці вимірювального приладу.
Надсилайте вимірювальний прилад на ремонт в захисній сумці 25.
Cервіснa мaйcтepня i обслуговування клiєнтiв
В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно
ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і
інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам при запитаннях стосовно
купівлі, застосування і налагодження продуктів і приладдя до них.
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються
відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у
фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в
експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров’я. Виготовлення і
розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в
адміністративному і кримінальному порядку.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 64 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
64 | Romвn?
Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в
Національному гарантійному талоні.
Утилізація
Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно
чисту повторну переробку.
Не викидайте вимірювальні інструменти та акумуляторні батареї/батарейки в
побутове сміття!
Лише для країн ЄС:
Відповідно до європейської директиви 2002/96/EС та
європейської директиви 2006/66/EС відпрацьовані
вимірювальні прилади, пошкоджені або відпрацьовані
акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і
утилізуватися екологічно чистим способом.
Можливі зміни.
Romвn?
Instruc?iuni privind siguran?a ?i protec?ia muncii
Pentru a putea lucra nepericulos ?i sigur cu aparatul de
m?sur?, trebuie s? citi?i ?i s? respecta?i toate instruc?iunile.
Nu distruge?i niciodat? pl?cu?ele de avertizare ale aparatului
de m?sur?, f?cвndu-le de nerecunoscut. P?STRA?I ОN
CONDI?II BUNE PREZENTELE INSTRUC?IUNI.
ў Aten?ie – оn cazul оn care se folosesc alte dispozitive de comand? sau de
ajustare decвt cele indicate оn prezenta sau dac? se execut? alte
proceduri, acest lucru poate duce la o expunere periculoas? la radia?ii.
ў Aparatul de m?surat se livreaz? cu o pl?cu?? de avertizare оn limba german?
(оn schi?a aparatului de m?surat de la pagina grafic? marcat? cu num?rul 13).
ў Оnainte de prima punere оn func?iune lipi?i deasupra textului german
eticheta оn limba ??rii dumneavoastr?, din setul de livrare.
ў Nu оndrepta?i raza laser asupra persoanelor sau animalelor ?i nu privi?i
nici dumneavoastr? spre aceasta. Aparatul de m?sur? genereaz? raze laser
din clasa laser 2 conform IEC 60825-1. Acestea pot provoca orbirea
persoanelor.
ў Nu folosi?i ochelarii pentru laser drept ochelari de protec?ie. Ochelarii
pentru laser servesc la mai buna recunoa?tere a razei laser, dar nu v?
protejeaz? totu?i оmpotriva radia?iei laser.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 65 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Romвn? | 65
ў Nu folosi?i ochelarii pentru laser drept ochelari de soare sau оn traficul
rutier. Ochelarii pentru laser nu v? ofer? protec?ie total? оmpotriva razelor
ultraviolete ?i v? diminueaz? gradul de percep?ie a culorilor.
ў Nu permite?i repararea aparatului de m?sur? decвt de c?tre personal de
specialitate corespunz?tor calificat ?i numai cu piese de schimb
originale. Numai оn acest mod poate fi garantat? siguran?a de exploatare a
aparatului de m?sur?.
ў Nu permite?i copiilor s? foloseasc? nesupraveghea?i aparatul de m?sur?
cu laser. Ei pot provoca оn mod accidental orbirea persoanelor.
ў Nu lucra?i cu aparatul de m?sur? оn mediu cu pericol de explozie оn care
se afl? lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Оn aparatul de m?sur? se pot
produce scвntei care s? aprind? praful sau vaporii.
Descrierea produsului ?i a performan?elor
Utilizare conform destina?iei
Aparatul de m?sur? este destinat m?sur?rii dep?rt?rilor, lungimilor, оn?l?imilor,
distan?elor cвt ?i calcul?rii suprafe?elor ?i volumelor. Aparatul de m?sur? este
adecvat pentru m?sur?tori оn mediu interior ?i exterior.
Elemente componente
Numerotarea componentelor ilustrate se refer? la schi?a de la pagina grafic?.
1 Tast? pentru m?surarea lungimilor
2 Tast? de adunare-memorie „M+“
3 Tast? pentru m?surarea suprafe?elor ?i volumelor
4 Tast? apelare valoare memorat? „M=“
5 Tast? pentru m?surarea indirect? a lungimilor
6 Tast? pentru m?surare continu?
7 Tast? pornit-oprit ?i tast? ?tergere memorie
8 Tast? de sc?dere-memorie „M–“
9 Tast? de selec?ie a planului de referin??
10 Display
11 Reper ajut?tor de aliniere
12 Tast? de m?surare
13 Pl?cu?? de avertizare laser
14 Pin de m?surare
15 Dispozitiv de blocare pin de m?surare
16 Nivel? cu bul? de aer
17 Dispozitiv de blocare compartiment baterie
18 Capac compartiment baterie
19 Ie?ire radia?ie laser
20 Lentil? receptoare
21 Num?r de serie
22 Ochelari optici pentru laser*
23 Ching? de transport
24 Panou de vizare laser*
25 Geant? de protec?ie
* Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse оn setul de livrare standard.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 66 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
66 | Romвn?
Elemente afi?aj
a Func?ii de m?surare
M?surarea lungimilor
M?surare continu?
M?surarea suprafe?elor
M?surarea volumelor
M?surare indirect? a lungimilor
b Avertizare baterii desc?rcate
c Avertizare temperatur?
d Valoare m?surat?/rezultat
e Unitate de m?sur?
f Plan de referin?? la m?surare
g Laser conectat
h Valoare m?surat? individual? (la m?surarea lungimilor: rezultat)
i Memorarea valorilor m?surate
Date tehnice
Telemetru digital cu laser
PLR 50
Num?r de identificare
3 603 K16 300
Domeniu de m?surare
0,05–50 m A)
Precizie de m?surare (normal?)
±2,0 mm B)
1 mm
Cea mai mic? unitate afi?at?
Temperatur? de lucru
– 10 °C ... +50 °C C)
Temperatur? de depozitare
– 20 °C ... +70 °C
Umiditate relativ? maxim? a aerului
90 %
Clasa laser
2
Tip laser
635 nm, <1 mW
Diametru fascicul laser (la 25 °C) la o distan?? de
10 m aprox.
6 mm
Baterii
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Acumulator
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Durat? de utilizare baterie aprox.
30000 D)
– M?sur?ri individuale
5 h D)
– M?surare continu?
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003
0,18 kg
Dimensiuni
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (protejat оmpotriva
Tip protec?ie (оn afar? de compartimentul pentru
prafului ?i a stropilor de ap?)
baterii)
A) Raza de ac?iune cre?te оn func?ie de cвt de bine este redirec?ionat? оnapoi lumina laserului
de c?tre suprafa?a ?int? (prin difuzare, nu prin reflexie) ?i оn func?ie de cвt de puternic? este
luminozitatea punctului laser comparativ cu lumina ambiant? (spa?ii interioare, amurg). Оn caz
de condi?ii nefavorabile (de exemplu m?surare оn mediu exterior, cu radia?ii solare puternice)
poate fi necesar? utilizarea panoului de vizare.
B) Оn caz de condi?ii nefavorabile ca de ex. radia?ii solare puternice sau suprafe?e cu reflexie
slab?, abaterea maxim? este de ± 10 mm la 50 m. Оn caz de condi?ii favorabile marja de eroare
este de ± 0,05 mm/m.
C) Оn func?ia de m?surare continu? temperatura maxim? de func?ionare este de +40 °C.
D) Cu acumulatorii de 1,2 V sunt posibile mai pu?ine m?sur?tori decвt cu bateriile de 1,5 V.
V? rug?m s? lua?i оn considerare num?rul de identificare de pe pl?cu?a indicatoare a tipului
aparatului dumneavoastr? de m?sur?, denumirile comerciale ale diferitelor aparate de m?sur?
pot varia.
Num?rul de serie 21 de pe pl?cu?a indicatoare a tipului serve?te la identificarea aparatului
dumneavoastr? de m?sur?.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 67 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Romвn? | 67
Montare
Montarea/schimbarea bateriilor
Pentru buna func?ionare a aparatului de m?sur? se recomand? utilizarea
bateriilor alcaline cu mangan sau a acumulatorilor.
Cu acumulatorii de 1,2 V sunt posibile mai pu?ine m?sur?tori decвt cu bateriile
de 1,5 V.
Pentru a deschide capacul compartimentului de baterii 18 оmpinge?i dispozitivul
de blocare 17 оn direc?ia s?ge?ii ?i demonta?i capacul compartimentului de
baterii. Introduce?i bateriile resp. acumulatorii. Respecta?i polaritatea corect?
conform schi?ei de pe partea interioar? a compartimentului de baterii.
Cвnd pe display apare prima oar? simbolul de baterie , mai sunt posibile оnc?
cel pu?in 100 de m?sur?tori. Atunci cвnd simbolul de baterie clipe?te, trebuie s?
оnlocui?i bateriile resp. acumulatorii, deoarece nu mai sunt posibile m?sur?tori.
Оnlocui?i оntotdeauna toate bateriile resp. acumulatorii оn acela?i timp. Folosi?i
numai baterii sau acumulatori de aceea?i fabrica?ie ?i avвnd aceea?i capacitate.
ў Extrage?i bateriile resp. acumulatorii din aparatul de m?sur?, atunci
cвnd nu-l ve?i folosi un timp mai оndelungat. Оn cazul unei depozit?ri mai
оndelungate, bateriile ?i acumulatorii se pot coroda ?i autodesc?rca.
Func?ionare
Punere оn func?iune
ў Nu l?sa?i nesupraveghiat aparatul de m?sur? pornit ?i deconecta?i-l dup?
utilizare. Alte persoane ar putea fi orbite de raza laser.
ў Feri?i aparatul de m?sur? de umezeal? ?i de expunere direct? la radia?ii
solare.
ў Nu expune?i aparatul de m?sur? unor temperaturi sau unor varia?ii
extreme de temperatur?. De ex. nu-l l?sa?i prea mult timp оn autoturism. Оn
cazul unor varia?ii mai mari de temperatur? l?sa?i mai оntвi aparatul s? se
acomodeze оnainte de a-l pune оn func?iune. Temperaturile sau varia?iile
extreme de temperatur? pot afecta precizia aparatului de m?sur?.
ў Evita?i ?ocurile puternice sau c?derile aparatului de m?sur?. Dup?
influen?e exterioare puternice, оnainte de a continua lucrul, ar trebui s?
efectua?i o verificare a preciziei (vezi „Verificarea preciziei aparatului de
m?sur?“, pagina 72).
Conectare/deconectare
Pentru conectarea aparatului de m?sur? ap?sa?i scurt tasta pornit-oprit 7 sau
tasta de m?surare 12. Оn momentul conect?rii aparatului de m?sur? raza laser nu
este оnc? conectat?.
Pentru deconectarea aparatului de m?sur? ap?sa?i un timp оndelungat tasta
pornit-oprit 7.
Dac? timp de aprox. 5 minute nu se apas? nici o tast?, instrumentul de m?surat
se deconecteaz? automat, pentru menajarea bateriei.
Dac? a fost memorat? o valoare m?surat?, aceasta r?mвne stocat? оn memoria
aparatului ?i dup? deconectarea automat?. Dup? reconectarea aparatului de
m?sur? pe display va ap?rea „M“.
Procesul de m?surare
Dup? conectare aparatul de m?sur? se afl? оn func?ia de m?surare a lungimilor.
Pute?i regla alte func?ii de m?surare ap?sвnd tasta corespunz?toare func?iei
respective (vezi „Func?ii de m?surare“, pagina 68).
Ca plan de referin?? pentru m?surare dup? conectare este selectat? marginea
posterioar? a aparatului de m?sur?. Pentru schimbarea planului de referin?? vezi
„Selectarea planului de referin??“, pagina 68.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 68 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
68 | Romвn?
Dup? selec?ia func?iei de m?surare ?i a planului de referin??, ceilal?i pa?i ai
procesului de m?surare se declan?eaz? prin ap?sarea tastei de m?surare 12.
Rezema?i aparatul de m?sur? cu planul de referin?? selectat pe linia de m?surare
dorit? (de ex. peretele).
Pentru conectara razei laser ap?sa?i tasta de m?surare 12.
ў Nu оndrepta?i raza laser asupra persoanelor sau animalelor ?i nu privi?i
direct оn raza laser, nici chiar de la distan?? mai mare.
Viza?i cu raza laser suprafa?a ?int?. Pentru declan?area m?sur?rii ap?sa?i din nou
tasta de m?surare 12.
Оn func?ia de m?surare continu? m?surarea оncepe deja dup? prima ap?sare a
tastei de m?surare 12.
Valoarea m?surat? apare оn mod normal оn interval de 0,5 s ?i cel tвrziu dup? 4 s.
Durata de m?surare depinde de distan??, condi?iile de luminozitate ?i de
propriet??ile de reflexie ale suprafe?ei vizate. Sfвr?itul m?sur?rii este indicat
printr-un un semnal sonor. Dup? terminarea m?sur?rii raza laser se
deconecteaz? automat.
Dac?, dup? vizare, timp de aprox. 20 s nu are loc nici o m?surare, raza laser se
deconecteaz? automat, pentru menajarea bateriilor.
Selectarea planului de referin?? (vezi figurile A–C)
Pentru m?surare pute?i alege оntre trei planuri de referin?? diferite:
– marginea posterioar? a aparatului de m?sur? (de ex. la sprijinirea aparatului
pe perete),
– marginea posterioar? a pinului de m?surare 14 (de ex. pentru m?sur?tori din
col?uri),
– marginea anterioar? a aparatului de m?sur? (de ex. la m?surarea de pe
marginea unei mas?).
Pentru schimbarea planului de referin?? ap?sa?i tasta 9, pвn? cвnd pe display va
fi afi?at planul de referin?? dorit. Dup? fiecare conectare a aparatului de m?sur?,
ca plan de referin?? este presetat? marginea posterioar? a aparatului de m?sur?.
Func?ii de m?surare
M?surarea lungimilor
Pentru m?surarea lungimilor ap?sa?i tasta 1. Pe display apare afi?ajul de
m?surare a lungimilor .
Ap?sa?i tasta de m?surare 12 o dat? pentru vizare ?i
оnc? o dat? pentru m?surare.
Valoarea m?surat? va fi afi?at? оn partea de jos a
displayului.
M?surarea suprafe?elor
Pentru m?surarea suprafe?elor ap?sa?i tasta 3, pвn? cвnd pe display va ap?rea
indicatorul de m?surare a suprafe?elor .
M?sura?i apoi consecutiv lungimea ?i l??imea, оntocmai ca la o m?surare de
lungimi. Оntre cele dou? m?sur?tori raza laser r?mвne conectat?.
Dup? оncheierea celei de-a doua m?sur?tori, se calculeaz? ?i se afi?eaz? automat suprafa?a ob?inut?.
Ultim? valoare m?surat? individual? apare оn partea
de jos a displayului, iar rezultatul final este afi?at оn
partea de sus.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 69 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Romвn? | 69
M?surarea volumelor
Pentru m?surarea volumelor ap?sa?i tasta 3, pвn? cвnd pe display va ap?rea
indicatorul de m?surare a volumelor
.
M?sura?i оn continuare consecutiv lungimea, l??imea ?i оn?l?imea, оntocmai ca la
o m?surare de lungimi. Raza laser r?mвne conectat? оntre cele trei m?sur?tori.
Dup? оncheierea celei de a treia m?sur?tori, se calculeaz? ?i se afi?eaz? automat volumul ob?inut. Ultima
valoare m?surat? individual? apare оn partea de jos a
displayului, iar rezultatul final este afi?at оn partea de
sus.
M?surare indirect? a lungimilor (vezi figura D)
M?surarea indirect? a lungimilor serve?te la determinarea distan?elor care nu
pot fi m?surate direct, deoarece traiectoria razei laser este blocat? de un
obstacol sau suprafa?a ?int? nu este reflectorizant?. Se pot ob?ine rezultate
corecte numai atunci cвnd raza laser ?i distan?a c?utat? formeaz? un unghi drept
exact (teorema lui Pitagora).
Оn exemplul din figur? trebuie s? se determine lungimea B. Оn acest scop se vor
m?sura A ?i C. A ?i B trebuie s? formeze un unghi drept.
Pentru m?surarea indirect? a lungimilor ap?sa?i tasta 5. Pe display apare
indicatorul de m?surare indirect? a lungimilor .
M?sura?i distan?a A, оntocmai ca la m?surarea lungimilor. Ave?i grij? ca linia A ?i
distan?a c?utat? B s? formeze un unghi drept. M?sura?i оn continuare distan?a C.
Raza laser r?mвne conectat? оntre cele dou? m?sur?tori.
Ave?i grij? ca punctul de reper la m?surare (de ex. marginea posterioar? a
aparatului de m?sur?) s? r?mвn? exact оn acela?i loc оn timpul celor dou?
m?sur?tori.
Dup? оncheierea celei de-a doua m?sur?tori distan?a
B va fi calculat? automat. Ultima valoare m?surat?
este afi?at? jos, pe display, iar rezultatul final B, sus.
M?surare continu? (vezi figura E)
Оn cadrul m?sur?rii continue aparatul de m?sur? poate fi deplasat fa?? de ?int?, оn
acest caz valoarea m?surat? actualizвndu-se la interval de aprox. 0,5 s. Pute?i de
ex. s? v? оndep?rta?i de un perete pвn? la distan?a dorit?, оn acest timp distan?a
curent? putвnd fi citit? оn orice moment la aparat.
Pentru m?sur?ri continue ap?sa?i tasta 6. Pe display apare afi?ajul de m?surare
continu?
.
Ap?sa?i tasta de m?surare 12 pentru declan?area
procesului de m?surare. Mi?ca?i aparatul de
m?surare pвn? cвnd pe display, jos, va fi afi?at?
distan?a dorit?.
Prin ap?sarea tastei de m?surare 12 pute?i оntrerupe
m?surarea continu?. Valoarea m?surat? curent? va fi
afi?at? pe display. Printr-o nou? ap?sare a tastei de m?surare 12 m?surarea
continu? reporne?te de la оnceput.
M?surarea continu? se deconecteaz? automat dup? 5 min. Ultima valoare
m?surat? r?mвne afi?at? pe display. Pentru a deconecta mai repede m?surarea
continu?, pute?i comuta оn alt? func?ie de m?surare prin ap?sarea tastelor 1, 3
sau 5.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 70 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
70 | Romвn?
?tergerea valorii m?surate
Оn toate func?iile de m?surare, pute?i ?terge ultima valoare m?surat?, printr-o
scurt? ap?sare a tastei 7. Ap?sвnd scurt, de mai multe ori tasta, ve?i putea ?terge
din memorie valorile m?surate, оn ordine invers? a determin?rii lor.
Func?ii de memorie
La deconectarea aparatului de m?sur?, valoarea stocat? оn memorie se p?streaz?.
Memorarea/adunarea valorii m?surate
Ap?sa?i tasta pentru adunare-memorie 2, оn scopul
memor?rii valorii m?surate curente – corespunz?tor
func?iei de m?surare curente, o valoare de lungime,
suprafa?? sau volum. De оndat? ce valoarea
respectiv? a fost memorat?, pe display apare „M“, iar
simbolul „+“ de dup? acesta clipe?te scurt.
Оn cazul оn care, оn memorie este deja stocat? o valoare, valoarea cea nou? va fi
adunat? la cea memorat?, desigur, numai dac? unit??ile de m?sur? ale celor dou?
valori coincid.
Dac?, de ex. оn memoria aparatului este stocat? o suprafa??, iar valoarea
m?surat? actual? este un volum, adunarea nu poate fi efectuat?. Pe display va
clipi scurt „Error“.
Sc?derea valorii m?surate
Ap?sa?i tasta de sc?dere-memorie 8, pentru a sc?dea valoarea m?surat? curent?
din valoarea stocat? оn memoria aparatului. De оndat? ce a fost sc?zut? o valoare,
pe display apare „M“, semnul „–“ aflat оn urma acestuia clipe?te scurt.
Оn cazul оn care оn memorie exist? deja o valoare stocat?, valoarea cea nou? poate
fi sc?zut? din aceasta, cu condi?ia ca unit??ile de m?sur? s? coincid? (vezi
„Memorarea/adunarea valorilor m?surate“).
Vizualizarea valorii memorate
Ap?sa?i tasta de apelare a valorii memorate 4, pentru
vizualizarea valorii stocate оn memoria aparatului. Pe
display apare „M=“. Dup? ce displayul afi?eaz? valoarea stocat? оn memorie „M=“, prin ap?sarea tastei de
adunare-memorie 2 ve?i putea dubla, respectiv prin
ap?sarea tastei sc?dere-memorie 8 ve?i putea anula
valoarea stocat? оn memoria aparatului.
?tergerea valorii memorate
Pentru ?tergerea con?inutului memoriei ap?sa?i mai оntвi tasta de apelare a
valorii memorate 4, astfel оncвt pe display s? apar? „M=“. Apoi ap?sa?i scurt
tasta 7; „M“ dispare de pe display.
Instruc?iuni de lucru
Indica?ii de ordin general
Lentila receptoare 20 ?i orificiul de ie?ire a radia?iei laser 19 nu trebuie s? fie
acoperite оn timpul m?sur?rii.
Aparatul de m?sur? nu trebuie mi?cat оn timpul m?sur?rii (cu excep?ia func?iei de
m?surare continu?). De aceea, a?eza?i aparatul de m?sur?, pe cвt posibil,
deasupra sau оn dreptul punctelor de m?surare.
M?surarea are loc оn centrul razei laser, chiar оn cazul suprafe?elor ?int? vizate
oblic.
Influen?e asupra domeniului de m?surare
Domeniul de m?surare depinde de condi?iile de luminozitate ?i de calit??ile de
reflexie ale suprafe?ei ?int?. Pentru o mai bun? vizibilitate a razei laser оn timpul
lucrului оn mediu exterior ?i оn caz de radia?ii solare puternice, folosi?i ochelarii
optici pentru laser 22 (accesoriu) ?i panoul de vizare laser 24 (accesoriu), sau
umbri?i suprafa?a ?int?.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 71 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Romвn? | 71
Influen?e asupra rezultatului m?sur?rii
Din cauza fenomenelor fizice, nu este exclus ca la m?surarea pe diferite
suprafe?e s? se ajung? la m?sur?tori eronate. Printre acestea enumer?m:
– suprafe?ele transparente (de ex. sticla, apa),
– suprafe?ele tip oglind? (de ex. metal lustruit, sticl?),
– suprafe?ele poroase (de ex. materialele de izola?ie),
– suprafe?ele structurate (de ex. tencuiala rugoas?, piatra natural?).
Dac? este cazul, folosi?i pe aceste suprafe?e panoul de vizare laser 24
(accesoriu).
Deasemeni straturile de aer cu temperaturi diferite sau reflexii recep?ionate
indirect pot influen?a rezultatele m?sur?rii.
M?surare cu pin de m?surare (vezi figurile B ?i F)
Utilizarea pinului de m?surare 14 este adecvat? de ex. pentru m?surarea din
col?uri (diagonal? spa?ial?) sau locuri greu accesibile precum ?inele de jaluzele.
Оmpinge?i оntr-o parte dispozitivul de blocare 15 a pinului de m?surare, pentru a
deplia pinul.
Ajusta?i оn mod corespunz?tor planul de referin?? pentru m?sur?tori cu pin de
m?surare, prin ap?sarea tastei 9.
Pentru plierea pinului de m?surare 14 оmpinge?i-l pвn? la punctul de oprire оn
carcas?. Pinul se blocheaz? automat.
Alinierea cu nivela cu bul? de aer
Nivela cu bul? de aer 16 permite o ajustare orizontal? simpl? a aparatului de
m?sur?. Cu ajutorul acesteia suprafe?ele ?int? pot fi vizate mai u?or, оn special оn
cazul distan?elor mai mari.
Nivela cu bul? de aer 16 оn combina?ie cu raza laser nu este adecvat? pentru
nivelare.
Vizarea cu reper ajut?tor de aliniere (vezi figura G)
Reperul ajut?tor de aliniere 11 poate u?ura vizarea de la dep?rt?ri mai mari. Оn
acest scop privi?i оn prelungirea reperulului ajut?tor de aliniere de pe partea
superioar? a aparatului de m?sur?. Raza laser este paralel? cu aceast? linie
optic?.
Defec?iuni – cauze ?i remedieri
Cauz?
Remediere
Indicatorul de avertizare pentru temperatur? (c) clipe?te, m?surarea nu
este posibil?
Aparatul de m?sur? se situeaz? оn afara A?tepta?i pвn? cвnd aparatul de
limitelor temperaturii de func?ionare m?sur? revine la temperatura de lucru
de la – 10 °C pвn? la +50 °C (оn
func?ia de m?surare continu?, pвn? la
+40 °C).
Apare indicatorul de avertizare pentru baterii desc?rcate (b)
Tensiunea bateriilor оncepe s? scad? Schimba?i bateriile resp. acumulatorii
(mai este оnc? posibil? m?surarea)
Indicatorul de avertizare pentru baterii desc?rcate (b) clipe?te, m?surarea
nu este posibil?
Tensiunea bateriilor este prea sc?zut? Schimba?i bateriile resp. acumulatorii
Mesajele „Error“ ?i „––––“ pe display
Unghi prea ascu?it оntre raza laser ?i
M?ri?i unghiul dintre raza laser ?i ?int?
?int?.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 72 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
72 | Romвn?
Cauz?
Remediere
Suprafa?a ?int? reflect? prea puternic Folosi?i un panou de vizare pentru laser
(de ex. oglind?) respectiv prea slab (de 24 (accesoriu)
ex. material negru), sau lumina ambiant? este prea puternic?.
Ie?irea radia?iei laser 19 respectiv
?terge?i cu o lavet? moale ie?irea
lentila receptoare 20 este aburit? (de radia?iei laser 19 respectiv lentila
ex. din cauza unei schimb?ri rapide de receptoare 20
temperatur?).
Valoarea calculat? este mai mare de Оmp?r?i?i calculul оn etape intermediare
99999 m/m2/m3.
Mesajul „Error“ clipe?te sus pe display
Adunare/sc?dere de valori m?surate Aduna?i/sc?de?i numai valori m?surate
avвnd unit??i de m?sur? diferite
avвnd acelea?i unit??i de m?sur?
Rezultatul m?sur?rii nu este fiabil
Suprafa?a ?int? nu reflect? clar (de ex. Acoperi?i suprafa?a ?int?
ap?, sticl?).
Ie?irea radia?iei laser 19 respectiv
?ine?i descoperit? ie?irea radia?iei
lentila receptoare 20 este acoperit?. laser 19 respectiv lentila receptoare
20
Rezultatul m?sur?rii nu este plauzibil
A fost reglat un plan referin?? gre?it
Alege?i un plan de referin?? potrivit
pentru m?surare
Obstacol pe traiectoria razei laser
Punctul laser trebuie s? fie situat оn
оntreigime pe suprafa?a ?int?.
Aparatul de m?sur? о?i monitorizeaz? func?ionarea corect?
pentru fiecare m?surare. Dac? constat? un defect, pe display
mai clipe?te numai simbolul al?turat. Оn acest caz, sau dac?
defec?iunea nu a putut fi оnl?turat? prin m?surile de remediere
enumerate mai sus, trimite?i aparatul de m?sur? prin
disdtribuitorul domuneavoastr?, centrului de aisisten??
service post-vвnz?ri Bosch.
Verificarea preciziei aparatului de m?sur?
Pute?i verifica precizia de m?surare a aparatului dup? cum urmeaz?:
– Alege?i o distan?? de m?surare care nu se modific? оn timp, de aprox. 3 pвn?
la 10 m (de ex. l??imea оnc?perii, deschiderea u?ii), a c?rei lungime o
cunoa?te?i cu exactitate. Distan?a m?surat? trebuie s? fie situat? оntr-o
incint?, suprafa?a ?int? de m?surare trebuie s? fie neted? ?i s? aib? o reflexie
bun?.
– M?sura?i aceast? distan?? de 10 ori consecutiv.
Abaterea m?sur?torilor individuale de la valoarea medie poate fi de maximum
±3 mm. Оnregistra?i aceste m?sur?tori pentru ca ulterior s? pute?i compara
precizia acestora.
Оntre?inere ?i service
Оntre?inere ?i cur??are
Depozita?i ?i transporta?i aparatul de m?sur? numai оn geanta de protec?ie din
setul de livrare.
P?stra?i оntotdeauna curat aparatul de m?sur?.
Nu cufunda?i aparatul de m?sur? оn ap? sau оn alte lichide.
?terge?i-l de murd?rie cu o lavet? umed?, moale. Nu folosi?i detergen?i sau
solven?i.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 73 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Romвn? | 73
Оntre?ine?i оn special lentila receptoare 20 cu aceea?i grij? cu care trebuie
оntre?inu?i ochelarii sau lentila unui aparat fotografic.
Dac?, оn ciuda procedeelor de fabrica?ie ?i verificare riguroase, aparatul de
m?sur? are totu?i o defec?iune, repararea acesteia se va efectua la un centru
autorizat de service ?i asisten?? post-vвnz?ri pentru scule electrice Bosch. Nu
deschide?i singuri aparatul de m?sur?.
Оn caz de reclama?ii ?i comenzi de piese de schimb v? rug?m s? indica?i neap?rat
num?rul de identificare format din 10 cifre, conform pl?cu?ei indicatoare a
tipului aparatului dumneavoastr? de m?sur?.
Expedia?i aparatul de m?sur? оn vederea repar?rii, ambalat оn geanta sa de
protec?ie 25.
Serviciu de asisten?? tehnic? post-vвnz?ri ?i consultan?? clien?i
Serviciul nostru de asisten?? tehnic? post-vвnz?ri r?spunde оntreb?rilor
dumneavoastr? privind оntre?inerea ?i repararea produsului dumneavoastr? cвt
?i privitor la piesele de schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cвt ?i
informa?ii privind piesele de schimb g?si?i ?i la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultan?? clien?i Bosch r?spunde cu pl?cere la оntreb?rile privind
cump?rarea, utilizarea ?i reglarea produselor ?i accesoriior lor.
Romвnia
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia M?celariu Nr. 30–34
013937 Bucure?ti
Tel. service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultan?? clien?i: +40 (021) 4 05 75 00
Fax: +40 (021) 2 33 13 13
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Aparatele de m?sur?, accesoriile ?i ambalajele trebuie direc?ionate c?tre o sta?ie
de revalorificare ecologic?.
Nu arunca?i aparatele de m?sur? ?i acumulatorii/bateriile оn gunoiul menajer!
Numai pentru ??rile UE:
Conform Directivei Europene 2002/96/CE aparatele de
m?sur? scoase din uz ?i, conform Directivei Europene
2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate
trebuie colectate separat ?i dirijate c?tre o sta?ie de reciclare
ecologic?.
Sub rezerva modific?rilor.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 74 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
74 | Български
Български
Указания за безопасна работа
За да работите безопасно и сигурно с измервателния уред,
трябва да прочетете и да спазвате стриктно всички
указания. Никога не допускайте предупредителните табелки на измервателния уред да станат нечетими.
СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ НА СИГУРНО МЯСТО.
ў Внимание – ако бъдат използвани различни от приведените тук
приспособления за обслужване или настройване или ако се
изпълняват други процедури, това може да Ви изложи на опасно
облъчване.
ў Измервателният уред се доставя с предупредителна табелка на
немски език (обозначена с номер 13 на изображението на
измервателния уред на страницата с фигурите).
ў Преди пускане в експлоатация залепете върху табелката на немски
език включената в окомплектовката самозалепваща се табелка на
Вашия език.
ў Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу
лазерния лъч. Този измервателен уред излъчва лазерени лъчи от клас 2
съгласно IEC 60825-1. С него можете да заслепите хора.
ў Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като
предпазни работни очила. Тези очила служат за по-доброто наблюдаване
на лазерния лъч, те не предпазват от него.
ў Не използвайте очилата за наблюдаване на лазерния лъч като
слънчеви очила или докато участвате в уличното движение. Очилата за
наблюдаване на лазерния лъч не осигуряват защита от ултравиолетовите
лъчи и ограничават възприемането на цветовете.
ў Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от
квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни
части. С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
ў Не оставяйте деца без пряк надзор да работят с измервателния уред.
Могат неволно да заслепят други хора.
ў Не работете с измервателния уред в среда с повишена опасност от
експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове.
В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят
праха или парите.
Описание на продукта и възможностите му
Предназначение на уреда
Измервателният уред е предназначен за измерване на разстояния, дължини,
височини, отстояния и за изчисляване на площи и обеми. Измервателният
уред е подходящ за измерване в затворени помещения и на открито.
Изобразени елементи
Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния
уред на страницата с фигурите.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 75 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Български | 75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Бутон за измерване на дължина
Бутон за прибавяне към паметта «M+»
Бутон за измерване на площи и обеми
Бутон за извикване на съдържанието на паметта «M=»
Бутон за индиректно измерване на дължина
Бутон за непрекъснато измерване
Бутон за включване/изключване и за изтриване на паметта
Бутон за изваждане от паметта «M–»
Бутон избор на отправна равнина
Дисплей
Мерник
Бутон за стартиране на измерването
Предупредителна табелка за лазерния лъч
Опорен щифт
Застопоряване на опорния щифт
Либела
Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии
Капак на гнездото за батерии
Отвор за лазерния лъч
Приемаща леща
Сериен номер
Очила за наблюдаване на лазерния лъч*
Халка за окачване
Отражателна плочка за лазерния лъч*
Предпазна чанта
* Изобразените на фигурите или описани в ръководството за експлоатация
допълнителни приспособления не са включени в окомплектовката.
Елементи на дисплея
a Режими на измерване
Измерване на дължина
Непрекъснато измерване
Измерване на площ
Измерване на обем
Индиректно измерване на дължина
b Символ за изтощени батерии
c Предупредителен символ за темепратура
d Резултат от измерването/изчисляването
e Мерна единица
f Отправна равнина за измерването
g Лазерът е включен
h Измерена стойност (при измерване на дължина: резултат от
измерването)
i Запаметяване на измерени стойности
Технически данни
Цифров лазерен уред за измерване на
разстояния
Каталожен номер
Диапазон на измерване
Точност на измерване (обикновено)
Минимално деление на скалата
Работен температурен диапазон
Bosch Power Tools
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 76 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
76 | Български
Цифров лазерен уред за измерване на
PLR 50
разстояния
Температурен диапазон за съхраняване
– 20 °C ... +70 °C
Относителна влажност на въздуха, макс.
90 %
Клас лазер
2
Тип лазер
635 nm, <1 mW
Диаметър на лазерния лъч (при 25 °C) на
разстояние 10 m, прибл.
6 mm
Батерии
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Акумулаторни батерии
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Продължителност на работа с батерии, прибл.
– Единични измервания
30000 D)
– Непрекъснато измерване
5 h D)
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003
0,18 kg
Габаритни размери
58 x 104 x 36 mm
Клас на защита (без гнездото за батерии)
IP 54 (защитен от проникване на прах и на вода при напръскване)
A) Колкото по-добре отразява (дифузно отражение, не огледално) повърхността на
предмета, до който измервате и колкото е по-контрастно лазерното петно спрямо околната
светлина (вътрешни помещения, затъмняване), толкова по-голям е обхватът на уреда. При
неблагоприятни условия (напр. измерване на открито при силна слънчева светлина) може
да се наложи използването на светлоотражателна плочка.
B) При неблагоприятни условия, напр. силна слънчева светлина или лошо отразяваща
повърхност максималното отклонение е ± 10 mm на 50 m. При благоприятни условия
отклонението е в рамките на ± 0,05 mm/m.
C) В режим на непрекъснато измерване максималната работна температура е +40 °C.
D) С акумулаторни батерии 1,2 V могат да бъдат извършени по-малко измервания,
отколкото с батерии 1,5 V (отнася се и за продължителните измервания.
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на табелката на измервателния уред,
търговските наименования могат в някои случаи да бъдат променяни.
За еднозначното идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер
21 на табелката му.
Монтиране
Поставяне/смяна на батериите
За работа с измервателния уред се препоръчва използването на алкалноманганови батерии или на акумулатор-ни батерии.
С акумулаторни батерии 1,2 V могат да бъдат извършени по-малко
измервания, отколкото с батерии 1,5 V (отнася се и за продължителните
измервания.
За отваряне на капака на гнездото за батерии 18 натиснете бутона 17 в
посоката, указана със стрелка, и махнете капака. Поставете батериите, респ.
акумулаторните батерии. При това внимавайте за правилната полярност
съгласно изображението от вътрешната страна на гнездото за батерии.
От момента, в който символът за батерии се появи за пръв път на дисплея,
могат да бъдат извършени най-малко още 100 измервания. Когато символът
за батерии започне да мига, трябва да замените батериите, респ.
акумулаторните батерии.
Винаги сменяйте всички батерии, респ. акумулаторните батерии
едновременно. Използвайте само батерии или акумулаторни батерии на един
производител и с еднакъв капацитет.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 77 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Български | 77
ў Когато няма да използвате измервателния уред продължително
време, изваждайте батериите, респ. акумулаторните батерии. При
продължително съхраняване в уреда батериите и акумулаторните батерии
могат да кородират и да се саморазредят.
Работа с уреда
Пускане в експлоатация
ў Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите
работа, го изключвайте. Други лица могат да бъдат заслепени от
лазерния лъч.
ў Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно
попадане на слънчеви лъчи.
ў Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или
резки температурни промени. Напр. не го оставяйте продължително
време в автомобил. При големи температурни разлики оставяйте
измервателният уред да се темперира, преди да го включите. При
екстремни температури или големи температурни разлики точността на
измервателния уред може да се влоши.
ў Избягвайте силни удари върху измервателния уред. След силни
външни механични въздействия трябва да извършите проверка на
точността на измервателния уред, преди да продължите да го използвате
(вижте «Проверка на точността на измервателния уред», страница 82).
Включване и изключване
За включване на измервателния уред натиснете краткотрайно бутона 7 или
бутона за измерване 12. Лазерният лъч не се включва едновременно с
включването на измервателния уред.
За изключване на измервателния уред натиснете продължително бутона за
включвне/изключване 7.
Ако в продължение на прибл. 5 min не бъде натиснат бутон на уреда, с оглед
предпазване на батериите той се изключва автоматично.
Ако е била запаметена стойност от измерване, при автоматичното
изключване тя се запазва. След повторното включване на измервателния
уред на дисплея се изобразява «M».
Измерване
След включване измервателният уред е в режим за измерване на дължини.
Можете да го превключите в друг режим чрез натискане на съответния
функционален бутон (вижте «Режими на измерване», страница 78).
След включване за отправна равнина при измерванията се установява
задния ръб на измервателния уред. За смяна на отправната равнина вижте
«Избор на отправна равнина», страница 78.
След избора на измервателна функция и отправна равнина всички понататъшни стъпки се извършват чрез натискане на бутона измерване 12.
Подравнете избраната отправна равнина на измервателния уред спрямо
линията, от която искате да измервате (напр. стена).
За включване на лазерния лъч натиснете бутона «Измерване» 12.
ў Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гледайте срещу
лазерния лъч, също и от голямо разстояние.
Насочете лъча към точката, до която ще измервате. За стартиране на
измерването натиснете повторно бутона «Измерване» 12.
В режим на работа «Непрекъснато измерване» процесът на измерване
започва непосредствено след първото натискане на бутона 12.
Измерената стойност се изобразява на дисплея обикновено в рамките на
0,5 s и не по-късно от 4 s. Продължителността на измерването зависи от
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 78 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
78 | Български
разстоянието, светлинните условия и отражателните свойства на повърхността, до която се мери. Краят на измерването се обозначава със звуков
сигнал. След приключване на измерването лазерният лъч се изключва
автоматично.
Ако прибл. 20 s след насочване на лъча не бъде извършено измерване, за
предпазване на батериите лазерният лъч се изключва автоматично.
Избор на отправна равнина (вижте фигури A–C)
За измерването можете да изберете една от три отправни равнини (начална
точка за измерването):
– задния ръб на измервателния уред (напр. при допиране до стени),
– задния ръб на опорния щифт 14 (напр. за измерване от ъгли),
– предния ръб на измервателния уред (напр. при измерване от ръба на
маса).
За смяна на отправната равнина натискайте бутона 9, докато на дисплея се
изобрази желаната от Вас отправна равнина. Непосредствено след
включване на измервателния уред за отправна равнина автоматично се
установява задният ръб на уреда.
Режими на измерване
Измерване на дължина
За измерване на дължина натиснете бутона 1. На дисплея се появява
символът за измерване на дължина .
За насочване на лазерния лъч натиснете еднократно бутона «Измерване» 12, а за измерване го
натиснете повторно.
Измерената стойност се изобразява в долната част
на дисплея.
Измерване на площ
За измерване на площи натискайте бутона 3, докато на дисплея се изобрази
символът за измерване на площи .
След това измерете последователно дължината и широчината, така, както
измервате дължина. Лазерният лъч остава включен между двете измервания.
След второто измерване площта се изчислява и
изобразява автоматично. В долната част на дисплея
се изобразява последно измерената стойност, в
горната – резултатът от измерването на площ.
Измерване на обем
За измерване на обеми натискайте бутона 3, докато на дисплея се изобрази
символът за измерване на обеми
.
След това измерете последователно дължината, широчината и височината,
така, както измервате дължина. Лазерният лъч остава включен между
измерванията.
След приключване на третото измерване обемът се
изчислява и изобразява автоматично. В долната
част на дисплея се изобразява последно измерената стойност, в горната – резултатът от
измерването на обем.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 79 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Български | 79
Индиректно измерване на дължина (вижте фиг. D)
Индиректното измерване на дължини служи за определянето на дължини,
които не могат да бъдат измерени непосредствено, напр. поради наличието
на препятствие пред лазерния лъч или ако в точката, до която се измерва,
няма отразяваща повърхност. Точни резултати се получават само когато
лазерният лъч и търсеното разстояние са под прав ъгъл (теорема на Питагор).
На изобразения на фигурата пример трябва да бъде определена дължината B.
За целта трябва да бъдат измерени разстоянията A и C. A и B трябва да
образуват прав ъгъл.
За индиректно измерване на дължина натиснете бутона 5. На дисплея се
появява символът за индиректно измерване на дължина .
Измерете разстоянието A по стандартния начин за измерване на дължини.
Внимавайте отсечката A и отсечката B, чиято дължина се търси, да сключват
прав ъгъл. След това измерете отсечката C. Между двете измервания
лазерният лъч остава включен.
По време на измерванията внимавайте отправната равнина на измерването
да остава непроменена (напр. задния ръб на измервателния уред).
След приключване на второто измерване дължината на B се изчислява автоматично. Последно измерената дължина остава изобразена в долната част
на дисплея, крайният резултат B – в горната.
Непрекъснато измерване (вижте фиг. Е)
При непрекъснато измерване измервателният уред може да бъде преместван
спрямо целевата точка, като измерената стойност се актуализира всеки 0,5 s.
Например можете да се отдалечите от стена на желаното разстояние,
текущото разстояние се вижда непрекъснато.
За непрекъснато измерване натиснете бутона 6. На дисплея се появява
символът за режим «Непрекъснато измерване»
.
За стартиране на процеса на измерване натиснете
бутона «Измерване» 12. Придвижвайте измервателния уред, докато в долната част на дисплея се изобрази желаното разстояние.
Със следващо натискане на бутона «Измерване» 12
спирате режима на непрекъснато измерване.
Актуалната измерена стойност остава изобразена на дисплея. Следващо
натискане на бутона «Измерване» 12 стартира режима на непрекъснато
измерване отново.
Режимът на непрекъснато измерване се изключва автоматично след 5 min.
Последната измерена стойност остава видима на дисплея. За
предварителното му изключване можете да преминете към друг режим на
работа с един от бутоните 1, 3 или 5.
Изтриване на измерени стойности
Чрез краткотрайно натискане на бутона 7 можете да изтриете последно
измерената стойност във всички режими на измерване. Чрез многократно
краткотрайно натискане на бутона се изтриват в обратна последователност
измерените преди това стойности.
Запаметяване на измерени стойности
При изключване на измервателния уред съхранената в паметта стойност се
запазва.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 80 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
80 | Български
Съхраняване/добавяне на резултати от измерването
За да съхраните текущия резултат от измерването –
в зависимост от конкретната използвана функция
дължина, площ или обем – натиснете бутона за
добавяне към паметта 2. Когато в паметта има
съхранена стойност, на дисплея се изобразява
символът «M», а символът «+» след него мига краткотрайно.
Ако в паметта вече е имало съхранена стойност, новата се добавя към
съществуващата, но само при положение, че мерните единици съвпадат.
Ако напр. в паметта е запаметена стойност на площ, а текущо измерената
стойност е за обем, сумирането не може да се извърши. На дисплея се
изобразява краткотрайно надписът «Error» (грешка).
Изваждане на резултати от измерването
За да извадите текущата измерена стойност от стойността, съхранена в
паметта, натиснете бутона за изваждане от паметта 8. След изваждане на
стойност на дисплея се появява символът «M», а символът «–» след него мига
краткотрайно.
Ако в паметта вече е имало съхранена стойност, текущата може да бъде
извадена само ако мерните единици съвпадат (вижте раздела «Съхраняване/
добавяне на резултати от измерването»).
Показване на стойността в паметта
За да покажете на дисплея съхранената в паметта
стойност, натиснете бутона за извикване на стойността от паметта 4. На дисплея се появява символът «M=». Когато на дисплея е изобразен символът
«M=», можете да удвоите стойността в паметта чрез
натискане на бутона за добавяне към паметта 2,
респ. да нулирате паметта чрез натискане на бутона
за изваждане 8.
Изтриване на съдържанието на паметта
За изтриване на съдържанието на паметта първо натиснете бутона 4, така че
на дисплея да се изобрази «M=». След това натиснете краткотрайно бутона 7;
символът «M» изчезва от дисплея.
Указания за работа
Общи указания
По време на измерване приемащата леща 20 и отворът за изходящия лазерен
лъч 19 не трябва да бъдат закривани.
По време на измерване уредът не бива да бъде преместван (с изключение на
режим на непрекъснато измерване). Затова по възможност допирайте или
поставяйте измервателния уред до или на точката, от която измервате.
Измерването се извършва спрямо центъра на лазерния лъч, също и когато
повърхността, до която мерите, е косо спрямо лъча.
Фактори, влияещи върху диапазона на измерване
Диапазонът на измерване зависи от светлинните условия и отражателните
свойства на повърхността, до която се измерва. За по-добра видимост на
лазерния лъч при работа на открито и при силна слънчева светлина използвайте специалните очила 22 (не са включени в окомплектовката) и
отразяваща мерителна плочка 24 (не е включена в окомплектовката), или
засенчете повърхността, до която измервате.
Фактори, влияещи върху точността на измерването
Въз основа на ползваните при измерването физически ефекти не могат да
бъдат изключени възникващи грешки при измерването до различни
повърхности. В това число влизат:
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 81 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Български | 81
– прозрачни повърхности (напр. стъкло, вода),
– отразяващи повърхности (напр. полирани метални предмети, стъкло),
– порести повърхности (напр. изолационни материали),
– повърхности с грапава структура (напр. груба мазилка, естествен камък).
При необходимост при измерване до такива повърхности използвайте
отразяваща мерителна плочка 24 (не е включена в окомплектовката).
Точността на измерената стойност може да се повлияе също така от наличието
на въздушни слоеве със силен градиент на температурата или индиректни
отражения.
Измерване с опорен щифт (вижте фигури B и F)
Използването на опорен щифт 14 е подходящо напр. за измерване от ъгли
(напр. диагонал на помещение) или труднодостъпни места като шини за
щори.
Преместете застопоряването на опорния щифт 15 странично, за да разгънете
щифта.
Установете съответно отправната равнина за измерване чрез натискане на
бутона 9.
За прибиране на опорния щифт 14 го притиснете до упор в корпуса. Щифтът
се застопорява автоматично.
Нивелиране с либела
Либелата 16 позволява лесното хоризонтално насочване на измервателния
уред. Така той може лесно да се насочи към повърхности, които се намират на
голямо разстояние.
Либелата 16 и лазерният лъч не са подходящо средство за нивелиране.
Насочване с мерника (вижте фигура G)
С помощта на мерника 11 се облекчава насочването на лъча при по-големи
разстояния. За целта погледнете по продължение на мерника от горната
страна на измервателния уред. Лазерният лъч е насочен успоредно на тази
линия.
Грешки – причини за възникване и начини за отстраняването
им
Причина
Отстраняване
Предупредителният символ за температура (c) мига, не е възможно
извършването на измервания
Измервателният уред е извън
Изчакайте, докато температурата на
допустимия температурен диапазон измервателния уред достигне
за работа от – 10 °C до +50 °C (в
допустимия работен диапазон
режим на непрекъснато измерване
до +40 °C).
На дисплея се изобразява символът за батериите (b)
Напрежението на батериите
Заменете батериите, респ.
намалява (все още е възможно
акумулаторните батерии
измерване)
Предупредителният символ за батериите (b) мига, не е възможно
извършването на измервания
Напрежението на батериите е
Заменете батериите, респ.
недостатъчно
акумулаторните батерии
Означения «Error» (грешка) и «––––» на дисплея
Ъгълът между лазерния лъч и
Увеличете ъгъла между лазерния лъч
целевата повърхност е твърде остър. и целевата повърхност
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 82 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
82 | Български
Причина
Отстраняване
Целевата повърхност отразява
Използвайте отражателната плочка
твърде силно (напр. огледало), респ. 24 (допълнително приспособление)
твърде слабо (напр. черен плат), или
околната светлина е твърде силна.
Изходящият отвор за лазерния лъч 19 Избършете изходящия отвор за
респ. приемащата леща 20 са
лазерния лъч 19 респ. приемащата
запотени (напр. в резултат на рязка леща 20 с мека кърпа
температурна промяна).
Изчислената стойност е по-голяма от Разделете изчислението на отделни
стъпки
99999 m/m2/m3.
Означението «Error» (грешка) на мига в горната част на дисплея
Опит за събиране/изваждане на
Събирайте/изваждайте само стойстойности с различни мерни единици ности с еднаква размерност
Резултатът от измерването е ненадежден
Целевата повърхност не отразява по Покрийте целевата повърхност
подходящ начин за еднозначно
измерване (напр. водна повърхност,
стъкло).
Изходящият отвор за лазерния лъч 19 Освободете изходящия отвор за ларесп. приемащата леща 20 са
зерния лъч 19 респ. приемащата
покрити.
леща 20
Резултатът от измерването е недостоверен
Избрана е грешна отправна равнина Изберете отправна равнина, подходяща за извършваното измерване
Препятствие по пътя на лазерния лъч Цялата лазерна точка трябва да
попадне на повърхността, до която се
измерва.
Измервателният уред следи коректното си функциониране
при всяко измерване. Ако бъде установен проблем, на
дисплея започва да мига показаният встрани символ. В
такъв случай или в случай, че посочените по-горе мерки не
отстранят възникналия проблем, занесете измервателния
уред на Вашия търговец или в оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош.
Проверка на точността на измервателния уред
Можете да проверите точността на измерване на уреда, както следва:
– Изберете непроменяща се отсечка с дължина между 3 и 10 m, чиято точна
дължина Ви е известна (напр. широчина на стая, отвор на врата и т.н.).
Измерваната дължина трябва да е в помещение, а повърхността, до която
се измерва, да е гладка и отразяваща добре.
– Измерете дължината последователно 10 пъти.
Отклонението на единичните измервания от средната стойност не трябва да
надвишават ±3 mm. Запишете и запазете измерените стойности, за да
можете да сравните точността на измервателния уред по-късно.
Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Съхранявайте и пренасяйте уреда само във включената в окомплектовката
предпазна чанта.
Поддържайте измервателния уред винаги чист.
Не потопявайте измервателния уред във вода или други течности.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 83 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Български | 83
Избърсвайте замърсяванията с мека, леко навлажнена кърпа. Не
използвайте почистващи препарати или разтворители.
Отнасяйте се специално към приемащата леща 20 със същото внимание, с
което се отнасяте към очила или обектив на фотоапарат.
Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване
измервателният уред се повреди, ремонтът трябва да бъде извършен в
оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Не се опитвайте да
отваряте измервателния уред.
Моля, когато се обръщате към представителите на Бош с въпроси и когато
поръчвате резервни части, непременно посочвайте 10-цифрения каталожен
номер от табелката на измервателния уред.
При необходимост от ремонт предоставяйте измервателния уред в чантата
25.
Сервиз и консултации
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на
закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Монтажни
чертежи и информация за резервни части можете да намерите също и на
www.bosch-pt.com
Екипът от консултанти на Бош ще Ви помогне с удоволствие при въпроси
относно закупуване, приложение и възможности за настройване на различни
продукти от производствената гама на Бош и допълнителни приспособления
за тях.
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: +359 (02) 960 10 61
Тел.: +359 (02) 960 10 79
Факс: +359 (02) 962 53 02
www.bosch.bg
Бракуване
Измервателния уред, допълнителните приспособления и опаковките трябва
да бъдат подложени на екологична преработка за усвояване на съдържащите
се в тях суровини.
Не изхвърляйте измервателни уреди и акумулаторни батерии/батерии при
битовите отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 2002/96/EО
измервателни уреди и съгласно Европейска директива
2006/66/ЕО акумулаторни или обикновени батерии, които
не могат да се използват повече, трябва да се събират
отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за
оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.
Правата за изменения запазени.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 84 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
84 | Srpski
Srpski
Uputstva o sigurnosti
Sva uputstva se moraju ?itati i pazite na njih, da bi sa mernim
alatom radili bez opasnosti i sigurno. Neka Vam tablice sa
upozorenjem na mernom alatu budu uvek ?itljive. ?UVAJTE
OVA UPUTSTVA DOBRO.
ў Oprez – ako se koriste drugi uredjaji za rad ili podeљavanje od onih koji
su ovde navedeni, ili izvode drugi postupci, moћe ovo voditi eksplozijama
sa zra?enjem.
ў Merni alat se isporu?uje sa tablicom i opomenom na nema?kom jeziku
(na prikazu mernog alata na grafi?koj strani ozna?eno sa brojem 13).
ў Nalepite isporu?enu nalepnicu na Vaљem jeziku zemlje preko nema?koj
teksta tablice sa opomenom pre prvog puљtanja.
ў Ne upravljajte laserski zrak na osobe ili ћivotinje i ne gledajte sami u
laserski zrak. Ovaj merni alat proizvodi lasersko zra?enje klase lasera 2
prema IEC 60825-1. Na taj na?in moћete zaslepiti osobe.
ў Ne koristite laserske nao?are za posmatranje kao zaљtitne nao?are.
Laserske nao?are za posmatranje sluћe za bolje prepoznavanje laserskog
zraka, one ne љtite od laserskog zra?enja.
ў Ne upotrebljavajte laserske nao?are za posmatranje kao nao?are za
sunce ili u putnom saobra?aju. Laserske nao?are za posmatranje ne pruћaju
punu UV zaљtitu i smanjuju opaћanje boja.
ў Neka Vam merni alat popravlja stru?no osoblje i samo sa originalnim
rezervnim delovima. Time se obezbedjuje, da sigurnost mernog alata ostaje
sa?uvana.
ў Ne dopu љtaje deci koriљ?enje mernog alata sa laserom bez nadzora. Oni
bi mogli nenamerno zaslepiti osoblje.
ў Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji opasnost od eksplozija,
u kojoj se nalaze zapaljive te?nosti, gasovi ili praљine. U mernom alatu se
mogu proizvesti varnice, koje bi zapalite praљinu ili isparenja.
Opis proizvoda i rada
Upotreba koja odgovara svrsi
Merni alat je zamiљljen za merenje udaljenosti, duћina, visina, rastojanja i za
izra?unavanje povrљina i zapremina. Merni alat je zamiљljen za merenje u
unutraљnjem i spoljnom podru?ju.
Komponente sa slike
Ozna?avanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na
grafi?koj stranici.
1 Taster za merenje duћine
2 Memorija-taster za sabiranje „M+“
3 Taster za povrљinsko i zapreminsko merenje
4 Taster za pozivanje memorije „M=“
5 Taster za indirektno merenje duћina
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 85 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Srpski | 85
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Taster za trajno merenje
Taster za uklju?ivanje-isklju?ivanje i taster za brisanje memorije
Memorija-taster za oduzimanje „M–“
Taster za biranje referentne ravni
Displej
Pomo? za centriranje
Taster za merenje
Laserska tablica sa opomenom
?ivijica grani?nika
Blokiranje ?ivijice grani?nika
Libela
Blokiranje poklopca prostora za bateriju
Poklopac prostora za bateriju
Izlaz laserskog zra?enja
Prijemno so?ivo
Serijski broj
Laserske nao?are za gledanje*
Hvataljka za noљenje
Laserska tablica sa ciljem*
Zaљtitna torba
* Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni obim isporuka.
Elementi za pokazivanje
a Merne funkcije
Merenje duћina
Trajno merenje
Merenje povrљina
Merenje zapremina
Indirektno merenje duћina
b Opomena za bateriju
c Opomena za temperaturu
d Merna vrednost/rezultat
e Merna jedinica
f Referentna ravan merenja
g Laser je uklju?en
h Pojedina?na merna vrednost (pri merenju duћina: rezultat)
i Memorisanje mernih vrednosti
Tehni?ki podaci
Digitalni laserski mera? rastojanja
Broj predmeta
Merno podru?je
Merna ta?nost (tipi?no)
Najmanja jedinica pokaziva?a
Radna temperatura
Temperatura skladiљta
Relativna vlaga vazduha max.
Klasa lasera
Tip lasera
Presek laserskog zraka (kod 25 °C) na 10 m
rastojanju ca.
Bosch Power Tools
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 nm, <1 mW
6 mm
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 86 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
86 | Srpski
Digitalni laserski mera? rastojanja
Baterije
Akumulatori
Ћivotni vek baterije ca.
– Pojedina?na merenja
– Trajno mrenje
Teћina prema EPTA-Procedure 01/2003
Dimenzije
Vrsta zaљtite (osim prostora za bateriju)
PLR 50
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
30000 D)
5 h D)
0,18 kg
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (zaљti?eno od praљine i
prskanja vode)
A) Domet je ve?i ukoliko se lasersko svetlo bolje odbija od povrљine cilja (rasipaju?e, bez
odsjaja) i ukoliko je laserska ta?ka svetlija prema svetlosti okoline (Unutraљnje prostorije,
sumrak). Pri nepovoljnim uslovima (na primer merenje u spoljnom podru?ju sa jakim sun?evim
zra?enjem) moћe biti potrebno, upotrebiti tablicu sa ciljem.
B) Pri nepovoljnim uslovima kao na primer ja?eg sun?evog zra?enja ili loљe reflektuju?e
povrљine iznosi maksimalno odstupanje ± 10 mm na 50 m. Pri nepovoljnim uslovima mora se
ra?unati sa uticajem od ± 0,05 mm/m.
C) U funkciji trajnog merenja iznosi maks. radna temperatura +40 °C.
D) Sa 1,2-V-je mogu?e manje merenja nego sa 1,5-V-baterijom.
Molimo obratite paћnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vaљeg mernog alata, trgova?ke
oznake pojedinih mernih alata mogu varirati.
Za jasniju identifikaciju Vaљeg mernog alata sluћi serijski broj 21 na tipskoj tablici.
Montaћa
Ubacivanje baterije/promena
Za rad mernog alata se preporu?uje upotreba alkalnih mangan-baterija ili
akumulatora.
Sa 1,2-V-je mogu?e manje merenja nego sa 1,5-V-baterijom.
Za otvaranje poklopca prostora za baterije 18 pritisnite utvrdjiva? 17 u pravcu
kazaljke na satu i izvadite poklopac prostora za baterije. Ubacite baterije
odnosno akumulatore. Pazite pritom na pravi pol prema prikazu na unutraљnjoj
stranici prostora za baterije.
Pojavljuje se simbol baterije prvi put na displeju, potom je mogu?e joљ
najmanje 100 merenja. Kada simbol baterije treperi,morate promeniti baterije
odnosno akumulatore, merenja viљe nisu mogu?a.
Menjajte uvek sve baterije odnosno akumulatore istovremeno. Upotrebljavajte
samo baterije ili akumulatore jednog proizvodja?a i sa istim kapacitetom.
ў Izvadite baterije odnosno akumulatore iz mernog alata, kada duћe
vremena ne koristite. Baterije i akumulatori mogu kod duћeg ?uvanja
korodirati i same se isprazniti.
Rad
Puљtanje u rad
ў Ne ostavljajte slu?ajno uklju?en merni alat i isklju?ite merni alat posle
upotrebe. Druge osobe bi mogle da budu zaslepljene od laserskog zraka.
ў ?uvajte merni alat od vlage i direktnog sun?evog zra?enja.
ў Ne izlaћite merni alat ekstremnim temperaturama ili temperaturnim
kolebanjima. Ne ostavljajte ga na primer u autu duћe vreme. Pustite merni
alat pri ve?im temperaturnim kolebanjima da se prvo temperira, pre nego ga
pustite u rad. Pri ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima
moћe se oљtetiti preciznost mernog alata.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 87 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Srpski | 87
ў Izbegavajte jake udarce ili padove mernog alata. Posle jakih spoljnih
uticaja na merni alat trebali bi uvek pre daljeg rada izvrљiti kontrolu ta?nosti
(pogledajte „Kontrola ta?nosti mernog alata“, stranicu 91).
Uklju?ivanje-isklju?ivanje
Za uklju?ivanje mernog alata pritisnite na kratko taster za uklju?ivanjeisklju?ivanje 7 ili na taster za merenje 12. Pri uklju?ivanju mernog alata se joљ
uvek ne uklju?uje laserski zrak.
Za isklju?ivanje mernog alata pritisnite dugo na taster za uklju?ivanjeisklju?ivanje 7.
Ako se ca. 5 min dugo ne pritiska nijedna dirka na mernom priboru, onda se
merni pribor automatski isklju?uje radi ?uvanja baterije.
Ako je merna vrednost memorisana, ostaje sa?uvana pri automatskom
isklju?enju. Posle ponovnog uklju?ivanja mernog alata pokazuje se „M“ na
displeju.
Radnja merenja
Posle uklju?ivanja nalazi se merni alat u funkciji merenja po duћini. Druge merne
funkcije se mogu podesiti pritiskivanjem tastera odgovaraju?e funkcije
(pogledajte „Merne funkcije“, stranicu 87).
Kao referentna ravan za merenje je izabrana posle uklju?ivanje zadnja ivica
mernog alata. Za promenu referentne ravni pogledajte „Biranje osnovne ravni“,
stranu 87.
Posle biranja merne funkcije i osnovne ravni slede svi dalji koraci pritiskuju?i
taster merenje 12.
Stavite merni alat sa izabranom osnovnom ravni na ћeljenu liniju merenja (na
primer zid).
Pritisnite za uklju?ivanje laserskog zraka taster merenje 12.
ў Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili ћivotinje i ne gledajte u laserski
zrak ?ak ni sa daljeg odstojanja.
Vizirajte sa laserskim zrakom povrљinu cilja. Pritisnite za isklju?ivanje merenja
ponovo taster merenje 12.
U funkciji trajnog merenja po?inje merenje ve? posle prvog pritiskanja tastera
merenje 12.
Merna vrednost se tipi?no pojavljuje u roku od 0,5 s a najkasnije posle 4 s.
Trajanje merenja zavisi od udaljenosti, svetlosnih uslova i osobina refleksije
ciljne povrљine. Kraj merenja se pokazuje jednim signalnim tonom. Po
zavrљavanju merenja laserski zrak se automatski isklju?uje.
Ako se ca. 20 s posle viziranja ne izvrљi merenje, automatski se isklju?uje laserski
zrak radi ?uvanja baterija.
Biranje osnovne ravni (pogledajte slike A–C)
Za merenje mogu se birati tri razli?ite referentne ravni:
– zadnja ivica mernog alata (na primer pri postavljanju na zidove),
– zadnja ivica grani?ne ?ivijice 14 (na primer za merenja iz uglova),
– prednje ivice mernog alata (na primer pri merenju od ivice stola).
Pritisnite za promenu referentne ravni taster 9, da bude na displeju prikazana
ћeljena referentna ravan. Posle svakog uklju?ivanja mernog alata zadnja ivica
mernog alata je unapred podeљena kao referentna ravan.
Merne funkcije
Merenje duћina
Pritisnite za merenje duћine taster 1. Na displeju se pojavljuje pokaziva? za
merenje duћine .
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 88 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
88 | Srpski
Pritisnite jednom taster merenje 12 za viziranje i
ponovo za merenje.
Merna vrednost se pokazuje dole na displaju.
Merenje povrљina
Pritisnite za merenje povrљine taster 3, da bi se na displeju pojavio pokaziva? za
merenje povrљina .
Merite na kraju duћinu i љirinu jedno za drugim kao pri merenju duћina. Izmedju
oba merenja ostaje laserski zrak uklju?en.
Posle zavrљavanja drugog merenja povrљina se automatski izra?unava i pokazuje. Poslednja pojedina?na
vrednost stoji dole na displeju, krajnji rezultat gore.
Merenje zapremine
Pritisnite za merenje zapremine taster 3, da bi se na displeju pojavio pokaziva?
merenja zapremine
.
Merite na kraju jedno za drugim duћinu, љirinu i visinu kao kod merenja duћine.
Izmedju tri merenja ostaje uklju?en laserski zrak.
Posle isklju?enja tre?eg merenja automatski se
izra?unava i pokazuje zapremina. Poslednja pojedina?na merna vrednost stoji dole na displeju, krajnji
rezultat gore.
Indirektno merenje duћina (pogledajte sliku D)
Indirektno merenje duћina sluћi za odredjivanje rastojanja, koja se ne mogu
direktno meriti, jer bi smetala neka smetnja pravcu zra?enja ili ne postoji nikakva
ciljna povrљina kao reflektor. Rezultati se samo onda postiћu, ako laserski zrak i
traћeno rastojanje prave ta?no pravi ugao (Pitagorina teorema).
Na prikazanom primeru treba da se odredi duћina B. Za ovo se moraju meriti A i
C. A i B moraju graditi pravi ugao.
Pritiskajte za indirektno merenje duћina taser 5. Na displeju se pojavljuje
pokaziva? za indirektno merenje duћina .
Merite kao i kod merenja duћine rastojanje A. Pazite na to, da linija A i traћeno
rastojanje B prave pravi ugao. Merite na kraju rastojanje C. Izmedju dva merenja
ostaje laserski zrak uklju?en.
Pazite na to, da se osnovna ta?ka merenja (na primer zadnja ivica mernog alata)
kod oba merenja nalazi ta?no na istom mestu.
Po zavrљetku drugog merenja se izra?unava rastojanje
B automatski. Poslednja pojedina?na merna vrednost
stoji dole na displeju, dok je krajnji rezultat B gore.
Trajno merenje (pogledajte sliku E)
Kod trajnog merenja moћe se merni alat relativno pokretati prema cilju, pri?em
se aktuelizuje merna vrednost ca. svakih 0,5 s. Moћete se udaljiti na primer od
nekog zida pa do ћeljenog rastojanja, aktuelno odstojanje je uvek mogu?e o?itati.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 89 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Srpski | 89
Pritisnite taster za trajno merenje 6. Na displaju se pojavljuje pokaziva? trajnog
merenja
.
Pritisnite taster merenje 12 za pokretanje merenja.
Pokre?ite merni alat toliko dugo, sve dok se dole na
displeju ne pokaћe ћeljena vrednost rastojanja.
Pritiskivanjem tastera merenje 12 prekidate trajno
merenje. Aktuelna merna vrednost se pokazuje na
displeju. Ponovnim pritiskivanjem tastera merenje
12 startuje ponovo trajno merenje.
Trajno merenje se posle 5 min automatski isklju?uje. Poslednja merna vrednost
ostaje na displeju. Za prethodno zavrљavanje trajnog merenja moћete menjati
merne funkcije pritiskuju?i tastere 1, 3 ili 5.
Brisanje mernih vrednosti
Kratkim pritiskivanjem tastera 7 moћete izbrisati u svim mernim funkcijama
poslednju iznadjenu vrednost pojedina?nog merenja. Viљestrukim kratkim
pritiskivanjem tastera briљu se pojedina?ne merne vrednosti obrnutim
redosledom.
Funkcije memorije
Pri isklju?ivanju mernog alata ostaje sa?uvana vrednost koja se nalazi u memoriji.
Memorisanje merne vrednosti/sabiranje
Pritisnite taster za memoriju-sabiranje 2, da bi memorisali aktuelnu mernu vrednost – zavisno od
aktuelne merne funkcije – vrednost duћine-,
povrљine ili zapremine. ?im je memorisana neka
vrednost, pojavljuje se na displeju „M“, „+“ pozadi
treperi na kratko.
Ako u memoriji ve? postoji neka vrednost, onda se nova vrednost sabira u
sadrћaju memorije, svakako samo ako su merne jedinice usaglaљene.
Ako se na primer nalazi vrednost povrљine u memoriji, i aktuelna merna vrednost
je vrednost zapremine, onda se ne moћe izvrљiti sabiranje. Na displeju ?e na
kratko treperiti „Error“.
Oduzimanje merne vrednosti
Pritisnite taster za memoriju-oduzimanje 8, da bi oduzeli aktuelnu mernu
vrednost od vrednosti memorije. ?im je neka vrednost oduzeta, pojavljuje se na
displeju „M“, „–“ pozadi treperi na kratko.
Ako je ve? memorisana neka vrednsot, onda se nova merna vrednost moћe samo
odbiti, ako su usaglaљene merne jedinice (pogledajte „Memorisanje merne
vrednosti/sabiranje“).
Pokazivanje vrednosti memorije
Pritisnite taster za pozivanje memorije 4, da bi
pokazali vrednost koja se nalazi u memoriji. Na displeju se pojavljuje „M=“. Ako sadrћaj memorije
pokazuje na displeju „M=“, onda ?ete ga pritiskivanjem tastera za memoriju-sabiranje 2 udvostru?iti
odnosno postaviti na nulu pritiskivanjem tastera za
memoriju-oduzimanje 8.
Brisanje memorije
Za brisanje sadrћaja memorije pritisnite najpre taster za pozivanje memorije 4,
tako da „M=“ se pokazuje na displeju. Potom pritisnite na kratko taster 7; na
displeju ne?e viљe biti slova „M“.
Uputstva za rad
Opљta uputstva
Prijemno so?ivo 20 i izlaz laserskog zraka 19 ne smeju biti pokriveni pri merenju.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 90 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
90 | Srpski
Merni alat nesme za vreme merenja da se pokre?e (sa izuzetkom funkcije trajnog
merenja). Postavite stoga merni alat љto bliћe ili na merne ta?ke.
Merenje se vrљi na srednjoj ta?ki laserskog zraka, ?ak i kod koso viziranih
povrљina cilja.
Uticaji na merno podru?je
Merno podru?je zavisi od svetlosnih uslova i osobina refleksije ciljne povrљine.
Koristite radi bolje vidljivosti laserskog zraka pri radu u spoljnim povrљinama i pri
jakom sun?evom zra?enju laserske nao?are 22 (pribor) i lasersku tablicu sa
ciljem 24 (pribor), ili isklju?ite ciljnu povrљinu.
Uticaji na merni rezultat
Na osnovu fizikalnih efekata ne moћe se isklju?iti, da pri merenju na razli?itim
povrљinama dodje do pogreљnih merenja. U njih se ubrajaju:
– transparentne povrљine (na primer staklo, voda),
– povrљine sa odsjajem (na primer polirani metal, staklo),
– porozne povrљine (na primer materijali za priguљivanje),
– strukturne povrљine (na primer hrapavi malter, prirodni kamen).
Koristite u datom slu?aju na ovim povrљinama lasersku tablicu sa ciljem 24
(pribor).
Isto tako mogu slojevi vazduha sa raznim temperaturama ili indirektno
prihva?ene refleksije da uti?u na mernu vrednost.
Merenje sa ?ivijicom grani?nika (pogledajte slike B i F)
Upotreba ?ivijice grani?nika 14 je na primer pogodna za merenje uglova
(prostorne dijagonale) ili teљko dostupnih mesta kao љto su љine kapaka.
Gurnite blokadu 15 ?ivijice grani?nika u stranu, da bi se ?ivijica podigla.
Podesite prema tome osnovnu ravan za merenje sa ?ivijicom grani?nika
pritiskivanjem tastera 9.
Za spuљtanje ?ivijice grani?nika 14 pritisnite je do grani?nika u ku?iљte. ?ivijica
se automatski blokira.
Ravnanje sa libelom
Libela 16 omogu?ava jednostavno horizontalno centriranje mernog alata. Tako
se mogu ciljne povrљine lakљe vizirati, posebno na ve?a rastojanja.
Libela 16 nije pogodna u kombinaciji sa laserskim zrakom za nivelisanje.
Viziranje pomo?u centriranja (pogledajte sliku G)
Pomo?u centriranja 11 moћe se viziranje olakљati preko ve?ih rastojanja.
Posmatrajte za ovo duћ potpore za centriranje na gornjoj strani mernog alata.
Laserski zrak ide paralelno sa ovom vizuelnom linijom.
Greљke – uzroci i pomo?
Uzrok
Pomo?
Temperaturna opomena (c) treperi, merenje nije mogu?e
Merni alat je izvan radne temperature Sa?ekati, dok merni alat ne dostigne
od – 10 °C do +50 °C (u funkciji traj- radnu temperaturu
nog merenja do +40 °C).
Opomena baterije (b) se pojavljuje
Napon baterije popuљta posle (merenje Promenite baterije odnosno
je joљ mogu?e)
akumulatore
Opomena baterije (b) treperi, merenje nije mogu?e
Napon baterije je suviљe mali
Promenite baterije odnosno
akumulatore
Pokazivanje „Error“ i „––––“ na displeju
Ugao izmedju laserskog zraka i cilja je Pove?ati ugao izmedju laserskog zraka
suviљe oљtar.
i cilja
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 91 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Srpski | 91
Uzrok
Pomo?
Povrљina cilja reflektuje prejako (na
Koristite lasersku tablicu sa ciljem 24
primer ogledalo) odnosno preslabo (na (pribor)
primer crni materijal), ili je svetlo
okoline prejako.
Izlaz laserskog zra?enja 19 odnosno Istrljajte na suvo sa mekom krpom izlaz
prijemnog so?iva 20 je oznojeno (na laserskog zra?enja 19 odnosno
primer usled brze promene
prijemno so?ivo 20
temperature).
Izra?unavanje podeliti na
Izra?unata vrednost je ve?a od
medjuodeljke
99999 m/m2/m3.
Pokaziva? „Error“ treperi gore na displeju
Sabiranje/oduzivanje mernih
Sabirajte/oduzimajte samo merne
vrednosti sa razli?itim mernim
vrednosti sa istim mernim jedinicama.
jedinicama.
Merni rezultat nije pouzdan
Povrљina cilja ne reflektuje jasno (na Pokriti povrљinu cilja
primer voda, staklo).
Izlaz laserskog zra?enja 19 odnosno Osloboditi izlaz laserskog zra?enja 19
prijemno so?ivo 20 je pokriveno.
odnosno prijemno so?ivo 20
Merni rezultat ne svetli
Pogreљno podeљena referentna ravan Izabrati referentnu ravan da odgovara
merenju
Smetnje u toku laserskog zraka
Laserska ta?ka mora da leћi kompletno
na ciljnoj povrљini.
Merni alat kontroliљe ispravno funkcionisanje pri svakom merenju. Ako se utvrdi kvar, treperi na displeju samo simbol koji
stoji pored. U ovom slu?aju ili ako gore navedene mere pomo?i
ne mogu da uklone nedostatak, odnesite merni alat preko
Vaљeg trgovca Bosch-servisu.
Kontrola ta?nosti mernog alata
Moћete na slede?i na?in prekontrolisati ta?nost mernog alata:
– Izaberite jednu trajno ne promenljivu mernu liniju od oko 3 do 10 m duћine,
?ija duћina Vam je ta?no poznata (na primer љirina prostorije, otvora vrata).
Merna linija se mora nalaziti unutra, i dobro mora reflektovati ciljnu povrљinu
merenja.
– Merite liniju 10-x jedno za drugim.
Odstupanje pojedina?nih merenja od srednje vrednosti sme iznositi maksimalno
±3 mm. Zapiљite merenja, da bi mogli porediti nekada kasnije ta?nost.
Odrћavanje i servis
Odrћavanje i ?iљ?enje
?uvajte i transportujte merni pribor samo u isporu?enoj zaљtitnoj futroli.
Drћite merni alat uvek ?ist.
Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge te?nosti.
Briљite zaprljanja sa vlaћnom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva
sredstva za ?iљ?enje ili rastvara?e.
Odrћavajte posebno prijemno so?ivo 20 sa istom paћnjom, kao љto morate da se
ophodite sa nao?arima ili so?ivom foto aparata.
Ako bi merni alat i pored briћljivog postupka proizvodnje i kontrole nekada
otkazao, popravku mora vrљiti neki stru?ni servis za Bosch-elektri?ne alate. Ne
otvarajte merni alat sami.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 92 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
92 | Slovensko
Kod svih pitanja i naru?ivanja rezervnih delova navedite neizostavno broj
predmeta prema tipskoj tablici mernog alata koja ima 10 broj?anih mesta.
U slu?aju popravke љaljite merni alat u zaљtitnoj torbi 25.
Servis i savetovanja kupaca
Servis odgovara na Vaљa pitanja u vezi popravke i odrћavanja Vaљeg proizvoda
kao i u vezi rezervnih delova. Љematske prikaze i informacije u vezi rezervnih
delova na?i ?ete i pod:
www.bosch-pt.com
Bosch-ov tim savetnika ?e Vam pomo?i kod pitanja u vezi kupovine, primene i
podeљavanja proizvoda i pribora.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovi?a 59
11000 Beograd
Tel.: +381 (011) 244 85 46
Fax: +381 (011) 241 62 93
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Uklanjanje djubreta
Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara
zaљtiti ?ovekove okoline.
Ne bacajte merne alate i akumulatore (baterije u ku?no djubre).
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2002/96/EG ne moraju viљe
neupotrebljivi merni alati a prema evropskoj smernici
2006/66/EG ne moraju viљe akumulatori/baterije u kvaru i
istroљeni da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaћi koja
odgovara zaљtiti ?ovekove sredine.
Zadrћavamo pravo na promene.
Slovensko
Varnostna navodila
Da bi z merilnim orodjem delali brez nevarnosti in varno,
morate prebrati in upoљtevati vsa navodila. Opozorilne
tablice nikoli ne smejo biti nerazpoznavne. TA NAVODILA
DOBRO SHRANITE.
ў Bodite previdni – v primeru izvajanja opravil ali nastavitev, ki niso
opisana v teh navodilih, lahko pride do nevarnega izpostavljanja
laserskemu sevanju.
ў Merilno orodje je dobavljeno z opozorilnim napisom v nemљkem jeziku
(na slikovnem prikazu merilnega orodja na strani z grafiko je ozna?en s
љtevilko 13).
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 93 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensko | 93
ў Prosimo, da nemљko besedilo opozorilnega napisa pred prvim zagonom
naprave prelepite z nalepko v Vaљem jeziku.
ў Laserskega ћarka ne usmerjajte na osebe ali ћivali in sami ne glejte v
laserski ћarek. Merilno orodje ustvarja lasersko ћar?enje laserskega
razreda 2 v skladu z IEC 60825-1. Z njim bi lahko zaslepili druge osebe.
ў O?al za vidnost laserskega ћarka ne uporabljajte namesto zaљ?itnih o?al.
O?ala za vidnost laserskega ћarka so namenjena boljљemu razpoznavanju
laserskega ћarka, vendar o?i ne varujejo pred laserskim sevanjem.
ў O?al za vidnost laserskega ћarka ne uporabljajte namesto son?nih o?al
oziroma med voћnjo v cestnem prometu. O?ala za vidnost laserskega ћarka
ne zagotavljajo popolne UV-zaљ?ite in zmanjљujejo sposobnost zaznavanja
barv.
ў Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje z
origialnimi nadomestnimi deli. Na ta na?in bo ohranjena varnost merilnega
orodja.
ў Otrokom ne dovolite, da bi brez nadzora uporabljali lasersko merilno
orodje, saj bi lahko nenamerno zaslepili druge osebe.
ў Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije
in kjer se nahajajo gorljive teko?ine, plini ali prah. Merilno orodje lahko
povzro?i iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.
Opis in zmogljivost izdelka
Uporaba v skladu z namenom
Ta naprava je dolo?ena za merjenje razdalj, dolћin, viљin, razmakov ter za izra?un
povrљin in prostornin. Merilno orodje je primerno je za merjenje v notranjih
prostorih in na prostem.
Komponente na sliki
Oљtevil?enje naslikanih komponent se nanaљa na prikaz merilnega orodja na
strani z grafiko.
1 Tipka za dolћinsko meritev
2 Tipka za shranjevanje in priљtevanje „M+“
3 Tipka za merjenje povrљine in prostornine
4 Tipka za od?itavanje pomnilnika „M=“
5 Tipka za indirektno merjenje dolћine
6 Tipka za stalno meritev
7 Vklopno/izklopna tipka in tipka za izbris spomina
8 Tipka za shranjevanje in odљtevanje „M–“
9 Tipka za izbiro referen?ne ravnine
10 Zaslon
11 Pomagalo za naravnavanje
12 Tipka za meritev
13 Opozorilna ploљ?ica laserja
14 Nastavitveni zati?
15 Aretiranje nastavitvenega zati?a
16 Libela
17 Aretiranje pokrova predal?ka za baterije
18 Pokrov predal?ka za baterije
19 Izhod laserskega ћarka
20 Sprejemna le?a
21 Serijska љtevilka
22 O?ala za vidnost laserskega ћarka*
23 Zanka za noљenje
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 94 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
94 | Slovensko
24 Laserska ciljna tabla*
25 Zaљ?itna torba
* Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni obseg dobave.
Prikazovalni elementi
a Merske funkcije
Meritev dolћine
Stalna meritev
Ploskovna meritev
Prostorninska meritev
Indirektna meritev dolћine
b Opozorilo o bateriji
c Opozorilo o temperaturi
d Merska vrednost/rezultat
e Merska enota
f Referen?na ravnina meritve
g Laser vklopljen
h Posamezna merska vrednost (pri meritvi dolћine: rezultat)
i Shranjevanje merskih vrednosti
Tehni?ni podatki
Digitalni laserski merilnik razdalj
Љtevilka artikla
Merilno obmo?je
To?nost meritve (tipi?na)
Najmanjљa prikazovalna enota
Delovna temperatura
Temperatura skladiљ?enja
Relativna zra?na vlaga maks.
Laserski razred
Tip laserja
Premer laserskega ћarka (pri 25 °C) pri razdalji
10 m pribl.
Bateriji
Akumulatorja
Ћivljenjska doba baterije pribl.
– posamezne meritve
– trajno merjenje
Teћa po EPTA-Procedure 01/2003
2 609 140 640 | (15.7.11)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 nm, <1 mW
6 mm
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
30000 D)
5 h D)
0,18 kg
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 95 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensko | 95
Digitalni laserski merilnik razdalj
Mere
Vrsta zaљ?ite (izven predal?ka za bateriji)
PLR 50
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (zaљ?ita pred prahom in
vodnimi curki)
A) ?imbolj se laserska svetloba odbija od zgornje povrљine cilja (razprљeno, ne zrcalno) in
?imbolj svetla je laserska pika v primerjavi z svetlobo okolice (notranji prostor, mrak), ve?ji je
doseg. V neugodnih pogojih (na primer pri meritvi na prostem v mo?ni son?ni svetlobi) bo
verjetno treba uporabiti ciljno tablo.
B) Pri neugodnih razmerah, kot na primer pri mo?nem vpadu sonca ali povrљini s slabimi
odbojnimi lastnostmi, znaљa maksimalno odstopanje ± 10 mm na 50 m. Pri ugodnih razmerah
je potrebno ra?unati z odstopanjem ± 0,05 mm/m.
C) V funkciji trajnega merjenja znaљa maks. delovna temperatura +40 °C.
D) Pri akumulatorskih baterijah z 1,2 V je moћnih manj merjenj kot z baterijami z 1,5 V.
Prosimo upoљtevajte љtevilko artikla na tipski ploљ?ici Vaљega merilnega orodja – trgovske
oznake posameznih merilnih orodij so lahko druga?ne.
Jasno identifikacijo Vaљega merilnega orodja omogo?a serijska љtevilka 21 na tipski ploљ?ici.
Montaћa
Vstavljanje/zamenjava baterij
Pri uporabi merilnega orodja priporo?amo uporabo alkalnih manganskih baterij
ali akumulatorskih baterij.
Pri akumulatorskih baterijah z 1,2 V je moћnih manj merjenj kot z baterijami z
1,5 V.
?e ћelite odpreti pokrov predal?ka za baterijo 18, pritisnite aretiranje 17 v smeri
puљ?ice in snemite pokrov predal?ka za baterijo. Vstavite baterije oz.
akumulatorske baterije. Pri tem pazite na pravilnost polov, kot je prikazano na
notranji strani predal?ka za baterije.
Ko se pojavi simbol za baterijo prvi? na displeju, je moћno nato opraviti љe
najmanj 100 merjenj. ?e utripa simbol o bateriji, morate menjati baterije oz.
akumulatorske baterije, merjenja niso ve? mogo?a.
Zamenjati morate vedno vse baterije oz. akumulatorske baterije. Uporabite
samo baterije ali akumulatorske baterije enega proizvajalca in z enako
kapaciteto.
ў ?e merilnega orodja dalj ?asa ne uporabljate, vzemite baterije iz
merilnega orodja. Baterije in akumulatorske baterije lahko pri daljљem
skladiљ?enju korodirajo in se samostojno izpraznejo.
Delovanje
Zagon
ў Vklopljenega merilnega orodja nikoli ne puљ?ajte brez nadzorstva in ga
po uporabi izklopite. Laserski ћarek lahko zaslepi druge osebe.
ў Zavarujte merilno orodje pred vlago in direktnim son?nim sevanjem.
ў Ne izpostavljajte merilnega orodja ekstremnim temperaturam ali
ekstremnemu nihanju temperature. Poskrbite za to, da npr. ne bo leћalo
dalj ?asa v avtomobilu. ?e je merilno orodje bilo izpostavljeno ve?jim
temperaturnim nihanjem, najprej pustite, da se temperatura pred uporabo
uravna. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko
poљkoduje natan?nost delovanja merilnega orodja.
ў Prepre?ite mo?ne sunke v merilno orodje ali padce na tla. Po mo?nih
zunanjih vplivih na merilno orodje morate pred nadaljevanjem dela vedno
izvesti pregled natan?nosti (glejte „Preverjanje to?nosti merilnega orodja“,
stran 100).
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 96 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
96 | Slovensko
Vklop/izklop
Za vklop merilnega orodja pritisnite za kratek ?as na vklopno/izklopno tipko 7 ali
na tipko merjenje 12. Pri vklopu merilnega orodja se laserski ћarek љe ne vklopi.
Za izklop merilnega orodja pritisnite za dalj ?asa na vklopno/izklopno tipko 7.
?e pribliћno 5 minut ne pritisnete nobene tipke na merilnem orodju, se merilno
orodje zaradi ohranitve baterije samodejno izklopi.
?e je bila neka merska vrednost shranjena, ostane samodejnem izklopu naprave
v spominu. Po ponovnem vklopu merilnega orodja se na zaslonu pojavi prikaz
„M“.
Postopek meritve
Po vklopu se nahaja merilno orodje v funkciji merjenja dolћine. Druge merilne
funkcije lahko nastavite s pritiskom ustrezne funkcijske tipke (glejte „Merilne
funkcije“, stran 96).
Zadnji rob merilnega orodja je po vklopu izbrana referen?na ravnina za merjenje.
Za menjavo referen?ne ravnine glejte „Izbira referen?ne ravnine“, stran 96.
Po izbiri merilne funkcije in referen?ne ravnine pritisnite tipko za meritev 12 in
sledili bodo vsi naslednji koraki.
Merilno orodje z izbrano referen?no ravnino poloћite na ћeleno merilno ?rto (na
primer na steno).
Za vklop laserskega ћarka pritisnite tipko za meritev 12.
ў Laserskega ћarka ne usmerjajte na osebe ali ћivali in ne glejte vanj, tudi
ne iz ve?je razdalje.
Z laserskim ћarkom vizirajte ciljno ploskev. Za sproћitev meritve ponovno
pritisnite tipko za meritev 12.
V funkciji stalna meritev se meritev pri?ne ћe po prvem pritisku na tipko za
meritev 12.
Merska vrednost se pojavi obi?ajno v roku 0,5 s in najkasneje po 4 s. Trajanje
merjenja je odvisno od razdalje, svetlobnih razmer in odbojnih lastnosti ciljne
povrљine. Signalni zvok je znak za konec merjenja. Po kon?anju merjenja se laserski ћarek avtomatsko izklopi.
?e po pribliћno 20 s po viziranju ni opravljena nobena meritev, se laserski ћarek
zaradi ohranitve baterij samodejno izklopi.
Izbira referen?ne ravnine (glejte slike A–C)
Za merjenje lahko izbirate med tremi razli?nimi referen?nimi ravninami:
– zadnji rob merilnega orodja (npr. pri prislonitvi na stene),
– zadnji rob nastavitvenega zati?a 14 (npr. za merjenja iz kotov),
– sprednji rob merilnega orodja (npr. pri merjenju z roba mize).
Za menjavo referen?ne ravnine pritisnite tipko 9 tako, da se prikaћe ћeljena
referen?na ravnina na displeju. Pri vsakem vklopu merilnega orodja je zadnji rob
merilnega orodja prednastavljen kot referen?na ravnina.
Merilne funkcije
Meritev dolћine
Za meritve dolћin pritisnite tipko 1. Na zaslonu se prikaћe prikaz za meritev
dolћine .
Tipko za meritev 12 pritisnite enkrat za viziranje in
nato љe enkrat za meritev.
Merska vrednost se prikaћe spodaj na zaslonu.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 97 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensko | 97
Ploskovna meritev
Za merjenje povrљine pritisnite tipko 3 tako dolgo, dokler se na displeju ne pojavi
prikaz za merjenje povrљine .
Zdaj zaporedoma merite dolћino in љirino, katero merite na enak na?in kot
dolћino. Med obema meritvama ostane laserski ћarek vklopljen.
Po zaklju?eni drugi meritvi merilno orodje samodejno
izra?una in prikaћe izmero povrљine. Zadnja posamezna merska vrednost je prikazana na zaslonu spodaj,
kon?ni rezultat pa zgoraj.
Prostorska meritev
Za merjenje prostornine pritisnite tipko 3 tako dolgo, dokler se na displeju ne
pojavi prikaz za merjenje prostornine
.
Zaporedoma merite dolћino, љirino in viљino, na enak na?in kot pri meritvi
dolћine. Med meritvami ostane laserski ћarek vklopljen.
Po zaklju?eni tretji meritvi orodje samodejno izra?una
in prikaћe prostornino. Zadnja posamezna vrednost
je prikazana na zaslonu spodaj, kon?ni rezultat pa
zgoraj.
Indirektna meritev dolћine (glejte sliko D)
Z indirektnim merjenjem dolћine izra?unate razdalje, ki jih ni mo? direktno
izmeriti, npr. zaradi ovire, ki je napoti ћarku ali ker ni na razpolago ciljne povrљine
za reflekcijo. Pravilni rezultati se doseћejo le tedaj, ko laserski ћarek in iskana razdalja tvorijo natan?ni pravi kot (Pitagorov izrek).
V prikazanem primeru je potrebno dolo?iti dolћino B. Izmeriti morate A in C. A in
B morata tvoriti pravi kot.
Za indirektna merjenja dolћine pritisnite tipko 5. Na displeju se pojavi prikaz za
indirekno merjenje dolћine .
Kot pri merjenju dolћine sedaj izmerite razdaljo A. Pri tem pazite na to, da pot A
in ћeljena razdalja B tvorita pravi kot. Nato izmerite razdaljo C. Med obema
meritvama ostane laserski ћarek vklopljen.
Pazite, da bo referen?na to?ka meritve (na primer zadnji rob merilnega orodja)
pri obeh meritvah to?no na istem mestu.
Po zaklju?eni drugi meritvi se avtomatsko izra?una
razdalja B. Zadnja posamezna merska vrednost je
navedena spodaj na displeju, kon?ni rezultat B pa
zgoraj.
Stalna meritev (glejte sliko E)
Pri stalni meritvi lahko merilno orodje pomaknete relativno k cilju, pri ?emer se
merilna vrednost aktualizira pribl. vseh 0,5 s. Lahko se npr. oddaljite od stene do
ћeljenega razmaka, aktualno razdaljo je vedno mo? od?itati.
Za stalno meritev pritisnite tipko 6. Na zaslonu je prikaz za stalno meritev
.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 98 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
98 | Slovensko
Pritisnite tipko za meritev 12 in sproћite postopek
meritve. Merilno orodje premikajte tako dolgo, da se
ћelena vrednost razdalje prikaћe spodaj na zaslonu.
S pritiskanjem tipke za meritev 12 prekinite stalno
meritev. Aktualna merska vrednost se prikaћe na
zaslonu. Ponovno pritiskanje tipke za meritev 12
znova zaћene stalno meritev.
Stalno merjenje se po 5 min avtomatsko izklopi. Prikaz zadnje merske vrednost
ostane na displeju. Za pred?asno kon?anje trajnega merjenja lahko menjate
merilno funkcijo s pritiskom tipk 1, 3 ali 5.
Brisanje merskih vrednosti
S kratkim pritiskom na tipko 7 lahko v vseh funkcijah merjenja izbriљete zadnje
izra?unane posamezne merske vrednosti. Z ve?kratnim kratkim pritiskom na
tipko izbriљete vse posamezne merske vrednosti v obratnem vrstnem redu.
Funkcije shranjevanja
Pri izklopu merilnega orodja ostane v pomnilniku vrednost, ki ste jo shranili v
spomin.
Shranjevanje/priљtevanje merskih vrednosti
Pritisnite tipko za shranjevanje in priљtevanje 2 in odvisno od aktualne merilne funkcije shranite v spomin
dolћinsko, ploskovno ali prostorninsko vrednost. Ko
je neka vrednost shranjena, se na zaslonu prikaћe
„M“, znak „+“ za njim pa kratko utripne.
?e je v pomnilniku ћe shranjena neka vrednost, se nova vrednost priљteje k
vsebini pomnilnika, vendar samo takrat, ?e se merske enote ujemajo.
?e se npr. nahaja vrednost povrљine v pomnilniku in je aktualno izmerjena
vrednost prostornina, seљtevanje ni mogo?e. Na displeju se za kratek ?as pojavi
prikaz „Error“.
Odљtevanje merskih vrednosti
Pritisnite tipko za shranjevanje in odљtevanje 8, in od vrednosti v pomnilniku
odљtejte aktualno mersko vrednost. Koje neka vrednost odљteta, se na zaslonu
prikaћe „M“, znak „–“ za njim pa kratko utripne.
?e je v pomnilniku ћe shranjena neka vrednost, je odљtevanje nove merske
vrednosti moћno le, ?e se merske enote ujemajo (glejte „Shranjevanje/priљevanje merskih vrednosti“).
Prikaz shranjene vrednosti
Pritisnite tipko za od?itavanje pomnilnika 4 in od?itajte vrednost, ki je shranjena v njem. Na zaslonu se
prikaћe „M=“. Ko je na zaslonu prikazana vsebina
pomnilnika „M=“, jo lahko s pritiskanjem tipke za
shranjevanje in priљtevanje 2 podvojite oziroma s
pritiskanjem tipke za shranjevanje in odљtevanje 8
spravite na ni?lo.
Brisanje pomnilnika
Za izbris vsebine pomnilnika pritisnite najprej na tipko za od?itavanje pomnilnika
4 tako, da se na displeju pojavi „M=“. Nato pritisnite za kratek ?as na tipko 7;
„M“ na displeju izgine.
Navodila za delo
Sploљna navodila
Sprejemna le?a 20 in izhod laserskega ћarka 19 med meritvijo ne smeta biti
zakrita.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 99 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Slovensko | 99
Merilnega orodja med meritvijo ne smete premikati (izjema je funkcija stalne
meritve). Merilno orodje zato po moћnosti postavljajte na – ali ob merilne to?ke.
Meritev se opravi na sredini laserkega ћarka, tudi pri pre?no viziranih ciljnih
ploskvah.
Vplivi na merilno obmo?je
Merilno obmo?je je odvisno od svetlobnih razmer in odbojnih lastnosti ciljne
povrљine. Za boljљo vidljivost laserskega ћarka pri opravilih na prostem in pri
mo?nem vpadu sonca uporabite o?ala za vidnost laserskega ћarka 22 (pribor) in
lasersko ciljno tablo 24 (pribor) ali pa osen?ite ciljno povrљino.
Vplivi na rezultat meritve
Zaradi fizikalnih u?inkov ne moremo izklju?iti napak pri merjenju na ve? vrstah
povrљin. To so naslednje povrљine:
– prozorne povrљine (npr. steklo, voda),
– zrcalne povrљine (npr. polirana kovina, steklo),
– porozne povrљine (npr. izolirni materiali),
– strukturirane povrљine (npr. grob omet, naravni kamen).
Na teh povrљinah po potrebi uporabite lasersko cilijno tablo 24 (pribor).
Prav tako lahko na mersko vrednost vplivajo zra?ni sloji razli?nih temperatur ali
pa indirektne reflekcije.
Meritev z nastavitvenim zati?em (glejte sliki B in F)
Uporaba nastavitvenega zati?a 14 je primerna na primer za meritve iz kotov
(diagonala prostora) ali iz teћko dostopnh mest, kakrљno je na primer vodilo
rolete.
Aretiranje 15 nastavitvenega zati?a potisnite vstran in odprite zati?.
Ustrezno referen?no ravnino za meritev z nastavitvenim zati?em nastavite s
pritiskanjem tipke 9.
Nastavitveni zati? 14 zaprete tako, da ga do konca potisnete v ohiљje. Zati?
samodejno blokira.
Naravnavanje z libelo
Libela 16 omogo?a enostavno vodoravno naravnavanje merilnega orodja. S tem
lahko laћje ciljate na ciljne povrљine, љe posebej na daljљe razdalje.
Libela 16 v kombinaciji z laserskim ћarkom ni primerna za niveliranje.
Viziranje s pomagalom za naravnavanje (glejte sliko G)
S pomagalom za naravnavanje 11 si lahko olajљate viziranje prek ve?jih razdalj.
Pri tem glejte vzdolћ pomagala na zgornjem delu merilnega orodja. Laserski
ћarek te?e vzporedno s to linijo.
Napake – Vzroki in pomo?
Vzrok
Pomo?
Opozorilo o temperaturi (c) utripa, merjenje ni moћno
Merilno orodje je izven obratovalne
Po?akajte, da bo merilno orodje
temperature – 10 °C do +50 °C (v
doseglo delovno temperaturo
funkciji trajnega merjenja do +40 °C).
Prikaћe se opozorilo o bateriji (b)
Baterijska napetost se zmanjљuje
Menjajte baterije oz. akumulatorske
(meritve so љe moћne)
baterije
Opozorilo o bateriji (b) utripa, merjenje ni moћno
Premajhna baterijska napetost
Menjajte baterije oz. akumulatorske
baterije
Prikazi „Error“ in „––––“ na displeju
Preoster kot med laserskim ћarkom in Pove?ajte kot med laserskim ћarkom in
ciljem.
ciljem
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 100 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
100 | Slovensko
Vzrok
Pomo?
Premo?na refleksija ciljne ploskve (na Uporabite lasersko ciljno tablo 24
primer ogledalo) oziroma preљibka
(pribor)
refleksija ciljne ploskve (na primer ?rna
snov) ali premo?no osvetljena okolica.
Izhod laserskega ћarka 19 oziroma
Izhod laserskega ћarka 19 oziroma
sprejemna le?a 20 sta zarosena (na
sprejemno le?o 20 obriљite z mehko
primer zaradi hitre temperaturne
krpo
spremembe).
Izra?unavanje razdelite v delne korake
Izra?unana vrednost je ve?ja kot
99999 m/m2/m3.
Prikaz „Error“ utripa zgoraj na displeju
Priљtevanje/odљtevanje merskih
Priљtevajte/odљtevajte samo merske
vrednosti z razli?nimi merskimi
vrednosti z enakimi merskimi enotami.
enotami.
Rezultat meritve nezanesljiv
Nejasno reflektiranje ciljne ploskve (na Pokrijte ciljno ploskev
primer vode, stekla).
Zakrit izhod laserskega ћarka 19
Izhod laserskega ћarka 19 oziroma
oziroma zakrita sprejemna le?a 20.
sprejemna le?a 20 naj bosta vedno
nezakrita
Rezultat meritve ni prepri?ljiv
Nastavljena je napa?na referen?na
Izberite pravilno referen?no ravnino za
ravnina
meritev
Ovira na poti laserskega ћarka
Laserska to?ka mora leћati v celoti na
ciljni povrљini.
Merilno orodje pri vsaki meritvi samo nadzira pravilno
delovanje. ?e ugotovi, da je priљlo do okvare, je na zaslonu
vidno samo љe utripanje simbola. V takem primeru, oziroma ?e
zgoraj navedeni ukrepi pri odstranitvi napake ne pomagajo,
prek Vaљega trgovca dostavite merilno orodje v servisno
delavnico Bosch.
Preverjanje to?nosti merilnega orodja
Natan?nost merilnega orodja lahko preverite, kot sledi:
– Izberite merilno obmo?je dolћine pribl. 3 do 10 m, ki se ne spreminja in
katerega dolћino zanesljivo poznate (npr. љirina prostora, odprtina vrat).
Merilno obmo?je se mora nahajati v notranjem prostoru, ciljna povrљina
merjenja mora biti gladka in se mora dobro odbijati.
– Obmo?je izmerite 10-krat zaporedoma.
Odkloni posameznih meritev od srednje vrednosti smejo znaљati maksimalno
±3 mm. Zabeleћite si merjenja, da boste lahko kasneje primerjali natan?nost.
Vzdrћevanje in servisiranje
Vzdrћevanje in ?iљ?enje
Merilno orodje lahko hranite in transportirate samo v priloћeni zaљ?itni torbi.
Merilno orodje naj bo vedno ?isto.
Merilnega orodja nikoli ne potapljajte v vodo ali v druge teko?ine.
Umazanijo obriљite z vlaћno, mehko krpo. Uporaba ?istil in topil ni dovoljena.
Љe posebno sprejemno le?o 20 morate negovati z enako skrbnostjo, kot
negujete o?ala ali le?o fotoaparata.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 101 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Hrvatski | 101
?e merilna naprava kljub skrbnim postopkom proizvodnje in preizkusov ne
deluje, morate poskrbeti za to, da se popravilo izvede s strani pooblaљ?enega
servisa za elektri?na orodja Bosch. Merilnega orodja sami ne smete odpirati.
V primeru kakrљnihkoli vpraљanj in pri naro?anju nadomestnih delov obvezno
navedite 10-mestno љtevilko artikla, ki se nahaja na tipski ploљ?ici merilnega
orodja.
Merilno orodje poљljite na popravilo v zaљ?itni torbi 25.
Servis in svetovanje
Servis vam bo dal odgovore na vaљa vpraљanja glede popravila in vzdrћevanja
izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze razstavljenega stanja in informacije glede
nadomestnih delov se nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na voljo pri vpraљanjih
glede nakupa, uporabe in nastavitve izdelka in pribora.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovљka 172
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407
Odlaganje
Merilna orodja, pribor in embalaћo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.
Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvre?i med hiљne
odpadke!
Samo za drћave EU:
V skladu z Direktivo 2002/96/ES se morajo merilna orodja, ki
niso ve? v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate
okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije
zbirati lo?eno in jih okolju prijazno reciklirati.
Pridrћujemo si pravico do sprememb.
Hrvatski
Upute za sigurnost
Sve upute treba pro?itati i pridrћavati ih se, kako bi se sa
mjernim alatom moglo raditi bezopasno i sigurno. Znakove i
natpise upozorenja na mjernom alatu odrћavajte ?itljivim.
OVE UPUTE SPREMITE NA SIGURNO MJESTO.
ў Oprez – ako se koriste ure?aji za posluћivanje ili podeљavanje razli?iti od
onih ovdje navedenih ili se izvode druga?iji postupci, to moћe dovesti do
opasnih izlaganja zra?enju.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 102 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
102 | Hrvatski
ў Mjerni alat se isporu?uje sa natpisom upozorenja na njema?kom jeziku
(na prikazu mjernog alata na stranici sa slikama, ozna?en brojem 13).
ў Prije prve uporabe mjernog alata na naljepnicu na njema?kom jeziku
nalijepite isporu?enu naljepnicu na vaљem jeziku.
ў Lasersku zraku ne usmjeravajte na ljude ili ћivotinje i ne gledajte izravno
u lasersku zraku. Ovaj mjerni alat proizvodi lasersko zra?enje klase lasera 2,
prema IEC 60825-1. Zbog toga moћete zaslijepiti ljude.
ў Nao?ale za gledanje lasera ne koristite kao zaљtitne nao?ale. Nao?ale za
gledanje lasera sluћe za bolje prepoznavanje laserske zrake, me?utim one ne
mogu zaљtititi od laserskog zra?enja.
ў Nao?ale za gledanje lasera ne koristite kao sun?ane nao?ale ili u
cestovnom prometu. Nao?ale za gledanje lasera ne sluћe za potpunu zaљtitu
od ultraljubi?astih zraka i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.
ў Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stru?nom
osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ?e se na?in
posti?i da ostane zadrћana sigurnost mjernog alata.
ў Ne dopustite djeci da bez nadzora koriste laserski mjerni alat. Djeca bi
mogla nehoti?no zaslijepiti druge ljude.
ў Sa mjernim alatom ne radite u okolini ugroћenoj eksplozijom, u kojoj se
nalaze zapaljive teku?ine, plinovi ili praљina. U mjernom alatu mogu nastati
iskre koje mogu zapaliti praљinu ili pare.
Opis proizvoda i radova
Uporaba za odre?enu namjenu
Mjerni alat je predvi?en za mjerenje udaljenosti, duћina, visina, razmaka i za
izra?unavanje povrљina i volumena. Mjerni alat je prikladan za mjerenje u
zatvorenim prostorima i na otvorenom.
Prikazani dijelovi ure?aja
Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici
sa slikama.
1 Tipka za mjerenje duћina
2 Tipka memorije za zbrajanje „M+“
3 Tipka za mjerenje povrљina i volumena
4 Tipka za pozivanje memorije „M=“
5 Tipka za neizravno mjerenje duћina
6 Tipka za stalno mjerenje
7 Tipka za uklju?ivanje/isklju?ivanje i tipka za brisanje memorije
8 Tipka memorije za oduzimanje „M–“
9 Tipka za biranje referentne ravnine
10 Displej
11 Pomo? u izravnavanju
12 Tipka za mjerenje
13 Znak upozorenja za laser
14 Grani?ni zatik
15 Aretiranje grani?nog zatika
16 Libela
17 Aretiranje poklopca pretinca za baterije
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 103 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Hrvatski | 103
18
19
20
21
22
23
24
25
Poklopac pretinca za baterije
Izlaz laserskog zra?enja
Prijemna le?a
Serijski broj
Nao?ale za gledanje lasera*
Om?a za noљenje
Ciljna plo?a lasera*
Zaљtitna torbica
* Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke.
Pokazni elementi
a Funkcije mjerenja
Mjerenje duћina
Stalno mjerenje
Mjerenje povrљina
Mjerenje volumena
Neizravno mjerenje duћina
b Upozorenje za bateriju
c Upozorenje za temperaturu
d Izmjerena vrijednost/rezultat
e Mjerna jedinica
f Referentna ravnina mjerenja
g Uklju?en laser
h Pojedina?na izmjerena vrijednost (kod mjerenja duћina: rezultat)
i Memoriranje izmjerenih vrijednost
Tehni?ki podaci
Digitalni laserski daljinomjer
Kataloљki br.
Mjerno podru?je
To?nost mjerenja (tipi?na)
Najmanja pokazana jedinica
Radna temperatura
Temperatura uskladiљtenja
Relativna vlaћnost max.
Klasa lasera
Tip lasera
Promjer laserske zrake (kod 25 °C) na
udaljenosti 10 m cca.
Baterije
Aku-baterija
Vijek trajanja baterije cca.
– pojedina?na mjerenja
– stalno mjerenje
Teћina odgovara EPTA-Procedure 01/2003
Bosch Power Tools
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 nm, <1 mW
6 mm
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
30000 D)
5 h D)
0,18 kg
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 104 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
104 | Hrvatski
Digitalni laserski daljinomjer
Dimenzije
Vrsta zaљtite (izvan pretinca za baterije)
PLR 50
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (zaљti?en od praљine i
prskanja vode)
A) Doseg ?e biti ve?i љto se bolje lasersko svjetlo odbija od povrљine cilja (rasprљivanjem, ne
zrcalno) i љto je svjetlija laserska to?ka u odnosu na svjetlo okoline (unutarnji prostori,
polumrak). Kod nepovoljnih uvjeta (npr. mjerenje na otvorenom prostoru s jakim sun?evim
zra?enjem) moћe se ukazati potrebnim koriљtenje ciljne plo?e.
B) Kod nepovoljnih uvjeta, kao npr. jako sun?evo zra?enje ili slabo reflektiraju?e povrљine,
maksimalno odstupanje iznosi ± 10 mm na 50 m. Kod povoljnih uvjeta treba ra?unati sa
utjecajem od ± 0,05 mm/m.
C) U funkciji stalnog mjerenja, maksimalna radna temperatura iznosi +40 °C.
D) Sa 1,2 V aku-baterijom mogu? je manji broj mjerenja nego sa 1,5 V baterijama.
Molimo pridrћavajte se kataloљkog broja na tipskoj plo?ici vaљeg mjernog alata, jer trgova?ke
oznake pojedinih mjernih alata mogu varirati.
Za jednozna?no identificiranje vaљeg mjernog alata sluћi serijski broj 21 na tipskoj plo?ici.
Montaћa
Stavljanje/zamjena baterije
Za rad mjernog alata preporu?uje se primjena alkalno-manganskih baterija ili
aku-baterije.
Sa 1,2 V aku-baterijom mogu? je manji broj mjerenja nego sa 1,5 V baterijama.
Za otvaranje poklopca pretinca za baterije 18 pritisnite aretiranje 17 u smjeru
strelice i skinite poklopac pretinca za baterije. Umetnite baterije, odnosno akubateriju. Kod toga pazite na ispravan polaritet prema shemi na unutarnjoj strani
pretinca za baterije.
Ako se na displeju prvi puta pojavi simbol baterije , tada se joљ moћe provesti
najmanje 100 mjerenja. Ako bi simbol baterije treperio, morate zamijeniti
baterije odnosno aku-bateriju, a mjerenja viљe nisu mogu?a.
Uvijek istodobno zamijenite sve baterije, odnosno aku-bateriju. Koristite samo
baterije ili aku-bateriju istog proizvo?a?a i istog kapaciteta.
ў Baterije, odnosno aku-bateriju izvadite iz mjernog alata ako se dulje
vrijeme ne?e koristiti. Baterije i aku-baterija kod duljeg uskladiљtenja mogu
korodirati i sami se isprazniti.
Rad
Puљtanje u rad
ў Uklju?eni mjerni alat ne ostavljajte bez nadzora i isklju?ite mjerni alat
nakon uporabe. Laserska zraka bi mogla zaslijepiti ostale osobe.
ў Zaљtitite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja sun?evih zraka.
ў Mjerni alat ne izlaћite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama
temperature. Ne ostavljajte ga npr. dulje vrijeme u automobilu. Kod ve?ih
temperaturnih oscilacija, prije nego љto ?ete ga pustiti u rad, ostavite mjerni
alat da se prvo temperira. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija
temperature moћe se smanjiti preciznost mjernog alata.
ў Izbjegavajte snaћne udarce ili padove mjernog alata. Nakon ja?ih vanjskih
djelovanja na mjerni alat, prije daljnjeg rada morate uvijek provesti provjeru
to?nosti (vidjeti „Provjera to?nosti mjernog alata“, stranica 109).
Uklju?ivanje/isklju?ivanje
Za uklju?ivanje mjernog alata pritisnite na kratko tipku za uklju?ivanje/
isklju?ivanje 7 ili na tipku za mjerenje 12. Kod uklju?ivanja mjernog alata laserska
zraka se joљ ne uklju?uje.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 105 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Hrvatski | 105
Za isklju?ivanje mjernog alata, dulje vrijeme pritisnite na tipku za uklju?ivanje/
isklju?ivanje 7.
Ako se 5 min ne bi pritisnula niti jedna tipka na mjernom alatu, tada ?e se mjerni
alat automatski isklju?iti za o?uvanje baterije.
Ako se neka izmjerena vrijednost memorira, ona ostaje sa?uvana kod
automatskog isklju?ivanja. Nakon ponovnog uklju?ivanja mjernog alata, na
displeju ?e se pokazati „M“.
Postupak mjerenja
Nakon uklju?ivanja mjerni alat se nalazi u funkciji uzduћnog mjerenja. Ostale
funkcije mjerenja moћete podesiti pritiskom na pripadaju?u funkcijsku tipku
(vidjeti „Funkcije mjerenja“, stranica 105).
Kao referentna razina za mjerenje, nakon uklju?ivanja se odabire straћnji rub
mjernog alata. Za promjenu referentne razine vidjeti „Biranje referentne razine“,
stranica 105.
Nakon izbora funkcije mjerenja i referentne ravnine, provode se svi daljnji koraci
pritiskom na tipku za mjerenje 12.
Poloћite mjerni alat sa odabranom referentnom razinom na ћeljenu mjernu liniju
(npr. zid).
Za uklju?ivanje laserskih zraka pritisnite tipku za mjerenje 12.
ў Ne usmjeravajte lasersku zraku na ljude ili ћivotinje i ne gledajte u
lasersku zraku, niti sa ve?e udaljenosti.
Vizirajte sa laserskom zrakom ciljnu povrљinu. Za aktiviranje mjerenja ponovno
pritisnite tipku mjerenja 12.
U funkciji stalnog mjerenja, mjerenje po?inje ve? nakon prvog pritiska na tipku za
mjerenje 12.
Izmjerena vrijednost se pojavljuje obi?no u toku 0,5 s i kasnije nakon 4 s.
Trajanje mjerenja ovisi od udaljenosti, uvjeta svjetla i svojstava refleksije ciljne
povrљine. Zavrљetak mjerenja se pokazuje signalnim tonom. Nakon zavrљenog
mjerenja laserska zraka ?e se automatski isklju?iti.
Ako se 20 s nakon postavljanja cilja ne provodi nikakvo mjerenje, laserska zraka
?e se automatski isklju?iti za o?uvanje baterija.
Biranje referentne razine (vidjeti slike A–C)
Za mjerenje moћete birati me?u tri razli?ite referentne ravnine:
– straћnji rub mjernog alata (npr. kod polaganja na zidove),
– straћnji rub grani?nog zatika 14 (npr. za mjerenja iz uglova),
– prednji rub mjernog alata (npr. kod mjerenja po?evљi od jednog ruba stola).
Za promjenu referentne ravnine pritiљ?ite tipku 9 sve dok se na displeju ne
pokaћe traћena referentna ravnina. Nakon svakog uklju?ivanja mjernog alata,
straћnji rub mjernog alata je prethodno podeљen kao referentna razina.
Funkcije mjerenja
Mjerenje duћina
Za mjerenje duћina pritisnite tipku 1. Na displeju ?e se pojaviti pokazivanje za
mjerenje duћina .
Jedan puta pritisnite tipku mjerenja 12 za
postavljanje cilja i ponovno za mjerenje.
Izmjerena vrijednost ?e se pokazati dolje na displeju.
Mjerenje povrљina
Za mjerenje povrљina pritisnite tipku 3, dok se na displeju ne pojavi pokaziva? za
mjerenje povrљina .
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 106 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
106 | Hrvatski
Nakon toga mjerite duћinu i љirinu jednu iza druge, kao kod mjerenja duћina.
Izme?u oba mjerenja laserska zraka ostaje uklju?ena.
Nakon zavrљenog drugog mjerenja, automatski ?e se
izra?unati i pokazati povrљina. Zadnja pojedina?na izmjerena vrijednost nalazi se dolje na displeju, a krajnji
rezultat gore.
Mjerenje volumena
Za mjerenje volumena pritisnite tipku 3, dok se na displeju ne pojavi pokaziva?
za mjerenje volumena
.
Nakon toga mjerite duћinu, љirinu i visinu jednu iza druge, kao kod mjerenja
duћina. Izme?u tri mjerenja laserska zraka ostaje uklju?ena.
Nakon isklju?ivanja tre?eg mjerenja, automatski ?e se
izra?unati i pokazati volumen. Zadnja pojedina?na
izmjerena vrijednost nalazi se dolje na displeju, a
krajnji rezultat gore.
Neizravno mjerenje duћina (vidjeti sliku D)
Neizravno mjerenje duћina sluћi za odre?ivanje udaljenosti koje se ne mjere
izravno, jer bi zapreka poremetila putanju laserske zrake ili ne bi bila na
raspolaganju niti jedna ciljna povrљina kao reflektor. To?ni rezultati se postiћu
samo kada laserska zraka i traћena udaljenost tvore to?an pravi kut (prema
Pitagorinom pou?ku).
Na prikazanom primjeru treba se odrediti duћina B. U tu se svrhu mora izmjeriti
A i C. A i B moraju tvoriti pravi kut.
Za neizravno mjerenje duћina pritisnite tipku 5. Na displeju ?e se pojaviti
pokaziva? za neizravno mjerenje duћina .
Kao kod mjerenja duћina izmjerite udaljenost A. Kod toga pazite da dionica A i
traћena udaljenost B tvore pravi kut. Nakon toga izmjerite udaljenost C. Izme?u
oba mjerenja laserska zraka ostaje uklju?ena.
Kod toga pazite da referentna to?ka mjerenja (npr. straћnji rub mjernog alata)
kod oba mjerenja bude to?no na istom mjestu.
Nakon zavrљenog drugog mjerenja automatski ?e se
izra?unati udaljenost B. Zadnja pojedina?na izmjerena vrijednost nalazi se dolje na displeju, a krajnji
rezultat B gore.
Stalno mjerenje (vidjeti sliku E)
Kod stalnog mjerenja mjerni alat se moћe relativno pomicati prema cilju, kod
?ega se izmjerena vrijednost aktualizira nakon cca. svakih 0,5 s. Moћete se npr.
udaljiti od zida do ћeljene udaljenosti, a trenuta?na udaljenost se moћe uvijek
o?itati.
Za stalno mjerenje pritisnite tipku 6. Na displeju ?e se pojaviti pokazivanje za
stalno mjerenje
.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 107 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Hrvatski | 107
Pritisnite tipku mjerenja 12 za aktiviranje postupka
mjerenja. Mjerni alat pomi?ite toliko dugo dok se
dolje na displeju ne pokaћe ћeljena vrijednost
udaljenosti.
Pritiskom na tipku za mjerenje 12 prekida se stalno
mjerenje. Trenuta?na izmjerena vrijednost ?e se
pokazati na displeju. Ponovnim pritiskom na tipku za mjerenje 12 ponovno
zapo?inje stalno mjerenje.
Stalno mjerenje se automatski isklju?uje nakon 5 min. Na displeju ostaje
pokazana zadnja izmjerena vrijednost. Za prethodno zavrљavanje stalnog
mjerenja, funkcije mjerenja se mogu promijeniti pritiskom na tipke 1, 3 ili 5.
Brisanje izmjerenih vrijednosti
Kratkim pritiskom na tipku 7, u svim funkcijama mjerenja moћe se izbrisati
zadnje odre?ena pojedina?na vrijednost. Viљekratnim kratkim pritiscima na
tipku, pojedina?ne izmjerene vrijednosti ?e se izbrisati obrnutim redoslijedom.
Funkcije memorije
Kod isklju?ivanja mjernog alata ostaje sa?uvana vrijednost koja se nalazi u
memoriji.
Memoriranje/zbrajanje izmjerenih vrijednosti
Pritisnite tipku zbrajanja memorije 2, kako bi se
pohranila trenuta?na izmjerena vrijednost – ovisno
od trenuta?ne funkcije mjerenja, tj. vrijednost duћine,
povrљine ili volumena. ?im se neka vrijednost
memorira, na displeju se pojavljuje „M“, a iza njega
na kratko treperi „+“.
Ako ve? postoji neka vrijednost u memoriji, tada ?e se nova vrijednost pribrojiti
sadrћaju memorije, samo ako su mjerne jedinice uskla?ene.
Ako se npr. u memoriji nalazi vrijednost povrљine, a trenuta?na izmjerena
vrijednost je vrijednost volumena, tada se zbrajanje ne moћe provesti. Na
displeju ?e kratko zatreperiti „Error“.
Oduzimanje izmjerenih vrijednosti
Pritisnite tipku memorije za oduzimanje 8, za oduzimanje trenuta?ne izmjerene
vrijednosti od memorirane vrijednosti. ?im se neka vrijednost oduzme, na
displeju se pojavljuje „M“, a iza njega na kratko treperi „–“.
Ako je ve? neka vrijednost memorirana, tada se nova izmjerena vrijednost moћe
oduzeti samo ako su mjerne jedinice uskla?ene (vidjeti „Memoriranje/zbrajanje
izmjerenih vrijednosti“).
Pokazivanje memorirane vrijednosti
Pritisnite tipku za pozivanje memorije 4, za pokazivanje vrijednosti koja se nalazi u memoriji. Na
displeju se pojavljuje „M=“. Ako se na displeju
pokaћe sadrћaj memorije „M=“, tada ga pritiskom na
tipku memorije za zbrajanje 2 moћete podvostru?iti,
odnosno pritiskom na tipku memorije za oduzimanje
8 svesti na nulu.
Brisanje memorije
Za brisanje sadrћaja memorije pritisnite najprije tipku 4 za pozivanje memorije,
tako da se na displeju pojavi „M=“. Nakon toga kratko pritisnite tipku 7; na
displeju se viљe ne?e pokazati „M“.
Upute za rad
Op?e napomene
Prijemna le?a 20 i izlaz laserskog zra?enja 19 ne smiju biti pokriveni tijekom
mjerenja.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 108 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
108 | Hrvatski
Mjerni alat se tijekom mjerenja ne smije pomicati (sa izuzetkom funkcije stalnog
mjerenja). Zbog toga mjerni alat poloћite po mogu?nosti na mjernu to?ku.
Mjerenje se provodi na srediљnjoj to?ci laserske zrake i kod koso postavljenih
ciljnih povrљina.
Utjecaji na mjerno podru?je
Mjerno podru?je ovisi od uvjeta osvjetljenja i od svojstava refleksije ciljne
povrљine. Za bolju vidljivost laserske zrake kod rada na otvorenom i kod ja?eg
sun?evog zra?enja, treba nositi nao?ale za gledanje lasera 22 (pribor) i ciljnu
plo?u lasera 24 (pribor), ili zasjenite ciljnu plo?u.
Utjecaji na rezultat mjerenja
Zbog fizikalnih efekata ne moћe se isklju?iti da kod mjerenja na razli?itim
povrљinama do?e do pogreљnih mjerenja. Tu se ubrajaju:
– prozirne povrљine (npr. staklo, voda),
– zrcalne povrљine (npr. polirani metal, staklo),
– porozne povrљine (npr. izolacijski materijali),
– strukturirane povrљine (npr. hrapava ћbuka, prirodni kamen).
Na ovim povrљinama u danom slu?aju koristite ciljnu plo?u lasera 24 (pribor).
Na izmjerenu vrijednost mogu isto tako utjecati zra?ni slojevi razli?itih
temperatura ili neizravno primane refleksije.
Mjerenje sa grani?nim zatikom (vidjeti slike B i F)
Primjena grani?nog zatika 14 je npr. prikladna za mjerenje iz uglova (prostorna
dijagonala) ili teљko dostupnih mjesta kao љto su nosa?i roleta.
Za rasklapanje zatika pomaknite aretiranje 15 grani?nog zatika na stranu.
Namjestite referentnu ravninu za mjerenja sa grani?nim zatikom pritiskom na
tipku 9.
Za sklapanje grani?nog zatika 14 pritisnite ga do grani?nika u ku?iљte. Zatik ?e se
automatski zabraviti.
Usmjeravanje sa libelom
Libela 16 omogu?ava jednostavno vodoravno izravnavanje mjernog alata. Na taj
se na?in ciljne povrљine mogu lakљe naciljati, posebno na velikim udaljenostima.
Libela 16 u kombinaciji sa laserskom zrakom nije prikladna za niveliranje.
Postavljanje cilja sa pomo?nim sredstvom za izravnavanje (vidjeti sliku G)
Uz pomo? sredstva za izravnavanje 11 moћe se olakљati postavljanje cilja na
ve?im udaljenostima. Kod toga gledajte uzduћ linije izravnavanja na gornju
stranu mjernog alata. Laserska zraka te?e paralelno sa ovom linijom vidljivosti.
Greљke – uzroci i otklanjanje
Uzrok
Otklanjanje
Upozorenje za temperaturu (c) treperi, mjerenje nije mogu?e
Mjerni alat se nalazi izvan podru?ja
Pri?ekati dok mjerni alat postigne
radne temperature od – 10 °C do
radnu temperaturu
+50 °C (u funkciji stalnog mjerenja do
+40 °C).
Upozorenje za bateriju (b) se pojavljuje
Sniћen radni napon baterija (mjerenje Zamijeniti baterije, odnosno akuje joљ mogu?e)
baterije
Upozorenje za bateriju (b) treperi, mjerenje nije mogu?e
Suviљe nizak radni napon
Zamijeniti baterije, odnosno akubaterije
Pokazivanja „Error“ i „––––“ na displeju
Kut izme?u laserske zrake i cilja je
Pove?ati kut izme?u laserske zrake i
suviљe oљtar.
cilja
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 109 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Hrvatski | 109
Uzrok
Otklanjanje
Ciljna povrљina reflektira suviљe jako Koristiti lasersku ciljnu plo?u 24
(npr. zrcalo), odnosno suviљe slabo
(pribor)
(npr. crna tvar), ili je okolno svjetlo
suviљe jako.
Izlaz laserskog zra?enja 19, odnosno Mekom krpom na suho istrljati izlaz
prijemna le?a 20 su zamagljeni (npr. laserskog zra?enja 19, odnosno
zbog brzih temperaturnih promjena). prijemnu le?u 20
Prora?un podijeliti u me?ukorake
Izra?unata vrijednost je ve?a od
99999 m/m2/m3.
Pokazivanje „Error“ treperi gore na displeju
Zbrajanje/oduzimanje izmjerenih
Zbrajati/oduzimati samo izmjerene
vrijednosti sa razli?itim mjernim
vrijednosti istih mjernih jedinica
jedinicama
Nepouzdan rezultat mjerenja
Ciljna povrљina ne reflektira
Pokriti ciljnu povrљinu
jednozna?no (npr. voda, staklo).
Pokriven je izlaz laserskog zra?enja 19, Osloboditi izlaz laserskog zra?enja 19,
odnosno prijemna le?a 20.
odnosno prijemnu le?u 20
Rezultat mjerenja je neprihvatljiv
Namjeљtena pogreљna referentna
Odabrati odgovaraju?u referentnu
razina
razinu za mjerenje
Zapreka na toku laserske zrake
To?ka lasera mora leћati kompletno na
ciljnoj povrљini.
Mjerni alat nadzire ispravnu funkciju kod svakog mjerenja. Ako
bi se ustanovila greљka, tada na displeju treperi joљ samo
simbol pored. U ovom slu?aju ili ako se gore spomenutim
mjerama pomo?i ne moћe otkloniti neka greљka, poљaljite
mjerni alat preko vaљeg trgovca u Bosch servis.
Provjera to?nosti mjernog alata
To?nost mjernog alata moћete provjeriti kako slijedi:
– Odaberite mjernu dionicu nepromijenjenu po trajanju, duћine 3 do 10 m, ?ija
vam je duћina to?no poznata (npr. љirina prostorije, otvor vrata). Mjerna
dionica mora se nalaziti u unutarnjem prostoru, a ciljna povrљina mjerenja
mora biti glatka i dobro reflektiraju?a.
– Ovu dionicu mjerite 10 puta uzastopno.
Odstupanje pojedinih mjerenja od srednje vrijednosti smije iznositi maksimalno
±3 mm. Unesite u zapisnik rezultate mjerenja, kako bi kasnije mogli usporediti
to?nost.
Odrћavanje i servisiranje
Odrћavanje i ?iљ?enje
Mjerni alat spremite i transportirajte samo u za to isporu?enoj zaљtitnoj torbici.
Mjerni alat odrћavajte uvijek ?istim.
Ne uranjajte mjerni alat u vodu ili u druge teku?ine.
Prljavљtinu obriљite vlaћnom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva
sredstva za ?iљ?enje i otapala.
Njegujte osobito prijemnu le?u 20 sa posebnom paћnjom, sa kojom morate
postupati kao kod brisanja le?a nao?ala ili objektiva fotoaparata.
Ako bi mjerni alat unato? briћljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao
raditi, popravak treba prepustiti ovlaљtenom servisu za Bosch elektri?ne alate.
Ne otvarajte sami mjerni alat.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 110 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
110 | Eesti
Kod svih povratnih upita i naru?ivanja rezervnih dijelova, molimo neizostavno
navedite 10-znamenkasti kataloљki broj sa tipske plo?ice mjernog alata.
U slu?aju popravka poљaljite mjerni alat u zaљtitnoj torbici 25.
Servis za kupce i savjetovanje kupaca
Naљ servis ?e odgovoriti na vaљa pitanja o popravku i odrћavanju vaљeg
proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteћe u rastavljenom obliku i
informacije o rezervnim dijelovima moћete na?i i na naљoj adresi:
www.bosch-pt.com
Tim Bosch savjetnika za kupce rado ?e odgovoriti na vaљa pitanja o kupnji,
primjeni i podeљavanju proizvoda i pribora.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407
Zbrinjavanje
Mjerne alate, pribor i ambalaћu treba dostaviti na ekoloљki prihvatljivo
recikliranje.
Mjerni alat, aku-bateriju/baterije ne bacajte u ku?ni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama 2002/96/EG, neuporabivi
mjerni alati i prema Smjernicama 2006/66/EG neispravne ili
istroљene aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i
dovesti na ekoloљki prihvatljivo recikliranje.
Zadrћavamo pravo na promjene.
Eesti
Ohutusnхuded
Mххteseadmega ohutu ja turvalise tцц tagamiseks lugege
lдbi kхik juhised ning jдrgige neid. Дrge katke mххteseadmel
olevaid hoiatussilte kunagi kinni. HOIDKE KХIK JUHISED
HOOLIKALT ALLES.
ў Ettevaatust – siin nimetatud kдsitsus- vхi justeerimisseadmetest
erinevate seadmete kasutamine vхi teiste meetodite rakendamine vхib
pхhjustada ohtliku kiirguse tekke.
ў Mххteseade on varustatud saksakeelse hoiatussildiga (jooniste
lehekьljel tдhistatud numbriga 13).
ў Enne seadme kasutuselevхttu katke saksakeelne hoiatussilt
kaasasoleva eestikeelse kleebisega.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 111 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Eesti | 111
ў Дrge suunake laserkiirt inimeste ega loomade peale ja дrge vaadake ise
laserkiire suunas. Mххteseade tekitab standardi IEC 60825-1 kohasele
laseri klassile 2 vastavat laserkiirgust. Sellega vхite pimestada teisi inimesi.
ў Дrge kasutage laserkiire nдhtavust parandavaid prille kaitseprillidena.
Prillid muudavad laserkiire paremini nдhtavaks, kuid ei kaitse laserkiirguse
eest.
ў Дrge kasutage laserkiire nдhtavust parandavaid prille pдikseprillide ega
kaitseprillidena mootorsхidukit juhtides. Laserkiire nдhtavust parandavad
prillid ei anna tдielikku kaitset UV-kiirguse eest ja vдhendavad vдrvide
eristamise vхimet.
ў Laske mххteseadet parandada ьksnes vastava ala asjatundjatel, kes
kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate mххteseadme ohutu tцц.
ў Дrge lubage lastel lasermххteseadet kasutada jдrelevalveta. Lapsed
vхivad teisi inimesi tahtmatult pimestada.
ў Дrge kasutage mххteseadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
sьttivaid vedelikke, gaase vхi tolmu. Mххteseadmes vхivad tekkida
sдdemed, mille toimel vхib tolm vхi aur sьttida.
Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus
Nхuetekohane kasutus
Mххteseade on ette nдhtud kauguste, pikkuste, kхrguste ja vahemaade
mххtmiseks ning pindalade ja ruumalade arvutamiseks. Mххteseadet vхib
kasutada mххtmisteks sise- ja vдlistingimustes.
Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekьljel toodud numbrid.
1 Pikkuse mххtmise nupp
2 Mдlusse lisamise nupp „M+“
3 Pindala ja ruumala mххtmise nupp
4 Mдlu kuvamise nupp „M=“
5 Pikkuse kaudse mххtmise nupp
6 Pideva mххtmise nupp
7 Nupp (sisse/vдlja) ja mдlu kustutusnupp
8 Mдlust mahaarvamise nupp „M–“
9 Lдhtetasandi valiku nupp
10 Ekraan
11 Joondamisabi
12 Mххtmise nupp
13 Laseri hoiatussilt
14 Piirdetihvt
15 Piirdetihvti lukustus
16 Libell
17 Patareikorpuse kaane lukustus
18 Patareikorpuse kaas
19 Laserkiire vдljundava
20 Vastuvхtulддts
21 Seerianumber
22 Laserkiire nдhtavust parandavad prillid*
23 Kanderihm
24 Laserkiire sihttahvel*
25 Kaitsekott
* Tarnekomplekt ei sisalda kхiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud vхi
kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 112 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
112 | Eesti
Ekraani nдidud
a Mххtereћiimid
pikkuse mххtmine
pidev mххtmine
pindala mххtmine
ruumala mххtmine
kaudne pikkuse mххtmine
b Patarei madala pinge indikaatortuli
c Temperatuuri hoiatustuli
d Mххtevддrtus/-tulemus
e Mххtьhik
f Mххtmise lдhtetasand
g Laser sisse lьlitatud
h Ьksiku mххtmise vддrtus (pikkuse mххtmisel: tulemus)
i Mххtevддrtuste salvestamine
Tehnilised andmed
Digitaalne laserkaugusmххtja
Tootenumber
Mххteulatus
Mххtetдpsus (ьldjuhul)
Vдikseim kuvatav ьhik
Tццtemperatuur
Hoiutemperatuur
Suhteline хhuniiskus max.
Laseri klass
Laseri tььp
Laserkiire lдbimххt (temperatuuril 25 °C) in
10 m kaugusel ca
Patareid
Akud
Patareide kasutusaeg ca
– ьksikud mххtmised
– pidev mххtmine
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 jдrgi
Mххtmed
Kaitse (vдlja arvatud patareikorpus)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 nm, <1 mW
6 mm
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
30000 D)
5 h D)
0,18 kg
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (tolmu- ja
pritsmekindel)
A) Mххteulatus muutub seda suuremaks, mida paremini laserkiir sihtobjekti pinnalt tagasi
peegeldub ja mida heledam on laserpunkt ьmbritseva keskkonna valguse suhtes (siseruumid,
hдmarus). Ebasoodsates tingimustes (nt mххtmise teostamisel vдlistingimustes tugeva
pдikesekiirguse korral) vхib osutuda vajalikuks sihttahvli kasutamine.
B) Ebasoodsates tingimustes, nt tugeva pдikesepaiste vхi halvasti peegelduva pinna puhul on
maksimaalne hдlve ±10 mm 50 m kohta. Soodsate tingimuste puhul tuleb arvestada hдlbega
±0,05 mm/m.
C) Pideva mххtmise reћiimis on maksimaalne tццtemperatuur +40 °C.
D) 1,2-V-akudega on mххtmiskordade arv vдiksem kui 1,5-V-patareidega.
Pццrake tдhelepanu oma mххteseadme tootenumbrile, mххteseadmete kaubanduslik
tдhistus vхib olla erinev.
Oma mххteseadet saate identifitseerida andmesildil oleva seerianumbri 21 jдrgi.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 113 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Eesti | 113
Montaaћ
Patareide paigaldamine/vahetamine
Mххteseadmes on soovitav kasutada leelis-mangaan-patareisid vхi akusid.
1,2-V-akudega on mххtmiskordade arv vдiksem kui 1,5-V-patareidega.
Patareikorpuse kaane 18 avamiseks vajutage lukustus 17 noole suunas ja vхtke
patareikorpuse kaas maha. Asetage patareid vхi akud kohale. Jдlgige seejuures
patareide хiget polaarsust vastavalt patareikorpuse sisekьljel toodud
sьmbolitele.
Kui patarei madala pinge indikaatortuli sьttib ekraanil esimest korda, saab
teha veel vдhemalt 100 mххtmist. Kui patarei madala pinge indikaatortuli vilgub,
tuleb patareid vхi akud vдlja vahetada, mххtmiste tegemine ei ole enam
vхimalik.
Vahetage alati vдlja kхik patareid vхi akud ьhekorraga. Kasutage ьksnes ьhe
tootja ja ьhesuguse mahtuvusega patareisid vхi akusid.
ў Kui Te mххteseadet pikemat aega ei kasuta, vхtke patareid vхi akud
seadmest vдlja. Patareid ja akud vхivad pikemal seismisel korrodeeruda vхi
iseeneslikult tьhjeneda.
Kasutamine
Kasutuselevхtt
ў Дrge jдtke sisselьlitatud seadet jдrelevalveta ja lьlitage seade pдrast
kasutamist vдlja. Laserkiir vхib teisi inimesi pimestada.
ў Kaitske mххteseadet niiskuse ja otsese pдikesekiirguse eest.
ў Дrge hoidke mххteseadet vдga kхrgetel ja vдga madalatel
temperatuuridel, samuti vдltige temperatuurikхikumisi. Дrge jдtke
seadet nдiteks pikemaks ajaks autosse. Suuremate temperatuurikхikumiste
korral laske mххteseadmel enne kasutuselevхttu keskkonna temperatuuriga
kohaneda. Ддrmuslikel temperatuuridel ja temperatuurikхikumiste korral
vхib seadme mххtetдpsus vдheneda.
ў Kaitske mххteseadet tugevate lццkide ja kukkumiste eest. Kui
mххteseadmele on avaldunud tugev vдline mehaaniline toime, tuleb enne tцц
jдtkamist alati kontrollida seadme tдpsust (vt „Seadme tдpsuse
kontrollimine“, lk 117).
Sisse-/vдljalьlitus
Seadme sisselьlitamiseks vajutage korraks nupule (sisse/vдlja) 7 vхi mххtmise
nupule 12. Mххteseadme sisselьlitamisel ei lьlitu laserkiir veel sisse.
Seadme vдljalьlitamiseks vajutage pikalt nupule (sisse/vдlja) 7.
Kui umbes 5 min jooksul ei vajutata seadme ьhelegi nupule, lьlitub seade patarei
sддstmiseks automaatselt vдlja.
Kui mххtevддrtus oli salvestatud, jддb see automaatsel vдljalьlitumisel alles.
Pдrast mххteseadme sisselьlitamist ilmub ekraanile „M“.
Mххtmine
Pдrast sisselьlitamist on mххteseade pikkuse mххtmise reћiimis. Mхne muu
mххtefunktsiooni sisselьlitamiseks tuleb vajutada vastavale nupule (vt
„Mххtereћiimid“, lk 114).
Mххtmise lдhtetasandiks on pдrast sisselьlitamist valitud mххteseadme
tagaserv. Lдhtetasandi vahetamiseks vt „Lдhtetasandi valik“, lk 113.
Pдrast mххtereћiimi ja lдhtetasandi vдljavalimist peate kхikide jдrgmiste
sammude teostamiseks vajutama mххtmise nupule 12.
Asetage mххteseade valitud lдhtetasandiga soovitud mххtejoonele (nt vastu
seina).
Laserkiire sisselьlitamiseks vajutage mххtmise nupule 12.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 114 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
114 | Eesti
ў Дrge suunake laserkiirt inimeste ega loomade peale ning дrge vaadake
laserkiire sisse ka mitte suurema vahemaa tagant.
Viseerige laserkiirega vдlja sihtpind. Mххtmisprotsessi kдivitamiseks vajutage
uuesti mххtmise nupule 12.
Pideva mххtmise reћiimis algab mххtmine juba pдrast esimest vajutamist
nupule 12.
Mххtetulemus ilmub umbes 0,5 kuni 4 s pдrast. Mххtmise kestus sхltub
vahemaast, valgusoludest ja sihtpinna peegeldusomadustest. Mххtmise lхppu
signaliseerib helisignaal. Pдrast mххtmise lхpetamist lьlitub laserkiir automaatselt vдlja.
Kui umbes 20 s pдrast vдljaviseerimist mххtmist ei teostata, lьlitub laserkiir
patareide sддstmiseks automaatselt vдlja.
Lдhtetasandi valik (vt jooniseid A–C)
Mххtmiseks vхite vдlja valida ьhe kolmest erinevast lдhtetasandist:
– mххteseadme tagaserv (nt vastu seina asetamisel),
– piirdetihvti tagaserv 14 (nt nurkadest mххtmisel),
– mххteseadme esiserv (nt mххtmisel alates lauaservast).
Lдhtetasandi vahetamiseks vajutage nupule 9 seni, kuni ekraanile ilmub
soovitud lдhtetasand. Pдrast mххteseadme sisselьlitamist on lдhtetasandiks
automaatselt mххteseadme tagaserv.
Mххtereћiimid
Pikkuse mххtmine
Pikkuse mххtmiseks vajutage nupule 1. Ekraanile ilmub pikkuse mххtmise
nдit .
Vajutage mххtmise nupule 12 ьks kord
vдljaviseerimiseks ja teine kord mххtmise
teostamiseks.
Mххtevддrtus ilmub ekraani alumisse ossa.
Pindala mххtmine
Pindala mххtmiseks vajutage nupule 3 seni, kuni ekraanile ilmub pindala
mххtmise sьmbol .
Seejдrel mххtke ьksteise jдrel pikkus ja laius nagu pikkuse mххtmiselgi. Kahe
mххtmise vaheajal jддb laserkiir sisselьlitatuks.
Pдrast teise mххtmise teostamist arvutatakse
pindala automaatselt vдlja ja kuvatakse ekraanile.
Viimase ьksiku mххtmise vддrtust nдidatakse ekraani
alumises osas, lхpptulemust ьlemises osas.
Ruumala mххtmine
Ruumala mххtmiseks vajutage nupule 3 seni, kuni ekraanile ilmub ruumala
mххtmise sьmbol
.
Seejдrel mххtke ьksteise jдrel pikkus, laius ja kхrgus nagu pikkuse mххtmiselgi.
Kolme mххtmise vaheajal jддb laserkiir sisselьlitatuks.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 115 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Eesti | 115
Pдrast kolmanda mххtmise teostamist arvutatakse
ruumala automaatselt vдlja ja kuvatakse ekraanile.
Viimase ьksiku mххtmise vддrtust nдidatakse ekraani
alumises osas, lхpptulemust ьlemises osas.
Kaudne pikkuse mххtmine (vt joonist D)
Kaudset pikkuse mххtmist kasutatakse vahemaade mххtmiseks, mis ei ole
vahetult mххdetavad, kuna laserkiire teel on mingi takistus vхi puudub
peegeldav sihtpind. Хiged tulemused saavutatakse ainult siis, kui laserkiir ja
otsitav vahemaa moodustavad tдpse tдisnurga (Pythagorase teoreem).
Toodud nдites mххdetakse pikkust B. Selleks tuleb mххta A ja C. A ja B peavad
moodustama tдisnurga.
Vajutage pikkuse kaudse mххtmise nupule 5. Ekraanile ilmub pikkuse kaudse
mххtmise nдit .
Mххtke vahemaa A samamoodi nagu pikkuse mххtmisel. Veenduge, et vahemaa
A ja otsitud vahekaugus B moodustavad tдisnurga. Seejдrel mххtke дra vahemaa
C. Kahe mххtmise vaheajal jддb laserkiir sisselьlitatuks.
Veenduge, et mххtmise lдhtepunkt (nt mххteseadme tagaserv) oleks mхlema
mххtmise ajal tдpselt samas kohas.
Pдrast teise mххtmise lхppu arvutatakse automaatelt
vдlja vahekaugus B. Viimase ьksiku mххtmise
tulemus on ekraani alumises osas, lхpptulemus B
ьlemises osas.
Pidev mххtmine (vt joonist E)
Pideval mххtmisel vхib mххteseadet sihtobjekti suhtes liigutada, kusjuures
mххtevддrtust ajakohastatakse u. iga 0,5 s jдrel. Vхite nдiteks seinast kuni
soovitud kauguseni eemalduda, aktuaalne vahemaa ilmub pidevalt ekraanile.
Pidevaks mххtmiseks vajutage nupule 6. Ekraanile ilmub pideva mххtmise
nдit
.
Mххtmise kдivitamiseks vajutage mххtmise nupule
12. Liigutage mххteseadet seni, kuni soovitud
kaugus ilmub ekraani alumisse ossa.
Vajutamisega mххtmise nupule 12 katkestate pideva
mххtmise. Aktuaalne mххtevддrtus ilmub ekraanile.
Uus vajutamine mххtmise nupule 12 kдivitab pideva
mххtmise uuesti.
Pidev mххtmine lьlitub 5 minuti pдrast automaatselt vдlja. Viimane
mххtetulemus jддb ekraanile. Pideva mххtmise eelnevaks lхpetamiseks vхite
mххtereћiimi nupule 1, 3 vхi 5 vajutamisega vahetada.
Mххtmisvддrtuste kustutamine
Vajutades korraks nupule 7, saate kхikides mххtereћiimides viimati
vдljaarvutatud ьksiku mххtmise tulemuse kustutada. Kui vajutate nupule lьhidalt
mitu korda, kustutatakse ьksikute mххtmiste tulemused vastupidises
jдrjekorras.
Salvestusfunktsioonid
Mххteseadme vдljalьlitamisel jддb mдlus olev vддrtus salvestatuks.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 116 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
116 | Eesti
Mххtevддrtuste salvestamine/juurdelisamine
Vajutage mдlusse lisamise nupule 2, et aktuaalset
mххtevддrtust – sхltuvalt aktuaalsest
mххtereћiimist pikkust, pindala vхi ruumala –
salvestada. Kohe pдrast vддrtuse salvestamist ilmub
ekraanile „M“, selle jдrel olev „+“ vilgub korraks.
Kui mдlus sisaldub juba vддrtus, siis liidetakse uus vддrtus mдllu juurde, kuid
seda vaid juhul, kui mххtьhikud ьhtivad.
Kui mдllu on salvestatud nдiteks pindala ja aktuaalne mххtetulemus on ruumala,
ei ole vхimalik juurdeliitmist teostada. Ekraanil vilgub korraks „Error“.
Mххtevддrtuste mahaarvamine
Vajutage mдlust mahaarvamise nupule 8, et aktuaalset mххtevддrtust mдlust
lahutada. Kohe pдrast vддrtuse mahalahutamist ilmub ekraanile „M“, selle jдrel
olev „–“ vilgub korraks.
Kui mдllu on vддrtus juba salvestatud, saab uut mххtevддrtust maha arvata ainult
siis, kui mххtьhikud ьhtivad (vt „Mххtevддrtuste salvestamine/
juurdelisamine“).
Mдlus oleva vддrtuse kuvamine
Mдlus oleva vддrtuse kuvamiseks ekraanile vajutage
mдlu kuvamise nupule 4. Ekraanile ilmub „M=“. Kui
mдllu salvestatud vддrtus „M=“ ilmub ekraanile, saab
seda vajutamisega mдlusse juurdelisamise nupule 2
kahekordistada vхi vajutamisega mдlust
mahaarvamise nupule 8 nulli viia.
Mдlu kustutamine
Mдlu kustutamiseks vajutage kхigepealt mдlu kuvamise nupule 4, kuni ekraanile
ilmub „M=“. Seejдrel vajutage korraks nupule 7; „M“ kaob ekraanilt.
Tццjuhised
Ьldised mдrkused
Vastuvхtulддts 20 ja laserkiire vдljundava 19 ei tohi mххtmisel olla kinni kaetud.
Mххteseadet ei tohi mххtmise ajal liigutada (vдlja arvatud pideva mххtmise
reћiimis). Seetхttu asetage mххteseade vхimalikult mххtepunktide vastu vхi
peale.
Mххtmine toimub laserkiire keskpunktis, seda ka diagonaalselt vдljaviseeritud
sihtpindade puhul.
Mххteulatust mхjutavad tegurid
Mххteulatus sхltub valgusoludest ja sihtpinna peegeldusomadustest.
Vдlistingimustes ja tugeva pдikesekiirguse kдes tццtades kasutage laserkiire
nдhtavust parandavaid prille 22 (lisatarvik) ja laseri sihttahvlit 24 (lisatarvik) vхi
varjutage sihtpind.
Mххtetulemust mхjutavad tegurid
Fььsikaliste tegurite tхttu ei saa vдlistada, et erinevate pindade puhul ei esine
mххtmisel vigu. Selliste pindade hulka kuuluvad:
– lдbipaistavad pinnad (nt klaas, vesi),
– peegelpinnad (nt poleeritud metall, klaas),
– poorsed pinnad (nt isolatsioonimaterjalid),
– struktureeritud pinnad (nt kare krohv, looduskivi).
Vajaduse korral kasutage sellistel pindadel laserkiire sihttahvlit 24 (lisatarvik).
Samuti vхivad mххtetulemust mхjutada erineva temperatuuriga хhukihid vхi
kaudselt vastu vхetud peegeldused.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 117 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Eesti | 117
Mххtmine piirdetihvtidega (vt jooniseid B ja F)
Piirdetihvti 14 kasutamine on kohane mххtmisel nt nurkadest (ruumi
diagonaalid) vхi raskesti ligipддsetavatest kohtadest nagu kardinapuude siinid.
Tihvi vдljatoomiseks lьkake piirdetihvti 15 lukustus kхrvale.
Nupule 9 vajutamisega reguleerige vдlja lдhtetasand piirdetihvtiga teostatava
mххtmise jaoks.
Piirdetihvti sisseviimiseks 14 vajutage see lхpuni korpusse. Tihvt lukustub
automaatselt.
Vдljarihtimine libelli abil
Libell 16 vхimaldab mххteseadet horisontaalasendis lihtsalt vдlja loodida.
Sellega saab sihtpinda kergemini vдlja viseerida, seda eeskдtt suuremate
vahekauguste korral.
Libell 16 ei sobi kombinatsioonis laserkiirega loodimiseks.
Vдljaviseerimine joondamisabi kasutades (vt joonist G)
Joondamisabi 11 kergendab vдljaviseerimist suuremate vahemaade tagant.
Selleks suunake pilk piki mххteseadme ьlemisel poolel olevat joondamisabi.
Laserkiir kulgeb paralleelselt selle joonega.
Vead – pхhjused ja kхrvaldamine
Pхhjus
Vea kхrvaldamine
Temperatuuri hoiatustuli (c) vilgub, mххtmist ei saa teostada
Mххteseadme temperatuur on
Oodake, kuni mххteseade jхuab
vдljaspool lubatud vahemikku – 10 °C tццtemperatuurivahemikku
kuni +50 °C (pideva mххtmise
reћiimis kuni +40 °C).
Patarei madala pinge indikaatortuli (b) sьttib
Patarei pinge vдheneb (mххtmine on Vahetage patareid vхi akud vдlja
veel vхimalik)
Patarei madala pinge hoiatustuli (b) vilgub, mххtmist ei saa teostada
Patarei pinge on liiga vдike
Vahetage patareid vхi akud vдlja
Nдidud „Error“ ja „––––“ ekraanil
Laserkiire ja sihtobjekti vaheline nurk Suurendage laserkiire ja sihtobjekti
on liiga terav.
vahelist nurka
Sihtpind peegeldab liiga tugevalt (nt Kasutage laseri sihttahvlit 24
peegel) vхi liiga nхrgalt (nt must
(lisatarvik)
kangas) vхi on ьmbritsev valgus liiga
tugev.
Laserkiire vдljundava 19 ja/vхi
Pehme lapiga hххruge laserkiire
vastuvхtulддts 20 on udused (nt
vдljundava 19 ja/vхi vastuvхtulддts 20
temperatuuri kiirest muutumisest).
kuivaks
Teostage mххtmine osamххtmiste
Mххdetud tulemus on suurem kui
kaupa
99999 m/m2/m3.
Nдit „Error“ vilgub ekraani ьlaosas
Erinevate mххtьhikutega
Liitke/lahutage ainult ьhesuguste
mххtevддrtuste liitmine/lahutamine mххtьhikutega mххtevддrtusi
Mххtetulemus ei ole хige
Sihtpind ei peegelda korrektselt (nt
Katke sihtpind kinni
vesi, klaas).
Laserkiire vдljundava 19 ja/vхi
Hoidke laserkiire vдljundava 19 ja/vхi
vastuvхtulддts 20 on kinni kaetud.
vastuvхtulддts 20 vabad
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 118 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
118 | Eesti
Pхhjus
Mххtetulemus ei ole tхenдoline
Valitud vale lдhtetasand
Takistus laserkiire trajektooril
Vea kхrvaldamine
Valige mххtmise jaoks kohane
lдhtetasand
Laserpunkt peab olema tдielikult
sihtpinnal.
Mххteseade teostab jдrelevalvet iga mххtmise korrektse
toimimise ьle. Hдire tuvastamisel vilgub ekraanil vaid
kхrvaltoodud sьmbol. Sellisel juhul, samuti siis, kui ьlaltoodud
abinхudega ei хnnestu viga kхrvaldada, toimetage seade
Boschi tццriistade volitatud remonditццkotta.
Seadme tдpsuse kontrollimine
Mххteseadme tдpsust vхite kontrollida jдrgmiselt:
– Valige Teile teadaolev vahemaa pikkusega umbes 3 kuni 10 m (nt toa pikkus,
ukseava laius), mille mххt ei muutu. Vahemaa peab olema siseruumis,
mххtmise sihtpind peab olema sile ja hдsti peegelduv.
– Mххtke vahemaa 10 korda jдrjest.
Ьksikute mххtmiste kхrvalekalle keskmisest vддrtusest tohib olla kuni ±3 mm.
Pange mххtetulemused kirja, et tдpsust vajaduse korral hiljem vхrrelda.
Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
Hoidke ja transportige seadet ьksnes komplekti kuuluvas kaitsekotis.
Hoidke mххteseade alati puhas.
Дrge kastke mххteseadet vette ega teistesse vedelikesse.
Pьhkige seade puhtaks niiske, pehme lapiga. Дrge kasutage puhastusvahendeid
ega lahusteid.
Hooldage eelkхige vastuvхtulддtse 20 sama hoolikalt nagu prille vхi
fotoaparaadi lддtse.
Mххteseade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki
lдheb, tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste tццriistade volitatud
remonditццkojas. Дrge avage mххteseadet ise.
Jдrelepдrimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel nдidake kindlasti дra
seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.
Parandustццkotta toimetamisel asetage seade kaitsekotti 25.
Mььgijдrgne teenindus ja nхustamine
Mььgiesindajad annavad vastused toote paranduse ja hooldusega ning
varuosadega seotud kьsimustele. Joonised ja lisateabe varuosade kohta leiate
ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com
Boschi mььgiesindajad nхustavad Teid toodete ja lisatarvikute ostmise,
kasutamise ja seadistamisega seotud kьsimustes.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste kдsitццriistade remont ja hooldus
Pдrnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Faks: + 372 (0679) 1129
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 119 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Latvieљu | 119
Kasutuskхlbmatuks muutunud seadmete kдitlus
Mххteseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasддstlikult ringlusse
vхtta.
Дrge kдidelge mххteseadmeid ja akusid/patareisid koos olmejддtmetega!
Ьksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EЬ elektri- ja
elektroonikaseadmete jддtmete kohta ja vastavalt direktiivile
2006/66/EЬ tuleb kasutusressursi ammendanud
mххteseadmed ja defektsed vхi kasutusressursi
ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja
keskkonnasддstlikult korduskasutada.
Tootja jдtab endale хiguse muudatuste tegemiseks.
Latvieљu
Droљ?bas noteikumi
Lai var?tu droљi un netrauc?ti str?d?t ar m?rinstrumentu,
r?p?gi izlasiet un iev?rojiet visus љeit sniegtos nor?d?jumus.
Sekojiet, lai br?dinoљ?s uzl?mes uz m?rinstrumenta b?tu labi
salas?mas. P?C IZLAS?ЉANAS SAGLAB?JIET ЉOS
NOR?D?JUMUS.
ў Iev?r?bai! Veicot citas, nek? lietoљanas pam?c?b? aprakst?t?s
apkalpoљanas vai regul?љanas oper?cijas vai r?kojoties ar
m?rinstrumentu lietoљanas pam?c?b? neparedz?t? veid?, lietot?js var
sa?emt vesel?bai kait?gu starojuma devu.
ў M?rinstruments tiek pieg?d?ts kop? ar br?dinoљu uzl?mi v?cu valod?
(grafikas lappus? par?d?taj? m?rinstrumenta att?l? t? ir apz?m?ta ar
numuru 13).
ў Uzs?kot lietoљanu, p?rl?m?jiet p?ri v?cu tekstam kop? ar m?rinstrumentu pieg?d?to br?dinoљo uzl?mi j?su valsts valod?.
ў Nev?rsiet l?zera staru citu personu vai m?jdz?vnieku virzien? un
neskatieties l?zera star?. Љis m?rinstruments izstr?d? 2. klases l?zera
starojumu atbilstoљi standartam IEC 60825-1. Ar to var nejauљi apћilbin?t
citas personas.
ў Nelietojiet l?zera skatbrilles k? aizsargbrilles. L?zera skatbrilles kalpo, lai
uzlabotu l?zera stara redzam?bu, ta?u t?s nesp?j pasarg?t no l?zera
starojuma.
ў Nelietojiet l?zera skatbrilles k? saulesbrilles un k? aizsargbrilles, vadot
satiksmes l?dzek?us. L?zera skatbrilles nenodroљina pilnv?rt?gu redzes
aizsardz?bu no ultraviolet? starojuma, ta?u pasliktina kr?su izљ?irtsp?ju.
ў Nodroљiniet, lai m?rinstrumentu remont?tu tikai kvalific?ts speci?lists,
nomai?ai izmantojot vien?gi ori?in?l?s rezerves da?as. Tas ?aus saglab?t
vajadz?go darba droљ?bas l?meni, str?d?jot ar m?rinstrumentu.
ў Ne?aujiet b?rniem lietot l?zera m?rinstrumentu bez uzraudz?bas. Vi?i var
nejauљi apћilbin?t citas personas.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 120 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
120 | Latvieљu
ў Nestr?d?jiet ar m?rinstrumentu spr?dzienb?stam?s viet?s, kur atrodas
viegli degoљi љ?idrumi, g?zes vai putek?i. M?rinstrument? var rasties
dzirksteles, kas var izrais?t putek?u vai tvaiku aizdegљanos.
Izstr?d?juma un t? darb?bas apraksts
Pielietojums
M?rinstruments ir paredz?ts att?luma (garuma) un augstuma m?r?љanai, k? ar?
laukuma un tilpuma apr??in?љanai. Tas ir piem?rots darbam telp?s un ?rpus
telp?m.
Att?lot?s sast?vda?as
Att?loto sast?vda?u numer?cija sakr?t ar numuriem m?rinstrumenta att?l?, kas
sniegts grafiskaj? lappus?.
1 Tausti?љ att?luma (garuma) m?r?љanai
2 Tausti?љ pieskait?љanai pie atmi?as satura „M+“
3 Tausti?љ laukuma un tilpuma m?r?љanai
4 Tausti?љ atmi?as satura nolas?љanai „M=“
5 Tausti?љ att?luma (garuma) netieљai m?r?љanai
6 Tausti?љ m?r?љanai nep?rtraukt? reћ?m?
7 Tausti?љ iesl?gљanai/izsl?gљanai un atmi?as satura dz?љanai
8 Tausti?љ at?emљanai no atmi?as satura „M–“
9 Tausti?љ nulles l?me?a izv?lei
10 Displejs
11 Izl?dzin?љanas mar?ieris
12 M?r?љanas tausti?љ
13 Br?dinoљ? uzl?me
14 Atdures stienis
15 Atdures stie?a fiksators
16 L?me?r?dis
17 Baterijas nodal?juma v?ci?a fiksators
18 Bateriju nodal?juma v?ci?љ
19 L?zera starojuma izvadl?ka
20 Starojuma uztv?r?ja l?ca
21 S?rijas numurs
22 L?zera skatbrilles*
23 Siksni?a p?rneљanai
24 L?zera m?r?a pl?ksne*
25 Aizsargsoma
* Att?lotie vai aprakst?tie piederumi neietilpst standarta pieg?des komplekt?.
Indik?cijas elementi
a M?r?љanas funkciju indikators
att?luma m?r?љanai
m?r?љanai nep?rtraukt? reћ?m?
laukuma m?r?љanai
tilpuma m?r?љanai
att?luma netieљai m?r?љanai
b Baterijas nolietoљan?s indikators
c Temperat?ras br?din?juma indikators
d M?r?jumu v?rt?bas/rezult?ta indikators
e M?r?jumu vien?bas indikators
f Nulles l?me?a indikators
g L?zera iesl?gљanas indikators
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 121 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Latvieљu | 121
h Atseviљ?a m?r?juma rezult?ta indikators (izm?r?t?s v?rt?bas indikators
att?luma m?r?jumiem)
i Atmi?as satura indikators
Tehniskie parametri
Digit?lais l?zera t?lm?rs
PLR 50
Izstr?d?juma numurs
3 603 K16 300
M?r?љanas diapazons
0,05–50 m A)
M?r?љanas precizit?te (tipisk? v?rt?ba)
±2,0 mm B)
1 mm
Maz?k? m?r?jumu indik?cijas vien?ba
Darba temperat?ra
– 10 °C ... +50 °C C)
Uzglab?љanas temperat?ra
– 20 °C ... +70 °C
90 %
Maks. relat?vais gaisa mitrums
L?zera klase
2
L?zera starojums
635 nm, <1 mW
L?zera stara diametrs (pie 25 °C) 10 m
att?lum?, apt.
6 mm
Baterijas
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Akumulatori
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Bateriju darb?bas laiks, apt.
– atseviљ?iem m?r?jumiem
30000 D)
– m?rot nep?rtraukt? reћ?m?
5 st. D)
Svars atbilstoљi EPTA-Procedure 01/2003
0,18 kg
Izm?ri
58 x 104 x 36 mm
Aizsardz?bas tips (iz?emot bateriju nodal?jumu) IP 54 (aizsarg?ts pret lietu un
?dens љ?akat?m)
A) M?rinstrumenta darb?bas t?lums ir jo liel?ks, jo l?zera starojums tiek lab?k atstarots no
m?r?a virsmas (izklied?t? veid?, bez tieљas atspogu?oљan?s) un jo spoћ?ks ir l?zera stara
projekcijas punkts attiec?b? pret apk?rt?jo fona apgaismojumu (str?d?jot telp?s vai mijkr?sl?).
Nelabv?l?gos darba apst?k?os (piem?ram, veicot m?r?jumus ?rpus telp?m spoћ? saules
gaism?) var b?t nepiecieљams izmantot m?r?pl?ksni.
B) Nelabv?l?gos darba apst?k?os, piem?ram, spoћ? saules gaism? vai slikti atstarojoљu virsmu
gad?jum? maksim?l? k??da ir ± 10 mm 50 m att?lum?. Labv?l?gos darba apst?k?os var
r??in?ties ar iesp?jamo k??du ± 0,05 mm/m.
C) Nep?rtraukt?s m?r?љanas reћ?m? maksim?l? darba temperat?ra ir +40 °C.
D) Izmantojot 1,2 V akumulatorus, iesp?jamo m?r?jumu skaits ir maz?ks, nek? ar 1,5 V
baterij?m.
L?dzam vad?ties p?c izstr?d?juma numura, kas atrodams uz m?rinstrumenta mar??juma
pl?ksn?tes, jo t? tirdzniec?bas apz?m?jums var main?ties.
M?rinstrumenta viennoz?m?gai identifik?cijai kalpo s?rijas numurs 21, kas atrodams uz
mar??juma pl?ksn?tes.
Mont?ћa
Bateriju ievietoљana/nomai?a
M?rinstrumenta darbin?љanai ieteicams izmantot s?rma-mang?na baterijas vai
akumulatorus.
Izmantojot 1,2 V akumulatorus, iesp?jamo m?r?jumu skaits ir maz?ks, nek? ar
1,5 V baterij?m.
Lai atv?rtu bateriju nodal?juma v?ci?u 18, pab?diet fiksatoru 17 bultas virzien?
un no?emiet v?ci?u. Ievietojiet bateriju nodal?jum? baterijas vai akumulatorus.
Iev?rojiet pareizu pievienoљanas polarit?ti, kas att?lota bateriju nodal?juma
iekљpus?.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 122 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
122 | Latvieљu
Ja uz displeja pirmo reizi par?d?s baterijas simbols , tas nor?da, ka baterijas
sp?j nodroљin?t v?l vismaz 100 m?r?jumus. Ja baterijas simbols mirgo, tas
nor?da, ka m?r?jumi vairs nav iesp?jami un baterijas vai akumulatorus
nepiecieљams nomain?t.
Vienm?r vienlaic?gi nomainiet visas baterijas vai akumulatorus. Izmantojiet tikai
vien?das ietilp?bas baterijas vai akumulatorus, kas pagatavoti vien? raћot?jfirm?.
ў Ja m?rinstruments ilg?ku laiku netiek lietots, iz?emiet no t? baterijas vai
akumulatorus. Ilgstoљi uzglab?jot m?rinstrumentu, taj? ievietot?s baterijas
vai akumulatori var korod?t un izl?d?ties.
Lietoљana
Uzs?kot lietoљanu
ў Neatst?jiet iesl?gtu m?rinstrumentu bez uzraudz?bas un p?c lietoљanas
to izsl?dziet. L?zera stars var apћilbin?t citas tuvum? esoљ?s personas.
ў Sarg?jiet m?rinstrumentu no mitruma un saules staru tieљas iedarb?bas.
ў Nepak?aujiet instrumentu ?oti augstas vai ?oti zemas temperat?ras
iedarb?bai un strauj?m temperat?ras izmai??m. Piem?ram, neatst?jiet
m?rinstrumentu uz ilg?ku laiku automaљ?n?. Pie strauj?m temperat?ras izmai??m vispirms nogaidiet, l?dz izl?dzin?s temperat?ras starp?ba, un tikai p?c tam
uzs?ciet m?rinstrumenta lietoљanu. Ekstrem?lu temperat?ras v?rt?bu vai
strauju temperat?ras izmai?u iedarb?ba uz m?rinstrumentu var nelabv?l?gi
ietekm?t t? precizit?ti.
ў Sarg?jiet m?rinstrumentu no sp?c?giem triecieniem, ne?aujiet tam krist.
Ja m?rinstruments ir sa??mis stipru triecienu, pirms darba turpin?љanas
vienm?r j?p?rbauda t? precizit?te (skat?t sada?u „M?rinstrumenta
precizit?tes p?rbaude“ lappus? 127).
Iesl?gљana un izsl?gљana
Lai iesl?gtu m?rinstrumentu, ?slaic?gi nospiediet iesl?gљanas/izsl?gљanas
tausti?u 7 vai m?r?љanas tausti?u 12. L?zera stars neiesl?dzas l?dz ar
m?rinstrumenta iesl?gљanu.
Lai izsl?gtu m?rinstrumentu, ilgstoљi nospiediet iesl?gљanas/izsl?gљanas
tausti?u 7.
Ja aptuveni 5 min?tes netiek nospiests neviens no m?rinstrumenta tausti?iem,
tad m?rinstruments autom?tiski izsl?dzas, љ?di nodroљinot baterijas taup?љanu.
Ja atmi?? ir uzkr?ti m?r?jumu rezult?ti, tie saglab?jas ar? p?c m?rinstrumenta
autom?tisk?s izsl?gљan?s. No jauna iesl?dzot m?rinstrumentu, uz t? displeja
par?d?s indikators „M“.
M?r?љana
P?c iesl?gљanas m?rinstruments atrodas att?luma (garuma) m?r?љanas reћ?m?.
P?reja citos m?r?љanas reћ?mos notiek, nospieћot attiec?g? reћ?ma izv?les
tausti?u (skat?t sada?u „M?r?љanas reћ?mi“ lappus? 123).
P?c iesl?gљanas k? m?r?jumu nulles l?menis tiek izv?l?ta m?rinstrumenta
aizmugur?j? mala. Lai izmain?tu m?rinstrumenta nulles l?meni, r?kojieties, k?
aprakst?ts sada?? „Nulles l?me?a izv?le“ lappus? 122.
P?c m?r?љanas reћ?ma un nulles l?me?a izv?les t?l?kais m?r?љanas process tiek
inici?ts, nospieћot m?r?љanas tausti?u 12.
Novietojiet m?rinstrumentu t?, lai izv?l?tais nulles l?menis sakristu ar v?lamo
m?r?jumu atskaites l?niju (piem?ram, ar sienu).
Lai iesl?gtu l?zera staru, nospiediet m?r?љanas tausti?u 12.
ў Nev?rsiet l?zera staru citu personu vai m?jdz?vnieku virzien? un
neskatieties l?zera star? pat no liela att?luma.
V?rsiet l?zera staru uz m?r?a virsmu un to izgaismojiet. Tad veiciet m?r?jumu,
v?lreiz nospieћot m?r?љanas tausti?u 12.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 123 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Latvieљu | 123
M?rinstrumentam darbojoties nep?rtraukt?s m?r?љanas reћ?m?, m?r?љana s?kas
jau p?c m?r?љanas tausti?a 12 nospieљanas pirmo reizi.
M?r?juma rezult?ts parasti tiek par?d?ts uz displeja p?c 0,5 sekund?m, ta?u ne
v?l?k, k? p?c 4 sekund?m. M?r?juma ilgums ir atkar?gs no att?luma,
apgaismojuma apst?k?iem un m?r?a virsmas atstarojoљaj?m ?paљ?b?m. M?r?juma
beig?s instruments izstr?d? akustisku sign?lu. P?c m?r?juma pabeigљanas l?zera
stars autom?tiski izsl?dzas.
Ja p?c m?r?a virsmas izgaismoљanas m?r?jums netiek veikts, l?zera stars
autom?tiski izsl?dzas aptuveni p?c 20 sekund?m, љ?di taupot baterijas.
Nulles l?me?a izv?le (skat?t att?lus A–C)
M?r?jumiem var izv?l?ties vienu no trim nulles l?me?iem:
– m?rinstrumenta aizmugur?jo malu (piem?ram, piespieћot m?rinstrumentu
pie sienas),
– atdures stie?a 14 galu (piem?ram, veicot m?r?jumus no st?ra),
– m?rinstrumenta priekљ?jo malu (piem?ram, piespieћot m?rinstrumentu pie
galda malas).
Lai izv?l?tos nulles l?meni, atk?rtoti nospiediet tausti?u 9, l?dz uz displeja
par?d?s vajadz?g? nulles l?me?a apz?m?jums. Ik reizi p?c m?rinstrumenta
iesl?gљanas k? nulles l?menis tiek autom?tiski izv?l?ta m?rinstrumenta
aizmugur?j? mala.
M?r?љanas reћ?mi
Att?luma m?r?љana
Lai izm?r?tu att?lumu (garumu), nospiediet tausti?u 1. Uz displeja par?d?s
att?luma (garuma) m?r?љanas apz?m?jums .
Lai izgaismotu m?r?a virsmu, vienreiz nospiediet
m?r?љanas tausti?u 12 un tad to nospiediet v?lreiz, lai
veiktu m?r?jumu.
Izm?r?t? att?luma v?rt?ba par?d?s uz displeja
apakљ?j? indikatora.
Laukuma m?r?љana
Lai izm?r?tu laukumu, nospiediet tausti?u 3, l?dz uz displeja par?d?s laukuma
m?r?љanas indikators .
Sec?gi veiciet m?r?m? laukuma garuma un platuma m?r?jumus, r?kojoties l?dz?gi,
k? att?luma m?r?љanas gad?jum?. Laik? starp љiem m?r?jumiem l?zera stars paliek
iesl?gts.
P?c otr? m?r?juma beig?m laukuma m?r?juma rezult?ts tiek autom?tiski apr??in?ts un par?d?ts uz
displeja. P?d?j? atseviљ?? m?r?juma rezult?ts
par?d?s uz displeja apakљ?j? indikatora, bet apr??in?t? laukuma v?rt?ba ir nolas?ma uz displeja augљ?j?
indikatora.
Tilpuma m?r?љana
Lai izm?r?tu tilpumu, nospiediet tausti?u 3, l?dz uz displeja par?d?s tilpuma
m?r?љanas indikators
.
Sec?gi veiciet m?r?m? tilpuma garuma, platuma un augstuma m?r?jumus,
r?kojoties l?dz?gi, k? att?luma m?r?љanas gad?jum?. Laik? starp љiem m?r?jumiem
l?zera stars paliek iesl?gts.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 124 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
124 | Latvieљu
P?c treљ? m?r?juma beig?m tilpuma m?r?juma
rezult?ts tiek autom?tiski apr??in?ts un par?d?ts uz
displeja. P?d?j? atseviљ?? m?r?juma rezult?ts
par?d?s uz displeja apakљ?j? indikatora, bet apr??in?t? tilpuma v?rt?ba ir nolas?ma uz displeja augљ?j?
indikatora.
Att?luma netieљ? m?r?љana (att?ls D)
Pielietojot att?luma netieљo m?r?љanu, var noteikt att?lumu l?dz objektiem, kas
nav pieejami tieљajiem m?r?jumiem, piem?ram, ja m?r?a virsmu nosedz љ??rљ?i
vai ar? nav t?das virsmas, kas var?tu atstarot l?zera staru. Љ?di m?r?jumi ir prec?zi
vien?gi tad, ja l?zera stars ar v?lamo m?r?jumu virzienu veido prec?zi taisnu le??i,
jo metodes pamat? ir Pitagora teor?ma.
Att?l? par?d?taj? piem?r? j?nosaka att?lums B. Љim nol?kam nepiecieљams
izm?r?t att?lumus A un C. Att?lumu A un B virzieniem j?veido savstarp?ji taisns
le??is.
Lai p?rietu uz att?luma netieљo m?r?љanu, nospiediet tausti?u 5. Uz displeja
par?d?s att?luma netieљ?s m?r?љanas indikators .
Izm?riet att?lumu A, r?kojoties l?dz?gi, k? att?luma tieљ?s m?r?љanas gad?jum?. Pie
tam nodroљiniet, lai l?zera stara virziens A veidotu taisnu le??i ar m?r?m?
att?luma B virzienu. Tad izm?riet att?lumu C. Laik? starp abiem m?r?jumiem
l?zera stars paliek iesl?gts.
Nodroљiniet, lai m?r?jumu nulles punkts (piem?ram, m?rinstrumenta
aizmugur?j? mala) abu m?r?jumu laik? atrastos prec?zi vien? un tai paљ? viet?.
P?c otr? m?r?juma beig?m tiek autom?tiski
apr??in?ts att?lums B. P?d?j? atseviљ?? m?r?juma
v?rt?ba par?d?s uz displeja apakљ?j? indikatora, bet
apr??in?t? att?luma B v?rt?ba ir nolas?ma uz displeja
augљ?j? indikatora.
M?r?љana nep?rtraukt? reћ?m? (att?ls E)
Veicot m?r?љanu nep?rtraukt? reћ?m?, m?rinstrumentu var p?rvietot attiec?b?
pret m?r?i, pie tam izm?r?t? v?rt?ba tiek atjaunota aptuveni ik p?c 0,5 sekund?m.
Piem?ram, lietot?js var att?lin?ties no sienas, nep?rtraukti nolasot savu
att?lumu l?dz tai, l?dz tiek sasniegts v?lamais att?lums.
Lai veiktu m?r?jumus nep?rtraukt? reћ?m?, nospiediet tausti?u 6. Uz displeja
par?d?s tilpuma m?r?љanas apz?m?jums
.
Lai uzs?ktu m?r?љanu, nospiediet m?r?љanas tausti?u
12. P?rvietojiet m?rinstrumentu, l?dz displeja
apakљ?j? da?? par?d?s v?lam? att?luma v?rt?ba.
Lai p?rtrauktu m?r?љanu nep?rtraukt? reћ?m?, nospiediet m?r?љanas tausti?u 12. Uz displeja saglab?jas
p?d?j? izm?r?t? att?luma v?rt?ba. V?lreiz nospieћot
m?r?љanas tausti?u 12, m?rinstruments ats?k m?r?љanu nep?rtraukt? reћ?m?.
M?r?љana nep?rtraukt? reћ?m? autom?tiski izbeidzas p?c 5 min?t?m. Uz displeja
saglab?jas p?d?j? izm?r?t? att?luma v?rt?ba. Lai izbeigtu m?r?љanu nep?rtraukt?
reћ?m?, izmainiet m?r?љanas reћ?mu, nospieћot tausti?u 1, 3 vai 5.
Izm?r?to v?rt?bu dz?љana
?slaic?gi nospieћot tausti?u 7, var izdz?st p?d?jo izm?r?to v?rt?bu, kas noteikta
jebkur? m?r?љanas reћ?m?. Vair?kk?rt ?slaic?gi nospieћot љo tausti?u, atseviљ??s
izm?r?t?s v?rt?bas p?c k?rtas tiek dz?sti sec?b?, kas pret?ja m?r?jumu izdar?љanas
sec?bai.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 125 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Latvieљu | 125
Atmi?as funkcijas
P?c m?rinstrumenta izsl?gљanas t? atmi?? uzkr?tie m?r?jumu rezult?ti
saglab?jas.
M?r?jumu rezult?tu uzkr?љana atmi??/pieskait?љana
Lai ierakst?tu m?rinstrumenta atmi?? paљreiz?jo
m?r?juma rezult?tu, kas ieg?ts garuma, laukuma vai
tilpuma m?r?љanas reћ?m?, nospiediet pieskait?љanas
tausti?u 2. Ierakstot m?r?juma rezult?tu atmi??, uz
displeja par?d?s atmi?as satura indikators „M“ un
?slaic?gi k??st redzams apz?m?jums „+“.
Ja m?rinstrumenta atmi?? jau ir ierakst?ts k?da m?r?juma rezult?ts, tam var
pieskait?t cita, paљreiz?j? m?r?juma rezult?tu, ta?u pie nosac?juma, ka abu
m?r?jumu m?rvien?bas ir vien?das.
Piem?ram, ja atmi?? ir ierakst?ta laukuma v?rt?ba, bet paљreiz?j? m?r?juma
v?rt?ba ir tilpuma v?rt?ba, tad t?s pieskait?љana atmi?as saturam nav iesp?jama.
Uz displeja ?slaic?gi par?d?s zi?ojums „Error“.
Izm?r?to v?rt?bu at?emљana
Lai no m?rinstrumenta atmi?as satura at?emtu paљreiz?jo m?r?juma rezult?tu,
nospiediet at?emљanas tausti?u 8. At?emot m?r?juma rezult?tu no atmi?as
satura, uz displeja par?d?s atmi?as satura indikators „M“, un ?slaic?gi k??st
redzams apz?m?jums „–“.
Ja m?rinstrumenta atmi?? jau ir ierakst?ts k?da m?r?juma rezult?ts, no t? var
at?emt cita, paљreiz?j? m?r?juma rezult?tu, ta?u pie nosac?juma, ka abu
m?r?jumu m?rvien?bas sakr?t (skat?t sada?u „M?r?jumu rezult?tu uzkr?љana
atmi??/pieskait?љana“).
Atmi?as satura nolas?љana
Lai uz displeja nolas?tu m?rinstrumenta atmi?? ierakst?to v?rt?bu, nospiediet atmi?as satura
nolas?љanas tausti?u 4. Uz displeja par?d?s atmi?as
satura nolas?љanas indikators „M=“. Ja uz displeja ir
redzams atmi?as satura nolas?љanas indikators „M=“,
tad, nospieћot pieskait?љanas tausti?u 2, atmi?as
saturs divk?rљojas, bet, nospieћot at?emљanas
tausti?u 8, atmi?as saturs k??st vien?ds ar nulli.
Atmi?as satura dz?љana
Lai dz?stu atmi?as saturu, vispirms nospiediet atmi?as satura nolas?љanas
tausti?u 4, k? rezult?t? uz displeja par?d?s atmi?as satura nolas?љanas indikators
„M=“. Tad ?slaic?gi nospiediet tausti?u 7, kas izsauc atmi?as satura indikatora
„M“ izzuљanu no m?rinstrumenta displeja.
Nor?d?jumi darbam
Visp?r?ji nor?d?jumi
Starojuma uztv?r?ja l?ca 20 un l?zera stara izvadl?ka 19 m?r?љanas laik?
nedr?kst b?t aizsegta.
M?r?љanas laik? m?rinstrumentu nedr?kst p?rvietot (iz?emot gad?jumus, kad
m?r?jumi tiek veikti nep?rtraukt?s m?r?љanas reћ?m?). T?p?c centieties novietot
m?rinstrumentu uz atskaites punkta vai iesp?jami tuvu tam.
Par m?r?jumu m?r?a punktu uzskat?ms l?zera stara izgaismot? projekcijas
laukuma ?eometriskais centrs uz m?r?a virsmas ar? tad, ja l?zera stars nav
perpendikul?rs m?r?a virsmai.
?r?jo faktoru ietekme uz m?r?љanas t?lumu
M?r?љanas t?lums ir atkar?gs no apgaismojuma apst?k?iem un m?r?a virsmas
atstaroљanas ?paљ?b?m. Lai uzlabotu l?zera stara redzam?bu ?rpus telp?m un jo
?paљi spoћ? saules gaism?, lietojiet l?zera skatbrilles 22 (papildpiederums) un
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 126 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
126 | Latvieљu
l?zera m?r?pl?ksni 24 (papildpiederums) vai ar? nosedziet (aiz?nojiet) m?r?a
virsmu.
?r?jo faktoru ietekme uz m?r?jumu rezult?tiem
Noteiktu fizik?lu efektu d?? att?lumu noteikљanas laik? l?dz daћu veidu virsm?m
var rasties iev?rojamas m?r?jumu k??das. Pie љ?d?m virsm?m pieder:
– caursp?d?gas virsmas (piem?ram, stikls vai ?dens virsma),
– atstarojoљas virsmas (piem?ram, pul?ts met?ls vai stikls),
– porainas virsmas (piem?ram, mat?ti materi?li) un
– struktur?tas virsmas (piem?ram, raupjљ apmetums vai dabiskais akmens).
Ja nepiecieљams, novietojiet uz љ?d?m virsm?m l?zera m?r?pl?ksni 24
(papildpiederums).
L?dz?g? veid? m?r?jumu rezult?tus var ietekm?t gaisa sl??i ar atљ?ir?gu
temperat?ru vai ar? netieљo atstarojumu non?kљana starojuma uztv?r?j?.
M?r?љana ar atdures stieni (skat?t att?lus B un F)
Atdures stienis 14 ir izmantojams, piem?ram, m?r?jumiem no st?ra (nosakot
telpas diagon?les garumu) vai m?r?jumiem gr?ti pieejam?s viet?s, piem?ram,
m?rot att?lumu no ћal?ziju vadotnes dibensienas.
Lai atbr?votu atdures stieni, pab?diet fiksatoru 15 s?nu virzien?.
Nospieћot tausti?u 9, izv?lieties atskaites l?meni m?r?љanai ar atdures stieni.
Lai noliektu atdures stieni 14, l?dz galam iespiediet to m?rinstrumenta korpus?.
Atdures stienis fiks?jas autom?tiski.
Izl?dzin?љana ar l?me?r?ћa pal?dz?bu
L?me?r?dis 16 ?auj izl?dzin?t m?rinstrumenta st?vokli t?, lai tas atrastos
horizont?l? plakn?. Tas atvieglo m?r?a iez?m?љanu, ?paљi tad, ja m?r?љana notiek
liel? att?lum?.
L?me?r?dis 16 nav paredz?ts objektu izl?dzin?љanai, to izmantojot kop? ar l?zera
staru.
M?r?a iez?m?љana ar izl?dzin?љanas mar?iera pal?dz?bu (att?ls G)
Izl?dzin?љanas mar?ieris 11, kas izvietots m?rinstrumenta virspus?, atvieglo
m?r?a virsmas izgaismoљanu liel? att?lum?. Lai to pan?ktu, raugieties uz m?r?a
virsmu p?ri izl?dzin?љanas mar?iera ierobei. Љ?d? gad?jum? l?zera stars ir
paral?ls skata l?nijai.
K??mes un to nov?rљana
K??mes c?lonis
Nov?rљana
Temperat?ras br?din?juma indikators (c) mirgo, m?r?љana nav iesp?jama
M?rinstrumenta temperat?ra ir ?rpus Nogaidiet, l?dz m?rinstrumenta tempie?aujamo darba temperat?ras v?rt?- perat?ra sasniedz pie?aujamo darba
bu diapazona, kas ir no – 10 °C l?dz
temperat?ras v?rt?bu diapazonu
+50 °C (nep?rtraukt?s m?r?љanas
reћ?m? l?dz +40 °C).
Uz displeja par?d?s bateriju nolietoљan?s indikators (b)
Bateriju spriegums ir pazemin?ts
Nomainiet baterijas vai akumulatorus
(m?r?љana v?l ir iesp?jama).
Bateriju nolietoљan?s indikators (b) mirgo, m?r?љana nav iesp?jama
Bateriju spriegums ir p?r?k zems
Nomainiet baterijas vai akumulatorus
Uz displeja ir redzams zi?ojums „Error“ un indikatora aizpild?jums „––––“
Le??is starp l?zera staru un m?r?a
Palieliniet le??i starp l?zera staru un
virsmu ir p?r?k љaurs.
m?r?a virsmu
M?r?a virsma atstaro p?r?k sp?c?gi
Lietojiet l?zera m?r?pl?ksni 24
(piem?ram, spogulis) vai p?r?k v?ji
(papildpiederums)
(piem?ram, melns audums), vai ar? ir
p?r?k sp?c?gs apk?rt?jais apgaismojums.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 127 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Latvieљu | 127
K??mes c?lonis
L?zera stara izvadl?ka 19 un/vai
starojuma uztv?r?ja l?ca 20 ir
aizsv?dusi (piem?ram, strauju
temperat?ras izmai?u rezult?t?).
Izm?r?t? v?rt?ba ir liel?ka par
99999 m/m2/m3.
Nov?rљana
Ar m?kstu audumu apslaukiet l?zera
stara izvadl?ku 19 un/vai starojuma uztv?r?ja l?cu 20
Sadaliet m?r?mo lielumu vair?k?s
da??s un veiciet m?r?љanu vair?kos
pa??mienos
Displeja augљ?j? da?? mirgo zi?ojums „Error“
Ir noticis m??in?jums saskait?t vai
Saskaitiet vai at?emiet tikai izm?r?t?s
at?emt izm?r?t?s v?rt?bas ar daћ?d?m v?rt?bas ar vien?d?m m?rvien?b?m
m?rvien?b?m
M?r?jumu rezult?ti nav past?v?gi
Atstarojums no m?r?a virsmas ir
Nosedziet (aiz?nojiet) m?r?a virsmu
nevienm?r?gs (piem?ram, no ?dens
virsmas vai stikla).
L?zera stara izvadl?ka 19 un/vai
Atsedziet l?zera stara izvadl?ku 19
starojuma uztv?r?ja l?ca 20 ir aizsegta. un/vai starojuma uztv?r?ja l?cu 20
M?r?jumu rezult?ti nav ticami
Ir nepareizi izv?l?ts m?r?jumu nulles
Izv?lieties nulles l?meni, kas atbilst
l?menis
m?r?љanas apst?k?iem
L?zera stara ce?? ir љ??rљ?i
L?zera stara projekcijas punktam
piln?b? j?atrodas uz m?r?a virsmas.
Ikviena m?r?juma laik? tiek kontrol?ta m?rinstrumenta pareiza
funkcion?љana. Ja m?rinstrumenta paљkontroles sist?ma
atkl?j defektu, uz displeja s?k mirgot љeit par?d?tais simbols.
Љ?d? gad?jum?, k? ar? tad, ja iepriekљ apl?kotie pas?kumi
nesniedz v?lamo rezult?tu, griezieties tuv?kaj? specializ?taj?
tirdzniec?bas viet?, lai nos?t?tu m?rinstrumentu uz Bosch
pilnvarotu klientu apkalpoљanas iest?di.
M?rinstrumenta precizit?tes p?rbaude
M?rinstrumenta precizit?ti var p?rbaud?t љ?di.
– Izv?lieties att?lumu robeћ?s aptuveni no 3 l?dz 10 m, kura v?rt?ba ir past?v?ga
un labi zin?ma (piem?ram, istabas vai durvju ailes platums). M?r?majam
att?lumam j?atrodas telp?s, m?r?a virsmai j?b?t gludai un labi atstarojoљai.
– Izm?riet љo att?lumu 10 reizes p?c k?rtas.
Atseviљ?o m?r?jumu v?rt?bu atљ?ir?ba no to vid?j?s v?rt?bas nedr?kst p?rsniegt
±3 mm. Pierakstiet un uzglab?jiet љo m?r?jumu rezult?tus, lai v?l?k var?tu
sal?dzin?t m?rinstrumenta precizit?ti.
Apkalpoљana un apkope
Apkalpoљana un t?r?љana
Uzglab?љanas un transport?љanas laik? ievietojiet m?rinstrumentu kop? ar to
pieg?d?taj? aizsargsom?.
Uzturiet m?rinstrumentu t?ru.
Neiegremd?jiet m?rinstrumentu ?den? vai citos љ?idrumos.
Apslaukiet izstr?d?jumu ar mitru, m?kstu lupati?u. Nelietojiet apkopei ??miski
akt?vus t?r?љanas l?dzek?us vai organiskos љ??din?t?jus.
Saudz?gi apejieties ar starojuma uztv?r?ja l?cu 20 un apkopiet to tikpat r?p?gi, k?
bri??u l?cas vai fotoapar?ta objekt?vu.
Ja, neraugoties uz augsto izgatavoљanas kvalit?ti un r?p?go p?craћoљanas
p?rbaudi, m?rinstruments tom?r saboj?jas, tas j?remont? Bosch pilnvarot?
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 128 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
128 | Lietuviљkai
elektroinstrumentu remonta darbn?c?. Neatveriet m?rinstrumentu saviem
sp?kiem.
Pieprasot konsult?cijas un nomainot rezerves da?as, l?dzam noteikti nor?d?t
10 z?mju izstr?d?juma numuru, kas atrodams uz m?rinstrumenta mar??juma
pl?ksn?tes.
Nos?tot m?rinstrumentu remontam, ievietojiet to aizsargsom? 25.
Tehnisk? apkalpoљana un konsult?cijas klientiem
Klientu apkalpoљanas dienests atbild?s uz J?su jaut?jumiem par izstr?d?jumu
remontu un apkalpoљanu, k? ar? par to rezerves da??m. Kopsalikuma att?lus un
inform?ciju par rezerves da??m var atrast ar? interneta vietn?:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsult?ciju grupa cent?sies Jums pal?dz?t vislab?kaj? veid?,
atbildot uz jaut?jumiem par izstr?d?jumu un to piederumu ieg?di, lietoљanu un
regul?љanu.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iel? 120 S
LV-1021 R?ga
T?lr.: + 371 67 14 62 62
Telefakss: + 371 67 14 62 63
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Atbr?voљan?s no nolietotajiem izstr?d?jumiem
Nolietotie m?rinstrumenti, to piederumi un iesai?ojuma materi?li j?p?rstr?d?
apk?rt?jai videi nekait?g? veid?.
Neizmetiet nolietotos m?rinstrumentus un akumulatorus vai baterijas sadz?ves
atkritumu tvertn?!
Tikai ES valst?m
Atbilstoљi Eiropas Savien?bas direkt?vai 2002/96/EK,
lietoљanai neder?gie m?rinstrumenti, k? ar?, atbilstoљi
direkt?vai 2006/66/EK, boj?tie vai nolietotie akumulatori un
baterijas j?sav?c atseviљ?i un j?nog?d? otrreiz?jai p?rstr?dei
apk?rt?jai videi nekait?g? veid?.
Ties?bas uz izmai??m tiek saglab?tas.
Lietuviљkai
Saugos nuorodos
Kad su matavimo prietaisu dirbtum?te nepavojingai ir
saugiai, perskaitykite visas nuorodas ir j? laikykit?s.
Pasir?pinkite, kad ?sp?jamieji ћenklai ant matavimo prietaiso visada b?t? ?skaitomi. IЉSAUGOKITE ЉI? INSTRUKCIJ?.
ў Atsargiai – jei naudojami kitokie nei ?ia apraљyti valdymo ar justavimo
?renginiai arba taikomi kitokie metodai, spinduliavimas gali b?ti
pavojingas.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 129 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Lietuviљkai | 129
ў Matavimo prietaisas tiekiamas su ?sp?jamuoju ћenklu vokie?i? kalba
(matavimo prietaiso schemoje paћym?ta numeriu 13).
ў Prieљ pirm?j? naudojim? uћklijuokite ant jo komplekte esant? lipduk? su
tekstu j?s? љalies kalba.
ў Nenukreipkite lazerio spindulio ? ћmones ar gyv?nus ir patys neћi?r?kite
? lazerio spindul?. Љis matavimo prietaisas skleidћia 2-osios lazerio klas?s
pagal IEC 60825-1 lazerinius spindulius. Lazeriniais spinduliais galite
apakinti kitus ћmones.
ў Nenaudokite lazerio matymo akini? kaip apsaugini? akini?. Special?s
lazerio matymo akiniai padeda geriau matyti lazerio spindul?, ta?iau jokiu
b?du n?ra skirti apsaugai nuo lazerio spinduli? poveikio.
ў Nenaudokite lazerio matymo akini? vietoje apsaugini? akini? nuo saul?s
ir ned?v?kite vairuodami. Lazerio matymo akiniai tinkamai neapsaugo nuo
ultravioletini? spinduli? ir apsunkina spalv? matym?.
ў Matavimo prietais? taisyti turi tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik
originalias atsargines dalis. Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas
iљliks saugus naudoti.
ў Saugokite, kad vaikai be suaugusi?j? prieћi?ros nenaudot? lazerinio
matavimo prietaiso. Jie gali nety?ia apakinti ћmones.
ў Nedirbkite su matavimo prietaisu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degi?
skys?i?, duj? ar dulki?. Matavimo prietaisui kibirkљ?iuojant, nuo kibirkљ?i?
gali uћsidegti dulk?s arba susikaup? garai.
Gaminio ir technini? duomen? apraљas
Prietaiso paskirtis
Matavimo prietaisas skirtas nuotoliui, ilgiui, aukљ?iui, atstumui matuoti ir plotui
bei t?riui apskai?iuoti. Matavimo prietaisas skirtas matuoti viduje ir lauke.
Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduot? sudedam?j? dali? numeriai atitinka matavimo prietaiso schemos
numerius.
1 Ilgio matavimo mygtukas
2 Atminties sud?ties mygtukas „M+“
3 Ploto ir t?rio matavimo mygtukas
4 Atminties iљkvietimo mygtukas „M=“
5 Ilgio netiesioginio matavimo mygtukas
6 Nuolatinio matavimo mygtukas
7 ?jungimo-iљjungimo mygtukas, atminties ir trynimo mygtukas
8 Atminties atimties mygtukas „M–“
9 Bazin?s plokљtumos pasirinkimo mygtukas
10 Ekranas
11 Pagalbiniai nusitaikymo grioveliai
12 Matavimo mygtukas
13 ?sp?jamasis lazerio spindulio ћenklas
14 Atraminis kaiљtis
15 Atraminio kaiљ?io fiksatorius
16 Guls?iukas
17 Baterij? skyriaus dangtelio fiksatorius
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 130 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
130 | Lietuviљkai
18
19
20
21
22
23
24
25
Baterij? skyriaus dangtelis
Lazerio spindulio iљ?jimo anga
Pri?mimo l?љis
Serijos numeris
Lazerio matymo akiniai*
Rankena prietaisui neљti
Lazerio nusitaikymo lentel?*
Apsauginis krepљys
* Pavaizduota ar apraљyta papildoma ?ranga ? standartin? komplekt? ne?eina.
Ekrano simboliai
a Matavimo funkcijos
Ilgio matavimas
Nuolatinis matavimas
Ploto matavimas
T?rio matavimas
Netiesioginis ilgio matavimas
b ?sp?jamasis baterijos simbolis
c ?sp?jamasis temperat?ros simbolis
d Matavimo vert?/rezultatas
e Matavimo vienetas
f Bazin? matavimo plokљtuma
g Lazeris ?jungtas
h Atskira matavimo vert? (matuojant ilg?: rezultatas)
i Matavimo ver?i? iљsaugojimas
Techniniai duomenys
Skaitmeninis lazerinis atstumo matuoklis
Gaminio numeris
Matavimo ribos
Matavimo tikslumas (tipinis)
Maћiausias rodmens vienetas
Darbin? temperat?ra
Sand?liavimo temperat?ra
Maks. santykinis oro dr?gnis
Lazerio klas?
Lazerio tipas
Lazerio spindulio skersmuo (esant 25 °C) apie
10 m atstumu
Baterijos
Akumuliatoriai
Baterijos eksploatavimo trukm? apie
– atskir? matavim?
– nuolatinio matavimo
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“
2 609 140 640 | (15.7.11)
PLR 50
3 603 K16 300
0,05–50 m A)
±2,0 mm B)
1 mm
– 10 °C ... +50 °C C)
– 20 °C ... +70 °C
90 %
2
635 nm, <1 mW
6 mm
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
30000 D)
5 val. D)
0,18 kg
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 131 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Lietuviљkai | 131
Skaitmeninis lazerinis atstumo matuoklis
Matmenys
Apsaugos tipas (iљskyrus baterij? skyrel?)
PLR 50
58 x 104 x 36 mm
IP 54 (apsaugota nuo dulki?
ir nuo aptaљkymo)
A) Veikimo nuotolis tuo didesnis, kuo geriau lazerio љviesa atspindima nuo nusitaikymo
objekto pavirљiaus (sklaidant, o ne atspindint veidrodiniu principu) ir kuo љviesesnis yra lazerio
taљkas palyginti su aplinkos љviesumu (vidaus patalpose, prieblandoje). Esant nepalankioms
s?lygoms (pvz., matuojant lauke, kai tiesiogiai љvie?ia saul?) gali reikti naudoti nusitaikymo
lentel?.
B) Esant nepalankioms s?lygoms, pvz., intensyviai љvie?iant saulei arba turint blogai
atspindint? pavirљi?, didћiausias nuokrypis ± 10 mm, 50 m atstumu. Esant palankioms
s?lygoms, nuokrypis ± 0,05 mm/m.
C) Veikiant nuolatinio matavimo reћimu aukљ?iausia darbin? temperat?ra +40 °C.
D) Su 1,2-V akumuliatoriais galima atlikti maћiau matavim? nei su 1,5-V baterijomis.
Atkreipkite d?mes? ? j?s? matavimo prietaiso gaminio numer?, nes atskir? matavimo prietais?
modeli? pavadinimai gali skirtis.
Prietaiso firmin?je lentel?je yra nurodytas j?s? prietaiso serijos numeris 21, kad j? galima b?t?
vienareikљmiљkai identifikuoti.
Montavimas
Baterij? ?d?jimas ir keitimas
Matavimo prietais? patariama naudoti su љarmin?mis mangano baterijomis arba
akumuliatoriais.
Su 1,2-V akumuliatoriais galima atlikti maћiau matavim? nei su 1,5-V
baterijomis.
Nor?dami atidaryti baterij? skyriaus dangtel? 18, paspauskite fiksatori? 17
rodykl?s kryptimi ir nuimkite baterij? skyriaus dangtel?. ?d?kite baterijas ar
akumuliatorius. ?d?dami baterijas atkreipkite d?mes? ? baterij? skyriaus viduje
nurodytus baterij? polius.
Ekrane pasirodћius baterijos simboliui , dar galima atlikti maћiausia 100
matavim?. Kai baterijos simbolis mirksi, baterijas ar akumuliatorius turite
pakeisti, nes toliau matuoti nebegalima.
Visada kartu pakeiskite visas baterijas ar akumuliatorius. Naudokite tik vieno
gamintojo ir vienodos talpos baterijas ar akumuliatorius.
ў Jei matavimo prietaiso ilgesn? laik? nenaudosite, iљimkite iљ jo baterijas
ar akumuliatorius. Ilgiau sand?liuojamos baterijos ir akumuliatoriai d?l
korozijos gali prad?ti irti ir savaime iљsikrauti.
Naudojimas
Parengimas naudoti
ў Nepalikite ?jungto matavimo prietaiso be prieћi?ros, o baig? su prietaisu
dirbti, j? iљjunkite. Lazerio spindulys gali apakinti kitus ћmones.
ў Saugokite matavimo prietais? nuo dr?gm?s ir tiesioginio saul?s
spinduli? poveikio.
ў Saugokite matavimo prietais? nuo ypa? aukљtos ir ћemos temperat?ros
bei temperat?ros svyravim?. Pvz., nepalikite jo ilgesn? laik? automobilyje.
Esant didesniems temperat?ros svyravimams, prieљ prad?dami prietais?
naudoti, palaukite, kol matavimo prietaiso temperat?ra stabilizuosis. Esant
ypa? aukљtai ir ћemai temperat?rai arba temperat?ros svyravimams, gali b?ti
pakenkiama matavimo prietaiso tikslumui.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 132 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
132 | Lietuviљkai
ў Saugokite, kad matavimo prietaisas nenukrist? ir neb?t? sutrenkiamas.
Po stipraus iљorinio poveikio matavimo prietaisui, prieљ t?sdami darb?, visada
tur?tum?te atlikti tikslumo patikrinim? (ћr. „Prietaiso tikslumo
tikrinimas“, 135 psl.).
?jungimas ir iљjungimas
Nor?dami matavimo prietais? ?jungti, trumpai paspauskite ?jungimo-iљjungimo
mygtuk? 7 arba matavimo mygtuk? 12. ?jungus matavimo prietais?, lazerio
spindulys dar n?ra ?jungtas.
Nor?dami prietais? iљjungti, ilgai spauskite ?jungimo-iљjungimo mygtuk? 7.
Jei maћdaug 5 min nebuvo nuspaustas joks matavimo prietaiso mygtukas,
prietaisas savaime iљsijungia – taip yra tausojama baterija.
Jei matavimo vert? buvo iљsaugota, tai prietaisui automatiљkai iљsijungus, ji
iљlieka. Matavimo prietais? v?l ?jungus, ekrane rodoma „M“.
Matavimas
?jungus matavimo prietais?, automatiљkai ?sijungia ilgio matavimo funkcija. Kitas
matavimo funkcijas galite nustatyti spausdami atitinkamos funkcijos mygtuk?
(ћr. „Matavimo funkcijos“, 132 psl.).
Kiekvien? kart? ?jungus matavimo prietais?, kaip bazin? plokљtuma iљ karto b?na
nustatytas matavimo prietaiso uћpakalinis kraљtas. Kaip pakeisti bazin?
plokљtum?, skaitykite „Bazin?s plokљtumos pasirinkimas“, 132 psl.
Pasirinkus matavimo funkcij? ir bazin? plokљtum?, spaudћiant matavimo
mygtuk? 12 atliekami kiti matavimo ћingsniai.
Matavimo prietais? pasirinkta bazine matavimo plokљtuma pad?kite ant norimos
matavimo linijos (pvz., sienos).
Kad ?jungtum?te lazerio spindul?, paspauskite matavimo mygtuk? 12.
ў Nenukreipkite lazerio spindulio ? kitus asmenis ar gyv?nus ir neћi?r?kite
? lazerio spindul? patys, net ir b?dami atokiau nuo prietaiso.
Nusitaikykite lazerio spinduliu ? nusitaikymo pavirљi?. Kad prad?tum?te
matavim?, dar kart? paspauskite matavimo mygtuk? 12.
Pasirinkus nuolatinio matavimo funkcij?, matuoti pradedama jau po pirmo
matavimo mygtuko 12 paspaudimo.
Matavimo vert? paprastai parodoma maћdaug po 0,5 s, v?liausiai po 4 s.
Matavimo trukm? priklauso nuo atstumo, љviesos s?lyg? ir nusitaikymo
pavirљiaus atspindћio. Apie matavimo pabaig? praneљa garsinis signalas.
Matavimui pasibaigus, lazerio spindulys iљjungiamas automatiљkai.
Jei nusitaikius, maћdaug per 20 s neatliekamas joks matavimas, kad b?t?
taupomos baterijos, prietaisas iљsijungia automatiљkai.
Bazin?s plokљtumos pasirinkimas (ћr. pav. A–C)
Nor?dami matuoti, galite pasirinkti vien? iљ trij? skirting? bazini? plokљtum?:
– matavimo prietaiso uћpakalinis kraљtas (pvz., dedant prie sienos),
– atraminio kaiљ?io uћpakalinis kraљtas 14 (pvz., matuojant iљ kampo),
– matavimo prietaiso priekinis kraљtas (pvz., matuojant nuo salo kraљto).
Nor?dami pakeisti bazin? plokљtum?, spauskite mygtuk? 9, kol ekrane pasirodys
norima bazin? plokљtuma. Kiekvien? kart? ?jungus matavimo prietais?, iљ karto
b?na nustatyta matavimo prietaiso uћpakalinio kraљto bazin? plokљtuma.
Matavimo funkcijos
Ilgio matavimas
Nor?dami matuoti ilg?, paspauskite mygtuk? 1. Ekrane rodomas ilgio matavimo
simbolis .
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 133 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Lietuviљkai | 133
Kad nusitaikytum?te, vien? kart? paspauskite
matavimo mygtuk? 12, kad iљmatuotum?te,
paspauskite dar kart?.
Ekrano apa?ioje parodoma matavimo vert?.
Ploto matavimas
Nor?dami matuoti plot?, spauskite mygtuk? 3, kol ekrane pasirodys ploto
matavimo simbolis .
Tada vien? po kito iљmatuokite ilg? ir plot?, kaip apraљyta ilgio matavimo skyrelyje.
Tarp dviej? matavim? lazerio spindulys lieka ?jungtas.
Pasibaigus antrajam matavimui, plotas apskai?iuojamas automatiљkai ir parodomas ekrane. Paskutin?
atskiro matavimo vert? rodoma ekrano apa?ioje, o
galutinis rezultatas virљuje.
T?rio matavimas
Nor?dami matuoti t?r?, spauskite mygtuk? 3, kol ekrane pasirodys t?rio
matavimo simbolis
.
Tada vien? po kito iљmatuokite ilg?, plot? ir aukљt?, kaip apraљyta ilgio matavimo
skyrelyje. Tarp trij? matavim? lazerio spindulys lieka ?jungtas.
Pasibaigus tre?iajam matavimui, t?ris apskai?iuojamas automatiљkai ir parodomas ekrane. Paskutin?
atskiro matavimo vert? rodoma ekrano apa?ioje, o
galutinis rezultatas virљuje.
Netiesioginis ilgio matavimas (ћi?r. pav. D)
Netiesioginio ilgio matavimo funkcija skirta nustatyti atstumams, kuri? negalima
iљmatuoti tiesiogiai, nes spindulio kelyje yra kli?tis, arba n?ra galin?io atspind?ti
nusitaikymo pavirљiaus. Teisingi rezultatai gaunami tik tada, jei lazerio spindulys
ir ieљkomas atstumas sudaro tiksl? stat? kamp? (Pitagoro teorema).
Pateiktame pavyzdyje reikia nustatyti atstum? B. Tuo tikslu reikia iљmatuoti A ir
C. A ir B turi sudaryti stat? kamp?.
Nor?dami netiesiogiai matuoti ilg?, paspauskite mygtuk? 5. Ekrane rodomas ilgio
netiesioginio matavimo simbolis .
Iљmatuokite atstum? A, kaip apraљyta ilgio matavimo skyrelyje. Atkreipkite
d?mes?, kad atkarpa A ir ieљkomas atstumas B turi sudaryti stat? kamp?. Tada
iљmatuokite atstum? C. Tarp dviej? matavim? lazerio spindulys lieka ?jungtas.
Uћtikrinkite, kad matavimo bazinis taљkas (pvz., matavimo prietaiso uћpakalinis
kraљtas) per abu matavimus b?t? tiksliai toje pa?ioje vietoje.
Pasibaigus antrajam matavimui, atstumas B apskai?iuojamas automatiљkai. Paskutin? atskiro matavimo
vert? rodoma ekrano apa?ioje, o galutinis rezultatas B
virљuje.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 134 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
134 | Lietuviљkai
Nuolatinis matavimas (ћi?r. pav. E)
Atliekant nuolatin? matavim?, matavimo prietais? galima artinti link nusitaikymo
taљko, artinant matavimo vert? atnaujinama maћdaug kas 0,5 s. Pvz., j?s galite
tolti nuo sienos iki tam tikro norimo atstumo – ekrane visada bus rodoma
esamas nuotolis.
Nor?dami ?jungti nuolatinio matavimo reћim?, paspauskite mygtuk? 6. Ekrane
rodomas nuolatinio matavimo simbolis
.
Kad prasid?t? matavimas, paspauskite matavimo
mygtuk? 12. Jud?kite su matavimo prietaisu tol, kol
ekrano apa?ioje atsiras norima nuotolio vert?.
Matavimo mygtuko 12 paspaudimu nutraukite nuolatin? matavim?. Ekrane rodoma aktuali matavimo
vert?. Dar kart? paspaudus matavimo mygtuk? 12 v?l
?sijungia nuolatinio matavimo reћimas.
Po 5 min nuolatinis matavimas automatiљkai iљsijungia. Ekrane rodoma
paskutin? matavimo vert?. Jei nuolatin? matavim? norite nutraukti anks?iau, tai
matavimo funkcij? galite pakeisti paspaud? mygtuk? 1, 3 arba 5.
Matavimo ver?i? trynimas
Trumpai paspaud? mygtuk? 7 galite iљtrinti visose matavim? funkcijose
nustatytas paskutines atskiras matavim? vertes. Kelis kartus trumpai paspaudus
mygtuk?, atskiros matavim? vert?s iљtrinamos atbuline tvarka.
Atminties funkcijos
Matavimo prietais? iљjungus, atmintyje esanti vert? iљlieka.
Matavimo ver?i? iљsaugojimas/sud?tis
Kad atitinkamai pagal vykdom? matavimo funkcij?
iљsaugotum?te aktuali? ilgio, ploto ar t?rio matavimo
vert?, paspauskite atminties sud?ties mygtuk? 2. Kai
tik vert? iљsaugoma, ekrane atsiranda raid? „M“, o uћ
jos trumpai sumirksi ћenklas „+“.
Jei atmintyje jau yra iљsaugota vert?, tai naujoji vert? pridedama prie atminties
turinio, bet tik tuomet, jei sutampa ver?i? matavimo vienetai.
Pvz., jei atmintyje yra ploto vert?, o esamoji matavimo vert? yra t?rio vert?, tai
prid?ti nebus galima. Ekrane trumpai mirksi „Error“.
Matavimo ver?i? atimtis
Kad iљ atmintyje esan?ios vert?s atimtum?te aktuali? matavimo vert?,
paspauskite atminties atimties mygtuk? 8. Kai tik vert? atimama, ekrane
atsiranda raid? „M“, o uћ jos trumpai sumirksi ћenklas „–“.
Jei atmintyje jau yra iљsaugota kokia nors vert?, tai nauj? vert? galima atimti tik
tuomet, jei sutampa ver?i? matavimo vienetai (ћr. „Matavimo ver?i?
iљsaugojimas/sud?tis“).
Iљsaugotos vert?s parodymas
Kad ekrane b?t? parodyta atmintyje esanti vert?,
paspauskite atminties iљkvietimo mygtuk? 4. Ekrane
atsiranda „M=“. Jei ekrane parodoma atmintyje
esanti vert? „M=“, tai paspaud? atminties sud?ties
mygtuk? 2, j? galite padvigubinti arba, paspaud?
atminties atimties mygtuk? 8 nustatyti nul?.
Atminties trynimas
Nor?dami iљtrinti atmint?, pirmiausiai paspauskite atminties iљkvietimo mygtuk?
4, kad ekrane atsirast? „M=“. Tada trumpai paspauskite mygtuk? 7; ekrane „M“
neberodomas.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-977-003.book Page 135 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
Lietuviљkai | 135
Darbo patarimai
Bendrosios nuorodos
Pri?mimo l?љio 20 ir lazerio spindulio iљ?jimo angos 19 matuojant negalima
uћdengti.
Matavimo prietaiso matuojant judinti negalima (iљskyrus nuolatinio matavimo
funkcij?). Tod?l, jei galima, matavimo prietais? pad?kite prie arba ant matavimo
taљko.
Matuojama lazerio spindulio vidurio taљke, net ir ? nusitaikymo pavirљi?
nusitaikius ?striћai.
?taka matavimo diapazonui
Matavimo diapazonas priklauso nuo љviesos s?lyg? ir nusitaikymo pavirљiaus
atspindћio. Dirbdami lauke arba љvie?iant saulei, kad geriau matytum?te lazerio
spindul?, naudokite akinius lazeriui matyti 22 (papildoma ?ranga) ir lazerio
nusitaikymo lentel? 24 (papildoma ?ranga), arba nusitaikymo plote padarykite
љeљ?l?.
?taka matavimo rezultatams
D?l fizikini? veiksni?, matuojant ?vairi? pavirљi? plotus, matavimai gali b?ti
klaidingi. Tai gali pasitaikyti, matuojant:
– permatomus pavirљius (pvz., stikl?, vanden?),
– veidrodinius pavirљius (pvz., poliruot? metal?, stikl?),
– akytus pavirљius (pvz., izoliacines medћiagas),
– strukt?rinius pavirљius (pvz., strukt?rin? tink?, nat?ral? akmen?).
Jei reikia, matuodami љiuos pavirљius naudokite lazerio nusitaikymo lentel? 24
(papildoma ?ranga).
Matavimo vertei ?takos taip pat gali padaryti skirting? temperat?r? oro sluoksniai
arba netiesiogiai sugauti atspindћiai.
Matavimas su atraminiu kaiљ?iu (ћr. pav. B ir F)
Atraminis kaiљtis 14 skirtas matuoti, pvz., iљ kampo (patalpos ?striћain?) arba
sunkiai prieinam? viet?, pvz., ћaliuzi? b?geli?.
Pastumkite atraminio kaiљ?io fiksatori? 15 ? љon?, kad gal?tum?te atlenkti kaiљt?.
Spausdami mygtuk? 9 atitinkamai nustatykite bazin? matavimo plokљtum?, kai
matuojama su atraminiu kaiљ?iu.
Nor?dami atramin? kaiљt? 14 prilenkti, spauskite j? ? korpus?, kol ?sirems. Kaiљtis
uћfiksuojamas automatiљkai.
Guls?iuko indikatoriaus iљlyginimas
Guls?iuku 16 galima nesud?tingai horizontaliai iљlyginti matavimo prietais?.
Tada galima lengviau nusitaikyti ? nusitaikymo pavirљius, o ypa? didesniu
atstumu.
Guls?iuko 16 ir lazerio spindulio kombinacija n?ra skirta niveliuoti.
Nusitaikymas pagalbiniais nusitaikymo grioveliais (ћr. pav. G)
Naudojantis pagalbiniais nusitaikymo grioveliais 11 palengvinamas
nusitaikymas dideliu atstumu. Tuo tikslu ћi?r?kite iљilgai pagalbini? nusitaikymo
grioveli?, esan?i? matavimo prietaiso virљutin?je pus?je. Lazerio spindulys eina
lygiagre?iai љiai ћi?r?jimo linijai.
Gedimai – prieћastys ir paљalinimas
Prieћastis
Paљalinimas
?sp?jamasis temperat?ros simbolis (c) mirksi, matuoti negalima
Matavimo prietaiso temperat?ra yra uћ Palaukite, kol matavimo prietaisas
darbin?s temperat?ros nuo – 10 °C iki pasieks darbin? temperat?r?
+50 °C rib? (veikiant nuolatinio matavimo reћimu +40 °C).
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (15.7.11)
OBJ_BUCH-977-003.book Page 136 Friday, July 15, 2011 8:02 AM
136 | Lietuviљkai
Prieћastis
Paљalinimas
?sp?jamasis baterijos simbolis (b) dega
Baterij? ?tampa krenta (matuoti dar
Pakeiskite baterijas ar akumuliatorius
galima)
?sp?jamasis baterijos simbolis (b) mirksi, matuoti negalima
Per ћema baterij? ?tampa
Pakeiskite baterijas ar akumuliatorius
Ekrane mirksi rodmenys „Error“ ir „––––“
Per smailus kampas tarp lazerio
Padidinkite kamp? tarp lazerio spinspindulio ir nusitaikymo linijos.
dulio ir nusitaikymo linijos
Nusitaikymo pavirљius atspindi per
Naudokite lazerio nusitaikymo lentel?
stipriai (pvz., veidrodis) arba per
24 (priedas)
silpnai (pvz., juoda medћiaga), arba
per stipri aplinkos љviesa.
Aprasojusi lazerio iљ?jimo anga 19 arba Minkљtu skudur?liu nusausinkite
pri?mimo l?љis 20 (pvz., greitai kintant lazerio iљ?jimo ang? 19 arba pri?mimo
temperat?rai).
l?љ? 20
Apskai?iuota vert? yra didesn? uћ
Apskai?iavim? atlikite etapais
99999 m/m2/m3.
Ekrane virљuje mirksi rodmuo „Error“
Sudedamos/atimamos skirting?
Sud?kite/atimkite tik vienod? matamatavimo vienet? matavimo vert?s
vimo vienet? matavimo vertes
Nepatikimi matavimo rezultatai
Nevienodai atspindi nusitaikymo
Nusitaikymo pavirљi? apdenkite
pavirљius (pvz., vanduo, stiklas).
Uћdengta lazerio iљ?jimo anga 19 arba Lazerio iљ?jimo ang? 19 arba pri?mimo
pri?mimo l?љis 20.
l?љ? 20 laikykite atidengt?
Nelogiљki matavim? rezultatai
Nustatyta netinkama bazin? plokљtuma Pasirinkite matavimui tinkam? bazin?
plokљtum?
Kli?tis lazerio spindulio trajektorijoje Lazerio taљkas turi b?ti ant nusitaikymo
pavirљiaus.
Matavimo prietaisas kiekvieno matavimo metu kontroliuoja, ar
funkcija atliekama tinkamai. Nusta?ius defekt?, ekrane mirksi
tik љalia pavaizduotas simbolis. Tokiu atveju arba nepaљalinus
gedimo aukљ?iau apraљytomis priemon?mis, reikia kreiptis ?
prekybos atstov?, kad matavimo prietaisas b?t? pristatytas ?
Bosch klient? aptarnavimo skyri?.
Prietaiso tikslumo tikrinimas
Nor?dami patikrinti matavimo prietaiso tikslum?, atlikite љiuos veiksmus:
– Pasirinkite nekintam?, maћdaug nuo 3 iki 10 m ilgio matavimo atstum?, kurio
ilgis jums tiksliai ћinomas (pvz., patalpos plotis, dur? anga). Matavimo
atstumas turi b?ti patalpos viduje, matavimo nusitaikymo pavirљius lygus ir
gerai atspindintis.
– Iљmatuokite љ? atstum? 10 kart? iљ eil?s.
Atskir? matavim? nuokrypis nuo vidutin?s vert?s turi b?ti ne didesnis kaip
±3 mm. Uћregistruokite matavimo rezultatus protokole, kad v?liau gal?tum?te
palyginti tikslum?.
Prieћi?ra ir servisas
Prieћi?ra ir valymas
Sand?liuokite ir transportuokite matavimo prietais? tik ?d?j? j? ? komplekte esant?
apsaugin? krepљ?.
2 609 140 640 | (15.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_DOKU-27472-001.fm Page 137 Tuesday, July 19, 2011 7:45 AM
Lietuviљkai | 137
Matavimo prietaisas visuomet turi b?ti љvarus.
Nepanardinkite matavimo prietaiso ? vanden? ir kitokius skys?ius.
Visus neљvarumus nuvalykite dr?gnu minkљtu skudur?liu. Negalima naudoti joki?
aљtri? plovimo priemoni? ir tirpikli?.
Ypatingai priћi?r?kite pri?mimo l?љ? 20 – taip pat r?pestingai, kaip priћi?rimi
akiniai arba fotoaparato l?љis.
Jei, nepaisant kruopљ?ios gamybos ir patikrinimo, matavimo prietaisas sugest?,
jo remontas turi b?ti atliekamas ?galiotose Bosch elektrini? ?ranki? remonto
dirbtuv?se. Patys neatidarykite matavimo prietaiso.
Teiraudamiesi informacijos ir uћsakydami atsargines dalis, b?tinai nurodykite
deљimtћenkl? gaminio numer?, nurodyt? prietaiso firmin?je lentel?je.
Remonto atveju matavimo prietais? atsi?skite apsauginiame krepљyje 25.
Klient? aptarnavimo skyrius ir klient? konsultavimo tarnyba
Klient? aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus ? klausimus, susijusius su j?s?
gaminio remontu, technine prieћi?ra bei atsargin?mis dalimis. Detalius br?ћinius
ir informacij? apie atsargines dalis rasite ?ia:
www.bosch-pt.com
Bosch klient? konsultavimo tarnybos specialistai mielai jums patars gamini? ir
papildomos ?rangos pirkimo, naudojimo bei nustatymo klausimais.
Lietuva
Bosch ?ranki? servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
?ranki? remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paљtas: service-pt@lv.bosch.com
Љalinimas
Matavimo prietaisai, papildoma ?ranga ir pakuot? turi b?ti surenkami ir
perdirbami aplinkai nekenksmingu b?du.
Matavimo prietais?, akumuliatori? bei baterij? nemeskite ? buitini? atliek?
konteinerius!
Tik ES љalims:
Pagal Europos direktyv? 2002/96/EB, naudoti nebetinkami
matavimo ?rankiai ir, pagal Europos direktyv? 2006/66/EB,
paћeisti ir iљeikvoti akumuliatoriai bei baterijos turi b?ti
surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu b?du.
Galimi pakeitimai.
Bosch Power Tools
2 609 140 640 | (19.7.11)
Bosch PLR 50 0603016320
????????
? ?? ??
???
?? ? ? 2 ??? ??
? ? ?
?
?
?
???
??????????????
? ?
??
? ? ?
?
??
? ??
? ?? ?
?? ? ?
? ?
??? ?
? ? ? ? ?????
? ????
? ?
?????
??? ?
?? ?
Документ
Категория
Информационные технологии
Просмотров
449
Размер файла
5 264 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа