close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция для Bosch GSH 11 E 0611316708

код для вставкиСкачать
?????????? ???
Bosch GSH 11 E 0611316708
??????? ? ???????? ??????
8 800 775 98 98
? ??? ? ???
? ? ??? ???.
?? ? ?? . ? ? ?? ???
www.sotmarket.ru
? ?? ? ??? ? ???
?????, ?? ? ?
? ?
?
,
OBJ_BUCH-84-006.book Page 1 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
OEU
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
OEU
GSH 11 E Professional
www.bosch-pt.com
1 619 929 J81 (2011.08) PS / 67 EEU
Instrukcja oryginalna
P?vodnн nбvod k pouћнvбnн
Pфvodnэ nбvod na pouћitie
Eredeti hasznбlati utasнtбs
Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
pl
cs
sk
hu
ru
ro
bg
sr
sl
hr
et
lv
lt
Instruc?iuni originale
Оригинална инструкция
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupдrane kasutusjuhend
Instrukcijas ori?in?lvalod?
Originali instrukcija
OBJ_BUCH-84-006.book Page 2 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
2|
Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona
6
?esky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 10
Slovensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 14
Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 19
Русский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Страница 23
Українська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сторінка 28
Romвn?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 33
Български. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Страница 37
Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 42
Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 46
Hrvatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 50
Eesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lehekьlg 54
Latvieљu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lappuse 58
Lietuviљkai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puslapis 62
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 3 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
3|
2 605 438 191
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Bosch Power Tools
OBJ_DOKU-1353-006.fm Page 4 Wednesday, August 3, 2011 12:04 PM
4|
4
3
2
1
5
6
8
7
9
GSH 11 E
Professional
1 619 929 J81 | (3.8.11)
7
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 5 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
5|
A
1
2
B
1
2
60
60
20
ca.40
4
ca.60
C
60
60
60
5
15
90
30
50
30 15
5,0 r
45
15
2,5
r
53
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 6 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
6 | Polski
Polski
Wskazуwki bezpiecze?stwa
Ogуlne przepisy bezpiecze?stwa dla
elektronarz?dzi
Nale?y przeczyta? wszystkie
wskazуwki i przepisy. B??dy w
przestrzeganiu poni?szych wskazуwek mog? spowodowa?
pora?enie pr?dem, po?ar i/lub ci??kie obra?enia cia?a.
Nale?y starannie przechowywa? wszystkie przepisy i
wskazуwki bezpiecze?stwa dla dalszego zastosowania.
U?yte w poni?szym tek?cie poj?cie „elektronarz?dzie“ odnosi
si? do elektronarz?dzi zasilanych energi? elektryczn? z sieci (z
przewodem zasilaj?cym) i do elektronarz?dzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilaj?cego).
Bezpiecze?stwo miejsca pracy
ў Stanowisko pracy nale?y utrzymywa? w czysto?ci i
dobrze o?wietlone. Nieporz?dek w miejscu pracy lub
nieo?wietlona przestrze? robocza mog? by? przyczyn?
wypadkуw.
ў Nie nale?y pracowa? tym elektronarz?dziem w
otoczeniu zagro?onym wybuchem, w ktуrym znajduj?
si? np. ?atwopalne ciecze, gazy lub py?y. Podczas pracy
elektronarz?dziem wytwarzaj? si? iskry, ktуre mog?
spowodowa? zap?on.
ў Podczas u?ytkowania urz?dzenia zwrуci? uwag? na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowa?y si? w bezpiecznej odleg?o?ci. Odwrуcenie uwagi mo?e
spowodowa? utrat? kontroli nad narz?dziem.
Bezpiecze?stwo elektryczne
ў Wtyczka elektronarz?dzia musi pasowa? do gniazda.
Nie wolno zmienia? wtyczki w jakikolwiek sposуb. Nie
wolno u?ywa? wtykуw adapterowych w przypadku
elektronarz?dzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasuj?ce gniazda zmniejszaj?
ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Nale?y unika? kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodуwki. Ryzyko pora?enia
pr?dem jest wi?ksze, gdy cia?o u?ytkownika jest uziemione.
ў Urz?dzenie nale?y zabezpieczy? przed deszczem i
wilgoci?. Przedostanie si? wody do elektronarz?dzia
podwy?sza ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Nigdy nie nale?y u?ywa? przewodu do innych
czynno?ci. Nigdy nie nale?y nosi? elektronarz?dzia,
trzymaj?c je za przewуd, ani u?ywa? przewodu do
zawieszenia urz?dzenia; nie wolno te? wyci?ga? wtyczki z gniazdka poci?gaj?c za przewуd. Przewуd nale?y
chroni? przed wysokimi temperaturami, nale?y go trzyma? z dala od oleju, ostrych kraw?dzi lub ruchomych
cz??ci urz?dzenia. Uszkodzone lub spl?tane przewody
zwi?kszaj? ryzyko pora?enia pr?dem.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
ў W przypadku pracy elektronarz?dziem pod go?ym
niebem, nale?y u?ywa? przewodu przed?u?aj?cego,
dostosowanego rуwnie? do zastosowa? zewn?trznych.
U?ycie w?a?ciwego przed?u?acza (dostosowanego do
pracy na zewn?trz) zmniejsza ryzyko pora?enia pr?dem.
ў Je?eli nie da si? unikn?? zastosowania
elektronarz?dzia w wilgotnym otoczeniu, nale?y u?y?
wy??cznika ochronnego rу?nicowo-pr?dowego.
Zastosowanie wy??cznika ochronnego rу?nicowo-pr?dowego zmniejsza ryzyko pora?enia pr?dem.
Bezpiecze?stwo osуb
ў Podczas pracy z elektronarz?dziem nale?y zachowa?
ostro?no??, ka?d? czynno?? wykonywa? uwa?nie i z
rozwag?. Nie nale?y u?ywa? elektronarz?dzia, gdy jest
si? zm?czonym lub b?d?c pod wp?ywem narkotykуw,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy u?yciu
elektronarz?dzia mo?e sta? si? przyczyn? powa?nych
urazуw cia?a.
ў Nale?y nosi? osobiste wyposa?enie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposa?enia
ochronnego – maski przeciwpy?owej, obuwia
z podeszwami przeciwpo?lizgowymi, kasku ochronnego
lub ?rodkуw ochrony s?uchu (w zale?no?ci od rodzaju i
zastosowania elektronarz?dzia) – zmniejsza ryzyko
obra?e? cia?a.
ў Nale?y unika? niezamierzonego uruchomienia
narz?dzia. Przed w?o?eniem wtyczki do gniazdka i/lub
pod??czeniem do akumulatora, a tak?e przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarz?dzia, nale?y
upewni? si?, ?e elektronarz?dzie jest wy??czone.
Trzymanie palca na wy??czniku podczas przenoszenia
elektronarz?dzia lub pod??czenie do pr?du w??czonego
narz?dzia, mo?e sta? si? przyczyn? wypadkуw.
ў Przed w??czeniem elektronarz?dzia, nale?y usun??
narz?dzia nastawcze lub klucze. Narz?dzie lub klucz,
znajduj?cy si? w ruchomych cz??ciach urz?dzenia mog?
doprowadzi? do obra?e? cia?a.
ў Nale?y unika? nienaturalnych pozycji przy pracy.
Nale?y dba? o stabiln? pozycj? przy pracy i zachowanie
rуwnowagi. W ten sposуb mo?liwa b?dzie lepsza kontrola
elektronarz?dzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
ў Nale?y nosi? odpowiednie ubranie. Nie nale?y nosi?
lu?nego ubrania ani bi?uterii. W?osy, ubranie i
r?kawice nale?y trzyma? z daleka od ruchomych
cz??ci. Lu?ne ubranie, bi?uteria lub d?ugie w?osy mog?
zosta? wci?gni?te przez ruchome cz??ci.
ў Je?eli istnieje mo?liwo?? zamontowania urz?dze?
odsysaj?cych i wychwytuj?cych py?, nale?y upewni?
si?, ?e s? one pod??czone i b?d? prawid?owo u?yte.
U?ycie urz?dzenia odsysaj?cego py? mo?e zmniejszy?
zagro?enie py?ami.
Prawid?owa obs?uga i eksploatacja elektronarz?dzi
ў Nie nale?y przeci??a? urz?dzenia. Do pracy u?ywa?
nale?y elektronarz?dzia, ktуre s? do tego
przewidziane. Odpowiednio dobranym
elektronarz?dziem pracuje si? w danym zakresie
wydajno?ci lepiej i bezpieczniej.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 7 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Polski | 7
ў Nie nale?y u?ywa? elektronarz?dzia, ktуrego
w??cznik/wy??cznik jest uszkodzony. Elektronarz?dzie,
ktуrego nie mo?na w??czy? lub wy??czy? jest niebezpieczne i musi zosta? naprawione.
ў Przed regulacj? urz?dzenia, wymian? osprz?tu lub po
zaprzestaniu pracy narz?dziem, nale?y wyci?gn??
wtyczk? z gniazda i/lub usun?? akumulator. Ten ?rodek
ostro?no?ci zapobiega niezamierzonemu w??czeniu si?
elektronarz?dzia.
ў Nieu?ywane elektronarz?dzia nale?y przechowywa? w
miejscu niedost?pnym dla dzieci. Nie nale?y
udost?pnia? narz?dzia osobom, ktуre go nie znaj? lub
nie przeczyta?y niniejszych przepisуw. U?ywane przez
niedo?wiadczone osoby elektronarz?dzia s?
niebezpieczne.
ў Konieczna jest nale?yta konserwacja elektronarz?dzia.
Nale?y kontrolowa?, czy ruchome cz??ci urz?dzenia
dzia?aj? bez zarzutu i nie s? zablokowane, czy cz??ci nie
s? p?kni?te lub uszkodzone w taki sposуb, ktуry
mia?by wp?yw na prawid?owe dzia?anie
elektronarz?dzia. Uszkodzone cz??ci nale?y przed
u?yciem urz?dzenia odda? do naprawy. Wiele
wypadkуw spowodowanych jest przez niew?a?ciw?
konserwacj? elektronarz?dzi.
ў Nale?y stale dba? o ostro?? i czysto?? narz?dzi tn?cych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia si? narz?dzia
tn?cego, je?eli jest ono starannie utrzymane. Zadbane
narz?dzia ?atwiej si? te? prowadzi.
ў Elektronarz?dzia, osprz?t, narz?dzia pomocnicze itd.
nale?y u?ywa? zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgl?dni? nale?y przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem u?ycie
elektronarz?dzia mo?e doprowadzi? do niebezpiecznych
sytuacji.
Serwis
ў Napraw? elektronarz?dzia nale?y zleci? jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy u?yciu
oryginalnych cz??ci zamiennych. To gwarantuje, ?e
bezpiecze?stwo urz?dzenia zostanie zachowane.
Wskazуwki dotycz?ce bezpiecze?stwa pracy z
m?otami
ў Nale?y stosowa? ?rodki ochrony s?uchu. Wp?yw ha?asu
mo?e spowodowa? utrat? s?uchu.
ў Narz?dzia u?ywa? z dodatkowymi r?koje?ciami
dostarczonymi z narz?dziem. Utrata kontroli mo?e
spowodowa? osobiste obra?enia operatora.
ў Podczas wykonywania prac, przy ktуrych narz?dzie
robocze mog?oby natrafi? na ukryte przewody
elektryczne lub na w?asny przewуd zasilaj?cy,
elektronarz?dzie nale?y trzyma? za izolowane
powierzchnie r?koje?ci. Kontakt z przewodem sieci
zasilaj?cej mo?e spowodowa? przekazanie napi?cia na
cz??ci metalowe elektronarz?dzia, co mog?oby
spowodowa? pora?enie pr?dem elektrycznym.
Bosch Power Tools
ў Nale?y u?ywa? odpowiednich przyrz?dуw
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
przewodуw zasilaj?cych lub poprosi? o pomoc zak?ady
miejskie. Kontakt z przewodami znajduj?cymi si? pod
napi?ciem mo?e doprowadzi? do powstania po?aru lub
pora?enia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu
gazowego mo?e doprowadzi? do wybuchu. Wnikni?cie do
przewodu wodoci?gowego powoduje szkody rzeczowe lub
mo?e spowodowa? pora?enie elektryczne.
ў Elektronarz?dzie nale?y trzyma? podczas pracy mocno
w obydwu r?kach i zadba? stabiln? pozycj? pracy.
Elektronarz?dzie prowadzone obur?cz jest
bezpieczniejsze.
ў Nale?y zabezpieczy? obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urz?dzeniu
mocuj?cym lub imadle jest bezpieczniejsze ni? trzymanie
go w r?ku.
ў Przed od?o?eniem elektronarz?dzia, nale?y poczeka?,
a? znajdzie si? ono w bezruchu. Narz?dzie robocze mo?e
si? zablokowa? i doprowadzi? do utraty kontroli nad
elektronarz?dziem.
Opis urz?dzenia i jego zastosowania
Nale?y przeczyta? wszystkie wskazуwki i
przepisy. B??dy w przestrzeganiu poni?szych
wskazуwek mog? spowodowa? pora?enie
pr?dem, po?ar i/lub ci??kie obra?enia cia?a.
Nale?y otworzy? rozk?adan? stron? z rysunkiem urz?dzenia i
pozostawi? j? roz?o?on? podczas czytania instrukcji obs?ugi.
U?ycie zgodne z przeznaczeniem
Urz?dzenie s?u?y do d?utowania w betonie, cegle, skale i
asfalcie. Z odpowiednim osprz?tem mo?na go te? u?y? do
wbijania i zag?szczania.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentуw odnosi
si? do schematu elektronarz?dzia na stronach graficznych.
1 Os?ona przeciwpy?owa
2 Tuleja zaryglowania
3 Pokr?t?o nastawy powierzchni czo?owej d?uta
(system Vario-Lock)
4 W??cznik/wy??cznik
5 Pokr?t?o nastawcze do wst?pnego wyboru cz?stotliwo?ci
udarуw
6 Wska?nik serwisu
7 Uchwyt dodatkowy (pokrycie gumowe)
8 ?ruba motylkowa podtrzymuj?ca uchwyt dodatkowy
9 R?koje?? (pokrycie gumowe)
Osprz?t ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji
u?ytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.
Kompletny asortyment osprz?tu mo?na znale?? w naszym
katalogu osprz?tu.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 8 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
8 | Polski
Dane techniczne
M?ot udarowy
Numer katalogowy
Moc znamionowa
Cz?stotliwo?? udarуw
Energia udaru zgodna z
EPTA-Procedure 05/2009
Ustawienia d?uta
Wydajno?? kucia w betonie o
?redniej twardo?ci
Uchwyt narz?dziowy
Smarowanie
Ci??ar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003
Klasa ochrony
W
min-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
Sta?e
smarowanie
centralne
kg
10,1
/II
Dane aktualne s? dla napi?cia znamionowego [U] 230 V. Przy
napi?ciach odbiegaj?cych od powy?szego i w przypadku modeli
specyficznych dla danego kraju dane te mog? si? rу?ni?.
maj?ce na celu ochron? operatora przed skutkami ekspozycji
na drgania, np.: konserwacja elektronarz?dzia i narz?dzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury r?k,
ustalenie kolejno?ci operacji roboczych.
Deklaracja zgodno?ci
O?wiadczamy z pe?n? odpowiedzialno?ci?, ?e produkt
przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne“ odpowiada
wymaganiom nast?puj?cych norm i dokumentуw
normatywnych: EN 60745 – zgodnie z wymaganiami
dyrektyw: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2000/14/WE.
2000/14/WE: Gwarantowany poziom mocy akustycznej
105 dB(A). Sposуb oceny zgodno?ci wg za??cznika VI.
Kategoria produktуw: 10
Jednostka certyfikuj?ca:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Nale?y zwraca? uwag? na numer katalogowy na tabliczce znamionowej
nabytego elektronarz?dzia. Nazwy handlowe poszczegуlnych elektronarz?dzi mog? si? rу?ni?.
Informacja na temat ha?asu i wibracji
Zmierzone warto?ci ha?asu wyznaczono zgodnie z dyrektyw?
2000/14/WE.
Okre?lony wg skali A poziom ha?asu emitowanego przez
elektronarz?dzie wynosi standardowo: Poziom ci?nienia
akustycznego 89 dB(A); poziom mocy akustycznej
100 dB(A). Niepewno?? pomiaru K=3 dB.
Stosowa? ?rodki ochrony s?uchu!
Warto?ci ??czne drga? ah (suma wektorowa z trzech kierunkуw) i niepewno?? pomiaru K oznaczone zgodnie z norm?
EN 60745:
D?utowanie: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Podany w niniejszej instrukcji poziom drga? pomierzony
zosta? zgodnie z okre?lon? przez norm? EN 60745 procedur?
pomiarow? i mo?e zosta? u?yty do porуwnywania
elektronarz?dzi. Mo?na go te? u?y? do wst?pnej oceny
ekspozycji na drgania.
Podany poziom drga? jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowa? elektronarz?dzia. Je?eli
elektronarz?dzie u?yte zostanie do innych zastosowa? lub z
innymi narz?dziami roboczymi, a tak?e je?li nie b?dzie
wystarczaj?co konserwowane, poziom drga? mo?e odbiega?
od podanego. Podane powy?ej przyczyny mog? spowodowa?
podwy?szenie ekspozycji na drgania podczas ca?ego czasu
pracy.
Aby dok?adnie oceni? ekspozycj? na drgania, trzeba wzi??
pod uwag? tak?e okresy, gdy urz?dzenie jest wy??czone, lub
gdy jest wprawdzie w??czone, ale nie jest u?ywane do pracy.
W ten sposуb ??czna (obliczana na pe?ny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania mo?e okaza? si? znacznie ni?sza.
Nale?y wprowadzi? dodatkowe ?rodki bezpiecze?stwa,
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Monta?
Uchwyt dodatkowy
ў Urz?dzenie nale?y u?ywa? jedynie z uchwytem
dodatkowym 7.
Aby mуc zaj?? stabiln? i niem?cz?c? pozycj? pracy, mo?na
dowolnie wychyli? uchwyt dodatkowy 7.
Poluzowa? ?rub? motylw? 8, ustawi? uchwyt dodatkowy 7 w
po??danej pozycji, obracaj?c go dooko?a osi narz?dzia i
ponownie dokr?ci? ?rub? 8.
Uchwyt dodatkowy 7 mo?na przestawi? wokу? w?asnej osi. W
tym celu nale?y ca?kowicie wykr?ci? ?rub? motylkow? 8, a
nast?pnie wyci?gn?? gуr? ?rub? z ?bem sze?ciok?tnym. Zdj??
(bokiem) uchwyt dodatkowy 7 i obrуci? obejm? zaciskow? o
180°. Monta?u uchwytu dodatkowego 7 dokonuje si? w
odwrotnej kolejno?ci.
Wymiana narz?dzi
ў Przed wszystkimi pracami przy elektronarz?dziu
nale?y wyci?gn?? wtyczk? z gniazda.
Uchwytem narz?dziowym SDS-max mo?na ?atwo i wygodnie
wymienia? u?ywane oprzyrz?dowanie, bez u?ycia
dodatkowych narz?dzi.
Os?ona przeciwpy?owa 1 zapobiega w dalekiej mierze
wnikaniu py?u do uchwytu narz?dzi podczas pracy. Nale?y
uwa?a? przy wk?adaniu narz?dzia na to, by nie uszkodzi?
os?ony przeciwpy?owej 1.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 9 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Polski | 9
ў Uszkodzon? os?on? przeciwpy?ow? nale?y natychmiast
wymieni?. Poleca si? zleci? przeprowadzenie wymiany
w punkcie serwisu.
Monta? oprzyrz?dowania (narz?dzia pomocniczego)
(zob. rys. A)
Ko?cуwk? montowanego narz?dzia nale?y oczy?ci? i lekko
nasmarowa?.
Oprzyrz?dowanie nale?y wk?ada? do uchwytu narz?dziowego
kr?c?c nim a? do momentu, gdy si? ono samodzielnie
zarygluje.
Zaryglowanie nale?y skontrolowa? przez poci?gni?cie
narz?dzia.
Wyjmowanie oprzyrz?dowania (narz?dzia
pomocniczego) (zob. rys. B)
Przesun?? tulej? zaryglowania 2 do ty?u i wyj?? narz?dzie.
Odsysanie py?уw/wiуrуw
ў Py?y niektуrych materia?уw, na przyk?ad pow?ok
malarskich z zawarto?ci? o?owiu, niektуrych gatunkуw
drewna, minera?уw lub niektуrych rodzajуw metalu, mog?
stanowi? zagro?enie dla zdrowia. Bezpo?redni kontakt
fizyczny z py?ami lub przedostanie si? ich do p?uc mo?e
wywo?a? reakcje alergiczne i/lub choroby uk?adu
oddechowego operatora lub osуb znajduj?cych si? w
pobli?u.
Niektуre rodzaje py?уw, np. d?biny lub buczyny uwa?ane
s? za rakotwуrcze, szczegуlnie w po??czeniu z
substancjami do obrуbki drewna (chromiany, impregnaty
do drewna). Materia?y, zawieraj?ce azbest mog? by?
obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolony
personel.
– Nale?y zawsze dba? o dobr? wentylacj? stanowiska
pracy.
– Zaleca si? noszenie maski przeciwpy?owej z
poch?aniaczem klasy P2.
Nale?y stosowa? si? do aktualnie obowi?zuj?cych w danym
kraju przepisуw, reguluj?cych zasady obchodzenia si? z
materia?ami przeznaczonymi do obrуbki.
Praca
Uruchamianie
ў Nale?y zwrуci? uwag? na napi?cie sieci! Napi?cie
?rуd?a pr?du musi zgadza? si? z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarz?dzia. Elektronarz?dzia
przeznaczone do pracy pod napi?ciem 230 V mo?na
przy??cza? rуwnie? do sieci 220 V.
W??czanie/wy??czanie
By wprowadzi? elektronarz?dzie w ruch, nale?y przesun??
prze??cznik suwakowy 4 na prawo.
Aby elektronarz?dzie wy??czy?, nale?y przesun??
prte??cznik suwakowy 4 na lewo.
Bosch Power Tools
Przy niskich temperaturach otoczenia, elektronarz?dzie
osi?ga swoj? pe?n? moc udarow? dopiero po pewnym czasie.
Ten czas rozruchu mo?na skrуci?, uderzaj?c jednokrotnie o
pod?o?e zamocowanym w elektronarz?dziu narz?dziem
roboczym (np. d?utem).
Nastawianie cz?stotliwo?ci udarуw
Elektroniczna regulacja umo?liwia bezstopniowy wybуr
wst?pny cz?stotliwo?ci udarуw w zale?no?ci od w?a?ciwo?ci
obrabianego materia?u.
Dzi?ki specjalnemu uk?adowi elektronicznemu, wst?pnie
wybrana cz?stotliwo?? udarуw zostanie utrzymana mi?dzy
biegiem ja?owym a biegiem roboczym na niemal sta?ym
poziomie.
Cz?stotliwo?? udarуw nale?y wybra? za pomoc? pokr?t?a
nastawczego 5 w zale?no?ci od w?a?ciwo?ci obrabianego
materia?u.
Dane w nast?puj?cej tabeli s? warto?ciami zalecanymi.
Pozycja pokr?t?a nastawczego 5
1
2
3
4
5
6
Ilo?? udarуw (min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Zmiana pozycji d?uta (Vario-Lock)
D?uto mo?na ustali? w 12 pozycjach. Przez to mo?liwe jest
ka?dorazowo zaj?cie optymalnej pozycji pracy.
W?o?y? d?uto do uchwytu narz?dziowego.
Przesun?? pokr?t?o nastawy pozycji d?uta 3 do przodu i
kr?c?c nim ustawi? d?uto 3 w po??danej pozycji.
Pu?ci? pokr?t?o 3 i obraca? d?utem a? do zaskoczenia
blokady.
Wskazуwki dotycz?ce pracy
ў Przed wszystkimi pracami przy elektronarz?dziu
nale?y wyci?gn?? wtyczk? z gniazda.
Ostrzenie d?ut (zob. rys. C)
Dobre wyniki osi?ga si? tylko przy u?yciu ostrych d?ut, dlatego
nale?y je we w?a?ciwym czasie naostrzy?. Gwarantuje to
d?ug? ?ywotno?? narzdzi i dobre wyniki pracy.
Przeostrzanie
D?uta nale?y szlifowa? na ?ciernicach np. z korundu
szlachetnego, przy sta?ym dop?ywie wody. Nale?y uwa?a? na
to, by na ostrzach nie ukaza?y si? barwy nalotowe; to wp?ywa
na twardo?? d?uta.
W celu kucia nale?y d?uto rozgrza? do temperatury od 850 do
1050 °C (barwa jasnoczerwona do ?у?ta).
W celu hartowania nale?y d?uto rozgrza? do temperatury
oko?o 900 °C i sch?odzi? w oleju. Nast?pnie pozostawi? go w
piecu na ok. jedn? godzin? przy 320 °C (barwa nalotowa
jasnoniebieska).
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 10 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
10 | ?esky
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
ў Przed wszystkimi pracami przy elektronarz?dziu
nale?y wyci?gn?? wtyczk? z gniazda.
ў Aby zapewni? bezpieczn? i wydajn? prac?,
elektronarz?dzie i szczeliny wentylacyjne nale?y
utrzymywa? w czysto?ci.
ў Uszkodzon? os?on? przeciwpy?ow? nale?y natychmiast
wymieni?. Poleca si? zleci? przeprowadzenie wymiany
w punkcie serwisu.
Wska?nik serwisu 6
Zu?ycie si? szczotek w?glowych powoduje samoczynne
wy??czenie si? elektronarz?dzia. Fakt ten sygnalizowany jest
osiem godzin wcze?niej przez zapalenie si? lub miganie
lampki 6. Elektronarz?dzie nale?y wуwczas przes?a? do
punktu obs?ugi klienta. Adresy mo?na znale?? w rozdziale
„Obs?uga klienta oraz doradztwo techniczne“.
Je?li urz?dzenie, mimo dok?adnej i wszechstronnej kontroli
produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, napraw? powinien
przeprowadzi? autoryzowany serwis elektronarz?dzi firmy
Bosch.
Przy wszystkich zg?oszeniach oraz zamуwieniach cz??ci
zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru
katalogowego elektronarz?dzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Obs?uga klienta oraz doradztwo techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotycz?cymi naprawy i konserwacji
nabytego produktu oraz dost?pu do cz??ci zamiennych
prosimy zwraca? si? do punktуw obs?ugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o cz??ciach zamiennych mo?na
znale?? pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespу? doradztwa technicznego firmy Bosch s?u?y pomoc? w
razie pyta? zwi?zanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacj? urz?dze? i osprz?tu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarz?dzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Dzia?u Elektronarz?dzi: +48 (801) 100 900
(w cenie po??czenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadуw
Elektronarz?dzia, osprz?t i opakowanie nale?y podda?
utylizacji zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami ochrony
?rodowiska.
Nie wolno wyrzuca? elektronarz?dzi do odpadуw z
gospodarstwa domowego!
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Tylko dla pa?stw nale??cych do UE:
Zgodnie z europejsk? wytyczn?
2002/96/WE o starych, zu?ytych
narz?dziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym,
wyeliminowane, niezdatne do u?ycia
elektronarz?dzia nale?y zbiera? osobno i
doprowadzi? do ponownego u?ytkowania zgodnego z zasadami ochrony ?rodowiska.
Zastrzega si? prawo dokonywania zmian.
?esky
Bezpe?nostnн upozorn?nн
Vљeobecnб varovnб upozorn?nн pro elektronб?adн
VAROVБNН ?t?te vљechna varovnб upozorn?nн a
pokyny. Zanedbбnн p?i dodrћovбnн
varovnэch upozorn?nн a pokyn? mohou mнt za nбsledek zбsah
elektrickэm proudem, poћбr a/nebo t?ћkб poran?nн.
Vљechna varovnб upozorn?nн a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovnэch upozorn?nнch pouћitэ pojem „elektronб?adн“ se
vztahuje na elektronб?adн provozovanй na el. sнti (se sн?ovэm
kabelem) a na elektronб?adн provozovanй na akumulбtoru
(bez sн?ovйho kabelu).
Bezpe?nost pracovnнho mнsta
ў Udrћujte Vaљe pracovnн mнsto ?istй a dob?e osv?tlenй.
Nepo?бdek nebo neosv?tlenй pracovnн oblasti mohou vйst
k ъraz?m.
ў S elektronб?adнm nepracujte v prost?edн ohroћenйm
explozн, kde se nachбzejн ho?lavй kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronб?adн vytvб?н jiskry, kterй mohou prach
nebo pбry zapбlit.
ў D?ti a jinй osoby udrћujte p?i pouћitн elektronб?adн
daleko od Vaљeho pracovnнho mнsta. P?i rozptэlenн
m?ћete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrickб bezpe?nost
ў P?ipojovacн zбstr?ka elektronб?adн musн lнcovat se
zбsuvkou. Zбstr?ka nesmн bэt ћбdnэm zp?sobem
upravena. Spole?n? s elektronб?adнm s ochrannэm
uzemn?nнm nepouћнvejte ћбdnй adaptйrovй zбstr?ky.
Neupravenй zбstr?ky a vhodnй zбsuvky sniћujн riziko
zбsahu elektrickэm proudem.
ў Zabra?te kontaktu t?la s uzemn?nэmi povrchy, jako
nap?. potrubн, topenн, sporбky a chladni?ky. Je-li Vaљe
t?lo uzemn?no, existuje zvэљenй riziko zбsahu elektrickэm
proudem.
ў Chra?te stroj p?ed deљt?m a vlhkem. Vniknutн vody do
elektronб?adн zvyљuje nebezpe?н zбsahu elektrickэm
proudem.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 11 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
?esky | 11
ў Dbejte na ъ?el kabelu, nepouћнvejte jej k noљenн ?i
zav?љenн elektronб?adн nebo k vytaћenн zбstr?ky ze
zбsuvky. Udrћujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrэch
hran nebo pohyblivэch dнl? stroje. Poљkozenй nebo
spletenй kabely zvyљujн riziko zбsahu elektrickэm
proudem.
ў Pokud pracujete s elektronб?adнm venku, pouћijte
pouze takovй prodluћovacн kabely, kterй jsou zp?sobilй
i pro venkovnн pouћitн. Pouћitн prodluћovacнho kabelu, jeћ
je vhodnэ pro pouћitн venku, sniћuje riziko zбsahu
elektrickэm proudem.
ў Pokud se nelze vyhnout provozu elektronб?adн ve
vlhkйm prost?edн, pouћijte proudovэ chrбni?. Nasazenн
proudovйho chrбni?e sniћuje riziko zбsahu elektrickэm
proudem.
Bezpe?nost osob
ў Bu?te pozornн, dбvejte pozor na to, co d?lбte a
p?istupujte k prбci s elektronб?adнm rozumn?.
Nepouћнvejte ћбdnй elektronб?adн pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lйk?. Moment
nepozornosti p?i pouћitн elektronб?adн m?ћe vйst k vбћnэm
poran?nнm.
ў Noste osobnн ochrannй pom?cky a vћdy ochrannй
brэle. Noљenн osobnнch ochrannэch pom?cek jako maska
proti prachu, bezpe?nostnн obuv s protiskluzovou podrбћkou, ochrannб p?ilba nebo sluchбtka, podle druhu
nasazenн elektronб?adн, sniћujн riziko poran?nн.
ў Zabra?te neъmyslnйmu uvedenн do provozu.
P?esv?d?te se, ћe je elektronб?adн vypnutй d?нve neћ jej
uchopнte, ponesete ?i p?ipojнte na zdroj proudu a/nebo
akumulбtor. Mбte-li p?i noљenн elektronб?adн prst na
spнna?i nebo pokud stroj p?ipojнte ke zdroji proudu
zapnutэ, pak to m?ћe vйst k ъraz?m.
ў Neћ elektronб?adн zapnete, odstra?te se?izovacн
nбstroje nebo љroubovбky. Nбstroj nebo klн?, kterэ se
nachбzн v otб?ivйm dнlu stroje, m?ћe vйst k poran?nн.
ў Vyvarujte se abnormбlnнho drћenн t?la. Zajist?te si
bezpe?nэ postoj a udrћujte vћdy rovnovбhu. Tнm m?ћete
elektronб?adн v neo?ekбvanэch situacнch lйpe kontrolovat.
ў Noste vhodnэ od?v. Nenoste ћбdnэ volnэ od?v nebo
љperky. Vlasy, od?v a rukavice udrћujte daleko od
pohybujнcнch se dнl?. Volnэ od?v, љperky nebo dlouhй
vlasy mohou bэt zachyceny pohybujнcнmi se dнly.
ў Lze-li namontovat odsбvacн ?i zachycujнcн p?нpravky,
p?esv?d?te se, ћe jsou p?ipojeny a sprбvn? pouћity.
Pouћitн odsбvбnн prachu m?ћe snнћit ohroћenн prachem.
Sv?domitй zachбzenн a pouћнvбnн elektronб?adн
ў Stroj nep?et?ћujte. Pro svou prбci pouћijte k tomu
ur?enй elektronб?adн. S vhodnэm elektronб?adнm budete
pracovat v udanй oblasti vэkonu lйpe a bezpe?n?ji.
ў Nepouћнvejte ћбdnй elektronб?adн, jehoћ spнna? je
vadnэ. Elektronб?adн, kterй nelze zapnout ?i vypnout je
nebezpe?nй a musн se opravit.
ў Neћ provedete se?нzenн stroje, vэm?nu dнl?
p?нsluљenstvн nebo stroj odloћнte, vytбhn?te zбstr?ku
ze zбsuvky a/nebo odstra?te akumulбtor. Toto
Bosch Power Tools
preventivnн opat?enн zabrбnн neъmyslnйmu zapnutн
elektronб?adн.
ў Uchovбvejte nepouћнvanй elektronб?adн mimo dosah
d?tн. Nenechte stroj pouћнvat osobбm, kterй se strojem
nejsou seznбmeny nebo ne?etly tyto pokyny.
Elektronб?adн je nebezpe?nй, je-li pouћнvбno nezkuљenэmi
osobami.
ў Pe?ujte o elektronб?adн sv?domit?. Zkontrolujte, zda
pohyblivй dнly stroje bezvadn? fungujн a nevzp?i?ujн se,
zda dнly nejsou zlomenй nebo poљkozenй tak, ћe je
omezena funkce elektronб?adн. Poљkozenй dнly nechte
p?ed nasazenнm stroje opravit. Mnoho ъraz? mб p?н?inu
ve љpatn? udrћovanйm elektronб?adн.
ў ?eznй nбstroje udrћujte ostrй a ?istй. Pe?liv?
oљet?ovanй ?eznй nбstroje s ostrэmi ?eznэmi hranami se
mйn? vzp?i?ujн a dajн se leh?eji vйst.
ў Pouћнvejte elektronб?adн, p?нsluљenstvн, nasazovacн
nбstroje apod. podle t?chto pokyn?. Respektujte
p?itom pracovnн podmнnky a provбd?nou ?innost.
Pouћitн elektronб?adн pro jinй neћ ur?ujнcн pouћitн m?ћe vйst
k nebezpe?nэm situacнm.
Servis
ў Nechte Vaљe elektronб?adн opravit pouze
kvalifikovanэm odbornэm personбlem a pouze s
originбlnнmi nбhradnнmi dнly. Tнm bude zajiљt?no, ћe
bezpe?nost stroje z?stane zachovбna.
Bezpe?nostnн upozorn?nн pro kladiva
ў Noste ochranu sluchu. P?sobenн hluku m?ћe zp?sobit
ztrбtu sluchu.
ў Pouћнvejte p?нdavnй rukojeti dodбvanй s
elektronб?adнm. Ztrбta kontroly m?ћe vйst ke zran?nнm.
ў Pokud provбdнte prбce, p?i kterэch m?ћe nasazovacн
nбstroj zasбhnout skrytб elektrickб vedenн nebo
vlastnн sн?ovэ kabel, pak drћte elektronб?adн na
izolovanэch plochбch rukojeti. Kontakt s vedenнm pod
nap?tнm m?ћe p?ivйst nap?tн i na kovovй dнly elektronб?adн
a vйst k ъderu elektrickэm proudem.
ў Pouћijte vhodnй detek?nн p?нstroje na vyhledбnн
skrytэch rozvodnэch vedenн nebo kontaktujte mнstnн
dodavatelskou spole?nost. Kontakt s elektrickэm
vedenнm m?ћe vйst k poћбru a ъderu elektrickэm proudem.
Poљkozenн vedenн plynu m?ћe vйst k vэbuchu. Proniknutн
do vodovodnнho potrubн zp?sobн v?cnй љkody nebo m?ћe
zp?sobit ъder elektrickэm proudem.
ў Elektronб?adн drћte p?i prбci pevn? ob?ma rukama a
zajist?te si bezpe?nэ postoj. Ob?ma rukama je
elektronб?adн vedeno bezpe?n?ji.
ў Zajist?te obrobek. Obrobek pevn? uchycenэ upнnacнm
p?нpravkem nebo sv?rбkem je drћen bezpe?n?ji neћ Vaљн
rukou.
ў Neћ jej odloћнte, po?kejte aћ se elektronб?adн zastavн.
Nasazovacн nбstroj se m?ћe vzp?н?it a vйst ke ztrбt?
kontroly nad elektronб?adнm.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 12 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
12 | ?esky
Popis vэrobku a specifikacн
Informace o hluku a vibracнch
?t?te vљechna varovnб upozorn?nн a
pokyny. Zanedbбnн p?i dodrћovбnн varovnэch
upozorn?nн a pokyn? mohou mнt za nбsledek
ъraz elektrickэm proudem, poћбr a/nebo t?ћkб
poran?nн.
Vyklopte prosнm odklбp?cн stranu se zobrazenнm stroje a
nechte tuto stranu b?hem ?tenн nбvodu k obsluze otev?enou.
Ur?enй pouћitн
Stroj je ur?en pro sekacн prбce v betonu, cihlбch, kameni a
asfaltu a tйћ s odpovнdajнcнm p?нsluљenstvнm i k zarбћenн a
p?chovбnн.
Zobrazenй komponenty
?нslovбnн zobrazenэch komponent se vztahuje na zobrazenн
elektronб?adн na grafickй stran?.
1 Ochrannб protiprachovб krytka
2 Uzamykacн pouzdro
3 Krouћek pro p?estavenн sekб?e (Vario-Lock)
4 Spнna?
5 Nastavovacн kole?ko p?edvolby po?tu ъder?
6 Servisnн ukazatel
7 P?нdavnб rukoje? (izolovanб plocha rukojeti)
8 Rэhovanб matice p?нdavnй rukojeti
9 Rukoje? (izolovanб plocha rukojeti)
Zobrazenй nebo popsanй p?нsluљenstvн nepat?н k standardnнmu
obsahu dodбvky. Kompletnн p?нsluљenstvн naleznete v naљem
programu p?нsluљenstvн.
Technickб data
Sekacн kladivo
Objednacн ?нslo
Jmenovitэ p?нkon
Po?et ъder?
Intenzita jednotlivэch ъder? podle
EPTA-Procedure 05/2009
Polohy sekбnн
Sekacн vэkon v betonu st?ednн
tvrdosti
Nбstrojovэ drћбk
Mazбnн
Hmotnost podle
EPTA-Procedure 01/2003
T?нda ochrany
W
min-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
centrбlnн trvalб
nбpl?
kg
10,1
/II
Ъdaje platн pro jmenovitй nap?tн [U] 230 V. U odliљnэch nap?tн a podle
zem? specifickэch provedenн se mohou tyto ъdaje liљit.
Nam??enй hodnoty hluku zjiљt?ny podle 2000/14/ES.
Hodnocenб hladina hluku A elektronб?adн ?inн typicky: hladina
akustickйho tlaku 89 dB(A); hladina akustickйho vэkonu
100 dB(A). Nep?esnost K=3 dB.
Noste ochranu sluchu!
Celkovй hodnoty vibracн ah (vektorovэ sou?et t?н os) a
nep?esnost K stanoveny podle EN 60745:
Sekбnн: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
V t?chto pokynech uvedenб ъrove? vibracн byla zm??ena
podle m??нcнch metod normovanэch v EN 60745 a m?ћe bэt
pouћita pro vzбjemnй porovnбnн elektronб?adн. Hodн se i pro
p?edb?ћnэ odhad zatнћenн vibracemi.
Uvedenб ъrove? vibracн reprezentuje hlavnн pouћitн
elektronб?adн. Pokud ovљem bude elektronб?adн nasazeno pro
jinб pouћitн, s odliљnэmi nasazovacнmi nбstroji nebo s
nedostate?nou ъdrћbou, m?ћe se ъrove? vibracн liљit. To m?ћe
zatнћeni vibracemi po celou pracovnн dobu z?eteln? zvэљit.
Pro p?esnэ odhad zatнћenн vibracemi by m?ly bэt zohledn?ny
i doby, v nichћ je stroj vypnutэ nebo sice b?ћн, ale fakticky nenн
nasazen. To m?ћe zatнћeni vibracemi po celou pracovnн dobu
z?eteln? zredukovat.
Stanovte dodate?nб bezpe?nostnн opat?enн k ochran?
obsluhy p?ed ъ?inky vibracн jako nap?.: ъdrћba elektronб?adн a
nasazovacнch nбstroj?, udrћovбnн teplэch rukou, organizace
pracovnнch proces?.
Prohlбљenн o shod?
Prohlaљujeme ve vэhradnн zodpov?dnosti, ћe v odstavci
„Technickб data“ popsanэ vэrobek je v souladu s
nбsledujнcнmi normami nebo normativnнmi dokumenty:
EN 60745 podle ustanovenн sm?rnic 2004/108/ES,
2006/42/ES, 2000/14/ES.
2000/14/ES: garantovanб hladina akustickйho vэkonu
105 dB(A). Metoda posouzenн shody podle dodatku VI.
Kategorie vэrobk?: 10
Jmenovanй mнsto:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Technickб dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Dbejte prosнm objednacнho ?нsla na typovйm љtнtku
Vaљeho elektronб?adн. Obchodnн ozna?enн jednotlivэch elektronб?adн se
mohou m?nit.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 13 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
?esky | 13
Montбћ
Provoz
P?нdavnб rukoje?
Uvedenн do provozu
ў Pouћнvejte Vaљe elektronб?adн pouze s p?нdavnou
rukojetн 7.
Abyste dosбhli bezpe?nй a bezъnavovй pracovnн drћenн,
m?ћete p?нdavnй drћadlo 7 libovoln? nato?it.
Uvoln?te rэhovanou matici 8, pooto?te p?нdavnou rukoje? 7
okolo osy stroje do poћadovanй polohy a rэhovanou matici 8
op?t pevn? utбhn?te.
P?нdavnou rukoje? 7 m?ћete p?emontovat. K tomu zcela
odљroubujte rэhovanou matici 8 a potй vytбhn?te horem ven
љroub se љestihranem. Z boku sejm?te p?нdavnou rukoje? 7 a
oto?te zbэvajнcн upнnacн dнl o 180°. P?нdavnou rukoje? 7
smontujte v opa?nйm sledu.
ў Dbejte sн?ovйho nap?tн! Nap?tн zdroje proudu musн
souhlasit s ъdaji na typovйm љtнtku elektronб?adн.
Elektronб?adн ozna?enй 230 V smн bэt provozovбno i
na 220 V.
Vэm?na nбstroje
ў P?ed kaћdou pracн na elektronб?adн vytбhn?te zбstr?ku
ze zбsuvky.
Pomocн nбstrojovйho drћбku SDS-max m?ћete nasazovacн
nбstroj jednoduљe a pohodln? bez pouћitн dodate?nэch
nбstroj? vym?nit.
Ochrannб protiprachovб krytka 1 zabra?uje dalekosбhlйmu
vniknutн prachu z vrtбnн do nбstrojovйho drћбku b?hem
provozu. Dbejte p?i nasazovбnн nбstroje na to, aby ochrannб
protiprachovб krytka 1 nebyla poљkozena.
ў Poљkozenou protiprachovou krytku ihned nahra?te.
Doporu?uje se nechat to provйst odbornэm servisem.
Nasazenн nбstroje (viz obr. A)
Zasouvacн konec nasazovacнho nбstroje o?ist?te a lehce
namaћte.
Nasazovacн nбstroj vsa?te s oto?enнm do nбstrojovйho drћбku
aћ se automaticky zajistн.
Zajiљt?nн prov??te tahem za nбstroj.
Odejmutн nбstroje (viz obr. B)
P?esu?te uzamykacн pouzdro 2 vzad a nasazovacн nбstroj
odejm?te.
Odsбvбnн prachu/t?нsek
ў Prach materiбl? jako olovoobsahujнcн nбt?ry, n?kterй
druhy d?eva, minerбl? a kovu mohou bэt zdravн љkodlivй.
Kontakt s prachem nebo vdechnutн mohou vyvolat
alergickй reakce a/nebo onemocn?nн dэchacнch cest
obsluhy nebo v blнzkosti se nachбzejнcнch osob.
Ur?itэ prach jako dubovэ nebo bukovэ prach je poklбdбn
za karcinogennн, zvlбљt? ve spojenн s p?нdavnэmi lбtkami
pro oљet?enн d?eva (chromбt, ochrannй prost?edky na
d?evo). Materiбl obsahujнcн azbest sm?jн opracovбvat
pouze specialistй.
– Pe?ujte o dobrй v?trбnн pracovnнho prostoru.
– Je doporu?eno nosit ochrannou dэchacн masku s
t?нdou filtru P2.
Dbejte ve Vaљн zemi platnэch p?edpis? pro opracovбvanй
materiбly.
Bosch Power Tools
Zapnutн – vypnutн
Pro uvedenн do provozu posu?te spнna? 4 vpravo.
Pro vypnutн elektronб?adн posu?te spнna? 4 vlevo.
P?i nнzkэch teplotбch dosбhne elektronб?adн plnйho vэkonu
ъder? aћ po ur?itйm ?ase.
Tuto dobu rozb?hu m?ћete zkrбtit, pokud jednou narazнte
nasazovacнm nбstrojem v elektronб?adн na podlahu.
Nastavenн po?tu ъder?
Regula?nн elektronika umoћ?uje plynulou p?edvolbu po?tu
ъder? pro materiбlu vyhovujнcн prбce.
Konstantnн elektronika udrћuje p?edvolenэ po?et ъder? mezi
volnob?hem a provozem p?i zatнћenн tйm?? konstantnн.
Po?et ъder? zvolte pomocн nastavovacнho kole?ka 5 vhodn?
v??i materiбlu.
Ъdaje v nбsledujнcн tabulce jsou doporu?enй hodnoty.
Poloha nastavovacнho kole?ka 5
1
2
3
4
5
6
Po?et ъder? (min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Zm?na sekacн polohy (Vario-Lock)
Sekб? m?ћete zaaretovat ve 12 polohбch. Tнm m?ћete
zaujmout vћdy optimбlnн pracovnн polohu.
Nasa?te sekб? do nбstrojovйho drћбku.
Posu?te vp?ed krouћek pro p?estavenн sekб?e 3 a sekб?
oto?te pomocн krouћku pro p?estavenн sekб?e 3 do
poћadovanй polohy.
Krouћek pro p?estavenн sekб?e 3 uvoln?te a sekб? pooto?te aћ
zapadne.
Pracovnн pokyny
ў P?ed kaћdou pracн na elektronб?adн vytбhn?te zбstr?ku
ze zбsuvky.
Ost?enн sekacнch nбstroj? (viz obr. C)
Jen s ostrэmi sekacнmi nбstroji dosбhnete dobrй vэsledky,
proto sekacн nбstroje v?as naost?ete. To zaru?н dlouhou
ћivotnost nбstroj? a dobrй pracovnн vэsledky.
Nabrouљenн
Sekacн nбstroje bruste na brusnэch kotou?нch, nap?. z
uљlechtilйho korundu, za stбlйho p?нvodu vody. Doporu?enй
hodnoty obsahuje vyobrazenн. Dbejte na to, aby se na b?itech
neobjevily ћбdnй popouљt?cн barvy; ty sniћujн tvrdost sekacнch
nбstroj?.
P?i kovбnн zah?ejte sekб? na 850 aћ 1050 °C (sv?tle ?ervenб
aћ ћlutб).
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 14 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
14 | Slovensky
P?i kalenн zah?ejte sekб? na asi 900 °C a prudce jej ochla?te
v oleji. Nбsledn? jej popouљt?jte v peci ca. jednu hodinu p?i
320 °C (popouљt?cн barva sv?tle modrб).
Ъdrћba a servis
Ъdrћba a ?iљt?nн
ў P?ed kaћdou pracн na elektronб?adн vytбhn?te zбstr?ku
ze zбsuvky.
ў Udrћujte elektronб?adн a v?tracн otvory ?istй, abyste
pracovali dob?e a bezpe?n?.
ў Poљkozenou protiprachovou krytku ihned nahra?te.
Doporu?uje se nechat to provйst odbornэm servisem.
Servisnн ukazatel 6
P?i opot?ebovanэch uhlнcнch se elektronб?adн automaticky
vypne. To je ca. 8 hodin p?edtнm indikovбno rozsvнcenнm nebo
svнcenнm servisnнho ukazatele 6. Elektronб?adн musн bэt
zaslбno k ъdrћb? na servisnн st?edisko, adresy viz odstavec
„Zбkaznickб a poradenskб sluћba“.
Pokud dojde i p?es pe?livou vэrobu a nбro?nй kontroly k
poruљe stroje, sv??te provedenн opravy autorizovanйmu
servisnнmu st?edisku pro elektronб?adн firmy Bosch.
P?i vљech dotazech a objednбvkбch nбhradnнch dнl? nezbytn?
prosнm uvбd?jte 10-mнstnй objednacн ?нslo podle typovйho
љtнtku elektronб?adн.
Zбkaznickб a poradenskб sluћba
Zбkaznickб sluћba zodpovн Vaљe dotazy k oprav? a ъdrћb?
Vaљeho vэrobku a tйћ k nбhradnнm dнl?m. Technickй vэkresy a
informace k nбhradnнm dнl?m naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tэm poradenskй sluћby Bosch Vбm rбd pom?ћe p?i otбzkбch
ke koupi, pouћнvбnн a nastavenн vэrobk? a p?нsluљenstvн.
Czech Republic
Robert Bosch odbytovб s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vбpence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Zpracovбnн odpad?
Elektronб?adн, p?нsluљenstvн a obaly by m?ly bэt dodбny k
op?tovnйmu zhodnocenн nepoљkozujнcнmu ћivotnн prost?edн.
Neodhazujte elektronб?adн do domovnнho odpadu!
Pouze pro zem? EU:
Podle evropskй sm?rnice 2002/96/ES o
starэch elektrickэch a elektronickэch
za?нzenнch a jejнm prosazenн v nбrodnнch
zбkonech musн bэt neupot?ebitelnй
elektronб?adн rozebranй shromбћd?no a
dodбno k op?tovnйmu zhodnocenн nepoљkozujнcнmu ћivotnн prost?edн.
Zm?ny vyhrazeny.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Slovensky
Bezpe?nostnй pokyny
Vљeobecnй vэstraћnй upozornenia a
bezpe?nostnй pokyny
POZOR Pre?нtajte si vљetky Vэstraћnй
upozornenia a bezpe?nostnй pokyny.
Zanedbanie dodrћiavania Vэstraћnэch upozornenн a pokynov
uvedenэch v nasledujъcom texte mфћe ma? za nбsledok zбsah
elektrickэm prъdom, spфsobi? poћiar a/alebo ?aћkй
poranenie.
Tieto Vэstraћnй upozornenia a bezpe?nostnй pokyny
starostlivo uschovajte na budъce pouћitie.
Pojem „ru?nй elektrickй nбradie“ pouћнvanэ v nasledujъcom
texte sa vz?ahuje na ru?nй elektrickй nбradie napбjanй zo
siete (s prнvodnou љnъrou) a na ru?nй elektrickй nбradie
napбjanй akumulбtorovou batйriou (bez prнvodnej љnъry).
Bezpe?nos? na pracovisku
ў Pracovisko vћdy udrћiavajte ?istй a dobre osvetlenй.
Neporiadok a neosvetlenй priestory pracoviska mфћu ma?
za nбsledok pracovnй ъrazy.
ў Tэmto nбradнm nepracujte v prostredн ohrozenom
vэbuchom, v ktorom sa nachбdzajъ hor?avй kvapaliny,
plyny alebo hor?avэ prach. Ru?nй elektrickй nбradie
vytvбra iskry, ktorй by mohli prach alebo pary zapбli?.
ў Nedovo?te de?om a inэm nepovolanэm osobбm, aby sa
po?as pouћнvania ru?nйho elektrickйho nбradia
zdrћiavali v blнzkosti pracoviska. Pri odpъtanн pozornosti
zo strany inej osoby mфћete strati? kontrolu nad nбradнm.
Elektrickб bezpe?nos?
ў Zбstr?ka prнvodnej љnъry ru?nйho elektrickйho nбradia
musн pasova? do pouћitej zбsuvky. Zбstr?ku v ћiadnom
prнpade nijako neme?te. S uzemnenэm elektrickэm
nбradнm nepouћнvajte ani ћiadne zбstr?kovй adaptйry.
Nezmenenй zбstr?ky a vhodnй zбsuvky zniћujъ riziko
zбsahu elektrickэm prъdom.
ў Vyhэbajte sa telesnйmu kontaktu s uzemnenэmi
povrchovэmi plochami, ako sъ napr. rъry, vykurovacie
telesб, sporбky a chladni?ky. Keby by bolo Vaљe telo
uzemnenй, hrozн zvэљenй riziko zбsahu elektrickэm
prъdom.
ў Chrб?te elektrickй nбradie pred ъ?inkami daћ?a a
vlhkosti. Vniknutie vody do ru?nйho elektrickйho nбradia
zvyљuje riziko zбsahu elektrickэm prъdom.
ў Nepouћнvajte prнvodnъ љnъru mimo ur?enэ ъ?el na
nosenie ru?nйho elektrickйho nбradia, ani na jeho
zavesenie a zбstr?ku nevyberajte zo zбsuvky ?ahanнm
za prнvodnъ љnъru. Zabezpe?te, aby sa sie?ovб љnъra
nedostala do blнzkosti horъceho telesa, ani do kontaktu
s olejom, s ostrэmi hranami alebo pohybujъcimi sa sъ?iastkami ru?nйho elektrickйho nбradia. Poљkodenй
alebo zauzlenй prнvodnй љnъry zvyљujъ riziko zбsahu
elektrickэm prъdom.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 15 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Slovensky | 15
ў Ke? pracujete s ru?nэm elektrickэm nбradнm vonku,
pouћнvajte len takй predlћovacie kбble, ktorй sъ
schvбlenй aj na pouћнvanie vo vonkajљнch priestoroch.
Pouћitie predlћovacieho kбbla, ktorэ je vhodnэ na
pouћнvanie vo vonkajљom prostredн, zniћuje riziko zбsahu
elektrickэm prъdom.
ў Ak sa nedб vyhnъ? pouћitiu ru?nйho elektrickйho
nбradia vo vlhkom prostredн, pouћite ochrannэ spнna?
pri poruchovэch prъdoch. Pouћitie ochrannйho spнna?a
pri poruchovэch prъdoch zniћuje riziko zбsahu elektrickэm
prъdom.
Bezpe?nos? osфb
ў Bu?te ostraћitэ, sъstre?te sa na to, ?o robнte a k prбci
s ru?nэm elektrickэm nбradнm pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ru?nэm elektrickэm nбradнm nikdy vtedy,
ke? ste unavenэ, alebo ke? ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Malэ okamih nepozornosti mфћe
ma? pri pouћнvanн nбradia za nбsledok vбћne poranenia.
ў Noste osobnй ochrannй pomфcky a pouћнvajte vћdy
ochrannй okuliare. Nosenie osobnэch ochrannэch
pomфcok, ako je ochrannб dэchacia maska, bezpe?nostnб
pracovnб obuv. ochrannб prilba alebo chrбni?e sluchu,
pod?a druhu ru?nйho elektrickйho nбradia a spфsobu jeho
pouћitia zniћujъ riziko poranenia.
ў Vyhэbajte sa neъmyselnйmu uvedeniu ru?nйho
elektrickйho nбradia do ?innosti. Pred zasunutнm
zбstr?ky do zбsuvky a/alebo pred pripojenнm
akumulбtora, pred chytenнm alebo prenбљanнm ru?nйho elektrickйho nбradia sa vћdy presved?te sa, ?i je
ru?nй elektrickй nбradie vypnutй. Ak budete ma? pri prenбљanн ru?nйho elektrickйho nбradia prst na vypнna?i,
alebo ak ru?nй elektrickй nбradie pripojнte na elektrickъ
sie? zapnutй, mфћe to ma? za nбsledok nehodu.
ў Skфr ako nбradie zapnete, odstrб?te z neho
nastavovacie nбradie alebo k?ъ?e na skrutky.
Nastavovacн nбstroj alebo k?ъ?, ktorэ sa nachбdza v
rotujъcej ?asti ru?nйho elektrickйho nбradia, mфћe
spфsobi? vбћne poranenia osфb.
ў Vyhэbajte sa abnormбlnym polohбm tela. Zabezpe?te
si pevnэ postoj, a neprestajne udrћiavajte rovnovбhu.
Takto budete mфc? ru?nй elektrickй nбradie v
neo?akбvanэch situбciбch lepљie kontrolova?.
ў Pri prбci noste vhodnэ pracovnэ odev. Nenoste љirokй
odevy a nemajte na sebe љperky. Vyvarujte sa toho, aby
so Vaљe vlasy, odev a rukavice dostali do blнzkosti
rotujъcich sъ?iastok nбradia. Vo?nэ odev, dlhй vlasy
alebo љperky mфћu by? zachytenй rotujъcimi ?as?ami
ru?nйho elektrickйho nбradia.
ў Ak sa dб na ru?nй elektrickй nбradie namontova?
odsбvacie zariadenie a zariadenie na zachytбvanie
prachu, presved?te sa, ?i sъ dobre pripojenй a sprбvne
pouћнvanй. Pouћнvanie odsбvacieho zariadenia a
zariadenia na zachytбvanie prachu zniћuje riziko ohrozenia
zdravia prachom.
Bosch Power Tools
Starostlivй pouћнvanie ru?nйho elektrickйho nбradia a
manipulбcia s nнm
ў Ru?nй elektrickй nбradie nikdy nepre?aћujte.
Pouћнvajte takй elektrickй nбradie, ktorй je ur?enй pre
danэ druh prбce. Pomocou vhodnйho ru?nйho
elektrickйho nбradia budete pracova? lepљie a bezpe?nejљie v uvedenom rozsahu vэkonu nбradia.
ў Nepouћнvajte nikdy takй ru?nй elektrickй nбradie,
ktorй mб pokazenэ vypнna?. Nбradie, ktorй sa uћ nedб
zapnъ? alebo vypnъ?, je nebezpe?nй a treba ho zveri? do
opravy odbornнkovi.
ў Skфr ako za?nete nбradie nastavova? alebo
prestavova?, vymie?a? prнsluљenstvo alebo skфr, ako
odloћнte nбradie, vћdy vytiahnite zбstr?ku sie?ovej
љnъry zo zбsuvky. Toto preventнvne opatrenie zabra?uje
neъmyselnйmu spusteniu ru?nйho elektrickйho nбradia.
ў Nepouћнvanй ru?nй elektrickй nбradie uschovбvajte
tak, aby bolo mimo dosahu detн. Nedovo?te pouћнva?
pneumatickй nбradie osobбm, ktorй s nнm nie sъ
dфverne oboznбmenй, alebo ktorй si nepre?нtali tieto
Pokyny. Ru?nй elektrickй nбradie je nebezpe?nй vtedy,
ke? ho pouћнvajъ neskъsenй osoby.
ў Ru?nй elektrickй nбradie starostlivo oљetrujte.
Kontrolujte, ?i pohyblivй sъ?iastky bezchybne fungujъ
alebo ?i neblokujъ, ?i nie sъ zlomenй alebo poљkodenй
niektorй sъ?iastky, ktorй by mohli negatнvne
ovplyv?ova? sprбvne fungovanie ru?nйho elektrickйho
nбradia. Pred pouћitнm nбradia dajte poљkodenй
sъ?iastky vymeni?. Ve?a nehфd bolo spфsobenэch
nedostato?nou ъdrћbou elektrickйho nбradia.
ў Reznй nбstroje udrћiavajte ostrй a ?istй. Starostlivo
oљetrovanй reznй nбstroje s ostrэmi reznэmi hranami majъ
menљiu tendenciu k zablokovaniu a ?ahљie sa dajъ vies?.
ў Pouћнvajte ru?nй elektrickй nбradie, prнsluљenstvo,
nastavovacie nбstroje a pod. pod?a tэchto vэstraћnэch
upozornenн a bezpe?nostnэch pokynov. Pri prбci
zoh?adnite konkrйtne pracovnй podmienky a ?innos?,
ktorъ budete vykonбva?. Pouћнvanie ru?nйho
elektrickйho nбradia na inэ ъ?el ako na predpнsanй
pouћitie mфћe vies? k nebezpe?nэm situбciбm.
Servisnй prбce
ў Ru?nй elektrickй nбradie dбvajte opravova? len
kvalifikovanйmu personбlu, ktorэ pouћнva originбlne
nбhradnй sъ?iastky. Tэm sa zabezpe?н, ћe bezpe?nos?
nбradia zostane zachovanб.
Bezpe?nostnй pokyny pre kladivб
ў Pouћнvajte chrбni?e sluchu. Pфsobenie hluku mфћe ma?
za nбsledok stratu sluchu.
ў Pouћнvajte prнdavnй rukovдte, ktorй Vбm boli dodanй s
nбradнm. Strata kontroly nad nбradнm mфћe ma? za
nбsledok poranenie.
ў Pri vykonбvanн takej prбce, pri ktorej by mohol nбstroj
natrafi? na skrytй elektrickй vedenia alebo zasiahnu?
vlastnъ prнvodnъ љnъru nбradia, drћte nбradie len za
izolovanй plochy rukovдtн. Kontakt s elektrickэm
vedenнm, ktorй je pod napдtнm, mфћe dosta? pod napдtie aj
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 16 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
16 | Slovensky
kovovй sъ?iastky nбradia a spфsobi? zбsah elektrickэm
prъdom.
ў Pouћнvajte vhodnй prнstroje na vyh?adбvanie skrytэch
elektrickэm vedenн a potrubн, aby ste ich nenav?tali,
alebo sa obrб?te na miestne energetickй podniky.
Kontakt s elektrickэm vodi?om pod napдtнm mфћe
spфsobi? poћiar alebo ma? za nбsledok zбsah elektrickэm
prъdom. Poљkodenie plynovйho potrubia mфћe ma? za
nбsledok explуziu. Preniknutie do vodovodnйho potrubia
spфsobн vecnй љkody alebo mфћe ma? za nбsledok zбsah
elektrickэm prъdom.
ў Pri prбci drћte ru?nй elektrickй nбradie pevne oboma
rukami a zabezpe?te si stabilnэ postoj. Pomocou dvoch
rъk sa ru?nй elektrickй nбradie ovlбda bezpe?nejљie.
ў Zabezpe?te obrobok. Obrobok upnutэ pomocou
upнnacieho zariadenia alebo zverбka je bezpe?nejљн ako
obrobok pridrћiavanэ rukou.
ў Po?kajte na ъplnй zastavenie ru?nйho elektrickйho
nбradia, aћ potom ho odloћte. Pracovnэ nбstroj sa mфћe
zaseknъ? a mфћe zaprн?ini? stratu kontroly nad ru?nэm
elektrickэm nбradнm.
Popis produktu a vэkonu
Pre?нtajte si vљetky Vэstraћnй upozornenia
a bezpe?nostnй pokyny. Zanedbanie
dodrћiavania Vэstraћnэch upozornenн a
pokynov uvedenэch v nasledujъcom texte
mфћe ma? za nбsledok zбsah elektrickэm
prъdom, spфsobi? poћiar a/alebo ?aћkй
poranenie.
Vyklopte si lбskavo vyklбpaciu stranu s obrбzkami produktu a
nechajte si ju vyklopenъ po celэ ?as, ke? ?нtate tento Nбvod
na pouћнvanie.
Pouћнvanie pod?a ur?enia
Toto nбradie je ur?enй na sekacie prбce do betуnu, tehly,
kame?a a asfaltu a s prнsluљnэm prнsluљenstvom aj na zat?kanie
klincov a na zhus?ovanie.
Vyobrazenй komponenty
?нslovanie jednotlivэch komponentov sa vz?ahuje na
vyobrazenie elektrickйho nбradia na grafickej strane tohto
Nбvodu na pouћнvanie.
1 Ochrannб manћeta
2 Zais?ovacia objнmka
3 Prestavovacн prstenec sekб?a (Vario-Lock)
4 Vypнna?
5 Nastavovacie koliesko predvo?by frekvencie vibrбciн
6 Servisnэ indikбtor
7 Prнdavnб rukovд? (izolovanб plocha rukovдte)
8 Ryhovanб matica pre prнdavnъ rukovд?
9 Rukovд? (izolovanб plocha rukovдte)
Zobrazenй alebo popнsanй prнsluљenstvo nepatrн celй do zбkladnej
vэbavy produktu. Kompletnй prнsluљenstvo nбjdete v naљom
programe prнsluљenstva.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Technickй ъdaje
Sekacie kladivo
Vecnй ?нslo
Menovitэ prнkon
Frekvencia prнklepu
Intenzita jednotlivэch prнklepov
pod?a EPTA-Procedure 05/2009
Polohy sekб?a
Sekacн vэkon v betуne strednej
tvrdosti
Sk?u?ovadlo
Mastenie
Hmotnos? pod?a
EPTA-Procedure 01/2003
Trieda ochrany
W
min-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
Trvalй centrбlne
mastenie
kg
10,1
/II
Tieto ъdaje platia pre menovitй napдtie [U] 230 V. V takэch prнpadoch,
ke? mб napдtie odliљnй hodnoty a pri vyhotoveniach, ktorй sъ љpecifickй
pre niektorъ krajinu, sa mфћu tieto ъdaje odliљova?.
Vљimnite si lбskavo vecnй ?нslo na typovom љtнtku svojho ru?nйho
elektrickйho nбradia. Obchodnй nбzvy jednotlivэch produktov sa mфћu
odliљova?.
Informбcia o hlu?nosti/vibrбciбch
Nameranй hodnoty hluku zistenй pod?a normy 2000/14/ES.
Hodnota hladiny hluku A ru?nйho elektrickйho nбradia je
typicky: Hladina akustickйho tlaku 89 dB(A); Hladina
akustickйho vэkonu 100 dB(A). Nespo?ahlivos? merania
K=3 dB.
Pouћнvajte chrбni?e sluchu!
Celkovй hodnoty vibrбciн ah (suma vektorov troch smerov) a
nepresnos? merania K zis?ovanй pod?a normy EN 60745:
Sekanie: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Ъrove? kmitov uvedenб v tэchto pokynoch bola nameranб
pod?a meracieho postupu uvedenйho v norme EN 60745 a
moћno ju pouћнva? na vzбjomnй porovnбvanie rфznych typov
ru?nйho elektrickйho nбradia medzi sebou. Hodн sa aj na
predbeћnэ odhad za?aћenia vibrбciami.
Uvedenб hladina vibrбciн reprezentuje hlavnй druhy
pouћнvania tohto ru?nйho elektrickйho nбradia. Avљak v
takэch prнpadoch, ke? sa toto ru?nй elektrickй nбradie
pouћije na inй druhy pouћitia, s odliљnэmi pracovnэmi
nбstrojmi alebo sa podrobuje nedostato?nej ъdrћbe, mфћe sa
hladina za?aћenia vibrбciami od tэchto hodnфt odliљova?. To
mфћe vэrazne zvэљi? za?aћenie vibrбciami po?as celej
pracovnej doby.
Na presnэ odhad za?aћenia vibrбciami po?as ur?itйho
?asovйho ъseku prбce s nбradнm treba zoh?adni? doby, po?as
ktorэch je ru?nй elektrickй nбradie vypnutй alebo doby, ke?
nбradie sнce beћн, ale v skuto?nosti sa nepouћнva. To mфћe
vэrazne redukova? za?aћenie vibrбciami po?as celej pracovnej
doby.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 17 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Slovensky | 17
Na ochranu osoby pracujъcej s nбradнm pred ъ?inkami
za?aћenia vibrбciami vykonajte ?alљie bezpe?nostnй
opatrenia, ako sъ naprнklad: ъdrћba ru?nйho elektrickйho
nбradia a pouћнvanэch pracovnэch nбstrojov, zabezpe?enie
zachovania teploty rъk, organizбcia jednotlivэch pracovnэch
ъkonov.
Vyhlбsenie o konformite
Na vlastnъ zodpovednos? vyhlasujeme, ћe tento vэrobok,
popнsanэ niћљie v ?asti „Technickй ъdaje“, sa zhoduje s
nasledujъcimi normami alebo normatнvnymi dokumentm:
EN 60745 pod?a ustanovenн smernнc 2004/108/ES,
2006/42/ES, 2000/14/ES.
2000/14/ES: Garantovanб hladina akustickйho vэkonu
105 dB(A). Spфsob hodnotenia konformity pod?a prнlohy VI.
Kategуria produktu: 10
Poverenй pracovisko:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Sъbor technickej dokumentбcie (2006/42/ES) sa nachбdza u:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Montбћ
Prнdavnб rukovд?
ў Pouћнvajte ru?nй elektrickй nбradie iba s prнdavnou
rukovд?ou 7.
Prнdavnъ rukovд? 7 mфћete ?ubovo?ne oto?i?, aby ste dosiahli
bezpe?nъ a minimбlne unavujъcu pracovnъ polohu.
Uvo?nite ryhovanъ maticu 8, pooto?te prнdavnъ rukovд? 7
okolo osi nбradia do poћadovanej polohy a ryhovanъ maticu 8
opд? utiahnite.
Prнdavnъ rukovд? 7 mфћete premontova?. Vyskrutkujte na
tento ъ?el celkom ryhovanъ maticu 8 a potom demontujte
љes?hrannъ skrutku vytiahnutнm smerom hore. Demontujte
prнdavnъ rukovд? 7 smerom nabok a zvyљnэ upнnacн element
pooto?te o 180°. Prнdavnъ rukovд? 7 namontujte v opa?nom
poradн.
Vэmena nбstroja
ў Pred kaћdou prбcou na ru?nom elektrickom nбradн
vytiahnite zбstr?ku nбradia zo zбsuvky.
Pomocou sk?u?ovadla SDS-max mфћete rэchlo a pohodlne
vymie?a? pracovnй nбstroje bez toho, aby ste museli pouћнva?
nejakй prнdavnй nбstroje.
Bosch Power Tools
Ochrannб manћeta 1 zabra?uje v љirokej miere vnikaniu
prachu z v?tania do sk?u?ovadla po?as prevбdzky nбradia. Pri
vkladanн pracovnэch nбstrojov dбvajte pozor na to, aby ste
ochrannъ manћetu 1 nepoљkodili.
ў Poљkodenъ ochrannъ manћetu ihne? nahra?te novou
manћetou. Odporъ?ame, aby ste si to dali urobi? v
autorizovanom servisnom stredisku.
Vkladanie pracovnйho nбstroja (pozri obrбzok A)
Vy?istite zasъvacн koniec pracovnйho nбstroja a jemne ho
potrite tukom.
Pracovnэ nбstroj vkladajte do sk?u?ovadla tak, ћe nнm
otб?ate, kэm samo?inne zasko?н.
Skontrolujte zaistenie potiahnutнm za pracovnэ nбstroj.
Demontбћ pracovnйho nбstroja (pozri obrбzok B)
Posu?te zais?ovaciu objнmku 2 smerom dozadu a pracovnэ
nбstroj vyberte.
Odsбvanie prachu a triesok
ў Prach z niektorэch materiбlov, napr. z nбterov
obsahujъcich olovo, z niektorэch druhov tvrdйho dreva,
minerбlov a kovov mфћe by? zdraviu љkodlivэ. Kontakt s
takэmto prachom alebo jeho vdychovanie mфћe vyvolбva?
alergickй reakcie a/alebo spфsobi? ochorenie dэchacнch
ciest pracovnнka, prнpadne osфb, ktorй sa nachбdzajъ v
blнzkosti pracoviska.
Ur?itй druhy prachu, napr. prach z dubovйho alebo z
bukovйho dreva, sa povaћujъ za rakovinotvornй, a to
predovљetkэm spolu s ?alљнmi materiбlmi, ktorй sa
pouћнvajъ pri spracovбvanн dreva (chromitan, chemickй
prostriedky na ochranu dreva). Materiбl, ktorэ obsahuje
azbest, smъ opracovбva? len љpeciбlne vyљkolenн
pracovnнci.
– Postarajte sa o dobrй vetranie svojho pracoviska.
– Odporъ?ame Vбm pouћнva? ochrannъ dэchaciu masku
s filtrom triedy P2.
Dodrћiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tэkajъce sa
konkrйtneho obrбbanйho materiбlu.
Prevбdzka
Uvedenie do prevбdzky
ў Vљimnite si napдtie siete! Napдtie zdroja prъdu musн
ma? hodnotu zhodnъ s ъdajmi na typovom љtнtku
ru?nйho elektrickйho nбradia. Vэrobky ozna?enй pre
napдtie 230 V sa smъ pouћнva? aj s napдtнm 220 V.
Zapнnanie/vypнnanie
Na zapnutie posu?te vypнna? 4 ru?nйho elektrickйho nбradia
smerom doprava.
Aby ste ru?nй elektrickй nбradie vypli, posu?te vypнna? 4
smerom do?ava.
Za nнzkej teploty dosiahne toto ru?nй elektrickй nбradie plnэ
prнklepovэ/sekacн vэkon aћ po ur?itom ?ase.
Tбto rozbehovб doba sa dб skrбti? tэm, ћe ru?nй elektrickй
nбradie jedenkrбt udriete vloћenэm pracovnэm nбstrojom o
zem.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 18 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
18 | Slovensky
Nastavenie frekvencie prнklepu
Regula?nб elektronika umoћ?uje plynulй frekvencie prнklepu
so zrete?om na druh obrбbanйho materiбlu pri konkrйtnej
pracovnej ?innosti.
Konљtantnб elektronika udrћiava nastavenъ frekvenciu
prнklepu po?as vo?nobehu i pri za?aћenн na pribliћne
konљtantnej ъrovni.
Predvo?te frekvenciu prнklepu pomocou nastavovacieho
kolieska 5 tak, aby zodpovedala obrбbanйmu materiбlu.
Ъdaje v nasledujъcej tabu?ke sъ odporъ?anэmi hodnotami.
Poloha nastavovacieho
kolieska 5
1
2
3
4
5
6
Frekvencia prнklepu
(min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Zmena polohy sekб?a (Vario-Lock)
Sekб? sa dб aretova? v 12 rфznych polohбch. V?aka tomu
budete mфc? zauja? vћdy optimбlnu pracovnъ polohu.
Vloћte sekб? do sk?u?ovadla.
Posu?te prestavovacн prstenec sekб?a 3 smerom dopredu a
oto?te sekб? 3 prestavovacнm prstencom do poћadovanej
polohy.
Uvo?nite prestavovacн prstenec sekб?a 3 oto?te sekб? tak,
aby zasko?il.
Pokyny na pouћнvanie
ў Pred kaћdou prбcou na ru?nom elektrickom nбradн
vytiahnite zбstr?ku nбradia zo zбsuvky.
Ostrenie sekacнch nбstrojov (pozri obrбzok C)
Dobre vэsledky prбce dosiahnete len pri pouћitн ostrэch
sekacнch nбstrojov, preto sekacie nбstroje zav?asu brъste. To
zaru?uje dlhъ ћivotnos? pracovnэch nбstrojov a dobrй
vэsledky prбce.
Brъsenie
Sekacie nбstroje brъste pomocou brъsnych kotъ?ov, napr. z
uљ?achtilйho korundu, so sъ?asnэm trvalэm prнvodom vody.
Prнsluљnй orienta?nй hodnoty nбjdete na obrбzku. Dбvajte
pozor na to, aby sa na hranбch neobjavila popъљ?acia farba; to
nepriaznivo ovplyv?uje tvrdos? sekacнch nбstrojov.
Pred kutнm zohrejte sekб? na teplotu 850 aћ 1050 °C
(bledo?ervenб aћ ћltб farba).
Na vytvrdenie zohrejte sekб? na teplotu cca 900 °C a potom
ho zaka?te v oleji. Potom ho nechajte v peci cca 1 hodinu pri
teplote 320 °C (popъљ?acia farba bledomodrб).
Ъdrћba a servis
Ъdrћba a ?istenie
ў Pred kaћdou prбcou na ru?nom elektrickom nбradн
vytiahnite zбstr?ku nбradia zo zбsuvky.
ў Ru?nй elektrickй nбradie a jeho vetracie љtrbiny
udrћiavajte vћdy v ?istote, aby ste mohli pracova?
kvalitne a bezpe?ne.
ў Poљkodenъ ochrannъ manћetu ihne? nahra?te novou
manћetou. Odporъ?ame, aby ste si to dali urobi? v
autorizovanom servisnom stredisku.
Servisnэ indikбtor 6
V prнpade opotrebovania uhlнkov sa ru?nй elektrickй nбradie
automaticky vypne. To sa 8 hodнn predtэm indikuje
rozsvietenнm alebo blikanнm servisnйho indikбtora 6. Na
vykonanie servisu treba ru?nй elektrickй nбradie zasla? do
autorizovanej servisnej opravovne, adresy nбjdete v odseku
„Servisnй stredisko a poradenskб sluћba pre zбkaznнkov“.
Ak by prнstroj napriek starostlivej vэrobe a kontrole predsa len
prestal niekedy fungova?, treba da? opravu vykona?
autorizovanej servisnej opravovni elektrickйho nбradia
Bosch.
Pri vљetkэch dopytoch a objednбvkach nбhradnэch sъ?iastok
uvбdzajte bezpodmiene?ne 10-miestne vecnй ?нslo uvedenй
na typovom љtнtku vэrobku.
Servisnй stredisko a poradenskб sluћba pre
zбkaznнkov
Servisnй stredisko Vбm odpovie na otбzky tэkajъce sa opravy
a ъdrћby Vбљho produktu ako aj nбhradnэch sъ?iastok.
Rozloћenй obrбzky a informбcie k nбhradnэm sъ?iastkam
nбjdete aj na web-strбnke:
www.bosch-pt.com
Tнm poradenskej sluћby pre zбkaznнkov Bosch Vбm rбd
pomфћe aj pri problйmoch tэkajъcich sa kъpy a nastavenia
produktov a prнsluљenstva.
Slovakia
Tel.: +421 (02) 48 703 800
Fax: +421 (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk
Likvidбcia
Ru?nй elektrickй nбradie, prнsluљenstvo a obal treba da? na
recyklбciu љetriacu ћivotnй prostredie.
Neodhadzujte ru?nй elektrickй nбradie do komunбlneho
odpadu!
Len pre krajiny EЪ:
Pod?a Eurуpskej smernice 2002/96/ES o
starэch elektrickэch a elektronickэch
vэrobkoch a pod?a jej aplikбciн v nбrodnom
prбve sa musia uћ nepouћite?nй elektrickй
produkty zbiera? separovane a da? na
recyklбciu zodpovedajъcu ochrane
ћivotnйho prostredia.
Zmeny vyhradenй.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 19 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Magyar | 19
Magyar
Biztonsбgi el?нrбsok
Бltalбnos biztonsбgi el?нrбsok az elektromos
kйziszerszбmokhoz
FIGYELMEZTETЙS Olvassa el az цsszes
biztonsбgi figyelmeztetйst
йs el?нrбst. A kцvetkez?kben leнrt el?нrбsok betartбsбnak
elmulasztбsa бramьtйsekhez, t?zhцz йs/vagy sъlyos testi
sйrьlйsekhez vezethet.
Kйrjьk a kйs?bbi hasznбlatra gondosan ?rizze meg ezeket
az el?нrбsokat.
Az alбbb alkalmazott „elektromos kйziszerszбm” fogalom a
hбlуzati elektromos kйziszerszбmokat (hбlуzati csatlakozу
kбbellel) йs az akkumulбtoros elektromos kйziszerszбmokat
(hбlуzati csatlakozу kбbel nйlkьl) foglalja magбban.
Munkahelyi biztonsбg
ў Tartsa tisztбn йs jуl megvilбgнtott бllapotban a
munkahelyйt. A rendetlensйg йs a megvilбgнtatlan
munkaterьlet balesetekhez vezethet.
ў Ne dolgozzon a berendezйssel olyan
robbanбsveszйlyes kцrnyezetben, ahol йghet?
folyadйkok, gбzok vagy porok vannak. Az elektromos
kйziszerszбmok szikrбkat keltenek, amelyek a port vagy a
g?zцket meggyъjthatjбk.
ў Tartsa tбvol a gyerekeket йs az idegen szemйlyeket a
munkahelyt?l, ha az elektromos kйziszerszбmot
hasznбlja. Ha elvonjбk a figyelmйt, elvesztheti az uralmбt a
berendezйs felett.
Elektromos biztonsбgi el?нrбsok
ў A kйszьlйk csatlakozу dugуjбnak bele kell illeszkednie
a dugaszolуaljzatba. A csatlakozу dugуt semmilyen
mуdon sem szabad megvбltoztatni. Vйd?fцldelйssel
ellбtott kйszьlйkekkel kapcsolatban ne hasznбljon
csatlakozу adaptert. A vбltoztatбs nйlkьli csatlakozу
dugуk йs a megfelel? dugaszolу aljzatok csцkkentik az
бramьtйs kockбzatбt.
ў Kerьlje el a fцldelt felьletek, mint pйldбul csцvek,
f?t?testek, kбlyhбk йs h?t?gйpek megйrintйsйt. Az
бramьtйsi veszйly megnцvekszik, ha a teste le van fцldelve.
ў Tartsa tбvol az elektromos kйziszerszбmot az es?t?l
vagy nedvessйgt?l. Ha vнz hatol be egy elektromos
kйziszerszбmba, ez megnцveli az бramьtйs veszйlyйt.
ў Ne hasznбlja a kбbelt a rendeltetйsйt?l eltйr? cйlokra,
vagyis a szerszбmot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kбbelnйl fogva, йs sohase hъzza ki a hбlуzati csatlakozу dugуt a kбbelnйl fogva. Tartsa tбvol a kбbelt
h?forrбsoktуl, olajtуl, йles йlekt?l йs sarkoktуl йs
mozgу gйpalkatrйszekt?l. Egy megrongбlуdott vagy csomуkkal teli kбbel megnцveli az бramьtйs veszйlyйt.
ў Ha egy elektromos kйziszerszбmmal a szabad йg alatt
dolgozik, csak szabadban valу hasznбlatra
engedйlyezett hosszabbнtуt hasznбljon. A szabadban
valу hasznбlatra engedйlyezett hosszabbнtу hasznбlata
csцkkenti az бramьtйs veszйlyйt.
Bosch Power Tools
ў Ha nem lehet elkerьlni az elektromos kйziszerszбm
nedves kцrnyezetben valу hasznбlatбt, alkalmazzon
egy hibaбram-vйd?kapcsolуt. Egy hibaбram-vйd?kapcsolу alkalmazбsa csцkkenti az бramьtйs kockбzatбt.
Szemйlyi biztonsбg
ў Munka kцzben mindig figyeljen, ьgyeljen arra, amit
csinбl йs meggondoltan dolgozzon az elektromos
kйziszerszбmmal. Ha fбradt, ha kбbнtуszerek vagy
alkohol hatбsa alatt бll, vagy orvossбgokat vett be, ne
hasznбlja a berendezйst. Egy pillanatnyi figyelmetlensйg
a szerszбm hasznбlata kцzben komoly sйrьlйsekhez
vezethet.
ў Viseljen szemйlyi vйd?felszerelйst йs mindig viseljen
vйd?szemьveget. A szemйlyi vйd?felszerelйsek, mint
porvйd? бlarc, csъszбsbiztos vйd?cip?, vйd?sapka йs fьlvйd? hasznбlata az elektromos kйziszerszбm hasznбlata
jellegйnek megfelel?en csцkkenti a szemйlyi sйrьlйsek
kockбzatбt.
ў Kerьlje el a kйszьlйk akaratlan ьzembe helyezйsйt.
Gy?z?djцn meg arrуl, hogy az elektromos
kйziszerszбm ki van kapcsolva, miel?tt bedugnб a
csatlakozу dugуt a dugaszolуaljzatba, csatlakoztatnб
az akkumulбtor-csomagot, йs miel?tt felvennй йs vinni
kezdenй az elektromos kйziszerszбmot. Ha az
elektromos kйziszerszбm felemelйse kцzben az ujjбt a
kapcsolуn tartja, vagy ha a kйszьlйket bekapcsolt
бllapotban csatlakoztatja az бramforrбshoz, ez balesetekhez vezethet.
ў Az elektromos kйziszerszбm bekapcsolбsa el?tt
okvetlenьl tбvolнtsa el a beбllнtуszerszбmokat vagy
csavarkulcsokat. Az elektromos kйziszerszбm forgу
rйszeiben felejtett beбllнtуszerszбm vagy csavarkulcs
sйrьlйseket okozhat.
ў Ne becsьlje tъl цnmagбt. Kerьlje el a normбlistуl eltйr?
testtartбst, ьgyeljen arra, hogy mindig biztosan бlljon
йs az egyensъlyбt megtartsa. Нgy az elektromos
kйziszerszбm felett vбratlan helyzetekben is jobban tud
uralkodni.
ў Viseljen megfelel? ruhбt. Ne viseljen b? ruhбt vagy
йkszereket. Tartsa tбvol a hajбt, a ruhбjбt йs a
keszty?jйt a mozgу rйszekt?l. A b? ruhбt, az йkszereket
йs a hosszъ hajat a mozgу alkatrйszek magukkal
rбnthatjбk.
ў Ha az elektromos kйziszerszбmra fel lehet szerelni a
por elszнvбsбhoz йs цsszegy?jtйsйhez szьksйges
berendezйseket, ellen?rizze, hogy azok megfelel?
mуdon hozzб vannak kapcsolva a kйszьlйkhez йs rendeltetйsьknek megfelel?en m?kцdnek. A porgy?jt?
berendezйsek hasznбlata csцkkenti a munka sorбn
keletkez? por veszйlyes hatбsбt.
Az elektromos kйziszerszбmok gondos kezelйse йs
hasznбlata
ў Ne terhelje tъl a berendezйst. A munkбjбhoz csak az
arra szolgбlу elektromos kйziszerszбmot hasznбlja.
Egy alkalmas elektromos kйziszerszбmmal a megadott
teljesнtmйnytartomбnyon belьl jobban йs
biztonsбgosabban lehet dolgozni.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 20 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
20 | Magyar
ў Ne hasznбljon olyan elektromos kйziszerszбmot,
amelynek a kapcsolуja elromlott. Egy olyan elektromos
kйziszerszбm, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszйlyes йs meg kell javнttatni.
ў Hъzza ki a csatlakozу dugуt a dugaszolуaljzatbуl
йs/vagy az akkumulбtor-csomagot az elektromos
kйziszerszбmbуl, miel?tt az elektromos
kйziszerszбmon beбllнtбsi munkбkat vйgez,
tartozйkokat cserйl vagy a szerszбmot tбrolбsra
elteszi. Ez az el?vigyбzatossбgi intйzkedйs meggбtolja a
szerszбm akaratlan ьzembe helyezйsйt.
ў A hasznбlaton kнvьli elektromos kйziszerszбmokat
olyan helyen tбrolja, ahol azokhoz gyerekek nem
fйrhetnek hozzб. Ne hagyja, hogy olyan szemйlyek
hasznбljбk az elektromos kйziszerszбmot, akik nem
ismerik a szerszбmot, vagy nem olvastбk el ezt az
ъtmutatуt. Az elektromos kйziszerszбmok veszйlyesek,
ha azokat gyakorlatlan szemйlyek hasznбljбk.
ў A kйszьlйket gondosan бpolja. Ellen?rizze, hogy a
mozgу alkatrйszek kifogбstalanul m?kцdnek-e,
nincsenek-e beszorulva, йs nincsenek-e eltцrve vagy
megrongбlуdva olyan alkatrйszek, amelyek hatбssal
lehetnek az elektromos kйziszerszбm m?kцdйsйre. A
berendezйs megrongбlуdott rйszeit a kйszьlйk
hasznбlata el?tt javнttassa meg. Sok olyan baleset
tцrtйnik, amelyet az elektromos kйziszerszбm nem
kielйgнt? karbantartбsбra lehet visszavezetni.
ў Tartsa tisztбn йs йles бllapotban a vбgуszerszбmokat.
Az йles vбgуйlekkel rendelkez? йs gondosan бpolt vбgуszerszбmok ritkбbban йkel?dnek be йs azokat kцnnyebben
lehet vezetni йs irбnyнtani.
ў Az elektromos kйziszerszбmokat, tartozйkokat,
betйtszerszбmokat stb. csak ezen el?нrбsoknak йs az
adott kйszьlйktнpusra vonatkozу kezelйsi
utasнtбsoknak megfelel?en hasznбlja. Vegye
figyelembe a munkafeltйteleket йs a kivitelezend?
munka sajбtossбgait. Az elektromos kйziszerszбm
eredeti rendeltetйsйt?l eltйr? cйlokra valу alkalmazбsa
veszйlyes helyzetekhez vezethet.
Szervнz-ellen?rzйs
ў Az elektromos kйziszerszбmot csak szakkйpzett
szemйlyzet csak eredeti pуtalkatrйszek
felhasznбlбsбval javнthatja. Ez biztosнtja, hogy az
elektromos kйziszerszбm biztonsбgos maradjon.
Biztonsбgi el?нrбsok a kalapбcsok szбmбra
ў Viseljen fьlvйd?t. Ennek elmulasztбsa esetйn a zaj hatбsa
a hallуkйpessйg elvesztйsйhez vezethet.
ў Ha az elektromos kйziszerszбmmal pуtfogantyъk is
szбllнtбsra kerьltek, hasznбlja azokat. Ha elveszti az
uralmбt a berendezйs felett, ez sйrьlйsekhez vezethet.
ў Az elektromos kйziszerszбmot csak a szigetelt
fogantyъfelьleteknйl fogva tartsa, ha olyan munkбt
vйgez, amelynek sorбn a betйtszerszбm feszьltsйg
alatt бllу, kнvьlr?l nem lбthatу vezetйkekhez, vagy a
kйszьlйk sajбt hбlуzati csatlakozу kбbeljйhez йrhet. Ha
a berendezйs egy feszьltsйg alatt бllу vezetйkhez йr, az
1 619 929 J81 | (3.8.11)
elektromos kйziszerszбm fйmrйszei szintйn feszьltsйg alб
kerьlhetnek йs бramьtйshez vezethetnek.
ў A rejtett vezetйkek felkutatбsбhoz hasznбljon
alkalmas fйmkeres? kйszьlйket, vagy kйrje ki a helyi
energiaellбtу vбllalat tanбcsбt. Ha egy elektromos
vezetйket a berendezйssel megйrint, ez t?zhцz йs
бramьtйshez vezethet. Egy gбzvezetйk megrongбlбsa
robbanбst eredmйnyezhet. Ha egy vнzvezetйket szakнt
meg, anyagi kбrok keletkeznek, vagy villamos бramьtйst
kaphat.
ў A munka sorбn mindig mindkйt kezйvel tartsa az
elektromos kйziszerszбmot йs gondoskodjon arrуl,
hogy szilбrd, biztos alapon бlljon. Az elektromos
kйziszerszбmot kйt kйzzel biztosabban lehet vezetni.
ў A megmunkбlбsra kerьl? munkadarabot megfelel?en
rцgzнtse. Egy befogу szerkezettel vagy satuval rцgzнtett
munkadarab biztonsбgosabban van rцgzнtve, mintha csak
a kezйvel tartanб.
ў Vбrja meg, amнg az elektromos kйziszerszбm teljesen
leбll, miel?tt letennй. A betйtszerszбm beйkel?dhet, йs a
kezel? elvesztheti az uralmбt az elektromos kйziszerszбm
felett.
A termйk йs alkalmazбsi lehet?sйgei
leнrбsa
Olvassa el az цsszes biztonsбgi
figyelmeztetйst йs el?нrбst.
A kцvetkez?kben leнrt el?нrбsok betartбsбnak
elmulasztбsa бramьtйsekhez, t?zhцz йs/vagy
sъlyos testi sйrьlйsekhez vezethet.
Kйrjьk hajtsa ki a kihajthatу бbrбs oldalt, йs hagyja нgy
kihajtva, mikцzben ezt a kezelйsi ъtmutatуt olvassa.
Rendeltetйsszer? hasznбlat
A berendezйs betonban, tйglafalban, k?ben йs aszfaltban
vйgzett vйsйsi munkбkra szolgбl, valamint megfelel?
tartozйkokkal felszerelve beverйsre йs tцmцrнtйsre is
hasznбlhatу.
Az бbrбzolбsra kerьl? komponensek
A kйszьlйk бbrбzolбsra kerьl? komponenseinek
sorszбmozбsa az elektromos kйziszerszбmnak az бbraoldalon talбlhatу kйpйre vonatkozik.
1 Porvйd? sapka
2 Reteszel? hьvely
3 Vйs? helyzet beбllнtу gy?r? (Vario-Lock)
4 Be-/kikapcsolу
5 Ьtйsszбm el?vбlasztу szabбlyozуtбrcsa
6 Szerviz-kijelzйs
7 Pуtfogantyъ (szigetelt fogantyъ-felьlet)
8 Recйzett szйl? anya a pуtfogantyъ szбmбra
9 Fogantyъ (szigetelt fogantyъ-felьlet)
A kйpeken lбthatу vagy a szцvegben leнrt tartozйkok rйszben nem
tartoznak a standard szбllнtmбnyhoz. Tartozйkprogramunkban
valamennyi tartozйk megtalбlhatу.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 21 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Magyar | 21
M?szaki adatok
K?tцr? kalapбcs
Cikkszбm
Nйvleges felvett teljesнtmйny
Ьtйsszбm
Egyedi ьt?er? az
„EPTA-Procedure 05/2009”
(2009/05 EPTA-eljбrбs) szerint
Vйs?helyzetek
Vйsйsi teljesнtmйny kцzepes
kemйnysйg? betonban
Szerszбmbefogу egysйg
Kenйs
Sъly az
„EPTA-Procedure 01/2003”
(2003/01 EPTA-eljбrбs) szerint
Йrintйsvйdelmi osztбly
W
perc-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
Kцzponti tartуs
kenйs
kg
10,1
/II
Az adatok [U] = 230 V nйvleges feszьltsйgre vonatkoznak. Ett?l eltйr?
feszьltsйgek esetйn йs az egyes orszбgok szбmбra kйszьlt kьlцnleges
kivitelekben ezek az adatok vбltozhatnak.
Kйrjьk vegye figyelembe az elektromos kйziszerszбma tнpustбblбjбn
talбlhatу cikkszбmot. Egyes elektromos kйziszerszбmoknak tцbb
kьlцnbцz? kereskedelmi megnevezйse is lehet.
Zaj йs vibrбciу йrtйkek
A zajmйrйsi eredmйnyek a 2000/14/EK szabvбnynak
megfelel?en kerьltek meghatбrozбsra.
Az elektromos kйziszerszбm A-йrtйkelйs? zajszintjйnek
tipikus йrtйkei: hangnyomбsszint 89 dB(A);
hangteljesнtmйnyszint 100 dB(A). Szуrбs K=3 dB.
Viseljen fьlvйd?t!
ah rezgйsi цsszйrtйkek (a hбrom irбny vektorцsszege) йs K
szуrбs az EN 60745 szabvбny szerint:
Vйsйs: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Az ezen el?нrбsokban megadott rezgйsszint az EN 60745
szabvбnyban rцgzнtett mйrйsi mуdszerrel kerьlt
meghatбrozбsra йs az elektromos kйziszerszбmok
цsszehasonlнtбsбra ez az йrtйk felhasznбlhatу. Ez az йrtйk a
rezgйsi terhelйs ideiglenes becslйsйre is alkalmas.
A megadott rezgйsszint az elektromos kйziszerszбm f?
alkalmazбsi terьletein valу hasznбlat sorбn fellйp? йrtйk. Ha
az elektromos kйziszerszбmot mбs alkalmazбsokra, eltйr?
betйtszerszбmokkal vagy nem kielйgнt? karbantartбs mellett
hasznбljбk, a rezgйsszint a fenti йrtйkt?l eltйrhet. Ez az egйsz
munkaid?re vonatkozу rezgйsi terhelйst lйnyegesen
megnцvelheti.
A rezgйsi terhelйs pontos megbecsьlйsйhez figyelembe kell
venni azokat az id?szakokat is, amikor a berendezйs
kikapcsolt бllapotban van, vagy amikor be van ugyan
kapcsolva, de nem kerьl tйnylegesen hasznбlatra. Ez az egйsz
munkaid?re vonatkozу rezgйsi terhelйst lйnyegesen
csцkkentheti.
Hozzon kiegйszнt? biztonsбgi intйzkedйseket a kezel?nek a
rezgйsek hatбsa elleni vйdelmйre, pйldбul: Az elektromos
Bosch Power Tools
kйziszerszбm йs a betйtszerszбmok karbantartбsa, a kezek
melegen tartбsa, a munkamenetek megszervezйse.
Megfelel?sйgi nyilatkozat
Egyedьli felel?sйggel kijelentjьk, hogy a „M?szaki adatok”
alatt leнrt termйk megfelel a kцvetkez? szabvбnyoknak, illetve
irбnyadу dokumentumoknak: EN 60745 a 2004/108/EK,
2006/42/EK, 2000/14/EK irбnyelveknek megfelel?en.
2000/14/EK: Garantбlt hangteljesнtmйny-szint 105 dB(A). A
konformнtбs megбllapнtбsi eljбrбs leнrбsa a VI fьggelйkben
talбlhatу.
Termйk kategуria: 10
Megnevezett vizsgбlуhely:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
A m?szaki dokumentбciуja (2006/42/EK) a kцvetkez? helyen
talбlhatу:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Цsszeszerelйs
Pуtfogantyъ
ў Az elektromos kйziszerszбmot csak az arra felszerelt 7
pуtfogantyъval egyьtt szabad hasznбlni.
A 7 pуtfogantyъt tetsz?leges helyzetbe el lehet forgatni, hogy
нgy a munkбt a lehet? leginkбbb fбradsбgmentes mуdon
lehessen vйgezni.
Oldja ki a 8 recйzett fej? anyбt, forgassa el a 7 pуtfogantyъt a
berendezйs tengelye kцrьl a kнvбnt helyzetbe йs hъzza meg
ismйt szorosra a 8 recйzett fej? anyбt.
A 7 pуtfogantyъ бtszerelhet?. Ehhez csavarozza le teljesen a
8 recйzett fej? anyбt, majd hъzza ki felfelй a hatszцgfej?
csavart. Hъzza le oldalfelй a 7 pуtfogantyъt йs forgassa el a
megmaradу befogу rйszt 180°. Szerelje fel fordнtott
sorrendben a 7 pуtfogantyъt.
Szerszбmcsere
ў Az elektromos kйziszerszбmon vйgzend? bбrmely
munka megkezdйse el?tt hъzza ki a csatlakozу dugуt a
dugaszolуaljzatbуl.
Az SDS-max szerszбmbefogу egysйggel a betйtszerszбmot
tovбbbi eszkцzцk vagy szerszбmok alkalmazбsa nйlkьl is
egyszer?en ki lehet cserйlni.
Az 1 porvйd?sapka a munka sorбn messzemen?en
meggбtolja a fъrбs sorбn keletkez? por behatolбsбt a
szerszбmbefogу egysйgbe. A szerszбm behelyezйsekor
ьgyeljen arra, hogy ne rongбlja meg az 1 porvйd? sapkбt.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 22 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
22 | Magyar
ў Ha egy porvйd? sapka megsйrьlt, azt azonnal ki kell
cserйlni. Ezzel a munkбval cйlszer? egy
Vev?szolgбlatot megbнzni.
A betйtszerszбm behelyezйse (lбsd az „A” бbrбt)
Tisztнtsa meg йs zsнrozza kissй be a betйtszerszбm
behelyezйsre kerьl? vйgйt.
Helyezze be forgatva a betйtszerszбmot a szerszбmbefogу
egysйgbe, amнg az magбtуl nem reteszel?dik.
Hъzza meg a szerszбmot, йs ellen?rizze нgy a megfelel?
reteszelйst.
A betйtszerszбm kivйtele (lбsd a „B” бbrбt)
Tolja hбtra a 2 reteszel? hьvelyt йs vegye ki a
betйtszerszбmot.
Por- йs forgбcselszнvбs
ў Az уlomtartalmъ festйkrйtegek, egyes fafajtбk, бsvбnyok
йs fйmek pora egйszsйgkбrosнtу hatбsъ lehet. A poroknak
a kezel? vagy a kцzelben tartуzkodу szemйlyek бltal
tцrtйn? megйrintйse vagy belйgzйse allergikus reakciуkhoz йs/vagy a lйgutak megbetegedйsйt vonhatja maga
utбn.
Egyes faporok, pйldбul tцlgy- йs bьkkfaporok rбkkelt?
hatбsъak, f?leg ha a faanyag kezelйsйhez mбs anyagok is
vannak bennьk (kromбt, favйd? vegyszerek). A
kйszьlйkkel azbesztet tartalmazу anyagokat csak
szakembereknek szabad megmunkбlniuk.
– Gondoskodjon a munkahely jу szell?ztetйsйr?l.
– Ehhez a munkбhoz cйlszer? egy P2 sz?r?osztбlyъ
porvйd? бlarcot hasznбlni.
A feldolgozбsra kerьl? anyagokkal kapcsolatban tartsa be
az adott orszбgban йrvйnyes el?нrбsokat.
Ьzemeltetйs
Ьzembe helyezйs
ў Ьgyeljen a helyes hбlуzati feszьltsйgre! Az бramforrбs
feszьltsйgйnek meg kell egyeznie az elektromos
kйziszerszбm tнpustбblбjбn talбlhatу adatokkal. A
230 V-os berendezйseket 220 V hбlуzati feszьltsйgr?l
is szabad ьzemeltetni.
Be- йs kikapcsolбs
Az elektromos kйziszerszбm ьzembe helyezйsйhez tolja el
jobbra a 4 ki-/bekapcsolуt.
Az elektromos kйziszerszбm kikapcsolбsбhoz tolja el balra a
4 ki-/bekapcsolуt.
Az elektromos kйziszerszбm alacsony h?mйrsйkletek esetйn
csak bizonyos id? elteltйvel йri el a teljes kalapбcsolу/ьt?
teljesнtmйnyйt.
Ezt a felmelegedйsi id?t le lehet csцkkenteni, ehhez ьsse
egyszer a padlуhoz az elektromos kйziszerszбmba
behelyezett betйtszerszбmot.
Az ьtйsszбm beбllнtбsa
A szabбlyozу elektronika lehet?vй teszi az ьtйsszбm
fokozatmentes beбllнtбsбt йs ezzel az anyagnak megfelel?
megmunkбlбst biztosнt.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
A konstantelektronika az el?re kivбlasztott ьtйsszбmot az
ьresjбrattуl a teljes terhelйsig gyakorlatilag бllandу szinten
tartja.
Бllнtsa be az 5 szabбlyozуtбrcsбval a megmunkбlбsra kerьl?
anyagnak megfelel?en az ьtйsszбmot.
Az alбbbi tбblбzatban talбlhatу йrtйkek javasolt йrtйkek.
Az 5 szabбlyozуkerйk helyzete
1
2
3
4
5
6
Ьtйsszбm (perc-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
A vйs? helyzetйnek megvбltoztatбsa (Vario-Lock)
A vйs?t цsszesen 12 kьlцnbцz? helyzetben lehet reteszelni.
Ezzel mindig beбllнthatja a mindenkori legkйnyelmesebb
munkavйgzйsi helyzetet.
Helyezze be a vйs?t a szerszбmbefogу egysйgbe.
Tolja el?re a 3 vйs?beбllнtу gy?r?t йs forgassa el a 3
vйs?beбllнtу gy?r?vel a vйs?t kнvбnt helyzetbe.
Engedje el a 3 vйs?beбllнtу gy?r?t йs forgassa el a vйs?t, amнg
az bepattan a helyйre.
Munkavйgzйsi tanбcsok
ў Az elektromos kйziszerszбmon vйgzend? bбrmely
munka megkezdйse el?tt hъzza ki a csatlakozу dugуt a
dugaszolуaljzatbуl.
A vйs?szerszбmok йlesнtйse (lбsd a „C” бbrбt)
Jу eredmйnyeket csak йles vйs?szerszбmokkal lehet elйrni,
ezйrt id?ben йlesнtse meg a vйs?szerszбmokat. Ez biztosнtja a
szerszбmok hosszъ йlettartamбt йs jу eredmйnyekhez vezet.
Utбnйlesнtйs
A vйs?szerszбmokat csiszolуtбrcsбkkal, pйldбul nemes
korund csiszolуtбrcsбkon, бllandу vнzhozzбvezetйs mellett
kell utбnйlesнteni. Az бbrбn ehhez megfelel? irбnyйrtйkek
talбlhatуk. Ьgyeljen arra, hogy az йleken ne jelenjenek meg
megeresztйsi szнnek, mivel ez kбros befolyбssal van a
vйs?szerszбmok kemйnysйgйre.
A kovбcsolбshoz hevнtse fel a vйs?t 850 – 1050 °C-ra
(vilбgossбrga – sбrga).
Az edzйshez hevнtse fel a vйs?t kb. 900 °C h?mйrsйkletre,
majd olajban h?tse le. Ezutбn egy kemencйben kb egy уrбn бt
320 °C h?mйrsйkleten (megeresztйsi szнn: vilбgoskйk)
eressze meg.
Karbantartбs йs szerviz
Karbantartбs йs tisztнtбs
ў Az elektromos kйziszerszбmon vйgzend? bбrmely
munka megkezdйse el?tt hъzza ki a csatlakozу dugуt a
dugaszolуaljzatbуl.
ў Tartsa mindig tisztбn az elektromos kйziszerszбmot йs
annak szell?z?nyнlбsait, hogy jуl йs biztonsбgosan
dolgozhasson.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 23 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Русский | 23
ў Ha egy porvйd? sapka megsйrьlt, azt azonnal ki kell
cserйlni. Ezzel a munkбval cйlszer? egy
Vev?szolgбlatot megbнzni.
Szerviz-jelz? 6
Ha a szйnkefйk elhasznбlуdtak, az elektromos kйziszerszбm
automatikusan kikapcsolуdik. Ezt a 6 szerviz-jelz?
kigyulladбsa, vagy vibrбlбsa mбr kb. 8 уrбval el?re jelzi. Az
elektromos kйziszerszбmot ekkor be kell kьldeni a
karbantartбsi munkбk elvйgzйsйre a Vev?szolgбlatnak. A
cнmeket lбsd a „Vev?szolgбlat йs tanбcsadбs” c. szakaszban.
Ha az elektromos kйziszerszбm a gondos gyбrtбsi йs
ellen?rzйsi eljбrбs ellenйre egyszer mйgis meghibбsodna,
akkor a javнtбssal csak Bosch elektromos kйziszerszбmm?hely ьgyfйlszolgбlatбt szabad megbнzni.
Ha kйrdйsei vannak, vagy pуtalkatrйszeket akar megrendelni,
okvetlenьl adja meg az elektromos kйziszerszбm
tнpustбblбjбn talбlhatу 10-jegy? cikkszбmot.
Vev?szolgбlat йs tanбcsadбs
A vev?szolgбlat a termйke javнtбsбval йs karbantartбsбval,
valamint a pуtalkatrйszekkel kapcsolatos kйrdйsekre
szнvesen vбlaszol. A tartalйkalkatrйszekkel kapcsolatos
robbantott бbrбk йs egyйb informбciу a kцvetkez? cнmen
talбlhatуk:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vev?szolgбlat szнvesen segнt Цnnek, ha a termйkek йs
tartozйkok vбsбrlбsбval, alkalmazбsбval йs beбllнtбsбval
kapcsolatos kйrdйsei vannak.
Magyarorszбg
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyцmr?i ъt. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
Eltбvolнtбs
Az elektromos kйziszerszбmokat, a tartozйkokat йs a
csomagolбst a kцrnyezetvйdelmi szempontoknak
megfelel?en kell ъjrafelhasznбlбsra el?kйszнteni.
Ne dobja ki az elektromos kйziszerszбmokat a hбztartбsi
szemйtbe!
Csak az EU-tagorszбgok szбmбra:
A hasznбlt villamos йs elektronikus
berendezйsekre vonatkozу 2002/96/EK
sz. Eurуpai Irбnyelvnek йs ennek a
megfelel? orszбgok jogharmonizбciуjбnak
megfelel?en a mбr hasznбlhatatlan elektromos kйziszerszбmokat kьlцn цssze kell
gy?jteni йs a kцrnyezetvйdelmi szempontbуl megfelel? ъjra
felhasznбlбsra le kell adni.
A vбltoztatбsok joga fenntartva.
Bosch Power Tools
Русский
??????????? ????????????
???????? ?? ??????:
??? «?????? ???»
??. ????. ????????, 13, ???. 5
??????, 129515, ??????
Указания по безопасности
Общие указания по технике безопасности для
электроинструментов
Прочтите все указания и
инструкции по технике
безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по
технике безопасности может стать причиной поражения
электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях
понятие «электроинструмент» распространяется на
электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром)
и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого
шнура).
Безопасность рабочего места
ў Содержите рабочее место в чистоте и хорошо
освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки
рабочего места могут привести к несчастным случаям.
ў Не работайте с этим электроинструментом во
взрывоопасном помещении, в котором находятся
горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или
пыль. Электроинструменты искрят, что может привести
к воспламенению пыли или паров.
ў Во время работы с электроинструментом не
допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и
посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять
контроль над электроинструментом.
Электробезопасность
ў Штепсельная вилка электроинструмента должна
подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае
не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте
переходные штекеры для электроинструментов с
защитным заземлением. Неизмененные штепсельные
вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск
поражения электротоком.
ў Предотвращайте телесный контакт с заземленными
поверхностями, как то: с трубами, элементами
отопления, кухонными плитами и холодильниками.
При заземлении Вашего тела повышается риск
поражения электротоком.
ў Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.
Проникновение воды в электроинструмент повышает
риск поражения электротоком.
ў Не разрешается использовать шнур не по
назначению, например, для транспортировки или
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 24 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
24 | Русский
подвески электроинструмента, или для вытягивания
вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от
воздействия высоких температур, масла, острых
кромок или подвижных частей электроинструмента.
Поврежденный или спутанный шнур повышает риск
поражения электротоком.
ў При работе с электроинструментом под открытым
небом применяйте пригодные для этого кабелиудлинители. Применение пригодного для работы под
открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск
поражения электротоком.
ў Если невозможно избежать применения
электроинструмента в сыром помещении,
подключайте электроинструмент через устройство
защитного отключения. Применение устройства
защитного отключения снижает риск электрического
поражения.
Безопасность людей
ў Будьте внимательными, следите за тем, что Вы
делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь
в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения или под воздействием лекарств. Один
момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
ў Применяйте средства индивидуальной защиты и
всегда защитные очки. Использование средств
индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви
на нескользящей подошве, защитного шлема или
средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида
работы с электроинструментом снижает риск получения
травм.
ў Предотвращайте непреднамеренное включение
электроинструмента. Перед подключением
электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии
электроинструмента. Удержание пальца на
выключателе при транспортировке электроинструмента
и подключение к сети питания включенного
электроинструмента чревато несчастными случаями.
ў Убирайте установочный инструмент или гаечные
ключи до включения электроинструмента.
Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся
части электроинструмента, может привести к травмам.
ў Не принимайте неестественное положение корпуса
тела. Всегда занимайте устойчивое положение и
сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете
лучше контролировать электроинструмент в
неожиданных ситуациях.
ў Носите подходящую рабочую одежду. Не носите
широкую одежду и украшения. Держите волосы,
одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут
быть затянуты вращающимися частями.
ў При наличии возможности установки
пылеотсасывающих и пылесборных устройств
1 619 929 J81 | (3.8.11)
проверяйте их присоединение и правильное
использование. Применение пылеотсоса может
снизить опасность, создаваемую пылью.
Применение электроинструмента и обращение с ним
ў Не перегружайте электроинструмент. Используйте
для Вашей работы предназначенный для этого
электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном
диапазоне мощности.
ў Не работайте с электроинструментом при
неисправном выключателе. Электроинструмент,
который не поддается включению или выключению,
опасен и должен быть отремонтирован.
ў До начала наладки электроинструмента, перед
заменой принадлежностей и прекращением работы
отключайте штепсельную вилку от розетки сети
и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное
включение электроинструмента.
ў Храните электроинструменты в недоступном для
детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или
не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
ў Тщательно ухаживайте за электроинструментом.
Проверяйте безупречную функцию и ход
движущихся частей электроинструмента, отсутствие
поломок или повреждений, отрицательно влияющих
на функцию электроинструмента. Поврежденные
части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание
электроинструментов является причиной большого
числа несчастных случаев.
ў Держите режущий инструмент в заточенном и
чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие
инструменты с острыми режущими кромками реже
заклиниваются и их легче вести.
ў Применяйте электроинструмент, принадлежности,
рабочие инструменты и т.п. в соответствии с
настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.
Использование электроинструментов для
непредусмотренных работ может привести к опасным
ситуациям.
Сервис
ў Ремонт Вашего электроинструмента поручайте
только квалифицированному персоналу и только с
применением оригинальных запасных частей. Этим
обеспечивается безопасность электроинструмента.
Указания по технике безопасности для
молотков
ў Применяйте средства защиты органов слуха.
Воздействие шума может привести к потере слуха.
ў Используйте прилагающиеся к электроинструменту
дополнительные рукоятки. Потеря контроля может
иметь своим следствием телесные повреждения.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 25 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Русский | 25
ў При выполнении работ, при которых рабочий
инструмент может задеть скрытую электропроводку
или собственный сетевой кабель, держите
электроинструмент за изолированные ручки.
Контакт с находящейся под напряжением проводкой
может заряжать металлические части
электроинструмента и приводить к удару электрическим
током.
ў Используйте соответствующие металлоискатели для
нахождения спрятанных в стене труб или проводки
или обращайтесь за справкой в местное
коммунальное предприятие. Контакт с
электропроводкой может привести к пожару и
поражению электротоком. Повреждение газопровода
может привести к взрыву. Повреждение водопровода
ведет к нанесению материального ущерба или может
вызвать поражение электротоком.
ў Всегда держите электроинструмент во время работы
обеими руками, заняв предварительно устойчивое
положение. Двумя руками Вы работаете более надежно
с электроинструментом.
ў Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в
зажимное приспособление или в тиски, удерживается
более надежно, чем в Вашей руке.
ў Выждите полной остановки электроинструмента и
только после этого выпускайте его из рук. Рабочий
инструмент может заесть, и это может привести к потере
контроля над электроинструментом.
Описание продукта и услуг
Прочтите все указания и инструкции по
технике безопасности. Упущения в
отношении указаний и инструкций по
технике безопасности могут стать причиной
поражения электрическим током, пожара и
тяжелых травм.
Пожалуйста, откройте раскладную страницу с
иллюстрациями электроинструмента и оставляйте ее
открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.
Применение по назначению
Настоящий электроинструмент предназначен для
долбежных работ в бетоне, кирпичной кладке, природном
камне и асфальте, а также с соответствующими
принадлежностями для вколачивания и утрамбовывания.
Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по
изображению на странице с иллюстрациями.
1 Колпачок для защиты от пыли
2 Фиксирующая гильза
3 Установочное кольцо зубила (Vario-Lock)
4 Выключатель
5 Колесико установки числа ударов
6 Сервисный индикатор
Bosch Power Tools
7 Дополнительная рукоятка (с изолированной
поверхностью)
8 Гайка с накаткой для дополнительной рукоятки
9 Рукоятка (с изолированной поверхностью)
Изображенные или описанные принадлежности не входят в
стандартный объем поставки. Полный ассортимент
принадлежностей Вы найдете в нашей программе
принадлежностей.
Технические данные
Отбойный молоток
Товарный №
Ном. потребляемая
мощность
Число ударов
Сила одиночного удара в
соответствии с
EPTA-Procedure 05/2009
Положения зубила
Производительность
долбления в бетоне средней
твердости
Патрон
Смазка
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
Вт
мин-1
1500
900 – 1890
Дж
16,8
12
кг/ч
490
SDS-max
Централизованная
непрерывная
смазка
кг
10,1
/II
Вес согласно
EPTA-Procedure 01/2003
Класс защиты
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При
других значениях напряжения, а также в специфическом для страны
исполнении инструмента возможны иные параметры.
Пожалуйста, учитывайте товарный номер на заводской табличке
Вашего электроинструмента. Торговые названия отдельных
электроинструментов могут различаться.
Данные по шуму и вибрации
Измеренные значения уровня шума получены в
соответствии с 2000/14/EС.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента
составляет обычно: уровень звукового давления 89 дБ(A);
уровень звуковой мощности 100 дБ(A). Погрешность
K=3 дБ.
Одевайте наушники!
Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с
EN 60745:
Долбление: ah =16 м/с2, K =1,5 м/с2.
Указанный в настоящих инструкциях уровень вибрации
измерен по методике измерения, прописанной в стандарте
EN 60745, и может быть использован для сравнения
электроинструментов. Он пригоден также для
предварительной оценки вибрационной нагрузки.
Уровень вибрации указан для основных видов работы с
электроинструментом. Однако если электроинструмент
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 26 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
26 | Русский
будет использован для выполнения других работ с применением рабочих инструментов, не предусмотренных
изготовителем, или техническое обслуживание не будет
отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть
иным. Это может значительно повысить вибрационную
нагрузку в течение всей продолжительности работы.
Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение
определенного временного интервала нужно учитывать
также и время, когда инструмент выключен или, хотя и
включен, но не находится в работе. Это может значительно
сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное
рабочее время.
Предусмотрите дополнительные меры безопасности для
защиты оператора от воздействия вибрации, например:
техническое обслуживание электроинструмента и рабочих
инструментов, меры по поддержанию рук в тепле,
организация технологических процессов.
Заявление о соответствии
Мы заявляем с полной ответственностью, что описанный в
«Технических данных» продукт отвечает следующим
стандартам и нормативам: EN 60745 в соответствии с
директивами 2004/108/EС, 2006/42/EС, 2000/14/EС.
2000/14/EС: Гарантированный уровень звуковой
мощности 105 дБ(A). Процедура оценки соответствия
согласно приложения VI.
Категория продукта: 10
Указанный испытательный пункт:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Техническая документация (2006/42/EС):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Сборка
Дополнительная рукоятка
ў Пользуйтесь электроинструментом только с
дополнительной рукояткой 7.
Дополнительную рукоятку 7 можно повернуть в любое
положение, чтобы обеспечить возможность безопасной и
не утомляющей работы с инструментом.
Отпустите гайку с накаткой 8, поверните дополнительную
рукоятку 7 вокруг оси электроинструмента в желаемое
положение и затяните гайку с накаткой 8.
Вы можете переставить дополнительную рукоятку 7.
Полностью отвинтите гайку с накаткой 8 и выньте затем
шестигранный винт наверх. Снимите дополнительную
1 619 929 J81 | (3.8.11)
рукоятку 7, потянув ее в сторону, и поверните оставшийся
зажим на 180°. Установка дополнительной рукоятки 7
производится в обратной последовательности.
Замена рабочего инструмента
ў Перед любыми манипуляциями с
электроинструментом вытаскивайте штепсель из
розетки.
С помощью патрона SDS-max Вы можете просто и удобно
сменить рабочий инструмент без дополнительного
инструмента.
Защитный колпачок 1 предотвращает в значительной
степени проникновение пыли от сверления в патрон. При
замене рабочего инструмента следите за тем, чтобы
колпачок 1 не был поврежден.
ў Немедленно замените поврежденный защитный
колпачок. Это рекомендуется выполнять силами
сервисной мастерской.
Установка рабочего инструмента (см. рис. А)
Очистите и слегка смажьте вставляемый конец рабочего
инструмента.
Поворачивая, вставьте рабочий инструмент в патрон до
автоматического фиксирования.
Проверьте фиксацию попыткой вытянуть рабочий
инструмент.
Изъятие инструмента из патрона (см. рис. В)
Сдвиньте фиксирующую гильзу 2 назад и выньте рабочий
инструмент из патрона.
Отсос пыли и стружки
ў Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содержанием свинца, некоторых сортов древесины,
минералов и металлов, может быть вредной для
здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в
дыхательные пути может вызвать аллергические
реакции и/или заболевания дыхательных путей
оператора или находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считаются
канцерогенными, особенно совместно с присадками
для обработки древесины (хромат, средство для защиты
древесины). Материал с содержанием асбеста
разрешается обрабатывать только специалистам.
– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной
маской с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания
для обрабатываемых материалов.
Работа с инструментом
Включение электроинструмента
ў Учитывайте напряжение сети! Напряжение
источника тока должно соответствовать данным на
заводской табличке электроинструмента.
Электроинструменты на 230 В могут работать также
и при напряжении 220 В.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 27 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Русский | 27
Включение/выключение
Для включения электроинструмента передвиньте
выключатель 4 направо.
Для выключения электроинструмента передвиньте
выключатель 4 налево.
При низких температурах электроинструмент достигает
полную мощность удара только через определенное
время.
Это время запуска Вы можете сократить, выполнив для
этого удар о пол вставленным в электроинструмент
рабочим инструментом.
Установка числа ударов
Электроника регулирования позволяет бесступенчато
устанавливать число ударов в зависимости от материала.
Электронная система стабилизации выдерживает
установленное число ударов между холостым ходом и
работой под нагрузкой почти постоянным.
Выбирайте число ударов установочным колесиком 5 в
соответствии с материалом.
Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми
значениями.
Положение установочного
колесика 5
1
2
3
4
5
6
Число ударов (мин-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Изменение положения зубила (Vario-Lock)
Вы можете зафиксировать зубило в 12 положениях.
Благодаря этому Вы можете занять соответственно
оптимальное положение.
Вставьте зубило в патрон.
Сдвиньте установочное кольцо зубила 3 вперед и
поверните зубило с помощью установочного кольца 3 в
нужное положение.
Отпустите установочное кольцо зубила 3 и поверните
зубило до положения фиксирования.
Указания по применению
ў Перед любыми манипуляциями с
электроинструментом вытаскивайте штепсель из
розетки.
Заточка долбежного инструмента (см. рис. С)
Хорошие результаты в работе можно достичь только с
острым инструментом. Поэтому своевременно
затачивайте долбежный инструмент. Это обеспечивает
продолжительный срок службы инструмента и хорошие
результаты работы.
Заточка
Точите долбежные инструменты на шлифовальных кругах,
например, на кругах из белого электрокорунда, с
равномерной подачей воды. Ориентировочные значения
Bosch Power Tools
приведены на рисунке. Следите за тем, чтобы на режущих
кромках не появлялись цвета побежалости; это снижает
твердость долбежного инструмента.
Для ковки нагревайте долбежный инструмент до
температуры от 850 до 1050 °C (светлокрасный до
желтого).
Для закалки нагревайте долбежный инструмент до
температуры ок. 900 °C и резко охлаждайте в масле. Затем
отпустите инструмент в печи в течение одного часа при
320 °C (цвет отпуска светлосиний).
Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
ў Перед любыми манипуляциями с
электроинструментом вытаскивайте штепсель из
розетки.
ў Для обеспечения качественной и безопасной
работы следует постоянно содержать
электроинструмент и вентиляционные щели в
чистоте.
ў Немедленно замените поврежденный защитный
колпачок. Это рекомендуется выполнять силами
сервисной мастерской.
Сервисный индикатор 6
При работе с изношенными угольными щетками
электроинструмент автоматически выключается. Об
износе угольных щеток свидетельствует мигание
сервисного индикатора 6, которое начинается прибл. за 8
часов до автоматического выключения. Для технического
обслуживания электроинструмент необходимо передать в
сервисную службу. Адреса приведены в разделе
«Сервиснoe обслуживаниe и консультация покупатeлeй».
Если электроинструмент, несмотря на тщательные методы
изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт
следует производить силами авторизованной сервисной
мастерской для электроинструментов фирмы Bosch.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей
обязательно указывайте 10-значный товарный номер по
заводской табличке электроинструмента.
Сервиснoe обслуживаниe и консультация
покупатeлeй
Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту
и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям.
Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы
найдете также по адресу: www.bosch-pt.com
Коллектив консультантов Bosch охотно поможет Вам в
вопросах покупки, применения и настройки продуктов и
принадлежностей.
Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента,
с соблюдением требований и норм изготовителя
производятся на территории всех стран только в
фирменных или авторизованных сервисных центрах
«Роберт Бош».
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 28 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
28 | Українська
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной
продукции опасно в эксплуатации, может привести к
ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и
распространение контрафактной продукции преследуется
по Закону в административном и уголовном порядке.
Россия
ООО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Академика Королева, стр. 13/5
129515, Москва
Россия
Тел.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: pt-service@ru.bosch.com
Полную информацию о расположении сервисных центров
Вы можете получить на официальном сайте
www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной
службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).
Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service@by.bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by
Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Сейфуллина 51
050037 г. Алматы
Казахстан
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 251 13 36
E-Mail: pt-service@kz.bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.kz
Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты,
принадлежности и упаковку следует сдавать на
экологически чистую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:
Согласно Европейской Директиве
2002/96/EС о старых электрических и
электронных инструментах и приборах и
адекватному предписанию
национального права, отслужившие свой
срок электроинструменты должны
отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую
утилизацию.
Возможны изменения.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Українська
Вказівки з техніки безпеки
Загальні застереження для електроприладів
Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може призвести до
ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних
травм.
Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і
вказівки.
Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях
мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з
електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без
електрокабелю).
Безпека на робочому місці
ў Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте
добре освітлення робочого місця. Безлад або погане
освітлення на робочому місці можуть призвести до
нещасних випадків.
ў Не працюйте з електроприладом у середовищі, де
існує небезпека вибуху внаслідок присутності
горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть
породжувати іскри, від яких може займатися пил або
пари.
ў Під час праці з електроприладом не підпускайте до
робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде
відвернута.
Електрична безпека
ў Штепсель електроприладу повинен підходити до
розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.
Для роботи з електроприладами, що мають захисне
заземлення, не використовуйте адаптери.
Використання оригінального штепселя та належної
розетки зменшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Уникайте контакту частин тіла із заземленими
поверхнями, як напр., трубами, батареями
опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше
тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження
електричним струмом.
ў Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води
в електроприлад збільшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Не використовуйте кабель для перенесення
електроприладу, підвішування або витягування
штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла,
олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються.
Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик
ураження електричним струмом.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 29 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Українська | 29
ў Для зовнішніх робіт обов’язково використовуйте
лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх
робіт. Використання подовжувача, що розрахований на
зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним
струмом.
ў Якщо не можна запобігти використанню
електроприладу у вологому середовищі,
використовуйте пристрій захисного вимкнення.
Використання пристрою захисного вимкнення зменшує
ризик ураження електричним струмом.
Безпека людей
ў Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та
розсудливо поводьтеся під час роботи з
електроприладом. Не користуйтеся
електроприладом, якщо Ви стомлені або
знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв
або ліків. Мить неуважності при користуванні
електроприладом може призвести до серйозних травм.
ў Вдягайте особисте захисне спорядження та
обов’язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання
особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не
ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
ў Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж
ввімкнути електроприлад в електромережу або
під’єднати акумуляторну батарею, брати його в руки
або переносити, впевніться в тому, що
електроприлад вимкнутий. Тримання пальця на
вимикачі під час перенесення електроприладу або
підключення в розетку увімкнутого приладу може
призвести до травм.
ў Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть
налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.
Перебування налагоджувального інструмента або ключа
в частині приладу, що обертається, може призвести до
травм.
ў Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте
стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це
дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
ў Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий
одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та
рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть
потрапити в деталі, що рухаються.
ў Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої,
переконайтеся, щоб вони були добре під’єднані та
правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити
небезпеки, зумовлені пилом.
Правильне поводження та користування
електроприладами
ў Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий
прилад, що спеціально призначений для відповідної
роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком
Bosch Power Tools
отримаєте кращі результати роботи, якщо будете
працювати в зазначеному діапазоні потужності.
ў Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим
вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути
або вимкнути, є небезпечним і його треба
відремонтувати.
ў Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі,
міняти приладдя або ховати прилад, витягніть
штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну
батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки
зменшують ризик випадкового запуску приладу.
ў Ховайте електроприлади, якими Ви саме не
користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте
користуватися електроприладом особам, що не
знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У
разі застосування недосвідченими особами прилади
несуть в собі небезпеку.
ў Старанно доглядайте за електроприладом.
Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно
працювали та не заїдали, не були пошкодженими або
настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на
функціонування електроприладу. Пошкоджені
деталі треба відремонтувати, перш ніж
користуватися ними знов. Велика кількість нещасних
випадків спричиняється поганим доглядом за
електроприладами.
ў Тримайте різальні інструменти нагостреними та в
чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з
гострим різальним краєм менше застряють та легші в
експлуатації.
ў Використовуйте електроприлад, приладдя до нього,
робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок.
Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання
електроприладів для робіт, для яких вони не
передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
Сервіс
ў Віддавайте свій прилад на ремонт лише
кваліфікованим фахівцям та лише з використанням
оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність
приладу на довгий час.
Вказівки з техніки безпеки для молотків
ў Вдягайте навушники. Шум може пошкодити слух.
ў Використовуйте додані до електроінструменту
додаткові рукоятки. Втрата контролю над
електроінструментом може призводити до тілесних
ушкоджень.
ў При роботах, коли робочий інструмент може
зачепити заховану електропроводку або власний
шнур живлення, тримайте електроінструмент за
ізольовані рукоятки. Зачеплення проводки, що
знаходиться під напругою, може заряджувати також і
металеві частини електроінструмента та призводити до
удару електричним струмом.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 30 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
30 | Українська
ў Для знаходження захованих в стіні труб або
електропроводки користуйтеся придатними
приладами або зверніться в місцеве підприємство
електро-, газо- і водопостачання. Зачеплення
електропроводки може призводити до пожежі та
ураження електричним струмом. Зачеплення газової
труби може призводити до вибуху. Зачеплення
водопроводної труби може завдати шкоду матеріальним
цінностям або призвести до ураження електричним
струмом.
ў Під час роботи міцно тримайте прилад двома руками
і зберігайте стійке положення. Двома руками Ви
зможете надійніше тримати електроприлад.
ў Закріплюйте оброблюваний матеріал. За допомогою
затискного пристрою або лещат оброблюваний матеріал
фіксується надійніше ніж при триманні його в руці.
ў Перед тим, як покласти електроприлад, зачекайте,
поки він не зупиниться. Адже робочий інструмент може
зачепитися за що-небудь, що призведе до втрати
контролю над електроприладом.
Опис продукту і послуг
Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може
призвести до ураження електричним
струмом, пожежі та/або серйозних травм.
Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням приладу і
тримайте її перед собою увесь час, коли будете читати
інструкцію.
Призначення приладу
Прилад призначений для довбання в бетоні, цеглі, камені та
асфальті, а також при використанні відповідного приладдя
для забивання і трамбування.
Зображені компоненти
Нумерація зображених компонентів посилається на
зображення електроприладу на сторінці з малюнком.
1 Пилозахисний ковпачок
2 Фіксуюча втулка
3 Кільце для змінення положення різця (Vario-Lock)
4 Вимикач
5 Коліщатко регулювання сили удару
6 Індикатор потреби в технічному обслуговуванні
7 Додаткова рукоятка (з ізольованою поверхнею)
8 Гайка з накаткою для додаткової рукоятки
9 Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
Зображене або описане приладдя не входить в стандартний
обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в
нашій програмі приладдя.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Технічні дані
Відбійний молоток
Товарний номер
Ном. споживана потужність
Кількість ударів
Сила одиночного удару
відповідно до
EPTA-Procedure 05/2009
Положення різця
Потужність довбання в бетоні
середньої твердості
Патрон
Змащення
Вага відповідно до
EPTA-Procedure 01/2003
Клас захисту
Вт
хвил.-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
Дж
16,8
12
кг/год.
490
SDS-max
Центральне
безперервне
змащування
кг
10,1
/II
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших
значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні
можливі інші параметри.
Будь ласка, зважайте на товарний номер, зазначений на заводській
табличці Вашого електроприладу. Торговельна назва деяких приладів
може розрізнятися.
Інформація щодо шуму і вібрації
Результати вимірювання рівня шуму отримані відповідно
2000/14/EС.
А-зважений рівень звукового тиску від приладу, як
правило, становить: звукове навантаження 89 дБ(A);
звукова потужність 100 дБ(A). Похибка K=3 дБ.
Вдягайте навушники!
Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) та
похибка K визначені відповідно до EN 60745:
довбання: ah =16 м/с2, K =1,5 м/с2.
Зазначений в цих вказівках рівень вібрації вимірювався за
процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна
користуватися для порівняння приладів. Він придатний
також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.
Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для
яких застосовується електроприлад. Однак при
застосуванні електроприладу для інших робіт, роботі з
іншими робочими інструментами або при недостатньому
технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути
іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом
всього інтервалу використання приладу може значно
зростати.
Для точної оцінки вібраційного навантаження треба
враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий
або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно
зменшити вібраційне навантаження протягом всього
інтервалу використання приладу.
Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації
працюючого з приладом, як напр.: технічне
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 31 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Українська | 31
обслуговування електроприладу і робочих інструментів,
нагрівання рук, організація робочих процесів.
Заява про відповідність
Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що
описаний в «Технічних даних» продукт відповідає таким
нормам або нормативним документам: EN 60745
відповідно до положень директив 2004/108/EC,
2006/42/EC, 2000/14/EC.
2000/14/EC: Гарантована звукова потужність 105 дБ(А).
Процедура оцінки відповідності згідно з додатком VI.
Категорія продукту: 10
Призначений центр:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Технічна документація (2006/42/ЄC):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Монтаж
Додаткова рукоятка
ў Користуйтеся приладом лише з додатковою
рукояткою 7.
Додаткову рукоятку 7 можна повертати в будь-яке
положення, що забезпечує зручну роботу без втомлення
рук.
Відпустіть гайку з накаткою 8, поверніть додаткову
рукоятку 7 навколо осі в бажане положення і знову
затягніть гайку з накаткою 8.
Додаткову рукоятку 7 можна переставити. Для цього
повністю відкрутіть гайку з накаткою 8 і витягніть гвинт з
шестигранною головкою угору. Зніміть додаткову рукоятку
7, потягнувши її убік, і поверніть елемент кріплення, що
залишився, на 180 °. Здійснюйте монтаж додаткової
рукоятки 7 у зворотній послідовності.
Заміна робочого інструмента
ў Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
Завдяки затискачу робочого інструмента SDS-max
робочий інструмент можна просто і зручно міняти без
використання додаткових інструментів.
Пилозахисний ковпачок 1 запобігає потраплянню в патрон
пилу від свердлення під час роботи. Під час встромляння
робочого інструмента слідкуйте за тим, щоб не пошкодити
пилозахисний ковпачок 1.
Bosch Power Tools
ў У разі пошкодження пилозахисного ковпачка його
треба негайно замінити. Рекомендується робити це в
сервісній майстерні.
Встромляння робочого інструмента (див. мал. A)
Прочистіть кінчик робочого інструмента, яким він
встромляється в патрон, і трохи змастіть його.
Повертаючи, встроміть робочий інструмент в патрон, щоб
він увійшов у зачеплення.
Потягнувши за робочий інструмент, перевірте його
фіксацію.
Виймання робочого інструмента (див. мал. B)
Потягніть фіксуючу втулку 2 назад і витягніть робочий
інструмент.
Відсмоктування пилу/тирси/стружки
ў Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових покрить,
що містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і
металу, може бути небезпечним для здоров’я. Торкання
або вдихання пилу може викликати у Вас або у осіб, що
знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або
захворювання дихальних шляхів.
Певні види пилу, як напр., дубовий або буковий пил,
вважаються канцерогенними, особливо в сполученні з
добавками для обробки деревини (хромат, засоби для
захисту деревини). Матеріали, що містять азбест,
дозволяється обробляти лише спеціалістам.
– Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
– Рекомендується вдягати респіраторну маску з
фільтром класу P2.
Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів,
що діють у Вашій країні.
Робота
Початок роботи
ў Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела
струму повинна відповідати значенню, що зазначене
на табличці з характеристиками електроприладу.
Електроприлад, що розрахований на напругу 230 В,
може працювати також і при 220 В.
Вмикання/вимикання
Щоб увімкнути електроприлад, потягніть вимикач 4
праворуч.
Щоб вимкнути електроприлад, потягніть вимикач 4
ліворуч.
При низькій температурі електроприладу потребується
деякий час, щоб досягти повної потужності довбання.
Цей час на розгін можна скоротити, якщо один раз злегка
вдарити об підлогу встромленим в електроприлад
інструментом.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 32 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
32 | Українська
Встановлення частоти ударів
Електронний регулятор дозволяє плавно регулювати
частоту ударів в залежності від оброблюваного матеріалу.
Постійна електроніка слідкує за тим, щоб встановлена
частота ударів залишалася при роботі на холостому ході і
при роботі під навантаженням майже постійною.
За допомогою коліщатка 5 встановіть необхідну частоту
ударів в залежності від оброблюваного матеріалу.
Дані, що містяться в нижчеподаній таблиці, – лише
рекомендація.
Положення коліщатка 5
1
2
3
4
5
6
Частота ударів (хвил.-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Змінення положення різця (Vario-Lock)
Ви можете зафіксувати різець у 12 положеннях. Це дасть
Вам змогу працювати в оптимальному положенні тіла.
Встроміть різець в патрон.
Потягніть кільце змінення положення різця 3 уперед і
поверніть цим кільцем різець 3 в необхідне положення.
Відпустіть кільце змінення положення різця 3 і поверніть
різець, щоб він зайшов у зачеплення.
Вказівки щодо роботи
ў Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
Загострення різців (див. мал. C)
Лише гострий різець в стані забезпечити якісні результати
роботи. З цієї причини своєчасно загострюйте різці. Це
забезпечує довгий строк служби інструментів і якісні
результати роботи.
Загострення
Загострюйте різці на шліфувальному крузі, напр., з білого
електрокорунду, з рівномірною подачею води. Орієнтовні
значення див. на малюнку. Слідкуйте за тим, щоб на ріжучій
кромці не з’явилося кольору мінливості, адже це погіршує
твердість різця.
Для кування нагрійте різець до 850–1050 °C (колір від
світло-червоного до жовтого).
Для гартування нагрійте різець до прибл. 900 °C і різко
охолодіть його олією. Після цього відпускайте його в печі
протягом прибл. 1 години при 320 °C (колір мінливості
голубий).
Технічне обслуговування і сервіс
Технічне обслуговування і очищення
ў Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
ў Щоб електроприлад працював якісно і надійно,
тримайте прилад і вентиляційні отвори в чистоті.
ў У разі пошкодження пилозахисного ковпачка його
треба негайно замінити. Рекомендується робити це в
сервісній майстерні.
Індикатор потреби в технічному обслуговуванні 6
При спрацьованні вугільних контактних вставок
електроприлад автоматично вимикається. Прибл. за 8
годин до цього з метою попередження загоряється або
починає мигати індикатор потреби в технічному
обслуговуванні 6. Електроприлад треба надіслати для
технічного обслуговування в сервісну майстерню, адреси
див. у розділі «Cервіснa мaйcтepня i обслуговування
клiєнтiв».
Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і
перевірки прилад все-таки вийде з ладу, його ремонт
дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній
майстерні для електроприладів Bosch.
При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь
ласка, обов’язково зазначайте 10-значний товарний
номер, що знаходиться на заводській табличці
електроприладу.
Cервіснa мaйcтepня i обслуговування клiєнтiв
В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші
запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування
Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо
запчастин можна знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам при
запитаннях стосовно купівлі, застосування і налагодження
продуктів і приладдя до них.
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту
здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на
території всіх країн лише у фірмових або авторизованих
сервісних центрах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції
небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки
для здоров’я. Виготовлення і розповсюдження
контрафактної продукції переслідується за Законом в
адміністративному і кримінальному порядку.
Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: +38 (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.
Утилізація
Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на
екологічно чисту повторну переробку.
Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 33 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Romвn? | 33
Лише для країн ЄС:
Відповідно до європейської директиви
2002/96/ЄC про відпрацьовані електро- і
електронні прилади і її перетворення в
національному законодавстві
електроприлади, що вийшли з вживання,
повинні здаватися окремо і утилізуватися
екологічно чистим способом.
Можливі зміни.
Romвn?
Instruc?iuni privind siguran?a ?i
protec?ia muncii
Indica?ii generale de avertizare pentru scule
electrice
AVERTISMENT Citi?i toate indica?iile de
avertizare ?i instruc?iunile.
Nerespectarea indica?iilor de avertizare ?i a instruc?iunilor
poate provoca electrocutare, incendii ?i/sau r?niri grave.
P?stra?i toate indica?iile de avertizare ?i instruc?iunile оn
vederea utiliz?rilor viitoare.
Termenul de „scul? electric?“ folosit оn indica?iile de
avertizare se refer? la sculele electrice alimentate de la re?ea
(cu cablu de alimentare) ?i la sculele electrice cu acumulator
(f?r? cablu de alimentare).
Siguran?a la locul de munc?
ў Men?ine?i-v? sectorul de lucru curat ?i bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.
ў Nu lucra?i cu scula electric? оn mediu cu pericol de
explozie, оn care exist? lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaz? scвntei care pot
aprinde praful sau vaporii.
ў Nu permite?i accesul copiilor ?i al altor persoane оn
timpul utiliz?rii sculei electrice. Dac? v? este distras?
aten?ia pute?i pierde controlul asupra ma?inii.
Siguran?? electric?
ў ?techerul sculei electrice trebuie s? fie potrivit prizei
electrice. Nu este оn nici un caz permis? modificarea
?techerului. Nu folosi?i fi?e adaptoare la sculele
electrice legate la p?mвnt de protec?ie. ?techerele
nemodificate ?i prizele corespunz?toare diminueaz? riscul
de electrocutare.
ў Evita?i contactul corporal cu suprafe?e legate la
p?mвnt ca ?evi, instala?ii de оnc?lzire, sobe ?i frigidere.
Exist? un risc crescut de electrocutare atunci cвnd corpul
v? este legat la p?mвnt.
ў Feri?i ma?ina de ploaie sau umezeal?. P?trunderea apei
оntr-o scul? electric? m?re?te riscul de electrocutare.
Bosch Power Tools
ў Nu schimba?i destina?ia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori
pentru a trage ?techerul afar? din priz?. Feri?i cablul de
c?ldur?, ulei, muchii ascu?ite sau componente aflate оn
mi?care. Cablurile deteriorate sau оncurcate m?resc riscul
de electrocutare.
ў Atunci cвnd lucra?i cu o scul? electric? оn aer liber,
folosi?i numai cabluri prelungitoare adecvate ?i pentru
mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminueaz? riscul de electrocutare.
ў Atunci cвnd nu poate fi evitat? utilizarea sculei
electrice оn mediu umed, folosi?i un оntrerup?tor
automat de protec?ie оmpotriva tensiunilor
periculoase. Оntrebuin?area unui оntrerup?tor automat de
protec?ie оmpotriva tensiunilor periculoase reduce riscul
de electrocutare.
Siguran?a persoanelor
ў Fi?i aten?i, ave?i grij? de ceea ce face?i ?i proceda?i
ra?ional atunci cвnd lucra?i cu o scul? electric?. Nu
folosi?i scula electric? atunci cвnd sunte?i obosi?i sau
v? afla?i sub influen?a drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neaten?ie оn timpul
utiliz?rii ma?inii poate duce la r?niri grave.
ў Purta?i echipament personal de protec?ie ?i
оntotdeauna ochelari de protec?ie. Purtarea
echipamentului personal de protec?ie, ca masca pentru
praf, оnc?l??minte de siguran?? antiderapant?, casca de
protec?ie sau protec?ia auditiv?, оn func?ie de tipul ?i
utilizarea sculei electrice, diminueaz? riscul r?nirilor.
ў Evita?i o punere оn func?iune involuntar?. Оnainte de a
introduce ?techerul оn priz? ?i/sau de a introduce
acumulatorul оn scula electric?, de a o ridica sau de a o
transporta, asigura?i-v? c? aceasta este oprit?. Dac?
atunci cвnd transporta?i scula electric? ?ine?i degetul pe
оntrerup?tor sau dac? porni?i scula electric? оnainte de a o
racorda la re?eaua de curent, pute?i provoca accidente.
ў Оnainte de pornirea sculei electrice оndep?rta?i
dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un
dispozitiv sau o cheie l?sat? оntr-o component? de ma?in?
care se rote?te poate duce la r?niri.
ў Evita?i o ?inut? corporal? nefireasc?. Adopta?i o pozi?ie
stabil? ?i men?ine?i-v? оntotdeauna echilibrul. Astfel
ve?i putea controla mai bine ma?ina оn situa?ii nea?teptate.
ў Purta?i оmbr?c?minte adecvat?. Nu purta?i
оmbr?c?minte larg? sau podoabe. Feri?i p?rul,
оmbr?c?mintea ?i m?nu?ile de piesele aflate оn mi?care.
Оmbr?c?mintea larg?, p?rul lung sau podoabele pot fi
prinse оn piesele aflate оn mi?care.
ў Dac? pot fi montate echipamente de aspirare ?i
colectare a prafului, asigura?i-v? c? acestea sunt
racordate ?i folosite оn mod corect. Folosirea unei
instala?ii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
polu?rii cu praf.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 34 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
34 | Romвn?
Utilizarea ?i manevrarea atent? a sculelor electrice
ў Nu suprasolicita?i ma?ina. Folosi?i pentru executarea
lucr?rii dv. scula electric? destinat? acelui scop. Cu
scula electric? potrivit? lucra?i mai bine ?i mai sigur оn
domeniul de putere indicat.
ў Nu folosi?i scula elecric? dac? aceasta are
оntrerup?torul defect. O scul? electric?, care nu mai
poate fi pornit? sau oprit?, este periculoas? ?i trebuie
reparat?.
ў Scoate?i ?techerul afar? din priz? ?i/sau оndep?rta?i
acumulatorul, оnainte de a executa reglaje, a schimba
accesorii sau de a pune ma?ina la o parte. Aceast?
m?sur? de prevedere оmpiedic? pornirea involuntar? a
sculei electrice.
ў P?stra?i sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu l?sa?i s? lucreze cu ma?ina persoane care
nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit
aceste instruc?iuni. Sculele electrice devin periculoase
atunci cвnd sunt folosite de persoane lipsite de
experien??.
ў Оntre?ine?i-v? scula electric? cu grij?. Controla?i dac?
componentele mobile ale sculei electrice func?ioneaz?
impecabil ?i dac? nu se blocheaz?, sau dac? exist?
piese rupte sau deteriorate astfel оncвt s? afecteze
func?ionarea sculei electrice. Оnainte de utilizare da?i la
reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost оntre?inerea necorespunz?toare a sculelor electrice.
ў Men?ine?i bine ascu?ite ?i curate dispozitivele de
t?iere. Dispozitivele de t?iere оntre?inute cu grij?, cu
t?i?uri ascu?ite se оn?epenesc оn mai mic? m?sur? ?i pot fi
conduse mai u?or.
ў Folosi?i scula electric?, accesoriile, dispozitivele de
lucru etc. conform prezentelor instruc?iuni. ?ine?i cont
de condi?iile de lucru ?i de activitatea care trebuie
desf??urat?. Folosirea sculelor electrice оn alt scop decвt
pentru utiliz?rile prev?zute, poate duce la situa?ii
periculoase.
Service
ў Оncredin?a?i scula electric? pentru reparare numai
personalului de specialitate, calificat оn acest scop,
repararea f?cвndu-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel ve?i fi siguri c? este men?inut? siguran?a
ma?inii.
Instruc?iuni privind siguran?a ?i protec?ia muncii
pentru ciocane
ў Purta?i aparat de protec?ie auditiv?. Zgomotul poate
provoca pierderea auzului.
ў Folosi?i mвnerele suplimentate оn cazul оn care acestea
au fost livrate оmpreun? cu scula electric?. Pierderea
controlului poate duce la v?t?m?ri corporale.
ў Prinde?i scula electric? de mвnerele izolate atunci cоnd
executa?i opera?ii оn cursul c?rora accesoriul poate
atinge conductori ascun?i sau propriul cordon de
alimentare. Contactul dintre accesoriu ?i un conductor
electric aflat sub tensiune poate electrocuta utilizatorul.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
ў Folosi?i detectoare adecvate pentru a localiza
conducte de alimentare ascunse sau adresa?i-v? оn
acest scop regiei locale furnizoare de utilit??i.
Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu ?i
electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate
provoca explozii. Spargerea unei conducte de ap?
cauzeaz? pagube materiale sau poate duce la
electrocutare.
ў Apuca?i strвns ma?ina оn timpul lucrului ?i adopta?i o
pozi?ie stabil?. Scula electric? se conduce mai bine cu
ambele mвini.
ў Asigura?i piesa de lucru. O pies? de lucru fixat? cu
dispozitive de prindere sau оntr-o menghin? este ?inut? mai
sigur decвt cu mвna dumneavoastr?.
ў Оnainte de a pune jos scula electric? a?tepta?i ca
aceasta s? se opreasc? complet. Dispozitivul de lucru se
poate ag??a ?i duce la pierderea controlului asupra sculei
electrice.
Descrierea produsului ?i a
performan?elor
Citi?i toate indica?iile de avertizare ?i
instruc?iunile. Nerespectarea indica?iilor de
avertizare ?i a instruc?iunilor poate provoca
electrocutare, incendii ?i/sau r?niri grave.
V? rug?m s? desf??ura?i pagina pliant? cu redarea ma?inii ?i s?
o l?sa?i desf??urat? cвt timp citi?i instruc?iunile de folosire.
Utilizare conform destina?iei
Ma?ina este destinat? lucr?rilor de d?ltuire оn beton,
c?r?mid?, piatr? ?i asfalt, iar, оmpreun? cu accesoriile
corespunz?toare, ?i introducerii de cuie оn p?mвnt ?i
lucr?rilor de compactare.
Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se refer? la schi?a
sculei electrice de pe pagina grafic?.
1 Capac de protec?ie оmpotriva prafului
2 Dispozitiv de blocare
3 Inel de reglare a d?l?ii (Vario-Lock)
4 Оntrerup?tor pornit/oprit
5 Rozet? de reglare pentru preselec?ia num?rului de percu?ii
6 Afi?aj de service
7 Mвner suplimentar (suprafa?? de prindere izolat?)
8 Piuli?? moletat? pentru mвner suplimentar
9 Mвner (suprafa?? de prindere izolat?)
Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse оn setul de
livrare standard. Pute?i g?si accesoriile complete оn programul
nostru de accesorii.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 35 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Romвn? | 35
Declara?ie de conformitate
Date tehnice
Ciocan demolator
Num?r de identificare
Putere nominal?
Num?r percu?ii
Energia de percu?ie conform
EPTA-Procedure 05/2009
Pozi?ii dalt?
Performan?e de d?ltuire оn beton
de duritate medie
Sistem de prindere accesorii
Ungere
Greutate conform
EPTA-Procedure 01/2003
Clasa de protec?ie
W
min-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
Ungere continu?
central?
kg
10,1
/II
Declar?m pe proprie r?spundere c? produsul descris la
paragraful „Date tehnice“ este оn conformitate cu urm?toarele
standarde ?i documente normative: EN 60745 potrivit
dispozi?iilor Directivelor 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2000/14/CE.
2000/14/CE: nivel garantat al puterii sonore 105 dB(A).
Procedur? de evaluarea a conformit??ii potrivit Anexei VI.
Categorie produs: 10
Laborator desemnat:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Documenta?ie tehnic? (2006/42/CE) la:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Specifica?iile sunt valabile pentru o tensiune nominal? [U] de 230 V. Оn
cazul unor tensiuni diferite ?i al unor modele de execu?ie specifice
anumitor ??ri, aceste speifica?ii pot varia.
V? rug?m s? re?ine?i num?rul de identificare de pe pl?cu?a indicatoare a
tipului sculei dumneavoastr? electrice. Denumirile comerciale ale
sculelor electrice pot varia.
Informa?ie privind zgomotul/vibra?iile
Valorile m?surate pentru zgomot au fost determinate conform
2000/14/CE.
Nivelul zgomotului evaluat A al sculei electrice este оn mod
normal de: nivel presiune sonor? 89 dB(A); nivel putere
sonor? 100 dB(A). Incertitudine K=3 dB.
Purta?i aparat de protec?ie auditiv?!
Valorile totale ale vibra?iilor ah (suma vectorial? a trei direc?ii)
?i incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745:
D?ltuire: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Nivelul vibra?iilor specificat оn prezentele instruc?iuni a fost
m?surat conform unei proceduri de m?surare standardizate
оn EN 60745 ?i poate fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit ?i pentru evaluarea provizorie a
solicit?rii vibratorii.
Nivelul specificat al vibra?iilor se refer? la cele mai frecvente
utiliz?ri ale sculei electrice. Оn eventualitatea оn care scula
electric? este utilizat? pentru alte aplica?ii, оmpreun? cu alte
accesorii decвt cele indicate sau nu beneficiaz? de o
оntre?inere satisf?c?toare, nivelul vibra?iilor se poate abate de
la valoarea specificat?. Aceasta poate amplifica considerabil
solicitarea vibratorie de-a lungul оntregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exact? a solicit?rii vibratorii ar trebui luate
оn calcul ?i intervalele de timp оn care scula electric? este
deconectat? sau func?ioneaz?, dar nu este utilizat? efectiv.
Aceast? metod? de calcul ar putea duce la reducerea
considerabil? a valorii solicit?rii vibratorii pe оntreg intervalul
de lucru.
Stabili?i m?suri de siguran?? suplimentare pentru protejarea
utilizatorului оmpotriva efectului vibra?iilor, ca de exemplu:
оntre?inerea sculei electrice ?i a accesoriilor, men?inerea
c?ldurii mвinilor, organizarea proceselor de munc?.
Bosch Power Tools
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Montare
Mвner suplimentar
ў Folosi?i scula electric? numai оmpreun? cu mвnerul
suplimentar 7.
Pute?i оntoarce mвnerul suplimentar 7 cum vre?i, pentru a
ajunge оntr-o pozi?ie de lucru sigur? ?i comod?.
Sl?bi?i piuli?a moletat? 8, оntoarce?i mвnerul suplimentar 7 оn
jurul axei ma?inii aducвndu-l оn pozi?ia dorit? ?i strвnge?i din
nou la loc piuli?a moletat? 8.
Pute?i schimba pozi?ia de montare a mвnerului suplimentar 7
mutвndu-l оn partea opus?. Оn acest scop de?uruba?i complet
piuli?a moletat? 8 ?i apoi scoate?i prin partea de sus ?urubul
cu cap hexagonal. Extrage?i din lateral mвnerul suplimentar 7
?i оntoarce?i la 180° piesa de fixare r?mas?. Monta?i mвnerul
suplimentar 7 оn ordine invers? a opera?iilor.
Schimbarea accesoriilor
ў Оnaintea oric?ror interven?ii asupra sculei electrice
scoate?i cablul de alimentare afar? din priz?.
Cu sistemul de prindere a accesoriilor SDS-max pute?i
schimba simplu ?i comod accesoriul, f?r? a utiliza unelte
suplimentare.
Capacul de protec?ie оmpotriva prafului 1 оmpiedic? оn mare
m?sur? p?trunderea prafului de g?urire оn sistemul de
prindere a accesoriilor, оn timpul func?ion?rii ma?inii. Atunci
cвnd introduce?i accesoriul ave?i grij? s? nu deteriora?i
capacul de protec?ie оmpotriva prafului 1.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 36 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
36 | Romвn?
ў Un capac de protec?ie оmpotriva prafului deteriorat
trebuie оnlocuit imediat. Se recomand? ca aceast?
opera?ie s? fie executat? la un centru de service postvвnz?ri.
Introducerea accesoriului (vezi figura A)
Cur??a?i regulat cap?tul de introducere al accesoriului ?i
gresa?i-l u?or.
Introduce?i accesoriul prin rotire оn sistemul de prindere a
accesoriilor pвn? cвnd se blocheaz? automat.
Verifica?i blocajul tr?gвnd de accesoriu.
Extragerea accesoriului (vezi figura B)
Оmpinge?i spre spate man?onul de blocare 2 ?i extrage?i
accesoriul.
Aspirarea prafului/a?chiilor
ў Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt
vopselele pe baz? de plumb, anumite tipuri de lemn,
minerale ?i metal pot fi d?un?toare s?n?t??ii. Atingerea sau
inspirarea acestor pulberi poate provoca reac?ii alergice
?i/sau оmboln?virile c?ilor respiratorii ale utilizatorului sau
a le persoanelor aflate оn apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau
de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales оm
combina?ie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea
lemnului (cromat, substan?e de protec?ie a lemnului).
Materialele care con?in azbest nu pot fi prelucrate decвt de
c?tre speciali?ti.
– Asigura?i buna ventila?ie a locului de munc?.
– Este recomandabil s? se utilizeze o masc? de protec?ie
a respira?iei avвnd clasa de filtrare P2.
Respecta?i prescrip?iile din ?ara dumneavoastr?
referitoare la materialele de prelucrat.
Func?ionare
Punere оn func?iune
ў Aten?ie la tensiunea re?elei de alimentare! Tensiunea
sursei de curent trebuie s? coincid? cu datele de pe
pl?cu?a indicatoare a tipului sculei electrice. Sculele
electrice inscrip?ionate cu 230 V pot func?iona ?i
racordate la 220 V.
Pornire/oprire
Pentru punerea оn func?iune a sculei electrice оmpinge?i
оntrerup?torul pornit/oprit 4 spre dreapta.
Pentru a opri scula electric? оmpinge?i оntrerup?torul
pornit/oprit 4 spre stвnga.
La temperaturi sc?zute scula electric? ajunge la puterea de
percu?ie nominal? numai dup? un anumit timp de func?ionare.
Pute?i scurta acest timp de pornire, lovind o dat? de podea
accesoriul introdus оn scula electric?.
Reglarea num?rului de percu?ii
Reglarea electronic? permite preselec?ia f?r? trepte a
num?rului de percu?ii, pentru o prelucrare adaptat? la
structura materialului.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Sistemul Constant Electronic men?ine aproape constant
num?rul de percu?ii оntre mersul оn gol ?i sarcin?.
Selecta?i num?rul de percu?ii cu rozeta de reglare 5 оn func?ie
de structura materialului.
Cifrele din tabelul urm?tor sunt valori recomandate.
Pozi?ie rozet? de reglare 5
1
2
3
4
5
6
Num?r percu?ii (min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Modificarea pozi?iei d?l?ii (Vario-Lock)
Pute?i bloca dalta оn 12 pozi?ii. Оn acest mod pute?i adopta
pozi?ia de lucru optim? оn orice situa?ie.
Introduce?i dalta оn sistemul de prindere a accesoriilor.
Оmpinge?i оnainte inelul de reglare a d?l?ii 3 ?i roti?i dalta cu
inelul de reglare a d?l?ii 3 aducвnd-o оn pozi?ia dorit?.
Elibera?i inelul de reglare a d?l?ii 3 ?i roti?i dalta pвn? se
оnclicheteaz?.
Instruc?iuni de lucru
ў Оnaintea oric?ror interven?ii asupra sculei electrice
scoate?i cablul de alimentare afar? din priz?.
Ascu?irea dispozitivelor de d?ltuit (vezi figura C)
Numai cu dispozitive de d?ltuit bine ascu?ite pute?i ob?ine
rezultate bune, de aceea ascu?i?i din timp dispozitivele de
d?ltuit. Astfel vor fi garantate o durat? de via?? оndelungat? a
acestor accesorii precum ?i rezultate de lucru bune.
Reascu?ire
Ascu?i?i dispozitvele de d?ltuit cu discuri de ?lefuit, de
exemplu corindon sintetic de оnalt? puritate, sub jet constant
de ap?. Valori orientative оn acest sens g?si?i оn figura
men?ionat?. Ave?i grij? ca t?i?urile s? nu prezinte culoare de
revenire; aceasta afecteaz? duritatea dispozitivelor de
d?ltuit.
Pentru forjare оnc?lzi?i dalta la 850 pвn? la 1050 °C (ro?u
deschis pвn? la galben).
Pentru c?lire оnc?lzi?i dalta la aproximativ 900 °C ?i r?ci?i-o оn
ulei. Apoi l?sa?i-o оn cuptor aproximativ o or? la 320 °C pentru
revenire (culoare de revenire albastru deschis).
Оntre?inere ?i service
Оntre?inere ?i cur??are
ў Оnaintea oric?ror interven?ii asupra sculei electrice
scoate?i cablul de alimentare afar? din priz?.
ў Pentru a lucra bine ?i sigur p?stra?i curate scula
electric? ?i fantele de aerisire.
ў Un capac de protec?ie оmpotriva prafului deteriorat
trebuie оnlocuit imediat. Se recomand? ca aceast?
opera?ie s? fie executat? la un centru de service postvвnz?ri.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 37 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Български | 37
Afi?aj de service 6
Dac? periile colectoare sunt consumate, scula electric? se
opre?te automat. Acest fapt este semnalat cu aproximativ 8
ore оn avans prin aprinderea sau pвlpвirea afi?ajului de
service 6. Scula electric? trebuie trimis? pentru оntre?inere la
un centru de service post-vвnz?ri, vezi adresa la paragraful
„Serviciu de asisten?? tehnic? post-vвnz?ri ?i consultan??
clien?i“.
Dac? оn ciuda procedeelor de fabrica?ie ?i control riguroase
ma?ina are totu?i o pan?, repararea acesteia se va face numai
la un atelier de asisten?? service autorizat pentru scule
electrice Bosch.
Оn caz de reclama?ii ?i comenzi de piese de schimb v? rug?m
s? indica?i neap?rat num?rul de identificare compus din
10 cifre, conform pl?cu?ei indicatoare a tipului sculei electrice.
Serviciu de asisten?? tehnic? post-vвnz?ri ?i
consultan?? clien?i
Serviciul nostru de asisten?? tehnic? post-vвnz?ri r?spunde
оntreb?rilor dumneavoastr? privind оntre?inerea ?i repararea
produsului dumneavoastr? cвt ?i privitor la piesele de
schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cвt ?i informa?ii
privind piesele de schimb g?si?i ?i la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultan?? clien?i Bosch r?spunde cu pl?cere la
оntreb?rile privind cump?rarea, utilizarea ?i reglarea
produselor ?i accesoriior lor.
Romвnia
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia M?celariu Nr. 30–34
013937 Bucure?ti
Tel. service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultan?? clien?i: +40 (021) 4 05 75 00
Fax: +40 (021) 2 33 13 13
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile ?i ambalajele trebuie
direc?ionate c?tre o sta?ie de revalorificare ecologic?.
Nu arunca?i sculele electrice оn gunoiul menajer!
Numai pentru ??rile UE:
Conform Directivei Europene 2002/96/CE
privind ma?inile ?i aparatele electrice ?i
electronice uzate ?i transpunerea acesteia
оn legisla?ia na?ional?, sculele electrice
scoase din uz trebuie colectate separat ?i
direc?ionate c?tre o sta?ie de revalorificare
ecologic?.
Sub rezerva modific?rilor.
Bosch Power Tools
Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа
Прочетете внимателно всички
указания. Неспазването на
приведените по-долу указания може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин «електроинструмент» се
отнася до захранвани от електрическата мрежа
електроинструменти (със захранващ кабел) и до
захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти
(без захранващ кабел).
Безопасност на работното място
ў Поддържайте работното си място чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да спомогнат за възникването на трудова
злополука.
ў Не работете с електроинструмента в среда с
повишена опасност от възникване на експлозия, в
близост до леснозапалими течности, газове или
прахообразни материали. По време на работа в
електроинструментите се отделят искри, които могат да
възпламенят прахообразни материали или пари.
ў Дръжте деца и странични лица на безопасно
разстояние, докато работите с електроинструмента.
Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите
контрола над електроинструмента.
Безопасност при работа с електрически ток
ў Щепселът на електроинструмента трябва да е
подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не
се допуска изменяне на конструкцията на щепсела.
Когато работите със занулени електроуреди, не
използвайте адаптери за щепсела. Ползването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от
възникване на токов удар.
ў Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници.
Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на
токов удар е по-голям.
ў Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
влага. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
ў Не използвайте захранващия кабел за цели, за които
той не е предвиден, напр. за да носите
електроинструмента за кабела или да извадите
щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до
подвижни звена на машини. Повредени или усукани
кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
ў Когато работите с електроинструмент навън,
използвайте само удължителни кабели, подходящи
за работа на открито. Използването на удължител,
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 38 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
38 | Български
предназначен за работа на открито, намалява риска от
възникване на токов удар.
ў Ако се налага използването на електроинструмента
във влажна среда, използвайте предпазен
прекъсвач за утечни токове. Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от
възникване на токов удар.
Безопасен начин на работа
ў Бъдете концентрирани, следете внимателно
действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.
Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества,
алкохол или упойващи лекарства. Един миг
разсеяност при работа с електроинструмент може да
има за последствие изключително тежки наранявания.
ў Работете с предпазващо работно облекло и винаги с
предпазни очила. Носенето на подходящи за ползвания
електроинструмент и извършваната дейност лични
предпазни средства, като дихателна маска, здрави
плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна
каска или шумозаглушители (антифони), намалява
риска от възникване на трудова злополука.
ў Избягвайте опасността от включване на
електроинструмента по невнимание. Преди да
включите щепсела в захранващата мрежа или да
поставите акумулаторната батерия, се уверявайте,
че пусковият прекъсвач е в положение «изключено».
Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста
си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате
захранващо напрежение на електроинструмента, когато
е включен, съществува опасност от възникване на
трудова злополука.
ў Преди да включите електроинструмента, се
уверявайте, че сте отстранили от него всички
помощни инструменти и гаечни ключове. Помощен
инструмент, забравен на въртящо се звено, може да
причини травми.
ў Избягвайте неестествените положения на тялото.
Работете в стабилно положение на тялото и във всеки
момент поддържайте равновесие. Така ще можете да
контролирате електроинструмента по-добре и побезопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
ў Работете с подходящо облекло. Не работете с
широки дрехи или украшения. Дръжте косата си,
дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките
дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат
захванати и увлечени от въртящи се звена.
ў Ако е възможно използването на външна
аспирационна система, се уверявайте, че тя е
включена и функционира изправно. Използването на
аспирационна система намалява рисковете, дължащи се
на отделящата се при работа прах.
Грижливо отношение към електроинструментите
ў Не претоварвайте електроинструмента.
Използвайте електроинструментите само съобразно
тяхното предназначение. Ще работите по-добре и
1 619 929 J81 | (3.8.11)
по-безопасно, когато използвате подходящия
електроинструмент в зададения от производителя
диапазон на натоварване.
ў Не използвайте електроинструмент, чиито пусков
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не
може да бъде изключван и включван по предвидения от
производителя начин, е опасен и трябва да бъде
ремонтиран.
ў Преди да променяте настройките на
електроинструмента, да заменяте работни
инструменти и допълнителни приспособления, както
и когато продължително време няма да използвате
електроинструмента, изключвайте щепсела от
захранващата мрежа и/или изваждайте
акумулаторната батерия. Тази мярка премахва
опасността от задействане на електроинструмента по
невнимание.
ў Съхранявайте електроинструментите на места,
където не могат да бъдат достигнати от деца. Не
допускайте те да бъдат използвани от лица, които не
са запознати с начина на работа с тях и не са прочели
тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни
потребители, електроинструментите могат да бъдат
изключително опасни.
ў Поддържайте електроинструментите си грижливо.
Проверявайте дали подвижните звена
функционират безукорно, дали не заклинват, дали
има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента.
Преди да използвате електроинструмента, се
погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на
недобре поддържани електроинструменти и уреди.
ў Поддържайте режещите инструменти винаги добре
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи
инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
ў Използвайте електроинструментите,
допълнителните приспособления, работните
инструменти и т.н., съобразно инструкциите на
производителя. При това се съобразявайте и с
конкретните работни условия и операции, които
трябва да изпълните. Използването на
електроинструменти за различни от предвидените от
производителя приложения повишава опасността от
възникване на трудови злополуки.
Поддържане
ў Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви
да се извършва само от квалифицирани специалисти
и само с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира съхраняване на
безопасността на електроинструмента.
Указания за безопасна работа с къртачи
ў Работете с шумозаглушители. Въздействието на шум
може да предизвика загуба на слух.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 39 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Български | 39
ў Използвайте спомагателните ръкохватки, ако са
включени в окомплектовката на
електроинструмента. При загуба на контрол над
електроинструмента може да се стигне до травми.
ў Когато съществува опасност по време на работа
работният инструмент да засегне скрити под
повърхността проводници под напрежение или
захранващия кабел, допирайте електроинструмента
само до изолираните ръкохватки. При контакт с
проводник под напрежение то се предава на металните
детайли на електроинструмента и това може да
предизвика токов удар.
ў Използвайте подходящи прибори, за да откриете
евентуално скрити под повърхността тръбопроводи,
или се обърнете към съответното местно
снабдително дружество. Влизането в
съприкосновение с проводници под напрежение може
да предизвика пожар и токов удар. Увреждането на
газопровод може да доведе до експлозия. Повреждането
на водопровод има за последствие големи материални
щети и може да предизвика токов удар.
ў По време на работа дръжте електроинструмента
здраво с двете ръце и заемайте стабилно положение
на тялото. С двете ръце електроинструментът се води
по-сигурно.
ў Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захванат
с подходящи приспособления или скоби, е застопорен
по­здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.
ў Преди да оставите електроинструмента, изчаквайте
въртенето да спре напълно. В противен случай
използваният работен инструмент може да допре друг
предмет и да предизвика неконтролирано преместване
на електроинструмента.
Описание на продукта и
възможностите му
Прочетете внимателно всички указания.
Неспазването на приведените по-долу
указания може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и,
докато четете ръководството за експлоатация, я оставете
отворена.
Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за къртене на бетон,
зидария, каменни материали, асфалт, а с подходящи
допълнителни приспособления също и за набиване и
уплътняване.
Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
1 Противопрахова капачка
2 Застопоряваща втулка
3 Промяна на положението на секача (Vario-Lock)
Bosch Power Tools
4
5
6
7
Пусков прекъсвач
Потенциометър за регулиране на честотата на ударите
Светодиод «Сервиз»
Спомагателна ръкохватка (Изолирана повърхност за
захващане)
8 Накатена гайка за спомагателната ръкохватка
9 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
Изобразените на фигурите и описаните допълнителни
приспособления не са включени в стандартната окомплектовка
на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните
приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за
допълнителни приспособления.
Технически данни
Къртач
Каталожен номер
Номинална консумирана
мощност
Честота на ударите
Енергия на единичен удар
съгласно
EPTA-Procedure 05/2009
Позиции на секача
Производителност на къртене в
бетон със средна твърдост
Гнездо эа работен инструмент
Смазване
Маса съгласно
EPTA-Procedure 01/2003
Клас на защита
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
W
min-1
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
Централно
непрекъснато
мазане
kg
10,1
/II
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При
различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои
страни данните могат да се различават.
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на Вашия
електроинструмент, написан на табелката му. Търговските
наименования на някои електроинструменти могат да бъдат
променяни.
Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите за генерирания шум са определени съгласно
2000/14/EO.
Равнището А на генерирания от електроинструмента шум
обикновено е: равнище на звуковото налягане 89 dB(A);
равнище на мощността на звука 100 dB(A).
Неопределеност K=3 dB.
Работете с шумозаглушители (антифони)!
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по
трите направления) и неопределеността K са определени
съгласно EN 60745:
Къртене: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Равнището на генерираните вибрации, посочено в това
Ръководство за експлоатация, е определено съгласно
процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 40 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
40 | Български
използвано за сравняване с други електроинструменти. То
е подходящо също и за предварителна ориентировъчна
преценка на натоварването от вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е
представително за най-често срещаните приложения на
електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се
използва за други дейности, с други работни инструменти
или ако не бъде поддържан, както е предписано, равнището
на генерираните вибрации може да се промени. Това би
могло да увеличи значително сумарното натоварване от
вибрации в процеса на работа.
За точната преценка на натоварването от вибрации трябва
да бъдат взимани предвид и периодите, в които
електроинструментът е изключен или работи, но не се
ползва. Това би могло значително да намали сумарното
натоварване от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от въздействието на
вибрациите, например: техническо обслужване на
електроинструмента и работните инструменти,
поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация
на работните стъпки.
Декларация за съответствие
С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в
раздела «Технически данни» продукт съответства на
следните стандарти или нормативни документи: EN 60745
съгласно изискванията на Директиви 2004/108/EO,
2006/42/EO, 2000/14/EO.
2000/14/EO: гарантирано ниво на налягането на звука
105 dB(A). Метод за оценка на съответствието съгласно
Приложение VI.
Категория на продукта: 10
Упълномощена сертифицираща организация:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Техническа документация (2006/42/ЕО) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Монтиране
Спомагателна ръкохватка
ў Използвайте електроинструмента си само с
монтирана спомагателна ръкохватка 7.
Можете да поставяте спомагателната ръкохватка 7
практически в произволна позиция, за да си осигурите
удобна и безопасна позиция на работа.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Развийте накатената гайка 8, завъртете спомагателната
ръкохватка 7 около оста на електроинструмента и след това
отново затегнете накатената гайка 8.
Можете да монтирате спомагателната ръкохватка 7 по
различен начин. За целта развийте напълно накатената
гайка 8 и след това извадете нагоре винта с шестостенна
глава. Издърпайте спомагателната ръкохватка 7 странично
и завъртете застопоряващия елемент на 180°. Монтирайте
спомагателната ръкохватка 7 обратна последователност.
Смяна на работния инструмент
ў Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от
захранващата мрежа.
С патронника SDS-max можете да захванете работния
инструмент лесно и удобно без използване на
спомагателни инструменти.
Противопраховата капачка 1 ограничава силно
проникването на отделящия се при къртене прах в
патронника. При поставяне на работния инструмент
внимавайте да не повредите противопраховата капачка 1.
ў Повредена противопрахова капачка трябва да се
замени веднага. Препоръчва се това да бъде
извършено в оторизиран сервиз за
електроинструменти.
Поставяне на работния инструмент (вижте фиг. А)
Почистете опашката на работния инструмент и я смажете
леко.
Вкарайте работния инструмент в патронника със
завъртане, докато бъде захванат автоматично.
Уверете се чрез издърпване, че е захванат здраво.
Демонтиране на работния инструмент (вижте фиг. В)
Дръпнете застопоряващата втулка 2 назад и извадете
работния инструмент.
Система за прахоулавяне
ў Прахове, отделящи се при обработването на материали
като съдържащи олово бои, някои видове дървесина,
минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето.
Контактът до кожата или вдишването на такива прахове
могат да предизвикат алергични реакции и/или
заболявания на дихателните пътища на работещия с
електроинструмента или намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се при
обработване на бук и дъб, се считат за канцерогенни,
особено в комбинация с химикали за третиране на
дървесина (хромат, консерванти и др.). Допуска се
обработването на съдържащи азбест материали само от
съответно обучени квалифицирани лица.
– Осигурявайте добро проветряване на работното
място.
– Препоръчва се използването на дихателна маска с
филтър от клас P2.
Спазвайте валидните във Вашата страна законови
разпоредби, валидни при обработване на съответните
материали.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 41 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Български | 41
Работа с електроинструмента
Пускане в експлоатация
ў Внимавайте за напрежението на захранващата
мрежа! Напрежението на захранващата мрежа
трябва да съответства на данните, посочени на
табелката на електроинструмента. Уреди,
обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с
напрежение 220 V.
Включване и изключване
За включване на електроинструмента преместете
пусковия прекъсвач 4 надясно.
За изключване на електроинструмента преместете
пусковия прекъсвач 4 наляво.
При ниски температури електроинструментът достига
пълната си мощност след като работи известно време.
Можете да съкратите това време, като притиснете
поставения работен инструмент еднократно към пода.
Регулиране на честотата на ударите
За постигане на оптимални спрямо обработвания материал
режими електронното управление на електроинструмента
позволява безстепенно регулиране на честотата на
ударите.
Електронен модул поддържа предварително избраната
честота на ударите практически постоянна, независимо от
натоварването.
Изберете честотата на ударите с помощта на
потенциометъра 5 съобразно обработвания материал.
Стойностите в таблицата по-долу са препоръчителни.
Позиция на
потенциометъра 5
1
2
3
4
5
6
Честота на ударите
(min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Промяна на позицията на секача (Vario-Lock)
Можете да застопорите секача в 12 различни позиции. По
този начин можете винаги да работите в оптималната
работна позиция.
Поставете в патронника секач.
Преместете втулката 3 напред и поставете секача в
желаната позиция, като завъртате втулката 3.
Пуснете втулката 3 и завъртете леко секача на ръка, докато
усетите прещракване на застопоряващия механизъм.
Указания за работа
ў Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от
захранващата мрежа.
Bosch Power Tools
Заточване на секачите (вижте фиг. C)
Добри резултати можете да постигнете само с отлично
заточени секачи, затова ги заточвайте своевременно. Това
гарантира удължен живот на секачите и висока
производителност.
Заточване
Заточвайте секачите с абразивни дискове, напр. от корунд,
с непрекъснато охлаждане с вода. Ориентировъчни
стойности са приведени на фигурата. Внимавайте по
режещите ръбове на секача да не се появят сини ивици;
това води до намаляване на твърдостта на секача.
За коване нагрейте секача до 850 до 1050 °C (светло
червен цвят до жълт).
За закаляване нагрейте секача прибл. на 900 °C и го
охладете в масло. След това го оставете прибл. един час в
пещта при 320 °C (отвръщане при светло син цвят на
метала).
Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
ў Преди извършване на каквито и да е дейности по
електроинструмента изключвайте щепсела от
захранващата мрежа.
ў За да работите качествено и безопасно,
поддържайте електроинструмента и
вентилационните отвори чисти.
ў Повредена противопрахова капачка трябва да се
замени веднага. Препоръчва се това да бъде
извършено в оторизиран сервиз за
електроинструменти.
Светодиод «Сервиз» 6
При износени четки на електродвигателя електроинструментът се изключва автоматично. Прибл. 8 часа
преди това светва или започва да примигва светодиодът
«Сервиз» 6. Електроинструментът трябва да бъде занесен
за техническо обслужване в оторизиран сервиз. За адреси
вижте раздела «Сервиз и консултации».
Ако въпреки прецизното производство и внимателно
изпитване възникне повреда, електроинструментът трябва
да се занесе за ремонт в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.
Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля,
непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер,
означен на табелката на електроинструмента.
Сервиз и консултации
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и
поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно
резервни части. Монтажни чертежи и информация за
резервни части можете да намерите също и на
www.bosch-pt.com
Екипът от консултанти на Бош ще Ви помогне с удоволствие
при въпроси относно закупуване, приложение и
възможности за настройване на различни продукти от
производствената гама на Бош и допълнителни приспособления за тях.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 42 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
42 | Srpski
Роберт Бош EООД – България
Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бyл. Черни връx 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: +359 (02) 960 10 61
Тел.: +359 (02) 960 10 79
Факс: +359 (02) 962 53 02
www.bosch.bg
Бракуване
С оглед опазване на околната среда електроинструментът,
допълнителните приспособления и опаковката трябва да
бъдат подложени на подходяща преработка за повторното
използване на съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте електроинструменти при битовите
отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Директивата на ЕС 2002/96/ЕО
относно бракувани електрически и
електронни устройства и утвърждаването
й като национален закон
електроинструментите, които не могат да
се използват повече, трябва да се събират
отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за
оползотворяване на съдържащите се в тях вторични
суровини.
Правата за изменения запазени.
Srpski
Uputstva o sigurnosti
Opљta upozorenja za elektri?ne alate
UPOZORENJE ?itajte sva upozorenja i uputstva.
Propusti kod pridrћavanja
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu elektri?ni
udar, poћar i/ili teљke povrede.
?uvajte sva upozorenja i uputstva za budu?nost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima „elektri?ni alat“ odnosi se
na elektri?ne alate sa radom na mreћi (sa mreћnim kablom) i
na elektri?ne alate sa radom na akumulator (bez mreћnog
kabla).
Sigurnost na radnom mestu
ў Drћite Vaљe radno podru?ne ?isto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna podru?ja mogu voditi
nesre?ama.
ў Ne radite sa elektri?nim alatom u okolini ugroћenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive te?nosti,
gasovi ili praљine. Elektri?ni alati prave varnice koje mogu
zapaliti praљinu ili isparenja.
ў Drћite podalje decu i druge osobe za vreme koriљ?enja
elektri?nog alata. Prilikom rada moћete izgubiti kontrolu
nad aparatom.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Elektri?na sigurnost
ў Priklju?ni utika? elektri?nog alata mora odgovarati
uti?nici. Utika? nesme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utika?a zajedno sa
elektri?nim alatima zaљti?enim uzemljenjem. Ne
promenjeni utika?i i odgovaraju?e uti?nice smanjuju rizik
elektri?nog udara.
ў Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim povrљinama
kao cevi, grejanja, љporet i rashladni ormani. Postoji
pove?ani rizik od elektri?nog udara ako je Vaљe telo
uzemljeno.
ў Drћite aparat љto dalje od kiљe ili vlage. Prodor vode u
elektri?ni alat pove?ava rizik od elektri?nog udara.
ў Ne nosite elektri?ni alat za kabl, ne veљajte ga ili ne
izvla?ite ga iz uti?nice. Drћite kabl dalje od vreline, ulja,
oљtrih ivica ili delova aparata koji se pokre?u. Oљte?eni
ili uvrnuti kablovi pove?avaju rizik elektri?nog udara.
ў Ako sa elektri?nim alatom radite u prirodi,
upotrebljavajte samo produћne kablove koji su
pogodni za spoljnu upotrebu. Upotreba produћnog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od
elektri?nog udara.
ў Ako rad elektri?nog alata ne moћe da se izbegne u
vlaћnoj okolini, koristite prekida? strujne zaљtite pri
kvaru. Upotreba prekida?a strujne zaљtite pri kvaru
smanjuje rizik od elektri?nog udara.
Sigurnost osoblja
ў Budite paћljivi, pazite na to, љta radite i idite razumno
na posao sa Vaљim elektri?nim alatom. Ne koristite
elektri?ni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge,
alkohola ili lekova. Momenat nepaћnje kod upotrebe elektri?nog alata moћe voditi ozbiljnim povredama.
ў Nosite li?nu zaљtitnu opremu i uvek zaљtitne nao?are.
Noљenje li?ne zaљtitne opreme, kao maske za praљinu,
sigurnosne cipele koje ne kliћu, zaљtitni љlem ili zaљtitu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektri?nog alata,
smanjuju rizik od povreda.
ў Izbegavajte nenamerno puљtanje u rad. Uverite se da je
elektri?ni alat isklju?en, pre nego љto ga priklju?ite na
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom noљenja elektri?nog alata drћite prst na prekida?u
ili aparat uklju?en priklju?ujete na struju, moћe ovo voditi
nesre?ama.
ў Uklonite alate za podeљavanje ili klju?eve za zavrtnje,
pre nego љto uklju?ite elektri?ni alat. Neki alat ili klju?
koji se nalazi u rotiraju?em delu aparata, moћe voditi
nesre?ama.
ў Izbegavajte nenormalno drћanje tela. Pobrinite se uvek
da stabilno stojite i odrћavajte u svako doba ravnoteћu.
Na taj na?in moћete bolje kontrolisati elektri?ni alat u
neo?ekivanim situacijama.
ў Nosite pogodnu ode?u. Ne nosite љiroku ode?u ili nakit.
Drћite kosu, ode?u i rukavice dalje od pokretnih delova.
Opuљteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotiraju?i delovi.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 43 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Srpski | 43
ў Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i
skupljanje praљine, uverite se da li su priklju?eni i
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja praљine
moћe smanjiti opasnosti od praљine.
Briћljiva upotreba i ophodjenje sa elektri?nim alatima
ў Ne preoptere?ujte aparat. Upotrebljavajte za Vaљ
posao elektri?ni alat odredjen za to. Sa odgovaraju?im
elektri?nim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom
podru?ju rada.
ў Ne koristite nikakav elektri?ni alat ?iji je prekida? u
kvaru. Elektri?ni alat koji se ne moћe viљe uklju?iti ili
isklju?iti, je opasan i mora se popraviti.
ў Izvucite utika? iz uti?nice i/ili uklonite akumulator pre
nego љto preduzmete podeљavanja na aparatu,
promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza spre?ava nenameran start elektri?nog alata.
ў ?uvajte nekoriљcene elektri?ne alate izvan dometa
dece. Ne dozvoljavajte koriљcenje aparata osobama
koje ne poznaju aparat ili nisu pro?itale ova uputstva.
Elektri?ni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
ў Odrћavajte briћljivo elektri?ni alat. Kontroliљite da li
pokretni delovi aparata besprekorno funkcioniљu i ne
„lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oљte?eni da
je oљte?ena funkcija elektri?nog alata. Popravite ove
oљte?ene delove pre upotrebe. Mnoge nesre?e imaju
svoje uzroke u loљe odrћavanim elektri?nim alatima.
ў Odrћavajte alate za se?enja oљtre i ?iste. Briћljivo
odrћavani alati za se?enja sa oљtrim ivicama manje
„slepljuju“ i lakљe se vode.
ў Upotrebljavajte elektri?ni alat, pribor, alate koji se
ume?u itd. prema ovim uputstvima. Obratite paћnju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektri?nih alata za druge namene koje nisu
predvidjene, moћe voditi opasnim situacijama.
Servisi
ў Neka Vam Vaљ elektri?ni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim
delovima. Tako se obezbedjuje, da ostane sa?uvana
sigurnost aparata.
Uputstva za bezbednost za ?eki?e
ў Nosite zaљtitu za sluh. Uticaj galame moћe uticati na
gubitak sluha.
ў Koristite dodatne drљke, kada su one isporu?ene sa
elektri?nim alatom. Gubitak kontrole moћe uticati na
povrede.
ў Drћite uredjaj za izolovane hvataljke, ako izvodite
radove pri kojima upotrebljeni alat moћe sresti
skrivene vodove struje ili sopstveni mreћni kabel.
Kontakt sa vodom koji provodi napon moћe staviti pod
napon i metalne delove uredjaja i uticati na elektri?ni udar.
Bosch Power Tools
ў Upotrebljavajte pogodne aparate za potragu, da bi
naљli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno
druљtvo za snabdevanje. Kontakt sa elektri?nim
vodovima moћe voditi poћaru i elektri?nom udaru.
Oљte?enja gasovoda mogu voditi eksploziji. Prodiranje u
vod sa vodom prouzrokova?e oљte?enja predmeta ili moћe
prouzrokovati elektri?ni udar.
ў Drћite ?vrsto elektri?ni alat prilikom rada sa obe ruke i
pobrinite se da sigurno stojite. Elektri?ni alat se sigurnije
vodi sa obe ruke.
ў Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg ?vrsto drћe
zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drћi nego sa Vaљom
rukom.
ў Sa?ekajte da se elektri?ni alat umiri, pre nego љto ga
ostavite. Upotrebljeni alat se moћe zaka?iti i gubitkom
kontrole voditi preko elektri?nog alata.
Opis proizvoda i rada
?itajte sva upozorenja i uputstva. Propusti
kod pridrћavanja upozorenja i uputstava mogu
imati za posledicu elektri?ni udar, poћar i/ili
teљke povrede.
Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom aparata
i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok ?itate uputstvo za rad.
Upotreba prema svrsi
Aparat je odredjen za radove sa dletom u betonu, opeci,
kamenu i asfaltu kao i sa odgovaraju?im priborom za
utiskivanje i sabijanje.
Komponente sa slike
Ozna?avanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na
prikaz elektri?nog alata na grafi?koj strani.
1 Zaљtitni poklopac od praљine
2 ?aura za blokadu
3 Prsten za podeљavanje dleta (Vario-Lock)
4 Prekida? za uklju?ivanje-isklju?ivanje
5 To?ki? za podeљavanje broja udaraca
6 Service-pokazivanje
7 Dodatna drљka (izolovana povrљina za prihvat)
8 Nareckana navrtka za dodatnu drљku
9 Drљka (izolovana povrљina za prihvat)
Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor moћete da na?ete u naљem programu pribora.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 44 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
44 | Srpski
Izjava o usaglaљenosti
Tehni?ki podaci
?eki? za udarce
Broj predmeta
Nominalna primljena snaga
Broj udaraca
Ja?ina pojedina?nog udarca
odgovara EPTA-Procedure
05/2009
Pozicije dleta
Snaga dleta u betonu srednje
tvrdo?e
Prihvat za alat
Podmazivanje
Teћina prema
EPTA-Procedure 01/2003
Klasa zaљtite
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
W
min-1
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-maks.
Centralno trajno
podmazivanje
kg
10,1
/II
Podaci vaћe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji
odstupaju i izvodjenja specifi?nih za zemlje mogu ovi podaci varirati.
Molimo da obratite paћnju na broj predmeta na tipskoj tablici Vaљeg
elektri?nog alata. Trgova?ke oznake pojedinih elektri?nih alata mogu
varirati.
Informacije o љumovima/vibracijama
Merne vrednosti za љumove dobijene su prema
2000/14/EG.
A-Vrednovani nivo љuma elektri?nog alata iznosi tipi?no: Nivo
zvu?nog pritiska 89 dB(A); Nivo snage zvuka 100 dB(A).
Nesigurnost K=3 dB.
Nosite zaљtitu za sluh!
Ukupne vrednosti vibracija ah (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobujeni prema EN 60745:
Rad sa dletom: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i moћe
da se koristi za poredjenje elektri?nih alata jedan sa drugim.
Pogodan je i za privremenu procenu optere?enja vibracijama.
Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu
elektri?nog alata. Ako se svakako elektri?ni alat upotrebljava
za druge namene sa drugim upotrebljenim alatima ili
nedovoljno odrћavanja, moћe do?i do odstupanja nivoa
vibracija. Ovo moћe u zna?ajnoj meri pove?ati optere?enje
vibracijama preko celog radnog vremena.
Za ta?nu procenu optere?enja vibracijama trebalo bi uzeti u
obzir i vreme, u kojem je uredjaj uklju?en ili radi, medjutim
nije stvarno u upotrebi. Ovo moћe zna?ajno redukovati
optere?enje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaљtite radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: Odrћavanje elektri?nog
alata i upotrebljeni alati, odrћavanje toplih ruku, organizacija
odvijanja posla.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Izjavljujemo na vlastitu odgovornsot da je opisani proizvod
pod „Tehni?ki podaci“ usaglaљen sa slede?im standardima ili
normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama smernica
2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Garantovani nivo snage zvuka 105 dB(A).
Postupak vrednovanja usaglaљenosti je prema prilogu VI.
Kategorija proizvoda: 10
Navedeno mesto:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Tehni?ka dokumentacija (2006/42/EG) kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Montaћa
Dodatna drљka
ў Upotrebljavajte Vaљ elektri?ni alat samo sa dodatnom
drљkom 7.
Vi moћete dodatnu drљku 7 po ћelji iskrenuti, da bi postigli
sigurno i za ruku nezamaraju?e drћanje u radu.
Odvrnite nazubljenu navrtku 8, iskrenite dodatnu drљku 7 oko
ose aparata u ћeljenu poziciju i stegnite ponovo nareckanu
navrtku 8.
Moћete dodatnu drљku 7 premontirati. Sasvim odvrnite za ovo
nareckanu navrku 8 i svucite potom zavrtanj na gore. Svucite
sa strane dodatnu drљku 7 i iskrenite ostali deo za zatezanje za
180°. Montirajte dodatnu drљku 7 obrnutim redosledom.
Promena alata
ў Izvucite pre svih radova na elektri?nom alatu mreћni
utika? iz uti?nice.
Sa prihvatom za alat SDS-maks. moћete menjati upotrebljeni
alat jednostavno i udobno bez upotrebe dodatnih alata.
Zaљtitni poklopac za praљinu 1 uveliko spre?ava prodiranje
praљine od buљenja u prihvat za alat za vreme rada. Pazite kod
ubacivanja alata na to, da se zaљtitni poklopac za praљinu 1 ne
oљteti.
ў Oљte?eni zaљtitni poklopac se mora odmah zameniti.
Preporu?uje se da ovo uradi servis.
Ubacivanje alata za upotrebu (pogledajte sliku A)
?istite uti?ni kraj upotrebljenog alata i lako ga namastite.
Ubacite alat za upotrebu u prihvat za alat okre?u?i ga tako da
automatski bude blokiran.
Prokontroliљite blokadu vuku?i alat.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 45 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Srpski | 45
Vadjenje upotrebljenog alata (pogledajte sliku B)
Gurnite ?auru za blokadu 2 unazad i izvadite upotrebljeni alat.
Usisavanje praљine/piljevine
ў Praљine od materijala kao љto je premaz koji sadrћi olovo,
neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti љtetni po
zdravlje. Dodir ili udisanje praљine mogu izazvati alergijske
reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje
se nalaze u blizini.
Neke praљine kao od hrasta i bukve vaћe kao izaziva?i raka,
posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta
(hromati, zaљtitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrћi
azbest smeju raditi samo stru?njaci.
– Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
– Preporu?uje se, da se nosi zaљtitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.
Obratite paћnju na propise za materijale koje treba
obradjivati u Vaљoj zemlji.
Rad
Puљtanje u rad
ў Obratite paћnju na napon mreћe! Napon strujnog izvora
mora biti usaglaљen sa podacima tipske tablice
elektri?nog alata. Elektri?ni alati ozna?eni sa 230 V
mogu da rade i sa 220 V.
Uklju?ivanje-isklju?ivanje
Gurnite za puљtanje u rad elektri?nog alata prekida? za
uklju?ivanje/isklju?ivanje 4 u desno.
Da bi elektri?ni alat isklju?ili, gurnite prekida? za
uklju?ivanje/isklju?ivanje 4 u levo.
Kod niћih temperatura postiћe elektri?ni alat tek posle
odredjenog vremena pun u?inak udaraca.
Ovo po?etno vreme moћete skratiti, udarivљi jednom o pod
upotrebljeni alat u elektri?nom priboru.
Podeљavanje broja udaraca
Regulaciona elektronika omogu?ava kontinuirano biranje
broja udaraca za radove prema materijalu.
Konstantna elektronika odrћava izabrani broj udaraca skoro
konstantno izmedju praznog hoda i rada sa optere?enjem.
Birajte broj udaraca sa to?ki?em za podeљavanje 5 prema
materijalu.
Podaci na slede?oj tabeli su preporu?ene vrednsoti.
Pozicija to?ki?a za
podeљavanje 5
1
2
3
4
5
6
Bosch Power Tools
Broj udaraca (min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Promena pozicije dleta (Vario-Lock)
Moћete poziciju dleta 12 blokirati. Na taj na?in moћete uvek
posti?i optimalnu radnu poziciju.
Ubacite dleto u prihvat za alat.
Gurnite prsten za podeљavanje dleta 3 napred i okrenite dleto
sa prstenom za podeљavanje dleta 3 u ћeljenu poziciju.
Pustite prsten za podeљavanje dleta 3 i okrenite dleto da
usko?i.
Uputstva za rad
ў Izvucite pre svih radova na elektri?nom alatu mreћni
utika? iz uti?nice.
Oљtrenje alata dleta (pogledajte sliku C)
Samo sa oљtrim alatima dleta postiћete dobre rezultate, zato
oљtrite na vreme alate. Ovo obezbedjuje dugi vek trajanja alata
i dobre rezultate u radu.
Kasnije bruљenje
Oљtrite alate dleta sa plo?ama za bruљenje, naprimer
Edelkorund, uz isti dotok vode. Orijentacione vrednosti sadrћi
slika. Pazite na to, da se na oљtrici ne pojavi boja otpuљtanja,
jer ona oљte?uje tvrdo?u alata dleta.
Za otkivanje zagrejte dleto na 850 do 1050 °C (svetlo
crveno do ћute boje).
Za kaljenje zagrejte dleto na oko 900 °C i potopite u ulje. Na
kraju obradite ga u pe?i ca. jedan sat na 320 °C (farba kaljenja
je svetlo plava).
Odrћavanje i servis
Odrћavanje i ?iљ?enje
ў Izvucite pre svih radova na elektri?nom alatu mreћni
utika? iz uti?nice.
ў Drћite elektri?ni alat i proreze za ventilaciju ?iste, da bi
dobro i sigurno radili.
ў Oљte?eni zaљtitni poklopac se mora odmah zameniti.
Preporu?uje se da ovo uradi servis.
Service-pokazivanje 6
Kod istroљenog brusnog ugljena isklju?uje se elektri?ni alat
automatski. Ovo se pokazuju oko 8 sati pre tako љto zasvetli ili
treperi Service-pokazivanje 6. Elektri?ni alat mora da se љalje
radi odrћavanja u servis, pogledajte adrese u odeljku „Servis i
savetovanja kupaca“.
Ako bi elektri?ni alat i pored briћljivog postupka izrade i
kontrole nekada otkazao, popravku mora vrљiti neki
autorizovani servis za Bosch-elektri?ne alate.
Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naru?ivanja
rezervnih delova broj predmeta sa 10 broj?anih mesta prema
tipskoj tablici elektri?nog alata.
Servis i savetovanja kupaca
Servis odgovara na Vaљa pitanja u vezi popravke i odrћavanja
Vaљeg proizvoda kao i u vezi rezervnih delova. Љematske
prikaze i informacije u vezi rezervnih delova na?i ?ete i pod:
www.bosch-pt.com
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 46 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
46 | Slovensko
Bosch-ov tim savetnika ?e Vam pomo?i kod pitanja u vezi
kupovine, primene i podeљavanja proizvoda i pribora.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovi?a 59
11000 Beograd
Tel.: +381 (011) 244 85 46
Fax: +381 (011) 241 62 93
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Uklanjanje djubreta
Elektri?ni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze
regeneraciji koja odgovara zaљtiti ?ovekove sredine.
Ne bacajte elektri?ni alat u ku?no djubre!
Samo za EU-zemlje:
Prema evropskim smernicama
2002/96/EG o starim elektri?nim i
elektronskim uredjajima i njihovim
pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju
viљe upotrebljivi elektri?ni pribori da se
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj
regeneraciji koja odgovara zaљtiti ?ovekove okoline.
Zadrћavamo pravo na promene.
Slovensko
Varnostna navodila
Sploљna varnostna navodila za elektri?na orodja
Preberite vsa opozorila in napotila.
Napake zaradi neupoљtevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzro?ijo elektri?ni udar,
poћar in/ali teћke telesne poљkodbe.
Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje љe potrebovali.
Pojem „elektri?no orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem
besedilu, se nanaљa na elektri?na orodja z elektri?nim
pogonom (z elektri?nim kablom) in na akumulatorska
elektri?na orodja (brez elektri?nega kabla).
OPOZORILO
Varnost na delovnem mestu
ў Delovno podro?je naj bo vedno ?isto in dobro
osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna podro?ja lahko
povzro?ijo nezgode.
ў Ne uporabljajte elektri?nega orodja v okolju, kjer lahko
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo
vnetljive teko?ine, plini ali prah. Elektri?na orodja
povzro?ajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para
vnameta.
ў Prosimo, da med uporabo elektri?nega orodja ne
dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam
pribliћali. Odvra?anje Vaљe pozornosti drugam lahko
povzro?i izgubo kontrole nad napravo.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Elektri?na varnost
ў Priklju?ni vtika? elektri?nega orodja se mora prilegati
vti?nici. Spreminjanje vtika?a na kakrљenkoli na?in ni
dovoljeno. Pri ozemljenih elektri?nih orodjih ne uporabljajte vtika?ev z adapterji. Nespremenjeni vtika?i in
ustrezne vti?nice zmanjљujejo tveganje elektri?nega udara.
ў Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrљinami
kot so na primer cevi, grelci, љtedilniki in hladilniki.
Tveganje elektri?nega udara je ve?je, ?e je Vaљe telo
ozemljeno.
ў Prosimo, da napravo zavarujete pred deћjem ali vlago.
Vdor vode v elektri?no orodje pove?uje tveganje
elektri?nega udara.
ў Ne uporabljajte kabla za noљenje ali obeљanje
elektri?nega orodja in ne vlecite za kabel, ?e ћelite
vtika? izvle?i iz vti?nice. Kabel zavarujte pred vro?ino,
oljem, ostrimi robovi ali premikajo?imi se deli naprave.
Poљkodovani ali zapleteni kabli pove?ujejo tveganje
elektri?nega udara.
ў Kadar uporabljate elektri?no orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljљke, ki so primerni za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljљka, ki je primeren za
delo na prostem, zmanjљuje tveganje elektri?nega udara.
ў ?e je uporaba elektri?nega orodja v vlaћnem okolju
neizogibna, uporabljajte stikalo za zaљ?ito pred
kvarnim tokom. Uporaba zaљ?itnega stikala zmanjљuje
tveganje elektri?nega udara.
Osebna varnost
ў Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z
elektri?nim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte
elektri?nega orodja, ?e ste utrujeni oziroma ?e ste pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti med uporabo elektri?nega orodja je lahko
vzrok za resne telesne poљkodbe.
ў Uporabljajte osebno zaљ?itno opremo in vedno nosite
zaљ?itna o?ala. Noљenje osebne zaљ?itne opreme, na
primer maske proti prahu, nedrse?ih zaљ?itnih ?evljev,
varnostne ?elade ali zaљ?itnih gluљnikov, kar je odvisno od
vrste in na?ina uporabe elektri?nega orodja, zmanjљuje
tveganje telesnih poљkodb.
ў Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priklju?itvijo
elektri?nega orodja na elektri?no omreћje in/ali na
akumulator in pred dviganjem ali noљenjem se prepri?ajte, ?e je elektri?no orodje izklopljeno. Prenaљanje
naprave s prstom na stikalu ali priklju?itev vklopljenega
elektri?nega orodja na elektri?no omreћje je lahko vzrok za
nezgodo.
ў Pred vklapljanjem elektri?nega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali izvija?e. Orodje ali klju?, ki se
nahaja v vrte?em se delu naprave, lahko povzro?i telesne
poљkodbe.
ў Izogibajte se nenormalni telesni drћi. Poskrbite za
trdno stojiљ?e in za stalno ravnoteћje. Tako boste v
nepri?akovanih situacijah elektri?no orodje lahko bolje
nadzorovali.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 47 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Slovensko | 47
ў Nosite primerna obla?ila. Ne nosite ohlapnih obla?il in
nakita. Lase, obla?ila in rokavice ne pribliћujte
premikajo?im se delom naprave. Premikajo?i se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno obla?ilo, dolge lase ali
nakit.
ў ?e je na napravo moћno montirati priprave za
odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepri?ajte, ?e
so le-te priklju?ene in ?e se pravilno uporabljajo.
Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjљuje
zdravstveno ogroћenost zaradi prahu.
Skrbna uporaba in ravnanje z elektri?nimi orodji
ў Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte
elektri?na orodja, ki so za to delo namenjena. Z
ustreznim elektri?nim orodjem boste v navedenem
zmogljivostnem podro?ju delali bolje in varneje.
ў Ne uporabljajte elektri?nega orodja s pokvarjenim
stikalom. Elektri?no orodje, ki se ne da ve? vklopiti ali
izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
ў Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora
ali odlaganjem naprave izvlecite vtika? iz elektri?ne
vti?nice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep prepre?uje nenameren zagon elektri?nega orodja.
ў Elektri?na orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne
dovolite uporabljati. Elektri?na orodja so nevarna, ?e jih
uporabljajo neizkuљene osebe.
ў Skrbno negujte elektri?no orodje. Kontrolirajte
brezhibno delovanje premi?nih delov naprave, ki se ne
smejo zatikati. ?e so ti deli zlomljeni ali poљkodovani do
te mere, da ovirajo delovanje elektri?nega orodja, jih je
potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo
vzdrћevana elektri?na orodja so vzrok za mnoge nezgode.
ў Rezalna orodja vzdrћujte tako, da bodo vedno ostra in
?ista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so laћje vodljiva.
ў Elektri?na orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem
upoљtevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste
opravljali. Uporaba elektri?nih orodij v namene, ki so
druga?ni od predpisanih, lahko privede do nevarnih
situacij.
Servisiranje
ў Vaљe elektri?no orodje naj popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih
rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.
Varnostna opozorila za kladiva
ў Nosite zaљ?itne gluљnike. Vpliv hrupa lahko povzro?i
izgubo sluha.
ў Uporabite dodatne ro?aje, ?e so priloћeni pri dobavi
elektri?nega orodja. Izguba kontrole lahko povzro?i
poљkodbe.
Bosch Power Tools
ў ?e izvajate dela, pri katerih lahko vstavno orodje pride
v stik s skritimi omreћnimi napeljavami ali z lastnim
omreћnim kablom, morate elektri?no orodje drћati na
izoliranem ro?aju. Stik z napeljavo, ki je pod napetostjo,
lahko povzro?i, da so tudi kovinski deli naprave pod
napetostjo, kar lahko povzro?i elektri?ni udar.
ў Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte
ustrezne iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri
lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali
plinom. Stik z elektri?nim vodom lahko povzro?i poћar ali
elektri?ni udar. Poљkodbe na plinovodu so lahko vzrok za
eksplozijo, vdor v vodovodno omreћje pa lahko povzro?i
materialno љkodo ali elektri?ni udar.
ў Medtem ko delate, trdno drћite elektri?no orodje z
obema rokama in poskrbite za varno stojiљ?e. Elektri?no
orodje bo bolj vodljivo, ?e ga boste drћali z obema rokama.
ў Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti
premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s
primeћem, kot ?e bi ga drћali z roko.
ў Pred odlaganjem elektri?nega orodja po?akajte, da se
orodje popolnoma ustavi. Elektri?no orodje se lahko
zatakne, zaradi ?esar lahko izgubite nadzor nad njim.
Opis in zmogljivost izdelka
Preberite vsa opozorila in napotila. Napake
zaradi neupoљtevanja spodaj navedenih
opozoril in napotil lahko povzro?ijo elektri?ni
udar, poћar in/ali teћke telesne poљkodbe.
Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem
navodil za uporabo odprto.
Uporaba v skladu z namenom
Naprava je namenjena za klesanje v beton, opeko, kamen in
asfalt, ob uporabi ustreznega pribora pa tudi za zabijanje in
tesnjenje.
Komponente na sliki
Oљtevil?enje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaљa na
prikaz elektri?nega orodja na strani z grafiko.
1 Zaљ?itni pokrov proti prahu
2 Blokirni tulec
3 Prstan za nastavitev dleta (Vario-Lock)
4 Vklopno/izklopno stikalo
5 Gumb za nastavitev љtevila udarcev
6 Indikator servisiranja
7 Dodatni ro?aj (izolirana povrљina ro?aja)
8 Narebri?ena matica za dodatni ro?aj
9 Ro?aj (izolirana povrљina ro?aja)
Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave.
Celoten pribor je del naљega programa pribora.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 48 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
48 | Slovensko
Izjava o skladnosti
Tehni?ni podatki
Udarno kladivo
Љtevilka artikla
Nazivna odjemna mo?
Љtevilo udarcev
Jakost posameznega udarca v
skladu z
EPTA-Procedure 05/2009
Poloћaji dleta
Mo? klesanja v beton srednje
trdote
Prijemalo za orodje
Mazanje
Teћa po
EPTA-Procedure 01/2003
Zaљ?itni razred
W
min-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
Centralno stalno
mazanje
kg
10,1
/II
Izjavljamo pod izklju?no odgovornostjo, da proizvod, ki je
opisan pod „Tehni?ni podatki“ ustreza naslednjim
standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60745 v
skladu z dolo?ili Direktiv 2004/108/ES, 2006/42/ES,
2000/14/ES.
2000/14/ES: Garantirana zvo?na mo? hrupa 105 dB(A).
Postopek ocenjevanja skladnosti v skladu z dodatkom VI.
Kategorija izdelka: 10
Priglaљeni organ:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Tehni?na dokumentacija (2006/42/ES) pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in
drћavno specifi?nih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Prosimo, da upoљtevate љtevilko artikla na tipski ploљ?ici Vaљega
elektri?nega orodja. Trgovske oznake posameznih elektri?nih orodij so
lahko druga?ne.
Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti hrupa so izra?unane v skladu z
2000/14/ES.
Z A-ocenjeni nivo hrupa elektri?nega orodja znaљa obi?ajno:
nivo zvo?nega tlaka 89 dB(A); zvo?na mo? hrupa 100 dB(A).
Negotovost K=3 dB.
Nosite zaљ?ito sluha!
Skupne vrednosti vibracij ah (vektorska vsota treh smeri) in
negotovost K se izra?unajo v skladu z EN 60745:
Klesanje: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se izmerile
v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po
EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo elektri?nih
orodij med seboj. Primeren je tudi za za?asno oceno
obremenjenosti z vibracijami.
Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe
elektri?nega orodja. ?e pa se elektri?no orodje uporablja љe v
druge namene, z odstopajo?imi vstavnimi orodji ali pri
nezadostnem vzdrћevanju, lahko nivo vibracij odstopa. To
lahko obremenjenosti z vibracijami med dolo?enim obdobjem
uporabe ob?utno pove?a.
Za natan?nejљo oceno obremenjenosti z vibracijami morate
upoљtevati tudi tisti ?as, ko je naprava izklopljena in te?e,
vendar dejansko ni v uporabi. To lahko ombremenjenost z
vibracijami preko celotnega obdobja dela ob?utno zmanjљa.
Dolo?ite dodatne varnostne ukrepe za zaљ?ito upravljalca
pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrћevanje elektri?nega orodja in
vstavnih orodij, zegrevanje rok, organizacija delovnih
postopkov.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Montaћa
Dodatni ro?aj
ў Elektri?no orodja uporabljajte samo skupaj z dodatnim
ro?ajem 7.
Dodatni ro?aj lahko 7 poljubno obra?ate in si tako zagotovite
varno in neutrudljivo drћo pri delu.
Odvijte narebri?eno matico 8, obrnite dodatni ro?aj 7 okrog
osi naprave v ћeleni poloћaj in ponovno trdno privijte
narebri?eno matico 8.
Dodatni ro?aj 7 lahko premontirate. Pri tem do konca odvijte
narebri?eno matico 8 in nato v smeri navzgor izvlecite inbus
vijak. S strani odstranite dodatni ro?aj 7 in zasukajte vpenjalni
del za 180°. Dodatni ro?aj 7 montirajte v obratnem
zaporedju.
Zamenjava orodja
ў Pred za?etkom kakrљnih koli del na elektri?nem orodju
izvlecite omreћni vtika? iz vti?nice.
S prijemalom za orodje SDS-max lahko vstavno orodje
zamenjujete enostavno in udobno, brez uporabe dodatnih
orodij.
Zaљ?itni pokrov proti prahu 1 v veliki meri prepre?uje vdor
prahu, nastaja pri vrtanju, v prijemalo za orodje. Pri
vstavljanju orodja pazite, da se zaљ?itni pokrov proti prahu 1
ne poљkoduje.
ў Poљkodovan zaљ?itni pokrov takoj zamenjajte z novim.
Priporo?amo, da zamenjavo opravi servisna delavnica.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 49 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Slovensko | 49
Vstavljanje orodja (glejte sliko A)
Vstavitveni konec orodja najprej o?istite in ga nato rahlo
namastite.
Vstavno orodje z obra?anjem namestite v prijemalo za orodje,
dokler samodejno ne blokira.
Povlecite za orodje in preverite, ?e je dobro blokirano.
Odstranitev vstavnega orodja (glejte sliko B)
Blokirni tulec 2 pomaknite nazaj in odstranite vstavno orodje.
Odsesavanje prahu/ostruћkov
ў Prah nekaterih materialov kot npr. svin?enega premaza,
nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju
љkodljiv. Dotik ali vdihavanje tega prahu lahko povzro?i
alergi?ne reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb,
ki se nahajajo v bliћini.
Dolo?ene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja
veljajo kot kancerogene, љe posebej v povezavi z dodatnimi
snovmi za obdelavo lesa (kromat, zaљ?itno sredstvo za
les). Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le
strokovnjaki.
– Poskrbite za dobro zra?enje delovnega mesta.
– Priporo?amo, da nosite zaљ?itno masko za prah s
filtrirnim razredom P2.
Upoљtevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne
materiale.
Delovanje
Zagon
ў Upoљtevajte omreћno napetost! Napetost vira
elektri?ne energije se mora ujemati s podatki na tipski
ploљ?ici elektri?nega orodja. Orodje, ki je ozna?eno z
230 V, lahko priklju?ite tudi na napetost 220 V.
Vklop/izklop
Za vklop elektri?nega orodja premaknite vklopno/izklopno
stikalo 4 v desno.
?e ћelite elektri?no orodje izklopiti, premaknite vklopno
stikalo 4 v levo.
Pri nizkih temperaturah bo elektri?no orodje doseglo svojo
polno udarno mo? љele ?ez nekaj ?asa.
Ta za?etni ?as lahko skrajљate tako, da z vsadnim orodjem, ki
se nahaja v napravi, enkrat udarite ob tla.
Nastavitev љtevila udarcev
Regulirna elektronika omogo?a brezstopenjsko
prednastavitev љtevila udarcev, kar zagotavlja delo v skladu z
vrsto materiala.
Konstantna elektronika vzdrћuje skoraj konstantno љtevilo
udarcev v podro?ju med prostim tekom in polno
obremenitvijo.
Z nastavitvenim gumbom 5 nastavite љtevilo udarcev, ki bo
ustrezalo materialu.
Podatki v spodnji tabeli so priporo?ene vrednosti.
Bosch Power Tools
Poloћaj nastavitvenega
gumba 5
1
2
3
4
5
6
Љtevilo udarcev (min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Spreminjanje poloћaja dleta (Vario-Lock)
Dleto lahko aretirate v 12 poloћajih. S tem lahko vsakokrat
zavzamete optimalni delovni poloћaj.
Namestite dleto v prijemalo za orodje.
Potisnite prstan za nastavitev dleta 3 naprej, nato pa s
prstanom za nastavitev dleta 3 obrnite dleto v ћeleni poloћaj.
Prstan za nastavitev dleta 3 spustite in obra?ajte dleto, dokler
ne zasko?i.
Navodila za delo
ў Pred za?etkom kakrљnih koli del na elektri?nem orodju
izvlecite omreћni vtika? iz vti?nice.
Ostrenje klesalnih orodij (glejte sliko C)
Dobre rezultate boste dosegli samo z ostrimi klesalnimi
orodji, zato jih vedno pravo?asno nabrusite. To bo zagotovilo
dolgo ћivljenjsko dobo orodja in dobre delovne uspehe.
Ostrenje
Klesalna orodja naostrite na brusilnem kolutu, na primer iz
plemenitega korunda, ob enakomernem pritekanju vode.
Orientacijske vrednosti so prikazane na sliki. Pazite, da se na
rezilih ne pokaћejo barve popuљ?anja; to bi lahko zmanjљalo
trdoto klesalnih orodij.
Za kovanje segrejte dleto na 850 do 1050 °C (svetlo rde?e
do rumeno).
Za kaljenje segrejte dleto na pribliћno 900 °C in ga ohladite v
olju. Nato ga popuљ?ajte v pe?i in sicer pribliћno eno uro pri
320 °C (barva popuљ?anja svetlomodra).
Vzdrћevanje in servisiranje
Vzdrћevanje in ?iљ?enje
ў Pred za?etkom kakrљnih koli del na elektri?nem orodju
izvlecite omreћni vtika? iz vti?nice.
ў Elektri?no orodje in prezra?evalne reћe naj bodo vedno
?isti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.
ў Poљkodovan zaљ?itni pokrov takoj zamenjajte z novim.
Priporo?amo, da zamenjavo opravi servisna delavnica.
Indikator servisiranja 6
Pri izrabljenih drsnih grafitih se elektri?no orodje samodejno
izklopi. Indikator servisiranja 6 javi napako pribliћno 8 ur prej
s priћiganjem ali brlenjem prikaza. V takem primeru je treba
elektri?no orodje poslati v servis, kjer bodo opravili
vzdrћevalna dela. Naslovi so navedeni v poglavju „Servis in
svetovanje“.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 50 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
50 | Hrvatski
?e bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in preizkuљanja
priљlo do izpada delovanja elektri?nega orodja, naj popravilo
opravi servisna delavnica, pooblaљ?ena za popravila
Boschevih elektri?nih orodij.
V primeru dodatnih vpraљanj in pri naro?anju nadomestnih
delov brezpogojno navedite 10-mestno љtevilko artikla, ki je
navedena na tipski ploљ?ici naprave.
Servis in svetovanje
Servis vam bo dal odgovore na vaљa vpraљanja glede popravila
in vzdrћevanja izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze
razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov
se nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na
voljo pri vpraљanjih glede nakupa, uporabe in nastavitve
izdelka in pribora.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovљka 172
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407
Odlaganje
Elektri?no orodje, pribor in embalaћo je treba dostaviti v
okolju prijazno ponovno predelavo.
Elektri?nih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!
Samo za drћave EU:
V skladu z Direktivo 2002/96/ES
Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni
elektri?ni in elektronski opremi (OEEO) in
njeni uresni?itvi v nacionalnem pravu se
morajo elektri?na orodja, ki niso ve? v
uporabi, lo?eno zbirati ter okolju prijazno
reciklirati.
Pridrћujemo si pravico do sprememb.
Hrvatski
Upute za sigurnost
Op?e upute za sigurnost za elektri?ne alate
UPOZORENJE Treba pro?itati sve napomene o
sigurnosti i upute. Ako se ne bi
poљtivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, poћar i/ili teљke ozljede.
Sa?uvajte sve napomene o sigurnosti i upute za budu?u
primjenu.
U daljnjem tekstu koriљten pojam „Elektri?ni alat“ odnosi se na
elektri?ne alate s priklju?kom na elektri?nu mreћu (s mreћnim
kabelom) i na elektri?ne alate s napajanjem iz aku baterije
(bez mreћnog kabela).
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Sigurnost na radnom mjestu
ў Odrћavajte vaљe radno mjesto ?istim i dobro
osvijetljenim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu
uzrokovati nezgode.
ў Ne radite s elektri?nim alatom u okolini ugroћenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive teku?ine,
plinovi ili praљina. Elektri?ni alati proizvode iskre koje
mogu zapaliti praљinu ili pare.
ў Tijekom uporabe elektri?nog alata djecu i ostale osobe
drћite dalje od mjesta rada. U slu?aju skretanja
pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad ure?ajem.
Elektri?na sigurnost
ў Priklju?ni utika? elektri?nog alata mora odgovarati
uti?nici. Na utika?u se ni na koji na?in ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utika? zajedno sa
zaљtitno uzemljenim elektri?nim alatom. Utika? na
kojem nisu vrљene izmjene i odgovaraju?a uti?nica
smanjuju opasnost od strujnog udara.
ў Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrљinama, kao
љto su cijevi, radijatori, љtednjaci i hladnjaci. Postoji
pove?ana opasnost od elektri?nog udara ako bi vaљe tijelo
bilo uzemljeno.
ў Ure?aj drћite dalje od kiљe ili vlage. Prodiranje vode u
elektri?ni alat pove?ava opasnost od strujnog udara.
ў Ne zloupotrebljavajte priklju?ni kabel za noљenje,
vjeљanje elektri?nog alata ili za izvla?enje utika?a iz
mreћne uti?nice. Priklju?ni kabel drћite dalje od izvora
topline, ulja, oљtrih rubova ili pomi?nih dijelova
ure?aja. Oљte?en ili usukan priklju?ni kabel pove?ava
opasnost od strujnog udara.
ў Ako sa elektri?nim alatom radite na otvorenom,
koristite samo produћni kabel koji je prikladan za
uporabu na otvorenom. Primjena produћnog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od
strujnog udara.
ў Ako se ne moћe izbje?i uporaba elektri?nog alata u
vlaћnoj okolini, koristite zaљtitnu sklopku struje kvara.
Primjenom zaљtitne sklopke struje kvara izbjegava se
opasnost od elektri?nog udara.
Sigurnost ljudi
ў Budite paћljivi, pazite љto ?inite i postupajte oprezno
kod rada s elektri?nim alatom. Ne koristite elektri?ni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepaћnje kod uporabe elektri?nog alata
moћe uzrokovati teљke ozljede.
ў Nosite osobnu zaљtitnu opremu i uvijek nosite zaљtitne
nao?ale. Noљenje osobne zaљtitne opreme, kao љto je
maska za praљinu, sigurnosna obu?a koja ne kliћe, zaљtitna
kaciga ili љtitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene
elektri?nog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
ў Izbjegavajte nehoti?no puљtanje u rad. Prije nego љto
?ete utaknuti utika? u uti?nicu i/ili staviti aku-bateriju,
provjerite je li elektri?ni alat isklju?en. Ako kod noљenja
elektri?nog alata imate prst na prekida?u ili se uklju?en
ure?aj priklju?i na elektri?no napajanje, to moћe dovesti do
nezgoda.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 51 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Hrvatski | 51
ў Prije uklju?ivanja elektri?nog alata uklonite alate za
podeљavanje ili vij?ani klju?. Alat ili klju? koji se nalazi u
rotiraju?em dijelu ure?aja moћe dovesti do nezgoda.
ў Izbjegavajte neuobi?ajene poloћaje tijela. Zauzmite
siguran i stabilan poloћaj tijela i u svakom trenutku
odrћavajte ravnoteћu. Na taj na?in moћete elektri?ni alat
bolje kontrolirati u neo?ekivanim situacijama.
ў Nosite prikladnu odje?u. Ne nosite љiroku odje?u ili
nakit. Kosu, odje?u i rukavice drћite dalje od pomi?nih
dijelova. Nepri?vrљ?enu odje?u, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti pomi?ni dijelovi.
ў Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje
praљine, provjerite da li su iste priklju?ene i da li se
mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje
moћe smanjiti ugroћenost od praљine.
Briћljiva uporaba i opho?enje s elektri?nim alatima
ў Ne preoptere?ujte ure?aj. Za vaљ rad koristite za to
predvi?en elektri?ni alat. S odgovaraju?im elektri?nim
alatom radit ?ete bolje i sigurnije u navedenom podru?ju
u?inka.
ў Ne koristite elektri?ni alat ?iji je prekida? neispravan.
Elektri?ni alat koji se viљe ne moћe uklju?ivati i isklju?ivati
opasan je i mora se popraviti.
ў Izvucite utika? iz mreћne uti?nice i/ili izvadite akubateriju prije podeљavanja ure?aja, zamjene pribora ili
odlaganja ure?aja. Ovim mjerama opreza izbje?i ?e se
nehoti?no pokretanje elektri?nog alata.
ў Elektri?ni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s ure?ajem osobama koje nisu s
njim upoznate ili koje nisu pro?itale ove upute.
Elektri?ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
ў Odrћavajte elektri?ni alat s paћnjom. Kontrolirajte da li
pomi?ni dijelovi ure?aja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oљte?eni
da se ne moћe osigurati funkcija elektri?nog alata. Prije
primjene ove oљte?ene dijelove treba popraviti. Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u slabo odrћavanim elektri?nim
alatima.
ў Rezne alate odrћavajte oљtrim i ?istim. Paћljivo
odrћavani rezni alati s oљtrim oљtricama manje ?e se
zaglaviti i lakљe se s njima radi.
ў Elektri?ni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema
ovim uputama i na na?in kako je to propisano za
poseban tip ure?aja. Kod toga uzmite u obzir radne
uvjete i izvo?ene radove. Uporaba elektri?nih alata za
druge primjene nego љto je to predvi?eno, moћe dovesti do
opasnih situacija.
Servisiranje
ў Popravak vaљeg elektri?nog alata prepustite samo
kvalificiranom stru?nom osoblju ovlaљtenog servisa i
samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ?e se
na?in osigurati da ostane sa?uvana sigurnost ure?aja.
Upute za sigurnost za ?eki?e
ў Nosite љtitnike za sluh. Djelovanje buke moћe dovesti do
gubitka sluha.
Bosch Power Tools
ў Koristite pomo?ne ru?ke ako su isporu?ene s
elektri?nim alatom. Gubitak kontrole nad elektri?nim
alatom moћe prouzro?iti ozljede.
ў Kada radite na mjestima gdje bi svrdlo moglo oљtetiti
skrivene elektri?ne kablove ili vlastiti priklju?ni kabel,
elektri?ni alat drћite na izoliranim povrљinama zahvata.
Kontakt svrdla sa golom ћicom kabela pod naponom moћe
dovesti pod napon metalne dijelove elektri?nog alata i
moћe uzrokovati strujni udar.
ў Primijenite prikladan ure?aj za traћenje kako bi se
pronaљli skriveni opskrbni vodovi ili zatraћite pomo?
lokalnog distributera. Kontakt s elektri?nim vodovima
moћe dovesti do poћara i elektri?nog udara. Oљte?enje
plinske cijevi moћe dovesti do eksplozije. Probijanje
vodovodne cijevi uzrokuje materijalne љtete ili moћe prouzro?iti elektri?ni udar.
ў Elektri?ni alat kod rada drћite ?vrsto s obje ruke i
zauzmite siguran i stabilan poloћaj tijela. Elektri?ni alat
?e se sigurno voditi s dvije ruke.
ў Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomo?u stezne
naprave ili љkripca sigurnije ?e se drћati nego s vaљom
rukom.
ў Prije njegovog odlaganja pri?ekajte da se elektri?ni
alat zaustavi do stanja mirovanja. Elektri?ni alat se moћe
zaglaviti, љto moћe dovesti gubitka kontrole nad
elektri?nim alatom.
Opis proizvoda i radova
Treba pro?itati sve napomene o sigurnosti i
upute. Ako se ne bi poљtivale napomene o
sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni
udar, poћar i/ili teљke ozljede.
Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom ure?aja i
drћite ovu stranicu otvorenom dok ?itate upute za uporabu.
Uporaba za odre?enu namjenu
Ure?aj je predvi?en za radove s dlijetom na betonu, opeci,
kamenu i asfaltu, kao i sa odgovaraju?im priborom i za
utiskivanje i brtvljenje.
Prikazani dijelovi ure?aja
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz
elektri?nog alata na stranici sa slikama.
1 Kapa za zaљtitu od praљine
2 ?ahura za zabravljivanje
3 Prsten za reguliranje dlijeta (Vario-Lock)
4 Prekida? za uklju?ivanje/isklju?ivanje
5 Kota?i? za predbiranje broja udaraca
6 Pokaziva? servisiranja
7 Dodatna ru?ka (izolirana povrљina zahvata)
8 Nareckana matica za dodatnu ru?ku
9 Ru?ka (izolirana povrљina zahvata)
Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu
isporuke. Potpuni pribor moћete na?i u naљem programu pribora.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 52 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
52 | Hrvatski
Izjava o uskla?enosti
Tehni?ki podaci
Udarni ?eki?
Kataloљki br.
Nazivna primljena snaga
Broj udaraca
Ja?ina pojedina?nih udaraca
prema EPTA-Procedure 05/2009
Poloћaji dlijeta
U?inak rada dlijetom u betonu
srednje tvrdo?e
Steza? alata
Podmazivanje
W
min-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
centralno stalno
podmazivanje
kg
10,1
/II
Teћina odgovara
EPTA-Procedure 01/2003
Klasa zaљtite
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slu?aju odstupanja
napona i u izvedbama specifi?nim za doti?nu zemlju, ovi podaci mogu
varirati.
Molimo pridrћavajte se kataloљkog broja sa tipske plo?ice vaљeg
elektri?nog alata. Trgova?ke oznake pojedinih elektri?nih alata mogu
varirati.
Informacije o buci i vibracijama
Izmjerene vrijednosti buke odre?ene su prema
2000/14/EG.
Razina buke elektri?nog alata vrednovana sa A obi?no iznosi:
razina zvu?nog tlaka 89 dB(A); razina u?inka buke
100 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.
Nosite љtitnike za sluh!
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbor u tri smjera) i
nesigurnost K odre?eni su prema EN 60745:
Rad s dlijetom: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren je
postupkom mjerenja propisanom u EN 60745 i moћe se
primijeniti za me?usobnu usporedbu elektri?nih alata.
Prikladan je i za privremenu procjenu optere?enja od
vibracija.
Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene
elektri?nog alata. Ako se ustvari elektri?ni alat koristi za druge
primjene sa radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se
nedovoljno odrћavaju, prag vibracija moћe odstupati. Na taj
se na?in moћe osjetno pove?ati optere?enje od vibracija
tijekom ?itavog vremenskog perioda rada.
Za to?nu procjenu optere?enja od vibracija trebaju se uzeti u
obzir i vremena u kojima je ure?aj isklju?en, ili doduљe radi ali
stvarno nije u primjeni. Na taj se na?in moћe osjetno smanjiti
optere?enje od vibracija tijekom ?itavog vremenskog perioda
rada.
Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za
zaљtitu korisnika, kao npr.: odrћavanje elektri?nog alata i
radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod opisan u
„Tehni?kim podacima“ uskla?en sa slijede?im normama ili
normativnim dokumentima: EN 60745 prema odredbama
smjernica 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Zajam?ena razina u?inka buke 105 dB(A).
Postupci vrednovanja uskla?enosti prema Dodatku VI.
Kategorija proizvoda: 10
Imenovani institut za ispitivanje:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Tehni?ka dokumentacija (2006/42/EZ) moћe se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Montaћa
Dodatna ru?ka
ў Vaљ elektri?ni alat koristite samo s dodatnom
ru?kom 7.
Dodatnu ru?ku 7 moћete proizvoljno okrenuti, kako bi se
postigao siguran poloћaj tijela i bez zamora.
Otpustite nareckanu maticu 8, zakrenite dodatnu ru?ku 7 oko
osi ure?aja u ћeljeni poloћaj i ponovno stegnite nareckanu
maticu 8.
Dodatnu ru?ku 7 moћete premontirati. U tu svrhu odvijte
nareckanu maticu 8 i nakon toga izvucite љesterokutni vijak
prema gore. Skinite dodatnu ru?ku 7 bo?no i zakrenite
preostali stezni dio za 180°. Ugradite dodatnu ru?ku 7
obrnutim redoslijedom.
Zamjena alata
ў Prije svih radova na elektri?nom alatu izvucite mreћni
utika? iz uti?nice.
Sa steza?em alata SDS-max. moћete radni alat zamijeniti
jednostavno i brzo bez primjene dodatnog alata.
Kapa za zaљtitu od praљine 1 sprje?ava u znatnoj mjeri
prodiranje praљine od buљenja u steza? alata tijekom buљenja.
Kod umetanja alata pazite da se ne oљteti kapa za zaљtitu od
praљine 1.
ў Oљte?enu kapu za zaљtitu od praљine treba odmah
zamijeniti. Preporu?uje se da taj posao obavi servis.
Umetanje radnog alata (vidjeti sliku A)
O?istite usadni kraj radnog alata i malo ga namaћite maљ?u.
Umetnite radni alat uz okretanje u steza? alata, sve dok se
automatski zabravi.
Zabravljivanje kontrolirajte potezanjem za alat.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 53 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Hrvatski | 53
Va?enje radnog alata (vidjeti sliku B)
?ahuru za zabravljivanje 2 pomaknite prema natrag i izvadite
radni alat.
Usisavanje praљine/strugotina
ў Praљina od materijala kao љto su premazi sa sadrћajem
olova, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala,
moћe biti љtetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje
praљine moћe uzrokovati alergijske reakcije i/ili oboljenja
diљnih putova korisnika elektri?nog alata ili osoba koje se
nalaze u blizini.
Odre?ena vrsta praљine, kao љto je npr. praљina od
hrastovine ili bukve smatra se kancerogenom, posebno u
kombinaciji sa dodatnim tvarima za obradu drva (kromat,
zaљtitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrћi azbest
smiju obra?ivati samo stru?ne osobe.
– Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
– Preporu?uje se uporaba zaљtitne maske sa filterom
klase P2.
Pridrћavajte se vaћe?ih propisa za obra?ivane materijale.
Rad
Puљtanje u rad
ў Pridrћavajte se mreћnog napona! Napon izvora struje
mora se podudarati s podacima na tipskoj plo?ici
elektri?nog alata. Elektri?ni alati ozna?eni s 230 V
mogu raditi i na 220 V.
Uklju?ivanje/isklju?ivanje
Za uklju?ivanje elektri?nog alata, prekida? za
uklju?ivanje/isklju?ivanje 4 pomaknite u desno.
Za isklju?ivanje elektri?nog alata, prekida? za
uklju?ivanje/isklju?ivanje 4 pomaknite u lijevo.
Kod niћih temperatura elektri?ni alat dosiћe puni u?inak
udaraca tek nakon odre?enog vremena.
Vrijeme pokretanja moћete skratiti tako da radnim alatom u
elektri?nom alatu jedan puta udarite u tlo.
Namjeљtanje broja udaraca
Regulacijska elektronika omogu?ava bestupnjevito
predbiranje broja udaraca za radove prilago?ene materijalu.
Konstantelektronik odrћava pribliћno konstantnim prethodno
odabrani broj udaraca, izme?u praznog hoda i rada pod
optere?enjem.
Broj udaraca odaberite prema materijalu sa kota?i?em 5.
Podaci u donjoj tablici su preporu?ene vrijednosti.
Poloћaj kota?i?a 5
1
2
3
4
5
6
Bosch Power Tools
Broj udaraca (min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Promjena poloћaja dlijeta (Vario-Lock)
Dlijeto moћete aretirati u 12 poloћaja. Na taj na?in moћete
zauzeti optimalni radni poloћaj.
Umetnite dlijeto u steza? alata.
Prsten za reguliranje dlijeta 3 pomaknite naprijed i sa
prstenom za reguliranje dlijeta 3 okrenite dlijeto u ћeljeni
poloћaj.
Oslobodite prsten za reguliranje dlijeta 3 i okrenite dlijeto dok
ne usko?i.
Upute za rad
ў Prije svih radova na elektri?nom alatu izvucite mreћni
utika? iz uti?nice.
Oљtrenje dlijeta (vidjeti sliku C)
Samo sa oљtrim dlijetima postiћete dobar rezultat, te zbog
toga treba dlijeta pravovremeno oљtriti. Na taj se na?in postiћe
dugi vijek trajanja alata i dobar radni rezultat.
Naknadno bruљenje
Dlijeto brusite na brusnim plo?ama, npr. plemeniti korund, uz
neprekidno hla?enje vodom. Pribliћne vrijednosti za to
prikazane su na slici. Kod toga pazite da se na oљtricama ne
pojave boje popuљtanja; time ?e se smanjiti tvrdo?a dlijeta.
Za kovanje zagrijte dlijeto na 850 do 1050 °C (svijetlocrvena
do ћuta boja usijanja).
Za kaljenje zagrijte dlijeto na cca. 900 °C i naglo ga ohladite
u ulju. Nakon toga ga popustite u pe?i u trajanju cca. jednog
sata, zagrijavanjem na 320 °C (boja popuљtanja svjetlo
plava).
Odrћavanje i servisiranje
Odrћavanje i ?iљ?enje
ў Prije svih radova na elektri?nom alatu izvucite mreћni
utika? iz uti?nice.
ў Elektri?ni alat i otvore za hla?enje odrћavajte ?istim
kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
ў Oљte?enu kapu za zaљtitu od praљine treba odmah
zamijeniti. Preporu?uje se da taj posao obavi servis.
Pokaziva? servisiranja 6
Kada se istroљe ugljene ?etkice elektri?ni alat ?e se sam
isklju?iti. To ?e se cca. 8 sati prije pokazati paljenjem ili
treptanjem pokaziva?a servisiranja 6. Elektri?ni alat se za
odrћavanje mora poslati u ovlaљteni servis, na adresu
navedenu u poglavlju „Servis za kupce i savjetovanje kupaca“.
Ako bi elektri?ni alat unato? briћljivih postupaka izrade i
ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti
ovlaљtenom servisu za Bosch elektri?ne alate.
Za slu?aj povratnih upita ili naru?ivanja rezervnih dijelova,
molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloљki
broj sa tipske plo?ice elektri?nog alata.
Servis za kupce i savjetovanje kupaca
Naљ servis ?e odgovoriti na vaљa pitanja o popravku i
odrћavanju vaљeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima.
Crteћe u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim
dijelovima moћete na?i i na naљoj adresi: www.bosch-pt.com
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 54 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
54 | Eesti
Tim Bosch savjetnika za kupce rado ?e odgovoriti na vaљa
pitanja o kupnji, primjeni i podeљavanju proizvoda i pribora.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407
Zbrinjavanje
Elektri?ni alat, pribor i ambalaћu treba dovesti na ekoloљki
prihvatljivu ponovnu primjenu.
Elektri?ne alate ne bacajte u ku?ni otpad!
Samo za zemlje EU:
Prema Europskim smjernicama
2002/96/EZ za elektri?ne i elektroni?ke
stare ure?aje, elektri?ni alati koji viљe nisu
uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i
dovesti na ekoloљki prihvatljivu ponovnu
primjenu.
Zadrћavamo pravo na promjene.
Eesti
Ohutusnхuded
Ьldised ohutusjuhised
Kхik ohutusnхuded ja juhised
tuleb lдbi lugeda. Ohutusnхuete ja
juhiste eiramise tagajдrjeks vхib olla elektrilццk, tulekahju
ja/vхi rasked vigastused.
Hoidke kхik ohutusnхuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mхiste „Elektriline tццriist“ kдib
vхrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tццriistade ja
akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tццriistade kohta.
TДHELEPANU
Ohutusnхuded tццpiirkonnas
ў Tццkoht peab olema puhas ja hдsti valgustatud.
Tццkohas valitsev segadus ja hдmarus vхib pхhjustada
хnnetusi.
ў Дrge kasutage elektrilist tццriista plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
vхi tolmu. Elektrilistest tццriistadest lццb sдdemeid, mis
vхivad tolmu vхi aurud sььdata.
ў Elektrilise tццriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
teised isikud tццkohast eema. Kui Teie tдhelepanu
kхrvale juhitakse, vхib seade Teie kontrolli alt vдljuda.
Elektriohutus
ў Elektrilise tццriista pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Дrge
kasutage kaitsemaandusega elektriliste tццriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vдhendavad elektrilццgi saamise riski.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
ў Vдltige kehakontakti maandatud pindadega, nagu
torud, radiaatorid, pliidid ja kьlmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilццgi oht suurem.
ў Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui elektrilisse
tццriista on sattunud vett, on elektrilццgi oht suurem.
ў Дrge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole
ette nдhtud, nдiteks elektrilise tццriista kandmiseks,
ьlesriputamiseks vхi pistiku pistikupesast
vдljatхmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, хli,
teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud vхi keerdulдinud toitejuhtmed suurendavad
elektrilццgi ohtu.
ў Kui tццtate elektrilise tццriistaga vabas хhus, kasutage
ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud
kasutada ka vдlistingimustes. Vдlistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vдhendab
elektrilццgi ohtu.
ў Kui elektrilise tццriista kasutamine niiskes
keskkonnas on vдltimatu, kasutage
rikkevoolukaitselьlitit. Rikkevoolukaitselьliti kasutamine vдhendab elektrilццgi ohtu.
Inimeste turvalisus
ў Olge tдhelepanelik, jдlgige, mida Te teete, ning toimige
elektrilise tццriistaga tццtades kaalutletult. Дrge
kasutage elektrilist tццriista, kui olete vдsinud vхi
uimastite, alkoholi vхi ravimite mхju all. Hetkeline
tдhelepanematus seadme kasutamisel vхib pхhjustada
tхsiseid vigastusi.
ў Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.
Isikukaitsevahendite, nдiteks tolmumaski,
libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri vхi
kuulmiskaitsevahendite kandmine – sхltuvalt elektrilise
tццriista tььbist ja kasutusalast – vдhendab vigastuste
ohtu.
ў Vдltige seadme tahtmatut kдivitamist. Enne pistiku
ьhendamist pistikupessa, aku ьhendamist seadme
kьlge, seadme ьlestхstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tццriist on vдlja lьlitatud. Kui hoiate
elektrilise tццriista kandmisel sхrme lьlitil vхi ьhendate
vooluvхrku sisselьlitatud seadme, vхivad tagajдrjeks olla
хnnetused.
ў Enne elektrilise tццriista sisselьlitamist eemaldage
selle kьljest reguleerimis- ja mutrivхtmed. Seadme
pццrleva osa kьljes olev reguleerimis- vхi mutrivхti vхib
pхhjustada vigastusi.
ў Vдltige ebatavalist kehaasendit. Vхtke stabiilne
tццasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate
elektrilist tццriista ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.
ў Kandke sobivat rхivastust. Дrge kandke laiu riideid ega
ehteid. Hoidke juuksed, rхivad ja kindad seadme
liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted vхi
pikad juuksed vхivad sattuda seadme liikuvate osade
vahele.
ў Kui on vхimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on
seadmega ьhendatud ja et neid kasutatakse хigesti.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 55 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Eesti | 55
Tolmueemaldusseadise kasutamine vдhendab tolmust
pхhjustatud ohte.
Elektriliste tццriistade hoolikas kдsitsemine ja
kasutamine
ў Дrge koormake seadet ьle. Kasutage tцц tegemiseks
selleks ettenдhtud elektrilist tццriista. Sobiva
elektrilise tццriistaga tццtate ettenдhtud jхudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.
ў Дrge kasutage elektrilist tццriista, mille lьliti on rikkis.
Elektriline tццriist, mida ei ole enam vхimalik lьlitist sisse
ja vдlja lьlitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
ў Tхmmake pistik pistikupesast vдlja ja/vхi eemaldage
seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme дrapanekut. See ettevaatusabinхu vдldib elektrilise tццriista soovimatut kдivitamist.
ў Kasutusvдlisel ajal hoidke elektrilisi tццriistu lastele
kдttesaamatus kohas. Дrge laske seadet kasutada
isikutel, kes seadet ei tunne vхi pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute kдes on
elektrilised tццriistad ohtlikud.
ў Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad tццtavad veatult ega kiildu kiini.
Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud vхi
kahjustatud mддral, mis mхjutab seadme tццkindlust.
Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude хnnetuste pхhjuseks on halvasti
hooldatud elektrilised tццriistad.
ў Hoidke lхiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt
hooldatud, teravate lхikeservadega lхiketarvikud
kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
ў Kasutage elektrilist tццriista, lisavarustust, tarvikuid
jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu
konkreetse seadmetььbi jaoks ette nдhtud. Arvestage
seejuures tццtingimuste ja teostatava tцц iseloomuga.
Elektriliste tццriistade nхuetevastane kasutamine vхib
pхhjustada ohtlikke olukordi.
Teenindus
ў Laske elektrilist tццriista parandada ainult
kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Nii tagate pьsivalt seadme ohutu tцц.
Ohutusnхuded puurvasarate kasutamisel
ў Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Mьra vхib kahjustada
kuulmist.
ў Kasutage seadme tarnekomplekti kuuluvaid
lisakдepidemeid. Kontrolli kaotus seadme ьle vхib
pхhjustada vigastusi.
ў Kui teostate tцid, mille puhul vхib tarvik tabada
varjatud elektrijuhtmeid vхi seadme enda toitejuhet,
hoidke seadet ainult isoleeritud kдepidemetest.
Kontakt pinge all oleva elektrijuhtmega vхib pingestada
seadme metallosad ja pхhjustada elektrilццgi.
ў Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- vхi
veetorude avastamiseks kasutage sobivaid
otsimisseadmeid vхi pццrduge kohaliku elektri-, gaasivхi veevarustusfirma poole. Kokkupuutel
Bosch Power Tools
elektrijuhtmetega tekib tulekahju- ja elektrilццgioht.
Gaasitorustiku vigastamisel tekib plahvatusoht. Veetorustiku vigastamine pхhjustab materiaalse kahju ja vхib
tekitada elektrilццgi.
ў Hoidke elektrilist tццriista tццtades mхlema kдega ja
sдilitage stabiilne asend. Elektriline tццriist pьsib kahe
kдega hoides kindlamini kдes.
ў Kinnitage tццdeldav toorik. Kinnitusseadmete vхi kruustangidega kinnitatud toorik pьsib kindlamalt kui kдega
hoides.
ў Enne kдestpanekut oodake, kuni elektriline tццriist on
seiskunud. Kasutatav tarvik vхib kinni kiilduda ja
pхhjustada kontrolli kaotuse seadme ьle.
Seadme ja selle funktsioonide
kirjeldus
Kхik ohutusnхuded ja juhised tuleb lдbi
lugeda. Ohutusnхuete ja juhiste eiramise
tagajдrjeks vхib olla elektrilццk, tulekahju
ja/vхi rasked vigastused.
Avage kokkuvolditud lehekьlg, millel on toodud joonised
seadme kohta, ja jдtke see kasutusjuhendi lugemise ajaks
lahti.
Nхuetekohane kasutamine
Seade on ette nдhtud meiseldustццdeks betoonis, tellises,
kivis ja asfaldis, vastavate lisatarvikutega ka rammimis- ja
tihendustццdeks.
Seadme osad
Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekьljel
toodud numbrid.
1 Tolmukaitse
2 Lukustushьlss
3 Meisli asendi reguleerimisrхngas (Vario-Lock)
4 Lьliti (sisse/vдlja)
5 Lццkide arvu regulaator
6 Hoolduse indikaatortuli
7 Lisakдepide (isoleeritud haardepind)
8 Rihveldatud kruvi lisakдepideme jaoks
9 Kдepide (isoleeritud haardepind)
Tarnekomplekt ei sisalda kхiki kasutusjuhendis olevatel joonistel
kujutatud vхi kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid.
Lisatarvikute tдieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.
Andmed mьra/vibratsiooni kohta
Mьra mххdetud vastavalt standardile 2000/14/EЬ.
Elektrilise tццriista A-korrigeeritud mьratase on ьldjuhul:
Helirхhu tase 89 dB(A); helivхimsuse tase 100 dB(A).
Mххtemддramatus K =3 dB.
Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!
Vibratsioonitase ah (kolme telje vektorsumma) ja mххtemддramatus K, kindlaks tehtud kooskхlas standardiga EN 60745:
Meiseldamine: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 56 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
56 | Eesti
Kдesolevas juhendis toodud vibratsioon on mххdetud
standardi EN 60745 kohase mххtemeetodi jдrgi ja seda saab
kasutada elektriliste tццriistade omavaheliseks
vхrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks
hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tььpiline elektrilise tццriista
kasutamisel ettenдhtud tццdeks. Kui aga elektrilist tццriista
kasutatakse muudeks tццdeks, rakendatakse teisi tarvikuid
vхi kui tццriista hooldus pole piisav, vхib vibratsioonitase
kхikuda. See vхib vibratsiooni tццperioodi jooksul tunduvalt
suurendada.
Vibratsiooni tдpseks hindamiseks tuleb arvesse vхtta ka
aega, mil seade oli vдlja lьlitatud vхi kьll sisse lьlitatud, kuid
tegelikult tццle rakendamata. See vхib vibratsiooni
tццperioodi jooksul tunduvalt vдhendada.
Rakendage tццriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mхju
eest tдiendavaid kaitsemeetmeid, nдiteks: hooldage tццriistu
ja tarvikuid piisavalt, hoidke kдed soojas, tagage sujuv
tццkorraldus.
Tehnilised andmed
Piikvasar
Tootenumber
Nimivхimsus
Lццkide arv
Lццgitugevus EPTA-Procedure
05/2009 kohaselt
Meisli asendite arv
Meiseldusvхimsus keskmise
tugevusega betoonis
Padrun
Mддrimine
Kaal EPTA-Procedure 01/2003
jдrgi
Kaitseaste
W
min-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
Tsentraale pьsimддrimissьsteem
kg
10,1
/II
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja
kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul vхivad toodud andmed
varieeruda.
Pццrake palun tдhelepanu oma tццriista andmesildil toodud
tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik tдhistus vхib olla erinev.
Vastavus normidele
Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“
kirjeldatud toode vastab jдrgmistele standarditele vхi
хigusaktidele: EN 60745 kooskхlas direktiivide
2004/108/EЬ, 2006/42/EЬ, 2000/14/EЬ sдtetega.
2000/14/EЬ: Garanteeritud helivхimsuse tase 105 dB(A).
Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale VI.
Tootekategooria: 10
Volitatud asutus:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Tehniline toimik (2006/42/EЬ) saadaval:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Montaaћ
Lisakдepide
ў Kasutage seadet alati koos lisakдepidemega 7.
Lisakдepidet 7 vхite vastavalt oma soovile pццrata asendisse,
mis vхimaldab turvalise ja mugava tцц.
Keerake lahti rihveldatud mutter 8, pццrake lisakдepide 7
ьmber seadme telje soovitud asendisse ja keerake
rihveldatud mutter 8 uuesti kinni.
Lisakдepidet 7 on vхimalik paigaldada teise asendisse.
Selleks keerake rihveldatud mutter 8 tдiesti lahti ja tхmmake
seejдrel kuuskantkruvi suunaga ьles vдlja. Tхmmake
lisakдepide 7 kьlgsuunas maha ja pццrake allesjддnud
kinnitusdetaili 180°. Paigaldage lisakдepide 7 vastupidises
jдrjekorras.
Tarviku vahetus
ў Enne mistahes tццde teostamist elektrilise tццriista
kallal tхmmake pistik pistikupesast vдlja.
SDS-max-kinnitus vхimaldab tarvikut tццriista abita lihtsalt ja
kiiresti vahetada.
Tolmukaitse 1 kaitseb seadet tццtamise ajal puurimistolmu
sissetungimise eest. Tarviku paigaldamisel jдlgige, et
tolmukaitse 1 ei saa vigastada.
ў Vigastatud tolmukaitse tuleb kohe vдlja vahetada.
Tolmukaitse vдljavahetamiseks tuleks seade
toimetada remonditццkotta.
Tarviku paigaldamine (vt joonist A)
Puhastage tarviku padrunisse kinnituv osa ja mддrige seda
kergelt.
Lьkake tarvik pццrdliigutusega padrunisse, kuni tarvik
automaatselt lukustub.
Lukustuse kontrollimiseks tхmmake tarvikut.
Tarviku eemaldamine (vt joonist B)
Lьkake lukustushьlss 2 taha ja vхtke tarvik vдlja.
Tolmu/saepuru дratхmme
ў Pliisisaldusega vдrvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja
metalli tolm vхib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude
ja tolmu sissehingamine vхib pхhjustada seadme kasutajal
vхi lдheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone
ja/vхi hingamisteede haigusi.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 57 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Eesti | 57
Teatud tolm, nдiteks tamme- ja pццgitolm, on
vдhkitekitava toimega, iseдranis kombinatsioonis
puidutццtlemisel kasutatavate lisaainetega (kromaadid,
puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavat materjali
tohivad tццdelda ьksnes vastava ala asjatundjad.
– Tagage tццkohas hea ventilatsioon.
– Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski
filtriga P2.
Pidage kinni tццdeldavate materjalide suhtes Teie riigis
kehtivatest eeskirjadest.
Kasutus
Seadme kasutuselevхtt
ў Pццrake tдhelepanu vхrgupingele! Vхrgupinge peab
ьhtima tццriista andmesildil mдrgitud pingega.
Andmesildil toodud 230 V seadmeid vхib kasutada ka
220 V vхrgupinge korral.
Sisse-/vдljalьlitus
Seadme sisselьlitamiseks lьkake lьliti (sisse-/vдlja) 4
paremale.
Seadme vдljalьlitamiseks lьkake lьliti (sisse-/vдlja) 4
vasakule.
Madalatel temperatuuridel saavutab seade alles pдrast teatud
aja mццdumist tдieliku lццgivхimsuse.
Seda aega saab lьhendada, kui lььa seadmesse asetatud
puuri/meislit korraks vastu maad.
Lццkide arvu reguleerimine
Elektrooniline regulaator vхimaldab lццkide arvu vastavalt
tццdeldavale materjalile sujuvalt reguleerida.
Tдnu konstantelektroonikale pьsib valitud lццkide arv nii
koormuseta kui koormusega tццtades peaaegu
muutumatuna.
Valige regulaatoriga 5 tццdeldava materjali jaoks sobivad
pццrded.
Jдrgnevas tabelis toodud andmed on soovituslikud.
Regulaatori 5 asend
1
2
3
4
5
6
Lццkide arv (min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Meisli asendi muutmine (Vario-Lock)
Meislit saab lukustada 12 asendisse. Nii on vхimalik valida
optimaalset tццasendit.
Asetage meisel padrunisse.
Lьkake meisli asendi reguleerimisrхngas 3 ette ja keerake
meisel meisli asendi reguleerimisrхngast 3 soovitud
asendisse.
Vabastage meisli asendi reguleerimisrхngas 3 ja keerake
meislit, kuni see fikseerub kohale.
Bosch Power Tools
Tццjuhised
ў Enne mistahes tццde teostamist elektrilise tццriista
kallal tхmmake pistik pistikupesast vдlja.
Meislite teritamine (vt joonist C)
Hea tццtulemuse saavutate ainult teravate meislitega,
seetхttu tuleb meisleid хigeaegselt teritada. See tagab
meislite pika kasutusea ja head tццtulemused.
Lihvimine
Meislite teritamiseks on soovitav kasutada vesijahutusega
kдia. Orienteeruvad andmed leiate jooniselt. Meislite
teritamisel jдlgige, et teritataval osa ei tekiks noolutusvдrve;
see avaldab mхju meislite tugevusele.
Sepistamiseks kuumutage meisel temperatuurile 850 kuni
1050 °C (helepunane kuni kollane).
Karastamiseks kuumutage meisel temperatuurile 900 °C ja
karastage хlis. Seejдrel jдrelkuumutage meislit ьks tund ahjus
temperatuuril 320 °C (noolutusvдrv helesinine).
Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
ў Enne mistahes tццde teostamist elektrilise tццriista
kallal tхmmake pistik pistikupesast vдlja.
ў Seadme laitmatu ja ohutu tцц tagamiseks hoidke seade
ja selle ventilatsiooniavad puhtad.
ў Vigastatud tolmukaitse tuleb kohe vдlja vahetada.
Tolmukaitse vдljavahetamiseks tuleks seade
toimetada remonditццkotta.
Hoolduse indikaatortuli 6
Grafiitharjade tццressursi ammendumisel lьlitub seade
automaatselt vдlja. Seda signaliseerib umbes 8 tundi enne
vдljalьlitumist hoolduse indikaatortule 6 sьttimine vхi
vilkumine. Seade tuleb toimetada hoolduseks
remonditццkotta, aadressi leiate punktist „Mььgijдrgne
teenindus ja nхustamine“.
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade
sellest hoolimata rikki lдheb, tuleb see lasta parandada
Boschi elektriliste kдsitццriistade volitatud remonditццkojas.
Jдrelepдrimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel
nдidake kindlasti дra seadme andmesildil olev 10-kohaline
tootenumber.
Mььgijдrgne teenindus ja nхustamine
Mььgiesindajad annavad vastused toote paranduse ja
hooldusega ning varuosadega seotud kьsimustele. Joonised
ja lisateabe varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com
Boschi mььgiesindajad nхustavad Teid toodete ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja seadistamisega seotud
kьsimustes.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 58 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
58 | Latvieљu
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste kдsitццriistade remont ja hooldus
Pдrnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Faks: + 372 (0679) 1129
Kasutuskхlbmatuks muutunud seadmete kдitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasддstlikult ringlusse vхtta.
Дrge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tццriistu
olmejддtmete hulka!
Ьksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nхukogu
direktiivile 2002/96/EЬ elektri- ja
elektroonikaseadmete jддtmete kohta ning
direktiivi kohaldamisele liikmesriikides
tuleb kasutuskхlbmatuks muutunud
elektrilised tццriistad eraldi kokku koguda
ja keskkonnasддstlikult korduskasutada vхi ringlusse vхtta.
Tootja jдtab endale хiguse muudatuste tegemiseks.
Latvieљu
Droљ?bas noteikumi
Visp?r?jie droљ?bas noteikumi darbam ar
elektroinstrumentiem
BR?DIN?JUMS Uzman?gi izlasiet visus droљ?bas
noteikumus. Љeit sniegto droљ?bas
noteikumu un nor?d?jumu neiev?roљana var izrais?t aizdegљanos un b?t par c?loni elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam.
P?c izlas?љanas uzglab?jiet љos noteikumus turpm?kai
izmantoљanai.
Turpm?kaj? izkl?st? lietotais apz?m?jums „elektroinstruments“ attiecas gan uz t?kla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan ar? uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez
elektrokabe?a).
Droљ?ba darba viet?
ў Sekojiet, lai darba vieta b?tu t?ra un sak?rtota.
Nek?rt?g? darba viet? un slikt? apgaismojum? var viegli
notikt nelaimes gad?jums.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu eksploz?vu vai
ugunsnedroљu vielu tuvum? un viet?s ar paaugstin?tu
g?zes vai putek?u saturu gais?. Darba laik? elektroinstruments nedaudz dzirkste?o, un tas var izsaukt viegli degoљu
putek?u vai tvaiku aizdegљanos.
ў Lietojot elektroinstrumentu, ne?aujiet nepiederoљ?m
person?m un jo ?paљi b?rniem tuvoties darba vietai.
Citu personu kl?tb?tne var nov?rst uzman?bu, k? rezult?t?
j?s varat zaud?t kontroli p?r elektroinstrumentu.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Elektrodroљ?ba
ў Elektroinstrumenta kontaktdakљai j?b?t piem?rotai
elektrot?kla kontaktligzdai. Kontaktdakљas konstrukciju nedr?kst nek?d? veid? main?t. Nelietojiet kontaktdakљas sal?got?jus, ja elektroinstruments caur kabeli
tiek savienots ar aizsargzem?juma ??di. Neizmain?tas
konstrukcijas kontaktdakљa, kas piem?rota kontaktligzdai,
?auj samazin?t elektrisk? trieciena sa?emљanas risku.
ў Darba laik? nepieskarieties sazem?tiem priekљmetiem, piem?ram, caurul?m, radiatoriem, pl?t?m vai
ledusskapjiem. Pieskaroties sazem?t?m virsm?m, pieaug
risks sa?emt elektrisko triecienu.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laik?, neturiet to
mitrum?. Mitrumam iek??stot elektroinstrument?, pieaug
risks sa?emt elektrisko triecienu.
ў Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz
elektrokabe?a. Neraujiet aiz kabe?a, ja v?laties atvienot
instrumentu no elektrot?kla kontaktligzdas. Sarg?jiet
elektrokabeli no karstuma, e??as, as?m љ?autn?m un
elektroinstrumenta kust?gaj?m da??m. Boj?ts vai
samezglojies elektrokabelis var b?t par c?loni elektriskajam triecienam.
ў Darbinot elektroinstrumentu ?rpus telp?m, izmantojiet t? pievienoљanai vien?gi t?dus pagarin?t?jkabe?us, kuru lietoљana ?rpus telp?m ir at?auta.
Lietojot elektrokabeli, kas piem?rots darbam ?rpus telp?m, samazin?s risks sa?emt elektrisko triecienu.
ў Ja elektroinstrumentu tom?r nepiecieљams lietot viet?s ar paaugstin?tu mitrumu, izmantojiet t? pievienoљanai nopl?des str?vas aizsargreleju. Lietojot nopl?des
str?vas aizsargreleju, samazin?s risks sa?emt elektrisko
triecienu.
Personisk? droљ?ba
ў Darba laik? saglab?jiet paљkontroli un r?kojieties saska?? ar veselo sapr?tu. P?rtrauciet darbu, ja j?taties
noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izrais?t? reibum?. Str?d?jot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzman?bas mirklis var b?t par c?loni
nopietnam savainojumam.
ў Izmantojiet individu?los darba aizsardz?bas l?dzek?us.
Darba laik? n?s?jiet aizsargbrilles. Individu?lo darba
aizsardz?bas l?dzek?u (putek?u maskas, nesl?doљu apavu un
aizsarg?iveres vai ausu aizsargu) pielietoљana atbilstoљi
elektroinstrumenta tipam un veicam? darba raksturam ?auj
izvair?ties no savainojumiem.
ў Nepie?aujiet elektroinstrumenta patva??gu iesl?gљanos. Pirms elektroinstrumenta pievienoљanas elektrot?klam, akumulatora ievietoљanas vai iz?emљanas, k?
ar? pirms elektroinstrumenta p?rneљanas p?rliecinieties, ka tas ir izsl?gts. P?rnesot elektroinstrumentu, ja
pirksts atrodas uz iesl?dz?ja, k? ar? pievienojot to elektrobaroљanas avotam laik?, kad elektroinstruments ir iesl?gts, var viegli notikt nelaimes gad?jums.
ў Pirms elektroinstrumenta iesl?gљanas neaizmirstiet
iz?emt no t? regul?joљos instrumentus vai atsl?gas.
Regul?joљais instruments vai atsl?ga, kas iesl?gљanas br?d?
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 59 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Latvieљu | 59
atrodas elektroinstrumenta kust?gaj?s da??s, var rad?t
savainojumu.
ў Darba laik? izvairieties ie?emt ne?rtu vai nedabisku
?erme?a st?vokli. Vienm?r ieturiet stingru st?ju un
centieties saglab?t l?dzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vad?bu neparedz?t?s situ?cij?s.
ў Izv?lieties darbam piem?rotu ap??rbu. Darba laik?
nen?s?jiet br?vi plandoљas dr?bes un rotaslietas.
Netuviniet matus, ap??rbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kust?gaj?m da??m. Elektroinstrumenta
kust?gaj?s da??s var ie?erties va??gas dr?bes, rotaslietas un
gari mati.
ў Ja elektroinstrumenta konstrukcija ?auj tam pievienot
?r?jo putek?u uzs?kљanas vai sav?kљanas/uzkr?љanas
ier?ci, sekojiet, lai t? b?tu pievienota un pareizi darbotos. Pielietojot putek?u uzs?kљanu vai sav?kљanu/uzkr?љanu, samazin?s to kait?g? ietekme uz str?d?joљ?s
personas vesel?bu.
Saudz?joљa apieљan?s un darbs ar elektroinstrumentiem
ў Nep?rslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izv?lieties piem?rotu elektroinstrumentu. Elektroinstruments darbojas lab?k un droљ?k pie nomin?l?s slodzes.
ў Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir boj?ts t? iesl?dz?js. Elektroinstruments, ko nevar iesl?gt un izsl?gt, ir
b?stams lietoљanai un to nepiecieљams remont?t.
ў Pirms elektroinstrumenta apkopes, regul?љanas vai
darbinstrumenta nomai?as atvienojiet t? kontaktdakљu no barojoљ? elektrot?kla vai iz?emiet no t?
akumulatoru. Љ?di iesp?jams nov?rst elektroinstrumenta
nejauљu iesl?gљanos.
ў Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglab?jiet to piem?rot? viet?, kur elektroinstruments nav sasniedzams
b?rniem un person?m, kuras neprot ar to r?koties vai
nav iepazinuљ?s ar љiem noteikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraud?t
cilv?ku vesel?bu.
ў R?p?gi veiciet elektroinstrumenta apkalpoљanu. P?rbaudiet, vai kust?g?s da?as darbojas bez trauc?jumiem
un nav iespiestas, vai k?da no da??m nav salauzta vai
boj?ta, vai katra no t?m pareizi funkcion? un pilda tai
paredz?to uzdevumu. Nodroљiniet, lai boj?t?s da?as
tiktu savlaic?gi nomain?tas vai remont?tas pilnvarot?
remonta darbn?c?. Daudzi nelaimes gad?jumi notiek
t?p?c, ka elektroinstruments pirms lietoљanas nav
pien?c?gi apkalpots.
ў Savlaic?gi not?riet un uzasiniet griezoљos darbinstrumentus. R?p?gi kopti elektroinstrumenti, kas apg?d?ti ar
asiem griez?jinstrumentiem, ?auj str?d?t daudz raћ?g?k un
ir viegl?k vad?mi.
ў Lietojiet vien?gi t?dus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst љeit
sniegtajiem nor?d?jumiem, ?emot v?r? ar? konkr?tos
darba apst?k?us un pielietojuma ?patn?bas. Elektroinstrumentu lietoљana citiem m?r?iem, nek? tiem, kuriem
to ir paredz?jusi raћot?jfirma, ir b?stama un var novest pie
neparedzam?m sek?m.
Bosch Power Tools
Apkalpoљana
ў Nodroљiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu
kvalific?ts person?ls, nomai?ai izmantojot ori?in?l?s
rezerves da?as un piederumus. Tikai t? iesp?jams pan?kt
un saglab?t vajadz?go darba droљ?bas l?meni.
Droљ?bas noteikumi perforatoriem
ў Lietojiet l?dzek?us dzirdes org?nu aizsardz?bai. Trokљ?a
iedarb?ba var rad?t paliekoљus dzirdes trauc?jumus.
ў Lietojiet papildrokturus, ja tie ir pieg?d?ti kop? ar
elektroinstrumentu. Kontroles zaud?љana var k??t par
c?loni savainojumiem.
ў Veicot darbu, kura laik? darbinstruments var skart
sl?ptus elektriskos vadus vai paљa instrumenta
elektrokabeli, turiet instrumentu tikai aiz izol?taj?m
virsm?m. Darbinstrumentam skarot spriegumnesoљus
vadus, spriegums non?k ar? uz instrumenta met?la da??m
un var b?t par c?loni elektriskajam triecienam.
ў Lietojot piem?rotu met?lmekl?t?ju, p?rbaudiet, vai
apstr?des vietu neљ??rso sl?ptas komun?lapg?des
l?nijas, vai ar? griezieties p?c konsult?cijas viet?j?
komun?l?s saimniec?bas iest?d?. Darbinstrumenta saskarљan?s ar elektrop?rvades l?niju var izrais?t aizdegљanos
vai b?t par c?loni elektriskajam triecienam. Boj?jums
g?zes p?rvades l?nij? var izrais?t spr?dzienu. Darbinstrumentam skarot ?densvada cauruli, var tikt boj?tas
materi?l?s v?rt?bas, k? ar? str?d?joљ? persona var sa?emt
elektrisko triecienu.
ў Darba laik? stingri turiet elektroinstrumentu ar ab?m
rok?m un centieties ietur?t droљu st?ju.
Elektroinstrumentu ir droљ?k vad?t ar ab?m rok?m.
ў Nostipriniet apstr?d?jamo priekљmetu. Iestiprinot
apstr?d?jamo priekљmetu skr?vsp?l?s vai cit? stiprin?juma
ier?c?, str?d?t ir droљ?k, nek? tad, ja tas tiek tur?ts ar
rok?m.
ў Pirms elektroinstrumenta novietoљanas nogaidiet, l?dz
tas piln?gi apst?jas. Kust?b? esoљs darbinstruments var iestr?gt, izsaucot kontroles zaud?љanu p?r
elektroinstrumentu.
Izstr?d?juma un t? darb?bas apraksts
Uzman?gi izlasiet visus droљ?bas
noteikumus. Љeit sniegto droљ?bas noteikumu
un nor?d?jumu neiev?roљana var izrais?t
aizdegљanos un b?t par c?loni elektriskajam
triecienam vai nopietnam savainojumam.
L?dzam atv?rt atlok?mo lappusi ar elektroinstrumenta att?lu
un tur?t to atv?rtu visu laiku, kam?r tiek las?ta lietoљanas
pam?c?ba.
Pielietojums
Instruments ir paredz?ts betona, ?ie?e?u m?ra, akmens un
asfalta kalљanai un atskald?љanai, k? ar? priekљmetu iedz?љanai
un materi?lu bl?v?љanai, iestiprinot taj? piem?rotus
darbinstrumentus.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 60 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
60 | Latvieљu
Att?lot?s sast?vda?as
Att?loto sast?vda?u numer?cija atbilst numuriem elektroinstrumenta att?l?, kas sniegts ilustrat?vaj? lappus?.
1 Putek?u aizsargs
2 Fiks?joљ? uzmava
3 Gredzens kalta st?vok?a regul?љanai (Vario-Lock)
4 Iesl?dz?js
5 Triecienu bieћuma regulators
6 Suku nolietoљan?s indikators
7 Papildrokturis (ar izol?tu noturvirsmu)
8 Uzgrieznis papildroktura stiprin?љanai
9 Rokturis (ar izol?tu noturvirsmu)
Љeit att?lotie vai aprakst?tie piederumi neietilpst standarta
pieg?des komplekt?. Pilns p?rskats par izstr?d?juma
piederumiem ir sniegts m?su piederumu katalog?.
Atbilst?bas deklar?cija
Tehniskie parametri
Triecienveseris
Izstr?d?juma numurs
Nomin?l? pat?r?jam? jauda
Triecienu bieћums
Atseviљ?o triecienu ener?ija
atbilstoљi
EPTA-Procedure 05/2009
Kalta st?vok?i
Raћ?ba, atskaldot vid?ji cietu
betonu
Darbinstrumenta tur?t?js
E??oљana
Svars atbilstoљi
EPTA-Procedure 01/2003
Elektroaizsardz?bas klase
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
W
min.-1
J
16,8
12
kg/st.
490
SDS-max
centr?l?, past?v?g?
kg
10,1
/II
Љ?di parametri tiek nodroљin?ti pie nomin?l? elektrobaroљanas
sprieguma [U] 230 V. Iek?rt?m, kas paredz?tas citam spriegumam vai ir
modific?tas atbilstoљi nacion?lajiem standartiem, љie parametri var
atљ?irties.
L?dzam vad?ties p?c elektroinstrumenta izstr?d?juma numura.
Atseviљ?iem izstr?d?jumiem tirdzniec?bas apz?m?jumi var main?ties.
Inform?cija par troksni un vibr?ciju
Izm?r?t?s trokљ?a parametru v?rt?bas ir noteiktas atbilstoљi
direkt?vai 2000/14/EK.
Elektroinstrumenta rad?t? p?c raksturl?knes A izsv?rt?
trokљ?a parametru tipisk?s v?rt?bas ir љ?das: trokљ?a
spiediena l?menis ir 89 dB(A); trokљ?a jaudas l?menis ir
100 dB(A). Izkliede K=3 dB. N?s?jiet ausu aizsargus!
Kop?j? vibr?cijas pa?trin?juma v?rt?ba ah (vektoru summa
trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoљi standartam
EN 60745.
Izcirљana un atskald?љana: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Љaj? pam?c?b? sniegtais vibr?cijas l?menis ir izm?r?ts atbilstoљi standart? EN 60745 noteiktajai proced?rai un var tikt lietots instrumentu sal?dzin?љanai. To var izmantot ar? vibr?cijas
rad?t?s papildu slodzes iepriekљ?jai nov?rt?љanai.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Љeit sniegtais vibr?cijas l?menis ir attiecin?ms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots netipiskiem m?r?iem, kop? ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadz?gaj? veid? apkalpots,
t? vibr?cijas l?menis var atљ?irties no љeit sniegt?s v?rt?bas.
Tas var iev?rojami palielin?t vibr?cijas rad?to papildu slodzi
zin?mam darba laika posmam.
Lai prec?zi izv?rt?tu vibr?cijas rad?to papildu slodzi zin?mam
darba laika posmam, j??em v?r? ar? laiks, kad elektroinstruments ir izsl?gts vai ar? darbojas, ta?u re?li netiek izmantots
paredz?t? darba veikљanai. Tas var iev?rojami samazin?t vibr?cijas rad?to papildu slodzi zin?mam darba laika posmam.
Veiciet papildu pas?kumus, lai pasarg?tu str?d?joљo personu
no vibr?cijas kait?g?s iedarb?bas, piem?ram, savlaic?gi veiciet
elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpoљanu, nov?rsiet roku atdziљanu un pareizi pl?nojiet darbu.
M?s ar pilnu atbild?bu pazi?ojam, ka sada?? „Tehniskie
parametri“ aprakst?tais izstr?d?jums atbilst љ?diem
standartiem un normat?vajiem dokumentiem: EN 60745, k?
ar? direkt?v?m 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2000/14/EK.
Direkt?va 2000/14/EK: garant?tais trokљ?a jaudas l?menis ir
105 dB(A). Atbilst?ba ir noteikta saska?? ar pielikumu VI.
Izstr?d?juma kategorija: 10
P?rbaudes vieta:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Tehnisk? lieta (2006/42/EK) no:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Mont?ћa
Papildrokturis
ў Lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz t? ir
nostiprin?ts papildrokturis 7.
Papildrokturi 7 var pagriezt t?d? st?vokl?, kas darba laik? ?auj
droљi st?v?t un str?d?t bez piep?les.
Atskr?v?jiet uzgriezni 8, pagrieziet papildrokturi 7 ap
instrumenta garenisko asi v?lamaj? st?vokl? un no jauna
stingri pieskr?v?jiet uzgriezni 8.
Papildrokturi 7 var ar? no?emt no instrumenta. Љim nol?kam
piln?gi noskr?v?jiet uzgriezni 8 un izvelciet skr?vi ar seљst?ra
galvu, p?rvietojot to augљup. Izvelciet papildrokturi 7 s?nu
virzien? un pagrieziet atlikuљo stiprin?juma da?u par 180°.
Nostiprinot papildrokturi 7, r?kojieties sec?b?, kas pret?ja
iepriekљ aprakst?tajai.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 61 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Latvieљu | 61
Darbinstrumenta nomai?a
ў Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpoљanas
izvelciet t? elektrokabe?a kontaktdakљu no barojoљ?
elektrot?kla kontaktligzdas.
SDS-max tipa tur?t?japtvere ?auj ?tri un vienk?rљi nomain?t
darbinstrumentus, nelietojot pal?gr?kus.
Putek?u aizsargs 1 nov?rљ urbљanas proces? raduљos putek?u
iek??љanu tur?t?japtver?. Iestiprinot darbinstrumentu,
sekojiet, lai putek?u aizsargs 1 netiktu boj?ts.
ў Ja putek?u aizsargs ir boj?ts, tas nekav?joties
j?nomaina. Nomai?u ieteicams veikt pilnvarot? klientu
apkalpoљanas iest?d?.
Darbinstrumenta iestiprin?љana (att?ls A)
Pirms iestiprin?љanas not?riet darbinstrumenta k?tu un
p?rkl?jiet t? iestiprin?mo da?u ar nelielu daudzumu
sm?rvielas.
Nedaudz pagrozot, ievirziet darbinstrumenta k?tu
urbjpatronas tur?t?japtver?, l?dz tas tur autom?tiski fiks?jas.
P?rbaudiet darbinstrumenta fiks?ciju, nedaudz pavelkot aiz t?.
Darbinstrumenta iz?emљana (att?ls B)
P?rvietojiet sp??uzmavu 2 instrumenta korpusa virzien? un
izvelciet darbinstrumentu no tur?t?japtveres.
Putek?u un skaidu uzs?kљana
ў Daћu materi?lu, piem?ram, svinu saturoљu kr?su, daћu
koksnes љ?ir?u, miner?lu un met?lu putek?i var b?t kait?gi
vesel?bai. Pieskarљan?s љ?diem putek?iem vai to
ieelpoљana var izrais?t aler?iskas reakcijas vai elpoљanas
ce?u saslimљanu elektroinstrumenta lietot?jam vai darba
vietai tuvum? esoљaj?m person?m.
Atseviљ?u materi?lu putek?i, piem?ram, putek?i, kas rodas,
z???jot ozola vai diћsk?barћa koksni, var izrais?t v?zi, ?paљi
tad, ja koksne iepriekљ ir tikusi ??miski apstr?d?ta (ar hrom?tu vai koksnes aizsardz?bas l?dzek?iem). Azbestu
saturoљus materi?lus dr?kst apstr?d?t vien?gi personas ar
?paљ?m profesion?l?m iema??m.
– Darba vietai j?b?t labi ventil?jamai.
– Darba laik? ieteicams izmantot masku elpoљanas ce?u
aizsardz?bai ar filtr?љanas klasi P2.
Iev?rojiet j?su valst? sp?k? esoљos priekљrakstus, kas
attiecas uz apstr?d?jamo materi?lu.
Lietoљana
Uzs?kot lietoљanu
ў Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!
Spriegumam elektrot?kl? j?atbilst v?rt?bai, kas
nor?d?ta instrumenta mar??juma pl?ksn?t?. Elektroinstrumenti, kas paredz?ti 230 V spriegumam, var
darboties ar? no 220 V elektrot?kla.
Iesl?gљana un izsl?gљana
Lai iesl?gtu elektroinstrumentu, p?rvietojiet iesl?dz?ju 4 pa
labi.
Lai izsl?gtu elektroinstrumentu, p?rvietojiet iesl?dz?ju 4 pa
kreisi.
Bosch Power Tools
Pie zemas temperat?ras elektroinstruments sasniedz pilnu
triecienu jaudu tikai p?c zin?ma laika.
Љo iestr?des laiku var sa?sin?t, vienu reizi uzsitot ar
elektroinstrument? iestiprin?to darbinstrumentu pa gr?du.
Triecienu bieћuma regul?љana
Elektroinstruments ir apg?d?ts ar elektronisko gaitas
regulatoru, kas nodroљina t? triecienu bieћuma bezpak?pju
regul?љanu atbilstoљi apstr?d?jam? materi?la ?paљ?b?m.
Elektroniskais gaitas stabilizators sp?j nodroљin?t praktiski
nemain?gu izv?l?to triecienu bieћumu, slodzei mainoties no
br?vgaitas l?dz maksim?lajai v?rt?bai.
Ar regulatora 5 pal?dz?bu izv?lieties t?du triecienu bieћumu,
kas atbilst apstr?d?jam? materi?la ?paљ?b?m.
Ieteicam?s elektroinstrumenta darb?bas ?truma v?rt?bas ir
sniegtas sekojoљaj? tabul?.
Regulatora 5 st?voklis
1
2
3
4
5
6
Triecienu bieћums (min.-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Kalta st?vok?a iest?d?љana (Vario-Lock)
Instrument? iestiprin?to kaltu var pagriezt un fiks?t vien? no
12 iesp?jamajiem st?vok?iem. Tas ?auj izv?l?ties t?du kalta
st?vokli, kas vislab?k atbilst veicam? darba raksturam.
Iestipriniet kaltu darbinstrumenta tur?t?japtver?.
P?rvietojiet kalta st?vok?a regul?љanas gredzenu 3 uz priekљu
un ar љ? gredzena 3 pal?dz?bu pagrieziet kaltu v?lamaj?
st?vokl?.
Atlaidiet kalta st?vok?a regul?љanas gredzenu 3 un nedaudz
pagroziet kaltu, l?dz tas fiks?jas izv?l?taj? st?vokl?.
Nor?d?jumi darbam
ў Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpoљanas
izvelciet t? elektrokabe?a kontaktdakљu no barojoљ?
elektrot?kla kontaktligzdas.
Kaltu asin?љana (att?ls C)
Labi darba rezult?ti ir sasniedzami vien?gi ar asiem
darbinstrumentiem, t?p?c ir ?oti svar?gi, lai kalti tiktu savlaic?gi
uzasin?ti. Tas ?auj palielin?t darbinstrumenta kalpoљanas laiku
un pan?kt augstu darba raћ?gumu.
Kaltu atk?rtota asin?љana
Kaltu asin?љanai lietojiet abraz?vo disku, piem?ram, no t?ra
korunda, asin?љanas gait? tam nep?rtraukti pievadot ?deni.
Asinot kaltu, j?saglab? t? s?kotn?jais profils, kas ir par?d?ts
att?los. Sekojiet, lai uz kalta griez?jљ?autn?m nepar?d?tos
zilgan? atkv?les kr?sa, kas liecina par materi?la ciet?bas
samazin?љanos.
Veicot kalta p?rkalљanu, uzkars?jiet to l?dz 850–1050 °C
temperat?rai (kr?sa no gaiљsarkanas l?dz dzeltenai).
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 62 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
62 | Lietuviљkai
Lai kaltu nor?d?tu, uzkars?jiet to l?dz aptuveni 900 °C
temperat?rai un tad strauji ievietojiet e???. P?c r?d?љanas kalts
aptuveni vienu stundu j?atlaidina, turot to kal?ja ?z? 320 °C
temperat?r? (gaiљzila kr?sa).
Apkalpoљana un apkope
Apkalpoљana un t?r?љana
ў Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpoљanas
izvelciet t? elektrokabe?a kontaktdakљu no barojoљ?
elektrot?kla kontaktligzdas.
ў Lai nodroљin?tu ilgstoљu un nevainojamu elektroinstrumenta darb?bu, uzturiet t?ru t? korpusu un
ventil?cijas atveres.
ў Ja putek?u aizsargs ir boj?ts, tas nekav?joties
j?nomaina. Nomai?u ieteicams veikt pilnvarot? klientu
apkalpoљanas iest?d?.
Suku nolietoљan?s indikators 6
Ja ir nolietojuљ?s dzin?ja ogles sukas, elektroinstruments
autom?tiski izsl?dzas. Tas notiek aptuveni 8 stundas p?c tam,
kad iedegas vai s?k mirgot suku nolietoљan?s indikators 6.
Љ?d? gad?jum? elektroinstruments j?nos?ta apkalpoљanai uz
pilnvarotu klientu apkalpoљanas iest?di, k? nor?d?ts sada??
„Tehnisk? apkalpoљana un konsult?cijas klientiem“.
Ja, neraugoties uz augsto izgatavoљanas kvalit?ti un r?p?go
p?craћoљanas p?rbaudi, elektroinstruments tom?r saboj?jas,
tas nog?d?jams remontam firmas Bosch pilnvarot?
elektroinstrumentu remonta darbn?c?.
Pieprasot konsult?cijas un pas?tot rezerves da?as, noteikti
pazi?ojiet 10 z?mju izstr?d?juma numuru, kas atrodams uz
elektroinstrumenta mar??juma pl?ksn?tes.
Tehnisk? apkalpoљana un konsult?cijas klientiem
Klientu apkalpoљanas dienests atbild?s uz J?su jaut?jumiem
par izstr?d?jumu remontu un apkalpoљanu, k? ar? par to
rezerves da??m. Kopsalikuma att?lus un inform?ciju par
rezerves da??m var atrast ar? interneta vietn?:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsult?ciju grupa cent?sies Jums pal?dz?t
vislab?kaj? veid?, atbildot uz jaut?jumiem par izstr?d?jumu
un to piederumu ieg?di, lietoљanu un regul?љanu.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iel? 120 S
LV-1021 R?ga
T?lr.: + 371 67 14 62 62
Telefakss: + 371 67 14 62 63
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Atbr?voљan?s no nolietotajiem izstr?d?jumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesai?ojuma
materi?li j?nog?d? otrreiz?jai p?rstr?dei apk?rt?jai videi
nekait?g? veid?.
Neizmetiet elektroinstrumentu sadz?ves atkritumu tvertn?!
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Tikai ES valst?m
Saska?? ar Eiropas Savien?bas direkt?vu
2002/96/EK par nolietotaj?m
elektriskaj?m un elektroniskaj?m ier?c?m
un љ?s direkt?vas atspogu?ojumiem
nacion?laj? likumdoљan?, lietoљanai neder?gie elektroinstrumenti j?sav?c atseviљ?i un
j?nog?d? otrreiz?jai p?rstr?dei apk?rt?jai videi nekait?g?
veid?.
Ties?bas uz izmai??m tiek saglab?tas.
Lietuviљkai
Saugos nuorodos
Bendrosios darbo su elektriniais ?rankiais saugos
nuorodos
Perskaitykite visas љias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite ћemiau pateikt? saugos nuorod? ir reikalavim?,
gali trenkti elektros sm?gis, kilti gaisras ir galite sunkiai
susiћaloti arba suћaloti kitus asmenis.
Iљsaugokite љias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje gal?tum?te jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama s?voka „Elektrinis ?rankis“
apib?dina ?rankius, maitinamus iљ elektros tinklo (su
maitinimo laidu), ir akumuliatorinius ?rankius (be maitinimo
laido).
Darbo vietos saugumas
ў Darbo vieta turi b?ti љvari ir gerai apљviesta.
Netvarkinga arba blogai apљviesta darbo vieta gali tapti
nelaiming? atsitikim? prieћastimi.
ў Nedirbkite su elektriniu ?rankiu aplinkoje, kurioje yra
degi? skys?i?, duj? ar dulki?. Elektriniai ?rankiai gali
kibirkљ?iuoti, o nuo kibirkљ?i? dulk?s arba susikaup? garai
gali uћsidegti.
ў Dirbdami su elektriniu ?rankiu neleiskite љalia b?ti
ћi?rovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip? d?mes? ?
kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
ў Elektrinio ?rankio maitinimo laido kiљtukas turi atitikti
tinklo kiљtukinio lizdo tip?. Kiљtuko jokiu b?du negalima modifikuoti. Nenaudokite kiљtuko adapteri? su
?ћemintais elektriniais ?rankiais. Original?s kiљtukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kiљtukiniam lizdui, sumaћina
elektros sm?gio pavoj?.
ў Saugokit?s, kad neprisiliestum?te prie ?ћemint? pavirљi?, pvz., vamzdћi?, љildytuv?, virykli? ar љaldytuv?.
Kai j?s? k?nas yra ?ћemintas, padid?ja elektros sm?gio rizika.
ў Saugokite elektrin? ?rank? nuo lietaus ir dr?gm?s. Jei ?
elektrin? ?rank? patenka vandens, padid?ja elektros sm?gio
rizika.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 63 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Lietuviљkai | 63
ў Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt?, t.y. neneљkite elektrinio ?rankio pa?m? uћ laido, nekabinkite
ant laido, netraukite uћ jo, jei norite iљ kiљtukinio lizdo
iљtraukti kiљtuk?. Laid? patieskite taip, kad jo neveikt?
karљtis, jis neiљsitept? alyva ir jo nepaћeist? aљtrios detal?s ar judan?ios prietaiso dalys. Paћeisti arba susipyn?
laidai gali tapti elektros sm?gio prieћastimi.
ў Jei su elektriniu ?rankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.
Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus,
sumaћ?ja elektros sm?gio pavojus.
ў Jei su elektriniu ?rankiu neiљvengiamai reikia dirbti
dr?gnoje aplinkoje, naudokite nuot?kio srov?s saugikl?. Dirbant su nuot?kio srov?s saugikliu sumaћ?ja elektros
sm?gio pavojus.
Ћmoni? sauga
ў B?kite atid?s, sutelkite d?mes? ? tai, k? j?s darote ir,
dirbdami su elektriniu ?rankiu, vadovaukit?s sveiku
protu. Nedirbkite su elektriniu ?rankiu, jei esate
pavarg? arba vartojote narkotik?, alkoholio ar medikament?. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu
?rankiu gali tapti sunki? suћalojim? prieћastimi.
ў Visada dirbkite su asmens apsaugos priemon?mis ir
apsauginiais akiniais. Naudojant asmens apsaugos
priemones, pvz., respiratori? ar apsaugin? kauk?, neslystan?ius batus, apsaugin? љalm?, klausos apsaugos
priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal
naudojam? elektrin? ?rank?, sumaћ?ja rizika susiћeisti.
ў Saugokit?s, kad elektrinio ?rankio ne?jungtum?te atsitiktinai. Prieљ prijungdami elektrin? ?rank? prie elektros
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieљ pakeldami ar
neљdami ?sitikinkite, kad jis yra iљjungtas. Jeigu neљdami elektrin? ?rank? pirљt? laikysite ant jungiklio arba prietais? ?jungsite ? elektros tinkl?, kai jungiklis yra ?jungtas, gali
?vykti nelaimingas atsitikimas.
ў Prieљ ?jungdami elektrin? ?rank? paљalinkite reguliavimo
?rankius arba verћlinius raktus. Prietaiso besisukan?ioje
dalyje esantis ?rankis ar raktas gali suћaloti.
ў Stenkit?s, kad k?nas visada b?t? normalioje pad?tyje.
Dirbdami stov?kite saugiai ir visada iљlaikykite pusiausvyr?. Tvirtai stov?dami ir gerai iљlaikydami pusiausvyr?
gal?site geriau kontroliuoti elektrin? ?rank? netik?tose situacijose.
ў D?v?kite tinkam? aprang?. Ned?v?kite pla?i? drabuћi?
ir papuoљal?. Saugokite plaukus, drabuћius ir pirљtines
nuo besisukan?i? elektrinio ?rankio dali?. Laisvus drabuћius, papuoљalus bei ilgus plaukus gali ?traukti besisukan?ios dalys.
ў Jei yra numatyta galimyb? prijungti dulki? nusiurbimo
ar surinkimo ?renginius, visada ?sitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulki?
nusiurbimo ?renginius sumaћ?ja kenksmingas dulki?
poveikis.
R?pestinga elektrini? ?ranki? prieћi?ra ir naudojimas
ў Neperkraukite prietaiso. Naudokite j?s? darbui
tinkam? elektrin? ?rank?. Su tinkamu elektriniu ?rankiu j?s
Bosch Power Tools
dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirљysite nurodyto
galingumo.
ў Nenaudokite elektrinio ?rankio su sugedusiu jungikliu.
Elektrinis ?rankis, kurio nebegalima ?jungti ar iљjungti, yra
pavojingas ir j? reikia remontuoti.
ў Prieљ reguliuodami prietais?, keisdami darbo ?rankius
ar prieљ valydami prietais?, iљ elektros tinklo lizdo
iљtraukite kiљtuk? ir/arba iљimkite akumuliatori?. Љi
atsargumo priemon? apsaugos jus nuo netik?to elektrinio
?rankio ?sijungimo.
ў Nenaudojam? elektrin? ?rank? sand?liuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai ?rankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyr? asmenys.
ў R?pestingai priћi?r?kite elektrin? ?rank?. Patikrinkite,
ar besisukan?ios prietaiso dalys tinkamai veikia ir
niekur nestringa, ar n?ra sul?ћusi? ar paћeist? dali?,
kurios trikdyt? elektrinio ?rankio veikim?. Prieљ v?l
naudojant prietais?, paћeistos prietaiso dalys turi b?ti
sutaisytos. Daugelio nelaiming? atsitikim? prieћastis yra
blogai priћi?rimi elektriniai ?rankiai.
ў Pjovimo ?rankiai turi b?ti aљtr?s ir љvar?s. R?pestingai
priћi?r?ti pjovimo ?rankiai su aљtriomis pjaunamosiomis
briaunomis maћiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
ў Elektrin? ?rank?, papildom? ?rang?, darbo ?rankius ir t.t.
naudokite taip, kaip nurodyta љioje instrukcijoje, ir
atsiћvelkite ? darbo s?lygas ir atliekam? darb?.
Naudojant elektrinius ?rankius ne pagal paskirt?, gali
susidaryti pavojingos situacijos.
Aptarnavimas
ў Elektrin? ?rank? turi remontuoti tik kvalifikuoti
specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.
Taip galima garantuoti, jog elektrinis ?rankis iљliks saugus
naudoti.
Saugos nuorodos dirbantiems su sm?giniais
?rankiais
ў Naudokite klausos apsaugos priemones. D?l triukљmo
poveikio galima prarasti klaus?.
ў Naudokite su elektriniu ?rankiu pateiktas papildomas
rankenas. Nesuvaldћius elektrinio ?rankio, galima
susiћeisti.
ў Jei atliekate darbus, kuri? metu darbo ?rankis gali
kliudyti pasl?ptus elektros laidus arba paties elektrinio
?rankio maitinimo laid?, tai elektrin? ?rank? laikykite uћ
izoliuot? ranken?. Palietus laid?, kuriuo teka elektros
srov?, metalin?se elektrinio ?rankio dalyse gali atsirasti
?tampa ir trenkti elektros sm?gis.
ў Prieљ prad?dami darb?, tinkamais ieљkikliais
patikrinkite, ar po norimais apdirbti pavirљiais n?ra
pravest? elektros laid?, duj? ar vandentiekio
vamzdћi?. Jei abejojate, galite pasikviesti ? pagalb?
vietinius komunalini? paslaug? teik?jus. Kontaktas su
elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros sm?gio
pavoj?. Paћeidus dujotiekio vamzd?, gali ?vykti sprogimas.
Paћeidus vandentiekio vamzd?, galima padaryti daugyb?
nuostoli?.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 64 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
64 | Lietuviљkai
ў Darbo metu elektrin? ?rank? visuomet b?tina laikyti
abiem rankomis ir patikimai stov?ti. Elektrinis ?rankis
yra saugiau valdomas, kai laikomas dviem rankomis.
ў ?tvirtinkite ruoљin?. Tvirtinimo ?ranga arba spaustuvais
?tvirtintas ruoљinys yra uћfiksuojamas ћymiai patikimiau nei
laikant ruoљin? ranka.
ў Prieљ pad?dami elektrin? ?rank? b?tinai j? iљjunkite ir
palaukite, kol jo besisukan?ios dalys visiљkai sustos.
Darbo ?rankis gali uћstrigti, tuomet kyla pavojus
nesuvaldyti prietaiso.
Gaminio ir technini? duomen? apraљas
Perskaitykite visas љias saugos nuorodas ir
reikalavimus. Jei nepaisysite ћemiau pateikt?
saugos nuorod? ir reikalavim?, gali trenkti
elektros sm?gis, kilti gaisras ir galite sunkiai
susiћaloti arba suћaloti kitus asmenis.
Atverskite lap? su elektrinio ?rankio schema ir, skaitydami
instrukcij?, palikite љ? lap? atverst?.
Elektrinio ?rankio paskirtis
Elektrinis ?rankis yra skirtas betono, plyt?, nat?ralaus akmens
ir asfalto kirtimo darbams, o su specialia papildoma ?ranga –
ir sutankinimo bei kalimo darbams.
Pavaizduoti prietaiso elementai
Numeriais paћym?tus elektrinio ?rankio elementus rasite љios
instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveiksl?liuose.
1 Apsaugantis nuo dulki? gaubtelis
2 Uћraktin? mova
3 Kalto pad?ties keitimo ћiedas (Vario-Lock)
4 ?jungimo-iљjungimo jungiklis
5 Sm?gi? daћnio reguliatorius
6 Technin?s prieћi?ros indikatorius
7 Papildoma rankena (izoliuotas rankenos pavirљius)
8 Papildomos rankenos rantytoji verћl?
9 Rankena (izoliuotas rankenos pavirљius)
Pavaizduoti ar apraљyti priedai ? tiekiam? standartin? komplekt?
ne?eina. Vis? papildom? ?rang? rasite m?s? papildomos ?rangos
programoje.
Informacija apie triukљm? ir vibracij?
Triukљmo matavim? vert?s nustatytos pagal 2000/14/EB.
Pagal A skal? iљmatuotas elektrinio ?rankio triukљmo lygis
tipiniu atveju siekia: garso sl?gio lygis 89 dB(A); garso galios
lygis 100 dB(A). Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemon?mis!
Vibracijos bendroji vert? ah (trij? kryp?i? atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745:
Kirtimas: ah =16 m/s2, K =1,5 m/s2.
Љioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo iљmatuotas
pagal EN 60745 normoje standartizuot? matavimo metod?, ir
lyginant elektrinius ?rankius j? galima naudoti. Jis skirtas
vibracijos poveikiui laikinai ?vertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio
?rankio naudojimo atvejus. Ta?iau jeigu elektrinis ?rankis
1 619 929 J81 | (3.8.11)
naudojamas kitokiai paskir?iai, su kitokiais darbo ?rankiais
arba jeigu jis nepakankamai techniљkai priћi?rimas, vibracijos
lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per vis? darbo
laikotarp? gali ћymiai padid?ti.
Norint tiksliai ?vertinti vibracijos poveik? per tam tikr? darbo
laik?, reikia atsiћvelgti ir ? laik?, per kur? elektrinis ?rankis buvo
iљjungtas arba, nors ir veik?, bet nebuvo naudojamas. Tai
?vertinus, vibracijos poveikis per vis? darbo laik? ћymiai
sumaћ?s.
Dirban?iajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite
papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrini? ir darbo
?ranki? technin? prieћi?r?, rank? љildym?, darbo eigos
organizavim?.
Techniniai duomenys
Skeliamasis plaktukas
Gaminio numeris
Nominali naudojamoji galia
Sm?gi? skai?ius
Sm?gio energija pagal
„EPTA-Procedure 05/2009“
Darbin?s kalto pad?tys
Kirtimo naљumas vidutinio
kietumo betone
?ranki? ?tvaras
Tepimo sistema
Svoris pagal
„EPTA-Procedure 01/2003“
Apsaugos klas?
W
min-1
GSH 11 E
Professional
0 611 316 7..
1500
900 – 1890
J
16,8
12
kg/h
490
SDS-max
centrinis ilgalaikis
tepimas
kg
10,1
/II
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji ?tampa [U] 230 V. Jei ?tampa
kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai љaliai gaminamas
modelis, љie duomenys gali skirtis.
Atkreipkite d?mes? ? j?s? elektrinio ?rankio gaminio numer?, nes kai kuri?
elektrini? ?ranki? modeli? pavadinimai gali skirtis.
Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiљkiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“
apraљytas gaminys atitinka ћemiau pateiktus standartus ir
norminius dokumentus: EN 60745 pagal 2004/108/EB,
2006/42/EB, 2000/14/EB direktyv? reikalavimus.
2000/14/EB: garantuotas garso galios lygis 105 dB(A).
Atitikties ?vertinimas atliktas pagal pried? VI.
Produkto kategorija: 10
Notifikuota ?staiga:
TЬV NORD CERT GmbH & Co. KG,
Am TЬV 1, 30519 Hannover
Technin? byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strцtgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-84-006.book Page 65 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
Lietuviљkai | 65
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.07.2010
Naudojimas
Montavimas
ў Atkreipkite d?mes? ? tinklo ?tamp?! Elektros tinklo
?tampa turi atitikti elektrinio ?rankio firmin?je lentel?je
nurodyt? ?tamp?. 230 V paћym?tus elektrinius ?rankius
galima jungti ir ? 220 V ?tampos elektros tinkl?.
Papildoma rankena
ў Elektrin? ?rank? leidћiama naudoti tik su papildoma
rankena 7.
Papildom? ranken? 7 galite pasukti ? norim? pad?t?, kad b?t?
patogu dirbti.
Atlaisvinkite rantyt?j? verћl? 8, pasukite papildom? ranken? 7
apie prietaiso aљ? ? norim? pad?t? ir v?l uћverћkite verћl? 8.
Papildom? ranken? 7 galite ir nuimti. Tiesiog visiљkai nusukite
verћl? 8 ir tada iљtraukite љeљiabriaun? varћt?. Patrauk? ? љon?,
nuimkite papildom? ranken? 7 ir pasukite likusi? ?verћimo
detal? 180° kampu. Papildom? ranken? 7 sumontuokite
atvirkљtine seka.
?ranki? keitimas
ў Prieљ atliekant bet kokius elektrinio ?rankio
reguliavimo ar prieћi?ros darbus reikia iљtraukti
kiљtuk? iљ elektros tinklo lizdo.
SDS-max ?ranki? ?tvaras leidћia paprastai ir patogiai pakeisti
darbo ?rank?, nenaudojant joki? pagalbini? ?ranki?.
Dirbant apsauginis gaubtelis 1 neleidћia dulk?ms patekti ?
?tvaro vid?. ?statant darbo ?rank?, reikia saugoti, kad љis
gaubtelis 1 neb?t? paћeistas.
ў Paћeist? apsaugin? gaubtel? b?tina nedelsiant pakeisti.
Tai atlikti rekomenduojame remonto tarnyboje.
Darbo ?rankio ?d?jimas (ћr. pav. A)
Darbo ?rank? nuvalykite ir jo ?statom?j? gal? љiek tiek patepkite.
Sukdami ?statykite darbo ?rank? ? ?tvar? ir ?stumkite iki galo, kol
jis savaime uћsifiksuos.
Patrauk? ?rank? atgal, patikrinkite, ar jis tinkamai uћsifiksavo.
Darbo ?rankio iљ?mimas (ћi?r. pav. B)
Patraukite uћraktin? mov? 2 atgal ir iљimkite darbo ?rank?.
Dulki?, pjuven? ir droћli? nusiurbimas
ў Medћiag?, kuri? sud?tyje yra љvino, kai kuri? r?љi? medienos, mineral? ir metal? dulk?s gali b?ti kenksmingos
sveikatai. Dirban?iajam arba netoli esantiems asmenims
nuo s?ly?io su dulk?mis arba j? ?kv?pus gali kilti alergin?s
reakcijos, taip pat jie gali susirgti kv?pavimo tak? ligomis.
Kai kurios dulk?s, pvz., ?ћuolo ir buko, yra v?ћ? sukelian?ios, o ypa?, kai mediena yra apdorota specialiomis medienos prieћi?ros priemon?mis (chromatu, medienos
apsaugos priemon?mis). Medћiagas, kuriose yra asbesto,
leidћiama apdoroti tik specialistams.
– Pasir?pinkite geru darbo vietos v?dinimu.
– Rekomenduojama d?v?ti kv?pavimo tak? apsaugin?
kauk? su P2 klas?s filtru.
Laikykit?s j?s? љalyje galiojan?i? apdorojamoms
medћiagoms taikom? taisykli?.
Bosch Power Tools
Paruoљimas naudoti
?jungimas ir iљjungimas
Nor?dami ?jungti prietais?, jungikl? 4 perstumkite ? deљin?.
Nor?dami iљjungti prietais?, jungikl? 4 perstumkite ? kair?.
Esant ћemai temperat?rai, prietaisas gali iљvystyti vis? sm?gio
j?g? tik po tam tikro laiko.
Љis ?љilimo laikas gali b?ti trumpesnis, jei ?statytu ? griebtuv?
?rankiu stuktel?site ? ћem?.
Sm?gi? daћnio reguliavimas
Elektroniniu sm?gi? daћnio reguliatoriumi galima sklandћiai
keisti sm?gi? daћn?, atsiћvelgiant ? apdirbam? medћiag?.
Elektroninis s?ki? stabilizatorius iљlaiko beveik pastov?
pasirinkt? sm?gi? daћn?, nepriklausomai nuo to, ar prietaisas
veikia laisv?ja eiga, ar yra apkrautas.
Reguliatoriaus ratuku 5 Pasirinkite apdirbamai medћiagai
tinkam? sm?gi? daћn?.
Duomenys ћemiau pateiktoje lentel?je yra rekomendacinio
pob?dћio.
Reguliatoriaus pad?tis 5
1
2
3
4
5
6
Sm?gi? sk. (min-1)
1030
1180
1360
1540
1720
1900
Kalto pad?ties keitimas (Vario-Lock)
Kaltas gali b?ti perstatomas ir uћfiksuojamas 12 pad??i?.
Pasukus ?rank? ? norim? pad?t?, su prietaisu galima dirbti
patogiausioje ir maћiausia varginan?ioje dirban?iojo k?n?
pad?tyje.
Kalt? ?statykite ? ?ranki? ?tvar?.
Kalto pad?ties keitimo ћied? 3 pastumkite ? priek? ir kartu su
kaltu sukite ћied? 3, kol kaltas bus norimoje pad?tyje.
Paleiskite kalto pad?ties keitimo ћied? 3 ir pasukite kalt?, kad
jis uћsifiksuot?.
Darbo patarimai
ў Prieљ atliekant bet kokius elektrinio ?rankio
reguliavimo ar prieћi?ros darbus reikia iљtraukti
kiљtuk? iљ elektros tinklo lizdo.
Kirtimo ?ranki? galandimas (ћi?r. pav. C)
Tik su aљtriu ?rankiu galima pasiekti ger? darbo rezultat?, tod?l
?rank? b?tina laiku iљgal?sti. Taip J?s uћtikrinsite ilg? ?ranki?
eksploatavimo laik? ir naљ? darb?.
1 619 929 J81 | (3.8.11)
OBJ_BUCH-84-006.book Page 66 Wednesday, August 3, 2011 11:17 AM
66 | Lietuviљkai
Galandimas
?rankius galima iљgal?sti љlifavimo diskais (pvz., iљ baltojo
elektrokorundo), nuolat auљinant vandens srautu. Reikalingi
galandimui matmenys pateikti paveiksl?lyje. Љlifuojant b?tina
steb?ti, kad ?rankio aљmenys d?l perkaitimo nepakeist?
spalvos, kadangi pakitus spalvai pakenkiama ?rankio
kietumui.
Kalviљkas apdirbimas: kirstuk? kalti ?kaitinus iki
850–1050 °C (skais?iai raudonos iki geltonos spalvos).
Gr?dinimas: kalt? ?kaitinti iki 900 °C ir panardinti ? alyv?, po
to atleisti krosnyje apie vien? valand? 320 °C temperat?roje
(liekamoji spalva = љviesiai m?lyna).
Љalinimas
Prieћi?ra ir servisas
Galimi pakeitimai.
Elektrinis ?rankis, papildoma ?ranga ir pakuot? yra pagaminti
iљ medћiag?, tinkan?i? antriniam perdirbimui, ir v?liau privalo
b?ti atitinkamai perdirbti.
Nemeskite elektrini? ?ranki? ? buitini? atliek? konteinerius!
Tik ES љalims:
Pagal Europos direktyv? 2002/96/EB d?l
elektros ir elektronin?s ?rangos atliek? ir
љios direktyvos perk?limo ? nacionalin?
teis? aktus, naudoti nebetinkami elektriniai
?rankiai turi b?ti surenkami atskirai ir
perdirbami aplinkai nekenksmingu b?du.
Prieћi?ra ir valymas
ў Prieљ atliekant bet kokius elektrinio ?rankio
reguliavimo ar prieћi?ros darbus reikia iљtraukti
kiљtuk? iљ elektros tinklo lizdo.
ў Reguliariai valykite elektrin? ?rank? ir ventiliacines
angas jo korpuse, tuomet gal?site dirbti kokybiљkai ir
saugiai.
ў Paћeist? apsaugin? gaubtel? b?tina nedelsiant pakeisti.
Tai atlikti rekomenduojame remonto tarnyboje.
Technin?s prieћi?ros indikatorius 6
Sudilus angliniams љepet?liams, prietaisas iљsijungs savaime.
Likus maћdaug 8 valandoms iki savaiminio iљsijungimo
uћsidegs ar prad?s mirk?ioti prieћi?ros indikatoriaus lemput?
6. Tai reiљkia, jog prietaisas turi b?ti pristatytas ? serviso
tarnyb? techninei prieћi?rai (adresus rasite skyrelyje „Klient?
aptarnavimo skyrius ir klient? konsultavimo tarnyba“).
Jeigu elektrinis ?rankis, nepaisant gamykloje atliekamo
kruopљtaus gamybos ir kontrol?s proceso, vis d?lto sugest?,
jo remontas turi b?ti atliekamas ?galiotame Bosch elektrini?
?ranki? klient? aptarnavimo skyriuje.
Ieљkant informacijos ir uћsakant atsargines dalis b?tina
nurodyti deљimtћenkl? gaminio uћsakymo numer?.
Klient? aptarnavimo skyrius ir klient?
konsultavimo tarnyba
Klient? aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus ? klausimus,
susijusius su j?s? gaminio remontu, technine prieћi?ra bei
atsargin?mis dalimis. Detalius br?ћinius ir informacij? apie
atsargines dalis rasite ?ia:
www.bosch-pt.com
Bosch klient? konsultavimo tarnybos specialistai mielai jums
patars gamini? ir papildomos ?rangos pirkimo, naudojimo bei
nustatymo klausimais.
Lietuva
Bosch ?ranki? servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
?ranki? remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paљtas: service-pt@lv.bosch.com
1 619 929 J81 | (3.8.11)
Bosch Power Tools
Bosch GSH 11 E 0611316708
????????
? ?? ??
???
?? ? ? 2 ??? ??
? ? ?
?
?
?
???
? ?
??
? ? ?
?
??
? ??
? ?? ?
?? ? ?
? ?
??? ?
? ? ? ? ?????
? ????
? ?
?????
??? ?
?? ?
Документ
Категория
Культура
Просмотров
201
Размер файла
2 721 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа