close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция Sinbo SCM-2926.

код для вставкиСкачать
Инструкция
Sinbo SCM-2926.
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
SCM 2926 ESPRESSO KAHVE MAK?NES?
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
ES
RU
HR
AR
De?erli M?flterimiz,
?r?n se?iminde S?NBO'yu tercih etti?iniz i?in teflekk?r ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan?m i?in cihaz? kullanmadan ?nce bu k?lavuzu
?zellikle g?venlik talimatlar?na dikkat ederek okuman?z? ve devaml? suretle
saklaman?z? tavsiye ederiz.
Sayg?lar?m?zla,
Sinbo K???k Ev Aletleri
SINBO SCM 2926 ESPRESSO MAK?NASI
KULLANIM TAL?MATI
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
Bu ?r?n (?ocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve
yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin g?venli?inden sorumlu olan kifliler taraf?ndan
bu ?r?n? kullanmak i?in gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullan?m?na uygun de?ildir.
-1 -
11
1
12
2
3
13
4
5
14
6
7
15
8
16
9
10
17
-2 -
?NEML? G?VENL?K UYARILARI
? Bak?m, Onar?m ve Kullan?mda Uyulmas? Gereken Kurallar
Elektrikli cihaz kullan?lmadan ?nce afla??da belirtilen temel g?venlik kurallar?na mutlaka
uyulmas? gerekmektedir:
1. T?m talimat? okuyunuz.
2. Cihaz? kullanmaya bafllamadan ?nce prizdeki flebeke voltaj?n?n ?r?n?n etiketinde
belirtilen voltaj d?zeyine uygun olmas?n? kontrol ediniz.
3. Bu cihaza toprakl? fifl tak?lm?flt?r. Prizin d?zg?n flekilde topraklanm?fl oldu?undan emin
olunuz.
4. Yang?na, elektrik flokuna ve yaralanmaya maruz kalmamak i?in kabloyu, fifli suya ya
da herhangi baflka bir s?v?ya sokmay?n?z.
5. Cihaz? temizlemeden ?nce ya da kullanmad???n?z zamanlarda fiflten ?ekiniz. Par?alar?
s?k?p takmadan ya da cihaz? temizlemeye bafllamadan ?nce cihaz?n so?umas?n? bekleyiniz.
6. Kablosu ya da fifli ar?zalanm?fl olan, normal flekilde ?al?flmayan, ar?zal?, yere d?fl?r?lm?fl
ya da hasarl? cihaz? kullanmaya kalk?flmay?n?z. ?nceleme, onar?m ya da elektriksel ya da
mekanik ayarlama ifllemi i?in makineyi yetkili servis merkezine g?t?r?n?z.
7. Cihaz ?reticisi taraf?ndan tavsiye edilmeyen aksesuarlar?n kullan?lmas? halinde yang?n,
elektrik floku ya da yaralanma gibi tehlikeler ortaya ??kabilir.
8. Cihaz?, g?? kablosu masa ya da tezgah kenar?ndan sarkmayacak flekilde d?z bir zemine
ya da masaya yerlefltiriniz.
9. G?? kablosunun cihaz?n s?cak y?zeyleriyle temas etmemesini sa?lay?n?z.
10. Zarar g?rmemesi i?in kahve makinesini s?cak y?zeylere ya da ateflin yak?n?na
koymay?n?z.
11. Cihaz?n g?? ba?lant?s?n? kesmek i?in fifli prizden ??kar?n?z. Her zaman fifli kavray?n?z.
Kesinlikle kabloyu ?ekmeyiniz.
12. Cihaz? tasarland??? kullan?m amac? d?fl?nda kullanmay?n?z ve kuru ortamda tutunuz.
13. Cihaz? ?ocuklar?n yak?n?nda kullan?yorken ?ok dikkatli olunuz.
14. S?cak buhar?n cildinizi yakmamas? i?in dikkatli olunuz.
15. Cihaz?n s?cak y?zeylerine (kaynama s?ras?nda buhar ?ubu?u ve buhar filtresi) temas
etmeyiniz. Yaln?zca tutacak ya da saplardan tutunuz.
16. Kahve makinesini i?ine su koymadan ?al?flt?rmay?n?z.
17. Cihazda kahve haz?rlan?yorken ya da buhar ??k?yorken metal huniyi ??karmaya
kalk?flmay?n?z.
18. Cihaz? ?al?flt?rmaya bafllamadan ?nce fiflini prize tak?n?z ve fifli prizden ??karmadan
?nce t?m d??meleri kapal? konuma getiriniz.
19. Bu cihaz, cihazlar?n kullan?lmas?nda g?venlik a??s?ndan sorumluluk ?stlenebilecek
bir kiflinin g?zetimi ve y?nlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
kifliler (?ocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf?ndan
kullan?lmamal?d?r.
20. Bu cihaz ev i?i kullan?m ya da afla??da belirtilen benzeri uygulamalar i?in tasarlanm?flt?r:
- ma?azalar, ofisler ve di?er iflyerlerindeki personel dinlenme odalar?;
- ?iftlikler;
-3 -
C?HAZIN ?ZELL?KLER?
- otel, motel ve di?er konaklama tesislerinde konuklar?n kendileri taraf?ndan;
- oda ve kahvalt? tipi tesisler.
21. ?ocuklar?n cihazla oynamas?na engel olmak i?in yeterli g?zetim yap?lmal?d?r.
22. A??k alanlarda kullanmay?n?z.
23. Bu talimat? muhafaza ediniz.
TEKN?K ?ZELL?KLER
? 15bar g??l? basIn? sa?layan pompa sayesinde daha zengin bir lezzet
? Termoblok h?zl? ?s?tma sistemi ile hassas s?cakl?k ayar? ve an?nda buhar
? Paslanmaz ?elik ?s?tma kanall? al?minyum alafl?m kazan al?minyum oksitlenmesini
?nler
? 1,25L kapakl? s?k?lebilir fleffaf b?y?k su haznesi
? M?kemmel bir krema elde etmek ?zere 2-bardak ya da ESE poflet kahve i?in tasarlanm?fl
patentli ikili paslanmaz ?elik filtre
? Poflet kahve ya da ???t?lm?fl kahve haz?rlayabilme.
? Kapu?ino yapmak i?in y?ksek bas?n?l? k?p?klendirme ?zelli?i
? G?sterge ?fl?kl? g?? d??mesi
? Kahve haz?rlama, buhar ve ?n ?s?tma bekleme ?zellikli kullan?fll? kontrol d??mesi
? Paslanmaz ?elik dekorasyonlu fl?k tasar?m
? Su ve buhar s?cakl?klar?n?n daha hassas olmas?n? temin etmek i?in elektronik PCB
kontroll?
? Damlama ?nleyici yap?
? Afl?r? ?s?nma ve afl?r? bas?nca karfl? emniyetli ve g?venli bir cihaz
? Temizleme kolayl??? i?in s?k?lebilir k?p?klendirme ucu ve damlama tepsisi
? Kahve bardaklar?n? ?nceden ?s?tmak i?in metal ?s?tma plakas?
? Aksesuarlar:Kahve kafl???, 2 bardakl?k paslanmaz ?elik filtre, ESE poflet kahve i?in
paslanmaz ?elik filtre
? AC 230V, 50Hz, 1350W
D?KKAT!!
?r?n?n ?zerinde bulunan iflaretlemelerde veya ?r?nle verilen di?er bas?l? d?k?manlarda
beyan edilen de?erler, ilgili standartlara g?re laboratuar ortam?nda elde edilen
de?erlerdir. Bu de?erler, ?r?n?n kullan?m ve ortam flartlar?na g?re de?iflebilir.
-4 -
C?HAZIN TANITIMI
KAHVE MAK?NEN?Z? TANIYIN
(?r?nde ?nceden bildirim yap?lmaks?z?n de?iflikli?e gidilebilir)
1. Bardak ?s?tma plakas?
2. Haz?r g?stergesi
3. G?? g?stergesi
4. A?ma/kapama d??mesi
5. Kahve/Buhar D??mesi
6. ?elik filtre
7. Metal huni
8. Huni tutaca??
9. S?k?lebilir bardak raf?
10. Damlama tepsisi
11. Hazne kapa??
12. Tutacak
13. S?k?lebilir hazne
14. Buharl? ?ubu?u
15. Plastik u?
16. Bask? ?ubu?u
17. ?l?? kafl???
?LK KULLANIMDAN ?NCE
Haz?rlad???n?z ilk bardak kahvenin lezzetli olmas? i?in kahve makinesini afla??da a??klanan
flekilde s?cak suyla durulay?n?z:
1. Su haznesine su doldurunuz, su seviyesi hazne i?erisindeki ?MAX? iflaretini aflmamal?d?r.
Daha sonra su haznesi kapa??n? kapat?n?z.
Not: Cihaz, kolay temizlenebilen bir s?k?lebilir hazneye sahiptir, hazneyi suyla
doldurduktan sonra cihaza takabilirsiniz.
2. ?elik filtreyi (?elik filtreye kahve koymadan) metal huniye tak?n?z, hunideki ??k?nt?n?n
cihaz?n olu?uyla hizaland???ndan emin olunuz, daha sonra huniyi Insert konumundan
cihaza tak?n?z, daha sonra bunu lock konumuna kilitlenene kadar ters saat y?n?nde
?evirerek bunlar? kahve makinesine s?k?ca sabitleyiniz (Bkz. fiekil 1).
3. ??kar?labilir bardak raf?n?n ?st?ne bir espresso barda?? yerlefltiriniz. Kahve/buhar
d??mesini ? ? konumuna getiriniz.
Not: Cihaz?n s?rahisi bulunmamaktad?r, kendi s?rahinizi ya da barda??n?z? kullanman?z
gerekmektedir.
ON
4. Cihaz? g?? kayna??na ba?lay?n?z A?MA/KAPAMA d??mesini afla?? bast?rarak ? ? a??k
konumuna getiriniz. K?rm?z? g?sterge lambas? yanacakt?r.
5. Cihaz, ?n ?s?tman?n tamamland???n? g?steren yeflil g?sterge lambas? yanana kadar ?n
?s?tma yapacakt?r. Kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getiriniz, su ak?fl? bafllayacakt?r.
6. Yaklafl?k bir dakika sonra kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getirerek ifllemi
-5 -
?LK KULLANIMDAN ?NCE
durdurunuz, hazne i?erisindeki suyu d?k?n?z ve iyice temizleyiniz, bu ifllemlerden sonra
cihaz? kullanarak kahve haz?rlamaya bafllayabilirsiniz.
Not: Cihazdan ilk defa su pompalanmaya bafllarken ses ??kabilir, bu normal bir durumdur,
cihaz i?erisindeki havay? d?flar? atmaktad?r. Yaklafl?k 20 saniye sonra bu durum ortadan
kalkacakt?r.
?N ISITMA
Lezzetli bir bardak s?cak Espresso kahve haz?rlamak i?in, kahve haz?rlama ifllemine
bafllamadan ?nce cihaz?, huniyi, ?elik filtreyi ve barda?? ?s?tman?z? tavsiye ederiz, bu
sayede so?uk kalm?fl par?alar nedeniyle kahvenizin aromas? bozulmayacakt?r.
1. S?k?lebilir hazneyi ??kar?n?z ve hazne kapa??n? a?arak i?erisine gerekli miktarda su
doldurunuz, su seviyesi hazne i?erisindeki ?MAX? iflaretini aflmamal?d?r. Daha sonra
hazneyi do?ru flekilde cihaza yerlefltiriniz.
2. ?elik filtreyi metal huniye tak?n?z, hunideki ??k?nt?n?n cihaz?n olu?uyla
hizaland???ndan emin olunuz, daha sonra huniyi Insert konumundan
cihaza tak?n?z, daha sonra bunu ters saat y?n?nde ?evirerek lock
konumuna kilitlenene kadar kahve makinesine s?k?ca sabitleyiniz
(Bkz. fiekil 1).
3. ??kar?labilir bardak raf?n?n ?st?ne bir espresso barda?? yerlefltiriniz.
4. Daha sonra cihaz? g?? kayna??na ba?lay?n?z. Kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna
getiriniz.
5. A?MA/KAPAMA d??mesini afla?? bast?rarak ?
g?sterge lambas? yanacakt?r.
ON
? a??k konumuna getiriniz, k?rm?z?
6. Yeflil g?sterge lambas? yand???nda kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna ?eviriniz,
s?cak su ak?fl? bafllayacakt?r. Yaklafl?k bir dakika sonra kahve/buhar d??mesini kahve/buhar
d??mesini yeniden ? ? konumuna getirerek kapat?n?z. ?n ?s?tma ifllemi tamamlanm?flt?r.
TAfiIMA VE NAKL?YE ESNASINDA
? ?r?n? d?fl?rmeyiniz,
? Darbelere maruz kalmamas?n? sa?lay?n?z,
? S?k?flmamas?n?, ezilmemesini sa?lay?n?z,
? Ambalaj ?zerindeki iflaretlemelere uyunuz.
? Orjinal ambalaj?yla tafl?maya ?zen g?steriniz.
?EVRE VE ?NSAN SA?LI?I
?evre korumas?na siz de katk?da bulunabilirsiniz!
L?tfen yerel d?zenlemelere uymay? unutmay?n: ?al?flmayan
elektrikli cihazlar?, uygun elden ??karma merkezlerine g?t?r?n.
Kullan?m s?ras?nda insan ve ?evre sa?l???na tehlikeli veya zararl? olabilecek bir durum
s?z konusu de?ildir.
-6 -
C?HAZIN KULLANIMI
? Ba?lant? veya Montaj?n Nas?l Yap?laca??n? G?sterir fiema ile Ba?lant? veya Montaj?n
Kimin Taraf?ndan Yap?laca??na (t?ketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
ESPRESSO KAHVE HAZIRLAMA
1. Metal huniyi saat y?n?nde ?evirerek ??kar?n?z, ?elik filtreyi metal huniye tak?n?z. ?l??
kafl???n? kullanarak ?elik filtreye ?ekilmifl kahve doldurunuz, bir kafl?k ?ekilmifl kahve ile
bir bardak iyi kalitede kahve haz?rlayabilirsiniz, daha sonra ?ekilmifl kahveyi iyice s?k?flt?r?n?z.
2. Daha sonra huniyi Insert konumundan cihaza tak?n?z ve bask? ?ubu?unu kald?r?n?z,
bunu lock konumuna kilitlenene kadar ters saat y?n?nde ?evirerek bunlar? kahve
makinesine s?k?ca sabitleyiniz (Bkz. fiekil 1).
3. Bardaktaki suyu d?k?n?z. Daha sonra s?cak barda?? ??kar?labilir bardak raf?na
yerlefltiriniz.
4. Bu s?rada yeflil g?sterge lambas? yanacakt?r, yeflil g?sterge lambas? yand?ktan sonra
? konumuna ?eviriniz, bir s?re bekledikten sonra kahve
kahve/buhar d??mesini ?
akmaya bafllayacakt?r.
Not: Kahve ya da buhar haz?rlama ifllemi s?ras?nda yeflil lamban?n s?nmesi normal bir
durumdur, bu durum ?s?t?c?n?n, s?cakl???n standart aral?kta tutulmas?n? sa?lamak ?zere
?s?nd???n? g?stermektedir.
5. Kahveyi haz?rlad?ktan sonra ya da kahvenin rengi g?zle g?r?l?r flekilde azalmaya
OFF
? kapal? konuma getiriniz,
bafllad?ktan sonra A?MA/KAPAMA d??mesine basarak ?
g?? g?stergesi ve haz?r g?stergesi s?necektir ve kahve makinesi duracakt?r, kahveniz
i?meye haz?rd?r.
D?KKAT: Kahve haz?rlama ifllemi s?ras?nda sizin de baz? zamanlarda ifllem yapman?z
gerekti?i i?in kahve makinesinin bafl?ndan ayr?lmay?n?z.
6. Kahve haz?rlama ifllemi tamamland?ktan sonra metal huniyi ters saat y?n?nde ?evirerek
d?flar? ??kar?n?z ve kahve kal?nt?lar?n? bask? ?ubu?uyla bast?r?lm?fl ?elik filtreden boflalt?n?z.
7. Par?alar?n tamamen so?umas?n? bekledikten sonra akan suyun alt?nda durulay?n?z.
KAPU??NO HAZIRLAMA
Bir bardak espressonun ?st?ne k?p?rt?lm?fl s?t d?kt???n?zde bir bardak kapu?ino elde
edersiniz.
Not: buhar haz?rlama ifllemi s?ras?nda metal huni yerine tak?l? durumda olmal?d?r.
Y?ntem:
1. ?ncelikle ?ESPRESSO KAHVE HAZIRLAMA? b?l?m?nde a??klanan flekilde yeterli
b?y?kl?kte bir kapta espresso haz?rlay?n?z.
2. Kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getiriniz, yeflil g?sterge lambas? yanana kadar
bekleyiniz.
3. Haz?rlayaca??n?z her bardak i?in yaklafl?k 100 gram s?t? bir kab?n i?erisine d?k?n?z,
buzdolab?ndan ??km?fl tam ya?l? s?t kullanman?z tavsiye edilir (s?cak olmamal?d?r!).
Not: Kab?n b?y?kl???n?n se?erken, ?ap?n 70?5 mm?den k???k olmamas? tavsiye edilir,
s?t hacmen 2 kat? artaca?? i?in kab?n yeterli y?kseklikte olmas? gerekti?ini unutmay?n?z.
-7 -
C?HAZIN KULLANIMI
4. Plastik ucu s?t?n i?ine yaklafl?k iki santimetre sokunuz, daha sonra kahve/buhar
d??mesini ?
? konumuna getiriniz, buhar ??k?fl?ndan buhar ??kmaya bafllayacakt?r, kab?
yukar?, afla?? ve dairesel hareketlerle hareket ettirerek s?t?n k?p?rmesini sa?lay?n?z.
Uyar?: Buhar?n s?cakl??? hafllanmaya neden olabilece?i i?in bu ifllemi yaparken ??k dikkatli
olunuz.
5. ?fllem tamamland?ktan sonra buhar kontrol d??mesini ? ? konumuna getiriniz (Bkz.
fiekil 2).
Not: Buhar oluflumu durduktan hemen sonra dikkatli bir flekilde buhar ??k?fl?n? ?slak bir
s?ngerle temizleyiniz!
6. K?p?rt?lm?fl s?t? haz?rlam?fl oldu?unuz espressoya d?k?n?z, kapu?inonuz haz?rd?r.
?stedi?iniz miktarda flekerle tatland?rd?ktan sonra k?p???n ?st?ne bir miktar toz kakao
serpifltiriniz.
7. A?MA/KAPAMA d??mesine basarak ?
ba?lant?s?n? kesiniz.
OFF
? kapal? konuma getiriniz ve g?? kayna??
SIVILARI ISITMAK YA DA S?T K?P?RTMEK ???N BUHAR KULLANIMI
Buhar ?ubu?u s?t k?p?rtmek ya da s?cak ?ikolata, su ya da ?ay gibi s?cak i?ecekler
haz?rlamak amac?yla kullan?labilir.
Y?ntem:
1. S?k?lebilir hazneyi ??kar?n?z, i?erisine gerekli miktarda su doldurunuz, su seviyesi
hazne i?erisindeki ?MAX? iflaretini aflmamal?d?r. Daha sonra hazneyi do?ru flekilde cihaza
yerlefltiriniz.
2. Daha sonra cihaz? g?? kayna??na ba?lay?n?z.
ON
? a??k konumuna getiriniz, k?rm?z?
3. A?MA/KAPAMA d??mesini afla?? bast?rarak ?
g?sterge lambas? yanacakt?r.
4. Kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getiriniz, bir s?re bekledikten sonra cihaz
?s?nmaya bafllayacak ve ?s?nma iflleminin tamamland???n? g?steren yeflil g?sterge lambas?
yanacakt?r.
5. Buhar ?ubu?unun plastik ucunu ?s?t?lacak olan s?v?n?n i?ine ya da k?p?rt?lecek s?t?n
i?ine dald?r?n?z. Kahve/buhar d??mesini ?
? konumuna getiriniz ve buhar haz?rlamaya
bafllay?n?z.
6. Gerekli s?cakl??a ulafl?ld?ktan sonra ya da s?t k?p?rt?ld?kten sonra kahve/buhar
d??mesini ? ? konumuna getiriniz.
-8 -
C?HAZIN KULLANIMI
7. A?MA/KAPAMA d??mesine basarak ?
ba?lant?s?n? kesiniz.
OFF
? kapal? konuma getiriniz ve g?? kayna??
KULLANIM HATALARINA ?L?fiK?N B?LG?LER
Cihaz?n?z?, beyan edilen voltaj ile ?al?flt?r?n?z.Bulundu?unuz yerin voltaj?n?n uygun olup
olmad???n? kontrol ediniz.
G?? kablosunun ar?zalanmas? durumunda tehlikelerin ?nlenmesi i?in kablo ?retici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf?ndan de?ifltirilmelidir. Ar?za durumunda cihaz?
kendiniz onarmaya kalk?flmay?n?z. Meydana gelebilecek ar?zalardan firmam?z kesinlikle
sorumlu de?ildir, ve cihaz?n?z garanti kapsam? d?fl?nda ifllem g?recektir.
TEM?ZL?K VE BAKIM
? T?keticinin Kendi Yapabilece?i Bak?m, Onar?m veya ?r?n?n Temizli?ine ?liflkin Bilgiler
1. Temizlik ifllemine bafllamadan ?nce g?? kayna?? ba?lant?s?n? kesiniz ve kahve
makinesinin so?umas?n? bekleyiniz.
2. Kahve makinesinin g?vdesini hafif?e nemlendirilmifl bir s?nger yard?m?yla temizleyiniz.
Temiz su haznesini, damlama tepsisini ve s?k?lebilir raf? d?zenli olarak temizleyip
kurulay?n?z.
Not: Kesinlikle alkol ya da solvent gibi temizlik malzemeleri kullanmay?n?z. Cihaz?n
g?vdesini kesinlikle suya sokarak temizlemeye kalk?flmay?n?z.
3. Metal huniyi saat y?n?nde ?evirerek ??kar?n?z, i?indeki kahve kal?nt?lar?n? gideriniz ve
bulafl?k deterjan?yla y?kad?ktan sonra suyla iyice durulay?n?z.
4. T?m aksesuarlar? suyla y?kay?p iyice kurulay?n?z.
BAKIM
? Periyodik Bak?m Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bak?m?n Yap?laca?? Zaman
Aral?klar? ile Kimin Taraf?ndan Yap?lmas? Gerekti?ine ?liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak?m gerektirmez.
Her kullan?mdan sonra temizli?inin yap?lmas?nda fayda vard?r.
M?NERAL KALINTILARININ TEM?ZLENMES?
1. Kahve makinesinin sorunsuz bir flekilde ?al?flabilmesi ve kahvenin tam lezzetini
verebilmesi i?in cihaz?n i?indeki borular?n temiz tutulmas? gerekmektedir, bunun i?in
her 2-3 ayda bir cihaz?n i?indeki mineral kal?nt?lar?n? temizlemelisiniz.
2. Hazneyi su ve kire? s?k?c? ile hazne ?zerinde belirtilen MAX seviyesine kadar doldurunuz
(su ve kire? ??z?c? oran? 4:1, ayr?nt?l? bilgi kire? ??z?c?n?n kullan?m talimat?nda
belirtilmifltir). L?tfen ?ev tipi kire? ??z?c?? kullan?n?z, kire? ??z?c? yerine sitrik asit
(kimyevi malzeme depolar?ndan ya da eczanelerden al?nabilir) de kullanabilirsiniz (y?z
?l?ek suya ?? ?l?ek sitrik asit).
3. ?n ?s?tma program?na g?re metal huniyi (i?ine kahve koymadan) ve s?rahiyi yerine
yerlefltiriniz. Suyu ??N ISITMA? b?l?m?nde a??klanan flekilde iflleyiniz.
-9 -
TEM?ZL?K VE BAKIM
ON
4. A?MA/KAPAMA d??mesini afla?? bast?rarak ?
? a??k konumuna getiriniz, k?rm?z?
g?sterge lambas? yanacakt?r. Kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getiriniz, bir s?re
bekledikten sonra kahve ?s?nmaya bafllayacakt?r.
5. Yeflil g?sterge lambas?n?n yanmas? ?s?tma iflleminin tamamland???n? g?sterir.
Kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getiriniz ve iki bardak su (yaklafl?k 2Oz) su elde
ediniz. Daha sonra kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getirip 5 saniye bekleyiniz.
6. Yeflil g?sterge lambas? yand???nda, 2 dakika boyunca buhar haz?rlay?n?z ve daha sonra
kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna ?evirerek buhar haz?rlama ifllemini durdurunuz.
OFF
A?MA/KAPAMA d??mesine basarak ?
? kapal? konuma getiriniz ve cihaz? durdurunuz,
kire? ??z?c?y? cihaz i?inde en az 15 dakika bekletiniz.
7. Cihaz? yeniden bafllat?n?z ve 4-6 ad?mlar?n? en az 3 kez uygulay?n?z.
8. Daha sonra kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getiriniz, yeflil lamba yand???nda
kahve/buhar d??mesini ? ? konumuna getirerek cihaz i?inde hi? kire? ??z?c? kalmayana
kadar cihaz? ?al?flt?r?n?z.
9. Daha sonra MAX. seviyesine kadar musluk suyu doldurarak yeniden su iflleyiniz (kahve
koymadan), ve 4-6 (art?k 6. ad?mda 15 dakika beklemeye gerek yoktur) ad?mlar?n? 3 kez
tekrarlay?n?z ve hazne i?inde hi? su kalmayana kadar cihaz? ?al?flt?r?n?z.
10. 9. ad?m? en az 3 kez tekrarlayarak borular?n temizlendi?inden emin olunuz.
SORUN G?DERME
Kahve makinesinin alt k?sm?ndan su s?z?yor.
Damlama tepsisinde ?ok fazla su var.
Damlama tepsisini boflalt?n?z.
Kahve makinesi ar?zal?.
L?tfen onar?m i?in yetkili servise baflvurunuz.
Filtrenin d?fl k?sm?ndan su s?z?yor.
Filtre kenar?nda bir miktar ?ekilmifl kahve kalm?fl.
Temizleyiniz.
Espresso kahvede asit (sirke) tad? var.
Mineral kal?nt?lar? temizlendikten sonra do?ru flekilde temizlik yap?lmam?fl.
Kahve makinesini ?ilk kullan?mdan ?nce? b?l?m?nde a??klanan flekilde birka? kez
temizleyiniz.
?ekilmifl kahve uzun bir s?re boyunca s?cak ve nemli bir ortamda tutulmufl. Kahve
bayatlam?fl.
L?tfen taze ?ekilmifl kahve kullan?n?z ya da ?ekilmifl kahveyi serin ve kuru bir yerde
muhafaza ediniz. ?ekilmifl kahve paketini ilk a?t?ktan sonra a?z? yeniden s?k?ca kapat?p
buzdolab?nda saklayarak kahvenin tazeli?ini yitirmemesini sa?lay?n?z.
- 10 -
TEM?ZL?K VE BAKIM
Kahve makinesi hi? ?al?flm?yor.
Fifl prize do?ru flekilde tak?lmam?fl.
G?? kablosunu prize do?ru flekilde ba?lay?n?z, cihaz buna ra?men ?al?flm?yorsa onar?m
i?in l?tfen yetkili servis merkeziyle ba?lant?ya ge?iniz.
Buharla k?p?rtme yapam?yor.
Yeflil g?sterge lambas? yanm?yor.
Yeflil g?sterge lambas? yand?ktan sonra buharla k?p?rtme yap?labilir.
Kap ?ok b?y?k ya da flekli uygun de?il.
Uzun ve dar bir kap kullan?n?z.
Ya?s?z s?t kullan?lm?fl.
Tam ya?l? ya da yar?m ya?l? s?t kullan?n?z.
Hata nedenini bulamad???n?z takdirde C?HAZI kendi bafl?n?za demonte etmeye kalk?flmay?n?z,
yetkili servis merkeziyle ba?lant?ya ge?iniz.
?EVRE DUYARLI fiEK?LDE ELDEN ?IKARINIZ
?evreyi korumaya yard?mc? olabilirsiniz!
L?tfen yerel d?zenlemelere riayet ediniz: art?k ?al?flmayan elektrikli cihazlar?n?z? uygun
at?k iflleme merkezlerine teslim ediniz.
SATIfi SONRASI H?ZMETLER?
Bu cihaz kullan?c? taraf?ndan de?ifltirilebilen par?alara sahip de?ildir. ?nitenin ?al?flmamas?
durumunda flu ad?mlar? izleyin.
1. Talimatlar?n do?ru bi?imde izlendi?ini denetleyin.
2. Ana kayna??nda ifllevselli?ini denetleyin.
Cihaz h?l? ?al?flm?yorsa, sat?n ald???n?z yere geri g?t?r?n.
G?? kablosu hasar g?rm?flse, tehlikeleri ?nlemek i?in, cihaz ?reticisine iade edilmelidir.
Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN.
fiu talimatlar? izleyin:
1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
?nitenin temiz oldu?undan emin olun.
2. T?m yaz?flmalarda, ad?n?z?, adresinizi ve ?r?n?n model numaras?n? belirtin.
3. ?ade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsam?ndaysa, nereden, ne zaman al?nd???n? belirtin ve sat?n alma kan?t?n?
ekleyin (?rn. kasa fifli).
- 11 -
ENGLISH
SINBO SCM 2926 COFFEE MAKER
INSTRUCTION MANUAL
AC 230V, 50Hz, 1350W
Read this manual thoroughly before using and save it for future reference
IMPORTANT SAFEGUARDS
Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be
followed including the following:
1. Read all instructions.
2. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to rated voltage marked
on the rating plate.
3. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall
outlet in your house is well earthed.
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug
in water or other liquid.
5. Remove plug from wall outlet before cleaning and when not in use. Allow appliance
cool down completely before taking off, attaching components or before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest
authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Place appliance on flat surface or table, do not hang power cord over the edge of table
or counter.
9. Ensure the power cord do not touch hot surface of appliance.
10. Do not place the coffee maker on hot surface or beside fire in order to avoid to be
damaged.
11. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull
the cord.
12. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment.
13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.
14. Be careful not to get burned by the steam.
15. Do not touch the hot surface of appliance (such as steam wand, and the steel mesh
just boiling). Use handle or knobs.
16. Do not let the coffee maker operate without water.
17. Do not remove the metal funnel when appliance in brewing coffee or when steam.
18. Connect plug to wall outlet before using and turn any switch off before plug is removed
from wall outlet.
19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a
person responsible for their safety.
- 12 -
IMPORTANT SAFEGUARDS
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
? Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
? Farm houses;
? By clients in hotels, motels and other residential type environments;
? Bed and breakfast type environments.
21. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
22. Do not use outdoors.
23. Save these instructions.
KNOW YOUR COFFEE MAKER
(Product may be subject to change without prior notice)
1. Cup warming plate
2. Ready indicator
3. Power indicator
4. On/Off button
5. Coffee/Steam knob
6. Steel mesh
7. Metal funnel
8. Funnel handle
9. Removable cup shelf
10. Drip tray
11. Tank cover
12. Handle
13. Detachable tank
14. Steam wand
15. Plastic sleeve
16. Press bar
17. Measuring spoon
BEFORE THE FIRST USE
To ensure the first cup of coffee tastes excellent, you should rinse the coffee maker with
warm water as follows:
1. Pour water into water tank, the water level should not exceed the ?MAX? mark in the
tank. Then close the water tank cover.
Note: the appliance is supplied with a detachable tank for easy cleaning, you can fill the
tank with water firstly, and then put the tank into the appliance.
2. Set steel mesh into metal funnel (no coffee in steel mesh),make sure the tube on the
funnel aligns with groove in the appliance, then insert the funnel into the appliance from
the Insert position, and fix them into coffee maker firmly by turning it anticlockwise until
it is at the lock position (See fig. 1).
- 13 -
BEFORE THE FIRST USE
3. Place an espresso cup on removable cup shelf. Make sure the coffee/steam knob is
on the ? ? position.
Note: the appliance is not equipped with jug, please use your own jug or cup.
4. Connect appliance into power source, press down the ON/OFF button to the lower
ON
? position. The red indicator will be illuminated.
position which is the ?
5. The appliance begins to be pre-heated until the green indicator is illuminated, it shows
the pre-heating is finished. Turn the coffee/steam knob to the ? ? position, and water
will flow out.
6. After about one minute, turn the coffee/steam knob to the ? ? position to stop brewing,
you can pour the water in container out then clean them thoroughly, now you can start
brewing.
Note: There may be noise when pumping the water on the first time, it is normal, the
appliance is releasing the air in the appliance. After about 20s, the noise will disappear.
PRE-HEATING
To make a cup of good hot Espresso coffee, we recommend you preheating the appliance
before making coffee, including the funnel, steel mesh and cup, so that the coffee flavour
can not be influenced by the cold parts.
1. Remove the detachable tank and open the tank cover to fill it with desired water, the
water level should not exceed the ?MAX? mark in the tank. Then place t he tank into the
appliance properly.
2. Set steel mesh into metal funnel, make sure the tube on the funnel
aligns with groove in the appliance, then insert the funnel into the
appliance from the Insert position, and fix them into coffee maker
firmly by turning it anticlockwise until it is at the lock position (See
fig. 1).
3. Place an espresso cup on removable cup shelf.
4. Then connect the appliance into power supply source. Make sure the coffee/steam
knob is on the ? ? position.
ON
5. Press the ON/OFF button to the lower position which is the ?
? position, the red
indicator will be illuminated.
6. When the green indicator is illuminated, you should turn the coffee/steam knob to the
? position, there will be hot water flowing out. After about one minute, close the
?
coffee/steam knob by turning the coffee/steam knob again to the ? ? position?. The preheating is finished.
MAKING ESPRESSO COFFEE
1. Remove the metal funnel by turning it in clockwise, set steel mesh into metal funnel.
Add coffee powder to steel mesh with measuring spoon, a spoon coffee powder can make
about a cup of top-grade coffee, then press the ground coffee powder tightly with the
tamper.
- 14 -
MAKING ESPRESSO COFFEE
2. Then insert the funnel into the appliance from the Insert position and release the press
bar, and fix them into coffee maker firmly through turn it anticlockwise until it is at the
lock position.(See fig. 1).
3. Pour out the hot water in the cup. Then place the hot cup on removable cup shelf.
4. At the time, the green indicator is illuminated, once the green lamp is illuminated, you
should turn the coffee/steam knob to the ? ? position, waiting for a moment, there will
be coffee flowing out.
Note: During brewing coffee or making steam, it is normal that the green indicator is
likely to extinguish, it only means that the heater is heating up to keep the temperature
at the standard range.
5. You should press and release the ON/OFF button to the higher position which is the
OFF
?
? position manually when desired coffee is obtained or the colour of coffee changes
weak obviously, the power indicator and ready indicator go out and the coffee maker
stops working, your coffee is ready now.
WARNING: Do not leave the coffee maker unattended during making the coffee, as you
need operate manually sometimes!
6. After finishing making the coffee, take the metal funnel out by turning it clockwise,
then pour the coffee residue out with the steel mesh pressed by press bar.
7. Let them cool down completely, then rinse under running water.
MAKING CAPPUCCINO
You get a cup of cappuccino when you top up a cup of espresso with frothing milk.
Note: during making steam, the metal funnel must be assembled in position.
Method:
1. Prepare espresso first with container big enough according to the part ?MAKE ESPRESSO
COFFEE?.
2. Turn the coffee/steam knob to the ? ? position, waiting for until the green indicator
is illuminated.
3. Fill a jug with about 100 grams of milk for each cappuccino to be prepared, you are
recommended to use whole milk at refrigerator temperature (not hot!).
Note: In choosing the size of jug, it is recommended the diameter is not less than 70?5mm,
and bear in mind that the milk increases in volume by 2 times, make sure the height of
jug is enough.
4. Insert the plastic sleeve into the milk about two centimetre, then turn the coffee/steam
? position, steam will come out from the steam outlet and froth milk by
knob to the ?
moving vessel round from up to down.
Warning: Be sure to operate carefully as the steam may result in scald to person.
5. When the required purpose is reached, you can turn the coffee/steam knob to the ? ?
position (see fig.2).
Note: Clean steam outlet with wet sponge immediately after steam stops generating,
but care not to hurt!
- 15 -
MAKING CAPPUCCINO
6. Pour the frothed milk into the espresso prepared, now the cappuccino is ready. Sweeten
to taste and if desired, sprinkle the froth with a little cocoa powder.
OFF
7. Press and release the ON/OFF button to the higher position which is the ?
to cut off the power source.
? position
PRODUCING STEAM TO HEAT LIQUIDS OR FROTH MILK SINGLY
The steam wand can be used to froth milk singly or make hot beverages like drinking
chocolate, water or tea.
Method:
1. Remove the detachable tank and fill it with desired water, the water level should not
exceed the ?MAX? mark in the tank. Then place the tank into the appliance properly.
2. Then connect the appliance to power supply source.
ON
? position, the
3. Press down the ON/OFF button to the lower position which is the ?
red indicator is illuminated.
4. Turning the coffee/steam knob to the ? ? position and waiting for a moment, the
appliance begins to be heated until the green indicator is illuminated, it shows the heating
is finish.
5. Dip the steam wand with plastic sleeve into the liquid to be heated or the intended
froth milk. Turn the coffee/steam knob to the ?
? position and start making steam.
6. When the required temperature is reached or the frothing milk is obtained, you can
turn the coffee/steam knob to the ? ? position.
OFF
7. Press and release the ON/OFF button to the higher position which is the ?
to cut off the power source.
? position
CLEANING AND MAINTENANCE
1. Cut off power source and let the coffee maker cool down completely before cleaning.
2. Clean housing of coffee maker with moisture-proof sponge often and clean water tank,
drip tray and removable shelf regularly then dry them.
Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water
for cleaning.
3. Detach the metal funnel by turning it clockwise, get rid of coffee residue inside, then
you can clean it with cleanser, but at last you must rinse with clear water.
4. Clean all the attachments in the water and dry thoroughly.
- 16 -
CLEANING MINERAL DEPOSITS
1. To make sure your coffee maker operating efficiently, internal piping is cleanly and
the peak flavor of coffee, you should clean away the mineral deposits left every 2-3
months.
2. Fill the tank with water and descaler to the MAX level ( the scale of water and descaler
is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use ?household descaler?,
you can use the citric acid (obtainable from chemist?s or drug stores) instead of the
descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric acid).
3. According to the program of pre-heating, put the metal funnel (no coffee powder in
it) and carafe (jug) in place. Brewing water per ? PRE-HEATING?
HEATING?.
ON
4. Press down the ON/OFF button to the lower position which is the ?
? position, the
red indicator will be illuminated, make sure the coffee/steam knob is on the ? ? position,
and waiting for a moment, the coffee maker begins to be heated.
5. When the green indicator is illuminated, it shows the heating is finish. Turning the
coffee/steam to the ? ? position and make two cups coffee (about 2Oz). Then turn the
coffee/steam knob to the ? ? position and wait for 5s.
6. Once the green indicator is illuminated. Make steam for 2min, then turn the coffee/steam
knob to the ? ? position to stop making steam. Press and release the ON/OFF to the
OFF
higher position which is the ? ? position to stop the unit immediately, make the descalers
deposit in the unit at least 15 minutes.
7. Restart the unit and repeat the steps of 4-6 at least 3 times.
8. Then turning the coffee/steam knob to the ? ? position, when the green lamp is
illuminated, turn the coffee/steam knob to the ? ? position to brew until no descaler
is left.
9. Then brewing coffee (no coffee powder) with tap water in the MAX level, repeat the
steps of 4-6 for 3 times (it is not necessary to wait for 15 minutes in step of 6), then
brewing until no water is left in the tank.
10. Repeat the step of 9 at least 3 times to make sure the piping is cleanly.
TROUBLE SHOOTING
Water leaks from the bottom of coffee maker.
There is much water in the drip tray.
Please clean the drip tray.
The coffee maker is malfunction.
Please contact with the authorized service facility for repairing.
Water leaks out of outer side of filter.
There is some coffee powder on filter edge.
Get rid of them.
- 17 -
TROUBLESHOOTING
Acid (vinegar) taste exists in Espresso coffee.
No clean correctly after cleaning mineral deposits.
Clean coffee maker per the content in ?before the first use? for several times.
The coffee powder is stored in a hot, wet place for a long time. The coffee powder turns
bad.
Please use fresh coffee powder, or store unused coffee powder in a cool, dry place. After
opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to
maintain its freshness.
The coffee maker cannot work any more.
The power outlet is not plugged well.
Plug the power cord into a wall outlet correctly, if the appliance still does not work,
please contact with the authorized service facility for repairing.
The steam cannot froth.
The green indicator is not illuminated.
Only after the green indicator is illuminated, the steam can be used to froth.
The container is too big or the shape is not fit.
Use high and narrow cup.
You have used skimmed milk
Use whole milk or half-skimmed milk
Do not take apart the appliance by yourself if the cause of failure is not found, you had
better contact certified serving center.
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical
equipments to an appropriate waste disposal center.
- 18 -
FRAN?AIS
SINBO SCM 2926 MACHINE ? CAF?
MODE D'EMPLOI
AC 230V, 50Hz, 1350W
Avant de commencer ? utiliser l?appareil, lisez ce manuel en entier et conservez-le pour
vous y r?f?rer ult?rieurement.
CONSIGNES IMPORTANTES DE S?CURIT?
Vous devez absolument prendre en consid?ration les pr?cautions principales de s?curit?
avant l'utilisation de l?appareil ?lectrique.
1. Lisez les instructions en entier.
2. Avant de commencer ? utiliser l?appareil, contr?lez si voltage du r?seau de la prise
correspond bien au niveau du voltage indiqu? sur l??tiquette du produit.
3. Une fiche ?lectrique de terre est mont?e ? cet appareil. Assurez-vous que la prise de
courant est correctement install?e ? base de terre.
4. Pour ?viter de subir un incendie, un choc ?lectrique ou une blessure, n?immergez pas
le cordon ou la fiche ?lectrique dans l?eau ou dans tout autre liquide.
5. D?branchez l?appareil de la prise de courant avant de le nettoyer ou lorsque vous n'en
faites pas usage. Attendez que l?appareil refroidisse avant d?y monter ou d?en d?monter
les pi?ces ou avant de nettoyer l?appareil.
6. Ne tentez pas d?utiliser un appareil dont le cordon d?alimentation ou la fiche ?lectrique
est d?t?rior?e, un appareil qui ne fonctionne pas normalement, qui est en panne, tomb?
parterre ou un appareil endommag?. Remettez l?appareil au centre de service agr??
pour examen, r?paration ou op?ration d?ajustement ?lectrique ou m?canique.
7. En cas d?usage d?accessoires qui ne sont pas conseill?s par le fabricant de l?appareil,
des dangers tels qu?un incendie, un choc ?lectrique ou une blessure peuvent se produire.
8. Installez l?appareil sur une surface ou une table plate de fa?on ? ce que le cordon
d?alimentation ne pende pas du bord de la table ou de l??tabli.
9. Veillez ? ce que le cordon d?alimentation de l?appareil ne soit pas en contact avec des
surfaces chaudes.
10. Afin d??viter que la machine ? caf? ne subisse de dommage, ne le posez pas sur des
surfaces chaudes ou ? proximit? du feu.
11. Pour couper la connexion de source de l?appareil, d?branchez la fiche ?lectrique de
la prise de courant. Saisissez toujours la fiche. Ne tirez jamais du cordon.
12. N?utilisez pas l?appareil ? des fins autres que celles pour les quelles il est con?u.
13. Soyez tr?s prudent lorsque vous utilisez l?appareil pr?s des enfants.
14. Veillez ? ce que la vapeur chaude ne vous br?le pas la peau.
15. Ne contactez pas les surfaces chaudes (le tube de vapeur et le filtre de vapeur lors
du bouillonnement) de l?appareil. Saisissez uniquement des poign?es ou des manches.
16. Ne faites pas fonctionner la machine ? caf? sans avoir mis de l?eau ? l?int?rieur.
17. Ne tentez pas de retirer l?entonnoir en m?tal lorsque du caf? se pr?pare dans la
machine ou lorsque de la vapeur en sort.
- 19 -
CONSIGNES DE SECURITE
18. Branchez la fiche ?lectrique ? la prise de courant avant de commencer ? mettre
l?appareil en marche et positionnez tous les boutons sur ? arr?t ? avant de d?brancher
la fiche ?lectrique de la prise de courant.
19. Cet appareil n?est pas pr?vu pour ?tre utilis? par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacit?s physiques, sensorielles ou mentales sont r?duites, ou des personnes
d?nu?es d?exp?rience ou de connaissance, sauf si elles ont pu b?n?ficier, par l?interm?diaire
d?une personne responsable de leur s?curit?, d?une surveillance ou d?instructions
pr?alables concernant l?utilisation de l?appareil.
20. Cet appareil est con?u pour usage domestique ou pour applications similaires
indiqu?es ci-dessous :
- magasins, offices et salles communes pour personnels dans les autres lieux de travail
- fermes ;
- par les invit?s se trouvant dans les h?tels, motels et autres aires de repos ;
- installations types chambre et petit-d?jeuner.
21. Il convient de bien surveiller les enfants pour s?assurer qu?ils ne jouent pas avec
l?appareil.
22. N?utilisez pas dans des espaces libres.
23. Conservez ce manuel.
PRENEZ CONNAISSANCE DE VOTRE MACHINE ? CAF?
(Une modification de produit peut avoir lieu sans pr?avis).
1. Plaque d??chauffement de verre
2. Indicateur de ? pr?t ?
3. Indicateur de puissance
4. Bouton de Marche/Arr?t
5. Bouton de caf?/vapeur
6. Filtre en acier
7. Entonnoir en m?tal
8. Poign?e d?entonnoir
9. Etag?re amovible de verre
10. Plateau d??gouttement
11. Couvercle de r?servoir
12. Poign?e
13. R?servoir d?montable
14. Tube de vapeur
15. Embout en plastique
16. Barre de pression
17. Cuill?re de mesurage
- 20 -
AVANT LA PREMI?RE UTILISATION
Pour que le premier verre de caf? que vous allez pr?parer soit bon, rincez la machine
? caf? tel que d?crit ci-dessous:
1.Remplissez de l?eau dans le r?servoir d?eau, le niveau d?eau ne doit pas d?passer le
signe de ? MAX ? qui est ? l?int?rieur du r?servoir. Fermez ensuite le couvercle du
r?servoir d?eau.
Remarque : L?appareil dispose d?un r?servoir d?montable facile ? nettoyer et, vous
pouvez monter le r?servoir ? l?appareil apr?s l?avoir remplis avec de l?eau.
2.Montez le filtre en acier ? l?entonnoir en m?tal (sans mettre de caf? dans le filtre en
acier), assurez-vous que l?avanc?e de l?entonnoir est bien align?e avec la rainure de
l?appareil, et puis montez l?entonnoir ? l?appareil en position de Insert, immobilisez-les
ensuite ? la machine ? caf? en faisant tourner dans le sens antihoraire jusqu'? ce qu?il
se verrouille ? la position de Lock Illustration 1).
3.Installez un verre d?espresso sur l??tag?re amovible de verre. Positionnez le bouton
de caf?/vapeur sur ? ?,
Remarque : L?appareil ne dispose pas de carafe, vous devez utiliser votre propre carafe
ou verre.
4.Connectez l?appareil ? la source d?alimentation, positionnez-le sur ? marche ? en
pressant le bouton de Marche/Arr?t vers le bas. La lampe indicatrice rouge va s?allumer.
5.L?appareil fera un pr?chauffage jusqu'? ce que la lampe indicatrice verte s?allume
montrant que le pr?chauffage est termin?. Positionnez le bouton de caf?/vapeur sur
? ?, la coul?e d?eau commencera.
6.Arr?tez l?op?ration en positionnant le bouton de caf?/vapeur sur ? ? environ une minute
apr?s, d?versez l?eau qui est ? l?int?rieur du r?servoir et nettoyez bien, suite ? ces
op?rations vous pouvez pr?parer du caf? en utilisant l?appareil.
Remarque : L?appareil peut faire du bruit lorsque de l?eau se pompe pour la premi?re
fois de l?appareil, cela est normal, l?appareil est en train d??jecter l?air qui est ? l?int?rieur.
Cette situation n?aura plus lieu environ 20 secondes apr?s.
PR?CHAUFFAGE
Pour pr?parer un bon verre d'espresso chaud, nous vous conseillons de r?chauffer
l?appareil, l?entonnoir, le filtre en acier et le verre avant de d?marrer l?op?ration de
pr?paration de caf?, ainsi l?ar?me de votre caf? ne deviendra pas mauvais ? cause des
pi?ces qui sont rest?es froides.
1.Faites sortir le r?servoir d?montable et remplissez assez d'eau en ouvrant le couvercle
du r?servoir, le niveau d'eau ne doit pas d?passer le signe de "MAX" qui est ? l'int?rieur
du r?servoir. Installez ensuite le r?servoir correctement ? l?appareil.
2.Montez le filtre en acier ? l?entonnoir en m?tal (sans mettre de
caf? dans le filtre en acier), assurez-vous que l?avanc?e de l?entonnoir
est bien align? avec la rainure de l?appareil, et puis montez l?entonnoir
? l?appareil en position de Insert, immobilisez-les ensuite ? la machine
? caf? en faisant tourner dans le sens antihoraire jusqu'? ce qu?il
se verrouille ? la position de Lock. (voir Illustration 1).
- 21 -
PR?CHAUFFAGE
3.Installez un verre d?espresso sur l??tag?re amovible de verre.
4. Branchez ensuite l?appareil ? la source d?alimentation. Positionnez le bouton de
caf?/vapeur sur ? ?,
5.positionnez le bouton de Marche/Arr?t sur ?
indicatrice rouge va s?allumer.
ON
? en le pressant vers le bas, la lampe
?, lorsque la lampe indicatrice verte
6.Positionnez le bouton de caf?/vapeur sur ?
s?allumera, la coul?e d?eau commencera. Environ une minute plus tard, arr?tez en
positionnant le bouton de caf?/vapeur de nouveau sur ? ?. L?op?ration de pr?chauffage
est termin?e.
B. PR?PARATION DE CAF? ESPRESSO
1.Retirez l?entonnoir en m?tal en le faisant tourner dans le sens horaire, montez le filtre
en acier sur l?entonnoir en m?tal. Mettez du caf? moulu dans le filtre en acier en utilisant
la cuill?re de mesurage, vous pouvez pr?parer un verre de caf? de bonne qualit? avec
une cuill?re de caf? moulu, ensuite compressez bien le caf? moulu.
2.Et puis montez l?entonnoir ? l?appareil en position de Insert et soulevez la barre de
pression, immobilisez ceux-ci ? la machine ? caf? en faisant tourner ceci dans le sens
antihoraire jusqu'? ce qu?il se verrouille ? la position de lock. (Voir Illustration 1).
3.D?versez l?eau qui est dans le verre. Et puis installez le verre chaud sur l'?tag?re
amovible.
4.? ce moment l? la lampe indicatrice verte s?allumera, une fois que la lampe indicatrice
?, le caf? commencera
verte se sera allum?e positionnez le bouton de caf?/vapeur sur ?
? couler apr?s une petite attente.
Remarque : Il est normal que la lampe verte s??teigne lors de l?op?ration de pr?paration
de caf? ou de vapeur, cela montre que le r?chauffeur se r?chauffe pour assurer que la
temp?rature reste ? un intervalle standard.
5.Apr?s avoir pr?par? le caf? ou une fois que la couleur du caf? commence ? diminuer
OFF
? en appuyant sur le bouton de
visiblement, positionnez l?appareil sur arr?t ?
Marche/Arr?t, l?indicateur de puissance et l?indicateur de ? pr?t ? s??teindra et la machine
? caf? s?arr?tera, votre caf? est pr?t ? boire.
ATTENTION : Ne quittez pas votre place puisque vous aussi vous devez parfois effectuer
des op?rations lors de l?op?ration de pr?paration de caf?.
6.Une fois que l?op?ration de pr?paration est termin?e, faites sortir dehors l?entonnoir
en m?tal en le faisant tourner dans le sens antihoraire et d?videz les r?sidus de caf? qui
sont dans le filtre en acier press? avec la barre de pression.
7.Apr?s avoir attendu que les pi?ces refroidissent totalement, lavez sous l?eau courante.
PR?PARATION DE CAPPUCCINO
Lorsque vous versez du lait mouss? par-dessus un verre d?espresso, vous obtiendrez
un verre de cappuccino.
- 22 -
PR?PARATION DE CAPPUCCINO
Remarque : Lors de l?op?ration de pr?paration de vapeur, l?entonnoir en m?tal doit ?tre
mont? ? sa place.
M?thode :
1.Tout d?abord, pr?parez de l?espresso dans un bol de grandeur suffisante tel que d?crit
sous le chapitre de ? PR?PARATION DE CAF? ESPRESSO ?.
2.Positionnez le bouton de caf?/vapeur sur ? ?, patientez jusqu'? ce que la lampe
indicatrice verte s?allume.
3.Pour chaque verre que vous allez pr?parer, versez environ 100 grammes de lait dans
un r?cipient, nous vous conseillons d?utiliser du lait riche en mati?re grasse qui vient
d??tre sorti du frigidaire (il ne doit pas ?tre chaud !).
Remarque : Lorsque vous choisissez la grandeur du r?cipient, il est conseill? que le
diam?tre ne soit pas plus petit que 70?5 mm, ?tant donn? que le lait va augmenter 2 fois
plus de volume, n?oubliez que le r?cipient doit ?tre assez haut.
4.Introduisez l?embout en plastique dans le lait environ de deux centim?tres, positionnez
ensuite le bouton de caf?/vapeur sur ?
?, de la vapeur commencera ? sortir de la
sortie de vapeur, faites mousser le lait en mouvant le r?cipient vers le haut, vers le bas
et avec des mouvements circulaires.
Avertissement : ?tant donn? que la chaleur de la vapeur peut vous br?ler, soyez tr?s
prudent lorsque vous appliquez cette op?ration.
5.Une fois que l?op?ration est termin?e, positionnez le bouton de contr?le de vapeur sur
. (Voir illustration 2).
Remarque : Tout de suite apr?s que la formation de vapeur se soit arr?t?e, nettoyez avec
attention la sortie de vapeur avec une ?ponge mouill?e.
6.Versez le lait mousseux dans l?espresso que vous venez de pr?parer, votre cappuccino
est pr?t. Parsemez un peu de cacao en poudre sur la mousse apr?s avoir sucr? ? votre
go?t.
OFF
7.Positionnez sur ? arr?t ? ?
? en appuyant sur le bouton de Marche/Arr?t et coupez
la connexion de source d?alimentation.
EMPLOI DE VAPEUR POUR R?CHAUFFER LES LIQUIDES OU POUR MOUSSER LE LAIT
La barre de vapeur peut ?tre utilis?e en vue de mousser le lait ou de pr?parer du chocolat
chaud, de l?eau ou du th?.
- 23 -
EMPLOI DE VAPEUR POUR R?CHAUFFER LES LIQUIDES OU POUR MOUSSER LE LAIT
M?thode :
1. Faites sortir le r?servoir d?montable et remplissez assez d'eau, le niveau d'eau ne
doit pas d?passer le signe de "MAX" qui est ? l'int?rieur du r?servoir. Installez ensuite
le r?servoir correctement ? l?appareil.
2. Branchez ensuite l?appareil ? la source d?alimentation.
ON
3. Positionnez le bouton de Marche/Arr?t sur ? ? en le pressant vers le bas, la lampe
indicatrice rouge va s?allumer.
4. Positionnez le bouton de caf?/vapeur sur ? ?, apr?s un certain temps l?appareil
commencera ? chauffer et la lampe indicatrice verte montrant que l?op?ration de chauffage
est termin?e.
5. Plongez l?embout en plastique de la barre de vapeur dans le liquide ? chauffer ou dans
le lait ? mousser. Positionnez le bouton de caf?/vapeur sur ?
?, et commencez ?
pr?parer la vapeur.
6. Une fois que la temp?rature n?cessaire est acquise ou une fois que le lait a ?t? mouss?,
positionnez le bouton de caf?/vapeur sur ? ?.
OFF
7. Positionnez sur ? arr?t ? ?
? en appuyant sur le bouton de Marche/Arr?t et coupez
la connexion de source d?alimentation.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1.Coupez la connexion de la source d?alimentation avant de d?marrer l?op?ration de
nettoyage et attendez que la machine ? caf? refroidisse.
2.Nettoyez le corps de la machine ? caf? ? l?aide d?une ?ponge l?g?rement humidifi?e.
Nettoyez et essuyez r?guli?rement le r?servoir d?eau propre, le plateau d'?gouttement,
et l'?tag?re amovible.
Remarque : N?utilisez jamais de produits de nettoyage tels que l?alcool ou le solvant. Ne
tentez jamais de nettoyer le corps de l?appareil en le plongeant dans l?eau.
3.Retirez l?entonnoir en m?tal en le faisant tourner dans le sens horaire, ?liminez les
restes de caf? qui sont ? l?int?rieur et rincez bien ? l?eau apr?s l?avoir lav? avec du
d?tergent de vaisselle.
4.Lavez tous les accessoires avec de l?eau puis essuyez bien.
NETTOYAGE DES RESTES DE MIN?RAUX
1. Pour assurer que la machine ? caf? fonctionne sans probl?me et que le caf? puisse
donner sa saveur compl?te, les tubes qui sont ? l?int?rieur de l?appareil doivent ?tre
tenus propres, ? cet effet vous devez nettoyez les restes de min?raux qui sont ? l?int?rieur
de l?appareil une fois tous les 2-3 mois.
2. Remplissez le r?servoir avec de l?eau et de l?anticalcaire jusqu?au niveau de MAX (le
taux d?eau et de l?anticalcaire est de 4 :1, pour plus d?information, veuillez vous r?f?rer
au mode d'emploi de l'anticalcaire). Veuillez utiliser de ? l?anticalcaire de type domestique
?, au lieu de l'anticalcaire, vous pouvez aussi bien utiliser de l'acide citrique (peut ?tre
- 24 -
NETTOYAGE DES RESTES DE MIN?RAUX
achet? des d?p?ts de mat?riaux chimiques ou des pharmacies), (trois mesures d?acide
citrique pour cents mesures d'eau).
3. Installez la carafe et l?entonnoir en m?tal selon le programme de pr?chauffage (sans
mettre de caf? ? l?int?rieur). Traitez l?eau tel que d?crit sous le chapitre de
"PR?CHAUFFAGE".
ON
4. Positionnez le bouton de Marche/Arr?t sur ?
? en le pressant vers le bas, la lampe
indicatrice rouge va s?allumer. Positionnez le bouton de caf?/vapeur sur ? ?, apr?s un
certain temps le caf? commencera ? chauffer.
5. Le fait que la lampe indicatrice verte s?allume montre que l?op?ration de chauffage
est termin?e. Positionnez le bouton de caf?/vapeur sur ?
? et obtenez deux verres
d?eau (environ 2oz). Positionnez ensuite le bouton de caf?/vapeur sur
et attendez 5
secondes.
6. Lorsque la lampe indicatrice verte sera allum?e, pr?parez de la vapeur pendant 2
minutes et ensuite arr?tez l?op?ration de pr?paration de vapeur en positionnant le bouton
OFF
? en appuyant sur le
de caf?/vapeur sur ? ?. Positionnez l?appareil sur ? arr?t ? ?
bouton de Marche/Arr?t et arr?tez l?appareil, faites attendre l?anticalcaire dans l?appareil
au moins pendant 15 minutes.
7. Remettez l?appareil en marche appliquez les pas 4-6 au moins 3 fois.
8. Positionnez ensuite le bouton de caf?/vapeur sur ? ?, lorsque la lampe verte sera
allum?e faites fonctionner l?appareil jusqu'? ce qu?il ne reste plus aucun anticalcaire
?.
dans l?appareil en positionnant le bouton de caf?/vapeur sur ?
9. Traitez ensuite de l?eau en remplissant de l?eau du robinet jusqu?au niveau de MAX.
(sans mettre de caf?), et r?p?tez 3 fois les pas 4-6 (il n?y a plus besoin d?attendre 15
minutes au 6?me pas) et faites fonctionner l?appareil jusqu'? ce qu?il ne reste plus aucune
eau dans le r?servoir.
10. 9. Assurez-vous que les tubes sont nettoy?s en r?p?tant le 8?me pas au moins 3 fois.
D?PANNAGE
De l?eau suinte par la partie inf?rieure de la machine ? caf?.
Il y a trop d'eau sur le plateau d'?gouttement.
D?videz le plateau d??gouttement.
La machine ? caf? est en panne.
Veuillez consulter le centre de service agr?? pour r?paration.
De l?eau suinte de la partie ext?rieure du filtre.
Du caf? moulu est rest? au bord du filtre.
Nettoyez.
Il y a un gout d?acide (de vinaigre) dans le caf? espresso.
Apr?s le nettoyage des restes min?raux, vous n?avez pas fait un nettoyage correct.
- 25 -
D?PANNAGE
Nettoyez la machine ? caf? quelques fois tel que d?crit sous le chapitre de ?Avant la
premi?re utilisation ?.
Le caf? moulu a ?t? tenu dans un milieu chaud et humide pendant longtemps. Le caf?
est devenu rassis.
Veuillez utiliser du caf? fraichement moulu ou conservez le caf? moulu dans un milieu
frais et sec. Apr?s avoir ouvert la premi?re fois l?emballage du caf? moulu, refermezle fermement et conservez-le dans le frigidaire pour assurer que le caf? ne perde pas
sa fraicheur.
La machine ne fonctionne pas du tout.
La fiche ?lectrique n?esp branch?e correctement ? la prise de courant.
Branchez le cordon d?alimentation correctement ? la prise de courant, si l?appareil ne
marche toujours pas, veuillez passer en contact avec le centre de service agr?? pour la
r?paration.
N?arrive pas ? faire de mousse avec la vapeur.
La lampe indicatrice verte n?est pas allum?e.
De la mousse peut se faire avec de la vapeur une fois que la lampe indicatrice verte sera
allum?e.
Le r?cipient est trop grand ou la forme est inconvenable.
Utilisez un r?cipient long et ?troit.
Du lait non gras est utilis?.
Utilisez du lait gras ou demi-gras.
Dans le cas o? vous ne trouvez pas la cause du probl?me, ne tentez pas de d?monter
l?APPAREIL tout seul, mettez-vous en contact avec le centre de service agr??.
REMETTEZ AU REBUT DE FA?ON RESPECTUEUSE ENVERS L?ENVIRONNEMENT
Vous pouvez aider ? prot?ger l?environnement !
Veuillez respecter les r?glementations locales. Veuillez d?livrer vos appareils ?lectriques
qui ne fonctionnent plus aux centres de traitement de d?chets appropri?s.
- 26 -
NEDERLANDS
SINBO SCM 2926 KOFFIEAPPARAAT
GEBRUIKSHANDLEIDING
AC 230V, 50Hz, 1350W
Neem deze handleiding zorgvuldig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt en
bewaar ze als naslagbron.
BELANGIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd volgende essenti?le
veiligheidsvoorschriften worden in acht genomen. Vooraleer u het apparaat in gebruik
neemt:
1. Lees aandachtig alle instructies.
2. Controleer of de plaatselijke netspanning overeenstemt met de voltage die vermeld
is op het typeplaatje.
3. Dit apparaat is voorzien van een geaarde stekker; verifieer of het stopcontact degelijk
geaard is.
4. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water of in een andere vloeistof
om brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen.
5. Neem de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voor elke
reiniging. Wacht tot het apparaat afgekoeld is voordat u onderdelen gaat demonteren,
monteren of schoonmaken.
6. Gebruik het apparaat niet ingeval het snoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd
of defect is, gevallen is of niet normaal functioneert; breng het naar een bevoegde service
om het te laten nazien, herstellen of afstellen.
7. Gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen kan leiden tot brand,
elektrische schok en verwondingen.
8. Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak en laat het snoer niet over de
rand van tafel of aanrecht hangen.
9. Let erop dat het snoer niet in contact komt met hete delen van het apparaat.
10. Om beschadiging te voorkomen, plaats het koffieapparaat niet op een warme bodem
of dicht bij het vuur.
11. Haal de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat te
verbreken. Grijp altijd de stekker vast, trek nooit aan het snoer.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel en in een droge omgeving.
13. Let vooral goed op als het apparaat wordt gebruikt terwijl er kinderen in de buurt
zijn.
14. Wees voorzichtig tijdens het gebruik en behoed u voor contact met ontsnappende
hete stoom.
15. Sommige delen van het apparaat worden heet tijdens het gebruik (stoompijp,
schuimkop, filter), raak ze niet aan met de blote hand. Grijp het apparaat alleen vast aan
hengsel of handvatten.
16. Zet het koffieapparaat niet aan zonder water.
- 27 -
BELANGIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
17. Neem de metalen trechter niet uit het apparaat tijdens het koffiezetten en terwijl er
stoom ontsnapt.
18. Steek de stekker in het stopcontact voordat u het apparaat inschakelt en zet alle
knoppen in UIT stand voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
19. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke handicap of met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij onder
toezicht en leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor het veilig gebruik.
20. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor gebruik op volgende
plaatsen:
- in rustruimtes van winkels, kantoren en andere werkplaatsen voor gebruik door het
personeel;
- in landbouwbedrijven;
- in hotel, motel en andere logeergelegenheden voor gebruik door de gasten;
- in Bed & Ontbijt inrichtingen.
21. Er moet voldoende toezicht worden gehouden om te beletten dat kinderen met het
apparaat gaan spelen.
22. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.
23. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
LEER UW APPARAAT KENNEN
(Wijzigingen aan dit product kunnen doorgevoerd worden zonder voorafgaande
kennisgeving)
1. Warmhoudplaat
2. Gebruiksklaar indicatie
3. Stroomtoevoer indicatie
4. Aan/Uit schakelknop
5. Koffie/Stoom knop
6. Stalen filter
7. Metalen trechter
8. Trechterhengsel
9. Uitschuifblad
10. Drupschotel
11. Reservoirdeksel
12. Handvat
13. Uitneembaar reservoir
14. Stoompijp
15. Plastic schuimkop
16. Aandrukstaaf
17. Measuring spoon
- 28 -
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Om al vanaf het eerste kopje van heerlijk geurige koffie te kunnen genieten moet het
apparaat vooraf met warm water worden doorgespoeld zoals hieronder uiteengezet:
1. Vul het reservoir met water maar overschrijd het ?MAX? peilstreepje niet. Breng het
deksel aan.
Opmerking: Dit apparaat heeft een eenvoudig uitneembaar reservoir, gemakkelijk schoon
te maken en handig om bij het vullen. Plaats het gevulde reservoir terug in het apparaat.
2. Plaats de stalen filter (zonder koffie) in de metalen trechter. Breng de tandjes van de
trechter in lijn met de gleufjes in het apparaat en duw de trechter in ?INSERT? stand in
het apparaat. Draai in tegengestelde richting van het uurwerk tot de trechter in ?LOCK?
stand stevig vast zit (zie Figuur 1).
3. Plaats een kop op het uitschuifblad. Zet de Koffie/Stoomknop in ? ? stand.
Opmerking: Er is geen kan met het apparaat meegeleverd, gebruik u eigen kan of kop.
4. Sluit het apparaat aan op het stroomnet en druk op de AAN/UIT toets om het apparaat
ON
? aan te zetten, het rode indicatielampje licht op en de verwarming start.
?
5. De voorverwarming van het water duurt voort tot het groene lampje oplicht. Zet de
Koffie/Stoom knop in ? ? stand, het doorloop circuit start en water vloeit uit het apparaat.
6. Zet de na ongeveer een minuut de Koffie/Stoom knop in ? ? stand om het doorloopcircuit
stop te zetten, giet het resterend water weg en reinig grondig het reservoir. Uw apparaat
is nu gebruiksklaar, u kunt koffie zetten.
Opmerking: De eerste maal dat er water uit de het apparaat wordt gepompt kan dit wat
lawaai veroorzaken; dit is normaal omdat de pomp eerst de lucht uit het apparaat pompt,
het zal na een twintigtal seconden ophouden.
VOORVERWARMING
Om goede, warme espresso te bereiden is het aangeraden eerst het apparaat, de trechter,
stalen filter en het espressokopje te laten voorverwarmen zodat het aroma van de koffie
niet wordt bedorven door koude onderdelen van het apparaat.
1. Neem het reservoir uit het apparaat, verwijder het deksel en vul het met water zonder
het ?MAX? peilstreepje te overschrijden. Breng het reservoir weer degelijk in het apparaat
aan.
2. Plaats de stalen filter in de metalen trechter, breng de tandjes
van de trechter in lijn met de gleufjes in het apparaat, duw de trechter
in ?INSERT? stand in het apparaat en draai in tegengestelde richting
van het uurwerk tot hij in ?LOCK? stand stevig vast zit (zie Figuur
1).
3. Plaats een espressokopje op het uitschuifblad.
4. Steek de stekker in het stopcontact. Zet de Koffie/Stoomknop in ? ? stand.
5. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat ?
ON
? aan te zetten; het rode indicatielampje
licht op. Wacht tot het groene lampje oplicht en draai de Koffie/Stoomknop in ? ? stand,
het doorloopcircuit start en warm water vloeit uit het apparaat. Zet de na ongeveer een
minuut de Koffie/Stoom knop opnieuw in ? ? stand om het circuit stop te zetten. De
voorverwarming is voltooid.
- 29 -
ESPRESSO KOFFIE ZETTEN
1. Neem de metalen trechter in de richting van het uurwerk uit het apparaat en plaats
de stalen filter in de trechter. Doe gemalen koffie in de filter met behulp van het
maatlepeltje. E?n maatje gemalen koffie is voldoende voor een kop geurige koffie. Druk
de gemalen koffie goed aan.
2. Duw vervolgens de trechter in ?INSERT? stand in het apparaat ? licht de aandrukstaaf
op - en draai in tegengestelde richting van het uurwerk tot hij in ?LOCK? stand stevig
vast zit (zie Figuur 1).
3. Giet het warm water uit het espressokopje en plaats het kopje terug op het uitschuifblad.
4. Intussen brandt het groene lampje. Als het groene lampje brandt, zet de
? stand en na eventjes wachten loopt uw koffie in het
Koffie/Stoomknop in ?
espressokopje.
Opmerking: Het is normaal dat het groene lampje tijdens koffie of stoombereiding van
tijd tot tijd uitgaat, het toont aan dat de verwarmingselementen met regelmatige
tussenpozen automatisch worden in- en uitgeschakeld om de temperatuur op peil te
houden.
5. Als de koffie doorgelopen is of als de kleur merkbaar lichter wordt, schakel de AAN/UIT
OFF
schakeltoets in ?
? UIT stand, stroomtoevoer en gebruiksklaar indicatielampjes doven
en uw koffie is klaar.
OPGELET: verwijder u niet van het koffieapparaat tijdens de bereiding vermits u op
bepaalde ogenblikken zelf moet tussenbeide komen.
6. Wacht na de koffiebereiding tot het apparaat is afgekoeld, draai de trechter tegen de
richting van het uurwerk uit het apparaat, verwijder het koffiedik uit de filter.
7. Reinig alle onderdelen onder de kraan nadat ze volledig zijn afgekoeld.
CAPPUCCINO BEREIDEN
Door een hoeveelheid melkschuim aan te brengen op een kopje espresso bekomt u
cappuccino.
Opmerking: Tijdens het aanmaken van stoom moet de metalen trechter in het apparaat
zijn aangebracht.
Bereidingswijze:
1. Bereid om te beginnen espresso op de wijze uiteengezet onder ? ESPRESSO KOFFIE
ZETTEN? in een recipi?nt van geschikte grootte.
2. Zet de Koffie / Stoomknop in ? ? stand en wacht tot het groene lampje brandt.
3. Doe ongeveer 100 gram melk per kop cappuccino in een beker; gebruik bij voorkeur
volle melk, rechtstreeks uit de koelkast (de melk mag niet warm zijn!).
Opmerking: Wij raden u aan een beker te gebruiken van minstens 70?5 mm doormeter
en wat de hoogte betreft moet u er rekening mee houden dat de schuimende melk in
volume zal verdubbelen, de beker moet dus voldoende hoog zijn.
4. Dompel de plastic schuimkop tot ongeveer twee centimeter diep in de melk, zet de
Koffie/Stoomknop in ?
? stand, na enkele ogenblikken ontsnapt er stoom uit de
- 30 -
CAPPUCCINO BEREIDEN
schuimmond. Beweeg de beker op en neer en in horizontale kringen om de melk op te
schuimen.
Opgelet: Behoed u voor de hete stoom om geen brandletsel op te lopen.
5. Zet na het bewerken van de melk de stoomknop in ? ? stand (zie Fig. 2).
Opmerking: Reinig de schuimkop voorzichtig met een natte spons dadelijk nadat het
stomen heeft opgehouden!
6. Giet de schuimende melk op de espresso en uw cappuccino is klaar. Voeg naar wens
suiker of een zoetmiddel toe en strooi een weinig cacaopoeder over het schuim.
OFF
7. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat ?
uit het stopcontact.
? uit te schakelen en neem de stekker
DRANKEN VERWARMEN OF MELK OPSCHUIMEN DOOR MIDDEL VAN STOOM
U kunt met de stoompijp nog meer doen dan melk opschuimen; door middel van stoom
kunt u water, chocolademelk, thee en andere dranken verwarmen.
Werkwijze:
1. Neem het reservoir uit het apparaat, verwijder het deksel en vul het met water zonder
het ?MAX? peilstreepje te overschrijden. Plaats het reservoir terug in het apparaat.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
ON
3. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat ? ? aan te zetten, het rode indicatielampje
licht op.
4. Zet de Koffie / Stoomknop in ? ? stand en wacht tot het water in het reservoir
opgewarmd is en het groene lampje oplicht.
5. Dompel de plastic kop van de schuimpijp in de drank, om te verwarmen of in de melk
om op te schuimen. Zet de Koffie/stoomknop in ?
? stand om stoom te verwekken.
6. Zet de Koffie / Stoomknop opnieuw in ? ? stand nadat de drank opgewarmd of de
melk opgeschuimd is.
OFF
7. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat ?
uit het stopcontact.
? uit te schakelen en neem de stekker
REINIGING EN ONDERHOUD
1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het koffieapparaat afkoelen voordat u het
gaat reinigen.
2. Wrijf de buitenzijde van de behuizing schoon met een lichtjes bevochtigde doek of
- 31 -
REINIGING EN ONDERHOUD
spons. Was regelmatig het waterreservoir, de drupschotel en het uitschuifblad en droog
ze goed af.
Opmerking: Gebruik geen alcohol, solvent e.d. om het apparaat te reinigen. Dompel de
behuizing nooit in water of in een andere vloeistof.
3. Draai de metalen trechter in de richting van het uurwerk en neem hem uit het apparaat,
verwijder alle koffieresten, was in water en detergent en droeg goed af.
4. Was alle uitneembare onderdelen met water en droog ze grondig af.
VERWIJDEREN VAN MINERALE AANSLAG - ONTKALKEN
1. Voor de goede werking van het koffieapparaat en het aroma van uw koffie moeten de
pijpen in het apparaat schoon worden gehouden. Naargelang de hardheid van het water
en de frequentie waarmee u het apparaat gebruikt dient u het om de 2-3 maanden te
ontkalken.
2. Vul het reservoir tot aan het MAX peil met een solutie van water en een kalkoplosmiddel
(in de verhouding van 4:1; gedetailleerde uitleg vind u in de gebruiksaanwijzing van het
kalkoplosmiddel). Gebruik een kalkoplosmiddel voor huishoudelijke apparaten. In de
plaats daarvan kunt u ook citroenzuur gebruiken (drie delen citroenzuur op honderd
delen water ). Citroenzuur is verkrijgbaar bij de apotheker of een handelaar in chemische
producten.
3. Breng de trechter in het apparaat aan (zonder koffie in de filter) en plaats een recipi?nt
op het uitschuifblad om het heet water op te vangen zoals onder ?VOORVERWARMEN?
ON
4. Druk op de AAN/UIT toets om het apparaat ? ? aan te zetten, het rode indicatielampje
licht op. Zet de Koffie / Stoomknop in ? ? stand en wacht eventjes terwijl de solutie in
het reservoir warm wordt.
5. Het oplichten van het groene lampje toont aan dat het water warm is. Zet de Koffie /
Stoomknop in ? ?stand en laat een hoeveelheid van de solutie doorlopen (ongeveer 2
Oz.). Zet vervolgens de Koffie / Stoomknop in ? ? stand en wacht 5 seconden.
6. Zet vervolgens als het groene lampje brand, de Koffie/Stoomknop in ?
? stand, na
enkele ogenblikken ontsnapt er stoom uit de schuimmond. Laat 2 minuten stomen en
draai vervolgens de Koffie/Stoomknop terug in ? ? stand om de stoomproductie te stop
ON
te zetten. Druk daarna op de AAN/UIT toets om het apparaat ?
? uit te schakelen.
Wacht nu minstens 15 minuten en laat de ontkalksolutie in het apparaat inwerken.
7. Zet daarna het apparaat opnieuw aan en herhaal de stappen van 4 t/m 6 minstens 3
maal.
8. Zet vervolgens de Koffie / Stoomknop in ? ? stand en wacht tot het groene lampje
? stand en laat doorlopen tot er geen
brand. Zet dan de Koffie / Stoom knop in ?
ontkalkoplossing meer in het reservoir is.
9. Vul het reservoir opnieuw tot MAX peil met vers kraanwater (doe geen koffie in de
filter) en herneem de volledige cyclus met 3 herhalingen van stappen 4 t/m 6 ( maar
zonder 15 minuten wachten na de 6e stap): laat het apparaat functioneren tot er geen
- 32 -
PROBLEMEN VERHELPEN
water meer in het reservoir is.
10. Herhaal de cyclus zoals beschreven onder punt 9. minstens 3 maal om zeker te zijn
dat de pijpen weer schoon zijn.
PROBLEMEN VERHELPEN
Er sijpelt water vanonder uit het apparaat.
De drupschotel zit vol water en loopt over.
Giet het water weg, reinig de drupschaal.
Het koffieapparaat is defect.
Contacteer een bevoegde Service voor nazicht en herstel
Er sijpelt water aan de buitenkant van de filter.
Aan de rand van de filter kleven resten gemalen koffie.
Reinig de filter.
De koffie heet een zure smaak.
Het apparaat is niet voldoende gereinigd na ontkalking.
Reinig het apparaat enkele keren zoals uiteengezet onder ?VOOR HET EERSTE GEBRUIK?.
Gemalen koffie is bedorven / is lange tijd in een warme, vochtige omgeving opgeslagen.
Gebruik vers gemalen koffie of bewaar op een droge en koele plaats. Bewaar gemalen
koffie na eerste opening, goed in het pakje gewikkeld, in de koelkast.
Het koffieapparaat werkt niet.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact. Als het apparaat nog steeds niet werkt,
contacteer een bevoegde Service voor nazicht en herstel
De melk wordt niet/voldoende door stoom opgeschuimd.
Het groene indicatielampje brandt niet
Pas nadat het groene lichtje brandt kan er met stoom worden opgeschuimd
De beker is te groot of ongeschikt van vorm.
Gebruik een hoge, smalle beker.
U hebt afgeroomde melk gebruikt.
Gebruik volle of halfvolle melk.
Ingeval u de oorzaak van het probleem niet hebt kunnen vaststellen, neem contact op
met een bevoegde Service voor nazicht en herstel; tracht nooit het apparaat zelf te
demonteren.
VERWIJDER OP MILIEUVRIENDELIJKE WIJZE
Draag bij tot de bescherming van het milieu!
Eerbiedig de plaatselijke voorschriften: Elektrische apparaten die hun nuttige levensduur
voltooid hebben moeten ingeleverd worden bij het door de locale overheid voorziene afval
verzamelpunt.
- 33 -
ESPANOL
SINBO SCM 2926 M?QUINA DE CAF?
GU?A DE INSTRUCCI?N
AC 230V, 50Hz, 1350W
Antes de empezar a utilizar la m?quina lee esta instrucci?n hasta su final y guarde para
consultar en el futuro.
NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD
Cuando est? utilizando las m?quinas el?ctricas para evitar los riesgos de incendio, choque
de electricidad y/o herirse, tiene que tener en cuenta las precauciones b?sicas de la
seguridad siempre.
1. Lee toda de la instrucci?n.
2. Controle que el voltaje de la m?quina de caf? es conforme con el voltaje de red de
electricidad.
3. Esta m?quina tiene el enchufe con alambre de tierra. Tiene que estar seguro que la
toma tiene el alambre de tierra correcto.
4. Para evitar incendios, choque de electricidad no mete el cable y enchufe en agua u
otro l?quido.
5. Cuando no se utiliza la m?quina o antes de limpieza tiene que desenchufarla. Antes
de montar o desmontar las piezas o antes de empezar a la limpieza espere que la m?quina
se enfr?e.
6. No intenta a utilizar si su cable o enchufe est? averiada o si la m?quina no se funciona
correctamente. Si el cable de energ?a se aver?a, se debe cambiar por el fabricante, centro
de servicio m?s cercano o un t?cnico cualificado.
7. No se recomienda utilizar los accesorios que no se dan por el fabricante de la m?quina.
Si no, se puede ocurrir el riesgo de incendio, choque de electricidad y/o herirse.
8. El cable no se debe colgar del borde de encimera o no se debe tocar a las superficies
calientes.
9. El cable de energ?a no se debe tocar a las superficies calientes.
10. Para no averiar la m?quina de caf?, no haga situar la m?quina encima de las superficies
calientes o cerca del fuego.
11. Para cortar la conexi?n de energ?a desenchufe la m?quina. Siempre coge el enchufe.
No tira por el cable nunca.
12. No utilice la m?quina por un objeto excepto del objeto de su dise?o y guarde en un
lugar seco.
13. Tenga mucho cuidado cuando est? utiliz?ndose cerca de los ni?os.
14. Tenga cuidado para el vapor caliente no quemar su piel.
15. No toque a las superficies calientes (durante la ebullici?n barra del vapor y filtro del
vapor). Solo coge por los mangos.
16. No haga funcionar la m?quina de caf? sin poner agua al dentro.
17. No intente desmontar el cono metal cuando est? prepar?ndose caf? o se sale el
vapor.
- 34 -
NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD
18. Antes de hacer funcionar la m?quina ench?fela y antes de desenchufar, haga todos
los botones apagados.
19. Para seguridad, las personas quien tienen obst?culos mentales, psicol?gicos o
personas minusv?lidos (incluso los ni?os) y las personas que no tienen informaci?n y
experiencia no pueden usar si no hay una persona responsable que hace supervisi?n y
orienta el uso.
20. Hay que hacer la vigilancia suficiente para evitar que los ni?os juegan con la m?quina.
21. Esta m?quina se ha dise?ado para el uso domestico y las siguientes aplicaciones:
- Tiendas, oficinas y las habitaciones de descansar de personal en los lugares de trabajo.
- Granjas
- Por los visitantes en los hoteles, moteles y otras instalaciones de alojamiento
- instalaciones del tipo de desayunar y habitaci?n
22. No utilice en la fuera.
23. Guarde esta instrucci?n.
INTRODUCCI?N DEL PRODUCTO
(Se puede hacer cambios en el producto sin avisar anteriormente.)
1. Placa de calentar el vaso
2. Indicador de listo
3. Indicador de energ?a
4. Bot?n de abrir/apagar
5. Bot?n de caf?/vapor
6. Filtro de acero
7. Cono de metal
8. Mango de cono
9. Estante desmontable de vaso
10. Bandeja de goteo
11. Tapa de cisterna
12. Mango
13. Cisterna desmontable
14. Barra del vapor
15. Extremo pl?stico
16. Barra de empujar
17. Cuchara de medici?n
ANTES DEL PRIMER USO
Para el sabor delicioso del primer vaso del caf? aclara la m?quina del caf? por el agua
caliente como se explica abajo:
1. Llene la cisterna de agua por agua, el nivel de agua no se debe exceder el signo de
?MAX?. Luego cierre la tapa de cisterna.
- 35 -
PREPARACI?N DE CAF?
Nota: La m?quina tiene una cisterna desmontable y f?cil de limpiar, despu?s de llenar
la cisterna por agua puede montar a la m?quina.
2. Nivela las repisas del cono a los huecos de la m?quina y mete el cono en la posici?n
de INSERT, haga situar el cono por girar hacia la direcci?n contraria del reloj hasta que
se cierre a la posici?n de LOCK. (Mire la figura 1)
3. Fije un vaso de expreso encima del estante desmontable del vaso, Lleve el bot?n de
caf?/vapor a la posici?n de ? ?.
Nota: La m?quina no tiene el jarro, se debe utilizar su jarro o vaso.
4. Conecta la m?quina a la fuente de energ?a. Lleve el bot?n de ABRRIR/APAGAR la
ON
m?quina a la posici?n de abierta ?
?. La luz roja del indicador se iluminar?.
5. La m?quina hace pre-calentamiento hasta que la luz verde de indicador que se indica
el corriente
el final de pre-calentamiento. Lleve el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de
de agua se empieza.
6. Haga parar la m?quina por llevar el bot?n de caf?/vapor a la posici?n despu?s de un
minuto aproximadamente, vierte el agua que est? dentro de la cisterna y limpie bien,
despu?s de estos procesos puede empezar a preparar el caf? por utilizar la m?quina.
Nota: Se puede salir sonido cuando la m?quina est? empezando bombear agua en el
primer uso, es un caso normal, se tira el aire fuera de la m?quina. Despu?s de 20
segundos este caso se elimina.
PRE-CALENTAMIENTO
Para preparar un vaso de caf? de expreso, antes de empezar al proceso de preparar el
caf?, recomendamos calentar el cono, filtro de acero y vaso, mediante eso no se cambia
el sabor del caf? por las piezas fr?as.
1. Saca la cisterna desmontable y llene el agua por abrir la tapa de la cisterna, el nivel
de agua no se debe exceder el signo de ?MAX?. Luego haga situar la cisterna a la m?quina
correctamente.
2. Nivela las repisas del cono a los huecos de la m?quina y mete el
cono en la posici?n de INSERT, haga situar el cono por girar hacia
la direcci?n contraria del reloj hasta que se cierre a la posici?n de
LOCK. (Mire la figura 1)
3. Fije un vaso de expreso encima del estante desmontable del vaso.
4. Conecta la m?quina a la fuente de energ?a. Lleve el bot?n de caf?/vapor a la posici?n
de ? ?.
5. Lleve el bot?n de ABRRIR/APAGAR la m?quina a la posici?n de abierta ?
roja del indicador se iluminar?.
ON
?. La luz
el corriente de agua se empieza
6. Lleve el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de
cuando la luz verde de indicador se ilumina. Despu?s de un minuto aproximadamente
apaga la m?quina por llevar el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de . El proceso de precalentamiento se ha finalizado.
- 36 -
PREPARAR EL CAF? DE EXPRESO
1. Haga situar el filtro del acero al cono metal, por utilizar la cuchara de medici?n llene
el filtro de acero por el caf? molido, con un cuchara de caf? molido se puede preparar
un vaso de caf? de la calidad buena. Luego estruje el caf? molido.
2. Luego monte el cono a la m?quina desde la posici?n de Insert y levante la barra de
empujar, fija a la m?quina de caf? por girar hacia la direcci?n contraria hasta que se
cierre a la posici?n de lock. (Mirar la figura 1).
3. Vierte el agua del vaso. Luego puede quitar el vaso caliente encima del estante
desmontable.
4. Durante eso la luz verde de indicador se iluminar?, despu?s que la luz verde de
, despu?s de esperar un poco
indicador, gire el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de
se empieza salir el caf?.
Nota: Durante el proceso de preparar el caf? o vapor, es un caso normal que la luz verde
se apaga, este caso muestra que el calentador se caliente para quedar en un intervalo
est?ndar.
5. Despu?s de preparar el caf? o el calor del caf? se reduce pulse el bot?n de Abrir/apagar
OFF
y lleve la m?quina a la posici?n de apagada
. El indicador de energ?a y indicador de
listo se apaga y la m?quina de caf? se para, su caf? est? listo para beber.
ATENCI?N: Durante el proceso de preparar el caf? no deje la m?quina sola porque a
veces usted tiene que hacer alguno proceso.
6. Despu?s de finalizar el proceso de preparar el caf? saca el cono de metal por girar
hacia la direcci?n contraria del reloj y vac?a los residuos de caf? desde el filtro de acero
empujado por la barra de empujar.
7. Despu?s de esperar que las piezas se enfr?en aclara debajo de agua corriente.
A. ESPUMAR LECHE/PREPARAR CAPUCHINO
Por a?adir un vaso de leche a un vaso de expreso se obtiene un vaso de capuchino.
M?todo:
1. Primero en un caja suficiente prepara expreso seg?n el aparto de ?PREPARAR EL
CAF? DE EXPRESO?.
2. Lleve el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de , espere hasta que la luz verde de
indicador se ilumina.
3. Para cada vaso a?ade 100g de leche aproximadamente a la caja, recomendamos
utilizar la leche entera fr?a. (no se debe ser caliente)
Nota: Se recomienda una caja no menos de 70?5mm, no olvide que la caja se debe tener
la altura suficiente porque la leche se aumenta su volumen.
4. Mete el extremo pl?stico en la leche por dos cent?metros, lleve el bot?n de caf?/vapor
a la posici?n de
se empieza salir el vapor. Haga espumar la caja por los movimientos
hacia arriba, abajo y circular.
Nota: Tenga mucho cuidado cuando est? haciendo este proceso porque se puede causar
a quemarse.
- 37 -
ESPUMAR LECHE/PREPARAR CAPUCHINO
5. Despu?s de finalizar el proceso lleve el bot?n de control de vapor a la posici?n de
(Figura 2).
Nota: Despu?s de la producci?n del vapor se finaliza, limpie la salida del vapor por una
esponja mojada cuidadamente,
6. Vierte la leche espumada al caf? expreso, su capuchino est? listo. Despu?s de a?adir
az?car de cualquier cantidad a?ade un poco de cacao encima de la espuma.
7. Por pulsar el bot?n de abrir/apagar lleve a la posici?n de apagada ?
conexi?n de energ?a.
OFF
? y corte la
UTILIZAR EL VAPOR PARA CALENTAR LOS LIQUIDOS O ESPUMAR LA LECHE
La barra de vapor se puede utilizar para espumar la leche, preparar chocolate caliente
o bebidas calientes como agua o t?.
M?todo:
1. Saca la cisterna desmontable, llene agua suficiente al dentro, el nivel de agua no se
debe exceder el signo de ?MAX?. Luego haga situar la cisterna correctamente.
2. Luego conecta la m?quina a la fuente de energ?a.
3. Por empujar el bot?n de Abrir/apagar hacia abajo lleve a la posici?n de abierta , la luz
rojo de indicador se iluminar?.
4. Lleve el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de , despu?s de esperar por un tiempo
la m?quina empieza a calentarse y la luz verde de indicador que muestra que el
calentamiento se finaliza, se iluminar?.
5. Mete el extremo pl?stico de la barra del vapor en el l?quido o leche. Lleve el bot?n de
caf?/vapor a la posici?n de ?
? y empieza a preparar vapor.
6. Despu?s de llegar a la temperatura necesaria o la leche se espuma, lleve el bot?n de
caf?/vapor a la posici?n de ? ?.
7. Por pulsar el bot?n de abrir/apagar a la posici?n de apagada
de energ?a.
OFF
y corte la conexi?n
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Antes de empezar al proceso de limpieza corte la conexi?n de energ?a y espere que
la m?quina de caf? se enfr?e.
2. Limpie el cuerpo de la m?quina de caf? por una esponja h?meda.
Nota: No utiliza los materiales de limpieza como alcohol o disolventes nunca. No mete
- 38 -
LIMPIEZA y MANTENIMIENTO
el cuerpo de la m?quina por meter en agua nunca.
3. Saca el cono metal por girar hacia la direcci?n contraria del reloj, limpie los residuos
del caf? que se quedan dentro y despu?s de lavar por detergente de lavavajillas aclara
bien.
4. Lava todos los accesorios desmontables y seca bien.
LIMPIAR LOS RESIDUOS DE MINERALES
1.Se debe guardar los tubos limpio para el funcionamiento correcto de la m?quina de
caf? y para obtener un sabor bueno del caf?, por eso debe limpiar los residuos de mineral
dentro de la m?quina cada 2-3 meses.
2.Llene la cisterna por agua y limpiador de cal hasta el nivel de MAX (proporci?n de agua
y limpiador de cal es 4:1, para la informaci?n detallada mire a la instrucci?n del uso del
limpiador de cal). Por favor utilice el limpiador de cal del tipo domestico, puede utilizar
acido c?trico en el lugar de limpiador de cal. (tres medida de acido c?trico por cien medidas
de agua).
3.Haga situar el cono metal (sin poner caf?) y el jarro seg?n el programa del caf? de
expreso. Haga procesar el agua como se explica en el aparto de ?PREPARAR EL CAF?
EXPRESO?.
ON
4. Por empujar el bot?n de abrir/apagar a la posici?n abierta
, la luz roja de indicador
se iluminar?. Lleve el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de , despu?s de esperar un
poco el caf? empieza a calentarse.
5. La luz verde muestra que el proceso de calentamiento se finaliza, Lleve el bot?n de
caf?/vapor a la posici?n de ? ? y obtiene dos vasos de agua (2Oz aproximadamente).
Luego lleve el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de ? ? y espere por 5 segundos.
6. Cuando la luz verde se ilumina, prepara el vapor por 2 minutos y luego haga parar el
proceso de preparar el vapor por girar el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de . Lleve
a la posici?n de apagada y parar la m?quina por pulsar el bot?n de abrir/apagar a la
OFF
? , haga esperar el limpiador de cal por 15 minutos dentro de la m?quina.
posici?n de ?
7. Haga empezar la m?quina otra vez y repite las etapas de 4-6 tres veces por lo m?nimo.
8. Luego lleve el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de ? ? cuando la luz verde se ilumina
haga funcionar la m?quina hasta que no se queda el limpiador de cal dentro de la m?quina
por llevar el bot?n de caf?/vapor a la posici?n de ? ?.
9. Llene por agua hasta el nivel de MAX. Y haga procesar el agua otra vez (sin poner
caf?) y repite las etapas 4 y 6 tres veces (ahora no se debe esperar por 15 minutos en
la etapa 6) y haga funcionar la m?quina hasta que no se queda agua dentro de la m?quina.
10. Comprueba que los tubos est?n limpiados por repetir la etapa 9 tres veces.
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
Se escape agua por el jarro o tapa del jarro.
El jarro no se ha situado correctamente.
- 39 -
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
Comprobar que la l?nea central del jarro se ha nivelado al hueco de corriente de la cesta
de caf? correctamente.
El nivel de agua dentro de la cisterna se excede el signo de MAX.
El nivel de agua dentro de la cisterna se debe estar entre los signos de MIN y MAX.
Las piezas de metal dentro de la cisterna est?n oxidados.
El limpiador de cal no es del tipo recomendado. Causa a oxidaci?n de las piezas de metak
dentro de la cisterna.
No utilizar los limpiadores de cal no recomendados por el fabricante.
Se escape agua desde la parte inferior de la m?quina de caf?.
Hay mucho agua en la bandeja de goteo.
Vierte la bandeja de goteo.
La m?quina de caf? est? averiada.
Por favor consulte al t?cnico.
Se escape agua desde la parte exterior del filtro.
Se queda un poco de caf? molido a lado del filtro.
Limpiar.
Hay el sabor de acid (vinagre) en el caf? de expreso.
Despu?s de limpiar los residuos de mineral no ha limpiado correctamente.
Limpiar la m?quina de caf? unas veces como se explica en ?antes del primer uso?.
El caf? molido se ha guardado en un lugar caliente y h?medo por un tiempo largo.
La m?quina de caf? no se funciona nada.
El cable no se ha enchufado correctamente.
Enchufe el cable de energ?a correctamente, si la m?quina no se funciona aun, llama el
centro autorizado del servicio por favor.
TIRAR CON LA SENSIBILIDAD DE MEDIO AMBIENTE
Puede ayudar a la protecci?n de medio ambiente!
Por favor respete a las disposiciones locales: lleve las m?quinas el?ctricas que no se
funcionan a los centros apropiados de residuo.
- 40 -
- 41 -
- 42 -
ON
ON
- 43 -
OFF
- 44 -
OFF
ON
OFF
- 45 -
ON
OFF
- 46 -
- 47 -
- 48 -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ON
- 49 -
ON
OFF
- 50 -
OFF
ON
OFF
- 51 -
ON
OFF
- 52 -
- 53 -
HRVATSKI
APARAT ZA KAVU
UPUTE ZA UPORABU
Prije po?cetka uporabe ured?aja temeljno pro?citajte ovo uputstvo za uporabu i sa?cuvajte
za budu?ce potrebe
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
Prije po?cetka uporabe elektri?
cnih ured? aja neophodno se pridr?zavati sljede?
cih temeljnih
sigurnosnih naputaka:
1. Pro?citajte sve upute.
2. Prije po?cetka uporabe ured
?aja provjerite da li napon nazna?
cen na informacijskoj etiketi
odgovara naponu u va?
soj strujnoj mre?zi.
3. Ovaj ured?aj posjeduje utika?
c s uzemljenjem. Uvjerite se da je uti?
cnica, na koju c?e ured
?aj
biti priklju?
cen, s uzemljenjem i pravilno instalirana.
4. Da ne bi do?slo do pojave po?zara, strujnog udara i ozljede kabel i utika?c nipo?sto ne
uranjajte u vodu ili neke druge teku?cine.
5. Prije ci?
? sc?enja ured
?aja ili kada ured
?aj ne rabite izvucite utika?
c iz uti?
cnice. Prije postavljanja
ili odvajanja dijelova, kao i prije po?
cetka c?i?sc?enja sa?
cekajte da se ured
?aj ohladi.
6. Ne poku?
savajte koristiti ured
?aj s o?
ste?
cenim kabelom ili utika?
cem, ured
?aj koji neispravno
radi, o?ste?cen ili ured?aj s bilo kakvom vrstom kvara, kao ni ured?aj koji je pao na pod. Za
ispitivanje, opravku i elektri?cno ili mehani?cko pode?savanje aparat za kavu odnesite u
ovla?steni servisni centar.
7. Uporaba pribora koji ne preporu?
cuje proizvod
?a?
c mo?
ze uzrokovati razne opasnosti kao
?sto su izbijanje po?
zara, strujni udar ili ozljede.
8. Ured
?aj postavite na ravnu i stabilnu povr?
sinu ili stol. Kabel za napajanje ne smije visiti
preko rubova stola ili radne povr?
sine.
9. Kabel za napajanje za?
stitite od vru?cih povr?
sina ured
?aja.
10. Da ne bi do?slo do o?ste?cenja ured?aja, aparat za kavu ne postavljajte u blizini vru?cih
povr?sina ili vatre.
11. Za prekid napajanja izvucite utika?c iz uti?cnice. Kada ured?aj isklju?cujete iz uti?cnice
uvijek uhvatite za glavu utika?ca. Nipo?
sto ne vucite za kabel.
12. Ured?aj ne koristite u neke druge svrhe osim u onu za koju je dizajniran i dr?zite u suhoj
sredini.
13. Budite jako oprezni kod uporabe ured?aja u blizini djece.
14. Budite oprezni jer topla para iz ured?aja mo?ze ope?ci va?su ko?zu.
15. Ne dodirujte vru?
ce povr?sine ured?aja(cjev?cicu za paru i filter za paru tijekom klju?canja).
Uhvatite samo za dr?
sku ili ru?cke.
16. Ne uklju?
cujte aparat za kavu bez vode.
17. Tijekom kuhanja kave ili tijekom izlaza pare nipo?sto ne poku?savajte izvaditi metalni
lijevak iz ured?aja.
18. Prije po?
cetka pokretanja ured?aja umetnite utika?
c u uti?
cnicu a prije izvla?
cenja utika?
ca
iz uti?
cnice sve gumbove na aparatu za kavu podesite u poziciju isklju?ceno.
- 54 -
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
19. Ovaj ured?aj ne treba da koriste osobe s fizi?c kim, psihi?c kim i mentalnim
invaliditetom(uklju?cuju?ci i djecu) bez nadzora osobe koja mo?ze snositi odgovornost za
sigurnu uporabu ured?aja. Isto tako ured?aj ne treba da koriste neiskusne i osobe koje
nisu dovoljno upu?
cene u na?
cin njegove uporabe.
20. Zabranite djeci da se igraju s ured?ajem.
21. Ovaj ured?aj je dizajniran za ku?cansku uporabu ili sljede?ce sli?cne uporabe:
- u prodavnicama, uredima i prostorijama za odmor osoblja na radnim mjestima;
- na farmama;
- u hotela, motelima i drugim objektima za odmor od strane gostiju;
- U objektima tipa polupansion.
22. Ne koristite na otvorenim povr?sinama.
23. Sa?cuvajte ove upute za uporabu.
OPIS APARATA ZA KAVU
(Proizvod je podlo?zan promjenama bez prethodne najave)
1. Plo?ca za grijanje c?a?se
2. Indikator spremnosti
3. Indikator napajanja
4. Gumb za uklju?citi/isklju?citi
5. Gumb za kavu/paru
6. ?Celi?
cni filter
7. Metalni lijevak
8. Dr?za?
c lijevka
9. Odvojiva polica za c?a?su
10. Pladanj za kapanje
11. Poklopac spremnika
12. Ru?cka
13. Odvojiv spremnik
14. Cijev?
cica za paru
15. Plasti?
cni vrh
16. ?Stapi?
c za pritiskanje
17. Mjerna ?zlica
PRIJE PRVE UPORABE
Da bi prva pripremljena ?salica kave bila lijepog okusa, aparat za kavu isperite toplom
vodom na sljede?ci na?cin:
1. U spremnik za vodu uspite vodu ali vode?ci ra?
cuna da ne pred?ete oznaku za MAX.razinu
vode. Nakon toga zatvorite poklopac spremnika za vodu.
Napomena: Aparat za kavu posjeduje odvojiv spremnik za lako ?ci?sc?enje. Nakon usipanja
vode spremnik za vodu umetnite u aparat za kavu.
- 55 -
PRIJE PRVE UPORABE
? eli?cni filter (bez kave) ubacite u metalni lijevak. Uvjerite se da su ispup?ceni dijelovi
2. C
lijevka uklopljeni u ?zlijebove na aparatu. Nakon toga lijevak podesite u poziciju Insert.
Tako postavljen lijevak okrenite u smjerui suprotnom smjeru kazaljke na satu sve dok
se ne zaklju?
ca u poziciji lock odnosno fiksira u aparat u za kavu. (Vidi sliku1).
3. Na odvojivu policu aparata postavite jednu ?salicu za espresso kavu. Gumb za kavu/paru
podesite u poziciju ? ?.
Napomena: Ured?aj ne posjeduje vr?c stoga je potrebno da koristite va?s vr?c ili ?ca?su.
Ured?aj priklju?cite na izvor za napajanje i gumb za UKLJU?CITI/ISKLJU?CITI pritisnite ka
ON
dolje podesite u poziciju ?
? /uklju?
ceno. Upali?
ce se crvena lampica.
4. Aparat c?e vr?siti pred zagrijavanje sve dok se ne upali lampica zelene boje.
ce protok vode.
5. Gumb za kavu/paru podesite u poziciju ? ? , po?ce?
6. Nakon odprilike 1 minute pode?savanjem gumba za kavu/paru u poziciju ? ? zaustavite
ovu radnju. Prospite vodu iz spremnika za vodu i spremnik dobro o?cistite. Nakon toga
mo?zete po?ceti s pripremom kave u aparatu za kavu.
Napomena: Kod prvog pumpanja vode iz aparata mo?ze se c?uti zvuk, to je normalno stanje.
Aparat izbacuje zrak koji se nalazi unutra. Odprilike nakon 20 sekundi ovo stanje ?ce
nestati.
PRED ZAGRIJAVANJE
Za pripremu jedne ?s alice ukusne Espresso kave, prije po?c etka pripreme kave,
preporu?cujemo vam da zagrijate ured?aj, lijevak, ?celi?cni filter i c?a?su, kako hladne
komponente ured?aja ne bi oslabile aromu va?se kave.
1. Izvadite odvojiv spremnik. Podignite poklopac spremnika i uspite dovoljnu koli?cinu
vode, pazite da ne pred?ete oznaku za ?MAX? razinu vode.
2. Nakon toga spremnik pravilno postavite u aparat za kavu.
? cni filter umetnite u metalni lijevak. Izbo?
3. Celi?
ceni dijelovi na lijevku
treba da se uklope u ?zlijebove na aparatu. Nakon toga lijevak postavite
na aparat u poziciju Insert. Zatim okrenite u smjeru suprotnom smjeru
kazaljke na satu i stegnite na aparat za kavu sve dok se ne zaklju?ca
u poziciji lock. (Vidi sliku 1).
4. Na odvojivu policu postavite jednu ?salicu za espresso kavu.
5. Nakon toga aparat priklju?cite na izvor za napajanje. Gumb za kavu/pritisak podesite
u poziciju ? ? .
?
? pritisnite na dolje ? ON ? i uklju?
6. Gumb za UKLJUCII/ISKLJU
CITI
cite aparat. Upali?
ce se
crvena lampica.
Nakon s?to se upali zelena lampica gumb za kavu/paru okrenite u poziciju ? ? , po?ce?ce
protok tople vode. Nakon odprilike jedne minute gumb za kavu/paru ponovno vratite u
poziciju ? ? i isklju?cite. Funkcija pred zagrijavanja aparata je zavr?sena.
- 56 -
PRIPREMA ESPRESSO KAVE
1. Metalni lijevak okrenite u smjeru kazaljke na satu i izvadite. ?Celi?cni filter postavite u
metalni lijevak. Uporabom mjerne ?zlice u c?eli?
cni filter stavite mljevenu kavu. Jedna ?zlica
mljevene kave dovoljna je za pripremu jedne ?salice kvalitetne kave. Kavu u ?celi?cnom
filteru treba dobro zbiti.
2. Nakon toga lijevak stavite u aparat iz pozicije Insert i podignite ?stapi?c za pritisak,
okrenite u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu dok se ne zaklju?ca u poziciji lock
i ?cvrsto fiksirajte na aparat za kavu (Vidi sliku 1).
3. Prospite vodu iz ?ca?se. Nakon toga toplu ?ca?su stavite na odvojivu policu.
4. U med?uvremenu upali?
ce se zelena lampica. Nakon ?sto se upali zelena lampica gumb
za kavu/paru okrenite u poziciju ? ?, nakon izvjesnog vremena kava c?e po?ceti da kapa.
Napomena: Ako se u vrijeme pripreme kave ili pare zelena lampica ugasi to je normalno
stanje. To pokazuje da je grija?
c dovoljno zagrijan i da u standardnim intervalima odr?zava
postignutu temperaturu.
5. Nakon pripreme kave ili nakon ?sto se o?
cigledno postane gubiti boja kave pritisnite na
OFF
? ITI/ISKLJUC
? ITI i podesite u poziciju ?
tipku UKLJUC
? /isklju?ceno, ugasi?ce se indikator
napajanja i aparat za kavu c?e se zaustaviti. Va?sa kava je spremna.
POZOR: I u slu?caju potrebe obavljanja nekog posla, molimo vas da se ne odvajate od
aparata za kavu tijekom pripreme kave.
6. Kada zavr?
site s pripremom kave metalni lijevak okrenite u smjeru suprotnom smjeru
kazaljke na satu i izvadite. Ipsraznite ostatak kave koji je pritisnut ?stapi?
cem za pritiskanje.
7. Sa?cekajte da se svi dijelovi potpuno ohlade i zatim ih operite pod vodom.
PRIPREMA KAPU?CINA
Izljevanjem pjenastog mlijeka na jednu ?salicu espresso kave dobi?cete jednu ?salicu
kapu?
cina.
Napomena: Tijekom pripreme pare metalni lijevak mora biti postavljen na svoje mjesto
Metoda:
1. Najprije pripremite dovoljnu koli?cinu espresso kave na na?cin opisan u poglavlju
?PRIPREMA ESPRESSO KAVE?.
2. Gumb za kavu/paru podesite u poziciju ? ? i sa?cekajte dok se ne upali zelena lampica.
3. Za svaku pripremljenu ?salicu uspite oko 100 grama mlijeka u jednu zdjelu(?ca?su).
Preporu?cujemo vam uporabu punomasnog mlijeka iz hladnjaka (mlijeko ne treba da bude
vru?ce!).
Napomena: Kod odabira veli?cine zdjele (?
ca?se) preporu?cujemo vam da njen promjer ne
bude manji od 70?5 mm, ne treba zaboraviti da ?ce do?ci do pove?canja volumena mlijeka
tako da zdjela(?ca?sa) mora biti dovoljne visine.
Plasti?cni vrh za pjenjenje umetnite u mlijeko oko 2 cm, nakon toga gumb za kavu/paru
podesite u poziciju ?
?, iz otvora za paru po?ce?
ce izlaziti para. Zdjelu(?
ca?
su) pomjerajte
gore, dolje i ukrug kako biste omogu?cili pjenjenje mlijeka.
Upozorenje: Kada vr?site ovaj posao budite jako oprezni da se ne biste opekli na vrelu
- 57 -
PRIPREMA KAPU?CINA
paru. Kada zavr?site s ovom radnjom gumb za reguliranje pare podesite u poziciju ? ? .
(Vidi sliku 2).
Napomena: Odmah nakon zaustavljanja procesa stvaranja pare vla?znom spu?
zvom oprezno
o?cistite izlaz pare!
4. Pjenasto mlijeko uspite na pripremljenu espresso kavu i va?s kapu?
cino je spreman.
Zasladite ?se?cerom po z?elji i preko pjene pospite malo kakako praha.
5. Pritiskom na tipku UKLJU?CITI/ISKLJU?CITI ?
napajanjem.
OFF
? isklju?cite ured?aj i prekinite vezu s
UPORABA PARE ZA GRIJANJE TEKU?CINA ILI PJENJENJE MLIJEKA
Cijev?cicu za paru mo?zete koristiti za pjenjenje mlijeka ili za pripremu toplih napitaka
poput tople c?okolade, tople vode ili c?aja.
Metoda:
1. Izvadite odvojiv spremnik i uspite u njega dovoljnu koli?
cinu vode. Pazite da ne pred?ete
oznaku za ?MAX? razinu vode. Nakon toga spremnik pravilno postavite u aparat za kavu.
2. Umetnite utika?
c u uti?cnicu.
ON
? uklju?cite ured?aj, upali?ce
3. Pritiskom gumba za UKLJU?CITI/ISKLJU?CITI ka dolje ?
se crvena lampica.
4. Gumb za kavu /paru podesite u poziciju ? ?, nakon kra?ceg vremena ured?aj c?e po?
ceti
da se zagrijava. Kada se upali zelena lampica zna?ci da je funkcija zagrijavanja zavr?sena.
5. Plasti?cni vrh cjev?cice za paru umetnite u teku?cinu koju ?zelite zagrijati ili u mlijeko koje
? i po?
cnite s pripremom pare.
?zelite pjeniti. Gumb za kavu/paru podesite u poziciju ?
6. Nakon s?to teku?
cina postigne potrebnu temperaturu ili mlijeko bude dovoljno pjenu?savo
gumb za kavu/paru podesite u poziciju ? ? .
7. Pritiskom na gumb za UKLJU?CITI/ISKLJU?CITI ?
prekinite vezu s napajanjem.
OFF
? podesite u poziciju isklju?ceno i
?S
? ?C ENJE I ODR?ZAVANJE
CI
1. Prije po?
cetka ?ci?sc?enja prekinite vezu s napajanjem i sa?
cekajte da se aparat ohladi.
2. Ku?
ci?ste aparata za kavu o?cistite lagano navla?zenom krpom ili spu?zvom. Spremnik za
?cistu vodu, pladanj za kapanje i odvojivu policu redovito ?cistite i dobro posu?site.
3. Napomena: Nipo?
sto ne koristite sredstva za c?i?sc?enje poput alkohola i otapala. Ku?
ci?ste
aparata nipo?sto ne uranjajte u vodu.
4. Metalni lijevak okrenite u smjeru kazaljke na satu i izvadite. Uklonite ostatak kave i
- 58 -
? ?S?C ENJE I ODR?ZAVANJE
CI
operate u void s deterd?zentom za sud?e i dobro ispretite.
5. Sve dijelove operite c?istom vodom i dobro posu?site.
UKLANJANJE MINERALNIH NASLAGA(KAMENCA)
1. Za rad aparata za kavu bez problema i o?cuvanje potpunog okusa kave, cijevi unutar
aparata treba odr?zavati u ?cistom stanju. U tom cilju svaka 2-3 mjeseca aparat treba
o?cistiti od mineralnih naslaga(kamenca).
2.U spremnik uspite vodu i sredstvo za uklanjanje kamenca do oznake za MAX. razinu
(Promjer vode i sredstva za uklanjanje kamenca treba da bude 4:1, detaljne informacije
nalaze se na uputstvu za uporabu sredstva za uklanjanje kamenca). Molimo vas da
koristite ?sredstvo za uklanjanje kamenca ku?cnog tipa?. U tom slu?caju umjeto sredstva
za uklanjanje kamenca koristite limunsku kiselinu(mogu?ce je nabaviti u skladi?stima
kemijskih sredstava ili u apotekama). Na 100 mjera vode koristite 3 mjere limunske
kiseline.
3. Prema programu za pred zagrijavanje u aparat postavite metalni lijevak(bez kave) i
postavite vr?c na svoje mjesxto. Vodu zagrijte na na?cin opisan u poglavlju ?PRED
ZAGRIJAVANJE.
? ITI pritisnite na dolje ? ON ? i uklju?cite aparat, upali?ce se
4. Tipku za UKLJU?CITI/ISLJUC
crvena lampica. Gumb za kavu/paru podesite u poziciju ? ?, nakon odred?enog vremena
voda ?ce po?ceti da se zagrijava.
5. Kada se upali zelena lampica zna?ci da je zagrijavanje zavr?seno. Gumb za kavu/paru
podesite u poziciju ?
? i ispraznite dvije c?a?se vode (oko 2Oz). Nakon toga gumb za
kavu/paru podesite u poziciju ? ? i sa?cekajte 5 minuta.
6. Kada se upali zelena lampica, tijekom 2 minute pripremite paru i nakon toga gumb za
kavu/paru okrenite u poziciju ? ? i zasutavite funkciju pripreme pare. Pritiskom na gumb
OFF
?
? ?
za UKLJUCITI/ISKLJU
CITI
? isklju?
cite aparat. Sredstvo za uklanjanje kamenca ostavite
da odstoji u aparatu najmanje 15 minuta.
7. Aparat ponovno uklju?cite i korake od 4-6 ponovite najmanje 3 puta.
8. Nakon toga gumb za kavu/paru podeste u poziciju ? ?, i kada se upali zelena lampica
pode?savanjem gumba za kavu/paru u poziciju ? ? uklju?cite aparat da radi sve dok iz
njega ne izad?e svo sredstvo za uklanjanje kamenca.
9. Nakon toga u spremnik za vodu do oznake za MAX. razinu uspite vodu iz vodovoda i
ponovno uklju?cite aparat za kavu(bez kave). Tri puta ponovite korake od 4-6 (ovog puta
ne morate ?cekati 15 minuta kod koraka 6). Ured?aj uklju?
cite da radi sve dok se ne ipsrazni
sva voda iz njega.
10. 9. Korak ponovite najmanje 3 puta uvjeriv?si se da su cijevi u unutar aparata o?ci?s?cenje.
?
RJESAVANJE
PROBLEMA
Sa donje strane aparata za kavu curi voda.
Na pladnju za kapanje ima previ?se vode.
- 59 -
RJE?SAVANJE PROBLEMA
Ispraznite pladanj za kapanje.
Na aparatu za kavu postoji kvar.
Molimo vas da za opravku kontaktirate ovla?steni servisni centar.
Sa vanjske strane filtera curi voda.
Na rubovima filtera zadr?zalo se malo mljevene kave.
O?cistite.
Espresso kava ima kiseli okus
(na ocat).
Nakon uklanjanja kamenca aparat za kavu nije dobro o?
ci?s?cen.
Aparat za kavu operite vi?se puta na na?cin opisan u poglavlju ?Prije prve uporabe?.
Mljevena kava je dugo vremena stajala u toploj i vla?znoj sredini. Kava je ustajala.
Molimo vas da koristite svje?ze mljevenu kavu ili mljevenu kavu ?cuvajte na hladnom i
suhom mjestu. Vre?cicu s mljevenom kavom nakon otvaranja dobro zatvorite i odlo?zite
u hladnjak. Tako ?cete sa?cuvati svje?zinu kave.
Aparat za kavu uop?ce ne radi.
Utika?c nije ispravno umetnut u uti?cnicu.
Kabel za napajanje pravilno umetnite u uti?cnicu. Ako i pored toga aparat i dalje ne radi
molimo vas da stupite u kontakt s ovla?stenim servisnim centrom.
Ne vr?si pjenjenje s parom.
Nije upaljen indikator spremnosti pare (zelena lampica)
Paru za pjenjenje mogu?
ce je koristiti tek nakon ?sto se upali indikator spremnosti(zelena
lampica).
? a?sa je prevelika ili nije odgovaraju?ceg oblika.
C
Ne koristite dugu i usku ?ca?su.
Koristili ste nemasno mlijeko.
Ne koristite potpuno masno ili polumasno mlijeko.
U slu?
caju da ne pronad?ete uzrok kvara ne poku?savajte sami demontirati URE?AJ. Stupite
u kontakt s ovla?stenim servisnim centrom.
PRAVILNO ZBRINJAVANJE URED?AJA
I vi mo?zete dati doprinosa za?stiti ?zivotnog okoli?sa! Molimo vas da se pridr?zavate lokalnih
propisa: dotrajale, stare elektri?
cne ured? aje predajte u odgovaraju?ce sabirne centre za
sakupljanje otpada pogodnog za recikliranje.
- 60 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
ADANA-SEYHAN-DORUK SO?UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO?LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN
SO?UTMA-CUMHUR?YET MH. DEDEO?LU SK. S?S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-D?ZOVA ELEKTR?K - K???K SAAT
MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 ADANA-SEYHAN-?ZER ELEKTRON?K - OBALAR CAD. SAL?H ZEK? BUGAY ?fi
HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 ADANA-SEYHAN-SER?N ELEKTRON?K - MAHFESI?MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S?T.
E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON?K - ?N?N? BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95
ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON?K - B?Y?KKIRIM MH. MEHMET fiER?F Y???T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : 0322 613 45 96 ADIYAMANYILDIRIM SERV?S - BAH?EL?EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM?RC?S?-FAT?H MH.
ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 ADIYAMAN-?NAL ELEKTRON?K-BAH?EL?EVLER MAH. ESK? KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416
216 75 56 ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM?R?-?ATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN? TEL.: 0416 318 32 00 AFYON-EM?N ELEKTRON?K-ENST?T?
CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 AFYON-D?NAR-G?K?EO?LU ELEKTR?K-EMN?YET MH. YEN?YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53
44 A?RI-PATNOS-ACELE PEfi?N ELEKTRON?K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 A?RI-?ZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD
NO: 341 ?mer Hamam Yan?-TEL.:0472 216 53 14 AKSARAY-?T?NA ELEKTR?K-TAfi PAZARI MH. fiEH?T HAT?P U?KUN SK. ESK? TERM?NAL
?IKIfiI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 AMASYA-KUTUP TEKN?K SO?UTMA-G?KMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM?TBATIR APT. NO:115/ATEL.:0358 212 61 66 AMASYA-SULUOVA-?ALIfiKAN ELEKTRON?K-?ZEL ?DARE ?fi HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 AMASYA-FLAfi
ELEKTRON?K-Y?ZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM?RD?fi APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71 ANKARA-PURSAKLAR-DEM?R TEKN?KMERKEZ MH. MEL?KfiAH CD.NO:11/A-TEL.:0312 328 1122 ANKARA-YEN?MAHALLE-ERDO?DU SO?UTMA-?ARfiI MH. DAMLADOL SK.
NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 ANKARA-KE???REN-VEFA ELEKTRON?K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30
ANKARA-MAMAK-Y?CEL ELEKTRON?K-ASIM G?ND?Z CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 ANKARA-?ANKAYA-G?KSEL ELEKTRON?K-21.CD.
KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 ANKARA-?ANKAYA-ATC ?LET?fi?M-SELAN?K CAD. NO: 31/3-TEL.:
0312 419 82 70 ANKARA-G?LBAfiI-BEKS SERV?S H?ZMETLER?-SE?MENLER MAH. CEMAL G?RSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19
ANKARA-BEYPAZARI-DO?AN TEKN?K-KAYHAN G?VEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 ANKARA-S?NCAN-Y???T TEKN?K ONARIMM.?.M. 12. CADDE G?LSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31ANKARA-KE???REN-MERT TEKN?K SERV?S-?ZYURT CD. NO:27/A AKTEPETEL.: 0312 380 00 22 ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON?K-G?ZELKENT MAH.?ARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16
41 ANTALYA-KUMLUCA-AKG?L TEKN?K SERV?S H?ZMETLER?-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED?TEPELER KAR.SULAR
APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 ANTALYA-CANKALP ELEKTRON?K-TUZCULAR MAH. ?MARET SOK. FARA?LAR PASJ.NO:11-TEL.:0242
242 31 35 ANTALYA-MANAVGAT-?NAL ?LET?fi?M-AfiA?I PAZARCI MH. ?BRAH?M S?ZEN CD. fiELALE PSJ.NO: 18 1006 SK. TEL.:0242 742
35 36 ANTALYA-ALANYA-??NTAfi ELEKTRON?K-SARAY MH. ATAT?RK CD. HACI HAMD? O?LU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85 ANTALYAMERKEZ-B?Y?KGEB?Z ELEKTROMEKAN?K G?VENL?K-MUSTAFA G?KSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ?AKMAK ?fi HANI
NO: 8/5-6 TEL. :0242 243 33 90 ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR?K-ATAT?RK CAD.NO:69-TEL.:0478 211 28 58 ARTV?N-ARTV?N ELEKTR?KHALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 AYDIN-YILMAZ ELEKTRON?K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35
AYDIN-S?KE-?ZLEM ELEKTRON?K-YEN? CAM? MH. SEK?LER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 AYDIN-NAZ?LL?-BARIN ELEKTRON?KALTINTAfi MH. H?RR?YET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 BALIKES?R-BANDIRMA-ANIL SO?UTMA-G?NAYDIN MAH. 2.OKUL
CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 BALIKES?R-EDREM?T-?ZER TEKN?K-CAM? VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44
BALIKES?R-BURHAN?YE-U?UR TEKN?K SO?UTMA-MAHKEME MH. M?THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 BALIKES?R-KILI?
ELEKTRON?K-YEN? ?ARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 BALIKES?R-G?NEN-G?RSES ELEKTRON?K-MALKO? MAH.M?FT?
fiEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 BALIKES?R-BANDIRMA-D?J?TAL ELEKTRON?K-17 EYL?L MAH.HAVUZLU BAH?E
SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46 BALIKES?R-ERDEK-MERT TEKN?K-YALI MH. H?K?MET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 BARTINMARTI ELEKTRON?K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 BATMAN-fiAH?NLER ELEKTRON?K-CUMHUR?YET
CD. NO:20 2000 ?fi MERKEZ? KARfiISI-TEL.:0488 213 17 02 B?LEC?K-EDEBAL? TEKN?K-?ST?KLAL MH V.REF?K A ?ZT?RK CD NO: 1/ATEL.:0228 212 46 80 B?NG?L-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 B?NG?LS?MGE ELEKTRON?K- YEN?fiEH?R MH. YEfi?M SK. BO?ATEK?N APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 B?TL?S-AHLAT-U?UR SO?UTMATOK? KONUTLARI YUKARI ?ARfiI-TEL.:0434 412 41 72 B?TL?S-D?ZAYN ELEKTR?K-NUR CAD. EREM CENTER ?fi MERKEZ?KAT:2 NO:5TEL.:0434 226 74 43 BOLU-BEST ELEKTRON?K-TABAKLAR MAH.CUMHUR?YET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 BURSA-OSMANGAZ?AKY?Z ELEKTRON?K-?IRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 BURSA-GEML?K-AC?L TV TAM?R SERV?S?-DEM?R SUBAfiI
MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 BURSA-MUDANYA-ER T?CARET-?MERBEY MH. CAM? SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16
BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR?K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 BURSA?NEG?L-S.B.S ELEKTRON?K-OSMAN?YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.:0224 715 48 94 BURSA-KARACABEY-G?RKAN T?CARET-RUNGU?PAfiA
MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 BURSA-N?L?FER-?ZME TEKN?K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISITEL.: 0224 249 12 48 ?ANAKKALE-?AN-T?RKER ELEKTRON?K-CUMHUR?YET MAH. ?ANAKKALE CAD.NO:41-TEL.:0286 416 13 89
?ANAKKALE-GEL?BOLU-G?VEN ELEKTRON?K-YAZICIZADE MAH. M?RALAY fiEF?K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.:0286 566 90 70
?ANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON?K-?SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 ?ANKIRI-B?LG??LER ELEKTRON?KBUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A?A S?T. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 ?ORUM-H?T?T SO?UTMA-YEN?YOL MH. M?FT?
AHMET G?KEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58 ?ORUM-U?UR ELEKTRON?K-??TUTLAR MAH. FAT?H CAD. 5.SOK.EY?P SULTAN
APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 ?ORUM-?M?R ELEKTRON?K-CENG?ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 ?ORUM-ALACA-EROL
ELEKTRON?K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03 ?ORUM-G?ND?Z BEYAZ EfiYA SERV?S?-SUNGURLU-SUNGURO?LU
MH. ?ANKIRI CD. NO: 46-TEL.:0364 311 31 13 DEN?ZL?-KARDELEN SO?UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 DEN?ZL?-?Z
ELEKTRON?K-?AYBAfiI CD. ?NAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 DEN?ZL?-MERKEZ-?A?LAYAN SO?UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN
G?NEfi CD.NO:34 TEL. : 0258 242 85 86 D?YARBAKIR-B?SM?L-fiIK ELEKTR?K-KURTULUfi MH. AHMET AR?F BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412
415 05 94 D?YARBAKIR-?LKADIM T?CARET-BATIKENT S?T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA?LIK OCA?I YANIBA?LAR-TEL.:0412 235 70 89
D?YARBAKIR-AZ?Z ELEKTRON?K-HATBOYU CD. 469. SK. G?NEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46 D?YARBAKIR-S?LVAN-DIGITAL
ELEKTRONIC-KALE MH. SAM? SE?K?N CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 D?YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-
- 61 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
TEL.:0412 511 24 10 D?YARBAKIR-BA?LAR-AZ?Z ELEKTRON?K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 D?ZCE-ENSAR TEK
SU S?STEMLER?-AZM?N?LL? MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 D?ZCE-BULUfi ELEKTRON?K-CED?D?YE
MAH. M?MAR S?NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81 ED?RNE-UZUNK?PR?-G?VEN TEKN?K-GAZ? CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7TEL.:0284 513 89 66 ED?RNE-YILDIZ SO?UTMA-1.MURAT MH. G?NG?R MAZLUM CAD. SERHAT S?TES? B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37
63 ED?RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN?K-YUKARI ZAFER?YE MH. ?LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71ELAZI?-?ZDEV TEKN?K ?ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67 ELAZI?-YILMAZ BOB?NAJ-YEN? MAH. KEMAL fiEDELE CAD. NO: 12/ETEL.:0424 212 08 96 ELAZI?-G?NEfi ELEKTRON?K-K?LT?R MAH. VAL? FAHR?BEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 ERZ?NCANAYDINLAR ELEKTR?K-?N?N? MAH. MERKEZ ?ARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 ERZ?NCAN-REFAH?YE-B?LG?N ELEKTRON?KERZ?NCAN CAD. BELED?YE ?fi HANI-TEL.:0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-G?VEN ELEKTRON?K-Z?YABEY CAD. BELED?YE PSJ. NO:6TEL.:0442 816 42 23 ERZURUM-AT?LAY ELEKTRON?K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 ERZURUM-?SP?RYILMAZ ELEKTRON?K-Z?YAPAfiA CD. AfiA?I MH. NO:186-TEL.:0442 451 40 95 ESK?fiEH?R-ARZU ELEKTRON?K-DEL?KL?TAfi MH. G?RMAN
SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15 ESK?fiEH?R-S?VR?H?SAR-DERMAN ELEKTRON?K-CAM?KEB?R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.:0222
711 22 60 GAZ?ANTEP-ELEKTR?KL? EV ALETLER? TAM?RC?S?-M?TERC?M ASIM CAD. K?R?K?? SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73
GAZ?ANTEP-ISLAH?YE-YILMAZ SO?UTMA-AYDINLIK MH. G?Z CAD.?NL? S?TES? NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 GAZ?ANTEP-?K?ZO?LU
ELEKTRON?K-BEY MAH. EBLEHAN ?ARfiISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 GAZ?ANTEP-N?Z?P-?APAN TEKN?K-CUMHUR?YET MAH.
MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66 G?RESUN-BULANCAK-Y?KSEL SO?UTMA-?HSAN?YE MH. CEMAL G?RSEL. CD. NO: 257TEL.:0454 318 17 28 G?RESUN-U?UR ELEKTRON?K-HACI H?SEY?N MH. GAZ? CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90 G?M?fiHANEG?M?fiHANE SERV?S?-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 HATAY-SAMANDA?-G?NEfi ELEKTR?K-ATAT?RK
MAH. ?SKELE CAD. HAY?K PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK?NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/BTEL.:0326 344 32 49 HATAY-ANTAKYA-SER? SO?UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32 HATAY-ERZ?N-YEL?Z BOB?NAJMUSTAFAL? MH. ?STASYON CD. NO: 143-TEL.:0326 68148 32 HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN?K SO?UTMA-ATAT?RK CD. D???C?LER
?fiHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 HATAY-REYHANLI-?Z ?fi SO?UTMA-CUMHUR?YET MH. TAYFUR S?KMEN CD. NO:26/B TEL. : 0326
413 21 22 HATAY-D?RTYOL-FAT?H ELEKTRON?K-SANAY? MH. EVREN CD. YEN? S?NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.:0326 712 86 46 HATAY?SKENDERUN-G?L?STAN ELEKTRON?K-KURTULUfi MH. fi.O?UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64 I?DIR-PARLAK TEKN?KTOP?ULAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 ISPARTA-?ZSOYLAR SO?UTMA-YAYLA MAH. ?SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi?FA TIP MERKEZ?
ALTI-TEL.:0246 223 13 61 ??EL-ERDEML?-ESEN ELEKTR?K-MERKEZ MAH. ATAT?RK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 ??EL-MEZ?TL?AKN?SAN SO?UTMA&ELEKTRON?K-GMK.BUL. FAT?H MH. 18 SK.?Z?DO?RU S?T. 3/A-TEL.:0324 359 64 34 ??EL-PINAR ELEKTRON?KMAHMUD?YE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 ??EL-TARSUS-MERT ELEKTRON?K-GAZ?LER MAH. ATAT?RK BULV. NO:119TEL.:0324 626 83 98 ??EL-TARSUS-TEKN?K ?fi ELEKTR?K T?C.-ATAT?RK CAD. U?UR ?fi HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 ??EL-ANAMUR?EL?K ELEKTRON?K-BAH?E MH. ORMAN ?fiLETMES? ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 ??EL-HAKAN ELEKTRON?K-BAH?EL?EVLER
MH. 1809 SK. D?NL? APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 ??EL-S?L?FKE-SADIK ELEKTR?K-G?KSU MAH. O?UZKAAN CAD. DERYALAR
APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 ?STANBUL-ATAfiEH?R-VURAL ELEKTRON?K-KARAMAN ??FTL?K YOLU NO:12(ESK? PTT HAST. KARfiISI)
??ERENK?Y TEL. : 0216 575 63 35 ?STANBUL-fi?fiL?-YILKA T?CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.:0212-233 80 53 ?STANBULK???K?EKMECE-?A?DAfi SERV?S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 ?STANBUL-ZEYT?NBURNUKARDEfiLER SO?UTMA-SEY?T N?ZAM MAH. fiEH?T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 ?STANBUL-ESENLER-YILDIRIM
ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 ?STANBUL-EM?N?N?-IRMAK DIfi T?CARET-TAHTAKALE CD.
TAHTAKALE T?CARET MERKEZ? NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.:0212 520 55 80 ?STANBUL-?MRAN?YE-G?L-SER TEKN?K SERV?SNAMIK KEMAL MH. S?TC? ?MAM CD. S?T?? ?IKMAZI NO:6/1- TEL.:0216 335 60 19 ?STANBUL-?MRAN?YE-G?ZDE ELEKTRON?KATAT?RK MH. ALEMDA? CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: 0216 329 57 03 ?STANBUL-MALTEPE-G?R TEKN?K SERV?S-BA?DAT CD. BOLAYIR
SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 ?STANBUL-BEYL?KD?Z?-SC ELEKTRON?K-G?ZELYURT MH. M?MAR S?NAN CD. NO:71-TEL.:0212 852
34 45 ?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-DEDEO?LU ELEKTR?K-2124 SOK NO:4 SULTAN??FTL???-TEL.:0212 594 50 91 ?STANBUL-TUZLAAKIN ISI TEKN?K SERV?S-YAYLA MH. F.?AKMAK CD. ?SMA?L A?A SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 ?STANBUL-SARIYER-H?SAR SERV?S
1-NUR?PAfiA CD NO\48A BA?LAR MEVK? YEN?K?Y-TEL.:0212 223 27 96 ?STANBUL-SARIYER-H?LAL SO?UTMA-KAPTAN SK. NO:2TEL.:0212 218 45 61 ?STANBUL-B?Y?K?EKMECE-AYG?L DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ? CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18
?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-?AM TEKN?K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.:0212 597 86 62 ?STANBULK???K?EKMECE-YILDIZ ELEKTR?K SO?UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 ?STANBUL-K???K?EKMECEBATI TEKN?K-G?LTEPE MH. DEL?ORMAN CD. NO:75 SEFAK?Y-TEL.:0212 599 36 79 ?STANBUL-BAYRAMPAfiA-?ZKAN ELEKTRON?KKARTALTEPE MH. B?LGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 ?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON?K-MERKEZ MH. BA?LAR
CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 ?STANBUL-fi?fiL?-CHIP ELEKTRON?K-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43 ?STANBUL-G?NG?RENY?KSEL ELEKTRON?K-M.FEVZ? ?AKMAK MAH.?N?N? CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 ?STANBUL-BEYO?LU-TOLGA ELEKTRON?KCAM? KEB?R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.:0212 235 65 34 ?STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON?K-DEN?ZK?fiKLER
MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 ?STANBUL-BA?CILAR-?A?LAYAN ELEKTRON?K-?STO? 25.ADA NO.:109-TEL.:0212 659
92 49 ?STANBUL-KADIK?Y-UMUT ELEKTRON?K-HAL?TA?A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 ?STANBULZEYT?NBURNU-UZMAN ELEKTRON?K-YEN?DO?AN MH. 42.SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37 ?STANBUL-KADIK?Y-MICROSYSTEM
ELEKTRON?K-1. ORTA SK. NO:18/1 G?ZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 ?STANBUL-MALTEPE-BEYDA?I TEKN?K ELEKTRON?K-BA?LARBAfiI
MAH. ?N?N? CAD.-TEL.:0216 457 63 34 ?STANBUL-BA?CILAR-KUMRU ELEKTRON?K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126TEL.:0212 429 34 19 ?STANBUL-BAKIRK?Y-?K?ZLER ELEKTRON?K-SAKIZA?A MH. BERR?NC?N? SK. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83
?STANBUL-?SK?DAR-K?YL?BAY ELEKTRON?K-ALBAY H?SAMETT?N ERT?RK SK. NO:7/A ?ENGELK?Y TEL.:0216 318 35 13 ?STANBUL?SK?DAR-AK?EL?K T?CARET-M?MAR S?NAN MH. ?SMA?L D?MB?LL? SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22 ?STANBUL-KADIK?Y-TELV?D
ELEKTRON?K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 ?STANBUL-?K?TELL?-BARIfi TEKN?K-ATAT?RK
MH. ?K?TELL? CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 ?STANBUL-K.?EKMECE-ENG?N ELEKTRON?K-TEVF?K BEY MH. MERKEZ CD.
- 62 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
ORK?DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ?STANBUL-BAH?EL?EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI T?K.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD
.ZAFER MH. T?RKBEY? SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ?STANBUL-fi?fiL?-IfiIK ELEKTRON?K-AYAZA?A MASLAK ATAT?RK CD NO: 25TEL.:0212 289 76 94 ?STANBUL-PEND?K-G?KHAK ELEKTRON?K-BATI MH. SABR? TAfiKIN CD. SEB?L SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00
?STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON?K-CEBEC? MAH. 2472 SOK: NO:14/A SULTAN??FTL???- TEL.:0212 475 85 62 ?STANBULG?NG?REN-NUR ELEKTR?K ELEKTRON?K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.:0212 641 42 09 ?STANBUL-BEYKOZ-ULUDO?AN
ELEKTRON?K-KAYABAfiI ?IKMAZI NO: 4/B PAfiABAH?E-TEL.:0216 322 85 85 ?STANBUL-KARTAL-?ZO?LU ELEKTRON?K-KIZILAY BULVARI
CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87 ?STANBUL-FAT?H-SOYLU TEKN?K-HIRKA? fiER?F CAM? ARKASI ESK? AL?PAfiA CD. NO: 26TEL.:0212 631 85 88 ?STANBUL-FAT?H-IRMAK DIfi T?CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: 0212 589 75 27 ?STANBUL-S?L?VR?PDS ELEKTRON?K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75 ?STANBUL-G?LTEPE-B?L?M ELEKTRON?KHARMANTEPE MH. ABD? ?PEK?? CD. NO:14/D -TEL.:0212 278 72 27 ?ZM?R-KARfiIYAKA-AYSER ELEKTR?KL? EV ALETLER?-Z?BEYDE
HANIM CADDES? NO:87/A-TEL.:0232 366 19 19 ?ZM?R-BERGAMA-GEZG?N SERV?S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.:0232 633 35 15
?ZM?R-KONAK-TUNCA ELEKTR?K-76 SK 10/A G?ZELYALI-TEL.:0232 246 40 62 ?ZM?R-?AMD?B?-KUDRET ELEKTRON?K-BURAK RE?S
CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36 ?ZM?R-MENEMEN-AY ELEKTRON?K-DR. SELAHATT?N ?ZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31
?ZM?R-KONAK-S?STEM ELEKTRON?K-2414 SK. NO:10 G?LTEPE-TEL.:0232 469 72 69 ?ZM?R-KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR?K
LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA?I-TEL.:0232 381 14 42 ?ZM?R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T?CARET-ESK? TRAMVAY CD.
1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.:0232 364 33 73 ?ZM?R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON?K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31 ?ZM?RKONAK-KILI? ELEKTRON?K-BARBAROS HAYRETT?N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19 ?ZM?R-URLA-?LTER ELEKTRON?K?ZM?R 75. YILl CADDES?NO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44 ?ZM?R-BUCA-?A?LAR ELEKTRON?K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77
?ZM?R-YEfi?LYURT-UMUT ELEKTR?K & ELEKTRON?K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77 ?ZM?R-?DEM?fi-MURAT ELEKTRON?KUMURBEY MH. SANAY? S?T. 9.SK NO: 10 -TEL.:0232 544 41 98 KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR?K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK
NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50 KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON?K-FEVZ?PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: 0344 225 07 94 KARAB?KSAFRANBOLU-MEHMET SA?LAM - G?KAY TEKN?K-?N?N? MH. ESK? BA?LAR SK. NO:13-TEL.:0370 712 24 97 KARAB?K-ACAR
ELEKTRON?K-VAKIF ?fi HANI KAT:2 EMN?YET M?D?RL??? YANI-TEL.:0370 424 32 00 KARAMAN-?Z AS SO?UTMA-ABBAS MH. MUT
CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 74 KARS-AYDIN ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R ?fiHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82
KASTAMONU-TAfiK?PR?-DE??fi?M ELEKTR?K-TABAKHANE MH. ATAT?RK CD. NO:55/A-TEL.:0366 417 42 04 KASTAMONU-TOSYADO?Ufi ELEKTRON?K-VAKIF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59 KASTAMONU-HARUN TELEKOM?N?KASYON-?N?N? MAHALLES? AFfi?NBEY
SOKAK NO:8/B-TEL.:0366 212 33 66 KAYSER?-MEL?KGAZ?-AKT?RK BEYAZ EfiYA SERV?S?-AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR?STAL APT.AB NO.17 TEL.:0352 332 08 25 KAYSER?-MEL?KGAZ?-AKIfi ELEKTRON?K-?ORAK?ILAR MH. CENG?Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320
14 00 KAYSER?-DEVEL?-U?UR SO?UTMA-HARMAN MAHALLES? BELED?YE PASAJ? ?ZER? NO: 15-TEL.:0352 621 56 31 KAYSER?-S?NMEZ
ELEKTRON?K-CAM? KEB?R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62 KAYSER?-ZERO COMPUTER-SAHAB?YE MH. METE CD.
fiAH?R SATO?LU SK. SATO?LU AP D: 1-TEL.:0352 232 15 34 KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTR?K B?LG?SAYAR-B.HAYRETT?N CAD.
NO:9/C-TEL.:0318 212 31 73 KIRKLAREL?-MERKEZ-BUSE ELEKTRON?K-KARACA ?BRAH?M MH. KAPAN CAM? SK. ACUN PSJ. NO:23TEL.:0288 212 73 57 KIRKLAREL?-L?LEBURGAZ-BUSE ELEKTRON?K-YILMAZ MH. ESK? KIRKLAREL? CD. EFSANE D???N SALONU YANI
NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92 KIRfiEH?R-GARANT? ELEKTRON?K-ANKARA CD. C?NG?Z BEBE ARKASI YA?MUR ?fiHANI NO:9/B-TEL.:0386
214 02 18 K?L?S-FLAfi ELEKTRON?K-fiEH?TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 KOCAEL?-DORUK TEKN?K H?Z. -KARABAfi
MH. CENG?Z TOPEL CD. M?NECC?M AR?F SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66 KOCAEL?-KARAM?RSEL-KILIN? ELEKTRON?K-?N?N? CD.
M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55 KOCAEL?-D?LOVASI-SAMET ELEKTRON?K-BA?DAT CAD NO: 42/2-TEL.:0262 754 79 86
KOCAEL?-DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88 KOCAEL?-GEBZEYILDIRIM ELEKTRON?K-H. HAL?L MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.:0262 641 35 88KONYA-BEYfiEH?R-SELV? SO?UTMA-HACI ARMA?AN MH.
ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10 KONYA-SEL?UKLU-SAF?R SO?UTMA-FER?T PAfiA MH. G?NEY SK. NO:3/F KULE S?TE
C?VARI-TEL.:0332 236 36 75 KONYA-ERKAM SO?UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/B-TEL.:0332 350 00
32 KONYA-?ZCAN SO?UTMA VE ISITMA LTD fiT?-N?fiANTAfiIMH. HULUS? BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37 KONYA-SEL?UKLUKONSEY SOGUTMA VE ISITMA-K???K ?HSAN?YE MH. fiA?R GUBAR? SK.B?NSA S?TES? ALTI NO : 15 TEL.:0332 321 21 22 KONYA-AKfiEH?REROL ELEKTRON?K-MEYDAN MAH. ?OCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12 KONYA-MERAM-G?RKAN TEKN?K-?HT?YARETT?N
MH.SIR?ALI MEDRESE CAD.?BN?B?B? SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03 KONYA-SEYD?fiEH?R-TUNCER ELEKTRON?K-KIBRIS CD. NO:26TEL.:0332 582 93 92 KONYA-DURMAZLAR ELEKTR?K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48 KONYA-ERE?L?-ERDEM?R
TEKN?K-?? G?Z MH. KIBRIS CD.EL?T APT. NO:3 TEL.: 0332 713 02 53 K?TAHYA-EL?FO?LU ELEKTR?K-FAT?H SULTAN MEHMET BULVARI
DUAG?R CAM?? ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80 MALATYA-YUVAM ELEKTRON?K-?ST?KLAL MH. FUZUL? CD.?MAMO?LU SK. NO:1-TEL.:0422
322 52 88 MALATYA-HAL?M ELEKTRON?K-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86 08MAN?SA-SOMA-G?RMAK TEKN?KKURTULUfi MH. ?DMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56 MAN?SA-SAL?HL?-AYKAR SO?UTMA- BEfiEYL?L MH. BELED?YE CD. NO:TEL.:2430236 714 88 68 MAN?SA-AY ELEKTRON?K MAN?SA fiB.-YARHASANLAR MAH. ESK? HASA?A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.:0236 237 30 62-63
MAN?SA-BURCU ELEKTRON?K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42 MAN?SA-TURGUTLU-EM?N ELEKTRON?KALTAY MH. SEV?N? SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35 MAN?SA-SARUHANLI-fiEN SO?UTMA-ATAT?RK MH. 7 EYL?L CD. NO: 21/B-TEL.:0236
357 12 00 MAN?SA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D?NAM?K-CAM?? CED?T MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99 MARD?N-M?DYATSA?LAM ELEKTRON?K-ESNAF SANATKARLAR KRED? KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 33 90 MARD?N-KIZILTEPE-?BRAH?MO?LU
ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.:0482 312 55 99 MARD?N-DER?K-UZAY ELEKTRON?K-BELED?YE MEYDANI NO:36TEL.:0482 251 34 35 MARD?N-YEN?fiEH?R-MERKEZ TEKN?K-KARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD G?NAYDIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83
06 MARD?N-NUSAYB?N-B?D?N ELEKTRON?K-ZEYNEL AB?D?N MH. ??LEK SK NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98 MU?LA-FETH?YE-ANADOLU
TEKN?K SERV?S-?L?DEN?Z YOLU ?ZER? BAHA fiIKMAN CD.NO:157-TEL.:0252 611 39 12 MU?LA-M?LAS-AFfi?N YILDIRIM - TEKN?K
SO?UTMA-HACI ?LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.:0252 512 14 45 MU?LA-YATA?AN-ASTEKN?K ISITMA SO?UTMA SERV?S?-YEN? MH.
152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31 MU?LA-DALAMAN-?ZKAN TEKN?K SO?UTMA-MERKEZ MAHALLES? ATAT?RK CD.NO:56-TEL.:0252
- 63 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
692 25 25 MU?LA-ELBO ELEKTR?K ELEKTRON?K-ORHAN?YE MH. H?RR?YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU?LA-DAT?A-MEL?H
ELEKTRON?K-?SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU?LA-MARMAR?S-?LKSEL ELEKTRON?K-YEN? YOL CD. N0:51/9TEL.:0252 412 62 60 MU?LA-URLA-STAR ELEKTRON?K-?N?fiD?B? CAD NO 1/C AKYAKA BELDES?-TEL.:0252 243 40 42 MUfi-HAfi?MO?LU
EK?C? ELEKTRON?K-HAfi?MO?ULLARI EK?C? ?fi HANI BELED?YE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 N??DE-HUZUR ELEKTR?K-ILHANLI
MAH ?ZKUL MARKET KARSISI ?ZKILI? AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 ORDU-TEK ISITMA SO?UTMA-SAKARYA MAH YENI KUMRU
CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 ORDU-HAZAR SO?UTMA-YEN? MAH. 26.SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 ORDU-?NYE-STAR TEKN?KKALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 ORDU-MERKEZ-M?KRO ELEKTRON?K-YEN? MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: 0452
223 13 49 OSMAN?YE-MODERN ELEKTRON?K-ORTAOKUL CD. K?fi?O?LU ?ARfiISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 R?ZE-?AYEL?-?ZER TEKN?KMAKSUT ?ZER-EMNIYET M?D.KARfiISI fiA?RLER YOLU ?ZERI NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 R?ZE-CEVAH?R ELEKTRON?K-TOPHANE
MAH. ATAT?RK CAD. ?fi PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 SAKARYA-ADAPAZARI-?INAR ELEKTRON?K-K?M?R PAZARI CAD. NO: 15 ATEL.:0264 271 39 12 SAMSUN-?ARfiAMBA-?ZKAN SO?UTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 SAMSUNBAFRA-KARATAfi T?CARET-KIZILIRMAK MH. F.?AKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 SAMSUN-G?LTEK?N SERV?S-ATAT?RK
BULVARI NO.285-TEL.:0362 437 33 82 SAMSUN-DEN?Z ELEKTRON?K-KADIK?Y MH. OSMAN?YE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 S??RTERYILMAZ ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CAD. NO:25 ULUCAM? KARfiISI-TEL.:0484 224 03 92 S?NOP-ADA EV ALETLER?-CAM? KEB?R MH.
T?T?NC? SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 S?NOP-AYANCIK-YILKAY SO?UTMA-YALI MH. DR.AZM? HAMZAO?LU CD. NO:46-TEL.:0368
613 52 12 S?NOP-BOYABAT-?ZT?RK BEYAZ EfiYA BAKIM SERV?S-G?KDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21
S?VAS-EKOL ELEKTRON?K-H?KMET IfiIK CD.NALBANTLAR BAfiI KAVfiA?I NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 fiANLIURFA-SURU?-IfiIK SO?UTMA
TEKN?KERL???-D?K?L? MH. Z?YARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 fiANLIURFA-AKTAfi ELEKTRON?K-ASFALT CD. N0.22/F-TEL.:0414
217 14 87 fiANLIURFA-B?REC?K-YARAfiIR SO?UTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD K?PR? ?IKIfiI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38 fiIRNAKS?LOP?-ABAY ELEKTRON?K-2. CADDE S?EMENS BAY?? KARfiISI-TEL.:0486 518 50 99 fiIRNAK-ULUDERE-?R?N ELEKTRON?K-CUMHUR?YET
CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 TEK?RDA?-HAYRABOLU-POYRAZ TEKN?K-H?SAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48
TEK?RDA?-SARAY-BATI TEKN?K-YEN? MH. TAKS?M CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 TEK?RDA?-MURATLI-AKAN ELEKTRON?K-MURAD?YE
MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 TEK?RDA?-?ORLU-FULL TEKN?K-MUH?TT?N MH. F?K?R SK. NO:12/B-TEL.:0282 652
28 68 TEK?RDA?-ARI ELEKTRON?K-AYDO?DU MH. fiEH?TLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 TEK?RDA?-MALKARA-KER?MO?ULLARI
T?CARET-YEN?MAHALLE G?LDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 TEK?RDA?-?ERKEZK?Y-?A?RI ELEKTRON?K-G.O. PAfiA MH.
SAYAR SK. KARDEfiLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 TOKAT-ERBAA-H?DRO ELEKT?R?K-CUMHUR?YET MH. GAZ? BULVARI NO:144TEL.:0356 715 56 01 TOKAT-C?HAN ELEKTRON?K-G.O.PAfiA BULVARI S?VAS CAD. NO:290/A- TEL.:0356 214 00 74 TOKAT-TURHAL-G??L?
SO?UTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 TOKAT-CEM TEKN?K SO?UTMA-SO?UKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A
G?K?E PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 TRABZON-?IRAK TEKN?K-FAT?H MH. AYASOFYA CD. NO: 57 M?ZE KARfiISI-TEL.:0462 229
66 44 TRABZON-AK?AABAT-ATOM ELEKTR?K-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 TRABZON-YET-SAN ELEKTRON?KFAT?H MH. FAT?H CD. COfiKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 TRABZON-ARAKLI-fiENG?L TEKN?K-BA?KUR ?ARfiISI NO: 10 /
A-TEL.:0462 721 74 11 UfiAK-MERKEZ-KO? SO?UTMA- ?fiL?CE MH. ADAfi SK. NO:29/E -TEL.:0284 513 89 66 VAN-ERC?fi-?ZKANAT
TAM?RAT-EMN?YET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 VAN-EB?N? TEKN?K-SIHKE CAD ATEfi SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31
37 VAN-BURHAN AYDIN - ?Z USTA TAM?RAT-K?LT?R MERKEZ? C?VARI DEM?RC?LER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 YALOVAALTINOVA-DO?AN TEKN?K SO?UTMA-CUMHUR?YET MH.MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 YALOVA-TINAZTEPE
ELEKTR?K-?STANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 YOZGAT-AKDA?MADEN?-AYDIN SO?UTMA-AHISHAVI MH. 2. HANLAR
SK. NO :10-TEL.:0354 314 64 12 YOZGAT-?NDER ELEKTRON?K-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 YOZGAT-SORGUN-KARDEfiLER
ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 ZONGULDAK-KRD ERE?L?-UZMAN ELEKTRON?K-ERDEM?R CAD NO:130TEL.:0372 316 31 28 ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRON?K-PAP?LA ?fi HANI ZEM?N KAT NO:9 SO?UKSU-TEL.:0372 251 67 31
- 64 -
- G A R A N T ? fi A R T L A R I 1. Garanti s?resi, mal?n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y?ld?r.
2. Mal?n b?t?n par?alar? dahil(kullan?m hatalar?ndan kaynaklanan k?r?lmalar hari?) olmak ?zere tamam? firmam?z?n
garantisi kapsam?ndad?r.
3. Mal?n garanti s?resi i?erisinde ar?zalanmas? durumunda, tamirde ge?en s?re garanti s?resine eklenir. Mal?n tamir
s?resi en fazla 30 ifl g?n?d?r. Bu s?re, mala iliflkin ar?zan?n servis istasyonuna servis istasyonunun olmamas?
durumunda, mal?n sat?c?s?, bayii, acentas?,temsilcili?i, ithalat??s? veya imalat??s?-?reticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Mal?n ar?zas?n?n 15 ifl g?n? i?erisinde giderilmemesi halinde, imalat??-?retici veya ithalat??; mal?n
tamiri tamamlan?ncaya kadar, benzer ?zelliklere sahip baflka mal? t?keticinin kullan?m?na tahsis etmek zorundad?r.
4. Mal?n garanti s?resi i?erisinde, gerek malzeme ve ifl?ilik, gerekse montaj hatalar?ndan dolay? ar?zalanmas? halinde,
ifl?ilik masraf?, de?ifltirilen par?a bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt?nda hi?bir ?cret talep etmeksizin tamiri
yap?lacakt?r.
5. T?keticinin onar?m hakk?n? kullanmas?na ra?men mal?n;
-T?keticiye teslim edildi?i tarihten itibaren, belirlenen garanti s?resi i?inde kalmak kayd?yla,bir y?l i?erisinde; ayn?
ar?zan?n ikiden fazla tekrarlanmas? veya farkl? ar?zalar?n d?rtten fazla meydan gelmesi veya belirlenen garanti s?resi
i?erisinde farkl? ar?zalar?n toplam?n?n alt?ndan fazla olmas? unsurlar?n?n yan?s?ra, bu ar?zalar?n maldan yararlanamamay?
s?rekli k?lmas?,
-Tamiri i?in gereken azami s?renin afl?lmas?,
-Firman?n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas? halinde s?rayla sat?c?s?, bayii, acentesi temsilcili?i,
ithalat??s? veya imalat?? - ?reticisinden birisine d?zenleyece?i raporla ar?zan?n tamirine m?mk?n bulunmad???n?n
belirlenmesi,durumlar?nda, t?ketici mal?n ?cretsiz de?ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay?p oran?nda bedel indirimi
talep edebilir.
6. Mal?n kullanma k?lavuzunda yer alan hususlara ayk?r? kullan?lmas?ndan kaynaklanan ar?zalar garanti kapsam?
d?fl?ndad?r.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ??kabilecek sorunlar i?in Sanayi ve Ticaret Bakanl??? T?keticinin ve Rekabetin
Korunmas? Genel M?d?rl????ne baflvurulabilir.
?THALAT?I F?RMA
DE?MA ELEKTROMEKAN?K ?R?NLER ?NfiAAT SPOR MALZEMELER? ?MALAT SAN. VE T?C. A.fi.
Cihangir Mh. G?vercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avc?lar - ?stanbul - T?rkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr
- 65 -
- SCM 2926 ESPRESSO MAK?NES? -G A R A N T ? B E L G E S ? Garanti Belge No : 69829
SSHY Belge No : 25551
?THALAT?I F?RMA
?nvan?
Garanti Belge Onay Tarihi : 03/06/2009
SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010
Tel.
: DE?MA ELEKTROMEKAN?K ?R?NLER? ?Nfi. SPOR MALZ.
?MALAT SAN. ve T?C. A.fi.
: Cihangir Mah. G?vercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc?lar / ?STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
?r?n?n Cinsi
Markas?
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti S?resi
Azami Tamir S?resi
Kullan?m ?mr?
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Y?netim Kurulu Baflkan?
ESPRESSO MAK?NASI
S?NBO
SCM 2926
-
2 Y?ld?r
30 ?fl G?n?
Bakanl?k?a belirlenen ve ilan edilen kullan?m ?mr? 7 y?ld?r.
(?r?n?n fonksiyonlar?n? yerine getirebilmesi i?in gereken yedek par?a temin s?resi)
SATICI F?RMA
?nvan?
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
?mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu b?l?m, ?r?n? sat?n ald???n?z Yetkili Sat?c? taraf?ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan?lmas?na; 4077 say?l? T?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve bu Kanun?a dayan?larak y?r?rl??e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar?na Dair Tebli? uyar?nca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanl??? T?keticinin ve Rekabetin Korunmas? Genel M?d?rl??? taraf?ndan
izin verilmifltir.
- 66 -
M?fiTER? H?ZMETLER?
De?erli M?flterimiz,
En uygun fiyata en iyi ?r?n? vermenin yan? s?ra; en iyi hizmeti vermenin de
?nemli oldu?una inan?yoruz. Bu nedenle siz bilin?li t?keticilere daha yak?n
olabilmek i?in, internet adresimizdeki eriflim formlar?n?n yan? s?ra, t?ketici
dan?flma hatlar?m?z? da hizmetinize a?m?fl durumday?z.
T?KET?C?
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN?K SERV?S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
Dan?flma Hatlar?m?z?,
- Hafta i?i her g?n 08.30-18.00 saatleri aras?nda arayabilir; istek, ?neri ve
flikayetlerinizi firmam?za iletebilirsiniz.
T?keticinin Dikkatine:
?r?nlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek i?in afla??daki ?nerilere
uyman?z? rica ederiz:
1. ?r?n? ald???n?zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat?c?n?za onaylatt?r?n?z.
2. ?r?n? kullanma k?lavuzu esaslar?na g?re kullan?n?z.
3. ?r?n?n?zle ilgili hizmet talebiniz oldu?unda yukar?daki telefon
numaralar?ndan, T?ketici ?liflkileri Merkezi'ne baflvurunuz.
4. ?r?n? promosyon arac?l??? ile edinmiflseniz, ?r?ne ait garanti belgesini en
yak?n yetkili servisimize giderek onaylatt?r?n?z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti?inde "Hizmet Fifli" almay? unutmay?n?z.
Alaca??n?z bu fifl, ileride ?r?n?n?zde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sa?layacakt?r.
6. Cihaz?n?z ilk ?al?flt?rmada ?al?flm?yor veya ar?zal? ise, size en yak?n S?NBO
Yetkili Servisine baflvurabilir veya S?NBO Dan?flma Hatlar?ndan yard?m
alabilirsiniz.
- 67 -
- TEDAR?K?? F?RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
Made in China
?mal Y?l? : 2010
- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.
Guangzhou Branch.
Block E, No.7-2,Guangdong Software
Science Park, Caipin Road, Guangzhou
Science City, GETDD Guagnzhou China
GZ08110526-1R1
EEE Y?netmeli?ine uygundur.
Sinbo SCM-2926.
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Характеристики
Д т в
в
м
з
нии
з в
ии
Д т в
и
Вопросы и ответы
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Вокруг Света
Просмотров
18
Размер файла
6 473 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа