close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция Sinbo SK-2383

код для вставкиСкачать
Инструкция
Sinbo SK-2383
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
SK 2383 KETTLE
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
AR
HR
De?erli M?flterimiz,
?r?n se?iminde S?NBO'yu tercih etti?iniz i?in teflekk?r ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan?m i?in cihaz? kullanmadan ?nce bu k?lavuzu ?zellikle g?venlik
talimatlar?na dikkat ederek okuman?z? ve devaml? suretle saklaman?z? tavsiye ederiz.
Sayg?lar?m?zla,
Sinbo K???k Ev Aletleri
SINBO SK 2383 KETTLE
KULLANIM KILAVUZU
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
Bu ?r?n (?ocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve
yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin g?venli?inden sorumlu olan kifliler taraf?ndan
bu ?r?n? kullanmak i?in gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullan?m?na uygun de?ildir.
-1 -
C?HAZIN ?ZELL?KLER?
? G??: 230V~, 50Hz, 2000W
? Kapasite: 1,7L
? 360 derece d?nebilen kablosuz taban ?nitesi
? Paslanmaz ?elik gizli ?s?tma eleman?
? Led g?sterge
? S?k?l?p y?kanabilen kire? filtreli genifl a??z
? Otomatik devre kesicili afl?r? ?s?nma korumas?
? G?venlik kilitli kapak ve kablo muhafazas?
? G?sterge ?fl?kl? a?ma/kapama anahtar?
Bu ?r?n EN 60335-1, EN 60335-2-15 ve EN 50366 standartlar?na uygundur
D?KKAT!!
?r?n?n ?zerinde bulunan iflaretlemelerde veya ?r?nle verilen di?er bas?l? d?k?manlarda
beyan edilen de?erler, ilgili standartlara g?re laboratuar ortam?nda elde edilen
de?erlerdir.Bu de?erler, ?r?n?n kullan?m ve ortam flartlar?na g?re de?iflebilir.
?NEML? G?VENL?K UYARILARI
? Bak?m, Onar?m ve Kullan?mda Uyulmas? Gereken Kurallar
Elektrikli cihaz kullan?lmadan ?nce afla??da belirtilen temel g?venlik kurallar?na mutlaka
uyulmas? gerekmektedir:
Cihaz? tan?yor olsan?z da, kullanmaya bafllamadan ?nce bu talimat? dikkatli bir flekilde
okuyup baflvuru kayna?? olarak g?venli bir yerde saklay?n?z. Cihaz? baflka bir kifliye
verdi?iniz zaman bu kullan?m k?lavuzunu da cihazla birlikte vermeyi unutmay?n?z.
1. T?m talimat? okuyunuz.
2. Cihaz? kullanmaya bafllamadan ?nce flebeke voltaj?n?n ?r?n?n etiketinde belirtilen
voltaj d?zeyine uygun olmas?n? kontrol ediniz.
3. Cihaz kullan?lmad??? zamanlarda ya da temizlenmeden ?nce fiflten ?ekilmelidir. Cihazla
temizlemeden ?nce so?umas?n? bekleyiniz.
4. Kablonun masa ya da tezgah kenar?ndan sarkmamas? ya da s?cak y?zeylerle temas
etmemesi gerekir.
5. Cihaz? d?z bir y?zeye yerlefltiriniz. Cihaz? s?cak y?zeyler ?zerine koymay?n?z.
6. Elektrik flokuna maruz kalmamak i?in kabloyu, fifli ya da taban ?nitesini ve kettle??
suya ya da herhangi baflka bir s?v?ya sokmay?n?z.
7. Herhangi bir makine ?ocuklar taraf?ndan ya da ?ocuklar?n yak?n?nda kullan?l?yorken
?ok dikkatli olunuz.
8. S?cak y?zeye temas etmeyiniz. Yaln?zca tutacak ya da saplardan tutunuz.
9. Kablosu ya da fifli ar?zalanm?fl olan, ya da normal flekilde ?al?flmayan bir cihaz?
kullanmaya kalk?flmay?n?z. ?nceleme, onar?m ya da ayarlama ifllemi i?in cihaz? yetkili
servis merkezine g?t?r?n?z.
10. G?? kablosunun ar?zalanmas? durumunda tehlikelerin ?nlenmesi i?in kablo ?retici,
servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf?ndan de?ifltirilmelidir.
-2 -
?NEML? G?VENL?K UYARILARI
11. A??k alanlarda kullanmay?n?z.
12. Cihaz? tasarlanm?fl kullan?m amac? d?fl?nda kullanmay?n?z.
13. Kettle yaln?zca birlikte verilen taban ?nitesiyle beraber kullan?lmal?d?r.
14. Kettle afl?r? flekilde dolduruldu?u takdirde kaynayan su d?flar? s??rayabilir.
15. Bu cihaz, cihazlar?n kullan?lmas?nda g?venlik a??s?ndan sorumluluk ?stlenebilecek
bir kiflinin g?zetimi ve y?nlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
kifliler (?ocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf?ndan
kullan?lmamal?d?r.
16. ?ocuklar?n cihazla oynamas?na engel olmak i?in yeterli g?zetim yap?lmal?d?r.
17. Bu talimat? muhafaza ediniz.
YALNIZCA EV ??? KULLANIMA Y?NEL?KT?R
TAfiIMA VE NAKL?YE ESNASINDA
? ?r?n? d?fl?rmeyiniz,
? Darbelere maruz kalmamas?n? sa?lay?n?z,
? S?k?flmamas?n?, ezilmemesini sa?lay?n?z,
? Ambalaj ?zerindeki iflaretlemelere uyunuz.
? Orjinal ambalaj?yla tafl?maya ?zen g?steriniz.
?EVRE VE ?NSAN SA?LI?I
?evre korumas?na siz de katk?da bulunabilirsiniz!
L?tfen yerel d?zenlemelere uymay? unutmay?n: ?al?flmayan
elektrikli cihazlar?, uygun elden ??karma merkezlerine g?t?r?n.
Kullan?m s?ras?nda insan ve ?evre sa?l???na tehlikeli veya zararl? olabilecek bir durum
s?z konusu de?ildir.
?LK KULLANIMDAN ?NCE
- Cihaz? d?z bir zemin ?zerine yerlefltiriniz, Cihaz? yerlefltirdi?iniz y?zey metal olmamal?d?r.
- Her kaynatma d?ng?s?nde temiz su kullanarak kettle i?erisinde 4-5 kez su kaynat?n?z.
Bu suyu kullanmay?p d?k?n?z.
C?HAZIN KULLANIMI
? Ba?lant? veya Montaj?n Nas?l Yap?laca??n? G?sterir fiema ile Ba?lant? veya Montaj?n
Kimin Taraf?ndan Yap?laca??na (t?ketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Kettle?? ilk kez kullanmaya bafllamadan ?nce afla??da a??klanan ifllemi birka? kez
tekrarlaman?z ve bu ifllemde kullan?lan suyu d?kmeniz tavsiye edilir. Bu ifllem, cihaz
i?erisinde ?retim s?reci s?ras?nda oluflan kir ve tozu temizlemenizi sa?layacakt?r.
1. Kapa?? yukar? do?ru ?ekerek a??n?z ve kettle i?erisine su doldurunuz. Su kaynamaya
bafllad???nda kettle??n otomatik olarak kapanabilmesi i?in kapa?? kapat?n?z. Alternatif
olarak, kettle??n a??z k?sm?ndan da su doldurabilirsiniz.
Dikkat: cihaza doldurulan suyun miktar? g?vde ?zerinde bulunan Max. ve Min. iflaretli
-3 -
C?HAZIN KULLANIMI
seviyeler aras?nda olmal?d?r. Cihaza gere?inden az su doldurulmas? durumunda ?s?t?c?
eleman ar?zalanabilir, gere?inden fazla su doldurulmas? durumundaysa kaynayan su
cihaz?n d?fl?na taflabilir.
2. Kettle?? taban ?nitesinin ?zerine yerlefltiriniz ve fifli prize tak?n?z. Kettle?? d?kme a?z?
kendinizden uza?a bakacak flekilde konumland?r?n?z.
3. D??meyi ?1? konumuna getiriniz, g?sterge lambas? yanacakt?r. Su ?s?nmaya
bafllayacakt?r. Su kaynarken kapa?? a?may?n?z.
4. Su kaynad?ktan sonra g?? otomatik olarak kesilecektir ve d??me ?0? konumuna
gelecektir. G?sterge lambas? s?necektir.
5. Kettle?? taban ?nitesinden kald?rarak kaynatma ifllemini istedi?iniz zaman
durdurabilirsiniz.
UYARI:
- Cihaz? kesinlikle i?inde su yokken ?al?flt?rmay?n?z. Bu durumun meydana gelmesi halinde
kettle i?erisindeki termik emniyet tertibat? g?c? otomatik olarak kesecektir. Cihaz?n fiflini
?ekiniz ve tamamen so?umas?n? bekleyiniz.
- Hafllanma tehlikesine maruz kalmamak i?in cihaz ?al?fl?rken kesinlikle paslanmaz ?elik
g?vdeye temas etmeyiniz.
KULLANIM HATALARINA ?L?fiK?N B?LG?LER
Cihaz?n?z?, beyan edilen voltaj ile ?al?flt?r?n?z.Bulundu?unuz yerin voltaj?n?n uygun olup
olmad???n? kontrol ediniz.
G?? kablosunun ar?zalanmas? durumunda tehlikelerin ?nlenmesi i?in kablo ?retici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf?ndan de?ifltirilmelidir. Ar?za durumunda cihaz?
kendiniz onarmaya kalk?flmay?n?z. Meydana gelebilecek ar?zalardan firmam?z kesinlikle
sorumlu de?ildir, ve cihaz?n?z garanti kapsam? d?fl?nda ifllem g?recektir.
TEM?ZL?K VE BAKIM
? T?keticinin Kendi Yapabilece?i Bak?m, Onar?m veya ?r?n?n Temizli?ine ?liflkin Bilgiler
1. Temizlik ifllemine bafllamadan ?nce fifli prizden ??kar?n?z ve cihaz?n tamamen so?umas?n?
bekleyiniz.
2. G?? kablosunu, kettle?? ve taban ?nitesini suya sokmay?n?z.
3. Paslanmaz ?elik y?zeyin parlakl???na zarar vermemek i?in kesinlikle afl?nd?r?c? temizlik
malzemeleri kullanmay?n?z.
4. Gerekti?i takdirde d?zenli olarak kire? s?kme ifllemi yap?n?z. Kire? s?kme iflleminin
s?kl??? yaflad???n?z b?lgedeki suyun sertli?ine ve kettle?? kullanma s?kl???na ba?l?d?r.
5. Filtre ??kar?larak kolayl?kla temizlenebilir. Filtreyi destek olu?una yerlefltirerek yerine
takabilirsiniz.
6. Kettle ya da taban ?nitesinifl demonte etmeye kalk?flmay?n?z. ?r?nde kullan?c? taraf?ndan
onar?labilecek hi?bir par?a bulunmamaktad?r. Herhangi bir sorunla karfl?laflt???n?z takdirde
yard?m i?in l?tfen yetkili servise baflvurunuz.
-4 -
BAKIM
? Periyodik Bak?m Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bak?m?n Yap?laca?? Zaman
Aral?klar? ile Kimin Taraf?ndan Yap?lmas? Gerekti?ine ?liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak?m gerektirmez.
Her kullan?mdan sonra temizli?inin yap?lmas?nda fayda vard?r.
SATIfi SONRASI H?ZMETLER?
Bu cihaz kullan?c? taraf?ndan de?ifltirilebilen par?alara sahip de?ildir. ?nitenin ?al?flmamas?
durumunda flu ad?mlar? izleyin.
1. Talimatlar?n do?ru bi?imde izlendi?ini denetleyin.
2. Ana kayna??nda ifllevselli?ini denetleyin.
Cihaz h?l? ?al?flm?yorsa, sat?n ald???n?z yere geri g?t?r?n.
G?? kablosu hasar g?rm?flse, tehlikeleri ?nlemek i?in, cihaz ?reticisine iade edilmelidir.
Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN.
fiu talimatlar? izleyin:
1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
?nitenin temiz oldu?undan emin olun.
2. T?m yaz?flmalarda, ad?n?z?, adresinizi ve ?r?n?n model numaras?n? belirtin.
3. ?ade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsam?ndaysa, nereden, ne zaman al?nd???n? belirtin ve sat?n alma kan?t?n?
ekleyin (?rn. kasa fifli).
-5 -
ENGLISH
SINBO SK 2383 KETTLE
INSTRUCTION MANUAL
FEATURES:
Power: 230V~, 50Hz, 2000W
Capacity: 1.7L
360 degree cordless base
Concealed Stainless steel heating element
Led indicator
Large spout with removable and washable scale filter
Automatically switched off with over-heat protection
Safety locking lid and cord storage
On/off switch with indicator light
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliance, the following basic safety precautions should always
be followed:
1. Read all instructions.
2. Before use please check that the voltage power corresponds to the one shown on the
appliance nameplate.
3. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Be sure the appliance is cool
before cleaning.
4. Do not let cord hang over edge of that table or counter, or touch hot surface.
5. Place the appliance on a flat surface. Do not place on heated surfaces.
6. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, power base and kettle
in water or other liquid.
7. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
8. Do not touch hot surface. Use handle or knobs only.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions. Return the appliance to the nearest authorized service center for examination,
repair or adjustment.
10. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
11. Do not use outdoors.
12. Do not use the appliance for other than intended use.
13. The kettle can only use with the stand provided.
14. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
15. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
17. Save these instructions.
-6 -
OPERATION
It is recommended that operate the kettle several times following the below instruction
and discard off the water before first use. This will remove the material or dust remained
in the appliance which is caused by the manufacturing process.
1. Open the lid by pulling the Lid upwards and fill water into the kettle. Then replace the
lid otherwise the kettle could not be cut off power automatically after water being boiled.
Alternatively the water can be filled through the spout.
Caution: the filled water level must be between the Max and Min levels as indicated on
the housing. Too less water will do damage to the heat element and if the water is
overfilled, boiling water may be ejected.
2. Replace the kettle on the Power Base and connect to power supply. Position the kettle
so that the spout of kettle is facing away from you.
3. Press down the switch to ?1? position and the lamp will be illuminated. And water
begins to be heated up. Do not remove the lid while the water is boiling.
4. Power will be cut off automatically and switch will be back to ?0? position once water
has been boiled. And the lamp will be off.
5. The boiling process can be terminated at any time by lifting the kettle off the Power
Base.
CAUTION:
- Never operate the appliance empty. In the event of this case occurred, the thermal cutoff inside the kettle would operate to cut off power automatically. Unplug the appliance
and let it completely cool down.
- Never touch the stainless housing during operation as scalding may occur.
CLEANING & MAINTENANCE
1. Remove the plug from wall outlet and let the appliance completely cool down before
cleaning.
2. Do not immerse power cord, kettle and Power Base in water.
3. In order to maintain the polish of the stainless steel surface, never use abrasive cleaner
to wipe the housing.
4. Periodical descaling is needed. The interval of descaling depends on the hardness of
water in your living area and the frequency your using the kettle.
5. The Filter can be detached for easier cleaning simply by pulling it out. To attach, insert
the Filter into the support dent.
6. Do not attempt to dismantle the kettle or power base. No user serviceable parts inside
it. For any problem, contact the authorized service facility for help.
-7 -
FRAN?AIS
SINBO SK 2383 BOUILLORE
MODE D'EMPLOI
FONCTIONS :
Puissance : 230V~, 50Hz, 2000W
Capacit?: 1,7L
Unit? de semelle sans fil pouvant tourner de 360 degr?.
?l?ment de chauffage dissimul? en acier inoxydable
Led indicateur
Bec large ? filtre de calcaire d?tachable et lavable
Protection ? disjoncteur automatique contre la surchauffe
Couvercle ? verrou de s?curit? et protection de cordon
Interrupteur de Marche/Arr?t ? voyant lumineux
CONSIGNES IMPORTANTES DE S?CURIT?
Vous devez absolument prendre en consid?ration les pr?cautions principales de s?curit?
cit?es ci-dessous lors de l?utilisation des appareils ?lectriques.
1.Lisez les instructions en entier.
2.Avant de commencer ? utiliser l?appareil, contr?lez si voltage du r?seau correspond
bien au niveau du voltage indiqu? sur l??tiquette du produit.
3.L?appareil doit ?tre d?branch? lorsqu?il n?est pas utilis? ou avant d??tre nettoy?. Attendez
que l?appareil refroidisse avant de le nettoyer.
4.Veillez ? ce que le cordon ne pende pas du bord de la table ou de l??tabli ou qu?il ne
soit pas en contact avec des surfaces chaudes.
5.Installez l?appareil sur une surface plate. Ne posez pas l?appareil sur des surfaces
chaudes.
6.Pour ?viter de subir un choc ?lectrique, n?immergez pas le cordon, la fiche ?lectrique
ou l?unit? de semelle et la bouilloire dans l?eau ou dans tout autre liquide.
7.Soyez tr?s prudent lorsqu?un appareil quelconque est utilis? par ou pr?s des enfants.
8.Ne contactez pas la surface chaude. Saisissez uniquement des poign?es ou des manches.
9.Ne tentez pas d?utiliser un appareil dont le cordon d?alimentation ou la fiche ?lectrique
est d?t?rior?e ou un appareil qui ne fonctionne pas normalement. Remettez-le au centre
de service agr?? pour examen, r?paration ou op?ration d?ajustement.
10.En cas de dysfonctionnement du cordon d?alimentation, afin d??viter les dangers ; le
cordon doit ?tre remplac? par le fabricant, l?autoris? de service ou une personne similaire
autoris?e.
11. N?utilisez pas dans des espaces libres.
12. N?utilisez pas l?appareil ? des fins autres que celles pour les quelles il est con?u.
13. La bouilloire doit ?tre utilis?e uniquement avec l?unit? de base fournie avec.
14. Dans le cas o? la bouilloire est excessivement remplie, l?eau bouillante peut gicler
dehors.
15. Cet appareil n?est pas pr?vu pour ?tre utilis? par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacit?s physiques, sensorielles ou mentales sont r?duites, ou des personnes
-8 -
CONSIGNES IMPORTANTES DE S?CURIT?
d?nu?es d?exp?rience ou de connaissance, sauf si elles ont pu b?n?ficier, par l?interm?diaire
d?une personne responsable de leur s?curit?, d?une surveillance ou d?instructions
pr?alables concernant l?utilisation de l?appareil.
16. Il convient de bien surveiller les enfants pour s?assurer qu?ils ne jouent pas avec
l?appareil.
17. Conservez ce manuel.
EMPLOI :
Avant de commencer ? utiliser l?appareil pour la premi?re fois, il est conseill? de r?p?ter
plusieurs fois l?op?ration d?crite ci-dessous et de d?versez l?eau utilis?e lors de cette
op?ration. Cette op?ration vous permettra de nettoyer les salet?s et les poussi?res qui
se produisent ? l?int?rieur de l?appareil au cours de la production.
1.Ouvrez le couvercle en le tirant vers le haut et remplissez de l?eau dans la bouilloire.
Fermez le couvercle pour que la bouilloire puisse s?arr?ter automatiquement lorsque
l?eau aura commenc? ? bouillir. Comme alternatif, vous pouvez aussi remplir de l?eau
par la partie du bec de la bouilloire.
Attention : La quantit? d?eau remplie dans l?appareil doit ?tre entre les niveaux indiqu?s
avec les signes de Max. et Min. Dans le cas o? vous mettez moins d'eau que n?cessaire
dans la bouilloire, l'?l?ment chauffant peut faire panne, et dans le cas o? vous mettez
plus d'eu que n?cessaire, l'eau qui bout peut gicler ? l'ext?rieur de l'appareil.
2.Installez la bouilloire sur l?unit? de semelle et branchez la fiche ?lectrique ? la prise
de courant. Positionnez l?appareil de fa?on ? ce que le bec verseur soit loin de vous.
3.Positionnez le bouton sur ? 1 ?, la lampe indicatrice va s?allumer. L?eau commencera
? s??chauffer. Ne soulevez pas le couvercle lorsque l?eau bout.
4.Une fois que l?eau aura bouilli, l?alimentation sera automatiquement coup?e et le
bouton se positionnera sur ? 0 ?. La lampe indicatrice va s??teindre.
5.Vous pouvez arr?ter l?op?ration d??bullition lorsque vous le souhaitez en soulevant la
bouilloire de l?unit? de semelle.
AVERTISSEMENT :
- Ne faites jamais marcher l?appareil lorsqu?il ne se trouve pas d?eau ? l?int?rieur. Dans
un cas pareil, le dispositif thermique de s?curit? se trouvant ? l'int?rieur de la bouilloire
arr?tera automatiquement l?alimentation. D?branchez la fiche ?lectrique de l?appareil
et attendez qu?il refroidisse compl?tement.
- Pour ne pas vous ?bouillanter, ne contactez jamais le corps en acier inoxydable pendant
que l?appareil est en marche.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1.Avant de d?marrer l?op?ration de nettoyage, d?branchez la fiche ?lectrique de la prise
de courant et attendez que l?appareil refroidisse compl?tement.
2.N?immergez pas le cordon d?alimentation, la bouilloire et l?unit? de semelle dans l?eau.
-9 -
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
3.N?utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs afin d??viter d?endommager le lustre
de la surface en acier inoxydable.
4.En cas de besoin, appliquez l?op?ration de d?calcification r?guli?rement. La fr?quence
de l?op?ration de d?calcification d?pend de la duret? de l?eau de la r?gion o? vous vivez
et de la fr?quence de l'usage de la bouilloire.
5.Le filtre peut facilement ?tre nettoy? en ?tant d?tach?. Vous pouvez monter le filtre ?
sa place en l?installant ? la rainure de support.
6.Ne tentez pas de d?monter l?unit? de semelle ou la bouilloire. Le produit ne contient
aucune pi?ce pouvant ?tre r?par?e par l?utilisateur. Dans le cas o? vous confrontez un
probl?me quelconque, veuillez consulter le service agr?? pour recevoir de l?aide.
- 10 -
NEDERLANDS
SINBO SK 2383 WATERKOKER (KETTLE)
GEBRUIKSHANDLEIDING
KENMERKEN:
Stroomspanning / vermogen: 230V~, 50Hz, 2000W
Capaciteit: 1,7L
Snoerloze kettle, 360° draaibaar op onderstel
Verborgen RVS verwarmingselement
Led indicator
Wijde schenktuit met uitneembare en afwasbare kalkfilter.
Thermische beveiliging met automatische stroomuitschakeling
Deksel met beveiligingsvergrendeling
Snoeropbergruimte
Aan / Uit schakelknop met indicatielichtje
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten volgende essenti?le
veiligheidsvoorschriften altijd in acht worden genomen:
1. Lees aandachtig alle instructies.
2. Controleer of de plaatselijke netspanning overeenkomt met de voltage die vermeld is
op het typeplaatje van het product voordat u uw apparaat op het stroomnet aansluit.
3. Neem altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voor
reiniging. Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
4. Laat het snoer niet over randen van tafel of aanrecht hangen en zorg dat het niet in
contact komt met hete oppervlakken.
5. Installeer het apparaat op een vlakke bodem; plaats het nooit op een warm oppervlak.
6. Dompel het snoer, de stekker, het onderstel of de waterkan nooit in water of in een
andere vloeistof om elektrische schok te vermijden.
7. Houd nauw toezicht als het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
8. Raak de hete delen van het apparaat niet aan. Neem het apparaat alleen aan de
handgreep vast.
9. Gebruik dit apparaat niet ingeval de stekker, het snoer of het apparaat zelf beschadigd
of defect is; laat het nazien, herstellen of bijregelen door een bevoegde Service.
10. Een beschadigd of defect snoer moet om alle gevaar te voorkomen, door de
kabelfabrikant, een bevoegde Service of geschoold vakman worden vervangen.
11. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel.
13. De waterkan mag alleen in combinatie met het meegeleverd onderstel worden
gebruikt.
14. Doe niet teveel water in de kan om het uitspatten van kokend water te vermijden.
15. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke handicap of met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij onder
toezicht en leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor een veilig gebruik.
16. Er moet voldoende toezicht worden gehouden om te beletten dat kinderen met het
apparaat gaan spelen.
17. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
- 11 -
GEBRUIK
Voordat u de waterkoker in gebruik neemt is het aan te raden er enkele keren water in
te koken en dit kookwater weg te gieten, teneinde stof en eventuele onreinheden uit het
apparaat te verwijderen.
1. Licht het deksel op en vul de kan met water; sluit vervolgens het deksel om het
automatisch uitschakelingsysteem opnieuw te activeren. In de plaats daarvan kunt u de
waterkoker ook via de tuit vullen.
Opgelet: vul de kan zodanig dat het waterpeil zich tussen de Max. en Min.
niveauaanduidingen bevindt. Te weinig water in de koker is nadelig voor het
verwarmingselement maar als u teveel water in het apparaat doet loopt u het gevaar
dat er kokend water uit de schenktuit gaat spatten.
2. Plaats de kan op het onderstel met de schenktuit in afgewende positie met het oog
op hete dampen. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Zet de schakelknop in stand ?1?, het indicatielichtje brandt en het water begint te
verwarmen. Open het deksel niet terwijl het water aan de kook wordt gebracht.
4. Zodra het water kookt wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld; de knop verzet
zich naar ?0? en het indicatielichtje dooft.
5. Door de kan van het onderstel te nemen kunt u het kookproces op elk gewenst moment
onderbreken.
WAARSCHUWING:
- Zet het apparaat nooit aan als er geen water in de kan is. Mocht dit per ongeluk toch
gebeuren dan zal de thermische beveiliging het apparaat automatisch uitschakelen door
de stroomtoevoer naar het verwarmingselement te onderbreken. Neem in dat geval de
stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld vooraleer het
opnieuw aan te zetten.
- Raak de RVS behuizing niet aan terwijl het apparaat functioneert om geen brandwonden
op te lopen.
REINIGING EN ONDERHOUD
1. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat
reinigen.
2. Dompel het netsnoer, de stekker, de kan en het onderstel nooit in water.
3. Gebruik nooit schurende of bijtende reinigingmiddelen om de glans van de RVS
behuizing niet aan te tasten.
4. Ontkalk het apparaat met regelmatige tussenpozen, afhankelijk van de
gebruiksfrequentie en de hardheid van het water in uw regio.
5. De filter is uitneembaar en kan gewoon onder de kraan worden afgewassen. Breng
de filter opnieuw aan na reiniging door hem zorgvuldig in de hiervoor bestemde gleufjes
te bevestigen.
6. Tracht nooit zelf de waterkoker of het onderstel te demonteren. Dit product omvat
geen enkel onderdeel dat door de gebruiker kan worden hersteld. Roep de hulp in van
een bevoegde Service ingeval er zich een probleem voordoet.
- 12 -
DEUTSCH
SINBO SK 2383 WASSERKOCHER
BEDIENUNGSANLEITUNG
TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung/Leistungsaufnahme: 230 V, 50 Hz / 2000 W
F?llmenge: max. 1,7 L
360 Grad central-cordless-system, Kabellos durch seperaten Ger?tesockel
verdecktes Edelstahl-Heizelement
LED anzeige
Breiter Ausguss mit herausnehmbaren und leichtreinigenden Filter
?berhitzungsschutz
Klappbarer Deckel mit Sicherheitsverschluss / Kabelaufwicklung
Ein-Aus-Schalter mit Kontrolleuchte
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
Vor Inbetriebnahme des Ger?tes sind folgende Sicherheitsmassnahmen unbedingt zu
beachten:
1. Alle Anweisungen durchlesen.
2. Pr?fen Sie ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild ?bereinstimmen.
3. Stecken Sie das Ger?t aus, wenn es nicht verwendet wird oder gereinigt werden soll.
Lassen Sie das Ger?t abk?hlen, wenn es gereinigt werden soll.
4. Lassen Sie die Netzleitung nicht vom Tisch herunterh?ngen oder mit heissen Fl?chen
in Ber?hrung kommen.
5. Stellen Sie das Ger?t auf eine ebene Oberfl?che. Betreiben Sie das Ger?t nicht auf
heissen Oberfl?chen.
6. Um das Risiko von elektrischem Schlag zu reduzieren, d?rfen die Basis, Netzkabel
und Stecker nicht mit Wasser in Ber?hrung kommen.
7. Wenn Kinder in der N?he sind, bitte das Ger?t gut beaufsichtigen.
8. Heisse Ger?teteile nicht ber?hren. Fassen Sie das Ger?t nur am daf?r vorgesehenen
Griff an.
9. Nehmen Sie das Ger?t nie in Betrieb, wenn das Ger?t nicht erwartungsgem?ss arbeitet
oder das Netzkabel besch?digt ist. Bringen Sie das Ger?t zur ?berpr?fung und Reparatur
dem Hersteller oder an das Service Center zur?ck.
10. Ein defektes Netzkabel darf nur vom Hersteller unserem Kundendienst oder einer
?hnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzt werden, um
Gef?hrdungen zu vermeiden.
11. Benutzen Sie das Ger?t nicht im Freien.
12. Benutzen Sie das Ger?t nur f?r den vorgesehenen Zweck.
13. Betreiben Sie den Wasserkocher nur auf dem mitgelieferten Sockel.
14. F?llen Sie Wasser nicht ?ber die Obergrenze ein. Siedendes Wasser kann
herausspritzen.
15. Das Ger?t ist nicht daf?r bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit
eingeschr?nkten physischen, sensorischen oder geistigen F?higkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine f?r ihre Sicherheit zust?ndige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
- 13 -
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
wie das Ger?t zu benutzen ist.
16. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem
Ger?t spielen.
17. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgf?ltig auf.
ERSTE INBETRIEBNAHME
Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir Ihnen, das Ger?t 2 bis 3-mal unter
Beachtung der folgenden Vorschriften zu betreiben. Dies hilft, Staub oder R?ckst?nde
zu entfernen.
1. Zum Einf?llen von Wasser Deckel hochklappen und die gew?nschte F?llmenge einf?llen,
dann Deckel schliessen.
Achtung: Der Wasserstand muss sich zwischen der oberen MAX und der unteren
Markierung MIN befinden. F?llen Sie Wasser nicht ?ber die Obergrenze ein. Siedendes
Wasser kann herausspritzen. Weniges Wasser kann auch Schaden im Ger?t verursachen.
2. Stellen Sie den Wasserkocher b?ndig auf die Basis und stecken Sie den
Netzstecker ein.
3. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf Position I. Die Kontrollampe leuchtet auf. Der
Kochvorgang beginnt. Der Deckel muss w?hrend des Kochvorganges immer geschlossen
bleiben.
4. Nach dem Kochvorgang schaltet sich das Ger?t automatisch aus. Der Schalter zeigt
nun die Position 0 und die Kontrollampe erlischt.
5. Sie k?nnen den Kochvorgang jederzeit unterbrechen, indem Sie den Wasserkocher
abnehmen.
WARNUNG:
- Schalten Sie den Wasserkocher niemals ohne Wasser ein! Sollte es doch einmal
passieren, dass der Wasserkocher ohne Inhalt eingeschaltet wird, so wird der
Trockengehschutz aktiviert. Das Ger?t schaltet sich automatisch wieder ab. Ziehen Sie
den Netzstecker und lassen Sie das Ger?t abk?hlen.
- Wenn das Ger?t eingeschaltet ist, das Edelstahlgeh?use niemals ber?hren.
REINIGUNG UND PFLEGE
1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Ger?t vor dem Reinigen vollst?ndig
abk?hlen.
2. Tauchen Sie das Ger?t oder Sockel w?hrend des Reinigens nie in Wasser oder
andere Fl?ssigkeiten.
3. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese der
Oberfl?chenbeschichtung Ihres Ger?tes schaden w?rden.
4. Entkalken Sie den Wasserkessel regelm?ssig. Die Abst?nde der Entkalkung h?ngen
vom H?rtegrad des Wassers und der H?ufigkeit der Verwendung ab.
5. Der herausnehmbare Filter ist leicht zu reinigen. Setzen Sie den Filter ein.
6. ?ffnen Sie das Ger?t im Schadensfall niemals selbst. Sollte das Ger?t besch?digt sein,
lassen Sie es nur von einem Fachmann reparieren.
- 14 -
ESPANOL
SINBO 2383 CALENTADOR DE AGUA
INSTRUCCI?N DEL USO
CARACTER?STICAS:
Energ?a: 230V-, 50Hz, 2000W
Capacidad: 1,7lt
Unidad del suelo sin cable que se puede girar por 360 grados
Elemento oculto de calentamiento de acero inoxidable
LED indicador
Boca grande con el filtro de cal montable y lavable
Protecci?n de calentamiento excesivo con el cortador de corriente autom?tico
Protecci?n de cable y tapa con la cerradura de seguridad
Llave de abrir/apagar con la luz indicador
LAS NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD
Cuando est? utilizando las m?quinas el?ctricas tiene que tener en cuenta las siguientes
precauciones b?sicas de la seguridad:
1. Lee toda de la instrucci?n.
2. Antes de empezar a utilizar la m?quina comprueba el nivel de voltaje de la etiqueta
de m?quina y red de electricidad son los mismos valores.
3. Si no se utiliza la m?quina o antes de la limpieza, se debe desenchufar. Antes de
limpiar la m?quina espere que se enfr?e.
4. El cable no se debe colgar de los bordes de mesa o encimera o no se debe tocar a las
superficies calientes.
5. Haga situar la m?quina encima de una superficie recta. No haga situar la m?quina
encima de las superficies calientes.
6. Para evitar el choque de electricidad no mete el cable, la unidad del suelo y calentador
de agua en agua u otro l?quido.
7. Tenga mucho cuidado cuando una m?quina se utiliza por los ni?os o cerca de los ni?os.
8. No toque a las superficies calientes. Solo coge por los mangos.
9. No utiliza una m?quina que no se funciona correctamente o su cable o enchufe est?
averiado. Lleve al centro del servicio autorizado para controlar, reparaci?n o configuraci?n.
10. Si el cable de energ?a se aver?a para evitar los peligros el cable se debe cambiar por
el fabricante, competente del servicio u otra persona cualificada similar.
11. No utilice en la fuera.
12. No utilice la m?quina excepto su objeto de dise?o.
13. El calentador de agua solo se debe utilizar por el suelo que se viene conjuntamente.
14. Si se llena el calentador de agua excesivamente, el agua hervido se puede saltar a
la fuera.
15. Esta m?quina no se debe utilizar por las personas minusv?lidas f?sicamente,
sentimentalmente o mentalmente (incluso los ni?os) sin la vigilancia de una persona
responsable, no se debe utilizar por las personas que no tienen experiencia sobre su
uso.
16. Para evitar que los ni?os juegan con la m?quina, hay que hacer la vigilancia suficiente.
17. Guarde esta instrucci?n.
- 15 -
USO
Antes de empezar al primer uso del calentador de agua se recomienda repetir el proceso
abajo indicado y verter el agua sin utilizar. Este proceso suministra limpiar los sucios y
polvos que se producen durante la fabricaci?n:
1. Abre la tapa por tirar hacia arriba y llene el calentador de agua por agua. Para apagarse
el calentador autom?ticamente cuando el agua se empieza a hervir cierre la tapa.
Alternativamente puede llenar el calentador por su boca.
Atenci?n: La cantidad de agua que llena a la m?quina se debe estar entre los niveles de
MAX y MIN. Si se llena la m?quina por menos agua del nivel m?nimo el elemento de
calentamiento se puede averiar, si se llena el calentador excesivamente, el agua hervido
se puede saltar a la fuera.
2. Haga situar el calentador de agua encima de la unidad del suelo y enchufe. Haga situar
el calentador como su boca est? fuera de usted.
3. Lleve el bot?n a la posici?n de ?1?, la luz indicador se iluminar?. El agua empieza a
hervirse. No abre la tapa cuando el agua est? hirviendo.
4. Despu?s de la ebullici?n de agua la energ?a se corte autom?ticamente y el bot?n se
va a la posici?n de ?0?.
5. Puede parar el proceso de ebullici?n por levantar el calentador de agua desde la
unidad del suelo.
AVISO:
- No haga funcionar la m?quina nunca sin agua. Si se hace este caso, el sistema t?rmico
de la seguridad dentro del calentador corte la energ?a autom?ticamente. Desenchufe la
m?quina y espere que se enfr?e totalmente.
- Para no someter al peligro de quemarse no toca al cuerpo de acero inoxidable nunca
cuando la m?quina est? funcion?ndose.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Antes de empezar al proceso de la limpieza desenchufe la m?quina y espere que se
enfr?e totalmente.
2. No mete el cable de energ?a, calentador y la unidad del suelo en el agua.
3. No utiliza los materiales abrasivos de la limpieza nunca para no deformar el brillo de
superficie de acero inoxidable.
4. Si se requiere, hace el proceso de limpiar la cal regularmente. La frecuencia del
proceso de limpiar la cal depende de la dureza de agua de su regi?n y la frecuencia del
uso de calentador de agua.
5. El filtro se puede limpiar por desmontar f?cilmente. Puede montar el filtro al hueco
de apoyo.
6. No intente desmontar el calentador o la unidad del suelo. No hay ning?n parte en la
m?quina que se puede reparar por el usuario. Si se encuentra cualquier problema por
favor consulta al servicio autorizado para la ayuda.
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
HRVATSKI
SINBO SK 2383 KETTLE/KUHALO ZA VODU
UPUTE ZA UPORABU
SPECIFIKACIJE:
Snaga: 230V~, 50Hz, 2000W
Kapacitet: 1,7L
Be?zi?cna rotiraju?ca baza od 360 stupnjeva
Skriveni grija?
cod nehrd?aju?ceg c?elika
LED indikator
?
Siroki
kljun s odvojivim i perivim filterom
Za?
stita od pregrijavanja s automatskim isklju?
cenjem
Poklopac sa sigurnosnom bravom i pohranjivanje kabela
Prekida?c za uklju?
citi/isklju?citi sa svjetle?cim indikatorom
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
Kod uporabe elektri?cnih ured?aja potrebno je imati u vidu temeljne sigurnosne mjere
opreza uklju?
civ?
si i sljede?
ce:
1. Pro?
citajte sve upute za uporabu.
2. Prije po?
cetka uporabe provjerite da li vrijednost napona nazna?
cena na informacijskoj
etiketi na ured?aju odgovara vrijednosti napona u va?sem domu.
3. Kada ured?aj ne rabite i prije c?i?s?cenja izvucite utika?
c iz uti?
cnice. Prije po?cetka c?i?s?cenja
sa?
cekajte da se ured?aj ohladi.
4. Kabel ne smije visiti preko rubova radne povr?
sine ili stola. Kabel za?
stite od kontakta
s vru?
cim povr?
sinama.
5. Kuhalo postavite na ravnu povr?
sinu. Kuhalo nipo?
sto ne stavljajte na vru?ce povr?
sine.
6. Za izbjegavanje rizika od strujnog udara kabel, utika?
c ili bazu kuhala nipo?sto ne uranjajte
u vodu ili neke druge teku?cine.
7. Uporaba bilo kog elektri?cnog ured?aja ili aparata od strane ili u blizini djece zahtjeva
jako veliki oprez.
8. Izbjegavajte kontakt s vru?
cim povr?sinama ured?aja. Ured?aj uzimajte samo za ru?cku ili
dr?sku.
9. Nipo?
sto ne koristite ured?aj s o?ste?cenim kabelom ili utika?cem ili ured?aj koji neispravno
radi.Za ispitivanje, popravku i pode?savanje ured?aj odnesite u ovla?steni servisni centar.
10. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti o?
ste?
ceni kabel za napajanje treba da zamjeni
isklju?
civo proizvod?a?c kabela, ovla?
steni servisni centar ili neka stru?cna osoba.
11. Ured?aj ne koristite na otvorenim povr?sinama.
12. Ured?aj ne koristite u druge svrhe izuzev u svrhu za koju je dizajniran.
13. Kuhalo koristite samo sa originalnom, prilo?
zenom bazom.
14. Ako u kuhalo uspete vodu iznad oznake za maksimalnu razinu, nakon s?to prokuha
voda mo?
ze prskati iz ured?aja.
15. Ovaj ured?aj ne treba da koriste osobe s fizi?
ckim, psihi?
ckim i mentalnim invaliditetom
(ukljku?
cuju?
ci i djecu) bez nadzora osobe koja mo?
ze snositi odgovornost za sigurnu uporabu
ured?aja. Isto tako ured?aj ne treba da koriste neiskusne i osobe koje nisu dovoljno upu?
cene
u na?
cin njegove uporabe.
16. Zabranite djeci da se igraju s ured?ajem i budite oprezni kod uporabe ovog ured?aja
- 21 -
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
u blizini djece.
17. Sa?
cuvajte ove upute za uporabu.
RUKOVANJE
Prije prve uporabe kuhala za vodu preporu?
cujemo vam da postupak koji je obja?
snjen u
nastavku ponovite vi?se puta i da prokuhanu vodu prospete.Na taj na?cin ukloni?cete
prljav?stinu i pra?
sinu koja se u kuhalo nakupila tijekom proizvodnje i skladi?
stenja
1. Podignite poklopac ka gore i otvorite. Uspite vodu u kuhalo. Nakon s?to voda dostigne
to?cku vreli?sta kuhalo c?e se automatski isklju?citi. Kao alternativa vodu u kuhalo mo?zete
usipati i kroz kljun za izljevanje vode.
Pozor: Voda u kuhalu nikada ne smije biti manja od oznake za minimalnu odnosno iznad
oznake za maksimalnu razinu vode. Ukoliko u kuhalo uspete vodu ispod oznake za
minimalnu koli?
cinu vode to mo?
ze uzrkovati kvar grija?
ca, a ukoliko uspete vi?
se od oznake
za maksimalnu razinu vode tijekom kuhanja voda mo?
ze iscuriti vani.
2. Kuhalo postavite na bazu/postolje i umetnite utika?
c u uti?
cnicu. Kuhalo postavite tako
da kljun za izljevanje vode bude dalje od vas.
3. Tipku podesite u poziciju ?1?, upali?
ce se lampica. Voda ce
? po?
ceti da se zagrijava.Tijekom
zagrijavanja vode u kuhalu nipo?
sto ne podi?
zite poklopac.
4. Nakon s?to voda prokuha kuhalo c?e se automatski isklju?
citi i tipka c?e se vratiti u pozicij
?0? . Lampica c?e se ugasiti.
5. Podizanjem kuhala s baze/postolja u z?eljenom trenutku mo?
zete zaustaviti zagrijavanje
vode.
UPOZORENJE:
- Nipo?
sto ne uklju?
cujte ured?aj bez vode. U tom slu?caju termi?
cki sigurnosni sustav unutar
ured?aja c?e automatski prekinuti vezu s napajanjem. Izvucite utika?
c iz uti?
cnice i sa?
cekajte
da se ured?aj ohladi.
- Za izbjegavanje opasnosti od opekllina nipo?
sto ne dodirujte c?eli?cno ku?
ci?ste tijekom rada
ured?aja.
? S?CENJE
?
?
CI
I ODRZAVANJE
1. Prije po?
cetka c?i?sc?enja izvucite utika?
c iz uti?
cnice i sa?
cekajte da se ured?aj potpuno ohladi.
2. Kabel za napajanje, kuhalo i postolje nipo?
sto ne uranjajte u vodu ili neke druge teku?
cine.
3. Ne koristite abrazivna sredstva za ci?
? s?cenje koja mogu nanijeti s?tetu i u?
ciniti da nestane
sjaja s vanjske povr?
sine ured?aja.
4. Po potrebi uklanjajte kamenac iz ured?aja. U?
cestalost uklanjanja kamenca iz ured?aja
zavisi od tvrdo?
ce vode oblasti u kojoj z?ivite i u?cestalosti kori?stenja kuhala.
5. Filter je odvojiv i mo?
zete ga lako oprati. Nakon pranja filter umetnite u z?lijebove na
kljunu ured?aja i uklopite na svoje mjesto.
6. Ne poku?
savajte demontirati kuhalo ili njegovo postolje. U ured?aju se ne nalazi nijedan
dio kojeg korisnik mo?
ze popraviti ili zamjeniti. U slu?caju pojave bilo kakvog problema
molimo vas da kontaktirate ovla?
steni servisni centar.
- 22 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
ADANA-SEYHAN-DORUK SO?UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO?LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN
SO?UTMA-CUMHUR?YET MH. DEDEO?LU SK. S?S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-D?ZOVA ELEKTR?K - K???K SAAT
MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 ADANA-SEYHAN-?ZER ELEKTRON?K - OBALAR CAD. SAL?H ZEK? BUGAY ?fi
HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 ADANA-SEYHAN-SER?N ELEKTRON?K - MAHFESI?MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S?T.
E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON?K - ?N?N? BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95
ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON?K - B?Y?KKIRIM MH. MEHMET fiER?F Y???T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : 0322 613 45 96 ADIYAMANYILDIRIM SERV?S - BAH?EL?EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM?RC?S?-FAT?H MH.
ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 ADIYAMAN-?NAL ELEKTRON?K-BAH?EL?EVLER MAH. ESK? KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416
216 75 56 ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM?R?-?ATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN? TEL.: 0416 318 32 00 AFYON-EM?N ELEKTRON?K-ENST?T?
CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 AFYON-D?NAR-G?K?EO?LU ELEKTR?K-EMN?YET MH. YEN?YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53
44 A?RI-PATNOS-ACELE PEfi?N ELEKTRON?K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 A?RI-?ZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD
NO: 341 ?mer Hamam Yan?-TEL.:0472 216 53 14 AKSARAY-?T?NA ELEKTR?K-TAfi PAZARI MH. fiEH?T HAT?P U?KUN SK. ESK? TERM?NAL
?IKIfiI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 AMASYA-KUTUP TEKN?K SO?UTMA-G?KMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM?TBATIR APT. NO:115/ATEL.:0358 212 61 66 AMASYA-SULUOVA-?ALIfiKAN ELEKTRON?K-?ZEL ?DARE ?fi HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 AMASYA-FLAfi
ELEKTRON?K-Y?ZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM?RD?fi APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71 ANKARA-PURSAKLAR-DEM?R TEKN?KMERKEZ MH. MEL?KfiAH CD.NO:11/A-TEL.:0312 328 1122 ANKARA-YEN?MAHALLE-ERDO?DU SO?UTMA-?ARfiI MH. DAMLADOL SK.
NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 ANKARA-KE???REN-VEFA ELEKTRON?K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30
ANKARA-MAMAK-Y?CEL ELEKTRON?K-ASIM G?ND?Z CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 ANKARA-?ANKAYA-G?KSEL ELEKTRON?K-21.CD.
KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 ANKARA-?ANKAYA-ATC ?LET?fi?M-SELAN?K CAD. NO: 31/3-TEL.:
0312 419 82 70 ANKARA-G?LBAfiI-BEKS SERV?S H?ZMETLER?-SE?MENLER MAH. CEMAL G?RSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19
ANKARA-BEYPAZARI-DO?AN TEKN?K-KAYHAN G?VEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 ANKARA-S?NCAN-Y???T TEKN?K ONARIMM.?.M. 12. CADDE G?LSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31ANKARA-KE???REN-MERT TEKN?K SERV?S-?ZYURT CD. NO:27/A AKTEPETEL.: 0312 380 00 22 ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON?K-G?ZELKENT MAH.?ARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16
41 ANTALYA-KUMLUCA-AKG?L TEKN?K SERV?S H?ZMETLER?-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED?TEPELER KAR.SULAR
APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 ANTALYA-CANKALP ELEKTRON?K-TUZCULAR MAH. ?MARET SOK. FARA?LAR PASJ.NO:11-TEL.:0242
242 31 35 ANTALYA-MANAVGAT-?NAL ?LET?fi?M-AfiA?I PAZARCI MH. ?BRAH?M S?ZEN CD. fiELALE PSJ.NO: 18 1006 SK. TEL.:0242 742
35 36 ANTALYA-ALANYA-??NTAfi ELEKTRON?K-SARAY MH. ATAT?RK CD. HACI HAMD? O?LU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85 ANTALYAMERKEZ-B?Y?KGEB?Z ELEKTROMEKAN?K G?VENL?K-MUSTAFA G?KSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ?AKMAK ?fi HANI
NO: 8/5-6 TEL. :0242 243 33 90 ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR?K-ATAT?RK CAD.NO:69-TEL.:0478 211 28 58 ARTV?N-ARTV?N ELEKTR?KHALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 AYDIN-YILMAZ ELEKTRON?K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35
AYDIN-S?KE-?ZLEM ELEKTRON?K-YEN? CAM? MH. SEK?LER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 AYDIN-NAZ?LL?-BARIN ELEKTRON?KALTINTAfi MH. H?RR?YET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 BALIKES?R-BANDIRMA-ANIL SO?UTMA-G?NAYDIN MAH. 2.OKUL
CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 BALIKES?R-EDREM?T-?ZER TEKN?K-CAM? VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44
BALIKES?R-BURHAN?YE-U?UR TEKN?K SO?UTMA-MAHKEME MH. M?THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 BALIKES?R-KILI?
ELEKTRON?K-YEN? ?ARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 BALIKES?R-G?NEN-G?RSES ELEKTRON?K-MALKO? MAH.M?FT?
fiEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 BALIKES?R-BANDIRMA-D?J?TAL ELEKTRON?K-17 EYL?L MAH.HAVUZLU BAH?E
SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46 BALIKES?R-ERDEK-MERT TEKN?K-YALI MH. H?K?MET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 BARTINMARTI ELEKTRON?K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 BATMAN-fiAH?NLER ELEKTRON?K-CUMHUR?YET
CD. NO:20 2000 ?fi MERKEZ? KARfiISI-TEL.:0488 213 17 02 B?LEC?K-EDEBAL? TEKN?K-?ST?KLAL MH V.REF?K A ?ZT?RK CD NO: 1/ATEL.:0228 212 46 80 B?NG?L-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 B?NG?LS?MGE ELEKTRON?K- YEN?fiEH?R MH. YEfi?M SK. BO?ATEK?N APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 B?TL?S-AHLAT-U?UR SO?UTMATOK? KONUTLARI YUKARI ?ARfiI-TEL.:0434 412 41 72 B?TL?S-D?ZAYN ELEKTR?K-NUR CAD. EREM CENTER ?fi MERKEZ?KAT:2 NO:5TEL.:0434 226 74 43 BOLU-BEST ELEKTRON?K-TABAKLAR MAH.CUMHUR?YET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 BURSA-OSMANGAZ?AKY?Z ELEKTRON?K-?IRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 BURSA-GEML?K-AC?L TV TAM?R SERV?S?-DEM?R SUBAfiI
MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 BURSA-MUDANYA-ER T?CARET-?MERBEY MH. CAM? SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16
BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR?K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 BURSA?NEG?L-S.B.S ELEKTRON?K-OSMAN?YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.:0224 715 48 94 BURSA-KARACABEY-G?RKAN T?CARET-RUNGU?PAfiA
MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 BURSA-N?L?FER-?ZME TEKN?K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISITEL.: 0224 249 12 48 ?ANAKKALE-?AN-T?RKER ELEKTRON?K-CUMHUR?YET MAH. ?ANAKKALE CAD.NO:41-TEL.:0286 416 13 89
?ANAKKALE-GEL?BOLU-G?VEN ELEKTRON?K-YAZICIZADE MAH. M?RALAY fiEF?K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.:0286 566 90 70
?ANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON?K-?SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 ?ANKIRI-B?LG??LER ELEKTRON?KBUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A?A S?T. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 ?ORUM-H?T?T SO?UTMA-YEN?YOL MH. M?FT?
AHMET G?KEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58 ?ORUM-U?UR ELEKTRON?K-??TUTLAR MAH. FAT?H CAD. 5.SOK.EY?P SULTAN
APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 ?ORUM-?M?R ELEKTRON?K-CENG?ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 ?ORUM-ALACA-EROL
ELEKTRON?K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03 ?ORUM-G?ND?Z BEYAZ EfiYA SERV?S?-SUNGURLU-SUNGURO?LU
MH. ?ANKIRI CD. NO: 46-TEL.:0364 311 31 13 DEN?ZL?-KARDELEN SO?UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 DEN?ZL?-?Z
ELEKTRON?K-?AYBAfiI CD. ?NAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 DEN?ZL?-MERKEZ-?A?LAYAN SO?UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN
G?NEfi CD.NO:34 TEL. : 0258 242 85 86 D?YARBAKIR-B?SM?L-fiIK ELEKTR?K-KURTULUfi MH. AHMET AR?F BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412
415 05 94 D?YARBAKIR-?LKADIM T?CARET-BATIKENT S?T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA?LIK OCA?I YANIBA?LAR-TEL.:0412 235 70 89
D?YARBAKIR-AZ?Z ELEKTRON?K-HATBOYU CD. 469. SK. G?NEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46 D?YARBAKIR-S?LVAN-DIGITAL
ELEKTRONIC-KALE MH. SAM? SE?K?N CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 D?YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-
- 23 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
TEL.:0412 511 24 10 D?YARBAKIR-BA?LAR-AZ?Z ELEKTRON?K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 D?ZCE-ENSAR TEK
SU S?STEMLER?-AZM?N?LL? MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 D?ZCE-BULUfi ELEKTRON?K-CED?D?YE
MAH. M?MAR S?NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81 ED?RNE-UZUNK?PR?-G?VEN TEKN?K-GAZ? CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7TEL.:0284 513 89 66 ED?RNE-YILDIZ SO?UTMA-1.MURAT MH. G?NG?R MAZLUM CAD. SERHAT S?TES? B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37
63 ED?RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN?K-YUKARI ZAFER?YE MH. ?LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71ELAZI?-?ZDEV TEKN?K ?ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67 ELAZI?-YILMAZ BOB?NAJ-YEN? MAH. KEMAL fiEDELE CAD. NO: 12/ETEL.:0424 212 08 96 ELAZI?-G?NEfi ELEKTRON?K-K?LT?R MAH. VAL? FAHR?BEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 ERZ?NCANAYDINLAR ELEKTR?K-?N?N? MAH. MERKEZ ?ARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 ERZ?NCAN-REFAH?YE-B?LG?N ELEKTRON?KERZ?NCAN CAD. BELED?YE ?fi HANI-TEL.:0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-G?VEN ELEKTRON?K-Z?YABEY CAD. BELED?YE PSJ. NO:6TEL.:0442 816 42 23 ERZURUM-AT?LAY ELEKTRON?K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 ERZURUM-?SP?RYILMAZ ELEKTRON?K-Z?YAPAfiA CD. AfiA?I MH. NO:186-TEL.:0442 451 40 95 ESK?fiEH?R-ARZU ELEKTRON?K-DEL?KL?TAfi MH. G?RMAN
SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15 ESK?fiEH?R-S?VR?H?SAR-DERMAN ELEKTRON?K-CAM?KEB?R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.:0222
711 22 60 GAZ?ANTEP-ELEKTR?KL? EV ALETLER? TAM?RC?S?-M?TERC?M ASIM CAD. K?R?K?? SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73
GAZ?ANTEP-ISLAH?YE-YILMAZ SO?UTMA-AYDINLIK MH. G?Z CAD.?NL? S?TES? NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 GAZ?ANTEP-?K?ZO?LU
ELEKTRON?K-BEY MAH. EBLEHAN ?ARfiISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 GAZ?ANTEP-N?Z?P-?APAN TEKN?K-CUMHUR?YET MAH.
MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66 G?RESUN-BULANCAK-Y?KSEL SO?UTMA-?HSAN?YE MH. CEMAL G?RSEL. CD. NO: 257TEL.:0454 318 17 28 G?RESUN-U?UR ELEKTRON?K-HACI H?SEY?N MH. GAZ? CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90 G?M?fiHANEG?M?fiHANE SERV?S?-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 HATAY-SAMANDA?-G?NEfi ELEKTR?K-ATAT?RK
MAH. ?SKELE CAD. HAY?K PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK?NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/BTEL.:0326 344 32 49 HATAY-ANTAKYA-SER? SO?UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32 HATAY-ERZ?N-YEL?Z BOB?NAJMUSTAFAL? MH. ?STASYON CD. NO: 143-TEL.:0326 68148 32 HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN?K SO?UTMA-ATAT?RK CD. D???C?LER
?fiHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 HATAY-REYHANLI-?Z ?fi SO?UTMA-CUMHUR?YET MH. TAYFUR S?KMEN CD. NO:26/B TEL. : 0326
413 21 22 HATAY-D?RTYOL-FAT?H ELEKTRON?K-SANAY? MH. EVREN CD. YEN? S?NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.:0326 712 86 46 HATAY?SKENDERUN-G?L?STAN ELEKTRON?K-KURTULUfi MH. fi.O?UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64 I?DIR-PARLAK TEKN?KTOP?ULAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 ISPARTA-?ZSOYLAR SO?UTMA-YAYLA MAH. ?SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi?FA TIP MERKEZ?
ALTI-TEL.:0246 223 13 61 ??EL-ERDEML?-ESEN ELEKTR?K-MERKEZ MAH. ATAT?RK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 ??EL-MEZ?TL?AKN?SAN SO?UTMA&ELEKTRON?K-GMK.BUL. FAT?H MH. 18 SK.?Z?DO?RU S?T. 3/A-TEL.:0324 359 64 34 ??EL-PINAR ELEKTRON?KMAHMUD?YE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 ??EL-TARSUS-MERT ELEKTRON?K-GAZ?LER MAH. ATAT?RK BULV. NO:119TEL.:0324 626 83 98 ??EL-TARSUS-TEKN?K ?fi ELEKTR?K T?C.-ATAT?RK CAD. U?UR ?fi HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 ??EL-ANAMUR?EL?K ELEKTRON?K-BAH?E MH. ORMAN ?fiLETMES? ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 ??EL-HAKAN ELEKTRON?K-BAH?EL?EVLER
MH. 1809 SK. D?NL? APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 ??EL-S?L?FKE-SADIK ELEKTR?K-G?KSU MAH. O?UZKAAN CAD. DERYALAR
APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 ?STANBUL-ATAfiEH?R-VURAL ELEKTRON?K-KARAMAN ??FTL?K YOLU NO:12(ESK? PTT HAST. KARfiISI)
??ERENK?Y TEL. : 0216 575 63 35 ?STANBUL-fi?fiL?-YILKA T?CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfi-TEL.:0212-233 80 53 ?STANBULK???K?EKMECE-?A?DAfi SERV?S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 ?STANBUL-ZEYT?NBURNUKARDEfiLER SO?UTMA-SEY?T N?ZAM MAH. fiEH?T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 ?STANBUL-ESENLER-YILDIRIM
ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 ?STANBUL-EM?N?N?-IRMAK DIfi T?CARET-TAHTAKALE CD.
TAHTAKALE T?CARET MERKEZ? NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.:0212 520 55 80 ?STANBUL-?MRAN?YE-G?L-SER TEKN?K SERV?SNAMIK KEMAL MH. S?TC? ?MAM CD. S?T?? ?IKMAZI NO:6/1- TEL.:0216 335 60 19 ?STANBUL-?MRAN?YE-G?ZDE ELEKTRON?KATAT?RK MH. ALEMDA? CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: 0216 329 57 03 ?STANBUL-MALTEPE-G?R TEKN?K SERV?S-BA?DAT CD. BOLAYIR
SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 ?STANBUL-BEYL?KD?Z?-SC ELEKTRON?K-G?ZELYURT MH. M?MAR S?NAN CD. NO:71-TEL.:0212 852
34 45 ?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-DEDEO?LU ELEKTR?K-2124 SOK NO:4 SULTAN??FTL???-TEL.:0212 594 50 91 ?STANBUL-TUZLAAKIN ISI TEKN?K SERV?S-YAYLA MH. F.?AKMAK CD. ?SMA?L A?A SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 ?STANBUL-SARIYER-H?SAR SERV?S
1-NUR?PAfiA CD NO\48A BA?LAR MEVK? YEN?K?Y-TEL.:0212 223 27 96 ?STANBUL-SARIYER-H?LAL SO?UTMA-KAPTAN SK. NO:2TEL.:0212 218 45 61 ?STANBUL-B?Y?K?EKMECE-AYG?L DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ? CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18
?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-?AM TEKN?K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.:0212 597 86 62 ?STANBULK???K?EKMECE-YILDIZ ELEKTR?K SO?UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 ?STANBUL-K???K?EKMECEBATI TEKN?K-G?LTEPE MH. DEL?ORMAN CD. NO:75 SEFAK?Y-TEL.:0212 599 36 79 ?STANBUL-BAYRAMPAfiA-?ZKAN ELEKTRON?KKARTALTEPE MH. B?LGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 ?STANBUL-GAZ?OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON?K-MERKEZ MH. BA?LAR
CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 ?STANBUL-fi?fiL?-CHIP ELEKTRON?K-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43 ?STANBUL-G?NG?RENY?KSEL ELEKTRON?K-M.FEVZ? ?AKMAK MAH.?N?N? CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 ?STANBUL-BEYO?LU-TOLGA ELEKTRON?KCAM? KEB?R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.:0212 235 65 34 ?STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON?K-DEN?ZK?fiKLER
MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 ?STANBUL-BA?CILAR-?A?LAYAN ELEKTRON?K-?STO? 25.ADA NO.:109-TEL.:0212 659
92 49 ?STANBUL-KADIK?Y-UMUT ELEKTRON?K-HAL?TA?A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 ?STANBULZEYT?NBURNU-UZMAN ELEKTRON?K-YEN?DO?AN MH. 42.SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37 ?STANBUL-KADIK?Y-MICROSYSTEM
ELEKTRON?K-1. ORTA SK. NO:18/1 G?ZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 ?STANBUL-MALTEPE-BEYDA?I TEKN?K ELEKTRON?K-BA?LARBAfiI
MAH. ?N?N? CAD.-TEL.:0216 457 63 34 ?STANBUL-BA?CILAR-KUMRU ELEKTRON?K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126TEL.:0212 429 34 19 ?STANBUL-BAKIRK?Y-?K?ZLER ELEKTRON?K-SAKIZA?A MH. BERR?NC?N? SK. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83
?STANBUL-?SK?DAR-K?YL?BAY ELEKTRON?K-ALBAY H?SAMETT?N ERT?RK SK. NO:7/A ?ENGELK?Y TEL.:0216 318 35 13 ?STANBUL?SK?DAR-AK?EL?K T?CARET-M?MAR S?NAN MH. ?SMA?L D?MB?LL? SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22 ?STANBUL-KADIK?Y-TELV?D
ELEKTRON?K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 ?STANBUL-?K?TELL?-BARIfi TEKN?K-ATAT?RK
MH. ?K?TELL? CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 ?STANBUL-K.?EKMECE-ENG?N ELEKTRON?K-TEVF?K BEY MH. MERKEZ CD.
- 24 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
ORK?DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ?STANBUL-BAH?EL?EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI T?K.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD
.ZAFER MH. T?RKBEY? SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ?STANBUL-fi?fiL?-IfiIK ELEKTRON?K-AYAZA?A MASLAK ATAT?RK CD NO: 25TEL.:0212 289 76 94 ?STANBUL-PEND?K-G?KHAK ELEKTRON?K-BATI MH. SABR? TAfiKIN CD. SEB?L SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00
?STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON?K-CEBEC? MAH. 2472 SOK: NO:14/A SULTAN??FTL???- TEL.:0212 475 85 62 ?STANBULG?NG?REN-NUR ELEKTR?K ELEKTRON?K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL.:0212 641 42 09 ?STANBUL-BEYKOZ-ULUDO?AN
ELEKTRON?K-KAYABAfiI ?IKMAZI NO: 4/B PAfiABAH?E-TEL.:0216 322 85 85 ?STANBUL-KARTAL-?ZO?LU ELEKTRON?K-KIZILAY BULVARI
CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87 ?STANBUL-FAT?H-SOYLU TEKN?K-HIRKA? fiER?F CAM? ARKASI ESK? AL?PAfiA CD. NO: 26TEL.:0212 631 85 88 ?STANBUL-FAT?H-IRMAK DIfi T?CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: 0212 589 75 27 ?STANBUL-S?L?VR?PDS ELEKTRON?K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75 ?STANBUL-G?LTEPE-B?L?M ELEKTRON?KHARMANTEPE MH. ABD? ?PEK?? CD. NO:14/D -TEL.:0212 278 72 27 ?ZM?R-KARfiIYAKA-AYSER ELEKTR?KL? EV ALETLER?-Z?BEYDE
HANIM CADDES? NO:87/A-TEL.:0232 366 19 19 ?ZM?R-BERGAMA-GEZG?N SERV?S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.:0232 633 35 15
?ZM?R-KONAK-TUNCA ELEKTR?K-76 SK 10/A G?ZELYALI-TEL.:0232 246 40 62 ?ZM?R-?AMD?B?-KUDRET ELEKTRON?K-BURAK RE?S
CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36 ?ZM?R-MENEMEN-AY ELEKTRON?K-DR. SELAHATT?N ?ZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31
?ZM?R-KONAK-S?STEM ELEKTRON?K-2414 SK. NO:10 G?LTEPE-TEL.:0232 469 72 69 ?ZM?R-KARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR?K
LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA?I-TEL.:0232 381 14 42 ?ZM?R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T?CARET-ESK? TRAMVAY CD.
1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.:0232 364 33 73 ?ZM?R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON?K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31 ?ZM?RKONAK-KILI? ELEKTRON?K-BARBAROS HAYRETT?N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19 ?ZM?R-URLA-?LTER ELEKTRON?K?ZM?R 75. YILl CADDES?NO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44 ?ZM?R-BUCA-?A?LAR ELEKTRON?K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77
?ZM?R-YEfi?LYURT-UMUT ELEKTR?K & ELEKTRON?K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77 ?ZM?R-?DEM?fi-MURAT ELEKTRON?KUMURBEY MH. SANAY? S?T. 9.SK NO: 10 -TEL.:0232 544 41 98 KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR?K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK
NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50 KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON?K-FEVZ?PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: 0344 225 07 94 KARAB?KSAFRANBOLU-MEHMET SA?LAM - G?KAY TEKN?K-?N?N? MH. ESK? BA?LAR SK. NO:13-TEL.:0370 712 24 97 KARAB?K-ACAR
ELEKTRON?K-VAKIF ?fi HANI KAT:2 EMN?YET M?D?RL??? YANI-TEL.:0370 424 32 00 KARAMAN-?Z AS SO?UTMA-ABBAS MH. MUT
CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 74 KARS-AYDIN ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R ?fiHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82
KASTAMONU-TAfiK?PR?-DE??fi?M ELEKTR?K-TABAKHANE MH. ATAT?RK CD. NO:55/A-TEL.:0366 417 42 04 KASTAMONU-TOSYADO?Ufi ELEKTRON?K-VAKIF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59 KASTAMONU-HARUN TELEKOM?N?KASYON-?N?N? MAHALLES? AFfi?NBEY
SOKAK NO:8/B-TEL.:0366 212 33 66 KAYSER?-MEL?KGAZ?-AKT?RK BEYAZ EfiYA SERV?S?-AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR?STAL APT.AB NO.17 TEL.:0352 332 08 25 KAYSER?-MEL?KGAZ?-AKIfi ELEKTRON?K-?ORAK?ILAR MH. CENG?Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320
14 00 KAYSER?-DEVEL?-U?UR SO?UTMA-HARMAN MAHALLES? BELED?YE PASAJ? ?ZER? NO: 15-TEL.:0352 621 56 31 KAYSER?-S?NMEZ
ELEKTRON?K-CAM? KEB?R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62 KAYSER?-ZERO COMPUTER-SAHAB?YE MH. METE CD.
fiAH?R SATO?LU SK. SATO?LU AP D: 1-TEL.:0352 232 15 34 KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTR?K B?LG?SAYAR-B.HAYRETT?N CAD.
NO:9/C-TEL.:0318 212 31 73 KIRKLAREL?-MERKEZ-BUSE ELEKTRON?K-KARACA ?BRAH?M MH. KAPAN CAM? SK. ACUN PSJ. NO:23TEL.:0288 212 73 57 KIRKLAREL?-L?LEBURGAZ-BUSE ELEKTRON?K-YILMAZ MH. ESK? KIRKLAREL? CD. EFSANE D???N SALONU YANI
NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92 KIRfiEH?R-GARANT? ELEKTRON?K-ANKARA CD. C?NG?Z BEBE ARKASI YA?MUR ?fiHANI NO:9/B-TEL.:0386
214 02 18 K?L?S-FLAfi ELEKTRON?K-fiEH?TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 KOCAEL?-DORUK TEKN?K H?Z. -KARABAfi
MH. CENG?Z TOPEL CD. M?NECC?M AR?F SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66 KOCAEL?-KARAM?RSEL-KILIN? ELEKTRON?K-?N?N? CD.
M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55 KOCAEL?-D?LOVASI-SAMET ELEKTRON?K-BA?DAT CAD NO: 42/2-TEL.:0262 754 79 86
KOCAEL?-DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON?K-KAZIM KARABEK?R MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88 KOCAEL?-GEBZEYILDIRIM ELEKTRON?K-H. HAL?L MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.:0262 641 35 88KONYA-BEYfiEH?R-SELV? SO?UTMA-HACI ARMA?AN MH.
ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10 KONYA-SEL?UKLU-SAF?R SO?UTMA-FER?T PAfiA MH. G?NEY SK. NO:3/F KULE S?TE
C?VARI-TEL.:0332 236 36 75 KONYA-ERKAM SO?UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/B-TEL.:0332 350 00
32 KONYA-?ZCAN SO?UTMA VE ISITMA LTD fiT?-N?fiANTAfiIMH. HULUS? BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37 KONYA-SEL?UKLUKONSEY SOGUTMA VE ISITMA-K???K ?HSAN?YE MH. fiA?R GUBAR? SK.B?NSA S?TES? ALTI NO : 15 TEL.:0332 321 21 22 KONYA-AKfiEH?REROL ELEKTRON?K-MEYDAN MAH. ?OCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12 KONYA-MERAM-G?RKAN TEKN?K-?HT?YARETT?N
MH.SIR?ALI MEDRESE CAD.?BN?B?B? SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03 KONYA-SEYD?fiEH?R-TUNCER ELEKTRON?K-KIBRIS CD. NO:26TEL.:0332 582 93 92 KONYA-DURMAZLAR ELEKTR?K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48 KONYA-ERE?L?-ERDEM?R
TEKN?K-?? G?Z MH. KIBRIS CD.EL?T APT. NO:3 TEL.: 0332 713 02 53 K?TAHYA-EL?FO?LU ELEKTR?K-FAT?H SULTAN MEHMET BULVARI
DUAG?R CAM?? ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80 MALATYA-YUVAM ELEKTRON?K-?ST?KLAL MH. FUZUL? CD.?MAMO?LU SK. NO:1-TEL.:0422
322 52 88 MALATYA-HAL?M ELEKTRON?K-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86 08MAN?SA-SOMA-G?RMAK TEKN?KKURTULUfi MH. ?DMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56 MAN?SA-SAL?HL?-AYKAR SO?UTMA- BEfiEYL?L MH. BELED?YE CD. NO:TEL.:2430236 714 88 68 MAN?SA-AY ELEKTRON?K MAN?SA fiB.-YARHASANLAR MAH. ESK? HASA?A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.:0236 237 30 62-63
MAN?SA-BURCU ELEKTRON?K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42 MAN?SA-TURGUTLU-EM?N ELEKTRON?KALTAY MH. SEV?N? SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35 MAN?SA-SARUHANLI-fiEN SO?UTMA-ATAT?RK MH. 7 EYL?L CD. NO: 21/B-TEL.:0236
357 12 00 MAN?SA-KULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D?NAM?K-CAM?? CED?T MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99 MARD?N-M?DYATSA?LAM ELEKTRON?K-ESNAF SANATKARLAR KRED? KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 33 90 MARD?N-KIZILTEPE-?BRAH?MO?LU
ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7-TEL.:0482 312 55 99 MARD?N-DER?K-UZAY ELEKTRON?K-BELED?YE MEYDANI NO:36TEL.:0482 251 34 35 MARD?N-YEN?fiEH?R-MERKEZ TEKN?K-KARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD G?NAYDIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83
06 MARD?N-NUSAYB?N-B?D?N ELEKTRON?K-ZEYNEL AB?D?N MH. ??LEK SK NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98 MU?LA-FETH?YE-ANADOLU
TEKN?K SERV?S-?L?DEN?Z YOLU ?ZER? BAHA fiIKMAN CD.NO:157-TEL.:0252 611 39 12 MU?LA-M?LAS-AFfi?N YILDIRIM - TEKN?K
SO?UTMA-HACI ?LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.:0252 512 14 45 MU?LA-YATA?AN-ASTEKN?K ISITMA SO?UTMA SERV?S?-YEN? MH.
152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31 MU?LA-DALAMAN-?ZKAN TEKN?K SO?UTMA-MERKEZ MAHALLES? ATAT?RK CD.NO:56-TEL.:0252
- 25 -
YETK?L? SERV?SLER L?STES?
692 25 25 MU?LA-ELBO ELEKTR?K ELEKTRON?K-ORHAN?YE MH. H?RR?YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU?LA-DAT?A-MEL?H
ELEKTRON?K-?SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU?LA-MARMAR?S-?LKSEL ELEKTRON?K-YEN? YOL CD. N0:51/9TEL.:0252 412 62 60 MU?LA-URLA-STAR ELEKTRON?K-?N?fiD?B? CAD NO 1/C AKYAKA BELDES?-TEL.:0252 243 40 42 MUfi-HAfi?MO?LU
EK?C? ELEKTRON?K-HAfi?MO?ULLARI EK?C? ?fi HANI BELED?YE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 N??DE-HUZUR ELEKTR?K-ILHANLI
MAH ?ZKUL MARKET KARSISI ?ZKILI? AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 ORDU-TEK ISITMA SO?UTMA-SAKARYA MAH YENI KUMRU
CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 ORDU-HAZAR SO?UTMA-YEN? MAH. 26.SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 ORDU-?NYE-STAR TEKN?KKALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 ORDU-MERKEZ-M?KRO ELEKTRON?K-YEN? MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: 0452
223 13 49 OSMAN?YE-MODERN ELEKTRON?K-ORTAOKUL CD. K?fi?O?LU ?ARfiISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 R?ZE-?AYEL?-?ZER TEKN?KMAKSUT ?ZER-EMNIYET M?D.KARfiISI fiA?RLER YOLU ?ZERI NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 R?ZE-CEVAH?R ELEKTRON?K-TOPHANE
MAH. ATAT?RK CAD. ?fi PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 SAKARYA-ADAPAZARI-?INAR ELEKTRON?K-K?M?R PAZARI CAD. NO: 15 ATEL.:0264 271 39 12 SAMSUN-?ARfiAMBA-?ZKAN SO?UTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 SAMSUNBAFRA-KARATAfi T?CARET-KIZILIRMAK MH. F.?AKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 SAMSUN-G?LTEK?N SERV?S-ATAT?RK
BULVARI NO.285-TEL.:0362 437 33 82 SAMSUN-DEN?Z ELEKTRON?K-KADIK?Y MH. OSMAN?YE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 S??RTERYILMAZ ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CAD. NO:25 ULUCAM? KARfiISI-TEL.:0484 224 03 92 S?NOP-ADA EV ALETLER?-CAM? KEB?R MH.
T?T?NC? SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 S?NOP-AYANCIK-YILKAY SO?UTMA-YALI MH. DR.AZM? HAMZAO?LU CD. NO:46-TEL.:0368
613 52 12 S?NOP-BOYABAT-?ZT?RK BEYAZ EfiYA BAKIM SERV?S-G?KDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21
S?VAS-EKOL ELEKTRON?K-H?KMET IfiIK CD.NALBANTLAR BAfiI KAVfiA?I NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 fiANLIURFA-SURU?-IfiIK SO?UTMA
TEKN?KERL???-D?K?L? MH. Z?YARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 fiANLIURFA-AKTAfi ELEKTRON?K-ASFALT CD. N0.22/F-TEL.:0414
217 14 87 fiANLIURFA-B?REC?K-YARAfiIR SO?UTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD K?PR? ?IKIfiI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38 fiIRNAKS?LOP?-ABAY ELEKTRON?K-2. CADDE S?EMENS BAY?? KARfiISI-TEL.:0486 518 50 99 fiIRNAK-ULUDERE-?R?N ELEKTRON?K-CUMHUR?YET
CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 TEK?RDA?-HAYRABOLU-POYRAZ TEKN?K-H?SAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48
TEK?RDA?-SARAY-BATI TEKN?K-YEN? MH. TAKS?M CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 TEK?RDA?-MURATLI-AKAN ELEKTRON?K-MURAD?YE
MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 TEK?RDA?-?ORLU-FULL TEKN?K-MUH?TT?N MH. F?K?R SK. NO:12/B-TEL.:0282 652
28 68 TEK?RDA?-ARI ELEKTRON?K-AYDO?DU MH. fiEH?TLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 TEK?RDA?-MALKARA-KER?MO?ULLARI
T?CARET-YEN?MAHALLE G?LDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 TEK?RDA?-?ERKEZK?Y-?A?RI ELEKTRON?K-G.O. PAfiA MH.
SAYAR SK. KARDEfiLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 TOKAT-ERBAA-H?DRO ELEKT?R?K-CUMHUR?YET MH. GAZ? BULVARI NO:144TEL.:0356 715 56 01 TOKAT-C?HAN ELEKTRON?K-G.O.PAfiA BULVARI S?VAS CAD. NO:290/A- TEL.:0356 214 00 74 TOKAT-TURHAL-G??L?
SO?UTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 TOKAT-CEM TEKN?K SO?UTMA-SO?UKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A
G?K?E PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 TRABZON-?IRAK TEKN?K-FAT?H MH. AYASOFYA CD. NO: 57 M?ZE KARfiISI-TEL.:0462 229
66 44 TRABZON-AK?AABAT-ATOM ELEKTR?K-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 TRABZON-YET-SAN ELEKTRON?KFAT?H MH. FAT?H CD. COfiKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 TRABZON-ARAKLI-fiENG?L TEKN?K-BA?KUR ?ARfiISI NO: 10 /
A-TEL.:0462 721 74 11 UfiAK-MERKEZ-KO? SO?UTMA- ?fiL?CE MH. ADAfi SK. NO:29/E -TEL.:0284 513 89 66 VAN-ERC?fi-?ZKANAT
TAM?RAT-EMN?YET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 VAN-EB?N? TEKN?K-SIHKE CAD ATEfi SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31
37 VAN-BURHAN AYDIN - ?Z USTA TAM?RAT-K?LT?R MERKEZ? C?VARI DEM?RC?LER 1. SK. NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 YALOVAALTINOVA-DO?AN TEKN?K SO?UTMA-CUMHUR?YET MH.MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 YALOVA-TINAZTEPE
ELEKTR?K-?STANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 YOZGAT-AKDA?MADEN?-AYDIN SO?UTMA-AHISHAVI MH. 2. HANLAR
SK. NO :10-TEL.:0354 314 64 12 YOZGAT-?NDER ELEKTRON?K-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 YOZGAT-SORGUN-KARDEfiLER
ELEKTRON?K-CUMHUR?YET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 ZONGULDAK-KRD ERE?L?-UZMAN ELEKTRON?K-ERDEM?R CAD NO:130TEL.:0372 316 31 28 ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRON?K-PAP?LA ?fi HANI ZEM?N KAT NO:9 SO?UKSU-TEL.:0372 251 67 31
- 26 -
- G A R A N T ? fi A R T L A R I 1. Garanti s?resi, mal?n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y?ld?r.
2. Mal?n b?t?n par?alar? dahil(kullan?m hatalar?ndan kaynaklanan k?r?lmalar hari?) olmak ?zere tamam? firmam?z?n
garantisi kapsam?ndad?r.
3. Mal?n garanti s?resi i?erisinde ar?zalanmas? durumunda, tamirde ge?en s?re garanti s?resine eklenir. Mal?n tamir
s?resi en fazla 30 ifl g?n?d?r. Bu s?re, mala iliflkin ar?zan?n servis istasyonuna servis istasyonunun olmamas?
durumunda, mal?n sat?c?s?, bayii, acentas?,temsilcili?i, ithalat??s? veya imalat??s?-?reticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Mal?n ar?zas?n?n 15 ifl g?n? i?erisinde giderilmemesi halinde, imalat??-?retici veya ithalat??; mal?n
tamiri tamamlan?ncaya kadar, benzer ?zelliklere sahip baflka mal? t?keticinin kullan?m?na tahsis etmek zorundad?r.
4. Mal?n garanti s?resi i?erisinde, gerek malzeme ve ifl?ilik, gerekse montaj hatalar?ndan dolay? ar?zalanmas? halinde,
ifl?ilik masraf?, de?ifltirilen par?a bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt?nda hi?bir ?cret talep etmeksizin tamiri
yap?lacakt?r.
5. T?keticinin onar?m hakk?n? kullanmas?na ra?men mal?n;
-T?keticiye teslim edildi?i tarihten itibaren, belirlenen garanti s?resi i?inde kalmak kayd?yla,bir y?l i?erisinde; ayn?
ar?zan?n ikiden fazla tekrarlanmas? veya farkl? ar?zalar?n d?rtten fazla meydan gelmesi veya belirlenen garanti s?resi
i?erisinde farkl? ar?zalar?n toplam?n?n alt?ndan fazla olmas? unsurlar?n?n yan?s?ra, bu ar?zalar?n maldan yararlanamamay?
s?rekli k?lmas?,
-Tamiri i?in gereken azami s?renin afl?lmas?,
-Firman?n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas? halinde s?rayla sat?c?s?, bayii, acentesi temsilcili?i,
ithalat??s? veya imalat?? - ?reticisinden birisine d?zenleyece?i raporla ar?zan?n tamirine m?mk?n bulunmad???n?n
belirlenmesi,durumlar?nda, t?ketici mal?n ?cretsiz de?ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay?p oran?nda bedel indirimi
talep edebilir.
6. Mal?n kullanma k?lavuzunda yer alan hususlara ayk?r? kullan?lmas?ndan kaynaklanan ar?zalar garanti kapsam?
d?fl?ndad?r.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ??kabilecek sorunlar i?in Sanayi ve Ticaret Bakanl??? T?keticinin ve Rekabetin
Korunmas? Genel M?d?rl????ne baflvurulabilir.
?THALAT?I F?RMA
DE?MA ELEKTROMEKAN?K ?R?NLER ?NfiAAT SPOR MALZEMELER? ?MALAT SAN. VE T?C. A.fi.
Cihangir Mh. G?vercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avc?lar - ?stanbul - T?rkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr
- 27 -
- SK 2383 KETTLE -G A R A N T ? B E L G E S ? Garanti Belge No : 78607
SSHY Belge No : 25551
?THALAT?I F?RMA
?nvan?
Garanti Belge Onay Tarihi : 04/02/2010
SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010
Tel.
: DE?MA ELEKTROMEKAN?K ?R?NLER? ?Nfi. SPOR MALZ.
?MALAT SAN. ve T?C. A.fi.
: Cihangir Mah. G?vercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc?lar / ?STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
?r?n?n Cinsi
Markas?
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti S?resi
Azami Tamir S?resi
Kullan?m ?mr?
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Y?netim Kurulu Baflkan?
KETTLE
S?NBO
SK 2383
-
2 Y?ld?r
30 ?fl G?n?
Bakanl?k?a belirlenen ve ilan edilen kullan?m ?mr? 7 y?ld?r.
(?r?n?n fonksiyonlar?n? yerine getirebilmesi i?in gereken yedek par?a temin s?resi)
SATICI F?RMA
?nvan?
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
?mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu b?l?m, ?r?n? sat?n ald???n?z Yetkili Sat?c? taraf?ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan?lmas?na; 4077 say?l? T?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve bu Kanun?a dayan?larak y?r?rl??e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar?na Dair Tebli? uyar?nca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanl??? T?keticinin ve Rekabetin Korunmas? Genel M?d?rl??? taraf?ndan
izin verilmifltir.
- 28 -
M?fiTER? H?ZMETLER?
De?erli M?flterimiz,
En uygun fiyata en iyi ?r?n? vermenin yan? s?ra; en iyi hizmeti vermenin de
?nemli oldu?una inan?yoruz. Bu nedenle siz bilin?li t?keticilere daha yak?n
olabilmek i?in, internet adresimizdeki eriflim formlar?n?n yan? s?ra, t?ketici
dan?flma hatlar?m?z? da hizmetinize a?m?fl durumday?z.
T?KET?C?
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN?K SERV?S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
Dan?flma Hatlar?m?z?,
- Hafta i?i her g?n 08.30-18.00 saatleri aras?nda arayabilir; istek, ?neri ve
flikayetlerinizi firmam?za iletebilirsiniz.
T?keticinin Dikkatine:
?r?nlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek i?in afla??daki ?nerilere
uyman?z? rica ederiz:
1. ?r?n? ald???n?zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat?c?n?za onaylatt?r?n?z.
2. ?r?n? kullanma k?lavuzu esaslar?na g?re kullan?n?z.
3. ?r?n?n?zle ilgili hizmet talebiniz oldu?unda yukar?daki telefon
numaralar?ndan, T?ketici ?liflkileri Merkezi'ne baflvurunuz.
4. ?r?n? promosyon arac?l??? ile edinmiflseniz, ?r?ne ait garanti belgesini en
yak?n yetkili servisimize giderek onaylatt?r?n?z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti?inde "Hizmet Fifli" almay? unutmay?n?z.
Alaca??n?z bu fifl, ileride ?r?n?n?zde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sa?layacakt?r.
6. Cihaz?n?z ilk ?al?flt?rmada ?al?flm?yor veya ar?zal? ise, size en yak?n S?NBO
Yetkili Servisine baflvurabilir veya S?NBO Dan?flma Hatlar?ndan yard?m
alabilirsiniz.
- 29 -
- TEDAR?K?? F?RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
Made in China
?mal Y?l? : 2010
- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY Intertek Testing Services Ltd. Shanghai
Bldg. No. 86, 1198 Qinzhou Road(North)
Caohejing Development Zone, Shanghai
China
SH10050302-V1
EEE Y?netmeli?ine uygundur.
Sinbo SK-2383
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
з
нии
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
л т з з любым
д бным
б м
тзывы
ции и
ид и
Документ
Категория
Вокруг Света
Просмотров
20
Размер файла
2 232 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа