close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЭСКУЗАН® - PHARMA GARANT GmbH

код для вставкиСкачать
Aescusan kasachisch-russisch2:Layout 1 17.03.2010 18:25 Seite 1
?аза?стан Ресрубликасы
Денсаулы? са?тау министрл?г?
Фармация комитет? Т?ра?асыны?
2008 жыл?ы ?13? тамыз
? 186 б?йры?ымен
БЕК?Т?ЛГЕН
Д?р?л?к затты? медицинада
?олданылуы ж?н?ндег?
н?с?аулы?
ЭСКУЗАН?
Саудалы? атауы
Эскузан?
Халы?аралы? патенттелмеген атауы
Жо?
Д?р?л?к т?р?
?шуге арнал?ан 20 мл ер?т?нд?.
??рамы
100 г ер?т?нд?н?? ??рамында
Белсенд? заттар: 5-6,25 г атталшын ?ры?ыны? ??р?а? сы?ындысы
(??рамында 1 г тритерпенгликозид эсцинге есептегенде), 0,5 г тиамин
гидрохлорид?
?осымша заттар: 96% этанол (31 к?лем?%), моногидрат лактозасы,
жо?ары дисперст? кремний диоксид?, тазартыл?ан су.
Фармакодинамикасы
Атталшыны ?ры?ы сы?ындысыны? басты компонент? , тритерпенгликозид
эсцинн??, жал?ы??а ?арсы ж?не к?ктамырды серг?тет?н ?сер? бар.
Сы?ынды лизосомальды энзимдерд?? ?аны?уын азайтады, н?тижес?нде
(мукополисахаридтерд??) ?ылтамыр ?абыр?аларында гликокалист??
ыдырауын то?тарады. Эскузан транкапиллярлы? с?з?л?ст? елеул? т?мендетед? ж?не созылмалы к?ктамыр жетк?л?кс?зд?г?н?? белг?лер?н жа?сартады (шаршау, ауырлы? ж?не ?иналу сез?м?, ?ышу, ая? ауыруы ж?не
?с?ну?) тиамин гидрохлорид?н?? биологиялы? р?л? елеул? д?режеде оларды? жасушалы?, цитоплазматикалы? жар?а?шаларды? функционалды?
?алыпты жа?дайын ?амтамасыз етумен сипаттал?ан.
Фармакологиялы? ?асиеттер?
Эскузан ? б?р?кт?р?лген препараты антиэкссудативт?, к?ктамырды
серг?тет?н ?сер к?рсетед?.
?олданылуы
- к?ктамыр ке?ею? ж?не тромбтыдан кей?нг? генездег? созылмалы к?ктамырлы? жетк?л?кс?зд?г? ж?не оны? ас?ынуында
- ?анмен ?амтамасыз ету ?ызмет?н?? б?зылуымен байланысты
ауруларда: ?с?нулер, балтыр б?лшы?еттер?ндег? ??рысулар, ая?та?ы
ауырла?ты сез?нуде ж?не ауыруында, к?ктамырды? варикозды?
ке?ею?нде, геморроидальд? торларда.
?абылдау т?с?л? ж?не дозалары
Тама?танар алданда к?н?не 3 рет 12-15 тамшыдан аз?антай м?лшердер?
с?йы?ты?пен ?абылдау керек. Препаратты ?за? уа?ыт 12 ай?а дей?н
?абылдайды.
?олданар алдында шай?ау керек!
Сипаттамасы
?з?не т?н и?с? бар, сарыдан ?ызыл ?о?ыр т?ске дей?нг? м?лд?р с?йы?ты?.
Са?тау барысында т?нба жиналуы м?мк?н.
Жа?ымсыз ?серлер?
- сирек: ас?азан-?шек жолдары шырышты ?абы?ыны? т?т?ркену?
- жекелеген жа?лайларда: ас?ын сез?мталды? реакциялары.
Фармакотерапиялы? тобы
Ангиопротекторлар. ?ылтамырды? ену?н т?мендетет?н бас?адай
препараттар.
АТЖ коды СО5СХ
?олдану?а болмайтын жа?дайлар
- препарат компоненттер?не жо?ары сез?мталды?та
- 14 жас?а дей?нг? балалар?а.
Фармакокинетикасы
Эскузанды ?шкеннен кей?н эсцинн?? ?ан плазмасында?ы е? жо?ар?ы
?аны?уы 2,35 са? жетед?. Эсцинн?? ?ан плазмасыны? а?уыздарымен
байланыстыру 84% ??райды. Жартылай шы?арылу кезе?? Т 1/2 19,87 са?
??райды. Атталшыныны? ?ры?ыны? алын?ан ?ш?лген сы?ындыны?
0,11% несеппен эсцин т?р?нде шы?арылады.
Д?р?лермен ?зара ?рекеттесу?
Тиаминн?? ?сер? ??рамында сульфит бар инфузиялы? ер?т?нд?лермен
б?рмезг?лде ?олдан?анда азаяды.
Айры?ша н?с?аулар
Ж?кт?л?к кезе?? ж?не лактация
Препаратты ж?кт?л?к кез?нде к?к тамырды? т?й?ндел?п ке?ею? ж?не
шеткерг? к?к тамыр ?с?г?мен ауыратын емделуш?лерде ?олдану туралы
клиникалы? м?л?меттер бар.Емдеуд? ?ан ?юын ба?ылай
отырып ж?рг?зу керек.
Лактация кезе??нде са?ты?пен ?олдану керек. ??рамында 31% алкоголь
бар.
Д?р?л?к затты? к?л?к ??ралдарын немесе ?ау?пт? механизмдерд?
бас?ару ?аб?лет?не ?сер ету ерекшел?г?
Препаратты? б?р ретт?к дозасы ( 15 тамшы ? шашамен 0,17 этанол) к?л?к
??ралдарын немесе ?ау?пт? механизмдерд? бас?ару ?аб?лет?не еш?андай
?сер етпейд?.
Ас?азан-?шек жолдары тарапынан т?т?ркену пайда бол?анда препаратты
тама?тан кей?н ?олдану керек. ?с?мд?ктен алын?ан препараттарды
?за? уа?ыт са?та?анда ?гересе температура ауыс?ан кезде б?лы??ырлану?а ж?не т?нба т?суге бей?м, ол препаратты? ?сер?не ы?пал етпейд?.
Арты? дозалан?анда
Белг?лер?: ас?азан-?шек жолдары тарапынан т?т?ркену
Емдеу: симптоматикалы?.
Шы?арылу т?р? ж?не ?аптамасы
?оныр шыныдан жасал?ан ??тыда 20 мл ер?т?нд?.
??ты ?олдану ж?н?ндег? н?с?аулы?пен б?рге картон ?орап?а салын?ан.
Са?тау шарттары
+8+25°С температурада са?тау керек.
Балаларды? ?олы жетпейт?н жерде са?тау керек!
Жарамдылы? мерз?м?
3 жыл.
Жарамдылы? мерз?м? ?ткеннен кей?н ?олданбау керек.
Д?р?ханалардан босатылу шарттары
Рецепт?с?з
?нд?руш?
Фарма Вернигероде ГмбХ
Дорнберсвег 35
38855 Вернигероде
Германия
Aescusan kasachisch-russisch2:Layout 1 17.03.2010 18:25 Seite 2
УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармацевтического
контроля Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан
от ? 13? августа 2008г ? 186
Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Эскузан?
Торговое название
Эскузан?
Международное непатентованное название
Нет
Лекарственная форма
Раствор для приема внутрь 20 мл
Состав
100 г препарата содержат
активные вещества: сухой экстракт семян конского каштана 5-6,25 г
(содержащего 1 г тритерпенгликозида в пересчете на эсцин), тиамина
гидрохлорид 0,5 г,
вспомогательные вещества: этанол 96% (31 объем%), лактозы
моногидрат, высокодисперсный кремния диоксид, очищенная вода.
Описание
Прозрачная жидкость от желтого до красно-коричневого цвета с
характерным запахом. В процессе хранения возможно образование
осадка
Фармакотерапевтическая группа
Ангиопротекторы. Прочие препараты, снижающие проницаемость
капилляров.
Код АТС CO5CX
Фармакокинетика
После приема внутрь эскузана в плазме крови максимальная концентрация эсцина достигается через 2,35ч. Связывание эсцина с белками
плазмы крови составляет 84%. Период полуэлиминации Т 1/2 составляет
19,87ч. 0,11% принятого внутрь экстракта из семян конского каштана
выводится с мочой в форме эсцина.
Фармакодинамика
Главный компонент экстракта из семян конского каштана, тритерпенгликозид эсцин, имеет противоэксудативное и венотонизирующее
действие.Экстракт снижает концентрацию лизосомальных энзимов, в
результате чего, предотвращается распад гликокалиса (мукополисахаридов) в стенках капилляров. Эскузан снижает транскапилярную фильтрацию и улучшает симптомы хронической венозной недостаточности
(чувство усталости, тяжести и напряжения, зуд боль и набухания ног).
Биологическая роль тиамина гидрохлорида в значительной степени обусловлена их участием в обеспечении нормального функционального
состояния клеточных, цитоплазматических мембран.
Фармакологические свойства
Эскузан- комбинированный препарат, оказывает антиэкссудативное,
венотонизирующее действие.
Показания к применению
- хроническая венозная недостаточность варикозного и посттромботического генеза и ее осложнения
- заболевания, связанные с функциональным нарушением кровоснабжения:
отеки, судороги в икроножных мышцах, боль и чувство тяжести в
ногах, варикозное расширение , геморроидальные узлы.
Способ применения и дозы
Принимать 3 раза в день перед едой по 12-15 капель с небольшим
количеством жидкости. Препарат принимают длительный период до 12
месяцев.
Перед приемом взбалтывать!
Побочные действия
- редко: раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта
- в единичных случаях: реакции гиперчувствительности.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- детский возраст до 14 лет.
Лекарственные взаимодействия
Действие тиамина уменьшается при одновременном применении с
сульфитосодержащими инфузионными растворами.
Особые указания
Период беременности и лактация
Имеются клинические данные о применении препарата при беременности у пациенток с варикозным расширением вен и периферическими венозными отеками. Лечение проводить под контролем свертывания крови.
В период лактации использовать с осторожностью. Содержит 31%
алкоголя.
Особенность влияния лекарственного средства на способность
управлять транспортным средством или потенциально опасными
механизмами
Разовая доза препарата (15 капель - около 0,17 этанола) никакого
влияния не оказывает на способность управлять транспортным
средством или потенциально опасными механизмами.
При возникновении раздражения со стороны желудочно-кишечного
тракта препарат следует принимать после еды.
Получаемые из растений препараты при длительном хранении , в особенности при колебаниях температуры, склонны к помутнению и выпадению осадка, что однако не оказывает влияния на действие препарата.
Передозировка
Симптомы: раздражение со стороны желудочно-кишечного тракта.
Лечение: симптоматическое.
Форма выпуска и упаковка
Раствор 20 мл во флаконе из темного стекла.
Флакон вместе с инструкцией по применению вложен в картонную
коробку.
Условия хранения
Хранить при температуре +8+25°С, в защищенном от мороза месте.
Хранить в месте, недоступном для детей!
Срок хранения
3 года
Не использовать после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта
Производитель
Фарма Вернигероде ГмбХ
Дорнберсвег 35
38855 Вернигероде
Германия
Документ
Категория
Лекарственные препараты
Просмотров
50
Размер файла
86 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа