close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ryvkind Inform akdm 11uk

код для вставкиСкачать
Ryvkind_Inform_akdm_11uk
3
Шановні одинадцятикласники!
Уже протягом кількох років ви вивчаєте інформатику. За цей час ви ознайомилися зі значною кількістю прикладних програм, навчилися за-
стосовувати різноманітні інформа ційно-комунікаційні технології в своїй діяльності. В 11-му класі ви продовжите вивчення основ інформатики. Опануєте роботу з програмою створення комп’ютерних публікацій Microsoft Publisher і системою управління базами даних Microsoft Access 2007, навчитеся опрацьовувати мультимедійні дані та створювати відеокліпи, ознайомитеся з сучасними Інтернет-технологіями Веб 2.0. Найбільше уваги ви приділите вивченню важливих складових інформа-
тики – алгоритмізації та програмуванню. Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких розділено на кіль-
ка пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся під час його вивчення. Усі пункти побудовані за єдиною структурою. На початку пункту наведено кілька за-
питань, відповіді на які допоможуть вам пригадати вивчене раніше для кращого сприйняття нового матеріалу. У пунктах міститься теоретичний матеріал з кожної теми й опис технології опрацювання даних з викорис-
танням відповідних програмних засобів, наведено алгоритми та прикла-
ди здійснення основних способів діяльності. У кінці кожного пункту роз-
міщено запитання для самоперевірки отриманих вами знань і перелік практичних завдань для відпрацювання навичок роботи. Для кожного запитання й завдання визначено його рівень складності, який позначається так: – початковий і середній рівні; ·
– достатній рі-
вень; * – високий рівень. Завдання підібрано таким чином, щоб послідов-
но та цілеспрямовано формувати у вас досконалі навички роботи з про-
грамним забезпеченням, вміння самостійно розв’язу вати навчальні зада-
чі з використанням ІКТ, розвивати ваше мислення та навички індивіду-
альної та колективної роботи. Також у підручнику розміщено завдання 20 обов’язко вих практичних робіт, результат виконання яких демонстру-
ватиме рівень засвоєння вами навчального матеріалу з певного питання. Для полегшення сприйняття вами навчального матеріалу автори унаоч-
нили підручник схемами, таб лицями, екранними копіями, до підручника включено приклади для демонстрації основних положень інформатики. До-
даткові рубрики підручника «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати», «Цікаві факти з історії», «Додаткові джерела інформації» допомо-
жуть вам краще зрозуміти і глибше засвоїти основи науки. Це дає змогу ви-
користовувати підручник і для самостійного опанування матеріалу. Автори пропонують он-лайн підтримку вивчення курсу інформатики 11-го класу на сайті www.allinf.at.ua, де вчителі та учні зможуть знайти файли-заготовки для виконання практичних завдань, додаткові матеріа-
ли до окремих тем, поспілкуватися з авторами на форумі, залишити свої відгуки та пропозиції в гостьовій книзі.
Бажаємо вам успіхів у навчанні та засвоєнні сучасних інформацій-
них технологій!
З повагою, автори
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 3
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 3
21.07.2011 17:44:19
21.07.2011 17:44:19
4
У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
· програмні засоби навчального призначення та особливості їх викорис-
тання; · можливості педагогічних програмних засобів для навчання предметів природничо-математичного циклу;
· математичний процесор і його використання для автоматизації мате-
матичних обчислень;
· побудову графіків функцій, розв’язування рівнянь і систем рівнянь за-
собами математичного процесора.
1.1. Програмні засоби навчального призначення та особливості їх використання
1. Які програмні засоби навчального призначення вам відомі? Для чого вони призначені?
2. Наведіть приклади мультимедійних курсів, з якими вам довелося пра-
цювали на уроках з різних навчальних предметів.
3. Які електронні засоби навчання ви використовували на уроках природ-
ничо-математичного циклу?
Програмні засоби навчального призначення
Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для напи-
сання реферату, готуєтеся до контрольної роботи, вам потрібні різнома-
нітні джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, слов-
ники, хрестоматії, колекції фотографій тощо. Для виконання навчаль-
них завдань ви використовуєте й різноманітні електронні засоби. Це мо-
жуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії, галереї зобра-
жень, а також прикладні програми загального призначення, які викорис-
товують для проведення обчислень (наприклад, Калькулятор), для підго-
товки рефератів (наприклад, текстовий процесор Word 2007), для ство-
рення та редагування малюнків (наприклад, графічний редактор Paint) та ін. Разом з тим існують програми, які безпосередньо призначені для за-
безпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення, або педагогічними програмними засобами (ППЗ). Прикладами таких програм є Програмно-методичний комплекс «Таб лиця Менделєєва», Електронний посібник «Біологія 8–9», Про-
грамне середовище «Система лінійних рівнянь» та інші, які ви могли використовувати на уроках і під час підготовки до навчальних занять у попередніх класах (рис. 1.1).
1.
Які програмні засо
б
и навчального призначення вам відомі? Для чого
вони призначен
і?
2.
ж
авпМ
і
яь ПрихлаМи мдльяимпМ
ій
ниї хдрс
і
вТ з ехими вам Мовплосе Пра
-
цРвали на дрохаї з р
і
зниї навчальниї ПрпМмпя
і
в
.
3.
Кхі плпхяронні засо
б
и навчанне ви вихорисяовдвали на дрохаї ПрироМ-
ничо-маяпмаяичного цихлд
)
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 4
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 4
21.07.2011 17:44:20
21.07.2011 17:44:20
5
Перевагою програмних засобів на-
вчального призначення порівняно з тра-
диційними засобами навчання є наяв-
ність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: ста-
тичне та динамічне представлення об’єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей і результатів проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’язків задач. Однією з переваг ППЗ є швидкий зво-
ротний зв’язок між користувачем і засо-
бами ІКТ, який забезпечує реалізацію діалогу між учнем і програмним на-
вчальним середовищем. Такий зворот-
ний зв’язок називають інтерактивністю програмного засобу. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здій-
снюватись у тому темпі, який найбільше задовольняє учнів. Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи: ·
електронні посібники – електронні навчальні видання, які доповню-
ють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням муль-
тимедійних засобів; наприклад, Педагогічний програмний засіб «Фі-
зика 10–11» (рис. 1.2, а), Педагогічний програмний засіб «Алгебра, 11 клас»;
·
електронні (віртуальні) практикуми – електронні навчальні збір-
ки практичних завдань і вправ, у тому числі: віртуальні лабораторії, наприклад Віртуальна хімічна лаборато-
рія. 8–11 кл. (рис. 1.2, б), Програмно-методичний комплекс «DG – динамічна геометрія»; електронні тренажери, наприклад «Майстер-клас». Клавіатур-
ний тренажер з української мови; електронні задачники, наприклад Електронний задачник «Фізи-
ка. 7–9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь»;
·
електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів – комп’ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів; наприклад Система інтерактивного тестування «Школярик»;
а б в г
Рис. 1.2. Приклади педагогічних програмних засобів
Рис. 1.1. Використання електрон-
ного атласу з географії у навчаль-
ному кабінеті, обладнаному мульти-
медійним проектором
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 5
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 5
21.07.2011 17:44:20
21.07.2011 17:44:20
6
·
мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового призначення: електронні атласи – електронні колекції зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку; наприклад Електронний атлас «Економічна і соціальна географія світу, 10–11 класи» (рис. 1.2, в);
електронні хрестоматії – електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; наприклад фонохрестоматія «Шкільна колекція». Фо-
нохрестоматія для 10–11 класів з англійської мови;
електронні енциклопедії – електронні довідкові видання, що міс-
тять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практич-
ної діяльності, подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відео матеріалами, засобами пошуку та відбору довідкових матеріа-
лів; наприклад Електронна база знань «Людина, суспільство і світ», Електронна енциклопедія «Міфи народів світу»;
електронні словники – електронні видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполу-
чень і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словни-
ка; наприклад Навчальне середовище «1001 слово» (рис. 1.2, г) та ін.
Існують комбіновані ППЗ, в яких поєднано програмні засоби з різних груп, наприклад Інтегрований електронний комплекс «Економічна та соціальна географія світу». Вони отримали узагальнену назву мульти-
медійні, або інтерактивні, курси. Найчастіше педагогічний програмний засіб має такі складові:
·
меню програми, яке відображає зміст матеріалу в програмному засобі або надає доступ до його основних функцій;
·
гіпертекстова система навігації між блоками навчального або довід-
кового матеріалу;
·
пошукова система для швидкого переходу до потрібного блока на-
вчального матеріалу;
·
довідка з навчального матеріалу або щодо роботи з програмою.
Залежно від типу педагогічного програмного засобу до його складу можуть входити:
·
текстовий інформаційний блок;
·
колекція графічних зображень;
·
колекція аудіо- та відеоматеріалів;
·
блок виконання тренувальних вправ і практичних завдань;
·
контролюючий блок
та ін.
Деякі ППЗ розроблені за клієнт-серверною технологією. Передба-
чається, що на комп’ютері вчителя встановлюється серверна частина та-
ких засобів, на комп’ютерах учнів – клієнтська. Вибір для роботи того чи іншого педагогічного програмного засобу за-
лежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, готуючи повідомлення на урок географії, ви зможете шукати потріб-
ні матеріали в електронному посібнику, хрестоматії, енциклопедії або електронному атласі. Якщо ж вам потрібно підготуватися до контроль-
ної роботи з хімії, корисно буде звернутися до віртуальної хімічної лабо-
раторії, збірника задач або засобу контролю навчальних досягнень.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 6
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 6
21.07.2011 17:44:21
21.07.2011 17:44:21
7
ППЗ можуть містити не тільки програмний матеріал з предмета, а й додатковий матеріал, наприклад теоретичний, що виходить за межі шкільної програми, задачі підвищеної складності, засоби для проведен-
ня навчальних досліджень та ін. Це може бути корисним під час підго-
товки до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написан-
ні робіт МАН тощо.
Програмні засоби навчального призначення для вивчення різних предметів можна, наприклад, отримати безкоштовно на сайті Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) у розділі Сервіси Файловий архів Електронні засоби навчання.
Перед тим як використовувати комп’ютерні програми, їх потрібно встано-
вити на комп’ютер (інсталювати), дотримуючись «Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах», які затверджені Міністер-
ством освіти і науки України. Усе програмне забезпечення повинно бути сертифі-
коване, про що має бути зазначено в супроводжувальній документації до про-
грамного засобу.
Установлення (інсталяція) програмного забезпечення проводиться з носія, на якому воно знаходиться, на жорсткий диск комп’ютера. Для цього потрібно вико-
нати таку послідовність дій: 1. Поставити диск з потрібним педагогічним програмним засобом у пристрій для роботи з компакт-дисками.
2. Відкрити вікно із вмістом папок і файлів носія.
3. Запустити файл з іменем setup.exe (або install.exe).
4. Слідувати подальшим указівкам програми інсталяції.
1. Що таке педагогічні програмні засоби? Наведіть приклади навчальних програм.
2. Наведіть приклади програмних засобів для підтримки навчальних предметів природничо-математичних дисциплін.
3
·
. На які види поділяються педагогічні програмні засоби? Охарактеризуй-
те їх.
4. Які можливості мають сучасні педагогічні програмні засоби? 5
·
. Які складові наявні в педагогічних програмних засобах усіх видів? Яке їх призначення? 6
·
. Опишіть орієнтовну послідовність дій для інсталяції навчальних комп’ютерних програм. 7
·
. Яке призначення електронних посібників та з якою метою вони можуть використовуватися?
8
·
. Які засоби належать до електронних (віртуальних) практикумів? Яке їх призначення та з якою метою вони можуть використовуватись?
9
·
. Які засоби належать до інтерактивних комп’ютерних моделей? Яке їх призначення та з якою метою вони можуть використовуватися?
10
·
. Що може виконувати учень, використовуючи комп’ютерні програми для вивчення фізики, біології, хімії, географії, астрономії?
11
·
. Знайдіть в Інтернеті перелік педагогічних програмних засобів, рекомен-
дованих МОН України до використання в навчальних закладах. Які із цих засобів можна використати для викладання предметів вашого про-
філю навчання?
12*. Які он-лайн ресурси можна використовувати на уроках для предметів вашого профілю навчання? Знайдіть їх в Інтернеті.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 7
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 7
21.07.2011 17:44:21
21.07.2011 17:44:21
8
1
·
. Установіть відповідність між групами педагогічних програмних засобів та їхніми описами.
Педагогічні про-
грамні засоби
Опис
1
Електронні посібники
А
Електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих, музичних творів, тво-
рів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів
2
Електронні (віртуальні) практикуми
Б
Електронні видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку мовних одиниць і допо-
внені можливістю прослуховування фрагментів словника
3
Електронні засоби контролю навчальних
досягнень
В
Електронні довідкові видання основних відомостей з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльнос-
ті, поданих у коротких статтях, доповнених аудіо- та відеоматеріалами, засобами пошуку і добору довідко-
вих матеріалів
4
Електронні атласи
Г
Електронні навчальні видання, які доповнюють під-
ручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, фа-
культативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлені з використанням мультимедійних засобів
5
Електронні словники
Д
Електронні колекції зображень різних об’єктів (кар-
ти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку
6
Електронні енциклопедії
Е
Електронні навчальні видання практичних завдань і вправ
7
Електронні хрестоматії
Є
Комп’ютерні програми, призначені для створення тес-
тових завдань, проведення тестування та фіксації ре-
зультатів
2*. Укажіть види педагогічних програмних засобів, які ви оберете для ви-
конання таких навчальних завдань: а) підготовка до лабораторної роботи з хімії;
б) написання реферату з математики;
в) розв’язування задачі з економіки;
г) написання науково-дослідницької роботи з географії;
д) підготовка повідомлення про визначні наукові відкриття ХХ ст.
3*. З’ясуйте, які ППЗ, що призначені для вивчення математики, доступні на сайті Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) у розділі Сервіси Файловий архів Електронні засоби навчання. Визначте, до яких груп ППЗ вони належать.
4
·
. Запустіть на виконання електронний посібник з математики, встанов-
лений на вашому комп’ютері. Розгляньте меню програми. Перейдіть до першого розділу посібника. Перегляньте теми першого розділу. З’ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тек-
сті посібника. Складіть їх опис. Наведіть три приклади використання посібника для розв’язування навчальних завдань.
5
·
. Відкрийте головну сторінку сайта Математика для школи (http://www.
formula.co.ua). Ознайомтеся зі змістом рубрик Алгебра та Геометрія. Знайдіть пояснення слова тригонометрія. Переведіть 30 у радіани, ви-
користовуючи засоби сайта, та обчисліть значення виразу sin30 +
+ cos30 з використанням вбудованого калькулятора. Поясніть, чим мо-
жуть бути корисними для вас матеріали цього сайта.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 8
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 8
21.07.2011 17:44:21
21.07.2011 17:44:21
9
6*. Завантажте з сайта Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) педагогічний програмний засіб «Динамічна геометрія». Проінсталюйте комплекс на своєму комп’ютері. Ознайомтеся з довідкою щодо використання програ-
ми. Перегляньте режими роботи програми. До якого типу ППЗ можна віднести цю програму? Наведіть три приклади використання програми для розв’язування навчальних завдань. Підготуйте презентацію про можливості програми. 7
·
. Завантажте з сайта Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) з розділу На-
вчання Шкільні предмети Хімія Електронні засоби для ви-
вчення хімії програмно-методичний комплекс Таб лиця Менделєєва. Проінсталюйте комплекс на своєму комп’ютері. Ознайомтеся з довід-
кою щодо використання програми. Перегляньте режими роботи програ-
ми. До якого типу ППЗ можна віднести цю програму? Наведіть три при-
клади використання програми для розв’язування навчальних завдань. Підготуйте презентацію про можливості програми. 8
·
. Відкрийте головну сторінку сайта Шкільна фізика (http://sp.bdpu.org). Визначте, які матеріали сайта можуть бути вам корисними під час ви-
вчення фізики. Розгляньте в рубриці Демонстрації інтерактивну мо-
дель руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Поясніть фізичну суть продемонстрованого явища.
9
·
. Завантажте з сайта Google Earth (http://earth.google.com) безкоштовну версію програми Google Earth та запустіть її на своєму комп’ютері. Знай діть на моделі Землі мапу та фотографії вашої місцевості та істо-
ричних місць вашої області.
10
·
. Відкрийте сторінку Дистанційне навчання. Демонстраційні фрагмен-
ти курсів сайта Сумського державного університету (http://dl.sumdu.
edu.ua/demo). Ознайомтеся з переліком інтерактивних засобів, розроб-
лених співробітниками лабораторії. Визначте особливості використан-
ня програмного засобу з хімії Окислювально-відновлювальні реакції. Складіть інструкцію щодо його використання.
1. Використання програмних засобів під час вивчення фізики, хімії, біології
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Запустіть на виконання педагогічний програмний засіб (інтерактивний мультимедійний курс, електронний (віртуальний) практикум, бібліотеку наочностей, електронний атлас тощо) з профільного предмета (фізика, хі-
мія, біологія тощо), встановлений на вашому комп’ютері.
1) Розгляньте меню програми.
2) Ознайомтеся зі змістом програмного засобу. 3) З’ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тек-
сті посібника. 4) Складіть їх опис у зошиті.
5) Запишіть у зошит три приклади використання курсу для розв’язування навчальних завдань. 2. Відкрийте вікі-сайт wiki.ciit.zp.ua. 1) Перейдіть за посиланням Интернет-ресурсы в рубриці Свободная зона. 2) Ознайомтеся з переліком он-лайн ресурсів для вашого профільного пред-
мета. 3) Оберіть один з них і перейдіть на відповідний сайт. 4) Ознайомтеся з можливостями розміщеного веб-ресурсу. 5) З’ясуйте його призначення, коло користувачів, особливості використан-
ня для розв’язування навчальних задач із профільного предмета.
6) Знайдені відомості запишіть у зошит.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 9
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 9
21.07.2011 17:44:21
21.07.2011 17:44:21
10
1.2. Математичні процесори. Програмно-методичний комплекс GRAN та його використання
1. Які програмні засоби навчального призначення ви використовували на уроках математики? Для чого вони призначені?
2. Які правила введення формул у табличному процесорі Excel 2007? 3. Що таке графік функції; графік рівняння? 4. Які дослідження функції ви виконували на уроках математики?
5. Наведіть алгоритм розв’язування рівняння графічним способом.
Математичні процесори
Серед програмного забезпечення навчання математики важливе місце займають математичні процесори. Основні можливості цих приклад-
них програм:
·
обчислення значень числових виразів; ·
побудова графіків функцій, заданих різними способами;
·
трасування графіків (побудова таб лиці значень функції на основі по-
будованого графіка);
·
знаходження координат точок перетину графіків двох функцій на за-
даному проміжку; ·
знаходження нулів і екстремумів функції на заданому проміжку;
·
наближене знаходження розв’язків рівнянь та їхніх систем; ·
графічне розв’язування нерівностей та їхніх систем;
·
обчислення площ та об’ємів геометричних фігур
та ін.
Прикладами таких програм є GRAN, DG – Динамічна геометрія (рис. 1.3, а), Microsoft Mathematics (рис. 1.3, б), MathCad, EUREKA, MathLab, Марle, DERIVE, Advanced Grapher та ін. Одні з цих програм – це потужні системи комп’ютерної математики з великою кількістю
а б
Рис. 1.3. Приклади математичних процесорів
1.
Кхі Програмні засо
б
и навчального Призначпнне ви вихорисяов
д
вали на дрохаї маяпмаяихи
)
уле чого вони Призначпні
)
2.
Кхі Правила ввпМпнне Ворм
д
л д
яа
б
личном
д
Процпсорі Excel 2007
?
3.
Що таке графік ф
у
нкції; графік рівняння? 4.
Кхі МосліМкпнне В
д
нхціт ви вихон
д
вали на д
рохаї маяпмаяихи
)
5.
жавпМіяь алгориям розв’ез
д
ванне рівненне граВічним сПосо
б
ом.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 10
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 10
21.07.2011 17:44:21
21.07.2011 17:44:21
11
функціональних можливостей, які розраховані на фахівців високої ква-
ліфікації, інші мають значно менші можливості та можуть бути вико-
ристані учнями середньої школи. Використання математичних процесорів для навчання дає змогу по-
єднати обчислювальні можливості комп’ютера у процесі дослідження різноманітних функціональних залежностей, звільнившись від рутин-
них обчислень, з перевагами графічного подання інформації, врахува-
ти індивідуальні можливості та здібності кожного учня щодо темпів на-
вчання. Також це сприяє розвитку графічних навичок та образного мислення, геометричної інтуїції та наочних уявлень з предметної галузі.
Програмно-методичний комплекс GRAN
Одним з перших в Україні педагогічних програм-
них засобів був програмний комплекс для підтримки навчання математики GRAN, розробка якого розпо-
чалася у 1989 році авторським колективом під керів-
ництвом відомого українського вченого Мирослава Івановича Жалдака, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора (рис. 1.4).
Програмно-методичний комплекс GRAN, до складу якого входять педагогічні програмні засоби GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, забезпечує підтримку вивчення математики (планіметрії, стереометрії, тригонометрії, алгебри і початків аналізу, початків теорії ймовірнос-
тей і математичної статистики), а також окремих роз-
ділів фізики в школі (7–11 класи).
Розглянемо використання математичних процесорів для комп’ю-
терної підтримки навчання математики на прикладі програмного засобу GRAN1, який призначений для графічного аналізу функцій, що й відо-
бражає його назва GRaphic ANalysis. Запуск програми здійснюється традиційним способом: Пуск GRAN1 GRAN1 або з використанням ярлика . Після цього на екра-
ні відкривається вікно програми (рис. 1.5), яке складається з трьох вну-
трішніх вікон: Графік, Список об’єктів, Відповіді.
У верхньому рядку вікна програми знаходиться Рядок заголовка, під ним – Рядок меню. У програмі реалізована контекстна довідка. Для її отримання треба вибрати потрібну команду та натиснути клавішу F1. У вікні Графік будуються графічні зображення об’єктів і графіків функцій, відображаються пояснювальні написи тощо. Під час переміщен-
ня вказівника по координатній площині у вікні переміщується покажчик координат . У верхній частині вікна Графік, над робочим полем, відо-
бражаються поточні координати вказівника, у нижній частині (Рядку ста-
тусу) – максимальне та мінімальне значення координат на площині.
Вікно Список об’єктів складається з двох частин. У верхній частині знаходиться поле зі списком восьми типів залежностей між змінними, які можна обрати для побудови графічного об’єкта, а нижче – список усіх введених об’єктів, серед яких поточний об’єкт відмічено позначкою . У другій частині вікна знаходяться відомості про поточний об’єкт: функ-
ція, проміжок, на якому вона розглядається, мінімальне та максимальне
Рис. 1.4. Жалдак М.І.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 11
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 11
21.07.2011 17:44:21
21.07.2011 17:44:21
12
Рис. 1.5. Вікно програми GRAN1
значення функції або інші параметри виділеного графічного об’єкта.
У вікні Відповіді (рис. 1.6) пода-
ються результати виконання різно-
манітних операцій, які вибираються в меню Операції – обчислення відстані від точки, обчислення довжини дуги, визначення довжини ламаної тощо. Це вікно можна очистити, виконавши Операції Відповіді Очистити.
Зліва у вікні програми знаходить-
ся панель інструментів, яка містить такі елементи керування (табл. 1.1):
Таб лиця 1.1. Команди панелі інструментів GRAN1
Пікто-
грама
Команда Пікто-
грама
Команда Пікто-
грама
Команда
Побудувати графік
Відкрити файл
Масштаб користувача
Очистити
Зберегти файл
Автоматичний масштаб
Декартові координати
Створити об’єкт
Попередній масштаб
Полярні координати
Зменшити масштаб
Збільшити масштаб
Початковий масштаб
Рис. 1.6. Вікно Відповіді
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 12
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 12
21.07.2011 17:44:21
21.07.2011 17:44:21
13
Виконання обчислень у GRAN1
Однією з найпоширеніших функцій математичних процесорів є ви-
конання різноманітних математичних обчислень. Програмний засіб GRAN1 має розширені можливості щодо цього. Обчислення виконуються у вікні Калькулятор (Операції Кальку-
лятор). Уведення виразів можна здійснювати або з клавіатури, або ви-
користовуючи кнопки вікна Калькулятор. Після завершення введення виразу потрібно натиснути Enter або вибрати кнопку Обчислити у ві-
кні Калькулятор. Числові вирази подаються за правилами, близьки-
ми до правил табличного процесо-
ра Excel 2007. Усі допустимі функ-
ції та операції подано на кнопках Калькулятора (рис. 1.7). Пропуски у записі виразу не до-
пускаються. Дробова частина у за-
писі чисел відокремлюється від цілої крапкою. Пріоритет опера-
цій загальноприйнятий. Для його змінення використовують дужки. Редагування введеного виразу здій-
снюється традиційними способами. У таб лиці 1.2 подано умовні по-
значення арифметичних операцій і функцій.
Таб лиця 1.2. Умовні позначення арифметичних операцій і функцій
Позна-
чення
Функція
Позна-
чення
Функція
Позна-
чення
Функція
Позна-
чення
Арифме-
тична операція
Sin Синус Cos Косинус Tg Тангенс *
Множен-
ня
ASin Арксинус ACos
Арккоси-
нус
ATg
Арктан-
генс
/Ділення
Exp
Експонен-
та
Ln
Логарифм натураль-
ний
Log
Логарифм з довіль-
ною осно-
вою
+
Додаван-
ня
Sqrt
Арифме-
тичний квадрат-
ний корінь
Int
Ціла частина числа
Pi Число -
Відніман-
ня
CTg Котангенс ACTg
Аркко-
тангенс
Abs Модуль ^
Підне-
сення до степеня
Рис. 1.7. Вікно Калькулятор
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 13
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 13
21.07.2011 17:44:22
21.07.2011 17:44:22
14
Розглянемо використання Калькулятора на такому прикладі:
Задача 1. Дано сторони трикутника: AB 7,2, BC 11,2, AC 9,85. Обчис-
лити міри його кутів (у радіанах).
Для розв’язування даної задачі потрібно виконати таку послідовність дій:
1. Запустити програму GRAN1.
2. Виконати Операції Калькулятор.
3. Обчислити значення косинуса кута A за формулою: cos A , увівши в поле Вираз таку послідовність симво-
лів (7.2^2+9.85^2-11.2^2)/(2*7.2*9.85) (рис. 1.7). Результат обчислень: 0.1651.
4. Обчислити міру кута А (у радіанах) за формулою А arccos(cos(A)), увівши в поле Вираз таку послідовність символів AСos(0.1651).
Результат обчислень: 1.405.
5. Обчислити значення косинуса кута B за формулою: cos B , увівши в поле Вираз таку послідовність символів 9.85*Sin(1.405)/11.2.
Результат обчислень: 0.8674.
6. Обчислити міру кута B (у радіанах) за формулою: В arcsin(sin(B)), увівши в поле Вираз таку послідовність символів ASin(0.8674). Результат обчислень: 1.05.
7. Обчислити міру кута C (у радіанах) за формулою: C – A – B, увів ши в поле Вираз таку послідовність символів Pi-1.405-1.05.
Результат обчислень: 0.687.
Побудова графіків залежностей між змінними у GRAN1 та їх аналіз
У GRAN1 можна побудувати графіки восьми основних типів залежностей між змінними (рис. 1.8). Одночасно у вікні можна відобразити до п’яти графіків, усі вони автоматично малюються різними ко-
льорами. Колір ліній кожного об’єкта ві-
дображається у вікні Список об’єктів біля рівняння функції. Загальний алгоритм побудови графіка залежності між змінними:
1. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності між змінними.
2. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
3. Увести у поле діалогового вікна Введення виразу залежності відпо-
відний вираз і вибрати кнопку ОК.
4. Вибрати у меню Графік команду Побудувати графік.
Розглянемо алгоритм побудови графіка функції на такому прикладі.
Задача 2. Побудувати графік функції y |x
2
– 8|x| + 7|.
Рис. 1.8. Типи залежностей між змінними
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 14
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 14
21.07.2011 17:44:22
21.07.2011 17:44:22
15
Для цього потрібно виконати таку послідовність дій:
1. Запустити програму GRAN1.
2. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Явна: YY(X).
3. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
4. Увести в поле Y(X) діалогового вікна Введення виразу залеж-
ності вираз ABS(X^2-8*ABS(X)+7).
5. Вибрати у меню Графік коман-
ду Побудувати графік.
Отриманий результат подано на рисунку 1.9.
Аналізуючи побудований графік функції, можна визначити:
·
нулі функції. Для цього слід установити вказівник у точці перетину графіка функції з віссю Оx і з’ясувати координати цієї точки. Вони будуть відображатися у верхній частині вікна Графік; ·
точки екстремумів і екстремуми. Для цього слід установити вказів-
ник у найвищу чи найнижчу точку графіка і з’ясувати координати вказівника у вікні Графік. Максимальне і мінімальне значення функ-
ції також відображаються у вікні Список об’єктів; ·
проміжки зростання та спадання. Спочатку потрібно визначити точ-
ки екстремумів, а потім записати проміжки спадання та зростання. Розв’язування рівнянь і систем рівнянь графічним способом Розглянемо, як можна використати програмний засіб GRAN1 для графічного розв’язування рівняння з однією змінною. Алгоритм роз-
в’язування даного типу завдань складається з трьох етапів: 1. Побудувати графік залежності. 2. Відмітити на координатній площині точку перетину графіка функ-
ції з віссю Оx.
3. Визначити координати вказівника, які відображаються у верхньо-
му рядку вікна Графік. Це і буде наближеним коренем рівняння.
Отримані у такий спосіб значення є наближеними. Похибка виникає за рахунок того, що переміщення вказівника на Робочому полі має свій крок. Розглянемо графічне розв’язування рівнянь з однією змінною.
Задача 3. Розв’язати рівняння x
3 – 2х + 6 0 графічним способом. Для цього потрібно виконати таку послідовність дій: 1. Запустити програму GRAN1. 2. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Явна: YY(X). 3. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
4. Увести в поле Y(X) діалогового вікна Введення виразу залежності вираз X^3-2*X+6 (рис. 1.10).
5. Вибрати у меню Графік команду Побудувати графік. На екрані у вікні Графік отримаємо графік уведеної функції.
6. Виконати Графік Список точок на графіку Запис.
7. Установити вказівник послідовно в точки перетину графіка функ-
ції з віссю Оx (рис. 1.11). Рис. 1.9. Графік функції y = |x
2
– 8|x| + 7|
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 15
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 15
21.07.2011 17:44:22
21.07.2011 17:44:22
16
Рис. 1.10. Діалогове вікно Введення виразу залежності
Рис. 1.11. Отримання наближеного значення кореня рівняння
8. Визначити наближене значення кореня рівняння, яке відобража-
ється у нижній частині вікна Графік. Відповідь: x –2.149.
Якщо точок перетину графіка з віссю Оx буде кілька, то рівняння ма-
тиме кілька розв’язків, які й відображатимуться в таб лиці значень у ві-
кні Графік під координатною площиною.
Для системи рівнянь алгоритм знаходження наближеного розв’язку виглядатиме так:
1. Побудувати графіки кожного з рівнянь системи.
2. Відмітити на координатній площині точки перетину побудованих графіків.
3. Визначити координати вказаних точок.
Задача 4. Розв’язати систему рівнянь графічним способом.
Для цього потрібно:
1. Запустити програму GRAN1. 2. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Неявна: 0G(X,Y).
3. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
4. Увести в поле діалогового вікна Введення виразу залежності вираз X+3*Y-9.
5. Вибрати у меню Графік ко-
манду Побудувати графік. 6. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Неяв-
на: 0G(X,Y).
7. Вибрати у меню Об’єкт коман-
ду Створити.
8. Увести в поле діалогового ві-
кна Введення виразу залеж-
ності вираз 2*X-Y-4.
9. Вибрати у меню Графік ко-
манду Побудувати графік. 10. Виконати Графік Список точок на графіку Запис.
11. Вибрати вказівником точку перетину графіків функцій (рис. 1.12). Рис. 1.12. Графічний розв’язок системи рівнянь Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 16
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 16
21.07.2011 17:44:22
21.07.2011 17:44:22
17
12. Визначити координати точки перетину у вікні Графік.
Відповідь: (3.005; 2.016). Розв’язування найпростіших задач з планіметрії з використанням GRAN1
Розглянемо використання програмного засобу GRAN1 для розв’язу вання ге-
ометричної задачі.
Задача 5. Визначити вид чотирикутника ABCD, який задано координатами вер-
шин A(1; 1), B(2; 3), C(0; 4), D(–1; 2). Щоб розв’язати цю задачу з використанням програми GRAN1, потрібно вико-
нати таку послідовність дій: 1. Запустити програму GRAN1. 2. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Ламана.
3. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
4. Увести в діалогове вікно Координати вершин ламаної (рис. 1.13) коор-
динати вершин чотирикутника і вибрати кнопку OK.
5. Вибрати у меню Графік команду Побудувати графік.
6. Виміряти по черзі довжини сторін і діагоналей, виконавши Операції Операції з ламаними Дов жина ламаної.
Рис. 1.13. Діалогове вікно Координати вершин ламаної
Рис. 1.14. Розв’язування задачі з геометрії з використанням програми GRAN1
У вікні Графік отримали побудований чотирикутник, а в результаті вимірюван-
ня у вікні Відповіді (рис. 1.14) отримали такі значення: всі сторони чотирикутни-
ка дорівнюють 2.236 лінійні одиниці, діагоналі дорівнюють 4.472 лінійні одиниці. Отже, заданий чотирикутник є квадратом. 1. Яке призначення математичних процесорів? Наведіть приклади мате-
матичних процесорів. 2
·
. Опишіть інтерфейс вікна програми GRAN1.
3
·
. Які правила введення числових виразів у програмі GRAN1?
4*. Порівняйте правила введення формул у математичному процесорі GRAN1 і табличному процесорі Excel 2007.
5. Які типи залежностей між змінними використовуються в GRAN1? 6. Скільки графіків одночасно можна побудувати в GRAN1?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 17
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 17
21.07.2011 17:44:22
21.07.2011 17:44:22
18
7. Як очистити вікно Графік?
8
·
. Наведіть алгоритм побудови графіка функції. 9
·
. Наведіть алгоритм побудови графіка рівняння.
10. Які дослідження функції можна здійснити на основі її графіка?
11
·
. Поясніть, як визначити нулі функції. Екстремуми функції?
12
·
. Наведіть загальний алгоритм розв’язування рівняння графічним спосо-
бом. 13
·
. Наведіть загальний алгоритм розв’язування системи рівнянь графічним способом.
14
·
. Поясніть, чому розв’язання рівняння чи системи рівнянь графічним способом і аналітичним відрізняються.
1
·
. Виконайте обчислення виразів, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1:
а) y cos2x при х 0; 1; 1,57;
б) y х
2
– 4|х| + 3 при x –3; 3;
в) y 1/(x
2
– 3) при x –2; 0; 15.
2
·
. Обчисліть периметр і площу прямокутного трикутника, якщо один з катетів дорівнює 7 см, а протилежний кут 60, використовуючи одну з математичних програм, наприклад GRAN1.
3
·
. Обчисліть периметр і площу трикутника за трьома заданими сторонами (a 7, b 5, c 8), використовуючи одну з математичних програм, на-
приклад GRAN1.
4
·
. Побудуйте графік функції y x
4
– 5 x
2
+ 3 з використанням одного з ма-
тематичних процесорів, наприклад GRAN1.
5
·
. Побудуйте послідовно графіки функцій y |х|, y |х + 1|, y |х| + 1. Пояс-
ніть, як змінюється графік функції та його розташування.
6
·
. Побудуйте послідовно графіки функцій y sinx, y 2sinx, y sin2x, y sin(x + 2). Поясніть, як змінюється графік функції та його розташу-
вання при зміненні коефіцієнтів. 7*. Побудуйте графіки функцій, заданих параметрично, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1:
а) коло: x 10cosT, y 10sinT;
б) равлик Паскаля: x 5cos
2
T + 3cosT, y 5cosTsinT + 3sinT.
8
·
. Побудуйте графік функції у |х
3
| + х + 7, використавши один з матема-
тичних процесорів, наприклад GRAN1. Дослідіть функцію на основі графіка за планом і запишіть відповіді у зошит: а) парність, непарність; б) нулі функції;
в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0;
г) точки екстремумів;
д) екстремуми;
е) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.
9
·
. Розв’яжіть рівняння графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1.
10*. Розв’яжіть систему рівнянь графічним способом, викорис-
тавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1.
11*. Розв’яжіть задачу, використавши один з математичних процесорів, на-
приклад GRAN1. Дано точки: A(0; 1), B(1; 0), C(1; 2), D(2; 1). Доведіть рівність довжин векторів: а) AB і CD; б) AС і ВD. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 18
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 18
21.07.2011 17:44:22
21.07.2011 17:44:22
19
2. Автоматизація математичних обчислень
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Виконайте обчислення значень виразів, використовуючи одну з матема-
тичних програм, наприкл ад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.
а) y 2sinx при х 0;г) y | |x – 1| – |x – 2| | при x –2,15;
б) y cos2x при х 0;
д) при a 2, b 8, c 3;
в) y (x – 1)
2
/(x – 2)
3
при х –3;е) y r
2
при r –3,9.
2. Радіус Місяця дорівнює 1740 км. Обчисліть площу його поверхні та об’єм космічного тіла, використовуючи одну з математичних програм, напри-
клад GRAN1. Запишіть у зошит введені вирази та результати обчислень.
3. Побудова графіків функції та їх аналіз
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Побудуйте графіки наведених функцій, використавши один з математич-
них процесорів, наприклад GRAN1:
а) y 2sinx;в) y 2x;д) y ||x – 1| – |x – 2||;
б) y cos2x;
г) ;
е) y (1 + x)
x
.
2. Дослідіть функції а, в, д завдання № 1 за їх графіками згідно з планом: а) парність, непарність; б) нулі функції;
в) проміжки знакосталості: 1) y > 0; 2) y < 0;
г) точки екстремумів;
д) екстремуми;
е) проміжки зростання та спадання: 1) зростає; 2) спадає.
4. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь та їх систем
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Знайдіть наближені розв’язки рівнянь графічним способом, використавши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: а) y х
2
– 4|х| + 3;
б) ;
в) .
2. Знайдіть наближені розв’язки системи рівнянь графічним способом, вико-
риставши один з математичних процесорів, наприклад GRAN1: а) б) в) г) Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 19
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 19
21.07.2011 17:44:23
21.07.2011 17:44:23
20
У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
·
поняття моделі та моделювання, типи моделей;
·
створення інформаційних моделей;
·
алгоритми та їх властивості, основні алгоритмічні структури;
·
етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера;
·
комп’ютерне моделювання;
·
комп’ютерні програми;
·
створення та налагодження комп’ютерних програм в інтегрованому середовищі візуальної розробки;
·
методи опрацювання даних з використанням комп’ютерних програм. 2.1. Моделі та моделювання. Типи моделей
1. Наведіть приклади об’єктів, їхніх властивостей і значень цих власти-
востей.
2. Хто такі модельєри? Що створюють представники цієї професії?
3. Які моделі об’єктів ви знаєте? Для чого вони створюються? На яких уроках і як використовувалися моделі об’єктів? 4. Які процеси або явища можуть бути описані функцією y = kx?
Поняття моделі. Моделювання Для вивчення властивостей і взаємозв’язків об’єктів (предметів, про-
цесів або явищ) люди проводять різноманітні дослідження. Але не зав-
жди можна або доцільно досліджувати самі предмети, процеси або яви-
ща безпосередньо. У таких випадках створюють і досліджують не самі об’єкти, а їхні моделі. Термін модель походить від латинського слова modulus – зразок, аналог. Моделі створюють для дослідження об’єктів тоді, коли сам об’єкт недоступний і його неможливо дослідити безпосередньо (наприклад, зірка сузір’я Великої Ведмедиці або виверження вулкана), або коли до-
слідження об’єкта можуть призвести до його руйнування (наприклад, мостовий перехід), або коли його виготовлення потребує значних коштів (наприклад, забудова нового мікрорайону) тощо. Моделі об’єктів створюють не тільки тоді, коли вони недоступні або дорого коштують, а й тоді, коли потрібно дослідити конкретну власти-
вість або групу властивостей об’єкта. У таких випадках створюють мо-
дель об’єкта, яка обов’язково має ті властивості, що досліджуються, а інші властивості, що є несуттєвими для даного дослідження, можуть бути в моделі відсутні. 1.
Наведіть приклади о
б
’єктів, їхніх властивостей і значень цих власти
-
во
ст
ей
.
2
.
Х
т
о
т
а
к
і
мо
д
е
ль
єри
?
Що створюють представники цієї професії
?
3.
Кхі моМплі о
б
’юхяів ви знаюяп) уле чого вони сяворРРяьсе) жа ехиї
дрохаї і ех вихорисяовдвалисе моМплі о
б
’юхяів)
4.
Кхі Процпси а
б
о евифа мокдяь б
дяи оПисані ВднхціюР
y
C
y
kx
?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 20
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 20
21.07.2011 17:44:23
21.07.2011 17:44:23
21
Моделями є знайомі вам карта України та глобус у кабінеті географії, моделі геометричних тіл у кабінеті математики, моделі органів людини в кабінеті біології, план спортивного майданчика вашої школи, малюнок нового автомобіля, словесний опис незнайомої вам людини. Люди створюють моделі одягу для вивчення попиту на них, моделі лі-
таків для вивчення їхніх аеродинамічних властивостей, моделі корпусів автомобілів для вивчення їхньої міцності, моделі нових архітектурних ансамблів для вивчення їхньої сумісності з уже існуючими, моделюють хімічний експеримент для вивчення його наслідків тощо. Учені-фізики моделюють рух тіла під дією різних сил, процес ядерної реакції, створи-
ли модель так званої ядерної зими для ілюстрації наслідків застосування ядерної зброї, сейсмологи моделюють землетруси, щоб вивчити їхні на-
слідки для різних регіонів планети, економісти створюють моделі розви-
тку суспільства.
Множину всіх предметів, властивості яких і відношення між якими досліджуються, називають предметною областю цього дослідження. Так предметною областю дослідження для зоологів є множина тва-
рин, предметною областю для математиків під час дослідження поділь-
ності чисел є множина цілих чисел.
Модель об’єкта – це новий об’єкт, який відображає властивос-
ті об’єкта, суттєві для даного дослідження. Процес створення та дослідження об’єктів на основі їхніх мо-
делей називається моделюванням. Зазначимо, що в різних науках досліджують різні властивості об’єктів. І тому для кожного об’єкта можуть існувати різні моделі. Це залежить від того, які саме властивості досліджуються. Так, різними будуть моделі лю-
дини у дослідженнях фізика, хіміка, біолога, лікаря, модельєра.
З іншого боку, різні об’єкти можуть мати одну й ту саму модель. Так, прямокутний паралелепіпед може бути моделлю книжки, шафи для одя-
гу, будинку та багатьох інших об’єктів. А функція у kх може слугувати моделлю прямолінійного руху матеріальної точки з постійною швидкіс-
тю, змінення напруги електричної мережі залежно від сили струму при постійному опорі, вартості покупки картоплі залежно від маси покупки та ін. Можна стверджувати, що будь-яка розумова діяльність людини являє собою оперування образами предметів, процесів і явищ, які є, по суті, їх-
німи моделями. Дійсно, міркуючи про конкретний об’єкт, людина виді-
ляє з усіх його властивостей лише окремі, які стосуються мети його розу-
мової діяльності про предмети або явища, що досліджуються.
Очевидно, що правильна побудова моделей об’єктів та їхнє досліджен-
ня сприяють точності й правильності наукових та інженерних висно-
вків, пропозицій, рішень. У сучасній науці та техніці побудова моделей, а також їхнє дослідження проводяться з використанням комп’ютерів, спеціальних комп’ютерних програм. Крім того, створюють спеціальні комп’ютерні програми, які реалізу-
ють модель об’єкта. Такі програми називають комп’ютерною моделлю Множину вс
і
х предмет
і
в, властивост
і
яких і
в
і
дношення м
і
ж якими досл
і
джуються, називають
предметною о
б
ласт
ю
ць
о
г
о
д
осл
і
дження. Модель о
б
’єкт
а
– це новий об’єкт, який в
і
дображає властивос-
ті
об’єкта, суттєв
і
для даного досл
і
дження. Процес створення та досл
і
дження об’єкт
і
в на основ
і
ї
хн
і
х мо
-
д
еле
й
називається м
о
д
елювання
м
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 21
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 21
21.07.2011 17:44:23
21.07.2011 17:44:23
22
об’єкта. У наш час комп’ютерні моделі широко використовуються для дослідження об’єктів, проведення обчислювальних експериментів у тих випадках, коли проведення реальних експериментів неможливе, або по-
требує багато коштів, або має непередбачувані наслідки.
Типи моделей Моделі класифікують за різними ознаками (рис. 2.1): ·
за способом подання;
·
за галузями використання;
·
за фактором часу
та ін.
За способом подання моделі розподіляють на матеріальні (предметні) та інформаційні.
Іграшки, опудала тварин, манекени, муляжі, глобус, модель водяно-
го млина – все це приклади матеріальних моделей. Матеріальні моделі призначені для проведення практичних досліджень. Фізична карта України, рівняння хімічної реакції, математична функція, розповідь про береги Дніпра – це приклади інформаційних мо-
делей. Інформаційні моделі призначені для проведення теоретичних до-
сліджень.
Матеріальна модель об’єкта – це модель об’єкта, подана у вигляді матеріального об’єкта (предмета). Інформаційна модель об’єкта – це модель об’єкта, подана у вигляді його опису. Як і матеріальні моделі, інформаційні моделі одного й того ж об’єкта будуть різні, залежно від мети дослідження. Так, наприклад, інформа-
ційна модель об’єкта «помідор» для постачальника міститиме дані про розміри, умови зберігання, фактори і терміни дозрівання, максимальні терміни зберігання тощо. А для фермера інформаційна модель цього са-
мого об’єкта міститиме дані про час сіяння, регулярність прополювання і поливання, раціональне використання добрив тощо. Інформаційні моделі у свою чергу розподіляють на: ·
словесні (усні та письмові описи);
·
графічні (рисунки, креслення, піктограми, карти та ін.); ·
структурні (таб лиці, графіки залежностей, діаграми, схеми та ін.); ·
алгоритмічні (правила, плани дій та ін.);
·
математичні (формули, рівняння, нерівності, функції та ін.);
·
спеціальні (хімічні формули і рівняння, нотні записи, записи шахо-
вих партій та ін.). Для створення інформаційної моделі об’єкта потрібно:
1. Визначити об’єкт дослідження, для якого створюється модель, і мету дослідження. 2. Виділити ті властивості об’єкта, які є суттєвими для вказаного до-
слідження.
3. Установити взаємозв’язки між вибраними властивостями та вира-
зити їх, використавши одну з форм представлення.
М
атеріальна модель о
б
’єкта
– це модель о
б
’єкта, подана у
в
игляді матеріального об’єкта (
предмета
)
.
І
нформаційна модель о
б
’єкт
а
– це модель о
б
’єкта, подана у в
игляд
і
його опису.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 22
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 22
21.07.2011 17:44:23
21.07.2011 17:44:23
23
Моделі
Матеріальні
Алгоритмічні
Математичні
Спеціальні
Інформаційні
Словесні
Графічні
Структурні
За галузями використання
Навчальні
Дослідницькі
Ігрові
За фактором часу
Статичні
Динамічні
За способом подання
Рис. 2.1. Типи моделей
За галузями використання моделі розподіляють на:
·
навчальні – створюються для навчання (наочні посібники, тренаже-
ри, що створюють для навчання, наприклад тренажер літака для на-
вчання льотчиків, тренажер для імітації перевантажень під час виве-
дення на орбіту в космічному польоті та ін.);
·
дослідницькі – створюються для проведення досліджень (модель річ-
кового теплохода, гелікоптера, гідростанції для проведення дослі-
джень на міцність, плавучість, аеродинамічні властивості, вплив на екологію, модель комп’ютера, прилад, що імітує розряд блискавки та ін., а також формули, рівняння, функції та ін., які можна використа-
ти для дослідження об’єктів);
·
ігрові – створюються для моделювання ситуацій для розробки і пере-
вірки різноманітних стратегій поведінки, адаптації до певних умов (військові, економічні, спортивні, ділові ігри та ін.). За фактором часу моделі розподіляють на:
·
статичні – це моделі, в яких зафіксовано стан об’єкта в певний мо-
мент часу і подальші зміни цього об’єкта не враховуються, наприклад гіпсова модель піраміди Хеопса;
·
динамічні – це моделі, які призначені для дослідження змінення зна-
чень властивостей об’єкта з часом, наприклад модель змінення рівня води в гірських річках під час танення снігів; модель погоди в даному регіоні; модель Сонячної системи, що змінюється залежно від резуль-
татів нових досліджень.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 23
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 23
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
24
1. Що таке предметна область дослідження? Наведіть приклади.
2. Що таке модель? Наведіть приклади моделей. 3
·
. Для чого створюються моделі? Наведіть приклади.
4
·
. Поясніть, у чому полягає процес моделювання.
5
·
. Чим модель об’єкта відрізняється від реального об’єкта?
6
·
. Поясніть, чому один і той самий об’єкт може мати різні моделі. Наве-
діть приклади.
7
·
. Поясніть, чому один і той самий об’єкт може бути моделлю різних об’єктів. Наведіть приклади.
8
·
. Як класифікують моделі за способом представлення? Охарактеризуйте їх.
9. Які моделі називають матеріальними? Наведіть приклади.
10. Які моделі називають інформаційними? Наведіть приклади.
11
·
. Як класифікують інформаційні моделі? Опишіть різні види інформацій-
них моделей.
11
·
. Як класифікують моделі за галузями використання? Наведіть приклади.
12
·
. Як класифікують моделі за фактором часу? Наведіть приклади.
13
·
. Що таке комп’ютерне моделювання?
1
·
. До якого типу моделей (матеріальна чи інформаційна) належать такі моделі:
а) рисунок піраміди; б) накреслений план школи;
в) формула площі прямокутника;
г) нотний запис пісні; д) макет забудови ділянки;
е) кулінарний рецепт;
є) хімічний дослід;
ж) модель літака; з) комп’ютерна модель автомобіля;
и) модель атома;
і) запис шахової партії;
ї) проведення фізичного досліду;
й) рівняння хімічної реакції;
к) опудало птаха;
л) сценарій проведення свята;
м) фотографія місцевості;
н) глобус? 2
·
. До якого виду належать наведені нижче інформаційні моделі:
а) графік чергування;
б) сценарій п’єси;
в) формула закону Ома;
г) ноти нової пісні;
д) реклама по телебаченню;
е) словесне формулювання теореми Піфагора;
є) рівняння хімічної реакції;
ж) таб лиця результатів чемпіонату України з баскетболу;
з) автобіографія? 3
·
. Створіть інформаційну модель об’єктів «квітка» і «кавун» з точки зору художника, медика, ботаніка, постачальника, покупця. 4
·
. Створіть інформаційну модель об’єкта «дачний будинок» з точки зору художника, будівельника, покупця.
5
·
. Відстань між містами А і В дорівнює 50 км. З цих міст одночасно назу-
стріч один одному виїхали два велосипедисти зі швидкостями 15 км/год і 12 км/год відповідно. Створіть математичну модель для визначення відстані між ними у будь-який момент часу до їхньої зустрічі. 6
·
. Один оператор може набрати рукопис за 20 год, а другий – за 30 год. Створіть математичну модель для визначення частини рукопису, яку вони наберуть через х год, якщо працюватимуть одночасно.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 24
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 24
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
25
7*. Назвіть процеси, математичною моделлю яких є лінійна функція; ква-
дратична функція; обернена пропорційність.
2.2. Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів
1. Які речення називаються спонукальними?
2. Чи готували ви якусь страву, користуючись рецептом її приготування? Як ви це робили?
3. На яких уроках ви користувалися інструкціями? Якими саме? 4. Наведіть приклади правил української мови, в яких використана кон-
струкція якщо ..., то ... .
Поняття алгоритму
Люди щоденно користуються різноманітними правилами, інструк-
ціями, рецептами тощо, що складаються з певної послідовності команд (вказівок). Деякі з них настільки увійшли до нашого життя, що ми ви-
конуємо їх майже не замислюючись, іноді кажуть, автоматично. Так для приготування яєчні потрібно виконати послідовність команд:
1. Поставити сковороду на плиту.
2. Покласти на сковороду шматочок вершкового масла.
3. Увімкнути конфорку.
4. Чекати, поки масло на сковороді розтане.
5. Розбити два яйця і вилити їх вміст на сковороду.
6. Посолити.
7. Чекати, поки загусне білок.
8. Вимкнути конфорку. А для того щоб визначити вид трикутника за його кутами, якщо відо-
мі його три сторони, потрібно виконати таку послідовність команд:
1. Визначити сторону трикутника, яка не менша за кожну з двох інших.
2. Обчислити косинус кута трикутника, що лежить проти сторони, визначеної як результат виконання команди 1.
3. Якщо визначений косинус кута від’ємний, то повідомити, що даний трикутник тупокутний, якщо ні, то якщо визначений косинус кута дорівнює нулю, то повідомити, що даний трикутник прямокутний, якщо ні, то повідомити, що даний трикутник гострокутний. Такі послідовності команд (вказівок) називають алгоритмами.
Алгоритм – це скінченна послідовність команд (вказівок), що визначає, які дії та в якому порядку потрібно виконати, щоб до-
сягти поставленої мети. Кожна команда алгоритму є спонукальним реченням, що вказує, яку дію має виконати виконавець алгоритму. Виконавцем алгоритму може бути людина, тварина, автоматичний пристрій, такий як робот, верстат з програмним керуванням, електронна обчислювальна машина тощо. Множину всіх команд, які може виконувати даний виконавець, нази-
вають системою команд цього виконавця. Наприклад, у систему команд виконавця, що виконуватиме другий з наведених вище алгоритмів, по-
винні входити такі команди:
1.
Які речення називаються спон
у
кальними
?
2.
Iи гоядвали ви ехдсь сяравдТ хорисядРчись рпцпПяом тт Пригоядванне
)
Кх ви цп ро
б
или
)
3.
жа ехиї д
рохаї ви хорися
д
валисе інсяр
д
хціеми
)
Кхими самп
)
4
.
Н
авед
і
ть приклади правил у
кра
ї
нсько
ї
мови, в яких використана кон
-
с
трукц
і
я
якщ
о
...
,
ег
....
Алго
р
ит
м
– це скінченна послідовність команд (
вказівок
)
, що в
изначає, які дії та в яком
у
порядк
у
потрібно виконати, щоб до-
ся
гти п
ос
т
а
в
ле
н
о
ї м
е
ти
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 25
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 25
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
26
1. Порівняти довжини сторін трикутника і вибрати з них не меншу.
2. Обчислити косинус кута трикутника за відомими трьома сторонами.
3. Порівняти число з нулем (більше за нуль, менше за нуль або дорів-
нює нулю).
4. Вивести повідомлення. Звертаємо вашу увагу: розробляючи алгоритм, потрібно перш за все ви-
значити, для якого виконавця він призначений, і використовувати в алго-
ритмі тільки ті команди, які входять до системи команд цього виконавця.
Слово алгоритм походить від імені видатного вченого середньовічного Сходу Мухаммеда бен-Муси аль-
Хорезмі (783–850) (рис. 2.2), який у своїх наукових працях з математики, астрономії та географії описав і вико-
ристовував індійську позиційну систему числення, а також сформулював у загальному вигляді правила виконання чоти-
рьох основних арифметичних дій: додавання, віднімання, множення та ділення. Європейські вчені ознайомилися з його працями завдяки перекладам їх на латину. Під час пе-
рекладу ім’я автора було подано як Algorithmus. Звідси й пішло слово алгоритм. А розроблені ним правила виконання арифметичних дій вважають першими алгоритмами.
Властивості алгоритму
Властивостями алгоритму є дискретність, визначеність, виконува-
ність, скінченність, результативність і масовість. Дискретність (лат. discretus – розділений, розривний) алгоритму означає, що його виконання зводиться до виконання окремих дій (кро-
ків) у певній послідовності. Причому, кожна команда алгоритму повин-
на виконуватися за скінченний інтервал часу. Визначеність (або детермінованість (лат. determinans – визначальний)) алгоритму означає, що для заданого набору значень початкових (вхідних) даних алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця та результат цих дій. Алгоритм не повинен містити команди, які можуть сприйматися виконавцем неоднозначно, наприклад «Узяти 2–3 ложки цукру», «Трохи підігріти молоко», «Вимкнути світло через кілька хвилин», «Поділити число x на одне з двох даних чисел a або b» тощо. Крім того, в алгоритмах недопустимі ситуації, коли після виконання чергової команди виконавцю незрозуміло, яку команду він повинен виконувати наступною.
Виконуваність алгоритму означає, що алгоритм, призначений для певного виконавця, може містити тільки команди, які входять до систе-
ми команд цього виконавця. Так, наприклад, алгоритм для виконавця «Учень першого класу» не може містити команду «Побудуй бісектрису даного кута», хоча така команда може бути в алгоритмі, який призначе-
ний для виконавця «Учень восьмого класу». Зазначимо, що виконавець повинен лише вміти виконувати кожну команду зі своєї системи команд, і не важливо, розуміє він її чи ні. Гово-
рять, що виконання алгоритмів виконавцем носить формальний харак-
тер: виконавець може не розуміти жодну з команд, може не знати мети виконання алгоритму, і все одно отримає результат. Так, наприклад, верстат з програмним керуванням не розуміє жодної з команд, які він виконує, але завдяки своїй конструкції успішно виготовляє деталі.
Рис. 2.2. Мухаммед бен-Муса аль-Хорезмі
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 26
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 26
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
27
Скінченність алгоритму означає, що його виконання закінчиться піс-
ля скінченної (можливо, досить великої) кількості кроків і за скінчен-
ний час при будь-яких допустимих значеннях початкових даних. Наве-
дені вище послідовності команд є скінченними, а наступна послідовність команд – нескінченна:
1. Взяти число 2.
2. Помножити взяте число на 10.
3. Додати до одержаного числа 5.
4. Якщо одержане число додатне, то виконати команду 3, якщо ні, то припинити виконання алгоритму. Результативність алгоритму означає, що після закінчення його ви-
конання обов’язково одержуються результати, які відповідають по-
ставленій меті. Результативними вважаються також алгоритми, які ви-
значають, що дану задачу не можна розв’язати або дана задача не має розв’язків при заданому наборі початкових даних. Масовість алгоритму означає, що алгоритм може бути застосований до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розв’язування та які відрізняються тільки початковими даними. Таким, наприклад, є алгоритм розв’язування квадратного рівняння, який дає змогу знайти дійсні корені квадратного рівняння з довільни-
ми дійсними коефіцієнтами або визначити, що при певних значеннях коефіцієнтів рівняння не має дійсних коренів. Масовим також є, напри-
клад, алгоритм побудови бісектриси довільного кута з використанням циркуля та лінійки. Однак, крім масових алгоритмів, складаються й застосовуються алго-
ритми, які не є масовими. Таким, наприклад, є алгоритм розв’язування конкретного квадратного рівняння (наприклад, 2х
2 + 5х + 2 0) або алго-
ритм приготування конкретного салату (наприклад, грецького) на кон-
кретну кількість осіб.
Форми подання алгоритмів
Розглянемо алгоритми розв’язування такої задачі.
Задача 1. Є посудина місткістю 8 л, яка заповнена рідиною, і дві порожні посудини місткістю 5 л і 3 л. Потрібно одержати в одній з посу-
дин 1 літр рідини і повідомити в якій. Розглянемо виконавця, який має таку систему команд: 1. Перелити рідину з однієї посудини в іншу. 2. Наповнити одну з посудин рідиною з іншої посудини.
3. Вивести повідомлення.
Для цього виконавця алгоритм розв’язування цієї задачі буде таким:
1. Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.
2. Перелити з 3-літрової посудини в 5-літрову.
3. Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.
4. Наповнити 5-літрову посудину з 3-літрової.
5. Вивести повідомлення: «1 л одержано в 3-літровій посудині».
Наведений алгоритм, як і розглянуті раніше, записаний у вигляді по-
слідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і записа-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 27
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 27
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
28
на українською мовою, тобто мовою людського спілкування. Така форма подання алгоритму називається словесною.
Але словесна форма подання алгоритму не завжди є зручною і на-
очною. Тому, крім такої форми подання, часто використовують графічну форму подання алгоритму, або подання алгоритму у вигляді блок-схеми. У блок-схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фі-
гурі (блоці) певного вигляду. Блоки з’єднуються між собою стрілками, які вказують напрям переходу для виконання наступної команди алгоритму. Наведемо деякі елементи (блоки) блок-схеми алгоритму (табл. 2.1).
Таб лиця 2.1. Деякі елементи (блоки) блок-схеми алгоритму
Найменування Позначення Призначення
Термінатор Початок або кінець алгоритму
Процес
Виконання однієї або кількох команд
Дані
Введення вхідних даних (аргументів) або виве-
дення вихідних даних (результатів)
Рішення
Прийняття рішення залежно від результату пе-
ревірки вказаної умови Блок-схема алгоритму розв’язування задачі 1 представлена на рисун-
ку 2.3.
Характерними рисами цього алгоритму є те, що всі його коман-
ди виконуються в записаній послідовності, кожна команда алго-
ритму обов’язково виконується, причому тільки один раз. Такі ал-
горитми (або фрагменти алгоритму) називаються лінійними. Розглянемо ще одну задачу – задачу на обчислення значення виразу, і складемо алгоритм її розв’язування.
Задача 2. Обчислити значення виразу (a – b) * (c – d), де a, b, c, d – дійсні числа. Розглянемо виконавця, який вміє отримувати значення змінних, ви-
конувати арифметичні операції над дійсними числами, запам’ятовувати результати арифметичних операцій і повідомляти результат. Передавання даних виконавцеві називається введенням даних, а повідомлення виконав-
цем результатів виконання алгоритму – виведенням даних (результатів). Запишемо алгоритм розв’язування задачі 2 для такого виконавця в словесній формі.
1. Увести значення змінних a, b, c, d. (У результаті виконання цієї ко-
манди виконавець запам’ятовує введені дані як значення відповід-
них змінних.)
2. Обчислити значення виразу a – b і результат присвоїти змінній х (запам’ятати як значення цієї змінної).
3. Обчислити значення виразу c – d і результат присвоїти змінній у (запам’ятати як значення цієї змінної).
Характерними рисами цього алгоритму є те, що вс
і
його коман-
ди виконуються в записан
і
й посл
і
довност
і
, кожна команда алго
-
р
итму обов’язково виконується, причому т
і
льки один раз. Так
і
ал-
г
оритми (
або фрагменти алгоритму
)
називаються л
іні
й
ними
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 28
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 28
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
29
Рис. 2.3. Блок-схема алгоритму розв’язування задачі 1
Рис. 2.4. Блок-схема алгоритму розв’язування задачі 2
4. Обчислити значення виразу х*у і результат присвоїти змінній z. 5. Вивести значення змінної z.
У командах 2–4 обчислюється значення виразу і результат обчислен-
ня присвоюється (запам’ятовується як значення) певній змінній. Такі команди називаються командами присвоювання. Для них прийнято ви-
користовувати таку форму запису: 2. х : a – b (читається: змінній х присвоїти значення виразу a – b).
3. у : c – d (читається: змінній y присвоїти значення виразу c – d).
4. z : х*у (читається: змінній z присвоїти значення виразу x*y).
Знак : називається знаком присвоювання та складається з двох сим-
волів: двокрапки і дорівнює, які записуються без пропуску між ними.
Блок-схема цього алгоритму наведена на рисунку 2.4.
Цей алгоритм також є лінійним, бо при кожному наборі значень змін-
них a, b, c, d кожна його команда обов’язково виконується, причому тільки один раз. Проілюструємо виконання алгоритму розв’язування задачі 2 для зна-
чень змінних a 3, b 4, c –2, d –5.
Команда Результат виконання
Увести значення змінних a, b, c, d a 3, b 4, c –2, d –5
х : a – b х 3 – 4 –1
у : c – d у –2 – (–5) 3
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 29
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 29
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
30
Команда Результат виконання
z : x*y z –1*3 –3
Вивести значення змінної z z –3
Аналогічно можна виконати цей алгоритм при іншому наборі значень змінних a, b, c, d.
1. Наведіть приклади речень, які є командами, і приклади речень, які не є командами. 2. Що таке алгоритм? Наведіть приклади.
3. Що таке система команд виконавця? Наведіть приклади виконавців і системи їх команд.
4
·
. Назвіть властивості алгоритму. Поясніть кожну з них. 5*. Наведіть приклад послідовності команд, яка не є виконуваною.
6*. Наведіть приклад послідовності команд, яка не є результативною.
7
·
. Поясніть відмінність між словесною та графічною формами подання ал-
горитму.
8
·
. Назвіть елементи блок-схеми алгоритму та поясніть їх призначення.
9
·
. Який алгоритм (фрагмент алгоритму) називається лінійним?
10*. Наведіть приклади виконавців з навколишнього життя та їх системи команд. Наведіть приклади алгоритмів, які виконує кожний з них. 11
·
. Що таке команда присвоювання? Як вона позначається?
1
·
. Укажіть команди серед наведених речень:
а) Закрий вікно. г) Не заважай читати.
б) Котра година? д) Якщо йде дощ, візьми парасольку.
в) 3 + 2 5. е) Я живу в Києві.
2*. Сформулюйте лінійні правила-алгоритми, які ви вивчали на уроках: а) української мови; б) математики;
в) інших предметів.
Подайте ці алгоритми у вигляді блок-схем.
3. Виконайте алгоритм:
1. Накреслити відрізок АВ завдовжки 5 см. 2. Поставити вістря циркуля в точку А.
3. Побудувати коло, радіус якого дорівнює довжині відрізка АВ.
4. Поставити вістря циркуля в точку В.
5. Побудувати коло, радіус якого дорівнює довжині відрізка АВ.
6. Провести пряму через точки перетину побудованих кіл.
Яку б назву ви дали цьому алгоритму? Які геометричні задачі можна розв’язувати за цим алгоритмом? Складіть його блок-схему. 4. Складіть алгоритм приготування вашої улюбленої страви. Подайте його в словесній формі.
5
·
. Є координатна пряма з позначеними на ній цілими числами. На цій прямій мешкає виконавець Коник, який вміє переміщуватися по ній, виконуючи команди: 1) стрибни на 3 одиниці праворуч; 2) стрибни на 2 одиниці ліворуч. Початкове положення Коника – точка 0. Складіть блок-схему алгоритму, за яким Коник за найменшу кількість стрибків буде в точці: а) 24; б) 7; в) –3. 6
·
. Човняру потрібно перевезти в човні через річку вовка, козу і капусту. У човні, крім човняра, вміщується або тільки вовк, або тільки коза, або Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 30
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 30
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
31
тільки капуста. На березі не можна залишати козу з вовком або козу з капустою. Складіть алгоритм перевезення. Подайте його у словесній формі. (Ця старовинна задача вперше трапляється в математичних ру-
кописах VIII ст.)
7
·
. Двом солдатам потрібно переправитися з одного берега річки на інший. Вони побачили двох хлопчиків на маленькому човні. У ньому можуть переправлятися або один солдат, або один чи двоє хлопчиків. Складіть алгоритм переправлення солдатів. Подайте його у словесній формі. (Після переправлення солдатів човен повинен залишитись у хлопчиків.)
8
·
. Складіть блок-схему алгоритму побудови трикутника за трьома його сторонами, довжини яких 5 см, 6 см і 4 см, використовуючи циркуль і лінійку.
9*. Придумайте виконавця. Задайте його систему команд. Сформулюйте задачу та складіть алгоритм її розв’язування для цього виконавця.
10
·
. Складіть блок-схему алгоритму обчислення на калькуляторі значення виразу (81 – 12)(58 + 84).
11
·
. Складіть блок-схему алгоритму знаходження x з рівняння 2x + a c. Виконайте його при: а) a 5, c 7; б) a –15, c 105; в) a 5, c 5.
2.3. Комп’ютерні програми і мови програмування. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера
1. Для чого призначене і з чого складається програмне забезпечення комп’ютера?
2. Що таке алгоритм? Що таке система команд виконавця алгоритму? У чому полягає формальність виконання алгоритму виконавцем?
3. У чому полягає процес кодування даних? Для чого воно використову-
ється? Що таке двійкове кодування? 4. Що таке модель об’єкта? Які види моделей ви знаєте?
5. Назвіть основні галузі застосування сучасних комп’ютерів.
Комп’ютерні програми
Ви знаєте, що комп’ютер працює під управлінням програмного за-
безпечення, яке складається з комп’ютерних програм (далі – програм) різноманітного призначення. Працюючи з комп’ютером у школі та вдома, ви використовували текстовий процесор і графічний редактор, програми-архіватори й антивірусні програми, табличний процесор і ре-
дактор комп’ютерних презентацій, навчальні та контролюючі програми, ігрові програми та багато інших.
Програма – це набір команд (вказівок, інструкцій), призначе-
ний для виконання комп’ютером у певній послідовності. Програми складаються для виконання комп’ютером алгоритмів. Ці алгоритми утворюють логіку програми (програмну логіку).
У процесі своєї роботи програма опрацьовує дані. Дані, які вводить до програми безпосередньо користувач програми або програма їх отримує від певного пристрою (наприклад, від датчика температури), або від ін-
шої програми, або з іншого джерела (наприклад, з текстового файлу) на-
зиваються вхідними (початковими) даними. Деякі програми працюють 1.
Для чого призначене і з чого складається програмне за
б
езпечення комп’юте
р
а
?
2.
Фо яахп алгориям) Фо яахп сисяпма хоманМ вихонавце алгориямд) Л чомд Полегаю Вормальнісяь вихонанне алгориямд вихонавцпм
)
3.
Л чом
д
Полегаю Процпс хоМ
д
ванне Маниї
)
уле чого воно вихорисяов
д-
юяьсе
)
Фо яахп Мвійховп хоМ
д
ванне
)
4.
Ф
о яахп моМпль о
б
’юхяа) Кхі виМи моМплпй ви знаюяп
)
5.
ж
азв
і
яь основн
і
галдз
і
засяосдванне сдчасниї хомП
’
Ряпр
і
в
.
П
рограм
а
– це набір команд (
вказівок, інструкцій
)
, призначе
-
н
ий для виконання комп’ютером у
певній послідовності. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 31
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 31
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
32
без вхідних даних. Дані, отримання яких є метою використання програ-
ми, називаються вихідними (результуючими) даними. Під час виконан-
ня програми утворюються та опрацьовуються й інші дані, які назива-
ються проміжними даними.
Більшість сучасних програм у процесі своєї роботи надають користу-
вачу певний набір засобів для його взаємодії з програмою та пристроями. До цих засобів належать засоби керування (кнопки, меню та ін.), засоби введення даних (поля, лічильники та ін.), засоби виведення даних (напи-
си, поля і т. д.) та ін. Сукупність таких засобів, а також методів їх вико-
ристання утворюють інтерфейс користувача.
Першим у світі програмістом вважається Ада Лавлейс (1815–1852), дочка відомого англійського поета Джорджа Гордона Байрона. Вона працювала з Чарльзом Беббіджем (1791–1871), розробником механічної обчислюваль-
ної машини (аналітичної машини), і вперше описала основні принципи розробки програм для обчислювальних машин. На жаль, ця обчислювальна машина так і не була створена. На честь Ади Лавлейс одна з мов програмування названа Ada. Мови програмування
Складаючи алгоритми, призначені для виконання людиною, корис-
туються мовою спілкування людей: українською, російською, англій-
ською, німецькою тощо. Але для алгоритмів, які повинен виконувати автоматичний пристрій (зокрема, комп’ютер), мова спілкування людей складна, має неоднознач-
ні конструкції (наприклад, слова-омоніми). Тому для запису алгоритмів, які призначені для виконання автоматичними пристроями, розробляють і використовують спеціальні мови – мови програмування.
Мова, яка використовується для запису алгоритмів, призначе-
них для виконання комп’ютером, називається мовою програму-
вання. Кожна мова програмування має такі компоненти:
1) алфавіт – множину символів, з яких можна утворювати слова та речення цієї мови;
2) словник – набір спеціальних (зарезервованих, ключових) слів.
3) синтаксис – правила складання та запису мовних конструкцій (не словникових слів і речень); 4) семантику – встановлене однозначне тлумачення мовних кон-
струкцій, правил їх виконання. Використання символів, що не входять до алфавіту, неправильне на-
писання словникових слів, порушення синтаксичних правил призводить до неможливості виконання комп’ютером відповідної команди. Такі по-
рушення називаються синтаксичними помилками. За останні 70 років створено близько трьох тисяч різних мов програ-
мування. Деякі з них уже вийшли з користування, для деяких постійно з’являються досконаліші версії, кожна наступна з яких зручніша для складання програм і має ширші можливості, постійно створюються нові мови програмування.
Деякі мови програмування використовуються для складання програм для розв’язування задач з різних галузей науки, техніки, виробництва, Мова, яка використовується для запису алгоритм
і
в, призначе-
н
их для виконання комп
’
ютером, називається
м
овою
програ
му
-
ва
ння
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 32
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 32
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
33
сфери побуту та ін. (наприклад, Delphi, С++, С#, Java), а деякі створені спеціально для складання програм для розв’язування спеціального кола задач (наприклад, Prolog (англ. Programming in Logic – програмування в логіці), Lisp (англ. List Processing – опрацювання списків)).
Процесор комп’ютера може виконувати команди, подані тільки ма-
шинною мовою. Машинна мова – це мова програмування, в якій ко-
манди подаються як послідовності двійкових кодів. Машинна мова про-
грамування орієнтована на процесори конкретної архітектури, тобто машинні мови для різних процесорів можуть відрізнятися одна від одної.
Для виконання процесором програм, написаних не машинною мо-
вою програмування, їх потрібно спочатку перекласти на машинну мову і лише потім виконати. Для перекладу програм на машинну мову створені та використовуються спеціальні програми – компілятори. Ці програми аналізують весь текст програми на наявність синтаксичних помилок, і якщо такі помилки відсутні, перекладають текст програми на машинну мову, формуючи машинний код програми. Цей код, залежно від режи-
му роботи компілятора, або зберігається в пам’яті комп’ютера, або запи-
сується на диск у вигляді виконуваного файлу (наприклад, ехе-файлу). Після отримання виконуваного файлу його можна відправити на вико-
нання процесором. При цьому сама програма-компілятор вже не вико-
ристовується. Тому виконуваний файл може використовуватися й на тих комп’ютерах, де програма-компілятор відсутня. За наявності в програмі синтаксичних помилок, компілятор або зупи-
няється на першій з них і виводить на екран повідомлення про неї, або аналізує програму до кінця та виводить на екран загальний список по-
відомлень про наявні помилки. Після цього потрібно виправити всі син-
таксичні помилки і розпочати процес компіляції знову.
Для деяких мов програмування створено інші спеціальні програми – інтер-
претатори. Ці програми не створюють виконуваних файлів, а аналізують програму покомандно й одразу ж ці команди виконують. Тому виконати програму, яка інтерпретується, а не компілюється, можна лише на тому комп’ютері, де встановлена відповідна програма-інтерпретатор.
Для деяких сучасних мов програмування використовують комбінацію компіля-
ції й інтерпретації. Спочатку програма компілюється в деякий проміжний код (не машинний), після чого інтерпретується спеціальною програмою, написаною для цього коду. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера
Вам уже відомо, що перші ЕОМ були створені для швидкого вико-
нання громіздких обчислень. А сучасні комп’ютери здатні розв’язувати не тільки обчислювальні задачі, а й створювати та редагувати малюн-
ки, текстові документи, презентації, мультфільми і кінофільми, виби-
рати потрібні дані з великих масивів даних, керувати роботою різно-
манітних пристроїв та багато іншого. Використовувати комп’ютер для розв’язування деяких із цих задач ви вже навчилися в 10-му класі, деякі з них будуть розглянуті в 11-му класі. Усі ці задачі різні за своєю суттю, кожна з них вимагає свого, інди-
відуального підходу. Але все ж таки хід розв’язування кожної із задач можна поділити на кілька етапів, які є спільними для всіх задач, що Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 33
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 33
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
34
розв’язуються з використанням ПК. Розглянемо ці етапи на прикладі та-
кої задачі.
Задача 1. Використовуючи комп’ютер, розробити проект спортивного майданчика. Для розв’язування цієї задачі спочатку потрібно з’ясувати розміри майданчика, які об’єкти потрібно на ньому розмістити (баскетбольний і волейбольний майданчики, тенісний корт, майданчик для футболу, гім-
настичні тренажери тощо) та у якому вигляді потрібно цей проект нада-
ти, наприклад у вигляді плану (креслення) такого майданчика. Цей етап називається аналіз умови задачі, визначення вхідних даних і кінцевих результатів. Інколи цей етап називають етапом постановки задачі.
Після цього потрібно визначити, які властивості об’єктів спортив-
ного майданчика будуть відображені на його плані, яких значень вони набуватимуть. Деякі з цих значень є стандартними, а деякі ми повинні визначати самі. Наприклад, якщо на майданчику потрібно встановити баскетбольні щити, то їхні розміри, висота нижнього краю над землею, висота кільця над землею є стандартними, а от довжину перекладин та їхню кількість у шведській стінці ми можемо визначити самі. На цьому самому етапі потрібно встановити й залежності між об’єктами, напри-
клад відстані між ними, та формули, за якими можуть бути обчислені результати. Цей етап розв’язування задачі називається побудова інфор-
маційної моделі.
Далі потрібно вибрати засіб, який буде використано для створення цього проекту. У даному випадку це може бути одна з прикладних про-
грам: векторний чи растровий графічний редактор, спеціальний пакет програм для креслення тощо. А можна скласти власну програму, яка за вхідними даними задачі на основі інформаційної моделі запропонує один чи кілька варіантів проектів такого майданчика. Цей етап називається вибір програмних засобів для розв’язування задачі. Якщо вирішимо використати одну з прикладних програм, то далі по-
трібно:
1. Вибрати ті засоби цієї програми, які нададуть можливість створити потрібний проект.
2. Скласти алгоритм його створення, враховуючи вибрані засоби про-
грами.
3. Виконати складений алгоритм і отримати комп’ютерну модель проекту майданчика.
Ці етапи називаються вибір засобів у середовищі прикладної про-
грами, складання алгоритму, виконання алгоритму та отримання комп’ютерної моделі об’єкта.
Якщо ж вирішимо скласти власну програму для розв’язування цієї задачі, то перш за все треба вибрати мову програмування. Після цього потрібно:
1. Скласти алгоритм (алгоритми) розв’язування задачі.
2. Скласти програму вибраною мовою програмування відповідно до складених алгоритмів, розробити інтерфейс користувача програми.
3. Запустити складену програму на виконання, ввести вхідні дані й одержати кінцеві результати (у даній задачі – комп’ютерну модель проекту майданчика). Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 34
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 34
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
35
Ці етапи називаються вибір мови програмування, складання алго-
ритму розв’язування задачі, складання програми, виконання програ-
ми та отримання комп’ютерної моделі об’єкта. Під час виконання алгоритму або програми може статися так, що одну з команд алгоритму або програми виконавець не може викона-
ти. Це означає, що алгоритм або програма містять синтаксичні помил-
ки. Потрібно визначити всі наявні синтаксичні помилки і ліквідува-
ти їх. Цей етап називається налагодження алгоритму або програми. Після налагодження потрібно знову виконати алгоритм або програму розв’язування даної задачі.
Після того як ми одержимо результат або з використанням приклад-
ної програми, або з використанням спеціально створеної програми, його потрібно дослідити на відповідність умові поставленої задачі. Якщо всі вимоги умови задачі виконуються, то можна вважати, що задача розв’язана правильно і ми одержали правильний її розв’язок, у дано-
му разі, проект спортивного майданчика. Якщо ж ні, потрібно шукати помилки на попередніх етапах розв’язування задачі (вони називають-
ся логічними помилками), виправляти їх і знову шукати правильний розв’язок задачі, тобто такий її розв’язок, який повністю відповідає умо-
ві задачі. Цей етап називається дослідження отриманих результатів на реальність і на відповідність умові.
Звертаємо вашу увагу, що дослідження отриманих результатів най-
частіше проводиться не на одному наборі вхідних даних, а цілій серії та-
ких наборів (тестові набори даних), які підбираються таким чином, щоб якомога повніше, з усіх сторін, у різних ситуаціях дослідити отримані результати на їх реальність і відповідність умові задачі.
З розглянутого прикладу можна виділити такі основні етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера (рис. 2.5):
Прослідкуємо тепер, як реалізуються розглянуті вище етапи під час розв’язування іншої задачі.
Задача 2. На торговельній базі зберігаються товари, які виготовлені в Україні й імпортуються до різних країн. Відомі їхні назви та ціни у гривнях. Перевести ціни товарів у долари, євро і фунти стерлінгів.
І етап. Аналіз умови задачі, визначення вхідних даних і кінцевих ре-
зультатів
Вхідні дані: ·
назви товарів;
·
ціни товарів у гривнях;
·
курси долара, євро і фунта стерлінгів відносно гривні.
Кінцеві результати: ·
ціни товарів у доларах, євро і фунтах стерлінгів.
ІІ етап. Створення інформаційної моделі Очевидно, інформаційною моделлю розв’язування цієї задачі є мате-
матична модель, яка складається з формул, за якими ціна з гривень пе-
реводиться в долари, євро і фунти стерлінгів.
Ці формули виглядатимуть так:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 35
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 35
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
36
Рис. 2.5. Схема етапів розв’язування задач з використанням комп’ютера
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 36
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 36
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
37
де G – ціна товару в гривнях, D, E, F – ціни товару відповідно в доларах, євро і фунтах стерлінгів, KD, KE, KF – курси долара, євро і фунта стер-
лінгів відносно гривні відповідно.
Крім того, одержані ціни бажано округлити до сотих. ІІІ етап. Вибір програмних засобів для розв’язування задачі Прикладним програмним засобом, який можна використати для розв’я-
зування задачі, може бути, наприклад, програма-калькулятор або таблич-
ний процесор. Або можна скласти спеціальну програму для розв’язування саме цієї задачі, використовуючи одну з мов програмування. ІV етап. Створення алгоритму розв’язування задачі Якщо буде вибрано прикладний програмний засіб табличний проце-
сор Excel 2007, то алгоритм розв’язування цієї задачі може бути такий:
1. Увести в клітинки А3:А5 текст відповідно до таб лиці 2.2 2. Увести в клітинки В3:В5 поточні курси відповідних валют.
3. Увести в клітинки D2:H2 текст відповідно до таб лиці 2.2.
4. Увести в клітинки стовпця D, починаючи з клітинки D3, назви то-
варів.
5. Увести в клітинки стовпця Е, починаючи з клітинки Е3, ціни това-
рів у гривнях.
6. Увести в клітинку F3 формулу ROUND(Е3/$В$3;2).
7. Увести в клітинку G3 формулу ROUND(Е3/$В$4;2).
8. Увести в клітинку Н3 формулу ROUND(Е3/$В$5;2).
9. Виділити клітинки діапазону F3:Н3.
10. Скопіювати вміст клітинок виділеного діапазону у відповідні клітинки стовпців F:Н.
V етап. Отримання комп’ютерної моделі
У результаті ми одержимо таб лицю, фрагмент якої ми бачимо у таб-
лиці 2.2. Таб лиця 2.2. Таб лиця розв’язування задачі в табличному процесорі Excel 2007
1 A B C D E F G H
2 Товар
Ціна в гривнях
Ціна в доларах
Ціна в євро
Ціна в фунтах стерлінгів
3 Курс долара 8,02 Міксер 115,22 14,37 9,98 8,93
4 Курс євро 11,55 Торшер 216,57 27 18,75 16,79
5
Курс фунта стерлінгів
12,9 Телевізор 6615 824,81 572,73 512,79
6 Пилосос 723,25 90,18 62,62 56,07
VІ етап. Дослідження отриманих результатів на реальність і на від-
повідність умові
Після одержання підсумкової таб лиці ми повинні проаналізувати її реальність. Наприклад, якщо курс долара до гривні 8,02, то ціна в дола-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 37
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 37
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
38
рах має бути приблизно в 8 разів менша, ніж ціна у гривнях. Можна та-
кож перевірити кілька значень, використавши інші обчислювальні засо-
би. Можна ввести до таб лиці такі контрольні вхідні значення, для яких результат заздалегідь відомий, наприклад 802 грн. $100. Аналогічно потрібно перевірити роботу формул і в інших стовпцях. Якщо таке дослідження виявляє помилки, потрібно шукати їхні при-
чини, виправляти їх і знову проходити етапи, наступні за тим, на якому виявилися помилки.
Якщо б на ІІІ етапі було вибрано як засіб розв’язування цієї задачі складання спеціальної програми, то далі етапи розв’язування цієї задачі виглядали б так:
IV етап. Складання алгоритму розв’язування задачі
Алгоритм розв’язування цієї задачі, на основі якого складалася б комп’ютерна програма, може бути, наприклад, таким, як показано на рисунку 2.6.
Можна скласти й інші алгоритми розв’язування цієї задачі. Напри-
клад, спочатку ввести ціни всіх товарів у гривнях, а потім їх по черзі пе-
реводити у відповідні валюти. V етап. Складання комп’ютерної програми Після складання алгоритму по-
трібно вибрати мову програмуван-
ня, розробити інтерфейс для роботи користувача з програмою та скласти програму. З цим етапом ми докладно ознайомимося у наступних пунктах.
VІ етап. Налагодження програми, дослідження отриманих резуль-
татів на реальність і на відповід-
ність умові
Після створення комп’ютерної програми потрібно її виконати на кількох наборах тестових прикладів. Якщо виявилися результати, що не відповідають очікуваним, то це озна-
чає, що програма містить помилки. Потрібно виявити ці помилки та ви-
правити їх. Підбір цих тестових прикладів є досить непростою та важливою спра-
вою і повинен відповідати цілому ряду вимог. Найголовніші з них такі:
1. Тестові приклади повинні бути такими, щоб можна було легко визначити кінцеві результати і порівняти їх з тими, що видає комп’ютерна програма.
Рис. 2.6. Блок-схема алгоритму розв’язування задачі 2
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 38
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 38
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
39
2. Набір цих прикладів має бути таким, щоб він охоплював усі випад-
ки, які можуть трапитися під час використання програми для ре-
альних даних. VІІ етап. Використання програми Після того як ми впевнимося, що для всіх тестових прикладів програ-
ма працює правильно, можна виконати її для всіх заданих значень вхід-
них даних і отримати необхідні результати.
1. Що таке комп’ютерна програма?
2. Що таке програмна логіка й інтерфейс користувача?
3. Які дані називають вхідними, вихідними, проміжними? 4. Що таке мова програмування?
5. Назвіть компоненти, з яких складається мова програмування.
6
·
. Опишіть кожний компонент мови програмування.
7
·
. Що таке синтаксична помилка? 8
·
. Що таке машинна мова програмування? Який вигляд мають команди в цій мові програмування?
9
·
. Які програми називаються компіляторами? Опишіть загальний прин-
цип їх роботи.
10*. Які програми називаються інтерпретаторами? Опишіть загальний принцип їх роботи.
11
·
. Назвіть і опишіть кожний етап розв’язування задач з використанням ЕОМ, якщо буде використано прикладне програмне забезпечення.
12
·
. Назвіть і опишіть кожний етап розв’язування задач з використанням ЕОМ, якщо буде використано спеціально складене програмне забезпе-
чення.
1
·
. Знайдіть інформацію про роки створення перших версій мов програму-
вання Basic,
PL/1,
Cobol,
ALGOL,
Fortran,
Prolog,
Lisp, Java, С, С++, С#, Smalltalk. Коротко запишіть основні характерні риси кожної з них. 2*. Підготуйте повідомлення про мови програмування, якими складалися програми для комп’ютерів українського виробництва у 50–60 роках ХХ ст. 3. Для кожної з наведених задач деталізуйте кожний з етапів її розв’я-
зування з використанням комп’ютера:
а) Визначити вартість фарби для фарбування підлоги в класній кімнаті.
б
·
) Визначити вартість шпалер для кабінету інформатики.
в
·
) Два потяги вийшли одночасно з пунктів А і В назустріч один одно-
му. Відомі відстань між пунктами та швидкості потягів. Визначити відстань між ними через 2 год після виходу; через 3 год. Через скільки годин вони зустрінуться? г
·
) Два потяги вийшли одночасно з пунктів А і В у протилежних напря-
мах. Відомі відстань між пунктами та швидкості потягів. Визначи-
ти відстань між ними через 1 год після виходу; через 3 год.
д
·
) У трикутнику відомі довжини двох сторін і міра кута між ними. Знайти довжину третьої сторони і його площу.
е
·
) У паралелограмі відомі довжини двох суміжних сторін і міра кута між ними. Знайти його площу і довжини його діагоналей.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 39
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 39
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
40
2.4. Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006
1. Що таке комп’ютерна програма?
2. Що таке програмна логіка та інтерфейс користувача?
3. Що таке мова програмування? Назвіть основні компоненти мови про-
грамування. Поясніть призначення кожної з них. 4. Назвіть етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера. Пояс-
ніть, у чому полягає кожний з них.
Мова програмування Delphi та інтегроване середовище візуальної розробки проектів Turbo Delphi 2006
Ми з вами вивчатимемо об’єктно-орієнтовану мову програмуван-
ня Delphi. Цю мову використовують як учні та студенти для навчання основ них принципів об’єктно-орієнтованого програмування, так і профе-
сійні програмісти для створення великих і складних програм.
Для створення, редагування та налагодження програм мовою програ-
мування Delphi використовуватимемо інтегроване середовище візуаль-
ної розробки Turbo Delphi 2006. Це середовище складається з текстового редактора, компілятора для перекладу програми з мови програмування Delphi машинною мовою, засобів налагодження програми, довідкової системи та інших компонентів. Тому таке середовище розробки назива-
ється інтегрованим.
Це середовище розробки дає змогу використовувати велику бібліоте-
ку візуальних компонентів (англ. Visual Component Library (VCL)). Це вже знайомі нам елементи керування: кнопки, поля, написи, прапорці, перемикачі, лічильники, списки, смуги прокручування, а також багато ін. Під час розміщення компонентів на формі автоматично генеруєть-
ся відповідний фрагмент програми мовою Delphi. Це значно зменшує і спрощує роботу зі створення програм. Такий спосіб розробки називають візуальним. Програми, створені в таких середовищах, часто називають проекта-
ми. Найчастіше вони складаються з кількох файлів.
Мова програмування Delphi – це результат розвитку й удосконалення мови програмування Pascal. Мова програмування Pascal була створена в 1970 році групою співробітників Інституту інформатики Швейцарської вищої політехнічної школи під керівництвом професора Ніклауса Вірта (нар. у 1934 р., рис. 2.7). Спочатку мова програмування Pascal створювалася спе-
ціально для навчання студентів основних принципів і методів процедурного програмування. Але згодом з’ясувалося, що ця мова програмування настільки зручна, що виникла ідея застосовувати її не тільки для навчання, а й для практичної роботи з ЕОМ. Так з’явилися перші компілятори з мови про-
грамування Pascal і середовище розробки Turbo Pascal, які з часом здобули широку популярність. З роками мова програмування Pascal розвивалася й удосконалювалася. Нові версії цієї мови, які вже мали еле-
менти об’єктно-орієнтованої мови програмування, з’явили-
ся у другій половині 80-х років XX ст. Деякі версії цієї мови 1
.
Що таке комп’юте
р
на п
р
ог
р
ама
?
2.
Фо яахп Програмна логіха яа іняпрВпйс хорися
д
вача
)
3.
Фо яахп мова Програм
д
ванне
)
жазвіяь основні хомПонпняи мови Про
-
грам
д
ванне. З
оесн
і
яь Призначпнне хокно
т
з ниї.
4
.
Назвіть етапи розв’яз
у
вання задач з використанням комп’ютера. Пояс
-
н
і
ть, у
чом
у
полягає кожни
й
з них
.
Рис. 2.7. Ніклаус Вірт
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 40
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 40
21.07.2011 17:44:24
21.07.2011 17:44:24
41
одержали назву Object Pascal. На початку 2000-х років чергова нова версія Ob-
ject Pascal одержала назву Delphi.
Початкове вікно середовища Turbo Delphi 2006
Запустити Turbo Delphi 2006 можна традиційними способами:
·
виконати Пуск Усі програми Borland Developer Studio 2006 Turbo Delphi;
·
використати ярлик на Робочому столі;
·
двічі клацнути на значку файлу з розширенням імені bdsproj.
У перших двох випадках відкривається початкове вікно Turbo Delphi 2006 (рис. 2.8). У верхній частині цього вікна розміщені традиційні Ря-
док меню та Панель інструментів. У лівій і правій частинах цього вікна розташовані підлеглі вікна:
·
Structure (англ. structure – структура) – у ньому відображається структура компонентів (елементів керування) проекту;
·
Object Inspector (англ. object inspector – інспектор об’єкта) – у ньому відображаються властивості та методи поточного компонента проекту;
·
Project Manager (англ. project manager – управляючий проектом) – у ньому відображається структура файлів проекту;
·
Tool Palette (англ. tool palette – палітра інструментів) – у ньому відо-
бражається список об’єктів, доступних для використання в поточно-
му режимі.
Поруч з кнопками закриття цих вікон розташовані кнопки їхнього згортання . Вони схожі на звичайні канцелярські кнопки. За вибору Рис. 2.8. Початкове вікно середовища Turbo Delphi 2006
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 41
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 41
21.07.2011 17:44:25
21.07.2011 17:44:25
42
цих кнопок вони змінюють своє положення на таке , а самі вікна згор-
таються. Якщо ці вікна закрити, то повторно відкрити їх можна, вико-
навши відповідні команди меню View (англ. view – вигляд).
Інколи у початковому вікні Turbo Delphi 2006 можуть бути відкриті інші підлеглі вікна. Це залежить від режиму показу цього вікна, який встановлюється в Рядку меню в полі зі списком, що відкривається. Для нашої подальшої роботи потрібно, щоб був встановлений режим Default Layout (англ. default layout – розташування за замовчуванням) або Clas-
sic Undocked (англ. classic undocked – класичний відстикований). У центральній частині відкрито вкладку Welcome Page (англ. welcome page – сторінка запрошення або стартова сторінка). На цій вкладці роз-
ташовані:
·
кнопка New Project (англ. new project – новий проект) – для відкриття у середовищі заготовки нового проекту;
·
кнопка Open Project (англ. open project – відкрити проект) – для від-
криття у середовищі проекту, записаного на носії;
·
кнопка Help (англ. help – допомога) – для відкриття системи допомоги
та ін. Кнопка закриття вкладки знаходиться в правій частині рядка з іме-
нем вкладки. Поруч з нею знаходиться кнопка відкриття списку від-
критих вкладок. Якщо вибрати третій з перерахованих вище способів запуску Turbo Delphi 2006, то початкове вікно середовища не відкривається, а одразу відкривається головне вікно середовища і в ньому відкривається відпо-
відний проект. Створення, виконання та збереження нового проекту в середовищі Turbo Delphi 2006
Для створення нового проекту мовою програмування Delphi в середо-
вищі Turbo Delphi 2006 потрібно в початковому вікні вибрати кнопку New Project. У результаті цього вибору відкриється вікно New Items (англ. new items – нові пункти, рис. 2.9). Середовище Turbo Delphi 2006 дає змогу створювати проекти різ-
них видів. Ми будемо вчитися ство-
рювати проекти з вікнами, кнопка-
ми, меню, полями та іншими компонентами (елементами керу-
вання), які утворюватимуть інтер-
фейс користувача. Такі проекти в Turbo Delphi 2006 називаються VCL Forms Application (англ. forms appli-
cation – додаток (програма) з форма-
ми). Для створення таких проектів потрібно у вікні New Items:
1. Вибрати у лівій частині вікна елемент списку Delphi Projects.
2. Вибрати у правій частині вікна значок VCL Forms Application. 3. Вибрати кнопку ОК.
Після вибору кнопки ОК відкривається головне вікно середовища Turbo Delphi 2006 (рис. 2.10). Рис. 2.9. Вікно New Items
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 42
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 42
21.07.2011 17:44:25
21.07.2011 17:44:25
43
Рис. 2.10. Головне вікно середовища Turbo Delphi 2006
У центральній частині цього вікна знаходиться відкрита вкладка Unit1 (англ. unit – частина), яка має три внутрішні вкладки: Code (англ. code – код), Design (англ. design – дизайн, проект, план), History (англ. history – історія). За замовчуванням відкривається вкладка Design, на якій розташована форма.
Форма – це об’єкт, на якому можна розмістити кнопки, поля, написи, меню та інші компоненти для створення інтерфейсу ко-
ристувача. Під час виконання проекту форма відкривається як вікно Windows, на якому відображатимуться компоненти, розмі-
щені на формі, якщо вони не є прихованими або невізуальними. Форма, як і будь-який інший об’єкт, має властивості. Якщо форма є поточним об’єктом, то його властивості та їхні значення відображаються на вкладці Properties (англ. properties – властивості) вікна Object Inspec-
tor. Наведемо приклади деяких з цих властивостей:
·
Caption (англ. caption – заголовок) – її значенням є текст у рядку заго-
ловка форми; ·
Color (амер. color – колір) – її значенням є колір фону форми; ·
Height (англ. height – висота) – її значенням є висота форми в піксе-
лях; нагадуємо, піксел – це мінімальний елемент графічного зобра-
ження на екрані; ·
Width (англ. width – ширина) – її значенням є ширина форми в пікселях;
·
Top (англ. top – верх) – її значенням є відступ у пікселях верхньої гра-
ниці вікна, що відкриється під час виконання проекту, від верхньої межі екрана; ·
Left (англ. left – лівий) – її значенням є відступ у пікселях лівої гра-
ниці вікна, що відкриється під час виконання проекту, від лівої межі екрана;
·
Name (англ. name – ім’я) – її значенням є ім’я форми як об’єкта. Фо
р
ма
– це об’єкт, на яком
у
можна розмістити кнопки, поля,
н
аписи, меню та інші компоненти для створення інтерфейс
у
ко-
р
ист
у
вача. Під час виконання проект
у
форма відкривається як в
ікно Windows, на яком
у
відображатим
у
ться компоненти, розмі
-
щ
ені на формі, якщо вони не є прихованими або невіз
у
альними. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 43
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 43
21.07.2011 17:44:25
21.07.2011 17:44:25
44
Рис. 2.11. Вкладка Properties вікна Object Inspector
Рис. 2.12. Контекстне меню вкладки Properties
Значення більшості властивостей встановлюються за замовчуванням. Так, наприклад, значення властивостей Name і Caption за замовчуван-
ням встановлюються Form1, значення властивості Height – 338, значен-
ня властивості Width – 651. Ці значення, як і значення інших власти-
востей, можна змінити або встановити на вкладці Properties.
Список властивостей може бути впорядкований за категоріями (рис. 2.10) або за іменами (рис. 2.11). Змінити порядок розташування властивостей у списку можна, використавши команду Arrange контек-
стного меню вкладки Properties (англ. arrange – розставляти в певному порядку, by category – за категоріями, by name – за іменами) (рис. 2.12). Радимо вам для зручності пошуку необхідних властивостей впорядкову-
вати список властивостей за іменами.
Відкривши вкладку Code, можна продивитися текст програми, який створюється за замовчуванням у середовищі Turbo Delphi 2006 під час створення нового проекту (рис. 2.13).
Навіть цього тексту програми до-
статньо, щоб виконати створений за замовчуванням проект. Для вико-
нання проекту можна використати команду Run (англ. run – виконан-
ня, запуск) меню Run або кнопку Run панелі інструментів. Під час виконання проекту, який створюється за замовчуванням, на екрані відкривається порожнє ві-
кно, значення властивостей яко-
го (колір, розміри, положення на екрані, текст у рядку заголовка та ін.) встановлені за замовчуванням (рис. 2.14).
Для завершення виконання про-
екту потрібно закрити його вікно.
Рис. 2.13. Вкладка Code з текстом програми за замовчуванням
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 44
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 44
21.07.2011 17:44:25
21.07.2011 17:44:25
45
Рис. 2.14. Виконання проекту, створеного за замовчуванням
У вікні Structure головного вікна середовища Turbo Delphi 2006 ві-
дображається єдиний об’єкт, який на даний момент використовується в проекті – форма з іменем Form1, у вікні Tool Palette – список усіх до-
ступних компонентів, які можна використати в проекті, а вікно Project Manager містить список деяких файлів, які входять до складу проекту (див. рис. 2.10).
Для збереження всіх файлів проекту потрібно використати команду Save All (англ. save all – зберегти все) меню File (англ. file – файл) або кнопку Save All панелі інструментів. У вікні, що відкриється, доцільно перш за все для кожного проекту створити окрему папку, у якій і зберегти файли проекту.
Turbo Delphi 2006 послідовно пропонує записати два файли проекту: ·
файл з іменем Unit1 і розширенням імені pas; ·
файл з іменем Project1 і з розширенням імені bdsproj. Розширення імен змінювати не варто, а імена файлів можна змінити.
Звертаємо вашу увагу, що в Turbo Delphi 2006 ім’я файлу може міс-
тити тільки літери англійського алфавіту, цифри та знак підкреслення, і цифра не повинна бути першим символом імені.
Рис. 2.15. Папка Перший проект з файлами проекту
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 45
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 45
21.07.2011 17:44:25
21.07.2011 17:44:25
46
Крім тих двох файлів, які нам пропонується записати на зовнішній носій, Turbo Delphi 2006 автоматично створює та зберігає ще кілька фай-
лів, які входять до даного проекту (рис. 2.15).
Щоб завершити роботу над проектом, потрібно виконати команду Close All (англ. close – закрити, all – усі) меню File. Звертаємо вашу увагу, що одночасно в середовищі може бути відкри-
тим тільки один проект. Редагування проекту
До початкового проекту, а також до будь-якого іншого, можна вноси-
ти зміни. Наприклад, можна на вкладці Properties вікна Object Inspec-
tor змінити значення деяких властивостей форми. Для зміни значення певної властивості треба ввести потрібне значення в поле справа від на-
зви властивості або вибрати його зі списку. Так, наприклад, якщо встановити такі значення властивостей:
·
Caption Моє перше вікно
·
Color clRed (англ. colour – колір, red – червоний) ·
Height 450 ·
Width 700
·
Left 600
·
Top 350
і виконати змінений проект, то відкриється вікно іншого кольору, інших розмірів, розташоване в іншому місці екрана, з іншим текстом у рядку заголовка (рис. 2.16).
Звертаємо вашу увагу, що змінити значення властивостей Height і Width форми можна перетягуванням маркерів на її межі.
Рис. 2.16. Виконання зміненого проекту
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 46
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 46
21.07.2011 17:44:26
21.07.2011 17:44:26
47
Розміщування елементів керування на формі
Працюючи з різноманітними програмами, ви використовували різні елементи керування: ·
кнопки – для виконання певних операцій;
·
поля – для введення даних;
·
написи – для виведення текстів і чисел;
·
перемикачі та прапорці – для встановлення певних режимів роботи програми та ін.
Для того щоб під час виконання програми елементи керування утво-
рили інтерфейс користувача, потрібно перед запуском програми на ви-
конання розмістити їх на формі. Розглянемо, як розмістити на формі кнопку, поле, напис і область зображення (останній елемент керування призначений для розміщення на формі графічного зображення). Для цього потрібно:
1. Зробити форму поточною.
2. Знайти у вікні Tool Palette рядок:
для кнопки – TButton (англ. type – тип; button – кнопка) у групі Standard (англ. standard – стандарт);
для поля – TEdit (англ. edit – редагувати) у групі Standard;
для напису – TLabel (англ. label – мітка, напис) у групі Standard;
для області зображення – TImage (англ. image – зображення) у групі Additional (англ. additional – додатковий).
3. Двічі клацнути на відповідному рядку.
Після виконання цього алгоритму вибраний об’єкт з’являється в цен-
тральній частині форми. Далі можна перетягуванням розмістити об’єкт в іншому місці форми (рис. 2.17). При розміщенні нового елемента ке-
рування на формі у вікні Structure змінюється структура елементів ке-
рування, які використовуються в проекті, – значок цього об’єкта та його Рис. 2.17. Форма з розміщеними на ній двома полями, написом, кнопкою і областю зображення
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 47
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 47
21.07.2011 17:44:26
21.07.2011 17:44:26
48
ім’я додаються до структури, у вікні Object Inspector на вкладці Prop-
erties відображаються властивості цього об’єкта та їхні значення, а у полі, що знаходиться над вкладками цього вікна, з’являється його ім’я. У списку цього поля вказуються імена всіх елементів керування, що ви-
користовуються в проекті. Використовуючи цей список, можна зробити відповідний елемент поточним.
Кнопка, поле, напис і область зображення, як і форма, мають власти-
вості Name, Height, Width, Left, Top, а також цілий ряд інших власти-
востей. Значення властивостей цих об’єктів під час розміщення на формі встановлюються за замовчуванням. Їх можна змінити, увівши нові зна-
чення на вкладці Properties вікна Object Inspector. Значення деяких з них можна змінити перетягуванням меж об’єкта або самого об’єкта по формі.
Звертаємо вашу увагу: 1. Для кнопки, поля, напису і для області зображення, на відміну від форми, значення властивостей Left і Top визначають положення об’єкта не відносно лівої та верхньої меж екрана, а відносно лівої та верхньої меж форми, на якій вони розміщені.
2. Поле і напис мають властивість Color, а кнопка і область зображен-
ня цієї властивості не мають.
3. Кнопка і напис мають властивість Caption, а поле і область зобра-
ження цієї властивості не мають.
4. Замість властивості Caption поле має властивість Text (англ. text – текст), значення якої визначає, який текст знаходиться в полі. Розглянемо ще дві властивості, які мають усі елементи керування, розглянуті вище:
·
Enabled (англ. enabled – доступний) – її значення визначає, чи доступ-
ний об’єкт для операцій над ним. Ця властивість може набувати лише одне з двох значень: True (англ. true – істина, правда) – об’єкт доступ-
ний, False (англ. false – хибність, неправда) – об’єкт недоступний; ·
Visible (англ. visible – видимий) – її значення визначає, чи видимий даний об’єкт у вікні. Ця властивість також може набувати лише одне з двох значень: True – об’єкт видимий, False – об’єкт невидимий. Усі елементи керування, розглянуті вище, крім області зображення, мають властивість Font (англ. font – шрифт). Її значення визначають властивості символів, якими буде виводитися текст на об’єкті. На від-
міну від усіх попередніх властивостей, ця властивість є комплексною. Комплексною вона називається тому, що складається з кількох власти-
востей символів: Color, Height, Name, Size та ін. Значення кожної з них можна змінити, якщо відкрити їх список вибором кнопки зліва від наз ви властивості Font. А якщо вибрати кнопку з трьома точками, то відкриється знайоме діалогове вікно для встановлення значень власти-
востей символів.
Розглянемо детальніше область зображення. За замовчуванням цей компонент не пов’язаний ні з яким зображенням. Щоб розмістити в ньо-
му зображення, необхідно змінити значення його властивості Picture (англ. picture – малюнок): увести у відповідне поле повне ім’я потрібно-
го графічного файлу або вибрати файл із зовнішнього носія. Для вибору файлу із зовнішнього носія треба: 1. Вибрати кнопку в правому кінці поля Picture.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 48
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 48
21.07.2011 17:44:26
21.07.2011 17:44:26
49
Рис. 2.18. Зображення, розміщене на формі, зі зміненими значеннями деяких його властивостей
2. Вибрати кнопку Load (англ. load – завантажити) у вікні Picture Editor (англ. editor – редактор).
3. Відкрити у вікні Load Picture необхідну папку, вибрати потрібний графічний файл і кнопку Open (англ. open – відкрити).
4. Вибрати кнопку OK.
Відкрите зображення буде розміщено в області зображення, причо-
му, залежно від розмірів компонента і зображення, може бути видимою лише частина зображення. Після цього доцільно змінити значення та-
ких властивостей області зображення (рис. 2.18):
·
установити значення властивості Stretch True (англ. stretch – роз-
тягнути), щоб зображення зайняло всю область компонента; ·
установити значення властивості Proportional True (англ. proportional – пропорційний), щоб зображення не спотворювалося під час розтягування;
·
установити значення властивості Align alCustom (англ. align – ви-
рівняти, custom – налаштувати), щоб можна було налаштовувати роз-
ташування компонента на формі (якщо вибрати значення цієї власти-
вості alClient (англ. client– клієнт), то зображення покриватиме всю поверхню форми);
·
установити такі значення властивостей Top, Left, Width, Height, щоб компонент мав необхідні розміри та розташовувався в потрібному міс-
ці форми.
1. Назвіть складові частини інтегрованого середовища візуальної розроб-
ки Turbo Delphi 2006.
2
·
. Що таке бібліотека візуальних компонентів? Для чого вона використо-
вується? 3. Назвіть способи запуску Turbo Delphi 2006. 4
·
. Назвіть і опишіть призначення та вміст підлеглих вікон початкового вікна Turbo Delphi 2006.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 49
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 49
21.07.2011 17:44:26
21.07.2011 17:44:26
50
5. Як створити новий проект у Turbo Delphi 2006?
6. Що таке форма? 7
·
. Назвіть та опишіть, що визначають значення властивостей форми. Як змінити значення властивостей?
8. Як зберегти проект на зовнішньому носії?
9. Які вимоги до імені файлу в Turbo Delphi 2006?
10. Як виконати проект?
11. Як розмістити на формі елементи керування?
12
·
. Назвіть приклади властивостей відомих вам елементів керування. Що визначають їхні значення?
13. Як змінити значення властивостей елементів керування?
1. Відкрийте середовище розробки Turbo Delphi 2006. Виконайте проект, створений за замовчуванням. Створіть у власній папці папку Проект 2.4.1 і збережіть у ній проект, змінивши ім’я файлу Unit1 на task_2_4_1, а Project1 на project_2_4_1. Установіть розміри форми: Height 500 і Width 100, колір Color clGreen і знову виконайте про-
ект. Збережіть відредагований проект.
2
·
. Відкрийте Turbo Delphi 2006. Збільшіть розміри форми. Змініть напис у рядку заголовка форми на Я вчуся програмувати. Змініть значення властивостей форми Top і Left, щоб під час виконання проекту вікно відкрилося в правій нижній частині екрана. Створіть у власній папці папку Проект 2.4.2 і збережіть у ній проект.
3
·
. Відкрийте Turbo Delphi 2006. Створіть проект, виконання якого від-
криє вікно синього кольору, розмірами 300 на 300 пікселів, ліва межа якого знаходиться на відстані 300 пікселів від лівої межі екрана, а верхня – на відстані 400 пікселів від верхньої межі екрана. Створіть у власній папці папку Проект 2.4.3 і збережіть у ній проект. 4
·
. Відкрийте Turbo Delphi 2006. Розмістіть на формі область зображення. Задайте значення властивостей цього компонента, щоб його розміри були 150 на 200 пікселів і щоб його ліва межа знаходилася на відстані 30 пікселів від лівої межі форми, а верхня – на відстані 20 пікселів від верхньої межі форми. Зв’яжіть із цим компонентом графічне зображен-
ня, наприклад з файлу pic 2.4.4. Установіть такі значення властивостей області зображення, щоб воно займало всю область. Виконайте проект. Створіть у власній папці папку Проект 2.4.4 і збережіть у ній проект.
5*. Відкрийте Turbo Delphi 2006. Розмістіть на формі область зображення. Розмістіть у ньому довільне зображення. Дослідіть експериментально, що визначають інші значення властивості Align. Запишіть висновки в зошит.
6*. Відкрийте Turbo Delphi 2006. У меню File є команди Save, Save As, Save Project As. З’ясуйте призначення кожної з них та їхню відмінність від команди Save All. Запишіть висновки в зошит.
7*. Відкрийте Turbo Delphi 2006. З’ясуйте відмінність команд Close і Close All меню File. Запишіть висновки в зошит.
8
·
. Відкрийте готовий проект, наприклад з папки Проект 2.4.8. З’ясуйте значення п’яти властивостей форми та чотирьох властивостей кнопки. Запишіть їх у зошит.
9
·
. Відкрийте готовий проект, наприклад з папки Проект 2.4.9. Порівняйте значення властивостей поля та напису. Зробіть у зошиті порівняльну таб лицю. 10*. У Довідці знайдіть пояснення про 5–6 властивостей форми, кнопки, поля, напису, які не були розглянуті в даному пункті. Зробіть відповід-
ні записи в зошит.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 50
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 50
21.07.2011 17:44:27
21.07.2011 17:44:27
51
5. Створення та виконання проекту. Використання елементів керування
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте Turbo Delphi 2006.
2. Змініть значення властивостей форми на такі:
·
Caption Практична 5
·
Color clGreen (англ. green – зелений) ·
Height 580 ·
Width 580
·
Left 500
·
Top 150
3. Розмістіть на формі два поля, напис і кнопку відповідно до рисунка 2.19. 4. Розмістіть на формі область зображення. Змініть значення її властивостей на такі:
·
Stretch True
·
Align alCustom
·
Left 10
·
Top 30
·
Height 150 ·
Width 130
Розташуйте у цій області зобра-
ження, наприклад з файлу прак-
тична 5.4.jpg. Установіть зна-
чення властивості області, щоб зображення займало всю область.
5. Розмістіть на формі ще одну об-
ласть зображень. Змініть значен-
ня її властивостей на такі, щоб вона мала розміри 60 на 60 піксе-
лів і розташовувалася у правому верхньому куті вікна. Розташуйте в області зображення, наприклад з файлу практична 5.5.jpg.
6. Створіть у власній папці папку Практична 5 і збережіть у ній проект.
7. Виконайте проект.
2.5. Події та їх обробники
1. Назвіть вікна Turbo Delphi 2006 і поясніть їх призначення.
2. Що таке форма? Назвіть кілька її властивостей. Як змінити їх значення?
3. Які спільні властивості мають кнопка, поле, напис і область зображен-
ня? Які властивості мають одні з указаних об’єктів і не мають інші? 4. Сформулюйте правила запису виразів у формулах в Excel.
5. Що таке алгоритм? Який алгоритм називається лінійним? Який вигляд має блок-схема лінійного алгоритму?
Рис. 2.19
1.
ж
аз
віяь віхн
а
T
u
r
bo
D
e
l
p
h
i
2
006
і поясніть їх п
р
изначення
.
2.
Фо яахп В
о
р
ма) жазвіяь хільха тт власяивосяпй. Кх змінияи тї значпнне
)
3.
Кхі сПільні власяивосяі маРяь хноПхаТ ПолпТ наПис і обласяь зоб
р
акпн
-
не) Кхі власяивосяі маРяь оМні з д
хазаниї об’юхяів і нп маРяь ін5і)
4.
0Ворм
д
лРйяп Правила заПис
д
виразів д
Ворм
д
лаї в
E
x
cel
.
ш.
Що таке алго
р
итм? Який алго
р
итм називається лінійним? Який вигляд має блок-схема лінійного алгоритм
у?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 51
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 51
21.07.2011 17:44:27
21.07.2011 17:44:27
52
Події та їх обробники
Працюючи з різноманітними програ-
мами, ви звикли до того, що вибір кнопки завжди приводив до настання певної по-
дії: відкриття або закриття певного вікна, змінення значень властивостей певних об’єктів, переміщення певного об’єкта по екрану тощо. Але якщо вибрати кнопку в будь-якому з проектів, які ви створювали під час вивчення попереднього пункту, то нічого не відбудеться.
Причиною цієї ситуації є те, що лише самого розміщення на формі кнопки недо-
статньо, щоб за її вибору щось відбулося. Програмі потрібно «повідомити», яка нова подія повинна відбутися за вибору кнопки. Якщо виділити кнопку, то у вікні Object Inspector на вкладці Events (англ. events – події) можна вказати, яка подія повинна відбутися як реакція на настання іншої по-
дії, наприклад вибір кнопки (рис. 2.20). Для цього потрібно двічі клацнути в полі справа від напису OnClick (англ. on click – на клацання кнопкою миші). У результа-
ті цих дій у полі OnClick на вкладці Events з’являється текст Button1Click (Button1 – це ім’я виділеної кнопки), а у центральній частині вікна середовища розробки відкривається вклад-
ка Code, на якій створюється заготовка процедури TForm1.Button1Click, команди якої й будуть виконуватися після вибору кнопки Button1 (рис. 2.21). Рис. 2.21. Вкладка Code із заготовкою процедури TForm1.Button1Click
Рис. 2.20. Вкладка Events для вибраної кнопки Button1
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 52
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 52
21.07.2011 17:44:27
21.07.2011 17:44:27
53
Процедура (лат. procedere – просуватися, йти вперед) – це частина програми, яка має ім’я та яку можна за цим іменем ви-
кликати на виконання в різних частинах програми.
Отже, після вибору кнопки Button1 (подія Click) настає подія OnClick, яка полягає у виконанні команд процедури TForm1.Button1Click.
Процедури в Delphi є одним з видів підпрограм. Іншим видом підпро-
грам у Delphi є функції. Їх розглянемо детальніше в наступних пунктах.
Процедура, яка виконується при настанні певної події, нази-
вається обробником цієї події.
Процедура, яка пов’язана з певним об’єктом, називається ме-
тодом цього об’єкта.
Так, процедура TForm1.Button1Click є обробником події OnClick, яка настає після вибору кнопки Button1, а також є методом об’єкта «Кнопка Button1». Аналогічно викладеному вище можна створювати обробники інших подій, наприклад:
·
OnMouseMove (англ. on mouse move – на переміщення миші) – ця по-
дія настає після наведення вказівника на кнопку; ·
OnKeyPress (англ. on key press – на натиснення клавіші) – ця подія настає після натиснення клавіші клавіатури;
·
OnStartDrag (англ. on start drag – на початок перетягування) – ця по-
дія настає після початку перетягування об’єкта
та ін.
Аналогічно можна створювати методи й інших об’єктів, наприклад форми. Список подій на вкладці Events для форми містить події, які ми вже бачили на вкладці для кнопки, а також деякі інші події. Наприклад:
·
OnCreate (англ. on create – на створення) – ця подія настає після по-
чатку створення форми; команди обробника цієї події виконуються під час створення форми, перед її відкриттям;
·
OnDblClick (англ. on double click – на подвійне клацання) – ця подія настає після подвійного клацання на формі.
Створення процедур-обробників подій у Delphi
Розглянемо детальніше структуру процедури TForm1.Button1Click – обробника події OnClick:
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
begin
end;
Перший рядок процедури – рядок заголовка. Він складається зі стан-
дартного слова procedure (англ. procedure – процедура), імені процедури TForm1.Button1Click і круглих дужок, у яких указується, що дана про-
цедура виконуватиметься в результаті настання певної події з певним об’єктом, у даному випадку події Click з кнопкою Button1. Закінчується рядок заголовка крапкою з комою (;). Про
ц
е
д
ура
(
лат. p
roce
d
ere
– прос
у
ватися, йти вперед) – це частина програми, яка має і
м’я та як
у
можна за цим і
менем ви
-
кликати на виконання в рі
зних частинах п
р
ог
р
ами
.
Процед
у
ра, яка викон
у
ється при настанні певної події, нази
-
ває
ть
ся
о
бробником ц
ієї події.
Процед
у
ра, яка пов’язана з певним об’єктом, називається
ме
-
тодом ц
ього об’єкта
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 53
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 53
21.07.2011 17:44:27
21.07.2011 17:44:27
54
Команди процедури, які будуть виконуватися при настанні події OnClick, записуються між двома стандартними словами begin (англ. be-
gin – початок) і end (англ. end – кінець). Команди процедури утворюють тіло процедури. Слова begin і end визначають, де починається і де закін-
чується тіло процедури. Можна сказати, що вони відіграють роль від-
криваючої та закриваючої дужки, між якими записується тіло процеду-
ри, тому їх називають операторними дужками. Після слова end повинна стояти крапка з комою (;). Кожна команда процедури також повинна закінчуватися крапкою з комою (;). У попередньому пункті ми встановлювали значення властивостей еле-
ментів керування перед запуском проекту на виконання. Тепер же мо-
жемо змінювати значення цих властивостей під час виконання проекту. Для цього потрібно додати до тексту програми обробник певної події. Якщо потрібно, щоб у результаті виконання процедури змінилися значення властивостей одного з об’єктів, процедура повинна містити ко-
манди встановлення значення властивостей об’єкта. Загальний вигляд цих команд такий:
<ім’я об’єкта>.<ім’я властивості> : <значення або вираз>;
Наприклад, Form1.Color : clGreen; – установити колір фону вікна – зелений; Form1.Left : 300; – установити відступ лівої межі вікна – 300 піксе-
лів; Form1.Width : Form1.Width*2; – збільшити поточну ширину вікна вдвічі;
Button1.Caption : 'Збільшити'; – установити текст заголовка на кнопці Збільшити (якщо значенням властивості є текст, то його потріб-
но брати в одинарні лапки);
Label1.Font.Color : clRed; – установити колір символів, яким відо-
бражатиметься текст у написі, червоний.
Звертаємо вашу увагу, що ці команди є різновидами команд при-
своювання, які ми вже використовували під час складання алгоритмів.
Наведемо приклад процедури TForm1.Button1Click, виконання якої змінить колір вікна на синій, змінить текст у рядку заголовка, зменшить його ширину на 150 пікселів, змінить положення кнопки і текст на ній:
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
begin
Form1.Color : clBlue;
Form1.Caption : 'Значення властивостей змінилися';
Form1.Width : Form1.Width – 150; Button1.Left : 60;
Button1.Top : 100;
Button1.Caption : 'Змінити!';
end;
На рисунку 2.22 зліва наведено вигляд вікна після запуску проекту, а справа – після вибору кнопки Button1. Середовище розробки Turbo Delphi 2006 має зручні засоби допомоги під час уведення тексту проекту:
·
після введення першої літери імені об’єкта можна натиснути сполу-
чення клавіш Ctrl+Пропуск і відкриється список імен об’єктів, влас-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 54
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 54
21.07.2011 17:44:27
21.07.2011 17:44:27
55
Рис. 2.22. Вікно виконання проекту до вибору кнопки Button1 і після її вибору
тивостей, процедур, які починаються з цієї літери (рис. 2.23); з цього списку можна вибрати потрібне і цей текст буде вставлено в текст про-
екту;
·
у ході написання тексту проекту середовище розробки відслідковує синтаксичні правила написання команд; якщо ці правила порушу-
ються, то текст з помилками або текст одразу після нього підкреслю-
ється червоною хвилястою лінією (рис. 2.23, підкреслюється літера L; рис. 2.24, слово Label1 написано правильно, але після крапки не вка-
зана властивість цього об’єкта, тому підкреслюється наступне слово); потрібно уважно слідкувати за цим і вчасно виправляти всі синтак-
сичні помилки;
·
Turbo Delphi 2006 не розрізняє великі та малі літери; але якщо слово утворено з кількох слів, прийнято (і зручно) писати першу літеру кожного слова великою, наприклад TForm1.Button1Click;
·
після введення крапки, що розділяє ім’я об’єкта та ім’я властивості, автоматично відкривається список властивостей даного об’єкта (рис. 2.24); далі ім’я властивості можна не вводити з клавіатури, а знайти в списку та натиснути клавішу Enter; такий спосіб введення запобігає допущенню синтаксичних помилок, особливо тими, хто не знає англійської мови;
·
після запуску проекту на виконання компілятор аналізує текст на на-
явність синтаксичних помилок; якщо такі помилки будуть знайдені, то після аналізу всіх помилок компіляція проекту переривається та червоним кольором виділяється фон першого з тих рядків тексту про-
екту, який містить синтаксичні помилки, або наступного за ним ряд-
ка (на рис. 2.25 неправильно написане слово Label1, тому червоним Рис. 2.23. Список, що відкривається після натиснення Ctrl+Пропуск
Рис. 2.24. Список властивостей об’єкта Label1, що відкривається після введення крапки
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 55
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 55
21.07.2011 17:44:27
21.07.2011 17:44:27
56
Рис. 2.25. Позначення синтаксичної помилки під час уведення слова Label1
Рис. 2.26. Позначення синтаксичної помилки, коли пропущена крапка з комою в кінці команди
фоном позначено саме цей рядок, а на рис. 2.26 пропущено крапку з комою в кінці першої команди, у таких випадках червоним фоном по-
значається наступний рядок); усі інші помилки підкреслюються чер-
воною хвилястою лінією; крім того, у вікні Structure з’являються повідомлення-підказки про вид помилки; потрібно виправити в тексті програми всі синтаксичні помилки і знову запустити проект на вико-
нання.
Ми розглянули, як створити і використати процедуру TForm1.But-
ton1Click – обробник події OnClick. Аналогічно можна створити інші процедури – обробники інших подій. Уведення та виведення даних під час виконання проекту
Ми розглянули, як змінити значення властивостей елементів керу-
вання під час виконання проекту, використовуючи процедуру TForm1.
Button1Click – обробник події OnClick. Але в розглянутому прикладі за кожного вибору кнопки виконуватимуться одні й ті самі команди про-
цедури, а отже, кожного разу однаково змінюватимуться значення вка-
заних у командах процедури властивостей об’єктів. Якщо необхідно під час виконання проекту кожного разу по-іншому змінювати значення властивостей указаних об’єктів, то потрібно значення цих властивостей якимось чином уводити в програму під час її виконання.
Для введення даних під час виконання проекту можна використати поля. Ви вже знаєте, що текст, який знаходиться в полі, є значенням його властивості Text. Скористаємося цим. Створимо таку процедуру TForm1.Button1Click – обробник події OnClick, виконання якої дає змогу встановити довільний колір вікна та збільшити його висоту на довільну цілу кількість пікселів.
Для цього потрібно:
1. Розмістити на формі 2 поля – перше для введення значення кольо-
ру вікна, а друге для введення кількості пікселів.
2. Змінити значення властивості Text обох цих полів на порожнє.
3. Розмістити зліва від кожного поля напис, змінити значення влас-
тивості Caption першого на Колір, а другого на Розмір. 4. Розмістити на формі у правому нижньому куті кнопку, змінити значення її властивості Caption на Змінити.
5. Створити заготовку процедури TForm1.Button1Click, яка викону-
ватиметься після вибору кнопки.
6. Увести текст процедури TForm1.Button1Click:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 56
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 56
21.07.2011 17:44:28
21.07.2011 17:44:28
57
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); begin
Form1.Color : Edit1.Text;
Form1.Hight : Form1.Hight + StrToInt (Edit2.Text);
end;
Після запуску проекту відкри ється вікно його виконання (рис. 2.27). У відповідні поля потрібно ввести потрібні значення кольору вікна, напри-
клад clRed, і кількості пікселів для збільшення висоти вікна, наприклад 300, після чого вибрати кнопку. Після вибору кнопки настане по-
дія OnClick, а отже, запуститься на виконання процедура TForm1.But-
ton1Click – обробник події OnClick. При виконанні першої команди процедури текст, який буде введе-
но в перше поле і стане значенням властивості Text цього поля, буде присвоєний властивості Color фор-
ми, у результаті чого колір форми стане заданим.
Незважаючи на те, що в друге поле буде введено число, програ-
ма сприйматиме його як текст, тобто не зможе виконувати з ним мате-
матичних операцій. Тому потрібно спочатку перевести цей текст у ціле число. Для цього використовується функція StrToInt (англ. string to in-
teger – рядок у ціле). Після цього це число додається до поточного зна-
чення висоти вікна.
Таким чином, при кожному запуску проекту на виконання або перед кожним вибором кнопки можна вводити в поля різні значення, досягаю-
чи тим самим установлення потрібного кольору форми і збільшення його висоти.
Написи можна використовувати не тільки для оформлення підписів об’єктів, а й для виведення результатів виконання проекту.
Створимо простий калькулятор, який буде додавати два довільні дій-
сні числа. Під час виконання проекту користувач вводитиме по одному довільному дійсному числу в кожне поле і вибиратиме кнопку із заголов-
ком Додати. За вибору кнопки настане подія OnClick, в результаті чого виконуватиметься процедура TForm1.Button1Click, яка додаватиме ці числа і виводитиме суму в напис.
Для створення такого проекту потрібно (рис. 2.28):
1. Розмістити на формі два поля, напис для виведення результату, три написи для оформлення та кнопку.
2. Установити порожні значення властивості Text двох полів і власти-
вості Caption напису для виведення суми.
3. Установити відповідні значення властивості Caption для інших трьох написів і кнопки.
4. Створити заготовку процедури TForm1.Button1Click, яка викону-
ватиметься після вибору кнопки.
5. Увести текст процедури TForm1.Button1Click (рис. 2.29). Розглянемо призначення кожної команди наведеної процедури.
Рис. 2.27. Вікно виконання проекту для встановлення кольору вікна і збільшення його висоти
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 57
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 57
21.07.2011 17:44:28
21.07.2011 17:44:28
58
Як ми вже зазначали вище, чис-
ло, яке вводиться в поле, стає зна-
ченням його властивості Text і сприймається програмою як текст. Тому перші дві команди процедури є командами присвоювання, які призначені для переведення тексто-
вого представлення дійсних чисел у самі дійсні числа (для цього вико-
ристана функція StrToFloat (англ. string to float – рядок у число з пла-
ваючою десятковою крапкою, тобто у дійсне число) і присвоювання цих чисел змінним х та у відповідно.
Третя команда додає ці числа і присвоює результат змінній z.
Четверта команда встановлює червоним колір символів, яким ви-
водитиметься результат у напис.
П’ята команда переводить ре-
зультат додавання (значення змін-
ної z) із числа в текст, використову-
ючи функцію FloatToStr (англ. float to string – число з плаваючою десят-
ковою крапкою у рядок) і присвоює цей текст значенню властивості Cap-
tion напису з іменем Label1 для ви-
ведення результату.
Під час виконання створеного проекту користувач уводить у поля числа (наприклад, –34,7 і 8,15), ви-
бирає кнопку Додати і одержує ре-
зультат –26,55 (рис. 2.30).
Не закриваючи проект, корис-
тувач може ввести в поля інші чис-
ла, знову вибрати кнопку Додати й одержати новий результат. І так можна повторювати довільну кіль-
кість разів. Це демонструє таку властивість алгоритму як масовість.
Іноді зручно виводити пові-
домлення не в написи на фор-
мі, а в спеціальне окреме вікно. Це можна здійснити, включив-
ши до тексту програми команду ShowMessage(<текст>) (англ. show message – показати повідомлення). За цієї команди відкривається спе-
ціальне вікно виведення повідом-
Рис. 2.28. Форма з розміщеними на ній елементами керування для додавання двох дійсних чисел
Рис. 2.29. Текст проекту на вкладці Code
Рис. 2.30. Виконання проекту додавання двох дійсних чисел
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 58
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 58
21.07.2011 17:44:28
21.07.2011 17:44:28
59
лення, в якому виводиться текст, указаний у команді. Якщо таку коман-
ду включити до процедури, що розглядалася вище, для виведення суми двох уведених дійсних чисел замість останньої команди виведення ре-
зультату в напис або після цієї команди, то вона виглядатиме так: ShowMessage('Сума '+FloatToStr(z));
Знак плюс у дужках означає з’єднання двох ука-
заних текстів. Пропуск після слова Сума викорис-
товують для того, щоб у вікні відокремити число від тексту. Результат виконання цієї команди подано на рисунку 2.31. При використанні вікна повідомлення для завер-
шення виконання проекту спочатку слід закрити вік но повідомлення, а потім – вікно проекту.
Змінні та їх властивості. Правила запису математичних виразів у Delphi
В останній розглянутій процедурі були викорис-
тані три змінні: х, у, z. У мові програмування Delphi кожна змінна має ім’я, значення та тип. Тип змінної визначає, які значення може набувати ця змінна, які операції над нею можна виконувати і ділянку пам’яті якого розміру програма виділить для зберігання значення цієї змінної.
Змінні х, у, z, які використали в останній процедурі, за умовою зада-
чі можуть набувати довільні дійсні значення. Таким значенням відпові-
дає тип Real (англ. real – дійсний). Змінні цього типу можуть набувати цілі й дробові значення від –5 10
–324
до 1,7 10
308
, для кожного значення змінних цього типу виділяється 8 байт пам’яті.
Типи змінних, які використовуються в процедурі, вказуються піс-
ля ключового слова var (англ. variable – змінна) у рядку, що знахо-
диться між рядком заголовка процедури і рядком зі словом begin (див. рис. 2.29). Цей рядок називається рядком оголошення змінних. Загаль-
ний вигляд рядка оголошення змінних такий: var <список імен змінних одного типу, розділених комою>: <ім’я типу>; <список імен змінних іншого типу, розділених комою>: <ім’я типу>; і т. д.
Якщо змінні набуватимуть тільки цілі значення, то для них доцільно використовувати тип Integer (англ. integer – цілий). Змінні цього типу можуть набувати цілі значення від –2 147 483 648 (–2
32
) до 2 147 483 647 (2
32
– 1), для кожного значення змінних цього типу виділяється 4 байти пам’яті.
Для перетворення текстового представлення цілого числа у саме ціле число використовується функція StrToInt (англ. string to integer – ря-
док у ціле число), а для зворотного перетворення – функція IntToStr.
Вище тексту складеної процедури знаходиться ще один рядок var. На рисунку 2.29 у цьому рядку вказано ім’я однієї змінної Form1 типу TForm. Ця змінна відповідає формі, що використовується у цьому про-
екті. У цьому рядку вказуються імена і типи тих змінних, які є доступ-
Рис. 2.31. Вікно виведення повідомлень
Т
ип
змінної
визначає, які значення може набувати ця змінна, К
я
кі операції над нею можна викон
у
вати і ділянк
у
пам’яті якого р
озмір
у
програма виділить для зберігання значення цієї змінної.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 59
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 59
21.07.2011 17:44:28
21.07.2011 17:44:28
60
ними в будь-якій частині програми. Такі змінні називаються глобаль-
ними. На відміну від глобальних змінних, ті змінні, імена і типи яких описані в рядку заголовка процедури і в рядку var у тексті певної проце-
дури, доступні тільки командам цієї процедури. Такі змінні називають-
ся локальними. Про локальні та глобальні змінні поговоримо детальні-
ше в наступних пунктах. Об’єктам, які ми розташовуємо на формі, також відповідають змінні, імена яких збігаються з іменами відповідних об’єктів, наприклад Button1, Edit1. Кожна з цих змінних теж має свій тип, наприклад змінна Button1 має тип TButton, а змінна Edit1 – тип TEdit. Імена і типи цих змінних се-
редовище розробки вносить до тексту проекту автоматично в розділ type (англ. type – тип) (рис. 2.29). Змінна може отримати значення в результаті виконання команди присвоювання. Загальний вигляд команди присвоювання в Delphi та-
кий: <ім’я змінної> : <вираз>. Вираз може складатися із значення (константи: число, текст в одинарних лапках та ін.), з імені змінної або містити кілька значень та імен змінних, поєднаних знаками арифметич-
них операцій, функції, дужки. Позначення арифметичних дій і правила запису виразів у Delphi схо-
жі з аналогічними правилами, які ви розглядали під час вивчення таб-
личного процесора Excel. Але є й певні особливості:
1) під час уведення в текст проекту десяткових дробів цілу та дробову частини потрібно розділяти крапкою;
2) під час уведення при виконанні проекту в поле десяткового дро-
бу розділювач цілої та дробової частин залежить від налаштувань Windows (в українській версії Windows ХР за замовчуванням вста-
новлена кома); 3) ні в тексті проекту, ні під час уведення в поле не можна використо-
вувати звичайні дроби;
4) у Delphi немає операції піднесення до степеня; для піднесення до степеня використовується спеціальна функція, яку ми розглянемо пізніше, а поки що степінь з натуральним показником можна замі-
нювати добутком;
5) пріоритет операцій в усіх випадках визначається правилами мате-
матики.
1
·
. Що таке обробник події? Як пов’язати з певною подією її обробник?
2
·
. Що таке процедура? Опишіть структуру процедури – обробника події.
3
·
. Наведіть загальний вигляд команди, якою можна змінити значення властивості елемента керування. Наведіть приклади таких команд.
4
·
. Як позначаються синтаксичні помилки в середовищі розробки? Наве-
діть приклади. 5. Які елементи керування можна використати для введення та виведення даних?
6. Як вивести повідомлення в окреме спеціальне вікно?
7
·
. Для чого призначені функції StrToFloat, FloatToStr, StrToInt, IntToStr? 8
·
. Що визначає тип змінної? Які типи змінних ви знаєте?
9. Які значення можуть набувати змінні типу Real і типу Integer? Який розмір ділянки пам’яті виділяється для зберігання змінних кожного з цих типів? Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 60
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 60
21.07.2011 17:44:28
21.07.2011 17:44:28
61
10
·
. Як описуються типи змінних, які використовуються в процедурі; в усій програмі? 11. Які змінні називаються локальними, а які – глобальними?
12
·
. Який загальний вигляд команди присвоювання в Delphi?
1
·
. Запишіть команди присвоювання змінній с значень наведених виразів:
а) 3x
2 – 5y
3 + 7z; г) б) (x + y + z) : 3; д) в) е) 2
·
. Відкрийте новий проект. Змініть заголовок форми на Я змінюю значен-
ня властивостей форми. Розмістіть на формі кнопку. Змініть заголо-
вок кнопки Змінити. Змініть ім’я форми на MyForm1. Створіть для події OnClick кнопки заготовку обробника цієї події. Уведіть до проце-
дури команди, які змінять колір вікна на clPurple, зменшать ширину вікна на 100 пікселів і збільшать його висоту на 200 пікселів. Виконай-
те проект. Виберіть кнопку. Переконайтеся, що змінилися розміри і колір вікна. Створіть у власній папці папку Проект 2.5.2 і збережіть у ній проект.
3
·
. Створіть проект для множення двох дійсних чисел. Установіть жовтий ко-
лір фону і синій колір тексту для виведення результату. Передбачте виве-
дення результату, ще й у спеціальне вікно для повідомлень. Виконайте проект кілька разів для різних чисел, стежте за правильністю результату. Створіть у власній папці папку Проект 2.5.3 і збережіть у ній проект. 4
·
. Відкрийте новий проект. Установіть заголовок форми Доступний/Не-
доступний. Розмістіть на формі дві кнопки. Для першої встановіть такі значення властивостей: Caption – Кнопка 1, Enabled – True. Для другої відповідно: Caption – Кнопка 2, Enabled – False. Створіть для події OnClick першої кнопки заготовку обробника цієї події та введіть до ньо-
го такі команди:
Button2.Enabled : True;
Button1.Enabled : False;
Створіть для події OnClick другої кнопки заготовку обробника цієї події та введіть до нього такі команди:
Button1.Enabled : True;
Button2.Enabled : False;
Проаналізуйте тексти цих процедур і зробіть висновок, що відбувати-
меться під час виконання проекту. Виконайте проект. По черзі виби-
райте доступну кнопку та спостерігайте, що відбуватиметься. Створіть у власній папці папку Проект 2.5.4 і збережіть у ній проект.
5
·
. Створіть проект, у якому подія OnMouseMove кнопки викличе зміну її розмірів, заголовка і положення у вікні. Створіть у власній папці папку Проект 2.5.5 і збережіть у ній проект.
6
·
. Створіть проект, у якому подія OnClick поля викличе зміну його розмі-
рів, кольору його фону і появу в полі тексту з вашим прізвищем та іме-
нем символами червоного кольору. Створіть у власній папці папку Про-
ект 2.5.6 і збережіть у ній проект.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 61
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 61
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
62
7
·
. Створіть проект, який за довжиною, шириною і висотою вашої кімнати обчислюватиме площу підлоги і площу поверхні стін. Створіть у влас-
ній папці папку Проект 2.5.7 і збережіть у ній проект.
8
·
. Створіть проект для знаходження суми, різниці та добутку двох довіль-
них дійсних чисел. Створіть у власній папці папку Проект 2.5.8 і збере-
жіть у ній проект. 9*. Створіть проект, у якому розташуйте на формі три кнопки. Установіть такі значення їхніх властивостей, щоб на початку виконання проекту перша кнопка була видима і доступна, друга – видима і недоступна, тре-
тя – невидима і недоступна. Для кожної кнопки створіть процедуру для події OnClick, щоб:
1) вибір першої кнопки робив її невидимою і недоступною, другу кноп-
ку – видимою і доступною, третю кнопку – видимою і недоступною;
2) вибір другої кнопки робив її невидимою і недоступною, третю кноп-
ку – видимою і доступною, першу кнопку – видимою і недоступною;
3) вибір третьої кнопки робив її невидимою і недоступною, першу кноп-
ку – видимою і доступною, другу кнопку – видимою і недоступною.
Створіть у власній папці папку Проект 2.5.9 і збережіть у ній проект.
6. Введення та виведення даних. Робота зі змінними
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте середовище Turbo Delphi 2006 і створіть новий проект.
2. Установіть для форми колір фону жовтий, розміри 1000 на 600 пікселів, текст заголовка Практична 6.
3. Розмістіть на формі дві кнопки, три поля та два написи.
4. Задайте на першій кнопці текст Переміщення, на другій – Обчислення, у полів і написів – порожній текст.
5. Розмістіть на формі біля кожного поля та кожного напису додаткові напи-
си з текстами, що будуть пояснювати їхні призначення.
6. Складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання якого приведе до переміщення форми на 50 пікселів управо та на 30 пікселів униз, кож-
ного поля – на 20 пікселів уліво та на 30 пікселів уверх і зробить їхній фон червоним.
7. Виберіть першу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.
8. Складіть обробник події OnClick другої кнопки, виконання якого приведе до знаходження об’єма та площі повної поверхні прямокутного паралеле-
піпеда, вважаючи, що у поля будуть уведені довжини його ребер.
9. Виберіть другу кнопку та переконайтеся у правильності результатів.
10. Додайте до другого обробника події команду виведення повідомлення про об’єм паралелепіпеда у вікно повідомлень. Повторно виберіть другу кноп-
ку і переконайтеся у правильності результатів.
11. Створіть у власній папці папку Практична 6 і збережіть у ній проект. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 62
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 62
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
63
2.6. Налагодження програм
1. Яке призначення компіляторів? Які особливості їхньої роботи?
2. Які помилки у програмному коді виявляються на етапі компіляції? У чому вони полягають? Як вони позначаються в Turbo Delphi 2006? Де відображається їх опис? 3. Які помилки називаються логічними? Як можна виявити наявні логічні помилки?
4. Як відкрити раніше створений проект?
Тестування програми. Коментарі
Ви вже знаєте, що під час складання проекту можуть виникати син-
таксичні та логічні помилки. Синтаксичні помилки, які не помітив ав-
тор проекту, знаходить компілятор на етапі компіляції під час запуску проекту на виконання. Потрібно виправити всі такі помилки і знову за-
пустити на виконання нову версію проекту.
Логічні помилки в проекті виявити значно важче, ніж синтаксичні. Адже проект виконується, видає результати, але вони не відповідають умові задачі, для розв’язування якої створювався даний проект. Під час розгляду етапів розв’язування задач з використанням комп’ютера вже пояснювалося, що одним зі способів виявлення логіч-
ної помилки є створення тестових наборів вхідних даних з наперед відо-
мими результатами і виконання створеного проекту для цих наборів да-
них. Після чого потрібно порівняти одержані результати з очікуваними і знай ти команди в програмному коді, виконання яких є причиною появи логічних помилок. Процес пошуку логічних помилок у тексті програми з використанням тестових наборів початкових даних називають тесту-
ванням програми.
Пояснимо цей спосіб на такому прикладі. Нехай потрібно скласти проект для обчислення значень функції у . Часто учні, записую-
чи команду присвоювання для обчислення значення відповідного виразу y : (2*x – 5)/(x*x + 1), забувають узяти знаменник (а то й чисельник) у дужки, тобто вводять, наприклад, команду y : (2*x – 5)/x*x + 1 або y : 2*x – 5/x*x + 1. Таку логічну помилку легко помітити, застосувавши вдалу добірку тестів. Так, під час тестування для х 0 стане очевидним, що проект не видає очікуваного правильного результату –5, а перери-
ває своє виконання, відкриваючи вікно з повідомленням division by zero (англ. division by zero – ділення на нуль). Після цього потрібно знайти ко-
манду, яка містить дію ділення та може стати причиною такої помилки. Звертаємо вашу увагу, що для нескладних програм, які ви поки що вчитеся складати, підібрати систему тестових прикладів не дуже важко. Ця справа ускладнюється, якщо потрібно протестувати більшу за кіль-
кістю команд і складнішу за своєю логічною структурою програму, а тим більше, професійні проекти, які містять сотні, а то й тисячі різноманіт-
них команд.
Допомагають у пошуку логічних помилок коментарі, які можна включати до тексту програми.
1.
Яке п
р
изначення компілято
р
ів? Які осо
б
ливості їхньої р
о
б
оти
?
2
.
Як
і помилки у програмному коді виявляються на етапі компіляції
?
У
чом
у
вони полягають
?
Як вони позначаються в Turbo Delphi 2006
?
Д
е відо
бр
ажається їх опис
?
3.
Кхі П
о
милхи н
аз
ив
аР
яь
с
е л
о
гічними) Кх м
о
кн
а
виевияи н
а
евні л
о
гічні П
о
милхи
)
4
.
Як відкрити раніше створений проект
?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 63
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 63
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
64
Коментар – це текст, який ігнорується компілятором і вклю-
чається до тексту програми з метою полегшення розуміння структури програмного коду.
Щоб компілятор відрізнив команди від коментарів, у Turbo Delphi 2006 коментарі потрібно брати у фігурні дужки, наприклад {Це команда знаходження частки}. Якщо текст коментаря короткий і не займає біль-
ше ніж один рядок, то можна замість дужок поставити перед ним дві по-
хилі риски, наприклад // Це команда знаходження частки. Інколи ко-
ментарі замість фігурних дужок беруть у круглі дужки із зірочками, наприклад (*Це команда знаходження частки*).
Якщо коментар займає не більше ніж один рядок, то він може зна-
ходитися після команди, а може розпочинатися з початку рядка. Будь-
який коментар не може знаходитися всередині команди програми. На рисунку 2.32 наведені приклади використання коментарів у тексті програми. Якщо текст програми великий, то для пошуку місця логічної помил-
ки інколи зручно тестувати програ-
му не повністю, а частинами. Якщо правильність роботи деяких частин програми не викликає сумнівів і ви-
конання цих частин не є необхідним для виконання інших, то ці частини програми закоментовують, тобто бе-
руть у фігурні дужки. Компілятор пропускає при компіляції закомен-
товані фрагменти програми і компі-
лює тільки всі інші фрагменти. Це дає змогу користувачу зосередити свою увагу на пошуку логічних помилок у тих частинах, де вони можливі, а та-
кож зекономити час на тестуванні програми.
Покрокове виконання програм
Ще одним способом виявлення в програмі логічних помилок є її по-
крокове виконання, або трасування. Крок виконання програми – це рядок програми. У рядку можуть бути записані одна або кілька команд програми. Підпрограму, як окрему частину програми, можна виконати як один крок, а можна виконати по рядках – це залежить він режиму по-
крокового виконання.
Для виконання одного кроку програми, якщо необхідно і підпро-
граму виконати по рядках, потрібно натиснути клавішу F7 або викона-
ти Run Trace Into (англ. trace into – трасувати всередину). А для ви-
конання одного кроку програми, якщо можна підпрограму виконати повністю за один крок, потрібно натиснути клавішу F8 або виконати Run Step Over (англ. step over – крок поверх). Ще раз наголосимо, що підпрограму можна виконати як один крок тільки в тому випадку, коли ми впевнені, що вона не містить логічних помилок.
Розглянемо, як відбувається покрокове виконання програми на при-
кладі програми знаходження суми двох довільних дійсних чисел, роз-
глянутої в попередньому підпункті (див. рис. 2.32).
К
омента
р
– це текст, який і
гнорується комп
і
лятором і
вклю-
чається до текст
у
програми з метою полегшення роз
у
м
і
ння
с
т
рук
т
ур
и п
ро
г
ра
мн
о
г
о
ко
д
у.
Рис. 2.32. Текст програми з коментарями
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 64
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 64
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
65
Рис. 2.33. Текст програми, що увійшов до файлу Project1.dpr
Після першого натиснення клавіші F7 відбувається компіляція про-
екту, і якщо проект не містить синтаксичних помилок, то починається його виконання. Спочатку відкривається вкладка з текстом програми, який увійшов до файлу з розширенням імені dpr (англ. delphi project – проект Делфі). Для проекту, що розглядається, це файл Project1.dpr. На рисунку 2.33 наведено команди цієї частини програми та її початок підсвічується кольоровою смужкою. За кожного наступного натиснення клавіші F7 виконуватимуться команди наступного рядка. У результаті виконання наведених на рисунку 2.33 трьох команд відкриється вікно проекту з розміщеними на ньому елементами керування (якщо вікно не відкрилося, то потрібно вибрати його кнопку, яка з’явилася на Панелі завдань).
Після цього потрібно увести в поля відповідні числа і вибрати кнопку Додати. У результаті відкривається вкладка з текстом програми, який увійшов до файлу з розширенням імені pas (англ. pascal – Паскаль). Для проекту, що розглядається, це файл Unit1.pas. На рисунку 2.34 наведено команди цієї частини програми, а її початок підсвічується кольоровою смужкою. За кожного наступного натиснення клавіші F7 виконувати-
муться команди наступного рядка. У результаті послідовного натискан-
ня клавіші F7 виконаються усі наведені команди, у результаті чого в на-
пис і у вікно повідомлень виведеться результат. Зрозуміло, що всі коментарі при виконанні будуть пропущені.
Для того щоб перервати режим покрокового виконання, потрібно на-
тиснути сполучення клавіш Ctrl+F2. Ясно, що розглянуте вище покрокове виконання програми лише про-
демонструвало сам процес і нічого нам не дало для з’ясування того міс-
ця програми, яке призводить до ло-
гічної помилки, якщо така існує. Адже ми не бачили, як змінюються значення змінних у ході такого ви-
конання. А саме це може нам під-
казати, які команди є причиною ло-
гічної помилки.
Щоб під час покрокового вико-
нання програми слідкувати за змі-
ненням значень змінних, потрібно відкрити вікно Watch List (англ. watch list – список перегляду) і Рис. 2.34. Текст процедури, що увійшов до файлу Unit1.pas
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 65
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 65
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
66
Рис. 2.35. Вікно Watch Properties Рис. 2.36. Вікно Watch List
помістити в це вікно імена змінних, значення яких ми хочемо спостері-
гати в ході покрокового виконання програми.
Для того щоб помістити ім’я змінної до вікна Watch List, потрібно натиснути сполучення клавіш Ctrl+F5 або виконати Run Add Watch (англ. add watch – додати перегляд). У результаті спочатку відкриваєть-
ся вікно Watch Properties (англ. watch properties – властивості перегля-
ду, рис. 2.35). У перше поле цього вікна потрібно ввести ім’я змінної та вибрати кнопку ОК.
Після цього відкривається вікно Watch List (рис. 2.36) із внесеним до нього іменем змінної. Таким чином можна до цього вікна внести імена всіх тих змінних, за значеннями яких доцільно спостерігати під час по-
крокового виконання програми.
Під час покрокового виконання програми значення цих змінних змі-
нюватимуться і будуть відображатися у вікні Watch List. Уважно слід-
куючи за цими зміненнями і порівнюючи ці значення з очікуваними, можна помітити, в який момент виконання програми значення певної змінної стає неочікуваним. Саме ця команда й може бути причиною ло-
гічної помилки.
1. У чому полягає процес тестування програми? 2
·
. Поясніть, для чого виконується тестування програми.
3. Що таке коментар у програмі? Яким чином можна коментар включити до тексту програми?
4
·
. Поясніть, для чого в програму включають коментарі.
5. Для чого програми виконують покроково?
6
·
. Поясніть, у чому полягає процес покрокового виконання програми. 7
·
. Прокоментуйте хід покрокового виконання програми.
8
·
. Чим відрізняється покрокове виконання програм з використанням кла-
віш F7 і F8?
9
·
. Як переглянути значення змінних під час покрокового виконання про-
грами?
1
·
. Відкрийте проект, наприклад з папки Тема 2\Завдання 2.6\Проект 2.6.1. Завданням проекту є знаходження розв’язку задачі: Два потяги виїхали одночасно назустріч один одному. Знайти, через який час вони зустрінуться, якщо відомі відстань між ними у момент початку руху Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 66
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 66
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
67
та швидкість кожного потяга. Виконання обробника події OnClick кнопки повинно привести до виведення шуканого часу, якщо значення відстані та швидкостей вводяться у поля. Для заданих початкових да-
них обчисліть очікувані результати: а) відстань – 1000, швидкості – 120 та 130;
б) відстань – 600, швидкості – 80 та 120;
в) відстань – 1200, швидкості – 115 та 85.
Перевірте, чи збігаються результати, отримані під час виконання проекту, з обчисленими вами результатами. Поясніть, у чому може бути помилка. 2
·
. Створіть три тестові набори вхідних даних для тестування проекту, при-
значеного для розв’язування задачі: Два потяги вийшли одночасно з од-
нієї станції у протилежних напрямах. Знайти відстань, на якій вони будуть один від одного через заданий час, якщо відома швидкість кожно-
го потяга. Обчисліть очікувані результати за складеними тестами. Від-
крийте проект, наприклад з папки Тема 2\Завдання 2.6\Проект 2.6.2. Протестуйте його на ваших тестових даних. Зробіть висновок, чи містить програма логічні помилки. Якщо так, то у чому може бути помилка?
3*. Відкрийте проект, наприклад з папки Тема 2\Завдання 2.6\Проект 2.6.3. Перегляньте програмний код і на основі аналізу коментарів зробіть припущення, яку задачу розв’язує цей проект. Спираючись на ваше при-
пущення, складіть три тестові набори вхідних даних для тестування про-
екту. Обчисліть очікувані результати. Протестуйте проект на ваших тес-
тових даних. Зробіть висновок, чи правильним було ваше припущення.
4
·
. Створіть проект для обчислення довжини кола та площі круга за зна-
ченням радіуса, що вводить у поле користувач. Поставте коментарі для позначення рядків, у яких відбувається обчислення шуканих значень. Створіть у власній папці папку Проект 2.6.4 і збережіть у ній проект.
5. Відкрийте проект, наприклад з папки Тема 2\Завдання 2.6\Проект 2.6.5. Виконайте програму в покроковому режимі. Зверніть увагу на ві-
дображення ходу виконання програми.
6
·
. Відкрийте проект, наприклад з папки Тема 2\Завдання 2.6\Проект 2.6.6. У ході покрокового виконання програми прослідкуйте за значен-
нями змінних S1 та S2.
7
·
. Учні для свята купили цукерки та печиво. Відомі ціна цукерок і печива та кількість куплених солодощів кожного виду. Створіть проект для знаходження повної вартості покупки. Створіть у власній папці папку Проект 2.6.7 і збережіть у ній проект. Виконайте програму в покроково-
му режимі, прослідкуйте за значеннями змінних, що містять значення вартості кожного товару.
8
·
. Відкрийте проект, наприклад з папки Тема 2\Завдання 2.6\Проект 2.6.8. У ході покрокового виконання програми прослідкуйте за значен-
нями змінних х, а та S. З’ясуйте, як значення, які послідовно набуває змінна а, пов’язані зі значенням змінної х. Змініть проект так, щоб у ре-
зультаті виконання змінна S містила суму х + х
2
+ х
4
для введеного зна-
чення х. Додайте до тексту програми коментар, у якому вкажіть, які зміни були внесені у програмний код. Створіть у власній папці папку Проект 2.6.8 і збережіть у ній змінений проект.
9*. Відкрийте проект, наприклад з папки Тема 2\Завдання 2.6\Проект 2.6.9. Цей проект призначений для знаходження, на скільки більше часу затратив один з потягів на шлях між містами, ніж другий, за дани-
ми відстанню між містами і швидкостями кожного з потягів. З’ясуйте, чи містить проект логічні помилки. Якщо так, визначте, які команди є їх причинами, і виправте їх. Запишіть набори тестових даних, на яких ви виявили логічні помилки. Створіть у власній папці папку Проект 2.6.9 і збережіть у ній змінений проект. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 67
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 67
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
68
7. Налагодження програм
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте Turbo Delphi 2006.
2. Створіть проект для визначення, у скільки разів добуток двох заданих ці-
лих чисел більший за суму цих чисел. 3. Створіть три тестові набори вхідних даних для тестування проекту. Обчис-
літь очікувані результати. Протестуйте проект на ваших тестових даних. 4. Поставте коментарі для позначення рядків, у яких відбувається обчислен-
ня суми та добутку.
5. Виконайте проект у покроковому режимі. У ході покрокового виконання проекту прослідкуйте за значеннями суми та добутку. Запишіть, які пові-
домлення відображаються у стовпці Value для вказаних змінних перед по-
чатком покрокового виконання проекту, в ході виконання для одного з на-
борів початкових даних і після завершення виконання. 6. Створіть у власній папці папку Практична 7 і збережіть у ній проект.
2.7. Основні поняття математичної логіки
1. Що таке логічний вираз? Які значення він може набувати?
2. Опишіть загальний вигляд, кількість аргументів і результат функцій AND, OR, NOT табличного процесора.
3. Які властивості змінної ви знаєте? 4. Що визначає тип змінної? Які вам відомі числові типи?
У попередніх пунктах ми розглядали проекти, які реалізовували лі-
нійні алгоритми. Але для розв’язування більшості задач лінійних алго-
ритмів недостатньо. У проектах, що реалізують інші види алгоритмів, наприклад алгоритми з розгалуженнями, використовують логічні вира-
зи. Розглянемо логічні вирази і операції над ними. Висловлення. Логічні константи. Логічні операції Логіка (грец. λόγος – слово, смисл, думка, мова) – наука про форми, методи і закони інтелектуальної пізнавальної діяльності, правильно-
го мислення, про способи міркування. Логіка як наука вивчає способи отримання правильних висновків з висновків, отриманих раніше. Один з розділів логіки – математична логіка – є наукою про закони математичного мислення. До основних понять математичної логіки вхо-
дить поняття висловлення. Під висловленням розуміють розповідне ре-
чення, про яке можна однозначно сказати, правильне (істинне) воно чи неправильне (хибне). Висловлення позначають великими літерами ан-
глійського алфавіту, наприклад А «Київ – столиця України», В «2 +
+ 2 5».
Основною властивістю висловлення є його істинність, інші властивос-
ті вважаються несуттєвими. Значення істинності висловлення познача-
ють 1 або true, якщо висловлення істинне, 0 або false, якщо висловлення хибне. Наприклад, висловлення А «Київ – столиця України» є істин-
ним, тобто значення його властивості істинність дорівнює true. Вислов-
лення С «3 > 5» є хибним, тобто значення його властивості істинність дорівнює false.
1.
Що таке логічний вираз? Які значення він може наб
у
вати?
2.
FПи5іяь загальний виглеМТ хільхісяь арг
д
мпняів і рпз
д
льяая В
д
нхцій AND
Т
O
R
,
ШЕ
Ю
табличного п
р
оцесо
р
а
.
3.
Кх
і вл
ас
яив
ос
яі з
мінн
о
т ви з
н
аю
я
п)
4.
Ф
о визначаю яиП зміннот) Кхі вам віМомі числові яиПи)
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 68
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 68
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
69
Значення true та false називаються логічними константами.
Із заданих висловлень можна отримати нові – складені, – викорис-
товуючи логічні операції: заперечення, кон’юнкцію (лат. conjunctio – об’єднання), диз’юнкцію (лат. disjunctio – роз’єднання) та ін.
Запереченням називається операція утворення з висловлен-
ня А такого складеного висловлення А (читається «не А»), яке іс-
тинне тоді, коли А хибне, і хибне тоді, коли А істинне.
Використанню операції заперечення в українській мові відповідає вживання частки «не» перед дієсловом. Наприклад, запереченням ви-
словлення А «Існує найбільше просте число» є висловлення А «Не існує найбільшого простого числа».
Висловлення та його заперечення не можуть бути одночасно істинни-
ми або одночасно хибними. Подібно до того, як у математиці використовують таб лиці додавання та множення для визначення результатів виконання цих арифметичних опе-
рацій, у математичній логіці використовують таб лиці істинності. У таб-
лиці істинності для кожного можливого набору значень властивості іс-
тинність висловлень наводиться відповідне значення цієї властивості для висловлення, яке є результатом виконання логічної операції над ними.
За означенням, заперечення виконується над одним висловленням, яке може бути або істинним, або хибним. Тому таб лиця істинності опера-
ції заперечення має такий вигляд:
А А
0 1
1 0
Кон’юнкцією двох висловлень А та В називається операція утворення такого складеного висловлення А В (читається «А і В»), яке істинне тоді й тільки тоді, коли обидва висловлення А і В істинні.
Використанню операції кон’юнкція в українській мові відповідає вживання сполучника «і». Наприклад, висловлення В «Число 27 крат-
не 3 і число 27 кратне 9» є кон’юнкцією двох висловлень: «Число 27 кратне 3» і «Число 27 кратне 9».
За означенням, кон’юнкція виконується над двома висловленнями. Кожне з них може бути або істинним, або хибним. Тому таб лиця істин-
ності операції кон’юнкція має такий вигляд:
А В
А В
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Операцію кон’юнкція також називають логічним множенням.
З
начення true та false називаються
логічними
константами
.
С
ВцШ
в
ШєШддп
б
називається операц
і
я у
творення з висловлен-
ня
А
блитОт уивл
н
ьктОт ріувтрвьккс
А
(
йіблчбХус «кь А
»
)
Г сиь оу
-
б
іккь бтн
оГ
итві А
гімкь
Г
о
гімкь бтн
оГ
итві
А
оу
бікк
ь.
Кон’юнк
ц
ією
д
в
о
х ви
с
л
о
вл
е
нь А
б
л
В
клСірлчбХус тяь
Е
лпос
д
бртЕьккс блитОт уивлньктОт ріувтрвьккс А
В
(
йіблчбХус «
А
о
В
»
)
,
сиь оубіккь бтно П бовХиі бтно
Г
итві тмінрл ріувтрвьккс
А
о
В
оу
бікко
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 69
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 69
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
70
Диз’юнкцією двох висловлень А та В називається операція утворення такого складеного висловлення А В (читається «А або В»), яке істинне тоді й тільки тоді, коли істинне хоча б одне з висловлень А або В.
Використанню операції диз’юнкція в українській мові відповідає вживання сполучника «або». Наприклад, висловлення С «21 21» є диз’юнкцією двох висловлень: «21 21» або «21 < 21».
За означенням, диз’юнкція виконується над двома висловленнями. Кожне з них може бути або істинним, або хибним. Тому таб лиця істин-
ності операції диз’юнкція має такий вигляд:
А В
А В
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Операцію диз’юнкція також називають логічним додаванням.
Під час розв’язування багатьох задач трапляються висловлення зі змінними, в яких використовуються знаки порівняння: > (більше), < (менше), (дорівнює), <> (не дорівнює), > (більше або дорівнює), < (менше або дорівнює), наприклад x > 5, y < z. Такі висловлення можуть бути істинними при одних значеннях змінних і хибними при інших.
Висловлення x < 0 є простим, а висловлення 3 < x < 5 – складеним. Останнє можна представити як кон’юнкцію двох простих висловлень: (x > 3) (x < 5).
Наприклад, щоб визначити, чи лежить точка з координатами (х; у) у першій координатній чверті, потрібно визначити істинність складеного висловлення (х > 0) і (y > 0). Для точки з координатами (3; –5) матимемо (3 > 0) і (–5 > 0). Оскільки перше твердження істинне, а друге – хибне, то їхня кон’юнкція хибна. Тобто ця точка не лежить у першій чверті. Логічні змінні. Логічні вирази та їхні таб лиці істинності. Логічні формули
Алгеброю логіки (булевою логікою, алгеброю висловлень) називають розділ математичної логіки, в якому розглядаються загальні властивості виразів, складених з висловлень з використанням логічних операцій. Основні положення алгебри логіки були сформульовані англійським математиком і філософом Джорджем Бу-
лем (1815–1864) (рис. 2.37). У 1854 році вийшла його основна праця «Дослідження законів думки, на яких заснова-
ні математичні теорії логіки й імовірності». Ця книжка нині за-
раховується до математичної класики. У ній досліджується система алгебри, яку сьогодні називають «алгеброю вислов-
лень» або «булевою логікою». Булева логіка стала основним математичним інструментом для створення комп’ю терів.
В алгебрі логіки використовується поняття логічна змінна.
Диз’юнк
ц
іє
ю
д
в
о
х ви
с
л
о
вл
е
нь
А
б
л
В
клСірлчбХус тяьЕлп
о
с
д
бр
тЕь
ккс б
лит
О
т
уи
в
л
н
ь
к
т
О
т
рі
у
в
т
рв
ь
ккс А
В
(
йіблчбХус «
А
лмт
В
»)
,
сиь о
убіккь бтн
о
П б
о
вХиі бтн
оГ
итві о
убіккь гтйл м тнкь С
рі
у
в
т
рв
ь
кХ А
л
м
т В
.
Рис. 2.37. Джордж Буль
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 70
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 70
21.07.2011 17:44:29
21.07.2011 17:44:29
71
Логічна змінна – це змінна, яка може набувати лише значень true або false.
Завданням алгебри логіки є визначення істинності логічних виразів – виразів, що складаються з логічних констант, логічних змінних, логіч-
них операцій, дужок, наприклад (A B) (A В).
Зрозуміло, що значенням логічного виразу може бути лише true або false.
Для логічних операцій, розглянутих вище, визначено такий пріори-
тет операцій: заперечення, кон’юнкція, диз’юнкція. Для змінення цього порядку виконання логічних операцій використовують дужки. Для обчислення значення істинності логічного виразу можна вико-
ристати таб лиці істинності.
Для складання та заповнення таб лиці істинності потрібно: 1. Обчислити кількість можливих наборів значень логічних змінних. Якщо формула містить n різних логічних змінних, то можливих наборів значень цих змінних буде 2
n
. Це число визначає кількість рядків у таб лиці істинності.
2. Обчислити кількість логічних операцій у логічному виразі. Ця кількість плюс кількість логічних змінних визначає кількість стовпців таб лиці. 3. Заповнити перші n стовпців усіма можливими наборами значень логічних змінних.
4. Заповнити кожний наступний стовпець значеннями, отриманими під час виконання чергової логічної операції. Черговість встанов-
люється згідно з названим пріоритетом операцій.
В останньому стовпці таб лиці будуть отримані всі можливі значення істинності заданого логічного виразу.
Наприклад, вираз A B A містить дві логічні змінні, тобто n 2. Отже, усього існує 4 набори можливих значень цих змінних (2
n
2
2 4). Вираз містить 3 логічні операції: заперечення, диз’юнкція та кон’юнкція. Таким чином, таб лиця істинності складатиметься із 4 ряд-
ків і 5 стовпців. Першою, згідно з пріоритетом, виконуватиметься опера-
ція заперечення, другою – кон’юнкція, останньою – диз’юнкція, в якій потрібно використовувати результати перших двох операцій.
Отримаємо таку таб лицю істинності:
А В
1 2 3
A
B A A (B A)
0 0 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 0 0 0
1 1 0 1 1
Аналізуючи останній стовпець таб лиці істинності, робимо висновок, що вираз матиме значення false лише у випадку, коли логічні змінні ма-
ють такі значення: А true, B false. У всіх інших випадках значенням логічного виразу буде true.
Логічна
змінна
– це зм
і
нна, яка може наб
у
вати лише значень
t
rue або false
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 71
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 71
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
72
Два логічні вирази називаються рівносильними, якщо вони набувають однакових значень при одних і тих самих наборах значень логічних змінних, що входять до цих виразів.
Рівносильність двох логічних виразів утворює логічну формулу.
Наведемо кілька цікавих і корисних логічних формул:
1. – формула подвійного заперечення;
2. A (A B) А – формула поглинання; 3. – формула заперечення диз’юнкції (закон де Моргана).
Для доведення цих рівносильностей можна склас-
ти і порівняти таб лиці істинності логічних виразів у правій і лівій частинах. Пропонуємо вам зробити це самостійно.
Август де Морган (1806–1871) (рис. 2.38) – шотланд-
ський математик і логік, професор математики Лон-
донського університетського коледжу, перший прези-
дент Лондонського математичного товариства. Результати своїх досліджень з логіки одержав незалежно від Джорджа Буля та виклав у 1847 році. 1. Що вивчає наука логіка? Що вивчає математична логіка?
2. Що таке висловлення? Наведіть приклади істинних і хибних висловлень.
3*. Які речення не є висловленнями?
4. Що називається логічною константою? 5
·
. Як утворюються складені висловлення? Наведіть приклади. 6
·
. Що таке заперечення? Наведіть приклади.
7. Для чого використовують таб лиці істинності?
8
·
. Наведіть таб лицю істинності заперечення.
9
·
. Що таке кон’юнкція? Наведіть приклади. Наведіть таб лицю істинності.
10
·
. Що таке диз’юнкція? Наведіть приклади. Наведіть таб лицю істинності.
11. Яка змінна називається логічною?
12*. Чим логічна змінна відрізняється від логічного висловлення?
13
·
. З чого складаються логічні вирази? Які значення вони можуть набувати?
14. Назвіть пріоритет логічних операцій.
15
·
. Наведіть алгоритм складання та заповнення таб лиці істинності логічно-
го виразу.
16
·
. Які логічні вирази називаються рівносильними? Що таке логічна фор-
мула?
1
·
. Побудуйте заперечення висловлень і з’ясуйте їх істинність:
а) Число 3 є дільником числа 545. б) Автомобіль не має права їхати на червоне світло. в) Існують паралелограми з прямими кутами.
г) Рівняння 2х
2 – 3х + 1 0 має цілий корінь.
д) Не існує натурального числа, що ділиться на 2.
е) Існує ціле число, яке ділиться на всі цілі числа.
Д
ва лог
і
чн
і
вирази називаються
рі
вносильними
,
якщо вони
наб
у
вають однакових значень при одних і
тих самих наборах значень лог
і
чних зм
і
нних, що входять до цих ви
р
аз
і
в
.
Р
і
вносильн
і
сть двох лог
і
чних вираз
і
в у
творює л
ог
і
чн
у
форм
у
л
у
.
Рис. 2.38. Август де Морган
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 72
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 72
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
73
2
·
. Серед наведених складених висловлень знайдіть кон’юнкції та диз’юнкції та визначте їх істинність:
а) Число 27 кратне 3 і кратне 9.
б) 17 < 42 < 18.
в) Число 2 просте або парне.
г) АВС є гострокутним, прямокутним або тупокутним.
д) Діагоналі будь-якого паралелограма перпендикулярні та точкою пе-
ретину поділяються навпіл.
е) 7
2
49 і (–7)
2
49.
є) Якщо трикутник рівнобедрений, то він рівносторонній.
ж) 21 21.
з) 21 18.
Кон’юнкція
Диз’юнкція
Ні кон’юнкція, ні диз’юнкція
3
·
. Визначте істинність або хибність складених висловлень для наведених значень змінних: 1) x > 0 і y > 0 або x < 0 і y < 0; 2) x > 0 і не y < 0 або x < 0 і y > 0.
Значення змінних:
а) х 5, у 8; б) х 5, у –8; в) х –5, у 8; г) х –5, у –8.
4
·
. Нехай А «Іванов вивчає англійську мову», В «Іванов має оцінку 8 з інформатики». Сформулюйте висловлення:
а) А ; б)
B; в) A B; г) А. 5. Укажіть порядок виконання операції в логічних виразах:
а) A B; в) (A ) (
);
б) А; г) A C D.
6
·
. Побудуйте таб лиці істинності логічних виразів:
а) A A B; г) (A ) (
);
б) A B; д) A ;
в) A B ; е) A B.
7
·
. Доведіть логічні формули: а) A A A; г) A (B C) (A B) (A C);
б) д) A (A B) A.
в) A (B C) (A B) (A C); 2.8. Розгалуження в алгоритмах і програмах
1. Що таке алгоритм? Назвіть основні блоки блок-схеми алгоритму та по-
ясніть їх призначення.
2. Які алгоритми (фрагменти алгоритмів) називаються лінійними? У чому полягає їхня характерна особливість?
3. Які вирази називаються логічними? Які значення вони можуть набувати?
4. Назвіть логічні операції, наведіть означення кожної з них.
5. Назвіть логічні функції табличного процесора Excel 2007. Чому дорів-
нюють їхні значення залежно від значень аргументів?
Алгоритми з розгалуженням
У попередніх пунктах було розглянуто кілька лінійних алгоритмів, зокрема, алгоритми для розв’язування задач на обчислення значень 1.
Що таке алгоритм? Назвіть основні блоки блок-схеми алгоритм
у
та по
-
ясніть їх п
р
изначення
.
2.
Кхі алгориями ОВрагмпняи алгориямівГ називаРяьсе лінійними) Л чом
д
Полегаю тїне їа
р
ахяп
р
на особливісяь
)
3
.
Як
і
вирази називаються логічними? Які значення вони мож
у
ть наб
у
вати?
4.
жазвіяь логічні оПп
р
ацітТ навпМіяь означпнне хокнот з ниї
.
5.
жазвіяь логічні В
д
нхціт яабличного Процпсора
Excel 2
007
.
Чом
у
дорів-
нюють їхні значення залежно від значень арг
у
ментів
?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 73
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 73
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
74
арифметичного виразу для виконавця, який вміє виконувати арифме-
тичні операції. Розглянемо приклад задачі, алгоритм розв’язування якої не є лінійним. Задача 1. Обчислити значення виразу (a – b) / (c – d), де a, b, c, d – дійсні числа.
Звернемо увагу на те, що значення цього виразу можна обчислити не для будь-якого набору значень змінних a, b, c, d. Адже цей вираз містить дію ділення на вираз зі змінними, значення якого може дорівнювати нулю. Тобто якщо значення різниці c – d дорівнює нулю, то значення ви-
разу (a – b) / (c – d) обчислити не можна, а якщо не дорівнює, то можна.
Це означає, що система команд виконавця повинна містити команду порівняння двох чисел, наприклад таку: «s t?», де s і t – або числа, або змінні чи вирази, які мають певні числові значення. Така команда є при-
кладом команди перевірки умови. Результатом виконання команди пе-
ревірки умови може бути або істина (умова виконується), або хиба (умо-
ва не виконується).
З іншого боку, ви вже знаєте, що порівняння «s t?» можна розгля-
дати як висловлення або як простий логічний вираз, який набуватиме значення true або false залежно від конкретних значень змінних s і t. І тоді команду перевірки умови можна інтерпретувати як команду обчислення значення логічного ви-
разу.
Алгоритм розв’язування задачі 1 виглядатиме так: 1. Увести значення змінних a, b, c, d.
2. х : c – d.
3. Обчислити значення логічного виразу х 0. 4. Якщо обчислене значення логічного виразу true, то ви-
вести повідомлення «Вираз значення не має: ділення на нуль», після чого виконати команду 8, якщо false, то ви-
конати команду 5.
5. у : a – b.
6. z : у/х.
7. Вивести значення змінної z.
8. Закінчити виконання алго-
ритму.
Команди 1–3 наведеного алго-
ритму виконуватимуться при будь-
якому наборі значень змінних a, b, c, d. Подальше виконання цього алгоритму залежатиме від значен-
ня логічного виразу, обчисленого в Рис. 2.39. Блок-схема алгоритму обчис-
лення значення виразу (a – b) / (c – d)
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 74
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 74
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
75
команді 3. Якщо це значення false, то виконуватимуться команди 5–8, а якщо true, то виконуватимуться команда виведення повідомлення: «Ви-
раз значення не має: ділення на нуль» і команда 8. У блок-схемі алгоритму команди перевірки умови або обчислення значення логічного виразу позначаються блоком Рішення . Оскіль-
ки результатом виконання цих команд може бути або true, або false, то з цього блока є два виходи. Вихід Так означає, що результатом перевірки умови є true, а вихід Ні – результатом перевірки умови є false.
Наведемо блок-схему розглянутого вище алгоритму розв’язування за-
дачі 1 (рис. 2.39).
Розглянемо фрагмент алгоритму на рисунку 2.39 від блока Рішення до блока Термінатор (не включаючи цей блок).
Характерною рисою цього фрагмента алгоритму є те, що при кожному його виконанні деякі команди будуть виконуватися, причому кожна по одному разу, а деякі – виконуватися не будуть. Це залежить від результату виконання команди перевірки умови (команди обчислення значення логічного виразу).
Такий фрагмент алгоритму називається розгалуженням.
Виконаємо наведений алгоритм для двох наборів даних. Ці набори під-
беремо так, щоб проілюструвати хід виконання алгоритму для кожного з двох можливих результатів обчислення значення логічного виразу.
Команда Результат виконання
Виконання для першого набору даних
Увести значення змінних a, b, c, d a 5, b 6, c –3, d 5
х : c – d х –3 – 5 –8
Обчислити значення логічного виразу х 0
(–8 0) false
у : a – b у 5 – 6 –1
z : у/х z –1/(–8) 0,125
Вивести значення змінної z z 0,125
Виконання для другого набору даних
Увести значення змінних a, b, c, d a 12,3, b –1, c 8,2, d 8,2
х : c – d х 8,2 – 8,2 0
Обчислити значення логічного виразу х 0
(0 0) true
Вивести повідомлення: «Вираз значен-
ня не має: ділення на нуль»
Повідомлення: «Вираз значення не має: ділення на нуль
»
Звертаємо вашу увагу: ·
наведений алгоритм містить як розгалуження, так і лінійні фрагменти;
·
у розгалуженнях можна використовувати як прості логічні вирази, так і складені. В алгоритмах використовують розгалуження двох видів: повне розга-
луження (рис. 2.40) і неповне розгалуження (рис. 2.41).
Х
арактерною рисою цього фрагмента алгоритму є те, що при кожному його виконанн
і
деяк
і
команди будуть виконуватися, п
ричому кожна по одному разу, а деяк
і
– виконуватися не будуть. Це залежить в
і
д результату виконання команди перев
і
рки умови (
команди обчислення значення логічного виразу
)
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 75
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 75
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
76
Рис. 2.40. Повне розгалуження Рис. 2.41. Неповне розгалуження
Виконання повного розгалуження відбувається так: виконавець ви-
конує команду перевірки умови (команду обчислення значення логічно-
го виразу); якщо результат виконання цієї команди true, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання цієї команди false, то виконавець виконує послідовність ко-
манд 2, після чого також переходить до виконання першої команди на-
ступного фрагмента алгоритму. Виконання неповного розгалуження відрізняється від виконання пов-
ного розгалуження тим, що при результаті виконання команди перевір-
ки умови false виконавець одразу переходить до виконання першої ко-
манди наступного фрагмента алгоритму.
Усередині розгалуження можуть знаходитися як лінійні фрагмен-
ти алгоритму, так і інші розгалуження. Наведемо приклад алгоритму із розгалуженням у розгалуженні.
Задача 2. Дано два числа. Визначити, чи рівні вони. Якщо ні, то яке з них більше?
Блок-схема алгоритму розв’язування цієї задачі представлена на ри-
сунку 2.42. Наведемо приклад ще однієї задачі, алгоритм розв’язування якої міс-
тить розгалуження.
Задача 3. Є дев’ять однакових на вигляд монет, одна з яких фальшива і легша за інші. Двома зважуваннями на терезах без важків ви-
значити фальшиву монету.
Складемо алгоритм для виконавця з такою системою команд:
1. Узяти вказану купку монет.
2. Розділити вказану купку монет на три рівні купки.
3. Покласти на терези вказані купки монет. 4. Перевірити умову «Терези в рівновазі?».
5. Визначити при зважуванні, яка з купок монет легша.
6. Повідомити результат.
Для виконавця з такою системою команд алгоритм розв’язування за-
дачі 3 такий:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 76
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 76
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
77
Рис. 2.42. Блок-схема алгоритму розв’язування задачі 2
1. Узяти дану купку з дев’яти монет.
2. Розділити взяту купку монет на три рівні купки.
3. Покласти на терези першу і другу купки монет.
4. Перевірити умову «Терези в рівновазі?».
5. Якщо істина, то взяти третю купку монет, якщо хиба, то взяти лег-
шу купку.
6. Розділити взяту купку монет на три рівні купки.
7. Покласти на терези першу і другу купки монет.
8. Перевірити умову «Терези в рівновазі?».
9. Якщо істина, то повідомити: «Фальшивою є монета, що залиши-
лася не покладеною на терези», якщо хиба, повідомити: «Фальши-
вою є легша монета».
Звертаємо вашу увагу: в алгоритмі розв’язування задачі 3 виконан-
ня або невиконання тих чи інших команд алгоритму залежить від того, в яку купку попаде фальшива монета. Наприклад, якщо під час першого зважування терези будуть не в рівновазі, то команда «Узяти третю куп-
ку монет» не буде виконана. Але якщо монети розподілити на купки по-
іншому, то може статися так, що при першому зважуванні терези будуть у рівновазі, і тоді не буде виконана команда «Узяти легшу купку монет». Розгалуження в Delphi
Команда повного розгалуження в Delphi має такий загальний вигляд:
If <логічний вираз>
Then begin < послідовність команд 1>
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 77
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 77
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
78
end
Else begin
< послідовність команд 2>
end;
(англ. if – якщо, then – тоді, else – інакше).
Є в Delphi й команда неповного розгалуження:
If <логічний вираз>
Then begin <послідовність команд>
end;
Виконання команди повного розгалуження відбувається так: обчис-
люється значення логічного виразу; якщо це значення true, то викону-
ється послідовність команд 1 і після цього виконується команда, наступ-
на за командою розгалуження; якщо це значення false, то виконується послідовність команд 2 і після цього виконується команда, наступна за командою розгалуження.
Виконання команди неповного розгалуження відбувається так: обчис-
люється значення логічного виразу; якщо це значення true, то викону-
ється послідовність команд і після цього виконується команда, наступна за командою розгалуження; якщо це значення false, одразу виконується команда, наступна за командою розгалуження.
Звертаємо вашу увагу:
·
якщо після ключових слів Then і Else слідують тільки по одній коман-
ді, то операторні дужки begin і end можна не ставити; ·
перед Else ставити крапку з комою не можна. Якщо записати в Delphi фрагмент програми розв’язування задачі 1 (блок-схема відповідного алгоритму наведена на рис. 2.39), то він вигля-
датиме так: a : StrToFloat (Edit1.Text); b : StrToFloat (Edit2.Text);
c : StrToFloat (Edit3.Text);
d : StrToFloat (Edit4.Text);
x : c–d; If x 0 Then Label1.Caption : 'Вираз значення не має: ділення на нуль'
Else begin
y : a–b;
z : y/x; Label1.Caption : FloatToStr (z);
end;
Звертаємо вашу увагу: обчислення значення виразу можна було б за-
писати не двома командами, а однією: z : (a–b)/x.
Логічний вираз у команді розгалуження може бути простим або скла-
деним. Складені логічні вирази утворюються з простих шляхом ви-
користання розглянутих у попередньому пункті операцій кон’юнкції (and), диз’юнкції (or), заперечення (not). Порядок виконання цих опера-
цій в Delphi такий самий, як і в математичній логіці. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 78
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 78
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
79
Наведемо приклад задачі з використанням складених логічних виразів.
Задача 4. Обчислити значення заданої функції Фрагмент програми для розв’язування цієї задачі виглядатиме так:
x : StrToFloat (Edit1.Text);
If (x > –3) and (x < 5)
Then y : 2*x – 12 Else y : 7 – 8*x;
Label1.Caption : FloatToStr (y);
Команда розгалуження в Delphi може містити в собі іншу команду розгалуження. Ось як виглядатиме команда розгалуження для алгорит-
му, наведеного на рисунку 2.42: If x у Then Label1.Caption : 'Числа рівні'
Else If x > у Then Label1.Caption : 'Перше число більше'
Else Label1.Caption : 'Друге число більше';
Перемикачі та прапорці
Для реалізації розгалуження в проекті можна використати такі еле-
менти керування як перемикачі та прапорці. Працюючи з текстовими і графічними редакторами, редактором презентацій, іншими програмами, ви неодноразово бачили, що за вибору перемикача всередині з’являється позначка , а за вибору прапорця – позначка . Нагадаємо, що з групи перемикачів може бути вибраний тільки один, а в групі прапорців позначка може бути встановлена або на одному з них, або на кількох, або на жодному. Перемикачі призначені для того, щоб у ході виконання проекту вибрати один з можливих варіантів. Напри-
клад, установити для певної властивості об’єкта одне значення з деякого визначеного набору значень. Прапорці призначені для того, щоб у ході виконання проекту вибрати або один з можливих варіантів, або кіль-
ка. Наприклад, установити значення однієї або кількох властивостей об’єкта з деякого визначеного набору властивостей. Для розміщення на формі перемикача потрібно встановити вказівник на рядок TRadioButton (англ. radio button – кругла кнопка) вікна Tool Palette та двічі клацнути ліву кнопку миші, а для розміщення прапор-
ця – встановити вказівник на рядок TCheckBox (англ. check box – короб-
ка для перевірки) і також двічі клацнути ліву кнопку миші. Перемикач і прапорець мають більшість властивостей, які ми розгля-
дали для форми, поля, кнопки і напису, та ще деякі, серед яких розгля-
немо властивість Checked (англ. checked – вибраний), яка може набувати одне з двох значень True або False і яка визначає, встановлена позначка в даному об’єкті чи ні (вибраний цей об’єкт чи ні). Тому значення цієї властивості можна використовувати в команді розгалуження замість ло-
гічного виразу. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 79
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 79
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
80
Розглянемо, як можна викорис-
тати перемикачі для реалізації роз-
галуження в проекті.
Нехай, наприклад, потрібно в ході виконання проекту змінювати значення тільки однієї з таких влас-
тивостей форми: або заголовок, або колір, або розміри. Для цього розмістимо на формі кнопку і три перемикачі (рис. 2.43). При розміщенні перемикачів на формі для кожного з них за замов-
чуванням встановлюється значення властивості Checked – False. До запуску проекту змінимо у першого пе-
ремикача значення цієї властивості на True. Після цього на формі він ви-
глядатиме вибраним (рис. 2.43). Таким він буде і після запуску проекту на виконання.
Створимо процедуру для опрацювання події OnClick кнопки, і до її тексту помістимо таку команду: If RadioButton1.Checked
Then Form1.Caption : 'Заголовок змінений'
Else If RadioButton2.Checked Then Form1.Color : clRed
Else begin
Form1.Width : 600;
Form1.Height : 300;
end;
Розпочинатися виконання цієї команди буде з визначення значення властивості RadioButton1.Checked. Якщо при настанні події OnClick кнопки вибраним буде перший пере-
микач, то RadioButton1.Checked true. Тому виконається команда змі-
нення заголовка форми, а інші частини всієї цієї команди виконуватися не будуть. Якщо при настанні події OnClick кнопки вибраним буде другий пере-
микач, то RadioButton1.Checked false. Тому будуть виконуватися ко-
манди після першого ключового слова Else, тобто внутрішня команда розгалуження. Під час її виконання визначається значення властивості RadioButton2.Checked. Оскільки вибрано другий перемикач, то це зна-
чення дорівнює true. Тому виконається команда змінення кольору фор-
ми, а інші частини команди виконуватися не будуть.
Якщо ж при настанні події OnClick кнопки вибраним буде третій пе-
ремикач, то RadioButton1.Checked false. Тому будуть виконуватися команди після першого ключового слова Else, тобто внутрішня команда розгалуження. При її виконанні визначається значення властивості Ra-
dioButton2.Checked. Оскільки другий перемикач не вибрано, то її зна-
чення false. Тоді будуть виконуватися команди після другого ключового слова Else, тобто дві команди змінення розмірів форми. Якщо перед запуском проекту на виконання у жодного перемикача не змінювати значення властивості Checked, встановлені за замовчу-
ванням, то при запуску проекту жоден з них не буде вибраним. Якщо Рис. 2.43. Форма з кнопкою і трьома перемикачами
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 80
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 80
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
81
і під час виконання проекту не вибрати жоден з перемикачів і вибрати кнопку, то зміняться розміри форми (подумайте самостійно, чому від-
будуться саме такі зміни). Щоб так не сталося, потрібно або обов’язково вибирати один з перемикачів, або після другого ключового слова Else вставити ще одну команду розгалуження:
If RadioButton1.Checked
Then Form1.Caption : 'Заголовок змінений'
Else If RadioButton2.Checked Then Form1.Color : clRed
Else If RadioButton2.Checked
Then
begin
Form1.Width : 600;
Form1.Height : 300;
end;
Поясніть, як виконуватиметься ця команда, якщо жоден з перемика-
чів не буде вибраний, і чому.
Розглянемо тепер, як можна ви-
користати прапорці для реалізації розгалуження.
Нехай, наприклад, нам потрібно в ході виконання проекту зміню-
вати значення або тільки однієї з властивостей форми (або заголовок, або колір, або розміри), або кількох із них, або не змінювати значення жодної з них. Для цього розмістимо на формі кнопку і три прапорці (рис. 2.44). При розміщенні прапорців на фор-
мі для кожного з них за замовчу-
ванням автоматично встановлюється значення властивості Checked – False. Оскільки при виконанні проекту позначка жодного прапорця може бути не встановлена, то доцільно залишити такі початкові значен-
ня властивості Checked усіх прапорців. Створимо процедуру для опрацювання події OnClick кнопки і до її тексту помістимо такі три послідовні (не вкладені одна в одну) команди розгалуження: If CheckBox.Checked
Then Form1.Caption : 'Заголовок змінений';
If CheckBox.Checked
Then Form1.Color : clRed;
If CheckBox.Checked
Then begin
Form1.Width : 500;
Form1.Height : 200;
end;
Кожна з цих команд незалежно одна від одної буде визначати, чи ви-
браний відповідний прапорець, і залежно від цього кожна з них буде чи не буде виконувати відповідні команди зміни значень властивостей форми.
Рис. 2.44. Форма з кнопкою і трьома прапорцями
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 81
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 81
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
82
З розглянутих вище прикладів можна зробити такі висновки:
·
перемикачі використовуються тоді, коли потрібно вибрати один і тільки один варіант дій з кількох можливих;
·
для опрацювання стану перемикачів у процедуру включають команди розгалуження, які вкладені одна в одну; ·
прапорці використовуються тоді, коли може бути вибраний або один, або кілька, або не вибраний жоден варіант дій з кількох можливих;
·
для опрацювання стану прапорців у процедуру включають послідовні команди розгалуження, які незалежні одна від одної. 1. Які значення можуть бути результатом виконання команди перевірки умови (обчислення значення логічного виразу)?
2. Як позначається команда перевірки умови в блок-схемі алгоритму?
3. Назвіть характерні особливості розгалуження.
4
·
. Зобразіть блок-схеми повного і неповного розгалуження. Опишіть особ-
ливості їх виконання.
5
·
. Поясніть відмінності повного і неповного розгалуження. 6*. Наведіть приклади правил з української мови, математики, інших предметів, що містять розгалуження.
7*. Наведіть приклади життєвих ситуацій, які можна описати алгоритмом з розгалуженням.
8. Наведіть загальний вигляд команд повного і неповного розгалуження в Delphi.
9
·
. Поясніть виконання команд повного і неповного розгалуження в Del-
phi.
10. Які операції використовують для утворення складених логічних вира-
зів у Delphi?
11
·
.
Для чого використовують прапорці та перемикачі?
12. Що визначає властивість Checked для перемикачів і прапорців?
13 ·
. Поясніть відмінності використання команд розгалуження при складан-
ні проектів з прапорцями та перемикачами. 14
·
.
Поясніть хід виконання фрагментів програм: а)
If <логічний вираз 1> Then begin <команди 1>
end
Else If < логічний вираз 2>
Then begin
<команди 2>
end
Else begin
<команди 3>
end;
б)
If < логічний вираз 1>
Then begin <команди 1>
end;
If < логічний вираз 2>
Then begin <команди 2>
end;
1
·
.
Складіть блок-схему алгоритму обчислення значення виразу (a + b) – c : a. Виконайте його при різних значеннях a, b, c. Підберіть числа так, щоб кожного разу виконання алгоритму відбувалося по-різному.
2
·
. Складіть блок-схему алгоритму обчислення значення виразу (a + b) –
– c : (a – 2b). Виконайте його при різних значеннях a, b, c. Підберіть чис-
ла так, щоб кожного разу виконання алгоритму відбувалося по-різному.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 82
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 82
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
83
3
·
.
Складіть блок-схему алгоритму знаходження x з рівняння ax b. Вико-
найте його при: а) a 2, b –8; б) a 20, b 0; в) a 0, b 12; г) a 0, b 0. 4*. Складіть блок-схему алгоритму розв’язування квадратного рівняння. Виконайте його при різних значеннях коефіцієнтів рівняння.
5*. Є деяка кількість однакових на вигляд монет. Відомо, що серед них є одна фальшива і вона важча за справжню. Складіть алгоритм виявлення фальшивої монети найменшою кількістю зважувань на шалькових тере-
зах без важків, якщо кількість монет дорівнює: а) 3; б) 9; в) 27; г) 30. 6
·
.
Створіть проект, який визначає менше з двох довільних дійсних чисел або виводить повідомлення, що числа рівні. Створіть у власній папці папку Проект 2.8.6 і збережіть у ній проект. 7*. Створіть проект, який визначає найменше число серед трьох різних чи-
сел. Створіть у власній папці папку Проект 2.8.7 і збережіть у ній проект.
8*. Створіть проект, який за градусною мірою двох кутів трикутника об-
числює градусну міру третього кута і визначає вид цього трикутника за його кутами (гострокутний, прямокутний або тупокутний). Створіть у власній папці папку Проект 2.8.8 і збережіть у ній проект.
9*. Створіть проект, в якому кнопка переміщуватиметься на 20 пікселів вправо при наведенні на неї вказівника. Після того як кнопка зникне за правою межею вікна, вона повинна з’явитися біля лівої його межі. Створіть у власній папці папку Проект 2.8.9 і збережіть у ній проект.
10
·
.
Створіть проект, в якому можна обчислити значення функції Створіть у власній папці папку Проект 2.8.10 і збережіть у ній проект.
11
·
.
Створіть проект, у якому можна обчислити або суму, або різницю, або добуток, або частку двох довільних дійсних чисел залежно від вибра-
ного перемикача. Створіть у власній папці папку Проект 2.8.11 і збере-
жіть у ній проект.
12
·
. Створіть проект, у якому можна обчислити суму, різницю, добуток, частку двох довільних дійсних чисел залежно від установлених позна-
чок прапорців. Створіть у власній папці папку Проект 2.8.12 і збережіть у ній проект.
8. Складання програм з розгалуженнями
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте середовище розробки Turbo Delphi 2006 і створіть новий проект.
2. Розмістіть на формі елементи керування для розв’язування задачі: Відомі довжини сторін двох прямокутників. Обчислити площі прямокутників і порівняти їх. Визначити, чи є прямокутники квадратами. З’ясувати, чи вміститься один прямокутник у середину другого. Повідомити отримані результати. У проекті: 1) складіть обробник події OnClick першої кнопки для обчислення площ прямокутників і виведення повідомлення про те, у якого прямокутника площа більша;
2) складіть обробник події OnClick другої кнопки, виконання якого залеж-
но від установлених прапорців приведе до визначення того, чи є відпо-
відний прямокутник квадратом;
3) складіть обробник події OnClick третьої кнопки, виконання якого при-
веде до визначення, чи вміститься перший прямокутник усередину дру-
гого або другий прямокутник усередину першого залежно від вибраного перемикача;
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 83
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 83
21.07.2011 17:44:30
21.07.2011 17:44:30
84
4) виконайте складені процедури і переконайтеся, що результати їхньої ро-
боти правильні.
3. Створіть у власній папці папку Практична 8 і збережіть у ній проект.
2.9. Цикли в алгоритмах і в програмах
1. Які процеси називаються циклічними? Наведіть приклади.
2. Опишіть характерні властивості лінійних алгоритмів (фрагментів алго-
ритмів), алгоритмів з розгалуженням.
3. Як виглядає та як виконується команда повного розгалуження в Delphi?
4. Як виглядає та як виконується команда неповного розгалуження в Delphi?
5. Як і для чого використовуються перемикачі та прапорці?
Цикли в алгоритмах
У лінійних алгоритмах і в алгоритмах із розгалуженням кожна ко-
манда алгоритму могла бути виконана не більше одного разу.
Але для розв’язування багатьох задач потрібно складати алгоритми, команди яких можуть бути виконані більше одного разу. Розглянемо приклади таких задач. Задача 1. Є діжка і відро. Використовуючи відро, наповнити діжку водою з колодязя. Розглянемо виконавця з такою системою команд:
1. Наповнити відро водою.
2. Вилити воду з відра в діжку.
3. Перевірити умову «Діжка неповна?».
Оскільки з умови задачі невідомо, чи є в діжці вода, виконавець пови-
нен спочатку перевірити умову «Діжка неповна?». Якщо результат цієї перевір-
ки true, то він повинен наповнити відро водою, вилити її з відра в діжку і знову перевірити умову «Діжка неповна?». І так до тих пір, поки результат пере-
вірки цієї умови стане false. Після цього можна припинити виконання алгоритму.
Подамо алгоритм розв’язування цієї задачі для розглянутого виконав-
ця у словесній формі та у вигляді блок-
схеми (рис. 2.45).
1. Перевірити умову «Діжка неповна?».
2. Якщо результат виконання попе-
редньої команди true, то виконати команду 3, якщо false, то закінчити виконання алгоритму.
3. Наповнити відро водою.
4. Вилити воду з відра в діжку.
5. Перейти до виконання команди 1.
У цьому алгоритмі команди 3–5 мо-
жуть бути виконані більше одного разу. 1.
Які п
р
оцеси називаються циклічними? Наведіть п
р
иклади
.
2.
FПи5іяь їа
р
ахяп
р
ні власяивосяі лінійниї алго
р
иямів О
Вр
агмпняів алго
-
риямівГТ алгориямів з розгал
д
кпннем
.
3
.
Як
виглядає та як виконується команда повного розгалуження в
к
+
el
p
hi
?
4.
Як виглядає та як викон
у
ється команда неповного розгал
у
ження в Del
p
h
i
?
ш
.
Як і для чого використов
у
ються перемикачі та прапорці?
Рис. 2.45. Блок-схема алгоритму розв’язування задачі 1
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 84
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 84
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
85
Чергове виконання цих команд залежить від результату перевірки умови в команді 1. Якщо цей ре-
зультат true, то команди 3–5 вико-
нуються ще раз, якщо ж false, то ці команди більше не виконувати-
муться.
Звертаємо вашу увагу: команди 3–5 саме можуть бути виконані більше одного разу, а не обов’язково виконуються більше одного разу. Адже можливо, що після першо-
го ж виливання води з відра в діж-
ку вона наповниться і виконання алгоритму закінчиться. Крім того, якщо діжка із самого початку є повною, то ці команди не виконаються жодного разу.
Фрагмент алгоритму, що складається з команд, які можуть бути виконані більше одного разу, називається циклом. Алгорит-
ми, які містять цикли, називаються алгоритмами з циклами.
У наведеному алгоритмі цикл складається з трьох команд: команди перевірки умови і двох команд, які утворюють тіло циклу. Розглянутий вище цикл називається циклом з передумовою, тому що умова перевіряється до початку виконання команд тіла циклу. Загальний вигляд циклу з передумовою наведено на рисунку 2.46. Ви-
конання такого циклу відбувається так: ви-
конавець виконує команду перевірки умови (обчислення значення логічного виразу); якщо результат виконання цієї команди true, то виконавець виконує команди тіла циклу, після чого знову виконує команду перевірки умови (обчислення значення ло-
гічного виразу); якщо ж результат виконан-
ня команди перевірки умови (обчислення значення логічного виразу) false, то вико-
навець переходить до виконання першої ко-
манди наступного фрагмента алгоритму.
Якщо б в умові задачі 1 було відомо, що діжка порожня, то виконавцю не потріб-
но було б одразу перевіряти умову «Діжка непов на?». Він мав би хоча б один раз на-
повнити відро водою, перелити воду з від-
ра в діжку і лише після цього перевірити умову «Діжка неповна?» (або умову «Діж-
ка повна?», якщо вона входить до системи його команд).
Блок-схема алгоритму розв’язування такої задачі з використанням умови «Діж-
ка повна?» представлена на рисунку 2.47.
Рис. 2.46. Блок-схема циклу з передумовою
Фрагмент алгоритму, що складається з команд, як
і
можуть б
ути виконан
і
б
і
льше одного разу, називається
ци
к
л
о
м.
А
лгорит-
м
и, як
і
м
і
стять цикли, називаються
а
л
гор
и
т
м
а
ми з
ци
к
л
а
ми
.
Рис. 2.47. Блок-схема алгоритму розв’язування модифікованої задачі 1
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 85
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 85
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
86
При виконанні наведеного алгорит-
му команди тіла циклу обов’язково виконуватимуться хоча б один раз, тому що команда перевірки умови ви-
конується після виконання команд тіла циклу. Такий цикл називається циклом з післяумовою.
Загальний вигляд блок-схеми цик-
лу з післяумовою наведено на рисунку 2.48. Виконання такого циклу відбува-
ється так: виконавець виконує коман-
ди тіла циклу, після чого виконує ко-
манду перевірки умови (обчислення значення логічного виразу); якщо ре-
зультат виконання цієї команди false, то виконавець знову виконує команди тіла циклу; якщо ж true, то вико-
навець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.
Звертаємо вашу увагу: якщо в алгоритмі, блок-схема якого наведена на рисунку 2.47, використати умову «Діжка неповна?», то виконання цик лу продовжувалося б при результаті true виконання команди перевір-
ки умови і припинялося б при результаті false виконання цієї команди. Таким чином, ми розглянули три базові структури алгоритмів: ліній-
ні фрагменти (слідування), розгалуження та цикли (повторення). Дове-
дено, що використовуючи тільки ці три структури, можна скласти алго-
ритм розв’язування будь-якої задачі, якщо він існує.
Зауважимо, що більшість алгоритмів містять і лінійні фрагменти, і розгалуження, і цикли.
Команда циклу з лічильником у Delphi У мові програмування Delphi є кілька команд, які можуть реалізува-
ти цикл. Одна з них – команда циклу з лічильником. Її доцільно вико-
ристовувати в тих випадках, коли кількість повторень команд тіла цик-
лу відома до початку виконання команди циклу. Загальний вигляд цієї команди такий:
for <ім’я змінної> : <вираз 1> to <вираз 2> do
begin
<команди тіла циклу>
end;
Рядок for … to … do (англ. for – для, to – до, do – робити, виконувати) називається рядком заголовка команди циклу з лічильником. Змінна в рядку заголовка команди циклу з лічильником, що стоїть перед знаком присвоювання, називається лічильником циклу. Лічильник циклу, вираз 1 і вираз 2 мають набувати тільки цілих зна-
чень. Якщо тіло циклу складається лише з однієї команди, операторні дужки begin і end можна не ставити. Виконується команда циклу з лічильником так: 1. Надати лічильнику циклу (наприклад, змінній i) значення <вираз 1>.
Рис. 2.48. Блок-схема циклу з післяумовою
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 86
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 86
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
87
2. Обчислити значення логічного виразу i вираз 2.
3. Якщо значення логічного виразу, яке обчислено в команді 2, true, то виконати команди тіла циклу і перейти до виконання команди 4, інакше виконати команду, на-
ступну за командою циклу.
4. Збільшити значення лічильника циклу на 1.
5. Перейти до виконання команди 2. Блок-схема виконання команди цик лу з лічильником наведена на ри-
сунку 2.49.
Для ілюстрації виконання команди циклу з лічильником розглянемо фраг-
мент програми, в якому обчислюється сума 1! + 2! + 3! + 4! (нагадаємо, що n! 1 2 3 ... n): var a, s, i: Integer; begin
s : 0; a : 1;
For i : 1 to 4 do
begin
a : a*i;
s : s + a;
end;
Label1.Caption : IntToStr (s); end; Виконаємо цей фрагмент програми. Команда Результат виконання
s : 0 s 0
a : 1 a 1
i : 1 i 1
і < 4 (1 < 4) true
a : a*i a 1*1 1
s : s + a s 0 + 1 1
i : i + 1 i 2
і < 4 (2 < 4) true
a : a*i a 1*2 2
s : s + a s 1 + 2 3
i : i + 1 i 3
і < 4 (3 < 4) true
a : a*i a 2*3 6
s : s + a s 3 + 6 9
i : i + 1 i 4
Рис. 2.49. Блок-схема виконання команди циклу з лічильником
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 87
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 87
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
88
Команда Результат виконання
і < 4 (4 < 4) true
a : a*i a 6*4 24
s : s + a s 9 + 24 33
i : i + 1 i 5
і < 4 (5 < 4) false
Label1.Caption : IntToStr (s) Label1.Caption 33
Звертаємо вашу увагу:
1. Після закінчення виконання команди циклу з лічильником лі-
чильник циклу має значення на 1 більше, ніж значення вираз 2, і це значення, за потреби, можна використовувати в наступних ко-
мандах.
2. Існує різновид команди циклу з лічильником, який змінюється в зворотному порядку:
for <ім’я змінної> : <вираз 1> downto <вираз 2> do
begin
<команди тіла циклу>
end;
(англ. down – униз), який відрізняється від попереднього лише тим, що після кожного виконання команд тіла циклу значення лічильника цик-
лу не збільшується на 1, а зменшується на 1.
Команди циклу з передумовою та циклу з післяумовою в Delphi Якщо кількість повторень команд тіла циклу до початку виконання команди циклу невідома, потрібно використовувати команду циклу з пе-
редумовою або команду циклу з післяумовою.
Загальний вигляд команди циклу з передумовою такий:
while <логічний вираз> do
begin
<команди тіла циклу>
end;
(англ. while – поки). Якщо тіло циклу складається лише з однієї коман-
ди, операторні дужки begin і end можна не ставити. Виконується команда циклу з передумовою так:
1. Обчислити значення логічного виразу.
2. Якщо це значення true, то виконати команди тіла циклу і перейти до команди 1, а якщо false, то виконати команду, наступну за ко-
мандою циклу.
Для ілюстрації виконання команди циклу з передумовою розглянемо фрагмент програми для розв’язування наступної задачі.
Задача 2. Обчислити суму додатних членів арифметичної прогресії з до-
датним першим членом і від’ємною різницею. Домовимося вводити перший член прогресії в поле Edit1, а її різни-
цю – в поле Edit2.
Продовження
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 88
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 88
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
89
var a, d, s: Real; begin
a : StrToFloat (Edit1.Text);
d : StrToFloat (Edit2.Text);
s : 0; while a > 0 do
begin
s : s + a;
a : a + d; end;
Label1.Caption : FloatToStr (s); end;
Виконаємо цей фрагмент програми для деякого набору значень a і d.
Команда Результат виконання
a : StrToFloat (Edit1.Text) a 7
d : StrToFloat (Edit2.Text) d –3
s : 0 s 0 a > 0 (7 > 0) true
s : s + a s 0 + 7 7
a : a + d a 7 + (–3) 4 a > 0 (4 > 0) true
s : s + a s 7 + 4 11
a : a + d a 4 + (–3) 1 a > 0 (1 > 0) true
s : s + a s 11 + 1 12
a : a + d a 1 + (–3) –2 a > 0 (–2 > 0) false
Label1.Caption : FloatToStr (s) Label1.Caption 12
Загальний вигляд команди циклу з післяумовою такий:
repeat <команди тіла циклу>
until <логічний вираз>;
(англ. repeat – повторити, until – доки, не раніше як). Виконується команда циклу з передумовою так:
1. Виконати команди тіла циклу.
2. Обчислити значення логічного виразу.
3. Якщо це значення false, то виконати п.1, а якщо true, то виконати команду, наступну за командою циклу. Команду циклу з післяумовою доцільно використовувати в тих випад-
ках, коли команди тіла циклу повинні виконатися хоча б один раз.
Проілюструємо, як виглядатиме фрагмент програми для розв’язу-
вання попередньої задачі з використанням циклу з післяумовою:
var a, d, s: Real; begin
a : StrToFloat (Edit1.Text);
d : StrToFloat (Edit2.Text);
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 89
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 89
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
90
s : 0; repeat
s : s + a;
a : a + d;
until a < 0;
Label1.Caption : FloatToStr (s); end;
Виконаємо цей фрагмент програми для деякого набору значень a і d.
Команда Результат виконання
a : StrToFloat (Edit1.Text) a 7
d : StrToFloat (Edit2.Text) d –3
s : 0 s 0 s : s + a s 0 + 7 7
a : a + d a 7 + (–3) 4 а < 0 (4 < 0) false
s : s + a s 7 + 4 11
a : a + d a 4 + (–3) 1 а < 0 (1 <
0) false
s : s + a s 11 + 1 12
a : a + d a 1 + (–3) –2 а < 0 (–2 < 0) true
Label1.Caption : FloatToStr (s) Label1.Caption 12
Звертаємо вашу увагу: 1. У команді циклу з післяумовою операторні дужки не використову-
ють незалежно від кількості команд у тілі циклу.
2. Якщо цикл з передумовою замінити на цикл з післяумовою або навпа-
ки, то логічний вираз одного є запереченням логічного виразу іншого.
Приклади програм з використанням циклів
Розглянемо кілька цікавих і корисних для подальшого вивчення теми задач, в алгоритмах розв’язування яких використовуються цикли.
Під час розв’язування багатьох задач доцільно використовувати ще дві арифметичні операції: знаходження неповної частки та остачі при діленні цілого числа на натуральне. Нагадаємо, що для будь-якого ці-
лого числа m і натурального числа n існує єдина пара цілих чисел q і r (0 r < n), таких що m nq + r. Число q називається неповною часткою, а число r – остачею. Для знаходження неповної частки в Delphi викорис-
товується операція div (англ. divide – поділити), а для знаходження оста-
чі – mod (англ. modulo – остача від ділення). Наприклад, 23 div 5 4, 23 mod 5 3,
28 div 4 7, 28 mod 4 0,
2 div 3 0, 2 mod 3 2. Задача 3. Дано натуральне число n, більше за 1. З’ясувати, чи є це число простим.
Нагадаємо, що простим називається натуральне число, яке має рівно два дільники. Тому можна перебрати всі натуральні числа від 1 до дано-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 90
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 90
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
91
го числа і підрахувати кількість дільників даного числа. Якщо ця кіль-
кість дорівнює двом, то це число просте, якщо більше – не просте. Відпо-
відний фрагмент програми виглядатиме так: var i, k, n: Integer;
begin
n : StrToInt (Edit1.Text);
k : 0; // Кількість дільників числа n
for i : 1 to n do
if n mod i 0 //Перевірка, чи є число i дільником числа n
then k : k + 1; {Збільшення на 1 кількості дільників числа n, якщо чис-
ло i є його дільником}
if k 2
then Label1.Caption : 'просте'
else Label1.Caption : 'не просте';
end;
Але час виконання програми для розв’язування цієї задачі можна сут-
тєво зменшити, якщо врахувати такі властивості натуральних чисел:
1. Будь-яке натуральне число, більше за 1, завжди має два дільники (одиницю і саме це число). Тому простим буде таке натуральне чис-
ло, яке не матиме інших дільників. 2. Серед натуральних чисел тільки одне парне число є простим (2), всі інші прості числа – непарні.
3. Якщо не враховувати саме число, то у натурального числа немає дільників, які перевищують арифметичний квадратний корінь з цього числа.
Якщо використати вказані властивості, то відповідний фрагмент про-
грами може бути таким:
var i, k, n: Integer; f: Boolean;
begin
n : StrToInt (Edit1.Text);
f : true; {Будемо поки що вважати число n простим, адже дільників у ньо-
го поки що не знайшлося}
if (n mod 2 0) and (n <> 2) then f : false // Якщо число n парне і не дорівнює 2, то воно не просте
else begin
k : 3; {Якщо число непарне, то будемо шукати його дільники, почи-
наючи з числа 3}
while (k < sqrt (n)) and f do {Шукати дільники числа будемо серед чисел, які не перевищують арифметичний квадратний корінь з числа n, і поки та-
кий дільник не знайшовся}
if n mod k 0 // Перевірка, чи є число k дільником числа n
then f : false else k : k + 2; {Якщо k не є дільником n, то наступний можливий дільник – наступне непарне число}
end;
if f then Label1.Caption : 'просте'
else Label1.Caption : 'не просте';
end;
У наведеному фрагменті програми використана логічна змінна f. Її значення визначатиме, чи є число n простим чи ні: true – просте, false – Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 91
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 91
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
92
не просте. Тип логічної змінної в Delphi позначається Boolean, на честь Джорджа Буля. Для обчислення арифметичного квадратного кореня використана стандартна функція sqrt (англ. square root – квадратний корінь).
Задача 4. Знайти найбільший спільний дільник (НСД) двох даних нату-
ральних чисел a і b (a > b).
У курсі математики 6-го класу ви навчилися знаходити НСД чисел, розкладаючи їх на прості множники. Можна скласти програму, в якій реалізується цей метод знаходження НСД. Але більш простою виявляється програма, яка реалізує інший метод знаходження НСД, що базується на такому математичному твердженні: якщо a > b, то НСД (a, b) НСД (b, r), де r – остача від ділення a на b. Ідея цього методу полягає в тому, що послідовно замінюються числа, для яких потрібно знайти НСД: більше з них замінюється на менше, а мен-
ше – на остачу від ділення більшого числа на менше. Закінчується цей процес замінювання тоді, коли остача від ділення дорівнює нулю. Тоді НСД дорівнює останній відмінній від 0 остачі від ділення. Наприклад, НСД (80, 12) НСД (12, 8) НСД (8, 4) НСД (4, 0) 4,
НСД (125, 54) НСД (54, 17) НСД (17, 3) НСД (3, 2) НСД (2, 1) НСД (1, 0) 1.
Цей метод знаходження НСД називається алгоритмом Евкліда. Пере-
вірте цей метод знаходження НСД для різних пар натуральних чисел. Нижче наведено фрагмент програми, в якому знаходиться НСД двох чисел за алгоритмом Евкліда.
var a, b, r: Integer; begin
a : StrToInt (Edit1.Text);
b : StrToInt (Edit2.Text);
r : a mod b;
while r <> 0 do
begin
a : b;
b : r;
r : a mod b;
end;
Label1.Caption : IntToStr (b); end;
Звертаємо вашу увагу, що наведений фрагмент програми працює правильно і в тих випадках, коли a b. Спробуйте самостійно з’ясувати, чому. 1. Що таке цикл в алгоритмі? 2
·
.
Наведіть блок-схему циклу з передумовою. Поясніть виконання цього циклу. Наведіть приклади циклів з передумовою. 3
·
.
Наведіть блок-схему циклу з післяумовою. Поясніть виконання цього циклу. Наведіть приклади циклів з післяумовою. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 92
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 92
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
93
4
·
.
Чи можуть команди тіла циклу не виконуватися жодного разу? Пояс-
ніть свою відповідь. Наведіть приклади.
5*. Чи може виконання циклу ніколи не закінчитися? Поясніть свою від-
повідь. Наведіть приклади. 6
·
.
Поясніть відмінності у виконанні основних алгоритмічних структур: слідування, розгалуження, цикл.
7. Наведіть загальний вигляд команди циклу з лічильником у Delphi.
8
·
.
Поясніть виконання команди циклу з лічильником у Delphi.
9. Наведіть загальний вигляд команди циклу з передумовою і команди ци-
клу з післяумовою в Delphi. 10
·
.
Поясніть виконання команди циклу з передумовою і команди циклу з післяумовою в Delphi. 11*. Поясніть відмінності у використанні команд циклу з параметром і ци-
клу з передумовою в Delphi. 12*. Поясніть відмінності у використанні команд циклу з передумовою та циклу з післяумовою в Delphi.
1. Виконайте алгоритм:
а)
б
·
)
2
·
.
Виконайте в таб лиці фрагмент програми та з’ясуйте, якими будуть зна-
чення змінних після його завершення:
а)
р : 1; a : 2;
for i : 1 to 5 do
begin
a : 3*a + 1;
р : р*a;
end;
б)
k : 1; a : 12;
while a < 100 do
begin
а : 2*а – 4;
k : k + 1;
end;
в)
s : 0; a : 1; k : 1;
repeat
s : s + a;
k : k + 1;
a : k*k;
until a > 50;
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 93
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 93
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
94
3
·
. Виконайте фрагмент програми та з’ясуйте, якими будуть значен-
ня змінних після його завершення:
а)
р : 1; a : 8;
for i : 1 to 4 do
begin
a : 2*a – 5;
р : р*a;
end;
б)
k : 1; a : 100;
while a > 10 do
begin
а : а div 2;
k : k + 1;
end;
в)
s : 0; a : 5428;
repeat
c : a mod 10;
s := s + c;
a : a div 10;
until a < 1;
4
·
.
Виконайте в таб лиці фрагмент програми для задачі 3, наведеної в тексті пункту.
5
·
. Виконайте в таб лиці фрагмент програми для задачі 4, наведеної в тексті пункту.
6. Складіть блок-схему алгоритму знаходження суми перших п’яти членів послідовності, перший член якої х 7, а кожен наступний обчислюєть-
ся на основі попереднього значення за формулою х : 2*х + 3. Виконай-
те алгоритм.
7
·
.
Складіть блок-схему алгоритму знаходження кількості додатних членів арифметичної прогресії з відомим першим членом та різницею –5. Ви-
конайте алгоритм для трьох різних значень першого члену прогресії. Підберіть ці значення так, щоб команди тіла циклу виконалися кілька разів; один раз; жодного разу.
8
·
.
Створіть проект, у якому можна обчислити добуток перших N членів послідовності чисел, перше з яких дорівнює x, а кожне наступне вдвічі менше за попереднє. Створіть у власній папці папку Проект 2.9.8 і збе-
режіть у ній проект.
9
·
.
Створіть проект, в якому можна обчислити кількість двоцифрових чи-
сел у арифметичній прогресії. Перший член прогресії більший за 10, різниця більша за 0. Створіть у власній папці папку Проект 2.9.9 і збе-
режіть у ній проект.
10
·
.
Створіть проект, у якому можна знайти кількість дільників заданого натурального числа. Створіть у власній папці папку Проект 2.9.10 і збе-
режіть у ній проект.
11*. Створіть проект, у якому можна обчислити кількість простих чисел серед перших 100 натуральних чисел. Створіть у власній папці папку Проект 2.9.11 і збережіть у ній проект.
12
·
.
Створіть проект для розв’язування задачі: Людина поклала у банк пев-
ну суму грошей. Щорічно банк додає до суми наперед визначений відсо-
ток від суми, що зберігається на рахунку після попереднього року. Яка сума буде на рахунку через N років? Створіть у власній папці папку Проект 2.9.12 і збережіть у ній проект.
13
·
. Створіть проект для розв’язування задачі: Людина поклала у банк пев-
ну суму грошей. Щорічно банк додає до суми наперед визначений відсо-
ток від суми, що зберігається на рахунку після попереднього року. Че-
рез скільки років сума на рахунку стане не меншою за S грн.? Створіть у папці Мої документи папку Проект 2.9.13 і збережіть у ній проект.
14*. Створіть проект для обчислення суми цифр заданого натурального чис-
ла, кількість цифр якого не більша за 9. Створіть у власній папці папку Проект 2.9.14 і збережіть у ній проект.
9. Програмування циклічних обчислень
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте середовище візуального проектування Turbo Delphi 2006.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 94
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 94
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
95
2. Створіть проект для розв’язування задачі: Перед початком повені рівень води у річці становив Н м. Під час повені кожну годину рівень води зрос-
тав на Р % від рівня попередньої години. Яким буде рівень води через N годин після початку повені? Через скільки годин після початку повені рі-
вень води буде не менше, ніж K м?
1. Розмістіть на формі поля для введення початкових даних, написи з тек-
стами, що будуть пояснювати їхні призначення, та три кнопки.
2. Установіть на першій кнопці напис Питання 1, на другій – Питання 2, на третій – Спочатку, у полів – порожній текст.
3. Складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання якого при-
веде до виведення у вікно повідомлення відповіді на перше запитання задачі.
4. Виконайте складену процедуру і переконайтеся, що результати її роботи правильні.
5. Складіть обробник події OnClick другої кнопки, виконання якого при-
веде до знаходження відповіді на друге запитання задачі та виведення його в окремий напис.
6. Виконайте складену процедуру та переконайтеся, що результати її робо-
ти правильні.
7. Складіть обробник події OnClick третьої кнопки, виконання якого при-
веде до очищення тексту в полях і напису з відповіддю на друге запитан-
ня задачі. 3. Створіть у власній папці папку Практична 9 і збережіть у ній проект. 2.10. Процедури і функції користувача та стандартні процедури і функції в Delphi
1. Що таке процедура?
2. Що таке обробник події? Як створити обробник події?
3. Який загальний вигляд процедур-обробників подій, які ви створювали в Delphi?
4. Які змінні називаються локальними, а які – глобальними? Поясніть різ-
ницю між ними.
5. Як у Delphi отримати текстове представлення значення числової змін-
ної і навпаки?
Процедури користувача в Delphi
У попередніх пунктах ви створювали і використовували процедури, які були пов’язані з певними подіями і були методами певних об’єктів. Заготовки цих процедур середовище розробки створювало автоматич-
но, а ви доповнювали ці заготовки командами і рядком var оголошення змінних. Під час створення програм можна включати до проекту процедури, не пов’язані з подіями. Такі процедури називаються процедурами користу-
вача. Їх найчастіше використовують у випадках, коли потрібно кілька разів при різних значеннях змінних виконувати одні й ті самі операції: обчислювати площу і периметр трикутників або інших геометричних фігур, вибирати більше з двох чисел, визначати, просте число чи ні, та ін. Або коли задачу можна поділити на окремі підзадачі, кожна з яких розв’язується за окремим алгоритмом, тобто при використанні методу покрокової деталізації. 1.
Що таке процед
у
ра
?
2.
Фо яахп об
р
обних ПоМіт) Кх сяво
р
ияи об
р
обних ПоМіт
)
3.
Кх
ий загальний виглеМ ПроцпМ
д
р-обробнихів ПоМійТ ехі ви сяворРвали в D
el
p
h
i
?
4.
Які змінні називаються локальними, а які – глобальними? Поясніть р
із
-
ни
ц
ю між ними
.
5
.
Як у
Del
p
h
i
от
р
имати текстове п
р
едставлення значення числової змін-
н
о
ї і н
а
вп
а
ки
?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 95
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 95
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
96
Процедура користувача, як й інші процедури, – це відокремлена час-
тина програми, яка має своє ім’я та яка може бути викликана для вико-
нання в будь-якій іншій частині програми.
Процедури користувача можуть бути:
·
без аргументів і без результатів;
·
з аргументами і без результатів;
·
без аргументів і з результатами;
·
з аргументами і з результатами.
Аргументи процедури – це змінні, які отримують свої зна-
чення в команді виклику процедури перед початком виконання команд процедури. Результати процедури – це змінні, які передають свої значен-
ня з процедури певним змінним у команді виклику процедури.
Найчастіше використовують процедури останнього типу. Загальний вигляд цих процедур у Delphi такий:
procedure <ім’я> (<списки аргументів з їхніми типами>; var <списки ре-
зультатів з їхніми типами>);
var (<списки локальних змінних процедури з їхніми типами>);
begin
<команди>
end;
Загальний вигляд команди виклику процедури з аргументами і ре-
зультатами такий:
<ім’я> (<списки виразів, значення яких передаються аргументам про-
цедури>, <списки змінних, яким передають свої значення результати про-
цедури>);
Звертаємо вашу увагу: у команді виклику процедури порядок вира-
зів, значення яких передаються аргументам процедури, і змінних, яким передають свої значення результати процедури, повинен строго відпові-
дати порядку запису аргументів і результатів процедури в рядку її заго-
ловка.
Оформимо як процедуру фрагмент програми, який обчислює НСД двох натуральних чисел. У цієї процедури два аргументи – два натураль-
ні числа, НСД яких потрібно знайти, і один результат – їхній НСД. Ви-
глядатиме ця процедура так:
procedure МCD (a, b: Integer; var c: Integer); var r: Integer;
begin
r : a mod b;
while r <> 0 do
begin
a : b;
b : r;
r : a mod b;
end;
c : b;
end;
А
ргументи проце
д
ури
– це зм
і
нн
і
, як
і
отримують сво
ї
зна-
чення в команд
і
виклику процедури перед початком виконання ко
м
а
нд п
ро
ц
е
ду
р
и. Р
езультати
п
роце
д
ури
– це зм
і
нн
і
, як
і
передають сво
ї
значен-
ня з процедури певним зм
і
нним у команд
і
виклику процедури.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 96
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 96
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
97
Викликати на виконання цю процедуру для одержання значення НСД двох конкретних натуральних чисел можна, наприклад, такою коман-
дою: МCD (35, 77, х). Виконуватися ця команда буде так:
1. Змінні a і b (аргументи процедури) одержують значення 35 і 77 від-
повідно.
2. Виконуються команди процедури.
3. Змінна с (результат процедури) передає своє значення змінній х, вказаній у команді виклику процедури.
Отже, в результаті виконання вказаної команди виклику процедури змінна х одержить значення 7. У команді виклику цієї процедури в дужках на перших двох місцях, що відповідають аргументам процедури, можуть стояти не тільки кон-
станти, а й змінні, які на момент виконання команди виклику мають певні натуральні значення. Тобто при виконанні команди МCD (к, р, х) аргументи процедури a і b одержать значення змінних к і р відповід-
но. На цих місцях можуть стояти також арифметичні вирази, значення яких будуть обчислені на початку виконання команди виклику проце-
дури і ці значення будуть передані аргументам процедури, наприклад МCD (2*к+3, 3*р-1, х).
Звертаємо вашу увагу: 1. Аргументи та результати процедури можуть бути одними й тими самими змінними, тобто допустима процедура із заголовком Proce-
dure One (var a, b: Integer). У такої процедури змінні a та b є одно-
часно і аргументами, і результатами. Команда виклику цієї проце-
дури виглядатиме так: One (x, y). 2. Процедура може серед своїх команд мати команду виклику іншої процедури.
Змінні, які вказані в заголовку процедури, називаються фор-
мальними параметрами процедури.
Змінні, які вказуються в команді виклику процедури, назива-
ються фактичними параметрами процедури.
Проілюструємо зручність використання процедур користувача (зокре-
ма, процедури знаходження НСД двох натуральних чисел) на прикладі такої задачі.
Задача 1. Знайти суму двох звичайних дробів. У наведеному тексті проекту (рис. 2.50) процедура викликається двічі. Перший раз для знаходження НСД знаменників дробів. Цей НСД у наступній команді використовується для знаходження найменшого спільного знаменника дробів (НСК (х, у) х*у/НСД (х, у)). Другий – для знаходження НСД чисельника і знаменника дробу-суми з метою його подальшого скорочення. Без використання процедури текст цього проекту збільшився б, погіршилася б його структурованість. Результат виконання додавання двох звичайних дробів можна побачити на рисун-
ку 2.51.
З
мінні, які вказані в заголовку процедури, називаються ф
ор
-
мальними параметрами проце
д
ур
и
.
З
мінні, які вказуються в команді виклику процедури, назива
-
ю
ть
с
я
фактичними параметрами проце
д
ур
и
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 97
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 97
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
98
Рис. 2.50. Програма додавання двох звичайних дробів з використанням процедури МСD
Рис. 2.51. Виконання програми додавання двох звичайних дробів
Функції користувача в Delphi
Як зазначалося вище, процедура може не мати результатів, а може мати один або більше результатів. Якщо процедура має один результат, то зручніше її оформити і виклика-
ти як функцію користувача.
Функція користувача, як і про-
цедура користувача – це відокрем-
лена частина програми, яка має своє ім’я та яка може бути виклика-
на для виконання в будь-якій іншій частині програми.
Відрізняється функція від проце-
дури таким:
1. Рядок заголовка функції вигля-
дає так: function <ім’я> (<списки аргументів з їхніми типами>): <тип результату >;
2. Значення, яке функція повинна повернути (передати) команді, яка її викликає, у тексті самої функції має бути присвоєно змін-
ній, ім’я якої збігається з іменем функції.
3. Функція може бути викликана або в правій частині команди присво-
ювання, або в команді виведення. Рис. 2.52. Програма додавання двох звичайних дробів з використанням функції МСD
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 98
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 98
21.07.2011 17:44:31
21.07.2011 17:44:31
99
Якщо обчислення НСД оформити як функцію, то програма вигляда-
тиме так, як показано на рисунку 2.52. Зверніть увагу не тільки на відмінності в оформленні процедури і функції, а й на відмінності в їх виклику та використанні в програмах, наведених на рисунках 2.50 і 2.52 (табл. 2.3):
Таб лиця 2.3. Відмінності у виклику процедури і функції Використання процедури МCD Використання функції МCD
MCD (den1, den2, z);
den : den1*den2/z;
den : den1*den2/MCD (den1, den2);
MCD (den, nom, k);k :MCD (den, nom);
Процедури користувача і функції користувача називаються підпро-
грамами користувача. Стандартні процедури та функції в Delphi
У мові програмування Delphi можна використовувати великий набір стандартних процедур і функцій, призначених для виконання різнома-
нітних операцій над числами, текстами, елементами керування, графіч-
ними об’єктами, файлами та ін.
Деякі з них ви вже використовували, наприклад функцію StrToInt для переведення тексту в ціле число, функцію FloatToStr для переведен-
ня дійсного числа в текст, функцію sqrt для обчислення арифметичного квадратного кореня з дійсного числа.
Розглянемо ще кілька стандартних математичних функцій та їхнє призначення (табл. 2.4).
Таб лиця 2.4. Приклади стандартних математичних функцій у Delphi
Функція
Кількість аргу-
ментів та їх типи
Результат Тип результату Abs 1, цілий або дійсний
Модуль числа Той самий, що й в аргументу
Arctan 1, дійсний Арктангенс числа (в радіанах)
Дійсний
Cos 1, дійсний Косинус числа Дійсний
Exp 1, дійсний Експонента числа (е
х
) Дійсний
Frac 1, дійсний Дробова частина числа Дійсний
Int 1, дійсний Ціла частина числа Дійсний Ln 1, дійсний Натуральний логарифм числа Дійсний
Pi 0 Число Дійсний
Power 2, дійсні І аргумент у степені ІІ аргумент
Дійсний
Random 0 Випадкове число від 0 до 1 Дійсний
Random 1, цілий Випадкове ціле число від 0 до значення аргументу – 1 Цілий
Sin 1, дійсний Синус числа Дійсний
Sqr 1, дійсний Квадрат числа Дійсний
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 99
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 99
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
100
Звертаємо вашу увагу:
1. При виклику функції без аргументів потрібно вказувати лише її ім’я, наприклад х : Pi.
2. Перед першим використанням функції Random потрібно включити до тексту проекту команду виклику процедури Randomize без аргу-
ментів і без результатів, яка запустить генератор випадкових чисел.
3. Для використання функції Power потрібно в рядок Uses тексту проекту додати текст Math. Після цього до проекту підключить-
ся додаткова бібліотека стандартних процедур та функцій і стане можливим використання ще цілого ряду математичних та інших процедур і функцій, з якими ви можете ознайомитися в Довідці. 1. Що таке процедури користувача? Якими вони можуть бути?
2
·
.
У яких випадках доцільно використовувати процедури користувача? У чому полягають переваги їхнього використання?
3
·
.
Який загальний вигляд процедур користувача з аргументами та з ре-
зультатами?
4. Що таке аргументи процедури; результати процедури?
5
·
.
Який вигляд має команда виклику процедури з аргументами і результа-
тами?
6. Що таке формальні параметри процедури і фактичні параметри проце-
дури? Поясніть відмінність між ними.
7. Що таке функція користувача?
8
·
.
Чим функція користувача відрізняється від процедури користувача?
9*. Який загальний вигляд функції? 10
·
.
Які ви знаєте стандартні процедури і функції в Delphi? Охарактеризуй-
те їх.
11*. Знайдіть у Довідці інформацію про процедури без аргументів і без ре-
зультатів; з аргументами і без результатів. Наведіть приклади їхнього використання.
1. Запишіть заголовок процедури з іменем stepin, аргументами якої є змінна a дійсного типу і змінна b цілого типу, а результатом – змінна с дійсного типу, і приклад команди її виклику. 2
·
.
Запишіть процедуру з іменем simp, яка здійснює перевірку, чи є дане натуральне число простим і повертає як результат значення змінної f логічного типу ознаку того, чи є число простим, і значення змінної k ці-
лого типу – кількість дільників даного числа. 3
·
. Запишіть процедуру з іменем square, яка виконує обчислення площі трикутника за відомими довжинами його сторін, значення яких переда-
ються до процедури як аргументи. Для обчислення площі використайте формулу Герона. 4
·
. Створіть проект, у якому для двох заданих на площині точок з цілими координатами визначається, чи лежать вони в одній координатній чвер-
ті. Використайте процедуру для визначення координатної чверті, у якій розміщена точка із заданими координатами. Створіть у власній папці папку Проект 2.10.4 і збережіть у ній проект.
5. Запишіть заголовок функції з іменем length, аргументами якої є чоти-
ри змінні цілого типу, а результат має дійсний тип, і приклад команди її виклику. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 100
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 100
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
101
6. Запишіть функцію, яка виконує обчислення довжини відрізка за відо-
мими координатами його кінців. Запишіть команду виклику цієї функ-
ції для обчислення довжини відрізка а з координатами кінців (0; 0) та (20; 30).
7 ·
. Запишіть функцію, в якій обчислюється значення факторіалу заданого натурального числа n (n! 1 2 3 … n). Запишіть команду викорис-
тання цієї функції для обчислення суми факторіалів перших п’яти на-
туральних чисел.
8. Створіть проект, у якому можна знайти максимальне із чотирьох зада-
них різних цілих чисел. Використайте функцію для знаходження біль-
шого з двох заданих цілих чисел. Створіть у власній папці папку Про-
ект 2.10.8 і збережіть у ній проект.
9
·
.
Створіть проект, у якому для двох заданих цілих чисел визначається, яке з них має більшу суму цифр. Використайте функцію для знахо-
дження суми цифр заданого цілого числа. Створіть у власній папці пап-
ку Проект 2.10.9 і збережіть у ній проект.
10
·
.
Створіть проект, у якому для двох заданих цілих чисел визначається, яке з них має більшу суму дільників. Використайте функцію для зна-
ходження суми дільників заданого цілого числа. Створіть у папці Мої документи папку Проект 2.10.10 і збережіть у ній проект.
11*. Створіть проект, у якому для заданого цілого числа визначається, чи є одночасно простим саме число і число, записане тими самими цифрами, взятими у зворотному порядку. Використайте функцію для визначення того, чи є число простим. Створіть у власній папці папку Проект 2.10.11 і збережіть у ній проект.
12
·
.
Створіть проект, у якому обчислюється сума . Створіть у власній папці папку Проект 2.10.12 і збережіть у ній проект.
10. Використання підпрограм
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте середовище розробки Turbo Delphi 2006.
2. Створіть проект, у якому двома способами обчислюється площа опуклого чотирикутника:
1) за відомими довжинами сторін АВ, ВС, CD, DA та довжиною діагоналі АС. Використайте процедуру обчислення площі трикутника за форму-
лою Герона. Складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання якого приведе до виведення розв’язку задачі у вікно повідомлення; 2) за відомими координатами вершин чотирикутника, поданими у порядку обходу. Використайте функцію обчислення довжини відрізка за коорди-
натами його кінців. Складіть обробник події OnClick другої кнопки, ви-
конання якого приведе до виведення розв’язку задачі в окремий напис.
3. Створіть у власній папці папку Практична 10 і збережіть у ній проект.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 101
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 101
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
102
2.11. Одновимірні масиви
1. Що визначає тип змінної? Які типи змінних вам відомі?
2. Який загальний вигляд команд розгалуження в Delphi? Як вони викону-
ються?
3. Який загальний вигляд команди циклу з лічильником у Delphi? Як вона виконується?
4. Який загальний вигляд команди циклу з передумовою в Delphi? Як вона виконується?
5. Де трапляються впорядковані набори даних? У чому зручність їхнього використання?
Поняття одновимірного масиву
У попередніх пунктах розглядали задачі, в яких використовувала-
ся невелика кількість змінних. Але існує багато задач, у яких потрібно опрацьовувати значення досить великої кількості змінних. Наприклад, якщо потрібно скласти програму для знаходження се-
редньої маси 100 учнів 11-х класів, то очевидно потрібно використати 100 змінних, значенням кожної з яких буде маса відповідного одинадця-
тикласника, знайти суму значень цих змінних і поділити її на 100. Якщо використати 100 змінних з довільними іменами, наприклад a, b, c, ..., z, aa, ab, ac, ..., az, ba, bb, bc, ..., bz, ca, cb, cc, ..., cv (як в електронних таб лицях), то команда знаходження суми їхніх значень міститиме в пра-
вій своїй частині 100 доданків, або потрібно включити до тексту програ-
ми 100 команд, які по черзі додають до значення змінної summa значен-
ня маси наступного одинадцятикласника: summa : a;
summa : summa + b;
summa : summa + c;
...
summa : summa + cv;
Усе це робить текст програми громіздким і незручним, зважаючи на те, що кількість учнів може бути ще більшою або взагалі довільною.
Для розв’язування задач, у яких опрацьовуються значення великої кількості змінних, можна піти таким шляхом: розглядати всі ці змінні як елементи деякого впорядкованого набору змінних. Цей набір змін-
них має ім’я, а ім’я кожної змінної набору складається з імені набору та порядкового номера цієї змінної в наборі. Такому набору даних можна надати загальне ім’я, а кожна окрема змінна визначатиметься наданим загальним іменем і своїм порядковим номером у цьому наборі.
Впорядкований набір змінних одного типу називається маси-
вом. Кожна змінна, що входить до масиву, називається елемен-
том масиву.
Масив, у якому кожний елемент визначається тільки одним порядковим номером, називається одновимірним.
Ім’я кожного елемента одновимірного масиву складається з імені масиву й узятого у квадратні дужки порядкового номера цього елемента в масиві.
1
.
Щ
о визначає тип змінної? Які типи змінних вам відомі?
2.
Кхий загальний виглеМ хоманМ розгалдкпнне в
Del
p
h
i
?
Як вони викону-
ю
ть
с
я
?
3
.
Як
и
й
загальни
й
вигляд команди циклу з л
і
чильником у
D
e
l
p
hi
?
Як в
о
н
а
виконується
?
4
.
Я
ки
й
загальни
й
вигляд команди цикл
у
з перед
у
мовою в D
e
l
p
hi
?
Як вона виконується
?
5
.
Де трапляються впорядковані на
б
ори даних? У чому зручність їхнього використання
?
Впорядкований набір змінних одного тип
у
називаєтьс
я
маси-
вом
. К
ожна змінна, що входить до масиву, називається
е
л
е
м
е
н
-
то
м м
ас
и
ву
.
Масив, у якому кожний елемент визначається т
і
льки одним по
р
ядковим номе
р
ом, називається одновимі
р
ни
м
.
Ім’я кожного елемента одновимірного масив
у
складається з і
мен
і
масиву й узятого у квадратн
і
дужки порядкового номера цього елемента в масив
і.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 102
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 102
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
103
Так, для прикладу, розглянутого вище, замість 100 окремих змінних варто розглядати масив, що складається зі 100 елементів. Якщо надати ім’я масиву a, то імена змінних – елементів цього масиву будуть такі: a[1], a[2], a[3], ..., a[100]. Кожна з цих змінних матиме тип Real. Тоді, щоб знайти суму значень усіх цих 100 змінних, достатньо записати такі команди:
summa := 0;
for i := 1 to 100 do
summa := summa + a[i];
Звертаємо вашу увагу, що номер елемента масиву може задаватися як числом, так і значенням виразу, що набуває цілочисельного значення.
Виконання цього фрагмента програми відбуватиметься так:
Команда Результат виконання
summa : 0 summa 0 i : 1 i 1 i 100 (1 100) true
summa : summa + a[i] summa 0 + a[1] a[1] i : i +1 i 2 i 100 (2 100) true
summa : summa + a[i] summa a[1] + a[2] i : i +1 i 3 i 100 (3 100) true
summa : summa + a[i] summa a[1] + a[2] + a[3] ......
i : i +1 i 100 i 100 (100 100) true
summa : summa + a[i] summa a[1] + a[2] + a[3] + a[4] + ... + a[100]
i : i +1 i 101 i 100 (101 100) false
У результаті виконання наведеного фрагмента програми значення змінної summa дорівнюватиме сумі значень усіх 100 змінних – елемен-
тів одновимірного масиву, тобто сумарній масі даних 100 учнів.
У тексті програми мовою Delphi у рядку var змінна a типу однови-
мірний масив оголошується так: var a: array [1..100] of Real (англ. ar-
ray – масив). У квадратних дужках указується діапазон номерів елемен-
тів масиву: від 1 до 100. За цим записом компілятор виділяє в пам’яті комп’ютера 100 ділянок під кожну зі 100 змінних – елементів масиву. Розмір кожної ділянки залежить від типу елементів масиву. Звертаємо вашу увагу, що інколи зручно нумерувати елементи маси-
ву, починаючи не з першого номера. Так, наприклад, для змінних, зна-
чення яких – кількість населення України в період з 1990 по 2011 роки можна використати масив a: array [1990..2011] of Integer. Взагалі, номе-
ри елементів одновимірного масиву можуть буди елементами довільного діапазону цілих чисел.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 103
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 103
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
104
Введення та виведення значень елементів одновимірного масиву
Для введення і виведення значень елементів одновимірного масиву можна скористатися багаторядковим полем (компонент типу TMemo), який можна розмістити на формі так само, як й інші компоненти (рис. 2.53). Серед властивостей цього компонента є багато таких, які мали рані-
ше розглянуті нами компоненти: Name, Color, Font, Enabled, Visible, Height, Width, Top, Left та ін. Серед властивостей, яких не мали попере-
дні компоненти, розглянемо такі: ·
ScrollBars (англ. scroll – прокручування, bars – прямокутні смуги) – значення цієї властивості визначає наявність чи відсутність на цьому компоненті смуг прокручування (горизонтальної – ssHorizontal, вер-
тикальної – ssVertical, обох – ssBoth) для перегляду тексту, який ви-
ходить за границі компонента;
·
ReadOnly (англ. read – читати, only – тільки) – значення цієї властивості визначає можливість редагування рядків компонента: False – можна редагувати, True – не можна (тільки для читання);
·
Lines (англ. lines – лінії, рядки) – значенням цієї властивості є набір значень, розташованих у рядках цього компонента; кожний рядок має номер, нумерація рядків починається з 0;
·
Lines.Count (англ. count – підрахунок) – значення цієї властивості дорівнює кількості заповнених даними рядків компонента; зазначимо, що ця властивість відсутня у списку властивостей вікна Object Inspector.
Розглянемо задачу, в якій проілюструємо, як увести елементи одно-
вимірного масиву з багаторядкового поля і як вивести елементи однови-
мірного масиву в багаторядкове поле.
Рис. 2.53. Багаторядкове поле (компонент типу TMemo) і його властивості
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 104
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 104
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
105
Задача 1. Сформувати одновимірний масив з десяти дійсних чисел, які вводяться в рядки багаторядкового поля, піднести ці числа до квадрата і вивести ці квадрати в інше багаторядкове поле.
Розмістимо на формі два багаторядкових поля з іменами Memo1 і Memo2, розташуємо їх на формі одне поруч з іншим та встановимо для них значення властивостей: Height 150, ScrollBars ssVertical, ReadOnly False. Розмістимо на формі також кнопку, встановимо для неї Caption 'До квадрата' і створимо процедуру, пов’язану з подією OnClick для цієї кнопки. На рисунку 2.54 наведено текст цієї процедури і вікно її виконання. У тексті процедури використано два стандартні методи, що пов’язані з багаторядковим полем: процедура Clear (англ. clear – очищувати), що очищує всі рядки цього компонента, і процедура Append (англ. append – додавати), що додає до багаторядкового поля новий рядок і виводить у нього значення параметра, вказаного в дужках. Звертаємо вашу увагу: в наведеному на рисунку 2.54 прикладі про-
цедури розв’язування задачі 1 уведення значень елементів, піднесення їх до квадрата і виведення нових значень елементів масиву організовано трьома окремими циклами лише для кращого розуміння. Очевидно, що усі ці операції можна було б організувати в одному циклі. Після запуску проекту на виконання у вікні, що відкрилося, у пер-
шому багаторядковому полі (на рис. 2.54 зліва) потрібно видалити текст Memo1, який знаходився там за замовчуванням, і ввести в кожний ря-
док по одному числу, які й будуть значеннями відповідних елементів масиву. Після цього потрібно вибрати кнопку і в результаті виконання процедури з чисел у рядках першого багаторядкового поля буде сформо-
ваний одновимірний масив, потім значення елементів цього масиву бу-
дуть піднесені до квадрата і нові значення будуть виведені в рядки дру-
гого багаторядкового поля.
Рис. 2.54. Процедура введення значень елементів масиву, піднесення їх до квадрата і виведення нових значень елементів масиву
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 105
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 105
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
106
Можна увести числа в багаторядкове поле до запуску проекту, зміню-
ючи значення властивості Lines цього поля. Це зручно робити, напри-
клад, на етапі налагодження програми. Для цього потрібно: 1. Вибрати багаторядкове поле.
2. Вибрати кнопку в кінці рядка Lines вікна Object Inspector.
3. У вікні String List Editor (англ. string – рядок тексту, list – список, editor – редактор), що відкрилося, видалити текст першого рядка і ввести дані десяти чисел, натискаючи після кожного клавішу Enter.
4. Вибрати кнопку ОК.
Тоді при збереженні проекту ці значення також будуть збережені й ав-
томатично з’являться в цьому полі після запуску проекту на виконання.
Деякі задачі опрацювання одновимірних масивів
Розглянемо кілька задач на опрацювання значень елементів однови-
мірного масиву. В усіх задачах, розглянутих нижче, будемо вводити зна-
чення елементів масиву з багаторядкового поля, а виводити результат у багаторядкове поле, якщо результатом є значення елементів одновимір-
ного масиву, або в напис; створюватимемо процедури, пов’язані з подією OnClick для кнопки. За потреби ви зможете аналогічно створити проце-
дури, пов’язані з іншими подіями або з іншими об’єктами.
Будемо розглядати всі масиви з десяти чисел. Якщо кількість елемен-
тів масиву інша, то потрібно буде внести до текстів процедур відповідні зміни.
Задача 2. Визначити, скільки разів трапляється дане дійсне число серед значень елементів даного масиву з десяти дійсних чисел.
Очевидно, що для розв’язування цієї задачі потрібно переглянути по-
слідовно значення всіх елементів масиву, порівняти кожне з них з даним числом, і якщо деяке з них дорівнює цьому числу, то збільшити лічиль-
ник таких елементів масиву на 1. procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..10] of Real; i, k: Integer; x: Real;
begin
x : StrToFloat (Edit1.Text); {Уведення числа, з яким потрібно порівнювати значення елементів масиву}
k : 0; {Лічильник кількості елементів масиву, що дорівнюють даному числу х – їх поки що не траплялося жодного}
for i : 1 to 10 do
begin
a[i] : StrToFloat (Memo1.Lines[i-1]); {Уведення значень елементів одновимірного масиву з багаторядкового поля}
if a[i] x then k : k + 1; {Якщо значення чергового елемента масиву дорівнює заданому числу, то значення лічильника збільшується на 1}
end;
Label1.Caption : IntToStr (k) + ' разів' {Виведення результату в напис з додаванням пояснювального тексту}
end; Звертаємо вашу увагу: якщо не включити перед початком циклу команду k : 0, то перше виконання команди k : k + 1 може виявитися некоректним.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 106
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 106
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
107
Задача 3. Визначити, чи трапляється дане дійсне число серед значень еле-
ментів даного масиву з десяти дійсних чисел. Можна було б розв’язати цю задачу аналогічно попередній: визначи-
ти, скільки елементів масиву дорівнюють даному числу, і якщо ця кіль-
кість 0, то даного числа в масиві немає, а якщо більше 0, то є. Але та-
кий метод розв’язування є нераціональним. Уявіть собі, що дане число є значенням уже першого елемента масиву. Тоді всі інші елементи масиву переглядати не потрібно, а попередній метод розв’язування передбачає обов’язковий перегляд усіх елементів масиву.
Для реалізації раціонального методу розв’язування цієї задачі вико-
ристаємо змінну логічного типу f і присвоїмо їй початкове значення false (дане число в масиві поки ще не траплялося). Порівнюватимемо послі-
довно значення елементів масиву з даним числом і якщо один з них до-
рівнює даному числу, то змінимо значення змінної f на true і перервемо виконання циклу командою break (англ. break – переривати). Виведення результату реалізуємо залежно від значення змінної f. procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..10] of Real; i: Integer; x: Real; f: Boolean;
begin
for i : 1 to 10 do
a[i] : StrToFloat (Memo1.Lines[i-1]); x : StrToFloat (Edit1.Text);
f : false; // Дане число в масиві поки що не траплялося
for i : 1 to 10 do
if a[i] x then begin f : true; // Дане число в масиві трапилося
break; {Перериваємо виконання циклу, бо число трапилося в масиві}
end; if f
then Label1.Caption : 'трапляється'
else Label1.Caption : 'не трапляється'; end; Задача 4. У даному масиві з десяти дійсних чисел визначити найбільше значення. Спочатку вважатимемо, що значення першого елемента масиву і є найбільшим серед усіх значень елементів масиву. Після чого послідовно переглядатимемо всі інші елементи масиву і якщо трапиться значення, яке більше за те, яке ми на даний момент вважаємо найбільшим, то зро-
бимо це значення найбільшим.
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..10] of Real; i: Integer; max: Real;
begin
for i : 1 to 10 do
a[i] : StrToFloat (Memo1.Lines[i-1]); max : a[1]; // Вважаємо, що найбільший елемент – перший
for i : 2 to 10 do
if a[i] > max then max : a[i]; {Замінюємо значення найбільшого еле-
мента}
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 107
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 107
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
108
Label1.Caption : FloatToStr (max) + ' – найбільше значення'; end; Задача 5. У даному масиві з десяти різних дійсних чисел визначити най-
більше та найменше значення й поміняти їх місцями.
Оскільки потрібно поміняти місцями найбільше і найменше зна-
чення серед значень елементів масиву, то потрібно визначити не тільки самі ці значення, а ще й порядковий номер елемента масиву, значення якого найбільше, і порядковий номер елемента масиву, значення якого найменше. Спробуємо визначити все це, переглядаючи елементи масиву лише один раз. Спочатку вважатимемо, що значення першого елемента масиву – і найбільше, і найменше, а номер найбільшого і найменшого елемента масиву 1. Після чого послідовно переглядатимемо всі інші елементи ма-
сиву. Якщо значення чергового елемента масиву більше за те значення, яке ми на той момент вважаємо найбільшим, то замінюємо найбільше значення серед уже переглянутих елементів масиву і номер найбільшого елемента. Якщо ні, то може це значення менше ніж те, яке ми поки що вважаємо найменшим. І якщо це так, то замінюємо найменше значення серед уже переглянутих елементів масиву і номер найменшого елемента.
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..10] of Real; i, nmax, nmin: Integer; max, min: Real;
begin
for i : 1 to 10 do
a[i] : StrToFloat (Memo1.Lines[i-1]); max : a[1]; nmax : 1; {Значення першого елемента приймається за найбільше}
min : a[1]; nmin : 1; {Значення першого елемента приймається за найменше}
for i : 2 to 10 do
if a[i] > max {Порівняння значення чергового елемента з найбільшим на цей момент}
then begin
max : a[i]; // Замінюємо значення найбільшого елемента
nmax : i; // Замінюємо номер найбільшого елемента
end
else
if a[i] < min {Порівняння значення чергового елемента з найменшим на цей момент}
then begin
min : a[i]; // Замінюємо значення найменшого елемента
nmin : i; // Замінюємо номер найменшого елемента
end;
a[nmax] : min; a[nmin] : max; {Обмін значеннями найбільшого і най-
меншого елементів}
for i : 1 to 10 do
Memo1.Lines.Append (FloatToStr(a[i]); {Виведення значень елемен-
тів масиву з переставленими найбільшим і найменшим значеннями}
end;
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 108
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 108
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
109
Задача 6. Визначити елементи даного масиву з десяти дійсних чисел, зна-
чення яких більші за дане дійсне число. Очевидно, що як і в задачі 2, потрібно переглянути послідовно значен-
ня всіх елементів масиву і з’ясувати, які з них більші, ніж задане число. Виникає питання, де зберігати значення цих елементів масиву. Адже за-
лежно від значень елементів масиву і від даного числа, кількість таких елементів може бути різна: від 0 до 10. Було б доцільно заносити значення шуканих елементів до іншого ма-
сиву, але нам заздалегідь невідома кількість його елементів. У мові програмування Delphi є можливість використовувати масиви, кількість елементів яких заздалегідь невідома й яка може змінюватися в ході виконання проекту. Такі масиви називаються динамічними. На від-
міну від них, масиви, кількість елементів яких відома заздалегідь і яка не змінюється в ході виконання проекту, називаються статичними.
Звертаємо вашу увагу, що нумерація елементів динамічного масиву завжди розпочинається з 0.
У рядку var динамічний масив b, елементами якого будуть дійсні чис-
ла, описується так: var b: array of Real;
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..10] of Real; b: array of Real; i, k: Integer; x: Real;
begin
for i : 1 to 10 do
a[i] : StrToFloat (Memo1.Lines[i-1]); x : StrToFloat (Edit1.Text);
k : 0; {Лічильник кількості елементів масиву b (спочатку в масиві b не-
має елементів)}
for i : 1 to 10 do
if a[i] > x then begin
k : k+1; {Збільшення на 1 значення лічильника кількості еле-
ментів масиву b}
SetLength (b, k); {Установлення нового розміру (кількості елементів) динамічного масиву b}
b[k-1] : a[i]; {Занесення відповідного елемента масиву a до масиву b}
end;
Memo2.Lines.Clear;
if k 0
then Memo2.Lines[0] : 'Таких чисел не існує'
else
for i : 1 to k do
Memo2.Lines.Append (FloatToStr(b[i-1]));
end; SetLength (англ. set – встановлювати, length – довжина).
Використовуючи динамічні масиви, можна створювати програми для довільної кількості чисел, уведених у рядки багаторядкового поля. У та-
ких випадках потрібно ввести дані з цього багаторядкового поля в дина-
мічний масив a, наприклад так:
k : Memo1.Lines.Count; // Визначається кількість заповнених рядків поля
SetLength (a, k); {Установлюється відповідна кількість елементів динамічного масиву a і виділяється для його елементів відповідна ділянка пам’яті}
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 109
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 109
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
110
For i : 0 to k-1 do a[i] : StrToFloat (Memo1.Lines[i]); {Уведення даних з рядків поля до масиву}
Далі дані з динамічного масиву можна опрацьовувати різноманітни-
ми методами.
Сортування одновимірного масиву та пошук даного числа у впорядкованому масиві
Багато програм на опрацювання значень елементів одновимірного ма-
сиву працюватимуть значно швидше, якщо значення його елементів бу-
дуть упорядковані за зростанням або за спаданням. Це стосується перш за все задач пошуку тих значень елементів масиву, які відповідають пев-
ним умовам.
Існує понад десять різноманітних методів сортування одновимірного масиву. Одні з них виконуються швидше, інші – повільніше, одні – більш складні за своєю логічною структурою, інші – простіші. Ми розглянемо один з методів сортування одновимірного масиву – метод вибору. Пояснимо сутність цього методу на прикладі. Нехай нам потрібно впорядкувати за зростанням такий одновимірний масив із шести елемен-
тів (табл. 2.5, рядок 0):
Таб лиця 2.5. Упорядкування масиву методом вибору
№ a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6]
0 23 15 7 2 6 4
1 2 15 7 23 6 4
2 2 4 7 23 6 15
3 2 4 6 23 7 15
4 2 4 6 7 23 15
5 2 4 6 7 15 23
На першому кроці визначимо значення найменшого елемента в усьому масиві (a[4] 2) й обміняємо його зі значенням першого елемента. Одер-
жуємо масив у рядку 1, в якому найменший елемент зайняв своє місце. На другому кроці визначимо значення найменшого елемента серед усіх елементів масиву, крім першого, (a[6] 4) й обміняємо його зі значенням другого елемента. Одержуємо масив у рядку 2, в якому перші 2 елементи зайняли своє місце. На третьому кроці визначимо значення найменшого елемента серед усіх елементів масиву, крім перших двох, (a[5] 6) та об-
міняємо його зі значенням третього елемента. Одержуємо масив у рядку 3, в якому перші 3 елементи зайняли своє місце. Повторивши аналогічні дії ще 2 рази, одержуємо масив, впорядкований за зростанням. Звертаємо вашу увагу: хоча масив має шість елементів, достатньо 5 разів знайти найменше значення елементів з ще невпорядкованої час-
тини масиву й обміняти його місцями зі значенням першого з ще невпо-
рядкованої частини масиву елемента. На останньому кроці не лише 5-й, а й 6-й елемент масиву займає своє місце у впорядкованій частині маси-
ву, і таким чином увесь масив стає впорядкованим. З пояснень суті цього методу з’ясовується зміст його назви: адже на кожному кроці вибирається найменший елемент серед ще невпорядкова-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 110
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 110
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
111
ної частини масиву, і його значення обмінюється зі значенням елемента, першого серед ще невпорядкованої частини масиву.
Відповідна процедура, в якій реалізується цей метод, виглядає так:
procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);
var a: array [1..10] of integer; i, j, min, nmin: integer;
begin
for i : 1 to 10 do
a[i] : StrToInt (Memo1.Lines[i-1]);
for i : 1 to 9 do
begin
min : a[i]; nmin : i;
for j : i+1 to 10 do
if a[j] < min then
begin
min : a[j]; nmin : j;
end;
a[nmin] : a[i];
a[i] : min;
end;
Memo2.Lines.Clear;
for i : 1 to 10 do
Memo2.Lines.Append (IntToStr (a[i]))
end;
Продемонструємо той факт, що пошук потрібного значення серед зна-
чень елементів масиву (задача 3) відбуватиметься значно швидше, якщо масив упорядкований.
Якщо масив невпорядкований, то задачу можна розв’язати методом, розглянутим вище. При реалізації цього методу, якщо даного числа в масиві немає, то для з’ясування цього факту потрібно буде порівняти дане число зі значеннями усіх елементів масиву. І якщо кількість еле-
ментів масиву велика, наприклад 1000, то й число порівнянь (а отже і час виконання проекту) буде відповідним.
Якщо ж масив впорядкований, то можна з’ясувати, чи є дане число в масиві, іншим способом, значно ефективнішим. Пояснимо його на при-
кладі. Нехай маємо впорядкований за зростанням масив з десяти чисел: 2, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 30 і деяке дане число х. Порівняємо це чис-
ло із значенням елемента масиву, який знаходиться посередині масиву (з числом 13). Якщо дане число х дорівнює 13, то воно в масиві є, якщо ні, то з’ясуємо, чи більше дане число за 13 (х > 13). Якщо так, то його по-
трібно шукати тільки серед правої половини масиву, якщо ні, то тільки серед лівої половини масиву. Таким чином область пошуку звужується вдвічі. На наступному кроці робимо так само: порівнюємо дане число із значенням елемента масиву, який знаходиться посередині тієї части-
ни масиву, яка залишилися для пошуку. Знову або дане число дорівнює значенню цього елемента масиву, або залишаємо для пошуку або ліву, або праву половини тієї частини масиву, що залишилася, тобто область пошуку знову зменшується вдвічі.
Такий метод пошуку є ефективнішим, ніж попередній, бо значно швидше приводить до результату, особливо для великих N (максимум за [log
2
N] + 1 кроків, де N – кількість елементів у масиві, а квадратними дужками тут позначена ціла частина числа). Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 111
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 111
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
112
Такий метод пошуку заданого числа в одновимірному масиві назива-
ється методом половинного (бінарного) пошуку. Відповідна процедура, в якій реалізується цей метод для впорядкова-
ного масиву з десяти цілих чисел, виглядає так:
procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..10] of Integer; i, x, left, right, m: Integer; f: Boolean;
begin
for i : 1 to 10 do
a[i] : StrToInt (Memo1.Lines[i-1]);
x : StrToInt (Edit1.Text);
left : 1; {Початковий номер елемента тієї частини масиву, де відбува-
тиметься пошук}
right: 10; {Кінцевий номер елемента тієї частини масиву, де відбува-
тиметься пошук}
f : false; // Задане число в масиві поки що не знайдене
while (left < right) and not f do
begin
m : (left + right) div 2; {Номер елемента посередині тієї частини масиву, де далі продовжуватиметься пошук}
if x > a[m]
then left : m+1 {Змінюється початковий номер елемента тієї частини масиву, де відбуватиметься пошук}
else if x < a[m]
then right : m-1 {Змінюється останній номер елемента тієї частини масиву, де відбуватиметься пошук}
else f : true; // Число в масиві знайшлося
end;
if f
then Edit1.Text : 'Число в масиві є'
else Edit1.Text : 'Числа в масиві немає';
end;
Метод половинного поділу використовували в своїх логічних міркуван-
нях, класифікаціях, методах розв’язування задач ще давні греки. Вони називали цей метод дихотомією (грец. δχᅥ – навпіл, τομή – поділ). Може й ви використовували цей метод у грі «Відгадай задумане число».
1. Що таке одновимірний масив?
2. З чого складається ім’я елемента масиву?
3
·
.
Що може використовуватись як номер елемента масиву? 4*. При складанні проектів для розв’язування яких задач зручно викорис-
товувати масиви? 5
·
.
Як записати змінну типу одновимірний масив у рядку var?
6. Яким може бути діапазон номерів елементів масиву? 7
·
.
Назвіть та охарактеризуйте відомі вам властивості багаторядкового поля.
8
·
.
Назвіть і поясніть відомі вам стандартні методи багаторядкового поля.
9
·
.
Як увести числа в багаторядкове поле до запуску проекту?
10
·
.
Опишіть різні способи визначення, чи трапляється задане число серед значень елементів масиву.
11
·
.
Опишіть послідовність дій для визначення найбільшого значення серед значень елементів масиву.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 112
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 112
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
113
12. Який масив називається динамічним? Як описується динамічний масив у рядку var?
13
·
. Поясніть, у чому полягають відмінності між статичним і динамічним масивами.
14
·
.
Поясніть сутність методу вибору при сортуванні масиву.
15
·
.
Поясніть сутність методу половинного (бінарного) пошуку даного числа в одновимірному масиві.
16*. Поясніть, у чому перевага пошуку заданого елемента у впорядкованому масиві порівняно з невпорядкованим. Наведіть приклади такого пошу-
ку у вашій навчальній діяльності.
1. Складіть таб лицю виконання фрагмента програми та визначте значен-
ня змінної dob після його завершення для масиву, значеннями елемен-
тів якого є числа 2; –3,5; 1,2; 0,25; –4: dob := 1;
for i := 1 to 5 do
dob := dob * a[i];
2. Cкладіть таб лицю виконання фрагмента програми та визначте значен-
ня змінної sum після його завершення для масиву, значеннями якого є числа 2; 0; 23; –14: sum := 0;
for i := 1 to 4 do
if a[i] mod 2 =0 then sum := sum + a[i]*a[i];
3
·
.
Запишіть рядок оголошення змінних типу одновимірний масив:
а) масив змінних цілого типу з іменем х і діапазоном номерів від 1 до 50;
б) масив змінних дійсного типу з іменем mas і діапазоном номерів від 10 до 35;
в) масив змінних цілого типу з іменем tab і діапазоном номерів від –7 до 12. 4. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із десяти цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, знайдіть середнє арифметичне значення елементів масиву та виведіть результат у напис. Створіть у власній папці папку Проект 2.11.4 і збережіть у ній проект. 5
·
.
Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із дванадцяти дій-
сних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, збільшіть значення кожного елемента масиву в 3 рази і виведіть нові значення в інше багаторядкове поле. Створіть у власній папці папку Проект 2.11.5 і збережіть у ній проект. 6
·
.
Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із дев’яти цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, визначте, чи трапляються серед значень елементів цього масиву числа, кратні числу 3, і виведіть результат у напис. Створіть у власній папці папку Про-
ект 2.11.6 і збережіть у ній проект.
7
·
.
Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із десяти дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, визначте най-
менше серед значень елементів цього масиву та обміняйте його місцями з першим елементом масиву. Отриманий масив виведіть в інше багато-
рядкове поле. Створіть у власній папці папку Проект 2.11.7 і збережіть у ній проект.
8
·
.
Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із дев’яти дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, визначте най-
більше серед значень елементів цього масиву і обміняйте його місцями із значенням елемента масиву, що знаходиться посередині масиву. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 113
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 113
21.07.2011 17:44:32
21.07.2011 17:44:32
114
Отриманий масив виведіть в інше багаторядкове поле. Створіть у папці Мої документи папку Проект 2.11.8 і збережіть у ній проект.
9
·
.
Створіть проект, у якому потрібно сформувати динамічний масив з дій-
сних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, визначте середнє арифметичне значення елементів цього масиву і знайдіть еле-
менти, які більші за середнє арифметичне значення. Для зберігання ре-
зультатів використайте динамічний масив. Створіть у власній папці папку Проект 2.11.9 і збережіть у ній проект.
10*. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив з дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, відсортуйте його і знай-
діть кількість різних значень елементів масиву. Створіть у власній пап-
ці папку Проект 2.11.10 і збережіть у ній проект. 11. Опрацювання одновимірних масивів
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте середовище розробки Turbo Delphi 2006.
2. Створіть проект для розв’язування задачі: Відома середня температура кожного дня тижня. Визначте середню температуру за весь тиждень. З’ясуйте, скільки разів на тиждень температура була вище нуля. Відсор-
туйте значення температур за спаданням та з’ясуйте, чи була однако-
вою температура кілька днів на тиждень. У проекті:
а) розмістіть на формі потрібні елементи керування: багаторядкові поля, написи, кнопки;
б) складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання якого при-
веде до виведення у напис середньої температури за тиждень;
в) складіть обробник події OnClick другої кнопки, виконання якого при-
веде до визначення, скільки разів на тиждень температура була вище нуля, та виведення результату у напис;
г) складіть обробник події OnClick третьої кнопки, виконання якого при-
веде до сортування значень температур і визначення, чи є в масиві одна-
кові значення, виведення відсортованого масиву у багаторядкове поле, повідомлення про наявність однакових елементів у напис;
д) виконайте складені процедури і переконайтеся, що результати їх роботи правильні.
3. Створіть у власній папці папку Практична 11 і збережіть у ній проект.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 114
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 114
21.07.2011 17:44:33
21.07.2011 17:44:33
115
У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
· бази даних, комп’ютерні бази даних, їх класифікацію та призначення;
· моделі даних, їх класифікацію;
· реляційну модель даних, її особливості та основні об’єкти;
· зв’язки в базах даних, їх класифікацію;
· модель «сутність–зв’язок», правила її побудови та відображення на базу даних;
· системи управління базами даних, їх призначення;
· систему управління базами даних Access 2007 і можливості, які вона надає користувачу під час роботи з базами даних;
· створення, редагування та форматування таб лиць, форм, запитів і зві-
тів бази даних у середовищі СУБД Access 2007;
· пошук, сортування та фільтрування даних засобами СУБД Access 2007.
3.1. Бази даних. Модель «сутність–зв’язок»
1. Що таке інформаційна система? Назвіть складові інформаційної систе-
ми та їх призначення.
2. Що таке модель об’єкта? Які різновиди моделей ви знаєте? 3. Що таке предметна область? Наведіть приклади предметних областей. Поняття про бази даних
Необхідність пошуку потрібної інформації у людини виникає повсяк-
час, незалежно від сфери її професійних інтересів: з якої платформи від-
правляється потяг на Хмельницький, як приготувати вареники з вишня-
ми, яку будову має молекула води, скільки днів тривала Друга світова ві-
йна, чи справджується прикмета про чорну кішку, яка частота змінного електричного струму в побутовій електричній мережі, яке закінчення мають іменники третьої відміни в родовому відмінку однини та ін. Відпо-
віді на частину з цих запитань людина може отримати зі своєї пам’яті, для отримання інших необхідно звернутися до інформаційної системи за-
лізничного вокзалу, переглянути кулінарну книжку, довідник з хімії, фі-
зики чи електротехніки, посібник з правопису тощо. Для полегшення по-
шуку потрібної інформації людство придумало багато засобів – універ-
сальні енциклопедії та енциклопедії з предметних галузей, довідники й словники, довідкові бюро та інформаційні табло та ін. Обсяги повідомлень, які накопичило людство, невпинно зростають. Так, при розкопках стародавнього міста шумерів Ур було знайдено понад 20 тисяч глиняних табличок з відомостями про звичаї давнього народу, його легенди та історичні події, що відбувалися понад 5 тисяч років тому. Знаменита Александрійська бібліотека, яка була заснована в Єгипті у ІІІ ст. до нової ери, за різними джерелами містила від 100 до 700 тисяч 1.
Що таке ін
ф
о
р
маційна система? Назвіть складові ін
ф
о
р
маційної систе
-
ми та їх п
р
изначення
.
2.
Фо яахп моМпль об’юхяа) Кхі р
ізновиМи моМплпй ви знаюяп)
3.
Фо яахп П
р
пМмпяна обласяь) жавпМіяь П
р
ихлаМи П
р
пМмпяниї обласяпй.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 115
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 115
21.07.2011 17:44:33
21.07.2011 17:44:33
116
рукописів. Сьогоднішні бібліотеки вражають обсягами різноманітних да-
них. Найбільшою у світі вважається Британська бібліотека в Лондоні, яка нараховує понад 150 млн одиниць зберігання, а найбільша бібліотека нашої країни – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в Києві нараховує понад 15 млн одиниць зберігання. Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко і по-
даються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основою цих технологій є комп’ютеризовані бази даних (БД).
База даних – це впорядкований за певними правилами набір взаємопов’язаних даних.
Перша в Україні комп’ютерна база даних була розроблена в ході робіт з проектуван-
ня і експлуатації електронної обчислюваль-
ної машини «Київ» (1959 р.). ЕОМ була розробле-
на для обчислювального центру Академії наук УРСР Л.Н. Дашевським, К.Л. Ющенко, К.О. Шка-
рабарою, С.Б. Погребинським під науковим ке-
рівництвом Б.В. Гніденка та В.М. Глуш кова.
Віктору Михайловичу Глушкову (1923–
1982) (рис. 3.1) належить цикл робіт з викорис-
тання ЕОМ в управлінні не тільки в межах одного підприємства чи організації, а всієї країни. Це він розробив проект Загальнодержавної авто-
матизованої системи збирання та опрацю-
вання інформації для обліку, планування й управління економікою країни. Основу цієї системи повинні були складати бази даних або, як їх називав В.М. Глушков, «банки даних». У 1975 р. він казав: «Уже в найближчі десятиліття в ряді високорозвинених країн будуть створені так звані національні банки даних». Створення подібних банків даних, як і прогнозував В.М. Глушков, докорінно змі-
нило роботу і науковця, і інженера, і журналіста.
Поняття сутності, модель «сутність–зв’язок»
На початку проектування баз даних, як правило, розробляється модель предметної області, для якої створюється ця БД. У ній ука-
зуються типи об’єктів, що будуть включені до бази даних, і зв’язки між ними. Для наочності таку мо-
дель можна подати у графічному вигляді.
Розглянемо приклад моделі предметної області Інформатика в школі (рис. 3.2).
У прямокутниках записані на-
зви типів об’єктів (груп об’єктів) предметної області, стрілки вказу-
Б
аза д
ани
х
– це впорядкований за певними правилами наб
і
р взаємопов
’
язаних даних
.
Рис. 3.1. Віктор Михайлович Глушков
Рис. 3.2. Модель предметної області Інформатика в школі
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 116
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 116
21.07.2011 17:44:33
21.07.2011 17:44:33
117
ють на зв’язки між ними, а написи біля стрілок описують ці зв’язки. Учи-
тель заздалегідь опрацьовує Підручник з інформатики і організовує про-
цес навчання учнів (навчає). Він же оцінює рівень навчальних досягнень учнів і виставляє Оцінки. Учні навчаються під керівництвом учителя та самостійно, маючи Підручник з інформатики. Вони також належать до певного Класу і отримують Оцінки.
Тип об’єкта предметної області називають сутністю. Сутностями роз-
глянутої вище предметної області є Учитель, Оцінка, Учень, Підручник з інформатики, Клас. Сутності, по суті, є сукупностями однотипних об’єк-
тів. Наприклад, сутність Клас може складатися з об’єктів 11-А, 11-Б, 11-В тощо. Окремі об’єкти сутності називають екземплярами сутності. Сут-
ність має як мінімум один екземпляр. Наприклад, сутність Підручник з інформатики має тільки один екземпляр сутності, якщо всі учні школи навчаються за одним і тим самим підручником з інформатики.
Сутність предметної області – це тип реального або уявно-
го об’єкта предметної області. При подальшій формалізації моделі словесний опис зв’язків між сут-
ностями замінюють на їх умовні позначення відповідного типу. За мно-
жинністю виділяють такі типи зв’язків: ·
один до одного (позначається як 1:1), коли одному екземпляру однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності. Для наведеного прикладу такий зв’язок є між сутностями Учитель і Підручник з ін-
форматики, якщо кожен учитель використовує тільки один підруч-
ник, який не використовують інші вчителі;
·
один до багатьох (позначається як 1: або 1:М, де М – від англ. Many – багато), коли одному екземпляру однієї сутності може відпо-
відати кілька екземплярів іншої сутності. Для наведеного прикладу такий зв’язок можливий між сутностями Учитель і Учень, коли ко-
жен учитель інформатики здійснює навчання сукупності учнів (одно-
го або кількох класів) і при цьому немає вчителів, які здійснюють на-
вчання одних і тих самих учнів;
·
багато до одного (позначається як :1 або М:1), коли кільком екземп-
лярам однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності. Цей тип зв’язку є протилежним до зв’язку один до багатьох. Наприклад, якщо розглянути зв’язок між сутністю Учень і сутністю Клас, то тип зв’язку буде багато до одного, а якщо розглядати зв’язок між сутнос-
тями Клас і Учень, то тип зв’язку буде один до багатьох; ·
багато до багатьох (позначається як : або М:М), коли кільком ек-
земплярам однієї сутності можуть відповідати кілька екземплярів ін-
шої сутності. У розглянутому прикладі такий зв’язок є між сутностя-
ми Учень та Оцінки – багато учнів отримують багато різних оцінок.
Зв’язки між сутностями класифікують також за повнотою. За цією класифікацією виділяють зв’язки, в яких: ·
кожний екземпляр однієї сутності обов’язково пов’язаний з одним чи кількома екземплярами іншої сутності. Наприклад, зв’язок між сут-
ностями Клас і Учень передбачає, що кожен учень належить до певно-
го класу і кожний клас складається з певної групи учнів; ·
кожний екземпляр однієї сутності не обов’язково пов’язаний хоча б з одним екземпляром іншої сутності. Наприклад, між сутностями Сутність предметної о
б
ласт
і
– це тип реального а
б
о уявно
-
г
о об’єкта предметно
ї
област
і
. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 117
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 117
21.07.2011 17:44:33
21.07.2011 17:44:33
118
Учень і Комп’ютер може бути встановлений зв’язок, який передба-
чає, що не кожен учень має власний комп’ютер.
Розглянуту нами модель предметної області називають моделлю «сут-
ність–зв’язок», або ER-моделлю, або ER-діаграмою (англ. Entity-
Relationship – сутність (об’єкт)–зв’язок (відношення)). Під час створення ER-моделі використовуються спеціальні позначення типів сутності, влас-
тивостей екземплярів сутностей, зв’язків та ін. Набір таких умовних по-
значень називають нотацією (англ. notation – позначення, зображення умовними знаками). У таб лиці 3.1 подано основні елементи однієї з но-
тацій. Таб лиця 3.1. Основні елементи графічного подання
моделі «сутність–зв’язок»
Умовне позначення Назва фігури Що позначає
Прямокутник Сутність предметної області
Овал Властивість екземплярів сутності
Ромб Зв’язок
Суцільна лінія Лінія обов’язкового зв’язку Штрихова лінія Лінія необов’язкового зв’язку Побудуємо модель «сутність–зв’язок» для предметної області Кіноте-
атр, у якій розглянемо дві сутності: Глядач і Квиток. Кожен глядач, який прийшов у кінотеатр, має квиток. Двох однакових квитків, як і двох од-
накових глядачів, не існує (рис. 3.3).
У сутності Глядач для даної моделі розглянемо дві властивості: Прізви-
ще та Ім’я, а у сутності Квиток – п’ять: Дата, Час, Ряд, Місце та Номер квитка. Між сутностями Глядач і Квиток існує зв’язок – Має. За мно-
жинністю це зв’язок один до одного. На це вказують позначення над лі-
ніями зв’язку біля прямокутників сутностей. За повнотою цей зв’язок є
Рис. 3.3. Модель «сутність–зв’язок» предметної області Кінотеатр
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 118
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 118
21.07.2011 17:44:33
21.07.2011 17:44:33
119
обов’язковим для сутності Глядач (для того щоб бути присутнім на сеансі, глядач повинен мати квиток) і не обов’язковим для сутності Квиток (оскільки не всі квитки можуть бути розпродані, і тоді вони залишаться в касі та не потраплять до глядача).
1. Для чого потрібне упорядковане зберігання даних?
2
·
. Які вимоги до зберігання даних висуваються сучасним інформатизова-
ним суспільством?
3. Що таке база даних? Де використовуються бази даних? 4
·
. Поясніть, що таке сутність.
5
·
. Що таке екземпляр сутності? Наведіть приклади.
6. Назвіть типи зв’язків між сутностями предметної області. 7
·
. Опишіть особливості зв’язку «один до одного» між сутностями предмет-
ної області.
8
·
. Опишіть особливості зв’язку «один до багатьох» між сутностями пред-
метної області, наведіть приклади таких зв’язків.
9
·
. Опишіть особливості зв’язку «багато до багатьох» між сутностями пред-
метної області.
10. На що вказує тип зв’язку при їх класифікації за повнотою?
11
·
. Що таке модель «сутність–зв’язок»? Що вона описує?
12. Як називається набір умовних позначень під час графічного подання моделі «сутність–зв’язок»?
13
·
. Опишіть позначення, що використовуються під час графічного подання моделі «сутність–зв’язок».
14
·
. Яка роль В.М. Глушкова у розвитку напрямків інформатики, пов’язаних з використанням баз даних?
1
·
. Розгляньте діаграму «сутність–зв’язок» (рис. 3.4). Визначте:
а) кількість і назву сутностей, зображених на діаграмі;
б) властивості кожної сутності;
в) види зв’язків для випадків:
Рис. 3.4
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 119
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 119
21.07.2011 17:44:33
21.07.2011 17:44:33
120
· є кілька видів товару та є кілька складів, кожний товар зберігаєть-
ся на одному складі і на кожному складі зберігається тільки один вид товару;
· є кілька видів товару та є кілька складів, на кожному складі є всі види товарів;
· є тільки один вид товару і він зберігається на одному складі;
· є кілька видів товару і всі вони зберігаються на одному складі;
· є один вид товару і він зберігається на кількох складах.
2
·
. Розгляньте діаграму «сутність–зв’язок» (рис. 3.5). Визначте: а) кількість і назву сутностей, зображених на діаграмі;
б) властивості кожної сутності;
в) види зв’язків для випадків:
· є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному мага-
зині є автомобілі тільки однієї моделі і кожна модель автомобіля продається тільки в одному магазині;
· є тільки один магазин і він продає автомобілі однієї моделі;
· є кілька магазинів і всі вони продають автомобілі однієї моделі;
· є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному мага-
зині є автомобілі всіх моделей;
· є один магазин і він продає автомобілі кількох моделей.
Рис. 3.5
3
·
. Розробіть модель «сутність–зв’язок» для створення таких баз даних:
а) телефонний довідник учнів класу, який повинен містити дані про но-
мери стаціонарного і мобільного телефонів учня, його прізвище та ім’я, адресу.
б) домашня аудіотека, яка повинна містити дані про номер диска у до-
машній аудіотеці, назву диска, виконавця, дату випуску, загальну тривалість музичних творів на диску.
4
·
. Підготуйте повідомлення за такими темами: а) Використання баз даних у перших українських ЕОМ.
б) Використання баз даних у перших автоматизованих системах управ-
ління (АСУ) підприємством, розроблених Інститутом кібернетики НАН України.
3.2. Моделі даних. Основні поняття реляційної
бази даних
1. Що таке база даних? Для чого створюються бази даних?
2. Опишіть структуру файлової системи операційної системи Windows ХР.
3. Як здійснюється пошук потрібних даних в операційній системі Windows ХР, в Інтернеті? 4. Що таке модель «сутність–зв’язок»? Для чого вона використовується?
1.
Фо яахп база Маниї) уле чого сяво
р
РРяьсе бази Маниї)
2.
FПи5іяь сяр
д
хя
д
р
д
Вайловот сисяпми оПпраційнот сисяпми
Win
do
w
s
Х
Р
.
3
.
Як здійснюється пош
у
к потрібних даних в операційній системі
W
in
do
w
s
Х
Р
, в Інте
р
неті?
4.
Фо яахп моМпль «с
д
янісяь–зв’езох») уле чого вона вихорисяов
д
юяьсе)
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 120
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 120
21.07.2011 17:44:34
21.07.2011 17:44:34
121
Поняття про моделі даних. Види моделей даних
Основним призначенням бази даних є гарантоване систематизоване збе-
реження значних обсягів даних і надання доступу до них користувачеві або комп’ютерній програмі. Оскільки база даних є досить складним за своєю структурою об’єктом, то перед створенням вона заздалегідь проектується – створюється модель бази даних. Під час створення моделі бази даних вико-
ристовують ту чи іншу модель даних. Модель даних має три складові: 1. Структура даних визначає спосіб організації даних, множину можливих типів даних (цілі числа, дійсні числа, текстові дані, мультимедійні дані, масиви чисел або текстів та ін.) і набір опера-
цій, які можна виконати над даними конкретного типу. 2. Засоби опрацювання даних визначають набір команд (аналогічно до системи команд виконавця алгоритму), які забезпечують опра-
цювання даних залежно від способу їх організації.
3. Обмеження цілісності визначає вимоги для забезпечення пра-
вильності даних у будь-який момент часу. Розрізняють вимоги, що накладаються відповідним видом моделі даних, і вимоги, що вста-
новлює користувач.
Найпоширенішими є такі види моделей даних: ієрархічна, мережна, реляційна й об’єктно-реляційна.
Ієрархічна (грец. – священна влада) модель даних визначає організацію даних про об’єкти у вигляді дерева. В ієрархічній моделі структура даних передбачає, що у кожного об’єкта є тільки один об’єкт вищого рівня, якому він підпорядкований (батьківський), і може бути кілька підпорядкованих (нащадків). Виключення складає тільки найви-
щий за ієрархією об’єкт – у нього не-
має батьківського об’єкта.
Прикладом ієрархічної організа-
ції даних є файлова структура, що використовується під час розміщен-
ня даних на дисках, наприклад FAT32 (ви ознайомилися з нею в курсі інформатики 9-го класу під час вивчення розділу «Системне програмне забезпечення»). У зазна-
ченій файловій структурі на диску є один основний батьківський об’єкт (коренева папка), який містить дані про підпорядковані об’єкти – папки і файли. У свою чергу ці об’єкти мо-
жуть містити різноманітні дані, у тому числі і про підпорядковані їм папки і файли.
Ще один приклад ієрархічної орга-
нізації даних подано на рисунку 3.6. Звертаємо вашу увагу, що кож-
ний батьківський об’єкт у сукупнос-
ті з підпорядкованими об’єктами (нащадками) можна розглядати як окреме дерево. Рис. 3.6. Приклад ієрархічного розмі-
щення даних про учнів школи
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 121
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 121
21.07.2011 17:44:34
21.07.2011 17:44:34
122
Для опрацювання даних в ієрархічній моделі даних використовується такий набір команд:
·
знайти вказане дерево, наприклад дерево 8 клас; ·
перейти від одного дерева до іншого, наприклад від дерева Молодша школа до дерева Старша школа; ·
перейти від батьківського об’єк та до об’єкта-нащадка всередині дере-
ва, наприклад від об’єкта 6-А до об’єкта Семенець Богдан;
·
перейти від одного об’єкта до іншого в порядку, передбаченому ієрар-
хічною структурою, наприклад від об’єкта 7-Б до об’єкта 1-А;
·
вставити новий об’єкт в указаному місці; ·
видалити поточний об’єкт
та ін.
Обмеження цілісності в ієрархічній моделі даних зокрема передбачає збереження зв’язків між батьківськими об’єктами і нащадками. Основне правило обмеження цілісності – жоден підпорядкований об’єкт (нащадок) не може існувати без батьківського об’єкта, за виключенням одного основ-
ного батьківського об’єкта. Тобто, об’єкт 9-Б не може існувати без батьків-
ського об’єкта 9 клас, бо якщо немає дев’ятих класів у школі, то не може існувати список учнів одного з дев’ятих класів.
Ієрархічну модель даних зручно використовувати, коли потрібно ство-
рити базу даних предметної області, об’єкти якої також мають між собою ієрархічну залежність.
При значній кількості даних у базах даних, побудованих на ієрархіч-
ній моделі даних, на пошук потрібних даних можна витратити занадто багато часу. Наприклад, спробуйте знайти серед усіх файлів жорстких дисків вашого комп’ютера файл, що містить певний фрагмент тексту. По-
шук може тривати кілька хвилин, а то і кілька десятків хвилин. У ході пошуку на відповідній панелі ви можете спостерігати як послідовно гілка за гілкою переглядається ієрархічна структура даних. За такий самий час як в Інтернеті подібний пошук триватиме максимум кілька секунд, при цьому опрацьовуються значно більші обсяги даних. У ході стандарт-
ного пошуку засобами операційної системи відбувається перегляд вмісту файлів по всіх гілках ієрархічного дерева файлової структури. Під час по-
шуку даних в Інтернеті використовуються створені пошуковими маши-
нами бази даних, у яких вміст різноманітних сайтів проаналізовано і класифіковано, і для збереження цих даних використовують інші моделі даних, наприклад реляційну. У сучасних операційних системах, таких як Windows 7, для зменшення часу пошуку використо-
вують індексацію даних – створення додаткової бази даних про об’єкти файлової системи та їх вміст.
Ієрархічну модель даних важко використовувати для предметної області, в якій об’єкти пов’язані між собою більш складною залежністю, ніж ієрархія. Роз-
ширені можливості для опису такої предметної області надає мережна модель даних, що була розроблена на-
прикінці 60-х років ХХ ст. Автором концепції мереж-
ної моделі даних є американський учений Чарльз Бах-
ман (нар. 1924 р.) (рис. 3.7). Мережна структура даних передбачає, що у кожного об’єкта може бути як кілька батьківських об’єктів, так і кілька об’єктів-нащадків. Рис. 3.7. Чарльз Бахман
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 122
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 122
21.07.2011 17:44:34
21.07.2011 17:44:34
123
Приклад зв’язків між об’єктами при використанні мережної моделі даних зображено на рисунку 3.8. Рис. 3.8. Приклад застосування мережної моделі даних
Для опрацювання даних у мережній моделі даних використовується такий набір команд:
·
знайти вказаний об’єкт серед однотипних об’єктів, наприклад об’єкт з даними про учня Степаненка;
·
перейти від батьківського об’єкта до першого нащадка, використову-
ючи певний зв’язок; ·
вставити новий об’єкт у вказаному місці; ·
видалити поточний об’єкт;
·
змінити об’єкт; ·
включити об’єкт до певного зв’язку;
та ін.
Обмеження цілісності в мережній моделі даних передбачає збережен-
ня зв’язків між об’єктами. Разом з тим використання мережної моделі даних ускладнюється при значному збільшенні кількості об’єктів предметної області й ускладненні зв’язків між цими об’єктами. Проблеми виникають і під час модифікації бази даних: додаванні нових зв’язків, заміні об’єктів, що зв’язані між собою, тощо.
Для спрощення опису об’єктів і зв’язків між ними в 1970 році американським ученим Едгаром Франком Коддом (1923–2003) (рис. 3.9) була запропонована ре-
ляційна модель даних. Математик за освітою, він увів у теорію баз даних математичний підхід, що базується на теорії множин. Основою структури даних цієї моделі є таб лиця. У таб лицях кожний рядок містить набір значень влас-
тивостей одного з об’єктів предметної області. Кожний стовпець таб лиці містить набір значень певної власти-
вості об’єктів предметної області.
Така таб лиця з набором стовпців, кожний з яких містить значення з певної скінченної множини, з точки зору математики задає відношення між множинами. Тому для опису структури даних Кодд використав термін «relation» (англ. relation – від-
ношення), а модель даних стали називати реляційною. Враховуючи, що таб лиця реляційної бази даних складається з елемен-
тів певних множин, то для опрацювання даних цієї таб лиці використову-
ються операції над множинами. Обмеження цілісності в реляційній моделі бази даних передбачає до-
тримання двох принципів: обов’язкова можливість ідентифікації об’єкта бази даних за рахунок унікальності набору значень його властивостей, Рис. 3.9. Едгар Франк Кодд
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 123
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 123
21.07.2011 17:44:34
21.07.2011 17:44:34
124
указаних у рядку реляційної таб лиці, та обов’язкова коректність зв’язків між таб лицями бази даних. Більш детально основні поняття баз даних, побудованих на реляційній моделі даних, розглянемо в наступних пунктах.
В останні роки ряд учених почали вказувати на недосконалість реля-
ційної моделі даних, її обмеженість під час роботи з мультимедійними даними та даними про складені об’єкти. Для розширення можливостей реляційної моделі даних з кінця 90-х років ХХ ст. почала використовува-
тися об’єктно-реляційна модель даних.
Існують й інші моделі даних, такі як багатовимірні, комбіновані, од-
нак поки що вони не набули широкого розповсюдження. Основні поняття реляційної бази даних
Вище були розглянуті моделі даних, на основі яких створюються бази даних. Відповідно до моделі даних, яка лежить в основі бази даних, роз-
різняють ієрархічні, мережні, реляційні та об’єктно-реляційні бази да-
них. У подальшому розглядатимемо реляційні бази даних.
Ознайомимося з основними поняттями реляційної бази даних на прик-
ладі таб лиці, поданої на рисунку 3.10. Як ви вже знаєте, основним об’єктом реляційної бази даних є таб лиця. Таб лиця реляційної бази да-
них складається з рядків і стовпців. Для зберігання даних про сутності деякої предметної області може бути використано кілька таб лиць, які мо-
жуть бути пов’язані між собою. Рядок таб лиці реляційної бази даних називають записом, або корте-
жем. Запис містить значення властивостей одного екземпляра сутності. Наприклад, у таб лиці Країни світу (рис. 3.10) п’ятий зверху запис міс-
тить такий набір даних: Австралія, Австралія і Океанія, 7636, 19138, 01.01.1901, Конституційна монархія. Ці дані є значеннями відповідних властивостей одного екземпляра сутності Країна світу: назва, частина
Рис. 3.10. Таб лиця реляційної бази даних
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 124
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 124
21.07.2011 17:44:34
21.07.2011 17:44:34
125
світу, площа, кількість населення, дата утворення держави та держав-
ний устрій. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже іншого екземпляра сутності – іншої країни.
Стовпець таб лиці реляційної бази даних називають полем, або атрибу-
том. Поле має ім’я, яке відображає назву властивості. Поле містить мно-
жину значень однієї властивості всіх екземплярів сутності. Дані, що міс-
тяться в кожному полі таб лиці, є однотипними. Для кожного поля під час проектування таб лиці бази даних встановлюється тип даних.
Як уже зазначалося, у реляційній моделі даних передбачена обов’яз-
кова вимога ідентифікації екземплярів сутності за рахунок унікальності набору значень властивостей. Для таб лиці реляційної бази даних це озна-
чає, що значення в одному з полів не повинні повторюватися. Таке поле називають ключовим, або ключем таб лиці. Ключові поля ще називають ідентифікаторами. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допус-
кається ідентифікація об’єкта бази даних за набором значень кількох властивостей, тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад трьох полів: Прізвище, Ім’я, По батькові.
У таб лиці бази даних, поданої на рисунку 3.10, як ключове можна ви-
користати поле Назва, оскільки не існує однакових назв країн і тому зна-
чення в цьому полі є унікальним для кожного запису.
1
·
. Поясніть, що таке модель даних. Для чого створюється модель даних?
2. Назвіть складові моделі даних.
3
·
. Поясніть, що визначає структура даних у моделі даних. 4. Які типи даних можуть використовуватись у базах даних?
5
·
. Що таке обмеження цілісності в моделі даних?
6. Назвіть найпоширеніші види моделей даних.
7
·
. Опишіть ієрархічну модель даних, вимоги до її структури, засоби опра-
цювання даних та обмеження цілісності.
8
·
. Опишіть мережну модель даних, вимоги до її структури даних, засоби опрацювання даних та обмеження цілісності. 9. Коли і ким було розроблено теорію реляційної моделі даних?
10
·
. Опишіть реляційну модель даних, вимоги до її структури даних, засоби опрацювання даних та обмеження цілісності. 11
·
. Чим відрізняється об’єктно-реляційна модель даних від реляційної? 12
·
. За значенням якої властивості визначаються типи баз даних? Які ви знаєте типи баз даних?
13. Що є основним об’єктом реляційної бази даних? 14
·
. Опишіть складові таб лиці реляційної бази даних.
15
·
. Що таке ключове поле? Які вимоги до ключового поля?
1. Визначте, яку модель даних ілюструє кожне зображення (рис. 3.11).
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 125
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 125
21.07.2011 17:44:34
21.07.2011 17:44:34
126
а) б)
Рис. 3.11
2. Визначте, яку модель даних ілюструє кожне зображення (рис. 3.12).
а) б)
Рис. 3.12
3
·
. У фірмі «Біт і Байт» керівництво здійснює генеральний директор, яко-
му підпорядкована рада директорів із чотирьох осіб – директора з мар-
кетингу, директора з виробництва, директора з персоналу та директора з економічних питань. Директору з маркетингу підпорядкований відділ маркетингу, а директору з виробництва – три цехи зі складання комп’ютерів. У підпорядкуванні директора з економічних питань зна-
ходиться відділ економічного прогнозування та бухгалтерія. Викорис-
товуючи одну з моделей даних, розробіть графічну модель управління фірмою.
4
·
. Необхідно створити базу даних бібліотеки, в якій повинні зберігатися такі відомості про книжки: автор (прізвище, ім’я, по батькові кожного з авторів); назва; тип видання; місце видання; назва видавництва; рік видання; кількість сторінок; кількість томів; номер тома; бібліотеч-
ний шифр. Запропонуйте модель даних для цієї бази даних.
5
·
. Розгляньте рисунок 3.13. Запропонуйте варіанти проведення ліній зв’язків між об’єктами для випадку, коли малюнок буде ілюструвати модель бази даних, яка побудована: а) на ієрархічній моделі даних; б) на мережній моделі даних.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 126
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 126
21.07.2011 17:44:34
21.07.2011 17:44:34
127
6. Розгляньте фрагмент таб лиці реляційної бази даних, поданий на рисунку 3.14. Ви-
значте:
а) назви об’єктів, виділених на рисунку ін-
шим кольором і позначених цифрами 1 і 2;
б) яке поле можна використати як ключове для цієї таб лиці, поясніть чому;
в) як можна назвати сутність, дані про яку представлені в таб лиці;
г) скільки екземплярів сутності подано на рисунку;
д) які властивості екземплярів сутності описані в даній таб лиці.
Рис. 3.14
3.3. Етапи створення бази даних.
Поняття про системи управління базами даних
1. Що таке база даних? Для чого створюються бази даних?
2. Опишіть складові моделі даних.
3. Які особливості реляційної моделі даних? 4. Назвіть і опишіть етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.
Етапи створення бази даних
Процес створення бази даних є одним з прикладів розв’язування задач з використанням комп’ютера. До цього процесу потрібно ставитися відпо-
відально, особливо на етапі проектування. Помилки в проектуванні мо-
жуть з’ясуватися після виконання значного обсягу робіт з введення да-
них. Це призводить до невиправданих втрат часу і коштів.
Створення баз даних передбачає такі етапи:
1. Постановка завдання. На цьому етапі визначається мета створення бази даних, окреслюється предметна область, для якої буде створюва-
тися база даних, визначаються потенційні користувачі базою даних. 2. Створення описової інформаційної моделі бази даних, у якій виділя-
ються сутності майбутньої бази даних, описуються зв’язки між ними.
3. Створення моделі «сутність–зв’язок».
4. Визначення моделі даних. 5. Створення структури бази даних з використанням однієї із систем управління базами даних або однієї з мов програмування.
Рис. 3.13
1
.
Що таке б
аза даних? Для чого створюються б
ази даних
?
2
.
О
пишіть складові моделі даних
.
3.
Кхі осо
б
ливосяі рплеційнот моМплі Маниї) 4
.
Н
азв
і
ть і
опиш
і
ть етапи розв
’
язування задач з використанням комп
’
ютера
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 127
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 127
21.07.2011 17:44:34
21.07.2011 17:44:34
128
6. Введення даних.
7. Тестування бази даних, її корекція.
Після тестування та корекції робота з базами даних не завершується. У ході експлуатації бази даних, як правило, дані регулярно оновлюють-
ся, можуть змінюватися зв’язки між сутностями тощо.
Розглянемо процес створення бази даних на прикладі бази даних Краї-
ни світу, яка може бути використана під час вивчення курсу географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Як було зазначено, на першому етапі в ході постановки завдання слід дати відповіді на такі питання:
·
мета створення бази даних: база даних Країни світу створюється з метою використання під час вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах для узагальнення відомостей про країни світу; ·
предметна область: країни світу;
·
потенційні користувачі: учні 9–10 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів, учителі.
На другому етапі створення бази даних створюється її описова інфор-
маційна модель: база даних повинна містити дані про назву країни, її площу, кількість і густоту населення, державні символи: прапор і гімн, національну валюту, дату утворення або завоювання незалежності, наяв-
ність дипломатичних відносин з Україною, адресу сайта уряду, держав-
ний устрій та економічний стан країни на день занесення даних. У базі да-
них повинна бути передбачена можливість підготовки узагальнених да-
них за країнами певної частини світу, а також за країнами, що мають пев-
ний державний устрій.
На третьому етапі створення бази даних визначається:
·
модель «сутність–зв’язок»: модель «сутність–зв’язок» предметної області Країни світу зображена на рисунку 3.15. У ній три сутності: Країна, Частина світу та Державний устрій. Між сутністю Частина світу і сутністю Країна встановлюється зв’язок один до багатьох (1:), тобто одному екземпляру сутності Частина світу можуть відпо-
відати багато екземплярів сутності Країна. Кожна країна належить до однієї із частин світу (зв’язок обов’язковий), однак існує частина світу (Антарктида), на якій немає жодної країни (зв’язок необов’яз -
Рис. 3.15. Модель «сутність–зв’язок» предметної області Країни світу
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 128
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 128
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
129
ковий). Між сутностями Державний устрій та Країна також встанов-
люється зв’язок один до багатьох (1:). Зв’язок для обох сутностей обов’язковий – кожна країна має один з видів державного устрою і кожна з форм державного устрою існує як мінімум в одній країні. Сутність Країна має такі властивості – назва, площа, дипломатичні відносини, кількість населення, прапор, гімн, сайт уряду, дата утво-
рення, економічний стан. Сутність Державний устрій має дві власти-
вості – назва і глава уряду, а сутність Частина світу одну – назва.
Далі визначається модель даних: реляційна. Наступні етапи створення бази даних передбачають використання спе-
ціального програмного забезпечення для створення та опрацювання баз даних і тому розглянемо їх пізніше.
Поняття про системи управління базами даних
Для роботи з базами даних використовують спеціальні програми – системи управління базами даних (СУБД). Використовуючи їх, користу-
вачі створюють бази даних, виконують пошук, оновлення даних тощо. Системи управління базами даних – це прикладні комп’ю-
терні програми, призначені для створення, збереження та вико-
ристання баз даних.
Залежно від моделі даних, яка використовується в СУБД, їх поділя-
ють на ієрархічні, мережеві, реляційні, об’єктно-реляційні тощо.
Залежно від розміщення баз даних і компонентів, які забезпечують їхнє опрацювання, СУБД поділяють на локальні та розподілені. Локаль-
ні СУБД забезпечують зберігання й опрацювання даних на локальному комп’ютері, а у розподілених – дані можуть зберігатися та опрацьовува-
тися на різних комп’ютерах у ло-
кальній або глобальній мережі.
Залежно від способу доступу до бази даних СУБД розподіляють на файл-серверні, клієнт-серверні та інтегровані (вбудовані). У файл-сер-
вер них СУБД файли з даними розмі-
щуються на сервері, а на кожному клієнтському комп’ютері встановле-
но повну версію СУБД. Доступ з клі-
єнтського комп’ютера до даних на файл-сервері здійснюється з вико-
ристанням мережі. Недоліком таких СУБД є необхідність встановлювати інколи доволі дорогі повні версії про-
грам на кожний комп’ютер, висока завантаженість мережі під час пере-
давання даних із клієнтського комп’ютера на сервер і навпаки, не-
обхідність у досить потужних Системи управління б
азами дани
х
– це прикладн
і
комп’ю-
т
ерн
і
програми, призначен
і
для створення, збереження та вико-
р
истання б
аз даних.
Рис. 3.16. Схема використання бази даних за клієнт-серверною технологією
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 129
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 129
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
130
комп’ю терах на робочих місцях клієнтів. Позитивним є невисокі вимоги до продуктивності комп’ютера, який є файл-сервером. Одним із варіантів використання файл-серверних СУБД є розміщення і СУБД, і даних на од-
ному клієнтському комп’ютері.
Найбільш широко в останні роки розвивається клієнт-серверна техно-
логія використання баз даних (рис. 3.16). За цією технологією на сервері встановлюється серверна версія СУБД, на ньому ж, як правило, розміще-
на і база даних. На клієнтських комп’ютерах встановлюються тільки не-
великі за обсягом і функціональністю клієнтські версії СУБД, у завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення ре-
зультату опрацювання, надісланого з сервера. Усі операції з даними здій-
снюються на сервері. Такі СУБД не потребують потужних клієнтських комп’ютерів і не перевантажують мережу, простіше реалізується система збереження цілісності даних, однак значно підвищуються вимоги до тех-
нічних характеристик сервера. За клієнт-серверною технологією органі-
зована робота залізничних кас продажу квитків, робота банкоматів тощо.
Інтегровані (вбудовані) СУБД використовуються як складові інших програмних продуктів, наприклад електронних енциклопедій, словників, пошукових систем тощо. Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з управління базою даних, напри-
клад не забезпечувати оновлення даних. Доступ до даних здійснюється з використанням засобів прикладної програми, в яку інтегрована СУБД.
Схему основних класифікацій СУБД наведено на рисунку 3.17.
Рис. 3.17. Схема основних класифікацій систем управління базами даних
1
·
. Назвіть етапи створення бази даних.
2
·
. Опишіть процес постановки завдання як одного з етапів створення бази даних. 3. Які завдання розв’язуються на другому етапі створення бази даних?
4*. Поясніть, які завдання розв’язуються в процесі створення моделі «сут-
ність–зв’язок» і визначення моделі даних як етапу створення бази даних. 5. Що таке системи управління базами даних?
6. Які типи СУБД виділяють за моделями даних, що вони використовують?
7
·
. Чим відрізняються локальні та розподілені СУБД?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 130
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 130
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
131
8*. У чому відмінність між файл-серверними і клієнт-серверними система-
ми управління базами даних?
9
·
. Опишіть схему основних класифікацій СУБД за рисунком 3.17.
1
·
. Розробіть перші чотири етапи створення:
а) бази даних учнів випускних класів школи для зберігання даних про їхні підсумкові оцінки з предметів і подальшого друку додатків до атестатів;
б) бази даних обліку обладнання одного з кабінетів школи;
в) бази даних обліку результатів шкільних спортивних змагань з легкої атлетики.
2*. Є шість комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу. Один з комп’ю-
терів – сервер бази даних. Побудуйте схему зв’язків між комп’ютерами при використанні файл-серверної технології роботи бази даних. Ука-
жіть на схемі, де опрацьовуються дані з бази даних. 3*. Побудуйте схему розподіленої СУБД. Використайте під час побудови матеріали Інтернету.
4
·
. Підготуйте повідомлення за такими темами: а) Використання інтегрованих СУБД в мобільних пристроях.
б) Використання об’єктно-орієнтованих СУБД.
3.4. Система управління базами даних
Microsoft Office Access 2007
1. Опишіть етапи створення бази даних.
2. Опишіть основні поняття реляційної бази даних.
3. Що таке система управління базами даних? Для чого вона призначена?
4. Поясніть, як створити новий документ у Microsoft Office Word; нову електронну таб лицю в Microsoft Office Excel.
У попередньому пункті були детально розглянуті перші етапи створен-
ня бази даних – постановка завдання, розробка інформаційної моделі, моделі «сутність–зв’язок» та визначення моделі даних. Наступні етапи неможливо розглядати без ознайомлення з однією із систем управління базами даних. Ми з вами вивчатимемо СУБД Microsoft Office Access 2007 (далі Access 2007 (англ. Access – доступ, вибірка інформації)) з па-
кета програм Microsoft Office 2007.
Загальна характеристика Access 2007
Система управління базами даних Access 2007 – це реляційна СУБД. Access 2007 належить також до файл-серверних СУБД і передбачає робо-
ту з невеликими за обсягом базами даних для особистого користування та для невеликих організацій. СУБД Access 2007 призначена для створення та редагування: ·
таб лиць, що використовуються для зберігання даних і встановлення зв’язків між сутностями; ·
форм, які використовуються для введення і перегляду даних;
·
запитів, які забезпечують пошук, фільтрування й опрацювання даних з використанням спеціальної мови запитів – SQL (англ. Structured Query Language – мова структурованих запитів);
1.
Опишіть етапи ство
р
ення бази даних
.
2.
FПи5іяь основні Понеяяе р
плеційнот бази Маниї
.
3.
Фо яахп сисяпма д
Правлінне базами Маниї) уле чого вона Призначпна)
4.
ЗоесніяьТ ех сяворияи новий Мох
д
мпня д
M
icrosoft O
ffice Wor
d
;
нов
у
електронн
у
таб лицю в
M
icrosoft O
ffice Exce
l
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 131
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 131
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
132
·
звітів на основі наявних даних
та ін.
З переліком властивостей цих об’єктів і можливими значеннями цих властивостей ознайомимося в ході створення і роботи з базами даних.
Для збереження баз даних Access 2007 використовує як основний фор-
мат файлів ACCDB (англ. Aссess DataBase – база даних Access), забезпе-
чуючи роботу і з форматами файлів попередніх версій програми – MDB (англ. Microsoft DataBase – база даних Microsoft).
Запуск Access 2007. Вікно програми
Access 2007 можна запустити на виконання кількома способами. На-
ведемо найпоширеніші з них:
·
виконати Пуск Усі програми Microsoft Office Microsoft Office Access 2007;
·
використати ярлик програми на Робочому столі або на Панелі швидкого запуску ;
·
двічі клацнути на значку вже існуючого файлу бази даних формату, який визначено в операційній системі для відкриття з використанням СУБД Access 2007 .
У першому та другому випадках після запуску програми Access 2007 на екрані відкривається початкове вікно програми (рис. 3.18).
Кнопка Office
Область Відкриття останньої бази даних
Список Категорії шаблонів
Список файлів, що відкривалися останніми
Кнопка Пуста база даних
Область Microsoft Office Online
Область Початок роботи з Microsoft Office Access
Кнопки вибору шаблонів для завантаження
Рис. 3.18. Початкове вікно програми Access 2007
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 132
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 132
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
133
У рядку заголовка вікна розміщена кнопка Office, кнопки керування вікном і недоступна для використання в цьому режимі роботи Панель швидкого доступу. Основна частина вікна розділена на три області. У лі-
вій знаходиться список Категорії шаблонів з іменами вкладок Засоби, Локальні шаблони та іменами вкладок груп шаблонів, розміщеними на сайті Microsoft Office Online (Справи, Освіта, Особисте, Зразок).
Вміст центральної області змінюється залежно від обраної в лівій час-
тині категорії шаблонів. За замовчуванням після запуску програми в центральній області вікна Access 2007 відображаються елементи керу-
вання, зображені на рисунку 3.18. Ця область горизонтально розділена на три частини. Угорі у розділі Нова пуста база даних є тільки одна кноп-
ка – Пуста база даних . Середню частину займають кнопки вибору шаб лонів бази даних, а нижню – посилання на довідкову інформацію, розміщену на сайті Microsoft Office – Що нового в Access 2007?, На-
вчальний курс, Посібник з інтерфейсу користувача Access 2007 та ін.
У правій частині початкового вікна розміщено область Відкриття останньої бази даних зі списком файлів баз даних, з якими користувач працював раніше. Над списком файлів розміщено посилання Більше, ви-
користовуючи яке користувач може відкрити файл, розміщений у зо-
внішній пам’яті комп’ютера або в мережі.
Створення нової бази даних
На відміну від більшості прикладних програм робота з новою базою даних в Access 2007 починається обов’язково зі створення файлу цієї бази даних.
Для створення файлу нової пустої бази даних потрібно: 1. Вибрати кнопку Пуста база даних в області Початок роботи з Microsoft Office Access.
2. Увести у правій частині вікна в області Пуста база даних ім’я фай-
лу майбутньої бази даних у поле Ім’я файлу або використати вказа-
не за замовчуванням (останнє не рекомендується).
3. Перевірити, чи влаштовує вас запропоноване програмою місце збе-
реження файлу, вказане під полем Ім’я файлу.
4. Указати за потреби нове розміщення файлу бази даних, для чого вибрати кнопку Пошук розташування бази даних , яка розта-
шована справа від поля Ім’я файлу.
5. Вибрати кнопку Створити.
Для створення нової бази даних користувач також може використати вже розроблені шаблони. Частина шаблонів розміщується на локальному комп’ютері під час інсталяції програми Access 2007, більша ж частина доступна для копіювання із сайта Microsoft Office.
Для створення бази даних на основі інстальованого шаблону необ-
хідно:
1. Запустити програму Access 2007.
2. Вибрати Локальні шаблони у списку Категорії шаблонів.
3. Вибрати в області Локальні шаблони, що відкриється, кнопку з на-
звою потрібного шаблону (наприклад, Контакти).
4. Увести у правій частині вікна в області Справи–Контакти (рис. 3.19) ім’я файлу майбутньої бази даних у поле Ім’я файлу Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 133
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 133
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
134
(наприклад, Мій клас) або використати вказа-
не за замовчуванням (останнє не рекоменду-
ється).
5. Вибрати за потреби нове місце збереження файлу.
6. Вибрати кнопку Створити.
Програма створить нову базу даних із вказа-
ним іменем і обумовленою шаблоном структурою.
При відкритті створеної бази даних під Стріч-
кою, як правило, з’являється рядок (рис. 3.20) з попередженням системи безпеки про те, що пев-
ний вміст бази даних вимкнуто. Для ввімкнення повного вмісту бази даних необхідно вибрати кнопку Параметри та у вікні, що відкриється, вибрати перемикач Дозволити цей вміст. Блоку-
вання окремих елементів бази даних здійснюєть-
ся з метою запобігання ураженню вірусами. На прикладі бази даних, створеної на основі шаблону Контакти, ознайомимося з інтерфейсом та основними операціями з об’єктами бази даних.
Рис. 3.20. Рядок попередження системи безпеки при відкритті файлів
Під час створення нової бази даних на основі шаблону Контакти за за-
мовчуванням на екран виводиться форма Список контактів (рис. 3.21) для введення даних про осіб, з якими ви плануєте підтримувати ділові чи дружні контакти.
Кнопка Office
Поля
Вкладка відкритого об’єкта БД
Заголовок форми
Кнопка закриття поточної
Кнопка відкриття/закриття
вкладки Області переходів
Імена полів
Кнопка Вигляд
Рис. 3.21. Вікно СУБД з формою бази даних, створеної на основі шаблону Контакти
Рис. 3.19. Область Справи–Контакти
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 134
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 134
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
135
Щоб переглянути список інших об’єктів бази даних, потрібно відкрити Область переходів, ви-
бравши кнопку (рис. 3.21, 7). Вигляд списку користувач може змінити. Для змінення вигляду списку об’єктів необхідно вибрати кнопку справа від заголовка області. Відкриється спи-
сок, що складається з двох частин (рис. 3.22). У верхній частині можна вибрати одну з категорій, у які будуть групуватися об’єкти, а у нижній – фільтр, за яким у цій категорії будуть відбирати-
ся об’єкти: Усі об’єкти Access, Таб лиці, Форми, Запити чи Звіти.
За вибору категорії відображення Тип об’єкта в Області переходів з’явиться список об’єктів бази даних, згрупований за типами: Таб лиці, Форми, Запити, Звіти (рис. 3.23). Кожний з об’єктів має умовне позначення у вигляді значка:
– таб лиці; – запити;
– форми; – звіти.
Для відкриття потрібного об’єкта необхідно двічі клацнути на його імені в Області переходів. Вміст даного об’єкта буде виведено на екран, його вкладка (рис. 3.21, 2) з’явиться у центральній частині вікна програми. Такі дії відбудуться для всіх названих об’єктів, крім деяких форм, які відкриваються в окремому вікні.
Для закриття поточного об’єкта необхідно ви-
брати кнопку закриття поточної вкладки . Для закриття поточної бази даних потрібно виконати Office Закрити базу даних. Для закриття Access 2007 треба вибрати кнопку закриття про-
грами у Рядку заголовка або виконати Office Вийти з Access. Якщо не передбачено змінення формату файлу бази даних або місця його збере-
ження, то додатково зберігати файл БД перед закриттям не потрібно – дані в базі даних зберігаються автоматично після завершення їхнього введення.
Введення даних у форми в Access 2007 У базах даних уведення даних можна здійснювати в таб лицях або фор-
мах. Частіше користувач здійснює введення даних у формах. Розглянемо введення даних на прикладі вже створеної на основі ша-
блону Контакти бази даних Мій клас. Відкриємо у цій базі форму Відо-
мості про контакт. Для цього потрібно двічі клацнути в Області перехо-
дів на імені форми. Зазначена форма відкриється в окремому вікні (рис. 3.24). Такий тип форми називають формою одного елемента, тому що на екран виводяться дані тільки про один екземпляр сутності.
Рис. 3.22. Список ви-
бору категорії та фільтра відображення об’єктів в Області переходів
Рис. 3.23. Список об’єктів в Області переходів
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 135
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 135
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
136
Заголовки блоків даних
Рядок заголовка вікна
Підписи полів
Поля для введення даних
Панель інструментів
Рядок стану
Рядок заголовка форми
Рис. 3.24. Вікно форми Відомості про контакт
Для введення даних у поля фор-
ми необхідно встановити курсор у потрібне поле і ввести з клавіатури або вставити з Буфера обміну по-
трібні дані. Для переходу до наступ-
ного поля, якщо введення здійсню-
ється з клавіатури, можна викорис-
товувати клавішу Tab.
Як уже було зазначено раніше, сукупність значень властивостей ек-
земпляра сутності є записом бази даних. Завершивши введення даних першого запису, треба перейти до введення даних наступного запису. Для цього використовуються еле-
менти керування у лівій частині Рядка стану (рис. 3.25).
Введені дані автоматично зберігаються в базі даних.
Типи даних
Під час уведення даних у поля бази даних слід дотримуватися не тіль-
ки певного шаблону, а й уводити дані відповідно до того типу, який був Перехід до першого запису
Перехід до попереднього запису
Номер поточного запису
Загальна кількість записів
Перехід до наступного запису
Перехід до останнього запису
Створити запис
Рис. 3.25. Елементи керування для переходу між записами
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 136
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 136
21.07.2011 17:44:35
21.07.2011 17:44:35
137
запроектований на етапі створення моделі даних. Як ви знаєте, в одному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу.
Для зберігання даних певного типу у пам’яті комп’ютера використову-
ється різна довжина двійкового коду. Так, для зберігання даних логічно-
го типу потрібен всього 1 біт пам’яті, а для текстових даних – до 256 байт (або до 512 байт при використанні Unicode). Чим менше обсяг даних, тим швидше відбувається опрацювання даних. Тому під час проектування баз даних намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціональ-
ного використання даних різних типів. Основні типи даних, що використовуються у Access 2007, наведено у таб лиці 3.2.
Таб лиця 3.2. Основні типи даних, що використовуються в Access 2007
№ Тип даних
Довжина
двійкового коду
Застосування
1
Так/Ні
(логічний)
1 біт
Для зберігання значення логічного виразу (істина або хиба) 2 Текст
256 байт (512 байт при використанні таб лиці кодування Unicode) Для зберігання тексту завдовжки від 0 до 255 символів
3 Дата й час 8 байт
Для зберігання значення дати між ро-
ками 100 і 9999 та часу між 0:00:00 і 23:59:59
4 Примітка До 2,14 Гбайт
Для зберігання тексту, довжина двій-
кового коду якого не перевищує вказа-
ного значення
5 Об’єкт OLE До 2,14 Гбайт
Для зберігання об’єктів довільного типу (наприклад, графічні або відео-
файли), довжина двійкового коду яких не перевищує вказаного значення
6
Гіпер-
посилання
До 1 Гбайт
Для зберігання посилання на веб-
сторінки, файли в локальній мережі або на комп’ютері користувача
7
Авто-
нумерація
4 байт Для зберігання згенерованих програ-
мою унікальних даних (цілих чисел від 0 до 4 294 967 295) і подальшого визначення поля як первинного ключа
8 Число Залежно від значен ня Див. табл. 3.3
Таб лиця 3.3. Розміри числового типу даних, що використовуються в Access 2007
№ Розмір
Довжина двій ко вого коду
Застосування
1 Байт 1 байт
Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від 0 до 255
2 Ціле число 2 байт
Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від –32 768 до 32 767
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 137
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 137
21.07.2011 17:44:36
21.07.2011 17:44:36
138
№ Розмір
Довжина двій ко вого коду
Застосування
3
Довге ціле число
4 байт
Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від –2 147 483 648 до 2 147 483 647
4
Одинарне значення
4 байт
Для зберігання значень дійсних чисел у діапазонах:
· від –3,402823*10
38
до –1,401298*10
–45
для від’ємних значень
· від 1,401298*10
–45
до 3,402823*10
38
для додат-
них значень
· та числа 0
5
Подвійне значення
8 байт
Для зберігання значень дійсних чисел у діапазонах: · від –1,79769313486232*10
308
до –4,94065645841247*10
–324
для від’ємних зна-
чень
· від 4,94065645841247*10
–324
до 1,79769313486232*10
308
для додатних значень
· та числа 0
Крім типу даних, Access 2007 надає можливість установити обмежен-
ня на форму подання або на значення, яких можуть набувати дані в по-
лях. Так, для типу даних Текст можна встановити обмеження на кіль-
кість символів, для полів з типом даних Дата й час – на форму подання, на прик лад довгий формат часу, короткий формат дати тощо. Ці обмежен-
ня називають форматами даних. Види форматів числових даних у бага-
тьох випадках схожі з форматами числових даних в Excel.
1. До якого типу систем управління базами даних належить Access 2007?
2
·
. Поясніть призначення СУБД Access 2007.
3. Який основний формат файлів використовується для зберігання баз да-
них в Access 2007?
4. Опишіть можливі способи запуску на виконання програми Access 2007. 5
·
. Опишіть структуру початкового вікна програми Access 2007 за рисун-
ком 3.18.
6. Поясніть послідовність створення нової пустої бази даних. 7
·
. Поясніть послідовність створення нової бази даних на основі інстальо-
ваного шаблону, на основі шаблону з Інтернету.
8. Для чого виконується блокування певного вмісту баз даних? Що треба зробити для вимкнення цього блокування для відкритої бази даних? 9
·
. Опишіть вікно Access 2007 за рисунком 3.21. 10
·
. Поясніть, для чого використовується Область переходів. 11. Як відкрити об’єкт бази даних, використовуючи Область переходів?
12. Як закрити базу даних? Як закрити програму Access 2007?
13
·
. Опишіть послідовність уведення даних у форму бази даних. На що слід звертати особливу увагу під час уведення даних?
14
·
. Які типи даних використовуються в Access 2007?
15*. Поясніть, чим відрізняється тип даних Текст від типу даних Примітка. Поясніть потребу в кожному із цих типів.
Продовження таб лиці 3.3
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 138
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 138
21.07.2011 17:44:36
21.07.2011 17:44:36
139
16*. Поясніть, чим відрізняється розмір числового типу даних Ціле число від розміру числового типу даних Одинарне значення. Поясніть потребу в кожному з цих типів.
17
·
. Для чого використовується в базах даних тип даних OLE? Які дані мож-
на помістити в поле з цим типом даних?
18*. Чому в базах даних використовуються різні типи даних? Чи не можна всі типи даних звести до одного, якогось універсального?
19
·
. Які розміри числового типу даних використовуються в Access 2007?
20
·
. Що таке формат даних? Для чого він використовується?
1. Укажіть назви об’єктів, зображених на рисунку 3.26.
Рис. 3.26
2. Укажіть назви об’єктів, зображених на рисунку 3.27. Поясніть їх при-
значення.
Рис. 3.27
3
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.4\зразок 3.4.3.accdb) та:
1. Увімкніть повний вміст бази даних.
2. Відкрийте Область переходів та установіть такі її налаштування: Пе-
рейти до категорії – Дата зміни; Фільтр за групами – Усі дати. 3. Визначте, який з об’єктів редагувався останнім, який – найдавніше. 4. Змініть налаштування Області переходів на такі: Перейти до катего-
рії – Тип об’єкта; Фільтр за групами – Усі об’єкти Access.
5. Визначте, скільки й яких об’єктів включено до бази даних. 6. Закрийте Область переходів і базу даних.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 139
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 139
21.07.2011 17:44:36
21.07.2011 17:44:36
140
4
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.4\зразок 3.4.4.accdb) та:
1. Перегляньте початкову сторінку бази даних.
2. Увімкніть повний вміст бази даних.
3. Закрийте початкову сторінку бази даних вибором кнопки .
4. Виберіть у Діалоговому вікні входу довільне ім’я замовника, напри-
клад Sergienko Mariya, та кнопку Вхід.
5. Відкрийте Область переходів та установіть такі її налаштування: Пе-
рейти до категорії – Тип об’єкта; Фільтр за групами – Усі об’єкти Access. 6. Відкрийте групу Таб лиці та визначте, скільки таб лиць є в цій базі даних. 7. Перегляньте одну з них, наприклад Клієнти. Визначте основні об’єкти реляційної бази даних. 8. Закрийте відкриту таб лицю, а потім і базу даних.
5
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.4\зразок 3.4.5.accdb) та:
1. Установіть такі налаштування Області переходів: Перейти до катего-
рії – Тип об’єкта; Фільтр за групами – Усі об’єкти Access. Відкрийте по черзі всі об’єкти бази даних, перегляньте їх та впевніться, що вони не містять даних. Закрийте всі об’єкти.
2. Відкрийте форму Відомості про контакт. Уведіть у форму дані про п’ятьох ваших однокласників. Якщо вам невідомі окремі дані – залиш те ці поля порожніми. У полі Компанія вкажіть назву школи, а в полі Посада – учень.
3. Закрийте форму Відомості про контакт і відкрийте по черзі всі об’єкти бази даних. Переконайтеся, що тепер ці об’єкти містять вве-
дені вами дані.
4. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.4.5. accdb.
6
·
. За формою, поданою на рисунку 3.26, визначте типи даних, які слід ви-
користати для таких полів: Назва, Дата початку, Опис.
3.5. Відображення моделі «сутність–зв’язок»
на базу даних. Робота з таб лицями бази даних
1. Опишіть модель «сутність–зв’язок» для деякої предметної області, на-
приклад «Шкільна бібліотека».
2. Поясніть етапи створення нової бази даних.
3. Які типи даних використовуються в Access 2007? Для чого використо-
вуються різні типи даних?
4. Як створити нову пусту базу даних в Access 2007?
5. Опишіть послідовність уведення даних у форму бази даних.
Відображення моделі «сутність–зв’язок» на базу даних
У пункті 3.3 було розглянуто етапи створення бази даних і визначено зміст кількох перших етапів на прикладі створення бази даних Країни світу. Було визначено мету створення бази даних, предметну область і по-
тенційних користувачів, створено описову модель БД і модель «сутність–
зв’язок», вибрано реляційну модель для цієї бази даних. Наступним етапом є створення структури бази даних з використан-
ням однієї із систем управління базами даних або однієї з мов програму-
вання.
1.
Опишіть модель «с
у
тність–зв’язок» для деякої предметної області, на
-
п
р
иклад «Шкільна б
і
б
ліотека»
.
2.
Зоесніяь пяаПи сяво
р
пнне новот бази Маниї
.
3.
Кхі яиПи Маниї вихорисяов
д
Ряьсе в
Access 2
00
7
? Для чого вико
р
исто
-
в
у
ються різні типи даних
?
4.
Кх сяворияи нов
д
П
д
ся
д
баз
д
Маниї в A
ccess 2
007
?
ш.
Опишіть послідовність у
ведення даних у
форм
у
бази даних
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 140
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 140
21.07.2011 17:44:36
21.07.2011 17:44:36
141
У ході створення структури бази даних потрібно визначити:
1. Кількість таб лиць бази даних.
2. Перелік полів для кожної таб лиці, які з цих полів будуть ключовими.
3. Типи даних для кожного поля кожної з таб лиць з урахуванням можливостей конкретної СУБД.
4. Типи зв’язків між об’єктами таб лиць, якщо використовується кілька таб лиць.
5. Види і кількість інших об’єктів бази даних: форм, запитів, звітів.
Створення структури бази даних на основі її моделі «сутність–
зв’язок» називається відображенням моделі на базу даних. Розглянемо один з варіантів відображення моделі «сутність–зв’язок» Країни світу на базу даних, що буде створена в СУБД Access 2007. Струк-
тура цієї бази даних буде такою:
1. Кількість таб лиць відповідає кількості сутностей (рис. 3.15) моделі «сутність–зв’язок». Їх три: Країни світу, Державний устрій, Час-
тина світу.
2. Перелік полів для кожної з таб лиць відповідає переліку власти-
востей для кожної із сутностей. Крім того, таб лиця Країни світу повин на мати ще два поля Державний устрій і Частина світу, які будуть забезпечувати зв’язок між відповідними таб лицями. Наве-
демо перелік полів для зазначених таб лиць: ·
таб лиця Країни світу: Назва, Частина світу, Площа, Кількість населення, Дата утворення, Державний устрій, Прапор, Гімн, Економічний стан, Сайт уряду, Дипломатичні відносини;
·
таб лиця Державний устрій: Назва, Глава уряду;
·
таб лиця Частина світу: Назва.
3. Типи даних для кожного з полів таб лиць: ·
таб лиця Країни світу: Назва – тип даних – текст, розмір – 70 символів; ключове поле Частина світу – тип даних – майстер підстановок. Цей тип даних передбачає використання даних з іншої таб лиці; Площа – тип даних – число, розмір – одинарне значення;
Кількість населення – тип даних – число, розмір – довге ціле число;
Дата утворення – тип даних – дата й час, формат Short Data (англ. Short Data – коротка дата);
Державний устрій – тип даних – майстер підстановок;
·
таб лиця Державний устрій: Назва – тип даних – текст, розмір – 50 символів; ключове поле;
Глава уряду – тип даних – текст, розмір – 30 символів; ·
таб лиця Частина світу: Назва – тип даних – текст, розмір – 50 символів; ключове поле.
4. Типи зв’язків (рис. 3.28):
·
таб лиця Державний устрій поле Назва і таб лиця Країни світу поле Державний устрій – зв’язок один до багатьох;
·
таб лиця Частина світу поле Назва і таб лиця Країни світу поле Частина світу – зв’язок один до багатьох.
С
творення структури бази даних на основі її моделі «сутність
–
з
в
’
язок» називається відо
б
раженням моделі на б
азу дани
х
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 141
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 141
21.07.2011 17:44:36
21.07.2011 17:44:36
142
Рис. 3.28. Зв’язки в базі даних Країни світу
5. Інші об’єкти бази даних:
·
форма Країни світу з полями: Назва, Частина світу, Площа, Кіль-
кість населення, Дата утворення, Державний устрій, Прапор, Гімн, Економічний стан, Сайт уряду, Дипломатичні відносини; ·
запити:
Площа країн світу з полями: Назва країни, Частина світу, Пло-
ща (з підрахунком загальної площі по певній частині світу);
Державний устрій країн світу з даними з полів: Назва країни, Державний устрій;
·
звіт Площа і кількість населення країн світу з даними з полів: Назва країни,Частина світу, Площа, Кількість населення з групуванням по Частині світу.
Створення таб лиць бази даних з використанням Подання таб лиці
Перейдемо до створення бази даних. Для цього створимо нову порож-
ню базу даних (рис. 3.29), як це було описано в попередньому пункті.
У подальшому можливі два основних способи створення полів таб лиці та визначення типів даних у них:
1) з використанням Подання таб лиці;
2) з використанням подання Конструктор.
Рис. 3.29. Вікно СУБД Access 2007 з відкритою новою таб лицею
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 142
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 142
21.07.2011 17:44:36
21.07.2011 17:44:36
143
Розглянемо перший спосіб. Особливістю його є те, що користувачу не обов’язково безпосередньо вказувати тип даних певного поля. СУБД Access 2007 автоматично визначає тип даних під час уведення першого значення в поле і за замовчуванням встановлює певні значення форматів даних. Необ-
хідно тільки створити поля з відповідними іменами. Одне з полів – Іденти-
фікатор, створюється програмою за замовчуванням під час створення нової порожньої бази даних, для нього встановлюється тип даних – Автонумера-
ція. Це поле за замовчуванням визначається як ключове.
Для створення всіх інших полів з певними іменами слід виконати таку послідовність дій:
1. Двічі клацнути на заголовку Додати нове поле.
2. Увести з клавіатури або з Буфера обміну ім’я поля.
3. Натиснути клавішу Enter або клавішу ®.
4. Повторити виконання пунктів 2 і 3 потрібну кількість разів для введення імен усіх необхідних полів. 5. Завершити процес уведення імен полів вибором рядка під іменем поля або натисненням клавіші .
Слід зважати на те, що імена полів не повинні містити крапок, знаків оклику, квадратних дужок, прихованих символів (наприклад, символа кінця абзацу).
Для встановлення типів даних та їхніх форматів використовуються елементи керування групи Тип да-
них і форматування вкладки Ре-
жим таб лиці тимчасової вкладки Робота з таб лицями (рис. 3.30). Для встановлення типу даних і формату необхідно виконати таку послідов-
ність дій:
1. Зробити поточним потрібне поле.
2. Вибрати у списку Тип даних зазначеної групи (рис. 3.30) потрібний тип поля, наприклад для поля Назва таб лиці Державний устрій – Текст. 3. Установити вибором зі списку Форматування потрібний формат подання даних (можливо лише для типів даних Число, Дата й час, Грошова одиниця, Так/Ні).
Установити обов’язковість заповнення певного поля або відсутність по-
вторення значення у певному полі можна, встановивши позначку відпо-
відних прапорців Обов’язковий або Унікальний. Використання інших кнопок цієї групи елементів керування аналогічно до розглянутого в Excel 2007.
Наступним етапом створення бази даних є введення даних. Для цього потрібно встановити курсор у поле і ввести дані з клавіатури або з Буфе-
ра обміну. Для переходу до наступного поля цього самого запису необхід-
но натиснути клавішу Enter або ®. Після введення даних в останнє поле запису і натиснення клавіші Enter курсор автоматично переходить до першого поля наступного запису.
Так для таб лиці Державний устрій уводимо такі значення у відповідні поля (рис. 3.31):
Рис. 3.30. Групи елементів керування
Тип даних і форматування
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 143
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 143
21.07.2011 17:44:37
21.07.2011 17:44:37
144
Рис. 3.31. Таблиця Державний устрій
Подібним способом можна створити також і таб лицю Частина світу з одним полем Назва та значеннями: Азія, Європа, Америка, Африка, Ав-
стралія і Океанія, Антарктида.
Для збереження створених таб лиць слід виконати:
1. Панель швидкого доступу Зберегти.
2. Увести в поле Ім’я таб лиці вікна Зберегти як нове ім’я таб лиці, на-
приклад Державний устрій.
3. Вибрати кнопку ОК.
Створення таб лиць бази даних у поданні Конструктор
Для створення нової таб лиці бази даних зі складнішою структурою та для встановлення значень інших властивостей полів, як правило, вико-
ристовують другий із вказаних способів створення таб лиць – у поданні Конструктор. Для цього потрібно виконати Створити Таб лиці Кон-
структор таб лиць.
Якщо ж таб лиця була створена раніше, то для переходу від Подання таб лиці до подання Конструктор слід вибрати кнопку Вигляд групи Подання вкладки Основне. У списку, що відкриється, слід вибрати кноп-
ку Конструктор .
В обох випадках відкриється вікно таб лиці у поданні Конструктор, аналогічне до наведеного на рисунку 3.32. У верхній частині вікна є три стовпці: Ім’я поля, Тип даних і Опис. Лівий стовпець використовується для введення імен полів. Для встановлення типу даних слід вибрати від-
повідне поле справа від імені поля та вибрати кнопку відкриття списку. Відкриється список типів даних (рис. 3.33). Серед них необхідно вибрати потрібний.
Після вибору типу даних поля можна змінити встановлені за замовчу-
ванням і встановити не встановлені значення властивостей цього типу даних у нижній частині вікна на вкладці Загальні. Вміст цієї вкладки змінюється залежно від обраного типу даних. Так, для текстових даних основною властивістю, значення якої слід встановити в полі Розмір поля, є максимальна кількість символів, яку можна буде вводити в поле. Для типу даних Число у списку Розмір поля обирається один з типів числових даних, розглянутих вище. Крім того, для більшості числових типів даних на вкладці Загальні можна обрати у списку Формат один з форматів відображення числа (загальний числовий, грошова одиниця, євро, фіксований, стандартний, відсоток, експоненційний). У списку Кількість знаків після коми можна вибрати потрібне значення цієї влас-
тивості числа.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 144
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 144
21.07.2011 17:44:37
21.07.2011 17:44:37
145
Рис. 3.32. Вікно таб лиці Державний устрій у поданні Конструктор
Для типів даних Дата й час, Так/Ні та Грошова одиниця можна обрати вид форматування. Ці види мають багато спільного з аналогічними форматами в Excel 2007. Для типу даних Об’єкт OLE можна встано-
вити тільки підпис.
Серед інших обмежень на значення, яких можуть на-
бувати дані, важливим є обмеження на обов’яз ко вість заповнення певного поля під час уведення даних. Для цього у нижній частині вікна на вкладці Загальні слід у списку Обов’язково вибрати Так або Ні. Якщо вста-
новлено Так, то в подальшому дані з усього запису не будуть зберігатися, поки не буде заповнено зазначене поле. Така позначка є обов’язковою для ключових полів.
Для встановлення ключового поля слід зробити по-
точним відповідне поле і виконати Конструктор Знаряддя Ключове поле або відкрити контекстне меню поля та у списку команд вибрати Ключове поле. Для відміни вста-
новлення ключового поля слід ще раз повторити описані вище операції.
Продовжимо роботу бази даних Країни світу. Створюємо і зберігаємо під іменем Країни світу третю таб лицю. Створюємо поля та встановлюємо типи даних, їхні розміри та формати відповідно до визначених раніше значень (рис. 3.34).
При визначенні типу даних для полів Державний устрій та Частина світу одночасно здійснюється зв’язування таб лиць. Для вказаних полів у списку типів даних обирається Майстер підстановок. Після цього запус-
кається названий майстер – невелика спеціальна програма, яка допома-
гає користувачу задати список для підстановки в поле та встановити зв’язки між полями таб лиць.
Рис. 3.33. Список Тип даних
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 145
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 145
21.07.2011 17:44:37
21.07.2011 17:44:37
146
Рис. 3.34. Вікно таб лиці Країни світу у поданні Конструктор
На першому кроці роботи майстра пропонується обрати один з двох видів джерел даних – поле з уже існуючої таб лиці, або запиту бази да-
них, або з того переліку значень, які введе користувач на наступних кро-
ках роботи майстра. Для нашого випадку ми повинні вибрати перший варіант. На другому кроці роботи майстра обирається таб лиця або запит, які містять необхідні дані. Наприклад, для поля Державний устрій вибира-
ється таб лиця Державний устрій, а для поля Частини світу – таб лиця Частини світу.
На третьому кроці роботи май-
стра (рис. 3.35) обирається поле або поля, які містять необхідні дані. Для вибору слід у списку доступних полів вибрати ім’я поля та вибрати кнопку . Для полів Державний устрій і Частина світу вибираються поля Назва тільки з різних таб лиць. Наступні кроки надають можли-
вість користувачу обрати вид сорту-
вання даних, установити ширину стовпця. На останньому кроці ко-
Рис. 3.35. Вибір полів, що містять потрібні значення, у вікні Майстер підстановок
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 146
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 146
21.07.2011 17:44:37
21.07.2011 17:44:37
147
ристувач може встановити можливість вибирати кілька значень з таб лиці для підстановки у поле. Для цього треба встановити позначку прапорця Дозволити кілька значень.
Після такого зв’язування у полях Державний устрій і Частина світу таб лиці Країни світу введення даних може відбуватися шляхом вибору значення зі списку. За потреби, для доповнення цих списків достатньо ввести нові значення в поля таб лиці Державний устрій чи Частина світу.
Зв’язки в СУБД Access 2007
Ви ознайомилися з одним із способів створення зв’язків між таб-
лицями – з використанням Майстра підстановок.
Для перегляду вже створених зв’язків у базі даних слід виконати Зна-
ряддя бази даних Відобразити або приховати Зв’язки. Відкриєть-
ся вікно Зв’язки, для відображення у ньому всіх зв’язків таб лиці слід ви-
брати кнопку Усі зв’язки групи Зв’язок вкладки Конструктор тимча-
сової вкладки Знаряддя для зв’язків (рис. 3.36). Зображення вікна Зв’язок зі встановленими зв’язками між полями відповідних таб лиць по-
дано на рисунку 3.28.
Рис. 3.36. Елементи керування вкладки Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя для зв’язків
У СУБД Access 2007 встановлюються два типи зв’язків – один до одно-
го та один до багатьох. Зв’язок один до одного встановлюється між поля-
ми, в яких властивість Індексовано має значення Так (Без повторень). Тобто ці поля є ключовими і не допускають однакових значень. Зв’язок один до багатьох встановлюється між полями, одне з яких не допускає повторів значень (значення властивості Індексовано – Так (Без повто-
рень)), а поле іншої таб лиці допускає повторення значень (значення влас-
тивості Індексовано – Ні).
У більшості випадків для створення, редагування та видалення зв’язків між таб лицями використовують вікно Зв’язок. Для встановлення нових зв’язків необхідно у вікні Зв’язок виконати таку послідовність дій:
1. Виконати Знаряддя для зв’язків Конструктор Зв’язок Ві-
добразити таб лицю.
2. У вікні Відображення таб лиці вибрати назву таб лиці для створен-
ня зв’язку і вибрати кнопку Додати.
3. Повторити дії для відображення інших таб лиць, з якими плануєть-
ся зв’язати першу таб лицю. 4. Закрити вікно Відображення таб лиці.
5. Вибрати у списку імен полів першої таб лиці ім’я поля, яке буде зв’язано, і перетягнути його на ім’я поля пов’язаної таб лиці. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 147
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 147
21.07.2011 17:44:38
21.07.2011 17:44:38
148
6. Уточнити у вікні Редагування зв’язків (рис. 3.37) у списках Таб лиця/запит та Пов’язана таб лиця/запит назви полів, між якими встановлюється зв’язок.
7. Установити тип зв’язку (кнопка Тип об’єднання).
8. Установити за потреби позначку прапорця Забезпечення ціліснос-
ті даних.
9. Вибрати кнопку Створити.
У ході встановлення властивос-
тей зв’язку за вибору кнопки Тип об’єднання відкривається вікно Параметри об’єднання, в якому вибором відповідного перемикача можна встановити обов’язковість входження у зв’язок усіх чи окремих записів з відповідних таб лиць.
При встановленні у вікні Редагування зв’язків позначки прапорця За-
безпечення цілісності даних програма автоматично відслідковуватиме, щоб:
·
у полі підпорядкованої таб лиці не були введені дані, які відсутні у полі головної таб лиці, наприклад, у таб лиці Країни світу у полі Час-
тина світу не може бути введена інша частина світу, крім перерахова-
них у таб лиці Частина світу в полі Назва;
·
не видалялися або не змінювалися записи з головної таб лиці, якщо в підпорядкованій таб лиці є пов’язані з ними записи, тобто з поля На-
зва таб лиці Частина світу не може бути видалено запис Америка, якщо у пов’язаній з нею таб лиці Країни світу є запис, що містить у полі Частина світу значення Америка, наприклад запис для країни Канада;
·
поле головної таб лиці було ключовим;
·
зв’язані поля мали однаковий тип даних.
Для того щоб зміни значень у зв’язаному полі головної таб лиці приво-
дили до автоматичної зміни в усіх записах відповідного поля підпорядко-
ваної таб лиці, необхідно встановити позначку прапорця Каскадне онов-
лення пов’язаних полів (рис. 3.37). Наприклад, якщо у таб лиці Держав-
ний устрій у полі Назва замість значення Військова диктатура запишемо значення Диктатура, то в підпорядкованій таб лиці Країни світу для всіх записів у полі Державний устрій значення Військова диктатура змінить-
ся на Диктатура.
Якщо встановити позначку прапорця Каскадне видалення пов’язаних полів, то під час видалення значення з пов’язаного поля головної таб лиці у підпорядкованій таб лиці будуть видалені всі записи, що містять це зна-
чення. Наприклад, якщо у таб лиці Державний устрій у полі Назва вида-
лимо значення Військова диктатура, то з таб лиці Країни світу будуть ви-
далені всі записи про країни, в яких у полі Державний устрій було зна-
чення Військова диктатура.
Для видалення зв’язку між таб лицями достатньо відкрити контекстне меню лінії зв’язку між таб лицями і вибрати команду Видалити.
Рис. 3.37. Вікно Редагування зв’язків
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 148
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 148
21.07.2011 17:44:38
21.07.2011 17:44:38
149
Редагування та форматування таб лиці бази даних
У процесі створення та використання таб лиць бази даних може виник-
нути потреба у редагуванні самої таб лиці. До основних операцій редагу-
вання структури таб лиці слід віднести: вставлення та видалення полів (стовпців), перейменування полів (стовпців), вставлення та видалення за-
писів (рядків), переміщення полів (стовпців), зміна ключового поля тощо.
Для редагування структури таб лиці використовують елементи керу-
вання групи Записи вкладки Основна та групи Поля та стовпці вкладки Режим таб лиці тимчасової вкладки Робота з таб лицями (рис. 3.38).
Рис. 3.38. Елементи керування вкладок Записи і Поля та стовпці
Для вставлення поля (стовпця) в Поданні таб лиці необхідно зробити поточним поле (стовпець), перед яким ви плануєте вставити поле, і вико-
нати Робота з таб лицями Режим таб лиці Поля та стовпці Вставити. Для нового поля слід задати ім’я розглянутим вище спосо-
бом. Вибір кнопки Створити поле групи Поля та стовпці приводить до створення нового поля в кінці списку полів. Для видалення поля (стовпця) потрібно:
1. Зробити поточним поле (стовпець), яке планується видалити.
2. Виконати Робота з таб лицями Режим таб лиці Поля та стовпці Видалити.
3. Підтвердити видалення поля та всіх даних у ньому у відповідному вікні.
Інший спосіб видалення полів:
1. Виділити поле вибором його імені.
2. Виконати Основне Записи Видалити.
3. Підтвердити видалення стовпця у відповідному вікні.
Можна також скористатися командою Видалити стовпець контекст-
ного меню імені поля.
Для видалення кількох полів потрібно попередньо виділити ці поля, використовуючи заголовки стовпців.
Під час видалення полів слід зважати на те, що в таб лиці повинно бути мінімум одне поле. Також слід враховувати те, що змінити або видалити ключове поле в Поданні таб лиці не можна. Це можна зробити тільки у поданні Конструктор.
Вставлення нових записів відбувається шляхом заповнення нижнього порожнього рядка.
Звертаємо вашу увагу. У таб лиці бази даних завжди є нижній порож-
ній рядок. Як тільки його починають заповнювати, автоматично створю-
ється новий запис, а нижче з’являється новий порожній рядок. Для вставлення нового запису можна виконати Основне Записи Створити. Цей спосіб зручно використовувати під час створення нового запису у великому масиві записів. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 149
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 149
21.07.2011 17:44:38
21.07.2011 17:44:38
150
Для видалення запису потрібно зробити поточним запис і виконати Основне Записи Видалити Видалити запис.
Для редагування імені поля необхідно двічі клацнути на імені поля, яке ви збираєтеся редагувати. Вміст полів редагується аналогічно до ре-
дагування таб лиці у текстовому процесорі за винятком зв’язаних полів, у яких дані можуть вводитися шляхом вибору зі списку та полів з логічним типом даних, у яких редагування вмісту зводиться до встановлення/
зняття позначки прапорця.
Для переміщення поля необхідно виділити поле і перетягнути його за заголовок у потрібне місце.
Форматування таб лиці бази даних здійснюється шляхом зміни висоти рядків і ширини стовпців, формату шрифтів, оформлення ліній сітки та заливки полів, приховування окремих полів, закріплення елементів таб-
лиці аналогічно до дій в Excel 2007.
Для змінення формату шрифтів використовують елементи керуван-
ня групи Шрифт вкладки Основне (рис. 3.39).
Розширені можливості щодо фор-
матування таб лиці бази даних нада-
ють користувачу елементи керуван-
ня вікна Форматування таб лиці даних (рис. 3.40). Це вікно можна відкрити вибором кнопки відкриття діалогового вікна групи Шрифт. До-
датково можна встановити один з трьох ефектів оформлення таб лиці (звичайний, піднятий, об’ємний), на-
прям розміщення полів (зліва на-
право чи справа наліво), стиль ліній меж таб лиці та стиль лінії підкрес-
лення заголовка (суцільна, пунктир, короткі штрихи, крапки, розрідже-
ні крапки, штрихпунктир).
Звертаємо вашу увагу. Формату-
вання в таб лиці бази даних не мож-
на здійснювати для окремих полів, записів, символів. Встановлені зна-
чення форматування застосовують-
ся для всієї таб лиці. 1
·
. Поясніть, у чому полягає відображення моделі «сутність–зв’язок» на базу даних. Наведіть приклади.
2
·
. Опишіть перелік операцій, що виконуються при відображенні моделі «сутність–зв’язок» на базу даних.
3. Назвіть два основних способи створення таб лиць бази даних.
4. Яке поле створюється автоматично під час створення таб лиці, який тип даних цього поля?
Рис. 3.39. Елементи керування групи Шрифт
Рис. 3.40. Вікно Форматування таб лиці даних
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 150
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 150
21.07.2011 17:44:38
21.07.2011 17:44:38
151
5
·
. Опишіть послідовність створення нових полів у Поданні таб лиці.
6. Які існують обмеження на використання символів в іменах полів?
7. Як зберегти таб лицю з певним іменем?
8
·
. Як змінити вид подання для таб лиці? Опишіть послідовність відкриття таб лиці в поданні Конструктор.
9
·
. Поясніть призначення об’єктів таб лиці в поданні Конструктор.
10. Як створити нове поле таб лиці в поданні Конструктор?
11
·
. Як установити тип поля таб лиці в поданні Конструктор?
12
·
. Що означає встановлення значення Так властивості поля Обов’язково? Для чого воно використовується?
13. Як встановити ключове поле таб лиці?
14. Що означає значення 25 у рядку Розмір поля поля з типом даних Текст? 15
·
. Що таке Майстер підстановок? Для чого він використовується?
16
·
. Опишіть послідовність зв’язування таб лиць з використанням Майстра підстановок. 17*. Опишіть послідовність зв’язування таб лиць у вікні Зв’язки. 18
·
. Опишіть основні операції редагування таб лиць бази даних.
19
·
. Як здійснюється форматування таб лиці бази даних? Поясніть основні операції із форматування таб лиць.
1. Створіть у середовищі СУБД Access 2007 таблицю бази даних Телефон-
ний довідник, у яку включіть поля для зберігання даних про прізвище та ім’я власника телефону, прототип (стаціонарний чи мобільний) і но-
мер телефону. Уведіть телефонні номери та інші дані п’ятьох учнів ва-
шого класу. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.5.1.accdb.
2. Створіть у середовищі СУБД Access 2007 базу даних Країни світу за описом, наведеним у пункті підручника. Уведіть дані про п’ять країн. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.5.2.accdb.
3
·
. Створіть базу даних Домашня аудіотека, яка повинна містити дані про номер диска в домашній аудіотеці, назву диска, виконавця, дату випус-
ку, загальну тривалість музичних творів на диску. Збережіть базу да-
них у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.5.3.accdb.
4*. За моделлю «сутність–зв’язок», поданою на рисунку 3.4, створіть базу даних Зберігання товарів. Попередньо визначте для цієї бази даних: кількість таб лиць, перелік полів для кожної таб лиці, які з цих полів бу-
дуть ключовими, типи даних для кожного поля кожної з таб лиць, типи зв’язків між об’єктами таб лиць для випадку, коли є п’ять видів товару, що зберігаються на двох складах. До сутності Товар додайте власти-
вість Місце зберігання. Усі таб лиці створіть, використовуючи подання Конструктор. Заповніть таб лиці даними із файлу, вказаного вчителем, наприклад Тема 3\Завдання 3.5\зразок 3.5.4.docx, відповідно до моделі БД і завдання. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.5.4.accdb.
12. Розробка моделі «сутність–зв’язок» зада-
ної предметної області. Створення бази даних у середовищі СУБД
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 151
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 151
21.07.2011 17:44:39
21.07.2011 17:44:39
152
1. За завданням на створення бази даних розробіть модель «сутність–
зв’язок» і визначте модель даних.
Завдання. Створити базу даних Бібліотека, яка складається з двох сутнос-
тей – сутності Об’єкт зберігання бібліотеки, що має такі властивості: код, найменування, автор, кількість, ціна, рік видання, зображення ти-
тульної сторінки, і сутності Категорія, яка має одну властивість – назву, що може набувати тільки такі значення: книга, аудіокнига, газета, жур-
нал. Між сутністю Одиниця зберігання бібліотеки і сутністю Категорія є зв’язок: одне значення властивості Назва сутності Категорія, наприклад аудіокнига, може мати багато екземплярів сутності Об’єкт зберігання бі-
бліотеки.
2. Створіть необхідні таб лиці бази даних, визначте імена полів і типи даних цих полів. 3. Установіть зв’язок між таб лицями або з використанням Майстра підстано-
вок, або з використанням інструмента Зв’язки.
4. Уведіть дані в таб лицю Фонд бібліотеки, використовуючи таб лицю (файл таблиця 12.docx) та графічні файли з папки Тема 3\Практична 12.
5. Установіть для таб лиці сутності Об’єкт зберігання бібліотеки колір сітки – темно-зелений, колір тла – блідо-жовтий, альтернативний колір тла – світло-голубий.
6. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота 12.accdb.
3.6. Форми. Створення, редагування
та форматування форм
1. Назвіть основні об’єкти бази даних та їхнє призначення.
2. Опишіть послідовність створення нової таб лиці бази даних.
3. Як вводяться дані в таб лицях бази даних?
4. Які види подання таб лиць бази даних ви знаєте? Для чого вони вико-
ристовуються?
Види форм у базі даних
Як зазначалося, форма є одним з основних об’єктів бази даних. Форма забезпечує зручний для користувача інтерфейс під час уведення, перегля-
ду чи редагування даних у базі даних. Форма створюється на основі од-
нієї або кількох таблиць (запитів) і містить вибрані користувачем поля з цих таблиць (запитів). Крім полів форма може мати й інші об’єкти: ма-
люнки, текстові написи, діаграми, елементи керування – кнопки, пра-
порці, перемикачі тощо. Дані, введені користувачем у певні поля форми, зберігаються в тих таблицях, на основі яких була створена форма. Крім того, у формах можна створити поля, в яких буде проведено обчислення нового значення на основі значень з інших полів. У СУБД Access 2007 ви-
діляють кілька видів форм:
·
звичайна (стовпцева або одна форма) – форма, в якій поля розміщу-
ються у кілька стовпців з підписами полів зліва під поля. На екран виводяться дані з одного запису (рис. 3.24);
·
таб лиця (таб лиця даних) – форма, аналогічна об’єкту бази даних таб лиця з тією тільки різницею, що до форми можна включати не всі поля таб лиці, а також можна створювати поля, в яких виконувати об-
числення на основі даних з інших полів. Графічні дані у формі цього виду не відображаються. На екран виводяться дані з кількох записів; 1.
Назвіть основні о
б
’єкти б
ази даних та їхнє призначення
.
2
.
Опишіть послідовність створення нової та
б
лиці б
ази даних
.
3
.
Як вводяться дані в та
б
лицях б
ази даних
?
4
.
Які види подання та
б
лиць б
ази даних ви знаєте? Для чого вони вико
-
ристовуються
?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 152
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 152
21.07.2011 17:44:39
21.07.2011 17:44:39
153
·
кілька елементів (таблична) – поля у цій формі розміщуються у ви-
гляді таб лиці, однак, на відміну від попереднього виду, ця форма має заголовок, у який, як і в основне поле, можна помістити текстові та графічні об’єкти, елементи керування. Графічні дані, що містяться в полях, відображаються. На екран виводяться дані з кількох записів (рис. 3.21); ·
за шириною – форма, в якій поля, як і в звичайній формі, розміщені в стовпчик, тільки підписи полів розміщуються над полем. На екран виводяться дані з одного запису;
·
розділена форма – форма, що містить і звичайну форму, і таб лицю. Переглядати і редагувати дані можна і в формі, і в таб лиці (рис. 3.42);
·
форма, що містить таб лицю, – також містить два об’єкти – форму і таб лицю, однак, на відміну від попереднього виду, таб лиця може бути не пов’язана із формою, наприклад, у формі можуть відображатися дані про працівника, а в таб лиці – дані про завдання, які він виконує;
·
кнопкова (модальна) форма – форма, що не містить даних, а містить елементи керування для виконання певних дій або ініціалізації вико-
нання макросів.
Як і таб лиці, форми можуть бути відкриті у різних поданнях:
·
Режим форми;
·
Режим розмічування;
·
Конструктор;
·
Подання таб лиці тощо.
Для переходу від одного режиму до іншого використовується список кнопки Вигляд групи Подання вкладки Основне.
Створення нової форми на основі таб лиці бази даних
Як уже зазначалося, нові форми бази даних можна створювати тільки на основі вже створених таб лиць або запитів. Є кілька способів створення форм з використанням елементів керування групи Форми вкладки Ство-
рити (рис. 3.41):
Рис. 3.41. Елементи керування групи Форми
·
вибором кнопки Форма створюється звичайна, або стовпцева, форма;
·
вибором кнопки Розділити форму створюється розділена форма (рис. 3.42); ·
вибором кнопки Кілька елементів створюється форма кілька еле-
ментів (таблична);
·
вибором кнопки Порожня форма створюється звичайна, або стовпцева, форма шляхом перетягування полів з вікна Список полів у область форми; Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 153
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 153
21.07.2011 17:44:39
21.07.2011 17:44:39
154
Рис. 3.42. Розділена форма Країни світу, створена на основі однойменної таб лиці
·
з використанням списку Додаткові форми можна створити:
різни види форм, використовуючи Майстер форм;
форму Таб лиця, використовуючи однойменну команду;
кнопкову (модальну) форму, використовуючи команду Модаль-
ний діалог;
·
вибором кнопки Конструктор форм можна перейти до створення фор-
ми довільного виду, використовуючи елементи керування вкладки Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя конструктора форм.
Під час використання кнопок керування групи Форми – Форма, Розді-
лити форму, Кілька елементів, а також команди Таб лиця списку Додат-
кові форми форма створюється автоматично на основі відкритої в поточ-
ний момент таб лиці або на основі об’єкта, виділеного в Області переходів. Як правило, після створення форма відкривається в поданні Режим розмі-
чування. У цьому поданні користувач має можливість переглянути ви-
гляд форми, дані, які вона містить, і внести зміни в оформлення, але вно-
сити нові дані в форму і редагувати вже існуючі дані користувач не може. Для цього слід відкрити форму в поданні Режим форма.
Перед внесенням змін у дані необхідно зберегти форму. Для цього слід вибрати кнопку Зберегти на Панелі швидкого доступу і ввести ім’я форми у відповідне поле вікна Зберегти як.
Створення нової форми з використанням Майстра форм Розглянуті вище способи створення форм передбачають, що до нової форми будуть включені всі поля обраної таб лиці, їх розміщення та розмі-
ри визначаються програмою. Більше можливостей для добору полів та їх-
нього розміщення надає користувачу Майстер форм. Для його запуску слід виконати Створити Форми Додаткові форми Майстер форм. Після цього необхідно виконати таку послідовність дій:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 154
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 154
21.07.2011 17:44:39
21.07.2011 17:44:39
155
Рис. 3.43. Вікно Майстра форм на першому кроці його роботи
1. Вибрати у списку Таб лиці та запити (рис. 3.43) ім’я таб лиці або за-
питу, поля з яких будуть включені до форми.
2. Вибрати у списку Доступні поля ім’я поля, яке планується вклю-
чити до форми.
3. Вибрати кнопку для переміщення імені поля до списку Вибра-
ні поля.
4. Повторити дії, описані в пунктах 2 і 3, потрібну кількість разів для включення до списку Вибрані поля всіх потрібних імен полів з обраної таб лиці або запиту.
5. Вибрати за потреби в списку Таб лиці та запити ім’я іншої таб лиці або запиту та перемістити описаним вище способом імена потріб-
них полів у список Вибрані поля.
6. Виконати дії, описані в п. 5, потрібну кількість разів.
7. Вибрати кнопку Далі.
8. Вибрати один з видів макета форми (Стовпцева, Табличний, Таб-
лиця даних, За шириною), використовуючи відповідний переми-
кач.
9. Вибрати кнопку Далі.
10. Вибрати у списку стиль оформлення форми (наприклад, Потік).
11. Вибрати кнопку Далі.
12. Увести ім’я форми у поле Виберіть назву для форми (наприклад, Країни світу).
13. Вибрати дію, що буде виконуватися після завершення роботи май-
стра, використовуючи відповідний перемикач: Відкрити форму для перегляду або вводу даних чи Змінити макет форми.
14. Вибрати кнопку Готово.
Редагування та форматування форми у Режимі розмічування
Після завершення роботи Майстра форм або після створення нової форми іншими способами створені форми, як правило, потребують реда-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 155
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 155
21.07.2011 17:44:39
21.07.2011 17:44:39
156
гування. Так, наприклад, у створе-
ній з використанням Майстра форм формі Країни світу (рис. 3.44) під-
писи до більшості полів закриті ін-
шими об’єктами, вміст поля Еконо-
мічний стан важко читати, бо він відображається у малому за розмі-
рами полі, і навпаки – поля Площа і Дата утворення мають великі роз-
міри порівняно з обсягом даних, які вони містять. Тому виникає по-
треба у редагуванні форми. Для цього можна скористатися Режи-
мом розмічування.
У Режимі розмічування кожний об’єкт подається у вигляді двох взаємопов’язаних елементів – напису, який містить ім’я поля, і самого поля (рис. 3.45). У свою чергу кожна пара цих елементів розміщена в таб-
лиці. Кожний стовпець такої форми є таб лицею. Користувач може зміни-
ти розміри цієї таб лиці шляхом перетягування меж. Для виділення одно-
го з об’єктів форми необхідно вибрати цей об’єкт. Для виділення всієї таб-
лиці об’єктів слід вибрати один з об’єктів таб лиці, а потім – маркер у лівому верхньому куті таб лиці.
Рис. 3.45. Об’єкт форми з двох елементів – напис (зліва) і поле
У Режимі розмічування для виділених об’єктів форми, використовую-
чи елементи керування групи Шрифт вкладки Формат тимчасової вклад-
ки Знаряддя для макетів форм, можна змінити: ·
шрифт символів, їх розмір, колір, стиль і вирівнювання;
·
колір заливки тла;
·
умовне форматування вмісту полів.
Елементи керування групи Форматування тієї самої вкладки надають користувачу можливість установити різні формати числових даних, а групи Сітка – стиль, ширину, колір і вид сітки таб лиці подання даних у формі.
Об’єкти групи Елементи керування вкладки Формат тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм (рис. 3.46) призначені для:
·
кнопка Логотип – вставлення зображення у заголовок форми;
·
кнопка Назва – вставлення назви форми в її заголовок;
·
кнопка Дата й час – вставлення поточної дати й часу в заголовок форми;
·
кнопки Товщина лінії, Тип лінії, Колір лінії – встановлення формату відображення ліній контуру по-
точного об’єкта форми; ·
кнопка Додати наявні поля – від-
криття вікна зі списком полів таб лиці бази даних для їх встав-
лення у форму. Вставлення відбу-
Рис. 3.44. Звичайна (стовпцева) форма Країни світу
Рис. 3.46. Група Елементи керування
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 156
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 156
21.07.2011 17:44:39
21.07.2011 17:44:39
157
вається шляхом перетягування імені поля з вікна зі списком на макет форми.
Використовуючи елементи керу-
ван ня групи Автоформат (рис. 3.47), можна змінити тему оформлення форми. Зміна відбувається аналогіч-
но до подібних операцій, розглянутих у Word 2007, PowerPoint 2007.
Рис. 3.48. Вкладка Упорядкувати тимчасової вкладки
Знаряддя для макетів форм
Інструменти для змінення розміщення об’єктів форми знаходяться на вкладці Упорядкувати тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм (рис. 3.48). Група Макет елемента керування містить елементи керуван-
ня для змінення положення окремого об’єкта або виділеної групи об’єк-
тів. Вибір кнопки Табличний приводить до виділення вибраного об’єкта зі стовпця таб лиці в окрему таб лицю з розміщенням напису над полем у заголовку форми (рис. 3.49). За вибору кнопки Складений об’єкт також виділяється в окрему таб лицю з розміщенням напису зліва від поля (рис. 3.50). Цей об’єкт можна розмістити в будь-якому місці фор-
ми, використовуючи для перетягування маркер таб лиці .
Рис. 3.49 Рис. 3.50
Кнопка Видалити використовується для видалення об’єкта із засто-
сованого макета форми. Об’єкт видаляється з таб лиці та розміщується в до-
вільному місці форми. Положення об’єкта можна змінити перетягуванням його меж або переміщенням. При цьому можна окремо змінювати розміри напису і поля.
За вибору кнопки Поля елемента відкривається список, у якому користувач може встановити відступи тексту, чисел чи малюнків від краю напису чи поля. Можливі варіанти: Немає, Вузьке, Середнє, Широ-
ке. Використовуючи список кнопки Заповнення елемента , можна змі-
нити відстані між елементами таб лиці у формі. Рис. 3.47. Група Автоформат
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 157
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 157
21.07.2011 17:44:40
21.07.2011 17:44:40
158
Редагування форми з використанням Конструктора
Для редагування форми доволі часто використовують Конструктор, який надає ширші можливості щодо змінення взаємного розміщення об’єктів, вставки елементів керування тощо. Перехід до подання Кон-
структор здійснюється описаним вище способом. Вигляд форми в поданні Конструктор представлено на рисунку 3.51.
Однією з основних операцій редагування в поданні Конструктор є змі-
на положення і розмірів об’єктів – полів і підписів до них. Здійснюється вона аналогічно до операцій у поданні Режим розмічування.
Також доволі часто у формах змінюються підписи до полів. При вклю-
ченні поля до форми його підпис утворюється з імені поля з додаванням двокрапки. Однак якщо для імені поля в таб лиці одна з головних умов – стислість, то у формі навпаки – підпис поля повинен максимально пояс-
нювати дані, що є вмістом поля. Так замість підпису Назва бажано ввес-
ти Назва країни, замість Дата утворення бажано увести більш точний підпис Дата утворення або проголошення незалежності і т. д. Для реда-
гування вмісту підпису необхідно встановити курсор всередину підпису і змінити текст з використанням стандартних операцій редагування тек-
сту. При цьому слід зауважити, що якщо текст підпису довгий, то його можна розмістити у кілька рядків. Для цього слід перетягуванням межі збільшити висоту рамки підпису.
Область нижнього колонтитула Поля
Область Подробиці Область верхнього колонтитула
Підписи полів
Рис. 3.51. Форма у поданні Конструктор
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 158
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 158
21.07.2011 17:44:41
21.07.2011 17:44:41
159
Для пояснення вмісту полів використовують не тільки підписи полів, а й окремі написи. Наприклад для пояснення, в яких одиницях подана площа країн у цій базі даних, бажано після поля вставити напис з одини-
цями вимірювання. Для цього слід виконати таку послідовність дій:
1. Вибрати кнопку Напис групи Елементи керування вкладки Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя конструктора форм.
2. Виділити в області Подробиці місце розміщення напису.
3. Увести у напис текст кв. км.
4. Уточнити розміщення напису шляхом перетягування об’єкта та його меж.
5. Переглянути результати у поданні Режим форми.
Як уже згадувалося, форми можуть містити поля, в яких здійснюєть-
ся обчислення на основі даних, що містяться в інших полях. Розглянемо послідовність створення такого поля на прикладі створення поля Густота населення, значення якого обчислюється шляхом ділення значення поля Кількість населення на значення поля Площа. Для цього потрібно вико-
нати таку послідовність дій:
1. Вибрати кнопку Текстове поле групи Елементи керування вклад-
ки Конструктор тимчасової вкладки Знаряддя конструктора форм.
2. Виділити в області Подробиці місце розміщення текстового поля.
3. Уточнити розміщення обох частин текстового поля шляхом пере-
тягування об’єкта та меж.
4. Увести підпис поля Густота населення замість стандартного Текст №.
5. Увести в поле формулу для підрахунку густоти населення країни у вигляді =[Кількість населення]/[Площа].
Рис. 3.52. Форма Країни в поданні Режим форми
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 159
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 159
21.07.2011 17:44:41
21.07.2011 17:44:41
160
6. Переглянути результати в поданні Режим форми.
Для форматування об’єктів форми в поданні Конструктор використо-
вуються операції, аналогічні до описаних вище під час роботи в поданні Режим розмічування. Вигляд форми в поданні Режим форми зображено на рисунку 3.52.
1. Для чого використовуються форми в базах даних?
2.
Укажіть основні види форм, що використовуються в СУБД Access 2007.
3
·
.
Поясніть, чим відрізняється таб лиця бази даних від форми виду таб лиця.
4
·
.
Поясніть, чим відрізняється вид форми таб лиця від виду форми таб-
лична.
5
·
.
Поясніть, чим відрізняється вид форми стовпцева від виду форми за шириною. 6
·
.
З якою метою створюється форма виду розділена? Опишіть загальний вигляд такої форми. 7.
Назвіть види подання, у яких можуть відкриватися форми бази даних. Опишіть послідовність переходу від одного подання до іншого.
8.
Опишіть послідовність створення форми з використанням кнопки Фор-
ма групи Форми вкладки Створити.
9.
Опишіть послідовність збереження створеної форми.
10. Поясніть, як створити стовпцеву форму на основі однієї з таб лиць бази даних, використовуючи Майстер форм.
11. Які види форм можна створити, використовуючи Майстер форм?
12. У яких поданнях можна редагувати форму?
13
·
.
Опишіть, як змінити положення окремих об’єктів форми в поданні Ре-
жим розмічування.
14
·
.
Для чого використовується кнопка Табличний , а для чого – кнопка Складений групи Макет елемента керування вкладки Упорядкува-
ти тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм?
15
·
.
Поясніть призначення об’єктів групи Елементи керування вкладки Формат тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм.
16
·
.
Для чого використовуються елементи керування групи Шрифт вкладки Формат тимчасової вкладки Знаряддя для макетів форм?
17
·
.
Опишіть послідовність дій для зміни теми оформлення форми. 18
·
.
Опишіть вікно форми в поданні Конструктор за рисунком 3.51.
19. Які операції редагування форми можна виконати, використовуючи по-
дання Конструктор?
20
·
.
Опишіть послідовність включення напису до форми в поданні Кон-
структор.
21*. Поясніть, як створити поле, у якому здійснюється опрацювання даних, що містяться в інших полях.
1
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.6\зразок 3.6.1.accdb) та:
1. Увімкніть повний вміст бази даних.
2. Відкрийте Область переходів і перегляньте таб лиці бази даних.
3. Використовуючи кнопку Форма , створіть форму бази даних.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 160
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 160
21.07.2011 17:44:42
21.07.2011 17:44:42
161
Рис. 3.53
4. Відредагуйте та відформатуйте її відповідно до рисунка 3.53 у подан-
ні Режим розмічування чи Конструктор.
5. Уведіть, використовуючи форму, дані до п’яти записів на власний розсуд.
6. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.6.1.accdb.
2
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.6\зразок 3.6.2.accdb) та:
1. Увімкніть повний вміст бази даних.
2. Відкрийте Область переходів і перегляньте таб лиці бази даних.
3. Використовуючи кнопку Розділити форму , створіть форму бази даних. 4. Відредагуйте і відформатуйте її відповідно до рисунка 3.54 у поданні Режим розмічування чи Конструктор.
5. Уведіть, використовуючи форму, дані до п’яти записів на власний розсуд.
6. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.6.2.accdb.
Рис. 3.54
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 161
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 161
21.07.2011 17:44:42
21.07.2011 17:44:42
162
Рис. 3.55
3
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.6\зразок 3.6.3.accdb) та:
1. Увімкніть повний вміст бази даних.
2. Відкрийте Область переходів і перегляньте таб лиці бази даних.
3. Перегляньте зв’язки в базі даних і визначте, який вид зв’язку вста-
новлено і між якими полями таб лиць.
4. Використовуючи кнопку Майстер форм, створіть форму бази даних. 5. Відредагуйте і відформатуйте її відповідно до рисунка 3.55 у поданні Конструктор.
6. Створіть на формі поле для підрахунку суми наявного товару, врахо-
вуючи кількість і вартість відповідного товару.
7. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.6.3.accdb.
3.7. Сортування, пошук і фільтрування даних
у базі даних
1. Що таке сортування? Як здійснюється сортування в таб лицях Word 2007, Excel 2007? Які особливості сортування різних типів даних?
2. Пошук яких даних можна здійснювати в Word 2007, Excel 2007?
3. Що таке фільтр в Excel 2007? Як здійснюється фільтрування в Excel 2007?
4. Як в Excel 2007 провести фільтрування даних, що мають значення більше за 0, але менше за 100?
Сортування даних
Як і в таб лицях Word 2007 та Excel 2007, дані в таб лицях баз даних можна сортувати. За замовчуванням дані в Access 2007 сортуються за зростанням значень по ключовому полю під час відкриття таб лиці. Для зміни порядку сортування слід виконати таку послідовність дій: 1. Відкрити таб лицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати.
2. Установити курсор у межах поля, за даними якого буде виконано сортування записів.
3. Виконати Основне Сортування й фільтр За зростанням (За спаданням).
1.
Що таке сорт
у
вання? Як здійснюється сорт
у
вання в таб лицях W
ord 2
007
,
0
xcel 2
СС
Ж
?
Які особливості сорт
у
вання різних типів даних?
2.
Зо5
д
х ехиї Маниї мокна зМійснРваяи в W
ord 2
007
,
0
xcel 2
ССЖ
?
3
.
Що таке ф
ільт
р
в Excel 2
007
? Як здійснюється фільтр
у
вання в
Excel 2
007
?
4.
Як в
0
xcel 2
ССЖ
провести фільтр
у
вання даних, що мають значення
більше за 0
,
але менше за 100
?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 162
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 162
21.07.2011 17:44:43
21.07.2011 17:44:43
163
Рис. 3.56. Фрагмент таб лиці бази даних Країни світу,
відсортованої за даними полів Частина світу та Площа
Біля імені поля, за даними якого здійснено сортування, з’являється стрілочка, яка вказує на вид сортування: – за зростанням, – за спа-
данням. Для того щоб відмінити сортування, необхідно вибрати кнопку Очистити все сортування групи Сортування й фільтр вкладки Основ-
не. Для сортування за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів сортування слід виділити ці поля (виділити можна лише су-
сідні поля) і виконати Основне Сортування й фільтр За зростан-
ням (За спаданням). При сортуванні за даними кількох полів спочатку сортування відбувається за даними полів, розміщених ліворуч. Фрагмент таб лиці Країни світу, відсортований за спаданням за даними полів Час-
тина світу та Площа, наведено на рисунку 3.56.
Можна виконати сортування за даними кількох полів, довільно розмі-
щених у таб лиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна використати різні значення параметрів сортування.
Сортування даних у формі виконується аналогічно сортуванню в таб-
лиці, тільки у формі не можна виділити одночасно кілька полів для вста-
новлення однакових параметрів сортування. Пошук даних
Як було зазначено раніше, бази даних призначено для забезпечення швидкого доступу до потрібних даних. Досить часто користувачі здійсню-
ють пошук необхідних даних у базах даних: залізниці, бібліотеки, пошу-
кового сервера Інтернету та ін. У СУБД Access 2007 пошук у базі даних здійснюється подібно до пошуку в Excel 2007. Для пошуку потрібних да-
них необхідно: 1. Відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук. 2. Відкрити таб лицю або форму, у яких здійснюватиметься пошук.
3. Виконати Основне Пошук Знайти.
4. У вікні Пошук і заміна (рис. 3.57) на вкладці Знайти у полі Знайти ввести зразок даних, за яким здійснюватиметься пошук.
5. Вибрати у списку Пошук у ім’я поля таб лиці або форми, у якому буде здійснено пошук. 6. Установити у списку Зіставити одне із значень: Усе поле, Будь-яка частина поля, Початок поля.
7. Установити у списку Пошук один з напрямів пошуку: Усі, Угору, Вниз.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 163
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 163
21.07.2011 17:44:44
21.07.2011 17:44:44
164
Рис. 3.57. Вікно Пошук і заміна
8. Установити за потреби відповідні позначки прапорців для пошуку з урахуванням регістру та пошуку з використанням шаблонів уве-
дення (Шукати поля як форматовані).
9. Вибрати кнопку Знайти далі.
Для переходу до наступних записів, значення яких відповідають по-
шуковому запиту або параметрам пошуку, слід послідовно натискати кнопку Знайти далі.
Значення у списку Пошук встановлюють напрям пошуку від поточно-
го запису: Угору – до першого запису, Вниз – до останнього запису і Усі – по всій таб лиці (формі).
Заміна даних
Заміна даних у полях таб лиці чи форми виконується з використанням елементів керування вкладки Замінювання вікна Пошук і заміна. Крім описаних параметрів для пошуку, під час заміни в поле Замінити на вво-
дяться дані, які повинні замінити знайдені. Заміну можна здійснювати по кроках (кнопки Знайти далі і Замінити) або одразу всіх знайдених да-
них (кнопка Замінити все).
Використання символів узагальнення для пошуку даних
Під час пошуку даних можна використати спеціальні символи, які ще в Access 2007 називають символами узагальнення. У базах даних, створених у Access 2007 і попередніх версіях Access, використовувалися символи узагаль-
нення за стандартом ANSI-89 (один зі стандартів мови запитів SQL):
·
* – будь-яка кількість будь-яких символів, у тому числі й їх відсутність;
·
? – будь-який один символ;
·
[ ] – будь-які символи, вказані у квадратних дужках; ·
[ !] – будь-які символи, крім тих, що вказані у квадратних дужках перед зна-
ком оклику;
·
- – будь-який символ з послідовності символів, наприклад д-к відповідає символам від д до к в алфавіті;
·
# – будь-яка одна цифра.
Фільтрування даних
Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, вико-
ристовують фільтри. Для фільтрування даних використовують елементи керування групи Сортування й фільтр вкладки Основне. Наприклад, для знаходження записів про країни, у яких державний устрій монархія або Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 164
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 164
21.07.2011 17:44:44
21.07.2011 17:44:44
165
конституційна монархія, з викорис-
танням кнопки Фільтр потрібно виконати таку послідовність дій:
1. Зробити поточним поле, за да-
ними якого здійснюватиметься фільтрування, наприклад Дер-
жавний устрій.
2. Вибрати кнопку Фільтр.
3. Установити у списку (рис. 3.58) позначки прапорців біля одно-
го або кількох значень, які від-
повідають умові фільтрування, наприк лад Монархія і Консти-
туційна монархія.
4. Вибрати кнопку ОК.
Можна здійснювати фільтруван-
ня за кількома полями. Наприклад, для визначення країн Африки, у яких державний устрій монархія або конституційна монархія, слід після проведення фільтрування за полем Державний устрій ще провес-
ти фільтрування для поля Частина світу зі значенням параметра фільтрування Африка.
Для відміни фільтрування необхідно виконати Основне Сортування й фільтр Відмінити фільтр. Для повторного застосування уже визначе-
них значень параметрів фільтрування слід знову ви-
конати Основне Сортування й фільтр Засто-
сувати.
Під час проведення фільтрування з використан-
ням кнопки Фільтр є можливість задати більш складні умови фільтрування. Так, у списку фільтру-
вання будь-якого текстового поля під час наведення вказівника на напис Текстові фільтри (рис. 3.58) відкривається список умов фільтрування (рис. 3.59). Вибір будь-якого елемента цього списку відкриває додаткове вікно з полем для введення фрагмента тексту, що стане складо-
вою відповідної умови: Дорівнює, Не містить, Закінчується тощо.
Якщо поле містить числові дані, то список умов буде іншим: Дорівнює, Не дорівнює, Більше, Менше, Між, а для даних дати й часу – Дорівнює, Не дорівнює, Перед, Після, Між.
Для застосування фільтра по виділеному необхідно виконати таку послідовність дій:
1. Виділити фрагмент даних в одному з по-
лів, за яким буде здійснено фільтруван-
ня, наприклад Африка.
2. Відкрити список кнопки Виділення (рис. 3.60).
Рис. 3.58. Список фільтрування поля Державний устрій
Рис. 3.59. Список вибору додаткових умов фільтрування
Рис. 3.60. Список кнопки Виділення
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 165
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 165
21.07.2011 17:44:44
21.07.2011 17:44:44
166
3. Вибрати у списку одну з умов застосування виділеного фрагмента для фільт рування даних, наприклад Дорівнює "Африка".
Для видалення фільтра певного поля слід виконати таку послідовність дій: 1. Вибрати поле, за даними якого було проведено фільтрування, на-
приклад Державний устрій.
2. Вибрати кнопку Фільтр.
3. Вибрати кнопку Видалити фільтр з Державний устрій .
Для видалення всіх фільтрів необхідно виконати Основне Сорту-
вання й фільтр Додатково Очистити всі фільтри.
1
. Що таке сортування? Як виконати сортування за даними одного з по-
лів?
2
·
.
Опишіть послідовність сортування за значеннями полів, що розміщені поруч, з однаковими значеннями параметрів сортування.
3
·
.
Опишіть послідовність сортування за значеннями полів, розміщених довільно в таб лиці, з різними значеннями параметрів сортування.
4.
Як відмінити сортування?
5*.
Порівняйте здійснення сортування в таб лицях Word 2007, Excel 2007 та Access 2007. Що спільного і чим відрізняються ці операції в зазначе-
них прикладних програмах Microsoft Office 2007?
6
·
.
Опишіть послідовність виконання пошуку, наприклад слова інформа-
тика, що міститься на початку поля; у будь-якій частині вмісту поля.
7
·
.
Чи можна здійснити пошук тільки в межах одного поля; одного запису? 8*.
Як переглянути всі знайдені в результаті пошуку записи?
9*.
Опишіть послідовність здійснення заміни вмісту всього поля. 10*. Як замінити фрагмент тексту метр на кілометр, враховуючи, що цей фрагмент може трапитися в різних частинах вмісту полів? Як провести цю заміну максимально швидко? 11
·
.
Для чого використовуються символи узагальнення під час пошуку да-
них? 12
·
.
Опишіть використання символів узагальнення [ ] та [-] у ході пошуку даних.
13*.
Порівняйте здійснення пошуку і заміни в таб лицях Word 2007, Excel 2007 та Access 2007. Що спільного і чим відрізняються ці операції в за-
значених прикладних програмах Microsoft Office 2007?
14.
Що таке фільтрування?
15
·
.
Поясніть послідовність фільтрування за значенням одного із полів таб-
лиці.
16
·
.
Поясніть, як вивести записи, що містять хоча б одне поле, в яке не вве-
дено значень.
17.
Як визначити кількість записів, що задовольняють умови фільтрування?
18.
Як здійснити фільтрування за значеннями трьох полів?
19
·
.
Чим відрізняються умови фільтрування, які можна встановити для по-
лів з даними типу Текст від полів з даними Число, Дата й час?
20.
Як відмінити фільтрування, як його застосувати знову з тими самими значеннями параметрів? Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 166
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 166
21.07.2011 17:44:44
21.07.2011 17:44:44
167
21
·
.
Порівняйте результати виконання операцій пошуку та фільтрування. Що у них спільного та у чому відмінність?
1
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.7\зразок 3.7.1.accdb). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таб лицю Країни та виконайте сортування даних:
1) Відсортуйте записи за даними поля Кількість населення за спадан-
ням. Визначте п’ять країн з найбільшою кількістю населення. Визнач те, яке місце займає Україна в світі за кількістю населення. 2) Виконайте сортування за даними полів Кількість населення та Час-
тина світу для визначення країн, що мають найбільшу кількість на-
селення в певній частині світу. Визначте, у якій послідовності слід виконувати сортування для швидкого знаходження вказаних зна-
чень. Для якого поля (полів) слід виконати сортування за зростан-
ням, а для якого (яких) – за спаданням? Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.7.1.2.accdb.
3) Відсортуйте записи за даними поля Державний устрій і визначте, скільки країн мають державний устрій монархія і скільки – консти-
туційна монархія.
4) Проведіть сортування записів за даними полів Державний устрій і Частина світу для визначення кількості країн, що мають державний устрій президентська республіка в кожній частині світу. Визначте, у якій послідовності слід виконувати сортування для швидкого знахо-
дження вказаних значень. Для якого поля (полів) слід виконати сор-
тування за зростанням, а для якого (яких) – за спаданням? Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.7.1.4.accdb.
2
·
.
Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.7\зразок 3.7.2.accdb). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таб лицю Країни та виконайте пошук і заміну даних:
1) Знайдіть країни, у яких грошовою одиницею є: Крузадо, Кетсаль, Зо-
лота кордоба, долар. Для останньої грошової одиниці здійсніть по-
шук у будь-якій частині поля.
2) Виконайте заміну значення Північна Америка на Америка. Збере-
жіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.7.2.2.accdb. Складіть алгоритм здійснення такої заміни.
3) Знайдіть країни, у яких у значенні площі трапляються цифри 1 або 2. Знайдіть країни, в яких дата утворення 1960 рік.
4) Виконайте заміну значення Центральна і Південна Америка на Аме-
рика. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.7.2.4.accdb.
3
·
.
Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.7\зразок 3.7.3.accdb). Увімкніть повний вміст бази даних. Відкрийте таб лицю Географічні та фізичні карти та виконайте фільтрування даних:
1) Виберіть адміністративні карти, що виготовлені на картоні або на картоні з планками. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.7.3.1.accdb.
2) Відмініть усі фільтри. Виберіть карти України з масштабом перегля-
ду М1:2 100 000 і ціною понад 20 грн. Скільки таких карт знайдено? Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.7.3.2.accdb.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 167
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 167
21.07.2011 17:44:44
21.07.2011 17:44:44
168
3) Відмініть усі фільтри. Виберіть усі карти, крім карт з даними про Україну і ціною від 5 до 40 грн. Скільки таких карт знайдено? Збере-
жіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.7.3.3.accdb.
13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрування та пошук даних
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Практична 13\Зразок 13).
2. Доповніть таб лицю Країни новим полем Союзи країн.
3. На основі таб лиці Країни створіть форму Країни світу за зразком, наведе-
ним на рисунку до цієї практичної роботи. Установіть тему оформлення Строга.
4. Використайте текстове поле для створення у формі поля з обчис-
ленням густоти населення.
5. Використовуючи форму і пошук, введіть дані про входження пев-
них країн до об’єднання країн: СНГ та OPEC (англ. The Organiza-
tion of the Petroleum Exporting Countries – Організація країн-експортерів нафти). Дані про входження країн у ці об’єднання візьміть із файлу Союзи країн.doc з папки Тема 3\Практична 13. 6. Відкрийте таб лицю Країни та відсортуйте дані за зростанням по полю Со-
юзи країн. Перевірте, чи правильно ви ввели дані про членство країн у на-
званих об’єднаннях.
7. Установіть фільтрування даних: для поля Площа – менше ніж 1 тис. кв. км, а для поля Кількість населення – понад 1 млн осіб.
8. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота 13.accdb.
3.8. Запити в Access 2007
1. Що таке формула в Excel 2007? Які об’єкти може містити формула в Excel 2007?
2. Для чого використовуються фільтри в базах даних? Як застосувати фільтр до таб лиці бази даних в Access 2007?
3. Які оператори використовуються в формулах Excel 2007? Як вони по-
значаються?
4. Опишіть послідовність дій для створення фільтрів для кількох полів. Поняття про запити в базі даних
Запити є одним з основних інструментів опрацювання даних у базах даних. Запити можуть забезпечувати не тільки пошук даних, які відпові-
дають певним критеріям, як це здійснюється під час фільтрування, але й одночасне виконання операцій над даними та збереження результатів по-
шуку. Основними операціями, які може здійснити користувач з використан-
ням запитів, є:
·
створення нових таб лиць на основі аналізу даних у вже існуючих таб-
лицях бази даних;
1.
Що таке форм
у
ла в
Excel 2
007
? Які об’єкти може містити форм
у
ла в
Excel 2
007
?
2.
Для чого використов
у
ються фільтри в базах даних? Як застос
у
вати ф
ільт
р
до таб лиці бази даних в
Access 2
00
7
?
3.
Які оператори використов
у
ються в форм
у
ла
х
Excel 2
00
7
?
Як в
о
ни п
о-
з
н
а
ч
аю
ть
с
я
?
4.
FПи5іяь ПосліМовнісяь Мій Мле сяво
р
пнне В
ілья
р
ів Мле хільхої Полів.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 168
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 168
21.07.2011 17:44:45
21.07.2011 17:44:45
169
·
обчислення узагальнених даних (суми, максимального чи мінімаль-
ного значення тощо) для заданих полів; ·
знаходження значень нових властивостей (проведення обчислень), ви-
користовуючи дані з різних таб лиць або запитів, наприклад знахо-
дження густоти населення певної країни на основі площі та кількості населення;
·
внесення змін у вже існуючі таб лиці (оновлення даних, вставлення і видалення записів тощо). Залежно від призначення запитів їх поділяють на:
·
запити на вибірку даних – запити, з використанням яких на основі іс-
нуючих таб лиць (рис. 3.61) створюється таб лиця з даними, які відпо-
відають певним умовам (рис. 3.62);
·
перехресні запити – запити, у яких на першому етапі здійснюється узагальнення даних (знаходиться сума, середнє, максимальне значення
тощо), а на другому – групування цих даних за двома наборами даних,
один з яких визначає заголовки стовпців таб лиці, а другий – заголовки рядків. Наприклад, у таб лиці, створеній запитом на вибірку найкра-
щих результатів кожного зі спортсменів на трьох дистанціях (рис. 3.63), заголовками стовпців стали дані з поля Дистанція, а заго-
ловками рядків – дані з поля Спортсмен. У клітинках на перетині стовпців і рядків указано найкращий (мінімальний) результат певного спортсмена на певній дистанції;
·
запити на внесення змін – запити, використовуючи які користувач може змінювати значення у полях певних записів, створювати нові записи або видаляти існуючі записи тощо;
Рис. 3.62. Таб лиця, утворена як результат запиту на вибірку найкращих результатів спортсменів на дистанції 100 м
Рис. 3.61. Таб лиця з результатами виступів спорт сменів у різних змаганнях на трьох дистанціях
Рис. 3.63. Таб лиця, утворена як результат запиту на вибірку найкращих результатів спортсменів на трьох дистанціях
·
запити з параметрами – запити, після запуску на виконання яких ко-
ристувач має ввести значення певних параметрів, за якими буде здій-
снено опрацювання даних. Наприклад, можна створити запит, що Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 169
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 169
21.07.2011 17:44:45
21.07.2011 17:44:45
170
буде створювати таб лицю – список учнів того з класів певної школи, дані про який потрібні користувачу в даний момент. Після запуску такого запиту на виконання буде відкрито вікно з полем, у яке корис-
тувач повинен ввести назву потрібного класу. Залежно від уведеного значення буде побудована таб лиця – список учнів указаного класу. Запит зберігається у базі даних під певним іменем. Під час відкриття запиту відбувається опрацювання даних відповідно до умов запиту і ре-
зультати запиту виводяться на екран у вигляді таб лиці.
Вирази та оператори в запитах
У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дій над даними використовують вирази. Вираз в Access 2007 схожий на формулу в Excel 2007. Вирази можуть містити: ·
ідентифікатори – імена полів таб лиць та елементів керування у фор-
мах і звітах;
·
оператори – послідовність символів для позначення операцій. Розріз-
няють оператори: арифметичні, порівняння, логічні, об’єднання, спе-
цифічні;
·
функції – аналогічні за призначенням і використанням функціям в Excel 2007, однак в Access 2007 трохи інший набір функцій і вони згруповані за іншими категоріями (масиви, перетворення, база да-
них, математичні, фінансові, текст та ін.); ·
константи – незмінні значення, наприклад фрагмент тексту або число;
·
круглі дужки – для встановлення пріоритету операцій у виразі.
Під час створення виразів слід дотримуватися певних правил:
·
імена полів та інші ідентифікатори записуються в квадратних дужках;
·
при посиланні на поле певної таб лиці використовується знак оклику, наприклад вираз [Товари]![Код товару] містить посилання на поле Код товару таб лиці Товари;
·
текст записується в лапках "".
Запити на вибірку
Розглянемо створення запиту на вибірку з використанням Майстра за-
питів. Для бази даних Країни світу створимо запит, який би містив дані про площу країн. Для створення запиту необхідно відкрити базу даних Країни світу та вибрати кнопку Майстер запиту групи Додатково вкладки Створити. У подальшому слід виконати таку послідовність дій:
1. Вибрати у вікні Новий запит у списку видів майстрів запитів Май-
стер простих запитів, після чого вибрати кнопку ОК. 2. Вибрати у списку Таб лиці і запити вікна Майстер простих запитів таб лицю, на основі якої буде створено запит, наприклад таб лицю Країни світу. 3. Перемістити зі списку Доступні поля у список Вибрані поля по-
трібні імена полів, наприклад Назва, Частина світу, Площа.
4. Вибрати один з варіантів відображення записів із даними: доклад-
но (без виконання операцій зведення) або з використанням зведен-
ня (знаходження суми, середнього значення, мінімуму, максимуму для певних полів) вибором відповідного перемикача. (Цей і наступ-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 170
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 170
21.07.2011 17:44:45
21.07.2011 17:44:45
171
ний крок виконується тільки для записів, що містять числові дані.)
5. Вибрати за потреби кнопку Параметри зведення та встановити для кожного з полів потрібні операції зведення вибором відповідних позначок прапорців. Вибрати кнопку ОК.
6. Увести назву запиту в поле Виберіть назву для запиту, наприклад Площа країн світу. 7. Вибрати варіант продовження роботи із запитом – відкрити запит для перегляду даних чи перейти до зміни макета запиту вибором відповідного перемикача.
8. Вибрати кнопку Готово.
Якщо ви вибрали варіант відкрити запит для перегляду даних, то на екран буде виведено таб лицю результатів запиту. Це нова таб лиця, що містить поля, які були вибрані під час конструювання запиту.
Якщо ж обрано другий варіант – перейти до зміни макета запиту, то новий запит відкриється у поданні Конструктор (рис. 3.64). У цьому по-
данні у верхній частині робочого поля розміщено список полів таб лиці, на основі якої було створено запит. Кількість списків з переліком полів таб лиць чи запитів можна змінити, виконавши Знаряддя для запиту Конструктор Настроювання запиту Відобразити таб лицю. Рис. 3.64. Фрагмент вікна запиту Площа країн світу у поданні Конструктор
У вікні Відображення таб лиці слід вибрати назву потрібної таб лиці та вибрати Додати. Для закриття списку полів таб лиці слід у контекстному меню відповідного списку вибрати Видалити таб лицю.
У нижній частині робочого поля вікна запиту розміщено таб лицю кон-
структора. Вона містить такі рядки:
·
Поле, в якому відображаються імена обраних полів;
·
Таб лиця, в якому відображається ім’я таб лиці, до складу якої вхо-
дить відповідне поле;
·
Сортування, в якому може відображатися вид сортування, що буде за-
стосоване до записів даного поля у таб лиці запиту;
·
Відображення, який може містити прапорець, встановлена позначка якого свідчить про те, що дане поле буде відображатися у запиті;
·
Критерії, який може містити вираз-умову для вибірки даних з відпо-
відного поля; Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 171
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 171
21.07.2011 17:44:45
21.07.2011 17:44:45
172
·
або – для запису ще одного виразу, який є частиною складеної умови та який поєднується з виразом у рядку Критерії логічною операцією АБО.
Наступні рядки можуть містити інші вирази, які пов’язані з виразами у рядках Критерії та або логічною операцією АБО.
Якщо у рядку Критерії записані вирази для кількох стовпчиків (по-
лів), то вони об’єднуються в один вираз логічною операцією І.
Наприклад, для того щоб у запиті відображалися лише записи для країн Австралії і Океанії, необхідно у рядку Критерії у стовпці Частина світу записати =«Австралія і Океанія». Для застосування обраних зна-
чень параметрів запиту необхідно перейти до Подання таб лиці. Для цьо-
го потрібно виконати Знаряддя для запиту Конструктор Резуль-
тати Запуск. До отриманого запиту можна до-
дати рядок з підсумками. Для цього слід виконати Основне Записи Підсумки, в рядку Підсумок у полі Площа відкрити список можливих варіантів узагальнення даних і ви-
брати, наприклад Сума. Створену таб лицю запиту подано на рисун-
ку 3.65.
Запити з полями, що містять дані, обчислені за даними з інших полів
Досить часто виникає потреба використати дані з двох чи більше полів для отримання нового значення. Наприклад, за даними полів Кількість населення і Площа таб лиці Країни світу визначити густоту населення для кожної з країн. Для цього створимо простий запит на вибірку, в який з таб лиці Країни світу включимо поля Назва, Частина світу, Площа і Кількість населення. Назвемо запит Густота населення. Для створення поля Густота населення необхідно відкрити створений запит у поданні Конструктор.
У поданні Конструктор у рядку Поле слід у стовпці, наступному за стовпцями з даними, увести Густота населення: [Кількість населення]\
[Площа], де:
·
Густота населення: – ім’я нового поля (так званого обчислювального поля);
·
Кількість населення і Площа – імена полів, значення яких викорис-
товуються у виразі;
·
\ – оператор ділення та округлення до цілого.
Рис. 3.66. Таб лиця, що містить результат запиту – поле Густота населення,
дані якого обчислені за даними з інших полів
Рис. 3.65. Результат виконання запиту Площа країн світу для частини світу Австралія і Океанія
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 172
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 172
21.07.2011 17:44:46
21.07.2011 17:44:46
173
Результат запиту з полем, що містить дані, обчислені за даними з ін-
ших полів, подано на рисунку 3.66.
Запити з параметрами
Уведення користувачем значення параметра запиту – значення, що буде використано в одній або кількох умовах запиту, може бути здійснено і для запитів на вибірку, і для перехресних запитів, і для запитів на внесення змін.
При використанні запиту, створення якого розглянуто вище, може статися, що нам необхідно буде переглядати площі країн то однієї, то іншої частини світу. І тоді доведеться або постійно переходити до подання Конструктор і змінювати умови запиту, або створити окремі запити для кожної частини світу. Цього можна уникнути, якщо використати запит з параметром. Для його створення слід від-
крити запит у поданні Конструктор і виконати таку послідовність дій:
1. Зробити поточним рядок Критерії стовпця з іменем поля, для якого буде вво-
дитися значення параметра.
2. Увести у квадратних дужках текст, що буде відображатися в діалоговому вікні, яке відкриється на початку виконання запиту, наприклад [Назва частини світу].
3. Увести за потреби текст іншого повідомлення для введення значення іншого параметра цього самого поля або інших полів.
4. Вибрати кнопку Запуск .
1. Для чого призначені запити?
2. Назвіть основні операції, що виконуються з використанням запитів у базах даних.
3
·
. Опишіть призначення основних видів запитів.
4. Наведіть приклади використання запитів на вибірку. 5
·
. Чим відрізняється запит на вибірку від перехресного запиту?
6*. Порівняйте запит з параметрами у базі даних і запит на пошук даних у пошуковій системі Інтернету. Що в них спільного і що відмінного?
7. Для чого у запитах використовують вирази? 8
·
. З чого можуть складатися вирази?
9
·
. Назвіть відомі вам оператори, що використовуються у виразах для ство-
рення запитів.
10
·
. Опишіть послідовність створення запиту на вибірку з використанням Майстра запитів.
11. Що є результатом виконання запиту на вибірку?
12
·
. Опишіть структуру вікна запиту у поданні Конструктор. Поясніть при-
значення його об’єктів.
13
·
. Поясніть послідовність створення запиту з використанням полів, що містять дані, обчислені за даними з інших полів. 14. Для чого використовуються запити з параметрами? 1
·
. Складіть схему класифікації запитів.
2
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.2.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таб лиці Географічні та історичні карти. Запит пови-
нен включати дані з полів Країна, Регіон, Вид карти, Розмір, Ціна. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних: за полем Вид карти – Політична; за полем Ціна – менше ніж 45 грн. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.8.2.accdb.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 173
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 173
21.07.2011 17:44:46
21.07.2011 17:44:46
174
3
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.3.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таб лиці Географічні та історичні карти. Запит пови-
нен включати дані з полів Країна, Регіон, Вид карти, Вид оформлення, Ціна. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних: за полем Вид карти – Ілюстрована або Оглядова; за полем Ціна – від 10 до 35 грн. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.8.3.accdb.
4
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.4.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таб лиці Країни. Запит повинен включати дані з по-
лів Назва, Частина світу, Дата утворення, Державний устрій, Держав-
ний прапор, Державний гімн. У поданні Конструктор установіть такі умови відбору даних: за полем Дата утворення – після 1990 року; за по-
лем Державний устрій – Парламентська республіка. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.8.4.accdb.
5
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.5.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таб лиці Отримання товару. Запит повинен включати дані з полів Тип товару, Назва товару, Ціна, Кількість
. У поданні Кон-
структор доповніть запит новим полем Сума, обчисливши в ньому дані на основі значення полів Ціна і Кількість. Збережіть базу даних у влас-
ній папці у файлі з іменем вправа 3.8.5.accdb.
6
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.8\зразок 3.8.6.accdb). Створіть з використанням Майстра простих запитів запит на вибірку даних з таб лиці Електронні засоби для навчання в школі. Запит повинен включати дані з полів Назва, Тип програми, Ціна, Кіль-
кість, Гриф МОН. У поданні Конструктор доповніть запит новим полем Сума, обчисливши в ньому дані на основі значення полів Ціна і Кіль-
кість. Передбачте виведення у результаті запиту даних тільки про ті за-
соби, що мають гриф МОН. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.8.6.accdb.
3.9. Звіти. Створення звітів в Access 2007
1. Як надрукувати документ в Word 2007, Excel 2007?
2. Опишіть призначення і послідовність створення запитів у Access 2007.
3. Як у запиті створити поле з даними, що обчислюються за даними з ін-
ших полів? У яких випадках такі поля використовуються? 4. Опишіть можливості редагування форм у поданні Конструктор СУБД Access 2007.
Поняття про звіти в базі даних
Звіти в БД призначені, як правило, для виведення на друк результатів опрацювання даних. Звіт – це готовий до друку електронний документ. Звіти можуть бути використані для заповнення бланків документів, на-
приклад додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, серти-
фікатів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання тощо. Під час створення звіту можуть бути використані дані з різних таб лиць і запитів, засоби узагальнення, сортування і групування даних, можна провести операції над даними полів, використовуючи дані з інших полів і вбудовані функції. Також до звіту можуть бути включені написи, що по-
яснюють наведені дані, діаграми і графіки, малюнки тощо.
1.
Як надр
у
к
у
вати док
у
мент в
Word 2
007
,
0xcel 2
ССЖ
?
2.
Опишіть призначення і послідовність створення запитів у
A
ccess 2
00
7
.
3
.
Як у
запиті створити поле з даними, що обчислюються за даними з ін-
ших полів? У яких випадках такі поля використов
у
ються?
4.
FПи5іяь мокливосяі рпМаг
д
ванне Ворм д
ПоМанні
К
онстр
у
кто
р
СУБ
Д
A
ccess 2
007
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 174
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 174
21.07.2011 17:44:46
21.07.2011 17:44:46
175
Нижній колонтитул сторінки Верхній колонтитул групи Відомості
Нижній колонтитул звіту Верхній колонтитул сторінки
Нижній колонтитул групи Верхній колонтитул звіту
Рис. 3.67. Основні об’єкти звіту Access 2007
На першому етапі створення звіту слід розробити його проект як доку-
мента, який буде надруковано або передано в електронному вигляді, ви-
значити джерела даних, що будуть включені до звіту. Розглянемо структуру звіту на прикладі звіту Площа і кількість насе-
лення країн світу (рис. 3.67), який створений на основі таб лиці Країни світу. Цей звіт містить:
·
верхній колонтитул звіту (рис. 3.67, 7), в якому розміщено назву зві-
ту. Він може містити графічні об’єкти (логотип, емблема, ілюстрація тощо), поточні дату та час, елементи керування та ін. Верхній колон-
титул звіту розміщується тільки на початку звіту перед колонтитулом сторінки і більше не повторюється; ·
верхній колонтитул сторінки (рис. 3.67, 6), в якому розміщено заго-
ловки стовпців звіту. Цей об’єкт повторюється у верхній частині кож-
ної наступної сторінки звіту аналогічно до колонтитулів сторінки у Word 2007;
·
верхній колонтитул групи (рис. 3.67, 5), в якому розміщено назву гру-
пи об’єктів. Розміщується перед початком даних кожної групи. На-
приклад, для звіту, наведеного на рисунку 3.67, на початку списку з даними про країни певної частини світу виведено заголовок – назва цієї частини світу. Може містити елементи керування для узагальнен-
ня даних для відповідної групи об’єктів;
·
відомості (рис. 3.67, 4) – в цій частині розміщено дані про кожний об’єкт відповідно до полів, що були включені до звіту;
·
нижній колонтитул групи (рис. 3.67, 3), що розміщується після даних про всі об’єкти групи і може містити узагальнені дані про групу об’єктів: кількість об’єктів, суму по певному полю тощо; Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 175
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 175
21.07.2011 17:44:46
21.07.2011 17:44:46
176
·
нижній колонтитул звіту (рис. 3.67, 2), що розміщується на останній сторінці звіту після всіх даних звіту і використовується для виведен-
ня узагальнених даних (кількість, сума, найбільший або найменший за значенням об’єкт групи тощо);
·
нижній колонтитул сторінки (рис. 3.67, 1), що розміщується внизу кожної сторінки звіту, містить дані про номер поточної сторінки звіту та загальну кількість сторінок звіту, поточні дату і час та інші служ-
бові дані.
Створення звітів
Access 2007 надає користувачу кілька засобів для створення звітів. Доступ до цих засобів забезпечуєть-
ся з використанням елементів керу-
вання групи Звіти вкладки Створи-
ти (рис. 3.68). Найпростіший засіб створення звітів – із використанням кнопки Звіт . Для створення зві-
ту достатньо відкрити або зробити поточною таб лицю чи запит, на основі якої (якого) буде створено звіт, і ви-
брати кнопку Звіт . Буде створено звіт у вигляді таб лиці з усіма дани-
ми, що містить таб лиця (запит). Ця таб лиця буде відформатована для друку з тими значеннями параметрів аркуша, які встановлені за замовчу-
ванням.
Більш широкі можливості зі створення звітів надає користувачу Май-
стер звітів. Розглянемо послідовність створення звіту на прикладі, наве-
деному на рисунку 3.67. Для запуску Майстра звітів слід виконати Ство-
рити Звіти Майстер звітів. У подальшому слід дотримуватися вказівок програми і виконати таку послідовність дій:
1. Вибрати у вікні Майстер звітів у списку Таб лиці і запити потріб-
ний об’єкт, на основі якого буде створено звіт, наприклад таб лицю Країни світу. Вибрати, перемістивши у список Вибрані поля, по-
трібні для створення звіту поля, наприклад поля Назва, Частина світу, Площа, Кількість населення.
2. Вибрати за потреби іншу таб лицю або запит і вибрати потрібні поля. Вибрати кнопку Далі.
3. Вибрати за потреби поле, за яким буде здійснено групування об’єктів у звіті, наприклад Частина світу, та вибрати кнопку Далі.
4. Установити за потреби порядок сортування об’єктів у звіті (у ме-
жах груп).
5. Установити за потреби вибором кнопки Параметри зведення та встановленням позначок прапорців види зведення для відповідних полів. Наприклад, установивши параметр Сум для поля Площа.
Звертаємо вашу увагу
:
за вибору перемикача Додаткові відо-
мості та зведення у групі Відобразити вікна Параметри зведення (рис. 3.69) звіт міститиме дані про всі об’єкти обраної таб лиці чи запиту та узагальнені дані за певним полем (полями), наприклад за полем Площа, а за вибору перемикача Лише зведення – тільки
Рис. 3.68. Елементи керування групи Звіти
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 176
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 176
21.07.2011 17:44:46
21.07.2011 17:44:46
177
Рис. 3.69. Вікно Параметри зведення
узагальнені дані для певної групи, наприклад тільки суму площ країн частин світу.
6. Установити за потреби позначку прапорця Обчислити для сум від-
соток від підсумку та вибрати кнопку ОК.
7. Вибрати кнопку Далі.
8. Обрати макет майбутнього звіту вибором відповідного перемика-
ча у групі Макет, наприклад Східчатий. Установити вибором від-
повідного перемикача в групі Орієнтація вид орієнтації сторін-
ки. Установити за потреби позначку прапорця Настроїти ширину поля, щоб усі поля поміщалися на сторінці. Вибрати кнопку Далі.
9. Вибрати у відповідному списку стиль оформлення звіту і вибрати кнопку Далі.
10. Увести назву звіту в поле Виберіть назву для звіту, наприклад Пло-
ща і кількість населення країн світу. Обрати вибором відповідного перемикача наступну дію після створення звіту, наприклад Попе-
редній перегляд звіту.
11. Вибрати кнопку Готово.
Після завершення створення звіту за описаним алгоритмом на екран буде виведено звіт у режимі попереднього перегляду перед друком. А на Стрічці з’являться елементи керування тимчасової вкладки Попередній перегляд (рис. 3.70). Ці елементи керування надають користувачу можливість:
·
змінити макет звіту, тобто змінити розміри сторінки, її орієнтацію, розміри полів сторінки, кількість стовпців тощо;
·
змінити масштаб перегляду звіту;
·
експортувати звіт до іншого документа – документа Word, текстового документа тощо.
Якщо у звіт не потрібно вносити ніяких додаткових змін, крім тих, які можна зробити з використанням елементів керування вкладки Поперед-
ній перегляд, то можна одразу надрукувати документ. Для цього слід ви-
брати кнопку Друк . Однак, як правило, звіт необхідно відредагувати і для цього слід спочатку закрити вікно Попереднього перегляду вибором відповідної кнопки .
Рис. 3.70. Елементи керування тимчасової вкладки Попередній перегляд
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 177
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 177
21.07.2011 17:44:46
21.07.2011 17:44:46
178
Редагування та форматування звітів
Для редагування звітів в Access 2007 потрібно використати один із двох видів подання – Режим розмічування або Конструктор.
Для відкриття звіту в Режимі розмічування виконаємо Основне По-
дання Вигляд Режим розмічування. Для зміни назви стовпця необхідно двічі клацнути на відповідній клі-
тинці та відредагувати текст, наприклад увести Назва країни. Таким са-
мим шляхом можна додати до назв стовпців Площа і Кількість населен-
ня одиниці вимірювання, наприклад Площа, кв. км і Кількість населен-
ня, осіб. Але виведення найменувань у такий спосіб не зовсім зручне під час перегляду довгого звіту. Бажано розмістити позначення одиниць ви-
мірювання біля числа. Однак під час роботи в Режимі розмічування це зробити неможливо. Також складно виконати редагування повідомлення у нижньому колонтитулі групи. У цих випадках редагування краще здійснити у поданні Конструктор.
Для відкриття звіту в поданні Конструктор слід виконати Основне Подання Вигляд Конструктор. Вигляд вікна звіту у поданні Кон-
структор наведено на рисунку 3.71.
Рис. 3.71. Звіт Площа і кількість населення країн світу в поданні Конструктор
Під час редагування колонтитула звіту можна доповнити його додат-
ковими написами або малюнками. Наприклад, заголовок звіту Площа і кількість населення країн світу можна доповнити додатковим написом з текстом: Розроблено на основі даних комп’ютерної енциклопедії http://
uk.wikipedia.org. Для вставлення цього напису з текстом як підзаголовка звіту необхідно виконати такі дії:
1. Збільшити розміри поля верхнього колонтитула звіту шляхом пе-
ретягування його нижньої межі.
2. Виконати Знаряддя конструктора звітів Конструктор Елементи керування Напис.
3. Вибрати на полі верхнього колонтитула звіту місце розміщення на-
пису.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 178
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 178
21.07.2011 17:44:47
21.07.2011 17:44:47
179
4. Увести текст.
5. Переглянути отриманий результат у Поданні звіту.
Додати графічний об’єкт до верхнього колонтитула звіту можна кіль-
кома способами, використовуючи різні елементи керування однойменної вкладки: Логотип, Зображення, Вільна рамка об’єкта, Приєднана рамка об’єкта. Так, для додавання графічного об’єкта з використанням елемента керування Логотип слід:
1. Вибрати кнопку Логотип .
2. Вибрати у вікні Вставлення зображення файл малюнка, що буде вставлено до верхнього колонтитула звіту, наприклад GLOBE.
WMF, та вибрати кнопку ОК.
3. Розмістити вставлене зображення у потрібному місці, використо-
вуючи перетягування самого малюнка і написів заголовка та підза-
головка або їх меж.
4. Переглянути отриманий результат у режимі Подання звіту.
Вставлення малюнка з використанням інших інструментів майже не відрізняється від описаного, за виключенням того, що при вставленні по-
трібно вказати місце розміщення малюнка, а при вставленні як об’єкта – ще й указати вид об’єкта. Можна також відокремити заголовок – тобто верхній колонтитул звіту від інших об’єктів звіту горизонтальною лінією. Для цього необхідно вибрати кнопку Лінія і намалювати лінію внизу верхнього колонтитула звіту. Колір, тип і товщину ліній можна встанови-
ти відповідними елементами керування групи Елементи керування. Ре-
зультат редагування верхнього колонтитула подано на рисунку 3.72.
Рис. 3.72. Заголовок звіту (верхній колонтитул звіту) після редагування
Вставлення текстових і графічних об’єктів у нижній колонтитул звіту відбувається за аналогічними алгоритмами. При вставленні в колонтиту-
ли номера сторінки і назви групи ці об’єкти будуть повторюватися відпо-
відно на кожній сторінці або на початку чи в кінці даних кожної з груп. Частина звіту Відомості (рис. 3.67, 4) в поданні Конструктор назива-
ється Подробиці (рис. 3.71). Під час вставлення об’єктів у цю частину зві-
ту вони будуть повторені для кожного рядка даних. Наприклад, якщо вставити біля полів Площа і Кількість населення написи з назвами оди-
ниць вимірювання цих величин, (кв. км і осіб відповідно) (рис. 3.73, а), то ці написи повторяться в кожному рядку (рис. 3.73, б).
Як ви вже знаєте, для введення формул, що підраховують певні зна-
чення, використовують елементи керування, які називають текстові поля. Розглянемо використання формули для знаходження кількості об’єктів у кожній групі країн. Для цього слід відкрити звіт у поданні Конструктор, видалити з нижнього колонтитула групи вказаний об’єкт і виконати таку послідовність дій:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 179
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 179
21.07.2011 17:44:47
21.07.2011 17:44:47
180
а)
б)
Рис. 3.73. Фрагмент звіту з написами біля числових даних
1. Виконати Знаряддя конструктора звітів Конструктор Елементи керування Текстове поле.
2. Вибрати на полі нижнього колонтитула місце для текстового поля.
3. Установити шляхом перетягування меж довжину і ширину лівої та правої частин текстового поля.
4. Увести в ліву частину текстового поля текст, наприклад Кількість країн.
5. Увести в праву частину поля вираз =Кількість([Назва]).
6. Відформатувати за потреби тексти відповідно до стилю оформлен-
ня звіту.
7. Переглянути отриманий результат у режимі Подання звіту.
Відповідно до введеного виразу буде здійснено підрахунок кількості об’єктів у стовпці Назва для кожної групи країн, тобто для кожної части-
ни світу. У цьому самому колонтитулі можна замінити підпис даних уза-
гальнення з Сума, запропонований програмою автоматично, на Загальна площа країн. Після редагування нижній колонтитул групи матиме ви-
гляд, поданий на рисунку 3.74.
Рис. 3.74. Вигляд нижнього колонтитула групи після виконання редагування
Форматування звітів, як правило, здійснюється в Режимі розмічуван-
ня. Для цього використовуються елементи керування вкладок Формат, Упорядкувати та Параметри сторінки тимчасової вкладки Знаряддя для макетів звітів. Операції з використанням цих інструментів аналогічні описаним раніше. Зберігаються звіти автоматично під час створення. Після редагування звітів їх можна зберегти стандартним способом збереження об’єктів СУБД Access 2007. Зміни, що вносяться у поля таб лиць або у запити, на основі яких створені звіти, автоматично враховуються під час відкриття звітів. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 180
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 180
21.07.2011 17:44:47
21.07.2011 17:44:47
181
1. Поясніть призначення звітів бази даних.
2. Наведіть приклади використання звітів бази даних.
3
·
. Опишіть структуру звіту і призначення його окремих складових.
4
·
. Опишіть створення нового звіту з використанням кнопки Звіт .
5
·
. Які можливості зі створення звітів надає користувачу Майстер звітів?
6
·
. Поясніть етапи створення звіту з використанням Майстра звіту.
7
·
. Для чого використовується під час створення звітів Параметри зведення? 8
·
. Опишіть можливості, які надає користувачу з підготовки до друку ре-
жим Попередній перегляд.
9. Коли виникає необхідність у редагуванні та форматуванні звітів?
10
·
. Які об’єкти можна відредагувати та відформатувати у верхньому колон-
титулі звіту? Як це виконати?
11
·
. Опишіть особливості редагування та форматування верхнього колонти-
тула сторінки і верхнього колонтитула групи.
12
·
. Опишіть особливості редагування та форматування нижнього колонти-
тула сторінки і нижнього колонтитула групи. Які об’єкти, як правило, розміщуються в цих частинах звіту? 13
·
. Як включити до звіту графічні об’єкти, де вони можуть розміщуватися? 14
·
. Які об’єкти, як правило, розміщуються в області Подробиці подання Конструктор? Чим це зумовлено? 15
·
. З якою метою використовуються вирази у звітах бази даних? У яких об-
ластях звіту (подання Конструктор) вони розміщуються?
1. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.1.accdb). Створіть, використовуючи кнопку Звіт, звіт за даними таб-
лиці Географічні та історичні карти. Відредагуйте і відформатуйте його відповідно до рисунка 3.75. Логотип вставте з файлу Тема 3\Завдання 3.9\optdisk.wmf. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.9.1.accdb.
Рис. 3.75
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 181
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 181
21.07.2011 17:44:48
21.07.2011 17:44:48
182
2
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.2.accdb). Створіть, використовуючи Майстер звітів, звіт Площа і кількість населення країн світу відповідно до опису, поданого в тексті пункту. Виконайте відповідне редагування та форматування звіту в по-
даннях Конструктор і Режим розмічування. Логотип вставте з файлу Тема 3\Завдання 3.9\globe1.wmf. Збережіть базу даних у папці Мої до-
кументи у файлі з іменем вправа 3.9.2.accdb.
3
·
. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Завдання 3.9\зразок 3.9.3.accdb). Створіть з використанням Майстра звітів звіт за даними таб лиці Отримання товару. Відредагуйте і відформатуйте його відповід-
но до рисунка 3.76. Логотип вставте з файлу Тема 3\Завдання 3.9\
wrldmap.wmf. Збережіть базу даних у власній папці у файлі з іменем вправа 3.9.3.accdb.
Рис. 3.76
14. Створення запитів і звітів
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте файл бази даних (наприклад, Тема 3\Практична 14\зразок 14.accdb).
2. На основі даних таб лиці Калорійність страв створіть запит, включивши в нього поля: Страви, Калорійність, Включення до меню.
3. У поданні Конструктор установіть для запиту умову відбору за полем Включено до меню – не включати записи, що мають в цьому полі значення Не включено. Вираз повинен мати такий вигляд <>«Не включено».
4. Створіть на основі створеного вами запиту звіт згідно зі зразком, поданим на рисунку 3.77.
5. У колонтитул звіту включіть виведення поточної дати у повному форматі.
6. Групування здійсніть за полем Включення до меню.
7. Суму значень знайдіть для кожної групи по полю Калорійність.
8. Відредагуйте і відформатуйте звіт.
9. Закрийте створені запит і звіт.
10. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична робота 14. accdb.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 182
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 182
21.07.2011 17:44:50
21.07.2011 17:44:50
183
Рис. 3.77
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 183
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 183
21.07.2011 17:44:51
21.07.2011 17:44:51
184
У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
· мультимедійні дані та програмне забезпечення для їх обробки;
· створення аудіофрагментів і відеокліпів;
· публікації, комп’ютерні публікації, їх класифікацію та призначення;
· засоби створення комп’ютерних публікацій;
· особливості роботи з об’єктами під час створення комп’ютерних публi-
кацій;
· різновиди веб-сторінок і веб-сайтів, їх структуру, етапи створення; · засоби автоматизованої розробки веб-сайтів і створення сайтів з їх ви-
користанням;
· основи веб-дизайну;
· технології та сервіси Веб 2.0, їх призначення та види;
· створення блогів, їх оформлення та публікацію повідомлень на блогах;
· призначення та особливості функціонування веб-спільнот;
· інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів;
· спільну роботу з документами.
4.1. Поняття про мультимедійні дані та
їхнє опрацювання 1. Які пристрої для відтворення мультимедійних даних ви знаєте?
2. Що таке тип (формат) файлу? Які формати файлів ви знаєте? 3. Що таке стиснення даних? У яких форматах файлів використовується стиснення?
4. Які типи оптичних дисків ви знаєте? Чим вони відрізняються один від одного?
5. Що таке конвертація форматів файлів?
Поняття про мультимедійні дані Як ви вже знаєте з курсу 9-го класу, для відтворення мультимедійних даних використовуються спеціальні пристрої комп’ютера. До цих при-
строїв належать звукові колонки, мікрофони, головні телефони, мульти-
медійні проектори, мультимедійні дошки тощо. Однак нам слід уточни-
ти, які дані називаються мультимедійними.
Мультимедійними даними називають дані, для подання яких використовують різні способи та які людина сприймає од-
ночасно кількома органами чуття.
Прикладом об’єкта, що містить мультимедійні дані, є комп’ютерна презентація. Презентація може містити текст, графічні зображення, Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 184
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 184
21.07.2011 17:44:51
21.07.2011 17:44:51
185
звукові та відеооб’єкти. Тому дуже часто такі презентації називають мульти медійними. Мультимедійні дані ми отримуємо, коли переглядаємо відеофільми, спектаклі, відвідуємо концерти.
Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних
Комп’ютерних програм, які опрацьовують мультимедійні дані, до-
сить багато. З деякими з них ви вже ознайомилися в 9-х та 10-х класах. Наприклад, текстовий процесор Word 2007 опрацьовує текстові та гра-
фічні дані, документи, створені з його використанням, можуть містити аудіо- та відеодані. Разом з тим коли говорять про програми опрацюван-
ня мультимедійних даних, то частіше розуміють програми, що опрацьо-
вують звукові та відеодані. Класифікацію програм для опрацювання звукових і відеоданих за їхнім призначенням подано на рисунку 4.1. Програми опрацювання звукових і відеоданих
Програми для пере-
гляду або прослухо-
вування (плеєри)
Програми для запису (захоплен-
ня) звуку та відео (грабери)
Програми для конвер-
тації даних (конверто-
ри)
Музичні та відеоредак-
тори
Музичні та відеостудії
Рис. 4.1. Схема класифікації програм для опрацювання звукових і відеоданих
Програми для перегляду або прослуховування мультимедійних даних призначені для відтворення відео та звуку. Ці програми ще нази-
вають мультимедійними програвачами або медіаплеєрами. Існує багато різноманітних мультимедійних програвачів. Більшість з них може від-
творювати і відео, і звукові дані, окремі спеціалізуються тільки на одному з видів даних, і тоді їх називають аудіо- або відеоплеєрами. Розповсю-
дженими є мультимедійні плеєри Winamp (англ. Windows Advanced Media Player – розширений програвач мультимедіа для Windows), Media Player Classic, QuickTime Player, Flv Player та ін.
Часто до комп’ютера під’єднуються додаткові пристрої для введення звуку і відео. До таких пристроїв належать: мікрофон, відеокамера, веб-
камера, телевізійний тюнер, DVD-програвач, відеомагнітофон тощо. Як правило, ці пристрої забезпечують уведення звуку та відео, але не мають функцій з їх збереження у вигляді звукових і відеофайлів певних форматів. Для збереження звукових і відеоданих, що вводяться з наведених пристроїв, призначені спеціальні програми запису (захоплення) звуку та відео, які ще називають граберами (англ. grabber – той, хто захоплює, хапуга). Ці програми під час відтворення, наприклад, відеофільму з DVD-програвача одночасно здійснюють перекодування даних і їх запис у відеофайл обраного користувачем формату. Прикладами програм для захоплення звуку є стандартні програми ОС Windows Звукозапис, Exact Audio Copy, Audio Grabber 3.0, Streamripper, AML Easy Audio Recorder Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 185
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 185
21.07.2011 17:44:52
21.07.2011 17:44:52
186
та ін. Програмами для захоплення відео є Extra Screen Capture Pro, Wondershare Streaming Video Recorder, Wondershare P2P TV Recorder та ін.
У зв’язку з великою кількістю різноманітних форматів аудіо- і відео-
файлів користувачам часто необхідно перекодовувати ці файли у форма-
ти, які можуть бути відтворені на тих чи інших технічних пристроях або тими чи іншими програмами. Для перекодування файлів з одного фор-
мату в інший призначені програми конвертації файлів, такі як: Easy Video Converter, MediaCoder, Xilisoft Video Converter, Flash to Video Encoder, Movavi VideoSuite, Direct MIDI to MP3 Converter, AVS Audio Converter та ін. Програми музичних і відеоредакторів призначені для створен-
ня та редагування музичних творів, аудіокниг, звукових і відеоефек-
тів, звукового супроводу, відеофільмів тощо. Вони забезпечують ви-
конання таких функцій: вставлення, видалення, копіювання, зміна тривалості аудіо- чи відеофрагментів, об’єднання кількох фрагментів, вставлення текстових і графічних об’єктів, синхронізація звуку та ві-
део тощо. Музичними редакторами є такі програми: Anvil Studio, ALO Audio Editor, AKRAM Audio Editor та ін. Прикладами відеоредакторів є стандартні програми Windows Movie Maker, Xilisoft Video Editor, VideoMach та ін. Музичні та відеостудії мають приблизно таке саме призначення, що й редактори, однак мають розширений набір функцій і використо-
вуються в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно- й ані-
маційних студіях для створення звукозаписів, аудіо- і відеокомпози-
цій, анімації, кіно- і відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів тощо. Прикладами програм-музичних студій є: Steinberg Cubase, Sound Forge, Cakewalk Sonar, Adobe Audition та ін. Програмами-відеостудіями є Pinnacle Systems STUDIO, Apple Final Cut, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Movie Studio та ін.
Формати аудіо- та відеофайлів
У 9-му класі ви розглядали поняття типу (формату) файлу. Тип (формат) файлу визначає структуру даних у файлі. Ви вже знаєте різні формати текстових і графічних файлів. Мультимедійні дані можуть бути збережені у файлах різних форматів. Приклади форматів мультимедійних файлів подані в таб лиці 4.1. У 9-му класі ви ознайомилися з оптичними дисками, які використо-
вуються в комп’ютерах для збереження даних. Однак спочатку оптич-
ні диски (компакт-диски) були розроблені корпораціями Philips і Sony для зберігання аудіозаписів. У 1979 р. був створений спеціальний фор-
мат запису цих даних, відомий як «червона книга» (англ. Red Book – червона книга), а самі диски, записані в цьому форматі, стали назива-
тися Audio CD (англ. Audio Compact Disk – звуковий компакт-диск). Звукові дані записуються на дисках у вигляді окремих ділянок на спі-
ральній доріжці – треків (англ. track – слід, дорога, звукова доріжка). Один трек містить один звуковий фрагмент, наприклад одну пісню. Для відтворення звукових даних використовувалися спеціальні CD-програвачі. У подальшому були розроблені формати і пристрої для запису і відтворення відеодисків – Video CD (англ. Video Compact Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 186
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 186
21.07.2011 17:44:52
21.07.2011 17:44:52
187
Disk – відеокомпакт-диск), а з появою оптичних дисків DVD були розроб лені спеціальні формати цих дисків для збереження аудіо- і відео-
даних. Таб лиця 4.1.
Типи (формати) мультимедійних файлів Тип (формат) файлу, його опис
Розши-
рення імені
Значок Windows
XP Vista
Файли, у яких не використовується стиснення або використовується стиснення без втрати даних WAV або WAVE (англ. waveform audio format – аудіо -
формат типу хвиля) – формат звукових файлів, що використовується як основний для нестиснутих аудіо-
даних в операційних системах сімейства Windows
wav
MIDI (англ. Musical Instrument Digital Interface – цифровий інтерфейс музичних інструментів) – формат файлів, які містять команди для відтворення звуку спеціальним пристроєм або програмою – синтезатором (сенквенсером) (лат. sequentia – послідовність)
mid,
midi
Файли, у яких використовується стиснення із частковою втратою даних
MP3, точніше MPEG-1/2/2.5 Layer 3 (англ. Motion Picture Experts Group – експертна група з питань ру-
хомих зображень, Layer 3 – третій рівень), – один із найрозповсюдженіших форматів аудіофайлів. Вико-
ристовується для передавання звукових даних у гло-
бальних мережах, у файлообмінних системах
mp3
AVI (англ. Audio Video Interleave – звук і зображен-
ня, розміщені в шарах (каналах)) – формат файлів, що частіше використовується для збереження відео-
даних. В одному файлі цього формату можуть бути використані кілька різних алгоритмів стиснення
avi
WMA/WMV (англ. Windows Media Audio/Video) – формат файлів для зберігання і відтворення аудіо/
відео даних, який розроблений корпора цією Microsoft і стандартно використовується в ОС Windows
wma,
wmv
3GP (англ. 3rd Generation Phone – третє покоління телефонів) – формат файлів для передачі ме режею мобільних телефонів третього покоління. Високий ступінь стиснення передбачає малі розміри файлів і невисоку якість відтворення
3gp
QuickTime (англ. Quick Time – швидкий час) – фор-
мат файлів, що базується на технології збереження та відтворення відео- та звукових даних, яка була розроблена корпорацією Apple mov
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 187
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 187
21.07.2011 17:44:52
21.07.2011 17:44:52
188
Продовження таб лиці 4.1
Тип (формат) файлу, його опис
Розши-
рення імені
Значок Windows
XP Vista
Flash відео – формат файлів для зберігання та від-
творення файлів, які створені програмою Adobe Flash або іншою, яка опрацьовує файли цього типу. Відзначається високим ступенем стиснення даних
flv
Незважаючи на те, що диски зазначених форматів призначені для від-
творення спеціальними програвачами, більшість сучасних комп’ю тер них пристроїв для роботи з оптичними дисками можуть опрацьо вувати аудіо- та відеодиски. Приклади форматів цих дисків подані в таб лиці 4.2. Таб лиця 4.2.
Типи (формати) мультимедійних дисків
Тип (формат) диска, його опис Позначення
Audio CD – формат, що використовується для запису музичних творів на компакт-диски.
Мінімальна тривалість звучання одного треку – 2 с, максималь-
на кількість треків – 99, максимальний час звучання всіх тво-
рів (треків) – 74 хв
Video CD – формат, що використовується для запису відеофіль-
мів на компакт-диски. Максимальний час програвання відеофільму – 74 хв низької якості DVD-Audio – формат, що використовується для запису музич-
них творів на DVD-диски. Звук, записаний у цьому форматі, має кращу якість за рахунок використання кількох каналів запису даних
DVD-Video – формат запису відеофільмів на DVD-диски. Максимальний час програвання відеофільму – 120 хв високої якості
У зв’язку з тим, що більшість аудіо- та відеоданих стискуються з ви-
користанням різноманітних алгоритмів, для їхнього відтворення потріб-
но застосовувати спеціальні програми – кодувальники/декодувальники, або кодеки. Кодеки входять до складу програм-програвачів аудіо- чи ві-
деофайлів, а також можуть випускатись як додатковий набір програм, наприклад K-Lite Codec. Медіапрогравач Windows
Одним з мультимедійних програвачів є програма Медіапрогравач Windows, що входить до складу стандартних програм операційної систе-
ми Windows. На рисунку 4.2 зображено вікно цієї програми.
Медіапрогравач Windows надає користувачу такі можливості в опра-
цюванні мультимедійних (медіа-) файлів:
·
здійснювати пошук і включення до бібліотеки (медіатеки) медіафайлів; ·
прослуховувати та переглядати медіафайли різних форматів;
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 188
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 188
21.07.2011 17:44:52
21.07.2011 17:44:52
189
Кнопки переходу Назад і Вперед
Кнопка переходу до компактного режиму
Рядок меню
Регулятор гучності
Кнопка відкриття списку команд роботи зі списками он-лайн сховищ
Кнопки керування відтворенням
Кнопка Показати область списку
Індикатор ходу відтворення
Область відомостей
Область сповіщення про файл, що відтворюється
Кнопка переходу до повноекранно-
го режиму
Область навігації
Рис. 4.2. Вікно Медіапрогравач Windows
·
здійснювати конвертацію мультимедійних даних з аудіо- та відео-
оптичних дисків у різні формати мультимедіафайлів;
·
створювати аудіо- та відеооптичні диски шляхом перекодування мультимедійних файлів і запису їх на диски відповідно до зазначених у таб лиці 4.2 форматів;
·
завантажувати та відтворювати мультимедійні дані із сайтів в Інтер-
неті (он-лайн сховищ), які надають послуги зі зберігання медіафайлів і доступу до них зареєстрованих користувачів;
·
синхронізувати медіафайли на комп’ютері та на обраному портатив-
ному пристрої, наприклад флеш-плеєрі та ін.
Програма здійснює перегляд папок і внесення знайдених мультиме-
дійних файлів до медіатеки. Для кожного з аудіофайлів у медіатеку про-
грами заносяться дані про виконавця, назва альбому, назва пісні, жанр і рік створення. Для відеофайлів – дані про акторів і жанр відео. Для зміни папок, у яких здійснюється пошук мультимедійних фай-
лів, потрібно:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 189
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 189
21.07.2011 17:44:52
21.07.2011 17:44:52
190
1. Вибрати кнопку Бібліотека.
2. Вибрати в списку кнопки Бібліотека команду Додати до бібліотеки. 3. Вибрати перемикач Мої папки та доступні мені чужі папки.
4. Вибрати кнопку Додаткові параметри.
5. Вибрати кнопку Додати.
6. Указати папку, в якій необхідно здійснити пошук мультимедійних файлів для додавання їх до бібліотеки програвача. У подальшому програма буде автоматично відстежувати наявність файлів у вказаних папках і додавати нові до бібліотеки.
Користувач може створити свої Списки відтворення – добірки улюблених творів або творів, які необхідно відтворити під час проведення певного за-
ходу, наприклад розповіді про певного виконавця, огляд його творів з різ-
них альбомів. Для створення списку відтворення слід:
1. Вибрати над Областю навігації кнопку Вибір категорії .
2. У списку кнопки вибрати тип об’єктів, які будуть відображатися в Області відомостей: Музика, Зображення, Відео, Записані телепрограми або Інші медіафайли.
3. Вибрати кнопку Показати область списку в правій верхній частині вік на. 4. Перетягнути з Області відомостей в Область списку необхідний мульти-
медійний об’єкт. 5. Виконати команду 4 потрібну кількість разів. 6. Вибрати кнопку Зберегти список відтворення . 7. Увести у відповідне поле ім’я списку відтворення.
8. Вибрати кнопку Зберегти список відтворення.
Ім’я створеного списку відтворення з’являється у папці Списки відтворення Області навігації. Користувач може створити кілька списків відтворення.
Для відтворення аудіо- або відеофайлів потрібно:
1. Вибрати в Області навігації один з об’єктів:
·
у папці Списки відтворення один зі списків відтворення;
·
у папці Бібліотека одну з груп сортування занесених до бібліоте-
ки мультимедійних об’єктів. 2. Вибрати в Області відомостей потрібний альбом або файл.
3. Вибрати кнопку Відтворити . За вибору відеофайлу програма автоматично перейде до відображен-
ня вкладки Відтворення та в Області перегляду почнеться відтворення відео. Для керування процесом відтворення звукових чи відеоданих ви-
користовують кнопки керування (рис. 4.2, 9). Призначення цих кнопок описано в таб лиці 4.3. За потреби користувач може зменшити вікно програвача та перейти до так званого компактного режиму. Для цього слід вибрати кнопку Пе-
рейти до компактного режиму (рис. 4.2, 7). Вигляд вікна Медіапро-
гравач Windows у компактному режимі подано на рисунку 4.3.
Рис. 4.3. Вікно Медіапрогравач Windows у компактному режимі
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 190
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 190
21.07.2011 17:44:52
21.07.2011 17:44:52
191
Таб лиця 4.3.
Кнопки керування відтворенням у програмі Медіапрогравач Windows
Кнопка керування
Призначення
Зображення Назва
Увімкнути/
вимкнути перемішування
Для увімкнення/вимкнення режиму пере-
мішування відтворюваних творів, тобто для відтворення їх у випадковому порядку
Увімкнути/
вимкнути повторювання
Для увімкнення/вимкнення режиму безпе-
рервного відтворення файлів обраного списку
Зупинити
Для зупинки процесу відтворення Попередній Для переходу до відтворення попереднього твору
Наступний
Для переходу до відтворення наступного твору
Відтворити
Для початку або продовження відтворен-
ня (під час відтворення зображення кнопки змінюється на зображення кнопки Пауза)
Пауза
Для тимчасової зупинки відтворення (під час зупинки зображення кнопки змінюєть-
ся на зображення кнопки Відтворити)
Засоби перетворення аудіо- та відеофайлів з одного формату в інший
У зв’язку з великою кількістю різноманітних форматів аудіо- та ві-
деофайлів у користувачів часто виникає необхідність перекодовувати ці файли з одного формату в інший. Як ви знаєте з курсу інформатики 9-го класу, процес перекодування файлу одного формату в інший назива-
ється конвертацією файлів. Конвертація може здійснюватися в процесі відкриття мультимедійно-
го файлу або під час його збереження на диску в іншому форматі. Одним із способів конвертації в програмі Медіапрогравач Windows є процес ви-
добування даних з оптичних дисків форматів Audio CD, Video CD, DVD-
Audio та DVD-Video і збереження їх, наприклад, на жорсткому магніт-
ному диску у файлах формату WMA, або WMV, або інших за вибором користувача. Для виконання цієї операції потрібно:
1. Вставити аудіо- чи відеодиск у пристрій для роботи з оптичними дисками.
2. Вибрати кнопку Видобування та відкрити відповідну вкладку (рис. 4.4).
3. Відкрити за потреби список команд кнопки Видобування, вибрати команду Додаткові можливості та на вкладці Конвертування музи-
ки встановити:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 191
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 191
21.07.2011 17:44:53
21.07.2011 17:44:53
192
Рис. 4.4. Вкладка Видобування вікна Медіапрогравач Windows
·
тип файлу, у який буде здійснено конвертування;
·
папку, у якій будуть зберігатися файли після конвертації (за за-
мовчуванням C:\Documents and Settings\user\Мої документи\
Моя музика, де user – назва поточного облікового запису);
·
перелік властивостей твору, які будуть відображатися в Області відомостей, наприклад ім’я виконавця та назва пісні.
4. Установити позначки прапорців біля тих творів, які передбачаєть-
ся конвертувати.
5. Вибрати кнопку Почати видобування .
6. Вибрати перемикач для встановлення захисту музичних творів від копіювання або відмовитися від захисту.
7. Установити позначку прапорця про усвідомлення відповідальності за можливі порушення авторських прав.
8. Дочекатися завершення процесу конвертації.
Хід процесу конвертації відображається у стовпці Стан видобування (рис. 4.5). Користувач може в будь-який час припинити процес видо-
бування, вибравши кнопку Зупинити видобування .
Зворотний процес конвертації медіафайлів для запису на диск і створен-
ня відповідного формату аудіо- чи відеодиска в програмі Медіапрогравач Windows називається записуванням. Створення подібних дисків необхідне, якщо передбачається прослуховування або перегляд медіаданих з вико-
ристанням пристроїв, що не відтворюють дані, записані в комп’ютерних форматах, наприклад програвачі DVD-дисків застарілих моделей. Для створення аудіодиска потрібно:
1. Уставити чистий диск у пристрій для робо-
ти з оптичними дисками.
2. Відкрити вкладку Записування (рис. 4.6).
3. Перетягнути з Області відомостей в Об-
ласть записування (права частина вікна) твори або альбоми, які планується записа-
ти на диск.
Рис. 4.5. Відображення ходу конвертації
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 192
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 192
21.07.2011 17:44:53
21.07.2011 17:44:53
193
Рис. 4.6. Вкладка Записування вікна Медіапрогравач Windows
4. Визначити за індикатором у верхній частині Області записування загальну тривалість відтворення даних з диска.
5. Вибрати кнопку відкриття списку Список записування на диск і вибрати команду Перейменувати список відтворення.
6. Увести в поле назву диска (якщо в Область записування з Області відомостей було перетягнуто альбом певного виконавця, то назву диска вводити не потрібно – вона буде введена автоматично за назвою альбому).
7. Відкрити за потреби список команд кнопки Записування, вибрати команду Додаткові можливості та на вкладці Записування вста-
новити:
·
швидкість записування;
·
чи збільшувати тривалість звучання диска за рахунок зниження якості запису;
·
чи витягати диск після завершення записування.
8. Вибрати кнопку Почати записування .
9. Дочекатися завершення спочатку обробки (конвертації), а потім за-
писування даних на диск (рис. 4.7).
10. Видалити список записування на диск вибором кнопки , якщо не плануєте записувати інші диски з тим самим вмістом.
Крім медіаплеєрів, існує дуже багато спеціалізованих програм для здійснен-
ня конвертації різноманітних мультимедійних файлів. Прикладом такої про-
грами є програма Total Video Converter (англ. Total Video Converter – за-
гальний відеоконвертор). Завантажити її можна із сайта http://www.effectmatrix.
com, а українізатор можна знайти за адресою http://gettyfile.com.ua/397133. Рис. 4.7. Відображен-
ня ходу записування даних на диск
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 193
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 193
21.07.2011 17:44:54
21.07.2011 17:44:54
194
Незважаючи на назву, у якій ідеться про перетворення відео, зазначена про-
грама здійснює конвертацію як відеофайлів більшості форматів MP4, AVI, 3GP, MPG, MPEG, WMV, FLV, DIVX тощо, так і звукових файлів форматів CDA, MP3, MP2, WAV, WMA та ін.
Програма Total Video Converter надає користувачу такі можливості:
·
конвертувати медіадані з одного формату файлу в інший з використанням різ-
них типів кодеків; ·
створювати потокові презентації з використанням власних шаблонів зміни кад рів або переходу між відеофрагментами;
·
конвертувати кілька медіафайлів одночасно;
·
об’єднувати кілька відеороликів і аудіозаписів в одному файлі;
·
розділяти відео- та звукові доріжки і записувати їх у різні файли та ін.
Рис. 4.8. Вікно програми Total Video Converter
Вікно програми Total Video Converter подано на рисунку 4.8. Розглянемо по-
слідовність конвертування файлів на прикладі конвертації відеофайлу формату MOV у файл формату AVI. Для цього потрібно виконати такі дії: 1. Вибрати кнопку Нове завдання і в списку вибрати команду Ім-
порт медіафайлів.
2. Вибрати файл, який потрібно конвертувати.
3. Вибрати у вікні Вибір формату конвертування вкладку відповідно до типу медіаданих (у нашому випадку – вкладку Відеофайли).
4. Вибрати кнопку з назвою формату, у який планується конвертувати вибра-
ний файл – AVI.
5. Вибрати в списку, що відкрився, назву кодека, який буде використано під час конвертації, наприклад WMV AVI.
6. Змінити за потреби папку, у яку буде записано конвертований файл, ви-
користовуючи кнопку Вибери теку для виведення файлів . 7. Установити за потреби якість кодування даних, використовуючи список і гіперпосилання Властивості. 8. Вибрати кнопку Конвертувати .
9. Дочекатися завершення конвертації файлу.
Процес конвертування залежно від розмірів файлів, алгоритмів стиснення та потужності комп’ютера, на якому відбувається конвертація, може тривати досить Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 194
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 194
21.07.2011 17:44:54
21.07.2011 17:44:54
195
довго. Для виконання цієї операції у фоновому режимі необхідно встановити від-
повідну позначку прапорця у вікні Converting (англ. converting – перетворення) (рис. 4.9).
Рис. 4.9. Вікно відображення ступеня виконання завдання конвертації
Аналогічно можна конвертувати й інші аудіо- та відеофайли різних форматів. 1. Які дані називаються мультимедійними? Наведіть приклади.
2. Назвіть джерела мультимедійних даних.
3. Які програми належать до програм опрацювання мультимедійних даних?
4
·
. Опишіть класифікацію програм опрацювання звукових і відеоданих за призначенням.
5. Які програми називають мультимедіаплеєрами? 6
·
. Опишіть можливості Медіапрогравача Windows.
7
·
. Опишіть режими роботи Медіапрогравача Windows.
8
·
. Поясніть, як записати Аудіо CD, використовуючи Медіапрогравач Windows.
9
·
. Поясніть, як зберегти записи з Аудіо CD у звукових файлах на жор-
сткому диску вашого комп’ютера, використовуючи Медіапрогравач Windows.
10
·
. Опишіть, як створити Список відтворення у Медіапрогравачі Windows.
11. Для чого використовується компактний режим Медіапрогравача Windows?
12. Які програми називають граберами? 13. Які програми називають конверторами? 14
·
. Поясніть, чим відрізняються музичні та відеоредактори від музичних та відеостудій.
15. Назвіть відомі вам формати мультимедійних дисків і файлів.
16
·
. Поясніть, чим відрізняється файл формату WAV від файлу формату MP3. 17
·
.
Що таке кодеки? Для чого вони призначені?
18
·
. Опишіть послідовність конвертації файлів з використанням однієї з програм конвертації, наприклад Total Video Converter. 1. Перегляньте список інстальованих програм на вашому комп’ютері. Установіть, які програми для опрацювання мультимедійних даних є серед інстальованих. Визначте, використовуючи довідку цих програм, який їх тип і для чого вони призначені.
2
·
. Проведіть пошук мультимедійних файлів на вашому комп’ютері, ви-
користовуючи стандартні засоби операційної системи. Визначте, файли яких форматів було знайдено. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 195
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 195
21.07.2011 17:44:54
21.07.2011 17:44:54
196
3
·
. Запишіть, використовуючи Медіапрогравач Windows, Audio CD, вклю-
чивши до нього звукові файли з папки, указаної вчителем, наприклад Тема 4\Завдання 4.1\Музика.
4
·
. Запишіть, використовуючи Медіапрогравач Windows, у файли фор-
мату WMA два довільні твори з Audio CD, що є у вашій домашній колекції.
5*. Створіть у Медіапрогравачі Windows список відтворення з іменем, що відповідає вашому прізвищу, включивши до нього музичні твори з пап-
ки, вказаної вчителем, наприклад Тема 4\Завдання 4.1\Музика. 6*. Проведіть конвертування двох перших файлів формату MP3 з папки, указаної вчителем, наприклад Тема 4\Завдання 4.1\Музика, у формат WMA, використовуючи один з конверторів звукових файлів. Збережіть ці файли у папці Вправа 4.1.6, яку створіть у вашій папці.
7*. Проведіть конвертування двох перших файлів формату MOV з папки Тема 4\Завдання 4.1\Відео у формат WMV, використовуючи один з конверторів відеофайлів. Збережіть ці файли у папці Вправа 4.1.7, яку створіть у папці Мої документи. 4.2. Додавання звукових і відеооб’єктів до слайдових презентацій 1. Що таке слайдова презентація? Які об’єкти вона може містити?
2. Які формати звукових і відеофайлів ви знаєте?
3. Які програми опрацювання звукових і відеоданих ви знаєте?
4. Які програми називають граберами?
5. Що таке анімація? Як додати анімацію до об’єктів слайда?
Як ви вже знаєте, слайдові презентації, крім текстових і графічних об’єктів, можуть містити звукові та відеооб’єкти. Перед включенням до презентації в більшості випадків ці об’єкти заздалегідь створюються та редагуються. Це пов’язано з тим, що в програмі PowerPoint 2007 до пре-
зентацій можна включити тільки файли певних типів: додавати звукові файли форматів WMA, WAV, MP3, MIDI, AU, AIFF та відеофайли фор-
матів WMV, AVI, MPEG, ASF. Тому перед включенням до презентацій файли інших форматів слід конвертувати. Ще одним способом підготовки звукових і відеооб’єктів є захоплення та запис у файли звуку та відео з використанням спеціальних програм – граберів.
Захоплення аудіо Однією з найпростіших у використанні програм для записування (за-
хоплення) звуку є програма, що входить до стандартних програм опера-
ційної системи Windows, – програма Звукозапис. Для її запуску слід ви-
конати Пуск Усі програми Стандартні Розваги Звукозапис. Програма Звукозапис призначена для записування, відтворення та редагування звукозаписів. Вона забезпечує збереження звукозапису у файлах формату WAV без стиснення та відповідно без втрати даних. Тривалість одного сеансу запису не може перевищувати 60 с. Для створення нового звукозапису з використанням мікрофона або іншого під’єднаного до входу звукової карти пристрою введення звуку необхідно:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 196
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 196
21.07.2011 17:44:54
21.07.2011 17:44:54
197
1. Виконати Файл Створити (рис. 4.10).
2. Вибрати кнопку Запис .
3. Проговорити в мікрофон потрібне повідомлення (або відтворити на іншому пристрої потрібне звукове повідомлення).
4. Зупинити процес запису вибором кнопки Стоп .
5. Прослухати створений звукозапис, вибравши кнопку Відтворити .
6. Зберегти створений звукозапис у файлі, виконавши Файл Збе-
регти (Зберегти як). Індикатор поточного положення запису
Кнопка Запис
Рядок меню
Кнопка Стоп
Вікно індикатора рівня запису Кнопка Відтворити
Індикатор довжини (тривалості) всього запису
Кнопка Перейти в кінець
Повзунок ходу відтворення/запису
Кнопка Перейти на початок
Рис. 4.10. Вікно програми Звукозапис
Для прослуховування раніше створеного звукозапису необхідно:
1. Виконати Файл Відкрити.
2. Вибрати файл, який потрібно прослухати.
3. Вибрати кнопку Відтворити .
Відтворення звукозапису можна зупиняти вибором кнопки Стоп , а потім продовжити відтворення з цієї самої позиції або з іншої, ви-
бравши її повзунком ходу відтворення/запису та кнопку Відтворити. Для швид кого переходу до початку звукозапису або до його кінця слід вибрати кнопки Перейти на початок або Перейти в кінець відповідно.
Програма Звукозапис надає користувачу також можливості в редагу-
ванні та форматуванні звукозаписів. Для виконання операцій редагуван-
ня або форматування звукозапису треба відкрити файл, що містить по-
трібний звукозапис, і виконати дії, описані в таб лиці 4.4.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 197
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 197
21.07.2011 17:44:54
21.07.2011 17:44:54
198
Таб лиця 4.4.
Операції редагування та форматування звукозаписів у програмі Звукозапис
Назва операції Опис виконання операції Додати до вже існуючого або за-
мінити фрагмент звукозапису
Установити повзунок ходу відтворення/запису в кі-
нець існуючого звукозапису (додавання) або в позицію, з якої розпочнеться новий запис (заміна), і вибрати кноп-
ку Запис . Для завершення запису вибрати кнопку Стоп Змінити гучність звучання Виконати Ефекти Збільшити гучність (на 25 %) або Ефекти Зменшити гучність
Змінити швид-
кість відтворен-
ня звукозапису
Виконати Ефекти Збільшити швидкість (на 100 %) або Ефекти Зменшити швидкість (слід зважати на те, що зміна швидкості спотворює звук)
Відтворити зву-
козапис у зво-
ротному порядку
Виконати Ефекти Обернути і вибрати кнопку Відтво-
рити Змінити якість звукозапису
Виконати Файл Властивості, у вікні Властивості об’єкта «Звук» вибрати кнопку Перетворити і в наступно-
му вікні вказати формат файлу для перетворення та атри-
бути
Змінити формат звукового файлу
Виконати Файл Зберегти як, у вікні Зберегти як ви-
брати кнопку Змінити і в наступному вікні вказати фор-
мат файлу збереження та атрибути
Видалити части-
ну звукозапису
Перемістити повзунок ходу відтворення/запису в пози-
цію, починаючи з якої треба видалити звукозапис, і вико-
нати Правка Видалити до поточної позиції (Видали-
ти після поточної позиції)
Додати до існую-
чого звукозапису аудіодані з іншо-
го файлу
Перемістити повзунок ходу відтворення/запису в пози-
цію, починаючи з якої потрібно додати звукозапис з фай-
лу, виконати Правка Вставити файл і вибрати файл, звукозапис з якого треба додати. У ході додавання старий звукозапис буде заміщено звукозаписом з файлу з поточ-
ної позиції
Змішати звуко-
записи (мікшу-
вання) (англ. mixing – змішу-
вати)
Перемістити повзунок ходу відтворення/запису в пози-
цію, починаючи з якої потрібно змішати існуючий звуко-
запис з новим, виконати Правка Змішати з файлом і вибрати файл, звукозапис з якого треба додати для змі-
шування. Під час змішування один запис накладається на інший
В операційній системі Windows Vista для запису та відтворення звуко-
записів використовується дещо інша стандартна програма – Зву-
козаписувач (рис. 4.11). У ній відсутні можливості щодо редагування звукозаписів.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 198
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 198
21.07.2011 17:44:54
21.07.2011 17:44:54
199
Рис. 4.11. Вікно програми Звукозаписувач
Захоплення відео
Для записування відео існує багато різноманітних програм. Розгля-
немо виконання записування (захоплення) відео на прикладі програми Windows Movie Maker (англ. Movie Maker – той, що створює кіно), яка входить до складу стандартних прикладних програм операційної систе-
ми Windows. Ця програма є відеоредактором. Для запуску програми слід виконати Пуск Усі програми Windows Movie Maker. Вікно програ-
ми подано на рисунку 4.12. Рис. 4.12. Вікно програми Windows Movie Maker
Під час записування відео може здійснюватися запис і відео, і звуку або тільки відео. Відповідно до комп’ютера слід під’єднати пристрої вве-
дення відео- і звукових даних або тільки відеоданих.
Для записування відео необхідно виконати такі дії:
1. Виконати Файл Запись видео (рос. запись видео – запис відео). 2. Вибрати пристрій, з якого буде здійснено записування відео, у полі Доступные устройства (рос. доступные устройства – доступні пристрої) вікна Мастер видеозаписи (рос. мастер видеозаписи – майстер з відеозапису) (рис. 4.13).
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 199
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 199
21.07.2011 17:44:54
21.07.2011 17:44:54
200
3. Установити значення параме-
трів пристроїв уведення зву-
ку: тип пристрою для введен-
ня та для опрацювання звуку, рівень запису.
4. Вибрати кнопку Далі та пере-
йти до наступного вікна Мас-
тер видео записи.
5. Увести ім’я файлу відеозапи-
су та шлях до папки, у яку він буде записаний.
6. Вибрати кнопку Далі та пере-
йти до наступного вікна Мас-
тер видео записи.
7. Установити вибором відповід-
ного перемикача якість відтво-
рення майбутнього відеозапису.
8. Вибрати за встановленого значення перемикача Другие настройки (рос. другие настройки – інші налаштування) у списку одне із зна-
чень налаштувань відео (у нижній частині вікна вказуються більш детальні відомості про обрані налаштування та розмір, який займе на диску файл із записом однієї хвилини відеозапису).
9. Вибрати кнопку Далі та перейти до наступного вікна Мастер видео записи.
10. Встановленням позначок прапорців вибрати:
·
чи створювати відеофайл після завершення роботи програми майстра з відеозапису;
·
чи відключати динаміки на час запису;
·
чи встановлювати обмеження на час запису. 11. Вибрати кнопку Начать запись (рос. начать запись – розпочати запис).
12. Вибрати кнопку Остановить запись (рос. остановить запись – зу-
пинити запис) для завершення запису відеофрагмента.
13. Повторити кроки 10–11, якщо потрібно, записати кілька фрагментів. 14. Вибрати кнопку Готово.
Створені відеофрагменти будуть записані у файли у вибраній корис-
тувачем папці. У подальшому їх можна опрацьовувати, наприклад конвертувати у файли іншого формату, вставляти в документ тощо.
Додавання звукових об’єктів до слайдової презентації
Для додавання звукового об’єкта до слайдової презентації необхідно вибрати слайд, до якого він буде вставлений, і виконати Вставлення Медіа-
кліпи Звук. Відкриється вікно для вставлення звуку із файлу. Якщо вибрати кнопку відкриття списку команд кнопки Звук (рис. 4.14), то можна вибрати один із чотирьох способів вставлення звукового об’єкта:
·
Звук із файлу – вставлення звуку із файлу, що зберігається в зовнішній пам’яті або в мережі; Рис. 4.13. Вікно майстра з відеозапису
Рис. 4.14. Список команд кнопки Звук
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 200
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 200
21.07.2011 17:44:55
21.07.2011 17:44:55
201
·
Звук із колекції кліпів – вставлення звуку із файлу, що включений до однієї з колекцій: колекції користувача, колекції Microsoft Office та Веб-колекції;
·
Запис із компакт-диска – вставлення звуку з музичного компакт-
диска, який знаходиться в пристрої для роботи з оптичними дисками;
·
Записаний звук – запис звукового коментарю з мікрофона і вставлен-
ня його до слайда. Розглянемо ці способи детальніше. Вставлення звукових об’єктів із файлів чи з колекції кліпів відбувається аналогічно відповідним опера-
ціям вставлення рисунків.
Під час вставлення звуку з музичного компакт-диска відкри вається вікно Вставлення аудіокомпакт-диска (рис. 4.15). У цьому вікні корис-
тувач встановлює номер запису (звукового твору) на аудіо диску, з яко-
го слід почати відтворення звуку, і номер запису, який буде останнім у відтворенні звуку. Час звучання кожного із цих за писів можна за-
дати відповідними лічильниками, а загальна тривалість звучання всіх записів автоматично зазнача-
ється в нижній частині вік на біля напису Час від творення. Встанов-
лення позначки прапорця Безпе-
рервне відтворення забезпечує без-
перервне відтворення обраних записів під час демонстрації пре-
зентації. Можна також установити гучність звучання записів (кнопка Гучність звуку) або приховати пік-
тограму звукового об’єкта (прапо-
рець приховувати піктограму зву-
ку під час показу).
Звертаємо увагу на те, що при заміні у пристрої аудіокомпакт-диска в ході демонстрації презентації буде відтворено ті записи, номери яких збігаються з вста новленими у вікні Вставлення аудіо компакт-диска. Якщо диск відсутній, то відтворення звуку не буде.
Для вставлення до слайда звукового коментарю користувача після ви-
бору команди Записаний звук необхідно у вікні Запис звуку (рис. 4.16) увести в поле назву звукового об’єкта та здійснити запис звуку за таким алгоритмом:
1. Підключити мікрофон до ком п’ютера або скористатися вбудова-
ним. 2. Вибрати кнопку Запис .
3. Проговорити в мікрофон зміст коментарю.
4. Вибрати кнопку Зупинити .
5. Прослухати записаний комен-
тар, вибравши кнопку Відтво-
рити .
Рис. 4.15. Вікно Вставлення аудіокомпакт-диска
Рис. 4.16. Вікно Запис звуку
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 201
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 201
21.07.2011 17:44:55
21.07.2011 17:44:55
202
6. Якщо коментар записано пра-
вильно, вибрати кнопку ОК, якщо ні – повторити команди 2–5 алгоритму.
На останніх кроках операції вставлення звукових об’єктів на екран виводиться вікно встановлен-
ня значень параметрів відтворення звуку (рис. 4.17). Необхідно вибра-
ти, як буде розпочинатися відтворення звуку на слайді: одразу, як тіль-
ки розпочнеться показ слайда (кнопка Автоматично), або після вибору піктограми звукового об’єкта на слайді під час демонстрації презентації (кнопка Після клацання). Після вставлення звукового об’єкта на слайді з’являється його пікто-
грама , якщо тільки не було обрано режим її приховування. За вибору піктограми звукового об’єкта на Стрічці з’являється додатковий розділ Знаряддя для звуків і тимчасова вкладка Параметри. Після вибору цієї вкладки для редагування та форматування звуку можна використати відповідні елементи керування. За замовчуванням звукові файли типу wav, розмір яких більше 100 Кбайт, автоматично зв’язуються з файлом презентації, а не вбу-
довуються в нього. Для вбудованих файлів типу wav можна вказати максимальний розмір до 50 000 Кбайт, але це приведе до збільшення загального розміру файлу презентації. Якщо ж користувач під час встав-
лення вибере файл більшого розміру, ніж встановлено цим параметром, то файл не буде включено до презентації. Відтворення звуку відбувається в режимі показу слайдів.
Вставлення і опрацювання відеооб’єктів
Для вставлення відеооб’єкта необхідно вибрати слайд, до якого він буде вставлений, і виконати Вставлення Медіакліпи Фільм. Від-
криється вікно для вставлення фільму з файлу. Якщо вибрати кнопку відкриття списку команд кнопки Фільм (рис. 4.18), то можна вибрати один з двох способів вставлення відеооб’єкта:
·
Фільм із файлу – вставлення відео із файлу, що зберігається в зовніш-
ній пам’яті або в мережі;
·
Фільм із колекції кліпів – вставлення відео із файлу, що включений до однієї з колекцій: колекції користувача, колекції Microsoft Office та Веб-колекції.
Аналогічно операції вставлення звуку під час вставлення відео корис-
тувачеві буде запропоновано встановити, яким чи-
ном буде розпочинатися відтворення відео: автома-
тично чи після вибору об’єкта на слайді у ході його демонстрації.
Після вставлення відеооб’єкта на слайді з’яв-
ляється прямокутна область, у якій буде відтворю-
ватися відеофільм. Розміри цієї області після її ви-
ділення можна змінити, використовуючи відповідні маркери або встановивши точні розміри лічильни-
Рис. 4.17. Вікно встановлення налаштувань відтворення звуку
Рис. 4.18. Список команд кнопки Фільм
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 202
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 202
21.07.2011 17:44:55
21.07.2011 17:44:55
203
ками Висота фігури та Ширина фігури групи Розмір тимчасової вкладки Формат додаткового розділу Знаряддя для зображення. Можна також перемістити область відтворення відео стандартною операцією перетягу-
вання об’єкта.
Після виділення відеооб’єкта на Стрічці з’являється додатковий роз-
діл Знаряддя для фільмів і тимчасова вкладка Параметри. Вибравши за-
головок цієї вкладки, користувач отримує доступ до елементів керуван-
ня, які встановлюють значення параметрів відеооб’єкта (рис. 4.19).
Рис. 4.19. Елементи керування тимчасової вкладки Параметри розділу Знаряддя для фільмів
Ці самі налаштування можна зробити, якщо вибрати кнопку відкриття діалогового вікна групи Параметри фільму і відкрити відповідне вікно.
Додавання анімаційних ефектів до звукових і відеооб’єктів слайда
Для додавання анімаційних ефектів до звукових і відеооб’єктів використо-
вується та сама послідовність дій, як і для текстових або графічних. Тільки ефекти появи, виділення, виходу та шляхів переміщення застосовуються до значка об’єкта (звуковий об’єкт) або до вікна, у якому відтворюється відеооб’єкт. Список Додати ефект для цих об’єктів містить ще одну ко-
манду Дії зі звуками чи Дії з фільмами (рис. 4.20). В обох випадках у списку, що відкриється після вибо-
ру команди, можна вибрати одну з команд: Відтв. (відтворити), Пауза або Завершити.
Для встановлення значень пара-
метрів відтворення ефектів анімації слід вибрати кнопку відкриття спис-
ку команд поточного ефекту і від-
крити вікно, що має заголовок за-
лежно від ефекту, параметри якого налаштовуються. Для відеооб’єкта, наприклад, це можуть бути такі вік-
на: Фільм: відтворення, Фільм: пау-
за або Фільм: зупинка. На вкладці Ефект вікна Фільм: відтворення (рис. 4.21) користувач може встановити значення таких параметрів:
Рис. 4.20. Список команд Дії з фільмами
Рис. 4.21. Вкладка Ефект вікна Фільм: відтворення
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 203
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 203
21.07.2011 17:44:55
21.07.2011 17:44:55
204
·
початок відтворення: з початку, з останньої позиції або за часом;
·
завершення відтворення: після натиснення лівої кнопки миші (після клацання), після поточного або слайда із заданим номером;
·
дії після анімації – аналогічно діям для текстових і графічних об’єктів.
На вкладці Параметри фільму вікна Фільм: відтворення користувач може встановити значення таких параметрів:
·
гучність звуку відеофільму;
·
приховування за відсутності відтворення;
·
відображення відео на весь екран. Налаштування ефектів звукових об’єктів аналогічне налаштуванню ефектів відео за виключенням відображення на весь екран.
Налаштувати параметри відтворення відео- (звукових) об’єктів можна також з використанням елементів керування груп Параметри фільму (Параметри звуку) та Відтворення вкладки Параметри додаткового роз-
ділу Знаряддя для фільму (Знаряддя для звуку) (рис. 4.22 і 4.23).
Рис. 4.22. Групи елементів керування Параметри фільму та Відтворення вкладки Параметри додаткового розділу Знаряддя для фільму
Рис. 4.23. Групи елементів керування Параметри звуку та Відтворення вкладки Параметри додаткового розділу Знаряддя для звуку
1. Звукові файли яких форматів можна додавати до презентації в PowerPoint 2007?
2. Відеофайли яких форматів можна додавати до презентації в PowerPoint 2007?
3. Для чого призначена програма Звукозапис? Як її запустити?
4
·
. Поясніть операції, які можна виконати з використанням програми Звукозапис.
5
·
. Опишіть інтерфейс програми Звукозапис.
6
·
. Наведіть послідовність дій під час створення звукозапису в програмі Звукозапис.
7. Наведіть послідовність дій під час прослуховування звукозапису в про-
грамі Звукозапис.
8. У якому форматі зберігає звукозаписи програма Звукозапис?
9*. Опишіть, як підготувати звукозапис тривалістю 3 хв у програмі Звуко-
запис.
10
·
. Опишіть, які можливості з редагування та форматування звукозапису надає користувачеві програма Звукозапис.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 204
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 204
21.07.2011 17:44:56
21.07.2011 17:44:56
205
11*. Поясніть, як змішати один звукозапис з іншим. Для яких випадків ви-
користовують цю операцію?
12. До якого виду програм належить програма Windows Movie Maker? Як її запустити?
13
·
. Опишіть виконання операції записування відео з використанням про-
грами Windows Movie Maker.
14. Як додати звуковий або відеооб’єкт до слайда презентації?
15
·
. Поясніть особливості вставлення звуку з компакт-диска. Які види оптичних дисків використовуються в цьому випадку?
16*. Порівняйте операції записування аудіо з використанням програми Зву-
козапис і вставлення до слайда звукового коментаря користувача після вибору команди Записаний звук. У яких випадках краще використову-
вати кожну із цих операцій?
17
·
. Опишіть, які параметри відтворення відеооб’єкта під час демонстрації презентації можна встановити та як це зробити.
18
·
. Опишіть відмінності у вставленні та встановленні параметрів відтворен-
ня звукового та відеооб’єктів, які вставляються з файлів до слайдової презентації. 19
·
. Поясніть, як установити безперервне відтворення звуку з однієї з дорі-
жок компакт-диска протягом демонстрації всієї презентації. 1. Запишіть у власному виконанні декламацію вірша І. Франка «Сикстин-
ська Мадонна» (Тема 4\Завдання 4.2\Франко.docx) з використанням програми Звукозапис. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 4.2.1.wav.
2
·
. Відкрийте в програмі Звукозапис указаний учителем файл, наприклад Тема 4\Завдання 4.2\зразок 4.2.2.wma. Допишіть до існуючого звуко-
запису декламацію вірша І. Франка «Котляревський» (Тема 4\Завдан-
ня 4.2\Франко.docx) у власному виконанні. Збережіть документ у влас-
ній папці у файлі з іменем вправа 4.2.2.wav.
3
·
. Запишіть у власному виконанні декламацію вірша І. Франка «Соне-
ти – се раби. У форми пута...» (Тема 4\Завдання 4.2\Франко.docx) з використанням програми Звукозапис. Допишіть ще одну деклама-
цію – вірша І. Франка «Колись в сонетах Данте і Петрарка...» (Тема 4\
Завдання 4.2\Франко.docx). Збережіть документ у папці Моя музика у файлі з іменем вправа 4.2.3.wav.
4*. Відкрийте у програмі Звукозапис указаний учителем файл, наприклад Тема 4\Завдання 4.2\зразок 4.2.4.wma. Установіть повзунок ходу від-
творення/запису в місце, де закінчується перший куплет вірша І. Фран-
ка «Сикстинська Мадонна». Видаліть частину звукозапису від цього місця до кінця звукозапису. Допишіть у цей звукозапис перший куплет вірша І. Франка «Котляревський» (Тема 4\Завдання 4.2\Франко.docx) у власному виконанні. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 4.2.4.wav.
5*. Використовуючи довідкову систему програми Звукозапис, визначте, що таке рівень запису. Як його змінити?
6
·
. Підключіть до комп’ютера веб-камеру та мікрофон. Виконайте з ви-
користанням програми Windows Movie Maker відеозапис декламації довільного фрагмента твору І. Франка «Сучасна приказка» (Тема 4\
Завдання 4.2\Франко.docx). Збережіть відеозапис у форматі WMV у власній папці у файлі з іменем вправа 4.2.6.wmv.
7. Підготуйте разом з однокласниками групову декламацію одного з тво-
рів, що ви вивчаєте в курсі світової літератури. Виконайте з викорис-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 205
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 205
21.07.2011 17:44:56
21.07.2011 17:44:56
206
танням програми Windows Movie Maker відеозапис підготовленої де-
кламації. Збережіть відеозапис у форматі WMV у папці Мої відеозаписи у файлі з іменем вправа 4.2.7.wmv.
8. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 4\Завдання 4.2\
зразок 4.2.8.pptx). Додайте до першого слайда звуковий об’єкт з файлу, наприклад Тема 4\Завдання 4.2\звук 4.2.8.mid. Установіть безперервне відтворення цього об’єкта під час всієї демонстрації презентації. Збере-
жіть презентацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.2.8.pptx.
9
·
. Відкрийте вказаний учителем файл, наприклад Тема 4\Завдання 4.2\
зразок 4.2.9.pptx. Додайте:
а) до слайда з розповіддю про білку замість її фотографії відеозапис з файлу, наприклад Тема 4\Завдання 4.2\білка.avi. Установіть при-
ховування відеозапису до початку відтворення та відтворення авто-
матично після появи заголовка. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.2.9.pptx;
б) до слайда з розповіддю про їжака замість його фотографії відеозапис з файлу, наприклад Тема 4\Завдання 4.2\їжак.avi. Установіть від-
творення цього об’єкта через 1 с після появи тексту та показ на весь екран. Збережіть презентацію в папці Мої документи у файлі з іме-
нем вправа 4.2.9_1.pptx.
10
·
. Відкрийте вказаний учителем файл, наприклад Тема 4\Завдання 4.2\
зразок 4.2.10.pptx. Перегляньте слайди презентації, присвяченої при-
строям комп’ютера. Підготуйте короткі повідомлення про властивості сучасних пристроїв, які б супроводжували демонстрацію презентації. Запишіть мовленнєвий супровід для слайдів із зображеннями:
а) монітора і планшетного сканера. Установіть відтворення звуково-
го супроводу одразу після переходу до слайдів, на яких розміщено об’єкти. Терміни показу слайдів не зберігати. Збережіть презента-
цію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.2.10.pptx;
б) процесора. Установіть відтворення звукового супроводу після на-
тиснення лівої кнопки миші. Терміни показу слайда зберегти. Збережіть презентацію у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 4.2.10_1.pptx.
4.3. Створення та редагування відеофільмів (потокових презентацій) 1. Що, на вашу думку, відрізняє кінофільм від відеофільму? Що потрібно мати для перегляду відеофільму? 2. Що таке сценарій? Де він використовується?
3. Для чого можна використовувати програму Windows Movie Maker? Як її запустити?
4. Як виконати записування (захоплення) звуку, відео? Які програми здій-
снюють подібні операції? Як називається цей тип програм?
Загальні вимоги до створення відеофільму
Термін відеофільм походить від терміна кінофільм (англ. cine-film – кіноплівка, кінофільм), який у широкому розумінні означає твір кіно-
мистецтва. Відеофільм відрізняє від кінофільму спосіб фіксації даних: кінофільм – на фотографічних плівках із використанням кінокамер, а відеофільм – на відеокасетах і відеодисках із використанням відеокамер. Для невеликих за розміром кіно- та відеофільмів використовують термін Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 206
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 206
21.07.2011 17:44:56
21.07.2011 17:44:56
207
кліп (англ. clip – стискати, обрізати), або відеокліп. Останнім часом відеокліпи широко використовуються у музичній індустрії. Їх назива-
ють музичними відеокліпами. За своєю структурою і технологією створення потокові презентації фактично є відеофільмами (відеокліпами), призначеними для представ-
лення чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо. Для створення потокових презентацій використовують відеоредактори.
На першому етапі, перед початком створення відеофільму, необхід-
но розробити його сценарій. Сценарій – це детально розроблений план проведення якого-небудь заходу, здійснення яких-небудь дій. Сценарій навіть невеликого відеокліпу повинен мати внутрішню структуру (ком-
позицію). Сценарій повинен бути детальним, з посекундним плануван-
ням усіх дій.
На другому етапі відбувається зйомка всіх епізодів згідно зі сцена-
рієм, готуються фотографії, рисунки, підбирається музика, записується звуковий супровід. Часто відеофільм створюється на основі раніше відзнятого відеоматеріалу. Наприклад, фільм про певний період історії країни, фільм-розповідь про життя визначних людей, навіть фільм про ваш клас, мабуть, буде створюватися на основі вже існуючих докумен-
тальних кадрів, фотографій, документів тощо.
На третьому етапі здійснюється монтаж – процес опрацювання та структурування окремих об’єктів (кадрів) для отримання цілісного тво-
ру – відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладається звук і титри – текстові коментарі до кадрів тощо. Розробка сценарію відеофільму
Розглянемо процес створення сценарію відеофільму про птахів, що живуть біля річок. Його можна використати у ході вивчення теми Види тварин з курсу «Я і Україна» 3-го класу. Проаналізуємо наявний відео- та фотоматеріал (табл. 4.5).
Таб лиця 4.5.
Файли для включення до відеофільму
Ім’я файлу Папка розміщення Вміст Тривалість, с
лисуха.avi Тема 4\Відео Відео 42
лелека.avi Тема 4\Відео Відео 31
лисуха01.jpg Тема 4\Фото Фотографії –
лисуха02.jpg Тема 4\Фото Фотографії –
лелека01.jpg Тема 4\Фото Фотографії –
лелека02.jpg Тема 4\Фото Фотографії –
лелека.wav Тема 4\Звук Звук 4
лисуха.wav Тема 4\Звук Звук 6,75
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 207
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 207
21.07.2011 17:44:56
21.07.2011 17:44:56
208
Відповідно до програми початкової школи та вимог до часу демон-
страцій на уроці для учнів 3-го класу складемо сценарій нашого відео-
фільму. Сценарій складається зі сценарних кадрів – опису змістових фрагментів відеофільму та тих подій, які в них відбуваються.
1. Кадр 1. Титульна сторінка:
·
заголовок – Птахи України, підзаголовок – Для учнів 3-го класу;
·
колір тла – зелений, колір літер – білий;
·
тривалість показу – 4 с;
·
звук – відсутній;
·
відеоефект – зернистість;
·
ефект переходу на наступний кадр – око.
2. Кадр 2. Фотографія лелеки:
·
файл – лелека02.jpg;
·
титри – Лелека; підзаголовок (чорногуз, бусол, бузько);
·
тривалість показу – 4 с;
·
звук – файл лелека.wav; тривалість звучання – 4 с;
·
ефект переходу на наступний кадр – вихор.
3. Кадр 3. Фотографія лелеки:
·
файл – лелека01.jpg;
·
тривалість показу – 4 с; ·
звук – відсутній; ·
ефект переходу на наступний кадр – метелик, вертикальний.
4. Кадр 4. Відео Лелеки:
·
файл – лелека.avi;
·
тривалість показу – 26,14 с (загальна тривалість – 31 с, необхід-
но видалити на початку 4,86 с; оригінальний звук відеозапису треба видалити);
·
звук – дикторський текст; тривалість – 22,14 с; ·
ефект переходу на наступний кадр – вставити, зліва, знизу;
·
дикторський текст: Ви побачили птаха та почули його голос, точніше стукіт дзьоба. Це лелека, або чорногуз, бусел, бузько. Має біле пір’я, а на крилах чорне. У лелеки довгі ноги та довгий дзьоб червоного або жовто-червоного кольору. В Україні лелека вважається вісником весни.
5. Кадр 5. Фотографія качки:
·
файл – лисуха02.jpg;
·
титри – Євразійська, або звичайна, лиска (лисуха);
·
тривалість показу – 4 с;
·
звук – файл лисуха.wav; початок звучання через 2 с після почат-
ку кадру, тривалість звучання – 6,75 с (звук продовжується на наступному кадрі); ·
ефект переходу на наступний кадр – вставити, зліва, зверху.
6. Кадр 6. Фотографія качки:
·
файл – лисуха01.jpg;
·
тривалість показу – 4 с;
·
звук – файл лисуха.wav; розпочалося звучання на попередньому кадрі, завершується разом із завершенням показу фотографії;
·
ефект переходу на наступний кадр – діафрагма.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 208
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 208
21.07.2011 17:44:56
21.07.2011 17:44:56
209
7. Кадр 7. Відео Лиски:
·
файл – лисуха.avi;
·
тривалість показу – 30 с (загальна тривалість – 42 с, необхідно видалити в кінці 12 с; оригінальний звук відеозапису зробити фоном для дикторського тексту);
·
ефект переходу на наступний кадр – діагональ, ніша;
·
звук – дикторський текст; тривалість – 30 с;
·
дикторський текст: Євразійська, або звичайна, лиска, яку ще на-
зивають лисуха, – невеликий водоплавний птах, що гніздиться біля річок і озер на всій території України. Її просто впізнати за білим дзьобом та білою плямою на лобі. Значну частину часу лиска проводить на воді, за що отримала ще одну народну на-
зву: болотна, або водяна, курка.
8. Кадр 8. Заключні титри:
·
титри – Житомирський ліцей № 1, відеостудія «Майбутнє»:
Оператор – Михайленко Степан;
Автор тексту – Коваленко Оксана;
Звук – Іваненко Миколи;
Учні 10-А класу для учнів 3-х класів;
·
колір тла – жовто-зелений, колір літер – білий;
·
тривалість показу – 10 с.
Створення відеофільму
Перейдемо до створення відеофільму в програмі Windows Movie Maker. Для цього розглянемо детальніше інтерфейс цієї програми (рис. 4.24). У лівій частині вікна після вибору кнопки Сборники (рос. сборники – збірники) відображається однойменна панель (рис. 4.24, 3) з трьома стандартними папками Видеоэффекты (рос. видеоэффекты – відеоефекти), Видеопереходы (рос. видеопереходы – відеопереходи) і Сборники. За вибору папки Видеоэффекты в Області відображення вміс-
ту папок (рис. 4.24, 4) відобразиться список відеоефектів (відображення у відтінках сірого, відображення у вигляді акварельного малюнка, відо-
браження зверху вниз тощо), які можна застосувати до окремих кадрів або до фільму в цілому. Папка Видеопереходы містить список ефектів переходу від одного кадру до іншого. Папку Сборники користувач запо-
внює сам різними об’єктами – графічними, звуковими та відеофайлами, які потім зможе включити до своїх фільмів.
У правій частині вікна розміщено вікно програвача (рис. 4.24, 5) для попереднього перегляду результатів монтажу. Нижню частину вікна зай має Область монтажу (рис. 4.24, 12). Вона відображається в одному з двох режимів: у режимі розкадровки або в режимі відображення шка-
ли часу. Для перемикання режимів Області монтажу використовуються кнопки Отображение шкалы времени (рос. ото-
бражение шкалы времени – відображення шкали часу) і Отображение раскадровки (рос. отображение раскадровки – ві-
дображення розкадровки).
Область монтажу в режимі відображення шкали часу містить: звуко-
ву доріжку (рис. 4.24, 9), відеодоріжку (рис. 4.24, 7), звукову або музич-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 209
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 209
21.07.2011 17:44:56
21.07.2011 17:44:56
210
Рядок меню
Звукова доріжка
Панель інструментів
Звукова або музична доріжка
Панель Сборники
Доріжка титрів
Область відображення вмісту папок
Область монтажу
Вікно програвача
Кнопки керування попереднім перегля-
дом
Шкала часу
Кнопки керування масштабом шкали часу
Відеодоріжка
Кнопки ввімкнення режиму запису ко-
ментарю
Доріжка переходів
Кнопка ввімкнення режиму регулювання (встановлення рівня) звуку
Рис. 4.24. Вікно програми Windows Movie Maker
ну доріжку (рис. 4.24, 10), доріжку титрів (рис. 4.24, 11). У верхній час-
тині області розміщено шкалу часу (рис. 4.24, 6). У режимі розкадровки в Області монтажу відображаються кадри – ті відео- або графічні фрагменти, з яких складається відеофільм. Режим відображення шкали часу використовується в основному для вставлення мультимедійних об’єктів і визначення тривалості їхнього показу або звучання, а режим розкадровки – для застосування до кадрів відеоефектів та ефектів переходу між кадрами. На першому етапі відеомонтажу необхідно створити новий проект. Для цього слід виконати Файл Создать проект (рос. Создать проект – Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 210
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 210
21.07.2011 17:44:57
21.07.2011 17:44:57
211
створити проект) або вибрати кнопку Создать проект на панелі ін-
струментів. Проект містить посилання на мультимедійні об’єкти, що входять до складу фільму, значення їх властивостей у конкретному фільмі та інші дані, що потрібні для роботи над монтажем фільму. Для збереження проектів програма Windows Movie Maker використовує спе-
ціальний формат MSWMM (англ. Microsoft Windows Movie Maker). Ко-
ристувачу потрібно періодично зберігати файл проекту для того, щоб у разі збоїв у роботі комп’ютера результати монтажу не були втрачені.
Файли об’єктів, що будуть входити до фільму, слід помістити в один зі збірників. Для впорядкування об’єктів бажано заздалегідь створити в збірнику папки, наприклад як подано на рисунку 4.24: папка тварини, в якій створені папки Відео, Звуки, Фото. Для створення папки в обра-
ній необхідно скористатися кнопкою Создать папку сборников (рос. создать папку сборников – створити папку збірників) або відповідною командою контекстного меню папки Сборники. На другому етапі слід вставити мультимедійні об’єкти зі збірника в область монтажу перетягуванням. Це можна виконати так:
1. Установити режим розкадровки вибором відповідної кнопки.
2. Перетягнути по черзі відповідно до розробленого сценарію з папок Відео та Фото відео- та графічні об’єкти у великі прямокутники (кадри) Області монтажу (рис. 4.25). 3. Перейти в режим відображення шкали часу.
4. Перетягнути по черзі відповідно до розробленого сценарію звукові об’єкти з папки Звуки в Область монтажу в ті точки на шкалі часу, з яких розпочнеться відтворення звуку. 5. Відредагувати тривалість показу вставлених об’єктів.
Рис. 4.25. Область монтажу в режимі розкадровки
Якщо вставляти відеооб’єкт у режимі відображення шкали часу, то під час перетягування біля вказівника з’являється позначка , а на відеодоріжці та на звуковій доріжці – позначка , яка вказує на місце вставлення об’єкта (рис. 4.26, 1–2). Біля вказівника також з’являється прямокутник з повідомленнями про момент часу в загальній тривалості фільму, з якого почнеться демонстрація об’єкта (наприклад, 0 год 0 хв 10,80 с), про ім’я об’єкта, біля якого вставляється вибраний об’єкт (на-
приклад, MOV05670), і тривалість показу об’єкта (наприклад, 0 год 0 хв 25,39 с).
Під час вставлення графічних об’єктів програмою встановлюється стандартна тривалість показу – 4 с. Для зміни цієї тривалості показу необ-
хідно перетягнути праву межу об’єкта на відеодоріжці (рис. 4.27). Можна як збільшити, так і зменшити тривалість показу графічного об’єкта.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 211
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 211
21.07.2011 17:44:57
21.07.2011 17:44:57
212
Позначка місця вставлення об’єкта на звуковій доріжці
Позначка місця вставлення об’єкта на відеодоріжці
Позначка місця початку поточного об’єкта на шкалі часу
Момент часу в загальній тривалості фільму, з якого почнеться демонстрація об’єкта
Ім’я об’єкта, поруч з яким вставляється даний об’єкт
Тривалість показу об’єкта, що вставляється
Рис. 4.26. Повідомлення і позначки під час вставлення об’єкта в Область монтажу
Для відеооб’єктів тривалість їх-
нього показу дорівнюватиме вста-
новленій тривалості у відповідному відеофайлі. Зміна тривалості показу відеооб’єкта здійснюється анало-
гічно зміні тривалості показу гра-
фічного об’єкта, тільки можна пере-
тягувати як ліву, так і праву межу відеооб’єкта на відеодоріжці. При цьому фрагмент відеооб’єкта не буде відтворюватися від його початку або кінця до моменту часу, визначеного положенням межі. Для більш точного редагування об’єкта в Області монтажу можна збільшити/зменши-
ти масштаб відображення об’єктів. Для цього використовують кнопку Увеличить/уменьшить шкалу времени (рос. увеличить/умень-
шить шкалу времени – збільшити/зменшити шкалу часу).
Під час перетягування меж у вікні програвача відображається поточ-
ний відеокадр, що дає змогу зорієнтуватися, до якого місця слід перетяг-
нути межу. Це процес оборотний і можна в подальшому відновити три-
валість показу відеооб’єкта, перетягнувши межу у зворотному напрямі. Разом з тим збільшити тривалість показу більше, ніж це передбачено властивостями файлу, неможливо.
Звукові об’єкти вставляються та редагуються аналогічно відеооб’єк-
там, тільки перетягуються вони на звукову або музичну доріжку. У ході вставлення звукових і відеооб’єктів та під час їхнього реда-
гування (зміни тривалості, зміни моменту часу початку відтворення) відбувається синхронізація звукового і відеоряду. Результати монтажу слід періодично переглядати у вікні програвача. На наступному третьому етапі монтажу відеофільму вставляють-
ся титри або текстовий супровід. Приклад початкових титрів подано на рисунку 4.28.
Рис. 4.27. Зміна тривалості показу
графічного об’єкта шляхом
перетягування його правої межі
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 212
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 212
21.07.2011 17:44:57
21.07.2011 17:44:57
213
Рис. 4.28. Вікно Windows Movie Maker у режимі редагування титрів
Для додавання текстових написів до відеофільму необхідно виконати таку послідовність дій:
1. Виконати Сервис Названия и титры (рос. названия и титры – назви і титри).
2. Вибрати на панелі Где добавить название? (рос. где добавить на-
звание – де додати назву) одне з гіперпосилань, що відповідає міс-
цю вставлення напису. Розрізняють початкові та заключні титри, а також титри, що розміщуються на графічних чи відеооб’єктах або перед ними.
3. Увести текст написів у відповідні поля на панелі Введите текст на-
звания (рос. введите текст названия – уведіть текст назви).
4. Змінити за потреби для написів, що розміщуються не на графічних чи відеооб’єктах, колір тла, колір літер, шрифт та накреслення, а також ефект анімації (гіперпосилання Изменить шрифт и цвет тек-
ста (рос. изменить шрифт и цвет текста – змінити шрифт і колір тексту) та Изменить анимацию текста (рос. изменить анимацию текста – змінити анімацію тексту)).
5. Переглянути, як буде виглядати напис у відеофільмі, для цього ви-
брати кнопку Воспроизвести (рос. воспроизвести – відтворити) у вікні програвача.
6. Вибрати гіперпосилання Готово (рос. готово – готово). Створені написи будуть вставлені або на відеодоріжку, або на доріж-
ку титрів. На відеодоріжку будуть вставлені всі написи, за виключенням тих, що вставляються на певному кадрі (графічному або відео). Для вставлення титрів і написів усередині відеофільму та заключних титрів слід повторити наведений алгоритм потрібну кількість разів.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 213
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 213
21.07.2011 17:44:59
21.07.2011 17:44:59
214
Тривалість демонстрації вставлених титрів за замовчуванням складає 3,5 с. Змінити її можна таким саме чином, як і тривалість демонстра-
ції графічних об’єктів. Для титрів, що розміщуються всередині фільму, можна перетягувати як ліву, так і праву межу. В Області монтажу для більшості об’єктів можна змінювати послідов-
ність їх перегляду шляхом перетягування умовних позначень вставле-
них об’єктів (прямокутників) у межах відповідної доріжки.
Результати монтажу слід переглянути у вікні програвача. На четвертому етапі монтажу відеофільму, коли розміщення та тривалість показу всіх об’єктів визначена, фільм доповнюється звуко-
вим супроводом диктора (якщо це передбачено сценарієм) і музичним супроводом. Звуковий супровід диктора може бути записано у відповідний файл з використанням програми Звукозапис, а потім вставлено до фільму опи-
саним вище способом.
Для запису звукового супроводу диктора з використанням можливос-
тей самої програми Windows Movie Maker необхідно вибрати точку на шкалі часу і виконати Сервис Шкала времени комментария (рос. шкала времени комментария – шкала часу коментарю) або вибрати кнопку у лівій частині Області монтажу.
На панелі Шкала времени комментария для детальних налаштувань запису слід вибрати гіперпосилання Показать дополнительные па ра-
метры (рос. показать дополнительные параметры – показати додаткові параметри). На розширеній панелі (рис. 4.29) користувач може вста-
новити позначку прапорця Ограничить комментарий до размера сво-
бодного пространства на звуковой музыкальной дорожке (рос. ограни-
чить комментарий до размера свободного пространства на звуковой музы кальной дорожке – обмежити коментар до розміру вільного місця на звуковій музичній доріжці), якщо необхідно, щоб звуковий супровід не накладався на інший звуковий об’єкт, наприклад звук з відеофраг-
мента. При цьому програма автоматично припинить запис, якщо звукові фрагменти почнуть накладатися. Встановлення позначки прапорця Выключить динамики (рос. выклю-
чить динамики – вимкнути динамі-
ки) дає змогу уникнути можливого спотворення звуку від накладання звукових фрагментів. Слід також ви-
пробувати рівень сигналу від мікро-
фона та відрегулювати його, вико-
ристовуючи повзунок Уровень входа (рос. уровень входа – рівень входу).
Для початку запису коментарю необхідно вибрати кнопку Запус-
тить (рос. запустить – запустити), а для призупинення чи завершен-
ня запису – кнопку Остановить (рос. остановить – зупинити). Для включення записаного коментарю до фільму слід вибрати гіперпоси-
лання Готово.
Рис. 4.29. Панель Шкала времени комментария з додатковими параметрами налаштування
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 214
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 214
21.07.2011 17:45:00
21.07.2011 17:45:00
215
Рис. 4.30. Вікно Уровень звука
Рис. 4.31. Вікно Громкость аудиоклипа
Створений коментар буде вставлено на звукову або музичну доріжку. Далі користувачу слід відредагувати та вирівняти рівні звуку для різ-
них фрагментів. Для цього в програмі є кілька інструментів. Зміна рівня звуку одночасно всіх звукових фрагментів фільму виконується з вико-
ристанням діалогового вікна Уровень звука (рос. уровень звука – рівень звуку) (рис. 4.30). Для його відкриття слід виконати Сервис Уровень звука.
Для зміни рівня звуку певного об’єкта слід вибрати його в Облас-
ті монтажу і виконати Клип Аудио Громкость (рос. громкость – гучність) або вибрати команду Громкость у контекстному меню об’єкта. У вікні Громкость аудиоклипа (рис. 4.31) встановити повзунком потріб-
ний рівень звуку об’єкта.
Для повного вимкнення звуку фрагмента (наприклад, звуку відео-
фрагмента) необ хідно вибрати фрагмент в Області монтажу і виконати Клип Аудио Выключить (рос. выключить – вимкну ти) або вибра-
ти команду Вык лючить у контекстному меню об’єкта.
Після редагування та синхронізації звукового та відеоряду слід пере-
глянути результати монтажу у вікні програвача.
П’ятий етап монтажу відеофільму полягає в налаштуванні відео-
ефектів і ефектів переходу між кадрами фільму. Для цього краще перейти до режиму розкадровки в Області монтажу. Для вставлення відеоефекту достатньо на панелі Сборники вибрати папку Видеоэффекты та перетягнути потрібний ефект на кнопку в нижньому лівому куті потрібного кадру. До кожного кадру можна вста-
новити кілька відеоефектів. Для попереднього перегляду результату застосування ефекту слід скористатися програвачем. Для видалення ефекту слід вибрати кнопку на потрібному кадрі та натиснути клаві-
шу Delete.
Для вставлення ефекту переходу між кадрами необхідно на пане-
лі Сборники вибрати папку Видеопереходы та перетягнути потрібний ефект на прямокутну область між потрібними кадрами. Результат засто-
сування ефекту слід переглянути з використанням програвача. Для ви-
далення ефекту переходу слід вибрати прямокутну область між потріб-
ними кадрами і натиснути клавішу Delete.
Після застосування всіх ефектів слід перевірити результати монтажу з використанням програвача програми.
Останній етап роботи над відеофільмом – збереження відеофільму у файлі. Для цього потрібно:
1. Виконати Файл Сохранить файл фильма (рос. сохранить файл фильма – зберегти файл фільму);
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 215
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 215
21.07.2011 17:45:00
21.07.2011 17:45:00
216
2. Указати дію над файлом у першому вікні Мастер сохранения фильма: ·
збереження в зовнішній пам’яті комп’ютера користувача;
·
запис на оптичний диск;
·
відправлення електронною поштою;
·
розміщення на веб-сайті;
·
запис у пам’ять цифрової відеокамери. 3. Вибрати кнопку Далі.
4. Якщо обрано збереження в зовнішній пам’яті комп’ютера, то слід у наступному вікні вказати ім’я файлу та папку, в яку він буде збере-
жений, та вибрати кнопку Далі. 5. Установити значення параметрів якості відеофільму та вибрати кнопку Далі.
6. Дочекатися завершення кодування фільму з обраними параметра-
ми якості та запису в файл. Файл буде збережено у форматі WMV, і в подальшому його можна ви-
користовувати як звичайний відеофайл: копіювати, відтворювати з ви-
користанням відеопрогравачів, конвертувати, вставляти в слайдові пре-
зентації тощо. 1. Що таке відеофільм? Чим він відрізняється від кінофільму?
2
·
. Поясніть, для чого розробляються сценарії. 3
·
. Опишіть етапи створення відеофільму. Які операції виконуються на кожному з них?
4
·
. Поясніть, які дії слід виконати в ході підготовки сценарію відеокліпу про вашу сім’ю.
5
·
. Що таке сценарний кадр? Які дані вказуються в сценарному кадрі?
6. Що таке монтаж відеофільму?
7
·
. Опишіть, які підготовчі дії слід виконати в програмі Windows Movie Maker перед початком монтажу відеофільму.
8
·
. Для чого в програмі Windows Movie Maker використовуються папки Сборники, Видеопереходы, Видеоэффекты?
9. Які режими відображення Області монтажу є в програмі Windows Movie Maker? Як їх перемикати?
10
·
. Поясніть призначення доріжок Області монтажу в режимі відображен-
ня шкали часу.
11. Що таке файл проекту в програмі Windows Movie Maker? Які дані він містить? 12
·
. Опишіть послідовність дій для включення відео- і графічних об’єктів у відеофільм.
13
·
. Опишіть послідовність дій для включення звукових об’єктів у відео-
фільм.
14. Як вимкнути відтворення звукового фрагмента?
15
·
. Поясніть способи зміни тривалості відтворення графічних, відео-, зву-
кових і текстових об’єктів.
16
·
. Опишіть послідовність дій під час вставлення текстових об’єктів в Область монтажу. Які є варіанти їхнього розміщення відносно інших об’єктів відеофільму?
17
·
. Як змінити формат текстових об’єктів у програмі Windows Movie Maker? 18
·
. Опишіть порядок додавання дикторського звукового супроводу до фільму. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 216
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 216
21.07.2011 17:45:00
21.07.2011 17:45:00
217
19
·
. Опишіть послідовність збереження файлу відеофільму у програмі Windows Movie Maker.
20*. Порівняйте можливості слайдових презентацій, створених у PowerPoint 2007, і потокових, створених у Windows Movie Maker, на прикладі роботи з титульними сторінками.
21*. Чи можна створити в PowerPoint 2007 презентацію, за своїми власти-
востями схожу з відеофільмом (потоковою презентацією)? Відповідь об-
ґрунтуйте. 1. Створіть відеофільм «Птахи України» за сценарієм, який описано в цьому пункті. Матеріали для включення до відеофільму розміщено в папках Відео, Звук, Фото папки Тема 4\Завдання 4.3. Збережіть відео-
фільм у власній папці у файлі з іменем вправа 4.3.1.wmv.
2
·
. Складіть сценарій і створіть за ним у Windows Movie Maker потокову презентацію про Лесю Українку до курсу української літератури 10-го класу. У презентації використайте фрагмент з відеофільму «Великі українці. Леся Українка» і фотографії Лесі Українки та пам’ятників їй з папки Тема 4\Завдання 4.3\Українка. Підготуйте і включіть до відео-
фільму титульний слайд та титри супроводу. Самостійно доберіть музику, яка повинна звучати протягом усього відеофільму. Збережіть відео-
фільм у власній папці у файлі з іменем вправа 4.3.2.wmv.
3
·
. Підготуйте у Windows Movie Maker потокову презентацію про керів-
ників української держави початку ХХ ст., використовуючи матеріал підручника з історії України 10-го класу та матеріали, розміщені в пап-
ках Тема 4\Завдання 4.3\Скоропадський та Тема 4\Завдання 4.3\Пет-
люра. Дикторський текст і музичний супровід доберіть самостійно. Збе-
режіть відеофільм у власній папці у файлі з іменем вправа 4.3.3.wmv.
15. Створення відеокліпу (потокової презен-
тації)
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Створіть, використовуючи програму Windows Movie Maker, відеокліп (по-
токову презентацію) з питань охорони навколишнього середовища. 2. Розробіть сценарій презентації, передбачивши:
·
Кадр 1. Титульна сторінка:
заголовок – Збережемо природу рідного краю, підзаголовок – На-
вчальна програма; колір тла – жовтий, колір літер – темно-зелений;
анімація – відео, в тексті;
тривалість показу – 4,40 с;
звук – відсутній;
ефект переходу на наступний кадр – круги.
·
Кадр 2. Фотографія сміття:
файл – сміття01.jpg;
титри на слайді – Що треба зробити, щоб такого не було?
початок показу титрів – через 2 с після початку показу фотографії;
тривалість показу – 3 с;
анімація – Клас!;
звук – файл FINCL_02.MID; тривалість звучання – 5 с;
ефект переходу на наступний кадр – вихор.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 217
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 217
21.07.2011 17:45:00
21.07.2011 17:45:00
218
·
Відобразіть у наступних кадрах основні проблеми забруднення навко-
лишнього середовища і шляхи боротьби за чисте довкілля. Загальна тривалість відеокліпу – від 3 до 5 хв.
3. Змонтуйте відеокліп, включивши до нього потрібні відео-, звукові, графіч-
ні та текстові об’єкти з папки Тема 4\Завдання 4.3\Екологія або з інших джерел. 4. За потреби відредагуйте об’єкти та синхронізуйте відео- й аудіоряди.
5. Збережіть презентацію у своїй папці у файл з іменем Практична робота 15.wmv.
4.4. Основи створення комп’ютерних публікацій. Програма Microsoft Office Publisher 2007
1. Що ви знаєте про поліграфію? Які види друкованих видань розробля-
ють поліграфічні підприємства?
2. Коли і де з’явилися перші друковані видання?
3. Як класифікують програми опрацювання тексту? Що таке видавничі сис-
теми?
4. Що таке шаблон? Як використовуються шаблони у Word 2007 та PowerPoint 2007?
Публікації та комп’ютерні публікації, їх призначення та види
Публікаціями (лат. publico – оголошувати публічно) називають про-
цес видання якого-небудь твору. Сам виданий (оприлюднений) твір теж називають публікацією. Залежно від способу оприлюднення документа розрізняють друковані та електронні публікації. До друкованих публікацій належать книжки, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо. До елек-
тронних публікацій належать документи, розміщені в Інтернеті, як пра-
вило на веб-сайтах, передані по радіо або телебаченню тощо.
Тривалий час друковані публікації створювались виключно в типогра-
фії. І цим займалася ціла галузь виробництва – поліграфія (грец. πολコ- – багато і γραφειν – писати). А підготовкою матеріалів до друку займалися видавництва. При промисловому багатотиражному виробництві так є і сьогодні: видавництва готують макети книжок, журналів, газет і т. п., а підприємства поліграфії – друкують і за потреби зшивають їх. Разом з тим із широким розповсюдженням персональних комп’ютерів і високоякісних лазерних і струменевих принтерів, копіювальних апа-
ратів набули розповсюдження так звані настільні видавничі систе-
ми. Ці системи мають апаратну і програмну складові. До апаратної складової належать персональний комп’ютер, пристрої друку (прин-
тер, копіювальний апарат) і пристрої введення даних (сканери, графіч-
ні планшети), а до програмної – спеціальна програма підготовки макета пуб лікації. Усе це може розміститися на столі користувача, і тому ці сис-
теми отримали назву desktop publishing (англ. desktop publishing – на-
стільні публікації) або настільні видавничі системи. Як ви вже знаєте з курсу інформатики 9-го класу, програми, призна-
чені для створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до дру-
ку, також називаються видавничими системами. До таких програм на-
лежать QuarkXPress, Corel Ventura, Adobe PageMaker, Adobe InDesign 1.
Що ви знаєте про поліграфію? Які види др
у
кованих видань розробля
-
ють поліг
р
а
ф
ічні підп
р
иємства
?
2.
Pоли і Мп з’евилисе Ппр5і Мр
д
ховані виМанне
)
3.
Кх
хласиВіхдРяь Програми оПрацРванне япхсяд) Фо яахп виМавничі сис-
х
я
п
ми
)
4.
Фо яахп 5аблон) Кх вихорисяов
д
Ряьсе 5аблони д
W
ord 2
007
т
а
PowerPoint 2
007
?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 218
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 218
21.07.2011 17:45:00
21.07.2011 17:45:00
219
тощо. Це професійні програми, які використовують, як правило, для підготовки до друку великих за обсягом публікацій масовим (від кількох сотень до кількох сотень тисяч) тиражем. Як видавничі системи для ма-
лих підприємств і організацій, навчальних закладів, а також для ство-
рення публікацій вдома використовують текстові процесори і спеціалізо-
вані програми настільних видавничих систем зі спрощеним інтерфейсом і набором функцій – Microsoft Publisher, Page Plus, Avery DesignPro, Paraben’s Label Builder, Publish-It! тощо.
На відміну від текстових процесорів видавничі системи орієнтовані не на введення та редагування тексту та інших об’єктів, а на верстку.
Верстка – це процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок (полос) видання відповідно до принципів дизайну і технічних вимог.
За призначенням розрізняють книжково-журнальну верстку, газет-
ну і акцидентну (лат. accidentia – випадок, випадковість). Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих, як правило, невеликих за кількістю сторінок та тиражем об’єктів: оголошень, бланків, афіш, бу-
клетів, проспектів, візитівок тощо. Публікації, що здійснені з використанням комп’ютерних технологій, ще називають комп’ютерними публікаціями. Основні можливості настільних видавничих систем Настільні видавничі системи забезпечують:
·
автоматизацію процесів розміщення блоків тексту та графічних зо-
бражень відповідно до типу публікації (макетування); ·
імпортування фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних прикладних програмах; ·
опрацювання фрагментів тексту, використовуючи стилі та розширені можливості зі встановлення відстані між символами та між рядками; ·
автоматизацію створення списків змісту та посилань;
·
використання розширеного набору шрифтів і їх використання відпо-
відно до вимог поліграфії; ·
відтворення публікації на екрані монітора з урахуванням особливос-
тей пристрою, на якому буде здійснено друк публікації;
·
збереження файлів публікації у форматах, що використовуються в по-
ліграфії;
·
можливість друку публікацій кожним кольором окремо (кольороподіл);
·
забезпечення високоякісного друку на пристроях різного типу.
Звичайно, що набір можливостей може змінюватися залежно від при-
значення програми, поліграфічної бази, на яку зорієнтована програма. Загальна характеристика видавничої системи Microsoft Office Publisher 2007
Настільна видавнича система Microsoft Office Publisher 2007 (далі Publisher 2007), як уже зазначалося, призначена для створення комп’ютерних публікацій малими тиражами на невеликих підприєм-
ствах та організаціях, а також для особистих потреб користувача. В
ерстка
– це процес компонування текстових і
граф
і
чних
о
б’єктів для створення сторінок (
полос
)
видання відповідно до принцип
і
в дизайну і
техн
і
чних вимог
.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 219
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 219
21.07.2011 17:45:00
21.07.2011 17:45:00
220
Програма Publisher 2007 має спрощену порівняно з професійними ви-
давничими системами функціональність. Вона забезпечує акцидентну верстку публікацій на основі різноманітних шаблонів змісту і може пра-
цювати в двох основних режимах – створення та редагування друкова-
ної та електронної публікації.
Стандартним форматом файлів для збереження публікацій, підго-
товлених з використанням Publisher 2007, є формат PUB. Слід зважа-
ти, що збереження публікацій у файлах попередніх версій програми Publisher (1998 та 2000 року) може призвести до того, що ряд функцій, які працюють у версії програми 2007 року, можуть не працювати в про-
грамах попередніх версій. Основним об’єктом у Publisher 2007 є публікація як сукупність сто-
рінок. На сторінках друкованих публікацій можут ь розміщуватися тек-
стові та графічні об’єкти, а на сторінках електронних публікацій ще і звукові, відеооб’єкти та гіперпосилання. Властивості об’єктів публіка-
цій практично не відрізняються від властивостей подібних об’єктів, роз-
глянутих у Word 2007 та PowerPoint 2007. Над кожним з об’єктів видав-
нича система може виконувати певний набір операцій з редагування та форматування. Список Типи публікацій
Кнопка закриття каталогу
Рядок заголовка вікна програми
Кнопка З файлу
Рядок меню
Піктограма останньої публікації
Панель інструментів
Панель відображення вмісту папок типів публікацій
Рис. 4.32. Початкове вікно програми Publisher 2007
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 220
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 220
21.07.2011 17:45:00
21.07.2011 17:45:00
221
Запуск Publisher 2007 та інтерфейс вікна програми
Програму Publisher 2007 можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найпоширеніші з них:
·
виконати Пуск Усі програми Microsoft Office Microsoft Office Publisher 2007;
·
використати ярлик програми на Робочому столі або на Панелі швид-
кого запуску;
·
двічі клацнути на значку файлу публікації Publisher, наприклад та-
кому – .
У разі якщо вибрано один з перших двох варіантів запуску програми, на екрані з’явиться початкове вікно програми, розділене на три частини (рис. 4.32).
У лівій частині вікна розміщено список типів публікацій (рис. 4.32, 1), які можна створити в Publisher 2007. За вибору в цьому списку одного з об’єктів, наприклад Буклети, у центральній частині відображаються ес-
кізи шаблонів публікації цього типу. При цьому в лівій частині замість панелі Останні публікації відобразиться панель з елементами керуван-
ня, використовуючи які встановлюють значення властивостей обраного шаблону публікації.
Пошук потрібних шаблонів публікацій можна здійснити, використо-
вуючи поле Пошук шаблонів і список, у яко-
му можна вибрати місце пошуку: на цьому комп’ютері, на сайті Microsoft Office Online або в обох цих місцях (Усі шаблони). Створення нової публікації
Створення нової публікації можна розпоча-
ти з початкового вікна програми, яке описано вище. Після вибору типу публікації та одного із шаблонів на панелі настроювання значень властивостей (рис. 4.33) можна змінити ко-
лірну схему,
схему шрифтів (або залишити ці властивості зі значеннями із шаблону за за-
мовчуванням), вказати службові відомості (дані про організацію або особу), які будуть ав-
томатично вставлені до шаблонів публікацій, та обрати форму для здійснення реєстрації, проведення опитування тощо. Після вибору кнопки Створити програма перейде в режим редагування та форматування публікації.
Можна пропустити ці дії, для чого в по-
чатковому вікні програми вибрати кнопку закриття каталогу (рис. 4.32, 5). Початкове вік но буде закрито, і відкриється основне ві-
кно програми (рис. 4.34), яке має дещо інший інтерфейс, ніж розглянуті раніше програми пакета Microsoft Office 2007.
Рис. 4.33. Панель встанов-
лення значень властивостей обраного шаблону
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 221
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 221
21.07.2011 17:45:01
21.07.2011 17:45:01
222
Панель інструментів Об’єкти
Панелі інструментів
Область завдань
Лінійки
Рядок заголовка вікна
Робоча область
Рядок меню
Рядок стану
Рис. 4.34. Основне вікно програми Publisher 2007
У основному вікні програми, використовуючи елементи керування панелі інструментів Об’єкти, панелі Форматування публікації Області задач та інших панелей, користувач може самостійно розробити макет майбутньої публікації. Він також може повернутися до створення публі-
кації на основі шаблонів, виконавши Файл Створити або вибравши у списку на панелі Форматування публікації Області задач кнопку Зміни-
ти шаблон.
Як і в PowerPoint 2007, у Publisher 2007 можна створювати публіка-
ції на основі вже існуючих. Для цього в початковому вікні програми слід вибрати кнопку З файлу і вказати файл, на основі якого буде створено нову публікацію. Цю ж дію можна виконати в основному вікні: Файл Відкрити або Файл Створити З файлу.
Вставлення та редагування об’єктів Вставлення більшості об’єктів здійснюється з використанням кнопок панелі інструментів Об’єкти (табл. 4.6). Операції з більшістю об’єктів ана-
логічні подібним операціям у PowerPoint 2007. Як і в PowerPoint 2007, текстові об’єкти вставляються тільки у вигляді написів.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 222
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 222
21.07.2011 17:45:01
21.07.2011 17:45:01
223
Таб лиця 4.6. Кнопки панелі інструментів Об’єкти та їх призначення Кнопка Назва Призначення Кнопка Назва Призначення
Вибір об’єктів Для вибору об’єктів публікації
Напис
Для вставлення текстового об’єкта (напису)
Додати таб лицю
Для вставлення таб лиці
Додати об’єкт WordArt
Для вставлення об’єкта WordArt
Рисунок
Для вставлення графічного об’єкта
Лінія
Для вставлення лінії
Стрілка
Для вставлення стрілки
Овал
Для вставлення овалу
Об’єкт бібліотеки макетів
Для відкриття ві-
кна бібліотеки ма-
кетів публікацій
Авто-
фігури
Для вставлення однієї з фігур бібліотеки авто-
фігур
Елемент з бібліо теки вмісту
Для відкриття в Області завдань панелі Бібліотека вмісту
Заклад-
ка
Для вставлення закладки для швидкого пошуку певного місця в публікації
Прямо-
кутник
Для вставлення прямокутника
Розглянемо послідовність використання шаблонів і вставлення об’єктів на прикладі створення листа молодіжної екологічної організа-
ції. Для початку роботи слід виконати такий алгоритм:
1. Запустити на виконання програму Publisher 2007.
2. Вибрати в списку типів шаблонів Бланк.
3. Вибрати потрібний шаблон (наприклад, шаблон Кольорові смуги з групи Сучасні макети).
4. Вибрати кнопку Створити.
Буде створено макет публікації з місцями для вставлення тексту і гра-
фічних об’єктів. У верхній правій частині цього макета публікації розмі-
щено поруч кілька об’єктів (рис. 4.35). Слід навести вказівник на один з об’єктів і вибрати кнопку , що з’являється біля об’єкта. У списку, що відкрився, слід вибрати команду Редагувати і у вікні Редагування набо-
ру службових відомостей увести дані організації, наприклад такі:
·
Назва організації: Екологічна молодіжна організація «Чисті роси»;
·
Адреса: вул. Київська, 24, м. Житомир;
Рис. 4.35. Об’єкти шаблону бланка організації
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 223
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 223
21.07.2011 17:45:01
21.07.2011 17:45:01
224
·
Телефон, факс і електронна пош-
та: Телефон: 72-66-34, Електро-
нна пошта: ekolog@ukr.net;
·
Емблема: файл Чисті роси.WMF.
Для зміни малюнка емблеми слід вибрати кнопку Змінити під полем Емблема і вибрати потрібний файл, наприклад Тема 4\Завдання 4.4\
Чисті роси.WMF. Після завершення редагування даних вікно повинно виглядати так, як це подано на рисунку 4.36. Далі слід вибрати кнопку Зберегти і в наступному вікні вибрати кнопку Оновити публікацію.
Службові відомості збережуться і в подальшому будуть автоматично вставлятися в шаблонах інших публікацій. Для введення тексту звертання до адресата потрібно в правій верхній частині публікації, під емблемою, вставити напис і ввести текст, напри-
клад такого змісту: Директору малого підприємства «Автохім». На основному полі листа слід також вставити напис і ввести текст, напри-
клад такого змісту:
Шановний пане директоре!
Протягом останнього місяця працівники малого підприємства «Ав-
тохім» постійно викидають сміття безпосередньо в зеленій зоні біля огорожі підприємства. Це погіршує екологічний стан нашого мікрора-
йону і є неприпустимим. Просимо негайно вжити заходів і прибрати це звалище. З надією на розуміння та спіль-
ну роботу зі збереження природи рідного краю члени молодіжної еко-
логічної організації «Чисті роси».
Фотографію звалища додаємо.
Голова організації Петренко Микола
Нижче тексту листа слід вста-
вити фотографію звалища сміт-
тя, наприклад з файлу Тема 4\
Завдання 4.4\Сміття.jpg. Для цьо-
го потрібно на панелі інструмен-
тів Об’єкти вибрати кнопку Рису-
нок , у списку, що відкриється, вибрати команду Вставити із файлу і виділити пря мокутну область на полі публіка ції – місце розміщення Рис. 4.36. Вікно Редагування набору службових відомостей
Рис. 4.37. Макет листа
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 224
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 224
21.07.2011 17:45:01
21.07.2011 17:45:01
225
рисунка. У вікні Вставлення рисунка, що відкриється автоматично, вказати потрібний файл і вибрати кнопку Вставити.
Під рисунком слід зробити підпис, наприклад такий: Фото звалища сміття біля малого підприємства «Автохім», і згрупувати його з рисун-
ком. Для групування рисунка і напису слід їх виділити і вибрати кнопку Групування , що з’яв ляється біля виділених об’єктів. Загальний вигляд підготовленої публікації наведено на рисунку 4.37.
Збереження та друк публікації Для збереження публікації у файлі слід виконати Файл Зберегти і у вікні Збереження документа вказати папку для збереження, ім’я фай-
лу, його формат і вибрати кнопку Зберегти. Налаштування параметрів і сам процес друку практично не відрізня-
ються від аналогічних операцій у Word 2007. Для встановлення значень властивостей друку можна попередньо відкрити вікно Настроювання друку (Файл Настроювання друку). Такі самі налаштування можна встановити й у вікні Друк (Файл Друк) (рис. 4.38).
Відмінності в налаштуваннях вікон Друк у програмах Word 2007 і Publisher 2007 полягають у наявності поля попереднього перегляду і змінених елементах керування для встановлення друку різної кількості сторінок на аркуші.
Враховуючи, що, як і PowerPoint 2007, програма Publisher 2007 має засоби зв’язування об’єктів, які розміщені в окремих файлах, при пере-
несенні на інші комп’ютери ці об’єкти можуть не відтворюватися. Для коректного перенесення публікації на інші комп’ютери для подальшого перегляду або друку використовується засіб упаковки публікації. Для
Рис. 4.38. Вікно Друк
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 225
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 225
21.07.2011 17:45:02
21.07.2011 17:45:02
226
його використання слід виконати Файл Запакувати Для іншого комп’ютера/Для друку. В обох випадках відкриється вікно Майстер па-
кування. Послідовно вказуючи значення властивостей пакування (місце збереження, об’єкти, які слід включити і зв’язати) на кожному кроці ро-
боти майстра для пакування, користувач створює архівний файл формату ZIP. Відмінність у пакуванні для іншого комп’ютера і для друку полягає в тому, що під час пакування для іншого комп’ютера не пропонується включати до архівного файлу шрифти і файли зв’язаних об’єктів. 1. Що таке публікація?
2. Що таке друкована публікація? Наведіть приклади друкованих публі-
кацій.
3. Що таке електронна публікація? Наведіть приклади електронних пуб-
лікацій.
4
·
. Яка роль у створенні публікацій відводиться підприємствам поліграфії; видавництвам? 5. Що таке настільна видавнича система?
6
·
. Що входить до складу настільної видавничої системи? Для чого призна-
чена кожна складова?
7. Що таке верстка? 8
·
. Які існують види верстки за призначенням? Де вони використовуються? 9. Що таке комп’ютерна публікація? Наведіть приклади комп’ютерних публікацій.
10
·
. Які існують види публікацій за конструкцією? Де вони застосовуються?
11
·
. Опишіть можливості настільних видавничих систем.
12
·
. Поясніть призначення програми Publisher 2007. 13
·
. Опишіть формати файлів, у яких можуть зберігатися публікації. Чим вони відрізняються один від одного? 14. Опишіть інтерфейс початкового вікна програми Publisher 2007 15
·
. Опишіть інтерфейс основного вікна програми PowerPoint 2007.
16
·
. Опишіть послідовність створення нової публікації в початковому вікні Publisher 2007. 17*. Порівняйте операції вставлення текстових і графічних об’єктів у PowerPoint 2007 та Publisher 2007. Що в них спільного і чим вони від-
різняються?
18. Для чого використовується кнопка біля об’єктів шаблону?
19. Наведіть послідовність дій для збереження публікації у стандартному для Publisher 2007 форматі. 20. Як роздрукувати публікацію?
21
·
. Для чого використовується пакування публікацій? Чим відрізняється пакування Для іншого комп’ютера і Для друку?
1. Запустіть на виконання програму Publisher 2007. Використовуючи по-
чаткове вікно програми, створіть нову публікацію на основі шаблону Оголошення – Маркер. Установіть колірну схему Бузок. Збережіть пуб-
лікацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.4.1.pub.
2
·
. Створіть у програмі Publisher 2007 на основі шаблону Грамота нову пуб лікацію для нагородження переможців першості вашої школи з на-
стільного тенісу. Доберіть самостійно колірну схему, введіть дані про Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 226
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 226
21.07.2011 17:45:02
21.07.2011 17:45:02
227
вашу школу, підписи директора і вчителя фізичного виховання. Збере-
жіть публікацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.4.2.pub.
3
·
. Створіть у програмі Publisher 2007 на основі шаблону Меню Особливі страви нову публікацію – меню святкової вечері до дня народження. Доберіть самостійно колірну схему, уведіть назви 5–6 страв та їх корот-
кий опис. Збережіть публікацію у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 4.4.3.pub.
4
·
. Створіть у програмі Publisher 2007 на основі одного із шаблонів власну візитівку. Включіть до картки власне фото і дані про місце навчання. Роздрукуйте візитівки, розмістивши на одному аркуші 10 копій. Збере-
жіть публікацію в папці Мої документи у файлі з іменем вправа 4.4.4.pub.
5*. Розробіть фірмовий бланк вашої школи на основі шаблону Бланк Гео-
метрична. Включіть до бланка назву школи, її адресу і телефони, емб-
лему (герб). Кольорову гаму доберіть відповідно до кольорової гами пра-
пора школи або прапора регіону. Збережіть публікацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.4.5.pub.
4.5. Особливості роботи з текстовими та графічними об’єктами в Publisher 2007. Створення інформаційного бюлетеня та буклета
1. Що є основою дизайну?
2. Які вимоги до кольорового оформлення ви знаєте?
3. Поясніть, що таке стилі.
4. Як створити нову публікацію в Publisher 2007?
Створення інформаційного бюлетеня Як уже зазначалося, у публікаціях можуть розміщуватися два типи об’єктів – текстові написи та графічні зображення. Розглянемо особли-
вості роботи з ними під час створення публікацій у Publisher 2007. Зро-
бимо це на прикладі створення інформаційного бюлетеня.
Бюлетень (франц. bulletin – записка, листок, документ) – це коротке офіційне повідомлення, збірка офіційних актів або періо дичне видання, яке містить відомості з певного кола питань.
Особливості структури бюлетеня
У Publisher 2007 під бюлетенем розуміють публікацію з однієї чи кількох сторінок, яка містить відомості з певного кола питань: напри-
клад, аналіз економічного чи фінансового стану підприємства за певний період, добірка нормативних актів з певного питання або за певний пе-
ріод, аналітична записка з перспектив розвитку галузі, збірка статей з певного питання тощо. Бюлетень має титульну і заключну сторінку, між якими може знахо-
дитися кілька внутрішніх сторінок. На кожній сторінці може бути кіль-
ка статей. Матеріал статей розміщується в кілька колонок. Кожна ко-
лонка – це напис, який в Publisher 2007 ще називають текстовим полем. Текстові поля однієї статті зв’язані між собою. Статті можуть починати-
ся на одній сторінці та закінчуватися на іншій. 1.
Що є основою дизайн
у?
2.
Кхі вимоги Мо хольо
р
ового о
В
о
р
млпнне ви знаюяп
)
3.
З
о
есніяь
Т
фо яахп сяил
і
.
4.
Кх сяворияи нов
д
П
д
бліхаціР в
Publisher 2
007
?
Б
юлетень
(
франц. b
ulleti
n
– записка, листок, документ
)
– це коротке оф
і
ц
і
йне пов
і
домлення, зб
і
рка оф
і
ц
і
йних акт
і
в або п
ер
і
о дичне видання, яке м
і
стить в
і
домост
і
з певного кола питань.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 227
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 227
21.07.2011 17:45:02
21.07.2011 17:45:02
228
Один з головних об’єктів публікації – заголовок бюлетеня. За своєю структурою заголовок бюлетеня схожий на газетний. Він містить текст заголовка і назву видавця, може містити девіз, емблему, для періодич-
них видань – номер і дату випуску.
Основне місце на титульній сторінці займає перша або головна стаття. У бюлетені вона відіграє роль своєрідної програмної статті, тобто статті, у якій розкрито цілі цього видання або описано проблеми, які в наступ-
них статтях будуть обговорюватися, деталізуватися й уточнюватися.
Остання сторінка бюлетеня містить дані про редакторів і дизайнерів бюлетеня та де-
які службові дані: тираж публікації, рекві-
зити редакції та типографії тощо.
Створення бюлетеня на основі шаблону
Процес створення бюлетеня, як і розгля-
нутий раніше процес створення презента-
ції, розпочинається з розробки структури (макета) і дизайну даного виду публікації. Перше за все слід ознайомитись із шабло-
нами публікацій цього типу, з’ясувати тематику та перелік питань, які будуть висвітлюватися в публікації, добрати мате-
ріли до публікації: назву бюлетеня, заголо-
вки і тексти статей, ілюстрації до них, гра-
фічні елементи тощо. Далі слід перейти до безпосереднього створення бюлетеня.
Для створення бюлетеня необхідно в по-
чатковому вікні Publisher 2007 у списку ти-
пів публікацій обрати Бюлетень. Потім ви-
брати шаблон оформлення та на відповідній панелі (рис. 4.39) уточнити значення властивостей публікації: вибрати колірну схему та схему шрифтів, указати службові відомості. На цій самій панелі в полі Розмір сторінки встановлюється кіль-
кість аркушів публікації. Слід враховува-
ти, що передбачається двосторонній друк, і, відповідно, якщо обрати один аркуш пу-
блікації, то матимемо дві сторінки бюлете-
ня, а якщо два аркуші – то чотири.
Після завершення початкового встанов-
лення значень властивостей публікації та друку слід вибрати кнопку Створити і пе-
рейти в режим редагування та форматуван-
ня шаблону бюлетеня.
У Рядку стану вікна програми відо-
бражаються ярлики сторінок публікації (рис. 4.40). Для перегляду потрібної сто-
рінки публікації слід вибрати ярлик з її но-
Рис. 4.39. Панель встановлення значень властивостей бюлетеня
Рис. 4.40. Ярлики сторінок публікації
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 228
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 228
21.07.2011 17:45:02
21.07.2011 17:45:02
229
мером. Внутрішні сторінки (наприклад, 2 і 3 на рис. 4.40) відображають-
ся разом. Ярлик поточної сторінки має більш темний колір. Налаштування параметрів сторінки
В області завдань Форматування пуб-
лікації слід відкрити, вибравши кноп-
ку біля назви, список Параметри сторінки (рис. 4.41). У полі Стовпці можна встановити кількість стовпців тексту на поточній або на всіх сторінках тексту. Для цього слід навести вказів-
ник на відповідну кнопку, вибрати кнопку відкриття списку (рис. 4.42) та вибрати команду, яка відповідає обра-
ній області застосування. Вибір кнопки Комбінація встановлює різну кіль-
кість стовпців для різних статей.
У списку Колірні схеми області за-
вдань Форматування публікації можна змінити обрану колірну схему публіка-
ції, а у списку Схема шрифтів – вказати новий варіант комбінації шрифту для заголовків і основного шрифту. У списку Бюлетень – параметри цієї самої області завдань, окрім зміни шаб-
лону публікації, можна встановити і розміри сторінки публікації. Для цьо-
го слід вибрати кнопку Змінити розмір сторінки і у вікні Параметри сторінки обрати один із стандартних розмірів або встановити свій. У цьому самому вікні встановлюються і значення полів сто-
рінки.
Редагування заголовка, змісту і бічної панелі
Структура заголовка бюлетеня стандартна для всіх шаблонів. На ри-
сунку 4.43 подано оформлення заголовка бюлетеня із шаблону Літо. А на рисунку 4.44 перероблений варіант заголовка цього шаблону для бюлетеня Альманаху літературної творчості «Пролісок». Рис. 4.43. Заголовок бюлетеня із шаблону Літо
Рис. 4.44. Заголовок альманаху Пролісок
Рис. 4.41 Список Параметри сторінки
Рис. 4.42. Кнопки встановлення кількості стовпців тексту
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 229
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 229
21.07.2011 17:45:03
21.07.2011 17:45:03
230
Для створення нового заголовка на основі існуючого шаблону слід увести у відповідні написи нові тексти, видалити існуючі малюнки та вставити нові.
На титульній сторінці бюлетеня, особливо якщо він має багатосторін-
кову структуру, вставляють заголовки внутрішніх статей, які складають зміст публікації. Шаблон для змісту (рис. 4.45), як правило, розміщуєть-
ся збоку, поряд з першою статтею бюлетеня, хоча може бути й інше роз-
міщення залежно від структури шаблону бюлетеня. Користувач може змінити кількість рядків, видалити зайві або додати нові залежно від кількості статей в публікації. Цей об’єкт є таб лицею, і його редагування та форматування здійснюються з використанням команд меню Таб лиця або контекстного меню об’єкта. Редагування та форматування тексту в змісті відбувається відповідно до аналогічних операцій у Word 2007.
Рис. 4.45. Шаблон таб лиці для розміщення заголовків статей
Рис. 4.46. Бічна панель з переліком авторів поезій
Під таб лицею заголовків статей на титульній сторінці бюлетеня зі структурою шаблону Літо розміщено Бічну панель (рис. 4.46) зі спис-
ком – список анонсів, який має заголовок Важливі деталі. У цьому спис-
ку слід увести короткі фрази, які б вказували на своєрідність викладеного в бюлетені матеріалу, на цікаві факти, які б зацікавили і привернули ува-
гу читача. Наприклад, для літературного альманаху це можуть бути по-
відомлення про літераторів, твори яких уперше з’явилися на його сторін-
ках, або про твори вже відомих і популярних авторів. Для введення даних потрібно вибрати відповідні шаблонні написи в списку і ввести нові. Редагування статей бюлетеня
Основною відмінністю розміщення тексту на сторінках публікації від розміщення на слайді презентації або в текстовому документі є мож-
ливість автоматичного продовження тексту з одного стовпця (напису) статті в інший. Цю особливість називають «перетіканням тексту». Пере-
тікання можливо й у стовпці на іншій сторінці. Для підказки, у якому стовпці продовжується текст з вибраного стовпця, використовується спе-
ціальна кнопка – Перейти до наступного текстового поля . Її вибір приводить до виділення напису, у якому продовжується або починається текст.
У шаблонах уже встановлено автоматичне перетікання тексту між стовпцями статті. Якщо ж користувач самостійно створює макет публі-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 230
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 230
21.07.2011 17:45:03
21.07.2011 17:45:03
231
кації, то йому потрібно вміти самостійно встановлювати і відміняти пе-
ретікання тексту з одного текстового поля в інше. Ця операція назива-
ється зв’язуванням текстових полів. Для зв’язування текстових полів необхідно вибрати початкове тексто-
ве поле і на панелі інструментів Зв’язати написи вибрати кнопку Ство-
рити зв’язок із написом . Вказівник набуде вигляду чашки зі стріл-
кою вниз – . Його слід підвести до текстового поля, з яким планується встановити зв’язок (курсор повинен набути вигляду нахиленої чашки, з якої виливаються літери ). Поле, з яким створюється зв’язок, повин-
но бути порожнім. Для розірвання зв’язку необхідно вибрати потрібне текстове поле і на панелі інструментів Зв’язати написи вибрати кнопку Розірвати зв’язок з попереднім . Незважаючи на таку назву кнопки, розрив відбувається з наступним текстовим полем. Тексти статей, як правило, готуються заздалегідь в одному з тексто-
вих процесорів, наприклад Word 2007, і вставляються в текстові поля публікацій з використанням Буфера обміну. За вибору текстового поля шаблону виділяється увесь текст статті, розміщений в кількох стовп-
цях. І після виконання команди Вставити новий текст замінює шаблон-
ний. Якщо текст не вміщується в одне чи кілька зв’язаних текстових по-
лів, відведених для статті, то програма виведе на екран діалогове вікно (рис. 4.47) з відповідним повідомленням і запитом на виконання авто-
розливання. Підтвердження виконання дії авторозливання приведе до зв’язування поточних текстових полів з наступними на сторінці тексто-
вими полями і розміщення в них тексту, що вставляється. Рис. 4.47. Діалогове вікно, що сповіщає про переповнення текстового поля
Якщо ж користувач відмовиться від виконання операції авторозли-
вання, то текст буде вставлено в зв’язані текстові поля поточної статті, але під останнім полем буде виведено позначку Текст в області перепо-
внення . Це означає, що частина тексту не відображається на екра-
ні, але залишається в пам’яті і її можна відтворити.
Для того щоб у текстових полях статті відображався весь текст, ко-
ристувачу слід виконати одну з дій:
·
відредагувати текст, видаливши несуттєві його фрагменти;
·
відформатувати текст, змінивши значення властивостей символів або абзаців;
·
змінити розміри текстових полів;
·
зв’язати тестові поля статті з додатковими на цій або іншій сторінці.
Фотографії та малюнки в публікаціях підписуються. Підписи ство-
рюються з використанням кнопки Напис панелі інструментів Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 231
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 231
21.07.2011 17:45:03
21.07.2011 17:45:03
232
Об’єкти. Після створення підпису його слід згрупувати з фотографією або малюнком: виділити ці об’єкти і вибрати кнопку Групування , що з’являється біля виділених об’єктів. Якщо використовуються шаблони графічних об’єктів, то вони вже мають підписи.
Редагування та форматування графічних об’єктів у публікаціях Pub-
lisher 2007 здійснюються аналогічно до подібних операцій у Word 2007 і PowerPoint 2007. Тільки якщо графічні об’єкти з файлів за замовчу-
ванням у Word 2007 вставляються з обтіканням У тексті, а в PowerPoint 2007 – з обтіканням Перед текстом, то в Publisher 2007 – з обтіканням Навколо рамки.
Під час створення публікацій слід дотримуватися вимог до збережен-
ня авторських прав. Усі статті та графічні матеріали повинні мати поси-
лання на авторів. При використанні матеріалів з інших друкованих чи електронних публікацій слід отримати дозвіл на це їх авторів.
Створення буклета
Буклет (франц. bouclette – кільце) – публікація, виготовлена на одно-
му аркуші та складена згинанням у кілька сторінок так, що її можна пе-
реглядати, не розрізаючи сторінок, а розкриваючи як ширму. У формі буклета виготовляються путівники, проспекти, програми концертів і ви-
став, реклами продукції та послуг тощо. Як правило, буклет складається з одного аркуша формату А4, розміщеного в альбомній орієнтації та роз-
діленого на три рівні частини. По межах цих частин буклет згинається. Друк здійснюється, як правило, з обох сторін аркуша.
Створення буклета в Publisher 2007, вставлення текстових і графічних об’єктів не відрізняються від аналогічних операцій з бюлетенем. Для ство-
рення буклета слід в початковому вікні програми (або Файл Створи-
ти) серед типів публікацій вибрати Буклет, а потім конкретний шаблон. Основні відмінності у роботі з бу-
клетом визначаються його призна-
ченням і формою. Основне призначення букле-
та – реклама навчального закладу, підприємства, організації, особи, нового товару, нової акції тощо. А враховуючи те, що всі відомості повинні бути розміщені на одному аркуші, зміст буклета повинен міс-
тити невеликі за обсягом фрагменти тексту, які точно передають основні відомості про об’єкт, а також фото-
графії та малюнки, що ілюструють ці відомості. Фотографії та малюнки повинні бути високої якості і місти-
ти незначну кількість об’єктів, які чітко розрізняються.
Як правило, буклет має титульну і заключну сторінки. На титульній Рис. 4.48. Приклади титульних сторінок буклетів
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 232
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 232
21.07.2011 17:45:03
21.07.2011 17:45:03
233
сторінці, вказується заголовок буклета – його основна тема і фотографія або малюнок із цієї теми. Можуть вказуватися дані про того, хто випус-
тив цей буклет. На рисунку 4.48 подано зразки оформлення титульної сторінки буклета. На заключній сторінці зазначаються контактні дані тієї організації або особи, яка випустила цей буклет. Приклади оформлення буклетів можна переглянути в Інтернеті. Для цього слід в рядку пошуку ввести ключове слово буклет і вибрати коман-
ду (або гіперпосилання, залежно від пошукової системи) Зображення. 1. Що таке бюлетень?
2
·
. Опишіть послідовність створення бюлетеня в програмі Publisher 2007.
3. Як встановити параметри сторінки в шаблоні бюлетеня?
4. Як переглянути зміст певної сторінки бюлетеня?
5
·
. Опишіть послідовність встановлення різної кількості стовпців тексту на сторінці бюлетеня. 6
·
. Які дані, як правило, відображаються в заголовку бюлетеня? Як внести зміни до заголовка? 7
·
. Опишіть, як заповнити Зміст у бюлетені.
8. Для чого в бюлетені використовують Бічну панель, що на ній розміщу-
ють?
9
·
. Поясніть, як змінити розміри або перемістити стовпець на інше місце в публікації.
10. Як додати новий напис до публікації?
11. Як визначити, чи продовжується текст статті в інших написах?
12
·
. Що таке «перетікання» та як установити або відмінити перетікання тексту з одного напису до іншого?
13
·
. Про що свідчить позначка біля стовпця з текстом? Які дії пови-
нен виконати користувач, щоб її прибрати?
14
·
. Поясніть, для чого виконується групування графічних об’єктів і підпи-
сів під ними.
15. Що таке буклет? Для чого він призначений?
16*. Опишіть відмінності в створенні бюлетеня та буклета. Для яких цілей у вашій школі можуть виготовлятися ці публікації?
1. Запустіть на виконання програму Publisher 2007. Використовуючи по-
чаткове вікно програми, створіть новий бюлетень на основі шаблону Фо-
торамка. Установіть колірну схему Море, схему шрифтів Архівна, кількість сторінок – одна. Збережіть публікацію у власній папці у фай-
лі з іменем вправа 4.5.1.pub.
2
·
. Створіть у програмі Publisher 2007 буклет на основі шаблону Геоме-
трична. Установіть колірну схему Плющ, схему шрифтів Ділова 1, кіль-
кість сторінок – одна. Додайте до буклета форму Бланк реєстрації. У за-
головку бланка для реєстрації уведіть: Укажіть ваші контактні дані, видаліть написи, що стосуються проведення заходів, ціни і способів оплати. Перемістіть заголовок бланка і шаблон для заповнення контакт-
них даних так, щоб вони займали нижню частину тієї самої сторінки. Збережіть публікацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.5.2.pub.
3
·
. Створіть у програмі Publisher 2007 буклет, присвячений вашому класу. Шаблон, колірну схему і схему шрифтів доберіть самостійно. На ти-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 233
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 233
21.07.2011 17:45:04
21.07.2011 17:45:04
234
тульній сторінці розмістіть фотографію школи та її назву, назву населе-
ного пункту і рік розробки. Збережіть публікацію у папці Мої докумен-
ти у файлі з іменем вправа 4.5.3.pub.
4
·
. Створіть у програмі Publisher 2007 на основі одного із шаблонів бюле-
тень, присвячений одному з письменників, творчість якого ви вивчаєте з української або світової літератури. Кількість аркушів – один. Вклю-
чіть до бюлетеня на титульній сторінці фото письменника і його корот-
ку біографію, а в наступних статтях – уривки з віршованих або прозо-
вих творів, які вам найбільше сподобалися. На останній сторінці вкажіть власні дані як видавця. Збережіть публікацію у папці Мої до-
кументи у файлі з іменем вправа 4.5.4.pub.
5
·
. Відкрийте вказаний учителем файл, наприклад Тема 4\Завдання 4.5\ зразок 4.5.5.pub. Використовуючи матеріали з файлу Тема 4\Завдан-
ня 4.5\зразок 4.5.5.doc та фотографії весняної природи з файлів папки Тема4\Завдання 4.5, завершіть створення бюлетеня Альманах літера-
турної творчості.
6*. Створіть у програмі Publisher 2007 бюлетень, присвячений навчанню у школі за вашим профілем. Підберіть текстовий та ілюстративний мате-
ріали. Обґрунтуйте в статтях доцільність вивчення саме цього профілю. Збережіть публікацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.5.6.pub.
16. Створення інформаційного бюлетеня та буклета
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Створіть, використовуючи програму Publisher 2007, бюлетень на тему «7 чудес України». Під час його створення можете використати шаблон Осінь або розробити власний макет. Зразок бюлетеня (рис. 4.49) – першої та другої сторінок розміщено в папці Тема 4\Практична 16 у файлах Прак-
тична 16_1.jpg і Практична 16_2.jpg відповідно. 2. Для створення бюлетеня використайте текстові та графічні матеріали з файлів папки Тема 4\Практична 16. 3. Збережіть бюлетень у своїй папці у файлі з іменем практична робота 16.1.pub.
4. Створіть буклет про одну з історико-культурних або природних пам’яток України, що увійшли до переліку семи чудес України. Під час його ство-
рення можете використати шаблон Затемнення або розробити власний макет. Зразок буклета (рис. 4.50) – першої та другої сторінок розміщено в папці Тема 4\Практична 16 у файлах Практична 16_3.jpg і Практична 16_4.jpg відповідно. 5. Для створення буклета використайте текстові та графічні матеріали з фай-
лів папки Тема 4\Практична 16. 6. Збережіть буклет у своїй папці у файлі з іменем практична робота 16.2.pub.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 234
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 234
21.07.2011 17:45:04
21.07.2011 17:45:04
235
а) б)
Рис. 4.49. Зразок оформлення бюлетеня
Рис. 4.50. Зразок оформлення буклета а)
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 235
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 235
21.07.2011 17:45:04
21.07.2011 17:45:04
236
б)
Рис. 4.50. Зразок оформлення буклета
4.6. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів
1. Що таке Буфер обміну? Які операції можна виконувати з його вико-
ристанням? Чим Буфер обміну операційної системи відрізняється від Буфера обміну Microsoft Office? 2. Що таке конвертація файлів? У яких форматах можна зберегти тексто-
вий документ; електронну таб лицю; мультимедійну презентацію; базу даних? 3. Що таке ярлик об’єкта в операційній системі Windows? 4. Об’єкти яких типів можна вставити в текстовий документ? Як це можна зробити?
5. У яких форматах можна зберігати веб-сторінки?
Поняття складеного документа
Протягом вивчення курсу інформатики ви ознайомилися з різними прикладними програмами – графічним редактором Paint, текстовим про-
цесором Word 2007 і табличним процесором Excel 2007, програмами під-
готовки мультимедійних презентацій Power Point 2007 і комп’ютерних публікацій Publisher 2007, системою управління базами даних Access 2007 і навчалися створювати й опрацьовувати з їх використанням різно-
манітні електронні документи: текстові документи, електронні таб лиці, комп’ютерні презентації, бази даних та ін.
1.
Щ
о таке
Б
у
фер обмін
у
? Які операції можна викон
у
вати з його вико
-
р
истанням? Чим
Бу
фер обмін
у
опе
р
аційної системи від
р
ізняється від Б
у
фера обмін
у
Microsoft Offic
e
?
2.
Що таке конве
р
тація ф
айлів? У яких ф
о
р
матах можна збе
р
егти тексто
-
вий док
у
мент; електронн
у
таб лицю; м
у
льтимедійн
у
презентацію; баз
у
д
аних
?
3.
Фо яахп е
р
лих об’юхяа в оПп
р
аційній сисяпмі
W
in
do
w
s
?
4.
Об’єкти яких типів можна вставити в текстовий док
у
мент? Як це можна з
р
обити
?
5.
Л ехиї В
о
р
маяаї мокна збп
р
ігаяи впб-сяо
р
інхи)
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 236
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 236
21.07.2011 17:45:04
21.07.2011 17:45:04
237
Але досить часто під час створення електронного документа в певній програмі виникає потреба вставити до нього фрагменти з документів, які створені в інших програмах.
Наприклад, у текстовий документ, підготовлений у текстовому проце-
сорі Word 2007, необхідно вставити растровий малюнок, створений у гра-
фічному редакторі Paint, а також фрагмент електронної таб лиці, яка роз-
роблена в табличному процесорі Excel 2007, та таб лицю з бази даних Access 2007. Або під час заповнення бази даних у СУБД Access 2007 по-
трібно використати вже підготовлені дані з електронної таб лиці Excel 2007, або в мультимедійну презентацію потрібно вставити відеоролики та аудіозаписи, які були підготовлені заздалегідь. У результаті таких дій ко-
ристувач отримує документ, що включає фрагменти, створені за допомо-
гою різних програмних засобів. Подібний документ отримав назву скла-
деного, або інтегрованого, документа.
Складений (інтегрований, лат. integrum – ціле) документ – це документ, у який вставлено фрагменти з даними різних типів, що створювалися в інших прикладних програмах. Програма (документ, файл), з якої проводиться вставлення фрагмента у складений документ, називається джерелом, а програма (документ, файл), куди вставляються об’єкти з інших джерел, – приймачем.
Вставка фрагментів даних з різних програм
Операційна система Windows надає користувачу кілька способів вставки даних з різних програм до складеного документа. З деякими з них ви вже ознайомилися раніше: технологія drag-and-drop (англ. пере-
тягнути та кинути) і використання Буфера обміну.
Так, у багатьох програмах, які працюють від керівництвом ОС Windows, для вставки об’єктів передбачена можливість перетягування потрібного фрагмента чи об’єкта з використанням миші з вікна однієї програми до вікна іншої (технологія drag-and-drop). При виконанні цієї операції об’єкт переміщується з документа-джерела у документ-приймач, виконання цієї операції за натиснутої клавіші Ctrl приводить до копію-
вання об’єкта в документ-приймач. Такий спосіб рекомендується вико-
ристовувати, якщо відстань між вікнами програми-джерела і програми-
приймача невелика. Для цього вікна цих програм доцільно розташувати поруч у віконному режимі.
Також вставити потрібний об’єкт у документ-приймач можна, вико-
риставши Буфер обміну операційної системи Windows. Для цього слід об’єкт з документа-джерела скопіювати в Буфер обміну (команда Скопію-
вати), а потім вставити його з Буфера обміну в документ-приймач (коман-
да Вставити). Під час роботи з програмами Microsoft Office 2007 вико-
ристовується Буфер обміну Microsoft Office 2007, який, як ви знаєте, може одночасно зберігати 24 об’єкти. Це можна використати для швидко-
го збирання фрагментів з документів-джерел та одночасного їх вставлен-
ня в документ-приймач. При виконанні цієї операції вікно Буфера обміну в усіх програмах Microsoft Office 2007, які задіяні в цій роботі, повинно бути відкритим (для цього потрібно натиснути кнопку відкриття діалого-
вого вікна відповідної групи на вкладці Основне). Скла
д
ений
(
і
нтегровани
й
, л
а
т.
i
ntegru
m
– ціле
)
документ – це д
окумент, у який вставлено фрагменти з даними р
і
зних тип
і
в, що с
творювалися в і
нших прикладних програмах. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 237
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 237
21.07.2011 17:45:05
21.07.2011 17:45:05
238
Використовуючи ці способи, у документ-приймач вставляється копія об’єкта з документа-джерела, при цьому значення деяких властивостей вставлених об’єктів можуть змінитися. За таких способів вставлення ніякого зв’язку між програмами, доку-
ментами й об’єктами не встановлюється. І в подальшому опрацювання вставленого об’єкта забезпечується засобами програми, у якій здійсню-
ється робота зі складеним документом. Наприклад, вставивши до тексто-
вого документа малюнок з програми Paint, користувач уже не зможе ви-
користовувати для зміни малюнка інструменти графічного редактора, такі як Пензель, Ластик, Розпилювач, не зможе здійснити інвертування кольорів, виділення довільної області тощо. Він може скористатися тіль-
ки засобами, які надає текстовий процесор для роботи з графічними зо-
браженнями. Відсутність зв’язку між документом-джерелом і документом-прий-
мачем приводить до того, що ніякі зміни об’єкта-оригіналу не відобража-
ються в документі-приймачі. Наприклад, якщо в текстовий документ вставлено діаграму з електронної книги Excel, то вона вставляється як рисунок, і при зміні числових даних у документі-джерелі це ніяк не вплине на зображення діаграми, яка вставлена в складений документ.
Технологія OLE
Крім перелічених вище способів, які не завжди є доцільними, встави-
ти об’єкти до складеного документа можна і способами, які забезпечують-
ся технологією OLE.
Технологія OLE (англ. Object Linking and Embedding – зв’язування та вбудовування об’єктів) дає змогу вставляти об’єкти в складений доку-
мент, забезпечуючи різні способи зв’язку цього об’єкта з документом-
джерелом і з програмою-джерелом.
Технологія OLE – це технологія вставлення об’єктів різних ти-
пів у документи інших типів.
Технологія OLE передбачає два способи вставлення об’єктів: ·
вбудовування об’єкта – забезпечує вставлення в документ-приймач копії об’єкта з автоматичним встановленням зв’язку з програмою-
джерелом, але зв’язок з документом-джерелом втрачається. У такий спосіб ніякі зміни оригінального об’єкта не впливають на вигляд його копії у складеному документі, але для опрацювання вставленого об’єкта можна користуватися не тільки засобами програми-прий-
мача, а й засобами програми-джерела;
·
зв’язування об’єкта – у документ-приймач вставляється не сам об’єкт, а тільки посилання на нього у вигляді образу цього об’єкта з автоматичним встановленням зв’язку і з документом-джерелом, і з програмою-джерелом. За такого способу будь-які зміни об’єкта у документі-джерелі приводять до автоматичної зміни образу об’єкта в документі-приймачі. Для опрацювання об’єкта можна використову-
вати засоби програми-джерела. Під час перегляду та друкування складеного документа відрізнити, у який спосіб вставлено об’єкти в документ, майже неможливо (крім встав-
Технологія O
LE – це технологія вставлення об’єктів різних ти
-
п
і
в у документи і
нших тип
і
в.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 238
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 238
21.07.2011 17:45:05
21.07.2011 17:45:05
239
лених у вигляді значка). Спосіб вставлення впливає тільки на спосіб реда-
гування вставлених об’єктів (пояснено вище) і на розмір складеного доку-
мента. Оскільки вбудовані об’єкти розташовуються всередині документа-
приймача, то розмір файлу складеного документа зростає за рахунок роз-
міру цих об’єктів. При зв’язуванні об’єктів розмір складеного документа майже не збільшується, оскільки в документ вставляється не сам об’єкт, а посилання на нього, яке займає дуже мало місця.
Технологію OLE у повному обсязі підтримують не всі прикладні про-
грами. Деякі з них можна використовувати тільки як приймач, інші – тільки як джерело, але є й ті, що можуть виступати в обох ролях. Напри-
клад, прикладні програми комплекту Microsoft Office 2007 повністю за-
безпечують роботу за технологією OLE, а графічний редактор Paint мож-
на використовувати за цією технологією тільки як джерело об’єктів. Вбудовування та зв’язування об’єктів
у програмах Microsoft Office 2007
Вбудовування або зв’язування об’єктів у програмах Microsoft Office 2007 з відкритого документа-джерела здійснюється через Буфер обміну командою Спеціальне вставлення та виконується за таким алгоритмом: 1. Виділити в документі-джерелі об’єкт (фрагмент документа), який вставляється, і виконати Основне Буфер обміну Копіювати. 2. Розмістити курсор у потрібному місці документа-приймача і виконати Основне Буфер обміну Вставити Спеціальне вставлення.
3. Указати в діалоговому вікні Спеціальне вставлення спосіб встав-
лення об’єкта, вибравши потрібний перемикач:
· для вбудовування – перемикач Вставити;
· для зв’язування – перемикач Зв’язати (рис. 4.51).
4. Вибрати у списку Як тип об’єкта, у форматі якого об’єкт-копію буде вставлено в документ-прийма ч.
Залежно від обраного типу в подальшому користувачу надаватимуть-
ся відповідні засоби опрацювання об’єкта-копії. Набір можливих варіан-
тів для вибору залежить від типу об’єкта-оригіналу. Для вставлення Рис. 4.51. Вікно Спеціальне вставлення для зв’язування
об’єкта з відкритого документа
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 239
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 239
21.07.2011 17:45:05
21.07.2011 17:45:05
240
об’єкта з тими самими властивостями, які він має в документі-джерелі, рекомендується вибирати тип Об’єкт.
5. Вибрати спосіб відображення об’єкта-копії у документі-приймачі, встановивши за потреби позначку прапорця У вигляді значка:
· позначка прапорця не встановлена – об’єкт вставляється у тако-
му самому вигляді, як і в документі-джерелі;
· позначка прапорця встановлена – у документ замість об’єкта вставляється значок даного типу об’єкта (його можна змінити, вибравши кнопку Змінити піктограму), який є посиланням на оригінальний об’єкт. Для відкриття об’єкта-оригіналу потрібно буде двічі клацнути на вставленому значку. 6. Вибрати кнопку ОК.
Використовуючи зв’язування об’єктів, слід пам’ятати:
·
програма, яка була використана для створення об’єкта-оригіналу, по-
винна бути обов’язково встановлена на тому комп’ютері, де відбува-
ється перегляд і опрацювання складеного документа; ·
файли документа-джерела і документа-приймача потрібно заздале-
гідь зберегти; ·
при зміненні місця збереження складеного документа або документів-
джерел може відбутися розрив (втрата) зв’язків і тоді у складеному документі вставлені об’єкти не відображатимуться.
Опрацювання вбудованих і зв’язаних об’єктів
у програмах Microsoft Office 2007
Опрацювання вбудованих і зв’язаних об’єктів у складеному документі має свої відмінності. За подвійного клацання на вбудованому об’єкті у вікні програми-
приймача відкриється додаткове вікно із засобами програми-джерела, у якому відобразиться вбудований об’єкт, і засобами цієї програми можна здійснювати опрацювання об’єкта.
На рисунку 4.52 представлено зовнішній вигляд вікна програми Word 2007, у якому планується опрацювання діаграми табличного процесора Excel 2007, вбудованої в текстовий документ. Як видно, на Стрічці з’явилися нові вкладки Формули, Дані, Знаряддя для діаграм, за допомо-
гою яких і здійснюватиметься редагування діаграми. Після завершення роботи для повернення у вікно складеного документа слід вибрати довіль-
не місце поза вбудованим об’єктом.
Після подвійного клацання на зв’язаному об’єкті відкривається вікно програми-джерела, у якому буде відкрито весь документ-джерело для по-
дальшого його опрацювання. Далі користувачу потрібно виконати необ-
хідні операції над об’єктом, зберегти змінений документ і закрити вікно програми-джерела.
За замовчуванням зв’язані об’єкти у складеному документі оновлю-
ються автоматично під час внесення змін до оригіналу об’єкта. Якщо документ-приймач закрито, то зміни будуть внесені при його відкритті. Якщо оновлення не відбувається автоматично, то це можна зробити вруч-
ну. Для цього в контекстному меню зв’язаного об’єкта потрібно вибрати команду Оновити зв’язок.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 240
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 240
21.07.2011 17:45:05
21.07.2011 17:45:05
241
Рис. 4.52. Додаткове вікно програми-джерела під час опрацювання вбудованого об’єкта
Налаштування програмного середовища можна змінити так, щоб зв’язані об’єкти не оновлювалися взагалі або оновлювалися за запитом ко-
ристувача під час відкриття документа-приймача (рис. 4.53). Також корис-
тувачу потрібно контролювати зв’язки документів на випадок їх розриву.
Рис. 4.53. Запит користувачу про оновлення зв’язаних об’єктів
при відкритті складеного документа
Усі змінення зв’язків складеного документа, їх видалення, перегляд, відновлення чи налаштування мож-
на здійснити в діалоговому вікні Зв’язки (рис. 4.54), яке можна від-
крити двома способами:
·
відкрити контекстне меню будь-
якого зв’язаного об’єкта та вико-
нати Зв’язаний об’єкт Зв’язки;
·
виконати Office Підготувати Змінити посилання на файли.
У вікні Зв’язки міститься перелік файлів, з якими встановлено зв’язки для даного складеного документа. Рис. 4.54. Вікно Зв’язки
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 241
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 241
21.07.2011 17:45:05
21.07.2011 17:45:05
242
За вибору зі списку потрібного зв’язаного файлу можна дізнатися значен-
ня таких його властивостей:
·
повне ім’я файлу-джерела;
·
вид об’єкта в документі-джерелі;
·
тип встановленого зв’язку;
·
режим оновлення об’єкта в складеному документі – автоматичне або за запитом.
Змінення значень властивостей можна здійснити вибором відповідних кнопок і перемикачів у діалоговому вікні. Технологія OLE дає змогу також вставити в документ вміст деякого файлу, створеного в іншій програмі, або створити у документі новий об’єкт засоба-
ми іншої прикладної програми. Таке вставлення можна виконати і як вбудо-
вування, і як зв’язування файлів, залежно від обраного способу. Наприклад, для вставлення в документ вмісту іншого файлу потрібно виконати такі дії:
1. Вибрати у документі-приймачі місце для вставлення вмісту файлу-джерела.
2. Виконати команду Вставлення Текст Додати об’єкт .
3. Вибрати у діалоговому вікні Вставлення об’єкта вкладку Створення з файлу (рис. 4.55).
4. Увести повне ім’я потрібного файлу в поле Ім’я файлу або вибрати його, ско-
риставшись кнопкою Огляд.
5. Установити за потреби позначки прапорців Зв’язок з файлом (для зв’язу-
вання файлів) і У вигляді значка.
6. Вибрати кнопку ОК.
Рис. 4.55. Вкладка Створення з файлу вікна Вставлення об’єкта
У такий спосіб дуже зручно і швидко можна об’єднати кілька текстових доку-
ментів в один або вставити слайди презентації в текстовий документ.
Імпорт і експорт даних із файлів
Часто обмін даними між різними програмами можна організувати з використанням операцій імпорту та експорту, якщо такі операції перед-
бачені засобами цих програм.
Операція імпорту передбачає зчитування програмою даних із файлів, що підготовлені в інших програмах і формат яких не є основним для да-
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 242
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 242
21.07.2011 17:45:06
21.07.2011 17:45:06
243
ної програми. Після відкриття таких файлів (імпортування даних) про-
грама опрацьовує отримані дані як стандартні для своєї роботи. Експорт полягає в збереженні даних у файлі, формат якого не є основним для да-
ної програми. По суті, під час здійснення операцій імпорту та експорту відбувається конвертація даних, при цьому перетворення даних може відбуватися із частковою втратою даних, елементів форматування тощо.
Імпорт (лат. importo – ввезення) файлу – це відкриття в про-
грамі файлу, створеного в іншому середовищі.
Експорт (лат. еxport – вивезення) даних – це збереження да-
них у файлі, призначеному для використання у якій-небудь ін-
шій програмі.
Розглянемо як здійснюються деякі операції імпорту та експорту в при-
кладних програмах Microsoft Office 2007.
Приклад 1. Імпорт тестових файлів у програми Microsoft Office 2007.
Для імпорту текстових файлів у програму Microsoft Excel 2007 потріб-
но виконати стандартну операцію відкриття файлу, вибравши у списку Тип файлу формат Текстові файли. Імпортуванню підлягають тільки текстові файли формату ТХТ. Після цього запускається Майстер імпорту текстів, виконуючи кроки якого потрібно вказати, чи використовуються розділювачі в початковому документі, який саме символ-розділювач використано, яке кодування символів обрано, який тип і формат окремих стовпців даних потрібно встановити тощо. У результаті текст буде конвертовано і вставлено у ви-
гляді таб лиці в Excel 2007.
Приблизно так само працює Майстер імпорту текстів і в програмі Access 2007, тільки при його роботі додатково можна вказувати мову і спосіб кодування початкового тексту. У програму Power Point 2007 імпортувати можна текстові файли різ-
них форматів (ТХТ, RTF, DOCX). У результаті буде створена презентація з деякої кількості слайдів, на кожному з яких як заголовок буде вставлено текст окремих рядків документа. У Publisher 2007 імпортувати текстові дані можна двома способами – відкрити текстовий файл вибраного формату (ТХТ, RTF, DOCX) або ім-
портувати документ Word.
Приклад 2. Імпорт і експорт файлів у Access 2007.
Система управління базами даних Access 2007 надає особливі можли-
вості для обміну даними з програмами Microsoft Office 2007. Усі необ-
хідні для цього інструменти знаходяться на вкладці Зовнішні дані (рис. 4.56).
Рис. 4.56. Вкладка Зовнішні дані
І
мпор
т
(
лат. i
mport
o
– ввезення
)
файлу – це відкриття в про-
г
рам
і
файлу, створеного в і
ншому середовищ
і.
Е
кспор
т
(
лат.
еxpor
t
– вивезення
)
даних – це збереження да-
н
их у файл
і
, призначеному для використання у як
і
й-небудь і
н
-
ші
й програм
і.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 243
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 243
21.07.2011 17:45:06
21.07.2011 17:45:06
244
Використовуючи групу елементів керування Імпорт, можна в поточну БД імпортувати дані з іншої бази даних Access 2007 (кнопка ), з елек-
тронної таб лиці Excel 2007 (кнопка ), з текстового документа формату RTF (кнопка ) або експортувати (група Експорт) дані з поточної БД в електронну таб лицю (кнопка ) або до текстового документа формату Word 2007 (кнопка ) тощо.
Наприклад, щоб імпортувати в поточну БД Access 2007 дані з книги Excel 2007, потрібно на вкладці Зовнішні дані в групі Імпорт вибрати кнопку Excel. Далі слідувати вказівкам майстра, який дає змогу імпорту-
вати в Access 2007 вміст вибраного робочого аркуша або іменованого діа-
пазону клітинок.
Щоб експортувати дані з Access 2007 в Excel 2007, у вікні бази даних необхідно вибрати таб лицю, запит, форму або звіт, а потім виконати Зо-
внішні дані Експорт Excel. Програма збереже об’єкт бази даних у вигляді файлу електронної книги у вибраній папці. Ім’я файлу за замов-
чуванням буде збігатися з іменем збереженого об’єкта бази даних. Аналогічно відбудеться експортування даних і в текстовий документ.
Приклад 3. Експорт даних у програмі Power Point 2007.
Створену презентацію можна експортувати в текстовий документ дво-
ма способами (Office Опублікувати Створити супровідні матеріа-
ли в Microsoft Office Word):
·
у вигляді видач, коли кожний слайд презентації вставляється в тек-
стовий документ у вигляді графічного ескізу слайда, поруч з яким вставляється додаткове місце для нотаток. Кількість слайдів на арку-
ші та місце розташування нотаток обираються додатково;
·
у вигляді структури презентації, коли текстові дані з кожного слай-
да розміщуються в документі у вигляді послідовного тексту. Також зручним видом експортування є збереження презентації у ви-
гляді набору графічних зображень, де кожний слайд представлено окре-
мим файлом заданого формату (Office Зберегти як і вибрати тип фай-
лу Малюнок). Усі зображення слайдів будуть зібрані в одну папку, ім’я якої збігатиметься з іменем файлу презентації.
Веб-публікація документів
Щоб швидко підготувати дані з програм Microsoft Office для публікації у Web, не обов’язково знати теги мови розмітки HTML, достатньо зберегти створений файл у форматі гіпертекстового документа. Для цього слід ско-
ристатися командою Зберегти як і вибрати тип файлу Веб-сторінка. Під час збереження файлу у форматі веб-сторінки неминуче втрача-
ються деякі елементи форматування. Тому, перш ніж виконувати експорт даних, слід переглянути документ у режимі Веб-документ (кнопка у Рядку стану), щоб з’ясувати його майбутній вигляд.
Слід пам’ятати, що вставлені в початковий документ графічні зобра-
ження будуть збережені в окремій папці в окремих файлах, а при збере-
женні презентації у форматі веб-сторінки кожний слайд буде збережено в окремому файлі. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 244
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 244
21.07.2011 17:45:06
21.07.2011 17:45:06
245
Отриману в результаті конвертації даних веб-сторінку можна перегля-
дати, використовуючи програму-браузер, і в подальшому її можна буде розмістити в мережі Інтернет.
1. Який документ називають складеним? 2. Наведіть приклади завдань, які розв’язуються за допомогою кількох програм опрацювання електронних документів. 3
·
. Об’єкти яких типів можна вставити в текстовий документ; у мультиме-
дійну презентацію; в електронну таб лицю?
4
·
. Назвіть способи, якими можна вставити об’єкти в електронний доку-
мент. Поясніть їх сутність.
5. Який документ під час вставлення об’єктів називають джерелом, а який – приймачем? 6
·
. Поясніть, як здійснюється вставка фрагментів документів та окремих об’єктів з використанням Буфера обміну Microsoft Office 2007.
7
·
. У чому полягає суть технології OLE? Яке її призначення?
8
·
. Поясніть, чим вбудовування об’єкта відрізняється від зв’язування об’єкта. 9
·
. Поясніть, чим вставка об’єктів через Буфер обміну відрізняється від вставки об’єкта за технологією OLE.
10
·
. Яка ситуація називається розривом (втратою) зв’язків? Коли це може статися? Як виправити таку ситуацію?
11*. У корпоративних комп’ютерних мережах створюють деякі стандартизо-
вані об’єкти (бланки документів, логотипи, шаблони, файли-заготовки тощо), які використовуються як зв’язані об’єкти всіма співробітниками компанії. У чому перевага такого способу використання стандартизова-
них об’єктів? Які можливі недоліки? 12*. При вставленні діаграми в публікацію замість об’єкта в документі з’явилася тільки його піктограма. Поясніть, чому так сталося та як ви-
правити цю ситуацію.
13*. Три фрагменти одного документа були збережені в різних файлах. Як їх швидко об’єднати? 14
·
. Чим відрізняється редагування зв’язаних об’єктів від вбудованих?
15
·
. У чому суть операцій імпортування та експортування даних? 16
·
. У чому полягає веб-публікація документа? 1. Порівняйте два способи вставлення об’єктів в електронні документи, заповнивши таб лицю.
Характеристика
Вбудовування
об’єкта
Зв’язування
об’єкта
Розмір файлу складеного документа
Можливість втрати зв’язку
Засоби для редагування
2
·
. Відкрийте вказані вчителем файли (наприклад, з папки Тема4\Завдан-
ня 4.6 файли Зразок 4.6.2-1.docx, Зразок 4.6.2-2.docx). Перегляньте та порівняйте їх вміст. Порівняйте розміри цих файлів. Поясніть відмін-
ність. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 245
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 245
21.07.2011 17:45:07
21.07.2011 17:45:07
246
Ім’я файлу Розмір файлу Спосіб вставлення об’єктів
Зразок 4.6.2-1.docx
Зразок 4.6.2-2.docx
3. Укажіть переваги і недоліки вбудовування та зв’язування об’єктів.
Характеристика Вбудовування об’єкта Зв’язування об’єкта
Переваги
Недоліки
4. Відкрийте по черзі вказані програми пакета Microsoft Office та визнач-
те можливі формати електронних документів для експорту та імпорту даних.
Програми
Формати файлів
для експорту даних
Формати файлів
для імпорту даних
Word 2007
Excel 2007
Power Point 2007
Access 2007
Publisher 2007
5
·
. Відкрийте вказані вчителем файли – текстовий документ і електронну книгу (наприклад, з папки Тема4\Завдання 4.6 файли текст.docx і таб-
лиця.xlsx). Вставте в текстовий документ діаграму з електронної книги з використанням Буфера обміну. Збережіть текстовий документ у влас-
ній папці у файлі з іменем вправа 4.6.5.docx. Відредагуйте довільним чином діаграму у файлі електронної книги і перегляньте текстовий до-
кумент. Чи відбулися якісь зміни в текстовому документі? Поясніть ре-
зультат.
6
·
. Відкрийте вказані вчителем файли – мультимедійну презентацію і ма-
люнок (наприклад, з папки Тема4\Завдання 4.6 файли малюнок.bmp і презентація.pptx). На слайд № 1 вставте малюнок через Буфер обміну, на слайд № 2 – вбудуйте малюнок, на слайд № 3 – зв’яжіть малюнок. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем вправа 4.6.6.pptx. Відредагуйте малюнок у документі-джерелі. Перегляньте презентацію та поясніть отриманий результат. 7
·
. Відкрийте вказаний учителем файл текстового документа (наприклад, Тема4\Завдання 4.6\текст 4.6.7.docx). Спробуйте виконати редагуван-
ня вставлених у нього об’єктів. Укажіть, у який спосіб були вставлені ці об’єкти. Поясніть, чому ви так вважаєте. 8
·
. Відкрийте мультимедійну презентацію, вказану вчителем (наприклад, Тема4\Завдання 4.6\зразок 4.6.8.pptx). Збережіть файл у форматах HTML, JPG, RTF у власній папці. Опублікуйте презентацію у вигляді файлу видач. Перегляньте створені файли.
9
·
. Відкрийте вказаний учителем файл текстового документа (наприклад, файл Тема4\Завдання 4.6\текст 4.6.9.docx). Перегляньте таб лицю зв’язків даного документа. Видаліть усі зв’язки в цьому документі. Збе-
режіть файл у форматах HTML, RTF, ТХТ у власній папці. Перегляньте створені файли. 10
·
. Створіть базу даних Завдання 4.6.10 та імпортуйте в неї електронну таб-
лицю (наприклад, Тема4\Завдання 4.6\таб лиця 4.6.10.xlsx). Збережіть створений файл у власній папці у файлі з іменем вправа 4.6.10.accdb. Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 246
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 246
21.07.2011 17:45:07
21.07.2011 17:45:07
247
11
·
. Відкрийте вказаний учителем файл бази даних (наприклад, Тема4\За-
вдання 4.6\база 4.6.11.accdb). Експортуйте таб лицю бази даних в елек-
тронну таб лицю, а звіт – у текстовий файл. Збережіть створені файли у власній папці з іменами вправа 4.6.11.xlsx та вправа 4.6.11.docx. 12*. Імпортуйте вказаний текстовий документ (наприклад, Тема4\Завдан-
ня 4.6\текст 4.6.12.rtf) в базу даних і електронну таб лицю. Збережіть створені файли у власній папці з іменами вправа 4.6.12.xlsx та вправа 4.6.12.accdb.
17. Опрацювання даних у кількох програмних середовищах
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
1. Відкрийте у графічному редакторі Paint малюнок з файлу Тема4\Завдан-
ня 4.6\Практична 17\Квітка.jpg.
2. Відкрийте в табличному процесорі Excel 2007 діаграму з файлу Тема4\За-
вдання 4.6\Практична 17\Кількість.xlsx.
3. Відкрийте в СУБД Access 2007 таб лицю бази даних з файлу Тема4\Завдан-
ня 4.6\Практична 17\Олімпійці.accdb. 4. Відкрийте програму Power Point 2007 і створіть слайд, на який встав-
те об’єкти з відкритих документів: графічне зображення як вбудований об’єкт, діаграму як зв’язаний об’єкт, список учнів як об’єкт, вставлений через Буфер обміну.
5. Збережіть презентацію у власній папці у файлах з іменем практична 17 у форматах PPTX, RTF, JPG, HTML.
6. Експортуйте базу даних Олімпійці.accdb в електронну таб лицю і текстовий документ. 7. Збережіть створену електронну таб лицю і текстовий документ у власній папці у файлах з іменами Олімпійці.xlsx та Олімпійці.txt.
8. Закрийте вікна всіх програм.
4.7. Типи веб-сторінок. Класифікація веб-сайтів
1. Який документ називають складеним?
2. Що таке веб-сторінка, веб-сайт, веб-портал? У чому полягає відмін-
ність між цими поняттями? 3. Які мови використовуються для створення веб-сторінок?
4. Повідомлення яких видів за способом подання можуть міститися на веб-сторінках? 5. Із чого складається доменне ім’я Інтернет-ресурсу? Якою є структура URL-адреси?
Типи веб-сторінок
Прикладом складеного документа є веб-сторінка, оскільки вона може включати дані різних типів: графічні зображення, анімацію, відео та му-
зичні фрагменти. Веб-сторінки є інформаційними ресурсами служби World Wide Web, і у 9-му класі ви ознайомилися з тим, як здійснювати пошук і перегляд цих ресурсів. Тепер ознайомимося зі способами їх ство-
рення. Під час створення веб-сторінок важливо враховувати їх структуру та типи, а також види сайтів, до складу яких будуть входити ці сторінки. Розглянемо приклад веб-сторінки (рис. 4.57). Серед елементів, які на ній відображаються, можна виділити такі групи: 1.
Який док
у
мент називають складеним?
2.
Фо яахп впб-сяорінхаТ впб-сайяТ впб-Поряал) Л чом
д
Полегаю віМмін-
нісяь мік ц
ими Понеяяеми)
3.
Кхі мови вихорисяов
д
Ряьсе Мле сяворпнне впб-сяорінох
)
4.
ЗовіМомлпнне ехиї виМів за сПосо
б
ом ПоМанне мок
д
яь місяияисе на впб-сяо
р
інхаї)
5.
Хз чого схлаМаюяьсе Момпннп ім’е Хняпрнпя-рпс
д
рс
д
) КхоР ю сяр
д
хя
д
ра svk-аМ
р
пси
)
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 247
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 247
21.07.2011 17:45:07
21.07.2011 17:45:07
248
Елементи навігації Елементи дизайну Контент
Рис. 4.57. Елементи веб-сторінки
·
контент (англ. content – зміст) – змістове наповнення веб-сторінки, доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та ін.; ·
елементи навігації – засоби для переходу до інших веб-сторінок; ·
елементи дизайну – елементи структурування контенту та його фор-
матування, оформлення сторінки.
Залежно від призначення можна виділити такі типи веб-сторінок: ·
головна (домашня) сторінка – сторінка, з якої розпочинається пере-
гляд веб-сайта при переході на сайт за його URL-адресою. На ній, як правило, розкривається тематика сайта, його призначення, наводять-
ся дані про розробників, пояснюється, які матеріали можна знайти на інших сторінках сайта;
·
інформаційні сторінки (сторінки тематичних розділів) містять тек-
сти, зображення та повідомлення інших видів, які розкривають тему сайта або деякого його розділу. Головна сторінка сайта є окремим ви-
падком інформаційної сторінки; ·
сторінки-контейнери містять списки посилань на ресурси даного або інших сайтів: веб-каталоги – посилання на веб-ресурси (веб-сторінки, веб-сайти);
каталоги файлів – посилання на файли, які можуть бути заванта-
жені користувачем;
·
комунікативні (інтерактивні) сторінки призначені для надання ко-
ристувачам сайта засобів спілкування та зворотного зв’язку з розроб-
никами сайта: сторінки форуму призначені для організації спілкування у форумі;
сторінки чата призначені для організації спілкування в чаті;
сторінки гостьової книги призначені для надання можливості від-
відувачам сайта залишати свої коментарі, як правило, для авторів сайта;
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 248
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 248
21.07.2011 17:45:07
21.07.2011 17:45:07
249
сторінки форми призначені для проведення опитування, з’ясування точки зору відвідувачів, здійснення вибору товарів або послуг на комерційних сайтах
та ін.
Залежно від технологій, використаних під час створення веб-сторінок, можна виділити такі типи сторінок:
·
статичні сторінки створені, як правило, засобами мови розмітки гі-
пертексту HTML. Вміст сторінок залишається незмінним для всіх від-
відувачів сайта. На таких сторінках не передбачається часта зміна да-
них та їх оформлення, вони не потребують спеціального програмного забезпечення для зберігання даних. Такими можуть бути сторінки з навчальними матеріалами, історичними відомостями, описами му-
зейних експонатів та ін.;
·
динамічні сторінки створені з використанням мов програмування, та-
ких як РНР (англ. Personal Home Page Tools – інструменти розробки персональних домашніх сторінок), ASP (англ. Active Server Pages – активні серверні сторінки), PERL (англ. Practical Extraction and Report Language – практична мова для видобування даних і складан-
ня звітів) та ін. Такі сторінки призначені для відображення інформа-
ційних матеріалів, що часто оновлюються. Такими можуть бути сто-
рінки з новинами, з переліком товарів на сайті Інтернет-магазину, з добіркою популярних відеофрагментів та ін. При відвідуванні таких сторінок користувачі можуть бачити різний вміст;
·
флеш-сторінки (англ. flash – спалах) створюються з використанням технології розробки анімаційних зображень Adobe Flash, а тому такі сторінки привабливі, яскраві, містять багато анімації та звукових ефектів. Вигляд веб-сторінки змінюється в результаті відтворення
Веб-сторінки
Залежно
від технології
Залежно від призначення
Веб-каталоги
Каталоги
файлів
Сторінки
форуму
Сторінки чата
Сторінки
гостьової книги
Сторінки
форми
Сторінки-
контейнери
Головна (до-
машня) сторінка
Інформаційні сторінки
Комунікативні сторінки
Статичні
Динамічні
Флеш-сторінки
Рис. 4.58. Схема класифікацій веб-сторінок
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 249
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 249
21.07.2011 17:45:08
21.07.2011 17:45:08
250
флеш-анімації та залежно від положення вказівника. Нетиповий ди-
зайн зацікавлює відвідувачів, тому флеш-сторінки часто розміщують-
ся на сайтах дизайнерів, художників, фотографів тощо, роботи яких ефектніше виглядають у динамічному оформленні. У той самий час флеш-сторінки важко змінювати, тому для них майже не передбача-
ється оновлення даних та інших елементів. Обсяги файлів, у яких збе-
рігаються флеш-сторінки, дуже великі, такі сторінки повільно заван-
тажуються. Для їх перегляду повинні бути встановлені плагіни для відтворення флеш-анімації. Класифікація веб-сторінок може бути представлена схемою, поданою на рисунку 4.58.
Класифікація веб-сайтів
Різні веб-сайти можуть мати різну структуру – кількість веб-сторінок та їх типи, внутрішню тематичну організацію, сукупність внутрішніх зв’язків. Спільним для всіх сайтів є наявність у структурі головної сто-
рінки, яка пов’язана з усіма тематичними розділами сайта. Розділи мо-
жуть мати власні початкові сторінки, що пов’язані з головною сторінкою та інформаційними сторінками. Кількість веб-сторінок та їх типи визна-
чаються обсягом і характером матеріалів сайта.
Класифікувати сайти можна за значеннями різних властивостей. На-
ведемо кілька можливих класифікацій. Відповідно до основної технології, що була використана для створення веб-сторінок, веб-сайти поділяють на статичні (усі сторінки статичні), ди-
намічні (усі сторінки динамічні), флеш-сайти (усі сторінки побудовані за флеш-технологією) та мішані. За призначенням виділяють такі типи сайтів:
·
сайти, що надають інформаційні матеріали: інформаційно-тематичні сайти, сайти новин, електронні бібліотеки, енциклопедії, словники, каталоги, сховища файлів різних видів, медіатеки та ін.;
·
сайти для он-лайн контактів і спілкування: форуми та веб-чати, сай-
ти соціальних мереж, блоги, сайти знайомств і мережних ігор та ін.;
·
сайти електронної комерції: Інтернет-магазини та аукціони, системи електронних платежів, сайти банків, бірж, сайти, що пропонують різ-
номанітні платні послуги – навчання іноземних мов, консультації психолога та ін.; ·
сайти он-лайн сервісів: сайти електронної пошти, пошукових систем, сайти перекладу слів і текстів. Крім того, он-лайн сервісами, для яких створені відповідні сайти, є сервіси: надання хостингу (англ. hosting – виявлення гостинності) – виділен-
ня апаратних і програмних ресурсів сервера для розміщення файлів користувача, забезпечення доступу до них, опрацювання запитів;
он-лайн офіси – сервіс створення он-лайн документів: текстових, презентацій, електронних таб лиць та ін.; сервіс автоматизованої розробки веб-сайтів. На сайтах, розробле-
них для підтримки цього сервісу, розміщують системи керування контентом CMS (англ. Content Management System – системи керу-
вання вмістом, контентом) – програми, що використовують для створення, редагування та керування вмістом веб-сайта
та ін.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 250
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 250
21.07.2011 17:45:08
21.07.2011 17:45:08
251
Наведена вище класифікація сайтів представлена на рисунку 4.59.
Види веб-сайтів
За призначенням
За технологією
Мішані
Статичні
Динамічні
Флеш-сайти
Сайти
для надання послуг
Сайти,
що надають контент
Сайти для спілкування
Сайти
електронної комерції
Рис. 4.59. Деякі класифікації веб-сайтів
Оцінювання веб-сайтів
Здійснюючи навігацію ресурсами Інтернету, ви, напевно, звертали увагу на те, як по-різному сприймаються сайти однакової тематики та спрямованості. На одних сайтах ви затримувалися надовго, з деяких відразу переходили на інший ресурс. Тривалість перегляду залежить від привабливості дизайну сайта, зруч-
ності пошуку потрібних матеріалів. Для відвідувача під час оцінювання веб-сайта важливими показниками є:
·
ступінь інформативності веб-сайта, можливість отримати корисні матеріа-
ли, які не повторюють відомості з інших ресурсів;
·
частота оновлення даних на сайті, що свідчить про увагу розробника до власного проекту;
·
наявність інтерактивних засобів, можливість проведення обговорень, отримання відповідей, звертання до розробника за додатковими відомос-
тями та коментарями;
·
мови, якими доступні матеріали на веб-сайті;
·
візуальна привабливість сайта, дизайн, стиль оформлення;
·
юзабіліті сайта (англ. usability – зручність), тобто зрозумілість, зручність навігації, легкість знаходження потрібних даних, структурованість матері-
алу – все те, що забезпечує простоту, комфортність та ефективність у про-
цесі використання сайта
та ін.
Тривалість перебування відвідувачів на сайті, повторне звертання до його ресур-
сів визначають популярність сайта та його рейтинг у базах даних пошукових систем.
1
·
. Які групи елементів можна виділити на веб-сторінці? Охарактеризуйте кожну групу.
2. Що таке контент веб-сторінки? 3
·
. Поясніть особливості різних видів веб-сторінок залежно від їх вмісту.
4
·
. Чим відрізняється домашня сторінка веб-сайта від інших інформацій-
них сторінок? 5
·
. Поясніть особливості різних видів веб-сторінок залежно від технологій, використаних при їх створенні.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 251
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 251
21.07.2011 17:45:08
21.07.2011 17:45:08
252
6
·
. За якими ознаками можна класифікувати веб-сайти?
7
·
. Поясніть особливості різних видів веб-сайтів за рисунком 4.59.
8. Який сервіс називають хостингом?
9. Що таке система керування контентом?
10
·
. За якими критеріями оцінюють веб-сайти? 11
·
. Що розуміють під юзабіліті сайта? 1. Установіть, до якої групи належать позначені елементи веб-сторінки (рис. 4.60).
Рис. 4.60
Складові
веб-сторінки
Контент
Елементи
навігації
Елементи
дизайну
Номери елементів
2
·
. Відкрийте веб-сторінки з указаними URL-адресами та вкажіть їхній тип.
URL-адреса сторінки
Тип веб-сторінки
За призначен-
ням За технологією розробки
http://ukrainiancomputing.info/ada_u.html http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php http://www.litforum.net.ua/showthread.
php?t=144&page=70 http://mncat.mikanewton.info
http://children.kmu.gov.ua/history/
persons/1358.html 3
·
. Перегляньте веб-сайти з указаними адресами та встановіть відповід-
ність між URL-адресами та типами веб-сайтів за їх призначенням.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 252
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 252
21.07.2011 17:45:09
21.07.2011 17:45:09
253
URL-адреса сайта Тип сайта
1 http://www.profeo.ua А Сайт, що надає інформаційні мате-
ріали
2 http://www.freemail.ukr.net/ua Б Сайт електронної комерції
3 http://www.kancelarka.com.ua В Сайт он-лайн сервісу
4 http://formula.co.ua Г Сайт для он-лайн контактів і спіл-
кування
4
·
. Перегляньте веб-сайти з указаними адресами та встановіть відповід-
ність між URL-адресами веб-сайтів та їхніми типами відповідно до основної технології створення веб-сторінок.
URL-адреса сайта Тип сайта
1 http://veselka-mebli.com А Мішаний
2 http://www.icfcst.kiev.ua/museum/museum-map_u.html Б Динамічний
3 http://top.bigmir.net/show В Флеш-сайт
4 http://www.brevis.kiev.ua Г Статичний
5
·
. Укажіть, яким типам сайтів за призначенням відповідають описи:
а) сайт містить 1–5 сторінок, включає загальні відомості про власника сайта та його контактні дані;
б) сайт містить каталог товарів і засоби для їх замовлення та оплати че-
рез Інтернет;
в) сайт містить велику кількість відомостей з різною тематикою, серві-
сів, засобів для спілкування;
г) сайт містить новини автора, його ідеї, інші актуальні відомості та може супроводжуватися коментарями відвіду вачів.
6
·
. Відкрийте веб-сайти з вказаними URL-адресами та вкажіть їхній тип.
URL-адреса
Тип сайта
За технологією За призначенням
http://www.chl.kiev.ua
http://www.onlandia.org.ua/ukr
http://ticapac.pp.ua
http://www.man.gov.ua
7*. Висловіть свій погляд на веб-сайти з даними URL-адресами.
Критерії
URL-адреси
http://
www.nenc. gov.ua
http://
www.4uth. gov.
ua/index.htm
http://
www.
osvita.com
http://
mamajeva-
sloboda.ua
Наскільки інформативним для вас виявився веб-сайт? Коли востаннє було онов-
лено дані на сайті?
Чи наявні на сайті інтер-
активні засоби?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 253
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 253
21.07.2011 17:45:09
21.07.2011 17:45:09
254
Критерії
URL-адреси
http://
www.nenc. gov.ua
http://
www.4uth. gov.
ua/index.htm
http://
www.
osvita.com
http://
mamajeva-
sloboda.ua
Якими мовами доступні матеріали веб-сайта?
Чи вважаєте ви сайт візу-
ально привабливим?
Наскільки зручним і зро-
зумілим для вас є корис-
тування сайтом?
4.8. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизайну
1. Які етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера ви знаєте? 2. Що таке дизайн? Які основні принципи дизайну презентації та слайдів? 3. Що таке стиль?
4. У чому полягають закони композиції; колористики; ергономіки?
5. Що таке верстка? Яке її значення під час створення публікацій?
Етапи створення веб-сайтів
Наявність власного сайта підприємства, організації, навчального за-
кладу тощо стає актуальним питанням сьогодення. Сайт може бути ко-
рисним у ході організації навчання, спілкування, бізнесу та ін. Розробку сайта можна замовити в дизайн-студіях або здійснити самостійно. У будь-якому разі розробка складається з кількох етапів. Ці етапи подіб-
ні до етапів розв’язування задач з використанням комп’ютера.
1. Постановка завдання. На цьому етапі визначається мета створення сайта, його основна тематика, обирається тип сайта, здійснюється аналіз існуючих сайтів такої самої або схожої тематики. У резуль-
таті розробник повинен знати: ·
мету, з якою створюється сайт;
·
тематику сайта;
·
тип сайта: домашня сторінка, форум, Інтернет-магазин, портал тощо;
·
відмінності сайта від інших сайтів такої самої тематики;
·
аудиторію потенційних відвідувачів сайта: вік відвідувачів, стать, коло інтересів тощо;
·
перелік сервісів для розміщення на сайті: форум, чат, пошукова система, веб-каталог, електронна пошта та ін.;
·
перспективи розвитку сайта.
2. Визначення структури сайта та його окремих сторінок. На цьо-
му етапі важливо скласти перелік розділів сайта для формування системи навігації, список сторінок, визначити зв’язки між ними. Кількість сторінок залежатиме від того інформаційного напов-
нення, яке планується на ньому розмістити. Результатом пови-
нна стати мапа (карта) сайта – діаграма, що візуально відображає ієрархію сторінок сайта, схему зв’язків і переходів між ними, тоб-
то внутрішню структуру сайта.
1.
Які етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера ви знаєте
?
2.
Фо яахп Мизайн
)
Кхі основні ПринциПи Мизайнд Прпзпняаціт яа слайМів
)
3.
Фо яахп сяиль
)
4.
Л чомд ПолегаРяь захони хомПозиціт6 холорисяихи6 пргономіхи
)
5.
Фо яахп впрсяха) Кхп тт значпнне ПіМ час сяворпнне Пд
б
ліхацій
)
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 254
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 254
21.07.2011 17:45:09
21.07.2011 17:45:09
255
Наприклад, для сайта-візитівки вашого класу, основними відвідувача-
ми якого будуть учні класу та їхні батьки, мапа сайта може бути такою, як зображено на рисунку 4.61.
Навчання
Відпочинок
Про нас
Наш клас
(головна
сторінка)
Спортивні досягнення
Поетична творчість
Наші свята
Походи та екскурсії
Результати навчання
Учителі
та предмети
Навчальні
матеріали
Розклад
уроків
Історія класу
Список учнів класу
Фотогалерея
Рис. 4.61. Приклад мапи сайта
Другим завданням етапу є розробка так званої зовнішньої структури сайта, яка визначає зовнішній вигляд веб-сторінок. Оскільки для біль-
шості сторінок сайта рекомендується застосовувати єдиний стиль оформ-
лення, то потрібно визначити схему розташування на сторінках основних блоків: як буде розташований основний матеріал, додаткові інформаційні та рекламні блоки, анонси, меню, лічильник відвідувачів тощо.
Як правило, на веб-сторінках передбачено розміщення:
·
верхнього блока – заголовка, у якому містяться логотип і назва сайта;
·
меню для переходу до основних розділів сайта;
·
інформаційного блока з основ ним матеріалом, що займає центральну частину сторінки;
·
нижнього блока – підвалу, для роз міщення контактних даних, пові-
домлення про авторські права тощо.
Схему зовнішньої структури представляють у вигляді модульної сітки (рис. 4.62). Якщо розробка сторінок сайта буде здійснюватись автомати-
зованими засобами, то зовнішня структура може бути запропонована в шаблоні сторінки.
3. Розробка дизайн-макета сто-
рінок сайта. Дизайн-макет буде спиратися на попередньо розроблену зовнішню струк-
туру сторінок сайта. Дизайн-
макет сторінок включає набір значень властивостей тексто-
вих і графічних об’єктів сто-
рінки: кольорової гами сто-
рінок, елементів графічного оздоблення, набору шрифтів
Рис. 4.62. Приклад схеми зовнішньої структури
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 255
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 255
21.07.2011 17:45:09
21.07.2011 17:45:09
256
Рис. 4.63. Приклад дизайн-макета
та ін., тобто визначає стиль сайта (рис. 4.63). Важливо, щоб стиль відповідав призначенню сайта, особливостям основної аудиторії, на яку розрахований сайт, був орієнтований на надання найбільших зручностей для сприйняття основного матеріалу. 4. Створення та верстка сторінок сайта. Створюються сторінки, як правило, мовою розмітки гіпертексту HTML. У процесі створення
відбувається верстка сторінок. Як ви вже знаєте, верстка – це про-
цес розміщення на сторінці під час її створення текстових і графіч-
них елементів таким чином, щоб сторінка отримала вигляд згідно з розробленим дизайн-макетом. Правильно зверстана веб-сторінка однаково відображається різ-
ними браузерами, швидко завантажується для перегляду, може бути легко змінена, доповнена новими матеріалами. На даному ета-
пі здійснюється інформаційне наповнення сайта.
5. Якщо на етапі постановки завдання передбачалося розміщення на сайті інтерактивних елементів, таких як системи пошуку, голосу-
вання, форуму та ін., то потрібен ще й етап програмування сайта. 6. Розміщення (публікація) сайта в Інтернеті. У ході попередніх етапів створені веб-сторінки могли зберігатися на локальному комп’ютері розробника. На даному етапі сайт розміщують на сервері, який надає послуги хостингу. Під час публікації в Інтернеті сайту надається до-
менне ім’я. Після цього сайт стає доступним для перегляду всіма ба-
жаючими, якщо він або його частина не мають обмежень на доступ.
Організації, що надають послуги хостингу, називають хостинг-
провайдерами. Існують сервери, які надають безкоштовний хос-
тинг. При цьому, як правило, на вашому сайті буде розміщуватися стороння реклама та обмежуватися використання деяких інтерак-
тивних засобів. Можна розмістити сайт на сервері платного хостин-
гу без реклами та з усіма потрібними програмними засобами. 7. Після публікації сайта в Інтернеті його розробка не вважається за-
вершеною. Певний час буде тривати тестування сайта для виявлен-
ня недоліків верстки.
8. Популяризація та підтримка сайта. Для того щоб ваш сайт поча-
ли відвідувати користувачі Інтернету, бажано зареєструвати його у пошукових системах і каталогах, розмістити посилання на нього Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 256
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 256
21.07.2011 17:45:10
21.07.2011 17:45:10
257
на інших сайтах. Цей процес називають популяризацією, розкру-
чуванням або просуванням сайта. Для популяризації використову-
ють й інші засоби, але важливо, щоб матеріали, доступні на вашо-
му сайті, були варті того, щоб ними зацікавилися відвідувачі.
9. Для підтримки інтересу до вашого сайта важливо регулярно онов-
лювати його, доповнювати цікавими унікальними матеріалами. Можливо із часом стане бажаною зміна дизайну сайта – редизайн. При виконанні таких робіт кажуть про супровід сайта.
Основи веб-дизайну
Під час створення сайтів важливе значення відіграє дизайн. Веб-
дизайн – це дизайн, об’єктами якого є сторінки веб-сайтів. Як і в кожному напрямку дизайну, для вдалої реалізації завдань веб-дизайну потрібно до-
тримуватися принципів композиції, колористики та ергономіки, з якими ви ознайомилися у 10 класі під час вивчення теми «Комп’ютерні презентації». Як уже зазначалося, важливе значення у веб-дизайні має стиль. Дизайн сайта може бути спроектований в одному з наведених стилів (рис. 4.64).
Журнальний стиль
Стиль
«Ретро»
Стиль «Ґранж»
Футуристич-
ний стиль
Стилі дизайну сайтів
За тематичною ознакою
За кольоровою гамою
Мультяшний стиль
Різнокольо-
ровий
Темний
Світлий
Однокольо-
ровий
Інші
Рис. 4.64. Класифікація стилів дизайну сайта
Вибираючи стиль дизайну за кольоровою гамою, варто враховувати особливості сприйняття кольору відвідувачами різного віку та статі:
·
темний стиль передбачає, що в оформленні сайта переважають темні кольори. Такі сайти добре сприймає молодь, але вони здаються занад-
то похмурими, тривожними для осіб старшого віку;
·
світлий стиль з переважаючими світлими кольорами легко сприйма-
ється всіма категоріями відвідувачів, але дехто вважає світлі сайти занадто простими;
·
однокольоровий стиль – це стиль оформлення, у якому переважає один колір, відмінний від чорного та білого. Часто обраний колір є елементом іміджу власника; ·
різнокольоровий стиль передбачає використання двох або більше ко-
льорів, що займають найбільшу площу на сайті. Різнокольоровий стиль часто обирають у ході створення сайтів для дітей.
Найбільшою є класифікація стилів дизайну за тематичною ознакою. Наведемо кілька прикладів стилів дизайну цієї класифікації:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 257
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 257
21.07.2011 17:45:10
21.07.2011 17:45:10
258
Рис. 4.65. Приклад сайта стилю «Ґранж»
·
стиль «Ретро» – в оздобленні сторінок використовують елементи декору, предмети інтер’єру та інші атрибути, притаманні минулим десятиліттям;
·
стиль «Ґранж» (амер. розмов. grunge – дещо неприємне) – асиметрич-
не розміщення елементів на сторінці, яке складає враження хаотич-
ної композиції, виконаної начебто недбало (рис. 4.65);
·
футуристичний стиль – в оформленні сторінки використовують гра-
фічні елементи, що є атрибутами передбачуваного майбутнього: робо-
ти, високотехнологічні механізми тощо;
·
журнальний стиль – веб-сторінки оформлені за принципами дизайну глянцевих журналів: великі заголовки, крупні високоякісні фотогра-
фії та ін.;
·
мультяшний стиль – оформлення сторінок стилізовано під мультфіль-
ми та комікси.
За тематичною ознакою стилів дизайну є набагато більше, оскільки різноманітною є тематика інформаційних матеріалів і кожна тема може знайти своє відображення в дизайні.
Особливе значення під час вибору дизайну відіграє призначення веб-
сайта, а не лише його естетичне сприйняття. Будь-який відвідувач сайта завдяки дизайну повинен швидко зрозуміти, чому присвячено сайт, легко знайти корисні для себе інформаційні матеріали, інтуїтивно зорієнтува-
тися в навігації сторінками сайта. Аналіз найпопулярніших веб-сайтів доводить, що чим простіший дизайн, тим легше користувачу орієнтува-
тися на сайті. Велика кількість графічних елементів може відволікати увагу від дійсно корисних матеріалів, заради яких відвідувач потрапив на сайт.
З огляду на ці та інші фактори, можна запропонувати такі правила оформлення веб-сторінок:
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 258
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 258
21.07.2011 17:45:10
21.07.2011 17:45:10
259
·
Оберіть кольорову гаму для вашого сайта, враховуючи ваші вподобан-
ня, тематику сайта та вподобання потенційних відвідувачів. Викорис-
тайте для оформлення не більше ніж 2–3 кольори.
·
У ході визначення кольорової гами сторінки вибирайте контрастні ко-
льори для тексту та фону, щоб текст легше читався.
·
Розбивайте текст на абзаци, між якими зробіть збільшені відступи.
·
Виберіть розмір шрифту, при якому текст буде сприйматися комфорт-
но – не занадто дрібний і в міру великий. Шрифт на заголовках зро-
біть більшим від шрифту основного тексту. Вид шрифту зробіть одна-
ковим на всіх сторінках.
·
Вирівняйте заголовки по центру, а основний текст – за шириною. ·
Для структурування тексту використовуйте таб лиці. Розміщуючи фрагменти тексту та графічні зображення у таб лицях, можна створи-
ти цікаві композиційні рішення на веб-сторінках.
·
Не зловживайте флеш-анімацією, відео, музичними та графічними елементами. Вони можуть відволікати увагу від корисних матеріалів та уповільнювати завантаження сторінок. ·
Зробіть гіперпосилання для переходу між сторінками сайта, але не розміщуйте на сторінках занадто багато гіперпосилань. Виділяйте гі-
перпосилання кольором, щоб користувач бачив, що це посилання і які з них він уже відвідував.
·
Зробіть логотип сайта, зображення або текст у заголовку гіперпоси-
ланням на головну сторінку сайта. ·
Створіть для відвідувачів мапу сайта для спрощення переходу на сто-
рінки з потрібними матеріалами. 1. Назвіть етапи розробки веб-сайта.
2
·
. У чому полягає етап постановки завдання під час розробки веб-сайта?
3
·
. Що таке внутрішня структура веб-сайта?
4
·
. Які складові має зовнішня структура сайта?
5. Значення властивостей яких об’єктів вибирають на етапі розробки дизайн-макета сторінок сайта?
6. Що таке верстка? Що є результатом верстки сайта?
7
·
. Що таке хостинг? Кого називають хостинг-провайдерами?
8
·
. У чому полягає етап популяризації та підтримки сайта?
9
·
. Поясніть схему класифікацій стилів дизайну (рис. 4.64).
10*. Поясніть, чому під час розробки дизайну сайта важливо враховувати основну аудиторію потенційних відвідувачів.
11
·
. Назвіть відомі вам п