close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Журнал СПОРТ

код для вставкиСкачать
Алматы қалалық туризм, денешынықтыру және спорт басқармасы
спорт мектептерінде сабақ өткізуді есептеу
журнал
№__бжсм, ормбжм
спорт түрі
топ түрі_________топ №__________
Жаттықтырушы _________________
топ жетекшісі___________________
“___”__________20__жылы басталды
“___”__________20__жылы аяқталды
начат: “___”__________20__г.
окончен: “___”__________20__г.
тренер-преподаватель________________
староста группы_____________________
учета занятий спортивной школы
журнал
дюсш, сдюшор №__
наименование вида спортa
гр №____наименование группы__________
по___________________________________
оқу сабақтары журналын жүргізуге нұсқау 1. Журналды бөлімдер мен топтардың жаттықтырушы-оқытушылары жүргізеді. толған журналдар оқу жылы аяқталысымен оқу бөліміне өткізіледі. 2. оқушылардың тізімі директордың мектепке қабылдау туралы бекіткен бұйрығы бойынша жазылады. 3. сабақ орындаудағы үлгерім сабаққа қатысқаны нүктемен, ал қатыспағаны-«бж», ауырғаны-
«а» белгілерімен белгіленеді: қрб - қазақстан республикасының біріншілігі, қрЧ - қазақстан республикасының Чемпионаты, Хт - Халықаралық турнир, рт - республикалық турнир, аЧ - азия Чемпионаты, ӘЧ - Әлем Чемпионаты (кадеттер, жастар, жасөспірімдер) болып белгіленеді, бжсм - балалар-жасөспірімдер спорт мектебі ормбжм - олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі. мазмұны
1. сабақ кестесі. 2. оқу сағаттары бөлінген жылдық оқу жоспар-кестесі. 3. айлық жоспар жұмысы. 4. сабаққа қатысу және үлгерім есебі. 5. Жалпы мәліметтер. 6. спорттық нәтижелер есебі. 7. оқу-жаттығу жиындарын өткізу. 8. саяси-тәрбиелік және мәдени-бұқаралық жұмыс. 9. Жұмысты бақылау және тексеру. 10. ескертпелер. 11. Жұмыстың жылдық есебі.
уКазанИе К ВеДенИЮ журнала 1. Журнал ведется тренерами-преподователями отделений и груп. законченные журналы сдаются в учебную часть после окончания учебного года. 2. запись учащихся осуществляется согласно приказу директора о зачислении в школу. 3. условные обозначения: присутствие на занятиях отмечается – точкой, отсутствие – «нб», болен-«б». ПрК - первенство республики казахстан, ЧрК - Чемпионат республики казахстан, мт - международный турнир, рт - республиканский турнир, Ча - Чемпионат азии, Чм - Чемпионат мира (кадеты, юноши, юниоры) оглаВленИе 1. расписание занятий. 2. Годовой учебный план-график распределения учебных часов. 3. месячные работы плана. 4. учет посещаемости и поурочная запись занятий. 5. сведения общего характера. 6. учет спортивных результатов. 7. проведение учебно-тренировочных сборов. 8. политико-воспитательная и культурно-массовая работа. 9. проверка и инспектирование работы. 10. для заметок. 11. Годовой отчет о работе. айлар
месяцы
сабақ Кестесі / расПИсанИе занЯтИЙ
қыркүйек
сентябрь
апта күндері / дни недели
дүйсенбі
понедельник
сәрсенбі
среда
бейсенбі
четверг
жұма
пятница
сенбі
суббота
жексенбі
воскресенье
сейсенбі
вторник
сабақ, өтетін орын
место занятий
қазан
октябрь
қараша
ноябрь
Желтоқсан
декабрь
қаңтар
Январь
ақпан
Февраль
наурыз
март
сәуір
апрель
мамыр
май
маусым
Июнь
Шілде
Июль
тамыз
август
3
сабақтыҢ мазмұны / соДержанИе занЯтИЙ
сағат саны Количество часов
1. теориялық сабақтар / теоретические занятия
2. тәжрибелік сабақтар / Практические занятия
жДД / оФП:
аДД / сФП:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу /Доп. запись:
сағат саны /Итого часов
сағат саны /Итого часов
сағат саны /Итого часов
сағат саны /Итого часов
сағат саны /Итого часов
сағат саны /Итого часов
сағат саны /Итого часов
Жалпы сағат саны /Всего часов
беКітемін / утВержДаЮ
Директор:_________
“___”_______20__ж.
оқу-спорт бөлімінің меңгерушісі / зав. усо_____________________________________________
4
20___/20___
оқу жылдарына сағаттар бөлудің
уЧебныЙ План-граФИК
оқу жосПары Кестесі
Жаттығу айлары / периоды тренировки по месяцам
сағат саны
Всего часов
қыркүйек
сентябрь
9
қазан
октябрь
10
қараша
ноябрь
11
Желтоқсан
декабрь
12
1
қаңтар
Январь
2
ақпан
Февраль
3
наурыз
март
4
сәуір
апрель
5
мамыр
май
6
маусым
Июнь
7
Шілде
Июль
8
тамыз
август
распределение учебных часов на 20___/20___учебный год
аға жаттықтырушы / старшый тренер_______________________________________________
5
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
6
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
7
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
8
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
9
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
10
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
11
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
12
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
13
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
14
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
15
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
16
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
17
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
18
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
19
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
20
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
21
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
22
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
23
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
24
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
25
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
26
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
27
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
28
мерзімі / дата
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о. уч-ся
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
теория:
Ждд / оФп:
техникасы / техника:
тактикасы / тактика:
қосымша жазу / доп. запись
барлығы: сағат, минут
Итого: часов, минут
1. 20___жылғы сабаққа қатысу есебі / уЧет ПосещаемостИ за___________20__г.
2.___аЙына арналған жұмыс жосПары / рабоЧИЙ План на месЯц негізгі жаттығулар тізбесі / Перечень основных упражнений
сабақтың қысқаша мазмұны / краткое содержание
күні
дата
№
п/п
сағат саны кол-во часов
Жаттықтырушының қолы
подпись тренера
3. КүнДеліКті сабақ жосПары / ПоуроЧнаЯ заПИсь занЯтИЙ
29
жалПы мӘлімет / сВеДенИЯ общего ХараКтера
оқитын мектептің №
№ школы, где обучается
Ұлты
нацио-
нальность
жылдың басында
на начало года
жылдың аяғында
на конце года
№
аты-жөні
Фамилия, Имя, отчество
оқуға қабылдаған уақыты
дата поступления в школу
туған жылы
Год рождения
есқ
дсо
спорт дәрежесі
спортразряд
30
Жұмыс (оқу) орны, лауазымы, сыныбы, сатысы
место работы (учебы), должность, класс, курс
мекен-жайы, телефоны
домашний адрес, телефон
дәрігерлік тексеру
медосмотры
2
1
31
сПорттық нӘтИжелерДі тірКеу / уЧет сПортИВныХ результатоВ
Жарыстың атауы
наименование соревнований
№
п/п
аты-жөні
Фамилия, Имя, отчество
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
мерзімі
дата
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
Жарыстың атауы
наименование соревнований
мерзімі
дата
Жарыстың атауы
наименование соревнований
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
мерзімі
дата
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
Жарыстың атауы
наименование соревнований
мерзімі
дата
мерзімі
дата
Жарыстың атауы
наименование соревнований
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
32
сПорттық нӘтИжелерДі тірКеу / уЧет сПортИВныХ результатоВ
Жарыстың атауы
наименование соревнований
№
п/п
аты-жөні
Фамилия, Имя, отчество
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
мерзімі
дата
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
Жарыстың атауы
наименование соревнований
мерзімі
дата
Жарыстың атауы
наименование соревнований
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
мерзімі
дата
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
Жарыстың атауы
наименование соревнований
мерзімі
дата
мерзімі
дата
Жарыстың атауы
наименование соревнований
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
33
сПорттық нӘтИжелерДі тірКеу / уЧет сПортИВныХ результатоВ
Жарыстың атауы
наименование соревнований
№
п/п
аты-жөні
Фамилия, Имя, отчество
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
мерзімі
дата
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
Жарыстың атауы
наименование соревнований
мерзімі
дата
Жарыстың атауы
наименование соревнований
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
мерзімі
дата
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
Жарыстың атауы
наименование соревнований
мерзімі
дата
мерзімі
дата
Жарыстың атауы
наименование соревнований
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
34
сПорттық нӘтИжелерДі тірКеу / уЧет сПортИВныХ результатоВ
Жарыстың атауы
наименование соревнований
№
п/п
аты-жөні
Фамилия, Имя, отчество
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
мерзімі
дата
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
Жарыстың атауы
наименование соревнований
мерзімі
дата
Жарыстың атауы
наименование соревнований
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
мерзімі
дата
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
Жарыстың атауы
наименование соревнований
мерзімі
дата
мерзімі
дата
Жарыстың атауы
наименование соревнований
Жетістік көрсеткіші
показанный результат
35
оқу-жаттығу жИынДарын өтКізу
өткізілген жері, қатысушылардың саны, жиындар бағыты, қорытындылар
1. 2. ПроВеДенИе уЧебно тренИроВоЧныХ сбороВ
место, время, количество участников, направленность сборов, выводы
36
3. 37
тӘрбИеліК жӘне мӘДенИ-бұқаралық жұмыс
ВосПИтательнаЯ И Культурно-массоВаЯ работа
іс шаралар атауы
наименование мероприятий
өткізуге жауаптының аты-жөні және қолы
Фамилия и подпись ответственного за проведение
қатысушылар саны
количество присутствующих
өтетін жері
дата проведения
38
20___оқу жылғы (бөлек алынады және оқу бөліміне өткізіледі) жұмыс
о работе за 20___учебный год (отрывается и сдается в учебную часть)
есебі / отЧет
_____________бөлім №___топ Жаттықтырушысы________________
отделение_____________гр. №____тренер_____________________
аты-жөні
Фамилия, Имя, отчество
ең жақсы жетістіктер
Лучшие результаты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
разряды / разряд
жылдың басы
начало года
жылдың аяғы
конец года
Шығып кеткендер / Выбыли
бітіргендер / окончили
1. 20___жылы_______________спортпен шұғылданушылардың саны
список занимающихся на “____” ____________20__г.
2. Шығып кеткендер, мектеп бітіргендер / Выбыли, окончили школу
3. болашақ жоспар-міндеттерін орындау туралы
Выполнение перспективного плана-обязательства
I жас. разряд I юн. разряд III разряд II разряд I разряд сШҮ / кмс
сШ / мс
ХдсШ / мсмк
орын.
выпол.
жоспар
план
орын.
выпол.
жоспар
план
орын.
выпол.
жоспар
план
орын.
выпол.
жоспар
план
орын.
выпол.
жоспар
план
орын.
выпол.
жоспар
план
орын.
выпол.
жоспар
план
39
жылДық есебі / гоДоВоЙ отЧет
ескертулер / замечание:
Ұсыныстар / предложения:
40
уақыты
дата
Ұйым атауы, тексеру жүргізушілер аты-жөні және лауазымы
наименование организаций, фамилия и должность лица, производящего проверку
Жұмыс туралы пікір
отзыв о работе
жұмысты бақылау жӘне теКсеру ПроВерКа И ИнсПеКтИроВанИе работы
41
есКертулер / ДлЯ заметоК:
42
бақылау норматИВтерін өтКізу Хаттамасы / ПротоКол сДаЧИ КонтрольныХ норматИВоВ
топ / Группа___________________________
Жаттықтырушы / тренер______________________________________________
оқу меңгерушісі / завуч______________________________________________
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о учащегося
Ждд / оФп
адд / сФп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
43
№ №
п/п
бақылау норматИВтерін өтКізу Хаттамасы / ПротоКол сДаЧИ КонтрольныХ норматИВоВ
топ / Группа___________________________
Жаттықтырушы / тренер______________________________________________
оқу меңгерушісі / завуч______________________________________________
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о учащегося
Ждд / оФп
адд / сФп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
44
№ №
п/п
бақылау норматИВтерін өтКізу Хаттамасы / ПротоКол сДаЧИ КонтрольныХ норматИВоВ
топ / Группа___________________________
Жаттықтырушы / тренер______________________________________________
оқу меңгерушісі / завуч______________________________________________
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о учащегося
Ждд / оФп
адд / сФп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
45
№ №
п/п
бақылау норматИВтерін өтКізу Хаттамасы / ПротоКол сДаЧИ КонтрольныХ норматИВоВ
топ / Группа___________________________
Жаттықтырушы / тренер______________________________________________
оқу меңгерушісі / завуч______________________________________________
оқушылардың аты-жөні
Ф.И.о учащегося
Ждд / оФп
адд / сФп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
46
№ №
п/п
№
п\п
оқушының аты-жөні
Ф.И.о учащегося
таныстым, қолы
ознакомлен, подпись
о
қу-жаттығу сабақтары кезіндегі техника қауіпсіздігі
ережесін сақтау
1
Правила соблюдения техники безопасности во время учебно-тренировочных занятий
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
47
Автор
laykon_600
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
328
Размер файла
2 010 Кб
Теги
журнал, спорт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа