close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

криминалистика.учебное пособие в схемах

код для вставкиСкачать
криминалистика.учебное пособие в схемах
ɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɜɫɯɟɦɚɯɩɨɞɪɟɞɚɤɰɢɟɣ. ɢɥɢɩɩɨɜɚ
ɨɫɤɜɚ
ɨɜɵɣɸɪɢɫɬ
1998
ɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɤɭɪɫɚ "ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɚ" ɞɥɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɜɭɡɨɜ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɯɟɦ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɬɚɤɬɢɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ. ɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɟɝɨ
ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦɩɨɫɨɛɢɟɦɩɪɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɤɫɟɦɢɧɚɪɚɦɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɚɬɚɤɠɟɤɡɚɱɟɬɚɦ
ɢɷɤɡɚɦɟɧɚɦ.
ɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɜɭɡɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ.
ɑɖ I. ɟɦɚ 1. ɪɟɞɦɟɬ, ɫɢɫɬɟɦɚɢɡɚɞɚɱɢɧɚɭɤɢɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɢ
ɜɹɡɶɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɢɫɞɪɭɝɢɦɢɧɚɭɤɚɦɢ
ɚɭɱɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟɦɟɬɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɨɣ
(no P.C. ɟɥɤɢɧɭ)
ɟɦɚ 2. ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɑɖ II. ɑə
ɟɦɚ 3. ɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɯɧɢɤɢ
ɟɦɚ 4. ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɤɢɧɨɫɴɟɦɤɚɢɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ
ɟɦɚ 5. ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɬɪɚɫɫɨɥɨɝɢɹ
ɟɦɚ 6. ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɨɪɭɠɢɟɜɟɞɟɧɢɟ
ɟɦɚ 7. ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɝɚɛɢɬɨɫɤɨɩɢɹ
ɟɦɚ 8. ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɥɨɝɢɹ )
ɟɦɚ 9. ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɭɱɟɬɵ
ɑɖ III. ɑə
ɟɦɚ 10. ɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɬɚɤɬɢɤɢ
ɟɦɚ 11. ɚɤɬɢɤɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɫɦɨɬɪɚɢɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɟɦɚ 12. ɚɤɬɢɤɚɡɚɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɟɦɚ 13. ɚɤɬɢɤɚɞɨɩɪɨɫɚɢɨɱɧɨɣɫɬɚɜɤɢ
ɟɦɚ 14. ɚɤɬɢɤɚɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹɞɥɹɨɩɨɡɧɚɧɢɹ
ɟɦɚ 15. ɚɤɬɢɤɚɨɛɵɫɤɚɢɜɵɟɦɤɢ
ɟɦɚ 17. ɚɤɬɢɤɚɩɪɨɜɟɪɤɢɩɨɤɚɡɚɧɢɣɧɚɦɟɫɬɟ
ɟɦɚ 18. ɚɤɬɢɤɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜɞɥɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɷɤɫɩɟɪɬɢɡ
ɑɖ IV. ɑɕɐɕə
ə
ɟɦɚ 19. ɛɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɚɛɨɬɵɩɨɪɚɫɤɪɵɬɢɸɢɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɟɦɚ 20. ɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɫɞɪɭɝɢɦɢɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɪɚɫɤɪɵɬɢɹɢ
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɟɦɚ 21. ɨɡɵɫɤɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ
ɟɦɚ 22. ɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɜɟɪɫɢɢɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɑɖ V. əɖɕ
(ɑə)
ɟɦɚ 23. ɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɟɦɚ 24. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɛɢɣɫɬɜ
ɟɦɚ 25. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɡɧɚɫɢɥɨɜɚɧɢɣ
ɟɦɚ 26. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɚɡɛɨɟɜɢɝɪɚɛɟɠɟɣ
ɟɦɚ 27. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɤɪɚɠɱɭɠɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɟɦɚ 28. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɟɦɚ 29. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɟɦɚ 30. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɚ
ɟɦɚ 31. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɨɛɨɪɨɬɨɦ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɢɥɢɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜ
ɟɦɚ 32. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦɢɥɢ
ɪɚɫɬɪɚɬɨɣɱɭɠɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɟɦɚ 33. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɮɚɥɶɲɢɜɨɦɨɧɟɬɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɟɦɚ 34. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɡɹɬɨɱɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɟɦɚ 35. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɞɠɨɝɨɜɢɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɩɪɚɜɢɥ
ɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɟɦɚ 36. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɫɬɭɩɧɵɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɩɪɚɜɢɥɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɟɦɚ 37. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɟɦɚ 38. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɝɪɭɩɩɨɜɵɯɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɟɦɚ 39. ɟɬɨɞɢɤɚɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɟɪɚɫɤɪɵɬɵɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɪɨɲɥɵɯɥɟɬ (ɩɨ.
ɚɜɪɨɜɭ )
ɑɖ I. ............................................................................................................1
1.,ɑ....................................................................................1
2.ɑəɐə................................................................................4
ɑɖ II. ɑə.....................................................................................................6
3.ɓəɑ........................................................................................6
4.ɑəə,ɔɖ.................................................................9
5.ɑəə..............................................................................................................16
6.ɑ..........................................................................................................24
7.ɑəə............................................................................................................31
8.ɑ(ɑəə)...............35
9.ɑɑɕ..........................................................................................................................38
ɑɖ III. ɑə..................................................................................................42
10.ɓəɑ....................................................................................42
11.ɖə......................................................................45
12.ə.....................................................................................................................................48
13.ɑ................................................................................................................50
14.ɔəəəə.......................................................................................................53
15.ɕɕ............................................................................................................................54
17.......................................................................................................59
18.ɑəɐəɖə,ɑə
ɗ.......................................................................................................................................................................60
ɑɖ IV. ɑɕɐɕəə
...........................................................................................................................................................64
19.ɓɕɐɕɕɘɘ........................64
20.əɑɕəə66
21.ɕəə...................................................................................................................67
22.ɑə...............................................................68
ɑɖ V. əɖɕ
ɑə)................................................................................................................70
23.ɓəɑ.................................................................................70
24.ə.............................................................................................................73
25.ə................................................................................................78
26.ə...........................................................................................81
27.əɑɓ................................................................................84
28.əɒɑ...............................................................................................87
29.əɕɖ..............................................................................................90
30.ə.....................................................................................................92
31.ə,əɕɕɑ
ɕɓ..........................................................................................................................93
32.ə,əɕɑ
ɓ.....................................................................................................................................................................95
33.əɖɒɑ...............................................................................99
34.əəɑɑ..............................................................................................100
35.əɕɒ...102
36.əɕɒə
ɗɐ................................................................................................................................105
37.əɒ...........................................................109
38.əɕɕ............................................111
39.əɕɕɒɕ(.)...................113
ɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɨɜɵɣɘɪɢɫɬ» ɢɰɟɧɡɢɹʋ 065219 ɨɬ 17 ɢɸɧɹ 1997ɝ. ɨɪɦɚɬ 60ɯ88/16 ɟɱɚɬɶ
ɨɮɫɟɬɧɚɹɟɱ. ɥ. 14 ɢɪɚɠ 5000 ɚɤɚɡ209
Автор
mila997
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
43
Размер файла
3 306 Кб
Теги
криминалистика.учебное пособие в схемах
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа