close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кітап&кітапхана №2 2018 с.40-44

код для вставкиСкачать
%
БИБЛИОГРАФИЯ ЭЛЕМ1.
МИР БИБЛИОГРАФИИ.
WORLD OF BIBLIOGRAPHY.
БИБЛИОГРАФИЯЛЫК; М0ДЕНИЕТТ1
КДЛЫПТАСТЫРУ ЖЭНЕ
БИБЛИОГРАФИЯЛЫК, Б1Л1МД1
НАСИХАТТАУ
Ютап
Ютапхана
g
М
ЕЛЕУБАЕВА
Светлана
Дукенбайк,ызы,
С. Бэшшев атындагы
Ацт вбе облыапык;
эмбебап гылыми
кт апханасы ныц
библиографы,
Ацт вое к;.
Kim an - б й д щ рухани к;ундылыгымыз, т ецдессЬ байлыгымыз. в т к ен замандардыц т ущ иы ц т ерецт ен сыр ш ерт ет т
т арихт ы да, ddeduemmi де, басца гылым керем ет т ерт де осы
ктгапханадан табамыз. Kimanxana - оцырман м ен Kiman арасындагы алтын квт р. А л Kiman пен т т апхананыц пйрш Ш гт е
жан беретт, улттъщ цундылыцтар м ен оь^ырмандар арасын
жалгастыруш ы - ттапханашылар.
К
I
ziiivf мен гылымныц, эдебиет пен медениеттщ шжу-маржандары пзбектелш, ютап атаулы шотырлантан ютапхана - адамзаттьщ руха­
ни тыныс-пршышнщ коз1. Ютапхана тасырлар бойы келе жатцан бшк
парасаттылык, пен бГпмдГйктщ киел1 ордасы. K,a3ipri кезде адамдардьщ
apiypni талаптарын кднагаттандыру, рухани байлыты мен кдбОетп1 дамыту жэне эстетикалык, талтамын кдлыптастыру м!ндеттерш i c x e асыруда ютапхананыц алатын орны ерекше. Ютапхана мэдениет саласы
репице ацпараттык, бъим беру жэне мэдени-атарту цызметшщ непз! болып табылады. Ютапхананыц алдында турган мак,саттардыц 6 i p i - ок,ырмандардыц оку датдысын кдлыптастыруга, акдаратца к,ол жетюзуге,
соныц йшнде езше керектт кджетп быпмдд i p i K T e n , тацдап алута уйрету.
Жаца мыцжылдыкда ютапханаларды кдйта жандандырып, озгертудщ
аркдсында мэдени мекемелер арасында олар жотары дережеге ие болды.
Ютапханашылар opoip оцырманныц талабын ecxepin, жан-жакды
дамуын уйымдастырушы б1рден-б1р тулта. Ютапханашы ок,ырманныц
тек окулыкды алуына комектесш кана цоймай, сол окулыцты насихаттау жумысын да к,оса мшдетше алады. Сонымен катар, оцырмандар
арасында библиографиялык-акпараттык батытта жумыс югей отырып,
олардыц окута цызытушылыгын артгырады.
Ютапхана юнщ аса мацызды б о л т - библиографиялык, кызмет, ятни
акдаратты библиографиялау удерюмен пкелей байланысгы. Библио­
графия - ок,ырманныц акпарат алу кездерш жеделдетш кдна коймайды,
сонымен 6ipre цогамныц элеуметпк-экономикалык, мэдени дамуыныц
децгешн саралаута мумюнддк беретш мемлекетпк, экономикалык, мацы­
зды сала. Ол тылыми дэлднс пен аса тиянак,тылык,ты цажет етедт
Библиография гректщ «Библион», «графо» - «ютап» жэне «жазамын» деген ею сезшщ 6ipiiyiHeH шык,к,ан. Библиофафия - баспа ешмдер1 женшде акдараттык, матлумат 6epin, оларды жуйел1 насихаттайтын
гылыми-тэж1рибелж к,ызметтщ 6ip саласы. Ол ютаби мураларды, би­
блиофафия тарихын, теориясын, оиблиофафиялык, к,ызметп уйымдасгыру жолдарын зерттейтш тылыми пэн ретшде де цолданылады. Бас­
па ошмдерш ipiKTen, оларды жуйел1 турде саралау, тылыми сипаттама
беру жэне к,ыск,аша мазмунын ашу арцылы библиофафия гылым мен
мэдениет дамуыныц дeцгeйiн а й ц ы н д а у г а кемектеседц гылыми-зерттеу
жумыстарына багыт стлтейдц белгьй 6ip тылыми кдгидаларды, саяси,
философиялыц жэне эстетикалык, кезцарастарды, техникалык, жепспктердД таратута мумюндж тугызады. Ежелп Грекияда пайда болып, ютап
шытару нлмен тытыз байланысты, эдеби жэне тылыми сынмен салаласа
дамыган.
Грекияда ютапты Kouiipin жазатын адамдарды библиофаф деп
атаган. Сол кезден бастап библиофаф мамандыгы жотары багаланып,
курметп мамандык, ретшде есептелген, ce6e6i ютап Kouiipin жазу улкен
сауаттылыкды, ук,ыптылык,ты, сонымен 6ipre сэндд жазуды талап еткен.
K,a3ipri тацда библиофаф окдлрманныц жасына, таным бьттне, дайын-
Ютап& Ютапхана
дыгына карай, ю.тап мухитынан кажетш тацдап ок,уга багыт олтеунп маман,
кггаптану гылымын зерделеупп галым.
Кейш бОймдердщ дараланып, сала-салага бел!нуше байланысты библио­
графия гылымныц жеке oip саласына айналды. Бупнп кунде баспа ешмдерш
жуйелеп, акпарат беретш жэне насихаттайтын гылыми-тэж1рибел1к саланыц
6ipi болып отыр. Гылымныц удайы дамып курделенуше орай ютаптардыц
кебекл, клап басу iciniH, жетыу1 библиографияныц жеке гылым саласы болып
ipiKTenyine жол ашты. Библиография - жалпы адамзатца, когам мушелерше
оыпм беру саласыныц барлык, тармагын к,амтып зерттейтш, баспа шыгармаларын йркеп api насихаттап отыратын цогамдык, гылымдар саласыныц курдел! 6ip тармагы болып табылады.
Ежели К,азак,стан библиофафиясы жешнде жазбаша деректемелер коне
парсы, фек, латын, к,ытай плдершде 6i3ie келш жетп. Бул жазбаша деректе­
мелер мазмуны мен сипаты жагынан сан алуан.
К,азак,стан библиофафиясы откен гасырлармен тыгыз байланысты.
Араб, парсы жэне тури пддершдеп ютаптар Шыгыстыц орасан зор жершде
шык,к,ан жэне KemipLireH.
Кдзак, библиофафиясыныц дамуы сонау ежелп дэу!рлерден тамыр алып
келедд. К,азак даласында коптеген шыгармалар дуниеге келДп, к,аз1рп казак,
библиофафиясыныц дамуына улкен улес косты.
Казакстанда 1937 жылы баспа ешмдершщ м1ндетп данасын 6ip орталыкка жинау белпленген. Осыныц непзшде баспасоз ошмдер1н пркеу жэне
оларды мазмунына, нылыми жэне идеяльщ мэшне карай топтастыру жумыстары журдт Ягни, олар басылым турлерше (кггап, мерз1мд1 баспасез жэне
т.б.), сырткы белплер1не (авторы, атауы, жарыкка шыгу мерз!Mi мен орны),
мазмунына (такырыптык, пэнд!к, жуйел!к) карай топтастырылды. Библиофафияда баспа туындыларына библиофафиялык сипаттама берудщ
мацызы ерекше. Ол белпленген ереже бойынша жасалады. Библиофафия
аткаратын кызмепне карай - агымды, откендд шолу (ретроспективп) жэне
перспективы (басып шыгаруга дайындалган ен!мдер), такырыбына карай
салалык, елкетану, елтану, сын жэне жалпы (эмбебап) болып болшедт Сонымен катар, библиофафияныц косымша турлер! - библиофафияныц жал­
пы жагдайын, дамуын кадагалайтын жэне ел!м!здДц белгЬн гылымдарыныц,
акын-жазушыларыныц, когам кайраткерлер!нщ OMipi мен кызметт туралы
мэл!мет беретгн биобиблиофафия деген T y p i болады. K,a3ipri кезде гылым
мен техниканыц вркендеуше байланысты кттапханалык удер!стер де автоматтандырылган. Библиофафтар курастырган керсеткДштерд! белгЬй багдарлама бойынша компьютерлер де басып шыгарады. Элемд!к децгейде жумыс
icrey ушш интернетке косылу библиофафия ушш улкен жепспк болды.
Арнаулы мэл!меттерд! сактау максатында техникалык баспа материалдары
(микрофиIитер, магнитпк таспалар, дискеттер) пайдаланылады.
К,азак библиофафиясы непзгнен казак баспасвзшщ даму тарихымен
тыгыз байланысты. 1900 жылы Кдзан каласында Кдзакстан туралы А.Е. Алекторовтыц «Указатель книг, журнальных статей и заметок о киргизах» деген
керсетюнп жэне т.б. орыс галымдарыныц б!рен-саран библиофафиялык
керсетюштер! жарык корд!. «Айкап» журналыныц бетгершде жаца шыккан
кттаптар жешнде хабарлама-деректер мен пз!мдер жарияланып турды. 1926
жылы казактыц когам кайраткер! жэне ец алгашкы биолиофафы УЕржакып
Дулатовтыц 2 бел!мд1 «К,азак тышде басылган ктгаптар керсетйш!» жарыкка
шыкты. 1937 жылы журнал макалалары
мен кггап жылнамалары, 1940 жылы кецес
дэу1ршдеп К^азаксган мерз!мд1 басылымдарыныц библиофафиясы жасалды. Согысган кейшп жылдары республикада библи­
офафия id еркендедь 1957 жылдан бастап
арнаулы басылым - «Баспасез шеж1реан»,
1971 жылы «Кдзак ССР ытаптарыныц жылнамасын» шыгару id колга алынды. БиблиОфафиямен кептеген галымдар шугылданды: Н.Сэбитовтыц «К,азак эдебиепшц
библиофафиялык KopcerKiiui, 1862-1917»
Книга & библиотека
БИБЛИОГРАФИЯ ЭЛЕМ1.
МИР БИБЛИОГРАФИИ.
WORLD OF BIBLIOGRAPHY.
Ютапхана
Krran
БИБЛИОГРАФИЯ ЭЛЕМ.
МИР БИБЛИОГРАФИИ.
WORLD OF BIBLIOGRAPHY.
(1948), К,азак елкетану библиографиясыньщ бас
библиографы Г.П.Царевтьщ «Что читать по жи­
вотноводству» (1953), С. Акдшевтщ «К,азак,сганда
тыц жэне тьщайган жерлердд игеру» (1965), ка­
зак эдебиеп библиографы Э.К,.Нарымбетовтыц
4 томдык, «К,азак эдебиеп» (1-том - 1970); 2-, 3-,
4-том - 1997) библиофафиялык керсетиштерр
пл 6LiiMi саласында ТП.Сарыбаевтьщ «Библио­
графический указатель литературы по тюрко­
логии» (1989) жэне т.б. кептеген кггатар жарык,к,а шык,ты.
К,азак,стан библиографиясыньщ даму тарихы ежелден-ак, басталганы мэл1м. Орта Азия
мен К,азак,станнан шык,к,ан атак,ты гул амал ар, к,огам к,айраткерлер1 казак библиографиясыныц еркендеуше жол ашып бердд.
Бул - K,a3ipri б1здщ рухани байлыгымыз, бага жетпес кунды казынамыз.
Б1здщ алдымызда турган ец мацызды мшдеттердщ 6ipi - тез epi толык, аппа­
рат алу ушш ютап к,орын сак,тау. K,a3ipri кезде гылым мен техниканьщ еркендеп, дамуына байланысты ютапханалык, удер1стер автоматтандырылып
жатыр. Библиографтар к,урастырган керсетюштерд1 белгш 6ip багдарлама
бойынша компьютерлерде басып шыгаруда. Элемге к,азак,стандык, библиографияны таныту ушш бул жуйе улкен рел аткарады.
Библиографиялык, бЬймдт насихаттау - ютапхана жумысындагы дэстурЛ1 багыт.
Библиографиялык, бьймд1 насихаттау жешндеп жумыста уш багытты:
KacirniK к,ызметке кемектесу, окуга кемектесу, жалпы езддпнен 6\л\м алуга
комектесу багыттарын бол in керсетуге болады.
Библиофафиялык бШмдд насихаттау мен ок,ырмандарга библиографи­
ялык, бййм оерудщ непзп мак,саты когамньщ элеуметпк-экономикалык дамуын жеделдетуге, гылыми-техникальщ ерлеуге жэне ок,ырмандарга имандыльщ тэрбие беруге кемектесу ретшде хабарлама ресурстарыньщ барынша
ттмдд пайдаланылуына жэрдемдесу болып табылады.
Бул мак,сатк,а жету ушш:
хабарламаны тутынушылардьщ ютапхана жешндеп жэне библиофафи­
ялык ой-epiciH кедейту; тутынушыга к,ажетп библиофафиялык деректемелерд1 быу; библиофафиялык, 1здеспру дагдылары мен библиофафиялык,
хабарламаны эз1рлеудщ к,арапайым тэалдерш мецгеру; ютапханалар мен
гылыми-техникалык хабарлама ужымдары керсетепн библиофафиялык
кызметтщ курылымы мен мазмунынан багдар ала биту кажет.
Библиофафиялык бБймд1 насихаттау - ютапханалар мен гылыми-техни­
калык хабарлама органдарыньщ библиофафиялык ресурстар жэне оларды
когамдык пайдалы кызметтщ эртурл1 салаларында белсендД пайдаланудыц
эддстер1 туралы бьт1мд1 тарату мен терецдете тусу жешндеп хабарлама кызметшщ rypi.
Библиофафиялык бьйм/ц насихаттауды уйымдасгырудьщ непзп кагидаларьп орталыктандыру, уйлеспру жэне кооперациялау болып табылады.
Орталыктандыру ведомсгволык белп бойынша жузеге асырылады жэне би­
блиофафиялык бьймдд насихаттау жешндеп жумыска басшылык етудщ
ютапханаларга, гылыми-методикалык орталыктарга жуктелетшшен кершедд.
Олар багдарламалар, улп ережелер жэне методикальщ усыныстар эз1рлейдь
Окырмандарга библиофафиялык бьйм беру жешндеп жумысты уйлеспру мен кооперациялау аймактьщ белп бойынша жузеге асырылады. Бул
орайда apoip ютапхананыц аймак ютапханаларыныц желганде алатын орны,
оныц профил1 мен окырмандарыныц курамы ескерътедД.
Жастарга: жогаргы оку орындарыныц студенттер1не, колледждщ,
кэсшпк-техникалык лицейдщ, мектеп окушыларына библиофафиялык
бЬйм беруде осы оку орындарыныц ютапханалары басты рел аткарады.
0p6ip ютапхана шецбершде окьфмандарга библиофафиялык бьйм бе­
руге библиофафиялык кызмет керсетепн барлык бел1мдер - абономент, оку
залдары, ал эмбебап гылыми ютапханаларда салалык бе/пмдер де катысады.
Алайда, ютапхананыц библиофафиялык бел1м1 басты роль аткарады. Оныц
Кггап& Ютапхана
БИБЛИОГРАФИЯ ЭЛЕМ.
МИР БИБЛИОГРАФИИ.
WORLD OF BIBLIOGRAPHY.
к,ызметкерлер1 оцырмандарта библиофафиялык, быйм берудщ барльщ формаларына тжелей цатысады, сондай-ак, бул жумысты жоспарлап, багдарлап,
есепке алып, ол жешнде есеп 6epin отырады.
Библиофафиялык, бЬим беруде кешенд1 эдкт1 жузеге асыру цажет. Оныц
мэша библиофафиялык, мэдениетп арттырудьщ oprypai формалары мен
эд1стерш пайдалану болып саналады.
Библиофафиялык, б1ймдд насихаттауды ютапхаиада (турацты шаралар)
жэне одан тыс жерлерде (кошпел1 шаралар) журпзуге болады. Бул орайда,
библиофафиялык, бьйм берудщ алуан lypai формалары цолданылады. Хабарламаныц берыу oaici жагынан олар ауызша, корнею, баспата басылтан
немесе жазбаша, сондай-ак, кешещц формаларга белшедт Аудиторияны кец
цамтуына царай буцаралык, топтык, жэне жеке дара болады.
Буцаралык, насихаттыц непзп формалары кермелер, библиофафия кундер! (апталары, айлыкдары), библиофафиялык, жаппай бппм беру, библио­
фафиялык, бЬпм берудщ басып шыгарылган куралдары, оцырмандар конференциялары болып табылады.
Кттапханалардыц жумыс тэж1рибесшде библиофафиялык, бйнмдердд
насихаттаудыц корнею формалары едэ)тр таратан.
Олардьщ шлнде кермелер мацызды орын алады. Кермедеп керсетыетш материалдардьщ келем1, сипаты жешнен алуан rypai болады, керме ютапханада
немесе оку орындарында, мектепте, мекемелерде уйымдастырылуы мумюн.
Библиошафия куидер! (апталары, онкунд1ктер1, айльщтары) библио­
фафиялык, оЬйм берудщ букдралык, формаларына жатады. Бул шараларды
жак,сы эз1рлеу: жоспарын жасау, эрбт адамныц мудделер1 мен мумюнджтер1не сэйкес ютапхананьщ эртурл1 бел1мдершщ к,ызметкерлер1 арасында
мщдеттерд16eaicy мацызды. Бул форманыц артыкщылыгы аудиторияны кец
цамтитындытында.
Оцырмандарга библиофафиялык, бьйм беруде басып шытарылатын басылымдар мацызды рел агкдрады.
Кггапханалар библиофафиялык, бЬймдд насихаттаудыц буцаралык, формаларымен да кец келемде пайдаланады. Библиофафиялык, кецесгер осындай формалардыц 6ipi болып табылады. Олар топтык, жэне жеке дара болады.
Топтык, кецесгер ютапхананьщ хабарлама к,ызметш, оныц аныцтамальщ-библиофафиялык, аппаратын пайдалану жешнде ацыл-кецес алута
муцтаж оцырмандар ушш етюзыедд.
Аньщтамалык, жэне библиофафиялык, куралдарга, соныц 1гшнде жаца
библиофафиялык, куралдарга шолу жасау да библиофафиялык, бЬпмдд на­
сихаттаудыц топтьщ формаларына жатады.
Кттапхана-библиофафияльщ цызмет жуйеамен алгашкы танысу формасы барлык, типтеп ютапханаларда журпзшетш экскурсиялар болып табыла­
ды. Экскурсияныц жоспары, экскурсия журпзудщ мэиш тексп жэне накды
маршрут болганы мацызды. Экскурсиялардыц ерекш елт - оныц кернеюлт.
Экскурсия топтары саралап 1ржтелуге ™ic, ейткеш оган цатысушылар
мудделершщ ортак, болуы, етюзыген шараныц тшмдьпгш арттырады.
Библиофафияльщ бьймд1 насихаттаудыц баск,а 6ip кец таралган формасы лекциялар болып саналады. Библиофафиялык, бЬйм жуйесш нетурлым
терец ашып керсетуге лекциялар циклы жэрдемдеседт
Хабарламаны тутынушылардыц библиофафиялык, 6\л\мд\ нетурлым
жотары децгейде к,ажет ететш жекелеген
категориялары ушш кггапханалар арнау­
лы семинарлар уйымдастырады.
Кттапханальщ-библиофафиялык,
бйпмдердД насихаттау id оцырмандардыц
ютап окуына басшылык, ету icinin табиги
белш болып табылады. Ок,ырмандарды
оку гигиенасына дагдыландырута, ютапты
Kyrin устаута, оны дурыс тацдаута, оцып
шык,к,анын Tycirryre, ютапхана к,орын пайдалана бьгуге тэрбиелеу.
Кттапханашы окырмандармен тыгыз
байланыста болып, олардыц ютап окуга
Ютапхана
БИБЛИОГРАФИЯ ЭЛЕМ1.
МИР БИБЛИОГРАФИИ.
WORLD OF BIBLIOGRAPHY.
деген к,ызыгушылыгын арттыру макуатында ютапханада кепгшлж жумыстар: конференциялар, кездесу кештеру жазушылардыц шыгармашылыгына
арнап корме уйымдастырып, оларга библиографиялык, шолулар жасап отырады. Оцырманга к,ызмет корсетуддц жогары мэдениетш цамтамасыз етш, ез
цорларын ашып, ютапкумарлык,к,а тэрбиелейдт K,a3ipri кезде оцырманныц
талабын цанагаттандыру, рухани байлыгын, жалпы цабметш дамыту жэне
эстетикалык, талгамын кдлыптастыру м1ндеттерщ i c x e асыруда ютапханашылардьщ алатын орны ерекше. 0 p 6 i p келген окырманга дурыс багыт-багдар
беру, суранысын к,анагатгандыру - ютапханашыныц мшдетт Оцырмандарды
езше кджетп акдаратты дурыс аныкдауга, аныкдалган акдаратты талдай отырып, ец цажетпсш i p i K T e y r e жене оны цолдана бшугеуйретедт
Ютапханашыныц атцаратын кдызмет! заман талабына сай ок,ырмандарга
оркениетп цызмет корсету, ютапханаларга берыген жаца технологияларды
ютапхана жумысында кещнен колданып, ютапханалардыц бупнп когамныц
к,ажетп аппарат орталыгы екендшн делелдеп, бедел in кетеру.
Аппарат кездерш, эмбебап кужаттардыц толык, жинагын, ок,ырмандарга
елемддк, улттык, медени, рухани кундылыкдарды насихаттай отырып, жерrLriicri цогамда ютапхананыц мшдетп турде кджетплшн дэлелдеу.
K,a3ipri тацда ок,ырмандардыц ескелец талабын цанагаттандыру, рухани
байлыгы мен жалпы кабые пн дамыту жэне жогары эстетикалык, талгамын
кдлыптастыру мшдеттерш icKe асыруда ютапханалардыц алар орны ерекше.
Оцырмандардыц ютапханальщ-библиографиялык, 6LiiM непздерш уйретуде, ютапханалардыц библиографиялык, жумысын уйымдастыруда, би­
блиографиялык, куралдарды курастыруда ютапханашыныц oLriKTLriri улкен
орын алады.
Осыган орай, б1здщ ютапханамыз ок,ырмандармен тыгыз байланыса
жумыс жасап келедд. Жастар арасында библиофафиялык, мэдениетп к;алыптастырып, библиофафиялык, бьпмд1 насихаттау жумысы турл1 мэдени-копштнк ic-шаралар арцылы журпзмш отырады.
Ютапханада жыл сайын дестурл1 турде ашык eciK кундер1 отюзЬйп, ок,ырмандарга ютапхана туралы, оныц барлык, бол1мдер1 туралы толык, аппарат
бермедд.
Кдгамда ютап окуга деген цызыгушылыкды арттыру макуатында к,олга
алган республикалык, «Bip ел - 6ip ютап» акциясы ел арасында аса танымал жобалардыц 6 i p i H e айналды. Оцырман кдуым жалпыга б1рдей окуга усынылган
туындыларды ©те к,ызьнушылык,пен окд отырып, автордыц ом1рбаянымен
жене шыгармашылык, жолымен танысады. Осы жоба аясында уйымдастырылган «Окдтын олке» акциясы ез1м1здщ жерплжтт ак,ын-жазушыларымыздыц шыгармаларын
Олай оолса, XXI-гасыр азаматтарына алуан турл1 акдараттар агымында
жол сзлтеп, пайдалыларын оз игЬйктерше жумсауга уйретш, акдараттык,
кдгам тсршмтне эз1рлетпк. Ютапхананыц акдараттык, жумысын жандандырып, ок,ырмандардыц ютапкд деген ынтасын арттыру, шыгармашылык, пен
библиофафиялык, ш еберлтн дамыту макуатында ютапхана жумысын жуйeni журпзешк.
Ютап
/
/
%
ЭДЕБИЕТТЕР:
1. Кдзакуган: ¥лттык, энциклопедиясы / Бас ред. Э.Нысанбаев.-Алматы: «Кдзак, энциклопедиясыныц» Бас редакциясы, 1999.-319-320 бет.
2. Ахметова С. Ютапханадагы библиофафиялык, жумыс: Эддстемелж курал.- Алматы: Ана tLh, 1993.-152 бет.
3. Байбосынова А.Т. Кд>1зык,ты библиофафия. - Алматы: 1993.- 79 бет.
4. Асанова Б. Орта Азия мен Кдзакутан: библиофафияныц пайда
болуы жэне дамуы // Кдзак, тарихы,- 2016 - №5.-12-13 бет.
5. Мухатаева К,. Отандык, библиофафия орталыгы // Хабаршы
(журналистика сериясы).- 2012.- №1,-134-138 бет
6. Отебаева Б.М. Ютапханашыныц окдлрман белсенддлтн арттыруга ьщпалы // Ютапхана элем1.- 2008,- № 4,- 27-28 бет.
Г
L
1
Л
44
Ютап& Ютапхана
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
18
Размер файла
285 Кб
Теги
кітап
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа