close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ривкінд Інфо П 5.укр (046-17) V

код для вставки
?????? ????????????? ?? ?????????????!
Ви продовжу?те вивчення найсучасн?шого шк?льного предмета ? ?нформатики.
?нформатика ? це наука про ?нформац?йн? ресурси та ?нформац?йн? процеси, про комп?ютери та ?х використання.
?нформац?я в?д?гра? в сучасному сусп?льств? значну й важливу
роль, наст?льки важливу, що часто його називають ?нформац?йним.
Наше життя неможливо уявити без комп?ютер?в. ?х використовують на виробництв?, у навчанн?, побут?, розвагах тощо. Тому
вм?ння працювати з комп?ютером, використовувати його в р?зних
сферах життя ? важливою ознакою сучасно? людини.
На уроках ?нформатики в 5-му клас? ви згада?те, що таке
?нформац?я та ?нформац?йн? процеси. Д?зна?теся, що таке пов?домлення та дан?. Шукатимете в?домост? в ?нтернет? та збер?гатимете
?х на нос?ях даних. Навчитеся виконувати операц?? над файлами
та папками не лише на вашому комп?ютер?, а й у локальн?й мереж?.
Ви продовжите опрацьовувати текстов? дан? та складати алгоритми
в середовищ? Scratch. Опанован? знання та навички застосовуватимете п?д час виконання навчальних проект?в. ? в цьому вам допоможе цей п?дручник.
Навчальний матер?ал п?дручника под?лено на розд?ли. Кожний
розд?л склада?ться з пункт?в, як?, у свою чергу, м?стять п?дпункти.
На початку кожного пункту наведено запитання для повторення
вивченого. В?дпов?д? на них полегшать розум?ння та засво?ння
.
нового матер?алу. Ц? запитання позначено
Уважно читайте матер?ал, викладений у п?дручнику. Звертайте
особливу увагу на основн? поняття та терм?ни, як? потр?бно
запам?ятати. ?х вид?лено в текст? нап?вжирним шрифтом або курсивом. Головне з?брано в к?нц? кожного пункту в окрем?й рубриц?
«Найважлив?ше в цьому пункт?». Тренувальн? вправи для в?дпрацювання основних практичних навичок наведено в рубриц?
«Працю?мо з комп?ютером».
Для кращого сприйняття й розум?ння навчального матер?алу
п?дручник м?стить багато малюнк?в, таблиць, зображень екрана
мон?тора тощо.
Наприк?нц? кожного пункту розм?щено запитання для самоконтролю
«Дайте в?дпов?д? на запитання». Рекоменду?мо
опрацювати ?х п?сля вивчення навчального матер?алу пункту.
3
Якщо при цьому виникатимуть труднощ?, прочитайте текст пункту ще раз ? ? знайдете там потр?бну ?нформац?ю. Б?ля кожного ?з
запитань ? позначка, що вказу?, якому р?вню навчальних досягнень воно в?дпов?да?:
° ? початковому й середньому р?вням;
? достатньому р?вню;
* ? високому р?вню.
Так само позначено й р?вн? практичних завдань у рубри«Виконайте завдання», як? розм?щено п?сля кожного пунк-
ц?
ту. Завдання, як? авторський колектив рекоменду? для роботи
вдома, позначено
. Над завданнями з позначкою
доц?ль-
но попрацювати в парах або невеликих групах.
П?дручник м?стить також завдання практичних роб?т, як? авторський колектив рекоменду? для виконання вс?м учням.
Авторський колектив намагався створити п?дручник, який
буде корисний ? ц?кавий для вс?х учн?в. Тому, кр?м основного матер?алу, пункти п?дручника м?стять рубрики:
?
«Для тих, хто хоче знати б?льше»;
?
«Для тих, хто працю? з OC Windows ХР»;
?
«Для тих, хто працю? з OC Linux»;
?
«Чи зна?те ви, що...»;
? Тлумачний словник терм?н?в ? понять (на зеленому тл?).
Файли-заготовки для виконання завдань ? практичних роб?т
розм?щено в ?нтернет? за адресою http://sites.google.com/pu.org.ua/
allinf
Бажа?мо вам усп?х?в у вивченн?
найц?кав?шо? та найсучасн?шо? науки ? ?НФОРМАТИКИ!
4
???????????? ???????
?????? 1. ?? ???????
У цьому розд?л?
ви д?зна?теся про:
????????????, ????, ??????????
???????????? ???????, ??????? ?? ????????
????????????? ??????
?????????? ?? ?? ?????????
C???????????
????????????
?????????
???????
???????????
(????????)
??????
??????????
?????????
???????? ??????????? ?? ?? ???????????
???????
???????
???????
???????
?????????
????
???????
?????
??????
??????? ??????????? ??????? (?????, ?????),
???????? ??? ????
????????? ????????? ??????????? ???????
??????????
????
Роздiл 1
1.1. ???I????????, I???????I?.
I???????I??I ???????. ???I
1. Як? правила безпеки житт?д?яльност? й повед?нки в клас?
з комп?ютерною техн?кою ви зна?те? Назв?ть ?х.
2. Що таке пов?домлення? Як людина сприйма? пов?домлення?
3. Як ви розум??те, що таке ?нформац?я?
? ????? ? ????????????? ?????
Ви вже неодноразово проводили уроки в комп?ютерному клас?
й зна?те, що використання комп?ютерно? техн?ки потребу? неухильного дотримання правил повед?нки та безпеки житт?д?яльност?. Цих правил сл?д дотримуватись як у школ?, так ? вдома.
Нагада?мо ?х.
До початку роботи з комп?ютером:
? з дозволу вчителя займ?ть сво? робоче м?сце за комп?ютером,
налаштуйте висоту стола, ст?льця, п?дставки для н?г (за потреби), кут нахилу мон?тора так, щоб (мал. 1.1):
? середина екрана мон?тора знаходилася трохи нижче в?д горизонтально? л?н?? зору;
? в?дстань в?д очей до поверхн? екрана становила приблизно
50 см;
? л?н?я в?д очей до центра екрана мон?тора була п?д кутом 90°
до площини екрана;
? пальц? рук в?льно лежали на клав?атур? або тримали мишу;
? руки утворювали в л?ктьовому суглоб? кут, близький до 90°;
? клав?атура лежала на поверхн? стола або на спец?альн?й полиц? на в?дстан? 10?30 см в?д краю ? була трохи нахилена;
? спина спиралася на спинку ст?льця;
? ноги спиралися на п?длогу або на
спец?альну п?дставку;
? навед?ть лад на робочому стол?, прибер?ть з нього предмети, як? не потр?бн?
???. 1.1. ???????
для роботи (мал. 1.2);
??? ??? ?????? ? ???????????
6
???????????? ??????? ?? ???????
? перев?рте чистоту сво?х рук, за потреби вимийте ?х ? витр?ть насухо;
? за потреби з дозволу вчителя ? т?льки спец?альною серветкою
протр?ть екран мон?тора, клав?атуру, килимок ? мишу;
? перев?рте в?дсутн?сть зовн?шн?х пошкоджень комп?ютерного
обладнання, у раз? ?х наявност? пов?домте вчителя;
? з дозволу вчителя вв?мкн?ть комп?ютер.
?
?
?
?
?
?
?
?
П?д час роботи з комп?ютером:
тримайте робоче м?сце охайним, не
розм?щуйте на ньому сторонн?х речей;
витримуйте правильну поставу ? не
нахиляйтеся близько до поверхн? екрана, не згинайтеся, тримайте руки
без напруження (мал. 1.3);
п?сля 15?20 хв роботи або в раз? в?дчуття втоми виконайте вправи для
очей ? для зняття м?язового напруження (у клас? ? п?д кер?вництвом учителя) (мал. 1.4);
не намагайтеся самост?йно усунути перебо? в робот? комп?ютера, у раз? ?х виникнення негайно покличте вчителя;
не торкайтеся задн?х ст?нок мон?тора
та системного блока, не ч?пайте дрот?в
живлення;
акуратно вставляйте ? виймайте зм?нн?
нос?? ? лише з дозволу вчителя;
не торкайтеся екрана мон?тора руками (це забрудню? ? псу? його покриття);
категорично забороня?ться зн?мати
кришки корпус?в пристро?в комп?ютера, самост?йно, без дозволу вчителя,
при?днувати й в?д??днувати пристро?
комп?ютера.
П?сля зак?нчення роботи:
? прибер?ть сво? робоче м?сце;
? з дозволу вчителя вимкн?ть комп?ютер
або зак?нч?ть сеанс роботи.
???. 1.2. ????????
?????? ????? ? ???????
???. 1.3. ??? ??? ??????
? ???????????
???. 1.4. ?????????
???????? ?????
7
Роздiл 1
????????????
Життя людини неможливе без сп?лкування, а сп?лкування
зд?йсню?ться через пов?домлення. Наведемо приклади деяких з
них. Пов?домленнями ?:
? картина художниц? Катерини Б?локур про дивовижний св?т
природи навколо нас (мал. 1.5);
? сигнал св?тлофора про заборону переходу через дорогу (мал. 1.6);
? сп?в п?вня, який спов?ща?, що настав ранок (мал. 1.7);
? SMS-пов?домлення в?д подруги (друга) з в?танням ?з днем народження (мал. 1.8);
???. 1.5. ???????? ???????. ?????????
???. 1.6. ?????? ??????????
???. 1.7. ??????
???. 1.8. SMS-????????????
8
???????????? ??????? ?? ???????
???. 1.9. ???????
???????????? ??????????
???. 1.10. ???? ??????????
????????-????????? ?????
? позначення на карт? м?ст зупинок громадського транспорту
(мал. 1.9);
? знак проведення дорожньо-ремонтних роб?т (мал. 1.10).
Ви можете сам? навести ще багато приклад?в р?зноман?тних пов?домлень.
????????? ??????????? ???????
Людина отриму? пов?домлення з навколишнього св?ту, використовуючи сво? органи чуття. Ви вже зна?те основн? з них, так?
як слух, з?р, смак, нюх, дотик. Залежно в?д того, як? органи чуття
людини сприймають пов?домлення (мал. 1.11), ?х можна розпод?лити на:
Тактильний (лат. tactilis ?
? в?зуальн? (сприймаються зором);
дотиковий) ? пов?язаний
? звуков? (сприймаються слухом);
з в?дчуттям дотику, тиску,
? смаков? (сприймаються органами в?брац??.
смаку);
? нюхов? (сприймаються органами нюху);
? тактильн? (сприймаються органами дотику)
тощо.
Довол? часто в отриманн? пов?домлень беруть участь одразу
к?лька орган?в чуття людини. Наприклад, якщо ми ?мо яблуко, то
???. 1.11. ?????????? ??????????? ???????
9
Роздiл 1
в?дразу отриму?мо пов?домлення про його кол?р ? форму (в?зуальне пов?домлення), тверде воно або м?яке (тактильне пов?домлення), солодке чи кисле (смакове пов?домлення), який ма? аромат
(пов?домлення про запах), ще й можемо прослухати розпов?дь сад?вника про його сорт ? способи догляду (звукове пов?домлення).
Так? пов?домлення називають комб?нованими.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
?????? ??? ?????? ??????? ?????, ??? ????????? ????:
? ??????, ?? ?????????? ????? ????????? ???? ?????? ? ???????? (????????????? (???. vestibulum ? ??????????, ????) ??????);
? ??????, ?? ?????????? ????? ??????????? ????? ?? ????????? ???? ??????;
? ??????, ?? ???????? ?? ????? ????????? ??????? ?????? ????, ?? ???;
? ?????? ???????? ????
????.
??????????
Про людину, яка отримала пов?домлення про певний об??кт,
кажуть, що вона по?нформована або що вона отримала пов?домлення про об??кт. Тобто в?домост? ? насл?дком анал?зу пов?домлень
чи результат?в спостережень, як? отримала людина, та синтезу
в?дпов?дних висновк?в.
Проте, отримавши однаков? пов?домлення, люди не завжди доходять згоди щодо висновк?в, як? вони зробили на основ? анал?зу
цих пов?домлень. Наприклад, скуштувавши яблуко, д?ти отримали р?зн? враження ? комусь воно здалося солодким, комусь ? кислим, а комусь ? г?ркуватим. Глядач?, переглянувши футбольний
матч, по-р?зному оц?нюють д?? судд? в раз? призначення одинадцятиметрового штрафного удару. Прочитавши п?дручник, деяк? з
учн?в самост?йно впоралися з виконанням вправи, а ?нш? мали додатково послухати пояснення вчителя.
?нформац?я, яку отриму? людина, залежить не т?льки в?д опрацювання пов?домлень ? п?дготовки в?дпов?дних висновк?в, але й
в?д роботи орган?в чуття людини. Довол? часто люди неоднаково
сприймають кольори, звуки, не кажучи вже про смак ? запах.
Значною м?рою сприйняття й тлумачення пов?домлень залежить
в?д знань ? попереднього досв?ду людини.
Отже, можна сказати, що ?нформац?я ? це результат сприйняття й опрацювання пов?домлень, як? людина отримала в?д ?нших
людей чи результат?в спостережень за навколишн?м св?том, що
також залежить в?д особливостей само? людини, ?? житт?вого досв?ду, бази знань, км?тливост? тощо.
10
???????????? ??????? ?? ???????
???????????? ???????
Процеси передавання, опрацювання, збер?гання пов?домлень
називають ?нформац?йними процесами.
Для висловлення сво?х думок
людина використову? усне й писем- Процес (лат. processus ?
не мовлення, спец?альн? символи й просування, рух уперед) ?
х?д розвитку чого-небудь.
позначки, мистецьк? образи тощо.
Передавання пов?домлень зд?йсню?ться не т?льки безпосередньо м?ж людьми. Людина може передавати пов?домлення й р?зноман?тним пристроям. Наприклад,
натиснувши кнопку потр?бного поверху в л?фт?, ми переда?мо
йому пов?домлення, на який поверх л?фту потр?бно п?днятися.
? навпаки, може в?дбуватися передавання пов?домлення в?д пристрою, наприклад термометра, людин?, яка дивиться на нього.
Пов?домленнями можуть обм?нюватися й техн?чн? пристро?,
наприклад, ви можете передати SMS-пов?домлення з? свого телефона на телефон товариша чи товаришки (мал. 1.12). Передавати
пов?домлення можна також в?д одного комп?ютера до ?ншого.
Для передавання пов?домлень використовують кабельне й супутникове телебачення, моб?льний ? дротовий телефонний зв?язки,
поштову службу, спец?альних кур??р?в тощо.
У процес? передавання пов?домлень обов?язково беруть участь
два об??кти ? передавач (джерело пов?домлень) ? приймач. Ваш
друг або подруга, що розпов?да? ц?каву ?стор?ю, ? передавачем
пов?домлення, а т?, хто його слухають, ? приймачами пов?домлення. Приймачами пов?домлень також ? вод??, що отримують пов?домлення в?д передавача ? св?тлофора.
Для збер?гання пов?домлень сучасна людина використову? р?зноман?тн?
нос?? (мал. 1.13):
? власну пам?ять (головний мозок);
? пап?р;
? к?но- ? фотопл?вку (останн?м часом
дедал? р?дше);
? магн?тн? й оптичн? диски;
? флеш-карти
тощо.
Мозок людини або тварини, пап?р, пл?вка, диск тощо ? усе це нос??
???. 1.12. ???????????
пов?домлень.
SMS-????????????
11
Роздiл 1
???. 1.13. ????? ???????????
Завдяки тому, що збереглися пов?домлення давн?х цив?л?зац?й,
наприклад шумер?в, що жили в Аз??, на територ?? м?ж р?чками
Тигр ? ?вфрат (Межир?ччя) б?льш н?ж 6 тис. рок?в тому, можемо
не т?льки д?знатися про ?хн? науков? досягнення в галуз? математики, астроном??, буд?вництва тощо, але й прочитати пов?домлення
про ?хн?й побут, поточн? справи та стосунки в родинах. Шумери
збер?гали сво? пов?домлення на глиняних табличках (мал. 1.14),
велику к?льк?сть яких знайдено п?д час розкопок стародавн?х м?ст.
А представники трип?льсько? культури, що жили приблизно
в той самий час на територ?? нин?шньо? Укра?ни, на жаль, не залишили нам пов?домлень у вигляд? тексту. Про ?хн? життя ми
можемо здогадуватися т?льки на п?дстав? побутових речей ? глиняних скульптур людей, зв?р?в, птах?в тощо.
???. 1.14. ??????? ???????? ? ????????????? ?????????? ?????
12
???????????? ??????? ?? ???????
Результатом опрацювання пов?домлень ? нове пов?домлення,
що ф?ксу?ться в пам?ят? людини або на ?ншому нос??. Так, розв?язавши задачу, ви запису?те в?дпов?дь ? нове пов?домлення. Працюючи з п?дручником, чита?те текст, розгляда?те малюнки чи
схеми. Таким чином ви опрацьову?те пов?домлення. Нав?ть не
замислюючися над сво?ми д?ями, ви склада?те символи тексту в
слова, а слова ? у речення. Отже, ви д?зна?теся, про що написав
автор. Зм?ст прочитаного залиша?ться у ваш?й пам?ят? у вигляд?
нового пов?домлення.
Прослухавши запитання в?д товаришки чи товариша про враження в?д переглянутого ф?льму, ви опрацьову?те його та створю?те нове пов?домлення ? розпов?дь про основн? моменти ф?льму та
сво? в?дчуття в?д перегляду.
Будь-яке перетворення пов?домлення ? його опрацюванням:
? переклад тексту ?ншою мовою;
? складання схеми руху в?д дому до школи;
? малювання натюрморта за зразком;
? в?дтворення п?ан?стом музичного твору за нотним записом
тощо.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
?????? ????????? ? ??????????, ??
???????? ???????? ?????? ????? ???????? ??? ??????????? ? ?????? ??????.
????? ? ???? ??????????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????? ???????? ????????????, ??? ? ????????? ???????? ??????????? ?? ????? ???????? ??????
????-????? ?????. ?? ??????????????? ?????????? ??????? ??? ?????, ??? ?????????
?????????? ? ???????? ??? ?????????? ????? ?????? (?????????, ? ?????? ?????). ?? ?
???, ??? ??? ????? ?????? ????? ?????? ????? ????? ?????, ???????????? ?? ?????,
??? ? ?? ?????? ????????? ??????????.
???. 1.15. ???? ?? ??????
? 1797 ?. ? ????? ?????? ??????? ????
«???? ??????»
???????? ???????? ????????? 12-?? ?????,
????? ??????? ???????? ? ????????. ???????? ?????????? ???????????? ????? ???
???????? ???????????? ??? ??????? ? ????????. ??????????, ?? ?????? ??????
??????? 7 ????? ???? ? ???? ?? ????, ?? ???? ???????. ??????? ?? ???? ???????? ?
?????????, ?? ????? ????. ?????????? ?? ?????? ??????? ??????, ??? ??? ? ?? ???????? ????????, ??? ????????? ?????? «?, ????» ?? «??????». ???? ??????? ?????
??????? ??? ???????????? ?????????? «???? ??????» (???. 1.15).
13
Роздiл 1
Опрацьовувати пов?домлення людина може з використанням
р?зноман?тних пристро?в:
? п?сля натиснення на клав?шу клав?атури на екран? мон?тора
з?явля?ться зображення л?тери;
? п?сля отримання моб?льним телефоном сигналу виклику вмика?ться мелод?я дзв?нка виклику;
? п?сля натиснення на кнопку фотоапарата в?н робить зн?мок;
? п?сля вставлення плат?жно? картки до терм?нала в?дбува?ться
опрацювання даних про наявн?сть кошт?в на рахунку власника
картки й на екран виводиться в?дпов?дне пов?домлення
тощо.
Сл?д зауважити, що вс? операц?? в зазначених пристроях зд?йснюються в порядку, який передбачений для людини.
????
???. 1.16. ????,
??? ???? ?????????????
??????
Для збер?гання, передавання, опрацювання пов?домлень (особливо тих,
що передбачають використання р?зноман?тних техн?чних пристро?в) ?х подають у спец?альному вигляд?.
Дан? ? це пов?домлення, як? подано
так, що ?х зручно збер?гати, передавати та опрацьовувати.
Дан?, як? використову? людина,
може бути подано числами, словами,
звуками, граф?чними зображеннями,
спец?альними позначеннями (мал. 1.16).
Для зд?йснення операц?й з? збер?гання, опрацювання та передавання
пов?домлень з використанням сучасних техн?чних пристро?в ц? пов?домлення подають здеб?льшого у вигляд?
посл?довност? електричних сигнал?в.
???????????? ? ????? ??????
Використання комп?ютерно? техн?ки потребу? суворого дотримання правил повед?нки та безпеки житт?д?яльност?.
Людина ?сну? в навколишньому св?т?, отримуючи пов?домлення в?д об??кт?в живо? та неживо? природи, зд?йснюючи сп?лкування
з ?ншими людьми безпосередньо або з використанням техн?чних
пристро?в. Залежно в?д того, як? органи чуття людини сприйма14
???????????? ??????? ?? ???????
ють пов?домлення, ?х можна розд?лити на в?зуальн?, звуков?, смаков?, нюхов?, тактильн? тощо.
?нформац?я ? це результат сприйняття й опрацювання пов?домлень, як? людина отримала в?д ?нших людей чи результат?в спостережень за навколишн?м св?том, що також залежить в?д особливостей
само? людини, ?? житт?вого досв?ду, бази знань, км?тливост? тощо.
Процеси передавання, опрацювання, збер?гання пов?домлень
називають ?нформац?йними процесами.
У процес? передавання пов?домлень обов?язково беруть участь
два об??кти ? передавач (джерело пов?домлень) ? приймач. Для
збер?гання пов?домлень сучасна людина використову? р?зноман?тн? нос??: власну пам?ять (головний мозок), пап?р, магн?тн? та
оптичн? диски, флеш-карти тощо. Результатом опрацювання пов?домлень ? нове пов?домлення, що ф?ксу?ться в головному мозку
людини або на ?ншому нос??.
Пов?домлення, як? подано так, що ?х зручно збер?гати, передавати та опрацьовувати, утворюють дан?.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Яких правил сл?д дотримуватися в каб?нет? з комп?ютерною
техн?кою; п?д час роботи з комп?ютером?
2 . Як людина сприйма? пов?домлення?
3 . Як ви розум??те, що таке ?нформац?я?
4 . Для чого людина збер?га? пов?домлення?
5 . Як? нос?? пов?домлень ви використову?те?
6*. У чому полягають процеси збер?гання, передавання, опрацювання пов?домлень?
7*. Як? ?нформац?йн? процеси в?дбуваються п?д час навчання?
8 . Як? пристро? використову? людина, зд?йснюючи ?нформац?йн? процеси?
9 . Що таке дан??
10*. Який зв?язок м?ж пов?домленнями й даними?
????????? ????????
1 . Навед?ть приклади пов?домлень, як? людина сприйма? органами зору, слуху, дотику, нюху, смаку.
2 . Навед?ть приклади комб?нованих пов?домлень.
3 . Укаж?ть, якими органами чуття людина буде сприймати:
а) пов?домлення диктора телебачення про погоду з в?дпов?дними
картинками з даними про температуру, можлив?сть опад?в;
15
Роздiл 1
б) пов?домлення матроса-сигнальника на флот? про вза?мний рух корабл?в;
в) в?домост? з покажчик?в про об??кти в?дпочинку в парку;
г) пов?домлення судд? футбольного матчу про завершення
гри;
д) пов?домлення шк?льного дзвоника про перерву;
е) в?домост? з табличок на дверях каб?нет?в у школ?;
ж) малюнки п?шох?дного переходу на вулиц?;
з) вказ?вки регулювальника руху автотранспорту;
и) оголошення диктора на зал?зничному вокзал?;
?) розпов?дь учителя.
4 . Назв?ть органи чуття, якими людина сприйняла, що:
а) цукерка солодка;
б) музика гучна;
в) небо блакитне;
г) ?грашка м?яка;
д) п?сок теплий;
е) с?но запашне.
5 . Навед?ть приклади ?нформац?йних процес?в з? свого повсякденного життя.
6*. Укаж?ть, до яких ?нформац?йних процес?в належить:
а) зйомка к?ноф?льму;
б) мислення;
в) телефонна розмова;
г) ксерокоп?ювання;
д) в?дпов?дь учня на уроц?;
е) написання листа;
ж) шифрування пов?домлень;
з) написання контрольно? роботи;
и) виставлення семестрових оц?нок;
?) ведення щоденника;
к) фотографування;
л) ведення запис?в на уроц?;
м) показ пантом?ми;
н) надсилання листа.
7*. П?дготуйте пов?домлення про те, як тварини ? рослини
отримують ? передають пов?домлення.
8 . Навед?ть приклади даних, як? ви використову?те в навчальному процес?.
16
???????????? ??????? ?? ???????
1.2. I???????I??I ???????.
???? I???????I???? ????????I?
? ????I ????????
???????? ??????
1. Як? ?нформац?йн? процеси ви зна?те? Назв?ть ?х.
2. Опиш?ть процес передавання пов?домлення. Як? об??кти
обов?язково беруть у ньому участь?
3. Опиш?ть приклади використання комп?ютер?в у р?зних галузях людсько? д?яльност?.
???????????? ???????
Як уже зазначалося, для реал?зац?? ?нформац?йних процес?в використовують р?зноман?тн? засоби.
Розглянемо як приклад систему продажу зал?зничних квитк?в
на потяги Укрзал?зниц?. Продаж
квитк?в зд?йсню?ться по вс?й територ?? Укра?ни ? нав?ть за ?? межами.
Купити квитки можна в касах зал?зничних вокзал?в (мал. 1.17), в
автоматах продажу квитк?в (терм?налах) (мал. 1.18), через р?зноман?тн?
???. 1.17. ???? ???????
??????? ?? ??????
Система (грец. ??????? ?
по?днання, будова,
орган?зац?я) ? сукупн?сть
частин, пов?язаних сп?льним
призначенням або д??ю.
Терм?нал (лат. terminus ?
к?нець, к?нцева ц?ль) ?
комп?ютер, доступ до якого
ма? багато користувач?в.
Зазвичай використову?ться
для введення та виведення
даних.
???. 1.18. ???????? ??????? ??????? ?? ??????
17
Роздiл 1
?нтернет-сайти продажу квитк?в
(наприклад, сайт Укрзал?зниц? ?
http://www.uz.gov.ua, Приват24 ?
www.privat24.ua) тощо. Доступ до
сайт?в продажу квитк?в мають користувач? р?зноман?тних комп?ютер?в, п?дключених до ?нтернету.
Дуже зручно купувати квитки з
використанням моб?льних комп?ютер?в ? ноутбук?в, планшетних
???. 1.19. ?????? ?? ?????, ???????? комп?ютер?в, смартфон?в (мал. 1.19).
? ????????????? ?????????
У центральному комп?ютер?
Укрзал?зниц? м?стяться дан? про вс? маршрути потяг?в, види вагон?в у кожному з них. П?сля куп?вл? квитк?в в?домост? про зайнят?
м?сця у вагонах потяга надходять до центрального комп?ютера.
Кожен новий покупець отриму? оновлен? дан? про наявн?сть в?льних м?сць. Наприклад, вони можуть мати вигляд, под?бний до зображеного на малюнку 1.20.
На початковому етап? роботи системи продажу квитк?в прац?вники зал?зниц? передають до центрального комп?ютера в?домост?
про запланован? рейси потяг?в, про
Маршрут (франц. marche ?
к?льк?сть вагон?в у кожному з них,
рух ? route ? шлях) ?
про тип вагону (плацкартний, купе,
заздалег?дь визначений шлях
люкс, першого чи другого класу
руху.
тощо) ? к?льк?сть м?сць у ньому.
Рейс (н?м. reisen ? подорож) ?
В?дпов?дна програма опрацьову? ц?
рух пасажир?в або вантаж?в
дан? та збер?га? в пам?ят? комп?юза визначеним маршрутом.
тера. Касир, що зд?йсню? продаж
???. 1.20. ????????? ??? ????????? ??????? ????? ? ?????? ? 13
18
???????????? ??????? ?? ???????
квитк?в на потяги, надсила? (переда?) на вимогу пасажира запит
щодо наявност? в?льних м?сць у потягу. У запит? зазнача?ться
маршрут (зв?дки в?д??жджатиме пасажир ? до яко? станц?? ?хатиме), дата та в?домост? про потяг.
Якщо пасажир не зна? точних Плацкартний (н?м. platz ?
в?домостей про потяг, а т?льки дату м?сце ? karte ? картка, квиток)
по?здки, то м?ж ним, касиром ? вагон ? вагон, у якому
центральним комп?ютером Укрза- спальн? м?сця не ?зольован?.
л?зниц? може в?дбутися к?лька об- Купе (франц. coupe ?
м?н?в пов?домленнями, п?д час яких двом?сна карета) ? окреме
уточню?ться час по?здки, тип потя- в?дд?лення в пасажирському
вагон? на два або чотири
га та ?нш? в?домост?.
Якщо пасажира влаштову? час спальних м?сця.
в?дправлення, тип вагона, м?сце у
вагон?, то касир пода? команду надрукувати квиток, й одночасно
до центрального комп?ютера Укрзал?зниц? надходить пов?домлення, що на цей рейс в?дпов?дне м?сце вже зайнято. В?домост? про
куп?влю квитка на даний рейс опрацьовуються та заносяться в
пам?ять центрального комп?ютера. Под?бним чином в?дбува?ться
обм?н пов?домленнями й тод?, коли пасажир купу? квиток з використанням ?нтернету або терм?нала.
???. 1.21. ?????? ????????? ??????? ??????? ??????????? ???????
19
Роздiл 1
Як бачимо, п?д час роботи системи з продажу квитк?в на потяги в?дбуваються р?зн? ?нформац?йн? процеси: передавання, опрацювання та збер?гання пов?домлень. Системи, як? забезпечують
зд?йснення ?нформац?йних процес?в, називають ?нформац?йними
системами.
?нформац?йними системами, але вже з ?ншими завданнями, ?
система керування польотами л?так?в, служба прогнозування погоди, б?бл?отека, служба новин на телебаченн?, дов?дкова система
Верховно? Ради тощо. Сл?д зауважити, що ?нформац?йн? системи
?снували давно, т?льки ?нформац?йн? процеси в них зд?йснювались
або вручну, або з використанням механ?чних пристро?в. Використання комп?ютерно? техн?ки, й особливо комп?ютерних мереж,
значно пришвидшило виконання ?нформац?йних процес?в у ?нформац?йних системах.
Основними складовими комп?ютеризованих ?нформац?йних
систем ? техн?чн? пристро?, що використовуються для передавання, збер?гання та опрацювання пов?домлень, та комп?ютерн? програми, за вказ?вками яких зд?йснюються вс? назван? ?нформац?йн?
процеси.
Б?льш?сть д?й у сучасних ?нформац?йних системах автоматично
виконуються в?дпов?дними комп?ютеризованими пристроями.
Використання комп?ютерно? техн?ки й комп?ютерних програм,
як ми зазначали, значно п?двищило ефективн?сть роботи ?нформац?йних систем, однак головною д??вою особою в цих системах залиша?ться людина. Адже людина проекту? саму ?нформац?йну
систему, добира? або створю? нову техн?ку, розробля? комп?ютерн?
програми, контролю? роботу ?нформац?йно? системи тощо.
???. 1.22. ?????? ?????????? ???????
20
???????????? ??????? ?? ???????
В?ктор Михайлович Глушков (1923?1982) (мал. 1.22), один з
найв?дом?ших укра?нських учених у галуз? ?нформац?йних технолог?й, говорив: «Навряд чи можна сумн?ватися, що в майбутньому
значна частина законом?рностей навколишнього св?ту буде п?знаватися та використовуватися автоматичними пом?чниками людини. Але наст?льки ж безсумн?вно й те, що все найважлив?ше у
процесах мислення та п?знання завжди належатиме людин?».
???????????? ??????????
На уроках трудового навчання ви виготовляли р?зноман?тн? вироби: з паперу, природних матер?ал?в, пластил?ну тощо. Для ?х
виготовлення використовували р?зноман?тн? матер?али та ?нструменти, дотримувалися певно? посл?довност? д?й. В?домост? про посл?довн?сть окремих д?й п?д час виготовлення деякого об??кта, про
потр?бн? для виготовлення матер?али, ?нструменти та обладнання
називають технолог??ю.
?сну? дуже багато р?зноман?тних технолог?й. Наприклад, технолог?я догляду за зерновими культурами, технолог?я виготовлення Технолог?я (грец. ????? ?
телев?зора, технолог?я виготовлен- майстерн?сть, ремесло ? ????? ?
слово, учення) ? опис способ?в
ня кв?тки з паперу (мал. 1.23), виготовлення вироб?в,
технолог?я виготовлення книжки, надання послуг тощо.
технолог?я продажу продовольчих
товар?в тощо.
У сучасному сусп?льств? важливе м?сце пос?дають ?нформац?йн?
технолог?? (?Т). ?нформац?йн? технолог?? описують особливост? зд?йснення ?нформац?йних процес?в з
використанням комп?ютерно? техн?ки. Розр?зняють ?нформац?йн?
технолог?? опрацювання текст?в,
зображень (малюнк?в ? фотограф?й)
(мал. 1.24), числових пов?домлень,
звуку, в?део, передавання даних
комп?ютерними мережами тощо.
У початков?й школ? ви ознайомлювалися з опрацюванням граф?чних зображень ?з використанням
???. 1.23. ??????????
комп?ютера. Ви навчилися створю???????????? ?????? ? ??????
21
Роздiл 1
вати малюнки, редагувати ?х та
збер?гати. П?д час роботи з малюнками ви використовували р?зноман?тн? ?нструменти граф?чного редактора. Можна сказати, що ви
оволод?ли початковими навичками
технолог?? опрацювання зображень
з використанням комп?ютера або
технолог?? комп?ютерно? граф?ки.
???. 1.24. ??????????? ?????????? Також ви ознайомилися ? з деякими
? ????????????? ??????????
?ншими ?нформац?йними технолог?ями ? технолог??ю створення й опрацювання текст?в, технолог??ю створення й опрацювання презентац?й, мережевими технолог?ями тощо.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
?????? ????? ??????? ??????? «???????????? ??????????» ???????? ??????
«????????????-????????????? ??????????» (???). ??? ?????????????? ???????
???????? ? ?????????? ????????????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ?
???????????? ????? ?? ????? ??????? ???????.
???? ????????????? ??????????
? ????? ???????? ??????
У наш час ?нформац?йн? технолог?? знаходять сво? застосування
в науц?, промисловост?, торг?вл?, управл?нн?, банк?вськ?й систем?,
осв?т?, медицин?, транспорт?, зв?язку, с?льському господарств?,
систем? надання допомоги людям з ?нвал?дн?стю та ?нших галузях
д?яльност? людини.
Одне з багатьох застосувань ?нформац?йних технолог?й у науков?й сфер? ? це проведення уявних досл?д?в. Адже проведення
реальних досл?джень у багатьох випадках неможливе. Наприклад,
щоб вивчити процеси, що в?дбуваються м?ж атомами й молекулами речовин, потр?бно будувати дуже складн? пристро?, витрачати
час ? значн? кошти. Та й використання вже побудованих под?бних
пристро?в вимага? значних ф?нансових затрат.
У деяких випадках створити в?дпов?дн? реальн? умови досл?ду
взагал? неможливо, наприклад, неможливо створити умови для
досл?дження насл?дк?в п?двищення температури св?тового океану
на один градус. У таких випадках використовують уявн? досл?дження. Знаючи законом?рност? проходження певних природних
22
???????????? ??????? ?? ???????
???. 1.25. ?????? ????? ??????????? ? 2060 ????
процес?в, складають комп?ютерну програму, яка прогнозу? можлив? насл?дки таких процес?в (мал. 1.25).
Якби в 1986 роц? зам?сть досл?д?в над обладнанням Чорнобильсько? атомно? електростанц?? було використано комп?ютерну перев?рку можливих насл?дк?в роботи у зм?нених умовах, то страшну
авар?ю можна було б запоб?гти.
Модель (франц. modele ?
Важливу роль в?д?грають ?Т у визразок, приклад для
робництв?. Моделювання та конст- насл?дування) ? зразок, що
руювання вироб?в з використанням в?дтворю?, ?м?ту? будову й
комп?ютера значно скорочу? терм?н д?ю якого-небудь об??кта.
?х розробки, п?двищу? ?х ефективн?сть ? як?сть, знижу? варт?сть. Наприклад, якщо до застосування
комп?ютера у проектуванн? в?д моменту виникнення ?де? створення ново? модел? автомоб?ля до ?? виготовлення проходило 5?6 рок?в, то тепер цей час становить менше н?ж 1 р?к (мал. 1.26).
Важко сьогодн? назвати таку установу, де б не використовували ?Т. Картотеки в б?бл?отеках ? л?карнях, виконан? на основ?
комп?ютерно? документац??, у багато раз?в над?йн?ш? й зручн?ш? в
робот?, н?ж традиц?йн? паперов?. Бухгалтер сьогодн? використову?
комп?ютер ? за к?лька хвилин отриму? результати, на як? ран?ше
йому були потр?бн? години або дн?. Банк?р, не виходячи з? свого
каб?нету, ма? змогу стежити за станом справ на б?рж?, простим
натисненням на клав?ш? перевести на будь-який рахунок певну
суму грошей.
23
Роздiл 1
???. 1.26. ?????? ??????????, ???????? ? ?????????????
???????????? ????????
У сфер? осв?ти основн? завдання ?Т ? забезпечити учн?в ? студент?в можливостями отримувати в?домост? з р?зноман?тних джерел,
у р?зний спос?б ? залежно в?д ?ндив?дуальних потреб. ?сну? велика
к?льк?сть навчальних, контролюючих, розвивальних, ?грових та ?нших комп?ютерних програм з р?зних предмет?в. З окремими програмами ви вже ознайомилися в початков?й школ? на уроках з
р?зних навчальних предмет?в.
?нформац?йн? технолог?? надають можлив?сть людям з ?нвал?дн?стю вести активний спос?б життя, займатися науковою д?яльн?стю.
Прикладом цього ? життя одного з в?дом?ших у св?т? ф?зик?в-теоретик?в англ?йця Ст?вена Гок?нга (1942?2018). Внасл?док захворювання в?н вже п?сля 25 рок?в не мав змоги самост?йно ходити, а в 32 роки
практично повн?стю втратив можлив?сть рухатися. У 43 роки С. Гок?нг перестав говорити. Сп?лкувався з колегами та р?дними в?н п?дняттям брови, коли йому вказували правильну букву.
Зм?нити спос?б сп?лкування допом?г американський вчений
Волт Волтош, який створив програму, що допомагала вченому вибирати слова натисненням на в?дпов?дний перемикач. В останн?
роки свого життя в?н м?г натискати перемикач т?льки правою щокою. Набраний таким чином текст
озвучувався в?дпов?дною програмою. Так Ст?вен Гок?нг отримав
новий комп?ютерний голос.
До к?нця свого життя С. Гок?нг
активно працював, б?льше 30 рок?в
був професором Кембр?джського
ун?верситету.
Основними напрямами застосування ?нформац?йних технолог?й ?:
???. 1.27. ?????? ??????
24
???????????? ??????? ?? ???????
? виконання обчислень, що потребують значних затрат часу;
? створення комп?ютерних моделей об??кт?в ? проведення
комп?ютерних досл?д?в;
? забезпечення роботи р?зноман?тних автомат?в ? робот?в;
? забезпечення збер?гання та опрацювання великих обсяг?в даних;
? забезпечення швидкого обм?ну даними;
? керування промисловою та побутовою техн?кою з використанням вбудованих комп?ютер?в;
? п?дтримка вивчення навчальних предмет?в ? дисципл?н;
? орган?зац?я дистанц?йного навчання учн?в, студент?в, фах?вц?в,
що особливо корисно для в?ддалених малих населених пункт?в,
для людей з ?нвал?дн?стю
тощо.
???????????? ? ????? ??????
Системи, як? забезпечують зд?йснення ?нформац?йних процес?в, називають ?нформац?йними системами.
Основними складовими комп?ютеризованих ?нформац?йних
систем ? техн?чн? пристро?, що використовуються для передавання, збер?гання та опрацювання пов?домлень, ? комп?ютерн? програми, за вказ?вками яких зд?йснюються вс? назван? ?нформац?йн?
процеси.
?нформац?йн? технолог?? описують особливост? зд?йснення ?нформац?йних процес?в з використанням комп?ютерно? техн?ки.
Розр?зняють ?нформац?йн? технолог?? опрацювання текст?в, зображень (малюнк?в ? фотограф?й), числових пов?домлень, звуку,
в?део тощо.
Основними напрямами застосування ?нформац?йних технолог?й ?: виконання обчислень, створення комп?ютерних моделей,
збер?гання та опрацювання великих обсяг?в даних, забезпечення
роботи автомат?в ? робот?в, керування промисловою та побутовою техн?кою, забезпечення навчання вс?х верств населення,
у тому числ? й дистанц?йно.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Що таке ?нформац?йна система? Навед?ть приклади.
2 . Як? складов? ?нформац?йних систем ви зна?те? Поясн?ть
?хн? призначення.
3*. Як? ?нформац?йн? системи використовуються у ваш?й школ?? Навед?ть приклади та опиш?ть ?хн? складов?.
25
Роздiл 1
4 . Як? технолог?? називають ?нформац?йними? Як? ?нформац?йн? технолог?? ви зна?те з початково? школи?
5 . Яка роль ?Т у сучасному сусп?льств?? Назв?ть основн? напрями застосування ?Т.
6*. Чи застосову?те ви ?нформац?йн? технолог?? в навчанн?;
у повсякденному житт?? Якщо так, то поясн?ть, як? та як.
????????? ????????
1 . Навед?ть приклади застосування ?нформац?йних технолог?й у р?зних галузях д?яльност? людини.
2 . Визначте, що з наведеного нижче ? ?нформац?йними системами:
а) кул?нарна книга;
б) регулювальник руху автомоб?льного транспорту;
в) датчик температури навколишнього середовища;
г) система продажу зал?зничних квитк?в у касах Укрзал?зниц?;
д) м?ська телефонна дов?дкова служба.
В?дпов?дь об?рунтуйте.
3*. Опиш?ть роботу шк?льно? б?бл?отеки як ?нформац?йно? системи.
4*. Назв?ть ? коротко схарактеризуйте основн? напрями сучасного застосування ?нформац?йних технолог?й.
5 . Заповн?ть таблицю, указавши, у яких сферах людсько?
д?яльност? використовуються так? ?нформац?йн? технолог??:
????????????
??????????
?????
???????? ??????????
Опрацювання текстових документ?в
Опрацювання числових пов?домлень
Опрацювання звуку
Опрацювання в?део
Передавання даних комп?ютерними
мережами
Комп?ютерна граф?ка
6 . Заповн?ть таблицю, указавши, як? ?нформац?йн? технолог?? використовують у таких сферах людсько? д?яльност?:
26
???????????? ??????? ?? ???????
????? ???????? ??????????
???????????? ??????????
Перевезення пасажир?в автомоб?льним транспортом
Науков? досл?дження
Виробництво харчових продукт?в
Створення музичних кл?п?в
Б?бл?отечна справа
Охорона здоров?я
Банк?вська справа
В?йськова справа
1.3. ?????????? ?? ???
? ?I???????
1. Для яких ц?лей використовують комп?ютер?
2. Поясн?ть, чим комп?ютери в?др?зняються м?ж собою.
3. Як? д?? можна виконувати з використанням моб?льного
телефона? Чи можна назвати моб?льний телефон комп?ютером?
?????????? ??????? ?????
Найпоширен?шими на сьогодн? ? так
зван? персональн? комп?ютери (ПК)
(мал. 1.28). Персональними ?х назива-
Персона (лат. persona) ?
особа, одна людина.
???. 1.28. ???? ???????? ? ????????????? ????????????
27
Роздiл 1
???. 1.29. ?????????????? ?????????????
?????????????????? ?????? ? ??? (?????) ?
Sunway-TaihuLight
???. 1.30. ??????????
????????? ? ??????????
ють тому, що призначен? вони для роботи одн??? людини (персони).
Саме так? комп?ютери використовують у школах, магазинах, удома,
р?зноман?тних орган?зац?ях.
Але можливост? персональних
комп?ютер?в ? недостатн?ми, якщо
Супер (лат. super ? зверху,
над) ? головний, найб?льший,
необх?дно розв?язувати задач?, що
вищо? якост?.
потребують значних обсяг?в складних обчислень, наприклад для розрахунк?в орб?ти польоту косм?чно? станц??. Для цього використовують суперкомп?ютери (мал. 1.29). За кожним з таких комп?ютер?в
можуть одночасно працювати багато користувач?в, як? знаходяться нав?ть у р?зних кра?нах св?ту.
Кр?м персональних комп?ютер?в ? суперкомп?ютер?в, широко
застосовуються комп?ютери, що вбудовуються всередину р?зних
пристро?в промислового й побутового призначення (мал. 1.30).
Так? комп?ютери ? складовими частинами пральних машин, л?так?в, автомоб?л?в, телев?з?йних систем, промислових робот?в тощо.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
? 2017 ?. ????????????? ???? ????????? ????????????? ??????????????????
?????? ? ??? (?????) ? Sunway-TaihuLight (???. 1.29). ?? ????????? ?????????
????????? ? ?? ????????? ????????? (10 649 600 ?????????), ?? ?????????? ??????????, ??? ????????? ?????? ????????? ?????????, ?? ????? ????? ?????, ?
?????????????? Tianhe-2 (MilkyWay-2) ????????????? ??????????????????
?????? ? ???????? (?????) (3 120 000 ?????????).
????????????? ????????? ? ??????? ?????? ? ?????? ????????????????? ????????? ????????????? ?????????? ???????????? ??????? «????????? ?????????????
????????».
28
???????????? ??????? ?? ???????
?? ?????? ??, ??...
???? ? ?????? ???????????? ??????????? ??? ????????? ? 1965 ?. ? ????? ? ????????? ??????????? ???????? ???? ??????? ???
???????????? ????????? ?.?. ????????.
????????? ??? ??? (???. ?????? ???
?????????? ???????? ? ?????? ??? ?????????? ???????????) ? ??????????? ??? ???????????? ? ?????????? ????????, ????????? ?????????? ???? ?? ???????? ?????????
(???. 1.31). ??? ???????? ?? ????????? ????? ? ????? ????????????????? ??????????
?????????? ???????.
?????? ???????????? ???????????,
???? ??? ??????, ?????? ?? ???????? ??, ???
????????? Apple II, ???? ???????? ? ?????????? ?????? ??????? ? 1977 ?. (???. 1.32)
???? ????? ? ???? ??????.
???. 1.31. ????????? ???-1
???. 1.32. ????????? Apple II
???? ???????? ???????????? ???????????
Сучасн? персональн? комп?ютери
дуже р?зн?. У магазинах, в установах, школах ви част?ше побачите
стац?онарний персональний комп?ютер, под?бний до того, що зображений на малюнку 1.33. Люди, як?
пост?йно подорожують, вимушен?
працювати в автомоб?лях, л?таках,
потягах, на вокзалах, ? тому вони
використовують портативн?, або
моб?льн?, персональн? комп?ютери.
А для людини, яка хоче по?днати можливост? моб?льного телефона й персонального комп?ютера,
дуже зручним ? смартфон (комун?катор).
Стац?онарний
(лат. stationarius ? нерухомий,
пост?йний, незм?нний) ? той,
який ма? пост?йне м?сце д??
або перебування.
Портативний (франц. porter ?
нести) ? зручний для того,
щоб носити ?з собою.
Моб?льний (лат. mobilis ?
рухливий, легкий,
швидкоплинний) ? той, що
руха?ться або може рухатися,
перем?щуватися.
Смартфон (англ. smart ?
швидкий, моторний
км?тливий ? phone ?
телефон) ? пристр?й, що
по?дну? властивост?
моб?льного телефона та
комп?ютера.
29
Роздiл 1
???. 1.33. ???????????? ???????????? ?????????
??? ???, ??? ???? ????? ??????
??????????? ??????????? ??????????
????? ???????????? ???????????? ??????????? ?????? ????? ?????????
?????????? ??? ????. ?????? ??????????? ?????????? ?????????? ???
??????????? ?? ??????????, ? ????? ?????, ????????? ? ???????? ?????. ? ???
???????? ?????? ?? ????????? ???????????
?????, ??????? ? ?????????? ? ??????.
Оф?с (англ. office ? служба,
??? ????????? ?????? ??????????? ??посада, контора,
????? ??????? ??????????? ??????????.
канцеляр?я) ? прим?щення,
?????????? ????? ???????????, ?? ???????,
у якому розм?щу?ться
? ???????? ??????????? ?????, ???????? ???
кер?вництво орган?зац??,
??????????? ?? ?????????, ??????????, ??установи, п?дпри?мства ? не
???????? ??????????, ?????????? ????. ??
зд?йсню?ться виробництво
?????????? ?????????????? ?? ?????? ???
????????????? ?????, ? ? ??? ??????????? ??товар?в.
????, ????????????, ????????? ????????????
???????????? ????. ???? ??????????, ????????, ????? ??????, ????????? ? ????????, ?????????, ????????, ?? ????????????
?????? ??????????? ????? ?? ?????, ????????? ?????????? ?????? ?? ???????? ??????? (????????? ??????? ?????? ?????, ????-????????).
????????? ????????? ??????????? ?????, ??????? ??????????? ?????, ??????? ???? ?????????? ??? ???????????? ???? ? ?????? ??????????? ??????????. ????
?????????? ?????? ???? ????????? ?????? ???????? ???????? ?? ????????? ?????:
????????, ????? ? ?????? ??? ???????????? ????????????? (???. 1.34), ????????????
????? ????.
30
???????????? ??????? ?? ???????
???. 1.34. ???????? ??? ???????????? ???? «????????????»
?????????? ??????????
Портативн?, або моб?льн?, персональн? комп?ютери набули останн?м часом широкого розповсюдження. Пор?вняно невелик? за розм?ром, вони дають
змогу користувачу орган?зувати робоче
м?сце поза межами дому або школи.
Портативн? комп?ютери ? к?лькох вид?в. За розм?рами ? призначенням ?х
под?ляють на ноутбуки, нетбуки, план???. 1.35. ???????
шетн? комп?ютери, смартфони.
Ноутбуки (мал. 1.35) за характеристиками продуктивност? майже не
2
в?др?зняються в?д стац?онарних комп?ютер?в. Але вони легш?, мають мен1
ш? розм?ри й забезпечують роботу без
3
п?дключення до електрично? мереж?
протягом 2?4 годин.
У ноутбуках пристро? збереження та 1. ???? ??????
опрацювання даних розм?щено в корпу- 2. ???????? ?? ???????
?????????
с? ноутбука п?д клав?атурою, ? цей кор3. ????? ??????
пус, як правило, нероз??мно з??днано з
мон?тором. Роль миш? в ноутбуках
???. 1.36. ??????
викону? ?нший пристр?й ? тачпад
(мал. 1.36). Хоча можна п?дключити
Тачпад (англ. touch ? дотик ?
? використовувати звичайну мишу.
Перем?щення пальця по поверх- pad ? майданчик) ? чутливий
н? чутливого до дотик?в майданчи- до дотик?в майданчик.
31
Роздiл 1
ка тачпада приводить до перем?щення вказ?вника на екран?
мон?тора. Л?ва ? права кнопки тачпада виконують т? сам? функц??,
що й в?дпов?дн? кнопки миш?.
Нетбуки, як правило, не мають високо? швидкод?? та не призначен? для збер?гання великих обсяг?в даних. Однак завдяки
малим розм?рам ? мал?й мас? (приблизно 1 кг), можливост? тривалий час працювати без п?дключення до електрично? мереж? (до
6 годин) ?х активно використовують у д?яльност?, яка пов?язана
з пост?йною зм?ною м?сця (прац?вники рекламно? та торговельно?
галузей, прац?вники транспорту, студенти тощо). Варт?сть нетбук?в нижча в?д вартост? ноутбук?в ? стац?онарних комп?ютер?в.
Планшетний комп?ютер (мал. 1.37) ?
Планшет (франц.
цей вид портативних комп?ютер?в ма?
planchette ? дощечка) ?
приблизно таке саме призначення, що
тонка чотирикутна дошка
й нетбуки. Однак в?н набагато легший
з прикр?пленим
? для введення даних у ньому викокреслярським папером.
ристову?ться не клав?атура й тачпад
(миша), а чутлива до дотик?в поверхня екрана. Планшетн? комп?ютери зараз зам?нюють нетбуки ? здеб?льшого використовуються
для перегляду в?деоф?льм?в, прослуховування ауд?озапис?в, читання електронних книжок, а також для роботи в ?нтернет?.
Смартфони призначено для забезпечення моб?льного зв?язку,
а також для виконання операц?й з опрацювання, передавання ?
збер?гання даних: введення та пересилання текст?в, робота в ?нтернет?, перегляд та опрацювання фотограф?й, ведення д?лового
щоденника, перегляд в?део, читання електронних книжок тощо.
Сучасн? смартфони (мал. 1.38) значно менш? в?д планшетних
комп?ютер?в ? за розм?рами близьк? до моб?льних телефон?в.
???. 1.37. ???? ?????
?????????? ??????????
????????? ?????????? Apple
32
???. 1.38. ????????
???????????? ??????? ?? ???????
Смартфон може бути «репетитором» з р?зних предмет?в, «персональним тренером» або застосовуватися для контролю за станом
здоров?я. Використовуючи ?х, можна створювати музичн? композиц??, дистанц?йно керувати побутовою електротехн?кою, а також
як л?хтарик ? GPS-нав?гатор тощо.
?? ?????? ??, ??...
???? ????? (1955?2011) ? ????????????? ???????? Apple Computer, ????? ??
?????? ???????? (???. 1.39) ? ?????????? ?????? ? ?????? ? ?????????????? ??
??? ?????? (1977 ?.) ????????????? ?????????? Apple ??.
? ????? ?????? ?????????? ???????????? ? ??????????? ??????? ???????? ??????????, ????? ?? ?????????? ???????
?????????? ? ????????????? ????, ???????????? ?????????? ????????? ? ???????????? ???????????, ????? ????? ??????????? ? ???????????? ?????????, ??
????????? iMac, ???????? MacBook, ?????? iPod, ????????? ?????????? iPad,
????????? iPhone.
???? ?????? (???. 1950 ?.) ????????
??????????? ?? ????????? ????????????
??????? ?????? ??????? ????????????
??????????? Apple. ?????? ??????? ?????????, ????? ? ????????, ???? ? ???????.
???. 1.39. ???? ?????
(???????) ? ???? ??????
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте, за вказ?вкою вчителя, в?кно браузера.
2. В?дкрийте головну стор?нку сайту Hotline (http://hotline.ua).
3. Перейд?ть на стор?нку з в?домостями про ноутбуки (за посиланнями: Комп?ютери. Мереж? ? Ноутбуки, планшети, електронн? книги ? Ноутбуки. Ультрабуки).
4. У списку кнопки Сортувати за установ?ть сортування за
популярн?стю.
5. Вибер?ть назву першого у списку ноутбука.
33
Роздiл 1
6. Заповн?ть таблицю значень властивостей.
???????????
???????? ???????????
Модель
Виробник
М?н?мальна ц?на, грн
Максимальна ц?на, грн
К?льк?сть магазин?в,
як? пропонують цей
ноутбук
7. Закрийте в?кно браузера.
???????????? ? ????? ??????
Залежно в?д призначення комп?ютери под?ляють на суперкомп?ютери, персональн? комп?ютери та комп?ютери, що вбудован?
всередину р?зноман?тних пристро?в ? машин.
Серед персональних комп?ютер?в розр?зняють стац?онарн? та
портативн? (моб?льн?). У свою чергу серед портативних комп?ютер?в розр?зняють ноутбуки, нетбуки, планшетн? комп?ютери
та смартфони.
????? ????????? ?? ?????????
1 . На як? види под?ляють комп?ютери?
2 . Для яких ц?лей використовують суперкомп?ютери? Чому
?х так називають?
3 . Як? види персональних комп?ютер?в ви зна?те? Навед?ть
приклади.
4 . Де використовують стац?онарн? персональн? комп?ютери?
Навед?ть приклади.
5 . Як? ? види портативних комп?ютер?в?
6 . Для яких ц?лей використовують портативн? комп?ютери?
7 . Як? операц?? можна виконувати з використанням смартфона?
8 . Для чого призначено планшетний комп?ютер?
9*. Для яких ц?лей вбудовують комп?ютери, наприклад в автомоб?ль?
34
???????????? ??????? ?? ???????
????????? ????????
1 . Навед?ть приклади застосування вбудованих комп?ютер?в
у побутов?й техн?ц?.
2 . П?дготуйте пов?домлення про використання сучасних
суперкомп?ютер?в в Укра?н?. Використайте для цього матер?али ?нтернету, наприклад В?к?пед?? https://uk.wikipedia.
org/wiki/Суперкомп%27ютер.
3*. Пор?вняйте планшетний комп?ютер ? смартфон. Що в них
сп?льного та що в?дм?нного?
4*. Провед?ть досл?дження: персональн? комп?ютери яких вид?в ? у ваш?й школ?, для яких ц?лей ?х використовують?
5 . П?дготуйте презентац?ю про використання комп?ютер?в
р?зних вид?в у ваш?й родин?.
6 . Знайд?ть в ?нтернет? в?домост? про розробник?в комп?ютера
МИР-1. П?дготуйте коротку презентац?ю (4?5 слайд?в) про
них.
7 . Склад?ть список профес?й, для яких, на вашу думку, використання портативних комп?ютер?в украй необх?дно. Об?рунтуйте вашу думку.
8 . Склад?ть список профес?й, для яких, на вашу думку, доц?льно використовувати стац?онарн? комп?ютери. Об?рунтуйте вашу думку.
1.4. ???????I ?????????I?
?? ???
? ???????????
1. Як? пристро? входять до складу комп?ютера?
2. Як? пристро? введення даних ? виведення даних ви зна?те?
3. Для чого призначений системний блок? Як? пристро? в
ньому розм?щуються?
???????????? ????????? ??????????
З початково? школи ви зна?те, що до складу комп?ютера входять системний блок, пристро? введення даних (миша, клав?атура) та виведення даних (мон?тор, принтер). Однак ви вже, мабуть, бачили ?нш? комп?ютерн? пристро?, а можливо, ? працювали
з ними. Наприклад, з? сканером чи колонками для в?дтворення
звуку.
35
Роздiл 1
Розглянемо детальн?ше, як? ? пристро? комп?ютера ? на як?
саме групи ?х можна под?лити. Як правило, ц? пристро? под?ляють
залежно в?д ?нформац?йних процес?в, виконання яких вони
забезпечують. Так, пристро?, що зд?йснюють передавання пов?домлень, об??днують у групи пристро?в введення та виведення даних,
а пристро?, що зд?йснюють процеси опрацювання та збер?гання
пов?домлень, об??днують в?дпов?дно у групи опрацювання та збер?гання даних (мал. 1.40).
Введення
даних
Клав?атура,
миша
Виведення
даних
Мон?тор,
принтер
Опрацювання
пов?домлень
Опрацювання
даних
Процесор
Збер?гання
пов?домлень
Збер?гання
даних
Флеш-карта,
оптичний диск
Передавання
пов?домлень
???. 1.40. ????? ???????????? ????????? ??????????
???????? ???????? ?????
Ви зна?те, що основними пристроями для введення даних ?
клав?атура та ман?пулятор «миша» (дал? ? просто миша).
Пристро? введення даних можна розд?лити за типом даних, з
якими вони працюють. Так, можна вид?лити пристро? введення
текстових (клав?атура), граф?чних (сканер, фотокамера, граф?чний планшет), звукових (м?крофон),
Геймпад (англ. gamepad) ?
в?деоданих (в?деокамера, веб-каме?грова площадка (майданчик,
ра). Ще одн??ю групою пристро?в
п?дкладка).
введення даних ? пристро? для заДенспад (англ. dancepad) ?
безпечення управл?ння в р?зних
майданчик для танц?в.
програмах. До них належать миша,
36
???????????? ??????? ?? ???????
???. 1.41. ???????
???. 1.42. ???????????? ?????????
тачпад,
мультимед?йна
(елеСенсор (англ. sensor в?д лат.
ктронна) дошка, сенсорний екран, sensus ? в?дчуття) ? датчик,
джойстик, геймпад (мал. 1.41), пристр?й, що перетворю?
кермо, педал?, танцювальний май- сигнал у форму, зручну для
данчик (денспад) (мал. 1.42) тощо. опрацювання.
Мультимед?йн? (електронн?) дош- Стилус (лат. stilus ? паличка) ?
ки використовують здеб?льшого в паличка для письма.
закладах осв?ти, а також п?д час
проведення р?зноман?тних презен- Мультимед?а (лат. multum ?
тац?й. Сенсорн? екрани викорис- багато, medium ? доступний
товують, зазвичай, у планшетних сусп?льству) ? це по?днання
комп?ютерах, смартфонах, а також р?зних способ?в подання
у р?зних пристроях для отримання пов?домлень: ауд?о, в?део,
дов?док (мал. 1.43) ? р?зноман?тних граф?ка, ан?мац?я тощо.
терм?налах (банк?вських, продажу
квитк?в тощо).
Уведення даних у цих пристроях зд?йсню?ться дотиком пальця або стилуса до
певних д?лянок поверхн? екрана. Екран
«в?дчува?», у якому м?сц? в?дбувся дотик,
? переда? в?дпов?дний сигнал комп?ютеру.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
? ???????????, ??? ?????????????? ??? ?????????? ? ???????? ?????, ?????? ??????????????? ????????? ???????? ??? ???????? ?????.
?????????, ??????? ??? ?????????? ????????
???????????, ????????? ???????, ????????? ????
????????????? ???????? ????.
???. 1.43. ????????
?????????? ???????
????????????
37
Роздiл 1
Чи зна?те ви, що...
??? ?????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ??????????
(???. 1.44). ??????????? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ?? ??????
????????, ????????? ?? ?????. ???? ??? ?????? ???????????? ?? ??? ??????????
?? ????? ???????.
????? ??????? ???? ????? ?????? ???????
??????. ?? ????? ??????????? ?? ?????? ???????? ? ?????? ??? ????? ???? (??? ??????). ??
???? ???????? ????? ???? ?????? ?????????????
?????? ?????? ?? ?????? ??? ???????? ??????,
? ?????? ??? ???????? ??????. ?? ??????? 1.45
????????? ?????? ????, ?? ??? 19 ?????? ? ????
?????????.
???. 1.44. ??????????
??????????
???. 1.45. ??????? ????
???????? ????????? ?????
Результати
опрацювання
даних
комп?ютером передаються (виводяться)
для перегляду користувачем. Пристро?
виведення даних, як ? пристро? ?х введення, можна под?лити за типом даних, з
якими вони працюють. Так, можна вид?лити пристро? виведення текстових ?
???. 1.46. ??????????????
граф?чних даних (мон?тор, принтер,
????????
плотер), звукових (навушники, звуков?
колонки) та в?деоданих (мультимед?йн? проектори (мал. 1.46),
екранн? панел?). Певн? пристро? забезпечують виведення як граф?чних, так ? в?деоданих (мон?тор, мультимед?йн? проектори,
екранн? панел? тощо).
38
???????????? ??????? ?? ???????
???????? ??????????? ?????
Опрацювання даних у комп?ютер? викону?ться з використанням процесора
(мал. 1.47). В?н ? пристро?м, що забезпечу?
виконання комп?ютерних програм. Швидк?сть роботи комп?ютера в б?льшост? випадк?в визнача?ться швидк?стю опрацювання
даних процесором.
???. 1.47. ????????
??? ???, ??? ???? ????? ??????
?????? ???????? ? ?????? ???????????? ???????? (??????????) ???? ???????? ??????????? Intel
(???) ? 1971 ???? (???. 1.48). ???? ????????????
???????????? ???????? ???????? ?????? ??? ???????????? ????????? ???????? Busicom. ????????
??? ?????????? 60 000 ???????? ?? ???????, ? ?????
?????? ????????? ?? 46 ??????. ??? ??????? ?????
Intel 4004.
???. 1.48. ????????
???????? ?????????? ?????
Як ви вже зна?те, для збер?гання пов?домлень ?х записують
(ф?ксують) на р?зноман?тних нос?ях. У комп?ютерах використовують р?зн? нос?? даних: магн?тн? й оптичн? диски, флеш-карти тощо.
А для запису та зчитування пов?домлень ?з цих нос??в ?снують в?дпов?дн? пристро? (табл. 1.1).
Пристро? для роботи з магн?тними та оптичними дисками, як
правило, розм?щуються в системному блоц? комп?ютера. На жорстких магн?тних дисках збер?га?ться основний обсяг даних комп?ютера.
Таблиця 1.1
Нос?? даних, що використовуються в комп?ютерах,
? пристро? для роботи з ними
?????
?????
Жорсткий
магн?тний
диск
???????? ??? ??????
? ?????? ?????
?????????? ????????
??? ?????? ? ?????? ?????
Накопичувач
на жорстких магн?тних дисках
39
Роздiл 1
Продовження таблиц? 1.1
?????
?????
???????? ??? ??????
? ?????? ?????
Оптичний
диск
Пристр?й для роботи
з оптичними дисками
Флеш-карта
Флеш-накопичувач
Флеш-карта
Пристр?й читання
карток (кардридер)
?????????? ????????
??? ?????? ? ?????? ?????
Кардридер (англ. card ?
картка, reader ? читач) ?
електронний пристр?й, який
указу? маршрут сл?дування.
До пристро?в збер?гання даних з?
зм?нними нос?ями належать пристро?
для роботи з оптичними дисками та
флеш-картами.
Сукупн?сть нос??в даних комп?ютера склада? його пам?ять.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
???????? ??????????? ?? ??????? ?????? ????? ??????????, ??? ? ????? ???????
? ???????. ???????? ???? ??????????? ??? ???????? ?????? ????? ?????? ? ??????? 1.2.
???????? ??????? ?????? ?????
????? ?????
???????? ????????? ????
???????? ????
????-?????
??????? 1.2
???????? ???????
10 ??????????
25 ??????????
128 ??????????
???? ???????? ??? ?????? ? ??????
Кр?м комп?ютера, людина використову? й ?нш? пристро? для
роботи з даними (мал. 1.49 ? 1.50).
Напевно, кожний з вас ма? моб?льний телефон. Телефон ? це
один з пристро?в для роботи з даними. Використовуючи його,
можна передати пов?домлення в?д одного сп?врозмовника до ?ншо40
???????????? ??????? ?? ???????
???. 1.49. ???????? ??? ?????? ? ??????
го, записати дан? на автов?дпов?дач. В телефон? збер?гають дан?
про дзв?нки та контакти, опрацьовують дан?, упорядковуючи ?х за
часом прийняття дзв?нк?в, за абонентами, в?д яких надходили пов?домлення.
Широко розповсюджений пристр?й для виконання математичних
обчислень ? калькулятор. Напевне, ? ви користувалися ним. Калькулятор отриму? в?д користувача дан? (числа та операц??, як? потр?бно
над ними виконати), опрацьову? (викону? обчислення) ? переда? ?х
користувачев? (висв?чу? на екран?). В калькулятор? можна також
збер?гати дан? (наприклад, пром?жн? результати обчислень).
Багато людей використовують для сво?? профес?йно? та навчально? д?яльност? диктофони. Використовуючи диктофон, журнал?ст
(журнал?стка) може записати ?нтерв?ю ?з ц?кавою людиною, а
пот?м на основ? цього звукозапису написати статтю в газету або
журнал, створити телев?з?йний сюжет. Учениця (учень) або студентка (студент) може з дозволу викладача записати х?д уроку або лекц??
???. 1.50. ???????? ??? ?????? ? ??????
41
Роздiл 1
? пот?м використовувати цей звукозапис для п?дготовки до наступних
занять. Застосовуючи диктофон, отримують, збер?гають, передають та опрацьовують дан?.
У багатьох установах для передавання даних використовують факс ?
пристр?й для передавання даних, заф?ксованих на паперовому нос??.
Факс-передавач зчиту? дан? з аркуша
паперу, опрацьову? ?х ? переда? телефонними л?н?ями на ?нший факс. Факс???. 1.51. ?????????
приймач отриму? дан?, також опрацьову? ?х ? виводить на аркуш паперу.
? д?ти, ? доросл? люблять грати в р?зноман?тн? ?гри. Широко розповсюджен? комп?ютерн? ?гри, у як? можна грати безпосередньо на
комп?ютер?. Кр?м того, ?снують спец?альн? пристро? для в?део?гор ?
?гров? приставки. Ц? пристро? можна п?дключити до звичайного
телев?зора ? грати в ?гри, як? збер?гаються у приставц?. До сучасних
?грових приставок можна при?днувати пристро?, на яких збережено
?гри, ? передавати ?х до приставок для подальшого використання.
Ще один пристр?й для роботи з даними ? пле?р. Користувач ?з
цим пристро?м може отримувати, збер?гати й в?дтворювати музику, ауд?окнижки, в?деоф?льми.
?нш? пристро? для роботи з даними ? це фотокамери ? к?нокамери. Багато людей використовують ?х для ведення с?мейних
альбом?в, щоб залишити спогади про чудов? та ц?кав? м?сця, як?
в?дв?дали п?д час екскурс?й ? поход?в. Ц? пристро? отримують дан? у
вигляд? зображень ? звукових сигнал?в, опрацьовують ? збер?гають
?х. У подальшому ц? збережен? дан? можна в?дтворити на папер?,
екран? мон?тора або у вигляд? в?деоф?льму.
Вод?? автомоб?л?в та автобус?в часто використовують GPSнав?гатори (англ. Global Positioning System ? глобальна система
позиц?онування) ? пристро?, як? прокладають маршрут сл?дування
(мал. 1.51). Користувач уводить до нав?гатора дан? про початковий
пункт ? пункт призначення. Нав?гатор опрацьову? ц? дан? ?, використовуючи ?х, а також карти, що збер?гаються в пам?ят? нав?гатора, проклада? маршрут ? показу?
Нав?гатор (лат. navigator ?
його вод?ю. Протягом руху нав?гатор
мореплавець) ? електронний
контролю? м?сцезнаходження транспристр?й, який указу?
портного засобу, в?дпов?дн?сть його
маршрут сл?дування.
положення прокладеному маршруту.
42
???????????? ??????? ?? ???????
У раз? в?дхилення в?д маршруту нав?гатор пов?домля? про це вод?я
?, за потреби, проклада? новий маршрут.
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте, за вказ?вкою вчителя, в?кно браузера.
2. В?дкрийте головну стор?нку сайту Hotline (http://hotline.ua).
3. Перейд?ть на стор?нку з в?домостями про мон?тори для стац?онарних персональних комп?ютер?в (за посиланнями:
Комп?ютери. Мереж? ? Комп?ютерна перифер?я ? Мон?тори).
4. У списку кнопки Сортувати за установ?ть сортування за
новизною.
5. Вибер?ть назву першого у списку мон?тора.
6. Заповн?ть таблицю значень властивостей.
???????????
???????? ???????????
Модель
Виробник
Д?агональ екрана, дюйм?в
М?н?мальна ц?на, грн
7. Перейд?ть на стор?нку з в?домостями про накопичувач? на
жорстких магн?тних дисках (за посиланнями: Комп?ютери.
Мереж? ? Комплектуюч? ? Жорстк? диски).
8. У списку кнопки Сортувати за установ?ть сортування за
оц?нкою товару, складеною на основ? в?дгук?в користувач?в.
9. Вибер?ть назву першого у списку накопичувача на жорстких магн?тних дисках.
10. Заповн?ть таблицю значень властивостей.
???????????
???????? ???????????
Модель
Виробник
Обсяг, Гбайт
М?н?мальна ц?на, грн
11. Закрийте в?кно браузера.
43
Роздiл 1
???????????? ? ????? ??????
Залежно в?д ?нформац?йних процес?в, як? вони реал?зують,
пристро? комп?ютера под?ляють на пристро? введення, виведення,
опрацювання та збер?гання даних.
За типом даних, з якими вони працюють, пристро? введення
под?ляють на пристро? введення текстових (клав?атура), граф?чних (сканер, фотокамера, граф?чний планшет), звукових (м?крофон), в?деоданих (в?деокамера, веб-камера). Окрему групу складають пристро? для забезпечення управл?ння в р?зноман?тних
програмах (миша, тачпад, мультимед?йна (електронна) дошка,
сенсорний екран).
Розр?зняють пристро? виведення текстових ? граф?чних даних
(мон?тор, принтер, плотер), звукових (навушники, звуков? колонки), в?деоданих (мультимед?йн? проектори, екранн? панел?). Певн? пристро? можуть виводити як граф?чн?, так ? в?деодан?.
Опрацювання даних у комп?ютер? викону?ться з використанням процесора.
У комп?ютерах використовують р?зн? нос?? даних: магн?тн? та
оптичн? диски, флеш-карти тощо. Для роботи з ними використовують в?дпов?дн? пристро? ? накопичувач? на жорстких магн?тних
дисках, пристро? для роботи з оптичними дисками, флеш-накопичувач?, кардридери.
Сукупн?сть нос??в даних комп?ютера склада? його пам?ять.
Кр?м комп?ютера, людина використову? й ?нш? пристро? для
роботи з даними: моб?льний телефон, диктофон, факс, пле?р (програвач), калькулятор, фотоапарат, к?нокамера, ?грова приставка,
нав?гатор тощо.
????? ????????? ?? ?????????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
44
Як? пристро? ? пристроями введення даних; виведення даних?
Для чого призначений процесор?
Як? нос?? даних використовуються в комп?ютерах?
Як? пристро? для збер?гання даних використовуються в
комп?ютерах?
Для яких ц?лей використовують пристр?й для роботи з оптичними дисками?
Що входить до складу пам?ят? комп?ютера?
Яке призначення калькулятора; фотоапарата; к?нокамери?
Як? ?нформац?йн? процеси реал?зуються в кожному з в?домих вам пристро?в роботи з даними?
???????????? ??????? ?? ???????
????????? ????????
1 . Навед?ть приклади пристро?в уведення даних, що використовуються у школ?.
2 . Навед?ть приклади застосування пристро?в для роботи з
даними.
3 . Поясн?ть зв?язок м?ж нос?ями даних ? пристроями збер?гання даних.
4 . Поясн?ть, як працюють з даними комп?ютер; телефон;
диктофон; в?деокамера; мультимед?йний проектор.
5*. На основ? в?домостей, розм?щених у п?дручнику, п?дготуйте в зошит? схему класиф?кац?? пристро?в уведення даних.
6*. На основ? в?домостей, розм?щених у п?дручнику, п?дготуйте в зошит? схему класиф?кац?? пристро?в виведення даних.
7*. П?дготуйте пов?домлення про один з нових вид?в пристро?в
виведення даних ? 3D-принтер. Опиш?ть його призначення та область використання.
8 . Опиш?ть пристро? вашого домашнього комп?ютера (комп?ютер?в). Як? ?нформац?йн? процеси вони забезпечують?
1.5. ?????????? ???????
1. Поясн?ть, що таке файл, папка. Для чого вони призначен??
2. Що таке контекстне меню об??кта? Як викликати контекстне меню?
3. Як створити папку? Як скоп?ювати файл у ?ншу папку?
??????? ??????????? ???????
З початково? школи ви вже зна?те, що комп?ютерна програма ?
це алгоритм, призначений для виконання комп?ютером. Також
нагада?мо, що програми бувають р?зн?. ? програми для роботи з
малюнками, текстами, презентац?ями тощо.
Але ? програми, як? мають особливе значення для роботи
комп?ютера. Це операц?йн? системи (скорочено ОС). Без операц?йно? системи робота сучасного комп?ютера неможлива.
Операц?йна система ? це комплекс програм, призначений для:
? керування роботою пристро?в комп?ютера (процесор, пристро?
збереження даних, пристро? введення та виведення даних);
? орган?зац?? обм?ну даними м?ж користувачем ? комп?ютером;
? забезпечення обм?ну даними м?ж пристроями комп?ютера;
45
Роздiл 1
? орган?зац?? збер?гання даних на нос?ях даних;
? забезпечення виконання ?нших програм;
? узгодження одночасно? роботи р?зних програм.
Ус? програми використовують послуги операц?йно? системи з
передавання даних до пристро?в збереження даних, до пристро?в
виведення даних.
Операц?йна система викону? сво? функц??, приховуючи значну
частину д?й в?д користувача. Наприклад, п?д час збереження малюнка чи презентац?? у файл? операц?йна система викону? к?лька
операц?й, пов?язаних з подачею команд ? запит?в пристрою збереження даних ? отримання в?д нього в?дпов?дей (чи готовий пристр?й для запису даних, чи ? в?льне м?сце, чи нема? в папц? файла
з тим самим ?менем, чи усп?шно пройшов запис тощо), а користувач бачить т?льки те, що п?сля вибору кнопки Зберегти в папц?
з?явився ще один об??кт. Таке приховування деталей роботи з пристроями нада? користувачу б?льше часу для творчо? д?яльност?.
Операц?йн? системи розр?зняють за видами комп?ютер?в, для
яких вони призначен?. Так, для персональних комп?ютер?в призначен? операц?йн? системи Windows 7, Windows 8, Windows 10,
MacOS, Android, Chrome OS та ?нш?. У суперкомп?ютерах використовуються операц?йн? системи Unix, IRIX, Solaris та ?нш?.
? операц?йн? системи, що можуть використовуватись як на персональних комп?ютерах, так ? в суперкомп?ютерах, наприклад Linux.
????????? ????????? ??????????? ???????
У початков?й школ? п?д час роботи з комп?ютером ви вже використовували певн? посл?довност? д?й для запуску програм, для керування ?х роботою, для виконання д?й над певними об??ктами. Так,
для того щоб в?дкрити контекстне меню об??кта, ви натискали
праву кнопку миш? п?сля наведення вказ?вника на значок об??кта.
А щоб закрити в?кно програми, вибирали кнопку Закрити
в
рядку заголовка в?кна програми. Ви надавали вказ?вки операц?йн?й систем? чи програм? граф?чного редактора, використовуючи
певн? засоби для подач? цих вказ?вок. Ц? засоби базуються на п?дход?, який отримав назву WIMP (англ. Windows, Icons, Menus,
Pointer ? в?кна, значки або п?ктограми, меню, вказ?вник). Його
суть поляга? в тому, що користувач працю? з моделями об??кт?в
операц?йно? системи ? значками, як? в?дображаються у в?кнах на
екран?. Д?? над об??ктами зд?йснюються в?дпов?дно до команд
меню, як? вибираються вказ?вником. Це робить надсилання команд комп?ютеру простим ? зручним.
46
???????????? ??????? ?? ???????
Про операц?йн? системи, як? використовують WIMP, говорять,
що вони мають граф?чний ?нтерфейс (англ. inter ? м?ж, face ? обличчя ? засоби забезпечення обм?ну даними м?ж двома об??ктами).
П?д ?нтерфейсом користувача операц?йно? системи розум?ють наб?р засоб?в ? правил, використовуючи як? користувач може подавати команди операц?йн?й систем? та отримувати пов?домлення
про х?д або результат виконання подано? команди. Переважна
б?льш?сть сучасних операц?йних систем для персональних комп?ютер?в використову? граф?чний ?нтерфейс.
????? ? ?????
З курсу ?нформатики початково? школи ви зна?те, що дан? на
жорстких магн?тних дисках, на оптичних дисках, на флеш-картах
збер?гаються у файлах. Файл (англ. file ? п?дшивка папер?в, картотека) ? це наб?р даних певного типу, що розм?щу?ться на одному з нос??в даних ? ма? ?м?я.
У файлах збер?гаються дан? р?зних тип?в ? тексти, фотограф??,
малюнки, п?сн?, в?деоф?льми тощо. В?дпов?дно до цього, говорять,
що файли бувають р?зних тип?в ? текстов?, граф?чн?, в?део, звуков? тощо. Комп?ютерн? програми також збер?гаються у файлах.
Кожен файл ма? ?м?я ? наб?р символ?в, що може м?стити л?тери
укра?нського, англ?йського та ?нших алфав?т?в, цифри й ?нш? символи, за винятком \ / : * ? ? < > |. Наприклад, setup.txt, arhive.rar,
ribbon, документ, фотограф?я.gif, Домашня стор?нка.html тощо. Так?
?мена, як ?klotor.ty, картина?Весна?.bmp, y>x, ? неприпустимими.
Як правило, ?м?я файла нада? користувач. Для зручност? подальшого використання файла бажано, щоб його ?м?я в?дпов?дало
вм?сту даних у файл?.
?м?я файла може мати розширення ? наб?р символ?в п?сля
останньо? крапки в ?мен?. Зазвичай, розширення ?мен? файла м?стить 3?4 символи, як? вказують на тип файла. Наприклад, у файл? з ?менем Шевченко.Автопортрет.bmp ? розширенням ?мен? файла ? bmp. ? це розширення вказу? на те, що це граф?чний файл,
який м?стить певне зображення.
Файли мають значки, наприклад так?:
,
,
,
.
Значки файл?в одного типу, як правило, однаков?.
Для того щоб швидко знайти потр?бний файл, бажано збер?гати ?х
у певному порядку. Для цього створюються додатков? об??кти ? папки або каталоги. Значок папки, зазвичай, такий ?
або
.
47
Роздiл 1
Кожна папка ма? ?м?я. Як ? для
файл?в, ?м?я папки ? це наб?р символ?в, за винятком \ / : * ? ? < > |. Як
правило, ?м?я папки ма? в?дпов?дати
типу або призначенню файл?в. Наприклад, папка Фотограф?? класу
1.09.2018, мабуть, м?стить файли
фотограф?й з? святкування Дня
знань, а папка Матер?али до казки
про Алю ? кра?ну Недолад?ю ? файли матер?ал?в з п?дготовки до написання ?нсцен?зац?? за казкою Галини
Малик.
У папках збер?гаються файли.
Кр?м файл?в, папки можуть м?стити
?нш? папки. Наприклад, папка Дан?
про погодн? умови в Запор?жж?
???. 1.52. ?????
може м?стити папки 2016, 2017,
2018. А папки з даними за кожний р?к можуть м?стити папки з
даними про спостереження за погодою за певний м?сяць, наприклад Червень 2014, Лютий 2018 тощо (мал. 1.52).
???????? ?????????? ?????
Папки та файли розм?щуються на нос?ях даних, роботу з якими зд?йснюють в?дпов?дн? пристро?. Ц? пристро? називають пристроями збереження даних. Кожний пристр?й ма? св?й значок та
?м?я. ?м?я вказу? на тип пристрою та, як правило, м?стить велику
л?теру англ?йського алфав?ту та двокрапку п?сля не?. Наприклад,
А:, В:, С:, D:. Приклади значк?в та ?мен пристро?в збереження даних показано на малюнку 1.53.
???. 1.53. ???????? ??????? ?? ???? ?????????
?????????? ?????
48
???????????? ??????? ?? ???????
??? ???, ??? ?????? ? ?? Windows XP
? ?? Windows XP ?????? ????????? ?????????? ????? ????? ???? ????? ?????? (???. 1.54).
???. 1.54. ?????? ??????? ????????? ?????????? ????? ? ?? Windows XP
??? ???, ??? ???? ????? ??????
??????
????? ? ?? ????????? ?? ????? ??????
?? ????? ?????? ?????????? ??? ? ??????.
????? ???????? ???? ???? ????, ?????, ???????? ?????????? ?????. ?????? ??????, ??
???????, ??? ?????????? ??????? . ?????
? ?????? ???????? ??????? ?? ??????????
?????? ?????? ????????. ?? ??????? 1.55 ??????? ????????? ?????? ????????: ????????
?????????? ????? (????????? ???? (?:)),
????? (??????) ?? ???? ????? (?. ??????
? ???? ? ?????? ????), ? ???????? ? ??????
??? ????????.
????? ?????????? ??? ???????? ???????
?? ???????. ?????????, ??? ????????? ???????? Scratch, ???????? ???????? ????????????? ??? ???? ? ??? ???????? ? Scratch ?
Scratch.
? ????? ?????????? ????? ???? ????????
?? ???????? ????? ?? ????????? ????????
?????? ???? ? ????????? ????????? ?? ????-
Ярлик (тюркськ. ? указ хана
Золото? Орди) ? наклейка на
предмет?, товар?; етикетка.
?? ???????? Scratch
.
???? ????? ???????? ?? ?????? ??????, ??
??????????? ???, ??? ???????? ??? ????
???. 1.55. ?????????? ???????
???????, ?? ???? ??????????? ?????:
???????? ?????????? ?????,
? ???? ???????? ? ???????? ???????????
?????, ????? ?? ?? ???????
?? ?????????;
? ???? ? ????????, ???????, ????????????, ???????????? ???? ? ???????????
?????????? ???? ? ????? ????????, ? ???? ?????????????? ????? ????? ????;
? ????? ? ??????????? ???????? ?????????, ? ????? ???? ???? ??????????? ?????? ???? ?????? ? ????? ???? ?????;
49
Роздiл 1
? ???????? ?????????? ????? ? ??????????? ????????
?????????, ? ????? ???? ????????????????? ?????? ????
?????? ? ????? ?? ????? ?????.
?????? ????? ?? ???????? ????? ?????????? ?????? ???
?????? ??????????? ?????. ?? ???????????:
? ????? ??????????? (???? ?????????? ? ??????? ??????????? ??????????, ????????? ????? ??????????? ?????
(???. 1.56)) ? ??? ?????????? ??????????, ??????????,
????????, ???????????? ???? ??????? ???????????;
? ??? ?? (???. 1.57) ? ??? ???????????? ??????? ?? ????????? ?????????? ?????, ????? ?? ??????? ?????? ????????????; ???. 1.56. ??????
? ?????? (???. 1.57) ? ??? ???????????? ??????? ?? ??????????? ?????
???????????? ?????;
?????
? ????? (???. 1.57) ? ??? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ? ?????. ?????????? ?????????? ?????? ????????????? ??? ??????,
?? ??????? ???????? ???????.
???. 1.57. ?????????? ??????? ??????????? ?????
???????? ?? ? ???????, ???????
Ви вже навчилися виконувати певн? операц?? над папками та
файлами з використанням контекстного меню цих об??кт?в. Нагада?мо алгоритми виконання цих операц?й.
Створення папки:
1. В?дкрити контекстне меню в?льного в?д об??кт?в м?сця Робочого стола або робочого поля в?кна папки.
2. Вибрати команду Створити.
3. Вибрати в списку можливих об??кт?в створення Папку.
4. Увести ?м?я папки.
5. Натиснути клав?шу Enter або вибрати точку поза ?менем об??кта.
Коп?ювання файл?в ? папок:
1. В?дкрити контекстне меню об??кта, коп?ю якого потр?бно
створити.
2. Вибрати команду Коп?ювати.
3. В?дкрити в?кно папки, у яку потр?бно скоп?ювати цей об??кт.
4. В?дкрити контекстне меню в?льного в?д об??кт?в м?сця робочого поля в?кна папки.
5. Вибрати команду Вставити.
50
???????????? ??????? ?? ???????
Видалення файл?в ? папок:
1. В?дкрити контекстне меню об??кта, який потр?бно видалити.
2. Вибрати команду Видалити.
???????? ????????? ??? ?????? ? ??????? ?? ???????
Зазначен? операц?? над папками та файлами можна виконувати
не т?льки з використанням контекстного меню об??кт?в. Можна також використати елементи керування в?кна програми Пров?дник.
Для запуску програми Пров?дник можна скористатися вже в?домою операц??ю ? подв?йним клацанням л?вою кнопкою миш?
п?д час наведення вказ?вника на значок папки або вибрати кнопку
на Панел? завдань. Загальний вигляд
Файловий пров?дник
в?кна програми Пров?дник подано на малюнку 1.58.
1
2
3
4
5
1. ?????? ???????? ???????
2. ???????
3. ?????? ????????? ??????
4. ?????? ??????? ?????
5. ?????? ????????
???. 1.58. ????? ???????? ?????????
Для створення папки сл?д у в?кн? програми Пров?дник:
1. В?добразити вм?ст папки, у як?й буде створено нову папку.
2. Вибрати на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в
Створення кнопку Створити папку
.
51
Роздiл 1
3. Увести ?м?я папки.
4. Натиснути клав?шу Enter або вибрати точку поза ?менем
об??кта.
Для коп?ювання файл?в ? папок сл?д виконати такий алгоритм:
1. Вибрати об??кт, коп?ю якого потр?бно створити.
2. Вибрати на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в Буфер обм?ну кнопку Коп?ювати
.
3. В?дкрити в?кно папки, у яку потр?бно скоп?ювати цей об??кт.
4. Вибрати на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в Буфер обм?ну кнопку Вставити
.
Для видалення файл?в ? папок сл?д виконати такий алгоритм:
1. Вибрати об??кт, який потр?бно видалити.
2. Вибрати на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в Упорядкування команду Видалити.
??? ???, ??? ?????? ? ?? Windows XP
? ?? Windows XP ????????? ?????? ????? ?????????? ???? ????????????? ???
??????????? ??????? ????? ???? ???????? ? ?? Windows 10 (???. 1.59).
????????? ???????? ??? ??????? ?? ??????? ???????????? ? ?????????????
?????? ???? ???? (????????? ???????? ?? ?? ?????????) ? ?????? (??????????).
1
2
3
4
5
6
1. ?????? ?????? ???? ????
2. ????? ????????? ?????
3. ?????? ????????? ??????
4. ????? ????
5. ?????? ????????
6. ?????? ??????? ?????
???. 1.59. ????? ???????? ????????? ? ?? Windows XP
52
???????????? ??????? ?? ???????
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
????????? ????? ???
1. В?дкрийте в?кно програми Пров?дник.
2. Створ?ть у папц?, указан?й учителем, наприклад Документи, папку з ?менем Моя папка. Для цього:
1. Вибер?ть на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в
.
Створення кнопку Створити папку
2. Увед?ть ?м?я папки Моя папка.
3. Вибер?ть м?сце за межами ?мен?.
3. В?дкрийте в?кно папки Моя папка. Ск?льки об??кт?в ? у ц?й
папц??
?????????? ????? ???
1. Скоп?юйте файл текст1.txt з папки Розд?л 1\Пункт 1.5\
Зразки в ран?ше створену папку Моя папка, використовуючи елементи керування програми Пров?дник. Для цього:
1. Зроб?ть поточною папку Зразки.
2. Вибер?ть файл текст1.txt.
3. Вибер?ть на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в
.
Буфер обм?ну кнопку Коп?ювати
4. Зроб?ть поточною папку Моя папка.
5. Вибер?ть на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в
Буфер обм?ну кнопку Вставити
.
2. Скоп?юйте файл фото1.bmp з папки Розд?л 1\Пункт 1.5\
Зразки в ран?ше створену папку Моя папка, використовуючи контекстне меню об??кта. Для цього:
1. Зроб?ть поточною папку Зразки. В?дкрийте папку Зразки.
2. В?дкрийте контекстне меню файла фото1.bmp.
3. Вибер?ть команду Коп?ювати.
4. Зроб?ть поточною папку Моя папка.
5. В?дкрийте контекстне меню в?льного в?д об??кт?в м?сця
робочого поля.
6. Вибер?ть команду Вставити.
53
Роздiл 1
3. Скоп?юйте одним з в?домих вам способ?в у папку Моя папка папку Нов? малюнки, що розм?щена в папц? Розд?л 1\
Пункт 1.5\Зразки.
4. Закрийте в?кно програми Пров?дник.
???????????? ? ????? ??????
Операц?йна система ? це комплекс програм, призначений для
керування роботою пристро?в комп?ютера, орган?зац?? обм?ну даними м?ж користувачем ? комп?ютером, забезпечення обм?ну даними м?ж пристроями комп?ютера, орган?зац?? збер?гання даних
на нос?ях даних, забезпечення виконання ?нших програм, узгодження одночасно? роботи р?зних програм.
Граф?чний ?нтерфейс ? р?зновид ?нтерфейсу користувача, який
реал?зу?ться з використанням ман?пулятора або клав?атури та базу?ться на технолог?? WIMP.
Файл ? це наб?р даних певного типу, що розм?щу?ться на одному
з нос??в даних ? ма? ?м?я. ?м?я файла ? це наб?р символ?в, що може
м?стити л?тери укра?нського, англ?йського й ?нших алфав?т?в, цифри та ?нш? символи, за винятком \ / : * ? ? < > |. ?м?я файла може
мати розширення ? наб?р символ?в п?сля останньо? крапки в ?мен?.
Для впорядкованого збер?гання файл?в створюються папки. Кр?м
файл?в, папки можуть м?стити ?нш? папки. Папки й файли розм?щуються на нос?ях даних, роботу з якими зд?йснюють в?дпов?дн? пристро?.
Кожний пристр?й ма? св?й значок та ?м?я. ?м?я пристрою, як правило,
м?стить велику л?теру англ?йського алфав?ту та двокрапку п?сля не?.
Ярлик ? це посилання на ?нший об??кт. Таким об??ктом може
бути файл, папка, пристр?й збереження даних. Ярлик призначено
для швидкого доступу до об??кта.
Операц?? над папками та файлами можна виконувати з використанням елемент?в керування програми Пров?дник, розм?щених
на вкладц? Основне Стр?чки.
????? ????????? ?? ?????????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
54
Що таке файл? Дан? яких тип?в можуть у них збер?гатися?
Як? вимоги до ?мен файл?в ? папок?
Що таке розширення ?мен? файла? На що воно вказу??
Як? об??кти може м?стити папка?
Для чого призначена операц?йна система?
Що таке граф?чний ?нтерфейс операц?йно? системи? Що
таке технолог?я WIMP?
???????????? ??????? ?? ???????
7 . Як? папки належать до спец?альних ? для чого вони призначен??
8 . Як створити папку?
9 . Як скоп?ювати папку або файл?
10*. Як? операц?? над файлами та папками, на вашу думку, прост?ше виконати з використанням контекстного меню, а як? ?
з використанням елемент?в керування в?кна програми Пров?дник? Об?рунтуйте свою в?дпов?дь.
????????? ????????
1 . Запиш?ть у зошит словесний алгоритм створення папки
Реферати в папц? Мо? документи к?лькома способами. Виконайте цей алгоритм.
2 . Опиш?ть посл?довн?сть д?й п?д час
коп?ювання об??кта з використанням засоб?в Пров?дника.
3 . Запиш?ть у зошит словесний алгоритм видалення файла малюнка
???. 1.60
Ос?нн?й л?с.bmp з папки Користувач
з використанням засоб?в Пров?дника.
4 . Створ?ть у ваш?й папц? сукупн?сть
папок за зразком, поданим на малюнку 1.60.
5 . Скоп?юйте з папки, указано? вчителем, одним з в?домих вам способ?в у вашу папку файл Наш проект.ppt.
6*. Створ?ть у ваш?й папц? сукупн?сть
папок за зразком, поданим на ма???. 1.61
люнку 1.61.
1.6. ????????? ????I?.
??????????????, ?????I?????
?? ?I????????? ????? ? ????I?
1. Що таке ярлик? Для чого його створюють?
2. Опиш?ть алгоритм створення папки засобами Пров?дника.
3. Чим операц?я перем?щення фрагмента тексту в?др?зня?ться в?д операц?? коп?ювання?
55
Роздiл 1
????????? ??????
Ви вже навчилися створювати папки. Файли ви створювали
п?д час роботи з прикладними програмами ? граф?чним ? текстовим редакторами, редактором презентац?й тощо. Створення файл?в з використанням засоб?в Пров?дника дуже под?бне до створення папки. Для цього потр?бно виконати такий алгоритм:
1. В?добразити вм?ст папки, у як?й
буде створено новий файл.
2. Вибрати на вкладц? Основне
Стр?чки у груп? елемент?в Ство.
рення кнопку Створити
3. Вибрати у списку, що в?дкрився, тип файла, який буде створено (мал. 1.62), наприклад точковий рисунок.
4. Увести зам?сть сл?в Створити
точковий рисунок (для ?нших
тип?в файл?в буде запропоновано
?нше ?м?я) ?м?я нового файла.
5. Натиснути клав?шу Enter або вибрати точку поза ?менем об??кта.
???. 1.62. ?????? ??????
Сл?д зважати на те, що за замовчу????????
ванням розширення ?мен? файла прихову?ться в?д користувача для того, щоб в?н випадково не зм?нив
його ? не завадив програмам правильно розп?знавати тип файла.
Якщо розширення ?мен? в?добража?ться, то користувач, уводячи
нове ?м?я файла, повинен залишити розширення ?мен? без зм?н.
Для подальшого редагування вм?сту створеного файла потр?бно
запустити подв?йним клацанням л?во? кнопки миш? на значку
файла програму для роботи з даним типом файл?в.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
????????? ???????
???? ??????? ????????? ????????? ?????? ?????? ?? ??????? ????????? ????????? ?????, ? ?????????? ???? ??????? ?????????????:
1. ??????????? ????? ?????, ? ???? ???? ???????? ?????.
2. ??????? ?? ??????? ??????? ??????? ? ????? ????????? ????????? ?????? ????????
.
3. ??????? ? ??????, ?? ?????????, ??????? ?????
56
.
???????????? ??????? ?? ???????
4. ??????? ? ????? ????????? ?????? (???. 1.63) ?????? ?????.
5. ??????? ? ????? ????? ????? ? ?????? ????????? ?????? (?????, ???? ??
???????? ?????????? ?????) ? ??????? ?????? ??.
6. ??????? ? ????? ????????? ?????? ?????? ????.
???. 1.63. ????? ????????? ??????
7. ?????? ???? ?????? ? ???? ???????
???? ??????. ??? ???????? ????????????? ???? ??? ????.
8. ??????? ?????? ??????.
?????? ????? ?????????? ? ?????????????? ??????? ???????????? ????. ???
????? ???? ???????? ?????????? ???? ??????? ??????? ????? ?????, ? ???? ???? ???????? ?????, ? ???????? ???????? ?
?????. ???? ???????? ???????? ???????
4?8 ?????????? ???? ????????? ?????????
??????.
??? ?????????? ?????? ??????? ?? ???????? ????? ???? ???????? ??????? ???????????? ???? ???????: ????????? ? ??????? ???? (???????? ?????). ??????
???????? ????? ??????? ? ???????? ?????
?????, ???????? ??????? ???????? ????? ? ???????????? ???? (???. 1.64) ?????
???????.
???. 1.64. ?????????? ????
?????
57
Роздiл 1
?????????????? ????? ???
Довол? часто для упорядкування збер?гання файл?в ? папок потр?бно зм?нювати ?х ?мена. Як ? для ?нших операц?й, для перейменування файл?в, папок, ярлик?в ?сну? к?лька способ?в. Так, для перейменування об??кта з використанням його контекстного меню сл?д:
1. В?дкрити контекстне меню об??кта.
2. Вибрати команду Перейменувати.
3. Увести зам?сть старого ?мен? нове.
4. Натиснути клав?шу Enter або вибрати м?сце поза полем
?мен?.
П?д час використання елемент?в керування в?кна програми
Пров?дник посл?довн?сть команд алгоритму така сама, за винятком початкових, п?д час виконання яких потр?бно вибрати об??кт.
П?сля цього на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в Упорядкувати вибрати кнопку Перейменувати
.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
??????? ???????? ?????????????? ???????? ? ???????????? ?????????? ?????? ????? ??????? ? ?????????? ???????? ????? ??????? ???? ?? ?????????? ?????????? ???? ??? ????????????.
??????????? ????? ???
Операц?я перем?щення об??кт?в дуже схожа на операц?ю коп?ювання. ?з ц??ю операц??ю ви вже ознайомилися в ход? опрацювання текст?в ? зна?те, що п?д час перем?щення фрагмент тексту видаля?ться з початкового м?сця розм?щення ? вставля?ться в
?нше. Таку саму операц?ю можна виконати ? над файлами, папками, ярликами. Наприклад, алгоритм перем?щення файла ма?
вигляд:
1. Вибрати файл, що буде перем?щено.
2. Вибрати на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в Бу.
фер обм?ну кнопку Вир?зати
3. Зробити поточною папку, у яку буде перем?щено файл.
4. Вибрати на вкладц? Основне Стр?чки у груп? елемент?в Буфер обм?ну кнопку Вставити
.
Цей алгоритм використову?ться ? для перем?щення ?нших
об??кт?в. П?д час використання контекстного меню для перем?щення об??кт?в також застосовуються команди Вир?зати та Вставити.
58
???????????? ??????? ?? ???????
??????????? ????? ???
З операц??ю видалення папок ? файл?в ви ознайомилися в початков?й школ? й у попередньому пункт?. Але п?д час видалення об??кти
не завжди видаляються остаточно. Як правило, п?сля видалення
. З Кошика об??кти можна в?двони потрапляють до Кошика
новити в папку, у як?й вони були розм?щен? до видалення. Для
остаточного видалення об??кт?в використову?ться операц?я очищення Кошика.
Для в?дновлення об??кт?в потр?бно в?дкрити в?кно папки Кошик (мал. 1.65) ?, п?сля вибору об??кта для в?дновлення, вибрати
на вкладц? Керування Стр?чки у груп? елемент?в В?дновлення
кнопку В?дновити вид?лен? елементи
. Для в?дновлення вс?х
об??кт?в сл?д вибрати кнопку В?дновити вс? елементи
.
Для в?дновлення можна також використати в?дпов?дну команду з контекстного меню об??кт?в.
???. 1.65. ????? ?????
59
Роздiл 1
Для остаточного видалення об??кт?в потр?бно вибрати команду
Очистити кошик з контекстного меню Кошика.
Увага! Об??кти, видален? з? зм?нних нос??в, до Кошика не потрапляють ? не можуть бути в?дновлен? зазначеним способом.
??? ???, ??? ?????? ? ?? Windows XP
? ?? Windows XP ???????? ??????????? ?? ??????????? ???????? ???????????? ? ????????????? ?????? ???? ???? (??? ???????????) ?? ?????? (???
???????????) ????? ??????????.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
?? ????? ???????? ????????? ???????? ??? ????????? ? ???????????? ?????????? ??????. ??????? ??????, ??? ????? ????????, ?????????????? ?????????? ??????, ?????? ? ??????? 1.3. ???? ???????????, ?? ?????? C, X, V, Z, A ? ??????????? ? ?????? ???????????? ????????, ?? ?????????? ?????????? ???????.
?? ??????? ???????????????? ????????? ??? ???????????? ???? ???????? ??????.
??????? 1.3
??????? ??????, ??? ????? ???????? ? ?????????????
?????????? ??????
???????
?????????? ??????
?????????
Ctrl + C ??? Ctrl + Insert
????????
Ctrl + ? ??? Shift + Delete
????????
Ctrl + V ??? Shift + Insert
????????? ??????? ???
Ctrl + Z
???????? ??? ??????? ?????
Ctrl + A
????????
Delete ??? Backspace
???????? ??? ??????? ????????
???????? ??????????, ???????????, ????????? ?? ??????????? ????? ?????????? ?? ?????? ??? ??????? ????????, ? ? ??? ?????? ????????. ??? ????? ?????
???????? ????? ?????????? ????????, ?????????????? ???? ??? ??????????.
????????? ????? ???????? ?? ???????? ????? ??? ? ????? ?????????? ? ????????????? ???? ??????????? ?????? ????????? ??????????? ??????? ??????, ? ???
????? ????????? ?? ??????? (???. 1.66).
??? ????????? ????? ???????? ? ????????? ??????????? ???????? ???????? ????? ????????:
1. ??????? ???? ? ??? ????????, ??? ???????? ???????? (?????????, ???? ?????
?????.mp3 ?? ??????? 1.67).
2. ????????? ? ?? ?????????? ??????? Ctrl.
3. ??????? ?? ????? ???????? ??????? (?????????, ????? ??? ?????.mp3 ??
?????.mp3).
4. ?????????? ??????? Ctrl.
60
???????????? ??????? ?? ???????
???. 1.66. ????????? ????? ????????
???? ???????, ??? ???????? ????????, ????????? ? ?????? ??????, ?? ???? ???????? ????? ????????:
1. ??????? ?????? ? ????????? ????????.
2. ????????? ? ?? ?????????? ??????? Shift.
3. ??????? ???????? ? ????????? ????????.
4. ?????????? ??????? Shift.
?????????, ??? ????????? ????? ??????
??? ?????.mp3 ?? ?????.mp3 (???. 1.67)
???????? ??????? ???????? ???? ?????.mp3,
????? ????????? ??????? Shift ?, ????????? ??,
??????? ???? ?????.mp3 ?? ?????????? ??????? Shift.
??? ??????? ? ????? ????? ????????, ????????? ?????? ? ???????? ??? ??? ?????????? ?????????? ?????? Ctrl + ? ? ?????, ?
????? ?? ???????? ?????.
???????? ??????????, ???????????, ????????? ?? ??????????? ??? ????????? ??????
???????? ???????????? ?? ???? ?????? ??????????. 1.67. ?????? ??????
????, ?? ? ???????? ??? ???????? ?????????.
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
????????? ????????
1. Запуст?ть програму Пров?дник.
2. Створ?ть на Робочому стол? папку з ?менем Моя папка.
61
Роздiл 1
3. Створ?ть у н?й папки: Малюнки, Тексти, Документи.
4. Створ?ть у папц? Тексти текстовий документ тв?р1.txt, використовуючи команду Створити контекстного меню. Для
цього:
1. Зроб?ть поточною папку Тексти.
2. В?дкрийте контекстне меню в?льного в?д об??кт?в м?сця
робочого поля.
3. Виконайте Створити ? Текстовий документ.
4. Зам?н?ть запропоноване ?м?я файла на тв?р1.txt.
5. Натисн?ть клав?шу Enter.
5. В?дкрийте папку Малюнки ? створ?ть у н?й точковий малюнок граф?ка1.bmp, використовуючи кнопку Створити
у груп? елемент?в Створення на вкладц? Основне Стр?чки.
Для цього:
1. Зроб?ть поточною папку Малюнки.
2. Виконайте Основне ? Створення ? Створити ? Точковий малюнок.
3. Зам?н?ть запропоноване ?м?я файла на граф?ка1.bmp.
4. Натисн?ть клав?шу Enter.
6. Створ?ть документ Microsoft Office Word з ?менем дов?дка1.
doc у папц? Документи, використовуючи кнопку Створити
.
7. Створ?ть папку Ярлики на Робочому стол?, використовуючи
кнопку Створити
.
8. Створ?ть у ц?й папц? ярлики для вс?х ран?ше створених
вами файл?в. Для цього:
1. В?дкрийте контекстне меню в?льного в?д об??кт?в м?сця
робочого поля в?кна ц??? папки.
2. Виконайте Створити ? Ярлик.
3. Вибер?ть у в?кн? Створення ярлика кнопку Огляд ? в?дкрийте папку, яка м?стить об??кт (наприклад, папку
Документи), ярлик якого сл?д створити.
4. Вибер?ть потр?бний об??кт (наприклад, файл дов?дка1.doc).
5. Вибер?ть кнопку ОК.
6. Вибер?ть кнопку Дал?.
7. Увед?ть у поле Введ?ть ?м?я ярлика нове ?м?я ярлика,
наприклад Посилання на дов?дка1.
8. Вибер?ть кнопку Готово.
62
???????????? ??????? ?? ???????
9. Повтор?ть описан? вище д?? для створення вс?х зазначених ярлик?в.
9. Створ?ть папку Коп?я на Робочому стол?.
?????????? ?? ??????????? ????????
1. Скоп?юйте файл тв?р1.txt з папки Тексти в папку Коп?я,
використовуючи засоби програми Пров?дник. Для цього:
1. Зроб?ть поточною папку Тексти.
2. Вибер?ть файл тв?р1.txt.
3. Виконайте Основне ? Буфер обм?ну ? Коп?ювати.
4. Зроб?ть поточною папку Коп?я.
5. Виконайте Основне ? Буфер обм?ну ? Вставити.
2. Скоп?юйте файл граф?ка1.bmp з папки Малюнки в папку
Коп?я, використовуючи контекстне меню об??кта. Для цього:
1. Зроб?ть поточною папку Малюнки.
2. В?дкрийте контекстне меню файла граф?ка1.bmp.
3. Вибер?ть команду Коп?ювати.
4. Зроб?ть поточною папку Коп?я.
5. В?дкрийте контекстне меню в?льного в?д об??кт?в м?сця
робочого поля в?кна ц??? папки.
6. Вибер?ть команду Вставити.
3. Скоп?юйте файл дов?дка1.doc з папки Документи в папку
Коп?я.
4. Перем?ст?ть папку Ярлики в папку Коп?я.
5. Перем?ст?ть файл тв?р1.txt з папки Коп?я в папку Моя папка.
??????????????, ?????????
?? ??????????? ????????
1. Перейменуйте папку Ярлики в папц? Коп?я, надавши ?й
нове ?м?я Коп?я ярлик?в. Для цього використайте контекстне меню папки.
2. Видал?ть папку Моя папка, використовуючи клав?шу
Delete.
3. Видал?ть файл граф?ка1.bmp з папки Коп?я, використовуючи контекстне меню об??кта.
4. В?дкрийте в?кно Кошика та в?днов?ть файл граф?ка1.bmp.
Що в?дбулося?
5. Очист?ть Кошик.
6. Закрийте вс? в?кна.
63
Роздiл 1
???????????? ? ????? ??????
Над файлами, папками та ярликами можна виконувати так? д??
(операц??): створення, вид?лення, зм?на ?мен? (перейменування),
коп?ювання, перем?щення, видалення, в?дновлення.
Операц?? над об??ктами зд?йснюються з використанням елемент?в керування в?кна програми Пров?дник, команд контекстного
меню або з використанням сполучень клав?ш.
П?д час видалення об??кта в?н потрапля? до спец?ально? папки ?
Кошик, з яко? за потреби його можна в?дновити. Об??кт буде в?дновлено в тому самому м?сц?, зв?дки його було видалено. Для остаточного видалення об??кт?в потр?бно виконати команду Очистити кошик.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Який алгоритм створення файла?
2*. Чим д?? п?д час створення файла в?др?зняються в?д д?й п?д
час створення папки?
3 . Як створити ярлик?
4 . Як створити ярлик об??кта на Робочому стол??
5 . Який алгоритм перейменування папки з використанням
контекстного меню?
6 . Чим операц?я коп?ювання в?др?зня?ться в?д операц?? перем?щення?
7 . Для чого використову?ться спец?альна папка Кошик?
8 . Як в?дновити з Кошика видалений об??кт; ус? об??кти?
9 . Як вид?лити групу сум?жних об??кт?в?
????????? ????????
1 . Запиш?ть у зошит словесний алгоритм створення файла
точкового малюнка пейзаж.bmp у папц? Мо? малюнки, яка
розм?щена в папц? Мо? документи. Виконайте цей алгоритм.
2*. Запиш?ть у зошит словесний алгоритм створення ярлика
пристрою збереження даних (наприклад, диска D:) на Робочому стол?. Виконайте цей алгоритм.
3 . Запиш?ть у зошит словесний алгоритм перейменування
створеного ран?ше файла точкового малюнка пейзаж.bmp.
Нове ?м?я ? Ос?нн?й л?с.bmp. Виконайте цей алгоритм.
4 . Запиш?ть у зошит словесний алгоритм перем?щення створеного ран?ше файла точкового малюнка Ос?нн?й л?с.bmp,
що розм?щений у папц? Мо? малюнки папки Мо? документи, у вашу папку. Виконайте цей алгоритм.
64
???????????? ??????? ?? ???????
5 . Запиш?ть у зошит словесний
алгоритм видалення створеного
ран?ше файла точкового малюнка Ос?нн?й л?с.bmp з вашо? папки. Виконайте цей алгоритм.
6 . Запиш?ть у зошит словесний алгоритм в?дновлення з Кошика
видаленого ран?ше файла точкового малюнка Ос?нн?й л?с.bmp.
7*. Створ?ть у ваш?й папц? сукупн?сть папок ? файл?в за зразком,
поданим на малюнку 1.68.
???. 1.68
ПРАКТИЧНА РОБОТА ? 1
«???????? ??? ???????, ???????, ????????»
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. Запуст?ть програму Пров?дник.
2. Створ?ть у папц?, указан?й учителем, папку Мо? фото.
3. У папц? Мо? фото створ?ть папки Мандр?вка до л?су та Мандр?вка до Ки?ва.
4. Скоп?юйте з указано? вчителем папки (наприклад, Розд?л 1\Практична робота 1) до папки Мо? фото папку Малюнки.
5. Перейменуйте цю папку, надавши ?й ?м?я Малюнки кв?т?в.
6. Створ?ть у папц? Малюнки кв?т?в файли точкових малюнк?в Мальви.bmp та Барв?нок.bmp.
7. Перем?ст?ть з указано? вчителем папки (наприклад, Розд?л 1\Практична робота 1\Фото подорожей) до папки
Мандр?вка до Ки?ва файли Ки?в1.jpg та Ки?в2.jpg.
8. Перейменуйте скоп?йований файл Ки?в1.jpg на Андр??вська
церква.jpg, а файл Ки?в2.jpg на Хрещатик.jpg.
Додаткове завдання. Створ?ть у папц? Мо? фото ярлик
файла Андр??вська церква.jpg.
9. Видал?ть з папки Малюнки кв?т?в папку Репродукц?? та
файл Кв?ти.bmp.
10. Перегляньте вм?ст Кошика вашого комп?ютера. Як? з? щойно
видалених об??кт?в знаходяться в Кошику?
11. За вказ?вкою вчителя в?днов?ть видален? об??кти.
12. Продемонструйте результати виконання завдань учителю.
65
?????? 2. ???????? ?????????? ?? ????????
У цьому розд?л?
ви д?зна?теся про:
?????? ? ??????? ?? ???????
? ????????? ??????
????? ????? ? ?????????,
?? ???????? ??????????
?? ????????????
????????? ????? ? ?????????
??????? ?????????? ????????????
????????? ?????????
???????????? ???????? ?????????
??? ????????
???????? ?????????? ?? ????????
2.1. ???????? ??????.
???????????? ????????? ?????
1. У чому поляга? ?нформац?йний процес передавання пов?домлень?
2. Що таке комп?ютерна мережа?
3. Як скоп?ювати файл з одн??? папки до ?ншо?? Як видалити
файл або папку?
??????? ??? ??????????? ??????
Важко уявити соб? сучасний св?т без обм?ну пов?домленнями
м?ж людьми. Люди передають одне одному пов?домлення, сп?лкуючись п?д час особисто? зустр?ч?, телефоном, поштою тощо. Коли
виника? потреба передати пов?домлення або деяк? файли з одного
комп?ютера на ?нший, то це можна зробити з використанням р?зних нос??в даних ? флешки, оптичного диска та ?ншими способами. Ще одним засобом передавання даних ? комп?ютерн? мереж?.
Комп?ютерна мережа ? це сукупн?сть комп?ютер?в та ?нших
пристро?в, що з??днан? м?ж собою для обм?ну даними та сп?льного
використання пристро?в, програмних засоб?в ? даних.
На малюнку 2.1 показано приклад комп?ютерно? мереж?. До
мереж? можна п?дключити, кр?м комп?ютер?в, принтери, вебкамери, сканери та ?нш? пристро?.
???. 2.1. ??????? ????????? ??????????? ? ??????
67
Роздiл 2
Завдяки використанню комп?ютерних мереж зменшу?ться час
на передавання даних, розширю?ться доступ користувач?в до ?нформац?йних матер?ал?в, заощаджуються кошти на придбання
програмного забезпечення та обладнання, яким можна сп?льно користуватися по мереж?.
???????? ??????
Комп?ютерн? мереж? можуть з??днувати р?зну к?льк?сть комп?ютер?в та охоплювати р?зн? за розм?ром територ??.
Ви вже працювали з комп?юГлобальний (лат. globe ? земна
терною мережею ?нтернет ? зна?те,
куля) ? той, що належить до
що вона з??дну? м?льйони комп?ювсього св?ту, поширю?ться на
тер?в з р?зних частин св?ту. Тому
весь св?т.
?нтернет називають глобальною
мережею.
Локальний (лат. locus ?
Мережу, що з??дну? комп?ютери
м?сце) ? м?сцевий, той, що не
та ?нш? пристро?, розташован? на
виходить за визначен? меж?.
пор?вняно невелик?й в?дстан? один
в?д одного, зазвичай, у межах одн??? або к?лькох сус?дн?х буд?вель, називають локальною. Локальн? мереж? створюють для потреб навчальних заклад?в, банк?в, супермаркет?в тощо. У локальн?й мереж? може бути в?д двох до
к?лькох тисяч комп?ютер?в.
Напевне, комп?ютери вашого навчального закладу також з??днано в локальну мережу. Завдяки цьому учн? можуть отримувати
доступ до файл?в з навчальними матер?алами, що збер?гаються на
нос?ях даних учительського комп?ютера або комп?ютер?в б?бл?отеки. Учитель ма? можлив?сть по мереж? переглядати файли з результатами учн?вських практичних роб?т. Для друкування матер?ал?в з будь-якого комп?ютера можна використовувати сп?льний
принтер, п?дключений до одного з комп?ютер?в мереж?. Лише
один комп?ютер навчального закладу може мати зв?язок з ?нтернетом, але завдяки локальн?й мереж? доступ до ?нтернету отримують користувач? вс?х комп?ютер?в.
Для побудови локально? мереж? потр?бно кожен комп?ютер
з??днати з? спец?альним пристро?м, який призначено для пересилання даних м?ж комп?ютерами. Так? пристро? називають комун?кац?йними. З??днання зд?йсню?ться дротами або за бездротовою
технолог??ю. Для орган?зац?? роботи мереж? також потр?бно мати
спец?альне програмне забезпечення.
68
???????? ?????????? ?? ????????
???????? ????? ? ???? ???????????
? ????????? ??????
Кожен комп?ютер у мереж? ма? ?м?я. Наприклад, комп?ютер, з
яким працю? вчитель, може мати ?м?я teacher-201 (англ. teacher ?
учитель), комп?ютери учн?в ? 201-01, 201-02 тощо.
В операц?йн?й систем? Windows 10 у л?в?й частин? в?кна Пров?дника ? об??кт Мережа (мал. 2.2). Якщо вибрати цей значок, то
в Робоч?й област? в?кна Пров?дника в?добразяться ярлики комп?ютер?в, ув?мкнених ? п?дключених до мереж? в цей момент. Ярлики
комп?ютер?в мереж? також можна побачити в л?в?й частин? в?кна
Пров?дника, якщо розкрити список об??кта Мережа.
???. 2.2. ?????? ??????????? ????????? ??????
? ????? ?????????? ?? Windows 10
??? ???, ??? ?????? ? ?? Windows XP
??? ????????? ?????? ???? ???????????, ??????????? ?? ????????? ??????, ?
??????????? ??????? Windows XP ????????:
1. ???????? ???? ? ??????? ???????? ??? ????? ???????? ?? ?????? ??????? ???????? ?????.
?? ????????
2. ??????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ????? ? ?????? ???????
???????? ? ????? ??????? ????? ??????? ????????, ?? ??????????.
69
Роздiл 2
? ?????????? ? ??????? ??????? ????? ?????????? ????????????? ?????? ????
????????? ? ??? ?????? ??????????? ????????? ?????? (???. 2.3).
???. 2.3. ????? ?????????? ? ???????? ??????????? ?????? ? ?? Windows XP
??? ???, ??? ?????? ? ?? Linux
? ?????? Lubuntu ?? Linux ??? ????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ???????? ???????? ????? ????????? ????????? ?? ???????? ??????? ? ??????.
? ??????? ??????? ????? ????????? ????????? ????????????????? ?????? ??????????? ? ?????, ?????? ?? ???? ???? ???? ???????? (???. 2.4).
???. 2.4. ????? ????????? ????????? ? ???????? ????????? ???????????
? ????????? ????? ? ?? Linux
70
???????? ?????????? ?? ????????
?????? ? ??????? ?? ???????
? ????????? ??????
Для того щоб користувач? могли працювати з файлами та папками деяко? папки, розм?щено? на одному з комп?ютер?в мереж?,
до не? ма? бути в?дкрито сп?льний доступ. Доступ може бути
повним або частковим.
Якщо вам потр?бно працювати з файлами деяко? папки, до яко?
в?дкрито сп?льний доступ на комп?ютер? в мереж?, то сл?д:
? в?дкрити список ?мен комп?ютер?в мереж?;
? в?дкрити список папок з? сп?льним доступом потр?бного комп?ютера, дв?ч? клацнувши на його ярлику;
? в?дкрити в?кно потр?бно? папки, до яко? в?дкрито сп?льний доступ по мереж?, дв?ч? клацнувши на ?? значку.
На малюнку 2.5 показано в?кно Пров?дника з? списком ?мен папок
комп?ютера в мереж? в ОС Windows 10, а на малюнку 2.6 ? в ОС Linux.
Операц?? над файлами та папками на будь-якому комп?ютер? в
локальн?й мереж? виконуються за алгоритмами, як? ви зна?те.
Але створення, перейменування та видалення файл?в ? папок у
папц? з? сп?льним доступом на мережевому комп?ютер? можлив?
лише за умови, що до ц??? папки в?дкрито повний доступ. Також
сл?д мати на уваз?, що об??кт, видалений на комп?ютер? в мереж?,
не потрапля? до Кошика, тому його неможливо в?дновити.
???. 2.5. ?????? ????? ?? ???????? ???????? ??????????
? ?????? Server ? ????? ?????????? ?? Windows 10
71
Роздiл 2
???. 2.6. ?????? ????? ?? ???????? ???????? ?????????? ? ?????? 206-06
? ????? ????????? ????????? OC Linux
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте список комп?ютер?в локально? мереж?. Для цього:
1. В?дкрийте в?кно програми Пров?дник.
2. Вибер?ть значок об??кта Мережа в л?в?й частин? в?кна.
Ск?льки комп?ютер?в доступно по мереж?? Як? ?х ?мена?
2. З?ясуйте в учителя ?м?я комп?ютера в мереж?, на якому ?
папки з? сп?льним доступом.
3. Дв?ч? клацн?ть на ярлику вказаного комп?ютера. До яко?
к?лькост? папок на комп?ютер? в?дкрито сп?льний доступ?
4. В?дкрийте папку на комп?ютер? в мереж?, указану вчителем, наприклад папку Вправа 2.1. Ск?льки файл?в м?ститься в папц??
5. В?дкрийте один з файл?в на вказаному комп?ютер?, наприклад файл вправа 2.1.5.txt. Чи ? в?дм?нност? у в?дкритт?
файл?в на вашому комп?ютер? та на ?ншому комп?ютер?
в мереж?? Закрийте в?кно програми, у як?й переглядався
вм?ст файла.
6. Скоп?юйте файл, указаний учителем, наприклад вправа 2.1.6.txt, з комп?ютера в мереж? до вашо? папки на
комп?ютер?, з яким ви працю?те безпосередньо.
72
???????? ?????????? ?? ????????
7. Створ?ть у ваш?й папц? на вашому комп?ютер? текстовий
документ, ?менем якого буде ваше пр?звище; упиш?ть у документ ваше пр?звище та ?м?я.
8. Перем?ст?ть створений файл з вашого комп?ютера до вказано? вчителем папки, наприклад Вправа 2.1, на комп?ютер?
в мереж?.
9. Закрийте вс? в?дкрит? в?кна.
???????????? ? ????? ??????
Комп?ютерна мережа ? сукупн?сть комп?ютер?в та ?нших пристро?в (комун?кац?йних, принтер?в, сканер?в, веб-камер), що
з??днан? м?ж собою для обм?ну даними та сп?льного використання
цих пристро?в, програмних засоб?в, даних.
Локальна мережа ? це комп?ютерна мережа, що з??дну? комп?ютери та ?нш? пристро?, розм?щен? на пор?вняно невелик?й в?дстан? один в?д одного, зазвичай, у межах одн??? або к?лькох
сус?дн?х буд?вель.
Для перегляду списку ?мен комп?ютер?в локально? мереж?
потр?бно в?дкрити в?кно Пров?дника та вибрати значок об??кта
Мережа в л?в?й частин? в?кна.
Щоб в?дкрити список папок мережевого комп?ютера, до яких
в?дкрито сп?льний доступ, потр?бно дв?ч? клацнути на ярлику
цього комп?ютера.
Операц?? над файлами та папками на мережевому комп?ютер?
виконуються за алгоритмами, як? ви вже зна?те. Створення, перейменування та видалення файл?в ? папок у папц? з? сп?льним доступом можлив? лише за умови, що до ц??? папки в?дкрито повний
доступ. Об??кт, видалений на комп?ютер? в мереж?, не потрапля?
до Кошика, тому його неможливо в?дновити.
????? ????????? ?? ?????????
Що таке комп?ютерна мережа?
Яке призначення комп?ютерних мереж?
Яку мережу називають локальною?
Як? пристро? потр?бн? для побудови локально? мереж??
Як? переваги для навчального процесу нада? локальна мережа навчального закладу?
6 . Як переглянути список ?мен комп?ютер?в локально? мереж??
7 . Як можна в?дкрити список папок мережевого комп?ютера,
до яких установлено сп?льний доступ?
1.
2.
3.
4.
5.
73
Роздiл 2
8 . Як? операц?? з файлами та папками можна виконати на
в?ддаленому комп?ютер??
9 . Чим в?др?зня?ться видалення об??кт?в на мережевому комп?ютер? в?д видалення на комп?ютер?, з яким ви працю?те
безпосередньо?
????????? ????????
1 . Склад?ть алгоритм в?дкриття списку папок мережевого
комп?ютера з ?менем Учень1.
2 . Склад?ть алгоритм перем?щення файла завдання 2.1.2.doc
з папки Мо? документи вашого комп?ютера в папку
Завдання 2.1 мережевого комп?ютера з ?менем Учитель.
3 . Склад?ть алгоритм коп?ювання файла завдання 2.1.3.doc
з папки Завдання 2.1 мережевого комп?ютера з ?менем
Учитель у папку Мо? документи вашого комп?ютера.
Виконайте складений алгоритм.
4 . В?дкрийте на мережевому комп?ютер?, указаному вчителем, папку, наприклад Завдання 2.1. В?дкрийте файл
завдання 2.1.4.doc, що м?ститься в ц?й папц?. Упиш?ть у
документ ваше пр?звище та ?м?я. Закрийте в?кно текстового процесора, збереж?ть зм?ни у файл?.
5 . Створ?ть у ваш?й папц? папку, ?менем яко? буде ваше пр?звище. В?дкрийте на мережевому комп?ютер?, указаному
вчителем, папку, наприклад Завдання 2.1. Скоп?юйте до
ц??? папки щойно створену папку з вашого комп?ютера.
6*. Створ?ть презентац?ю Бережи природу. Уставте на один
слайд презентац?? зображення, що демонструють шк?длив? для природи д?? людей, на ?нший слайд ? корисн? д??.
Зображення для презентац?? скоп?юйте з папки Завдання
2.1.6, що м?ститься на комп?ютер? вчителя в локальн?й мереж?. Готову презентац?ю збереж?ть у т?й сам?й папц?. ?м?я
файла з презентац??ю ? ваше пр?звище.
7*. Об??днайтесь у групу ?з чотирьох учн?в для створення презентац??, до яко? будуть уставлен? зображення складових
комп?ютера з п?дписами. Розпод?л?ть м?ж собою завдання
з? створення в середовищ? граф?чного редактора умовних
зображень окремих складових комп?ютера: системного
блока, мон?тора, клав?атури, миш?. Створ?ть окрем? зображення на сво?х комп?ютерах, збереж?ть ?х у файлах, перем?ст?ть файли в папку з? сп?льним доступом на одному з
комп?ютер?в учасник?в групи. Створ?ть у ц?й папц? презен74
???????? ?????????? ?? ????????
тац?ю. На першому слайд? введ?ть заголовок «Комп?ютер»,
на другому ? «Складов? комп?ютера» ? вставте зображення
з? створених файл?в. П?дпиш?ть уставлен? зображення. На
третьому слайд? введ?ть заголовок «Наша група» та зазначте автор?в зображень ? хто з учасник?в групи й на яких
комп?ютерах ?х створював. Збереж?ть презентац?ю у файл?
з ?менем завдання 2.1.7.
2.2. ????? ?I???????? ? I???????I
?? ???
? ???????? ??I???????
1. Що таке ?нтернет?
2. Що таке веб-стор?нка; веб-сайт; г?перпосилання?
3. Як в?дкрити у в?кн? браузера веб-стор?нку ?з заданою адресою?
????????? ?????? ????????
Ви вже зна?те, ?нтернет (англ. inter ? м?ж, net ? мережа) ? це
найб?льша та найв?дом?ша ?з сучасних глобальних мереж, що
об??дну? комп?ютери та комп?ютерн? мереж? всього св?ту.
З ?нтернету кожна людина може отримати ц?кав? та корисн?
в?домост?. Готуючися до уроку укра?нсько? л?тератури, учн? шукають тексти л?тературних твор?в. Когось ц?кавлять результати футбольних матч?в, ?нших ? поради з утримання домашн?х тварин.
В?домост? в ?нтернет? розм?щуються на веб-стор?нках. Веб-стор?нки
можуть м?стити текст, зображення, звук, в?део, ан?мац?ю тощо.
Вам в?домо, що кожна веб-стор?нка ма? свою адресу в ?нтернет?, знаючи яку можна отримати доступ до ц??? стор?нки. Наприклад, robotica.in.ua ? адреса веб-стор?нки, присвячено? участ?
укра?нських команд в ол?мп?адах з робототехн?ки, scratch.mit.edu ?
адреса веб-стор?нки, на як?й демонструються проекти, виконан? в
середовищ? розробки алгоритм?в Scratch.
Для того щоб прост?ше переходити в?д перегляду одн??? веб-стор?нки до ?ншо?, використовують г?перпосилання. Г?перпосилання
вказу? на веб-стор?нку з певною адресою, як ярлик вказу? на деякий файл або папку. На веб-стор?нц? г?перпосилання може бути
пов?язане з деяким текстом, зображенням або ?ншим об??ктом.
Групу веб-стор?нок, що пов?язан? г?перпосиланнями та належать
певному власнику, називають веб-сайтом (англ. web ? павутина, site ?
м?сце). Як правило, веб-стор?нки одного сайту мають однакове оформ75
Роздiл 2
лення та сп?льну тематику. У них, зазвичай, однакова перша частина
адреси, що склада?ться з? скорочень сл?в, розд?лених крапками.
Власн? веб-сайти ? у навчальних заклад?в, спортивних команд,
б?бл?отек, магазин?в, банк?в, аеропорт?в тощо, а також в окремих
людей. Наприклад, ? сайт уряду Укра?ни Урядовий портал, сайт
Нац?ональна б?бл?отека Укра?ни для д?тей, сайт Нац?ональний
музей ?стор?? Укра?ни та ?нш?.
У кожного веб-сайта ? веб-стор?нка, що призначена для початку перегляду сайту. Таку стор?нку називають головною, або
домашньою. Адресою веб-сайту вважа?ться адреса його домашньо? стор?нки. Наприклад, адресою веб-сайту Остр?в знань ? ostriv.
in.ua (мал. 2.7), сайту Scratch ? scratch.mit.edu, сайту Пернат?
друз? ? pernatidruzi.org.ua тощо.
???. 2.7. ??????? ???????? ????? ?????? ?????
?????? ? ???-?????????
Як ви зна?те, для перегляду веб-стор?нок призначено веббраузери (англ. browse ? переглядати). Прикладами браузер?в ?
Google Chrome
, Mozilla Firefox
, Opera
, Internet
, Microsoft Edge
. Найпопулярн?шим в Укра?н? на
Explorer
початок 2018 року, за даними компан?? Bigmir)net, був браузер
Google Chrome, з яким ми й будемо працювати.
В?кна браузер?в п?сля запуску можуть мати р?зний вигляд, але
вс? вони мають так? однаков? об??кти:
? поле адреси;
? кнопки нав?гац?? Вперед, Назад або под?бн?;
76
???????? ?????????? ?? ????????
? кнопки керування в?кном;
? робоча область для в?дображення веб-стор?нки
тощо.
У сучасних браузерах веб-стор?нки можна в?дкривати на окремих вкладках. На малюнку 2.8 подано вигляд в?кна браузера
Google Chrome з трьома веб-стор?нками, завантаженими для перегляду на р?зних вкладках. На ярликах вкладок в?дображаються
назви веб-стор?нок: Головна стор?нка Нац?онально? б?бл?отеки
Укра?ни для д?тей, Остр?в знань, 7 чудес Укра?ни.
Для того щоб в?дкрити у в?кн? браузера веб-стор?нку, можна
ввести ?? адресу в поле адреси та натиснути клав?шу Enter.
3
4
3
5
3
6
7
2
8
1
1.
2.
3.
4.
5.
?????? ???????
?????? ?????????
?????? ???????
?????? ???????? ???????
???? ??????
6. ?????? ???? ???????
7. ?????? ????????? ??????
8. ?????? ???????????? ??
????????? Google Chrome
???. 2.8. ?????? ????? ???????? Google Chrome
Як правило, з кожно? веб-стор?нки можна перейти до перегляду
?нших, використовуючи г?перпосилання. Вказ?вник п?сля наведення
на г?перпосилання ма? такий вигляд: . У подальшому виб?р об??кта,
що зв?язаний г?перпосиланням з ?ншою веб-стор?нкою або з ?ншим
об??ктом поточно? веб-стор?нки, називатимемо вибором г?перпосилання. П?сля вибору г?перпосилання в?дкрива?ться ?нша веб-стор?нка
або в?дбува?ться перех?д до ?ншого м?сця поточно? стор?нки.
77
Роздiл 2
????? ?????????? ? ?????????
К?льк?сть в?домостей в ?нтернет? дуже велика, ? вона пост?йно
зб?льшу?ться. Ви вже зна?те, що для пошуку потр?бних в?домостей можна скористатися пошуковими системами.
Пошуков? системи ? це веб-сайти, як? надають засоби зручного
пошуку веб-стор?нок з потр?бними матер?алами. ?сну? багато пошукових систем, наприклад Google (google.com.ua), Мета (meta.ua),
Ukr.net (ukr.net) та ?нш?.
Пригада?мо, як виконувати пошук веб-стор?нок з використанням пошуково? системи Google.
Для пошуку з використанням пошукових систем спочатку потр?бно п?д?брати ключов? слова або фрази. Ключов? слова визначають основний зм?ст матер?ал?в, як? ви шука?те. З? сполучення
ключових сл?в утворюються ключов? фрази.
Наприклад, вам потр?бно знайти в?домост? для виконання проекту з природознавства на тему «Визначн? вчен?-натурал?сти»
про укра?нських учених-природознавц?в. У такому випадку ключовими словами будуть слова: вчен?, натурал?сти, природознавц?, ?
з яких можна утворити пошуков? фрази укра?нськ? вчен?-натурал?сти або вчен?-природознавц? Укра?ни.
Дал? для виконання пошуку потр?бно в?дкрити у в?кн? браузера
головну стор?нку пошуково? системи Google з адресою google.com.ua.
На ц?й стор?нц? ? поле, що призначено для введення ключових
сл?в або фраз (мал. 2.9).
Пошук може розпочатися вже п?д час уведення в це поле ключових сл?в. Якщо цього не в?дбулося, то потр?бно вибрати кнопку
або натиснути клав?шу Enter. У результат? у в?кн?
браузера в?добразиться список г?перпосилань для переходу на вебстор?нки, у текст? яких присутн? ключов? слова (мал. 2.10). Г?перпосилання вид?лено жирним шрифтом, символи ? зб?льшеного
розм?ру.
???. 2.9. ???? ??? ???????? ???????? ???? ??? ????
? ????????? ??????? Google
78
???????? ?????????? ?? ????????
???. 2.10. ????? ???????? ? ???????????? ??????
П?д кожним г?перпосиланням розм?щено адресу веб-стор?нки,
на яку в?дбуватиметься перех?д, ? к?лька сл?в, вибраних з?
знайдено? стор?нки. Прочитавши ?х, можна здогадатися, чи знайдете ви на ц?й стор?нц? потр?бний матер?ал. Наприклад, якщо
текстом г?перпосилання ? Видатн? вчен?-натурал?сти » Народна
осв?та, а на стор?нц? м?ститься текст Неабияку увагу вчен?натурал?сти минулих стол?ть прид?ляли..., то напевне знайдете
на ц?й веб-стор?нц? потр?бний вам матер?ал.
П?д час пошуку може бути отримано дуже багато г?перпосилань.
У в?кн? браузера в?дображаються, зазвичай, г?перпосилання на
десять веб-стор?нок. Для перегляду наступних результат?в потр?бно
вибрати номер ?ншо? стор?нки з результатами пошуку в нижн?й
частин? веб-стор?нки (мал. 2.11).
???. 2.11. ?????? ??????? ???-???????? ? ???????????? ??????
П?сля вибору г?перпосилання в?дпов?дна веб-стор?нка в?дкрива?ться на т?й сам?й вкладц? у в?кн? браузера. Якщо ви хочете
переглянути веб-стор?нку в ?нш?й вкладц?, то можна в контекстному меню г?перпосилання вибрати команду В?дкрити посилання в
нов?й вкладц?.
79
Роздiл 2
Якщо ви знайшли на одн?й з веб-стор?нок потр?бн? вам в?домост?,
то доц?льно ?х доповнити, перев?рити або уточнити, переглянувши
ще к?лька веб-стор?нок. Якщо потр?бний матер?ал не знайдено, то
можна зм?нити ключов? слова та виконати повторний пошук.
???????? ?????????? ??????????,
????????? ? ?????????
До в?домостей, як? ви отримали в
результат? пошуку в ?нтернет?, сл?д
ставитися критично.
Розм?стити матер?али в ?нтернет?
може будь-яка людина. ? багато сайт?в, на яких люди висловлюють власн? думки, жарти або чутки, а дехто ?
? св?домий обман. З?явився нав?ть спец?альний терм?н фейк (англ.
fake ? п?дробка), що означа? неправдив? в?домост?, як? люди навмисно розм?щують в ?нтернет?. Матер?али в ?нтернет?, зазвичай,
н?ким не перев?ряються, а тому вони можуть бути недостов?рними.
?х обов?язково потр?бно уточнювати, перш н?ж використовувати,
пор?внювати матер?али з р?зних веб-сайт?в, з?ставляти з тим, що
ви вивчали у школ? або читали у книжках.
Автори деяких матер?ал?в можуть не мати достатн?х знань для
подання в?домостей, про як? висловлюють власну думку. Тому
варто намагатися з?ясувати, хто ? авторами матер?ал?в, що в?домо
про них, як? ще публ?кац?? вони мають. За цими даними приймають р?шення, кому з автор?в можна дов?ряти. Якщо в матер?алах
сайта м?стяться граматичн? помилки, то таким матер?алам дов?ряти не варто.
Багато людей без сумн?в?в використовують в?домост?, що розм?щен? в ?нтернет-енциклопед?? В?к?пед?я (uk.wikipedia.org). Але сл?д
мати на уваз?, що створювати та зм?нювати текст б?льшост? статей
у В?к?пед?? може будь-хто. Тому ц? матер?али також потр?бно перев?ряти. Якщо стаття В?к?пед?? або ?ншого сайта м?стить посилання
на ?нш? джерела, доц?льно ?х переглядати для уточнення в?домостей.
Частина сайт?в в ?нтернет? була створена давно та ?з часом не
оновлювалася. Деяк? в?домост? можуть виявитися застар?лими або
такими, що не в?дпов?дають сучасним науковим поглядам. Варто
звертати увагу на дату розм?щення матер?ал?в на веб-стор?нц? та на
час створення й оновлення сайту. В?домост? про час створення та
останнього оновлення сайту, зазвичай, розм?щуються у нижн?й
частин? веб-стор?нок, дата публ?кац?? веб-стор?нок ? у верхн?й.
Критика (грец. kritike ?
мистецтво розбирати,
судити) ? розгляд ? оц?нка
когось, чогось ?з метою
виявлення та усунення вад,
недол?к?в, помилок.
80
???????? ?????????? ?? ????????
Якщо так? в?домост? в?дсутн?, то варто пошукати в текст? вебстор?нки св?дчення про пер?од, якого стосуються матер?али. Це
особливо важливо, якщо ви шука?те матер?али про сучасн? под??.
Окрем? сайти призначен? для реклами товар?в або послуг ?
заради комерц?йних ?нтерес?в можуть подавати необ??ктивн?, рекламн? в?домост?. Для оц?нювання достов?рност? в?домостей на
сайт? варто звертати увагу на складов? адреси веб-сайту (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Оц?нювання веб-сайту за складовими його адреси
???????? ??? ??????????? ?
??????
???????? ?????
.gov
.edu
.com,
.biz
ref,
referat
Сайт державно? установи
Сайт осв?тньо?
орган?зац??
Комерц?йн?
орган?зац??,
б?знес-установи
Студентськ?
сайти
??????????????
??????????
Сайт може м?стити факти та оф?ц?йн?
документи, як?, зазвичай, достов?рн?
Сайт може м?стити навчальн? матер?али, як?, зазвичай, достов?рн?
Сайт може м?стити матер?али рекламного характеру, як? можуть висловлювати упереджену думку
Сайт м?стить зб?рники реферат?в з
р?зноман?тних тем. Матер?али можуть бути застар?лими та недостов?рними. Так? сайти часто розповсюджують шк?длив? програми
Щоб переконатися в тому, чи можна дов?ряти даним з деякого
веб-сайту, спробуйте дати в?дпов?д? на так? запитання:
? Чи вказано, для кого призначено веб-сайт ? яка мета його створення?
? Чи зазначено на веб-сайт? в?домост? про автора? Чи ? його контактн? дан? та можлив?сть поставити запитання?
? Чи можна пор?вняти в?домост?, що м?стяться на стор?нц?, з даними з ?нших джерел? Чи ? посилання на ?нш? джерела на вебстор?нц??
? Чи регулярно оновлюються матер?али на веб-сайт?? Чи не застар?ла дата розм?щення матер?ал?в?
? Чи узгоджуються отриман? в?домост? з тим, що ви вчили у
школ? або д?зналися з ?нших джерел?
Якщо, переглядаючи веб-стор?нки сайту, ви зможете дати позитивну в?дпов?дь на б?льш?сть ?з цих запитань, то це означа?, що
матер?алам цього сайту можна дов?ряти та використовувати ?х.
81
Роздiл 2
На малюнку 2.12 позначено деяк? об??кти, на як? варто звертати
увагу п?д час оц?нювання ресурс?в ?нтернету.
1
2
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
5
???? ?????????? ?????????? ?? ???-????????
????????? ?? ??????? ??????????
????????? ??? ???????????, ?? ????????? ?????? ?????
?????? ????????? ?? ????????? ?????????? ?? ?????
?????????????? ??? ?????????? ???????????? ??????? ??????????
???. 2.12. ??????? ???-???????? ??? ?? ??????????
Додатков? рекомендац?? з критичного оц?нювання ресурс?в ?нтернету можна отримати на сайт? Iteach.Wiki (wiki.iteach.com.ua/
Трен?нг_?Критичне_оц?нювання_ресурс?в_?нтернету?_для_
вчител?в_?_учн?в).
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
82
???????? ?????????? ?? ????????
Знайд?ть ?з використанням пошуково? системи Google пояснення
слова акров?рш ? приклади акров?рш?в Леон?да Гл?бова. Для цього:
1. В?дкрийте у в?кн? браузера головну стор?нку пошуково?
системи Google з адресою google.com.ua.
2. Увед?ть у поле пошуку ключове слово акров?рш, натисн?ть
клав?шу Enter.
3. В?дкрийте контекстне меню г?перпосилання Акростих ?
В?к?пед?я, вибер?ть команду В?дкрити посилання в нов?й
вкладц?.
4. Прочитайте пояснення слова акров?рш ? приклад. Чому
присвячено акров?рш у статт? В?к?пед???
5. Поверн?ться на вкладку браузера з результатами пошуку в
пошуков?й систем? Google.
6. В?дкрийте в нов?й вкладц? браузера веб-стор?нку за посиланням Акров?рш? Леон?да Гл?бова.
7. Пор?вняйте пояснення слова акров?рш на двох в?дкритих
веб-стор?нках. Чи зб?гаються пояснення?
8. Прочитайте та розгадайте акров?рш?-загадки Леон?да Гл?бова.
9. Закрийте в?кно браузера.
???????????? ? ????? ??????
Мережа ?нтернет ? це найб?льша ?з сучасних глобальних мереж, що об??дну? комп?ютери й комп?ютерн? мереж? всього св?ту.
В?домост? в ?нтернет? розм?щуються на веб-стор?нках. Вебстор?нки можуть м?стити текст, зображення, звук, в?део, ан?мац?ю тощо. Для переходу в?д перегляду одн??? веб-стор?нки до ?ншо? використовують г?перпосилання. Групу веб-стор?нок, що
пов?язан? г?перпосиланнями та належать певному власнику, називають веб-сайтом. Зазвичай, веб-стор?нки одного сайту мають
однакове оформлення та сп?льну тематику.
Для перегляду веб-стор?нок призначено програми ? браузери.
Для пошуку в?домостей в ?нтернет? можна використовувати пошуков? системи. Одн??ю з популярних ? пошукова система Google
з адресою google.com.ua. Для пошуку в?домостей з використанням
пошукових систем потр?бно п?д?брати ключов? слова та фрази.
Ключов? слова визначають основний зм?ст матер?ал?в, як? ви шука?те. З? сполучення ключових сл?в утворюються ключов? фрази.
До в?домостей, як? ви отримали в результат? пошуку в ?нтернет?,
сл?д ставитися критично, анал?зувати ?х достов?рн?сть та актуальн?сть, намагатися пор?вняти з даними, як? отримали з ?нших джерел.
83
Роздiл 2
????? ????????? ?? ?????????
1 . Що таке веб-стор?нка?
2 . Для чого призначен? г?перпосилання? Як знайти г?перпосилання на веб-стор?нц??
3 . Що таке веб-сайт?
4 . Яку веб-стор?нку веб-сайту називають головною, або домашньою?
5 . Для чого призначен? веб-браузери? Як? веб-браузери ви зна?те?
6 . Для чого призначен? пошуков? системи? Як? пошуков? системи ви зна?те?
7 . Що повинн? в?дображати ключов? слова та фрази для
пошуку в ?нтернет??
8 . За яким алгоритмом зд?йсню?ться пошук в?домостей в ?нтернет??
9 . Що ? результатом пошуку в ?нтернет??
10 . Як? в?домост? вважаються недостов?рними; неактуальними?
11 . В?дпов?д? на як? запитання можуть допомогти оц?нити в?домост?, знайден? на веб-сайт??
????????? ????????
1 . Виконайте пошук в?домостей в ?нтернет? для уроку ?стор?? про укра?нськ? земл? напередодн? утворення Ки?всько?
Держави, використавши ключов? слова напередодн? утворення Ки?всько? Держави. З?ясуйте та запиш?ть у зошит,
як? племена мешкали на територ?? сучасно? Укра?ни до
утворення Ки?всько? Держави.
2 . Виконайте пошук в ?нтернет? в?домостей про зображення
птах?в на гербах укра?нських м?ст. З?ясуйте та запиш?ть у
зошит назви п?яти м?ст Укра?ни та назви птах?в, яких зображено на гербах цих м?ст.
3 . Знайд?ть в ?нтернет? для уроку природознавства в?домост? про
те, як навчитися бачити суз?р?я на н?чному неб?. Замалюйте в
зошит? вза?мне розм?щення найяскрав?ших з?рок 3?4 суз?р??в.
4 . В?дкрийте веб-стор?нку з адресою ostriv.in.ua. Розгляньте
вм?ст веб-стор?нки. Знайд?ть на стор?нц? г?перпосилання.
Зверн?ть увагу, як вони оформлен?. Вибер?ть г?перпосилання Ц?каве ? Тварини. Визначте, як? останн? матер?али
було розм?щено на сайт?.
5 . В?дкрийте веб-стор?нку з адресою improvisus.com/ua. Вибер?ть
кнопку Вх?д. Перегляньте назви рубрик дитячого ?нтернет84
???????? ?????????? ?? ????????
журналу. Ознайомтеся з ум?стом рубрики Всесв?тня ?стор?я,
з ?стор??ю Ки?всько? Рус?. Знайд?ть розд?л Тмутаракань. Д?знайтеся та запиш?ть у зошит, де знаходилася ця м?сцев?сть.
6*. В?дкрийте веб-стор?нку з адресою children.kmu.gov.ua. Визначте назву веб-сайту. З?ясуйте ?мена головних геро?в сайту. Вибер?ть одного з геро?в. Вибер?ть г?перпосилання Моя
Укра?на в л?в?й частин? в?кна. Знайд?ть ? вибер?ть вашу область на карт? Укра?ни. Ознайомтеся з матер?алами про цю
область. Створ?ть текстовий документ, упиш?ть до нього нов?
в?домост?, як? ви отримали на цьому сайт?. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 2.2.6.docx.
7 . В?дкрийте веб-сайт Остр?в знань з адресою ostriv.in.ua.
Дайте в?дпов?д? на запитання, подан? в п?дпункт? Критичне оц?нювання матер?ал?в, знайдених в ?нтернет?. В?дкрийте файл, який м?ститься в папц? Розд?л 2\Пункт 2.2\
оц?нювання ресурс?в.docx. Упиш?ть ваш? в?дпов?д? на запитання. Зроб?ть висновок, чи можна дов?ряти матер?алам, розм?щеним на вказаному сайт?. Збереж?ть документ
у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 2.2.7.docx.
8 . В?дкрийте веб-сайт Соняшник з адресою sonyashnik.com.
Дайте в?дпов?д? на запитання, подан? в п?дпункт? Критичне оц?нювання матер?ал?в, знайдених в ?нтернет?. В?дкрийте файл, який м?ститься в папц? Розд?л 2\Пункт 2.2\
оц?нювання ресурс?в.docx. Упиш?ть ваш? в?дпов?д? на
запитання. Зроб?ть висновок, чи можна дов?ряти матер?алам, розм?щеним на вказаному сайт?. Збереж?ть документ
у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 2.2.8.docx.
2.3. ??????? ? I???????I.
???????????? ????? ? I????????.
????????? ?????
1. Як виконати пошук потр?бних в?домостей в ?нтернет??
2. Як оц?нити знайден? в ?нтернет? в?домост??
3. Що ви зна?те про авторськ? права?
??????? ?????????? ???????????? ??????????
В ?нтернет? ? багато ц?кавого й корисного, але ? ? певн? небезпеки. Окр?м того, що ви можете отримати недостов?рн? в?домост?,
85
Роздiл 2
? ризик потрапляння на ваш комп?ютер шк?дливих програм.
З?являються матер?али, що м?стять сцени жорстокост?, насилля,
як? можуть налякати та образити вас. Кр?м того, почаст?шали випадки використання ресурс?в ?нтернету з метою шахрайства.
Водночас багато орган?зац?й п?клуються про безпеку в ?нтернет?. ? нав?ть пошуков? системи, спец?ально розроблен? для д?тей,
так? як Kiddle (kiddle.co), Спутник.дети (xn--h1aehhjhg.xn--d1acj3b)
та ?н. Знайден? тут матер?али напевно будуть безпечними для вас.
Для того щоб захистити себе в?д небезпек в ?нтернет?, потр?бно
дотримуватися к?лькох правил. Ц? правила дуже схож? на правила безпеки в реальному св?т?:
? Захист особистих даних. Ви зна?те, що не можна пов?домляти
свою адресу та ?нш? в?домост? про себе ? свою родину незнайомим людям. Це стосу?ться й ?нтернету. Якщо на як?йсь вебстор?нц? вам пропонують увести ваш? особист? дан?, то не погоджуйтеся на це, пов?домляйте про так? випадки близьких або
вчител?в.
? Захист в?д шк?дливих програм. На веб-стор?нках можуть бути
розм?щен? шк?длив? програми. П?д час перегляду цих стор?нок
програми можуть потрапляти на комп?ютер користувача для
виконання шк?дливих д?й. Для захисту в?д шк?дливих програм
створено спец?альн? програми, як? повинн? бути встановлен? на
комп?ютер? та захищати його.
? Захист в?д загрозливого вм?сту. Якщо на деяк?й веб-стор?нц?
ви побачите текст образливого зм?сту або такий, що заклика?
вас до неправильних учинк?в, агрес??, виклика? у вас непри?мн? в?дчуття, то потр?бно пов?домити про це дорослих.
???????????? ????? ? ?????????
Веб-стор?нки, а також зображення та фрагменти текст?в з них,
при?днан? файли можна збер?гати на нос?ях даних для подальшого використання.
Наприклад, для п?дготовки комп?ютерно? презентац?? до уроку ?стор?? про одну з пам?яток княжо? доби вам може знадобитися опис ?
зображення Ки?во-Печерсько? лаври ?з сайту Укра?на ?нкогн?та
(ukrainaincognita.com/mista-ta-regiony/kyivska-oblast/kyiv/pechersk).
Отже, вам потр?бно п?д?брати к?лька фотограф?й та речень тексту,
що описують зображене на них, ? зберегти ?х на вашому комп?ютер?.
Розглянемо, як це можна зробити.
Якщо вас ц?кавить фрагмент тексту з веб-стор?нки, то його можна
вид?лити так само, як фрагмент текстового документа (мал. 2.13, а),
86
???????? ?????????? ?? ????????
скоп?ювати та вставити в текстовий документ у середовищ? текстового
редактора або в напис у редактор? презентац?й (мал. 2.13, б).
Для збереження зображення з веб-стор?нки сл?д:
1. В?дкрити контекстне меню зображення.
2. Вибрати команду Зберегти зображення як.
3. В?дкрити у в?кн? Зберегти як папку, призначену для
збереження зображення з веб-стор?нки.
4. Вибрати кнопку Зберегти.
Кр?м того, на веб-стор?нках можуть бути розм?щен? в?део, звуков? матер?али, при?днан? файли р?зних тип?в. Деяк? з них також
можна зберегти на вашому комп?ютер?. Якщо матер?али призначено для збереження, то поруч ?з ними буде розм?щено г?перпосилання чи кнопка з текстом Завантажити, Скачати, Download
.
(англ. download ? скачати, завантажити) або ?з зображенням
П?сля його вибору автоматично розпочнеться завантаження або
буде запропоновано вибрати папку для збереження матер?ал?в.
Деяк? матер?али з веб-стор?нок також можна зберегти, вибравши
в ?х контекстному меню команду Зберегти об??кт як.
Залежно в?д налаштувань браузера, файли з матер?алами з ?нтернету можуть бути збережен? або в папц?, яку обира?те ви, або
в деяк?й папц? за замовчуванням. П?д час збереження матер?ал?в
у нижн?й частин? в?кна браузера в?добража?ться панель заванта-
?)
?)
???. 2.13. ?????????? ????????? ?????? ?? ???-???????? ? ???????? (?)
?? ?????????? ? ????? ? ??????????? (?)
87
Роздiл 2
???. 2.14. ????? ???????? ? ??????? ???????????
жень. Для кожного збереженого файла в панел? завантажень з?явля?ться кнопка, вибравши яку можна виконати операц?? з файлом:
в?дкрити його у в?кн? в?дпов?дно? програми або в?дкрити папку,
яка м?стить збережений файл (мал. 2.14).
Але завантажуючи матер?али з ?нтернету, пам?ятайте, що разом
з ними на ваш комп?ютер можуть потрапити шк?длив? програми.
????????? ????? ?? ????????
Ви зна?те, що брати чуж? реч? без дозволу не можна. Так само
не можна розповсюджувати без дозволу та видавати за власн? чуж?
тексти, зображення та ?нш? дан?, як? розм?щено в ?нтернет?. Це
порушу? чи?сь авторськ? права.
Ус? матер?али в ?нтернет?: тексти, зображення, музичн? твори,
в?део тощо ? мають сво?х власник?в. ? права на ц? матер?али належать саме власникам. Лише вони мають право розповсюджувати
ц? матер?али, п?дписувати сво?м ?менем, отримувати за ?х використання винагороду тощо. Ц? права
Плаг?ат (лат. plagium ?
називають авторськими. Вони оховикрадення) ? привласнення
роняються Законом Укра?ни про
авторства на чужий тв?р
захист авторських прав. За порунауки, л?тератури, мистецтва
шення цього закону передбачено
або на чуже в?дкриття,
винах?д, а також використання
крим?нальну в?дпов?дальн?сть.
у сво?х працях чужого твору
Якщо людина вида? чуж? матебез посилання на автора.
р?али за сво?, ставить сво? пр?звище
88
???????? ?????????? ?? ????????
п?д чужим текстом або фотограф??ю, то таке порушення називають плаг?атом. Якщо ви завантажили з ?нтернету та п?дписали
сво?м пр?звищем зображення, презентац?ю або реферат ? це також
вважа?ться плаг?атом.
Використовуючи чуж? матер?али з ?нтернету ? коп?юючи ?х на
нос?? даних, уставляючи у презентац?? чи текстов? документи, потр?бно дотримуватися певних правил, щоб не порушити Закону
про захист авторських прав:
1. Запитувати дозв?л на використання матер?ал?в у ?х автора.
Це можна зробити, над?славши листа автору, якщо його
?м?я або контактн? дан? вказано на сайт?.
2. Використовуючи фрагмент тексту або зображення, отриман?
з ?нтернету, обов?язково вказувати адресу веб-стор?нки, зв?дки вони були скоп?йован?. Адресу можна коп?ювати з рядка
адреси браузера та вставляти в документ або презентац?ю.
3. Не поширювати чужих твор?в без дозволу автора.
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
Знайд?ть ?з використанням пошуково? системи Google давньоукра?нськ? м?фи про Дажбога до уроку укра?нсько? л?тератури.
Збереж?ть фрагмент тексту та зображення у ваш?й папц?. Для цього:
1. Виконайте пошук в?домостей з використанням пошуково?
системи Google (google.com.ua) за ключовим словом Дажбог.
2. Перегляньте цитати з веб-стор?нок. Вибер?ть одне з г?перпосилань, наприклад з текстом Дажбог, Даждьбог, Сонце-бог
? Укра?нська м?фолог?я.
3. Перегляньте вм?ст веб-стор?нки, що в?дкрилася. Переконайтеся, що на веб-стор?нц? м?стяться текст ? зображення з
визначено? теми.
4. Збереж?ть зображення, розм?щене в пов?домленн?, у ваш?й
папц?. Для цього:
1. В?дкрийте контекстне меню зображення та вибер?ть команду Зберегти зображення як.
2. В?дкрийте вашу папку.
3. Вибер?ть кнопку Зберегти.
5. Скоп?юйте перш? три речення пов?домлення у текстовий документ. Для цього:
1. Запуст?ть текстовий процесор Word, не закриваючи в?кна браузера.
89
Роздiл 2
2. Зроб?ть поточним в?кно браузера та вид?л?ть у пов?домленн? на веб-стор?нц? фрагмент з трьома першими реченнями тексту.
3. Скоп?юйте вид?лений фрагмент до Буфера обм?ну. Для
цього натисн?ть сполучення клав?ш Ctrl + C або вибер?ть команду Коп?ювати в контекстному меню вид?леного фрагмента.
4. Зроб?ть поточним в?кно текстового процесора та вставте фрагмент з Буфера обм?ну до текстового документа,
натиснувши Ctrl + V або вибравши команду Вставити
у контекстному меню Робочо? област? в?кна текстового
процесора.
6. Збереж?ть текстовий документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа 2.2.docx.
7. Закрийте в?кно текстового процесора та браузера.
???????????? ? ????? ??????
П?д час користування ?нтернетом потр?бно пам?ятати про небезпеки та дбати про захист особистих даних, захист в?д шк?дливих
програм ? в?д загрозливого вм?сту.
Зображення та фрагменти текст?в з веб-стор?нок можна збер?гати на нос?ях даних для подальшого використання.
Ус? ресурси ?нтернету: тексти, зображення, музичн? твори,
в?део тощо ? мають сво?х власник?в, ? ?х права охороняються Законом Укра?ни про захист авторських прав.
Якщо людина вида? чуж? матер?али за сво?, ставить сво? пр?звище п?д чужим текстом або фотограф??ю, то таке порушення
називають плаг?атом.
????? ????????? ?? ?????????
1 . На як? ризики наража?ться людина п?д час пошуку матер?ал?в в ?нтернет??
2 . Чому потр?бно захищати особист? дан? в ?нтернет??
3 . Як зберегти зображення, що м?ститься на веб-стор?нц??
4 . Як зберегти фрагмент тексту з веб-стор?нки?
5 . Як? права називають авторськими?
6 . Чому потр?бно захищати авторськ? права?
7 . Як забезпечити дотримання авторських прав, використовуючи в?домост?, отриман? з ?нтернету?
8 . Що називають плаг?атом?
90
???????? ?????????? ?? ????????
????????? ????????
1 . В?дкрийте веб-стор?нку Безпека д?тей в ?нтернет? за адресою thinglink.com/scene/75074
6825249521665 або в?дсканувавши QR-код
(мал. 2.15). Ознайомтеся з порадами щодо
правил безпечно? роботи в ?нтернет?. П?дготуйте усне пов?домлення на тему Що про
???. 2.15
тебе, тв?й будинок та родину не повинн? знати сторонн??
2 . В?дкрийте сайт On-лянд?я. Безпечна вебкра?на за адресою disted.edu.vn.ua/media/bp/
html/oppilaille.htm або в?дсканувавши QR-код
(мал. 2.16). Ознайомтеся з ?стор??ю Безмежний л?с. Дайте в?дпов?д? на контрольн? запитання, розроблен? для учн?в 11?14 рок?в, як?
???. 2.16
розм?щено на сайт?.
3*. Навед?ть три твердження, що доводять користь в?д використання ?нтернету, ? три твердження, що св?дчать про
небезпеку його використання.
4 . Виконайте пошук в ?нтернет? в?домостей про пташиний
св?т Укра?ни. Збереж?ть у ваш?й папц? одне ?з зображень,
яке м?ститься на знайден?й веб-стор?нц?.
5 . Виконайте пошук в ?нтернет? з використанням пошуково?
системи Google в?домостей з ключовими словами безпечна
повед?нка з незнайомими людьми. Вибер?ть одне з? знайдених г?перпосилань, наприклад Правила безпечно? повед?нки з незнайомими людьми. Перегляньте та скоп?юйте
у текстовий файл запропонован? правила. Збереж?ть файл
у ваш?й папц? з ?менем завдання 2.3.5.
6 . Виконайте пошук в ?нтернет? в?домостей про науков? прац?
давньогрецького вченого Евкл?да. Скоп?юйте в текстовий
файл в?домост? про одну з його праць. Збереж?ть файл у
ваш?й папц? з ?менем завдання 2.3.6.
7*. В?дкрийте веб-стор?нку Пустунчик (pustunchik.ua/ua). Вибер?ть посл?довно г?перпосилання Ц?кавинки ? Незв?дане про тварин. Вибер?ть одне з пов?домлень у розд?л?
Незв?дане про тварин ? збереж?ть окрем? зображення та
фрагменти тексту для створення на ?х основ? комп?ютерно?
презентац??. Створ?ть презентац?ю ?з 4?5 слайд?в з теми
пов?домлення. На останньому слайд? презентац?? вкаж?ть
91
Роздiл 2
посилання на використан? джерела: ?м?я сайту Пустунчик,
?м?я веб-стор?нки та ?? адресу. Збереж?ть презентац?ю у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 2.3.7.
8 . Знайд?ть на р?зних сайтах в ?нтернет? зображення вироб?в
з природних матер?ал?в. Збереж?ть три зображення у ваш?й папц?. Створ?ть презентац?ю Вироби з природних матер?ал?в, уключивши до не? збережен? зображення. П?д
кожним зображенням розм?ст?ть адресу веб-стор?нки, з
яко? було отримано зображення. Збереж?ть презентац?ю у
ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 2.3.8.
9*. Знайд?ть в ?нтернет? в?домост? для розробки пам?ятки пасажира громадського транспорту до уроку з основ здоров?я. Створ?ть
пам?ятку в текстовому редактор?. Наприк?нц? пам?ятки зазначте адреси веб-стор?нок, з яких було отримано матер?али. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 2.3.9.
10*. Виконайте пошук в ?нтернет? в?домостей для складання
пам?ятки Принципи здорового способу життя до уроку з
основ здоров?я. Вибер?ть рекомендац?? щонайменше з трьох
р?зних веб-стор?нок. Скоп?юйте фрагменти тексту та адреси веб-стор?нок, збереж?ть в?дпов?дн? зображення у ваш?й
папц?. Створ?ть пам?ятку у вигляд? презентац??, на останньому слайд? зазначте адреси веб-стор?нок, з яких отримали в?домост?. Збереж?ть презентац?ю у ваш?й папц? у файл?
з ?менем завдання 2.3.10.
2.4. ???????????? ?????? ????????
??? ????????
1. Яких правил безпеки сл?д дотримуватися, працюючи в ?нтернет??
2. Як зберегти текстов? матер?али, знайден? в ?нтернет??
3. Як зберегти зображення, знайден? в ?нтернет??
???????????? ??????? ????????? ??? ????????
Ресурс (франц. ressource ?
допом?жний зас?б) ? запаси
чого-небудь, як? можна
використати в раз? потреби.
92
Багато ресурс?в ?нтернету можуть
бути корисними вам у навчанн?: для
отримання нових в?домостей, пошуку
в?дпов?дей на ваш? запитання, виконання практичних вправ, перев?рки
???????? ?????????? ?? ????????
власних знань, п?дготовки та участ? в ол?мп?адах ? конкурсах та з
?ншою метою.
На багатьох сайтах ви можете знайти ц?кавий матер?ал, який
доповню? та розширю? ?нформац?ю, отриману вами на уроках ?
подану у ваших п?дручниках. Приклади таких ресурс?в наведено
в таблиц? 2.2.
Таблиця 2.2
Ресурси ?нтернету, що можуть використовуватись
у навчанн?
??? ???????
????????
Електронн?
енциклопед??
В?льна багатомовна енциклопед?я В?к?пед?я
(uk.wikipedia.org);
Всеукра?нська електронна енциклопед?я
(електронна-енциклопед?я.укр)
Електронн?
б?бл?отеки
Нац?ональна б?бл?отека Укра?ни для д?тей
(chl.kiev.ua) (мал. 2.17);
Б?бл?отека укра?нсько? л?тератури УкрЛ?б
(ukrlib.com.ua);
Державна б?бл?отека Укра?ни для юнацтва
(4uth.gov.ua)
Електронн?
словники та
перекладач?
Словопед?я (slovopedia.org.ua);
Словник укра?нсько? мови (hrinchenko.com);
Google Перекладач (translate.google.com)
В?ртуальн? музе?
та екскурс??
Нац?ональний музей Тараса Шевченка
(museumshevchenko.org.ua);
Музе? онлайн (incognita.day.kiev.ua/exposition);
Google Arts & Culture (google.com/
culturalinstitute)
Сховища в?део- та YouTube (youtube.com);
ауд?оматер?ал?в
Мовакаст (movacast.wordpress.com)
Сайти з певних
тем, як? вивчають у школ?
Природа Укра?ни (nature.land.kiev.ua);
Л?кбез: ?сторичний фронт (likbez.org.ua);
Google Планета Земля (google.com/intl/uk/
earth);
Еколог?я життя (eco-live.com.ua)
Для допомоги у вивченн? окремих предмет?в розроблено сайти,
як? м?стять доб?рки матер?ал?в з предмета: навчальн? тексти, пре93
Роздiл 2
???. 2.17. ???????? ??????????? ?????????? ??? ??? ?????
зентац??, в?део, завдання для практичного виконання та ?нш?. Наприклад, вивченню шк?льних предмет?в присвячено так? сайти:
? укра?нськ?й мов? ? Оф?ц?йний сайт укра?нсько? мови
(ukrainskamova.com);
? укра?нськ?й л?тератур? ? Мала стор?нка (mala.storinka.org);
? математиц? ? Formula.co.ua. Математика (formula.co.ua) (мал. 2.18);
? заруб?жн?й л?тератур? ? Св?това л?тература в школ? (svitlit.
at.ua);
???. 2.18. ???????? ????? Formula.co.ua. ??????????
94
???????? ?????????? ?? ????????
???. 2.19. ???????? ?????? ?????? ?????
?
?
?
та
природознавству ? Укра?нський б?олог?чний сайт (biology.org.ua);
?ноземн?й мов? ? Англ?йська у школ? (ksenstar.com.ua);
музичному мистецтву ? Засп?вай (zaspivaj.com)
?нш?.
Якщо у вас виникають запитання, на як? ви не знаходите в?дпов?д?, ? можлив?сть поставити ц? запитання на форумах (лат.
forum ? площа для збор?в) ? спец?альних сайтах або розд?лах сайт?в, призначених для обговорення р?зних тем зац?кавленими особами. В?дпов?дь на запитання можуть дати ?нш? в?дв?дувач? форуму. Наприклад, для обговорення р?зних питань шк?льного життя
призначено форуми на сайтах Остр?в знань (ostriv.in.ua), Мо? знання (forum.mz.com.ua) та ?нших. На малюнку 2.19 наведено стор?нку форуму Остр?в знань.
???? ????? ?????? ? ?????????
На багатьох сайтах можна не лише отримати ?нформац?ю з того
чи ?ншого питання, а й виконати практичн? завдання для закр?плення отриманих знань, формування навичок або пройти тестування з окремих тем предмета.
Для формування навичок складання алгоритм?в у курс? ?нформатики ви можете переглянути приклади проект?в, створених у
середовищ? Scratch, на сайт? Scratch (scratch.mit.edu), пройти навчання та виконати вправи на сайт? Студ?я коду (studio.code.org).
Створен? вами алгоритми в?дразу будуть виконан?, ? ви побачите,
95
Роздiл 2
???. 2.20. ????? ? ???????????? ????????? ?????? ?? ????? ?????? ????
правильно чи н? складено алгоритм (мал. 2.20). Так само можна
потренуватися складати алгоритми на сайт? Blockly Games (blocklygames.appspot.com).
Вивчати англ?йську мову можна на сайт? Lingualeo (lingualeo.
com). Тут вам запропонують не лише ознайомитися з навчальним
матер?алом, а й виконати вправи та пройти тести на перев?рку
знань. Под?бн? можливост? нада? також сайт Duolingo (duolingo.
com). Для уточнення переклад?в сл?в ? текст?в можна скористатися, наприклад, електронним Google Перекладачем (translate.
google.com).
Вправи з укра?нсько? мови та математики для повторення вивченого в початкових класах можна виконати на сайт? Learning.ua
(learning.ua), а навички усного рахунку закр?пити на сайт? М?кс?ке
Укра?на (miksike.net.ua) у розд?л? Прангл?м?не. На сайт? Вивчення
математики онлайн (ua.onlinemschool.com) можна потренуватися в
розв?язуванн? велико? к?лькост? задач з р?зних тем шк?льно? математики, а на сайтах Desmos (desmos.com) та GeoGebra (geogebra.
org) побудувати р?зн? ф?гури у граф?чному калькулятор?.
??????? ?? ?? ???? ???? ? ?????????
В ?нтернет? ?сну? багато сайт?в, присвячених учн?вським ол?мп?адам з р?зних предмет?в та ?ншим ?нтелектуальним конкурсам.
На цих сайтах можна знайти положення про ол?мп?аду або конкурс, умови участ?, завдання минулих рок?в, оголошення про по96
???????? ?????????? ?? ????????
???. 2.21. ??????? ???????? ????? ???????? ?????
чаток ? терм?ни проведення, допом?жн? матер?али для п?дготовки
до участ? у змаганн?. Ось деяк? з таких сайт?в:
? всеукра?нська укра?нознавча гра Соняшник (gra-sonyashnyk.
com.ua);
? м?жнародна природознавча гра Гел?антус (helianthus.com.ua);
? м?жнародний природничий конкурс Колосок (kolosok.org.ua/
schooltest);
? м?жнародний математичний конкурс Кенгуру (kangaroo.com.ua);
? м?жнародний учн?вський конкурс юних ?сторик?в Лелека
(osvitniy-prostir.com.ua);
? м?жнародна гра з? св?тово? л?тератури Sunflower (gra-sunflower.
com.ua);
? всеукра?нський конкурс з англ?йсько? мови Гринв?ч (uclever.com);
? м?жнародний конкурс з ?нформатики та комп?ютерно? вправност? Бобер (bober.net.ua) (мал. 2.21)
та ?нш?.
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
Знайд?ть для уроку ?стор?? в?домост? про ки?вських княз?в
?Х?Х стол?ть ? роки початку ?х правл?ння. Побудуйте на основ?
знайдених в?домостей хронолог?чну таблицю.
97
Роздiл 2
1. Знайд?ть в ?нтернет-енциклопед?? В?к?пед?я (uk.wikipedia.
org) статтю Великий князь ки?вський. Для цього:
1. В?дкрийте стор?нку сайту В?к?пед?я (uk.wikipedia.org).
2. Увед?ть у поле Пошук у В?к?пед?? назву статт? Великий
князь ки?вський.
3. Натисн?ть клав?шу Enter.
2. В?дкрийте в?кно текстового процесора. Введ?ть заголовок
Ки?вськ? княз? ?Х?Х стол?ть.
3. Вид?л?ть на стор?нц? В?к?пед?? рядки таблиц? Княз? ки?вськ?
з ?менами ки?вських княз?в ?Х?Х стол?ть.
4. Скоп?юйте вид?лений на веб-стор?нц? фрагмент тексту, натиснувши Ctrl + C, та вставте в текстовий документ, натиснувши Ctrl + V.
5. Вид?л?ть ? скоп?юйте рядки таблиц? Велик? княз? ки?вськ?
з ?менами великих ки?вських княз?в ?Х?Х стол?ть, уставте
скоп?йоване в текстовий документ.
6. Збереж?ть створений документ з ?менем вправа 2.4.docx.
7. Перев?рте сво? знання з ?стор??, розташувавши портрети
княз?в п?д стр?чкою часу в?дпов?дно до року початку ?хнього правл?ння в Ки?в?. Для цього:
1. В?дкрийте у в?кн? браузера веб-стор?нку вправи з ?стор??
за адресою learningapps.org/1117256.
2. Виконайте вправу Ки?вськ? княз?, перетягнувши портрети княз?в до в?дпов?дного року початку ?хнього
правл?ння.
3. Перев?рте правильн?сть виконання, вибравши кнопку
.
4. За потреби зм?н?ть положення портрет?в перетягуванням або вибором кнопок ? та + ? повторно виконайте
перев?рку.
5. Продемонструйте результат учителю.
8. Закрийте в?кно текстового процесора та браузера.
???????????? ? ????? ??????
На багатьох сайтах ви можете знайти ц?кавий матер?ал, який
доповню? та розширю? в?домост?, отриман? вами на уроках ? подан? у ваших п?дручниках: в електронних енциклопед?ях, б?бл?отеках, словниках, у в?ртуальних музеях, сховищах в?део- та ауд?оматер?ал?в, на сайтах з певних тем, як? вивчають у школ?.
Якщо у вас виникають запитання, на як? ви не знаходите в?дпов?д?, ? можлив?сть поставити ц? запитання на форумах ? спец?98
???????? ?????????? ?? ????????
альних сайтах або розд?лах сайт?в, призначених для обговорення
р?зних тем зац?кавленими особами.
Для допомоги у вивченн? окремих предмет?в розроблено сайти,
як? м?стять доб?рки матер?ал?в з предмета: навчальн? тексти, презентац??, в?део та ?нше. На багатьох сайтах можна виконати практичн? завдання для закр?плення отриманих знань, формування
навичок або пройти тестування з окремих тем предмета.
На сайтах, присвячених учн?вським ол?мп?адам з р?зних предмет?в та ?ншим ?нтелектуальним конкурсам, можна знайти положення про ол?мп?аду або конкурс, умови участ?, завдання
минулих рок?в, оголошення про початок ? терм?ни проведення,
допом?жн? матер?али для п?дготовки до участ? у змаганн?.
????? ????????? ?? ?????????
1 . З якою метою можна використовувати в навчанн? ресурси
?нтернету?
2 . Як? електронн? енциклопед?? ви зна?те?
3 . Чим можуть бути корисн? в навчанн? сайти електронних
б?бл?отек?
4 . Чим можуть бути корисн? в навчанн? сайти в?ртуальних
музе?в?
5 . Як? сайти для вивчення шк?льних предмет?в ви зна?те?
6 . Чим можуть бути корисн? в навчанн? форуми?
7 . Як? сайти для формування навичок складання алгоритм?в
ви зна?те?
8 . Як? в?домост? мо??на отримати на сайтах учн?вських ол?мп?ад ? конкурс?в?
9 . Яку назву ма? м?жнародний конкурс з ?нформатики та
комп?ютерно? вправност?? Чи брали ви участь у цьому
конкурс??
????????? ????????
1 . Знайд?ть з використанням Всеукра?нсько? електронно? енциклопед?? (електронна-енциклопед?я.укр) в?домост? про
найвище дерево св?ту для навчального проекту з природознавства Жива та нежива природа навколо нас. Збереж?ть
у ваш?й папц? зображення, розм?щене на в?дпов?дн?й стор?нц? енциклопед??.
2 . Зд?йсн?ть в?ртуальну екскурс?ю до Музею природознавства в Берл?н?, вибравши на стор?нц? сайту Google Arts
99
Роздiл 2
& Culture (google.com/culturalinstitute) посилання Natural History (англ. natural history ? ?стор?я природи) ? дал?
Giraffatitan. Запиш?ть у зошит в?дпов?д? на запитання:
а) Як? експонати ви побачили в музе??
б) Якого ?сторичного пер?оду вони стосуються?
3 . Знайд?ть на Оф?ц?йному сайт? укра?нсько? мови (ukrainskamova.com) у розд?л? Лексика статтю Синон?ми. Знайд?ть
? запиш?ть у зошит, як? синон?ми запропоновано для слова
горизонт.
4*. В?дкрийте стор?нку сайту Студ?я коду (studio.code.org). Вибер?ть Курс 3. Виконайте першу вправу уроку Художник.
Продемонструйте результат виконання вчителю.
5*. В?дкрийте стор?нку сайту Blockly Games (blockly-games.
appspot.com). Вибер?ть категор?ю Черепаха. Виконайте першу вправу.
6 . В?дкрийте стор?нку сайту м?жнародного конкурсу з ?нформатики та комп?ютерно? вправност? Бобер (bober.net.ua).
З?ясуйте, коли в?дбудеться наступний конкурс. Ознайомтеся з ?стор??ю конкурсу в Укра?н?.
7*. В?дкрийте стор?нку сайту Mikcike Укра?на (miksike.net.
ua). Вибер?ть посилання Прангл?м?не й дал? ? Тренування.
Пройд?ть тренування з усного рахунку на додавання чисел, вибравши Тренування з натуральними числами ?
Додавання ? Стандарт. Яку к?льк?сть бал?в вам удалося
набрати? Якого р?вня ви досягли? Ск?лькох помилок припустилися?
ПРАКТИЧНА РОБОТА ? 2
«????? ?????????? ? ????????? ?? ?? ??????????»
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. Виконайте пошук в?домостей в ?нтернет? для уроку математики з теми ?гипетський трикутник.
2. Перегляньте веб-стор?нки, посилання на як? отримали в результат? пошуку, та вибер?ть три з них, що в?дпов?дають тем?.
3. Оц?н?ть одну з? знайдених веб-стор?нок, в?дпов?вши на так?
запитання:
а) Чи вказано, для кого призначено веб-сайт ? яка мета його
створення?
б) Чи зазначено на веб-сайт? в?домост? про автора? Чи ? його
контактн? дан? та можлив?сть поставити запитання?
100
???????? ?????????? ?? ????????
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
в) Чи можна пор?вняти в?домост?, що м?стяться на стор?нц?,
з даними з ?нших джерел? Чи ? посилання на ?нш? джерела на веб-стор?нц??
г) Як регулярно оновлюються матер?али на веб-сайт?? Чи не
застар?ла дата розм?щення матер?ал?в?
д) Чи узгоджуються отриман? в?домост? з тим, що ви вчили
у школ? або д?зналися з ?нших джерел?
В?дкрийте файл, який м?ститься у папц? Розд?л 2\
Пункт 2.2\оц?нювання-ресурс?в.docx. Упиш?ть ваш? в?дпов?д? на запитання. Зроб?ть висновок, чи можна дов?ряти
матер?алам, розм?щеним на вказаному сайт?.
Збереж?ть файл у ваш?й папц? з ?менем практична 2_1.docx.
Збереж?ть два зображення, що м?стяться на р?зних вебстор?нках, у ваш?й папц?.
Створ?ть презентац?ю ?гипетський трикутник. На першому слайд? введ?ть назву презентац?? та ваше пр?звище.
Скоп?юйте на другий слайд презентац?? фрагмент тексту з
одн??? з? знайдених веб-стор?нок.
Уставте на трет?й слайд збережен? зображення та зазначте адреси веб-стор?нок, з яких отримано в?домост? для презентац??.
Збереж?ть презентац?ю у ваш?й папц? у файл? з ?менем практична 2_2.pptx.
101
?????????
?????? 3. ???????????
?????
У цьому розд?л?
ви д?зна?теся про:
??????? ?? ?? ???????????; ??? ??? ?????????
????????? ???????????? ??? ???????????
???????
??????? ??????? ?????????? ?????????
????????, ??????????? ?? ????????????
???????? ? ??????? ?????????? ?????????
??????????? ?????? ? ????????? ??????????
????????? ? ????????? ???????? ?????????
????????? ?? ????? ?? ?? ????????????
?????????, ??????????? ?? ????????????
??????? ? ?????????? ?????????
???????? ?????????? ?????????
?? ?? ????????????
?????????? ?????????? ????????? ?? ?????;
???? ?????????
??????????? ????????? ?????
3.1. ??????? ?? ?? ???????????.
????????? ????????????
??? ??????????? ???????
1. Де ви чули або використовували терм?н «об??кт»? Як ви
його розум??те? Навед?ть приклади об??кт?в.
2. Опиш?ть будинок, у якому ви живете.
3. З якою програмою опрацювання текст?в ви ознайомилися
в початков?й школ?? Як? можливост? ц??? програми?
????? ?? ?? ?? ???????????
З курсу природознавства ви вже зна?те, що оточуючий нас св?т
склада?ться з т?л ? явищ. Ст?лець, книжка, м?яч, комп?ютерна
миша, М?сяць, собака, птах ? усе це т?ла (мал. 3.1).
???. 3.1. ???? ?????????? ?????
По?здка на велосипед?, виконання домашнього завдання, робота з комп?ютером, пол?т л?така, сн?гопад, дощ, землетрус ? це
явища (мал. 3.2).
???. 3.2. ????? ?????????? ?????
103
Роздiл 3
Т?ла та явища ? це об??кти (лат.
objectum ? предмет). У класн?й к?мнат?, у як?й ви навча?теся, об??ктами
? парти, ст?льц?, дошка, крейда, в?кна, шафа. Та й сама к?мната теж
? об??ктом. У квартир?, у як?й ви
живете, об??ктами ? кожна з к?мнат, кухня, л?жка, столи, кр?сла,
комп?ютер, телев?зор, кв?ти на п?дв?конн?, улюблена к?шка.
???. 3.3. ??????? ?????????? ?????
В автобус?, яким ви ?дете на тренування, об??ктами ? сам автобус, кожен пасажир у ньому, вод?й,
кр?сла, двигун, процес його руху (мал. 3.3). Об??ктами ? також
Сонце, р?чка Дн?про, лелека, соняшник на город?, велосипед, п?дручник з математики, клав?атура, комп?ютерна гра, блискавка,
урок, морська хвиля, дощ, екскурс?я тощо.
Кожний об??кт ма? властивост?. ?нколи властивост? об??кта називають його параметрами, атрибутами або характеристиками.
Властивост? ? це в?домост? про об??кт, за якими його можна
описати та в?др?знити в?д ?нших об??кт?в. Наприклад, властивостями об??кта учень ? його пр?звище, ?м?я, по батьков?, дата народження, маса, зр?ст, кол?р волосся, кол?р очей, адреса, за якою
в?н прожива?, номер його моб?льного телефона, школа ? клас, у
якому в?н навча?ться, оц?нка з ?нформатики та ?нш? (табл. 3.1).
Кожна властив?сть об??кта ма? сво? значення.
Таблиця 3.1
Приклади об??кт?в, ?х властивостей
? значень цих властивостей
?????
???????
Учень
104
???????????
???????? ???????????
Пр?звище
Петренко
?м?я
Марина
По батьков?
?ван?вна
Дата народження
12 с?чня 2008 року
Маса
51 кг
Зр?ст
145 см
Кол?р волосся
Чорний
??????????? ????????? ?????
Продовження таблиц? 3.1
?????
???????
???????????
Кол?р очей
Адреса проживання
Номер моб?льного телефона
Школа, у як?й навча?ться
Клас
В?дв?ду? гурток з ?стор??
Оц?нка з ?нформатики
Кра?на ?м?я
Дата проголошення незалежност?
Площа
Довжина кордону
Чисельн?сть населення
Кольори на прапор?
Наявн?сть виходу до моря
Школа ?м?я
К?льк?сть поверх?в будинку
Довжина будинку
Ширина будинку
Висота поверху
Кол?р будинку
К?льк?сть класних к?мнат
К?льк?сть спортивних зал?в
Наявн?сть слюсарно? майстерн?
Адреса
Екскурс?я
М?сце проведення
Дата проведення
???????? ???????????
Зелений
м. Запор?жжя, вул. Каштанова, 34, кв. 12
072-3102156
«Гармон?я»
5-А
Так
10
Укра?на
24 серпня 1991 року
604 тис. км2
7590 км
42,5 млн
Син?й, жовтий
Так
ЗЗСО ? 1
3
100 м
30 м
4м
Св?тло-жовтий, яскравозелений
35
2
Так
м. Кременчук, вул. Наддн?прянська, 1А
Музей Тараса Шевченка
9 березня 2018 року
105
Роздiл 3
Продовження таблиц? 3.1
?????
???????
Дощ
???????????
???????? ???????????
Час початку
13 год 15 хв
Тривал?сть
1 год
?м?я екскурсовода
Тетяна ?ван?вна
К?льк?сть екскурсант?в
28
Ц?на екскурс??
30 грн
Тема
Тарас Шевченко ? художник
М?сце проходження
м. Ки?в
Дата
5 серпня 2018 року
Час початку
10 год 28 хв
Тривал?сть
35 хв
К?льк?сть опад?в
6 мм
Р?зн? об??кти можуть мати як р?зний наб?р властивостей (наприклад, ог?рок ? дощ), так ? однаковий (наприклад, два п?дручники для 5-го класу). В останньому випадку об??кти в?др?зняються
один в?д одного значеннями деяких властивостей (наприклад,
предметом, складом автор?в, б?бл?отечним номером, к?льк?стю
стор?нок, кольором обкладинки).
Значення властивостей об??кта можуть зм?нюватися. Це в?дбува?ться в результат? певних явищ, под?й. Так, наприклад, людина може пофарбувати аркуш паперу в ?нший кол?р, може зм?нити його розм?ри. Об??кт Учень п?сля зак?нчення навчального року
переходить у наступний клас, отриму? оц?нки з ?нформатики в?д
учителя, у нього зм?ню?ться зр?ст, маса тощо.
????????? ????? ?? ?? ????????? ???
Об??кти, як? використовуються в комп?ютерних програмах, називаються програмними об??ктами. Так? об??кти, як ? вс? ?нш?,
мають властивост?.
З кожним програмним об??ктом, кр?м набору властивостей,
пов?язано ще й наб?р д?й, як? можуть в?дбутися над ним п?д час
опрацювання.
Приклади програмних об??кт?в, як? ви вже зна?те, ?х властивостей ? д?й над ними наведено в таблиц? 3.2.
106
??????????? ????????? ?????
Таблиця 3.2
?????????
??????????
?????????? ??????
Операц?йна
система
Windows
Файл
???????? ???????????? ???????????
???????
?м?я, розширення
?мен?, тип, розм?р,
дата створення
тощо
Символ
Текстовий
Розм?р, шрифт,
процесор
накреслення, кол?р
Word
тощо
Граф?чний Розм?ри, кол?р заГраф?чний
прим?тив ливки, кол?р л?н??
редактор
Paint
контуру, товщина
л?н?? контуру тощо
Слайд
Редактор
Порядковий номер,
презентац?й
к?льк?сть об??кт?в
PowerPoint
на слайд?, ?х види,
м?сце розм?щення,
наявн?сть фонового
зображення тощо
???????? ???
??? ??????????
????????
Створення, перейменування,
видалення,
коп?ювання
Уведення, видалення, зм?нення
кольору
Створення,
в?ддзеркалення,
заливка, видалення, перем?щення
Створення,
перем?щення,
дублювання,
зм?нення макета
Список д?й над програмним об??ктом завжди можна переглянути в контекстному меню об??кта (мал. 3.4).
Часто у програмних середовищах для
виконання певних д?й над програмним
об??ктом потр?бно, щоб в?дбулися к?лька под?й у певн?й посл?довност?. Тобто
необх?дно виконати певний алгоритм.
Наприклад, щоб у граф?чному редактор? зафарбувати деякий фрагмент зображення, сл?д виконати такий алгоритм:
1. Вибрати ?нструмент Заливка на
Панел? ?нструмент?в.
2. Вибрати потр?бний кол?р на Пал?тр? кольор?в.
3. Установити вказ?вник усередин?
замкнено? област? фрагмента зображення.
4. Клацнути л?ву або праву кнопку
???. 3.4. ?????????? ????
миш?.
???????
107
Роздiл 3
У деяких випадках р?зн? д?? приводять до одних ? тих самих
результат?в. Наприклад, для того щоб розпочати демонстрац?ю
комп?ютерно? презентац??, можна натиснути F5, а можна виконати Показ слайд?в ? З початку. Результат буде однаковий.
????????? ??? ????? ? ????????? ????????
Вивчаючи ?нформатику в початков?й школ?, ви ознайомилися
з? створенням ? опрацюванням текстових документ?в. Як ви
пам?ята?те, текстов? документи складаються з таких об??кт?в:
символ?в, сл?в, речень, абзац?в, стор?нок. Також у текстовий документ можна вставити малюнки, таблиц? тощо.
Для створення та опрацювання текстових документ?в використовують р?зн? програми: текстов? редактори, текстов? процесори тощо.
Текстов? редактори дають змогу виконувати т?льки найпрост?ш? д?? ?
створити документ, увести текст, в?дредагувати його та зберегти на
нос?? даних. До таких програм належить текстовий редактор Блокнот.
Б?льш потужн? програми ? текстов? процесори, наприклад
Microsoft Word або OOo4Kids. Вони мають додатков? можливост?
та дають змогу користувачев? виконувати так? операц?? над
об??ктами текстового документа:
? уведення тексту ? уведення тексту з використанням клав?атури;
? редагування тексту ? внесення зм?н у вм?ст тексту: виправлення помилок, видалення, перем?щення, коп?ювання, вставлення фрагмент?в тексту та ?нших об??кт?в;
? форматування тексту ? внесення зм?н у зовн?шн?й вигляд
тексту: установлення шрифту, кольору, накреслення символ?в,
вир?внювання абзац?в, в?дступ?в абзац?в тощо;
? вставлення об??кт?в ? розм?щення в документ? граф?чних зображень, таблиць, д?аграм тощо;
? друкування документа ? отримання коп?? документа, зазвичай
на папер?;
? робота з файлами ? збереження текстового документа у файл?,
в?дкриття текстового файла в текстовому процесор?
та ?нш?.
П?д час роботи з текстовим документом доц?льно дотримуватися тако? посл?довност? операц?й (мал. 3.5):
???. 3.5. ????????????? ???????? ??? ??? ??????
? ????????? ??????????
108
??????????? ????????? ?????
?????????? ?????????? ?????????
MICROSOFT OFFICE WORD 2010
У 5-му клас? ви будете вивчати текстовий процесор Word 2010,
який розроблений корпорац??ю Microsoft ? входить до пакета програм Microsoft Office.
Текстовий процесор Word 2010 можна запустити на виконання
к?лькома способами. Найпоширен?ш? з них:
? Виконати Пуск ? Ус? програми ? Microsoft Office ? Microsoft
Office Word 2010.
? Дв?ч? клацнути на значку
кумента Word.
будь-якого файла текстового до-
на Робочому стол?.
? Дв?ч? клацнути на ярлику програми Word
П?сля запуску в?дкрива?ться в?кно програми Word 2010, приклад якого подано на малюнку 3.6.
1
2
4
3
5
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
8
?????? ???????? ???????
????? ?????????
?????? ?????????? ??????
???????
????? ?????????????
9
6.
7.
8.
9.
?????? ??????? ?????????
??????
????? ?????
?????? ?? ????????
???????????? ????????
???. 3.6. ?????? ????? ?????????? ????????? Word 2010
109
Роздiл 3
??? ???, ??? ???? ????? ??????
??? ????????? ?????? ? ?????????? ????? ?????????? ????????? ???????
???????????? ????????? ? ?????. ??? ????? ???? ? ????? ????? ??????????? ???????? ???????????? ???????? ? ???????? ????? ??? ?????????
?? ????????
??????? ??????? ??????????? ?????? (???. 3.6, 9).
???????? ?? ? ??????? ????????? ??? ???????
Створити новий документ у текстовому процесор? Word можна
к?лькома способами. З одним з них ви вже ознайомилися: п?д час
запуску програми Word в?дкрива?ться в?кно програми з новим порожн?м документом, ? користувач може одразу починати вводити
потр?бний текст.
Якщо в?кно програми Word уже в?дкрито, то новий документ
можна створити, виконавши такий алгоритм: Файл ? Створити ? Новий документ ? Створити (мал. 3.7).
???. 3.7. ????? ????????? ?????? ?????????
Для в?дкриття вже ?снуючого текстового документа в середовищ? текстового процесора Word 2010 сл?д виконати Файл ? В?дкрити й у в?кн? В?дкриття документа вибрати потр?бний файл.
П?д час роботи з документом сл?д пер?одично збер?гати текстовий документ у файл?, щоб не втратити результати сво?? роботи.
Для цього потр?бно виконати Файл ? Зберегти. Якщо документ
збер?га?ться вперше або в ?ншому м?сц? чи з ?ншим ?менем, то треба виконати Файл ? Зберегти як, а пот?м у в?кн? Збереження
документа вибрати потр?бну папку та ввести ?м?я файла.
110
??????????? ????????? ?????
За замовчуванням текстовий процесор Word 2010 збер?га? документ у файл? з розширенням ?мен? DOCХ
, але забезпечу?
роботу й з ?ншими типами текстових документ?в.
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте вашу папку. З?ясуйте, ск?льки в н?й об??кт?в:
файл?в, папок, ярлик?в. В?дпов?д? на запитання записуйте
у вашому зошит?.
2. Установ?ть в?дображення в?домостей про об??кти у вигляд?
Таблиц?. З?ясуйте, як? властивост? об??кт?в в?дображаються
в таблиц?.
3. В?дкрийте контекстне меню окремих об??кт?в у ваш?й папц? та перегляньте перел?к д?й, як? можна виконувати над
цими об??ктами.
4. Вибер?ть у папц? Розд?л 3\Пункт 3.1 файл вправа 3.1.docx.
Визначте значення таких його властивостей: розм?р файла,
дата зм?нення, автори.
5. В?дкрийте вибраний текстовий файл. Роздив?ться в?кно
програми Word. Знайд?ть елементи в?кна, описан? на малюнку 3.6.
6. Вибер?ть по черз? р?зн? вкладки Стр?чки. Ознайомтеся з перел?ком елемент?в керування на цих вкладках та ?х призначенням, використовуючи п?дказки, як? з?являються п?д час
наведення вказ?вника на елемент керування.
7. Перегляньте документ, використовуючи смуги прокручування. З?ясуйте, як? об??кти ? в цьому текстовому документ? та ск?льки в ньому стор?нок.
8. Опрацюйте перем?щення курсору по тексту, використовуючи клав?ш?, як? наведено нижче.
???????
?
?
?
?
???????????
???????
???????
???????????
???????
На один рядок угору
На один рядок униз
Page Up На один екран угору
Page Down На один екран
униз
На к?нець рядка
End
На одну позиц?ю вл?во
На початок рядка
Home
На одну позиц?ю вправо
111
Роздiл 3
9. Ознайомтеся з в?домостями в Рядку стану. Який номер поточно? стор?нки? Ск?льки в текст? сл?в? Яку встановлено
мову для документа?
10. Вид?л?ть у текст? будь-яке слово й перегляньте властивост?
символ?в цього слова (в?дкрийте д?алогове в?кно Шрифт).
11. Перегляньте в контекстному меню перел?к д?й, як? можна
виконати над цим об??ктом. Запропонуйте д??, як? можуть
видалити вид?лене слово. Виконайте ц? д??.
12. Вид?л?ть у текст? будь-який абзац ? перегляньте його властивост? (в?дкрийте д?алогове в?кно Абзац).
13. Перегляньте в контекстному меню перел?к д?й, як? можна
виконати над цим об??ктом. Запропонуйте д??, як? можуть
зб?льшити в?дступ абзацу в?д л?вого поля. Виконайте ц? д??.
14. Вибер?ть у текстовому документ? граф?чне зображення та
перегляньте його властивост? (в?дкрийте д?алогове в?кно
Формат рисунка).
15. Перегляньте в контекстному меню перел?к д?й, як? можна
виконати над цим об??ктом. Запропонуйте д??, як? можуть
зм?нити розм?ри зображення. Виконайте ц? д??.
16. Збереж?ть текстовий документ у ваш?й папц? у файл? з тим
самим ?менем.
17. Закрийте в?кно програми.
18. Вибер?ть збережений файл у ваш?й папц?. Визначте значення таких його властивостей: розм?р файла, дата зм?нення,
автори.
???????????? ? ????? ??????
Об??кти ? це т?ла та явища.
Кожний об??кт ма? властивост? ? в?домост? про об??кт, за якими його можна схарактеризувати. Кожна властив?сть ма? сво?
значення. Значення властивостей об??кт?в можуть зм?нюватися в
результат? певних явищ.
Об??кти, як? використовуються в комп?ютерних програмах, називаються програмними об??ктами. З кожним програмним об??ктом, кр?м набору властивостей, пов?язано ще й наб?р д?й, як? можуть в?дбутися з ним п?д час опрацювання.
Для опрацювання текстових даних використовують текстов?
процесори, як? призначено для введення та редагування тексту,
форматування та друкування текстових документ?в, вставлення в
документ р?зних об??кт?в тощо.
112
??????????? ????????? ?????
Основним об??ктом текстових процесор?в ? текстовий документ,
який склада?ться ?з символ?в, сл?в, речень, абзац?в, стор?нок. До
текстового документа може бути вставлено малюнки, схеми, таблиц? тощо.
П?д час роботи з текстовим документом доц?льно дотримуватися тако? посл?довност? операц?й: створення документа ? уведення тексту ? редагування тексту ? форматування тексту ?
збереження документа.
Текстовий процесор Word 2010 можна запустити, виконавши
Пуск ? Ус? програми ? Microsoft Office ? Microsoft Office
Word 2010.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Що таке об??кт? Що таке властивост? об??кта?
2 . У результат? чого можуть зм?нюватися значення властивостей об??кт?в?
3*. Як? властивост? об??кт?в можна додати до таблиц? 1.1 для
б?льш повно? ?х характеристики? Як? ?х можлив? значення?
4 . Чи можуть р?зн? об??кти мати однаков? властивост?? Чи
можуть однаков? об??кти мати р?зн? властивост??
5 . Ул?тку класну к?мнату в?дремонтували. Значення яких ??
властивостей не зм?нилися, а яких ? могли зм?нитися?
6*. Як можна д?знатися про властивост? об??кта, значення
властивостей, можлив? д?? над об??ктом у програмному середовищ??
7 . Для чого призначено текстов? процесори? Чим вони в?др?зняються в?д текстових редактор?в?
8 . Як? програмн? об??кти в текстовому редактор? ви зна?те?
Як? ?х властивост?? Як? д?? над ними можна виконувати?
9 . Як? операц?? над текстом можна виконувати в текстовому
процесор?? Яка ?х суть? Яко? посл?довност? д?й сл?д дотримуватися п?д час роботи з текстовим документом?
10 . Як? ?снують способи запуску текстового процесора Word
2010?
11 . Для чого ви можете використовувати текстовий процесор
у навчанн??
12*. Що, на вашу думку, розум?ють п?д терм?ном «безпаперов?
технолог??»?
113
Роздiл 3
????????? ????????
1 . Навед?ть приклади об??кт?в з оточуючого св?ту: т?л, явищ,
процес?в.
2 . Назв?ть 3?4 властивост? об??кт?в: м?сто, автомоб?ль, комп?ютер, клав?ша клав?атури, класна дошка ? ? по два значення кожно? з названих властивостей.
3*. Навед?ть по к?лька властивостей об??кт?в, як? ви вивчали на уроках математики, укра?нсько? мови, природознавства, та ?х значень.
4 . Навед?ть приклади трьох об??кт?в. Для кожного з них склад?ть таблицю: назва об??кта, властив?сть, значення властивост?. Додайте до ц??? таблиц? 4?5 властивостей кожного з
об??кт?в ? по одному значенню кожно? властивост?.
5 . Навед?ть приклади об??кт?в текстового документа, граф?чного зображення, комп?ютерно? презентац??. Навед?ть по
к?лька значень цих властивостей.
6*. Навед?ть приклади зм?нення значень властивостей об??кт?в
у житт?.
7 . Опиш?ть структуру в?кна текстового процесора Word 2010.
8 . Склад?ть алгоритм в?дкриття документа в текстовому процесор?.
9 . Склад?ть алгоритм збереження документа в текстовому
процесор?.
10 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.1.10.
docx, який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.1. З?ясуйте
та запиш?ть у зошит призначення таких сполучень клав?ш:
а) Ctrl + ?;
б) Ctrl + ?; в) Ctrl + ?; г) Ctrl + ?;
д) Ctrl + Home; е) Ctrl + End.
Закрийте в?кно програми без збереження зм?н.
11 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.1.11.
docx, який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.1. Розм?ст?ть текстовий курсор усередин? деякого слова. Вибер?ть по черз? вказан? елементи керування вкладки Основгрупи Шрифт,
не: кнопку з? списком Кол?р шрифту
групи Шрифт, кнопку По центру
кнопку Нап?вжирний
групи Абзац. Просл?дкуйте за зм?нами в зовн?шньому
вигляд? тексту. Закрийте в?кно програми без збереження
зм?н.
12 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.1.12.
docx, який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.1. Розм?с114
??????????? ????????? ?????
т?ть курсор усередин? деякого абзацу. Перем?ст?ть кожен з
маркер?в горизонтально? л?н?йки в ?нше положення. Просл?дкуйте за зм?нами в зовн?шньому вигляд? тексту. Поверн?ть маркери в попередн? положення. Закрийте в?кно
програми без збереження зм?н.
3.2. ???????? ??????
?? ???? ??????????? ? ??????????
????????? WORD 2010
1. Як увести велику л?теру; символи верхнього рег?стру? Як
зм?нити мову введення тексту?
2. Назв?ть клав?ш? редагування. Поясн?ть ?х призначення.
3. Як? помилки вам траплялися на уроках укра?нсько? мови?
Як ви ?х виправляли?
???????? ?????? ? ??????????
Уведення тексту в текстовий документ, зазвичай, зд?йсню?ться
з клав?атури. Нагада?мо основн? правила введення тексту:
? м?ж словами потр?бно вводити т?льки один пропуск;
? перед розд?ловими знаками (такими як ; : . , ! ?) пропуск не
ставиться, а п?сля них вводиться один пропуск або зд?йсню?ться перех?д на новий абзац;
? пропуск не ставиться п?сля в?дкритих ? перед закритими дужками { } [ ] ( ) ? лапками ? ? « »;
? деф?с у словах уводиться без пропуск?в;
? перед тире й п?сля нього вводяться пропуски;
? для запоб?гання розриву деяко? фрази в к?нц? рядка м?ж словами сл?д вводити нерозривний пропуск Ctrl + Shift + пропуск
(наприклад, м?ж пр?звищем та ?н?ц?алами, м?ж назвою школи
та ?? номером тощо);
? перех?д тексту на новий рядок в?дбува?ться автоматично, тобто коли текст досяга? останньо? позиц?? рядка, курсор автоматично переходить на новий рядок. При цьому слово, яке не
вм?стилося в попередньому рядку, автоматично переноситься
на наступний;
? для введення тексту з нового абзацу сл?д натиснути клав?шу
Enter;
115
Роздiл 3
? для переходу на новий рядок у межах одного абзацу (наприклад, п?д час уведення в?рша) треба вводити розрив рядка
(Shift + Enter);
? перех?д тексту на нову стор?нку текстового документа зд?йсню?ться автоматично.
???????? ??????????? ??????
П?д час уведення тексту користувач? ?нколи допускають
помилки, як? потр?бно виправити. Наприклад, уставити пропущен?
символи, або видалити зайв?, або зам?нити одн? символи ?ншими.
Так? операц?? над текстом називають редагуванням. Нагада?мо
правила ?х виконання:
? для видалення символ?в л?воруч в?д курсору використову?ться
клав?ша Backspace, а праворуч в?д курсору ? клав?ша Delete;
? для вставлення символ?в у текст сл?д розпочати ?х уведення в
потр?бне м?сце тексту (режим вставлення).
Кр?м режиму вставлення, ?сну? режим зам?нювання, у якому
п?д час уведення тексту символи, що розм?щен? праворуч в?д курсору, зам?нюються на нов?. Переключення м?ж цими режимами
зд?йсню?ться вибором ?ндикатора Вставити/Зам?нювання в Рядку
стану, як? налаштовуються додатково (мал. 3.8).
???. 3.8. ?????????? ??????? ?????????? ?? ??????????? ? ????? ?????
Якщо в текст? необх?дно при?днати до поточного абзацу наступний абзац, то курсор сл?д установити в к?нц? поточного абзацу та натиснути клав?шу Delete. Для розд?лення тексту на абзаци сл?д у потр?бних м?сцях тексту встановити курсор ? натиснути клав?шу Enter.
Для вставлення в текст додаткового абзацу сл?д учинити так:
установити курсор у те м?сце тексту, де потр?бно розпочати новий
абзац, ? натиснути клав?шу Enter. П?сля цього можна вводити
текст нового абзацу.
Якщо п?д час редагування тексту або виконання ?нших операц?й деяк? з них було виконано помилково або вони призвели до
небажаних результат?в, то останню виконану д?ю можна скасувати. Для цього на Панел? швидкого доступу сл?д вибрати кнопку
. Щоб повернути скасовану д?ю, потр?бно скорисСкасувати
. Таким самим способом можна
татися кнопкою Повернути
116
??????????? ????????? ?????
скасувати або повернути не одну, а к?лька останн?х д?й, вибравши
в?дпов?дну кнопку потр?бну к?льк?сть раз?в.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
??? ??? ???????? ?? ??????????? ?????? ????? ?????? ???????? ????? ???????????? ?????????? ????????, ???????? ?? ??????? ??????? ???????, ? ????? ? ????? ????? ? ?????? ??????????? ??? ????? .
?? ?????????? ???????? ???????, ??? ????????? ???????????? ??? ??? ??????
??????, ??? ?? ?????????? ?? ?????? ??? ??? ?????????? ?, ????????, ?? ?????????????? ?? ??????. ??? ???? ????????? ????? ???????????? ??? ????????, ?? ? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? (????. 3.3).
???????? ?????????? ????????
??????
???????
?????? ??????
??????????
?
¶
??????
??????????? ???????
??????? 3.3
??????????
°
?????? ?????
????????? ?????????
Текстовий процесор Word п?д час уведення тексту зд?йсню? автоматичну перев?рку правопису, ? слова з помилками п?дкреслюються червоною хвилястою л?н??ю (п?д час друкування документа
ця л?н?я не виводиться).
? к?лька причин, через як? Word познача? слово як помилкове:
? Це слово було написано з помилкою. Наприклад, у слов? пропущено л?теру або введено зайву (программа).
? Слово було написано без помилки, але воно в?дсутн? у словнику текстового процесора. Наприклад, у документ? п?дкреслюються ваше пр?звище, назва вашого
??????|???
м?ста або науковий терм?н.
? Слово було написано без помилок,
але введено ?ншою мовою. Наприклад, укра?нське слово було введено
в рос?йськ?й розкладц? клав?атури.
Для виправлення помилки сл?д в?дкрити контекстне меню цього слова й
вибрати потр?бну д?ю: зам?нити помилкове слово на правильне, або додати
слово у словник програми, або пропустити, або зм?нити мову введення
???. 3.9. ?????????? ????
????? ? ????????
(мал. 3.9).
117
Роздiл 3
Якщо в текст? допущено синтаксичну помилку, то цей фрагмент тексту п?дкреслю?ться зеленою хвилястою л?н??ю. Для виправлення ц??? ситуац?? сл?д в?дкрити контекстне меню цього
фрагмента, установити причину помилки та усунути ??.
????????? ?????????? ??????
Деяку сукупн?сть символ?в називають фрагментом тексту. Ви
вже виконували в 4-му клас? деяк? операц?? над фрагментами тексту: перем?щення, коп?ювання, видалення. ? ви пам?ята?те, що
для ?х виконання фрагмент тексту попередньо потр?бно вид?лити.
Як правило, вид?лений фрагмент зафарбову?ться в текст? бл?досин?м кольором (мал. 3.10).
???. 3.10. ????????? ???????? ?????? ? ?????????
Вид?лення фрагмента тексту можна зд?йснити, використовуючи
клав?ш? клав?атури, мишу або елементи керування Стр?чки
(табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Способи вид?лення фрагмент?в тексту
????????
??????
Слово
Речення
?????? ?????????
Дв?ч? клацнути на потр?бному слов?
Утримуючи натиснутою клав?шу Ctrl, вибрати дов?льне м?сце в реченн?
Рядок
Вибрати м?сце л?воруч в?д потр?бного рядка
К?лька
рядк?в
посп?ль
Вибрати м?сце л?воруч в?д початкового
рядка фрагмента ?, утримуючи натиснутою л?ву кнопку миш?, перем?стити
вказ?вник униз або вгору на потр?бну
к?льк?сть рядк?в
118
??????
??????????
I
I
??????????? ????????? ?????
Продовження таблиц? 3.4
????????
??????
Абзац
?????? ?????????
??????
??????????
Дв?ч? клацнути л?воруч в?д абзацу
Трич? клацнути в дов?льному м?сц? абзацу
I
Вибрати початок фрагмента, натиснути
л?ву кнопку миш? та, утримуючи ??, перем?стити вказ?вник до к?нця потр?бного
фрагмента
I
Вибрати початок фрагмента ?, утримуючи
натиснутою клав?шу Shift, вибрати к?нець фрагмента
I
Дов?льний
фрагмент Установити курсор на початок фрагмента ?, утримуючи натиснутою клав?шу
Shift, перем?стити курсор у потр?бному
напрям?, використовуючи клав?ш? керування курсором (?, ?, ?, ?, Home, End,
Page Up, Page Down).
I
Трич? клацнути л?воруч в?д дов?льного
рядка тексту
Виконати Основне ? Редагування ? ВиВесь
документ д?лити ? Вид?лити все
Натиснути сполучення клав?ш Ctrl + A
(англ.)
Будьякий
Щоб зняти вид?лення фрагмента, потр?бно вибрати будь-яке
м?сце в документ? або натиснути будь-яку клав?шу керування
курсором.
???????? ?? ? ??????????? ??????
П?сля того як потр?бний фрагмент тексту вид?лено, його можна
перем?стити, скоп?ювати в р?зн? м?сця текстового документа
або видалити.
Виконати ц? операц?? можна р?зними способами: сполученнями
клав?ш, вибором елемент?в керування на Стр?чц?, з використанням контекстного меню тощо (табл. 3.5).
119
Роздiл 3
Таблиця 3.5
Виконання операц?й над вид?леним фрагментом тексту
?????? ?????????
З використанням
Стр?чки
??????? ?????????
Видалення
Виконати Основне ? Буфер обм?ну ?
Вир?зати
З використанням
Натиснути клав?шу Delete, або Backspace,
клав?ш клав?атури або сполучення клав?ш Ctrl + Х
З використанням
Виконати команду Вир?зати
контекстного меню
Коп?ювання
З використанням
1. Виконати Основне ? Буфер обм?ну ?
Стр?чки
.
Коп?ювати
2. Перем?стити курсор у потр?бне м?сце
тексту.
3. Виконати Основне ? Буфер обм?ну ?
Вставити
З використанням
миш?
Перетягнути фрагмент у потр?бне м?сце за
натиснуто? клав?ш? Ctrl. У процес? перетягування м?сце вставлення фрагмента буде
позначатися знаком , а вказ?вник матиме
вигляд
З використанням
1. Натиснути сполучення клав?ш Ctrl + С.
клав?ш клав?атури 2. Перем?стити курсор у потр?бне м?сце
тексту.
3. Натиснути сполучення клав?ш Ctrl + V
З використанням
1. Виконати команду Коп?ювати.
контекстного меню 2. Перем?стити курсор у потр?бне м?сце
тексту.
3. Виконати команду Вставити
Операц?я перем?щення фрагмента тексту зд?йсню?ться аналог?чно до операц?? коп?ювання з одн??ю в?дм?нн?стю: зам?сть коман,
ди Коп?ювати потр?бно виконувати команду Вир?зати (кнопка
сполучення клав?ш Ctrl + Х), а також перетягуванням фрагмента
без натискання клав?ш? Ctrl (вказ?вник матиме вигляд ).
120
??????????? ????????? ?????
??? ???, ??? ???? ????? ??????
?????????, ?? ????? ??????, ???? ?? ??????????????? ? ?????????? ????????? Paint, ???????? ??????
???? ??????. ?? ??????? ??? ?????, ????? ??????
Microsoft O?ce ???? ????????? ????????? 24 ???????
(???. 3.11). ??? ???? ????????? ???? ??????? ?????? ????????? ??????????? ?????
????? ????? ?????? ??
??????? ???????.
?????????? ?????? ???????????? ?????????? ???
??? ????????? ?????? ???????? ??? ?????????. ?????
?????? ?????? ????????? ?? ??????? ?????? ?? ?????????????? ?????? ? ??????. ??????, ???? ????????? ? ?????? ??????, ???? ????????????????? ??? ??????????
? ???????? ????????????.
??? ?????? ? ??????? ?????? ????????????????
?????? ????????, ?????????, ???????? ?? ???????.
???. 3.11. ????? ?????? ?????? Microsoft O?ce
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. Запуст?ть текстовий процесор Word.
2. Установ?ть зручний масштаб перегляду текстового документа.
3. Увед?ть наведений текст за зразком (перех?д на новий абзац
зд?йсню?ться натисканням клав?ш? Enter). Сл?дкуйте за дотриманням правил уведення тексту та правописом.
????? ????? ??????? ???????? ?? ????????? ???? ??????. ???? ? ?????? ?
???????? ????.
? ???? ???? ?????????? ? ????????? ????? ? ???????. ?? ????? ?????? ??????????? ? ???????? ? 1187 ????.
4. Об??днайте перший ? другий абзаци в один. Для цього встанов?ть курсор у к?нц? першого абзацу й натисн?ть клав?шу
Delete.
5. Скасуйте останню д?ю, пот?м поверн?ть ??. Для цього скористайтеся кнопками Скасувати
та Повернути
на
Панел? швидкого доступу.
6. Розд?л?ть текст на чотири абзаци по одному реченню. Для
цього встанов?ть курсор у к?нц? першого речення й натисн?ть клав?шу Enter. Повтор?ть д?? для ?нших речень.
121
Роздiл 3
7. Виконайте перев?рку правопису в усьому текст? та виправте
помилки, якщо ви ?х припустилися. Для цього в?дкривайте
контекстне меню сл?в з помилками (вони будуть п?дкреслен?
червоною л?н??ю) та обирайте потр?бний вар?ант виправлення.
8. Вид?л?ть р?зн? фрагменти тексту (окрем? слова, один рядок,
к?лька рядк?в, абзац, к?лька абзац?в, ц?лу стор?нку тексту)
р?зними способами. Для цього скористайтеся таблицею 3.4
цього пункту.
9. Скоп?юйте та перем?ст?ть деяк? фрагменти тексту за наданим у документ? зразком. Скористайтеся елементами керування Стр?чки, наведеними в таблиц? 3.5 цього пункту.
10. Збереж?ть текстовий документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа 3.2.
11. Закрийте в?кно текстового процесора та перев?рте наявн?сть
створеного файла у ваш?й папц?.
???????????? ? ????? ??????
Уведення тексту зд?йсню?ться з клав?атури в позиц?? розм?щення текстового курсору з дотриманням правил уведення. До операц?й редагування тексту в текстовому процесор? Word належать
видалення, вставлення та зам?на символ?в, об??днання та розд?лення абзац?в тощо.
Текстовий процесор Word п?д час уведення тексту зд?йсню? автоматичну перев?рку орфограф?? та граматики й п?дкреслю? помилки хвилястими л?н?ями червоного та зеленого кольор?в.
Фрагмент тексту ? це деяка сукупн?сть символ?в тексту. Для
роботи з фрагментом тексту його потр?бно вид?лити. Виконати це
можна, використовуючи клав?ш? клав?атури, мишу або елементи
керування Стр?чки. П?сля того як потр?бний фрагмент тексту
вид?лено, його можна перем?стити, скоп?ювати в р?зн? м?сця
текстового документа або видалити.
Операц?? над фрагментами тексту можна виконувати, використовуючи р?зн? способи: сполучення клав?ш, елементи керування
на Стр?чц?, за допомогою контекстного меню тощо.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Яких правил потр?бно дотримуватися п?д час уведення тексту з клав?атури?
2 . Як? операц?? належать до редагування тексту? Як вони виконуються?
122
??????????? ????????? ?????
3 . Як? режими введення тексту ? в текстовому процесор?
Word 2010? Чим вони в?др?зняються?
? Де вони розм?щу4 . Для чого призначено кнопки
ються?
5 . Чому деяк? слова в тест? п?дкреслюються хвилястими л?н?ями? Як виправити цю ситуац?ю?
6 . Як? способи вид?лення фрагмент?в тексту ?снують у текстовому процесор? Word?
7 . Як? операц?? над фрагментами тексту можна виконувати?
8 . Для чого використовують кнопки
,
,
?
9 . Як виконати видалення, коп?ювання або перем?щення фрагмента тексту?
????????? ????????
1 . Запуст?ть програму Word ? введ?ть наведений текст за зразком. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем
завдання 3.2.1.docx.
??????? ? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? ? ?? ????? ????????? 603,7 ???.
?????????? ??????????. ?? ????????? ????????? ???? ????????? ???? ?????? ?????? ? ??????, ?? ??????? (544 ???. ?????????? ??????????) ?? ??????? (505 ???.
?????????? ??????????).
2 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.2.2.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.2. Перегляньте
текст в?дкритого документа ? знайд?ть допущен? помилки.
В?дредагуйте текст, виправивши в ньому помилки. Збереж?ть файл у ваш?й папц? з тим самим ?менем.
3 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.2.3.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.2. Видал?ть у
ньому розташован? поруч слова, що повторюються. Скасуйте виконан? д??. Пот?м поверн?ть ?х. Збереж?ть файл у
ваш?й папц? з тим самим ?менем.
4 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.2.4.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.2. В?дредагуйте
текст зг?дно з? зразком, який розм?щено в документ?. Збереж?ть файл у ваш?й папц? з тим самим ?менем.
5*. Запуст?ть програму Word ? введ?ть свою стислу автоб?ограф?ю (3?4 речення). Перев?рте правопис у текст?, виправте
помилки. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдан??я 3.2.5.docx.
123
Роздiл 3
6 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.2.6.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.2. Опрацюйте вид?лення фрагмент?в тексту за наведеною таблицею:
???????? ??????
В?д поточного м?сця
слова
В?д поточного м?сця
слова
В?д поточного м?сця
документа
В?д поточного м?сця
документа
В?д поточного м?сця
абзацу
В?д поточного м?сця
абзацу
В?д поточного м?сця
(початку) екрана
Весь документ
до к?нця
?????????? ??????
Ctrl + Shift + ?
до початку Ctrl + Shift + ?
до початку Ctrl + Shift + Home
до к?нця
Ctrl + Shift + End
до к?нця
Ctrl + Shift + ?
до початку Ctrl + Shift + ?
до к?нця
Alt + Ctrl + Shift + Page Down
(Alt + Ctrl + Shift + Page Up)
Ctrl + A (англ.)
7 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.2.7.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.2. Упорядкуйте
рядки тексту за зразком, наведеним у документ?. Збереж?ть документ у ваш?й папц? з тим самим ?менем.
3.3. ???????????? ???????? ? ???????
? ?????????? ????????? WORD 2010
1. Що таке формат? Де вам траплявся цей терм?н?
2. Як? властивост? символ?в ? абзац?в ви зна?те? Яких значень вони можуть набувати?
3. З якою метою зд?йснюють форматування текстового документа?
??????????? ????????
Нагада?мо, що символ як об??кт текстового документа ма? так?
властивост?: шрифт, розм?р, кол?р, накреслення та ?нш?.
124
??????????? ????????? ?????
Шрифт (н?м. schrift ? письмо) визнача? граф?чну форму символ?в, як почерк у людей. Сьогодн? розроблено к?лька тисяч р?зних
комп?ютерних шрифт?в. Кожен з них ма? свою назву, наприклад,
algerian, SimSun, Impact, Times New Roman, Monotype Corsiva. Використання р?зних шрифт?в у текст? да? змогу привернути увагу читача до р?зних фрагмент?в тексту.
Розм?р символ?в указу?ться у спец?альних одиницях ? пунктах (1 пт = 1/3 мм). Значення ц??? властивост? може бути як ц?лим, так ? дробовим числом. Наприклад, розм?р символ?в може
бути 8 пт, 14 пт, 28 пт, 72 пт.
Кол?р символ?в може набувати р?зних значень: жовтий, син?й,
зелений тощо.
Накреслення визнача? особливост? зовн?шнього вигляду символ?в ? може набувати таких значень: звичайний, нап?вжирний, курсив, нап?вжирний курсив.
Приклади фрагмент?в тексту з р?зними значеннями властивостей символ?в наведено в таблиц? 3.6.
Таблиця 3.6
Приклади фрагмент?в тексту з р?зними
значеннями властивостей
???????
?????????
??????
??????????? ????????
Шрифт
Розм?р
Кол?р
Накреслення
Текстовий
редактор
???????
????????
???????????
Times New Roman Courier New
14 пт
12 пт
Червоний
Зелений
Нап?вжирний
Нап?вжирний
курсив
????
????????????
Arial
11 пт
Син?й
Звичайний
???????????? ????????
Для того щоб в?дформатувати символи вже введеного тексту, ?х
потр?бно попередньо вид?лити. Однак якщо форматування зд?йсню?ться для вс?х символ?в одного слова, то текст можна не вид?ляти ? достатньо зробити це слово поточним.
Якщо текст ще не вводили, то перед початком уведення можна
встановити потр?бн? значення властивостей символ?в, ? тод? текст
буде вводитися в потр?бному формат?.
125
Роздiл 3
Елементи керування для форматування символ?в розм?щено на
вкладц? Основне у груп? Шрифт (мал. 3.12).
1
2
7
3
4
6
1
5
7
2
3
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
???? ? ?????????? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ???????? ???? ?????
???? ? ?????????? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ??????? ????????
?????? ??? ?????????? ?? ????????? ??????? ????????
?????? ??? ???????????? ??????? ????????, ??????????? ?? ?????????????
?????? ??? ????????? ??????????? ????? ?????
?????? ? ??????????? ???????? ??? ?????? ??????? ???????? ? ??????? ????????? ??????
7. ?????? ??? ???????????? ??????????? ???????? (???????????, ??????, ????????????)
???. 3.12. ????? ?????????
????????? ?????
???. 3.13. ???????? ?????????
????-?????? ??? ???????????? ????????
Також зручним способом форматування ? використання м?н?панел? форматування, яка одразу з?явля?ться поруч ?з вид?леним
текстом (мал. 3.13). На н?й розм?щено елементи керування, як?
найчаст?ше використовуються для форматування тексту. П?сля
наведення вказ?вника на м?н?-панель вона переста? бути нап?впрозорою, ? на н?й можна вибирати потр?бн? ?нструменти.
Використовуючи деяк? елементи керування групи Шрифт,
застосову?ться автоматичний перегляд вибраного формату ? зовн?шн?й вигляд вид?леного фрагмента автоматично зм?ню?ться
п?сля наведення вказ?вника на запропонован? значення властивостей. Переглянувши вар?анти форматування, користувачу залиша?ться п?дтвердити найкращий вар?ант вибором в?дпов?дного
значення у списку.
Повний наб?р ус?х можливостей форматування символ?в нада?ться в д?алоговому в?кн? Шрифт, яке в?дкрива?ться кнопкою
у нижньому правому кут? групи Шрифт або командою Шрифт
контекстного меню вид?леного фрагмента.
126
??????????? ????????? ?????
??????????? ???????
Як ви пам?ята?те, абзац як об??кт текстового документа ма?
так? властивост?: вир?внювання, в?дступи, м?жрядковий ?нтервал
та ?нш?. З деякими з них ви вже ознайомилися в початков?й школ?
п?д час роботи з текстовим редактором. Нагада?мо основн? з них.
Вир?внювання абзацу визнача? спос?б розм?щення рядк?в абзацу в?дносно його меж. Можна встановити так? значення ц???
властивост?: за л?вим кра?м, за правим кра?м, по центру, за шириною. Вир?внювання за шириною зд?йсню?ться за рахунок автоматичного зб?льшення ?нтервал?в м?ж словами. Найчаст?ше для
абзац?в основного тексту документа встановлюють вир?внювання
за шириною, а для заголовк?в тексту ? по центру.
В?дступи визначають в?дстань ус?х рядк?в абзацу в?д меж? л?вого та правого пол?в стор?нки, а також в?дступ першого рядка абзацу в?дносно його л?во? меж?. Для р?зних абзац?в текстового документа можна встановлювати в?дступи р?зно? величини, приклади
яких наведено на малюнку 3.14.
1
3
2
1
3
2
1. ??????? ??????? ?????
??????
2. ??????? ?????? ?????
3. ??????? ?????? ??????
???. 3.14. ???????? ??????
Зазвичай для абзац?в основного тексту документа встановлюють нульов? в?дступи, а в?дступ першого рядка встановлюють у
межах 1 см ? 1 см 5 мм.
М?жрядковий ?нтервал визнача? в?дстань м?ж рядками тексту
в абзац?, вим?рю?ться в пунктах. Можна встановити так? значення м?жрядкового ?нтервалу (мал. 3.15):
? Одинарний ? в?дстань м?ж даним рядком ? сус?дн?ми встановлю?ться залежно в?д розм?ру найб?льшого символа цього рядка
(цю ситуац?ю на малюнку 3.15 продемонстровано на приклад?
найб?льшого символа рядка ? л?тери б);
127
Роздiл 3
? Подв?йний ? у 2 рази б?льший за одинарний ?нтервал;
? М?н?мум ? м?н?мальний м?жрядковий ?нтервал, потр?бний для
розм?щення в рядку символ?в найб?льшого розм?ру;
? Точно ? дор?вню? вказаному значенню;
? Множник ? дор?вню? одинарному ?нтервалу, помноженому на
вказане значення
та ?нш?.
????? ?? ?????? ?????????? ?????????
??? ???? ???????????: ????????????,
????????, ??????????? ???????? ?? ????.
? ??????? ? ??? ?? ??? ???????????? ???
??? ????????? ???????????.
????????
??????????????
????????
???? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ??
Одинарний
????? ?? ??
???
????
???
????????, ?????
Подв?йний
??????? ????? ????????, ? ????? ???????
??????? ????? ?????? ???????? ???? ?????
????.
???????????
????????
????????
???????? ??? ??????? ?????? ? ??????,
??????????? ? ???????.
Точно 12 пт
???. 3.15. ???????? ??????????? ??????????
???????????? ???????
Форматування абзац?в, як ? форматування символ?в, зд?йсню?ться для вид?лених абзац?в тексту. Якщо абзаци тексту не вид?лено, то форматування застосову?ться до поточного абзацу.
Для встановлення значень деяких властивостей абзацу можна
використовувати елементи керування групи Абзац вкладки Основне (мал. 3.16) або м?н?-панел? (мал. 3.17).
Як установлювати вир?внювання та в?дступи абзац?в ви вже
зна?те ?з 4-го класу. Для встановлення в?дступ?в абзацу також зручно користуватися маркерами горизонтально? л?н?йки (мал. 3.18),
перетягуючи ?х по л?н?йц?.
Зверта?мо увагу, що перем?щення маркера в?дступу зл?ва
приводить до одночасного перем?щення двох ?нших маркер?в ?
маркера в?дступу першого рядка абзацу ? маркера нависаючого
в?дступу.
Щоб установити м?жрядковий ?нтервал, сл?д в?дкрити у груп?
Абзац на вкладц? Основне список кнопки М?жрядковий ?нтервал
(мал. 3.19) ? вибрати потр?бне значення.
128
??????????? ????????? ?????
1
4
1.
2.
3.
4.
3
1
2
?????? ??? ?????????? ?? ????????? ???????? ??????? ?????
?????? ??? ????????? ??????????? ????? ?????
?????? ?? ??????? ??? ???????????? ???????? ???????????? ?????????
?????? ??? ???????????? ???????? ???????????? ??????
???. 3.16. ????? ?????????
????????? ?????
1
4
2
???. 3.17. ???????? ?????????
????-?????? ??? ???????????? ???????
3
4
1. ?????? ??????????? ????????
2. ?????? ???????? ?????
3. ?????? ???????? ??????? ?????
4. ?????? ???????? ??????
???. 3.18. ??????? ????????? ??????? ?? ?????????????? ???????
???. 3.19. ?????? ?????? ??????????? ????????
129
Роздiл 3
Повний наб?р ус?х ?нструмент?в форматування абзац?в нада?ться в д?алоговому в?кн? Абзац, яке можна в?дкрити кнопкою
ц??? групи Стр?чки або командою Абзац контекстного меню абзацу, що формату?ться.
???????????? ?? ???????
Ще одним зручним засобом форматування у Word ? використання елемента керування Формат за зразком
, кнопка якого
розм?щена у груп? Буфер обм?ну вкладки Основне та на м?н?-панел?. Цей ?нструмент доц?льно використовувати, якщо потр?бно
в?дформатувати деякий фрагмент тексту так само, як ? якийсь ?нший. Для цього сл?д виконати такий алгоритм:
1. Вид?лити фрагмент тексту, формат якого потр?бно скоп?ювати.
2. Вибрати кнопку Формат за зразком
.
3. Вид?лити фрагмент тексту, який потр?бно в?дформатувати
в?дпов?дно до зразка.
Щоб застосувати потр?бний формат для к?лькох фрагмент?в
тексту, сл?д дв?ч? клацнути кнопку Формат за зразком ? вид?ляти
посл?довно потр?бн? фрагменти тексту. П?сля зак?нчення ц??? роботи потр?бно в?дм?нити режим коп?ювання формату вибором т???
само? кнопки або натисненням клав?ш? Esc.
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте текстовий документ з файла вправа 3.3.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.3.
2. В?дформатуйте символи абзац?в тексту за вказаними
форматами. Для цього вид?л?ть потр?бний абзац ? вибер?ть
на вкладц? Основне у груп? Шрифт потр?бн? елементи
керування та встанов?ть необх?дн? значення.
?
??????
?????
??????
?????
???????????
1
Courier
11
Червоний
Звичайний
2
Arial
12
Зелений
Курсив
3
Comic Sans MS
13
Ф?олетовий
Нап?вжирний
4
Garamond
16
Син?й
П?дкреслений
130
??????????? ????????? ?????
3. В?дформатуйте абзаци даного тексту за вказаними в таблиц?
значеннями властивостей. Для цього встанов?ть курсор у
потр?бному абзац?, вибер?ть на вкладц? Основне у груп?
Абзац необх?дн? елементи керування та встанов?ть значення
властивостей.
?
??????
????????????
1
2
3
По центру
За л?вим кра?м
За шириною
4
За правим
кра?м
???????
???????
?????
???????
????? ??
??????
???????????
????????
Нема?
В?дступ 5 см
Нависаючий
3 см
Нема?
0
По 1 см
0
Одинарний
1,5 рядка
Подв?йний
Зл?ва
10 см
Множник
1,3
4. Зм?н?ть формат першого слова тексту дов?льним чином. Запиш?ть значення властивостей символ?в цього слова в зошит.
5. Скоп?юйте цей формат для перших сл?в кожного абзацу.
6. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з тим самим ?менем.
???????????? ? ????? ??????
Символ як об??кт текстового документа ма? так? властивост?:
шрифт, розм?р, кол?р, накреслення та ?нш?. Абзац як об??кт текстового документа ма? так? властивост?: в?дступи, вир?внювання,
м?жрядковий ?нтервал та ?нш?.
Форматування символ?в ? абзац?в зд?йсню?ться для вид?леного
фрагмента тексту або поточного слова чи абзацу. ?нструменти для
встановлення значень властивостей символ?в ? абзац?в м?стяться у
груп? Шрифт або Абзац вкладки Основне, на м?н?-панел? форматування та в д?алогових в?кнах Шрифт ? Абзац.
Також для встановлення значень в?дступ?в абзацу зручно користуватися маркерами горизонтально? л?н?йки.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Як? властивост? ма? об??кт текстового документа символ?
Яких значень вони можуть набувати?
2 . Якими засобами текстового процесора Word можна виконати форматування символ?в тексту? Де вони розм?щен??
3 . Як? властивост? ма? об??кт текстового документа абзац?
Яких значень вони можуть набувати?
131
Роздiл 3
4 . Якими засобами текстового процесора Word можна виконати форматування абзац?в тексту? Де вони розм?щен??
5 . Що таке автоматичний перегляд формату об??кта?
6 . Для чого використову?ться горизонтальна л?н?йка п?д час
форматування тексту?
*
7 . Як? значення властивостей символ?в ? абзац?в, кр?м основних, можна встановити в д?алоговому в?кн? Шрифт та Абзац?
8 . Як можна прискорити процес форматування тексту, у якому часто трапляються фрагменти з однаковим форматом?
9 . З якою метою форматують документ?
????????? ????????
1 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.3.1.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.3. Для вс?х дат
у текст? встанов?ть такий формат: шрифт ? Book Antiqua,
курсив, нап?вжирний, розм?р ? 14, кол?р ? зелений. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з тим самим ?менем.
2 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.3.2.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.3. В?дформатуйте абзаци цього тексту за вказаними в таблиц? значеннями
властивостей. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з
тим самим ?менем.
?
??????
1
2
3
????????????
???????
??????? ?????
??????? ???- ???????????
?? ?? ??????
????????
За правим
В?дступ 1 см
1
кра?м
За шириною Нависаючий 2 см По 1 см
По центру
Нема?
0
М?н?мум
Точно 12 пт
Подв?йний
3 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.3.3.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.3. В?дформатуйте текст за зразком, наведеним у документ?. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з тим самим ?менем.
4 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.3.4.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.3. Розм?ст?ть
курсор усередин? деякого абзацу. Перем?ст?ть кожен з маркер?в горизонтально? л?н?йки в ?нше положення. Простежте за зм?нами в зовн?шньому вигляд? тексту. Поверн?ть
маркери в попередн? положення. Закрийте в?кно програми
без збереження зм?н.
132
??????????? ????????? ?????
5 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.3.5.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.3. В?дформатуйте
кожен непарний абзац тексту за форматом першого абзацу, а кожен парний ? за форматом другого абзацу. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з тим самим ?менем.
6 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.3.6.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.3. В?дформатуйте
перш? три абзаци тексту дов?льним чином, зм?нивши для
символ?в ? абзац?в значення трьох властивостей. Запиш?ть
значення властивостей для цих об??кт?в у зошит. Збереж?ть
документ у ваш?й папц? у файл? з тим самим ?менем.
3.4. ????????? ?? ???????????
???????????? ??????? ? ??????????
????????? WORD 2010
1. Як? способи вид?лення тексту ви зна?те?
2. Як? операц?? редагування та форматування абзац?в тексту
вам в?дом?? Як вони зд?йснюються?
3. Яке призначення маркер?в на горизонтальн?й л?н?йц??
?????? ? ?????????? ??? ??????
Особливим видом форматування абзац?в текстового документа
? оформлення ?х у вигляд? списк?в. Списками можна подавати
перел?ки об??кт?в, описи порядку д?й тощо. Наприклад, список
пр?звищ учн?в класу, ?нструкц?я щодо користування приладом,
перел?к правил оформлення документа, список л?к?в в аптечц?,
посл?довн?сть д?й виготовлення деяко? страви тощо.
У текстовому процесор? Word 2010 можна створювати списки
трьох тип?в:
? Маркований, у якому кожний елемент списку на початку
першого рядка абзацу познача?ться деяким символом (маркером).
Наприклад:
Пори року:
? Зима
? Весна
? Л?то
? Ос?нь
Пори року:
? Зима
? Весна
? Л?то
? Ос?нь
Пори року:
? Зима
? Весна
? Л?то
? Ос?нь
133
Роздiл 3
? Нумерований, у якому на початку першого рядка абзацу
вказу?ться його номер. Порядковий номер у списку може задаватися числом, л?терою або числ?вником тощо. Наприклад:
М?ста:
1. Запор?жжя
2. Ки?в
3. Кременчук
4. Черн?вц?
Об??кти
документа:
1) символ
2) абзац
3) стор?нка
4) документ
Зм?ст п?дручника:
Пункт 1. Текстовий процесор
Пункт 2. Табличний процесор
Пункт 3. Граф?чний редактор
Пункт 4. Мультимед?йн?
презентац??
? Багатор?вневий, у якому в елементи списку можуть бути
вкладен? ?нш? списки. Максимальна к?льк?сть вкладень елемент?в
багатор?вневого списку ? 9 р?вн?в. Приклади оформлення:
Пори року:
1. Зима
o Грудень
o С?чень
o Лютий
2. Весна
o Березень
o Кв?тень
o Травень
3. Л?то
4. Ос?нь
Пори року:
1. Зима
1) Грудень
2) С?чень
3) Лютий
2. Весна
1) Березень
2) Кв?тень
3) Травень
3. Л?то
4. Ос?нь
Пори року:
1. Зима
1.1. Грудень
1.2. С?чень
1.3. Лютий
2. Весна
2.1. Березень
2.2. Кв?тень
2.3. Травень
3. Л?то
4. Ос?нь
Маркован? та нумерован? списки належать до так званих однор?вневих списк?в.
????????? ???????????? ???????
? WORD 2010
?сну? к?лька способ?в оформлення деякого фрагмента тексту у
вигляд? списку.
? спос?б. Основний. До початку введення списку сл?д розм?стити курсор у потр?бному м?сц? документа та виконати Основне ?
або Нумерац?я
. У поточному м?сц? доАбзац ? Маркери
кумента з?явиться маркер або номер того виду списку, який використовувався останн?м. Для вибору ?ншого виду маркера чи ноб?ля потр?бного типу списку та у
мера сл?д вибрати кнопку
в?дкритому перел?ку Б?бл?отека маркер?в або Б?бл?отека нумеро134
??????????? ????????? ?????
???. 3.20. ???? ?????????? ? ??????????? ???????
ваних списк?в (мал. 3.20) вибрати необх?дний вар?ант оформлення. П?сля цього можна вводити перший елемент списку.
П?сля введення першого елемента списку сл?д натиснути клав?шу Enter ? у наступному рядку автоматично з?являться номер або
маркер. Коли останн?й елемент списку буде введено, сл?д повторно вибрати кнопку в?дпов?дного списку на Стр?чц?, або дв?ч? натиснути Enter, або видалити номер чи маркер клав?шею Backspace.
?? спос?б. Перетворення абзац?в на список. Якщо деяк? абзаци тексту, уведен? ран?ше, потр?бно оформити як список, то сл?д:
1. Вид?лити потр?бн? абзаци.
2. Вибрати на Стр?чц? кнопку меню
в?дпов?дного типу списку: Маркери
або Нумерац?я
.
3. Вибрати у списку потр?бний вид маркера чи номера.
П?сля цього б?ля першого рядка кожного з вид?лених абзац?в
з?явиться вибраний маркер або номер.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
??? ??????. ??????????? ????????? ??????. ??????????? ?????? ? ?????????? ????? ?????????, ???? ?????? ????? ???????, ??? ?????????? ??? ????????
??????, ? ????????? ??????? ??????? (????. 3.7). ?????? ? ?????? ??????? ????????????? ?? ??????????? ?????? ??? ?????. ???? ????? ??????????? ????????
??????? ???????? ??????.
135
Роздiл 3
??????? 3.7
??????? ??? ????????? ??????
??????????
??????
???????
???????
??????????
??????
??? ?????????? ???????
??????? *
?
?????? ?
????? ?
?
?????? >
o
?
??? ??????????? ???????
?????? 1 ? ??????
1.
1.
?????? 1
? ?????
1)
?????? 1 ? ?????? ??????
1>
1>
?????? ?
? ?????
?)
??????????? ??????? ? WORD 2010
У текстовому процесор? Word 2010 створен? списки зручно редагувати.
Якщо в будь-якому м?сц? списку потр?бно додати ще один рядок,
то п?сля попереднього елемента списку сл?д натиснути клав?шу
Enter ? буде вставлено додатковий абзац з номером чи маркером,
а нумерац?я в ус?х наступних елементах списку автоматично зм?ниться.
Для того щоб видалити елемент списку, потр?бно вид?лити абзац ? натиснути клав?шу Delete або Backspace ? елемент списку
буде видалено, нумерац?я автоматично зм?ниться.
?нколи потр?бно в деякому м?сц? тексту в?дм?нити нумерац?ю,
наприклад для введення тексту, який не ? елементом списку.
У такому раз? нумерац?ю сл?д видалити повторним вибором кнопки списку на Стр?чц? або натисненням Backspace.
П?д час коп?ювання та перем?щення фрагмент?в нумерованих списк?в автоматична нумерац?я може не в?дпов?дати потреб? користувача. Для зм?нення нумерац?? елемент?в списку сл?д:
1. Вибрати вказ?вником миш?
м?сце на початку рядка перед номером, який потр?бно зм?нити. При
цьому нумерац?я списку вид?литься.
2. В?дкрити контекстне меню ви???. 3.21. ?????????? ????
д?леного фрагмента (мал. 3.21).
?????? ??????
136
??????????? ????????? ?????
3. Вибрати потр?бний вар?ант зм?нення номера:
? Перезапустити з 1 ? нумерац?я елемент?в списку розпочнеться з першого номера;
? Продовжити нумерац?ю ? нумерац?я наступних елемент?в
списку буде продовжена дал? в?д попереднього номера;
? Установити значення нумерац?? ? нумерац?я елемент?в
списку розпочнеться з номера, який укаже користувач.
Елементи списку можна в?дсортувати в алфав?тному, числовому або хронолог?чному порядку (за спаданням або за зростанням).
При цьому нумерац?я елемент?в залишиться посл?довною, а абзаци тексту буде переставлено зг?дно з вибраним порядком.
Для цього сл?д виконати такий алгоритм:
1. Вид?лити абзаци, як? впорядковуються.
2. Виконати Основне ? Абзаци ? Сортування
.
3. Установити в д?алоговому в?кн? Сортування тексту (мал. 3.22)
так? значення:
? Сортувати за ? абзацами;
? Тип даних ? текст, число або дата;
? Порядок сортування ? за зростанням чи за спаданням.
4. Вибрати кнопку ОК.
???. 3.22. ????? ?????????? ??????
???????????? ??????? ? WORD 2010
За потреби користувач може в?дформатувати створений список: зм?нити вид маркера, його формат, спос?б нумерац??, спос?б
вир?внювання списку, в?дступи тексту в?д маркер?в ? номер?в
тощо.
137
Роздiл 3
Для цього сл?д вид?лити потр?бн? елементи списку та зд?йснити
форматування в?домими засобами ? використати елементи керування м?н?-панел? вкладки Основне, д?алогових в?кон тощо. Так
як ? для форматування абзац?в можна використовувати маркери
на горизонтальн?й л?н?йц? для зм?нення в?дступ?в тексту списку
в?д пол?в (мал. 3.23).
???. 3.23. ??????? ?? ???????? ????????? ?? ???????
Для встановлення в?дступу тексту списку в?д номера чи маркера використову?ться табуляц?я ? зас?б, який да? змогу розм?щувати об??кти в рядку у строго визначених м?сцях (позиц?ях табуляц??). На л?н?йц? позиц?я табуляц?? за замовчуванням в?дм?ча?ться
позначкою . Як бачимо на малюнку 3.23 на перш?й ?люстрац??
позначка табуляц?? сто?ть на в?дм?тц? 0,75 см, а на друг?й ? на в?дм?тц? 2 см. Тому текст елемент?в списку почина?ться саме з таким
в?дступом.
Для встановлення позначки табуляц?? сл?д на л?н?йц? вибрати
потр?бне м?сце. Щоб зм?нити позиц?ю табуляц??, необх?дно перетягнути в?дпов?дну позначку вздовж л?н?йки в нове м?сце. Для видалення позиц?? табуляц?? достатньо перем?стити позначку табуляц?? за меж? л?н?йки.
Також установити та зм?нити позиц?? табуляц?? можна у в?кн? Табуляц?я. Для цього сл?д виконати Основне ? Абзац ? Табуляц?я.
Одн??ю з особливостей форматування списк?в ? те, що формат
маркер?в (номер?в) ? формат символ?в тексту списку можуть бути
р?зними. Якщо вибрати один з маркер?в чи номер?в списку, то буде вид?лено вс? аналог?чн? об??кти в усьому списку. Дал? можна зм?нювати
?х формат незалежно в?д формату
символ?в тексту списку (мал. 3.24).
За потреби користувач може
створити власний формат оформлення списку, вибравши команду
???. 3.24. ???????
???????????? ??????
Визначити новий маркер або Виз138
??????????? ????????? ?????
начити новий числовий формат унизу д?алогових в?кон в?дпов?дних списк?в (див. мал. 3.20). У в?кн?, що в?дкри?ться, потр?бно
встановити значення властивостей нового виду списку.
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте текстовий документ з файла вправа 3.4.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.4.
2. Оформ?ть текст як маркований список за зразком, наведеним у файл?. Для цього:
1. Вид?л?ть абзаци першого перел?ку.
2. В?дкрийте список кнопки Маркери, яка розм?щена у
груп? Абзац вкладки Основне.
3. Вибер?ть у Б?бл?отец? маркер?в потр?бний вид маркера.
3. Установ?ть на горизонтальн?й л?н?йц? так? в?дступи елемент?в списку:
? в?дступ маркера в?д л?вого поля ? 1 см;
? в?дступ тексту елемент?в списку в?д маркера ? 0,5 см.
4. Упорядкуйте елементи списку в алфав?тному порядку. Для
цього:
1. Вид?л?ть елементи списку та вибер?ть кнопку Сортуу груп? Абзац;
вання
2. Установ?ть у в?кн? Сортування таке значення ? сортувати абзаци як текст за спаданням.
5. Створ?ть у к?нц? тексту нумерований список сьогодн?шн?х
урок?в у вашому клас?. Для цього:
1. В?дкрийте список кнопки Нумерац?я, яка розм?щена у
груп? Абзац вкладки Основне.
2. Вибер?ть один з вид?в нумерац?? на власний розсуд.
3. Увед?ть список урок?в (перех?д на новий рядок ? клав?ша Enter).
4. Дв?ч? клацн?ть клав?шу Enter в к?нц? списку.
6. В?дформатуйте нумерац?ю у створеному списку за такими
параметрами: шрифт ? Verdana, розм?р ? 14, кол?р ? син?й.
Для цього:
1. Вибер?ть номер у першому елемент? списку.
2. Установ?ть указан? параметри формату, використавши
в?дпов?дн? кнопки групи Шрифт на Стр?чц?.
7. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
3.4.docx.
139
Роздiл 3
???????????? ? ????? ??????
Абзаци тексту можна оформити у вигляд? маркованих, нумерованих або багатор?вневих списк?в, як? використовуються для
наочного подання перел?ку об??кт?в.
Для створення однор?вневих (маркованих ? нумерованих) списк?в потр?бно вид?лити фрагмент тексту з к?лькох абзац?в ? в меню
чи Нумерац?я
на Стр?чц? у груп? Абзац
кнопок Маркери
вкладки Основне вибрати потр?бний вид списку.
П?д час редагування списк?в можна додати нов? елементи списку, видалити зайв?, упорядкувати за зростанням чи спаданням.
П?д форматуванням списку розум?ють установлення в?дступ?в
маркер?в в?д поля, в?дступ?в тексту в?д маркер?в, зм?ну формату
номер?в ? вигляд?в маркер?в, початкового номера списку тощо.
?нструменти для редагування та форматування списк?в розм?щено у груп? Абзац вкладки Основне, на м?н?-панел? форматування та в контекстному меню списк?в.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Списки яких тип?в можна створити в текстовому документ? Word 2010?
,
групи
2 . Як називаються ? яке призначення кнопок
Абзац вкладки Основне на Стр?чц??
3 . У чому поляга? автоматична нумерац?я елемент?в списку?
Як можна зм?нити номер елемента списку?
4 . Як в?дм?нити нумерац?ю (маркування) п?сля зак?нчення
введення елемент?в списку?
5 . Як зм?нити нумерац?ю в списку, якщо вона не в?дпов?да?
потреб? користувача? Як? вар?анти зм?н можлив??
6 . У списку учн?в вашого класу було пропущено к?лька пр?звищ. Як уставити ?х у список?
7 . Список учн?в вашого класу було введено в дов?льному порядку. Як розм?стити пр?звища у списку в алфав?тному
порядку?
8 . Нумерац?я чи маркер списку може мати ?нший формат
символ?в, н?ж сам текст елемент?в списку. Як це зробити?
9 . Для чого використовують табуляц?ю п?д час створення
списк?в?
10 . Як використовують маркери на горизонтальн?й л?н?йц?
п?д час створення списк?в?
140
??????????? ????????? ?????
????????? ????????
1 . В?дкрийте текстовий документ з файла зразок 3.4.1.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.4. Перший-трет?й
абзаци документа оформ?ть як маркований список (маркер
обер?ть самост?йно), абзаци четвертий-шостий ? як нумерований список (вид нумерац?? обер?ть самост?йно). В?дм?н?ть нумерац?ю для заголовка тексту. Збереж?ть документ
у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.4.1.docx.
2 . Створ?ть новий документ ? введ?ть список пр?звищ ваших
однокласник?в у вигляд? нумерованого списку. Упорядкуйте ?х за алфав?том. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у
файл? з ?менем завдання 3.4.2-1.docx. Перетвор?ть список
у маркований. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл?
з ?менем завдання 3.4.2-2.docx.
3 . Створ?ть новий документ ? введ?ть перел?к семи чудес Укра?ни (в?домост? знайд?ть в ?нтернет?) у вигляд? маркованого списку. Установ?ть так? значення властивостей: в?дступ
маркера в?д л?вого поля ? 2 см, в?дступ тексту елемент?в
списку в?д маркера ? 1 см. Збереж?ть документ у ваш?й
папц? у файл? з ?менем завдання 3.4.3.docx.
4 . В?дкрийте текстовий документ з файла зразок 3.4.4.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.4. Оформ?ть документ за зразком, наведеним у файл?. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.4.4.docx.
5*. З?ясуйте, використовуючи Дов?дку, у якому випадку маркери та номери можуть не з?являтися п?д час створення
списку. Як це виправити?
6*. Знайд?ть на сайт? Microsoft Office Online рисунков? маркери, за допомогою Дов?дки з?ясуйте, як ?х установити на
вашому комп?ютер? та виконайте це. Оформ?ть з ?х використанням список областей Укра?ни. Збереж?ть документ
у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.4.6.docx.
141
Роздiл 3
3.5. ????????? ????????? ?????????
? ????????? ????????
? ?????????? ????????? WORD 2010
1. Яким чином зд?йсню?ться перем?щення, коп?ювання та
видалення фрагмент?в тексту документа? Опиш?ть посл?довн?сть д?й.
2. Як уставити граф?чне зображення в текстовий документ
або презентац?ю? Опиш?ть посл?довн?сть д?й.
3. Як? операц?? з граф?чним зображенням можна виконувати
в тестовому документ? або презентац???
???????? ?????????? ? ?????????? ??? ??????
?нод? в користувача виника? потреба вставити в текстовий документ граф?чне зображення (рисунок, фотограф?ю, схему, д?аграми тощо), яке ?люстру? зм?ст тексту або граф?чно оздоблю?
документ. Приклади граф?чних зображень у текстовому документ?
подано на малюнку 3.25.
? ???????? ??????
Microsoft
?? ????????? ??????????? ??? ????????
???????? ?????????? ?????????
???. 3.25. ???????? ????????? ?????????
Граф?чн? зображення, уставлен? в
текстовий документ, мають певн? властивост?:
? розм?ри зображення ? визначають
висоту й ширину зображення, вим?рюються в сантиметрах;
? розташування на стор?нц? ? визнача?
спос?б розм?щення рисунка на стор?нц?. Ця властив?сть може набувати
таких значень: зверху л?воруч, посередин? по центру, знизу праворуч,
???. 3.26. ???????
посередин? л?воруч тощо (мал. 3.26); ?????????? ??????? ?? ????????
142
??????????? ????????? ?????
? обт?кання текстом ? визнача? спос?б вза?много розм?щення
тексту та рисунка. Може набувати таких значень: у текст?,
навколо рамки, навколо контуру, згори та знизу, за текстом,
перед текстом тощо (мал. 3.27);
? межа рисунка ? визнача? кол?р, товщину за типом накреслення л?н?й контуру зображення. Можлив? значення ц??? властивост? подано на малюнку 3.28.
? ??????
??????? ?????
Принтер ? пристр?й Принтер ? пристр?й
для виведення з
для
виведен- комп?ютера текстових
ня з комп?ютера
або
граф?чних
текстових або граданих
на твердий
ф?чних даних на
нос?й
? пап?р,
твердий нос?й ? па- пл?вку
п?р, пл?вку
????? ?? ?????
Принтер ? пристр?й для виведення з комп?ютера
текстових або граф?чних даних на
твердий нос?й ?
пап?р, пл?вку
???. 3.27. ????? ??????? ????????? ??????? ???????
??????? ????????
??????? ?????
??? ????? ???????
???. 3.28. ???????? ??????????? ???? ???????
?????????? ????????? ?????????
? ??????
Для вставлення в текстовий документ граф?чного зображення з
файла, який збер?га?ться на нос?? даних, сл?д виконати Вставлення ? Зображення ? Рисунок. П?сля цього в д?алоговому в?кн?
Вставлення рисунка (мал. 3.19) вибрати потр?бний файл.
Для зручност? пошуку файла та його попереднього перегляду
рекоменду?ться у в?кн? Вставлення рисунка встановити режим
подання об??кт?в у вигляд? значк?в (звичайних, крупних тощо).
143
Роздiл 3
???. 3.19. ????? ?????????? ???????
Зображення з? знайденого файла вставля?ться в поточне м?сце
документа подв?йним клацанням на значку файла. Або можна у
в?кн? Вставлення рисунка вибрати файл, а пот?м кнопку Вставити
в нижн?й частин? в?кна.
?????????? ???????? ? ???????? ??????
MICROSOFT
Колекц?я кл?п?в Microsoft м?стить значну к?льк?сть об??кт?в
(кл?п?в): картинки, фотограф??, звуки та в?деофрагменти, як? п?дготовлен? профес?йними фах?вцями. Ус? зображення в колекц??
об??днано в певн? групи: Буд?вл?, Люди, Осв?та тощо. Деяк? зображення розм?щено в к?лькох групах. Кожне зображення опису?ться деякими ключовими словами (рос?йською мовою), наприклад
ученик, посуда, деревья, техника тощо.
Для вставлення в текстовий документ граф?чного зображення
?з ц??? колекц?? потр?бно виконати Вставлення ? Зображення ?
144
??????????? ????????? ?????
Граф?ка. За допомогою цих д?й у
прав?й частин? в?кна в?дкрива?ться
область Картинки (мал. 3.30), яку
можна використати для пошуку потр?бних зображень та попереднього
перегляду ?х. Для цього в текстовому пол? Шукати сл?д указати ключов? слова (рос?йською мовою) для
пошуку необх?дного зображення, а
пот?м вибрати кнопку Почати. Еск?зи зображень, як? в?дпов?дають умов? пошуку, буде в?дображено в пол?
результат?в пошуку.
???. 3.30. ??????? ????????
Щоб уставити знайдене зображення в документ, сл?д установити курсор у те м?сце документа,
куди ма? бути вставлено зображення, ? вибрати еск?з потр?бно?
картинки в област? Картинки.
??????????? ????????? ? ?????????? ??? ??????
Уставлен? в текстовий документ граф?чн? зображення можна
редагувати та форматувати. Перед тим як виконувати будь-як?
операц?? над граф?чним зображенням, його потр?бно вид?лити, вибравши вказ?вником миш?.
Навколо вид?леного зображення з?явля?ться контур у вигляд?
тонко? рамки з маркерами зм?нення розм?ру ? маркером обертання (мал. 3.31).
??????
?????????
???????
????????
???????
???. 3.31. ???????? ?????????? ? ?????????
145
Роздiл 3
Наведення вказ?вника на один ?з цих маркер?в зм?ню? вигляд
вказ?вника на двосторонню стр?лку, яка вказу? напрямки можливого перем?щення. Перем?щення маркер?в зм?нення розм?ру в цих
напрямках приводить до в?дпов?дного зм?нення зображення. Використовуючи маркер обертання, об??кт можна повернути.
Операц?? коп?ювання, перем?щення, видалення граф?чних зображень у текстовому документ? виконуються так само, як ? для
фрагмент?в тексту (див. табл. 3.5).
П?д час створення презентац?й у 4-му клас? для перем?щення
зображень в ?нше м?сце ви використовували перетягування, за та. Якщо при
кого способу вигляд вказ?вника набував вигляду
цьому утримувати натиснутою клав?шу Ctrl, то зображення буде
скоп?йовано.
Сл?д пам?ятати, що вставлене зображення при?дну?ться до оточуючого тексту ?, якщо абзац, який м?стить це зображення, перем?щу?ться в ?нше м?сце документа, рисунок перем?щу?ться разом з ним.
Форматування граф?чних зображень, уставлених у текстовий
документ, викону?ться з використанням елемент?в керування тимчасово? вкладки Формат, яка з?явля?ться на Стр?чц? в розд?л? Знаряддя для зображення п?сля вид?лення малюнка. Призначення
елемент?в керування ц??? вкладки подано в таблиц? 3.8. Зверта?мо
увагу, що за використання б?льшост? ?з цих елемент?в керування
в?дбува?ться попередн?й динам?чний перегляд вибраного формату.
Таблиця 3.8
Призначення деяких елемент?в керування вкладки Формат
розд?лу Знаряддя для зображення
???????
?????????
?????
???????????
Група Стил? рисунк?в
Стил?
рисунк?в
Для встановлення кольору, товщини,
типу л?н?й контуру зображення
Межа
рисунка
Для вибору вар?анта оформлення зображення з готово? колекц?? стил?в
Група Упорядкування
Розташування
Для в?дкриття списку способ?в розм?щення зображення на стор?нц? документа
Обт?кання Для в?дкриття списку способ?в обт?кання
текстом
зображення текстом
146
??????????? ????????? ?????
Продовження таблиц? 3.8
???????
?????????
?????
Висота
Ширина
???????????
Група Розм?р
Для встановлення точних значень висоти
зображення
Для встановлення точних значень ширини зображення
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте текстовий документ з файла зразок 3.5.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.5.
2. Уставте в текстовий документ одне ?з зображень з папки
Розд?л 3\Пункт 3.5.
3. Розм?ст?ть зображення у правому верхньому кут? стор?нки.
Для цього сл?д вид?лити об??кт, в?дкрити список кнопки
Розташування групи Упорядкування вкладки Формат ? вибрати потр?бний спос?б розташування об??кта.
4. Установ?ть для зображення подан? нижче значення властивостей, скориставшись елементами керування тимчасово?
вкладки Формат:
? Межа рисунка: кол?р ? темно-син?й, штрих ? квадратн?
точки, товщина ? 1,5 пт;
? Ефекти рисунка ? рель?ф кут;
? Розм?р: висота ? 3 см;
? Обт?кання текстом ? навколо рамки.
5. Уставте в документ зображення школи, яке знайд?ть у тематичних колекц?ях картинок Microsoft Office за ключовими
словами. Для цього виконайте Вставлення ? Зображення
? Граф?ка та введ?ть у поле для пошуку зображення ключове слово школа.
6. Розм?ст?ть граф?чне зображення по центру внизу стор?нки,
скориставшися кнопкою Розташування.
7. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
3.5.docx.
147
Роздiл 3
???????????? ? ????? ??????
У текстовий документ можна вставляти граф?чн? зображення з граф?чних файл?в, з колекц?? кл?п?в Microsoft та ?нш?. Для цього використовують елементи керування групи Зображення вкладки Вставлення.
Граф?чн? зображення, уставлен? в текстовий документ, мають
так? властивост?: розм?ри зображення, спос?б обт?кання зображення текстом, кол?р, товщина та тип л?н?й контуру, спос?б розта??ування на стор?нц? тощо.
Форматування граф?чних зображень, уставлених у текстовий
документ, викону?ться з використанням елемент?в керування
тимчасово? вкладки Формат, яка з?явля?ться на Стр?чц? в розд?л?
Знаряддя для зображення п?сля вид?лення зображення.
????? ????????? ?? ?????????
1 . З якою метою вставляють граф?чн? зображення в текстовий документ? Зв?дки ?х можна отримати?
2 . Як? властивост? мають граф?чн? зображення, уставлен? в
текстовий документ? Яких значень вони можуть набувати?
3 . Як уставити граф?чне зображення в текстовий документ,
який збер?га?ться у файл? на нос?? даних?
4 . Як уставити в документ зображення з колекц?? кл?п?в
Microsoft?
5 . Як видалити зображення з текстового документа?
6 . Як? виконуються операц?? коп?ювання та перем?щення
граф?чного зображення в текстовому документ??
7 . Що таке маркери зм?нення розм?ру? Як за ?х допомогою
зм?нити розм?р малюнка?
8 . Що таке маркер обертання? Як? операц?? ?з зображенням
можна виконати за його використання?
9 . Як? операц?? форматування можна зд?йснювати ?з зображеннями в текстовому документ?? Де розм?щуються елементи керування для форматування зображень?
10*. Що сп?льного й в?дм?нного в опрацюванн? граф?чних зображень у текстовому процесор? та граф?чному редактор??
????????? ????????
1 . В?дкрийте текстовий документ з файла зразок 3.3.1.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.5. Знайд?ть у
колекц?? кл?п?в Microsoft зображення за ключовим словом
148
??????????? ????????? ?????
компьютер (рос.) ? вставте одне з них у документ. Розм?ст?ть рисунок знизу по центру стор?нки. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.5.1.docx.
2 . В?дкрийте текстовий документ з файла зразок 3.5.2.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.5. Знайд?ть у
колекц?? картинок Microsoft граф?чн? зображення людини
(ключове слово ? рос. человек) ? вставте два з них у документ. Розм?ст?ть рисунки на стор?нц? зверху л?воруч ? зверху праворуч. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з
?менем завдання 3.5.2.docx.
3 . В?дкрийте текстовий документ з файла зразок 3.5.3.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.5. Установ?ть
для зображення так? значення властивостей:
? Меж? рисунка: кол?р ? темно-син?й, тип л?н?й ? квадратн? точки, товщина ? 2 пт;
? Розм?р: висота ? 11 см;
? Обт?кання текстом ? за текстом.
Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.5.3.docx.
4 . В?дкрийте текстовий документ з файла зразок 3.5.4.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.5. Установ?ть
для вс?х малюнк?в висоту 5 см, обт?кання навколо рамки
та р?зн? меж?. Перем?ст?ть малюнки в?дпов?дно до зм?сту
тексту. Зайв? зображення видал?ть. Збереж?ть документ у
ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.5.4.docx.
5 . Створ?ть новий текстовий документ ? вставте в нього вашу
фотограф?ю з файла на нос?? даних. Скоп?юйте зображення 8 раз?в. Зм?н?ть розм?ри зображення так, щоб фотограф?? розташовувались у три рядки. Установ?ть для них
р?зн? стил? оформлення та р?зн? способи розташування на
стор?нц?. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.5.5.docx.
6*. Знайд?ть в ?нтернет? текст укра?нсько? народно? п?сн? та
збереж?ть його в новому текстовому документ?. Про?люструйте зм?ст п?сн? зображеннями, як? знайд?ть в ?нтернет?.
Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.5.6.docx.
149
Роздiл 3
3.6. ?????????, ???????????
?? ???????????? ???????
? ?????????? ?????????
1. Навед?ть приклади використання таблиць п?д час вивчення р?зних шк?льних предмет?в ? в повсякденному житт?.
2. Як перем?стити курсор у текстовому документ??
3. Як? властивост? ма? граф?чне зображення в текстовому документ?? Яких значень вони можуть набувати?
??????? ?? ?? ???????????
Для впорядкування та наочного подання в документах р?зноман?тних даних використовують таблиц?. Дан?, подан? в таблиц?,
виглядають компактно та зручно для сприймання (табл. 3.9).
Таблиця склада?ться з? стовпц?в ? рядк?в, на перетин? яких ?
кл?тинки. Стовпц?, рядки, кл?тинки ? об??ктами таблиц?.
Таблиця 3.9
Розклад урок?в у 5-А клас?
?
Понед?лок
В?второк
Середа
Четвер
10:4011:10
1
?нфор- ?нфорФ?зична Матема08:00? матика матика
культура
тика
08:45
? гр.
?? гр.
Математика
2
Укра?н08:55? Математика
ська мова Трудове
09:40
навчан3
Укра?ння
Св?това
?ноземна
09:55?
ська л?тел?тература
мова
10:40
ратура
4
11:10?
11:55
150
П?ятниця
?ноземна
мова
Природознавство
Музичне
мистецтво
Динам?чна перерва
Укра?нська
мова
Укра?н?ноземна ?стор?я Основи
ська л?темова
Укра?ни здоров?я
ратура
??????????? ????????? ?????
Продовження таблиц? 3.9
Понед?лок
5
12:05?
12:50
Ф?зична
культура
В?второк
Середа
Четвер
П?ятниця
Ф?зична Св?това Укра?нПриродокульту- л?тера- ська мова
знавство
ра
тура
14:00
гуртки
?
Як видно з наведеного прикладу (табл. 3.9), висота рядк?в ?
ширина стовпц?в таблиц? можуть бути р?зними. К?лька кл?тинок
можуть бути об??днан? в одну, а деяк? з кл?тинок можуть бути розд?лен? на к?лька. Ор??нтац?я тексту в кл?тинц? може бути горизонтальною або вертикальною. У кл?тинки таблиц? можна вставляти
граф?чн? зображення. Для р?зних об??кт?в таблиц? можна встановити р?зн? меж? та зафарбування.
????????? ??? ????
У Word 2010 ?сну? к?лька способ?в створення таблиц? в текстовому документ?:
? вставити таблицю просто? структури;
? накреслити таблицю дов?льно? структури;
? перетворити фрагмент тексту на таблицю
тощо.
Ус? команди створення таблиць розм?щено у списку кнопки Таблиця групи Таблиц? вкладки Вставлення.
Уставити в документ таблицю просто? структури можна так:
1. Вибрати в документ? м?сце, де потр?бно вставити таблицю.
2. Вибрати на вкладц? Вставлення у груп? Таблиц? кнопку Таб.
лиця
3. Вид?лити на схем? потр?бну к?льк?сть рядк?в та стовпц?в ?
клацнути л?ву кнопку миш?. Наприклад, на малюнку 3.32, а
вид?лено таблицю, що склада?ться ?з трьох стовпц?в ? чотирьох рядк?в.
Таким способом можна вставити в документ таблицю, у як?й не
б?льше н?ж 10 стовпц?в ? 8 рядк?в. Якщо ж потр?бно вставити
б?льшу таблицю, то ?? можна вставити, виконавши Вставлення ?
151
Роздiл 3
?
?
???. 3.32. ?????????? ???????
Таблиц? ? Таблиця ? Вставити таблицю. Пот?м у в?дпов?дних
полях д?алогового в?кна Вставлення таблиц? (мал. 3.32, б) потр?бно вказати к?льк?сть стовпц?в ? рядк?в, спос?б визначення ширини
стовпц?в ново? таблиц? та вибрати кнопку ОК.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
????????? ???????? ?????? ????? ??????????? ?? ???????, ????????? ????????????? ??? ?????????? ? ??????? ? ??????? ? ??????????? ?? ???????. ? ??????????? ????? ??????? ???????? ????????? ???????? ? ???????, ??? ? ?????????? ????????? ???? ??????? ????????????? ???????? (?????????, ??????
??????, ?????? ? ????? ????).
???????? ????? ? ??? ????
? ??????????? ?? ??? ????
П?сля того як таблицю створено, ?? потр?бно заповнити даними.
Текст уводиться в поточну кл?тинку таблиц? за в?домими вам правилами введення тексту.
П?д час уведення даних у кл?тинки ширина стовпця ? висота
рядка автоматично зм?нюються, оск?льки такий режим установлено у програм? за замовчуванням.
Щоб перем?стити курсор у певну кл?тинку, ?? потр?бно вибрати
вказ?вником або скористатися клав?шами керування курсором
(табл. 3.10):
152
??????????? ????????? ?????
Таблиця 3.10
Перем?щення курсора в таблиц?
???????
???????????
???????
???????????
Tab
Наступна кл?тинка
таблиц?
Shift + Tab
Попередня кл?тинка таблиц?
?
Наступний символ
тексту
?
Попередн?й символ
тексту
?
Наступний рядок
тексту
?
Попередн?й рядок
????????? ????? ??? ??? ????
Текст у кл?тинках таблиц?, саму таблицю та ?? об??кти можна
редагувати та форматувати. Для виконання цих операц?й об??кти
таблиц?, над якими виконуються д??, потр?бно зробити поточними
або вид?лити:
? для вид?лення одн??? кл?тинки таблиц? ? вибрати внутр?шню
область кл?тинки б?ля ?? л?во? меж?, коли вказ?вник набува? вигляду
;
? для вид?лення одного рядка таблиц? ? вибрати зовн?шню область рядка таблиц? б?ля його л?во? меж?, коли вказ?вник набува? вигляду ;
? для вид?лення одного стовпця таблиц? ? вибрати зовн?шню область стовпця таблиц? б?ля його верхньо? меж?, коли вказ?вник
набува? вигляду ;
над л?вим
? для вид?лення вс??? таблиц? ? вибрати маркер
верхн?м кутом таблиц?, коли вказ?вник набува? вигляду
;
? для вид?лення к?лькох сум?жних об??кт?в таблиц? ? вид?лити
область, у яку потрапляють потр?бн? об??кти таблиц?. Курсор
на початку вид?лення повинен бути у кл?тинц? таблиц?;
? для вид?лення к?лькох не сум?жних об??кт?в таблиц? ? вид?лити один об??кт, пот?м, утримуючи натиснутою клав?шу Ctrl,
вид?лити решту потр?бних об??кт?в.
Для зняття вид?лення об??кта таблиц? потр?бно вибрати будьяке м?сце документа.
За вибору будь-якого об??кта таблиц? на Стр?чц? з?являються
дв? тимчасов? вкладки Конструктор ? Макет у тимчасовому розд?л?
Табличн? знаряддя.
153
Роздiл 3
??????????? ??? ????
Редагування тексту в таблиц? зд?йсню?ться звичайними для
Word способами.
Редагування само? таблиц? передбача? додавання або видалення
окремих ?? об??кт?в, об??днання або розд?лення кл?тинок таблиц? тощо.
Ус? елементи керування для виконання операц?й редагування
таблиц? знаходяться на вкладц? Макет (мал. 3.33). У груп? Рядки
та стовпц? розм?щено кнопки для видалення та вставлення в?дпов?дних об??кт?в. Ц? д?? застосовуються до вид?лених або поточних
об??кт?в таблиц?.
???. 3.33. ????????? ??????? ?????
Загальний алгоритм редагування таблиц? чи ?? об??кт?в такий:
1. Вид?лити об??кт таблиц? або всю таблицю.
2. В?дкрити на Стр?чц? вкладку Табличн? знаряддя ? Макет.
3. Вибрати на Стр?чц? потр?бну команду (Видалити, Вставити
зверху, Розд?лити кл?тинку тощо).
Для виконання операц?й редагування можна скористатися командами контекстного меню вид?лених або поточних об??кт?в таблиц?.
Також рекоменду?мо для використання прийоми «швидкого»
редагування:
? для очищення вм?сту вс??? таблиц? або ?? об??кт?в достатньо ?х
вид?лити та натиснути клав?шу Delete: дан? буде видалено, а
сама таблиця залишиться;
? додавати порожн? рядки в к?нц? таблиц? можна й так: поставити курсор в останню кл?тинку таблиц? (праву нижню) ? натиснути клав?шу Tab;
? якщо додатковий рядок потр?бен усередин? таблиц?, то курсор
сл?д поставити в к?нц? рядка, за межами таблиц? та натиснути
клав?шу Enter;
? видалити будь-який вид?лений рядок чи стовпець таблиц? можна, натиснувши клав?шу Backspace.
Усю таблицю як ?диний об??кт текстового документа можна перем?щувати та коп?ювати аналог?чно до виконання таких операц?й
з фрагментами тексту. Для цього таблицю потр?бно вид?лити та застосувати способи, як? ви вже зна?те: перетягуванням, сполученням клав?ш або елементами керування на Стр?чц? (див. табл. 3.5).
154
??????????? ????????? ?????
???????????? ??? ????
Таблиця як об??кт текстового документа ма? так? властивост?:
? розм?р таблиц? ? визнача? ширину таблиц?, може вим?рюватися, наприклад у сантиметрах;
? спос?б обт?кання таблиц? текстом ? визнача? спос?б вза?много
розм?щення тексту й таблиц? на стор?нц? документа, може набувати таких значень: без обт?кання, з обт?канням навколо
таблиц?;
? меж? таблиц? ? визначають кол?р, тип та товщину л?н?й меж
ус??? таблиц? або окремих ?? об??кт?в;
? заливка ? визнача? кол?р ? в?зерунок зафарбування об??кт?в
таблиц?
та ?нш?.
П?д форматуванням таблиц? розум?ють операц??, як? зм?нюють
значення властивостей таблиц?: установлення ширини стовпц?в ?
висоти рядк?в, способу вир?внювання таблиц? на стор?нц? документа й тексту в кл?тинках, кольору та товщини л?н?й меж кл?тинок, заливки у кл?тинках тощо.
Для виконання цих операц?й призначено елементи керування
тимчасових вкладок Макет (табл. 3.11) ? Конструктор розд?лу Табличн? знаряддя на Стр?чц?. Для форматування тексту в кл?тинках
також можна застосовувати стандартн? засоби Word.
Таблиця 3.11
Призначення деяких елемент?в керування
вкладки Макет
??????? ?????????
Вир?внювання
Напрямок тексту
Поля кл?тинок
Ширина стовпц?в
Висота рядк?в
???????????
Для встановлення вир?внювання тексту
в кл?тинц? ? знизу зл?ва, по центру, по
центру справа тощо
Для встановлення розташування тексту
в кл?тинц? ? горизонтальне або вертикальне
Для в?дкриття д?алогового в?кна,
у якому можна встановити розм?ри пол?в
у кл?тинках та ?нтервал м?ж кл?тинками в таблиц?
Для встановлення точних розм?р?в окремих об??кт?в таблиц?
155
Роздiл 3
Розм?ри окремих об??кт?в таблиц? можна зм?нити й ?ншими
способами:
? Перетягування меж? об??кта. Наведення вказ?вника на межу
рядка чи стовпця зм?ню? його вигляд: на меж? рядка вказ?вник
матиме вигляд , на меж? стовпця ?
. П?д час перетягування штрихова л?н?я демонструватиме нове положення меж?.
? Перетягування маркера меж?. Коли курсор розм?щено в
област? таблиц?, на горизонтальн?й л?н?йц? з?являються маркери меж стовпц?в, а на вертикальн?й ? маркери меж рядк?в
(мал. 3.34). Перетягуючи ?х, можна зм?нити розм?ри в?дпов?дних стовпц?в ? рядк?в.
Для меж таблиц? або ?? окремих об??кт?в можна встановити кол?р, товщину, тип л?н?й контуру. Внутр?шн? частини об??кт?в таблиц? можна зафарбувати р?зними
кольорами.
За замовчуванням у таблиц?
2
1
меж? позначаються у вигляд? тонких суц?льних л?н?й завширшки
1/2 пт, заливка кл?тинок в?дсутня.
Зм?нити значення цих властивос1. ??????? ???? ????????
тей можна, використовуючи еле2. ??????? ???? ??????
менти керування груп Стил? таб???. 3.34. ???? ?????? ? ????????
лиць ? Накреслити меж? тимчасово?
??????? ?? ????????
вкладки Конструктор (мал. 3.35).
???. 3.35. ????????? ??????? ???????????
Установлення значень властивостей таблиць, таких як спос?б
розташування таблиц? на аркуш?, спос?б обт?кання таблиц? текстом
тощо, можна виконати на вкладках д?алогового в?кна Властивост?
таблиц?. В?дкрити це в?кно можна, наприклад, кнопкою Властивост? групи Таблиця вкладки Макет.
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. Запуст?ть текстовий процесор Word.
2. Розгляньте наведений зразок таблиц?.
156
??????????? ????????? ?????
Зразок
В?домост? про деяк? кра?ни ?вропи
??????
?????
(???. ??2)
?????????
(???)
Н?меччина
Франц?я
Велика Британ?я
Польща
?тал?я
?спан?я
Укра?на
356
544
244
313
301
505
603
82,4
63,7
60,7
38,5
58,1
40,4
46,3
???????
Берл?н
Париж
Лондон
Варшава
Рим
Мадрид
Ки?в
3. У першому рядку текстового документа введ?ть назву таблиц? за зразком.
4. З наступного рядка документа вставте порожню таблицю
потр?бного розм?ру. Для цього:
1. Установ?ть курсор на початок другого рядка документа.
2. Вибер?ть на вкладц? Вставлення у груп? Таблиц? кноп.
ку Таблиця
3. Вид?л?ть на схем? потр?бну к?льк?сть рядк?в ? стовпц?в
(4 на 8) ? клацн?ть л?ву кнопку миш?.
5. Заповн?ть створену таблицю даними за зразком. Для цього
сл?д установлювати курсор у потр?бну кл?тинку ? вводити
дан? з клав?атури.
6. Перем?ст?ть рядок Укра?на на перше м?сце. Для цього:
1. Вид?л?ть рядок Укра?на. Для цього вибер?ть зовн?шню
область рядка таблиц? б?ля його л?во? меж?, коли вказ?вник набува? вигляду .
2. Вир?жте ц? дан? в Буфер обм?ну, установ?ть курсор на
початку першого рядка таблиц? перед словом Н?меччина, уставте дан? з Буфера обм?ну.
7. В?дформатуйте таблицю за такими значеннями властивостей:
? Перший рядок: шрифт ? Comic Sans MS, розм?р шрифту ? 14, кол?р символ?в ? темно-зелений, вир?внювання ?
по центру.
? Стовпець Кра?на: шрифт ? Arial, розм?р шрифту ? 12, вид
накреслення ? нап?вжирний, кол?р символ?в ? темно-син?й, вир?внювання ? за л?вим кра?м.
157
Роздiл 3
8. Установ?ть для стовпц?в таблиц? таку ширину: перший ?
другий стовпц? ? Автодоб?р за вм?стом, трет?й ? четвертий
стовпц? по 4 см. Для цього сл?д вид?лити потр?бний стовпець
? використати елементи керування групи Розм?р кл?тинок
на вкладц? Макет розд?лу Табличн? знаряддя на Стр?чц?.
9. Установ?ть для рядк?в таблиц? таку висоту: перший рядок ?
2 см, ?нш? ? 1 см. Для цього сл?д вид?лити потр?бний рядок
? використати елементи керування групи Розм?р кл?тинок на
вкладц? Макет розд?лу Табличн? знаряддя на Стр?чц?.
10. Для заголовка таблиц? встанов?ть вир?внювання по центру
по горизонтал? та вертикал?. Для цього сл?д вид?лити потр?бний рядок ? використати елементи керування групи Вир?внювання на вкладц? Макет розд?лу Табличн? знаряддя
на Стр?чц?.
11. Збереж?ть створений текстовий документ у ваш?й папц? у
файл? з ?менем вправа 3.6.docx.
???????????? ? ????? ??????
Для впорядкування та наочного подання в документах р?зноман?тних даних використовують таблиц?. Таблиця склада?ться з?
стовпц?в ? рядк?в, на перетин? яких утворюються кл?тинки. Стовпц?, рядки, кл?тинки ? об??ктами таблиц?. У кл?тинках таблиц?
може розм?щуватися текст, числа, малюнки, формули та нав?ть
?нш? таблиц?.
Таблиця як об??кт текстового документа ма? так? властивост?:
розм?р таблиц?, спос?б вир?внювання, меж? таблиц?, заливка тощо.
? к?лька способ?в уставити в текстовий документ таблицю.
Найчаст?ше використовують такий: виконати Вставлення ? Таблиц? ? Таблиця ? Вставити таблицю, пот?м у в?дпов?дних
полях д?алогового в?кна Вставлення таблиц? вказати к?льк?сть
стовпц?в ? рядк?в, вибрати кнопку ОК.
Редагування само? таблиц? передбача? додавання або видалення окремих ?? об??кт?в, об??днання або розд?лення кл?тинок таблиц? тощо. П?д форматуванням таблиц? розум?ють так? операц??:
установлення розм?ру таблиц?, ширини стовпц?в ? висоти рядк?в,
способу вир?внювання таблиц? на аркуш? та тексту в кл?тинках
тощо.
Елементи керування для виконання операц?й редагування та
форматування таблиц? розм?щено на вкладках Макет ? Конструктор розд?лу Табличн? знаряддя на Стр?чц?.
158
??????????? ????????? ?????
????? ????????? ?? ?????????
1 . Для чого в документ? використовують таблиц?? ?з чого
вони складаються?
2 . Як? дан? можна розм?щувати у кл?тинках таблиц??
3 . Як можна вставити таблицю в текстовий документ?
4 . Як вид?лити р?зн? об??кти таблиц??
5 . Як? операц?? редагування таблиць ви зна?те? Де знаходяться елементи керування для виконання цих д?й?
6*. У чому полягатиме в?дм?нн?сть результат?в натискання
клав?ш Delete та Backspace, якщо вид?лено рядок таблиц??
7 . Як? прийоми «швидкого» редагування таблиц? ви зна?те?
8 . Як? властивост? таблиц? та ?х значення ви зна?те?
9 . Як зм?нити розм?ри стовпц?в чи рядк?в?
10 . Як? операц?? належать до операц?й форматування таблиц? та
?? об??кт?в? Де знаходяться в?дпов?дн? елементи керування?
????????? ????????
1 . Створ?ть таблицю за зразком. Збереж?ть документ у ваш?й
папц? у файл? з ?менем завдання 3.6.1.docx.
Зразок
НАРАХУВАННЯ ЗАРОБ?ТНО? ПЛАТИ
????????
1 ???????
2 ???????
3 ???????
4 ???????
????????
2200
2200
2200
2200
????????
3378
3378
3378
3378
?????????
5456
5456
5456
5456
?????
1456
1456
1456
1456
???????
4589
4589
4589
4589
2 . Створ?ть у текстовому документ? розклад урок?в у вашому
клас?. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем
завдання 3.6.2.docx.
3 . В?дкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розд?л 3\
Пункт 3.6\зразок 3.6.3.docx). Видал?ть останн?й стовпець
159
Роздiл 3
? останн?й рядок таблиц?. Уставте перед першим стовпцем
додатковий стовпець ? введ?ть у його кл?тинки номери рядк?в. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем
завдання 3.6.3.docx.
4 . В?дкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розд?л 3\
Пункт 3.6\зразок 3.6.4.docx). В?дформатуйте таблицю за
вказаними значеннями властивостей. Збереж?ть документ
у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 3.6.4.docx.
??????
???????
Перший
рядок
Четвертий
рядок
Перший
стовпець
?????
??????
?????
??? ???????? ???????? ?????????
????????????
Comic
Sans MS
14
Темнозелений
Нап?вжирний
По центру
Arial
12
Темносин?й
Курсив
За л?вим
кра?м
Times New
Roman
14
Чорний
Звичайний
По ширин?
5*. Створ?ть у текстовому документ? таблицю, зафарбувавши
?? кл?тинки за представленим зразком (мал. 3.36). Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання
3.6.5.docx.
???. 3.36
160
??????????? ????????? ?????
3.7. ???????? ?????????? ?????????
?? ?? ????????????.
???? ?????????? ?????????
? ?????????? ????????? WORD 2010
1. Яка посл?довн?сть операц?й п?д час опрацювання текстових документ?в? У чому поляга? ?х суть?
2. Як? об??кти може м?стити текстовий документ? Опиш?ть
властивост? цих об??кт?в.
3. Форматування яких об??кт?в текстового документа ви вже
виконували? Якими способами це можна зробити?
???????? ?????????? ??? ??????
?? ?? ???????????
Створюючи текстовий документ, користувач майже завжди передбача?, що його буде надруковано. Тому важливо оформити документ так, щоб в?н гарно виглядав не т?льки на екран?, але й на
аркуш? паперу.
П?д час створення документа текстовий процесор автоматично
розбива? текст на стор?нки. Стор?нка як об??кт текстового документа ма? так? властивост?: розм?ри стор?нки, розм?ри пол?в, ор??нтац?я стор?нки, номер стор?нки та ?нш?.
1
2
5
4
3
1.
2.
3.
4.
5.
?????? ????
????? ????
????? ????????
????? ????
???? ????
???. 3.37. ????? ?????????? ???????? ????????
161
Роздiл 3
Розм?ри стор?нки ? це висота та
ширина аркуша, на якому плану?ться друкувати документ. Наприклад,
звичайний аркуш паперу, на якому
друкують б?льш?сть документ?в, ма?
так? розм?ри: ширина 21 см ? висота
29 см 7 мм (про такий аркуш ка???. 3.38. ???? ??????????
жуть, що в?н ма? формат А4). А ар????????
куш паперу формату А5 ма? так?
розм?ри: ширина ? 14 см 8 мм, висота ? 21 см.
Поля ? це област? стор?нки вздовж кра?в аркуша, як? залишають для р?зних позначок ? кращого сприйняття тексту. Наприклад, у вашому зошит? чи п?дручнику теж ? поля. На стор?нц? ?
верхн?, нижн?, л?ве та праве поля (мал. 3.37). Розм?ри пол?в за
замовчуванням задаються в сантиметрах.
Ор??нтац?я стор?нки ? це спос?б розм?щення стор?нки на площин?. Ця властив?сть може набувати таких значень: книжкова
(вертикальна) ? альбомна (горизонтальна) (мал. 3.38).
???????????? ????????
Для встановлення потр?бних значень властивостей стор?нки
сл?д в?дкрити на Стр?чц? вкладку Розм?тка стор?нки. На ц?й
вкладц? розм?щено к?лька груп елемент?в керування, як? призначено для форматування стор?нки. Значення б?льшост? зазначених
вище властивостей встановлюються у груп? Параметри стор?нки
(мал. 3.39):
? кнопка з розкривним списком Поля ? для вибору розм?р?в пол?в. Якщо запропонован? вар?анти не влаштовують, то ?нш?
значення можна встановити, вибравши у списку ц??? кнопки
команду Настроюван? поля;
? кнопка з? списком Ор??нтац?я ? для вибору виду ор??нтац?? стор?нки;
???. 3.39. ????? ????????? ????????
162
??????????? ????????? ?????
? кнопка з розкривним списком Розм?р
? для вибору розм?р?в аркуша паперу.
Для встановлення ?нших значень потр?бно в меню вибрати кнопку ?нш?
розм?ри аркуш?в.
1
2
Розм?ри пол?в стор?нки можна також
установити на вертикальн?й ? горизонтальн?й л?н?йках. На л?н?йках полям в?дпов?дають д?лянки с?ро-блакитного кольору. 1. ???? ?????? ???? ??
?????????????? ???????
Щоб зм?нити ?х розм?ри, сл?д перетягнути
2. ???? ????????? ???? ??
межу поля вздовж л?н?йки в потр?бне
???????????? ???????
м?сце (мал. 3.40).
???. 3.40. ????
Якщо документ великий, на його сто?? ????????
р?нках бажано поставити ?х номери для
кращо? ор??нтац?? в документ?. Для автоматично? нумерац?? стор?нок документа сл?д виконати такий алгоритм:
1. Вибрати кнопку Номер стор?нки
групи Колонтитули
вкладки Вставлення.
2. Вибрати у списку м?сце розм?щення номер?в на стор?нц? та
вид ?х оформлення ?з запропонованого перел?ку (мал. 3.41).
3. Вибрати на Стр?чц? кнопку Закрити в?кно колонтиту.
л?в
Значення ?нших властивостей стор?нки можна встановити в
д?алоговому в?кн? Параметри стор?нки, яке в?дкрива?ться вибором
кнопки в?дкриття д?алогового в?кна у в?дпов?дн?й груп? Стр?чки.
???. 3.41. ?????? ???????????? ?????? ????????
163
Роздiл 3
??? ???, ??? ???? ????? ??????
???????? ????????? ???????? ??????????? ?
?????? 1. ?? ??????? ????? ??????????? ?????
?????? ??????, ???????? ??? ?????????, ?????????? ????? ?? ???? ? ??????????? ????? ?????? ?????? ???????? (???. 3.42), ??? ????????????? ??????? ??????????? ??????? ? ?????? ??????
????? ????????.
? ????? ??????????? ????? ?????????? ?????
???????? ???????? ??? ?????? ? ????, ??? ??????.
???? ???????????, ?????????????? ??????
???. 3.42. ????? ??????
?????? ????????
?????????? ???????? ? ???? ??? ??????
Щоб з?ясувати, який вигляд матиме створений документ на папер?, сл?д переглянути його в режим? Попередн?й перегляд. Для
цього сл?д виконати Файл ? Друк ? в прав?й частин? в?кна Друк
(мал. 3.43) переглянути зовн?шн?й вигляд документа. П?д еск?зом
документа розм?щено кнопки переходу до перегляду ?нших стор?нок ? зм?ни масштабу перегляду.
4
1
2
1.
2.
3.
4.
????? ?????????
?????? ???????? ?? ????????? ????? ????????
?????? ????? ???????? ?????????
?????? ????
???. 3.43. ????? ????
164
3
??????????? ????????? ?????
Переглядаючи документ у режим? Попередн?й перегляд, користувач може з?ясувати, чи вдало розм?щено текст, чи доц?льним ?
розбиття тексту на стор?нки тощо.
П?сля того як зовн?шн?й вигляд документа буде з?ясовано ? вс?
потр?бн? зм?ни внесено, документ можна друкувати.
Для друку одн??? коп?? всього документа ?з встановленими значеннями властивостей достатньо натиснути кнопку Друк, яку розм?щено вгор? в центральн?й частин? в?кна. У цьому самому в?кн?
Друк можна встановити к?льк?сть коп?й документа для друку, вибрати принтер, указати стор?нки, як? друкувати, та ?нш? налаштування друкування документа.
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте текстовий документ з файла зразок 3.7.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.7.
2. Перегляньте документ, визначте к?льк?сть стор?нок у документ?, розм?щення номер?в стор?нок, розм?ри пол?в стор?нок. Останн? з?ясуйте за позначеннями на горизонтальн?й ?
вертикальн?й л?н?йках.
3. З?ясуйте значення властивостей стор?нок в?дкритого документа. Для цього в?дкрийте д?алогове в?кно Параметри стор?нки вибором кнопки в?дкриття д?алогового в?кна в однойменн?й груп? вкладки Розм?тка стор?нки.
4. Запиш?ть у зошит значення таких властивостей: розм?ри
стор?нки, ор??нтац?я, поля.
5. Установ?ть перетягуванням меж пол?в на л?н?йках так? розм?ри пол?в: верхн? та нижн? ? по 1 см, праве та л?ве ? по 2 см.
6. Установ?ть, використавши елементи керування вкладки Розм?тка стор?нки у груп? Параметри стор?нки, такий формат
стор?нки: розм?ри стор?нки ? А4, ор??нтац?я ? альбомна.
7. Пронумеруйте стор?нки в?дкритого документа з такими
значеннями властивостей: розташування ? внизу стор?нки,
вир?внювання ? по центру. Для цього виконайте Вставлення ? Колонтитули ? Номер стор?нки та вибер?ть
в?дпов?дн? елементи списку.
8. Закрийте вкладку Колонтитули п?сля встановлення номер?в, вибравши кнопку Закрити в?кно колонтитул?в
9. Перегляньте документ, виконавши Файл ? Друк.
.
165
Роздiл 3
10. З дозволу вчителя надрукуйте документ з? встановленими
значеннями властивостей. Для цього у в?кн? Друк вибер?ть
кнопку Друк.
11. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа 3.7.docx.
???????????? ? ????? ??????
Стор?нка як об??кт текстового документа ма? так? властивост?:
розм?ри стор?нки, розм?ри пол?в, ор??нтац?я стор?нки, номер стор?нки та ?нш?. Значення наведених властивостей стор?нки встановлюються в?дпов?дними елементами керування групи Параметри стор?нки вкладки Розм?тка стор?нки.
Установити номер стор?нки можна так: Вставлення ? Колонтитули ? Номер стор?нки. Розм?ри пол?в стор?нки можна також установити на вертикальн?й ? горизонтальн?й л?н?йках.
Друк одн??? коп?? документа ?з встановленими значеннями
властивостей зд?йсню?ться п?сля вибору кнопки Друк. В ?нших
випадках потр?бно спочатку встановити значення параметр?в друку в д?алоговому в?кн? Друк.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Значення яких властивостей стор?нки можна задати? Як?
засоби для цього можна використати?
2 . Значення яких властивостей стор?нки можна зм?нити, використовуючи маркери на л?н?йках? Як це зробити?
3 . Як задаються розм?ри стор?нки документа?
4 . Як? види ор??нтац?? стор?нки ви зна?те?
5 . Що таке поля стор?нки? Як? поля ? в текстовому документ??
6 . Як пронумерувати стор?нки документа?
7 . Для чого призначено режим попереднього перегляду документа? Як? д?? над документом можна виконувати в цьому режим??
8 . Як надрукувати документ?
9*. Значення яких властивостей стор?нки потр?бно зм?нити,
щоб надрукувати документ на аркуш? ?ншого розм?ру?
????????? ????????
1 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.7.1.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.7. Установ?ть такий формат стор?нки: розм?р стор?нки ? А5, ор??нтац?я ?
книжкова. Установ?ть на л?н?йках розм?р ус?х пол?в стор?н166
??????????? ????????? ?????
ки по 2 см. Пронумеруйте стор?нки в?дкритого документа
з такими значеннями властивостей: розташування ? згори
стор?нки, вир?внювання ? зл?ва. Надрукуйте документ.
Збереж?ть документ у ваш?й папц? з тим самим ?менем.
2 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.7.2.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.7. Перегляньте документ у режим? Попередн?й перегляд. Надрукуйте документ. Збереж?ть документ у ваш?й папц? з тим самим ?менем.
3 . В?дкрийте текстовий документ з файла завдання 3.7.3.docx,
який м?ститься в папц? Розд?л 3\Пункт 3.7. В?дформатуйте
документ: розм?р стор?нки ? Letter; ор??нтац?я ? книжкова;
поля: верхн? ? 1 см 5 мм, нижн? ? 1 см, л?ве ? 2 см, праве ? 3 см; нумерац?я стор?нок ? згори стор?нки, по центру.
Перегляньте документ у режим? Попередн?й перегляд. Збереж?ть документ у ваш?й папц? з тим самим ?менем.
ПРАКТИЧНА РОБОТА ? 3
«????????? ?????????? ????????? ? ?????????
??????????? ?? ????????»
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте текстовий процесор Word.
2. Створ?ть ? в?дформатуйте текстовий документ за зразком.
Зразок
?????? ????!
Юнацька туристична ф?рма «???-???» пропону? провести незабутн? весел?
кан?кули на легендарному остров? Хортиця!
На Вас чекають:
подорож?, екскурс??, дискотеки, туристичн?
естафети, прогулянки р?чкою.
???????? ??????? (?? 1 ????? ? ????):
??????? _ ????????
???????
??????
???????
30 ???
70 ???
100 ???
Замовити пут?вки можна на сайт? www.top-top.zp.ua
3. Додайте до тексту граф?чне зображення з колекц?? Картинки, яке в?дпов?да? зм?сту.
4. Надрукуйте створений текстовий документ.
5. Збереж?ть документ у ваш?й папц? у файл? з ?менем практична робота 3.docx.
167
Роздiл 4
?????? 4. ????????? ? ????????
У цьому розд?л?
ви д?зна?теся про:
????????? ? ??????? ?? ???????
?????????, ??????????? ? ?????????
???????? ? ?????????? Scratch 2
????????????
????? ? ???????????
????? ? ???????????
168
????????? ? ????????
4.1. ?????????. ?????????? ?????????
?? ????????? ?????????? SCRATCH
1. Що таке команда? Що таке система команд виконавця?
2. Якими способами можна подавати команди? Навед?ть
приклади.
3. Що таке алгоритм?
??????? ? ?????????
Ви вже зна?те, що команда ? це вказ?вка виконавцев? виконати певн? д??.
Якщо вчитель математики скаже учнев?: «Знайди суму чисел
22 ? 12 та пов?дом ?? мен?», то учень викона? операц?ю додавання
? пов?домить учителю число 34.
Якщо мати попросить доньку: «П?дмети п?длогу в кухн?», то
донька в?зьме в?ник ? п?дмете п?длогу в кухн?.
Якщо суддя футбольного матчу п?д час гри дасть свисток, то
гра зупиниться (мал. 4.1).
???. 4.1. ?????????? ????
Якщо користувач вибере кнопку Закрити
в?кна програми,
то в?кно програми закри?ться.
У наведених прикладах в?дпов?дно учень, донька, футбол?сти,
комп?ютер були виконавцями команд.
Команди виконавцям можуть подаватися р?зними способами:
а) спонукальними реченнями, наприклад:
? Закрий в?кно
? Розфарбуйте прямокутник
? П?д?йд?ть до мене;
б) звуковими сигналами, наприклад трет?й дзв?нок у театр?,
постр?л стартового п?столета на спортивних змаганнях (мал. 4.2);
169
Роздiл 4
???. 4.2. ????????? ????????
в) св?тловими сигналами, наприклад сигнали св?тлофора
(мал. 4.3);
г) жестами, наприклад команди регулювальника на вулиц? вод?ям ? п?шоходам (мал. 4.4);
???. 4.3. ?????????
???. 4.4. ????????????? ?? ??????????
?) вибором команди меню, або вибором кнопки у в?кн?, або подв?йним клацанням на значку та ?н.
У результат? виконання команд в?дбуваються певн? под??, зокрема, можуть зм?нюватися значення властивостей об??кт?в, створюватися нов? об??кти, вилучатися ?снуюч? об??кти, в?дбуватися
вза?мод?я об??кт?в.
Працюючи з комп?ютером, ви використовували команди, що
м?стяться в меню в?кон програм, у контекстних меню об??кт?в, у
Головному меню. П?сля виконання кожно? з команд в?дбуваються
под?? з певними комп?ютерними об??ктами: в?кнами, значками,
програмами, малюнками, слайдами, файлами тощо.
Для кожного виконавця ? команди, як? в?н може виконати, ?
команди, як? в?н виконати не може.
Наприклад, виконавець учень може виконати команди:
? Подивись на дошку
? В?дкрий п?дручник
170
????????? ? ????????
? Запиши в зошит розв?язання задач?
? Послухай в?дпов?дь Тетянки,
але не може виконати команду Стрибни у висоту на 10 м.
Виконавець дресирований собака може виконати команди,
яким навчив його хазя?н (мал. 4.5):
? Сид?ти
? Поруч
? Служити,
але не може виконати команду Знайти добуток чисел 125 ? 183.
Виконавець комп?ютер може виконати команди, наприклад:
? Запустити програму
? Зберегти файл з малюнком на диску,
але не може виконати команду Прибери в к?мнат?.
У той самий час команду Прибери в к?мнат? може виконати
?нший виконавець, наприклад людина або спец?ально навчений
робот.
Команди, як? може виконати виконавець, складають систему
команд цього виконавця.
Зверта?мо вашу увагу! Кожний виконавець може виконати
т?льки т? команди, як? входять до його системи команд.
Кожний виконавець викону? команди, як? входять до його системи команд, у певному середовищ?. Так, у розглянутих вище
прикладах для виконавця учень середовищем виконання команд ?
школа, для виконавц?в футбол?сти ? футбольне поле, для виконавця донька ? кухня тощо. Учень ? донька можуть виконувати
команди ? в ?ншому середовищ?. А футбол?сти ? регулювальник ?
лише у визначених середовищах.
???. 4.5. ???????????? ??????
171
Роздiл 4
?????????
Ви вже зна?те, посл?довн?сть команд виконавцю, що визнача?,
як? д?? ? в якому порядку потр?бно виконати, щоб досягти поставлено? мети, назива?ться алгоритмом.
Так, наприклад, алгоритмом приготування я?чн? ? така посл?довн?сть команд:
1. Поставити пательню на плиту.
2. Покласти на пательню шматочок вершкового масла.
3. Ув?мкнути конфорку.
4. Чекати, поки масло на пательн? розтане.
5. Розбити два яйця ? вилити ?х вм?ст на пательню.
6. Посолити.
7. Чекати, поки загусне б?лок.
8. Вимкнути конфорку.
Складемо алгоритм для розв?язування тако? задач?.
Задача. ? повна посудина р?ди8?
5?
3?
ни м?стк?стю 8 л?тр?в ? дв? порожн?
посудини м?стк?стю 5 л?тр?в ? 3 л?три (мал. 4.6). Потр?бно одержати в
одн?й ?з цих посудин 1 л?тр р?дини.
П?д час розробки алгоритму, потр?бно перш за все визначити, для
???. 4.6
якого виконавця в?н буде призначений, ? використовувати в алгоритм? т?льки т? команди, як? входять до системи команд цього виконавця.
Розглянемо виконавця, який ма? таку систему команд:
1) Перелити вм?ст указано? посудини в ?ншу вказану посудину.
2) Наповнити вказану посудину р?диною з ?ншо? вказано? посудини.
3) Вивести пов?домлення.
Для виконавця з наведеною системою команд алгоритм розв?язування ц??? задач? буде таким:
1. Наповнити 3-л?трову посудину р?диною з 8-л?трово?.
2. Перелити вм?ст 3-л?трово? посудини в 5-л?трову.
3. Наповнити 3-л?трову посудину р?диною з 8-л?трово?.
4. Наповнити 5-л?трову посудину р?диною з 3-л?трово?.
5. Вивести пов?домлення: «1 л?тр р?дини отримано в 3-л?тров?й
посудин?».
Комп?ютер як виконавець також викону? р?зноман?тн? алгоритми. Алгоритм, призначений для виконання комп?ютером, називають програмою.
172
????????? ? ????????
Ви вже знайомилися з виконанням комп?ютером таких програм,
як граф?чний редактор Paint, редактор презентац?й PowerPoint, середовище складання ? виконання програм Scratch 2 ? багатьох ?нших.
Сучасн? комп?ютерн? програми досить складн?. Часто на нос?ях
вони збер?гаються в багатьох файлах. ?нколи так? програми називають проектами. Розробляють ? створюють так? складн? проекти
велик? групи спец?ал?ст?в.
?? ?????? ??, ??...
?
????? ???????? ???????? ??? ?????
????????? ??????? ??????????????? ?????
????????? ???-???? ???-??????? (783?
850 ??.) (???. 4.7, ?), ???? ? ????? ????????
?????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ???????? ???????????? ???: ?????????, ??????????, ???????? ? ???????. ????????
???? ????? ???????????? ? ???? ???????
???. 4.7. ?) ???-???????;
??????? ?????????? ?? ?? ??????. ????? ?????) ??? ???????
????? ???? ?????? ???? ?????? ?? Algorithmus.
?????? ? ????? ????? ????????. ? ?????????? ??? ??????? ????????? ???????????? ??? ???????? ??????? ???????????.
? 1843 ???? ??? ??????? (1815?1852), ????? ???????? ???????????? ?????
??????? ???????, ???????? ?????? ? ??????? ???????? ??? ????????????
??????????, ?? ????, ????? ???????? (???. 4.7, ?).
?????????? ???? ?????
?? ????????? ??????? SCRATCH 2
У 5-му клас? ви продовжите вивчати середовище складання ? виконання програм Scratch 2 (англ. scratching ? спец?альн? рухи руками д?дже?в в?н?лових плат?вок для зм?шування музичних тем).
Ви вже вм??те складати ? виконувати в цьому середовищ? програми для р?зних виконавц?в. Виконуючи складен? програми, ц?
виконавц? можуть рухатися, малювати, говорити, зм?нювати зовн?шн?й вигляд, виконувати обчислення та ?н.
Нагада?мо, що для запуску Scratch 2 сл?д виконати Запустити
Ус? програми
Scratch 2 або використати значок
на
Робочому стол?. П?сля цього в?дкрива?ться головне в?кно середовища Scratch 2 (мал. 4.8).
У л?в?й частин? Головного в?кна розташована Сцена з виконавцем (спрайтом). На Сцен? демонстру?ться виконання команд виконавцями. За замовчуванням на Сцен? розташовано виконавця
Рудий к?т. Це початкове положення виконавця можна зм?нити,
перетягнувши його в ?нше м?сце Сцени. ?сну? можлив?сть розм?щувати на Сцен? й ?нших виконавц?в. Розм?ри Сцени ? 480173
на
360 крок?в виконавця.
Роздiл 4
???. 4.8. ??????? ????? ?????????? Scratch 2
Нижче Сцени розташовано Область спрайт?в, на як?й зображено вс? спрайти, що використовуються в даному проект?. Один з?
спрайт?в ? поточним, його зображення в Област? спрайт?в обведено синьою рамкою.
Вище Сцени розташовано рядок з трьома кнопками та ?менем
проекту, п?д яким в?н збер?га?ться на нос?? (мал. 4.9).
???. 4.9. ?????? ??????????? ????? ?? ???? ?????, ??????? ? ?????????? ????????? ???????
Виб?р кнопки
розгорта? Сцену на весь екран, виб?р кнопки
розпочина? виконання проекту, а виб?р кнопки
зупиня?
виконання проекту.
Ще вище розташовано кнопку
. ?? виб?р в?дкрива? сайт в
?нтернет? за адресою scratch.mit.edu, на якому можна знайти приклади проект?в у Scratch 2, онлайн-редактор проект?в, п?дказки
та ?нше. Також у цьому рядку розташовано Головне меню, що
склада?ться ?з чотирьох меню Файл, Правка, Поради, Про програму, а також кнопки Дублювати, Вилучити та ?н.
У центральн?й частин? в?кна розташовано три вкладки Скрипти, Образи, Звуки.
174
????????? ? ????????
На вкладц? Скрипти (англ. script ? Сценар?й ? детально
сценар?й) розташовано блоки з ко- розроблений план проведення
мандами для виконавц?в. Для зруч- певних заход?в, зд?йснення
ност? вс? ц? команди розпод?лено на яких-небудь д?й.
дев?ять груп, ?мена яких в?дображаються на кнопках: Рух, Вигляд, Звук, Ол?вець та ?нш?. У десят?й груп? (Ваш? блоки) можна розм?щувати сво? блоки з командами. Якщо вибрати одну ?з цих кнопок, вона зафарбову?ться в
кол?р, який визначено для команд ц??? групи, а на вкладц? Скрипти в?дкрива?ться список команд ц??? групи.
Права частина в?кна призначена для складання програм для
виконавц?в. Вона назива?ться Панель скрипт?в. У цю Панель блоки з командами програми перетягуються з вкладки Скрипти.
Нагада?мо деяк? в?дом? вам команди та результати ?х виконання (табл. 4.1.)
Таблиця 4.1
Команди та результати ?х виконання
Команда
Результат виконання команди
Команди групи Рух
Виконавець перем?щу?ться вперед
на 10 крок?в
Виконавець поверта?ться на 15 градус?в за годинниковою стр?лкою
Виконавець поверта?ться на 15 градус?в проти годинниково? стр?лки
Виконавець поверта?ться у вибраному напрямку
Команди групи Вигляд
Б?ля виконавця з?явля?ться напис
«Прив?т!», який зника? через
2 секунди
Виконавець зника? з? Сцени
175
Роздiл 4
Продовження таблиц? 4.1
Команда
Результат виконання команди
Команда групи Вигляд
Виконавець з?явля?ться на Сцен?
Команди групи Ол?вець
З? Сцени зникають ус? л?н??, намальован? ран?ше
Виконавець п?дн?ма? ол?вець (п?сля виконання
ц??? команди виконавець не залиша? сл?ду п?д
час свого перем?щення)
Виконавець опуска? ол?вець (п?сля виконання
ц??? команди виконавець залиша? сл?д п?д час
свого перем?щення)
Установлю?ться кол?р ол?вця, яким Виконавець залиша? сл?д п?д час свого перем?щення.
Для вибору кольору ол?вця потр?бно:
1. Вибрати поле у блоц? ц??? команди.
2. Вибрати потр?бний кол?р у в?кн?
Деяк? блоки з командами мають поля, у яких знаходяться або
можна ввести певн? значення. Щоб зм?нити наявне значення в
пол? або ввести потр?бне значення в порожн? поле, сл?д:
1. Вибрати в?дпов?дне поле блока.
2. Увести з клав?атури потр?бне значення або вибрати його з?
списку.
3. Натиснути клав?шу Enter або вибрати будь-яку точку поза
цим блоком.
Наведемо як приклад програму, виконавши яку, Рудий к?т намалю? р?зними кольорами квадрат з? стороною завдовжки 100 крок?в (мал. 4.10).
Нагада?мо:
? щоб виконати в Scratch 2 складену програму, потр?бно вибрати
будь-яку команду ц??? програми;
? щоб установити спрайт у певне вих?дне положення, потр?бно
перетягнути його на Сцен?;
? щоб установити напрямок початкового руху спрайта, потр?бно
в Област? спрайт?в вибрати потр?бний спрайт, п?сля чого вибра? повернути в потр?бному напрямку вказ?вти кнопку info
ник напрямку руху виконавця
.
176
????????? ? ????????
???. 4.10. ???????? ????????? ???????????????? ???????? ?? ???????? ?????????
100 ?????? ? ????????? ?? ?????????
?????????? ????? ???
Ви вже зна?те, що проект можна зберегти на нос?? для подальшого використання. Це можна зробити, виконавши Файл
Зберегти.
Якщо проект збер?га?ться вперше, то в?дкрива?ться в?кно Зберегти проект (мал. 4.11), у якому потр?бно вибрати папку для збереження проекту ? ввести ?м?я файла з проектом у поле ?м?я файла.
???. 4.11. ?????????? ???????
177
Роздiл 4
У цьому самому в?кн? можна за потреби створити нову папку,
вибравши кнопку Створити папку.
П?сля вибору папки ? введення ?мен? файла потр?бно вибрати
кнопку Зберегти.
Якщо проект уже збер?га?ться на нос??, то виконання Файл Зберегти автоматично збер?га? нову верс?ю проекту в т?й сам?й папц?
п?д тим самим ?менем.
Якщо потр?бно зберегти проект в ?нш?й папц? ?/або п?д ?ншим
?менем, то сл?д виконати Файл Зберегти як, вибрати необх?дну
папку ?/або вказати ?нше ?м?я файла проекту.
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
Задача 1. Надати Рудому коту команди, щоб в?н об?йшов Сцену
по прямокутнику з? сторонами 400 крок?в ? 300 крок?в, прив?тався у правому верхньому ? л?вому нижньому кутах прямокутника
протягом 4 с.
Для цього:
1. В?дкрийте в?кно середовища Scratch 2.
2. Перетягн?ть Рудого кота в л?вий верхн?й кут Сцени.
3. Надайте команду перем?стити на 400 крок?в. Для цього:
1. В?дкрийте групу команд Рух.
зам?сть числа
2. Увед?ть у поле блока
10 число 400, а саме:
1. Вибер?ть поле блока.
2. Увед?ть у поле число 400.
3. Натисн?ть клав?шу Enter або вибер?ть будь-яку точку поза цим блоком.
.
3. Вибер?ть блок з командою
4. Надайте команду говорити «Прив?т!» 4 сек. Для цього:
1. В?дкрийте групу команд Вигляд.
2. Увед?ть у друге поле блока
зам?сть слова «Hello!» слово «Прив?т!», а зам?сть числа 2 число 4, а
саме:
1. Вибер?ть перше поле блока.
2. Увед?ть у це поле слово «Прив?т!»
3. Вибер?ть друге поле блока.
4. Увед?ть у це поле число 4.
178
????????? ? ????????
5. Натисн?ть клав?шу Enter або вибер?ть будь-яку точку поза цим блоком.
3. Вибер?ть блок з командою
.
5. Надайте команду повернути за годинниковою стр?лкою на
90 градус?в. Для цього:
1. В?дкрийте групу команд Рух.
2. Увед?ть у поле блока
зам?сть числа 15
число 90, а саме:
1. Вибер?ть поле блока.
2. Увед?ть у поле число 90.
3. Натисн?ть клав?шу Enter або вибер?ть будь-яку точку поза цим блоком.
3. Вибер?ть блок з командою
.
6. Надайте команду перем?стити на 300 крок?в.
7. Надайте команду повернути за годинниковою стр?лкою на
90 градус?в.
8. Надайте команду перем?стити на 400 крок?в.
9. Надайте команду говорити «Прив?т!» 4 сек.
10. Надайте команду повернути за годинниковою стр?лкою на
90 градус?в.
11. Надайте команду перем?стити на 300 крок?в.
12. Закрийте в?кно середовища Scratch 2 без збереження зм?н.
Задача 2. Скласти алгоритм для Рудого кота, щоб в?н намалював р?зними кольорами прямокутник з? сторонами 80
крок?в ? 45 крок?в.
1. В?дкрийте в?кно середовища Scratch
2.
2. Перетягн?ть Рудого кота всередину
Сцени.
3. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в програму, зображену на малюнку 4.12.
4. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у
файл? з ?менем вправа п_4_1.
Для цього:
1. Виконайте Файл
Зберегти.
2. В?дкрийте список файл?в ? папок нос?я, на якому розташована ваша папка.
3. В?дкрийте вашу папку.
???. 4.12. ???????? ???
????????? ????? ???
179
Роздiл 4
4. Увед?ть потр?бне ?м?я файла з проектом у поле ?м?я
файла.
5. Вибер?ть кнопку Зберегти.
5. Виконайте програму. Для цього вибер?ть будь-яку з команд
програми.
6. П?д час виконання програми стежте за д?ями Рудого кота.
7. Перем?ст?ть Рудого кота в ?нше положення на Сцен? та виконайте програму повторно. Запиш?ть у зошит, що зм?нилося в результат? другого виконання програми.
8. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
???????????? ? ????? ??????
Команда ? це вказ?вка виконавцев? виконати певн? д??.
Команда може подаватися спонукальними реченнями, звуковими ? св?тловими сигналами, жестами, вибором команд меню,
кнопок та ?н.
Команди, як? може виконати виконавець, складають систему
команд цього виконавця.
Алгоритм ? це посл?довн?сть команд виконавцю, що визнача?,
як? д?? ? в якому порядку потр?бно виконати, щоб досягти поставлено? мети.
Розробляючи алгоритм, потр?бно перш за все визначити, для
якого виконавця в?н призначений, ? використовувати в алгоритм?
т?льки т? команди, як? входять до системи команд цього виконавця.
Алгоритм, призначений для виконання комп?ютером, називають програмою.
Щоб виконати в Scratch 2 складену програму, потр?бно вибрати будь-яку команду ц??? програми.
Проект можна зберегти на нос?? даних для подальшого викорисЗберегти або Файл
Зберегти як.
тання, виконавши Файл
????? ????????? ?? ?????????
Що називають командою?
Як може подаватися команда?
Що назива?ться системою команд виконавця?
Що назива?ться алгоритмом?
Що назива?ться програмою?
Як скласти програму для виконавця в середовищ? Scratch 2?
Як виконати програму для виконавця в середовищ?
Scratch 2?
8 . Як зберегти на нос?? створений проект?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
180
????????? ? ????????
????????? ????????
1 . Склад?ть алгоритм приготування чаю.
2 . Склад?ть алгоритм приготування вашо? улюблено? страви.
3 . Виконайте алгоритм:
1. Знайти суму чисел 1 ? 3.
2. Додати до одержано? суми число 5.
3. Додати до одержано? суми число 7.
4. Додати до одержано? суми число 9.
5. Додати до одержано? суми число 11.
6. Пов?домити результат.
4*. Знайд?ть ? запиш?ть у зошит по одному алгоритму в п?дручниках математики ? укра?нсько? мови.
5 . ? координатний пром?нь з позначеними на ньому числом
0 ? натуральними числами. На цьому промен? мешка? виконавець Коник, який ум?? перем?щуватися по ньому,
виконуючи команди: 1) стрибни на 3 одиниц? праворуч;
2) стрибни на 2 одиниц? л?воруч. Початкове положення
Коника ? точка 0. Склад?ть алгоритм, за яким Коник за
найменшу к?льк?сть стрибк?в опиниться в точц?: а) 12; б) 7.
???. 4.13. ???????????? ???????
6 . ? повна посудина м?стк?стю 8 л?тр?в ? дв? порожн? посудини м?стк?стю 3 л?три ? 5 л?тр?в. Склад?ть алгоритм одержання в одн?й з посудин 2 л?тр?в р?дини для виконавця,
систему команд якого описано в даному пункт?.
7*. Потр?бно приготувати суп з концентрату. У нас ? п?сочн?
годинники на 3 хвилини ? 8 хвилин. Склад?ть алгоритм
в?дл?ку часу для приготування супу, якщо його треба готувати р?вно: а) 5 хвилин; б) 7 хвилин; в) 10 хвилин.
8 . В?знику потр?бно перевезти в човн? через р?чку вовка, козу
? капусту. У човн?, кр?м в?зника, ум?щу?ться або т?льки
вовк, або т?льки коза, або т?льки капуста. На берез? не
можна залишати козу з вовком або козу з капустою. Склад?ть алгоритм перевезення. (Ця старовинна задача вперше
трапля?ться в математичних рукописах VIII ст.)
9 . Двом солдатам потр?бно переправитися з одного берега
р?чки на ?нший. Вони побачили двох хлопчик?в на маленькому човн?. У ньому можуть переправлятися або один солдат, або один чи дво? хлопчик?в. Склад?ть алгоритм пере181
Роздiл 4
10*.
11 .
12 .
13 .
14*.
правлення солдат?в. (П?сля переправлення солдат?в човен
повинен залишитися у хлопчик?в.)
Потр?бно п?дсмажити 3 скибки хл?ба на пательн?, що вм?щу? одночасно т?льки 2 так? скибки. На смаження одн???
сторони витрача?ться 2 хвилини. Склад?ть систему команд
для виконавця, який би зм?г досягти поставлено? мети.
Склад?ть алгоритм для цього виконавця. Який час витрача?ться на виконання вашого алгоритму? Склад?ть алгоритм,
на виконання якого витрача?ться 6 хвилин.
Склад?ть проект для Рудого кота, щоб в?н перейшов у правий верхн?й кут Сцени ? прив?тався. Збереж?ть створений
проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.1.11.
Склад?ть проект для Рудого кота, щоб в?н об?йшов по краях
Сцену ? в кожному ?? кут? пов?домив, де в?н знаходиться.
Збереж?ть створений проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем
завдання 4.1.12.
Склад?ть проект для Рудого кота, щоб в?н намалював на
Сцен? два прямокутники р?зних розм?р?в ? р?зних кольор?в.
Збереж?ть створений проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем
завдання 4.1.13.
В?дкрийте сайт за адресою scratch.mit.edu. Вибер?ть кнопку
Див?ться приклади. Перегляньте виконання двох проект?в.
Опиш?ть ?х у зошит?. Запиш?ть у зошит в?дпов?дн? програми.
4.2. ??????? ??????? ????????I?.
??????????? I ?I????????? ??????I?
? ?????????I SCRATCH
1. Що таке алгоритм?
2. Якими способами можуть подаватися команди виконавцям? Навед?ть приклади.
3. Для чого використовуються команди Зберегти ? Зберегти
як? Яка в?дм?нн?сть у ?х виконанн??
??????? ??????? ??????????
Ви вже зна?те, що команди виконавцям можуть подаватися
р?зними способами: спонукальними реченнями, звуковими або
св?тловими сигналами, жестами, вибором команди меню або кнопки в?кна та ?н.
182
????????? ? ????????
В?дпов?дно до цього алгоритми також можуть бути подан? р?зними способами:
? словесним;
? граф?чним;
? посл?довн?стю сигнал?в (звукових, св?тлових тощо)
та ?н.
Розглянут? в попередньому пункт? алгоритми приготування я?чн?,
отримання 1 л р?дини в посудин? та ?нш? були подан? словесним способом. Такий спос?б подання алгоритму передбача?, що його команди
записуються у вигляд? спонукальних речень у певному порядку.
Наведемо приклад алгоритму, поданого посл?довн?стю св?тлових сигнал?в св?тлофора:
1. Червоне св?тло (Ст?й).
2. Жовте св?тло (Готуйся до переходу дороги).
3. Зелене св?тло (Переходь дорогу).
Прикладом алгоритму, поданого посл?довн?стю звукових сигнал?в (дзв?нк?в), ? алгоритм п?дготовки до початку вистави в театр?:
1. Перший дзв?нок (Готуйтеся зайти до глядацького залу).
2. Другий дзв?нок (Заходьте до глядацького залу ? займайте
сво? м?сця).
3. Трет?й дзв?нок (Розпочати виставу).
Ще одн??ю формою подання алгоритму ? граф?чний спос?б подання, одним з вид?в якого ? подання алгоритму у вигляд? блок-схеми.
У блок-схем? алгоритму кожна команда запису?ться в геометричн?й ф?гур? (блоц?) певного вигляду. Блоки з??днуються м?ж
собою стр?лками, як? вказують, яку команду алгоритму потр?бно
виконати наступною.
Наведемо деяк? елементи (блоки) блок-схеми алгоритму
(табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Деяк? елементи (блоки) блок-схеми алгоритму
????? ?????
??????????
??????????
???????????
Початок або к?нець алгоритму
??????
Виконання одн??? або к?лькох
команд
????
Уведення даних або виведення
результат?в
183
Роздiл 4
Ось як вигляда? блок-схема в?домого вам з попереднього пункту алгоритму отримання 1 л р?дини (мал. 4.14).
Початок
Наповнити 3-л?трову
посудину з 8-л?трово?
Перелити з 3-л?трово?
посудини в 5-л?трову
Наповнити 3-л?трову
посудину з 8-л?трово?
Наповнити 5-л?трову
посудину з 3-л?трово?
Вивести пов?домлення
«1 л?тр р?дини отримано
у 3-л?тров?й посудин?»
К?нець
???. 4.14. ????-????? ????????? ????????? 1 ????? ??????
Складемо алгоритм для обчислення виразу 73 + (37? 12) . 15
для виконавця з такою системою команд:
1) Виконати арифметичну операц?ю.
2) Запам?ятати результат виконання арифметично? операц??.
3) Пов?домити запам?ятован? результати.
Подамо цей алгоритм словесним ? граф?чним способами.
Словесний алгоритм матиме такий вигляд:
1. Обчислити 37?12 ? запам?ятати результат.
2. Помножити запам?ятований результат на 15 ? запам?ятати
результат.
3. Додати останн?й запам?ятований результат до 73 ? запам?ятати результат.
4. Пов?домити останн?й запам?ятований результат.
Вигляд блок-схеми цього алгоритму наведено на малюнку 4.15.
Характерною особлив?стю розглянутих у попередньому ? в цьому пунктах алгоритм?в ? те, що вс? команди кожного з них
обов?язково виконуються, причому кожна лише по одному разу.
Так? алгоритми називають л?н?йними.
184
????????? ? ????????
Початок
Обчислити 37 ? 12
? запам?ятати результат
Помножити
запам?ятований результат на
15 ? запам?ятати результат
Додати останн?й
запам?ятований результат до
73 ? запам?ятати результат
Пов?домити останн?й
запам?ятований
результат
К?нець
???. 4.15. ????-????? ????????? ?????????? ????????
?????? 73 + (37 ? 12) ? 15
??????????? ??????? ? ?????????? SCRATCH 2
Складену в середовищ? Scratch 2 програму можна редагувати:
видаляти блоки з командами, додавати нов? блоки з командами,
коп?ювати ? перем?щувати блоки з командами, зм?нювати значення в командах тощо.
Видалити окремий блок з командою можна:
? перетягнувши його на вкладку Скрипти;
? виконавши команду вилучити його контекстного меню;
? виконавши алгоритм:
.
1. Вибрати кнопку Вилучити
2. Вибрати потр?бний блок.
Видалити групу блок?в з командами можна:
? перетягнувши ?? на вкладку Скрипти;
? виконавши команду вилучити контекстного меню ?? першого
блоку;
? виконавши алгоритм:
.
1. Вибрати кнопку Вилучити
2. Вибрати перший блок групи.
185
Роздiл 4
Якщо потр?бно вилучити один або
к?лька блок?в ?з середини групи блок?в,
потр?бно спочатку в?докремити ц? блоки в?д групи, п?сля чого вилучити ?х.
Для вставлення блока з командою
до програми треба перетягнути його з
???. 4.16. ?????????? ?????
вкладки Скрипти ? розм?стити в потр?б??????
ному м?сц? програми.
Блок або групу блок?в можна коп?ювати (дублювати). Для цього
сл?д:
1. В?дкрити контекстне меню блока або першого блока групи
(мал. 4.16)
2. Виконати команду дублювати.
3. Перетягнути коп?ю блока або групи блок?в, що утворилася,
у потр?бне м?сце алгоритму.
4. Клацнути л?ву кнопку миш?.
Зам?сть контекстного меню можна використати кнопку Дублю.
вати
??????????? ????? ???
Збережений на нос?? проект можна в?дкрити в середовищ?
Scratch 2. Для цього потр?бно виконати Файл
В?дкрити. У результат? виконання ц??? команди в?дкрива?ться в?кно В?дкрити
проект (мал. 4.17), у якому сл?д:
1. В?дкрити вм?ст потр?бно? папки.
2. Вибрати файл з проектом.
3. Вибрати кнопку В?дкрити.
???. 4.17. ????????? ???????
186
????????? ? ????????
Якщо при цьому у в?кн? знаходиться ?нший алгоритм, то в?дкрива?ться панель
, вибором кнопки яко?
можна зберегти або не збер?гати цей проект.
??????-?????????? SCRATCH 2
Складати, редагувати ? виконувати проекти в Scratch 2 можна на спец?альному сайт? в ?нтернет? за адресою scratch.mit.edu
(мал. 4.18).
На цьому самому сайт? можна переглянути велику к?льк?сть готових проект?в, узяти участь в обговоренн? проблем ? багато ?ншого.
???. 4.18. ??????-?????????? Scratch 2 ? ?????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте середовище Scratch 2.
2. В?дкрийте проект вправа п_4_2, що знаходиться в папц?
Розд?л 4 (мал. 4.19). Для цього:
В?дкрити.
1. Виконайте Файл
2. В?дкрийте посл?довно вм?ст потр?бного диска ? папки Розд?л 4, у як?й знаходиться файл з ?менем вправа п_4_2.
3. Вибер?ть файл з ?менем вправа п_4_2.
4. Вибер?ть кнопку В?дкрити.
187
Роздiл 4
???. 4.19. ?????? ?????? ?_4_2
3. Запуст?ть програму на виконання. Запиш?ть у зошит, що
в?дбулося в результат? виконання ц??? програми.
4. Скоп?юйте на Панел? скрипт?в групу з двох останн?х блок?в. Для цього:
1. В?дкрийте контекстне меню першо? команди ц??? групи
блок?в перем?стити на 100 крок?в.
2. Вибер?ть команду дублювати.
3. Перем?ст?ть нову групу блок?в ? при?днайте ?? до останнього з наявних блок?в.
4. Клацн?ть л?ву кнопку миш?.
5. Скоп?юйте групу ?з чотирьох останн?х блок?в.
6. Виконайте нову програму. Що ? результатом ?? виконання?
Запиш?ть у зошит, у чому в?дм?нн?сть другого виконання
програми в?д першого.
7. В?дкрийте групу команд Ол?вець.
8. Уставте блок з командою кол?р ол?вця у програму п?сля
команди опустити ол?вець. Для цього перетягн?ть блок ?з
ц??ю командою на Панель скрипт?в ? розм?ст?ть його п?сля
блока з командою опустити ол?вець.
9. Установ?ть червоний кол?р ол?вця. Для цього:
1. Вибер?ть на блоц? квадратик з кольором.
2. Вибер?ть у в?кн? червоний кол?р.
10. Уставте блок з командою кол?р ол?вця у програму п?сля друго?
. Установ?ть у пол? зелений кол?р.
команди
188
????????? ? ????????
11. Виконайте в?дредаговану програму. Запиш?ть у зошит, як
зм?нився результат виконання програми.
12. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_2_1.
. Для цього для кож13. Видал?ть ус? блоки
ного такого блока:
1. В?докремте кожний з таких блок?в в?д ?нших.
2. Перетягн?ть ?х на вкладку Скрипти.
14. Уставте у програму п?сля кожно? команди перем?стити на
.
100 крок?в блок з командою
15. Виконайте в?дредаговану програму. Запиш?ть у зошит, як
зм?нився результат виконання програми.
16. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_2_2.
17. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
???????????? ? ????? ??????
Алгоритми можуть бути подан? словесним способом, граф?чним способом (блок-схема), посл?довн?стю сигнал?в та ?ншим.
У блок-схем? алгоритму кожна команда запису?ться в геометричн?й ф?гур? (блоц?) певного вигляду. Блоки з??днуються м?ж
собою стр?лками, що вказують, яку команду алгоритму потр?бно
виконати наступною.
Алгоритм, кожна команда якого обов?язково викону?ться ?
лише один раз, називають л?н?йним.
Програму в середовищ? Scratch 2 можна редагувати: видаляти
блоки з командами, додавати нов? блоки з командами, коп?ювати
? перем?щувати блоки з командами, зм?нювати значення в командах тощо.
Збережений на нос?? проект можна в?дкрити в середовищ?
В?дкрити.
Scratch 2: Файл
????? ????????? ?? ?????????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Якими способами може бути поданий алгоритм?
У чому поляга? словесний спос?б подання алгоритму?
У чому поляга? граф?чний спос?б подання алгоритму?
У чому поляга? подання алгоритму звуковими сигналами?
Який алгоритм називають л?н?йним?
Як вилучити блок з програми в середовищ? Scratch 2?
Як вилучити групу блок?в з програми в середовищ? Scratch 2?
189
Роздiл 4
8 . Як скоп?ювати групу блок?в у програм? в середовищ?
Scratch 2?
9 . Як в?дкрити збережений на нос?? проект у середовищ?
Scratch 2?
????????? ????????
1 . Навед?ть приклади подання алгоритму словесним способом.
2 . Навед?ть приклади подання алгоритму посл?довн?стю сигнал?в.
3 . ? повна посудина м?стк?стю 8 л?тр?в ? дв? порожн? посудини м?стк?стю 3 л?три ? 5 л?тр?в. Склад?ть блок-схему алгоритму одержання в одн?й з посудин 2 л?три р?дини.
4 . ? координатний пром?нь з позначеними на ньому числом 0
? натуральними числами. На цьому промен? мешка? виконавець Коник, який ум?? перем?щуватися по ньому, виконуючи команди: 1) стрибни на 4 одиниц? праворуч; 2) стрибни на
3 одиниц? л?воруч. Початкове положення Коника ? точка 0.
Склад?ть блок-схему алгоритму, за яким Коник за найменшу
к?льк?сть стрибк?в опиниться в точц?: а) 13; б) 22; в) 23.
???. 4.20. ???????????? ???????
5 . Склад?ть алгоритм обчислення виразу (23 + 35) : (94 ? 92).
Подайте його словесним ? граф?чним способами. Виконайте складений алгоритм.
6 . Склад?ть алгоритм обчислення виразу 74 + 350 : (54 ? 40).
Подайте його словесним ? граф?чним способами. Виконайте складений алгоритм.
7 . В?дкрийте сайт за адресою scratch.mit.edu. В?дкрийте
онлайн-редактор. Створ?ть проект для малювання двох
квадрат?в р?зних розм?р?в ? р?зних кольор?в стор?н. Збереж?ть створений проект на комп?ютер? у ваш?й папц? у
файл? з ?менем завдання 4.2.7.
8 . В?дкрийте проект, указаний учителем, наприклад Розд?л 4\
Пункт 4.2\зразок 4.2.8. В?дредагуйте проект, щоб виконавець
намалював два квадрати з р?знокольоровими сторонами. Сторона першого квадрата 60 крок?в, а другого ? 80 крок?в. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.2.8.
9 . В?дкрийте проект, указаний учителем, наприклад Розд?л 4\
Пункт 4.2\зразок 4.2.9. В?дредагуйте проект, щоб виконавець
намалював два прямокутники з р?знокольоровими сторонами
190
????????? ? ????????
? п?сля зак?нчення малювання кожного прямокутники пов?домляв про це. Сторони першого прямокутника 60 крок?в ?
80 крок?в, а другого ? 40 крок?в ? 50 крок?в. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдан-ня 4.2.9.
ПРАКТИЧНА РОБОТА ? 4
«????????? ?? ????????? ???????? ??????????»
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. Склад?ть у зошит? алгоритм обчислення виразу 22 + 34 : (72 ?
? 55). Подайте алгоритм словесним ? граф?чним способами.
2. В?дкрийте проект, указаний учителем, наприклад Розд?л
4\Пункт 4.2\практична 4.1. В?дредагуйте проект, щоб виконавець намалював квадрат з? сторонами р?зних кольор?в
завдовжки 70 крок?в ? пов?домив про це п?сля зак?нчення
малювання. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем практична 4.1.
3. Склад?ть проект для виконавця Рудий к?т, виконавши який
в?н намалю? прямокутник з? сторонами 100 крок?в ? 50 крок?в ? квадрат з? стороною 75 крок?в. Сус?дн? сторони прямокутника повинн? бути р?зного кольору, а протилежн? ? однакового. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем
практична 4.2.
4.3. ???????????? ?I???? ?????I?
????????? I ?I???? ????????I?
? ???????? SCRATCH 2
1. Як? ?нструменти граф?чного редактора ви зна?те ? для чого
призначений кожний з них?
2. Як у граф?чному редактор? намалювати в?др?зок, прямокутник, квадрат, овал, коло?
3. Як зм?нити кол?р у граф?чному редактор??
???? ??? ??????
У середовищ? Scratch 2 виконавц? можуть мати р?зний вигляд,
тобто мати к?лька образ?в, або ще говорять, костюм?в. Тобто виконавець може зм?нювати образи (костюми), як актор на сцен?
театру. Ц? образи розм?щуються на вкладц? Образи (мал. 4.21).
191
Роздiл 4
???. 4.21. ??????? ?????? ? ?????????? ????????? ????????
Розм?стити образи виконавця на вкладц? Образи можна одним
?з чотирьох способ?в:
? обрати з Б?бл?отеки образ?в ( );
? намалювати у спец?альному граф?чному редактор?, убудованому в середовище Scratch 2 ( );
? завантажити образ ?з файла на нос?? ( );
? сфотографувати на камеру, п?дключену до комп?ютера ( ).
П?сля цього новий образ з?явля?ться на вкладц? Образи ? його
можна використовувати у проект?.
Кожний з образ?в, розм?щених на вкладц? Образи, можна вилучити ?з ц??? вкладки (вибравши кнопку
або команду вилучити контекстного меню), скоп?ювати на цю саму вкладку (вибравши команду дублювати контекстного меню), редагувати у
вбудованому граф?чному редактор?. Перетягуванням можна зм?нити порядок розташування образ?в на вкладц? Образи.
Ус? зм?ни у списку образ?в збер?гаються у проект? п?д час його
збереження.
У вбудованому граф?чному редактор? для створення нового образу або для редагування вже ?снуючого можна використовувати:
для задання або зм?нення ?мен? образа;
? поле
? кнопки
для в?дм?нення останньо? операц?? в редактор? ?
для в?дновлення вигляду зображення перед в?дм?ненням останньо? операц??;
для очищення поля редактора;
? кнопку
? кнопку
для додавання в поле редактора ще одного образа
з Б?бл?отеки образ?в;
192
????????? ? ????????
? кнопку
для додавання ?мпортувати (лат. importare ?
в поле редактора ще одного ввозити ?з закордону) ? брати
спрайта, збереженого на нос??;
об??кти з ?нших джерел.
для обтинання малюн? кнопку
к?в;
? кнопки
для дзеркального в?дображення вид?леного
малюнка в?дносно вертикального або горизонтального
дзеркала;
? ?нструменти вид?лення, малювання, фарбування, п?дпис?в та ?н. (мал. 4.22)
? б?гунок
для встановлення товщини л?н?й;
? пал?тру кольор?в
;
? кнопки зм?нення масштабу зображення
???. 4.22. ??????????? ??????????
?????????
.
Образи виконавця можна зм?нювати п?д час виконання програми. На малюнку 4.23 наведено приклад тако? програми.
У ц?й програм? використано так? нов? команди:
? чекати 5 секунд з групи Керувати ? ?? виконання призупиня? виконання програми на вказаний час;
? наступний образ ?з групи Вигляд ? ?? виконання зм?ню? поточний образ виконавця на наступний у списку на вкладц? Образи (п?сля останнього образу наступним ???. 4.23. ???????? ??
?????? ???????
ста? перший).
?)
?)
?)
???. 4.24. ????????? ???????? ?? ?????? ???????
193
Роздiл 4
Нехай на початку виконання алгоритму виконавець розташований у л?вому верхньому кут? Сцени (мал. 4.24, а) ? ма? перший
образ. П?сля виконання перших трьох команд наведено? програми
виконавець перем?щу?ться на 100 крок?в ? його образ зм?ню?ться
на наступний (мал. 4.24, б). П?сля виконання наступних трьох
команд програми виконавець знову перем?щу?ться на 100 крок?в
? його образ знову зм?ню?ться на наступний (мал. 4.24, в). П?сля
чого виконавець викону? останню команду алгоритму ? перем?щу?ться ще на 100 крок?в.
Зм?нювати образи можна не т?льки посл?довно на наступний у
списку образ?в, а й у будь-якому порядку. Для цього потр?бно використати команду зм?нити образ на
з групи Ви-
гляд. Для встановлення наступного образу виконавця сл?д в?дкрити список поля блока ц??? команди ? вибрати образ, який стане
наступним п?сля виконання ц??? команди.
???????????? ? ????? ?? ?????? ??????????
У проектах можна використовувати не т?льки р?зн? образи одного виконавця, а й р?зних виконавц?в (спрайт?в).
Ви вже зна?те, що за замовчуванням середовище Scratch 2 пропону? складати проект для виконавця Рудий к?т. Саме в?н розташований на Сцен? п?сля в?дкриття середовища Scratch 2.
Зображення вс?х виконавц?в, для яких можна складати проект, знаходяться в Област? спрайт?в п?д Сценою (мал. 4.25).
Розм?стити нового виконавця в
Област? спрайт?в можна одним ?з
чотирьох способ?в:
? обрати з Б?бл?отеки образ?в ( );
? намалювати у спец?альному граф?чному редактор?, убудованому
в середовище Scratch 2 ( );
? завантажити образ ?з файла на
нос?? ( );
? сфотографувати на камеру, п?дключену до комп?ютера ( ).
П?сля цього новий спрайт з?явля?ться на Сцен? та в Област? спрайт?в ? його можна використовувати
у проект?.
Командою вилучити контекст- ???. 4.25. ????? ? ??????? ????????
? ????? ??????????? (?????????)
ного меню зображення виконавця
194
????????? ? ????????
(мал. 4.26) можна видалити спрайт з
Област? спрайт?в, а командою зберегти в локальний файл можна зберегти
зображення виконавця на нос??.
Для кожного виконавця частина
програми створю?ться на окрем?й ???. 4.26. ?????????? ???? ?????вкладц? Скрипти. П?д час вибору
????? ?????????
виконавця в Област? спрайт?в в?дкрива?ться вкладка Скрипти саме для цього виконавця.
Одночасно запустити на виконання команди для к?лькох виконавц?в можна вибором кнопки Запуск
. Але для цього потр?бно,
щоб команди для кожного з виконавц?в розпочиналися командою
з групи Под??.
Наведемо як приклад проект, у якому два виконавц? рухаються назустр?ч один одному (мал. 4.27).
???. 4.27. ??????? ???
?????????? ? ??????? ?
????? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
Задача 1. Створити проект, у якому виконавець автомоб?ль
буде мати 4 образи (car-bug, convertible1, convertible2, convertible3,
(англ. car ? автомоб?ль, bug ? жук, convertible ? перетворений)).
Виконавець повинен 4 рази про?хати шлях 200 крок?в, повернутися на 90° за годинниковою стр?лкою, в?дтворити посл?довно звуки
trumpet1, trumpet2, car passing, bell toll (англ. trumpet ? труба, car
passing ? про?зд автомоб?ля, bell toll ? дзв?н дзв?ниц?), зм?нити образ на наступний ? зробити паузу тривал?стю 3 с.
195
Роздiл 4
Для цього:
1. В?дкрийте в?кно середовища Scratch 2.
2. Вид?л?ть в Област? спрайт?в спрайт, в?дкрийте його контектне меню ? виконайте команду вилучити.
3. В?дкрийте вкладку Образи.
4. Розм?ст?ть на вкладц? Образи образ car-bug. Для цього:
1. Вибер?ть кнопку Обер?ть образ ?з б?бл?отеки.
2. Вибер?ть у Б?бл?отец? образ?в розд?л Транспорт.
3. Вибер?ть образ car-bug.
4. Вибер?ть кнопку ОК.
5. Розм?ст?ть на вкладц? Образи образ convertible1.
6. Розм?ст?ть на вкладц? Образи образ convertible2.
7. Розм?ст?ть на вкладц? Образи образ convertible3.
8. В?дкрийте вкладку Звуки.
9. Вилуч?ть з вкладки Звуки звук рор.
10. Розм?ст?ть на вкладц? Звуки звук trumpet1. Для цього:
1. Вибер?ть кнопку Обер?ть звук ?з б?бл?отеки .
2. Вибер?ть звук trumpet1.
3. Вибер?ть кнопку ОК.
11. Розм?ст?ть на вкладц? Звуки звук
trumpet2.
12. Розм?ст?ть на вкладц? Звуки звук
car passing.
13. Розм?ст?ть на вкладц? Звуки звук
bell toll.
14. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в команди, наведен? на малюнку 4.28.
15. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у
файл? з ?менем вправа п_4_3_1.
16. Запуст?ть проект на виконання.
17. Зам?н?ть ус? команди наступний образ на команди зм?нити образ на.
18. Вибер?ть у списках команд зм?нити
образ на ?мена образ?в так, щоб
вони зм?нювалися в такому порядку: convertible2, convertible1, carbug, convertible3.
19. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у
файл? з ?менем вправа п_4_3_2.
20. Запуст?ть проект на виконання.
21. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
???. 4.28. ????? ???????
196
????????? ? ????????
Задача 2. Створити проект, у якому два виконавц?, Д?вчинка ?
Хлопчик, одночасно малюють квадрати: Д?вчинка ? з? сторонами
синього кольору завдовжки 80 крок?в, а Хлопчик ? з? сторонами
червоного кольору завдовжки 100 крок?в.
Для цього:
1. В?дкрийте в?кно середовища Scratch 2.
2. В?дкрийте контекстне меню зображення виконавця Рудий
к?т в Област? спрайт?в ? виконайте команду вилучити.
3. Додайте до Област? спрайт?в виконавця Д?вчинка. Для цього:
1. Вибер?ть в Област? спрайт?в кнопку Обер?ть спрайт ?з
б?бл?отеки .
2. В?дкрийте у в?кн? Б?бл?отека спрайт?в категор?ю Люди.
3. Вибер?ть спрайт Avery Walking (англ. walking ? та, яка
йде).
4. Вибер?ть кнопку ОК.
5. Зм?н?ть ?м?я виконавця на Д?вчинка. Для цього:
1. Вибер?ть в Област? спрайт?в спрайт Avery Walking.
2. Вибер?ть на його зображенн? кнопку
.
3. Увед?ть у поле слово Д?вчинка.
4. Вибер?ть кнопку
.
4. Додайте до Област? спрайт?в виконавця Хлопчик. Для цього:
1. Вибер?ть в Област? спрайт?в кнопку Обер?ть спрайт ?з
б?бл?отеки .
2. В?дкрийте у в?кн? Б?бл?отека спрайт?в категор?ю Люди.
3. Вибер?ть спрайт Mori.
4. Вибер?ть кнопку ОК.
5. Зм?н?ть ?м?я виконавця на Хлопчик. Для цього:
1. Вибер?ть в Област? спрайт?в спрайт Mori.
2. Вибер?ть на його зображенн? кнопку
.
3. Увед?ть у поле слово Хлопчик.
4. Вибер?ть кнопку
.
5. Розм?ст?ть виконавц?в у л?вому верхньому ? правому нижньому кутах Сцени.
6. Вибер?ть в Област? спрайт?в виконавця Д?вчинка.
7. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в команди для цього виконавця, наведен? на малюнку 4.29.
Для прискорення розм?щення цих команд:
1. П?сля розм?щення блок?в з командами перем?стити
на 80 крок?в ? повернути на 90 градус?в в?дкрийте
контекстне меню першого з них, виконайте команду
дублювати ? при?днайте коп?ю до попередн?х блок?в.
197
Роздiл 4
???. 4.29. ??????? ???
????????? ????????
???. 4.30. ??????? ???
????????? ???????
2. П?сля цього знову в?дкрийте контекстне меню першого
блока з командою перем?стити на 80 крок?в, виконайте
команду дублювати ? при?днайте коп?ю до попередн?х
блок?в.
8. Вибер?ть в Област? спрайт?в виконавця Хлопчик.
9. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в команди для цього виконавця, наведен? на малюнку 4.30.
.
10. Виконайте проект, вибравши кнопку Запуск
11. Спостер?гайте за д?ями виконавц?в.
12. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_3_3.
13. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
???? ?????????? Scratch 2, ??? ????????? ???????? ????? ?????? ????? ??????? ?????????. ???????, ? ????????? ?? ??????? https://studio.code.org ?????
???????????? ?? ??????????? Code Studio (????. code studio ? ?????? ?????) ?
???????? ?? ?????????? ? ????? ?????????? ???????????? ??????? (???. 4.31).
???????????? ? ????? ??????
У середовищ? Scratch 2 виконавц? можуть мати р?зний вигляд,
тобто мати к?лька образ?в, або ще говорять, костюм?в. Ц? образи
розм?щуються на вкладц? Образи.
Розм?стити образи виконавця на вкладц? Образи можна такими способами:
198
????????? ? ????????
? обрати з Б?бл?отеки образ?в ( );
? намалювати у спец?альному граф?чному редактор?, убудованому в середовище Scratch 2 ( );
? завантажити образ ?з файла на нос?? ( );
? сфотографувати на камеру, п?дключену до комп?ютера ( ).
У проектах можна використовувати не т?льки р?зн? образи одного виконавця, а й р?зних виконавц?в (спрайт?в).
Розм?стити нового виконавця в Област? спрайт?в можна такими способами:
? обрати з Б?бл?отеки образ?в ( );
? намалювати у спец?альному граф?чному редактор?, убудованому в середовище Scratch 2 ( );
? завантажити образ ?з файла на нос?? ( );
? сфотографувати на камеру, п?дключену до комп?ютера ( ).
Для кожного виконавця частина програми створю?ться на
окрем?й вкладц? Скрипти. П?сля вибору виконавця в Област? спрайт?в в?дкрива?ться вкладка Скрипти саме для цього виконавця.
???. 4.31. ?????????? Code Studio
????? ????????? ?? ?????????
1.
2.
3.
4.
5.
Як? способи розм?щення нового образу виконавця ви зна?те?
Як в?дкрити вбудований граф?чний редактор?
Як уставити новий образ ?з файла?
Якими командами можна зм?нити образ виконавця?
Як розм?стити нового виконавця в Област? спрайт?в?
199
Роздiл 4
6 . Як одночасно запустити на виконання фрагменти проекту
для к?лькох виконавц?в?
7*. Чим образи одного виконавця в?др?зняються в?д ?нших виконавц?в?
????????? ????????
1 . Склад?ть проект, у якому виконавець об?йде Сцену по краях ? при переход? на ?нший край зм?нить св?й образ на
?нший вид транспорту. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у
файл? з ?менем завдання 4.3.1.
2 . Склад?ть проект, у якому виконавець набува? р?зних образ?в людей ? в кожному образ? перем?ститься в певному напрям? на певну к?льк?сть крок?в ? пов?домить про це. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.3.2.
3*. Створ?ть у вбудованому граф?чному редактор? три дерева
в р?зн? пори року. Створ?ть проект з використанням цих
образ?в. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем
завдання 4.3.3.
4*. Створ?ть у вбудованому граф?чному редактор? новий образ виконавця. Збереж?ть його на нос??. Створ?ть проект
з використанням цього образу. Збереж?ть проект у ваш?й
папц? у файл? з ?менем завдання 4.3.4.
5 . Склад?ть проект з двома виконавцями, як? спочатку знаходяться всередин? Сцени, а пот?м рухаються один в?д одного у протилежних напрямах до кра?в Сцени. Збереж?ть
проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.3.5.
6 . Склад?ть проект ?з чотирма виконавцями, кожен з яких
руха?ться вздовж в?дпов?дного краю Сцени. Збереж?ть
проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.3.6.
7*. Створ?ть у вбудованому граф?чному редактор? нового виконавця. Збереж?ть його на нос??. Створ?ть проект з використанням цього виконавця ? ще двох виконавц?в. Збереж?ть
проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.3.7.
4.4. ?????????? (?????).
????????? ? ???????????
1. Як? явища природи, що неодноразово повторюються, ви
спостер?гали?
2. Як? процеси у вашому житт? неодноразово повторюються?
3. Як? процеси називають цикл?чними? Навед?ть приклади.
200
????????? ? ????????
???????? ???????
Ви вже зна?те, що процеси, як?
повторюються, називаються цик- Цикл (в?д грец. kiklos ? коло) ?
сукупн?сть за?мопов?язаних
л?чними.
явищ, процес?в, роб?т, що
Цикл?чними, наприклад, ? про- створю? зак?нчене коло д?й.
цеси щоденного сходу ? заходу Сонця (мал. 4.32), зм?нення форми М?сяця (мал. 4.33), уроки у школ?
щотижня протягом одного семестру та ?н.
???. 4.32. ???? ? ????? ?????
???. 4.33. ???? ??????
Кожний з вас бере участь у цикл?чних процесах. Кожного робочого дня у школ? уроки й перерви тривають протягом одних ?
тих самих ?нтервал?в часу. Кожного разу ви йдете або ?дете з дому
до спортивно? секц?? або музично? школи одним й тим самим
маршрутом. Кожного разу, коли вам потр?бно закип?ятити воду в
чайнику, ви викону?те одну й ту саму посл?довн?сть д?й.
На уроках укра?нсько? мови, розбираючи к?лька речень, ви
також к?лька раз?в викону?те одну й ту саму посл?довн?сть д?й.
Додаючи числа у стовпчик, ви також викону?те одну й ту саму
посл?довн?сть д?й.
? таких приклад?в цикл?чних процес?в можна навести багато.
?????????? (?????) ? ??????????
В алгоритмах розв?язування багатьох задач потр?бно виконати
одну або к?лька команд б?льше н?ж один раз. Для цього так?
алгоритми мають м?стити команди, що визначатимуть, як? команди повинн? виконатися неодноразово ? ск?льки саме раз?в.
Розглянемо таку задачу.
Задача. У двор? ? порожня д?жка ? в?дро м?стк?стю 50 л ? 10 л в?дпов?дно та колодязь (мал. 4.34). Потр?бно наповнити д?жку водою.
201
Роздiл 4
???. 4.34. ?????, ????? ?? ????????
Очевидно, для розв?язування ц??? задач? потр?бно виконати такий алгоритм:
1. Узяти в?дро.
2. Повторити 5 раз?в:
1. П?д?йти до колодязя.
2. Набрати з колодязя повне в?дро води.
3. П?д?йти з повним в?дром до д?жки.
4. Вилити воду з в?дра в д?жку.
3. Поставити в?дро.
Цей алгоритм м?стить команду 2:
Повторити 5 раз?в:
1. П?д?йти до колодязя.
2. Набрати з колодязя повне в?дро води.
3. П?д?йти з повним в?дром води до д?жки.
4. Вилити воду з в?дра в д?жку.
Таку команду називають командою циклу з л?чильником. Вона
визнача?, що п?д час виконання алгоритму команди:
1. П?д?йти до колодязя.
2. Набрати з колодязя повне в?дро води.
3. П?д?йти з повним в?дром до д?жки.
4. Вилити воду з в?дра в д?жку ?
повинн? виконатися 5 раз?в посп?ль. Вони утворюють т?ло циклу.
Сама команда Повторити 5 раз?в зада? к?льк?сть повторень т?ла
циклу. ?? називають заголовком циклу.
Загальний вигляд команди циклу з л?чильником:
Повторити N раз?в Команди,
де Команди утворюють т?ло циклу, число N зада? к?льк?сть повторень т?ла циклу. Т?ло циклу може складатися з одн??? або з
к?лькох команд.
Блок-схему алгоритму розв?язування ц??? задач? наведено на
малюнку 4.35.
202
????????? ? ????????
У блок-схем? використано блок
?????????
Повторити N раз?в
,
5 ?????
який зада? к?льк?сть повторень команд т?ла циклу.
Фрагмент алгоритму, у якому
одна або к?лька команд можуть виконуватися б?льше н?ж один раз,
називають циклом. Алгоритм, який
м?стить цикл, називають алгоритмом ?з циклом, або алгоритмом з
повторенням.
????? ? ???????????
? SCRATCH 2
У середовищ? Scratch 2 також
можна складати програми ?з циклами. Для цього в систем? команд
виконавц?в ? спец?альн? команди.
Зокрема, для орган?зац?? у програм?
циклу з л?чильником можна використати команду
, яка
розташована у груп? Керувати. ?? виконання приводить до виконання
вказано? к?лькост? раз?в команд, як?
розм?щен? всередин? цього блока
(т?ло циклу). Зрозум?ло, що к?льк?сть повторень т?ла циклу можна
зм?нювати.
Ви вже зна?те, що для малювання квадрата з? стороною, наприклад, 100 крок?в потр?бно 4 рази
п?дряд виконати команди
Початок
Узяти в?дро
Повторити
5 раз?в
П?д?йти
до колодязя
Набрати з колодязя
повне в?дро води
П?д?йти з повним
в?дром води до д?жки
Вилити воду
з в?дра в д?жку
Поставити в?дро
К?нець
???. 4.35. ????-????? ?????????
?????????? ????? ?????
.
Тому ц? команди можна включити до програми малювання
квадрата не 4 рази п?дряд, а включити ?х до т?ла циклу з л?чильником, яке повинно виконатися 4 рази.
203
Роздiл 4
???. 4.36. ????????? ???????????????? ????????
Кр?м того, до цього т?ла циклу можна включити команду зм?нення кольору малювання ? кол?р ол?вця. У Scratch 2 кожному
кольору ол?вця в?дпов?да? певне число, код цього кольору. У програм?, наведен?й на малюнку 4.36, перед командою циклу знаходиться команда, яка зада? початковий кол?р ол?вця ? червоний.
П?д час виконання команд т?ла наведеного циклу при кожному
виконанн? команди
код кольору ол?вця
зб?льшу?ться на 30. Тим самим зм?ню?ться кол?р малювання, як
це показано на малюнку 4.36.
Розглянемо програму з циклом, виконавши який Рудий к?т намалю? орнамент ?з 6 квадрат?в (мал. 4.36).
Т?ло циклу ц??? програми м?стить команди малювання квадрата
? поворота виконавця на кут 60°. Повторюватиметься виконання
цього т?ла циклу 6 раз?в. Тому в отриманому орнамент? кожний
наступний квадрат повернуто в?дносно попереднього на кут 60°.
В останн?й команд? т?ла циклу зд?йсню?ться поворот виконавця саме на 60°, тому що орнамент склада?ться ?з 6 квадрат?в, ?
???. 4.37. ???????? ?? 6 ?????????
204
????????? ? ????????
???. 4.38. ???????? ? 20 ?????????
якщо кут повного повороту по колу 360° под?лити на к?льк?сть
квадрат?в 6, то й отрима?мо кут повороту виконавця 60° для малювання наступного квадрата.
Якщо ми хочемо намалювати аналог?чний орнамент з 20 квадрат?в, то сл?д зм?нити к?льк?сть повторень т?ла циклу на 20, а кут в
останн?й команд? т?ла циклу потр?бно зм?нити на 18° (мал. 4.38).
Наведемо ще приклад програми, виконавши яку, Рудий к?т намалю? коло (мал. 4.39).
???. 4.39. ????????? ????
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
Задача 1. Скласти програму для малювання квадрата з? сторонами р?зного кольору.
1. В?дкрийте в?кно середовища Scratch 2.
2. Розм?ст?ть Рудого кота всередин? сцени.
3. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в команди, наведен? на малюнку 4.36.
205
Роздiл 4
Для цього:
1. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в блоки з командами
,
?
з групи Ол?вець.
2. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в блок з командою
з групи Керувати.
3. Розм?ст?ть усередин? попереднього блока блоки з командами
з групи Рух та блок з коман-
дою
з групи Ол?вець.
4. Виконайте проект.
5. Запиш?ть у зошит кольори стор?н квадрата.
6. Зм?н?ть у команд?
число 30 на 50.
7. Виконайте проект.
8. Запиш?ть у зошит кольори стор?н нового квадрата.
9. Зм?н?ть у команд?
число 50 на ?нше,
яке ви п?д?брали.
10. Виконайте проект.
11. Запиш?ть у зошит кольори стор?н нового квадрата.
12. Збереж?ть останню верс?ю проекту у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа п_4_4_1.
13. Закрийте
в?кно
середовища
Scratch 2.
Задача 2. Скласти програму для малювання орнаменту.
1. В?дкрийте
в?кно
середовища
Scratch 2.
2. Розм?ст?ть Рудого кота всередин?
сцени.
3. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в команди, наведен? на малюнку 4.40.
Вказ?вка. П?д час розм?щення команд
використовуйте команду дублювати.
4. Виконайте проект.
5. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у
файл? з ?менем вправа п_4_4_2.
206
???. 4.40. ??????? ??? ????????? ?????????
????????? ? ????????
6. Зм?н?ть у командах поворот на 120 градус?в число 120 на
число 60.
7. Додайте до цих команд так? команди, щоб у результат? виконання проекту виконавець намалював 6 квадрат?в.
Вказ?вка. Використовуйте команду дублювати.
8. Виконайте проект.
9. Зверн?ть увагу, чим другий орнамент в?др?зня?ться в?д першого.
10. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_4_3.
11. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
???????????? ? ????? ??????
Процеси, як? повторюються, називаються цикл?чними.
Команду виду Повторити N раз?в Команди називають командою циклу з л?чильником. Команди утворюють т?ло циклу, а число N зада? к?льк?сть виконань команд т?ла циклу.
Фрагмент алгоритму, у якому одна або к?лька команд можуть
виконуватися б?льше н?ж один раз, називають циклом.
Алгоритм, що м?стить цикл, називають алгоритмом ?з циклом.
????? ????????? ?? ?????????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Який процес називають цикл?чним? Навед?ть приклади.
Що таке цикл в алгоритм??
Що таке т?ло циклу?
Який загальний вигляд команди циклу з л?чильником?
Як вигляда? блок-схема циклу з л?чильником?
Який алгоритм називають алгоритмом ?з циклами?
Як орган?зувати цикл з л?чильником у середовищ? Scratch 2?
????????? ????????
1 . Навед?ть приклади цикл?в з природних явищ, з навколишнього життя, з навчально? д?яльност?.
2*. Навед?ть приклади цикл?в п?д час застосування правил
математики, укра?нсько? мови.
3 . Склад?ть блок-схему алгоритму наповнення д?жки ?мн?стю 56 л, використовуючи в?дро ?мн?стю 8 л.
4*. Склад?ть алгоритм множення числа 12 на 4, використовуючи додавання. Подайте його у словесн?й форм? ? у форм?
блок-схеми.
207
Роздiл 4
5 . Склад?ть проект для Рудого кота, щоб в?н намалював малюнок за зразком (мал. 41). Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.4.5.
6 . Склад?ть проект для Рудого кота, щоб в?н намалював малюнок за зразком (мал. 4.42). Збереж?ть проект у ваш?й
папц? у файл? з ?менем завдання 4.4.6.
???. 4.41
???. 4.42
7 . Склад?ть проект, у якому виконавець малюватиме прямокутник, зм?нюючи при цьому кол?р ол?вця ? товщину л?н??. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.4.7.
8 . Склад?ть проект для двох виконавц?в, як? рухаються назустр?ч один одному в?д границь Сцени, у якому буде використано команду циклу з л?чильником. Збереж?ть проект
у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.4.8.
9 . Склад?ть проект, у якому виконавець малюватиме прямокутник, зм?нюючи при цьому сво? образи. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.4.9.
ПРАКТИЧНА РОБОТА ? 5
«????????? ? ????????? ????????
? ????????????? ?????? ? ???????????»
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте середовище Scratch 2.
2. Склад?ть проект, щоб отримати зображення, наведене на
малюнку 4.43.
3. Збереж?ть складений проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем
практична 5_1.
4. Склад?ть проект, щоб отримати зображення, наведене на
малюнку 4.44.
5. Збереж?ть складений проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем
практична 5_2.
6. Закрийте в?кно програми Scratch 2.
208
????????? ? ????????
???. 4.43
???. 4.44
4.5. ????????? ? ?????????????
1. Який алгоритм називають л?н?йним?
2. Який фрагмент алгоритму називають циклом?
3. Який фрагмент алгоритму називають розгалуженням?
???????????? ? ?????????
Ви вже зна?те, що в алгоритм? може бути фрагмент, який м?стить команду перев?рки умови, ? залежно в?д результату виконання ц??? команди (Так чи Н?) будуть виконуватися або одна посл?довн?сть команд, або ?нша.
Такий фрагмент в алгоритм? називають повним розгалуженням.
Блок-схема повного розгалуження вигляда? так (мал. 4.45):
Н?
Посл?довн?сть
команд 2
Перев?рка
умови
Так
Посл?довн?сть
команд 1
???. 4.45. ????? ????????????
Виконання повного розгалуження в?дбува?ться так: виконавець викону? команду перев?рки умови: якщо результат виконання ц??? команди Так, то виконавець викону? посл?довн?сть команд 1, п?сля чого переходить до виконання першо? команди
209
Роздiл 4
наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання
ц??? команди Н?, то виконавець викону? посл?довн?сть команд 2,
п?сля чого також переходить до виконання першо? команди наступного фрагмента алгоритму.
Наведемо приклад повного розгалуження в алгоритм? для визначення зак?нчення д??слова у 3-й особ? однини (мал. 4.46).
Н?
У 3-й особ?
множини зак?нчення
-уть, -ють
У 3-й особ? однини зак?нчення -ить, -?ть
Так
У 3-й особ? однини зак?нчення -е, -?
???. 4.46. ????? ????????????
В алгоритмах використовують також ? неповне розгалуження.
Блок-схема неповного розгалуження вигляда? так (мал. 4.47):
Н?
Перев?рка
умови
Так
Посл?довн?сть
команд
???. 4.47. ??????? ????????????
Виконання неповного розгалуження в?др?зня?ться в?д виконання повного розгалуження тим, що за результату виконання команди перев?рки умови Н? виконавець одразу переходить до виконання першо? команди наступного фрагмента алгоритму.
Наведемо приклад алгоритму з неповним розгалуженням
(мал. 4.48):
Алгоритм, що м?стить розгалуження, називають алгоритмом з
розгалуженням.
210
????????? ? ????????
Початок
Подивись у в?кно
Н?
?де дощ?
Так
В?зьми парасольку
Вийди на вулицю
К?нець
???. 4.48. ???????? ? ???????? ?????????????
???????????? ? SCRATCH 2
У Scratch 2 можна використати команду
для орган?-
для орган?зац?? неповного
зац?? повного розгалуження ?
розгалуження.
Приклади таких команд наведено на малюнку 4.49:
У цих розгалуженнях використано команду перев?рки умови
з групи Датчики, у як?й можна в?дкрити список ? вибрати в ньому певну клав?шу для натискання.
На малюнку 4.50 наведено приклад проекту з використанням розгалуження. У цьому проект? використано команду перев?рки умови
з групи Дат???. 4.49. ???????? ???????????
чики.
? Scratch 2
211
Роздiл 4
???. 4.50. ?????? ? ?????????????
П?д час виконання наведених на малюнку 4.50 команд, якщо
тримати натиснутою клав?шу Пропуск, виконуватиметься команда перев?рки умови
. Якщо результат виконання ц??? команди буде Так, виконавець повернеться вгору, а якщо
Н?, то перем?ститься на 10 крок?в
eперед.
Щоб намалювати червоний прямокутник на Сцен?, потр?бно (мал. 4.51):
1. Вибрати Сцена в нижн?й л?в?й
частин? в?кна середовища.
2. Вибрати на вкладц? Тло кнопку Малювати нове тло .
3. Намалювати у в?кн? вбудованого граф?чного редактора червоний прямокутник.
4. Вибрати кнопку ОК.
???. 4.51. ??????? ?????? ??? ??
?????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
Задача 1. На Сцен? розташований виконавець Рудий к?т ? ? зелена ст?на (мал. 4.52). П?д час натискання клав?ш? праворуч виконавець повинен рухатися в напрямку ст?ни. Коли в?н доторкнеться до
ст?ни, в?н ма? повернути вниз ? перем?ститися на 30 крок?в.
Для цього:
1. В?дкрийте середовище Scratch 2.
2. Вибер?ть Сцена в нижн?й л?в?й частин? в?кна.
3. Вибер?ть на вкладц? Тло кнопку Малювати нове тло .
4. Намалюйте у в?кн? вбудованого граф?чного редактора зелений прямокутник (мал. 4.52).
212
????????? ? ????????
5. Вибер?ть кнопку ОК.
6. Вибер?ть Спрайт1 у нижн?й л?в?й частин? в?кна.
7. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в команди, наведен? на малюнку 4.52.
???. 4.52
Вказ?вка. Для встановлення потр?бного кольору в пол? команди
сл?д:
1. Вибрати поле з кольором у цьому блоц?.
2. Вибрати будь-яку точку на зеленому прямокутнику.
8. Запуст?ть проект на виконання.
9. Натисн?ть ? тримайте натиснутою клав?шу праворуч.
10. Спостер?гайте за д?ями виконавця. Запиш?ть ?х коротко в
зошит.
11. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_5.
12. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
Задача 2. Скласти проект, у якому виконавець за натиснуто? клав?ш? Пропуск буде перем?щуватися
на 10 крок?в, якщо вказ?вник буде
знаходитися в?д виконавця на в?дстан? менше н?ж 100 крок?в.
???. 4.53
Для цього:
1. В?дкрийте середовище Scratch 2.
2. Розм?ст?ть на Панел? Скрипт?в команди, наведен? на малюнку 4.53. Для цього:
1. Розм?ст?ть на Панел? Скрипт?в блок з командою
з групи Керувати.
213
Роздiл 4
2. Розм?ст?ть на Панел? Скрипт?в блок з командою
з групи Керувати.
з
3. Уставте в поле блока з командою якщо блок
групи Оператори.
блок
з
4. Уставте в л?ве поле блока
групи Датчики.
5. В?дкрийте список поля останнього блока ? вибер?ть вказ?вник миш?.
число 100.
6. Уставте у праве поле блока
7. Уставте у блок з командою якщо блок з командою
.
3. Запуст?ть проект на виконання.
4. Натисн?ть ? тримайте натиснутою клав?шу Пропуск.
5. Перем?щуйте вказ?вник, то наближаючи, то в?ддаляючи
його в?дносно виконавця.
6. Спостер?гайте за д?ями виконавця. Коротко запиш?ть ?х у
зошит.
7. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_5_2.
8. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
???????????? ? ????? ??????
Розгалуженням називають фрагмент алгоритму, що м?стить
команду перев?рки умови ? посл?довност? команд, як? будуть виконуватися або не виконуватися залежно в?д результату виконання команди перев?рки умови.
В алгоритмах використовують розгалуження двох вид?в: повне
розгалуження (мал. 4.45) ? неповне розгалуження (мал. 4.47).
Виконання повного розгалуження в?дбува?ться так: виконавець
викону? команду перев?рки умови; якщо результат виконання ц???
команди Так, то виконавець викону? посл?довн?сть команд 1, п?сля
чого переходить до виконання першо? команди наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання ц??? команди Н?, то виконавець викону? посл?довн?сть команд 2, п?сля чого також переходить до виконання першо? команди наступного фрагмента алгоритму.
Виконання неповного розгалуження в?дбува?ться так: виконавець викону? команду перев?рки умови; якщо результат виконання ц??? команди Так, то виконавець викону? посл?довн?сть
команд 1, п?сля чого переходить до виконання першо? команди
наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання
214
????????? ? ????????
ц??? команди Н?, то виконавець одразу переходить до виконання
першо? команди наступного фрагмента алгоритму.
Алгоритм, який м?стить розгалуження, називають алгоритмом
з розгалуженнями.
У Scratch 2 для орган?зац?? повного розгалуження використовують команду
, а для орган?зац?? неповного розгалужен-
ня ? команду
.
????? ????????? ?? ?????????
1 . Який фрагмент алгоритму називають розгалуженням?
2 . Як? два види розгалуження використовують в алгоритмах?
3 . Який вигляд ма? блок-схема повного розгалуження? Як
викону?ться таке розгалуження?
4 . Який вигляд ма? блок-схема неповного розгалуження? Як
викону?ться таке розгалуження?
5*. Чим в?др?зня?ться л?н?йний фрагмент алгоритму в?д розгалуження?
6*. Чим в?др?зня?ться розгалуження в?д циклу з л?чильником?
7 . Як орган?зувати повне розгалуження в Scratch 2?
8 . Як орган?зувати неповне розгалуження в Scratch 2?
????????? ????????
1 . Навед?ть приклади розгалужень з природних явищ, з навколишнього життя, з навчально? д?яльност?.
2*. Навед?ть приклади розгалужень п?д час застосування правил математики, укра?нсько? мови.
3 . Виконайте алгоритм:
1. Задумати два ц?лих числа.
2. Обчислити суму задуманих чисел.
3. Пор?вняти «Знайдена сума б?льша н?ж 30».
4. Якщо Так, пов?домити «Б?льше» ? виконати команду 5,
якщо Н?, пов?домити «Не б?льше» ? виконати команду 5.
5. Зак?нчити виконання алгоритму.
4 . Виконайте алгоритм:
1. Задумати два ц?лих числа.
2. Обчислити добуток задуманих чисел.
3. Пор?вняти «Знайдений добуток дор?вню? 100».
4. Якщо Так, пов?домити «Дор?вню?» ? виконати команду 5,
215
Роздiл 4
якщо Н?, пов?домити «Не дор?вню?» ? виконати команду 5.
5. Зак?нчити виконання алгоритму.
5 . Склад?ть блок-схему алгоритму, наведеного в завданн?
? 2. Виконайте цей алгоритм для двох р?зних пар ц?лих
чисел. П?дбер?ть ц? пари так, щоб кожного разу виконання
алгоритму в?дбувалося по-р?зному.
6 . Склад?ть блок-схему алгоритму, наведеного в завданн?
? 1. Виконайте цей алгоритм для двох р?зних пар ц?лих
чисел. П?дбер?ть ц? пари так, щоб кожного разу виконання
алгоритму в?дбувалося по-р?зному.
7*. ? 9 однакових на вигляд монет. В?домо, що серед них ?
одна фальшива ? вона легша за справжню. Склад?ть блоксхему алгоритму виявлення фальшиво? монети найменшою к?льк?стю зважувань на шалькових терезах без гир.
8 . Склад?ть проект у середовищ? Scratch 2, п?д час виконання якого виконавець пройде вниз 40 крок?в за натиснено?
клав?ш? стр?лка вниз. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у
файл? з ?менем завдання 4.5.8.
9 . Склад?ть проект у середовищ? Scratch 2, п?д час виконання якого за натиснено? клав?ш? стр?лка вправо виконавець
об?йде перешкоду синього кольору (мал. 4.54). Збереж?ть
проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.5.9.
???. 4.54. ????? ? ??????????
4.6. ????? ? ???????????
1. Що таке цикли?
2. Який вигляд ма? команда циклу з л?чильником?
3. Що таке т?ло циклу?
???? ? ???????????
Розглянемо таку задачу.
Задача 1. ? д?жка, в?дро ? колодязь з водою. Використовуючи
в?дро, наповнити д?жку водою.
Ми вже розглядали аналог?чну задачу на заповнення д?жки во216
????????? ? ????????
дою. Але там було в?домо, що д?жка порожня, а також в?домими були
?мн?сть в?дра 10 л ? д?жки 50 л. Тому в т?й задач? можна було одразу
визначити, що команди т?ла циклу повторюватимуться 5 раз?в.
Оск?льки в ц?й задач? не в?дом? н? к?льк?сть води в д?жц?, н? ??
?мн?сть, н? ?мн?сть в?дра, то аналог?чний висновок тут зробити
не можна.
Розглянемо того самого виконавця ?з системою команд:
1. Наповнити в?дро водою з колодязя.
2. Вилити воду з в?дра в д?жку.
3. Перев?рити умову «Д?жка неповна?».
Алгоритм розв?язування ц??? задач? для розглянутого виконавця виглядатиме так:
1. Перев?рити умову «Д?жка неповна?».
2. Якщо результат виконання попередньо? команди Так, виконати команду 3, ?накше (тобто якщо результат виконання попередньо? команди Н?), виконати команду 6.
3. Наповнити в?дро водою з колодязя.
4. Вилити воду з в?дра в д?жку.
5. Виконати команду 1.
6. Зак?нчити виконання алгоритму.
На малюнку 4.55 наведено блок-схему цього алгоритму.
Початок
Н?
Д?жка
не повна?
Так
Наповнити в?дро
водою з колодязя
Вилити воду
з в?дра в д?жку
К?нець
???. 4.55. ????-????? ????????? ?????????? ????? ?????
217
Роздiл 4
У цьому алгоритм? команди 3?5 можуть бути виконан? б?льше
одного разу ? тому утворюють т?ло циклу. Чергове виконання цих
команд залежить в?д результату виконання команди перев?рки
умови «Д?жка неповна?» у команд? 1. Якщо цей результат Так,
то команди 3?5 виконуються ще раз, якщо ж Н?, то ц? команди
б?льше не виконуються.
Зверта?мо вашу увагу!
Команди т?ла циклу саме «можуть бути виконан? б?льше одного разу», а не «обов?язково виконуються б?льше одного разу».
Адже розм?ри в?дра ? д?жки можуть бути так?, що при першому ж
виливанн? води з в?дра в д?жку вона наповниться, ? виконання
алгоритму зак?нчиться.
Кр?м того, д?жка може одразу бути повною. У такому раз? команди т?ла циклу не виконуватимуться жодного разу.
Розглянутий вище цикл називають циклом з передумовою.
Загальний вигляд циклу з передумовою наведено на малюнку 4.56. Виконання такого циклу в?дбува?ться так: виконавець
викону? команду перев?рки умови; якщо результат виконання
ц??? команди Так, то виконавець викону? команди т?ла циклу,
п?сля чого знову викону? команду перев?рки умови; якщо ж результат виконання команди перев?рки умови Н?, то виконавець
переходить до виконання першо? команди наступного фрагмента алгоритму.
Н?
Перев?рка
умови
Так
Команди
т?ла циклу
???. 4.56. ????-????? ????? ? ???????????
????? ? ??????????? ? SCRATCH 2
У Scratch 2 для орган?зац?? циклу з передумовою можна використати команду
218
з групи Керувати.
????????? ? ????????
Наприклад,
виконуючи
команду
циклу
з
передумовою
, виконавець перев?ря? умову не
доторка?ться меж?. Якщо результат ц??? перев?рки Так, викону?ться команда т?ла циклу перем?стити на 10 крок?в. П?сля чого
знову перев?ря?ться умова не доторка?ться меж?. Як т?льки виконавець доторкнеться до меж?, виконання команди циклу з передумовою завершу?ться ? виконавець зупиниться б?ля границ?.
У Scratch 2 можна орган?зувати виконання так званого безумов. Коного циклу. Для цього можна використати команду
манди т?ла такого циклу будуть виконуватися до моменту натиснення користувачем кнопки
Зупинити у правому верхньому
кут? над Сценою, яке перерива? виконання програми.
???????? ? ???????????
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
1. В?дкрийте середовище Scratch 2.
2. Розм?ст?ть Рудого кота всередин? Сцени.
3. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в команди, наведен? на малюнку 4.57.
???. 4.57
4. В?дкрийте ?нформац?ю про спрайт ? вибер?ть кнопку
,
щоб виконавець не повертався догори ногами.
5. Виконайте проект.
6. Запиш?ть у зошит, як? д?? викону? виконавець.
7. Натисн?ть клав?шу Пропуск. Запиш?ть у зошит, що п?сля
цього в?дбулося з виконавцем ? чому.
8. Зам?н?ть у команд? циклу з передумовою клав?шу Пропуск
на клав?шу стр?лка вгору.
9. Додайте до даного алгоритму команди, щоб виконавець рухався у вертикальному напрямку, поки не буде натиснуто
клав?шу стр?лка праворуч (мал. 4.58).
219
Роздiл 4
???. 4.58
10. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_6_1.
11. Використайте команду циклу завжди, щоб виконавець рухався то в горизонтальному напрямку, то у вертикальному,
поки не буде натиснуто кнопку Зупинити (мал. 4.59).
???. 4.59
12. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_6_2.
13. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
???????????? ? ????? ??????
Блок-схема циклу з передумовою наведено на малюнку 4.56.
Виконання такого циклу в?дбува?ться так: виконавець викону?
команду перев?рки умови; якщо результат виконання ц??? команди Так, то виконавець викону? команди т?ла циклу, п?сля чого
знову викону? команду перев?рки умови; якщо ж результат виконання команди перев?рки умови Н?, то виконавець переходить до
виконання першо? команди наступного фрагмента алгоритму.
220
????????? ? ????????
Команди т?ла циклу з передумовою саме «можуть бути виконан? б?льше одного разу», а не «обов?язково виконуються б?льше
одного разу». Адже результат виконання команди перев?рки умови перший раз може бути Так, а другий раз ? Н?, ? виконання циклу п?сля цього припиня?ться.
Кр?м того, команди т?ла циклу з передумовою можуть не виконуватися жодного разу. Адже результат виконання команди перев?рки умови вже й першого разу може бути Н?, ? виконання циклу одразу припиня?ться.
У Scratch 2 для орган?зац?? циклу з передумовою можна використати команду
з групи Керувати.
????? ????????? ?? ?????????
Що таке цикл в алгоритм??
Який вигляд ма? блок-схема циклу з передумовою?
Як викону?ться цикл з передумовою?
В?д чого залежить к?льк?сть виконань циклу з передумовою?
Чи можуть команди т?ла циклу з передумовою не виконуватися жодного разу? Поясн?ть свою в?дпов?дь, про?люструйте пояснення прикладами.
6*. Чи може виконання циклу з передумовою н?коли не зак?нчитися? Поясн?ть свою в?дпов?дь, про?люструйте пояснення прикладами.
7*. Що сп?льного ? чим в?др?зняються цикл з л?чильником ?
цикл з передумовою?
8 . Як викону?ться цикл з передумовою в Scratch 2?
9 . Як орган?зувати в Scratch 2 безумовний цикл?
1.
2.
3.
4.
5.
????????? ????????
1*. Пор?вняйте виконання сл?дування, розгалуження, циклу.
2*. Пор?вняйте виконання циклу з л?чильником ? циклу з передумовою.
3 . Петрик збира? ?ст?вн? гриби в кошик. Склад?ть блок-схему
наповнення кошика ?ст?вними грибами.
4 . У кас? к?нотеатру залишилася певна к?льк?сть квитк?в на
найближчий сеанс. Склад?ть блок-схему алгоритму продажу цих квитк?в.
5 . Виконавець розташований б?ля л?во? границ? Сцени, справа
в?д нього знаходиться зелена перешкода. Склад?ть проект, у
221
Роздiл 4
якому виконавець д?йде до перешкоди ? зупиниться. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.6.5.
6 . Виконавець розташований б?ля право? границ? Сцени, зл?ва
в?д нього знаходиться червона перешкода. Склад?ть проект,
у якому виконавець д?йде до перешкоди ? зупиниться. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем завдання 4.6.6.
7 . Виконавець розташований б?ля л?во? границ? Сцени, справа в?д нього знаходиться зелена перешкода. Склад?ть проект, у якому виконавець д?йде до перешкоди, об?йде ?? ?
д?йде до право? границ? Сцени. Збереж?ть проект у ваш?й
папц? у файл? з ?менем завдання 4.6.7.
8 . Виконавець розташований б?ля право? границ? Сцени, зл?ва в?д нього знаходиться синя перешкода. Склад?ть проект, у якому виконавець д?йде до перешкоди, об?йде ?? ?
д?йде до л?во? меж? Сцени. Збереж?ть проект у ваш?й папц?
у файл? з ?менем завдання 4.6.8.
ПРАКТИЧНА РОБОТА ? 6
«????????? ?? ????????? ?????????? ?? ???????»
Увага! П?д час роботи з комп?ютером дотримуйтеся вимог
безпеки житт?д?яльност? та сан?тарно-г?г??н?чних норм.
Для цього:
1. В?дкрийте середовище Scratch 2.
2. В?дкрийте файл тло 6_1 для Сцени.
3. Розм?ст?ть на Сцен? виконавця Рибка.
4. Склад?ть проект, у якому виконавець перем?щу?ться в горизонтальному напрямку до натиснення клав?ш? 1.
5. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем практична 6_1.
6. В?дкрийте файл тло 6_2 для Сцени.
7. Розм?ст?ть б?ля протилежних меж Сцени по одному виконавцю.
8. Склад?ть проект, у якому виконавц? рухаються назустр?ч
один одному до натиснення клав?ш? Пропуск.
9. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем практична 6_2.
10. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
222
?????
Дорог? п?ятикласниц? та п?ятикласники! ........................................................ 3
РОЗД?Л 1
?НФОРМАЦ?ЙН? ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ
1.1. Пов?домлення, ?нформац?я. ?нформац?йн? процеси.
Дан? ...............................................................................................
1.2. Iнформац?йн? системи. Роль ?нформац?йних
технолог?й у житт? сучасно? людини ..................................................
1.3. Комп?ютери та ?х р?зновиди .............................................................
1.4. Складов? комп?ютер?в та ?х призначення ............................................
1.5. Операц?йна система .........................................................................
1.6. Створення файл?в. Перейменування,
перем?щення та в?дновлення папок ? файл?в .......................................
Практична робота ? 1. «Операц?? над папками, файлами,
ярликами» .............................................................................................
6
17
27
35
45
55
65
РОЗД?Л 2
МЕРЕЖЕВ? ТЕХНОЛОГ?? ТА ?НТЕРНЕТ
2.1. Локальна мережа. Використання мережевих папок .............................
2.2. Пошук в?домостей в Iнтернет? та ?х критичне
оц?нювання .....................................................................................
2.3. Безпека в Iнтернет?. Завантаження даних з Iнтернету.
Авторське право ..............................................................................
2.4. Використання мереж? ?нтернет для навчання .....................................
Практична робота ? 2. «Пошук матер?ал?в в ?нтернет?
та ?х оц?нювання» ..................................................................................
67
75
85
92
100
РОЗД?Л 3
ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ
3.1. Об??кти та ?х властивост?. Програмне забезпечення
для опрацювання текст?в .................................................................
3.2. Уведення тексту та його редагування в текстовому
процесор? Word 2010 ........................................................................
3.3. Форматування символ?в ? абзац?в у текстовому
процесор? Word 2010 .......................................................................
3.4. Створення та опрацювання однор?вневих списк?в
у текстовому процесор? Word 2010 ....................................................
3.5. Додавання граф?чних зображень у текстовий документ
у текстовому процесор? Word 2010 ....................................................
3.6. Додавання, редагування та форматування таблиць
у текстовому документ? ....................................................................
3.7. Cтор?нки текстового документа та ?х форматування. Друк
текстового документа в текстовому процесор? Word 2010 .....................
Практична робота ? 3. «Створення текстового документа
з граф?чним зображенням та таблицею» ...................................................
103
115
124
133
142
150
161
167
223
РОЗД?Л 4
АЛГОРИТМИ ? ПРОГРАМИ
4.1. Алгоритми. Середовище складання та виконання
алгоритм?в Scratch ..........................................................................
4.2. Способи подання алгоритм?в. Редагування ? в?дкривання
проект?в у середовищ? Scratch ..........................................................
Практична робота ? 4. «Складання та виконання
л?н?йних алгоритм?в» .............................................................................
4.3. Використання р?зних образ?в виконавця ? р?зних
виконавц?в у проектах Scratch .........................................................
4.4. Повторення (цикли). Алгоритми з повторенням .................................
Практична робота ? 5. «Складання та виконання
проект?в з використанням цикл?в з л?чильником» ....................................
4.5. Алгоритми з розгалуженням ............................................................
4.6. Цикли з передумовою ......................................................................
Практична робота ? 6. «Складання та виконання
алгоритм?в ?з циклами» ..........................................................................
Навчальне видання
РИВКІНД Йосиф Якович
ЛИСЕНКО Тетяна Іванівна
ЧЕРНІКОВА Людмила Антонівна
ШАКОТЬКО Віктор Васильович
ІНФОРМАТИКА
П?дручник для 5 класу
заклад?в загально? середньо? осв?ти
Рекомендовано М?н?стерством осв?ти ? науки Укра?ни
Видано за рахунок державних кошт?в. Продаж заборонено
Головний редактор Натал?я Заблоцька.
Редактор Олена Мовчан, Натал?я Дашко. Обкладинка Тетяни Кущ.
Макет, художн? оформлення, комп?ютерна обробка ?люстрац?й
Василя Марущинця. Техн?чний редактор Цезарина Федос?х?на.
Комп?ютерна верстка Натал?? Музиченко, Юр?я Лебед?ва.
Коректор Любов Федоренко
Формат 70Ч100/16. Ум. друк. арк.
Тираж
пр. Вид. ?
. Обл.-вид. арк.
. Зам. ?
.
.
Видавництво «Генеза», вул. Тимошенка, 2-л, м. Ки?в, 04212.
Св?доцтво суб??кта видавничо? справи сер?я ДК ? 5088 в?д 27.04.2016.
224
В?ддруковано на ПрАТ «Б?лоцерк?вська книжкова фабрика»,
вул. Л. Курбаса, 4, м. Б?ла Церква, 09100.
Св?доцтво суб??кта видавничо? справи сер?я ДК ? 5454 в?д 14.08.2017.
Впроваджено систему управл?ння як?стю
зг?дно з м?жнародним стандартом DIN EN ISO 9001:2000
159
182
191
191
200
208
209
216
222
? прискорення розм?щення цих команд:
1. П?сля розм?щення блок?в з командами перем?стити
на 80 крок?в ? повернути на 90 градус?в в?дкрийте
контекстне меню першого з них, виконайте команду
дублювати ? при?днайте коп?ю до попередн?х блок?в.
197
Роздiл 4
???. 4.29. ??????? ???
????????? ????????
???. 4.30. ??????? ???
????????? ???????
2. П?сля цього знову в?дкрийте контекстне меню першого
блока з командою перем?стити на 80 крок?в, виконайте
команду дублювати ? при?днайте коп?ю до попередн?х
блок?в.
8. Вибер?ть в Област? спрайт?в виконавця Хлопчик.
9. Розм?ст?ть на Панел? скрипт?в команди для цього виконавця, наведен? на малюнку 4.30.
.
10. Виконайте проект, вибравши кнопку Запуск
11. Спостер?гайте за д?ями виконавц?в.
12. Збереж?ть проект у ваш?й папц? у файл? з ?менем вправа
п_4_3_3.
13. Закрийте в?кно середовища Scratch 2.
??? ???, ??? ???? ????? ??????
???? ?????????? Scratch 2, ??? ????????? ???????? ????? ?????? ????? ??????? ?????????. ???????, ? ????????? ?? ??????? https://studio.code.org ?????
???????????? ?? ??????????? Code Studio (????. code studio ? ?????? ?????) ?
???????? ?? ?????????? ? ????? ?????????? ???????????? ??????? (???. 4.31).
???????????? ? ????? ??????
У середовищ? Scratch 2 виконавц? можуть мати р?зний вигляд,
тобто мати к?лька образ?в, або ще говорять, костюм?в. Ц? образи
розм?щуються на вкладц? Образи.
Розм?стити образи виконавця на вкладц? Образи можна такими способами:
198
????????? ? ????????
? обрати з Б?бл?отеки образ?в ( );
? намалювати у спец?альному граф?чному редактор?, убудованому в середовище Scratch 2 ( );
? завантажити образ ?з файла на нос?? ( );
? сфотографувати на камеру, п?дключену до комп?ютера ( ).
У проектах можна використовувати не т?льки р?зн? образи одного виконавця, а й р?зних виконавц?в (спрайт?в).
Розм?стити нового виконавця в Област? спрайт?в можна такими способами:
? обрати з Б?бл?отеки образ?в ( );
? намалювати у спец?альному граф?чному редактор?, убудованому в середовище Scratch 2 ( );
? завантажити образ ?з файла на нос?? ( );
? сфотографувати на камеру, п?дключену до комп?ютера ( ).
Для кожного виконавця частина програми створю?ться на
окрем?й вкладц? Скрипти. П?сля вибору виконавця в Област? спрайт?в в?дкрива?ться вкладка Скрипти саме для цього виконавця.
???. 4.31. ?????????? Code Studio
????? ????????? ?? ?????????
1.
2.
3.
4.
5.
Як? способи розм?щення нового образу виконавця ви зна?те?
Як в?дкрити вбудований граф?чний редактор?
Як уставити новий образ ?з файла?
Якими командами можна зм?нити образ виконавця?
Як розм?стити нового виконавця в Област? спрайт?в?
199
Ро
Автор
avikett
Документ
Категория
Образование
Просмотров
136
Размер файла
27 089 Кб
Теги
укр
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа