close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Новый текстовый документ

код для вставкиСкачать
Тестовий підсумковий контроль з дисципліни 1. Сукупністьнавчально-виховнихікультурно-освітніхзакладів, наукових, науково-методичнихіметодичнихустанов, державнихімісцевихорганівуправлінняосвітоютасамоврядуваннявгалузіосвіти, якізгіднозКонституцієюУкраїниздійснюютьосвітуйвихованнягромадянце: а) системаосвіти; б) системавиховноїроботи; в) системанавчальноїдіяльності. 2. Базовіположення, якілежатьвосновіфункціонуваннязакладів
системиосвітиУкраїнице: а) принципивихованнястудентів; б) принципиосвіти; в) принципинавчання. 3. Створенняумовдляформуваннякращихякостейтарозвиткуздібностейлюдини, розкриттяджерелїїжиттєвихсил, повагадоособистості, їїгідності, розумінняїїзапитівце: а) принципдемократизаціївиховання; б) принципгуманізаціївиховання; в) принципгуманітаризаціївиховання. 4. Методи, призастосуванніякихстудентзмушенийактивноздобувати, перероблятийреалізовуватинавчальнуінформаціюівикористанняякихзабезпечуєзначновищірезультатипрактичноїдіяльності: а) методиактивногонавчання; б) традиційніметодинавчання; в) практичніметодинавчання. 5. Імітаціяпрофесійно-педагогічноїдіяльності, пов'язаноїз
управліннямнавчально-виховнимпроцесом: а) практичнезаняття; б) діловагра; в) семінарсько-практичне заняття. 6. Імітаційнаформаактивногонавчання, щопотребуєменшихзатратчасунаїїрозробкутавпровадження, однакприрозв'язанніпсихолого-
педагогічнихзадачіситуаційнадзвичайноефективні: а) імітаційніігри; б) рольовіігри; в) дидактичніігри. 7. Творчаформанавчанняірозвиткустудентів, щорозвиває
спостережливість, увагу, пам'ять, мислення, мову, кмітливість: а) активніметодинавчання; б) рольовагра; в) дидактичнагра. 8. Досконале, творчевиконанняпедагогомсвоїхпрофесійнихфункційнарівнімистецтва, врезультатічогостворюютьсяоптимальніумовидлярозвиткуособистості: а) професіоналізм; б) педагогічнакультура; в) педагогічнамайстерність. 9. Оволодіннязнаннями, уміннямийнавичкамиосновнаук, щопотрібнілюдиніуповсякденномужитті, атакожпідгрунтяпрофесійноїосвіти: а) політехнічнаосвіта; б) загальнаосвіта; в) політехнічнаосвіта. 10. Ознайомленнязрізнимигалузямивиробництва, пізнаннясутності
основнихтехнологічнихпроцесів: а) загальнаосвіта; б) формальнаосвіта; в) політехнічнаосвіта. 11. Оволодіння знаннями, уміннями й навичками, які потрібні для здійснення професійної діяльності: Оволодіннязнаннями, уміннямийнавичками, якіпотрібнідля
здійсненняпрофесійноїдіяльності: а) класичнаосвіта; б) професійнаосвіта; в) політехнічнаосвіта. 12. Чіткоокресленеколознань, уміньтанавичок, якимиоволодіває
людинашляхоморганізованогонавчанняабосамостійно: а) змістосвіти; б) закономірністьнавчання; в) стандартосвіти. 13. Обмеженаучасійпросторівзаємозумовленадіяльністьвикладачаі
студента: а) процеснавчання; б) принципнавчання; в) формаорганізаціїнавчання. 14. Навчання, щодаєзмогувраховуватиіндивідуальніможливості
студентів: а) груповаформа; б) індивідуальнаформа; в) фронтальнаформа. 15. Впорядкованіспособицілеспрямованоївзаємодіїпедагогаі
студента, спрямованінавирішеннянавчально-виховнихзавдань: а) принципинавчання; б) форминавчання;
в) методинавчання. 16. Складовіметодівнавчання, конкретнідіїпедагога, спрямованіна
реалізаціюметинавчання: а) засобинавчання; б) прийоминавчання; в) принципинавчання. 17. Сукупність предметів, ідей, явищ і способів дій, що забезпечують реалізацію навчально-виховного процесу, а також різноманітне навчальне обладнання, що використовується у системі навчальної діяльності: Сукупністьпредметів, ідей, явищіспособівдій, щозабезпечуютьреалізаціюнавчально-виховногопроцесу, атакожрізноманітненавчальнеобладнання, щовикористовуєтьсяусистемінавчальноїдіяльності: а) методинавчання; б) засобинавчання; в) прийоминавчання. 18. Ситуаціяуякійіснуєйвиявляєтьсяпротиріччя: а) проблемнаситуація; б) виховнаситуація; в) навчальнаситуація. 19. Характервзаємодіївикладачазістудентамиприякомууходіпередачійзасвоєннянавчальноїінформаціївиявляєтьсяпротиріччя, щостворюєдлястудентівпроблемнуситуацію, називається: а) модульненавчання; б) проблемненавчання; в) розвиваюченавчання. 20. Описоваформарозкриттянавчальногоматеріалузметою
спонуканнястудентівдоствореннявуявіпевногообразу: а) бесіда; б) розповідь; в) пояснення. 21. Наукапрозакономірностінавчанняівихованнястудентів, Їхнауковуіпрофесійнупідготовку: а) педагогікавищоїшколи; б) дидактикавищоїшколи; в) основипедагогічноїмайстерності. 22. Сукупністьвищихзакладівосвіти, якізабезпечують
фундаментальнунаукову, професійнуіпрактичнупідготовку: а) системанаціональноїосвіти; б) системавищоїосвіти; в) система професійної освіти. 23. Галузьпедагогікивищоїшколи, якарозробляєтеоріюосвітиінавчанняувищихнавчальнихзакладах: а) дидактикавищоїшколи; б) теоріявиховання; в) теоріянавчання. 24.Обєктивні, стійкітаістотнізв'язкивнавчальномупроцесі, що
зумовлюютьйогоефективність: а) принципинавчання; б) методинавчання; в) закономірностінавчання. 25. Основніположення, щовизначаютьзміст, організаційніформиі
методинавчальноїроботитазабезпечуютьйогоефективність: а) закономірностінавчання; б) принципинавчання; в) формиорганізаціїнавчання. 26. Системне, послідовневикладанняівивченнянавчального
матеріалу: а) принципсвідомостінавчання; б) принциппослідовностіісистематичностінавчання; в) принципнауковостінавчання. 27. Відповідністьзмісту, форміметодівнавчаннявіковим, індивідуальнимособливостямстудентів, їхможливостям: а) принципнаочностінавчання; б) принципсистематичностійпослідовностінавчання; в) принципдоступностінавчання. 28. Свідомейгрунтовнезасвоєнняфактів, понять, ідей, правил, глибокерозумінняістотнихознакісторінпредметівтаявищ, зв'язківміжнимиівсерединіних: а) принципміцностінавчання; б) принцип свідомості навчання; 29. Логічнозавершений, науковообгрунтований, послідовнийісистематизованийвикладнауковогоабонауково-методичногопитання, темичирозділунавчальногопредмету: а) лекція; б) бесіда; в) розповідь. 30. Навчання, щопередбачаєсамостійневивченнястудентамизазавданнямивикладачаокремихпитаньітемлекційногокурсуізнаступнимїхобговоренням: а) лекція; б) практичнезаняття; в) семінарськезаняття. 31. Методнавчання, щопередбачаєвикористанняпопередньогодосвідустудентівзпевноїгалузізнаньіприведенняїхнаосновіцьогозадопомогоюдіалогудоусвідомленнновихявищ: а) лекція; б) розповідь; в) бесіда. 32. Організаціядетальногорозглядустудентамиокремихтеоретичнихположеньнавчальноїдисциплінитаформуваннявміньтанавичокїхпрактичногозасосуваннячерезіндивідуальневиконання: а) практичнезаняття; б) семінарськезаняття; в) виробничапрактика. 33. Навчальнадіяльністьстудента, якапланується, виконуєтьсязазавданнямтапідметодичнимкерівництвоміконтролемвикладача, алебезйогобезпосередньоїучасті: а) науковадіяльністьстудента; б) самостійна робота студента; 34. Системаморальн0-духовних, інтелектуальних, трудових, фізичнихтаестетичнихякостей, переконань, уміньтанавичокстудентів, якіспрямованінадосягненняметивиховання: а) змістосвіти; б) змістнавчання; в) зміствиховання. 35. Основні, вихідніположення, якієфундаментомзмісту, формі
методіввиховання: а) принципивиховання; б) принципиосвіти; в) принципинауково-дослідноїроботи. 36. Способивпливувихователянасвідомість, волюіповедінку
вихованцязметоювсебічногорозвиткуйогоособистості: а) методинавчання; б) методивиховання; в) методинауковогодослідження. 37. Метод, передбачаєнавмиснийцілеспрямованийвпливнасвідомість, волюіпочуттявихованцівзметоюформуваннявнихстійкихпереконань: а) методвправ; б) методприкладу; в) методпереконання. 38. Спосібвиявленняйоцінюваннярезультатівспільноїдіяльності
студентаівикладача: а) контрольувищійшколі; б) методнавчання; в) методоцінювання. 39. Діагностична, стимулююча, виховна, розвиваюча, коригувальна, прогностична і контрольна функції: Діагностична, стимулююча, виховна, розвиваюча, коригувальна, прогностичнаіконтрольнафункції: а) функціїнавчання; б) функціїосвіти; в) функціїаналізуйоцінювання. 40. Методи, щоспрямованінаорганізаціюдіяльностііформування
поведінкивихованців: а) схваленняіосудження; б) переконання; в) прикладу. 
Автор
azaniev
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
20
Размер файла
8 Кб
Теги
текстовые, документы, новый
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа