close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Kalendarne

код для вставкиСкачать
48
ККо
он
нс
су
ул
ль
ьт
та
ац
ці
ії
ї
О
ОР
РІ
ІЄ
ЄН
НТ
ТО
ОВ
ВН
НЕ
Е К
КА
АЛ
ЛЕ
ЕН
НД
ДА
АР
РН
НЕ
Е П
ПЛ
ЛА
АН
НУ
УВ
ВА
АН
НН
НЯ
Я У
УР
РО
ОК
КІ
ІВ
В ІІ К
КО
ОН
НТ
ТР
РО
ОЛ
ЛЮ
Ю З
ЗА
А Р
РІ
ІВ
ВН
НЕ
ЕМ
М Н
НА
АВ
ВЧ
ЧА
АЛ
ЛЬ
ЬН
НИ
ИХ
Х Д
ДО
ОС
СЯ
ЯГ
ГН
НЕ
ЕН
НЬ
Ь
УУЧ
ЧН
НІ
ІВ
В 1
10
0 К
КЛ
ЛА
АС
СУ
У З
З У
УК
КР
РА
АЇ
ЇН
НС
СЬ
ЬК
КО
ОЇ
Ї (
(Р
РІ
ІД
ДН
НО
ОЇ
Ї)
) М
МО
ОВ
ВИ
И
((п
пе
ер
рш
ши
ий
й с
се
ем
ме
ес
ст
тр
р)
)
Г
Га
ал
ли
ин
на
а Ш
ШЕ
ЕЛ
ЛЕ
ЕХ
ХО
ОВ
ВА
А,
, кка
ан
нд
д.
. п
пе
ед
д.
. н
на
ау
ук
к,
, з
за
ав
ві
ід
ду
ув
ва
ач
ч л
ла
аб
бо
ор
ра
ат
то
ор
рі
ії
ї н
на
ав
вч
ча
ан
нн
ня
я у
ук
кр
ра
аї
їн
нс
сь
ьк
ко
ої
ї м
мо
ов
ви
и ІІн
нс
ст
ти
ит
ту
ут
ту
у п
пе
ед
да
аг
го
ог
гі
ік
ки
и Н
НА
АП
ПН
Н У
Ук
кр
ра
аї
їн
ни
и
У
У
пропонованому календарному плануванні пе
редбачено програмовий матеріал, розрахова
ний на вивчення протягом 2 год на тиждень.
Цей матеріал розподілено за чотирма змістовими
лініями відповідно до чинної програми з української
(рідної) мови, а також виділено орієнтовний урок і
форму контролю за навчальними досягненнями деся
тикласників. Відзначимо, що нині існують такі вви
ид
ди
и о
оц
ці
ін
ню
юв
ва
ан
нн
ня
я
навчальних досягнень учнів, як ппо
от
то
оч
чн
не
е,
, т
те
ем
ма
ат
ти
ич
чн
не
е,
,
ссе
ем
ме
ес
ст
тр
ро
ов
ве
е,
, р
рі
іч
чн
не
е т
та
а д
де
ер
рж
жа
ав
вн
на
а п
пі
ід
дс
су
ум
мк
ко
ов
ва
а а
ат
те
ес
с
тта
ац
ці
ія
я
.
Відповідно до наказу МОН України від 03.06.2008 р.
«Про затвердження Інструкції з ведення журналу»
під час оцінювання кожного зз в
ви
ид
ді
ів
в м
мо
ов
вл
ле
ен
нн
нє
єв
во
ої
ї д
ді
ія
ял
ль
ь
нно
ос
ст
ті
і (
(а
ау
уд
ді
ію
юв
ва
ан
нн
ня
я,
, ч
чи
ит
та
ан
нн
ня
я,
, г
го
ов
во
ор
рі
ін
нн
ня
я,
, п
пи
ис
сь
ьм
мо
о)
)
оцінки виставляються та враховуються як поточні.
Нагадаємо, що тте
ем
ма
ат
ти
ич
чн
на
а
оцінка виставляється
на підставі результатів опанування учнями матеріалу
теми протягом її вивчення з урахуванням поточних
оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних,
творчих, контрольних робіт) і навчальної активності
школярів, тобто при виставленні тематичної оцінки
враховуються всі види навчальної діяльності, що
підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Су
купність одержаних учнем поточних оцінок з мови,
різних видів мовленнєвої діяльності, контрольних
робіт з теми, ведення зошита, поділена на кількість
проведених робіт, дає змогу визначити підсумковий
бал.
ККо
он
нт
тр
ро
ол
ль
ь з
за
а н
на
ав
вч
ча
ал
ль
ьн
ни
им
ми
и д
до
ос
ся
яг
гн
не
ен
нн
ня
ям
ми
и у
уч
чн
ні
ів
в з
з
вви
ид
ді
ів
в м
мо
ов
вл
ле
ен
нн
нє
єв
во
ої
ї д
ді
ія
ял
ль
ьн
но
ос
ст
ті
і з
зд
ді
ій
йс
сн
ню
ює
єт
ть
ьс
ся
я т
та
ак
ки
им
м
ччи
ин
но
ом
м:
:
11)
) с
сп
пр
ри
ий
йм
ма
ан
нн
ня
я у
ус
сн
но
ог
го
о м
мо
ов
вл
ле
ен
нн
ня
я (
(а
ау
уд
ді
ію
юв
ва
ан
нн
ня
я)
) —
—
оод
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а р
рі
ік
к у
у в
вс
сі
іх
х к
кл
ла
ас
са
ах
х;
;
22)
) с
сп
пр
ри
ий
йм
ма
ан
нн
ня
я п
пи
ис
се
ем
мн
но
ог
го
о м
мо
ов
вл
ле
ен
нн
ня
я (
(ч
чи
ит
та
ан
нн
ня
я
ммо
ов
вч
чк
ки
и)
) —
—о
од
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а р
рі
ік
к у
у в
вс
сі
іх
х к
кл
ла
ас
са
ах
х
;
; ч
чи
ит
та
ан
нн
ня
я в
вг
го
о
лло
ос
с —
— о
од
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а р
рі
ік
к у
у 5
5
9
9 к
кл
ла
ас
са
ах
х
;
;
33)
) в
ві
ід
дт
тв
во
ор
ре
ен
нн
ня
я м
мо
ов
вл
ле
ен
нн
ня
я (
(у
ус
сн
ні
і і
і п
пи
ис
сь
ьм
мо
ов
ві
і п
пе
ер
ре
ек
ка
а
ззи
и)
):
: к
ко
он
нт
тр
ро
ол
ль
ьн
ни
ий
й п
пи
ис
сь
ьм
мо
ов
ви
ий
й п
пе
ер
ре
ек
ка
аз
з —
— о
од
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а
с
се
ем
ме
ес
ст
тр
р у
у в
вс
сі
іх
х к
кл
ла
ас
са
ах
х
;
; у
ус
сн
ни
ий
й п
пе
ер
ре
ек
ка
аз
з —
— о
од
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а
р
рі
ік
к у
у в
вс
сі
іх
х к
кл
ла
ас
са
ах
х
;
;
44)
) с
ст
тв
во
ор
ре
ен
нн
ня
я м
мо
ов
вл
ле
ен
нн
ня
я (
(у
ус
сн
ні
і і
і п
пи
ис
сь
ьм
мо
ов
ві
і т
тв
во
ор
ри
и)
) —
—
ппи
ис
сь
ьм
мо
ов
ви
ий
й т
тв
ві
ір
р у
у 5
5
7
7,
, с
ст
та
ар
рш
ши
их
х к
кл
ла
ас
са
ах
х —
— о
од
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а
р
рі
ік
к
;
; у
у 8
8
9
9 к
кл
ла
ас
са
ах
х —
— о
од
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а с
се
ем
ме
ес
ст
тр
р
;
; у
ус
сн
ни
ий
й т
тв
ві
ір
р
——о
од
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а р
рі
ік
к у
у в
вс
сі
іх
х к
кл
ла
ас
са
ах
х
;
; д
ді
іа
ал
ло
ог
г —
—о
од
ди
ин
н р
ра
аз
з н
на
а
р
рі
ік
к у
у в
вс
сі
іх
х к
кл
ла
ас
са
ах
х
.
.
Поточне оцінювання гго
ов
во
ор
рі
ін
нн
ня
я (
(д
ді
іа
ал
ло
ог
г,
, у
ус
сн
ни
ий
й п
пе
ер
ре
е
кка
аз
з,
, у
ус
сн
ни
ий
й т
тв
ві
ір
р)
),
, ч
чи
ит
та
ан
нн
ня
я в
вг
го
ол
ло
ос
с
здійснюється індиві
дуально шляхом поступового накопичення оцінок для
того, щоб кожний учень за семестр одержав мінімум
одну оцінку за виконання завдань на побудову діало
гу, усного переказу та усного твору. Для цих видів ро
біт не відводиться окремий урок, а підсумкові тема
тичні оцінки виводяться один раз на рік і виставля
ються в колонки без дати.
Фронтальні види контрольних робіт
5 6 7 8 9 10 11 Форми контролю
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ Перевірка мовної теми* 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 твір – 1 – 1 – 1 1 1 1 1 1 – 1 – Правопис: диктант** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Аудіювання* – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 Читання мовчки* 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – * Основною формою перевірки знання з мовної теми, уміння аудіювання і читання мовчки є тестові зав
дання.
** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий
диктант.
© Галина ШЕЛЕХОВА, 2010
49
ККо
он
нс
су
ул
ль
ьт
та
ац
ці
ії
ї
Тиж
день Мовленнєва змістова лінія Мовна змістова лінія
Соціокультурна змістова лінія Діяльнісна змістова лінія Форми контролю та орієнтовний урок 1 2 3 4 5 6 І Вступ (2 год) 1. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. 2. Два рівні володіння мовою: мовлення правильне і комунікативно доцільне. 12. Літературна мова – основа духовного і культурного зростання народу. 1. Складання індивідуального плану вдосконалення власного мовлення. 2. Удосконалення вміння систематизувати, узагальнювати.
ІІ 3. Види мовленнєвої діяльності. Мовленнєва ситуація. Стилістика мови. Культура мовлення (14 год) 4. Культура мовлення і стилістика. 3. Культура мови, думки, почуттів. 4. Умій слово мовити. 34. Удосконалення вміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати. ІІІ 5. Звукова і графічна системи української мови. 6. Зміни звуків у потоці. Наголос. 5. Гомер Землі Руської. 6. Духовні скарби народу. 56. Удосконалення вміння моделювати, порівнювати й оцінювати. ІV 7. Бібліографія. Анотація. 8. Основні норми української літературної вимови. 7. Духовний світ людини. 8. Світова слава українського мистецтва. 78. Удосконалення вміння порівнювати, аналізувати і систематизувати. V 9. Фонетична краса українського мовлення. 10. Написання слів із м’яким знаком.
9. Хто золоту порве струну, коли у гуслях дух Боянів? 10. Зневажить мову – зрадити себе. А зрадників хто може поважати? 910. Удосконалення вміння
аналізувати й оцінювати, систематизувати. VІ 11. Тематичні виписки як спосіб запису прочитаного. 12. Вживання апострофа. 11. Барви українського слова. 12. Благословенна щедрість! Усе від неї. 1112. Удосконалення вміння
моделювати, логічно викладати думки, систематизувати. VІІ 14. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (п.). 13. Контрольна робота (тест). 13. Пізнай самого себе. 14. Матеріальні і духовні скарби нашого народу. 13. Удосконалення вміння здійснювати самоконтроль. 14. Роздум над власним внутрішнім світом, здатністю оцінювати власні вчинки. 13. Контрольна робота з теми (тест). VІІІ 15. Написання великої літери. 16. Написання слів з ненаголошеними голосними.
15. Всесвіт нашої духовності. 16. Визначні історичні постаті. 1516. Роздуми над проблемою духовності, ставленням до історичних постатей. ІХ 18. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (п.). 17. Написання слів із подвоєними буквами. 17. Збереження культурного середовища для духовного життя людини. 18. Дружба – найбільший скарб. 17. Удосконалення вміння систематизувати й узагальню
вати, доводити власні думки. 18. Роздум над проблемами духовного життя людини, дружби між людьми. Х 19. Спрощення в групах приголосних. 20. Написання слів із чергуванням приголосних. 19. Шануй батька і матір свою. 20. Пізнай свій народ і в народі себе. 1920. Удосконалення вміння
систематизувати й узагальнювати, доводити власні думки. 50
ККо
он
нс
су
ул
ль
ьт
та
ац
ці
ії
ї
1 2 3 4 5 6 ХІ 21. Тези як спосіб запису почутого і прочитаного. 22. Написання слів іншомовного походження. 21. Основні віхи нашої історії. 22. Світ стає ближчим. 21"22. Удосконалення вмінь
усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності.
ХІІ 23. Аудіювання тексту
художнього стилю (тест).
23. Контрольна робота (диктант). Стилістичні засоби лексикології і фразеології (16 год) 24. Слово і його лексичне значення. 23"24. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. 23. Удосконалення вміння здійснювати самоконтроль. 24. Поглиблення усвідомлення взаємозв’язку особистого і загальнонародного. 23. А. Контрольна робота з теми (диктант). Б. Аудіювання тексту
художнього стилю (тест). ХІІІ 25. Конспектування прочитаного. 26. Міжстильова і стилістично забарвлена лексика. 25. Подивімося у вічі вікам. 26. Вічність і досконалість природи. 25. Удосконалення вмінь усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності. 26. Спостереження за довкіллям, удосконалення вміння аналізувати, оцінювати. ХІV 28. Складання діалогів. 27. Стилістичне використання багатозначності. 27. Ті, що залишилися з нами
назавжди. 28. І скаже світ: ти крихта у мені. 27"28. Удосконалення вміння
моделювати, логічно викладати думки, систематизувати. ХV 2930. Контрольний докладний переказ (п.).
29"30. Їхні імена безсмертні.29. Усвідомлення структури власної пізнавальної діяльності. 30. Удосконалення вміння здійснювати самоконтроль. 2930. Контрольна робота (переказ). ХVІ 31. Аудіювання тексту
художнього стилю (тест).
32. Робота над виправленням помилок, допущених у письмових роботах. 31.
Контрольна робота (тест).31"32. Чари природи. 31. Удосконалення вміння сприймати почуте, робити висновки. 32. Удосконалення вміння здійснювати самоконтроль. 31. А. Контрольна робота (тест).
Б. Аудіювання тексту
художнього стилю (тест). 
Автор
vasilij
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
787
Размер файла
111 Кб
Теги
kalendaryk
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа