close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лошадки 2009-01

код для вставкиСкачать
B U 8emep 17.
OCMOmpU, ICaIC /lOlltagupeSO.JlmC.Jl uaJUaUCICOM 8el1Jpy -MOUJH Ie, IlpeICpaCH , zopgble ­
pa oeoaerll po OUtHtJ I[ofteMY lna1C 3'aX8a111bloa gy~? ~O)/Ce"l 01111110Z0, 'Imo c806ogHa.Jl 80/LJl 8elnpa C01.Jemae1nc.Jl 8.1tOutag.JlX c peg HHOtmblO lJacmO.Jl~eZO gpyza
1.. OWJYBCTIIO .......aYBHAI RaDJ-eIDlaCII, rJDIAHIDI­
H He OTOpBelDlaCJl, JIIOoy­
elHbCJI H DOBTOpJlenu. npo ceoJl: «Kale 3AOpOBO! KaK npexpacao, 'ITO JI ~ec
.., H KaK ReBepOJITHO, ~ Bee no -
PJl.,Zl;OM!. HE MOry YCTOSlTb HA MECTE! BETEP nPIIIHOCIIIT MHE MEYTbJ, SI XOYY CTATb nTIIIYKO~, XOYETCSI B3/1ETETb JIl npOMYATbCSI no 05/IAKAM! Horseland -3TO paw-Io XopcneHA:MMeHH03AeCb >Ia1Byr yMHaA c06aKa 4Mn, CBMHKa-TMHKa, KOWKa AHropa M nowaAKM! .QeBl.iOHKM M Manb"tMWKM TyT He >KMByr, OHM npMe3>KalOT Ha paHLfO BblXOAHblM M Ha KaHMKynbl TorAa 3AeCb 06R3aTel1bHO 'ITO-TO npOMcxoAMT! l-1 BOT, KOrAA BCE Y)f(E 5b/Al-1 rOTOBbl OTnPABl-1TbCSl B nYTb... npSl)f(Kl-1 HA nOAnpyrE 4l-1Al-1 CAOMAAl-1Cb. npl-1AETCSl nOl-1CKATb 4TO-Hl-15YAb B AMYHl-14Hl-1KE ... AA, OYEHb 3AOPOBO ... nPEKPATI1,30Sl!3AECb
TOAbKO Sl HE MOry 3AECb HO, K CYACTblO, PE5SlTA PEWI1AI1I1HAYE! I nOAHO 11 APyrl1X
CI1AETb, Y MEHSl AAAEPrl1Sl nOASlHOK. nOEXAAW HA UBETbJ... A~! <VY<V! HY OTKYAA 3AECb BTA AY)4(A?!! .. / 3li1! Tb/4TO, Bb/4ErO?!.. TEM BPEMEHEM 30$1 Vl nEnnEP Bb/SPAAVlCb HA CYWY... HO OKA3A/\j.1Cb B 1I0BYWKE! KPyroM OAHIIl CKAAbii HY BOT! nOYTIIl roTOBA! nPABAA, 5PIIlA:>K1Il 1Il3MA3AAA, HO CTIIlPATb Y:>KE HEKOrAA. MO:>KET, npOTEPETb IIlX CAA<PETKOIif... 9~, 30>l! TYT, B005lliE-TO, HErllY50KOf MO)f(ET, B5POA nEPE~AETE? AX, nEnnEP! npOCH1 MEH>l! 3TO >l BO BCEM BI1HOBATA!!1 TEnEPb Mbl HABCErAA TYT 3ACTP>lHEM ... MOAOAELL, YI-1n! TOAbKO KAK Tbl C05I-1PAEWbC>l 3TO CAEAATb? OHI-1 >KE HE nOHI-1MAJOT >l3b/KA >KI-1BOTHbIX! .. nEnnEP, YErO TbJ )/(AEWb? CnACEHME YTOnAIOUlMX - AEIIO CAMI1X YTOnAIOUlI1X! HY BOT, TEnEPb MO)f(HO V1 nEPEKYCV11 b. KYAA npOnAAA MO>l KOP3I1HKA?. AA ElliE 11 Xt\OE n03BOHI1Tb HAAO, CKA3ATb, YT05 HE )f(AAt\I1... M-M ... nAXHET 5AP5EKIO. 3HA4Y1T, MHE
4TO )/(1 nVlKHVlKA AOCT HEr..Sl MHOrO KOCT04EK...
HE nOAY4V1AOCb... 3ATO 30$1 VI nEnnEP B 5E30nACHOCTVI. MO::KET. TEnEPb OHI1 5YAYT MEHbWE ynpSlMI1TbC$I?. YTO AEAATb.. YT05bl HlIf K.TO HE «ITPlIf K.AHJYAJ\C7(» )\0 Ul p.J1V\
HA PAHYO 5£3 TE5>l! \-\p...'3C~\ n.~\ rtiI nog0lUTilO 06ULYlO ~MMV geHez, U(x~ 11J III KOIIUlIecrl!il HOMepoB, Ka KOmp",e nognuCblBaew!>CJl (6 Uf\U 12) /wi. Poccuu B
croUMOffi meMOMp3 BXOglIT HAC 10%, /wi. YKp3UHbl CTOUMOCTh lKypH311a He 0611i1zaerCJl HIlC. (Gj) nepe'luCllu geHIKu "epe3 c6epKac~ Ha Haw paClleTHblO ~ NeT (eM. HWKe), 06R3aTeAbHO 3iInOllHU o6paTHyfO CTOPOHY KBUTilHUUU Bc6ep6aHKe ($aMUAUR, UMR, mlfeCTBo, nOlfTOBblCJ uHgeKe, agpee U TeAel1loH gOIl>KHbl 6blTb TOKUMU >Ke, KaK yKaJaHbI B
KynOl~e). He omPilBMQ geHb2U nOO08b1M nepesogoM! ~ OmpaBb KynoH (UflU elO KonUlo) U KOnUIl) KBUTilHUUU @
06 onr.ne BpegaKUufO no agpecy: !JNi Poccuu. MOCK IliI, 125040, a/lI 23, 000 "V13gareAbCTBo "KOM\I1KC "TA"" UflU no l1laKcy: (495) 748-19-16 /JtJl YKpaUHbl 000 "1/13gareAbCTBO "KOMI1KC YKpauHa"", YA. Paguweaa, 10/14, aiR 50, z, KueB, 03680, UfIU no $aKcy: (044) 244-97-11/12. CaMfJlU Vtpocvv\Ou 6fJIXOO lA3 VtO;\O>KeHWi -
VtOOVtlAcaW\fJC~ Ha >KypHa;\! y W\obfJl VtOOVtlAcaW\fJC~ 6HlAMaW\e;\fJHO VtOCMOw\PlA Ha l<.yVtOH 6HlA3y cW\paHW-Il<.lA! TaM 6ce HaVtlACaHO
J MfJl COYlAHlA;\lA O;\~ W\eb~ lA,e;\yl-O lAHCW\pYI<.lA,lAl-O! A yW\obfJl 6ce VtPOLM;\O yCVtetMHO - Vtpe>Koe J yeM 3aVtO;\H~
W\fJ l<.yVtOH lA lA OW\lA 6 cbepbaHI<.J obCYOlA c60e peLMeHlAe VtOOVtlAcaW\fJC~ C l<.eM -W\O lA3 63POC;\fJlx! A eC;\lA YW\O -W\O ocW\a;\OCfJ He~CHfJIM -
VtlAtMlA Ha 3;\el<.W\poHHfJIU aopec: podpiska@coW\icsoid,V'lA lA;\lA 360HlA VtO W\e;\e4JoHY (4q 5) 748 -1.q -1.b! MfJl 6ce Ob1?~CHlAM! jVlHHVll eua'l.::J AUI:IUm 'i':E 'd.LO - 9 ')IOHagada)f( - 17 'VlHOU )IOHagada)f( -
8 'VlHOU - G 'VlHOU -
~ '9i': 'd.LO :HI'IHel1e£ 1'1 ICl:>oduos al'l>lH:>S eH ICl.LaS.LO 1'1 'l'I.Le.L:>>I '.Loa 'rI if ~()lIY nognUCilTbOlIla lI\ypHilh "AOWAAKI1~ Ha BblnYCKoB, Halflo1Ha51 C N2. _ 16,,01\ 12 ~l I~ '"""'P"""P'l1 TBO~ 3Apec ~ KOHT3KTH3Sl VlH$OpM3L1~Sl: l1laM~m'51: [ nO'iTOBbl~ ~HAeKC: D[]D
[J[J
D ~M51: I I 06naCTb: 1 1 OT'ieCTBO: I I Pa~OH: 1 1 Am pOlKAeH~51: 01 1r==J HaceneHHbl~ nyHKT (ropoAl: [ ~~~: 1 I Tene<l>oH: 1 I AOM No: c=J Kopnyc: c=:J KBapT~pa NQ: c=J C vcnOB~~M~ nOAn~CK~ 03HaKOMneH ~ cornaceH, np~naralO Kon~1O KB~T~HLI~~ 06 onnaTe ~ ~TO CaMblM MeAlleHHblM alllltOp, npM KOTOpOM 110WaAb nOOYepeAHO nepecTynaeT Ka>KAOM M3 &.feTblpeX HOr. KorAa 110WaAb MAeT WarOM, O&.feHb yeTKO CllblWHbl 4 &.feTKMX YAapa KonblT o 3eMlllO. I I .... « o
AMH M3 6blCTPblX alllllOpoB 110waAM. ABMraRcb pblCblO, 110waAb nepecTynaeT AMarOHallbHblMM napaMM HOr, TO eCTb npaBOM nepeAHeM M lleBOM 3aAHeM, 3aTeM lleBOM nepeAHeM M npaBOM 3aAHeM. @ AHKEIA ­
3~ 51 ~ ,. M~ ]otr-. L. 51 vU-O Luo vU"M..
~ ~ eiA--
J t~ b OK.,M..- .......................... .............................................................................
,,, .. ' ALlPEc; @
2504 t 0, /I>10C/{BA, AI$! 23
....................... J131IAiEl7hCieo
50.A-b~ t~ ~ ~~~ 3. «KOMUKC f1Tl1.» ................................................................................. JJ.nR 4 ~ ..
~: ··..···.··.·.·.·.·.·..··.···.·.. ·.· , , . nOlJ.JA.QOJ(!
g nJ.1WW 5YAEM
A ~~ .91.--
0. >KAATb l
5. ................................................................................
. ....... ., 0·'.···· . G. /If ~e... xo~ 't3~ "'-fo ....
..
, , . -;;-. ~ ~~ ~ ~t-t.ft.J>~u> ;. ......... .. , , .. , . CepMR nepMOAM"lBCKMX M3,QaHMM l,nYIiWMe MMpOBble KOMMKCbl',. Tlo1pa)K: 500000. www.comlcsold.ru. >KypH8n ocnOW8AKM)) NP 02'09. rn8BHbl" pe,QaKTop: EneHa KlllpMY8K. D.v.peKTOp no npmt3BOlJ,CTBY: 3nna GanaH. HaA HOMepoM pa60Tamt: AnHHa Me38HeBa, II1HHa TH10e8. TaTbRHa 4epHoB8. 8 POCCH..: Y"tpeAMTellb MM3A3tellb:
000 ..
1I13Jl.8TenbcTBo "KOMHKC flr.Q... AApec M3AaTenR M peAaKLlMM: r. MocKBa. yn. BepxHRA. A. 34. AApec AnA nKC"," 125040 r. MocKBa. alA 23. Ten/q,aKc: +7(495)746·19·64/65/66. )I(ypHan 3aperKcTpKpoBaH B <IleAepanbHo;; COOKIE cny}K6e no Ha.llJOpy B
cq>epe MaCCOBblX KOMMYHIo1KauH~. CBA31011'1 oxpaHbI KynbTypHoro Hacne.o.Io1A. CBHneTBnbcTBo 0 perHcrpauHH nltl NQ cI>C77-28965 OT 20.07.2007 r. '8 YKpaMHe: Y~peAMTenb H M3Aarenb: 000 .. ltl3,O,arenbcT80 uKOMHKc-YKpaHHa.·. AApec M3AaTenR M peAaK~MH: r. KiIlea, yn. PanilllUeea . .£1. 10/14. Anpec AJ1R nlllceM: 03680, r. KHBB. yn. PanVoUlee8, .0. 10/14,
JAR alA 50. Ten/q,aKc: +38(0441244.97.11. +36(044)244-97·12. YKpallHcKoe M3AaHMe 3aperllcTpllpoBaHo: B MMHKCTBpcT8e IOCTKU« YKpallH... CBMAeTenbcTBo 0 perllcTpaUKll KB 1\'2 15014·3686P OT 27.02.2009 r. nOCTaB~"K B Pecny6nKKy benapycb: 000 .POC4BpK". r. MIlHCK. yn. ABaHrapAHaR, 46a. TBn. (017)299·92·61 ('62). UeHa cB050AHaR. )I(ypHaJ1 C BnOlt<eHKRMK no ueHe M & 02009 Horseland )KypHana. no BonpocaM pacnpocTpaHeHiIlR ill pSKnar.'.b! 06paLllaTbCA no TBne¢oHar.~ pe.£1aKuVoIo1. nonHOB Io1nlo1 ~aCTIo1~Hoe BOCnpOv,3BeneHHe MaTeplo1anoB, CO.£1Bp>t<aUllo1xcR B HaCIORlllSM 1013.oaH~WI, LC: SenB' 00 Cook,e Jar paJpeWaeTcR TonbKO CnIo1Cb,,',eHHoro pa3peweH~R penaKulo1V1. Pe.£1aKLtHFl He HeceT OTBeTCTBBHHOCTb 38 cOnep)l(aHIo1B peKnaMHblX MaTeplo1anOB. OTne~aTaHO B3AO "XOnnVlHfOBAA KOMnAHVlA ntertainment (USA
I Inc. "6nKu·VlHq,Op,.,-. 03057. YKpallHa, ,. KKeB. yn. AOB",eHKo. 3. Ten. +36(044)205·57-57. 
Автор
Rony
Rony1277   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Молодежные и Детские
Просмотров
1 025
Размер файла
7 575 Кб
Теги
лошадка, 2009
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа