close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Персп. план роботи над НМ темою 2015-2020

код для вставкиСкачать
Педагогічний
колектив
гімназії
працює
над
науково-методичною
темою
«Формування
конкурентно-спроможної
особистості
шляхом
впровадження особистісно орієнтованих підходів в навчанні і
вихованні гімназистів».
Тема, обрана колективом, стає для всіх вчителів пріоритетною.
Поетапна робота над науково-методичною темою:
1-й рік
1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та
окремих аспектів науково – методичної роботи.
2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів
як усього колективу, так і кожного вчителя:
 аналіз роботи гімназії за навчальний рік;
 вивчення рівня навчальних досягнень гімназистів, їх вихованість, розвитку;
 фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів адміністрацією
гімназії, завідувачами предметних комісій з наступним оглядовим аналізом,
виявлення професійного рівня вчителів;
 анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення рівня їхньої
професійної кваліфікації, систематизація побажань вчителів;
 ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психологопедагогічної науки, новими педагогічними технологіями.
3. Виявлення науково-методичної теми гімназії, обґрунтування її актуальності.
4. Обговорення й затвердження педагогічною радою запропонованої
загальногімназійної науково-методичної теми.
5. Обговорення загальногімназійної теми на нараді при директору.
6. Проведення «круглого стола» з метою вивчення стану розробки вибраної
теми в науково-педагогічній літературі.
7. Створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової
технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення
запропонованих завдань.
8. Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов‘язків між членами
педагогічного колективу, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх
взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.
2-й – 4-і роки
1. Створення умов для вирішення поставлених завдань:
 оформлення довідково-інформаційного куточка з визначеної теми в
учительській та на ІІ поверсі біля кабінету заступників;
 складання переліку рекомендованої літератури з теми;
 підготовка і проведення конференції за науково-методичною літературою, в
якій висвітлено визначену проблему; комплексне обговорення відповідних
статей періодичної літератури;
 вивчення досвіду роботи педагогів інших шкіл, які працюють над
аналогічними темами;
1
 організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару з
визначеної теми;
 проведення інструктивно - методичних нарад, лекцій для вчителів, дискусій,
які реалізують окремі аспекти проблеми;
 вдосконалення, належне спрямування всіх форм внутрішньошкільної
методичної роботи, активізація роботи предметних комісій;
 організація наставництва, консультацій для молодих учителів;
 організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної теми;
 створення та забезпечення ефективної роботи предметних комісій;
 проведення педагогічних читань із визначеної теми.
2. Організація роботи над новою технологією:
 розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів,
заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі гімназії, кожного
педагога зокрема;
 обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях предметних
комісій, вироблення заходів стосовно її реалізації;
 виконання вчителями запропонованих рекомендацій предметних комісій,
вироблення заходів стосовно їх реалізації;
 виконання вчителями конкретних науково-дослідницьких завдань;
 організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями
запропонованих методичних рекомендацій;
 вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків адміністрацією школи,
методичними активом;
 випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою;
 творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науковометодичною темою.
3. Проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, виявлення їхньої
вихованості, розвитку:
 проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, здійснення
контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих нових технологій
на рівень навчальних досягнень учнів;
 вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.
5-й рік
Узагальнюючий етап:
 узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій;
 проведення творчих звітів предметних комісій, проблемних, творчих груп про
наслідки роботи над проблемою;
 оформлення результатів досліджень у вигляді «Методичних порад», випуску
методичних бюлетенів, інших матеріалів;
 проведення підсумкової методичної конференції (педагогічних читань,
засідань педагогічної ради) з теми.
2
Наслідками роботи гімназії над науково-методичною темою стають такі показники:
 підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 використання набутого досвіду більшістю педагогів школи;
 вдосконалення змісту форм і методів внутрішньошкільної методичної роботи;
 високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;
 сприятливий психологічний клімат у колективі.
Мають бути вироблені рекомендації з удосконалення освітнього процесу.
Кожен вчитель будує свою діяльність, виходячи з головного: найбільша
цінність гімназії – особистість дитини, все, що робиться, робиться для неї, для її
навчання, виховання, розвитку. На цьому ґрунтується наша педагогічна філософія.
Це стає законом педагогічної діяльності, визначає стратегію навчально-виховного
процесу, орієнтованого на особистість кожної дитини, яка є рівноправним членом
великої гімназійної сім‘ї.
Тематика педагогічних рад:
1-й рік
1. «Особистісно орієнтована освіта як умова адаптації гімназистів до вимог
ринку праці».
2. «Створення моделі конкурентно-спроможної особистості випускника
гімназії».
3. «Діяльність педагогічного колективу гімназії щодо розвитку громадської
активності, самостійності, організаторських здібностей школярів».
2-й рік
1. «Підвищення результативності
навчально-виховного процесу через
впровадження ідей оптимального управління творчістю вчителів і учнів в
гімназії і вдосконалення на цій основі ефективності сучасного уроку».
2. «Можливості навчальних предметів щодо формування ключових
компетентностей учнів».
3. «Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку творчої
особистості в позаурочний час»
3-й рік
1. «Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку».
2. «Здобутки коллективу в особистісно орієнтованому підході до навчання,
виховання, розвитку учнів»».
3. «Морально – правове виховання як головний фактор соціалізації
гімназистів».
4-й рік
1. «Активізація та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників».
2. «Система роботи педагогічного колективу з розвитку
дитячої
обдарованості. Проблеми та способи їх вирішення».
3
3. «Використання сучасних виховних технологій – шлях до підвищення якості
виховного процесу»
5-й рік
1. «Впровадження педагогічним колективом у практику роботи гімназії
інноваційних технологій».
2. «Підсумки роботи педагогічного колективу по реалізації
науковометодичної проблеми школи «Формування конкурентно-спроможної
особистості шляхом впровадження особистісно орієнтованих підходів в
навчанні і вихованні гімназистів».
3. «Створення умов для вільного розвитку особистості гімназистів,
збереження та зміцнення їхнього здоров'я».
4
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ПЕДКОЛЕКТИВУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РІЗНОПРОФІЛЬНОЇ ГІМНАЗІЇ
НАД ПРОБЛЕМОЮ:
«Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих підходів в навчанні і
вихованні гімназистів» на 2015-2020рр.
Етап
роботи
Підготовчий
2015-2016 н.р.
Функції
управління:
1.Мотиваційноцільова
2.Інформаційноаналітична
Основний етап
2016-2019 н.р.




1.
2.
3.
Зміст роботи
Теоретична підготовка
Практична робота
проведення
засідання
 діагностичний рівень:
проблемного семінару;
 виявлення
готовності
самоосвітня
робота
по
учасників н/в процесу до
опрацюванню літератури;
роботи над проблемою;
проведення
педагогічних
 прогностичний рівень:
рад, засідань предметних
 розробка програми роботи
комісій, семінарів;
над проблемою;
самоаналіз роботи, виділення
 робота ініціативних груп
мікропроблем та засідань по
по
розробці
програм
їх
розв'язанню
кожним
роботи по напрямках;
вчителем.
 робота творчих груп по
розробці
рішень
педагогічних рад;
 розробка плану вивчення
передового педагогічного
досвіду вчителів гімназії;
програми впровадження
ППД вчителів гімназії,
району, області
Складання плану роботи 1. Проведення на базі гімназії
гімназії,
планів
засідань
районних
семінарів з
предметних комісій, роботи
використанням напрацювань
гуртків,
секцій,
з вирішення проблемного
факультативів відповідно до
питання.
висновків
роботи
на 2. Корегування
варіативної
підготовчому етапі.
частини
робочого
Провести семінари-навчання
навчального
плану
1-9
з учителями по організації
класів, інваріантної частини
роботи
по
проблемі.
10-11
класів з метою
Прогнозування проміжних та
врахування
ціннісних
кінцевих результатів (2016орієнтацій
підлітка;
2019)
специфіки
учнівського
Провести засідання ради
колективу,
соціального
гімназії, педагогічної ради
замовлення суспільства.
3. Підготовка рекомендацій з
5
питань
проблеми
«Формування конкурентноспроможної
особистості
шляхом
впровадження
особистісно
орієнтованих
підходів в навчанні і
вихованні гімназистів»
4. Поширення
передового
педагогічного
досвіду
вчителів гімназії.
5. Науково-методичне
забезпечення
підготовки
педагогів з врахуванням
мети та завдань гімназії.
Заключний
етап
2019-2020н.р.
1. Ознайомлення педагогічного
та батьківського колективів
гімназії з результатами впливу
роботи
над
проблемними
питаннями
на
навчальновиховний процес;
2.
Досягнення
у
творчій
діяльності педагогів та учнів
(періодично
на
засіданнях
педагогічних рад, ради гімназії,
батьківських зборах, предметнх
комісіях.
Визначення результативності
роботи:
 розробка
методичних
посібників,
методичних
матеріалів;
 запровадження
нових
методик
навчання
та
виховання;
 відповідність структури та
змісту роботи гімназії
вимогам Закону України
«Про загальну середню
освіту».
6
ПЛАН РОБОТИ
ПЕДКОЛЕКТИВУ ВЕСЕЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
РІЗНОПРОФІЛЬНОЇ ГІМНАЗІЇ НАД ПРОБЛЕМОЮ:
«Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих підходів в навчанні і
вихованні гімназистів» на 2015-2020 рр.
№
1.
2.
Зміст роботи
Термін
виконання
1-й рік (2015-2016н.р.)
Провести засідання творчої групи вчителів по
серпень
організації роботи гімназії з вирішення
2015 р.
проблемного питання школи «Формування
конкурентно-спроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
вересень,
Скласти рекомендаційний список літератури з
2015
даного питання
3.
Сприяти самоосвітній роботі педагогів по
опрацюванню літератури
протягом
року
4.
Провести засідання предметних комісій, на
яких обговорити опрацьовану літературу та
познайомити з досвідом роботи з теми
«Особистісно орієнтована освіта як умова
адаптації гімназії до вимог ринку праці»
Провести засідання педагогічної ради:
- «Особистісно орієнтована освіта як умова
адаптації гімназистів до вимог ринку
праці»;
- «Модель конкурентно-спроможної
особистості випускника гімназії»
- «Формування особистості – головне
завдання у системі виховної роботи
школи».
Провести теоретичні семінари:
 «Особистісно орієнтована освіта як
особливий вид діяльності в роботі
гімназії»
 «Створення умов для розвитку і
становлення особистості»
Провести психолого-педагогічні семінари:
- «Створення умов для розвитку і
жовтень
2015 р.
5.
6.
7.
жовтень
Відповідальний
Поляков В.С.
заступники
директора,
бібліотекар
заступники
директора, зав.
предм.комісій
Зав.предм.комісій,
Поляков В.С.
Кривко І.О.
Поляков В.С.,
члени творч.груп
січень
лютий
Бедюх Л.В.,
члени творч.груп
вересень
Поляков В.С.
жовтень
Поляков В.С.
жовтень
Психолог
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
становлення особистості»
листопад
- «Індивідуальна психолого-педагогічна
карта учня»
вересень
Провести анкетування педагогів з виявлення
готовності учасників н/в процесу до роботи
над проблемою.
листопад
Провести практичне заняття для вчителів
«Основи підготовки та проведення майстеркласу»
вересень
Оформити довідково-інформаційний
куточок з визначеної теми в учительській
та методичному куточку (ІІ поверх)
вересень
Вчителям обґрунтовано обрати
індивідуальні методичні теми в ракурсі
загально гімназичної теми та розробити
план роботи над темою.
листопад
Оформити тематичну папку для
метод.кабінету «Технологія особистісноорієнтованого навчання»
грудень
Випустити методичний бюлетень
«Модель конкурентно-спроможної
особистості випускника гімназії»
2-й рік (2016-2017н.р.)
Оформити в методичному кабінеті та в
до
бібліотеці інформаційно-методичний куточок 01.10.2016 р.
на допомогу учителю у практичній реалізації
завдань проблеми «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Провести засідання педагогічної ради:
листопад
- «Підвищення результативності навчально2016 р.
виховного процесу через впровадження
ідей оптимального управління творчістю
вчителів і учнів в гімназії і вдосконалення
на цій основі ефективності сучасного
уроку»
- «Можливості навчальних предметів щодо
лютий
формування ключових компетентностей
учнів».
- - «Створення оптимальних умов для
березень
розвитку та саморозвитку творчої
особистості в позаурочний час»
Проведення районних семінарів, які
протягом
включають питання реалізації проблеми
року
Поляков В.С.,
психолог
Поляков В.С.,
члени тв..групи
Поляков В.С.
Вчителі,
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Поляков В.С.,
члени ТТГ
Поляков В.С.,
Куцак О.С.
Поляков В.С.
члени творч.груп
Бедюх Л.В.,
члени творч.груп
Адміністрація
8
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
гімназії
Планування та проведення роботи з
учнівським, педагогічним та батьківським
колективами відповідно до проблемного
питання «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Провести проблемні семінари:
 «Теорія особистісно-орієнтованого уроку»
 «Технологія особистісно орієнтованого
навчання: теорія та аспекти практики»
Провести психолого-педагогічні семінари:
- «Створення на уроці сприятливої
психолого-педагогічної атмосфери»
- «Особливості диференційованого підходу
до планування уроку»
Поновити банк даних з предметів здібних та
обдарованих дітей
Оформити тематичну папку для
метод.кабінету «Вимоги до особистісноорієнтованого уроку»
Випустити методичний бюлетень «Майстерклас»
протягом
року
Адміністрація
вересень
жовтень
Поляков В.С.
Поляков В.С.
жовтень
Психолог
грудень
вересень
2016 р.
Поляков В.С.,
психолог
Вчителі
листопад
Поляков В.С.
січень
Поляков В.С.
Провести майстер-класи з особистісно
Протягом
орієнтованого підходу на уроці учителямироку
філологами, учителями історії, географії,
початкових класів.
3-й рік (2017-2018н.р.)
Поповнити в методичному кабінеті та в
до
бібліотеці інформаційно-методичний куточок 01.10.2017р.
на допомогу учителю у практичній реалізації
проблеми «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Проведення районних семінарів, які
протягом
включають питання реалізації проблеми
року
гімназії
Планування та проведення роботи з
протягом
учнівським, педагогічним та батьківським
року
колективами відповідно до проблемного
питання «Формування конкурентно-
Зав.предм.комісій,
вчителі, Поляков
В.С.
Поляков В.С.,
Куцак О.С.
Адміністрація
Адміністрація
9
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
спроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Провести засідання педагогічної ради:
- «Технологія проведення особистісно
орієнтованого уроку»
- «Здобутки коллективу в особистісно
орієнтованому підході до навчання,
виховання, розвитку учнів»
- «Морально – правове виховання як
головний фактор соціалізації гімназистів»
Провести проблемний семінар:
- «Реалізація особистісно орієнтованої
системи навчання з метою формування
творчої особистості учня»
- «Критерії особистісно орієнтованого
навчання»
Провести психолого-педагогічні семінари:
- «Особистісне й професійне зростання
педагога як умова формування
конкурентно-спроможної особистості
учня»
- «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як
концептуальна основа особистісноорієнтованого підходу»
Проводити предметні тижні, використовуючи
елементи особистісно орієнтованого навчання.
Поновити банк даних з предметів здібних та
обдарованих дітей
листопад
Поляков В.С.,
члени творч.груп
лютий
березень
вересень
Бедюх Л.В.
члени творч.груп
Поляков В.С.
жовтень
жовтень
Психолог
листопад
протягом
року
вересень
2017 р.
Оформити тематичну папку для
січень
метод.кабінету «Аналіз та самоаналіз уроку з
предметів»
Випустити методичний бюлетень «Увага! Є
березень
досвід. Розробки особистісно-орієнтованих
уроків»
Провести майстер-класи з особистісно
Протягом
орієнтованого підходу на уроці учителями
року
фізики, математики, інформатики, фізичної
культури, початкових класів.
4-й рік (2018-2019н.р.)
Поповнити в методичному кабінеті та в
до
бібліотеці інформаційно-методичний куточок 01.10.2017р.
на допомогу учителю у практичній реалізації
проблеми «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом
вчителіпредметники
Поляков В.С.,
психолог
вчителі
Поляков В.С.
Зав.предм.комісій,
Поляков В.С.
Зав.предм.комісій,
вчителі, Поляков
В.С.
Поляков В.С.,
Куцак О.С.
10
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Провести педагогічну раду:
- «Активізація та розвиток творчого
потенціалу педагогічних працівників»
- «Система роботи педагогічного колективу
з розвитку дитячої обдарованості»
Провести теоретичні семінари:
 «Інтерактивне навчання в контексті
особистісно орієнтованого підходу в
навчально-вихованому процесі»
 «Новітні технології в контексті
життєтворчості школяра»
Провести психолого-педагогічні семінари:
- «Індивідуально-типологічні особливості
школярів і їх враховування в процесі
навчання»
- «Типи навчальних труднощів і методи
індивідуального підходу до невстигаючих
учнів»
Проведення районних семінарів, які
включають питання реалізації проблеми
гімназії
Планування та проведення роботи з
учнівським, педагогічним та батьківським
колективами відповідно до проблемного
питання «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Проводити предметні декади, використовуючи
елементи особистісно орієнтованого навчання.
Поновити банк даних з предметів здібних та
обдарованих дітей
Оформити тематичну папку для
метод.кабінету «Сучасні педагогічні
технології»
Випустити методичний бюлетень «Почерк
майстра! Огляд проведених майстер-класів»
Провести майстер-класи з особистісно
орієнтованого підходу на уроці учителями
іноземної мови, біології, хімії, початкових
класів.
листопад
Кривко І.О.,
Поляков В.С.
лютий
Кривко І.О.,
Поляков В.С.
вересень
Поляков В.С.
лютий
Поляков В.С.
жовтень
Психолог
листопад
протягом
року
Адміністрація
протягом
року
Адміністрація
протягом
року
вересень
2018р.
вчителіпредметники
Поляков В.С.,
психолог
січень
Поляков В.С.
березень
Поляков В.С.
Протягом
року
Зав.предм.комісій,
вчителі, Поляков
В.С.
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5-й рік (2019-2020н.р.)
Поповнити в методичному кабінеті та в
до
бібліотеці інформаційно-методичний куточок 01.10.2019р.
на допомогу учителю у практичній реалізації
проблеми «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Провести педагогічну раду:
листопад
- «Впровадження педагогічним колективом
у практику роботи школи інноваційних
технологій»
квітень
- «Підсумки роботи педагогічного
колективу по реалізації науковометодичної проблеми школи «Особистісно
орієнтовані підходи в навчанні і вихованні
школярів»
Провести теоретичний семінар:
- «Розвиток обдарованості в контексті
вересень
особистісно орієнтованого підходу в
навчально-виховному процесі»
- «Робота з обдарованими дітьми.
жовтень
Проблеми та способи їх вирішення»
Провести психолого-педагогічні семінари:
жовтень
- «Психологічні і соціальні особливості
обдарованих дітей»
- «Особливості диференційованого
листопад
підходу до планування уроку»
Проведення районних семінарів, які
протягом
включають питання реалізації проблеми
року
гімназії
Планування та проведення роботи з
протягом
учнівським, педагогічним та батьківським
року
колективами відповідно до проблемного
питання «Формування конкурентноспроможної особистості шляхом
впровадження особистісно орієнтованих
підходів в навчанні і вихованні гімназистів»
Проводити предметні декади, використовуючи
протягом
елементи особистісно орієнтованого навчання.
року
Поновити банк даних з предметів здібних та
вересень
обдарованих дітей
2019р.
Оформити тематичну папку для
метод.кабінету «Особливості роботи з
обдарованими дітьми»
листопад
Поляков В.С.,
Куцак О.С.
Кривко І.О.,
Поляков В.С.
Адміністрація,
зав.предм.комісій,
кер.ТТК
Поляков В.С.,
Психолог
Адміністрація
Адміністрація
вчителіпредметники
Поляков В.С.,
психолог
вчителі
Поляков В.С.
12
10.
Випустити методичний бюлетень «Увага! Є
досвід. Результати роботи над науковометодичною проблемою»
березень
Поляков В.С.
Питання рекомендовані для розгляду на засіданнях предметних комісій
Навч. рік
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Зміст питання
Сутність технології особистісно орієнтованого навчання.
Модель випускника гімназії
Критерії та вимоги до особистісно-орієнтованого уроку. Аналіз
та самоаналіз уроку в системі певного предмета.
Огляд різноманітних форм і методів організації навчальної
діяльності, що сприяють розкриттю досвіду учнів.
Сучасні педагогічні технології.
Типи навчальних труднощів і методи індивідуального підходу до
невстигаючих учнів в розрізі кожного предмета
(або циклу предметів)
Система роботи вчителя з обдарованими дітьми: напрямки та
шляхи реалізації. Науково-дослідницька робота вчителя та учнів.
Перелік обов'язкових розробок вчителів в процесі роботи над індивідуальними
методичними темами та загально гімназичною проблемою.
Навч. рік
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Матеріали
1. Реферат на тему впровадження технології особистісноорієнтованого навчання (теоретичний).
2. Індивідуальний
план
самоосвіти
(роботи
над
індивідуальною методичною темою).
1. Модель (шаблон) особистісно-орієнтованого уроку з
предмету.
2. Модель виховного заходу з використанням особистісно
орієнтованого підходу (для класних керівників).
1. Конспект проведеного уроку з предмету з використанням
особистісно-орієнтованого підходу.
2. Аналіз та самоаналіз особистісно орієнтованого уроку з
предмету.
Сценарій проведеного майстер-класу з використанням
особистісно орієнтованого підходу
Плани, пам'ятки, схеми, рекомендації щодо роботи з
обдарованими учнями з предмету.
13
2015 – 2016 навчальний рік
І рік реалізації науково-методичної проблеми гімназії
«Соціально-педагогічні аспекти особистісно орієнтованого
навчання».
Проблемний науково-теоретичний семінар
Заняття І
Тема: «Особистісно орієнтована освіта як особливий вид діяльності в
роботі школи».
1. Філософське і наукове осмислення феномена особистісно орієнтованої освіти.
2. Суттєві ознаки особистісно орієнтованої освіти.
3. Схема особистісно орієнтованого освітнього процесу.
4. Мета особистісно орієнтованої освіти – створення оптимальних умов для
розвитку і становлення особистості.
5. Створення власної виховної системи – один із “основних шляхів реформування
виховання”.
Література:
1. Ж-л «Завуч» № 5.2002р. ст. “Наша вкладка ст 1-2”
2. Ж-л «Завуч» № 8, березень 2002р. ст. 3-4
3. Ж-л “Педагогічний пошук” № 4 2000р. ст. 13-16
Заняття ІІ
Семінар
Тема: «Шляхи формування в учнів позитивної мотивації до
навчання».
Психолого-педагогічний семінар
Заняття І.
Тема: «Створення умов для розвитку і становлення особистості».
1. Психологічна саморегуляція вчителя.
2. Формування позитивної установки на діяльність.
Література:
«Психологія особистісно орієнтованого навчання»
Заняття ІІ.
Тема: «Індивідуальна психолого-педагогічна карта учня»
1. Методи психолого–педагогічного діагностування особистості.
2. Схема та зміст індивідуальної психолого-педагогічної карти учня.
14
2016 – 2017 навчальний рік
ІІ рік реалізації науково-методичної проблеми гімназії
«Особистісно орієнтоване навчання і виховання: аспекти
створення освітнього середовища як засобу розвитку учня».
Проблемний науково-теоретичний семінар
Заняття І.
Тема: «Теорія особистісно орієнтованого уроку»
1.
2.
3.
4.
Технологія особистісно орієнтованого уроку.
Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів.
Головні особливості особистісно орієнтованого уроку.
Вимоги до особистісно орієнтованого уроку.
Література:
1. Ж-л “Завуч” № 5 2002р. ст.2-3 “вкладка”
2. Брошура “Особливості сучасного уроку,
3. вимоги до його аналізу” М.Я.Шумська
Заняття ІІ
Тема: «Технологія особистісно орієнтованого навчання: теорія та
аспекти практики».
1. Технологія особистісно орієнтованого навчання
2. Розробити і представити моделі уроків на тему “Особистісно орієнтовані
підходи у навчанні і вихованні школярів”.
3. Розробити і представити моделі виховних заходів по даній проблемі.
Література:
1. Ж-л “Завуч” 2003р.
2. Ж-л “Директор школи” 2003р.
3. Ж-л “Педагогічний пошук” 2003р.
Психолого-педагогічний семінар
Заняття І.
Тема: «Створення на уроці сприятливої психолого-педагогічної
атмосфери»
Заняття ІІ.
Тема: «Особливості диференційованого підходу до планування уроку»
15
2017 – 2018 навчальний рік
ІІІ рік реалізації науково-методичної проблеми гімназії
«Підвищення результативності навчально-виховного процесу через
впровадження ідей оптимального управління творчістю вчителів і
учнів в гімназії і вдосконалення на цій основі ефективності сучасного
уроку»
Проблемний науково-теоретичний семінар
І заняття.
Тема: «Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання з
метою формування творчої особистості учнів»
1. Творчий розвиток учнів у контексті особистісно орієнтованого навчання.
2. Підвищення рівня творчої педагогічної діяльності вчителя .
3 . Створення сприятливих умов для вивчення творчої активності учня:
– створення атмосфери зацікавленості кожного учня;
– використання різних форм та методів організації навчальної діяльності, що
сприяє розкриттю досвіду учнів.
Література:
1. Ж-л «Завуч» №16 2004р.
Заняття ІІ
Тема: «Критерії особистісно орієнтованого навчання»
1. Критерії особистісно орієнтованого уроку.
2. Аналіз та самоаналіз уроку в системі певного предмета.
Література:
1. М.Я.Шумська “Особливості сучасного уроку,
вимоги до його аналізу.”
2. Журнал “Педагогічний пошук” №4 2003р.
Психолого-педагогічний семінар
Заняття І.
Тема: «Особистісне й професійне зростання педагога як умова
формування конкурентно-спроможної особистості учня»
Заняття ІІ.
Тема: «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як концептуальна основа
особистісно-орієнтованого підходу»
16
2018 – 2019 навчальний рік
ІV рік реалізації науково-методичної проблеми гімназії
«Інноваційні педагогічні технології в контексті особистісноорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі»
Проблемний науково-теоретичний семінар
І заняття.
Тема: «Інтерактивне навчання в контексті
орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі»
особистісно
Заняття ІІ
Тема: «Проблемне навчання в контексті особистісно орієнтованого
підходу в навчально-виховному процесі»
Література:
3. Настільна книга педагога. Посібник для тих хто хоче бути
вчителем-майстром / Упорядники: Андрєєва В.М.,
Григораш В.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006
4. Бібліотека «Шкільного світу». Сучасні шкільні технології.
Київ, 2004
5. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /
Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид.група
«Основа», 2009
Психолого-педагогічний семінар
Заняття І.
Тема: «Індивідуально-типологічні
враховування в процесі навчання»
особливості
школярів
і
їх
Заняття ІІ.
Тема: «Типи навчальних труднощів і методи індивідуального підходу
до невстигаючих учнів»
17
2019 – 2020 навчальний рік
V рік реалізації науково-методичної проблеми гімназії
«Система роботи педагогічного колективу з розвитку дитячої
обдарованості»
Проблемний науково-теоретичний семінар
І заняття.
Тема: «Розвиток обдарованості в контексті
орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі»
особистісно
Заняття ІІ
Тема: «Робота з обдарованими дітьми. Проблеми та способи їх
вирішення»
Психолого-педагогічний семінар
Заняття І.
Тема: «Психологічні і соціальні особливості обдарованих дітей»
Література:
6. Л.В.Туріщева. Особливості роботи з
обдарованими дітьми. Харків. Видавнича
група «Основа», 2008 р.
Заняття ІІ.
Тема: «Психологічні особливості навчання обдарованих дітей»
Література:
1. Л.В.Туріщева. Особливості роботи з
обдарованими дітьми. Харків. Видавнича
група «Основа», 2008 р.
18
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
59
Размер файла
60 Кб
Теги
2015, над, робота, план, 2020, перси, темою
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа