close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

pdf 140201

код для вставкиСкачать
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ÓÄÊ 004.6; 528; 004.8
ʙǤʦǤʨˋˍ˓˘˦ˠ
jÓÁº¯äÈĆÒºÓӺ˺­Ë°¹ËćËÓÒË}º°äÒćË°}Ò²
Ò°°ãËąºmÈÓÒ®
vˆÈˆĉ« ¯È°}¯©mÈˈ mº¹¯º°© ÒÓÁº¯äÈĆÒºÓÓºĄº º­Ë°¹ËćËÓÒ« }º°äÒćË°}Ò²
Ò°°ãËąºmÈÓÒ® |¹Ò°ÈÓ© º°º­ËÓÓº°ˆÒ }º°äÒćË°}º® ĄËºąËÏÒÒ cÈ°}¯©mÈĊˆ°«
°ˆ¯ÈˆËĄÒćË°}ÒË҈È}ˆÒćË°}ÒËÏÈąÈćÒ}º°äÒćË°}º® ĄËºąËÏÒÒ|ˆäËćËÓº¹º«mãËÓÒË
¯©Ó}È ąÈÓÓ©² ąÒ°ˆÈÓĆÒºÓÓºĄº ÏºÓąÒ¯ºmÈÓÒ« |¹Ò°ÈÓº °ºÏąÈÓÒË ĄËºąËÏÒćË°}Ò²
°ËˆË® ÓºmºĄº ˆÒ¹È |¹Ò°ÈÓ© º°º­ËÓÓº°ˆÒ ÒςćËÓÒ« º}ºãºÏËäÓºĄº }º°äÒćË°}ºĄº
¹¯º°ˆ¯ÈÓ°ˆmÈ
zãĊćËm©Ë °ãºmÈ ÒÓÁº¯äÈĆÒºÓÓºË º­Ë°¹ËćËÓÒË ÒÏä˯ËÓÒË ¹¯º°ˆ¯ÈÓ°ˆmËÓÓº® ÒÓÁº¯äÈĆÒÒ }º°äÒćË°}È« ĄËºąËÏÒ« }º°äÒćË°}ÒË Ò°°ãËąºmÈÓÒ« äºÓ҈º¯ÒÓĄ
äºąËãÒ¯ºmÈÓÒË ĄËºąËÏÒćË°}Ò˰ˈÒ
Ǥ Ǥ ƒ ˜ ‹  ›  Š
,QIRUPDWLRQVXSSRUWRIVSDFH UHVHDUFK
7KH DUWLFOH UHYHDOVWKH LVVXHVRILQIRUPDWLRQVHFXULW\VSDFH UHVHDUFK7KH IHDWXUHVRI
VSDFH JHRGHV\5HYHDOVVWUDWHJLFDQGWDFWLFDOJRDOVRIVSDFH JHRGHV\7KH DSSHDUDQFH RIUHPRWH VHQVLQJGDWDPDUNHW'HVFULEHVKRZWR FUHDWH DQHZW\SH RIJHRGHWLFQHWZRUNV
7KH IHDWXUHVRIWKH VWXG\RIQHDU(DUWKVSDFH
.H\ZRUGV LQIRUPDWLRQ V\VWHP WKH PHDVXUHPHQW RI WKH VSDWLDO LQIRUPDWLRQ VSDFH JHRGHV\VSDFH UHVHDUFKPRQLWRULQJPRGHOLQJJHRGHWLFQHWZRUNV
õ
ÍÐËÇÖÄÐÉÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ É¿É ËÌÍÂÇÄÃÏÒÂÇÄÁÇÃÚÌ¿ÒÖÌÚÔÇÎÏÇÉÊ¿ÃÌÚÔÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÌÒÅÿÝÑоÁÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍË ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÇ =? oÐÌÍÁÌÍÈ ÁÇÃ
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÂÍÍÀÄÐÎÄÖÄÌǾÎÏÇÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔ
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÔÐÁ¾Æ¿ÌÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÚËÇÇÆËÄÏÄÌǾËÇÇÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÚËËÍÃÄÊÇÏÍÁ¿ÌÇÄË = ? c É¿ÉÍÈÑÍ ÐÑÄÎÄÌÇ ÜÑÍ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÄ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄ ÐÁ¾ÆÚÁ¿ÝÑ Ð ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÇË
ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄË=?oÃÌ¿ÉÍÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÄÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄÍÑÁÄÖ¿ÄÑÑÍÊÛÉÍÆ¿ÇÆËÄÏÇÑÄÊÛÌÒÝÖ¿ÐÑÛ
c ×ÇÏÍÉÍË ÐËÚÐÊÄ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÄ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÄ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄ ÐÁ¾Æ¿ÌÍ Ñ¿ÉÅÄ Ð
ÇÌÓÍÏË¿ÑÇÉÍÈÇÂÄÍÇÌÓÍÏË¿ÑÇÉÍÈ=?
pÏÇ ÜÑÍË ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÍÑËÄÑÇÑÛ ÃÁÍÈÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Á Ï¿ÆÁÇÑÇÇ ÜÑÍÂÍ ÎÍ̾ÑǾ r ÍÃÌÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÄ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄ ¾ÁʾÄÑо
ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚËÒÐÊÍÁÇÄËÊÝÀÚÔÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈr
ÃÏÒÂÍÈÐÑÍÏÍÌÚÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÄÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾпËÇ
ÐÍÆÿÝÑÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÄÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄÃʾϿÆÊÇÖÌÚÔ ÍÑÏ¿ÐÊÄÈ Ç Ì¿ÒÖÌÚÔ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ pÍÜÑÍËÒÁ×ÇÏÍÉÍËÐËÚÐÊÄÎÍÃÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚË
ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄËÀÒÃÄËÎÍÌÇË¿ÑÛÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÈ
ÉÍËÎÊÄÉÐÐÍÆÿÁ¿ÄËÚÈÇÎÍÎÍÊ̾ÄËÚÈÌ¿ÍÐÌÍÁÄÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈÇÎÏÇËÄ̾ÄËÚÈÁ
ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÔÇÃÏÒÂÇÔÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾÔ=?
rÁÚÔÍÃÍËÖÄÊÍÁÄÉ¿ÁÉÍÐËÍÐÎ;ÁÇÊ¿ÐÛÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÈ Ç ÇÆËÄÏÄÌÇÈ Ì¿ ÆÄËÌÍÈ
9
ISSN 2307-2447
ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ Ð ÑÍÖÄÉ ÁÌÄ ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ hÄËÊÇ
~ÑÇ ÎÒÌÉÑÚ Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÈ Ç ÇÆËÄÏÄÌÇÈ ÒÿÊÄÌÚ
ÍÑÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇÌ¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÆÄËÌÚÔÏ¿ÃÇÒÐÍÁ
iÆËÄÏÄÌǾ ÇÆ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÇÌÓÍÏË¿ÑÇÁÌÄÈ Ì¿ÆÄËÌÚÔ Ç ÁÍÆÃÒ×ÌÚÔ =? s¿É Ãʾ ÎÍÊÒÖÄÌǾ Ö¿ÐÑÇ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ
ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇhÄËÊÇÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÐÛÃÍÐÍÑÌÇ¿ÜÏÍÓÍÑÍÐÌÇËÉÍÁ c ÑÍÅÄ ÁÏÄ˾ ÍÃÇÌ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÈ
ÐÌÇËÍÉ ËÍÅÄÑ Ã¿ÑÛ ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄ ÁÐÄÈ ÆÄËÌÍÈ
ÎÍÊÒÐÓÄÏÚ
cÚÔÍÃ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ Á ÉÍÐËÍÐ ÍÑÉÏÚÊ ÌÍÁÚÄ
ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ Ãʾ ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌǾ
qÍÐÐÇÇrÆ¿ÎÒÐÉÍËÁrrrqÍÉѾÀϾÂ
ÎÄÏÁÍÂÍÁËÇÏÄÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÍÂÍÐÎÒÑÌÇÉ¿hÄËÊÇ
Î;ÁÇÊ¿ÐÛ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÐÍÆÿÁ¿ÑÛ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÄ
ÎÍÐÑÏÍÄÌǾÍÐÌÍÁ¿ÌÌÚÄÌ¿Ì¿ÀÊÝÃÄÌǾÔirh
iÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔËÄÑÍÃÍÁÁÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÇÔÕÄʾÔÐÇÊÛÌÍÇÆËÄÌÇÊÇÁÆÂʾÃÚÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌǾÍÂÄÍÃÄÆÇÇÇÄÄÎÏÍÀÊÄË¿Ô=?pÏÄÅÃÄÖÄËÏ¿ÐÐËÍÑÏÄÑÛÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÂÍ
ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌǾ qÍÐÐÇÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑо Ì¿ ÍÐÌÍÁÌÚÔ Æ¿Ã¿Ö¿Ô ÂÄÍÃÄÆÇÇ
oÐÌÍÁÌÚÄƿÿÖÇÂÄÍÃÄÆÇÇÃÄʾÑо̿ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÇÄÇÑ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÄ
k ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÇË Æ¿Ã¿Ö¿Ë ÍÑÌÍоÑо ÐË
ÏÇÐ
t ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ ÓÇÂÒÏÚ Ï¿ÆËÄÏÍÁ Ç ÂÏ¿ÁÇÑ¿ÕÇÍÌÌÍÂÍÎÍʾhÄËÊÇ
t ÐÍÆÿÌÇÄ ÄÃÇÌÍÈ ÉÍÍÏÃÇÌ¿ÑÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
t
Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÝ ÍÑÃÄÊÛÌÍÂÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿
ÉÍÌÑÇÌÄÌÑ¿ÇÁÐÄÈhÄËÊÇÁÕÄÊÍË
ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄ ÇÆËÄÏÄÌÇÈ Ì¿ ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ
hÄËÊÇ
t ÇÆÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄÒÖ¿ÐÑÉÍÁÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇÆÄËÊÇ
Ì¿ÑÍÎÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔÉ¿ÏÑ¿ÔÇÎÊ¿Ì¿Ô
t ÇÆÒÖÄÌÇÄ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÔ ÐËÄØÄÌÇÈ ÀÊÍÉÍÁ
ÆÄËÌÍÈÉÍÏÚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɢɝɭɪɵɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɢɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɥɹɁɟɦɥɢ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɟɞɢɧɨɣɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɂɡɭɱɟɧɢɟɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɫɦɟɳɟɧɢɣɛɥɨɤɨɜ
ɡɟɦɧɨɣɤɨɪɵ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɁɟɦɥɢ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɤɚɪɬɢɩɥɚɧɨɜ
ϜҲһϝҼҺҪҼүҭҲӁүһҴҲүұҪҮҪӁҲҭүҸҮүұҲҲ
kÑ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇËƿÿֿËÂÄÍÃÄÆÇÇÍÑÌÍоÑо
ÐËÏÇÐ
t ÐÍÆÿÌÇÄÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÔÇÊÍÉ¿ÊÛÌÚÔ
ɿÿÐÑÏÍÁÆÄËÄÊÛÌÍÂÍÂÍÏÍÃÐÉÍÂÍÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÇÁÍÃÌÍÂÍÊÄÐÌÍÂÍÇÎÏ
t ÑÍÎÍÂÏ¿ÓÍÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÄ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄ
ÃÄÊÇËÇÑ¿ÕÇÇ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾ Ç ÃÄË¿ÏÉ¿ÕÇÇ ÍÀÍÆÌ¿ÖÄÌǾ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈ
ÂÏ¿ÌÇÕÚqÍÐÐÇÇ
t Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ Ç ÁÌÄÃÏÄÌÇÄ ÐÑ¿ÌÿÏÑÍÁ Á
t
t
t
ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÕÇÓÏÍÁÍÂÍ É¿ÏÑÍÂÏ¿ÓÇÏÍÁ¿ÌǾ
ÐÍÆÿÌÇÄ ÕÇÓÏÍÁÚÔ Ç ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔ
É¿ÏÑÇÇÔÀ¿ÌÉÍÁÿÌÌÚÔ
Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ÉÍÌÕÄÎÕÇÇÇÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÎÏÍÂÏ¿ËËÚÎÍÁÐÄËÄÐÑÌÍÂÍÎÄÏÄÔÍÿ̿ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÚÄËÄÑÍÃÚ¿ÁÑÍÌÍËÌÍÂÍ
ÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ
ÐÍÆÿÌÇÄ ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÚ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÚÔÿÌÌÚÔqÍÐÐÇÇÇÃÏÒÂÇÄ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɥɨɤɚɥɶɧɵɯɤɚɞɚɫɬɪɨɜ
Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɥɢɦɢɬɚɰɢɢɢɞɟɦɚɪɤɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɝɪɚɧɢɰɵɊɨɫɫɢɢ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɉɟɪɟɯɨɞɧɚɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟɦɟɬɨɞɵ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɰɢɮɪɨɜɵɯɛɚɧɤɨɜɝɟɨɞɚɧɧɵɯ
ϜҲһϞҪҴҼҲӁүһҴҲүұҪҮҪӁҲҭүҸҮүұҲҲ
pnojournal.wordpress.com
10
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
~ÑÇ Ì¿ÒÖÌÚÄ Ç ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÄ Æ¿Ã¿ÖÇ ÂÄÍÃÄÆÇÇ Ð ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄË ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔ ËÄÑÍÃÍÁ
ÎÏÄÃÐÑ¿ÊÇ Á ÌÍÁÍË ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÇ Ç Á ÀÍÊÄÄ ×ÇÏÍÉÍË ÆÌ¿ÖÄÌÇÇ =? p;ÁÇÊÇÐÛ ÌÍÁÚÄ ËÄÑÍÃÚ
ÇÆËÄÏÄÌÇÈ Ç Á ÃÄоÑÉÇ Ï¿Æ ÒÁÄÊÇÖÇÊ¿ÐÛ ÑÍÖÌÍÐÑÛÇÆËÄÏÄÌÇÈp;ÁÇÊоÌÍÁÚÈÐÄÂËÄÌÑÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÂÍÏÚÌÉ¿¯ÏÚÌÍÉÿÌÌÚÔÃÇÐÑ¿ÌÕÇÍÌÌÍÂÍ ÆÍÌÃÇÏÍÁ¿ÌǾ =? p;ÁÇÊÇÐÛ ÌÍÁÚÄ
ËÄÑÍÃÚÔÏ¿ÌÄÌǾÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ=
?cÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚÔ
ÐÎÒÑÌÇÉÍÁhÄËÊÇÃʾÏÄ×ÄÌǾÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÇÔƿÿÖÎÏÇÁÄÊ¿ÉÎ;ÁÊÄÌÇÝÌÍÁÍÂÍÏ¿ÆÃÄÊ¿ÂÄÍÃÄÆÇǯÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈÂÄÍÃÄÆÇÇ=?
kÍÐËÇÖÄÐÉ¿¾ ÂÄÍÃÄÆǾ ¯ Ï¿ÆÃÄÊ ÂÄÍÃÄÆÇÇ ÇÆÒÖ¿ÝØÇÈËÄÑÍÃÚÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾÎÍÊÍÅÄÌǾÑÍÖÄÉ
Ì¿ ÆÄËÌÍÈ ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ Á ÄÃÇÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÄ ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ Ð Ì¿Ö¿ÊÍË Á ÕÄÌÑÏÄ Ë¿ÐÐ hÄËÊÇ kÍÐËÇÖÄÐÉ¿¾ ÂÄÍÃÄÆǾ Æ¿ÌÇË¿ÄÑо ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄË
Ï¿ÆËÄÏÍÁÇÓÇÂÒÏÚhÄËÊÇοϿËÄÑÏÍÁÄÄÂÏ¿ÁÇÑ¿ÕÇÍÌÌÍÂÍÎÍʾÇÐÎÍÊÛÆÒ¾ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÌ¿ÀÊÝÃÄÌǾÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚÔÐÎÒÑÌÇÉÍÁhÄËÊÇ
irhk
ÍÏÀÇÑ¿ÊÛÌÚËËÄÑÍÿËÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈÂÄÍÃÄÆÇÇÍÑÌÍÐ¾Ñ ÐÎÍÐÍÀÚ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌǾ ÐÁ¾ÆÇ ËÄÅÃÒ ÎÒÌÉÑ¿ËÇÎÍÊÍÅÄÌǾirhÁÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌ¿ÍÐÌÍÁÄÆ¿ÉÍÌÍÁÄÂÍÃÁÇÅÄÌǾÁÂÏ¿ÁÇÑ¿ÕÇÍÌÌÍËÎÍÊÄ
hÄËÊÇ pÏÇËÄÌÄÌÇÄ ÜÑÍÂÍ ËÄÑÍÿ ÍÐÁÍÀÍÅÿÄÑ
ÍÑ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ ÎÏÍÁÄÃÄÌǾ Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÈ ÁÍ
ÁÐÄÔÎÒÌÉÑ¿ÔÁÍÃÇÌÇÑÍÑÅÄËÍËÄÌÑÁÏÄËÄÌÇ
k ÃÇÌ¿ËÇÖÄÐÉÇË Æ¿Ã¿Ö¿Ë ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈ ÂÄÍÃÄÆÇÇ ÍÑÌÍÐ¾Ñ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ Î¿Ï¿ËÄÑÏÍÁ ÂÏ¿ÁÇÑ¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ ÎÍʾ hÄËÊÇ ÎÒÑÄË ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ
ÇÆËÄÌÄÌÇÈ ÌÄÉÍÑÍÏÚÔ ÜÊÄËÄÌÑÍÁ ÍÏÀÇÑ irh
ÁÚÖÇÐʾÄËÚÔ ÎÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿Ë ÐÇÐÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÔ
ÎÍÆÇÕÇÍÌÌÚÔÇÿÊÛÌÍËÄÏÌÚÔÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÈirh
kÍÐËÇÖÄÐÉ¿¾ÂÄÍÃÄÆǾÎÍÆÁÍʾÄÑÎÍÌÍÁÍËÒÏÄ׿ÑÛϾÃÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÔƿÿÖ
ÐËÏÇÐ
ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɚɹɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɢɹ.
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟɝɟɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɚɹɚɥɶɬɢɦɟɬɪɢɹ.
ɋɨɡɞɚɧɢɟɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯɫɟɬɟɣɧɨɜɨɝɨɬɢɩɚ
ϜҲһϙҸҬӅҳҹҸҮҿҸҮһҹҺҲҶүҷүҷҲүҶҴҸһҶҲӁүһҴҸҳҭүҸҮүұҲҲ
rÎÒÑÌÇÉÍÁ¿¾ ÑÏÇ¿ÌÂÒʾÕǾ oÃÌÇË ÇÆ ËÄÑÍÃÍÁ ÏÄ×ÄÌǾ Æ¿Ã¿Ö ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈ ÂÄÍÃÄÆÇÇ
¾ÁʾÄÑо ÐÇÌÔÏÍÌÌÍÄ Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÄ irh ÇÆ ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÎÒÌÉÑÍÁÌ¿ÆÄËÌÍÈÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇfÐÊÇ
ÁÆÄËÌÍÈÐÇÐÑÄËÄÉÍÍÏÃÇÌ¿ÑÇÆÁÄÐÑÌÚÎÍÊÍÅÄÌǾ ÃÁÒÔ ÇÊÇ ÀÍÊÄÄ ÜÑÇÔ ÎÒÌÉÑÍÁ ÑÍ ÎÒÑÄË
ÏÄ×ÄÌǾ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÚÔ ÑÏÄÒÂÍÊÛÌÇÉÍÁ Ð
ÍÃÌÍÈ ÇÆ ÁÄÏ×ÇÌ Á ÑÍÖÉÄ Ì¿ÔÍÅÃÄÌǾ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÙÄÉÑ¿ ËÍÅÌÍ ÁÚÖÇÐÊÇÑÛ ÎÍÊÍÅÄÌǾ
Ñ¿ÉÅÄÇÃÏÎÒÌÉÑÍÁÇÆÉÍÑÍÏÚÔÎÏÍÁÍÃÇÊÇÐÛ
Ì¿ÀÊÝÃÄÌǾ
s¿ÉÍÈ ËÄÑÍà ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌǾ ÐÁ¾ÆÇ ËÄÅÃÒ
ÎÒÌÉÑ¿ËÇ Ì¿ ÆÄËÌÍÈ ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ Ì¿ÆÚÁ¿ÄÑо
ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÍÈ ÑÏÇ¿ÌÂÒʾÕÇÄÈ c ÐÊÒÖ¿Ä ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ ÎÍÆÇÕÇÍÌÌÚÔ Ç Ã¿ÊÛÌÍËÄÏÌÚÔ Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÈirhÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÇÄÐÁ¾ÆÇËÍÂÒÑÀÚÑÛ
ÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÚÇÎÏÇÍÃÌÍËÎÒÌÉÑÄÐÇÆÁÄÐÑÌÚË
ÎÍÊÍÅÄÌÇÄËËÄÑÍÃÍËÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÂÍÁÄÉÑÍÏÌÍÂÍÔÍÿcÍÎÇпÌÌÚÔËÄÑÍÿÔirhÍÀÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ
11
ISSN 2307-2447
ÑÍÖÉÒÓÇÉÐÇÏÍÁ¿ÌÌÒÝÁÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÁÌÄÉÍÑÍÏÚÈËÍËÄÌÑÁÏÄËÄÌÇ
iÆËÄÏÄÌÇÄ ÎÏÍѾÅÄÌÌÚÔ ÍÀÙÄÉÑÍÁ ÇÆËÄÏÄÌÇÄÎÏÍѾÅÄÌÌÚÔÍÀÙÄÉÑÍÁÁÐÄÂÿÎÏÄÃÐÑ¿ÁʾÊÍ
ÎÏÍÀÊÄËÒ=?ÁÐÁ¾ÆÇÐÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛÝÉ¿ÏÑÍÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÍÀÏ¿ÅÄÌǾ ÆÄËÌÍÈ ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ
pÍÃ̾Á×ÇÐÛÌ¿ÑÚоÖÇÉÇÊÍËÄÑÏÍÁÌ¿ÃÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÛÝ hÄËÊÇ ÖÄÊÍÁÄÉ ÎÍÊÒÖÇÊ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ
ÇÆËÄϾÑÛ ÃÊÇÌÌÚÄ ÊÇÌÇÇ Ì¿ hÄËÊÄ ÊÇÌÇÇ ÎÍϾÃÉ¿ÐÍÑÄÌÇÑÚоÖÉÇÊÍËÄÑÏÍÁÐÁÚÐÍÉÍÈÑÍÖÌÍÐÑÛÝ
iÆËÄÏÄÌÇÄ ÂÄÍÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿ eʾ ÇÆËÄÏÄÌǾ
ÂÄÍÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿ ÎÏÇËÄ̾ÝÑ ÃÇÌ¿ËÇÖÄÐÉÇÄ ËÄÑÍÃÚrÏ¿ÁÌÇÁ¿¾ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÌ¿ÀÊÝÿÄËÚÄ
Ç ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇ ÎÏÄÃÁÚÖÇÐÊÄÌÌÚÄ ÎÍÊÍÅÄÌǾ
irh Á ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄ Ì¿ÔÍÃ¾Ñ Ï¿ÐÔÍÅÃÄÌǾ
pÍÊÒÖÄÌÌÚÄ Ï¿ÐÔÍÅÃÄÌǾ ÍÑÌÍÐ¾Ñ Ì¿ ÐÖÄÑ ÌÄÑÍÖÌÍÂÍ ÆÌ¿ÌǾ ¿ÏËÍÌÇÖÄÐÉÇÔ ÉÍÜÓÓÇÕÇÄÌÑÍÁ
ÂÄÍÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿ n¿ÀÏ¿Á ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ËÌÍÂÍ ÏÄ-
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÈ Ç ÐÍÐÑ¿ÁÇÁ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄ ÒÏ¿ÁÌÄÌǾ ËÍÅÌÍ ÎÍÊÒÖ¿ÑÛ ÒÑÍÖÌÄÌÌÚÄ
ÆÌ¿ÖÄÌǾ¿ÏËÍÌÇÖÄÐÉÇÔÉÍÜÓÓÇÕÇÄÌÑÍÁ
tÑÍÖÌÄÌÌÚÄÆÌ¿ÖÄÌǾÎÍÆÁÍʾÝÑÑÍÖÌÄÄÏ¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÑÛÎÍÊÍÅÄÌǾirhÌ¿ÍÏÀÇÑÄÎÍÊÒÖ¿ÑÛ
ÁÐÄËÄÌÛ×ÇÄÌÄÁ¾ÆÉÇÐÌ¿ÀÊÝÃÄÌǾËÇÇÁÐÄÀÍÊÄÄ ÒÑÍÖ̾ÑÛ ÆÌ¿ÖÄÌǾ ÉÍÜÓÓÇÕÇÄÌÑÍÁ ÂÄÍÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿
qÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÜÑÇÔÏ¿ÀÍÑÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚfÐÊÇÉ
 ÂÄÍÃÄÆÇÐÑ¿Ë ÀÚÊÍ ÇÆÁÄÐÑÌÍ ÑÍÊÛÉÍ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ ÎÍʾÏÌÍÂÍ ÐÅ¿ÑǾ ÆÄËÌÍÂÍ ÜÊÊÇÎÐÍÇÿ
¿ ÐÅ¿ÑÇÄ ÜÉÁ¿ÑÍÏ¿ ÍÌÇ ÍÎÏÄÃÄʾÊÇ ËÄÌÄÄ ÒÁÄÏÄÌÌÍ ÑÍ ÖÄÏÄÆ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÊÄÑ ÎÍÐÊÄ Æ¿ÎÒÐÉ¿
ÎÄÏÁÍÂÍ irh ÀÚÊÇ ÎÍÊÒÖÄÌÚ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÑÍÖÌÚÄÆÌ¿ÖÄÌǾ¿ÏËÍÌÇÖÄÐÉÇÔÉÍÜÓÓÇÕÇÄÌÑÍÁÃÍ
ÎÍϾÃÉÍÁ Ç ÐÑÄÎÄÌÄÈ P O c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ
ÁÏÄ˾ ÂÄÍÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê ÇÆÁÄÐÑÄÌ ÒÁÄÏÄÌÌÍ ÃÍ ÆÌ¿ÖÄÌÇÈ P O ~ÑÍ ÐÍÐÑ¿ÁʾÄÑ ÍÉÍÊÍ ÉÍÜÓÓÇÕÇÄÌÑÍÁÉ¿ÅÃÚÈÇÆÉÍÑÍÏÚÔÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÄÑ É¿ÉÒÝÊÇÀÍ ÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÛ ÂÏ¿ÁÇÑ¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ
ÎÍʾhÄËÊÇ
rÎÒÑÌÇÉÍÁ¿¾¿ÊÛÑÇËÄÑÏǾrÂÁÄÃÒÑо
ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ Á ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÍÈ ¿ÊÛÑÇËÄÑÏÇÇ l¿ÆÄÏÌÚÄ Ç Ï¿ÃÇÍ¿ÊÛÑÇËÄÑÏÚ ÁÚÐÍÑÍËÄÏÚ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÚÄ Ì¿ irh ÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍ
ÿÁ¿ÊÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ ÎÍÆÁÍʾÝØÒÝ ÒÑÍÖ̾ÑÛ
ÜÊÄËÄÌÑÚ ÇÔ ÍÏÀÇÑ r ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄË ÑÍÖÌÍÐÑÇ
ÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾÁÚÐÍÑÎ;ÁÇÊ¿ÐÛÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾ ¿ÊÛÑÇËÄÑÏÇÖÄÐÉÍÈ
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ
n¿ÎÏÇËÄÏ Ï¿ÃÇÍ¿ÊÛÑÇËÄÑÏ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÌÚÈ
Ì¿irh§dÄÍШÎÍÆÁÍʾÄÑÇÆËÄϾÑÛÏ¿ÐÐÑ;ÌÇÄ
ÐÎÒÑÌÇɯÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÛÍÉÄ¿Ì¿ÐÍ×ÇÀÉÍȯ
Ë~ÑÍÎÏÇÇÆÁÄÐÑÌÍËÎÍÊÍÅÄÌÇÇirhÌ¿ÍÏÀÇÑÄÐÍÆÿÄÑÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÒÑÍÖÌÇÑÛÓÍÏËÒÂÄÍÇÿ̿ÒÖ¿ÐÑÉ¿Ôƿ̾ÑÚÔmÇÏÍÁÚËÍÉÄ¿ÌÍË
rÏ¿ÁÌÄÌÇÄ ¿ÊÛÑÇËÄÑÏÇÖÄÐÉÇÔ ÇÆËÄÏÄÌÇÈ Ð
ÎÏÍÓÇʾËÇ ÂÄÍÇÿ ÎÍÃÑÁÄÏÅÿÄÑ ÁÚÐÍÉÒÝ Ì¿ÃÄÅÌÍÐÑÛ ÜÑÍÂÍ ËÄÑÍÿ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾ ÓÍÏËÚ
ÂÄÍÇÿ ÎÏ¿Áÿ ÑÍÊÛÉÍ Ì¿ ÒÖ¿ÐÑÉ¿Ô Æ¿Ì¾ÑÚÔ
mÇÏÍÁÚË ÍÉÄ¿ÌÍË ÌÍ ÜÑÍ ÌÄË¿ÊÍ ¯ ÃÁÄ ÑÏÄÑÇ ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ ÆÄËÌÍÂÍ ×¿Ï¿ c ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄ
ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑо ÎÍÁÚÐÇÑÛ ÑÍÖÌÍÐÑÛ Ï¿ÃÇÍ¿ÊÛÑÇËÄÑÏÍÁ ÃÍ ÐË xÑÍ ÅÄ É¿Ð¿ÄÑо Ê¿ÆÄÏÌÍÈ
¿ÊÛÑÇËÄÑÏÇÇÑÍÍÌ¿ËÍÅÄÑÍÀÄÐÎÄÖÇÑÛÑÍÖÌÍÐÑÛ
ÎÍϾÃÉ¿ÐË
rÍÆÿÌÇÄ ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÇÔ ÐÄÑÄÈ ÌÍÁÍÂÍ ÑÇο
uÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾¿ÐÑÏÍÌÍËÍÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉ¿¾ÐÄÑÛ
uadr ÐÍÐÑÍÇÑ ÇÆ ÎÍÐÑ;ÌÌÍ ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÔ Ç
ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇ ÍÎÏÄÃÄʾÄËÚÔ ÎÒÌÉÑÍÁ ÓÍÏËÇÏÒÝØÇÔ ÄÃÇÌÒÝ ÐÄÑÛ Ì¿ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ qÍÐÐÇÈÐÉÍÈ uÄÃÄÏ¿ÕÇÇ pÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÍÄ ÎÍÊÍÅÄÌÇÄ
ÜÑÇÔ ÎÒÌÉÑÍÁ ÍÎÏÄÃÄʾÄÑо ËÄÑÍÃÍË ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÍÈÂÄÍÃÄÆÇÇÁÍÀØÄÆÄËÌÍÈÐÇÐÑÄËÄÉÍÍÏÃÇÌ¿ÑÐ
ÎÏÄÃÄÊÛÌÍÈÍ×ÇÀÉÍÈÌÄÀÍÊÄÄËË4ÂÃÄ
4 ¯ Ï¿ÃÇÒÐ hÄËÊÇ c Ì¿ÐÑ;ØÄÄ ÁÏÄ˾ uadr
¾ÁʾÄÑо ÂÊ¿ÁÌÍÈ ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÈ ÍÐÌÍÁÍÈ Ãʾ
ÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌǾÁÐÄÈÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÍÈÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÈÐÄÑÇ
uÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌ¿¾ ¿ÐÑÏÍÌÍËÍÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉ¿¾
ÐÄÑÛÐÍÐÑÍÇÑÇÆÎÍÐÑ;ÌÌÍÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÔÇÎÄÏÇ-
ÍÃÇÖÄÐÉÇÍÎÏÄÃÄʾÄËÚÔÎÒÌÉÑÍÁÓÍÏËÇÏÒÝØÇÔ
ÄÃÇÌÒÝÐÄÑÛÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇqÍÐÐÇÈÐÉÍÈuÄÃÄÏ¿ÕÇÇpÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÍÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄÜÑÇÔÎÒÌÉÑÍÁ
ÍÎÏÄÃÄʾÄÑо ËÄÑÍÃÍË ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÍÈ ÂÄÍÃÄÆÇÇ Á
ÍÀØÄÆÄËÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÄ ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ Ð ÎÏÄÃÄÊÛÌÍÈ
Í×ÇÀÉÍÈ ÌÄ ÀÍÊÄÄ ËË4 ÂÃÄ 4 ¯ Ï¿ÃÇÒÐ
hÄËÊÇ
pÊÍÑÌÍÐÑÛ Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌǾ ÎÒÌÉÑÍÁ uadr
Á ÐÏÄÃÌÄË ÃÍÊÅÌ¿ ÀÚÑÛ Ì¿ ÉË
q¿ÐÐÑ;ÌÇÄËÄÅÃÒÐËÄÅÌÚËÇÎÒÌÉÑ¿ËÇuadr¯
ÉË¿ËÄÅÃÒ¿ÉÑÇÁÌÚËǯÉË
kÍÊÇÖÄÐÑÁÍ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÇÄ ÎÍÐÑ;ÌÌÍ ÃÄÈÐÑÁÒÝØÇÔ Ç ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇ ÍÎÏÄÃÄʾÄËÚÔ ÎÒÌÉÑÍÁ uadr ÐÍÐÑ¿Á ¿ÎοϿÑÒÏÚ Ç ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ
Ì¿ÀÊÝÃÄÌÇÈÍÎÏÄÃÄʾÝÑоÎÏÍÂÏ¿ËËÍÈÎÍÐÑÏÍÄÌǾ Ç ÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌǾ uadr cÐÄ ÎÒÌÉÑÚ
uadrÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÆ¿ÉÏÄÎÊÄÌÚÐÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÄËÃÍÊÂÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇÇÔÎÍÊÍÅÄÌǾɿÉÁÎÊ¿ÌÄÑ¿ÉÇÎÍÁÚÐÍÑÄ
pÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÍÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄÎÒÌÉÑÍÁuadr
ÍÎÏÄÃÄʾÄÑо ËÄÑÍÿËÇ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈ Á ÂÄÍÕÄÌÑÏÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄËÄ ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍ
ÕÄÌÑÏ¿ Ë¿ÐÐ hÄËÊÇ ÐÍ ÐÏÄÃÌÄÈ ÉÁ¿ÃÏ¿ÑÇÖÄÐÉÍÈ
Í×ÇÀÉÍÈ ÐË ¿ ÐÏÄÃ̾¾ ÉÁ¿ÃÏ¿ÑÇÖÄÐÉ¿¾
Í×ÇÀÉ¿ ÁÆ¿ÇËÌÍÂÍ ÎÍÊÍÅÄÌǾ ÎÒÌÉÑÍÁ uadr
ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛÌÄÀÍÊÄÄÐËÎÍÎÊ¿ÌÍÁÍËÒÎÍÊÍÅÄÌÇÝÇÐËÎÍÁÚÐÍÑÄÐÒÖÄÑÍËÐÉÍÏÍÐÑÄÈÇÔ
ÇÆËÄÌÄÌǾÁÍÁÏÄËÄÌÇ
c ÖÇÐÊÍ ÍÐÌÍÁÌÚÔ Æ¿Ã¿Ö ÎÍÐÑÏÍÄÌǾ uadr
ÁÔÍÃÇÑÃÍÐÑÇÅÄÌÇÄÑÏÄÀÒÄËÍÈÑÍÖÌÍÐÑÇÇÃÍÐÑÍÁÄÏÌÍÄÍÕÄÌÇÁ¿ÌÇÄÑÍÖÌÍÐÑÇÐÍÆÿÁ¿ÄËÍÈÌÍÁÍÈ
ÂÄÍÕÄÌÑÏÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ Ç ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÈ ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ ÎÒÌÉÑÍÁ uadr ÁÍ
ÁÏÄËÄÌÇ
n¿ÎÒÌÉÑ¿ÔuadrÁÚÎÍÊ̾ÝÑоÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾ
ÌÍÏË¿ÊÛÌÚÔÁÚÐÍÑÇ¿ÀÐÍÊÝÑÌÚÔÆÌ¿ÖÄÌÇÈÒÐÉÍÏÄÌÇÈÐÇÊÚѾÅÄÐÑÇoÎÏÄÃÄÊÄÌǾÌÍÏË¿ÊÛÌÍÈ
ÁÚÐÍÑÚÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑоÌÇÁÄÊÇÏÍÁ¿ÌÇÄÌÄÌÇÅÄ++
ÉÊ¿ÐпÑÍÖÌÍÐÑÇ¿ÀÐÍÊÝÑÌÚÄÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾÐÇÊÚ
ѾÅÄÐÑÇ ÎÍ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾ ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚÔ ÂÏ¿ÁÇËÄÑÏÇÖÄÐÉÇÔ ÎÒÌÉÑÍÁ pÄÏÇÍÃÇÖÌÍÐÑÛ ÜÑÇÔ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÈ Ì¿ ÎÒÌÉÑ¿Ô uadr
ÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑоÁÎÏÄÃÄÊ¿ÔÊÄÑÇÒÑÍÖ̾ÄÑо
ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑÍÅÇÿÄËÚÔÇÆËÄÌÄÌÇÈÇÆËÄϾÄËÚÔÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉ
h¿Ã¿Á¿ÄË¿¾ÎÒÌÉÑ¿ËÇuadrÂÄÍÕÄÌÑÏÇÖÄÐÉ¿¾
ÐÇÐÑÄË¿ÉÍÍÏÃÇÌ¿ÑÐÍÂÊ¿ÐÍÁÚÁ¿ÄÑо̿ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÄË ÒÏÍÁÌÄ ÑÍÖÌÍÐÑÇ Ð ÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÚËÇ ¿ÐÑÏÍÌÍËÇÖÄÐÉÇËÇ ÌÄÀÄÐÌÚËÇ ÐÇÐÑÄË¿ËÇ
ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ Ç Ì¿ÃÄÅÌÍ ÐÁ¾ÆÚÁ¿ÄÑо Ð ¿Ì¿ÊÍÂÇÖÌÚËÇÎÒÌÉÑ¿ËÇÏ¿ÆÊÇÖÌÚÔÂÍÐÒÿÏÐÑÁÁÏ¿ËÉ¿Ô
ÐÍÂÊ¿ÐÍÁ¿ÌÌÚÔ Ì¿ÒÖÌÚÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁ¿
uadr ÑÄÐÌÍ ÐÁ¾Æ¿Ì¿ Ð cdr ÁÚÐÍÉÍÑÍÖÌ¿¾
ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉ¿¾ ÐÄÑÛ Ç rdr ¯ ÐÎÒÑÌÇÉÍÁ¿¾
ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉ¿¾ ÐÄÑÛ ÉÊ¿Ðп oÐÌÍÁÌ¿¾ ÓÒÌÉÕǾcdr¯Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÄÌ¿ÁÐÝÑÄÏÏÇÑÍÏÇÝ
qÍÐÐÇÇ ÂÄÍÕÄÌÑÏÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ Ç
ÒÑÍÖÌÄÌÇÄ Î¿Ï¿ËÄÑÏÍÁ ÁÆ¿ÇËÌÍÂÍ ÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌǾÂÄÍÕÄÌÑÏÇÖÄÐÉÍÈÐÇÐÑÄËÚÇÐÇÐÑÄËÚÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÇÔÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ
pnojournal.wordpress.com
12
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
rdr ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÚÄ ÒÐÊÍÁǾ
ÃʾÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÑÍÖÌÚÔÇÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÚÔÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÄÈ ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÍÈ ¿ÎοϿÑÒÏÚ ÎÏÇ ÎÄÏÄÁÍÃÄ
ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÍÂÍÍÀÄÐÎÄÖÄÌǾÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇqÍÐÐÇÇ
Ì¿ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÚÄËÄÑÍÃÚÍÎÏÄÃÄÊÄÌǾÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ
rÄÑÇÐÊÒÅ¿ÑÍÐÌÍÁÍÈÐÍÆÿÌǾcÚÐÍÉÍÑÍÖÌÍÈ
n¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÂÄÍÕÄÌÑÏÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄË¿ ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ rÍÆÿÌÇÄ cÚÐÍÉÍÑÍÖÌÍÈ n¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ
ÂÄÍÕÄÌÑÏÇÖÄÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄË¿ ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ ÐÁ¾Æ¿ÌÍ Ð
ÂÄÍÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÍÈ ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÇÔ
ÿÌÌÚÔ
dÊÍÀ¿ÊÛÌÚÄ Ì¿ÁÇ¿ÕÇÍÌÌÚÄ ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÚÄ
ÐÇÐÑÄËÚ dnrr rÎÒÑÌÇÉÍÁÚÄ ÂÄÍÃÄÆÇÖÄÐÉÇÄ
ÇÆËÄÏÄÌǾ ÁÚÎÍÊ̾ÝÑ Ð ÎÍËÍØÛÝ ¿ÎοϿÑÒ-
ÏÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÄÈ ÎÍ ÐÇÂÌ¿Ê¿Ë ÐÎÒÑÌÇÉÍÁ ÐÇÐÑÄË)25
)NQDCN2QUKVKQPKPI5[UVGOryaÇ
dlonarr =? c fÁÏÍÎÄÈÐÉÍË ÐÍÝÆÄ ÁÄÃÒÑо Ï¿ÀÍÑÚ ÎÍ Ï¿ÆÁÇÑÇÝ ÐÇÐÑÄËÚ )055 )#.+.'1iÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÜÑÇÔÐÇÐÑÄËÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ×ÇÏÍÉÍÍÐÁÄØÄÌÍÁÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÄpÍÜÑÍËÒ
ÍÐÑ¿ÌÍÁÇËоÃÇÌ¿ËÇÖÄÐÉÇÔÇÆËÄÏÄÌǾÔÐÎÍËÍØÛÝ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÔ Ì¿ÁÇ¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÐÎÒÑÌÇÉÍÁÚÔ
ÐÇÐÑÄË dnrr eÇÌ¿ËÇÖÄÐÉÇÄ ÇÆËÄÏÄÌǾ Á
ÏÄ¿ÊÛÌÍËÁÏÄËÄÌÇÎÍÆÁÍʾÝÑÐÍÆÿÁ¿ÑÛÄÃÇÌÍÄ
ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÄ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ Ç ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÇÄ
ÉÍÍÏÃÇÌ¿Ñ ÎÍÃÁÇÅÌÚÔ ÍÀÙÄÉÑÍÁ ÐË ÏÇÐ
~ÑÍ ÐÊÒÅÇÑ ÍÐÌÍÁÍÈ ÐÍÆÿÌǾ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÚÔÐÇÐÑÄË
ϜҲһϚҹҺүҮүҵүҷҲүҴҸҸҺҮҲҷҪҼҹҸҮҬҲҰҷӅҿҸҫӄүҴҼҸҬ
kÍÐËÇÖÄÐÉÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ÎÍÆÁÍÊÇÊÇ ÎÍ
ÌÍÁÍËÒ ÇÆÒÖ¿ÑÛ ÍÉÍÊÍÆÄËÌÍÄ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÄ ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍ =? c Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÎÏÍÁÄÃÄÌÚ ÀÍÊÄÄ
ÂÊÒÀÍÉÇÄÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÐÉÍÎÊÄÌÇÈËÒÐÍÏ¿ÁÁÇÃÄ
ÉÍÊÄÕ Ì¿ ÍÉÍÊÍÆÄËÌÚÔ ÍÏÀÇÑ¿Ô =? kÍÐËÇÖÄÐÉÇÄÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾÎÍÆÁÍÊÇÊÇÎÍÌÍÁÍËÒÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÈËÍÌÇÑÍÏÇÌÂhÄËÊÇÇÆÄËÌÍÈ
ÎÍÁÄÏÔÌÍÐÑÇ=?
kÍÐËÇÖÄÐÉÇÄ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌǾ ÎÍÆÁÍÊÇÊÇ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ËÄÑÍÃÚ ÎÍÊÒÖÄÌǾ ÎÏÍÐÑÏ¿Ì
ÐÑÁÄÌÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ =? Ç ÁÌÄÐÑÇ
ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÚÈ ÁÉÊ¿Ã Á ÐÍÆÿÌÇÄ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ
ÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏÚÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÌÌÚÔÿÌÌÚÔ=?
s¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÄ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÄ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÇ ÉÍÐËÇÖÄÐÉÇÔ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈ
¾ÁʾÄÑо Á¿ÅÌÚË ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍË Ï¿ÆÁÇÑǾ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÜÉÍÌÍËÇÉÇ Ç Ì¿ÒÉÇ oÌÍ ¾ÁʾÄÑо
Á¿ÅÌÚË ÏÄÐÒÏÐÍË ÎÍÁÚ×ÄÌǾ ÎÍÑÄÌÕÇ¿Ê¿ Ï¿ÆÁÇÑǾÐÑÏ¿ÌÚÉ¿ÉÁÌÒÑÏÇÄÄÑ¿ÉÇÌ¿ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÈ¿ÏÄÌÄ
ЛИТЕРАТУРА
ϘҸҷҪҿҸҬϝώϝҪҬҲҷӅҿώϛҠҬүҼҴҸҬώҩϘүҼҸҮҸҵҸҭҲӉҪҷҪҵҲұҪҲҹҺҸүҴҼҲҺҸҬҪҷҲӉһҵҸҰҷӅҿҲҷҾҸҺҶҪӀҲҸҷҷӅҿһҲһҼүҶ
oϘϛҺҸһҬүӃүҷҲүoһ
ҠҬүҼҴҸҬώҩϏүҸҲҷҾҸҺҶҪӀҲҸҷҷҸүҶҸҮүҵҲҺҸҬҪҷҲүϔҷҾҸҺҶҪӀҲҸҷҷӅүҼүҿҷҸҵҸҭҲҲoӣoϝ
ҠҬүҼҴҸҬ ώҩ ϔҷҾҸҺҶҪӀҲҸҷҷҪӉ ҶҸҮүҵӆ ҴҪҴ ҸһҷҸҬҪ ҸҫҺҪҫҸҼҴҲ ҲҷҾҸҺҶҪӀҲҲ Ҭ Ϗϔϝ ϔұҬүһҼҲӉ ҬӅһӂҲҿ ҽӁүҫҷӅҿ
ұҪҬүҮүҷҲҳϏүҸҮүұҲӉҲҪӇҺҸҾҸҼҸһӄүҶҴҪoӣoϝ
ϘҪҳҸҺҸҬόόϝҪҬҲҷӅҿώϛҠҬүҼҴҸҬώҩϏүҸҮүұҲӁүһҴҸүҴҸһҶҲӁүһҴҸүҸҫүһҹүӁүҷҲүϜҸһһҲҲϘүҰҮҽҷҪҺҸҮҷӅҳҷҪҽӁҷҸ
ҼүҿҷҲӁүһҴҲҳҲҹҺҸҲұҬҸҮһҼҬүҷҷӅҳҰҽҺҷҪҵjϙόҝϖϔϚϓϑϘϗϑxoӣoϝ
4",VE[(FPJOGPSNBUJPO"OBMZTJT&VSPQFBO3FTFBSDIFS7PM
ӣQ
ϝҸҵҸҬӆӊҬϔώϚһҽҫӄүҴҼүҲҸҫӄүҴҼүҲҷҾҸһҾүҺӅϛүҺһҹүҴҼҲҬӅҷҪҽҴҲҲҸҫҺҪұҸҬҪҷҲӉoӣoϝ
ϏҵҽӂҴҸҬώώϙҪһҺүҼҮҲҷҸҬϖϖҢҪҺҪҬҲҷόόϖҸһҶҲӁүһҴҪӉҭүҸҮүұҲӉҶүҼҸҮӅҲҹүҺһҹүҴҼҲҬӅҺҪұҬҲҼҲӉoϘϔҷһҼҲҼҽҼ
13
ISSN 2307-2447
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ҹҸҵҲҼҲӁүһҴҸҭҸҲҬҸүҷҷҸҭҸҪҷҪҵҲұҪoһ
ϖҽҮҰϝόϚҾҲҵҸһҸҾҲҲҲҷҾҸҺҶҪӀҲҲϛүҺһҹүҴҼҲҬӅҷҪҽҴҲҲҸҫҺҪұҸҬҪҷҲӉoӣoϝ
ҠҬүҼҴҸҬώҩϏүҸҶҪҺҴүҼҲҷҭϛҺҲҴҵҪҮҷӅүұҪҮҪӁҲҲҶүҼҸҮӅoϘҞҲҷҪҷһӅҲһҼҪҼҲһҼҲҴҪoһ
ϝҸҵҸҬӆүҬ ϔώ ϖҽҮҰ ϝό ϐүҮүҭҴҪүҬ ϓϙ Ϛҫ ҲһҹҸҵӆұҸҬҪҷҲҲ ҽҷҲҬүҺһҪҵӆҷҸҭҸ ҴҵӈӁҪ ҿҺҪҷүҷҲӉ Ҳ ҹҸҲһҴҪ ӇҵүҴҼҺҸҷҷӅҿ
ҪӇҺҸҴҸһҶҲӁүһҴҲҿһҷҲҶҴҸҬҲҹҵҪҷҸҬϔҷҰүҷүҺҷӅүҲұӅһҴҪҷҲӉoӣoϝ
ϘҪҳҸҺҸҬόόϝҸҵҸҬӆӊҬϔώϖҽҮҰϝόϚҷҸҬҸҶҹҸҮҿҸҮүҴҮҸһҼҽҹҽҲҿҺҪҷүҷҲӈӇҵүҴҼҺҸҷҷӅҿҪӇҺҸҴҸһҶҲӁүһҴҲҿһҷҲҶҴҸҬ
ҲҹҵҪҷҸҬϔұҬүһҼҲӉҬӅһӂҲҿҽӁүҫҷӅҿұҪҬүҮүҷҲҳϏүҸҮүұҲӉҲҪӇҺҸҾҸҼҸһӄүҶҴҪoӣoϝ
ҠҬүҼҴҸҬώҩϚҶүҵӆӁүҷҴҸόϝϚһҸҫүҷҷҸһҼҲҹҸһҼҺҸүҷҲӉҶҸҮүҵүҳҸҫӄүҴҼҸҬҫҸҵӆӂҸҳҹҺҸҼӉҰүҷҷҸһҼҲҬҭүҸҲҷҾҸҺҶҪҼҲҴү
ҞҽҷҮҪҶүҷҼҪҵӆҷӅүҲһһҵүҮҸҬҪҷҲӉoӣoϝ
%BWJE8BSJOH%VOIBN7MBEJNJS1FUSPWJDI,VMBHJO7JDUPS:BLPWMFWJDI5TWFULPW/FBSFBSUITQBDFBTBIBCJUBU*OUFSOBUJPOBM
+PVSOBMPG"TUSPQIZTJDTBOE4QBDF4DJFODF
Һ
ύҪҺҶҲҷ ϔώ ϐҪҷҿӇҶ ϐҝ ϖҽҵҪҭҲҷ ώϛ ϝҪҬҲҷӅҿ ώϛ ҠҬүҼҴҸҬ ώҩ ϖҸҵӆӀҪ ҶҽһҸҺҪ Ҭ ҸҴҸҵҸұүҶҷҸҶ ҹҺҸһҼҺҪҷһҼҬү ώүһҼҷҲҴϙϛϚҲҶϝόϗҪҬҸӁҴҲҷҪoӣoϝ
ύҪҺҶҲҷϔώϖҽҵҪҭҲҷώϛϝҪҬҲҷӅҿώϛҠҬүҼҴҸҬώҩϚҴҸҵҸұүҶҷҸүҴҸһҶҲӁүһҴҸүҹҺҸһҼҺҪҷһҼҬҸҴҪҴҸҫӄүҴҼҭҵҸҫҪҵӆҷҸҭҸ
ҶҸҷҲҼҸҺҲҷҭҪώүһҼҷҲҴϙϛϚҲҶϝόϗҪҬҸӁҴҲҷҪoӣoϝ
ϝҪҬҲҷӅҿ ώϛ ϝҲһҼүҶҪ ҹҸҵҽӁүҷҲӉ ҴҸҸҺҮҲҷҪҼҷҸҬҺүҶүҷҷҸҳ ҲҷҾҸҺҶҪӀҲҲ ҮҵӉ ҺүӂүҷҲӉ ұҪҮҪӁ ҶҸҷҲҼҸҺҲҷҭҪ ϘүҰҮҽҷҪҺҸҮҷӅҳҷҪҽӁҷҸҼүҿҷҲӁүһҴҲҳҲҹҺҸҲұҬҸҮһҼҬүҷҷӅҳҰҽҺҷҪҵjϙόҝϖϔϚϓϑϘϗϑxoӣoϝ
ϝҪҬҲҷӅҿ ώϛ ϝҸҵҸҬӆӊҬ ϔώ ҠҬүҼҴҸҬ ώҩ ϜҪұҬҲҼҲү ҷҪӀҲҸҷҪҵӆҷҸҳ ҲҷҾҺҪһҼҺҽҴҼҽҺӅ ҹҺҸһҼҺҪҷһҼҬүҷҷӅҿ ҮҪҷҷӅҿ ҷҪ
ҸһҷҸҬүҺҪұҬҲҼҲӉҴҪҺҼҸҭҺҪҾҸҭүҸҮүұҲӁүһҴҸҭҸҾҸҷҮҪϜҸһһҲҳһҴҸҳҞүҮүҺҪӀҲҲϏүҸҮүұҲӉҲҪӇҺҸҾҸҼҸһӄүҶҴҪoӣo
ϝ
REFERENCES
.POBLIPW 47 4BWJOZLI 71 5TWFULPW 7*B Metodologiia analiza i proektirovaniia slozhnykh informatsionnykh sistem
<.FUIPEPMPHZPGUIFBOBMZTJTBOEEFTJHOPGDPNQMFYJOGPSNBUJPOTZTUFNT>.PTDPX1SPTWFTIDIFOJFQ
5TWFULPW7*B(FPJOGPSNBUJPONPEFMJOHInformatsionnye tekhnologii - Information technologyOPQQJO3VTTJBO
5TWFULPW7*B*OGPSNBUJPONPEFMBTBCBTJTPGJOGPSNBUJPOQSPDFTTJOHJO(*4Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Geodeziia i
aerofotos"emka - News of higher schools. Geodesy and aerial photographyOPQQ
.BJPSPW "" 4BWJOZLI 71 5TWFULPW 7*B (FPEFTJD TQBDF FOTVSJOH 3VTTJB Mezhdunarodnyi nauchno-tekhnicheskii i
proizvodstvennyi zhurnal «NAUKI O ZEMLE» - international scientific-technical and production journal "EARTH SCIENCE"
OPQQ
4",VE[(FPJOGPSNBUJPO"OBMZTJTEuropean Researcher7PM
OPQQJO3VTTJBO
4PMPWhFW*70OUIFTVCKFDUBOEUIFPCKFDUPG*OGP4QIFSFPerspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education
OPQQJO3VTTJBO
(MVTILPW77/BTSFUEJOPW,,4IBSBWJO""Kosmicheskaia geodeziia: metody i perspektivy razvitiia<4QBDFHFPEFTZNFUIPET
BOEQSPTQFDUTPGEFWFMPQNFOU>.PTDPX*OTUJUVUQPMJUJDIFTLPHPJWPFOOPHPBOBMJ[BQ
,VE[I4""CPVUUIFQIJMPTPQIZPGJOGPSNBUJPOPerspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and education
OPQQJO3VTTJBO
5TWFULPW 7*B Geomarketing: Prikladnye zadachi i metody <(FPNBSLFUJOH "QQMJFE UBTLT BOE NFUIPET> .PTDPX 'JOBOTZ J
TUBUJTUJLBQ
4PMPWhFW*7,VE[I4"%FEFHLBFW;/"CPVUUIFVTFPGVOJWFSTBMLFZTUPSBHFBOESFUSJFWBMPGFMFDUSPOJDBFSPTQBDFJNBHFTBOE
QMBOTInzhenernye izyskaniia - Engineering surveysOPQQJO3VTTJBO
.BJPSPW""4PMPWhFW*7,VE[I4""CPVUBOFXBQQSPBDIUPBDDFTTBOETUPSBHFPGFMFDUSPOJDBFSPTQBDFJNBHFTBOEQMBOT
Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Geodeziia i aerofotos"emka - News of higher schools. Geodesy and aerial photography
OPQQJO3VTTJBO
5TWFULPW7*B0NFMhDIFOLP"4'FBUVSFTPGDPOTUSVDUJPOPGNPEFMTPGPCKFDUTHSFBUMFOHUIJO(FPJOGPSNBUJDTFundamental'nye
issledovaniia - Fundamental researchOPQQJO3VTTJBO
%BWJE8BSJOH%VOIBN7MBEJNJS1FUSPWJDI,VMBHJO7JDUPS:BLPWMFWJDI5TWFULPW/FBSFBSUITQBDFBTBIBCJUBU*OUFSOBUJPOBM
Journal of Astrophysics and Space Science
QQ
#BSNJO*7%BOLIFN%6,VMBHJO714BWJOZLI715TWFULPW7*B3JOHPGEFCSJTJOOFBSFBSUITQBDFVestnik NPO im. S.A.
Lavochkina - Bulletin NPO named after S.A. LavochkinOPQQJO3VTTJBO
#BSNJO*7,VMBHJO714BWJOZLI715TWFULPW7*B/FBS&BSUITQBDFBTBOPCKFDUPGHMPCBMNPOJUPSJOHVestnik NPO im. S.A.
Lavochkina - Bulletin NPO named after S.A. Lavochkinoӣo4JO3VTTJBO
4BWJOZLI71ćFSFDFJWJOHTZTUFNPG9:UFNQPSBMJOGPSNBUJPOGPSTPMWJOHQSPCMFNTPGNPOJUPSJOHMezhdunarodnyi nauchnotekhnicheskii i proizvodstvennyi zhurnal «NAUKI O ZEMLE» - International scientific-technical and production journal "EARTH
SCIENCE"OPQQJO3VTTJBO
4BWJOZLI 71 4PMPWhFW *7 5TWFULPW 7*B %FWFMPQNFOU PG OBUJPOBM TQBUJBM EBUB JOGSBTUSVDUVSF UISPVHI UIF EFWFMPQNFOU PG
DBSUPHSBQIJDHFPEFUJD'VOEPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPOGeodeziia i aerofotos"emka - Geodesy and aerial photographyOP
QQJO3VTTJBO
Информация об авторе
Савиных Виктор Петрович
ϜҸһһҲӉϘҸһҴҬҪ
ϛҺҸҾүһһҸҺҮҸҴҼҸҺҼүҿҷҲӁүһҴҲҿҷҪҽҴ
ϛҺүұҲҮүҷҼϘҸһҴҸҬһҴҸҭҸҭҸһҽҮҪҺһҼҬүҷҷҸҭҸ
ҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҪҭүҸҮүұҲҲҲҴҪҺҼҸҭҺҪҾҲҲ
ϗүҼӁҲҴҴҸһҶҸҷҪҬҼϐҬҪҰҮӅϏүҺҸҳϝҸҬүҼһҴҸҭҸһҸӈұҪ
&NBJMDWK!NBJMSV
Information about the author
Savinykh Viktor Petrovich
3VTTJB.PTDPX
1SPGFTTPS%PDUPSPG5FDIOJDBM4DJFODFT
1SFTJEFOUPGUIF.PTDPX4UBUF6OJWFSTJUZ
PG(FPEFTZBOE$BSUPHSBQIZ
1JMPUDPTNPOBVU5XJDF)FSPPGUIF4PWJFU6OJPO
&NBJMDWK!NBJMSV
pnojournal.wordpress.com
14
Автор
PNO-journal
Документ
Категория
Образование
Просмотров
11
Размер файла
2 065 Кб
Теги
140201, pdf
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа