close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Нестационарный режим работы программной системы при активном «кэшировании» доступа к базе данных

код для вставкиСкачать
Проведено исследование активного режима «кэширования». Показано, что увеличения производительности посредством «кэширования», применяющегося в ORM-библиотеках, в ряде случаев может ощутимо снизить быстродействие всей программной системы. Образующиес
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ÓÄÊ 004.92: 004.94
ʨ Ǥ ʗ Ǥ ʡ˞ˏ ˑ ǡ ʨ Ǥ ʙǤ ʣː ˖ ˧ ˘ ˓ ˕˙ ˍ
sË°ˆÈĆÒºÓȯө® ¯ËÎÒä¯È­ºˆ©¹¯ºĄ¯ÈääÓº® °Ò°ˆË䩹¯ÒÈ}ˆÒmÓºä½}ªĈÒ¯ºmÈÓÒ҅ąº°ˆ‚¹È
}­ÈÏËąÈÓÓ©²
¯ºmËąËÓº Ò°°ãËąºmÈÓÒË È}ˆÒmÓºĄº ¯ËÎÒäÈ ½}ªĈÒ¯ºmÈÓÒ«… º}ÈÏÈÓº ćˆº
‚mËãÒćËÓÒ« ¹¯ºÒÏmºąÒˆËãĉÓº°ˆÒ ¹º°¯Ëą°ˆmºä ½}ªĈÒ¯ºmÈÓÒ«… ¹¯ÒäËÓ«ĊËĄº°«
m 250­Ò­ãÒºˆË}Ȳ m ¯«ąË °ã‚ćÈËm äºÎˈ º‚ˆÒäº °ÓÒÏ҈ĉ ­©°ˆ¯ºąË®°ˆmÒË
m°Ë® ¹¯ºĄ¯ÈääÓº® °Ò°ˆËä© |­¯ÈςĊÒË°« m ˆÈ}Ò² ¯ËÎÒäȲ ąÒ°°Ò¹ÈˆÒmÓ©Ë
äÈ}¯º°ˆ¯‚}ˆ‚¯© äºĄ‚ˆ ÒĄ¯Èˆĉ ¯ºãĉ ½¹¯ºĄ¯ÈääÓ©² ˆ¯ºä­ºm… m ¹¯ºĆË°°Ë
º¯ĄÈÓÒÏÈĆÒÒmÏÈÒäºąË®°ˆmÒ«¹¯ºĄ¯ÈääÓ©²°Ò°ˆËäÒ­ÈÏąÈÓÓ©²{©«mãËÓ©¹¯ÒćÒÓ©
½¹¯ºĄ¯ÈääÓ©²ˆ¯ºä­ºm…iÈÓ©¯Ë}ºäËÓąÈĆÒÒ¹ºÒ²‚°ˆ¯ÈÓËÓÒĊ
zãĊćËm©Ë °ãºmÈ ¹¯ºĄ¯ÈääÒ¯ºmÈÓÒË 250­Ò­ãÒºˆË}Ò 2EMHFW5HODWLRQDO 0DSSLQJ
250 }ªĈÒ¯ºmÈÓÒË ­©°ˆ¯ºąË®°ˆmÒË ¹¯ºĄ¯ÈääÓº® °Ò°ˆËä© ąÒ°°Ò¹ÈĆÒ«
ÒÓÁº¯äÈĆÒÒ
Ǥ Ǥ — † œ Š ǡ Ǥ Ǥ ‡ Ž ̽  ‹  ‘ ˜
8QVWHDG\RSHUDWLRQRIDVRIWZDUH V\VWHPZLWKWKH DFWLYH FDFKLQJWR DFFHVVWKH GDWDE DVH
7KH VWXG\ RI DFWLYH PRGH FDFKH ,W LV VKRZQ WKDW LQFUHDVH SURGXFWLYLW\ WKURXJK
FDFKH DV XVHG LQ WKH 250OLEUDULHV LQ VRPH FDVHV FDQ VLJQLILFDQWO\ DIIHFW
WKH SHUIRUPDQFH RI WKH HQWLUH VRIWZDUH V\VWHP )RUPHG XQGHU WKHVH FRQGLWLRQV
GLVVL SDWLYH PDFURVWUXFWXUH FDQ SOD\ WKH UROH RI VRIWZDUH FORWV LQ WKH SURFHVV
RI LQWHUDFWLRQ RI VRIWZDUH V\VWHPV DQG GDWDE DVHV 7KH FDXVHV RI VRIW WKURPEXV
5HFRPPHQGDWLRQVIRUWKHLUHOLPLQDWLRQ
.H\ZRUGV SURJUDPPLQJ 250OLEUDU\ 2EMHFW5HODWLRQDO 0DSSLQJ 250 FDFKLQJ
SHUIRUPDQFH RIDVRIWZDUH V\VWHPWKH GLVVL SDWLRQRILQIRUPDWLRQ
÷
ÌÍÂÍ ÎÍÑÍÉÍÁÚÄ ÁÚÖÇÐÊÄÌǾ ÀÚÊÇ
ÇÆÁÄÐÑÌÚÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÿÁÌÍ=?oÃÌ¿ÉÍ ÑÍÊÛÉÍ Á ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ÁÏÄ˾ Á
ÎÏ¿ÉÑÇÉÄÎÏÍÂÏ¿ËËÇÏÍÁ¿ÌǾÇÁÚÖÇÐÊÄÌÇÈÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑо ÁÌÇË¿ÌÇÄ É ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍËÒ ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÝ ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÎÍÑÍÉÍÁ ÉÍË¿Ìà = ? pÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÇ ÎÏÍÕÄÐÐÍÏÍÁ ÉÍËÎÄÌÐÇÏÒÝÑ
ÁÍÆËÍÅÌÍÄ Æ¿ËÄÃÊÄÌÇÄ ÏÍÐÑ¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇÍÑÃÄÊÛÌÍÂ;ÃÏ¿ÎÏÍÕÄÐÐÍÏ¿ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄË
ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ ÁÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÚÔ ÒÐÑÏÍÈÐÑÁ Á ÍÃÌÍË
ÉÍÏÎÒÐÄ
ÒÁÄÊÇÖÄÌǾÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿¾ÃÄÏÁÎÏÍÕÄÐÐÍÏÄ
p;ÁÇÊо ÌÍÁÚÈ ÉÊ¿ÐÐ ÁÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÚÔ
ÒÐÑÏÍÈÐÑÁ ¯ )2)27 )GPGTCN 2WTRQUG )TCRJKE
2TQEGUUKPI 7PKVU ¯ ÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇ ÂÏ¿ÓÇÉÇ ÍÀØÄÂÍ Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌǾ ÎÍÆÁÍʾÝØÇÄ ÁÚÎÍÊ̾ÑÛ Ï¿ÐÖÄÑÚ ÍÀØÄÂÍ Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌǾ Ì¿ ÂÏ¿ÓÇÖÄÐÉÇÔÎÏÍÕÄÐÐÍÏ¿ÔÍÀʿÿÝØÇÔÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚË
οϿÊÊÄÊÇÆËÍË
cÉ¿ÖÄÐÑÁÄÍÀÙÄÉÑ¿¿Ì¿ÊÇÆ¿Ñ¿ÉÇÔÒÐÑÏÍÈÐÑÁ
Ï¿ÐÐËÍÑÏÇË ËÌÍÂÍÎÍÑÍÖÌÒÝ ÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÁÚÎÍÊ̾ÝØÒÝÌÄÉÍÑÍÏÍÄÑÇÎÍÁÍÄÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ
ÍÀÙÄÉÑÍÁÎÍÐÔÄËÄ
51
ISSN 2307-2447
k1
A 
oX D
k2
A B 2 X Y 
o 3X D E
k3
A B X 
oY D E
k4
X 
oD
ÂÃÄ # $ : ; & ' ¯ ÍÀÙÄÉÑÚ ÌÄÉÍÑÍÏÚÔ
ÑÇÎÍÁk¿ÅÃÍÄÎÏ¿ÁÇÊÍÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÉÍÑÍÏÚËÑÏ¿ÌÐÓÍÏËÇÏÒÝÑоÍÀÙÄÉÑÚÁÚÎÍÊ̾ÄÑоÁ
ÉÍÌÑÄÉÐÑÄ ÍÑÃÄÊÛÌÍÂÍ ÎÍÑÍÉ¿ ÑÄ ¿ÐÇÌÔÏÍÌÌÍ
ÍÑÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍ ÃÏÒÂÇÔ pÍÃÍÀÌÍÂÍ ÏÍÿ ÑÏ¿ÌÐÓÍÏË¿ÕÇÇ ËÍÂÒÑ ÍÐÒØÄÐÑÁʾÑÛо Á ×ÇÏÍÉÍË
ÉÊ¿ÐÐÄÎÏÍÂÏ¿ËËÌÄÍÀ¾Æ¿ÑÄÊÛÌÍÌ¿ÎÇпÌÌÚÔÌ¿
ÍÀÙÄÉÑÌÍÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ ¾ÆÚÉ¿Ô r ,CXC
&GNRJKÇÃÏ
rÊÄÃÒÄÑ ÍÀÏ¿ÑÇÑÛ ÁÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿ ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÁÌÍоØÄÄ ÍÀÏ¿ÑÌÒÝ ÐÁ¾ÆÛ ÑÄ ÎÏÇ Ì¿ÊÇÖÇÇ
ÁÌÄ×ÌÇÔ ÒÐÊÍÁÇÈ Ã¿ÌÌÍÈ ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÎÏÇÁÍÃÇÑ É
ÁÆÏÚÁÌÍËÒ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÝ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ ÍÀÙÄÉÑÍÁ
ÑÇοve¿ÌÌÍľÁÊÄÌǾËÍÅÌÍÌ¿ÆÁ¿ÑÛ¿ÁÑÍÉ¿Ñ¿ÊÇÆÎÍ¿Ì¿ÊÍÂÇÇÐÔÇËÇÖÄÐÉÇË¿ÁÑÍÉ¿Ñ¿ÊÇÆÍË
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
§¿ÁÑÍÉ¿Ñ¿ÊÇƨ É¿Ñ¿ÊÇÆ ÔÇËÇÖÄÐÉÍÈ ÏÄ¿ÉÕÇÇ
ÍÃÌÇËÇÆÄÄÎÏÍÃÒÉÑÍÁÇÊÇÇÐÔÍÃÌÚÔÁÄØÄÐÑÁ
pÏÇÁÄÃÄÌÌÚÄ ÁÚ×Ä ÎÏ¿ÁÇÊ¿ ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÍÀÙÄÉÑÍÁÍÑÍÅÃÄÐÑÁÇËÚÐÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚË
ÁÆ¿ÇËÍÃÄÈÐÑÁÇÄË Á ×ÇÏÍÉÍË ÐËÚÐÊÄ ÑÄ Ð ÎÏÍ-
ÕÄÐÐÍËÍÀËÄÌ¿ÊÝÀÚËÇÁÇÿËÇÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ=?
pÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ ÑÏ¿ÌÐÊÇÏÍÁ¿ÌÚÁÇÐÔÍÃÌÚÈÉÍÃÑ¿ÉÉ¿ÉÜÑÍÎÍÉ¿Æ¿ÌÍ
Á
Ì¿ÎÏÇËÄÏÄÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
oÐÑ¿ÊÛÌÚÄ
ÎÏ¿ÁÇÊ¿ÑÏ¿ÌÐÊÇÏÒÝÑоÎÍÃÍÀÌÚËÍÀÏ¿ÆÍË
YRLG3URFHVV^
some_object A, B, X;
LIVWBDWU\BSRS$^
LIVWBEWU\BSRS%^
LIVWB[WU\BSRS;^
VWB\SXVKVRPHBREMHFW
,QWHUORFNHG,QFUHPHQW5
`HOVH^
VWBDSXVK$
VWBESXVK%
}
} elVH^
VWBDSXVK$
}
}
}
k¿ÅÃÍÄÎÏ¿ÁÇÊÍÆ¿ÎÒÐÉ¿ÄÑоÁÉÍÌÑÄÉÐÑÄÍÑÃÄÊÛÌÍÂÍ ÎÍÑÍÉ¿ ¿ÌÂÊ VJTGCF ÁÚÎÍÊÌÄÌǾ ÇÐÎÍÊ̾ÄËÍÂÍ ÉÍÿ eʾ ÒÁÄÊÇÖÄÌǾ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÇÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁÍÀÚÖÌÍÎÏÇËÄ̾ÝѧÎÏÇÁ¾ÆÉÒ¨
¿ÌÂÊCHHKPKV[ÎÍÑÍÉÍÁÉÓÇÆÇÖÄÐÉÇËÁÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÚË ¾ÃÏ¿Ë Ð ÎÍËÍØÛÝ ÇÌÑÄÏÓÄÈп ÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ Ì¿ÎÏÇËÄÏ Ãʾ 9KPFQYU ÜÑÍ
ÓÒÌÉÕǾ5GV6JTGCF#HHKPKV[/CUM
eÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÆ¿ÎÒÐÉ¿ÝÑоÎÍÑÍÉÇÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝØÇÄ Ì¿ÎÍÊÌÄÌÇÄ ÍÖÄÏÄÃÄÈ ÍÀÙÄÉÑ¿ËÇ ÑÇÎÍÁ#Ç$nÄÐÉÍÊÛÉÍÁÚÎÍÊ̾ÝØÇÔоÎÍÑÍÉÍÁ
ÉÍË¿ÌÃÁÚÎÍÊ̾ÝØÇÔÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ
ÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÄ ÍÖÄÏÄÃÇ ÍÀÙÄÉÑÍÁ ÑÄ
ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑоËÍÃÄÊÛÁÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÐ
ÍÀØÄÈ Î¿Ë¾ÑÛÝ n¿ ÏÇÐ ÎÍÉ¿Æ¿Ì¿ ÑÏ¿ÄÉÑÍÏǾ
ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÈÐÇÐÑÄËÚÁÓ¿ÆÍÁÍËÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄ
ϜҲһҝӁҪһҼҸҴҼҺҪүҴҼҸҺҲӉҹҺҸҭҺҪҶҶҷҸҳһҲһҼүҶӅҬҾҪұҸҬҸҶҹҺҸһҼҺҪҷһҼҬү
pnojournal.wordpress.com
52
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
h¿ÎÒÐÉËÍÃÄÊÇÎÏÍÁÍÃÇÊо̿~cmÐÎÏÍÕÄÐÐÍÏÍË #/& 2JGPQO ++ ÇËÄÝØÇË ÖÄÑÚÏÄ
ÁÚÖÇÐÊÇÑÄÊÛÌÚÔ ¾ÃÏ¿ cÍ ÁÏÄ˾ Ï¿ÀÍÑÚ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚÆ¿ÎÇÐÚÁ¿ÊÍÐÛÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÍÀÙÄÉÑÍÁ:Ç
;ÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÔÁÐÇÐÑÄËÄÇÔ¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÝØÇÔ
ÄÄ ÐÍÐÑ;ÌÇÄ c ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÑÄÐÑÍÁÚÔ Æ¿ÎÒÐÉÍÁ
ÀÚÊÇ ÎÍÊÒÖÄÌÚ ÑÏ¿ÄÉÑÍÏÇÇ ÐÍÐÑ;ÌǾ ÐÇÐÑÄËÚ
ÁÓ¿ÆÍÁÍËÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÄÎÏÇÁÄÃÄÌÌÚÄÌ¿ÏÇÐ
ϜҲһҝӁҪһҼҸҴҼҺҪүҴҼҸҺҲҲҹҺҸҭҺҪҶҶҷҸҳһҲһҼүҶӅҬҾҪұҸҬҸҶҹҺҸһҼҺҪҷһҼҬү
n¿ÏÇÐÇÁÇÃÌÚÕÇÉÊÚÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ÍÀÙÄÉÑÍÁ:Ç;nÄÐËÍÑϾ̿ÑÍÖÑÍÊÍÂÇÉ¿ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ ÍÎÇÐÚÁ¿ÄÑ ËÇÉÏÍÇÆËÄÌÄÌǾ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÌÚÈ
Ï¿ÆËÄÏ ÉÍÊÄÀ¿ÌÇÈ Ì¿ ÂÏ¿ÓÇÉ¿Ô ÌÍÐÇÑ Ë¿ÉÏÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏ
rÇÐÑÄË¿ ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÄÑ §Æ¿ÎÍËÇÌ¿ÌÇĨ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍÐÍÐÑ;ÌǾÇÊÇÁÍÆÌÇÉÌÍÁÄÌÇÄË¿ÉÏÍÐÑÏÒÉÑÒÏÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÒÑÀÚÑÛÍÑÍÅÃÄÐÑÁÊÄÌÚÐ
ÎÍ̾ÑÇÄËipÏÇÂÍÅÇÌ¿§ÃÇÐÐÇοÑÇÁÌÚÄÐÑÏÒÉÑÒÏÚ¨ =? oÑËÄÖ¿ÄÑо ÎÍÊÌ¿¾ ÁÍÐÎÏÍÇÆÁÍÃÇËÍÐÑÛ ÎÍÃÍÀÌÍÂÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ ÎÍÁÄÃÄÌǾ ÐÇÐÑÄËÚ
Á ÎÍÿÁʾÝØÄË ÖÇÐÊÄ Æ¿ÎÒÐÉÍÁ ÑÄÐÑÍÁÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ
nÄÐËÍÑϾ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ ÑÄÐÑÍÁ¿¾ ÎÏÍÂÏ¿ËË¿ Ç
ÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌ¿¾ÐÇÐÑÄË¿ÉÍËÎÛÝÑÄÏ¿ÍÎÏÄÃÄʾÝÑоÃÄÑÄÏËÇÌÇÐÑÐÉÇËÇ¿ÊÂÍÏÇÑËÇÖÄÐÉÇËÇÆ¿ÉÍÌ¿ËÇ ÎÍÁÄÃÄÌÇÄ ÐÇÐÑÄËÚ Á ÍÀØÄË ÐÊÒÖ¿Ä ÁÚÂʾÃÇÑÐÊÒÖ¿ÈÌÚËÇÌÄÁÍÐÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑоÁÑÍÖÌÍÐÑÇ
ÎÏÇÎÄÏÄÆ¿ÎÒÐÉÄÑÄÐÑÍÁÍÈÎÏÍÂÏ¿ËËÚoÑËÄÑÇË
ÌÄÒÐÑÍÈÖÇÁÍÐÑÛÏ¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄËÍÈÎÏÍÂÏ¿ËËÚÎÍ
ÍÑÌÍ×ÄÌÇÝÉÌ¿Ö¿ÊÛÌÚËÿÌÌÚËnÄÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌ¿¾Ï¿ÆÌÇÕ¿ÁÐÍÐÑ;ÌÇÇÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌÍÈÐÇÐÑÄËÚ
ËÍÅÄÑ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛо Ì¿ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÄ ÎÍÁÄÃÄÌǾ
wÇÉÊÇÖÄÐÉÍÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ ÍÀÙÄÉÑÍÁ : Ç ; ÎÏÇ ÎÍÐÑ;ÌÌÍË ÎÍÑÍÉÄ ÍÀÙÄÉÑÍÁ #
Ç $ ÀÒÃÒÑ ÁÊǾÑÛ Ì¿ ÎÍÑÏÄÀÊÄÌÇÄ Î¿Ë¾ÑÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÍÈ pÍÐÑ;ÌÌÍ ÇÆËÄ̾ÝØÇÈоÍÀÙÄËÆ¿ÌÇË¿ÄËÍÈÃÇÌ¿ËÇÖÄÐÉÍÈο˾ÑÇ
§ÉÒÖǨ ËÍÅÄÑ ÌÄ¿ÑÇÁÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛо Ì¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÇÆÆ¿
ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÔÍÎÄÏ¿ÕÇÈÌ¿ÁÚÃÄÊÄÌÇÄÇÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÄο˾ÑÇ
53
ISSN 2307-2447
cÐÊÒÖ¿Ä¿ÉÑÇÁÌÍÂÍÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌǾӿÈÊÍÁÍÈ
ÎÍÃÉ¿ÖÉÇÁÇÏÑÒ¿ÊÛÌÍÈο˾ÑÇÜÓÓÄÉÑÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÍÂÍ ÁÚÃÄÊÄÌǾÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌǾ ËÍÅÄÑ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÐÉ¿Æ¿ÑÛо̿ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇpÏÇ
ÍÎÄÏ¿ÕÇ¾Ô ÁÚÃÄÊÄÌǾ ο˾ÑÇ ÀÒÃÄÑ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛоÎÄÏÄÉ¿ÖÉ¿ÐÑÏ¿ÌÇÕο˾ÑÇÇÆÓÇÆÇÖÄÐÉÍÈ
ο˾ÑÇÌ¿ÅÄÐÑÉÇÈÃÇÐÉpÏÇÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÇο˾ÑÇÀÒÃÒÑÎÏÍÁÍÃÇÑÛоÍÎÄÏ¿ÕÇÇÍÖÇÐÑÉÇÓ¿ÈÊ¿ ÎÍÃÉ¿ÖÉÇ ÍÑ ÌÄÇÐÎÍÊÛÆÒÄËÚÔ ÐÑÏ¿ÌÇÕ Î¿Ë¾ÑÇoÑËÄÑÇËÖÑÍÍÀÏ¿ØÄÌÇÄÉÅÄÐÑÉÍËÒÃÇÐÉÒ
¾ÁʾÄÑо ÉÏ¿ÈÌÄ ËÄÃÊÄÌÌÍÈ ÍÎÄÏ¿ÕÇÄÈ ÐÍ ÁÏÄËÄÌÄËÃÍÐÑÒοËÐeʾÐÏ¿ÁÌÄÌǾÁÏÄËÄ̾
ÃÍÐÑÒοÉÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍÈο˾ÑÇÌ¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÎÍϾÃÉÍÁËÄÌÛ×Ä=?
eʾÀÍÊÄÄÑÍÖÌÍÂÍÐÀÍϿÿÌÌÚÔÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄË
ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÝ+PVGN2GTHQTOCPEG%QWPVGT/QKPVQT
ÃÍÐÑÒÎÌÒÝÑÍÊÛÉÍÌ¿ÎÏÍÕÄÐÐÍÏ¿Ô+PVGNÐËÇÉÏÍ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÍÈ0GJCNGOÇÊÇÀÍÊÄÄÎÍÆÃÌÄÈeʾ
ÐÀÍÏ¿ ÿÌÌÚÔ Í ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÎÏÇÊÍÅÄÌÇÈ Ì¿ ÒÎÏ¿ÁʾÄËÍÈ ÎÊ¿ÑÓÍÏËÄ ,CXC ÎÏÇËÄÌÇË
ÎÍÃÔÍà ÍÎÇпÌÌÚÈ Á =? n¿ ÏÇÐ ÎÍÉ¿Æ¿Ì¿
ÉÏÇÁ¿¾ ÇÆËÄÌÄÌǾ ÍÀÙÄË¿ ο˾ÑÇ Æ¿ÌÇË¿ÄËÍÈ
ÁÍÁÏÄ˾ϿÀÍÑÚÎÏÍÂÏ¿ËËÚn¿ÏÇÐÎÍÉ¿Æ¿Ì
ÍÀÙÄË Æ¿ÌÇË¿ÄËÍÈ Î¿Ë¾ÑÇ 2TKXCVG $[VGU ÍÑÍÀÏ¿Å¿ÄËÚÈÎÏÍÂÏ¿ËËÍÈ2TQEGUU'ZRNQTGT
qÇÐÇÌ¿ÂʾÃÌÍÍÑÍÀÏ¿Å¿ÝÑÁÊǾÌÇÄË¿ÉÏÍÐÑÏÒÉÑÒÏ Ì¿ ÍÀÙÄË Æ¿ÌÇË¿ÄËÍÈ Î¿Ë¾ÑÇ n¿
ÍÀÍÇÔ ÂÏ¿ÓÇÉ¿Ô ÁÇÃÌÚ ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÄ ÐÉ¿ÖÉÇ Ï¿ÆËÄÏ¿ Æ¿ÌÇË¿ÄËÍÈ Î¿Ë¾ÑÇ s¿ÉÍÄ ÕÇÉÊÇÖÄÐÉÍÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ ÍÀÙÄË¿ Æ¿ÌÇË¿ÄËÍÈ Î¿Ë¾ÑÇ
ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÌ¿ÂÏÒÆÉÒÌ¿ËÄÌÄÃÅÄÏ
ο˾ÑÇ ÉÍÑÍÏÍËÒ ÎÍÐÑ;ÌÌÍ ÑÏÄÀÒÄÑо ÊÇÀÍ
‡”•’‡…–‹˜‡•‘ˆ…‹‡…‡ƒ††—…ƒ–‹‘ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ϜҲһϖҺҲҬҪӉҲұҶүҷүҷҲӉҸҫӄүҶҪұҪҷҲҶҪүҶҸҳҹҪҶӉҼҲҬҸҬҺүҶӉҺҪҫҸҼӅҹҺҸҭҺҪҶҶӅ
ϜҲһϚҫӄүҶұҪҷҲҶҪүҶҸҳҹҪҶӉҼҲ1SJWBUF#ZUFT
ҸҼҸҫҺҪҰҪүҶӅҳҹҺҸҭҺҪҶҶҸҳ1SPDFTT
&YQMPSFS
ÁÚÃÄÊÇÑÛ ÌÍÁÒÝ Î¿Ë¾ÑÛ ÊÇÀÍ ÍÐÁÍÀÍÃÇÑÛ ÇËÄÝØÒÝоoÑÐÝÿÐÊÄÃÒÄÑÖÑÍÖ¿ÐÑÛÎÏÍÕÄÐÐÍÏÌÍÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ÉÁ¿ÌÑ¿ ÁÏÄËÄÌÇ ÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌÍÈ
ÐÇÐÑÄËÚ ÀÒÃÄÑ ÎÍÑÏ¿ÖÄÌ¿ Ì¿ ÁÚÃÄÊÄÌÇÄÍÐÁÍÀÍÅÃÄÌÇÄ Î¿Ë¾ÑÇ ËÄÌÄÃÅÄÏÍË Î¿Ë¾ÑÇ ÁËÄÐÑÍ
ÎÍÊÄÆÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚ ÖÑÍ ÐÎÍÐÍÀÌÍ ÍØÒÑÇËÍ ÐÌÇÆÇÑÛ ÐÒËË¿ÏÌÍÄ ÀÚÐÑÏÍÃÄÈÐÑÁÇÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÈ
ÐÇÐÑÄËÚ
rÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄ ÑÄÔÌÇÉÇ ÒÁÄÊÇÖÄÌǾ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÎÍÐÏÄÃÐÑÁÍË §ÉÜ×ÇÏÍÁ¿ÌǾ¨ ¾ÁʾÄÑо ÌÄÊÇÌÄÈÌÚË ÎÏÍÕÄÐÐÍË
=? oÌÍ Á ϾÃÄ ÐÊÒÖ¿ÄÁ ËÍÅÄÑ ÁÍÎÏÄÉÇ ÍÅÇÿÌÇ¾Ë ÍØÒÑÇËÍ ÐÌÇÆÇÑÛ ÀÚÐÑÏÍÃÄÈÐÑÁÇÄ ÁÐÄÈ
ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÚ pÍÜÑÍËÒ ÎÄÏÄÃ ÁÌÄÃÏÄÌÇÄË ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÎÏÍÁÍÃÇÑÛ ÑÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄ Ç
¿Ì¿ÊÇÆÑ¿ÉÇÔÐÊÍÅÌÚÔÐÇÐÑÄË
ЛИТЕРАТУРА
ϛҸҵӉҴҸҬόόҠҬүҼҴҸҬώҩϛҺҲҴҵҪҮҷҪӉҲҷҾҸҺҶҪҼҲҴҪώҿӁҪһҼӉҿϛҸҮҸҫӃҺүҮόϙϞҲҿҸҷҸҬҪoϘϘόϖϝϛҺүһһ
"OUIPOZ8JMMJBNTi$$PODVSSFODZJO"DUJPO1SBDUJDBM.VMUJUISFBEJOHw.BOOJOH1VCMJDBUJPOT
1FUFS1BDIFDP"O*OUSPEVDUJPOUP1BSBMMFM1SPHSBNNJOH.PSHBO,BVGNBOO
pnojournal.wordpress.com
54
ʦː˛˜˚ː˕˝˓ˍ˦ʤˋ˞˕˓˓ʥˌ˛ˋ˒˙ˍˋ˘˓˪ǡͤ͢͠͡ǡ͢͞ȋͨȌ
ϘүҵӆҷҲҴҸҬϝώϐҲһһҲҹҪҼҲҬҷӅүһҼҺҽҴҼҽҺӅҼҲҹҪӀҲҴҵҬϛϚһҽӃүһҼҬҽӈӃүҶҬҺүҰҲҶүҶҷҸҭҸҹҸҼҸӁҷҸҭҸҬӅҹҸҵҷүҷҲӉ
ҲһҹҸҵҷӉүҶҸҭҸҹҺҸҭҺҪҶҶҷҸҭҸҴҸҮҪϝҸҬҺүҶүҷҷӅүҹҺҸҫҵүҶӅҷҪҽҴҲҲҸҫҺҪұҸҬҪҷҲӉoӣo$
*OUFMćSFBEJOHCVJMEJOHCMPDLTIPNFQBHF<ҧҵүҴҼҺҸҷҷӅҳҺүһҽҺһ>63-IUUQUISFBEJOHCVJMEJOHCMPDLTPSHҮҪҼҪҸҫҺҪӃүҷҲӉ
ϖҽҮҰϝόϘҷҸҭҸҪһҹүҴҼҷҸһҼӆҺҪһһҶҸҼҺүҷҲӉһҵҸҰҷӅҿһҲһҼүҶϛүҺһҹүҴҼҲҬӅҷҪҽҴҲҲҸҫҺҪұҸҬҪҷҲӉoӣoϝ
ϔҬҪҷҷҲҴҸҬ όϐ ϖҽҵҪҭҲҷ ώϛ ϘҸҺҮҬҲҷҸҬ ώό ϙҪҳҿҪҷҸҬҪ ϗώ ϚҬүұҸҬ ύύ ϞҲҿҸҷҸҬ όϙ ҠҬүҼҴҸҬ ώҩ ϛҸҵҽӁүҷҲү
ұҷҪҷҲҳҮҵӉҾҸҺҶҲҺҸҬҪҷҲӉҲҷҾҸҺҶҪӀҲҸҷҷӅҿҸҫҺҪұҸҬҪҼүҵӆҷӅҿҺүһҽҺһҸҬoϘҞϏҝϏϙϔϔϔϞϞjϔҷҾҸҺҶҲҴҪxo
һ
ϙҲҴҸҵҲһϏϛҺҲҭҸҰҲҷϔϛҸұҷҪҷҲүһҵҸҰҷҸҭҸώҬүҮүҷҲүoϘϘҲҺ
ϝҸҵҸҶүҷӁҽҴώϝҸҵҸҶүҷӁҽҴϛϒүҵүұҸϛϖoϝҹύύҟώϛүҼүҺҫҽҺҭ
ϘүҵӆҷҲҴҸҬ ϝώ ϚҫұҸҺ Ҳ ҹҺҲҶүҷүҷҲү ҸҼҵҪҮҸӁҷҸҭҸ ҲҷҼүҺҾүҳһҪ KBWB KEJ
ҮҵӉ ҸҫҺҪҼҲҶҸҳ ҶҸҮҲҾҲҴҪӀҲҲ ҹҺҸҭҺҪҶҶҷӅҿ
ҹҺҸҮҽҴҼҸҬ34%/.BHB[JOFoӣϘҸһҴҬҪϖϛҺүһһϝ
ϝҲҷүҺҭүҼҲӁүһҴҪӉ ҼүҸҺҲӉ ҲҷҾҸҺҶҪӀҲҸҷҷӅҿ ҹҺҸӀүһһҸҬ Ҳ һҲһҼүҶ ϔҬҪҷҷҲҴҸҬ όϐ ϖҽҵҪҭҲҷ ώϛ ϘҲҺҸҷҸҬ όό
ϘҸҺҮҬҲҷҸҬ ώό ϝҲҭҸҬ όϝ ϞҲҿҸҷҸҬ όϙ ҠҬүҼҴҸҬ ώҩ ҝӁүҫҷҸү ҹҸһҸҫҲү ϘϏϐϐҨ
Ϟ ϘϔϜҧό ҞϏҝ Ϗϙϔϔ ϔϞϞ
jϔҷҾҸҺҶҲҴҪxoϘoһ
REFERENCES
1PMJBLPW""5TWFULPW7*BPrikladnaia informatika V 2-kh chastiakh / Pod obshch.red. A.N. Tikhonova<"QQMJFE*OGPSNBUJDT*O
QBSUT&EJUFECZ"/5JLIPOPW>.PTDPX.",41SFTT
"OUIPOZ8JMMJBNTi$$PODVSSFODZJO"DUJPO1SBDUJDBM.VMUJUISFBEJOHw.BOOJOH1VCMJDBUJPOT
1FUFS1BDIFDP"O*OUSPEVDUJPOUP1BSBMMFM1SPHSBNNJOH.PSHBO,BVGNBOO
.FMhOJLPW 47 %JTTJQBUJWF TUSVDUVSFT TVDI BT DZDMF JO UIF TPęXBSF UIBU FYJTUT JO UIF NVMUJUISFBEFE NPEF FYFDVUBCMF DPEF
Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia - Modern problems of science and educationOPQ
*OUFMćSFBEJOHCVJMEJOHCMPDLTIPNFQBHF"WBJMBCMFBUIUUQUISFBEJOHCVJMEJOHCMPDLTPSHBDDFTTFE"QSJM
,VE[I 4" ćF BTQFDUT PG DPOTJEFSBUJPO PG DPNQMFY TZTUFNT Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of science and
educationOPQQJO3VTTJBO
*WBOOJLPW"%,VMBHJO71.PSEWJOPW7"/BJLIBOPWB-70WF[PW##5JLIPOPW"/5TWFULPW7*BPoluchenie znanii
dlia formirovaniia informatsionnykh obrazovatel'nykh resursov<(BJOJOHLOPXMFEHFGPSUIFGPSNBUJPOPGFEVDBUJPOBMJOGPSNBUJPO
SFTPVSDFT>.PTDPX*OGPSNJLBQ
/JLPMJT(1SJHP[IJO*Poznanie slozhnogo. Vvedenie <,OPXMFEHFPGUIFDPNQMFY*OUSPEVDUJPO>.PTDPX.JS
4PMPNFODIVL74PMPNFODIVL1Zhelezo PK 2012<1$>4BJOU1FUFSTCVSH#,I71FUFSCVSH
.FMhOJLPW 47 3FWJFX BOE BQQMJDBUJPO EFCVHHJOH KBWB JOUFSGBDF KEJ
GPS SFWFSTJCMF NPEJĕDBUJPO PG TPęXBSF QSPEVDUT 34%/
.BHB[JOFOPQQ
Sinergeticheskaia teoriia informatsionnykh protsessov i sistem<4ZOFSHFUJDUIFPSZPGJOGPSNBUJPOQSPDFTTFTBOETZTUFNT>*WBOOJLPW
"% ,VMBHJO 71 .JSPOPW "" .PSEWJOPW 7" 4JHPW "4 5JLIPOPW "/ 5TWFULPW 7*B Uchebnoe posobie <5VUPSJBM>
.PTDPX*OGPSNJLBQ
Информация об авторах
Information about the authors
Кудж Станислав Алексеевич
ϜҸһһҲӉϘҸһҴҬҪ
ϛҺҸҾүһһҸҺҮҸҴҼҸҺҼүҿҷҲӁүһҴҲҿҷҪҽҴҺүҴҼҸҺ
ϘҸһҴҸҬһҴҲҳҭҸһҽҮҪҺһҼҬүҷҷӅҳҼүҿҷҲӁүһҴҲҳ
ҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҺҪҮҲҸҼүҿҷҲҴҲӇҵүҴҼҺҸҷҲҴҲҲ
ҪҬҼҸҶҪҼҲҴҲ
&NBJMNJSFBSFD!ZBOEFYSV
Kudzh Stanislav Alekseevich
3VTTJB.PTDPX
1SPGFTTPS%PDUPSPG5FDIOJDBM4DJFODFT3FDUPS
.PTDPX4UBUF5FDIOJDBM6OJWFSTJUZ
PG3BEJP&OHJOFFSJOH
&MFDUSPOJDTBOE"VUPNBUJPO
&NBJMNJSFBSFD!ZBOEFYSV
Мельников Сергей Викторович
ϜҸһһҲӉϘҸһҴҬҪ
ϘҪҭҲһҼҺҲҷҾҸҺҶҪӀҲҸҷҷӅҿһҲһҼүҶҪһһҲһҼүҷҼ
ҴҪҾүҮҺӅϔϔϝ
ϘҸһҴҸҬһҴҲҳҭҸһҽҮҪҺһҼҬүҷҷӅҳҼүҿҷҲӁүһҴҲҳ
ҽҷҲҬүҺһҲҼүҼҺҪҮҲҸҼүҿҷҲҴҲӇҵүҴҼҺҸҷҲҴҲҲ
ҪҬҼҸҶҪҼҲҴҲ
&NBJM.FMOJLPW4FSHFZ7!HNBJMDPN
Mel'nikov Sergei Viktorovich
3VTTJB.PTDPX
(SBEVBUFTUVEFOUPGJOGPSNBUJPOTZTUFNT
"TTJTUBOUPGUIF%FQBSUNFOUPG*OGPSNBUJDTBOE
JOGPSNBUJPOTZTUFNT
.PTDPX4UBUF5FDIOJDBM6OJWFSTJUZ
PG3BEJP&OHJOFFSJOH&MFDUSPOJDTBOE"VUPNBUJPO
&NBJM.FMOJLPW4FSHFZ7!HNBJMDPN
55
ISSN 2307-2447
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа