close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.ppt

код для вставкиСкачать
НАПРЕДЪК В ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 г.
Заседание на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма “Транспорт”
2007-2013 г.
ПОДГОТОВКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
2014-2020 г.
Сформирана е Работна група включително с участието на национално
представените организации на работниците и служителите и неправителствени
организации в сферата на транспорта и околната среда.
Сформирани са тематични работни подгрупи по видове транспорт.
Разработен e анализ на текущото състояние на транспортния сектор на Република
България.
Разработен е анализ на силните и слабите страни, благоприятните възможности и
заплахите (SWOT анализ) за целите на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.
Разработен е проект на стратегията на програмата.
ПЛАНИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Един от водещите стратегически и програмни документ е Националната програма за развитие:
България 2020 (НПР БГ2020). Една от целите на националната програма за развитие е
„Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението”.
Съгласно проекта на Общ регламент за програмен период 2014-2020 г. (чл. 16), помощта от
фондовете на ЕС следва да се концентрира за дейности, имащи най – голяма добавена стойност
за стратегията „Европа 2020”. За целта в чл. 9 от проекта на Общ регламент са идентифицирани
11 тематични цели, с които страните-членки задължително следва да се съобразят. Тематична
цел № 7 е „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в
ключовите мрежови инфраструктури”.
През програмен период 2014-2020 г. следва да се осигури приемственост и логична
последователност на инвестициите от програмен период 2007-2013 г., което ще гарантира
завършването на направленията, в които вече се инвестира и ще направи възможно
изграждането на основната мрежа и трансграничните връзки по Tрансевропейската
транспортна мрежа.
ЦЕЛИ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА
Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”
2014-2020 г., както и на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., е „Развитие
на устойчива транспортна система”.
Идентифицирани са две специфични цели за постигане на общата цел на
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
- Първата специфична цел е „Интегрирано развитие на транспортната мрежа на
страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа”;
- Втората специфична цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура” 2014-2020 г. е „Повишаване на ефективността на използването на
транспорта и транспортната инфраструктура”.
ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
За реализацията на описаните обща и специфични цели на Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., са дефинирани следните
приоритетни оси:
„Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по „основната”
Трансевропейска транспортна мрежа”;
„Развитие на пътната и железопътната инфраструктура по „разширената”
Трансевропейска транспортна мрежа”;
„Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и
развитие на устойчив градски транспорт (метрото в София)”;
„Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана
инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и
сигурността на транспорта”;
„Техническа помощ ”.
ДРУГИ НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ
Необходимите инвестиции за развитие на летищата и пристанищата се предвижда
да бъдат осигурени чрез публично-частно партньорство (концесии), като чрез
бъдещата ОП се предвижда да се осигури свързаност на летищата и пристанищата
с вътрешността на страната.
Предвижда се да се използват и възможностите на Инструмента за свързаност на
Европа (Connecting Europe Facility”), по който ще бъдат предложени за
финансиране проекти с подчертан трансграничен ефект, като проекта за
подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък
на река Дунав, за реализацията на който са необходими съвместни действия от
българска и румънска страна.
Със средства от Инструмента за свързаност на Европа („Connecting Europe
Facility”) се предвижда да се извърши и модернизация на ж.п. линията „Видин –
Медковец” (отсечка от направлението „Видин-София”), както и модернизация на
ж.п. линията „София – Драгоман” (граница с Република Сърбия), които също имат
трансграничен ефект.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВНОСТИ
НАЛИЧИЕ НА ВСЕОБХВАТЕН(НИ) ПЛАН(ОВЕ) ИЛИ РАМКА(И) ЗА ИНВЕСТИЦИИ В
ТРАНСПОРТА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, ПОДПОМАГАЩ(И) РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И
ПОДОБРЯВАЩ(И) СВЪРЗАНОСТТА С ОСНОВНАТА И РАЗШИРЕНАТА TEN-T МРЕЖА:
Разработена е документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализация на
сценария, основан на транспортния модел, разработен като част от Общия генерален план за
транспорта, свързан с дефинирането на “тесни” места в транспортната мрежа”;
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е обявена на 23.11.12 г.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВНОСТИ
НАЛИЧИЕ НА ЦЯЛОСТНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ:
На 07.04.2010 г., с Протокол Nо13, Министерският съвет на Република България одобри
Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Документът
отговаря на всички изисквания за стратегически документ и е в съответствие с европейската
транспортна политика, отразена в Бялата книга от 2000 г. и нейното осъвременяване през 2005 г.
През 2015 г. предстои междинно осъвременяване на документа, в съответствие с новите
тенденции в европейската и националната политики.
На базата на стратегията и след задълбочени проучвания и анализи, със средства по приоритетна
ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., беше подготвен
Общ генерален план за транспорта. Окончателният доклад беше приет от МТИТС в края на 2010
г. Изготвен е инструмент за транспортно моделиране, приложим към пътническия и товарен
транспорт като цяло и всички видове транспорт, които обхващат: транспорт изцяло в рамките на
страната, международен транспорт с начална или крайна точка България, транзитен транспорт.
Предвижда се актуализация на сценария, основан на транспортния модел, свързан с
дефинирането на „тесни места” в пътната и железопътна мрежа на страната.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВНОСТИ
НАЛИЧИЕ НА ЦЯЛОСТНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ:
На базата на изводите и препоръките на Общия генерален план за транспорта беше
изготвен Стратегически инвестиционен план 2014-2020 г. – работен документ на
МТИТС, представен на Комитета за наблюдение на програмата на 07.12.2011 г.
Целите и приоритетите на Стратегическия инвестиционен план са съобразени с
актуалните насоки за развитие на Европейската транспортна политика и ТЕN-Т
мрежата.
В ход е подготовката на Генерален план за мониторинг на околната среда. С
подготовката на плана се цели да се изпълнят изискванията, относно наблюдението
и контрола на въздействието върху околната среда при изпълнението на Оперативна
програма „Транспорт” 2007-2013 г. и Общия генерален план за транспорта, както и
да се дадат препоръки за опазване на околната среда, които да се вземат предвид за
следващия програмен период 2014-2020 г.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВНОСТИ
НАЛИЧИЕ НА ЯСНА РАМКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО ФИНАНСИРАНЕ
ЗА ПОДДРЪЖКА, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА УСТОЙЧИВОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В
ИНФРАСТРУКТУРАТА ЧРЕЗ МЕХАНИЗМИ ЗА САМОФИНАНСИРАНЕ, КАКТО И
ЗАЧИТАНЕ НА ПРИНЦИПА “ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА”:
Съвместно с ЕИБ, НКЖИ разработва предложение за нова тарифна политика за достъп и
използване на железопътната инфраструктура и методология за изчисляване на
инфраструктурните такси. Реализацията на проекта ще подкрепи директно капацитета на
бенефициента, ще подобри ефективността и ефикасността на изпълняваните от него дейности
по модернизиране и експлоатация на железопътната инфраструктура. Като резултат от проекта
се очаква да бъде повишена ефективността на работа на предприятието чрез стимулиране на
използването на железопътната инфраструктура от превозвачите.
МРРБ изпълнява проект, финансиран по ОПТ 2007-2013 г., за определяне на най-подходящия
модел за заплащане използването на пътната инфраструктура в България.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВНОСТИ
С финансиране от ОП “Транспорт“ в момента се изпълнява проект „Подпомагане
на реформата в ЖП сектора”. Възложени са три договора за консултантски услуги,
насочени към:
- Позиция 1 - Оценка на пазарното търсене на железопътни транспортни
пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането
им
- Позиция 2 - Планиране на човешките ресурси в Национална компания
„Железопътна инфраструктура” и в „Холдинг Български държавни железници”
ЕАД. Техническа помощ и обучение за подобряване на мениджмънта
- Позиция 3 - Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на
движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от
Национална компания „Железопътна Инфраструктура”
АПИ, с помощта на Световната банка, изпълнява проект, включващ преглед на
стратегията в пътния сектор, разработване на стратегически бизнес план за АПИ,
разработване на план за действие за безопасността по пътищата и други дейности,
целящи реформирането на пътния сектор и в частност на АПИ.
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
63
Размер файла
602 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа