close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Централна и Източна Азия

код для вставкиСкачать
РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Централна и Източна Азия е обширен
регион с площ над 12 млн. км2 Тук са
разположени Монголия ,Китай,Репиблика
Корея,Корейската народнодемократична
република,Япония,Тайван, бившето
британско владение – Хонконг ,което през
1977г премина под управлението на Китай
и владението на Португалия Макао.
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
Централна Азия включва Средна Азия,
западните части на Китай, Тибет, Монголия,
части от Русия, Иран, Афганистан и Индия.
Източна Азия включва Китайска народна
република,Япония ,Северна Корея,Южна
Корея,Китайска република,останалата част
от Китай,Монголия и Виетнам.Площта е
6 640 000 км2 или 15% от тази на континента.
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Природните условия и ресурси са много
разнообразни ,обусловени от огромните
размери на региона.Най-значителни залежи
на нефт са открити в Северозападен и
Североизточен Китай и по течението на река
Хуанхъ.Минералните суровини са основа за
развитие на местна индустрия.Най-големите
находища на въглища са в района на
пустинята Гоби, в Североизточен и Източен
Китай и по-малки находища на полуостров
Корея и в Япония.
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Големи са запасите на желязна руда.
Значителни запаси от руди на цветни и редки
метали има в Югоизточен Китай ,Северна
Монголия и Корейския полуостров.Агро
климатичните и почвените ресурси са найблагоприятни за развитието на земеделието
в източните и южните части на
региона.Значителни са хидроенергийните
ресурси в Япония,Корея,Тибет и планините в
Южен Китай.В много от районите водите се
използват за напояване.
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Китай притежава най-големите горски
ресурси.Районът на Тибет ,пустинните
територий в Гоби и Такламакан и част от
северните райони са със сурови
климатични условия.
ОТРАСЛИ
При тези природноресурсни възможности
Северна и Източна Азия запазват
присъствието си в някои стратегически
отрасли – добив и пренос на нефт,
железопътен и въздушен транспорт, пренос
на електроенергия, уранодобив.
Традиционно силната добивна
промишленост е предпоставка за водещата
роля на свързаните с тях отрасли като
черната и цветната металургия и
машиностроенето.
НАСЕЛЕНИЕ
Общият брой на населението в региона е
повече от 1,4 млрд. души,разпределени
неравномерно.А в Източна Азия живеят над
1500 милиона души, 40% от населението на
Азия и 1/4 от населението на света.
Гъстотата на населението е 230 души/км2,
пет пъти повече от средното за света.
Най-гъсто населени са Китай и Япония.
Най-малобройни са Хонконг и Макао.
НАСЕЛЕНИЕ
Страните в Централна
и Изочна Азия се
различават по своя естествен прираст.
С по-висок естествен прираст – Северна
Корея и Монголия.
С по-нисък естествен прираст – Китай и
Япония.
С най-голяма продължителност на живота
е населението на Япония и Корея.Те са и
най-силно урбанизирани.
СТОПАНСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ
Земеделието- основен отрасъл главно за
Китай.Той е слабо механизирано но с голям
относителен дял на поливните площи.
Разтениевъдството преобладава над
животновъдството.В Япония са едни от найвисоките средни добиви поради високата
интензификация.
Животновъдството-номадски
характер.Отглеждат се говеда,коне , камили
и овце.
ВТОРИЧЕН СЕКТОР
Вторичния сектор е
развит в различна
степен за всяка една
от страните.Япония
се превръща във
водеща
икономическа сила в
целият свят.За
кратки срокове на
базата на вносни
суровини създава
най-важните отрасли
на промишлеността.
ПРОМИШЛЕНОСТ
Япония и Корея бързо внедряват
постиженията на науката и техниката.Много
добре осигурена със суровини Китайската
индустрия преминава през трудни етапи на
развитие и неравномерно географско
разположение.Днес в Китай се извършват
сериозни икономически изменения.Много
добре развит промишлен и финансов център
е Хонконг. Тайван е сред най-бързо
развиващите се за региона.
ОБСЛУЖВАЩА СФЕРА
Транспорт-Западните и Северните части
на региона са слабо застъпени.В
Източните и Южните части развитие са
получили всички видове
транспорт.Железопътната и шосейната
мрежа е най-гъста в югоизотчен Китай и
Япония.
ОБСЛУЖВАЩА СФЕРА
Голяма част от търговията се извършва
чрез морския транспорт.Най-големите
пристанища в Япония са Абашири
,Хокайдо,Уаканай и Монбецу. Хуанхъ и
Яндзъ са плавателни реки и имат важно
значение за вътрешния стокообмен на
Китай.Въздушният транспорт е добре
развит.
ОБСЛУЖВАЩА СФЕРА
Икономически връзки-регионът изнася
отделни промишлени и земеделски
стоки.Едни от най-големите търговски
партньори са САЩ,ОНД,страните от
Западна Европа и АвстралоТихоокеанският регион.
ИЗРАБОТИЛИ
Зорница Геогриева Георгиева №10
Иван Росенов Божков №11
26.05.07г
гр.Силистра
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
298
Размер файла
3 182 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа