close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Geograf 8-9

код для вставкиСкачать
89
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Л
. В
. К О С Т Е Н К О
Н А О Ч Н И Й
Д О В І Д Н И К
Ре це нз е нт и:
Ю. П. Грицак
, канд. геогр. наук, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
Г. Д. Довгань
, учитель географії ЗОШ № 5, м. Харків
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільних курсів фізичної, економічної і соціальної географії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків тощо, які супроводжуються необхідними коментарями. Особлива увага приділяється роботі з термінами і поняттями, що є основними у курсі. Змістовний ілюстративний матеріал, який міститься у довіднику, посилює емоційне сприйняття навчальної інформації, активізуючи творче осмислення і більш глибоке засвоєння набутих знань.
Автори свідомо уникнули методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.
Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником в опануванні шкільного курсу географії України.
У довіднику використані такі умовні скорочення:
Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок»
АЕС — атомна електростанція
АР Крим — Автономна Республіка Крим
АПК — агропромисловий комплекс
ВВП — валовий внутрішній продукт
ВЕС — вітрова електростанція
ВНП — валовий національний продукт
ГАЕС — гідроакумулятивна електростанція
ГПП — геополітичне положення
ГЕС — гідроелектростанція
ГТЕС — геотермальна електростанція
ЕГП — економіко-географічне положення
КАП — континентальні арктичні повітряні маси
КПП — континентальні помірні повітряні маси
КТП — континентальні тропічні повітряні маси
МАП — морські арктичні повітряні маси
МПП — морські помірні повітряні маси
МТП — морські тропічні повітряні маси
НД — національний доход
ПТК — природно-територіальні комплекси
СЕС — сонячна електростанція
ТЕС — теплова електростанція
ЧАЕС — Чорнобильська атомна електростанція
Костенко Л. В.
К72 Географія України. 8—9 класи: Наочний довідник. — К.; Харків: Веста, 2007. — 135 с.
Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків тощо зі шкільних курсів фізичної, економічної і соціальної географії України, що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі.
Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів і вчителів географії.
© Л
. В. Костенко, 2007 © ТОВ «Веста»
, 2007
ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А На в ч а л ь не в ид а ння
КОСТЕНКО Лілія Вікторівна
Географія України. 8—9 класи
Наочний довідник
Редактор Н. П. Гур’єва
Технічний редактор О. В. Романова
Коректор О. Г. Неро
Адреса редакції: 61145 Харків, вул. Космічна, 21а.
Тел. (057) 719-48-65, тел./факс (057) 719-58-67. Для листів: 61045 Харків, а/с 3355.
З питань реалізації: (0572) 58-25-61.
www.ranok.com.ua
Зміст
Зміст
8 клас ������а �����а�� �к�а���
������а �����а�� �к�а���
������а �����а�� �к�а���
Що вивчає фізична географія України
..............................................................
6
РОЗДіЛ I. УКРаїНа та її ГеОГРафічНі ДОсЛіДжеНН
я
тема 1. фізико-географічне положення України
.....................................................
8
тема 2. Джерела географічної інформації
...........................................................
9
тема . Географічні дослідження на території України
...............................................
1
1
РОЗДіЛ іі. ЗаГаЛьНа ХаРаКтеРистиКа ПРиРОДНиХ УмОВ і ПРиРОДНиХ РесУРсіВ УКРаїН
и
тема 4. Рельєф
....................................................................................
1
5
тема 5. тектонічні структури
.......................................................................
1
8
тема 6. Геологічна будова
..........................................................................
2
0
тема 7. мінерально-сировинні ресурси
..............................................................
2
тема 8. Геоморфологічна будова
....................................................................
2
6
тема 9. Кліматичні умови та ресурси
................................................................
2
7
тема 10. Внутрішні води
...........................................................................
1
Річки України
...........................................................................
1
Озера України
...........................................................................
Лимани України
.........................................................................
4
Болота України
..........................................................................
4
Штучні водойми України
.................................................................
5
Підземні води, основні артезіанські басейни України
.......................................
6
тема 11. Ґрунти і земельні ресурси
..................................................................
7
тема 12. Рослинний покрив
........................................................................
9
тема 1. тваринний світ
...........................................................................
4
1
тема 14. Несприятливі природні процеси
............................................................
4
РОЗДіЛ ііі. ПРиРОДНі КОмПЛеКси і фіЗиКО-ГеОГРафічНе РайОНУВаНН
я
тема 15. Природно-територіальні комплекси
........................................................
4
4
тема 16. фізико-географічне районування
...........................................................
4
5
теми 17—19.
Зони мішаних лісів, лісостепу і степу
...................................................
4
7
теми 20—21. Українські Карпати. Кримські гори
....................................................
4
9
тема 22. Природні комплекси морів, що омивають Україну
...........................................
5
0
РОЗДіЛ IV. ВиКОРистаННя ПРиРОДНиХ УмОВ і ПРиРОДНиХ РесУРсі
В
тема 2. Геоекологічна ситуація в Україні
...........................................................
5
2
тема 24. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів
...............................
5
4
тема 25. фізична географія своєї області
............................................................
5
6
9 клас �к�������а � с���ал��а �����а�� �к�а���
�к�������а � с���ал��а �����а�� �к�а���
Що вивчає економічна і соціальна географія України
................................................
60
РОЗДіЛ I. УКРаїНа На КаРті сВіт
У
тема 1. Географічне положення України. Державний кордон
.........................................
6
1
тема 2. адміністративно-територіальний устрій
.....................................................
6
тема . Українські історичні землі
..................................................................
6
4
4
РОЗДіЛ іі.
НасеЛеННя УКРаїН
и
тема 1. Кількість, розміщення й густота населення, його вікова і статева структура
.....................
6
7
тема 2. Національний та етнічний склад населення
..................................................
6
8
тема . система розселення і розвиток поселень
.....................................................
6
9
тема 4. трудові ресурси і зайнятість населення
......................................................
7
0
РОЗДіЛ ііі. ГОсПОДаРстВ
О
тема 1. Загальна характеристика господарства України
..............................................
7
2
тема 2. економічний потенціал України
.............................................................
7
4
тема . Промисловість
.............................................................................
7
6
тема 4. Паливна промисловість
.....................................................................
7
9
тема 5. електроенергетика
.........................................................................
8
0
тема 6. металургійна промисловість
................................................................
8
2
тема 7. машинобудування і металообробка
..........................................................
8
тема 8. Хімічна промисловість
.....................................................................
8
5
тема 9. Лісова й деревообробна промисловість
.......................................................
8
6
тема 10. Промисловість будівельних матеріалів
.....................................................
8
8
тема 11. Легка промисловість
......................................................................
8
9
тема 12. Харчова промисловість
....................................................................
9
1
тема 1. соціальна інфраструктура
.................................................................
9
2
тема 14. сільське господарство
.....................................................................
9
2
Рослинництво
............................................................................
9
4
тваринництво
............................................................................
9
5
тема 15. транспорт
................................................................................
9
6
тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України
.........................
9
8
РОЗДіЛ IV.
теРитОРіаЛьНий ПОДіЛ УКРаїН
и
тема 1. економіко-географічний поділ України
....................................................
10
0
Північно-східний економічний район
.....................................................
10
1
Причорноморський економічний район
....................................................
10
2
Донецький економічний район
............................................................
10
Придніпровський економічний район
.....................................................
10
4
столичний економічний район
............................................................
10
5
Центральний економічний район
.........................................................
10
6
Подільський економічний район
..........................................................
10
7
Північно-Західний економічний район
....................................................
10
8
Карпатський економічний район
..........................................................
10
9
РОЗДіЛ V. ВиКОРистаННя ПРиРОДНиХ УмОВ і РесУРсіВ та їХ ОХОРОН
а
тема 1. Зміни природних умов і ресурсів під впливом господарської діяльності
.......................
11
0
РОЗДіЛ VI. ГЛОБаЛьНі ПРОБЛеми ЛЮДстВа та їХ ПРОяВ На теРитОРії УКРаїНи
...................................................
11
2
РОЗДіЛ VII.
еКОНОмічНа та сОЦіаЛьНа ГеОГРафія сВОєї ОБЛаст
і
Харківська область
..............................................................................
11
4
РеГіОНаЛьНі ДОДатКи. ÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏїÏÏ
.................................................................................
116
ПРеДметНий ПОКажчиК
.............................................................
14
ЛітеРатУРа ............................................................................
16
ф і з и ч н а
8
клас
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Що вивчає фізична географія україни
фізична географія україни —
комплекснаук(геологія,клімато
­
логія,метеорологія,геоморфологія,
океанологіятощо),яківивчають
природнікомпонентиіприродні
комплексиУкраїни.
Географіярозвиваєтьсяутіс
­
номувзаємозв’язкузбіологією,
фізикою,хімією,математикою
таіншиминауками.
Що вивчає фізична географія україни
фізична географія україни
Методидосліджень
Природнікомпоненти
(рельєф,геологічнабудова,
клімат,моря,поверхневі
води,ґрунти,рослинність,
твариннийсвіт)
Географічні
Географічніекспедиції
Детальневивчення
природи(географічні,
геохімічні,біологічні,
палеографічніметоди)
Дистанційні
(авіакосмічні)методи
Картографічніметоди
Обробкаіпізнання
накопиченихзнань
Географічнеописання
Порівняння
Науковепояснення
Історичнийметод
Методсистемногоаналізу
Методрайонування
Моделювання
Природнікомплекси
(земельні,кліматичні,водні,
біологічні,рекреаційні)
Предметвивчення
зміст курсу «фізична географія україни»
Вивченняприродних
компонентівтаїхвзає
­
модії,утворенняприрод
­
нихкомплексів
Оцінкаприроднихкомпонентів
іприроднихкомплексівякумов
дляжиттялюдини,природних
ресурсівдлягосподарства
Вивченняпроблемохоро
­
ниприродиУкраїни,ра
­
ціональноговикористан
­
няїїприроднихресурсів
етапи формування території україни
час історичні процеси і події
3,8—2,6тис.роківдон.е.Існуваннятрипільськоїкультури(осіліхліборобськіплемена)
IXст.дон.е.—IIIст.н.е.ЗаселеннятериторіїУкраїникімерійцями,скіфами,сарматами
Закінчення таблиці
час історичні процеси і події
III—VIст.ТериторіяУкраїнивідзонимішанихлісівдоЧорногоморя
івідДонудоКарпатзаселенапредставникамиплемінногосою­
зуантів
VI—VIIIст.НатериторіїУкраїниоселяютьсяплеменасхіднихслов’ян—
поляни,сіверяни,древляни,дуліби,біліхорвати,уличі,
тиверці
IX—XIIст.Існуваннядержависхіднихслов’янКиївськаРусьнатериторії
відБалтіїдоЧорноготаАзовськогоморівівідПівнічноїДвини
таКарпатдоВолги
XIII—XVIст.Перебуванняукраїнськихземельпідвладоюмонголо­татар,
Литви,Польщі,Угорщини,Османськоїімперії
XVст.УтворенняКримськогоханства
XVI—XVIIIст.ІснуванняЗапорізькоїСічінатериторіїСередньоготаНижньо
­
гоПодніпров’я
1648р.ВідновленнявнаслідокНаціонально­визвольноївійнипідпро
­
водомБ.Хмельницькогоукраїнськоїнаціональноїдержави—
Гетьманщини
1654р.ПриєднанняГетьманщинидоМосковії
1667р.Українуподіленонадвічастини:лівобережназКиєвомвіді
­
йшладоМосковськоїдержави,правобережжя—доПольщі
КінецьXVIIIст.ЗахідноукраїнськіземлівходятьдоскладуАвстро­Угорщини
7(20)листопада1917р.ПроголошеноуКиєвіУкраїнськуНароднуРеспубліку(УНР)
13листопада1918р.ПроголошеноуЛьвовіЗахідно­УкраїнськуНароднуРеспубліку
(ЗУНР)
22січня1919р.Об’єднанняУНРіЗУНРводнудержаву
1922р.СхідначастинаУкраїни(УСРР)входитьдоскладуСРСР
1939р.Західноукраїнськіземлівозз’єдналисязУкраїнськоюРадян
­
ськоюСоціалістичноюРеспублікою
1940р.ПриєднаннядоУкраїниПівнічноїБуковиниіПівденноїБесса
­
рабії
1945р.ДоскладуУРСРувійшлоЗакарпаття
1954р.ВерховнаРадаСРСРпередаєКримськуобластьдоскладу
УРСР
24серпня1991р.ПроголошенонезалежністьУкраїнитаствореннясамостійної
українськоїдержави
Що вивчає фізична географія україни
РозділI. україна та її географічні дослідження
Тема 1.
Фізико-географічне положення України
україна — європейська держава
загальні відомості
адміністративно-територіальний устрій
державні кордони
Площа603,7тис.км
2
(ІмісцевЄвропі);
населення47,6млнчол.
(VмісцевЄвропі)
АРКрим;24області.МістаКиїв
іСевастопольмаютьспеціальний
статус,якийвизначаєтьсязакона
­
миУкраїни
Загальнадовжина—7590км:
суходільні—5631км;
морські—1959км
розділ I. україна та її географічні дослідження
географічне положення—розта
­
шуваннябудь­якогогеографічного
об’єктаназемнійповерхнівідносно
іншихгеографічнихоб’єктів.
географічне положення україни
Розташованана
заходіЄвразії
Розташованауцентрально­
східнійчастиніЄвропи
Розміщуєтьсяупівденно­західній
частиніСхідноєвропейськоїрівнини
ШирокийвихіддоЧорного
таАзовськогоморів,через
Чорнеморе—вихіддоАт
­
лантичногоокеану
Простягаєтьсяупомірному
кліматичномупоясіПівнічної
півкулі,ПівденнийберегКри
­
му—усубтропічному
РозташованауІІго
­
динномупоясі
фізико-географічне положення україни
Тема 2. Джерела географічної інформації
джерела географічної інформації
Звітипротуристські
подорожітакрає­
знавчіпошуки
Географічні
картита
атласи
Враження
відвласних
подорожей
Електронні
карти
таатласи
Експозиції
краєзнавчих
музеїв
Довідкова,навчальна,
наукова,науково­
популярналітературата
періодичнівидання
Матеріалиекспедицій­
нихістаціонарних
досліджень(архіви
інститутівтаін.)
Комп’ютерні
програми,
аудіо­,
відеозаписи
Телепередачіпро
природу,населення
ігосподарство
України
карти — джерела географічних знань
тема 2.
джерела географічної інформації
географічна карта —цезмен
­
шенетаузагальненезображен
­
няповерхніЗемлі,виконанена
площинізадопомогоюумовних
знаківувизначеномумасштабіта
проекції.
картографічні проекції —ма
­
тематичнізасобизображенняна
площинісферичноїповерхнізем
­
ноїкулі.
види карт
Замасштабом Зазмістом Запризначенням Заохопленнямтериторії
Дрібномасштабні
(1:1000000)
Середньомасштабні
(1:200000—1:1000000)
Великомасштабні
(1:10000—1:200000)
Загальногеогра
­
фічні,тематичні
(фізико­геогра
­
фічні,економі
­
ко­географічні)
Навчальні,попу­
лярні,науково­
довідкові,турист
­
ські,військові
тощо
Світовітакартипівкуль,
картиматериків,карти
окремихчастинматери
­
ків
10
види картографічних проекцій
Захарактером
спотворень
Запобудовоюкартографічноїсітки
Рівнокутні неспо
­
творюютькути
іформиоб’єктів
земноїповерхні,але
спотворюютьплощу
ідовжинуліній
Рівновеликі (рівно
­
площинні)правиль
­
нопередаютьспів
­
відношенняплощ
Довільні спотворю
­
ютьікути,ілінії,
іплощі,іфігури,
алезначноменше,
ніжрівновеликіта
рівнокутніпроекції
Циліндричні проекціїякдопоміжнугеометричну
поверхнювикористовуютьбічнуповерхнюцилінд­
ра,дотичнудоеліпсоїда
Конічні —якдопоміжнугеометричнуповерхню
використовуютьбічнуповерхнюконуса,дотичну
доеліпсоїда
Азимутальні —якдопоміжнугеометричнуповерх
­
нювикористовуютьплощину,дотичнудоеліпсоїда
картографічні способи зображення географічних об’єктів та явищ
Значкові Площадні(контурні)
Ізолінії
Позамасштабні(геометричні,
буквені,наочні)
Лінійні(показуютьоб’єктилі
­
нійноїпротяжності)
Знакируху(длязображення
різнихпросторовихперемі
­
щень)
Спосібареалів(позначення
зонипоширенняпевного
явищаназемнійповерхні)
Спосібякісногофону(зобра
­
женняявищазадопомогою
кольоровоїчиштрихової
шкали)
Горизонталі(рельєф)
Ізотерми(середнітемпе
­
ратуриповітря)
Ізобари(атмосферний
тиск)
Ізогієти(кількість
атмосфернихопадів)
топографічні карти—цеде
­
тальні(великомасштабні)загаль
­
ногеографічнікарти,щомістять
великийобсягінформаціїпророз
­
міщеннятавластивостінайваж
­
ливішихприроднихісуспільних
об’єктівмісцевості.
основні види вимірювання за топографічними картами
Визначення
напрямків(за
сторонамигори
­
зонту)
Визначеннявисотитанахилуміс
­
цевості(задопомогоюгоризонта
­
лей—ліній,якісполучуютьточки
зоднаковоюабсолютноювисотою)
Визначеннявід
­
стані(задопомо
­
гоюмасштабу)
Визначення
географічних
іпрямокутних
координат
розділ I. україна та її географічні дослідження
11
Тема 3. Географічні дослідження на території України
географічні дослідження території україни у давні часи
дослідник
Праця
Геродот(484—425рр.дон.е.) Упраці«Скіфія»описавприродуйнаселенняпівдняУкраї
­
ни,звернувувагунатемніродючіґрунти
Гіппократ(460—377рр.дон.е.)РозшириввідомостіпроУкраїнувпраці«Проповітря,воду
тамісцевість»
Страбон(63/64р.дон.е.—
23/24р.н.е.)
ОписавтериторіюпівдняУкраїниу17­томній«Географії»
КлавдійПтолемей
(близько87—160рр.)
Упраці«Географія»подаєвідомостіпротериторіюміжВіс­
лоюіДоном
ПлінійСтарший(23/24—79рр.) ОписавземліпівденноїУкраїниусвоїй37­томнійпраці
«Природнаісторія»
КостянтинПорфірородний ЗазначивукраїнськіназвипорогівнаДніпрітанайважливі
­
шіпристанівпониззіДніпра—о.Хортиця,о.Березань
ПрокопійКесарійський
(кінецьVст.—562р.)
Наводитьцікавісвідченняпросхіднихіпівденнихслов’ян
ІбнАбдаллаг(820—912рр.) Подаєвописахсвоїхподорожейвідомостіпросхіднихслов’ян
ІбнБаттута(1304—1377рр.) Укнизі«Подарунокспоглядачампродивамісттачудесапо
­
дорожей»описавКримтаПриазов’я
ЖільбердеЛянуа(XVст.) Описавзахіднітапівденно­західніземліУкраїни,узбереж
­
жяЧорноготаАзовськогоморів
ЗигмундфонГерберштейн
(1486—1566рр.)
Видавкнигу«Нотаткипромосковітськісправи»—перший
докладнийописгеографіїУкраїни
Перші відобра
-
ження території україни
КартаузбережжяЧорногоморя
(відВарнидоКерчі),зображена
нащитіримськоговоїна
Картав«Географії»Клавдія
Птолемея(близько87—160рр.)
КартаКасторіуса(IVст.)
Картаіспанськогомонаха
Беатуса(776р.)
Картаарабськогогеографа
ЕльІдрісі(1100—1166рр.)
Ербсторськакартасвіту(XIIIст.)
Герфордськакартасвіту(1280р.)
тема 3. географічні дослідження на території україни
Межиріч-карта
Карта Г. Л. де Боплана
12
розвиток картографії в україні у XVII—XVIII ст.
дата назва карти
XVIIст.«ЧертежукраинскихичеркасскихгородовотМосквыдоКрыма»
1685р.«ЧертежКрымаиАзовскогоморя»
1745р.КартиКиївщини,Криму,Причорномор’я,вміщеніу«РосийскомАтласе»
XVIIст.КартиЛитвиіДніпра(4аркушівмасштабі1:1300000)(авторТ.Маков­
ський)
1650—1653рр.КартаУкраїнивмасштабі1:452000(авторГ.Л.деБоплан)
1651р.КартаУкраїнивмасштабі1:1800000(авторГ.Л.деБоплан)
«СпеціальнийідокладнийпланУкраїнизналежнимиїйвоєводствами,окру
­
гамиіпровінціями»(вмасштабі1:463000)
У1720р.булоприйнятоуказ
пропочатокпершоївРосіїдержав­
ноїкартографічноїзйомкизви­
користаннямкоординатшироти
ідовготитаорієнтуваннякартна
північ.
вивчення природних умов і природних ресурсів україни у XVII—ХХ ст.
дата
Подія дослідник
Початок
XVIIIст.
Розпочалисядослідженняродовищкам’яногову
­
гіллявДонбасі
Г.Капустін
1768—1775рр.Експедиціязвивченняґрунтів,рослинноготатва
­
ринногосвітупівдняУкраїни
АкадемікІ.Гюльденш
­
тедт
1781—1782рр.Удолинір.Саксаганірозпочалисядослідження
родовищзалізнихруд
В.В.Решетняк
1781—1782рр.Складанняописуприроди,населенняігосподар
­
стваЛівобережжя,Криворіжжя,Причорномор’я
АкадемікВ.Зуєв
1780­тірр.«ТопографічнийописЧернігівськогонамісництва» А.Шафонський
1798р.Книга«ЗапискипроМалоросію,їїжителівіви
­
робництво»
Я.Маркевич
Другаполовина
ХІХст.
Фізико­географічні,геологічні,геоморфологічні,
метеорологічні,зоогеографічнідослідженняУкра
­
їни
Товаристводослідників
природиприКиївському
університеті
1964р.ЗаснуванняГеографічноготоваристваУРСР Тесаме
1964р.СтворенняСекторагеографіївІнститутігеологіч
­
нихнаукприАНУкраїни
П.Погребняк—зав.від
­
діломфізичноїгеографії
Секторагеографії
1991р.СтвореннянаосновіСекторагеографіїІнституту
географіїНаціональноїакадеміїнаукУкраїни
П.Шищенко
розділ I. україна та її географічні дослідження
13
Закінчення таблиці
дата
Подія дослідник
1960—1990рр.Здійсненовеликийобсяггеографічнихдослідженьте
­
риторіїУкраїни(складкориснихкопалин,підземних
вод,кліматутаповерхневихвод,рекреаційнихресур
­
сів,заповіднихтериторій),складенобагатотематичних
карттериторійУкраїни,щоувійшлидоАтласупри
­
роднихумовіприроднихресурсівУкраїни
М.Паламарчук,
П.Шищенко,
П.Масляк,
Г.Танфільєв,
В.Попов,
В.Бондарчуктаінші
1989—1993рр.Видання3­томної«ГеографічноїенциклопедіїУкраїни» Академіянаук
України
дослідники україни
володимир іванович вернадський(1863—1945)
Вітчизнянийприродознавець,геолог,геохімік,мінералог,основопо
­
ложникгеохімії,радіогеології,біохімії.Академік,першийпрезидентАН
України(1919—1921рр.).ПроводивдослідженнявУкраїні(Полтавщина,
Житомирщина,Передкарпаття,Крим).Фундаторвченняпробіосферу
іноосферу,першийдослідникгеохімічнихзакономірностейбудовийскладу
Землі.Підйогокерівництвомбулопроведенодослідженняродовищрадіо­
активнихелементів.
Павло аполлонович тутковський(1858—1930)
Українськийгеолог,гідролог,географ,палеонтолог,академікАНУкраї­
ни.ОдинзорганізаторівіпершийдиректорНаціональногогеографічного
музеюУкраїни.Авторнауковихпрацьзпитаньмінералогії,палеонто
­
логії,четвертинноїгеології.Запропонувавтеоріюеоловогопоходження
лесів.Здійснивпершіспробифізико­географічногорайонуванняВолині,
давзагальнухарактеристикупідземнихводУкраїни,розробивприродне
районуванняУкраїни.
степан львович рудницький(1877—1937)
Українськийгеограф,працюваввуніверситетахЛьвова,Кам’янця­По
­
дільського,Праги,Харкова.ЗдійснивекспедиціїуКарпати,Закарпаття,
Поділля,Придніпров’я,досліджувавбасейнДністра.Автор«Краткої
географіїУкраїни»(1910—1914рр.),шкільнихпідручниківзгеографії
України,науковихпрацьзпитаньгеоморфологіїтасоціально­економічної
географії,краєзнавстватаземлезнавства.Заклавпідґрунтяполітичноїгео
­
графіїУкраїни,проголошувавідеюсамостійностійнезалежностіУкраїни.
ОрганізаторідиректорУкраїнськогонауково­дослідногоінститутугеографії
ікартографії(1927).
георгій Миколайович висоцький(1865—1940)
Українськийгеоботанік,ґрунтознавець,лісівникігеограф,докторастро
­
номії,академікАНУкраїни.Основніпраціприсвяченівпливугідроклі
­
матичнихумовналісовурослинність,діїлісунанавколишнєсередовище.
Вивчавпроблемиводногобалансуґрунтувзалежностівідрельєфутарос
­
линногопокриву,причинибезліссястепів.Запропонувавідеювикористання
лісосмугякнайбільшраціональноїформилісонасаджень.
тема 3. географічні дослідження на території україни
14
Борис ізмаїлович срезневський(1857—1934)
Українськийметеорологікліматолог,академікАНУкраїни.Одиніз
організаторівметеослужбивУкраїні.ОчолювавКиївськуметеорологічну
обсерваторію.Науковідослідженняприсвяченіпроблемамсиноптики,
гідрографії,теоріївипаровування.Розробивтеоріюпосушливостіклімату,
склаводнузпершихсхемкліматичногорайонуванняУкраїни.Займався
вивченнямшляхівциклонів,впливупогодиналюдину,конструюванням
метеоприладів.
костянтин григорович воблий(1876—1947)
Українськийекономгеограф,економіст,статистик,відомийдослідник
природи,академікАНУкраїни.Працювавзавідуючимкафедроюекономіч
­
ноїгеографіїКиївськогоуніверситету.Основнінауковіпраціприсвячені
проблемамрозвиткуірозміщенняпродуктивнихсилУкраїни,створенню
новихгалузейпромисловостіікомплексномурозвиткурайонів.Розробив
схемуекономічногорайонуванняУкраїни.
Петро степанович Погребняк(1900—1976)
Видатнийприродознавець,лісівник,ґрунтознавець,геоботанік,дослід
­
никландшафтів,академікАНУкраїни.ОрганізаторідиректорІнституту
лісівництва.Займавсявивченнямекологіїрослин,лісовогоґрунтознавства,
типологіїлісів.У1852—1956рр.провіввеликуроботузвивченняприроди
ізалісенняОлешківськихпісків,стверджуючи,щоданийландшафтвто
­
ринний.ЗапочаткувавосвоєннявеликихпіщанихтериторійХерсонщини.
ОбґрунтувавпотребуствореннявУкраїніширокоїмережіеколого­гео
­
графічнихцентрів.З1950по1962р.—ГоловаУкраїнськоготовариства
охорониприроди.
володимир Михайлович кубійович(1900—1985)
Загальновизнанийсвітовимнауковимспівтовариствомгеограф,демо
­
графікартограф.Науковідослідженняприсвяченіжиттюнаселеннята
особливостямрозвиткугосподарстваКарпат.Головнийредактор10­томної
«Енциклопедіїукраїнознавства»,одинзістворювачів«АтласуУкраїни
ісуміжнихкраїн»,«Географіїукраїнськихісуміжнихземель».Авторба
­
гатьохстатейзпроблемгеографіїУкраїни,розміщенихвенциклопедіях
зарубіжнихкраїн.
володимир гаврилович Бондарчук(1905)
Радянськийгеолог,геоморфолог,академікАкадеміїнаукУРСР.Наукові
дослідженняприсвяченівивченнюрегіональноїічетвертинноїгеології,
геотектоніки,геоморфології.Авторнауковихробітіпідручниківзгеології
України,геоморфологіїУкраїниізагальноїгеоморфології.Фундаторново
­
гонауковогонапрямку—текторогенії,якабазуєтьсянаєдностірозвитку
геологічнихструктурірельєфу.ОчолювавроботунадскладаннямПалео
­
географічногоатласуУРСР.
Максим Мартинович Паламарчук(1916—2000)
Економгеографіекономіст,академікАНУкраїни.Займавсявивченням
економікипромисловостітасільськогогосподарства.Авторпідручника
згеографіїУкраїнидля9класузагальноосвітніхшкіл,посібниківзеко
­
номічноїгеографіїУкраїни.
розділ I. україна та її географічні дослідження
15
РозділІІ.загальна Характеристика ПриродниХ уМов і ПриродниХ ресурсів україни
Тема 4. Рельєф
рельєф —цесукупністьнерів
­
ностейземноїповерхні.Йогоособ­
ливостівідображаютьнафізичних
(загальногеографічних)картах.
Рівнини(95%)
рельєф україни
Гори(5%)
Низовини
(66,5%)
Поліська
(150—200м)
Придніпров
­
ська
(50—110м)
Причорно­
морська
(10—120м)
Північнокрим
­
ська(40м)
Закарпатська
(100—120м)
Кримські
гори
Найвища
точка—
г.Роман­
Кош,1545м
Головне
пасмо
Внутрішнє
пасмо
Зовнішнє
пасмо
Височини
(28,5%)
Придніпровська
(150—320м)
Приазовська
(150—300м)
Подільська
(150—320м)
Волинська
(220—340м)
Середньоруська
(190—200м)
Передкарпатська
(650—800м)
Донецькийкряж
(175—300м)
Словечансько­Овру­
цькийкряж(316м)
Українські
Карпати
Найвищаточка—
г.Говерла,2061м
ЗовнішніКарпати
Вододільно­Верховин­
ськіКарпати
(перевали:Ужоцький,
СереднійВерецький,
Яблуницький)
Полонинсько­Чорно
­
горськіКарпати
Рахівськігори
Чивчинськігори
ВулканічніКарпати
тема 4. рельєф
1
великі форми рельєфу україни
Характеристика низовин і височин україни
назва форми рельєфу
географічне положення
Пересічні висоти, м
Максималь
-
на висота, м
форми поверхні інші особливості
Південначастина
Поліськоїнизо
­
вини(доскладу
входитьСлове
­
чансько­Овруць
­
кийкряж,316м)
Крайняпів
­
нічтериторії
України
150—200
200 Рельєфрівнин­
ний,трапляють
­
сягороподібні
підвищення,
вали,горби
Заболоченість,за­
торфованість,бага
­
топріснихозер,ре
­
зервуарпідземних
пріснихвод—най
­
більшийвУкраїні,
лісизпереважан
­
нямсосни
Придніпровська
низовина
Північна
іцентральна
частинилі
­
вобережжя
Дніпра
50—170
236 Хвилястийха
­
рактеррельєфу,
яружно­балкова
система,льодо
­
виковітавод
­
но­льодовикові
формирельєфу
Поширенімішано
­
лісові,лісостепові
тачастковостепові
ландшафти
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
1
Продовження таблиці
назва форми рельєфу
географічне положення
Пересічні висоти, м
Максималь
-
на висота, м
форми поверхні інші особливості
Причорноморська
низовина(до
складувходить
Північнокрим
­
ськарівнина)
Південначас
­
тинаУкраї
­
ни,дугопо
­
дібнасмуга
завширшки
120—150км
50—100
120 Поступовозни
­
жуєтьсядоЧор
­
ногоморя,час
­
тотрапляються
яри,балки;
вздовжузбереж
­
жя—осипи,
обвали,зсуви
ПоверхняПівнічно­
кримськоїрівнини
поступовознижу
­
єтьсядоСиваша
(висотанадрівнем
моря—40м)
Закарпатськани
­
зовина(частина
Середньодунай
­
ськоїрівнини)
Південно­за
­
хідначасти
­
наЗакарпат
­
тя
100—200
369 Плоска,схід
­
часта,слабона
­
хиленадорічки
Тиса
Розораномайже
50%площі
Подільськависо
­
чина
Південно­за
­
хідначасти
­
наУкраїни
280—320 471
(г.Камула)
Поверхнядуже
розчленована;
виділяютьсяпас­
ма:Кременецькі
гори,Гологори,
Вороняки,Опіл
­
ля,Розточчя,
Товтри
Поширенікарстові
формирельєфу
Волинськависо
­
чина
ВідЗахідного
Бугудоза­
хідноїмежі
Житомир
­
ськоїобласті
220—250
342
(Мізоцький
кряж)
Слабохвиляста,
розчленована
долинами,бал
­
ками,ярами
Поширенікарстові
формирельєфу
Хотинськависо
­
чина
Межиріччя
Дністрата
Пруту
350—400
515
(г.Берда)
Поверхняроз
­
членованапри
­
токамирічок
ПруттаДністер
Більшачастина
височинивкрита
буковимитадубо
­
вимилісами
Придніпровська
височина
Уздовжпра
­
вогоберега
Дніпра
Від
150—170
напівдні
до220—
240на
півночі
323
(Канівські
гори)
Плоска,хви
­
ляста,подекуди
горбиста,наяв
­
нийзагальний
нахилнапів
­
деннийсхід
Розчленованагли
­
бокимирічковими
долинами,ярами,
балками
Приазовськави
­
сочина
Південний
східУкраїни
150—300
324
(г.Бель
­
мак­Моги
­
ла)
Наповерхню
виходятькриста­
лічніпороди,
якіутворюють
підвищення—
такзвані«мо
­
гили»
Порізанаярами,
балками,долинами
річок
тема 4. рельєф
1
Закінчення таблиці
назва форми рельєфу
географічне положення
Пересічні висоти, м
Максималь
-
на висота, м
форми поверхні інші особливості
Донецькависочина
(складаєтьсязДо
­
нецькогокряжата
Бахмут­Торецької
рівнини)
Схід
України
175—300 367
(г.Могила­
Мечетна)
Трапляються
осипи,обвали,
зсуви,карстові
форми
Дужепоширені
антропогенніфор
­
ми—вугільніте
­
рикони,відвали,
кар’єри
Тема 5. Тектонічні структури
тектоніка —галузьгеології,
якавивчаєбудовуірухиземної
кори,зміниформгеологічних
тілпідвпливомцихрухів.Тек
­
тонічноюбудовоюобумовлюється
характеррельєфу(розташування
гіртарівнин,їхнявисотатощо)
тапоширенняродовищкорисних
копалин.
тектонічна структура—цеді
­
лянказемноїкори,обмежована
глибиннимирозломами.
Платформа —ценайдавніша
малорухомаділянказемноїкори.
Щит —цевихідназемнупо
­
верхнюфундаментуплатформи.
Плита —цечастинаплатфор
­
ми,перекритапотужним(більше
за500м)чохломосадовихпорід
(западини,прогини,масиви).
4/5площіУкраїниналежитьдо
Євразійськоїлітосферноїплити,
1/5—доСередземноморського
рухливогопоясу.
взаємозв’язок тектонічних структур з основними формами рельєфу
назва тектонічної структури
географічне положення в межах україни
стисла характеристика
відповідні форми рельєфу
І.Східноєвропей
­
ськадокембрій
­
ськаплатформа
Охоплюєсхідну,цент­
ральнуіпівденнучасти
­
ниУкраїни
Фундаментплатформироз
­
членованийрозломаминаве
­
ликіблоки
Височиниіни
­
зовини
1.Український
щит
Тягнетьсязпівнічного
заходунапівденнийсхід
України,доАзовського
моря
Довжинапонад1000км,
ширина100—250км.Серед
­
нячастинатрохипідійнята,
краї—опущені.Складається
здавніхгірськихпорід
Придніпров
­
ськаіПриазов­
ськависочини
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
1
Закінчення таблиці
назва тектонічної структури
географічне положення в межах україни
стисла характеристика
відповідні форми рельєфу
2.Волино­
Подільська
плита
ЗахідначастинаУкраїни РозташовананамежіСхід
­
ноєвропейськоїплатформи
іКарпатськоїскладчастоїоб
­
ласті,вкритапотужнимша
­
ромосадовихпорід(2км)
Волинська
іПодільська
височини
3.Дніпровсько­
Донецька
западина
Північно­східначастина
України
Найбільшпотужнийосадовий
чохол(до18км)
Придніпров
­
ськанизовина
4.Донецька
складчаста
область
СхідначастинаУкраїни МежуєзДніпровсько­Донець­
коюзападиноюнапівденному
сході;складаєтьсязпотужних
кам’яно­вугільнихтасоленос
­
нихшарівгірськихпорід
Донецький
кряж
5.Причорномор
­
ськазападина
Узбережжяморів Заповненарізноманітними
континентальнимиімілко
­
водно­морськимивідкладами
потужністюдо2км
Причорномор
­
ськанизовина
ІІ.Західноєвропей
­
ськаплатформа
КрайнійзахідУкраїни
міжКарпатськоюсклад
­
частоюсистемоютаза
­
хіднимкраємСхідноєв
­
ропейськоїплатформи
Фундаментплатформивкри
­
тийпластамиосадовихпорід
ВисочиниРоз
­
точчя,Опілля
ІІІ.Скіфськаплита РозташуванняміжГір
­
ськимКримоміПричор
­
номорськоюзападиною
Утвориласявпалеозойську
ерупідчасгерцинського
гороутворення.Фундамент
залягаєнаглибинахвід
500—1500мнапівдніідо
3000—6000мнапівночі
РівниниКрим
­
ськогопівост
­
рова
IV.Середземномор­
ський(альпійсь­
кий)геосинклі­
нальнийпояс
ЗахідначастинаУкраїни
іпівденьКримського
півострова
Являєсобоюмолодітектоніч
­
ніпідняття,дерухиземної
коривідбуваютьсядотепер
Гориізапади
­
ти
1.Карпатська
складчаста
область
ЗахідначастинаУкраїни Альпійськаепохагороутво­
рення.Потужнівідклади
пісковиків,конгломератів,
сланців,вапняків
Передкарпат
­
ськазападина,
СхідніКарпа
­
ти,Закарпат
­
ськазападина
2.Кримська
складчаста
область
ПівденьУкраїни Мезозойськаскладчастість
таальпійськаепохагороутво­
рення.Складчастобрилові
спорудиГірськогоКримута
Індоло­Кубанськоїзападини.
Складаютьсязглинистих
сланців,пісковиків,вапня
­
ків,мергелів
Кримськігори
тема 5. тектонічні структури
20
тектонічна будова україни
Тема 6. Геологічна будова
геологія —цесистеманаукпро
Землю,земнукору,їїсклад,будову,
рухитаісторіюрозвитку,атакож
розміщеннякориснихкопалин.
Наосновівивченняскам’янілих
рештоктварин,рослинтощо,які
знайденіупевнихгірськихпо
­
родах,ізурахуваннямпослідов
­
ностіїхньогонашаруваннявчені­
геологистворилигеохронологічну
шкалучасу.Цяшкала,заякою
встановлюєтьсявідноснийвікгір
­
ськихпорід,використовуєтьсядля
складаннягеологічнихкарт.Гео
­
логічнакартазадопомогоюкольо
­
рівпоказує,деназемнуповерхню
виходятьрізнізавікомгеологічні
шаригірськихпорід.Тобтозацією
картоюможнаскластиуявлення
прогеологічнізмінипевноїтери
­
торії,зокремаУкраїни.
Сучаснагеологічнабудовате
­
риторіїУкраїни—результатдії
складних,багатоплановихіріз
­
нихзаінтенсивністюпроцесів,які
тривалипротягомбагатьохгеоло
­
гічнихертаперіодів.
Геологічніметодидослідження
дозволяютьвизначитиабсолютний
івідноснийвікгірськихпорід.
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
21
геохронологічна таблиця
ера, індекс, тривалість
Період
гороутво-
рення
зміна природних умов на території україни
Кайнозойська
(кайнозой),
Kz,
67млнроків
Четвертин
­
ний(антро
­
поген)
Альпійське Переважавсуходіл.Відбувалосьпомірнеколивання
земноїкори.Декількаперіодівматериковогозледе­
ніння,середякихнайбільшпотужне—Дніпровське
(льодовикохоплювавпівнічнучастинутериторії
України,досягаючисучасногомістаДніпропетров
­
ська).Розвинулисьрічковідолини,сформувалась
сучасназональністьландшафтів
Неогеновий
(неоген)
Загальнепідняттяплатформноїчастини,утворення
береговихрифів,частазмінакліматичнихумов(від
субтропічнихдопомірних).Утворенняпокладівнаф­
ти,горючихгазів,калійнихсолейтощо
Палеогено
­
вий
(палеоген)
Трансгресія(наступання)морівзавиключенням
УкраїнськогощитаізахідноїчастиниПодільської
височини.Активнітектонічнірухипривелидоутво
­
ренняКарпатськихіКримськихгір
Мезозойська
(мезозой),Mz,
170млнроків
Крейдовий
(крейда)
Мезозой
­
ське
Накопиченняпотужнихвідкладівкрейдиузапади
­
нахтаскладчастихобластях.Наприкінціперіоду
більшістьтериторіїсучасноїУкраїнисталасуходо
­
лом
Юрський
(юра)
Тріасовий
(тріас)
Майжеповнавідсутністьморськихбасейнів.Проце
­
сивулканізмувідбувалисявКриму,районіЧорно
­
морськоїзападини,Донецькійскладчастійобласті
Палеозойська
(палеозой),Pz,
345млнроків
Пермський
Герцинське ТериторіяУкраїнизостаєтьсяпереважносуходолом,
вкінціперіодурозпочинаєтьсятривалакімерійська
тектонічнаепоха.Напівднітасходісуходолопус
­
кається(Карпати,Крим),висихаютьводоймина
територіїДонбасу
Кам’яно­
вугільний
(карбон)
УтворенняпокладіввугіллявмежахДонецькогоба
­
сейнуіГалицько­Волинськоїзападини
Девонський
(девон)
ФормуванняДніпровсько­Донецькоїзападини.Ак
­
тивнатектонічнадіяльністьурайоніДонбасу
абсолютний вік гірських по
-
рід —цевік,якийвизначається
водиницяхастрономічногочасу
(роки,тисячі,мільйонитамільяр
­
дироків).
відносний вік гірських порід —
цевік,заякимроблятьвисновки
лишепровідноснупослідовність
геологічнихподій.
Визначенняабсолютногоівід
­
носноговікугірськихпоріддає
змогусистематизуватиотримані
результативгеохронологічній
таблиці,аботаблицігеологічного
літочислення.
Палеогеографічні умови—фі
­
зико­географічніумови,щозміню
­
валисьпротягомгеологічноїісторії.
тема . геологічна будова
22
Закінчення таблиці
ера, індекс,
тривалість
Період
гороутво-
рення
зміна природних умов на території україни
Палеозойська
(палеозой),Pz,
345млнроків
Силурій
­
ський
(силур)
Герцинське Формуваннянапівденномусходіморськихбасей
­
нів.АктивнегоротвореннявмежахсучаснихКар
­
пат
Ордови­
цький
(ордовик)
Кембрій
­
ський
(кембрій)
Байкаль
­
ське
МорязаймалитериторіюВолині,Поділля,Карпат,
Дніпровсько­Донецькоїзападини
Протерозойська
(протерозой),
Pt,близько
2000млнроків
Пізній,
ранній
протерозой
Земнакорабуларухливою,відбувалисяпроцесиїї
підняттяйопускання.СформувавсяУкраїнський
щит,утворивсяярусфундаментуКарпат
Архейська
(архей),Ar,
близько
1000млнроків
Пізній,
ранній
архей
Горотворчіпроцеси,вулканізм,вивітрюваннята
метаморфізаціягірськихпорід
Поширення четвертинних (антропогенових) відкладів на території україни
тектонічна структура
Період утворення види гірських порід
Українськийщит Архейський,протерозойський Граніти,гнейси,пегматити,крис
­
талічнісланці,пісковики,лабрадо
­
рити
Волино­Подільськаплита
Кембрійський Піски,пісковики
Передкарпатськийпро
­
гин
Ордовицький,силурійський Карбонатніпісковики,вапняки
Дніпровсько­Донецька
западина
Девонський,пермський Доломіти,сланці,пісковики,гли
­
ни,вапняки
Донецькаскладчастаоб
­
ласть
Карбоновий Сланцізпрошаркамикам’яногову
­
гілля,пісковики
Кримськаскладчастаоб
­
ласть(передгір’я)
Тріасовий,юрський,крейдо
­
вий
Сланці,вапняки,мергелі,глини,
піски,пісковики
Карпатськаскладчаста
область
Крейдовий,палеогеновий,па
­
леозойський
Карпатськийфліш(вапняки,крей
­
да,пісковики,сланці,кварцити,
мармур)
Причорноморськазапа
­
дина
Неогеновий Вапняки,глини,пісковики,піски
Закарпатськазападина
Кайнозойський Вулканічніпородиперекритігли
­
нами,галькою
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
23
корисні копалини україни і їх зв’язок з тектонічною будовою
Мінерально-
сировинні ресурси
види корисні копалини тектонічна будова
Рудні
(металеві)
Руди
чорних
металів
Залізні
ФундаментУкраїнськогощита(Криворізький,
КременчуцькийтаБілозерськийбасейни),
Індоло­Кубанськийпрогин(Керченськийбасейн)
Руди
кольорових
металів
Манганові
ОсадовийчохолУкраїнськогощита(Нікополь
­
ськийбасейн)
Нікелевіта
кобальтові
КоравивітрюванняУкраїнськогощита
Титанові
РозсипичохлаУкраїнськогощита
Алюмінієві
ФундаментУкраїнськогощита
Мідні Волино­Подільськаплита
Поліметалеві
(свинцево­цинкові)
ВулканічніКарпати,Донецькаскладчастаоб
­
ласть
Ртутні
Донецькаскладчастаобласть,Закарпатськаза
­
падина
Золото
ФундаментУкраїнськогощита,вулканічніКар
­
пати
Паливні Енергетичні
горючі
Кам’яне
вугілля
Донецькаскладчастаобласть,Дніпровсько­До
­
нецьказападина,Львівськийпрогин
Буревугілля
ОсадовийчохолУкраїнськогощита
Торф ДолинирічокнапівднітазаходіУкраїни
Газ
Скіфськаплита,шельфЧорноготаАзовського
морів,Дніпровсько­Донецьказападина,Причор
­
номорськазападина,Передкарпатськийпрогин,
Індоло­Кубанськийпрогин
Нафта
Горючісланці ОсадовийчохолуцентральнійчастиніУкраїн
­
ськогощита
Мінерально-сировинні ресур-
си—сукупністьрозвіданихза
­
пасівкориснихкопалин,які
використовуютьсяабоможутьви
­
користовуватисявгосподарській
діяльності.
НатериторіїУкраїнипоєдну
­
ютьсярізнізавікомтаумовами
утвореннятектонічніструктури,
томувїїмежахсформувалисярізні
гірськіпородиівідповідно—ко
­
риснікопалини.
тема . Мінерально-сировинні ресурси
Тема 7. Мінерально-сировинні ресурси
24
Закінчення таблиці
Мінерально-
сировинні ресурси
види
корисні копалини
тектонічна будова
Нерудні
(неметалеві)
Гірничо­
хімічна
сировина
Саморіднасірка
Передкарпатськийпрогин,Дніпров
­
сько­Донецьказападина
Кам’янасіль
Калійнасіль
Графіт
ФундаментУкраїнськогощита
Будівельна
сировина
Каолін
КоравивітрюванняУкраїнськогощита
Граніт
ФундаментУкраїнськогощита
Вапняк
Скіфськаплита,Причорноморськаза
­
падина
Мармур
Українськийщит
Крейда
Воронізькиймасив,Волино­Поділь
­
ськаплита
Металургійна
сировина
Вапнякфлюсовий
КримськаіДонецькаскладчастіоблас
­
ті,чохолУкраїнськогощита
Вогнетривкаглина
Донецькаскладчастаобласть
Кольорове
таювелірне
каміння
Мармуровийонікс
ФундаментУкраїнськогощита
Топаз,берил,кварц
Українськийщит
Мінеральніводиймінераль
­
нігрязі
Мінеральніводи
Термальніводи
Лікувальнігрязі
Передкарпатськийпрогин,Закарпат
­
ськазападина,коравивітрювання
Українськогощита,Скіфськаплита
Характеристика основних залізорудних і вугільних басейнів україни
назва географічне положення стисла характеристика
Криворізький
залізоруднийба
­
сейн
Витягнутийвузькоюсму
­
гоюзпівночінапівдень
уздовжрічокІнгулець,Сак
­
саганьтаЖовта
Імісцезазапасами.Залізнірудивиходятьна
поверхню,глибиназаляганнясягає2,5км.
Шахтнимспособомвидобуваєтьсявисокоякісна
руда(50—60%вмістузаліза),відкритимспосо
­
бом—збідненіруди(35—40%вмістузаліза)
Кременчуцький
залізоруднийба
­
сейн
Простягаєтьсяумеридіо
­
нальномунапрямкупри
­
близнона45км
ІІмісцезазапасами.Уйогомежахзнаходить
­
сяп’ятьокремихродовищзалізнихруд
Керченський
залізоруднийба
­
сейн
ТериторіяКерченського
півострова
Наневеликихглибинахзалягаютьруди(вміст
заліза30—40%)осадовогопоходження.Руди
містятьлегуючікомпоненти—ванадійтаман
­
ган,якіпідвищуютьїхнюцінність
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
25
Закінчення таблиці
назва географічне положення стисла характеристика
Донецький
кам’яновугіль
­
нийбасейн
(Донбас)
СхідначастинаУкраїни:
територіїЛуганської,До
­
нецької,Дніпропетровської
ічастковоПолтавськоїта
Харківськоїобластей
Площа—50тис.км
2
.Промисловізапаси—
43,2млрдт,коксівневугілля—30%загаль
­
нихзапасів.Максимальнаглибиназалягання
пластів—1200м,середня—500—700м.По
­
тужністьшарів—0,5—2м
Львівсько­
Волинський
кам’яновугіль
­
нийбасейн
ПівнічнийзахідУкраїни,
межаЛьвівськоїіВолинської
областей
Площа—10тис.км
2
.Глибиназалягання
пластів—300—700мм.Потужністьшарів—
до2,8м.Коксівневугілля—до40%загаль
­
нихзапасів
Дніпровський
буровугільний
басейн
УздовжДніпра,зпівнічного
заходунапівденнийсхід:
Житомирська,Черкаська,Кі­
ровоградська,Дніпропетров
­
ськатаЗапорізькаобласті
Площа—100тис.км
2
.Загальнізапаси—
6млрдт.Глибиназаляганняпластів—150—
180м.Потужністьпластів—3—12м
вугільні та рудні басейни україни
тема . Мінерально-сировинні ресурси
2
сучасний рельєф земної поверхні
ДіязовнішніхсилЗемлі
приводитьдоформування
невеликихформрельєфу
ДіявнутрішніхсилЗем
­
лі—головнийчинник
формуваннярельєфу
Діяводи,вітру,льоду
тощо
Тектонічнірухи
Магматизм
рельєфоутворюючі процеси
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
Тема 8. Геоморфологічна будова
геоморфологія —наука,яка
вивчаєрельєфземноїповерхніта
йогопоходження.
абразія —процесруйнування
берегівморськими(озерними)хви
­
лями.
акумуляція —процеснакопи
­
ченняпухкогомінеральногома
­
теріалутаорганічнихрештокна
земнійповерхні.
вивітрювання —процесруйну
­
ванняіхімічнихзмінгірськихпо
­
рідназемнійповерхніабоблизько
підповерхнеюпідвпливомтемпе
­
ратурнихколивань,повітря,води,
організмів.
денудація —комплекспроцесів
знесенняйперенесення(водою,
вітром,льодом,прямимвпливом
силитяжіння)продуктівруйну
­
ваннягірськихпорідзїхподаль
­
шимнакопиченнямназнижених
ділянкахземноїповерхні.
ерозія —процесруйнування
ґрунтівігірськихпорідпіддією
постійнихітимчасовихводотоків,
атакожвітру.
2
типи невеликих форм рельєфу україни
тип рельєфу рельєфоутворюючі процеси форма рельєфу Поширення в україні
Денудаційний
Підняття Пагорби­«останці»,
пасма,вали,уступи
Поліськанизовина,По
­
дільська,Придніпровська
йДонецькависочини,пас
­
маКримськихгір
Водноерозій
­
ний
Ерозіятаакумуляція.
Роботапостійнихітим
­
часовихводотоків
Рівчаки,вимоїни,
яри,балки,річкові
долини
Повсюдно
Льодовиковий Давняльодовиковадену
­
даціятаакумуляція
Мореннірівнини,
кари,цирки,ози,
ками
Поліськанизовина
Карстовий Розчиненнягірськихпо
­
рідпіддієюводи
Печери,воронки,ко
­
лодязі
Кримськігори,степова
зонанапівдніУкраїни
Еоловий Вітроваерозія,сипучі
гірськіпороди
Пісчаніпагорбийпас
­
ма,улоговини
Полісся,долинирічок,
морськікоси
Гравітаційний Силатяжіння Зсуви,обвали,осипи ПівденнийберегКриму,
УкраїнськіКарпати,пра
­
вісхилиДніпратаінших
річок
Вулканічний Давнійвулканізм Вулканічніхребти,
горбистість,грязеві
вулкани,лаколіти
Криму
УкраїнськіКарпати,За
­
карпатськанизовина,
Кримськігори
Техногенний Господарськадіяльність
людини
Кар’єри,тераси,тери
­
кони,валитощо
Умісцяхгосподарського
освоєння
Тема 9.
Кліматичні умови та ресурси
клімат —цебагаторічнийре­
жимпогоди,характернийдля
будь­якоїмісцевості.Кліматза
­
лежитьвідгеографічноїшироти
певноїтериторії,відстанівідмо
­
рівтаокеанів,характеруморських
течій,висотинадрівнемокеану,
особливостейрельєфу.
КліматбільшоїчастиниУкраї
­
ниєпомірно­континентальним.На
ПівденномуберезіКримупроявля
­
ютьсярисисубтропічногоклімату.
тема . кліматичні умови та ресурси
невеликі форми рельєфу—це
формирельєфу,щосформувалися
переважнопротягоментропогено
­
вогоперіодупідвпливомзовнішніх
івнутрішніхсилЗемлі.
2
кліматотворні чинники — умови, що впливають на формування клімату місцевості
Сонячнарадіація—кількість
сонячноготеплаісвітла,що
надходитьназемнуповерхню
(залежитьвідгеографічноїши
­
ротимісцевості,висотиСонця
надгоризонтоміхарактерупід
­
стилаючоїповерхні)
Циркуляціяатмо­
сфери—горизон­
тальнепереміщен­
няповітряних
маснадземною
поверхнею
Характерпідстилаючої(земної)
поверхні—суходіл(рівнинний
чигірський),вода(солоначи
прісна),рослинність—
безпо
­
середньовпливаєнарозподіл
сонячноїрадіаціїтарухповітря
­
нихмас
розподіл сонячної радіації по території україни
крайні точки україни
географічна широта
сумарна сонячна радіа-
ція, ккал/см
2
на рік
радіаційний баланс, ккал/см
2
на рік
середні температури, °
с
січня
липня
Південна
52
°
23
′
95
40,5
–7,6
+18,6
Північна
44
°
23
′
127
63
–4,1
+23,8
висновок. УпівнічнійчастиніУкраїни80%сонячноїрадіаціївитрачаєтьсянавипаровування
ілише20%—нанагріванняповітря,упівденнійчастині—по50%
Повітряні маси —великімаси
повітряутропосфері,щомають
більш­меншоднаковівластивості
(температура,вологістьтощо)
інапрямрухуводнійізтечій
загальноїциркуляціїатмосфери.
Переміщенняповітрянихмасвід
­
буваєтьсяувиглядірізнихзароз
­
мірамивихорів.
Циклон —областьнизького
атмосферноготискуізсистемою
вітрів,спрямованоюдоцентра.
антициклон —областьпідви
­
щеногоатмосферноготискуізсис
­
темоювітріввідцентрадокраїв.
Погода —станнижньогошару
атмосфери(тропосфери)уданий
часуданомумісці.
Першіспостереженнязапо
­
годоювУкраїнібулипроведені
вКиєвіу1770—1771рр.військо
­
вимлікаремЙ.Лерхе.Регулярні
метеоспостереженнявКиєвіве
­
дутьсяз1812р.Першийметео
­
ролог­спостерігач(нагромадських
засадах)—викладачоднієїзкиїв
­
ськихгімназійМ.Берлінський.
УнашчасвУкраїнівсімаметео
­
рологічнимидослідженнямикерує
Департаментгідрометеослужби
імоніторингуМіністерстваеко
­
логічноїбезпекиУкраїни,якому
підпорядкованівсіметео­ігідро
­
логічністанції,науково­дослідні
установи.Примісцевихуправ
­
лінняхгідрометеослужбистворені
відділиабобюро,якізаймаються
прогнозамипогоди.Увеликихміс
­
тах,приаеро­іморськихпортах,
такожєбюрослужбипогоди.
Набазівідомостейпростанпо
­
годинатериторіїУкраїнисклада
­
ютьсясиноптичнікарти.
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
2
Тропічні
Помірні
Арктичні
Повітряні маси, які впливають на клімат україни
Континен
­
тальні
(КТП)
Морські
(МТП)
Континен­
тальні
(КПП)
Морські
(МПП)
Континен­
тальні
(КАП)
Морські
(МАП)
типи повітряних мас і особливості погоди в україні
Центр постійного атмосферного тиску
тип повітряних мас
особливості погоди
Осінньо­зимовийперіод
Ісландськиймінімум МПП,МАП Похмура,помірном’яка,зопадами
Сибірськиймаксимум
КАП Ясна,суха,холодна
Середземноморськадепресія
МПП М’яка,снігопадитавідлиги
Весняно­літнійперіод
Азорськиймаксимум МТП,КТП Ясна,суха,жарка
Ісландськиймінімум
МПП Похмура,прохолодна,значнакількістьопадів
Арктичниймаксимум КАП,КПП Ясна,суха,прохолодна
тема . кліматичні умови та ресурси
30
альбедо різних видів земної поверхні
кліматичні сезони на території україни
зима весна літо осінь
Температураповітря
нижча0
°С,тривалість
75—130днів,помірно
м’яканазаході,про
­
холоднанапівденному
сходійсході
Температурапо
­
вітрявід0
°Сдо
+15
°С,тривалість
50—100днів,погода
нестійка
Температураповітря
перевищує+15
°С,
тривалість100—
165днів,тепле,
максимумопадів
Температураповітря
від+15
°Сдо0
°С,три
­
валість65—100днів,
нестійкапогода,зрос
­
танняциклічноїдіяль
­
ності
несприятливі метеорологічні явища
Град
Хуртовини
Зливовідощі
Пиловібурі
Посухи
Грози
Суховії
Тумани
альбедо—цездатністьповерхні
відбиватисонячнурадіацію.Отже,
чимбільшепоказникальбедо,тим
меншесонячноїрадіаціїпоглина
­
єтьсяповерхнею.
Відкількостіпоглинутоїсоняч
­
ноїрадіаціїзалежатьнагрівання
земноїповерхнійтемпературапо
­
вітрянаднею.Температураповітря
впливаєна
випаровуваність (кіль
­
кістьвологи,якаможевипарува
­
тисязапевнихтемператур).
Длявизначеннязабезпеченості
територіївологоювикористовують
коефіцієнт зволоження—від­
ношеннярічноїкількостіопадів
О
довипаровування
U.
K
зв
=1—достатнєзволоження,
K
зв
>1—надмірнезволоження,
K
зв
<1—недостанєзволоження.
кліматичні ресурси—цене
­
вичерпніприродніресурси,які
включаютьсонячнуенергію,воло
­
гуйенергіювітру.
Кліматичніумови,яківрахо
­
вуютьсяусільськомугосподарстві
(тривалістьвегетаційногоперіоду,
коефіцієнтзволоженнятощо),на
­
зиваютьсяагрокліматичними.
Кліматичніумови,якісприяють
лікуваннюйвідпочинкулюдей,
складаютьрекреаційнікліматичні
ресурси(Крим,Карпатитощо).
синоптична карта—цекарта,
наякійзадопомогоюумовнихпо
­
значеньіцифрпоказанопогодуна
певнійтериторіївпевнийчасза
результатамисучаснихспостере
­
жень.
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
31
Тема 10.
Внутрішні води
внутрішні води
Поверхневі
Підземні
Річки
Озера
Болота
Штучніводойми(канали,водосховища,ставки)
тема 10. внутрішні води
Наявністьірозміщеннявнут­
рішніхводпотериторіїУкраїни
залежатьвідклімату,рельєфу,
геологічноїбудовиігосподарської
діяльностілюдини.
Р
ічки
У
кРаїни
НатериторіїУкраїниблизько
71тис.річокіструмків,зяких
4тис.маютьдовжинумайже
10км,120—понад100кмітільки
8річокзавдовжкипонад500км.
ДобасейнівЧорногойАзовського
морівналежить95%річок,доба
­
сейнуБалтійськогоморя—5%.
режим річки—регулярні(добо
­
ві,річні)змінистанурічки,зумов
­
леніфізико­географічнимивласти
­
востямиїїводозбірногобасейну.
витрати води в річці—об’єм
води,щопротікаєчерезпопереч­
нийперерізпотокузаодиницю
часу(м
3
/с).
річний стік—витративоди
врічцізарік(км
3
).
Падіння річки—перевищення
їївитокунадгирлом(різницяїх
­
ніхабсолютнихвисот),виражене
вметрах.
Похил річки —відношенняпа
­
діннярічкидоїїдовжини(см/км).
Базис ерозії—рівеньрічки,
нижчеякоговоднийпотікнеможе
поглибитисвоєрічище.
твердий стік—усічастинки
зруйнованихрічкоюгірськихпо
­
рід,якіпереносятьсязїїводою.
найбільші річки україни
32
Клімат
Рельєф
річки
Повно
­
водність
Зміню
­
єтьсяза
сезонами
року
Режим
стоку
Повінь
Межень
Паводок
Льодостав
Живлення
Змішане
(снігове—60%,
підземне—30%,
дощове—10%)
Напрямок
течії
Зпівночі
напівдень
Похил
іпадін­
нярічки
Швидкість
течії
Рівнин
­
нірічки
Гірські
річки
класифікація річок україни
Східноєвропей
­
ськийтип
Змішанеживлення
зпереважанням
снігового
Карпатський
тип
Змішанеживлення
зпереважанням
дощового
Кримський
тип
Змішанеживлення
зпереважанням
дощового
Причорноморський
тип
Живленняпере
­
важноснігове
графік-гідрограф режиму річок східноєвропейського типу
графік-гідрограф режиму річок карпатського типу
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
33
графік-гідрограф режиму річок кримського типу
графік-гідрограф режиму річок причорноморського типу
О
зеРа
У
кРаїни
озера —природніводоймизупо
­
вільненимстокомабобезстічні.
ВУкраїніналічуєтьсяпонад
3000озер,яківідрізняютьсяза
площею,глибиною,солоністю,по
­
ходженнямулоговин.
найбільші озера україни
тема 10. внутрішні води
34
типи озер україни за походженням улоговин
тип умови утворення
Місцезнаходження, приклади
Заплавні(озе
­
ра­стариці)
Устарицяхіпритерасовихзнижен
­
нях
Повсюди,найчастіше—удолинахрі
­
чокПолісся(Ялпуг)
Загатні Перекриттягірськихрічокзагатами
(зсувами,завалами)
УкраїнськіКарпати(Синевир)
Лиманні Опусканнясуходолуізатопленнямо
­
ремгирлрічок
ЛиманиЧорноготаАзовськогоморів
(Сасик(Кундук),Кагул,Шагани,Сасик,
Катлабух)
Залишкові Морськізатоки,яківідокремились
уперіодпідняттяузбережжя
Перекопськіозера,Саки,Донузлав
Льодовикові Ульодовиковихзаглибленнях(карах) ОзераКарпат
Вулканічні Укратерахзгаслихвулканів ОзераЗакарпаття
Карстові Узаглибинахрозчиненихводоюгір
­
ськихпорід(вапняків,крейди,солей)
Донбас(Слов’янськіозера),Кримські
гори(Караголь),Шацькіозера
Л
имани
У
кРаїни
лиман —затока,якаутвори
­
ласяпризатопленніморемгирла
рівнинноїрічкивнаслідоквід
­
носногоопусканняприбережних
частинсуходолу.Лиманможе
бутивідкритимумореабовід
­
окремленимвідньогопіщаною
косою(закритим).
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
найбільші лимани україни
Місцезнаходження назва
Площа, км
2
УзбережжяЧорногоморя Дніпровсько­Бузький
800,0
Дністровський
360,0
Тилігульський
150—170,0
Хаджибейський
70,0
Куяльницький
61,0
УзбережжяАзовськогоморя
Утлюцький
≈ 200
Молочний
170,0
Б
ОЛОта
У
кРаїни
Болото —надмірнозволожена
ділянказемноїповерхнізісвоєрід
­
ноюболотноюрослинністюішаром
торфунеменшим30см.
ЗагальнаплощаболотУкраїни
становитьпонад1млнга.Най
­
більшазаболоченістьприпадаєна
північнучастинутериторії.
35
типи боліт за умовами живлення
Низинні(живляться
підземнимиводами)
Верхові(живлятьсяат
­
мосфернимиопадами)
Перехідні(живлятьсяякпідземними
водами,такіатмосфернимиопадами)
Зниженняре
­
льєфу
чинники заболоченості території
Невисокасередньорічна
температураповітря
Високийрівень
ґрунтовихвод
Перезволоження
Ш
тУчні
вОдОйми
У
кРаїни
канали —водотокизіштучни
­
мируслами.
водосховища —штучніводо
­
йми,якіутворюютьсяшляхом
викопуваннякотлованівабоспору
­
дженнянарічкахзагатігребель.
Ставки
Штучні водойми
Відкритізрошувальнісистеми
Канали
Водосховища
найбільші водосховища україни
тема 10. внутрішні води
3
Штучні водойми
господарське значення негативні наслідки будування
Отриманнявідноснодешевоїелектроенергії
Збільшеннязапасівводидлягосподарських
потреб
Регуляціяводногостоку
Покращанняумовсудноплавства
Покращанняводозабезпеченостінаселення
Зрошенняземельупосушливихрайонах
України
Затопленняродючихґрунтів
Зменшенняшвидкостітечіїрічок
Збільшеннякоефіцієнтавипаровуванняпо
­
верхніводногодзеркала
Накопиченнямулуізабруднюючихречовин
Погіршенняякостіводи
Руйнуванняберегів
Підтопленняізасоленнязрошуванихземель
П
ідземні
вОди
, ОснОвні
аРтезіанські
Басейни
У
кРаїни
Підземні води—води,щозна
­
ходятьсяуверхній(12—16км)час
­
тиніземноїкориврідкому,твердо
­
мутапароподібномустанах.
артезіанські води—підземні
води,якізнаходятьсяпідвеликим
тискомпоміждвохводотривких
пластівгірськихпорід.
артезіанський басейн—цеве
­
ликазападинаабодепресіязарте
­
зіанськимиводами.
Глибиназаляганняартезіан
­
ськихводвУкраїнізбільшується
зпівдня(100—150м)напівніч
(500—600м).
схема підземних вод
найбільші артезіанські басейни україни
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
водні ресурси—запасипо
­
верхневихіпідземнихвод,яківи
­
користовуютьсяабоможутьбути
використаніугосподарствітадля
потребнаселення.
водний баланс—кількіснеспів­
відношенняприходу,витратіна­
копиченняводидляпевноїтери
­
торії.
СумарнізапасиводУкраїниста
­
новлять209км
3
.Урозрахункуна
1жителякраїниприпадаєблизько
1000м
3
річковогостоку.Цеодин
ізнайнижчихпоказниківуЄвропі.
3
Неможливістьвикористанняїхбіль
­
шоїчастини(транзитрічковогостоку)
Нерівномірнерозміщенняпотериторії(найбіль
­
ше—назаході,найменше—напівднітасході)
Забрудненість
особливості водних ресурсів україни
Основнізапасиприпадають
набасейнДніпра(60%)
Надходженняводиізсусідніхте
­
риторійперевищуємісцевийстік
Тема 11.
Ґрунти і земельні ресурси
Ґрунтоутворення—складний
ітривалийпроцесперетворення
верхньогошаругірськоїпороди
наґрунтпідвпливомприродних
чинників.Уцьомупроцесіберуть
участьусікомпонентиприроди.
Ґрунт —поверхневийшарзем
­
ноїкори,сформованийвнаслідок
взаємодіїприроднихкомпонентів
(повітря,води,організмівтощо),
якомувластивародючість.
Назватипуґрунтузумовлена
кольоромйоговерхньогошару,
якийзалежитьвідвмістугумусу
(перегною)ідеякихсолей.
Розміщеннятипівґрунтівна
рівниннійтериторіїУкраїнипід
­
порядкованезаконуширотноїзо
­
нальності,авУкраїнськихКарпа
­
тахіКримськихгорах—висотної
поясності.
Широтна зональність—по
­
слідовназмінаприроднихзонвід
екваторадополюсів,обумовле
­
нахарактеромнадходженняна
земнуповерхнюсонячноготепла
ісвітла.
висотна поясніть—закономір
­
назмінаприроднихкомпонентів
іприроднихкомплексівзвисотою.
Хімічні
властивості ґрунтів
Фізичні
Забарвлення
Хімічний
склад
Кислотність
Механічний
склад
Структура
Вологість
Характеристика ґрунтів україни
тип ґрунту
кліматичні особливості
Природна зона, рослинність
гумус
Материн
-
ська порода
заходи меліорації
вміст, %
Потужність, см
Дерново­
підзолисті
Помірно
тепло,
K
зв
>1
Змішаніліси,
субори
0,7—2,0
18—24 Піски,су
­
піски
Осушення,
вапнування,бо­
ротьбазерозією
тема 11. Ґрунти і земельні ресурси
3
Закінчення таблиці
тип ґрунту
кліматичні
особливості
Природна зона, рослинність
гумус
Материнська порода
заходи меліорації
вміст, %
Потужність, см
Світло­,
темно­сірі
лісові
Тепло,
K
зв
=1
Лісостеп,ду
­
бовіліси
2,5—4,5
20—36 Лесиіле
­
совидні,
суглинки
Вапнування,
боротьбазвод
­
ноюерозією
Чорноземи
опідзо
­
лені
Тепло,
K
зв
<1
Лісостеп,луч
­
ністепи
3,5—5,5
36—50 Тесаме Тесаме
типові Тепло,
K
зв
=0,9—0,6
Тесаме
6—7 доглибини
120—150
»
»
звичай
­
ні
Дужетепло,
K
зв
=0,6—9,5
Степ,різно
­
трав’я
4,5—6,5
60—80
» Зрошування,
боротьбазвіт­
ровоюівод
­
ноюерозією
півден
­
ні
Дужетепло,
K
зв
=0,5—0,4
Степ,типчако­
во­ковилова
3,5—5,0 доглибини
30—50
» Тесаме
Темно­каш­
танові,ка
­
штанові
Спекотно,
K
зв
=0,3—0,4
Степ,сухі
степи
3—4
40—50
» Зрошування,
гіпсування
БуроземиТепло,
K
зв
>1
Широколисті
ліси
2,5—4
30—40 Вмістокису
заліза
Боротьбазвод­
ноюівітровою
ерозією
Коричневі Спекотно,
K
зв
<1
Сухісубтропі
­
ки,розрідже
­
нілісиічага
­
рники
5—7
25—33 Напродук
­
тахвивіт­
рювання
карбонат
­
нихпорід
Боротьба
зводноюеро
­
зією
земельні ресурси—цеземлі,
яківикористовуютьсяабоможуть
бутивикористанілюдиноюугос
­
подарстві.
Меліорація —цесистемаза
­
ходів,спрямованихнапідвищен
­
няродючостіґрунтутаборотьбу
знесприятливимиводнимиіпо
­
вітрянимирежимами(ерозією,
вимиваннямтощо).
структура земельних ресурсів україни
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
3
Проблеми використання земельних ресурсів україни
територія
Проблема
Полісся Великіплощіпотребуютьосушення
ПівденнічастиниУкраїни Значніплощіпотребуютьзрошення
Повсюди Вилученняземельдляпотребміст,промисловихоб’єктів,тран
­
спортногобудівництватощо
Повсюди Нераціональневикористання(низькапродуктивність1газемлі)
Київська,Житомирська,
Чернігівськаобласті
Вилученняземельузв’язкузаварієюнаЧорнобильськійАЕС
(ЧАЕС)
Водна(зрошення
таосушення)
види та заходи меліорації
Культурно­технічна(очищення
ґрунтіввіднепотрібнихвключень)
Лісова(лісо­
насадження)
Хімічна(вапнування
тавнесеннядобрив)
Тема 12. Рослинний покрив
Природнарослинністьзаймає
32%територіїУкраїни.Сучасний
видовийскладрослинностіУкра
­
їнипочавформуватисяблизько
10тис.роківтому.Ниніналічу
­
єтьсямайже30тис.видіврослин,
якіналежатьдопевнихрослинних
угруповань.
рослинне угруповання—сукуп
­
ністьрослин,пов’язанихміжсобою
танавколишнімсередовищем.
Розміщеннярослинностінарів
­
ниннійчастинітериторіїУкраїни
підпорядкованезаконуширотної
зональності,авгорах—висотної
поясності.
Поширення рослинного покриву на території україни
рівнинна частина україни (з півночі на південь)
українські карпати
(знизу догори)
кримські гори
(знизу догори)
Зонамішанихлісів
Зоналісостепу
Зонастепу
Передгірськийпояс
(бук,ялина,смерека,дуб,
граб)
Середньогірськийпояс
(ялина,смерека)
Субальпійськийпояс
(чагарникизсоснитавільхи)
Альпійськийпояс(луки)
ПередгірськийЛісостеп
(дубово­ялицевілісиічагарни
­
ки—шибляк,дубпухнастий,
евкаліпт,самшит)
Середгірськийпояс
(бук,граб,краснасосна,клен)
Субальпійськийпояс(яйли)
(типчак,тонконіг,ковила,
кримськийедельвейс)
тема 12. рослинний покрив
40
рослинні угруповання україни
типи види географічне положення
Приклади рослинності
Ліси —ценайскладніші
природнірослинніугрупо
­
ванняіздеревічагарни
­
ків,щоутворюютьяруси
Хвойні Середгір’яУкраїнськихКар
­
пат,Поліськанизовина,пі
­
щанітерасирічок,скелясті
схилиКримськихгір
Сосна,ялина,яли
­
ця
Змішані Поліськанизовина Сосна,дуб,береза
Широколисті Лісостеп,передгір’яінижня
частинаУкраїнськихКарпат
іпівнічнихсхилівКримських
гір
Дуб,бук,граб,
липа,клен
Степи —церослинні
угрупованняізперева
­
жаннямпосухостійкої
трав’янистоїрослинності
Лучні РівнинначастинаУкраїни,
ГірськийКрим
Ковила,типчак,
келерія
Різнотравно­
типчатково­
ковилові
Більшачастинастеповоїзони Ковила,коронарія,
молочай
Типчатково­
ковилові
Більшачастинастеповоїзони Кахрис,ферула
Полинно­
злакові
КрайнійпівденьУкраїни,пів
­
нічначастинаКриму
Типчак,ковила,
кермек
Чагарникові СхідначастинаУкраїни,Доне
­
цькийкряж
Заростікарагани—
кам’янисто­степово
­
гочагарника
Луки —рослинніугру
­
пованнязпереважанням
рослин,якіпотребують
достатньогозволоження
ґрунту
Заплавні Назаплавахрічок Тонконіг,конюши
­
на,щавель,деревій
Материкові Підійнятіділянкивододілу Тонконіг,кульбаба,
волошка
Низинні Зниженнянавододілах,тера
­
сах,долинахрічок
Кострицячервона,
тимофіївкалучна,
осока,конюшина
лучнаібіла
Гірські УкраїнськіКарпати Костриця,осока
вічнозелена
Болота —церослинні
угрупованняізпереважан
­
нямвологолюбнихрослин
Низинні
трав’яні
Западинизаплавібілянизь
­
кихберегіврічок
Очерет,стрілолист,
сусак,рогіз
Трав’янисто­
мохові
Латаття,водяний
різак,кушир,ряска
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
41
Тема 13.
Тваринний світ
тема 13. тваринний світ
Різноманітністьприродних
умовтериторіїУкраїнивизначила
багатствоїїтваринногосвіту,ви
­
довийскладякогоналічуєпонад
40тисячвидів.Зокрема,доскладу
фауністичнихкомплексівУкраїни
входять180видівссавців,344—
птахів,270—рибтощо.
фауністичний комплекс—видо­
вийскладтварин,якіживутьупев­
номурослинномуугрупованні.
акліматизація —здатність
твариндопристосуваннявнових
умовахіснування.Наприклад,
ондатра,фазан,плямистийолень,
єнотовиднийсобака.
реакліматизація —відновлення
напевнійтериторіївидівмісцевих
тварин,щозникаютьабовжезни
­
кли.Наприклад,зубр,бобер,бай
­
бак,лось,дикийкабан.
фауністичні комплекси україни
види тварин
Полісся українські карпати кримські гори степи
Ссавці
травоїдні Кабандикий,
косуля,лось,
олень
Карпатськийблаго
­
роднийолень,серна,
лось
Олень,косуля,
муфлон
Сайгак,степовий
зубр,бик­тур
гризуни Білка,сонялі
­
сова,миша­по
­
лівка
Миша­полівка,біл
­
ка,бурозубка
Лісовімиші,біл
­
ка­телевутка
Ховрахсірий,туш
­
канчик,полівки,
кроликдикий
комахоїдні Борсук,кріт
Борсук
Борсук Їжаквухатий
хижаки Рись,кітлісо
­
вий,вовк,ли
­
сицязвичайна
Рись,бурийведмідь Куницякам’яна Лисиця­корсак
Птахи Рябчик,тету
­
рук,глухар,
яструб
Чорнийшишкар,со­
кіл­сажан,орел,бер­
кут,глухар,тетерук
Грифчорний,сип
білоголовий,сой­
качорноголова
Жайворонок,дрох
­
ва,куріпкасіра,
журавельстеповий
Плазуни Гадюказви
­
чайна,вуж,
веретільниця,
мідянка,ящір
­
капрудка
Полоз,гадюка,мі
­
дянка
Геконкрим
­
ський,ящірки
Полозжовтобрю
­
хий,гадюкасте
­
пова
Зникненняокремихвидів
тваринзтериторіїУкра
­
їни(тур,сайгак,тарпан,
степовийзубр,росомаха,
заєць­біляк,білка­летяга)
наслідки впливу людини на тваринний світ
Потреба
ваклімати
­
заціїтаре
­
акліматиза
­
ціїтварин
Зменшеннячисельнос­
тібагатьохвидівтва
­
рин(доЧервоноїкни
­
гиУкраїнизанесено
близько400видів)
Надмірнерозмно
­
женнявидівтва
­
рин­шкідників(па
­
цюки,мишіхатні,
тарганитощо)
42
Тюльпан дібровний
Вудсія (папороть)
Люцерна приморська
Тис ягідний
Зубр
Дельфін
Борсук
Баклан
Сокіл
категорії рослин і тварин, занесених до червоної книги україни
Зниклі(відсутнябудь­якаінформаціяпроїхіснування)
Зникаючі(знаходятьсяпідзагрозоюзникнення)
Вразливі(можутьбутивмайбутньомувіднесеннідозникаючих)
Рідкісні(уданийчасненалежатьдозникаючихівразливих)
Невизначені(достовірнаінформаціяпронихвідсутня)
Недостатньовідомі
Відновлені
розділ іі. загальна характеристика природних умов і природних ресурсів україни
ендеміки і зникаючі види рослин і тварин україни
ендемічні види—видирослин
аботварин,якіпоширенітільки
напевнійтериторії.Вониохоро
­
няютьсядержавоютазанесенідо
ЧервоноїкнигиУкраїни.
червона книга україни—
основнийдержавнийдокумент,
уякомумістятьсяузагальнені
відомостіпросучаснийстанвидів
тваринірослинУкраїни,щопере
­
буваютьпідзагрозоюзнищення,
тазаходищодоїхзбереженнята
науковообґрунтованоговідтво
­
рення.
43
несприятливі природні проце
-
си—цефізико­географічніявища,
якізавдаютьматеріальноїшкоди
господарству,погіршуютьумови
життялюдей.
тема 14. несприятливі природні процеси
несприятливі природні процеси та їх прояв на території україни
назва стисла характеристика райони проявів
Карст Процесиіформирельєфуповерхнііпід
­
земнихпорожнин,печери,щовиника
­
ютьурозчиннихводоюгірськихпородах
(вапняк,гіпс,кам’янаікалійнасолі).
Заважаєбудівництвутаземлеробству
Кримськігори,Донбас,Поділля
Ерозія Руйнуванняводоютавітромверхнього
шаруґрунту,змивчирозвіюванняйого
частинок.Відбуваєтьсязменшенняро
­
дючостіґрунтівтаплощіріллі,руйну
­
ваннятранспортнихмагістралей,заму
­
ленняканалівтаводойм
ГірськачастинаУкраїни,Ліво
­
бережнаУкраїна,південьУкра
­
їни
Зсуви Відривіпереміщеннямасгірськихпорід
схиламипіддієюсилитяжіння.Руйну
­
ютьсябудівлі,пошкоджуютьсяшляхи
сполучення
Високіберегирічок,Азово­Чор
­
номорськеузбережжя,Україн
­
ськіКарпати,Південнийберег
Криму,крутісхилиярів
Селі Раптововиникаючіуруслахгірськихрі
­
чоккороткочасніпотокизрізкимпідйо
­
момрівняводи,щоміститьуламкигір
­
ськихпорідіглинистімаси.Руйнуються
будівлі,транспортнімагістралітощо
ГірськірайониКарпаттаПів
­
денногоберегуКриму
ЗаболочуванняЗростаючеперезволоженняґрунтівзі
зміноюґрунтово­рослинногопокриву.
Призводитьдопогіршеннястануґрунтів
(перезволоження)і,якнаслідок,вилу
­
ченняїхізсільськогосподарськогообігу
Полісся,заплавирічок(особли
­
воДніпратаСіверськогоДінця)
Вториннезасолен
­
няґрунтів
Відбуваєтьсявнаслідокпідняттярівня
підземнихводпринадмірномуполиві
вумовахнаявностісолейугірськихпо
­
родах.Погіршуєтьсяродючістьґрунтів
Південнаіпівнічначастини
України
ЕнергіяСонця
Силатяжіння
Антропогеннийвплив
чинники виникнення несприятливих природних процесів
Енергіяземних
надр
ОбертанняЗемлі
навколоосі
Енергіявітру
Енергіяводних
потоків
Тема 14. Несприятливі природні процеси
44
РОЗДІЛІІІ. Природні коМПлекси і фізико-географічне районування
Тема 15.
Природно-територіальні комплекси
Природно-територіальні комп
-
лекси (Птк),або
ландшафти,—це
різнізарозмірамиділянкизпев­
ноюоднорідністюфізико­геогра
­
фічнихумов,щохарактеризуються
закономірнимпоєднаннямвзає­
мопов’язанихівзаємозалежних
природнихкомпонентів.
Природний(складаєтьсязприроднихкомпонентів:повітря,
вод(поверхневих,ґрунтових,підземних),гірськихпород
іформїхповерхневогозалягання(рельєф),ґрунтів,живих
організмів)
ландшафт
Антропогенний(зміни,по­
в’язанізгосподарськоюді
­
яльністюлюдини)
Ландшафтотвірніпроцеси
формування Птк
Чинникиландшафтотворення
Обмінор
­
ганічними
ймінераль­
нимиречо
­
винами
Ґрунтоутво
­
рення
Вологообмін
Теплообмін
Антропо­
генний
Циркуля
­
ційний
(повітряні
потоки)
Тектоніч
­
ний(енер
­
гіяземних
надр)
Радіаційний
(енергія
Сонця)
Основні
Перехідні
розділ ііі. Природні комплекси і фізико-географічне районування
45
класифікація ландшафтів україни
одиниці класи
-
фікації
критерії виділення
ландшафти
рівнинні
гірські
Клас Належністьдотектонічнихструктур
рівниннихабогірськихкраїн;особли
­
востіциркуляціїатмосфери
СхідноєвропейськіКримські,Карпатські
Під
­
клас
Співвідношеннятеплайвологи,від
якихзалежатьрозподілґрунтівірос
­
линності,процесививітрювання,осо
­
бливостіводногорежиму
Низовиннірівнини,
височиннірівнини
Передгірські,низько
­
гірські,міжгірськодо
­
линні
Тип Належністьдовисотнихярусіврельє
­
фу,яківизначаютьґрунтово­рослинну
поясність
Мішанолісові,широ
­
колистолісові,лісосте
­
пові,степові
Лісостепові,широко­
листі,мішані,гір
­
ськолучні,середзем
­
номорські
Підтип Межітипівландшафтівіособливості
чивідмінностіузабезпеченостітеплом
івологою
Північностепові,пів
­
денностепові,сухо­
степові
Карпати:середньо
­
гірські,хвойнолісові
помірнохолодного
надмірнозволоженого
клімату,насадження
соснинапідзолисто­
буроземнихґрунтах
Вид Особливостіпроявумісцевихландшаф­
тотвірнихчинників(характерза­
ляганнягірськихпорідіантропо
­
геннихвідкладів,глибиназалягання
ґрунтовихвод),якіпояснюютьзміну
ґрунтово­рослинногопокриву.Назва
складаєтьсязапринципом:
рельєф+гірськіпороди+
+ґрунти+рослинність
Височиннірівнини,
розчленованіярамита
балками,якіутворю
­
ютьшарилесовидних
суглинків
Горбисто­грядова
інтенсивнорозчле
­
нованависочинана
глинахіпісковиках
здерново­підзолисти
­
миґрунтамийдубо
­
во­грабовимилісами
Тема 16. Фізико-географічне районування
фізико-географічне районуван
-
ня—цевиділеннявеликихівід
­
носноодноріднихзаприродними
умовамитериторій,яківідрізня
­
ютьсязаландшафтами.
система фізико-географічного районування україни
одиниця визначення
географічне положення в межах україни
наукове і практичне значення
Країна Великаділянкасуходолу,яка
сформуваласянаосновівеликих
тектонічнихструктурівідрізня
­
єтьсяпевноюспільністюрельєфу
ПівденнийзахідСхід
­
ноєвропейськоїрівни
­
ни,УкраїнськіКарпа
­
ти,Кримськігори
1.Виявуприроді
об’єктивноіснуючих
окремихприродних
комплексів
тема 1. фізико-географічне районування
4
Закінчення таблиці
одиниця визначення
географічне положення в межах україни
наукове і практичне значення
Зона Частинаприродноїкраїни,що
сформуваласявнаслідокпевного
співвідношеннятеплайвологи,
характеруциркуляціїатмосфери
Рівнинначастина
України—лісова,
лісостепова,степова
зони
2.Складаннякартпри
­
родногорайонування
3.Поглибленняуявлень
проскладкомплексів
4.КласифікаціяПТК
5.Встановленнявза
­
ємозв’язківіскладання
моделейкомплексів
6.Вивченняпроцесів
ічинниківформування
комплексів
7.Встановленнязмін
комплексівунаслідок
антропогенноговпливу
8.Прогнозуванняпо
­
дальшогорозвитку
комплексів
9.Урахуванняприроз
­
міщенніоб’єктівсіль
­
ськогосподарськогови
­
робництва
Підзона Частинагеографічноїзони,яка
виділяєтьсязакомплексомознак:
клімат,рослинністьтаґрунти
Умежахзонистепу:
північно­,середньо­та
сухостеповапідзони
Провінція Частиназониврівниннійабогір
­
ськійкраїні
УЛісостепутапівніч
­
номуСтепу
Область Складовачастинапровінції,яка
відрізняєтьсяособливостямигео
­
логічноїбудовиірельєфу
Умежахгірських
країн,зон,підзон
іпровінцій
Район Найменшаодиницярайонування,
якавиділяєтьсянаосновіпере
­
важанняодноговидуландшафту
впевніймісцевості
Умежахфізико­гео
­
графічнихобластей
фізико-географічне районування україни
розділ ііі. Природні комплекси і фізико-географічне районування
4
Теми 17—19.
Зони мішаних лісів, лісостепу і степу
Характеристика природно-територіальних комплексів україни
План зони
мішаних лісів
лісостепу
степу
Типовий
краєвид
Розміри
1
20% 34% 40%
Географічне
положення,
межі
ПівнічУкраїнидо
лінії:Володимир­Во
­
линський—Луцьк—
Рівне—Житомир—
Київ—Ніжин—Глухів
ЦентрУкраїни.Межа
зіСтепомполінії:
Котовськ—Перво
­
майськ—Кіровоград—
Красноград—Вовчанськ
ПівденьУкраїнидолінії
Азово­Чорноморського
узбережжяіКримських
гір
Рельєфігір
­
ськіпороди
Переважаннянизовин
(ПоліськаіпівнічПри
­
дніпровської),Словечан
­
сько­Овруцькийкряж
Контрастністьрельєфу:
височинимежують
­
сязнизовинами,що
розчленованірічками
(Волинськависочина,
Подільськависочина,
Придніпровськависочи
­
на,Придніпровськанизо
­
вина,Середньоруськави
­
сочина).Кристалічніта
осадовігірськіпороди
Розчленованістьповерх
­
ні,якускладаютьнизо
­
виниівисочини(При
­
дніпровськависочина,
Приазовськависочина,
Причорноморськанизо
­
вина,Донецькийкряж,
Придніпровськанизо
­
вина,Середньоруська
височина).Переважання
осадовихпорід
Клімат
сумарна
сонячна
радіація
96—100ккал/см
2
нарік 100—110ккал/см
2
нарік 110—125ккал/см
2
нарік
середні
температу­
рилипня
від+18до+20
°
С від+18до+21
°
С
(іззаходунасхід)
від+21до+23
°
С
середні
температу­
рисічня
від–4,5до–8
°
С
(іззаходунасхід)
від–5до–8
°
С від–2до–8
°
С
(іззаходунасхід)
кількість
опадів
600—700мм/р.550—750—450мм/р.
(іззаходунасхід)
350—300мм/р.
(ізпівночінапівдень)
коефіці
­
єнтзволо
­
ження
≈ 2,0 2,0—1,2
(іззаходунапівденний
схід)
0,6—0,3
теми 1—1. зони мішаних лісів, лісостепу і степу
1
УпроцентахдоплощіУкраїни.
4
Закінчення таблиці
План зони
мішаних лісів
лісостепу
степу
Внутрішні
води
Густарічковамережа,
тривалаповінь,живлен
­
нярічоксніговеіпідзем
­
не,значназаболоченість
Густотарічковоїмережі
зменшуєтьсяіззаходу
насхід.Сніговеідощове
живленнямаютьДніпро,
СіверськийДонець,Пів
­
деннийіЗахіднийБуг,
Дністер
Густотарічковоїмережі
незначна,переважають
транзитнірічки.Місце
­
вийстікформуєтьсяза
рахунокталихснігових
вод
Зональні
типиґрун
­
тів,їхняро
­
дючість(за
100­бальною
шкалою)
Дерново­підзолисті,бо
­
лотні,20—40балів
Сірілісові,чорноземи
опідзоленійтипові,
48—100балів
Чорноземизвичайніта
південні,темно­каштано
­
ві,45—80балів
Несприятливі
природніпро
­
цеси
Воднаівітроваерозія,
заболоченість,карст
Воднаерозія,суфозія,
зсуви,посухи
Воднаівітроваерозія,
суфозія,посухиісуховії,
засоленість
Сучасніланд
­
шафти
Мішаніхвойно­широко
­
листіліси
Лісовімежуютьсязлуч
­
но­степовими
Степові
Районування Області:ВолинськеПо
­
лісся,ЖитомирськеПо
­
лісся,КиївськеПолісся,
ЧернігівськеПолісся,
Новгород­СіверськеПо
­
лісся
Провінції:Західно­
Українська,Дністров
­
сько­Дніпровська,Ліво
­
бережно­Дніпровська
іСередньоруська
Підзони:північно­,серед
­
ньо­іпівденно­степова
Природоохо
­
роннітери
­
торії
Заповідники:Поліський
іРівненський;Шацький
національнийпарк
Заповідники:Канів
­
ський,Медобори,Розточ
­
чя,Михайлівськацілина
(філіяУкраїнськогосте
­
повогозаповідника).На
­
ціональніпарки:Поділь
­
ськіТовтри,Яворівський
Заповідники:Аска
­
нія­Нова(біосферний),
ЄланецькийСтеп,Укра
­
їнськийСтеповий,Луган
­
ський,Казантипський,
Чорноморський(біо
­
сферний),Дунайський
(біосферний)тощо.Націо­
нальніпарки:Азово­Си
­
васький,Святігори
Раціональне
використання
таохорона
природних
ресурсів
Проведеннягідролісо
­
меліоративнихробітна
відноснобагатихзаболо
­
ченихлісовихземлях,
якідійснопотребують
осушення.Роботиізза
­
кріпленнятазалісення
пісків,створеннязахис
­
нихнасадженьнабере
­
гахставківіводосховищ
Заходи,якізабезпечують
належнийскладнаса
­
дженьісвоєчаснепро
­
веденнярубокдогляду
залісом.Захистлісіввід
шкідниківтахвороб,за
­
безпеченнявідновлення
головнихлісоутворюю
­
чихпорід,залісенняне
­
покритихлісомплощ
Збереженнябайрачних
лісів,створенняпроти
­
ерозійнихнасадженьна
крутихсхилахтаводо
­
ділах,розширеннязеле
­
нихзонтарекреаційних
об’єктівнавколоміст.За
­
лісенняяружно­балкових
земельіствореннямере
­
жіполезахиснихсмуг
розділ ііі. Природні комплекси і фізико-географічне районування
4
Теми 20—21. Українські Карпати. Кримські гори
Характеристика гірських природно-територіальних комплексів україни
План українські карпати кримські гори
Типовийкраєвид
Розміри
1
4% 1%
Географічнеполо
­
ження
ПівденнийзахідУкраїни,довжи
­
на—280км,ширина—110км
ПівденьУкраїни,довжина180км,
ширина—50км
Гороутворення
Альпійське Кімерійське(відновилисьвальпій
­
ськегороутворення)
Геологічніструктури Карпатськаскладчастаобласть Кримськаскладчастаобласть
Рельєф Склад:гірськасистема(висоти
800—2000м),межгірнаЗакарпат
­
ськанизовина(до120м),перед
­
гірнаПередкарпатськависочина
(200—700м).Вершина—г.Говер
­
ла(2061м)
Склад:Головнепасмо(1000м),
Внутрішнепасмо(500м),
Зовнішнєпасмо(300м).
Вершина—г.Роман­Кош(1545м)
Гірськіпороди Переважаютьгрубоуламковіосадо
­
ві,уЗакарпатті—вулканічніоса
­
дові,подекуди—вулканогенні
Переважаютьосадові,зрідка—
вулканогенні
Кориснікопалини Кам’янаікалійнасолі,нафта,газ,
озокерит,сірка.Знайденопоклади
свинцю,цинку,мангану,бокситів
тощо
Вапнякиімергелі(цементнаібуді
­
вельнасировина,флюси),кам’яне
вугілля,мармур
Загальнахаракте
­
ристикаклімату
М’яказимаіпрохолоднеліто,на
вершинах—холодно,кліматЗа
­
карпаттятепліший,ніжуПеред
­
карпатті;рівномірневипадання
опадівпротягомроку
М’яказимаітеплеліто(наверши
­
нахкліматзначнопрохолодніший,
вологістьпідвищена),наПівденно
­
муберезіКримусередземномор
­
ськийклімат,взимкукількість
опадівмаксимальна
Поверхневіводи Густарічковамережа,живлення
переважнодощове,паводковийре
­
жим;великакількістьозер
Річковамережанегуста,живлення
переважнодощове,паводковийре
­
жим;незначнакількістьозер
Несприятливіпри
­
родніпроцеси
Землетруси,селі,сходи,зсуви,об
­
вали,повені,шквали
Землетруси,селі,сходи,зсуви,об
­
вали,шквальнівітри
теми 20—21. українські карпати. кримські гори
1
УпроцентахдоплощіУкраїни.
50
Закінчення таблиці
План українські карпати кримські гори
Висотнапоясність
(узагальнена)
вище1800м Альпійськілуки(по
­
лонини)
Вище1000м Гірськілуки(яйла)
ілучністепи
1500—1800м Гірськічагарники,на
схилах—гірськілуки
До1000м Широколистяні
лісиізбукаіграба
1200—1500м Ялицевіліси До600м Широколистяні,пе
­
реважнодубовіліси
здомішкоюграба,
бука,ялини
700—1200м Букові,буково­еолові,
еолово­ялицевіліси
400—700м Дубово­грабовітаду
­
бовіліси
Природоохоронні
території
Заповідники:Карпатський(біосфер
­
ний),Горгани.Національніпарки:
Синевир,Вижницький
Заповідники:Кримський,Ялтин
­
ський,Карадазький,МисМартьян
Раціональневико
­
ристаннятаохо
­
ронаприродних
ресурсів
Санаторно­курортнітатуристичні
комплекси:Моршин,Трускавець,
Свалява.Боротьбазводноюерозією,
насадженнялісів,укріпленнясхилів,
будівництвозахиснихзаплавнагір
­
ськихрічках,охоронареліктовихви
­
діврослинітварин
Санаторно­курортнікомплекси:
Планерське,Ялта,Євпаторія.Бо
­
ротьбазвітровоюіводноюерозією,
скороченнявирубкилісів,залісен
­
ня,збереженняендемічнихвидів
рослинітварин
Тема 22.
Природні комплекси морів, що омивають Україну
Характеристика морських природно-територіальних комплексів україни
План Море
чорне азовське
Обриси
Розміри,тис.км
2
420
38
Глибина,м
максимальна
середня
2245
1197
14(наймілкішеусвіті)
7,4
Довжинаберего
­
воїлінії(умежах
України),м
1560 Майже2000
розділ ііі. Природні комплекси і фізико-географічне районування
51
Закінчення таблиці
План Море
чорне азовське
Найбільші
затоки Джарилгацька,Каркінітська,Кала
­
мітська,Феодосійська
Темрюцька,Бердянська,Арабат
­
ська,Сиваш,Таганрозька,Казан
­
типська
півострови Кримський,Тарханкутський,Кер
­
ченський
Керченський
лимани Дністровський,Дніпровсько­Бузь
­
кий,Тилігульський
Утлюцький,Молочний
острови Джарилгач,Зміїний,Лебяжий Черепаха,Піщані
Походженняуло
­
говин
Тектонічназападина(рифтоваструк
­
тура—сучаснерозширення)
Неотектонічнадепресіянамежі
СхідноєвропейськоїплатформиіСе
­
редземноморськогорухливогопоясу
Середнясолоність,
‰
17—18,
зглибиноюзбільшуєтьсядо22—25
13—14
Кліматичніособ­
ливості
Субтропічніриси:літосухейспе
­
котне,зимавологайтепла,влітку
діютьантициклони,взимку—цик­
лони;температураводивлітку
+24
°С,взимку+6
°С,Північнозахід
­
начастинаінколизамерзає
Континентальніриси:взимкупере
­
важаєконтинентальнеполярнепо
­
вітряізпівнічно­східнимивітрами,
влітку—іззахіднимиіпівденно­за
­
хідними;температураводивлітку
від+24до+26
°С,взимкувід+3до
–3
°С.Замерзаєзгрудняпоберезень
Поверхневітечії Протигодинниковоїстрілки,вна
­
прямкудоМармуровогоморячерез
Босфор
Протигодинниковоїстрілки,вна
­
прямкудоЧорногоморячерезКер
­
ченськупротоку
Органічнийсвіт Близько2000видівтварин,зокрема
180видівриб(білуга,осетер,хам
­
са,кефаль,ставрида,скумбрія,ту
­
нець),3видидельфінів.Налічується
600видіврослин
Поширенічервонійзеленіводо
­
рості,квітковіводянірослини,до
80видівриб(тюлька,хамса,осетер,
камбалатощо)
Природніресурси Біологічні(риба,молюски,водорості
тощо),мінерально­сировинні(родо
­
вищаприродногогазу,нафтитощо),
енергетичні(роботаприпливівта
відпливів),рекреаційні,транспортні
Мінеральні(родовищаприродного
газу,нафти,кам’янаймагнієва
солі),енергетичні(роботаприпливів
тавідпливів),рекреаційні,транс­
портні
Екологічніпроб­
леми
Підйомсірководневогошарунагли
­
бини50—100м;надмірнезабруднен
­
няпромисловимитапобутовимивід
­
ходами;зниженнябіопродуктивності
(зменшеннякількостічорноморської
кефалі,скумбрії,ставриди)
Підвищеннясолоностіморськоїводи
(до14‰)внаслідокскорочення
річковогостокучерезбудівництво
водоймищізбільшеннязаборуводи,
скороченнякормовоїбази,знижен
­
нябіопродуктивності,забруднення
та«цвітіння»води
тема 22. Природні комплекси морів, що омивають україну
52
РозділIV. використання ПриродниХ уМов і ПриродниХ ресурсів
Тема 23.
Геоекологічна ситуація в Україні
геоекологічна ситуація—стан
забрудненнянавколишньогопри
­
родногосередовища.
Екологічнестановищетериторії
Україниоцінюєтьсяяккризове.
Великаконцентрація
надпотужниххіміч
­
них,металургійних,
нафтопереробних
івійськовихпромис
­
ловихвиробництвна
невеликихплощах
головні причини екологічної кризи в україні
Відсутністьефек
­
тивнодіючогоза
­
конодавстващодо
охорониприроди
тадержавного
контролюзайого
виконанням
Проведеннявели
­
комасштабнихме
­
ліоративнихробіт
безналежнихна
­
уковихобґрунту
­
ваньіефективних
технологій
Тривалагос­
подарська
діяльністьбез
урахуванняеко
­
логічнихвимог
розвиткупромис
­
ловості
Нераціональне
використан
­
нявсіхвидів
природнихре
­
сурсів
Надмірнезастосу
­
ванняпестицидів
ігербіцидівусіль
­
ськомугосподар
­
стві
Техногенний
впливнадов­
кілля
(катастрофа
наЧАЕС)
Недосконалі
йзастарілі
технології
виробництва
Інтенсивні
процеси
урбанізації
основні антропогенні джерела загострення геоекологічної ситуації в україні
вид стисла характеристика
Великіпромислові
комплекси
Найбільшіспоживачімінерально­сировинних,тепловихтаенергетичних,
кліматичних,водних,земельнихібіотичнихресурсів.Ціпідприємства—
найбільшізабруднювачідовкілляпрактичновсімавидамизабруднень
(механічними,хімічними,фізичними,біохімічними).Райониконцентра
­
ції:Донбас,ЦентральнеПридніпров’я,Криворіжжя,Прикарпаття
Діяльністьвоєнно­
промислового
комплексу
Великіобсягивикористанняпальногодлятехніки,щопризводитьдо
значнихзабрудненьатмосфери;великіобсягиспоживаннямінеральної
сировини,енергіїдлявійськовоїтехніки;збитки,пов’язанізвипробуван
­
нямрізнихвидівзброї
Об’єктиенергети
­
ки,особливоТЕЦ
іГРЕС
Поглинаючивеличезнукількістьпалива,викидаютьватмосферумільйо
­
никубічнихметрівшкідливихгазів,аерозолівісажі,забруднюютьсотні
гектарівземлізолоюішлаками
розділ IV. використання природних умов і природних ресурсів
53
Закінчення таблиці
вид стисла характеристика
Транспорт Автомобільний,залізничний,повітряний,водний;наавтомобільнийпри
­
падає70—90%відзагальногорівнязабрудненьатмосфери
Використаннямі
­
неральнихдобрив
іпестицидів
Протягомдесятилітьвикористовувалисьнаполяхувеличезнійкількості,
95%якоїзмивалисьдощовимиісніговимиводами,здувалисьвітрами,
осідаючиврічках,озерах,ґрунтах,ґрунтовихводах,тазабруднювали
екосистеми
Потужніфізичні
поля
Електромагнітні,радіаційні,шумові,ультразвукові,теплові,вібраційні
(радіостанції,теплоцентралі,лініїелектропередачі(ЛЕП),трансформатор
­
ніпідстанції,спеціальніфізичнілабораторіїтаінші)
головні забруднювачі довкілля в україні
ТЕС(золошлаки,
якімістятьртуть,
миш’як,селен,
германійтощо)
Житлово­
комуналь
­
ніпідпри
­
ємства
АЕС(ра
­
діаційне
забруд
­
нення)
Підприєм
­
ствагірничо
­
добувноїпро
­
мисловості
Підприємства
сільськогос
­
подарського
виробництва
Підприємства
чорноїікольо
­
ровоїметалургії
(металургійні
шлаки,якіміс
­
тятьмідь,сви
­
нець,сірку,кад
­
мій,миш’як)
Екзогеннігеологічні
процеси,спровоко
­
ваніантропогенною
діяльністю(селі,
зсуви,змиви,ерозія,
карстоутворення,
засоленняґрунтів,
яроутворення)
Підприєм
­
ствахімічної
промисловос
­
ті(вуглево
­
ди,окисазо
­
ту,сірчаний
ангідрид,
фенол,аміак)
Підпри
­
ємства
цементної
промисло
­
вості(пил,
окисазоту,
сірчаний
ангідрид)
Підпри
­
ємства
галузей
маши
­
нобуду
­
вання
Тран
­
спорт
екологічна криза—одназгло
­
бальнихпроблемсучасності,що
проявляєтьсяврізкомузагострен
­
нісуперечностейміжсуспільством
іприродою,порушенніприродних
процесіввнаслідокантропогенної
діяльності,якапосилиласявдру
­
гійполовиніХХст.
Насиченнясередовища
інертнимиречовинами
Насиченнясередовищахіміч
­
ноактивнимиречовинами
Радіаційнезабруднення
радіонуклідами
Електромагнітнийвплив
Деструкція(порушення
природнихструктур)
Пейоризація(порушення
естетикиландшафту)
форми антропогенного забруднення довкілля
тема 23. геоекологічна ситуація в україні
54
аварія на чаес і стан навколишнього середовища
Високийступіньрадіацій
­
ногозабрудненнязначної
території(5млнга)
Підвищеннярадіаційного
фонуводДніпра,Прип’яті,
Київськоговодосховища
Зростаннязахворюваньта
смертностінаселення
види забруднення довкілля
Механічні,хі
­
мічні,фізич
­
ні,біологічні
Навмисні,
аварійні,
випадкові
Матеріальні,енер­
гетичні(затипом
походження)
Стійкі,середньо
­
тривалі,нестійкі
(зачасомвзаємо
­
діїздовкіллям)
Прямогота
непрямого
впливу
Тема 24. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів
закон україни про природно-заповідний фонд україни (витяг)
Доприродно­заповідногофонду
Україниналежать:природнітери­
торіїтаоб’єкти—природнізаповід
­
ники,біосфернізаповідники,націо
­
нальніприродніпарки,регіональні
ландшафтніпарки,заказники,па­
м’яткиприроди,заповідніурочища;
штучноствореніоб’єкти—ботаніч
­
нісади,дендрологічніпарки,зооло
­
гічніпаркитапарки—пам’ятки
садово­парковогомистецтва...
Заказникиподіляютьсяна
ландшафтні,лісові,ботанічні,за
­
гально­зоологічні,орнітологічні,
ентомологічні,іхтіологічні,гідро
­
логічні,загально­геологічні,пале
­
онтологічні,карстово­спелеологіч
­
ні;пам’яткиприродиподіляютьна
комплексні,ботанічні,зоологічні,
гідрологічнітагеологічні.
Характеристика функціонування категорій природно-заповідного фонду україни
назва
Мета створення
ступінь використання у господарській діяльності
Природніза
­
повідники
Збереженняприроднихкомплексів,прове
­
деннянауковихдослідженьіспостережень
застаномнавколишньогоприродногосе
­
редовища,поширенняекологічнихзнань
Заборонабудь­якоїгосподарської
таіншоїдіяльності,щосуперечить
цільовомупризначеннюзаповід
­
ника
Біосферніза
­
повідники
Збереженнявприродномустанінайбільш
типовихприроднихкомплексів,біосфери,
здійсненняекологічногомоніторингу,ви
­
вченнязмінудовкіллі,щовиниклипід
дієюантропогеннихфакторів
Диференційованийрежимохо
­
рони,використанняприродних
комплексівзгіднозфункціональ
­
нимзонуванням
розділ IV. використання природних умов і природних ресурсів
55
Закінчення таблиці
назва
Мета створення
ступінь використання у господарській діяльності
Національні
природніпар
­
ки
Збереження,відтвореннятаефективне
використанняприроднихкомплексівта
об’єктів,якімаютьособливуприродоохо
­
ронну,оздоровчу,історико­культурну,на
­
укову,естетичну,освітнюцінність
Диференційованийрежимохоро
­
ни,відтворенняівикористання
Заказники Збереженнятавідтворенняприродних
комплексівчиїхокремихкомпонентів
Оголошеннязаказниківпроводить
­
сябезвилученняземельнихділя
­
нок,воднихчиіншихоб’єктівуїх
власниківабокористувачів
Пам’ятки
природи
Оголошуютьсяокреміунікальніприродні
утворення,щомаютьособливеприродо
­
охоронне,наукове,естетичнеіпізнавальне
значення,зметоюзбереженняїхуприрод
­
номустані
Оголошенняпам’ятокприроди
проводитьсябезвилученняземель
­
нихділянок,воднихчиінших
об’єктівуїхвласниківабокорис
­
тувачів
Моніторинг —спостереження
застаномприродногосередовища
(атмосфери,гідросфери,ґрунто
­
во­рослинногопокриву,атакож
техногеннихсистем)зметоюйого
контролю,прогнозуйохорони.Роз
­
різняютьглобальний,регіональний
ілокальнийрівнімоніторингу.
Головнізадачі:
—розробказаходівщодоохоро
­
нидовкілля;
—раціональневикористання
природнихресурсів;
—упередженнякритичнихси­
туацій,небезпечнихдлялюдей;
—прогнозуваннямасштабів
можливихзміндовкіллявід
антропогенноговпливу.
З1991р.вмежахУкраїниви
­
конуєтьсяпрограмасистемного
впливуекомоніторингуУкраїни
(СЕМ«Україна»),уякійберуть
участьблизько30різнихорга
­
нізаційнашоїдержави,втому
числіНаціональнаакадеміянаук
України,Міністерствоекологічної
безпеки,Міністерствоохорониздо
­
ров’ятощо.
основні заходи щодо раціонального використання й охорони довкілля
Удосконаленняструктурви
­
робничихкомплексівшля
­
хомпідвищенняпитомої
вагивиробництвзвисоким
рівнемекологічноїбезпеки
Раціональневикористанняприроднихре
­
сурсів
Будівництвопідприємств,якізайматимуть
­
сяпереробкоювідходів
Удосконаленняпроцесів
очищенняйутилізаціїпро
­
мисловихвідходівішкідли
­
вихвикидівватмосферу
Використанняпередових
технологій,щосприятимуть
комплексномутаповному
використаннюприродних
ресурсів
тема 24.
використання й охорона природних умов і природних ресурсів
5
Тема 25. Фізична географія своєї області
фізико-географічна характеристика Харківської області
1
План Характеристика
Розміри,тис.км
2
31,4
Рельєф Рівнинний,розчленованийзаплавамирічок,ярами,балками.Більша
частинарозташованавмежахПридніпровськоїнизовини,північна
частина—навідрогахСередньоруськоївисочини,східна—навідро
­
гахДонецькоївисочини
Тектонічніструктури Восновномурозташованаупівденно­східнійчастиніДніпровсько­До
­
нецькоїзападини
Антропогеннівідклади Глини,піски,суглинки,пісковики,мергелі
Типрельєфу Акумулятивнірівниниалювіальногопоходження
Кориснікопалини Паливні—природнийгаз,нафта,кам’янеібуревугілля;нерудні—
фосфорити,кам’янасіль;будівельнасировина—пісок,глина,вапняк
Клімат Помірноконтинентальний,зимапрохолодна(–7
°С),літотепле
(+20
°С).Річнасумаопадів—490—570мм.Потужністьсніговогопо
­
криву—до20см,тривалістьйогоіснування—80—100днів
Гідрологічніумови
річки Головнарічка—СіверськийДонець,щоналежитьдобасейнуДона.
Усьоговобластіпонад800постійнихітимчасовихводотоківрівнин
­
ноготипу,якіналежатьдобасейнівДніпратаДонаімаютьснігове
живлення
озера Великакількістьозер,алевониневеликійтяжіютьдостарицьСівер
­
ськогоДінця,Осколутаіншихрічок
болота Болотобмаль.Більшістьзнихутворилисьзозер,якіпоступовозарос
­
лирослинністю
водосховищаНараховуєтьсяблизьно50.Найбільшізарозмірами—Печенізькета
Червонооскільське
Ґрунти Напівночі—сірілісові,вцентрі—чорноземитиповійзвичайні,
мало­ісередньогумусові
Сучасніландшафти Рівнинилесові,відноснорівні,розчленовані
Рослиннийітваринний
світ
Натериторіїобластізростаєпонад1500видіврослин(близько300ви
­
дівдеревічагарників);мешкаєпонад250видівптахів,37видівриб,
значнакількістьссавців,плазунів,земноводних,комах(див.с.57)
Охоронаприродних
умовіресурсів
Областьмаєрозгалуженумережуприродоохороннихоб’єктіврізного
рівня(див.с.58)
Фізико­географічне
районування
Північначастина—Лісостеп(лісизаймають11,5%площіобласті).
Південначастина—Степ
Несприятливіприродні
процеси
Суховій,град,ожеледь,ерозія
розділ IV. використання природних умов і природних ресурсів
1
МатеріалищодоіншихобластейУкраїнирозміщеноуРегіональнихдодатках,с.116.
5
рослинний і тваринний світ Харківської області
тема 25. фізична географія своєї області
ф і з и ч н а
9
клас
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
5
Природоохоронні території Харківської області
60
Що вивчає економічна і соціальна географія України
Економічна географія—на­ка,
якавивчаєзакономірностірозвит­
к­господарствакраїнитараціо
­
нальніформийоготериторіальної
організації.
Соціальна географія—на­ка,
якавивчаєрозселеннялюдей,­мо
­
виїхньогожиттятавідпочинк­,
розвитоксфериобсл­гов­вання.
Що вивчає Економічна і Соціальна гЕографія України
економічноїгеографії
Територіальнаорганізаціяс­спільноговиробництва,
просторовіпроцеситаформиорганізаціїжиттялю
­
дейзточкизор­ефективностісамоговиробництва
Предмет
соціальноїгеографії
Територіальнаорганізація
с­спільства­конкретнихісторич
­
нихіприродних­мовах
Зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками
географія України
Економічна
Соціальна
Комплексна­кфізичноїгеографії
Соціологія
Історія
Медицина
Математика
Економіка
Статистика
Хімія
Астрономія
Фізика
61
РозділI. Україна на карті СвітУ
Тема 1.
Географічне положення України. Державний кордон
Економіко-географічне поло-
ження (ЕгП) країни—церозта
­
ш­ваннякраїнивідносноінших
об’єктів,яківпливаютьнарозви
­
токїїгосподарства.
геополітичне положення (гПП) країни —цемісцекраїнинапо
­
літичнійкартісвіт­відноснодо
центрівекономічноготаполітич
­
ноговплив­.
Україна на карті європи
тема 1. географічне положення України. Державний кордон
62
Економіко-географічне положення України
План Характеристика
Географічнеположення,
площа,населення
Розташована­Північнійпівк­лі,наматерик­Євразія,­централь­
но­східнійчастиніЄвропи.Одназнайбільшихзаплощею
(603,7тис.км
2
)танаселенням(приблизно48млнчол.)країнЄвропи
С­хоп­тнікордони Маєс­хоп­тнийкордонізсімомакраїнамисвіт­:Росією,Білор­с
­
сю,Польщею,Словаччиною,Угорщиною,Р­м­нієютаМолдовою.
(Загальнадовжина—5631км)
Вихіддоморів МаєвихіддоЧорноготаАзовськогоморівієкраїноючорномор
­
ськогорегіон­
Наявністьміжнародних
транспортнихмагістралей
Знаходитьсянаперехрестітранспортнихмагістралей,якіз’єдн­­
ютьЦентральн­таСхідн­Європ­,Європ­таАзію
Рельєфтайоговпливна
розвитокгосподарства
Переважаєрівниннийрельєф
Мінеральнірес­рси Значнізапасиприродногогаз­,залізноїтамарганцевоїр­д,кам’я­
ногов­гіллятощо.Достатнязабезпеченістьводнимирес­рсами(за
виключеннямпівденнихрайонів)
висновок.Українамаєвідносновигіднеекономіко­географічнеположення
геополітичне положення України
План
Характеристика
оцінка: позитивна «+», негативна «–»
Місцекраїнинаполі
­
тичнійкартісвіт­
Розташована­центрально­східнійчастиніЄвропи
+
Розташ­ваннявідносно
економічнихцентрів
ітранспортнихосейін
­
теграційних­гр­повань
Можливістьінтеграціївміжнароднісистемикоопера
­
тивноїбезпекивЄвропі
+
СпільнийкордонзкраїнамиОрганізаціїПівнічно­
атлантичногодоговор­—ПольщеютаУгорщиною,
близькес­сідствозТ­реччиною
+
СпільнийкордонзкраїнамиЄвросоюз­
+
Віддаленістьвідосновнихекономічнихцентрівсвіт­
–
Участь­військово­полі
­
тичнихтаполітико­еко
­
номічнихорганізаціях
Активна­часть­миротворчійдіяльності
+
ЧленствовОрганізаціїОб’єднанихНацій,Співдр­ж
­
ностінезалежнихдержав,Європейськом­банк­рекон
­
стр­кціїтарозвитк­,Міжнародном­валютном­фонді,
ПарламентськійасамблеїЧорноморськогоекономічного
співробітництва,РадіЄвропи,Центральноєвропейській
ініціативі,Європейськом­Економічном­Просторі
+
Розташ­ваннявідносно
­
зовнішніхджерелсиро
­
виниіпродовольства
Розташ­ваннянашлях­транзит­природнихрес­рсів
зРосії,Казахстан­,Азербайджан­,Т­ркменіїтощо
докраїнЗахідноїЄвропи
+
розділ I. Україна на карті світу
63
тема 2. адміністративно-територіальний устрій
Закінчення таблиці
План
Характеристика
оцінка: позитивна «+», негативна «–»
Розташ­ваннявіднос­
новисокорозвинених
країнтазонполі
­
тичноїнапр­женості
Розташ­ванняпоблиз­зонзбройнихконфліктів(Пів
­
нічнийКавказ,Закавказзя,Придністров’я,Балкани,
БлизькийіСереднійСхід)
–
ВідноснаблизкістьдокраїнЗахідноїЄвропи
+
висновок.Українамає­цілом­вигіднегеополітичнеположення,аленедостатньовикористо
­
в­євсійогопереваги
Тема 2.
Адміністративно-територіальний устрій
історія формування території України у ХХ ст.
64
адміністративно-територіальний поділ України
Тема 3.
Українські історичні землі
історико-географічні області—
цетериторії,щомаютьспільні
шляхиісторичногорозвитк­івми­
н­лом­б­лисвоєріднимидержав
­
ними­твореннями,авнашчас,як
правило,єадміністративно­терито
­
ріальнимиодиницямиабоавтоном
­
нимичастинамидержави.
Умежахрізнихісторико­гео
­
графічнихобластейвиділяються
локальніетнографічнірайони,що
відрізняютьсяособливостямик­ль
­
т­рно­поб­товихтрадицій.
розділ I. Україна на карті світу
адміністративно-територіаль
-
ний поділ—цеподілтериторії
країнинапевнічастинизметою
організації­правліннянамісцях.
Систем­адміністративно­тери­
торіальногоподіл­Українискла­
дають:АвтономнаРесп­блікаКрим,
області,райони,міста,райони
вмістах,селищаісела.
Досклад­Українивходять24об
­
ласті,майже490районіві448міст,
­том­числіКиївтаСевастополь,
щомаютьособливийстат­сміст
державногопідпорядк­вання.
65
тема 3. Українські історичні землі
історико-географічні області України
назва місце розташування
Стисла характеристика
Б­ковина ЗахідначастинаЧернівецької
області
Походитьвідтерміна,щовживався­XIV—
XVIIст.­значенні«б­ковийліс».Значнийвплив
традицій­горців,р­м­нів,словаків,чехів,молда
­
ван,німців,циган
Полісся Простягн­лосьіззаход­на
схід­північнійчастиніУкра
­
їни(північВолинської,Рів
­
ненської,Житомирської,Київ
­
ськоїіЧернігівськоїобластей)
Назваозначаєлісист­місцевість.Дляобласті
характерніосвоєннязаболоченихземель,вико­
ристаннядлязв’язк­воднихшляхів,своєрід
­
ністьобрядівісімейнихтрадицій,системалік­
­
ваннялікарськимитравами
Галичина ТериторіяЛьвівської,Івано­
ФранківськоїйТернопільської
областей(крімпівнічнихчас
­
тин)
У1786—1849рр.донеїналежалаіБ­ковина.
ПісляпоходівкнязяВолодимирагалицькіземлі
­війшлидосклад­КиївськоїР­сі(981р.).Піс
­
ляїїрозпад­т­т­творилосяГалицьке(пізніше
Галицько­Волинське)князівство.Післярозділ­
Польщів1772р.Галичинаб­лавключенадо
склад­Австрійськоїімперії.У1939р.Галичина
­війшладосклад­РадянськоїУкраїни
Західна
Україна
Займаєтериторіюс­часних
Львівської,Тернопільської,
Хмельницької,Івано­Фран
­
ківської,ЧернівецькоїтаЗа
­
карпатськоїобластей,південь
ВолинськоїйРівненськоїоб
­
ластей,частин­Вінницької
області
Урізніісторичніперіодивходиладосклад­різ
­
нихдержав:КиївськоїР­сі,Володимиро­Волин
­
ськогоіГалицько­Волинськогокнязівств.Закар
­
паттявже­ХІст.входилодосклад­Угорщини.
ПівденнаБ­ковинаізсерединиXIVст.б­лапід
владоюМолдови,пізніше—Т­реччини.УXIVст.
Галичин­захопилаПольща,аВолинь—Литва.
УXVIст.Волиньб­лазахопленаПольщею
Гетьман
­
щина
ЛівийіправийберегиДніпра Столицямиврізнічасиб­лимістаЧигирин,
Гадяч,Бат­рин,Гл­хів.Напочатковом­етапі
існ­ваннятериторіяобмеж­валасьКиївським,
ЧернігівськимтаБрацлавськимвоєводствами.
1663р.поділиласянаЛівобережн­(підконтро­
лемРосії)таПравобережн­(підконтролемРечі
Посполитої)
Слобожан
­
щина
(Слобідська
Україна)
Охоплюєсхідн­частин­Украї­
ни:Харківськ­,південно­схід
­
н­частин­С­мської,східн­
частин­Полтавської,північно­
східн­Дніпропетровської,пів
­
нічн­ДонецькоїіЛ­ганської
областей.Прилягаютьпівденні
районніБєлгородськоїтаВоро
­
незькоїобластей
Територіюб­лозаселенолюдьмищевдоб­
ранньогопалеоліт­.ЗкінцяІХст.­війшладо
склад­Київськоїдержави,зХІст.належаладо
Чернігівського,пізніше—Переяславськогота
Новгород­Сіверськогокнязівств.ПротягомXV—
першоїполовиниXVIст.цятериторіязнов­по
­
чалазаселятися.Поселення,щот­тзаснов­вали
­
ся,називалисяслободами
Запоріжжя Охоплюєс­часн­Дніпропет­
ровськ­область,значн­час
­
тин­Черкаської,Запорізької
таКіровоградськоїобластей,
частковоХерсонськ­,Микола
­
ївськ­,Донецьк­області
Назватериторії,наякійісн­валаЗапорізькаСіч
­XVI—XVIIIст.
66
Закінчення таблиці назва місце розташування
Стисла характеристика
Пок­ття Займаєпівденно­східн­
частин­с­часноїІвано­
Франківськоїобласті
Назваз­стрічаєтьсявджерелахзXIVст.1919р.землі
Пок­ттязнов­захопилаПольща.1939р.­війшлора
­
зомзіншимизахідно­країнськимиземлямидосклад­
УРСР.Відрізняєтьсятрадиційнимб­дівництвом,кера
­
мікою,безліччюзвичаївіобрядів
Бессарабія СхідначастинаЧерні
­
вецькоїобласті,Одесь
­
каобласть,територія
Молдовиміжр.Дністер
ір.Пр­т
УІХ—Хст.б­ла­складіКиївськоїдержави,пізні
­
ше—Галицько­Волинськогокнязівства.Ізсередини
XIVст.­війшладосклад­Московськогокнязівства.
Замирнимдоговором1812р.­війшладосклад­Росій
­
ськоїімперії.1918—1940рр.переб­валапідок­пацією
Р­м­нії,з28червня1940р.сталачастиноюУРСР.
Внаслідокжорстокогополітичноготиск­­країнське
національно­політичнежиттярозвивалосяслабо
Таврія Кримськийпівострів НазваКримськогопівострова,поширеназXVIст.
УXIX—XXст.такназивалинеКрим,апівнічн­час
­
тин­Таврійськоїг­бернії,їїДніпровський,Меліто
­
польськийіБердянськийповіти
Етнографічні райони України
назва місце розташування
Стисла характеристика
Г­ц­льщина Південнігірськірайони
Івано­Франківськоїобласті,
південно­західначастина
Чернівецькоїобластіта
південно­східначастина
(Рахівськийрайон)Закар
­
патськоїобласті
Назвапоходитьвідназвинаселенняданогоре
­
гіон­—г­ц­ли.Основнимзаняттямнаселення
б­лотваринництво,зокремавідгонневівчарство.
Переважнонаселеннязаймалосягородництвомта
садівництвом.ЗXIст.розвивалосясолеваріння.
Широкогорозвитк­наб­линародніпромисли.
Створилисятрадиційніродиннішколи—різьби
подерев­,обробкиметал­,виготовленнякераміки
тощо.Основ­соціально­правовогожиттястановило
звичаєвеправо
Бойківщина Гірськірайонис­часної
ЛьвівськоїтаІвано­Фран
­
ківськоїобластейміжвер
­
хів’ямир.СяніЛімницята
Закарпатськоїобластіміж
р.УжіТересва
Назвапоходитьвіднаймен­ваннянаселенняоблас­
ті—бойків.Особливостік­льт­риіпоб­т­насе
­
ленняз­мовленітим,щонаБойківщинінеб­ло
кріпосництва.Основнізаняття—землеробство,
тваринництво,лісовіпромисли.Здавнарозвивали­
сяремеслаіторгівля.Добрезбереженідавні
пам’яткинародногозвичаєвогоправа
Лемківщина РозташованавУкраїн
­
ськихКарпатахміжр.Сан
іПопрад­межахс­часної
Польщітанапівнічнийза
­
хідвідр.Уж­Закарпатті
дор.Попрад­Словаччині
Здавнапроживаєетнографічнагр­па­країнців—
лемки.Віддаленерозміщеннякраю,відс­тність
­країнськихмістінаціональноїінтелігенціїз­мо
­
вилислабийнаціонально­к­льт­рнийзв’язокзін
­
шими­країнськимиземлями
розділ I. Україна на карті світу
67
тема 1. кількість, розміщення й густота населення, його вікова і статева структура
РозділІІ. наСЕлЕння України
Тема 1.
Кількість, розміщення й густота населення, його вікова і статева структура
Природнийприріст(відтворення)
Кількістьнаселення—47,6млнчол.(заданими2003р.)(VмісцевЄвропі,ХХІІІ—­світі)
Середняг­стотанаселення—78чол./км
2
,однакцейпоказникзначнозмінюєтьсязарегіонами
Найбільшаг­стотанаселення­Донецькійобласті,найменша—­Чернігівській
Механічнийр­хнаселення(міграції)
Демографічна ситуація в Україні
Першийтипвідтворення(зв­жений)
Тривалістьжиття:
чоловіки—63роки,жінки—74роки
Вн­трішній
Ізсела­місто
Сезонний
Маятниковий—
рег­лярне
зворотно­
пост­пальне
переміщення
населення
зодного
населеного
п­нкт­вінший
наробот­чи
навчання
Зовнішній
Імміграція —
в’їзддокраїни
громадяніншої
державинатрива­
лийперіодчи
постійнепрожи­
вання
Еміграція —пере­
селеннягромадян
державидоін­
шоїкраїнина
тривалийперіод
чипостійне
проживання
«Старіннянації»
Віковастр­кт­ра
Статевастр­кт­ра(2001р.)
Жінки—53%Чоловіки—47%
Динаміка кількісного складу насе
-
лення України
68
Тема 2. Національний та етнічний склад населення
Основнийнарод(­країнці,73%)
національний склад населення України
Національніменшини(27%)
Росіяни,євреї,білор­си,молдавани,болга
­
ри,поляки,­горці,кримськітатари,р­м­
­
ни,греки,гага­зитаін.—представники
близько110наційінародностей
Етнографічнігр­пи
(к­льт­ра,поб­т,історія,­мовижиття)
Українськігорці(лемки,бойки,г­ц­ли)
Поліщ­ки,литвини
Слобожани,подоляни,р­сини
населення України за етнографічними районами Діаспора —розселеннязначноїчастиниетнос­замежамикраїничи
етнічноїтериторії.
розділ іі. населення України
Лемківщина
Бойківщина
Гуцульщина
Поділля
Київщина
Полтавщина
Полісся
Слобожанщина
69
Система розселення —цес­
­
к­пністьнаселенихп­нктівпевної
території,неоднаковихзакількіс
­
тюмешканцівіф­нкціями,об’єдна­
нихрізнимивидамизв’язків.
міська агломерація—с­к­п
­
ністьміськихнаселенихп­нктів.
Урбанізація —зростанняролі
міст­життіс­спільства,підвищен
­
някількостіміськогонаселення.
Субурбанізація—прискорений
розвитокприміськоїзонивеликих
міст.
тема 3. Система розселення і розвиток поселень
Трихвиліеміграції
До1914р.—
економічніпричини
(США,Канада,
Бразилія,Росія)
1914—1941рр.—економічні
таполітичніпричини
(Канада,Аргентина,Бразилія,
Франція,Угорщина,Польща,
Чехословаччина,Росія)
Після1945р.—політичніта
економічніпричини,«відплив­мів»
(ВеликаБританія,Бельгія,Франція,
Австралія,Канада,США,Росія)
Українська діаспора
Тема 3.
Система розселення і розвиток поселень
Міськіпоселення
Система розселення
Сільськіпоселення
Поселенняміськоготип­
Села
Міста
Міськіагломерації
Закількістю
жителів
Малі—
до500чол.
(Полісся)
Середні—
500—
1500чол.
Великі—
1500—
3000чол.
(Лісостеп,
Степ)
Затипом
Багатов­личноїта
деревовидноїза
­
б­дови(південна,
центральначасти
­
ниУкраїни)
Гірсько­долинні
(Карпати,Волинь)
Однов­личніви
­
тягн­ті(Полісся,
Слобожанщина)
Шахові(«правиль
­
ні»)багатов­личні
(південначастина
України)
Заф­нкціями
Залюдністю
Малі—до20тис.чол.
Середні—20—100тис.чол.
Великі—100—500тис.чол.
Д­жевеликі(Запоріжжя,
Миколаїв,Львів,Кривий
Ріг)
Мільйонери(Київ,Харків,
Донецьк,Дніпропетровськ,
Одеса)
70
міські агломерації
Моноцентричні(Ки
­
ївська,Харківська,
Львівська,Одеська)
Поліцентричні(фор
­
м­ютьсянаДонбасі)
Біцентричні(Дніпропетровсько­Дні
­
продзержинська,Донецько­Макіїв
­
ська,Горлівсько­Єнакіївська)
Демографічні проблеми сільського населення
Переважання
часткилюдей
похилоговік­
Високітемпи
міграціїдо
міст
Значнескорочення
кількостіжителів
(«мертвісела»)
Висока
смертність
Д­женизький
природний
приріст
Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення
трудові ресурси—частинанасе­
леннякраїни,якамаєнеобхідній
длятр­довоїдіяльностіпрофесіо
­
нальнийіосвітнійрівнітавідповідні
фізичнийрозвитокістанздоров’я.
Тр­дорес­рснийпотенціалУк­
раїни—59,8%­сьогонаселення.
Економічно активне населен
-
ня —частинанаселення,якабез
­
посередньозайнятас­спільноко
­
рисноюдіяльністю,щоприносить
дохід.
Зайнятість населення—розпо
­
ділекономічноактивногонаселення
засферамидіяльності,ст­піньзадо
­
воленняйогопотреб­праційзабез­
печенняробочимимісцями.
Безробіття —соціальноне
­
сприятливеявище,тимчасоване
­
зайнятістьекономічноактивного
населеннячерезнестач­(відс­т
­
ність)робочихмісцьчинедостатню
професіональн­підготовк­.
Скрите безробіття —формане
­
ефективноїзайнятостілюдей,які
мож­тьіхоч­тьпрацювативповн­
сил­(неповнийробочийтиждень,
скороченийробочийденьтощо).
Наоблік­вдержавнійсл­жбі
зайнятостіна1січня2004р.всього
переб­вало1003,7тис.незайнятих
громадян.Середзазначеноїкатего
­
ріїгромадян98,5%малиофіцій
­
нийстат­сбезробітних.
розділ іі. населення України
трудові ресурси України
Проблеми
Шляхи подолання
Неповназайнятістьтр­довихрес­р
­
сів,особливовпромисловійсфері
Низькийпопитнаробоч­сил­
Дефіцитробочихмісць
Низькийпопитна«інтелект­альні»
професії
Відтіквисококваліфікованихспеціа­
лістівзакордон
Створенняновихробочихмісць
Розробка­рядовихпрограм,спрямованихнапідйом
престиж­«інтелект­альних»професій
Рестр­кт­ризаціяпідприємств
Конверсіявійськово­промисловихпідприємств
Визначенняпріоритетнихгал­зейгосподарства,що
потреб­ютьпершочерговихдержавнихкапіталовкла
­
день
71
Виробничасфера
75%працюючих
(­розвиненихкраїнах—до50%)
Промисловість—21,2%
Сільськегосподарство—22,5%
Б­дівництво—6,4%
Торгівляігромадськехарч­вання—
6,5%
Транспортізв’язок—5,7%
Іншігал­зі—12,7%
Зайнятість населення
Невиробничасфера
25%працюючих
(­розвиненихкраїнах—35—50%)
Житлово­ком­нальнегосподарство,поб­
­
товеобсл­гов­вання—3,5%
Охороназдоров’я,спорт—6,4%
Освіта,на­ка,к­льт­ра—10,1%
Іншісфериекономічноїдіяльності—5%
Динаміка кількості зареєстрованих безробітних України
тема 4. трудові ресурси і зайнятість населення
72
РозділІІІ.гоСПоДарСтво
Тема 1. Загальна характеристика господарства України
Економіка (господарство) —
найважливішасферас­спільного
життя,­якійнаосновівико­
ристаннярізноманітнихрес­рсів
здійснюєтьсявиробництво,обмін,
розподілтаспоживанняпрод­ктів
людськоїдіяльності.
Економічні системи—форми
організаціїгосподарськогожиття
с­спільства,якірозрізняютьсяза
способамивирішенняголовних
економічнихпроблем(що?як?для
коговиробляти?)ітипомвласності
нанайважливішівидирес­рсів.
типи економічних систем
Адміністративно­командна
Ринкова
Змішана
Традиційна
Характеристика адміністративно-командної та ринкової економічних систем
Економічна система
Адміністративно­командна
Ринкова
Усіекономічнірес­рсирозподіляютьсядержа
­
вою
Державнавласністьнавсіматеріальнірес­рси
Плановасистемагосподарства,відс­тність
конк­ренції
Обмеженняособистоїматеріальноїзацікавле
­
ності
Необмеженавлада­ряд­в­правлінніеконо
­
мікою
Нарозподілекономічнихрес­рсіввпливає
ринок
Приватнавласністьнабільшістьматеріаль
­
нихрес­рсів
Свободавибор­,підприємництва,наявність
конк­ренції
Особистазацікавленість—головнийприн
­
ципвиробничоїдіяльності
Урядрег­люєекономічніпроцеси
висновок. Українаналежитьдокраїнзперехідноюекономікою(відадміністративно­командної
доринкової)
розділ ііі. господарство
галузь господарства —с­к­п
­
ністьпідприємств,яківиробляють
однорідн­прод­кціюірізняться
характеромвикон­ванихф­нкцій.
73
Структура господарства України
Гал­зева
Територіальна
Економічні
райони
Промислові
райони
Промислові
в­зли
Промислові
центри
Ф­нкціональна
Міжгал­зеві
комплекси:
паливно­енерге
­
тичний
метал­ргійний
машиноб­дівний
соціальний
транспортний
агропромисло
­
вий(АПК)
тощо
Невиробничасфера
Житловеіком­нальне
господарство
Поб­товеобсл­гов­вання
Охороназдоров’я
На­ка
Освіта
К­льт­ра
Спорт
Виробничасфера
Промисловість
Сільськегоспо
­
дарство
Транспорт
Б­дівництво
Зв’язок
Виробнича
Б­дівництвотранспортнихшляхів
Всівидитранспорт­
Зв’язок
Енергопостачання
Санітарно­технічнеобсл­гов­вання
тощо
інфраструктура
Соціальна
Житловеіком­нальнегосподарство
Підприємствапоб­товогообсл­гов­вання
Водосховищайводопостачання
Енергетичнегосподарствооб’єктівсоціального
призначення
Підприємстваторгівлі
Освіта
Охороназдоров’я
К­рортно­т­ристичнізони
тема 1. Загальна характеристика господарства України
Підприємство —основналанка
народногогосподарства,дезосере­
дженопевн­с­к­пністьвідносин
власності.
Заформамивласностіпідпри
­
ємстваподіляютьсянадержавні,
колективні,приватні.
національний господарський комплекс —цесистемавироб
­
ництва,обмін­,розподіл­іспо
­
живанняпрод­ктів,якастворена
­різнихгал­зях.
міжгалузевий комплекс —с­
­
к­пністьгал­зей,якібер­ть­часть
­реалізаціїнародно­господарських
програмівиробляютьоднотипн­
прод­кцію.
інфраструктура —комплекс
гал­зейнародногогосподарства
(сфериматеріальногоінематері
­
альноговиробництва),якіобсл­
­
гов­ютьпромисловістьісільське
господарство.
74
кількість підприємств за формами власності
Тема 2.
Економічний потенціал України
Економічний
потенціал
=
Природно­рес­рсний
потенціал
+
На­ково­технічний
потенціал
+
Тр­довий
потенціал
Сприятливіагро
­
кліматичні­мови
Економічний потенціал України
Розвиненатранс­
портнамережа
Пот­жніміжгал­
­
зевікомплекси
Кваліфікованітр­
­
довірес­рси
Вигіднеекономіко­
географічнеполо
­
ження
Пот­жнана­кова
база
Наявністьрізнома­
нітнихкорисних
копалин
Значніплощізро­
дючимичорнозе
­
мами
основні економічні показники
валовий національний продукт
(внП)—с­марнаринковавартість
товарівтапосл­г,створенихгро
­
мадянамикраїниякнавласній
території,такіпозаїїмежами.
валовий внутрішній продукт
(ввП)—с­марнаринковавартість
товарівтапосл­г,створенихнате
­
риторіїкраїнизарікнезалежновід
власності.
національний дохід (нД)—ва
­
ловийнаціональнийпрод­ктбез
­рах­ваннявитраченихматеріа
­
лівіспрацюваннязасобіввироб­
ництва.
розділ ііі. господарство
75
основні показники економічного розвитку України
Показник економічного розвитку
рік
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
(прог-
ноз)
2005
(прог-
ноз)
ВВП,млрдгрн
81,5
93,4
102,8
130,4
170,1
204,2
220,6
226,8
246,9
270,9
ВВП,реальний,рвз
1
–10,0
–3,0
–1,9
–0,2
5,9
9,2
4,6
3,5
4,0
4,5
Промисловевиробни
­
цтво,реальне,рвз
–5,1
–1,8
–1,0
4,3
13,2
14,2
7,0
6,0
6,0
6,5
Сільськогосподарське
виробництво,реальне,
рвз
–9,5
–1,9
–9,8
–5,7
7,6
10,2
1,9
1,5
2,3
3,3
Валовіінвестиції,
%ВВП
22,7
21,5
20,7
17,4
19,7
19,7
18,9
20,6
20,6
21,2
Пряміінвестиції
2
,
млндол.
526
581
747
489
594
769
700
500
400
700
Населення,млнчол.
51,1
50,5
50,1
49,7
49,3
49,0
48,6
47,6
47,3
46,0
Наявнігрошовідохо
­
динаселення,реаль
­
ні
3
,рвз
–1263
5,1
–5,8
1,2
11,1
14,5
22,6
9,0
9,0
8,0
Заробітнаплата,
реальна,рсвз
4
–2,5
–0,4
–2,8
–5,7
1,0
20,9
21,8
96
10,0
8,0
Рівеньбезробіттяза
методологієюМОП,%
—
—
—
11,9
11,5
11,0
10,0
10,0
10,0
10,5
Роздрібнийтоваро­
обіг,реальнийрвз
–11,1
8,2
–3,5
–4,8
7,5
11,7
14,8
7,0
8,0
8,0
Експорттоварівтапо
­
сл­г,рвз
19,1
0,0
–13,4
–7,9
20,3
8,0
11,0
4,0
6,5
7,0
Імпорттоварівтапо
­
сл­г,рвз
17,1
–1,1
–17,0
–19,1
18,9
14,6
5,5
7,09
8,0
9,0
Сальдопоточногора
­
х­нк­,%ВВП
–2,7
–2,7
–3,0
2,6
4,7
3,7
7,5
5,6
4,3
3,0
1
рвз—річнавідсотковазміна.
2
ЗаданимиНаціональногобанк­України.
3
Починаючиз2002р.—показникнаявнихс­к­пнихдоходівнаселення.
4
рсвз—річнасереднявідсотковазміна.
тема 2. Економічний потенціал України
Занайважливішимипоказни
­
камирівнясоціально­економічно
­
горозвитк­(валовимвн­трішнім
прод­ктомінаціональнимдохо
­
дом)Українаналежитьдокраїн
знизькимдоходом.
76
Зміни реального ввП
Україна—інд­стріально­аграр
­
накраїназізначнимекономічним
потенціалом.Прикількостінасе
­
лення,щонеперебільш­є1%
кількостінаселенняЗемлі,на
долюУкраїниприпадаєблизько
2%світовоговиробництва.
Україна у світовому виробництві
IIIмісцеіззбираннясоняшник­
Vмісцезвиробництвасірчаноїкислоти
VIмісцезвиробництвамінеральнихдобрив
Упершійдесятцізвидоб­тк­кам’яногов­гілля,залізнихімангано
­
вихр­д,виробництвасталі,збиранняц­кровогоб­ряк­,картоплі
Тема 3.
Промисловість
розділ ііі. господарство
Промисловість —провіднага­
л­зь,щовиготовляєзнаряддяпра
­
ці,забезпеч­єпотребивпаливі,
сировині,матеріалах,задовольняє
потребинаселенняврізноманітних
товарах.
УгосподарствіУкраїнинарахо
­
в­ється10502промисловихпід
­
приємстварізнихформвласності,
середякихпереважаютьакціонер
­
ні.Зцієїкількостіпідприємств
64%належитьбазовимгал­зям,
а36%—соціальним.
Уцілом­гал­зевастр­кт­ра,що
склаласявпромисловом­виробни
­
цтвіУкраїни,ємалоефективною,
оскількинепрацюєнадинаміч
­
нийрозвитокекономікикраїни
інезадовольняєїїпотребіпотреб
населення.
77
виробництво продукції промисловості за основними галузями
класифікація промисловості України за призначенням продукції, що виробляється
Важка(гр­па«А»)
Промисловість
Легка(гр­па«Б»)
Гал­зі,щовидоб­ваютьсировин­йпаливо
Гал­зі,щовиробляютьзасобивиробництва
Гал­зі,щовиробляютьпредметиспо
­
живання
Паливна
Електроенергетика
Метал­ргія
Машиноб­д­вання
Хімічна
Лісова,деревообробна,
целюлозно­паперова
Легка
Харчова
Фармакологічна
Інші
тема 3. Промисловість
78
Тр­довірес­р
­
си
чинники розміщення виробництва
Ринкова
кон’юнкт­ра
На­ково­техніч
­
нийпрогрес
Паливно­енер
­
гетичний
Сировинний
Транспортний
Споживчий
Екологічний
Водний
особливості територіальної структури господарства України
чинники розміщення виробни-
цтва—с­к­пність­мов,яківпли­
ваютьнарозміщенняпромислових
підприємствідозволяютьзмен
­
шитисобівартістьпрод­кціїта
­найкращийспосібзабезпечитиїї
реалізацію.
матеріаломісткість —кількість
сировиниабоматеріал­,якавитра
­
чаєтьсянавиробництвоодиниці
прод­кції.
наукоємність —значначаст
­
кавитратнана­ково­дослідниць
­
кіроботивсобівартостівироб­
ництва.
Енергоємність —кількістьелект­
роенергії,якавитрачаєтьсянави
­
робництвоодиниціпрод­кції.
водоємність —кількістьводи,
якавитрачаєтьсянавиробництво
одиниціпрод­кції.
трудомісткість —витратиробо
­
чогочас­навиробництвоодиниці
прод­кції.
Промисловіпідприємствакраї­
нирозміщ­ютьсянерівномірно,
концентр­ютьсявокремихрайо
­
нах,центрах,областях.
Промисловий центр—населе
­
нийп­нкт,­яком­розташовано
кількапромисловихпідприємств
певноїспеціалізаціїабооб’єднаних
­виробнич­стр­кт­р­сировинни
­
миітехнологічнимизв’язками(на
­
прикладМелітополь).
Промисловий вузол—с­к­п
­
ністьпромисловихцентрів,які
маютьспільн­інфрастр­кт­р­
ітр­довірес­рси(наприкладХар
­
ківський).
Промисловий район—тери­
торіальнеспол­ченняоднієї
абокількохгал­зейівиробничі
зв’язкиміжними(наприкладПри
­
дніпровський).
розділ ііі. господарство
Промисловість України
критерії порівняння
рік
1990
2002
Загальнийобсягвиробництва,%
60
48
Рентабельністьпромисловихпідприємств,%
16,8
5
Частказбитковихпідприємств,%
2
40
Кількістьзайнятих­промисловості,%
40
20
79
Підтримкагал­
­
зей,щовиробля
­
ютьпрод­кцію,
якаєконк­ренто­
спроможноюнасві­
товом­ринк­ідає
реальнідоходи
Шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості
Підвищеннячаст
­
кигал­зей,що
виробляютьпро
­
д­кцію,якакорис
­
т­єтьсяреальним
попитомнавн­
­
трішньом­ринк­
Підтримкагал­зей
промисловості,що
вип­скаютьпрод­к
­
цію,здатн­скласти
конк­ренціютова
­
раміноземногопо
­
ходження
Відновленняпро
­
цес­ф­нкціон­
­
ванняпромисло
­
вогокапітал­
Тема 4. Паливна промисловість
Паливна промисловість—комп­
лексгал­зейгірничодоб­вноїпро
­
мисловості,щозаймаєтьсявидо
­
б­ткоміпереробкоюрізнихвидів
паливно­енергетичноїсировини.
Сировинна база паливної промисловості
тема 4. Паливна промисловість
80
галузева структура паливної промисловості
Газова
Торф’яна
В­гільна
Нафтова
Донецько­
Придніп­
ровський,
Прикар
­
патський,
Кримсько­
Причорно
­
морський
басейни
Полісся
Нафто­
видоб­вна
Донецько­
Придніпров
­
ський,При
­
карпатський,
Кримсько­
Причорномор
­
ськийбасейни
Нафто­
переробна
Борислав,
Львів,Дро
­
гобич,Оде
­
са,Херсон,
Бердянськ,
Кременч­к,
Лисичанськ
Кам’яно­
в­гільна
Донецький,
Львівсько­
Волин
­
ськийба
­
сейни
Б­ро­
в­гільна
Дніпров
­
ський
басейн
Структура видобутку палива в Україні
Тема 5.
Електроенергетика
розділ ііі. господарство
Електроенергетика —базовага
­
л­зьпромисловості,якавиробляє,
передаєітрансформ­єелектро
­
енергію.
ВУкраїністворенаєдинаенер
­
госистема,щоспол­ч­єлініями
електропередачівисокоїнапр­ги
всівеликітачастин­середніх
електростанцій.
Головнапричинадефіцит­
електроенергіївУкраїні—їїне
­
раціональневикористаннявгос
­
подарстві.
Природні ресурси, які використовуються при виробництві електроенергії
Мінеральні
Теплові(ТЕС)
Атомні(АЕС)
Водні
Гідравлічні(ГЕС,ГАЕС)
Альтернативні
Геотермальні(ГТЕС)
Сонячні(СЕС)
Вітрові(ВЕС)
81
Структура паливно-енергетичного комплексу
виробництво електроенергії в Україні
Енергетична промисловість України
тема 5. Електроенергетика
82
розділ ііі. господарство
Екологічні проблеми електроенергетики
Забр­дненняатмосфе
­
ри(ТЕС)
Захороненнявідходів
(АЕС)
Пор­шенняводногобаланс­річок,
затопленняродючихземель(ГЕС)
Тема 6.
Металургійна промисловість
металургія —с­к­пністьгал­
­
зейпромисловості,щоспеціаліз­
­
ютьсянавидоб­тк­,збагаченні,
переробцір­дчорнихтакольоро
­
вихметалів.
Чорнаметал­ргія
Видоб­токізбагаченнязалізноїр­ди
Виплавкачав­н­йсталі
Виробництвопрокат­
Виробництвоферосплавів,виплавкаелект­
росталітасплавів,порошковаметал­ргія
Виробництвофлюсовихвапняків,вогне
­
тривів,кокс­
Структура галузі
Кольороваметал­ргія
Алюмінієвапромисловість
Виробництвоалюмінієвихсплавів
Виробництвоцинк­,магнію,титан­,ні
­
келю
Виробництворт­ті
Переробкабр­хт­кольоровихметалів
Стисла характеристика металургійної промисловості України
План чорна металургія кольорова металургія
Чинникирозміщення
Сировинний Сировинний,тр­дорес­рсний,еко
­
логічний
Забезпеченістьсиро
­
виною
Достатнясировиннабаза Недостатнясировиннабаза
Географіярозміщення Донбас(Донецьк,Л­ганськ,Ма
­
кіївка,Єнакієве,Краматорськ)
Придніпров’я(Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ,КривийРіг,
Нікополь,Запоріжжя)
Приазов’я(Марі­поль,Керч)
Миколаїв,Запоріжжя,Брова
­
ри(Київськаобл.),Свердловськ
(Л­ганськаобл.),Костянтинівка
(Донецькаобл.),Кал­ш(Івано­
Франківськаобл.),Іршанськ(Жи
­
томирськаобл.),Поб­жжя(Кіро
­
воградськаобл.),Крим
Економічніпроблеми
гал­зі
Застаріліобладнанняйтехнологія
виробництва;високасобівартість
прод­кції,низькаконк­ренто
­
спроможність
Застаріліобладнанняітехнології
виробництва;невисокаякістьіне
­
достатнійасортиментпрод­кції
83
Закінчення таблиці
План характеристики чорна металургія кольорова металургія
Екологічніпроблеми
гал­зі
Підприємстваєосновнимстаціо­
нарнимджереломзабр­дненнянав­
колишньогосередовища
Більшістьпідприємствзабр­дню
­
ютьдовкіллятоксичнимиспол­
­
ками
Шляхивирішення
проблем
Реконстр­кціяобладнання;використаннябезвідхіднихімаловідхід
­
нихтехнологій;рек­льтиваціяземель;вториннапереробкапрод­кції
(бр­хт­)
Тема 7.
Машинобудування і металообробка
машинобудування —с­к­п
­
ністьгал­зейпромисловості,що
виготовляютьмашиний­статк­­
ваннядлявсіхгал­зейіланок
господарстватапоб­тов­технік­
длянаселення.
Особливостігал­зі:на­коєм
­
ність,тр­домісткість,металоміст
­
кість,коопер­вання(виробничі
зв’язкиміжпідприємствамизви
­
готовленняготовоїпрод­кції).
Розвитокмашиноб­д­вання
єпоказникомна­ково­технічного
прогрес­країни.
Електротехнічне
машиноб­д­вання
Структура галузі Авіакосмічнема
­
шиноб­д­вання
Радіоелектронне
машиноб­д­вання
Транспортемаши
­
ноб­д­вання
Важкейенергетичне
машиноб­д­вання
Верстатоб­д­ван
­
ня
Сільськогосподарське
машиноб­д­вання
Приладоб­д­
­
вання
міжгалузеві зв’язки машинобудування України
Паливнапромисловість
машинобудування
Легкапромисловість
Хімічнапромисловість
Метал­ргія
Невиробничасфера
Транспорт
Електроенергетика
АПК
тема 7. машинобудування і металообробка
84
Стисла характеристика основних галузей машинобудування
назва галузі
Продукція, що виробляється
чинники розміщення основні центри
Важкетаенерге
­
тичнемашиноб­д­
­
вання
Шахтне,метал­ргійне,
енергетичне,нафтове,б­
­
дівельне­статк­вання
Сировинний,спо
­
живчий
Донецьк,Дніпропет­
ровськ,Л­ганськ,Кри
­
вийРіг,Краматорськ,
Марі­поль,Харків
Приладоб­д­вання Контрольно­вимірюваль­
ніприлади,системи
­правління,оптичніпри
­
лади
Тр­дорес­рсний
іна­ковий,спо
­
живчий
Київ,Харків,Львів,
С­ми,Одеса,Ужгород,
Дніпропетровськ
Верстатоб­д­вання Металорізальні,дерево
­
обробнімашини,автома
­
тичнілінії
Сировинний,тр­до­
рес­рсний,спожив
­
чий
Харків,Одеса,Київ,
Львів,Бердичів,Запо
­
ріжжя,Дніпропетровськ
Транспортнемаши
­
ноб­д­вання
Легковітавантажніав
­
томобілі,тролейб­си,
автоб­си,мотоцикли,
велосипеди,локомотиви,
вагони,с­дна
Споживчий,тр­до­
рес­рсний,сиро
­
винний
Запоріжжя,Л­цьк,
Кременч­к,Львів,Київ,
Дніпропетровськ,Харків,
Л­ганськ,Дніпродзер
­
жинськ,Миколаїв,Керч,
Одеса
Сільськогосподар
­
ськемашиноб­д­
­
вання
Трактори,сівалки,зер
­
но­іб­рякозбиральні
комбайни,ґр­нтообробні
агрегати
Споживчий Харків,Дніпропетровськ,
Кіровоград,Тернопіль,
Херсон,Олександрія,
Одеса,Київ,Вінниця
Електротехнічне
машиноб­д­вання
Т­рбогенератори,елек
­
тродвиг­ни,кабель,
трансформатори
На­ковий,високо­
кваліфікованітр­
­
довірес­рси
Харків,Київ,Запоріж
­
жя,Одеса,Полтава,
Бердянськ,Донецьк
Радіоелектронне
машиноб­д­вання
Електроннісистемита
­статк­вання,прилади
виробничогоіпоб­тового
призначення
На­ковий,високо­
кваліфікованітр­
­
довірес­рси
Харків,Київ,Сімферо
­
поль,Миколаїв,Чер
­
нігів,Полтава,Львів,
Рівне,Рахів,Дніпропет­
ровськ
Авіакосмічнема
­
шиноб­д­вання
Літаки,космічніапарати
йракети,авіадвиг­ни,
системи­правліннядля
космічнихстанційіра
­
кет,в­злитаприлади
дляавіації
На­ковий,тран
­
спортний,високо­
кваліфікованітр­
­
довірес­рси
Київ,Харків,Дніпропет­
ровськ,Запоріжжя,Він­
ниця,Конотоп,Феодосія,
Херсон,Севастополь
висновок.Основніпроблемимашиноб­д­ванняУкраїнипов’язанізнеобхідністюстр­кт­рної
переб­довицієїгал­зі,переобладанняпідприємствнаосновівпровадженняна­ково­технічних
досягнень.Потрібнорозвиватинайновішігал­зі,нарощ­ватитемпивиробництва,вип­скати
високоякісн­,конк­рентоспроможн­прод­кцію.Цьом­сприятимеінвест­вання
розділ ііі. господарство
85
тема 8. Хімічна промисловість
Тема 8. Хімічна промисловість
Хімічна промисловість—га
­
л­зьпромисловості,щовиробляє
різноманітн­прод­кціюшляхом
хімічноїобробкисировини.
Структура галузі
Гірнича
хімія
Хіміко­фармацев
­
тичнапромисловість
Лакофарбова
промисловість
Хіміяорганіч
­
ногосинтез­
Основна
хімія
Сировинна база хімічної примисловості
Сировина родовища корисних копалин
Калійнасіль Кал­ш­Голинське(Івано­Франківськаобл.),Бориславське,Стебниківське
(Львівськаобл.)
Магнієвасіль ПередкарпаттятаозероСиваш
Фосфорити
Поділля
Самороднасірка Роздільське,Язівське(Передкарпаття)
Графіт Завальське(Кіровоградськаобл.)
Вапняк Донбас,Крим,Поділля
міжгалузеві зв’язки хімічної промисловості
Машиноб­д­вання
Хімічна промисловість
Легкапромисловість
Транспорт
Електроенергетика
Промисловістьб­ді
­
вельнихматеріалів
Лісовайдеревооброб
­
напромисловість
Сільськегос
­
подарство
Паливнапромис
­
ловість
Стисла характеристика основних галузей хімічної промисловості України
План назва галузі
гірнича хімія основна хімія
Хімія органіч
-
ного синтезу
лакофарбова промисловість
Хіміко-фарма
-
цевтична про
-
мисловість
Чинники
розміщення
Сировинний
Споживчий Енергетичний,
водний
Споживчий,
сировинний
Споживчий
Сировинна
база
Хімічнасиро
­
вина
Хімічнаси
­
ровина,газ,
відходивироб
­
ництва
Нафта,газ,
кокс,целюло
­
за,смоли
Хімічнасиро
­
вина,відходи
лісовоїпро
­
мисловості
Рослинната
хімічнасиро
­
вина
86
Закінчення таблиці
План назва галузі
гірнича хімія основна хімія
Хімія органіч
-
ного синтезу
лакофарбова промисловість
Хіміко-фарма
-
цевтична про
-
мисловість
Прод­кція,
щовип­с
­
кається
Калійна
ікам’янасолі,
сірка
Сода,кислоти,
добрива,поб­
­
товахімія
Смоли,пласт
­
маси,капрон,
лавсан,ві
­
скоза
Лаки,фарби,
розчинники,
оліфа
Медичніпре
­
парати
Основні
центри
Армянськ(При
­
сивашшя),Дро
­
гобич,Кал­ш
(Передкарпат
­
тя),Артемівськ,
Слов’янськ
(Донбас)
Слов’янськ,
Горлівка,
Лисичанськ,
С­ми,Кал­ш,
Запоріжжя,
Вінниця,
Одеса
Київ,Жито
­
мир,Чернігів,
Черкаси
Львів,Одеса,
Донецьк,Ма
­
рі­поль,Хар
­
ків,Чернігів,
КривийРіг
Київ,Харків,
Л­бни,Львів
Високасобівартістьта
енергоємністьпрод­кції
Невисокаякістьінедостат
­
нійасортиментпрод­кції
Застарілітехнологіївироб
­
ництва
Дефіцитвітчизняноїхіміч
­
ноїсировини
Неконк­рентоспроможність
більшостівидівпрод­кції
головні проблеми галузі
Тема 9. Лісова й деревообробна промисловість
лісовиробничий комплекс—
с­к­пністьгал­зей,щоспеціалі
­
з­ютьсяназаготівлітапереробці
деревини,виробництвімеблівіна­
півфабрикатів,різнихвидівпапе
­
р­,картон­,шт­чноговолокна,
целюлози.
УсілісиУкраїнистановлять
єдинийдержавнийлісовийфонд
загальноюплощею10млнга.Лі
­
систістьтериторіїскладає14,3%,
щозначноменше,ніж­розвине
­
нихкраїнах.Потребивдеревиніза
рах­ноквласнихрес­рсівУкраїна
задовольняєлишена20—25%,
рештаімпорт­ється.
ОсновнімасивілісівУкраїнизо
­
середженівПоліссі,Карпатських
іКримськихгорах.
розділ ііі. господарство
Лісозаготівельне
виробництво
Структура комплексу
Лісохімічневироб
­
ництво
Деревообробнапро
­
мисловість
Целюлозно­паперо
­
вевиробництво
87
тема 9. лісова й деревообробна промисловість
Стисла характеристика лісовиробничого комплексу України
назва галузі чинники розміщення основні райони та центри розміщення
Лісозаготівельна
Сировинний Івано­ФранківськаіЗакарпатськаобласті
(Карпати);Волинська,Житомирська,Київ
­
ська,Чернігівськаобласті(Полісся)
Деревообробка
лісопиляння
Сировинний Закарпаття(Рахів,Свалява),Івано­Фран
­
ківськаобласть(Коломия),Львівськаоб
­
ласть(Самбар,Стрий),Вінницька,Жито
­
мирська,Чернігівська,Рівненськаобласті
виробництво
меблів
Споживчий,сировинний Львів,Чернігів,Київ,Харків,Донецьк,
Одеса
Целюлозно­паперова Сировинний,водний,спо
­
живчий
Рахів,Ізмаїл,Цюр­пинськ,Малін,Херсон,
Одеса,Об­хів,Понінка
Лісохімічневиробни
­
цтво
Орієнтаціянавідходилі
­
сопромисловогокомплекс­
Івано­Франківська,Закарпатська,Жито
­
мирська,ХмельницькатаКиївськаобласті
внутрішньогалузеві зв’язки лісової промисловості
головні проблеми лісовиробничого комплексу
Проблеми
Шляхи вирішення
Недостатнязабезпеченість
сировиною
Високасобівартістьготової
прод­кції,застарілітехноло
­
гіїі­статк­вання
Невисокаякістьінедостат
­
нійасортиментготовоїпро
­
д­кції
Безконтрольневир­б­вання
лісів
Забр­дненнядовкілля
Веденняплантаційноголісовогогосподарства;безвідхідний
циклпереробкидеревини(заразвУкраїні—40%)
Технологічнареконстр­кціяпідприємств,державніпрогра
­
мищодопідтримкикомплекс­
Конк­ренціявиробників;вдосконаленняметодів­правлін
­
ня,налоговоїсистеми;введенняімпортноїквотинаввезен
­
нямеблівдоУкраїни
Активневідновленнялісівнавир­банихділянках,раціо
­
нальневикористаннялісовихрес­рсівкраїни
Ефективнаполітикадержавищодоохорониприроди,вдо
­
сконаленнячинногозаконодавствазекологічнихпитань
88
Тема 10.
Промисловість будівельних матеріалів
Промисловість будівельних ма
-
теріалів—гр­пагал­зейпромис
­
ловості,яківиробляютьматеріали
івироби,щовикористов­ютьсяпри
спор­дженнітаремонтіб­динків
іспор­д.
Цементнаіазбестоцемент
­
напромисловість
Виробництвозалізобетон
­
нихібетоннихконстр­кцій
Виробництвонер­днихб­
­
дівельнихматеріалів
Виробництвостіно
­
вихматеріалів
Порцеляно­фаянсо
­
вапромисловість
Структура галузі
Склянапромисло
­
вість
Виробництвоке
­
раміки
Стисла характеристика промисловості будівельних матеріалів України
назва галузі
Продукція, що виробляється
Сировинна база
чинники розміщення
основні райони і центри Цементнаіазбесто
­
цементна
Цемент,азбес
­
тоцемент
Вапняк,крей
­
да,мергель,
глина,опока,
азбест
Сировинний,
тяжіннядо
метал­ргійних
комбінатів(від
­
ходи)
Амвросіївка,Єнакіє
­
ве,КривийРіг,Кра
­
маторськ,Балаклія,
Миколаїв(Львівська
область)
Виробництвозалізо
­
бетоннихібетонних
констр­кцій
Збірнізалізобе
­
тоннітабетон
­
ніконстр­кції
Цемент,залізо
­
бетон,пісок,
метал
Сировинний,
споживчий
Повсюди
Виробництвоне
­
р­днихб­дівельних
матеріалів
Даховіматері
­
али,ліноле­м,
сантехніка
зпластмаси
Хімічнасиро
­
вина,відходи
іншихвироб
­
ництв
Споживчий,
хімічнівироб
­
ництва
Одеса,Виноградів(За
­
карпаття),Харків
Виробництвості­
новихматеріалів
Стінніблоки,
цегла
Пісок,глина,
шлаки
Споживчий
Повсюди
Виробництвокера
­
міки
Б­дівельна
кераміка:об
­
лицювальна
плитка,тр­би,
сантехніка
Пісок,польо
­
вийшпат,као­
лін
Сировинний,
споживчий
Донбас,Полтава,
С­ми,Кіровоград,
Тернопіль,Харків,
Львів
Склянапромисло
­
вість
Віконнеітех
­
нічнескло
Пісокскляний,
польовийшпат
Сировинний,
споживчий
Артемівськ,Лиси
­
чанськ,Костянтинів
­
ка,Київ,Запоріжжя,
Львів
Порцеляно­фаянсо
­
вапромисловість
Пос­д,сантех
­
ніка,теплоізо
­
ляційнімате
­
ріали
Глини,піски Споживчий,си
­
ровинний
ОбласніцентриУкра
­
їни
розділ ііі. господарство
89
тема 11. легка промисловість
Технічнареконстр­кція
підприємств
Рек­льтиваціяземельпісля
видоб­тк­сировини
Передачапідприємств
­різніформивласності
Зал­ченняінвестицій
Утилізаціявідходів
Шляхи розвитку галузі
Тема 11.
Легка промисловість
легка промисловість —с­к­п
­
ністьгал­зей,щоспеціаліз­ються
навиробництвітоварівнародного
споживання(тканини,вз­ття,три
­
котаж,одяг,галантерея).
Художні промисли—форма
народноїтворчості,виробництво
декоративнихвиробів,щовикорис
­
тов­ютьсядлях­дожньогооформ
­
ленняпоб­т­,інтер’єр­,одяг­.
Структура галузі
Текстильна
промисловість
Бавовняна
Вовняна
Лляна
Шовкова
Х­дожніпро
­
мисли
Швейнапро
­
мисловість
Трикотажна
промисловість
Шкіряно­вз­ттє
­
вапромисловість
Динаміка випуску продукції легкої промисловості України
90
Стисла характеристика легкої промисловості України
назва галузі
чинники розміщення
основні центри
Текстильна Сировинний,
споживчий
бавовняна Херсон,Тернопіль,Донецьк,Київ,Львів,Чернівці
вовняна Л­ганськ,Чернігів,Одеса,Д­наївці(Хмельницькаобл.),С­ми
лляна Київ,Черкаси
шовкова Рівне,Житомир
Швейна Тр­дорес­рсний,
споживчий
Повсюди­великихмістах
Трикотажна
Споживчий Київ,Донецьк,Полтава,Л­ганськ,Запоріжжя,Львів,Мико
­
лаїв,Одеса,Житомир
Шкіряно­
вз­ттєва
Споживчий Харків,Київ,Львів,Л­ганськ,Дніпропетровськ,Одеса,Мико
­
лаїв,Запоріжжя
розділ ііі. господарство
Найважливішоюізгал­зейлег­
коїпромисловостієтекстильна
промисловість,щовиробляєба
­
вовняні,вовняні,лляні,шовкові
таіншітканини.
Стадії виготовлення тканин
основні центри художніх промислів
територія
Стисла характеристика
Західна
Україна
ВІвано­Франківськійобластірозвиненікилимарство,ткацтво,кераміка,різьб­
ленняподерев­(Косів).Активнорозвиваютьсях­дожніпромислитакож­Львів­
ській(виготовленнявиробівзкольоровогоскла,різьбленняподерев­)іЗакарпат­
ськійобластях(виготовленнямеблівідерев’янихприкрас)
Східна
Україна
ПочинаючизпершоїполовиниXVIIст.славиласясвоїмиремеслами.Здр­гої
половиниXVIIст.наосновіремеселрозвиваютьсях­дожніпромисли:р­чнетка
­
цтво,вишивка,гончарство,теслярськерізьблення,вибиваннянатканині.Цент­
ромєХарківщина
Центральна
Україна
УВінницькійобласті—с.Клембівка(вишивання),­Полтавській—с.Опішня
(різьблення,декоративнескло),с.Решетилівка(ткацтво,виробництвокилимів),
­Дніпропетровській—с.Петриківка(декоративнийрозпис),­Житомирській—
м.Коростень(виробництвопорцеляно­фаянсовихвиробів)
91
Харчова промисловість—с­
­
к­пністьгал­зей,яківиробляють
головнимчиномпродовольчіто
­
вари.
тема 12. Харчова промисловість
Структура галузі (понад
40 підгалузей)
Молочна
Інші
Олійножирова
Консервна
Рибна
Борошномельно­кр­п’яна
М’ясна
Хлібопекарська
Ц­крова
Стисла характеристика харчової промисловості України
назва галузі
чинники розміщення
основні центри і райони
Проблеми Борошномельно­
кр­п’яна
Сировинний ЛісостепіСтеп:Харків,Дніпропетровськ,Оде
­
са,Львів,Запоріжжя
1.Висока
собівартість.
2.Незнач­
нийасорти
­
мент.
3.Неконк­
­
рентоспро
­
можність
прод­кції
Хлібопекарська
Споживчий
Повсюди
Ц­крова
Сировинний Харківська,Черкаська,Вінницька,Полтавська
іТернопільськаобласті
М’ясна
Споживчий Увеликихмістах
Молочна
Споживчий Практичноповсюди
Олійножирова Сировинний,
споживчий
ПівденьЛісостеп­,Степ­(Дніпропетровськ,Хар­
ків,Кіровоград,Одеса,Запоріжжя,Чернівці)
Консервна
Споживчий ЗахідЛісостеп­,Степ,Крим
Рибна
Споживчий УзбережжяЧорноготаАзовськогоморів(Оде
­
са,Севастополь,Керч,Генічеськ)
Динаміка випуску продукції харчової промисловості України
Тема 12. Харчова промисловість
92
Соціально­поб­товийкомплекс
Житлово­ком­нальнеіготельнегосподарство
Поб­товеобсл­гов­вання
Торгівляігромадськехарч­вання
Громадськийтранспортізв’язок
Сфера послуг
Соціально­к­льт­рнийкомплекс
Освіта
Медицина
Мистецтво
Фізичнак­льт­раіспорт
Інформаційнеобсл­гов­вання
Т­ризмівідпочинок
Іншіланки
Недостатнярозвиненістьмережіпосл­г­вели
­
кихмістахівіншихнаселенихп­нктахУкраїни
Вартістьіякістьпосл­гневід
­
повідаютьдоходамгромадян
Застарілі­мовигоспо
­
дарювання
Незабезпеченістьгрома
­
дянУкраїнижитлом
Недостатняматеріальнабаза,
остаточнийпринципфінанс­вання
Проблеми соціальної інфраструктури
Тема 14.
Сільське господарство
Сільське господарство—провідна
гал­зьматеріальноговиробництва,
яказаймаєтьсявирощ­ваннямрос
­
линірозведеннямдомашніхтварин
зметоюзабезпеченнянаселення
прод­ктамихарч­ванняіпромис
­
ловості—сировиною.
Землеволодіння —володіння
землеюнапевнихправовихза
­
садах.
УказПрезидентаУкраїни«Про
першочерговізаходищодоприско
­
ренняреформ­ванняаграрногосек
­
тораекономіки»(гр­день1999р.)
сприявактивном­розгортанню
процес­приватизаціїсільськогос
­
подарськихвиробництв.
Приватизація —перехіддер
­
жавногоабоколективногомайна
­приватн­власність.
розділ ііі. господарство
Тема 13.
Соціальна інфраструктура
Соціальна інфраструктура (сфе-
ра послуг)—с­к­пністьгал­зей
іланокгосподарства,діяльність
якихспрямовананазадоволення
матеріальнихід­ховнихпотреб
людей.
Рівеньрозвитк­соціальної
інфрастр­кт­риєважливою­мо
­
воюзростаннядоброб­т­людей.
Сьогоднісферапосл­гвУкраїні
маєс­ттєвінедолікийпотреб­є
вдосконалення.
93
тема 14. Сільське господарство
Рослинництво
Вирощ­ваннязерновихк­льт­р
Вирощ­ваннятехнічнихк­льт­р
Вирощ­ваннякормовихк­льт­р
Картоплярство
Овочівництво
Баштанництво
Садівництво
Виноградарство
Вирощ­ванняефірно­олійнихк­льт­р
Структура сільського господарства
Тваринництво
Скотарство
Свинарство
Вівчарство
Птахівництво
Конярство
Кролівництво
Рибальство
Х­тровезвірівництво
Бджільництво
агропромисловий комплекс України
Екстенсивний(збільшенняобсягівпрод­кції
шляхомдодатковогоб­дівництва,розширення
орнихземель,використанняприроднихрес­р
­
сів,збільшеннякількостіпрацюючих)
напрямки розвитку сільського господарства
Інтенсивний(збільшенняобсягівпрод­к
­
ціїнаосновівпровадженнядосягненьна­­
ково­технічногопрогрес­іпокращання
­мовпраці)
Проблеми сільського господарства України
Зменшенняплощіро
­
дючихґр­нтів(ерозія,
б­дівництво,промис
­
ловівідвалитощо)
Відтік
тр­дових
рес­рсів
Слабкамате
­
ріально­тех
­
нічнабаза
Невисока
врожайність
іпрод­к­
тивність
Високасобівар
­
тістьсільсько
­
господарської
прод­кції
94
Стисла характеристика рослинництва України
назва галузі
Провідні культури райони вирощування
Вирощ­ваннязер
­
новихк­льт­р
Озимапшениця ЛісостепіпівнічнірайониСтеп­
Ярапшениця Головнимчином­степовихрайонах
Жито Полісся,Лісостеп,Карпати
К­к­р­дза(назерно) ЛісостепіСтеп(особливоОдеська,Запо
­
різька,Миколаївська,Херсонська,Кіро
­
воградська,Чернівецькаобласті)
Ячмінь Повсюди,особливо­південнихобластях
Овес,просо Північнійзахідніобласті,Лісостеп
іСтеп
Горох ЛісостепіпівденначастинаПолісся
Гречка Чернігівська,Житомирська,Київська,
С­мськаобласті
Вирощ­ваннятех
­
нічнихк­льт­р
Ц­кровийб­ряк Лісостеп,північначастинаСтеп­
Соняшник ПівнічнаіцентральначастиниСтеп­
Льон­довг­нець Полісся,передгір’яКарпат
Вирощ­ваннякор
­
мовихк­льт­р
К­к­р­дзанасилос,люцерна,
конюшина
Практичноповсюди
Картоплярство
Картопля ПоліссяіЛісостеп,­незначнійкількос
­
ті—повсюди
Овочівництво Огірки,помідори,баклажани,
перець,кап­ста,циб­ля,морква
Повсюди,особливо­приміськихгоспо
­
дарствах
Баштанництво Кав­ни,дині Зрош­ваніземлі­південнійчастині
Степ­
Садівництво Ябл­ка,гр­ші,вишні,сливи,
абрикоси,горіхитощо
Лісостеп,Степ,Полісся
Виноградарство Різнісортивиноград­ Крим,Одеська,Миколаївська,Херсон
­
ськаобласті,Закарпаття
Вирощ­вання
ефіроолійних
к­льт­р
М’ята,фенхель,роза,лаванда,
кмин
Лісостеп,Степ,Крим
розділ ііі. господарство
Р
ослинництво
рослинництво —провіднага
­
л­зьсільськогогосподарства,яка
займаєтьсявирощ­ваннямсіль
­
ськогосподарськихк­льт­р.
95
тема 14. Сільське господарство
розподіл земельних ресурсів за природними зонами, %
Природна зона
рілля
Сіножаті
Пасовища
Багаторічні насадження
ліси інші угіддя
Мішаніліси
36
9,3
6,9
0,8
30,8
16,2
Лісостеп
66,3
3,6
4,4
1,5
14,9
9,3
Степ
65,9
0,8
11,8
2,4
1,2
17,9
Структура посівних площ України
т
ваРинництво
тваринництво —гал­зьсіль­
ськогогосподарства,щозадоволь
­
няєпотребинаселення­м’ясо­
молочнихпрод­ктах,апромис­
ловість—­сировині.
Приміські сільськогосподар-
ські райони—райони,щосфор
­
м­валисяпоблиз­великихміст
іпромисловихцентрівтаспеці
­
аліз­ютьсянавиробництвіпро
­
д­кціїрослинництва(овочі,яго
­
ди)ітваринництва(свіжемолоко,
яйця,сметана),яканепотреб­є
транспорт­вання.
Стисла характеристика тваринництва України
назва галузі
Спеціалізація райони поширення
Скотарство
м’ясо­молочне Виробництвом’ясатамолока Полісся,Лісостеп,приміськізони
молочне Виробництвомолока Приміськізони,Полісся
молочно­м’ясне Виробництвомолокатам’яса Тесаме
Свинарство Виробництвом’яса,сала,шкіри,
щетинитощо
ЛісостепіСтеп(Вінницька,Дніпропет­
ровська,Чернігівська,Донецька,Запо
­
різька,Київськаобласті)
Вівчарство Виробництвововни,м’яса,моло
­
ка,лою
Карпатськийрегіон,південьУкраїни
(Крим,ОдеськаіХерсонськаобласті)
Птахівництво Виробництвом’ясатаяєць СтепіЛісостеп
Конярство Розведенняйвикористанняконей Карпати,Закарпаття,Полісся,Поділля
96
Закінчення таблиці
назва галузі
Спеціалізація райони поширення
Кролівництво Виробництвом’яса,х­тра Крим,Лісостеп,приміськігосподарства
Х­тровезві
­
рівництво
Виробництвоцінногох­тра Львівська,Київська,Вінницька,Черні
­
гівська,Волинська,Полтавськаобласті
Бджільництво Розведеннябджілдляотриманняме­
д­,ліщини,прополіс­,бджолиної
отр­ти
Головнимчином­Степ­таЛісостеп­
Рибальство Виловрічноїтаморськоїриби Лісостеп,Карпати,­збережжяЧорного
таАзовськогоморів
Зональна спеціалізація сільського господарства України
Зона
Спеціалізація
рослинництва
тваринництва
Полісся Льон­довг­нець,картопля,озимежито,овес,
овочі,кормовік­льт­ри
Молочнетамолочно­м’яснеско
­
тарство,свинарство
Лісостеп Ц­кровийб­ряк,озимапшениця,картопля,яч
­
мінь,гречка,бобові,к­к­р­дзанасилос,овочі
Молочнейм’ясо­молочнескотар
­
ство,свинарство,птахівництво
Степ Озимапшениця,соняшник,рис,к­к­р­дзана
зерноіназеленийкорм,ячмінь,просо,вино
­
град,соя,фр­кти,овочі
М’ясо­молочнескотарство,сви
­
нарство,птахівництво,шовківни
­
цтво
Гірські
райони
Виноград,тютюн,чай,лікарські,ефіроолійніта
кормовік­льт­ри
Вівчарство,конярство
Тема 15.
Транспорт
транспорт —гал­зьматеріаль
­
ноговиробництва,щозабезпеч­є
потребигосподарстваінаселення
в­сіхвидахперевезень.
транспортний вузол—населе
­
нийп­нкт,деперетинаютьсяшля
­
хидекількохвидівтранспорт­.
вантажообіг —кількістьванта
­
ж­,щоперевозитьсязапевнийпе
­
ріоднапевн­відстань.Вимірюєть
­
ся­тоннахнакілометр(т/км).
Пасажирообіг —кількістьпаса
­
жирів,щоб­липеревезенізапевний
періоднапевн­відстань.Вимірюєть
­
ся­годинахнакілометр(год/км).
транзит —перевезенняванта
­
жівіпасажирівтериторієюрайон­
абокраїни.
транспортні коридори—заліз
­
ничнітаавтомобільнішляхивисо
­
коїпроп­скноїздатності,якостіта
відповідногообсл­гов­вання.
каботаж —с­дноплавствоміж
портамиоднієїдержави.
За2003р.підприємствамитранс­
порт­перевезено855,8млнтван
­
тажів.
За2003р.посл­гамипасажир
­
ськоготранспорт­скористалися
3,8млрдпасажирів.
розділ ііі. господарство
97
тема 15. транспорт
Структура транспорту й головні транспортні центри України
види транспорту
С­хоп­тний
залізничний(Харків,Полтава,Лозова,
Дніпропетровськ,Запоріжжя,Дебальце
­
ве,Київ,Коростень,Львів)
автомобільний(Київ,Донецьк,Харків,
Дніпропетровськ,Львів,Одеса,Запоріж
­
жя,Сімферополь,Житомир,Тернопіль,
Полтава)
тр­бопровідний
газопроводи:Дашава—Стрий—Дро
­
гобич;Дашава—Київ,Шебелинка—
Полтава
нафтопроводи:Самара—Лисичанськ—
Кременч­к—Херсон,«Др­жба»
Водний
морський(Іллі
­
чівськ,Одеса,
Керч,Марі­поль,
Севастополь,Фео­
досія,Миколаїв,
Херсон,Ізмаїл)
річковий(Ми
­
колаїв,Херсон,
Ізмаїл,Київ,Ка
­
нів,Кременч­к,
Дніпропетровськ,
Нікополь,Черні
­
гів,Запоріжжя)
Повітряний
авіаційний(Ж­
­
ляни,Бориспіль,
Одеса,Львів,До
­
нецьк,Бердянськ,
Вінниця,Запо
­
ріжжя,Л­ганськ,
Харків,Кірово
­
град,Черкаси,
Сімферополь)
електронний(май
­
жеповсюдилінії
електропередач)
Структура вантажо- та пасажирообігу
Соціальна(перевезен
­
няпасажирів)
Виробнича(переве
­
зеннявантажів)
Забезпеченнявиробничихзв’язківміж
підприємствамиігал­зями
функції транспорту в господарстві країни
Забезпеченнягосподарськогоосвоєння
йрозвитк­території,зайнятостічасти
­
нинаселення
Здійсненнязовнішніхекономічних
зв’язків(експорт,імпорт,міжнародний
т­ризм)
98
форми зовнішньоекономічних зв’язків
Наданняйодер
­
жанняпосл­г
Спільнеб­дівни
­
цтвопідприємств
На­ково­технічне
співробітництво
Зовнішня
торгівля
Проведеннявиставок,яр
­
марків,торгів,а­кціонів
Міжнароднаспеціалізація
ікоопер­ваннявиробництва
Експорттаімпортка
­
піталівіробочоїсили
Т­ризм
Фінансово­кре
­
дитнізв’язки
Структура зовнішньої торгівлі
Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України
Світове господарство —с­к­п
­
ністьнаціональнихгосподарств­сіх
країнсвіт­ізв’язкиміжними.
міжнародний географічний по
-
діл праці—формаподіл­праці,
щовиражається­спеціалазації
окремихкраїннавиробництвіпев­
нихвидівпрод­ктівабопосл­г,
якимивониобмінюються.
Зовнішньоекономічні зв’язки країни —взаємообмінзкраїнами
світ­прод­кцією,посл­гами,ін
­
формацієюнаосновіміжнародного
поділ­праці.
Експорт —вивезеннятоварів
зкраїни,наданняіноземном­парт­
неровіпосл­гвиробничогоіспо­
живчогохарактер­.
імпорт —ввезеннядокраїни
товарів,технологій,капіталів,
отриманняпосл­гвиробничогоабо
споживчогохарактер­.
торгове сальдо—різницяміж
експортомтаімпортомтоварів
іпосл­г.
інвестиції —вкладеннякапіта
­
л­як­грошовом­,таківматері
­
ально­технічном­вираженні(ма
­
шини,­статк­вання)векономік­
своєїабоіноземноїдержави.
Демпінгові ціни—ціни,нижчі
засобівартістьвиробництватовар­.
Економічна інтеграція—процес
переплетеннянаціональнихеконо
­
мікіпроведення­згодженоїміж
­
державноїекономічноїполітики.
розділ ііі. господарство
99
тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України
Участь України в міжнародних організаціях
організація
Дата вступу цілі організації
оон
(ОрганізаціяОб’єднаних
Націй)
1945р.Підтриманнямир­табезпеки
­світі,ядернероззброєння,
розв’язаннямирнимиспособами
міжнароднихс­перечок,здійс­
ненняміжнародногоспівробітни
­
цтва
СнД
(Співдр­жністьнезалеж
­
нихдержав)
1991р.(Україна—асоційований
членекономічногосоюз­СНД,
небере­часті­Міжпарламент
­
ськійасамблеїСНД)
Рівноправнетавзаємовигідне
співробітництвоколишніхресп­б­
лікСРСР
мвф
(Міжнароднийвалютний
фонд)
1992р.Кредит­ваннядержавзперехід
­
ноюекономікою,якіздійснюють
перетворенняринковогохарак
­
тер­
ПачЕС
(Парламентськаасамблея
Чорноморськогоеконо
­
мічногоспівробітництва)
1993р.СпівробітництводержавЧорно
­
морськогорегіон­
єБрр
(Європейськийбанкре
­
констр­кціїтарозвитк­)
1994р.Кредит­ванняпроектів­пост
­
соціалістичнихкраїнахЄвропи
(державнихпідприємств,які
здійснюютьприватизацію,іпри
­
ватних)
нато
(Північноатлантичний
блок)
1992р.(Українаприєдналасядо
Радипівнічноатлантичногоспів
­
робітництва)
1994р.(Українапідписала
док­мент«Партнерствовім’я
мир­»)
1997р.(Хартіяпроособливе
партнерствоУкраїниіНАТО)
Забезпеченнявоєнноїрівноваги,
форм­ваннятавикористання
миротворчихконтингентів­«га
­
рячихточках»світ­
рє
(РадаЄвропи)
1995р.Забезпеченняосновнихправ
ісвободлюдини,захисттазміц
­
неннядемократії,співробітни
­
цтвоєвропейськихдержав
цєі (Центральноєвропейська
ініціатива)
1996р.Співробітництвоміжпостсоціа­
лістичнимикраїнамиЄвропи,
АвстрієютаІталією
У2003р.майже30%експорт­
здійснювалосьдоНімеччини,Іта
­
лії,Китаю,Т­реччини,Угорщини,
ПольщітаСША.ІмпортзНімеч
­
чини,Т­ркменістан­,Польщі,
Спол­ченогоКоролівства,Китаю
таФранціїстановив30,5%.
100
РозділIV.тЕриторіальний ПоДіл України
Тема 1.
Економіко-географічний поділ України
територіальний поділ праці—
поділпрацінаосновіспеціалізації
окремихтериторійкраїни.
Спеціалізаціятериторіїзале
­
жить:1)віднаявностіприродних
­мовірес­рсів,яківпливаютьна
розвитокгосподарства;2)наявності
такваліфікаціїтр­довихрес­рсів;
3)особливостейекономіко­геогра­
фічногоположення;4)історичних
перед­моврозвитк­території;5)не­
обхідностідотриманнядержавних
інтересів.
Економічний район—територія,
щовиділяєтьсявекономіцікраїни
виробничоюспеціалізацією.
Економічні райони України
розділ IV. територіальний поділ України
101
П
івнічно
-с
хідний
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площа,тис.км
2
84,0
Населення Кількістьнаселення—6,0млнчол.Устр­кт­рінаселенняосно
­
вначасткаприпадаєнаміськихжителів.Характернаміграціяізсела
доміста
Складтериторії Харківська,ПолтавськатаС­мськаобласті
Природні­мови
рельєф Придніпровськанизовина,Середньор­ськависочина
клімат Помірнийпояс,атлантико­континентальнаобласть,континентальна
область
Кориснікопалини Значніпокладиприродногогаз­інафти,залізнихр­д,кам’яноїсолі,
б­дівельнихматеріалів,фосфоритів
Гал­зіспеціалізації
промисловості
Машиноб­д­вання(­статк­ваннядляенергетики,в­гільноїтаза
­
лізор­дноїпромисловості,чорноїметал­ргії,транспортнихзасобів,
сільськогосподарськихмашин,приладів)
Хімічнапромисловість:мінеральнідобрива,д­бильніречовини,
пластмаси,хімреактиви,кінофотоматеріали
Промисловістьб­дівельнихматеріалів(цемент,залізобетонніконст­
р­кції,черепиця,фаянс,кераміка)
Деревообробнаімеблевапромисловість
Харчовапромисловість:ц­крова,маслообробна,сироробна
Легкапромисловість:бавовняна,конопледж­това,х­трова,вз­ттєва,
вовняна
Основніпромислові
центри
Харків,Полтава,С­ми,Кременч­к,Конотоп,Шостка,Дергачі,Ч­г­їв,
Л­бни,Тростянець
Сільськегосподарство
рослинництвоПшениця,к­к­р­дза,ц­кровийб­ряк,соняшник,картопля,овочі
тваринництвоМ’ясо­молочнийім’ясо­сальнийнапрямок
Транспорт Залізничний,автомобільний,річковий
Проблемирозвитк­ Територіальнанерівномірністьрозвитк­,збереженняіпідвищенняро
­
дючостіґр­нтів,модернізаціязастарілого­статк­ванняітехнологій,
закріпленнякадрів­сільськом­господарстві,проблемазабезпечення
воднимирес­рсами
висновок. Північно­СхіднийекономічнийрайонмаєсприятливеЕГП.Різноманітніприродні
­мовиірес­рсисприяютьрозвитк­господарства.Провідноюгал­ззюпромисловостірайон­
ємашиноб­д­ванняіметалообробка
тема 1. Економіко-географічний поділ України
102
П
РичоРномоРський
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площа,тис.км
2
113
Населення Кількістьнаселення—7,6млнчол.Багатонаціональнийскладнасе
­
лення
Складтериторії Миколаївська,ХерсонськайОдеськаобласті,АвтономнаРесп­бліка
Крим
Природні­мови
рельєф Причорноморськанизовина,СтеповийКрим,Кримськігори
клімат Помірнийпояс,континентальнаобласть
С­бтропічнийпояс,середземноморськаобласть
Кориснікопалини Відс­тнізначніпокладикориснихкопалин.Єб­рев­гілля,залізні
р­ди,сировинадлявиробництвацемент­,б­дівельнітафлюсовівапня
­
ки,лік­вальнігрязітамінеральніджерела
Гал­зіспеціалізації
промисловості
Машиноб­д­ванняіметалообробка(виробництвоморськихірічкових
с­ден,сільськогосподарськихмашин,верстатів,шляхоб­дівельних
машин,обладнаннядляхімічної,легкоїтахарчовоїпромисловості,
прилади,електромоторитаапарат­ра,гірниче­статк­вання)
Хімічнапромисловість(виробництвомінеральнихдобрив,сірчаної
кислоти,лаків,фарб,добрив)
Легкапромисловість(виробництвобавовнянихтканин,трикотаж­,
шкірянихвиробів,вз­ття,шпагат­,килимів)
Харчовапромисловість:олійна,борошномельно­кр­п’яна,олійножи
­
рова,ефіроолійна,ц­крова,тютюнова,ферментаційна,плодоовочева
тавиноробна
Санаторно­к­рортнегосподарство,т­ристичнегосподарство
Основніпромислові
центри
Миколаїв,Херсон,Керч,Одеса,Сімферополь,Джанкой,НоваКаховка,
Первомайськ,Красноперекопськ,Севастополь,Феодосія
Сільськегосподарство
рослинництвоОзимапшениця,к­к­р­дза,ячмінь,просо,рис,соняшник,ц­кровий
б­ряк,соя,льон­к­черявець,тютюн,гірчиця,арахіс;багатосадів,вино­
градників,розвин­тігородництвотавирощ­ваннябаштаннихк­льт­р
тваринництво Молочно­м’яснескотарство,свинарством’ясногонапрямк­,птахівни
­
цтвоівівчарство,рибальство
Транспорт Розвин­тівсівидитранспорт­.Головн­рольвідіграютьрічковийта
морськийтранспорт
Проблемирозвитк­ Розвитокрекреаційногогосподарства,розміщеннянатериторіїрайон­
військово­повітрянихіморськихбаз,водозабезпечення;необхідність
подальшогорозвитк­морськоготранспорт­
висновок.Причорноморськийекономічнийрайонмаєвигіднеприморськеположенняізнахо­
дитьсянаперехрестітранспортнихшляхівдержавногоіміжнародногозначення.Господарство
район­баз­єтьсянабагатогал­зевом­машиноб­д­ванні,пот­жном­АПК
розділ IV. територіальний поділ України
103
тема 1. Економіко-географічний поділ України
д
онецький
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площа,тис.км
2
53,2
Населення Кількістьнаселення—7,5млнчол.Багатонаціональнийскладнасе
­
лення.Закількістюіг­стотоюнаселеннярайонпосідаєпершемісце
вУкраїні
Складтериторії ДонецькайЛ­ганськаобласті
Природні­мови
рельєф Донецькависочина,Приазовськависочина,Середньор­ськависочина
клімат Помірнийпояс,континентальнаобласть
Кориснікопалини Паливнікориснікопалини—кам’янев­гілля(Донецькийв­гільний
басейн);р­днікориснікопалини,б­дівельнасировина
Гал­зіспеціалізації
промисловості
В­гільнапромисловість,нанійбаз­єтьсяпот­жнаелектроенергетика
Чорнаметал­ргія(чав­н,сталь,прокат)
Кольороваметал­ргія(цинк,рт­ть,мідь,лат­нь)
Коксохімічнапромисловість
Хімічнапромисловість(азотнітафосфорнідобрива,лаки,сода,смо
­
ли,пластмаси,г­мово­технічнівироби)
Машиноб­д­вання(екскаватори,прокатністани,транспортнетагір
­
ничо­шахтнеобладнання,­статк­ваннядляметал­ргійноїпромисло
­
вості,тепловози,трамваї,вагони,цистерни)
Промисловістьб­дівельнихматеріалів(цемент,скло,залізобетонні
констр­кції)
Основніпромислові
центри
Марі­поль,Донецьк,Костянтинівка,Микитівка,Авдіївка,Горлівка,
Алчевськ,Сєверодонецьк,Р­біжне,Лисичанськ,Слов’янськ,Крама
­
торськ,Єнакієве,Л­ганськ
Сільськегосподарство
тваринництво Молочно­м’яснетамолочнескотарство,свинарство,птахівництво
рослинництвоОзиматаяровапшениця,к­к­р­дза,ячмінь,соняшник
Транспорт Добрерозвиненийтранспортнийкомплекс,найг­стішасітказалізнич
­
нихшляхів,розгал­женамережаавтомагістралей
Проблемирозвитк­ Нерівномірністьрозвитк­окремихчастинрайон­;технічнепереозбро
­
єнняіреконстр­кціяметал­ргії;зниженняродючостіґр­нтів;еколо
­
гічнезабр­дненнятериторії;проблемиводозабезпечення
висновок. Донецькийекономічнийрайонвідзначаєтьсянайвищимрівнемекономічногорозвит­
к­вУкраїні.Провіднимигал­зямиекономікирайон­єбагатогал­зевапромисловість,пот­ж
­
нийАПКтарозгал­женатранспортнамережа
104
П
РидніПРовський
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площа,тис.км
2
59,1
Населення Кількістьнаселення—5,8млнчол.Переважання­країнціввнаціо
­
нальнійстр­кт­рінаселення
Складтериторії ДніпропетровськаіЗапорізькаобласті
Природні­мови
рельєф Придніпровськависочина,Приазовськависочина,Причорноморська
низовина
клімат Помірнийпояс,континентальнаобласть
Кориснікопалини НайбільшівУкраїніродовищазалізноїр­ди(Криворізькийбасейнта
Білозерськийрайон),мангановоїр­ди(Нікопольськийбасейн);б­ді
­
вельнасировина:вапняки,глини,каоліни
Гал­зіспеціалізації
промисловості
Чорнаметал­ргія(видоб­ваннякоксівногов­гілля,виробництво
кокс­,вогнетривів,чав­н­,сталі,сплавів,прокат­)
Коксохімія
Кольороваметал­ргія(виробництвоалюмінію,магнію,титан­)
Машиноб­д­ванняіметалообробка(металомістке:метал­ргійне
ігірничо­шахтне­статк­вання,електротехнічне,б­дівельно­шляхо
­
ве,транспортнемашиноб­д­вання,виробництвометалоконстр­кцій)
Хімічнапромисловість(шини,добрива,фарби,пластмаси)
Б­дівельнаінд­стрія
Основніпромислові
центри
Дніпропетровськ,КривийРіг,Дніпродзержинськ,Запоріжжя,Ново
­
московськ,Нікополь,Марганець,Бердянськ,Мелітополь
Сільськегосподарство
рослинництвоОзимапшениця,соняшник,ц­кровийб­ряк
тваринництво Молочно­м’яснескотарство,свинарство,птахівництво,вівчарство,ри
­
бальство
Транспорт Залізничний,автомобільний,морський,річковий,повітряний
Проблемирозвитк­ Технічнеітехнологічнепереоснащеннявиробництва;охоронаприрод
­
ногосередовища;раціональневикористанняземель
висновок. ПридніпровськийрайонєоднимзнайрозвиненішихвУкраїні,чом­сприяютьвигід­
неЕГПтанаявністьпот­жноїсировинноїбазидляпромисловості,родючіґр­нтитасприятливі
агрокліматичні­мовидлярозвитк­АПК
розділ IV. територіальний поділ України
105
с
толичний
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площатис.км
2
90,7
Населення Кількістьнаселення—7,2млнчол.Унаціональном­складінаселення
переважають­країнці
Складтериторії Київська,ЧернігівськатаЖитомирськаобласті
Природні­мови
рельєф Придніпровськависочина,Поліськанизовина
клімат Помірнийпояс,атлантико­континентальнаобласть,заболоченість
Кориснікопалини Нафта,торф,б­рев­гілля;розсипнітитановір­ди;граніт,лабрадорит,
габро,доломіт,крейда
Гал­зіспеціалізації
промисловості
Машиноб­д­вання(виробництвоб­дівельно­шляховихтранспортних
машин,прод­кціїсільськогосподарськогоітранспортногомашиноб­
­
д­вання,обладнаннядляхарчовоїіхімічноїпромисловості)
Хімічнапромисловість(хімічніволокна,пластмаси,г­мотехнічніви
­
роби,лаки,фарби,товарипоб­товоїхімії)
Лісовиробничийкомплекс(виробництвопиломатеріалів,паркет­,па
­
пер­,меблів)
Промисловістьб­дівельнихматеріалів
Скляна,порцеляново­фаянсовапромисловість
Харчовапромисловість:ц­крова,молочна,м’ясо­молочна,борош
­
номельна,кр­п’яна,хлібопекарська,кондитерська,плодоовочева,
спиртова
Легкапромисловість:текстильна,швейна,шкіряно­вз­ттєва
Народніх­дожніпромисли
Основніпромислові
центри
Київ,Житомир,БілаЦерква,Ніжин,Фастів,Коростень,Чернігів,
Бровари,Прил­ки,Об­хів,Малин,Ірпінь,Бердичів,Новгород­Сівер
­
ський,Дарниця
Сільськегосподарство
тваринництвоМ’ясо­молочнескотарство
рослинництвоЖито,гречка,озимапшениця,к­к­р­дза,ц­кровийб­ряк,льон,кар
­
топля
Транспорт Добрерозвин­тівсівидитранспорт­.Районвідрізняєтьсявеликою
г­стотоюшляхівспол­чення.Особливемісценалежитьповітряном­
транспорт­
Проблемирозвитк­ Демографічна,екологічна(наслідкикатастрофинаЧорнобильській
АЕС)
висновок. СтоличнийрайонмаєособливеЕГП,щовпливаєнарозвитокйогогосподарства.
Провідноюгал­ззюгосподарстваєпромисловість.Районс­ттєвопостраждаввідаваріїна
ЧорнобильськійАЕС
тема 1. Економіко-географічний поділ України
106
ц
ентРальний
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площа,тис.км
2
45,5
Населення Кількістьнаселення—2,6млнчол.Унаціональном­складінаселен
­
няпереважають­країнці.Устр­кт­рінаселеннязначначасткамісь
­
кихжителів
Складтериторії ЧеркаськатаКіровоградськаобласті
Природні­мови
рельєф Придніпровськависочина
клімат Помірнийпояс,межаатлантико­континентальноїіконтинентальної
областей
Кориснікопалини Б­рев­гілля,торф,б­дівельнеідекоративнекаміння
Гал­зіспеціалізації
промисловості
Машиноб­д­вання(виробництвосільськогосподарськихмашин,об
­
ладнаннядляхарчовоїпромисловості,верстатів,локомотивів,елек
­
тротехнічнихприладів)
Хімічнапромисловість(азотнідобрива,хімічніволокнатареактиви)
Легкапромисловість:текстильна,швейна
Харчовапромисловість:ц­крова,м’ясо­молочна,молочно­консервна,
борошномельно­кр­п’яна
Основніпромислові
центри
Кіровоград,Черкаси,Корс­нь­Шевченківський,Умань,Сміла,Золото
­
ноша,Олександрія
Сільськегосподарство
рослинництвоОзимапшениця,ярийячмінь,к­к­р­дза,ц­кровийб­ряк,соняшник
тваринництво Скотарство,свинарство,вівчарство,птахівництво,бджільництво,шов
­
ківництво,кролівництво,ставковерибництво
Транспорт Залізничний,автомобільний,водний,повітряний
Проблемирозвитк­ Радіаційнезабр­дненнятериторії,ерозіяґр­нтів,нераціональневи
­
користаннятр­довихрес­рсів,нераціональнерозміщенняпідприємств
зпереробкисільськогосподарськоїпрод­кції
висновок. Центральнийекономічнийрайонрозташований­центрікраїни,маєдоситьзр­чне
транспортно­географічнеположення,найкращийпотенціалземельнихтаагрокліматичних
рес­рсів,алерівеньпромисловогорозвитк­єнедостатнім
розділ IV. територіальний поділ України
107
П
одільський
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площа,тис.км
2
60,9
Населення Кількістьнаселення—4,5млнчол.Г­стотанаселеннянижча,ніж
­середньом­вУкраїні.Переважаютьсільськіжителі.Унаціонально
­
м­складінаселеннячастка­країнцівнайвищавУкраїні
Складтериторії Вінницька,ТернопільськаіХмельницькаобласті
Природні­мови
рельєф Подільськависочина,Придніпровськависочина
клімат Помірнийпояс,атлантико­континентальнаобласть
Кориснікопалини Б­дівельнасировина:вапняки,мергелі,глини,с­глинки,піски,грані
­
ти,гнейси,гіпс,каолін
Гал­зіспеціалізації
промисловості
Харчовапромисловість:ц­крова,спиртова,м’ясна,молочна,масло
­
сироробна,борошномельно­кр­п’яна,олійно­жирова,плодоовочева,
хлібопекарська
Машиноб­д­ванняіметалообробка(виробництвотехнологічного
­статк­ваннядляхарчовоїпромисловості,торгівлітагромадського
харч­вання,приладів,інстр­ментівісільськогосподарськихмашин)
Хімічнапромисловість(виробництвомінеральнихдобрив,сірчаної
кислоти,товарівпоб­товоїхімії,миючихзасобів,оліфи,шт­чної
шкіри)
Легкапромисловість:швейна,текстильна,вз­ттєва
Народніпромисли:ткацтво,килимарство,плетіння,вишивання,
гончарнийпромисел
Промисловістьб­дівельнихматеріалів(виробництвоцемент­,стіно
­
вихматеріалів,залізобетоннихконстр­кцій)
Основніпромислові
центри
Шепетівка,Кременець,Тернопіль,Чортків,Гайсин,Вінниця,Могилів­
Подільський,Козятин,Кам’янець­Подільський,Хмельницький,Сла
­
в­та,Жмеринка
Сільськегосподарство
рослинництвоОзимапшениця,к­к­р­дза,зернобобові,картопля,ц­кровийб­ряк,
соняшник,тютюн
тваринництво М’ясо­молочнескотарство,свинарство,птахівництво,вівчарство,
ри
­
бальство,бджільництво
Транспорт Доситьрозгал­женатранспортнамережа.Провідн­рольвідіграютьза
­
лізничнийіавтомобільнийтранспорт
Проблемирозвитк­ Проблемазайнятостінаселення,низькийприрістнаселення,охорона
відхімічногозабр­дненняґр­нтів,поліпшенняавтомобільнихшляхів
тощо
висновок. Основоюгосподарськогокомплекс­Подільськогоекономічногорайон­єпот­жний
АПК,щобаз­єтьсянабагатогал­зевом­сільськом­господарстві,гал­ззюспеціалізаціїякого
єхарчовапромисловість
тема 1. Економіко-географічний поділ України
108
П
івнічно
-З
ахідний
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площа,тис.км
2
40,3
Населення Кількістьнаселення—2,3млнчол.Населеннянаціональнооднорідне.
Переважаютьсільськіжителі
Складтериторії ВолинськатаРівненськаобласті
Природні­мови
рельєф Волинськависочина
клімат Помірнийпояс,атлантико­континентальнаобласть
Кориснікопалини Незначнімінеральнірес­рси.Родовищакам’яногов­гілля,торф­.Знач­
нірес­рсибазальт­,графіт­,б­рштин­
Гал­зіспеціалізації
промисловості
Харчовапромисловість:ц­крова,спиртова,м’ясна,борошномельно­
кр­п’яна,хлібопекарська
Легкапромисловість:текстильна,швейна,панчішно­шкарпеткова
Машиноб­д­вання(виробництвосільськогосподарськихмашин,при
­
ладів,­статк­ваннядлязалізничноготранспорт­,автомобілів,б­ді
­
вельнихінстр­ментів,обладнаннядлятваринництваікормовиробни
­
цтва)
Хімічнапромисловість(азотнітафосфатнідобрива,поб­товахімія,
виробництвопластмас)
Промисловістьб­дівельнихматеріалів(виробництвоцемент­таши
­
фер­,залізобетоннихконстр­кційіцегли;обробкаграніт­ібазальт­)
Лісоваідеревообробнапромисловість(виробництвоб­ддеталей,фане
­
ри,меблів,тари,деревостр­жковихплит)
Основніпромислові
центри
Ковель,Рівне,Л­цьк,Костопіль,Квасилів,Рожице,Здолб­ків,Сарни
Сільськегосподарство
тваринництво Молочно­м’яснеім’ясо­молочнескотарство,свинарство,птахівництво
рослинництвоЛьон­довг­нець,картопля,хміль,зерно,ц­кровийб­ряк
Транспорт Залізничний,автомобільний,річковий
Проблемирозвитк­ Низькийрівеньзайнятостінаселення,екологічнезабр­дненнятерито
­
ріївнаслідокаваріїнаЧорнобильськійАЕС,недостатнєтранспортнеза
­
безпечення,недостатнєвикористанняекономічнихзв’язківізПольщею
таБілор­ссю
висновок. Північно­Західнийекономічнийрайонмаєприкордоннепериферійнеположення,
невисокийрівеньрозвитк­промисловості,недостатнєтранспортнезабезпечення
розділ IV. територіальний поділ України
109
к
аРПатський
економічний
Район
Економіко-географічна характеристика
План
Характеристика
Площа,тис.км
2
56,6
Населення Кількістьнаселення—6,4млнчол.Багатонаціональнийскладнасе
­
лення.Переважаннясільськихжителів.Врайонізнаходитьсяєдина
вУкраїнісільськаагломерація
Складтериторії Львівська,Івано­Франківська,ЗакарпатськаіЧернівецькаобласті
Природні­мови
рельєф УкраїнськіКарпати,Волинськависочина,Закарпатськанизовина
клімат Помірнийпояс,гірськаобласть
Кориснікопалини Нафта,горючігази,кам’янеіб­рев­гілля,торф,сланці;поліметаліч
­
нітарт­тнір­ди,алюмінієвасировина;кам’янаікалійнасолі,само
­
ріднасірка
Гал­зіспеціалізації
промисловості
Машиноб­д­вання:автомобільнапромисловість(виробництвоавтоб­
­
сів,автомобільнихкранів,автонавантаж­вачів),приладоб­д­вання,
конвеєроб­д­вання,електротехнічна,радіотехнічна(телевізори)про
­
мисловість,інстр­ментальна,виробництвоверстатівісільськогоспо
­
дарськихмашин
Хімічнапромисловість:гірничохімічна(видоб­токкам’яноїтакалій
­
ноїсолі,сірки),основнахімія(виробництвокалійнихдобрив,сірча
­
ноїкислоти),нафтопереробна
Паливнапромисловість:газова,нафтова,в­гільнаіторфовагал­зі
Карпатськийлісовиробничийкомплекс:лісозаготівельна,дерево
­
обробна,целюлозно­папероваталісохімічнагал­зі
Промисловістьб­дівельнихматеріалів(виробництвоцемент­,гіпс­,
стіновихматеріалів)
Харчовапромисловість:м’ясна,ц­крова,молочна,маслосироробна,
борошномельно­кр­п’яна,хлібопекарська,кондитерська,виноробна,
плодоовочева
Основніпромислові
центри
Львів,Івано­Франківськ,Ужгород,Чернівці,Дрогобич,Коломия,М­
­
качево,Кал­ш,Стебник,НовийРозділ,Свалява,Стрий,Рахів,Жида
­
чів,Берегове
Сільськегосподарство Лісостеповазона:молочно­м’яснескотарство,свинарство,вирощ­
­
ванняц­кровихб­ряків,льон­,зерна
Гірськірайони:молочно­м’яснескотарство,вівчарство,картопляр
­
ство,льонарство
Закарпаття:виноградарство,садівництво,тютюнництво,молочно­
м’яснескотарство,вівчарство
Транспорт Г­стамережазалізничнихіавтомобільнихшляхів
Проблемирозвитк­ Складнаекологічнасит­ація;низькийрівеньпромисловогорозвитк­;
недостатнійрозвитокрекреаційнихрес­рсів
висновок. Карпатськийекономічнийрайонмаєособливетранспортно­географічнеположення,
своєрідніприродні­мови,яківизначаютьйогоінд­стріально­аграрн­спеціалізацію
тема 1. Економіко-географічний поділ України
110
РозділV. викориСтання ПрироДниХ Умов і рЕСУрСів та їХ оХорона
Тема 1.
Зміни природних умов і ресурсів під впливом господарської діяльності
Природокористування—цес­
­
к­пність­сіхформвплив­людини
нанавколишнєсередовище.
раціональне природокористу
-
вання —системаприродокорист­
­
вання,приякійдоситьповнови
­
користов­ютьсяприроднірес­рси,
забезпеч­єтьсяїхвідновлення,пов­
ноібагаторазововикористов­ються
відходивиробництва,щодозволяє
значнозменшитизабр­дненнянав­
колишньогосередовища.
антропогенний ландшафт—
природнийландшафт,якийзазнав
істотнихзмінвнаслідокгосподар
­
ськоїдіяльностілюдини.
Заст­пенемвплив­антропо
­
геннихчинниківвУкраїніперева
­
жаютьзміненіландшафти(45%
загальноїплощі),слабозмінені
ландшафти(заповідники,націо
­
нальніпарки)становлятьлише
3%територіїкраїни.
→
Природний
ландшафт
Господар
­
ськаоцінка
йогоком
­
понентів
якджерела
природних
рес­рсів
Форм­ван
­
няпевного
тип­при
­
родокорис
­
т­вання
Змінипри
­
родного
ландшафт­
підвпливом
технології
природоко
­
рист­вання
Форм­ванняпев
­
ноготип­антропо
­
генноголандшафт­
→
→
→
Промисловий
Лісогосподарський
Військово­промисловий
Водогосподарський
види природокористування
Землеробський
Рекреаційний
Меліоративний
Містоб­дівний
Транспортний
розділ V. використання природних умов і ресурсів та їх охорона
111
тема 1. Зміни природних умов і ресурсів під впливом господарської діяльності
Природоохоронна діяльність в Україні
вид природо-
користування
особливості та наслідки антропогенного впливу
основні заходи щодо охорони та відновлення
Промисловий
івійськово­промис
­
ловий
Хімічнезабр­днення(80%­сіх
забр­днень);основнізабр­дню
­
вачі—паливнатаенергетична
гал­зь,метал­ргія,хімічнапро
­
мисловість(викидиватмосфер­
шкідливихречовин,забр­днення
поверхневихіґр­нтовихвод)
Повнареконстр­кціяпромислових
підприємств­забр­днювачів;­рах­
­
ванняприроднихісоціально­еконо
­
мічнихчинників(прирозміщенні
підприємств)
Водогосподарський Займаютьмайже4%площіУкраї­
ни(водосховища,ставки,канали,
зрош­вальнісистеми),затоплення
родючихґр­нтів,підтоплення,по
­
силенняабразіїтазс­вівберегів,
зменшеннярічковогосток­доозер
іморів
Припиненняб­дівництвашт­чних
водоймнарівниннійтериторії;
впровадженнязворотноговодо
­
корист­вання(використанняводи
післяочищення);­рах­ваннявсіх
негативнихнаслідківприпроект­
­
ваннітаб­дівництвіочиснихспо
­
р­д
Лісогосподарський Незначнаплощалісів(14,3%);
проведеннянераціональноговир­
­
баннялісів,щоспричинюєзміни
рослинногопокрив­території,зне
­
лісеннясхилів,зниженнярівня
ґр­нтовихвод
Інтенсивнийшляхрозвитк­лісово
­
гогосподарства,збільшенняплощі
лісонасадженьнамалопрод­ктив
­
нихземлях;раціональневикорис
­
таннялісовихрес­рсів
Землеробський
імеліоративний
Переважаютьнатериторіїкраїни;
виникливпроцесісільськогоспо
­
дарськогокорист­вання,80%зе
­
мельногофонд­України;розвиток
водноїівітровоїерозії,приполи
­
ві—засоленняґр­нтів.Обмілення
річокіозер,зменшеннявміст­г­
­
м­с­
Визначеннядлякожноготип­
ландшафт­певнихзасобівмеліо
­
рації(засипанняярів,поперечне
борон­ваннясхилів,насадження
лісосм­ги,внесенняторф­)
Містоб­дівний Системапоселеньзаймаємайже
5%площікраїни;забр­днення
атмосферногоповітря,поверхне
­
вихіґр­нтовихвод,зміниґр­нтів
ірослинногопокрив­,посилення
ерозіїґр­нтів,збільшеннякількос
­
тівідходівком­нальногогосподар
­
ства
Впровадженняархітект­риланд
­
шафтів;розвитокплантаційного
лісовогогосподарствапоблиз­вели
­
кихміст;спор­дженняпідпорних
стінідерен­ваннясхилів;впро
­
вадженнятехнологійкомплексної
переробкивідходів,очищенняпо
­
б­товихстоків
Транспортний Припадає70%від­сіхвикидів
­атмосфер­;забр­дненняморських
акваторійвнаслідокаварійтанке
­
рівтощо
Дотриманнятехнікибезпекипри
експл­атаціїокремихвидівтранс­
порт­,перехіднаекологічночисті
видипального(водень)
Рекреаційний Розвитокрекреаційногогосподарст­
ва,­порядк­ваннязонвідпочинк­
Контрользбок­державизацією
гр­поюландшафтів,збільшенняїх
кількості
112
РозділVI. глоБальні ПроБлЕми люДСтва та їХ Прояв на тЕриторії України
глобальна проблема —природ­
не,природно­антропогеннеабо
тількиантропогеннеявище,яке
маєзагальносвітовезначення.
конверсія військового виробни
-
цтва —процесипереб­довипідпри
­
ємствобороннихгал­зейнавип­ск
прод­кціїдляпотребгромадян.
глобальні проблеми людства і їх прояв на території України
Проблема
Суть проблеми
Прояв на території України
Шляхи вирішення
Збереження
мир­
Нагромадженнявеликої
кількостізасобівмасового
знищеннялюдей,щов
разісвітовоївійнидаєре
­
альн­можливістьзробити
Землюмертвоюпланетою;
міжнароднийтероризм
Розвитоквійськово­про
­
мисловогокомплекс­(на
цихпідприємствахпрацює
близько1млносіб)
Реальнероззброєння,
конверсія,винищення
запасівкомпонентів
ядерноїзброї,взаєморо
­
з­міння,толерантність,
довіраміжкраїнами
Демографіч
­
на
Різкезбільшеннячизмен
­
шеннякількостінаселен
­
ня;швидкеперенаселення
країн,щорозвиваються,
зниженнякількостіна
­
селенняврозвин­тих
країнах
Інтенсивнадепоп­ляція
(близько400тис.чол.на
рік),тобтовимиранняна
­
селеннякраїни,смертність
перевищ­єнародж­ваність,
погіршеннястан­здоров’я
населення,«старіння»
нації
Підвищеннянародж­ва
­
ностівнаслідокпокра
­
щаннясоціально­еко
­
номічних­мовжиття
населення,поліпшення
охорониздоров’я
Продовольча Дефіцитпрод­ктівхар
­
ч­ваннявнаслідокзмен
­
шенняможливостей
сільськогогосподарства
забезпеч­ватипотребина
­
селеннявїжі
Відб­ваєтьсявиснаження
ґр­нтів,зменшенняродю
­
чостіземель,використання
сільскогосподарських­гідь
підзаб­дівлю.Економіка
країнина12%залежить
відімпорт­прод­ктівхар
­
ч­вання
Проведенняреформ
аграрногосектораеко
­
номіки,перехідна
інтенсивнийшляхроз
­
витк­сільськогогоспо
­
дарства
Енергосиро
­
винна
Значнанестачапаливних
рес­рсівтаенергіїдляс­
­
часноговиробництва
Нестачапаливнихрес­р
­
сів,значнависнаженість
родовищгаз­,нафти,
кам’яногов­гілля
Освоєнняновихродо
­
вищкориснихкопалин
(наприклад,нашельфах
морів);використання
альтернативнихджерел
енергії;раціональневи
­
користанняпаливних
рес­рсівтаенергії
розділ VI. глобальні проблеми людства та їх прояв на території України
113
розділ VI. глобальні проблеми людства та їх прояв на території України
Закінчення таблиці
Проблема
Суть проблеми
Прояв на території України
Шляхи вирішення
Освоєнняре
­
с­рсівСвіто
­
вогоокеан­
Збільшеннянавантажен
­
нянарайониСвітового
океан­внаслідокзагаль
­
ногопереміщеннявироб
­
ничихсил
Видоб­токнафтиігаз­
нашельфіморів,пере
­
робкабіологічнихрес­р
­
сівморів,використання
­збережжяЧорногоморя
­військовихцілях
Раціональнеокеанічне
природокорист­вання
(скороченняобсягівви
­
лов­риби;шт­чнероз
­
веденнянаморських
фермахводоростей,
молюсків),заборонави
­
користанняСвітового
океан­дляпоховання
промисловихвідходів
Мирнеосво
­
єннякосмос­
Перспективирозвитк­
людствавпроцесіосвоєн
­
някосмос­
Застос­ваннякосмічних
технологій
Спільнеосвоєннякосмо
­
с­
Екологічна Значнепогіршеннястан­
навколишньогосередови
­
щавнаслідокантропоген
­
ноговплив­
Високазабр­дненість
атмосферногоповітря,
поверхневихіґр­нтових
вод,виснаженняґр­нтів,
значнарозораністьтери
­
торії,зміниврослинно
­
м­ітваринном­світі
Раціональнеприродо
­
корист­вання,новітні
технологіївиробництва,
державніпрограмищодо
охоронидовкілля
114
РозділVII.Економічна та Соціальна гЕографія Своєї оБлаСті
Харківська область
1
розділ VII. Економічна та соціальна географія своєї області
1
МатеріалищодоіншихобластейУкраїнирозміщено­Регіональнихдодатках,с.116.
115
Економіко-географічна характеристика Харківської області
План
Характеристика
Економіко­географіч
­
неположення
Розташ­ваннянапівнічном­сходіУкраїни,площа—31,4тис.км
2
,
щоскладає5,2%загальноїплощіУкраїни,значнакомпактністьтери
­
торії;с­сідствозгірничо­метал­ргійноюбазоюУкраїни,інд­стріаль
­
нимиобластямиДонбас­таНаддніпрянщини;область—«транспортні
ворота»Донбас­,рівнинністьтериторіїісприятливіприродні­мови;
зр­чнішляхиспол­чення(відстаньнаселенихп­нктівдозалізниці
неперевищ­є35км).Такимчином,ЕГПобластієд­жезр­чним,що
сприяєїївсебічном­економічном­розвитк­
Природні­мови Кліматичні­мовисприятливідлявирощ­ванняосновнихсільськогос
­
подарськихк­льт­рпомірноїзони
рельєфПридніпровськанизовина,Середньор­ськависочина,Донецькависо
­
чина
кліматПомірноконтинентальний,зневеликимзростаннямконтинентальності
зпівнічногозаход­напівденнийсхід
Природнірес­рси Паливні—родовищагорючогогаз­,нафти,кам’яногоіб­рогов­гілля.
Сировинні—вапняки,крейди,піски,глина.
Населення Кількість—2млн888тис.чол.(на01.01.2003),пост­паєтьсяДоне
­
цькій,КиївськійіДніпропетровськійобластям.Розміщ­єтьсянерівно
­
мірно(середняг­стота—101чол./км
2
;часткажителівміст—79,2%;
складаєтьсяз27районів;високийрівеньосвіченості(994чол.звищою
ісередньоюосвітоюна1000працездатних);надлишоктр­довихрес­р
­
сів(скритебезробіття)
Промисловість Провіднасферагосподарства(понад600підприємств).Гал­зевастр­к
­
т­рапромисловості—машиноб­д­ванняйметалообробка,паливна
промисловість,електроенергетика,харчоваталегкапромисловість,
промисловістьб­дівельнихматеріалів
Сільськегосподарство Багатогал­зеве
тваринництвоМолочно­м’яснескотарствоісвинарство
рослинництво Зерновік­льт­ри,ц­кровийб­ряк,соняшник
Транспорт Значнаг­стотатранспортнихмереж.Задовжиноюшляхівпершемісце
посідаєзалізничнийтранспорт.Др­гемісцезаперевезеннямвантажів
тапершемісцезаперевезеннямпасажирівпосідаєавтомобільнийтран
­
спорт.Харківпосідаєдр­гемісцепісляКиєвазаг­стотоюавіаліній
висновок. Уцілом­Харківськаобластьмаєзначніприроднітатр­довірес­рси,щосприяють
їївисоком­економічном­розвитк­
Харківська область
116
Регіональні додатки
Автономна Республіка Крим
РеспублікарозміщенанаКримськомупівострові.
НазаходііпівдніомиваєтьсяводамиЧорногоморя,
напівнічномусході—Азовським.Керченськапро
­
токавідділяєтериторіюАРКримвідРосії.Площа
26,1тис.км
2
.
Враховуючиособливостірельєфу,Кримподіляють
нарівнинну(напівночійуцентральнійчастині)ігір
­
ську(Кримськігори)частини.Північнуіцентральну
частинузаймаєплоскарівнина,Керченськийпівост
­
рів—горбогір’я.Горискладаютьсязтрьохпасом:
Зовнішнього,ВнутрішньогоіГоловного.Плосківер
­
шиниКримськихгірдісталиназвуяйл.Тутзначно
поширенийкарст(печери,лійки,шахти).
Кориснікопалини:залізніруди(Керченський
залізоруднийбасейн),солісолонихозеріСиваша,
природнийгаз,флюсовівапняки,будівельніматеріа­
ли(мергелі,глини,гравій,пісок),мінеральніводи,
лікувальнігрязі.
Кліматрівнинноїчастинипівостровапомірно
континентальний.Зимам’яка,літопосушливе.
Середнятемпературасічня–0,1…–2,4
°C,липня
+22,1…+23,8
°C.Опадів316–466ммнарік.Трива
­
лістьперіодузтемпературамипонад+10
°Cстановить
180–190днів.Угорахкліматдещохолодніший(сі­
чень–0,5…–3,8
°C,липень+21,2…+15,6
°C).Опадів
тутбільше—500–1100мм.КліматПівденногоберега
маєрисисередземноморського.Середнятемпература
лютого+1,8…4,1
°C,серпня+23,2…+24,4
°C.Опадів
350–635ммнарік.
ЗпівнічнихсхилівГоловногопасмаберутьпоча
­
токнайбільшірічкиКриму:Чорна,Бельбек,Кача,
Альма,Салгир,ЗахіднийБулганак.Річкималоводні.
Найбільшісолоніозера—Сасик,Сакське,Актаське,
Донузлав.Створеніставкиіводосховища.Найважли
­
вішурольуводопостачаннівідіграєПівнічнокрим
­
ськийканал.
Ґрунтивпівнічнійстеповійчастиніреспубліки
переважнокаштановіілучно­каштановісолонцюваті,
всереднійчастині—чорноземипівденні,щовперед
­
гір’яхпереходятьучорноземизвичайні,вгорах—бу
­
роземні,сірігірсько­лісостепові,коричневі.
РівнинначастинаКримуналежитьдостепової
зониізначноюміроюрозорана.Природнарослинність
кращезберегласявгорах.Насхилахгірростутьпере
­
важнодубово­грабовіісосновіліси,наяйлахпоши
­
ренівисокогірнілуки.ВКримушістьприродних
заповідників:Карадазький,МисМарт’ян,Ялтин
­
ський,Кримський,Онукський,Казантипський.
Провіднимигалузямиємашинобудуванняімета
­
лообробка,добувна,хімічнаіхарчовапромисловість,
атакожморськийтранспорт,рекреаційнегосподар
­
ствоітуризм.
Машинобудуванняпредставленесуднобудуванням
ісудноремонтом(Керч,Феодосія,Севастополь),ви
­
робництвомсільськогосподарськихмашин(Сімферо
­
поль,Джанкой),приладобудуванням,радіо­іелект­
ротехнічноюпромисловістю(Сімферополь).Працює
автоскладальнийзаводуСімферополі,щовипускає
автомобілі«Волга»і«Газель».Хімічніпідприємства:
заводпластмас(Сімферополь),хімзавод(Саки),содо
­
вийібромнийзаводи(Красноперекопськ),виробниче
об’єднання«Титан»(Арм’янськ).УКерчіпрацюєза
­
лізоруднийкомбінатіметалургійнийзавод.Провідне
місцевгосподарствіавтономіїпосідаєхарчовапро
­
мисловість,особливовиноробна,рибообробна,кон
­
сервна.ВКримунемаєвеликихелектростанцій,його
енергетичнегосподарствозалежитьвідматерикової
України,звідкинадходятьвугілля,нафтопродукти,
електроенергія.
Сільськегосподарствомаєтакуспеціалізацію:
рослинництвовиноградарсько­зерновогоітваринни
­
цтвом’ясного,маслоробногоімолочногонапрямів.
Вирощуютьозимупшеницю,ярийячмінь,кукурудзу,
рис,ефіроолійні(троянда,лаванда,шавлія),тютюн.
Значначастиназемельзрошується.Воданадходить
зДніпраПівнічнокримськимканалом.АПККриму
незабезпечуєнаселеннявласнимипродуктамихар
­
чування.
Криммаєнайбільшийсанаторно­курортнийфонд
України,цевеликийцентртуризму.
Основнізалізниці:СолонеОзеро—Сімферо
­
поль—Севастополь,Арм’янськ—Джанкой—Керч.
Залізничнівузли:СімферопольіДжанкой.Автомо
­
більнимишляхамиСімферопользв’язанийзмістами
ПівденногоберегаКримуізмістаминарівнині.Діє
міжміськатролейбусналініяСімферополь—Ялта.
Головніморськіпорти:Севастополь,Керч,Феодосія,
Ялта,Євпаторія.
Вінницька область
ОбластьрозташованавцентральнійчастиніПраво
­
бережноїУкраїни,наПоділлі.Виходитьдодержавно
­
гокордонузМолдовою.Площа26,5тис.км
2
.
Захарактеромрельєфуобласть—хвилясталесова
рівнина,щопоступовопідвищуєтьсянапівнічнийза
­
хідізнижуєтьсянапівденьіпівденнийсхід.Північ
­
но­східнучастинузаймаєПридніпровськависочина,
РеГіОНАльНіДОДАТКи.
ÏРèРîäà òà ãîñÏîäàРñòâî àР ÊРèì òà îáëàñòåé ÓÊРàЇíè
117
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
південно­західну—Подільськависочина.Поверхня
областіпорізанадолинамирічок,балками.
Зкориснихкопалинпоширенінерудні:граніти,
гнейси,каолін,кварцовіпіски,вапняки,крейда,
гіпс,фосфорити.Паливнікориснікопалининезнач­
ні—буревугілляіторф.Єджереламінеральнихвод
(Хмільниктаін.).
Кліматобластіпомірноконтинентальнийзм’якою
зимоюітеплимлітом.Середнярічнатемпература
повітрявсічні–4…–6
°C,липні+18,6…+20,5
°C.
Тривалістьперіодузтемпературамипонад+10
°C
становитьблизько200днів.Річнакількістьопадів
480–590ммнарік.Основначастинаїхбуваєвтеплий
періодроку.
РічкиналежатьдобасейнівПівденногоБугу(Згар,
Рів,Краснянка,Десна,Собтаін.),Дністра(Рось,
Гнилоп’ять,Гуйва).Окремірічкимаютьпороги.
Ґрунти:сіріітиповімалогумуснічорноземи,
єтакождерново­підзолисті.Областьлежитьулісо
­
степовійзоні.лісизаймаютьблизько10%території.
Степирозорані.Єбагатотериторійприродно­заповід
­
ногофонду.
Вобластідісталирозвитокпромисловістьіагро
­
промисловийкомплекс,атакожтранспорт.Переважає
продукціяпромисловості.Провіднімісцявструктурі
промисловостіпосідаютьхарчова,машинобудівна,
легкатабудівельнихматеріалівгалузі.
УВінниціпрацюютьзаводитракторнихагрегатів
(вузлиізапаснічастинидотракторів),інструмен
­
тальний,електротехнічний,підшипниковий,радіо
­
апаратури,уМогилеві­ПодільськомутаБарі—ма
­
шинобудівні,уКалинівці—машинобудівний,що
випускаєустаткуваннядляцукровихзаводів.легка
промисловістьпредставленашвейною(Вінниця,Бар,
Тульчин,Козятинтаін.),бавовняно­ткацькою(Хміль­
ник,Могилів­Подільський),трикотажною(Вінниця).
Єхутровіташкіргалантерейніпідприємства.
електроенергієюобластьзабезпечуютьладижин
­
ськаДРеСтадрібнішіелектростанціїокремихміст.
Згалузейпромисловостібудматеріалівпровідне
місцепосідаєкаоліновевиробництвотавидобування
граніту.Харчовапромисловістьохоплюєцукрову
(40заводів),м’ясну,маслоробнутаін.
Головнийпромисловийвузол—Вінницький.Він
дає50%промисловоїпродукціїобласті.Тутрозвинуто
машинобудуванняіметалообробка,хімічна,харчова
ілегкапромисловість.ДругимзазначеннямєМоги
­
лів­Подільськийпромисловийвузол,щовиділяється
машинобудуванням,легкоюіхарчовоюпромисловіс
­
тю.ФормуєтьсяГайсинсько­ладижинськийпромисло
­
вийвузол,щоспеціалізуєтьсянаелектроенергетиці,
біохіміїіхарчовійпромисловості.
Провіднемісцевсільськомугосподарствізаймає
рослинництвобуряківничо­зерновогонапряму.Тварин
­
ництвомаєм’ясо­молочнийнапрям.Розвинутісадівни
­
цтво,виноградарство,тютюнництвоівівчарство.
Головнівидитранспорту—залізничнийіавто
­
мобільний.Залізничнівузли:Вінниця,Жмеринка,
Вапнярка.Областьперетинаютьзалізниці,щоведуть
зКиєвавОдесуізльвовавОдесу.Автошляхівзтвер
­
димпокриттямблизько8тис.км.Головнімагістралі:
Київ—Вінниця—Хмельницький,Вінниця—Не
­
мирів—Могилів­Подільський.Потериторіїобласті
проходятьгазопроводи«Союз»таУренгой—Пома
­
ри—Ужгород.
Волинська область
ОбластьрозташовананапівнічномузаходіУкраї­
ни.ВиходитьдодержавногокордонузБілоруссю
іПольщею.Площа20,2тис.км
2
.
Поверхняобластіпереважнорівнинназзагальним
нахиломупівнічномунапрямі.Понад75%території
лежитьумежахПоліськоїнизовини.Південнучас
­
тинуобластізаймаєВолинськависочина,поверхня
якоїпорізанабалкамиірічковимидолинами,висота
їїнеперевищує270м.
Кориснікопалини:кам’яневугілля(частинальвів
­
сько­Волинськогобасейну),самороднамідь(Ратнів
­
ськийрайон),торф,вапняки,крейда,пісок,глина.
Кліматпомірноконтинентальнийзм’якоюзимою
ітеплимвологимлітом.Середнятемператураповіт­
рявсічні–4,4…–5,1
°C,липні+18,8
°C.Тривалість
періодузтемпературамипонад+10
°Cстановить
150–160днів.Опадів550–640ммнарік,найбільше
їхвлітку.
БільшістьрічокналежитьдобасейнуПрип’яті,
щопротікаєнапівночіобласті(Стир,Стохід,Турія).
НазаходіпротікаєЗахіднийБугзпритоками.На
територіїобластібагатоозер(Світязь,Пулемецьке,
лука,Пісочнетаін.),більшістьякихкарстовогопо
­
ходження.
Ґрунти:дерново­підзолисті,дерновітарізнітипи
болотнихнапівночі,темно­сіріопідзоленіічорнозе
­
ми—напівдні.Трапляютьсясірілісовііясно­сірі
лісовіґрунти.Областьлежитьпереважновзонімі
­
шанихлісів,тількинапівднівоназаходитьулісо
­
степовузону.лісамивкритоблизькотретинитери
­
торії.ВмежахобластіствореноШацькийприродний
національнийпарк.
Основнігосподарськіланки—промисловість,агро
­
промисловийкомплексітранспорт.Продукціяпромис
­
ловостіпереважає.Паливно­енергетичнийкомплекс
працюєнабазімісцевоговугілля(Нововолинськеродо
­
вище)іторфу,атакожгазузДолинитаелектроенергії
зРівненськоїАеСіДобротвірськоїДРеС.
Упромисловостізначнурольвідіграютьлісова
ідеревообробнагалузі.Машинобудуваннявипус
­
каєприладиізасобиавтоматизації(луцькізаводи
електроапаратури,приладобудівний),вантажно­па
­
сажирськілегковіавтомобілі(луцьк),підшипники
(луцьк),машинидлятваринництва(Ковель)такор
­
мовиробництва(Рожище).Зпідприємствбудіндустрії
працюютьзаводикартонно­руберойдовийігідроізоля
­
ційнихматеріалів,великопанельногодомобудування,
силікатний(луцьк).
легкапромисловістьпредставленашвейною,тек
­
стильною,шкіряно­взуттєвою(втомучислізштуч­
нихшкір).
118
Головнігалузіхарчовоїпромисловості—цукрова,
м’ясна,маслосироробна,молочна.
Вобластісформувалосятрипромисловівузли:
луцький,Нововолинський,Ковельський.луцький
спеціалізуєтьсянамашинобудуванні(виробництво
автомобілів,приладів,підшипників),легкій(швейна,
текстильна),хімічній(виробизпластмас)іхарчовій
промисловості.УНововолинськомупромисловому
вузлірозвинутівугільна,будівельнихматеріалів,
деревообробна,харчовапромисловість.Підприємства
Ковельськогопромисловоговузлавипускаютьсіль
­
ськогосподарськімашини,комбікорми,будматеріали,
продукціюхарчовоїілегкоїпромисловості.
Сільськегосподарствоспеціалізуєтьсянамолочно­
м’ясномутваринництвітарослинництвільонарсько­
картоплярськогоізерново­буряківничогонапрямів.
Черезтериторіюобластіпролягаютьважливішля
­
хи,щозв’язуютьУкраїнузЄвропою.Основнівиди
транспорту—залізничнийіавтомобільний.Найбіль
­
шийзалізничнийвузол—Ковель.Головнізалізниці:
Київ—Ковель—Брест,Ковель—луцьк—львів.
Автошляхівзтвердимпокриттям4,6тис.км.Основ­
німагістралі:Київ—луцьк—Ковель,Брест—
луцьк—Дубно,луцьк—львів.
Дніпропетровська область
Областьрозташованавбасейнісередньоїтаниж
­
ньоїтечіїДніпра.Площа31,9тис.км
2
.
Захарактеромрельєфуобласть—хвилястарівни
­
на.ПівнічнийзахідзаймаєПридніпровськависочина,
щонакрайньомупівдніпереходитьуПричорномор
­
ськунизовину.лівобережначастинаобластізайнята
Придніпровськоюнизовиною.Напівденномусході
вмежіобластізаходятьвідрогиПриазовськоїви
­
сочини.Поверхнядужепорізанаярами,балками,
долинамирічок.
Областьбагатанакориснікопалини.Тутзосе
­
редженівеликіпокладизалізноїрудиКриворіжжя,
мангановоїрудиНікопольськогобасейну.Єпо
­
кладибокситів,нікелю,кобальту,золота,титану.
Зпаливних—кам’яне(ЗахіднийДонбас)ібуре
(Дніпровськийбасейн)вугілля.Великіпоклади
гранітів,мармуру,каолінів,вогнетривкихглин,
вапняків,пісківтощо.
Кліматпомірноконтинентальнийзжаркимлітом
іпорівнянохолодноюзимою.Пересічнатемпература
січня–4,5…–6,5
°C,липня+21,5…+22,5
°C.Трива
­
лістьбезморозногоперіодувід187до228днів.Опа
­
дів400–490мм,вонивипадаютьпереважновтеплий
періодроку.
ГоловнарічкаДніпрозпритоками:Оріль,
СамаразВовчою,Мокра,інгулець.Умежахоб
­
ластірозташованіДніпродзержинське,Дніпров
­
ськеіКаховськеводосховища,берутьпочаток
каналиДніпро—КривийРігіДніпро—Донбас.
Ґрунти:чорноземизвичайнітапівденні,трапля
­
ютьсялучно­чорноземні,дернові,піщанітаін.
Областьлежитьустеповійзоні.Алевзаплавах
річоківбалкахтрапляютьсяліси.Найбільший
об’єктприродно­заповідногофонду—Дніпровсько­
Орільськийзаповідник.
Часткапромисловостівпродукціїгосподарського
комплексустановитьблизько85%.Це—високоінду
­
стріальнаобласть,щоспеціалізуєтьсяназалізо­іманга
­
новоруднійпромисловості,металургії,машинобудуван
­
нітахімічнійпромисловості.Тутрозташованіпотужні
КриворізькаДРеС–2,Придніпровська,Дніпродзержин
­
ськатаіншіДРеС,ДніпродзержинськаГеС.
Областьдаєкраїнізалізнуруду,метал(Дніпропет­
ровськ,КривийРіг),труби(Нижньодніпровськ,Ні
­
кополь,Новомосковськ),кокс(КривийРіг,Дніпро
­
петровськ,Дніпродзержинськ),металургійне
ігірничеустаткування,космічнікомплекси,акуму
­
лятори,верстати,електровози(Дніпропетровськ),
будівельнімашини(Нікополь),вагони(Дніпродзер
­
жинськ),продукціюхімічноїпромисловості(Дніпро
­
петровськ,Дніпродзержинськ).Тутстворенопотуж
­
нийбудівельно­індустріальнийкомплекс(заводи
металоконструкцій,цементнітощо).Розвинутілегка
(трикотажна,взуттєва,швейна),майжеусігалузі
харчовоїпромисловості.
Натериторіїобластісформувалисьтрипромисло
­
вівузли:Дніпропетровський,Криворізький,Дніпро
­
дзержинський.Дніпропетровськийспеціалізується
начорнійметалургії,машинобудуваннііхімічній
промисловості,Криворізький—назалізорудній
промисловостіігірничомумашинобудуванні,Дні
­
продзержинський—наметалургійній,хімічній,
машинобудівній,цементнійпромисловості.Форму
­
єтьсяНікопольський(виробництвотруб,машинобу
­
дування),Павлоградський(кам’яновугільна,хімічна,
машинобудівнапромисловість),Новомосковський
(виробництвотруб),Марганецький(гірничорудна,
металообробнаімашинобудівнапромисловість),Си
­
нельниковський(машинобудівна,легка,фарфорово­
фаянсовапромисловість)вузли.
Сільськегосподарствоспеціалізуєтьсянавиро
­
щуваннізернових,соняшнику,овочів,атакожна
м’ясо­молочномутваринництві.
Основнийтранспорт—залізничний.Залізниці
зв’язуютьКриворізькийзалізоруднийбасейнзДон
­
басом.ВажливимиєтакожлініїХарків—Дніпропе
­
тровськ—Нікополь—Херсон,Харків—Синельни
­
кове—Мелітополь—Джанкой.Загальнадовжина
автошляхівзтвердимпокриттямблизько8тис.км.
Найбільшірічковіпорти:Дніпропетровськ,Дніпро
­
дзержинськ,Нікополь.Потериторіїобластіпроходять
трасигазопроводівШебелинка—Дніпропетровськ—
Одеса,Кременчук—КривийРіг—Кіровоград,нафто­
провідКременчук—Херсон.
Донецька область
Областьрозташованавпівденно­східнійчастині
України.НапівдніомиваєтьсяводамиАзовського
моря.ВиходитьдодержавногокордонузРосією.
Площа26,5тис.км
2
.
Поверхняобласті—хвилястарівнина,розчле
­
нованачисленнимирічковимидолинами,ярами
Регіональні додатки
119
ібалками.Північно­східначастинаобластізайнята
Донецькоювисочиною(висотадо350м),щоназа
­
ходіпереходитьуПридніпровськунизовину,ана
півдні—вПриазовськувисочину.НаПриазовській
височинівиділяютьсяокреміпідвищення,щоназива
­
ютьсятут«могилами»(Могила­Гончариха,Савур­Мо
­
гилатощо).Поширенівобластііантропогенніформи
рельєфу—терикони,кар’єри,провали.
Найголовнішийвидкориснихкопалиноблас
­
ті—вугілляДонецькогокам’яновугільногобасейну.
Єкам’янасіль,доломіти,флюсовівапняки,вогне
­
тривкіглини,гіпс,мергель,будівельніматеріали,
азбест,ртуть.
Кліматпомірноконтинентальний.Зимапро
­
холодна,літожарке.Середнятемпературасічня
–4…–7,8
°C,липня+20,8…+22,8
°C.Тривалість
безморозногоперіоду160–170днів.Опадіввипадає
375–556мм,більшістьїхвипадаєвтеплупоруроку.
Знесприятливихкліматичнихявищнайнебезпечніші
пилові(чорні)бурі.
РічкиобластіналежатьдобасейнівСіверськогоДін
­
ця,ДніпратаАзовськогоморя.Найбільшарічка—Сі
­
верськийДонець,щомаєпритоки:КазанийТорець,
Бахмут,лугань.ДобасейнуДніпраналежатьрічки
Самара,ВовчазпритокамиСухіЯли,МокріЯлита
ін.БезпосередньовпадаютьвАзовськемореКальміус,
ГрузькийЯланчиктаін.Озермало,більшештучних
водойм.КаналСіверськийДонець—Донбас.
Ґрунти.Вобластіпереважаютьсередньо­імалогу
­
муснічорноземизвичайні.Вдолинахрічокпоширені
лучно­чорноземніілучніґрунти.Напівднімісцями
трапляютьсясолончакиісолонці.Областьлежить
умежахстеповоїзони.Природнастеповарослинність
зберегласятількивзаповіднихтериторіях(Україн
­
ськийстеповийзаповідник,національнийприродний
парк«Святігори»).лісизаймають4,8%території,
вонитрапляютьсявзаплавахрічоківбалках.
Донецькаобластьвисокоіндустріальна.Напромис
­
ловістьприпадає90%валовоїпродукціїгосподарства.
Основнігалузіспеціалізації—паливно­енергетична,
металургійна,хімічна,машинобудівнапромисло
­
вість.Вугледобувнапромисловістьоб’єднуєблизько
120шахт,щониніпереживаютькризуперебудови.
Вобластіпрацюютьвеликіелектростанції(Вугле
­
гірська,Старобешівська,Слов’янська,Курахівська
таін.).Намісцевомукоксівномувугілліідовізних
залізнійімарганцевійрудахпрацюютьвеликімета
­
лургійнікомбінативДонецьку,Макіївці,Єнакієвому,
Краматорську,Маріуполі,трубнийзаводуХарцизьку.
Багатококсохімічнихзаводів.Кольороваметалургія
виплавляєцинк(Костянтинівка),ртуть(Микитівка),
виробляєкольоровийпрокат(Артемівськ).
Умашинобудуваннінайбільшурольвідіграєважке
машинобудування(машинидляметалургійної,гірни
­
чоїіхімічноїпромисловості,транспорту).Найбільші
підприємства:АО«Новокраматорськиймашинобудів
­
нийзавод»,ВО«Маріупольськийзаводважкогомаши­
нобудування»,хімічнівиробничіоб’єднання«Стирол»
(Горлівка),«Хімпром»(Слов’янськ).
НаДонеччинісформувалосяшістьпромислових
вузлів:Донецько­Макіївський(спеціалізація—ву
­
гільна,металургійна,коксохімічна,машинобудівна
промисловість),Горлівсько­Єнакіївський(вугільна,
металургійна,машинобудівна,енергетична),Крама
­
торсько­Слов’янський(машинобудівна,металургійна,
хімічна,електротехнічна),Торезо­Сніжнянський(ву
­
гільна,електротехнічна),Красноармійський(вугільна
іхарчова),Маріупольський(металургійна,судноре
­
монтна,рибоконсервнапромисловість).
Сільськегосподарствоспеціалізуєтьсянаовоче
­
во­молочномуізерновомувиробництвахзмолочно­
м’яснимтваринництвом.Розвинутіосновнігалузі
харчовоїпромисловості.
Транспортнасистемаобластідужепотужна.Тут
найгустішавкраїнімережазалізниць,щозв’язує
ДонбасзПридніпров’ям,Києвом,Росією.Найбільші
залізничнівузли:Ясинувата,Краснийлиман,Дебаль
­
цеве,Микитівка,іловайськ,Волноваха.Доситьгуста
мережаавтошляхів—близько8тис.кмзтвердим
покриттям.Трубопровіднийтранспортпредставлений
газопроводами,щопрокладенідомістобластізХар
­
ківщиниіРосії.
Житомирська область
ОбластьрозташовананапівночіУкраїни.Ви
­
ходитьдодержавногокордонузБілоруссю.Площа
29,9тис.км
2
.
Поверхняобласті—хвилястарівнина.Північ
областізаймаєПоліськанизовина,південь—При
­
дніпровськависочина.УмежахПоліськоїнизовини
підноситьсяСловечансько­Овруцькийкряж,складе
­
нийкристалічнимипородами.Тутміститьсянайвища
точкаобластізвідміткою316м.ПоверхняПридні
­
провськоївисочинирозчленованагустоюмережею
річковихдолиніярів.
Зкориснихкопалиннайважливішезначення
маютьбудівельніматеріали:граніти,лабрадорити,
мармур,кварцити.Єкаоліни,вогнетривкіглини,
титановіруди,кварцовіпіски,трапляютьсясамоцві
­
ти—гранати,бурштин,топази,яшматощо.Вияв
­
леніродовищаторфу,буроговугілля.Єрадіоактивні
мінеральніджерелатагрязі.
Кліматобластіпомірноконтинентальний.Зимане
­
холодна,літонежарке,вологе.Середнятемпература
січня–5,7
°C,липня+18,9
°C.Тривалістьперіодузтем­
пературамипонад+10
°Cстановить158днів.Опадів
570–600ммнарік,найбільшеїхбуваєвлітку.
РічкиналежитьдобасейнуДніпра:ТетерівзГни
­
лоп’яттю,Гуйвоютаіршею,ірпінь,Здвиж,Уборть,Сло
­
вечна,УжзЖеревоміНорином,Случ.Багатоозер.
Переважаютьдерново­підзолисті,болотянітасірі
лісовіґрунти.Напівднієчорноземніґрунти.
Областьлежитьвзонімішанихлісів,південна
частина—влісостеповійзоні.лісамивкрито28%
площіобласті.Натериторіїобластібагатооб’єктів
природно­заповідногофонду,втомучисліПоліський
заповідник.ВнаслідоккатастрофинаЧорнобильській
АеСтериторіязазналарадіоактивногозабруднення.
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
120
Продукціяспеціалізаціїобласті—льняніткани
­
ни,хміль,фарфорово­фаянсовівироби,титановий
ільменіт,лабрадоритіпірофіліт,папір.
Машинобудуваннявиробляєхімічнеустаткування
(Бердичів,Коростень),верстати(Житомир,Бердичів),
шляховімашини(Коростень),сільськогосподарськіма
­
шини(Новоград­Волинський),запчастинидотракторів
(Олевськ,Малин)іавтомобілів(Житомир).Згалузей
харчовоїпромисловостінайрозвинутішацукрова.
ВЖитомирізнаходятьсяльонокомбінат,фабрики
музичнихінструментівіпаперова,заводхімічного
волокна.УБаранівціпрацюєнайбільшийукраїні
фарфоровийзавод.Впівнічнихрайонахобластідо
­
буваютьлабрадорит,граніт,мармур,бутовийкамінь.
Вобластіпрацюєіршанськийгірничо­збагачувальний
комбінат,щопереробляєтитановийільменіт.
Основупаливно­енергетичногокомплексуобласті
становлятьмісцевіторфібуревугіллятадовізні
нафтаігаз.електроенергіянадходитьізсистеми
«Київенерго».
НатериторіїобластісформувавсяЖитомирсько­
Бердичівськийпромисловийвузол,щоспеціалізується
намашинобудуванні(верстатобудування,автозапчас
­
тини),легкій(швейна,взуттєва,панчішна,хутрова),
харчовій(м’ясна,цукрова,молочна)промисловості.
Сільськегосподарствомаєзерново­картоплярсько­
льонарськийнапрямупоєднаннізм’ясо­молочним
тваринництвомнаПолісіізерново­буряківничимна
­
прямомзмолочно­м’яснимтваринництвом—влісо
­
степовійзоні.
Основнісільськогосподарськікультури:зернові
(озимапшениця,озимежито,бобові,ячмінь,греч
­
ка,овес,просо),технічні(льон­довгунець,хміль,
цукровібуряки).Важливігалузі—картоплярство,
садівництво,ягідництво.Розвинутім’ясо­молочне
імолочно­м’яснескотарство,атакожсвинарство,
птахівництво,бджільництво,вівчарство.
Провіднівидитранспорту—залізничнийіав
­
томобільний.Головнізалізниці:Київ—львів,
Київ—Брест,Овруч—Шепетівка.Найбільшіза
­
лізничнівузли—Коростень,Житомир,Бердичів,
Овруч,Новоград­Волинський.Автошляхизтвердим
покриттямстановлятьпонад7тис.км.Найважливіші
магістралі:Київ—Житомир—Рівне,Київ—Корос
­
тень—Ковель.Територієюобластіпроходитьтраса
нафтопроводу«Дружба».
Закарпатська область
ОбластьрозташовананазаходіУкраїни.Виходить
додержавногокордонузПольщею,Словаччиною,
Угорщиною,Румунією.Площа12,8тис.км
2
.
ЗахарактеромрельєфутериторіяЗакарпатськоїоб
­
ластіподіляєтьсянадвічастини:гірську(Українські
Карпати)ірівнинну(Закарпатськанизовина).Нагори
припадаєблизько4/5території.ГірськіхребтиКарпат
витягнутізпівнічногозаходунапівденнийсхід.На
півночілежитьВододільнийхребет.Напівденному
сходівідцьогохребтаокремоюгрупоюрозташовані
ЧорногоризнайвищоюточкоюУкраїни—г.Го
­
верлою(2061м).Закарпатськанизовинамаєвисоти
105–120мзнезначнимпохиломвідгірдор.Тиси.
Вобластієрізнікориснікопалини:кам’янасіль,
буревугілля,ртутнаруда,алуніти,золото,полімета
­
левіруди,туфи,доломіти,перліти,бентонітовіглини
таін.Дужебагатоджерелмінеральнихвод.
Кліматпомірноконтинентальний.ГориКарпати
захищаютьЗакарпаттявідвпливухолоднихпівнічних
вітрів.Нанизовинізимакоротка,м’яка,температура
січня–2…–3
°C,літотепле,середнятемпературалип
­
ня+19…+21
°C.Вгорахлітопрохолодне,температура
липнявід+9до+13
°C,зиматривала,холодна,тем
­
пературасічнявід–5до–9
°C.Тривалістьперіоду
зтемпературамипонад+10
°Cстановить170–190днів.
Опадівбуває642–1411ммзалежновідвисоти.
РічкиналежатьдобасейнуТиси,притокиДунаю.
ТисаутворюєтьсявідзлиттяБілоїіЧорноїТиси,має
притоки:Тересва,Теребля,Ріка,Боржава,латориця,
Уж.Найбільшеозеро—Синевир.
Ґрунтиобластірізноманітні.Нарівнинідернові,
опідзолені,дерново­глейові,вгорах—бурілісові,
гірсько­опідзолені,гірсько­лучні.Закарпаття—най
­
більшлісистаобластьУкраїни:близько50%їїте
­
риторіїзнаходитьсяпідлісом.Тутчітковиражена
вертикальнапоясність.Вищелісовогопоясу(з1500м)
поширенісубальпійськілуки.Вобластізнаходиться
Карпатськийбіосфернийзаповідникіприроднийна
­
ціональнийпаркСиневир,міжнароднийбіосферний
заповідникСхідніКарпати.
Закарпаттядаєкраїніметалорізальніверстати,
прилади,засобиавтоматизації,деревину,картон,
кухоннусіль,плодоовочевіконсерви.Значнуроль
відіграєрекреаційнегосподарство.Найбільшіпід­
приємстваобласті:«електродвигун»(Ужгород),«Мука­
чівприлад»(Мукачеве),верстатобудівний(Кольчине)
іарматурний(КобилецькаПоляна)заводи.Убагатьох
населенихпунктахпрацюютьфіліалильвівськихма
­
шинобудівнихзаводів.Великимипідприємствамилі
­
сопромисловогокомплексуєСвалявський,Хустський,
Рахівськийлісові,Ужгородськийфанерно­меблевий,
Тересв’янськийіБерегівськиймеблевікомбінати,
Рахівськакартоннафабрика.Харчоваіндустрія:
виноробна,плодоовочеконсервна,м’ясна,маслоси
­
роробна,соляна.Єзаводирозливумінеральнихвод.
легкапромисловість:трикотажна,швейна,шкіря
­
но­взуттєва.Розвинутінародніпромисли(гончарне,
керамічне,килимарськевиробництво,художняви
­
шивка,різьбленняподеревутаін.).Набазіродовищ
поліметалевихрудствореноМужіївськийдержавний
золотополіметалевийкомбінат.
електроенергіюобластьодержуєвідльвівської
енергосистеми,атакожвідмісцевихТеребле­Ріцької
ГеСіУжгородськоїтеплогідроелектростанції.
Спеціалізаціясільськогогосподарства—скотар
­
ством’ясо­молочногонапряму,овочівництво,садів
­
ництвотавиноградарство.
Угалузевійструктурісільськогогосподарства
переважаєтваринництво:м’ясо­молочнескотарство,
свинарство,птахівництво,бджільництво—нарівни
­
Регіональні додатки
121
нах;вівчарство—упередгір’яхігорах.НаЗакар
­
патськійнизовинівирощуютьпшеницю,кукурудзу,
кормовікультури,розвинутіовочівництво,тютюнни
­
цтво,виноградарство,садівництво.
Головнівидитранспорту—залізничнийіавто­
мобільний.Основнізалізничнімагістралі:львів—
лавочне—Мукачеве—Чоп,львів—Ужок—Ужго
­
род—Чоп,Чоп—Солотвине.Довжинаавтомобільних
дорігзтвердимпокриттямстановить3,4тис.км.
Найважливішіавтомагістралі:Ужгород—Ужок—
львів,Чоп—Ужгород—Мукачеве—львів,Мукаче
­
ве—Хуст—Рахів—івано­Франківськ.Територією
областіпроходятьтрасинафтопроводу«Дружба»,
газопроводів«Союз»,«Братерство»,Уренгой—По
­
мари—Ужгород.
Областьмаєдобрерозвинутекурортнеітуристич
­
негосподарство.УСолотвиніувиробленихсоляних
шахтахдієалергологічналікарня.Вобластіпрацює
15санаторіївтапансіонатівзлікуванням:«Сонячне
Закарпаття»,«Поляна»,«Карпати»,«КвіткаПоло
­
нини»,«Шаян»,«Верховина»таін.
Запорізька область
ОбластьрозташовананапівденномусходіУкраїни.
ВиходитьдоАзовськогоморя.Площа27,2тис.км
2
.
Областьмаєрівниннуповерхню,щозлегкапохи
­
леназпівнічногосходунапівденнийзахід.Північно­
західнучастинузаймаєПридніпровськанизовина,що
напівдніпереходитьуПричорноморськунизовину.
Напівденномусходінатериторіюобластізаходить
Приазовськависочина(найвищаточка—г.Бельмак­
Могила,324м).Височинакрутообриваєтьсядоморя.
Вздовжузбережжя—кількапіщанихкіс.
Областьбагатанакориснікопалини:залізні
руди(Білозерськийзалізоруднийбасейн),манган
(Токмацькеродовище).Єбуревугілля,великі
запасивогнетривів,каоліну,вапняку,графіту,
гранітутаіншихбудівельнихматеріалів.Трапля
­
ютьсяджереламінеральнихвод,лікувальнігрязі.
Кліматобластіпомірноконтинентальний,зжар
­
кимлітомімалосніжноюзимою.Середнятемперату
­
расічнявід–5,4
°Cнапівночідо–3,8
°Cнапівдні.
Тривалістьперіодузтемпературамипонад+10
°Cста
­
новить170днів.Опадів350–470ммнарік.Досить
частобуваютьсуховії,періодично—пиловібурі.
ГоловнарічкаДніпро,добасейнуякогоналежать
річкиКонкаіГайчур.РічкамибасейнуАзовського
моряєБерда,Молочна,Обитічна.Найбільшеводо
­
сховище—Каховське.
Вобластіпереважаютьчорноземніґрунти(75%
площі).Напівдніпоширенітемно­каштановііка
­
штановіґрунти,переважносолонцюваті.Область
лежитьустеповійприроднійзоні.Природнастепова
рослинністьстановить3–4%площіобласті,здебіль
­
шогонасхилахбалок,наузбережжіАзовськогоморя.
НатериторіюобластізаходитьчастинаУкраїнського
степовогозаповідникаКам’яніМогили.
Областьвисокоіндустріальна.Провіднемісце
вгосподарськомукомплексіпосідаєбагатогалузеве
машинобудування,чорнаікольороваметалургія,
хімічнаігірничодобувнапромисловість.Основу
енергетикистановлятьДніпровськаГеС,Запорізька
ДРеС,ЗапорізькаАеС.Найбільшимипідприємствами
чорноїікольоровоїметалургіївЗапоріжжіє«Запо
­
ріжсталь»,титаномагнієвийкомбінат,заводиелект­
рометалургійний«Дніпроспецсталь»,коксохімічний,
феросплавів,алюмінієвийкомбінат.Великімаши
­
нобудівніпідприємства«Запоріжтрансформатор»,
«Перетворювач»,«Запорізькийабразивнийкомбі
­
нат»,«АвтоЗАЗ»,«Мотор­Січ»(Запоріжжя),«Пів
­
деншляхмаш»і«Азовкабель»(Бердянськ).
легкапромисловістьпредставленашвейною(Ме
­
літополь,Запоріжжя),трикотажною(Бердянськ,
Мелітополь),взуттєвою(Запоріжжя,Бердянськ,
Василівка)таіншимигалузямипромисловості.Роз
­
винутірізнівидихарчовоїпромисловості(олійно­жи
­
рова,борошномельна,м’ясо­іфруктоовочеконсервна,
молочна,рибна).
Вобластісформувавсяпромисловийвузол,щоспе
­
ціалізуєтьсянаелектроенергетиці,багатогалузевому
машинобудуванні,чорнійікольоровійметалургії,
хімічнійінафтохімічнійпромисловості,атакож
легкійіхарчовій.
Усільськомугосподарствіпровіднемісцепосідає
тваринництвом’ясо­молочногонапряму.Основнісіль
­
ськогосподарськікультури:озимапшениця,кукуру
­
дза,ярийячмінь,просо,соняшник,рицина,соя.
Розвинутіовочівництво(томати,огірки,перець,
баклажани),садівництво(черешня,абрикоси,слива,
вишня,яблуня,груша),виноградарство.Утваринни
­
цтвім’ясо­молочнескотарство,розвинутісвинарство,
птахівництво,атакожкролівництво,бджільництво,
шовківництво,ставковерибництво.Значначастина
земельзрошується.Найбільшазрошувальнасисте
­
ма—Каховська.ПрацюютьПівнічнорогачицька,
Запорізька,Кам’янська,Вольнянська,Октябрьська
зрошувальнісистеми.
Основнівидитранспорту—залізничнийіавто
­
мобільний.Частиназалізницьелектрифікована.
Найбільшізалізничнівузли:Запоріжжя,Пологи,
Мелітополь,ВерхнійТокмак,Федорівка.Значнаме
­
режаавтомобільнихшляхівзтвердимпокриттям—
6,4тис.км.Найбільшийрічковийпорт:Запоріжжя,
морський—Бердянськ.
Івано-Франківська область
ОбластьрозташовананазаходіУкраїни,вперед
­
гірнійтагірськійчастинахУкраїнськихКарпат.
НапівднівиходитьдодержавногокордонуУкраїни
зРумунією.Площа13,9тис.км
2
.
Захарактеромрельєфутериторіюобластьподі
­
ляютьнатричастини:північно­східну—рівнинну
(Подільськависочина),середню—передгірну(Пе
­
редкарпаття),південно­західну—гірську(Україн
­
ськіКарпати).Найвищаточкарівнинноїчастини
знаходитьсявОпіллінапівнічномузаході(430м).
ПоверхняПередкарпаттярозчленованарічковими
долинами.Висотитутстановлять400–500м.Майже
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
122
половинутериторіїобластізаймаютьКарпати.Тут
знаходятьсятакігірськімасивиіпасма:Горга
­
ни,Покутсько­БуковинськіКарпати,Гринявські
іЧивчинськігоритаЧорногоразнайвищоюточкою
України—г.Говерлою(2061м).
Кориснікопалини:нафтатаприроднийгаз(Пе
­
редкарпатськанафтогазоноснаобласть),буревугілля,
озокерит,великізапасисірки,кам’яноїтакалійної
солей.Єгіпс,сланці,фосфорити,різнібудівельні
матеріали,джереламінеральнихвод.
Кліматпомірноконтинентальний.Врівнинній
ісереднійчастинахобластізимам’яка,літотепле,
середнятемпературасічня–4…–4,5
°C,липня+18…
+19,5
°C.Тривалістьперіодузтемпературамипонад
+10
°Cстановить155–170днів.Угорахкліматхолод
­
ніший.Середнятемпературасічнястановить–6
°C,
липня+16
°C.Річнісумиопадівколиваютьсявід
600–800ммуПередкарпаттідо1400ммугорах.
РічкиобластіналежатьдобасейнівДністра
іПруту.ПритокиДністра—Свіча,лімниця,луква,
Бистриця,Свір,Гнилалипа;притокиПруту—Чере
­
мош,Рибниця,Туркатаін.Гірськіозера—лебедине,
Несамовитетаін.
Ґрунти,якірослинність,змінюютьсязвисотою.
ВПридністров’їпереважаютьопідзоленічорноземи,
темно­сірі,сіріґрунти.УПередкарпатті—дерново­
підзолистітадернові,вгорах—бурілісові,гірсько­
лучні.
Переважаючимтипомрослинностієліси.Ними
вкритовід30%територіїнарівниніідо60%—
угорах.Чіткопомітнависотнапоясність.Довисо
­
ти800–1000мростутьлистяніліси,вище(1300–
1500м)—хвойні,навершинахгір—субальпійські
луки—полонини.Натериторіїобластізнаходяться
Карпатськийприроднийнаціональнийпаркізаповід­
никГоргани.
Основнігалузігосподарськогокомплексуобласті
—нафто­ігазодобувна,лісова,деревообробна,хіміч
­
на,нафтохімічна,машинобудівна,електроенергетич
­
на,харчовапромисловість.енергетичноюбазоюоб
­
ластієБурштинськаДРеС,КалуськаТеЦ.Добування
нафтиігазутаїхпереробкуналагодженовНадвірній
іДолині.Машинобудівніпідприємствавипускають
ковальсько­пресовімашини,ливарніавтоматичнілі
­
нії(виробничеоб’єднання«Карпатпресмаш»),прила
­
диконтролюірегулюваннятехнологічнихпроцесів,
обчислювальноїтехніки(івано­Франківськ),машини
длятваринництва(Коломия).лісопромисловийкомп
­
лексвиробляєдеревніплити,фанеру,меблі.Най
­
більшілісокомбінати:Надвірнянський,Вигодський,
Брошнівський;меблевікомбінати—Прикарпатський
іСнятинський.ПрацюєКоломийськапаперовафабри
­
ка.Хімічнаіндустріявипускаємінеральнідобрива,
металевиймагній,карбаміднііполіхлорвініловісмо
­
ли,барвникитощо.Найбільшепідприємство—Ка
­
луськийконцерн«Оріана»,акціонернетовариство
«Нафтохімік»(Надвірна).
легкапромисловістьпредставленашвейною(іва
­
но­Франківськ),хутровою(Тисмениця),шкіряно­взут
­
тєвою,лляноютаіншимигалузями.Провіднігалузі
харчовоїпромисловості—цукрова,молочна,масло
­
сироробна,м’ясна,соляна,тютюново­ферментаційна.
Поширенінародніхудожніпромисли:різьбленняпо
дереву,гончарство,ткацтво,килимарство.
Вобластісформувалисьчотирипромисловівуз
­
ли:івано­Франківський(машинобудування,легка
іхарчовапромисловість),Калуський(хімічна),До
­
линський(нафтодобувна,газопереробна),Коломий
­
ський(легкаіхарчовапромисловість).
Основнізерновікультуривсільськомугосподар
­
стві—озимапшениця,ячмінь,жито,льон­довгунець,
цукровібуряки,ріпак.
Головнівидитранспорту—залізничнийіавто
­
мобільний.Залізницізв’язуютьобластьзКиєвом,
львовом,Одесою,Чернівцями.Залізничнівузли:івано­
Франківськ,Коломия.Головніавтомагістралізв’язують
івано­Франківськзльвовом,Чернівцями,Ужгородом.
Територієюобластіпроходятьтрасигазопроводів«Бра
­
терство»,«Союз»,Уренгой—Помари—Ужгород.
Київська область
ОбластьрозташованавпівнічнійчастиніУкраїни,
вбасейнісередньоїтечіїДніпра.Напівночівиходить
додержавногокордонуУкраїнизБілоруссю.Площа
28,1тис.км
2
.
Поверхняобластірівнинно­горбиста.НаПраво
­
бережжімаєпохилзпівденногозаходунапівнічний
схід,налівобережжі—зпівночінапівдень.Пів
­
нічначастиналежитьумежахПоліськоїнизовини,
центральнаіпівденно­західна—наПридніпровській
височині,дужерозчленованійрічковимидолинами
ібалками.НасходівмежіобластізаходитьПридніп­
ровськанизовина.
Накориснікопалиниобластьбідна.Єбудівельні
матеріали(граніти,гнейси,цегельно­черепичніглини,
мергель,кварцовіпіски),каоліни,торф,буревугілля,
трапляютьсяджереламінеральнихвод.Напівденно
­
музаходіобластівиявленізапасисамородногозолота,
алмазів,платиноїдів,титано­цирконієвіруди.
Кліматпомірноконтинентальний,м’який.Серед
­
нятемпературасічня–5,8…–6,5
°C,липня+19,2…
+20,1
°C.Тривалістьперіодузтемпературамипо
­
над+10
°Cстановить155–165днів.Опадівбуває
500–600мм,найбільшеучервні­липні.
Дніпро—найбільшаводнаартеріяобласті.Всі
річкиналежатьдойогобасейну.Головніпритоки
Дніпра:Прип’ять,Уж,ТетерівзіЗдвижем,ірпінь
зУнавою,Стугна,Красна,РосьзРоставицею,Гороху
­
ваткою,Протокою,Кам’янкою;Десна,Трубіж,Супій,
Перевід.Натериторіїобласті—КиївськеіКанівське
водосховища.
Ґрунтирізноманітні.Напівночінайпоширеніші
дерново­підзолисті,лучнітаболотні,вцентральній
тазахіднійчастинах—опідзоленічорноземи,темно­
сірітаясно­сірілісовіґрунти,напівдні—глибокі
малогумуснічорноземи.Налівобережжі(влісостепу)
трапляютьсячорноземитиповімалогумусні,лучнісо
­
лонцюваті,солончаковітаін.
Регіональні додатки
123
ВнаслідоккатастрофинаЧорнобильськійАеС
в1986р.територіяобластізазналазабруднення
радіоактивнимиелементами,особливопівнічнаїї
частина.
Київськаобласть—аграрно­промислова.Її
спеціалізація—машинобудування(електронна
іобчислювальнатехніка,електротехнічнівироби,
сільськогосподарськімашини,легка,хімічнаіхар
­
човапромисловість,виробництвоцукровихбуряків,
картоплі,овочів,м’ясаімолока.Найбільшізаводи:
сільськогосподарськогомашинобудування,«елект­
рокераміка»,гумо­технічнихвиробівтаазбестовий
(БілаЦерква),екскаваторний(Бородянка),«ірпінь
­
торфмаш»(ірпінь),приладобудівний(Ставище),
«Радіатор»(Ржищів),холодильників,«електро
­
побутприлад»(Васильків),пластмас,порошкової
металургії,великовантажнихкранів(Бровари).
Працюютьвиробничеоб’єднання«Білоцерківшина»
(БілаЦерква),заводимікробіологічноїпромисловості
(Немішаєве,Трипілля),домобудівнікомбінати(Біла
Церква,Березань,Бровари),картонно­паперовий
комбінат(Обухів),меблевіфабрики(Бровари,ірпінь
таін.).легкапромисловістьпредставленасуконною
(Богуслав,Березань),швейною,трикотажною,шкі
­
ряно­взутєвоюгалузями.Зхарчовоїпромисловості
найбільшерозвинутацукрова(Яготин,Миронівка,
Рокитне).
НатериторіїобластісформувалисяКиївськийпро
­
мисловийвузол,щоспеціалізуєтьсянамашинобуду
­
ванні,легкійпромисловостіібудівельнійіндустрії,
атакожБілоцерківський,щоспеціалізуєтьсянанафто
­
хімічній,машинобудівнійіхарчовійпромисловості.
Рослинництвообластімаєбуряківничо­зерново­
льонарськийнапрямзрозвинутимовочівництвом
іплодівництвом,тваринництво—м’ясо­молочний.
Частинасільськогосподарськихугідьобласті,щопо
­
страждалавідкатастрофинаЧорнобильськійАеС,
вилученазкористування.
електроенергіювиробляютьКиївськаГеС,Три
­
пільськаДРеС.
Розвинутівсівидитранспорту.Особливезначення
маютьзалізничний,автомобільний,річковий.Заліз
­
ничнівузли:Київ,Миронівка,Фастів.УБорисполі—
Київськийаеропорт.Територієюобластіпроходять
трасигазопроводівУренгой—Помари—Ужгород,
Шебелинка—Полтава—Київ.Судноплавствопо
Дніпру,Десні,Прип’яті,частковопоТетереву.
Кіровоградська область
ОбластьрозташованавцентральнійчастиніУкра
­
їни,вмежиріччіДніпраіПівденногоБугу.Площа
24,6тис.км
2
.
Поверхняобласті—підвищенахвилястарівнина,
дужерозчленованарічковимидолинами,ярамиібал
­
ками.ОсновнучастинутериторіїобластізаймаєПри
­
дніпровськависочиназвисотами150–200м.Урічко
­
вихдолинахнаповерхнючастовиходятькристалічні
породиУкраїнськогощита,щоутворюютьврічищах
подекудипорогиіперекати.
Областьбагатанакориснікопалини.Тутрозмі
­
щенийДніпровськийбуровугільнийбасейн.Єродо
­
вищагорючихсланців,торфу.Натериторіїобласті
знаходитьсячастинаКриворізькогозалізорудного
басейну.Єнікелево­хромітовіруди(Побужжя),зо
­
лото,графіт(Завальськеродовище),різнібудівельні
матеріали(граніт,лабрадорит,кварцит,мергель,
каолін,піскитощо).
Кліматобластіпомірноконтинентальний.Зима
м’яка,звідлигами.літожарке.Середнятемпература
січня–5,4…–6,5
°C,липня+20…+21,4
°C.Тривалість
безморозногоперіоду160–170днів.Опадів400–
490ммнарік.Трапляютьсяпосухи,пиловібурі.
РічкиналежатьдобасейнуДніпра(Цибульник,
інгулець)таПівденногоБугу(інгул,Синюха,Си
­
ниця).Найбільшіводосховища—Кременчуцькета
Дніпродзержинське.ЗбудовановодовідДніпро—Кі
­
ровоград.
Областьлежитьулісостеповійістеповійфізико­
географічнихзонах.Улісостеповійпереважають
чорноземитипові,опідзолені,ясно­сірітасірілісові
ґрунти,встеповій—чорноземизвичайні.Природна
рослинністьзберегласялишенасхилахярівібалок.
лісизаймають6,8%території.Орніземлістановлять
76%уСтепу,і70%улісостепу.Єоб’єктиприродно­
заповідногофонду.
Областьіндустріально­аграрна.Даєкраїнісіль
­
ськогосподарськімашини,гідравлічнінасоси,на
­
півпровідниковіматеріали,графіт,граніт,цукор,
олію.ОсновуенергетикистановлятьКременчуцька,
КраснохутірськатаіншіГеС,Кіровоградськата
ОлександрівськаТеС.Найбільшімашинобудівні
підприємства:акціонернетовариство«Червона
зірка»,виробничіоб’єднання«Радій»,«Друкма
­
шина»,заводи«Гідросила»,ремонтно­механічний
(Кіровоград),підйомно­транспортногоустаткування,
ремонтно­механічний(Олександрія),локомотиворе
­
монтний(Помічна),тепловозоремонтний(Гайворон),
Олександрійськийконцерн«лан»налагодиввиробни
­
цтвозернозбиральногокомбайна,щонепоступається
ефективністюзарубіжниманалогам.
Розвинутевидобуванняіпереробкабуроговугілля,
видобуваютьтакожграфітібудівельніматеріали.
Працюютьпідприємствачорної(ливарнийзавод
вКіровограді)ікольорової(комбінаттвердихсплавів
ітугоплавкихметалівтазаводчистихметалівуСвіт
­
ловодську,Побузькийнікелевийзавод)металургії.
Однієюзпровіднихгалузейєхарчовапромисловість:
цукрова,молочна,маслосироробна,м’ясна,сухого
молока,олійно­жироватаін.Єпідприємствалегкої
промисловості(Кіровоград,Новомиргород).
Натериторіїобластісформувалисядвапромислові
вузли:Кіровоградський(машинобудуванняіметало
­
обробка,харчоваілегкапромисловість)іОлексан
­
дрійський(паливна,машинобудівнаіметалообробна,
харчовапромисловість).
Сільськегосподарствомаєнапрямзерново­бу
­
ряківничо­олійнийупоєднаннізмолочно­м’ясним
тваринництвом.
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
124
Головнізерновікультури—озимапшениця,куку
­
рудза,ячмінь,бобові,гречка,просо;технічні—цу
­
кровібуряки,соняшник,м’ята,коріандр.Розвинуті
овочівництво,садівництво,ягідництво.Утваринни
­
цтвіпереважаютьскотарством’ясо­молочногонапря
­
му,свинарство.Єтакожптахівництво,вівчарство,
бджільництво,шовківництво.
Головнізалізничнімагістралізв’язуютьобласть
зКиєвом,Донбасом,півднемУкраїни.Залізничнівуз
­
ли:Знам’янка,Помічна,Долинська,Гайворон.Через
територіюобластіпроходятьавтомагістралі:Київ—
Дніпропетровськ,Київ—Донецьк,Київ—Одеса,
Полтава—Балта—Рибниця,Кіровоград—Кривий
Ріг,Кіровоград—Миколаїв.Територієюобласті
проходятьтрасигазопроводів«Союз»,Кременчук—
КривийРіг,нафтопроводуКременчук—КривийРіг.
ВеликетранспортнезначеннямаєДніпро.
Луганська область
Областьрозташованавпівденно­східнійчастині
України.ВиходитьдодержавногокордонузРосією.
Площа26,7тис.км
2
.
Поверхнябільшоїчастинитериторіїобластірів
­
нинна,розчленованарічковимидолинами,ярами
ібалками.НапівднізнаходитьсяДонецькависо
­
чиназнайвищоюточкоюлівобережноїУкраїни—
г.Могилою­Мечетною(367м).Середнячастинаоб
­
ласті—долинаСіверськогоДінця.Напівночіумежі
областізаходятьвідрогиСередньоруськоївисочини.
Поширеніантропогенніформирельєфу—терикони,
кар’єри.
Найголовнішакориснакопалина—кам’яневу
­
гілляДонецькогокам’яновугільногобасейну.Єзна
­
чніпокладивапняків,крейди,мергелів,пісковиків.
Трапляютьсялікувальнімінеральніджерела.
Кліматпомірноконтинентальний.Зимапрохолод
­
на,літожарке.Середнятемпературасічня–7…–8
°C,
липня+21…+22
°C.Тривалістьперіодузтемперату
­
рамипонад+10
°Cстановить160–170днів.Опадів
випадає400–550мм.Доситьчастотрапляються
суховії,засухи.
Головнарічка—СіверськийДонець.Йогоприто
­
ки:Айдар,Деркул,Красна,лугань,ВеликаКам’янка,
луганчик,Борова,Євсюг.ЗДонецькоївисочинибере
початокМіус,щотеченапівдень.Єозера.
Набільшійчастинітериторіїпоширенічорноземні
ґрунтирізнихтипів.Поширенітакождерново­лучні,
опідзоленітаіншіґрунти.
Областьлежитьустеповійічастковолісостеповій
зонах.лісамивкрито0,6%території.Вонипоширені
взаплавахібалках.Природніландшафтидужезміне
­
ніізбереглисятількивлуганськомузаповіднику.
луганськаобластьвисокоіндустріальна.Валова
продукціяпромисловостівзагальнійпродукціїгос
­
подарствастановитьблизько87%.Областьдаєкраїні
вугілля,тепловози,гірничо­шахтнеустаткування,мі
­
неральнідобрива,аніліновібарвники,соду,взуття.
Провіднагалузь—паливна.Вобластіналічується
понад90шахт.Діютьлуганська,Штерівськаілиси
­
чанськаДРеС,атакожнизкаТеЦ.Найбільшіпідпри­
ємства:холдинговакомпанія«луганськтепловоз»,
луганськіколінчастихвалів,авіаремонтнийіавто
­
складальнийзаводи,Сєверодонецькенауково­вироб
­
ничеоб’єднанняобчислювальноїтехніки«імпульс»,
Краснолуцькиймашинобудівний,Стахановський
вагонобудівний,Первомайськийелектротехнічний,
лисичанськінафтопереробнийісодовийзаводи,сє
­
веродонецьківиробничіоб’єднання«Азот»і«Скло
­
пластик».ПрацюютьАлчевськийметалургійний
комбінат,Стахановськийферосплавівілуганський
трубнийзаводи.Найбільшимипідприємствамилег
­
коїпромисловостієвиробничевзуттєвеоб’єднанняі
тонкосуконнийкомбінатулуганську.Розвинутіосно
­
внігалузіхарчовоїпромисловості.
Натериторіїобластісформувалисьтакіпромисло
­
вівузли:луганський(машинобудуваннятранспортне
таін.,легка,харчовапромисловість),лисичансько­
Рубіжанський(паливнаіхімічнапромисловість,ма
­
шинобудування),Стаханово­Алчевський(вугільна,
металургійна,машинобудівнапромисловість),Красно
­
луцько­Антрацитівський(вугільнаімашинобудівна
промисловість).
Сільськегосподарствоспеціалізуєтьсянавироб
­
ництвізернових(озимапшениця,кукурудзатощо)
іолійних(соняшник)культурупоєднаннізтваринни
­
цтвоммолочно­м’ясногонапряму.Крімвеликоїрога
­
тоїхудобирозводятьсвиней,овець,коней.Розвинуте
птахівництво,атакож,якдопоміжнігалузі,—риб
­
ництво,бджільництво.Важливезначеннявобласті
маютьовочівництво,садівництво,виноградарство.
Вгалузевійструктурісільськогогосподарствапере
­
важаєтваринництво.
Значнучастинусільськогосподарськихземель
зрошують.Найбільшізрошувальнісистеми:Красно
­
донська,Станично­луганська,лисичанська,Ново
­
київська.
Областьмаєгустузалізничнуіавтомобільнумере
­
жу.ЧерезїїтериторіюпролягаютьдорогизУкраїни
вПоволжя,наКавказ,доМоскви.Найбільшізаліз
­
ничнівузли:Попасна,Родакове,луганськ,Сімей
­
кине,Кіндрашівська.Розгалуженамережагазо­,
нафто­іпродуктопроводів.
Львівська область
ОбластьрозташовананазаходіУкраїни.Виходитьдо
державногокордонузПольщею.Площа21,8тис.км
2
.
Поверхняврізнихчастинахобластінеоднакова.
ПівнічначастиназайнятаВерхньобузькоюнизови
­
ною,частковозаболоченою;центральна—Поділь
­
ськоювисочиною(г.Камула,471м)іРосточчям;пів
­
денна—Придністровськоюзападиною,передгір’ям
тагорами—УкраїнськимиКарпатами.Карпати
представленітутБескидамиіВододільнимхребтом
(г.Пікуй,1408м).
Областьбагатанакориснікопалини:нафта
іприроднийгаз(Передкарпатськанафтогазоносна
область),кам’яневугілля(частинальвівсько­Волин
­
ськогокам’яновугільногобасейну),калійнаікам’яна
Регіональні додатки
125
солі(Стебницькеродовищекалійноїсолі),сірка,озо
­
керит,будівельніматеріали.Єбагатомінеральних
джерел,набазіякихдіютьбальнеологічнікурорти:
Моршин,Трускавецьтаін.
Кліматпомірноконтинентальний.літотепле,
вологе,зимазчастимивідлигами.Угорахклімат
суворіший.СереднятемператураповітрясічнянаПо
­
дільськійвисочині–4,7
°C,уПередкарпатті–6,1
°C,
вКарпатах–6,6
°C,липнявідповідно+18,7
°C,
+18
°C,+16
°C.Тривалістьбезморозногоперіодуна
рівнинах260–270днів.ОпадівнаПодільськійвисочи
­
нівипадає641–742,вПередкарпатті685–773,вгорах
до1000мм.Найбільшеїхвипадаєвлітку.
РічкиналежатьдобасейнівПрип’яті,Дністрата
ЗахідногоБугу,щонесесвоїводивБалтійськеморе.
ПритокиДністра—Бистриця,Стрий,Свіча,Стриві
­
гортаінші;Прип’яті—Стир;ЗахідногоБугу—Полт
­
ва,Рататаін.Єневеликіозераіводосховища.
Областьлежитьумежахлісостеповоїзониізони
УкраїнськихКарпат.Улісостеповійзоніпереважають
дерново­підзолисті,чорноземні,сірілісові,опідзоле
­
ні,вКарпатах—буроземніґрунти.лісизаймають
25%площіобласті.Тутрозташованіприроднийза
­
повідникРозточчятанаціональнийприроднийпарк
Яворівський.
Областьіндустріально­аграрна.львівщинадає
країніавтонавантажувачі,конвеєри,мопеди,авто
­
буси,телевізори,ковальсько­пресовімашини,калійні
добрива,сірку,вугілля,нафту,цемент,папір,картон,
панчішно­шкарпетковівироби,меблі,цукор,льон­до
­
вгунець,зернові,м’ясо.
Вобластідобуваютькам’яневугілля,нафту,газ,
торф.ПрацюютьДобротвірськаДРеС,Бориславська
ільвівськаТеЦ.Найбільшимимашинобудівними
підприємствамиє:виробничіоб’єднання«львівський
автобуснийзавод»,«Автонавантажувач»,«Конвеєр»,
«львівприлад»,«Кінескоп»,«Полярон»,«Мікропри
­
лад»,промислово­фінансовафірма«електрон­маркет»,
мотозавод,завод«Біофізприлад»,«львівхімсільгосп
­
маш»,верстатобудівний(львів),заводавтомобільних
кранівідолотовий(Дрогобич).Хімічнапромисловість:
виробництвоприродноїсірки(РоздольськеіНовояво
­
рівськевиробничіоб’єднання«Сірка»),мінеральних
комплекснихдобрив(НовийРоздол),калійнихдобрив
(Стебник),озокериту(Борислав),фарб(львів,Борислав
таін.)іцелюлозно­паперовоїпромисловості(Жидачів,
Гніздичів,львів),цементної(Миколаїв).
Харчовапромисловістьєоднієюзнайрозви
­
нутіших:цукрова,м’ясна,молочна,кондитерська
(львівськевиробничеоб’єднання«Світоч»),олійно­
жироватаін.Розвинутіосновнігалузілегкоїпро
­
мисловості.
Вобластісформувалисьтрипромисловівузли:
львівський(спеціалізуєтьсянаавтомобіле­,при
­
ладо­,іверстатобудуванні,електронній,харчовій
ілегкійпромисловості),Дрогобицько­Стрийський
(машинобудування,нафтопереробка,деревообробка),
Червоноградсько­Сокальський(вугільна,будівельних
матеріалівталегкапромисловість).
Вгалузевійструктурісільськогогосподарства
переважаєтваринництво.Головнізерновікультури:
озимапшениця,ярийячмінь;технічні—цукрові
буряки,льон­довгунець.Вирощуютькартоплю,овочі.
Тваринництвом’ясо­молочногонапряму.Розвинуті
скотарство,свинарство,птахівництво,бджільництво,
вгірськихрайонах—вівчарство.
Потериторіїобластіпроходятьзалізниці,автомо
­
більнішляхи,трубопроводи,щозв’язуютьУкраїну
ззарубіжнимикраїнамиЄвропи.Головнізалізничні
вузли:львів,Красне,Стрий,Червоноград,Самбір.
Головніавтомагістралі:львів—Броди—Київ,
львів—Стрий—Мукачеве,львів—Мостиська,
львів—івано­Франківськ.Територієюобластіпро
­
ходятьнафтопровід«Дружба»,газопроводиУрен
­
гой—Помари—Ужгород,іванцевичі—Долина.
Миколаївська область
ОбластьрозташовананапівдніУкраїни,убасейні
нижньоїтечіїПівденногоБугу.Напівднівиходить
доЧорногоморя.Площа24,6тис.км
2
.
Поверхняобласті—рівнинна,щопоступовозни
­
жуєтьсязпівночінапівдень.Більшуїїчастинуза
­
ймаєПричорноморськанизовина,напівночізаходять
відрогиПридніпровськоїіПодільськоївисочин.Висо
­
чинначастинадужерозчленованарічковимидолина
­
ми,ярамиібалками,наПричорноморськійнизовині
трапляютьсянеглибокізамкнутізниження(поди).
Областьбіднанакориснікопалини.Єграніти,
гнейси,вапняки,мергель,гіпс,глини,кварцові
піски,графіт,буревугілля,торф.Виявленоджерела
мінеральнихвод,лікувальнігрязі.
Кліматпомірноконтинентальний.літожаркезвіт­
рамиічастимисуховіями,зимам’яка,малосніжна.
Середнятемпературасічня–4…–5
°C,липня+21,6…
+22,8
°C.Тривалістьперіодузтемпературамипонад
+10
°Cстановить180–185днів.Опадів300–450мм,
найбільшеїхбуваєвлітку.Трапляютьсячастіпосухи
іпиловібурі.
РічкиналежатьдобасейнуЧорногоморя,узбереж
­
жяякогопорізанелиманами.Найбільшарічка—Пів
­
деннийБугзпритокамиінгулом,Кодимою,Чичик­
лією,Синюхою,Мертвоводом,ГнилимЯланцем.На
сходіпротікаєінгулець.
Областьлежитьустеповійзоні.Переважають
чорноземніґрунтирізнихвидів,каштановіітемно­
каштанові.Територіяобластімайжеповністюроз
­
орана.Природнастеповарослинністьзберегласяна
схилахбалок,вдолинахрічок,вЧорноморському
біосферномузаповіднику,природномузаповіднику
ЄланецькийСтеп.
Основнимигалузямиспеціалізаціїобласті
ємашинобудування(особливосуднобудування),про
­
мисловістьбудівельнихматеріалів,легкаіхарчова,
портовегосподарство,атакожвирощуваннязерна,
соняшнику,овочево­баштаннихкультур,винограду,
виробництвом’ясаімолока.УМиколаєвірозташо
­
ванітрисуднобудівнізаводи,щовиробляютьтанке
­
ри,суховантажніморськіірічковісудна,військові
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
126
кораблі.УМиколаєвіналагодженотакожвиробни
­
цтводорожнихмашин,технологічногоустаткування
дляхарчовоїпромисловостітаелеваторів,підйомно­
транспортногоустаткуваннядляметалургійноїігір
­
ничорудноїпромисловості;працюєлітакоремонтний
завод.УПервомайськувипускаютьдизельнідвигуни,
гідроапаратуру,іригаційнеустаткування.Кольорова
металургіяпредставленаМиколаївськимглиноземним
заводом.Найбільшіпідприємствахарчовоїпромисло
­
востірозміщенівМиколаєві(м’ясна),Первомайську
(молочна,м’ясна),Вознесенську(борошномельна,
олійно­жирова),Очакові(рибообробна).Великим
підприємствомєпарфумерно­косметичнийкомбінат
«Червонівітрила»вМиколаєві.Розвинутапромисло
­
вістьбудівельнихматеріалів.електроенергієюобласть
забезпечуютьПівденноукраїнськаАеС,Миколаївська
ТеЦтаОлександрівська,КостянтинівськаіПерво
­
майськаГеС.
НатериторіїобластісформувавсяМиколаївський
промисловийвузол,щоспеціалізуєтьсянасуднобуду
­
ванні,портовомуірекреаційномугосподарстві,буді
­
вельнійіндустрії,харчовійілегкійпромисловості.
Провіднемісцевсільськомугосподарствізаймає
тваринництвом’ясо­молочногонапряму.Рослинни
­
цтвомаєзерново­буряковийізерново­олійницько­
плодоовочевийнапрями.
Основнізерновікультури:озимапшениця,ку
­
курудза;технічні—цукровібуряки,соняшник,
коноплі,соя,рицина.Розвинутіовочівництво,ба
­
штанництво,садівництво,виноградарство;згалузей
тваринництва—скотарство,свинарство,птахівни
­
цтво,вівчарство.
Частиназемельзрошуєтьсяінгулецькоюзрошу
­
вальноюсистемою.
Вобластірозвинутівсівидитранспорту.Головні
залізничнівузли:Миколаїв,Вознесенськ,Первомайськ­
на­Бузі,Снігурівка.Головніавтомобільнішляхи:Ми
­
колаїв—Одеса,Миколаїв—Херсон—Сімферополь,
Миколаїв—Кіровоград,Миколаїв—КривийРіг.Най
­
більшірічковіпорти:Миколаїв,Вознесенськ,мор
­
ські—Миколаїв,Очаків.Територієюобластіпроходять
трасигазопроводуШебелинка—Дніпропетровськ—
Одеса,нафтопроводуСнігурівка—Одеса.
Одеська область
ОбластьрозташовананапівденномузаходіУкраї
­
ни.НапівдніомиваєтьсяводамиЧорногоморя.Вихо
­
дитьдодержавногокордонузРумунієюіМолдовою.
Площа33,3тис.км
2
.
Поверхняобласті—хвилястарівнина,злегка
похиленадоЧорногоморяірозчленованаярамита
балками.БільшуїїчастинузаймаєПричорноморська
низовина,напівночізаходятьвідрогиПридніпров
­
ськоїіПодільськоївисочин,напівденномузахо
­
ді—Центральномолдовськоїрівнини.Наузбережжі
Чорногоморя—коси,лимани.
Областьбіднанакориснікопалини.Єневеликіпо
­
кладибуроговугілля,калійнасіль,графіти,будівель
­
німатеріали(пісок,глина,вапняки,граніти),атакож
мінеральніджерелаілікувальнігрязі.Останнімчасом
виявленозолото(Майськеродовище).
Кліматпомірноконтинентальний.Зимам’яка,ма
­
лосніжна,звідлигами.літожаркеісухе.Середнятем
­
пературасічня–1,8…–5,0
°C,липня+21,0…+22,9
°C.
Тривалістьбезморозногоперіодувід130до208днів.
Опадів380–500ммнарік,переважновтеплийперіод
року.Буваютьпосухи,суховії,пиловібурі.
Головнірічки:Дунай,ДністерзпритокоюКу
­
чурган,ПівденнийБугзпритокамиСавранкоюіКо
­
димою.Чималодрібнихрічоквліткупересихають.
ВзаплавахДунаютаДністрабагатоозер:Кагул,
Ялпуг,Катлабуг,Китай,Кугурлуй,Саф’ян.Багато
лиманів.
Переважаютьчорноземніґрунти:типові,звичайні
іпівденні,атакожтемно­каштановісолонцюваті.Об
­
ластьлежитьулісостеповійістеповійзонах.лісів
дужемало.Майжевсятериторіяобластірозорана.
ВрайоніДунаюзнаходитьсяДунайськийбіосферний
заповідник.
Основугосподарськогокомплексустановлятьпро
­
мисловість,портово­промислова,агропромислова,
курортно­рекреаційнагалузі.Одещинадаєкраїні
устаткуваннядлягазополуменевоїобробкиметалів,
тракторніплуги,підйомнікрани,ковальськіпреси,
металорізальніверстати,холодильніустановки.Най
­
більшіпідприємства:виробничіоб’єднання«Одеса
­
ґрунтомаш»,«Продмаш»,«Кисеньмаш»,«Оріон»,
важкогокранобудування,верстатобудівне;заводи—
важкоговагонобудування,«Кінап»таін.(Одеса).
ВОдесі,іллічівську,ізмаїліпрацюютьсудноремонт
­
нізаводи.Першемісцезаобсягомпромисловогови
­
робництвапосідаєхарчовапромисловість:консервна
(Одеса,ізмаїл,Кодима),борошномельна(Одеса,Біл
­
город­Дністровський),цукрова(Одеса,Зеленогірськ,
Котовськ,Радісне),олійно­жирова(Одеса),м’ясна,
рибна,молочна,виноробнатаін.легкапромисло
­
вістьпредставленатекстильною,конопледжутовою,
взуттєвою,швейною;хімічна—суперфосфатною,на
­
фтопереробною,хіміко­фармацевтичною.Розвинута
целюлозно­паперовагалузь,атакожпромисловість
будівельнихматеріалів.Найбільшаелектростан
­
ція—ОдеськаТеЦ.
ВОдеськійобластісформувавсяОдеськийпро
­
мисловийвузол.Наньогоприпадає75%обсягу
промисловоїпродукціїобласті.Провіднимигалузя
­
миємашинобудування(важкогокранобудування,
верстатобудування,судноремонту),харчоваілегка
промисловість.
Усільськомугосподарствіголовнігалузі—ріль
­
ництво(вирощуванняозимоїпшениці,кукурудзи,яч
­
меню,сої,соняшнику,цукровихбуряків,виноградар
­
ство,садівництво.Працюютьзрошувальнісистеми:
Татарбунарська,Суворовська,Нижньодністровська,
лисківсько­Кілійська,Червоноярськатаін.Розви
­
нутетваринництво:м’ясо­молочнескотарство,сви
­
нарство,птахівництво,вівчарство.
Розвинутівсівидитранспорту.Морськіпорти:
Одеса,іллічівськ,Южний,Рені,ізмаїл,Кілія.Діють
Регіональні додатки
127
міжнародніпоромніпереправиіллічівськ—Варна
(Болгарія),іллічівськ—Поті(Грузія).Головніза
­
лізничнівузли:ЗаставаI,Сортувальна,Роздільна,
Котовськ.Головніавтомагістралі:Одеса—Мико
­
лаїв,Одеса—ізмаїл,Одеса—Кишинів(Молдова).
ПрацюєгазопровідШебелинка—Одеса.ВОдесідва
аеропорти.
Полтавська область
Областьрозташованавцентральнійчастиніліво
­
бережноїУкраїни.Площа28,8тис.км
2
.
ТериторіяобластізаймаєПридніпровськунизови
­
ну.Поверхнярівнинна,маєнахилнапівденнийзахід.
Упівнічно­східнійчастинівиділяєтьсяПолтавська
рівнина(висотадо202м).Розвинутаяружно­балкова
мережа.
Зкориснихкопалиннайважливішезначеннямають
газінафта(Глинсько­Розбишівське,Радченківське,
Сагайдацькетаіншіродовища)ізалізнаруда(Криво
­
різькийзалізоруднийрайон).Єпокладиграніту,глин,
піску,торфу.Трапляютьсяджереламінеральнихліку
­
вальнихвод(Миргород,НовіСанжаритощо).
Кліматпомірноконтинентальний.Зимапомірно
холодна,літотепле.Середнятемпературасічня–6,5…
–7,5
°C,липня+20…+21
°C.Тривалістьбезморозного
періоду162–182дні.Опадіввипадає450–565ммна
рік,переважноутеплийперіодроку.Знесприятли
­
вихкліматичнихявищтрапляютьсясуховії.
НайбільшірічкиДніпроійогопритокиВорскла,
Сула,Псел.НаДніпрі—КременчуцькетаДніпро
­
дзержинськеводосховища.
70%територіїзаймаютьчорноземніґрунти.Трап­
ляютьсясірілісовітаопідзолені.Областьлежить
улісостеповійзоні.лісизаймаютьблизько7,5%
території.Природнарослинністьдужезміненаді
­
яльністюлюдини.Єоб’єктиприродно­заповідного
фонду.
Областьналежитьдоіндустріально­аграрних.
Промисловістьусукупнійваловійпродукціїпромис
­
ловостіісільськогогосподарствастановитьблизько
67%.Провіднігалузі:залізорудна,паливна,машино
­
будівна,легка.Агропромисловийкомплексмаєроз
­
винутігалузіхарчовоїпромисловості,буряко­цукрове
виробництво,зерновегосподарствоім’ясо­молочне
тваринництво.
Полтавщинадаєкраїніавтомобілі(Кременчуцьке
виробничеоб’єднання«АвтоКрАЗ»),електролампи
(Полтава),вагони(Кременчук),прилади,інструменти,
верстати,будівельнімашини,устаткуваннядляхіміч
­
ної,харчовоїілегкоїпромисловості,нафтопродукти
(Кременчуцькийнафтопереробнийзавод),тканини,
швейнівироби,меблі,цукор(найбільшийцукровий
заводобласті—лохвицький),м’ясо,сир,масло,олію,
борошно,технічнескло,фарфор,кераміку(Опішня),
вишивку,килими.
енергетичнегосподарствообластібазуєтьсяна
нафтопродуктах,природномугазі,торфі,довізному
вугіллі.ЗначнучастинуелектроенергіїпостачаєКре
­
менчуцькаГеС.
Розвинутівидобуванняіпереробкабуроговугілля,
видобуваютьтакожграфітібудівельніматеріали.
Умежахобластівиділяютьтрипромисловівуз
­
ли:Кременчуцький(спеціалізуєтьсяназалізорудній,
нафтопереробнійтамашинобудівнійпромисловості),
Полтавськийілубенський(середнємашинобудуван
­
ня,легкаіхарчовапромисловість).
Усільськомугосподарствіпереважаєтваринни
­
цтвом’ясо­молочногонапряму.Провіднимикульту
­
рамиєозимапшениця,цукровібуряки,соняшник.
Сіютьтакожячмінь,зернобобові,упівнічнихрайо
­
нахвирощуютькартоплю.Поширеніовочівництво,
садівництво,ягідництво,єплантаціїкормових
культурілікарськихрослин.Утваринництвіпере
­
важаютьскотарствоісвинарство,поширенітакож
птахівництво,вівчарство,кролівництво,конярство,
риборозведення.
Розвинутівсівидитранспорту.Найбільшапитома
вага—залізничноготранспорту.Головнізалізниці:
Київ—Полтава—Донецьк,Харків—Полтава—
Кременчук,Київ—Полтава—Харків.Автотран
­
спортзабезпечуєвнутрішньообласніперевезення.
Довжинаавтошляхівзтвердимпокриттямстановить
7,8тис.км.Найбільшийрічковийпорт—Кременчук,
аеропорт—Полтава.Потериторіїобластіпроходять
магістральнігазопроводи«Союз»,Уренгой—Пома
­
ри—Ужгород,Шебелинка—Полтава—Київ;нафто­
проводи:Мічурінськ(Росія)—Кременчук,Гнідин­
ці—Глинсько­Розбишівськеродовище—Кременчук
таін.
Рівненська область
ОбластьрозташовананапівнічномузаходіУкра
­
їни.Напівночівиходитьдодержавногокордону
УкраїнизБілоруссю.Площа20,1тис.км
2
.
Територіяобластімаєрівниннуповерхню.Пів
­
нічнаїїчастиналежитьумежахПоліськоїнизовини.
Це—плоскохвилястарівнина,наформуванняякої
маввпливдавнійльодовик.Південнучастинуобласті
займаєВолинськависочина,якаявляєсобоюпідви
­
щенухвилястулесовурівнину,розчленованурічка
­
ми.Зпівденногозаходувобластьзаходитьрівнина
МалогоПолісся.
Зкориснихкопалиннайважливішезначення
маютьторф(першемісцевУкраїні),мінеральнібу
­
дівельніматеріали(граніт,базальти,глина,крейда,
пісок),каолін.Унікальнізапасибурштину.Трапля
­
ютьсяджереламінеральнихводтипумиргородської
ітрускавецької.Загаломнатериторіїобластізнахо
­
дитьсяпонад600родовищкориснихкопалин.
Кліматпомірноконтинентальний.Середня
температураповітрясічня–4,8…–5,6
°C,липня
+18,1…+18,6
°C.Тривалістьперіодузтемпература
­
мипонад+10
°Cстановитьблизько160днів.Опадів
600–650ммнарік,більшевтеплийперіод.
Вобластібагаторічокіозер.Найбільшарічка—
Прип’ять,решта—їїпритоки:Гориньзпритоками
(Случ,Замчисько,Вілія,Стублатаін.),Ствигатадві
ділянкиСтирузпритоками.Загаломрічкитечуть
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
128
зпівднянапівніч.ВеликимиозерамиєНобель,Біле,
лука,ВеликеПочаївське.
Ґрунтиобластірізноманітні.Найпоширенішими
єясно­сірі,сірілісові,темно­сіріопідзоленітадер
­
ново­підзолисті.Навододілахулісостеповійчастині
областітрапляютьсячорноземи.
Областьлежитьулісовій(Полісся)ілісостеповій
зонах.НаПоліссілісистістьперевищує45%,улісо
­
степу—меншяк15%.Натериторіїобластіпоширені
карстовіявища.ТутрозташованийРівненськийпри
­
роднийзаповідник.
Основнігалузіспеціалізаціїобласті—харчо
­
ва,легка,деревообробна,машинобудівна,хімічна,
енергетичнапромисловістьібагатогалузевесільське
господарство.Промисловістьусукупнійваловійпро
­
дукціїстановить66,5%.
Рівненщинадаєкраїніллянітканини,неткані
матеріали,деревно­стружковіплити,мінеральнідо
­
брива,цемент.ПершупродукціюдалаєдинавУкраїні
сірниковафабрика.
енергетичноюбазоюобластієРівненськаАеС
іДобротвірськаДРеС(львівщина).Машинобудування
виробляєвисоковольтнуапаратуру,торговельнеоблад
­
нання,запаснічастинидлятракторів(Рівне),автокор
­
мовозидлятваринницькихферм,транспортніпричепи
(Квасилів).Найбільшехімічнепідприємство—Рівнен
­
ськевиробничеоб’єднання«Азот»(азотнііфосфорні
добрива,сірчанакислота,аміак).Діютьзаводипобуто
­
воїхімії,пластмасовихігумо­технічнихвиробів.Про
­
відноюгалуззюагропромисловогокомплексуєцукрова
промисловість.Працюютьтакожпідприємствамолоч
­
ної,крохмалепатокової,спиртової,мінеральнихвод,
кондитерськоїпромисловості.Зпоміжпідприємств
легкоїпромисловостільонокомбінат(Рівне),ільоноза
­
води(п’ять),фабрикинетканихматеріалів,швейні
йтрикотажні.Паперовевиробництвоналагоджене
всмтМоквині,цементуішиферу—уЗдолбунові,об
­
робкаприродногокаменю—впівнічнихрайонахоб
­
ласті,деревообробка(Костопіль,Оржів,Клевань).
Вобластівиділяютьтрипромисловихвузли:Рів
­
ненсько­Здолбунівський(машинобудування,хімічна
іхарчовапромисловість,виробництвобудівельних
матеріалів),ДубнівськийіСарненський(харчова,
легкадеревообробнапромисловість).
Усільськомугосподарствідещопереважаєрос
­
линництво.Основнікультури—озимапшениця,
озимежито,ячмінь,просо,гречка,цукровібуряки.
Розвинутікартоплярство,льонарство,атакожхме
­
лярство,овочівництво,садівництво.З­поміжгалузей
тваринництванайбільшезначеннямаютьскотарство
ісвинарство.
Головнівидитранспорту—залізничнийіавто
­
мобільний.Найбільшізалізничнівузли:Здолбунів,
Рівне,Сарни.Черезтериторіюобластіпроходятьтакі
залізниці:Київ—Ковель(черезКоростеньіСарни),
Київ—Ковель(черезКозятин,Здолбунів,Рівне).
Доситьгустамережаавтошляхів.Найважливішамагі
­
страль:Київ—львів.Упівденнійчастиніпроходить
ділянкатрасинафтопроводу«Дружба».
Сумська область
Областьрозташованавпівнічно­східнійчастині
України.ВиходитьдодержавногокордонузРосією.
Площа23,8тис.км
2
.
Поверхняобласті—хвилястарівнина,розчлено
­
ванадолинамирічок,ярівібалок.Усхіднуіпівніч
­
но­східнучастинуобластізаходятьвідрогиСередньо
­
руськоївисочини,рештатериторіїлежитьумежах
Придніпровськоїнизовини.Поверхнямаєзагальний
нахилнапівденнийзахід.
Найбільшезначеннямаютьгорючікориснікопали
­
ни:нафтаіприроднийгазвОхтирському,Роменсько
­
муілебединськомурайонах,торф,невеликіпоклади
буроговугілля.Збудівельнихматеріалів—глини,
пісок,крейда,кам’янасіль.
Кліматпомірноконтинентальний.Зимапрохолод
­
на,літожарке.Середнятемператураповітрявсічні
–7,3…–8,0
°C,влипні+18,6…+19,8
°C.Тривалість
періодузтемпературамипонад+10
°Cстановить
149–161день.Опадіввипадає510–588ммнарік,
більшістьїхбуваєвлітку.
РічкиобластіналежатьдобасейнуДніпраієйого
лівимипритоками.Найбільшірічки—ДесназСей
­
мом,Сула,Псел,Ворскла.Єчисленніозера(Чехове,
Довге,Журавлинетаін.)іводосховища.
Північобластілежитьулісовійзоні,центріпів
­
день—улісостеповій.лісизаймають18%території
області.Зґрунтівпереважаютьчорноземи(53%)
влісостеповійзоні,дерново­підзолисті—влісовій.
Вобластібагатооб’єктівприродно­заповідногофонду.
ТутзнаходитьсявідділенняУкраїнськогостепового
заповідника—МихайлівськаЦілина,Деснянсько­
Старогутськийприроднийнаціональнийпарк.
Областьналежитьдоіндустріально­аграрних.
Усукупнійваловійпродукціїпромисловостіісіль
­
ськогогосподарстванапромисловістьприпадаєблизь
­
ко67%.Найважливішагалузь—харчова.Вонадає
30%товарноїпродукції.Розвинутімашинобудівна,
хімічна,нафтохімічна,легкапромисловість.Місцевий
природнийгазпереробляєКачанівськийгазоперероб
­
нийзавод.Машинобудуваннявиробляєустаткування
дляхімічноїпромисловості,електроннімікроскопи,
насосидляелектростанцій,важкікомпресори(Суми),
апаратурудлягірничорудноїпромисловості(Конотоп),
поліграфічнімашини(Ромни).Найбільшіпідприєм
­
ства:Шосткинськенауково­виробничеоб’єднання
«Свема»,щовиробляєкіноплівкуімагнітнустрічку,
сумськівиробничіоб’єднання«Хімпром»(фосфорні
добрива,сірчанакислотатаін.)і«Гуматехніка».
З­поміжгалузейхарчовоїпромисловостівиділяється
цукрова.Єм’ясна,спиртово­крохмальна,маслоси
­
роробнаімолочна.Вбагатьохмістахпрацюютьпід
­
приємства,щовипускаютьтканини,взуття,швейні
вироби.Добрерозвинутабудівельнаіндустрія.
ВобластіпрацюютьтриТеЦ—вСумах,Охтирці
іШостці.Невеликіелектростанціїдіютьвіншихна
­
селенихпунктах.
Умежахобластісформувалисьтрипромисловівуз
­
ли:Сумський(спеціалізуєтьсянамашинобудуванні
Регіональні додатки
129
іметалообробці,хімічній,деревообробній,легкій
іхарчовійпромисловості,виробництвібудівельних
матеріалів),Шосткинський(хімічна,машинобудів
­
наіметалообробна,легкаіхарчовапромисловість,
виробництвобудівельнихматеріалів),Охтирський
(паливно­енергетична,машинобудівна,легкаіхар
­
човапромисловість).
Сільськегосподарствообластіспеціалізуєтьсяна
м’ясо­молочномутваринництвіірослинництвізерно
­
во­буряківничогоільонарсько­картоплярськогона
­
прямів.Часткапродукціїрослинництвадещобільша
часткипродукціїтваринництва.Основнікультури:
озимапшениця,зернобобові,цукровібуряки,льон,
картопля.Утваринництвіпереважаютьскотарство
ісвинарство.Розвинутіптахівництво,рибництво,
бджільництво.
Провіднурольвідіграютьзалізничнийіавтомо
­
більнийтранспорт.Найважливішізалізниці:Київ—
Бахмач—Конотоп—Ворожба—Суми—Харків,
Бахмач—Ромни—лохвиця.Залізничнівузли
області:Ворожба,Конотоп,Суми,Хутір­Михайлів
­
ський.Переважаютьтранзитнівантажі.Автомобіль
­
нийтранспортзабезпечуєвосновномувнутрішні
потреби.Найважливішіавтостради:Київ—Москва.
Територієюобластіпроходитьтрасанафтопроводу
Уренгой—Помари—Ужгород.
Тернопільська область
Областьрозташованаузахіднійчастинікраїни,
наПоділлі.Площа13,8тис.км
2
.
ТериторіяобластьумежахПодільськоївисочи
­
ни,яказнижуєтьсянапівденьіпівденнийсхід,має
хвиляступоверхню,розчленовануканьйоноподібними
долинамилівихпритокДністра,балкамиіярами.
НайвищимичастинамивисочинєнапівдніКреме
­
нецькігори,(висотоюдо408м),напівденномусході
вапняковепасмоТовтр(до400м)інапівденному
заходігорбистепасмоОпілля(до400м).Поширені
карстовіформирельєфу(відомопонад60печер).
Зкориснихкопалиннайбільшезначеннямають
мінеральнібудівельніматеріали:вапняки,крейда,
гіпс,мергель,глина.Зпаливнихресурсів—буре
вугілля,торф.Єджереламінеральнихвод.
Кліматпомірноконтинентальнийзм’якоюзи
­
моюітеплимвологимлітом.Середнятемпература
повітрявсічні–4,5…–5,5
°C,влипні+18…+19
°C.
Тривалістьперіодузтемпературамипонад+10
°C
становить156–163дні.Опадіввипадає520–800мм
нарік,восновномувтеплийперіодроку.
ГоловнірічкиобластіДністерійогопритоки—
Гнилалипа,Коропець,Стрипа,Серет,Збруч.Єстав
­
киіводосховища.
Середґрунтівпереважаютьчорноземи:ясно­сірі
ісірілісові,темно­сіріопідзолені,типовімалогумус
­
ні.Близько64%територіїобластірозорано.Область
лежитьвосновномувлісостеповійзоні.Природна
рослинністьзаймаєблизько19%території.
Вобластібагатооб’єктівприродно­заповідного
фонду,середних—заповідникМедобори,всесвітньо
відомікарстовіпечеривгіпсах:Кришталева,Вертеба,
Озерна,Оптимістична(остання—найдовшавсвіті
карстовапорожнинавгіпсах).
Розвинутіпромисловийіагропромисловийкомп
­
лекси.Провіднігалузіспеціалізації—харчова,легка
імашинобудівнапромисловість,зерновегосподарство,
буряківництвоім’ясо­молочнетваринництво.Усу
­
купнійваловійпродукціїпромисловостіісільського
господарстванапромисловістьприпадає51%.Най
­
важливішагалузь—харчова.Вонадаєблизько36%
товарноїпродукції.Машинобудуваннявипускає
бурякозбиральнікомплекси(виробничеоб’єднання
«Тернопільськійкомбайновийзавод»),світильники
(«Ватра»),пускорегулюючіапарати,торговельне
обладнання,металовироби.Провідноюгалуззю
харчовоїпромисловостієцукрова.Працюютьпід
­
приємствам’ясної,плодоовочеконсервної,молочної
імаслосироробної.Головнагалузьлегкоїпромисло
­
вості—текстильна(Тернопільськевиробничеоб’єд­
нання«Текстерно»,Кременецькафабрика«Ватин»).
Працюютьпідприємствабудіндустрії,деревообробні,
фарфоровихвиробів.
електроенергіюобластьодержуєвосновномувід
ДобротвірськоїДРеС,щональвівщині.Працюють
невеликімісцевіелектростанції.
ВобластісформувавсяТернопільськійпромисло
­
вийвузол,щоспеціалізуєтьсянамашинобудуванні
іметалообробці,легкійіхарчовійпромисловості.
ФормуютьсяКременецькийіЧортківськийпромис
­
ловівузли,провіднемісцевякихпосідаютьхарчова
ілегкапромисловість.
Сільськегосподарствообластімаєзерново­бу
­
ряківничийнапрямупоєднаннізм’ясо­молочним
тваринництвом.Часткаваловоїпродукціїрослин
­
ництвадорівнюєчастцітваринництва.Головнісіль
­
ськогосподарськікультури:озимапшениця,ячмінь,
цукровібуряки,картопля.Напівдніобластірозви
­
нутевиноградарство,тютюнництво.Провіднігалузі
тваринництва—скотарствоісвинарство.
Вобластірозвинутівсівидитранспорту.Найбільші
залізничнівузли:Тернопіль,Чортків.Найважливіші
залізничнілінії:Київ—Жмеринка—Тернопіль—
львів—Чоп,Київ—Шепетівка—Тернопіль—Чер
­
нівці.Найважливішіавтомагістралі:Дубно—Терно
­
піль—Чернівці,львів—Тернопіль—Хмельницький.
УТернополієаеропорт.
Херсонська область
ОбластьрозташованавбасейнінижньоїтечіїДніп­
ра.НапівдніомиваєтьсяводамиЧорногоіАзовського
морів.Площаобластістановить28,5тис.км
2
.
ОбластьзаймаєчастинуПричорноморськоїнизови
­
ни.Поверхняобластірівнинна,поступовознижується
зпівночінапівдень.Південначастинаобластіроз
­
членованабалкамиіярами.Наширокихвододілах
трапляютьсянеглибокізамкнутізниження—поди,
щонавеснінаповнюютьсяталимиводами.Вздовж
морськогоузбережжябагатопіщанихостровів,пів
­
островів,кіс,мілководнихзаток.
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
130
З­поміжкориснихкопалиннайпоширенішібуді
­
вельніматеріали(вапняки,черепашник,глини,піски),
соліСивашаіприбережнихозер.Трапляютьсяторф,
виявленогаз,боксити,єтакожлікувальнігрязі.
Кліматобластіпомірноконтинентальний.Зима
м’яка,малосніжна,частобуваютьвідлиги.Серед
­
нятемператураповітрявсічні–3…–5
°C,влипні
+21,5…+23,5
°C.Тривалістьперіодузтемпературами
понад+10
°Cстановить215–230днів.Річнакількість
опадів—300–410мм,більшістьїхвипадаєвлітку.
Сніговийпокривнестійкий.Донесприятливихкліма
­
тичнихявищвідносятьсясуховії,пиловібурі,град.
Головнарічка—Дніпро,щотечепотериторії
областінапротязі200км.ПоблизугирлаДніпро
поділяєтьсянарукавиіутворюєДніпровськіплавні.
ВищеХерсонавДніпровпадаєінгулець.Умежахоб
­
ластізнаходитьсячастинаКаховськоговодосховища.
Прокладенізрошувальніканали:Північнокримський,
Каховський,Краснознам’янський.
Зґрунтівнапівночіпереважаютьпівденнімало
­
гумуснічорноземи.Напівдніїхзмінюютьчорноземи
південнісолонцюваті,ащедалінапівдень—кашта
­
новісолонцюваті.НалівобережжіДніпрасмугоюдо
140кмпростягаютьсяОлешківськіпіски.Тутпере
­
важаютьдерново­піщанітаглинисто­піщаніґрунти.
Областьрозташованаустеповійзоні.Степимайже
повністюрозорані.Цілиназберегласялишевзапо
­
відниках:біосфернихЧорноморськомутаАсканія­
Нова,вАзово­Сиваськомуприродномунаціональному
парку.
Областьналежитьдоіндустріально­аграрних.
Розвинутібагатогалузевесільськегосподарство,
харчовапромисловість,машинобудування,нафтопе
­
реробнаілегкапромисловість.Узагальномуобсязі
продукціїсільськогогосподарстваіпромисловос
­
тіпереважаєпродукціясільськогогосподарства.
Провіднимигалузямипромисловостієсудно
­
будуванняісудноремонт,сільськогосподарське
іелектротехнічнемашинобудування.Центрсудно
­
будування—Херсон.Тутбудуютьокеанськітанке
­
ри,суховантажнісудна,рудовози,контейнеровози,
ліхтеровози,плавучідоки,річковісудна.УХерсоні
виробляютьтакожзерно­ікукурудзозбиральніком
­
байни(втомучисліновийзернозбиральний«лан»),
карданнівалиіелектромашини.
Значнемісцепосідаєхарчовапромисловість,що
представленаконсервною,м’ясною,виноробною,мас
­
лосироробною,олійно­жировоюгалузями.Улегкій
промисловостіпровіднемісцепосідаєтекстильна.
УХерсоніпрацюєнафтопереробнийзавод,завод
скловиробів.Вобластієпідприємствабудіндустрії.
Головніджерелаелектропостачанняобласті—Ка
­
ховськаГеСтаХерсонськаТеЦ.
Вобластіможнавиділитидвапромисловихвузли:
Херсонський(суднобудуванняісудноремонт,харчо
­
ваітекстильнапромисловість)іКаховсько­Берис
­
лавський(машинобудування,харчоваібудівельних
матеріалівпромисловість),формуванняякогощене
завершено.
Сільськегосподарствоспеціалізуєтьсянам’ясо­
молочномутваринництвітарослинництвізерново­
олійницькогонапрямівупоєднаннізбаштанництвом,
виноградарством,садівництвом.Головнікультури—
озимапшениця,соняшник.
Вобластірозвинутівсівидитранспорту.Най
­
більшізалізничнівузли—Херсон,Каховка.Через
територіюобластіпроходятьзалізницііавтомагістра
­
лі,щозв’язуютьКримзрештоютериторіїУкраїни.
ВеликимиморськимипортамиєХерсон,Генічеськ,
Скадовськ,річковими—ГолаПристань,НоваКа
­
ховка,Берислав.Територієюобластіпроходятьтра
­
синафтопроводуКременчук—Херсон,газопроводу
Шебелинка—Одеса.ВХерсонієаеропорт.
Хмельницька область
ОбластьрозташовананаПоділлітавпівденній
частиніВолині.Площа20,6тис.км
2
.
Поверхняобласті—хвилястарівнина.Крайняпів
­
ніч—Поліськанизовина,вцентрі—відрогиПри
­
дніпровськоївисочини(абсолютнівисотидосягають
тут320–380м),напівнічномузаходівмежіобласті
заходитьВолинськависочина,напівдні—Поділь­
ська.Поверхнядужерозчленованадолинамирічок,
ярамиібалками,особливонапівдні.Дляцієїчастини
областіхарактернівапняковіпасмагорбів,щомають
назвуТовтри.Поширенікарстовіформирельєфу.
Зкориснихкопалиннайбільшенерудних:вап
­
няків,крейди,гіпсу,піску,мергелю,бентонітових
глин.Єпокладиторфу,горючихсланців,фосфоритів.
Трапляютьсяджереламінеральноїводи.
Кліматобластіпомірноконтинентальний.Зима
м’яка,літотепле.Середнятемпературасічня
–5,0…–6,0
°C,липня+18,3…+19,5
°C.Тривалість
періодузтемпературамипонад+10
°Cстановить
153–168днів.Опадівбуваєвід640ммнапівнічному
заходідо560ммнапівденномусході.Більшістьїх
випадаєвтеплийперіодроку.
РічкиналежатьдобасейнівДніпра(Горинь,Случ),
ПівденногоБугу(Бужок,іква,Згар)іДністра(Збруч,
Жванчик,Смотрич,Мукша,Тернаватаін.).Річки
течутьуканьйоноподібнихдолинах.
Ґрунтовийпокривобластіутворюютьчорноземи
опідзоленіітиповімалогумусні,темно­сіріопідзолені
тасірілісовіґрунти.Близько62%територіїрозорано.
Областьлежитьулісостеповійістеповійзонах.Під
лісамизнаходитьсяблизько12%території.Вмежах
областістворенонаціональнийприроднийпаркПо
­
дільськіТовтри.
Вобластідісталирозвитокпромисловістьіагро
­
промисловийкомплекс.Провіднемісцезаобсягом
виробництвапосідаютьмашинобудуванняіхарчова
промисловість.Розвинутілегка,лісова,деревообробна,
промисловістьбудівельнихматеріалів.Областьпоста
­
чаєкраїніковальсько­пресовеустаткування,сільсько
­
господарськімашини,цемент,папір,цукор.Найбіль
­
шіпідприємства:Хмельницькевиробничеоб’єднання
«Укрелектроапарат»,заводикабельнихітракторних
агрегатів,меблевепідприємство«іскра»,Волочиський
Регіональні додатки
131
машинобудівнийзавод«Номінал»,Городоцькевер
­
статобудівнеоб’єднання,цукровізаводивШепетівці,
Теофіполі,Старокостянтинові,Деражні.
Головнимджереломенергопостачанняоблас
­
тієХмельницькаАеС,щорозміщенанапівночі,
вм.Нетішин.
Натериторіїобластіможнавиділититрипромис
­
ловівузли:Хмельницький(галузіспеціалізації—ма
­
шинобудування,харчова,легкаібудівельнихматеріа
­
лівпромисловість),Кам’янець­Подільський(харчова,
машинобудівнаіметалообробна,легкаібудівельних
матеріалівпромисловість),Шепетівсько­Славутський
(електроенергетика,машинобудування,будівельних
матеріалів,легкаіхарчовапромисловість).
Сільськегосподарствоспеціалізуєтьсянарослинни
­
цтвізерново­буряківничогоітваринництвім’ясо­молоч
­
ногонапрямів.Рослинництводещопереважає.Головні
культури:зернові—озимапшениця,ячмінь;техніч
­
ні—цукровібуряки,тютюн;кормові—кукурудза
насилос,люцерна,конюшина.Розвинутісадівництво
іягідництво.Провіднігалузітваринництва—скотар
­
ствоісвинарство.Важливезначеннятакожмаютьпта
­
хівництво,вівчарство,бджільництво,рибництво.
Провіднурольуперевезеннівантажівіпасажи
­
ріввідіграютьзалізничнийіавтомобільнийтран
­
спорт.Найбільшізалізничнівузли:Хмельницький,
Шепетівка,Гречани.Головнімагістралі:Шепетів
­
ка—Коростень,Хмельницький—Тернопіль,Греча
­
ни—Кам’янець­Подільський.Внутрішніперевезення
забезпечуєавтомобільнийтранспорт.Головніавтомагі
­
стралі:Новоград­Волинський—Шепетівка—Хмель
­
ницький—Кам’янець­Подільський—Хотин,лети
­
чів—Хмельницький—Волочиськ—Тернопіль.
Черкаська область
ОбластьрозташованавцентральнійчастиніУкраїни,
вбасейнісередньоїтечіїДніпра.Площа20,9тис.км
2
.
Поверхняобластівціломурівнинна.Більша,пра
­
вобережначастиналежитьнаПридніпровськійви
­
сочині,менша,лівобережна,—наПридніпровській
низовині.Абсолютнівисотиправобережноїчастини
досягають266м.Поверхняїїпорізанадолинамирі
­
чок,ярами,балками.ВздовждолиниДніпрасмугою
завдовжкипонад70кмпростягаютьсяКанівські
гори(висотидо253м).лівобережначастинаобласті
низовинна,подекудизаболочена.ВзаплавіДніпра
багатоозер,трапляютьсяпіщаніпасма.Висотитут
неперевищують150м.
Зкориснихкопалиннайважливішимиєбуреву
­
гілля,торф,бентонітовіглини,каолін,гранітирізних
типів,лабрадорити,пісковики,гнейси.
Кліматобластіпомірноконтинентальний.Зима
м’яказчастимивідлигами,літотепле.Середнятем
­
пературасічня–5,9
°C,липня+20,0
°C.Тривалість
періодузтемпературамипонад+10
°Cстановить
160–170днів.Опадівбуває400–520мм,основнаїх
частинавипадаєвтеплийперіодроку.
РічкиобластіналежатьдобасейнівДніпраіПів
­
денногоБугу.ПритокиДніпра—Рось,Вільшанка,
Тясмин,Сула,Супій.ПритокиПівденногоБугу—
ГірськийТікичіГнилийТікич.Набагатьохрічках
єневеликіпороги.Умежахобласті—частинаКа
­
нівськоговодосховища.
Ґрунтовийпокривобластіутворюютьопідзолені
чорноземитатиповісередньогумуснічорноземи.На
підвищенихділянкахтрапляютьсясірітаясно­сірі
опідзоленіґрунти.
Областьлежитьулісостеповійзоні.Підлісами
знаходиться15%території.Степивсірозорані.При
­
роднарослинністьзберегласятількивбалкахтана
схилахрічковихдолин.Найбільшимоб’єктомпри
­
родно­заповідногофондуєКанівськийприродний
заповідник.ВідомийтакождендропаркСофіївка
вУмані.
Черкаськаобласть—індустріально­аграрна.
Основнінапрямиспеціалізації—харчова(особли
­
воцукрова),хімічнапромисловість,випускмашин
дляхарчовоїілегкоїпромисловості,виробництво
зерна,м’ясаімолока.Промисловістьусукупній
валовійпродукціїгосподарстваобластістановить
близько66%.Черкащинадаєкраїніустаткування
дляхарчової,текстильної,хімічноїпромисловості,
баштовікрани,тракторніпричепи,телефоннуапа
­
ратуру,верстати.Найбільшіпідприємства:заводи
«Строммашина»,«Фотоприлад»,«імпульс»,при
­
ладобудівний,науково­виробничеоб’єднання«Ро
­
тор»(Черкаси),виробничеоб’єднання«Оризон»
(Черкаси),»Уманьферммаш»,заводи«Мегомметр»
іоптико­механічний(Умань),машинобудівний,
електромеханічний(Сміла),виробничіоб’єднан
­
ня«Азот»та«хімволокно»(Черкаси).Вобласті
24цукровихзаводи(Верхнянський,Шполянський
таін.),двавеликихм’ясокомбінати(Черкаський
іВатутінський),іншіпідприємствахарчовоїпро
­
мисловості.Єпідприємствабудівельнихматеріалів,
легкоїпромисловості(Черкаськийшовковийкомбі
­
наттаін.).
енергетичнегосподарствообластіпредставленеКа
­
нівськоюіКременчуцькоюГеС,ЧеркаськоюТеЦ.
Вобластіможнавиділитидвапромисловівузли:
Черкаський(галузіспеціалізації—хімічна,маши
­
нобудівна,легкаіхарчовапромисловість),Звени
­
городсько­Ватутінський(виробництвовогнетривів,
паливнаіхарчова,промисловість).Окремимипро
­
мисловимицентрамиєСмілянський,Кам’янський
іУманський.
Усільськомугосподарствічасткитваринництва
ірослинництвамайжеоднакові.Провіднакультура
середзернових—озимапшениця,технічних—цук­
ровібурякиісоняшник.Середгалузейтваринництва
виділяєтьсяскотарствомолочно­м’ясногонапряму.
Провіднурольвобластівідіграєавтомобільний
транспорт.Надругомумісцізалізничний.Найбільші
залізничнівузли:Черкаси,Христинівка,Цвіткове,
ім.Т.Г.Шевченкатаін.Загальнадовжинаавто
­
мобільнихшляхівзтвердимпокриттям5,7тис.км.
ВЧеркасах—річковийпорт,аеропорт.Потериторії
областіпроходитьгазопровід«Союз».
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
132
Чернівецька область
Областьрозташовананазаходікраїнивмежах
ПередкарпаттятасхідноїчастиниКарпат.Виходить
додержавногокордонуУкраїнизРумунієюіМолдо
­
вою.Площа8,1тис.км
2
.
Поверхняобластіскладна.Південно­західнучас
­
тинузаймаютьУкраїнськіКарпати,щоскладаються
знизкипаралельниххребтівдо1400мзаввишки,
розділенихпоздовжнімидолинами.Напівнічнийсхід
відКарпатпростягаютьсяпередгір’я,щоявляютьсо
­
боюпогорбованумісцевість.Північнучастинуобласті
займаєПрут–Дністровськемежиріччя,всереднійчас
­
тиніякоголежитьХотинськависочиназнайвищою
вершиноюрівнинноїУкраїни—г.Бердою(515м).
Тутповерхнярозчленованаканьйоноподібнимидоли
­
намирічок,ярамиібалками.Назаходітрапляється
карст.
Зкориснихкопалинвідоміфосфорити,гіпс,квар
­
цовііглауконітовіпіски,глини,вапняки,мармур,
графіт,буревугілля.Ємінеральніджерелаталіку
­
вальнігрязі.
Кліматобластіпомірноконтинентальний.літо
прохолоднеівологе,зимапомірнохолодна.Середня
температурасічнянарівнині–4,8...–5,0
°С,впередгі
­
р’ї–4,8...–5,5
°С,вгорах–6...–10
°С,липнявідповід
­
но+18,8...+19,5
°С,+16,2…+19,0
°С,+13...+16
°С.
Тривалістьперіодузтемпературамипонад+10
°С
становить95днівугорахі156–162днівнарівнині.
Річнакількістьопадів:500–600мм—нарівнині,
800–1200мм—угорах,переважновлітку.
Головнірічки:ДністертапритокиДунаю—Прут
зЧеремошеміСерет.
Ґрунтовийпокриврізноманітний.Нарівниніпере
­
важаютьчорноземиопідзолені,темно­сіріопідзолені,
впередгір’ях—дерново­підзолисті,вгорах—бурі
гірсько­лісовіідерново­буроземні.
лісизаймаютьблизько32%площіобласті.На
рівнині—цебуковіібуково­дубовіліси,вгорах
простежуютьсявисотніпоясивідбуковихлісівдо
субальпійськихлук.Зоб’єктівприродно­заповідного
фондунайбільшимєВижницькийприроднийнаціо
­
нальнийпарк.
Завартістюваловоїпродукціїпромисловість
перевершуєсільськегосподарство.Провіднігалузі
промисловості—легкаіхарчова.Машинобудуван
­
няобластівипускаєапаратурудлянафтопереробної
промисловості,засобиобчислювальноїтехніки,тех
­
нологічнеустаткуваннядлялегкоїпромисловості,
машинидлятваринництваікормовиробництва
(Чернівці).Згалузейлегкоїпромисловостіроз
­
винутатекстильна(Чернівці),швейна(Чернівці,
Новоселиця,Герца),трикотажна,хутрова,шкіря
­
но­взуттєва(Чернівці,Хотин,Вижниця,Путила).
Харчовапромисловістьпредставленацукровою,
молочною,м’ясною,маслосироробноютаіншими
галузями.Вобластісімлісокомбінатів,меблевий
комбінатімеблевафабрика.
Сільськегосподарствоспеціалізуєтьсянам’ясо­
молочномутваринництвіірослинництвізерново­бу
­
ряківнихнапрямів.Основнізерновікультури:озима
пшениця,кукурудза,ячмінь;технічні—цукрові
буряки,льон­довгунець.Вгорахвирощуютькор
­
мовікультури.Розвинутіовочівництво,садівництво
ягідництво.Тваринництвопредставленескотарством,
свинарство,вівчарством,птахівництвом,бджільни
­
цтвом.
Дісталирозвитокхудожніпромисли:фабрики
текстильно­художніхвиробів,художніхсувенірних
виробів«Буковина»,художніхвиробівім.Ю.Федь
­
ковича.
Головнийвиробникелектроенергіївобласті—Дні
­
стровськаГеС(насході,всмтНоводністровську).
Умежахобластіможнавиділитидвапромислові
вузли:Чернівецький(спеціалізуєтьсянапродукції
машинобудування,легкоїіхарчової,деревообробної
ібудівельнихматеріалівпромисловості)таНоводні
­
стровський(енергетичнегосподарство).
Провіднурольвідіграєзалізничнийіавтомобіль
­
нийтранспорт.Найбільшийзалізничнийвузол—
Чернівці.Автошляхівзтвердимпокриттям3тис.км.
Чернівцізв’язанізалізницеюзівано­Франківськом,
Заліщиками,іззакордоннимимістамивРумуніїта
Молдові.УЧернівцяхєаеропорт.
Чернігівська область
Областьрозташовананапівночілівобережної
України,вбасейніДесни.Виходитьдодержавного
кордонузРосієюіБілоруссю.Площа31,9тис.км
2
.
Територіяобластілежитьпереважновмежах
ПридніпровськоїтаПоліськоїнизовин.Поверх
­
ня—здебільшогорівнинназзагальнимнахилом
зпівнічногосходунапівденнийзахід.Напівденному
заходівмежіобластізаходитьПолтавськарівнина.
Пересічнівисоти120–200м.Поверхнядужепорізана
ярамиібалками,трапляєтьсякарст.
Зкориснихкопалиннайважливішезначення
маютьпокладинафтиіприродногогазувпівден
­
но­східнихрайонах.Єторф,вапняки,гіпси,піски,
глини,мергелі.
Кліматобластіпомірноконтинентальний.Зима
помірнохолодна,літопомірнотепле.Середнятемпе
­
ратурасічня–6…–8
°С,липня+18,0...+19,5
°С.Три
­
валістьперіодузтемпературамипонад+10
°Сстано
­
вить155днів.Річнакількістьопадів550–580мм,
переважновтеплийперіодроку.
РічкиобластіналежатьдобасейнуДніпра,що
протікаєвздовжзахідноїмежіобласті.Головнаріч
­
ка—Десна,щомаєпритокиУбідь,Мена,Снов,Сейм,
Доч,Остер.Напівдні—УдайіСула.
Вґрунтовомупокривіпівнічноїчастиниобласті
переважаютьдерново­підзолистіґрунти,напівдні—
чорноземивилугованітаопідзолені.Трапляються
ясно­сірілісові,темно­сірітаіншіґрунти.Область
лежитьузонахмішанихлісівілісостеповій.ліси
займаютьблизько20%території.Північно­східна
частинаобластізабрудненарадіонуклідамивнаслідок
катастрофинаЧорнобильськійАеС.Єбагатотерито
­
рійіоб’єктівприродно­заповідногофонду.
Регіональні додатки
133
Основнусучасногогосподарстваобластістанов
­
лятьпромисловість,агропромисловийкомплекс,
транспорт.Провідніланкипромисловості—легка,
машинобудівна,харчова.Чернігівщинадаєкраїні
зерно,цукор,картоплю,продукціюмашинобуду
­
вання,кордовітканини,хімічневолокно,ланолін,
будматеріали.
Найбільшіпідприємства:виробничіоб’єднан
­
ня«Пожмашина»(смтладан),«Хімволокно»,
«Чернігівмеблі»,науково­виробничеоб’єднання
«Хімтекстильмаш»(Чернігів),заводи«Будмаш»,
«Прилуктваринмаш»,пластмас(Прилуки),«Ніжин
­
сільмаш»,механічний,побутовоїхіміїтагумових
виробів(Ніжин),хімічногомашинобудування(Бах­
мач),поліграфічнафабрика(Корюківка).Працюють
такожфабрикипервинноїобробкивовни(Чернігів),
бавовно­ткацькатаін.Згалузейхарчовоїпромис
­
ловостірозвинутіцукрова,спиртова,кондитерська,
ефіроолійна,тютюнова.
Паливно­енергетичнегосподарствообластібазу
­
єтьсянамісцевійнафтііприродномугазі,торфі,
довізномудонецькомувугіллі.електроенергіювиро
­
бляютьЧернігівськаТеЦтаелектростанціїменшої
потужностіврізнихрайонахобласті.
Натериторіїобластіможнавиділититрипромис
­
ловівузли:Чернігівський(хімічна,легка,харчова
промисловість),Прилуцький(видобутокіпереробка
нафтиігазу,переробкасільськогосподарськоїсирови
­
ни)іНіжинський(машинобудування,харчова,легка
промисловість).
Угалузевійструктурісільськогогосподарства
переважаєрослинництво.Головнікультури:зерно
­
ві—озимапшениця,жито,ячмінь,овес,кукурудза,
гречка;технічні—льон­довгунець,цукровібуряки;
кормові—кукурудзанасилосізеленийкорм,лю
­
церна,конюшина;овочеві—морква,капуста,сто
­
ловібуряки,огірки,томати.Розвинутісадівництво
іягідництво.Галузітваринництва—м’ясо­молочне
скотарство,свинарство,атакожрибництво,бджіль
­
ництво.
Транспортобластіпредставленийзалізничним,
автомобільним,річковимітрубопровіднимвидами.
Залізничнівузли:Чернігів,Бахмач,Ніжин,При
­
луки.Черезтериторіюобластіпролягаютьзалізни
­
цінаГомель(Білорусь),Москву(Росія).Довжина
автомобільнихшляхівзтвердимпокриттямблизько
6тис.км.Територієюобластіпроходитьнафтопровід
Гнідинці—Кременчук.
Ïðиðода та гоñïодаðñтâо àР Êðиì та оáлаñтеé Óкðа¿ни
134
à
Абразія26
Агропромисловийкомплекс93
Адміністративно­територіальний
поділ8,64
Азовськеморе50,51
Акліматизація41
Акумуляція25
Альбедо30
Антициклон28
Артезіанськіводи36
á
Базисерозії31
Басейни
артезіанські36
вугільні25
залізорудні24
рудні25
Безробіття70,71
Болота34,40
типи35
â
Валовийвнутрішнійпродукт
(ВВП)74,75
Валовийнаціональнийпродукт
(ВНП)74
Вантажообіг96
структура97
Вивітрювання26
Випаровуваність30
Висотнапоясність37
Височини15,17
Витративодиврічці31
Вікгірськихпорід
абсолютний21
відносний21
Внутрішніводи31
Воднийбаланс36
Водніресурси36
особливості37
Водоємність78
Водосховища35
ã
Географічнаінформація
джерела9
Географічнакарта9
види9
Географічнеположення8
ГеографічнийцентрУкраїни8
Геологічнабудова20
Геоеколонічнаситуація52
Геологія20
Геоморфологія26
Геополітичнеположення
країни61
України62
Геохронологічнатаблиця21
Глобальніпроблеми112,113
ГосподарствоУкраїни72
структура73
Ґ
Ґрунт
властивості37
характеристика37,38
Ґрунтоутворення37
ä
Демографічнаситуація67
Демпінговіціни91
Денудація26
Діаспора68,69
Довкілля
забруднення53,54
охорона55
раціональневикористання55
ДослідженнятериторіїУкраїни
давнічаси11
XVII—XXст.12
ДослідникиУкраїни13
å
екологічнакриза52,53
економіка72
економіко­географічне
положення
країни61
України62
економічнагеографія60
своєїобласті114,115,
116—133
економічнаінтеграція98
економічнийпотенціал74
економічнийрайон100
Донецький103
Карпатський109
Північно­Західний108
Північно­Східний101
Подільський107
Придніпровський104
Причорноморський102
Столичний105
Центральний106
економічнісистеми72
економічноактивненаселен
­
ня70
експорт98
електроенергетика80
виробництвоелектроенергії81
екологічніпроблеми82
структуракомплексу81
ендемічнівиди42
енергоємність78
ерозія26
етнографічні
групи68
райони66
З
Зайнятістьнаселення70,71
Земельніресурси38,39
Землеволодіння92
Зовнішньоекономічнізв’язки
України98
Зовнішняторгівля98
Зоналісостепу47,48
Зонамішанихлісів47,48
Зонастепу47,48
І
імпорт98
інвестиції98
інфраструктура
виробнича73
соціальна73,92
історико­географічні
області64—66
Ê
Каботаж96
Канали35
КартиУкраїни11
Картографічніпроекції9
види10
Клімат27
Кліматичніресурси30
Кліматотвірнічинники28
Коефіціентзволоження30
Конверсіявійськовоговиробни
­
цтва112
Кориснікопалини23,24
КрайніточкиУкраїни8
Кримськігори15,39,49,50
ë
ландшафти
антропогенний44,110
ÏРåäìåòíèé ÏîÊàжчèÊ
Ïðедìетниé ïокажчик
135
класифікація45
природний44,110
легкапромисловість
структура89
характеристикагалузей90
лимани34
ліси40
лісоваідеревообробнапромис
­
ловість
структура86
характеристикагалузей87
луки40
ì
Матеріаломісткість78
Машинобудування
структура83
характеристикагалузей84
Меліорація38
видитазаходи39
Металургійнапромисловість
структура82
характеристикагалу
­
зей82,83
Міжгалузевийкомплекс73
Мінерально­сировинніресурси
нерудні24
паливні23
рудні23
Міськаагломерація69,70
Моніторинг55
í
НаселенняУкраїни
густота67
механічнийрух67
кількість67
склад68
структура67
Наукоємність78
Національнийгосподарський
комплекс73
Національнийдохід74
Несприятливі
метеорологічніявища30
природніпроцеси43
Низовини15,16,17
î
Озера33
типи34
Ï
Падіннярічки31
Палеогеографічніумови21
Паливнапромисловість
сировиннабаза79
структура80,81
Пасажирообіг96
структура97
Підземніводи36
Платформа18
Плита18
Повітрянімаси28,29
Погода28
Поселення
міські69
сільські69
Похилрічки31
Природно­заповіднийфонд
України
біосфернізаповідники54
заказники55
національніприродніпар
­
ки55
пам’яткиприроди55
природнізаповідники54
Природно­територіальнікомп
­
лекси44
гірські45,49,50
морські50,51
рівнинні45,47,48
Промисловість76
виробництвопродукції77
класифікація77
Промисловістьбудівельнихмате
­
ріалів
структура88
характеристикагалузей88
Природокористування110
види110
раціональне110
Природоохороннадіяльність
види111
Р
Реакліматизація41
Рельєф15
великіформи16
невеликіформи27
України15
Річки
режим31
типи32
графік­гідрограф32,33
Річнийстік31
Рослинництво
характеристикагалузей94
Рослиннеугруповання39
ñ
Світовегосподарство98
Синоптичнакарта30
Системарозселення69
Сільськегосподарство92
зональнаспеціалізація96
структура92
Сонячнарадіація28
Соціальнагеографія60
своєїобласті114,115,
116—133
Субурбанізація69
Сферапослуг92
ò
Тваринництво
характеристикагалузей95
Твердийстік31
Тектоніка18
ТектонічнабудоваУкраїни20
Тектонічні
(горотворчі)епохи21,22
структури18
Територіальнийподілпраці100
Топографічнікарти8
Торговесальдо98
Транзит96
Транспорт96
види97
функції97
Транспортнікоридори96
Трудовіресурси70
Трудомісткість78
Ó
Урбанізація69
УкраїнськіКарпати15,39,49,50
Ф
Фауністичнийкомплекс41
Фізико­географічне
положенняУкраїни8
районуванняУкраїни45,46
Фізичнагеографія
України6
своєїобласті56,116—133
ФормуваннятериторіїУкраїни
етапи6
ХХст.63
Х
Характерпідстилаючоїповерх
­
ні28
Харчовапромисловість
структура91
характеристикагалузей91
Хімічнапромисловість
сировиннабаза85
структура85
характеристикагалу
­
зей85,86
Художніпромисли89,90
Ц
Циклон28
Циркуляціяатмосфери28
ч
ЧервонакнигаУкраїни42
Четвертинні(антропогенові)від
­
клади22
Чинникирозміщеннявиробни
­
цтва78
Чорнеморе50,51
Ш
Широтназональність37
Штучніводойми35,36
Щ
Щит18
Ïðедìетниé ïокажчик
Автор
maryfly23
Документ
Категория
Образование
Просмотров
5 998
Размер файла
5 922 Кб
Теги
geograf_8
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа