close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 37 от 13 сентября 2014 г.

код для вставкиСкачать
"Сельский труженик" № 37 от 13 сентября 2014 г.
сельский
труженик
13 сентября
2014 года
СУББОТА
? 37 (7417)
Газета основана в декабре 1942 года
Осакаров
ауданды?
м?слихаты 2014 жыл?ы 20
тамыз ? 360 шеш?м?.
?Осакаров
ауданыны? ??рметт?
азаматы? ата?ан беру
туралы
Ауданды? м?слихат шеш?м етт?:
Аудан алдында ерекше с???рген
е?бег?, жем?ст? ?о?амды? ?ызмет?
?ш?н Кусаин Нуриденович Дакуге? ?Осакаров ауданыны?
??рметт? азаматы? ата?ы бер?лс?н.
Сессия т?ра?асы,
Ауданды? м?слихатты?
хатшысы
К. Саккулаков
Решение Осакаровского районного маслихата ? 360 от
20 августа 2014 года.
О присвоении звания
?Почетный гражданин
Осакаровского
района?
Районный маслихат решил:
За особые заслуги перед районом, плодотворную общественную деятельность присвоить
звание ?Почетный гражданин
Осакаровского района? - Даку
Кусаину Нуриденовичу.
Председатель сессии,
Секретарь районного
маслихата
К. Саккулаков
Осакаров
ауданды?
м?слихаты 2014 жыл?ы 20
тамыз ? 359 шеш?м?.
?Осакаров
ауданыны? ??рметт?
азаматы? ата?ан беру
туралы
Ауданды? м?слихат шеш?м етт?:
Аудан алдында ерекше с???рген
е?бег?, жем?ст? ?о?амды? ?ызмет?
?ш?н
Николай
Яковлевич
Женжеруха?а
?
?Осакаров
ауданыны? ??рметт? азаматы?
ата?ы бер?лс?н.
Сессия т?ра?асы,
Ауданды? м?слихатты?
хатшысы К. Саккулаков
Решение Осакаровского районного маслихата ? 359 от
20 августа 2014 года.
О присвоении звания
?Почетный гражданин
Осакаровского
района?
Районный маслихат решил:
За особые заслуги перед районом, плодотворную общественную деятельность присвоить
звание ?Почетный гражданин
Осакаровского района? - Женжеруха Николаю Яковлевичу.
Председатель сессии,
Секретарь районного
маслихата
К. Саккулаков
М?л?к т? з а? д а ст ы ру - 2 0 1 4
За?дастыру ?а?идаттары жайлы
А?ымда?ы
жылды?
1
?ырк?йег?нен бастап ел?м?зде
М?л?кт?
жария
ету
нау?аны
??аза?стан
Республикасы
азаматтарыны?, оралмандарды?
ж?не ?Р т?ру?а ыхтиярхаты бар
т?л?аларды? м?л?кт? жария ету?не
байланысты олар?а ра?ымшылы?
жасау туралы? за?ына с?йкес басталып, 31 желто?сан 2015 жылы
ая?талады. ??жаттар ?абылдау 30
?араша 2015 жыл?а дей?н. Б?з осы
ма?ызды нау?анны? басталуы
?арса?ында аудан ?к?м?н?? орынбасары
Асылбек
Сер?к?лы
Молдабаев?а б?рнеше с?ра?тар
?ой?ан болатынбыз.
- М?л?кт? за?дастыру нысанына
нелер жатады?
-??Р
азаматтарыны?,
оралмандарды? ж?не ?Р т?ру?а ыхтиярхаты бар т?л?аларды? м?л?кт?
жария ету?не байланысты олар?а
ра?ымшылы?
жасау
м?л?ктер?
жат?ызылады.
Б?л за?дастыруды? 2006 жыл?ы
нау?аннан ?згешел?г? за?ды т?л?алар
?атыстырылмайды.
-За?дастырылу?а
?андай
м?л?ктер жат?ызылады?
-А?ша, ??нды ?а?аздар, за?ды
т?л?аны? жар?ы капиталына ?атысу
м?лшер?. Бас?а т?л?ада?ы жылжымайтын м?л?к (?арыш нысандары,
магистральды? ??быр жел?лер?н?? ?шк?
б?л?г? (ти?ст? емес т?л?алар?а т?ркелгендерден бас?а).
?аза?стан
Республикасында?ы
??рылыс нормасы мен ережес?не сай
салын?ан ??рылыстарда?ы, ма?сатты
жер тел?мдер? за?дастырылу?а бер?луге ти?с м?л?ктер.
Белг?л? т?рт?ппен ти?ст? т?л?алар?а
т?ркелмеген ?Р аума?ынан тыс жерлерде орналас?ан м?л?к.
-М?л?кт? за?дастыру бойынша
?т?н?ш ?алай ?абылданады?
- ?Р аума?ында орналас?ан м?л?кт?
за?дастыру ?ш?н: Осакаровка кент?,
Досты? к?шес? 33, ?106 кабинетте
м?л?кт? за?дастыру комиссиясы
ж?мыс
?стейд?,
телефоны
8/72149/50962.
?т?н?шт?
солар
?абылдайды.
-К?ле?кедег?
?аржы,
за?дастырылма?ан
м?л?кт??
барлы?ын осы шара аясында
жария ет?п, за?дастырып алу?а
м?мк?нд?к зор. Ол ?ш?н не ?стеу
керек, я?ни ?андай ??жаттар ?ажет?
-"За??а с?йкес м?л?кт? жария ету
?ш?н
комиссия?а
мынадай
??жаттарды тапсыру ?ажет: м?лiктi
жария етуге ?т?н?ш, жеке басын
ку?ландыратын ??жатты? к?шiрмесi,
?имараттар
мен
??рылыстар?а
техникалы?
тексеру
ж?рг?зген
аттестаттал?ан
сарапшыны?
?орытындысы, жылжымайтын м?л?к
объект?с?н?? техникалы? паспорты.
За?дастыру?а бас?а т?л?аны? ?атысы
болса, жеке ку?л?г?н?? к?ш?рмес?, нотариалды ку?ленд?р?лген м?л?к иел?г?
??жаты
ж?не
за?дастыратын
т?л?амен шарты.
-Осакаров
ауданында
техникалы? тексеру ж?рг?зет?н
аттестаттал?ан сарапшы бар ма?
- Салын?ан ??рылыстарды, жылжымайтын
м?л?ктердег?
т?р?ын
?йлерд? ж?не т?р?ын ?й емес
б?лмелер /дача/ ??рылыстарына
техникалы?
тексеру
ж?рг?зет?н
аттестаттал?ан
сарапшыны
?ара?анды ?аласынан алдырды?.
Копин Азат Ибжанович деген маман.
Телефоны /факс/:8/7212/426726.
-М?л?кт?
за?дастыру
шы?ындарын к?м к?теред??
- М?л?кт? за?дастыру шы?ындарын
т?л?алар ?з? к?теред?.
-?Р М?л?кт? за?дастыру?а алым
шы?ындары бар ма?
- ?Р тыс?ары м?л?кт? за?дастыру?а
?ана алым шы?ындары бар.
- М?л?кт? за?дастыру ?т?н?ш?
?анша уа?ытта ?аралады?
-Комиссия ?т?н?шт? 30 к?нт?збел?к
к?н ?ш?нде ?арастыруы ти?с.
-Жер тел?мдер? за?дастырылу?а
жат?ызыла ма?
-Жо?.
-Жал?а бер?лген жер тел?м?ндег?
??рылыс
нысандары
за?дастырылады ма?
-Жо?, за?дастырылатын жер тел?м?
за?ды болуы керек. ??рылыс
ма?сатты
т?рде
ауылшаруашылы?ына
нег?зделсе
за?дастырылады.
Нау?анды абыройлы ат?арып,
за?дастырыл?ан м?л?к ресурстарымен аудан экономикасын дамыта берей?к.
??г?мелескен,
С.СМАХАН?ЛЫ
??????????? ? 2014
Несколько вопросов о легализации
Как известно, с 1 сентября 2014
года введен в действие закон Республики Казахстан ?Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих
вид на жительство в РК в связи с легализацией ими имущества?.
Таким образом, срок легализации
имущества начался с 1 сентября
2014 года и заканчивается 31 декабря 2015 года.
При этом срок подачи документов
для предъявления имущества к легализации заканчивается 30 ноября
2015 года.
В связи с этим, мы попросили ответить на наши вопросы заместителя
акима района А. МОЛДАБАЕВА.
-Кто является субъектами легализации?
-Субъектами легализации являются граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие
вид на жительство в Республике Казахстан, легализующие имущество в
порядке, установленном законом.
При этом необходимо отметить,
что в отличие от легализации 2006
года, юридические лица не являются
субъектами предстоящей легализации имущества.
-Какое имущество подлежит легализации?
-Легализации подлежит следующее имущество:
1) деньги;
2) ценные бумаги;
3) доля участия в уставном капитале юридического лица (далее доля участия);
4) недвижимое имущество, оформленное на другое лицо (кроме космических объектов и линейной части
магистральных
трубопроводов),
право на которое или сделки по которому в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан
подлежат государственной регистрации;
5) здания (строения, сооружения),
находящиеся на территории Республики Казахстан, соответствующие
строительным нормам и правилам, а
также целевому назначению занимаемого земельного участка, принадлежащего субъекту легализации на
праве собственности;
6) недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Рес-
публики Казахстан.
-Куда следует обратиться для
легализации имущества?
-Для того, чтобы легализовать имущество, находящееся на территории
Республики Казахстан, необходимо
обратиться в комиссию по легализации при акимате района, по адресу:
п.Осакаровка, улица Достык, 33, кабинет 106, тел.50962, код 8/72149/.
Для легализации имущества, находящегося за пределами территории
Республики Казахстан, а также денег,
необходимо обратиться в Налоговое
управление по Осакаровскому району, по адресу: п.Осакаровка, улица
Литвиновская 118, тел.42201, код
8/72149/.
-Какие документы необходимо
предоставить для легализации
имущества?
-Для легализации недвижимого
имущества, находящегося на территории Республики Казахстан, в комиссию
при
акимате
района
необходимо предоставить заявление, копию удостоверения личности,
а также:
в случае легализации недвижимого имущества, права на которое не
оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан
дополнительно предоставляются заключение аттестованного эксперта
на соответствие объекта строительным нормам и правилам, а также технический
паспорт
объекта
недвижимости;
в случае легализации имущества,
оформленного на другое лицо, к заявлению и копии удостоверению личности
необходимо
приложить
нотариально засвидетельствованную
копию правоустанавливающего документа на имущество, а также нотариально засвидетельствованную копию
договора о безвозмездной передаче
имущества другим лицом субъекту
легализации.
-Работает ли на территории Осакаровского района аттестованный
эксперт для предоставления субъектам легализации заключения?
-Для проведения технического обследования легализуемых объектов
индивидуального жилищного строительства и дачных строений в нашем
районе привлечен эксперт из г.Кара-
ганды, который имеет аттестат Агентства РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
по виду деятельности: техническое
обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений - Копин
Азат Ибжанович. Тел. Факс. 8/7212/
426726.
-Кто несет расходы, связанные с
оформлением легализованного
имущества?
-Все расходы, связанные с оформлением легализованного имущества,
субъекты легализации несут самостоятельно.
-Необходимо ли гражданам
оплачивать сбор за легализацию
недвижимого имущества, находящегося на территории Республики
Казахстан?
-Нет, уплата сбора производится
по недвижимому имуществу, находящемуся за пределами Республики
Казахстан.
-Сколько
будут
рассматриваться заявления о легализации
имущества?
-Заявление рассматривается комиссией в течение 30 календарных
дней со дня подачи заявления.
-Возможна ли легализация земельного участка?
-Земельный участок не входит в
перечень имущества, подлежащего
легализации.
-Возможно ли легализовать объект, построенный на земельном
участке принадлежащем лицу на
праве аренды?
-Нет, поскольку легализуемое имущество должно находиться на земельном участке, принадлежащем
субъекту легализации на праве
собственности. При этом объект должен соответствовать целевому назначению земли. Например, если
дом, построен на земельном участке
с целевым назначением земли сельскохозяйственного назначения, то он
не подлежит легализации.
Полагаем, что результаты предстоящей легализации достигнут поставленных задач и, соответственно,
привлекут дополнительные ресурсы
в экономику в виде легализованного
капитала.
С. ИЛЬЯШЕВ
Мемлекетт?к
саясатты?
басым ба?ыты
Ел?м?зде сыбайлас жем?орлы??а
?арсы к?рес м?селелер?н реттейт?н
?аза?стан
Республикасыны?
?ылмысты? Кодекс?, ?к?мш?л?к ???ы?
б?зушылы? туралы кодес?, Е?бек кодекс?, ?Сыбайлас жем?орлы??а
?арсы
к?рес
туралы?
За?ы,
?аза?стан
Респбуликасы
Президент?н?? Жарлы?ымен бек?т?лген ?аза?стан Республикасыны?
мемлекетт?к ?ызметш?лер?н?? Арнамыс кодекс? нег?зг? нормативт?к
???ы?ты? акт?лер? болып табылады.
Ол азаматтарды? ???ы?тары мен
бостанды?тарын ?ор?ау?а, ?аза?стан
Республикасыны?
?лтты?
?ау?пс?зд?г?н
жем?орлы?
к?р?н?стер?нен туындайтын ?ау?птен
са?тау?а, сондай-а? жем?орлы??а
байланысты ???ы? б?зушылы?ты?
алдын алу, аны?тау, тыю ж?не ашу
жолында мемлекетт?к органдарды?
?ызмет?н
?амтамасыз
етуге
ба?ыттал?ан.
?с?ресе, сыбайлас жем?орлы?
мемлекетт?к бил?к орга?дарында
?ата? ???ы?ты? есеп беруд??, шенеун?ктерд? ?ада?алауды? жо?ты?ынан
бил?кт?? монополия?а айналуына
?кел?п со?тырады. Ол ел?м?зд??,
?о?амымызды? ж?не жекелеген
азаматтарды? м?дделер?не к?п зиян
келт?ред?.
?ыс?аша айт?анда, б?л нормаларда жеке сектор ?йымдарында
пара
беру
ж?не
пара
алу
?ылмыстары к?зделген. ?рине, б?л
?ылмыстармен к?ресте ?ылмысты????ы?ты?
шараларды?
ма?ызы
ерекше. С?йтсе де, оларды болдырмауда, ал орын ал?ан жа?дайда,
жаса?ан адамдарды жазалауда
т?рт?пт?к, ?к?мш?л?к ж?не азаматты?
жауаптылы? шараларын ке??нен
?олдан?ан ж?н.
Осакаров ауданы ?д?лет
бас?армасыны? басшысы
?.Т?ЛЕУОВ
?стаздар ?лкен
?м?тте
Елбасымызды? ?рб?р Жолдауы
?з?н?? жа?ашылды?ымен ерекшеленед?. ?Б?л?мд?, сауатты адамдар - б?л
ХХ? ?асырда адамзат дамуыны? нег?зг? ?оз?аушы к?ш?? екен?не аса
?лкен м?н бер?п отыр?ан Жолдауды?
ы?палын
жа?сы сез?нем?з. Жолдауда жастар?а б?л?м беру саласын
жа?сарту?а зор к???л б?л?н?п отырады.
Б?л?м
беру
ж?йес?не
инновациялы? ?д?стерд? енг?зу м?ндеттер? ай?ындалып ?ске асырылып
жатыр. Президентт??
?аза? ел?н
б?секелест?кке бара алатын, ешб?р
елден кем т?спей, терезес? те? т?ра
алатын би?кке к?теру?н?? ?з? кеме?гер
даналы?ы
мен
?айраткерл?г?н??
ар?асы. Т?уелс?зд?к ал?аннан бер?
?аза? ел?н сара жолмен бастап келед?. ??аза?стан жолы -2050: Б?р
ма?сат, б?р м?дде, б?р болаша??
Жолдауында?ы е? басты идея ?
?аза?станны? М??г?л?к Елге айналуына
ж?не
оны?
жар?ын
болаша?ына деген ны? сен?м. Барлы?
сырт?ы ж?не ?шк? ?иыншылы?тарды,
?айшылы?тарды шешкен ?аза?стан
23
жылды?
?ш?нде
?лем
мойында?ан, жа?ан?а аты жеткен
мемлекетке айналды. Елбасыны?
с?з?мен
айт?анда
мемлекетт??
г?лдену? ?ш та?анды: халы?ты? сен?м?н, азаматтарды? б?л?м? мен б?л?кт?л?г?н ж?не е? бастысы елд?? б?рл?г?н
т?рек ет?п т?р. ?Мен?? назарымда?ы
басты м?селе ? ?р ?аза?станды??а
?ам?орлы? к?рсету?,- деген с?з?нен
халы?ты? келешекке деген ?м?т?н??
жандана т?сет?н?н ай?ын а??арамыз.
Молодежный кент?,
?23 орта мектеб?н?? ?жымы
2 стр.
? 37 (7417) 13 сентября 2014 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
?рпа?тар саба?тасты?ын ?стан?ан - ?лг?л? отбасы
?улет
басынан
бастаса?
К?д?рбаев ?апар 1905 жылы
д?ниеге келген. Совет ?к?мет? кез?нде партия м?шел?г?нде болып,
ауыл ?к?м?, кент ?к?м? ?ызмет?н
ат?арып ауылдастарына к?п е?бег?
с??ген
адал
азамат
бол?ан.
Е?бег?н?? со?ында ?ол ?нер шебер-
Жалпы б?л ?м?рд?? неб?р б?рала?
жолдары к?п. Адам бол?ан со?
ж?мыс ?стеу, а?ша табу, о?ан ки?ну,
тама?тану ол т?рш?л?к за?дылы?ы.
?рк?м ?з?нше т?рш?л?к етед?. Отбасын
??рады, балалы ? ша?алы болады,
?рпа? ?рб?тед?. Б?ра?, оны? ?ш?нде
адал е?бек етуд? ?рпа?ына аманат
ет?п ?алдыра б?лу ата ? ананы?, ?улет
алдында?ы отбасылы? борышы
болып саналма?.
Осы адами ?асиетт? ?стана б?лет?н,
е?бек?ор,
?м?р
?иынды?ынан
е?бект??, батылды?ты? ар?асында
же??п шы?а б?лет?н, ?рпа?ын к?ш ? ж?герге т?рбиелей алатын адамдар
ар?асында ?о?амда отбасылы? ж?не
адами сыйласты? т?рт?б? орны?ады.
Осындай ортаны ?алыптастыруда
?стазды? жолында ?з?н?? де, ?зген??
де баласын т?рбиелеп, ?улет?н ?з
е?бек?орлы?ымен баулып келген
?апар?ызы К?лсайран апамызды
?улет т?рбиес? ба?ытында ?лг? етк?м
келед?.
Б?г?нг?
к?нн??
б?л?кт?
м??ал?мдер? мен д?р?герлер? полиция
?ызметкерлер?, к?с?пкерлер бас?а да
маман иелер? осы ?улетте ?здер?н??
адал к?с?птер?н жал?астыруда.
л?г?н ?рпа??а ?йрету ма?сатында
е?бек п?н?нен о?ушылар?а саба? берген. Ол кездег? ?й т?рмысына керект?
заттарды, ?й жи?аздарын, атты? ер ?
т?рмандарын ?з ?олымен жасап
шы?аратын бол?ан. Осы шеберл?кт?
о?ушылар?а ?йрете ж?р?п ?стазды?
?ызметтен зейнетке шы??ан. Соны?
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле.
Семья - это самое главное, что
есть в жизни каждого человека.
Именно в семье мы учимся любить,
понимать друг друга, заботиться о
близких, прощать обиды, уважать
старших. Родные всегда окажут поддержку в трудную минуту, помогут
словом и делом. Любящие тебя люди
обязательно порадуются твоим успехам и достижениям, и даже разделят
с тобой горечь неудач, а ведь это так
необходимо: знать, что ты не один.
Нельзя не согласиться с высказыванием французского писателя Виктора Гюго о том, что семья является
кристаллом общества. Наверно он
хотел подчеркнуть, что семья играет
незаменимую роль в жизни каждого
из нас. По его мнению, семья - это
главная часть общества, под влиянием которого формируется личность человека.
Безусловно, семья это не только
праздники и традиции. Это каждодневный труд, испытание, это стократное терпение, когда стерпеть в
пылу ссор и обид надо не от слабости, а от силы любви, ради любимых
- мужа или жены, детей, внуков.
Владимир Николаевич и Татьяна
Петровна Кошевец, проживающие в
поселке Осакаровка, в этом году отметили рубиновую свадьбу - праздник долгой и красивой любви,
праздник настоящих чувств, сохранённых, несмотря на все невзгоды и
трудности, в течение 40 лет совместной жизни.
Они перемололи вместе все жизненные тяготы, сумев сохранить свой
брак, несмотря ни на что, создать
собственный маленький мир, где
царят единство интересов, забота о
каждом члене большой семьи, где
трое детей подарили им двух внуков.
Глава семьи, Кошевец Владимир
Николаевич, начал свою трудовую
биографию на Осакаровском заводе
по ремонту дорожно-строительной
техники, где принимал активное участие в художественной самодеятельности предприятия и районного Дома
культуры.
Его талант и организаторские способности были замечены и он был
направлен на работу в районный
отдел культуры заведующим автоклубом.
После демобилизации из рядов
Вооруженных сил он вернулся на
свою прежнюю должность, через несколько лет стал директором районного Дома культуры, поступил на
заочное отделение Чимкентского педагогического института культуры
имени Аль-Фараби.
В 1974 году В.Н. Кошевец направляется заведующим отделом культуры Ульяновского района. С 1977 по
н?тижес?нде
жи?аз
шебер?,
м?жаншы, та?ы бас?а ?ол ?нер
к?с?б?мен айналыс?ан ш?к?рттер? аз
болма?ан.
Оларды?
арасында
?стазынан ?йренген ?нер? ар?асында
жан?ясын асырап, ?лкен к?с?пке ?ол
жетк?згендер? де бар. Б?г?нде
?рпа?ыны? бесеу? ?стазды? к?с?пте
?рпа? т?рбиес?мен айналысуда.
А?айынны? ортасында ?те беделге
ие, он сауса?ынан ?нер там?ан шебер
де, е?бек?ор ?кес?н?? т?рбиел?к
жолын ?у?ан балаларыны? е?бег?мен
д?лелден?п отыр.
?улет к?с?б?н,
жал?астырушы
?ыздары К?лсайран ?апар?ызы ?аза?
СЛОВО
1987 год работал заведующим отделом культуры родного Осакаровского
района, принимал активное участие
в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий. Под
его руководством самодеятельный
театр районного Дома культуры стал
лауреатом республиканского смотра
народных театров и драматических
коллективов, был удостоен звания
?народный?.
В последующие годы Владимир
и признание. Он удостоен звания
?Заслуженный работник культуры Казахской ССР? и ?Почетный гражданин Осакаровского района?.
Несмотря на пенсионный возраст,
В.Н. Кошевец сохраняет удивительную певческую и физическую форму,
по-прежнему активно выступая в концертных программах.
В.Н. Кошевец примерный семьянин. Вместе с женой Татьяной Петровной, воспитал троих прекрасных
Николаевич работал методистом
районного Дома пионеров, инструктором отдела пропаганды и агитации
районного комитета партии, заместителем председателя Осакаровского
поселкового Совета народных депутатов, акимом поселка Осакаровка.
С 1997 по 2013 год В.Н. Кошевец
был преподавателем-организатором
начальной военной подготовки в гимназии ? 9 поселка Осакаровка. Под
его руководством учащиеся гимназии
становились победителями и призерами районных, областных и республиканских военно-спортивных игр
?Алау?, ?Улан?, ?Калкан?.
В 1968 году началась творческая
биография Владимира Кошевца.
Песня стала его путеводной звездой.
Сегодня в его репертуаре много
песен. За годы своей творческой деятельности он выступил не менее чем
на 1500 концертах, является лауреатом и победителем всесоюзных, республиканских, областных и районных
конкурсов и фестивалей.
На протяжении всей трудовой и
творческой деятельности он добросовестно следует идеалам добра и
справедливости, отдает всю свою
душу и талант во имя служения родному Осакаровскому району и Республике Казахстан. Его трудолюбие и
талант нашли жизненное призвание
сыновей, внимательный и заботливый супруг и дедушка.
В Осакаровке, а тем более в Батпаке, откуда родом, Татьяну Петровну знают многие, так как она
долгие годы проработала старшей
медицинской сестрой хирургического
отделения Осакаровской районной
больницы. Она - активная, общительная и при этом мягкий, добрейшей
души человек, из тех людей, что готовы обнять весь мир. Она - человек
творческий, увлекающийся, любит
цветы, в которых лето и осень утопает их маленький двор. Особая
статья - ее кулинарные способности.
На вопрос какова, по их мнению,
главная составляющая долгой совместной жизни, Татьяна Петровна
выражает свою позицию так: ?Мне
кажется, что жена должна руководствоваться желанием и стремлением
заботиться больше о спутнике, а не о
себе. Мудрая и верная жена охотно
интересуется делами мужа, поддерживает интересы и добрые увлечения детей, будет в курсе ежедневных
дел каждого домочадца.
Мой муж - моя опора. Я в любой
ситуации могу положиться на него.
Нежный, заботливый, прощающий,
умеющий слушать и поддержать,
чувствующий меня... Мы всегда идем
навстречу друг к другу, обходя сторо-
т?л? п?н? бойынша ?стазды? етсе,
с???л?лер? Мейрамг?л ?апар?ызы,
Кенжег?л ?апар?ызы математика
п?н? м??ал?м? болып ?стазды? жолын
?у?ан.
Ауданымызды?
беделд?
?стаздарыны?
б?р?
К?лсайран
?апар?ызы туралы айтар болса?,
1967 жылы Ыбырай Алтынсарин
атында?ы Тор?ай ?аза? мектеб?нде
?аза? т?л? п?н? бойынша е?бек жолын
баста?ан екен. 47 жыл ?стазды?
??мырында ек? б?йры? пен ?ана
орны?ты ?ызмет ат?ар?ан К?лсайран
апай Осакаров ауданына 1996 жылы
кел?п,
?9 гимназия мектеб?не
ж?мыс?а ?абылдан?ан. Содан бер?
ауданымызда 18 жыл бойы ?ызмет
ат?арып, ?аншама ш?к?рт т?рбиелеп,
е?бег?н??
жем?с?н
к?р?п,
т?рл?
марапаттар?а ?ол жетк?з?п, ?Р б?л?м
беру ?с?н?? ?зд?г? т?с белг?с?мен марапатталып,
к?птеген
облысты?,
ауданды? ма?таулар?а ие бол?ан.
?аз?р зейнеткерл?кке шы?ып отыр.
Жары ?абдуалиев Болат екеу? 5 баладан 12 немере, 1 ш?бере с?й?п,
оларды? т?рбиес?не ?жел?к парызын
с???руде. Б?г?нде ?улет к?с?б?н ?у?ан
?ызы Жанна ?1 орта мектеб?нде
?аза? т?л? п?н? м??ал?м?. Ауданда сауапты шаралар?а ?атысып, к?пбалалы
отбасыларына ки?м - кешек, к?тап ?
??ралмен ж?рдемдес?п т?рады. Немерес? Тастанова Эльнура 5 сыныптан бастап ?же жолын ?уып ?аза?
О
?дебиет?н?? ?ылымына бет б?р?ан. Ол
Ма?жан Ж?мабаевты? ?ле?дер?не
тере? зерттеу ж?мыстарын ж?рг?з?п,
??рбыларына оны? сол кезде б?г?нг?
т?уелс?зд?кт? болжап кеткен ойшыл
а?ын екен?н д?лелдеп, ауданды?
шы?армашылы? жобада алды??ы
орынды иеленсе, облыста да б?л?кт?
?атарластарымен б?л?м?н шы?дап
ж?р.
??стазды? ?ыл?ан жалы?пас,
?йретуден бала?а? деп Ыбырай Алтынсарин
атамыз
айт?андай
К?д?рбаев ?апар атамызды? б?лген?н
б?реуге ?йрету? ?рпа?ына т?л?м ?
т?рбие ар?ылы ?улетт?к адал к?с?пт??
жал?асуыны? ку?с? болып отыр.
?.ХАПАН
СЕМЬЕ
ной все трудные повороты нашей
жизни. Наша семья построена на
любви и понимании, а значит, это
счастье. Спасибо моим детям и мужу,
что они есть в моей жизни!?
По убеждению Владимира Николаевича, во главе угла отношений в
любой семье должно быть равноправие, общность интересов. ?Семья моя гордость и опора? - говорит он.
Именно так, дружно и просто, деля
пополам весь груз ежедневных забот,
живут наши герои.
Сыновья Владимира Николаевича
также занимают достойное место в
обществе. Родители для них являются примером порядочности и ответственности.
Старший сын Дмитрий, работал
преподавателем биологии СШ ? 12
пос. Осакаровка. В 2009-2011 годах
он был координатором республиканского этапа международного конкурса ?Зеленая планета?. В 2010
году становился победителем IV республиканского конкурса детских бизнес-проектов, был руководителем
команд-участниц международных
эколого-биологических викторин, постоянный участник, победитель и
призер областных и районных фестивалей и смотров.
Средний сын Александр, работает
преподавателем английского языка
СШ ? 12 поселка Осакаровка, имеет
первую квалификационную категорию.
За время работы в школе он показал себя как высококвалифицированный специалист, использующий
передовую методику преподавания
английского языка с применением современных педагогических технологий, стремится развивать у учащихся
познавательный интерес.
Александр был участником II республиканского конкурса ?Лучший педагог?. В 2006 году принимал участие
в республиканской конференции учителей английского языка Казахстана.
Награжден грамотами и благодарственными письмами Международного
Оргкомитета
образовательного проекта ?Международная Олимпиада по основам
наук?. Имеет сертификат Корпуса
мира и Посольства США.
Младший сын Петр работает менеджером геофизической компании в
городе Атырау.
Певческий талант Владимира Николаевича перешел по наследству и
трем его сыновьям. При его непосредственном участии состоялось
творческое рождение семейного ансамбля, который с успехом выступает
на районных конкурсах и фестивалях, становится их победителем и
лауреатом.
Особенностью воспитания детей в
семье была любовь к труду и творчеству, музыке, пению. Семейные отношения
строятся
на
взаимопонимании, уважении, любви
и согласии.
Семья прославилась своей сплоченностью и добропорядочностью,
незыблемостью семейных ценностей
и традиций. Об этом говорят положительные отзывы о ней жителей района и поселка.
Не случайно семья Кошевцов
стала победителем районного конкурса семьи ?Мерейл? отбасы? и заняла почетное II место на областном
аналогичном конкурсе.
Семья - это самое главное, что
есть у каждого из нас. Семья - это
святое. Очень сложно сохранить в
семье гармонию, любовь, понимание
на протяжении всей жизни, сложно
пронести семейную чашу ни разу не
разбив ее. Но любящие друг друга
люди всегда стремятся к взаимопониманию и гармонии в семье, сохраняя эту бесценную чашу. Семья - это
клад мудрости, терпения, любви.
Семья - шедевр природы, отправная точка путешествия длиною в
жизнь, ее нужно ценить и беречь.
Праздник День семьи позволяет
нам лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить
внимание к близким людям. Ведь без
них наша жизнь была бы пустой и
безразличной. Семья нужна каждому
человеку.
А к семье Кошевцов в полной мере
относятся строки стихотворения неизвестного автора:
Семья - это счастье,
любовь и удача,
Семья - это летом поездки на дачу.
Семья - это праздник,
семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг,
первый лепет,
Мечты о хорошем,
волнение и трепет.
Семья - это труд, друг
о друге забота,
Семья - это много домашней
работы.
Семья - это важно! Семья это сложно!
Но счастливо жить одному
невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь
берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили
друзья:
Какая хорошая ваша семья!
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО
? 37 (7417) 13 сентября 2014 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
3 стр.
Несие, лизингт?к
ба?дарламалар туралы
?аза?станны? ?рб?р ???р? ? б?л таби?ат пен м?дениетт?? б?регей ?нжу-маржаны:
??аза? даласыны? ?р т?бес?н??, ?р тау-тасыны? тарихы бар. ?рпа?ты? санасына
соны с???ру керек?.
?аза?стан Республикасыны? Президент? Н?рс?лтан ?б?ш?лы Назарбаев
?ар?аралы ? ?аза? рухыны? алтын д??гег?
Тарихта ?ар?аралыны? алатын
орны т?пт? ерекше. ?асиетт? ???рд??
?ткен?не к?з ж?г?ртсе??з, талай
?асырлардан ?т?п, ?ойнауы шеж?рел?
м?ра?а толы ?аза?ты? тек-тамырына
тере??нен бойлай берет?н???з аны?.
Киел? мекен белг?л? саясаткерлер,
?дебиет
ж?не
м?дениет
?айраткерлер?, ?алымдар мен саяхатшылар ат басын б?рмай кетпейт?н ?р?
?о?амды?-саяси орталы? бол?ан.
?ар?аралыны?
жылнамасы
мы?жылды?тар?а кете беред?. Б??ан
д?лел
?
осы
жерд??
т?ма
топыра?ынан
табылып
жат?ан
ж?д?герлер, тарихи ж?не м?дени ескертк?штер. Олар тамыры тере?
тарихты? тарауынан к?н? б?г?нге дей?н
?згер?сс?з дерл?к ?алпында жет?п
отыр.
М?селен, ?лы Абайды? ?кес?
??нанбай ?ажы к?кт?бел? к?мбезд?
меш?т
салдырып,
?з
атын
?рпа?тарына м??г?л?к ескертк?ш
?ылып ?алдырды. ?ар?аралыда
ашыл?ан о?у орындары Орталы?
?аза?стан бойынша е? ал?аш?ы б?л?м
орталы?тары болып табылады. Шын
м?н?нде, ?ар?аралы тарихы ?
тере?нен тамыр тарт?ан таусылмас
жыр, сар?ылмас сыр.
Сонды?тан ?ар?аралыны? 190 жыл
толу мерейтойында сол бай тарихымызды жа??ырта отырып, кешег?н?
б?т?ндеп, б?г?нг?н? тай?а та?ба
бас?андай айшы?тай беру?м?з керек.
Б?л ?ш?н б?зде тас?а басыл?ан шеж?ре де, ?рдайым толы?ып келе
жат?ан ж?д?герлер де баршылы?.
Сарыар?аны?
с?укелес?не
айнал?ан ???рд?? ?асиетт? топыра?ы
талай тарланбоздарды т?рбиелеп,
?лкен
?м?р
айдынына
?анат
?а?тырды. Ата?ты ?аз дауысты
?азыбек би, ерж?рек а?ын-сазгер
М?ди Б?пи?лы, шертпе к?йд?? атасы
Т?тт?мбет, ?лтымызды? б?ртуар ?о?ам
?айраткерлер? Ны?мет Н?рма?ов,
Жа?ып А?баев, ?л?мхан Ермеков,
М?д??али Т?т?мов, Париж сахнасында
?аза? ?ндер?н ?уелеткен ?м?ре
?ашаубаев, жезта?дай ?нш? Ж?с?пбек
Елебеков, дауылпаз а?ын ?асым
Аманжолов,
халы?
жазушысы
?лжаппар
?б?шев,
Халы?
?а?арманы, т???ыш ?аза? ?арышкер?
То?тар ?уб?к?ров ? ?ар?аралы
топыра?ыны?
тумалары
екен?н
ма?танышпен айтамыз.
Шын м?н?нде ?ар?аралы ? ?аза?
рухыны? алтын д??гег?, ба?-д?улетт??
т?рег?. ?ар?аралы ? Г?л ел?,
Сарыар?аны? л?п?лдеген ж?рег?.
Б?г?нде ?ар?аралы ?ара?анды
облысыны? экономикалы? ж?не
м?дени ?м?р?нде ма?ызды орын
алады. Ек??асырлы? тарихы бар
???рд?? ?леует? артып, экономикасы
?с?п, м?дениет? дамуда. Уа?ыт ?ткен
сайын ауданны? т?рмыс-т?рш?л?г?
т?зел?п, ??лашын ке?ге сермеп, ?ркен
жайып келед?.
Ару Ар?аны? алтын т?ж?не
балан?ан ?ар?аралыны? 190 жылды?
мерейтойы ? облысымызды? ?ана
емес, к?лл? ?аза?ты? тойы. Ендеше
??т ?он?ан, ба? дары?ан, ынтыма?
?йы?ан, береке орна?ан киел?
мекенн?? мерейтойы ??тты болсын!
Т?уелс?зд?г?м?з т??ырлы, елд?г?м?з
??мырлы болсын!
Н?рм?хамбет ?БД?БЕКОВ
?ара?анды облысыны? ?к?м?
??лтты? паркт?? турист?к ж?не
рекреациялы? ба?ыты?
?Таби?атты? ж?рег? таза?
Хидео Огума
?Б?йратау?
?лтты?
парк?
?аза?стан Республикасында он
ек?нш? ?лтты? парк? болып табылады.
Е? жас парк бол?анымен, ?ш жыл
?ш?нде к?птеген ж?мыстар ат?арылып
келед?. ?аз?рг? та?да экотуризмге к?п
назар аударылуда. ??ызыл к?тап?а?
енген ?с?мд?ктер мен жануарлар саналуан.
Экотуризм б?л ?лкен ж?мыс
бол?анды?тан, ??р с?хбат алып, презентация к?рсеткеннен дамымайды,
сонды?тан
да
сурет
ж?з?нде
к?ргендер?н дамыту ма?сатында ?Р
?орша?ан орта ж?не су ресурстары
Министрл?г? Орман ж?не а?шылы?
шаруашылы?ы
комитет?мен
?Б?йратау? мемлекетт?к ?лтты?
таби?и парк?н?? 4 (т?рт): ?Жаушо?ы?,
?Жаушо?ы-2?, ??ара?айлы?, ?Белодымовский?
атты
турист?к
маршруттарыны? паспорттары бек?т?лд?.
?аз?рг? та?да ?Б?йратау? ?лтты?
парк? экотуризмд? дамыту ?ш?н ?лес
?осып отыр. 27 ?ырк?йек туризм к?н?
болып саналады. ?Б?йратау? ?лтты?
парк?н?? мамандары б?л к?нге орай
мектеп о?ушыларыны? арасында
с?хбат ж?рг?з?п, экскурсия ?тк?зуд?
жоспарлап отыр. Туризмд? дамытпас
б?рын ?орша?ан ортаны таза ?стау
керек, Жалпы ?ырк?йек айы жер анамызды
?о?ыстан
тазарту?а
арнал?ан арнайы мезг?л болып саналады.
Таби?ат ? адамзатты жан ?жа?ты
?амтамасыз ет?п отыр, соны д?рыс
?олдана б?лу, оны аялап, са?тау ?р
пенден?? ?олынан келед?. Сонды?тан
да ?орша?ан ортаны ластамай, о?ан
адамгерш?л?кпен ?арап, ба?алайы?.
Г. ОМАРОВА
?Б?йратау? М?ТП РММ
экскурсия ж?рг?зуш?с?
К?птеген ша?ын шаруашылы?
?ожалы?тарында,
?с?ресе
к?зг?
кезе?де комбайн жет?спеуш?л?г?
бай?алады. Сонымен б?рге, к?зге
?арай ал?аш?ы т?лем беруге ?аражат
жетк?л?кс?з болады. Егер б?рын лизингт?к ба?дарлама ??азагро?аржы?
15%-ды?
ал?аш?ы
салым
?арастыр?ан болса, со??ы ек? жылда
??н?м?ба?дарламасы ал?аш?ы салымсыз комбайнды лизингке алады,
ал соманы? 15% ?н?м ал?ан со? 15
?араша?а дей?н ?тейд?.
Б?рын ал?аш?ы салым 15%
?арастырыл?ан ед?. Б?л субсидиялар
трансфертпен облыс бюджет?не
к?шед?.
Правила посещения физическими лицами
лесного фонда
Каждый житель нашей страны
знает, что Казахстан ? столица степей, но не все знают, что помимо бескрайних степей в Казахстане есть как
небольшие березовые и осиновые
колки, так и полноценные лесные
боры. Все они охраняются государством.
В целях сохранения уникального
сочетания степных и лесных экосистем в 2011 году был создан Государственный
национальный
природный парк ?Буйратау? на территории Карагандинской и Акмолинской областей, общей площадью
88968 га. Национальный парк включил в себя Белодымовский и Ерейментауский
государственные
природные заказники республиканского значения, природный парк
?Буйратау? и заказник ?Соколиные
горы?.
Покрытая лесом территория составляет 9340,9 га. Из них 8003,2 га
лесных площадей находится в Акмолинской и 1427,7 га в Карагандинской
областях. Леса природного парка
?Буйратау? представлены неболь-
шими березовыми и осиновыми колками, также имеются посадки сосны
70-80 годов прошлого столетия, образовавшие лесной полог и представляющие собой полноценные
сосновые боры. В заказнике ?Соколиные горы? можно встретить ?вцепившихся? в скальную породу
низкорослых деревьев сосны и березы естественного происхождения.
Также древесный мир парка представлен и ?краснокнижной? ольхой
черной,
чья
темно-коричневая
окраска стволов будто вплетена в
привычную панораму для этих мест
белоствольных берез.
Согласно документу ?Решение X
сессии Карагандинского областного
маслихата от 11 декабря 2004 года
? 146 О ставках платы за лесные
пользования? физические лица
имеют право на бесплатное без разрешительных документов пребывание на территории государственного
лесного фонда в целях проведения
отдыха, участия в культурно-оздоровительных, туристических, рекреационных
и
спортивных
Вниманию населения!
Для сведения
В назначенный день заявители по списку выбирают квартиру, которую хотят приобрести в
жилом доме ? выбирают планировку, расположение, этаж и т.д. Все эти параметры заносятся
в дополнительное соглашение об участии в
Программе, которое подписывается клиентом и
Банком, и с этого момента заявителю присваивается статус участника Программы ? покупателя
конкретной
квартиры
в
доме,
строительство которой осуществляется по заказу МИО.
Теперь клиенту остается только донакапливать жилстройсбережения и ожидать завершения строительства дома. Выкуп жилья
производится только после завершения строительства дома и его ввода в эксплуатацию.
Для тех, у кого нет жилья или жилищные
условия требуют улучшения, предусмотрены
льготные процентные ставки по предварительным и промежуточным займам (8% годовых в
тенге, годовая эффективная ставка от 8,3% для
предварительных жилищных займов, 6,5%-7%
годовых в тенге, годовая эффективная ставка
от 7,2% для промежуточных жилищных займов).
Мысал?а, республикада тамшылапсуару
бойынша
жобаларды
ал?аш
субсидиялай
баста?ан
?ара?анды облысында б?р гектар 150
мы? те?ген? ??райды. Одан ?р? ?арай
облыс
де?гей?нде
тамшылапсуаруды? 1 гектарына
??нынан 40%-?а дей?н осы субсидиялар
есеб?нен
?теу
шеш?м?
?абылданады, ал ??азагро?аржы?
ал?аш?ы салымды талап етпейд?,
?н?м беруш?ге жобаны? ??нын
т?лейд?. Б?дан ?зге кейб?р лизингт?к
ба?дарламалар бойынша ал?аш?ы
салым 15%-?а дей?н т?мендет?лу
?ст?нде.
Во исполнение поручения акима области, акима района для улучшения
внешнего облика населенных пунктов Осакаровского района, обеспечения комфортности проживания населения в сельских округах и поселках
объявить осенний месячник с 15 сентября по 10 октября текущего года
по благоустройству населенных пунктов с привлечением трудовых коллективов предприятий и организаций всех форм собственности.
1. Объявить общеобластной субботник 27 сентября, 3 районных субботника - 20 сентября, 4 октября, 11 октября по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов, разработать
мероприятия по их выполнению.
2. В рамках проведения месячника во всех сельских округах и поселках
проводить санитарные дни ?Чистый четверг?. Организовать посадку деревьев и каждый вторник предоставлять информацию в отдел ЖКХ ПТ и
АД Осакаровского района о проделанной работе со слайдами.
О. БУТЕЕВ, руководитель ГУ ?Отдел ЖКХ,
ПТ и АД Осакаровского района?
Экономикалы? Ода?
Шартты парламент ?арайды
Б?л туралы Орталы? коммуникациялар ?ызметiнде ?ткен брифингте
М?улен ?шiмбаев м?лiм еттi.
?Еуразиялы? экономикалы? Ода?
??ру туралы шарт Парламенттi?
?арауына ?ырк?йекте т?седi деп
жоспарлануда. Мемлекет басшылары атал?ан келiсiм шартты ратификациялауды ?йлесiмдi ж?ргiзу
ж?нiнде тапсырма берген болатын.
Менi? ойымша, Беларусь, Ресей
парламентiмен бiрге бiз оны? ратификациялауы бойынша ж?мысты
бiркелкi
орта?
ж?мысты?
н?тижесiнде с?ттi ат?арамыз. Б?л
ж?мыс ?ырк?йек айында ая?талады
деп ?арастырылуда?, - деп атап ?ттi
халы?аралы? ?атынастар, ?ауiпсiздiк
ж?не ?ор?аныс м?селелерi ж?нiндегi
комитеттi?
т?ра?асы
М?улен
?шiмбаев.
мероприятиях, сбора для собственных нужд дикорастущих плодов, грибов, ягод и иных лесных ресурсов
(кроме участков государственного
лесного фонда на особо охраняемых
природных территориях со статусом
юридического лица). Сбор физическими лицами дикорастущих плодов,
ягод, лекарственного сырья для
собственных нужд на территории государственного лесного фонда разрешается в пределах установленных
норм: дикорастущие растения и лекарственное сырье ? 1 кг; грибы ? 5
кг в день; ягоды ? 5 кг в день на одного человека.
При посещении лесов важно не забывать о правилах пожарной безопасности, не разводить костры в
необорудованном для этого месте,
не бросать непотушенные окурки.
Также необходимо убирать за собой
мусор после пикников, чтобы наши
дети тоже могли увидеть первозданную красоту дикой природы.
А. СМАКОТИН,
инженер отдела ОВПКиПП РГУ
ГНПП ?Буйратау?
Т?рел келер ?р
т?рл ? бол ад ы
Шетелд?к операторларды? жерсер?кт?к антенналарын ?олдану?а
тиым салу м?мк?н емес, ?йткен? ?арыш сигналын ?амту аума?ы, мемлекетт?к шекаралардан ана??рлым ке?. Б?л жа?сы да, ?йткен?
т?тынушыларды? да, хабар тарату операторларыны? да
м?мк?нд?ктер? артады. Алайда, к?с?пкерл?к за?намаларына с?йкес
ж?рг?зу керек екен? белг?л?. Шетелд?к жерсер?кт?к операторлар жарнама, т?л, телерадиохабар тарату туралы за?дар, техникалы? регламенттер, абоненттерге ?ызмет к?рсету ереже талаптарын
орындамай ?аза?стан бюджет?не алым-салым т?леместен ел?м?зд??
телерадиохабар тарату нары?ыны? ?бал ?айма?ын? сыпырып жеп
отыр десек те болады. Аны?ына келсек, б?л лицензиядан ?ткен операторлар ?ш?н те?с?з б?секелест?к. Т?уелс?з сарапшыларды? дерег?не ж?г?нсек, ?аза?стан бюджет?нен айналып ?т?п, шетелд?к
операторлар?а кет?п жат?ан табыс жыл сайын миллиардта?ан те?ге
к?лем?не жеткен. Р?с?мделуден ?тпеген ?с?р антенналарды?
?олданатын азаматтар ?аза?станны? а?паратты? ке??ст?г?нен тыс
?алып отыр. Ал отанды? жерсер?кт?к ж?не кабелд?к хабар тарату
операторлары ?Р ?к?мет?н?? 28.12.2012.ж. ? 1713 ?аулысына
с?йкес, м?ндетт? т?рде трансляциялануы ти?с 14 отанды? телеарнаны к?рсетуге м?ндетт?. Ал шет елд?? операторларыны? ?аза?стан
телеарналарын
?з
телетоптамасына
?осу?а
техникалы?
м?мк?нд?ктер? бола т?ра, оларды трансляцияламай отыр.
?С?р
антенналармен?
жаппай
а?парат?а
?мтылса?,
д??г?ршектер?м?з шетелд?к газет пен журналдар?а толды. Телевизия
саласында да д?л сол жа?дай орын алды. Айта кетерл?к б?р ж?йт,
ол кезде. Ке?ест?к д?у?рден ?олданылып келген телехабар
таратуды? аналогты? стандарты, заманауи к?рерменн?? к???л?нен
шы?пады. ?р? еск? форматты? сапасы да сын к?термейт?н,
к?рсет?лет?н телеарна саны 3-5 тен аспайтын, ?с?ресе ауылды? жерлерде. Осыны? ?сер?нен ?с?раныс ?сыныс ту?ызды? принцип? бойынша, ?аза?стан нары?ына, ?с?ресе ауылды? жерде ?с?р
антенналар? лег? лап ?ойды. ?алаларда кабелд?к операторлар
ке??нен таралды.
/жал?асы бар/
4 стр.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
Солдат
О подвигах славных защитников
нашего края в годы Великой Отечественной войны мы знаем еще очень
мало. Идут годы, вот уже скоро 70
лет Великой Победы, все меньше и
меньше
становится
ветеранов,
очень мало остается живых свидетелей тех грозных, героических дней,
но мы, потомки, должны помнить и
должны рассказать, особенно молодому поколению, о вас, тех, кто кровью и ценой своей жизни, отстоял
свободу и независимость нашей
общей Родины.
Мы расскажем о нашем земляке,
гвардии лейтенанте Жуманбаеве
Байдильде, кавалере пяти орденов
Отечественной войны I и II степени.
Мы писали уже о Греченюке Владимире Ильиче, награжденном пятью
медалями ?За отвагу? единственном
из Казахстана ( несколько награждений на всю Красную Армию) и вот
перед вами фронтовой подвиг еще
одного солдата, заслужившего ордена ( менее двух десятков награждений на Красную Армию). Но об
этом все по порядку.
Жуманбаев Байдильда родился 15
января 1921 года в селе Шахаман,
Шахаманского с / совета, Киевской
волости в семье крестьян бедняков.
Рано лишился отца. Окончил 7 классов. Работал в Морозовской семилетней школе в качестве счетовода. В
Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА) с 15 января 1942 года. После
окончания курсов сержантского состава молодой боец получает назначение в 114 Демидовскую
стрелковую бригаду. Уже в сентябре
младшего сержанта Жуманбаева посыльного 2 отдельного стрелкового
батальона награждают медалью ?За
боевые заслуги?. В наградном листе
сказано: ? за период пребывания во
2 ОСБ в должности посыльного показал себя дисциплинированным, стойким и храбрым бойцом. В боях с 16
по 22 сентября за деревни Горки,
Елесеевичи, Отрадное, Головицы и
город Демидов Смоленской области
пешая связь с бригадой не прекращалась. Боевые приказы, приказания, а также устные распоряжения
доставлялись под разрывами снарядов и мин, а также в ненастную и
Победы
дождливую погоду аккуратно и в
срок, где бы не находился командир.
Хорошо ориентируясь и имея опыт в
работе, товарищ Жуманбаев приказы
и приказания доставлял в срок, сохраняя тайну?.
Орден Отечественной войны I и II
степени учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от
20 мая 1942 года. В описании статуса
ордена сказано: ?награждается рядовой и начальствующей состав Красной Армии, проявившие в боях за
Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями
способствовали успеху операций
наших войск?. В весенних боях 1943
года награжден орденом Отечественной войны II степени. В этом же году
вступает в члены ВКП(Б). Инициативного, старательного, смышленого молодого паренька и уже с партбилетом
замечает командование. Байдильду
направляют на трехмесячные курсы
младших лейтенантов 39 армии, которые он успешно окончил 22 апреля
1944 года и отправлен на фронт на
должность комсорга стрелкового батальона. В те времена слова патриот
и патриотизм не были пафосными и
напыщенными. С приказом ?Вперед,
в атаку!? поднимались первыми коммунисты, которые на переднем крае
были в первых рядах, и первыми по-
3 и 4 июля 2014 года Главой государства подписаны новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан,
которые вводятся в действие с 1 января 2015
года.
Новая модель уголовного судопроизводства
направлена на максимальную защиту конституционных прав и свобод граждан в соответствии с международными стандартами. Со
следующего года, незамедлительное расследование уголовного дела будет начато после регистрации заявления или сообщения о
преступлении. Соответственно, с этого момента начинается сбор всех доказательств и их
процессуальное оформление.
Важно отметить и обратить внимание граждан, что заявления и сообщения о преступлениях должны содержать полные и достаточные
сведения, которые имеют огромное значение
для безотлагательного принятия законного решения. Подробные сведения о действиях преступника и его приметах не раз играли
наиважнейшую роль при раскрытии преступления по ?горячим? следам.
22 августа 2014 года Указанием Генерального Прокурора Республики Казахстан разработан примерный образец заявлений и
сообщений о совершенном или готовящемся
преступлении и дополнений к ним. Все образцы
размещены в доступных для граждан помещениях каждого правоохранительного органа
страны.
При составлении заявлений и сообщений необходимо при себе иметь один из документов,
удостоверяющих личность: удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение,
военный билет и т.д. При поступлении письменного заявления с неполными и недостаточными
сведениями о преступлении, истребование дополнительного заявления обязательно.
Каждое заявление должно содержать правду.
Ложные и безответственные заявления и сообщения отнимают время правоохранительных
органов, ведь в этот момент они могли бороться с настоящей преступностью, защищая
права граждан, для которых каждая минута является драгоценной.
Поэтому, особое внимание уделено обязательному предупреждению авторов заявлений
об уголовной ответственности по статье 351
Уголовного Кодекса Республики Казахстан ?заведомо ложный донос о совершении преступления?. Если автор заявления знал ложность
своего заявления, но, несмотря на это, обратился с ним в правоохранительные органы, ему
грозит уголовное наказание, максимальный
срок которого может составить восемь лет лишения свободы.
В современных условиях защита прав потерпевших является первостепенной задачей всей
правоохранительной системы. Свои права должен знать каждый и проявлять максимальную
активность. Успех в борьбе с преступностью зависит от помощи и содействия населения в
предоставлении полных сведений о каждом
преступлении и лицах, виновных в их совершении.
Прокуратура Осакаровского района
Сот залы нан
Сот м?раны ?абылдау мерз?м?н ?алпына келт?рд?
?ара?анды облысы Осакаров ауданды? соты
м?раны ?абылдау мерз?м?н ?алпына келт?ру туралы талап арызды ?арады.
?с ??жаттары бойынша, 2012 жылы зайыбы
?айтыс бол?аннан кей?н, Алиса Тимофеевна
алты ай ?ш?нде жер учаскес?мен б?рге т?р?ын ?й
т?р?ндег? м?раны р?с?мдеуге м?мк?нд?г?
болма?ан. Себеб? м?раны ?абылдау?а ?ажетт?
??жаттар жо?ал?анды?тан оларды ?айта дайындау керек еткен. ??жаттар 2014 жылды? мау-
70-????? ??????? ??·???
гибали. В боях по окружению и уничтожению Витебской группировки
врага в районе местечка Островно,
Витебской области с 23 по 26 июня
1944 года мл.лейтенант Жуманбаев
умело осуществлял руководство комсомольской организацией, постоянно
находился в боевых порядках подразделений, своим личным примером мужества и отваги воодушевлял
бойцов на героические подвиги (из
наградного листа). Враг метался, выискивая слабые места наших рубежей,
стыки
воинских
частей.
Немецкое командование всеми силами с боем пыталось вытащить
свои пехотные дивизии из окружения.
Жарко пришлось поредевшему батальону Байдильды 26 июля 1944
года, когда с ходу его пытался опрокинуть свежий пехотный полк противника, выходивший из окружения в
полном составе. Отражая контратаки
численно превосходящих сил фашистов мл. лейтенант Жуманбаев огнем
из автомата уничтожил 6 гитлеровских солдат. Будучи раненым,
остался в строю до конца контратаки.
Враг не прошел его батальон.
За мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками Жуманбаев
награжден вторым орденом Отечественной войны II степени.
После лечения в госпитале гвардии лейтенант (был повышен в звании) проходит дальнейшую службу в
277 гвардейском стрелковом полку
91 гвардейской стрелковой Духовщинской ордена Ленина, краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Боевой путь дивизии в 1945 году отмечен освобождением Восточной
Пруссии и овладением крепостью и
главным городом ? Кенигсберг ( ныне
Калининград). В наступательных
боях стрелковый полк, в котором
сражался Байдильда, успешно выполнил ряд боевых приказов командования.
Комсорг Жуманбаев 25 января
1945 года в бою за м. Клайне Гебрау,
находясь в боевых порядках стрелковой роты вместе с бойцами, шел в
атаку на врага, увлекая их своим примером мужества. В числе первых ворвался в населенный пункт и опять
был ранен, но остался в строю до тех
Приоритет государства защита
конституционных прав и свобод граждан
сым айында дайын бол?ан.
Жеке нотариус?а ж?г?нген кезде ?сиет бойынша м?раны ?абылдау мерз?м?н?? ?ту?не байланысты ку?л?к беруден бас тарт?ан. Содан
кей?н ол сот?а м?раны ?абылдау мерз?м?н
?алпына келт?ру туралы талап арызымен
ж?г?нген.
Сот
шеш?м?мен
талап
арыз
?ана?аттандырылды.
Тег? ?згерт?лген.
Осакаров ауданды? сотыны?
баспас?з ?ызмет?
? 37 (7417)13 сентября 2014 года
пор, пока населенный пункт не был
занят.
За умелое руководство комсомольской организацией в наступательных
боях, проявленное при этом мужество и бесстрашие гв. лейтенант Жуманбаев
награжден
орденом
Отечественной войны I степени.
Свой четвертый орден, Отечественной войны I степени, как и свое четвертое ранение лейтенант получил
при штурме Кенигсберга 6 апреля
1945 года, приняв командование 1
стрелковой ротой, повел бойцов на
штурм вражеских укреплений и овладел тремя линиями траншей противника, продвинувшись в первый день
боя на 4 км. Опомнившись, фашисты
бросились в контратаку. Бойцы, руководимые комсоргом, отразили две
контратаки немцев. При отражении
контратак он был ранен, но оставался на своем боевом посту до тех
пор, пока натиск немцев не был
отбит.
Командование полка за этот подвиг представляло молодого лейтенанта к ордену боевого Красного
Знамени, а в приказе по 5 гвардейскому стрелковому краснознаменному корпусу от 27 апреля 1945 года
за ?0165 наградили вторым орденом Отечественной войны I степени.
Кроме того, гв. лейтенанту Жуманбаеву Б. как участнику боев за овладение
городом
?
крепостью
Кенигсберг, приказом ?333 Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища Сталина
объявлена благодарность и вручена
медаль ?За взятие Кенигсберга?, но
это произойдет позже, в апреле 1946
года.
Победу Байдильда встретил в госпитале. Верный своему союзническому долгу, СССР начинает
готовиться к войне с милитаристской
Японией и перебрасывать боеспособные, имеющие громадный опыт
боев воинские части на Дальний Восток. Сводный полк, в который попал
Байдильда, усиленный приданной
артиллерией, через весь СССР эшелоном проследовал на Восток. 9 августа 1945 года началась война с
Японией.
За участие в боевых действиях
против японских империалистов, награжден медалью ?За победу над
Японией?.
Демобилизовался Байдильда в
марте 1947 года. Вернулся герой ?
фронтовик в родное село: красивый
парень в лейтенантских погонах,
гвардеец, 4 ордена, 4 медали, 4 нашивки о ранении.
Прошел солдат две войны, смерть
не раз видел в лицо, презирал страх
в бою, все выдержал.
На родной земле повстречал свою
судьбу, свою любовь, девушку Кульбану. Женился, вместе с супругой вырастил и воспитал 8 детей. Всю
свою послевоенную жизнь проработал в животноводстве.
Родина высоко оценила трудовой
подвиг Жуманбаева, на груди у него
засверкали два ордена Трудового
Красного Знамени, медаль за трудовую доблесть, юбилейные медали.
Неоднократно Байдильда награждался грамотами Верховного Совета
Казахской ССР, Осакаровского райкома Компартии Казахстана, за долголетнюю безупречную службу в
совхозном производстве, занесен в
книгу почета совхоза ?Маржанкульский?. В ознаменовании 40? летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, награжден орденом Отечественной войны I степени. Пятым орденом! Вот какая
судьба, вот какой подвиг!
Будучи пенсионером, активно участвовал в общественной жизни села,
вел патриотическую работу среди
учащихся. Им было с кого брать пример. Перестало биться сердце ветерана 13 августа 1990 года. Прожил
яркую героическую и трудовую
жизнь. У казахского народа есть добрая пословица, которая в переводе
на русский язык означает, что по следам хорошего человека вырастают
цветы. Она поистине применима к
Жуманбаеву Байдильде. Вечная
слава тебе и память, солдат!
Е. МОНЖОСОВ,
мл.научный сотрудник Осакаровского историкокраеведческого музея
ОБРАЩЕНИЕ
к жителям поселка Осакаровка
Уважаемые односельчане!
Любой населенный пункт начинается с улиц.
Название улицы - не просто адрес, определитель места жительства, это еще частица души
и сердца каждого, проживающего на ней.
Наш районный центр - поселок Осакаровка,
в котором многие из нас родились и выросли,
также начинается с улиц. В Осакаровке 63
улицы. И в каждой из них - частица нашей истории.
Безусловно, название улицы должно быть
красивым: как она сама, опрятная и ухоженная,
радует глаз, так и имя ее должно радовать слух.
Вместе с тем, мы видим, что названия некоторых улиц райцентра устарели, не несут никакой смысловой нагрузки. К их числу относятся
улицы Сельхозснабская, Мостовая, Восточная,
Западная, Южная, Северная, Моторная, Охотская, Линейная, Релейная, Привокзальная,
Подгорная, Надречная и ряд других.
К сожалению, в нашем поселке кроме улиц
великого Абая и Героя Советского Союза, летчика-космонавта В. Пацаева, больше нет улиц,
носящих имена тех, кто был и остается ярчайшим примером беззаветного служения народу,
Родине.
Отдавая дань уважения историческому прошлому казахского народа, его приверженности
дружбе и интернационализму, мы предлагаем
переименовать улицу Сельхозснабская на имя
Нияз батыра Баркыулы (1725-1820), одного из
полководцев хана Абылая, участника сражений
при Сырасу (1728), Анаракае (1729), который
более 20 лет правил городом Ташкентом.
Улицу Октябрьская мы предлагаем переименовать на улицу имени Байдалы би (17251820), который жил во времена ханства Абылая
и Уалихана, отличался справедливостью в судебных решениях, за что к нему относились с
уважением и почтением. Похоронен на берегу
реки Шидерты Осакаровского района.
Хайрулле Байгыбилову (1912-2004), одному
из первых в Осакаровском районе за успехи в
увеличении производства зерна в 1957 году
было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. Он с 1941 по 1958 год работал старшим агрономом и директором
Актастинской машинно-тракторной станции,
стоял у истоков организации сельскохозяйственного производства района. На улицу его
имени предлагаем переименовать улицу Мостовая.
На осакаровской земле началась трудовая
биография Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Осакаровского района
Александра Никифоровича Ткача (1933-2004),
который долгие годы был передовиком и новатором сельскохозяйственного производства.
Улица Подгорная, на которой он жил, по праву
должна носить его имя.
40 лет бессменным директором районного
Дома пионеров был ветеран Великой Отечественной войны и труда, заслуженный учитель
Казахской ССР, один из первых почетных граждан Осакаровского района Николай Федорович
Воронин (1922-2004). Неоценим его вклад в
воспитание подрастающего поколения. Все мы,
как и тысячи других осакаровцев, прошли
школу Воронина. Предлагаем переименовать
улицу Школьную, где находилось первое здание Дома пионеров и где долгие годы жил его
директор, в улицу Николая Воронина.
Говорят, души хороших людей, ушедших от
нас в мир иной, всегда будут с нами, если о них
вспоминать. Они нас поддерживают, помогают
нам, пусть и незримо.
Поэтому, по нашему личному убеждению,
особенно важно ?олицетворить? вышеназванные улицы и дать им предлагаемое имя собственное, которым может гордиться не только
наш поселок, но и вся страна.
Присвоение улицам имен Нияз-батыра, Байдалы би, Х.Байгыбилова, А.Н.Ткача, Н.Ф. Воронина,
будет
способствовать
созданию
позитивного примера для современников,
укреплению патриотизма среди молодежи и жителей райцентра, данью уважения к заслугам
наших земляков.
Как представители общественности поселка,
мы обращаемся к вам, нашим землякам-односельчанам, всем тем, кто любит родной поселок, кому не безразлична его судьба,
откликнуться на наше обращение и поддержать
его, высказать свое мнение. Но одно бесспорно: наша Осакаровка должна иметь свое
неповторимое лицо и в названиях улиц.
Головченко Г.И. - краевед
Женжеруха Н.Я. - ветеран труда,
почетный гражданин Осакаровского
района
Жумабеков М.Ж.- председатель
районного совета ветеранов, почетный
гражданин Осакаровского района
Каспаков А.Т. - директор районного
историко-краеведческого музея
Кошевец В.Н. - заслуженный работник
культуры Казахской ССР, почетный
гражданин Осакаровского района
Правдин В.П. - ветеран педагогического
труда, поэт, почетный гражданин
Осакаровского района
Сулейменов Е.А. - директор
государственного районного архива,
почетный гражданин Осакаровского
района
Темиров Е.Т. - ветеран труда, почетный
гражданин Осакаровского района
Торговкин А.И. - ветеран труда
Чернышев Н.Д. - ветеран труда
? 37 (7417) 13 сентября 2014 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Депутатский корпус и аппарат районного маслихата поздравляют
Владимира Константиновича ЭММЕРИХ!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем! От
всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
светлого неба, мира и добра, успехов в труде во благо нашего района.
* * *
Татьяну Степановну УСКОВУ
поздравляю с юбилеем!
Подруге милой в день рожденья
Хочу так много пожелать,
Пусть будут все твои стремленья
Как прежде цели достигать.
Пусть шестьдесят тебе подарят
Красивых, светлых больше дней.
Теплом, заботою одарят
От самых преданных друзей!
Рой Г. Н.
* * *
Дорогую сестренку
Людмилу СТРЕЛЬНИКОВУ
поздравляю с юбилеем!
Сестра дорогая, в твои сорок пять
Хочу от души тебе пожелать
Лишь только добра, несказанного счастья.
Красивых и радостных больше мгновений,
Не ведать тебе никогда сожалений.
Будь самой хорошей и самой красивой,
На все чтоб хватало желанья и силы!
Сестра
* * *
Уважаемую
Таисию Александровну ЛЕНИНГ
поздравляем с юбилеем!
Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!
РООФКиС и коллектив ДС ?Балдырган?
Уважаемые жители района!
В соответствии с законом Республики Казахстан от 16 января
2006 года ?121-III "О присяжных заседателях" Вы можете ознакомиться с предварительным первичным списком кандидатов в
присяжные заседатели в здании районного акимата с 15 по 19
сентября 2014 года с 9.00 до 18.00 часов (3 этаж, 306 кабинет,
телефон 41298).
Вниманию населения!
В Осакаровском районе с диагностической целью
будет проводиться прием взрослого населения
врачами Центра микрохирургии глаза. 15, 16, 17 сентября в поселке Осакаровка, 18, 19, 20 сентября в поселке Молодежный. Прием бесплатный.
Спешите делать добро!
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
В КГУ ?Средняя школа ? 12 поселка Осакаровка? требуются: учитель физической культуры, переводчик. Тел.
41769.
В КГУ ?ОШ ст. Шокай? требуются: учитель казахского
языка и литературы, воспитатель предшкольной подготовки
0,5 ст., психолог 0,5 ст.
Требования: высшее или ср. спец. образование.
Тел. 50039, 87778022351.
КГУ ?СШ ?25 с. Родниковское? объявляет конкурс на
вакантное место учителя истории 10 часов, мед. работника
1 ставка. Тел. 8(72148)6132435.
В КГУ ?ОШ с. Центральное? требуются учителя: русского языка и литературы, английского языка. Тел. 34160.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия ?
14007811 от 02.06.2014 г.) осуществляет все виды нотариальных действий. пос. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел.
30309, 8777 8921928.
?Оптовая точка? (СДЦ ?Олимп?)
Реализуем оптом и в розницу: канцтовары, хозтовары
(пласт. посуда, туал. бумага, пакеты, эл. лампочки, электроды (Китай, Россия), чист. и моющ. средства компании
?Проктер энд Гэмбл?, лопаты), сигареты и напитки. п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 1/1, тел. 43576, 87014398819.
В ГК ?Караван-Сарай? ТРЕБУЮТСЯ техничка и разнорабочий. Тел. 41084, 43135.
ТОО ?Осакаровка-Нан? (элеватор) примет на работу бухгалтера, весовщика, рабочих. Обращаться: п. Осакаровка,
ул. Элеваторная, 1, тел. 41154, 42189.
ИП ?Андреев Н. П.?
Реализуем уголь: 1) Шубаркульский крупный ? 9300
тг/тонна; 2) Шубаркульский сортовой фракция 25-50 мм.
?орешек? - 9500 тг/тонна; 3) Жалынский рядовой ? 10500
тг/тонна; 4) Жалынский сортовой фракция 25-50 мм. ?орешек? - 11000 тг/тонна; 5) Сарыадырский (пласт пятиметровый) с высокой теплоотдачей крупный фракция 100-300 мм.
? 7500 тг/тонна; 6) Сарыадырский (пласт пятиметровый) с
высокой теплоотдачей крупный фракция 20-100 мм. ?орешек? - 7500 тг/тонна; 7) Ерментау (пласт ?Надежный?) фракция 20-100 мм. ?орешек? - 5500 тг/тонна; 8) Борлы ? 5000
тг/тонна. Имеются весы автомобильные. Для удобства клиентам при погрузке на погрузчик установлены высокоточные
электронные весы. п. Осакаровка, ул. Нефтебазовская, 13,
контактный тел. 8(72149)51975, 43424, 87029658891.
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК
Чистка с заменой наперника, удаление мусора и пыли, переделка в любые размеры. Тел. 43140, 87778926717.
Магазин ?Строитель? продает профлист крашен., USB, крагис, минвата, сетка рабица, пеноплекст, пенопласт, рубероид,
толь, б/у доска, цемент, песок, батареи, двери железн. межкомн., раковины, унитазы, обои, сухие смеси и т.д. Доставка.
Тел. 87014051350, 87754318832, 43357.
Не забывай дарить тепло,
пока ты дышишь,
Не забывай творить добро, пока живешь!
Народная мудрость гласит: ?Доброта спасёт мир?. Издавна
считалось, что доброта - это одно из важных человеческих качеств.
С 1 августа по 30 сентября проходит седьмая республиканская акция ?Дорога в школу? под девизом ?Дари добро детям!?.
Целью акции является оказание поддержки школьникам из малообеспеченных семей перед началом учебного года.
Ежегодно в акции ?Дорога в школу? принимают участие частные предприниматели, главы крестьянских хозяйств, педагогический коллектив средней школы ?3 села Пионерское. И в этом
году не остались в стороне от благого дела, протянули руку помощи тридцати ребятишкам из малообеспеченных, многодетных
семей, опекаемым детям. Перед началом учебного года им
были подарены необходимые школьные принадлежности,
одежда, обувь. Большую помощь, содействие и личное участие
в акции оказал председатель родительского комитета Батрынча
Сергей Серафимович. Администрация средней школы ? 3 благодарит частных предпринимателей Потапову Г.Н., Крюкову И.Н.,
Баршадскую Е.В., Попандопуло Е.В., Медведева В.В., Батрынча
С.С., Киямова Л.Н., педагогический коллектив школы, глав
крестьянских хозяйств Истианиди П.Г., Матюшко В.В., Пшеничникова В.М., оказавшего помощь в ремонте школы, за чуткость,
отзывчивость, внимание и заботу.
Выражаем благодарность директору ТОО ?Ер.Ан.Нат.? Е.С.
Оспанову, подарившему демисезонные куртки троим учащимся
нашей школы. Крепкого вам здоровья, счастья и тепла вашему
дому, мира и добра вашим семьям.
????? ??·????? ·?????, ?????, ????? ????
5500 ?? ??·. ???????? ?? ?????????? ·????????. ???. 41107.
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
???????? ??????? ? ??? ???? ??·???!
? ??????? ???????????? ? ??????, ?????? (·???? 60
??), ???????, ???????. ??????????. ??????????? ????, ??????. ?????? ????. ????? ·????????!
?. ????????, 6 ???-?? ?? ????????. ???. ???. 8 (7213)
900157, 87756797052, 87001522169.
5 стр.
Дальний ауылды? округ?ндег? аума? хал?ымен
?тк?з?лген ?о?амдасты? жиналысты? хаттамасынан ?з?нд?:
Дальний
ауылы
1 9 . 0 5 . 2 0 1 4 ж .
Басталуы: 11.00.
?о?амдасты? жиналысты?
т?ра?асы: Дальний ауылды?
округ?н?? ?к?м? ? Беков ?.Ш.
?атыс?андар: 66 адам
К?н т?рт?б?:
1.Елд? мекен атауларын
?айта атау немесе ?згерту туралы
2.?Дальний ауылды? округ??
ж?не ?Дальний ауылыны??
атауын ?згерту туралы.
3.?Лиманное ауылыны??
атауын ?згерту туралы.
4. К?н т?рт?б?нде ?арал?ан
м?селелер бойынша шеш?м
шы?ару.
Дальний ауылды? округ?н??
жерг?л?кт? ?о?амдасты?ы к?н
т?рт?б?ндег?
м?селелерд?
?арастыра
келе,
ШЕШ?М
шы?арды:
1.?Дальний ауылды? округ??
ж?не
?Дальний
ауылы?
?сыныл?ан атаулар?а с?йкес
?Жансары ауылды? округ??
ж?не
?Жансары
ауылы?
болып ?згерт?лс?н.
2.?Лиманное ауылыны??
атауы ?Бас?оры? ауылы?
болып ?згерт?лс?н.
3.Дальний
ауылды?
округ?н?? аума? хал?ымен
?тк?зген
?о?амдасты?
жиналысыны? к?н т?рт?б?нде
?арал?ан, елд? мекен атаулары
мен ауыл атауын ?згерту бойынша шы?ар?ан шеш?м?,
аудан ?к?мд?г? мен ауданды?
м?слихат
?арауына
?сынылсын.
?о?амдасты?
жиналысты? т?ра?асы:
Беков ?.Ш.
Хатшы: Ибрагимова А.Ж.
ПРОДАЮТСЯ
*благоустр. дом с ремонтом. Обращаться по тел.
42057,
87019981214,
87054660100.
*зем. участок, п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 1,
цементовоз 40-тонник, 2007
г.в. Возможен бартер. Тел.
87014051350.
*СРОЧНО трактор Т-40, передок ведущий, телега сеновозка; а/м Мазда-626, V-2. Тел.
87025644182.
*корова красно-белая, высокоудойная, 5 лет. Тел.
41035, 87016896454.
*СРОЧНО благ. 2-комн.
квартира с ремонтом, пласт.
окна, интернет, спутн. связь,
частично с меб. Обращаться:
п. Осакаровка, ул. Театральная, 1, кв. 4, тел. 41938 (после
21.00),
87787134279,
87003517727.
*2-этажн. здание с магазином и товаром+5 квартир,
одна квартира с ремонтом, обстановкой и быт. техникой в с.
Озерном.
Тел.
37214,
87024101722.
*дом в п. Осакаровка, ул.
Клубная, 9 ( 25 тыс. у.е.). Тел.
41251, 87774759428.
*куры-несушки красные и
белые, перепелки, поросята
месячные. п. Осакаровка, ул.
Раздольная,
2,
тел.
8(72149)43384, 87789250475.
*макароны ТОО ?Дамир?,
зерноотходы, ракушка, комбикорм, овсюг, овес, отруби
оптом и в розницу, корм для
несушек, корм для цыплят. Доставка. п. Осакаровка, ул. Интернациональная, 19/1, тел.
42974, 87025143954.
*3-комн. благ. квартира в п.
Молодежном по адресу: I квл.,
д. 5, кв. 57 (4 эт., теплая). Тел.
8(72148)21315, 30457.
*дом в с. Пионерском, эл.
станция (армейская). Тел.
87719171595.
*2 высокоудойные коровы
4 и 6 лет. Тел. 41866.
*молодая семья СНИМЕТ
квартиру на длительный срок.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 87754625656.
Судом ?2 Осакаровского района Карагандинской области
возбуждено гражданское дело о признании безвестно отсутствующим Редкозубова Анатолия Сергеевича примерно 1940 г.р.
Последнее место жительства: пос. Молодежный, Осакаровского
района, Карагандинской области.
Лиц, имеющих сведения о месте пребывания гр. Редкозубова
А. С., просим сообщить об этом в суд ?2 Осакаровского района
в трехмесячный срок со дня публикации данного объявления.
Судом ?2 Осакаровского района Карагандинской области
возбуждено гражданское дело о признании безвестно отсутствующим Смирнова Сергея Васильевича 09.12.1946 г.р. Последнее
место
жительства:
Осакаровский
район,
Карагандинской области.
Лиц, имеющих сведения о месте пребывания гр. Смирнова С.
В., просим сообщить об этом в суд ?2 Осакаровского района в
трехмесячный срок со дня публикации данного объявления.
Нотариус Мудрагель Галина Николаевна (лицензия ?
0001541 от 05.06.03 г.) извещает об открытии наследственного
дела после смерти Налбат Христины Васильевны, умершей
08.03.2014 г.
Всем заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: Карагандинская обл., Осакаровский район, пос. Молодежный, ул. Ленина, 24-а, тел. 21745.
*ИП Алишева Д. К. (свидетельство о госрегистрации серия 3009 ?
0000147 от 09.12.2013 г.) объявляет о прекращении своей деятельности.
*КХ ?Пустовалов Федор Александрович? (свидетельство о госрегистрации серия 09915 ? 0020475 от 22 ноября 2011 г.) объявляет о прекращении своей деятельности.
*Утерянный аттестат о среднем образовании МОБ 0228443, выданный
в 1999 году СШ ?21 с. Сарыозек на имя Креминского Вячеслава Сергеевича, считать недействительным.
*Утерянное решение комиссии о легализации ?2898 от 14.03.2007
года, постановление акимата Осакаровского района, Карагандинской обл.
от 10.09.2007 года за ?41/11, акт приемочной комиссии о приемке легализованного объекта строительства в эксплуатацию от 25.07.2007 года
по адресу: с. Центральное, ул. Автобусная,11, кв.1, на имя Роганова Василия Евдокимовича, считать недействительным.
*Утерянный договор купли-продажи ?4432 от 12.08.2010 г. квартиры
по адресу: с. Тельманское, ул. Северная, д.11, кв.1 на имя Кузнецова Сергея Николаевича, считать недействительным.
*Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный СШ ?4 с. Чапаево в 1982 г. на имя Хлыбова Вячеслава Владимировича, считать недействительным.
*Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный СШ ?4 с. Чапаево в 1983 г. на имя Гулящевой Татьяны Дмитриевны, считать недействительным.
Ауданды? б?л?м, денешыны?тыру ж?не спорт б?л?м? ж?не ?5
ОМ ?к?мш?л?г? Болсхан Дамысты? ?улет?не ?ара?айлы орта
мектеб?н?? директорыны? о?у т?рбие ?с? ж?н?ндег? орынбасары,
математика п?н?н?? м??ал?м? Болсхан Дамысты? кенеттен
?айтыс болуына байланысты ?ай?ысына орта?тасып, к???л айтады.
Собственник:
ТОО ?Районная
газета ?Сельский
труженик?
Осакаровского района
Карагандинской области
Газета печатается в ТОО ?Арко?
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО ?Районная газета ?Сельский труженик?,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
Заказ 37 Тираж 3835
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за ? 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Другие
Просмотров
1 785
Размер файла
2 189 Кб
Теги
район, осакаровский, Осакаровка, сельский, труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа