close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Развиваем память

код для вставки
a
F
M o-,*,.a ¸ K a
´ o,Âo »
ÃBAXAµMÌlµ B·Poá»Ìlµ!
·aÝV||v.aïcÌ ßo íâo¹ KH¸><Ke,
Baè Ma»Ìlè áMo)KÕâ pa3BV|âì CBoÎ ßaMïÂÌ'
3 p ¸Te» ÌH oe Boá¿ pl°ïâV|e ¸ BHl°¼aH¸e .
PaááÜoÂp¸âe BMeCÂe á peÑñHKoM Òáñ,
çÂo Hap¸áoBaHo Ha KapT¸HKe.
¿oßpoá¸âe eÓo oTBeâ¸TÌ Ha Bo¿poáÌl,
ßoÜeéñÝÝÌlÕ Ha áÂpaH¸ÇKe.
TaîÚe BÌl MoxeTe ·a.E,aBaâì ¸ áBo¸ Bo¿pocÌl.
HaÚÛeØBaH¸e KapT¸HoK He To»ÌKo álæÕÛaeT
ßpoÆeáá oÑyçeH ¸ï ÃBÛeKaÂe»ÌHÌlM
·aHïâV|eM, Ho V| pa×oBÌñâ ÜeÛKÃÎ MoÂopV1KÃ
¸ Koop´¸Haæ¸Î ´BVDKeHع pãÚØ.
Bo×Üo¶Ho, Ma»Ìlèà ßoâpeÑÃeâáï Baèa ¿oÜoÉÌ.
|{a¹ÔÛâÕ BMeáâe á peÑñHKoM HpKHÃÎ
ÝaÚÛe¹Kà V| ßoÜo³¸âe eMà ßp¸ÚÛeØâì eñ
Ha áâpat¸ÇÚy. He ×aÑyÔìâe ßoXBaÛ¸âì Ma»ÌlÈa
ßo oKoHÇaH V|¸ ×aHïâع.
)KE»AµM ÃC¿µÅoB!
BÝØMaÂջ̽o paááMOTp¸ Kap¸HKà ¸ paáCKa)K¸ '
ÇÂo Ha ÝÕ¹ Hap¸CoBaHo' ¿epeÒepH¸ CÂpaH¸ÇKÃ"
KaÚØx ¸³pÃl.IJeK He xBaÂae Ýa ßoÛÚax?
Ha¹ÔØ ¸X ápelæ¸ HaK»eeK ¸ ¿p¸K»e¹ Ýa áÂpaH¸ÇKÃ.
I
.i
a
'l
;r
PaááÚaX¸, ÇÂo Hap¸áoBa»¸ ´eâ¸.
¿epeÒepH¸ CTpaH¸çKÃ.
&ä
Çâo Hap¸áoBaÛ¸ Ma»ÌǸK Ø ÔeÒoÝÚa?
¿paÒØÛÌHo ¿ pØÚÛe¹ KapT¸HK¸.
W
l(oÓo Hap¸áoÒa» Xô,oÖÝ ØÚ?
KaÚ âìl ´ÃMaeèÌ, KaKol íÂo BpeÜï Óo.æa?
rl
lr
ä
w
ä
ä
9r,
¿oáâapa¹cï BC¿oMH¸TÌ, KÂo rÉñ ÑìlÛ Hap¸CoBaH
Ýa íâo¹ KapT¸HKe.
HÃ)KHÌle HaK»e¸Kl°
¸ ´o¿o»|1I° pl°CÃ HoK.
½a¹ÔØ
&
ffi
W
**
BÝØMaTe»ÌHo paááMoÂp¸ Kap¸HKà ¸ ×aßoMH¸ '
çTo Ha Ýe¹ Ýap¸CoÒaÝo. ¿epeÒepH¸ CTpaH¸çKÃ.
ffi
ffi
t, '" u*
¿[íØÚÛÕÙ Ha CÂpaH¸ÇKy To,
çâo ×aÑÌl» Hap¸áoBaTÌ XÃ.æO)KH¸ K.
GÖffi
ffi#
¾
ry
*w
!i+!l:;ii;:;r
ffi
Kâo áØ.ß,l°â Ha Û¸CâV|Ke BBepXÃ,
a KÂo _ Ha Û¸câ|°KaX BH Ø×ã?
KoÓo He XÒaÂae B íâo¹ ÒeáñÛo¹ ÚoÜnaÝØØ?
¿pØÚÛÕ¹ HÃ>ÚHÃÎ Kap¸HKy.
¿oáâap a¹áï ×a¿oMH¸ÂÌ, KaK¸e äpyÚâìl
¸ ï³ol¿,Ìl »e)KaT Ha í¸ŠTape»KaÅ.
¿epeÒepH¸ áÂpaݸÇKÃ.
BáßoÜݸ' çÂo ÑìlÛo Hap¸áoÒaÝo Ha ßpe´Ìl´ÃÉe¹
CÂpaH¸çKe. ½aÚÛeÙ Ýe´ÞáÂaÎɸe Kap¸llKØl.
ffi
.."'
PaááÚax¸, KÂo BÌláÂÿae B ƸpKe.
.ffiq
¿oáâapa¹áï Bá¿oMH¸âì, çTo eÉñ ÔoÛxÝo Ñìlâì ×´,eCÌ
Hap¸CoBaHo. .{oßoÛH¸ Kap¸HKà ÝaÚÛÕ¹Ka¼¸.
,w
*
:₠-
BÝØMaTe»ÌHo paCCMoÂp¸ ¸ ×a¿oMH¸ Kap¸HKÃ'
×aTeM ¿epeBepH¸ CÂpaH¸çKÃ.
.Ì
i.l,ril
ÇeÓo Hr XBaÂaeT Ha áÂpa½ ØçÚe?
HaÚÛe¹ He.Æ.oáÂaÎɸe Kap¸HK¸.
-i:
ää
·aßoÜH¸ ¿apÌI ßpeÔMeÂoB.
Teßepì ¿rpeÒepݸ áÂpaÝ ¸ÇKÃ.
!-laÚÛe¹ HÕ.æoáÂaÎɸe ¿ pe´,MeÂÌl .
PaááÚaK¸, KÂo ÖØÒñâ B ¡æoM¸Ke.
¿epeÒepH¸ CÂpaH¸ÇKÃ.
t
â
r¹
KâÞ ÖØÒñâ ßÞ áoáe.t].CTBà C MÌlèÚo¹ Ø Ko¸ÚÞÜ?
½aÚÛe¹ He¡æoáÂaÎɸe Kap¸HK¸'
ffi
ffi
ffi
¶
W
ffi:
W
ffi
ffi
W
ffi
ffi."
ffi
ffi
@
*
s
¾
@
s
Í%
½a Kap¸½Kl.
3a¿oMH¸ÂÌ Báe, ÇÂo Hap¸CoBaHo
¿epÕÒÕpݸ CTpaH¸ÇKÃ.
¿Þáâaà a¹áï
%,
..
.[oßoÛH¸ KapT¸HKy ÝaÚÛe¹KaM¸.
BÝØMaTe»ÌHo paááMoTp¸ KapT¸HKÃ
¸ ¿epeBepH¸ áTpaH¸ÇKÃ.
'
G-
WÖw
t
KaÚØx ¿pe´,MeToB He XBaTaeT Ha KapTØÝÚe?
Ha¹ÔØ ¸X ápelæ¸ HaK»eeK ¸ ¿paB¸»ÌHo
¿p¸K»Õ¹ Ýa CTpaH¸ÇKÃ.
'
Çâo -¿,e»aÎâ ×Òepïâa?
¿oáâap a¹áï ×a¿oMH ¸TÌ Kap¸ H KÃ.
¿epeÒepH¸ áâpaH¸ÇKÃ.
#w
s,
;
HaÚÛe¹ Ha Kap¸HKà HeÔoáTaÎɸe ¿pef¿'MeÂÌl.
@%
×, ..
,ff
Çâo Hap¸CoBa» XÃlæoÖÝ Ø Ú?
Ha×oÒØ Báe ¿pelæMeTÌl.
Teßepì ¿epeÒepH ¸ áÂpaH ¸ç KÃ.
*
$q
Ä**
"::
,,
ÇeÓo He ÅBaTaeT Ha Kap¸ÝÚe?
|1a¹ÔlÛ Í¸ ³lpe´MÕTÌl ápÕAt],¸ HaK»ÕÕº
¸ fipl°ÚÛÕ¹ ¸X Ha áÂpaH¸ÇKy.
t':.
ÄiB*
:
ñ
--'tl
BÝØMaÂe»ÌHo paááMoÂp¸ KapT¸HKÃ
¸ ¿epeBepH¸ cÂpaH¸ÇKÃ.
'l
D
t_J_ __P*_g ".e,*.".._ ___J
'
éW
HaÚÛe¹ Ha Kapâ¸HKà He.æoáTaÎé¸e ¿pefæMeTÌl.
- f
¾ ïgffiï
*
é%
PaááÚa¶¸, KTo Hap¸CoBaH Ha íâo¹ Kap¸HKe.
Çâo ´,ÕÛaÎT Ko¸ K' ¿eTÃèoÚ, ÑoÖÌï Kopo BKa ¸ ³ÃáeH ØÉa?
¿epeÒepH¸ CÂpaH¸ÇKy.
ffi
-
Kâo ÕÉñ.æoÛxeÝ Ñìlâì Hap¸CoBaH Ha áTpaHØçÚe?
,´,oßoÛH¸ Kap¸l.|Ky.
W
*
;i
ôK·72'·/4
±±K74'1o2
3-51
flÛï lâeÝØï B·poc»ìtM¸ ´,eâïM
3eÜæoÒÐ oÛìÓa HØÚoÛaeÒÝa
PA×BØBAEM ßAMïâÌ
ÃçeÑÝoe ßocoÑØe
XyÔoxÝØÚ A. )(ØpñÝÚØÝa
PØáyÝoÚ Ýa oÑÛoxÚe T. KopÝñMK¸Ha
oâÒeâcâÒeÝÝìl¹ peÔaÚâop ¾' CaÜãCeHKo
XyÔoxeáâÒeÝÝìl¹ peÔaKÂop H. ÏcÚØÝa
ÂexÝØçeáÚØÙ peÔaÚâop T' AÝÔpeeÒa
KoÜßìîâepÝaï ÒñpáâÚa ¼, KoÒpØÓØÝa
KoppeÚâop T' Ç epÝ ìttuñÒa
´Ø×a¹Ý oÑÛoxÚØ H' ÏcÚØÝa
@ ooo n¸×ÔaâeÛìáÚaï ³pyßßa AââØÚyáo, 2009
Maáhaon@
¿oÔßØáaÝo B ßeçaâÌ 24.10.2008' ÄopÜaâ 60x90'7.. ±yÜaÓa oÄáeâHaï.
³apÝØâypa "¿paÓÜaâØÚa"' ¿Õçaâì oäáeâÝaï. ÃáÛ' ßÕç. Û.4'o'
ÂØoaå -l 8 000 íÚ×. 3aÚa× N9 -l7·0.
·2 á., á ØÛ.
ooo .¸×Ôaâe»ÌáKaï ³pyßßa AââØÚãáu _
oÑÛa.æaâeÛì âoÒapÝoÓo ×ÝaÚÐ Maáhaon
1 .1 999-l , MoáÚÒa, 5.¹ .ÆoÝáÚo¹ ßpoÕ·Ô, Ô. -l 5, áâp. 4
ÂeÛ' (495) 933-7600' äaÚá (495) 9··-762o
µ-maiI: sa|es@attiáus-group.rU
Haè aÔpeá Ò ¸ÝâepÝeâe: www'attiÞus-group. ru
o¿ÂoBAï ¸ Mµ»KooßÂoBAï âoP³oB»ï
B MoáÚÒe:
KÝØxÝaï ïpMapKa Ò CK uoÛØÜßعáÚع"
'1 29090, MoáÚÒa, oÛØÜßعáÚع ßpoáßeÚâ, .æ. ] 6,
áâaHæ¸ï Meâpo n¿poáßÕÚâ MØpao
ÂÕÛ. (495) 9·7-7858
B CaÝÚâ- ¿eâepÑypÓe nAââØÚÃá-C¿Ñ" :
198096, CaÝÚâ-¿eâepÑypr; KpoÝèâaÔâáKaï ÃÛ., Ô. 1 1 ,4-¹ íâaÖ, oäØá 19
reÛ./äaÚá (812) 78·-5284
µ-mai|: maáhaon.sob@maiI. ru
B KØeÒe u MaxaoÝ-ÃÚp a|°Ha>..
0407·, KØeÒ, MoáÚoÒáÚع ßpoáßÕÚâ, .æ. 6, 2-¹ íâaÖ
TeÛ. (¾44) 490-990.l
µ-maiI : saIe@maáhaon. kiÕv.ua
oâßeçaâaÝo Ò oAo <Äa6pØÚa oäáeâÝoÙ ßeçÐâØ Ns2)
14.l800, Ó..{ÜØâpoÒ, MoáÚoÒáÚaï oÑÛ.,ãÛ' MoáÚoÒáÚÐï, ·
rr
t{
I'll
rr
t-!
\J
Ð
,\ç
@l
lrt\l
8538
Автор
adruzenko08
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
33
Размер файла
51 494 Кб
Теги
развиваем, памяти
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа