close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

How to optimize the chances of invading a sandfilter for

код для вставки
How to optimize the chances of invading a sandfilter for micropollutant removal.
In
the
course
of
the
EU
FP7
project
BIOTREAT
(http://extra.geus.info/cet/biotreat/biotreat.html) we will investigate inoculation of sand filters
with specialized communities for oxidation of micropollutants.
One main factors of the success of inoculation of such a sand filter is the competition of the
invader against the indigenous species. Nowadays, bacteria that are introduced in the
environment are in most cases single strains. In this new approach, we will grow the invader in
the presence of accompanying “helper strains”. During this cocultivation, a collaborating
microbial invader-community might evolve. The inoculation of the invader-community will be
compared with the invader alone, with and without selective stressors. The survival and growth
of the invader and its accompanying heterotrophs will be monitored by DGGE, quantitative PCR.
Tutor: Dr. Jessica Benner and
Promotor: Prof. Nico Boon
Increasing robustness of microbial communities on sandfilters facing abiotic stress
In
the
course
of
the
EU
FP7
project
BIOTREAT
(http://extra.geus.info/cet/biotreat/biotreat.html) sand filters with specialized communities for
oxidation of micropollutants will be investigated.
Communities of ammonia and/or methane oxidizing bacteria which were found to be successful
in oxidizing micropollutants will be used for inoculation of sand columns. To ensure an efficient
micropollutant removal by these column a survival of the successful community in crucial. Main
goal of this investigation will be to measure the influence of several abiotic stress levels (pH,
temperature, Redox potential, starvation periods) on the robustness of the communities to find
the optimal community for inoculation of existing sand filters.
Tutor: Dr. Jessica Benner and
Promotor: Prof. Nico Boon
Recyclage van afvalwater: biologische recuperatie van stikstof
Conventionele waterzuiveringsinstallaties verwijderen stikstof via nitrificatie en denitrificatie
om zo de lozingsnormen te bereiken. Dit resulteert in de conversie van ammonium en nitraat
naar inert stikstofgas en bijgevolg het verlies van waardevolle stikstofnutriГ«nten. Huishoudelijk
afvalwater bevat desalniettemin zo’n 30 % van de gefixeerde hoeveelheid kunstmest-stikstof,
waardoor deze afvalstroom een groot potentieel voor stikstofrecuperatie bezit.
Het doel van dit onderzoeksproject is om een biologische stikstofrecuperatiemodule te
ontwikkelen die het mogelijk maakt om de aanwezige stikstofnutriГ«nten in afvalwater terug te
winnen in plaats van ze te verwijderen. Hierbij zullen onder meer de mogelijkheden van
nitraataccumulerende bacteriГ«n en algen onderzocht worden voor applicaties binnen de
milieubiotechnologie, waardoor binnen deze thesis zowel microbiГ«le ecologie als
reactortechnologie aan bod komt.
Tutor: Joeri Coppens
Promotor: Nico Boon
Ontwikkeling van een slimme wasmachine.
Wasmachines worden steeds meer op 30-40В°C gebruikt, ideaal om energie te besparen, maar
ook een ideale groeitemperatuur voor bacteriГ«n. BacteriГ«n kunnen deze wasmachinecondities
overleven, en meer zelfs, kunnen er in groeien. Eerder onderzoek heeft reeds aangetoond dat
ondergoed zelfs de handdoeken in de volgende was kan besmetten met coliforme bacteriГ«n. Wat
hebben deze bacteriГ«n als verdere gevolgen in het huishouden en op ons wasgoed? Enerzijds
kijken we via moleculaire technieken hoeveel en welke bacteriГ«n de wasmachine overleven.
Anderzijds worden mogelijke oplossingen voor dit probleem uitgetest. Dit eventueel in
samenwerking met een wasmachineproducent. Dit is een confidentieel onderzoek, de verdere
details kunnen worden gegeven in een persoonlijk gesprek.
Promotor: Prof. dr. ir. Nico Boon, Prof. Dr. ir. Korneel Rabaey
Tutors: Chris.Callewaert@UGent.be, room: A2.074; Sam.VanNevel@ugent.be
Probiotica voor de oksel. Validatie van de SCIN simulatie.
Doelstelling is het creëren van een �bacteriële’ deodorant. Hiervoor werd een in vitro
simulatiesysteem opgezet waarop pro- en prebiotische strategieГ«n kunnen aangewend worden
met de doelstelling de slechte geuren terug te dringen en goede geuren te verspreiden. Ter
validatie worden ook ex vivo huidfragmenten gebruikt afkomstig van een liposuctie operatie (in
samenwerking met het UZ Gent). Het simulatiesysteem kreeg de benaming SCINS (Skin
Community Interaction Simulator) en dient fijn gesteld en gevalideerd te worden in deze
masterproef.
Promotor: Prof. dr. ir. Nico BOON
Tutor: Chris.Callewaert@UGent.be,
Onderzoek naar snel- en traag-metaboliserende bacteriГ«n in de oksel.
Welke bacteriГ«n zijn verantwoordelijk voor slechte geuren in de oksel? Welke bacteriГ«n zorgen
voor een veel mildere geur productie in de oksel? Welke combinatie bacteriГ«n zorgen voor een
volledige afbraak van de uitgescheiden langeketenvetzuren in de oksel? Doelstelling is de
okselbacteriГ«n in kaart te brengen en ze op te splitsen in snel- en traag-metaboliserende
bacteriГ«n. De snel-metaboliserende bacteriГ«n zullen zorgen voor een veel snellere minder-goedruikende geur ontwikkeling, welke ongewenst is. Doelstelling hierbij is het aandeel te
verschuiven naar de traag-metaboliserende bacteriГ«n zodat de geurontwikkeling veel trager en
milder is. Hiervoor worden okselstalen in een medium opgegroeid, waarna ze verder kunnen
worden geanalyseerd met de gaschromatograaf. Daarnaast worden ook moleculaire technieken
gebruikt om de bacteriГ«n te onderzoeken.
Promotor: Prof. dr. ir. Nico BOON
Tutor: Chris.Callewaert@UGent.be,
Ontwikkelen van een oplossing voor stinkende kledij.
Sommige kledingstukken hebben vrij snel een onaangename geur, zelfs na 1 dag gedragen te zijn.
De reden hiervoor is niet steeds even duidelijk. Dit kan zijn door de nauwe aansluiting met het
lichaam, het kan zijn door het type stof, enz. In deze masterproef wordt onderzocht welke
bacteriГ«n er op dit kledingstuk achterblijven, in vergelijking met bijvoorbeeld een katoenen Tshirt. In een volgende stap wordt ook onderzocht welke manieren kunnen aangewend worden
om die onaangename geur te verhelpen. Enkele ideeГ«n worden toegelicht, en zullen worden
onderzocht in deze masterproef. U moet bereid zijn om zelf een aantal kledingstukken uit te
proberen.
Promotor: Prof. dr. ir. Nico BOON
Tutor: Chris.Callewaert@UGent.be,
Het startinoculum effect in het anaerobe vergistingsproces.
Anaerobe vergisting is een belangrijk proces dat frequent toegepast wordt op industriГ«le schaal
voor de omzetting van organische afvalstromen tot groene energie onder de vorm van biogas,
wat vervolgens leidt tot de productie van groene elektriciteit en warmte. Voor de opstart van
nieuwe anaerobe digestoren wordt vaak anaeroob slib afkomstig van een reeds operationele
anaerobe vergister gebruikt. Dit anaeroob slib is in vele gevallen reeds zodanig gespecifieerd dat
het er vaak onvoldoende in slaagt een ander substraat in de nieuwe anaerobe vergister om te
zetten tot biogas, hetgeen de opstartperiode drastisch kan verlengen. In deze thesis is het de
bedoeling in een eerste fase na te gaan wat de invloed is van verschillende inocula, afkomstig
van verschillende industriГ«le digestoren, op de vergistbaarheid van een specifiek substraat.
Hierbij zal dan de link gelegd worden tussen bepaalde chemische/microbiologische parameters
en de geschiktheid van het slib om een bepaald substraat om te zetten tot biogas. In een tweede
fase zal dan, op basis van de informatie uit fase 1, een “superinoculum” samengesteld worden
dat snelle en efficiënte opstart van een anaerobe vergister kan garanderen. Dit “superinoculum”
kan dan toegepast worden om op industriГ«le schaal nieuwe anaerobe vergisters op te starten
en/of de herstart van stilgevallen vergisters te bespoedigen.
Promotor: Nico Boon & Korneel Rabaey
Tutor: Jo De Vrieze
Methanosarcina als stabiliserend en remediГ«rend agens in anaerobe vergisters.
Het anaerobe vergistingsproces wordt vaak toegepast op industriГ«le schaal om organische
afvalstomen om te zetten tot groene energie onder de vorm van elektriciteit en warmte. Hoewel
deze methode reeds geruime tijd toegepast wordt, bestaan toch nog een groot aantal
onzekerheden en problemen omtrent anaerobe vergisting. De methaanproducerende archaea,
die cruciaal zijn in het proces, zijn erg gevoelig t.o.v. allerlei verstorende factoren. Bepaalde
methanogene soorten, i.e. Methanosarcina sp., zijn echter een stuk toleranter tegen deze
verstoringen en kunnen zo de reactorstabiliteit sterk positief beГЇnvloeden. De bedoeling van
deze thesis is om deze Methanosarcina sp. te stimuleren om aldus de reactorstabiliteit te
beГЇnvloeden. In een eerste fase zal uitgezocht worden welke factoren deze Methanosarcina sp.
positief beГЇnvloeden en/of selecteren voor deze soorten en wat hun precieze rol is. In een
tweede fase zal dan nagegaan worden of het falen van anaerobe reactoren voorkomen kan
worden door het toedienen van een inoculum, afkomstig van een Methanosarcina sp. rijke
anaerobe vergister. De ontwikkeling van zo’n inoculum kan dan leiden tot praktische industriële
toepassingen op pilootschaal en volle schaal.
Promotor: Nico Boon & Korneel Rabaey
Tutor: Jo De Vrieze
Bacteria on buildings: friends or foes?
Natural building materials (such as limestones, sandstones, granites, etc.) used as pavement,
façade or decorative elements, are often exposed to aggressive environmental conditions such as
acid rain. As a part of the natural environment, biological activity such as bacteria, fungi, algae,
mosses,.. play also an important role in the deterioration of natural building stones. Due to the
complex interactions of the different aspects of the weathering process (physical, chemical,
biological), it is difficult to define the impact of each process on the total deterioration of the
stone. In this study, the student will focus on the impact of bacterial activity on the surface of the
porous material. We will look for differences in microbial species which can be related with the
physical and chemical properties of the geomaterial using molecular techniques. Subsequently,
using cultivation of the selected microbial species, we will be able to further characterize their
metabolites (e.g. organic acids, biofilm,...) and study their specific interaction towards a some
selected natural building stones. Pore structure changes, material loss and recrystallizations
inside the natural stone due to the microbial activity will be investigated with destructive and
non-destructive analyzing techniques (such as thin section microscopy, X-ray CT, …). The
project includes several laboratorial weathering simulation test and quantification of induced
damage by characterization tests. Different traditional testing methods, commonly used in the
field of engineering and building stones, will be learned and performed. Samples of weathered
stones will be taken on the field/city centre on regular basis.
Promotors: Prof. Dr. Nico Boon: and Prof. Dr. Veerle Cnudde
Tutors: Drs. Jan Dewanckele and Drs. Tim De Kock
DeNOx: alternatieven voor conventionele technieken betreffende NOx-verwijdering ex
industriГ«le rookgassen
In dit eindwerk wordt beoogd om de NOx-uitstoot in afgassen te verminderen. Deze NOxuitstoot draagt bij tot afbraak van de ozonlaag en vorming van zure regen. NO kan zowel via
biologische als fysicochemische technieken verwijderd worden. Het is de bedoeling om in dit
eindwerk verschillende nieuwe verwijderingsmethoden uit te testen op laboschaal en deze
ecologisch en economisch te evalueren. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met o.m.
Avecom en Indaver.
Tutor: Tijs.vanslambrouck@avecom.be
Promotor: Nico Boon
Bioremediatie van grondwater verontreinigd met gechloreerde solventen
Gechloreerde solventen (1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, …) behoren tot de belangrijkste
grondwaterpolluenten in Europa. Deze verontreinigingen zijn bovendien doorgaans moeilijk aan
te pakken middels traditionele technieken. In situ bioremediatie is een innovatieve techniek
waarbij de verontreiniging afgebroken wordt door micro-organismen. Door Avecom/LabMET
werd een bacteriГ«le cultuur ontwikkeld in staat tot vlotte dechlorering van 1,2-dichloorethaan
en perchlooretheen. Doel van dit eindwerk is op zoek te gaan naar mogelijke uitbreidingen van
de afbraakcapaciteit van de microbiГ«le cultuur. Immers, verschillende andere gechloreerde
verbindingen vormen een aanzienlijk probleem in het grondwater: 1,1-dichloorethaan, 1,1,1trichloorethaan, chloroform, ..... Een onderzoek met de nodige uitdaging en doelend op
praktische toepasbaarheid.
Tutor: harmien.verstraete@avecom.be
Promotor: Nico Boon
Bacteria in the clouds: seeking new possibilies
There is not that much known about bacteria in the atmosphere. Actually, the total number of
bacteria and different bacterial species over there is probably highly underestimated. In
literature it seems however that the most important factors to maintain autotrophic bacterial
live can be found in the air (humidity, C-source like methane and CO2, N-source like ammonia).
Your first task would be the evaluation of these communities. Therefore, we can apply some
interesting molecular tools like DGGE, q-PCR, 454-sequencing etc. In a later phase you will try to
manage this ecosystem. If the latter would be possible, then there would be a possibility to
mitigate global problems like the greenhouse gas build-up.
Tutor: Giovanni Ganendra
Promotor: Nico Boon
Butyraat-producerende bacteriГ«n als een nieuw doel van functionele voeding
Samenvatting: Gedurende onze evolutie kwam een fascinerende interactie tot stand tussen de
mens en zijn darmbacteriГ«n. Recente ecologische wijzigingen veranderden deze microbiГ«le
gemeenschap drastisch, wat in verband wordt gebracht met ziekten zoals allergieГ«n, obesiteit en
ontstekingsziekten. Om deze te bestrijden, kan men functionele voeding consumeren.
Recentelijk werd een groep van bacteriГ«n geГЇdentificeerd die een gunstig metaboliet, butyraat,
kunnen aanmaken ter hoogte van de darmwand. Butyraat is niet alleen een energiebron voor de
mens maar biedt bovendien bescherming tegen darmkanker en ontstekingsziekten zoals de
ziekte van Crohn. De recent ontdekte bacteriГ«n die dit butyraat kunnen aanmaken zijn het
doelwit van deze thesis.
Tutor: Dr. ir. Pieter Van den Abbeele
Promotor: Prof. dr. ir. Tom Van de Wiele
De rol van mucine-afbrekende darmbacteriГ«n in ziekte en gezondheid
Samenvatting: De microbiГ«le gemeenschap in onze darm bevat gunstige bacteriГ«n maar
anderzijds ook ziekteverwerkkende organismen. Ter hoogte van de darmwand beschermt de
mens zich tegen darmbacteriГ«n door middel van een slijmlaag die een belangrijke voedingsbron
voor bacteriГ«n bevat, mucines. BacteriГ«n die deze complexe mucines kunnen afbreken tot
kleinere fragmenten kunnen dicht bij de darmwand leven waar ze intiem met de mens kunnen
interageren en bovendien bepalen ze ook welke voedingscomponenten beschikbaar worden
voor andere darmbacteriГ«n. Mucine-afbrekende organismen staan dus aan het roer van een heel
microbieel ecosysteem. In samenwerking met de universiteit van Wageningen zal het belang van
deze unieke bacteriГ«n in ziekte en gezondheid onderzocht worden.
Tutor: Dr. ir. Pieter Van den Abbeele
Promotor: Prof. dr. ir. Tom Van de Wiele
Antibioticumresistentie overdracht in “real life”: Transfer van het multiresistente
plasmide pB10 in levensmiddelen
De rol die voeding speelt in de verwerving van antimicrobieel resistente bacteriГ«n of
antimicrobiГ«le genen is nog helemaal niet duidelijk.
Binnen LabMET is er reeds aangetoond dat het plasmide pB10 onder labo-omstandigheden
overgedragen kan worden van Pseudomonas putida naar voedselgerelateerde pathogenen
(Salmonella spp., E. coli). Het doel van deze thesis is nagaan in welke mate dit in geselecteerde
levensmiddelen (bv. vlees en groenten) gebeurt. De technieken die toegepast zullen worden zijn
flow cytometrie voor de kwantificatie, fluorescence activated cell sorting (FACS) voor de isolatie
en ten slotte moleculaire fingerprinting (DGGE) en 16S rRNA kloonbibliotheken voor de
identificatie van de transconjuganten.
Tutor: Eva Van Meervenne
Promotor: Nico Boon & Frank Devlieghere
Bio-Pd voor verwijdering van PCB’s in de Middellandse Zee
Nanopartikels van palladium worden zeer vaak toegepast als katalysator, zowel in de chemische
industrie als voor de afbraak van milieupolluenten. Chemische productiemethoden van deze
nanopartikels vergen het gebruik van dure en toxische chemicaliГ«n. Op LabMET werd een
alternatief ontwikkeld, namelijk de bacteriГ«le productie van nanopalladium (Bio-Pd). Deze
thesis zal bijdragen aan een nieuw Europees project, waarbij bio-Pd ingezet zal worden om met
PCB’s vervuilde sedimenten uit het Middellands zeegebied te zuiveren. Enerzijds zullen
bacteriГ«n die van nature aanwezig zijn in die sedimenten getest worden op de productie van
palladiumnanopartikels, anderzijds zullen deze partikels getest worden op hun mogelijkheid tot
verwijdering van PCB’s en andere polluenten in het slib.
Tutor: Tom Hennebel
Promotor: Nico Boon
Afbraak van moeilijk afbreekbare verbindingen met biologisch gevormde
metaalkatalysatoren
BacteriГ«le productie van nanomaterialen kan een alternatief vormen voor de vaak weinig
milieuvriendelijke chemische productiemethoden. Biologische palladium nanokristallen werden
reeds succesvol ingezet voor afbraak van gehalogeneerde polluenten. Bepaalde polluenten,
bijvoorbeeld fluorcomponenten, blijken echter ongevoelig voor katalytische afbraak met Pd. Een
recente trend is dat chemisch geproduceerde nanopartikels gedopeerd worden met andere
metalen (Au, Ag, Pt, magnetiet,…) om de katalytische activiteit verhogen. In deze thesis zal het
doperen van biologisch aangemaakt Pd met andere metalen onderzocht worden en zullen de
nieuwe katalysatoren getest worden tegen een reeks van zeer recalictrante componenten.
Tutor: Simon De Corte
Promotor: Nico Boon
Verwijdering van farmaceutische micropolluenten uit bedrijfsafvalwater met een
bio-Pd katalysator in een labscale reactor
Gehalogeneerde farmaceutica zijn in lage concentraties (Вµg/L) aanwezig in de
afvalwaters van bedrijven die deze produceren. Deze stoffen worden slechts zeer
beperkt verwijderd door conventionele waterzuiveringstechnieken. Ze dragen
daarenboven in belangrijke mate bij aan de AOX (adsorbable organic halogens) van de
effluenten van deze installaties. Deze AOX-waarde wordt in toekomstige normeringen
een zeer belangrijke parameter. Preliminaire batchtesten bewezen reeds dat Pd
nanopartikels de kaatalytische dehalogenatie van deze stoffen kan bewerkstelligen. De
uitdaging is nu om dit aan te tonen in een continu verwijderingsstysteem, dit met
volgende aandachtspunten: minimaal Pd-verbruik, minimale uitspoeling van Pd,
minimale verblijftijd.
Tutor: Simon De Corte
Promotor: Nico Boon
Doperen van biologische Pd nanokatalysatoren tot een superkatalysator
Pd nanokatalysatoren vinden een zeer brede waaier aan toepassingen voor allerhande
reacties in de organische chemie. Deze Pd nanopartikels kunnen op een duurzame
manier worden aangemaakt met behulp van bacteriën (�bio-Pd’). Recent werd
aangetoond dat de activiteit van deze Pd nanopartikels significant kan verhoogd worden
door dopering met Au. Het doel van deze thesis is op zoek te gaan naar andere
doperingsmaterialen die een goedkoper alternatief vormen voor Au. Zo zullen Ag en
TiO2 getest worden als doperende agentia en zal de activiteit getest worden in zowel
reductieve als oxidtieve reacties.
Tutor: Simon De Corte
Promotor: Nico Boon
Transparante Exopolymere Partikels (TEP) als natuurlijke lijm?
Abstract:
Transparante exopolymere partikels of kortweg TEP zijn kleine, gelachtige, kleverige
deeltjes, die voornamelijk door algen geproduceerd worden en overal in het water te
vinden zijn. Omdat ze transparant zijn, waren ze vroeger moeilijk te bestuderen en
hebben allerlei wetenschappers ze lang genegeerd. Nu er een kleuringsmethode
ontwikkeld is, wordt het steeds meer duidelijk dat deze deeltjes zich als een natuurlijke
lijm kunnen afzetten op filtratiemembranen en daar tot biofilmgroei leiden. Bestaand
wetenschappelijk onderzoek praat hier veel over, maar er bestaan totnogtoe weinig
harde bewijzen. Deze thesis moet daar via een uitgedachte reeks laboproeven
verandering in brengen.
Tutor: Sam Van Nevel
Promotor: Nico Boon
Bio-Pd voor verwijdering van PCB ’s in de Middellandse Zee
Abstract:
Nanopartikels van palladium worden zeer vaak toegepast als katalysator, zowel in
autokatalysatoren, de chemische industrie als voor de afbraak van milieupolluenten.
Chemische productiemethoden van deze nanopartikels vergen het gebruik van dure en
toxische chemicaliГ«n. Op LabMET werd een alternatief ontwikkeld, namelijk de
bacteriГ«le productie van nanopalladium (Bio-Pd). Deze thesis zal bijdragen aan een
groots Europees project, waarbij bio-Pd ingezet zal worden om met PCB’s vervuilde
sedimenten uit het Middellands zeegebied te zuiveren. Enerzijds zullen bacteriГ«n die
van nature aanwezig zijn in die sedimenten getest worden op de productie van deze
partikels, anderzijds zullen deze partikels getest worden op hun mogelijkheid tot
verwijdering van PCB’s in het slib.
Tutor: Sam Van Nevel
Promotor: Tom Hennebel/Nico Boon
Preventie en detectie van bacteriГ«le verontreinigingen van drinkwater
Abstract:
Het afgelopen jaar zijn er in Vlaanderen meerdere grote bacteriГ«le verontreinigingen
van drinkwater in het nieuws gekomen. Eerst waren er 2 weken problemen met
ondrinkbaar water in Hemiksem, met als gevolg een toeloop van mensen met buikloop
bij de lokale dokter. Daarna verontreinigde een dode duif een watertoren en zo doken er
nog enkele problemen op in het nieuws. Nochtans, mits lichte aanpassingen aan
bestaande installaties kunnen deze problemen voorkomen worden of minstens sneller
gedetecteerd worden. Voor dit laatste is flow cytometrie een aan te raden techniek, die
ogenblikkelijke resultaten geeft, niet vergelijkbaar met werkintensieve uitplatingen, die
enkele dagen duren.
Tutor: Sam Van Nevel
Promotor: Nico Boon
1. Optimalisatie van bioaugmentatie door het managen van de autochtone
microbiГ«le gemeenschap
Wanneer een microbiГ«le gemeenschap niet in staat is om toxische componenten,
aanwezig in gecontamineerd water of grond, te degraderen, kan een externe bron van
micro-organismen worden toegevoegd die in staat zijn om deze componenten om te
zetten naar niet-toxische eindproducten. Het toevoegen van deze al dan niet genetisch
gemodificeerde micro-organismen voor de degradatie van contaminanten, wordt
bioaugmentatie genoemd. Om bioaugmentatie mogelijk te maken, moet deze stam eerst
succesvol geГЇntroduceerd worden in de microbiГ«le gemeenschap van de
gecontamineerde site. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling
(evenness) van de microbiГ«le gemeenschap een invloed heeft op de invasie van een stam
in een microbiГ«le gemeenschap. Bovendien heeft deze parameter een invloed op de
functionaliteit en resistentie tegenover stress. Door deze parameters te beГЇnvloeden en
managen, zou bioaugmentatie veel efficiГ«nter kunnen verlopen.
In deze masterproef zal gewerkt worden met synthetische microbiГ«le gemeenschappen
voor het testen onder welke condities bioaugmentatie optimaal verloopt. Vervolgens zal
getracht worden om deze optimale condities te bekomen door het testen van
verschillende voorbehandelingen.
Promotor: Prof. Nico Boon
Tutor: Karen De Roy
2. Invasie van zand en GAC-filters door ongewenste micro-organismen tijdens
de behandeling van drinkwater
Zand en GAC filters worden standaard gebruikt in de behandeling van drinkwater. Hun
voornaamste taak is het verlagen van het totale organische koolstof gehalte (TOC).
Invasie van deze filters door niet-autochtone species kan een negatief effect hebben op
de functionaliteit (TOC-verwijdering), waardoor hergroei in het drinkwater kan
optreden, wat een aanzienlijke verlaging van de waterkwaliteit tot gevolg heeft.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de invader een pathogeen is.
Om de invasie van de microbiГ«le gemeenschap van een zandfilter in kaart te brengen,
worden synthetische microbiГ«le gemeenschappen ontwikkeld, bestaande uit de 20
meest voorkomende species in een filter. MicrobiГ«le gemeenschappen met een
variГ«rende evenness zullen gemaakt worden en zullen gechallenged worden met enkele
belangrijke gfp-gelabelde invaders. Het fluorescent labelen van de stammen laat ons toe
de invasie ten allen tijde op te volgen aan de hand van flow cytometrie of fluorescentie
microscopie. Dit gebeurt in een eerste fase onder volledig gecontroleerde
omstandigheden, bijvoorbeeld de aanwezige nutriГ«nten en matrix. In een later fase zal
overgegaan worden naar een meer complex ecosysteem, de zandfilter zelf.
Promotor: Prof. Nico Boon
Tutor: Karen De Roy
3. Flow cytometrie als snelle methode voor het detecteren van problemen in
waste water treatment plants
Tijdens de behandeling van afvalwater zijn er verschillende stappen waarin microorganismen een uiterst belangrijke rol spelen. De oxidatie van ammonium tot nitriet en
van nitriet tot nitraat wordt respectievelijk uitgevoerd door de Ammonium oxiderende
bacteriГ«n (AOB) en nitriet-oxiderende bacteriГ«n (NOB). Er werd in het verleden reeds
aangetoonde dat een verschuiving van de microbiГ«le gemeenschap voor het falen van de
WWTP kan zorgen. Het detecteren van dit soort problemen aan de hand van moleculaire
technieken of uitplatingen duurt echter verschillende dagen, waardoor een snelle
interventie niet mogelijk is.
Flow cytometrie in combinatie met een nieuw ontwikkelde statistische pipeline is een
veelbelovende snelle methode. De methode kon verschillende soorten flessenwater van
elkaar onderscheiden en kon verschuivingen in de microbiГ«le gemeenschap veroorzaakt
door stress detecteren. Verder onderzoek naar de toepasbaarheid in waste water
treatment plants is echter noodzakelijk.
Deze thesis zou zich richten op het onderzoek van waste water treatment plants in de
verschillende stadia van de behandeling. Hievoor zullen verschillende moleculaire
technieken gebruikt worden in combinatie flow cytometrie.
Promotor: Prof. Nico Boon
Tutor: Karen De Roy
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
13
Размер файла
626 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа