close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Online Focus Groups A How-To Guide in 8 Steps - Consorci per a la

код для вставки
Taller d’estratègies de
motivació a l’aula de català com a segona llengua
Cristina Bernadó i Llorenç Comajoan Colomé
SessiГі de formaciГі del CPNL | Juliol 2011
Objectius del taller
SessiГі 1
 Conèixer el marc teòric sobre el paper de la
motivació en l’aprenentatge de llengües
 Reflexionar sobre la pròpia prà ctica per
esbrinar si Г©s motivadora o no
SessiГі 2
 Reflexionar sobre l’aplicació de les
estratГЁgies de motivaciГі a materials
pedagГІgics de catalГ com a L2
 Aplicar estratègies de motivació a la prà ctica
de l’aula i al disseny de materials
NIL:
―Jo estic tip d’ensenyar sempre les mateixes
coses i que mai les aprenguin els meus
alumnes. Tinc alumnes que a vegades vГ©nen,
altres no vénen i que passen una mica d’això
del catalГ . Al final, aquest any he decidit fer
les coses de manera diferent. Recordo que
quan jo anava al col.le tot el que era un repte
per a mi m’agradava i em feia esforçar més.
Per tant, aquest any, el primer dia de classe
vaig dir als alumnes que aixГІ del catalГ no
era fГ cil, que molt poques persones
arribaven als nivells alts i que possiblement
moltsd’ells es quedarien a mig camí. Em
pensava que aixГ­ millorarien, perГІ saps quГЁ?
Va ser un desastre. A mig curs, quasi no em
quedava cap alumne. En realitat, em sembla
que aixГІ del catalГ els interessa ben poc.
LAIA:
―Aquest any em van donar un curs
d’Intermedi 3, que és el que més
m’agrada i vaig començar les classes
amb molt d’entusiasme. A més, vaig fer
servir nous materials que havia provat
l’any passat i que m’havien agradat
molt. Vaig començar el curs amb una
energia que ni t’ho pots imaginar. Uf,
perГІ la resposta dels alumnes ha estat
decebedora! Vaig intentar fer tasques
engrescadores a l’aula, però només
havies de veure les cares d’avorriment.
Excepte un o dos alumnes, la resta van
passar de tot. I mira que jo m’hi
esforçava, eh! No sé ni si han après res.
M’imagino que al cap i a la fi el català els interessa ben poc.
(Adaptat d’Ambrose et al. 2010)
Per quГЁ parlem de motivaciГі?
 Perquè està de moda?
 Perquè és un tema molt estudiat?
 Perquè ho diu el Marc?
 Perquè ja ho hem provat tot i ens queda això?
 Perquè és un component indispensable per a
l’èxit en l’aprenentatge de llengües?
 Perquè…
On Г©s la motivaciГі dins del Marc?
Capítol 5. Les competències de l’usuari o
l’aprenent
 5.1. Competències generals
пѓє 5.1.1. Coneixements declaratius: saber
пѓє 5.1.2. Habilitats i saber fer
пѓє 5.1.3. Saber ser
пѓє 5.1.4. Saber aprendre
 5.2. Competència lingüística comunicativa
Motivació: teories i més teories (Dörney, 2001)
• Què és la motivació? Concepte que integra diversos
components (Gardner, 2001)
Motivació = Esforç + Desig + Actitud (afecte)
• Les persones estan motivades per fer una cosa si esperen
tenir ГЁxit i valoren el resultat. Com mГ©s vegi la persona que
pot tenir ГЁxit mГ©s motivada estarГ .
• Les persones estan motivades quan tenen un objectiu /
valor clar. Els objectius que son especГ­fics i presenten un
repte sГіn els que motiven mГ©s.
• Les persones que decideixen fer una cosa estan més
motivades que les que estan obligades a fer una cosa.
• Però tot això server per a la motivació a l’aula?
• Complexitat de l’aula
• Llengua com a fenomen social
MotivaciГі i adquisiciГі de llengГјes
 Distinció clà ssica
пѓє OrientaciГі integradora i instrumental (Gardner
&Lambert, 1959, 1972)
 Models actuals (Noels, 2001; Dörnyei, 2003)
 Orientació intrínseca: “motius per aprendre una L2
que deriven del plaer inherent de l’individu i
l’interès en l’activitat, es fa l’activitat a causa de la
satisfacció espontà nia associada amb l’activitat”
(Noels, 2001, p. 45)
 Orientació extrínseca: “els motius que són
instrumentals per a alguna conseqГјГЁncia a part de
l’interès inherent en l’activitat” (Noels, 2001, p. 46 )
I a l’aula, què puc fer?
Zoltán Dörney (2008). Estratègies de motivació a l’aula de llengües.
Barcelona: Editorial UOC (original en anglГЁs, CUP, 2001)
1. Crear les
condicions
bГ siques de
motivaciГі
4. Fomentar
l’autoavaluació
retrospectiva
positiva.
PrГ ctica
docent
motivacional
3. Mantenir la
motivaciГі
2. Generar la
motivaciГі inicial
Condicions bГ siques per a la motivaciГі
(Dörnyei, 2001 [2008])
 1. Conducta adient del docent i
bona relaciГі amb els alumnes
 2. Ambient a l’aula agradable i de
suport
 3. Grup d’alumnes cohesionat amb
normes de conducta adequades
1. Crear les
condicions bГ siques
per a la motivaciГі
E4. Estableix una relaciГі
de col.laboraciГі amb les
mares i pares dels
alumnes.
E1. Demostra el teu entusiasme
pel material de l’assignatura,
explica’ls per què i com afecta
el teu carГ cter.
E5. Genera un ambient
agradable i de suport a
l’aula.
E2. Pren-te molt
seriosament
l’aprenentatge dels
alumnes.
E6. Fomenta el
desenvolupament de la
cohesiГі en el grup.
E3. Relaciona’t
personalment amb els
alumnes.
E7. Formula normes de
grup de manera explГ­cita
i fes que els alumnes les
comentin i les acceptin.
2. Generar la motivaciГі inicial
2.1. Potenciar les actituds i els valors lingГјГ­stics dels
alumnes
2.2. Fer créixer l’esperança d’èxit dels alumnes.
2.3. Reforçar l’orientació envers els objectius per part dels
alumnes.
2.4. Adaptar els materials docents als alumnes perquГЁ els
siguin rellevants.
2.5. Generar creences realistes entre els alumnes
3. Conservar i protegir la motivaciГі
3.1. Fer que l’aprenentatge sigui estimulant i amè
3.2. Presentar les tasques de manera motivadora
3.3. Fixar objectius concrets per als alumnes
3.4. Protegir l’autoestima dels alumnes i fer que augmenti la confiança en ells
mateixos.
3.5. Permetre als alumnes que conservin una imatge social positiva
3.6. Fomentar la cooperaciГі entre els alumnes.
3.7. Generar autonomia en els alumnes
3.8. Fomentar estratГЁgies automotivadores per als alumnes
4. Arrodonir l’experiència dels alumnes:
encoratjar una autoavaluaciГі positiva
4.1. Fomentar atribucions motivadores
4.2. Donar realimentaciГі motivadora
4.3. Fer augmentar la satisfacciГі dels alumnes
4.4. Oferir recompenses i notes de manera
motivadora
Ho fas? Com ho fas? Com ho faries?
 Pas 1. Parla amb els teus
companys i esbrina si fan
servir l’estratègia que t’ha
tocat.
пѓє Si la fan servir, demana com ho
fan.
пѓє Si no la fan servir, penseu com
es podria fer.
пѓє Anota les respostes que
t’interessin.
 Pas 2. Posada en comú al
bloc d’estratègies
http://blocs.cpnl.cat/motivacio
QuГЁ hi trobem a faltar?
3. Tingues present la situaciГі sociolingГјГ­stica catalana i la
relaciГі que pot tenir amb la motivaciГі.
4. EstratГЁgies sociolingГјГ­stiques
• E1. Proporciona dades sociolingüístiques concretes als teus
alumnes. No exageris ni infravaloris l’ús del català .
• E2. Fomenta la curiositat sociolingüística en els teus
alumnes.
• E3. Relaciona l’aprenentatge del català amb el respecte a la
diversitat lingГјГ­stica i la interculturalitat.
• E4. Reforça el paper actiu que tenen els teus alumnes en el
context sociolingГјГ­stic.
• E5. Sigues realista amb les motivacions i actituds dels teus
alumnes.
La Laia
Problema: El valor que dГіna a les coses que
fa (tasques, etc.) no Г©s el mateix que el
que li donen els seus alumnes.
EstratГЁgies




Estableix connexions amb els interessos dels
alumnes.
Dissenya tasques reals
Identifica els valors i recompensa allГІ que
tingui valor.
Demostra entusiasme
En Nil
Problema: Crea poques expectatives d’èxit.
EstratГЁgies
 Intenta aliniar els objectius, l’avaluació i la
instrucciГі
 Identifica reptes assequibles
 Dóna oportunitats d’èxit durant el curs
 Articula les expectatives i justifica-les
 Dóna retroalimentació
 Educa els alumnes sobre les seves atribucions
d’èxit o fracà s
Per acabar...
Per acabar...
Una classe motivada Г©s una classe que aprГЁn mГ©s i amb
mГ©s plaer.
2. Analitza la teva prГ ctica des del punt de vista de la
motivaciГі
3. Incorpora alguna estratГЁgia motivadora: per saber si
funciona, s’ha de provar.
1.
п‚ п‚ 4.
Incorpora noves estratГЁgies de mica en mica.
п‚ п‚ 5.
Si funciona, prova’n més.
Si no funciona, reflexiona sobre quГЁ ha anat malament i per quГЁ.
Ser o no ser un supermotivador?
Incorpora les estratГЁgies de mica en mica i avalua quin resultat
n’obtens.
Adapta les estratГЁgies a la teva situaciГі concreta (context
sociolingГјГ­stica del centre, famГ­lies, etc.).
Final de la sessiГі 1
Moltes grГ cies
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
1 686 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа