close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HET

код для вставки
�HOW-TO’ DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATI E
HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN EEN STRATEGISCHE OPZET VANUIT DE
CONCEPTGEDACHTE
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 1
Inhoud
Marketingcommunicatieplan [naam organisatie / onderwerp] ............................................................................. 4
1 De kaders van het communicatieplan: ................................................................................................................. 4
1.1 Analyse: ..................................................................................................................................................... 4
1.2 Bedrijfsdoelstelling: ................................................................................................................................... 4
1.3 Geografisch gebied:................................................................................................................................... 4
1.4 Overig: ....................................................................................................................................................... 4
1.5 De opdracht:.............................................................................................................................................. 4
1.6 De opdrachtgever:..................................................................................................................................... 4
1.7 Kaders:....................................................................................................................................................... 4
1.8 De uitvoering: ............................................................................................................................................ 4
2 Inleiding ................................................................................................................................................................ 5
2.1 Verklaring naam: ....................................................................................................................................... 5
2.2 Kernwaarden: ............................................................................................................................................ 5
2.3 Samenstelling: ........................................................................................................................................... 5
2.4 Planning:.................................................................................................................................................... 5
2.5 Ambitie: ..................................................................................................................................................... 5
2.6 Missie: ....................................................................................................................................................... 5
3 SWOT- en probleemanalyse ................................................................................................................................. 6
4 Doelgroepen en wijze van communiceren ........................................................................................................... 7
5 Doelstellingen ...................................................................................................................................................... 8
6 Communicatiestrategie ........................................................................................................................................ 9
6.1 Wat is voor de doelgroep van belang? ...................................................................................................... 9
6.2 Wat is de basisbehoefte van de doelgroep. .............................................................................................. 9
6.3 Wat wordt de vertaling van wat we beloven? .......................................................................................... 9
6.4 Wat wordt onze belofte/onze propositie? ................................................................................................ 9
6.5 Wat wordt de meest dominante indruk.................................................................................................... 9
7 Positionering (in de ogen van de doelgroep) ..................................................................................................... 10
8 Hoofdboodschap ................................................................................................................................................ 11
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 2
9 Communicatiematrix .......................................................................................................................................... 12
10 Communicatiebudget ....................................................................................................................................... 13
11 Controle/bijstelling........................................................................................................................................... 14
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 3
MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN [NAAM ORGANISATIE / ONDERWERP]
1 DE KADERS VAN HET COMMUNICATIEPLAN:
Kaders zijn van belang. Het geeft de lijnen aan waarbinnen dit plan zich beweegt.
1.1 ANALYSE:
Geef hier aan wat de opdrachtgever wil communiceren, wat ze biedt en levert en wat haar onderscheid van de
overige aanbieders (als die er zijn)
1.2 BEDRIJFSDOELSTELLING:
Omschrijf hier de bedrijfsdoelstelling van de opdrachtgever.
1.3 GEOGRAFISCH GEBIED:
Wat is het verzorgingsgebied van de opdrachtgever? Lokaal, nationaal, internationaal?
1.4 OVERIG:
Zijn er andere punten wetenswaardig voor deze opdracht? Voor het schrijven van dit plan?
1.5 DE OPDRACHT:
Wat is jou gevraagd te doen/maken. Probeer dit in 1 volzin te verpakken.
1.6 DE OPDRACHTGEVER:
Wie/wat is de opdrachtgever (rechtspersoon) en wie is jouw contactpersoon (naam, functie), wie begeleidt,
wie geeft de goedkeuring. En wat is jouw rol hierbij?
1.7 KADERS:
Hier beschrijf je de kaders van het plan. Wat komt erin, wat niet.
1.8 DE UITVOERING:
Beschrijf hier de uitvoering van het plan, de rolverdeling van de interne- en externe uitrol van het plan. Wees
bij de rolverdeling zo exact mogelijk. Waaraan moet het voldoen (huisstijl en ov. bepalingen en regels).
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 4
2 INLEIDING
2.1 VERKLARING NAAM:
Is er een naam/logo bedacht, verklaar dan hier hoe het zo gekomen is.
2.2 KERNWAARDEN:
Geef hier de kernwaarden van de opdrachtgever weer, als ze er zijn.
2.3 SAMENSTELLING:
Hoe is de opdrachtgever opgebouwd. Hiermee wordt bedoeld is er een opdrachtgever of bestaat deze in feite
uit meerdere bedrijven (met elk wellicht een eigen agenda?)
2.4 PLANNING:
Omschrijf kort en bondig de globale planning van het project(en) v/d belangrijkste punten.
2.5 AMBITIE:
Omschrijf de ambitie van de opdrachtgever of van dit specifieke plan. Dit zal gelijk zijn aan- of een afgeleide
zijn van de missie uit het ondernemings- of marketingplan.
2.6 MISSIE:
Omschrijf de missie van de opdrachtgever of van dit specifieke plan. Dit zal gelijk zijn aan- of een afgeleide zijn
van de missie uit het ondernemings- of marketingplan.
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 5
3 SWOT- EN PROBLEEMANALYSE
Maak een SWOT. Deze verschaft een inzicht in de sterktes en zwaktes (intern) en kansen en bedreigingen
(extern) van de organisatie. Communicatie is daarbij niet altijd het antwoord. Sommige zaken kunnen door
communicatie niet worden aangepakt of opgelost. Kijk ook naar beschikbaar budget. En naar de interne
communicatie. Is vooraf iedereen op de hoogte van de plannen voordat we extern communiceren? Een tweede
valkuil is veel SWOT’s opsommen. Kijk maximaal naar 3 of 4 sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Heb je
er wel veel, filter hier dan de belangrijkste uit. Zorg voor consensus bij de opdrachtgever en focus op die
overgebleven punten.
Strengths
Weaknesses
- focus op max. 3 tot 4 interne sterktes
- focus op max. 3 tot 4 interne zwaktes
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
bedrijfs/projectnaa
m
Opportunities
Threats
- focus op max. 3 tot 4 externe kansen
- focus op max. 3 tot 4 externe bedreigingen
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
- Xxxx
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 6
4 DOELGROEPEN EN WIJZE VAN COMMUNICEREN
Stap 1: Bepaal hier de primaire doelgroep.
Stap 2: Bepaal ook de secundaire doelgroep.
Stap 3: Er is nog een derde doelgroep van belang (maar niet altijd): de stakeholders. Partijen die rondom een
project zweven, er mee te maken hebben, maar waarvoor het product, dienst of project niet is bedacht.
Stap 4: Tot slot de vierde doelgroep, en die is altijd van belang en zou de eerste van de primaire doelgroep
moeten zijn: de medewerkers.
Het is van belang te bepalen welke toonzetting je wilt gebruiken. En dat heeft met de context te maken van de
ontvanger van jouw boodschap. Welke actie jij die doelgroep wenst op te leggen. Er zijn vier wijze van
communiceren met je doelgroep.
Doel is:
Informatie bekendmaken
Stakeholder beГЇnvloeden
Alleen zenden
Informeren
Overreden
Zenden en ontvangen
dialogiseren
Formeren
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 7
5 DOELSTELLINGEN
Deze worden bepaald aan de hand van wat je wilt bereiken bij welke doelgroep op het gebied van kennis,
houding en gedrag; > SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden).
Wat is het overall doel? Wat is het primaire doel en wat het secundaire doel en afgeleide doel? Omschrijf ze en
maak ze SMART.
Voorbeeld:
Overall:
in 2014 moet er een groei van 15% van donateurs worden gerealiseerd
Primair:
in 2014 moet 5% van de doelgroep tussen de 20-49 jaar donateur zijn geworden
Secundair:
in 2014 moet 20% v/d doelgroep tussen de 20-49 jaar onze uiting(en) hebben gezien
Afgeleide:
in 2014 moet 12% v/d doelgroep tussen de 20-49 jaar positief over ons denken
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 8
6 COMMUNICATIESTRATEGI E
Hier wordt bepaald op welke wijze we de doelen het best te kunnen bereiken. We gaan hier in 4 stappen naar
toe. We bepalen de conceptgedachte en kijken naar wat voor de doelgroep van belang is, welke emoties er
spelen, hoe we van deze emoties gebruik kunnen maken, wat onze belofte wordt en welke indruk we achter
willen laten bij de doelgroep nadat hij geconfronteerd is geweest met onze uiting(en). Als je de primaire
doelgroep anders wilt benaderen dan andere doelgroepen, dan moet je onderstaande exercitie ook voor de
secundaire doelgroepen hanteren.
6.1 WAT IS VOOR DE DOELGROEP VAN BELANG ?
What makes them tick/click? Denk niet in demografische gegevens. Hou het bij universele behoeftes die voor
iedereen gelden.
6.2 WAT IS DE BASISBEHOE FTE VAN DE DOELGROEP .
Oftewel �Wat is hun appeal?’ Welke emoties spelen een rol. Via Google zijn diverse sites over basisbehoeften te
vinden. Check dit en bepaal dan de key emoties die volgens jouw het meest van belang zijn in dit beslissingstraject van de doelgroep.
6.3 WAT WORDT DE VERTALING VAN WAT WE BELOVEN?
Hoe verpakken we onze boodschap? > Wat wordt onze approach? Hier bepalen we onze rol. Hier neutraliseren
we- of spelen we juist in- op de Appeals van 6.2.
6.4 WAT WORDT ONZE BELOFTE/ONZE PROPOSITIE?
Wat beloven we in een zin aan onze doelgroep.
6.5 WAT WORDT DE MEEST DOMINANTE INDR UK.
Welke indruk laten we dominant en permanent achter? Omschrijf hier wat je zou wensen dat mensen zouden
vertellen aan anderen nadat ze jouw uiting(en) hebben gelezen/gezien/gehoord.
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 / 9
7 POSITIONERING (IN DE OGEN VAN DE D OELGROEP)
Hier omschrijf je hoe je wilt dat de doelgroep jou ziet. Wat hun voordeel is in wat je doet en aanbiedt en
waardoor ze je vertrouwen. Dit is �de plek’ in het speelveld die je inneemt.
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 /
10
8 HOOFDBOODSCHAP
Hier omschrijf je in een zin wat je eigenlijk wilt vertellen. Wat is nu eigenlijk je boodschap aan je doelgroep (en
is die voor alle doelgroepen gelijk?) Wat beloof je ze?
1.1. Bewijsvoering. Vertel hoe de belofte wordt waargemaakt
1.2. Vergeet niet een call to action in je boodschap te verweken
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 /
11
9 COMMUNICATIEMATRIX
Hier zet je in een matrix de doelgroepen en middelen onder elkaar aangevuld met de boodschap per
doelgroep, een algemene planning en wie verantwoordelijk is voor dat middel.
DOELGROEP
MIDDEL (kern)
BOODSCHAP
DATUM
ACTIE
DOOR:
. Website
informeren/
Apr
Jan
. Social media
overreden en
dialogiseren
Apr
Piet
Mei
Klaas
. Nieuwsbrief (online)
Mei
Trudie
. Brief/mail
Jun
Jan
. Meetings & bijeenkomsten
Apr
Klaas
informeren/
overreden en
formeren
Etc.
Etc.
informeren,
dialogiseren
Etc.
Etc.
Voorbeeld middelen:
Primaire
doelgroep
. Folder
Secundaire
doelgroep
. Website
. Social media
. Foldermateriaal
. Nieuwsbrief (online)
Medewerkers
(intern)
. Persoonlijk
. Meetings & bijeenkomsten
. Interne media
. You Tube filmpje
Et cetera
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 /
12
STATUS/
OPM.
10 COMMUNICATIEBUDGET
Geef aan wat het budget is, verdeel je deze over de middelen en bij voorkeur ook in termen als �ontwikkeling’
en �productie’.
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 /
13
11 CONTROLE/BIJSTELLING
Gedurende en aan het eind van een project wordt in de communicatie als onderdeel geГ«valueerd.
Aanvullende zaken:
1.
Indicatieve middelenplanning (Hieronder zijn slechts voorbeelden genoemd.)

Uitnodiging t.b.v. de Opening van ….
Verder geldt dat voor de opening een uitnodiging gemaakt moet worden. Deze uitnodiging is voor een selectie
van mensen die deel uitmaken van eerder genoemde doelgroepen.
Planning:









budgetbepaling (nov)
partijbepaling (nov)
thema
(nov)
programma (nov) (organisatie door…?)
gastenlijst (nov)
uitnodiging (nov copy en opmaak, gereed medio dec) al dan niet RSVP (ontwerp, tekst en
drukwerk > ook online versturen)
herinnering (jan, ca. 10 dgn. voor de opening)
dankbriefje
Stationary
Er zal basis stationary moeten worden ontwikkeld zoals:







briefpapier (datum)
envelop (datum)
visitekaartje (datum)
with compliment card (datum)
een sjabloon (digitale versie van het briefpapier t.b.v. mail) (datum)
nieuwsbriefopmaak (datum)
een give away (bijv. een pen met opdruk) (datum)

Website

Brief/mail
Om alle partijen zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen zal z.s.m. een brief/mail verstuurd moeten worden
met daarin minimaal informatie over:

Social media
De Optimist zal ook via social mediakanalen als Twitter, Facebook en Google+ moeten communiceren. Op
LinkedIn kan gedacht worden aan het opzetten van een eigen �Group’ met specifieke informatie. Via social
media kan verwezen worden naar publicaties van de deelnemers die ook op de site te vinden zijn en
downloadbaar zijn. Denk aan White Papers (kennis-presentaties en publicaties) om autoriteit te onderstrepen.
De 3 partners zullen ook via hun eigen social media kanalen De Optimist onder de aandacht moeten brengen.
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 /
14

Nieuwsbrief
Zie onder stationary.

Sponsoring
Dit in een apart onderdeel en overkoepelend voor de organisatie. Het budget is beperkt en moet in de pas
lopen met de ambitie en doelstellingen. De voorgestelde middelen zijn met opzet beperkt gehouden.
Additioneel budget kan worden verkregen door gericht te werken aan sponsoring.
Planning:
Opstellen plan (nov)
Benadering partijen dec en in 2014
2.
Afspraken
3.
Rolverdeling
4.
Evaluatie
Communicatieplan How-to? Download | В© Het Consultatiehuis | 2014 /
15
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
1 062 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа