close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

код для вставкиСкачать
ТЕХНОЛОГИЯ
НА КОМПЮТЪРНАТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРЕДСТАВЕНА ОТ:
ГЕОРГИ РИЗОВ – СПЕЦ. 5076
ДИПКУ – СТАРА ЗАГОРА – 2010 г.
Настоящата презентация се базира изцяло на книгата
“УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА КВАЛИФИКАЦИОНИТЕ ФОРМИ
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Автор: гл. ас. д-р Димитрина Иванова Брънекова
ТЕХНОЛОГИЯ
НА
КОМПЮТЪРНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Теоретично ядро
Основни елементи и средства
Средства в посочените програми
Power Point - 2003
Елементи на основния екран
Настройка на основните елементи на екрана
Специфични бутони за Power Point
ТЕОРЕТИЧНО ЯДРО
Компютърната презентация е информационна
технология за представяне на идеи по интересен и
разбираем начин пред аудитория.
Възприемането и въздействието са максимални,
когато са ангажирани и зрението, и слухът.
Мултимедийни средства – текст, анимация, звук,
графика, ефекти на цветовете и др.
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И СРЕДСТВА
Основни елементи на презентацията са
отделните
слайдове.
Всеки
от
тях
представлява отделен екран, показан на
монитор или определен екран.
Съвременни технически средства: компютър,
мултимедиен проектор, компютърни мрежи.
Специализиран софтуер – Microsoft Power
Point, Corel Presentations, Macromedia Director
СРЕДСТВА В ПОСОЧЕНИТЕ ПРОГРАМИ
Помощници, които предлагат готови схеми за
създаване на презентация;
Образци, подпомагащи създаването на отделните
обекти в презентацията;
Средства за мултимедийни ефекти при преход
между слайдовете, но и при появата на отделните
обекти в слайда;
Средства за обмен на данни с други приложни
програми и пренасяне на презентации в webстраници.
POWER POINT - 2003
Част от интегрирания пакет от
приложни програми MS Office.
При стартиране, в панела на
задачите (Task Pane) се предлагат
две основни възможности за
работа:
- отваряне на съществуваща
презентация,
- създаване на нова презентация.
Елементи на основния екран
Заглавна лента (Title Bar)
Лента с менюта (Menu Bar)
Лента с бутони (Tools Bar)
Размерни
линии
(Ruler)
Вертикална
лента за
превъртане
(Scroll Bar)
Office
Assistant
Поле за писане на бележки
Лента на състоянието (Status Bar)
Това е стандартен прозорец на Windows приложение:
Настройка на основните елементи на екрана
Елемент
Възможности за настройка
View/Toolbars –
от каскадното меню
Значение
Избира се кои ленти с бутони ще си показват в
прозореца на Power Point
Toolbars
View/Toolbars/Costumize… от диалогов прозорец
Ruler
Office
Assistant
View/Ruler
Help/Show the Office Assistant
Help/Hide the Office Assistant
От контекстното меню на
офис асистента
Status Bar
Tools/Options…/View –
кутия за отметки Status Bar
Task Pane
View/Task Pane
Guides
View/Grid and Guides –
от диалогов прозорец и кутия за отметки
Display Drawing Guides on Screen
Възможност за поставяне на допълнителни
бутони в лентите и други настройки с тях
Показва или скрива размерните линии.
Показва офис асистента.
Скрива офис асистента.
За избор на вида на офис асистента и други
настройки
Показва и скрива реда на състоянието
Показва и скрива панела за задачите
Показва и скрива помощните линии (водачи)
Специфични бутони за Power Point
Бутон
Команда
Действие
Color
Показва слайдовете в цвят
Grayscale
Показва слайдовете в черно и бяло с нюанси на
сивото
Pure Black and
White
Показва слайдовете в черно и бяло
New Slide
Вмъква нов слайд в презентацията
Slide Design
Прилага шаблон за дизайн на слайдовете
Slide Transition
За избор на ефекти при прехода между два слайда
Custom
Animation
За избор на анимационни ефекти на обектите на
слайдовете
Hide Slide
Скрива маркирания слайд
Rehearse
Timings
За репетиция на времето при представяне пред
аудитория
View Show
За демонстрация на презентацията
Основни изгледи на слайдове: Normal View/Slides
Изглед Normal View – страница Slides – вдясно е маркираният слайд,
а вляво са показани всички слайдове
Основни изгледи на слайдове: Normal View/Outlines
Изглед Normal View – страница Outlines– вдясно е маркираният слайд,
а вляво е показан текста на всички слайдове
Основни изгледи на слайдове: Slide Sorter View
Времето за експониране на слайда в секунди
В този изглед са показани всички слайдове. Тук е удачно да се правят
различни промени в структурата на презентацията - промяна в реда на
слайдовете, вмъкване на нов слайд или изтриване на ненужен слайд. В този
изглед могат да се избират мултимедийни ефекти за преходите между
слайдовете, да се прилага шаблон за дизайн, да се променят цветовите схеми
на слайдовете и др.
Основни изгледи на слайдове: Slide Show
В този изглед се демонстрира презентацията като цяло,
така както ще изглежда пред аудитория, на пълен екран, с
всички мултимедийни и звукови ефекти.
В долния ляв ъгъл на екрана в този режим има бутони
за навигация:
един слайд напред
отваря меню
превръща показалеца в писалка
един слайд назад
Създаване на презентацията
- проектиране на презентацията – цел, основни теми,
обем, времетраене, проучване на аудиторията, налични
технически средства.
- подбор и структуриране на съдържанието – търсене
на добри източници на информация, възможни въпроси на
публиката и др.
- настройки на презентацията – задаване на
мултимедийни и звукови ефекти, хипервръзки, репетиция
на времето.
Съдържание на презентацията
Всяка презентация трябва да съдържа:
Титулна страница – представя данни за темата
на презентацията, за автора, за институцията,
която се представя и др.;
Основни теми в презентацията – запознаване
на аудиторията с проблематиката;
Съдържателно представяне на всяка тема;
Обобщение на основните тези;
Заключение.
Създаване на нова презентация:
От панела на задачите (Task Pine) се избира Create New presentation. Дадените
възможности са:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Потребителска презентация;
Презентация по шаблон за дизайн;
Презентация по готова схема, стъпка по стъпка;
Презентация, базирана на вече съществуваща презентация.
Избор на Blank Presentation
•
•
•
•
•
•
•
Отваря се диалогов прозорец, в който се предлагат
няколко категории от образци за слайдове:
Text Layouts;
Content Layouts;
Text and Content Layouts;
Other Layouts.
Условно разделението е следното:
Text – заглавия и текстове;
Content – таблица, диаграма, графичен обект, рисунка,
организационна диаграма, медиен клип;
Комбинации от първите две
Основни елементи в слайдовете:
Елементи
Значение
Title
Заглавие на слайда
Text
Текст, представен в списъчна форма, обикновен текст,
двуколонен текст и др.
Table
Таблица, която може да се създаде в презентацията
Chart
Диаграма, която изразява графично някакви таблични
данни
Clip Art
Графичен обект от колекциите в компютъра
Picture
Рисунка от графични файлове
Diagram
Организационна диаграма, която се създава в
презентацията
Media Clip
Медиен клип, който се вмъква в презентацията.
Панел на задачите (Task Pine)
Избор на вида на слайда
Обектни рамки
След избор на структура на файла, в обектните рамки се въвежда текст,
или се създава обект, или се вмъква обект от файл.
Форматиране на текстовите елементи
За текстовите елементи
са зададени форматиращи
параметри, в зависимост от
дизайна на избрания слайд.
Това може да стане или
с
бутоните
от
лентата
Formatting, или с командите
от менюто Format.
***
Предлагат се богати възможности за форматиране на символите,
за цветни запълвания, сенки, цветни схеми за слайда, прилагане на
шаблони за дизайн, оформяне на текстови карета и др., в зависимост от
маркирания обект за форматиране.
За създаване на следващия слайд се задава командата Insert/New Slide
или се избира бутон
. След това процедурите се повтарят…
Промяна в структурата на презентацията
Обикновено тези дейности се извършват, когато сме в
Slide Sorter View:
Вмъкване на нов слайд – кликва се на мястото, където ще
се вмъкне новия слайд и после избираме бутон
Изтриване на слайд – кликва се върху слайда за изтриване и
се избира командата Edit/Delete Slide или клавиш Delete
Del
Промяна на реда на слайдовете – кликва се върху слайда и
със задържан ляв бутон се влачи на новото място.
Настройки на демонстрацията
Настройки на прехода между слайдовете – както в Normal View,
така и в Slide Sorter View.
Избираме или командата Slide Show/Slide Transition, или бутон
Панел на задачите
(Task Pane)
Списък с ефекти при прехода
между слайдовете, подреден
по азбучен ред.
Бутон, който прилага
настройките към всички
слайдове.
Бутон за демонстрация
на цялата презентация.
Бутон за демонстрация
на направените настройки.
Списъчно поле за избор на
темпото на избрания ефект:
бавно (Slow), бързо (Fast),
средно (Medium).
Списък за избор на звуков
ефект при прехода между
слайдовете
Преходът се реализира след
кликване с мишката.
Преходът се реализира след
посочени секунди.
Настройки на ефектите на отделните елементи в
слайдовете
•
•
•
Извършват се в Normal View, поотделно за всеки слайд.
Избира се или Slide Show/Custom Animation, или бутон
Настройките се извършват в панела на задачите при
следната последователност:
маркира се елемента;
от Add Effect се избира ефект за елемента. Ефектите са
разположени в четири категории. Могат да се изберат
допълнителни ефекти с More Effects.
В списъчните полета Start, Direction, Speed се посочва
кога да се появи елементът, в каква посока и с каква
скорост;
В панела на задачите има бутони за премахване на
ефекта, за демонстрация на ефекта и за демонстрация на
цялата презентация, както и бутони за промяна на реда на
появяване на елементите.
Custom Animation:
Списък с ефекти
Бутон за
премахване на
ефекта
• тук се определя
кога да се появи
елемента.
• в каква посока
• с каква скорост
• навигатори за
промяна на реда
на елементите
Маркиран
елемент
Демонстрация на
избрания ефект
Демонстрация на
цялата презентация
Дизайн на слайдовете
Дизайн с готови шаблони – Power Point предлага богат набор от шаблони за
дизайн, които могат да се приложат на всеки етап от създаването. Трябва да
се избере или командата Format/Slide Design или бутон
Панел на задачите за избор
на дизайн на слайдовете
Категорията Color Schemes
предлага набор от цветни
схеми за отделните елементи
в слайдовете.
Панел с шаблоните за дизайн.
Избраният шаблон може да се
приложи към всички слайдове или
само към маркирания слайд
Дизайн на фона на слайдовете
След избор на командата Format/Background… се предлагат средства за избор
на различни цветови ефекти на фона на слайдовете.
Избраната схема за фон
може да се приложи към
маркирания слайд (Apply),
или към всички слайдове
(Apply to All).
След избор на Fill Effects…
се предлагат допълнителни
възможности за различни
комбинации и текстури от
цветове.
Създаване на сбит слайд (Summary Slide)
В Summary Slide са включени всички заглавия
(Title) на слайдовете. Такъв слайд дава
възможност за дискусия след презентацията,
даване на допълнителна информация и отговор
на въпроси, зададени от аудиторията.
Създаването на Summary Slide се реализира с
изглед в Slide Sorter View. Маркират се
съответните слайдове (команда Edit/Select All
или с помощта на клавишите Ctrl или Shift .
След маркирането се избира бутон
.
Надписът Summary Slide може да се смени с друг, подходящ за презентацията.
Създаване на връзки (Hyperlink) между Summary
Slide и отделните слайдове – стъпка 1.
•
•
•
•
Дава се възможност за бърз преход до даден слайд, който е
обект на коментар по време на дискусия;
Последователност на действията:
Показва се Summary Slide в
изглед Normal View;
Маркира се заглавието, на
което ще се прави връзка
(Hyperlink);
Избира се командата Slide
Show/Action Settings…;
Отваря се
прозорецът
Action Settings, където се
посочва с кой обект – слайд,
друга презентация, файл,
програма и т.н. ще се прави
връзка.
Създаване на връзки (Hyperlink) между Summary Slide и
отделните слайдове – стъпка 2.
В този списък маркираме името на слайда, към който
правим връзката (Hyperlink to Slide).
Демонстриране на връзките
Връзките са активни и се демонстрират в режим Slide
Show. Връзките са подчертани, изобразени с друг цвят и
при посочването им показалецът на мишката се
изобразява като ръчичка.
Освен слайдове, връзките в Summary Slide могат да
стартират и определена програма.
По описаният начин може да се създаде връзка при
избрана ключова дума и определен слайд или файл,
поясняващи тази дума, или съдържащи допълнителна
информация.
Създаване на активни бутони, предизвикващи
определени действия
Бутони, които с кликването върху тях в режим Slide Show
стартират програми, включват музикални произведения или
клипове, изпълняват функции на навигатори и др.
Последователност на действията:
Слайдът се показва в Normal View;
Избира се Slide Show/Action Buttons и
от каскадното меню се избира бутон;
С натиснат и задържан ляв бутон
на мишката се очертава правоъгълна
област в слайда, където ще бъде
разположен съответният бутон;
С отпускане на бутона на мишката
се отваря диалогов прозорец, в който
се избира какво ще се случи при
кликване върху активния бутон при
демонстрация на презентацията –
стартиране на програма, връщане в
начален слайд, звуков ефект и др.
Пример за един активен бутон
Активният бутон ще
връща към началния
слайд (в случая ще e
Summary Slide).
Създаденият
бутон
Home, който може да
бъде копиран и в
останалите слайдове.
Вмъкване на обекти в слайдовете
В слайдовете могат да се вмъкват обекти, създадени с
други програми – текстове, таблици, диаграми, графични
изображения, снимки и др. Необходимо е обектът да се
маркира, след това да се копира в Clipboard (Edit/Copy) и
накрая да се постави в слайда с командата Edit/Paste
Special.
В тази структура на слайда могат
да се вмъкнат три обекта, създадени
от други програми и съхранени във
файлове с различни формати.
В първата обектна рамка е избран
бутона Insert Picture за вмъкване на
изображение от файл с графичен
формат.
Вмъкване на графичен обект
В отворения прозорец е избрана
папката My Pictures, в която са
съхранени графични файлове с
разширения jpg, gif и png.
Избраната графика се вмъква в
обектната рамка, където може да
се форматира.
Вмъкване на музикален файл и видеоклип
Вмъкването на подходяща музика и видео-клипове
се използва при създаване на слайд-шоу за
създаване на емоционален комфорт, интерес и
настроение сред аудиторията.
Препоръчва се да се вграждат музикални файлове с
разширение mp3, които са с относително малък обем
(4-5 МВ) и добро качество.
Вмъкването на този тип обекти се осъществява чрез
Insert/Movies and Sounds…, след което в диалогов
прозорец се избира музикалният файл или
видеоклип.
Меню Insert /Movies and Sounds
Каскадното меню на командата Insert/Movies and Sounds предлага избор
на клипове и музика от колекции или вмъкване на файлове.
Страница Custom Animation на Task Pane
След вмъкване на файла в
страницата
на
Custom
Animation на Task Pane се
правят настройки относно
началото и края на музиката.
В списъка на елементите,
музикалният
файл
е
поставен на първо място.
От
списъчното
поле
е
избрана командата Effect
Options…, която отваря един
диалогов прозорец, за избор
на параметри, за настройка
на музикалния файл.
За този пример настройките
са: Start – From Beginning и
Stop – при 50-ти слайд.
Чрез настройките тази икона може да се скрие по време на слайд-шоуто.
Използване на превключватели за интерактивно
слайд шоу
1.
2.
3.
Въвеждат се в отделните текстови карета
всеки отговор и съответно “вярно” или
“грешка”;
Задават се ефекти за поява (entrance) на
“вярно” (или на “грешка” съответно);
Маркира се ефекта и в списъчното му поле
се избира Timing
Използване на превключватели за интерактивно
слайд шоу
4.
5.
6.
Отваря се следното меню (Box);
Кликва се на “Triggers” и в списъка се
свързва със съответния на съобщението
отговор;
Повтаряме процедурата за всеки въпрос
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
39
Размер файла
6 740 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа