close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 41 от 13 октября 2018 г

код для вставки
Еженедельная газета Осакаровского района Карагандинской области
Еженедельная газета Осакаровского района
СУББОТА 13 октября 2018 года
№ 41 (7629)
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
орынбасары – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
министрі Өмірзақ Шүкеев ауданымызға жұмыс сапарымен келді
11 қазан күні Қарағанды
облысына Қазақстан Республикасы
Премьер-
республикалық селекторлық
дүкендерінде біздің өніміміз
кеңес өткізді.
тұр. Гонконкке партия дааграрийлер
йындалып жатыр, оншақты
Министрінің орынбасары
саладағы өзгерістерді қалай
күнде жіберіледі. Комиссия
–
қабылдағанын біліп қайту
қорытындысын
мақсатымен келген Өмірзақ
ырмыз. Күнде 3,4 банка
Шүкеев
құрғақ
Қазақстан
Республикасының
шаруашылығы
Ауыл
министрі
Жергілікті
кешкісін
Өмірзақ Шүкеев жұмыс са-
ауданымыздың
парымен
Инвест LTD» ЖШС бие сүтін
келіп,
«Евразия
ұнтақ
күтіп
от-
Америкаға
жөнелтілуде, - деді.
Зауыт
ауданымыздың Жансары
сублимациялық
ауылдық
округінде
өңдеу зауытына ат басын
орналасқан «Евразия Ин-
бұрды. Қонақтарды аудан
сақтаумен қатар шипалы
вест
басшысы Нұркен Кобжанов
əдіспен
басшылығы
мұнымен
тоқтамай,
Қарағанды
қаласының
қымыз тəжірибесімен, ше-
маңында
орналасқан
қасиеттерін зерттеген, жаңа
телдік
өндірушілердің
бұрынғы «КазАвиаСпектр»
қарсы алды. Министрге сауу
сауылған бие сүті 20 минут-
жұмысымен танысып, 2015
зауытының ғимаратын сатып
қаласының
аппараттары, жылқыларға
тан кейін өз қасиеттерін
жылы
алып, онда сүтті ұнтаққа
«Eurasian Foods» АҚ марга-
арналған қашалар мен зерт-
жоғалтса,
«Saumal» сауда белгісімен
айналдыруға
арналған
рин
ханалар көрсетілді.
айналғанда қасиетін жой-
шығарыла
құрылғыларды
орнатуды
майды екен. Қымыздың де-
құрғатылған бие сүті алғаш
жоспарлап отыр. Ал, мұнда
неден
болып Ресей нарығына жет-
мал басын 1500-ге дейін
кізілді.
ұлғайтып, биелерді асырап,
LTD»
ЖШС
жұмысымен танысты.
Қарағанды
зауытын,
Абай
ұнтаққа
улы
заттарды
шығаратын, жүрек-тамыр ау-
зауыт
ашқан
еді.
бастаған
рулары жəне онкологиялық
«Евразия Инвест LTD»
сауатынын, осы шаралар
қауіпті сейілтіп, жасартатын
ЖШС директоры Қадырбек
арқылы дайын өнім көлемін
əсері де бар. Дайын ұнтақ
Мейрамбеков:
200 тоннаға дейін көбейтпек.
фармацевтика мен балалар
тағамын
шығаруда
қолданылады.
С і з д е р д і ң
Ол үшін 3 млрд 80 млн теңге
көмектеріңізбен Қытаймен 5
көлемінде қаражат қажет
тоннаға
екенін
-
келісім
шартқа
айтқан
басшыға
Қазақ халқы бие сүтінің
отырдық, келесі жылға 200
Өмірзақ
Шүкеев
бұл
емдік қасиеттерін ертеден -
тонна ұнтақ шығару жоспар-
мəселені
шешуде
көмек
ақ білген. Бірақ пайдалы
ланып
көрсететінін айтты.
кетсек,
компоненттерін ұзақ мер-
жұмыс жалғасуда, Мəскеудің
Курма» ЖШС құс фабрика-
ауданымыздағы бие сүтінен
мізге сақтау технологиясы
орталығындағы класс «А»
сын,
ұнтақ өндіретін «Евразия Ин-
ғылыми тұрғыда кейіннен
ШҚ
вест LTD» ЖШС зауыты
дəлелденген.
алаңының
ТМД елдерінде теңдесі жоқ.
болған
жұмыс барысын бақылаған
Бұған дейін, осындай компа-
ұнтаққа айналу процесін та-
ауыл шаруашылығы мини-
ниялар тек Еуропада бой
машалап, бие сүтінің пай-
стрі
көтеріп келді. Зауытта сүт
далы
к ө т е р м е - т а р а т у
неміс
тағамына
логистикалық орталығының
йынша өңделеді. Өнім са-
салынып жатқан ғимаратын
пасы
қарап
ауыл
мамандардың
тауар
бақылауында. Шетелдік ма-
болған Ғалымжан Мейрам-
мандар
беков
ауданының
«Агрофирма
Бұқар
ауданының
жырау
«Жаке»
бордақылау
«Альфарух» ЖШС
шықты.
шаруашылық
өндірушілермен
Ол
кездесіп,
Айта
технологиясы
бо-
германиялық
сусынды
жіті
ұзақ
Зауытта
өкілдер
элементтерін
қосудың
сүттің
бала
тиімді
тұстарын сөз етті.
Өндіріс
ошағының
өркендеуіне
бастамашы
немістердің
құрғақ
отыр.
Ресеймен
Гүлім Сембай
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
2 стр.
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
Жолдауды қолдау
В свете Послания Президента РК
Алдағы жыл – жастар жылы
Жастар ресурстық орталығының ұжымы
үлкен көңіл бөліп, Қазақстан Республикасы
Президентінің жаңа Жолдауын тыңдады.
Өз Жолдауында Елбасы
Жастардың
барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық қамтитын əлеуметтік сатының
ауқымдық платформасын қалыптастыру
мақсатында келер 2019 жыл – Жастар жылы
деп жариялап, жастарға үлкен сенім артып,
жастар – жарқын болашақ деп атап өтті.
Қазақстанның
əлеуметтік-экономикалық
жағдайын көтеру
мақсатында
бірігіп
еңбектенуге шақырды. Жалақы көтеру
мəселесіне көңіл бөлініп, көптеген халықтың
өзекті сұрақтарына жауап берілді деп ойлаймын.
Жолдау əрбір тұлғаны жауапкершілікке
шақырып, жақсы бастамаларға бастайды. Елбасы Н. Ə. Назарбаев болашағына сенімді,
мақсаты анық елде ғана толыққанды мемле-
кет құрылатынына сенім білдірді. Ол үшін ең
бірінші
жастардың
бойында
жаңа
қазақстандық патриотизмді тəрбиелеу өзекті
мəселе екенін алға тартты.
Ауылдық жерлердегі əлеуметтік ортасын
жаңғырту үшін – «Ауыл - ел бесігі» атты жобаны жүзеге асыруды, «Сарбаз» балалар
жасөспірімдер бірлестігін құруды жəне «Өз
жеріңді танып біл» атты жаңа бастаманы
қолға алуды ұсынды.
Біз,
Қазақстанның
жастары,
бірігіп
болашақты құру керекпіз, өйткені біз бұл
мақсаттарға тек достық пен келісімде, бірлік
пен құрметпен ғана қол жеткізе аламыз. Біз
бұл мəселеге бір-бірімізбен, Президентпен бір
мақсатқа бірігуіміз керек.
Д. Садвакасов,
«Осакаров ауданының жастар
ресурстық орталығы» КММ басшысы
 áóäóùåå ñ îïòèìèçìîì
5 октября мы стали свидетелями ежегодного Послания Президента Республики
Казахстан – Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния
казахстанцев:
повышение
доходов и качества жизни». Если январское Послание Главы государства было
посвящено новым возможностям развития страны в условиях Четвертой промышленной революции, то данное
Послание посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития
страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния народа.
Президент обозначил шесть основных
приоритетов развития государства на предстоящий год.
Нас, как педагогов вдохновило особое отношение к образованию.
Работникам образования необходимо взять
на вооружение, что скоро завершаются образовательные реформы в стране. И сегодня
Президент подчеркнул, что в системе среднего образования основные подходы определены, теперь нужно сконцентрироваться на
их исполнении.
Особо Глава государства остановился на
качестве дошкольного образования. Он отметил, что уже много сделано, в частности, 95%
детей ходят в детские сады, но теперь необходимо пересмотреть квалификационные
требования, методы обучения, систему
оплаты труда воспитателей и других работников детских садов.
Также Президент акцентировал внимание
на ранней профориентации учащихся. Методика обучения Назарбаев интеллектуальных
школ должна стать единым стандартом для
государственных школ. Система оценки
должна основываться на международных
стандартах. Наши дети — это дети планеты
завтра, мы должны их готовить.
Мы с особым чувством восприняли решение Президента объявить 2019 год – годом
молодежи.
Также Глава государства, учитывая важность детской безопасности, поручил обеспечить оснащение 100% школ, детских садов
системами видеонаблюдения, усилить работы школьных психологов и реализовать
другие меры.
В сфере высшего образования, по его мнению, необходимо развивать конкуренцию
вузов за счет политики по укрупнению вузов.
130 с лишним университетов в Казахстане. На
рынке должны остаться только те вузы, которые обеспечивают высокое качество образования. Считаю необходимым на базе
имеющейся образовательной инфраструктуры создать еще один вуз по примеру Назарбаев Университета.
Говоря о развитии образования, Президент
также поручил разработать и принять закон
«О статусе педагога», который должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить
нагрузку, оградить от непредвиденных прове-
рок, несвойственных функций. Это позволит
нам больше времени уделять учебному процессу, что благоприятно отразится на качестве знаний учащихся. «На местах на
учителей взваливается все что угодно. Выборы проводят - учителя, агитацию ведут учителя, что-нибудь надо сделать - это учителя. За это никто не платит им», - пояснил
Президент.
Президент дал поручение правительству об
увеличении расходов на образование и здравоохранение, а также переориентировать расходы бюджета. Приоритетом должна стать
«социальная безопасность и инфраструктура».
Одним из приоритетов государства должна
стать доступность массового спорта для молодежи: обустройство дворов, школьных
спортивных площадок, парков для занятия
физической культурой и спортом, что даст
возможность обеспечить всех желающих активным досугом.
Президент отметил, что развитие массового спорта и физкультуры необходимо развивать на региональном уровне, эффективно
использовать спорткомплексы, для школьников посещение должно быть доступным. Здоровье нации должно стать главным
приоритетом государства. Президент заявил,
что качество воды, лекарств, питания, игрушек необходимо взять на контроль. Это еще
раз подтверждает, что благополучие самого
дорогого - детей является одной из важнейших задач страны.
Президент поручил правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в 1,5% раза - с 28 до 42 тысяч
тенге. Несомненно, это будет реальной помощью казахстанцам. Это напрямую увеличит
оплату труда 1 млн 300 тысяч человек, работающих во всех отраслях на предприятиях
всех форм собственности. Также повышение
коснется 275 тысяч работников бюджетных
организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%. Он отметил, что на эти цели из
республиканского бюджета на 2019-2021 годы
потребуется выделить 96 млрд тенге ежегодно.Теперь МЗП не будет привязана к прожиточному минимуму. Это сократит уровень
бедности.
Также были даны поручения: О системе
ЖКХ; О защите бизнеса; О ДКБ – продлении
«Дорожной карты бизнеса -2020»; О защите
интересов; О системе управления; О создании фонда прямых инвестиций; О ситуации на
рынке жилья; О реформе полиции; О карте
управляемой урбанизации.
Хочется отметить, что каждый пункт выступления Главы государства сконцентрирован на процветании и благополучии народа.
В свою очередь, мы готовы участвовать в
реализации всех задач, поставленных Главой
государства перед народом Казахстана.
А. Дюсенова,
заведующая сектором
отдела образования
Осакаровского района
Жаппай талқылау жүргізілді
Осакаров
ауданында
Елбасының
«Қазақстандықтардың əл - ауқатының
өсуі: Табыс пен Тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауын насихаттау бойынша кешенді шаралар бастау алды.
8 қазан 2018 жылы Осакаров ауданының
«Нұрай» бөбекжайында
Елбасының
«Қазақстандықтардың əл - ауқатының өсуі:
Табыс пен Тұрмыс сапасын арттыру» атты
Жолдауын талқылауға арналған жиналыс
өтті. Жиналысқа Осакаровка кентінің
«Балдырған» жəне «Нұрай» бөбекжайының
еңбек ұжымдары қатысты. Сонымен қатар
Осакаров ауданының білім беру бөлімінің
сектор меңгерушісі Əсия Дүйсенова жəне
білім беру бөлімінің əдіскері Нұргүл Абдуова
арнайы шақырумен келді. Жиналысты
«Нұрай» бөбекжайы басшысының міндетін
атқарушы Қаламқас Салықбаева жүргізіп отырды. Модератор Жолдауға толықтай шолу
жасап, Елбасының мектепке дейінгі білім
беру сапасын арттыру керек екендігіне аса
қатты назар аударғанын жəне ендігі мақсат
нəтижелі жұмыс жасау қажеттігін айта отырып: «Бізге қойылған мақсат айқын,
Елбасының бұл жолғы Жолдауының орны
ерекше, өйткені халықтың əлеуметтік
мəселелері қозғалып, жобалы міндетемелер
айтылды. Соның ішінде бізге деген, яғни
мектепке дейінгі білім берудің маңызды рөл
атқаратынын, білім беру ісінде 4К моделіне:
креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамыту керек екендігін, тəрбиешілердің
жұмысын барынша жақсы, нəтижелі атқаруға
шақырғаны мəлім. Сонымен қатар Елбасы
балабақшадағы тəрбиешілермен еңбек
қызметкерлерінің еңбек ақысын қайта қарау
қажеттігін айта кетті. Жолдауда айтылған
барлық мəселелер өзекті болды, халықтың
тұрмыс жағдайына ерекше көңіл бөлінді, бұл
дегеніміз алдағы 2019 жылы бізді тың
өзгерістер күтіп тұр деген сөз», - деп сөзін
аяқтады. Жиналыс барысында сұрақтар
қойылып, қатысушылар
өз ойларымен
бөлісті.
9 қазан күні Қарағайлы жəне Сарыөзек
ауылдарында
Жолдауды
талқылау
мақсатында «Нұр Отан» партиясы Осакаров
аудандық филиалының Қарағайлы жəне
Сарыөзек
бастауыш
партия
ұйымы
мүшелерінің қатысуымен жиналыс өтті.
Талқылауды Қарағайлы жəне Сарыөзек бастауыш партия ұйымы төрайымдары Римма
Хасимова жəне Данагүл Жөргембаева
жүргізді.
- Елбасының Жолдауында «Халық
табысының өсуі» тарауында орта мектептердегі балаларды мейлінше сұранысқа ие
мамандықтарға бейімдеп кəсіби диогностика
жүргізу маңызды екендігіне басымдылық
жасағаны белгілі, өйткені тəжірбиелі, жақсы
жұмыскерлер дайындау біздің міндетіміз.
Жұмыс сапасы жақсарған сайын, табыс та
ұлғаятыны анық. Сондықтан Жолдауды
талқылау барысында партия мүшелері ауыл
өмірі басты басымдықтарын жүзеге асыру
мақсатымен
арнайы жоба құрып, əр
тоқсандық есеп жүргізу шешімін қабылдады,
- деп Римма Хасимова талқылауды жүргізді.
«Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев жыл
сайын Қазақстан халқына өз Жолдауын
арнап,
тəуелсіз
Қазақстанымыздың
дамуының басты бағыттарын белгілеп келеді.
Соның нəтижесінде бүгінде еліміз жаңа биктерді бағындырып, жылдан жылға көркею
үстінде»,- деген Данагүл Жөргембаева
алдағы
уақытта
Жолдауды
қолдау
мақсатындағы
жұмыстардың
қызу
ұйымдастырылып, жүргізілетінін айтты.
10 қазанда «Нұр Отан» партиясы Осакаров
аудандық филиалының Осакаровка бастауыш партия ұйымының есеп беру – сайлау
жиналысы барысында «Нұр Отан» партиясы
Осакаров аудандық филиалы төрағасының
бірінші
орынбасары
Динара
Бекова
Елбасының жаңа Жолдауындағы Қазақстан
халқының əлеуметтік тұрмыстық ахуалын
көтеруге
арналған
негізгі
бағыттарға
тоқталды. Бұл жиналысқа Осакаровка бастауыш партиялық ұйымының, бастауыш
партиялық топтарының төрағалары қатысты.
Осы күні Жансары ауылында да Жолдауды
талқылау аясында «Нұр Отан» партиясы
Осакаров аудандық филиалының Жансары
бастауыш партиясының ұйымында отырыс
өтті. Отырысты бастауыш партия ұйымының
төрайымы Сұлушаш Толкова жүргізіп, Жолдауда айтылған 6 тармаққа шолу жасады.
11 қазан күні Батпақ ауылында Батпақ бастауыш партия ұйымымен Жолдауды қолдау
мақсатында іс – шара өткізілді. Іс – шара барысында бастауыш партия ұйымының
төрайымы Оксана Гнидина Елбасының
Жолдауындағы сындарлы ойдың өзектілігін,
Жолдаудың халықтың əлеуметтік жағдайына
қатысты болғанын,
өзекті мəселелерге
шешім айтылып, орынды тапсырмалар берілгенін айтты. Президент барлық Жолдауларында ұлт мүддесі үшін барлық күштерді
үйлестіруді міндет етіп қоя білгеніне ерекше
тоқталды.
12 қазанда Молодежный кенті мен Ақбұлақ
ауылында «Нұр Отан» партиясы Осакаров
аудандық филиалының бастауыш партия
ұйымдарында Президентіміздің Қазақстан
халқына арнаған Жолдауын түсіндіру шарасы
жүргізілді. Шараны Қазбек Есенгулов пен Зинаида Хасанова, Елбасының халықтың
тұрмыс сапасын арттыру қажеттігі жайлы
айтылған бөлімге тоқтала кетті. Өйткені білім
берудің, денсаулық сақтау саласының, тұрғын
үйдің сапасы мен қолжетімділігі, жайлы жəне
қауіпсіз жағдайда өмір сүру мəселелері əрбір
қазақстандық отбасына қатысты екендігін
Елбасының өзі айта кеткен болатын. Осы
жолғы Жолдаудың ерекшеліктері көп екенін
жəне қойылған талаптар қатаң екені де айтылды. Жиналыс барысында, қатысушылар
өз ойларын сұрақтармен толықтырды.
12 қазанда Қарағанды облысы Осакаров
ауданының «Атамекен» кəсіпкерлік палатасында аудан кəсіпкерлері мен палата мамандары Жолдаумен танысты. Жиналысты
Осакаров ауданының «Атамекен» кəсіпкерлік
палатасының директоры Ботагөс Сыздықова
жүргізді.
- Елбасының Жолдауы мемлекетіміздің
əлеуметтік
экономикалық
даму
мəселелеріне арналды. Президентіміздің
«Қазақстандықтардың əл - ауқатының өсуі:
Табыс пен Тұрмыс сапасын арттыру» атты
халыққа арнаған Жолдауында халықтың əл ауқатын арттыру, тұрмыс жағдайын жақсарту,
кəсіпкерлікті дамыту, əлеуметтік саланы
қолдау мəселелеріне баса қатты назар берілді. Сонымен қатар шағын жəне орта бизнесті əрмен қарай жандандырудың негізгі
жолдарын белгіледі. Тағы бір ескере кететін
жайт, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап,
шағын жəне орта бизнеске салықтық амнистия жариялауды ұсынып, кəсіпкер негізгі
салықты төлейтін болса, оған бұған дейінгі
салынған айыппұлдары мен үстемақылар жойылатынын Елбасы айтқан еді. Жолдауда
кəсіпкерлерді мазалайтын сұрақтарға жауап
табылып, жаңа бастамаларға жол ашылды
десем қателеспеймін, - деген Ботагөс
Қасымжановна, өз сөзін түйіндеді.
Махаббат Мұхамедқали
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
3 стр.
18 қазан - Ру х ан и к ел і сім күні
1 8 о к т я бр я - Д ен ь д у х о вн о го согласия
«Қазақ жерінен барлық əлемдік діндер жүріп өтті, сондықтан бізге діни фанатизм мен шыдамсыздық тəн емес. Бұл рухани дəстүр, бұл
кез келген құдай сөзіне жақындыққа жол ашу – Қазақстандағы дінаралық келісімнің басты негізі»
Н.Ə. Назарбаев
Құрметті аудан тұрғындары!
Дорогие осакаровцы!
Сіздерді Рухани келісім күнімен шын жүректен құттықтаймыз!
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың бастамасымен еліміз Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бері бұл мерекені жақыныңа
қайырымдылық жасап, көмек көрсету күні ретінде жыл сайын атап өтеді. Елбасы
саясатына сəйкес конфессиялар береке - бірлікте өмір сүріп, өзге діндерге деген
құрметі Қазақстандағы тұрақтылықтың басты шартына айналған. Сенім, төзімділік,
сыйластық, өзара қызығушылық сияқты қасиеттердің барлығы да, келісім
мəдениетімен қатар өмір сүретін – алғашқы құндылықтар.
Ауданымыздағы бейбітшілік пен келісім – бұл қазақстандықтардың өміріндегі
айшықты ақиқат пен айқын көріністер болып табылады. Осы уақытқа дейін Қазақстан
мемлекеті дүниежүзіне бостандығын, теңдігін, ынтымақтастығын үлгі етіп көрсетуде.
Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында
толағай табыстарға жетті. Тəуелсіздік жылдары Қазақстан экономикалық дамуда,
халықтың əл - ауқатын қамтамасыз етуде аса зор биіктерге көтерілді. Тұрақтылық
жəне қоғамдағы өзара түсіністік, зор жауапкершілікпен жүзеге асырылған сыртқы саясат − республиканың ғаламдық деңгейдегі беделін өсірді. Бүгінгі Қазақстан − бұл кемелденген, қуатты мемлекет. Біз, қазақстандықтар – тарихы біте қайнасқан, тағдыры
ортақ тұтас халыққа айналдық. Яғни, ынтымағы мен бірлігі жарасқан, ырысы мол
елде тату - тəтті ғұмыр кешудеміз. Осының бəрі − Мемлекет басшысының көреген
«Мəңгілік Ел» құру саясаты мен халықтың жасампаз еңбегінің арқасы.
Бүгінгі мереке күні баршаңызға зор денсаулық, бақыт, амандық тілейміз. Игі істер,
жақындарымызға қамқорлық, өзара сыйластық əрқашанда көбейе берсін!
Рухани келісім күні бірлік пен мейірімділік, игілік пен өркендеу күндеріне айналсын!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем духовного согласия!
Этот праздник, инициированный Президентом Республики Казахстан Нурсултаном
Абишевичем Назарбаевым еще в первые годы становления независимости нашего
государства, теперь отмечается ежегодно как день поиска примирения, установления
взаимопонимания между людьми, милосердия и помощи ближнему.
Мы выражаем нашу поддержку проводимой Лидером государственной политики
по поддержанию межконфессионального согласия в обществе, уважительного и бережного отношения к религиозным чувствам своих граждан. Благодаря этой мудрой
стратегии государства, опирающейся на вечные истины человечности, взаимного
уважения и поддержки друг друга, мы свято храним мир и согласие в нашем общем
доме – Республике Казахстан.
Только укрепляя духовное согласие в стране и передавая эту великую традицию
нашим потомкам, мы достигнем самых великих целей на пути созидания «Мəнгілік
Ел».
Пусть любовь и гордость к своему государству и его прекрасному народу крепнет
в наших сердцах и всегда объединяет нас.
В этот праздничный день, мы желаем каждому казахстанцу крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, тепла и заботы близких и родных!
Пусть взаимное уважение, сострадание, милосердие и добрые дела всегда будут
неотъемлемой частью нашей жизни во имя укрепления мира, согласия и процветания.
Қанат Саққұлақов,
аудандық мəслихаттың хатшысы
Нұркен Кобжанов,
Осакаров ауданының əкімі
Руханият
18 – қазан Қазақстанда рухани
келісім күні ретінде аталып өтеді
Тəуелсіздік алған жылдардан бері біздің мемлекет бейбітшілікті нығайту жəне əлемде тұрақтылық
орнатуға қатысты бірнеше бастамаларды ұсынды.
2002 жылдың қараша айында Президент Н.Ə. Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиясында барлық конфессияларды Еуразиялық
дінаралық бейбітшілік пен келісім хартиясын
қабылдауға шақырды. 2003 жылдың ақпанында
Елбасының бастамасымен Алматыда мемлекеттің
ресми жəне мұсылман, христиан, иудей, басқа конфессия өкілдері қатысқан бейбітшілік пен келісім
халықаралық конференциясы болып өтті. Онда
бейбітшілік пен тұрақтылық декларациясы
қабылданды. Бұл құжатта «дін өркениеттер диалогын байланыстырушы болуы керек», «бейбітшілік
пен халықтың гүлденуі барлық діндер мен əлем
мəдениетінің түбегейлі мақсаты болып табылады»
делінген. Президент Н. Ə. Назарбаевтың бастамасымен Астанада əрбір үш жылда əлемдік жəне
дəстүрлі діндер көшбасшыларының съездері өтіп
келе жатқанына 15 жыл толады.
18 қазан — Рухани келісім күні. Халықаралық Рухани
келісім күні алғаш рет 1992 жылғы 18 қазанда өткізілді.
Содан бері бұл күн — Қазақстандағы əлеуметтік
маңызды күндердің бірі болып саналады. Қазақстан
Республикасы Қазақстан халқы Ассамблеясын ТМД елдері арасында алғаш құрған мемлекет. Қазақстан
халқы Ассамблеясының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың
бастамасымен Астана қаласында əлемдік жəне
дəстүрлі діндер лидерлері VI съезі 2018 жылдың 10 - 11
қазан аралығында «Діни көшбасшылар қауіпсіз əлем
үшін» - деген басты тақырыппен Бейбітшілік жəне келісім сарайында, ал секциялық отырыстары Тəуелсіздік
сарайында өтуде. Секциялық отырыстар «Əлем. ...
Дінаралық сұхбаттастыққа қосқан үлесі үшін Астаналық
халықаралық сыйлығы жəне Əлемдік жəне дəстүрлі діндер
көшбасшылары
съезінің
Құрмет
медалі
тағайындалады. Съез марапаттарының ерекше
маңызы - ол дінаралық сұхбаттасу алаңының
мəртебесін көтеруге, оның қатысушыларын əлемдегі
бейбітшілікті сақтау мен дамыту идеяларын ілгерілетуге жəне жүзеге асыруға ынталандыруға бағытталған.
Қазақстанда əлемдік жəне дəстүрлі діндер
көшбасшылары съездерін өткізу – ғаламдық жəне
аймақтық қауіпсіздікті қолдау механизмі ретінде
мəдениет жəне өркениеттер диалогі дамуда. Осынау
бастамаға Қазақстанның қосқан нақты үлесі - Əлемдік
жəне дəстүрлі діндер көшбасшыларының съезі
конфессияралық жəне дінаралық қарым - қатынас бойынша абыройлы алаңға айналды. Ислам, христиан,
буддизм, иудизм діндерінің атақты жетекшілері Астана
қаласын əлемдік діндер съезін жүргізуге болатын қала
ретінде мойындап, ұлттық жəне конфессия аралық
саясаттың халықаралық қауымдастықты қызықтыратын
ерекше маңызды ұсыныстарын енгізді. Біз бөлшектеу
мүмкін емес зор мəдени құндылықтарды да бірлесе
жасап жатырмыз. Бүгінде Тəуелсіз мемлекет атанып, ел
- халық болып қалыптасудың күрделі үдерістерін бастан
кешіріп жатқан кезеңде ұлттық келісімді, дінаралық
татулықты қамтамасыз ету бүгінгі күннің өзекті міндеті
болуы да сондықтан. Бұл жөнінде Ел Президенті Н.Ə.
Назарбаев: «Біз өзіміздің жатсынбас тұрпатымызбен,
этносаралық, конфессияаралық татулығымызбен жəне
өзара үндесуімізбен күллі əлемге танымалмыз», – деп
баса айтуы да тегін айтылмаған. Иə, соңғы жылдары
дінге бет бұрушылар қатары едəуір көбейген үстіне елімізде көпұлтты қоғамда дін халықтың бірлігі мен
татулығын сақтауына ерекше рөл атқарып отыр. Адамдарды мейірімділікке, ізгілікке баулитын имандылық
мəнін ешкім де жоққа шығара алмайды.
Тəуелсіздік жылдары ішінде өзімізге тəн тамаша
дəстүрлер қалыптасты. Біз жыл сайын Рухани келісім
күнін, Құрбан айтты, Пасханы, Рождествоны бірлесіп
атап өтеміз. Бұл халық пен елдің шынайы қуатының
айқын көрінісі болып табылады.
Рухани келісім – біздің ұлтымызға тəн үлкенді сыйлау, отбасына құрмет, балаларға
қамқорлық,
қонақжайлылық, татулық, достық, ауызбіршілік тəрізді
ізгі ортақ құндылықтарды берік орнықтырды.
Көпэтносты ауданымыздың татулығы мен бірлігі –
еліміздің өркендеп, алға басуының басты шарты. Осы
байлығымызды қадірлей білу, оны жас ұрпақтың
жүрегіне ұялату – еліміздің жарқын болашағының кепілі
болмақ.
Əлемде бейбітшілік пен тыныштықты, əлем
халықтарының
бірлігін
сақтау
үшін
діни
конфессиялардың өзара татулықта, ынтымақта,
сыйластықта болуы керектігін Қазақстан халқы Ассамблеясы сан мəрте дəлелдеді. Бұл орайда отбасы, мектеп, əрқайсымыз қоғамдық ортада рухани келісімге
саналы түрде ең қастерлі қазынамыз – Тəуелсіздігімізді
көздің қарашығындай сақтап, мемлекеттігімізді нығайта
беруіміз қажет.
Жоламан Яхияев,
Ауданның бас имамы, теолог
ƒÛıÓ‚ÌÓÒÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ñ
ÔËÓËÚÂÚ ‡Á‚ËÚˡ
‡Á‡ıÒڇ̇
Становление независимого Казахстана,
27-летие
которого
будем отмечать в 2018 году, неразрывно связано с празднованием Дня духовного согласия,
отмечаемого 18 октября.
Начало этой традиции положила
Первая сессия Всемирного конгресса духовного согласия, прошедшая в октябре 1992 года в Алматы.
Ее участники и предложили утвердить этот праздник как день моратория
на
конфликты
и
столкновения, как день поиска примирения, день милосердия и помощи ближнему.
Особенность нашей страны – это
многонациональность и поликонфессиональность. В Казахстане
общей семьей живут представители
140 этносов и более 40 конфессий.
Наша модель межнационального и
межрелигиозного согласия – это реальный вклад Казахстана в общемировой процесс взаимодействия
различных конфессий.
В 14 статье Конституции Республики Казахстан прописано: «Никто
не может подвергаться какой-либо
дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного
и
имущественного
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений, места жительства или
по любым иным обстоятельствам».
Для интересующихся данной
темой районная библиотека готова
предложить книги, имеющиеся в
нашем фонде, которыми можно
воспользоваться в читальном зале.
Книга «Н. Назарбаев – основатель
казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия», в которой обоснована идея
межнационального и межконфессионального согласия в условиях
развития суверенного и независимого Казахстана.
Интерес представляют также
книги: «Мировые религии: ислам»
Гудратова О. Г., Гудратова Н. О.,
«Религии Казахстана» В. Иванова,
Я. Трофимова, «Религиоведение»
О. Ф. Лобазова, «Православие»,
«Индуизм», «Истоки религии», «Религия в политике и культуре современного Казахстана» и другие.
Казахстан возрождает фундаментальные основы духовных идеалов,
краеугольной основой которых являются традиционная культура народа
Казахстана
и
вековой
этический кодекс бытия казахского
народа. Поэтому стержнем духовного согласия в обществе является
исторически обусловленная открытая ментальность, которая выражается в терпимости, бережном
восприятии традиционных духовнонравственных и культурных ценностей
представителей
разных
вероисповеданий и этносов. Духовное согласие в Казахстане опирается на признание исторической
роли ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и
духовной жизни народа, а также
уважение других религий, сочетающихся с духовным наследием народа Казахстана.
Действительно, межэтническое и
межконфессиональное согласие
позволило за столь короткий период провести масштабные преобразования
в
политической,
экономической и социально-культурной сферах. Новейшая история
нашего государства есть реальное
свидетельство не только возможности мирного сосуществования различных культур и религий, но и их
позитивного влияния на развитие
общества.
С Днем духовного согласия, дорогие соотечественники! Добро пожаловать в библиотеку!
Р. ЕЛЕФТЕРИЯДИ,
библиотекарь ЦРБ
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
«Баспасөз – 2019»
Рухани жаңғыру
Хайролла Байғабылов атындағы көшенiң
ашылу салтанаты өттi
Осакаровка
кентінде
маңызды іс - шара ретінде
Елбасының Рухани жаңғыру
бағдарламасы аясында кенттегі Мостовая көшесінің атауына Социалистік Еңбек Ері
Хайролла Байғабылов есімі
салтанатты түрде берілді.
Елге еңбегі сіңген азаматтың
есімін орталық көшеге беру
туралы ұсынысты жергілікті
тұрғындар қолдаған.
Осакаровка
кентіндегі
көшелерді қайта атау туралы
Қазақстан Республикасының
1993 жылғы 8 желтоқсандағы
«Қазақстан Республикасының
əкімшілік - аумақтық құрылысы
туралы» Заңының 14 бабы 4
тармағына,
Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы
23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару жəне өзін өзі басқару туралы» Заңына
сəйкес
жəне
ауыл
тұрғындарының пікірін ескере
отырып, Осакаровка кенті
əкімінің шешімімен Осакаровка
кентіндегі Мостовая көшесінің
атауы – Хайролла Байғабылов
көшесі болып аталды. Көшенің
ашылу
салтанатын
аудан
əкімінің орынбасары Алма Шалабаева,
аудандық
мəслихаттың хатшысы Қанат
Саққұлақов құттықтау сөзбен
ашты.
Хайролла
Байғабыловтың жақындары,
ауданның бірқатар құрметті азаматтары, бюджеттік мекеме
ұйым
басшылары,
аудан
тұрғындары кенттегі БҚББО жанында орнатылған Социалистік
Еңбек
Ері
Хайролла
Байғабыловтың бюстіне гүл
шоқтарын
қою
рəсіміне
қатысты.
«Қыздар»
триосының
орындауындағы «Қазақстан –
бақ Отаным» əнімен басталған
Хайролла
Байғабылов
атындағы көшенің салтанатты
ашылу рəсімінде Осакаров
ауданының құрметті азаматтары, еңбек ардагерлері - Еркінбай
Теміров,
Александр
Торговкин, Батпақ ауылының
еңбек ардагері Елизавета Левина
жəне
Хайролла
Байғабыловтың балалары Роза
Хайруллақызы
мен
Мағаз
Хайруллаұлы сөз сөйледі.
Хайролла Байғабылов 1912
жылы 14 шілдеде Петропавл
уезі,
Ақмола
губерниясы,
Жамантұз болысының № 2 ауылында өмірге келген.
1931
жылы
Солтүстік
Қазақстан облысы Петропавл
қаласының жерқұрылысы техникумында, 1962 жылы Алматы
ауыл шаруашылық институтынан «білімді - агроном» маманы
болып шығады.
1934 - 1945 жылдары СҚО
Майбалық агрономы, Шет
ауданының Ақсу – Аюлы,
Жаңаарқа ауданы Атасу, Осакаров ауданы Ақтас МТС директоры, ал 1958 жылы –
Қарағанды
қаласы
совхоздарының трест директоры болып жұмыс атқарады.
1959
1964
жылдар
аралығында
Қарағанды
қаласының ауыл шаруашылығы
басқарма бастығының орынбасары,
облыстық
ауылшаруашылық өнімдерін
дайындайтын
өнеркəсіп
басқармасының
басшысы
қызметін атқарады. Одан кейін
Шет
аудандық
ауыл
шаруашылық
бөлімінің
бастығы,
облыстық
ауыл
шаруашылық тұқым өндіру
басқармасының бас агрономы,
Қ а р а ғ а н д ы
механикаландырылған орман
шаруашылығы
директоры
болып
жұмыс
атқарады.
Қарағанды қаласы сақтандыру
инспекторы қызметінде болады.
Хайролла
Байғабылов
еңбекті ұйымдастырудың озық
тəжірибесін
қолданып,
еңбекшілерді жоғары нəтижеге
жеткізуге жігерлендіре білді. Ол
туралы баласы Мағаз өз естелігімен бөлісті: «1943 жылы Атасу
кентіндегі Жаңаарқа МТС - ін
Кондратьевқа ауыстыру жайлы
жоғарғы
жақтан
шешім
қабылданған кезде, əкем МТСті Осакаров ауданына ауыстыру керек деген өз ұсыныс
білдірді. МТС қамтитын колхоздар игерілген 60 мың гектар
алқаптан Отан қоймасына 3
миллион пұт астық женелтілді.
Осыған орай 1957 жылы Социалистік Еңбек Ері атанып, Ленин
жəне Еңбек Қызыл Ту ордендерімен наградталды.
1965 жылы – Қайрақты сайлау
округінен
еңбекшілер
депутаттарының
Қарағанды
облыстық Советіне депутат
болып сайланды.
1932 жылдардағы адам айтса
нанғысыз алапат ашаршылық
əкемді ерте есейтті. Қол
қусырып, қарап отырмай, іскерлігімен, елмен тіл табыса білетін қасиетімен көзге түсе білді.
Жұпыны, жүдеу Гофмандар
отбасы ұлты неміс көршіміз 10
баласымен тұрып жатты. Соған
əкем қора жайын жайлап беріп,
балаларын қолдап, демеп отырды. Қысылғанға қол ұшын
берген еңбегін олар əлі күнге
дейін ұмытпай шетелден бізге
хат жазып тұрады. Олардың
жүрек қалау хаттары əкеме,
бізге үнемі алғыс айтумен басталады.
Əкеміз мейлінше қарапайым
болуға тырысты. Ең басты
құндылық
адамгершілікті
бағалайтын»,
–
деді
туыстарының атынан Осакаров
ауданы тұрғындарына шын
ризашылығын жеткізе отырып.
Əзірше 58 пəтер, 30 үйді
құрайтын көше ұзындығы 1000
метр. Жарықтандырылған, су
тартылған, абаттандырылған
Хайролла
Байғабылов
көшесінің
болашағы
зор
болмақ.
Маңызды шарада Арман Бапанов «Сарыбелім» əнінің
тұсауын кесіп, жаңа көшеге
орнатылған
Хайролла
Байғабыловтың
суретіне
тұрғындар гүл шоқтарын қойып,
туыстарымен естелік суретке
түсті.
Сержан Смаханұлы
Газеттер болған, бар,
бола да бермек...
«Баспасөз – 2019» науқаны аясында ҚР АШМ ВБжҚК Осакаров
ААИ
Мемветсанинспекторы
Аманбек
Əбдікəрімов
еңбек
ұжымынан зейнетке шыққан ардагер Қуан Камалұлымен кездесу
барысында облыстық «Орталық
Қазақстан» жəне ауданымыздың
айнасы «Сельский труженик» газеттеріне бір жылға жазылу
сыйлығын жасады.
ардагері Қуан Камалұлы, – бүгінгі
күні Сіздерге жазылуға кеңес беріп
отырған
газеттер
ақпаратты
түрлендіріп емес, оқырманына
нақты дерек көзінен алып беретін,
шынайы, тексерілген ақпаратты
ғана жариялап келе жатқаны
қуантады.
Мемлекетіміздің, Елбасымыздың
жүргізген
саясатының
дұрыс
бағалануына, сол арқылы қоғамдық
«Баспасөз – 2019» науқаны
басталғанын айта келе, газетке жазылуда дұрыс насихат жұмысын
жүргізу қажеттігін басшы ретінде мойындады. Еңбек ұжымы да толық
осы газеттерге жазылатын болады.
Мерзімді басылымға жазылу
науқанына
қатысты
қоғамдық
көзқарастың
қалыптасуындағы
газеттің рөліне тоқталған аудандық
ветеринариялық бақылау жəне
қадағалау инспекциясының еңбек
пікірдің қалыптасуына үлес қосушы
баспа құралдарының сайт көздері
бар болса да, газеттің бояуын иіскемей көңіліміз тыныш таппайды.
Кітап оқудан алшақтап, ойын қағаз
бетіне түсіре алмайтын ұрпақ өсіп
келе жатқан кезде газеттен бас
тартуға болмайды. Газеттер болған,
бар, бола да бермек, – деді еңбек
ардагері.
Сержан Смаханұлы
Баспасөзге жазылу — 2019
Қадірлі оқырман!
«Сельский труженик» аудандық газетіне 2019 жылға
жазылудан қапы қалмаңыз!
Жеке тұлғаға 1 жылға толық жазылу бағасы – 1893
теңге.
Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, 1,2 топ мүгедектеріне,
«Алтын Алқа», «Күміс Алқа» иегерлері - Батыр аналарға
1 жылға толық жазылу бағасы – 1466 теңге.
Заңды тұлғаларға 1 жылға толық жазылу бағасы – 3170
теңге.
Жеке тұлғаларға 1 айға жазылу бағасы – 229 теңге.
3 айға толық жазылу бағасы – 686 теңге.
6 айға толық жазылу бағасы – 1372 теңге.
Баспасөзге жазылуды «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінде,
қоғамдық таратушылар мен пошта тасымалдаушылары
жүргізеді.
Сүйікті досыңыз, тілекшіңіз, сырласыңыз, демеушіңіз «Сельский труженик» аудандық апталығымен əрдайым
бірге болыңыздар!
” ¬ ¿Δ¿ ≈ Ã ¤ ≈ ◊ » “¿“ ≈ À » !
Началась подписка
на районную газету
“Сельский труженик” на 2019 год
Цена подписки на год для физических лиц - 1893 тенге.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов
I и II гр., матерей, награжденных подвесками “Алтын
Алқа” и “Күміс Алқа”, цена годовой подписки 1466 тенге.
Для юридических лиц -3170 тенге. Для индивидуальных
подписчиков цена подписки на 1 мес. - 229 тг; 3 мес. - 686
тг; 6 мес. - 1372 тг.
Подписка принимается во всех отделениях связи, у общественных распространителей и почтальонов.
Уважаемые читатели, оставайтесь с нами!
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
èÓÒÎÂÒÎÓ‚ËÂ
Ардақты ұстаз еді
Иə, өмір тақтайдай тегіс жол
емес, осы бейбіт заманның
өзінде ұсақ- түйек өмір
өткелдері кездесіп, өмірден
қапаланып, қиналған кездерде
ұстаз
өмірі
барлығымызға өнеге болады.
Болат
Қайратұлы
Жармұханбетов, руы қазымбеттемеш,
1960
жылы
22
қыркүйекте Қарағанды облысы
Нұра ауданының Киевка кентінде дүниеге келген еді. Əкесі
Қайрат Хамитұлы 1936 жылы
Алматы қаласында туған.
Анасы Жармұханбетова (Макажанова) Майда Мақажанқызы
1937 жылы Қарағанды облысы
Нұра ауданының Көбетей ауылында туған, қазір Осакаровка
кентінде тұрады.
Өткен ғасырдың сексенінші
жылдарының ортасы. Болат
Жармұханбетов
Қарағанды
облысының Топар кентіндегі
темір – бетон құрылыс зауытында, артынша Қарағанды
қаласының
«Құрылыс
жабдықтары» зауытында, кейіннен 1988 жылдан бастап 1990
жылға дейін комсомол жолдамасымен
Екібастұз
қаласындағы темір – бетон
құрылыс зауытында жұмыс істеді.
1989 жылы Құрмет грамотасымен марапатталған. Ұзақ
тəжірибеден жиғанын ауылына
жұмсауға барын салып, 1990
жылы анасының қолына келіп
1997 жылға дейін Қарағанды
облысы Нұра ауданы Соналы
ауылында құрылыс бөлімшенің
мастері болып жұмыс істеді.
Ауылға қажетті болған наубайхананы салып, тұрғындардың
дайын нанға қолдарын жеткізді.
Ұстаздық еңбекке кіріскеніне
10 жыл. Аз ба əлде көп пе ? Аз
дегенім өмірі қысқа болды,
небəрі 57 жасында 2017 жылы
4 қарашада өмірден озды. Көп
дегенім, анасының қолына
оралды, барын ауылына берді,
шəкірт тəрбиеледі.Өзі де шəкірт
болған еді...
1967
жылы
Қарағанды
облысының Абай қалалық мектебіне
1
сыныпқа
қабылданған. Одан кейін Целиноград облысының Бестөбе
кенті мектептерінің 1 - 6 сыныптарында оқуын жалғастырды.
Қарағанды қаласындағы №54
орта мектебінде оқып, 1977
жылы орта білім алып шығады.
Сол
жылы
Қарағанды
политехникалық институтының
инженер - құрылыс факультетіне, «Құрылыс бұйымдарды
жəне конструкцияларды жасау»
мамандығы бойынша оқуға
түсіп, 1982 жылы «инженер –
құрылысшы - технолог» біліктілігін алып шығады. Кафедра
əскери дайындығынан өтіп, инженерлік əскерінің запастағы
лейтенанты атағын қорғап еді.
Осының бəрі аз ба, көп пе, бəрі
бір Алла Тағаладан.
1997 жылы
Қарағанды
облысы Осакаров ауданының
Новый Кронштадт
(қазіргі
Ақпан ауылы) ауылына анасымен бірге көшіп, 1998 жылдан
бастап негізгі мектебінің математика пəні мұғалімі болып
жұмыс істеді. 1999 жылы Е. А.
Букетов атындағы ҚарМУ «Математика» мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2001 жылы
«Математик. Математика жəне
информатика оқытушысы» біліктілігі берілуімен тамəмдады.
2011
жылы
оқу
ісінің
меңгерушісі
болып
тағайындалып, осы лауазымда
жұмысына үлкен жауапкершілігімен қарап, оқушылардың
сабаққа деген қызығушылығын
арттыру
үшін,
əдістемелік
құралдарын пайдалана отырып,
оқыту əдіс - тəсілдерін дамытып
шеберлікпен пайдалана білді.
Өзінің математика, физика, информатика пəндерінен біліктілігін көтеру үшін, білімділікті
көтеру курстарынан, семинарларынан мол тəжірибе жинап
еді.
Республикалық
арақашықтан олимпиадаларға
қатысқаны үшін 2,3 дəрежедегі
дипломдармен марапатталды.
Талай шəкірттерді тəрбиелеп
өсірді. Ауылдың тұрғындарына
қолдан келген көмегін аямай
шықты. Тұрғындарды сапалы
ауыз сумен қамту, ауылды абаттандыру
мəселелерімен
күнделікті айналысып отырды.
Ақпан ауылы ұстаздары өздерін
Болат Қайратұлының шəкіртіміз
деп санайды.
Аяулы жаннан, асыл азаматтан, ардақты ұстазымыздан
айырылып қалғанымызға бір
жыл толып отыр.
Бақыл бол, аға!
Сапаржан Ысқақов,
Ақпан НМ директоры
Сержан Смаханұлы
Í
5 стр.
Ô‡Á‰ÌËÍÛ
Слово о настоящем учителе
œÓÙÂÒÒˡ Û˜ËÚÂΡ, ̇ ÏÓÈ ‚Á„Ρ‰, ÛÌË͇θ̇. ¡Ó„ ÒÓÁ‰‡Î ‚ÂÎËÍÓ ◊Û‰Ó ñ ˜ÂÎÓ‚Â͇. ŒÌ ‰‡Î ÂÏÛ ÊËÁ̸, ‚‰ÓıÌÛÎ ‚ Ì„Ó
‰Û¯ÛÖ Ë ‚˚ÔÛÒÚËÎ ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÛ˛ ÎÓ‰ÍÛ ‚
·ÂÁ·ÂÊÌ˚È ÓÍÂ‡Ì ÊËÁÌË. ¡Ûˇ Ë ÌÂÔÓ„Ó‰˚, ¯ÚÓÏ˚ Ë ÔÓÚˇÒÂÌˡ ÔÓ‰ÒÚÂ„‡˛Ú
˜ÂÎÓ‚Â͇ ̇ ˝ÚÓÏ ÚÛ‰ÌÓÏ ÔÛÚË. ÕÓ ÂÒÚ¸
ÚÓÚ, ÍÓÏÛ Ì·ÂÁ‡Á΢̇ Â„Ó ÒÛ‰¸·‡, ÍÚÓ
‚ÓÎÌÛÂÚÒˇ Ë ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ, ÍÚÓ Á‡Í˚‚‡ÂÚ
ÓÚ Ì‚Á„Ó‰ Ò‚ÓËÏ Í˚ÎÓÏ, ÍÚÓ ÔÓÒÚÓ
β·ËÚ. ›ÚÓ ”˜ËÚÂθ.
¬Ò „Ó‰˚ Ò‚ÓÂÈ Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË ÌÂÛÒÚ‡ÌÌÓ ‰‡Ë· ˜‡ÒÚ˘ÍÛ Ò‚ÓÂÈ ‰Û¯Ë
‰ÂÚˇÏ ÛÏ̇ˇ, ‚ÌËχÚÂθ̇ˇ, Ó·‡ˇÚÂθ̇ˇ ñ
”◊»“≈À‹ Œ“ ¡Œ√¿ ñ ÃÂÍ‚‡ ¡‡Í˚Ú ‡ÎˇÍÔ‡ӂ̇. –ÍÓθÍÓ Î˛·‚Ë, ÒËÎ, ‰Ó·ÓÚ˚, Á̇ÌËÈ, ÛÔÓÌÓ„Ó ÚÛ‰‡ ÔÓÚ·ӂ‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ·˚ Á‡
„Ó‰˚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË ‰‡Ú¸ ÔÓ˜Ì˚Â, „ÎÛ·ÓÍË Á̇Ìˡ ÒÓÚÌˇÏ Û˜ÂÌËÍÓ‚. ŒÌ‡ - Û˜ËÚÂθ,
ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ‚˜ÌÓÏ ÔÓËÒÍÂ, ‚˜ÌÓÏ
ÚÛ‰Â, Ë Ï˚,  ÍÓÎ΄Ë, „Ó‰ËÏÒˇ ÚÂÏ, ˜ÚÓ
ÒÛ‰¸·‡ ҂· Ì‡Ò Ò ˝ÚËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.
¡‡Í˚Ú Ӊ˷Ҹ ‚ ÒÓ‚ıÓÁ ˚Á˚·‡È ¿ÍÚÓ„‡ÈÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ ‡‡„‡Ì‰ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚
ÒÂϸ Ô‰‡„Ó„Ó‚ Ë Ò‡Ï‡ ‚˚·‡Î‡ ÌÂÎ∏„ÍÛ˛,
ÌÓ ‚ÒÂÏË Û‚‡Ê‡ÂÏÛ˛ ÔÓÙÂÒÒ˲ Û˜ËÚÂΡ. ¬
1976 „Ó‰Û Á‡ÍÓ̘Ë· Ù‡ÍÛθÚÂÚ ıËÏËË Ë ·ËÓÎÓ„ËË Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ËÏÂÌË ¿·‡ˇ
‚ „ÓӉ ¿ÎχÚ˚.
¬ ̇¯ÂÈ ¯ÍÓΠÓ̇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Û˜ËÚÂÎÂÏ Ò
1995 „Ó‰‡. ¬Â‰Û˘ËÈ ÒÔˆˇÎËÒÚ ‚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËË ıËÏËË Ë ·ËÓÎÓ„ËË, ڇ·ÌÚÎË‚˚È Ô‰‡„Ó„,
ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ≈ β·ˇÚ Ë Û‚‡Ê‡˛Ú,
Í‡Í „‡ÏÓÚÌÓ„Ó Û˜ËÚÂΡ ‚ ¯ÍÓÎÂ, ‡ÈÓÌÂ. ŒÌ‡
ËÏÂÂÚ ‚˚Ò¯Û˛ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËÓÌÌÛ˛ ͇Ú„Ó˲.
«‡ ÔÂËÓ‰ ‡·ÓÚ˚ Á‡ÂÍÓÏẨӂ‡Î‡ Ò·ˇ
Ú‚Ó˜ÂÒÍË ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ Ô‰‡„Ó„ÓÏ, ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Â ‚·‰Â˛˘ËÏ ÏÂÚÓ‰ËÍÓÈ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ìˡ Ô‰ÏÂÚ‡. ≈∏ ÛÓÍË ÔÓıÓ‰ˇÚ ̇ ‚˚ÒÓÍÓÏ
ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ”˜ËÚÂθ ÛÏÂÎÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÓÔÚËχθÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌË Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı Ë ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÔËÏÂÌˇÂÚ
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÔË∏Ï˚ Ó·Û˜ÂÌˡ.
¡‡Í˚Ú ‡ÎˇÍÔ‡ӂ̇ Ò ·Óθ¯ËÏ Á‡Ô‡ÒÓÏ
Á̇ÌËÈ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓΡÂÚ ÂÈ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÛÓÍË Ì‡
‚˚ÒÓÍÓÏ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ≈Â
ÛÓÍË ÓÚ΢‡˛ÚÒˇ ˆÂÎÂ̇Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸˛,
˜ÂÚÍÓÒÚ¸˛ Ë Îӄ˘ÌÓÒÚ¸˛ ËÁÎÓÊÂÌˡ χÚÂˇ·. ¬ ÔÓˆÂÒÒ ӷۘÂÌˡ ·Óθ¯Ó ‚ÌËχÌË Ó̇ Û‰ÂΡÂÚ ‡Á‚ËÚ˲ Û Û˜‡˘ËıÒˇ ÛÏÂÌˡ
̇·Î˛‰‡Ú¸ Ë Ó·˙ˇÒÌˇÚ¸ ·ËÓÎӄ˘ÂÒÍËÂ Ë ıËÏ˘ÂÒÍË ˇ‚ÎÂÌˡ, ÔÓÚÂ͇˛˘Ë ‚ ÔËÓ‰Â,
Ò‚ˇÁÌÓ Ë ‰Ó͇Á‡ÚÂθÌÓ ËÁ·„‡Ú¸ ËÁÛ˜ÂÌÌ˚È
χÚÂˇÎ. ŒÌ‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÓÒÛ˘ÂÒڂΡÂÚ Ë̉˂ˉۇθÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í Í‡Ê‰ÓÏÛ ¯ÍÓθÌËÍÛ,
ÔÓˇ‚Ρˇ ÚÂÔÂÌËÂ, ‚˚‰ÂÊÍÛ, ̇ÒÚÓȘ˂ÓÒÚ¸, ‚ÂÛ ‚ ÔÓÚÂ̈ˇθÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
·∏Ì͇.
Õ‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‚ÒÂÈ Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË Û˜ËÚÂθ ‚˚ÔÓÎÌˇÎ‡ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ӷˇÁ‡ÌÌÓÒÚË Í·ÒÒÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂΡ Ë
‚ÌÂÒ· Ò‚Ó˛ ÎÂÔÚÛ ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ. ¬ Ó·˘ÂÌËË Ò ‰ÂÚ¸ÏË Û˜ËÚÂθ
‚Ò„‰‡ ÔˉÂÊË‚‡ÂÚÒˇ ‰Ó·ÓÊ·ÚÂθÌÓ„Ó
ÚÓ̇, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ‚˚ÒÎۯ˂‡ÂÚ Í‡Ê‰Ó„Ó ·ÂÌ͇, ÒÔ‡‚‰ÎË‚Ó ‡ÒÒÛ‰ËÚ ÒÔÓÌ˚ ‚ÓÔÓÒ˚
ÏÂʉÛ
Û˜ÂÌË͇ÏË,
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒˇ ‰ÓÒÚËÊÂÌˡÏË Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚,
ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÛÒÎӂˡ ‰Îˇ Ë̉˂ˉۇθÌÓ„Ó ‡ÒÍ˚Úˡ ΢ÌÓÒÚË Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ ÌËı. ”˜ËÚÂθ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÚÂÒÌÛ˛ Ò‚ˇÁ¸ Ò Ó‰ËÚÂΡÏË
Ò‚ÓËı Û˜ÂÌËÍÓ‚, ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔË‚ÎÂ͇ÂÚ Ëı Í
Ôӂ‰ÂÌ˲ ‡Á΢Ì˚ı ÏÂÓÔˡÚËÈ, ÒÓÁ‰‡Ì˲ ‚ Í·ÒÒ ÍÓÏÙÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ.
» Ó‰ËÚÂÎË ‚ Îˈ ۘËÚÂΡ ̇ıÓ‰ˇÚ ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏÓ„Ó ÔÓÏÓ˘ÌË͇ ‚ ‡Á¯ÂÌËË ‡Á΢Ì˚ı
Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍËı ÒËÚÛ‡ˆËÈ Ë ÔÓ·ÎÂÏ Ò ‰ÂÚ¸ÏË
‚ ‰Óχ¯ÌËı ÛÒÎӂˡı.
ÇÒÚÂÒÚ‚Ó Ë ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË
ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ ·˚ÎË ‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚ Ô‰‡„Ó„ÓÏ ‚ ‚ˉ ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÛ˛˘Â„Ó
Ô·͇ڇ ‚ ‡ÈÓÌÌÓÈ „‡ÁÂÚ ´¿қ‡ Âң·ÂÍÍÂ≥ª
‰Îˇ Ó·ÏÂ̇ ÓÔ˚ÚÓÏ, Í‡Í ‚‡ÊÌÂȯËÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚. ÷Âθ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ¡‡Í˚Ú ‡ÎˇÍÔ‡Ó‚Ì˚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË ̇ˆËÓ̇θÌÓ„Ó ÒÓÁ̇Ìˡ, ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÛÓ‚Ìˇ ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡Ìˡ. ¬ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ, Ó̇
ÔË‚Ë‚‡ÂÚ
ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛˘ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌ˲ Ò‚ˇÁ¸ ‚ÒÂı Ó·˘Â˜ÂÎӂ˜ÂÒÍËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ Ò Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ
ÍÛθÚÛÓÈ, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡ÂÚ Û‚‡ÊÂÌËÂ Í ÓÌÒÚËÚÛˆËË — , √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒËÏ‚Ó·Ï. »ÒÔÓθÁÛˇ ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌÓÈ ‡·ÓÚ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ ̇ ÓÒÌӂ ̇Ó‰ÌÓÈ Ô‰‡„Ó„ËÍË ´¿Ú‡ÏÂÍÂ̪, ´≈ÎËÏ ñ‡Èª, ´ ‡ÛÒ‡ ñ·Û·ͪ,
Û‰ÂΡÂÚ ·Óθ¯Ó ‚ÌËχÌË ÔË‚ËÚ˲ ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı Ó·˚˜‡Â‚.
¬1988 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ Ó̇ ËÁ·Ë‡Î‡Ò¸ ‰Â΄‡ÚÓÏ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂ̈ËË Û˜ËÚÂÎÂÈ, Ë ‚
1989-1994 „Ó‰˚, ÍÓ„‰‡ ·˚· ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÒÂθÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡, ¡‡Í˚Ú ‡ÎˇÍÔ‡ӂ̇ ÔÓ‰ÌËχ· ‚‡ÊÌÂȯË ‚ÓÔÓÒ˚ ۘ·ÌÓ ñ
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ¯ÍÓÎ˚ Ë Ïӄ· ̇ÈÚË
¯ÂÌË ˜ÂÂÁ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ Ó„‡Ì˚. ‡Í
‰ÂÔÛÚ‡Ú, ‚˚ÔÓÎÌˇˇ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ Ò‚Ó˛ ÏËÒÒ˲ ÔÂ‰ ̇Ó‰ÓÏ, Ë Í‡Í Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË, Ó̇ ¯‡Î‡ ‚ÓÔÓÒ˚
Á‡˘ËÚ˚ ÊÂÌ˘ËÌ Ë ÒÂϸË, χÚÂÂÈ Ë ‰ÂÚÂÈ,
‚ÓÔÓÒ˚ Óı‡Ì˚ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ Ë ËÌ‚‡Îˉӂ, ÔÓÎÛ˜‡Î‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸
̇Ó‰‡.
‡Í ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ¡‡Í˚Ú ‡ÎˇÍÔ‡Ó‚Ì˚ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚
¯ÍÓÎ˚, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ̇ „‡ÌÚ Ì‡ Ù‡ÍÛθÚÂÚ˚ ıËÏËË Ë ·ËÓÎÓ„ËË ‡√”.
¡‡Í˚Ú ÃÂÍ‚‡ ̇„‡Ê‰Â̇ ӷ·ÒÚÌ˚ÏË Ë
‡ÈÓÌÌ˚ÏË ÔÓ˜ÂÚÌ˚ÏË „‡ÏÓÚ‡ÏË.
¬ÓÒıˢ‡Ú¸Òˇ Ú‡ÍËÏ Û˜ËÚÂÎÂÏ ÏÓÊÌÓ ·ÂÒÍÓ̘ÌÓ Ë, ̇‚ÂÌÓÂ, Ì ı‚‡ÚËÚ ÒÎÓ‚, ˜ÚÓ·˚
ÓÁ‚Û˜ËÚ¸ ‚Ò ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ˝ÚÓ„Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚Â͇. »ÏÂÌÌÓ Ú‡ÍË β‰Ë, Í‡Í ÃÂÍ‚‡
¡‡Í˚Ú ‡ÎˇÍÔ‡ӂ̇, Á‡Í·‰˚‚‡˛Ú ÚÓÚ
Ò‡Ï˚È Ì‡‰ÂÊÌ˚È ÙÛ̉‡ÏÂÌÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È
‰Îˇ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌˡ ΢ÌÓÒÚË, „ÓÚÓ‚ÓÈ ÊËÚ¸,
Û˜ËÚ¸Òˇ Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÒÚÓθ ÒÎÓÊÌÓÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ.
” ƒÏËÚˡ ÀËı‡˜Â‚‡ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍË ÒÎÓ‚‡:
´≈ÒÎË ÊËÚ¸ ÚÓθÍÓ ‰Îˇ Ò·ˇ, Ò‚ÓËÏË ÏÂÎÍËÏË
Á‡·ÓÚ‡ÏË Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ËË, ÚÓ ÓÚ
ÔÓÊËÚÓ„Ó Ì ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ Ë ÒΉ‡. ≈ÒÎË ÊÂ
ÊËÚ¸ ‰Îˇ ‰Û„Ëı, ÚÓ ‰Û„Ë ҷÂ„ÛÚ ÚÓ, ˜ÂÏÛ
Ú˚ ÒÎÛÊËÎ, ˜ÂÏÛ ÓÚ‰‡‚‡Î ÒËÎ˚ª. ›ÚË ÒÎÓ‚‡
Í‡Í ÌÂθÁˇ ÎÛ˜¯Â ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú ÚÛ‰ ÃÂÍ‚ÓÈ ¡‡Í˚Ú ‡ÎˇÍÔ‡Ó‚Ì˚.
ÒÎÓ‚Û Ò͇Á‡Ú¸, ¡‡Í˚Ú ‡ÎˇÍÔ‡ӂ̇
ËÏÂÂÚ ‰‚Ûı ‰Ó˜ÂÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÔÓ ÔËÏÂÛ Ëı
χÏ˚ ÚÓÊ ÒÚ‡ÎË Û˜ËÚÂΡÏË, ÔÓ‰ÓÎʇÚÂΡÏË Ò·‚ÌÓÈ Û˜ËÚÂθÒÍÓÈ ‰Ë̇ÒÚËË.
≈. Ô–“¿‘»Õ,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ‰ËÂÍÚÓ‡
Ò‰ÌÂÈ ¯ÍÓÎ˚ № 29
Ò. –ÂÌÓÍÓÒÌÓÂ
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
6 стр.
Ж астар кө ме к қ о л ы н с о з у ғ а
ә р д айы м да й ы н
Қарттар
–
біздің
асыл
қазынамыз.
Ортада
жүрген
қарияларымыздың бір кезде елі,
халқы, келешек ұрпағы үшін
жасаған игі істері ерекше орын
алады. Қазіргі кезде қарттарға
үлкен мəн беріп, көңіл аударып,
жан- жақты қамқорлық жасалуда. Қазақстанның өсіп өркендеуі, еліміздің бейбітшілік
тыныш өмір кешуі өз үлестерін
қосқан осы ардақты да аяулы
қарттарымыздың
арқасы.
Олардың өмір жолдары бүгінгі
ұрпаққа табылмас қазына.
Ауданымызда қарттар күніне
орай көптеген іс-шаралар өткізілді.
Соның бірін атап айтсақ, Осакаров
ауданының
жастар
ресурстық
орталығының мамандарымен бірге,
Осакаровка кентінің №1 орта тірек
мектебі базасындағы (ресурстық
орталығы), Осакаровка кентінің №9
гимназиясы базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталығының), Осакаровка кентінің № 12 орта тірек
орта
мектебі
базасындағы
(ресурстық орталығы)
жоғары
сынып оқушалыры, жас еріктілер
«Ардағым-ардагерім» акциясы аясында Ұлы Отан соғыс ардагері
Анна Никоноровна Котоваға арнайы
барып, үй шаруашылығына, қысқа
керек жарақ отындарын жарып
көмектесіп, қолқабыс етті. Сонымен
қатар оқушылар Ұлы Отан соғысы
ардагеріне
шын тілектерін,
қашанда болсын көмек беруге əзір
екендерін білдірді. Соғыс ардагері
оқушыларға шынайы ризашылығын
білдіріп, өмірде үлкен табыс тілеп,
еліміздің мəртебесі биіктеп, елжұртымыздың, келер ұрпақтың, береке-бірлігі таси беруіне тілегін
жеткізді. Қарт кісіні құт-береке деп
танысақ-ол ұрпақ көрегендігі.
Махаббат Мұхамедқали
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
Қарт т ары м-ай!...
Азайыпты ақыл-кеңес айтатын,
Сəні болған ауылымның қарттары.
Ақсақалдар жоқ бүгін бата берер,
Сөреде жоқ əжелердің құрттары.
Жанға батар тозып кеткен ауылым,
Бара қалсаң жоқ баяғы қауымың.
Еркелеп, алдан шығар ағатайлап,
Жоқ қой бүгін інішектер, бауырың.
Қарттарменен ауыл сəні болатын,
Қонақ келсе қуана қарсы алатын.
Кешке қарай өрістен малы келіп,
Қой сойылып, қазанға ет салатын.
Өкшесін басып үлкендердің қалғандаймыз,
Жаутаңдап кейде артқа алаңдаймыз.
Қарттар барда ештеңе ойламайтын,
Біздер бүгін жетім болып қалғандаймыз.
Төлеубек Момынбеков
” ÒÚ‡ÓÒÚË ÏÛ‰Ó ÎˈÓ
От наших читателей
Подарили радость общения
Уважаемая редакция! Хотим поделиться с вами
своими впечатлениями, полученными на празднике, который организовали для нас сотрудницы
массовой и детской библиотек поселка Молодежный в День пожилых людей.
Большинство из нас давно на заслуженном отдыхе,
редко когда выбираемся из дома. Но нас объединяет
любовь к книгам. Уже много лет мы являемся читателями массовой библиотеки, бываем там часто. Библиотека всегда встречает нас теплом и уютом, хорошим
выбором литературы, а работники – внимательным отношением и радушием. Здесь нам не только помогают
подобрать книги по интересам, но и дают добрые советы, предлагают поступившие новинки, приглашают
на различные мероприятия. Уже несколько лет подряд
1 октября для нас, читателей со стажем, проводятся замечательные вечера-встречи. В минувший понедельник
нас пригласили на ставшее уже традиционным мероприятие и от души порадовали интересной программой
и вниманием. Слушая составленную с любовью подборку стихов, музыку, песни из кинофильмов 50-60
годов, мы окунулись в атмосферу своей молодости,
предались воспоминаниям о той прекрасной поре.
Сотрудницы массовой библиотеки Багдат Алтаевна
Кусаинова, Кумус Таутаевна Ахметова и Вера Александровна Кондратова и детской библиотеки – Галина Николаевна Глазун и Жумагуль Рахмановна Байгабулова
подготовили замечательную программу. Мы с удовольствием поучаствовали в викторине, угадывая по фразам из кинофильмов их названия, попели песни и даже
потанцевали. От души порадовала нас душевным исполнением песен нашей юности преподаватель школы
искусств Татьяна Ивановна Малыхина. А в заключение
мы были приглашены на чаепитие, пообщались, повспоминали о былом. В общем, отдохнули и получили
море положительных эмоций, за что безгранично признательны сотрудницам библиотек. Спасибо вам, наши
дорогие, что не забываете о нас и дарите чудесные
мгновения общения, радости, доброты и чуткости, которые так нужны любому человеку.
А. Куприянова,
В. Клименко, Т. Куприянова,
О. Черкашина, Л. Ухман, Ж. Оспанова, Т. Форощенко, Г. Орлова, В. Аржанникова и другие участницы встречи
ÃÂʉÛ̇Ó‰Ì˚È ‰Â̸ ÔÓÊËÎ˚ı β‰ÂÈ - ˝ÚÓ Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇÌ‡¯Ëı ·‡·Û¯ÂÍ Ë ‰Â‰Û¯ÂÍ,
Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ¬ ˝ÚÓÚ ‰Â̸ ÔËÌˇÚÓ Á‚ÓÌËÚ¸ Ë ‚ÒÚ˜‡Ú¸Òˇ
Ò ·‡·Û¯Í‡ÏË Ë ‰Â‰Û¯Í‡ÏË,
ÔÓÁ‰‡‚Ρڸ Ëı Ò Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, „Ó‚ÓËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ β·‚Ë
Ë ÔËÁ̇ÚÂθÌÓÒÚË, ‡ÒÒ͇Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÒΉÌË ÌÓ‚ÓÒÚË.
¿ÍËÏ ŒÁÂÌÓ„Ó ÒÂθÒÍÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ ‡ÒÔ‡ÍÓ‚ ¿. “. Ò͇Á‡Î,
˜ÚÓ ˝Ú‡ Ô‡Á‰Ì˘̇ˇ ‰‡Ú‡ ñ
¢∏ Ó‰ËÌ ÔÓ‚Ó‰ ‚˚‡ÁËÚ¸
Ò‚Ó˛ β·Ó‚¸, Á‡·ÓÚÛ, ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë Û‚‡ÊÂÌË ñ ‚ ÌËı
Ú‡Í ÌÛʉ‡ÂÚÒˇ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ,
Ú‡Í ÏÌÓ„Ó Ò‰Â·‚¯Â ‰Îˇ ̇Ò.
–‡Ï˚Ï ‰ÓÓ„ËÏ ÔÓ‰‡ÍÓÏ ‚
ƒÂ̸ ÔÓÊËÎ˚ı β‰ÂÈ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÌËχÌËÂ Ë ˜ÂÎӂ˜ÂÒÍÓÂ
Үлкенге құрмет - кішіге міндет
«Қариясы бар үйдің, қазынасы
бар», - демекші Шұңқыркөл ауылында
ауыл
əкімшілігінің
ұйымдастыруымен 1 қазан Қарттар күніне орай ауыл
қарияларының
құрметіне, ісшара өткізілді. Қарттар күніне
арналған іс-шараға, ауылдың
жеке
шаруашылық
қожалықтарымен «А. Асылбеков» атындағы ЖШС басшылары
демеушілік жасап, Астанадан арнайы асаба шақырып, қарттарға
дастархан мəзірі жайылды.
Қарттар күніне арналған мерекелік жиында ауыл əкімі Омашев
Ербол Сағынтаевич пен «А. Асылбеков» атындағы ЖШС бас демеушісі
Аюпов
Аман
Блялович
ата-əжелерге жүрекжарды тілектерін
айтып,
мерекелерімен
құттықтады. Салтанатты жиын барысында
ата-əжелер мектеп
ұжымы жəне ауыл кітапханашысы
Жанзакова
Асылзаттың
дайындаған мерекелік концертін
тамашалады. Астанадан келген
əнші жігіттің əуезді үні қариялардың
көңілін асқақтатып, бір сəтке болса
да
жастық шағына
қайта
оралғандай сезімге бөледі. Атаəжелеріміз би билеп, əн шырқады.
Бұл
мерекеге
70-тен
асқан
Шұңқыркөл ауылының 31 қариясы
қатысты. Сый құрметке
риза
болған
«Бала
көңілді
қарияларымыз», ауыл əкімі Омашев Ербол Сағынтаевич пен жеке
меншік қожалықтарына, сонымен
қатар А. Асылбеков атындағы
ЖШС басшыларына алғыстарын
айтып, ризашылығын білдірді. Мереке соңында
А. Асылбеков
атындағы
ЖШС демеушілері
өздерінің арнайы сый-сияпаттарын
тарту етті. Таратып айта кететін
болсақ, мерекелік дастарханға
«Алшин» фермерлік қожалығының
басшысы Алиякпаров Жеңіс деген
азамат
1 қой
берді. Жеке
шаруашылық қожалықтары - «Рублев», «Есжанов», «Азат» фермерлік
қожалығы, жеке кəсіпкер Генинберг
Ирина сияқты азаматтармен азаматшалар ақшалай демеушілік жасады.
«Үлкенге
құрмет-кішіге
міндет», - демекші осынша сый
құрметке бөлеп, ата-əжелерге есте
қаларлықтай
тамаша мереке
сыйлаған азаматтардың бұл еңбегі
келешек ұрпақ үшін өшпес өнеге
болып қалары анық. Сондықтан да
демеушілік жасаған азаматтарға
ауыл қариялары үлкен алғыс айтады. Сонымен қатар осы атаулы
мерекені
жыл
сайын
ұйымдастырып,
ыстығы
мен
суығына күйіп жүгіріп жүрген ауыл
əкімі
Омашев
Ербол
Сағынтайұлына, бас маман Бейбитова Дариға Аллабергеновнаға,
Осакаров ауданы жұмыспен қамту
жəне əлеуметтік бағарламалар
бөлімінің асисстенті Жанзакова
Камилаға, əкімшіліктен Досымбекова Райхан Қабылдақызына жəне
ауыл клубының жұмыскері Жолдаксынова Светаға, клуб меңгерушісі
Каппарова Эльмираға, ауыл кітапханашысы Жанзакова Асылзатқа
ауылдың қариялары атынан тағы
да ыстық ықыласымызды білдіріп,
алғыс айтамыз.
Нұрлан Ғалымжанұлы
ÚÂÔÎÓ ÊËÚÂÎÂÈ ŒÁÂÌÓ„Ó
ÒÂθÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂΡÏ
ÒÂθıÓÁÙÓÏËÓ‚‡ÌËÈ ŒÁÂÌÓ„Ó ÒÂθÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÌËÍÚÓ
‚ ˝ÚÓÚ Ô‡Á‰Ì˘Ì˚È ‰Â̸ ÌÂ
ÓÒÚ‡ÎÒˇ ·ÂÁ ‚ÌËχÌˡ. Õ‡¯Ë
·‡·Û¯ÍË
Ë
‰Â‰Û¯ÍË
‚ÒÚ˜‡ÎË Ô‡Á‰ÌËÍ Á‡ ·Óθ¯ËÏ Ë ·Ó„‡Ú˚Ï ‰‡ÒÚ‡ı‡ÌÓÏ.
¬ ˝ÚÓÚ ‰Â̸ Ô˯ÎË ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ Ë ‚˚‡ÁËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË Û˜‡˘ËÂÒˇ Ò‰ÌÂÈ
¯ÍÓÎ˚ №13 Ò· ŒÁÂÌÓÂ.
œ‡Á‰ÌËÍ ÓÚÍ˚ÎË Ò‚ÓËÏ ‚˚-
ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ Û˜ÂÌËÍË 3 Ë 4
Í·ÒÒÓ‚ ÔÂÒÌÂÈ ´¡‡·Û¯Í‡ Ë
‰Â‰Û¯Í‡, ‰Ó·˚ ‚Óί·ÌËÍ˪. ÷‰¯‡ˇ ڇ̈‚‡Î¸Ì‡ˇ
„ÛÔÔ‡
ËÒÔÓÎÌË·
͇Á‡ıÒÍËÈ Ì‡Ó‰Ì˚È Ú‡Ìˆ.
—·ˇÚ‡
‰‡Ï‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó
ÍÛÊ͇ ÔÓ͇Á˚‚‡ÎË ˛ÏÓËÒÚ˘ÂÒÍË ҈ÂÌÍË ËÁ ÊËÁÌË
ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ. œÂÒÌË
ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ Á‚Û˜‡ÎË ‚ ËÒÔÓÎÌÂÌËË
ÓηËÌÓÈ
¿.,
–ÚÂθˆÓ‚ÓÈ ¿.¬. ¬ ÁÌ‡Í ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË Á‚Û˜‡ÎË „ÓÏÍËÂ
‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚.
¬ÏÂÒÚÂ Ò ‚Â‰Û˘ÂÈ Ô‡Á‰Ì˘ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ –ÚÂθˆÓ‚ÓÈ ¿.¬. ̇¯Ë ·‡·Û¯ÍË Ë
‰Â‰Û¯ÍË ÔÂÎË ÒÚ‡ËÌÌ˚Â
ÔÂÒÌË, ÓÁÓÌ˚ ˜‡ÒÚÛ¯ÍË,
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı
´”„‡‰‡È ÏÂÎӉ˲ª, ´ŒÚ„‡‰‡È
ÍËÌÓÙËθϪ,
Á‡ÊË„‡ÎË Ì‡
ڇ̈ÔÓÎÂ.
ÃÌÓ„Ó ÚÂÔÎ˚ı
ÒÎÓ‚ Á‚Û˜‡ÎÓ ‚
‡‰ÂÒ ·‡·Û¯ÂÍ
Ë ‰Â‰Û¯ÂÍ ÓÚ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
Ô‡Á‰ÌË͇. –
ÔÓÊ·ÌˡÏË
Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ
Ë
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ
̇
‰Ó΄Ë „Ó‰˚
‚˚ÒÚÛÔËÎË ‚ÂÚÂ‡Ì Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍÓ„Ó
ÚÛ‰‡
–ÏËÌÓ‚‡
‘.–.,
Ô‰Ò‰‡ÚÂθ
ÒÓ‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÚÛ‰‡ ¬ÓÒÚËÍÓ‚ √.¿.
ƒÂ̸ ÔÓÊËÎ˚ı β‰ÂÈ Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÒÂ‰Â˜Ì˚ı Ë
ÔÓ-̇ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ ‰Ó·˚ı Ë
ÌÛÊÌ˚ı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚. ¬Ó ‚ÒÂ
‚ÂÏÂ̇ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ò ÓÒÓ·˚Ï ÔÓ˜ÚÂÌËÂÏ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í
ÒÚ‡¯ËÏ, Ëı ÓÔ˚ÚÛ Ë ÏÛ‰ÓÒÚË. Ã˚ „Ó‰ËÏÒˇ ‰ÓÒÚËÊÂÌˡÏË ˝ÚËı β‰ÂÈ Ë ÌÂ
ÛÒÚ‡∏Ï ‚ÓÒıˢ‡Ú¸Òˇ Ëı ‡ÍÚË‚ÌÓÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ë ÊËÁÌÂÌÌÓÈ ÔÓÁˈËÂÈ.
¿ÍÚË‚ ŒÁÂÌÓ„Ó
ÒÂθÒÍÓ„Ó ÓÍÛ„‡
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
7 стр.
Венада қазақстандық бизнес пен
инвесторларды қорғау бойынша
жобасы таныстырылды
28 қыркүйекте Австрия елордасында қазақстандық-австриялық
экономикалық
форумының
алаңында Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа
қарсы
іс-қимыл
агенттігімен
қазақстандық бизнес пен инвесторларды қорғау бойынша жобасы таныстырылды.
шенеуніктердің тарапынан орын
алатын кез келген бюрократиялық
жəне сыбайлас жемқорлық қол
сұғушылықтан 100% қорғау үшін.
3 айда, біз бағасы 12 млрд. евродан астам 140 бизнес-жобаны сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
сүйемелдеуге алдық», - деп атап
«Қазақстан бизнесті жеңіл жүргізу
үшін барлық жағдайларды жасады.Шетелдік инвесторлар кеңесі
тиімді жұмыс істеп. «Астана»
Халықаралық қаржы орталығы
құрылды,
онда
ағылшын
заңдарының принциптері бойынша
тəуелсіз қаржылық сот жұмыс істейді.
Біз
ЭЫДҰ
Инвестициялық
комитетінің
қауымдастырылған
мүшесі болдық жəне инвестицияларды қорғау туралы 50-ге жуық келісім-шартқа қол қойдық. 62 ел үшін
визасыз режим енгіздік.
Инвестицияларды
тартуды
күшейтуге бағытталған осы үрдісті
жалғастыруда Агенттік адал бизнесті қорғауға негізделген «Бизнесті
жəне инвестицияларды сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
қарсы
сүйемелдеу» жобасын іске қосты.
Яғни, инвесторларды теріс пиғылды
өтті Алик Шпекбаев.
Бұдан
басқа,
Агенттік
төрағасымен
лауазымды
тұлғалардың кəсіпкерлік қызметке
заңсыз араласуын болдырмау
жөніндегі жұмыстың күшейтілгені
атап өтілді.
«Қазақстан бизнесті тиімді жүргізу
үшін шығындарды азайтуға көп
көңіл бөледі, бұған ағымдағы жылы
мемлекеттік органдардың бақылауқадағалау функцияларының 30%-ға
қысқартылғандығы дəлел», - деді
спикер.
Австрияға іссапар барысында А.
Шпекбаев Австрияның Мемлекеттік
қызмет жəне спорт министрлігінің
Бас хатшысы Р. Вайнертпен жəне
Мемлекеттік
басқару
академиясының директоры К. Хартманнмен екіжақты кездесулер
өткізді.
МҚІСЖҚА Баспасөз қызметі
В Вене презентован
казахстанский проект
по защите бизнеса и инвесторов
28 сентября в столице Австрии
Агентством по делам государственной службы и противодействию
коррупции презентован проект по
защите бизнеса и инвесторов на
площадке казахстанско-австрийского экономического форума.
«Казахстан создал все условия
для легкого ведения бизнеса. Эффективно функционирует Совет
иностранных инвесторов. Создан
Международный
финансовый
центр «Астана», при котором действует независимый финансовый
суд на принципах английского
права.
Мы стали ассоциированным членом Комитета по инвестициям
ОЭСР и подписали порядка 50 соглашений о защите инвестиций.
Ввели безвизовый режим для 62
стран.
В продолжение заданного тренда
по форсированию привлечения инвестиций Агентство запустило проект
«Антикоррупционное
сопровождение бизнеса и инвестиций», в основе которого защита
добропорядочного бизнеса. Речь
идет о 100% защите инвесторов от
любых бюрократических и коррупционных посягательств со стороны
недобросовестных чиновников.
Только за 3 месяца реализации
проекта мы взяли под антикоррупционное сопровождение более 140
бизнес-проектов общей стоимостью
свыше 12 млрд. евро», - отметил
Алик Шпекбаев.
Кроме того, председателем
Агентства отмечено усиление работы по пресечению незаконного
вмешательства должностных лиц в
предпринимательскую
деятельность.
«Казахстан уделяет серьезное
внимание снижению издержек для
эффективного ведения бизнеса, о
чем наглядно свидетельствует сокращение в текущем году 30% контрольно-надзорных
функций
госорганов», - сказал спикер.
В ходе визита в Австрию А.Шпекбаев провел двусторонние встречи
с Генеральным секретарем Министерства государственной службы и
спорта Австрии Р. Вайнертом и директором Академии госуправления
К. Хартманном.
Пресс-служба АДГСПК РК
Сыбайлас жемқорлықпен күрес
Барша халықтың борышы
Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық – заманмен
бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп,
қайда мол қаражат, пайда болса,
сол жерге тамыр жайып, бүгінге
дейін жойылмай отырған қауіпті
кеселдің бірі. Басқа дамушы
елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл
кесел айналып өткен жоқ.
Республика Президенті Н.Ə. Назарбаев өзінің «Қазақстанның
əлемдегі
бəсекеге
барынша
қабілетті 50 елдің қатарына қосылу
стратегиясы,
Қазақстан
өз
дамуындағы жаңа серпіліс жасау
қарсаңында» атты халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік пен
қоғамдық тұрақтылыққа төнген
қатер
ретінде
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі
жалпыұлттық
кешенді
бағдарламаны дəйекті түрде жүзеге
асырудың қажеттігін айтып, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық
мүшелеріне,
сондықтан
жемқорлықпен күрес жалпы барша
халықтың борышы екенін атап
көрсетті.
Əрине, сыбайлас жемқорлық
сылып тастайтын сыртқы жара
емес, бұл тамырын тереңге жайған,
өзге сау органдарын шырмап,
тыныс-тіршілігін тарылтатын, сөйтіп
олардың толыққанды қызмет етуіне
қатер төндіретін қауіпті кесел. Оны
емдемес бұрын аурудың пайда
болу, даму, таралу жолдарын біліп,
дерттің қозуына қолайлы жағдай
тууына жол бермеу керек. Ол үшін
бұл ауруға қоғам болып қарсы
тұруымыз қажет. Яғни, бұқара
көпшілік тарапынан сыбайлас
жемқорлық көріністеріне қолдан
келгенше
тосқауыл
қойылып,
қолында билігі бар азаматтар осы
жолда өзгелерге үлгі болуы тиіс.
Сонда ғана халық сенімінің
үддесінен шығатынымыз сөзсіз. Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың
белгісімен іс қозғаудың бір негізі –
азаматтардың арызы. Əрбір азамат
өзінің Конституциялық құқығын
қорғауға міндетті, Қандай да болмасын «қолы да, жолы да ұзын» адамдар азаматтардың құқығын таптап,
заңсыз əрекеттерге баратын болса,
əділдікті орнатушы құқық қорғау органдары. «Тура биде туған жоқ,
туғанды биде иман жоқ» деп қара
қылды қақ жарып, турасын айтып,
əділдікке
жүгінген
қаймана
халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел болып, еңсесі биік 50
мемлекеттің
қатарына
жетуді
көздеп отырған шақта сол адами
қалып-парасат биігінен көрінуге тиіспіз.
Тарихы тереңнен бастау алған
сыбайлас жемқорлық бүгінде бүкіл
əлем қоғамдастығына қауіп төндіріп
отыр. Біздің республикамызда да
бұл мəселеге қарсы күрес шаралары тəуелсіздік алған сəттен бастап мемлекеттің бірінші кезектегі
міндетіне айналды.
Қазіргі таңда қоғамымызға қауіп
төндіріп, орасан кесел келтіретін
осынау
келеңсіз
əлеуметтік
құбылысқа қарсы шаралар қатаң
қолға алынып жатыр. Мемлекеттік
міндеттерді атқаратын, сондай-ақ
соларға теңестірілген адамдардың
лауазымдық өкілеттігін жəне соған
байланысты мүмкіндіктерін пайдалана отырып, не мүліктік пайда алу
үшін олардың өкілеттіктерін өзгеше
пайдалану, жеке өзі немесе делдалдар арқылы заңда көзделмеген
мүліктік
игіліктер
мен
артықшылықтарды заңсыз беру
арқылы оларды сатып алу сыбайлас жемқорлық болып есептелінеді.
Халық арасында жұлын құрт, індет
аталып кеткен осы дертті жою
толықтай жүзеге аспағанымен, оны
ауыздықтаудың, тежеудің сəті кейде
түсіп, кейде шарасыздықтың белең
алатыны да рас.
Елбасы алға тартқан міндет жергілікті жерлердегі құзырлы органдармен,
қоғамдық
ұйымдар
жұмысының темірқазығына айналып отыр. Осакаров ауданы бойынша
мемлекеттік
кірістер
басқармасында
жемқорлықпен
жəне
ұйымдасқан
қылмыспен
күресті күшейту шараларына орай
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес
туралы»,
«Мемлекеттік
қызмет туралы» арнайы заңдар бойынша басқарманың қызметкерлері
арасында техникалық оқыту жəне
де салық төлеушілермен семинар
өткізілуде.
Асхат Шардаров,
Осакаров ауданы бойынша
мемлекеттік кірістер
басқармасының жетекші
маманы
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Жолда уды
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
қ олда у
О бсу ж д а я П ос л а н и е П р е з и д е н та Р К
Жо л д а у ғ а байла ныс т ы
а кт и в ө т т і
12
қазанда
Қазақстан
Республикасының Президенті
Н. Ə. Назарбаевтың Қазақстан
халқына
арнаған
«Қазақстандықтардың
əлауқатының өсуі: Табыс пен
Тұрмыс сапасын арттыру» атты
Жолдауы бойынша аудан активімен жиын өткізілді. Жиын аудан
əкімі
Нұркен
Кобжановтың
төрағалығымен өтті.
Жолдауда көрсетілген мақсатміндеттерді
іске
асыруға
бағытталған алқалы отырысқа Осакаров ауданы əкімінің аппараты,
бөлім басшылары, кенттер мен
ауылдық округ əкімдері қатысып,
стратегиялық
құжаттың
маңыздылығына ерекше тоқталды.
Активте Мемлекет басшысының
Қазақстан
халқына
арналған
«Қазақстандықтардың
əлауқатының өсуі: Табыс пен Тұрмыс
сапасын
арттыру»
атты
Жолдауындағы 6 тармаққа үлкен
мəн беріліп, Жолдау аясында ауданда атқарылатын жұмыстар баяндалды.
Аудан басшысы Нұркен Кобжанов «Халық табысының өсуі»,
«Тұрмыс сапасын арттыру», «Өмір
сүруге жайлы орта қалыптастыру»,
«Азаматтар сұранысына бейімделген мемлекеттік аппарат», «Тиімді
сыртқы
саясат»,
«Əрбір
қазақстандықтың
еліміздегі
өзгерістер үдерістеріне атсалысуы»
атты негізгі алты бағыттан тұратын
саяси
құжаттың
мəні
мен
мағынасына жеке-жеке тоқталды.
Келесі кезекте «Найдоровское»
ЖШС басшысы Павел Лущак
Жолдаудағы басты мəселелердің
бірі – ауыл шаруашылығы өнімдерін
дамыту,
ауыл
шаруашылығы
өнімдерін терең өңдеу саласын
одан əрі дамытуға көңіл бөлді.
Содан
кейін,
экспортқа
шығарылатын тауарлардың түрін
көбейту,
еліміздегі
тауар
өндірушілерді
де,
олардың
өнімдерін де қолдау мəселелеріне
тоқталды. Бұл экономиканы жанжақты дамытуға, еліміздің бəсекеге
қабілетті өнім өндіру мүмкіндіктерін
ұлғайта түсетінін айтты. Пилоттық
жобаға қатысып отырған серіктестік
басшысы нүктелік егіншілік технологиясы туралы тəжірибесімен
бөлісті.
Мінбеге шақырылған Осакаров
ауданының құрметті азаматы, "Рябина" этно - мəдени бірлестік
қызмет сапасына басымдық берді.
Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан
халқына Жолдауын жүзеге асыру
аясында денсаулық сақтау саласын
цифрлы жаңғырту бойынша Осакаров
ауданының
медицина
қызметкерлері
Кешенді
медициналық ақпараттық жүйе
(КМАЖ) бойынша жұмыс жасауда
екенін айтты.
«Нұрай»
бөбекжайы
басшысының міндетін атқарушы
Қаламқас Наурызбаева Елбасы
биылғы Жолдауында мектепке дейінгі білім беруге өте үлкен блок
арнағанын атап өтті. Мемлекет пен
қоғамның алдында тұрған бірінші
міндет балаларды мектепке дейінгі
біліммен
барынша
қамтуды
қамтамасыз ету болып табылады.
Қазіргі уақытта біздің ауданда 3-6
жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту 100% құрайды.
Балабақшаларға кезекке қою жəне
жолдама
берудің
автоматтандырылған жүйесі іске
қосылды.
«Еліміздің
болашағы
–
жастардың қолында. Сол үшін, Елбасы 2019 жылды Жастар жылы
деп жариялады»,- деген аудан əкімі
келесі сөзді Жастар ресурстық
орталығының басшысы Дулат
Садуақасовқа берді.
Дулат Садуақасов:
Ел болашағы ерекше назарда
Елбасы
Нұрсұлтан
Назарбаевтың
5-қазандағы
Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің əлеуметтік –
экономикалық
дамуы
мен
халықтың əл-ауқатын, тұрмыстіршілігін одан ары жақсарту
мəселелерін сөз етті. Бұл жаңа
Жолдау
бұған
дейінгі
Жолдаулардың
жалғасы іспетті,
ерекшелігі
нақты
мəселелерді көтеруінде. Жолдауды Ұлт Көшбасшысы ел игілігіне бола атқарылған істерден
бастап,
Қазақстанның
экономикалық,
əлеуметтік
жағдайына баса назар аударды.
Сонымен қатар шағын жəне
орта бизнесті мемлекет тарапынан қаржыландыру арқылы
өнімділік сапасы мен санын арттыру, экспорттау мəселесі, ішкі
туризмді дамыту, медицина,
білім беру мамандарын дайындап, сапасын арттыру жолдары
қаралды.
Қазақстанда
халықтың əлеуметтік жағдайын
көтеру мақсатында
орташа
жалақыны
1,5
есеге
жоғарылату мəселесін алға
қойып, 2019 жылдың қаңтар
айынан бастап жоспарға енгізу
көзделгенін мəлімдеді. Əлемнің
дамыған 30 елінің қатарына ену
мақсатында бəсекеге қабілетті
ұрпақ тəрбиелеу, шағын жəне
орта кəсіпкерлікпен айналысуға
тиімді қаржыландыру жолдарын
қарастыру, ауыл шаруашылық
өнімдерін сапалы өндіріп, экспорттау жəне шет елдерден
алынатын
дайын
өнімдер
көлемін жыл сайын азайтуға
тырысу қажеттігін айтып, 5
жылға жоспар құрып, одан
нəтиже шығаруды
жоғарғы
билік өкілдеріне тапсырды. Мен
қарапайым халықтың өкілі ретінде,
осы
бағдарламаны
қолдап отырмын. Əсіресе көлік,
энергетика,
индустриялық
имфрақұрылымды дамытуға,
қолжетімді тұрғын үй, мектептер
мен
балабақшалар
құрылысына мемлекет қорынан
қыруар
қаржы
бөлінуі
халқымыздың
əлеуметтік
жағдайының өсуіне пайдасын
тигізеді деп ойлаймын. Жолдауда көрініс тапқан барлық
мəселе-маңызды. Сондықтан
мен
Елбасы Жолдауының
барша қазақстандықтар тарапынан қолдау табатынына сенімдімін. Ал келесі жылдың
«Жастар жылы» деп жариялануы, еліміздің əрбір жас
азаматының сенімін серпілтері
ақиқат.
Нұрлан Ғалымжанұлы
Íîâûå ïóòè
è âîçìîæíîñòè
мүшесі Владимир Кошевец: «Мемлекет басшысы нақты міндеттерді
қ а л ы п т а с т ы р ы п ,
қазақстандықтардың əл-ауқатының
өсуіне, яғни табыс пен өмір сүру сапасын арттыруға бағыттады. Менің
ойымша,
Жолдауда
біздің
əрқайсымыздың еліміздің экономикасы мен білімін дамытудағы рөлін
арттыру туралы сөз болып отыр», деп, үкіметтік емес ұйымдардың
өкілдері Елбасымызды қолдап, алға
қойылған міндеттерді шешу үшін
білімдері
мен
тəжірибелерін
қолданатынын
айтты.
А уд а н д ы қ
аурухананың эпидемиолог
дəрігері Балауса
Сарқытбекова
«Елбасы
медиц
и
н
а
,
денсаулықты
қорғау жəне салауатты өмір салтын
насихаттау
мəселелеріне көп
көңіл бөліп отыр
дегенді айта келе,
Жолдаудың екінші
бағытындағы
медициналық
- Ауылдық жерлердегі əлеуметтік
ортасын жаңғырту үшін – «Ауыл-ел
бесігі» атты жобаны жүзеге асыруды,
«Сарбаз»
балалар
жасөспірімдер бірлестігін құруды
жəне «Өз жеріңді танып біл» атты
жаңа бастаманы қолға алуды
ұсынды. Жастарға саналы тəрбие
мен заман талабына сай сапалы
білім беру - баршамызға ортақ міндет,- деді. Бүгінде өңірде 8598-нен
астам жас барын, бұл аудан
халқының 27% құрап отырғанын
айтып, «Аудан жастары Елбасының
Жолдауың қолдай отырып, алға
қойған жоспарларды орындауға
дайын»,- деді Жастар орталығының
жас басшысы.
Елбасының Жолдауына қолдау
білдіріп,
насихаттауда
ауданымыздың бірқатар азаматтары, Аудандық соғыс жəне еңбек
ардагерлері кеңесінің төрағасы
Ислам Шəкірбеков пен Ауданның
жергілікті кеңес төрағасы Ержан
Сүлейменов мінбеге шығып, өз ойларын ортаға салды.
Аудан əкімі Нұркен Кобжанов:
«Жолдау алдымызға көптеген міндеттер жүктеп отыр. Оны жүзеге
асыруға жұмыла қызмет жасауға
баршаңызды шақырамын», - деп
актив жиынын қорытындылады.
Гүлім Сембай
Сегодня Глава государства
Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана.
Жители
Осакаровского района посмотрели Послание Президента Казахстана в прямом
эфире. Ежегодное Послание
Президента РК народу Казахстана – одно из самых значимых политических событий
страны.
Каждое новое обращение
Президента страны своему народу ожидаемо и давно уже
стало этапным рубежом развития нашего государства и стратегически важным документом.
Нынешнее Послание посвящено росту благосостояния казахстанцев. В нем Главой
государства определены 6 основных задач, которые предстоит нам всем реализовать.
Благополучие народа и вхождение Казахстана в число 30 развитых
стран
мира
–
долгосрочная цель нашего независимого государства. Мы
всегда адекватно отвечаем на
вызовы времени. Это обеспечивается, в первую очередь, благодаря
нашему
единству.
«Богата та страна, где живут в
согласии», – говорят у нас в на-
роде. На современном этапе
также стоят непростые задачи.
Для нас нет непреодолимых
высот, если мы сохраним свое
согласие и единство, – отметил
в Послании Лидер Нации. Данная программа конкретных
практических дел, несомненно,
касается всех казахстанцев.
Большой интерес вызвали
первый приоритет - рост благосостояния граждан и четвертый
приоритет – государственный
аппарат, ориентированный на
потребности граждан. Глава государства выстраивает целостную политику, направленную на
повышение уровня жизни граждан.
Безусловно, Послание Президента определяет для всех нас
и для страны в целом новые
пути и возможности преодоления глобальных вызовов. И у
нас нет никаких сомнений в
том, что под руководством нашего Елбасы будут успешно
реализованы все приоритетные
задачи развития страны на
предстоящие годы!
В. Кошевец,
заслуженный работник
культуры, Почетный
гражданин Осакаровского
района
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
¬ ÔÓΠÁÂÌˡ Ô‡ÚËȈ‚
В минувший четверг, 11 октября, состоялось очередное заседание бюро
политсовета районного филиала партии “Нұр Отан”. Провел его председатель бюро политсовета Н. С. Кобжанов.
Открылось заседание с обсуждения Послания Главы государства Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 5 октября
текущего года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества
жизни». С информацией по этому вопросу
повестки дня выступил член бюро политсовета Е. А. Сулейменов.
Об итогах работы Осакаровского районного филиала партии за 9 месяцев 2018
года доложила первый заместитель председателя Д. Е. Бекова. Она отметила, что
за отчетный период проведено более ста
встреч, круглых столов и партийных собраний
по разъяснению предыдущего
Послания Главы государства народу Казахстана, пяти социальных инициатив и
программной статьи
«Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания». По поручению
председателя партии Н. А. Назарбаева от 3 ноября
2017 года начата работа по модернизации
партии,
приняты и утверждены 20 партийных проектов и по
ним
проведена
разъяснительная
работа во всех первичных партийных
организациях района. На сегодняшний день открыты: ITкласс в СШ № 23 п. Молодежный и
Коворкинг-центр в центральной библиотеке, работает проект «English for jastar»
при СШ № 1 п. Осакаровка, запланировано
открытие еще четырех IT-классов.
Продолжается реализация проектов
«Ардагерлерді ардақтайық», «Кедергісіз
келешек», «Бақытты отбасы - Бақытты
балалық шақ», «Жемқорлықсыз ел –
гүлденген ел».
Согласно плану работы филиала проведено два заседания политсовета, три заседания бюро политсовета, рассмотрено
более двадцати вопросов. Комиссия партийного контроля и общественный совет
по противодействию коррупции ведут целенаправленную работу по разъяснению и
контролю за соблюдением партийцами
устава партии и Кодекса этики члена партии. Проведено 6 заседаний, 24 встречи с
членами партии, 11 выездов по программам «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол», проведен антикоррупционный марафон «Адал
жол».
Депутатской фракцией проведено 3 заседания, 12 встреч с первичными парторганизациями, 36 приемов граждан с
охватом 108 человек. Все обращения решены положительно. Направлено 24 депутатских запроса в государственные
органы.
В общественной приемной филиала
партии председателем районного филиала, акимом района, его заместителями,
руководителями государственных органов,
членами депутатской фракции, правоохранительными органами проведено 45 приемов, принято 135 человек. Из поступивших
обращений 89 процентов
решены положительно,
остальные находятся на
рассмотрении. Все проводимые филиалом мероприятия
широко
освещаются. В районной
газете опубликовано 25
материалов, в фейсбуке
– 143, в инстаграмм –
108.
На текущий момент в
районном филиале состоят на учете 2179 партийцев, действуют 24
первичных
партийных
организации. За 9 месяцев в ряды партии
принято 125 человек.
Итоги работы районного филиала на заседании Политсовета приняты к сведению
и выработаны рекомендации по дальнейшей активизации разъяснительной и организационной работы по реализации
намеченных программ.
По третьему вопросу повестки дня «О
совместных мероприятиях районного филиала и депутатской фракции партии в
районном маслихате по контролю за эффективной
реализацией
программы
«Нұрлы жер» отчитался член комиссии по
программе «Нұрлы жер» В. Н. Яворский. В
своем отчете он отметил, что в текущем
году в п. Осакаровка намечено строительство четырех двухэтажных домов. Комиссией при фракции районного маслихата,
активистами, членами партии по данным
объектам проведено 9 рейдов. За выполнением работ по второму объекту – подве-
дение
инженерно-коммуникативных
инфраструктур к четырем двухэтажным и
18-квартирным домам в п. Осакаровка, а
также по третьему объекту – благоустройство 18-квартирных домов, также осуществляется постоянный контроль.
Далее на заседании бюро политсовета
был заслушан отчет председателя ППО
сельского округа Сарыозек Д. А. Жоргембаевой о работе первичной партийной организации сельского округа. Первичной
организации рекомендовано усилить работу среди тружеников, крестьянских хозяйств и предприятий малого и среднего
бизнеса по вовлечению их в ряды партии
«Нұр Отан» и по выполнению задач, поставленных Президентом страны перед
малым, средним бизнесом и перед агропромышленным комплексом.
В заключение заседания бюро политсовета приняло постановление о созыве
XXIII очередной отчетно-выборной партийной конференции 16 октября текущего
года.
По окончании заседания председатель
бюро политсовета районного филиала
партии Н. С. Кобжанов провел прием граждан по личным вопросам и поручил соответствующим службам в недельный срок
решить поступившие вопросы.
Е. ВРОНА
9 стр.
Праздник
творчества
особенных детей
10 октября, отделом занятости и социальных программ при поддержке предпринимателей нашего района был
организован и проведен концерт, приуроченный к Дню инвалидов. Он стал поистине своеобразным ярким праздником,
позволившим людям с ограниченными
возможностями не только раскрыть свои
таланты, но и свой внутренний мир.
Не случайно праздник творчества особенных детей проходил под названием «Радуга
Надежды», ведь надежда – это вера в ожидание чего-либо благоприятного и возможность
его осуществления.
Следует отметить, что многие неравнодушные люди пришли в районный культурно-досуговый центр п. Осакаровка на это
необычное творческое торжество особенных
детей, и все они искренне радовались праздничному мероприятию и всему происходящему на сцене, не скрывая своих
положительных эмоций.
Открылось это увлекательное мероприятие
выступлением вокальной группы «Акапелла
Априори» из города Темиртау. Атмосферу
праздника поддержали затем и сами виновники торжества – особенные дети. Часть номеров исполнили сами ребята, часть с
помощью взрослых и своих родственников,
представив свои творческие номера в жанровом разнообразии: читали стихи, пели песни,
исполняли танцы. Перед каждым выступлением участников были представлены моменты из их повседневной жизни.
Начался праздник творчества особенных
детей с показа ролика про ведущего торжества - Данияра Мустапинова.
Так, юный чтец Даниэль Круч, представил
вниманию зрителей свое любимое стихотворение «Осень». Владимир Пшеничников вместе с папой спели песню «Детство».
Ризабек Манаргүл исполнила песню
«Жайна Астана». Гнидин Сергей с сестрой
Татьяной порадовали зрителей своим танцевальным номером
«Вальс». Внимательно и с нескрыв а е м ы м
наслаждением слушали
участники
праздника стихотворение Берика
Ахметжанова «Родина моя» в исполнении Еремеева
Никиты.
Бурными аплодисментами встретили еще одного
гостя,
участника
музыкального проекта «Qazaqstan
Dauisi» Райымбека
Сатыбалды. Бурно аплодировали зрители и
зажигательному танцору - солнечному мальчику Батаеву Бауди, а поддержать его приехала танцевальная группа «Вайнах» из
города Караганды. Свои творческие способности продемонстрировал Хавсил Айтансак,
выступив с эссе нашего соотечественника Ергазы Касенова «Адамдық қасиет». Стихотворение «Осакаров мекенім» этого автора
прочитал и Кузеубай Еркежан. Красиво был
исполнен танец, ретро постановка, Кашнико-
вым Никитой вместе с тетей – Юдиной Надеждой, под музыкальное сопровождение
Людмилы Поповой.
Порадовал всех и хореографический
номер Мукановой Зейнеп и танцевальной
группы СШ № 12 под руководством Оспановой Натальи с танцем «Цветок», а также выступление Жансии Октябрь и Армана
Бапанова с песней «Күнім сен сөнбеші» и Жанасыл Кайрата с песней «Солнечный круг»,
исполненной на трех языках – казахском, русском и английском.
Восторженно присутствующие встречали
особую гостью - поддержать наших солнечных детей приехала звезда казахстанской
эстрады, народная артистка Казахстана, прекрасная Алтынай Жорабаева. Она виртуозно
исполняла музыкальные произведения,
радуя своим замечательным исполнительским мастерством гостей мероприятия. Зрители, не умолкая, от души аплодировали
известной талантливой вокальной исполнительнице.
Мероприятие получилось ярким, солнечным, наполненным детскими улыбками и радостью всех его участников. Концертная
программа, прошедшая, как говорится, на
одном дыхании, завершилась долгими дружными зрительскими аплодисментами и словами благодарности организаторам и
участникам. По мнению организаторов, такие
мероприятия помогают солнечным детям социализироваться и адаптироваться к окружающему миру. Они привлекают внимание
общества к проблеме самореализации, обучению и развитию таких детей.
Прошедший праздник с участием особенных детей напоминает всем о нуждающихся
в поддержке и помощи, в то же время мужественных и крепких духом людях, проявляющих таланты во всем. Такие праздники нужны
нашему обществу для того, чтобы обратить
внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и для того, чтобы вос-
хититься необыкновенной силой духа,
целеустремленностью, умением добиваться
успехов в сложнейших условиях, как самих
детей, так и их родителей. Эти проявления
жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас.
С уверенностью можно сказать, что в этот
день на сцене зажглись яркие звездочки. Мы
поздравляем всех участников и желаем им
крепкого здоровья и творческих успехов.
Светлана Максимова
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
10 стр.
Уы з бай ау ы л ы н ы ң
тар их и к езең д ер і
Ауыл
тарихының
бір
ғасырдан асып тамыр тартқан
тылсым сырларына үңіліп, бабалар естелігімен, мұрағаттық
деректер жəне газет, кітапхана
құжаттарынан мағұлмат ала отырып, Уызбай аулының тарихи
кезеңі, қазақ өлкесіне Ресейдің
оңтүстік губернияларынан (Херсон,
Екатеринослав,Таврис,
Волын
жəне
Могилев)
аймақтарынан жер аударылған
орыс шаруаларының жаппай
қоныстануы дəуірімен тығыз
байланысты
анықталған
құнарлы
жер
ведмоства
басшыларының ұйғарымымен
қоныстану орталығы болып
жоспарланып,
соның
нəтижесінде
1908 жылы
«Уызбайөзек» жерінде «Морозовское» селосы пайда болды.
1920 жылғы мəлімет бойынша
Морозовское селосы Киев болысына енген. Сол кезеңге
дейін халық саны 148 адамды
құраса,
1921-жылдың
21маусымындағы санақ бойынша
Морозовское селосында 139
адам тіркелген. Негізгі халық
жұмысшы-шаруалар.
Ал,
басшы қызметкерлер 2 адам
болған.1930-жылдан
бастап
Морозовское селосы «Маржанкульский» совхозы болып ауысты. Дəл осы жылы облыс
аумағында алғашқы кеңес
шаруашылықтары құрыла бастады. 1972 жылға дейін Маржанкульский совхозы, Нұра
ауданының құрамында болды.
1972 жылдың сəуір айынынан
бастап
Қарағанды
облысының атқару комитетінің
шешімімен «Маржанкөл» жəне
Маржанкөл селолық советі
болып Осакаров ауданының
құрамына көшірілді. 1975 жылы
20 тамызда КПСС Орталық
комитетінің Саяси бюросының
мүшесі, Қазақстан Коммунистік
Партиясы орталық комитетінің
бірінші хатшысы Дінмұхамед
Ахмедұлы Қонаев Қарағанды
облысын аралап, Осакаров
ауданында болып, «Вильгельм
Пик», «Заря», «Маржанкөл»
совхоздарының
егістік
алқаптарын
аралап
көріп,
диқаншы қауыммен жүздесіп,
атқарылып жатқан жұмыстарын
жоғары бағалаған болатын.
1972 жылдың 29-қазанында
Осакаров аудандық жұмысшы
халық депутаттары кеңесінде
шешім
қабылданып
«Маржанкөл» совхозының директоры
болып
Балтин
Өміртай Көбентаевич сайланды.
Өміртай
Көбентайұлының
басшылық
кезеңі Маржанкөл совхозының
өрлеу кезеңімен тұспа-тұс келіп,
экономикасы
өркендеп,
көптеген жетістіктерге қол жеткізген кезеңі еді. Оған дəлел
келтірер болсақ,
Өміртай
Көбентайұлы ерен еңбегі үшін
налысында Маржанкөл ауылы
«Уызбай»
ауылы
болып
өзгертілді. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1993
жылғы 7-қазанында №2410-ХІІ
қаулысымен жергілікті өкілеті
жəне атқарушы органдардың
өтініші бойынша, Қазақстан
Республикасының Министрлер
Кабинеті жанындағы, мемлекеттік
ономастикалық
комиссияның
қортындысы
жəне
тарихи-географиялық
атауларын қалпына
келтіру
жəне ұлттық тамографтарды
қайта жаңғырту мақсатында
Морозовка селосы, Маржанкөл
ауылдық округінің əкімшілік
орталығы
Уызбай ауылы
болып бекітілді. 1992 жылдан
1999
жылға
дейін
шаруашылықты
Томашинов
Садуақас
Алмағанбетович,
1999-2004
жылдары
Жұманбаев Асылбек Ибрагимович, 2004-2007 жылдары
Увалиев Төлеу
Рашатович
басқарды. Ал Мұқанов Бірлес
Ақашұлы 2005 жылдан 2017
жылға дейін
Маржанкөл
ауылдық округінің əкімі қызметін
атқарды. Бірлес Ақашұлы өзінің
қызмет жолын сонау кеңес
кезеңінде бастап,
адал
еңбектері үшін, Қазақ КСР
Жоғары Кеңес Президумының
құрмет грамотасы жəне «Еңбек
үшін» медалі, Коммунистік Партия ОК жəне ҚР комсомол
орталық комитетінің дипломдары,
облыстық
білім
департаментінің дипломы, Бірлес ағаның білікті азамат екендігін айғақтайды. Биыл 2018
жылдың 30-тамызында Рухани
Жаңғыру аясында Қазақстан
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
Осакаров ауданында өрт
сөндіру бекеті ашылды
2018 жылдың 5 қазан күні
Қазақстан
Республикасы
«Азаматтық қорғау туралы»
Заңын
іске
асыру
мақсатында жəне Осакаров
ауданының аумағын дамыту
Бағдарламасының
жоспарына
сай
Осакаров
ауданының
Батпақ
ауылында өрт сөндіру бекетінің
ашылуы болды.
Ж. жəне жергілікті тұрғындар
қатысты.
Осакаров
ауданы
ТЖ
бөлімінің бастығы азаматтық
қорғау подполковнигі Д. Ө.
Сүлейменов сөз сөйлеу барысында өрт сөндіру бекетінің
қызметкерлерін құттықтап жəне
өрт болмауын тіледі.
Батпақ селолық округінің əкімі
Жанарстанов А.Ж. өз сөзінде
Өрт сөндіру бекетінің ашылуы
жəне жұмысы осы елді мекенде
болған өрттер мен дала өрттері
кезінде шұғыл іс əрекет етуге,
қауіпсіздікті
қорғауын
жоғарылатады. Өрттерде адам
өлімі жəне жарақат алуларын
қысқартады, өрттерді дер кезінде жоюға жəне өрттен келген
шығындарды
азайтуға
көмектеседі.
Өрт сөндіру бекетін ашу салтанатына Осакаров ауданы ТЖ
бөлімінің бастығы азаматтық
қорғау подполковнигі Д. Ө.
Сүлейменов, Осакаров ауданы
əкімі аппаратының АҚ жəне
ТЖ бөлімінің басшысы Жапаров А. Қ., Батпақ селолық
округінің əкімі Жанарстанов А.
осы
бекеттің
ашылуына
көмектерін көрсеткен «Жанай»
ЖШС басшыларына ықыласын
білдірді.
Өрт сөндіру бекеті ол – жылу
берілген бокс, ал бекеттің негізгі
көлігі ЗИЛ-133 өрт сөндіру
автокөлігі. Көлік өрт сөндіруге
арналған негізгі өрт-техникалық
қару-жарақпен
қамтылған,
қосымша өрт сөндіру мотопомпасы бар. Өрт сөндіру бекетінің
қызметкерлері өрт сөндіруге
арналған жауынгерлік киімдерімен,
құралдарымен
жарақтандырылған.
М. Абжанов,
Осакаров ауданы ТЖБ бас
маманы, азаматтық қорғау
майоры
В Осакаровском районе
открыли пожарный пост
«Знак почета» орденімен үш
рет жəне Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталды. Өмекең
басқарған жылдары совхоз үш
рет миллион пұттан мемлекетке астық тапсырды. 1981
жылдың
шілде
айында
совхоздың директор лауазымына Темиров Еркінбай Темирович
тағайындалып, 1992
жылға дейін басқарды. Осы
уақыт аралығында Еркінбай
Темірұлы
өзінің
дарынды
басшылығының
арқасында
«Маржанкөл»
совхозының
өркендеуіне бар күш жігерін
салып орасан зор үлесін қосты.
Сол себепті де ол кісінің есімі
совхоз тарихында лайықты
орынға ие. 1991 жылдың
қазанында Е. Т. Темировтың
төрағалығымен өткен ауыл жи-
Республикасының Ата Заңына
27 жыл толуына жəне Морозовское селосының құрылғанына
110 жыл толуына сəйкес
Маржанкөл ауылдық округінің
Уызбай ауылында дүбірлі той
өткізілді. Уызбай ауылының
қазіргі əкімі Сембеков Есен
М ү с и л и м ұ л ы н ы ң
ұйымдастыруымен ат жарыс,
көкпар,
қазақша
күрес
түрлерінен сайыстар, ауыл
тұрғындары мен мектеп ұжымы
біріккен үлкен
концерттік
бағдарламалар өткізді. Бұл мерекелік іс-шараға басқа да
көршілес ауылдардан азаматтар қатысып жүлделі орынға ие
болды.
Нұрлан Ғалымжанұлы
5 октября 2018 года в целях
реализации закона Республики Казахстан «О гражданской
защите»
и
в
соответствии с планом Программы развития территории
Осакаровского района состоялось открытие пожарного поста села Батпак,
Осакаровского района.
Наличие и работа пожарного
поста позволит повысить защищенность, оперативно реагировать на пожары в населенном
пункте и степных массивах, сократить число погибших и травмированных
на
пожарах,
минимизировать ущерб и ликвидировать пожары на начальных стадиях горения.
На открытии пожарного поста
приняли участие начальник
ОЧС Осакаровского района
подполковник гражданской защиты Сулейменов Д.О., начальник отдела ГО и ЧС аппарата
акима Осакаровского района
Жапаров А. К. , аким Батпактинского сельского округа Жанарстанов А. Ж. и местные жители.
Выступил начальник ОЧС
Осакаровского района, подполковник гражданской защиты Сулейменов Д. О., который
произнес
поздравительную
речь и «пожелал сухих рукавов» сотрудникам пожарного
поста.
Свои слова благодарности за
социальную ответственность в
адрес
руководства
ТОО
«Жанай» высказал аким Батпактинского сельского округа
Жанарстанов А. Ж.
Пожарный пост представляет
собой отапливаемый бокс, где
основной техникой поста является автоцистерна на базе
ЗИЛ-133 оборудованная необходимым пожарно-техническим вооружением для тушения
пожара,
дополнительно
имеются пожарные мотопомпы.
Работники пожарного поста
оснащены боевой одеждой пожарного и пожарным инвентарем.
М. Абжанов,
главный специалист ОЧС
Осакаровского района,
майор
гражданской защиты
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
Рухани жаңғыру: туған жер
Ý ò î
í à ø å é
è ñ ò î ð è è
(Продолжение. Нач. в № 39)
Почетной Ленинской грамотой с вручением знака
«Ударник десятой пятилетки» были награждены тракторист Андрей Андреевич Рау, комбайнер Анатолий Иосифович Штеба, мастер машинного доения коров
Мария Андреевна Гаас, шофер Виктор Каспарович Риттер и бригадир тракторно-полеводческой бригады № 4
Андрей Александрович Лакман (совхоз имени Вильгельма Пика), картофелевод Давид Юнусович Шигаев,
овощевод Анна Устиновна Штель, доярка Людмила
Александровна Коземиренко и механизатор Арнольд
Александрович Вебер (совхоз «Ишимский»), тракторист Рем Александрович Веселов, комбайнер Виктор
Дмитриевич Белов, доярка Фаина Хамуловна Закирова, доярка Мария Яковлевна Петрова и тракторист
Владимир Дмитриевич Кретьяков (совхоз имени XXI
партсъезда), доярка Мария Ивановна Беломестная, доярка Валентина Алексеевна Корнеева и комбайнер
Теодор Андреевич Цимпель (совхоз «Заря»), управляющий отделением № 2 Мирон Евстафьевич Бутин,
тракторист Николай Николаевич Толстоногов и доярка
Елизавета Николаевна Кудрявцева (совхоз «Темиртауский»), механизатор Сергей Михайлович Маркович,
шофер Анатолий Иванович Мовчан и мастер машинного доения коров Вера Леонтьевна Ямборко (совхоз
«Восход), механизаторы Иван Александрович Лысенко,
Михаил Иванович Сигарев, Иван Филиппович Пыхтин
и Алексей Зосимович Машнин (совхоз «Новый путь»),
картофелевод Виктор Александрович Скурат, доярка
Евгения Павловна Павлова, механизаторы Александр
Никифорович Ткач и Ромэль Брониславович Поцюс
(совхоз имени XIX партсъезда), трактористы Николай
Константинович Земеров и Баттал Альмагамбетович
Томашинов (совхоз «Маржанкульский»), комбайнер
Федор Михайлович Созин (райспецхозобъединение).
20-22 марта прошел смотр художественной самодеятельности ученических коллективов школ района, посвященный 110-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина и 60-летию образования Казахской ССР.
Коллективы средних школ №№ 1, 9 и 12 стали победителями среди образовательных учреждений райцентра.
Среди средних школ района победили коллективы
художественной самодеятельности СШ № 10 села Николаевка, СШ № 16 села Садовое и СШ № 3 села Пионерское, среди восьмилетних школ – юные артисты из
сел Литвинское, Красный Кут и Колхозное.
Среди лучших номеров жюри было отмечено выступление хоров СШ №№ 1, 3, 9, 10 и 12, ансамблей домбристов СШ № 8 села Морозовка и народных
инструментов СШ № 9, вокально-инструментальных
ансамблей «Мечтатели» (СШ № 12), «Аэлита» (СШ №
1), «Голос юности» (СШ № 9), вокальной группы (СШ
№ 5 села Октябрьское), солистов Р. Мусифулиной и Т.
Бисембаева (СШ № 1), Д. Башимовой (СШ № 12), К.
Бляловой и А. Дюсенбаева (СШ № 8), И. Бородина (СШ
№ 9), И. Бондаренко (СШ № 10) и других.
22 марта проходила областная олимпиада школьников. Ученица десятого класса СШ № 9 райцентра
Мария Бурова заняла в соревнованиях по физике
третье место.
27 марта в поселке Осакаровке была проведена
спартакиада призывной молодежи по сдаче нормативов комплекса ГТО, в программу которой входили метание учебной гранаты, подтягивание на перекладине,
стрельба из малокалиберной винтовки и кросс.
Лучший результат в метании гранаты показал А.Дашковский из совхоза «Новый путь», в кроссе победил его
земляк С. Рыжов.
28 марта в районном Доме пионеров состоялся шахматный турнир школьников на приз газеты «Комсомольская правда».
Победу одержала команда СШ № 16 села Николаевка, второе место завоевала команда Осакаровской
СШ № 9 и третье – юные шахматисты из СШ № 8 села
Морозовка.
29 марта в рамках первого фестиваля дружбы пионеров союзных республик в районном Доме пионеров
прошла встреча осакаровских пионеров с делегатами
из Карелии. Гостям был показан документальный
фильм «Дом нашего детства», рассказывающий о деятельности районного Дома пионеров, была проведена
встреча с первоцелинниками.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31
марта 1980 года рабочей совхоза «Маржанкульский»
Балкие Елешевой и домашней хозяйке села Скобелевка Анфисе Яковлевне Тумаковой было присвоено
звание «Мать-героиня».
3 апреля в кинотеатре «Октябрь» было проведено
первое заседание кинолектория правовых знаний
«Закон и подросток». Перед школьниками с лекцией
«Что такое преступление» выступил начальник районного отдела внутренних дел О. М. Бедевкин. Участни-
ñ ò ð î ê è
кам кинолектория был показан художественный фильм
«Обвиняются в убийстве».
7 апреля в районном Доме пионеров открылась выставка «Творчество юных - 80».
Обращали на себя внимание работы юных художников Саши Щербакова и Андрея Найчука (СШ № 1 поселка Осакаровка), Сергея Воронина, Эдика Ротермиля
и Димы Сухачева (СШ № 9 поселка Осакаровка), Гали
Суптелло (СШ № 12 поселка Осакаровка), аппликация
из лепестков цветов и листьев Тани Корнюшкиной
(восьмилетняя школа села Центральное).
В разделе выставки «Детское техническое творчество» было представлено 112 экспонатов. Посетители
выставки могли увидеть диораму «Жизнь древних
людей» (СШ № 16 село Садовое), действующую модель скрепера, выполненную учащимися Сергеем Семенычевым и Владимиром Лемешевым (СШ № 2 село
Литвинское).
12 апреля прошла районная конференция юных туристов-краеведов, участников Всесоюзной экспедиции
пионеров и школьников «Моя Родина – СССР», в которой приняли участие экспедиционные отряды СШ № 5
села Октябрьское, СШ № 6 села Батпак, СШ № 9 и 12
поселка Осакаровка, СШ № 16 села Садовое, восьмилетних школ сел Колхозное, Центральное и Коллективное.
Лучшими сводными отрядами, представившими на
конференцию доклады и краеведческие материалы,
были признаны поисковые отряды СШ № 12 (первое
место), СШ № 16 (второе место) и СШ № 9 (третье
место), восьмилетних школ села Центральное (первое
место), Колхозное (второе место) и Коллективное
(третье место).
17 апреля, участвуя в республиканских соревнованиях на первенство республики по классической
борьбе, осакаровский спортсмен С.Сергеев стал серебряным призером.
На проведенном 19 апреля коммунистическом субботнике приняло участие более 19 тысяч осакаровцев.
Заработанные на празднике труда 33 тысячи рублей
были перечислены в фонд пятилетки.
7 мая в районном Доме культуры прошло торжественное собрание, посвященное 35-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.
9 мая во всех населенных пунктах района были проведены митинги в честь Дня Победы, состоялись чествования ветеранов войны и тружеников тыла.
Задачи комсомольских и пионерских организаций по
проведению пятой трудовой четверти «Мой труд вливается в труд моей республики» и летнего отдыха были
обсуждены на прошедшем 14 мая пленуме райкома
комсомола.
На прошедшей 17-19 мая в городе Караганде областной военно-спортивной игре «Орленок» команда юнармейцев Осакаровского района заняла второе место
среди 18 городских и сельских школ области.
20 - 22 мая в городе Темиртау проводилась областная спартакиада школьников по легкой атлетике. Хорошо выступив во всех видах соревнований, команда
Осакаровского района уверенно заняла первое место.
Чемпионами области среди сельских спортсменов
стали Елена Естифеева из СШ № 1(бег на 100 метров),
Ирина Ильина из СШ № 12 (бег на 800 метров), Ольга
Липчанская из СШ № 9 (прыжки в высоту), Нелли Филиппи из СШ № 1 (бег на 200 метров), Роберт Швейнфордт из СШ № 12 (бег на 400 метров), Олег Шуршин
из СШ № 1 (бег на 800 метров), Сергей Якимов из СШ
№ 1 (бег на 100 и 200 метров), команда юношей в составе Игоря Блюма, Сергея Якимова, Олега Шуршина
и Роберта Швейнфордта в эстафете 4х100 метров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
августа 1980 года рабочей совхоза «Маржанкульский»
Гульсаре Есекеевой было присвоено почетное звание
«Мать-героиня».
Встречая День рождения Всесоюзной пионерской
организации имени В.И.Ленина 19 мая, правофланговые пионерские дружины и отряды школ райцентра,
СШ № 2 села Литвинское, СШ № 10 села Николаевка,
СШ № 16 села Садовое, восьмилетних школ сел Колхозное, Красный Кут, активно работая на маршрутах
Всесоюзного марша, проводили пионерские сборы на
темы «Учись учиться», «Мир и солидарность», участвовали в спортивных соревнованиях «Чудо-шашки»,
«Белая ладья», «Золотая шайба», «Кожаный мяч».
23 мая был проведен очередной районный слет выпускников школ. Участники слета выступили с обращением ко всем школьникам района, в котором, в
частности, говорилось: «Велико стремление нашей молодежи дать Родине больше хлеба, мяса, молока, картофеля, овощей, другой продукции полей и ферм. С
каждым днем растет значимость и авторитет работника
сельскохозяйственного производства”.
(Продолжение следует).
11 стр.
С ал ауат т ы ө м ір с ал т ы
Жеңіспен оралды
5 қазан 2018 жылы Қарағанды
қаласында оқушыларды патриотизмге, Отан қорғауға, олардың
бойындағы күш - қуаты мен білімін
Отан игілігі мен мүддесіне жұмсауға
баулу
жəне
оқушылардың
бойындағы ар - намысты ерте
қалыптастыру
мақсатында
облыстық «Күзгі əскери кросс» жарысы өтті.
патталып, қоржындарына тағы бір
жеңісті олжалады.
Команда
құрамын
жаттықтырушылар
Дəуренбек Тұңғышбай, Тілеген
Құттбай бастап барып, спортшы жастар Балапан Қуаныш, Тілеубаев
Шерхан, Бекалова Анастасия, Айтжанов Арсан, Сейтбаттал Байқонақ
жəне
Бекалова
Ксенияларды
бəйгеге қосты.
Облыстық жарысқа 14 - 15,16 - 17
жастар арасындағы жасөспірімдер
қатысты. Осакаровка кентінің № 12
орта мектебінің базасындағы тірек
мектебі (ресурстық орталығы)
жəне № 1 орта мектебінің
базасындағы
тірек
мектебі
(ресурстық орталығы) командалар
атсалыса қатысты. Барлығы 26
команда
қатысқан
жарыстан,
жүлделі
I орынмен № 1 орта
мектебінің базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталығы) мара-
«Күзгі əскери кросс» жарысы
оқушыларға патриоттық тəрбие
бере
отырып,
оқушылар
арасындағы салауатты өмір салтын
насихаттады.
Оқушылардың
əскерде қызмет етуге деген ынталарын арттыру жəне өзара достығын
нығайтуда жас буын өкілдеріне
жеңісті бəйгеде осындай жетістіктермен ауданымызды қуантып, биік
шындардан көріне беріңдер деп тілейміз.
Махаббат Мұхамедқали
Спорт
Íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå
áàñêåòáîëèñòû
9 октября в физкультурнооздоровительном
комплексе
был проведен финал районных
соревнований по баскетболу
среди организаций и учреждений
района, с целью пропаганды здорового образа жизни, повышения
индивидуально-командного мастерства, развития и популяризации баскетбола.
В церемонии открытия турнира
принял участие руководитель отдела физической культуры и спорта
Осакаровского района Бауыржан
Дулатов. Он пожелал баскетболистам удачи в предстоящих соревнованиях и новых спортивных
успехов.
Игры прошли в интересных и
упорных поединках. Команды продемонстрировали хороший уровень
подготовленности и выучки. По результатам игр, места распределились следующим образом: в
упорном противостоянии первое
место одержала команда СШ №1 п.
Осакаровка, второе место команда ДЮСШ п. Осакаровка и
третье место заняли игроки
команды «Достар». Победители и
призеры были награждены кубками,
грамотами и медалями соответствующих степеней.
Поздравляем победителей и призеров с успехом и желаем новых
спортивных побед.
С. Максимова
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
12 стр.
АҚ П А РАТ Т Ы Қ Х А БАРЛ АМ А
«Осакаров ауданының экономика жəне
қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 2018
жылғы 30 қазанда сағат 15.00 -де мемлекеттік
мүлік Тізілімінің www.gosreestr.kz веб-порталында ауданның коммуналдық меншік иелігіндегі нысанды сату бойынша аукцион өткізу
туралы хабарлайды.
Ауданның коммуналдық меншік иелігіндегі
нысанды
сату Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920
қаулысымен бекітілген жекешелендіру нысандарын сату қағидасына сəйкес жүзеге
асырылады.
Жекешелендiру нысаны бірінші саудасаттыққа аукционға бағаны көтеру əдісі
қолданыла отырып шығарылады.
Аукционға ауданның коммуналдық меншік
иелігіндегі келесі нысан қойылады:
Жер
учаскесінің
құнын
есепке
алмағанда,бұрынғы мектеп
ғимараты.
Орналасқан жері -Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Сарыөзек а/о, Шоқай а., Центральный көшесі, 7 үй, 1990 жылы салынған,
құрылыс алаңы 756,2 шаршы метр, бір
қабатты.
Балансұстаушы:«Осакаров
ауданының білім бөлімі» ММ-сі. Телефон 8
(72149) 41373. Алғашқы бағасы - 1 680 000
теңге. Бастапқы бағасы - 1 680 000 теңге. Кепілдік жарна – 252 000 теңге.
Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі
жəне аукцион басталуға дейін екі сағат
бұрын, атап айтқанда 2018 жылғы 30 қазанда
Астана қ. сағаты бойынша 13.00 аяқталады.
Кепілдік
жарна
«Ақпараттық-есептеу
орталығы» АҚ депозиттік шотына енгізіледі:
БСН:
050540004455;
ЖСК
KZ946017111000000330;
ББК: HSBKKZKX;
АЛУШЫ-БАНК: «Қазақстан Халық банкі»
АҚ,
төлемнің
тағайындалуы–аукционға
қатысу үшін кепілді жарна (банк қызметтері
үшін төлемдер кепілді жарнаның мөлшеріне
кірмейді).
СТК 171; Кбе:16.
Аукционға, тендерге жəне жабық тендерге
қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəйкестендіру
нөмірін (бұдан əрі – ЖСН), тегін, атын,
əкесінің атын (бар болса);
2)
заңды
тұлғалар
үшін:
бизнес
сəйкестендіру нөмірін (бұдан əрі – БСН),
толық атауын, бірінші басшының тегін, атын,
əкесінің атын (бар болса);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші
деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының
деректемелерін;
4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала
тіркелу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген
кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде
тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді
өзгертеді.
Аукционға, тендерге жəне жабық тендерге
қатысушы ретінде тіркелу үшін осы Қағидаға
қосымшаға
сəйкес
нысан
бойынша
қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-саттыққа
қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында
тіркеу қажет.
Тендерге
жəне
жабық
тендерге
қатысушылар сауда-саттық шартымен келісуді қамтитын өтінімді жəне сауда-саттықты
өткізу туралы хабарламада көрсетілген
қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын
қосымша талаптарға сəйкестігін растайтын
құжаттардың электрондық (сканерленген)
көшірмелерін қоса бере отырып, тізілімнің арнайы
бөлінген
веб-парақшасында
электрондық конвертке жүктелетін баға
ұсынысын тіркейді.Аукционның, тендердің
жəне жабық тендердің жеңімпазы сатып алусату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып
тексеру
үшін
мынадай
құжаттардың:
1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе
жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын
құжаттың;
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куəліктің не анықтаманың;
заңды
тұлға
өкілінің
өкілеттіктерін
куəландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды
тұлғаның өкілі паспортының немесе оның
жеке басын куəландыратын құжаттың;
мемлекетке тиесілі акцияларды сату ке-
зінде – қатысушының акцияларына иелік ететін акционерлік қоғамдар туралы ақпаратты
қамтитын
акционерлер
тізілімінен
(хабарламаның жариялану сəтінде) үзіндікөшірменің түпнұсқаларын міндетті түрде
көрсете отырып, олардың көшірмелерін не
нотариат
куəландырған
көшірмелерін
ұсынады.
Шетелдік заңды тұлғалар қазақ жəне/немесе орыс тілдерінде нотариат куəландырған
аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариат растаған көшірмелерін ұсынады.
Тендердің
жəне
жабық
тендердің
жеңімпазы да сатушыға сатып алу-сату шартына қол қойған кезде өтінімге қоса берілген
құжаттардың түпнұсқаларын не нотариат
куəландырған көшiрмелерін ұсынады.
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылып
тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде
қайтарылады.
Қатысушының осы Қағиданың 28 жəне 29тармақтарында көрсетілген талаптарды
сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың
арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты
өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға
дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім вебпорталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы
үшін негіз болып табылады.
Тізілімнің
дерекқорында
бірыңғай
оператордың арнайы транзиттік шотына кепілді жарнаның түскені туралы мəліметтер
болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы
өтінімді қабылдау жəне қатысушыны
аукционға, тендерге жəне жабық тендерге жіберуді
жүзеге
асырады.
Тізілімнің
дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы
транзиттік шотына кепілді жарнаның түскені
туралы мəлімет болмаған жағдайда, тізілім
веб-порталы қатысушының өтінімін кері
қайтарады.
Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру
нəтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында
көрсетілген
қатысушының
электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау
не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері
туралы электрондық хабарлама жібереді.
Тізілімнің веб-порталы аукционға қатысу
үшін электрондық өтінімді кері қайтарған
қатысушының аукцион нөмірін саудасаттықты өткізу басталғанға дейін кемінде екі
сағат бұрын жояды.
Əрбір сатылған жекешелендіру объектісі
бойынша аукцион нəтижелері сауда-саттық
нəтижелері туралы электрондық хаттамамен
ресімделеді, оған сатушы жəне жеңімпаз ЭЦҚ
пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген
күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.
Сауда-саттық нəтижелері туралы хаттама
аукцион нəтижелерін жəне жеңімпаз бен
сатушының жекешелендіру объектісін сату
бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол
қою міндеттемесін белгілейтін құжат болып
табылады.
Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады
жəне сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап
күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде
Қарағанды облысы,Осакаров ауданы, Осакаровка кенті, Мостовая көш., 48 үй «Осакаров
ауданының экономика жəне қаржы бөлімі»
ММ-сі
мекен –жайы бойынша оған қол
қояды. Жеңімпаз сатып алу-сату шартына қол
қойған соң сатушыға салыстыру үшін
түпнұсқаларын
немесе
нотариалды
куəландырылған көшірмелерін міндетті түрде
көрсете
отырып,
келесі
құжаттардың
көшірмелерін ұсынады:
1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе
жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын
құжатын:
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куəлігін немесе анықтаманы;заңды тұлға
өкілінің
өкілеттіктерін
куəландыратын
құжатын, сондай-ақ, заңды тұлғаның өкілі
паспортының немесе оның жеке басын
куəландыратын құжатын.
Құжаттардың
түпнұсқалары
салыстырғаннан кейін бір жұмыс сағаты
ішінде қайтарып беріледі.
Аукцион туралы толығырақ ақпаратты
www.gosreestr.kz сайтынан немесе 8 (72149)
4-18-05 телефоны арқылы білуге болады.
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Отдел экономики и финансов Осакаровского района» объявляет о проведении
аукциона по продаже объекта районной коммунальной собственности 30 октября 2018
года в 15.00 на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz
Продажа объекта районной коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов
приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан
от 9 августа 2011 года №920.
Объект приватизации на первые торги выставляется на аукцион с применением метода
повышение цены.
На аукцион выставляется следующий объект районной собственности:
Здание бывшей школы,без учета стоимости земельного участка. Местонахождение Карагандинская область, Осакаровский
район, с/о Сарыозек, с. Шокай, улица Центральная, д.7, 1940 года постройки, общая
площадь застройки 756,2 кв.м., одноэтажное.
Балансодержатель: ГУ «Отдел образования
Осакаровского
района».
Телефон
8(72149)41373. Начальная цена- 1680 000
тенге. Стартовая цена – 1 680 000 тенге. Гарантийный взнос- 252 000 тенге.
Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного
сообщения и заканчивается за два часа до
начала аукциона, а именно 30 октября 2018
года в 13.00 г. Астаны.
Гарантийный взнос вносится на депозитный счет АО «Информационно-учетный
центр»:
БИН:
050540004455;
ИИК
KZ946017111000000330;
БИК: HSBKKZKX;
БАНК-ПОЛУЧАТЕЛЬ АО «Народный банк
Казахстана», назначение платежа- гарантийный взнос для участия в аукционе ( в размер
гарантийного взноса оплата банковских услуг
не входит).
КНП 171; Кбе:16.
Для участия в аукционе, тендере и закрытом тендере необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с
указанием:
1) для физических лиц: индивидуального
идентификационного номера (далее - ИИН),
фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного
наименования, фамилии, имени и отчества
(при наличии) первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного
взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных
участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона, тендера и закрытого тендера необходимо
на
веб-портале
реестра
зарегистрировать заявку на участие в торгах
по форме согласно приложению к настоящим
Правилам, подписанную ЭЦП участника.
Участники тендера и закрытого тендера регистрируют заявку, содержащую согласие с
условиями торгов и ценовое предложение,
загружаемое в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра с
приложением электронных (сканированных)
копий документов, подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам (покупателю), указанным в извещении
о проведении торгов.
Победитель аукциона, тендера и закрытого
тендера представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих
документов,
с
обязательным
предъявлением оригиналов для сверки либо
нотариально засвидетельствованные копии
указанных документов:
1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица;
2) для юридических лиц: свидетельства
либо справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица;
документа, удостоверяющего полномочия
представителя юридического лица, а также
паспорта или документа, удостоверяющего
личность представителя юридического лица;
при продаже принадлежащих государству
акций - выписки из реестра акционеров, содержащей информацию об акционерных обществах,
которые
владеют
акциями
участника (на момент опубликования извещения).
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных
документов
с
нотариально
заверенным переводом на казахский и/или
русский языки.
Победитель тендера и закрытого тендера
также представляет продавцу при подписании договора купли-продажи оригиналы либо
нотариально заверенные копии документов,
прикрепленных к заявке.
Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Основаниями для отказа веб-порталом
реестра в принятии заявки являются несоблюдение участником требований, указанных
в пунктах 28 и 29 настоящих Правил, а также
непоступление за два часа до начала торгов
гарантийного взноса, указанного в извещении
о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора.
В случае наличия в базе данных реестра
сведений о поступлении гарантийного взноса
на специальный транзитный счет единого
оператора, веб-портал реестра осуществляет
принятие заявки и допуск участников аукциона, тендера и закрытого тендера. При отсутствии в базе данных реестра сведений о
поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора
веб-портал реестра отклоняет заявку участника.
По результатам автоматической проверки
веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о
принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.
Веб-портал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего электронную заявку для участия в аукционе не менее
чем за два часа до начала проведения торгов.
Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются
электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб- портале реестра продавцом и победителем с
использованием ЭЦП в день проведения
торгов.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и
продавца подписать договор купли-продажи
объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и
подписывается продавцом и покупателем с
использованием ЭЦП в срок не более десяти
календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона со дня проведения по адресу: Карагандинская область,
Осакаровский район, пос. Осакаровка, ул.
Мостовая, дом 48, ГУ «Отдел экономики и
финансов Осакаровского района». При этом
победитель аукциона предоставляет продавцу копии следующих документов с обязательным предъявлением оригиналов для
сверки либо их нотариально засвидетельствованные копии:
1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица;
2) для юридических лиц: свидетельства
либо справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица; а
также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического
лица.
Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
С дополнительной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на
сайте www.gosreestr.kz или по телефонам: 8
(72149) 4-18-05.
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«ãÛ˜¯ËÈ ÔÓ ÔÓÙÂÒÒËË»
7 ÓÍÚˇ·ˇ 2018 „Ó‰‡ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 100
ÎÂÚ ÒÓ ‰Ìˇ Ó·‡ÁÓ‚‡Ìˡ ¯Ú‡·Ì˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ‚ Ó„‡Ì‡ı ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ. ¬
˜ÂÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó Á̇ÏÂ̇ÚÂθÌÓ„Ó ÒÓ·˚Úˡ, ıÓ˜ÂÚÒˇ ÓÚÏÂÚËÚ¸ ÒÓÚÛ‰ÌË͇ Œ¬ƒ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇, ÍÓÚÓ‡ˇ ÏÌÓ„Ë „Ó‰˚
ÒÎÛÊ·˚ ‚ Ó„‡Ì‡ı ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ÓÚ‰‡Î‡
‡·ÓÚ ‚ ÿÚ‡·Â ñ ˝ÚÓ ÓÎÂÒÌËÍÓ‚‡ “‡Ú¸ˇÌ‡
ÕËÍÓ·‚̇.
“‡Ú¸ˇÌ‡ ÕËÍÓ·‚̇ Ӊ˷Ҹ ‚ Ò. ÃÓÓÁӂ͇, ÕÛËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇, ‡‡„‡Ì‰ËÌÒÍÓÈ
ӷ·ÒÚË ‚ 1960 „Ó‰Û. ¬ ¯ÍÓθÌ˚ „Ó‰˚ Ó̇,
̇‚ÂÌÓÂ, ‰‡ÊÂ Ë Ì Á‡‰ÛÏ˚‚‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ
‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ Ó„‡Ì‡ı ÔÓÎˈËË. ¬ 1994 „Ó‰Û Á‡ÍÓ̘Ë· Δ‡Ï·˚θÒÍËÈ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ Î„ÍÓÈ Ë Ôˢ‚ÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
ÔÓ ÒÔˆˇθÌÓÒÚË ËÌÊÂÌÂ-ÚÂıÌÓÎÓ„. ÕÓ Ú‡Í
ÒÎÓÊË·Ҹ  ÒÛ‰¸·‡, ˜ÚÓ ‚ 1996 „Ó‰Û Ó̇
Ô˯· ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ Ó„‡Ì˚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ.
–‚Ó˛ ÒÎÛÊ·Û Ì‡˜‡Î‡ Ò ËÌÒÔÂ͈ËË ÔÓ ‰Â·Ï
ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Œ¬ƒ ÕÛËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇. «‡Ó˜ÌÓ Á‡ÍÓ̘Ë· ‡‡„‡Ì‰ËÌÒÍÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏ˲ ´‘ÂÏˉ‡ª, ÔÓÎۘ˂ ÒÔˆˇθÌÓÒÚ¸
˛ËÒÚ‡. ÕÓ ÛÊÂ Ò ‰Â͇·ˇ 1997 „Ó‰‡ ·˚· ̇Á̇˜Â̇ ̇˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÿÚ‡·‡ Œ¬ƒ ÕÛËÌÒÍÓ„Ó
‡ÈÓ̇.
œÓÒΠÔÂ‚Ӊ‡ ‚ Œ¬ƒ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ ‚ ˲Ì 1998 „Ó‰‡, ÔÓ‰ÓÎÊË· ÒÎÛÊ·Û ‚
ÿÚ‡·Â.
– Ë˛Ìˇ 2005 „Ó‰‡ Ë ‰Ó Û‚ÓθÌÂÌˡ ̇ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÓÚ‰˚ı, “‡Ú¸ˇÌ‡ ÕËÍÓ·‚̇ ÔÓıӉ˷ ÒÎÛÊ·Û ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î¸ÌË͇
ÿÚ‡·‡-ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ Œ¬ƒ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇.
«‡ ÔÂËÓ‰ Ò‚ÓÂÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË,
Ó̇ Á‡ÒÎÛÊË· Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë ‡‚ÚÓËÚÂÚ Ò‰Ë
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, ‰ÂÎË·Ҹ Ò‚ÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ, ·˚·
̇ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ Û ÏÓÎÓ‰Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ. ¬Ò„‰‡
ÓÚÌÓÒË·Ҹ Í ËÒÔÓÎÌÂÌ˲ Ò‚ÓËı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. «‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ ÛÒÔÂıË ‚
ÒÎÛÊ·ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË, “‡Ú¸ˇÌ‡ ÕËÍÓ·‚̇ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ·˚· ÔÓÓ˘Â̇ Ô‡‚‡ÏË
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ƒ¬ƒ ‡‡„‡Ì‰ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë
Œ¬ƒ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇.
“‡Ú¸ˇÌ‡ ÕËÍÓ·‚̇, ÌÂÒÏÓÚˇ ̇ Ò‚ÓÈ ÌÂ΄ÍËÈ Ë ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸ ÌÂÊÂÌÒÍËÈ ÚÛ‰,
ÒÏӄ· ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó Ò˚̇. ¬Ò„‰‡
Á‡·ÓÚËÚÒˇ Ó Ò‚ÓËı Ó‰ËÚÂΡı.
‡Í ‚Ó ‚ÂÏˇ ÒÎÛÊ·˚, Ú‡Í Ë ‰Ó ̇ÒÚÓˇ˘Â„Ó
‚ÂÏÂÌË Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡.
œÓ Ú‡ÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ ÏÓÊÌÓ Ò͇Á‡Ú¸, ˜ÚÓ
Ó̇ ·˚· ÎÛ˜¯ÂÈ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË.
¡. ¿ÈÚ˚¯Â‚‡,
‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔˆˇÎËÒÚ „ÛÔÔ˚
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ˇÁ˚͇ Ë ËÌÙÓχˆËË
Œ¬ƒ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇
Уважаемые жители Осакаровского района!
Оперативно-профилактическое
мероприятие «Учет скота»
С 01.10. по 31.10.2018 года на территории
Осакаровского района проводится оперативнопрофилактическое
мероприятие
«УЧЕТ
СКОТА».
Основные задачи мероприятия - предупреждение, пересечение и профилактика данного
вида преступлений, проверка по месту жительства всех ранее судимых лиц за кражи скота. Помимо сотрудников Местной полицейской службы
участие в оперативно-профилактическом мероприятии принимают представители исполнитель-
ных органов и работники ветеринарной службы.
В ходе проведения профилактического мероприятия проводится пересчет поголовья скота,
находящегося в собственности у населения,
крестьянских и фермерских хозяйств, а также
осуществляются проверки всех расположенных
на территории зимовок и других мест выпаса
скота на предмет нахождения лиц без определенного места жительства, разыскиваемых уголовных преступников.
ОВД Осакаровского района
ОСАКАРОВ АУДАНЫ ƏКІМДІГІНІҢ
ҚАУЛЫСЫНЫҢ ЖОБАСЫ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АКИМАТА
ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА
«Садовый ауылдық округінің
Садовое ауылы аумағында
шектеу іс-шараларын тоқтату
туралы»
«О снятии ограничительных
мероприятий с территории
села Садовое Садового
сельского округа»
Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10
шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңының 10
бабының 2 тармағының 10) тармақшасына
сəйкес, Осакаров ауданының бас мемлекеттік
ветеринариялық-санитариялық инспекторының
ұсынысы негізінде, Садовый ауылдық округінің
Садовое ауылдық аумағында ірі қара малдың
арасында бруцеллез ауруының ошағын жою
жөніндегі ветеринариялық іс-шаралар кешенін
жүргізуіне байланысты, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Садовый ауылдық округінің Садовое ауылы
аумағында белгіленген шектеу іс – шаралары
тоқтатылсын.
2. Осакаров ауданы əкімдігінің 2017 жылғы 6
маусымдағы № 29/01 «Садовый ауылдық
округінің Садовое ауылы аумағында шектеу ісшараларын белгілеу туралы» қаулысының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде № 4274 болып тіркелген, Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде электрондық түрде
2017 жылғы 23 маусымда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан
əкімінің жетекшілік ететін орынбасарына
жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудан əкімі
Н. Кобжанов
В соответствии с подпунктом10) пункта 2
статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10
июля 2002 года «О ветеринарии», на основании
представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Осакаровского
района, в связи с проведением комплекса ветеринарных мероприятий по ликвидации очага
бруцеллеза среди крупного рогатого скота на
территории села Садовое Садового сельского
округа, акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять ограничительные мероприятия, установленные на территории села Садовое Садового сельского округа.
2. Постановление акимата Осакаровского района от 6 июня 2017 года №29/01 «Об установлении
ограничительных
мероприятий
на
территории села Садовое Садового сельского
округа» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов №4274, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде 23
июня 2017 года) признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима района.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким района
Н. Кобжанов
13 стр.
ХАБАРЛАНДЫРУ
«Осакаров ауданының сəулет жəне қала құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Қарағанды облысының Осакаров ауданы Осакаровка кентінің бас жоспарымен қоса егжей-тегжейлі жоспарлау
жобасын түзету» қала құрылыс жобасына байланысты қоршаған
ортаға əсер етуін бағалау мəліметтерді талқылау мақсатымен
өтетін қоғамдық тыңдау болатынын хабарлайды.
Тыңдау 2018 жылдың 2 қарашада Осакаровка кентінде сағат
10.00-де өтеді. Мекен-жайы: Осакаровка кенті, аудандық əкімшілік
ғимараты, кіші зал.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Осакаровского
района» уведомляет о проведении общественных слушаний с
целью обсуждения материалов ОВОС (оценка воздействия на
окружающую среду) к градостроительному проекту «Корректировка генерального плана с ПДП п. Осакаровка Осакаровского
района Карагандинской области».
Слушание состоится в п. Осакаровка 2 ноября 2018 года в 10.00
часов по адресу: п. Осакаровка, здание районного акимата, малый
зал.
ХАБАРЛАНДЫРУ
«Осакаров ауданының сəулет жəне қала құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Қарағанды облысының Осакаров ауданының
Молодежный кентінің бас жоспарымен қоса егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын əзірлеу» қала құрылыс жобасына байланысты
қоршаған ортаға əсер етуін бағалау мəліметтерді талқылау
мақсатымен өтетін қоғамдық тыңдау болатынын хабарлайды.
Тыңдау 2018 жылдың 2 қарашада Молодежный кентінде сағат
15.00-де өтеді. Мекен-жайы: Молодежный кенті, кент əкімшілігінің
ғимараты, кіші зал.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Осакаровского
района» уведомляет о проведении общественных слушаний с
целью обсуждения материалов ОВОС (оценка воздействия на
окружающую среду) к градостроительному проекту «Разработка
генерального плана с ПДП п. Молодежный Осакаровского района
Карагандинской области».
Слушание состоится в п. Молодежный 2 ноября 2018 года в 15
часов по адресу: п. Молодежный, в здании поселкого акимата.
Борышты өсімпұлсыз қайтар!
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ (бұдан əрі - Қоғам)
«Борышты өсім пұлсыз қайтар!» акциясын өткізеді.
Акцияның мерзімі – 2018 жылғы 25 қыркүйектен 15 желтоқсанға дейін.
Мақсатты топ – қарыз алушылар/ лизинг алушылар – Қоғам алдында
2018 жылғы 25 қыркүйекке мерзімі өткен берешегі бар жеке жəне заңды
тұлғалар.
Акция шеңберіндегі өтеу қарыз алушы/ лизинг алушымен өтелетін
қаржыны Қоғамның есептік шотына аудару жолымен өткізілу мүмкін.
Акция өткізудің негізгі талаптатары:
1. Қарыз алушылар/ лизинг алушылар – Қоғам алдында 2018 жылғы 25
қыркүйекке мерзімі өткен берешігі бар заңды тұлғалар, оның ішінде ЖК,
ШҚ, ФШ үшін – мерзімі өткен негізгі борыштың сомасы, мерзімі өткен
сыйақының сомасы жəне мерзімі өткен негізгі борышқа есептелген сыйақы
сомасының 100% өтеген жағдайда өсімпұл шығарып тасталады.
2. Қарыз алушы/ лизинг алушы – Қоғам алдында 2018 жылғы 25
қыркүйекке мерзімі өткен міндеттемелері бар жеке тұлғалар үшін – мерзімі
өткен негізгі борыш сомасы, мерзімі өткен сыйақы сомасы, мерзімі өткен
негізгі борышқа есептелген сыйақы сомасы + жеке табыс салығы
сомасының 100% өтеген жағдайда өсімпұл шығарып тасталады.
Акцияға қатысу үшін Қарағанды қаласы, Бұқар-жырау даңғылы 51/4
орналасқан қоғамның филиалына шағымдану қажет.
Анықтамалық ақпарат - 8-8000-80-35-05 телефоны бойынша (Қазақстан
бойынша телефон шалу тегін).
Погаси долги без пени!
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (далее – Общество) проводит акцию «Погаси долги без пени!». Период акции – с 25 сентября
по
15
декабря
2018
года.
Целевая
группа
–
заемщики/лизингополучатели – физические, юридические лица, имеющие
просроченную задолженность перед Обществом по состоянию на 25 сентября 2018 года.
В рамках акции погашение заемщиком/лизингополучателем может быть
произведено путем перевода погашаемых средств на расчетный счет Общества.
Основные условия проведения акции:
1. Для Заемщиков/Лизингополучателей – юридических лиц, в том числе
ИП, КХ, ФХ, имеющих просроченные обязательства перед Обществом по
состоянию на 25.09.2018 г., – пеня будет списана при 100%-ном погашении
суммы просроченного основного долга, суммы просроченного вознаграждения и суммы вознаграждения, начисленного на просроченный основной
долг.
2. Для Заемщиков/Лизингополучателей – физических лиц, имеющих просроченные обязательства перед Обществом по состоянию на 25.09.2018
г., - пеня будет списана при 100%-ном погашении суммы просроченного основного долга, суммы просроченного вознаграждения, сумма вознаграждения, начисленного на просроченный основной долг + сумма
индивидуального подоходного налога физического лица от налогового
агента, от суммы прощеной пени.
Для участия в акции необходимо обратиться в Карагандинский филиал
Общества, по адресу: г. Караганда, пр.Бухар-Жырау, 51/4.
Справочная информация - по тел. 8-8000-80-35-05 (звонок по Казахстану
бесплатный).
14 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
Уважаемые жители Осакаровского района!
АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД
предлагает
БЕЗЗАЛОГОВЫЕ И ЗАЛОГОВЫЕ КРЕДИТЫ групповые и индивидуальные кредиты!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую, неповторимую жену, мамочку,
бабушку, прабабушку
Полину Афанасьевну ТЕЛЕСОВУ
поздравляем с юбилеем!
Дорогая бабушка и мама!
Мы с любовью хотим тебе сказать
С круглой датой мы все поздравляем!
Крепко и с душой хотим обнять.
Спасибо хотят сказать дети и внуки.
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей!
Муж, дети, внуки и правнуки
* * *
Уважаемую
Валентину Анатольевну САПОВСКУЮ
поздравляю с днем рождения!
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Валентина.
* * *
Уважаемого
Акбергена Кабдрахмановича АКЫЛБЕКОВА
поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с ярким днем!
Солнца свет и радость в нём.
Пусть всегда наполнен счастьем
Будет Ваш уютный дом.
Вам желаем мы всех благ
И улыбки на устах.
Правит пусть всегда удача
В личной жизни и делах!
ОООР и коллектив ясли-сада «Нурай»
* * *
Уважаемую
Анастасию Адамовну СТЕПАНЕЦ
поздравляем с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успехов,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.
ОООР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома
Қазанның 17- күні сағат 18:00-де Мəдениет үйінде өтетін
«Осакаровка кентінің Балалар өнер мектебі» халық бөлімінің
«Ұлы дала əуендері» атты есептік концертіне шақырамыз!
Бағдарламада:
оркестрдің,
ансамбльдің,
жеке
орындаушылардың орындауында халық күйлері мен əндері
көрермен назарына ұсынылады
17 октября в 18.00 ч. детская школа искусств п. Осакаровка
приглашает всех желающих на отчетный концерт народного
отделения «Мелодия великой степи». В программе в исполнении оркестра и ансамбля прозвучат народные произведения.
íéé «ìÌË‚ÂÒ‡ÎÒÚÓÈ íÂÏËÚ‡Û»
œÀ¿–“» Œ¬¤≈ Œ Õ¿
ÏÓÓÁÓÛÒÚÓȘ˂˚È ÔÓÙËθ Vektor
œÀ»“¤ “—Œ“”¿—Õ¤≈
Ë Ó·ÎˈӂӘÌ˚Â, ÔÂÒÍÓ-¯Î‡ÍÓ·ÎÓÍË, ‚‡Ì˚ ͇ÏÌË,
·Ó‰˛˚; Ó·ÂÁ ÏËÌ‚‡Ú˚ ‰Îˇ ÛÚÂÔÎÂÌˡ Í˚¯.
„. “ÂÏËÚ‡Û, 6 ÏÍ-Ì, ‰. 11, χ„. ´—ÛÒ·̪, ‚ıÓ‰ ÒÓ
‰‚Ó‡, ÚÂÎ. 8 (7213) 930826, 958464, 87018014381,
87022175962.
“—≈¡”fi“–fl ‡ÁÌÓ‡·Ó˜Ë ‚ Ò. ¿ÍÔ‡Ì “ŒŒ ´Õ‡È‰ÓÓ‚ÒÍÓª ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ. ŒÍ·‰ ñ 100 Ú˚Ò. Ú„. œËÚ‡ÌË Ë
ÔÓÊË‚‡ÌË ·ÂÒÔ·ÚÌÓ. “ÂÎ. 8 (72149) 50441,
87475569670.
В КГКП «Ясли-сад «Нурай»
на конкурсной основе требуются: логопед-дефектолог на
казахском и русском языке на
постоянную работу и музыкальный руководитель на казахское
отделение на время декретного
отпуска основного работника.
Тел. 79111.
ПРОДАЮТСЯ
*действующее торг. помещ.
«Прохлада» 100 кв.м. в п. Осакаровка, с ремонт. и зем. уч., меблированное, с быт. техникой, санузел,
водопровод, канализация. Или
СДАМ в аренду. Тел. 87781109020,
87017724456 (WhatsApp).
*грибы грузди, опята, маслята и
др. 2 литра – 3000 тг. Доставка бесплатно. Тел. 87713120780.
*кролики породы «бабочки»,
«шиншилла», «полуфландер». Все
вопросы по тел. 87021919062,
87762151620, 44115.
*мед натуральный в ассортименте. В п. Осакаровка – ул. Целинная, 40/1, тел. 87052105148; в п.
Молодежный – ул. Мира, 29, магазин «Мясное изобилие». Тел.
87712087998.
*срочно благ. дом, ул. Литвиновская, 143, (сад, огород, с/у, водопр.,
гараж). Тел. 42786.
*2-комн. кв-ра с хор. ремонт.,
пласт. окна, балкон, снаружи балкон – евро. п. Осакаровка, ул. Пионерская, 10, кв. 6, тел. 41095,
87754598084, 87785883040.
*срочно благ. 4-комн. дом с
больш. зем. уч., хозпостр., вода
пост., тел., Интернет, рядом школа,
д/сад, п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 54, тел. 41106, 87014224917.
*домашн. картофель, 1800-2000
тг за мешок, резаный картофель 1000 тг/мешок, домашние помидоры. Тел. 87087086410.
*благ. дом (сайдинг, пласт. окна,
душ. кабина, частично с мебелью,
хозпостр., больш. огород, сеновал).
п. Осакаровка, ул. Советская, 28,
тел. 41830.
*2 коровы. Цена 230 тысяч тг за
каждую. Тел. 35034, 87051089200.
*благ. шпальный дом (пласт.
окна, гараж, хозпостр.). п. Осакаровка, ул. Озерная, 16, тел. 42834,
87757299651.
*дом, с. Есиль, ул. Ленина, 39,
кв. 2. Тел. 35362.
*КРС и бараны. Тел. 8
(72149)50433, 87073198740.
*2 коровы, телочка 7 месяцев.
Обращаться по тел. 51215,
87710969105.
*4-комн. кв-ра в 2-кв. доме (приусад. уч., хозпостр.). п. Осакаровка,
ул. Придорожная, 14, кв. 1, тел.
42332, 87023838613.
*бочка на ассенизаторскую машину. Обращаться по тел. 42923.
*КУПЛЮ зерноотходы, ячмень,
пшеницу
в
мешках.
Тел.
87013775855.
*КУПЛЮ мясо говядины, свинины, баранины. Цена договорная.
Тел. 87770740112, 87078978360.
*КУПЛЮ мясо КРС, откорм. лошадей, откорм. баран., свиней, подсосных телят. Можно живьем по
договоренности. Тел. 87758445505,
87775832340.
Кредиты АКФ - это поддержка сельских жителей, занимающихся разведением скота, торговлей, производством, услугами и производственной
деятельностью. Сумма группового кредита (группа от 3 до 10 человек) до
500 000 тенге на каждого, индивидуального беззалогового кредита – до 1
000 000 тенге, под залог недвижимости – до 19 000 000 тенге.
Мы выдадим Вам кредит на разные цели:
• Закуп скота, сена и других кормов, ремонт и построек жилищ для скота
и прочие сельскохозяйственные цели.
• Развитие бизнеса - закуп товара, сырья, оборудования.
• Кредиты на ремонт и утепление дома, оплату обучения, покупку техники и прочие потребительские цели.
• Потребительские кредиты.
Преимущества кредитов АКФ:
• Отсутствие комиссионного сбора.
• Быстрое предварительное рассмотрение заявки на кредит! Мы ценим
Ваше время!
• Предусмотрено снижение процентной ставки при получении повторного
кредита.
• При рассмотрении Вашего бизнеса мы оценим и проанализируем Вашу
деятельность, и покажем Вам текущую ситуацию бизнеса.
• Предложим индивидуальный (гибкий) график погашения.
Наш адрес: п.Осакаровка, ул. Целинная, д. 1.
Контактные
телефоны:
Юлия
+7
771
701
08
12
Асель +7 771 746 47 67
ТЦ "Октябрь" ПРИМЕТ на работу техничку и грузчика.
Справки об оплате труда и условиях работы по телефону: 8
701 405 6621, Галина.
ДЭУ-89 КОФ ТОО “Казахавтодор” ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу водители и механизаторы с опытом работы. Тел.
50696, 87759212958.
От
в с е й
душ и !
’ÓÚËÏ ‚˚‡ÁËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË œËÚÛÌËÌÓÈ “‡Ú¸ˇÌÂ
¬‡ÒËθ‚ÌÂ, “Ó͇‚ÓÈ –‚ÂÚ·Ì ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ÌÂ, »Ï‡Ì‡ÎËÂ‚Û ¬‡‰ËÏÛ, Õ‡Á‡Ó‚Û –ÂÏÂÌÛ Á‡ Ëı ÔÓÙÂÒÒËÓ̇ÎËÁÏ, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸, ıÓÓ¯ÂÂ Ë ˜ÛÚÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, Á‡ ‰Ó·ÓÚÛ ÒÂ‰Âˆ.
Δ·ÂÏ ËÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ, ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ Ëı ÌÂ΄ÍÓÏ ÚÛ‰Â.
–Âϸˇ flÏÍÓ‚˚ı
Нотариус Кулатаева Б. О. (государственная лицензия №
17015663 от 08.09.2017 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти Шабил Айбека, умершего 18.01.2018 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка,
улица Пристанционная, 12, здание ЦОНа, тел. 8(72149) 43330.
Нотариус Мудрагель Галина Николаевна (государственная лицензия № 001541 от 05.06.2003 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Савченко Юлии Фоминичны,
умершей 26.09.2018 года. Заинтересованным лицам следует обращаться по адресу: Карагандинская область, Осакаровский
район, поселок Молодежный, ул. Ленина, 24А, тел. 8 (72148)
21745, 87773223555.
Еске алу
Осакаров
ауданының
тумасы,
балаларының жан əкесі, қамқоршысы
болған Леписпаев Сағатбектің өмірден
озғанына 40 күн толады.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда,
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда.
Сағынышпен туысқандары еске алады.
Айтқан сөзің, тəтті күлкің жадымызда.
2018 жылдың 21 қазан күні Осакаровка
кентіндегі «Тойхана» кафесінде сағат 13.00 – де берілетін 40
күндік асына шақырамыз.
Еске алушылар: Балалары, жан жары,
шешелері, туыстары
Аппарат Шидертинского сельского округа выражает искренние
соболезнования семьям Герасименя, Бувальцевых по поводу
трагической гибели сыновей
ГЕРАСИМЕНЯ Александра
и БУВАЛЬЦЕВА Дмитрия.
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ҚАЗАН - 15 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.05 «Тамаша Сити» 08.00 «Доброе утро»
11.00 Т/с «Фамильные ценности» 12.00 «Қалаулым»
15.00 "На самом деле" 15.55 Т/с «Ищейка 3» 16.55
«Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,
02.35 «Пендеміз ғой» 20.00 Главные новости 20.45,
23.25 Т/с «Ментовские войны 11» 22.35, 01.50, 03.25
«Паутина» 01.00 Т/с «Операция «Сатана»
ХАБАР
06.02 Концерт 07.02, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00, 12.00
Жаңалықтар 09.00, 13.00 Новости 09.10, 01.35
«Көрімдік» 10.00 «Джио научит» 10.20 «Зерде» 10.50
«Таңғажайып əлем» 11.35 «Журналистік зерттеу» 12.10
«Біздің назарда» 12.25 Д/ф «Өнегелі ғұмыр» 13.10 Т/с
«Уйти, чтобы вернуться» 15.00 «Давайте говорить!»
15.45, 00.25 Летние юношесике Олимпийские игры
18.00 «Важно знать» 18.15 Т/с «Пəленшеевтер» 18.40
Т/с «Детектив Əже» 19.10 Т/с «Аға» 19.50 «Берекет
кілті – бейнет» 20.00 Қорытынды жаңалықтар 20.30
«Online» 21.00 Итоги дня 21.30 Т/с «Большая малень-
кая ложь» 22.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
QAZAQSTAN
06.05 «Senbiliktan» 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 03.50
«Hit Qazaqstan» 10.55 «Апта» 12.00, 21.50 Т/с
«Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00, 02.45 «Ақпарат» 13.15,
18.45 Т/с "Кешіккен бақыт" 14.30, 22.50 Т/с «Əйел
тағдыры» 15.35 «Шаңырақ» 17.15, 03.35 Елден хабар
17.30 «Менің Қазақстаным» 18.05 «Көңіл толқыны»
18.20 «Арнайы жоба» 20.55 «Қарекет» 23.55 "Түнгі студия" 00.35 ФУТБОЛ. Испания – Англия 04.35 Т/с
«Ертұрғырыл»
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
16 ҚАЗАН - 16 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 Т/с «Фамильные ценности» 12.00
«Қалаулым» 15.00 "На самом деле" 15.55 Т/с «Ищейка
3» 16.55 «Пусть говорят» 18.45, 02.15 «Кеш қалмайық»
20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с «Ментовские
войны 11» 22.35, 01.50 Паутина 01.00 Т/с «Операция
«Сатана»
ХАБАР
06.02 Концерт 07.02, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00, 12.00
Жаңалықтар 09.00, 13.00 Новости 09.10, 21.30 Т/с
«Большая маленькая ложь» 10.10 «Ана мен бала»
10.50, 19.15 Т/с «Аға» 11.30, 18.45 Т/с «Детектив Әже»
12.10 «Білу маңызды» 12.25 «Сана» 13.10 Т/с «Уйти,
чтобы вернуться» 15.00 «Давайте говорить!» 15.50
«Тур де хабар» 16.20 Т/с «Тайталас» 18.00 «Народный
контроль» 18.15 Т/с «Пәленшеевтер» 20.00 Қорытынды
жаңалықтар 20.30 «Online» 21.00 Итоги дня 22.30 Х/ф
"Двенадцать друзей Оушена" 00.25 Летние юношеские
Олимпийские игры
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «Hit Qazaqstan»
10.55 М/с «Сиқырлы әткеншек» 11.10, 17.55 «Қызық
екен» 12.00, 21.50 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00
«Ақпарат» 13.15, 18.45 Т/с "Кешіккен бақыт" 14.30,
22.50 Т/с «Әйел тағдыры» 15.35 «Шаңырақ» 17.15
Елден хабар 17.30 «JAN JYLYY» 20.55 "Қарекет" 23.55
"Түнгі студия" 00.35 ФУТБОЛ. Франция - Германия
02.45 «Көңіл толқыны»
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
17 ҚАЗАН - 17 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
ХАБАР
QAZAQSTAN
17.02 Т/с «Тайталас» 17.45 «Сана» 18.15 Т/с
17.00, 20.00, 00.25 «Ақпарат» 17.15, 01.15 Елден хабар
«Пəленшеевтер» 18.40 Т/с «Детектив Əже» 19.10 Т/с
17.30, 04.15 «Көңіл толқыны» 17.55 «Қызық екен» 18.45
17.00, 22.35, 01.50, 03.25 Паутина 18.00 «Басты
жаңалықтар» 18.45, 02.35 «Пендеміз ғой» 20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с «Ментовские войны 11»
01.00 Т/с «Операция «Сатана»
«Аға» 19.50 «Ключ к успеху» 20.00 Қорытынды
жаңалықтар 20.30 «Online» 21.00 Итоги дня 21.30 Т/с
«Большая маленькая ложь» 22.30 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 00.30 Летние юношеские Олимпий-
Т/с "Кешіккен бақыт" 20.55, 03.00 "Қарекет" 21.50 Т/с
«Көзайым» 22.50 Т/с «Əйел тағдыры» 23.50, 05.00
"Түнгі студия" 01.25 «Hit Qazaqstan» 02.10 Т/с
«Ертұрғырыл» 03.50 «Ақсауыт»
ские игры
QAZAQSTAN
БЕЙСЕНБІ
ЧЕТВЕРГ
18 ҚАЗАН - 18 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 Т/с «Фамильные ценности» 12.00
«Қалаулым» 15.00 "На самом деле" 15.55 Т/с «Ищейка
3» 16.55 «Пусть говорят» 18.45, 02.35 «Кешкі кездесу»
20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с «Ментовские
войны 11» 22.35, 01.50, 03.35 Паутина 01.00 Т/с «Операция «Сатана»
ХАБАР
06.02 Концерт 07.00, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00, 12.00
Жаңалықтар 09.00, 13.00 Новости 09.10, 21.30 Т/с
«Большая маленькая ложь» 10.10 «Ана мен бала»
10.50 Т/с «Аға» 11.30, 19.30 Т/с «Детектив Əже» 12.10
«Білу маңызды» 12.25, 01.30 «Менің тағдырым» 12.55
Большая политика 13.10 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
15.00 «Тайны. Судьбы. Имена» 15.45, 22.30 Летние
юношеские Олимпийские игры 19.15 «Народный контроль» 20.00, 01.00 Қорытынды жаңалықтар 20.30 Открытый диалог 20.40 «Журналистік зерттеу» 21.00
Итоги дня
ЖҰМА
ПЯТНИЦА
19 ҚАЗАН - 19 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45, 18.00 «Басты
жаңалықтар» 07.45 «Жұма уағызы» 08.00 "Доброе
утро" 11.00 Т/с "Фамильные ценности" 12.00
"Қалаулым" 15.00 Х\ф «Будущее совершенное» 16.50
"Жди меня» 18.45, 03.00 «Заң сөйлесін» 20.00 «Главные новости» 20.50 «Поле чудес» 22.00, 00.00 Т/с
«Группа «ZETA» 23.00, 02.15, 03.50 «Паутина»
ХАБАР
06.02 Концерт 07.00, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00
Жаңалықтар 09.00, 13.00 Новости 09.10 Т/с «Большая
маленькая ложь» 10.10 «Ана мен бала» 12.00, 02.00
Церемония закрытия юношеских Олимпийских игр
12.10 «Арт глобал» 12.25 «Сана» 13.10 Т/с «Уйти,
чтобы вернуться» 15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға.» 15.45
«Символы нашей Родины» 16.15 Т/с «Тайталас» 17.45
«Білім» 18.15 Т/с «Пəленшеевтер» 18.45 Т/с « Детектив
Əже» 19.15 Т/с «Аға» 20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Бетпе-бет» 21.00 Итоги дня
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 02.45 «Hit Qazaqstan» 10.55 М/с «Сиқырлы əткеншек» 11.10, 18.00
«Қызық екен» 12.00, 21.50 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00,
20.00, 01.55 «Ақпарат» 13.15, 18.50 Т/с «Кешіккен
бақыт» 14.30, 22.50 Т/с «Əйел тағдыры» 15.35
«Шаңырақ» 17.20 «Шахмат» 17.50 «Мен қазақпын»
20.55 "Қарекет" 23.50, 05.05 "Парасат майданы" 00.25
«Астана – Асыл Арманым» 03.30 Т/с «Ертұрғырыл»
04.20 Т/с «Достар»
СЕНБІ
СУББОТА
20 ҚАЗАН - 20 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Мир без конца» 07.50 «Басты жаңалықтар»
08.45, 05.10 «Ұшқалақ» 09.00 «Смешарики. Новые приключения» 09.20 «Смешарики. Пин-код» 09.30 Х/ф «В
тесноте, да не в обиде» 11.40 «Фабрика грез» 12.00 Т/с
«Ана жүрегі» 12.55, 23.00, 02.45 «Паутина+» 14.00 «Тамада баттл» 15.00 «Ералаш» 15.30 Т/с «Слезы на подушке» 19.50 «X FACTOR» 21.00, 03.30 «Басты
бағдарлама» 21.45, 04.10 «Кешкі кездесу» 00.00 «Эксклюзив» 01.30 Х/ф «Андроид»
ХАБАР
06.02 «Қалжың қоржыны» 07.30 Концерт 08.30 «Өзін өзі
тану» 08.40 М/ф 09.25 М/с 10.10, 01.00 «Мен – чемпион» 10.40 «Джио научит» 11.00 «Topjargan» 12.30
«Берекет кілті – бейнет» 12.40, 23.30 Т/с «Батыл
жүрек» 14.10 «Таңғажайып əлем» 15.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 16.45 Т/с «Детектив Əже» 19.00 «Қызық
таймс» 20.15 «Миллион кімге бұйырады?» 21.00 «7
күн» 22.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 00.30 «Əсем
əуен»
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ҚАЗАН - 21 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Мир без конца» 07.55 «Басты бағдарлама»
08.45 «Воскресные беседы» 09.00 «Теория заговора»
09.45 «Старше всех» 11.30 «X FACTOR» 12.40 «Кешкі
кездесу» 14.00, 04.25 «Əйел сыры...» 14.50, 21.55,
02.15 «Паутина+» 15.45 Х/ф «Цвет спелой вишни»
20.00 «Аналитика» 20.55, 03.40 «Тамада баттл» 23.00,
03.00 Т/с «Ана жүрегі» 00.00 «КВН». Высшая лига
QAZAQSTAN
06.05 «Қайырлы кеш, Қазақстан!» 07.40 Т/с «Айналайын» 09.05, 04.40 «Ақсауыт» 09.30 «Таңшолпан» 10.55
«Дара жол» 12.10, 03.20 Д/ф "Көшпенділер" 12.35,
02.20 Т/с «Жаңа қоныс-3» 13.40 Х/ф «Бүлік» 15.35 Т/с
"Елім-ай!" 17.50, 05.05 «Парыз бен қарыз» 18.20 "Ulttyq
armada – umytylma sander" 20.00 «Апта» 21.05 «Мен
қазақпын» 22.20 «Көңілді тапқырлар алаңы» «Дара
жол» 01.30 «Minber» 03.45 Қазақстан эстрада
жұлдыздарының қатысуымен концерт
ХАБАР
06.02 Профессиональный бокс 08.00 «Əсем əуен»
08.30 «Самопознание» 08.40 М/ф 09.25 М/с 10.10 «Мен
- чемпион» 10.45 «Миллион кімге бұйырады?» 11.30
«Кім мықты?» 12.30 «Ключ к успеху» 12.40, 00.30 Т/с
«Батыл жүрек» 14.15 «Одна история» 14.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16.30 Т/с «Аға» 19.15 «Topjar an»
21.00 «7 күн» 22.00 «Зерде» 22.30 «Вальс» концерті
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 01.25 «Hit Qazaqstan» 10.55 М/с «Сиқырлы əткеншек» 11.10, 17.55
«Қызық екен» 12.00, 21.50 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00,
20.00, 00.25 «Ақпарат» 13.15, 18.45 Т/с "Кешіккен
бақыт" 14.30, 22.50 Т/с «Əйел тағдыры» 15.35
«Шаңырақ» 17.15, 01.15 Елден хабар 17.30, 03.50
«Жарқын бейне» 20.55, 03.00 "Қарекет" 23.50, 05.00
"Түнгі студия" 02.10 Т/с «Ертұрғырыл» 04.15 «Көңіл
толқыны»
QAZAQSTAN
06.05 «Ulttyq arnada – umytylma sander» 07.30 Т/с «Айналайын» 08.10 «Дара жол» 09.20 «Шахмат» 10.00
«Сенбілік таң» 11.00 "Шипагер" 11.50, 03.55 «Hit Qazaqstan» 12.55, 05.20 "Баланың көңілі..." 13.10 "Əзіл
əлемі" 14.05 М/ф 15.35 Т/с "Елім-ай!" 17.50 "Жайдарман" 20.00 «MINBER» 21.00, 04.45 "Мəселе" 21.40
«Қайырлы кеш, Қазақстан!» 23.40 «Назар» 00.20
«QAZAQSTAN FIGHTER» 01.30 Х/ф «Лəббай, мырза»
03.10 Т/с «Достар»
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
16 стр.
№ 41 (7629) 13 октября 2018 года
"Әрбір халық өзінің болашағын
өскелең ұрпақпен байланыстырады"
Нұрсұлтан Назарбаев
Бетті əзірлеген:
Гүлім Сембай
Телефон: 87772651685;
e-mail: gulim.sembai@mail.ru
¡Âη Ë –Ô‡ÈÌ
Моей учительнице
À˛‰ÏË· œ‡‚Îӂ̇!
”˜ËÚÂθÌˈ‡ ÔÂ‚‡ˇ ÏÓˇ!
fl ·Û‰Û ÔÓÏÌËÚ¸ ¬‡Ò ‚Ò„‰‡.
‡Í ·ÛÍ‚˚ ÔÂ‚˚ ÔË҇·,
‡Í ˇ Ò Ó¯Ë·Í‡ÏË ˜Ëڇ·.
‡Í Ó·ÍÓ, ÒÚÓˇ Û ‰ÓÒÍË,
◊Ëڇ· ¬‡Ï
Ó· ÓÒÂÌË ÒÚËıË.
–Ô‡ÒË·Ó ¬‡Ï Á‡ ‚Ò ÛÓÍË,
œÓıÓ‰˚, ÔÂÒÌË Ë ÒÚËıË.
–Ô‡ÒË·Ó Á‡ ÚÂÔÂ̸ ¬‡¯Â,
«‡ ‚Ò∏ ÒÔ‡ÒË·Ó ÓÚ ‰Û¯Ë!
» ˜ÂÒÚÌÓ ÔËÁ̇˛Ò¸,
ˇ ·˚ ıÓÚ·,
‡Í ¬˚,
À˛‰ÏË· œ‡‚Îӂ̇,
«Ì‡Ú¸ Ò‚Ó ‰ÂÎÓ!
’‡ÎËÎÓ‚‡ ÃËÎÂ̇,
Û˜ÂÌˈ‡ 4 Í·ÒÒ‡
Œÿ ÒÂÎÓ ÷ÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ
ŒÍÓÎÓ ÎÂÒ‡ ·˚· χÎÂ̸͇ˇ ÙÂχ. Õ‡ ˝ÚÓÈ ÙÂÏ ÊË·-·˚· ӂ˜͇ ¡Âη. ŒÌ‡ ·˚·
‰Ó·ÓÈ Ë ÏËÎÓÈ. ” ÌÂ∏ ·˚Î ‰Û„ ∏ÊËÍ, ÍÓÚÓÓ„Ó Á‚‡ÎË
–Ô‡ÈÌ. ŒÌ ÊËÎ ‚ ÎÂÒÛ. –Ô‡ÈÌ ·˚Î ÛÏÌ˚Ï Ë ı‡·˚Ï.
ŒÌË ‰ÛÊËÎË Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡. ‡Í Ë ‚Ò ӂ˜ÍË, ¡Âη ·ÓˇÎ‡Ò¸ ‚ÓÎÍÓ‚.
‡Í-ÚÓ ‡Á ¡ÂÎΠÒÚ‡ÎÓ ÒÍÛ˜ÌÓ. » ÓÌË Ò ∏ÊËÍÓÏ ¯ËÎË ÔÓË„‡Ú¸ ‚ ÔˇÚÍË ‚ ÎÂÒÛ. ¡Âη ̇˜‡Î‡ Ò˜ËÚ‡Ú¸
‰Ó ‰ÂÒˇÚË. ¿ ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌÂÏ –Ô‡ÈÌ ÒÔˇÚ‡ÎÒˇ. Ó„‰‡
¡Âη ÓÚÍ˚· „·Á‡, ÔÂ‰ ÌÂÈ ÒÚӡΠ‚ÓÎÍ. ¬ ÛʇÒÂ
Ó̇ Á‡Í˘‡Î‡ Ë ÔÓ·Âʇ·.
-´¬ÓÎÍ! ¬ÓÎÍ! œÓÏÓ„ËÚÂ!ª - Í˘‡Î‡ ¡Âη.
¬ÓÎÍ ÍËÌÛÎÒˇ ‰Ó„ÓÌˇÚ¸. Ò˜‡ÒÚ¸˛ ¡ÂÎÎ˚, ‚ÓÎÍ Ì‡ÒÚÛÔËΠ̇ ∏ÊË͇, ÍÓÚÓ˚È Ò‚ÂÌÛÎÒˇ ‚ ÍÎÛ·ÓÍ ÔÓÒÎÂ
ÍËÍÓ‚ ¡ÂÎÎ˚. ŒÚ ·ÓÎË ‚ÓÎÍ Û·ÂʇΠӷ‡ÚÌÓ ‚ ÎÂÒ.
¡Âη Ë –Ô‡ÈÌ ‰ÓÎ„Ó ÒÏ¡ÎËÒ¸ ̇‰ ‚ÓÎÍÓÏ.
œÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÒÎÛ˜‡ˇ Ëı ‰ÛÊ·‡ Òڇ· ¢∏ ÍÂÔ˜Â.
¿ÈÚÍÂÌÓ‚‡ ¿È¯‡,
Û˜ÂÌˈ‡ 4 Í·ÒÒ‡ –ÿ № 11 Ò. ÿÛÌÍ˚ÍÓθ
Алтын күз
Мектептің жаны –
мұғалім
Алғашқы қадам
К ү з
Менің ауылыма Алтын күз келді!
Ағаштар əдемі киімдерін киіп,
Жан жақтың бəрі көркейді,
Күз –ең керемет мезгілдердің бірі.
Коке Димаш,
Тəрбиешілері: Жакупбекова Р.С., Сакен А.Ж.
«Балдырған» балабақшасы
Проект «Мой поселок»
Білімге толы тұрағым,
Өзіңе сонша құмармын.
Біз үшін еңбек қылатын,
Мектептің – жаны мұғалім.
Бойыма таққан тұмарым,
Тек ұстаз менің сыңарым.
Маңдайымнан сыйпалап,
Жақсы оқы дейтін шырағым.
Білімнің ішіп бұлағын,
Недеген төзім, шыдамың.
Ұрпаққа білім беретін,
Мектептің жаны мұғалім.
Мектебім болған тұрағың,
Білімнің қуған шуағын.
Еңбегіңді ақтаймыз,
Мектептің жаны мұғалім.
Садетхан Айдар Өмірбекұлы
«Осакаровка кентінің №1 орта
мектебінің базасындағы тірек
мектебінің 4 «Б» сынып
оқушысы»
Қабылғазыева Аяулым,
№1 ОМ 3-сынып оқушысы
Жетекшісі: Ирина Гамбалевская
Күз кереметтері
Күз келді. Күзде жапырақтар сарғайып, жел болғанда
жерге түседі. Біз сары, қызыл, қоңыр, жасыл
жапырақтарды жинадық. Олардан аңдарды жасадық.
Олар туралы қазақ тілінде əңгіме жаздық. Күз берекелі
болсын.
№ 9 гимназияның 4 «Б» сыныбының оқушылары
КГКП Ясли-сад «Нұрай»
Воспитатели: Задворная С.И., Фурлова Т.В.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 37. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 41572, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 43019, в корпункт - 4-15-72,
в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 41 Тираж 3700
e-mail: serzhan.24@mail.ru
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа