close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Въвеждане на международен номер на
банкова сметка IBAN
и свързаните с това промени в
националната платежна система
3 февруари 2006 г.
Съдържание
1. IBAN – концепция, структура, цел на
въвеждане, употреба
2. IBAN в България - структура, въвеждане,
задължения на банките и клиентите
3. БАЕ код – структура, предоставяне,
регистър на БАЕ кодовете
4. Проект IBAN и свързаните промени в
националната платежна система – цели,
обхват, нормативна база, участници и
техните отговорности, дейности
2
Концепция за IBAN стандарт
• IBAN е стандарт за международен номер на
банкова сметка;
• разработен от Европейския комитет за
банкови стандарти (ЕCBS) в Стандарт ECBS
204/2003 г. съвместно с Международната
организация по стандартизация (ISO) и е
международно признат стандарт ISO 13616;
• Приет е от Българския комитет по
стандартизация, като стандарт БДС ISO
13616:2004
3
Какво е IBAN
• IBAN се присвоява от финансова институция
за осъществяване на презгранични преводи
между страните в Европа;
• IBAN - последователност от буквени и
цифрови знаци за еднозначно международно
идентифициране на банкова сметка на
клиент;
• Всяка страна, въвела IBAN, определя
специфична форма и дължина. В различните
страни IBAN има различна дължина
4
Каква е IBAN структурата
IBAN може да съдържа до 34 знака :
• Първите два знака винаги идентифицират страната,
в която се поддържа сметката, код на страната
съгласно ISO стандарт
• Следващите два знака винаги са контролни числа,
които служат за валидиране точността на въвеждане
на IBAN
• Последната част съдържа местна информация,
различна за отделните държави. Служи за
идентифициране на сметката на клиента в страната,
където се поддържа сметката (банков код или
клиринг номер на финансовата институция, вид и
номер на клиентска сметка)
5
Цел на въвеждането на IBAN I
• създава потенциал за пълно автоматизиране
на обработката на клиентски плащания
(STP) при минимални промени в
платежните системи;
• дава възможност за лесна идентификация и
валидация;
• намалява риска от забавяне или отхвърляне
на плащане поради неточности;
• увеличава степента на доверие чрез
повишаване точността на предоставяната
информация;
6
•
•
•
•
Цел на въвеждането на IBAN II
подобрява ефективността, бързината и
качеството на извършване на преводи при
по-голяма степен на сигурност
улеснява потребителите при извършване и
получаване на плащания
Резултат - клиентите да имат възможност
да осъществяват по-бързи, по-евтини и
по-сигурни плащания
въвеждането му в България е свързано с
бъдещето ни членство в ЕС - създава
основа за изпълнението на проекта SEPA
7
Употреба на IBAN
• До януари 2006 г. IBAN е въведен в 42 страни - всички
страни членки на ЕС и др. страни
• Регламент 2560/2001 на ЕС за трансграничните
плащания в евро, насърчава стандартизацията и
регламентира използването на IBAN и BIC,
необходими за автоматизирана обработка на
трансграничните преводи.
• Регламентът е задължителен и се прилага във всички
страни-членки на ЕС
• чл. 5 от Регламента - наредителят предоставя на
банката, извършваща превода, IBAN номер на
получателя и BIC код на банката на получателя. Ако
клиентът не ги предостави, банката може да му
начисли допълнителни такси. Информация за доп.
такси е предварително предоставена на клиентите 8
Списък на страните, въвели IBAN номер
на банкова сметка - I
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
СПИСЪК НА СТРАНИТЕ, ВЪВЕЛИ IBAN НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА
страна
позиции
пример
Андора
24 AD12 0001 2030 2003 5910 0100
Австрия
20 АТ61 1904 3002 3457 3201
Белгия
16 BE68 5390 0754 7034
Босна и Херцеговина
20 BA39 1290 0794 0102 8494
Хтрватска
21 HR12 1001 0051 8630 0016 0
Кипър
28 CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600
Чехия
24 CZ65 0800 0000 1920 0014 5399
Дания
18 DK50 0040 0440 1162 43
Естония
20 EE38 2200 2210 2014 5685
Финландия
18 FI21 1234 5600 0007 85
Франция
27 FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606
Германия
22 DE89 3704 0044 0532 0130 00
Гибралтар
23 GI75 NWBK 0000 0000 7099 453
Гърция
27 GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695
Унгария
28 HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000
Исландия
26 IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39
Ирландия
22 IE29 AIBK 9311 5212 3456 78
Италия
27 IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456
Латвия
21 LV80 BANK 0000 4351 9500 1
Лихтенщайн
21 LI21 0881 0000 2324 013A A
9
Списък на страните, въвели IBAN номер
на банкова сметка - II
№
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
СПИСЪК НА СТРАНИТЕ, ВЪВЕЛИ IBAN НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА
страна
позиции
пример
Литва
20 LT12 1000 0111 0100 1000
Люксембург
20 LU28 0019 4006 4475 0000
Македония
19 MK07 3000 0000 0042 425
Малта
31 MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S
Холандия
18 NL91 ABNA 0417 1643 00
Норвегия
15 NO93 8601 1117 947
Полша
28 PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387
Португалия
25 PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4
Румъния
24 RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000
Сърбия и Черна гора
22 CS73 2600 0560 1001 6113 79
Словакия
24 SK31 1200 0000 1987 4263 7541
Словения
19 SI56 1910 0000 0123 438
Испания
24 ES91 2100 0418 4502 0005 1332
Швеция
24 SE35 5000 0000 0549 1000 0003
Швейцария
21 CH93 0076 2011 6238 5295 7
Турция
26 TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26
Великобритания
22 GB29 NWBK 6016 1331 9268 19
Тунис
24 TN59 1420 7207 1007 0712 9648
Фарьорски острови
18 FO97 5432 0388 8999 44
Гренландия
18 GL56 0444 9876 5432 10
Монако
27 MC93 2005 2222 1001 1223 3M44 555
Сан Марино
27 SM62 Y054 3219 8760 0444 5333 222
10
Списък на страните, въвели IBAN номер
на банкова сметка за своите вътрешни
плащания
СПИСЪК НА СТРАНИТЕ, ВЪВЕЛИ IBAN НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА ЗА СВОИТЕ ВЪТРЕШНИ ПЛАЩАНИЯ
№
страна
1 Андора
2 Австрия
3 Гърция
4 Италия
5 Латвия
6 Люксембург
7 Литва
8 Полша
9 Словения
10 Швейцария
позиции
пример
24 AD12 0001 2030 2003 5910 0100
20 АТ61 1904 3002 3457 3201
27 GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695
27 IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456
21 LV80 BANK 0000 4351 9500 1
20 LU28 0019 4006 4475 0000
20 LT12 1000 0111 0100 1000
28 PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387
19 SI56 1910 0000 0123 438
21 CH93 0076 2011 6238 5295 7
11
IBAN в България
IBAN е международен номер на банкова сметка при
банка, генериран съгласно ISO 13616
• Наредба № 13 на БНБ от 7 април 2005 г. - прилагане
на IBAN номер на банкова сметка и БАЕ кодове
• В България стандартът се въвежда както за
международните, така и за вътрешните плащания
• от 5 юни 2006 г. всички платежни документи
трябва да съдържат IBAN - при извършване на
паричен превод, единственият валиден номер на
клиентска сметка ще е IBAN
12
Структурата на IBAN в България
В България IBAN се състои от 22 знака - арабски
цифри от 0 до 9 и гл. букви от А до Z.
На хартия - последователност от 22 знака,
разделени отляво надясно в групи от по 4 знака,
отделени с интервал, като последната група не е
пълна. В ел. форма - последователност от 22 знака
без интервали.
• първите два знака са код на държавата: “BG”;
• вторите двe цифри са контролно число, коeто служи
за проверка на коректността на въведената IBAN
сметка.
• BBAN - основен номер на банковата сметка, който
показва сметката на клиента в България.
13
Структурата на IBAN в България
BBAN – се състои се от 18 знака (букви и цифри):
1. БАЕ-код от 8 знака:
- идентификатор на банка – 4 знака (букви), които са
първите 4 знака от международния BIC код на
банката;
- идентификатор на БАЕ – 4 знака (цифри), които
идентифицират БАЕ в рамките на банката;
2. идентификатор на вида сметка – 2 знака (цифри),
които указват вида на сметката;
3. останалите осем знака (цифри и букви) се
определят от всяка банка.
14
Структура на IBAN в България
2а 2n 4а 4n 10а
Номер на сметка:
2n – първите 2 цифрови знака указват
вида на сметката
8а – 8 знака със семантика,
определена от банката
Указва БАЕ в рамките на банка - От
4ти до 7ми знак от настоящия БАЕ код
Идентификатор на банка - Първите
четири знака от BIC кода
Контролно число по модул 97
Код на страната
Пример на IBAN в България
BG
95
Код на
държавата
Контрол
но число
BNBG
Идентификатор
на банка –
първите 4 знака
от BIC кода
9661
10 20
Идентификатор
на БАЕ в
рамките на
банката
3456 78
Идентифик
атор на
вида
сметка
8 знака, определени от банката
16
Задължения на търговските банки I
IBAN може да бъде издаван само от банката,
обслужваща клиента
• До 1 март 2006 г. всички банки ще генерират
IBAN за всички техни клиенти – физ. и юр. лица.
• До 1 март 2006 г. банките са длъжни безплатно да
уведомят в писмен вид или по друг подходящ
начин своите клиенти – титуляри на банкови
сметки за новите IBAN номера на сметките им.
Тези сметки са активни от 5 юни 2006 г.
• С цел улеснение на клиентите, банките ще
уведомят служебно за новите IBАN сметки на
клиентите си: НАП, НОИ и МТСП
17
Задължения на търговските банки II
При извършване на плащане след 5 юни 2006 г.:
• Банката извършва проверка за валидност по
контролно число на IBAN на наредителя и
получателя, посочени в платежния документ;
• Банката може да върне предоставен й платежен
документ, ако клиентът не е посочил IBAN на
получателя и BIC на банката на получателя;
• Ако клиент не е посочил IBAN на получателя и BIC
на банката на получателя, банката на клиента може да
наложи допълнителни такси. Банката е длъжна
предварително да предостави на клиента информация
в писмен вид за размера на допълнителните такси.
18
Задължения на клиента I
• За да получи новия IBAN номер на сметката
си, клиентът се свързва с банката си;
• Не е задължително да посети клона на
банката, където се води сметката. Банката ще
го уведоми писмено или по друг подходящ
начин за новия IBAN номер съгласно
договорения начин за уведомяване;
• Посочва IBAN като номер на сметката си във
всички банкови документи и фактури
19
Задължения на клиента II
• Mежду 1 март и 5 юни 2006 г. уведомява бизнес
партньорите си и тези, с които има
взаимоотношения, свързани с банкови плащания, за
IBAN номера на сметката си
• Изисква от бизнес партньорите си да му
предоставят техните IBAN номера на сметки
• Няма краен срок за получаване на IBAN номера, но
след 5 юни 2006 г. няма да може да получава
средства по стария номер на сметка, както и да
плаща от нея.
• След 5 юни 2006 г., в платежни документи, посочва
IBAN на получателя и BIC на банката на
20
получателя.
БАЕ кодове
• Указание 13-2005 за БАЕ кодовете и регистър на БАЕ
кодовете е в сила от датата на въвеждане на IBAN –
5 юни 2006 г. (отменя Указание 03-3002)
• БАЕ кодовете еднозначно идентифицират БАЕ,
участвуващи в платежния процес в България. Те са
уникални във всички номенклатури, прилагани от БНБ
и системните оператори (СО).
• задължителни за прилагане при извършване на
безналични преводи в България.
• БАЕ не може да променя предоставения й БАЕ код,
нито пък да ползва различен от предоставения й код.
21
Структура на БАЕ код
Непрекъсната последователност от 8 символа
4n
4а
BICC NNNN
Идентификатор на БАЕ – цифров код
определящ БАЕ в рамките на банка От 4-ти до 7-ми знак от настоящия БАЕ
Идентификатор на банка - Първите 4
знака от BIC кода, еднозначно
идентифициращи всяка банка
Пример:
SWIFT BIC – BNBGBGSF
БАЕ код по 03-3002 на БНБ - 66196611
БАЕ код: BNBG9661
22
Предоставяне на БАЕ кодове
•
•
•
•
•
•
БАЕ, които имат банков код по Указание 033002, получават нов БАЕ код служебно - БАЕ
кодовете са изпратени на банките
На ТБ се издава нов БАЕ код:
след получаване на лицензия за банкова дейност;
след получаване на BIC код от SWIFT;
след подаване на искане за включване в RINGS.
С предоставения нов БАЕ код:
БАЕ преминава тестове с ПС и подава до БНБ
сертификат от СО за успешно преминалите тестове;
БНБ определя, отразява промените в Регистъра и
уведомява всички участници в ПС и СО за датата на
активиране;
23
СО включва БАЕ в ПС след уведомлението от БНБ.
Регистър на БАЕ кодовете I
Публично достъпна база данни - съдържа БАЕ
кодовете, използвани за участие в ПС в
страната и информация за БАЕ.
• име, адрес, тел., факс, телекс и ел. поща, адрес
на уеб-страница; лица за контакт и ПС, в които
БАЕ участва; информация за БАЕ, изключени от
ПС
Задължения на БНБ:
• организира, развива, поддържа, администрира и
оперира Регистъра;
• предоставя публичен достъп чрез уеб-страницата си;
• оторизирани служители на БНБ актуализират
24
данните.
Регистър на БАЕ кодовете II
Задължения на ТБ:
• Всяка ТБ определя служител (лице за контакт и
заместник) и писмено уведомява БНБ – в срок
до 1 ноември 2005 г. – не е изпълнено
• Лицето за контакт незабавно уведомява БНБ за
всяка промяна в статуса или в информацията за
БАЕ свързана с промени в Регистъра и
• следи за точността на информацията за БАЕ в
Регистъра.
25
Цели на проекта IBAN I
• Въвеждане на /IBAN/ в България –
увеличаване на бързината, ефективността и
качеството на местни и трансгранични
плащания
• По-висока степен на автоматизация при
обработката (STP)
• Синхронизиране на платежния процес и
инфраструктури с европейските - постигане
на съвместимост с платежните системи в ЕС
• Увеличаване на дела на безналичните
плащания
26
Цели на проекта IBAN II
• Модернизиране на националната платежна
система
• Подобряване на системата БИСЕРА –
въвеждане на SWIFT формат – възможност за
общ интерфейс към БИСЕРА и RINGS –
подобряване ефективността при извършване
на плащания;
• Улесняване на плащанията в бюджетната
сфера - премахването на БИН и промени в
системата СЕБРА – унифициране
обработката на бюджетни и търговски
плащания
27
Участници
• БНБ,
• Министерство на финансите
• Всички търговски банки,
• системните оператори,
• НОИ
28
Обхват на проекта
• Адаптиране на правилата за работа на
участниците съгласно новата нормативната база
• Промени във вътрешните системи на всички
участници
• Нова структура на информацията, която се
обработва във връзка с бюджетните плащания
• Обучение и подготовка на персонала в ТБ
• Запознаване на данъчната и митническата
администрация с предстоящите промени
• Използване на нови платежните документи
• Информиране на потребителите на банкови
услуги за промените.
29
Нормативна база I
Наредба 13 на БНБ за прилагане на
международен номер на банкова сметка и за
банковите кодове;
Указания към Наредба 13 на БНБ.
•
Указание 13-2005 Предоставяне, активиране,
промяна и закриване на БАЕ кодове, и
поддържане на регистър на БАЕ кодовете;
•
Указание 13-1005 Кодове за идентификатора на
вида сметка, служебно запазени от Българска
народна банка.
30
Нормативна база II
Указания по Наредба 3:
• Указание 03-2006 Съставяне на платежни документи
/задължителните реквизити и начина на съставяне
на платежните документи, използвани от банките в
България, както и контрола от банките при
въвеждане на информация за реквизитите/;
• Указание 03-13006 Обслужване на сметки и
плащания на бюджетни предприятия/СЕБРА/
• Указание 03-5006 за извършване на местни преводи
чрез кредитен превод и директен дебит
/принципите и технологията за извършване на
местни преводи чрез кредитен превод и чрез
директен дебит, когато платец и/или получател 31е
клиент на банка/
Отговорности на участниците
/ Търговски банки /
• Анализ на промените във вътрешните системи;
• Сключване на договори с разработчиците на
банков софтуер;
• Определяне на екипи и бюджет
• Обучение на служителите;
срок: януари – март 2006
• Уведомяване на клиентите и разяснителна
кампания.
срок: февруари – 5 юни 2006
32
Отговорности на участниците
/ БНБ /
• Координатор на процеса по въвеждане на
IBAN;
• Съгласуване на плановете на отделните
институции и изработване на общ план на
проекта;
• Изработване на общ график за тестване
• Участие в разработване на информационна
кампания съвместно с АТБ и МФ.
33
Отговорности на участниците
/ МФ, ГДД, НОИ/
• Анализ на вътрешните системи и тяхната промяна;
срок: февруари – март 2006
• Подготовка и преминаване към бюджетни
плащания, създаващи информационни потоци за
МФ.
• Запознаване на структурите с промените в
платежния процес свързан с бюджетни плащания;
срок: март – април 2006
• Участие в информационната кампания
34
Отговорности на участниците
/ Системни оператори /
• Изработване на технически спецификации и
правила за работа на оперираните системи
• БИСЕРА – преминаване към използване на
съобщения в SWIFT формат;
• Промяна в обработката на бюджетните плащания в
резултат от премахване на БИН
• Промени в СЕБРА
35
Извършени дейности
• Създаден е Съвет по управление на проекта
с представители на всички участници
• Приета е нова нормативна база
• Чрез въпросници е проучена готовността на
ТБ за реализиране на проекта IBAN
• Отчетени са резултатите – ТБ са
декларирали съгласие със сроковете и пълна
готовност
• Разработена е информационна кампания
36
Медийна кампания за въвеждане на IBAN
М едии
2 0 ф е в р уа р и
М Е Д И Й Н А К АМ П АН И Я З А В Ъ В Е Ж Д АН Е Н А IB AN
2 8 ф е в р уа р и
1 м арт 10 м арт
22 м арт
20 м ай
н а ча л о
п р е с ко н ф е р е н ц и я
н а ка м п а н ия та
Б Н Б и АТ Б
п р е зе н та ц и я
н а н о в и те
п л а те ж н и
д о кум е н ти
2 ю ни
за кл ю ч и те л н а
п р е с ко н ф е р е н ц и я с
уч а с ти е то н а в с и ч ки
и н с ти туц и и , в кл ю ч е н и
в ка м п а н и я та
5 ю ни
10 ю ни
кр а й
н а ка м п а н ия та
те л е в и зи и
п е ч а тн и и зд а н и я
те л е гр а ф н и а ге н ц и и
и н те р н е т с тр а н и ц и
за с и л е н а м е д и й н а ка м п а н и я :
те л е визио н н и и р а д ио кл ип о ве ин те р вю та , а н ке ти, о б я сн ите л н и м а те р иа л и,
б р о ш ур и-вл о ж ки, сигн а л н и н а д п иси в ин те р н е т изд а н ия .
п о д д ъ р ж а щ а ка м п а н и я :
р е п о р та ж и, а н ке ти, ин те р вю та п р и н е о б хо д им о ст, ста н о вищ а о б я сн е н ия о т е ксп е р ти,
те кущ и н о вин и, ин ф о р м а ц ии за п р о ц е д ур ите в р а д ио ста н ц иите и п е ча тн ите м е д ии.
п р е с ко н ф е р е н ц и и
п р е зе н та ц и я
37
Предстоящи дейности
• Банките да генерират и предоставят IBAN
номерата на сметките на своите клиенти
срок: до 1 март 2006
• Интеграционни тестове между участниците в
проекта
срок: март – май 2006
• Въвеждане на IBAN сметки, нови
платежни документи и нова организация
на бюджетни плащания
38
срок: 5 юни 2006
rtgs@bnbank.org
39
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
25
Размер файла
1 054 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа