close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1399 majit z. s okhitu procesinde kompyuterdi paydalanu joldari

код для вставкиСкачать
УДК 371.315:51
О К Ы Т У П РО Ц ЕС1Н ДЕ К О М П Ы О ТЕРД 1
П АЙДА Л А Н У ,Ж О Л Д А РЫ
З.С. Мажит
С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекеттшуHueepcumemi
В статьерассмотрены пути использования компьютера на занятиях по физи­
ке, преимущества и недостатки компьютерного обучения.
Макрлада физика пэншен бшм беру ушт компьютеры пайдалану жолдары,
осындай оцытудыц артьщшыльнупары мен кемшшктер{ кррастырылган.
The article touches upon new methods o f teaching physics by using computers,
advantages and deficiencies o f such teaching.
К ом п ью тер м ектеп мугагпм1 у ш ш керем ет кем екпи . О л оку куралдарды ,
0дебиеттерд 1, куж аттарды тэр тш ке келт1руге, жйстеуге, окы тум ен 6 ip re сабактан
19
З.С. Мажит
гыс жумысты жетшл!руге мумкшдш тугызады. Ж ене де окушылар бипмдерш бакылау
мен тексеру, езш дш тексеру уш ш, ep6ip оку шмнын е з бетшше жумысын камтамасыз
ету ytJliii найдалы.
Ka3ipri компьютерлердш эл ем ен тк базасьшын earepyi, Pentium, Celeron, т.б..
микропроцессорлер мепзш ле компьютерлердш кен таралуы Microsoft Word, Mi­
crosoft Excel, Delphi сиякты жана программалык енеддерд) ендйруге тура экелд!.
Айтылган программапардьщ автоматгандыру куралдары, графикалык мумкшдйстер!
ю р. Осы дан бурынгы Intel 80286, Intel 8.0386 , т.б. дербес компыотерлер ушш
жасалынган ш ыгармалар белгш дэрежеде ecicipai. Сондыктан келес» мэселе 6ipiHiiri оры нга шыкты: ecKi программаларлм «жана рельстерге» ауыстыру. белгш
лрограммалардыц ecxi жугш максимал колдануга тырысу жане жумыстмн жана
тэсшдерщ игеру.
Физикадан окыту кезешнде дербес электронды-еселтеу машмиалар (ДЭЕМ)
колдануыиын мынадай багыттарын ажыратуга болады:
I. тарихи эксперименттер;
2 компьютерлж лабораториялык жумыстар;
3. окушылар бш мдерш тестипк бакылау;
4. ДЭЕМ кемепмен физикалык есептерд 1 шыгару;
5. лаборагориялык жумыстарды компьютерлйс eiiaeyi;
6. физикадан жекеше «окыту программалары» .
Калыпты жакдайда керсетуге мумюшшетер! болмайтын тэжфибелерд!
компьютер экранында байкауга болады. Физика курсында басты глобальды,
дуииетану козкарасты калыптастырушы эксперименттер баршылык. Мысал ретшде,
е
а-белшектермен алтын фольганы бомбалау Резерфорд тэжфибелер 1,— электронный
меннпкп зарядын аныктау Томсон эксперимент!, электронный зарядын аныктау
жоншдеп Милликен тожфибелер 1, т.б. Оларды мектепте жанарту кажетсп, бграк
бглу манызды
Ж эне де ф изикада кейб1р лабораториялы к ж умы старды
(экспсримеиггердО жасау эр турл! киындыктарга ушырайды: аппаратурасынып
кымбаттылыгы мен рабайсызлыгы, жумыс icrreyi курдел1 жэне Kayiirri, жуйешк ендеу
талаптары, узак монотонды олшеу процедуралары, колданылатын материалдын
шыгынынын Kenminiri. Мына киыншылыктарлан кашкакгау компьютер аркылы
мумкш Сонымен тарихи экспериментгерш корсету ушш, курдел1 эксперименттер
мен лабораториялык жумыстарды орындау ушш мэселенш шёпим} экранда
эксперименгп етшзуге мумшндда беретж модельдеу программалары» жузеге
асыруда коргнедь
М одельдеу программасымен жумыс гылыми зерттеуге сэйкес. Рылыми
зер ттеу д щ цикл! м ы надай: м есел еш кою —> м атем ати кал ы к м од ел ьд еу —>
20
Вестник ЛГУ№4 2002 г.
Физико-математические науки
программалау —» программаны тесттеу —> программамен ж умыс icTey —> нвтиж елер
аналгзш ж асау. О й- кещ 'лмеи ж ум ы ска каты скан о куш ы лар гы лы м и ец бектену
элш пелерш тусш е бастайды, каж егп стереотиптерге, зерттеу ж умы ска дагды ланады.
ДЭЕМ колданы лу артыкш ы лыктары: 1) к е р н е к ш к ; 2) програм м ам ен ж умы с оку
о й ы н г а а й н а л а т ы н ы ы к т и м а л ; 3 ) о к у ш ы н ы н б ел с ен д 1 а к т и в т ы б о л у ы н
стимуляциялау ж эн е марапаттау.
К ом п ы отерде окуш ы лар б ш к т е р ш щ тексеру ж о лд ар ы н ы н 6 ip i- т е с т ш к
програм малар [1] О ларды колдану мугал1м уш1н тексеруд1 онай кы лды ру ж эн е
уакытты унемдеу мум кш д1ктерш бередк Ш артты турде тест уйы м дасты ру у ш ш
мынадай cni TapTi6i болуы мумкш: GipiHiuici- «бсрш гсн жауаптардан дуры сы н тандап
а л » , e K iH iu ic i- « д у р ы с ж а у а б ы н ж а з» . B ipiH iui п р и н ц и п к е ж а т а т ы н т е с т
уйы м дасты руы ж ауап беретш окуш ы м ен ы цгайлы ди алогты к ам там асы з е т е д |
т е с т ш к бакы лау о т ю зу д щ ж ы лдам ды гы жогары:. О л у ш ш о к у ш ы н ы н ер ек ш е
к ом п ью терде ж ум ы с icT ey еп тш к тер 1 каж ет емес. Ж ауап ты беру у ш ш сэй к е с
клавиш аны басу ж еткй и кп . Т ест сурагы на окуш ы берген ж ауабы ны н HOMipi шын
ж ауабыны н HeMipiMeH б]рдей болса, окуш ы ны н ж ауабы дуры с деп есептеледь BipaK
осы лайш а
тест
уйы м дасты руы ны н
кем ш ш п-
суракка
«ж асы ры нды »
и н ф орм ац и ян ы н пайда болуы , е й т к е ш ж ауапты тан д ау оны т о л ы к ж азу ы н ан
олдекайда онай.
Т е с т ш к программа келес1 ш арттарды канагаттанды руы тш с:
1. онай icKe асы рылуы кажет;
2. окуш ы б ш м д е р ш тексерш , тесттеу аягы нда багасы н кою ;
3. V isual Basic, D elphi пакеттерш щ граф икалы к м ум кш дш терш пайдалану.
К урдел 1 ф изикалы к есептерд1 ш ы гару ymiH Excel naKeTiH колдануга болады
[2]. О сы ндай есептер кобш есе ж огары оку орнындагы ф изика курсы нда кездесуде.
Exeel ортада ж олды табу, к аж егп операциялар, командалар, меню опциялары н бш у
«щн
м аны зды . С оны м ен 6 ip re калы птаскан Q B asic- п акетш , к а з ф п п р о гр ам м ал ы к
куралдарды V isual Basic, D elphi, т.б. колдану орынды.
9 л ш еу л ер саны 3-5 -т е н арты к болганда лабораториялы к ж умы стар on aey i
кейб1р киы нды ктарга ушырауы м ум кш , 6ipa3 уакы т алады , монотонды ж ум ы ска
айналуы ы ктимал. М ынадай олш еулер ж огары оку орны ндагы ф изика курсы нда
к е п ш ш к . Д еректерд 1 ж умы с ф ормуласы деп аталатын к а ж е г п ш аманы аны ктау
е р н е п н е енд1редь Одан со н с е ш м д ш к интервалы н, ел ш еу л ер д щ абсолю т ж эн е
салысты рмалы кателж терш табу кажет. BipHeuie ж агдайда косы м ш а есептеулерд1
о п а зу , граф икалы к турде деректерд 1 корсету талап етшед1. Сол кезенде калькулятор
кем еп м ен д е деректерд 1 ендеу эркаш ан эфф ективты болмайды. Д еректер ендеуш
жетщ щ ру, автоматтандыру уш ш электронды к кестелер Excel-пакетш колдану тш м дь
21
З.С, Мажит
Microsoft Excel программасы мыиандай меселелерд1 шешу уппн испзделген:
деректер анализ! жэне статистикалмк ендеу1, оптималдау, диаграммалар мен
графиктерд! салу. Ол электрондык кестелерд! куруга, деректер кестеяер<мен жумыс
icrreyre мум ш ш ’к бередк ж еткш кп автоматтау куралдары бар. Excel есептеулер
нэтиж елерш , э ксп ер и м ен тах деректерд 1 ендеу жылдамдыгын арттыруга,
графикалык турде нэтижелерш керсетуге мумкшдик тугызады. Лабораториялык
жумыстар бойынша есеп беруге, б]риеше физикалык есептерщ шешу уш1н осы
программа жарамды.
Медап ьдш exi 6 e r i бар, соган сэйкес компьютер кемегшен окытудыц канша
куны болса да, кем1шлйстер1, зиянды ecepi де жок емес [4]:
- машинамен диалог Щркелкг, компьютер жагынан сезщ ю з, xiciHi тез
шаршатады;
- окушылардын сейлеу, жазу, графика мадениетшш дамуы пай да болмайды;
- бакылаудын ш е к т ш т , тек тестшер мен багдарламалык сурауды гана
компьютер аркылы вткпуге болады;
- мугалшнщ арнаулы б ш м 1 болу кажет;
- компьютер экранында материал б^ркелю, кыскаша, сыгылган турде бершедг.
Компыотердщ зиянды врекетшен кашкактап оны дурыс колдану жен.
Гнгиеналык нормаларды бшу, пайдалану кажет [5]. Балалардын компьютерлш
техникага ыкласы физика панше кеншш тартута, ыкпасьш арттыруга мумкшдйс беред1.
ЭДЕБИЕТТЕР
1. Fuller R.G. Resource letter CPE-1: Computers in physics education. Am. J. Phys.
54(9), 1986. P. 782-786.
2. Плотникова И.А. Методика тестового контроля в старших классах.
«Информатика и образование». -№ 1. 2000. -С. 51-54.
3. Макиенко Н , Мажит 3. Окыту процесшде есептеу техника куралдарьш
колдану. ИФМ. -№ 2. 2001.37 б.
4. Львовская Г.Ф. Компьютер на уроке физики. «За» и «против». Физика.
Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». -№ 5. 2001. -С. 7-8.
5. Педагогико- эргономические условия безопасного и эффективного использования
средств вычислительной техники, информатизации и коммуникации в сфере общего
среднего образования. «Информатика и образование.»
10.2000. -С. 26-36.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
135 Кб
Теги
majid, okhitu, kompyuterov, 1399, paydalanu, procesinde, joldari
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа