close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1489 mubarakova tehnikalikh okhu khuraldarindagi sabakhtastikh maselesi a. mubarakov

код для вставкиСкачать
тематика
2002 ЖЫЛДЫН
КДНТАРЫНАН БАСТАП
ШЫРАДЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫ*
ЕЮ АЙДА Б1Р ШЫГАТЫН
ГЫЛЫМИ-0Д1СТЕМЕЛ1К
ЖУРНАЛ
( ф и з и к а
КАЦТАР-АКДАН
№1, 2003
Бас*редактор
А. К0КГГАЕВ
МАЗМУНЫ
2
ЭБШЦАСЫМОВА А., СЕИ1ПОВА 3. Математикалык, 6iniMHin isriniirriK
Акылдастар кенеск
мумюнишктерЫщ непзп кураушылары
3
ЭМ1РЕАЛИЕВ Е. К,ашыктан ок,ытудын, сапасын баскарудыц едютемелк жактары
6
МУЦЫШЕВ Б. Синергетика идеяларына физиканы окыту барысында уйрету
7
ЦАЦЛЫБАЕВ /(. Теназд1ктерд'| дэлелдеу едютер!
9
14
С. ОБ1ШЕВА, Б. БАЙМУКАНОВ,
Д. ДАН ИЯ РОВ А, А. М ЭЖ ЕНО ВА ,
А. МИРАЗОВА, P. MYPATXAHOBA,
0 . 0ТЕШ , Н. TEMIPFАЛИЕВ,
К. ТОЛЫ МБЕКОВА, Ш . ТЫНТАЕВА,
С. ШЭК1Л1КОВА.
САЯЦОВА Б. График™ дагдыларды калыптастыру едютемеа
ЦАЙДАСОВ Ж. Тузулерди параллельдк белпсУц дэлелдемеа туралы
15
ЭЖ1ЕАЛИЕВ О. Геометриялык, емес есептерд1ц геометриялык шешу Tacinflepi
20
КЕНЖЕБАЙ О. К,исык,сызык,ты трапециянын, ауданы
21
БЕКСАЙЫН К- Физика мугал1мдер'| олимпиадасы
22
БАК.ТЫБАЕВ
Жауапты хатшы Ж . А РН А
Бвл1м редакторы
Е . К ЕМ ЕЛ Б ЕК О В
Техникальпс редактор
А. Ж А Л М ¥ХА М ЕД О ВА
ТУРЕАНБАЙ /(. ЭсерлесетЫ бозондар теориясында™
Cd изотоптарыныц коллектив™ куйлер!
23
Б13ДЩ ТУР АГЫМЫЗ: 480100, Алматы
каласы, Жамбыл Keiueci, 25-уй, 6-кабат,
ТЕЛЕФОНДАР: 91-89-18,91-65-40
КУРЕЦКЕЕВ Т., КУРЕЦКЕЙ Б. Компьютер аркылы функцияныц
экстремумын зерттеу
Теруге 05.01.2003 ж1бершш
Бас у га 06.02.2003 кол койылды
niuuMi 84x108 1/16
Ка газы № 2 офсетп
dpin TYpi адебн
Шартты б.т. — 5,4
Авторлык б.т. — 4,0
Есеттк т.б. — 5,2
Ш арпы бояулы бет танбасы— 6,4
Офсетп басылым
Таралымы — 10032
Индекс! 7S885
Тапсырысы — №5
25 БУКУБАЕВА К. Мектеп геометриясыныц оку-вдютемегок куралдарыньщ жагдайы
28
ЭЖ1ЕАЛИЕВ О. Окушылардын математикалык олимпиадалары
33 Такырыптыц тесттер
J39.
41
АКИТАЙ Б. Физика курсы бойынша бакылау-тест
КЭР1БАЕВА П. Тест тапсырмалары
43
ТАЙМУРЗАНОВА Т. Физикадан тест-тапсырмалары
50
АБУОВА А. «Математика 6-сынып» о^улыгы - жаца буын окулыгы
51
АЛДАМУРАТОВА Т. Авторлык курс
52
ЦУАНДЫЦКЫЗЫ 3. Окытудары топтык, блоктык жене денгейлк жуйелерд1 уйлеслру
54
БЫЦАЕВА Ш. EiniM Heri3i - ез бет'мен окуда
56
УРК1МБАЙ С. Окушыныц математика пенЫе кызыгушылыгын арттыру
57
АЙТБАЕВ А. Блок турмдеп аралас сабак,
58
ДУЙМАЕАНБЕТОВА А. Сайыс турмдеп математикалык, кеш
59
АЛДАНИЯЗОВА Э . Буш елемдк тартылыс зацын TyciHflipy
61
НАЗАРБАЕВА Т. «Физика жене музыка» атты физикалык кеш Ц •'«нд& ы U N У
64
Курылтайшы: редакция ужымы
•Kiran» баспа уА1.
480009, Алматы каласы,
Гагарин дангылы, 93
Тел.: 42-36-31,42-07-90,
too_kitap@mail.ru
Тапсырыс дай ын диапозитивтерден
басылды.
. . . .
Журнал Казакстан Республикасы
Медениет, акпарат жене когамдык
KGJiiciM министрл1г1нде 2001 жылы
мамырдын 2-де Т1ркел1п, Ttpicey туралы
*~-М1959-ж куел!г1 оер1лген.
v. Тороит'ЬфОЕ
,;
К.олжл*ба кайтарылмайды
дЛ
н
ОЛЖАЕВА Г., ЭШ1МХАНОВА Н. ХХкасыр майталмандары •■■Э,'/^ллик О .Ь е й с е » ^ № , 1 20РЭЖ.
%С «Математика
жене физика»
.
1
атындшы rs.'-i*"
Техникалык оку куралдарындагы
сабактастык мэселеа
Акан М УБА РА КО В,
Павлодар мемлекегпк университетшщ доцент!,
педагогика гылымдарывын кандидаты
Оку куралдары деп маглумат жетюзу унмн, сондай-ак окушылардын оку 1 с-эрекеттершщ кез келген формасында ез ёркшше жумыс icTeyni уйымдастыру жэне оку материалынын, менгершуж тексеру
ушш мугал1 м колданатын оку жабдыктарынын керек-жарактарын тусшу керек. Оку куралдары оку
жабдыктарынын курама белжтер1 болып табылады.
Оку жабдыкгарына оку куралдарынан баска окудын
техникалык куралдары, курал-аспаптар (экран, сынып тактасы, кронштейндер жене т. б.) жане мебель
Kipefli.
Маглуматтарды усыну жэне оларды дайындау технологиясы бойынша оку куралдары келесшерге
бежйёдк
— басылымдар ( окулык,тар, анык,тамалар, есептер
жинагы щск,аулар, инструкциялы-технологиялык, картапар, плакат тар, карточкалар);
— экрандык, (депозитивтер, диафипьмдер, транспорант, кинофильм, кампьютерлж эр турл1 ойындар);
— дыбысты ( грамм, жэне м агниттм жазулар, ра­
диотелевидение бершстер).
Окудын техникалык куралдары оку жабдыктары­
нын курайтын бо лт болады жэне езше жуктелген
MinaeTi бойынша маглуматтардын техникалык курал­
дары, тексерудщ техникалык куралдары жэне окытатын жуйелер болып белшедь
Оку куралдарындагы сабактастык проблемасын
шешу процеанде мундай куралдардын жинакы турде
терт аспектще — техникалык, психологиялык, дидактикалык-эддстёмелГк жэне санитарлы-гигиеналык
турде карастырылуы уйгарылады.
Окудын техникалык куралдары мен кернекшк
куралдарынын жинакы турде колданылуынын
6ipiHini acneKTici — уйымдастыру жэне экономикалык сурактардын шешу1 мен байланысты (мысалы,
MyraniM мен окушылардын жумыс орындарына инженерльтехникалык шенпм беру, окудын техника­
лык куралдарын, кернекп куралдарын жасау, тех­
никалык тапсырмаларды жэне автоматтандырылган
сыныптарды жоспарлауга байланысты техникалык
усыныстарды жасауга шечлм кабылдау жэне т. б.).
Мундай куралдардын жинакы турде колданылуы­
нын eKiHiui acneKTici — окушылардын угыну жэне
ойлауынын психологиялык зандылыктарымен бай­
ланысты. Сенсомоторлык жэне перцептивтк проиестерд! калыптастырудын айтарлыктай улеа кез анализаторларына келетанш психологтардын зерттеулерй
керсетп. Эрине, мысалы сенсомоторлык процестерд1
калыптастыруда есту анализаторларынын алатын
орны да бар. Егер адамнын ер денгейдеп (туйсж,
кабылдау, елее) кез жене есту анализаторларынын
жумысын салыстырсак, онда мундай салыстырудын
пайдасы кез жуйесше болатынын керуге болады.
Оку куралдарынын жинакы турде колданылуы­
нын yuiiHiui acneKTici — дидактикалык шарттармен
жэне олардын усынылуынын эд1 стемелж тэсШдер!мен байланысты. К,айсыб1р материалдар мен куралдарды жэне баска да KepHeKi материалдар мен
окудын техникалык куралдарын ipiKTen алу эр уакытта окып-бшушшердщ танымдылык мумюншшктеpiHe сэйкес келу керек, окудын максаты, мшдет!
жэне мазмунына, сабак беру мен сабак алудын уйым­
дастыру формалары мен эдктерше суйену керек.
Оку куралдарын жинакы турде колданудын терTiHiui acneKTici (сонгы уакытка дешн, екГшшке орай
буган аз назар аударылып отыр) — оку процесш
уйымдастырудын манызды жактарын бейнелеШй
(мугал1 мдер мен окушылардын оку белмелершдеп
жене OKy-eHflipic шеберханаларындагы жумыс
орындарынын лайыкты турде жарыкталгандыгына койылатын белгш нормативтж талаптарды сактай б!лу; зерттелетш объектшердщ колайлы карсыластыгы (контраст), окып-бшуиллердщ кез алдында жарыкты колайлы болатындай кылып
улеспру жене т. б.).
Оку куралдарындагы жене окудын техникалык
куралдарындага сабактастык деп окудын мазмуны­
на, уйымдастыру формаларына, эдютерше жэне ди­
дактикалык тэалдерше байланысты куралдар мен
окудын техникалык куралдарын утымды турде
ipiKTeyfli, есюрген куралдарды педагогика гылымы
мен практиканын осы замангы талаптарына сай
куралдармен ауыстыруды айтады.
Оку куралдарындагы сабактастыкгы эбден толык жузеге асыру, кабинеттер1 мен шеберханаларынын материалды-KeHicTiKTiK ортасы жэне материалды-техникалык жабдыкталуы Kasipri замангы инженерл1К-психологиялык талаптарды, сондай-ак, жалпы бшм беретш жэне кэаби-техникалык мектептердщ материалды-техникалык базаларына койыла­
тын педагогикалык талаптарды канагаттандыратын
оку орындарында гана мумюн болады. Мундай талаптар мен дидактикалык мумкшшшктер зерттеуиллердщ енбектертде жетюлпсп турде толык баяндалган /1/,/2/,/3/. Оку куралдары мен техникалык оку
куралдарындагы сабактастык окудын материалдытехникалык басып оза даму принципж, окудын
мазмуны, eflicTepi мен уйымдастыру формалары дамуынын прогрессиил тенденциясын канагаттандыру
KepeKTiriH, гылым мен eHflipiciiH Ka3ipri уакытташ
езара эрекеттесущщ сипатын бейнелеу KepeKTiriH
атап етем1з /4/,/5/.
K,a3 ipri уакыттагы озык техника болып табылатын компьютерлердщ колданылуына непзделген,
окудын информациялык технологиясы кептеген пе­
дагогикалык мшдеттерд1 жанадан шешуге мумкшдгк
бередк Мысалы, ер окушынын ез! уилн, езшщ жеке
бас Ka6uierrepi мен муктаждыктарына байланысты
такырыптын материалын кенш беле зерттеу жене
кайталау максатпенен оны тандзп алатындай
жеткшкп турде окып-уйрену багдарламалары жасалган. Баска багдарламалар, езшщ курделшпне
байланысты мектепте колданылуы муйкш емес
теж1рибелерд! модельдеуге жагдай жасайды. Мундай
сабактар — экономика мен бюдщ ем1 р!м1 здж барлык жагын компьютерлеудж ете каркынды npoueciH
беййёлейдг: Осы турдеп сабактар окушыларды
кызыктырады, компьютерде жумыс iCTey окуга де­
ген он сез1 м куйд1 тудырады.
«Автоматтандырылган жумыс» режимжде профаммаланган микрокалькуляторларды колдану, мектеп пен кеаби-техникалык оку орындарынын
окушыларына математика, физика, химия, жалпы
техникалык жэне арнайы пандержж Heri3ri формулаларына байланысты есептеулерд1 орындауга
мумкшшшк бередг Кеаби-техникалык мектеп
окушылары микропроиессорлык жуйелермен,
eHflipiCTiH ер алуан салаларында олардын колданылуымен танысады (микропроиессорлык куралдардын
металл ондеу станоктарында, энергетикада, транспортта, зиянды жене Kayimi euaipicTe, сондай-ак
ещцрю пен технологиялык баскаруда колданылуы).
ЭЕТ-HiH (электронды-есептеуш техника) орта жал­
пы бшм беретж жене кэаби-техникалык мектептердщ сабактарында колданылуында eKi Heri3ri баFbiT белпленген. BipiHiui багыт, есептеу техникалары
мен программалаудын непздерж окушылардын
окып-уйрену1мен байланыстыру. EKiHLuici, окутарбие npoueciHiw тшмдшган арттыру максатымен
электронды есептеу!ш машиналарды оку куралдарынын корына енпзумен байланысты. Математика, фи­
зика, химия кеаби-техникалык жене арнайы
пендердщ сабактарында, формальды .тауелдшктерд!
колданумен байланысты есептерш шешу барысында
программаланган микрокалькуляторларды окушы­
лардын колдануы ережеге айналу керек. Мектеп
Таж]рибес1 керсетш отыргандай, программаланган
калькуляторды ер окушы колдана алады. Осынын
нетижеанде окушынын есептеу жылдамдыгы 1,5-2
есе есед|, оку материалын окып вту каркындыгы да
жогары ерлейш. Окушылардын оку пешне деген ынтасы артады. Сабакта ecenTeyiui техникаларын колданганда, ауызша есептеу дагдысы нашар окушылар
ездершщ есептеуге байланысты машыктарын одан
epi темендетш алады деген ойдан корыкпау керек.
Мектептерде ecenTeyiui техникаларын колдану
теж1рибес! керсеткендей, оларды колданудын дурыс
едютемесжде ауызша есептеу машыктары бекщлш
кана коймай, сонымен 6ipre, дами туседк Осы максатпенен, мысалы, математиканын кейбГр окытушылары ер сабактын басында ауызша есептеуге арналган бес минуттык жумыс журпзедй микрокалькуля­
торларды колданганда окушылардын кааби ынтасын
арттырудын мумкжшшктерж ескередц (окып-уйренушшерге кеаби мазмунды есептерд! усыну аркылы). Шынында, мунДай едестемелж жолдар, окушы­
лардын оку мен енбекке деген он ынтасын калыптастыруга, окьш-уйренетш пенге деген шзыгушылыкты кальштастыруга мумюнШшк жасайды. Мек­
теп пен кэаби-техникалык мектеп окушыларынын,
есептеу техникалары мен программалау непздерж
ОКЫп-Щлужде жалпы бшм беретж мектептер мен
кеаби-техникалы ертурл) микро-ЭЕМ-ды енпзумен
12
байланысты жана мумкжшшктер пайда болып отыр.
Бул электронды есептеу1ш машиналар мен микро­
проиессорлык куралдары окушылардын ic жузжде
игере бастауына гана емес, сонымен 6ipre, оларды
(ЭЕМ ) оку npoueciHiH куралдарынын корына енпзуге жагдай жасайды. Мысалы, оку процесже топтык едйсп енпзу жолында кездесетж киындыктардын 6ipi — ер алуан дидактикалык материалдардын
кептеген квлемж жасаудьж кажеттт болып отырганы белгш. Мысалы, диагностикалык жумыстар
б1 рнеше варианттармен жасалу кажет, жене де со­
нымен 6ipre, объективтшк, валидпк (ягни, зерттеуmi нен1 аныктау кажет, дел соны елшеу), релиабильдшк (ягни. сежмдшк — кайталап жасалган зерттеу шамамен дал сондай нэтиже беру керек), репрезентативтшк (диагностикалык материалдын
еюлдшп) талаптарын канагатгандыру кажет. Мундай
киыншылыктарды женуде ЭЕМ-н кемепмен
6ipiKKeH, еншрклж мазмуны бар есептердц сондайак математикалык пендердщ курстары бойынша
ecenTepai колдану улкен кемек 6epyi мумюн.
Электронды ecemreyiui машиналардын Ka3ipri Kyfli
мен даму перспективасы, жалпы бшм беретан жене
кеаби-техникалык мектептердщ оку npoueciH автоматтандыру ушж электронды ecenTeyiui машиналар­
дын пайдалануы туралы меселеш де дурыс шешуге
мумкжшшк бередг Мундай автоматтандыру окушылардьж оздердаш. электронды есеитеумы машиналар­
ды колдануга уйрену дайындыгына елеуш кемек бе­
реди Ендеше, оку куралдарындагы сабактастык, мек­
тепте жене кеаби-техникалык мектептерде техни­
калык оку куралдарынын да, микропроиессорлык
техника мен жеке менинк ЭЕМ-нж непз1нде жа­
салган, окудын автоматтандырылган куралдарынын
да даму перспективасын есепке алуды болжайды.
Бул микро-ЭЕМ-дын непз!нде жасалган автоматтан­
дырылган сыныптарды icK'e косуга, орнатуга жэне
тапсыруга байланысты болжамдарды ер уакытта
тузетж отыруга, жене дел осы уакьггта окытушыларды, енлдр'ютк оку мамандарын, техникалык мамандарды осыган сайма-сай дайындау жумысын icKe
асыруга жагдай жасайды. Осы тургыдан электрон­
ды ecenTeyiui техникаларынын непзжде профаммаланган оку перспективалары кошл аудартады. Дал
осы жерде информаииялы-бакылаушы куралдарын
курастырумен жене жасаумен байланыскан жалпы
бшм беретж жене кэаби-техникалык мектептердж
оку процестервде электронды ecerrreyiiu техникаларынын даму багытгарынын 6ipiH атап еткен дурыс.
Оларга оку (сабак оку) проиесже ен коп бёшмделгендтмен сипатталатын окыту жинактары да жатады. Бул окыту жинактарында, электронды есептеyiui техникаларынын непзже беШмделген окыту багдарламаларын жузеге асыру барысында мумкж болды. Бежмден.шр1лген окып-уйрету багдарламалары
дел беМмделген окып-уйрету машиналарына колданылатын жене окушылардын бар б Ы м ж ш
мумкжшшктерже байланысты оку материалын баяндау тесишерж езгерту касиеттерже ие болатын багдарламаларды айтады. Багдарламалык материалды
баяндаудын pbTi мен формасы, бешмденд1 ршен
окып-уйрету багдарламаларындагы мысалдар саны,
бакылау эдютерй сынак (тест) тапсырмаларынын Typi
мен курделшп окушыньщ накты 6 ip тапсырманы
орындау уиин алган багасына (бага бойынша бешмделу); бакылау тапсырмасын орындау ушш кеткен
уакытына (уакыт бойынша бешмделу); окушылар­
дын x i6 e p re H кателерщщ мазмуны мен санына (кателер бойынша бешмделу); осы багдарлама бойынша
болган, алдынгы кезендеп окып-уйренудщ нэтижесше (алдынгы бшмдер бойынша бешмделу) байла­
нысты 6 3repin отырады.
Бeйiмдeндipiлгeн окып-уйрету багдарламаларынын осындайларын icKe асыратын окып-уйрету жинактары окушылардын жеке бас ерекшелжтер1 мен
мумюншшктерш, олардын 6uiiM денгешн ескеруге,
окушылардын берген жауаптарына терен мазмунды
талдау жасауга, кателердщ себебш аныктауга, кажетшше танымдылык ic-эрекет npoueciH тузетуге Ka6iлетп бар.
Электронды ecenTeyiiu машиналары мундай жинакта баскарушы буын кызметщ аткарады. Оку npo­
ueciH онтайландыру, сэйкес оку материалдарын игерту гана емес, сонымен 6ipre, жiбepiлeтiн кaтeлepдi
болжау бойынша жэне олардын магыналык мазмунын талкылау бойынша окушылардын толык бежмделущ icKe асыру мумкш болады. 0 KiHimKe орай,
математикалык цикл пендерше арналган бешмденflipuireH окып-уйрету багдарламалары, электронды
ecerrreyiiu техникаларында кызмет етухш техникалык
мамандарды дайындайтын кэаби-техникалык училищелер мен жалпы бшм беретш мектептерде де жок.
Жаксы дегенде, осы мамандарды ecenTeyiiu орталыктарында окыту барысында колданылатын окып-уйре­
ту багдарламалары, эр алуан алгоритмдж твдерде
профаммалау машыктарын окушылардын уйрену1
мен иемденуше гана багытталган. Жалпы бшм бе­
ретш жэне кэаби-техникалык мектептердщ алдында, эр турл1 оку nennepi бойынша окып-уйрету багдарламаларын жасау жэне тексеру мшдет1 тур. Осындай мвдеттерщ шешудщ непзп кезендер} релнде
твмендеплерд) керсетуге болады: математикалык,
кэаби-техникалык жэне арнайы цикл пэндер1 бой­
ынша окып-уйрету багдарламаларынын тшмдшк
критерийлерш жасау; электронды ecenTeyiiu машиналарын колданып оку жагдайында окушылардын та­
нымдылык белсендшктершщ ерекшелжтерш зерттеу; окып-уйрену жэне тэрбие жумыстарында
KepiHicTepni жазу куралдарын колданудын психолого-педагогикалык аспекплерш зерттеу. Осы туста,
мектеп пен кэаби-техникалык мектептердщ оку процестерщде ЭЕТ-га непзделген автоматтандырылган
сыныптарды енпзу, окудын сапасы елеул1 турде жогарылауына кепшдеме болганда гана, акталган бо­
лып шыгатынын ескерте кеткен жен.
Окып-уйрету багдарламаларын KiM жасау керек
деген сурак та улкен менге ие болып отыр. Б1здщ
ойымызша, езше койылатын талаптарды канагаттандыратын окып-уйрету багдарламалары курамына
тэж^рибел) окытушымен 6 ipre, окып-уйрету багдар­
ламаларын курастырудын непз1 мен жаксы таныскан
эдютемеиш, жэне окып-уйрету жинактарын курас­
тырудын непзш бшетщ инженер*-психолог KipeTiH
ужымдардын жумыс барысында жасалуы мумкш.
Кандай жагдай болса да, осыган уксас жинактарды
жасау жолында1 кездесетш киыншылыктарга байла­
нысты кауштену 6i3fliH мектептер ушш, эл1 де бол­
са, шындык болып отыр.
Оку танымында, жалпы акпараттык курал ретшдеп теледидар (интернет) да улкен мYмкiншiлiктep
6epin отыр. Жалпы бшм беретш жэне кэаби-техни­
калык мектептердщ оку процестершде теледидарды
(интернет) колдану окушылардын танымдылык icэрекеттерш кетередц оку маглуматтарын жаксы менгеруге, бшмдерд1 6ipiKTipyre жэне жана угымдарды калыптастыруга жагдай тудырады. Кааби-техникалык мектептерде, карым-катынастын кеп жуйел)
imKi куралдары болып келетш, туйык жуйел! кабельдж теледидар орталыктарын жасау жэне пайдалану математикалык жэне кэаби-техникалык пэндерд1 езара байланыстыруга улкен мумкшшшктер
6epeTiHi В. И. Виганов, В. В. Карпов, А. А. Кузне­
цов жэне баска да зерттеуиплердщ енбектершде
керсетшен. Teлeкepiнicтiк куралдары, осы пэндердщ
езара байланыстыпыгын icKe асыруды пайдалану бой­
ынша журп:улетш окытушынын кызметш жешлдету
у и н , курамына езара байланыскан угымдардын
Ti36eri, пэнаралык сипаттагы KepiHic маглуматтары,
сабактын жобаланган жоспарлары, сабакгы уйымдастырудын эр алуан формалары мен эдктемелж
T9cumepi KipeTiH, технико-дидактикалык деп аталатын жинактарды пайдалану усынылган. Мундай технико-дидактикалык жинактар оку npouecinae оку
ic-эрекетшщ накты жагдайларына ен аз шамада
бешмделу барысында дайын турде колданылады.
KepiHic акпараттарын сактау, кебейту мумкшшшкTepi педагогтын кызметш елеуМ турде жешлдетедь
Оку куралдарына койылатын жэне олардын
мумкшшшктер1, функциялары J1. П. Прессман,
Н. М. Шахмаев, В. С. Усманский, Б. В. Пальчевский жэне баска да зерттеуиплердщ енбектершде
орын алган. Осы туста, оку куралы мугал1м1 то­
лык ауыстырмау керек деген Ф . П. Кумбстын
ойын келтару орынды деп ойлаймыз. Мундай жаг­
дай орын алмау ушш, оку максатында техниканы
колдану барысында, мугал!мнщ кезкарасы дурыс
багытта болу шарт.
КОЛДАНЫЛГАН ЭДЕБИЕТТЕР:
1. Шаповаленко С. Г. Вопросы теории и практики создания и
использования учебного оборудования в советской общеобразователь­
ной школе. — М.: Педагогика. 1973. — 144 с
2. Шахмаев Н. М. Дидактические проблемы применения техничес­
ких средств в средней школе. — М.: Педагогика. 1973. — 268 с.
3. Ефимов Э. М. Школьникам о телевидении. — М.: Просвещение.
1986. — 160 с.
4. Методологические проблемы совершенствования взаимодействия
науки и производства /Отв. Ред. А. П. Деревянко. — Новосибирск:
Наука, 1985, — 604 с.
5. Методические рекомендации по использованию технических средств
в учебно-воспитательной работе общеобразовательной школы /Под ред.
С. Г. Шаповаленко, Л. П. Прессман. — М.: Изд-во НИИ LU0TC0
АПН СССР. 1985.-98 с.
13
Графикалык ecemepai шыгаруда ЭЕМ пайдалану
— окушылардын техникалык кабшётщ дамытады,
олардын теориялык бшмдерш ic жузшде колдана
бщ уге уйретедк Компьютерд1 пайдаланып шыгарылган графикалык. есептерден алган нэтижелер мен
аныкталган мэселелерд) талдау окушылар ушж ете
пайдалы. Онда окушылар eaaepi есептеу натижеанде
алган графиктёр 1Й кадагалай отырып, ол нет тусжjiip e iiH iH , осы (кисык па, элде т у зу ме) сызыктын
сыр-сипатында каншама сыр жатканын угатындай
дэрежеге кетерше.ш. Шынында, 6 ip сызыктын сыры
соншалыкты мол е ке н ш , онын ep6 ip нуктеа тунып
турган езгерГстёр мен процестер екенж окушылар
9здер1 компьютер д и с п л е й i н ё н K o p in сезжедь
Онын уст1не графиктж ен кем дегенде физика­
лык ека шама арасындагы функиионалдык
теуелдшкт1 корсетётай ке с к щ сурет екенж жэне
есептерд1 , карастырылатын кубылысты, занды,
кагиданы онайлататынын кередп Графикт1к
есептерд1 шыгаруда карастырылатын физикалык
шамалар арасындагы функиионалдык теуелдшкп
тусжу ушж ЭЕМ пайдалану окушылардын бойында оны игеру дагдыларын ж еш Лдетга, дамыта­
ды. Сонымен, физикалык графикпк есептерд1 шешуде ЭЕМ пайдалану epi дагдыны, epi танымды
дамытатын тартымды теал болып табылады. Онын
устже, мундай графикалык есептер физикалык
турактылар мен коэффиииенттерд1 де окушылар­
дын есжде калдыруына едэу!р кемегав типзедо.
Сонымен, есептеу продесш жене график куруды анагурлым жылдамдатушы компьютер физикадан графикалык есептерд1 колданудын дастурл1
аясын кенейтуге М у м к ш д ж бередь Олар — формулалар шыгару, зандар мен зандылыктарды шыгару, олардын гылыми талдауы, вз динамикасында алгашкы шамалардын (параметрлердж) вариаииясымен (тур1мен) графиктер алу, графиктер
жуйесжж талдауы жэне т.б. Графикалык есеп­
тер, физиканын баска есептерже жалгасатын есеп­
тер.
3) Шешшетж ecemiH шартында кошшс тапкан
физикалык кубылыстардын оку компьютерл1 к
м оделж окуга непзделген оку есептеу эксперимент!
есептж е з ж анагурлым кызыкты етуге, ал оны шешу
процесш окушылар уш ж е д еугр жешлдетуге
м ум кж хйк бередь
Экспериментальды есептерд1 шыгару ущ;н
кажегп параметрлер теж1рибеден алынады, оларды тэж1рибе керсетётш устелде мугал1м немесе
окушылардын ездер| керсетедк Мектепте электронды есептеу техникасынын пайда болуы
кажегп алгашкы шамаларды компьютерлж модельдерде есептеу эксперимент!мен алу мумкжд тн жасады. Олардын кемепмен эксперименталь­
ды есептерде алгашкы бершидёрди алудан баска,
есепт1н шыгарылуынын дурыстыгын теж1рибе аркылы тексеруге болады.
Оку есептеу экспериментжж «сценаршн» дайындау кезшде окытушыга, ен алдымен, алда турган есеп­
теу зерттеулержж объекткй — оку компьютёрлж
модельд1 тандап алу кажет. Шецнлетж есептер мазмунына барабар тандап алынган оку компьютерлж
18
модел1 оку курсындагы окылатьж такырып бойынша оку компьютерлж моделжж каталопндеп базада
(корда) бар акпараттарды аныктауга кемектеседь
Екжцл кадам есептеу маселелержен шыгатын шартта керсеплген оку есептеу эксперимент! куралдарымен шеиллетж есептер катарын нактылау тур1ндеп
«аудару» болып табылады. Бул жерде окытушыга тан­
дап алынган оку компьютерлж модельдеп модельдж
катынастарды пайдаланудын сипатына байланысты
акпарларга кеб1рек арка суйеуге тура келедь Мундай
турдеп акпарат оку компьютерлж модельд)' жузеге
асыруды карастыратын багдарламанын T H ic ri аннотациясында бар.
Аталмыш багдарламаны окушылардын компьютерлерже салганнан кешн окушылар алдына есептеу
экспериментжж кемепмен шешу кезделген накты
есептер тартылады. Олар, басында атап еткешм1здей,
алдындагы есептж шартында бар пайдаланылатын
модельд!к катынас мэселеан ескерген, взгерген турде
болып келедЬ
Алга койылган мждеттерд1н жауабын 1здест1руд1
окушылар баскарушы ыкпал ету эсержен оку
ком пью тер лж модельдерде етш жаткан езгерктерд1
оки отырып, есептеу эксперимент! барысында icKe
асырады. Бул кездеп окытушынын ic -e p e K e Ti
окушыларга кажегп дараланган, жеке кемектер
корсетуге келт саяды. B ip окушылар у п и н бул кенес оку компьютерл!к моделшш баскарушы
параметрлер1 м э н щ щ диапазондарынын езгер1сже
катысты болса, баскалары уш ж — есептеу
экспериментжж нетижелерж ой елепнен етк!зт,
кабылдауга колайлы формада беру туралы кенес
болуы мумкж.
Окушылар компьютердеп жумыстарын аяктаганнан кешн есептеу эксперимент! барысында ездеpi ал­
ган нэтижелерд1 талкылау етткпед!. Бул мэселе
окушылар есептеу теж1рибесж орындау кез!нде баягьша карастырып кеткен жеке жагдайлардын 6ipi бо­
лып табылатынын, эдетте, бул оларга айтарлыктай
киындык тудырмайтынын ескерте кеткен жен. Будан
баска, осы масележ караулы келеа сабак ка каллырып, оны окушыларга уй жумысын тексеру кезешнде
беру efleyip ти!мд1рек болмак.
Qcipece окушылар экспериментальды есептерд!
шыгаруда коп белсендшк пен ез бетжше жумыс
icTeyfli керсетед1.
Экспериментт1к есептердщ мвТ1нд1к есептерге
Караганда артыкшылыгы бер1нен бурын, эксперименток есептер немкурайлы, калай болса солай фи­
зикалык npouecTi жете тусжбейжше шыгарылмайды. ЭЕМ-д1 пайдаланып экспериментпк есептерд1
кою твзйрибё керсеткендей, мундай есептерд1 са­
бакка енпзу окушылардьж метпййЕк есептерд1 шыгаруга деген квзкарасына иг1л!кт1 эсер етед1 —окушы­
лардын бойындагы есеп шыгаруга деген немкурайлылык жойылады, бурын олар есеп мазмунынын талдауынын орнына. барщен бурын, сандык бер1л1мдерд!
коя салуга болатын «сактап калушы» формуланы
1здесе, енд1 ол жойылады.
(Жалгасы бар).
Алматы паласы.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
437 Кб
Теги
okhu, 1489, sabakhtastikh, maselesi, mubarakov, tehnikalikh, khuraldarindagi, mubarakova
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа