close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1789 moldagalievj jenis jirlari j. moldagaliev

код для вставкиСкачать
Э4Су6ан
M o / ig a s a / г и е в
ЖЕН1С
жмрляры
dnmdnxtn
■
• . '-"WW
ЖУБАН МОЛДАРАЛИЕВ
N 166
ЖЕН.1С ЖЫРЛАРЫ
в ЛЕН,ДЕР ЖЫЙИАТЫ
Z '*^4*
К АЗ АКТЫ ч Б1Р1ККЕН М ЕМЛЕКЕТ БАСПАСЫ
АЛМАТЫ - 1949
ОТ АН
Отаным, сен -куресте де
Сыйынарым, ураным.
Кыйырдан да кунд1з, туш
CeHi керш турамын.
Тун тушйгш T y p in ашып i
Тунект! сен cepneciH,
Жадырайсын cepnin тастап
Туннщ туйык KepneciH.
|
Кыял кусы шыциан асып
Шыркап канат кагады.
Асса да одан, аспай сенен,
Dip ез 1не барады.
ip езпще, кен, кеуденде
ЯМ /Ба
'Барша халкым журеп,
¥ ' Улы сешм, махаббаты,
Hri жаксы ллеп.
CeHin досын— мешн досым,
CaFaH кас жан — маран кас
3
Сен ку.ансан— мен куанам,
Мон 03iимен тагдырлас.
©мiрiмиi 11. бил in n де
з колы на беремш.
CeHi и. нурлы жузщнен мен
0 з жуз!мд5 керемш.
0
Корген сайын коз алдымда
К ад 1 рщ де артады.
Ж урепм нщ махаббатты
Таразысын тартады.
CeHci3 © M ip суре алман —
Тынысымсын, жанымсын,
Кущиз туш б 1рдей жарык,
М экп нурлы танымсын.
Жарак алып жауга шапсам,
Жаныма сен epeciH.
Ж анны ц ш елш кандырасын —
Ж ауды жендп берест.
Ж ауса жанбыр, сокса дауыл
П анаца сен аласын.
Сек1лдкш камкоршы анам,
Коргаган ез баласын.
Отаным, сен енбекте де
Сыйынарым, ураным.
Кыйырдан да кущцз, TyHi
CeHi K © p in турамын.
Польша 1944
Б13 Ж Е Ц Е М 1 3 !
Ж атканда Отан жер! отка жанып,
Турганда туыскандар жауда калып,
Женбесек, жойкын кайрат шыгармасак,
Адамнын. неге журмгз атын алып!
Жецекпз! Ж е щ с — совет адамы аты,
Bi3 AepiMi3 азат етер адамзатты.
Сенемш Сталинге, партияма,
Халкыма, ушан-тещз мол кайратты.
1942 ж.
Солтуст1К-Батыс майдан.
Б1Р Б А С С А Д Д А А Л Р А Б А С !
0 ж е т елдщ ж 1 г т
Q m iH алмай шыдар ма!
Кескшеекен душпанын
Kecin туспей тынар ма!
Тайынба, жолдас жауынгер,
Ел тардыры колывда!
Тайынбасад <ж пен от
Бегет бол мае жольща.
Халыдтьщ ыза-кегшен
Сауыт кшп сан дабат,
Ж ауды д шебш ойранда,
Ж ауызды елт1р — кездеп ат!
Капы далма, дутдарма,
Bipi далмай дырылсын!
0здер1 дазган орына
0здер1 мерт боп ж ы р ы л с ы н !
^Касдыя шап, дарсы бар
©Mipflin нурлы таны ушш!
Bip бассад да алра бас
Миллиондардын бары ушш!
1942 ж. Солтустж-Батые
майдан.
КАНДЫ KAFA3
Бар ед 1 досым майданда
Bipre журш, 6ip жатк.ан,
Bip ыдыстан ас imin,
Bip окоптан ок. аткан.
Каза тапты сол досым
Bip урыстын, кезшде.
«Калтамда 6ip кагаз бар
Ал» — дед 1 с о н р ы сез}ндс.
Алдым айткан каразды,
Кызыл канга боялран,
Суйген жары сыйларан
Орамалга оралган:
«Мен азамат, адаммын
Жешске ансап, шарк урган.
Байтак елдщ 6aFH ушш
Каным тупл жан курбан.
CyftiKTi эке Сталин,
Сезше не баланыз.
Каза тапсам урыста
Коммунист деп санадыз» . ,
Осылай депп каразда
Кызыл канра боялран,
Суйген жары сыйларан
Орамалга оралган.
1942 ж, Солтустж-Батые майдан.
Т У Р АН ЕЛГЕ
К а за х с т а н !
GyfiiKTi
А лты н б е с ж ел!м сш .
А сы к ойн ап, д о п куы п,
А сы р сал р ан ж е р 1‘мсш .
Е л1м нщ ер ке улы боп,
Е р ш н ойн ап кулгенм ш .
Б а у -б а к ш а н д а б у л б у л га
Эн косы п ш а т ж у р ген м ш .
Сен eciMe тускенде
К е н ш м кундей аш ы лы п ,
Есед1 ш атты к. сам ал ы ,
Ш а р ш а г а н ы м басы лы п.
С ен eciMe тускенде
К а й р а т ы м к а у р т т а ск а н д а й .
А й б ар л ан ы п , а ж а л г а
К а р с ы ш аб а м ж а с к а н б а й .
К а н м а й д а н д а к а н кеш ш
Ж у р сем д е естен к ал м ай сы н .
Б и леген ж у р е к -ж а н ы м д ы
А р д ак т ы н ам ы с-ардай сы н !
С ен щ берген к а р у ы н
Сешмда ер лер ко л ы н д а.
0 кш б ей м 1 з eaiipre
Б о л с а к к у р б а н ж о л ы н д а.
Б5здерд1 кут, туран ел,
Ж е щ с тан ы а т к а н д а ,
А кы рры нем 1с со л даты
0 з каны на баткан да.
Б 1 зд ер д 1 ку т, туран ел,
Жауды жецш келем1з.
Кулгмдеп к,арап жузще,
Кушарьща енеьйз.
1942
Солтустж-Батыс майдан.
АТАКА
С а га тын алып жауынгер
Эр м и н у т санайды.
Сеш мд 1 ce p iK м ы л т ы р ы н
Тагы да тары карайды.
Куткеш онын — атака.
А така — ж ещ с жолдасы.
Ж еш ске кумар ерлерд!
Басташы, кэне, колбасы!
Атака-ердщ арманы.
А такасы з ж ещ с жок,
Алга рана басалык,
Жан.быр боп мейий жаусын ок!
1943 ж.
Солтуспк-Батые майдан.
10
I
.
I
КЫЗЫЛ ТУ
Кад1рл1сш, Кызыл ту,
Жешс ушш тудын сен.
Жер-жиЬанда, еш елде
Ешбф ту жок. саран тен.
Шапагын шашкан ел1ме
Алтын тадныд нурысын.
Азаттык, эдшет атасы —
Ленин—Сталин туысын.
Желб1реп сен туриадиа
Майданында айкастын,
Айбарым жедш ажалды,
Арыстандай айкастым.
Желб1реп сен турганда
Жер1мдей зор багым бар.
Жаз гулшдей жайнаган
Жадыра жастык шавдм бар.
Коргаймын ceHi, Кызыл ту,
Балуан куши бшекпен,
Денемнщ курыш моторы
Кеудемдеп журекпен.
Желб1ре, ж1бек Кызыл ту,
Улы жорык, жолында,
Жеилмпаз, батыр, жау журек
Совет epi колында!
1943 ж.
Солтустш-Батые майдан.
//
Б А У Р Ы Ц А Б А С Х АТЫ М ДЫ
Кергендей бол е з 1 мд 1,
Хаттан окып атымды;
Сарынранда колыца ап,
Бауырьща бас хатымды.
Хат жазылран бул каказ
К алтам да кеп журген-д)',
Ж оры ктарда тар жолда
Тер nici сщген-дь
, Мешрлешп искепл,
Сонда да, сэулем, жиренбе;
/Kaflipi мол, касиет бар
I Солдаттын. ащы тершде.
( Кан майданда жур солдат
Камы yuiiH туяан елшш,
Айкаста жауды жайратып,
Актап жур халык, сешмш.
Басталды ж ещ с жорыры, —
Басталды жорык раламат.
Ж арш ысы е т т жещ стщ ,
Ж олдадым саган сэлем хат.
Элсш-элсш окырсын,
С акта, жыртып тастама.
Керсет ердщ хаты деп
Мактанышпен баскара.
/С орыс 6iTep. Той жасап,
Куанышты болармыз.
Сонда муны «М ахаббат
Музейше» коярмыз.
Керем 1з деп -келгенге,
К ер 1ндер деп алып бер.
— С уйе б Ы сей , сон д ай суй! —
Десш кыз бен ж 1птер>
1943 ж.
Солтуспк-Батыс майдан.
13
AHA C 0 3 I
Д уб}рлетш д а у ы л д а й
Д олы м айдан даласы н,
А з а т eTTi эск ер л ер
Bip б елорус к ал асы н .
К алага ю рд1 ж ас казак
А л гы л а р д ы н 6 ipi бон.
А л д а р ы н ан сол кезде
Э л де к а н д а й ш ы кты топ:
К а т ы н -б а л а , KeMnip-ш ал
CypiHin к у л а п , каб ы н ы п ,
К ар сы ал ды е р л е р д 1
С аррайы п куткен сагы ны п,
А л б а -ж у л б а 6ip KeMnip,
Б а с с а д а эзер аяры н,
Б ойы на к у а т б ^ к е н д е й ,
Л а к т ы р ы п т а ст а п таяры н,
Э лп казак ж ш тке
К ере аш ы п ку ш агы н ;
«К елнй, улы м , куткеш м ,
М еш р лен е куш ай ы н !» —
Д е п к у ш а к т а п , со л д аттьщ
К у ш ы р л ан а бетш ен
Суйд} ан сап сары н ган
Ш ы н а н а л ы к ни еп м ен .
— «К уткеш м , улы м , ж е р е п м ,
М унш а неге кен йктщ ?
К о р л ы к Kepin сен ж а к т а ,
EciTnecTi eciTTiM.
Ж у р т т а н ш ы к к ан зулы м ды
Ж ^берм есш к е з ж асы м !
Тусау боп оны шырмасын
0 3 i жулган ак. шашым!
9p6ip талы аркан боп
Мойынына байлансын.
3p6ip бута алдында
Дар агашка айналсын.
Куртындар жауды, уланым,
Осы менщ йлепм.
03iHHiH. TyFaH анандай
Тшекщщ болып журейш.
Жолын. болсын, кар арым,
Бар, кепнкпе, уакыт тар.
Сендерд1 кутш отырган
Мындаган алда ана бар...»
1944
2-Белорус майданы.
К ез е д 1 к ы зы л in,ip, ал гы ш епте,
F y p ic-ry p ic топ ж а р ы л ы п о к т а -т е к т е
Т у р ган д а, ш ы кты ш ы р к а п эуезд! эн
З ы м ы р ап , к е т е р ш п з е ц п р к ек ке.
А у ан ы ц толкы ны м ен а р а л а сы п ,
А с к а к т а п эсерЛ 1 у ш м а н н ан асы п,
Э сем эн эр к !м д 1 д е а д -т а н етш ,
Г у р с ш н зе д б ]р е к т 1 д к е т т 1 басы п.
Э уелден эн ге эуес эн ппл ж ан м ы н ,
Т ойда д а эн к у м а р т ы п ты дд ар ан м ы н .
С агы нран су й геш м н щ сазы м а деп ,
К у м ар ты п , ку л а гы м д ы ту р е ка л д ы м .
«ЕдалД щ а р ж а г ы н д а 6 ip т е р е д сай»
Д е п к а н а т к а к т ы к е к к е , « К а р а торрай»,
Ж а л р ы з -а к мен рана ем ес, оры с, т а та р ...
Т ан д ан ы п деда бэр! «па, niipKiH-ай!»
BipiHiH кай ы р м асы «А йм ан-ай ы м ».
А пы рм ай, рам еда бул эл д егай ы м ?
Ж а с ы м а с , ж а б ы р к а м а с , ер ж ]ге р л 1
Х ал кы м н ы н б ал асы н ан айн алайы н !
С ол кезд е ком ан дн р д ен б у й р ы к ж е т ш ,
Б ар л а у р а , ж а у д ы д куш ш к а л д ы к кетш ,
Элг! эн 6ip a3 ж е р ге 6 ip re б ар д ы ,
HeMicTin ал гы ш еб ш бузы п етш ...
1944
Солтустж-Батыс майдан.
САГЫ НДЫ М Ж АЙЫ К!
Сагындым ceHi, Ж айы к алма бакты,
©тюзгем аз бойында жастык. шакты.
Сукмш ем тевдершген толиданынды
Сылык-сылык с о ры п ж аткан жар
кабакты.
Ж аганда карм ак салып, шгем талай
Кумктей жалтыраран ак шабакты.
Е л р щ н еркшдйктщ ерке еэеш,
@зенс1н 0 зепц кен маркабатты.
Елестейд ceHi ойласам туран жерш , —
Коркейткен молд5р суын, жер бедерш,
Курбымен, курдастармен кулш-ойнап,
Желбегей желд 1 тунде жургендер!м,
Ж аганда ойга шомып отырраным,
К,ыялдыц кезек басып пернелерш.
Ен, кем1, туран жердщ топырагы да
Журегш толкытады жауынгердщ.
Асынып аттанарда кару-ж арак,
Серт еткен сан мьщ улын саган карап.
Толкыныц тш каткандай болды сонда:
«Ж агамды журмесш,—деп,—ж ау аралап
Есжде журдщ, Ж айык, талай ердщ
«Ура»лап атакага койганда лап.
Сонда 6 i3 сен ушш де сорысканбыз,
Ушынан штыктердщ кан соргалап.
1944
2-Белорус майданы.
Л
С.Торайгыров
атындауы ПМУ-д|ц'
сембаег
(ндйры гылыми
j
КИАПХАНАСЫ]
ж
БАТЫР ТУРЛЛЫ БАЛЛАДА
Отан ушш, кесем ушш! —
Деп жауынгер салып уран
Атып турды атакага
Албырт ж ш т, алгар кыран.
Бул ж ш т Kim? 0з1м1здей
Бул да адам. 9д}л—аты.
Бул Советтер Одагынын
Жауынгер}, азаматы.
Ол да смзден еркш ecri,
Шырк,ады эщи, тартты куйд)
Москваны, Минею Hi,
Алматыны блрде>[ суйд}
Сорысып жур, coFbm жауды
Жарагымен жауынгердщ
Корыкпады, коркады ол
Эр тутамын туган жердщ.
Тогыз рет ажал оны
Алкындырды, канын сыкты.
Айкасты Эд1'л, ажалды да
Торыз рет жещя шыкты.
Бугш мше жау жершде
К,ас душпанга карсы шауып
Бара жатыр б1здщ Эдш,
iypca да октан жадбыр жауыл.
HjiiH суйген ер журеп
0Mipmici сеюлд1 боп,
— Ж ещ с ушш, алга!—дейд 1 ,—
Сок. нем 1ст 1 , кос колдап сок!
Кансырасын Германия,
Kahap соксын, каррыс тисш!
Советтщ ер улы алдында
Калтырасын, басын исш! —
Жауынгерлер жай огындай
Ж арып етт 1 ж ау камалын.
Ж аньш жатты жаудын, жё:р1,
Ж аудьщ жерш басты жалыи!
B ip м е з п л д е ж а у д ы н о р ы
Соктыкты к е п Э д 1л е р г е .
KeKiperiH к о л м е н б а с ы п ,
B ip H e u ie а д ы м ж у п р д 1 д е
Ж ы ры лды
ол, 9 д !л досы м ,
Каны саулап акты жерге.
Жеткеш ме арсыз ажал?
Енд 1 б у п н ж е щ ц м дер м е ?
«Жок! Ж ауы з жау, кателестщ!
Эл 1 бойда кайратым бар.
9л1 де мен сорысамын.
Арыстандай айбатым бар.
Отаныма — оттай ыстык
Ж урег 1 м бар—суык шалмас.
Душпаныма — муздан салкын,
Домна да жылыта алмас.
Токтаган жок сол ж урегм ,
Тактамайды емм ел .'лей!
Гоктаган ж о к, согады ол!,
Т октам айды ж ау д ы ж енбсй!»
Д еп Э д 1л ер кал тасы н ан
А лды суырып п ар тби л еты .
Ж ау д ы к сны Tecin еткен
П а р Iо п л е т а л , 6ip ж а к ш етш .
Ь1за кернеп Эд}л баты р
К ан кей легш шенп'п алды .
К е т е р ш п оры ны нан
« А лFa!» деп ол ай к ай салды .
Б |р колы н да кан ды кеилек,
Bip колы нда партбилет] Ь кеуш д е кетерд] Э д и
Ж а л а у е т т к у /ц р е тл .
А лтын кунмен шарылысып
К ш р е т л кы зы л билет:
— Б о л ь ш е в и к а токтаты н
ш ж ерде ж о к eiu6ip бегет!
Б у зам ы з 6i3, ал ам ы з б1з
К ам алды д а не керемет> __
Д еген деш н ер колы нда
Ьресен зор болды медет.
Ж аздьщ ж е л * кеулеп
Ж ел б ф ед ! кан ды кейлек.
/К аура ш ап кан баты р л ар ды
г а л а м а т зор куш ке белеп.
чанды кеилек, кы зы л билет
ай к аста беРД1 Ж1'гер.
Ж аи р атты коп ж а у д ы д колы н—
а басты ж ауы нгерлер...
* *
*
Т урды б атп а й эл д е неге,
Т а у р а суйеп кун иегш .
К ы зы л к.анга б о я л га н д а й
К ы зры л т басты к а к ж и е п н .
TaFbi MiHin ер к а й р а т к а
1\ у р к 1 р ед 1 зен б !р ектер .
TaFbi ш ы кты ш аб у ы л га .
Ж а \'д ы куы п ж ау ы н ге р л е р .
О сы кезд е 6ip ж е р уйде
Ш а л а е л in ж а т т ы 6ipey.
К а р а п Kapi п роф ессор:
« К а н к у я м ы з,— д ед й — дереу».
Ж а т ы р H-cirir ж а г а л а с ы п
© лШ м енен оны нш ы рет.
Т о к т а м а й д ы , coFa б ер м ек
Т уран ел ш суйген ж урек!
1944
ж.
2-Белорус майданы.
С О Л Д А Т СЫ РЫ
Эл! еа'мде сол 6ip тун,
Кетер емес кеш лден'
Кекте ж узш ай калкы п
Кепке нуры теп'лген.
Сыйпай сорып сам ал жел
Кош аметтеп ж астарды ,
Актары лсы н дегендей
Ж ур ектщ сы р-астары.
Сонда оты рды к екеум 1з
Ж а га д а н карап Ж айыкты.
Сагыиып куткен сез1мд|
Сонда рана сл айтты:
«Аттанасын ертен сен,
Ж аны м суйген ж о л д асы м .
Суйген 1 мд 1 жасы рм ан,
Ж урекке ж а р а болмасын.
Bip п'лепм ез5ннен:
Турарсын ж щ ж азы п хат.
Ж!герл1 бол, ж асы м а.
Ермесш сез — ж ам анат.
Меш суйсен, елд 1 суй __
Мен елщ нщ кызымын.
Е л м з ж т т ер болмас,
Кермес eMip к ы зы р ы н ...»
К алайш а мен cyflMecniH.
EpiKTi Совет ешмдП
Елде деп кан а 'бшемщ
©MipiMfli, дем1мд1
Отан yniiH сорыста
Тар ж олдардан е г п м мен,
Арымды - тудай щ герш ,
Ж ау же pi не ж еттщ мен.
Енд! бугш карасам:
М энп азат туран ел!
«Алыстап сен кеттщ р о й ,
Сарындырдын, шапшан кел»
Деп жазады суйгешм.
Мен де оран жаздым хат:
«Канша Knrepi аттасам,
Сонша ауылра жакындап,
Келед! деп', куте бер
Адал сактап журепн...»
Деп жаздым мен жарым а.
Суйемш оны, суйемш.
1944 ж. 2-Белорус майданы.
23
КЕК Т1Ц © PTI
Л апы лдап, урлегендей ж елд! KepiK,
Ж ал ак тап , ж аны п ж атты Н айденбург.
А йткандай эдш ертке мы д сан алгыс,
Аса зор л эзззт алып турдьщ Kepin.
—Л а у л а й туе, кектщ e p ri, т в д кезек,
К епм д! кеудем толган келгем кезеп, —
Д еп карап к а р а муртты к а за к солдат,
Торысын астындагы eTTi тежеп.
©репкш к а р а тутш буйраланып,
К алы ндап, д а л а устш Kerri алып.
Ж айы лы п аунады api, Берлин ж ак д а,
Кеппкпей о д а осылай ж атты жанып.
1945 ж. Германия.
24
СЫ РЛЫ
Ж ИЬАЗ
KipAiK те нем1С уЙ1н турдык кар ап:
Столда турлг тамак, арак-шарап.
Кожасы тым асышс кашса керек,
Иес 13, бэр 1 орнында калган жайрап.
Адамды арбарандай асыл заттар
1лшш турды самсап катар-катар.
Туткындай жаутавдаран толы жиЬаз
Жанына жакын барсан, сырын айтар:
*
Жыйналса тонау-талау керген халЬк
Осы уйден кеп заттарын алар танып,
Элпетш азрындардын, кексегенш
KepepciH осыдан да айдай анык.
1945 ж. Германия.
ШЫ 1-Ы СТА, ТУРАН ЕЛ 1М
Ш ырыскэ, сонау шырыска
К ез талганш а караймын.
Басылмайды кум а рым
Карасам да талай кун.
Еш 6ip желд1 суймеймш
0 з елкемш щ желГндей.
Сол гана сонша кад1рл1
EjpvrniH. ыстык демшдей.
Кус ушса д а ол жактан,
Келгей деп кутем тусыма.
Куанамын уксаса
Б1здщ елдщ кусына.
Отан жерш караймын,
Колра алам да картаны.
Шырыста, туран ел1м бар,
Ж урепм соран тартады.
1945 ж. Германия.
БАР
К А Й Р А Н М Е Н Щ © 3 ЕЛ1М'«Пан офицер, пан офицер» —
Дейд1 меш поляктар.
Журсем поляк арасында
«Жолдас» деуге болам зар.
Кан майданда каруласым —
Поляк халкын унатам.
Шынымды айтсам, сондадагы
Келмейд! еш болрым «пан».
«Пан» дегенде бетен жердщ
Бетендшн сеземш.
Bapi жолдас, бэр! взшдей,
Кайран менщ ез ел 1м!
* 1945 ж. Польша.
СОК,
C A F A T b IM !
— Айтпайсыз ба, — дейд1
поляк, —
П а н офицер, уакы т канша?
K a 3ip он 6ip.
Д уры с па бул?
- Эрине, пан, М оскваша.
«М оскваша» деген сез1м
С а г а т ы м а болды бедел:
Э л п поляк 03 сагатын
Д эл он oipre ко иды жедел
Ж а т ж е р д е д е ез сльммен
Ж у р е г ш ш е 6ip согатын,
К р е м л ь д щ с a Fa ты м ен
С ен д е 6ipre с о к , с а г а т ы м !
1945 ж. Польша.
ТУР АН Е Л Д 1 Ж Ы РЛ АРШ Ы Н
Ойлансам калам тартып жыр ж азуга,
Ойыма ец алдымен келесш сен.
Уксатып шабытымды таскын сура,
Ж ы ры ма ушкыр канат 6epeciH сен.
Ш ары ктап самгауындай кыран кустын,
Ж алы кпан ceH i м э к п толкасам да.
Туран ел, ез бауырында тулеп уштым,
Ж ырлаймын атакты акын болмасам да.
1945 ж. Польша.
С О Л Д А Т КЫ ЗРА
С олдатсы н ш инель киген, колда к а р у
Е м ессш акы л , а ж а р , куш ке зэр у
Ж ан ы м а ж а р сагы нган, ел с а г а н г а н
/ чузщд!- б ф кер геш м — ш ы па-дару.
квзге >лмедш кы зд ы н панын
уйед! С овет кы зы н м енщ ж ан ы м
Ы нтыкпын а ж а р емес, ж урегщ е
ын суйген бар кудпмен улы О таны н.
1945 ж. Польша.
№
РАФ У ЕТ, СУ Л У , БОЙЖЕТКЕН!
Сулу, кербез бойжеткен,
Сырласу рой тшегщ,
Б^здщ елдщ ж'итгш
Ж аратасын, бшемш.
Рафу ет, сулу, бойжеткен,
Сейдж емес журепм.
Кыз б 1ткенге внеге —
Совет кызын суйемш.
Польша, 1945 ж.
СОВЕТ КЫЗЫНА
Квп К0РД1М сулуды
Ken едщ аралап.
03iimi жаратам
К'ептен квп баралап.
Уйде де, тузде де,
CepiKciH ез1ме.
Сенемш срлдаттын
Сертшдей сезще.
Елшде Советтщ
Бой жетш, еспд сен,
Осыныц 93i де
Артык кой бэршен.
Польша, 1945
Ж Е Ц 1М П А ЗД А Р С0ЛЕМ 1
Шарыктап шаттан, шабыттан,
Жещмпаз батыр халкымыз!
Душпаннын туы жырылды.
Bi3 жецдш!
Жещс салтымыз.
Сонау 6ip кезде Сталин
«Жецеьйз б!здер!» деп едь
Сенш ен, халкым, кесемге —
Болды рой бугш дегеш.
«Халыктай мэцп жаса, — деп,
Экем1з, 6i3AiH. Сталин!» —
Тшейвйз б!здер, улдары
Саулырын улы устаздын,.
К,уд!ретт1 совет халкымыз,
Мактанып, куан, кул!мде!
Адамзаттыц алдында
Нык басып турсын бугш де.
Кутты болсын жещац —
Жайраттыц немгс жендетш.
Жен турin ещй туспн оен
Жолына бейб!т ецбектщ.
Кешеп каурт кыймылын
Енбекте тары кершдЬ
K ipicT iH улы курлыска,
Сыйпап бф тастап TepiHAi.
.
П1тсе де согыс. ал! де
Штыктыц калы кеикен жок.
<^зепж*н мылтыктьщ
Кызуы октыц кстксн жок.
Сакшысы бейбгг еьнрдш.
Бугшде бпдер жауынгер,
Енбекке к ел in ертек сол
Боламыз тагы озат ер.
Мигай run курыш камалдай
Кызыл Армия катарын,
Устанмыз тудай жогары
Жешмиаз ерлер атагын.
1945 ж. Польша.
34
\
РА Х М Е Т, УЛТЫ
Л ЁН И Н Н 1Н!
С огы ста ал д а ол журд1
К а л к а н боп б1зге к а н а ты .
А йту ж ен оран м ы н алгы с,
С о к к ан д а ж еш с сагаты .
/
I
Е ж ел д ен е ж е т ер х ал ы к
К уресте ж а у д ы куйретт1.
О р т а га сал ы п ©нерш,
Женуд'1 6i3re у й р етть
О р ы ска epin тары д а
Ж е щ с к е ж е т т '1 халкы м ы з.
О ры спен 6 ip re ©лорде
Ш ы гады т а л а й д ан кы м ы з.
Р ах м ет, улты Л ениннщ ,
Х ал кы м н ы н улы aFaciS!
© зщ е эбден л а й ы к
К есем ш н берген б агасы .
1945. ж. Польша.
35
ЕР К А Д И
Ж а з айы, м езпл ед! бул кеш куры м.
Таза а у а тартарлы ктай журек сырын.
Уялган элде неге осем кыздай
Кубылта, кызгылт басты куннщ нурьш.
Айдын тис, алып кумбез эуенщ де
f iккендей етегш е жеш с туын.
Сол кезде 6ip нэрсеге болдым куэ,
Сейлейд1 сол туралы осы жырым.
I
Одердщ, канды Одердщ жарасында,
Окш ауда, ею орманныц арасында,
Басында 6ip кабырдын отырды ол,
Ж ауынгер жасы кырык шамасында,
KiMi бар бул кабырда, неге отыр?
Келд1 ме каза тапкан баласына?
Элде бул 6ip ананыд сутш емген
Не iHi, элде туран a F a cb i ма?
Осылай, гаж ап емес, болса, болар.
Ш ыдамай сагынрансын келген шыкар.
Ж амылып ж аткан торка топы раш н
Корее де, тшдескендей квщ л тынар.
2
Турмын мен бул арада не тацыркап,
Мелшшп баганадан шеттен карап.
Отырса камкощлд! анау адам,
Калайш а каламын мен боп бейтарап.
Барайы н, барайыншы сол адамра,
(Д эл 1с.аз1р менен баока KiM бар мавда?)
Кергенде ка за тапкан ер кабырын
Гул койып, тэж1м етпей кете алам ба!
3
— Болайын вдйрыцызра мен де ортак,
У а, агай, мунаясыз KiMfli ж октап? —
Дед1м мен. С олдат сонда 6ip курсшш,
Tbi катты, ты вдап оны турдым токтап.
— Ж а с емен, егде тарткан едщ адам.
Ж ол ж урш туран елге кайтып барам.
Кергесш ер кабырын, коштасура
Бурылдым, борышым гой, жаным балам.
Бетен бе, баурым емей, б и е бшсем,
Улы О тан— оран да ана, менщ де анам.
Деп солдат 6ipep минут унс1з турып,
К,оштасып, ез женше. басты кадам .
Бурылып 6ip топ адам келд1 тары,
Bip кезде T O pF a Tycin сынран сары:
Bipi чех, 6ipi поляк, 6ipi болрар...
Турасын сум туткыннан босар шары
EcipKep елдерше бара ж атыр.
(Кымбат кой эрш мнщ де туран жары)
Саррайган торда отырыи ел сарына,
Тор бузып ел керсетер ер сарына
Элгшер кайта-кайта тэж1м eTTi
Азатшы жауы нгердщ аруарына...
4
Таянып TayFa ш н ш кала ж аздап
Туррандай, кун ж ай батты, жел шыкты
аздап.
А йнала куцирттенд!, ж улды з туды
Ш ы рактай бейт устшде жанран маздап.
37
Бултсы з айна асл зш а карап турмын,
Е ске кс1/ ес гireiriм кеш ж ыл бурын:
«Оуеде жуздыз акса, - Kiel елгени
Д е и к 'ш д е р
кандай еткен ырым.
Б ул сезге е и ш м сенбес, еиш м квибес,
А дам бар абройы, а ты елмес.
Ж улды зы Отанымньш с-рлер)шц
Кектеп кундей ж ары к, монп сенбес.
Ддердщ, канды О дердш ж агасы н да,
О кш ауд а ек! орманны п арасы нда
К абы р бар, к.аза танкан ер кабыры
Kem eri улы майдан даласы н да.
Ж аны нан ж урген адам , уш кан к у с га
Кайрыльш тож/м етед бэр) осында.
Борышты б у к и дуние, барш а адам
Аэатш ы Совет ел! баласы на!
1945 ж. Польша.
ЕСКЕРТК1Ш
Польшада ескерткш тур 6ip аланда,
Арналран Совет epi—каЬарманга —
Азатшы, адамшылык, ерлис данкы
Бул тупл, жеткен алил кеп заманра,
Тунде де кундазпдей болып жарык,
Турады ол тула бойы гулге оранып,
Гулдер'1 эркун сайы'н жанарады
Шыккандай тамыр жайып, тасты жарып.
«Ескерткш» аталганмен муньщ аты,
Тас емес, тастан онык асыл заты.
Бул гажап кеп журектен кайнап шыккан,
Халыктын. граниттей махаббаты.
Кдмде-KiM батырлыкты етсе арман,
Уйренер 61зд1н рана батырлардан,
©шпестей еткен жолдын. белгю етт,
©зшен кейшпге 1з калдырран.
1946 ж. Польша.
М ЕН Щ Х А ЛКЫ М
(Казакстаниыц 25 жылдЫгына)
Сушки туран халкым, хальщ шадыман,
Ер казак, ерл1к дангсьщ жерд! жарран,
Kepceraii еркендеген ен бойыдды —
•Раламды таныркатсын балуан тулрагк.
©м!рдщ ерлеп басып терш буг|н,
Гул жайнап Гулстаннан керш бугш.
Еажайып мыцра татыр ширек расыр
Тойына шм усынбас квфмдтн!
Майданда сен де кеше жауды жыктын,
Алдында енбегщ зор тарихтын.
Epiim халыктардыд Одаганда
©М1рдщ е piне ерлеп, шьщра шыктьщ.
Тар жолдан таймай еткен халык—батыр,
Алдында аса кызык ем!р жатыр.
Бакытты болар ед1м керсем ceHi
Тойыда толран шакта толы Расыр.
Кайыспас кабыррасы, кайраты ектем
Ел болдыц, каз1рде де терт кубылан тец.
Журсем де Жа11ан кезш, кай жерде де
ЕШренш «Казакпын» деп айта алам мен.
Журектен шаттыры асып, алып ушкан!
Деймш мен: — Жаса Сталин, уа, данышпан!
Деймш мен:— дэурен cypin, еркендей бер
Казактар!
Казак, халк.ы!
Казакстан!
1945 ж. Польша.
Э ЛИЯ
(Совет Одарыпыд Батыры Элия)
Молдаруловаяа арналды)
берлиннщ бузып юрген дарбазасын
Менщ шр казак ж т т замандасым
лерсеттч кыз cyperiH, отырганда
ортурл1 эдпменщ шалып басын.
К,арв шаш, ак кубаша, жазык кабак
лчузше келешектщ кэзщ кадап
Кыялдыц кушагында отырганд’ай
уреттен казак кызы турды кара’п.
Журепм толк.ын урып, балкып жаным
Бояудаи бетке шыгып ыстык. каным, ’
Кещльм керген сайын елж!ред1
^езд1рт казак кызын сагынранын
Квзшд! туткын eTin раушан жуз!
Тугандаи балкып нуры тан жулдызы
Соншама неге маран ыстыксын сен ’
кГяТып6 г Каракат кез казак кызы?
К1ДФ1П умыткандай элденесш
Кезше елестетш кыз бейнесш
к Е £
Cy? iH re,uefl к а р а п койьга,
К урсш щ , аитты ж т т эц пм есщ :
- « К у н кермей, квк тутш боп майдан vcri
Ж апм п!? УРЫС С0НШа в0ЛДЫ куш и'.
Ж а п ы р ь т ж ау д ы д шебш а л ган ш ак та
Ж а р а л ы ж а т е а н ерге квз.м iv c ri
Sg“ ?
аккан каЦ ’-
S o m e S u »^кош
W Сталин»
- аНРа МаЙдан
ш а НЫ.
дегенле
ол
ДаУсынан таныл кзгпм Элия^ы
*
42
«К дры ндас, Эли я ж ан , м актаны ш ы м »
Д е д 1м де, баты р мер ген кы зды куш ты м .
«Э пернл м ы л т ы р ы м д ы , 6 i p атайы н,
Сон.ты о к tyy Б ерли н ге ж еткен ш е ушсын...»
Эперд1м. А кы ргы рет ж ы йы п кунин,
Кезешп» ж а у ж а гы н а , кай р ап xicin,
М ы л т ы р ы н б у р ы н г а д а н берпс устап,
А тты ол, дедг дары «О тан уш ш »...
© 3eriH е р т е г е н д е й кай ты ш о ры ,
«АЬ» урды м ы л ты к гш ркш , уш ты о ры .
Ш ы кса д а окпен 6 ip re кеудеден ж ан ,
М ы лты ктан айры лм ады мерген колы.
Н а к сонда м айд ан т у з 1 гурсш как ты ,
Тары д а алры ш еп'п тутш ж ап ты ,
А кы рры Э лиянньщ а т к а н оры
Ж андьцаып ж а тк а н д а й ы н душ п ан ж ак ты .
Е р л т н е ф п з д е тудай сактап ,
EciMiH уран eTin а л га аттап,
Е л суй ген ер кы з уш ш кек алысып,
Е нсерш ж а у эскерш кеттш тап тап .
А уы зы м да ж урд! эрдайы м оны н аты
Секш д! куш iieci м ар х абатты .
Х а л ы к к а, С тали нге, елге деген
Д ем берд! баты р кы зд ы н м ахабб аты » .
Ш ы ндаран м ах абб атп ен сом денесш ,
К а л к а н д а й к о р ган кы л ган ер кеудесш
С уретш Э лняны н к а и та орап,
Б ш р д ! к а з а к ж1г1т эн п м есш
А л -дал боп а так ты акы н ж ы р т о л р э т ы п ,
О йлайды кейде оты ры п, кейде ж аты п.
К елеш ек д астан ы н а «Э лия» атты
1здейд1 сез асы лын кун-тун каты п
К ал ам м ен к азр ан д ай боп рейне алты н,
Д а с та н ы н «Э лия» деп а т ас а акы н,
43
Ана да Эл ия деи атауга эуес
Ж арывда жана шыккан сэби а тын.
- - Отанды Элиядай суюге 6i3
Ант е т т т , — дейдд мын сан ул менен кыз
Атагы Элияньщ ©шпейд1 еш
Сешлд1 эуедеп жарык жулдыз.
Акыйык асып ушып тау кыясыи
Аспандап караса да ер уясын,
Керед! коп улытты совет халкын
Ардактап адыз еткен Элиясын.
1946 ж. Польша.
44
ГУДЦЕЙ БЕР М АЙ
КУН1НДЕЙ
Туган ел, кутты болсын мереке— Май!
Ак ниет, ацсап куткен шын досындай.^
Алдынан «кош келдщ» деп кушак, жайып
Жаркылдап карсы аласын жылда осындай.
Жерида HypFa белеп, гулге бэлеп,
Саган ол адал сырын айтты талай:
«Элемде 6ip сен Рана, совет ел!,
©щн жас, ©Mipiij, сэнд1 — вз!ме сай».
Халкын, шат, байлырын. мол, жерщ де
кен.
©скелен ешб'ф ел жок езще тен.
Жалыкпас, жабыркамас, жаркын жузд1
Анадай адамдарга 6epeciH дем.
Тулганды кез алдьша елестетш,
Токтаймын мына ойра, ойлап керсем:
Адамга алуан заман арман болган
©MipAi 93 колынмен жасаушы сен.
Йемене солай емей, Улы Отаным!
Жузщнен керемш мен ем'ф танын.
Эр iciR, эр кыймылыц, дауысын да —
Баянды бакыты ymiH барша жанныц.
Сенгеш адамзаттьщ 6ip сен едщ
Кешеп кундершде кан майданнык.
45
Kep/iiM мен: ез колыидя гурды сояда
агдыры халыктардыц, жер-жайаиныц.
Элемд! яра тал ап кул-кундштен
Ызщсш жеш'ске сол врец жеткен
1он моиын, торсык карий Америка
л кезлс мыкты болса кайда кеткен!
Есшде сол кундеп Англия
Каиыктай мухиттагы калт-култ еткен
^аоагын тарихтыц умытпасын
ьеюлд! еркек мысык Черчиль бпкен...
Тугаи ел, керкейе туе бупядей боп,
лчаинасын жерщ Ж1'бек тупндей боп
Халкымныц, Сталиншд улы Отаны
улдеи оер эр кезде май куншдей бов!
1947 ж. Алматы.
БЕСЖ Ы ЛДЫ КТЫ Н
К АРТАСЫ
Dip кезде ж аи баспаган ай д ал ад а,
Ж ан тугтл ак журмеген айналада,
Шыккандай жет1 кабат ж е р д 1 ж а р ы л,
Жайнаран тур KepiKTi ж а н а кала.
Асфальтп сонык айна к еш есш ен
Ж аркы рап ж у з 1М Tycin келемш мен.
Жанымда, жары м да ж у р , ан ам д а жур,
Ел'шящ пейлшдей пейл1 кеч.
Аралап кешелердщ журлпз б эрш ,
Риза туран анам, суйген ж ары м :
Алгандай кездщ ж ауы н дукендердщ
Тандайды талрап асыл ж и Ьазд ары н .
Алдымда тур театр, ж а н а мектеп,
Келемш баламды ертш соран беттем.
Думанды, шат ДYбipлi парк, б ак т ар
Тартады шакыррандай «келе кет» деи.
Bapi де дуниенщ агыл-тегш,
Соран сай таса тусед ж ом ар т кеш л.
Мундай 6 ip менщ рана калам емес,
Осындай ауыл, елке, б а р ш а ендр.
Тары да ж ан а завод, ж а н а eii&ipic,
Даланы еркш ендеп алраи epic.
Осы ж ер кеше гана ж ап ан туз ед,
Дегендей не ражайып бул e 3repic!
А р ы л ы п паровоздар 6ip де тынбай,
Тасыган сан мьщ тонна к©м1р, мунай...
Тау-тасты квктей еткен жана жолдар,
Ж ер 1мнщ бейне куре тамырындай.
Осылай Отанымды шарлап шыктым,
Картасын кврщ турып бесжылдыктык.
Туе емес, кыял емес, бул ертедп
Тап ез 1 акыйкат ic, зор шындыктын.
Сэулет'п келешепм, суйген картам,
Жырлаймын, соньщ тэтл кушн тартам.
Жырлаймын ©MipiMHiH жарык нурын,
Кесемге, партияга ал;-ыс айтам.
Раламат ен дэулеттщ ортасында
Турып мен олемге айтам:
т_
Кэне, сына!
Карандар!
Кызыгацдар!
„
Тадыркандар!
Сталин оесжылдыры карта сын а!
1947 ж. Алматы.
УСТА
Колхозшы уста Сагынтай
Ж^пттщ жайсан epeHi.
TerLnin тур сабаздын
Он саусакган енерь
Талапты жастык 6ipi бул
Жыккандай тауды жШр}.
Эн 1ш десен, энгш ол
К.уйдщ де ерен шебер!.
0cipfli солай заманы,
©w ipre кожа, 63i уста,
©скелек елдщ ен«рщ
Танытты ол да урыста.
Балрадай 6epiK устады
Мылтыкты да шебер кол.
У рыска да болды уста,
Болсацыз уста— сондай бол!
Кулаштап каз1р тартады
Сарынып келген K e p iriH ,
KepiKTiu шалкып желшдей
Кернейд1 шаттык кещлш.
Батпандай кара балгамен
Илешй саздай тем1рд1.
Суйед1 енбек дукешн,
Енбектен туран ем1рдк
Шеп шауып тузде гуршдеп
Жургенде шщен машина,
Турады уста Сагынтай
Кулак сап онын даусына:
Секшд*1 улы дэригер
|Гындаран адам журепн.
15
Журсд 1 «тагы не бар» деп,
Сыбанып алып б1легш.
Кек орайга кешкурым
Ш ырып б1зд!и Сагынтай
Шертед 1* куйд!, кещлд1 —
Курал-сайман — Oapi сай.
1947 ж. Алматы
АЗАМ АТ К УАН Ы Ш Ы
Саррайтып сансыз кундер сарындырран
Сахара кед далада сарымданран
Аралап ат устшде келе жатыр
Егшд 1 дэнщ салып, басын ж а р ран
Ер ж ш т KyHi кеше болып солдат
Ел1 мен Европаны еткен азат.
Бул кунде едбек epi, егшнп ол,
Бт<ендей куанады ушкыр канат.
Жол кылып жорыктарда кеп жерлердЬ
Ауылга, туу Берлиннен быйыл келдь
Тоздырып талай ет ж шарласа да,
Таба алмай ез елшдей eui6ip елдь
EMipeHin елге кайтып келе жатып,
Ынтык. боп 6ip керуге, журек тартып,
Сонау 6ip QTTi таныс калалардан:
Сек1лд1 Сталинград, Киев, Харько’в...
^ р а р р а н солар унин кара шашы
Халыктыд ед1 бул да бел баласы.
Жатканда кулап сонда зэул1м уйлер
03iHin сеплгендей кабыррасы,
Жанына жарадан да ауыр rain,
Каруын кысып устап, кэр:ш T ir in ,
Урыска, улы айкаока кгрген талай,
Серт eTin, сол уйлердш тасын суй ж
Енд 1 eMip буларда да думан курган.
KiM айтар кызыксыз деп бурынрыдан?
Каланып кулаган тас калпына кеп,
Орнына кыйраран уй кайта турран.
K euieri жаралы жер урыс туз!
Буйнде гул барындай нурлы жузК
Булбулиа мекенше кайтып келген,
Косылып эн шыркайды колхоз кызы.
Bip кезде как у зш п калган терек,
Туррандай тумсырымен бултты Tipen.
Кулпырып кайта кектеп келед1 ecin.
Отаным оган да дем берсе керек.
«©скелен, о Hi сулу, epici кен
Осындай eM ip у ш ш с о р ы с т ы м мен!»
Деп солдат, шабуылга араласты
Енбектщ майданында сыбанып жен.
Кулшынып кушак, жайып, жана yMiTneH
KipAi ол кушагына улы енбектщ —
Epi 'боп сталинд!к бесжылдыктъщ,
Сэулетт1 Kepin жузш келешектщ.
Шатты сол келешекпен тшдескендей
Шарыктап, жайнап жуз! нар кескендей,
EriHi ескен сайын куанады,
©з! де егшгмен 6ipre ескендей.
Кеудеш кеулегендей же Hi с эш,
Куантад 6iTiK eriH — дала сэнь
Куантад ел дэулел — жемюл енбек,
Сулудьщ кушагындай суйген жаны.
1947 ж. Алматы.
CI3 УШИ
Сталин,
Атынан
©лпрдщ
Ырысты
cyfliK T i, Улы О тан д асы м !
байтак елдщ ж е т сш даусы м .
куш ары нда ёскен epKiH,
мен де 6ipi сан мын, ж аст ы н.
EpiKTi ел улымын, кунде щатпын,
Осы рой арманы д а адамзатты н.
Алдында Отанымнын боры ш ы м кеп,
Емесш н акын ран а, азаматпы н.
Сайлаура сайлау кун! мен де келем,
C iy уш ш — бакыт уш ш дауы с берем.
Кекте кун барлырына кандай сенсем ,
C i 3re де, cyfiiKTi эке, сондай сенем.
Халыктык C i 3 6yriH ri Л ен и ш ,
Сенген1 адамзаттын, суйенгеш.
Д эу р ш е коммунизм кад ам басты
Даны ш пан C i 3 бастаган совет ел!.
C i 3— 61'зге эр! эке, api ж ол д ас
Ж акы н д ос, шын к ам к орш ы , хал ы кка
б а с.
Куресте, енбекте де елмен 6 ipre,
Ойын-той, сауы кт ард а-д аст арк ан д ас,
Суйед1 С!зд!, косем, к а з а к халкы,
03 iui3 ен 6ipiHmi депутаты.
Кутем1з куанышты сайлау куш н —
С е к 1-лд 1 ж ац а ж ен! с салтанаты .
1947 ж. Алматы.
53
МАХАББАТТЫ ТАНД АСАМ
'Гш де махабаттьщ, тур! де, кеп.
Ш еп жок, шьщырау терен, T y6i де жок.
Жандынын. б эpi не тэн— бойында жур
Куаныш, лзззэт, кайгы-каарет боп.
Еляйреп элде неш жаксы кору —
Деген рой ынтыктыктын тшне еру.
©м!рдщ Heci eMip махаббатсыз!
Бул занн ан б а р ма е к е н е ш meriHy?
Шырылдап елш-ешш салып жЗнын,
Асырап ауызыменен балапанын,
Макулыктыд элаз 6ipi бозторрай да
KepeciH ез уясын корраранын.1
Емес пе махаббаттыд буда 6 i p i —
Бозторрай балапаны калса T ip i,
Куанар анадай боп бала ecipreH,
Кеп KyHri бойдан тарап уайым uiepi.
Ж ан сушп жарату бар, рашыктык бар
Bipeyre, 6ip нэрсеге болып кумар —
Махаббаг 'бул да, акыры элде лэззэт,
Немесе кайры-каарет болып тынар.
MeHin де махаббатка жаным эуес,
Ж ан бар ма алдында оныц басын имес.
Ата-ана, туран-туыскан, балаларын,
Жараткан жан косарын шмдер суймес.
С о н д а да кайсысы ен. аброй лы
Калрандай халы к есш д е г а с ы р бойы?
Деп кейде м ахаббат т ы т а в д а с а м м ен ,
Ж у п р т ш сан мын с а к к а акыл-ойды:
Кун туса, шег'ш б а р ш а м и хн ат ы н ,
Сондай-ак, Kepin дэулет, р а х а т ы н ,
Рашыктын ж у р е п м е н халк.ын суйген
■Советтщ ардак.таймын а з а м а т ы н .
KipuiiKci3 кун нурындай, м а р х а б а т т ы ,
К уд ф ет п сон ь щ осы м а х а б б а т ы .
М и хн ат , жауыздыктын. ж е щ п б э р ш
А рм ансы з, бакытты етпек а д а м з а т т ы !
1947 ж. Алматы.
МОСКВА
Москва, езше тен, еш кала жок,
Шакырып шабытымды берер азык.
Кешенде жургем мен де мэз-майрам бопг
Шаттанып, бшргендей дастан жазып,
ЖУРД1 М 'мен алшак басып емш-еркш,
Туррындай ез койнында туып-ескен.
Жомарттай жаркын жузд1 сулу керкщ
Кел'бендеп коз алдымда, кетпейд! естен.
0ткенм1н, керд} кесем карай калса,
Жанынан Мавзолейдщ, Кремльдщ.
Кумэн жок, eciTTi ол, не болмаса,
Соруын куанышты журег1мнщ.
Аязда, окоптарда жатканымда
Жылынгам оттай ыстык лебщменен,
Жат жерде, жорыктарда', ауыр жолда
Дем алып журд1м сенщ демщменен.
Ж аура ел1м, доска ем1р, Москва, атьщ*
Суйед1 ceHi халкым бэр! б!рдей,
Кузеткен армай, талмай ел бакытын
Ж ау журек, адал антты жауынгердей.
Отандай бар халкыма ортаксын сен
Аласын кушак жайып бэрш тосып.
Аспаннын астындайын пейшн кед,
Эр тшде жыр кыламыз энге косып.
Суйешш TipericiH, yMiriciH
Элемде адал ойлы адамзаттын.
Жайратты талай жауды жойкын кушщ^.
Елщмен 6ipre eori ерлж салтын.
Атарын азаттыктын туына тен,
Шарлады шартарапты ешпес данкын.
Улындай суйем ceHi, суйемш мен
О т а н р а се ш берген о р ы с халкын.
Сенде куш , сенде ыры с, сенде ж !г е р ^
Ж а са р т т ы ceHi Сталин зам ан асы .
© ркендеп Отанымдай кулпы ра о е р ,
Ел1мнщ мактаны ш ы — М оск в асы !
1947 ж. Алматы.
МОСКВА — СТАЛИН
Москва,
Кремль —
'Сталин жолдаска.
Улы эке!
0з1ндз —
Жолдас та, шын дос та.
Ci3Ai шын суйед1
Бала да, Kapi де, —
Куаныш, кайрынын
Ортаксыз бэрше.
Зор icTi шешетш
Курдел1 жыйында.
Ci3 нана акылшы
Миллионный мыйында.
Атыныз эркгмнщ
Аузьжда, ойында —
Ел1мнщ cyfiiKTi
Салтанат, тойында,
Москва сепз жуз
Жасына толып тур.
Бугш де dip С?зге
А л р ы с сез, асыл жыр.
Москва — Сталин
Дейм1з 6i3 эр уакыт.
Ci3 онын. керкгаз,
Мактаныш, зор бакыт!
Астанам Москва —
Отаннын, журеп.
Ci3, жолдас Сталин, —
Журектщ тшеп.
<лз онын атагын
Мэнгшк шыгарран.
Нур шашып оны да
Гулдетга суарган.
Ci3 оны суйеаз
Сек1лд1 халкыныз.
Москва даныкты —
Ол Слздщ данкьщыз.
Сол унпн cyficimn,
Барша ел, жамагат
Куттыктап, С1зге арнап
Жазады сан мын хат:
«Москва,—
Кремль —
Сталин жолдаска.
Сушкт1 экемш,
Мэскеудей кеп жаса!»
1947 ж. Алматы.
59
«ЛЕНИНШ 1Л Ж А С »К А
(Жыйырма бес жылдыгына арнап)
Каираскан каламымды жак,ын досыдг.
Квп жаса-талай бутщ Faсыр толсын.
Атынан сан мьщ жастын. сэлем жолдзгс,
Айтамын мушелще кутты болсын.
1 ш 1 нде ширек гасыр еткен жолын,
Тамаша тарихындай комсомолдыц.
Кетерш Ленин туын, бер!к устап,
Ж 1 герл1 журдщ бастап жастар колын. 'j
Аинадаи ак, жузщнен б1здей шатты
Керемш халдыма тэн мол дайратты.
Эр сезщ журепмде уялайды,
Сезшдей адылшымныд инабатты.
Жыл втер, егде тартар келер кез1м,
Суымас саган деген ыстыд сез1 м.
Алдымда саргыш тартдан жатыр саньш 1
Сешлд! жолдасындай жастыд кездщ.
Сейле, дос, донымды ,унщ кедшме
Елшнщ жетсш барша enipiHe.
Тушысы партияныд — «Правда»
©неге болсын сенщ емГрще.
1947 ж. Алматы.
АК Д У
Келбендеме кекте ойнап,
Э ш ш , сулу ак к у кус!
HeHi аспаннан табасы к?
А ск ак т ам а, ж ерге туе.
М ен щ де б а р канатым,
Ж ел де б а р ш ат демш де.
Ж ерд е рой бакыт тендзк
Ж ерд е, 6ip менщ ел1мде.
А к TeciH айдын аймалап,
Ай жузд1 менщ аккуым
Сол тещзде ж у р ж у зш ,
Ш ы рк ап epKiH «Гаккуы н».
Аккуы м — акын шабыты.
Аккудай ап п ак к е ц ш м .
Ж урек ке к уяр ж ы р нурын
Ш ы н поэзия e M ip iM .
1948 ж. Алматы
МЕКТЕП
Тур эсем уй, ж а с баланыи
Кеншндей болып аппак.
Кандай сыйлы адам yuiin,
Салды екен муны баптап?
Кезд 1 тартып сулу керш,
Келеек б1здер соган беттеп,
Алдында алтын эшекейл1
Ж азуы бар деген «Мектеп»Мектеп!
Мектеп!
Кете алам ба
Bip карамай еешцнен.
Армай, талмай аялаган
©скен ортам, 6eciriM ец.
Сен устаттын тудгыш рет
Ш ортан тумсык cyftip калам
— Сыз езще eMip жолын, —
Дедщ, — уйрен, окы балам.
Талпындым мен колым созып,
Д1р-д1р eTin ж ас каламым —
Апыл-тапыл ж ан а журген
Аягындай ж а с баланын.
Эл1 ес 1 мде, алгаш кезде
Жолдастарды жатыркагам,
Достасуды, дос тануды
Уйреткен де сенсщ маган.
1947 ж. Алматы,
62
КОЛХОЗ
КАЛАСЬГ
Бул каланы эл1 еи ш м
Керген ж о к карта бетднен.
К арта тупл кала аты
А скан ж о к ауыл шетшен.
А ж ары н тусер айнадай
Ж о к асф ал ьгп аланы.
Кешей де кеп емес,
Bipep мын гана адамы.
Аккудай аппак yfrnepi
Ауыл рана ол эзтрге.
Бммеймш неге, ездер!
Дейд1 «кал а» каз1р де.
©ciirxi колхоз ауылым,
©скендей ез!М суйшем,
©ктем yHiH eciTin
@м£рдщ ерен куш иен.
•
Ж у р се сыртта колхозшы
«Журд1м», — деп келед, —
кешеде»:
Келешекке кез жетсе,
Кещлден сешм кеше ме!
Мен де, сенем, колхозшы,
Бугш п кыял-ертек шын.
©рлеген eMip ерш де
0 р е н жетпес ж ок кой шын.
Болады кала ауылын.
Аталар сонда бас кешек
Атымен улы адамнын
Халыкка барша дос, несем.
1948 ж. Орал.
•64
АУЫ Л TYTIHI
Сыкырлаган сары аяз
Жалайды карып бепщй.
Айнала аппак, а?аш та
А к K ip n iK атам секшдь
М у р ж а л а р гана турады
К,арайып, карсы з кун-туш,
Келбендеп кекте ж у р ж узш
Кеннцц ауыл TyTiHi.
Суйемш сонын, ушуын,
Керсем де кун де мен кум ар,
Ауылдын. свнбес отынын.
Сек1лд1 сонда кунй бар.
1948 ж. Орал.
ЖАЦАЛЫК
Адамра толы кеш болса
Ауылдын, кггапханасы,
Алады содан мыйга азык
Kapi-жасы, баласы.
Жан.алык.ты свз кылып
Кайтады ютапханадан.
Емес пе ен зор жадалык
0 ссе осылай ж ана адам!
1948 ж. Орал.
66
EHBEKKYH
Тан атып табигаттын ©Tin туш,
Ашылды календардын ж ана 6eTi.
Отанда кетериш едбек yHi,
0М 1рдщ гимn i идей кутиретть
Сол унге колхозшы да косып унш,
Желпшш, жен сыбанып, журда тузде,
Коймадай койнын ашып талай куннщ.
Ж емю ш алып жеуге келер кузде.
Dip кунде бес енбеккун тапты жш т,
Бултылдап сом болаттай булшык eTi.
Журскте 6epi к сенш, т э т умк,
Енсел1 ертенпшн нурлы элпетк
1948 ж. Орал.
57
KIM К1НАЛ1?
Жыйылысында колхоздыц
©pic алды 0TKip сын.
Дед! 6ipi «завхоз да
Жолга койсын жумысын»,
Завхоз со н д а буй д ед !:
— Дурыс деймш дурысты:
Кол узе алмай коймадан,
Аксаттым баска жумысты.
Емес кой бул, жолдастар,
Жалкаулык не жастырым,
Тез алып неге болмайсыз
Былтырры енбек астырын.
KepiHfli кектем тебеа, •
Койма толып тур эль
Жвнелтем кунде сан кел!к,
Ci3 бе, мен бе К1нэл1?
1948 ж. Орал.
68
колхоз кызы
Журд» терт-бес колхозшы
Тау-тау кылып шеп уйш.
Карасан беркщ тускендей,
Уйшген шеп тым бшк,
1шшде соны a 6ipeyi
Кыймылы жойкын, кушке бай
Сунптш шепке айырын,
Кетеред! кацбактай.
Неше кел!к келсе де
Кысылып 6ip саспайды.
Шана uienTi тебеre
EKi-уш туйреп тастайды.
Куртю, шалбар кигеш,
Кара берм басында.
Кайратына суйсшш,
Келсем онык касына:
Еажайып!
8лп кыз екен,
Енбек еткен ерлерше.
«Кыз» десе 6ipey нанбас ем.
0 з кез1ммеп кергенше.
Аймалап ауыл самалы,
Албырап 6eTi алмадай.
Шебш уйш болды да
Кете барды басып жай.
Жуз кубылран жузшде
Барлатпас терен сыры бар.
Кез к,ыйы%ш салмады-ау,
Апырай, кандай такаббар!
Неге ёкйпн б1лмеймш,
Ж урд '1 сол кьв ес!мде,
Кездеепм тары 65р куш,
Бул жолы сауык кешшде,
Аякта кара туфлш,
Устшде h i ah и кейлеп,
Шалыктап шапдоз карындас
Бейне акку келдеп
Келгенде эрец таныдым
К аракат етк!р кезшен.
Сымбатты, cynFaK, а к желеи.
Шаттык жел ссед сезшен.
Шыркап энге басады,
БЩгаейд1 де денгелеп.
Т акаббар куш Tin. иесш
Ойламап ем мундай деп.
Кундер erri, мунан сон
Кергем ж о к оны 'бетпе-бет.
Кешлшнен кешпед! ол,
Бшмеймш не перемет.
Кулаштап тартып, каугалап
Кудыктан кой cyapFaH
Кыз кергенде алыстан,
Сол болар деп куанрам.
Ауыздыктап асауды,
Ат устшде ойнаган
Кыз кергенде жшттей,
Сол болар деп ойлагам.
Эн шыркаган, мал сауган,
Ш еп тасыган даладан
Кыз кергенде, сушнш,
Сол болар деп карагам.
Касына келсем, булар да
Колхоз кызы, сондай ж ас.
Булар да еркш енбектен
Куаныш тапкан кащлндас.
Ал айда кайда сол 6ip кыз?
фАйтшы, женгей, тауып бер.
79
«Окура neTTi калага
Болады ертец, дэр1гер»,
Эн шырады алыстан
Жан-жуйемд1 тербетш,
Баска кыз, 6ipaK, бул журген
Ечбегш еркш жыр етцгё
1948 ж. Орал.
МЭМИЛАРА СЭЛЕМ ХАТ
(Кант кызылшасынын, эр гектарынан 815 дентнерден ешм алгаи колхозшы, Социалист Ьн.оек
Epi Элшбаева М э м и л a f а).
Мэмила, ceHi жузбе-жуз
Бурын Kepin бшгем ж ок,
Жекгей деп, не курбым деп,
Ззшдеп ойнап кулгем ж ок.
Кептен таныс сонда да,
К,урбымдайсын — нак шыным;
Калаулы халык кызысын —
Жаттыры ж ок жаксынын.
«Сен» деу!м де сондыктан,
Раф у ет, хатым болса кез.
Y h к осы п мен де халкыма
Айтайын деп ем алрыс сез
Енбек Epi болыпсын,
EciTTiM сенщ атынды.
Куттыктаймын куанып,
Куп ал, курбым, хатымды.
Д у KOTepin халкымыз
Аныз кып ceHi атады.
Б ар ма эйел баска елде,
Аспанра шыккан атагы.
Вашингтон, Париждын
Емесан, миссис, мадамы
Енбек E pi, Мэмила,
03iHciH — Совет адамы.
Бше ме миссис, мадамдар,
Сорыста юмшк женгенш.
Майданда е рд т е р л т .
Елде сенщ енбепн.
Ардагердей арымай
Ардактап намыс- арынды,
Жургенде сен енбекте,
Айнымай кутш жарынды.
Кершгенге кез сузш
Мык турленген куйшде,
Секшд'1 жанды куыршак
Отырды олар уйшде,
Сол бикештер бугш де
Умытып уят, борышын.
Черчильдердщ ypreHiH
Тындап журсе— сорлы шын.
Б1збен 6ipre, Мэмила,
Адамньщ иг1 жаксысы.
Бугш де бейб^т емгрдш.
Б1з солдаты, сакшысы.
Тотыкса тузде, енбекте
Алакан, ак б1лепн, _
Тотыкпас, кектем куншдеи
Нурлана тусер журепн..
тэтт'1 гой
Секшд! сол 6ip бал-шэрбат;
Еркш енбек лэззеты
Емес пе нагыз рахат!
0 M ip iM i3
Отанымнын дандындай
Тарасын даккын олемге.
Кош бол, курбым Мэмила!
Звенона сэлем де.
1948 ж. Алматы.
71
Ж ОЛДАС
Сездер бар сез 'шйнде балкыр журек,
Сагынам ез ел!мнен журсем белек.
Шарлаган жарты элемдо солдатпын foA,
KaAipiH сол кундерде б!лд5м ерек.
Ол б!р сез жаным суйген ед1 «жолдас».
Алдына тэж 1м ет'ш, немГн бас.
Кезд1 ашып-жумгандай 6ip ойлап керсем,
Ж ок екен жолдастыкка жететш бэс.
Жолдасты жолда ка лмае кад!р туткан,
Достык та туады гой жолдастыктан.
Тардыры таргзыра тускен шакта,
Халкымыз жолдастыкпен жауды жыккан.
Ел1мде еркек, эйел, кэр! мен ж ас —
Министр, колхозшы, акын— бэр! жолдас.
Кэсем де 6isre жолдас, — б1здер oFan.
0мфде будан артык бакыт болмас.
Суйемш сол ушш де жолдасымды
Жолына арнай алам ез басымды.
«Жолдастан» баска атак керек емес,
Мысалы, «мистер», «султан», «мырза»
сынды
1948 ж. Алматы.
7Ь
КОМСОМОЛ» КОЛХОЗЫ
Ес'шде калды б^ ^ лХ° 3
EciMiM сынды езшшнРгкеотк1Ш1 секшд! #
Жалынды жастык кезш
©лмейтш олб!р кешпкер
% £ ? £ £ * *
Кангам к?" “ " “ ^к о д азга
3 5 £ Х > Деп койшты ат;
улы урпада
Бул да бхр зор HarP^Комсомол туы аста д
Оскен жастьш б ф ^ ;
«Комсомол» атты код а3^
Тяптады мент журепм.
I S
маран сол колхоз
взаимен бейне замавдас,
Л енинш 1Л
Эскелен, ®Pe\Kbf S
жас.
Комсомол сынды, “ n,eHTj
npf,H,e 6ip ол да перзентх
Сталиндак улы
К ам л ай :керп «ииМ
А да мын сол Р У
жел
ffiS<
Кымын
сан
мшары _
Жаиыктан жазД* :
Ордасын калап
Р
Еясерген енбек тузшд^
Ерлерх бшк еасел1,
Бакыттын нуры жузгнде.
Ымдасып бейне, жымындал
Самсаран сансыз жулдыздар
Колхоздыц Ильч шамына
Коз салып кекте кызырар.
Еасырлык. жолдын epiHeH
Аттап аскан колхоз ол, —
Алдыцш сапта журетш
Бейне 6ip б1здщ комсомол.
Еймде калды бул колхоз
EciMiM сынды 93iMHiH
Ескерткйш сешлд: ол
Жалынды жастык кез1мищ.
194S ж . Алматы.
AHA МЕН БАЛА
Келед» 6ip мешрл! ана,
Касында бар балгын оала,
Лесе 6ipi: «Бакытжаным»,
E K in u iici дейди «ана».
Алпыс жастан аскан ана
0л'ш-еш'1П салып жанын,
Кушырланып кушактайды
Деп баласын: «Баяапаныу. ■
Элде неге бшпм кел'ш
KiM екенш булардын мен,
Таныйтын *6ip жолдасымнан
Эдеш арнап сураган ем.
Сонау согыс жылдарында,
.Тенгенде елге катер-кауш,
Жалгыз калган элп ана,
Майданда улы каза тауып.
«Ah!» дегенде ауызынан
Жалын шыгып, ерте кеип
ЖурД1 ана ка&гы шегш
Колында осы немереск
B ip i K ap i, 6 ip i сэбн,
EKeyi де д эрм еназ жан.
Бала — ж ас кой, не бшупл ел,
Анада гой барша арман.
Жок!
Ешкашан жетчм калмас
Eui6ip адам б}здщ елде.
Камкоршы оган барш а халык.
Ол да буюл елмен 6ipre.
Отыр оный камни сил ап.
Д ана Сталип Кремльде.
Умытылды ауыр кайла,
Жетт1 ана тшегше.
Туды умйт, туды ceHiM
Копаррандай таудын тасын.
Окып жур ж ас Бакытжаны
Шаттандырып карт анасын.
Еш жокшылык кврген емес
Ак шашты ана, Бакыт бала.
Мун-муктажсыз турады шат.
Алрыс айтып заманага.
Мын шуклр ет, iHinieriM!
Мын шук1р ет, ардакты ана!
Турсан сонау Лондондарда
Табар едщ юмнен пана?
АК ЖАЙЫК
Армысын, сулу жайырым,
Ардакты к,оныс — мекешм!
Керек емес кайырын,
Аймалап жузш- етемш.
Жайдары жаздыд кешшде
Суын. кэусар шырындай,
Ж уресщ ылрый ешмде
Туцрыш жазран жырымдай.
Сылдыр каккан толкыныд
«Ш еп» eTin мен! суйгендей.
Жаныма жайлы ак кумыд,
KyHHin леб1 тигендей.
CyfieMiH ceHi, ак Жайык,
Жаранда жанмын жаралган;
£riH , ну, жасыл бидайык,
Далам да сенен нэр алран.
©зендей KemiM каналы
Ол да dip сенщ езегщ.
Суарран сусыз даланы
Колхоз аулым, ез ел!м.
Керд 1н рой талай уакытты
Айтшы, Жайык, бауырым:
Болар ма ед мунша бакытты
Болмаса колхоз ауылым.
Бакытта емей не баска,
К ы з ы р ы н д ы ел керсе,
0 зен боп шелге су акса,
Сусындап сансыз мал ерсе!
Bip кезде eKcin актыд сен
Ак жузщ 6ip де ашылмай,
Саргайып солгын жаттын. сен,
Халыктын, канды жасындай.
Мелд 1реп енд| ана сын,
Толкынын. толы кедшдей;
Жайнатып колхоз даласын,
Шалкыйсыд б!здщ ем 1рдей.
Суйемш сеш, ад, Жайыд,
Ж аганда жанмын жаралган.
Ег1н, ну, жасыл бидайык,
Далам да сеней нэр алган.
БУЛАК,
Жолында Орал— Тайпак айна булак
К есш п агып терен сайра кулап,
Кек тастын шырып жатыр арасынан,
Кеп турдым кез ала алмай тамашалап.
Катпайды ол кантарда да, жатады арып,
Арыны таска сорып, сылдыр карып,
ЕШлдеде мелд1р суы муздай салкын,
Калады 6ip урттасан мейрщ канып.
Су iiHTi жазы-кысы сол булактан
Айнала колхоз малы каптап жаткан.
Ушкан кус, жупрген ан, жолаушыны
Меймандос мелд!р булак сусындаткан.
Сонда да ортаятын ж ок еш кез1,
Саркылмас 6ip ражайып оныд ез1.
Ел1мнщ куатындай, байлырындай,
Tyracis су булактьщ да кайнар кезП
1948 ж.
УЛЫ АНАНЫЦ УЛДАРЫ
Б1ркездерде ол жыйды eciH,
Шыкпаган екен шыбын жан.
Орнында он жак. кезшщ
Уялап уйып толган кан.
Сыркыран кулл1 суйеп
Козгалса Ka3ip сынардай,
Жарасыз сау жер калмаран, —
Ердщ epi шыдардай.
Тым-тырыс.
Mauri
Б1ткендей
С орыстын, сонры тынысы.
Кул туст! кунпрт Рейхстагтын —
Жаткан жер1-б1р буршы.
Твбеде, соныц устшде
Желб1реп же Hiс туы тур,
Шапактап аткан танмен тен,
Шашкандай гажап свнбес нур.
© M ip r ® кайта келгендей
Хурегелда эзер бдтырым.
Оралып вткен окыйга
Ойына rycTi акырын:
Атака ед1 акыргы,
Акырш камал алатын.
Алда ед '1 серж ант Абдолла,
Ан.са ран ж ещ с сагатын.
Жарылды кенет снаряд,
Ж а р к eTin тускен жасындай,
Ж аркышак, атып ж ан-ж акка
Сллюнген таудын тасындай.
Талыксып танып есшен
Соккандай катты элде к ш
Ж ы р ы л д ы серж ант Абдолла:
Каранры тартты жарык, кун...
Карайды ж ещ с туына
Куанып серж ант Абдолла.
Каны тугш жанын да ол
Аяган емес бул жолда.
Бузакы Берлин женддги,
Ж енй ш к ас ж ау карыскан.
Осы ед1 ердщ арманы
Алып 6ip келген алыстан...
Деней зшдей, уст1не
Сеюлд1 аспан кулаган.
EciTTi кенет Абдолла
Баланыц даусын жыларан.
Айналып ж у р т акырын
Айнала серж ант карады:
Жатыр ел1п 6ip эйел.
Жанында бала жаралы.
Ж ыккан екен оны да
Ж аркы ш ак ш аш кан снаряд.
Калдырды KiMre баласын,
Юмдерге erri аманат?
«Канымды жушы» дегендей
Кансырап, эясга, аш бала
«М ам а» лап отыр, уа, д уш е,
©Л1ктен сурап бас пана.
Ж асы уш-терттен аспатан
Ж а р алы сэби жалынып,
«Жатпа, мама, тур» — дейд1‘,
Ж ас журеп кабынып.
Вгрден
Куаты
«Мам...
Амалы
6ipre ywi euiin,
курып бейшара,
м ам ...» деп эзер отырды.
кайсы, не шара.
«Кеше гер, кеш, ак супнд1»
Дегендей кейде сузше
Карайды бала арманды
Ананын, жансыз кезше.
Тур ед1 сержант дэрменшз,
Каразды кердк жоса кан.
Окы са: орыс эйел!,
Туткыннан ж а на боса ран.
Жан-жуйе, катал ж уреп
Елжгреп кенет Абдолла,
Шакырып калган кайра тын,
Балаяы алды колы на.
Сержантка сэби шакынып,
Айткандай каарет арызын,
0Kcin-eKcin жылады ол,
Дегендей «Ж ок ед жазыгым!»
«К,араиьш, KiMcin, атык кш?»
Деп ед1 сержант бала га:
«Юрик... орыс» дед1 ол,
Булыга сейлеп сэл рана.
Бшмесе бала, бшмесш
03ipre туран конысын,
Жетед1 осы бшгеш —
Улы екенш орыстьщ.
Осынын 63i сэбиге
Сарк,ылмас корек-азык.тай,
Адасса тунде жол нускар
Жулдыздай—T©Mip казьщтай.
Журсе де жаудьщ торында
Бшпзген ултын балага,
Суйшш сержант карады
Жанары сенген анага.
Арманды ана влМн
Шинельмен кымтап жапты ер.
Жаралы, e3i жур зорга,
Колынан езге не келер?!
К,арайды сэби жаутандап
Анасын 6ipre алардай,
Ен кем1 ссщны шырайын
Есшде сактап калардай.
«Уйыкта, ана! Улынды
Уайым к.ылма, жарвдлным.
0з1ндей сушп ecipeM
Уланын орыс халкыньщ».
Деп Абдолла ер жол тартты
Кеудеге кысып баланы,
Жайнаган, жас кез косылып,
Жазгандай ауыр жараны.
Кеудесше юргендей
Ж у реп улы халыктыд,
Кансырап калган сержантка
Кайраты 6iTTi алыптыд...
* *
*
КелеД! поезд Берлиннен
Жулдыздай ашп, заулатып.
Келедд сержант Абдолла
А сырып , ансап, тун катып.
Поезда тары келед!
Жас адам, ед жас азамат.
Bip кезде сонау Берлинде
Анадан калган аманат.
Кейшде калды шекара.
Басталды, мше, туран ел:
Кайнаран eMip кед дала,
EriH, ну, орман, айдын кал...
«Юрик, жаным, улым» деп
Баласын сержант кушады.
Кутед1 Отан анасы,
Ананын улы кушагы.
Енед1 бала, Абдолла
Кудрегп канат астына;
Алдында бакыт, к е д e M ip ,
Камодршы адам, Москва.
1948 ж. Алматы.
МАЗМУНЫ
BcTi
Отан
............................................................................ .
Bi3 жецем1з
........................................................................
Bip бассац да алга б а с ! ...................................................
Канды к а г а з ............................................................................
TyFaH елге ..............................................................................
А т а к а ............................................................................ ....
Кызыл ту
............................................................................
Баурыца бас х а т ы м д ы .......................................................
Ана c e s i ................................................................................ «
Эн
.....................................................................................
Сагындым, Жайык!
......................... - .............................
Батыр туралы баллада .
...............................................
Солдат с ы р ы ........................................................................
Кектщ epTi
........................................................................
Сырлы ж н Ь а з ........................................................................
Шыгыста, тугаи ел1м бар ...................................................
1\айран, мен1н, ез е л 1 м !.......................................................
Сок, с а г а т ы м !........................................................................
Туран елд жырлаймын
..................................................
Солдат к ы з г а .................................................................... ....
Рафу ет, сулу, бойжеткен!
..........................• .
.
Совет к ы з ы н а .......................................................................
Жен1мпаздар сэле&п
...................................................... ....
Рахмет, улты Лениннщ!
...................................................
Е р Kaiiipi
.................................. • .
Е с к е р т ю щ ......................■ ......................................................
MeHin х ал к ы ы ..................... ..................................................
Э л и я .......................................... .................................................
Гулдей бер Май кунш дей !...............................................
Беежылдыктык картасы . .
..........................................
........................................................................................
Уста
3
12
16
22
24
25
26
28
30
31
32
33
35
39
40
42
45
47
49
Бетй
Азамат куанышы
....................... . . .
Gi3 у™™
............................................................
Махаббатты т а н д а с а м ......................................
• •
Москва
..........................................................................
Москва — Сталин
. . . . . . . .
• • •
■•
«Лёшгашш ж а с » к а .................................................................
Акку
Мектеп
............................................................................
....................................................................
Колхоз каласы
•
...........................................
• • ■
Ауыл тут!Н1
.........................................................................
Ж а к а л ы к ........................................................................
Енбеккун
........................................ ' .................................
KiM ю н э л 1 ? ..............................................
................
Колхоз кызы . .
' ........................................................
Мэмилара сэлем хат ............................................................
Ж олдас . . .
........................................................
«Комсомол» к о л х о з ы ................. '
..................................
Ана мен б а л а ..........................
.......................................
Ак Жайык
Булак
- .
...................................................
• . . .
•
..................................
Улы ананьщ у л д а р ы ............................................................
51
53
54
56
58
60
61
62
63
65
66
67
68
69
72
75
76
78
80
82
83
ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ
ПЕСНИ
СБОРНИК
ПОБЕДЫ
стихов
(На казахском языке)
Издание КазОГИЗа
Редактор Т. Алимкулов
Тех, редактор Д. Бекбаулов
Корректор J1. Шуашбаев
Подписано к печати 11/11949 г. УГ00565. Издат. № 432. Объем 5,75 п. 1 ,
Уч.-нзл. 2.6 л. Формат бумаги 70x92•/„. Т и раж 10,000, Цена 3 руб.
Алма-Ата Гостипография № 1 Управления Полиграфии и Издательств
При Совете Министров К аз.С С Р . З а к. М 1245.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
1 192 Кб
Теги
jirlari, moldagaliev, moldagalievj, jenin, 1789
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа