close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2131 o. l. krivec khurast regbishlerdin taktikalikh azirleunin khuraldari o. l. krivec e. r. oraltaev khurast

код для вставкиСкачать
6 75.5
Р29
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1
С. ТОРАЙГЫРОВ АТЫНДАГЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТ1К УНИВЕРСИТЕТ!
О.А. Кривец, Е.Р. Оралтаев
РЕГБИ Ш 1Л ЕРДЩ ГАК ТИ К АЛ Ы К
031РЛ Е У 1Н Щ КУРАЛДАРЫ
Барлык мамандыктардыц студенттерше
арналган эдютемелж нускаулар
Павлодар
2012
Казаке гаи Республикасыныц bijiiM жопе гылым мипиарлп i
С. 1 орайгыров агындагы Павлодар мемлекегпк уннверешеп
Химиялык тсмюлогиялар жоме жаратылыстапу факулыеп
Дене шынык1ыру жэне спорт кафедрасы
РЕГБИШ1ЛЕРДЩ ТАКТИКАЛЫК
Э31РЛЕУ1НЩ КУРАЛДАРЫ
Барлык мамандыктардын. счуденггерше арналган
эдштемелпс нускаулар
• с т р м д П г щ г О и a J i ' л. * <>> (•. i* ■
м *м п С М »Т »в
[ с . о ;- й С Г ;^ £ Л £ 1 , Д 7 Ы Н Д А Г Ы Г Ы П Ы М И К Г Т А П Х Л К Д
о;-,у з л л ы
ЧМ ТА -'<ЬИ Ы Й ~ д л
Н А У Ч Н А Я Р И Б Л И О Т С к А И ? .. С . Б Е Й С Е М Б А Е В А
11авлодар
Кереку
2011
Т оран гм р о в а т м платы П ап.ю дар м ем л ек стп к уннверснтетинн
х н м н ял м к технологияляр жзпе ж ар аты л м етан у ф акультетиин
тем е ш м и ы к т ы р у каф елраем п ы н каф елрасы н м н оты ры сы нла
Пасм а у ем н м л д м
TliKipcapaniiibi:
Ю. Д. М астбаев - психология гылымларынын капдилаты.
С. ТораПгыров атындагы 1Кшлодар мемлекстпк университетшщ
доиенти
Курастмрл ш ы лар: О. Л. Кривец, Е. Р. Оралтаев
KR2
Рсгбшшлердщ тактикалык эз1рлеутш куралдары : барлык
мамандыктардыц студен п ерше арналган эдктемелш нус^аулар /
кураст. : О. Л. Кривец, Е. Р. Оралтаев. - Павлодар ; Кереку.
2012. - 21 б.
1>ул ЭД1стемел1к нускаулар жастарды тпрбиелегенде регби туралы
коптегеи ма-цметтер! мен жары с ерсжелер1мен таныстырады.
Осы элгетемелгк нускаулар
усынылган Heri3ri багыты регбшшлерлш тактикалык ланынлыгынын кураллары.
С1С. Торайгыров атынлагы ПМУ, 2011
Материл п и к лурыс йолуына. ГраммЙ^икалык жзпе орфография лык кагелсргс
ммюр lap мен к\ p.ic Iмр\ шмлар жауаптм
K ipicne
1 а к 1 и к а л ы к эз1рлеумеи oaic i ер жэне ж а р ы с т а р д ы ц жур! i s\ iiiia
кабылдауларын обден жетш;иру, еонымен oipre, ойьш жарыс
кызметнпц процессш де пайла болатын курделг мэселелерд1 шешудс! i
тактикалык ойлауды дамыту у» ылады.
Тактикалык эз1рлеу ре гонге (сызыктар бойынша) командалык,
топтык жэне жеке тэсшден калыптасады. Бул накты есегггерге
байланысты тургызылады, куралдарга ж и н а л ы п алы над ы жопе
тактикалык эз!рлеуд1 стратегия. 1армен аныкталады.
Регбинллердщ тактикалык эз1рлеушен жарыс ойындарыныц
жеод cine байланысты oipnem e есеп катарын ерекшелеуге бол ад ы.
Регбидеп ойын тэсин жеке жэне ужымдык ойыншылардын
габысты жещс максаттарында! ы уйлеам эсерлершщ жолымен жузеге
асырылатын oipry гас тужырымдама.
Регбидеп тактикалык кагидалар тшмд] болу уш ж келеи
ережелерд1 сактау керек, атап айтканда: екьуш шабуылшы
ойыншылар тонтарынын арасыидагы байланые, озара комек жэне
мобилдинк.
Тактика ойынньщ Heri ii i максатына сэйкес келу! керек, ягни
доппен epicK e келе жаткан о й ы н ш ы н ы карсылас жак оган кедерп
жасай керек.
0 з эсерлерш щ ж ет1стт yuiiH шабуылшысы орындау керек:
- тол ык жылдамдыктагы i узу ж уп рк ;
басып алу шагылысымен немесе ж упру багытынын
взгершмен бакталасты алдау;
- басталган шабуылды жалгастыру у ш щ opiriTecine дэл жэне
шаншан кимыл эрекет 1мен догпы там сыру керек.
Корганыс ойыншы жузе! е асыруы керек:
- добы бар ойыншыдагы тез шанкыншылыкты юкгату yuiiii
rui.\ui позицияны орындау;
- жаудыц басып алуы капы , oipaK д о р е к м и к а з .
Добы бар шабуылшыны басып алуга ыцгайлы болу уш!й! кор» апыс
ойыншы оны керек багытына козгалдыру кажет.
Жеке
тактикалык
эрекеттер
o ip iy rac
доп
ж iберу mi
ойыншылармен icKe асады.
I Т а кти ка н м и жалим M.H'c/ic.icpi
Жарыстарлы
ж урпзу
олктерш
эз1рлеуд1
тактикалык
дайындыктардан тусшем1з, сонымен катар, жармс кызмсмшн
процсссш де пайда болатын курлел! мзселелерд '1 ш еш удеп тактикалык
оилаулы дамыту.
Рсгбидеп тактикалык «nipney команлалык, топтык (сызыктар
бойынша) жонс жеке тэЫлдерлён калыптасады. Соган байланысты
пакты есептер, куралдар жопе тактикалык эзгрлеу стратегиялары
апыкталалы.
Р егби н н л ер дт тактикалык оз1рлсу1нде жарыстардагы жешЫне
! г»\ c.i;ii болатын ссситер катарыи ерекшелеуге болады.
C uopi тактнкасы нын ionipci in.iev i теориялы к бынмдер
Бшу табысты urepvi тактикалык, дагдылар жоне тактикалык
оилаулы дамыту Регбииллерлш тактикалык б Ы м ш е багытталган
мыкты теоретикалык дайыидык алган кезш де табысты тактикалык
ойлау дамуы, даглы пайла болады. Тактикалык эз1рлеу бол1мшде
практикалык сабактарымеи катар тактиканын непздер1 бойынша
теориялык сабактарына да бел m i 6ip уакыт бершедк Сабак кезшде
жарыстыц ережелср1 мен ю р еш ш к тщ ерекшел 1ктер 1, эр турл1
ойынларлыц талдаулары, жарысгагы команда ойынынын схемалары,
киноматериалдар жоне бейнежазбалар каралады. Ойыннын шарттары
мен отклзу орны мш детп турле жарыстардын алдында аныкталады.
Тактикалык
курестш
етклзктушде
командалык
ж зне
топтык
схемаларынын таллауына срекшс кошл болш едк
Команлалык жоне топты к тактикалык эрекеттердж дагдылары
Бапкер регбииллердщ тактикалык ж уп н удам] толыктырып,
сонымен катар ойын ж урпзу in in ecKi эд1стерш жет!лд1ру керек.
Ka3ipri тактиканы курула иепзг! орекеттер зерттелетш кезшде,
i акт! пеаны игерулеп жана, аса к у рд ел ! формалары менгер1лед1.
Тактиканы коллануьпмагы ifLiriiiiTiKTi ж еп л lipyi
Тактикалык орекеттердщ тиянактылык тэс1лдерд1 дурыс
колланулагы курлеленд1р!лгеи жагдайда тактикалык эрекеттерд1
орынлау кажет. Ко По ip жагдайларда, шарттарынын жуыктаулары уинн
жа рыска карсыласгыи кедерп п еш Ы лед], келешек бакталастын оте
ыктимал жоспары бойынша жумыс ic iей i in opiiricc rcpiMcn o k )
ойын дары колданылады. Ойын Шург1зу]нДег! гогггык так i икалык
схемаларды уйрену мен жепл;йру кезшде, жеке регбишшерге жалны
гактикалык iaiicырмал арда, мумкшдичнше, oxiepi шыгармашылык
жагынан шеше алагын белгьп oip oojiim белпленедк
Оиыншыдардыц oip эсерден баскадарына жы л дам ауысу
к а бы сп cpin дамыту
Осы ессп, регбихшлердщ oip тактикалык комбинациялардап
баскаларга ауысуы оиын кезш деп алдын ала келгекен сигналдарыи
колдану жолымсн icKc асады. Ьанкер команда немесе баска эр rypjii
сызыктары ушш тез жэне
шыгармашылык ауыстыруларды тал ап
етет1н жаудын жарыс кызметшдеп езгер1стерд1 ещиредк
Ж ецшдетьпен жэне курделенд1р1лген шарттарда орындалатын
командалык, топгык (сызыктар бойынша) жэне
жеке тактикалык
жаттыгулар iiei i3ri кару-жарак куралдары болын табылады.
Жарыстардыц алдында гактикалык эз1рлеу тр ел ей ескередк
бакталастын куш п жэне осал жактарын, сонымен катар сызыктар мен
буындар аркылы ойыншылардьщ курамын зерттеу; жарыстардын ету
уакытымен жэне шарттарымен ганысу; жаудын sp6ip жеке командасы
бойынша курес т'гзгшшщ тактикалык схемаларын курастыру. 0 з
команданын кушп жактарын калай жузеге асырылатыны жайлы, ойын
ж\ pici бойынша ойыншылардьщ орын ауыстыруы мен олардыи
алмастырылуы,
сонымен
кагар
жаудын
эз1рлеушдеп
элс гз
жагдайларын есксре огырыи алдын ала ойлау керек.
Ойын жур| i i) iiijei i гакз нкалык схеманыи к\ paci ыр) ы
Ойыннын тапсырмалары максаггы жэне есте сактау ушш
орынды болуы керек. Ойын жоспарын курастыру барысында,
тактикалык курес ж урпзуш ш opiaK формалары жэне ойындардагы oip
тактикалык схемадан баска! а ауыстыруга болатын мумкшдгктер,
сонымен кагар жау ту рады, жарыстыц оту орны туралы, ауа-райы
шаргтары жэне торешшгк туралы мол i меггер есепке алы ну керек.
Ж аггьи у iipouecciiuei i ойын жу pi iiyiniit iaiita\.n>i o m m m
niuiiiMcyi
Так i и калы к курес журм з. iiie icieii шыгарылган жосиар мшдем!
Iурде жаттыгу ой ыидары нда колданылып Kopiny керек. Ьул миксами
шортты жаулмн ждрмстарлагм болжалды схеманы пишнлеу ойыплары
журпзЫедЬ Осы кезенде баска команлаларымен cepiVriK жопе бакылау
ке uecy.’icpi манызлы рол аткарлы.
2
га/121 птар
Команлалмк оныныныи такгнкасмна корсет1летш iiemri
Р егбидеп
шабуылльш
максаты
бакталас
команлага
басымшыллык, акыр соцынла галпыныстыц жузеге асырылуы ти|с.
Коргаулыи
максаты
бакталастын
кысымын
баяулатып,
комгршабуылды да м ыту.
Табысты тактикалар езш е кутпеген элем ента, козгалыс жэне
жылламлыктыц багытын косалы. Bip тактикалык схемада терттен уш
сызык, ал баскасынла шабуылшы колданылады. Канлай ла 6ip тактика
непзш де, кез келгсн ден гей де 1 i командалармен, барлык оку-жаттыгу
ужымы ойынга жалпы талапты колдан ып, хабар апуга тш сп регби
оиышпыларынын сызыгы болатын тэуелдш i ктерден тыс шабуылшы
лсерлершде команланы пайдалаиалы.
Р егбидеп командалык ойындарга талаптар: жылжу; колдау;
л о т ы пел m i к iл iс с iзлiгi; жахдагы кысым.
Ал га жылжу
Жаудыя ссенке алынатын аландагы доптын жерге конуынан
кейгн, команданыц ертенп ахуалын, команданын карсы кушке, карсы
куресет1н команланын есепкс алынатын opicine багыт бойынша
шабуылшы эсерлерге багыттауы керек, ягни доптын орын ауыстыруы.
Ойын барысында колденен орын ауыстырулар(маневр жасау) болуы
мумюн. Бул жалгыз максатпен 1стелшед1 - келеа* алга жылжудын
шарттарын жасау. Буны допты алганнан кешн, айкас жэне коридордын
утыс ойынларыпла icKe асыруга болады. Демек, ойыншылардын
j t l e p r i жэне сеш мд! эсерлер1 ойын фазаларындагы алга жылжудын
алгышарттары болып табылалы.
Барлык терттен уш сызыкты oeepi уипн талап туракты, Lirepi
козгалу манызлы, ocipece оный орталык (№ 12, 13) ойыншыларына
тоуелд1 болады. Бул жерле ортак ойыншыларынын бакталаспен
байланыста ойнауы жэне жеке техниканы колданып, шабуылдын
жалгасы yuiin лопты сактау керек. Жогарыда айтылган маневр жасау
алга жылжу куралларынын oipi, еонымен 6ipre opicTin 6ip
oo.iiMiiieciiie жа\ды н команласынмн коргауын кызыктыралы. осы
л
уакытта шабуылдын, тез бур\ы мен кем коргалып, калган баска
5ел1мшедеп бузылгап жердиц MyMKiiuiri жасалады. Маневр жасау
бурыппар мен шабуылдын оагыттары н ын езгерпл аркасы-нда,
уйымдастырылган командалык осерлершен icne асады.
Колдау
Н епзш де бул талаптар шабуылшы комапданын ойыншыларына
жатады, ягни допты иемдену iui емес топка. Тэжтрибе бойынша,
допты иемдену mi ойыншы oip минуттан аспайгын шабуылшы
эсерлерш орындай алады. Демек, матч кезш деп онын ep ic бойымсн
допсыз барлык орын ауыстырулары белсендг сипатта болуы керек,
ягни командадагы доппен нем дену mi эрштестердщ шабуыл эсерлерш
костауга дайын болу. Добы бар ойыншы узак [лгергпей алмайтынын
еске сактауы керек. Шабуылдын жалгасы уш ш , ол допты колдайтын
эрштестерше беру мумкшдп i болуы керек. Бул жагдайда онын
командасы комбинациялык эсерлердщ нускауларын негурлым Kooipeh*
алады жэне жаудыц есепке алынатын opicine ыгергпеуше уакыты
жетедг Колдау ойыншыдан жаксы дене-куш дайындыкты, acipece,
мундай ортак жэне ариайы ойын шыдамдылык сапалардын дамуын
талап етедг Бул жерде, сонымен oipre колдауды орындауда opicre
пайда болатын жылдамдык а\>алдарынын даму болжагыштьи ы
мацызды рол а 1 карады. Ойыншылардын максаты - колда^дын
жанында сениади позицияда толып калу. Мундай позициялардын oipin
белек ерекшелеу керек. Бул карсы шабуыл жасаулар. Онын ж е п е п п
доп иемденушЁ ойыншынын, oip немесе eKi бакталастыц коргаушысын
угу кабгпетплтнен тэуелд1 болады. Егер доп иемденуин ойыншы
колдау алатын болса, онда жауды алга карай жылжыту элдекайда
жен1л болады.
Допты iie.iiiciiii yiL iicci^iri
Демек, дош ы и е л т ш
у з Ы с и з д т доппен алга бас>да,
шабуылды узак opi тшмд1 жуммс icreyi болып табылады. Ойыншылар
комапданын барлык сызыктарын узд!каз журпзу] ушш ойыннын
жеке жэне ужымдык техниканып кабылдауларын к а ж е т санмен oijiyi
керек. Б1рп 1цпдеи, оган жау жактан Kiiiii кысыммен орындалатын
бакталастык; екншпден,
команда допка жацадан не бола алатын
e p id ih накгыды орыныиа багытталган тепю; ушшшщен, кашыр.
Шабуылшы добы бар ойыншыны басып алуга мумкшдпт бол м а иды.
Осы жагдайда шабуылдын узш кхчздтн колдау ушш аяктарымен
7
жыгылмай гурыи допты сакгауы керек. Егер оймнш м басы и алу
мпксшыпда немдеи vmi дои пси жерле ж arc а, узш сазд^ к допты ал га»
кезде нем есе «шаян» «лай» оиын
утыс жаглайынла гана лопты
сак Iа и алады.
Ж ауки ы к м с м ч м
Бакталасын уйымдастырыдгап осерлер1 ж эне ойын к еж сп п н е
арналган
уакытын
айыру, олардын допты жогалтум
непзж ле
болады. Лйыктан-анмк, аз кабыллануга уакыттын шабуылын
ламытатын ойышпыларынла утымды шеипм болган сайын, олар
кател1ктерл1 Ko6ipeic ж! беруi мумкж. Демек,
кез келген лопты
жогалтпай
акырына д ей ж Kypecyi жэне сайын келгенде, басып
алушыларлын ойыншыларымеи бакталасты доптын утылганын
кайтарын алуын дойект! жэне с с 11iмд i орындап нашарлатуы керек.
Жогарыда
аитылган
командалык
ойыннын
талаптарынын
эркайсылары, дайындыктын кез келген денгейипн, команлалар
жаттыгу п р он есен и е творчест волык болшектеу дайындыктарын
колдана алалы.
3
Топтык ж эне жеке
Тактикалык орын ауыстырулар
тсхникалы к-тактикалы к
эсерлер.
C orn орын ауыстырудардан алдын дурыс ойлау кажет.
Галпыиыс ойыншыдагы командалардын бапкерлерше байланысты
ез! Hi Hi базасындагы м еж ш к п ж ел л д 1 р т мадактауы керек. Коргау
емзмгынын эр б ф ойыншысы бф ж ш щ ен , бакталастын корганысын
узуге талаптану, я» ни o3iniH камкоршы жагына вте алу. Сонымен
oipre бул эд!спен оиын к у н т ж эне э л а з тараптарын бшуге болады.
Ойыншынын дайындыгынын к ем ш ш п аркасынла корганысты
ордайым узд!кс1з орындау мумкж емес. Еюнш’к корганыстын
бузы л гам жсрЬтдс icTcv керек. oipimni ойыншыга бакты, ягни онын
оиышпыларына допты алып беруге тапынуы керек.
К ол даул агы а ш ы к ж а р т ы л а й к ор гауш ы (№ 10) ж эн е 6 ip in iu i
opra.iM KTM it (№ 12) ор ы н а у ы сты р у л а р ы
Бул орын ауыстыруларынын максаты - ашык жартылай
коргаушынын ж оп еп к п ен коллана алатын жаудын корганыстагы
сызык бойымен к ет * курааы ру. Сонымен 6ipre ез1н1я лкелей
бпкталасыиа f>ipiн iиi орталык >i yi ipiciiiin багыты (№ 12) iieriiri болып
8
гаоылады. Бурыш iarbi CKinu.ii op'i алык (jNl* 13) ознге оз оппопсиiin
шыгарып ж уп р едг Ьул орын a\ ыс i ырулар кажегп кепктер;п ку ранды.
Ашык жартылай коргаушы оз оныишысыныц (№ 12) ©з oiinoneiniciмен жакьш даман ынша, оныц аршман жури» кут>i керек. Бул уакытта
№ 10 жэне
12 бакталастар шабуылшы команданыц oipimiii оргалыгына (№ 12) багыггалган. AuibJK жартылай коргаушы оз opirrieciiie
(№ 12) допгы oepin, пасгы ал у ушш жупргс жасаган кезгнде оны
кагел1ктен сактандыру керек. Ьул кателiKTi жендеу киын. bipimui
орталык допты алганнан кейш. взшщ ашык жартылай коргаушысын
эрдайым коз алдында устал туруга м ш дегп. Соцгысы, уакыт келгенде
допты алып, 6ipiiimi орталык» ын (№ 12) аркасынан жылдамдыкпен
шыгады да
пайда болган
кчлткке багытталады. Сызыкгамы
эрштестер1мен (№ 13 жэне № 14) ойнауга мумкшшипп болу у шш
онын ж упрга тузу болу керек. Коргаушы букш комбинация боны
ашык жартылай коргаушыныц эсерлерш ыкыласпен кадагашп
сактандырады. Сол жактагы meiKi тергтен ушшин ойыншы (№ 11)
коргаушыныц орнын басады.
Жогарыда
келт1ршген
орын ауыстыруын тагайындалган
айкастан кешн емес, "коридордыц" утыс ойынынан кеЩн кол дану
тшмд1, ceoeoi, "коридордан" кешн 6ipiruiii орталыктыц (№ 12 )
жуп pic iH тузетуш е уакыты кеб iрек болады.
E ip in iu i (№ 12) мен сы н mi (.V* 13) о р т а л ы к т а р л ы ц ар асы н д ш ы
к ор гауш ы (№ 15) ж эн е ihctki ю р п е н y u iin u ii
о н ы н ш ы п ш ы л а р ы н ы ц (Л« 11) ор ы н ауы сты р ул ар ы
Алдыцгы жагдайдагы логика бул жерде де колданылады.
Бакталастын кор 1 анысын буз\ га кабшеп бар коргаушы мен шеткз
тергтен ушншл ойыншылар ретшде емес, ец алдымен, шаншац
жогаргы технологиялы коргаушылар ретшде саналады жэне олардыц
комепмен сандык артыкшылык» ыц сурактары шегшледь
Шабуылдыц басында oipiriLiri орталык (№
12) ознпц
онпоненTiciмен жакындамайынша, коргаушы шабуыл сызыгынан тыс
орналасу керек.
Бул болган бойда, коргаушы удсп пайда болган ке riк аркылы
алга жылжи бас i айды. Егер шабуылшы сызыгында карсыласгыц
екiпшi op Iалы»ы (№ 13) оз камкорлыктагы ойыншыга epin шь1кпаса
жэне допты алу кезшШи козгалыеына кедерп жасау ушш ко pray шыга
ентелесе, онда дон шабуылшы сызыгыныц екншн орталыгына (Л1* 13)
/юбершедк
A iiim k гп р я б ы и ы н ним hi ю р п е н y in iin iii о й ы н ш ы (№ 14)
mcii cK iniiii o p i «1. ihiK'i i>iii (№ 13) арал ы гы н л а* i»i ж а б ы к т а р а б ы н ы н
n ieiK i io p l ii*ii ^ in iiiin i о й ы н ш ы (№ I I ) н е м с с е к о р ш м п ы н ы н
(.V* 15) o p i.n i а у ы ст ы р у ы
Бул жаглайла. шабуылшы еызык коргауш ы лармнмн максаты лшык тарабы ны н iiictki* торт геи уш иш и ойы нш ы мен екшгш
оргалыктыц
аратыгыпдагы
от
коргаушысы
(н е м е се
кыскаша
тарабынын ш етю горттсн ^ uiiniiii ойы нш ы ) ушит каж етп ойын
KciiicI if in ж асау керек. r.Kiituii орталык (№ 13) допты алганнан кейш.
от о п п о н ен п е п п н тарабы на пкелей ж ы лж иды д а , коргаушыны
шабуылга косу унии ашык тараитагы кажетп* KeiiicTiicri курайды.
О йынш ыларлын орын а>ыстырудагы бул комбинация шабуыл
багытыньгн тузетут уш ш ынгай.гы шарттарынын 6ipi.
Аш ык жарты лай коргаушы (№ 10) мен 6ipiiuui орталыктын
(.V? 12) аралыгынлагы жабык тарабынын шетк1 торт ген yiiiiiiuii
опышныныи (№ II) орыи ауыстырулары
Д опты алганнан кейш, ашык жартылай коргаушы ези п н удеу
жолы аркылы, mcTKi торттсн yiuiHiiii ойы нш ы га кет!к жасауга
тырысалы. Ш етк-i терттсн yiiiinnii ойыншы пайда болган кетнеке
ентелейд!.
"Артмк" ойыш нынын уты см ушш ш абуылдын бурулары
Осы орын ауыстырудып максаты - артык ойыш нынын алуы,
ягни таган ы ила: iатын ай каста н кеш и, opic тараптарынын 6ipeyiHe
санлык артыкшылыктын жасахы. Ашык жартылай коргаушы (№ 10)
6ip орынла турып допты алады да, езш е epTin о н жакка карай
жугтредк содан сон ш абуылдын багытына карама-карсы коргаушыны
(№ 15) шыгаратын екиши орталыкпен (№ 13) "крест" ойнайды . Бул
ж а г д а й д а . санлык копш Ы ктш ахуалы пайда болады , ягни 4 -yi 3-не
карсы.
“ К рестке” доп Gepyin in аркасынла шабуыл багытынын
буру .тары ( 1 аганынлалагын айкаетын аш ык жартылай
к о р г а у ш ы м еи 6 ip iin n i оргалыктын аралыгынла)
Ойыншыларлын орын ауыстырудын максаты - коргау сызыгы
ойыншыларынын аркасынла аикас о т е л и жердщ манайынла кет!Kriи
к \р \ ы. Ашык жартылай коргампы (№ 10) допты алганнан кеш и тгк
Ю
жолымеи ж упре;и, содан соц бакталастын oipiumi жэне екшш!
орталыктарынын арасын коздеп, Лу 10, № 12 жэне № 13 ойиышыларын oip-oipjiepiii кысуга тырысып, козгалыс багытын кездейсок
озгертедь
Кепк куру yuiin шабуылшы сы 5ыгыиыц oipinuii орталыгы, шабчылды
бастайгын, ашык жартылай коргаушы аркасынын артынаы ж\ i ipin,
«крест» пасын алады. Эрине, e re p 6ip себепке байланысгы,
бакталасгарды oipiH-oipi кысуга м ум к п ш п болмаса, онда ашык
жартылай коргаушы оз бетiмен жумыс icTen немесе екшин орталыкка
(№ 13) догггы беруге тшс. Соцгысы жэне шетм терттен уннши!
ойыншы (№ 14) ашык жаВы лай коргаушынын, егер оган жау
командасынын корганыс сызыгын узуге с э п туссе, козгалысын
ыкыласпен кадагалайды. Коргаушы (№ 15) ашык жартылай корга) шынын артынан позннияны тандап. оныц эрекеттерш коргайды, ал сол
жактагы шетьа торттен уцинип ойыншы (№ 11) айкас аргында ekiHiui
коргаушынын релш де болады. Сонымен o ip re , ойыншыларга жол бере
алатын кателер: жаудын ойыншыларына Караганда ашык жартылай
коргаушынын аса жазык орын ауыстыруы; oipiiuui орталык "крестке"
козгалысын кеш бастайды.
Ойыншылардьщ зешнш жалган кимылдарга, дер кезшдеп
колдауларга, орындау жылдамдьп ына, корнеюз ойыншылардьщ орын
аустыруларына ж эне пастын техникасына назар аударуы керек. Барлык
жаттыгуларга карсыласу ойышаыларын ещнру кажет. Bip немесе екл,
уш жэне т.б. б ел гш 6ip позицияларда эрекет етеп н карсыластар:
жартылай корганыста, орталыкга, коргаушынын орынында жэне т.б.
Kopray лын гактикасы
Егер
ойыншылардьщ
арасындагы
сешмд1
байланысгар
жайгасынса, он да шабуылга Караганда коргалу онай. Д о т ы
иемденуин ойыншыны беГпаратандыруы жэне epicri уту ymiii
бакталас командасынын ойын эрекеттерш болдырмауы Kopi аудын
максаты болып табылады. Шаб>ыл кезшде сиякты коргауда да уш
сызык болады. Олардын максаты - коргауда 6ip-6ip;iepiH колgay,
эрштестершщ жлберген кател1ктерш тузеу жэне шабуыл жагыиа
басып алу эрекеттерш киын
А й к а с (кирканушы таран)
1.
Айкастын жартылай коргаушысы бакталастын жартылай
коргаушысына (коргаудыц oipiiiuii сызыгы) кысым корсетед!, ал
11
yiiiim iii сьпы кты п омыишысы (№ 6) момы н тараптагы бакталас
апкаеынын
жаргылай
коргах шынын
прексттерш
ы к ы.час пен
калагалайлм.
2. V niiiiiiii сызыктыц Gipinnii ш с т шабуылшысы (№ 7) добы
бар карсылас кома планы и 6ipinnti ойы нш ы сы на кысмм корсстсд!.
я т и коргау сы 1ьн ынып № 9. .V- 10 нем есе 6ipunni ойыншыларына.
3. № 8 ойыншы алга карай козгалыи, коргаулын 6ipi»«ini
сызыгыныц opcK crrcpin сактандырады.
4. Айкасты и жартылай коргаушысы (№ 9 ) ж эн е ушниш
сьпыктып сол жактагы шеткл шабуылшысы (№ 6 ) op icri колденен
жабалы.
5. Еркш жартылай коршушы (№ 10) о з Ы ц камкорлыгынлагы
онышпыныи
допты
бсрудсн
кешн.
коргау
ойыншыларынын
орекеттерш (коргаулын eKiiuui сызыгы) сактандырады.
6. Сол жакгагы шстю юрттен ymiHiui ойыншы (№ I I ) o p ic ii
колле ней откендс, коргаушы? или эр ек сттерж (коргаудын yiijiHiui
сызыгы) сактандырады.
Ликас opicTiH он жагында боды п жат кап кезш де, шабуылшы
командасынын жартылай коргаушысы озш ш оп п он ен тш щ ж эне
уш нш л сызыктагы шеткл шабуылшынын (№ 6 ) кысымында орын
алалы. Сайып кед ген д е , корганушы командасынын ашык жаргылай
коргаушысы
(№ 1 0 )
карсылас
командасынын ашык жартылай
коргаушысына жыллам ж опе к ател ж аз acyripyi керек.
«Коридор» (opicrin сол жагынан допты тастауы)
1. «Коридордагы» допты гастайтын ж эн е сонгы ойыншылары
шабуылшы командасынын жартылай коргаушыларына ( коргаудын
oipiim ii сы зы гы ) кысым к орсетсдг
2. Кыска «коридорды ц» утыс ойынларында корганушы
командасынын
жартылай
коргаушысы
карсыластын
жартылай
коргаушысынын лрекеттерш кадагалайды.
3. «Коридордагы» сош м сы н ы н алдындагы ойыншы ( шетю
шабуылшы н е м е с е № 8) шабуылшы командасынын жартылай
коргаушысына кысым корсете;п.
4. Коргау сызыгынын о р 1алыгындагы уш ойыншы (№ 10, № 12
ж эн е № 13), еоны м ен катар он жагындагы шетк1 торттен ymiHiui
ойыншы (.№ 14) карсыласка « о п ы т н ы ойы нш ы га» (коргаудын Gipimui
сызыгы) кысым ын к ерсетедь
5. Ли каста! ы жартылай коргаушы (№ 9 ) ж эне «коридордагы»
nccinini опы тны (ynuniiii сызык ойыншыларынын 6 ip e\i) алга карай
жылжиды да, коргаудын 6ipiiuui сы зы гы н, егер жау оны отс алса.
сактандырады.
6. Ашык жартылай коргаушы (№ 10) ж э н е Gipinini орталык (№
12) 6ipiHuii
сызыгында (коргаудын екишй
сьпыгы )
кысым
керсеткеннен кейш , opicTi жазыгынан жабады.
7. Сол жактагы mcTKi трттен ушйши ойыншы (№ 11) ез
коргаушысынын
(коргаудын
ynriiniii
сызыгы)
ореке перш
сактандырын, opic i i колдснен жабады.
Оныншыны токтату yiniii, оган iniKi (пас берет!н) жактан
жакындау анагурлым оцай. ( айып келгенде, ?p6ip Kopraviuы оз
бакталасын кысып. оны opic i i колденен жылжуына кысым жасайлы
да. сол аркылы оны оймн аланы паи шыгарады.
«Рак» жэне «молдан» коргау киынырак болуы мумкш, б ’фак
торттен ymiHHii сызыктагм ойыншыларга жогарыда айтылган
кагидаларды устануы кажег.
«Ойыншы ойыншьпа» эрекеттер1н туеiну онай, ол yiuiii оз!»нн
т1келей карсыласын кадагалау керек. Калыпсыз ойыншыларга карсы
куресеп’н кейб!р нускаларын алып корем1з (ягни "артык" ойыншынын
ойынга бер!л1п ке гу комег’|м ен ):
1. 0 p 6 ip коргаушы добы бар ойыншыиы токтат\'ы уин’и 6ip гана
иозшшяиы колданады.
2. Op6ip коргаушы добы бар ойыншынын жолын кесу ушш жэне
пасты блокировкам салу унии озииц жалгыз позициясынан imine
карай орналасады.
3. 0 p 6 i p корганые ойышпысы оз бакталасымен жакындаса
отырып, оз кор1аушысы немссе коргаудын eKinmi сызьиына
карсыластын артык ойыншысын калдырады.
4. Шабуыл багыты озгер 1сн жагдайда, «крестке» допты бсруд!н
аркасында олардын касынан жуп pi и откен шабуылшыны туткындау
ушш, коргаушылар ез орындарында калады, ягни ашык жарт ылай
коргаушы (№ 10) «креегке» допты берген карсыласгыи 6ipiHini
орталыгын (№ 12) гуткынлау керек.
Kopvnyiiii>i.iap yiniii жпттыглмяр
Коргау емзыгмнын барлык ойыншылары жеке техникада жаксы
дайындыкта болыи, оз/iepi и in оный амплуасына тэн усталарын жуй ел i
турде 6ip орынла жеттл;ир> керек. Op6ip ойыншынын сызык
бойынлагы устасы б1ртутас Kopinyi ore манызды. Жатгьн у кедер! i бар
шагын топтарда ж лне артыкшы п»и ы бар шаршыларда бае га та ты. Г)сы
жаттыгулардын ке116iреу.черi11 колданма болады.
Ila cia tb i ж ы лдамлы к лайыидыктары \iniii ж ам ы »улар
Ьес ж о п е одам ла коп опы тны лары бар гоп rap:
1) к о р га у ш ы добы бар ойыншыны басыи ал у га тырысады;
2) luciKi о й ы н ш ы оч o p i u r e c i е р ш е н допты алый, жерге Ш! в е р
алдын да, карсылас ойыншы оны гоктатуга тырысады. Пастын жаксы
б е р ш у ш е байланысгы коргаушынын шабуылшы ойыншыларынан ара
кашыкгыгын аза й i y r a бол алы. Шабуылшы ойыншыларынын пас
ж ы л д а м д ы г ы н улкейту ушш, екпшп коргаушыны ен п зуге м ум к ш д т
бар;
3) коргаушы алдына карай кщ гкене жылжын гурады. Ол epic
бойымен колдснсн козгалады да, бгршшг шабуылшынын пасты
б е р ген н е н кейш оны басып алу | а тырысады;
4) « К о р и д о р д а н » кешн екл коргаушы кысым тудырады. Т
5) тагайыидалагын айкас гыц эрекеттер1 (ek*i ойыншы тнерлеп
гурып, иыкпен карым-катынас жасайды);
6) eh*i коргаушы 3-пп жапыгудагыдай алга карай жылжпды.
Орекетгерд’щ жылдамдыгы жэне табыстарына байланысгы, коргаушы
мен шабу ылшы арасындагы днетанцияны кiшгрейтуге болады;
7) «Коридордагы» кысым уйымы, ягни корганые сызыгынан;
8) д э л З-Lui жэне 6-шы жаггыгулардагыдай. Крргаушылардын
ара кашыкгыгы шабуылшыларынан озгередь З-uii жэне 6-шы
жаттыгулардагы oipiHUii пас э р е к е г т е р д щ сигналы болын табылады.
Догпы иемденунп ойыншыны гоктату уШЖ коргаушыларга opicTi
келденен жабу керек. Kepi oai ытта козгалган кезде ойыншылардьщ
озгерген позиция.! а р ы н сактап. баска жагынан шабуыл жасау керек.
Гогггагы ойыншылардын байлапые гарын бес тертке деш н жетюзу.
Оны нш ы иы ц бей I арап гандыруы уш ш жаттыгулар
I алпыные, я» пи дон гыц жерге конуы есеике алынуы тш с:
1) yineyi уш еуш е карсы. Шабуылшы тарап допты ал ганда
б а ю а л а с т а р коп ала б астам д ы . Максаты - допты жерге кондыру;
2) l-Lui жаггыгудагы сияк»ы, oipaK коргаушылардыц койылуын
ал д ы н ала есксртедь Улкен кеi iкri болып калган корганые сызыгыныц
н а ш а р курастырылуын пайдаланып калу. Шабуылшы добы бар
ойыншыны бул кепкке еи п зу ю ш рысады жэне ойын ахуалын oipiiie
карсы oipifti алуга умтылады. Ьул жаггыгуды курделенд1ру у ш ш , ягни
гёртеу i yuieyiiic карсы немесе oecey i тортеуше карсы, шаршы
аудапыпыц oip уакыггапл кчОсюше байланысгы ойыншылардын
14
самый кобейту керек.
Ойын ахуалдардын жасауы yiniii жаттыгулар
1. Допты псмденуип ойыншы ксз кслген багыгтагы шаршылп
козгалады жоне «рак» немесе «молды» калыптастырады. Ойыншылар
олс iз таранка (коргаушылары он аз таран) шабуыллы жалгастыруы
керек. Ойын ахуалдарынын гацдауымен, бул ашык жартылай
коргаушылары уппн жаксы жаттьи улар. Ырт!нлеп ойыншылардын
ауданын жоне санын улкейту кажет.
2.
Шабуылдын
жал i асу
формаларындагы
oirepic 1ерд 1
жаттыгулар? а ен п зу керек.
Бул жаттыгуларда карсылас ойыншыларынын ocin келе жагкан
санына карсы толы к корганыс сызыгы б1ртн!леп колдан у ы керек.
Ойын ахуалларлягы жаттыгулар
1. Утылган "коридордан" к е й ш п ойын ахуалы. Максаты - допты
беру жылдамдьп ын пайдалапып, бакталастын ep ic’m c терен ену.
Коргаушы
немесе
ш е тю
горттен
yuiiumi
ойыншылар
корытындылаушы ойыншылар болып табылады. Кедерп: уш адамнан
туратын корганыс сызыгы, орталыктагы eKi ойыншы, коргаушы жоне
жабык тарабында! ы шетк’| тор] ген унннип ойыншы.
2. «Рак» жопе «молдагы» ойын ахуалы. Максаты - допты беру
жылдамдьп ына (колмен ойнау жылдамдыгы) когйл бол in. бакталастын
e p ic i не терец ену. Коргау жогарыда айтылгандай. Лшык жартылай
коргаушы олсп гарапка шабуыл жасайды, сондыктан онын 6ipiHini
орталыкпен (№ 12) ойын байлапысын кадагалау керек.
3. Дол со. K i l l , 6 i p a K айкастан. Максаты - айкас манайынла
жетк'Нк жасау. Корганыс сьпыгынын комепне у iifinnii сызыктагы
uieTKi шабуылшы косылады. Коргаушылар, добы бар ойыншыны
басып алып. кез кслген айкастарды курастыруга тырысады.
Контра Iа ка гакт пкасы
Табысгы контратаканын н е п з п элементтер1: ойыншынын
позициясы; жеке уста; коллах: багыттын, темпт!н, жылдамдыктын
жуп pic i. Ойыншыларынын ус i а л ы к KopceTKiiutepi карсыластын
кателерш дурыс пайдалана алуы жоме контратаканы уйымдастыруы
болып табылады. Корганушы команда курган кысым, одет гс
шаб\ ылшылар ii.ni аяк соккылиры п пайлалануды керек с тояк немесе
Г5
лооы олр out.num.I i у i кындал лила, кор*анушы оны жер у сп п д е бос
калдыр\ каж с 1. Ц л ск1 жаглай ли контратаканы \ Йымдару ы \ uiiii
колайлы, 1in I i аяк iciiKici\ien жю срмк'н дон соккысыныц, Kopi ans шы
комапданын еееике алынатын o p ic in n i жакта) сызыгыиа терец
орналасалы. Осы илай ж а г д т д а доит ы иемденуш! ойыпшьпа
каре ыЛас ж ак 1 ан кысым корсет медк Онын алдында кон бос орын
оолу ы мумкш. Ьул >акы I га дон иемдену mi коргаушы ойыннын еэттт
жал racy ы ушш o iiiiiii усгал ыгымен ап кы идал а алады. Тэж!рпбед1,
жогарытехнологпялы Kopi аушылар айкает ыц ж уркш жш ауысгырады
жэне коргаудан кейш команда jap шабуыл га огедг
( >111.1111111..111,1 и НО1НЦ11ЯСЫ
Контратака с э п i бону \ ш ш , доп иемдену mi ойыншынын
команда ойыншыларына дурыс жэне шаншан позицияны тацдачлары
кажет етш едь Тек кана сешмдт жэне дер кезшде колдау корсету
шабуылшы ойыншыга озш еркш сезхнучне мумкшдгк беред!. Егер
шабуылшы о п ы п ш ы н ы ц комепмен дурыс позиция тандау ка\
ж ю ерш п алса, шабуылшы ойыншынын контратакасын тез токтата
алады ж э н е доит ы кузегудш ориына ол карсылас (алынган болмау
ушш) комапданын есеике алыиагын epiciHiu жактау сызыгына карай
доптан босагылады. Бун дай жл 1 лайда opi карай не болатынын кору
киын, опт кеш дон уетш деп бакылау жогалган. Ойыншыларлан
табысты контратаканын мумкш ш ьпл аягына деш н колданылуын жэне
дон и е м д е н у ш i о й ы н ш ы , комекшт ойыншылар табыска жету ушш
алдындагы ойыи мацайын голыкгай колданаалуы кажет.
Ж е и*с ус гал ы к
O p o ip ойыншы табысты контратака ушш белгин oip техникалык
эд1сгерд1, керек кезде коддаиу \ш ш ouiyi керек. Контратака кобшесе
коргау ш ыл ар б о л ы и, oipaK шабуылшылар да сол контратаканы
найдалана алады. Контратака у ш ш ынгайлы ахуалдар акыргы
ыекырыкка дейпт п а й д а болл м у м к ш . Коргаушы мен шабуылшы
сиякты жаксы дайындалган ойыншылар, комбинацнялык ойын
кезтндеп каунгп а \ \ алдарды допты колдана отырын курмастан алдын,
герец и о з п ц и я д а а л га карай д о п п е н ж ул р у жэне басын алуды жш
колданады. Осыны есепке а .а огырып, бапкерлердщ эз!рлеушдел
барлык регбиан лердщ ж ы л д а м жулру;и жэне басып алуларды
>K4rrijLiipyre мацызды ыкы.тас копылуы кажет.
Коргаушы жэне ею meiKi герттен упмшш ойыншылар - бул
Iь
epicTiu оз жартмсмнмн т е р е н д т н д е п коитратаканыц басынлагы
непзп ойыншылар, ce6e6i ережелсрдщ o3repiciHen кешн шеткч
сызыктыц аргы жагына 22 мсгрге леи in тебу. Осы ойыншылардын
роддер’| жеке сппатгарды гугыиы. Коргаудын CSipiimii сызыгыпдагы
кыска тарабыиыи шетк! гор' ген yiiiinnii омыншыиы колланудын
орнына, оны eki еселенген коргаушы ретшде колданган т»пм;н, жешл
шмга алатын одiстер жоне контратаканы жедел бастайтын герен
позннняны сактау керек. Шеткп торттен упнннн ойыни 1ы койылуда ез
орынында байланын кала алмайды. Оны шапшан мумкп!Д|'ктер жоне
жаксы кол техннкасы ерекшелеу кажет. Ойыншылар карсы;тсты
айналып етуде, пасты беруде. лопты алуда, аякпен тебуде жоне апдау
кимылдарын оз \сгалыгымен жеттлдтру керек.
Колдау
Ойыншы шабуыл жасауга шенпм кабылдаган кезде, ол колдауды
кажет ете;н. Колдау шабуылды узартады. Ол бакталас допты
жогалткан кезден басталады. Opoip ойыншы ахуалдарды тез багалап.
ол кай жерде керек сол жерде болуы кажет. Колдау - бул коргаушынын
жанында ж упру гана емес, огам колдау корсету] де керек. Г1гер
коргаушы, мысалга. бакталастын сотс’п соккысынан кешн допка не
болса, одан opiirreciHin алые гурмауы кажет ет1ле;п, коргаушы
кабылданган шепимге жылдам жауап кайтаруы керек. Колдаудын
аркасында допты иемдеиупй ойыншы жоне шабуылды бае i ауты
озлерш ccim m i сезсдк
Багыт, жы.1лямдык пен скшншн о tropic icri ж уп pi стер!
Шеи мм кабылдау жоне оларлы орындау жылдамдыктарына, оз
усталыктарын корсетуге байланысты контратаканын табысты болуына
тоуел/ii. Колдау ойыншылары шабуылларга шапшан косылады.
Жаттыгу nponeccin;ieri контратаканын даму жылдамдыгы уетшдеп
жумыс максатсыз си пат алмауы керек.
Коп I ра га ка ны ж е i i.i lipy y n iiii ж а п ы г у л а р
Жеке устал ыкты ж еп uipy (op6ip жаттыгу га 8-10 мни.
Жумсалынады):
1)
допты немденупп ойыншы торт коргаушыны айналып о п т е
умтылады. Корганысгагы ойыншылар opic ген тек ка на колдснсн
("шаршыда") козплады . Жаттт.ил.шрды уакытпен орыпдама болады:
С.Торайгыров
атындагы ПМУ-д1к {•
академик С.Бейсемблео.
атындагы гылыми
КИАПХАНАСЬ:1!
2 ) lopi ойыншы скеч i с* карсы. Колдардын ойын гехникасы
AciLuipLiivti, ninil a na жу! ij >. асыра лаюыру, жулкын) жэне 1 .6 .
Дошы иемлснчнн Iopi оныштм шаб>ыл жасайлы, ал ем ойыншы
коргауда бол алы;
3) chi ойыншы oipcxic карсы. 111 аб) ыл жасашын ем ойыншы,
“шаршыныи" бар.1ык ачданын копана ош ры н, o ip кор! аушыга карсы
аргыкшылыкка кол ж е т зу к * i ырысады. Ыртшдсп, "шаршыныц"
аулины н жопе шабу ыл мен корганыстагы ойыншылардын санын
кобейту Iс бол алы:
4) Lueik'i к о и щ дамуы. А.пы ойыншылан туратын топ. Bipimuici
дон гы иемдену uii. ал cKiiunici аемдене алады. BipiHiui ойыншы лобы
жок кез келген оныншьна пасгы береди сол арада екi 11шi ойыншы
жаца гана догнан кутьи ran oipmuii ойыншыга л о т ы жтбередь
Biprnuen, ластын жылдамлыгын улкейту керек, ал пасты беретш жэне
допты ала! ын oipiHm i ойыншы екк донка да ыкыласпен кадагалачы
мшдепт. Be n i ii oip уакьи аралыгында топтын ш ш дсп ойыншылар
кезе кпен- кете к орын ауыстыралы;
5) Topi немесе одан ла кон «шаршы» ауданындагы уш ойыншы
ушеуше карсы. Уиайларды санан. ойын нэтнжелерш шыгару;
6 ) oip немесе ek*i «шаршы» ауданындагы уш ойыншы ушеуше
карсы. Bip ушикге допты иемденунп ойыншылар барлык алан
бойымен
орын
ауыстыралы.
Вакталастар допты
иёмдейуш!
ойыншылар! a каю.нк жасагута немесе допты устал калу га тырысады.
Вул жаттыi >да колдау мен код мен ойнау техннкасына ерекше коцьт
болшедг Вайланыс руксат e ri.ic .T i;
7) уштгкт eri «скрестный» пасы. Bip немесе б]рнеше
"шаршыдарлыц" аудандарында. Жетишрулер бойынша кедерлш
eimipyre болады;
8 )
«шаршыдагы»
уш адамнан турагын б 1рнеше топ
ойыншылары. Opoip ушпкте oip-oip донтан болады. d p o ip ушпкпн
опыншылары oip-oipine доггп. oepin, «шаршыда» ерктн коз га.талы.
Вул жаттыгу шеткд к е з д щ дамч ы ушш орындалады;
9) доптын oepi.iyi мен кабылдануы. Добы бар ойыншы ойын
аланында колденен ж \пре;и, со хан кешн он жактагы оныншьп а допты
oepin, сол жакта! ы ойыншылан донты алады. Ол «шаршынын» баска
жактагы шскарасыиа жепп, кай ia айналады да, алдында жасаган
эрекеттерд! гагы кайталайды, о.рак Kepi багытта.
18
К о р ы I i.ni | ы
Ойын Ifcypiciii Tycinin жоме оз техиикасын кайта жацгырту, ойын
жур1с1 бойынша болжамсьп ахуалдармен байланыста болу аркылы. сп
жогаргы квалифнкацнялы ойыншы бола аласьп.
Opic бойымен алга карай жылжыганла, колленен ойынлы
ойнауга тура келедк ягни алк» карай жылжу ушш, лопты бушрге
немесе артка бер\ керек. Кейбгр шыккан жерлер! болжамлы болады,
мысалы, айкастар, "корндорлip" жэне opic орталыгынлагы ойын
бастауынын кайгалаиуы. Ойын болжамсьп жоне жоспарсьп бол\
кажет жоне ойыншы н е т тандайтыиын жаксы Tycmvi керек.
Ойынныц op6ip сот'шде ойыншы жоне команда opi карай узбей
не icTey керек е к с и д т н танлау кажет. Айкас кезшде ойыншы ор гурлi
тактикалык мумклнл1ктер туралы б ш п , сонымен 6ipre орекеттш
алдында жоне орскет кезшде! i тагщауды жасай алады. Op6ip жана
шеннм добы бар ойыншыга тоуел/u болады жоне команда сол жана
шеплмдерге кошл аударын, coiiKeciнше, оз opeKerrepin озгерту керек.
Ойыншы бар мумкшд!ктерд1 гаразы га салын, шабуыл yniiii еркш
зоналарын жоне у А улерш байгкауы кажет.
Егер ойыншы артыкии»:лык пен басып алу сызыктарыныц
кагидаларын туешбейтш боле а. онда онын алга жылжуы ти !мд!
болмайтынын есте сактау керек. Ал егер добы жок ойыншылар колдау
максаты бар жупрк* траекторияларын укпаса, онда ойыншы коллауга
не бола алмайды.
Ойыншылар оз тож'фиПс lepinen сабак алады жоне шеннм
кабылдау кезеп келесшепдей болады: ка pay, туе i fin. ш еш \. орекет
жасау жоне жаксы туеiну.
1‘>
i) к о п е i icp
1 Варакин Ь. A M Хололов Ж . K., IIcipeii 4)K В. А. Основы
HOAi о гонки pci one iон. М. : Фп *культ) pa u спорт, 1984. - 189 c.
2 Железняк К). Д ., Н о р т о н а IO. М. Спортивные игры. Техника,
гактика, методика, обучение. М. : «Академия»., 2004. - 520 с.
3 О золим II. 1. Настольная книга тренера: Наука побеждать. М. : «Издательс! но АСТ», 2002. 220 с.
4 Пул ж Р. Регби. Игра и фенировка. - М. : Физкультура и спорт,
1978. - 1 5 2 с.
5 Сахарова М. В. Основы подготовки в детско-юношеском
регби. - М. : С п о р т а , 2005. - 320 с.
6 Хапхем И. С., Хайхем В. Ж. Регби на высоких скоростях. М. : Физкультура и спорт, 1970. - 272 с.
7 Холодов Ж. К. I еория п методика физического воспитания. 5-е изд. - М. : «Академия», 2007. - 480 с.
М атм упы
K ip icn c......................................................................
|
Тактикамын жалпы м оселелер1.......................
4
Команлалык оиыпынмм тактикасьп!а к орсеплетш iicrnri
та л а п т а р .........................................................
^
Гоптык жоне жеке техиикалык-тактикалык зеер л ер ................8
КорЫТЫМЛЫ.............................................................................
|Q
Э дебиет гер...................................................................
-т
О.Л. Кривей, Е.Р. Ора.иасы
РЕГБИШ1ЛЕРДЩ ТАКТИКАЛЫК
ОЛРЛЕУШЩ КУРАЛДАРЫ
ОдКтсмс.йк нускау
I схннкалык редактор Д.Н. Ангжанова
Жауапты хагшы Т.А. Ротарь
Басуга 26.04.2012 ж.
Opin rypi Times
I I i u i i . M 29,7 \ 42 1ч. Офсеттi к кагач
Шарп ы бас па табагы 0,91 Таралымы ЗООдина
Гаисырыс jV l> 1843
«КЕРЕКУ» Ьаспасы
С. Горайгыров атында! ы
11авлодар мемлекегпк университет!
140008,11авлодар к., Ломов к., 64
БЕК1ТЕМ1Н
С. Торайгыров атынлагь?
"Д М Х -лы н оку ici
жонждЬп проректоры
' ~ ТГ Э'. ПфеПфер
\jsii ^ Л 0 1 2 Ж.«
»_
Курпстмрушы.кф: КривеиО. \..ОралтаЬ
Дснс ш м и ы к т ы р у жлнс спорт каф елрасы
Регбииплерд!н тактикалык siip.neyiiiin кураллары :
барлык мамандыктарлып студонттерше ариалган
зл1стемел!к мускаулар
Кафедра мэжш сш де бектлд1 20 Q ж. «2^ »
ЯН
Кафедра менгеруmici
сЬ № /.*
/.
J / г- гРSr_
Ю. Д. Мастобаев
г-—
'
хагтама
Химиялык
технология
жоне
жаратылыстаиу
факлльтетини
оку-эд1стемел1к ксиесшде макуллангам 21И£ ж. « < w»
№ У хатгама
ООК торайымы_
ту ■
р. ж . I К ргожмн
КЕЛ1С1ЛД1
ОСГжЖ лекаиы__ К. К. Ахметов 2 0 12 ж. « / 1 »
Аулармага жауап i ы ________
НпрмаНакылаушм
Н( МмРжС ЖЬ
,
МАКУЛДАНДЫ
ОЭБ бастыгы
сI
Ц р. Оралт аев
г
1 C . Бляхмстопа 2012 ж. « •' »
Д. Д. Ва,ракета 201,2 ж. «
»
t
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
636 Кб
Теги
azirleunin, khuraldari, khurast, taktikalikh, regbishlerdin, krivec, 2131, oraltaev
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа