close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

905 japargazinova k.h. sravnitelniy analiz prisadok dlya motornih topliv k.h. japargazinova jane t. b

код для вставкиСкачать
№1, 2010 г.
МАЗМҰНЫ
Б.Б. Өтегулов, А.Б. Өтегулов, А.Б. Уахитова,
С.Т. Әміргалинов
Керн^і 1000 В дейін бейтарабы оқшауланған
симметриялық емес торапта.................................................. 5
Қ.Ш. Арынгазин, М.Б. Мажимова, А.М. Еділбаева
Нан өнімдері саласының кәсіпорындарынан атмосфераға
шығарьшатын тастауларды төмшдету бсйынша шаралар....... 9
К.М. Аяпбергенов, А.Х. Тіпеуов
Гүтынушының жүктемесімен желді электрлік
құрылғылардың күштілігінің келісімі................................13
Б.Б. Өтегүлов, А.Б. Өтегулов, А.Б. Уахитова,
Б.М. Бегентаев
Бейтарабы оқшауланған симметриялық емес тарапта жерге
бір фазалы тұйықталу токтарының жәнз кему тогының
анықтамасы әдістері өнделген............................................... 18
Б.М. Бегентаев
Бейтарабы оқшауланған тарапта кему тогының анықтау
әдісінің қателік талдауы....................................................... 21
И.Н. Волошин, А.Х. Тілеуов
Ш
ш
ш
□__
Н
°CÛX
□< ь
Control builder f одақ «scl sim» ортасында күнгей
колжктор жұмыс елікт^і..................................................... 27
М.Э. Данилова, В.И. Данилов
Цәрістерді жандандыру - жоғары білім берудің
басты м әселесі..................................................................... 32
С.К. Елмуратов
Қырлы плитаның керщулі-деформациялық..................... 36
Арын Е.М., Д.Э.Н., профессор (главный редактор);
Утегулов Б.Б., д.т.н., профессор (зам. ш. редактора);
Ельмуратова А.Ф., к.т.н., доцент (отв. секретарь);
и
С О
< ï
m х
9Q. i=
ш
-û !=
U- s
>s о
£&
Og
d >
Адрес редакции:
140008, г. Павлодар,
ул. Ломова, 64.
Тел.:
(7182)67-36-69
(7182) 45-38-60
Факс:
(7182)45-11-23
E-mail: publish@psu.kz
Члены редакционной коллегии:
Бороденко В.А., д.т.н., доцент;
Глазырин А.И., д.т.н., профессор;
.Даукеев Г.Ж., к.т.н., доцент;
Ельмуратов С.К., д.т.н., профессор;
Ергожин Е.Е., д.х.н., профессор;
Захаров И.В., д.т.н., доцент;
Каракаев А.К., д.т.н., профессор;
Кислов А.П. к.т.н., доцент;
Клецель М.Я. д.т.н., профессор;
Кудерин М.К. д.т.н., доцент;
Мансуров З.А., д.х.н., профессор;
МурзагуловаК.Б., д.х.н., профессор;
Новожилов А.Н., д.т.н., профессор;
Рустемова Г.Р., д.м.н., доцент;
Сапаров К. Т., к.г.н., доцент;
Сулеев Д.К., д.т.н., профессор;
Украинец B.H., д.т.н., доцент;
Сейтахметова Г.Н.(тех. редактор).
1
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
A.Ф. Елмуратова
Дірін көздерінің гидравликалық динамикасы..................................................................... 41
Б.Б. Отегулов, А.Б. Отегулов, А.Б. Уахитова, М. К. Жанкуанышев
6 - 10 Кв элгктрлік желілерде жерге түйықталу сыйымдыльщ тоғын қарымдалу
тиімділігін көтеру әдісінің әзірленуі...................................................................................... 44
B.А. Козионов
Толықтырғышымен ірісынықты грунтгарда іргетастар шгізінің геомеханикалық
моделі......................................................................................................................................... 52
П.В. Корниенко
Цемент тас қүрылымы мен олардың құрамасының арасындагы байланыстыру
энгргиясынан бетон қасиеттерінің тәуелділігі.................................................................... 60
Б.Б. Өтегулов, И.В. Кошкин
Керн^і 1000 в бөліп тұратынның торапта апаттық тәртіп параметрлгрінг өтетін
кедергі ықпалын жасауы......................................................................................................... 67
М.К. Кудерин
Жүктеменің соққысы әсерінде Т/Б плиталардың өзгерісі.................................................75
Ю.П. Макушев, Л.Ю. Михайлова
Дизель цилиндырындағы газдардың қысымын өлш^ге арналған датчигі..............79
A.С. Сагыпаева, А.Ж. Жумалина, Д.Б. Тәттибаева
Теңіз орамжапырағын ұнды өнімдерінг қосу арқылы йод мөлшерін арттыру..............85
К.Т. Саканов, К.К. Қасцырбаев
Коммуналды сумш қамтамасыз ету жүйежрдегі судың жоғалуын азайіу жолдары.............. 88
К.Т. Саканов
Қимасытікбүрышемес иілгш эіЕмштгердін бегоныньщ шекгі деформациялары....................... 93
B.Т. Станевич, Б.Ч. Кудрышова, Б.О. Смаилова, О.В. Станевич
Керамикалық дршаж құбырларының өңдірісі үшін өшркәсіптің калдьпсгарынқолдану............. 97
Б.Б. Отегулов, А.Б. Отегулов, А.Б. Уахитова, С.Т. Әміргалинов
Экскаваторда кернеуі 1000 В дейнгі бейтарабы оқшауланған торапта қорғау
сөндіру тәсіл........................................................................................................................... 105
Б.Б. Отегулов, А.Б. Отегулов, А.Б. Уахитова, С.Т. Әміргалинов
Кернеуі 1000 В дейін бейтарабы оқшауланған симметриялық емес торапта
оқшаулама активті өткізгіштік анықтау әдісінің қателік талдауы...............................108
Б.Б. Отегулов, А.Б. Отегулов, А.Б. Уахитова, С.Т. Әміргалинов
Кернеуі 1000 В дейнгі бейтарабы оқшауланған симметриялық торапта
оңашалау параметржрінің анықтама әдістемесі..........................................................113
2
№1, 2010 г.
№1
2010
___________ СОДЕРЖАНИЕ___________
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов, А.Б. Уахитова,
С.Т. Амургалинов
Анализ погрешности метода определения полней
проводимости изоляции в нгсимметричной сети с
изолированней шйтралью напряжением до 1000 В ..........5
К. III. Арынгазин, М. Б. Мажимова, А. М. Едылбаева
о <с
Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу
предприятиями отрасли хлебопродуктов............................9
К.М. Аяпбергенов, А.Х. Тлеуов
Согласование мощности ветроэлектрических установок с
нагрузкой потребителя ........................................................ 13
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов,
А.Б. Уахитова, Б.М. Бегентаев
Разработка методов опредежния токов однофазного
замыкания на землю и утечки в шеимметричной сети с
изолированней шйтралью.................................................... 18
Б.М. Бегентаев
Анализ погрешности метода опредежния тока утечки в
сети с изолированной шйтралью...................................... 21
И.Н. Волошин, А.Х. Тлеуов
Имитация работы солшчного колжктора в среде
разработки control builder f блок «SC1SIM ».................. 27
М.Э. Данилова, В.И. Данилов
Активизация жкций - важшйшая пробжма высшего
образования.............................................................................33
С.К. Ельмуратов
Напряженно-деформированнсЕ состояние ребрисгей плиты.... 36
А.Ф. Ельмуратова
Динамика гидравлических виброисточников ............... 41
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов,
A.Б. Уахитова, М. К. Жанкуанышев
Разработка способа компенсации емкостного тока
замыкания на землю в эжктрическсй сети 6 - 1 0 кв.............44
К.Х. Жапаргазинова, С.Ж. Жумалин, А.Ж. Жумалина
Сравнительный анализ присадок для моторных топлив
47
B.А. Козионов
Геомеханическая модель основания фундаментов на
крупнооб-ломочных грунтах с заполнитежм.................. 52
3
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
П. В. Корниенко
Зависимость свойств бетона от структурыцементного камня и энгргии связи между ее
Б.Б. Утегулов, И.В. Кошкин
Влияние переходного сопротивжния на параметры аварийного режима в
распределительной сети напряжением 6-10 Кв.................................................................. 67
ЛОГ. Кудерин
Поведение ж/б плит при ударном воздействии нагрузок.................................................. 75
К). II. Макушев, Л.Ю. Михайлова, И.В. Ставрова
Датчик для измерения давжния газов в цилиндре дизеля................................................79
A. С. Сагинаева, А.Ж. Жумалина, Д.Б. Таттибаева
Применение морской капусты в мучных национальных изделиях в целях
повышения количества йода..................................................................................................85
КТ. Саканов, К.К. Каскирбаев
Пути сокращения потери воды в коммунальном водоснабжении.................................... 88
КТ. Саканов
Предельные деформации бетона в эжмштах с шпрямоугольнсй формой сжатой зоны............... 93
B.Т. Станевич, Б.Ч. Кудрышова, Б.О. Смаилова, О.В. Станевич
Использование отходов промышшшосш для производства керамических дршажных труб.....97
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов, А.Б. Уахитова, С.Т. Амургалинов
Способ защитного отключения в сети с изолированней шйтралью
напряжением до 1000 В на экскаваторах............................................................................105
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов, А.Б. Уахитова, С.Т. Амургалинов
Анализ погрешности метода опредежния активной проводимости изоляции в
шеимметричной сети с изолированней шйтралью напряжением до 1000 В............... 108
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов, А.Б. Уахитова, С. Т. Амургалинов
Методика определения параметров изоляции в симметричной сети с
изолированной шйтралью напряжением до 1000 В........................................................ 113
4
№1, 2010 г.
УДК 621.311
АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ
МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОЙ
ПРОВОДИМОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
В НЕСИММЕТРИЧНОЙ СЕТИ С
ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов,
А.Б. Уахитова, С.Т. Амургалинов
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Выполнение каждых арифметических действий определшия полней прово­
димости изоляции в шеимметричной сети с изолированней шйтралью напряже­
нием до 1000 В содержат погрешность. Поэтому требуется произвести анализ
погрешности. Производится анализ погрешности путем определения случайней
относительней средгеквадратичной погрешности. При анализе погрешности нэобходимо
учитывать влияние величины вводимой активней дополнительней проводимости. Ана­
лиз относительной средгеквадратичней погрешности определения полней проводимости
изоляции в нгсимметричной сети с изолированней гейтралью напряжшием до 1000 В
учитывает класс точности измерительных приборов.
На основе проведенного анализа погрешности определяются границы изменения
величины напряжшия фазы относительно земли в зависимости от измакния величины
вводимой дополнительней проводимости между измеряемой величиной напряжшия
фазы эжктрическей сети относительно земли, где погрешности определения искомых
величин жжат в области допустимых пределах. При этом обеспечивается безопасность
производства работ при эксплуатации трехфазной эжктрическей сети с изолированней
гейтралью напряжшием до 1000 В на горных предприятиях.
Анализ погрешности разработанного метода опредежния полней проводимости
изоляции сети производится с использованием основных положений теории ошибок и
теоретических основ эжктротехники [1].
__ _______________________ ф р Ц ф о ^ 8 \ ______________________________
У~ и ФЛ ил- ^ и фоі) - и фоі(ил- ^ з и фо) ’
(1)
5
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
где
и л
- величины, получаемые прямыми измерениями для косвенного
опредежния полной проводимости изоляции сети.
’ ^Фо>
Ц к Si
Случайная относительная среднгквадратичная погрешность метода, при определе­
нии полней проводимости изоляции в шеимметричной сети с изолированней шйтралью
напряжением до 1000 В, определяется из выражения:
\2
е
ду
8U. )
= * = 1
'
Д
у
/
Аи
2л +
ду
N
АЩ.+
(2)
ду
KdU^ J
где;
ду
ду
ду
ду
-частные производные функции у = f ( и л , и ф , и ф1, gj ).
A U ,, 11фо, Аифо1, Agj - абсолютные погрешности прямых измерений величин
U л , и ф, ІІф ], gj которые определяются следующими выражениями:
д и л = и лди л, ; ди ф0 = и фоЛифо*;
(3)
А и фо1 - и фо1А и фо1*
A g j - g j A g j ,.
Для опредежния погрешности измерительных приборов принимаем, что A U n»
=Лифо=Дифо1= A U * , где AU» - относительная погрешность измерительных цепей
напряжения; A g1* = A R ,1 - относительная погрешность измерительного прибора,
измеряющего сопротивление вводимой дополнительней проводимости.
Определяем частные производные функции у = f ( U n , 11фо, U
, gj ) по перемен­
ным и л , и ф„ и ф1, gj:
ay -л/з(ифо- и фо0ифоифоіёі ay
шл
и ^ -и ^ )2
’ Шф»
ay
5ифоі
^/зили|о8і
.
U 2(U t 0 - U ^ ) 2 ’
ay
Узифои ф1„
sugl
и л( и фо- и фо1)
Узили |оіёі
и ^ - и ^ ) 2’
(4)
Определяем случайную относительную средшквадратичную погрешность полной
у - проводимости изоляции фаз относительно земли в нгсимметричной эжктрической
6
№1, 2010 г.
сети путем решения уравнения (1) подставив в нгго значения частных производных
уравжния (4) и значения частных абсолютных погрешностей (3), при этом полагая, что
A U ^A R ^A .
Тогда получим
(5)
Уравнение (5) выразим в относительных единицах
(6)
На основе полученных математических уравнений случайных относительных среднгквадратичных погрешностей определения полной проводимости изоляции фаз электри­
ческой сети относительно земли строим зависимости изменения погрешности от функций
изменения напряжшия и от величины вводимой активной дополнительной проводимости,
при использовании измерительных приборов с классом точности 0,5 (рис. 1):
Математическая зависимость относительной среднеквадратичной погрешности
полней проводимости изоляции фаз эжктрическсй сети с изолированней шйтралью
(рис. 1) характеризует изменение погрешности в зависимости от величины активней
дополнительней проводимости g j , которая вводится между фазой эжктрическсй сети
и земжй.
При опредежнии полной проводимости изоляции фаз эжктрическсй сети относи­
тельно земли подбирается активная дополнительная проводимость g j , чтобы U* = 0,2
- 0,9, при этом погрешность разработанного метода не превышает 10,0 % при исполь­
зовании измерительных приборов кл точности 1.0.
7
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
о
ОД
0,4
0,6
0,8
и-
Рисунок 1 - Относительная среднеквадратичная погрешность опредежния полной
проводимости изоляции сети напряжшием до 1000 В
Сжд>ет отметить, что при использовании измерительных приборов с кл точности
0.5, погрешности опредежния е - полней проводимости изоляции умшыпается в два
раза, что позволяет получить боже достоверные данные при определении параметров
изоляции по разработанным методам.
Разработанный метод обеспечивает удовжтворительную точность при опредежнии
полней проводимости изоляции сети, а также простоту и безопасность производства
работ в действующих эжктроустановках напряжшием до 1000 В.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Зайдель А.Н. Эжмштарные оценки ошибок измерений. - 3-е изд. - Ленинград:
Наука, 1968. - с. 97.
Түйіндеме
Осы жумыста электротехника теориялъщ негіздердің жэне негізгі
жайларының теория қателері бойынша тораптың фазаларының бірі мен
жер арасындагы оцшаулама зақым келудің толыц өткізгіштікті анықтау
әдісінің қателік талдауы көрсетілген. Бул әдіс цанагаттанарльщ дәлдігін
қамсыздандырады, қарапайымдылыгын және кернеуі 1000 В дейін әрекеттегі
электркрндыргыларда жумыстарды жургізу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Resume
In work made analysis o f inaccuracy o f developping method o f determi­
nation o f packed conductivity o f insulating to electrical network with using the
main positions o f theory o f mistakes and theoretical bases electrical engineering.
According to tinned data a method ensures satisfactory accuracy at determina­
tion ofparameters to insulation, as well as simplicity and safety o f construction
in acting electrical installation by voltage before 1000V
8
№1, 2010 г.
УДК 628.395
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ
К.Ш. Арынгазин, М.Б. Мажимова, А.М. Едылбаева
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Всемерное оздоровление и улучшение условий труда, защита окружающей
среды - важнзйшие задачи подъема народного благосостояния. Для обеспечения
санитарно - гигиашческих условий труда, устраняющих травматизм и профессио­
нальные заболевания, на всех предприятиях отрасли пищевой промышленности
необходимо внедрять современные средства техники безопасности, шире
использовать достижшия науки и техники, совершшствоватъ технологические
процессы и транспортные средства с целью сокращения выброса вредных
веществ в окружающую среду и улучшашя очистки отходящих газов от вредных
примесей, увеличить выпуск высокоэффективных газопылеулавливающих
аппаратов, водоочистного оборудования, а также приборов и автоматических станций
контроля за состоянием окружающей среды. Одним из основных мероприятий,
направленных на улучшение условий и охраны труда на предприятиях отрасли, снижения
пылгвых выбросов в атмосферу, остается борьба с пылью, в чем значительная роль
принадлгжит аспирации.
Пыль попадает в воздушную среду производственных помещений в результате:
- несоблюдения технологической, производственной и трудовой дисциплины;
- нгсовершенства технологических процессов;
- нгдостаточной герметичности технологическощ транспортного и аспирационного
оборудования;
- наличия открытых во время работы машин смотровых люков и крышек;
- отсутствия или нгдостаточности разрежения в оборудовании, бункерах;
- завалов оборудования зерном и продуктами его переработки;
- отсутствия эффективных средств уборки производственных помещений.
Основная причина повышенного содержания пыли в аспирационных выбросах
- ^правильная эксплуатация аспирации, что ведет к уносу пыли из оборудования и к
повышению пылевой нагрузки на пылеуловители и их ^эффективной работе.
С целью обеспечения нормальных условий работы на предприятиях отрасли хлгбопродуктов нэобходимо^ чтобы содержание пыли в воздухе рабочей зоны ж превышало
предельно допустимых концентраций (ПДК), указанных в таблице 1.
ПДК зерновой пыли, равная 4 мг/м3, установлена на элгваторах, хлебоприемных
предприятиях, семяочистительных и комбикормовых заводах, в зерноочистительных
отделениях мукомольных заводов и крупозаводов. ПДК мучной пыли, равная 6 мг/м3, - в
9
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
размольных и выбойных отделениях мукомольных заводов, шелушильных и выбойных
отделениях крупяных заводов.
Таблица 1
ПДК пыли в воздухе рабочей зоны
Пыль
Величина ПДК, мг/м3
Класс опасности
Зерновая
4
3
Мучная
6
3
Мероприятия по борьбе с пылью на предприятиях отрасли подразделяются на две
категории:
I - это обеспечение чистоты воздуха (согласно нормам) внутри производственного
помещения;
II - очистка воздуха, выбрасываемого в атмосферу, что предотвращает потери
ценных пищевых и кормовых продуктов.
Для борьбы с пылью внутри производственных помещений нэобходимо:
- обеспечить ритмичную работу предприятия (без простоев и перегрузок);
- строго соблюдать трудовую и производственную дисциплину;
- совершенствовать способы ведения технологических процессов.
Для этого на мукомольных заводах, например, следует:
- сократить количество тонкоизмельченного продукта, гранулировать отруби и т. д.;
- на комбикормовых заводах - гранулировать комбикорма, вводить в них жидкие
компошпы, измельчать продукты до нюбходимой крупности, так как тонкоизмельченный
комбикорм ш пригодш для кормжния животных, он засоряет их дыхательные пути;
- повышать качество изготовжния и монтажа (особенно герметичности) технологи­
ческого транспортного и аспирационного оборудования и эффективность его работы, а
также эффективность уборки пыли, повышать культуру производства;
- обеспечивать эффективную работу аспирационных установок.
Для обеспечения чистого воздуха, выбрасываемого в атмосферу, нэобходимо про­
водить слгдующий комплекс мероприятий:
1. Уменьшить выбросы воздуха в атмосферу в результате:
- снижения количества воздуха, отсасываемого от оборудования, без ущерба
качества его аспирации. Этого достигают повышением герметичности оборудования
и поддержанием внутри жго разрежения в пределах 10-30 Па, а также уменьшением
длины и угла наклона самотечных труб, по которым поступает продукт и эжектируемый
воздух, либо установкой тормозящего устройства типа каскадного спуска (рисунок 1).
Таксе устройство снижает объем эжектируемого воздуха при транспортировке зерна в
четыре раза, а отрубей - в десять раз;
- использования оборудования с замкнутым циклом подачи воздуха;
- кольцевания «переточным воздуховодом бункеров над и под оборудованием»,
работающим периодически, а также применения рециркуляции воздуха.
10
№1, 2010 г.
Рисунок 1. Тормозящее устройство типа каскадного спуска:
1 - самотечная труба; 2 - стенка устройства; 3 - тормозящие пластины
2. Уменьшить пылзсодержание каждого кубометра выбрасываемого в атмосферу воз­
духа. Для этого надо сократить количество пыли, забираемой вместе с воздухом из оборудо­
вания. При этом одновременно снижается пылгвая нагрузка на пыл^ловитель.
Это достигают совершенствованием технологических процессов, установкой отсасы­
вающих патрубков, в частности конфузоров (переходных патрубков), у которых площадь
н и щ е г о сечения рассчитывается с учетом обеспечения в шй рекомендуемой скорости воздуха
в зависимости от физико-механических свойств пыли (для зерновой пыли æ боже 2 м/с, для
мучной ш боже 1 м/с, для тонкодисперснсй пыли комбикормового производства ш боже
0,3-0,8 м/с), а верхнзго - с учетом начальной скорости воздуха в воздуховодах (табл2).
Отношение высоты конфузора к диаметру воздуховода должно быть больше 0,6,
а располагать конфузор сждует как можно дальше от самотечного трубопровода, по
которому продукт поступает в оборудование.
3.Применять рациональные схемы очистки воздуха от пыли: двухступенчатую
(циклон + фильтр при очистке от зерновой) и одноступенчатую (фильтр при очистке от
мучной пыли).
4. Повышать качество самого пых^лавливающего оборудования и его обслуживания.
5. Обеспечивать работу всей аспирационнсй установки в расчетном режиме.
Таблица 2
Рекомендуемые начальные скорости воздуха в воздуховодах
Предприятие
Начальная скорость воздуха, м/с, нг меже
Вертикальное направленно
По хранению зерна,
12
Но переработке зерна:
зерноочистительное отделение
другие отделения
12
10
Горизонтальное
14
12
11
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Антропогеннее загрязнение атмосферы является одним из главных факторов, влияющих
на нарушения равновесия в системе природа - человек. Общеизвестна, что состояние здоровья
человека находиться в тесной взаимосвязи с качеством атмосферного воздуха.
Пыль попадающая в производственную среду и атмосферу может вызывать у
работающих воспалэше соединительной оболочки глаз - конъюнктивиты, иногда перехо­
дящие в трахому и вызывающие ухудшение зрения.
Разложение систематически попадающей в полость рта мучной пыли (с образованием
молочной, уксусной и других кислот) действует разрушающе на эмаль и дентин зубов.
Работа в цехах, где происходит усиленное выделение пыли, косвенным образом
повреждает даже слух.
По воздействию на организм человека (по вредности) пыль предприятий системы
хлебопродуктов относится к 3 классу опасности и, еждовательно, ее содержание должно
периодически контролироваться.
Слизистые оболочки носа и глотки человека выполняют защитные функции. Они
нг только очищают вдыхаемый воздух от пыли, но и уничтожают микробы. Однако
загрязнение этих оболочек резко снижает, а иногда и парализует их защитные функции.
Пыль снижает также антибиотические функции кожных покровов человека. Пыль орга­
нического происхождения может вызывать различного рода аллгргические заболгвания:
ренит (насморк), конъюнктивит, бронхит, астму, кожные заболевания.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алешковская В.В. Совершенствование работы аспирационных установок на пред­
приятиях системы хлебопродуктов. - М.: ЦНИИТЭИ «Ххлебпродинформ», 1995. - 139 с.
2. Арынгазин К.Ш. Автоматизированная подготовка данных к анализу меропри­
ятий по выбросам мелькомбината. Научный журнал «Наука и техника Казахстана».
- Павлодар, ПГУ им. С.Торайгырова, 2008. с. 5 - 10.
Түйіндеме
Мацалада аспирационды тастаулардыц қурамында шаңның болу
себептері мен нан өнімдері жуйесінің кәсіпорындарында шаңмен курес
бойынша шаралар ңарастырылады.
Resume
On article o f action for decrease in emissions in atmosphere the branch
enterprises хлебопродутов. In article are considered the reason o f the raised
maintenance o f a dust in аспирационных emissions and actions for struggle
against a dust at the enterprises o f system o f bakeries.
12
№1, 2010 г.
УДК 621.311
СОГЛАСОВАНИЕ МОЩНОСТИ
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК С НАГРУЗКОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
К.М. Аяпбергенов, А.Х. Тлеуов
Казахский агротехнический университет, г.Астана
Одной из основных проблгм, возникающих при выборе ветроустановки, яв­
ляется согласование мощности ветроэжктрической установки (ВЭУ) с мощностью
нагрузки кожчного потребителя и местными метеорологическими условиями. Про­
цессы, напрямую связанные с использованием текущего значяшя скорости ветра, в
частности, гаврация эжктроэшргии в ВЭУ, имеют сложный случайный характер,
так что их характеристики обладают статистическим разбросом и шопредешшостью
средних ожидаемых значашй. Также остается открытым вопрос выбора номиналь­
ной мощности ВЭУ при заданной номинальной мощностью и суточным графиком
эжктрических нагрузок потребителя с условием полного покрытия потребности в
эхЕктроэжргии и минимизации затрат на ежегодную эксплуатацию ВЭУ
В настоящее время в мире используются различные методики выбора мощности
ВЭУ. Одни основаны на среджсуточных скоростях ветра, другие на выборе мощности по
максимальной пиковой нагрузке потребителя, третьи основаны на годовых выработках
эжктрическсй эжргии.
Для решения данной пробжмы предлагается задаться следующими граничными
условиями:
1. Годовое количество выработанной эжктрическсй эжргии ВЭУ должна быть боль­
ше или равна шобходимому годовому количеству эжктроэшргии для потребителя.
W
" натр <
— W ВЭУ
2. Ежегодные затраты на эксплуатацию ветроустановки (В, тг), приведенные к
годовому количеству выработанной эжктрической эшргии ( W, кВтч), должны стре­
миться к минимуму.
—
W
MN
В качестве примера будем использовать средж статистическое фермерское хозяйство
на 25 и 50 голов КРС, молочного направления, расположенную в Акмолинской области
и отдаленную от ближайшей точки подключения к эжктрическим сетям на расстояние
ш менге 15-20 км. Технологические карты подобных ферм могут незначительно отли­
чатся друг от друга, исходя из местных условий. Основные технологические процессы
таких хозяйств: водоснабжение, освещение, доение, кормление, подогрев воды и уборка
13
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
навоза. На основании этого были составлены технологические карты для января месяца,
которые приведены на рисунках 1-3 и в таблицах 1-2.
Рисунок 1 - Технологическая карта компжксной механизации на 25-200 голов
Таблица1
Электроприемники фермы на 25 голов
Наименование процесса
Мощность
Р, кВт
Время
работы
кол-во раз
в сутки
Категория по
надежности
1
Водоснабжение
0,6
12
1
2
2
Коршшие
0,8
6
2
2
3
Доение
1.2
4
2
1
4
Уборка и транс, навоза
0
0
0
3
5
Освещшие
0,6
12
1
2
6
Подогрев воды
0,5
10
2
2
условия
резервирования
1,2 кВт
0,2 кВт
Рисунок 2 - График нагрузок для фермы в 25 голов КРС
Таблица 2
Электроприемники фермы на 50 голов
Наименование процесса
Мощность
Р, кВт
Время
работы
кол-во
раз в
сутки
Категория по
надежности
электроснаб.
1
Водоснабжение
0,8
12
1
2
2
Кормление
1,2
6
2
2
3
Дсшие
1,5
4
2
1
4
Уборка и транс, навоза
0,4
2
2
3
14
условия
резервирования
1,5 кВт
№1, 2010 г.
5
Освещшие
0,8
12
1
2
6
Подогрев воды
0,8
10
2
2
0,3 кВт
з
2,5
2
1,5
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Рисунок 3 - График нагрузок для фермы в 50 голов КРС
Как видно из графиков максимальная нагрузка для фермы в 25 и 50 голов составляет
1,8 кВт и 2,4 кВт соответственна Далее для нахождшия шобходимой мощности ВЭУ
воспользуемся формулой опредежния номинальной мощности (Рн) ВЭУ от средгесуточ­
ной и расчетной скоростей ветра:
р
_ Урлсч р
Г ВЭ У ~
уЪ
У с р .с у т
(1 )
НАТР
Среджсуточные скорости определяются по данным многожтних наблюдений и
приведены в таблице 3.
Таблица 3
Среджсуточные скорости ветра (м/с)
3
6
9
12
15
18
21
январь
3,97
3,87
г ,i l
3,98
4,28
4,75
4,14
3,87
апрель
3,02
3,24
3,13
3,12
3,70
4,57
4,82
4,42
июль
2,47
2,32
2,25
2,63
3,33
3,69
3,56
2,87
октябрь
3,11
3,99
4,62
4,32
3,51
3,13
0
<о
^1о
0
см
Месяц\час
8
3,21
10
12
14
16 18 2Ь 22
В качестве расчетных скоростей ветра ВЭУ возьмем скорости от 7 до 10 м/с.
Мощностью нагрузки зададимся произвольно от 1 до 30 кВт. Подставим полученные
данные в выражение 1. Результаты расчетов сведем в таблицу 4 и представим на ри­
сунках 4-5.
15
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Таблица 4 - Мощность ВЭУ в зависимости от расчетных и средшсуточных скоро­
стей ветра
Рнагр,
Урасч = 7 м/с
Урасч = 8 м/с
кВт Уср.сут., Рвэу, кВт Уср.сут.,
Рвэу, кВт
м/с
м/с
1
4,08
5,05
4,08
7,54
2
4,08
10,11
4,08
15,09
3
4,08
15,16
4,08
22,63
5
4,08
25,27
4,08
37,72
10
4,08
50,54
4,08
75,44
20
4,08
101,08
4,08
150,88
30
4,08
151,62
4,08
226,32
Урасч = 9 м/с
Уср.сут., Рвэу, кВт
м/с
3,75
13,79
3,75
27,58
3,75
41,37
3,75
68,95
3,75
137,91
3,75
275,82
3,75
413,73
Урасч =10 м/с
Уср.сут.,
Рвэу, кВт
м/с
3,62
21,15
3,62
42,30
3,62
63,45
3,62
105,75
3,62
211,50
3,62
423,00
3,62
634,51
ва^исим осп ьш щ ^ост . V&y.JÛfjiapb
Л(о щ һ с п ь ifia ip tjjiu , fô m
Рисунок 4 - Зависимость мощности ВЭУ при различных Урасч для января месяца
Зависимост> т щ ^ о с м ИЭу.ООфбуг
Mo щi f ост ffatp tjjfo i, fôm
Рисунок 5 - Зависимость мощности ВЭУ при различных Урасч для октября месяца
Таким образом, основываясь на графиках нагрузки фермерских хозяйств и мощ-
16
№1, 2010 г.
ности ветроугтановок, вырабатываемой при различных расчетных и ожидаемых средшсуточных скоростях ветра, можно построить совместные графики вырабатываемых и
потребляемых мощностей (рисунки 6 и 7).
Рисунок 6 - совместные графики выработки и потребления эжктрической
эшргии для фермы в 25 голов
Рисунок 7 - совместные графики выработки и потребления эжктрической
эшргии для фермы в 50 голов
Как видно из рисунков 6 и 7, для номинальной нагрузки в 1,8 кВт полностью обес­
печивает эжктроэшргией ветроустановка мощностью 10кВт, с расчетной скоростью
ветра 7м/с, а для нагрузки 2,4 кВт ветроустановка мощностью 15 кВт.
Годовое потребление эжктроэшргии фермы в 25 голов составит
1,5 кВт * 8760ч = 13140 кВт* ч;
а для фермы в 50 голов:
2 кВт * 8760 ч = 17480 кВт • ч.
Түйіндеме
Жүмыста тщтынушы жүкті тиеуімен қуаттылықтар жел электрлік
құрулардың салыстыруын көрсетеді. Фермерлік шаруашылықгшрдың жукті тиеу
графиктарында және куаттылықтар құрыла, дагдыланатынның жел әртурлі есеп
айьіратьшжәткутіівтінорпшпюуліктікжьілдамдьщпгсрьіжаньінда, дагдыланатын
жәнг іщтынылушы қуаттьиіьіқтардьщ бірге графиктары ссшынган
Resume
In workpresented by согласованиеpowersfrom winds ofelectrical installation
with the consumer load. Founding on graphs o ffarm er facilities load andpowersfrom
17
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
winds of installation, worked out under different accounting and expected average
overnight velocities winds, builtjoint graphs worked out and comsumedpowers.
УДК 621.311
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОКОВ ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА
ЗЕМЛЮ И УТЕЧКИ В НЕСИММЕТРИЧНОЙ
СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов, А.Б. Уахитова, Б.М. Бегентаев
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
При эксплуатации сетей напряжением до 1000 В на горных предприятиях
нэобходимо знать величины токов однофазного замыкания на землю и утечки
с целью разработки организационных и технических мероприятий. По органи­
зационным и техническим мероприятиям повышается эффективность работы
устройств защитного отключшия, а также производится контроль напряжшия
прикосновения и шага. Так как напряжение прикосновения и шага являются
основными параметрами характеризующее состояние электробезопасности при эксплу­
атации электроустановок напряжшием до 1000 В на горнодобывающих предприятиях.
Поэтому требуется разработать новые методы опредежния токов однофазного замыкания
на землю и утечки в трехфазной нгсимметричной эжктрической сети с изолированной
нейтралью напряжшием до 1000 В. Так как разработанные ранге методы нг нашли свое­
го применения за счет сложности производства работ при измерении тока однофазного
замыкания на землю. На пример метод прямого замыкания на землю разработанный
профессором Л.В. Гладилиным. Использование метода прямого замыкания на землю
является нг безопасным, поскольку при этом в месте замыкания будет иметь место
максимальное значшие величин напряжения прикосновения и шага. Кроме тощ при
прямом замыкании напряжшия двух других фаз будут равными линейным значениям, что
может привести к многофазному короткому замыканию, то есть к аварийному режиму,
где потребуются дополнительные капитальные вложения на устранение причин выхода
из строя эжктрооборудования или средств канализации эжктрической эшргии. Другие
методы разработаны для определяли тока однофазного замыкания на землю в симмет­
ричных сетях с изолированней шйтралью напряжшием до 1000 В и использование их
в несимметричных сетях ш обеспечивает удовлетворительную точность.
Разработанные методы определения токов однофазного замыкания на землю и
утечки в трехфазней шеимметричной эжктрическей сети с изолированней шйтралью
напряжшием до 1000 В основывается на методе опредежния параметров изоляции в
данной сети. Метод опредежния параметров изоляции в трехфазней шеимметричной
эжктрическей сети с изолированней шйтралью напряжшием до 1000 В основан на изме­
рении величин модужй лишйного напряжшия и напряжения фаз А, В и С относительно
18
№1, 2010 г.
земли до и посж подключения активней дополнительней проводимости
между фазой
А эжктрическей сети и земжй.
При этом полагается, что имеет место повреждение изоляции между фазой А и
земжй эжктрической сети с изолированней шйтралью напряжением до 1000 В.
По измеренным величинам модужй U n - лишйного напряжения и напряжшия фаз
U А , UA1, UB, U B1, U c , и с1 относительно земли до и посж подключения активней
дополнительней проводимости g j и с учетом активной дополнительней провод имости
производится определение искомых величин по математическим формулам:
- полная проводимость изоляции эжктрическей сети
л/зи *
У= -
-gi.
3[4U ^U L -
и д К + З и І!-
- ( U ^ - U 2,)2]
( 1)
3[4U2U2 ■
- и A l и 2 + з и 2Л
-(U ^ ■ u |)2]
активная проводимость повреждения изоляции фазы эжктрической сети относи­
тельно земли
УзиАід/ил + 3U j - Уз[4ЦдЦд - (U2 - и 2 )2]
ёо
gl3[4U2U21 -
и А Ж + з и і!-.
(2)
- ( U ^ - U 2,)2]
■UaiJ
u 2 +3U 2
3[4U2U i -
■
| - ( U 2 - U i ) 2]
Ток однофазного замыкания на землю в несимметричней сети с изолированной
шйтралью напряжшием до 1000 В определяется, совместным решшием равкния (1)
опредежния полной проводимости изоляции эжктрической сети с уравнением закона
Ома для участка цепи выраженное через полную проводимость и описывается матема­
тическим уравнением
1 0 =У
и ли А
}L l
vr
и 2,+ з и 2,-
-gl-
и.
1 -V3[4U2U i i - ( U a - U m ) 2]
(3 )
и 2 + з и 2д -
-и ,
-V3[4U2U i - ( U 2 - U 2)2]
Для опредежния тока утечки в несимметричней сети с изолированней шйтралью
19
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
напряжением до 1000 В используется математическая зависимость
^ут — S o * ^ А \ '
(4)
Решая совместно уравнения (2) и (4) определяется величина тока утечки в нгсим­
метричной сети с изолированней нейтралью напряжением до 1000 В по формуле
Разработанные методы определения токов однофазного замыкания на землю и
утечки в трехфазней шеимметричной электрической сети с изолированней шйтралью
напряжением до 1000 В основанный на измерении величин модулей лишйного напряже­
ния и напряжения фаз А, В и С относительно земли до и посж подключения активной
дополнительней проводимость между фазой А эжктрическей сети и земжй.
Для коммутации активной дополнительной проводимости используется резерв­
ный выключатель нагрузки, где активная дополнительная проводимость составляет
R=1000 Ом, сопротивления марки ПЭ-1000, которую путем паралжльно поеждовательным соединением обеспечивают требуемая мощность рассевания, а для измерения
напряжения используются вольтметры Э-315, с классом точности 0,5.
Полученные математические зависимости определения токов однофазного замыка­
ния на землю и утечки в трехфазней несимметричней эжктрическей сети с изолированней
шйтралью напряжением до 1000 В правомерны при повреждении изоляции между фазей
А и земжй. Для использования разработанного метода опредежния токов однофазно­
го замыкания на землю и утечки в трехфазной шеимметричной эжктрическей сети с
изолированней шйтралью напряжением до 1000 В при повреждении изоляции между
другой фазей эжктрической сети и земжй нэобходимо учесть чередование согласно
теоретических основ эжктротехники для трехфазней эжктрическей сети.
Разработанные методы опредежния токов однофазного замыкания на землю и
утечки в трехфазней шеимметричной эжктрическей сети с изолированней шйтралью
напряжением до 1000 В обеспечивают: удовжтворительную точность искомых величин;
простоту и безопасность производства работ в эжктроустановках.
Туйіндеме
Осы жумыста кернеуі 1000 В дейін бейтарабы оқшауланган
симметриялыц емес уш фазалы тарапта жерге бір фазалы туйықталу
токтарыныц жэне кему тогының аньщтамасы әдістері өңделген. Әдістер
ізделіп отырган мөлшерлердің орташа дәлдік, қарапайымды және электр
цондыргы жумыстардың өндіріс қауіпсіздігін ңамсыздандырады .
Resume
In work designed methods o f determination o f currents o f single-phase
closing to the land and drain in three phase to asymmetrical electrical network
20
№1, 2010 г.
with insulated neutral by the voltage before 1000 V, which ensure satisfactory
accuracy of sought values, simplicity and safety of construction in electrical
installation.
УДК 621.311
АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ В СЕТИ
с изолированной
нейтралью
Б.М. Бегентаев
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
В трехфазней эжктрической сети с изолированней шйтралью при повреж­
дении изоляции требуется определить величину тока утечки. Для определаши
величины тока утечки разработан метод основанный на измершии величин
модужй лишйного напряжения и напряжшия фаз А, В и С относительно зем­
ли до и посж подключения активней дополнительней проводимости gj между
фазой А эжктрическсй сети и земжй.
При этом полагается, что имеет место повреждение изоляции между фазой А и
земжй эжктрическсй сети с изолированней шйтралью напряжшием до 1000 В.
По измеренным величинам модужй 11л - лишйного напряжшия и напряжшия фаз
U A , U A1, U B , U B1, U c , и с1 относительно земли до и посж подключения активней
дополнительней проводимости gj и с учетом активной дополнительней проводимости
производится определение тока утечки в трехфазней эжктрическей сети с изолированней
шйтралью по математической формуж
( 1)
Полученная математическая зависимость опредежния величины тока утечки по
величинам модужй лишйного напряжения и напряжшия фаз U A , U A1, U B , U B1,
U c , U C1 относительно земли до и посж подключения активной дополнительней про­
водимости gj и с учетом активней дополнительней проводимости должна обеспечить
удовлетворительную точность. Для определяли изманшя погрешности при опредежнии
21
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
тока утечки от измеряемых величинам линейного напряжения и напряжения фаз U A ,
U a i , U b , U b1, U c , UC1 относительно земли до и посж подключения активной
дополнительной проводимости и с учетом активней дополнительной проводимости
исследуем на достоверность путем опредежния относительной среднеквадратичной
погрешности.
Случайная относительная среднгквадратичная погрешность определяли тока утечки
в сети с изолированней нейтралью определяется из формулы (1)
'3[ 4 В Д ~ (U 2C1- U 2m)2]
\w \u \- ( U2C- U 2B)2]
где UJI, UA, UB, UC, UAI, UB1, UC1, g l - величины, определяющие ток утечки в
сети с изолированней шйтралью, получаемые прямым измерением.
Относительная с р е д н е к в а д р а т и ч н а я погрешность метода при определении тока
утечки в сети с изолированной шйтралью определяется из выражения
f яг
f яг
\ 2
\ г
81ҮГ
Аи гл +
ydU AU
Аи 2 +
Аи 1
л+
(2 )
АС/І1 +
*т > = Т
ут
'
я
Аи ^ +
ут л 1
Эй
Slyj.
Slyj
Sl^
Slyj
Slyj
Sly,
Зі^
té
Slyj
где аил ’ 3UA ’ SU*, ’ 3UB ’ 3UH1 ’ 5UC ’ 3UC1 ’ 3g, -частные производные функции
Io = f(Un, UA, UB, UC, UAI, UB1, UC1, gl).
Здесь AUJI, AUA, AUB, AUC, AUAl, AUB1, AUC1, Agi - абсолютные погрешности
прямых измерений величин UJI, UA, UB, UC, UAI, UB 1, UC1, g l , которые определяются
следующими выражениями:
Д Ш = Ш А Ш *;
ДиА =
UA
Д иА *;
AUB
=
UB
AUB*;
ДиС =
UC ДиС*;
(3 )
ДиА1 = UA1 ДЦА1*; ДЦВ1 = UB1 ДЦВ1*; ДиС1 = UC1 ДиСІ*;
Agi = g l Agi*.
Для опредежния погрешности измерительных приборов принимаем, что ДиЛ*
22
№1, 2010 г.
=AUA* =AUB* =AUC* =AUA1* =AUB1* =AUC1* =Agl*= AU*,
где
AU*
Agi*
- относительная погрешность измерительных цепей напряжений;
- относительная погрешность измерительного прибора, измеряющего
ток которое подключается между одной из фаз электроустановки и
землей.
Для упрощения решения уравнений при опредежнии относительной среднеквадра­
тично! погрешности метода опредежния тока утечки в сети с изолированной шйтралью
вводятся следующие обозначения:
A = -J u ;+ 3 U i-.J l2 U iU * -3 ^ -U * J ;
В - д/и 2 + 3UA1 - д /і2 и ^ ,и д -З (и ^ , - U 2BJ ;
с ^ іг и іи і-з ^ -и і);
Определяем частные производные функции I = f(UJI, UA, UB, UC, UAI, UB1,
UC1, g l) по переменным UJI, UA, UB, UC, UAI, UB1, UC1, gl:
! f = V 3 u i igi
эил
f ^ = V3Uilgl
U AU Л (b 2D - A 2c ) - 6 U jU jD B 2 + 6 U itU jU aCA2
(u ab - u a1a )? b d a c
3U AB(1 - 2U д ) - CB A 2
(U a B - U a1A /A C
SU a
2V3Ua1U a 8 iA (b)2D - 2 л /з и ііёі (A J BD -
(5)
- 3 V 3 U L u Ag iA + бл/зи3А1и лё1и 2А
su.
(UAB - U A1A y B D
Й1УГ -зУзи^иАивё1(и2с -и 2> , ау зУзи^иАивіёі(uq - uBtX .
(U a B - U a1A)? АС
’ 5UB1
(U a B - U a1A)? BD
SU g
8 lr-
su,
3-v/3UA1U AU c g l^Je - U B^ . ôly,.
(u aв—
U A| а y AC
SI
_yr_
’ 5UC,
- 3V3U2|U AU C|g ,( u 2, - U 2B, ) v
(иАв - uA1a )2b d
л/зи2 A
^gl U a B - U a1A
С учетом принятого упрощения математического описания (4), решаем уравнение
23
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
(2), подставив в нгго значения частных производных уравнения (5) и значения частных
абсолютных погрешностей (3), при этом, полагая, что AU*= А*, тогда получим
и Аи л (b 2D - А2с )~ 6U ftjjD B 2 +
+ 6 и2А1и ли АСА2
2UaA{b J d ~ 2Ua1(a J b D -3U 2ÂlUAA +6U2AlUAU2A
[a c ] +
+ & Alu Àu cl f a - u 2m> ] [AC] +
+ ^ u A1u Au mf a - и 2ту ] [ А С ] +
(6)
^UAlUAUcf a - U 2B^]-[B D ] +
+ \>UMUAUBf a - U 2B) i\ \B D ] +
+U2MA*B2(yAB -U MA'f[c'][D] +
+ \зЦ2
лВ(1-2Ц2л )-CBA2] b 2D
Iu ab -
u aia J b d a c ]
Для опредежния среднеквадратичной относительной погрешности подставляем в
формулу (6) вместо /
ут
формулу (1) посж преобразования получим
1/Аи л ^ О - А 2с ) - б и 3Аи лОВ2 + би2А1и л и АСА2] 2
UaA(b J D - 2UAl (à J B D - 3Ua1UaA +
■[АС]-
+W m
2 U aU 2,A
+ $UAlUAUclf a - и 2тУ \[А С І +
+ ^ u Mu Au mf a - и 2т у \ ■[АС] +
(7)
k u A1UAUc & - U 2B) } ] [ B D ] +
+ ^Ua UaUbÇj 2c-UÏ)}\-[BD] +
+U2
a^ B 2P aB - U aiAJ[ c ][ d ] +
Л/
+ [з£/]Д(1 - 2 и 2) - СВА2} В2Р
[сrAB - U MA jB D A c \
'
Полученное уравнаше (7) выразим в относительных единицах
24
№1, 2010 г.
|Ô,57UJ>2d - 1,55U ltfd - 0,57U.a2c + l,57î/12.C/.a2c ] +
1,15U, a(bjd - 1,15t/,, (afbd - 0,57Uf.U. a +
+\,51Ul.U,a
+ 0,33t/,2,
[acf +
(B)
(0,57C/,6 - 0 ,5 7 ^ )? [cJ [dJ +
^,57[/»3^ + (а)Рсй](А)2с/
(С/,й - Ux,aJ (bdadj
и
где
U4
=
A1
a = l-U *
b = l-U !* .
c = 2U*
d = 2Ui*
1
;
V
3
u
ffi
;
л/зиф
На основе полученного результата случайной относительной среднеквадратичной
погрешности опредежния тока утечки в шеимметричной сети изолированной шйтралью
строим зависимости
А/,.
Ег
О
0,2
= -
0,4
0,6
0,8
№
U l*= 0,2; 0,4; 0,6; 0,8
Рисунок 1 - Анализ погрешности метода опредежния тока утечки
в сети с изолированной шйтралью
Математическая зависимость относительной среднеквадратичной погрешности
приведенной на рис. 1 характеризует измензше погрешности в зависимости от величины
активней дополнительней проводимости, которая вводится между фазой эжктрическсй
сети и земжй.
При определаши тока утечки в сети с изолированней шйтралью подбор активной
25
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
дополнительной проводимости производится на основе графической иллюстрации
рис. 1 таким образом, чтобы (UL*= 0,3 - 0,9, при U]*= 0,2 - 0,8, для обеспечения
погрешности до 10 % при использовании измерительных приборов с кл точности 1.0.
При использовании измерительных приборов с кл точности 0,5 погрешность метода из
превышает 5 %.
На основе вышеизложенного следует, что разработанный метод опредежния тока
утечки в трехфазной электрической сети с изолированной шйтралью напряжением до
1000 В при повреждении изоляции одней из фаз эжктрическсй сети относительно земли
обеспечивает удовжтворительную точность. Сждует отметить, метод прост и безопасен
при производстве работ по измершию величин модужй лишйного напряжшия и напря­
жения фаз U A, UA1, UB, U B1, U c , и с1 относительно земли до и посж подключения
активней дополнительной проводимости. Для подключения активней дополнительной
проводимости между фазой эжктрической сети и земжй используется фаза резервного
выключателя нагрузки распределительного устройства 0,4 кВ.
Түйіндеме
Осы жумыста кернеуі 1000 В дейін бейтарабы оқшауланган торапта
кему тогыныц аньщтау әдісінің қателік талдауы көрсетілген. Керщуі 1000 В
дейін бейтарабы оқшауланган үш фазалы элгктрлік тарапта оңашалау зақым
келуі жанында біреудің электр торабы фазаларынан жер салыстырмалы
кему тогыныц анъщтау әдіс орташа дәлдікті цамсыздандырады.
Resume
In workpresented analysis o f inaccuracy o f method o f determination o f current
o f drain in electrical network with insulated neutral. On the base whichfollows that
designed method o f determination o f current o f drain in трехфазной to electrical net­
work with insulated neutral by the voltage before 1000 Vwhen damaging an insulating
one o f the phases to electrical networkfor land ensures satisfactory accuracy.
26
№1, 2010 г.
УДК 621.311
ИМИТАЦИЯ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОГО
КОЛЛЕКТОРА В СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ
CONTROL BUILDER F БЛОК «SC1_SIM»
И.Н. Волошин, А.Х. Тлеуов
Казахский агротехнический университет, г.Астана
Автоматизация систем автономного энерго-, теплоснабжения позволяет
повысить точность поддержания технологических параметров на объекте
управления, получить дополнительную экономию энергетических ресурсов, снизить
эксплуатационные расходы, повысить теплопроизводительностъ системы. В ряде слу­
чаев она создает возможность для перевода рассматриваемых систем на работу в часы
льготного тарифа эжктроэшргии, позволяет существенно снизить расходы на отопление
и охлаждение помещений за счет рационального управляли режимами аккумулирования
тепла (холода), сокращения потерь энгргии в окружающую среду и др.
Задачи автоматического управжния системами солнгчного теплоснабжения в общем
виде можно сформулировать сждующим образом:
-нгзависимо от режима радиационных теплопоступлений должны поддерживаться
требуемые значения регулируемых параметров (температуры воздуха в помещении, тем­
пература воды в системе горячего водоснабжения др.) на объекте теплопотребления;
-энгргетические потери при преобразовании лучистой эшргии в тепловую, при
транспорте, и храшнии произведенного тепла должны быть минимальными;
-работу гелиосистем нэобходимо организовывать таким образом, чтобы затраты
топливно - эшргетических ресурсов при производстве теплоты дублирующим источ­
ником, а также ущерб от загрязняли окружающей среды были сведены к минимуму;
-должна быть обеспечена защита солшчных колжкторов, а также других эжментов
гелиосистем от замерзания, перегрева и механических повреждений.
Свойства технологического процесса в системе автономного эшрго-, теплоснабже­
ния характеризуется такими физическими величинами, как давляше, уровень, расход и
температура теплоносителя. Параметры делятся на качественные (уровень или объем
жидкости для гидравлической емкости, её давжние, температура и т.д.) и количествен­
ные (приток теплоносителя в резервуар, расход теплоносителя). Параметры находятся
27
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
в тесной функциональней связи и, изменяя один из них, можно управлять изменением
второго В общем виде в задачу управжния технологическим процессом системы вхо­
дит управление всеми простыми единичными цепями этого процесса и связывание их
между собой.
Многообразные динамические воздействия на процессы, протекающих в автоматизи­
руемых объектах системы, вызывается сравнительно жболыпим числом фактором: шпрерывных и дискретных. К первым относятся изманше давлзшя, расхода, уровня, количества
теплоты и т.д.; ко вторым - состояние исполнительных механизмов и оборудования.
Приведенные особенности работы систем показывает, что для оптимального уп­
равжния ждостаточно наличия квалифицированного обслуживающего персонала, а
шзбходимо использование современных средств автоматического контроля и управжния
и имитирования.
Таким образом, одним из важных вопросов в области внедрения автоматики в
системы автономного энерго-, теплоснабжения является моделирования процессов
протекающих в данных системах с тем, чтобы выработать оптимальные решения для
реализации задач управжния.
Основным эжментом системы автономного энерго-, теплоснабжения является
солнечная нагревательная система - солнечный колжктор (приемник), в котором проис­
ходит поглощение солшчного излучения и передача эшргии жидкости. Самые простые
приемники содержат весь объем жидкости, которую нэобходимо нагреть. Приемники
боже сложней конструкции нагревают за опредежннсе время только небольшое коли­
чество жидкости, которая, как правиле», затем накапливается в отдельном резервуаре
(баке - аккумуляторе).
Поток лучистей эшргии Qnoe, Вт, поглощаемей поверхностью приемника, составляет
Q = т пов а АКСЭНТ,у
■*-'пов
(1)
4 '
где шов - коэффициент пропускания солшчного излучения колжктором;
а - поглощательная способность пластины колжктора по отношению к солшчному излучению;
А - площадь освещаемой поверхности колжктора, м2;
H T - дневной приход суммарной радиации на наклонную поверхность (облу­
ченность поверхности солшчного колжктора), Вт/м2.
В процессе поглощения эшргии, температура поверхности приемника повышается
и становится существенно выше температуры окружающего воздуха. Это приводит к
возникновению обратного теплового потока в окружающую среду, который можно
определить
Qm = A K C 3 ( T . - T a)/Rn,
(2)
где Ti - температура приемной поверхности колжктора, К;
Та- температура окружающего воздуха, К;
Rn - термическое сопротивление приемной поверхности колжктора, для типич­
ных колжкторов.
Уравнзше солшчного колжктора тогда можно представить:
28
№1, 2010 г.
Qк с э -Аксэ [ ^ « А К С Э Н Т - ( T -T J / R n ] ,
(3)
Однако нг вся энгргия, получаемая колжктором, передается воде, а только ее часть,
характеризуемая коэффициентом перехода FR солнзчной эшргии, показывающим долю
теплового потока QKC3, передаваемого жидкости,
(4)
Q ^ F R Q kco,
Количество же тепла, требуемого для нагрева жидкости на определенную разницу
температур 0,ж , Вт можно записать в виде:
в ж= ^ Т о- Т ) ,
(5)
где; То - кожчная температура воды, К;
Ti - начальная температура воды, К;
р - плотность воды, равная 1000 кг/м3;
с - теплоемкость воды, равная 4200Дж/кг К;
L - объемный расход воды, м3/с.
Исходя из вышеперечисленного уравнение теплового баланса колжктора можно
записать в виде:
Ғ Л сэ
“ H T -{ Ti - Та) / Rn) = Lpc (То - Ti);
Ғ ^ к с 3 ( і \ ов «0 HT - (Гі - Та) / Rn) = Lpc (То - Ti);
ҒЛ с э ( ( \ ов a) ЯГ - UL (7Î - Ta)) = Lpc( То - Ti),
(6)
где; (xnos a) - оптический КПД коллектора;
UL- полный коэффициент тепловых потерь коллектора, Вт/м2 С°
Из уравнения баланса солшчного колжктора определяются все основные харак­
теристики.
Вычислим средшмесячную удельную теплопроизводительностъ КСЭ для условий
ясного шба:
Q КСЭ(ясн)~
КСЭ
пов
Н-Цясн) ~
UL(77 - Та)),
(7)
средшмесячную удельную теплопроизводительностъ КСЭ для условий средшй
облачности:
^
КСЭ(ср.обл.)
КСЭ
пов
Н цяси) ~
(Ti - Та)),
(8)
Определим формулу расхода жидкости (L) через тепловой коллектор по формуле
теплового баланса коллектора (1.6):
F А ксэ
Qn
«) Нт- UL( l ï - Та)) = Lpc(To - Тг),
, r , , r L Pc (T° - Ti)-
Ъ к < Щ с Р .о6Л. Г
1 <> С ' Т О ~
Ь (> С ' Т І ’
-L p c -T o = L p c - T i -Q KC3(cpoe^
29
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
FrAê(iÿ (Сел ft- )I ^ UЛ ^ і Та))
_т —Т —@ЕКГ<.ш.ш.) rp _ j,
о ~ * i
Y
о
т
> J0
Lpc
~ 1i
т
>
Lpc
, FRAgftf(fatsfL )t ô - U L(Tj —ТаУ)
(9)
r
>
ьрс
В случае отсутствия расхода теплоносителя через колжктор, его состояние будет
характеризоваться как равновесное, а температура в тепловом колжкторе будет иметь
равновесное значение Тр. Знание этой температуры имеет важное значение практическое
значение как при конструировании СВН, так и при проектировании солшчных устано­
вок, так как, с однем стороны, определяет требуемые пределы термостойкости тепловой
изоляции, с другой - возможные термические деформации СВН.
Определим перемшные используемые в блоке симуляции солшчного колжктора
«SC1SIM»
Ht - дневной приход суммарной радиации на наклонную поверхность (облучшность
поверхности солшчного колжктора), МДж;
Ti - температура приемной поверхности колжктора, С0;
Та - температура окружающего воздуха, С0;
L1 - объемный расход жидкости через колжктор, м3/с;
L2 - объемный расход жидкости через колжктор, м3/с;
Q - средгемесячная удельная теплопроизводительностъ КСЭ для условий средшй
облачности или ясных условий облачности;
То - температура жидкости на выходе солшчного колжктора КСЭ, С0;
Fr - коэффициент отвода тепла из колжктора;
А - площадь поглощающей пашли КСЭ, м2;
ta - оптический кпд колжктора;
U1 - полный коэффициент тепловых потерь колжктора, Вт/м2 С°;
р - плотность жидкости, кг/м3;
с - теплоемкость жидкости, Дж/кг С0;
На основании формул:
Q к сэ(»Г Ғ Л с э ( ( \ ое “) Н тш, - U L (Я - Та)),
( 10)
Q к с э с ^ Г ҒЛ с э ((\ое “) Hmcn) - UL (Я - Та)),
(П)
*Р
1о
_ rp
. F
1І^
r
-^ ê
n y
^
h
P - ) !
т
д
Lpc
U l T J )
>
^j2)
Построем алгоритм расчета данной формулы на языке FBD как показано на рисунке
Рисунке 1.1
30
№1, 2010 г.
Рисунокі.1
Вид функционального пользовательского блока имитации работы солнечного
коллгктора «SC1SIM» посж преобразования имеет вид показанный на рисунке 1.3.
Данный блок имеет пять аналоговых входа и два аналоговых выхода, обозначение
которых представлено в таблице 1.1
SC1
Ht
SC1 SIM
Ti
Та
Q
То
L1
L2
Г
Рисунок 1.2
31
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Таблица 1.1
№
Вход
1
Ht
Обозначение
Днгвной приход суммарной радиации МДж;
Выход
Обозначение
Температура приемной поверхности
коллектора, С0;
Температура окружающего воздуха, С0;
Q
Средомесячная удельная
теплопроизводительностъ
КСЭ, Вт;
То
Температура жидкости на
выходе солнгчного колжктора
КСЭ, С0;
2
Ti
3
Ta
4
LI
Объемный расход жидкости через коллектор,
м3/с;
5
L2
Объемный расход жидкости через коллектор,
м3/с;
Функциональный блок «SC1SIM» показанный на рисунке 1.2 позволяет имити­
ровать работу солнгчных коллекторов различных типов, в среде «Control Builder F», с
учетом расхода воды через солнечный колжктор. Данный блок входит состав комплекса
имитации работы систем автономного энерго-, теплоснабжения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Свободно расширяемая система управжния Freelance 2000 Описание системы,
ABB Automation.
2. EngineerIT, Control Builder F, Инструкции по инжинирингу, Процессовая станция
AC 800F.
3. Системы солнечного тепло- и хладоснабжшия / Р. Р. Авезов. М. А., Барский - Зорин
И.М., Васильева и др.;Под ред. Э.В.Спрнацкого и С. А. Чистовича. - М.: Стройиздат,
1990. - 328с.:ил
4. Федоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка.
Учебно - практическое пособие. - М.: Инфа - инженерия, 2008. - 928стр., 12 ид
Туйіндеме
Берілген жумыста автономды жылу энергиямен цамтамасыз
ету жүйесінің элементтерінің симуляциясы мен жобалау сурақтары
царастыралган. Оның ішінде «Control Builder F» математиялық моделі
цолданылган кун коллекторыныц симуляциялау жумысы царастырылган.
осыган щ сас цурастыруларды дайындауық қажеттімгі көрсетілген
және соның арқасында виртуялды жуйемен сол жумыстың үқсастыруы
өнеркәсіпке еқгізілуі царастырылган.
Resume
In given work are considered questions o f the designing and imitations sys­
tem element autonomous heat ofthe energyprovision. In particular happens to the
example to imitations o f thefunctioning(working) the solar collector in ambience
o f the development “ Control Builder F ” with use his(its) mathematical model.
It is described urgency and need o f the undertaking the similar developments, in
effect o f the possibility o f the building o f the virtual systems and imitations o f their
work before introduction in production.
32
№1, 2010 г.
УДК 378
АКТИВИЗАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Э. Данилова, В.И. Данилов
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Высшему образованию боже 1000 лет и столько же сущ еству лекция как
форма обучения. Лекция - «lectio», дословно означающая «чтение», в среднгвековых университетах имела форму чтшия, т.е. читались тексты первоисточников
с комментариями их преподавателем. Начиная с XVIII века, лекция изменила
свою форму, она стала устным рассказом преподавателя и иногда стала со­
провождаться демонстрациями. Первый, кто начал читать лекции в России на
родном языке, был М.В.Ломоносов.
Высшее техническое образование в России связано с именгм Петра 1, по
указанию которого в 1701 году в Москве была открыта школа математических
и навигационных наук. Это было первое в мире Высшее техническое учебное
заведшие, за которым посждовала в 1715 году Петербургская Морская академия.
Лекция всегда была и остангтся важнгйшей формой обучения в ВУЗе. Однако, это
ж значит, что форма жкции нг может и нг должна мшяться. Напротив, она должна ме­
няться, как и менялась со времши своего возникновения. Основной нгдостаток лекций,
который сждзет преодожть в процессе этого измеиния - это пассивность её слушатежй,
возможность пребывания их во время лекций в бездумном состоянии, или по резкому, но
верному выражению К.Д. Ушинскощ - «в лакейском препровождении времши». Надо
активизировать жкцию и заставить слушателя преодолгть «лживую доверчивость ума»,
чтобы в результате жкции слушатели вынгсли умение подходить к вопросу самостоя­
тельно; важны получаемые во время жкции широкие сведения, расширяющие кругозор
слушатежй, стимулирующие способности быстро воспринимать новые идеи, быстро
их применять и главное, воспитать у слушатежй стимулирующие способность быстро
воспринимать новые идеи, быстро их применять, и главное, воспитать у слушатежй
интеллигентность, подвижность и остроту ума.
А.П.Чехов дал бжстящее описание психологии жктора и слушателя, хотя и отно­
сящееся к концу позапрошлого века, но во многом верное и в наши дни.
«Передо мною, - полтораста лиц ... цель моя - победить эту многоголовую
гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представлшие о степени её
внимания и о сиж разумения, то она - в моей власти. Другой мой противник сидит
во мне самом. Это бесконгчное разнообразие форм явжний и законов и множество
им обусловжнных своих и чужих мысжй... я должш выхватить из этого громадного
материала самое важное и нужное и также быстро, как течет моя речь, облекать свою
мысль в такую форму, которая была бы доступна их разумению гидры и возбудила бы
её внимание... я стараюсь, чтобы речь моя была литературной, определшия кратки
33
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
и точны, фраза проста и красива... Приходится изображать и ученого и педагога,
и оратора и плохо дело если оратор победит в Вас педагога и ученого и наоборот.
Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать
в потолок ... внимание утомлено...я говорю какой-нибудь каламбур...Внимание
освежилось, и я могу продолжать». Всё это относится и к современной лекции,
современным лекторам и аудитории. Вопрос о внимании аудитории в наше время
стоит боже остра Это прежде всего связано с тем, что иногда называют массовой
культурой - развитием кино, телевидения, компьютерной техники.
Лекции должны представлять собой системное изложение дисциплины, но нг все
её темы, (разделы) надо освещать одинакова Каждая жкция должна быть законченней,
посвящена определенной теме.
Внимание студентов надо сосредоточить на изложении тех разделов программы
курса, которые нг освещены или нгдостаточно освещены в рекомендованной литературе,
на новых научных теориях, на особенностях современной технологии и оборудовании.
Лектор должен привить студенту критическое отношение к излагаемому материалу.
Для этого нэобходимо делать анализ научных теорий, лзжащих в основе излагаемого
предмета. Очень убедительна жкция, в которой преподаватель иллюстрирует отдельные
теоретические положения примерами их примегения на практике. Хорошая жкция должна
формировать научное мировоззрение студента, значительно повышать продуктивность
всех форм занятий. Лекция, прочитанная на высоком теоретическом и методическом
уровш, увжкательно и вдохновенно!, развивает научные склонности студента, пробуждает
интерес к литературным источникам, способствует повышению эффективности самосто­
ятельней работы студентов, ускоряет её темпы и помогает с наименьшей затратой сил и
времени овладеть нужными знаниями и практическими навыками.
Очень важная роль принаджжит мастерству жктора, его способности добиться
внимания аудитории, вызвать интерес к излагаемому материалу.
Интерес появляется в том случае, если в жкции сообщается о новых положениях,
фактах. Ярко прочитанная жкция, глубокая по содержанию, совершенная по форме,
прочитанная в хорошей деловой обстановке, - это событие в жизни студента. Говорить
выразительно и четко особенно нэобходимо преподавателю, профессия которого связана
с постоянными выступлениями перед аудиторией.
Студентам импонирует жктор, читающий курс без обращения к конспекту, приво­
дящий четкие схемы, формулировки, выводы.
Лектор должен уметь ш только «излагать» информацию, но и подавать её в фор­
ме, ш сковывающей мысль, а, напротив, развивающей в студенте творческий подход к
теоретическим и практическим пробжмам.
Между жктором и аудиторией должен установиться эмоциональный контакт. Чем
прочше этот контакт, тем лучше воспринимает аудитория лекцию, тем глубже ежд,
который остаётся о шй в памяти.
В каждой жкции должна быть одна главная тема. Лекция может быть иллюстриро­
вана увжкательными подробностями и все они должны служить одней цели - усвоению
студентами основной темы. Очень опасно быть благодушным в отношении предстоящей
жкции, полагая, что все в порядке, поскольку материал жктору хорошо известен и такая
же жкция была прочитана другому потоку. К каждой жкции надо всегда относиться как
к новей задаче, учитывая состав аудитории. Особое внимание надо обращать на первые
10-15 минут жкции, стремиться заинтересовать, увжчь слушатежй, тогда и вся жкция
будет прослушана с большим вниманием.
34
№1, 2010 г.
Если во время чтения лекции выясняется, что времени нг хватает, лучше сократить
материал середины жкции. В начале жкции ж сждует торопиться. В конце сждует
подытожить материал жкции, подкрепить значение сказанного Плохо, если жктор за­
держивает студентов и в конце жкции излагает материал ускоренным темпом. Лекции
рекомендуется иллюстрировать наглядными пособиями, чертежами, схемами, моделя­
ми, макетами, демонстрировать во время их чтения нгболыпие учебные кинофильмы,
слайды, интерактивные доски.
Некоторые студенты, плохо ориентируясь в важности отдельных положений, из­
лагаемых жктором, записывает слово в слово нг только опредежния или главнгйшие
формулировки, но и меже важные детали. Лектор должен проявить искусство, чтобы
студенты по интонации голоса понимали, чувствовали, что является в жкции главным,
основным, что нэобходимо записывать. В лекциях нэобходимо широко освящать достиже­
ния отечественной и зарубежной науки и техники, а также передовой опыт производства.
Преподаватель обязан быть в курсе всего новощ что применяется в промышленности,
строительстве и обо всём этом сообщать студентам. Особое внимание сждует уделять
вопросам экономической эффективности принимаемых решений.
На основании вышеизложенного можно сделать сждующие выводы, что методика
обучения должна удовжтворятъ следующим требованиям:
1. Сделать боже активным процесс восприятия знаний.
2. Сохранить общение жктора высокой культуры со студенческой аудиторией,
повысив его воспитательную роль как личности.
3. Сделать процесс получения знаний достаточно индивидуализированным с ис­
пользованием для этого характерных психологических свойств каждого отдельного
обучаемого
4. Обжгчить отбор самого главного и фиксацию внимания на наибоже шобходимсй
для данных условий информации.
5. Будучи применима в каком-либо одном курсе или виде обучения, она ж должна
давать эффект за счет других курсов, где она ж применяется или применяется меже
результативно
6. Иметь преимущества в смысж ускорения и углубления восприятия прочных
знаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Веников В.А. Развитие форм учебного процесса в вузе.
Түйіндеме
Осы мацалада техникалъщ пэндер бойынша дәрістер оцудың
аспектілері, әдістемелек усыныстары қарастырылган.
Resume
This article observes some aspects and methodical recommendations o f
lecturing technical disciplines/
35
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
УДК 624.074.43
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ
СОСТОЯНИЕ РЕБРИСТОЙ ПЛИТЫ
С.К. Ельмуратов
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Рассматривается вертикально расположенная ребристая плита, защемленная
по трем сторонам и свободная по верхнгй кромке. На плиту действует верти­
кальная распределенная по верхнгй кромке нагрузка. Выделим из плиты плос­
кий единичный эжмент, ограниченный координатными линиями x 1, X1 + d x 1
в одном направлении и x 2, X2 + d x 2 - в другом. На рисунке 1 показаны силы,
действующие на стороны элемента и вектор объемной силы V d x 1d x 2- Для рас­
сматриваемого плоского эжмента запишем условие равенства нулю главного
вектора всех сил, и посж сокращения на dx1 dx2, получим
+ dV^<?(2) + ^ у = q ,
дх1
(i)
дх2
где аар- компоненты метрического тензора Ü ; СТ(а ) - физические компоненты век­
тора напряжений; V - вектор объемной силы. Для криволинейной системы координат
удобно оперировать ковариантными или контравариантными компонентами вектора
напряжений. Заменим физические компоненты СТ(а ) вектора напряжений через его
ковариантные ст(а ) или контравариантные q “ компоненты, представленные в матрице
основных е а и взаимных е*3локальных базисов[1-3].
Р
2
Рисунок 1 - Векторы напряжений и объемных сил эжмента плиты
36
№1, 2010 г.
\а
» аа
Л ГГ
Подставляя (2) в (1) получим
Э л /а с т 1
dyfào 2
j-~
----- i— + ----- 5— + J a V = 0 .
дх 1
дх
Здесь а = а п а 22 —а 12й21 ~~фундамаггальный определитель метрического тшзора.
Зависимость между компонентами тшзоров напряжений и деформации для случая
малых деформаций упругого тела, находящегося в условиях плоской задачи, подчиняется
известным соотношениям закона Гука.
Для «ортогональной системы координат их можно записать в виде
О “р= 1- ^ т [ а “р а *" + (1 - v > а"1- а р“ } уи,
(3)
Придавая индексам значшия (а, Д у, т = 1,2) в развернутом виде окончательно
получим
а 11
Е 4' к t i « 11a 11+ B22( a + a 1V 1> 2 e 12a 1V 2]
1 -v 2
22 = ±
h _ ^ 22a22 a 2 2 + S n (i а + аи а21У 2 е 21а22а21\
о l2= Y ~ ^]fcn ((inan + a 12a 21) ( j + v 2) f £ u а па 12 + s22a22a21]
Касательные векторы основного локального базиса деформированной системы
координат определяются по формулг
Эт**
_
дй
е„ = ----- = е н------“ дха
“ дха
(5)
Соответствующие им компоненты основного метрического тшзора вычисляются
из соотношения
,
дй „
дй _
дй дй
a„R =
н------- ч--------- г ■е„ н------------sW
“р
“р дха р 5хр a дха дх
Из вариации компонент основного метрического тшзора а * получим выражения
компонент тшзора деформаций
1 /.
\ i f дй ^
дй ^
дй дй Л
(гт\
8“р _ 2 ^ aP ~ aa* ' = 2 \J )x » 'e* + W Sa + & ^ ‘f o p"j
Подставляя (7) в (4), затем в (1) и проектируя полученные уравнения на векторы
взаимного базиса в а локальней системы координат можно получить два скалярных
дифференциальных уравшшя равновесия в перемещениях. Производим дискретизацию
получшных дифференциальных уравнений методом криволинейных сеток для плоской
37
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
задачи теории упругости.
С учетом ортотропии материала выражения для компонентов тензора напряжений
и деформации примут вид
а u = А А . L a n a n + e 22Ç 2 a + а 12а 21 > 2 е12а11а 121
1 —V jV 2 L
„
СУ
22 _
Е 2 - Һс
Г
— ---------------£ 2 2
1 - V jV2
0
„22
22 . „
11
С
„ ,
^ "I" ^
12
^
21 Л.
„22
Һ~ 2 ^ 2 1 Ci
Cl
21І
12= 2 G h c [sn a ua 12 + е 22а 22а 21]
J
( 8)
Выполним дискретизацию векторного уравнэшя (1). Рассмотрим плоскую разно­
стную сетку (рисунок 2). Искомые функции вычисляем в определенных узлах разностной
сетки, как показано на схеме, а именно: напряжения q 1в узлах (г ± 0,5;у), q 2в узлах (г;у
± 0,5); компожнты вектора перемещений U в основных узлах (г; j ) разностной сетки.
Применяя разностную схему жпосредственно к векторным слагаемым уравнения
(1), получим разностный аналог контравариантных производных вектора напряжений
\ Г ^ ПА
+ C j1 2 ? 2 3 + 0 ,5 \ j
~
П ё і + C J 12? 2 J - 0 , 5
-J +
[fâ^2% +cj 22е2\ +0<5- [/^(а 2% +cj 22а , _ 0,5+(fiv).j =0
/1+0.5
(9)
// + 1
Рисунок 2 - Двумерная разностная сетка.
Определим компонаггы вектора перемещений и = и а • е “ в основных узлах (i;j) и
произведем усредание в промежуточных узлах (і ү 0,5 ;j ± 0,5) получим
38
№1, 2010 г.
Мг± 0,5;у+ 0,5 — ^
( U i± \;j+ \
U i± \\j
U i; j ~ ^ U i;j+ l ) »
U i± 0 ,5 ;j-0 ,5 = ^
( U i± l ; j - l + ^ i± l- ,j + U i; j
^
U i± 0 ,5 ;j ~ ^ ( U i± l;j + U i j ) ’ U i;j± 0,5 ~
^
+ U i;j± l ) '
Разностное векторное уравнение (10) спроецирзем на векторы взаимного локального базиса е? а в узде (г,у). В результате получим систему двух скалярных уравнзшй
(а =1,2)
/_11
V.
_аг:/
І+0,5;у' ( СТ і+0,5;у
.
/•_ i l
V
i
i- 0 ,5 ;j * (
ЛІ i;j+0,5
. _12_а/:/
\
a 2i+0,5;j )
1і+0,5;у +
i-О ,5 ;j '
^.cu;7
i _ 12
« а /;/
\ .
а іі-0 ,5 ;у + С Т і- 0 ,5 у ' а 2 і-0 ,5 у ) +
21
^,а;; /
\^ i;j+ 0 ,5 '
. __22
ïi;j+0,5
а*;/
(H)
\
i;j+ 0 ,5 ' ü 2i;j+0,5 )
~ 4 a U i- 0,5 - ( O W - 0 .S ' < ^ 0 , 5 + G ^ 5 - < > - 0 , 5 ) + V ^ 7 K P ' 5 P = 0
В уравнении (11) приняты коэффицишты преобразования при переходе от узла (г,у')
к узлу (i ±0,5,у ±0,5).
а г;у _ ? а
г±0,5
е г;у е Ь г±0,5;у±0,5
Выполним дискретизацию деформации еар в соответствующих узлах методом криволишйных сеток и получим разностные
ж
выражения для компонент деформации
С дй _ л
(uj+1.j Uj.j ) •eli+05.j
8|1і+ад ~[^дх1 е’У ï+0,5;y
: [ ( Ua ' e
)м ц ~ іиа 'е
e ii+ 0 ,5 ;j>
du
л
l Sjc2 'e2
— ( U i+0,5;j+0,5
U i+ 0 ,5 ; j-0 ,5 ^ 'e 2i+0,5;j ~
Si+ 0,5;j
= [ ( Ma ' e
)i+ 0 ,5 ;j+ 0 ,5 ~ ( Ua ' e
1 du _
удх
)i+ 0 ,5 ;y -0 ,5 ] ' e 2i+0,5;j ’
1 r_
Г,2
дй
' е +
дх
Ji+0'5;j
- ч-
= ^ К « г+1 ; , - “ у ) - е 2 г+ 0 ,5 у '
+
(12)
^ і+ 0 ,5 у '+ 0 ,5
Мі+0,5;7-0,5 ) e ii+0,5;j ^
Х e 2i+0,5;j + ^ Ма ‘ ®
^
)і+ 0,5у+ 0,5 — ( Ма ' ®
6
Х'+1;У
( Иа ' 6
)/;у
)і+0,5у'+0,5 3 ®1і+0,5у' }
Выполняя скалярное произведение базисных векторов по формулам (12), и учитывая
(10) окончательно получим
39
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
8Иг±0,5;у “
- ( UU ± l;ja U ±0,5;j + u 2i±l;ja li±o’J ; j
Ul ï J a U ±0,5;j
М2г;уа 1г±0,5;у)’
8 22г-;у±0,5 = - ( Ul i ; j ± l a 2i-J± 0 ,5 + u2i;j±la 2i;j+0,5 ~ U\i\j '2i;j±0,5 ~ U2 iJ a 2i\j+Q,5)
8 і2 г±0,5;У “ ^ - - ^ U\ i J ± \ a 2i±Q,5\j + u 2 ï J ± l a 2i±0?5;j
,
+
1г±1;У+1 ,
,
\ м 1г±1;у+1
-и
2г±1;у'+1
‘ “ іг±0,5;У + u 2 i± l;j+ l
lï± l;y -l
• д 1г±1;-/_1 — и
u li± 0 ,5 ;j
u l i ; j a 2i±0,5;j
u 2 i± l;j
‘ a U±0,5;j
■n2i±1;j~1—u
ы 1г±0,5; j
“ l i; j
U2 i; ja 2 i± 0 ,5 ;p
1г;у'+1
2г;у'+1
u li;j+ l ‘ a \i± 0,5;j
■n liJ
u li± 0 ,5 ;j
—и
u 2 iJ
u 2i\j+ \ ' а 1г±0,5;у
- n 2i'’J
'il
u \i± 0 ,5 ;j/ І '
13)
Подставляя послгдовательно (13) в (8), а затем в (1) и, проектируя полученные уравш ж я на векторы взаимного базиса 6а локальней системы координат, получим систему
двух скалярных уравнашй в перемещшиях и, дополнив их граничными условиями,
получаем разрешающую систему уравнашй плоской задачи.
Исследовано напряженно-деформированное состояние ребристой плиты-панели
при действии нагрузки вертикально приложенной в срединной плоскости. Подобрано
расположение ребер, их размеры и размеры плиты, соответствующие наименьшему
напряженно-деформированному состоянию плиты-пангли.
ЛИТЕРАТУРА
1 Ельмуратов С.К. Уравнения равновесия и движения тонких оболочек и пластин
и их численная реализация. // Наука и техника Казахстана, Павлодар, №1,.2005. - С.
24-33.
2 Ельмуратов С.К. Расчет тонких оболочек и пластин на устойчивость и динамику.
//Вестник ПГУ, серия физико-математическая, Павлодар, ПГУ, №3, 2005. - С. 43-51.
3 Ельмуратов С.К. Исследование устойчивости и колебаний тонких оболочек и
пластин методом криволингйных сеток. // Поиск, серия естественных и технических
наук, Алматы, №4. 2005. - С. 312-317.
4 Пред. патент. 1649. РК. Комплексные добавки для бетонной смеси. / Ш.К. Торпищев., С.К. Ельмуратов и др. 15.11.2005. Бюл № 11.- С. 3 с.
Туйіндеме
Еңбекте ңатңылдьщ цырларымен күшейтілген плитаның кернеулідеформациялыц күйі зертеледі. Есеп цисъщсызыцты торлар әдісімен
орындалган.
R esu m e
The workpresents the research ofthe ribbed slab reinforced with stiffening
plates. The calculation has been carried out by the method o f curvilinear net.
40
№1, 2010 г.
УДК 531.8
ДИНАМИКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ВИБРОИСТОЧНИКОВ
А.Ф. Ельмуратова
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Динамика рассматриваемой системы “вибратор - конструкция - среда”
определяется динамикой вибратора, к поршню которого приведены масса всей
системы и внгшние силы, действующие на систему, вслгдствие чего основной
задачей исследований становится задача выявлзшя устойчивых режимов работы
исполнительного механизма виброисточника. Сложность явлзшй проистекаю­
щих в гидравлических механизмах и множественность параметров, влияющих на
работу приводов, требуют примоешя различных методов расчета статических и
динамических характеристик гидравлических приводов в конкретных условиях
их использования. В настоящее время широкое примешше в проектировании
таких систем нашли аналитические и графоаналитические методы расчета,
используемые, как правило^ на первом этапе, когда выявляются основные качественные характеристики, выбирается приближённая структура и примерные
значения параметров, проектируемой гидравлической системы, обеспечивающие задан­
ные техническими условиями показатели качества работы.
На втором этапе проверяется справедливость сделанных допущений и упрощений,
а также уточняются значения параметров, при которых требования, предъявляемые к
системе, удовжтворяются оптимальным образом. Этот этап требует, возможно!, боже
полного описания динамических свойств системы и влияния вшшних воздействий. Рас­
четы, проводимые на основе уточнённых описаний, как правило), сложны и трудоёмки, и
могут быть выполнены только с использованием современной вычислительной техники.
На стадии проектирования вычислительная техника весьма эффективно используется
для расчета значений различных параметров системы, при которых обеспечивается за­
данные качество работы; для математического моделирования проектируемых систем,
когда динамические свойства достаточно точно описаны, а условия работы системы
приближаются к реальным; для автоматизации процесса проектирования, когда в ЭВМ
вводятся исходные данные и технические требования, а на выходе получают результаты
в виде цифровых значений параметров, графиков и чертежей. Широкие возможности
вычислительной техники позволяют решать нглингйные задачи численными методами,
выявлять режимы устойчивых движений и проводить анализ динамических свойств
рассматриваемой системы.
Среди большого разнообразия следящих систем наибольшее распространение
получили гидравлические системы с дроссельным управлением и наличием жесткой
обратной связи по положению выходного звена.
В гидравлических виброисточниках с обратной связью функция открытия золот­
ника запишется в виде:
41
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
W = / ( х ) = х0 sin 2nft - кос ■у>
где Xq - координата золотника, к а • —коэффициент обратной связи.
Тогда диффершциальные уравнения вынужденных колебаний системы «вибратор
- конструкция - среда» примет вид:
/
ÿ + 2пу + к 2у +
у 2 sgn ÿ + b2y 3 = Q sgn j,
(1)
(яс0 sin 2nft —косу J
где П, к, Ь, Z>2 - коэффициенты, характеризующие систему «вибратор - конструк­
ция - среда» [1].
Положение равновесия системы определяется действительным положительным
корнгм, обозначенным у . Посж перенгсения начала координат в положение статического
равновесия уравнение (1) перепишется сждующим образом:
ÿ = -2nÿ-k2(y + ycm)-
Һу 2
(jc0sïn2Tift-koc(y + ycJ }
sgn ÿ - b f y + y ^ J + Q sgaÿ.
Проанализируем знаки V.
sgn Q -
sgn
(y
b j2
= sgnj,
^0sin2Tift-kocy )
+ ^ )+ b 2 ( y + y cm )
+ b 2y 3 ]=
sgn y
В целом знак У определяется выражением:
sgn ÿ = F 1 sgn ÿ - F 2 sgn у - Ғ ъ sgn y - F 4
Здесь:
*! = Q -
мv2
у2
(4)
F2 = \2nÿ\
(5)
jL
F3
= \k2У an
f a
= \к2у ст+ЗЬ2у 2Уст+b2yLl \
+ 3 b 2 У 2 Уст + b 2
(6)
(7)
Рассмотрим, каким образом меняются знаки производных по времени переменных
системы на участках фазовой плоскости ( у, ÿ )
42
№1, 2010 г.
На участке плоскости у > 0, ÿ < О (IV квадрат) с очевидностью выполняется
условие знаков. Sgn у = —Sgn ÿ . Это же условие выполняется на участке плоскости
у < 0, ÿ > 0 (II квадрат).
На участке плоскости у > 0, ÿ > О (I квадрат) требуется выполнение соотношения
знаков Sgn ÿ = —Sgn ÿ . Это произойдет при условии, если Ғх —Ғ2 < Ғ Ъ+ Ғл .
На участке плоскости у < 0, ÿ < 0 (Шквадрат) соотношаше знаков sgn ÿ = —Sgn ÿ
выполняется при условии Ғ1 —Ғ2 < Ғ Ъ—Ғ4 .
Заменив в (4)-(7) выражение для ҒХ,Ғ 2,Ғ ъ получим условия устойчивости сис­
темы с жесткой обратной связи по положению выходного звена при прямоугольном
управляющем сигнале:
I квадрат:
(p0-p a)s- J 2\
2-ÿ2
ë ¥ 2V2x 0
-
\rÿ \
<
С{у + Уст )+1^-{У + Уст)
( 8)
ІП квадрат:
(Р о -Р ^ -
1 г-2 2 2 'У1
ту < С(у + У ст )+^А -(у-У ст У
(9)
Анализ условий устойчивости показывает, что возможны слгдующие случаи, обес­
печивающие устойчивую работу систем «вибратор - конструкция - среда».
- подводимое давление Р0 должно быть таково^ чтобы при любых возможных
возмущениях сохранялись неравенства (8) и (9).
- устойчивей работе системы способствует увеличение коэффициентов нглингйных
членов за счет конструктивных параметров виброисточника.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ельмуратова А. Ф., Ешуткин Д. Н., Кожахметова А. К. Динамика и устойчивость
гидравлического вибратора // журнал «Физико-технические проблемы разработок по­
лезных ископаемых», Новосибирск,. 1992. -№3, с. 76-69.
2. Ельмуратова А. Ф Устойчивость гидровибраторов //журнал «Наука и техника
Казахстана»,Павлодар, 2004, №3, 10 с.
Түйіндеме
Жумыста шыгыс буынының жагдайы бойынша к/атаң кері байланысы
бар жэне дроссельді басқарылатын гидравликальщ жүйенің динамикасы мен
беріктігінің мөселелері қарастырылган.
Resume
Questions ofdynamics andfirmness o f hydraulic system with throttle control
and hardfeedback availability according to the regulations o f output branch.
43
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
УДК 621.311
РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОМПЕНСАЦИИ
ЕМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА
ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 6 -1 0 КВ
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов,
А.Б. Уахитова, М. К. Жанкуанышев
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
В системах электроснабжения сельских предприятий имеет место сутцествагаое увеличение тока однофазного замыкания на землю (033) в сетях напря­
жение 6 -1 0 кВ вслгдствие значительного увеличения мощностей эксплуатиру­
емого эжктрооборудования и расширшия производства. При этом возникает
нэобходимость компшсации емкостных токов 033 осуществляемая резонансным
заземлением нгйтрали. Это обеспечивает снижение тока 033 до минимальных
значший, обусловленных активными потерями изоляции сети и ДГР, и как
сждствие - значительнее повышшие надежности систем электроснабжения,
уровня эжктробезопасности персонала при 033, за счет снижения отключший
поврежденных линий и отрицательных воздействий 033 на эжктрооборудование [1].
Значительная часть ДГР в системах эжктроснабжшия сельских предприятий представля­
ют собсй устаревшие шрегулируемые реакторы и реакторы со ступенчатым регулированием,
у которых переключение ступежй осуществляется при отключении от сети и, тем самым, ic
обеспечивающие полней компшсации емкостного тока. Полная компенсация емкостного тока
замыкания на землю обеспечивается при наличии устройств автоматической резонансной
настойки и ДГР с плавным регулированием компенсирующего тока.
На основании выше изложшного нэобходимо разработать способ повышения эф­
фективности компшсации емкостного тока в эжктрическсй сети 6 -1 0 кВ с нгрегулируемым или ступенчаторегулируемым ДГР путем использования разработанного способа
и устройства автоматического опредежния тока 033 для автоматической подстройки
суммарной емкости сети с целью обеспечения резонансной настройки контура нужвой
посждовательности сети.
На основе принципа действия устройства компшсации емкостного тока в сети 6
- 10 кВ разработан способ повышшия эффективности компшсации емкостного тока
замыкания на землю, заключающийся в подключшии по схеме “звезда” конденсато­
ров между фазами эжктрической сети и регулируемых кондшеаторов между земжй
и нужвой точкой кондшеаторных батарей, соединенных в “звезду” и использовании
способа и устройства автоматического опредежния тока 033 для регулирования сум­
марной емкости эжктрической сети по величине определяемого тока 033 в сети.
На рисунке 1 представлена схем а, реализую щ ая предлагаем ы й спо­
соб, содерж ащ ая:
- источник питания и трехфазную эжктрическую сеть с фазами А, В и С;
44
№1, 2010 г.
- ступенчато регулируемый (нгрегулируемый) дугогасящий реактор ДГР, подклю­
ченный между шйтралью источника питания и земжй;
- конденсаторные батареи БК, соединенные по схеме “звезда” и подключенные
между фазами эжктрической сети;
- регулируемые конденсаторы С, подключенные между земжй и нужвой точкой
конденсаторных батарей, соединенных в “звезду”;
- устройство автоматического определения тока 033 в эжктрическсй сет 6 - 10 кВ
УАОТОЗЗ;
- дополнительную емкостную проводимость Ь0;
- выключатель дополнительней емкостной проводимости QF1;
- выключатель нагрузки QF2;
- выключатель QF3, коммутирующий ДГР;
- исполнительный орган И01 выключателя дополнительной емкостной проводи­
мости QF1;
- исполнительный орган И02 регулируемых конденсаторов С;
- исполнительный орган ИОЗ выключателя QF3;
- емкостные проводимости изоляции сети ЬА, ЬВ, ЬС;
- активные проводимости изоляции сети gA, gB, gC.
Принцип действия способа заключается в выполнении следующих операций,
выполняемых устройством автоматического определения тока 033 в эжктрическсй
сети 6 - 10 кВ: считывание с трансформатора значение напряжения нужвой посждо­
вательности; отключение дугогасящего реактора от нгйтрали сети; автоматическом
опредежнии тока 033; подключении дугогасящего реактора к нгйтрали сети; автомати­
ческой подстройке суммарной емкости сети к ее определяемому настройкой значению
по величинг определяемого тока 033 в сети в течение периода его измерения.
В зависимости от значшия напряжения нужвой посждовательности U0 осуществляется
выбор режима работы устройства автоматического опредехшия тока0 33в эжктрическсй сети
6 -1 0 кВ: при U0<0,15 иф производится задаваемая настрсйка сети (резонанс или перекомпенсация), путем выполшшя вышеописанных автоматических операций; при U0>0,15 иф
устройство автоматического опредежния тока 033 в эжктрическсй сети 6 -1 0 кВ переходит
в режим появления однофазного замыкания на землю. При U0>0,15 иф устройство автома­
тического опредежния тока 033 в эжктрическсй сети 6 -1 0 кВ расценивает режим сети как
шполнофазный или шеимметричный.
При устранении аварийных режимов сети (U0<0,15 иф) производится настрсйка
сети в соответствии с начальными параметрами.
Вычисжние определяемой настройки емкости сети производится для варианта
металлического замыкания на землю, так как при замыкании через перемежающееся
сопротивжние наблюдаются переходные процессы, веждетвие периодических зажиганий
и погасаний дуги в месте пробоя изоляции.
Поэтому настройку выполняют на основе величин установившихся токов и напря­
жений нужвой посждовательности [2].
При металлическом замыкании на землю потенциал нгйтрали становится равным
фазному напряжению сети. В месте замыкания протекает ток дугогасящего реактора,
емкостный ток сети и активный ток, обусловжнный активными потерями изоляции и
дугогасящего реактора.
45
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
ЛИТЕРАТУРА
1 Черников А.А. Компенсация емкостных токов в сетях с незаземлэшой шйтралью.
- М.: Эшргия, 1974. - 95 с.
2 Цапенко Е.Ф. Замыкания на землю в сетях 6 - 3 5 кВ. - М.: Эгергоатомиздат,
1986. -1 2 7 с.
Туйіндеме
ЖЯмыста кернеуі 6-10 кВ электр торапта сыйымдыльщ тогын
царымталау цуралдарының орындау бойынша жерге туйыцталу
сыйымдыльщ тогын царымталау тиімділігін көтеру әдісі әзірлтді.
Resume
In work on the base principle action ofdevice to capacitive current compen­
sations in network 6-10 kV is designed way o f raising efficiency to compensations
o f capacitive current o f closing to the land.
46
№1, 2010 г.
УДК 665.7.038.3
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИСАДОК
ДЛЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
К.Х. Жапаргазинова, С.Ж. Жумалин, А.Ж. Жумалина
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Использование альтернативных видов топлива для автомобилей является
актуальным, особенно в последше десятилетие. Известно [1], что в качестве
топлива в двигателях внутршнгго сгорания используются, например, низшие
спирты. Однако низшие спирты имеют значительно более низкую, чем бшзин,
теплоту сгорания. Это значит, что запас топлива в баке автомобиля должен быть
увеличен, либо регулярность пополнения запасов топлива будет также возрас­
тать. В США в качестве автомобильного топлива применяют смесь бензина и
этанола. В Италии из оксида углерода и водорода получают смесь спиртов от
С1 до С5 и добавлением этой присадки в автомобильные бшзины увеличивают
их октановое число (таблица 1).
Метанол СН3ОН и этанол С2Н5ОН хорошо растворяются в бшзинг, имеют
высокое октановое число смешения, но растворимы и в воде. А поскольку в то­
варных бшзинах всегда есть вода, то спирт, использ}емый в качестве присадки, будет
переходить в водную фазу и вместе с ней отслаиваться. В резервуарах при хранзши
водная фаза, содержащая спирт, окажется внизу. Для исключения расслоения, требуется
добавка гомогшизатора, например, изобутилового спирта С4Н9ОН, в результате потре­
буются дополнительные затраты.
Как видно из таблицы 1 с уменьшением длины алкильного радикала, октановое
число увеличивается. Лучшие октановые характеристики у этилового и изопропило­
вого спиртов. Так этанол повышает октановое число базового бшзина от 91 до 133 по
иссждовательскому методу (ОЧИ), а моторному методу (ОЧМ) увеличивает на 18
единиц. Указанные спирты мшге токсичны чем их гомологии [2]. Этанол обеспечивает
значительное повышшие октанового числа при меньшем содержании (5,7%) в бшзинг.
Слгд>ет отметить, что в растворшные в углеводородах трет-бутиловый, изопропиловый
и этиловый спирты имеют повышенную упругость паров от 48 до 124 кПа. Повышен­
ная летучесть присадок приводит к обогащению паровой фазы спиртами и большому
влиянию на октановые числа, что является положительным момштом. В то же время
это влияет на испаряемость и упругость паров бшзинов и должно учитываться при
компаундировании бшзинов.
47
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Таблица 1
Основные характеристики спиртов, применяемых в бензинах
Показатели
Этанол
Изопро-панол
N-пропа-нол
Втор-бутанол
Третбута-нол
Примечание
Октановое число
(ОЧИ)
133
122
118
105
109
Базовый бензин
ОЧИ=91
Октановое число
(ОЧМ)
102
98
91
92
94
Базовый бензин
ОЧМ=84
5,7
7,4
7,4
9,3
9,3
7,7
10
10
12,5
12,5
ПДК, мг/мЗ
1000
980
10
450
100
Ткип., "С
78
82
98
100
83
Упругость паров
при 38° С, кПа
124
60
20
16
48
Содержание
спирта в бензине,
% об.
Обеспечивает
2% кислорода в
бшзинг
Обеспечивает
2,7% кислорода в
бшзинг
Нормир5ется в
России
При содержании
спирта 10% об. в
бшзинг
В качестве присадок к моторным топливам широко используются простые эфи­
ры. Из эфиров одним из наибоже эффективных веществ, используемых в качестве
присадки является метил трет - бутиловый эфир (2-метил-2-метоксипропан (МТБЭ)
(СНЗ)ЗСОСНЗ.
Известно [2], что практически все низшие кислородсодержащие соединения имеют
высокое октановое число - до 100 ОЧИ (октановое число по иссждовательскому методу).
У МТБЭ октановое число смешения доходит до 117 ОЧИ (таблица 2), в зависимости от
угжводородного состава бензина.
Таблица 2
Основные характеристики эфиров, применяемых в бензинах
Показатели
Метил трет
- бутило­
вый эфир
(МТБЭ)
Этил
трет-бутиловый эфир
(ЭТБЭ)
Изопропил
трет-бутиловый эфира
(ИПТБЭ)
Метил трет
- амило-вый
эфир (МтАЭ)
ДиизоПропиловый эфир
(ДИПЭ)
Примечание
Октановое число
ОЧИ
117
119
120
112
110
Базовый бшзин
ОЧИ=91
Октановое число
смешшия ОЧМ
103
105
106
98
100
Базовый бензин
ОЧМ=84
11
12,7
14,4
12,7
12,7
Обеспечивает
2% кислорода в
бензине
15,1
17,2
19,4
17,2
17,2
Обеспечивает
2,7% кислорода
в бшзинг
Содержание
эфира в бензине,
% об.
48
№1, 2010 г.
Ткип., "С
Растворимость
в воде, %, при
20 "С
55
73
87
86
68
4,8
0,1
0,05
0,2
0,2
Все эфиры, особенно третбутиловые, характеризуются высокими октановыми числа­
ми, которые сопоставимы с низшими спиртами. Наивысшие значения октановых чисел
по иссждовательскому методу имеет изопропил трет-бутиловый эфира (ИПТБЭ) и этил
трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ). МТБЭ имеет среднге значение октанового числа равное
117 (ОЧИ), однако изготовление МТБЭ боже дешевж и экономичнге чем у ИПТБЭ и
ЭТБЭ. По сравнению с другими эфирами метил трет-бутиловый эфир обеспечивает
значительнее повышение октанового числа при меньшем содержании (11%) в бензинг.
Главным преимуществом эфиров по сравнению с низшими спиртами, является их рас­
творимость в бензинг и нграстворимость в водной фазе. Например, этанол расворяется
в воде полностью, а МТБЭ хорошо растворяется в бензинг в любых соотношениях,
практически нг растворяется в воде, нг ядовит.
При использовании МТБЭ сокращается расход шфти на производство заданного коли­
чества товарного бшзина, а также достигается её заметная экономия благодаря смягчшию
требований к октановой характеристике традиционных угжводородных компоштгов бшзи­
на. МТБЭ имеет равную с бензином топливную характеристику. Наличие в гем кислорода
существенно улучшает процесс сгорания топлива в цилиндрах, повышая экономичность
двигателя и снижая содержание в выхлопе продуктов жполного сгорания.
Технология производства МТБЭ протекает в одну стадию: метиловый спирт СН3ОН
взаимодействует с изобутиленом (2-метилпропшом) C4Hg. Процесс идет при средних
температурах (50-70°С) и давлениях (1-1,2 мПа). Реакцию осуществляют на специальном
катализаторе (чаще всего это ионообменные смолы) с высокой сежктивностью и почти
полней конверсией за один проход. В качестве сырья, используют фракцию С4 ката­
литического крекинга, в которой кроме изобутилена присутствуют и Н-бутижны (1- и
2-бутены) С4Н8[4]. Сежктивность образования МТБЭ такова, что из смеси угжводородов
в реакцию вступает только изобутилен. Тем самым синтез МТБЭ одновременно служит
и процессом разделения фракции С4. Непрореагировавшие Н-бутилены служат наряду
с МТБЭ товарной продукцией установки.
Топливная смесь бшзина с МТБЭ обладает еждующими свойствами:
- улучшаются антидетонационные свойства легкокипящих составляющих
бензина, увеличивается детонационная стойкость и стабильность топлива;
- снижается температура запуска двигателя и токсичность отработавших газов;
- уменьшается интенсивность изнашивания детажй двигателя, образование нагара и
лаковых отложений;
- сокращается расход топлива.
Процесс приготовления бшзинов представляет собой процесс механического сме­
шивания низкооктанового бшзина и МТБЭ. Подсчитано [3], что наибоже экономично
добавлять в бензин 5— 15% МТБЭ. При добавлении 10% МТБЭ октановое число по­
лученного бшзина повышается на 2,1 - 5,8 единиц (по иссждовательскому методу) в
зависимости от угжводородного состава исходного сырья.
По требованиям ЕЭС к автобшзинам Евро-3 (2000 год) и Евро-4 (2005 год) установ­
лено максимальное содержание кислорода 2,3% и 2,7% соответственна Так, требования
Евро-3 и Евро-4 представлены в таблице ниже. К числу основных эксплуатационно-ка­
49
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
чественных показателгй бензина относят показатели его детонационной стойкости и
склонность к нагарообразованию.
Все законодательные инициативы, жестко регламентирующие экологические по­
казатели качества топлив, в итоге направжны на снижение токсичности отработанных
газов транспортных средств.
Поэтому в Европейском Союзе, США и других развитых странах приняты жесткие
нормы по токсичности ОГ (оходящих газов) автомобилей с бензиновыми и дизельными
двигателями, регламентирующие содержание СО, S02, NxOy и СхНу. С 2005 г. в ЕС
действуют нормы токсичности Евро-4. Это означает, что автомобили, продаваемые в
странах ЕС должны соответствовать этим нормам, естественно, при применении соот­
ветствующего топлива, экологические показатели которого также регламентированы
соответствующим отдельным стандартом.
Таблица 3
Требования к бензинам ЕС (Евро-3 и Евро-4)
Показатели
Евро-3 (2000 год)
Евро-4 (2005 год)
макс. содержание бензола, %
1
1
макс. содержание серы, ppm
150
30
макс. содержание ароматических компоштгов, %
42
30
макс. содержание олефиновых композитов, %
18
14
макс. содержание кислорода
2,3
2,7
наличие моющих присадок
обязательно
обязательно
Таким образом, требования Евро-4, помимо снижения максимального содержания
серы, олефиновых компонентов и ароматических компонентов, увеличили максимальное
количество кислорода до 2,7%, что позволило увеличить объемы использования эфиров
с целью замещения углеводородов. Согласно требованиям Евро-4 треб)емая концент­
рация в пересчете на МТБЭ составляет 11%, а допустимая 15,1%, в пересчете на ЭТБЭ
(и МтАЭ) - 12,7% и 17,2% соответственно
Помимо выполнения экологических требований стало нэобходимо постоянно на­
ращивать выпуск бензинов с ОЧИ 92, 95 и выше, спрос на которые непрерывно растет
Октановое числсі, в этом случае, оправданно поднимать присадкой: кислородсодержащей
- МТБЭ [5].
ЛИТЕРАТУРА
1. Итинская, Н. И. Топливо, масла и технические жидкости / Н. И. Итинская, Кузнгцов Н. А. - М. Агропромиздат, 1989. - 26 с.
2. Кушниренко К. Ф. Краткий справочник по горючему. - М.: Всениздат, 1979.
- 6 6 - 6 7 с.
3. Бойко Ю. А. Производство экологически чистой высокооктановой добавки к
бензину/ Ю. А. Бойщ К. В. Баклашов. - М., 2002. -57 с.
4. Чаплин Д.Н. Выделение изобутилена и изоамилаюв из углгводородных фракций.М., 1981.-35 с.
50
№1, 2010 г.
5. Иванов В.Н., Ерохов В.И. Экономия топлива на автомобильном транспорте.
- М.: Транспорт, 1984. - 302 с
Туйіндеме
Бул мацалада мотор жагар майына цосындысының химиялъщ
ңурылымы жэне қурамына байлданысты базалъщ бензинньщ октан санынъщ
сараптама эсері жургізілген. Метилдің ушіншілік бутил эфирдің спирттер
мен басца эфирлермен салыстыргандагы артъщшылъщтары көрсетілген.
R esu m e
In clause the analysis o f structure prisadok to motor toplivo and their in­
fluence on oktan number base benzin is given depending on a chemical structure
and contents in a mix. Is described o f use marked(aimed) tret - bytilovogo o f an
ether in comparison with other ethers and spirits.
51
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
УДК 624.15.001.63
ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
НА КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТАХ
С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
В.А. Козионов
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Введение. Строительство современных высотных зданий и сооружений с
развитой подземной частью часто осуществляется на основаниях из крупнообло­
мочных грунтов с песчаным или глинистым заполнителем. Условие применяли
уравшшй механики деформируемого тела к описанию напряженно-деформи­
рованного состояния (НДС) такой среды [1], записывается в виде
h <
где
Һ
Н
<
А ,
( 1)
- размер скальных обломков;
Н - размер образца грунта, при котором его можно считать локально однородным
эквивалентным материалом;
А - расчетная область (характерный размер) массива грунта.
Полное соблюдение данного условия, как показывает обзор наибоже распространен­
ных в практике геомеханических модежй оснований [2], для крупнообломочных грунтов
с заполнитежм часто оказывается швозможным всждствие особенностей их состава,
строения и конструктивных решений фундаментов. Это ограничивает возможности
детальных иссждований НДС таких оснований, например, на уровш, характерном для
однородных грунтовых массивов.
Целью работы, является обоснование новой геомеханической модели грунтового
массива крупнообломочных грунтов с заполнитежм с использованием подходов ме­
ханики композиционных материалов, удовжтворяющей условию (1).
Геомеханическая модель основания. Для выполнения расчетов оснований фунда­
ментов на крупнообломочных грунтах автором предлагается геомеханическая модель
основания, частично изложенная раше в работе [3] и др., представляющая собой слой
дискретно-шоднородного грунта ограниченной, в общем случае переменной, толщины и
длины, примыкающий в основании к фундаменту. В пределах данного слоя формируется
базовая механико-математическая модель, учитывающая строение слагающих грунтов и
особенности их механического поведения. Остальная часть основания с использованием
принципа эквивалентной гомогенности [4], рассматривается как квазиоднородная среда
с осреднашыми по расчетному объему механическими характеристиками (рисунок 1).
52
№1, 2010 г.
1 - фундамент; 2 - слой дискретно-неоднородного грунта;
3
- гомогенный массив грунта; 4 - подготовка
Рисунок 1 - Расчетная схема основания из крупнообломочных грунтов
Размеры b 1, В, Н устанавливаются на основе общих требований к геомеханическим
расчетам оснований, а величины 1, h - по результатам специальных расчетов по оценке
их влияния на НДС системы «фундамент-основание».
Такая схема разрабатывается по результатам инжаерно-гшлогических изысканий
участка строительства с учетом требований СНиП РК 5.01-2002 к исследованиям крупно­
обломочных грунтов. На шй отражаются особашости состава и расположения структурных
эжментов (твердые включения, заполнитель, зоны контактов элгмаггов), их размеры, форма
и содержание. Эти работы выполняются путем фотографирования площадок массива, ана­
лиза гранулометрического состава грунтов, проходки скважин и шурфов, использования
стереологических построений и других подходов, рассмотрашых в работе [5].
Грунты основания рассматриваются как среда с наиболее адекватной эксперимен­
тальным данным механико-математической моделью (линейно или нелинейно-деформи­
руемая среда, включая отражение реологических свойств). Для дискретно-нээднородной
области механические характеристики назначаются отдельно для каждого типа вклю­
чений и заполнителя, а для гомогенной области - по данным полевых испытаний или
расчетно-экспериментальными методами.
Для удобства расчетов область структурно-неоднородного грунта может быть пред­
ставлена в виде прямоугольника (плоская задача) или параллепипеда (пространственная
задача). Сждует отметить, что эта модель основания отличается физической сущностью
от модели слоя ограниченней толщины и длины [2].
В частных случаях модель основания может быть представлена дискретным слоем
грунта на гомогенном деформируемом основании (Һ<Н и 1=В), дискретным слоем грунта
на абсолютно жестком основании (1=В и Һ=Н, 1<В и Һ=Н), локальной областью основания
ABCD с переменными размерами li=f(x), hi=f(z).
Для участков основания 2 и 3 (рисунок 1) могут выделяться непрерывно-нэоднородные или кусочно-однородные области с различными показателями механических
характеристик слагающих грунтов с отражением, нередщ сложных условий их зажгания
(в особенности элювиального генезиса) в основаниях зданий и сооружений. Расчет НДС
53
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
основания выполняется методом конгчных элементов (МКЭ) с учетом представления
его в виде двухуровневого континуума и отражения: крупнообломочной составляющей
и заполнителя; типовой структуры, состоящей из включений и заполнителя, обладаю­
щей осреднашыми механическими свойствами; размеров расчетной области основания
и фундамента.
Иссждованные варианты расчетной модели основания. Рассмотрим результаты
иссждований по обоснованию предложением модели крупнообломочного основания.
Часть из них опубликована в работе [6], с участием О.В. Тарасовой. В качестве основа­
ния рассматривался крупнообломочный грунт с заполнитежм, механические свойства
которого приведены в таблице 1 [7].
Таблица 1
Механические свойства грунтов
Механические
характеристики
Модуль сдвига G, КПа
Модуль деформации Е, КПа
Коэффициент Пуассона и
Сцешнше, КПа
Угол внутреншго трения, град.
Компоншты модели
Мергель
Суглинок
86436
2148
195000
5800
0,128
0,35
600
46
29
32
Осредненные параметры
п = 0,2
п = 0,4
4831
6079
13430
16780
0,39
0,38
45
50
27
33
Механические характеристики включений и заполнителя описывались моделью
бездилатансионнай упругоидеальнопластической среды- Условие прочности описыва­
лось критерием Кулона - Мора. Сетка разбивки содержала до 410 конгчных эжментов.
Расчеты выполнялись МКЭ по программе SCAD.
Математическое моделирование проводилось на двух типах расчетных модежй
основания: схема А в виде дискретно-неоднородного основания с отношением размеров
включений к ширинг подошвы фундамента d/b=l,0.. .3,0 (серияі) и d/b=0,1.. .0,3 (серия
2); схема Б в виде квазиоднородного основания для расчета осадок фундаментов по
механическим свойствам заполнителя (серия 3) и осреджнным параметрам включений
мергеля и заполнителя из суглинка (серия 4).
Все расчеты МКЭ проводились для вариантов содержания включений п = 0%, 20%
и 40% при размерах ширины подошвы фундамента b = 1, 2, 3 и 4 м.
На рисунке 2 приведены иссждованные фрагменты «типовых структур» оснований
фундаментов на крупнообломочных грунтах с заполнитежм.
По степени каркасности иссждованные структуры относятся ко второму классу
- крупнообломочным грунтам с несовершенным каркасом. Поэтому для данного типа
грунтов учитывалось взаимодействие включений и заполнителя.
а - при d/b=l,0.. .3,0; б - при d/b=0,l.. .0,3; 1 - включения; 2 - заполнитель
Рисунок 2 - Фрагменты иссждованных структур оснований фундаментов
54
№1, 2010 г.
Контактные давжния по подошве фундаментов. На рисунке 3 приведены результаты
вычислений контактных напряжений по подошве жесткого фундамента при содержании
включений п = 0,4 и давжнии по его подошве Р = 500 кПа.
а - при b = 1м; б - при b = 4м; неоднородное (1) и однородное (2) основания
Рисунок 3 - Эпюры напряжений Р(х) по подошве жесткого фундамента
Из рисунка 3 сждует, что наличие включений изменяет, по отношению к однород­
ному основанию, вид эпюры контактных напряжений Р(х), которая зависит также от
процентного содержания включений, их размера, ширины подошвы фундамента, а также
степени развития пластических деформаций в основании. Это обусловливает и различие
изгибающих моментов по подошве фундамента.
Напряженное состояние основания. На рисунке 4 приведены, в качестве
примера, результаты вычислший вертикальных напряжешй oz в основании фунда­
мента по осям z и х при средам давлении по его подошве Р = 200 кПа.
, N
и
■>
\
\
0 — ^7168
110 ' ------3
- М
62 \—
7
\
Уго
42 Г О z
95
2
1
а - при ширинг фундамента b = 1 м; б - при ширинг фундамента b = 3 м;
1
- при содержании включений п=0,4; 2 - при п=0,2; 3 - при п=0
Рисунок 4 - Эпюры напряжений а в основании при d/b=l,0.. .3,0 (серияі)
55
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Как видно из рисунка поле напряжений в дискретном основании характеризуется
чрезвычайной «однородностью. У острых углов включений возникает резкая концентра­
ция напряжений, что приводит к возникновению локальных пластических деформаций в
материале заполнителя. Из рисунка 4 также следует, что очертание эпюры ozв основании
даже при одинаковом содержании включений зависит еще от ширины подошвы фунда­
мента. Различие в эпюрах oz получено и при отличающихся сочетаниях параметров п и
Ъ. В обобщенном виде, можно записать выражение S z —f ( Р , Z, п, Ь) . Это указывает
на зависимость НДС основания от ширины фундамшта, нагрузки, размера и содержания
включений и ряда других структурно-механических факторов.
Развитие зон разрушашй грунта в основании фундаментов. Наряду с исследованием
НДС проводился также анализ прочности оснований. Характерные примеры развития
зон разрушений в основаниях приведены на рисунке 5.
а - при п=0,2 (серия 1); б - при п=0,4 (серия 1)
Рисунок 5 - Зоны разрушения грунта (1) под фундаментом (Ь=3 м, Р=600 КПа)
Анализ ч и с л е н н ы х экспериментов показад что разрушение структуры дискретнонзоднородного основания начинается с заполнителя вокруг концентраторов напряже­
ний. С ростом нагрузки на грунт локальные зоны разрушения развиваются, образуя
обширную область, включающую и обломки скального грунта. Характер развития
зон разрушения грунта в основании, как показали иссждования, существенно зависит
от содержания включений, их размера, а также ширины подошвы фундамента. Эти
особенности характеризуют проявление в основании масштабной нэоднородности, обус­
ловленной структурно-механическими особенностями дискретно-^однородных грунтов.
Отмеченный механизм разрушения грунтов основания отличается от известных данных
для однородных сред.
Осадки фундаментов. Из рисунка 6 следует, что графики осадки фундамента S от
среднего давжния по его подошве Р, т.е. S —f (Р) имеют нелинейный характер. Они
зависят как от содержания включошй, так и ширины подошвы фундамента. Учет включе­
ний в основании фундаментов во всех случаях снижает их осадку. Для серии расчетов при
значениях d/b= 1... 3, вследствие масштабной шэднородности среды, получена зависимость
осадки фундамента от места расположения фундамента на поверхности основания.
56
№1, 2010 г.
о
400
800 Р, кПа
б)
0
400
800Р, кПа
О
в)
400
800Р, кПа
0,2
0,4
а) - n = 0; б) - n = 0,2; в) - п = 0,4; 1 - Ь = 1 м ; 2 - Ь = 2м; сплошная линия -однород­
ная среда; штриховая - d/ Ь=0,1...0,3; штрихпунктирная - d/b=l.. .3
Рисунок 6 - Графики зависимостей S = f (Р)
Для анализа нзлингйности графиков S = f ( Р ) использована формула
^ _ ( 1 - у 2) ю - 6 ^ 1/т
(2)
где Az и т - коэффициент деформируемости и параметр упрочнзшя;
ю - коэффициент формы и жесткости фундамента;
v - коэффициент Пуассона грунта.
Определение параметров Az и т осуществлялось по компьютерной программе.
Анализ данных показал, что для квазиоднородных схем оснований (серии 3 и 4) параметр
упрочнзшя m æ существенно зависит от ширины подошвы фундамента и содержания
включений, тогда как различие в коэффициентах Az для фундаментов шириной Ь=1 м
и Ь=2 м достигает 60,4%.
Зависимость параметров Az и м и содержания включений, ширины фундамента и
расчетной схемы основания для серий расчетов 1и 2 имеет сложный характер. Из получшных
данных сждует, что адекватности осадок æ наблюдается ни для одной из рассмотренных
модежй оснований. Например, при нагрузке на фундамент Р=400 кПа различие в осадках
составляет 15,5...33,1%. При этом важно отметить, что наименьшее различие в осадках
фундаментов получено для моделгй оснований в виде квазиоднороднсй (осредкнной по
свойствам) и дискрегао-шэднородной сред при отношении d/b=0,l.. .0,3 при Ь=2 м.
При практическом соответствии параметров нглингйной зависимости S=f(P) для
моделзй квазиоднородного и дискретно-неоднородного оснований можно использовать
следующий прием расчета осадок фундаментов на крупнообломочных грунтах с исполь­
зованием метода М.В. Малышева [8].
1. По формулам механики грунтов определяются расчетное сопротивжние R и
предельное сопротивжние Ри грунтов квазиоднородного основания.
57
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
2.
Определяется осадка фундамента S p по формулг М.В. Малышева для квазиод­
нородного основания за пределами линейной зависимости, т.е. при Р > R
Sp —SR
и
(P y-R X P -R )
(3)
(R - a zg0)(Pu - P ) _
где SR - осадка квазиоднородного основания при P=R;
о - напряжение от собственного веса грунта на уровш подошвы.
3. Определяется осадка основания SRD с учетом дискретной «однородности его
строения при P=R. Эту величину можно определить численным способом расчета МКЭ,
либо методом послойного суммирования применительно к крупнообломочным грунтам
по СНиП РК 5.01-2002.
4. Величина SRDподставляется в формулу (3) вместо значения S R .
Выполним расчет по изложенной методике для фундамента Ь=2 м при п=0,2 (ри­
сунок 66) для средшго давления по его подошве Р=600 кПа. Для квазиоднородного
основания R=479 кПа, Ри =1746 кПа, S
0 =27 кПа (для глубины заложения фун-
даментас1=1,5 м и удельного веса грунта g = 18 кН/ М ). При условии P=R величины
S R = 0,0852 м, 8 ^ = 0,0905 м. Тогда при Р= 600 кПа осадки фундамента составят S р
=0,1104 м (расчет МКЭ - 0,115 м), а 8т = 0,1175 м (расчет МКЭ - 0,1207). Таким
образом, погрешность расчета составила 2,6 %.
Выводы
1. Обоснованы геомеханическая модель основания, аппарат двухуровшвого конти­
нуума и методика для расчетов фундаментов на крупнообломочных грунтах с учетом
дискретности их строения, различия показатежй механических свойств, состава, формы,
ориентации, размеров включений и заполнителя.
2. Совокупность разработанных методик позволяет, в дополшние к существующим
способам, проводить многовариантные, многофакторные расчеты фундаментов на круп­
нообломочных грунтах главным образом путем математического моделирования, что
повышает эффективность и надежность проектирования различных объектов в сложных
грунтовых условиях.
3. Эффективность использования предложенной геомеханической модели возрас­
тает при проектировании оснований высотных зданий, включающих крупные обломки
скальных грунтов, сопоставимые с размерами фундаментов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ухов С.Б. Грунты как композиционные материалы природного образования.//
Строительство в России: прогресс науки и техники - М.: 1993 - С. 130 - 139.
2. Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов. М.: Изд-во АСВ, 2005. - 488 с.
3. Козионов В.А. Взаимодействие ленточных фундаментов с дискретно-шоднородным основанием // Материалы международна! научней конференции. - Пенза : При­
волжский дом знаний, 2008. - С. 60 - 63.
58
№1, 2010 г.
4. Кристенсен Р. Введение в механику композитов. - М.: Мир, 1982. - 334 с.
5. Теоретические основы инженерией геологии. Механико- математические основы
/ Под ред. акад. Е.М. Сергеева. - М. : Недра, 1986. - 256 с.
6. Козионов В.А., Тарасова О.В. Конечноэлементный анализ взаимодействия л ен ­
т о ч н о г о фундамента с обломочно-глинистым основанием // Материалы международно!
научней конференции. - Екибастуз: ЕИТИ, 2009.- С. 591 - 595
7. Козионов В.А., Тарасова О.В. Расчетная оценка влияния формы и содержания
включений на механические свойства обломочно-глинистых грунтов // Материалы
международной научней конференции «VII Сатпаевские чтения». Т.б, Ч. 1. - Павлодар
: ПГУ им. С. Торайгырова, 2009. - С. 120 - 126.
8. Малышев М.В., Болдырев Г.Г. Механика грунтов, основания и фундаменты в
вопросах и ответах. - М. : Издательство АСВ, 2000. - 320 с.
Туйіндеме
Толтыргышымен ірісыныцты грунттарда іргетастар негізінің
цурылым ңүрыльісын есепке алган геомеханикалъщ моделінің негіздемесі
келтірілгді. Негіздің кернеулі-деформацияланган жагдайының ерекшеліктерінің,
онда циратудың аймацтары пайда болуы мен дамуының, сонымен. бірге
іргетастардың табанына контактыrçцысымының талдауы берілген.
R esu m e
The substantiation o f geomechanical model o f the basis from large frag­
mentalfiller grounds, considering structure o f their constitution is adduced. The
analysis o f features o f tensely deformed condition o f the basis, formation and
development in it o f destruction zones, and also contact pressure on a sole o f the
bases is presented.
59
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
УДК 666.972.16
ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ БЕТОНА
ОТ СТРУКТУРЫ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
И ЭНЕРГИИ СВЯЗИ МЕЖДУ ЕЕ
СОСТАВЛЯЮЩИМИ
П.В. Корниенко
Павлодарский государственный университет
им. С.Торайгырова
Проблема повышения надежности и безопасности зданий и сооруже­
ний многофакторная. Для возведения современных зданий и сооружений
необходимы бетонные и железобетонные конструкции высокой надежности,
в том числе прочные, ремонтоспособные, сейсмостойкие, долговечные и
радиационночистые [1].
За последние годы произошел нг прогресс, а по существу, регресс в качестве
и з г о т о в л е н и я конструкций и возведения объектов из бетона и железобетона [2].
В результате этого участились случаи преждевремшных деформаций и разру­
шений конструкций, зданий и сооружений.
Разрушения зданий и сооружений за последние десятилетия, которые произошли
посж земжтрясений в Узбекистанг, Армении и Турции, а также посж ряда взрывов и
наводжний в условиях чрезвычайных ситуаций, показывает, что одной из главных причин
низкой прочности и долговечности объектов является применение, для их строительства
бетона и жежзобетона низкого качества.
Принципиальное улучшшие качества бетонов и конструкций из них связано с ис­
пользованием высококачественных заполнитежй — песка и щебня, вяжущих веществ,
принципиальной модернизацией существующей технологии изготовления бетонов и
жежзобетонов на заводах-изготовителях, качественным выполнением бетонных работ
жпосредственно на строительных площадках [3].
Необходимость получения материалов в виде искусственных конгломератов или ком­
позитов с наперед заданными свойствами требует возвращения к понятиям зависимости
физико-технические свойства от структуры, строения, как исходных компонентов, так и
проектируемых материалов. При этом все эти связи нэобходимо рассматривать в виде
динамической системы, которая меняется в технологическом процессе производства
так и в условиях эксплуатации.
Организовать в технологическом плане производство материалов, изделий и
конструкций имеется много путей в зависимости от различных доступных местных
компонентов и вяжущих веществ. Занимаясь проектированием составов, с использо­
ванием известных закономерностей для различных видов бетона и, учитывая влияние
технологических параметров производства на формирование материала с требуемыми
свойствами, мы должны обратить особое внимание на формирование новообразований
и порового пространства основного компонента - цементного камня в бетош.
№1, 2010 г.
При этом нэобходимо учитывать, чтобы проектируемый материал в изделиях, да и
сами изделия в процессе эксплуатации не меняли своих свойств под действием окру­
жающих факторов, в течение проектируемого периода эксплуатации с учетом класса и
нормативных документов.
В работе [4]структура цементного камня представляй твердой фазой и поровым
пространством, заполненным жидкостью или газом, причем важнейшие свойства бето­
на зависят от физических и физико-химических характеристик и каркаса, и порового
пространства. Следовательно, целесообразно такое совместное рассмотрение капиллярно­
пористого цементного камня в бетож, которое позволит одновременно учесть формиро­
вание как его твердой фазы, так и порового пространства. Это предполагает общность
подхода к ним, построенного по единому достаточно строгому признаку. Крайне жела­
тельна, чтобы одновременно с помощью выбранного признака учитывались и дефекты
структуры твердей фазы цементного камня, от которых зависят физико-механические
и деформативные свойства бетона. Наконец, важно), чтобы выбранная классификация
по возможности позволяла рассматривать процессы, протекающие при становлении
структуры цементного камня, в кинетическом аспекте.
Наибоже логично в качестве основы для подобной систематизации выбрать линей­
ные размеры капилляров, пор и эжментов каркаса. Вместе с тем, если известно несколько
классификаций бетонов, основанных на различиях в их поровой структуре [6, 7, 8], то
классификации твердой фазы цементного камня, построенной по принципу дисперсности
частиц, шт. Поэтому в развитие представления об уровнях структуры, предложенного для
оценки коррозионной стойкости бетона, мы рекомендуем еждующую общую градацию
капилляров и структурного каркаса с учетом дефектов в последнем.
Надможкулярный уровень дисперсности; D = 2* 1№-4* 10*м 1(109</<5-Ю'9м)*.
(* Дисперсность D, как известно связана с характеристическим размером частиц
/ зависимостью D = 1 / /.)
Несмотря на весьма узкий интервал изменения /, первый уровень дисперсности твер­
дой фазы очень важен, так как он включает в себя размеры частиц, отвечающие устойчи­
вым трехмерным зародышам. Этим и определяется низшая граница надможкулярного
уровня: частицы меньшего размера не способны к самостоятельному существованию,
т. е. вероятность их распада выше, чем вероятность дальнейшего роста. Вместе с тем
частицы этого уровня должны обладать свойствами фазы, т. е. иметь в ширину не меже
трех эжментарных ячеек. Твердые частицы, относящиеся по дисперсности к надможкулярному уровню, при различном фазовом и химическом составе объединяются общим
признаком — чрезвычайно развитей поверхностью и, как еждетвие этот, отсутствием
постоянного значения межфазовой эжргии o r , которая зависит от их размеров
( 1)
где о - межфазовая эжргия бескожчно большой частицы, т. е. частицы, для которой
значение межфазовой эжргии перестает зависеть от ее размера; а \ — константа.
Для таких частиц ж выполняется известное уравнение Томсона—Кельвина:
r' =2M( j / RTp- ] nC/ Cx ,
(2)
где / — критический радиус частицы; М — можкулярная масса; R -газовая постоян­
ная; Т - абсолютная температура; р — плотность; С и Соо - соответственно растворимость
частиц радиусами г и бескожчно большого
61
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Следовательно, верхняя граница надмолекулярного уровня также имеет в п о ш е опре­
деленный физический смысл: она соответствует такой дисперсности частиц, при которой
or для них перестает зависеть от их размера, т. е. or = ст и справедливо уравнаше (2).
Однако абсолютное значение / для верхнгго предела дисперсности, как и для ниж­
него, нельзя обозначить какой-то одной цифрой*, оно зависит от кристаллохимических
особенностей и физических параметров образующихся фаз. Так, известно^, что гидро­
силикаты кальция нередко растут только в направжнии цепей главных валентностей,
поэтому их эквивалентный размер для надмолекулярного уровня соответствует не
максимальной длинг, а ширинг этих гидратов, составляющей в случае трех слоев 3 нм
(толщина элгментарной ячейки равна ~1 нм). Выделение надмолекулярного уровня в
самостоятельный при изучении структурообразования, согласно [4], нэобходимо по
трем основным причинам: во-первых, этот уровень дисперсности соответствует самой
начальной стадии формирования первичного каркаса будущей структуры цементного
камня, протекающей в объеме коагуляционной структуры свежего цементного теста.
При этом непрерывный структурный каркас еще может не образоваться, однако уже
имеются отдельные контакты между возникшими или уже растущими частицами
новой фазы. Во-вторых, в надмолекулярный уровень дисперсности точно вписывается
дисперсность “пор геля” (по терминологии [8] ), занимающих около 28 % объема
твердой фазы [8, 9] . Форма этих пор чаще всего щелевидная, поэтому можно учи­
тывать либо минимальное расстояние между формирующими их стенками, либо
средний эквивалентный размер, который составляет примерно 1,5-4 нм.
При этом энгргия связи с твердей поверхностью основного количества воды, нахо­
дящейся в порах геля, сопоставима с энергией связи конституционной * Это замечание
справедливо также для верхних и нижних пределов остальных уровней дисперсности
воды в высокогидратных новообразования х цементного камня (адсорбированный монослсй или не очень сильно отличающийся от него вторей слой). Даже если принять для
усредненного диаметра пор геля h значение 3-4 нм, то и тогда вода в них находится под
столь сильным влиянием поля сил стенок, что ее средняя плотность, электропроводность,
вязкость, температура замерзания и некоторые другие показатели будут отличаться
от таковых для свободной воды. Соответственно при этом не удается использовать ни
уравнения Кельвина (при замене в нем отношения концентраций С/Ссо давлениями пара
р/р<х>- ), ни уравкния Лапласа
Ар = 2 а / г
(3)
В-третьих, надмолекулярному уровню соответствует ширина дислокации, которые,
как и другие нгсовершенства структуры в сильной степени влияют на физико-механические свойства и ползучесть бетона (точечные дефекты, например, вакансии или
дырки, имеющие размеры атомов или молгкул, находятся вне этого уровня). Благодаря
введению градации надмолекулярного уровня удается полнее учесть влияние добавок,
особенно сильно проявляющееся именно в условиях становленияструктуры цементного
камня в бетоне.
Субмикроскопический уровень: £)=107-2-108м 1(5-10'9</< 10'7м).
Как видное дисперсность твердей фазы, относящейся ко второму уровню, отвечает
частицам коллоидных размеров (10'9 - 10'7 м), если ж считать тай ее части, которая
отшеена нами к надмолекулярному уровню.
Во второй уровень попадает основная масса гидратных новообразований, слагаю­
щих структуру цементного камня*, в том числе и в зоне его контакта с заполнителями и
62
№1, 2010 г.
арматурой. Этой же дисперсностью обладают отдельные оставшиеся в цементном камнг
нг полностью прогидратированные зерна вяжущих.
Существенно, что и среднее статистическое расстояние между дислокациями и
нгкоторыми другими дефектами в твердой фазе цементного камня также соответствует
этому уровню дисперсности. Как известно [8, 9,1, 10], и размеры значительной части
капилляров, причем тех, которые преимущественно определяют газо- и водопроницае­
мость бетона, также лежат в пределах 5 • 109- 107 м**.
Важность этого уровня дисперсности для теории и практики очевидна. Именно
на этом уровш в полной мере проявляются особенности коагуляционного, условно-коагуляционного и кристаллизационного структурообразования, а также формируется
поровое пространство цементного камня. Частицы указанной дисперсности обладают
всеми основными хорошо известными свойствами коллоидных частиц: способностью
к броуновскому движению, ближшй и дальшй коагуляции, полупроницаемостью, при­
водящей к осмотическим явжниям [11, 7] и т.д.
С позиций формирования структуры цементного камня наибоже характерные
различия между этим и предыдущим уровшм заключаются в том,
что на надмолекулярном уровш идет, главным образом, возникновение зародышей
новой фазы, причем эти процессы протекают в киштическсй области, а на субмикроскопическом уровш в основном идет рост новой фазы, причем с диффузионным контролгм
за процессом. Как уже говорилось, верхняя граница субмикроскопического уровня для
твердых частиц имеет достаточно строгий физический смысл; напомним, что для ше
уравнение Кельвина шприемлзмо^ но уже по другой причиш, чем та, которая указывалась
при рассмотрении предыдущего уровня: в данном случае растворимость С частиц боль­
ших размеров достигает равновесного значения Соо , т. е. С / Coo = 1 и 1g С / Сх> = 0.
Точно также физически обоснован выбор предельного значения диаметра капил­
ляров цементного камня, попадающих в субмикроскопический уровень. Во-первых, при
h > 10'7 м и нормальном барометрическом давлении теряется способность к массовой
капиллярной конденсации влаги, т. е. влага может заполнять капилляры только при ее
шпосредственном соприкосновении с капиллярно-пористым телом*. Во>-вторых, при Һ,
близком к 10 _7м, механизм переноса газов через капилляры меняется [5] (длина свобод­
ного пробега молгкул газа при атмосферном давлении составляет примерно
0,6 • 10-7 м). Кроме тогсх, при h > 10'7 м, как показали экспериментальные
*С оговоркой, что длина волокнистых гидросиликатов кальция значительно превышает их толщину.
** Нередко их называют микропорами, æ выделяя отдельно поры геля
иссждования [5] , значения поверхностного натяжения воды о и ее вязкости в гидро­
фильных капиллярах с диаметром h > 10'7 м соответствуют табличным данным для
свободней воды. В отличие от этого, при меньшем значении h начинает сказываться
силовое пож стенок капилляров и указанные параметры воды могут измениться.
Добавки в бетон оказывают влияние и на субмикроскопическом уровш дисперсности
частиц, хотя очевидно^ что их действие началось раньше.
Микроскопический уровень: D = 104 • 107 м 1(10'7 < / < 10 А м). В отличие от двух
предыдущих уровшй установжние верхшго предела размеров частиц твердей фазы
для этого Уровня носит весьма условный характер, хотя и оправдано практическими
соображениями: к шму отшсен весь спектр частиц вяжущих, включая самые крупные
фракции, и шкоторые новообразования: гидроксид кальция, составляющий около 15
% общей массы твердей фазы цементного камня, гипс, основные соли, например, гид-
63
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
рооксихлориды кальция, карбонат кальция и нзкоторые другие сседижния. Кроме тощ
частицами этих размеров характеризуется ряд продуктов, вызывающих физическую
коррозию бетона и кристаллизующихся в его порах, а также выделяющихся на его по­
верхности в виде высолов при введении отдельных добавок. По своим размерам к этому
уровню относятся и дефекты структуры, возникающие в бетош в виде микротрещин
при термическом напряжении, усадке, под давжнием продуктов коррозии арматуры и
цементного камня, при работе конструкции под статической и динамической нагрузкой
и т. д. При этом нужно учитывать концентрацию напряжений в микрообъемах бетона
вблизи заполнителей.
Накошц, в третий уровень вписываются диаметры макрокапилляров, для которых,
в отличие от твердых частиц, максимально возможные размеры можно установить
достаточно строго; поры с таким усредненным диаметром (/ < 104 м) принадлежат к
категории капилляров2при высоте бетонных изделий порядка 1 м.
В капиллярных порах поверхность жидкости принимает форму, обусловленную
силами. Поровое пространство цементного камня на микроскопическом уровш**
заполнено ш только жидкой, но и газовой фазой — защемленным воздухом, а при
* Известно^ капилляры имеют переменный по длине диаметр, поэтому речь идет о его вжоторой ^редкнной величин? поверхностного натяжения и почти ш искаженую силами тяжести
введении газообразующих добавок — и другими газами. Таким образом, поровое
пространство обычно представлено помимо пор геля и чередующихся с ними микрока­
пилляров также пересекающими их воздушными полостями. В первом приближении
можно принять, что в цементном камш субмикро - и микрокапилляры (в указанном
выше смысле этого слова) сообщаются друг с другом как жпосредственно, так и пос­
редством “пор геля”, т. е. капилляров надмолекулярного размера (“изолированные”
капилляры), и прерываются условно-замкнутыми порами, в том числе и заполнашыми
газовой фазой. При этом доля пересекающихся друг с другом капилляров растет, а доля
условно-замкнутых пор уменьшается с увеличением В/Ц.
Влияние добавок в бетон сказывается на микроскопическом уровш преимущес­
твенно ш шпосредственнс^ а косвенно, так как добавки влияют на структурно-механические свойства цементного камня на более высоких уровнях дисперсности. Кроме
тощ добавки могут изменить в бетош соотношение между пересекающими друг друга
и «условно-изолированными» капиллярами, сообщающимися между собой благодаря
наличию пор геля.
Макроскопический уровень: D < 104 м 1 (/ > 10'4 м) характерен для бетона с мел­
ким и крупным заполнителем в его составе и для изделий из ш га Ему соответствуют
макрошоднородности и макродефекты, проявляющиеся, в частности, в существовании
масштабного фактора при механических испытаниях бетона.
К макроскопическому уровню относятся и размеры крупных воздушных пузырьков,
каверн и раковин в бетош, образующихся например, при шкачественном уплоткнии бе­
тонной смеси. Для них, естественно, ш пригодно уравнение Лапласа. Их число и диаметр
можно значительно уменьшить с помощью добавок, в частности пластифицирующих.
Предлагаемая классификация позволяет с единых позиций рассмотреть структуру
цементного камня и структуру бетона с учетом их порового пространства.
Проанализируем теперь с учетом уровшй дисперсности образование цементного
камня в бетош, в том числе и с добавками. На первом этапе, начиная с первых минут
посж затворения цемента водой (когда процессы гидратационного твердения еще только
64
№1, 2010 г.
начинаются), для цементного теста, растворной и бетонной смеси характерна преимущес­
твенно коагуляционная структура с обязательными для же прослойками дисперсионной
среды, причем равновесное значение толщины этих прослоек, как и продолжительность
сохранения подобной структуры, в большой мере зависит от применяемых добавок
(поверхностно-активные вещества обычно удлиняют период существования подобных
структур, эжктролиты — сокращают его). В дальнейшем, по мере развития процессов
гидратации, на фож коагуляционной структуры возникают, а затем начинают доми­
нировать условно-коагуляционные и кристаллизационные*** структуры, причем их
относительный вклад в общее структурообразование зависит, помимо вида цемента и
состава бетона, также от химической природы и концентрации добавок. По-видимому,
при прочих равных условиях для бетонов на мономижральных вяжущих (например,
гипсовых) боже существенную роль могут играть кристаллизационные, а на полимижральных цементах - условно-коагуляционные структуры. Однако ни при каких условиях
механические и деформационные свойства бетонов зрелого возраста нг могут опреде­
ляться законами коагуляционного структурообразования.
Анализ образующихся структур с позиций уровжй дисперсности показывает, что
условно-коагуляционная и кристаллизационная структуры формируются вначаж на надможкулярном (образование зародышей новой фазы), а затем на субмикроскопическом уровж
на стадии роста кристаллов и появхншя первичного каркаса. Если же говорить о контактных
поверхностях,— а именно они и определяют характер и прочность связей в цементном камж
и бетож, — то они занимают лишь часть площади новообразований, а условнокоагуляци­
онные контакты в первом приближении можно рассматривать как точечные.
У словно-коагуляционные и кристаллизационные структуры упрочняются в
** Естественно^ речь идет о средам эффективном диаметре пор, так как из рассмотрения исключается
адсорбционно-связанная вода монослся (частично полислоев), ж участвующая в процессе фильтрации. ***Или,
в боже общем виде, кристаллизационно-конденсационные.
процессе гидратационного твердения часто путем увеличения площади контакта между
частицами всждствие выдежния из пересыщенных растворов в этой зож двухмерных
зародышей. Подобное наращивание “шва”, приводящее к упрочжнию структуры, про­
исходит потому, что участки, жпосредственно примыкающие к контактным поверх­
ностям, в силу их геометрических особенностей и по жкоторым другим причинам (см.
выше) становятся эжргетически наибоже выгодными для предпочтительного роста
здесь новой фазы.
Таким образом, если твердая фаза цементного камня в бетож по своей дисперсности
относится преимущественно к надможкулярному и субмикроскопическому уровням, а
участвующие в жй исходные фазы и наибоже крупные гидратные новообразования даже
к микроскопическому уровню, то основные реакции и процессы, приводящие к форми­
рованию структуры и обусловливающие ее прочность и деформативность, протекают
на можкулярном уровж, т. е. жжат вж перечисжнных уровжй дисперсности.
Из этого обстоятельства вытекают два важных вывода:
Во-первых, изучение механизма действия добавок нужно начинать ж с уровжй
структур твердения, а с можкулярного уровня (т. е. уровня, отвечающего процессам и
реакциям между можкулами и ионами).
Во-вторых, совершенно очевидно*, что швозможно “перескочить” от реакций
и процессов, протекающих на можкулярном уровж и приводящих к образованию
твердого капиллярно-пористого тела, жпосредственно к прочности цементного камня
65
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
и тем более бетона, измеряемой на образцах макроскопических размеров, минуя при
этом промежуточные уровни дисперсности, т. е. ш учитывая всевозможные дефекты
структуры бетона.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Бровцын А.К. Повышение надежности и безопасности зданий и сооружений //
Стандарт и качество - 2003. - № 3. - С. 80 - 81.
2 Бровцын А.К. О системе управжния качеством в строительстве // Стандарты и
качества — 1999. — № 1. — С. 45—46.
3 Бровцын А.К. Прочность бетона // Строительный эксперт. — 1999. — № 18
(61).-С. 8.
4 Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон - М.: Стройиздат, 1989. - 187 с.
5 Лыков А.В. Теория сушки. - М.: Энгргия, 1968. - 470 с.
6 Ратинов В.Б., Розенберг Т.И., Рубинина Н.М. Иссждование кинзтики кристалли­
зации гидросульфоалюмината кальция // ДАН СССР.т 145, №5. 1962. -С. 1089 - 1091
7 Шейкин А.Е., Чеховский Ю.В., Бруссер М.И. Структура и свойства цементных
бетонов. - М.: Стройиздат, 1979. - 344 с.
8 Пауэрс Т.К. Физическая структура портландцементного теста // Химия цементов
/ Под ред. Тейлора Х.Ф.У: Пер. с англ - М.:Стройиздат, 1969. - С 300 - 319
9 Ступаченко П.П. Влияние структурной пористости гидротенического бетона на его
свсйства и долговечность // Защита строительных конструкций от коррозии // НИИЖБ.
- М.: Стройиздат, 1966. - С 67 - 84.
10 Шестоперов С.В. Долговечность бетона. - М., 1966. -500 с.
11 Бабушкин В.И. Физико-химические процессы коррозии бетона и жежзобетона.
- М.: Стройиздат 1968. - 187 с.
Түйіндеме
Цемент тасының к^рылъшының капилярларының бойлык, өлшемдеріне,
ішкі цуыстардың жэне олардың қурылымдарының қаңңасына байланысты
бетонның цасиеттерінің цалыптасуына анализ берілген
Resume
The article analysis o f depend on property on concretes tofloyly processes
are become o f structure o f cemently stone with use linely sizes o f dropes, cells and
elements o f structure the frame.
66
№1, 2010 г.
УДК 621.31
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ
АВАРИЙНОГО РЕЖИМА
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 КВ
Б.Б. Утегулов,
Павлодарский государственный универстиет
им. С. Торайгырова,
И.В. Кошкин
Костанайский государственный университет
им. А.Байтурсынова, г. Костанай
При эксплуатации эжктрической сети имеют место случайные поврежде­
ния, такие как однофазные или многофазные замыкания, обрывы проводов и
другие повреждшия. Одной из важных задач эксплуатации электрической сети
является быстрое опредежние места повреждения и проведение ремонтно-восстановительных работ. При большей протяженности и разветвжнности распределительных сетей
напряжшием 10 кВ задача поиска и локализации аварийного режима может эффективно
решаться только при использовании специальных технических средств, определяющих
поврежденную линию, место и расстояние до повреждения.
Технические устройства для определшия места повреждшия (ОМП) широко
используются при эксплуатации линий эжктропередачи всех классов напряжший. В
зависимости от класса напряжшия устройства поиска дефекта можно разделить на два
вида: средства ОМП в сетях с большими токами замыкания на землю (110-220 кВ) и
средства ОМП в сетях с малыми токами замыкания на землю (6...35 кВ).
При повреждении на контролируемойлинии средства ОМП осуществляютв темпе процесса
лишь функции измерения и запоминания токов и напряжший аварийного режима. Обработка
результатов измершия выполняется уже посж отключшия линии режйней защитен.
В настоящее время в качестве устройств опредежния мест повреждшия кабельных
и воздушных линий распределительных сетях напряжшием 6-35 кВ широкое распро­
странение получают аварийные осциллографы, фиксирующие параметры аварийных
режимов (ПАР) - начальные значения апериодической слагающей тока или напряжшия
нужвой посждовательности, при одностороннгм или двустороннгм измершии. Используя
их, можно ориентировочно определить место повреждшия в линии, опираясь на кривые
спада тока нужвой посждовательности, либо на зависимость расстояния до места пов­
реждения от ПАР. В соответствии с этим главной целью настоящего иссждования будет
аналитическое выявжние зависимости ПАР (тока 10т) и расстояния до места повреждшия
ЛЭП x = f(I0m) с учетом переходных сопротивлений в месте аварии.
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Современные программные средства для моделирования режимов электрических
цепей позволяют представить эжктрическую сеть и изменять режимы ее работы, иметь
при этом возможность в режиме реального времени фиксировать изменения эжктрических величин.
Процесс создания модели эжктрической сети 6-10 кВ состоит из сждующих этапов:
1. Составляется главная схема иссждуемой сети. Для этого определяются число и
мощности потребитежй и места их присоединения к сети; длина линий эжктропередачи
(ЛЭП); сечения проводов в линиях; напряжение системы электроснабжения; параметры
нгйтрали.
2. По главней схеме составляется схема замещения моделируемой системы.
3. По справочникам и каталожным данным на эжктрооборудование определяются
параметры ЛЭП, потребитежй и источника питания.
4. Схема замещения с рассчитанными значениями переносится в программную
среду моделирования.
Модель энгргосистемы в программной среде может быть использована для ис­
сждования значений электрических величин в рабочих и ненормальных режимах. В
жй можно наглядно представить переходные процессы в системе, изменения значений
напряжений и токов при изменении емкостей и индуктивностей системы, параметров
жйтрали и т.д [2].
Компьютерная модель сети, отображенная на рисунке 1, представжна радиальной
конфигурацией ВЛ-10 кВ протяжённостью 10 км, выполненной проводом марки АС95, питающей потребитель мощностью Рнагр = 800 кВт с коэффициентом coscp = 0,85.
Параметры модели будем считать распределёнными по всей длинг линии, т.е. каждому
её участку с бескожчно малой протяжённостью dx соответствуют конкретные значения
активных, индуктивных и ёмкостных параметров.
Были рассчитаны параметры схемы замещения рисунка 1. Удельное активное со­
противжние г0 вычислили по выражению 1:
r«=îk
(1)
где у - удельная эжктрическая проводимость провода, км/Ом мм2;
F - номинальное сечение провода, мм2.
гп = - = 0,329 О м /км
Получили 0 32-95
Активное сопротивжние г/4 продольной ветви определяется по выражению 2:
Г
-
4
Гл-1
= —
4
( 2)
где 1- длина линии, км.
0,32910 ^
=—
= 0,8225 Ом
4
4
г
При расположении проводов на опорах 10 кВ треугольником примем расстояния
между ними равными D12 = D23 = D13 = 80 мм. Средже геометрическое расстояние
между проводами Dcp составит:
,-------------------
(3)
№1, 2010 г.
Dcp= л/80-80-80 -7 1 5 .5 4 мм
Удельное индуктивное сопротивжние хО определили по формуле:
2D
х0 = 0,145-lg-----^ + 0,016
d
(4)
где d - расчётный диаметр провода, мм2.
Получим *о = 0Д45-lg
2-715 54
і з 5 ’ +0,016 = 0,310 Ом/км
Аналогично по выражениям определяются индуктивное сопротивжние х/4 схемы за­
мещения, значения рабочей емксоти с/4 схемы замещения и емкостией проводимости:
4
4
с 0,01185-10
= 0,0296 мкФ.
4~
4
4
Значение активней проводимости g/4, учитывающее утечку через линейную изоля­
цию, условно примем равней 10 МОм.
Компонуем по расчетным значшиям э х е м о г г о в схемы физическую модель сети 10 кВ.
Данная модель реализует собой выполнение следующих режимов работы сети:
1. режим нормальней нагрузки потребителя;
2. режим однофазного металлического замыкания (033) на землю;
3. режим 033 дуговое;
4. режим 033 через большее переходное сопротивжние;
5. режим двойного замыкания на землю при аварии на двух соседних фазах;
6. режим двойного замыкания на землю при аварии на одней фазе в двух местах.
При моделировании данных режимов нэобходимо изменять режимы нейтрали
эжктрическо сети - нгйтраль замкнута через катушку или через активное металлическое
сопротивжние (режим компенсированной и резистивно-заземжнной нгйтрали) и изоли­
рована от земли (режим с изолированней шйтралью). Режим 1 (режим нормальней
нагрузки ) реализуется включением схемы без коммутации замыкающих цепей. Схема
состоит из осциллографов, вольтметров, амперметров, сопротивжния и емкости вет­
вей, нагрузки. В ветвях протекают токи, соответствующие токам в реальней сети при
заданной нагрузке потребителя. В этом режиме наблюдаются рабочие значения токов,
переходные процессы при коммутации приемников эжктроэнгргии.
Режим 2 (033 на землю) реализуется в модели добавлением замыкающей ветви с
одней из фаз на землю с установжнными в жй поелгдовательно коммутирующим устройс­
твом и резистором с жболыним сопротивжнием (5-10 Ом). Сначала цепь запускается в
режиме 1, а в процессе работы коммутирующим устройством производится замыкание
фазы на землю.
69
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Режимы 3 (033дуговое) и 4 (033через большое переходное сопротивжние) производятся
аналогично режиму 2, исключая значение сопротивления короткого замыкания (в режиме 3
сопротивжние сждует принимать порядка 0,5 Ом, в режиме 4-40 Ом и боже).
Режим 5, двойное двухфазное замыкание на землю. Взяв за основу, как и в вышео­
писанных режимах, схему режима нормальной нагрузки, выбираем место замыкания и
добавляем на две фазы замыкающие ветви с выключателями и сопротивлениями, затем
имитируем замыкания выключателями.
При моделировании режима 6 (двойное однофазное замыкание на землю) на одну
фазу добавляются две замыкающих цепи.
Исследуем изменение фазных токов и токов нужвой посждовательности при
бездуговых 033 и Кдв, металлических 033 и Кдв и дуговом 033 с частотой f = 20 Гц.
Снятие осциллограмм производится отдельно для 033 фазы С на расстоянии 1~ 2,5 км
от источника питания ИП через переходное сопротивление Znl и послгдующего двойного
замыкания на землю (сначала происходит 033 фазы С на расстоянии 2,5 км от ИП, затем
происходит замыкание на землю фазы В на расстоянии 1к 7,5 км через Zn2.
Определим индуктивность ДГР, исходя из параметра ёмкости, рассчитанного
выше. Режим резонанса токов возникает, когда проводимость ДГР bLp и ёмкостная
проводимость ЬС равны:
(5)
Ът = Ь Г
(6)
со
-а>С
L„
где Lp - индуктивность реактора, Гн;
ш - угловая частота тока, рад/с
откуда
№1, 2010 г.
I - _______ 1_______
р
3142 0,1185 10“6
(8)
=85,6 Гн
Иссждуя влияние параметров трёх аварийных режимов (бездуговых 033, двойных
КЗ и дуговых 033), выяснили при этом ориентировочные границы переходных сопро­
тивлений и частоты коммутации петли 033, которая в модели представляет собой фак­
тическую частоту колгбаний между индуктивными и ёмкостными параметрами сети.
Анализ осциллограмм изменения тока 10 при металлическом 033 и Кдв (рисунок 2 и
рисунок 3) показывает, что в случае металлического 033 ток нужвой посждовательности
10 = 524 мА, что объясняется достоверной настройкой ДГР, однако при Кдв (замыкается
ключ S1, затем дополнительный S2) значение 10 = 1330 мА, хотя в дёйствительности
должно составлять нгсколько десятков ампер.
Рисунок 2 - Осциллограмма тока нужвой посждовательности при металлическом
замыкании на землю фазы С
Рисунок 3 - Осциллограмма тока нужвой посждовательности
при двойном металлическом замыкании на землю
Бездуговые 033 и Кдв, происходят через переходные сопротивления Znl и Zn2. В
случае 033 фазы С (замкнулся ключ S1) через переходное сопротивжние Znl = 39 Ом
71
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
ток Іф.С составляет нгсколько сот мА, при Кдв (замкнулся дополнительный ключ S2)
через переходные сопротивления Znl = 39 Ом, Zn2 = 40 Ом.
Дуговые однофазные и двойные короткие замыкания на землю.
Спецификой такого рода повреждений является то обстоятельство, что в месте
замыкания фазы имеется нзлинзйнсе переходное сопротивление в виде дуги, которое
зависит от мощности источника питания и от частоты качаний между индуктивностью
и ёмкостью сети. Однозначно определить комплексное сопротивление дуги при анали­
зе ПАР с практической точки зрения задача трудная; здесь нг удаётся учесть влияние
таких факторов, как влажность грунта, длина дуги и пр., которые также определяют её
сопротивжние [1].
Повторно-кратковременные дуговые замыкания на землю, существующие дли­
тельное время, с повышением частоты коммутации ключа S1 от 5 до 20 Гц приводят к
увеличению амплитуд 10 при переходном процессе, являющихся причиной повышения
кратности перенапряжений (к = 3.. .5). Из соображений наглядности осциллограмм нами
были рассмотрены дуговые замыкания на низких частотах, однако в действительности в
сети происходят колебания между элгктрическим и магнитным полями на более высоких
частотах порядка 200-500 Гц. Результаты моделирования свидетельствуют о том, что
уже на низких частотах (20-80 Гц) появляются гармоники высших порядков, наличие
которых ускоряет процесс старения изоляции эжктрооборудования.
Исследуем, как изменяются значения 10 при дуговых замыканиях на землю с раз­
личней частотой коммутации петли 033. В нашей модели перемежающаяся дуга пред­
ставлена в виде ВЧ-генгратора, сигнал с которого подаётся на катушку элгктромагнита
постоянного тока, причём контакты поелгднгго периодически закорачивают и раскорачивают петлю 033, имитируя этим повторные зажигания и гашения дуги.
Дуговые 033, особенно на высокой частоте, часто приводят к пробою линейной
изоляции неповреждённых фаз, особенно в местах её ослабления или повышенного ста­
рения. Это и приводит к двойным коротким замыканиям на землю. Рассмотрен такой
случай (рисунки 4 и 5), когда при имеющемся дуговом замыкании фазы С с частотой
20 Гц происходит пробей изоляции фазы В. Опыт показывает, что значение 10 как до,
так и после Кдв æ превышает 25 А.
Io, А
Рисунок 4 - Осциллограмма тока нулевой последовательности при дуговом
033 с частотой f = 20 Гц
72
№1, 2010 г.
IlА
Рисунок 5 - Осциллограмма тока нужвой посждовательности при двойном замыкании
на землю при имеющемся дуговом 033 фазы С с частотой f = 20 Гц
В результате моделирования различных аварийных режимов нами наблюдается
снижение 10 при возрастании значений Zn (при бездуговом металлическом 033 10 =
524 мА, при 033 через переходное сопротивжние Znl = 39 Ом 10 = 489 мА) и при воз­
растании частоты коммутации петли 033 (при дуговом 033 с частотой f = 20 Гц 10 =
8,78 А; на частоте f = 25 Гц 10 = 59,0 А). Для Кдв наблюдается аналогичная зависимость
изменения 10. Так, при металлическом Кдв 10 = 1330 мА, при Кдв через переходные
сопротивжния Znl = 39 Ом, Zn2 = 40 Ом 10 = 984 мА, при дуговом замыкании фазы
С с частотой f = 20 Гц и посждующем замыкании фазы В 10 = 8,44 А.
Используя физическую модель ВЛ-10 кВ, построим кривые спада тока 10 по всей
длинз линии, опираясь на значения Ю т при экспериментах 033 на расстоянии 2,5 км, 5
км, 7,5 км и 10 км от источника питания.
Рисунок 6 - Зависимость тока нулевой посждовательности 10
по длинг ВЛ-10 кВ при 033 (Zn = 50 Ом)
Для установжния аналитической зависимости x = f(I0m) нэобходимо решить сис­
тему тежграфных уравнений, описывающих распространение волн тока и напряжения
по проводам нэоднородной линии с распределёнными параметрами.
73
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
ЛИТЕРАТУРА
1. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в элзктрических сетях, [текст]/ Шалыт
Г.М. -М.:Энзргоиздат, 1982,- С 310.
2.Идельчик В.И. Электрические сети и системы, [текст]/ Идельчик В.И. -М.:Энгргоатомиздат, 1989. - С 592.
Түйіндеме
6-10 кВ апаттъщ тәртіптердің еліктеуіне арналган үлгі бөліп
гщратындарды ауларда таңдаумен жэне нацтылы параметрлерінің куйге
келтіруімен көрсетілген. Жумыс мақсаты 6-10 кВ торапта мумкін апаттъщ
жагдайлардың талдауы келеді ay лабораториялъщ улгілері анъщтама
мацсатымен апат орындары көрсетілген.
Resume
A model to simulate the emergency operation in distribution networks 6-10
kV with a choice and configuration o f specific network settings. The objectives o f
the work are the analysis o f possible emergency situations in the 6-10kV networks
in a laboratory model o f the network to determine the place o f the accident.
74
№1, 2010 г.
УДК 620.178.7
ПОВЕДЕНИЕ Ж/Б ПЛИТ
ПРИ УДАРНОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ НАГРУЗОК
М.К. Кудерин
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Как выяснилось из экспериментальных и теоретических исследований,
проблема описания поведения плит при ударном воздействии складывается из
двух подзадач [1,2]:
- Задачи распространяли волн, возникающих при ударе, и
- Задачи о динамическом поведении конструкции в целом.
Во 2-ом случае можно воспользоваться обычными зависимостями теории
железобетона, в то время как для 1-сй подзадачи особенности деформирования
еще IE выяснены. Рассматривается напряжённое состояние плиты, находящейся
в условиях импульсного (ударного) нагружшия. При такси нагрузке происходит
мгновенное возрастание давления до максимума с последующим уменьшением
его до нуля за короткий промежуток времши, исчисляемый миллисекундами. При этом
предполагается известный закон изменения давжния во времши ^ и по координатам х
и У Р=(х, у, t); 0 < t < tn, где
- продолжительность нагружшия при ударе.
При ударе без внедрения в плите образуются области возмущший, в которых
распространяются волны напряжений. Если процесс распространения волн напряжений
разделить на 4 периода, то:
1 период соответствует началу нагружшия и распростражнию волн нагрузки и
разгрузки по толщиж плиты;
2 период соответствует началу отражения волн нагрузки от тыльной поверхности
плиты и распростражнию отражённых волн по толщиж плиты;
3 период соответствует распростражнию волн напряжений вдоль плиты с жкоторой
конечной скоростью ^ до момшта достижения фронтом волны боковой поверхности
плиты;
4 период охватывает явжние отражения волны напряжшия от боковой поверхности
и распространение отражённой волны к центру плиты и т.д. В дальнейшем вся плита на­
ходится в напряжённом состоянии и совершает колебательное движение [3]. Описанный
процесс показан на рисунке 1.
Материал плиты, в каждом из указанных периодов процесса претерпевает упругое,
упругопластическсе и пластическое состояния в зависимости от его физико-механических
свойств.
Если тело (плита) подвергнуто действию нагрузки, при которой нарушается
сплошность среды и интенсивность поля напряжший достигает предельного значения,
75
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
то наступает разрушение. И в зависимости от распредежния напряжений в теле разру­
шение бывает двух типов: отрывом (откол) и сдвигом. Разрушение отрывом является
хрупким и возникает в результате приложения растягивающих нагрузок. Например, во
втором периоде может наблюдаться откольнсе явжние на тыльной поверхности плиты
в результате отражения волны нагрузки и достижения напряжения отражённой волны
(obt) предельного сопротивжния бетона растяжению
ab,t > R5b,t
(1)
Поверхность разрушения нормальна к максимальному главному напряжению.
Разрушение сдвигом является вязким, связано с касательными напряжениями и
проходит по направжнию максимального сдвига, поверхность которого ориентирова­
на под углом 45° к главным напряжениям. На разрушение влияют форма ударника (её
носовой части), тип нагрузки, скорость деформации и механические свойства материала
плиты. На явжние откола больше всего влияют форма волны напряжения и предельнее
значение напряжения среды [4]
а* = р а ■V*,
(2)
где р - плотность материала плиты;
а - скорость волны;
V* = оь/р а - предельная массовая скорость частиц
Для опредежния вида напряжённого состояния железобетонной плиты при воздейс­
твии на нгё ударней нагрузки был принят алгоритм динамического расчёта нелинейных
конструкций, находящихся в условиях осесимметричней деформации в круглей плите
с учётом локального разрушения материала [7].
Методика и алгоритм динамического расчёта строительных конструкций с учётом
физическсй нелинейности и разрушения материала построены на использовании метода
конгчных эжментов и реализованы применительно к задачам плоской и осесиммет­
ричней деформации, позволяющем решать указанный класс задач на различные виды
нзетационарных воздействий на ЭВМ. Для рассматриваемого класса двумерных задач
/плоская и осесимметричная деформация/ приведены конгчно-элементные зависимости
нглингйной динамики и рассмотрены условия прочности Г.А.Гениева и И.К.Писаренщ
позволяющие моделировать динамическое разрушение конструкции.
На рисунке 2. показаны разбивка на конечные элементы расчетного сечшия железобетонной плиты и процесс нарастания зон разрушения и образование откольней пробки
во времши соответственно на 1-сй / Т= 2.39786 10'4с./, 2-ой /Т=4.79572 Ю^с./, 4-сй /
Т=9.59143 -104с./, 6-ой /Т=1.43871 10-4с./, 7-ей /Т=1.6785 10-3с./, 8-ей /Т=1.91829 10Зс./, 10-ой /Т=2.39786 10-Зс./, 11-ей / Т=2.63764 -10 Зс./, 12-ей /Т2.87743 10-3с./, 14-ей
/Т=3.35700 10'3с./ и 18-ой /Т=4.31614 10'3с./ итерациях.
Сждует отметить, что качественно полученные результаты в случае использования
условия прочности Гениева Г.А. достаточно удовжтворительно совпали с данными,
полученными экспериментальным путем.
ЛИТЕРАТУРА:
І.Кудерин М.К. Методика экспериментального иссждования жежзобетонных
плит, опертых по контуру, на действие ударных нагрузок.// 1988, № 9303 Москва, деп.
во ВНИИИС Госстроя СССР -7с.
76
№1, 2010 г.
2.Кудерин М.К. Сравнение результатов экспериментального исследования железо­
бетонных плит, опертых по контуру, с использованием существующих эмпирических
формул// 1988, № 9304 Москва, деп. во ВНИИИС Госстроя СССР - 7с.
3. Ионов В.Н., Огибалов П.М. Прочность пространственных элементов конструкций.
Динамика и волны напряжений. М., В.Ш. 1980.
4. Ржаницын А.Р. К вопросу о движении упругопластических балок и пластинок,
нагруженных за пределом их нзсущей способности. Сб. Иссждования по вопросам теории
пластичности и прочности строительных конструкций. М., Госстрсйиздат, 1958, С.62-71.
P(x,Y,t)
1период
1
2 период
1 ------
P(x,y,t)
Pfcy.Q
1 1
4 период
X
а
Рисунок 1 - Процесс распространения волн напряжения
1
Т і= 2 .3 9 7 8 6 Е - 0 4
3 ,4 . Т 3= 7 .1 9 3 5 7 Е - 0 4 , Т 4= 9 5 9 1 4 3 E
2
5 ,6 .
Т 2= 4 .7 9 5 7 2 - 0 4
Т 6= 1 .4 3 8 7 1 - 0 3 .
Г Т Т Т Т Ъ ГЖ Ж Ъ
ЪЪ
ГлаГ
Т
лТ
аТ
лТ
агЖ
Ж
л
Ъ
аГ
а
л
Ж
а
•’лЪ
ЪГ
ЪГааГ
Т
а
Т
аТ
Г
аТ
ТЖ
Ж
Ж
лV
гл а л а л а
>'<>2«£'_<'<»’<►
►
’<►
*<>2'>1*.►
*►
”<►
**.>•<>•<.*<►
<>2'►
!<•!<►
!<•!'►
!<>1’*<►
‘І*>1**<
^ гА*АгаТаК | Г
'j*ATA*ATÆ.
...... ..............................
-
77
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
7. Т7= 1 .6 7 8 5 0 Е - 0 3 .
8 ,9 ,1 0 ,1 1 .
Т 8= 1 .9 1 8 2 9 Е - 0 3 ,
Т ю =2.3 97 8 6 Е - 0 3 .
Т И = 2 .6 3 8 6 4 Е -0 3
V
WaWaWaWÆSa
'1
'ГлГ
лГÏÀ
4ГлÏÆ
ГЖ
Ж
л
**"*1-'1
'1'ÏÀ
ÏÀ
Æ
a
12,13. Ті2=2.87743Е-03.
18.
14,15,16,17. Ti4=3.35700E-03
T 1 8 = 4 .3 1 6 1 4 E —0 3 .
Рисунок 2 - Процесс нарастания зон разрушения и образование откольной пробки во
времени ( VQ= 6.89 м/с, Муд=8.1 кг, ^ =5 см, d
=5
см)
Туйіндеме
Бул мацалада сырышқы сощы лебінің жаппада кернеу толқының
таратылу қашыншыгы ңаралган.
R esu m e
The given paper considers non penetration impact when flagstone underqoes only perturbed areas that spread the stress waves
78
№1, 2010 г.
УДК 621.436:681.586’33
ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВ
В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ
Ю.П. Макушев, Л. Ю. Михайлова,
Сибирская государственная автомобильнодорожная
академия, г. Омск,
И.В. Ставрова
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Достигнутый уровень научно-технического прогресса в области двигатежстрсения предопределяет жёсткие требования к приборам и средствам индицирования. Это обуславливается увеличшием частоты вращшия колэгаатого вала,
уменыншием размеров цилиндра, широким пределом изменения температуры
газов при измшении их давления в цилиндре двигателя.
Из наибоже известных средств диагностирования рабочего процесса
высокофорсированных дизежй можно выделить индикаторы типа МАИ-2. Наряду с
ними широкое распространение получили тензометрические датчики давжния, которые
отличает простота конструкции, хорошие динамические качества и стабильность ха­
рактеристик [1,2].
Наибоже ответственным узлом приборов индицирования является датчик давжния,
отвечающий условиям эксплуатации и обладающий сждующими свойствами: малая
ингрционность, высокая частота собственных кожбаний, высокая чувствительность,
лингйная зависимость от давжния, стабильность характеристик во времош, достаточный
ресурс работы, минимальные размеры.
Авторами данной работы разработана, изготовлена и испытана конструкция ма­
логабаритного датчика для замера давжния газов в цилиндре, чувствительный эжмент
которого состоит из двух тонкостенных мембран, жёстко связанных штоком.
В корпусе 1 (рисунок 1) устанавливается чувствительный эжмент 2, который
от прорыва газов уплотняется медной прокладкой 3. Чувствительный эжмент 2
представляет собой две мембраны, жестко соединенные между собой штоком. Между
мембранами расположена втулка 4, которая для обеспечения сборки выполнена из
двух частей (разрезана). Втулка имеет канавку с отверстиями, через которые цир­
кулирует вода, охлаждающая датчик. Резиновое кольцо 5 служит для уплотнения
полости охлаждения датчика. Гайкой 6 чувствительный элемент прижат к корпусу
датчика. Рабочий тензометр 7 накжен на поверхность тонкой мембраны, которая при
изменении давления в цилиндре прогибается, изменяя его сопротивление. Компенса­
ционный тензометр 8 наклеен на внутреннюю поверхность гайки. Выводы тензомет­
ров припаяны к разъёму 9, образуя полумост. Чувствительный эжмент изготовлен
79
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
из стали 4X15 с последующей термообработкой. Рабочий диаметр мембран 20 мм,
толщина мембран 0,5 мм, расстояние между ними 15 мм. Датчик через отверстие
с резьбой соединяется с камерой сгорания двигателя.
Рисунок 1 - Датчик для измерения давления
Принцип действия тензометрического преобразователя давления основан на измежнии электрического сопротивления проводника при его деформации.
Привлгкательность тензометрических датчиков давжния определяется простотой
усиления сигнала [3]. Выводы полумоста из проволочных тшзометрических эжментов
припаяны к разъему датчика, которые при помощи экранированных проводов при­
соединяются к усилителю. Усилитель работает совместно с осциллографом, который
фиксирует процессы изменения давжния в цилиндре.
На рисунке 2 показана осциллограмма давжния газов в цилиндре дизеля, снятая
датчиком давжния, изображенным на рисунке 1. Для полного анализа протекания рабо­
чего процесса на осциллограмме приведш ход иглы (һи), зафиксированный индуктивным
датчиком и отметка времени.
Процесс сгорания топлива у дизеля условно разбивают на четыре фазы:
1) индукционный период (период задержки воспламенения, от точки 1 до точки 2);
2) период резкого нарастания давжния (фаза быстрого сгорания, от 2 до 3); 3) период
основного горения (от 3 до 4); 4) период догорания.
Индукционный период начинается от момшта впрыска топлива до начала горения.
Период резкого нарастания давления наблюдается от начала горшия до максимального
значения давления в цилиндре.
Период основного горения продолжается от максимального давления до макси­
мальней температуры в цилиндре двигателя. Процесс сгорания в цилиндре начинается
при постоянном объеме, завершается при постоянном давжнии.
Периодом задержки воспламенения называется время от начала поступления топлива
в камеру сгорания (начало подъема иглы форсунки), до момента, когда в результате
80
№1, 2010 г.
химических реакций количество теплоты будет достаточно для прогрева, испарения и
воспламенения топлива.
Чем больше скорость химической реакции, тем меньше период задержки воспла­
менения (xi) или интервал времени от момента впрыска топлива в нагретый воздух до
момента появления пламени.
-4 0
-2 0
ВМТ
20
АО
Рисунок 2 - Осциллограммы изменения хода иглы (Ьи) и давжния газов в цилиндре
(Рг) дизеля Д - 440 (п = 1700 мин-1, Ne = 66 кВт):
1 - действительное начало подачи топлива; 2 - отрыв линии сгорания от линии сжа­
тия (начало видимого сгорания); 3 - максимальное давление при сгорании топлива;
4 - максимальная температура в цилиндре двигателя
Период задержки воспламенения точнге можно определить по анализу осциллог­
рамм. Он равен времени от начала подъема иглы форсунки распылителя (точка 1 начало
подачи топлива в камеру сгорания) до начала сгорания распыжнного топлива (точка 2
характеризует начало отрыва линии сгорания от линии сжатия).
Для дизелей с объёмным смесеобразованием и степенью сжатия 15-17, работающих
на топливе с цетановым числом 45 - 55, давжнием распыжнного топлива 50-100 МПа
значащ е xi достигает 0,001 - 0,002 с.
На участке 2-3 определяют жесткость процесса сгорания, которая равна отношению
изменения давжния на 1 градус поворота кожнчатого вала ( K = A P / A j ).
Жёсткость процесса сгорания определяется по индикаторной диаграмме на
участке резкого повышения давления. От жесткости сгорания зависят экономичность
двигателя, вибрации и стуки.
Считается, что при повышении давжния на один градус поворота кожнчатого вала
на 0,2 - 0,5 МПа двигатель работает мягко, при повышении давжния до 0,6 - 0,9 МПа
- жестщ а при повышении давжния боже 0,9 МПа - очшь жестка Жесткость процесса
сгорания зависит от способа смесеобразования.
81
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Различают три основных способа смесеобразования:
1. Объёмный (КамАЗ) - распыжннсе топливо подаётся в объём камеры сгорания,
жёсткость сгорания достигает 0,6 - 1 МПа/град.
2. Плёночный («Икарус») - топливо подаётся на горячую стенку, испаряется и
плавно сгорает. Жёсткость снижается до 0,2 - 0,4 МПа/град. Двигатель работает мягщ
неэкономично с плохими пусковыми качествами.
3. Объёмно-плёночный (ЗИЛ 645) - часть топлива подаётся на стенку, а часть в
объём. Жёсткость достигает 0,4 - 0,6 МПа/град при удовлетворительной экономичности
и среджй жёсткости процесса сгорания.
По анализу и обработке индикаторной диаграммы определяют средже индикаторное
давжние, а по жму индикаторную мощность двигателя. При жобходимости определяют
неравномерность процесса сгорания (по анализу 50 максимальных значений давжния
газов в цилиндре).
По максимальному значению давжния газов в цилиндре Pz (точка 3) производят
расчет на прочность деталей двигателя.
При расчете герметичности газового стыка между блоком и головкой цилиндра
определяют силу вспышки (Fz), приходящуюся на одну шпильку:
F z = P z F k /i u i ,
(1)
где Fk - площадь проекции поверхности камеры сгорания на плоскость стыка
(площадь цилиндра);
іш - число силовых шпилек (4 или 6).
Экономичность, токсичность выхлопных газов, надежность работы двигателя
зависит от состояния распылителей. В процессе эксплуатации давжние открытия иглы
распылителя снижается и газы из камеры сгорания могут проходить в полость распы­
лителя. В газах имеются твердые частицы сажи, которые поступая в каналы горячего
распылителя способствуют их закоксовыванию (уменьшению проходных сечений). Для
устранения закоксовывания распылитежй необходимое чтобы в период посадки иглы на
седло давжние топлива перед сопловыми отверстиями было больше давления газов.
Для анализа величины давления газов за сопловыми отверстиями конструкция
датчика для измерения давжния газов в цилиндре изменена.
На рисунке 3 показана конструкция датчика давжния газов, выполжнного совместно
с сопловым наконечником распылителя дизеля Д-440.
Конструкция этого датчика отличается от представленной выше тем, что он предна­
значен измерять не только давжние газов в цилиндре и его стабильность, но и давжние
газов за сопловыми отверстиями. Для этого в канал датчика устанавливается носик
распылителя 1 с сопловыми отверстиями. Запись давжния газов за сопловыми отверс­
тиями «обходима для оценки воздействия газов на иглу, динамики её посадки, нагрева
распылителя, причин закоксовывания сопловых отверстий. Обычно в расчётах давление
за сопловыми отверстиями берут равным максимальному давлению газов в цилиндре.
Однако в действительности из-за дросселирования газов в сопловых отверстиях, пло­
щадь которых очень мала (0,2 - 0,4 мм2), давление за сопловыми отверстиями меньше
давжния газов в цилиндре на 5 - 1 0
82
№1, 2010 г.
10
Рисунок 3 - Датчик для измерения давления газов за сопловыми отверстиями
При расчёте сил, действующих на иглу, указанное давление действует на иглу до
начала её подъёма. Эта сила равна
Ғ = Л ' Р с %•
где
f u
С2)
- площадь иглы в районе посадочного конуса;
Р с - давжние за сопловыми отверстиями (0,9 - 0,95 Pz) .
Представленные датчики давжния газов с предлагаемым чувствительным эжментом
могут быть использованы для исследования рабочего процесса в ДВС и совершенство­
вания распылителей форсунок.
ЛИТЕРАТУРА
1 Кривцов Ю.Г. Применение тензометров сопротивжния для измерения давжния
газов в цилиндре двигателя. Ю.Г. Кривцов, Г.Л. Молчанов. Известия ВУЗов, Машино­
строение, №11, 1973.
2 Розенблит Г.Б. Датчики с проволочными преобразователями. М.: Машиностроение,
1966.
3 Коньков А.Ю. Средства и метод диагностирования дизелей по индикаторной
диаграмме рабочего процесса: моногр./А.Ю. Коньков, В.А. Лашка - Хабаровск. Изд-во
ДВГУПС, 2007. - 147 с.
Түйіндеме
Осы жумыстыц авторларымен штокпен цатты байланысцан
екі жщацабыргалы мембраналардан туратын сезімтал элементі бар
83
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
цилиндрында газдардың цысымын өлшеуге арналган кішігабаритті
датчигінің конструкциясы әзірленіп, жасалып, сыналган. Үсынылган
датчиктерді ДВС-тагы жумыс урдісін зерттеуге жэне форсункалардъщ
шашыратцыштарын жетілдіру үшін цолдануга болады.
R esu m e
The authors o f this work developed, produced and tested the construction
ofa small-sized sensorfor gas pressure measuring in cylinder, sensitive element o f
which is composed o f two rigidly bound with rod thin-walled membranes. Presented
sensors can be used in internal-combustion engine's work process researching
and improving o f spray cones.
84
№1, 2010 г.
УДК 641.1
ПРИМЕНЕНИЕ МОРСКОЙ
КАПУСТЫ В МУЧНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЙОДА
А.С. Сагинаева, А.Ж. Жумалина,
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Д.Б. Таттибаева
Алматинский технологический университет, г.Алматы
Актуальностью сегодняшнего дня является коррекция питания Республики
Казахстан, где негативные тендощии в состоянии здоровья населения усугубля­
ются последствиями неблагополучней экологической обстановки. Основные
принципы решения этой проблемы сформулированы в Концепции государствшной политики в области здорового питания нашей страны. Иод, содержание
которого велико в морской капусте выводит из организма человечества токсины
и тяжелые металлы. Для подрастающего поколэшя, у которого организм только фор­
мируется это, безусловно^, важно
Цель. Применить морскую капусту в мучных изделиях в целях повышения йода
и улучшение таких функций, как развитие памяти, повышение работоспособности и
обеспечение высокого уровня защитных сил организма.
Задача. Использовать сырье, играющее важную роль в под держании физического
здоровья человека для широкого применения в производстве продуктов общественного
питания, а именно в кулинарии.
Новизна. Использовать морскую капусту для лечебно-профилактического и диети­
ческого назначения в национальной кулинарии для нормализации функций щитовидной
железы.
В слоевище растения содержатся полисахариды: высокомолекулярный ламинарин
- 21% (не меже 8%), маннит - 21%, фруктоза - 4%), йодиды (2,7-3%), витамины (В1,
В2, В12, А, С, D, Е, каротиноиды), соли калия, натрия, магния, брома, кобальта, железо,
маргангц, соединяли серы и фосфора, азотсодержащие вещества, белки (5-10%), угле­
воды (13-21%), жиры (1-3%). Содержание йода ж менее 0,1%. Основным веществом
является полисахарид альгиновая кислота, Ее содержание достигает 30% от сухой массы
морской капусты.
В таблице 1 описан химический и аминокислотный состав морской капусты, а во
2 - Состав макро- и микроэлементов.
85
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Таблица 1
Химический и аминокислотный состав морской капусты
Показатель
Содержание
Аминокислоты, %
Содержание
Влага, %
6,51
Лизин
0,37
Сырой протеин, %
8,65
Гистидин
0,3
Сырая клгтчатка, %
11,29
Аргинин
0,64
Сырой жир, %
0,48
Аспарагиновая кислота
0,99
Сырая зола, %
48,9
Треонин
0,41
Кальций, %
0,686
Серин
0,35
Фосфор, %
0,38
Глутаминовая кислота
1,88
Натрий, %
Пролин
0,68
Маргангц, м г / к г
4,1
97
Глицин
0,34
Жежзо, мг/кг
740
Аланин
0,55
Медь, мг/кг
13,5
Цистин
0,2
Цинк, мг/кг
128
Валин
0,39
Кадмий, мг/кг
1
Метионин
0,18
Фтор, мг/кг
3,4
Изолейцин
0,27
Иод, мг/кг
1250
Лейцин
0,5
Таблица 2
Состав важнгйших макро- и микроэлементов в морской капусте
Элемент
Хлор
мг на 100 г сухого веса
10,56
Суточная норма (мг)
36,3
Калий
6,85
40
Натрий
3,12
до 6000
Магний
1,26
400
Йод
0,25
0,15
Лечебное действие морской капусты обусловлено в первую очередь наличием в
нгй органических соединений йода. Иод улучшает ассимиляцию белка, усвоение фос­
фора, кальция и жежза, активирует ряд ферментов. Под влиянием йода уменьшается
вязкость крови, понижаются тонус сосудов. Морская капуста способствует уменьшению
содержания холестерина в плазме крови, задерживает развитие экспериментального
атеросклероза у крыс и кроликов. Фитогормоны и витамины, содержащиеся в морской
капусте, стимулируют репарацию слизистых оболочек носа, ротовой полости, кишеч­
ника, женских половых органов и т. д. Галоидная группа элементов (хлор, йод, бром)
оказывает обеззараживающее действие. В экспериментах на крысах с искусственно
вызванным гипотиреозом применение морской капусты сопровождается обратным
развитием заболевания, причем действие морской капусты эффективнее по сравнению
с неорганическими препаратами йода. Полисахариды морской капусты обладают гидрофильностью и адсорбционной способностью, поглощают различные эндо- и экзогенные
токсины из кишечника. Морскую капусту назначают при атеросклерозе, при лечении
и профилактике эндемического зоба. Продукты, приготовленные с добавлением мор­
ской капусты в дозах, соответствующих суточной потребности в йоде (200 мкг/сут),
86
№1, 2010 г.
рекомендованы для употребления в эндемичных по зобу местностях. Морская капуста
рекомендуется как мягкое слабительное средство при хронических атонических запорах.
Эффект ее аналогичен физиологическому, послабляющему действию овощей и фруктов.
Морская капуста обладает выраженным сокогонным свойством, являясь раздражителем
желудочной секреции. Отмечено положительное влияние морской капусты в качестве
приправы к пище при воспалительных заболеваниях световоспринимающего аппарата
глаза (повышение остроты зрения, расширение поля зрения и частичное восстановление
цветоощущения). При назначении морской капусты с лечебной и профилактически!
целью учитывают физиологическую потребность организма в йоде и не превышают ее.
Морскую капусту используют в хлебопекарном и мучном-кондитерском производствах.
В лабораторных условиях ПГУ им. С.Торайгырова студенты специальности 050727 «Тех­
нология продовольственных продуктов» готовят мучные изделия казахской и русской
кухонь с добавлением морской капусты.
ЛИТЕРАТУРА
1 Ауэрман JI. Я., Технология хлебопекарного производства. 8-е изд. - М. : Легкая
и пищевая промышленность, 1984. - 414 с.
2 Барановский В. А., Справочник кондитера. - Растов-на-Дану: Феникс, 2000.
- 350 с.
3 Бутейкис Н. Г., Технология приготовления мучных кондитерских изделий - М.
: ПрофОбрИздат, 2003. - 215 с.
4 Матвеева И. В., Белявская И. Г., Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители
в производстве мучных изделий. - М ., 1998. - 104 с.
5 Чижова К. Н., Шкваркина Т. И., Запенина Е. В. и др., Технологический контроль
хлебопекарного производства. - М.: Пищевая промышленность, 1975. - 480 с.
Түйіндеме
Қазацстан Республикасы тамаңтану Концепциясында рационалды
тамсщтанудыц негізгі принциптері ңарастырылгап Теңіз орамжапырщ
қурамындагы йодмөлшері адам организміиен токсиндермен ауыр металлдарды
шыгарады. Адамзат баласы теңіз орамжапырагын унды өнімдеріне крсу арқылы
есте сақтау және жумыс істеу ңабілеттерін арттырады.
R esu m e
The basic principles o f the decision ofa balanced diet areformulated in the
Concept o f state politics in thefield o f a healthyfeed (meal) ofRepublic ofKaza­
khstan. Iodium, which contents is great in sea cabbage deduces from организма
o f mankind токсины and heavy metals. The application o f sea cabbage in flour
products with the purposes o f increase o f quantity (amount) iodium improves
development o f memory and increase o f serviceability.
87
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
УДК 628.179.3
ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ
ПОТЕРИ ВОДЫ
В КОММУНАЛЬНОМ
ВОДОСНАБЖЕНИИ
К.Т. Саканов, К.К. Каскирбаев
Павлодарский государственный университет
им. С.Торайгырова
По оценкам Организации Объединенных Наций, 1,1 млрд. людей имеют
недостаточный доступ к чистой питьевой воде, к тому же 2,6 млрд. людей
имеют недостаточный доступ к воде для средств гигиены. Прогнозируется,
что к 2020 году использование воды увеличится на 40% и к 2025 году два
человека из трех будут испытывать жхватку воды.
При таких перспективах в области обеспечения населения питьевой водой
сокращение потери питьевой воды должно быть приоритетной задачей пред­
приятий коммунального хозяйства.
Дефицит питьевой воды в Казахстане сейчас и в будущем будет во многом связан
со значительными объемами ее потерь и утечек, вызванных высокой степенью износа
водопроводных сетей и оборудования, нерациональным расходованием водопроводной
воды.
Потери воды в коммунальном водоснабжении представляют собой воду, прошедшую
все ступени очистки и обеззараживания, но часть, потерянную по пути к потребителю.
Ее величина равна разности между объемом воды, поданной в сеть водоснабжения, и
объемом проданной потребителям воды.
Часть потерь (утечки, аварий и кражу воды из сети через нелегальные подключения)
можно избежать благодаря грамотным техническим и управленческим решениям. Сбе­
реженная тем самым вода могла бы принести дополнительные доходы предприятию. Но,
к сожалению, финансовые состояния почти всех коммунальных предприятий Казахстана
доказывают отсутствия таковых.
Утечки питьевой воды из водопроводной сети:
- скрытые утечки воды из водопроводной сети;
- видимые утечки воды при авариях на водопроводной сети;
- утечки воды через водоразборные колонки;
- утечки через уплотнения сетевой арматуры;
- потери воды при ремонте трубопроводов и арматуры и др.
В настоящее время потери воды в водопроводных сетях России составляют 30-40%.
Такие данные обнародованы Федеральным агентством водных ресурсов РФ. По призна­
нию руководителя Росводресурсов, Россия является мировым лидером по потерям воды
в водопроводах По его словам, если в Германии при доставке теряется 5-7% воды, то
88
№1, 2010 г.
потери в России составляют 30-40%.
В этом плате, Казахстан нгдажко ушел от России. Например, в Алматы ежегодные
потери воды в водопроводных сетях за 10 ж т выросли с 33 до 41%, передает агентство
“Kazakhstan Today” со ссылкой на пресс-службу ГКП “Холдинг Алматы Су”.
В послании Президента Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» ска­
зано: «Во-первых, это реконструкция и модернизация коммунальных сетей. Это объек­
ты и сети водоснабжения...». Эти строки президентского послания реально отражают
состояние коммунальных сетей насежнных мест.
В настоящее время основная часть ресурса предприятия направлена на устранение
аварий на сети. Поэтому на проведение полноценного планового технического обслужи­
вания водопроводной сети зачастую нг хватают средств и времени, в результате которого
высока степень износа системы ПРВ (подача и распредежние воды), т. е. водопроводной
сети достигшей для городов Казахстана высоких отметок.
Кроме утечки воды из сети, при изношенности системы ПРВ возникает проблема
бесперебойного обеспечения насежния питьевой водей в требуемом количестве и под
необходимым напором с минимальными затратами.
Пробжмы сокращения потери питьевой воды из сети и бесперебойное обеспечение
питьевой водей насежния взаимосвязаны, и решаше одной приводит к решашю другой.
Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой невозможно без правильной
эксплуатации системы ПРВ. Дело в том, что водопроводная сеть представляет сложную
систему, эксплуатация которой требует решение, наряду с техническими задачами, и
гидравлических задач в режиме реального времени.
Поэтому все усилия, направленные на сокращения потери питьевой воды из системы
ПРВ без выработки стратегии ее правильней эксплуатации являются мерами «пожарного
порядка», т. е. временными мерами.
В настоящее время на водопроводных хозяйствах для решения проблемы утечек
и сокращения потери воды из системы ПРВ применяются следующие меры:
-замена изношенных сетей водопровода;
-обновжние трубопроводов размещением в старых трубопроводах пластмассовых
труб (метод «Релайнинга»).
Следует сказать, что требующие огромных капитальных вложений замена и об­
новжние (ремонт) изношенных трубопроводов сетей нг могут гарантировать решения
проблем, связанных изношенностью водопроводной сети.
В результате изношенности ПРВ возникли пробжмы, которые делают швозможным
бесперебойное обеспечение потребитежй питьевей водой. Ими являются:
- снижение пропускной способности трубопровода;
- «разбалансированность» водопроводной сети;
- «непрозрачность» системы ПРВ;
- отсутствие оперативного управжния системой ПРВ и нгдостаточностьтехнических
средств для его осуществжния.
Изношенность и снижение пропускной способности трубопроводов водопроводной
сети в результате коррозии и обрастания стен металлических труб приводят к перебоям
в водоснабжении отдельных объектов, в частности верхних этажей зданий, или даже
целых микрорайонов.
Повышение давления воды в водопроводной сети насосами для обеспечения
необходимого напора у потребителей приводит к многочисленным авариям на
ней, которые увеличивают эксплуатационные затраты. Количество таких ава­
89
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
рий в год только в одном областном центре достигает до 600 и на их устранения
расходится до 40 млн. тенге.
В Казахстаж количество аварий, приходящихся на один километр водопроводной
сети, в два раза больше, чем в России.
Кроме того, при повышении давжния увеличивается объём скрытых утечек воды
из изношенных участков сети, которые длительнее время остаются ж обнаруженными.
В зависимости от технического состояния водопроводной сети объем скрытых утечек
может доходить до 55-60% общего объема потерь, и они являются основной причиной
подъёма уровня грунтовых вод в городах. Поэтому существенную долю финансовых
потерь предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) составляют
затраты, связанные с обработкой и транспортировкой дополнительного объема воды,
теряемого из сети в результате утечек.
В настоящее время предприятия ВКХ со своими техническими и кадровыми воз­
можностями способны только на устраняли, возникающих на сети аварий и ж могут
решать задачу сокращения потери воды.
Кроме того, с 2009 года в связи с переходом на обязательнее потребление воды через
приборы учета, водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) уже ж может отжети
утечки из сети в счет потребитежй и все расходы, связанные с ними будет шети сам,
усугубляя свое финансовое состояние.
В связи с появлением на рынке Казахстана информационней технологии появилась
возможность решения таких проблем, как «разбалансированность», «шпрозрачность» и
оперативное управление системой подачи и распределения воды.
«Разбалансированность» водопроводной сети происходит в результате откложния
фактических режимов работы системы ПРВ от расчетных, заложенных в проекте (измежние числа потребитежй и объема потребления воды). Например, появление множества
объектов частного бизшеа (кафе, рестораны, бани и другое), которые увеличивают от­
бор воды из водопроводной сети или же, массовая установка счетчиков воды, которые
снижают объем отбираемой из сети воды.
В предприятиях ВКХ, добро на подключение нового потребителя воды к сущес­
твующей водопроводной сети дается путем ответа на вопрос: «Сможет ли пропустить
данный участок дополнительный объем воды нового потребителя?». При этом ж ана­
лизируется и ж корректируется работа водопроводной сети ж до и ж посж подключения
нового потребителя к жй.
Снижение объема отбираемой из сети воды отрицательно влияет на состояние внутренжй поверхности стен трубопроводов - ускоряется процесс зарастания трубопроводов,
который изменяет их технический параметр. Изменения в технических параметрах
трубопроводов также являются причинами «разбалансированности».
В результате «разбалансированности» водопроводной сети появляются «загру­
женные» и «жзагруженные» участки. На «загружшных» участках постоянно ж хватает
напора и расхода воды, а «жзагруженные» участки имеют избыточные напоры.
В городских водопроводах имеется значительный перерасход эжктроэжргии (до
10-15%), обусловленный избыточными напорами воды, жрациональным распределением
нагрузки между повысительными насосными станциями, а также работой насосных агре­
гатов при пониженных значениях КПД. Поэтому при эксплуатации водопроводных сетей
нужна постоянная корректировка «загруженности» участков в зависимости от режима
водопотребления . «Загруженность» участка может определяться только гидравлическими
расчетами при помощи вычислительной техники.
90
№1, 2010 г.
В настоящее время на предприятиях ВКХ управление работой системы ПРВ осу­
ществляется диспетчером по определенному технологическому регламенту. Измензшя
режима работы и системы ПРВ контролируются по показаниям манометра, установ­
ленного в насосном станции второго подъема. Манометр на насосной станции фиксирует
общую величину давжния только в начала сети без учета давжния на отдельных участках
водопровода.
В зависимости от показания манометра дежурный машинист насосных агрегатов
регулирует только общее давжние в начаж сети либо насосами (включение или выключе­
ние), либо задвижкой. Таксе регулирование давжния в водопроводной сети нг учитывает
нг состояние сети, нг объем воды, нэобходимый потребителю.
«Непрозрачность» системы ПРВ заключается в том, что изменения гидравлических
параметров потока воды, протекающего по участкам водопроводной сети, никак ж
контролируются и ж отсжживаются. Все изменэшя водопроводной сети, выполняемые
эксплуатационным персоналом, начиная от вращения маховика задвижки на сети до
изменэшя конфигурации при ее ремонте, делаются всжпую, по интуиции обсуживаю­
щего или по его опыту.
Эксплуатация «жпрозрачной» системы ПРВ ж позволяет организовать правильную
её эксплуатацию, вести своевременные корректирующие действия, жобходимые для
предотвращения возможных аварий на сети и утечек из же.
В результате эксплуатации «жпрозрачной» любой, новой или обновленной (отре­
монтированной) системы ПРВ и через определеннее время все пробжмы, связанные с
ее эксплуатацией возвращаются в «круги своя», т. е. появляются утечки и подача воды
потребителю с перебоями.
Отсутствие оперативного управления системой ПРВ является закономерным
поеждетвием ныжшжго состояния водопроводной сети: низкий уровень технической
оснащенности, жвозможность выполнения корректировки при загруженности участков
«жпрозрачной» водопроводной сети, жполный объем инвентаризаций ее эжментов, от­
сутствие в жй обратной связи, отсутствие корректировки и «разбалансированности».
Продолжение эксплуатации изношенней или восстановленной сети без использо­
вания информационных технологий и продукции высокотехнологичных разработок
в области водоснабжения приводит к постоянному снижению качества услуг по воде.
Снижение качества услуг по воде уменьшает объем оплаты за них, что позволит пред­
приятию вести правильную эксплуатацию ПРВ.
При этом без использования информационной технологии в технологических про­
цессах эксплуатации системы ПРВ ж решить существующих в жй пробжм.
Павлодарским государственным университетом имени С. Торайгырова разработан
принцип использования информационных технологий для правильной эксплуатации
системы ПРВ, который позволит сделать ее «прозрачней» и осуществить оперативное
управление ее работой. Его суть заключается в еждующем.
В начаж, на базе систематизированных сведений, создается компьютерный банк
данных системы ПРВ, который должен свести к минимуму затраты, связанные с ис­
пользованием технической документации (подготовка и вжеение изменений в проект,
ежжение технического состояния эжментов системы ПРВ, своевременное проведение
ППР и т.д.).
Наличие компьютерного банка данных системы ПРВ позволяет сократить время
ликвидации возможных аварий на водопроводной сети за счет оперативной подготовки
жобходимой документации и вести четкий контроль срока эксплуатации эжментов сис­
91
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
темы ПРВ. На основании текущей информации о гидравлических параметрах потоков
воды на участках сети принимаются меры по локализации и устранению аварийных
ситуаций, измеинию и установлению режимов работы системы ПРВ, оперативному
включению и выключению отдельных агрегатов насосных станций. При этом будет
возможность прогнозировать время возможных отказов эжментов системы ПРВ и сроки
упреждающих их планово-профилактических работ.
Компьютерный банк данных системы ПРВ является исходным материалом для
программного обеспечения оперативного управжния ее работой.
Суть оперативного управжния системой ПРВ заключается в одномоментном реагиро­
вании на измензшя величины напора в точках отбора воды на сети и в принятии на основе
гидравлических расчетов оптимального решшия оптимальному перераспределению потоков
вода между участками водопровода. При этом, ключевым моментом является осуществшше
распредежния потока вода по многокольцевой водопроводной сети в условиях хаотичного
массового отбора вода из ж е по всей ее длите. При его возникновении на «загружашых»
или «^загруженных» участках моментально должно создаваться условие для перетекания
вода из участков с повышенными давлениями сети в участки с пониженными давжниями.
Все это должно выполняться в режиме реального времени.
Создание условий перетекания воды из одних участков в другие и их осуществление
при имеющихся конструкциях запорно-регулирующей арматуры водопровода является
сложней технической задачей. Опытный образец разработанного нами устройства, обес­
печивающего перетекания воды из одного участка водопровода в другой, протестирован
в лабораторных условиях. Полученные результаты позволяют прогнозировать перс­
пективность нашего устройства и возможности компьютерной техники в оперативном
управжнии системой ПРВ.
При оперативном управжнии системой ПРВ будет возможность прогнозировать
изменения гидравлических сопротивлений на участках сети и выбрать оптимальный
способ поддержания их пропускной способности.
Таким образом, использование информационных технологий при эксплуатации
системы ПРВ обеспечивает решения сждующих задач:
-контролировать физические состояния эжментов системы ПРВ;
-оперативно управлять работой системы ПРВ в режиме реального времени;
-сделать водопроводную сеть «прозрачной» и «сбалансированней»;
-повысить оперативность выполнения технологических регламентов, связанных с
функционированием системы ПРВ;
-вести оперативный учет изменений в эжментах системы ПРВ;
-сокращать объема утечек из сеш и размеры эксплуатационных затрат предприятиях ВКХ.
Таким образом, для сокращения потерь воды в коммунальном водоснабжении « о б ­
ходимо широкое использование возможностей современной компьютерной технологии
и объедините усилий всех заинтересованных в этом.
Туйіндеме
Коммуналды сумен цамтамасыз ету жуйелеріндегі мүмкін болатын
су жогалым турлері жэне оларды азайту жолдары царастырылган.
Resume
The article considers the possible variety o f losses water and the ways o f
their o f shortening in the system o f water-supply
92
№1, 2010 г.
УДК 642.072
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНА
В ЭЛЕМЕНТАХ С НЕПРЯМОУГОЛЬНОЙ
ФОРМОЙ СЖАТОЙ ЗОНЫ
К.Т. Саканов
Павлодарский государственный университет
им. С.Торайгырова
Изучению работы бетона сжатой зоны изгибаемых железобетонных элг­
ментов посвящено нгмало исследований [1,2, 3,8 и др.]. Результаты нгкоторых
работ показывают, что на величину деформации бетона сжатой грани и характер
разрушения сжатой зоны может оказывать влияние прочность бетона и степень
армирования сечения.
В отдельных иссждованиях [4, 5, 6], выполненных на эжментах нгпрямоугольной формы поперечного сечения, приводятся противоречивые данные по
величинам предельных деформациям сжатой грани.
Продолжошем указанных выше работ является компжксные иссждования,
проведенные под руководством профессора Гуща Ю.П.[(7].
В рассматриваемой работе варьирование в широком диапазож прочностных и деформативных характеристик бетона и процента армирования сечения при одинаковой методике
измершия позволило получить полный набор экспериментальных данных по предельной
сжимаемости бетона для образцов с различными формами поперечного сечшия.
В процессе испытаний балок на каждом этапе нагружшия производили измершия
деформаций укорочения крайнгго сжатого волокна бетона. Измершие осуществлялось с
помощью эжктротшзодатчиков базой 50 мм, индикаторов на базе 500 мм и поверхност­
ных рычажных тензометров базой 100 мм. За величину ев т приняты средние деформа­
ции, измеренные вышесказанными приборами на сжатой грани бетона, соответствующие
разрушающей нагрузке.
На рис. 1 и 2 представжны данные о величинах ев т в зависимости от относительной
высоты сжатой зоны. По графикам видаю, что для образцов из бетона прочностью 3 0
МПа среднге значение величины ев т оставляет в двутаровых балках 309* 10'5, а пря­
моугольных -330* 10'5, а для образцов из бетона прочностью 80 МПа эта же величина
равна для двутавровых образцов 325* 10'5и прямоугольных -300*10'5.
Значительно боже низкие деформации бетона имеют образцы треугольной фор­
мы поперечного сечшия. Это объясняется тем, что у них на уровнях нагрузки 0,7-0,9
от разрушающей в зависимости от процента армирования (в балках 6 серии 0,55 от
разрушающей), на расстоянии 3-4 см от вершины появилась продольная трещина, по
которой впосждствии происходил выкол верхнгй части сжатого бетона. Принятые же
деформации бетона соответствуют уровню нагрузки, на котором появилась продольная
трещина, так как даже говорить о деформациях бетона сжатой зоны по показаниям
приборов было бы нгверным. Поэтому для образцов треугольной формы поперечного
сечшия нгльзя ориентироваться на получшные предельные деформации сжатого бетона.
93
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Этим объясняется более низкие значения среднгй опытней относительной высоты сжатой
зоны бетона при разрушении при одинаковых деформациях в арматуре для балок треу­
гольного сечения, приведенные на рис. 1 и 2 т.к. значения величины em ,aB S определяли
исходя из опытных деформаций бетона, которые занижены.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что величена предельней
сжимаемости бетона нг зависит от прочности бетона и процента армирования сечения
и равна в средам для элементов прямоугольных форм сечения 325*10 5 в отдельных
случаях величина ев т достигла значения 350* 105, в сечениях с трещинами -470* 10 5.
Для эжментов треугольного сечения, на основании данных о средних деформациях
арматуры и показаний датчиков, наклеенных на боковой поверхности балок в нгсколько
рядов по высоте сечения, были установлены возможные величины деформаций сжатой
грани при разрушении, которые могли бы быть, если бы нг происходил выкол вершины
сжатей зоны, который наблюдался в настоящих опытах.
Условные значения возможных предельных деформаций сжатей грани в предпо­
ложении отсутствия выкола вершины е в т і приведены в таблице 1. Из таблицы видно,
что для эжментов треугольных форм поперечного сечения величины предельных дефор­
маций бетона сжатей грани могли бы быть значительно боже высокими и составить в
зависимости от процента армирования (410.. .600)*105.
Проф. Г. Рюшем (8) в иссждованиях, проведенных над внгцентренно сжатыми
призмами прямоугольного и треугольного сечений. Были получены значения предельней
сжимаемости бетона соответственно равные в среднем 300*105 и 450*105.
Таблица 1
Деформации бетона сжатей грани треугольных балок
№п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Шифр балок
2
Т-3-1А
Т-3-2А
Т-3-2А
Т-3-2Б
Т-З-ЗА
Т-З-ЗБ
Т-8-1А
Т-8-1Б
Т-8-2А
Т-8-2Б
Т-8-ЗА
Т-8-ЗБ
Мв% от M h,obs
3
84,5
93,1
70,6
66,6
73,9
69,6
82,0
78,0
82,0
69,0
55,0
55,0
Ф
евт'
4
220
240
278
249
305
255
237
240
250
220
236
234
5
Ю5
евтГ
5
540
470
540
500
410
420
600
605
480
480
418
445
В третхшьных балках, иссждованных к.т.н Бычковым М.И. (8), предельная сжимаемость
измоталась в широком диапазош от 260* Ш5и 970* 10Л В данном случае, в связи с большим
разбросом опытных величин и отсутствиемдля сравшшя балокдругих сечошй (прямоугольных
или тавровых), оцожа влияния формы поперечного сечшия на е^ оказалась жвозможным.
Таким образом, на основании полученных результатов в настоящих иссждованиях,
а также данных работ [8 и 9] можно сказать, что есть тенденция к тому, что в эжментах
треугольной формы поперечного сечения предельные деформации сжатого бетона выше,
чем в образцах с прямоугольной и тавровой сжатей зоной.
94
№1, 2010 г.
Однако отсутствие прямых данных по предельной сжимаемости бетона в проведен­
ных иссждованиях из-за появления продольных трещин в сжатей зонг и откола вершины
ж позволяет сделать окончательные выводы.
Б 50
350
о
S3
а
а
□
э
ZOO
*
О
1.
Л
------------------- £1*
А
250
А
G
С2
ОЛ
O-à
Рисунок 1 - Зависимость опытных придельных деформаций бетона сжатей грани
от расчетной высоты сжатей зоны
р
'.о 5
''Ьт.аы
Î50
©
В 80
Ё
0
Q
Г
&
500
с 18
Ш
.л
Ï5G
Л
А
Д
6:.ч
tjp
Рисунок 2 - Зависимость опытных придельных деформаций бетона сжатой грани
от расчетной высоты сжатой зоны
ЛИТЕРАТУРА
1.
Артемьев В.П. Исследование прочности, трещиностойкости и жесткости
обычных и предварительно напряженных балок, армированных высокопрочными
95
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
стержнями периодического профиля из стали ЗОХГ2С. Автореферат ... канд. техн.
наук. М., 1959,-21с.
2. Безуов К.И. Иссждование жежзобетона на высокопрочных материалих. -Стро­
ительная промышленность, 1940, № 12, с 29-32.
3. Беликов В.А. Иссждования нгсущей способность внгцентренносжатых
жежзобетонных колонн из высокопрочных бетонов - Бетон и жежзобетон, 1969,
№12, с 36-39.
4. Аубакиров Г.Т. Экспериментально-теоретические иссждования влияния формы
поперечного сечения на прочность трещиностойкость и деформативность изгибаемых
эжментов. Дисс. канд. техн. наук. М., 1977-169с.
5. Вилков X. И. Жесткость и трещинообразование жежзобетонных изгибаемых
эжментов таврного и двутаврового сечении.- Известия вузов. Строительство и архи­
тектура. Новосибирск, 1960,№2, с 87-99.
6. Дроздова В.А. Иссждование деформаций жежзобетонных изгибаемых
эжментов таврового сечения Дисс... канд. техн. наук. М., 1969-185с.
7. Саканов К.Т. Несущая способность, жесткость и трещино стойкость изгибаемых
жежзобетонных эжментов с учетом влияние формы их поперечного сечения. Авторе­
ферат... канд. техн. наук. М., 1986-2ІС.
8. Бычков М.Н. Расчет изгибаемых жежзобетонных эжментов нгпрямоугольного
поперечного сечения по разрушающим нагрузкам. - строительная промышленность,
1940, №8, с 43-49.
9. Rusch Н. Researches toward adeneral fluxral theory for structural concrete. “Jonmal
of the American Cancrete Institute”, v №1,1960.
Туйіндеме
Сыгылган зоналардың цимасы тікбурышты емес иілген темірбетон
элементтерінде бетонның шекті деформациялары бойынша мәліметтер
берілген.
Resume
Даны сведения о предельных деформациях бетона в изгибаемых
железобетонных элементах с непрямоугольной формой сжатой зоны.
96
№1, 2010 г.
УДК 666.646
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ
ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ
В.Т. Станевич, Б.Ч. Кудрышова,
Б.О. Смаилова, О.В. Станевич
Павлодарский государственный университет
им. С.Торайгырова
Керамическое производство существует уже на протяжении многих тыся­
челетий. Например, на дне Нила на глубине около 20 м был найден глазурован­
ный глиняный черепок, изготовленный не менее 14 тыс. лет назад. Имеющиеся
в Египте памятники архитектуры из глиняного кирпича построены бож е 12
тыс. лет назад. Для строительства применялся кирпич-сырец и обожженный
кирпич. В музее Каира находятся два древнгегипетских крупных блока-сырца
весом около 230 кг каждый и размером 85x52x30 см. Объем такого блока в
74 раза превосходит объем современного кирпича. Для отделки египетских пирамид
и храмов, сооруженных около 4 - 6 тыс. j e t назад, использовались изразцы.
На а Крит, построенный около 3 тыс. лет назад Киосский дворец имел разветвленную
канализационную сеть, которая была выполняй из глиняных труб различных диаметров.
В Греции при постройке храмов Посейдона, Парфенона и других были использованы
кирпич, черепица и глазурованная керамика. При постройке Великой китайской стены
в II в. до н. э. применялся глиняный кирпич-сырец и обожженный глиняный кирпич. В
это же время кирпич применялся и в Индии [1].
Вблизи Керчи обнаружены остатки печей для обжига керамических изделий. Печи
разделяш сводом на два этажа. Нижний этаж является топкой, а верхний — камерой
обжига. Сооружение этих печей относится к IV в., но относительно сложная их конструк­
ция указывает на то, что производство керамических изделий было организовано здесь
значительно раньше. В Крыму, в долинг Эскикермена, найдены глиняные трубы, которые
использовались для сооружения водопровода. Такие трубы применялись в VI—VII вв.
Трубы изготовлены на гончарном круге, они имеют черепок без глазури.
Способ осушения пердгалажняшых и заболоченных земель, при котором избыток
воды из почвы сбрасывается самотеком в реки, озера или иные нижележащие водоемы,
называется дренажом. Дренаж, понижая уровшь избыточных вод, создает для растений
наибоже благоприятный водный и воздушный тепловой режим почвы и тем самым
способствует увеличению урожайности сельскохозяйственных культур.
Дренаж называют открытым, когда его выполняют в виде канав, и закрытым
при выполнении в виде подземных трубопроводов. Закрытый дренаж по сравнению с
открытым боже совершеняі и прогрессивен. Особое значение приобретает устройство
закрытых отводящих дренажных систем в условиях поливного орошения засоленных
97
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
почв. Здесь орошение применяют нг только для питания растений, но и для опреснгния верхних слоев почвы, из которой вымываются соли, что способствует увеличению
плодородия почв. При отсутствии дренажа орошение повышает уровень грунтовых
вод, которые засоляются вслгдствие миграции растворенных солгй нижелгжащих слоев
грунта, поднимаясь к верхнгму почвенному слою, снова отлагают в нгм соли. Дренажные
системы применяют также в п р о м ы ш л е н н о м и городском строительстве для защиты от
п о д т о п л е н и я грунтовыми водами различных сооружений, подземных частей зданий и
коммуникаций. Для сооружения закрытых дренажных систем наибольшее применение
получили керамические дренажные трубы. Надежность и продолжительность службы
этих труб весьма велики и использовать их начали давно
Дренаж известен с древних времен: нгсколько тысячелетий назад его применяли
в Месопотамии, а затем в древнгм Риме. Археологическими раскопками установлено
наличие дренажа в XI вв. в Новгороде и в XIV в. в Москве. Дренажные и водоотводные
системы в древней Руси сооружали из бревен, составлЕнных из двух продольных полови­
нок, середина которых была выдолблЕна. В нгкоторых странах до появления шнековых
прессов керамические трубы формовали на гончарных кругах. Трубы изготовляли так­
же путем обмазки глиной деревянных кругляков, которые выгорали при последующем
обжиге. Дренаж использовали для осушения почвы при строительстве Петербурга, и
к концу XVIII в. этот город имел развитую отводящую сеть со сбросом воды в реки и
каналы [2,3].
В Республике Казахстан выпуск керамических строительных материалов, и в час­
тности керамических дренажных труб не налажен из-за недостаточности исследований
минерально-сырьевых ресурсов, пригодных для производства этого вида строительного
материала. Наибоже развита промышленность дренажных труб в Прибалтике и Средней
Азии, где эти изделия играют большую народнохозяйственную роль.
В странах Западней Европы трубы выпускают на керамических заводах совместно
со стеновой и другими видами строительной керамики, а объем их производства зави­
сит от рынка сбыта и сезона потребления. В больших количествах изготовляют трубы
в Голландии, Германии, Финляндии, Польше и ряде других стран. На современных
заводах этих стран используют новейшее оборудование и агрегаты, управление работай
которых механизировано и автоматизирована Применяют ящичные подаватели с объ­
емом бункеров 100 м3и боже, вальцы различных типов (зубчатые, камневыделительные,
грубого и тонкого помола со шлифовальными приспособжниями), бегуны, двухвальные смесители, глинопротирочные машины, башни-силосы, мощные вакуум-прессы
для формования труб из масс с пониженной влажностью (12— 14%), резательные и
укладочные автоматы. Оборудование расставляют по горизонтальной схеме, что обес­
печивает свободный доступ к нему при монтаже и ремонте. Получили распространение
камерные сушилки нового типа с ритмическим режимом сушки. Периодичность работы
этих сушилок, позволяющих вести загрузку и разгрузку пять дней в неделю при любом
режиме сменности прессового отделения, выявила их преимущества перед непрерывно
действующими туннельными сушилками.
В камерных и туннельных конструкциях сушилок зарубежных заводов применяют
индивидуальные вентиляционные агрегаты с электрическими или паровыми калорифе­
рами для промежуточного подогрева теплоносителя, снабженные осевыми вентилято­
рами, которые могут подавать дополнительный теплоноситель на отдельные участки
сушилки с созданием многократной поперечной рециркуляции. Индивидуальные вен­
тиляционные агрегаты используют как для стационарной установки по осевой линии в
98
№1, 2010 г.
сдвоенных сушильных туннглях, так и с передвижением в сушильных помещениях при
сушке труб на стеллажах.
Срок сушки в сушилках различного типа от 30 до 60 ч. Для садки труб на печные
вагонгтки начинают внгдряться автоматы, выпускаемые фирмами «Келжр», «Лингл»
(Германия) и др. Новые туннгльные печи длиной от 90 до 140 м с шириной обжигового
канала 2,6 - 6,8 м при высоте 1,5-1,7 м имеют плоский свод, в который вмонтированы
импульсные горелки и вентиляционное оборудование. Сроки обжига от 35 до 55 ч. Не­
которые фирмы применяют упаковку труб в полиэтижновую пжнку. Мешок из пжнки
надевают на пакет труб, лгжащий на поддонг, посж чего пжнку подвергают тепловой
обработке; она дает усадку, скрепляя в единый комплекс поддон и трубы.
Самым крупным и наибоже механизированным предприятием по производству
дренажных труб в Чехословакии является завод керамических дренажных труб “Дольни
Буковско” мощностью 38 млн шт. труб усл диаметра. Ассортимент — многогранные
трубы диаметром до 130 мм. Технологическая схема производства сждующая: карьер
- конус, многоковшовый экскаватор - жнточный конвейер - ящичный подаватель - бегуны
- тарельчатый смеситель - вальцы тонкого помола - силосные трапецеидальные башни
объемом 200 м3- шнгковый вакуум-пресс производительностью 9000 шт. труб условного
диаметра в 1 ч - резательный автомат и укладчик швейцарской фирмы - камерные сушила
(20-полочные, длина камер 14 м, ширина 1,54 м). Сушка чистым воздухом, нагретым в
огнзвых калориферах с добавкой воздуха из зоны охлаждения печей - накопитель- автомат
для отделения металлических рамок — садка высушенного сырца на печные вагонетки
(пакетом, вручную) — туннгльная печь с плоским сводом (длина 96 м, ширина 3,4 м,
высота 1,8 м); печь снабжена пульсирующими форсунками “Бернини”, установжнными
на своде; длительность обжига 41 ч. Тепловой режим камерных сушилок и туннгльных
печей автоматизирован. Ремонтные работы осуществляют централизованна
В Польше трубы производят на 30 керамических заводах, из которых 10 специа­
лизированы. Выпускают трубы диаметром 50; 62,5; 75; 100 и 200 мм преимущественно
восьмигранного сечения для придания большей равноплотности по толщинг с грангй
снимают фаску.
В Финляндии изготовляют трубы диаметром от 40 до 200 мм. Поглотительные сети
дренажа в основном укладывают из труб диаметром 40 мм, объем которых составляет
примерно 66% общего производства труб; 90% общего выпуска труб вырабатывается
на семи заводах принаджжащих пяти фирмам.
В США имеется ряд специализированных заводов керамических дренажных труб,
выпускающих продукцию для сельского хозяйства, городского и промышленного дрена­
жа, для дорожного, аэродромного строительства, для прокладки кабежй и других нужд.
Распространение сланцевых глин обусловливает широкое применение сухой подготовки
сырья, причем тонкомолотую глину используют как пластифицирующую связку, а
грубодробжнную в качестве отощающей добавки. Трубы формуют на мощных прессах
при понижением влажности массы, что в свою очередь упрощает сушку, позволяя су­
шить трубы на вагонгтках туннгльных печей с поеждующей передачей без перегрузки
в туннгльные печи на обжиг.
Трубы малых диаметров обжигают в туннгльных печах, трубы больших диаметровв круглых периодических горнах с загрузкой и выгрузкой механическими погрузчика­
ми. Интересна организация производства и сбыта продукции на керамическом заводе
“Рокфорд Брик энд Таил” в штате Айова. Завод выпускает дренажные трубы диаметром
от 100 до 300 мм и длиной 300 мм, а также пустотелые камни и плиты. Фирма не толь­
99
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
ко изготовляет трубы, но проводит изыскательские работы по их укладке, составляет
проекты дренажных систем и доставляет трубы жпосредственно к местам производства
дренажных работ, причем по требованию потребителя трубы раскладывают вдоль на­
меченных линий или уже отрытых траншей.
Основным сырьем для производства керамических дренажных труб служат жгкоплавкие глины или смеси различных легкоплавких глин с добавками или без добавок.
Главжйшее свойство глины - пластичность, т.е. способность во влажном состоянии поп
влиянием вжшжй силы принимать заданную форму без разрывов и сохранять эту форму
после прекращения действия вжшжй силы. Для и з г о т о в л е н и я труб малых диаметров (50
- 100 мм) глины должны иметь число пластичности ж меже 7-15 (по ГОСТ 9169-75),
т.е. принадлежать к группе ж ниже “умеренно пластичного сырья”. Что касается труб
больших диаметров (125-250 мм), то для их и з г о т о в л е н и я требуются глины, прина­
длежащие к группе “среджпластичного сырья” с числом пластичности 15-25. Глины
должны быть тонкозернистыми, дисперсными и содержать глинистых частиц (размером
меньше 0,005 мм) ж меже 20-25%, а пылгватых частиц (размером 0,005-0,05 мм) ж бо­
ж е 40-50%. Если пылгватых частиц более 40-50%, то такая глина малопластична и для
изготовления дренажных труб (особенно больших диаметров) в ж е «обходимо добавлять
боже пластичные глины. Они должны обладать хорошими сушильными свойствами,
т.е. быстро сохнуть без трещин и короблЕний, имея воздушную усадку ж боже 7-8%. По
химическому составу глины, пригодные для дренажных труб малых диаметров, отно­
сятся преимущественно к кислым, т.е. содержат меже 14% А1203, а для труб больших
диаметров обычно к полукислым, т.е. содержат А1203 боже 14%. Глины и суглинки,
применяемые при производстве дренажных труб, обычно жгкоплавки, с огнеупорностью
ниже 1350 °С с водопоглощением черепка боже 5% [4,5,6].
Раже проведенными иссждованиями обосновано применение вскрышных пород
угждобычи в производстве различных видов строительных материалов. В качестве мижрально-сырьевой базы выбраны вскрышные породы разреза “Северный”. В настоящей
работе, в качестве объекта иссждования, на предмет использования, в производстве ке­
рамических дренажных труб и расширения номенклатуры изделий выбраны вскрышные
породы разреза “Степной”, зажгающие на горизонте +50, +100, +150 м, представжнные
аргиллитами и ажвролитами и светло-серый аргиллит разреза “Майкубенский”. Кроме
того, использование отходов угждобычи для производства строительных материалов
решает экологическую пробжму их утилизации и восполняет «достаток кондиционного
глинистого сырья.
Ажвролиты и аргиллиты Экибастузского угольного бассейна породы карбонового
возраста, которые образовались в результате дегидратации и цементации первичных
глинистых материалов. Данные породы обладают свойствами, которые зависят от физико-механических характеристик, макроструктуры, степени метаморфизации. Аргиллиты
и ажвролиты в естественном виде ж размокают в воде, что требует их механического
измельчения с целью разрушения цементирующих связей глинистых составляющих.
Произведена оценка радиоактивной безопасности пород как сырья для производства
строительных материалов. Опредежны удельные активности радионуклидов (таблица 1).
100
№1, 2010 г.
Таблица 1
Результаты опредежния удельных активностей естественных радионуклидов
Наименование
сырья
Удельные активности, пКп/ч
торий 228
радий 226
калий 40
Эффективная
удельная
активность, пКп/ч
Разрез “Степной”
горизонт +50
Аргиллит
0,4
0,5
13.0
2,8
Алевролит
0,6
0,3
10.1
1,8
Аргиллит
0,6
0,5
15,8
2,7
Алевролит
0,7
0,3
10,1
2,0
Аргиллит
0,5
0,4
9,5
1,7
Алевролит
0,4
0.3
10,4
1,6
0.5
0,4
12,5
2,5
горизонт+100
горизонт+150
Разрез “Майкубенский”
Аргиллит
Анализ полученных данных показал, что вскрышные породы в соответствии с
нормами радиационной безопасности, могут использоваться без ограничений для про­
изводства всех видов строительных материалов.
Содержание благородных и редкоземельных эжментов во вскрышных породах
относительно мало и не представляет ценности для их промышленного извлечения.
Количество экологически опасных эжментов (свинзц, ванадий, мышьяк, хром, сурьма,
галлий, ртуть и др.) ниже предельно допустимого и в целом характеризует породы как
относительно экологически безопасное сырьё. Полученные данные сравнивались с со­
держанием, поджжащим количественной оценке.
На качество готовых керамических изделий, полученных из отходов угждобычи,
большое влияние оказывают физико-механические свойства и химико-мингралогический
состав вскрышных пород.
Основными физико-механическими свойствами вскрышных пород являются плот­
ность, естественная влажность, прочность при сжатии и пористость.
Таблица 2
Физико-механические свойства вскрышных пород
Наименование сырья
Плотность, г/см3
Естественная
влажность,%
Прочность при
сжатии, МПа
Пористость %
Разрез “Степной”
Горизонт+50
аргиллит
алевролит
2,4
2,7
5,1
4.3
37,4
48,9
12,9
10.6
101
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Горизонт+100
аргиллит
алевролит
2.4
2.5
4,9
4,3
34,9
47,0
14.9
15.9
Горизонт+150
аргиллит
алевролит
2,2
2.3
5.8
4,7
34,7
45.0
18,7
19.1
2,6
4,8
45,6
15.6
Разрез “Майкубенский”
аргиллит
Анализ полученных данных по плотности показывает, что она уменьшается от
горизонта +50 до горизонта +150 н При этом плотность ажвролитов на 7-10% выше
плотности аргиллитов и составляет 2,3-2,7 г/сн3 для аргиллитов, 2,6 г/сн3 для светло­
серого аргиллита.
Естествошая влажность для аргиллитов кожбжтся в предела 4,9-5,8 %. ажвролитов
4,3-4,7% и увеличивается от горизонта +50 горизонту +150 м. Естественная влажность
для светло-серых аргиллитов составила 4,8%.
Прочность при сжатии вскрышных пород составляет для аргиллитов 34,7-37,4 МПа,
для ажвролитов 45,0-43,9 МПа, для светло-серых аргиллитов 45,6 МПа. При изменении
горизонта зажгании пород от +50 до +150 и характерно снижение показатежй прочности
при сжатии у ажвролитов н аргиллитов.
Пористость аргиллитов составляет 12,9-18,7% ажвролитов 10,6-19,1 % и увеличи­
вается в зависимости от горизонта зажгания от +50 до +150 м. Пористость светло-серого
аргиллита составляет 15.6%.
Таким образом, при изменении горизонтов зажгания вскрышных пород от +50
м и до +150 м показатели физико-механических свойств снижаются, что объясняется
уменьшением степени уплотнении пород при данном изменении горизонтов, их боже
значительным выветриванием на горизонте +150 м. Физико-механические свойства
аргиллита разреза “Майкубенский” аналогичны свойствам пород разреза “Степной” .
Анализируя данные химического анализа вскрышных пород различного литологического
типа можно судить о количественном содержании породообразующих оксидов (табл 2.3).
Содержание оксида кремния Si02составляет 56,7-61,3%. Он находится в связанном
и свободном состояниях. Связанный кремнгзем входит в состав глинообразующих ми­
нгралов, свободно представжн примесями тонкодисперсного кварца, его содержание
в пробах составляет 16-25%. По содержанию свободного кварца отходы угждобычи
относятся к группе сырья со средним содержанием кварца /102/.
Оксид алюминия А1203 входит в состав глинообразующих мингралов и слюдистых
примесей. Содержание его для аргиллитов составляет 17,6-18,4%, для ажвролитов 17,618,5%, для светло-серых аргиллитов 17,9%, снижается для аргиллитов в зависимости
от горизонта зажгания от +50 до +150 м. По содержанию алюминия в прокалзшом
состоянии породы относятся к группе полукислого сырья.
Содержание оксидов жежза в иссждуемых пробах составляет для аргиллитов 5,66,4%, для ажвролитов 3,4-4,18%. Соединения жежза представлэш пиритом и сидеритом.
Вскрышные породы по содержанию оксидов жежза относятся к группе сырья с высоким
содержанием красящих оксидов.
Оксиды щелочноземельных металлов входят в состав глинистых мингралов и кар­
бонатов. Суммарное содержание оксидов кальция и магния составляет для аргиллитов
1,67-2,3%. для ажвролитов 1,09-1.84%.
102
№1, 2010 г.
Суммарное содержание оксидов натрия и калия в литологических типах различных
горизонтов зажгания колзблгтся от 2,96 до 3,36%. Щелочные оксиды входят в состав глино­
образующих мингралов, а также присутствуют в примесях в виде водорастворимых солгй.
Содержание оксида серы S03 ж превышает 0,28%, что характерно для низкосер­
нистого экологически безопасного сырья и допускает использование вскрышных пород
в производстве керамических изделий без ограничений.
Кроме тощ вскрышные породы содержат органический углерод, который кожблется от 3,5 до 5%.
В целом по химическому составу можно сделать вывод, что вскрышные породы
относятся к группе полукислого с низким и средним содержанием красящих окислов
сырья. Химический состав мингральной части проб близок к химическому составу глин,
применяемых для производства керамических дренажных труб (таблица 3).
Таблица 3
Химический состав вскрышных пород
Оксиды, %
Наимаювание сырья
+m
f
и* b
О
60
S
О
Р
56,7
61,1
0,9
1,03
17,6
18,5
5,6
3,4
1Д
0,9
0,1
0,12
0,2
0,85
57,7
59,9
0,85
0,93
17,7
17,9
6,4
4,18
0,1
0,09
57,7
61,3
0,86
0,93
18,4
17,6
5,6
4,02
58,6
0,88
17,9
5,8
о"
й
Разрез “Степной”
горизонт +50 м
аргиллит
алевролит
Горизонт+100 м
аргиллит
алевролит
Горизонт+150
аргиллит
алевролит
Разрез “Майкубенский”
аргиллит
Чо
О
ID ID
О
<
и
О
S
О
*Г
о"
оГ
о"
1Л
в
в
в
1,32
1,9 0,25 0,15
2,06 0,25 0,21
0,77
0,74
0,57
1,06
2,39 0,3 0,10
2,24 0,25 0,22
11,0
10,9
0,94 0,12
0,03 0,08
0,73
0,56
0,47
1,38
2.54 0,38 0,19
2.54 0,28 0,28
11,6
10,6
1,05 0,1
0,89
0,88
2,24 0,32 0,16
11,8
1 ,2
1,1
1 ,2
1 2 ,1
10,4
В результате иссждования закономерностей изменения состава и свойств отходов
угждобычи как сырья для производства керамических строительных материалов установжно сждующее:
- согласно нормам радиационной безопасности отходы угждобычи могут использо­
ваться для производства всех видов строительных материалов без ограничений, количес­
тво потенциально-токсичных эжментов в отходах не превышает предельно допустимых
концентраций, что характеризует их как экологически безопасное сырьё;
- физико-механические свойства отходов угждобычи изменяются в сторону умень­
шения от горизонта +50м к горизонту +150м, что объясняется снижением степени уп­
лотнения и боже значительным выветриванием; по химическому составу и содержанию
водорастворимых сожй отходы угждобычи близки к глинистому сырью и относятся к
группе полукислого с низким содержанием красящих оксидов сырья;
- при термической обработке отходов угждобычи происходят преобразования, свя­
занные с дегидратацией каолинита, изманшем кристаллической структуры мингралов
с образованием новых фаз.
Исходя из вышеизложеннного можно сделать вывод, что отходы угждобычи по
физико-механическим свойствам, химическому и минеральному составу близки к тради­
103
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
ционному глинистому сырью и могут использоваться для производства керамических
дренажных труб.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гаццоло П., Дайфупу X., Коннели Э.А и др. Консервация и реставрация
памятников и исторических зданий. М., 1978.
2. Алъ-Бируни, Абу-Райхан-Мухамед ибн Ахмед. Собрание сведений для
познания драгоценностей. (Минералогия). М., 1963.
3. Русская керамика XVIII — начала XIX вв. М., 1976.
4. Бурлаков Г.С. Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнителгй. / М. «Высшая школа», 1972 г. - 424с.
5. Данилович И.Ю., Сканави Н.А. Использование топливных шлаков и зол для
производства строительных материалов. /М. «Высшая школа», 1988 г. - 70с.
6. Долгорев А.В. Вторичные сырьевые ресурсы в производстве строительных
материалов. Справочное пособие. /М. «Стройиздат», 1990 г. - 455с.
Туйіндеме
Мацала өнеркәсіп цалдыцтарының қолданылуымен керамикальщ
дренаж кубарларын өндіру мәселелеріне арналган. Жумыста керамикальщ
буйымдарын өндіру бойынша мәліметтер царастырылган жэне алгашқы
шикізаттың негізгі цасиеттері усынылган. Керамикальщ дренаж
цубырларының өндірісі кезінде зерттеудің физика-механикальщ цасиеттері
мен структуралык, қурылымы көрсетілген.
Resume
The work is denoted to the questions o f accumulation o f hard industrial
wastes in the region and possible ways o f their salvaging. The article considers
the ecological aspects o f influence o f industrial wastes on environment and pos­
sible consequences o f theirfurther uncontrolled accumulation.
104
№1, 2010 г.
УДК 621.311
СПОСОБ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ
НЕЙТРАЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ
ДО 1000 В НА ЭКСКАВАТОРАХ
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов,
А.Б. Уахитова, С.Т. Амургалинов
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
На предприятиях горной отрасли при обслуживании экскаваторов и буровых
станков, имеет место поражение электрическим током персонала, работающих
при разработке угольных месторождений и добыче полгзных ископаемых.
В настоящее время отсутствуют причинно следственные выводы нг эф­
фективной работы устройств защитного отключения для защиты людей от
поражшия электрическим током человека при эксплуатации экскаваторов и
буровых станков.
Существующий способ защитного отключшия в сети с изолированней нгйтралью
напряжшием до 1000 В на экскаваторах, основанный на наложении постоянного тока на
трехфазную сеть с фиксированной уставкой срабатывания защиты от поражшия эжктрическим током человека, имеет нгдостаток. Данный недостаток заключается в том,
что фиксированная уставка срабатывания защиты от поражшия электрическим током
человека нг позволяет обеспечить защиту человека от поражшия элгктрическим током,
так как сеть напряжшием до 1000 В на экскаваторе имеет ток однофазного замыкания
на землю меньше, чем величина уставки устройства защитного отключшия [1].
Для устранения данного нгдостатка нэобходимо разработать способ защитного от­
ключшия в сети с изолированной шйтралью напряжшием до 1000 В на экскаваторах,
позволяющий повысить эффективность устройства защитного отключшия в сети с
изолированной шйтралью напряжшием до 1000 В.
Повышшие эффективности устройства защитного отключшия в сети с изолирован­
ной шйтралью напряжшием до 1000 В основано на отключшии питания при повреждшии
изоляции относительно земли за счет увеличения емкости фаз относительно земли.
Способ защитного отключшия в сети с изолированней шйтралью напряжшием
до 1000 В на экскаваторах поясняется схемой электрической принципиальней (рисунок
1), содержащей: силовой трансформатор - Т; выключатель нагрузки - QF1, подающий
напряжение в трехфазную эжктрическую сеть; трехфазную электрическую сеть с фазами
А, В, С; элгктроприемники; выключатель нагрузки QF2, коммутирующий кондшеаторы
между фазами сети и земжй; кондшеаторы C l, С2, СЗ, обеспечивающие увеличением
тока однофазного замыкания на землю; выключатель нагрузки - QF3, коммутирующий
устройство защитного отключшия; устройство защитного отключения - УЗО; полные
проводимости изоляции сети Z l, Z2, Z3.
105
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Принцип действия схемы защитного отключения в сети с изолированней шйтралью
напряжением до 1000 В на экскаваторах заключается в следующем.
С силового трансформатора Т выключатежм нагрузки QF1 подается напряжение
в трехфазную эжктрическую сеть с фазами А, В, С откуда запитаны эжктроприемники
напряжением до 1000 В экскаватора. Выключатежм нагрузки QF2, производится под­
ключение конденсаторов C l, С2, СЗ, между фазами сети и земжй, с целью обеспечения
увеличения тока однофазного замыкания на землю. Выключатежм нагрузки QF3, про­
изводится подключение устройства защитного отключения в трехфазную эжктрическую
сеть экскаватора.
При повреждении изоляции какой-либо фазы эжктрической сети относительно земли
устройство защитного отключения, имеющее фиксированную уставку для горных пред­
приятий, ш позволяет произвести отключение выключатежм нагрузки QF1 трехфазную
эжктрическую сеть, и тем самым возникает опасность поражения эжктрическим током
человека. Устройство защитного отключения ш отключает трехфазную эжктрическую
сеть при повреждении изоляции какой-либо фазы относительно земли, так как уставка
срабатывания защиты больше, чем ток однофазного замыкания на землю в трехфазней
эжктрическей сети экскаватора. С целью отключения трехфазней эжктрическей сети
при повреждении изоляции производится увеличение тока однофазного замыкания в
сети путем подключения выключатежм нагрузки QF2, конденсаторов C l, С2, СЗ между
фазами эжктрическей сети и земжй. При этом ток однофазного замыкания в трехфазней
эжктрическей сети экскаватора будет больше, чем ток уставки устройства защитного
отключения, что приведет к срабатыванию устройства защитного отключения и тем са­
мым производится отключения выключатежм нагрузки QF1 питающего напряжения от
силового трансформатора.
Рисунок 1 - Схема защитного отключшия в сети с изолированней шйтралью
напряжшием до 1000 В на экскаваторах
Разработанный способ защитного отключшия в сети с изолированней шйтралью
напряжшием до 1000 В на экскаваторе основан на наложении постоянного тока на трех­
фазную сеть с фиксированней уставкой срабатывания защиты от повреждении изоляции
какой-либо фазы относительно земли, где при прикосновении человека к токоведущим
частям эжктрооборудования производиться отключение эжктрооборудования устройс­
твом защитного отключшия за счет увеличшия емкости фаз относительно земли. Вшдршие разработанного способа защитного отключшия в сети с изолированней шйтралью
106
№1, 2010 г.
напряжением до 1000 В на экскаваторе обеспечивает рост уровня эжктробезопасности
при эксплуатации экскаваторного эжктрооборудования.
ЛИТЕРАТУРА
1.
ЦапенкоЕ.Ф. Контроль изоляции в сетях до 1000 В. 2-е изд., перераб. - М.:
Энгргия, 1972, - 152 с.
Туйіндеме
Осы жумыста экскаваторында кернеуі 1000 В дейнгі бейтарабы
оцшауланган торапта цоргау сөндіру тәсіл көрсетілген. Қорганыш бірдеме
істеу уставкасы тәсіл бекітілгенмен уш фазалъщ ауга түрақты ток
салуында иегізі салынган оңашалау зақым келуінде цандай болмасын фазаның
жер салыстырмалы жер салыстырмалы жолмен уш фазалъщ ay сөндірулері
фазалардың сыйымдыльщ артуын шоттың артынан шыгарылу.
R esum e
In workpresented way ofdefensive disconnecting in network with insulated
neutral by the voltage before 1000 V on the excavator, based on the imposition o f
direct current on three phase network withfixed value ofoperatingprotectionfrom
damaging an insulating some phase fo r ground by disconnecting to network be
produced to the account an increasing a capacity ofphases for ground.
107
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
УДК 621.311
АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОЙ
ПРОВОДИМОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
В НЕСИММЕТРИЧНОЙ СЕТИ С
ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов,
А.Б. Уахитова, С.Т. Амургалинов
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Выполнение арифметических действий определения активней проводимос­
ти изоляции в шеимметричной сети с изолированной шйтралью напряжением
до 1000 В содержат погрешность. Поэтому требуется произвести анализ пог­
решности. Производится анализ погрешности путем опредежния случайной
относительной средгеквадратичной погрешности. При анализе погрешности геобходимо
учитывать влияние величины вводимой активней дополнительной проводимости. Ана­
лиз относительней средгеквадратичной погрешности опредежния параметров изоляции
учитывает класс точности измерительных приборов.
На основе проведенного анализа погрешности определяются границы изменения
величины напряжения фазы относительно земли в зависимости от изменения величины
вводимой дополнительней проводимости между измеряемой величиной напряжения
фазы эжктрическей сети относительно земли, где погрешности определения искомых
величин жжат в области допустимых пределах. При этом обеспечивается безопасность
производства работ при эксплуатации трехфазней эжктрическей сети с изолированной
гейтралью напряжением до 1000 В на горных предприятиях.
Анализ погрешности разработанного метода опредежния активной проводимости
изоляции в нгсимметричной сети с изолированной гейтралью напряжением до 1000 В
производится с использованием основных положений теории ошибок и теоретических
основ эжктротехники [1].
Определяем случайную относительную средшквадратичную погрешность для
активней проводимости изоляции сети напряжшием до 1000 В, по полученной матема­
тической зависимости
g=
ъиі
ul
qj, - S u ijKif
v + q j,- fiu » ) - и фо1{ил- ^ и фо)_
108
( 1)
№1, 2010 г.
где
U л >и ф0>
тт ,
U*ob 8 1
- величины, получаемые прямыми измерениями для
косвенного опредежния активней проводимости изоляции
сети.
Случайная относительная среднгквадратичная погрешность метода при опредежние
активней проводимости изоляции в нгсимметричной сети с изолированней шйтралью
напряжением до 1000 В определяется из выражения:
/
\
N2
ас/л2 + dg A K +
dU. )
1ди» )
8g
e = ^ =1
g
A
g
dg
dU ^
A Ul
dg
\2
ds J
(2)
Agi
dg . dg ' dg . dg
где
-частные производные функции g = f (Urf и фо, и фо>l, gj).
AUrf ДЦ^, AU^l, Agj - абсолютные погрешности прямых измерений величин Urf U фо’
U l, gj которые определяются c j e дующими выражениями:
Д и л = и лД и л,; А и ф0 = и фоД и фо»;
(3)
^ифо1 = и фо1А и фо1, ; Agj = gjAg1#
Для опредежния погрешности измерительных приборов принимаем, что
Аил*=Аифо=Аифо1=Ди„ где AU, - относительная погрешность измерительных
цепей напряжения; A g^ A R ,1 - относительная погрешность измерительного прибора,
измеряющего сопротивжние вводимой дополнительней проводимости.
Определяем частные производные функции g=f(Urf U$d, U^j, gj) по переменным
и , и ф, и фо1, gj.
109
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
5g
êU„
(U .-V ÏU *)3 U3
зи ^
и;
зи£0
—1 ^ЦфоЦфоіёі
(и л-л/зиф
о)
г и ^ - и * ,)
фо/
бифоифоі(и:і-У зифо)§1
и„
ги д и ^ -и ^ )
uj (u.-Vâu*)1
Sg
eu,фо
зи,фо
1 и 2л
Sg
5U,фо1
5g
ôgi
биі0ифо1(иІІ-7зифо)ёі
зи ^ и ^ -и ^ )
зифо
—
(U n -S v ^ y
1
_и Ф
<>1(ил _ ■'/зифо)
г и ^ и ф о -и ^ )2
3U;фо
и;
3U;фо
(U„ - л/зифо)
’ 2 U „ (U ^ -U ^ )2
ТГI2фо
зи^,
--1
(ил-л/зиф0)
ЦфаСи.-Узи»,).
г и д и ^ - и ^ ,) 2
и2
(4)
( и ди ф. - л / з и 2о ) ё1
L +2uiu„„
;ч
де_ _и;£0- 2U AU
ф фо
ф фо - UiUL
ф фо - u■
Sgo
2и2(иф- и ф0)2
Определяем случайную относительную среднгквадратичную погрешность актив­
ней проводимости изоляции фаз относительно земли в нгсимметричной элгктрической
сети, путем решения уравнения (2), подставив в нгго значения частных производных
уравнения (4) и значения частных абсолютных погрешностей (3), при этом полагая, что
AU,=AR,_1=A.
Тогда получим
'[(u .-S u ^Ÿ
- u ^ - u ^ p u K u ^ S u ^ ) 2х [ У з (Цф,-Цф.д-ІУ.-^ЦфЛ
(.ифс~ифл)
\ и .- & u + w »
ъиЬ х
-U ÎQ J.-Su^Y]
'6 U U U l - V . - J w * , ) 3] + J Ï U i . [ 3 U l x
xQ J.-iïu ^Y
-3
и ІР І-иҚ и, S u ^ Y ï
( u .- S u ^ u lQ j, S u ^ f -3U
lU Î-U lq j.-J kj^ f]
Уравнзше (5) выразим в относительных единицах:
110
(5)
№1, 2010 г.
'[(1 - U . Ÿ - 1 ] 2 U Ï ( U . - U . 1) -
2
3 - [ / , [ ( [ / , - i ) 3( c /.+ i ) - t /,2]и.
{ ! - [ / .) ( £ / . - U M U . - l f ( U , + V ) - U ? ] }
+ 1+
2 U ? [l-(l-U ,f]+ U ,[(U . - 1)3(У, +1)-I/.2]
(l-t/,)[(t/,-l)3(t/,+ l)-t/,2]
гдаи
H*» u
ил
ил
На основе полученных математических уравнзшй случайных относительных средшквадратичных погрепшостей опредежния активной проводимости изоляции фаз эжктри­
ческсй сети относительно земли строим зависимости измензшя погрешности от функций
измензшя напряжения и от величины вводимой активней дополнительной проводимости,
при использовании измерительных приборов с классом точности 0,5 (рис.1):
е ,= %
= Я В Д .)
Математические зависимости относительных среднеквадратичных погреш­
ностей активной проводимостей изоляции фаз электрической сети с изолирован­
ной шйтралью (рис. 1) характеризуют изменение погрешности в зависимости от
величины активной дополнительной проводимости g j , которая вводится между
фазой электрической сети и землей.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
и-
U ,! = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5
Рисунок 1 - Относительные среднеквадратичные погрешности определения активней
проводимости изоляции сети напряжением до 1000 В.
При опредежнии активной проводимости изоляции фаз эжктрическсй сети от­
носительно земли, (рис. 1) подбирается активная дополнительная проводимость g j,
чтобы U* = 0,2 - 0,8, при Uj*= 0,1 —0,5, тогда погрешность ш превышает 20,0 % при
использовании измерительных приборов ки точности 1.0.
111
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Сждует отметить, что при использовании измерительных приборов с кл точности
0.5, погрешности опредежния s —активней проводимости изоляции уменьшается в два
раза, что позволяет получить боже достоверные данные при опредежнии параметров
изоляции по разработанным методам.
Разработанный метод опредежния активной проводимости изоляции сети с изоли­
рованной шйтралью напряжением до 1000 В обеспечивает удовжтворительную точность
при опредежнии параметров изоляции, а также простоту и безопасность производства
работ в действующих эжктроустановках напряжением до 1000 В
ЛИТЕРАТУРА
1.
Зайдель А.Н. Эжментарные оценки ошибок измерений. - 3-е изд. - Ленинград:
Наука, 1968, с. 97.
Туйіндеме
Осы жумыста электротехника теорияльщ негіздердің жэне негізгі
жайларының теория қателері бойынша кернеуі 1000 В дейін бейтарабы
ощиауланган симметриялъщ емес торапта оқшаулама активті өткізгіштік
аныцтау әдісінің ңателік талдауы көрсетілген. Бул әдіс оцшаулама
параметірін аныңтау кезінде цанагаттанарлъщ дәлдігін ңамсыздандырады,
қарапайымдылыгын және кернеуі 1000 В дейін әрекеттегі электркрндыргыларда
жумыстарды жургізу цауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
R esum e
In work made analysis o f inaccuracy ofdevelopping method ofdetermina­
tion o f active conductivity to insulation in asymmetrical network with insulated
neutral by the voltage before 1000 V with using the main positions o f theory o f
mistakes and theoretical основ electrical engineering. According to tinned data a
method ensures satisfactory accuracy at determination o f parameters to insulation,
as well as simplicity and safety o f construction in acting electrical installation by
voltage before 1000 V
112
№1, 2010 г.
УДК 621.311
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ИЗОЛЯЦИИ В
СИММЕТРИЧНОЙ СЕТИ
С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
Б.Б. Утегулов, А.Б. Утегулов,
А.Б. Уахитова, Б.М. Бегентаев
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
Сложные условия работы при эксплуатации горного электрооборудования
напряжшием до 1000 В в подземных и открытых горных работах отрасли спо­
собствуют ухудшению состояния изоляции сети. Анализ аварийных ситуации
также показывает, что большое количество всех отключении и связанных с
этим перерывов эжктроснабжшия возникают из-за ухудшения состояния изо­
ляции. Снижение уровня сопротивления изоляции эжктрической сети зачастую
приводит к пробою изоляции, таким образом, возрастает вероятность поражшия об­
служивающего персонала эжктрическим током, что в свою очередь способствует ухуд­
шению уровня эжктробезопасности при эксплуатации электроустановок в рудничных
эжктрических сетях.
Для проведения эксперимштальных иссждований в сетях напряжшием до 1000 В,
нэобходимо использовать метод определения параметров изоляции в трехфазней сим­
метричной эжктрическсй сети с изолированней нгйтралью напряжшием до 1000 В.
Разработанный метод основан на измершие величин модужй лишйного напряжшия
- и л и напряжшия фаз U A , U B, U c относительно земли посж подключшии активной
дополнительней проводимости g 0 между фазой А эжктрическсй сети и земжй.
Для реализации метода разработана методика экспериментального иссждования
состояния изоляции в симметричной сети напряжшием до 1000 В, которая поясняется
схемой эжктрическсй принципиальней представжнной на рисунке 1.
Схема электрическая принципиальная иссждования параметров изоляции в сети
напряжшием до 1000 В, представжна на рисунке 1, и содержит: иссждуемую трехфаз­
ную эжктрическую сеть с изолированней шйтралью, с фазами А, В и С; вольтметр PV1,
измеряющий величину модуля лишйного напряжения; вольтметр PV2, измеряющий
величину модуля напряжения фазы А относительно земли при подключшии дополни­
тельной проводимости между фазей А эжктрическсй сети и земжй; вольтметры PV3
и PV4, измеряющие величины модужй напряжшия фазы В и С относительно земли;
QF - выключатель нагрузки, коммутирующий активную дополнительную проводимость
между одней из фаз сети и земжй; активная дополнительная проводимость, подключа­
113
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
емая между одной из фаз сети и землей; емкостные проводимости изоляции сети ЬА ,
Ьв , Ьс ; активные проводимости изоляции сети g A , g B , g c .
Для измерений величин модуля напряжшия использован вольтметр Э-515 с кл
точности 0,5 и с пределами измерения напряжшия U = 0 + 500 В.
В качестве активной дополнительной проводимости использованы сопротивления
типа ПЭ-200 с номинальной величиной R = 1000 Ом.
Рисунок 1 - Схема элгктрическая принципиальная иссждования параметров изоляции
в сети напряжшием до 1000 В
Путем паралжльно-посждовательного соединения сопротивления ПЭ-200 мощность
рассеивания составила 1,0 кВт, при этом для дополнительной проводимости опредежния
параметров изоляции задана величина R j = 1000 Ом.
Экспериментальные иссждования состояния изоляции в трехфазной симметричной
сети напряжшием до 1000 В проводятся по сждующей программе.
1 Выбираются резервные ячейки выключателя нагрузки.
2 Проводится опробование на работоспособность выключателя нагрузки QF.
3 Посж проверки на работоспособность выключателя нагрузки QF произ-водится
4
5
6
7
подготовка цепей подключения дополнительной проводимости g 0 .
К фазе А выключателянагрузки QF подключается активнаядополнительная проводимость,
по которой определяются параметры изоляции фаз относительно земли.
В иссждземой сети, проверяется наличие показаний измерительных приборов.
Посж проверки иссждземой сети на наличие показаний измерительных приборов
подключаются измерительные приборы PV1, PV2, PV3 и PV4, измеряющие величины
модужй лижйного напряжшия и напряжшия фаз А, В, С относительно земли.
Постепроведшияработпо пунктам4 и 6 производитсярегистрациязначшийизмерительных
приборов, которые подключшы д ня проведения эксперимштальиого иссждования.
114
№1, 2010 г.
8
9
Посж проведения работ по пункту 7 выключатежм нагрузки QF1 подключается
активная дополнительная проводимость, вольтметрами PV1, PV2, PV3 и PV4,
проводится измерение величин модужй лишйного напряжения и напряжения фаз
А, В, С относительно земли.
Посж проведения работ по пункту 8 производится отключение выключателя нагрузки
QF и подготавливается схема для выполшпм повторной работы по пункту 8.
С интервалом времши в 0,5 часа поочередно производятся работы по пунктам 7 + 9. Посж
проведшия работ с интервалом времши 0,5 часа и количеством измерший л = 8 производится
восстановшше силовых цепей ячейки выключателя нагрузки QF и измерительных цепей.
По измеренным величинам модужй лишйного напряжения и напряжшия фаз отно­
сительно земли посж подключшии активной дополнительной проводимости между фазой
А эжктрической сети и земжй, а также с учетом величины активной дополнительной
проводимости, определяются полная, емкостная и активная проводимости изоляции
сети относительно земли по математическим зависимостям:
- полная проводимость изоляции эжктрической сети
У-
So
д/и ; + 3 U i -
-(U c - и |й
- емкостная проводимость изоляции эжктрической сети
Ь=
и ; + 3 U | - V 3 [4 u iu i - (U£ - U l )2] 8о
- активная проводимость изоляции эжктрическои сети
На основе полученных результатов опредежния полной, емкостной и активной
проводимостей изоляции фаз эжктрической сети относительно земли, разрабатываются
организационно-технические мероприятия, повышающие надежность системы внутреншго эжктроснабжения горных предприятий и обеспечивающие рост уровня эжктробезопасности при эксплуатации горных машин и установок напряжшием до 1000 В.
Туйіндеме
Осы жумыста Тау-кәсіпорындардыц кернеуі 1000 В дейнгі mopanma
оңашалау параметрлгрінің анықтама әдістемесі көрсетілген. Кернеуі 1000 В
дейнгі Таулы машиналардың цанауы жанында және курулардың Әдістеме электр
қауіпсіздігі деңгейі өсу шегі жогарылауыш багытталган.
R esum e
In work presented strategy o f determination parameters o f insulating to
network by the voltage before 1000 V mountain enterprises, which directed on
increasing o f growing o f level electrical safety at usages o f mountain machines
and installation by the voltage before 1000 V.
115
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
НАШИ АВТОРЫ
Амургалинов Самат Токтамысович
- соискатель кафедры “Элгктроэжргетика”,
Павлодарский государственный универси­
тет им. С. Торайгырова.
А ры нгазин К апар Ш аим ович к.т.н., профессор, заведующий кафедрой
«Технология продовольственных про­
дуктов и защита окружающей среды»,
Павлодарский государственный универ­
ситет им. С. Торайгырова.
Аяпбергенов К.М. - д.т.н., профессор,
Казахский агротехнический университет,
г. Астана.
Бегентаев БагустарМухаметрахимович - соискатель кафедры “Элгктроэнгргетика, Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
Волош ин И.Н. - д.т.н., профессор,
Казахский агротехнический университет
г. Астана
Данилов Василий Иванович - к.т.н.,
профессор кафедры «Транспортное строи­
тельство и профессиональное обучение»,
Павлодарский государственный универ­
ситет им. С. Торайгырова.
Д а н и л о в а М и н а Э м а н у и ло в н а
- доцент кафедры «Транспортное строи­
тельство и профессиональное обучение»,
Павлодарский государственный универ­
ситет им. С. Торайгырова.
Едылбаева Асель Маратовна - ма­
гистрант, Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
Ельмуратова Анна Федоровна - к.тех.
н. доцент, профессор, директор департамен­
та науки, Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
Ельмуратов Сембай Кайкенович д.тех.н., профессор Павлодарский государс­
твенный университет им.С.Торайгырова.
Жаикуанышев Мартебе Куттыкияулы- соискатель кафедры “Эжктроэнергетика”, Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
116
Жумалина А лия Жолатовна - ас­
систент, кафедра «Технология продоволь­
ственных продуктов и защита окружающей
среды», Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
Каскирбаев Кабидулла Кыстаубаевич -ст.преподаватель кафедры ТСиПО,
Павлодарский государственный универси­
тет им. С. Торайгырова.
Козионов Валерий Александрович
- к.тех.н., профессор кафедры «Транс­
портное строительство и профессио­
нальное обучение», зам.декана по УР
Архитектурно - строительного факуль­
тета, Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
Корниенко Павел Васильевич - к.т.н.,
профессор, Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
Кошкин И.В. - Костанайский государствшный университет им. А. Байтурсынова.
К удерин М арат К ры кбаевич
— д .тех.н ., профессор, декан А рхи­
тектурно-строительного факультета,
Павлодарский государственный уни­
верситет им. С. Торайгырова.
Кудрышова Баян Чакаю вна - к.т.н.,
доцент кафедры «Транспортное строитель­
ство и профессиональное обучение», Пав­
лодарский государственный университет
им. С. Торайгырова.
М аж имова Меруерт Бериковна
- магистрант, мастер ПО кафедры «ТППиЗОС», Павлодарский государствшный
университет им. С. Торайгырова.
МакушевЮ.П. - инжешр, Сибирская
государственная автомобильно - дорожная
академия, г. Омск.
Михайлова Лариса Юрьевна - инже­
нер, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск.
Сагинаева А л и я Сапаргалиевна
— магистр технологии продовольствен­
ных продуктов, кафедра «Технология
продовольственных продуктов и защита
№1, 2010 г.
окружающей среды» - ст. преподаватель,
Павлодарский государственный универси­
тет им. С. Торайгырова.
Станевич Ольга Викторовна - студшткагр. Стр-202, Павлодарский государствен­
ный университет им. С. Торайгырова.
Саканов К уанды к Т ем ирович -
Таттибаева Дамира Бахтияровна
к.т.н., профессор зав.кафедрой ТСиПО,
Павлодарский государственный универ­
ситет им. С. Торайгырова, г. Павлодар.
- магистр технологии продовольствен­
ных продуктов, ст. преподаватель, Алма­
тинский технологический университет,
г. Алматы.
Тлеуов Асхат Халелович - Казахский
агротехнический университет г. Астана.
Уахитова Айгуль Ботановна - к.тех.
н , доцент кафедры “Элгктроэнергетика”,
Павлодарский государственный универси­
тет им. С. Торайгырова.
Ставрова И рина Владимировна
- бакалавр транспорта, магистрант, мастер
производственного обучения, Павлодарский
государственный университет им. С. Торай­
гырова, г. Павлодар
Смаилова Бахытгуль Оразиевна
- к.т.н., доцент кафедры «Транспортное
строительство и профессиональное обу­
чение», Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
С т аневич В икт ор Тадеуш евич
- к.т.н, доцент кафедры «Транспортное
строительство и профессиональное обу­
чение», Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
Утегулов А рм ан Болат бекович
- к.т.н., доцент кафедры “Электроэжргетика”, Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
Утегулов Болатбек Бахитжанович
- д.т.н, профессор кафедры “Элгктроэнзргетика”, Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова.
117
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
В журнал принимаются рукописи
статей по всем направлениям естественных
и технических наук в двух экземплярах,
набранных на компьютере, напечатанных
на одной стороне листа с полуторным
межстрочным интервалом, с полями 3 см
со всех сторон листа, и дискета со всеми
материалами в текстовом редакторе “Word
7,0 ('97, 2000) для Windows” (кегль - 12
пунктов, гарнитура - Times New Roman/KZ
Times New Roman).
2. Статья подписы вается всеми
авторами. Общий объем рукописи, включая
аннотацию, литературу, таблицы и рисунки,
не должен превышать 8-10 страниц.
3. Статья должна сопровождаться
рецензией доктора или кандидата наук для
авторов, не имеющих ученой степени.
4. Статьи должны быть оформлены
в строгом соответствии со следующими
правилами:
- УДК по таблицам универсальной
десятичной классификации;
- название статьи: кегль -14 пунктов,
гарнитура - Times New Roman Суг (для
русского, английского и немецкого
языков), KZ Times N ew Roman (для
казахского языка), заглавные, жирные,
абзац центрованный;
- инициалы и фамилия(-и) автора(ов), полное название учреждения: кегль
—12 пунктов,
гарнитура - Arial (для русского,
118
английского и немецкого языков), KZ
Arial (для казахского языка), абзац
центрованный;
- аннотация на казахском, русском и
английском языках: кегль - 10 пунктов,
гарнитура - Times N ew Roman (для
русского, английского и немецкого языков),
KZ Times New Roman (для казахского
языка), курсив, отступ слева-справа - 1 см,
одинарный межстрочный интервал;
- текст статьи: кегль - 12 пунктов,
гарнитура-Times New Roman (для русского,
английского и немецкого языков), KZ
Times New Roman (для казахского языка),
полуторный межстрочный интервал;
- список использованной литературы
(ссылки и примечания в рукописи
обозначаются сквозной нумерацией и
заключаются в квадратные скобки). Список
литературы должен быть оформлен в
соответствии с ГОСТ 7.1-84 - например:
ЛИТЕРАТУРА
1. Автор. Название статьи //Название
журнала. Год издания. Том (например,
Т.26.).- номер (например, № 3.).- страница
(например, С. 34. или С. 15-24.)
2. Андреева С.А. Название книги.
М е ст о и зд а н и я (н а п р и м ер , М .:)
Издательство (например, Наука), год
издания. Общее число страниц в книге
(например, 239
№1, 2010 г.
5. Математические формулы должны
с .) или к он к р етн ая ст р а н и ц а
быть набраны как M icrosoft Equa­
(например, С. 67.).
3. Петров И.И. Название диссертации: tion (каждая формула - один объект).
дисс. канд. биолог, наук. М.: Название Нумеровать следует лишь те формулы, на
которые имеются ссылки.
института, год. Число страниц.
6. Автор просматривает и визирует
4. C.Christopoulos, The transmisson-Line
Modelling (TML) Metod, Piscataway, NJ: гранки статьи и несет ответственность за
содержание статьи.
IEEE Press, 1995.
7. Редакция не занимается литературной
На отдельной странице (в бумажном
и электронном варианте) приводятся и стилистической обработкой статьи.
Рукописи и дискетыне возвращаются. Статьи,
сведения об авторе:
- Ф.И.О. полностью, ученая степень оформленные с нарушением требований, к
и ученое звание, место работы (для публикации не принимаются и возвращаются
авторам.
публикации в разделе «Наши авторы»);
8. Рукопись и дискету с материалами
- полные почтовые адреса, номера
служебного и домашнего телефонов, Е- следует направлять по адресу:
1 4 0 0 0 8 , Республика К азахстан,
mail (для связи редакции с авторами, не
публикуются);
г.Павлодар, ул. Ломова 64,
Павлодарский государственны й
- название статьи и фамилиями) автора(ов) на казахском, русском и английском университет им. С. Торайгырова,
«Научный издательский центр ПГУ».
языках (для «Содержания»),
4.
Иллюстрации. Перечень рисунков Тел. (3182) 45-11-23, 67-36-69,
факс: (3182) 45-11-23.
и подри сун очны е н адпи си к ним
E-mail: publish@psu.kz
предоставляют отдельно и в общий текст
статьи не включают. На обратной стороне
каждого рисунка следует указать его
номер, название рисунка, фамилию автора,
название статьи. На дискете рисунки и
иллюстрации в формате TIF или JPG с
разрешением не менее 300 dpi (файлы с
названием «Рис1», «Рис2», «РисЗ» и т.д.).
119
НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Басуға 16.03.2010 ж. қол қойылды.
Форматы 297*420/2. Кітап-журнал қағазы.
Көлемі шартты 5,32 б.т. Таралымы 300 дана. Бағасы келісім бойынша.
Компьютерде беттеген М.А. Ескожинова
Корректорлар: Г.Т. Ежиханова, Б.В. Нүрғожина
Тапсырыс№ 1172
«КЕРЕКУ» баспасы
С.
Торайғыров атындағы
Павлодар мемлекеттік университеті
140008, г. Павлодар, ул Ломова, 64, каб. 137
67-36-69
E-mail: publish@psu.kz
120
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
5
Размер файла
3 085 Кб
Теги
japargazinova, prisadok, motornih, topliv, analiz, jane, dlya, 905, sravnitelniy
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа