close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Страни в Северна Европа

код для вставкиСкачать
Страни в Северна Европа
• Презентацията е
подготвена от
Валентин Радушев
9а
Кралство Швеция
•
Географско положение и площ
• Тя заема източната и южната
част на Скандинавския
полуостров, островите Готланд и
Йоланд в Блатийско море и
множество крайбрежни острови.
Площа на страната е 449 960 кв.
км.
• Столица й е Стокхолм
Природни условия и ресурси
• Северната част на
страната е заета от
Скандинавските планини,
а южната – от плата и
хълмисти равнини. Швеция е
богата на водни ресурси,
висококачествена желязна
руда и дървесина.
• Климатът е умерен :
океански в южните части и
континентален в посеверните. В полярната
окръжност климатът е
субарктичен
Население
• Населението на
страната наброява 9
милн. и 76 хил.
жители. Швеция е
рядко населена
държава. Повечето
от жителите й са в
по-благоприятните
южни части.
Религия
• Преобладаващата
религия е
христянство:
протестанство
• Официалният език е
шведски
Стопанство
•
•
•
•
•
•
Швеция е една от най-силно
развитие държави в света
благодарение на : желязна
руди, гори, водни, ресурси и
др.
Основният отрасъл е
индустрията, като почти
липсва селско стопанство едва
7 %.
Страната произвежда кораби,
автомобили, самолети, ел.
техника и текстилна
индустрия.
Страната е член на ЕС.
Туризма е силно развит
Страната е конституционна
монархия начело с крал
Кралство Дания
Географско положение и площ
• Дания е най-малката по
площ държава в
Северна Европа – 29
766 кв.км
• Държавата е равна и не
висока с малко
хълмисти части
• Тя е изцяло
заобиколена от водни
басейни и граничи с
Германия.
• Столица й е Копенхаген
Население
• Офицялният език е
датски и английски
• Преобладаващата
религията е
христянство –
протестанство
• Населението на Дания е
5,475,791,
• Държавата е
конституционна
монархия
Стопанство
• Дания има средно
развита индустрия и
е добре
икономически.
• По-голяма част от
населението живее в
градовете, но има и
селско стопанство
• Държавата е
производител на
конструктори LEGO
Кралство Норвегия
Географско положение и площ
• Норвегия се намира в
Северната част на на
Скандинавия. По-голяма
част от страната е планинска
и хълмиста
• Бреговата й линия граничи
с Северният ледовид океан,
там са и фиордите
• Граничи с Русия, Швеция
(съседката й) и Финландия
• Има сезонни различия,
които са характерни за
цяла Севрена Европа
Население
•
•
•
Норвегия има население от
около 4,6 милиона души.
Етнически повечето норвежци
са от северногермански
(нордически) произход. Малки
по численост фински
малцинства живеят на
север.Саамите , коренните
жители на Норвегия,
традиционно населяват
северните части на Норвегия,
Швеция, Финландия и Русия.
Преобладаващата религия е
христянство –
протеснатство
Държавата е
конституционна монархия
Стопанство - Индустрия
•
•
•
След Втората Светона Война Норвегия претърпява
бърз икономически растеж и се превръща в една от найбогатите държави в света. Сред факторите за
икономическия прогрес са запасите от нефт и газ,
открити по бреговете на Норвегия. Страната се нареди
сред страните с най-голямо развитие на човешкия ресурс
от 2001 до 2006. Тя също е и най-миролюбивата страна в
света за 2007 година. Норвегия е на 33-то място в света
по средно образование, което е под нормите.
Икономиката на Норвегия е процъфтяваща сплав от
благосъстоятелен капитализъм (обратното на
комунизъм), където свободния пазар се съчетава с
правителствена намеса. Правителството контролира
ключови области, като например жизненоважния нефтен
сектор (чрез широкомащабни държавни предприятия).
Страната е осигурена с природни ресурси — нефт, риба,
водни ресурси, горски площи и минерали — и разчита
най-вече на своята нефтена продукция и на
международните цени на нефта; през 1999 г. 35% от
износа на страната е бил на нефт и природен газ. Само
Саудитска Арабия и Русия изнасят повече нефт от
Норвегия. По-големи отрасли на стопанството на
Норвегия са: хидроенергетика, металургия,
корабостроене, локомотивостроене, дърводобив и
дървопреработване, рибоконсервна и
рибопреработваща промишленост, производство
на маргарин.
В началото на 2007 г.в северната част на страната,при
случаен сондаж,са били открити огромни залежи от
нефт.Дотогава не е имало информация за наличие на
нефт в този участък.Това откритие тласка икономиката
напред с откриване на нови работни места,повишаване на
брутния вътрешен продукт и създаване на твърди позиции
на международния пазар.
Република Исландия
Географско положение и площ
• Исландия е островна
държава, разположена в
северната част на
Атлантическия океан.
• За разлика от
Гренландия –
съседната и държава,
Исландия е част от
ЕВРОПА, а не от
Северна Америка
• Исландия е 18 найголам остров в света
Население
• Държавата е с наймалобройното
население в Северна
Европа 297 хил.д
• Официялният език е
исландски, а
преобладаващата
религия е христянство,
протестанство
• Държавата е Република
Стопанство
• Исландия не
разполага с
природни ресурси,
но е силно развита и
набляга на
индустрията.
• Технически е
развита и няма
проблеми с
инфраструктората
Република Финландия
Географско положение и площ
•
•
Финландия се характеризира с
почти пълното отсъствие на високи
планини. За сметка на това от
геологическа гледна точка земната
площ се надига сравнително бързо
след края на ледниковия период —
с около 25 сантиметра на век в
южните части на страната, а в
северните — с до един метър на
век. В следствие на този процес
територията на Финландия нараства
с около 7 квадратни километра на
година.
В северната част са разположени
фели или тунтури — вид ниски
планини, характерни за
Скандинавия и британските
острови. Най-високият фел е Саана,
чийто връх Халти (1324 м) е найвисоката точка в страната.
Население
•
•
•
Финландия има население от 5,25 милиона
души, което я прави най-рядко населената
страна в Европа след Норвегия и Исландия.
Населението е разпределено изключително
несъразмерно по територията на страната.
Докато в северната част на Финландия —- в
Лапландия, гъстотата на населението е средно
1,9 човека на км², то в южна Финландия
гъстотата възлиза на 62,6 души на км². Средно
тя е около 17 км² за цялата страна.
В годините след Втората световна война
близо половин милион финландци напускат
страната и се преселват в чужбина, най-вече в
Швеция, усилената индустриализация на
Финландия и загубата на работа за много
селскостопански работници. Тази тенденция
достига своя връх през 1970 г. Официално
Финландия е двуезична страна. Около 5,5% от
финландските граждани посочват за свой
майчин език шведския език, а 91,7% финския
език. Шведското малцинство е концентрирано
преди всичко в крайбрежните южни и източни
райони на страната.
Държавата е Република, а преобладаващата
религия е христянство - протестанство
Стопанство
•
Финландия има силна пазарна икономика
от промишлено-аграрен тип. Въпреки
малкото си население от около 6 милиона
души, страната има БВП на глава от
населението $ 34 900 (2009), по-висок от
средния за Европейският Съюз.
Стопанската дейност е доминирана от
сектора на услугите (65,7%), следван от
промишлеността (31,4%) и селското
стпанство (2,9%). Финландия е значим
производител на електроника, машини,
автомобили, дървен материал и
химикали в световен мащаб въпреки
отсъствието на големи запаси от полезни
изкопаеми.Финландия е на второ място в
ЕС по вложения във високи технологии и
услуги, а външната търговия генерира 1/3
от общия ѝ БВП.
•
Като цяло Финландия е бедна на полезни изкопаеми.
Налице са незначителни запаси от желязна руда, мед,
олово и цинк, които са от слабо значение за
промишлеността. По-голямата част от суровините за
производство се внасят от съседните на Финландия
държави.
Малко ИСТОРИЯ
Жителите на Севрена Европа са по
произход викинги, въпреки
смесването с саксонците (други
племенна коренни на Британия).
Викингите са последните варвари в
Европа и последните, които приемат
христянството. Викингите са били
номадски племена, които често са
нападали Британските острови и
неведнъж са разграбвали
множество градове.
Викингите първи откриват и стъпват на
Новия Свят и кръщават земята
Винландия
Те основават Дания, Норвегия,
Гренландия и Финландия. Като към
всяка нова държава се добавя
терминът ландия от английски land.
Речник : Протесанство
•
Протестантството или протестантизмът е
религиозно движение възникнало в Европа от
католицизма по време на Реформацията през
16 век, което си поставя за цел духовната
обнова на християнството. Терминът е
използван за първи път през 1529 от
последователите на доктрината на Мартин
Лутер в протест на прието решение от
мнозинството католици на диетата в град
Шпайер.
•
Протестантството днес е едно от трите основни
течения в християнството. Терминът
покрива разнообразно множество от религиозни
виждания, деноминации (изповедания),
личности и организации. Въпреки че няма
някакви основни, универсални вярвания или
практики, с които да се дефинира термина
„протестантство“, най-общата дефиниция е, че
„всяко християнско изповедание, което не е
Римокатолическо или Източно-православно
(нашето), е протестантско“. Изповеданията,
които се считат за протестантски, имат здрави
корени в Протестантската Реформация в Европа
през 16 век.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
57
Размер файла
5 122 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа