close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

код для вставкиСкачать
ФІЛОСОФІЯ
КУЛЬТУРИ
Киричок Олександр Борисович
Презентацію можна скачати:
kyrychok.inf.ua/for student
План
1. Що таке культура.
2. Філософські підходи
до розуміння культури.
3. Морфологія культури.
4. Динаміка культури.
5. Типологія культури.
1. Що таке культура
Культура – це
все, що створила
людина, всі її
надбання.
Культура
Природа
Єдиного визначення культури в сучасній філософії
не існує. Нині, відомо, близько 500 таких
визначень.
Саме слово «культура» походить від лат. «cultura»,
що спочатку означало обробіток землі,
вирощування різних «культур».
Однак згодом давньоримський мислитель Ціцерон у
своїх листах, які прийнято називати
«Тускуланськими бесідами» (45 р. до н.е.), вжив
свій знаменитий вислів
Марк Туллій
Ціцерон
(106-43 до .н.е)
«cultura animi autem philosophia est»
(«філософія є вирощуванням душі»), звідки
власне й бере початок трансформація смислу
слова «культура».
2. Філософські підходи до розуміння
культури
1. Розуміння культури у філософії Геґеля, Маркса та
неомарксистів. Культура є одним із моментів саморозвитку
Духу, що реалізується в історії, науці, техніці, релігії,
мистецтві та в державному житті,
2. Антропологічні концепції культури. Творцем культури
вважається не якийсь там Дух, а людина і тільки вона.
3. Концепції культури Шопенґауера та Ніцше. Культура
ґрунтується на здатності людини протистояти темній
ірраціональній волі (Шопенґауер). Аполонійське та
діонісійське начала в культурі (Ніцше).
4. Психоаналітична концепція культури. Культура є продукт
сублімації енергії інстинктів.
5. Неокантіанські концепції культури. Культура ґрунтується на
трансцендентальних апріорних структурах (умінні формувати
символи та цінності).
6. Ігрова концепція культури. Культура є гра (система правил).
7. Концепція культури Шпенґлера та Тойнбі. Цивілізація вбиває
культуру, яка розвивається циклічно.
8. Структуралізм, постструктуралізм і постмодернізм у
дослідженні культури. Культура є набором «структур» і
«хаосом».
3. Морфологія
культури
Елементи культури
Побут
Релігія
Екологія
Освіта
Економіка
Право
Мораль
Політика
Наука
Філософія
Мистецтво
Культура складається з:
1. Побуту – системи різноманітних предметів, засобів, процедур та ідей,
пов’язаних із життєдіяльністю людини та її трудовою активністю.
2. Екології – історичного типу відношення суспільства до природного
середовища.
3. Економіки – системи цінностей, норм, способів діяльності, що регулюють
обмін продукцією, економічну поведінку й економічні відносини в суспільстві.
4. Моралі – системи правил і норм регулювання міжособових відносин між
людьми та людської поведінки.
5. Науки – способу отримання нових знань за допомогою раціональних та
експериментальних методів пізнання.
6. Мистецтва – діяльності людини, спрямована на створення духовних надбань
і цінностей, а також на способи та результат цієї діяльності.
7. Релігії – сукупності різних переконань людей, пов’язаних із надприродним
світом, що сприймається без доказів на віру.
8. Освіти – сукупності загальних способів передачі досвіду, знань, умінь та
навичок, формування визначених соціальних норм поведінки.
9. Права – сукупності усіх правил, норм, заборон, а також звичок і традицій, що
регулюють життя людей у державі.
10. Політики – знання і вміння здійснювати й здобувати державну владу, або
протидіяти цьому.
11. Філософії – вершини культури, короткого узагальнення всіх її здобутків.
4. Динаміка
культури
1. Питання характеру
розвитку культури:
а) культура прогресує
(марксизм, тощо);
б) культура регресує
(постмодерністи);
в) культура розвивається
по колу, циклічно
(традиціоналісти)
2. Питання чинників розвитку
культури:
а) внутрішній саморозвиток;
б) взаємодія з іншими культурами.
5. Типологія
культури
Термін
“культура” –
вживається у
широкому
розумінні, як все,
що створила
людина, всі її
надбання.
Термін “культура”
вживається у
вузькому розумінні,
позначаючи всі
надбання окремого
народу, нації,
країни, регіону,
мовної спільноти
тощо.
Існують синхронні і діахронні класифікації культури
Застосовуючи діахронічну
типологію, ми виділяємо
історичні типи культур,
проводимо типологію в
історичному плані, а при
синхронічній – ми класифікуємо
одночасно існуючі культури.
Діахронні
класифікації культури
«П’ять царств»: (Дан. 2: 4);
Аврелія Авґустіна;
Ж. Боссюе;
І. Канта, Дж. Локка, Ж.-Ж.
Руссо, Т. Гоббса;
Г.В.Ф. Геґеля;
К. Маркса;
постмодерністська.
Діахронні
класифікації культури
- Книга пророка Данила Старого Заповіту («мідне» (Персицьке),
«залізне» (Македонське), «глиняно-залізне» (Римське) і останнє –
Царство Небесне (Дан. 2: 44).
- Аврелій Авґустін, 1) ассірійсько-вавилонська культура,
2)
римська культура, 3) культура до Різдва Христового, 4) культура
після Різдва Христового, 5) дитинство людства, 6) юність людства,
7) зрілість людства, 8) похилий вік людства, 9) старість людства, 10)
відновлення і блаженство обраних у Граді Божому.
- Жан Боссюе (1627–1704) виділив у історії розвитку культури
давню культуру і нову культуру. До давньої культури належать епоха
Адама, Ноя, Авраама, Мойсея, взяття Трої, царя Соломона, Ромула,
звільнення євреїв із вавилонського полону, знищення Карфаґену
римлянами; народження Ісуса Христа, епоха Карла Великого. Все
інше – нова культури.
- Іммануїл Кант: 1) природний стан, що характеризувався
хаотичною людською поведінкою, 2) моральний стан, або
цивілізація, що характеризується впорядкованими стосунками між
людьми, на основі суспільної домовленості. (подібн.Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, Т. Гоббс.
- Г.Г. Ф. Геґель: 1) Стародавній Схід, 2) Стародавня Греція,
3)
Німеччина.
- К.Г. Маркс: 1) первісна культура, 2) рабовласницька культура, 3)
феодальна культура, 4) буржуазна культура (або капіталістична), 5)
комуністична культура.
- Постмодерністи: 1) класична культура, 2) некласична культура, 3)
постнекласична культура.
Синхронні
класифікації культури
Геродота
За етносами
Еллінська
культура
- Українська,
- Іберійська,
- Російська,
- Гуцульська,
- Культура
лемків тощо
За країнами
- Культура України,
- Культура Польщі,
- Культура Румунії
тощо
За регіонами,
світоглядом,
цінностями
Східна
За релігійною
ознакою
- християнська,
- мусульманська,
- православна
тощо
Традиційна
Модерна
Західна
За визнанням
владою
і суспільством
За професійністю
і споживачем
Варварська
культура
За ставленням
до
інновацій
Елітарна
Народна
Масова
Субкультура
Офіційна
Альтернативна
Контркультура
Андеґраунд
Геродот – один із
перших використав
синхронну типологію
культури, поділивши
її на “еллінську” і
“варварську”.
Геродот
(між 490 і 480 до н. е. —
бл.425 до н. е.)
Оксфордський історик Норман
Дейвіс вважає, що на рівні
масової свідомості подібні
розрізнення існують в Європі
дотепер.
КУЛЬТУРА
Масова
Народна
Елітарна
Найбільш популярний поділ культури
на елітарну, масову і народну
Висока (елітарна)
культура – це
високохудожня,
високопрофесійна
культура, яку
використовують
вибрані люди.
Народна
(фольклорна)
культура – це
культура, що
створюється
народом і
передається з
покоління в
покоління.
Масова культура
(«кітч») – це
примітивна
культура,
спрямована на
масового споживача
з метою отримання
матеріальної користі
від продажу
продукту.
Елітарна культура
Народна культура
Масова культура
Леслі Фідлер (1917-2003)
у статті “Cross the Border —
Close the Gap” (Playboy, D-r.
1969) проголосив знищення
кордонів між елітарною і
масовою культурою. У
постмодернізмі це називається
подвійним кодуванням.
Типовий приклад подвійного
кодування – роман Умберто
Еко “Ім’я троянди”.
Культура є складним і
багатогранним явищем, що
лише умовно піддається
структуруванню чи
класифікації.
Постмодерністи
наголошують на існуванні
“культурного хаосу”, який
неможливо жодним чином
інтелектуально
впорядкувати.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
33
Размер файла
7 318 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа