close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1davydov v v akustika pomeshcheniy

код для вставкиСкачать
Комитет Российской Федерации по кинематографии
Санкт-Петербургский институт кино и телевидения
В.В. Давыдов
Акустика помещений
Текст :лекций
Сан кт- П етербур г
1995
Y,.JX
531 . 84 .
D
В"l'opa!!
II/,I1YCK
текста леКЦI\I! ПОСВJЩен J:ЗЛО1<е ну- 1C reoМе1"­
Р
Е
Д
~
с
во второ"! I!~уске теl'СТ&
~
о
lIeKW:J!
в
и
по ~ АкуС'I'щ\е il ОNес;eнI<Й"
рическо~ 11 ыmНОIIО!! тр&КТСВШ: nроцесса 3ВУК(D,,~\lИ D 110000 е ­
Дl!СЦИ<lIlу'НЫ ~ АкуСТИХn и ВllеКТРОВКSС':' и кв "
щеюu;х .
ащ. ПО 3
их кe«SХoдlllЮCт~ 06yc~oВJIeIЦl. нссовеpIrеНСТI!IШ СТ~Т И ­
cty-ческо ll TCOp"II , KOTOpllll не J.lO!JM c'I'poro OOыIСЮlт~ ос06ен­
чаС'I'O"I' .
Пособие Ц pe.lJ..iЦl.Зli6чено )1,1)/1. cТYjIetrrOI,l QЧI1Оf'O
И Э8очtюго
'::Bкyll~TeтOB, 06yчl!Щ11XCli по c.nецIt8llЬНОС'l'и3JIIСО ~Рвд<!ОСWlз ь ,
рмиов(Щ2НИС 11 теllев~.ц(;liИе"
и СОО1'В8ТСТВУе1" I1pof"Pll1oWe д'lcЦН!l­
РекOIoIeЩОВ!iНО к ИЗ,I\IilfI!Ю кг4CДPO~ аУ.УС'I"ИКИ а!ИКиТв , про­
Т ОКОЛ
~
2
от
30.11.92
г.
РецСIi3,,"Т : доцен'I" кa~PJU'l 3ВУКО'l"ехн~ки
геоwстрv.ческоlI и Бог."ОБоlI.
в ЖПОllненис К СТIl'!'~.с'i''1Ческо~
ЗБ}"копере.ЦгЧ>!
в ПQNС!:ЩНИIIХ Л03 1JО "l! e'I'
ООТЬ ПРОЦ ~СЫ
нapaCTeJ!!'.J!
~
расСIШТр>!Вf'т ь
заТl'ха"~п 1)НСРl'Иl< .
и
I18.Жнн с
u(щ ел иро­
W.II Cllj'XO-
БОГО БОСЛР'lIlтv,Ii . 6ол"е тQlЛiО ~сз C'I'/!.'rI:CT I!<oIOCKOrc. УСpc.:i,НerlИЯ
н ...
'l"ОЛ\>l[О дЛЯ
3~ljНt!x
КООIЩИf"Pт
С УЧI)'/'OOI рв.ЭNEQetflllI O"I'р&иЩllх
III1НЪ1 ~ Ах:.'С'I'ИКl! И ЗЛ(;К'I'~КУСТИКIi~ .
"I=.асс1оШТРИ~/!.ОТО:::" !Щ'i'брI1-
I'IIIIВШС , noc~eНН!!ll ИЗЛОJl(еli\ro двух liV-I' Гv.х Кl'IIСС"­
Чt!CКИХ теорий архитсктурной B!\yc"" KI':
ност" звукоDЫX процесСОб D I1 Cpexo;J!l:x pe!l<I!WВX И В 06ц,с,:,и
иизхих
v. -1
Е
ИСТОЧНИКОВ
И ЛpL1ЕNIw.КОВ,
НО
и
и
,\ П ОГЛ!l:lацд.их 1l0Bepx"OCTell: Кщ>­
TIUUI OTPll-,... "I'~, хврак'l'ер~зyп!I!'iJI ИаКj"СТ':tCу 'I O::C1'n~, ЛОЗliомe'i-.}i&lt.rи,
в С6ОЮ
ОЧер.:.дъ,
J< lI!e Н С Cpo>Jl,НKC,
а
покnlIышe
Крl!терИИ
кг.<l~'CTr.II
3Вуу'cnгремч и .
Н . lI .УСl\ЧС~.
с другой С'I"ОРОНl1,IIНl\IIИЗ III<j'С'l'>lЧеских уСIIО~1!1I ~ П IШectе"I'.IIХ
weтодамИ
~O~HOBOII ВКj'СТИКИ Д2"'" ВОЗ"!OI!It!ОСТЬ У'I'ОЧtt"'I"Ь 1I~"енщ.:е
~Б'IСКМОСТИ и Ч9СТО'l'НУЮ XвpI'.К'I"Cp~~'I'''КY зеj'кmе~чи е 06nасти
Н113K'IX \I&СТат ,
где в нnи60nысеЙ СТellе![и прояВJI.IIIJ'I'C1I интеJ:4ерен­
Ц'lОIIНliС к ди~ре.кцv.онны" :!Q;jeKW. ПослеJ.l!'ше при СТII.ТИСТ",,:ООКОII
трактовке не УЧУотt;lI2lO'rell в полной ыере из-за .:c.nОJIЬЗОВliНIUI га­
KOНn энергетического С~~роIl2НИЛ .
r.s,,,
©
5 - 65168 - 11$-7
С.Пе'l"ербytJГ<:Х~,!! ИНСТИ'!'Ут кино И 'l"еllеви.r.еН!IJI , 1995 г.
,
"""" раз"И'r1lJl
rntl.. . :1.•
Г_iJ>fчeC1IИe И JlOJUtGI!I«! МI!'!'QДIj &НIL.tИ.:!&
.IU:YC1'lN8(:КМX )'I::tDllиll • II~IOIIIX
:1.1 ,
~
Orа\'IICnrчво;:_ TjJIUCТOмa .III\)'e"""!II;QX IIpGЦee(:OJl
~ 11 ту
...
3 . 51 . Т"ори.о: ДII....- тем БOl:ео Удоо»:е_
Дl:1U<!I ОШIllo: jXI(:IIpc;te:тpaIVID!leNICJI
,II(ЩI l.1ераонаЧ&llыtcll 3~ за QД,I\IIJII<OJIO про-.
JI -
,
"O~ .
11
OCНCIIНCOf,
lIOМCC;eIOIJIII С r~
"
lIO-
"epxнoc~ , оС!еc;:le<illllQlЦ\Щ~ " epI<IIJIb_ ОТpllEe'l,Ио .
вrwtwe ре:!y.t:Iът.llТW ,c..u ПPf\l<ТI<I<JI _
31CCQ0ItetЩIILI:WЮII
:tItВ>ICIUl(ЮТИ , ТQ есТЬ ИQГда все lI о"ерхнQCТИ II~ а раDНаlI (lTcne'i!i
lI oracqam
...
""'" _
р .з
ре.эухьte.'I'1I.
•
aaT~e • ОСабеllllQ II", .ll>lll/l1I3y III!CО-
3ЦУМ 00 СpllllНCЮll3 С ~Kнellt~ разwoршои lIONeЩеllКll и ~n_lftoe. lI&Xo-
O_вa~ 1III0J1I18 YДOM eтIQpмf"t!lIbllOl! , 8CIIИ :u.paктep llaрастанм и 8.11_
JI UJ(Sc1l TO<IK" 1Ia;:.'lJl/Uler<:II
.
IIt1011J1:e l\Jlll
TIIOplr.eAIIo_
n:нo.- II ~ recueтр:чсс:маll тtЮptlИ
t')'XJIЮцI 3 11)'1((1.lI0II :tнеpп1ll
Р6Зwepнwx
JI трудах ~ ~СШ:(ЩО
f'.IIOUeТpiNec:ltII" пptt_ при .1111-
"иЗII. &tcycnt"ec:КIOX услоPln 11 п~ , ~.МedIIIIX aoI'l1;)'Т>le nоееpx>lOC'I'И с
........", ~CON I\pIIIIIIЗIIIi ПО Cpt.6tLet!JlO с OC'I'UI>IQD8I p631«!18WII . на pIII; .
IIJI&yТКИ ~potoIetUI . Обoau_кие TIlКIIX )'<:11081<11110 QбъenИIIНQА OЦetIX8
Э . I , .11 1I01t1lЭa>t JII!(mUIUI>IQ/Й р&3ре:11 "'''''его
31\Y1I<XI .. ~'II!
MI!cTIIIIa OТ~" от IG"IQ.llooC!pa3I!OГC lI0т00ка 11 "'''''''О А 11 3D1111 uбnИ311
JI
qlL1lQII .. но!! Tpe(iyJI1'CII , ЗII. lIC~eк _~. с ....
IIC",etWII .
rдe
JI
реэУ"ьтаn
Д.II:JI lIроце<:СОI , j'Дf! ~OДIUOIO ШКtТЬ БQ,Q~ KOI:lNeeтl e JeВНCloeptlO ptI.C_
мei .tOtlЦl!fft'P\pyпcII зауkO.lllUl I lIepl'tlll . При 3~ON 'МOC)'Т .lИ)iI'II!р~ 11
IIPЦUetщwx: " ЗII.!')'UЩIIX OI"pPвIUlA . Пpll ЗТc8I T.IIIUIe lIШtQIe 4nпoPW,ItIUI
3JU"IШIIUIX ШlC:ОИQlO6c Т ОТII~е и CI)JIдне~то1'_ cccт~o ,
форо;а
~"II ДII>Щy IIO.IIКW . """' 11И3.~ coc1'~ .
1 1 _ 1 1 11
oePllдQII ~ 3eyJ1а;1еГJlOCUЩllZ
....1'f!pиa.IIОI >1&
lЩeЩIIе
Эф:Ieити"ен ~Go«!ТptNec:IUIA II~ при aкв.r.ilзе 1Ia.eцeюt11 С AII)'МII
OollOprJ1OCТU • .11 (lтaTI\C'I'1!QOO1\OOI nркбl!l<&eНltи npeur.nt"ео::ки lfO yIIиn.tll&И'CJ! .
~. JI8.X 1I0~ C08pew&Н1t01в III»I'IIдOIJllQUl , lllIIUII1rCa IП~
83IL1IIIIIO цapв..lulJlllыfIмoI cт.atlo 3t.Г1I}Q!!",- ПОВ.llpniOCТfUOI ка. 0ТtI0CIn'6IIЫ1O
lI..IItJILiU<II ПРИ оцею<е еН"ООГ-ТИЧССllоll 11 I!реоюЮЮА "'~ pвю1IIX Q1'PIlII&-
~00t p.IICCТO&JGUI 110 (lr;aaкe._ С OOta.ll~ . Т&I(О8 ПМtceКI<о П~ "
, "11
КaII. ~II нaмбo.II~ 1I0ppe.o!lЩlll)
(1
~ eoc:=:Ipwr!'ие.. 31\)'1<COl!-
В t'\I 11ft BpetIII ДI!JI нa_НOII (I'I'8ДIIИ Пlф"ХЦЦIIWX акусТIIIIССКЮ: про-.
Ц(lC;(:o l , нaoCIopo1'. ~pIIoC cplUlllll1'f!JlIIoКQ мanoe КOJIlIЧесniO нallpalll:8ННUX
JI
kOIIЦ8II7р11po!;1aЮ1)U oTpdCННA, np\xQМQj\>: С
CIIf"t!;u.нo nJ)klЮrO :1011,)'".
lOaII.II:It.
aaп&:IAW_ШI 01'110-
&:.iI.. ~ ТtU<НX OТpo.&cНКll . 0ЧIe1llll,llllO . ~
не D)"J'(IIoI смтI!CТIIЧООКОГО УСpeяt\etIИН. ,
II~
'reX \1"...".,,0. u .
•
наоборот,
1I0ВflpX>lOcтcll ,
_
путем 8IOI<ellet!МII в
ИIТOpw8 JIjШ'I' OТPl&eКIIJI (1
(~OII-...J 3aIIaaд.цI/LКII""' . ItOКЦtltttpмpyVl'
(pacc_J , OТpa.u.l>l'
МИ DОNlЩUIТ etICpAIII. ТUOII пут!> O(Il1оаа11 кв
Г" О .. " т Р " " tI С
....1/11
.. о ..
1Ip<d1lDe>Ulll"
Д(I1y!IieIlМ .
тJIOРНМ po.CIlроетp&НШIIUII 3вух& I ,,~e , lICXqЦII >13
Ч'I'Q 3!U'1((I8t/e ке"eбa!1иII ,
1141: и (lII<!ТО_ . pacnроетpaНIЮ!'(:.II
X)'\Iеоб{8ЭНО .
Гtl'-Т()INtICdII теориа u:lеPlJ.Шl ~Wlla PI\CCWOТpetIa. 11 р&ботах (lODeТ(I­
цх yчeнw:r. ЧIIrptUtel<Oго И A:toeI1бefll'8, {),1 •• ), 21 , е дa.:lы!eяco!lollollу-
•
•.
обраэоМК*> ТIUt Нl\3ШlaellQго ·IIO~ГC· аха IIIII! .ф:!а,....,,~
Приход oтpuetlН~ ЭlICpnut здвеь б)одет ·1Ip<Q:XCДМ1'~ пpcQощиol\allыIo
реда\lИ .
(P'IC.'.I,БJ, Н&llpIIIIIIP. lilИpиt1е пооеещенм В.
I!cnll 31'И lUlТepМlllj бу/.:/Т
~0Aы;;e 50 !ос . 'ICI П0Cll8,llOII8те;11ЬНОС", ~p&aeIOIlI (I)'ДI!Т
1IOCJIp'-"_
tIIlI(
Clыcтpыe д,peI!е3&ЩIII1!I 1\ щеn_10 I\apll.CТILКiUI. И СЛe,I\JIЮIJI DPfUOOГC 3B)'IЦ1 от
IICТO<P<IU(JI
_
,
S .
Т_ 1I<;МeIII.III1I\A AIII:IIIO':'C:Я ,
.....
llравило , IDIЗ"~"I!C1'DeН­
Iloo " oIiы\у OPI\A8.UТ ЗВ)'JIY 1ICТ<N111<И8 pe"КII!! xapuтep ,
c,,)"UofI , ecJ:.11 П Оpxa0;i08 ахо
AaU "
тщ
COllCell ~1tQ.
Gюclое 3i11"tlIDIe reoмeтporчl!C.l<U Т<'Opu! иweeт прм ~ BpeмetD!
Э8ПU3" ...... ЮUI И интeIIC М ВНОСТII 01'РРОII!1А ПО CJelllle_c П~ зеУКal •
~ь Cpe.AIOIO , , 0 1 " - Сf'8.ТllCТlNt'CИОА К'ОpIII DplllIOQДIIТCII 8 CТpOl'CCl СО­
OТ_1',,~e С Дl!Rc1'аитеnЬ>IЫМ II~OZI!I1ИСII 1IC'I'C"'IИ"Оll I! nptl~KeB зауlla
" П ~ 11 JIIIo.ute OIlpeAU8fIIIIIII Mt')'XlI.IfIII!I
те IUIИ , , _ "OНКpt'TIQ,IIII що III!Ct')'J ПОГn~НIIII"
ТaIr,
j.I&IIptOМOp,
110
Pe3IIIIЦJI nyтeA . орохадиммх П~
(е.,.
)
,
l'e~pllЧескиlol
(рис.з
. 1.
cl .I
сАедовl:\телыI,' есJ!ICс.!. " /ВЗ ·5Ow c.
а)
')
ах , I1pcJ1.QДI<МLIX O'I'PМ;eнtIЫ>I и Л{IIIIoIWI ЗIIY"ОМ,
в
s~
bU
s
s'
," ,
, "
Рис .
i'-,
I
"
I
J,(.
го3НИКНО5f!КltIl эха. ,
..
0 .
0
р;!.~КIЩa 8 p2CC'l'OIIНК_
CO<,:'I'II.....,.
lI Е
..
c-"t ..
>W!ЛЦЩ!'ТЬС.а 1:1 uepDЫX ~ ЗРИТel!Ы!Ъ;:I:: S!UlOB
14 .д еысотаА . При 38,I1,(IКНOOI кооil:ФщиеН'l'<! з ву_
~Cll.О['JlщеЮUI. В зоне orpв&eIiИJI
11
ееn",шие . арох!Щ)UlOГО еОnllоА;
ре.сс то­
aнna, WlЛ.l<О Wреде.1\ИТЬ И ЗlЮрГШI (НН'l'eIlCИfНОС'l'Ь) д.aIOiOгo O1'pв;II'.mWl .
PacQf!'I'
36~08I<X попей
reO'o!eTpNC(:J(I\WI\
ме1'OДW(И дает у.цомеТIIОРИ_
тer.b>tyl> T01IJ\OCTb 11 QpeдlIОnОКel<Ю1 , Ч'l'О ДIIино волны А
flр!>lВр .. ИСIlOJ!ЪSОВ8НИ1I reoмe ~p!I -
ДОС'l'e.точно",,-
118. И законы pacllpoc~ '" oтpuel!\Ul ЗII,Yкв. de:l учеore. ДII~ и
l\I!ТерфереlЩllИ tIIIOJ\lIe CCOТII8ТC'I'eyDТ IJ.tIWIО''И''''W! з.et.!<ОН3W ГCONe'l'ричс<:коlt
..............
,
_
)
тахая ра.зюща е PaCCТМlOOlX, Пp!lJ!OДIЩaJ! к
.. 3,4 - 102' 5'10-2 .. 17 ...
с 6олblQOЙ (БOJlее 12
'1'0
11)'_
,,>
,
'- .......
~
1),."........
-
f-----+~~~--__,_-
~
S' ~
___~/
//
///-/
• -/IP"
I
--
I
I
I
МТIIЮI . D~сыlЫ~ сnучв.n
1. В <ЩНО()QДНоlt C~ Оpil
CJI пpjUlOЛкнnJlНо в wa.ll:0м
о огpattllЧl\JjШ!'I' ,ЮIlОЛЬЗОвaюlС nзl)jJI'"
j\ -
!'er.OCKo..
о 3OYKOflo/Ul зиеРГIIII pщ:IIPQCt'p!I.ItII...!'-
yrJl'e
м lI>!Дe луча, КD !'DРЫIl CQисwа.аer­
CII ПpRМQII "~"!IU>II . Пpk pвcnрос!'pe.Ill!Н!IИ ~By"DBDI'O 11)"'8. 11&. 3К11Ч~"ellЬнwe
расС'I'ЩUUIII его
сечение щх.'IО{)Ц)\DII!.J\ЫЮ уаеJl1<ЧI<II8C!'CIi И ><III!iщ!u]ышR
ДII8.IIC'1'p на п~осl!OЙ arpu.:l.Щl!lI лоееРХIIОСТII _е!' 6t.rrь IlaI!ДeIl ~a С<Ю1'-
IIOШfIIDUI
()
. з)
.-.
])
/
I
.J\. -
ТQnbl(o о:!.:ас"ы> С~ИХ и ~ОКИХ ЧАС'I'Ст при сле;;,ущих IIОЛО&еКl'.J\X;
где
е.
- paccТ'OAI<iI8
0'1'
=4'Р(в)!де/ к ,
().2 )
I\CТO\IКИК8. д.о ОТpuz.э.ЦЦеll ОЩltФХIIОСТ1<;
t;J(B) _ ЗI\e.<lеН1l8 харе.ктерш::тиЮl НI1ПpIlllJleюtO<;Ти ИС'l'O<II<IIК!I. В 1IМpu­
lIеКilи
Рис. 3.2. Изменение сечек,,/! ( lU!аме .. ра) 3DyKoвoro ".. уча"
пр
ОЛ'puew.и
0'1'
nOlle~IIOC1'll
()
OТ~lI1'enbI10 aJo:,YС'l'ичесКОII оси при 4ВСТО'l'е f("J .
I!д0ЩlЩb сечеЮUi ~"Y"""~ l\Il СООТВе'ГС'I'1!yЩI!1I ЛDllеp...llOC'I'И буде!'
. -,
S
nO li:! QllI1III
",,,п ~ /~.
Пpи.wept1ot! И3меро!IШе диаш!'I'[:а сечеКИII IIYЦ!I в _CIU!OC'I'e ar poiCC'I'OI!I1К.i по1<lLЗallO
6
""
рис.3 . 2. лри перво.. O'I'pв.кu1)IИ , НСдрщер, 0'1' 00-
,
'l'OIIM (.1\''1') , lI'I'Opao ОТpaUНI!И 0'1' ЭOW*'II С'l'eНЮо< (ДЗС) и pacиpeдelle_
I\IUI
к
t.!b).
~ 3сне 3p1ttoeJlЬ(.1<ИX мес.,
ttвn~~~ PlCJlpoe~ зцухсВlolX ~У"ей t'.opiLIIbНO ';':1011'1')' aЦY1(1)­
ГАе
S~
-
вой IIQI!IQI во кех егс .,OЧXU . Причеоо ДI!Я IInОСlшJ! 80111Q1 её .:.юnт оБРВ3()о.
ан.
D8ptU11Mb_
IIIIОСК ОС"II>IИ ,
КItII , " ДЦ C~J1II'I!!C:"oll 8OIШI>I
С
~PCII
8
J\O~._
"У"'!
.,0ЧIItI paclloaoaeНIUII
1<
SO~
IlaIIpaвllеЮIID p&alPOC1'p&Нe­
анср­
' С '
т,.
t,'"
OТ{)llJ0-
~
8
~,
.
ll ре,Цехах
Toro
..-
S .rr:/ /4 ,
11
и(\ гвомотрицеского построеtI>UI ИДИ I1ростеl\QeГо ре.счеТ8,
Cl!eдYn ln"N!!'Iиn. . ЧТО кв.:!6ОЛbllll/l Кll"l'epeC (J . 4 . ) IINI!OТ при aнe.J'.It3C 3~KO­
l1oJ:e;!. С КDlЩСЖpllТD~ 0'r'pвU!tI>I01I 81<8рI"llИ, ~ 0'rpIlR!tfIE1I
_
п"
,,,,,. ._11,
веЮII!X
Вen~ 8кергю<' Cn~II"I'НOC""} 1< Х&\"&К'l"eр 0"Z"pМ".etIИ1I 3IIJI~1I"I' ТIUOO) 0'1"
)'гаа D.aДeIUUI
-:::P~._<P
~,,-,K,,,,,--<" -"',)(1 -"' . ),
).1 ,_
1f
МI. ~ поиpzнoc ..... иотоpwll -.о кaJ!1'и
"r, ~
".
113
рис .
110 IIptlilll&ettllOO(y C~
с · е/
T.Z
lla,lll..l:l;;ell
с yчeroм 0 .2.) мoaer ~_ IiD-I!AeЕ ...
S
$•• oopeдeмo'rCIE
, ,
_
Е"T.~' sl
1IJ:0I':I<01l
III111AOt'<;ll КU(!OД" ...acТDllllpINXНOlI ~i-OIаю"1OOI эка ' М ДО'"l)'I"ИX проеТpa>LC:Т­
" PJP,K, (1_«)
,",' n
- IIДOCIIIIдb КpШlШlикеl!Нl1ll O"i"ре.QЩe\I ПО.llерХИОС.r..
IlI>QIiI8AЬ
~.
МlII 8 .I!yЧe пос"'. пере<>го 0'I'pUeКИ4 буде1'
[
JI_DIIIIAЬ уцв.стка СФ=1JIN""1<DГО ФРО'~ eor.1JW на
ае )"'IIC,кa е(:еркчеекoro (Jpcж?&
2. ЭllерГИа ИIJI!ОГО O'J'p!I.&CНI1r.гo 3 11),"0110('0 ~Y"'" III! аавмсИ'l' "" 81<еpI'КИ
кaRpAlllletIIIOC"bII 0'I'paxaщef! IIDвepxнOC'f1<. (Aeдoвa'J'I!J:!oНo . 11"'0'1'1<01':" .
0 .4 }
ацеll 1I 0 веpIOlDC1"~ ;
pt>ClIpDC!'PlltIIII1I'CII С ш.p.oot.IIoI ';pQН1'ON
сос едни.х 1I)'I/1!II и m~Лlle'I'CII IIИWЪ Дn Кl!ОII ~)'IШ , 1I0pllдllOOj DyPaXeНIUI и
=s.r>.,
е_
..
е и
l" _ COO'l'llIlТCT88!1IIO
eмюuca
PI>
PU:<;'r(}IIН!III
110
EIO~M О'Е"
O'I"pPUЩе а IID&ePXНOC"",
ДIUI .~C8El.ТDII" 1I01ICрХМОС:"М с нepo8НOC'huм гllyCSИКОII (ВIoICO":"O/l)
.огда yг~
Tl:ptEII
IIОМJW!OC "Ю:;
.•..
....
К"
1\ ....
t , l
_С)_РКМ ДnКlla
е
_r, ..
oorpax1'!tI1tOJ'O J:}"Ч&
_ мООo:Фtwю'""
.
~
-
Ре.о.eII. [J.б1
•
_ОНЦeJfI'p8ЦIIИ ~A II Daepx-
.
6onЫllO .... КО":"орого llpEЩ8IIЫЕDГО ~
-------
(J.7]
O«(r) =
4R. cos(
Где
ПОС-8 D~pa.1I:!lIII~ о" 1IJI!1IO.8!1IU1!НD1I IIDвep:>IOC'I'M QPC!IIТ 8DJlI!I.I ПII р!C'I'IIII' 61о1Т.
сти , НOpwll po_ O'I'I!OCК?OI!ыto рс
сфсpl!'I!!С~МII .
.. 0") .
1'''' QII nJIOlI& •• О"ра>Ое~lЮ" IЮ~IW расаиряе1'CR ео.- ~IIC~PO
«(JI~ U"'YMDM nоирхКlC'l'х) xn 6а.-ее маЦИИD (~U 8OrI')'1'O"IIO.PXКOC'rM) ,
'l!M "'ЧI cr:-P""CIQ'O pacnpocтpaнe lll!lI. прм O'I"рахеЮlМ 0'1" n...,1OO1 l1Oеоро.МС­
C:'1I фронт 800 ..
беs И'1IfI1te1lll1l О{ - '1) , с J'l8n»1 110""".101. за­
OC:"."C/I
меЧ М"1I К WЗ"НО иar.'l'м и,
8
CD\I"IIO.I'I'IDIM:
_~ , "
~LUe.II bH08 _
-
(R cos 1 ~ 1)1.+ х' coS~t
~LDI8I1t К X8pu'I'eP"')I:!" С"'''Ы &D1Щ01f'I"P&ЦIDI U{>I) II.U рао­
ce~1II!JI ( К " I) ,,,,... Про! его nцelllll ка IIpI!80ZЮ.'.IIУВ rюl!eр:IIO-C?b.
R.
roредемемо,·о
110
h
м ри-
cos "": л/6h
JIP 1"OЧUI
наб>Щl;eIOUI ;
к;,
t
х
,
(; .7 J
- ре8М1'''ВИIUI СОСТIUI.IIJ!IЖ;III: 1Ш1едан::а I10Верюю­
,
:ЕР" HCpмaJ:ЬНOМ ne.цeкюt звука
(! ..
.. _O«I),ц.u. (IfIДt1 3 11УIIlII ОГ"~ ...,..~". С
.000 .оке ...... IIМIIWIНCOМ Z
.. до ... j Х
AOC"nlI'$e'l'
(potC .:f.~) [). в] ,При НeI!З.llес1'1WX 3Н/1... "НIUIX
R
М Х
при 6 .. 6з ."
!fi0
,
поаеРХНОС"l"е~~п_-
100
~,
~.
%
'.
". ,
,
7. -4 J'
"
f,J'
•
9 jl,
'Jf,
-'
f"'
где
J
10
~2
В СllyЧaе 118,Ц61UU1 ЗВУКoВI<X волн ПОД I«IЛЫNII угЩlWИ 1$ '" '" • " . С . ба-
,
л ее
i\
60
>IOJ;U!r.Ыn.:Я ""11 дмФЬ'зщ.:1I кооФ:sщиеll'l'
ЗВу>< ооогл . >Щ8КК11 .
крутого П~If>III .
Дltфbзио
(
с< 1
-
З'leрГ>IЯ. от
ij )
11
не
f.lJ. lI't
OТp8JJl!. Q:le 1l 1I0ВDрХ1ЮС"И р&С(:ОИUe'I'CA
З'IВ.чиrenъ>lOГО IIК;ЩЦl1 в IIlIерl~Ю пу<ш К&­
JЮI'O-ЛJlOО оореде~ е llliОГО I!ШlpaJIJleIO<l{ .
~,
о
- СООfВВт<;ТWИНО.
МI! о<
Q( ..
CIIeдOD8Te1II>IIO , в зв.вИС>IIoIОС'l'И ОТ СОО'l'I\QIЩ!НII/I yt'~OIl "' 11
жени>! (3.3.) II1'AellbJwe зЩ\чettllll 0(,
90
ка будУТ iЬ'''1ЩИIU<Н t[Q«'1) - QI.('П.
J,'J,
hlc.
Зaвl!СЮIOC'I'Ь XO::IфР~ЦIR!II'I'е. Э ВУ"СnOГJlОQ3НИR
0'1'
,
а)
yг.r.a nЦE!1IIt1l
РИUOQ С
~
,
,,
)
}
~
~
R
~p
\,
,,
/1
Q
- ..... _-.../"""
/
I
/
S,
BC1lI111
ItIIЯ
~&IICOM Z
11
---11,0-.О'
)I/I,nI-
- f!. .. jx .
ие38J!QCиuoll
/
(1
0
"f
в DЩJS­
С\ дм СКOJ!Ь3JIЩеro П8ДеllilЯ ЗВу_
ДРУ!'ИС , II\Ж
~ .. ч'
-
МpoщeIIlI'I'­
~ веи>!ЧlIНоА среднего .ооФ:v.цие ....а э еукmогr.ощвНIIII (Х .
в пepcnеJ<nlDНОМ III'.аие AIIII оценllИ <х
ПОВ!!рСИОСтеn с реЭОlill.llC1ЩМII 'щу ко­
DаглЩ!IЩII>IR lC'ot<CТF.fJЩКIIID! lШCе~ зtl!lчонv.е иссг.едованмс СОO'l'lIошен~"" ~
_
их
C>1М!11J10B и ПОСТШННС!! пре ­
8&тухакм .
ЭКIUI
l'",,:иЧУ.ну
11110'1'1(00'1'11
GHepМfi!
Е =-=--:,Р.,-'1'
",,_
в
"р
'Д.
s2., -
0.8)
я, с· е'
!'f!десныя yron ИЗЯУЦe/IWI , а
~
q:; -
4:щ<тор кг.пра.влeИl!ОО!'И ис,,"оч-
НW<a , ltOSКO НflJ\TH ОТНОСИТе.1ыwJ\ у(Юеено энергии Ilr:(! OI'O ОТрв.-
/
/ .
~
0'1'
.
ДЛllтe.D.ЬНОСТЫ' n среХ o,цнwc nрщt!CС08 lШ:Iул ь сt\Ь!X
(;
6)'
/61
о
~
ЗII)'IЮВСh
JO,ll I1JleXC_ IIWne
CII
0
IЦ!I\IIOI'O 1!УЧ6 . ОpIOЦЩllЩeГО в ТOЧI<;Y наб~\ЩeНИII . т,е.
А !V:{Qft;
Е
l
~K Q
~
.~~ :;. 20е9 .....:....!'L- +{оtп~ +Е.(Оij(I-t:i,J . (1 .9)
"Е"Р
в oбцeN СI1уч.ае
8
е-. "
t.N • кроне
..
Sl"..'
об!о"ЧНО1I <шСТO"I"ноll ЗЩIИC~.IIOC,,"к(Х{j) ,
ивоБXQД)lМO уцес"'ь Иl<'lерфереlЩИОIfНОО В~"-'IIIодсRСТ1!У.ft ...ew.дy аря_ И O~Te ­
... _
III1И
38.}l1ШМИ , J(OТOpo!l ООобенио 3aWМИО D\Ж Dо~бу-.цеlll<" У ЗХWОllос.:ных
ГВроDНINески.х С Иl"IIaIIОИ .
ДlJАсТИIIТМЬК(l . есllИ Дli8Ленv.в lI рю<оrо зеука 11 HeKO"i"OpOlI "''''''11'' ОСТ"
p~~ .р $1."
G.Jt •
а J\IUIIIение, IlрИIIОмще" в ту
0"1" III!IIОТОРОIl аое е pXlftlC1' ''.• ~O
lIe 1'''''' IIY
посnе ОТpaIJeИКfI
-....
J.
р
.,
=fij)sil'/ 41(t r4t )
- K~1It' O'!'~"" по д,!I.8IIellJll)
r 1il' jj
., t _ ~B
alpeд$F.M1'CA, ~
-
2
AaaJl8t1IUI
~ I ре
I, ..
'
Р,с"
- -- ,
1, =
"t
ре
,
;: -
Aal\.чсR попеpDlOCТlI ;
р' +Р..
,
н
...
.
иеlbtwe
11
ТOЧJ<е набllll,l\eIOIA
Т
будew IIМ8':'b
"
.
т
"t..
""
.
Upoж:j lDДll'l'
•
11 0
менее , l,1eм в
1 , 5 рам бмbl:IC P,/I.I1~ ВШНI,:
A OltllllbHo ll li.llOCКO!! 1I0~epl(НOC T I< СО С<JOpФ_
IIТHOCIl1'er.bHon • ....:иllИl1е
1<0101'0 дaaneIO\l!
1",,'" I?. /2рС - к.rn"lсиенос'fЬ ЛpllllOl'O зауха .
где
pa_11oI nC&e1'"fOCnI 118
.iI. ~'O эвука , а ei .~eor.' эl\1.CoUОгllа::_.... "" прс"""'8'!' o , r
JJUI II8,II,aI1КCI'O ~нa "'::ТO'I' . .... :.aJ! мсит 0'1' уг.... IUl,:;I!ЮII! ~ .
_ _ lI,V'Iell 1JIJf.
' j(Р.'Р )'а! =1 [f"'fi ,</ 2jJc"s(G.!/JtJ) (J. IOJ
pt;.
.". 1111<'><:11011 1I01leрХ>!а<:ТИ O'J'HOC~ _
Сцекху ВGЭWC&I1OC", npl!lOellOl~ reowe~pNe.:.of'O llOO'1'pOOIIКII XQJ;,& 0'1'\1&-
ПрМ ,fI:pe.II- 3& П~DI IIX'IOeИII
(р -t-1>..}
'
AQI
Стр5&еКНОro СIII'КIIЛ4 ,
ro IItn'ettCIU!НIQC7b C)'WВptOl'O
)'I'0.Il O'l'(.J8.Кe1t,;\/l 80)'110 . 0", Л)'Ч/I!
тeAЫlo.eё КОpol!lдИ (рис .) . 4 , а) i88~11 у гду 1\a,ЦeН"OUI . ес.оиloGII!IIwuь..we r. и _
2
а.
1<
2
е
( ДЕ) )')IDНbl:II!lII'J! O'I'pII.IWlНQrO эеу_
(. ре зу~".'tI're ~IЩ"К)
110 CpllВlleI1iID С O1''''6.,,01lIer.l 0'1'
бе(:"ане<ollО бо~ЫdОП Паl(!~НОСТ~ , '1'0 е.;:ть
В ".10> Чllем 11 скобках Uptl.lrJ'epi1:)Y1In' 1IН"CI~оннШI Dфф!!кт 11
" 0<1"11
t<&C!III)ДVfМ' 1 ре3)'IIЬ'!'а!'<!
.. 2ЛС/А м
/12 ..
I>r .. , '-.,. -
1 _ СХ
O'I'PlUletUIII .
{"Р '/с
~, что (.,)
.. ~llC
•
11
.. 2т!
!'IIJCЖe- I ... .. l с
..
".
-1"" >1
• AQI of'lOCll?eJ:blIOlI Dl!III<ЧIt/tII юr."а:9еpe!ЩIIOl{ltOi\ D c:lpllJlКII
_ _ ' '0 Ii)"a
.~"""
(j
N(;/) -= 10ft : . .. = lo~и-o( ... 211- (){ C'os
i"9, () .п>
cw!o&\
П О c)'1llll;nIY
Y'l'0<I1tII.e!'
"pe'I'~1I (:JI8гae0I08 11
O.•g)
11,*
OДI\НII.J<ClВЫX
().• П)
[1
:>
oN, ~
1\
11)'1/0lIl
C~.9) , око_телыlo' дu OI'IЮC.IIТe1IЬНО I ве-
I1CJ1I1
д,Б . Вырв.иlUtе О.Н) ПplUlellllNО '1< дм oтpe.u.Te>lell (ИЛМ повеpXКDe­
,еМ> , обд&Д,UQIIX ,,~изноlI, е.;:д и I<X IllUlNeНЫilиll ~c "РИОИ31t.1 1«1 .. "кее ,
l,leoI •
~"В8 :u.~"ptt.эуltТ~УCl<II"Ю!е ·nOlolelltКil.t •
~ ~ ка
.ual;e1'O в
lIcno~MIO_e ,"-e'I'piческкх ~~ aaмe'/'CII дa1YC'I'III6:1I ,
КВnpмllеоlllllX ПpRIЮГО и оrpuежоl'O 311)'ка . IIa.ц(I000ee ptlзкоАоN(I)Пpwlllllll_
eтCJII на ~OKКX часroтах. и Cpaвн><:I'ClIbllO БО/l1oШИX IJ.l . с умеНblIeЮ!lI" "" t
1l00000КМем ЧIIC,.О ..... ~N(J)c ~~~ J( IIОС'I'Qllttншс( 311l1цe>O'.8) И 8 lIр~С
),
QO(R.) .
~
MO'J'opu!
CI! (11:
1I~ас:"ссти Р С ~
2 pua
1Jpe&.:д&e'l'.i\
•
4. Orpв&e1tКН1I 3111'ROBOII _)"1 lI epвoro lIo~ IlpeдCтn&IIIIlI'I'CII •
вМАе 111'-
. . , распрос:'I'p&fll!Пllel"OCll o'r _01'0 1!(o'l'QlOl1И1UI. . I<CТOpыl! J1..,ueтCII 3f!plUllb_
стоб puetDl .... де l\cТВИТи.ьt1Ol'O
1IC'I'O'I>t1l1lll.
~ ЗВУКОвоlI Щ\I aтopcl'O ПОpIДЮI. (1If'PCIRЮUI) pacllpoe'l'p&Кlleт­
CII С':' КI<IIIOIDrO 1'.IC'I'OЧКIU<8 II'I'Oporo n Opi!,lU<8 . J1.IIAII:ЩeI'OCll aepцul_
_51
...uuюro ис'l'O<lЮtК8. перво го поpl'lдкb
1<
Т . ,ц .
рИс .1.'f , б IIDI\&Э&КU ДIМI ~ IЧ:ТOI,IIiItu
11&
s: s:
11
OTD:Sj:.I.- ......
lIераоl'O по­
рцк.а. 11('11' пас:"роекиl< хода Q':'paAl\If;WX дуче!! от "O<IeJIi А 1< В криаолИI!&I!I'ОR
IIО.'рХНОС"" , IIIК>IМЫO ИС'l'O<II1IIRИ . 11&1< эеpнaliЫIЫEI D'l'06p111(!1IIIJI AeI\cTlIIIТeIID­
,юга ист<:>чни.ка , С"poят<.:.R l!Ii. 'IQ~IIХ " COO'fBe'I'C:reyli:liUl кaclI:reIIblQ;ll IIIII)C-
~II"
I
'l'0tIкaJ< А" В и РВИIIC"1)8. О'l'pllзко. %,0'
5.'0'
5,0' _ $,' 0',
"
дм ка..:\оl\ ~ .. 1tИ Кpt!mnииеRмоР. aOвe\1'UiOC'rK lil!об~~ >laXOДII'I'!> цеп
'1 _11 КС1'ОЧIlИК. Дпк nAO<;K"1!. погерхж!С'I'>\ I</IИМ;II иС!'OOЩI:JC буд!!'1' OДIIK
'1'0 .. 88 111111 нсм _
М
_
IIОЛ08екv.и деll<:'I'1IИ'I'6III>КОГО I!C!'Q<IIII<IФ.
fuv.oн­
l1We uо.е~1'И CIIособсnym па.цекиl.> >lучеR ПОД с"Qt>ь3.IIЩI:I<И y'>r. ...... М,
",<-,
,,
1\
QJt
...........
.'"
I
I "
'
'
'
nOlla.etuUI
CfI~ЦIoIIOI
ОгpllНllЧ8l'01Ol'O p,11a118II0Н8
_
"
~---" '"''---------------''~'~'~------------------------.,
~
~e,!IC .. Dlle. 8О8НXJUOQIIeНИII .цобaJtDЧ.1blZ и~,*,petIЦИ<>НЩР.: :zpм~1tII1I
oкeprмll . Paccмorpe>lННe
18".1*
,,_
д.u
гeoweтptl'IeCкoll АЖуе1'И1<II JlI'I'J<QТCIi
...~. kOrAII
r.киеll­
OТ~ поеlpvlO<:НII ro~ БOllь::.е .1;11_ ~ ... 1Iе,::,в­
IqeI'O 3111)'1Ul . Нee/.llOll>t8l:lile ЭУОI'O YC/lOIU!A пр~ К pllCCeJIЮW " AI!Ф­
~ 811)'KOallt .,0/111 и посt'p)e>QIlI т.щ:.. 1r.'puetG!1I "'ple'I' ~ . В то
ц .рема дu. оаухоllblX
lloo:eC5e.>\iIl СpeдI!ИХ к flWCCUX Ч8(:'f01'. ...нwx ~
CAy1ЦIIIOГO 1I0С11pи.0r7 ... . reQOlС1'р!ЧIIC:КIII 0;;tl_ Od'! .. ~ ocoб<:Jнно 8Ф­
феК'ПI.I_ ор.. Щpeдe.llelll<lI nросТpILI<C'I'
101 .
xa.~PCC'l'iU(K II(;'I'<>'Da.I_
вербеРЩМОНllOll працесс;:е
11 _ _ _ _
Q1С'ГИЧf!CККХ деф:П'ОII 1I~ .
L
(,
Рис . 1
.. енн"n
_CK8НIUI рСlI.И Ir.'Дellьн.<JI )"'ILC':'KOII ~ П"l!еp:.uiOC1'еll 11 ре-
1[
ПрмNllр)" 3.1. СоеВОII PQpe3 ПОNII."!II!I 8 IНIC!lТ IIбe 1:200
,",гда
41t• • fl_.•• ~"-)/, '" ()J, . · 'OJ/J.'-"·~ '10<_ .. (a..,~
кu 8ИAЖI . epeмll 38:1a~ AI!II первоl'O PIIAII. OIll1-"WIШereI< 6011_ •
.. ем AI:III ПОС.~ГО .
15
З.2 ..trerсщ ЛОСI"pOOКllSl. ЛДа:;еДСК
nep»>.IX OI'~е'НlЙ.
~II .IIe1'QД . ПОЗВCJII!l:1Щr.II '-'Ценить с .. руктуру pe.IOIIIl< oтput:CНII:!
{ПО ашr.lI<"уде и Вpe>leни 3N1Il3,11,1.t1)aНИJlJ . раэре.БOl' .... На.. ероаи .. ew
р . 9]
щж..еки .. еп.ьtiO к П~IUII!W JIIIЯ ОДКОКRНa.l!~lIQro ЭВJ'КОВO<nРС"ЭВfЩенм
~KIIlt~ee.TPCB otqel'O
":'maJ .
гг.1ЦjlШМ сбр:!.3Ш1. IIp1iМOyro.tbHOn фоpl41l.
о:.;,~ровatlИе ":'&1<011 CI'pYJ<'I"Yp.! ~редеnяет= IIOnOlКеии"",, . Ф>Р"ОЙ и ра.з­
*'\ХШИ ПП""l'\дОК переых (B"!'O~ 11 1' .д . ) О1'pnaеllИ~ . 1'0 OC1'~ пnощв.дОК.
поеерхности
KOТO~
O"f~ звуков~ ЭlieрГНl> в лг.оскость ПОГoll посп е
первого (второго и т.Д.) OI'реасИИil . Лри 3"1'001 С"l'рого ф!t«:IIpyw<:1I ЦО­
па.сии" IICТО<ЖV.IЦI. (вбll~3И ТОРЦ"1Ю1I СТСIl1Ш иди в се III1ОСКОСТ,,) и ПО­
nOllСЮ", сд~тед"й (но. поверхнос"l'И 1I00000) . о
Ьно IIOКllOOTb, '1"1'0 СТРУКТУРУ P8ННIIX ,цж:Иj)e"I"lЩX oтpм:eIOI.~ .
Jj ос­
НОВНOOI . 0II(!eД1!IIJro'I" ..ано.."ИСЛl!IUIIaе "ep&le O'I"ре.а:"НI<Л. МO"I"оро;е ~ ПЛОС КОСi"'
1I000oIl
прихOAR"I' с
КВИ>leНbШiIW зanа3Д1<DВ.Нlle>I по сpoшI!еНl!l) С пpяiIUМ ЗIIJ'КCU,
В ионтpw!ышх случаях в СТРУ1(ТYOII' pв.НIlИX стрв.аеии й пpиIOUШl1i'
110 11l1li-
_е ~ В'l'opo;e О":ptIЖCt!ия. О!'рр'еНIIII третьего порл.цка 113-'18 боль~ого
кО11и'ЮСтм (OKO~O
150
к ООЗДЮIW o~ .
ка ОДНО i\alIpaвI!еНl1е г.уча ) . как прв.виnо, OТ!lOCf\'l·
IJX!ЩIIЩЮI 11 состав CnЛOli1НОГО Cllектр!!. ревербеjXЩИ­
&"
OIIIIO ro ~"IIOC'J"a~.
J
Рассмотри .. прlltщиIIы I1ОС":'РОI!llIlll IInOO\!lAOK переы:х O'I'ражею<Й . pacIjO-
пozeннw;
WIlHa) .
1180
цоверх.но..:i"ЯХ ПР'!"ОУМЬНОi'О l1owa:;енИJI с plЗl/epa.LtИ L
В !.ширика) и
Н (высота). Iki"ОЧНМк зеуКl>
S
.эaдaA>:W ~ .
центр'" (ПО ШИРИ>le) паоскосn< .. орцевоЙ С":'e>IЮI но. at/Coт"I).OJI1OJ1B (ркс .
5)
'.5 - ).9) .
Плщад.к.а первwX oтpaz,,'ПI~ ка IIQТOТ.J!".
Вwl;enItW 11 помщеЮiИ Bepт~.мnb~ лучеву1)
/!
КО"l'орой нaJ<ОДИ"I'CЯ IIC"I"О<lКИК з,jyкa
РВCnCUlожеНI<Л _ОГО ~CTCI<II!"кa .
nIlOCKOC"b
\l'eрез "!"ОЧКУ ,
зериш1ыiI'o.. о .. коси,..,пыlo IIПОСКОСТИ
nрОДОJПI6lПl" и oroрого ПСЩЩIШ" На ClI.IIYI'
,III1Il1>1fOO TO.. Кj n0J!8
2'.
5'''''
Cl!eдo­
3' 4' Я!II:flе'f'C1l reolle"l"p.... ec:К>UI weGTOW i"0"1Ж . 0"1" "0"0-
ры>: зеукоso.rе лучи I1ОСЛВ О1'pwlенил Y"1iДj<'" !13 DCI> гориЗOl!'rI\JlЫ'У'1 JШtIНI:I
16
S
\\
I
,
h
1
S ,Точка $' ЛDIIЯe"rСI! "l'О<lI<ОЙ
ПО"QJlIЦI , дl>I!cт8Iпег.ыiму v.сТOЧИI!ку (pкc~.5 , а) . ЛОС"l"РОIIW луч
BIl.-ельно , О"l'ре30К
11 \
11
\
H-h5
8/2
"
н
,
в
I10CTpQellle ХОМ ОТJIPI'ЮlII U!I ОПplIllJl!I!И" II.llМHII
(а.) 11 IП!РМИЬ! (tI) nJlO\llflllJl]ll nepBhDC OТ~IIIIII
па noro.пе
no~II\'!"""
'"
.'
1' :::'
поверхкос:~ пou., м a:Ipeд8J111n W&Y.CIIJ08IIЬИ)'II Д;I~
1I11p!\Wt cr.'ppeMM!I на 1I~1<1! . ДoII>I4
'l'реуГОnЫ<>lКОВ
з'
5' 4'
l",.ncN<o Ilt\XQ,ЦI!1'CJI
l' S'2' , где
и
H·~..
l,.,.
n""'i!IJ:.IO!.
Н-Л$ L
:.
L ;2iН;'
("
113 ПСЩо(!М
2Н - It~
ЕсIIМ ПОЫpL1Y'l'Ь 3'1'у IIJ1OCКOl;rb ,округ ОСК
I'З' 'l't;K . \11'0(\1.< 01111
c:oвuи.a 11 IIIIQCКDC'I'ЬЮ 'I'C~I!OR C'I'eK"'" пQOlel:leНИII (рис , J , 5 , CI) , '1'0 оче­
eI(ДIIo , МCIPIO I\НO.&Ь
З"I"
1)"1
,
по СШpииll 'l'0ЧУ.у J:lOIIа
~КIIIII
~II. II<;'I'OЧНМJI
nOO'l'pGlf1'b
!ЦI.K r:tродtn-.еиме WIII>OCIГO IIytШ
-.та.
1" •
'I'OtII!I ,
5' . ~. ~
5'з· . Щll1IД8'I' В M~
.<:.r.eдo8l'l'l'ellbKO , отре1Ю)(
к3
kИОplt<
J ' з" JЦjI!IIe'!'OI!
ot'p!l*e1lНМ8 ~)'ЧII tIaДOI>Т
h c. ) . 6.
l'8Q-
.. 111&'.11
н&
l ' 1 " nr.ooIlOO'I'М 1l000 , 11 p1ВIIH J:lOJIОIВине a:иp<tQo: WI~ Щ~PIЪ'X or~
ИII1\ 8~•. I!e1lИЧ\1N8 6м lIЩ\Цет""
з
Н
S' э' , где
..
8,.../2; н-л
8/2
us
IIОДООМ ~реуГOlшtl\IIО IВ
•
2H-h j
l S'
Н
м
l'
В.
ТаКИII o(!puON , ПIlOll;lЩl<a lIep~ О'l'~Я кв nO'l'O~ Ke nOIlTopICТ
Clyr.o-r
фороо:,' II Df'.)II .... п.-.сНOl.l. а ..ё П~(ЩIДI>
Пра1OIЦ11D111L1:Ька п.cqwo
П=ка UlOJIa) П~ . Т. е .
S
'"
(){СaIWW.
\I'ro
={· б =(" -h''{LВ
"г '"
IIIIIII<\UIIIВ
Z.H h J
$
..... Т" г.... гс .. """
lOIIta l1li ПОli8Р1.11ОСТМ ПОЛА , 1'OrдaS,...... "
flодoClиwo noc:'I'j)OC!IiIIII хсща 11)"1011
,
что
Ф:о\JOlY
Uoa',IIAIDI
IВ'l'CpIt<
iI pa.36lC!l"'I , 'I'. e.
.. ... м , COO'l'вeтcTB6IIНO ,
11)"0
11 T .)t.
г~~г,"
() , ю)
Рмс.
•
1
к
nr-wep1 ).2..
С,
Мlll<CMT от t\IoICO!'II Л~ установкм НСТО<.!-
Н~ Ч • .. "Q"с .. _4 ЬН4Н; ее 1". ~.~~e
_
/
L'S / 4 .
..~ro ••
JtJlII lI'l'CpIt< 11 ., ~ . О"~Нlln 1I0tl6.-
ОТp1&eИiIlI ка noroт.t: 8
(.•. ~г"
S .. S
.с . ...... "...
l,."r'" ... ;
...-
~
6'(.01,." 8,.,...,. .. /1.00'"
.. $. .. .... .. cn и
t....
~ ~.
~T
ItOC'rbll IIIНCW8a11ТC11 I 1I08epIOlD(Tb 1I01'О111Ц\ (рмс . 1 .б) .
последние 11011-
в
Ilot~ lIepawx orpuctIIIЯ на Clo"DВ!oIX f;Teккax.
1'II.c<;WOТ pиll ilCpтll!lall.btlyllllnOOKOOT~ ,
f;O!lll~
ТO~BolI стенки , 11 Moтopoll $XQ,ЦI!ТCA МСТ CllllIИII звука
f; lIoBepxt\Of;~Ы1
S
(рис .:!',?
а) .
Рмс .2. · • .lIромеР1
) .2..
ОпIВ ~ Ц'_
pas.epoB
nIOl\ЦD
OТpa8!I!JI R на (\О_ОЮ! O~Н!I
О'!'резо!!
в
I
треУJ'<);l]ЬЮ\ItOВ
..
1'$'1.... "
h,
5
h, I
..
-/
---/
,
а1peдe1lIlТЬ д..'ИIIy е
КОС'!' .. 1!ВIIЯ6ТCII К8.1U\al\НQlI
f
~
•
8/1
t ... ее'!'ь
IЛpe3QК
L
1(00'1'1>
2'
I
I
1 ~ 5' 2~ 11
fB.f;.osr
•
reOl<e!'pII"6CItOO
•
прсх~я "е­
) . 7,
б) ,
>/IJZ.IIO
5 з' б
• nOc.ro~"КY nпос-
jo!.
{4=
~L.
(3. r8)
IffiCТО ~o"eK O'I'~I\. IUI,[IILЩИX
/18.
1 "2" • И. если 'I'6Iep .. IIО.юре.чиu-ть эту IInoc_
(увеJIIIЧ>lIl8Я угол ~
торой,
/
I
/'
() . l?)
) вокруг ~щс.о.
' . до ;:;ертиlШ1lЫ<ОГО 1I00-
1I0&ef11\1\. Т . е . ДО IIОдО&еНIIЯ Ilpe1.i1QЯ боКОlIQn СТенки , '1'0 О'rpuaeIOША .r::уч
I
--1---.1----5
Q,
:::;""""]"'>$'
6 2" очеp'l'lI'r rpa.шщw треуГОnЬНОIl ""-Сп! II~DЩIIД>IИ , ""'рв.;щва:mсJ;o ОТ 1tO-
I
8/2
h4
It ПОВер>;.нОС"!< IIOII&, ТQ
.i"B ·ccs ii
Н>'..нее ребро lIoweщeкм
I
...
IIplUlОуW1lЬОЮЙ ЧIlCТИ площадки. ,l;>ш зтого IICI:I""Ь_
зуelol подобие тpeyl"Ol!blU\KOD
//
•
8/2
lI1!aцa.дIt~ IIОреых
" lIaP.цетCSl и3 IIQЦ«IM
из IIОСТРСОeIOUI ItaIClIОЖО!! n~OCX()cT" .IIОД У,гr.OU"б
/
" ------'"
s
l,т.е.
IJ
реа ребро 1'2~ 11 WНI'.iO<A IIс'I'OЧI!ИК S' (рис . )~7 ... к
/
++-
')
I"S'
llL_k
1]. 8
,oт~yд.!,
~
н
будет Г~Рl('lесЮ'''''' wecтщ ~ОЧeJ< ОТP6Z~t\IШX I!yЧсlI , 11..-
ОТPlUf!l<ИА .\& правой IIoкоооА c'I'e>!J<e . БеIUl'lIUl8
I
I
I
О)
1 5
д.aI:QИX нв. ребро 1 1'" • 11 OЯIIовpeue""Q шоеотой п
I
3ВYK0Ni4 &иepniII lIepВLIX О'l'рожеtlИlI У!ЦЩe'l' 1111 чг.сть поверхности
ЦOJЦ\ е Пpe.l<eщut Тpl!yГОЛЫIIIIШ б' Z г" '(рИс.) . 9 J. П~'roлЫIШ1 Ч!:СТI>
в
1I1lа:;в.цки
1:> 6 6' обec.rзeoмr асрщши O'l'pfIJ<eIO'.IhD! 'DC'I'W'ькую часть
11·2-6' nOВf!PXНOCnl lIaJШ . o:sщ.u. 1I1lащад.ь Q IICЩ!дКII III!. ~ОКОIЮII CTCI\Ite
aiplЩel'.IIf'CJI. II&X C)'>lМl1 её IIр1ШО~ГaJ:ЫIOn и тр.еуroлl>l!OlI частen:
6
ВцltO:-чw'; ""тu 110 ~IIJ • ~АЯ IlJIОClд.ltки " .. nOTOJ:lC9 . ра.з ... pu ПJlОQе.·
~o~ в" БQ~О.uых С"I\lИ~"" (.>eNJI nJ:QU4~" С'l'~ИТCII aJlМorи .... иым образом)
ЗUкCIIТ 0'1" размеро! ПОМ!I:PМflИ (8 ,/..)и ! ЫСОТЫ ~'I"aliOB!<I! M 'I"O'!lll!xa
эвуха.
n"O.o:al\1QI .uTOPIOX , Тр!'fЪИ~ и T. ~ . ОТРaJI&МИ R на боко.u1l>C С"I\lКХЩ • .u
ОС!Ю ! "" ".
раэ",,,е.юroн
ни.,
ГОpilЭОII'l"!l..tbIlОR ПЮСI<OСТИ
p!zt~DeIlНO мц n;o:оltllJl.lШIII пер ! IIX, ! торых. '1" •
ИC'J'O'I~ИllI
ter.Oc-
.1\ . O'fрue~ИI! С фQрмоl!
КlIlpЦ1!~Ь Н WX ...... 'I"wрехyl'О~НIIlО.u . nIIOlIгoЦь хоторых бwcтp;t )'Ifн'ь~ееТСII с
,20
"
n1! II ....еике..
I!DoIepll
,"
ОТ~8Ю1J1.
!lл0lllВдll4 перlllolX O!'pu:eIOtR нn :;IШ!еll стetю .
Это. Пдo:a;s.дlla Пр! Cl\lWO!'pNНOIoI p8.CIIС.10.ell'!И источника OТI!OCIlf'f!~b_
7'
,
НI.I бо~оtшX стен _ет ф;l1*)' ~OЧIIOR 'l'ponщми , ВЫl:oor8 КO'l'opoJl h
OII~e'J'CII К3 ПОС'l'poetlКll ~еРТМИ1!IIЫ!ОR ПJlОСКОСТМ ,
'I'iNJ(М
S
,,~ell чере3
$ ' с..нм.о.д IICТОЧКllJ( O'I'НОСК'!'еЛ1>КO ~ creнtO\) и п роеи_
It
ц;m roРИЗIIН'I'UЫ!ОII оси iIC~ tIII. , "o,aepXNOCtм П0J:8 ПQlOl;etWI (р!С.
3.8, а) . из IIQДo(!м t'pI!ytcllt.Н>lJl.OU
,
L
-"'- =-h~
JU::oтa
1)"1
h
и'
1''1'2' CII eдYeт , Ч'I'O
l' t;' 2' 11
orM~A'
(j . 20)
-- - "-- - -
s
в
:<
- --
б,
,
6,
7
L
L
llредс~ соБOJl reotoe!'t-чес_ 1OtIC'i'O tcчeи , 0'1' иотоР"!
J
1''1' ~PUaeТeII
Q\ЮW 110118
I\a
1'2:
Q;rpIUIa IМ!pX>tC1I t.l&CnI 1I1(QaA1(>1 наЯ.::eтes 113 .QОСтроею<Я Н!UUlОНlЮII
IIJlОСIЮC", . IIp:!I[cwщell <li!pca 1'ОЧ~ S' 11 ребро l ' 1" (рис .J .• S , б) .
ре30И '/ '/ ~ есть re<lМe'Z'рмчоское W8C ro точе" 0'I'рваенШ! . II~
or-
l!Il
ребро 1 1 " • 11 IOИpI\I\a 8, ПJlt:ClМJtl! . IO'fOPU Cll peдeI!I\erc.II 113 пQДOбм
Tpe)'~ЬНМKOB {"5'$ " ,, ' 5' '/"
где
fj28t
L
'/z'13 = 2L
Есл и д.'IЮIYU
O'I'pвaeкtIIoU!O IIJ'IICIJI
lIe , 0'1'
II JlOCIIOCTb
м
1 '/
"оторо А ЗI\YX08aII
IICII IIJ!ОСКОСТЬ ЛOollS ,
Ei
•
поnоре.IIИМ'l'Ь воируг оси '1 '1" , ТО ионцы
1"'/" OIIврта'l' rPaItI\ЦIOI [llIощад!!И на _еll С"В­
IIHeprtlll
l1J1ou,дЬ ,
ЛOC1lе аереоro отpueЮ<.ll lIateДe'I' на,
ках ПJlIX:!Цb ,.peneц>!~ .lia\IДe'I'CII 113 &1-
0.22)
в QCOt!oмeтpI!И p8ClIOII_ IIJ1CQIЯОК пе;:ewx ОТJ*.lleкиJt на I10еер:<­
ltOC1'ItX ПОмeI:IeНIUIlIOllUt.ll) ка рис.3.9 , Иr. ОС!СМ: п ... ~ -.ет бll'l'Ь
t\&IIДеиа п о
IIOCt'IPI ,
cr- IlJlIII'oIIAeA
(J , 16) .
Ь . 19) 11 Ь
$,
. 22)
1\11.
P&:!IIIa поверх-
•
'I' . е .
=$... ... 2>~ + SJ ={:;_~: YL6 ~ Lh..... t8hs
Есл. 8 (.1.23) 1I000~'I'b " • •
zl
1/2.
н
.
'1'0
'
_ n ока.эа'l'Ь. что
Р.: . 3. 9. ОClо" ИII 1 II.1Oaa.lOI 1JeD81Q: OТfWIIIlDI" иа lI).pxlICct'.I;(
Ilplll IIOJf'O»IIDl' O по .. ., .... ~Ц I1UИDЧ8CII"O 1f0000 ~tnl D ,
p.c Il) _1IItOf'O
8
nmoкcC'l'll
IIItf'lll;lIe l
ct'fIlIQ
д
оба;м;
асех
nnDQ8AlO n'-а::в.:;оot nСР8Ю' отpnж_1I. COCтaatT 01\0110
2:$
Пllc:q:щи
НOI:nc Ц~ 11 ревср(50PЩIrot!!iCII Cp;1l."CC:CC . При :)I'QМ ~b lI&II;,0 1'0
nouepXllQCTell "0МCQell1<ll . Y.tIaче, дм <:'ОР8\I08lU00I lIa~bIlOro
Y"(IC'I"'" РCl~ерСерш;и.онно, ·о лрсцес~ по ~P""CCKOII nюрии
V4
110 испOlt~30IlOТЬ '<С 6""ее
Kmor~cc;eнц ~C&I<!' Д<r.)"QeЮ!1I об ~ОIlOD ~1I:lЧ>Ш~И J;~II ПО&еРК_
AOC1'aTCN_
nоаерхнос!"', ЩJМCi.;СItltll .
liIICf:lll,AllII IIТ'O{:IIoIX", ~ЫIX " Т . ... отрееикll на 38Дllеll стене , '1'11.
ае МА 11 ив Ьс_ C1'CКJI.&J' не _Q,I\II't' 3& n~e.aao сечetIIUI 1'Op!30t1-
.s: .... $~
УЩ:С'!'I<В Д / •
CII
К СРОЩНО'JlllllCell' i~R
11
06:;е!! UOtepxнoc""" S noo.ElЩClII'.Ji СВСДИ'=~/
S, / S
2<;11"·"'''0
:!; • •.. s.:./.5'
'~МСИll(l о!' его pвcIlOJl_III. И Cpcдl"lКiI .аз,,~сн1' JUУК(:IIЩ'IIOCItC­
I11III 1 Д&II._ CA)"I<Ie
cnpe.c.eIUIe1'CI! J:НIIb УД{>llI>IШII. tO!'llOClI1"eII;blЮ
S
....,.~ nnocI\oc1'ы> I\Cf9ЧIh<ка м pacr.OI!&nUIТCI! ПOCJlc,l'.о .... "ел .. но 1I(ЩIlПО­
1'.е .
l:I!Iд!IaЮt ncPfI'IX. IIТC..,ot к Т .Д . О1'l=<'Iсt!ИЙ . lix pa;:lие~ дос..е.тоЧ>f(! MUJlb,
по сре.еllСНIIII с nE~
..... bIQ,ll! wa.e:m.I
11
3иср hrn
- '"
о<.
nepl!Ja OI'p!Uleit'lSl " ПОЭ~· I UIIд CTpuetOlOII
нa.
npoцecc:clI O!<fI,IIШ;,Iief'CII сраан ... епыto
Q:I.КaК"
tte-
.. ес"l'8е О"l"p&IUIIIl'Й
ПDИ~ер ;Ш ' lIoетроу.ть O~~ IlСры<>: OТpall'eIOIl!. i<В nc.'I'o~~ 11 о;;.;.а n
дм .
CflJXЩeJlКТЬ IIX t*'!.t.:el;'o! ДUllloueQelЩl l&IОхб 101 ,
C!'ett"
t'ЩНllII 3ву1Ф. КIlXCДI<ТCJI •
Ре:;ен"е
11:::-
цектре 10fЦе~ой C1'e>IЫ Ii& WCOTe 01 >1 от ПD.Ч .
~pe,l;elletIIIII nOlla.etll\ll м р.эweроа MC:C:UКК пepol'lt O'l~
{i'lmJr ""-"ПQ'l'OIIКII [IOC'l'PO'1IoI 11 I41CD1'&ISe UCOt«JlIC'I'pu;lll~.Ji " oc!o:Ili8.Ч>\I.I (po\I: . IJ ОСЖ>В>Iblо ТD<WI..... Из noct>pOeНllll СЛc,цyet' . что >ryЧ)I {{е и3ct,
резyn"'I'II'Z'e отt8Jl'et!И!J
11
ot
I~IO иа
обв3&'I'eI!ька "CllIIД,yТ
0=11:0
11
А
и
с
se •
.
А
из П~ЮI !'ре)'i'OЖJo.IOQ((II А ,/ё. И
р""У l_ 11 &::Иpu1;( l or П 4~ ;
..
г:;е
L .
8
•
'"
::
~fa.
_
; j"K И KFO
и", Н.". L :~Ч.~f..
l '"
I
_
Н -'
t .. ·....
(.«-: .!!..:~S ·~..!.:!...IO '" ~f ..
118A;;4!II
.
2" - А.
2 ( -.
'
_ ,iUl ика , 1illtpt<Нa и ВU;:O'I"II ПDIIIII:jeКМ;
_ 1WC0 ,.1l МС"QЧ>ЦIXII з~к:.:. .
J{
11.
2 . Faэмcр.! nno н3. tioхоао. (n~ollJ стеке (JIpe;;blllМ
2.1 .
НМSКCe OCIЮ_е
2. 2 .
&.10:0,..
"l"ре."1t!ЦIIИ кв.ядeТI;..'I И3 IIцц06'1/i ",peyГ01lЫ1I<К06 "',~$ и ",АС;
~
• .!
",,с.
;о'
2.3.
IQ рис . 2:
_.
ее,. • .rJIкна.ПСМЩ8lil:.о!:"'"
.. penецки 4.". IfE
..
"~= -;А .,L;', ~ .,' ~ --tu ....
верхнее 0<:.110_11 1'{:8IlЩlll'l ее" a-;~.
"",,1>_1
.... f',tи
i...f',
,c s:,E
=1
4,. ...~e, .. f ..
~ из щ:.. СС!1tII. 1'pI!)'-
· f""~ ..
T.~ 061)О.ЗО~. rmo l!Il hI)'I'O~1t1l IWOO'I' П~ЫI)'Ю d>;mw с ра3"СSИUИ
4. . .. .1:2. 5 11; lDЮ I\a 60КОIОII C1'WIe в виДс nll/UOOyrCllbiic:l :-;::ea~ С 8UC <>1'011 2 , 00 ~ и ,ttll1iIi8/.tИ ~cpxнeгo OCIIQJI~ISIII G .. и ~rc - 18 .. .
S
$
~ O(~~
5'"
S
--.!. ..,
u1a 3O.IIC~" Э1'&llе
IIP0l.iOCCOB),
!Corдa·
I\X II>S1nll'l'y_
е СРСАНе... 110 СОВО~ )lflIЮC~It , од,и>lill<ОIШ . D нat,l&1lbIlOlI С'!'1!,Дi<и прсцос­
СОI )'Cpt!.A/tCllМe
18.1'c<II'CJ!etIIIIIX
s;l!CKpeт~ ~pвJ<eЮiII нe,:;,aI~"C1'КМ<> М
IIX
помнr;:енке Д(йаН() }"DI1'>Iaa"l"1>CII IIYТ91 1I000001olt0ro ·~'lee1t01'O аэDe-
л~ос­
КОСТЬ 110J111. 11&. мреAlIII,,~гnошеj .0'11(>1 Е It д . AlФлОГlIчвсе nострое11М., дат лучи $4. и
I\OТOpwe па:Щ"Z' . o:ooтвeтc'!'~cннo. в Т<>"КИ
"1" "',
taкoe oopeдbletlile тP1OOдlllt80 Т<>JI.ЬМO llРИ 6011Ь1ОоО!( r.o.;:~­
боnbllOШ ,
"Пока
$
0\", -.!..
$
l\aa
0... 0
1I0кaэQ1tO, при О><ИСИРОbll.'~ШХ nOl!с..еlfШIX ':СТO\II!iIIШ И CIIY-
I08.'!'eI/ОЙ В 1I000сщеИIIИ , идс.'WIUe "'-'СТК en) nсверхиосrIC tки.о и
_
го­
p!30I!'r8.IIЫlOI\ n~OCJI.OC~ исf'C)ЧЮltC:l) <1 0 р<.3ИООО' y<IICtB)"111' 11 <x>t:-роВll>OO!
C":PYКТYPI' ОТPUelfИl\ . ~l\ctuитellЫЮ , JeyмoВIUI ЭНСpnul II)'Ч(!I\ . naдarzЧIIX
на IIOtOIlOK и
tIII&IIIII)
'lo!!CT ~ С1'СI! (pцc.J . l" . 0,) IlриХCДltТ .. Cn}""""МII С
IIIOCOII.IIJI УРОвне .. (.....,..811 AllIII<e. и N!\IIoe ItOIIICцecTIIO lIоrllOQlЖl<А) к lle3-otil'lllf6l:J>_ 3011~
tneplllDt
(KOponulll 1Iy'!'~) . CI:~lIIltCJII.Н,""
ЭТ8 ЗНCpn'.JI
OТPUCIiИ\l) y<IICTl\Ye"I' в на='ЬНО!\ C'1"8,ЦI!И ароцесСОI >iOpц:1'&НIIII
(34'!'уц.юtll) ,щсрrиИ в " a.lCCle>IIIИ .
ЭI!Вpnui ае ~Я . ~ на C"l'CНW _
ИС~ (pмc .J . 10. О ) ,
1IptWW<!" It CJI;ГoI!Iтe>UUt _Чlt~Ь>tO ~ВII>t()I!. к С ШЬШМ 3Wa:J"g:II8.нмем в pe3Y~I>TB" мноl'oчllcllcюIых Qтrll&ClШЙ " БOI!ЬWn) лутlt. ~1IC1'­
с'!'l!ВЮtO
3'цсСЬ OТP\*CIU\IUI Зllepмlll. . rчаств)'!! 1' ГlЦ\ oН!./I< ot'IX\З".. В 3АВОР­
~ C1'1IДI1М llроцессов .
~ O'I'OК"1'SI"' , что >IyЮI . О"l"рwенЩ..е ar lIe(WOC1I ..ac"l'1I Cтet< .
"
' . Э . ~pa пеjJE.IIX O'tpDCЮlII
01' lI~a . ~3D:'l'c./lыIo ив С_ ПУ"" ,.c'l'petoIlO1f'CII С ПОllepIOlOC'I'ЬЮ
В ОСIЮDe C'l"nTМC'1'O!"CCKQГO C<lpe.l:.C>!CI!IUI Cpeд,l<eГ~ кoo~eн'" ЗDY~
(pнc . 3 . IP . ,,) . 1I.OТ0p.:1I Кгро.е1' особ)"l! РОnЬ · 1I 4c~pol!l1lOOl 01"-
"
а)
В)
J1s
~JiIIA. Есл и , к пр_ру , ос!pc1I50'l'В'I'Ь ПМ'OI'О К ~КТНIIНШI З.IIYКО'ЩГIlО­
фЩИ>I U8.'I'еpиar.<»с ( С{n;- 1), >lм60 у6ре.ть IIГ1) WQбще (0Тj(p»'ТOe II О"I\C(~
-'
у
НИII) , То но п оеерю!ОС'I'k nолll. ПpllДe'l' 11 ОСIЮВ>tQМ :HlepМ<ll первшс 0'!'pIUIe11It1l. Эt1еРГIIII crrPU:e/IIoIlI более вш:окю: nOp!!,j,ICOB Оl<Uетси незиачн\'eIIЪНО!!
НЭ-ОО waлОI! nOBepx>tOC'I'M O'I'рам!НIIЯ . CIII\ЦОВ"ЩUl~r.о . I<&КШIИ б .. О'l'PQ.U.Ю­
qиwи сзаl\c .._
c::r
1'11 0. ). 10 . ;(D~ oтpa..><I'R о т 110'1'0111(8 , ~O ~OB"" C~H И nCJЦI. 1D... ZJ! ИЮl
не oБJщцanи 1l0ue рхнос:rи такого ао..."..ен WI , дI!>I'I'(!ЛЬ_
НОСТЬ II lфехOДlilolX nрщессов в не .. буд~ HIllPOДOJ'_T8I:~H oJ! .
на OCliOIl&Н",w, по,цoб>aD: ~loNески.>: ПОСтpQeКI\P. н aн:IlIИза 1101111чес'l'lIa ВС'rpeЧ Jly\leA с ро.элнЧItIМt пuверХНОСТ>ШИ"
[3 . 9]
I1peд11Q&CНВ.
3М.IНp;lчet:1t&A фо~>:lI. l'1U< рщ:чета сptЩlfеl'<J (" f'E!or.ютP'f'lесК<)го~) 1«IЭфtf!­
ЦfletiТlI SIlУКQ;IОГЛa:jet!ии , ~ раСПOl:OI<еКllе ЭВУХОООГIl~ uв.н >!С'I'0ЧIIIUt8.
f'ep"N.08
о(
где
2, 2 ()t,.~::t+o(" S"T2(j,". ~•• +3,So(... :5"+ o<"f,',,
-::.
(Э . 21J
'<:2$,.,. S.. +2:{,.,+б,ЗS"
0\, . 0<.," (;1. " - COO'l'вeтc'l'l)eIOio. cpE!Aft>!e :lК3<reНУ.я КJП
0«( • С< .. ,
""px!lell (1ШIiII! гopII30W0'8J!bl!oll П"О(:КОС'l'И IICorОЧIШIЦ!) , tm&Нe1l 'IfiC'I'ell стен ,
ПОТQJII<a ,
всех С!Ч! !!
11 IIOr04 j
S , S , S . и S • nJlOOjOДll
'.
"
N,
&'pa>relllle
п
~
noaepX!!oc.. e~ .
дм СХ ':мее1' IIР(!ИI<)"щесtSeI\I!ОО 3НачellY.е дм """",,еJ.'CII!.Ще~
г
CTDДi!II реsер(!ерщмОН!!ЫХ IIPCЦOCCOB " .цает /!учшее СОfЛ8ДеН!!е с "кcne!=,,­
wmT""' ,
Ч(!N а
. Q,I;I\IlКO
при рц:чета:< Сtш3'!>I'l"enЫЮ
NIIJIO
ОТЛIN!!.eТ<;Ii РТ
IIOCne.:\'leГO .
@-~­
~-~ -Ри с . 3,12:. ~ pota1tIIlI twt.ССМ Чfl СJOOr. фо~ ( 11 nU118 ) ПОIeц!Н~1\
"
на ~ д.'ш слухового
~
BocntwlTII!i структуру [:fIНIIИX O'I"pIU(!IlИй ,
ЭliергетlN6СilОГО СQ,!;еРМ.I\ИЯ ,
иияет
Bpew! ""
'reJIbl!O друг дWГS 11 IIp.utOro "еука. Пркч ..... .
3&/Ia..1,1;,1.:1!llIIМ
O'J"ОЮС ~ ­
с <?д"O~ CTopc>W , .дм IICI<JII)-
чеllllll эха. JoIEU(CкwaJlbкoe зв.nаздьwaние не ),ОГ.иNo llpesы;!laТЬ l1ВЗ а З4ВКС!!­
IIOCТII 0'1" BIIДa ОIlГ_ . .. С дРуго l' -
;] PII
КОТОРО " п оllUШa.e':C>l
четК ОСТЬ речи
~UТb 6oJlы>е IelНll.lla.l!bI!oro значе'liII! .
ИЛ!! IlРОЗРЦЧ!lОСТЬ
3eyчaI01!1 ory3Ш<И .
Та" , W&EСимaJ:ЫIНI! эФ:Jeкт IlI}OCТ()IIНCТOOI"Юl'Q ltIецо.тлеНIIA 11 IlРОЗрачность
З В}"I8ЮUI "i)'ЗЫКИ ДOCn!ГII.CТCI! .
есnи
JlЮ с :oa/InЭАЫВIIН"Аеll 20 ••• ;Ю .IOIC .
lIepBOO
О1'paJ<ение IIpllXЧ\I'Т
"
сnуште­
.. IIНТfФВМW IICЩ nepllЫ!l 11 ~"\""()P<II
COCTaJ!oIljg)";' 15 . .. . 20 мс , eтoIU/ 11 Т!)еТЬ"1I - 10 ... 15 !ос " Т . Д . В
'"
a~
IUI
до
100 wc
С ран'_ ММ уцеН~Ц!ЩI'''''_c.FI !lpoI<eqTI\!\IoII4 Bpet.!e-
1\l1.li !lОСг.e.<\)'ЩIIX ИlrтetICМ~нь::t O'fpct&eIiИР.. Д1!n рецевоro CllrкaJla , его
•
"
8Wl:'01\<.'e 1tI1чос'Z'во (Чet'КОС'l'Ь И j)&.;J~ОРЧ ИВO<;'I'ьJ ПpoJlllllЯCТCII , ес>!И oepcыll
ЗfJIu~1I скrl18Л аpюto,l;.llТ !lepe:l IС
~e lIepвoгo Чере3 5 ...
10 IIC ,
• • • 15 wc. а 1I0000~"П:illе nос­
B'I'OPOro _ !> wc
1I000е
И ".Д .
Orl1cr.1etO<e
1IttepгмK РаЖИХ O'Z'~II к 1IIIeРГИМ IIPJlUCI'C зеука ;;cJI1<ИO бь"tЬ l.l pi~p­
ко ар:щ.ковtO>l
f.NI 10'3_ И peo.IИ. Q:,.-.а;UQ:М ypcвI1c1o nep~ol'O O'f~
КIUI ~ЯIIТCII Щ)l!lICр<О AN, • _ 1. 5 • •• _ 2 ;$ с IIОС~wщю.:
pIoЗIIIЩU 'I'UМ /Ia 1, 1) ••• 2 дР. " . е. А
_
N••
oв.tЫlO:A эф:ek'I' прострВIIСТвеююro IJUN8.T~CJOIII
11011
(:В3taщe$1 в
ypo8l1llX IICpaiX
ybel<l\QC--
-3, 5 РР м т .д . ~,,­
oe:ecne<ml!ll-f!'fCJ!
O'I''''~'ISIII к цримсro звука м
OCЦIIlD'paмK" IIIУ"ООГО ~UJII""II п.., IIМnу.l.С!ЮО! 001-
IOOfIIМI1IIIo-
6rx-1III1I ( IIIC'I']JI~ ,,1 ""СТО"'''В
;r,ue ope-aI-
Jp)'f'.IIO.
)
11 IрМТОАЬК)М . _
фОpмw
8e!DleN OQC.1:CДItI!ro до 3 дР. на ptC .). 11 пOlШ.ЗtUla BpetIeНIIa.II C1"PYI<r)-р50
n~ O1"pa&eI~. дм IU!ТИ pв:Il!lIЧ!I)IX :s/IJIOB. y.cCII~o_ EepuiekOOl
[ ,.10] , ,I\IIЯ 1"рех ТIIQ.I\ЧНWX О:ЮPU nDМCQetDlII: II~Ы!ОЙ . IIЦl;КOJ,;O­
оБPUИОII м аеерообра3КОI! . к&к
BIIJII10 ,
t<ЦДIIR ИЗ IU!ТИ IIp!U<<lyl'OllЫlW' 3а­
IIОВ абecneornвaет первые oтpuetUIII В YoHTe~e 10 • • • 20 ""'. 11 В lIер­
...... е
БО IIC Il/0l1181" I1p:.IICptta ПЯТЬ Мpaaeиr.I1 . В ао.о.ковообраэ!щх п~
ког.ичесТ80
Pi!.>OI!IX O"I'Pfi.'!CЮlII В lIIfТe"OI11te]1.O
а а еесрообр03ЮD[ 1'000000000000X ,
00 IIC у..е~ся ДО Tpe~ .
П
I
GI
:)
I
Н
------------- -,
С
___ _
I
I
I
_........
....."-.<'_
!
""
7 - __
-_'
'
......
-~ S
• _ _:---A-:--~
1
J
L
88 1ICJU:I;N.Cl<lleц nepвol'<' , оереые отраже­
НiIЯ орИJIOДl!'Z' С п-редCIIbI~ (a:IТИММЬtOO<) ЗМa3Дl.lOllOlМС .. 11 ;ю !.ОС .
Дl!1I 8'1'011 lEe 1'W".!\JoI (МY31lМIUIbiIЫX) 3IUIO! ЛD,l;,\lepкllВlle'l'СЯ, '1,.0 !ред­
Я8JIJ'IЮ'I'CII зхg...oмгкм .. С уров_ ОТ О до
_
- 15
ДЕ ниае ураr.I<И л'(tR­
..ого ;!еум , 8CIIИ OЮI IIpмXlIAIIT С ;l8,Ц8p&1COlI 0110110 100 мс . а _е
YP"IIIIIIWAO _ 2OJJPCiJ.t
~ 200
IIC"
-
tJ. N~ - :Ют$lIilиtJ.t~:юо
с
IIC .
~ axo-сО!I"!IaЛW ~I<IIIIIIЮТ в lIe~ 3pитU.Ы':1OOC uec'I'ILX В nCIIfЩetDIIIX
_.
- - - --------..,
с 1lЫC0К>Ul\l ПoorQ,ll_,.кБО 01' .:!&днкх COIJI-bitlO 113~ t'0p\es.;X сте" ,
1:.1160
а lIoмщetIИIiX бoI:bl;:lDГО ~ ,
110
С пс _ _ II~ ревербе­
С:.oщyet' O~ . Ч'I'O ... К11ЧСС1"ао ,,~.r.еред.а..и 3K&.....-zeАЫIOe 81\11Ql<83wвaeт
_
I11III .... _ . ПpU:QД,S. O'I'pa&CIII<lI. Ес.1м , >tВn~ , nepвce
~ Ссва ....'"'
..
110
мallpUII_ С
фект ·a~oc.oro 3I1y<1&1111.i'1~ ;
~ь
I:pIU6:>C
• .уа
ЗцyxoN , то C03U-e'I'I:Я ЭФ­
~IOC~· IШII!CН с ухуд-
--,
"
в
F
.,.1c:~,;"'-:f
«---, /(/
I
IS I
- - - ---:;11 I
1
_--о // j' I I
..::::---<
./ / / '1 I
--.....--'D<'"
- <...,L
__ J '
_ __ _ _____ _ __ _ J
Расчеt' 1 U1UQIВ .....« ""рвllX 01'pa>C""'~
11 ТUllllly
(5 ).o~p!'lIOгo
31Ur.
IОu.z:кЗ8.ф',)I ~1'OЧJUI1CВ ,
111'_
Ормхс,с,&
ltallpult_
"
ec.I:K ГЫ'llIIte DТpaaetWI
l\IOICI)1' ~o"o_
n~ .! ro ,~t'8IIЫ1O НO~K к
О
DPf\IIOYГO'IIoНOI .
I\pcaoe 'I'0I'0,
Cllyt;a-
peccuoтpel<lllUl. I!OCWGlyI'OIШIaII В ПЦ.нt!I ФСo:wa П """'!...
S /V
тer:ю. ltaчес",о 3вучн.1!К11 реЗIIО YXYд,illaCТCII , (!еЛИ llep!!lol6 ~И>III
111\11 06ecnIl'lМJlDе'!' БOllweе O'i'НDUell"e
nplU[Щt,R1' с 7 I0I/l.101101\ CTOPOНW .
Yl'OJIbl!all. ПOCJle1Jleе , как O'I'Ne'II\IIct:b , .118М IIТC" БOJ!ее еnГ(DIW''I'1\ЬЭII
... е
11
(bT~.мu ... 1WIO C\lИТ'lle'I'CII peI!МIoI , когда Ilер­
DТpIUIetUUI ~ С ""I<>O'TOМ C ~ " &,уМ (O't~ o't 1104&
пoroaха)
деllcЩVl'
IWII
..
)'eIIOВМeoo
l\МeII'I' _0'r0~ CllЩettи8 (~o"o- 0'I'p&IICЮLI) . но
c><yaa~ о фро,",a.nЬНО А , С7<)pcttIoA~ осл~~е
г;;е •
c<l1IC-
Dог>:щеll>Ul .
(II Q~ 1/3 Д/II',нw) , KO'rOpМ нa.xOДМТCII вБЛII3И IICТОЧКJII!a "!!УКВ .
Г~)'
?оо куб . .. ) ,
чncтотах И , СОИ!Ie'I'C'I'ееКIIО , 'l'pe<5:/e:'CI! aOA101I:ILII. ~CllIlЧИI\a фоllД8. ЗВУКО­
n_вneтCII ~IX* 4cpuu naret:leнJ!ll '·МIIН.... '3браэ\р< 11 '1'011 el'O части
Do
.IIIIJI Dae::;etIOIlI cpuIн.II'I'cI!ыю .... С ro сб1._ ( О(
бo/IЬ1t(l1l с1'tllle>IИ npOllDllllется petU."Т ИIIН De -,VCWICНМC· на 11113К МJI
T&k1181 c6~'"
(3.lIJ mnшaк"НСII фо~А (11 DI\ШIe ) nblE;etWI Jl.DIIIII!'I'-
AIIII а1pщteJ1eIO\11 IlpeweilНOI!. ЭIlepreти!ЮCkсА и оро­
C'l'р&Мс:твеюю' C'l'~ POII>IНX Q'l'PUellRI'! I!e<XiХOДМЖl reowe'I'{:I<'IОСКИ
CJI. НIiUре.IIIU1Iо/'ШЙ IIOC~ l'CJIbКJIK (pмc.3.I2), КO':'Op.;1I DЩ~ "утем
(как WllН"М(fN _ II. U1lNl8 И IJIшреэе 1I000ElЩеllмJ OЦCllllt'b р8СС'I'аяние 0'1'
~pмtЩIIИ Кll.8.CCИ1lоскОII ФОIШЫ IUlТINHOI'O !'OOT~ (круг , 1I000000P)'r)
точки >I$б,щцеИ>lll ДО IICТOЦI!ИI\IL 311У"" И б~МQItцtx Сд..пьимх) oтpe.AwtН:>t
С YtIet'OOI CO II~OIl OPJI.МQYГOAbНCII Ito~ . КдacClNetlCВll фQ(Nl _С'!'
UOllCpxttOC1'i!\!. ПРОС~"ICt8ICI4< ~ OII~_ звукmоrlЩ&D:iIIX (отра­
основное Dpe~TfIO , M4~eecJO. 11
~) DO&epDlOC'l"ell, а 'r'IUCQ -
oCIecneo,;etU\>I
Ol,МНIUIOIIO;; " ~II
Эliергиеll всех 38ДIIНI: (. щ,1'CII.тре) цест , но • TOIUI BpewR С03Д$8Т
Н!IIIp;l5>!lIIIие IIpt.lOД!I к
ц: 11
pII,A ,
211. мес!'О) и .6' (1 Р"д. :!l
.Рр'Jt:lIrФ!lpcw _·ПllOт,о ...тра
"
wc!'O)
-,
тсчках .& ' 11 цellТpe М-
.
61:1,,Q,к<INI 'pll!'8 ...ior.o' ,в.и
• !\D:lrA98!!" В r::с. -I1tl!9 рбypre • .••. К&I< IИJ\­
НО , ДItII. цellТptI aat.8 (а> ндC!JIIO,l;l18ТCII кОНЦeн'l'РЩМ эиер .."" " (ЯIIСН'"
дм CJlyxoвoro DOCIIpи,II" .... кнтервш:е IOO •• • l~ М: ,
ПpllllOYI'OIIЫ011 форма Do:IВOМe'l' фоptOlрСм.... 1o Нllllpu.o:.eннь1l Il PUЮ"
311УК , НО ~ ВQ:,\I/OaНOC"b IIОЗКJII\I~I\IO\JI (от DаPIIII~елы(ЫХ С70Н)
WiOrOKpв.T~O ;,х .. . ТОJШN обра.3ОМ , II~TO'll!(le ~ие D фор.<е IIOC""
>OI)'I"O.I:IoНИI\8. " БOllы;е1l IU.M мe'lbI:ell cТ(IIIe lOl 1IC!IQr.103ye"f' уuы.юwе преи­
~. . , DpuдI. , С неоБХQДllМOCт~" 3К101''''I'~ЬНOro ~'IIeIIИII (устраИе­
_
:>tIIIIL3д,UВI\ЩI<X О!'puI:!ниll) 3e,;\11eIl , CJleМCII ~M~II , стенки .
C>I-=.цy8'l ONe'I'IIt'" , ЧТО Al'lt1lШl
4:op.ta
пошцеИМII, ~~ M3111111 к Tpancц"­
OWIIIbнolI , ко всегда 06ecnечм8&e'r T~Ymqo ae.o:.~ БQJЮВОII. BO:~КТI<"­
IIDC'I'II
(LF
>, 11 '1'0
l>fCII НI\JIaOAЫlМt!I
ei!
B~ ,
JIU
в запах С XO~" ~TbO Нl\БIIlW<­
9$' 1 _ . ;1зцеpeIOUl D СI\aЗLiIllU)'J' , что 11 ua.tЩetO\.U
'I'P!I'IецеllДllr.ыю А 4:0.- IJOII)"UWТCJI uelШl1Мt!I Ь">:INИI1Ы ,Е; ,
'"
'IeN
В ~8
эщст
В ро.зре38 IICIreC!eн>III ce.wыw: waщ;w расс70llниеи II!IМC'I'CII sыcO'l't!. Н
DpeдnOCW>!КИ Дn" onacllOlI коицCtIТPIЩO!И oтppe."",1I з.юргии . на poIc.3 . 13
OOКIL.3&QI OCЩIIIJ!О~ ИI41У"ЬСltCго oт","1IUo
ИCТOЧJ!llI'.а 11 ПР.lео.:lИК$ 3 11y1t11,
ypollCllb O'I'pIII_lI .
КOТOpllll Onpe.r;eJl"e'!' BpetCI! IIpкXCIЦ& I'J;TeНCKI!lWX lIврвw; ~II , CO!ftIl,II,8IICIIIZ п о "3i\loO'ТY С Л~ 3ВYMC>I. ~peouI 38.~ O'I'puetIIЮro
звуха (11 ис> aQC1le DpjINOl'O в U~ IoНQИ ЛQNЩeНИИ .-0'1' ~v:'b
С'!ит&tIO ц о форо(уJlе:
l1t"с"
= {O(t-t",J-:. 3 (rЖ".h't
+ (.: ~ 6'
УI
,
где
-1 е: ., -е' (н t)'
+
,
н'
$!Сота POМlJ:lOНКII IIIIД, ro>:O_ CII)"'"...... Tenell ;
h'
1IWC07. МСТQ'll!И Х4 311)1К11 НII,Ц . N\I;ОfI&><И C>I)'VI!I.Ter:e ;
~
~
PaI:-
(3.25)
•
(." 6 _ СOO'I'Бe'l'CТ_'О ,
КOOpцlUlВnf CJlyalt'eq 11 0 I,IIИКII и t:ирюl(l
(относК'!'e>lЬИО 1oC'I'O'IИJD<II. , нaxoд.m;:el'OCJl. " 11111I&:te КOOp,;:.llнar)
1l000000eIOUI .
В ЦellОМ &wC0'I'II 1l0000000СlМЯ , в таюю ФО~ nOТCJ!КIi. I'II)IIIII:IТCII -
им ~PIII(l< O:<>\МIpoвe.н>1II. c:nт....мЫiоll CTpy!C'I')1!W O'I'pucммl! . Cr.Юi!l08l
ВUCO!I><A 110'1'011011 (6oJIее Н 11) и
1Iа>(:_Оl'OplЭСНТUЬНII...
n pc:(wl.b его
CNepмнкtl пptllQlUМ' м l!Ы'IМIOIOIICНИIO I IIt!1редш!Х PIIAU CJlytleтenoll I!рс;:;.­
нwc O'I'~IШII с ~On_ эenаз,цw_ew ,
где ypD.IIetta III1'ШQА :)НС IJI'1IИ д, с;.с -
"
'l'аroчtro I3IICOK'&:ro .. В\JCЩI Н8.КlICII n=IШ а ac~ell час?и ПОIЖЦеи><я
OOpeдВJ!IIC'I' еpeшr: звnв~1IIII И НШlг"'мение O':'paa_~ и' бокоl!W(
cnосоБС'l'ВУe'I' УIЮII""eI/I!Ю 1<I1II0щ,па:!;UШIIщсlI C'I'pмe>IНOII ЭllCргки е 36,;-
сте" . е ':'01.1 'IИС>lе И IfW<б01lее I\lfТeнc,,~(.I( _ lIep~"", о':'""",еИУ.II. сп т,,_
!<их pя.u.&>:, г,.е оБW\IНО IЮДСС1'аток ЛOlllмоR зoreprhll . TsxQII же nОllе~н..:1I
3~""
~ If!ШIlОН ПO'l'OIlКВ " " 3tI,ЦI1ell часТII ПОlЮЩeю<fI ,
КОГДВ yc'l'pa_
ИIIe'I'сfl ВОЗllрм:ение O!'f.WOCНIIOR з"ерГIIИ с бo;r.bI.OКIoI Uдa.:lДl.jnlUlИем (эхо)
К1IIbН8JI ВeJllNИ.НII В мира<!ТCJI в llредеnax . "с Пpel!ШlllЩИX 20 • • •
z5 "'.
Д;IJ! llCt.<щеНIIII Пf1&ИОУГЩlI>I!O~ форш toРСNl! 3<\IIОз,tЩeaНI'>! . HII!Ipo-uеr.
0'1'
r.lрав оlI 6сИОВОI! C'I'eIfIO Н&>Щ",,'I'CJI 110 фоP'(f~ е :
в nеpeдl<Jtе pI!ды и обесцENИваеТCfl ДCnOlll<ИтедьКIUI ПarlеЗl!a.ll ;;;QБIiВКВ Эне[)­
гии
с
МII.JI"'< ЗOnIlЗДWl& .........
11
3W!"'"
(hтКЩUlЬИое энг.чение 8Ь"С0ТЪ1
PJ\дIIX .
IV<II Э8.iI,IU1tЮго объewe. IIONec;eIOIII , 110.1\-
твеl;JlДl!ЮlOе ~итеп:1>I!(Ir. ЭКCl!nуата.циеР. C'!'YДII~.,
J!ljСIШOCТII , I!peдli.OiIe"HOII Рет'l'ингероы
~ бi ~Ь
i!e.MeIlO
Зв.roИСIl1/OC'I'ь (j . 2.6) y~ >:орошоо СОI1l,..;екие с ~A [~ . 13 ,
что ЛОЗ801lЯео:' cli реКDl.leIЩО$l'l'Ь дм CO;-YДIIII С оСЛ.е!c:.IlИ 6cr.ee
500 1I.Y6. M.
С!цнахо при 06ъet.ех
ДОIII<IИ цреlЩli;В'I'Ь [4 ... .
>w.J<НЯ!I
104
ку(! . и и БOl1WlЮ
О!'... еТIG8 116С}'ЩКХ Kot!(:'I'pyXЦМlI лO't<)дке.
щao:q;tX ИдН , ЧТО
nYI/!3e
зВ.Укорассеlll!llЩКX
eliCO'!'a
,.н:... ~еllИlI ке
IШWI е ви,о,у , 0;'1'0 Ot'.8 ДС_ T{:eX"I'OW'I'bCSl IШК
J!.I'R
креПl!е~ з вуко:!огr.о­
"з-за. ЗКВЧlf!'eJlЬ'lОro ЗsyJtcnогr.ос;еlfltl! eдy:iIi'!'el:ell .
IIПIIЩ! 3eJЩ C>let:eн отIiоси'z'ellыio ЦBlfТpe на
3l1Y'\1! "
6,
5 м, Зl\I1азДь!ВlUtИе
O':'pм:eIO!lI ;)'1' правой боковой стl!Щf. С УЧе':'ОlI I'(! 'Iпенеl\Иll СetЩIIII,.,. . иО­
ТОр.е nРИXQДII'I' е 1'0'11<11
1J ({; .. 23. ~ .. 15 ... > " Е
(<- ..
32, /;
- В ,. > , COC'I'IIВIIlle'l' IIРю.еplЮ 9 иЮ..:: . Orp.u:"11КR от ЩНСII crelW ,
,
приХОДIIФ!е в точку
F с бопЬDIШ З6ll":ЩЫOOНlICl< LJt
::::< 150
'.0:;: .
не llред_
С"'"ВЛИI>'r особой rnаСIIOC'rИ . так как 'ЮаЬИО раЗ11Iqa В "У"ХХ PflC'lpoc':'pa-
НСНИII дв"" AN .. 2{)
ПИ
0<, .... не
fu
ре3рез БOJlbCIОГО ки.чоконцер!'НОro зала
~ roРИ30>!'l'аr.ьноlI ~ЪD ИСТОЧIlИКI1
Доя paccмa'l'pll ....euoro IlриlЮpa (рис":J , И . 6), где НС'ОOЧII"" звука
'"
....'I'f!P'":aJloe .
РсссI<OТ{ЖМ, J!.I'Я IIpwcр8. .
- pacC'I'OJI>tY.e
(J.Zl)
J:pllIIOR cTeнolI, "'.
по за_
и . 26)
з(1 (Z8,,/-t- {2+(h/ -1 e~+ 82-t-(h}).
где в ~p
[~ . 12J;
Н=. о.6Гу.
) .141 ,
DtT:.:
t.t (о.,,/е_ - 20е" 71/22
~ ХО;$ h осo<lешю , !)С­
..онее 0 . 5 .
p8CCIIO'I'pcIlliOГD IIрнмера. O\iеnи,цtio . ..... 0 I!I!lIiIlfИе EЫ:0Тbl и ""'ршщ
Dowet:!еНИII ,щ CтpyI."'ryp)' pшlИИХ отpezеlШlI llpoIIIIIIfIeт<:1I ГПIUl>Шll o<Ipa301J е
'!'OII <n\C'I'И ПOlreЩCЮUI (е 1Ipщ&r.а>: I/з
"opt<a
_L ),
l!()'I'op&ll !III.XOДIt';'CJI вбпиз ...
( '!'О1,/КВ А ) С lIQШ:qЬЮ ЭвукоотрааБ"G"X 1!8IIeJleI1 ( е I&'pc3e и II11SЖ! - .
ИСТCIЧIIИI\Э. звука .
рис .' . Нi. сП Щ:lUlЮЧetIO I!адение O'l'pP&eНl!OIl экергии и теи ce.мw< ВОЗ>Юо:­
бое atщо;nнне . В то ас epe!<l! . OC'l'a.; .. нaн <IDC<"b Л(.t.4щеIW.я В/ШIIВТ В осж:з­
DОТOJ!ИI> И бокOIШJ{ crell lIр<обретаст з;;ось осо­
lIDC'I'b образовaиttfl ОХ8. ДcIlC'l'BII'I'er.bHO . ДI!JI cll~='I'CдII , l<GJ<QД/Ш;еГОСII I<З
но.. на :IIIВepщu:q,yI) С'I'8ДИЮ peвCpcl~OI!l\liX "pot;eccoe . 11.,..,,11'" Дl!1I соз_
оиюll оси {ПО Дl!ине Зала) с ж:тО1,/КИКCN щ!уке.
даllИll ЭКCIIОнеНЦIIМ~НОro характера IЩp!IC'I'l'МИ (:;a?y.lCal'.IIII) :;нер",:и на
е
_
N .
б
.. О)
S
I<З расС'l'OSIfИII 19 W
llри О'I'CjI'J'С'l'ВИИ oтpвaaD:Ieгo KO~b:pbкa на 1I0ro;.кe
И ~....coтe УС'ml!ЩIКИ IIС'l'OЧIIИt'.R
hs
_ 3 N веПIIЧИlI:1 за)14ЭДIin8КИ/I CCC':'fU!-
>111М ОКООО 50 NC . Cnуш:.'I'ею, . tla.XOAIIIQ<eCII в ДA"Ьк.IX pядaJ< .
IIpmroй зкеРГ>lИ срае.нитеПЫIО _
Э>l{<ргмсll с 3Vдn3,l;iiВW1lleм
n
гАВ ДOJ:ll
на сеJЩ.IIИ и чередОIS8НКе>< yt<lI(:TICOI:I с боn.~1:iШ! и w.uшw зеукOl!огnще>!llet • •
. наoGоpoor , обecnео;ltI)8Or"CfI O'I'pezeннo!<
t'Очках :а и С (с OAY.II:lКO_
;р "'.
(; ..
~ .. О) , СОО1'мrl"C'I'венно . хО и ;; ..с .
В IIn8.lle пor<щеНИl\ б(т .... оВ энач{!нив >ШeoJ'I' его ""'p"f18
"
з'l'O" этаi!е 1180~XOД>'.wo IIрШi>Г"Ь ",еры 110 W\1(C1Щ!\J\ЬНOIo(j pacCC>\Нl!I) 3"уll8.
1!0вepxнoc'l'J!IIК nowcщetl>lll . 0;'1'0 обес:.'1е4l!&le'rCfI р::СЧllенеtIИЩI lIоверхнас<"сl!
В,
ко'!'Орвя.
CтpyIC'l'YPY ptUII<ИX O'I'р8Жеt<ИЙ , кpouе вpeI<I!H~ :J&'1аэдь."ОО.Н>UC ,
<.7IР<Щ"Г.ll­
eor
II)( - ЭН"РI'В'I'И'lесltое CCl'l;eP:MHIIB ,
e'I'
эиерГО-~peueНliМ за~ж:'щос"Ь (ЗIIТyxaюtII) YPOI!I{l! раини:< отраже",,/! ""
И>ln.ох:~рв.цию mТ~!&\J!ЬКОn C-:'R!'ItТур!> /JI'.-
рис.3 . I5 [3. 15] • X8pu!('tepl3pA!1Вf1 cr:'rY~,IIIIIЬOlOe ЗВУi<ОВое 11011" дм цу.>....
"
й)
1,0
Ofi
E/I/E•
б)
,
,
/
/
Ор
/
0.1
,
О)
0'/
О
__.f.!IE
t,MC
'О
100
6
8
/
.,
О·
"О
О
(не
/
25
50
75
100
,25
~.I6. O~MM..u.IfV!I _nJ!llP_Cf !!I1~"&.I~~ ~О..9Ц_SВуt;t).!о~
.3lt1 pмl (о )
•
"" yflIП!р".Ч
ее уро1!""
( 6) • , _
ltЮI. муSIШI.1\Ъ КIfX •
:>J! c. :1 •• 7.
::i?OI:~CC~
? ~()!I
eoplG'l,l'OI!e....;s:'l
::E.~:'!I:)I'CI •
,upt:V:::eoro
!DJI);:б8~r.
"
~ 3Byx.:t!epeдlW . д,.нкa.r ctleiCTporplUOOll Q~\II05e" PeWj\r('ZDМ "
р"з)'~ьтат-е "СClleI:.OШltOIII бoJu.goro ЧМCJШ C"If':'C3"~ "IIYI"O_ по­
Jle$I .
1'IPe..etIIIW8 "
зltCpre'I'lNоские QpмтeptIC'I'lI.'GI Cflext'~ ~ 1103_
lIO.IUIII'f )'.цачно C~1'Ь та ..... cy(iъe"TKII.'lt:C КIIМ",рИК I\aЧес'l'ва звуцаккн
IUI.. "npo:;Jpa\!ItOC'''" 11
WY~WIUI .
·npocT~,.~eкнoe
JfI_TIICt!II(!" .
отметИТЬ , ",,0 божо_ IIТPUCНl\ll ...ист ра"НЮI (ШQ) и
ypceetIЬ <вmoJ . 1Iс..
COIO\II
"l1IUOO1< :110)'1< (
"poe'l'p&НC:Tв.e1l!lall CТVJk'!'ype. (lI8Iipaгiletllle
CJ:f'lUID
ОСМ
I!eТOЧИllIO!l.
311)'ка
__
Л~R звук - 11 прсщeu.x :1:
t.
N"f"
wu<e
-.
!Iaкн(!
(lОдее " ......
"'1
О).
npkXQ,u'>
I
мрааf!t!И1I о.<но-
11
cr.ща:;ие Д&I'IIIU8:
'1
Z?
[1
Первое "сеое (lО"ОВо. отрааен;ме (fI1I.EO) ••• :!IjO.
Первое Пp!l.Вot! БО~Оllое ' О'l'\1М'енме CЛI!SOJ
••
'1
ЛОТOJ\Otiиое OТpllllClI>\Q (OTнoCI!TeJl bHO ЦSIff РМ blЮn ОIl~СКОС!'И) :1:
Dropoe
IIp.l8Oll
250.
601Ш_ отрренм" (вrn;o) •• J2fJO .
Вropoe 118_ боко_ ~'lИе (IЩ;(J) •••
00".
3ad1Nl<'!'ellЪ>IШI
t .J!fJ.
EcW ii
,"
,1
,, 1
000 .
ef'II,I;IUI
рееербep!ЩIII!
•••• ••
,1
1
,
1: 1:15° .
IIJIlIf-'P'I'l!рова'l''' ФеК'l'РО~ :lll.Т~'UI%tИX ~II 11 гpвQtlD!
Кll.pDeтaиtUI 311)'/(lIII011. :lЩФnu. е Q'l'НQClI':'eI\t.lЮlI (а) ..... " Ao .....~eeКON
«(1) МlLQllТIlб&х , Т<;I <:001 бу,I\)'Т I\WC'I'b,I10Кll3llНlWII ка р!с.' , I6,шv; . Па 3ТИII
JV64мкaм _ю
~ . (J.N~/l!.t
'OIlIlН!lOe"OpeмlJ
тnкие критерии .
>\aIh'1!
<::;
1
1
,
как скорость IIIlptlCTIIКIIII энергии
0, 1 рД/,.; L"lрИ N . - здt) , арема Кlipш:raIOlll ("по­
tqs .
I(Г ~ 70 мс , а !'МЕ . lЩAeI<e Uр03р&Ч!iOCТИ COO~
~
~ + ~ 1J1> 11 БЩ;;ОIl;,"1J ~OC:'l'ЬLf ~ С.75 .
np&К'l"lNeCl<oe nОСТpoeIOIе c'!'flYJ<i')'p.: первых (м ,",o~) O"I'r.eaeюdl
дм цданногс nОNЩeЮIII
ww
!*CCNO"I'pi<>I "
р""'fЖ".tМ CI!~f'O пpиweр& .
J
ПРМIOCРdt . З . I!oc:ТРОМТЬ CTJ)yK'l'yro' _ne!1II,t)( ОТPf!~КИЙ 11 3еВИСIOO:'e"'l
·0 100 мсl h 'l8.CTWW \IZ5, 000 ,
Гц) ДI!R.СЛj"WТ(!/t/I ,
1I&X0ДIII:I8~ 11 cepeдlOle IlpllМO)'f'OIIbItOro КI'JЮllидeo4li.llа гZX IЗХ8 " IIS. рщ;­
C1'OllHIIIj Ц;J AIIIQIЫ. ot" щ:rOЧ>lИК4 . J\cТ<JЧIOO< зеук& НliXOJ',И'I"C/I 11 центре тор­
wou
от IlpeмoJ'lII
/
/
цевая Ulepe.z;нeIlJ oтellll ка. _ОТ!! з " от UOJШ. :1(!ТО110' 11 эме осфаCiо­
f'aН In"YКD~ol, а nOll Qар:етlШll . ни&нм. ~TЬ e1'et. \До. 3 .,) поир.-:-а
дере ... _
QatteIUINII , а llep!Щ>UI ЧIIC"Ь -
оС!ре.бotaн& l'1I'yx&тypICOl! , Oкpl.­
IOaКНOI ~I!. Itp&t:KoI! . l\{)eCJ:a д1Il' зpot1"eAeI (ХО 1;1'1 пt;W:~I'ЮIe.
(QetutTb !"OIIZe c"tpyl<Т)'j)y втОраа отраа8ЮIA AU .)&,ЦI.ЮI011 'rOЧ1!>t 11 t'OII
. . "f!epOOIIe BpeмetoI .
~l!Кe .
1.
.,.
ТIЮI:I"
11
~абll
1:200
oc~e ра;оре311 м пnщ "",но...цсозw:a
(РИО . l,ot"j,ZJ . СБИIIЗЧИМ" НII.~CN \0 учCТON t.II1C~aCi&J nCJ!OIIeк>UI_ww;
/
/
/
/
..1- --~
И,
,1
,
.... I..J.~!
,
<,
,,
-- --- л
,••
~
..
l'
'" ,,-•
I~
t;'
1
..... ~
"'-
\
1
,,,
,
,
\
\
\
\
,
~
ч
""
4
2
о
,,
,
, ---
/~
I
'"
\
-,
\'
'
\
\
"
,"""""'-
."....,..,
~llepWX
Orиoc:onoe1!"~
~eвНl> , 1>11.. КОО
"ИIЖ't 8 1j)'&O!IОГЛО-
liIetO\I
« .. ,
на
_
IlMO~OK
о.,
~ , I'ц
""
""'"
-1000
I>t:j , 1$
, e,.tI , oв
, 5/0, 07
,8/0,04
" ,1
,-
,,
,
\
I]08(l~ lCCreA
~I:~'
\
''''''''
,,~
Р:! о . <. " ~:::ИIi!I;:j' J. J. Cтj:l''CТYP~ а."JШf~IIJli!
.I!
Н.I!~СIВIO~i-1I от
'P"I!I'.)I З !J..."!!~t:t\'.I!!tEl.~ ~ "tI(:'I'O'I'II
3. 6/0,.<.5
-0, 2/0,'15
3,1/0.4
l , .vc , з
7, 5/0,3
- 2,6/0, 00
2, 2/0,04
1. 2/0,0-1
1, 2
15, 1
1, 2
, 1/0,00
"
.....
,
••
"!
"
••'.•
•• ••
·,
о
• i=
••
!.~
•
,'"
,
I!
~
\
,, \ \
,
,
I
..'"
f! :r
I \
:;
~
,~H1
~
"
\
f
\
••
\
о
\
\
\
,
,
.:f=
~
~
(ООО l1t
- f/efA,.<e
•
~QIi'.IJI.
• - ~ мpq,YreИUP.
:;
-,
-6
-,
,
,,
,
о
v
,
" , , ~<.;...
Рмс.4 х n!llleИ З.З. Orp.тn)'~ t1er~!:X JI 8!(1~ OTpbCl:7.!!
ПР" f . ХСОО Гц
/
/
, ,
"I
I
"',~ "
.
"
'2'
~
"
Про.цОn,,",ИИ8 tцбг.ицы JjI 2
1!a.ouIeнo!!«Нlle ЦО~РЮЮ<:"еll
ПОС'l'poeIOI8 <;тp)'k'I'YPIoI <n'p&&elUllI 01' p&3.1Il\~ J\ol!8(W1OC'N!1I J:I~
11М 1.I0ЗВМ1Iet' Yт<NН'~". с,.в-n.чесlше 11pц;",,.,,~eК)l" о n~occax КiJ.jJtIсТ8-
НIUI м 3a~ звукоеоlI ЭlЮрг~~ . n~ КOJ!Мt:IUI Q;J,ItDЭIl8.ЧIIOI! Эlleрrolll)e­
WJИIIOII <;вк3м
мещ
_
,..ЦQe ~e дос,...'I"(IЧIЮ
одного 'IPOЦecC. , I!ВIIpI>Oep, реиpCIеiЖЩИОКНОl'() ,
l1pt1l\e<;",
....:щ. дм
11 00""', n'* llеобnoДИМО<;­
'1'11 , переl!tи к IlИЗePl'"ptI~ ПРОЦес<::у IIC.iJI.S'I'aJI!UI ЭIICpt'ИII .
Так ,
pecc.wa"l"p"вaII процесс ~тy:taI\ИJI <; nО5ИЦ11R reOloOI!'I'(IIIIjoo ~oro J:lOД­
xqII,a WC&I10
~ц. нewtOlЖII 1!a.;м.~1I
)"ItoC'f()II <;
~f'ebtoc;Ull Т,
1<0'1'0111111 XAj)ll.l!'Npl3Ye'I' 1IJ(.."tAД p!НЮIК oтpu.etG!1I " 0CSII!,yю
~II IlIIeРГIlll: Orнocи-re;lыll<it 8III'.a.:I OI'puetII'.A ка
)'ЦаС'<ках 3NlR3фJМНИ.III
1/ = 10(.IЕE.(t-7;)
ct -rj
•
••
Е
_
I\o1"~
lt·
.. .~ ,
oБQa.tI. ПIIМItOO"lI> oкepl'l'.It 11 y<:"rI!.II(jll il~ peииЩI ;
:,...".
f..~.fO - п"Otttoc,.. ЭlleрГII"
.
CllpeдelUl'I'CIII ках Р ·9]
=(0 [E· '(IO"' ......~f04'."~ ~'O"""'Jl 0 .26)
.6...
где
pu.o;lN>IIoDI IlрЕМе_
4t, ... Dot.. в Цр8.цемх r,
=~ (E. +Ez + .... Е.. )
. т ff. ... ;.. .
:'
,
nr.ot>IO<;,.. 3tI'\')'Ха­
.
i. oтppelll".JI , у<:"rWЮII~1!CJI PeК!I'(
"
KO"I"O-
к '""мо .'ч
p"ro .OC.. Mr., ..
61:. :
[спм ACIIyc'I'М'I'ь, Ч1'О " -11)'1
t "'
13, 8
Z"; .. t
J:lPQ..'9CC З8!'yXaJ1ИII
O'I'AfjIIbНOro oтpa&eЮIII noJdfQc'I'ыI :taI:ончиJIC/I " , c.т.eдo ... re"'ЬНO.
rдe
r., ' 0(..
м
COO'I'fle1'CТвeннa R'.нне. OТpUeНfW:>ro i
2:.. -
..,.."" Н3б_ц.<.eНКJI ;
«, -
11)'<18.
да
It03(фщJ1ент 311У1'(IIОМО­
t:tetDIII ~еn J\Ofl(!PXНOCT~ , а
'l'.. -
".рllер"ц м и
nЩ'ТOI!1I_
;=Т ..- Т:= l ...... -l ..
~, ...,
IIМ 3R'I'yxatOLII OX'pU~ , ТО " 3 (J . 26) WOlQ!a 03_
~"TЬ
III!ЮI ,
.. .
C'l'IIOCIlf'el!bIlOO
lI _еиме
YPOIIIIII
~etIIUI. В
"oDCIon WOIffiII'!"
_
юро-
t{ -
+
..!!/6У(1-14NJ6Ф
4jo< V - St,,( 1 -iX~)
U. ~)
llOJ:o.e"~e IQIl'llpкaA08 () . 24).
f'eIQ'IIIН llpew!I /JТA
Б оrl1l1цие о!' ео'lLIWIPI'tю\l рееср6еprщlUl в () . 32) 8PCIO<II и )'pOUetlb
-!')'ЧНIIII лерRo>: м II'I'OPIК O1'peulelmll OO~A&!'CII ие c-ra'l'ис'l' ..че<:w....
C1'pUe1Щ.
i
TIUOOoI ~PUOW.J:lO CTWXТYP" 3М)'XAНIUI YPOBIIII C..ДМЫQ,IX
П)"l'er., а С yчe'I'OМ ~цecкoro PВCO OJl(),8~ 1iCМЧf!Н"" , OТpe&aQ:IIX IIO-
Pa1II!IIX 01"1*-
lJ8КIIi (pIIC.') . 17, а) WCIOIO пос...роll"" P!I:)~.ТIIP'.fЩ)'IO "piI.8)'IIIJ\'IOЦecc8 88.!')'.
ЦНIUI IIC8Х OI'pUCtlИn ка llllЦUЬ_ Y<l8.CTKe вr-'m т.
lIeIOI 13'1'01'0
С
I
ГД8 0<, - Cpeдн!l~ К03фJИЦИСI II' 3eYKCI'\ON.<ДIIII>III , )"'ИТЫ!)ll.а:н~ щ!(:тоt*с­
е.
ZJN., = 1O'_
д:_60Е.
"1f Е..
т".
rдe
'
nрацесс.а
bN"," _ 10
IIC&I!O
• •• - 15
. ~ урс.­
npиНl!tЬ DoporoaыA ypoвeнto ~I!OCf'l! на
IJP ОТИОСи'l' ....110 N. (
t ..
MpD!OC'l'e1l и C'ly:rII'ln).l!eA . I!p.. зтом lIIfeCТeЯ II~"Ь в m~etIIQQC
П~1nIaJI p!!ryli.Rpoвa'l'b Т 1 ПО Cpa8>IC1OI1I С Тоо , lICCo.o.8yR COO'I'ln-<:,nyr:o:;ме
)ОУ!'ООО1'I1\IIIКIIIИе мaтepo.ar... l1li. Ilдщвдкех перl!blX (и 8'1'OpD) oтpue!GIR.
CJ:y:t
Тек ,
О), nиео J:I}·"ew ПnC'l'р:l&­
8CJf " o(Ipall<Yo>a'l'b
ПОСI!Щ'"" "'ТC~II(lnOМ
<;:
1I~6troм З8УКalоrдо­
JOIЯ кривоА Спршюn Дl!1I ytЮD><еА) СКОрОе"И Чтy'Xa/UIII "IIJ:K080ro IIОз.БJ'SД8';
lIIeНИII 0(" • преIU!laЩ~", СРОДН" А кcoфt>щиент зeyJl:оо огт.сс!8111u1
11И11
'l'МыtыX !Jo"epxнac'l'Oln lIO/Ocqe/1I!fI тех , 'l'l'oIIы 'IОPбlСА урс_А на YlII\C'I'lIe
11 yze ,
р&аНОА
1{,
'".0, 17 IJPI!Ю .
OrppCHOI/I ,
>IiICOЩtе O'I'НOC~'I'er.bliЫlI
COI:'I'IUf~'" -:~ - 6N. + tI N.t (РМС.).17 .
yr.oll8~ , npe~n l1oporollЫlI ЗIIIIЧIlIlIUI , нообх~ yc'l'pвIOI'I'. (рв.с:<;:е­
TI
II'I'Ь) ПУ"* чr:енet\КII (lI"weнet<iIII ФOtм»
8QJ;1I
O'I'~A пооеpI01ОС'I'И Иl:1I иi:­
ПрсАOJ;&IIТfI.I;lIНOo;:'I't> _~I'O Y<I8.C'I''''' Працесс& 3М»X8ЮUI -
(1.,...
ltaЩIIa
pIICI".17 , . ,
т.:
т..
11 0
~
113
= 6060- 1JN..
, O'I'It)'ДII ~ =(1- IJ,Z~)т,о.
(3 . З1)
110
<;:)-щес'l'ВУ,
ЗI , б , oOOТIleт<::rII)'UII'!e оре.о;ет.у :IaМe'I"'nC'l'и не.
<;:np
"-
Тw . Н!l.o(Iopor,
3tII1мсм С ~"'P'f'I!>OOI. к .~_. ;IOНaU\!
npnк­
есеА !lОDf!pDIOC1'И J:lCI.Щ&­
"
зритет.ыtыx 3aJIоо ККНO'reet'pCllI ,
где кeoI!lIC>,Ц>IМO oбocD_ть OДНO.~CННO QlI'I'IINIВ~ЬН1<е w\yСТИЦеск/Ю усn о-
f,/E. "
З&.fYJtaЩI(>; 0'I'~ею:~
zm!
IWI. Oc:o(Ioe ЗН!l'lCl!llе ~X'I'.И81\U рееербсp!ЩIUI lШ8eТ /:JIJI С'l'yДИА 30)'110-
QllpeJtCI!lIe1' 11 ЦОnО .. ДIUI,..,nbIloo'l'l> 11 xaPlU'-
тер ptll8р(1ерациOllНОf'O прщесса . Есnll 3e,ЦIITb: НNlрщер , отншение
Т А••
1
nOl:НIf...,IIoItOA o(Iрабm-кe ':'()I;.KO час'l'ь <";0
Ih 8'1'(1,\1 Y'!&C'I'Me ·cneК'rp· O'I'~n . IIВ4ЯI:I!tМIIcR 11 lIowomry Т.
..
(1) , '1'0
за'I')'X4НМII OC~ O'I'p8&CНllII Т ,I'IIer.и .... l'III.81'CII .
ТаКОА Cnnco(l BIlDНOМINI!CM ~, так IQI.К з,десь DtUI!lPгte!'CII .110-
IID
'I' . е.
nNССКII СП~OIII/WN ,
e(ISCII
2
7;
П одo(llul соответс:'I'е)'ЩИХ 7реуro&ЬЮQ<О/l
,
00-
СOOOn8ТСТSetOЮ )'l!E'nМЦИI/aeКII 11 т A• .t • ~ за~ noзд/1нL О1'tшllI­
КIIJI Т
" o(I;жж <:J:)'ЧВIIX 0Ct'1ц)'I'C/I _эме_ . ~
пor.ьааliВt-ь 11& неll аоатермады <;: бо.оbItIW ~ Зey1l(llоr"сцetUUl .
М8М'
0<." '" d
5<.
-
11.М ДIIJI еосороизseдeнltll "У2ЫК11
" ро:!'1l1 . Б ЭТОМ сг.учае необхмк-~ <:.11М
)IpOВНII энергlUl в начат.ыюll стадии процесса oII8CII .....''I' НеобllQ,Alll(;ll раз­
(lDp<fH8nCT. и '1","KOC'l'b peo,III , " ~вe ....·... ",:;.:,;;;-,.Тухaюte рll8>ЮlII!рl!Orо
., -
<;111
qpl. .lfl'f&!II'I. aIf"
."I: 3&:IQ~)I 'У ч..СТllOl;cl\l)ОО(!cr8)'8 '. nOa .....1IIUI: 1\&0--
~crll •• ,JOJ1I'=~lt'Jro СОПр"'Оl[ф""'" фМAWII..
~or.).3"" ~ec~oe
IJИЯllIIR O'I'~II . Вме<:..,..., с 'I'SI ЦДI1C;" 1\МCf!'!'I:I' B~OC"b )"I'OЧII>I,."
,e.u<l1ltlY llilllpaueннux: O'I'puet<llA , s:e-Rc,.~)'U;jaX с бo!IlЛIWI ЛQырхиостеll
npe,r,creall_e .
~ ~"' не ~
Cnlnc:1'Itчес:uе , а IIОИ&1lbllWe Спо меос:т)') ~неpГerичес:u&<e Mp"'l'epllll ...._
П~ . ToгДII. , MCliOlltoЗyt1 C1'8ТМC'l'MIНIC_ сро:бг.нч""е w.я ~"II­
оме.ого OТf!ortetII<и M~ • И3 (1..II4) n Ol:)"II'"
~
~ ' Oo, l ."'...
't, .....,
SHr}:~,o'i "'с. - "r
\Q..lf ...)-О.I~rО
щ-,i'O..r:) О э;,)
t "* f I0't ' .....·(o...H ... ) .. O'ffIO'l' ..... (III .. to ...)
•
""';1"" зау"(II'~ЧИ . Тц , капpweр, JI,UI 1Щ:III&еа ~lCCIent 11р1 ЦQД~
I;n!.IIO.,.• •
(2.1ОЖ ) 3НВ.чеимll энеpntм p&КIII',x !Wрваet\ИЙ Е, ••• Е., ,
Тахим ООразом. мамо 3aJUI11ЧИ'l"Ь ,
DOCI)'QII~ 11 ~ .. ~ П~ D v.нтеpatUlе О ••• БО ос , по-
11)"1"'"
C(r)=lor. E",.-t-Е,(t);fO'" E".",~E.. (O",sO",).
"
~ E -F
-, (t) .., Е -~E.(O ... ;O _)
,.
в IICIeI!eдкe<o 'wplЦlIIUI Ilwe<:ТO Е,.
IU:
миш_е
- KO~PO~ PaДIQ'(:
_е) 'l.z. .. ('lr/'l.
,- . .
11
<1'1'0
I't'!OМe'i'pIlЧI!CК>lI II(Ж~
&114-
>;11311 позl101lJ1J:1'1' БOl!ОО TOIDiQ Х&ро!!Те(ЖЗОва". 311e{lI'O!!peOI~ 11 прос ....
..
pe.ilCTBeН!<yJ;I СТРУК'!'УРУ Pa>II(IIX O'I'pI.UHI-III ,
IIЖ!ЩjIII cIOnbllloe зка<l6>lИО
]JJUI и ух оаого IIOC1II»1II 'I''''' 3В,)'IIC<lIpIЩa.<l М .
Е.,. более ,дoclно 1<CiI000~ЗО"1'.
1')'."0<:"". (IUIИ
&1!,){С'l'l!ческое отко­
Тогрд , СЧl."r6.II . lI':'оС;.»'I:€,Ю
Иllo,lltl'l'a8JUUl »НlGlflII3 ~ OI'~R 4N. , I/.N~ , • . • o.N~ , бу_
)2 ..
E.. /~• .
.~::;~:-:;::::=,~:r,~::::.:~::, пот.учмм cpeJ;>I1IA кt::OCФ'_
COC~ ~ '''У-
10
Q . ззJ
Kpecl!8Jt
А.
_ N<J(...
_
зх) 'О , 45ка.1P
При а8ухmеplЩ8.... е с UpИlЮl1е1U1е1о/. Н8П,.вt:еllllW: 1IC'Ю<IЮI"ОIl и nро:ем­
00
НИКQ8 ~ею.!..д.'II! Cro(Г) не Пl)e"!lDеваe'l' особых И:щeнei!I<~ . Хром!
IlОДСnlllОВКИ 'г.~ IIWO<:'I'O
..
?:: " ОЧ:Кnl1Чet/ll.ll O'I'IJUeНИА,НО nooa,цaDiIIIX в
н.ы капрА8I:eIOIOГО """)'Щ!НIUI цс'l'OЧffiIК& И
3Q-
Н8llJI(I8IIеIlJЮI'O nри_ ~~­
~.
1кuOГ_O. JqJ! epeмel<lOOr<I И"""pн..l1I О •• • 00 !оС , МCIaНO 1l000УЧМ'"
lIIoфUeЮIе I;ЦI 1I0k&:IЫЮro 1ЩЦ811С8. I1po:tр&ЧНОС'rll
CJr): (O~ 'l.z[ f + fOO'f..",.... fo41~\ ... +104'."'.J
TOI' I&8np,6M no:oaOllJ>et'
.
О . Зi)
aцetI)r:'" П~II~""8IIЫЮ "КВ:ЧS,I;ЫШW"
1111 11
дl;йствм",nышА уро_ гpoiQ<ОСТИ lШIу>;ЬСIIЫX ·ст.цкoкaptШX" Э.II)'!CОI,
И(>аP'l"8р, r..м речи с КОpo!U!1;IШМ ~OW I МЖЧ!pI&IIе О • • • 100 IC
Е '"* <!-Е,-
F
"1.,,,
~~
4'·'"
~. !:I;N. =lOlg T'=fO'1 ~:(' ''/O +10 +.,;,,/0
..
).(,.35)
P&c<l\!I'Т иt1Дeкса npocTpnllCTeвll!lorc l!II(jЩiтг;еШIJl с IIрllМell8Ю1е1о1 гоо-
,"",pl!lleCKOrO nQW<QAII. не де.ет осоооо; npw.lO)'1lec"a И3-3е. Дl!фty311Ql'()
- c .. eнw (еерх -
лроооее
1l0r h<.2IIelOll
101)
,
n~ III!J<Of<>I:U' ИТ<!Г" . -'Ю On'O ........ b . 1/'1'0 геОllе'!'pIN8Ская "{а><­
"Щl КIt IUQ'с!'Ич8С1tНX IlрОЦесс(\"" поweщеНКI!X.т аl<88 КIt~
11
сta'I'ИСТ IIЧ8С К8.II.
не .... ет объе,,!'IIе>ао: M ~"epi\eB цо OЦCiil<8 Ч&с1'Otн.IЖ .... 11 'l'1!>((!ре..!:Ьн.IЖ 110КUO)I<ИI! . 'kcТO'l'l\O'1I oцetll<Y ,UItX IСl<Uetlм!I ...,..,., CJ:М8, .. b 110. Cf1!Y1<'I'yJ)e
PaНIIIIX ~K ПО
3&I!ICllllOC'"
аи)
11
yчere ИtI'/'e(Q!pefЩ1I Оl(I!IIr"nOП­
plUlOII.. l!pм В,..,.. " сера"'" II~_ 1l0Ю1'1'1tO. Ч'I'O ~ • loМJIШt
<ЯО
500 II)'!S ...)
110 ~ C~ .....,... ОТlfOCllнr.!:>НО ~ЫI.Y'1 ЗН~
I'IIЮ (~)'I:.lU:ение· 1I~1!II1I) . 110 NlU.oe :ШП&3дщ11U01е М . c:r.eдOвa'rи.bHO .
нсесТI!oC1'IIешюе
Qocup""'l'ile •
В БOJl ЫПИХ п..-.щ6l1>lllX . наоборот .
_
БOJlblllO<!
- -·0
\
~~
\ 00
\
3aIIВ3,lUlll\Юlе . WaДY'O Э""РГIII) Н б08"" " oen.e..нOI," loc:Jpu!"""". но С ВО3~ .. bCI 103ИRI!И01~ ец,. Бщ:ее пЩ'~но "'illCtO'rН;УЮn (CI1eK'l'pe..!:b-.
'0'11)
I<НфopwaцIIЮ о ооeциФute QОАобоо.о; срщессОI
•
pI:J.llIIЧНIoDI;
110
~
n~ Дae'I' ВШНO»l&ll Т'eoplUll ЩСТIII<И ПDoalqeЮli\ •
.. _." г_ ... В08I:1ODМ. рУ«Т~J;,,: nO_IIII • •, _.,
... 1; С6~пеfllflj(J ~О.О&ЮlR IoOS~1"..oro <'IOw мa. IIOМlI$IOII1Х
cnpe,цenelllWl 1lдe&ll.II:I8.ЦIUI Шl,YC'I"IIЧесКИ'l nроцессо. в [loueQeIIIIRX при
ИСПOJlь:loOflaЮt1l cтa"IIC'I'М'IeC"OI! 11 геowe..pичес"ОI\ тeopIIA o(\yc.oa~eнa в
lI.e~ ач е~
I;IIX
O'I'CYI'C'I"_
учет .. BOJIН080 " IlриRQI sвyxa 11 СШУТС"JOYIO­
J!8.I:etDll! ........ p::..pet1ЦIO.II 11 ~1I'"IЩ1I>'.
1\PDWe
TOro,
"rtIJ<.М тp;urroвoca не
.... ет IIOНnI<Jl (\ ПOlllell;еНlOl в I!IIHOII. ~e. мк зn_е ~ ЗВYl<Шере­
.
МoIDI . ~ ооeфlфoчесJ(llМ]l &М1"""Yдl'lC>-'laCТO'I'_ (CI1eктpaJ:bI1IoIDO<J
I
~loIt:,,_ . CYQeC f'B eI1I'O 8IIlVI-' l1li. ~
~'VYO
.... _ ВО<,!
IIOСПp>lll'>l1
3~KI .
ПО 1 1;WOJI01lO1I "оор"" IIOII,C,)'DIi:A o<h.eм ••oo.:eE:I_ llре.дС"auиll'l' СОС!ОIl
~ I<OIle6в.,.<!.'IJ>НYI! ~"C7'OO' с РОСП~_ аос _ _ • Сас­
обг.гдаe'l' Ш~_ CII~ сoбt:'I'вeJtIUjC ЩIC~" 11 COOl'eIl'l'CTDy_
_
ЩI\IIII IIOC~ »-ТУxa>llvl ,
о:еpu.1"еР><Э7ЩJIS<I< энер ....
!')'UI\IIII кaq.oro к3 собс1'8eI_
'r'O<IН>!1Щ
11
.:18._
8w,цy<ШCOi ~e lIoмa:j8IUIII llоэб}~" собеnetfllll!l ",~еб&­
ID\II С <;.e.C'f'O_ .
u..
11 CIlOPOC""
.on.....~. f1PII ~1'8I'.II CllrlllU'l& IЮ­
IlIIИЭI<\',Ц!1 '" Ч&C'I'OftIМ спе",,,pвnыш:<
COC1'a8A.II/:IkIIX Cll rtIII._
OI ектр aoэCS}~кнux мnебаllИn 3&BkC>lT '''' ,оnько 0'1' CIIelt'~ C>lГlIe_
.11\ . 110 И 0'1' 1I000o&eКll!l IIC'ОЧНИI<a 8 UОWUljеющ . Посn о SЫMt>цeнlUl IIC"O'l_
IfIIM ....11 В UIlJl зах" сиГН&,llа Ku.D.oe со6(:,.ееююе КOIIe6a.юiо 3&~ СО
сeoeII cKopocfы). образу" 110 CO~HOC"II С друROOl CoIIc'l'DO_ "'000~ ~ кapl'1Itty nОС'l"lll<:l'lЮ
....тухвщоro 0'1'3l1)'li&,1111"
ревербеpIЩIIII .
PooJщиs ~ro ~_
'1'11
1(
..
!", ~""eI'!i:e RМeбaнк.Ii
_
IIр11Вес­
С)'Щf!C'I'вeннc>8(\I ~ ~pa 311уКСПСpeAlNlI , I!CJIII CII~
собс'С'вet\НblX t;aC'I'O!' Ц~
_110 o;a;Jpe5CfI ,
а сто COQ1'I\I!IUIЩI\О ПО
aw:IXllТYдв 0'I'1IЮ1amc:1I <>'J' CIIl!tМ'pa.IIbНi!X C~ Cllrt\IUI8. ДUIНOe 011-
C1'Oll'!'eIIЬC"1IO UpII80АИТ К пояат._
lIIl
СК80ЗИОР' АЧХ ~ (ЗnСnflOl!.ltу­
Сf'lIческоR хв:реll1'ОРИС""ке ) PIIДI,I. a >l KOII и nрооа..'08 , особе.шо _~
при wuoм 3ву11111 0гr.Clll.8I1Ю1 и lIo;I;bljИ)t ШI~рва.оах weщ ~oC!C'I'lIet1l\!A(11
Pr.c .
1IaC!'O'I'IIМИ , !lro XlI.pextel'!o дм. o!Il;aC'I''' IЦЗitИX цec!'Ot'. тaxu X&pextcp;<C!'IUIa nОЗI:lOl'Jlе1' 11 пеp800l I1ри(1'_ cy~1'Ь О TewClp!U.Io_ ~1et1V.ю:
оеpDJl<iИOI'O Cllmua. БoI:;ее lItWf;fII 1\Iф)r;мщм> о TeмClpe . . . - дa'l"
1'01'11IIII XlI.~'I'1I1I8 P&НIIIOIX Of'PUIIIКИ\!. Пос~e.QWI IIIpВUl.l.ACI'CII"
~ III;IO 8l1С11еpимetn'8JlЫ_ 1.1)"ем , • по lIO>:НоюА .. eoptll - ~
ll.apell'l'ща З8~
Pf.3r."'Il!cro ........
час-
IIOd
fA'C'lO'I'I
собсr8"Ш~ J<O/Ie<\aI8!IIIICws;etIilll.
В це.о:а.. еоано_ "eCPiIII на ОС,'''!! c.-рогоА <f>!3I1ЧОСllоlI 'I'pI.~К И
IUI)'I:'IN ОС ИIIX nроцоссое е .IQNв::.ettIIIIX y1'(l<i!!P.fМ' осноеtШe l;оr.OIJенИII Cf'.\' II -
C1'М\lI!CItOII .. ~oooe'I'РИllес""l! 'l'оориА, УСТ!UIIlJ!r.иввfМ' IXlpeAe.'ell'~ СВll:ЗЬ с
cylSъen'lIlIHIoD<II KI)IIТ<JpwuII< КIIчестl!8. 3eYKlXl epe;i,<l1l1l 11 1l 00Tee~ осоБОе
Bl\МIIНI!e oj;opoo.o , pa3Nepo. и eкyC~IIIIeC"oI! оерс.бcm<и n~1I на X&p&lt'reЯ
Pl\C1'I!M ""'I')'(:8n bНWX ЗIIY'lDЮtА.
дц
(llpe,:jel:eIO\II
ЧВ(:,;,оr c;llSc1'8t'Кi!IO: ~o.г.~1I ~Ol'<'l
IIOI"O~pвc""""""""
- _ .... -
IIIIKOt'Opoe JJOJoE!I::OM e ь ~pмe
pa.l!1!eт.ool'ller,a с rn~ n Оllе""~ОС'!'1ШI<
. --.
•
"ptI/«I)'l'W;.НO~
""' ,
~
h~rOJObllO l'<'I " а_
CIIC_ KOOJW<'''1'
С C!oI<КIIN
<__ , , .) " _
. -.~ .
113
.
• ....... вwec1'ИI.!
УГIIОВ
' !II.
-
C!p!<IIO (..
rJ:.$
""",..х ,
д.u
ребрвм
..
"
IC
О С
.. 11
НКА в;:егД4 lIуЦ)'? l1учllOCТ~ дa~n8l!l< h, т . е_
COS Kr K : {,
8OI!/I . k Ol'o p.oe
РВСЩ:ОС'ri»-~ щ,IC1О0tIН0 ко вc::.tм
~ ЦDМetIeНИ/I и npeтel1le_ O'tp&ZIШОIII
01' 3
?'Е
Со s к;.l ; l,
К• ::: ~
е"
где
К1-~f
- ~
к1 -~
-(.#'
n, . 1, 2, 3 . __ ,
".- I , 2, 3 __О,
11/ 8
(4 . 43)
I. 2, 3 .. . _
Ч>IC,а
IIa'l')'pUbНOro pIЯII., КONI:!иlE.ЦJl~ 1tOt'Op!x 1Ц!jJa!М'e .... 3)'OТ мoдw Сollc;Т_
_,
?'Е
COSK, ':I"'f ,
0'I'к;ур,а " OJ! IIO _ ~ ~ I1J:OCIOlX IКIl:II IIJ~ .IQU[
IUl.р В3а.ИХНО
дв.8I:eюt<О " 1'plWlepiOМ npoc1'p8llC1'IIe;
ЭХ" -r
А" - Ke.:O'I'O~ noc .. ~ eeJ:1Nи1Iы coot""",-,,yIXI\'IJI
Pe:Ieomll 80W1 (4_42> roН8.ЧIШТ , чt'O ка .e<:'I'l<КX !l08epX1iOC7I!X noмeto&­
осе...х .
118р8Т.лeltЬКilX no!opxнoc,.ell , CI1р11I!O';ЦIIИ!О ВOJ!НОВ;Ю Уpll.ВlIClще QO 3fiY1\060>jJ'
ЕЕ
1<
(4.-12)
KQI ~ _
ПО а.с:О<'е t l 1I0Na:lf!ШUI . /.J(ycnrqecl(lfe "РЦ:есс", ~yд~ .. рас:с:м:.­
хаса!'eJ:ЬКi/X
.4, , А.
11
"р"8&ТЬ Д/"OII "Р8Х 'I'!С\ОВ воnн , \ЖIClIJЮC1'pilfIIUX;IIJ(CII в narще ..... и . 11. "*I'IIЮ:
~ = .4~ cOSk~ Z. ,
p' :::AkCOSI(. J( > p,:A,COS IIJ Ij .
О
П му nОМЦeffiIA
~ ос. Х p&all>Цlt'lUlOcb по ~1UtII II • ОСь У _ ПО
ОСЬ ~
цetl 'l'р
, , - AI:II fI,;ocК>lJt ~". PIIOOPOC~CII ЦOJi" ОСefl I<OO~"'1' _ Час":'­
PeC:ei<IIН II OC~eptIU _
II>VI;
~o.IeБIU-ntII ДIIII ~oc.wx "OI:~ .
iJ'JJ. .... a;il - , , '
Cг.eдoвaтellЬ>lo, nQl;lIoe peIIeIOIe
/11.1.
nщR l/qЦU "lIYиоеоro J;II.III:eIOIII
JlОТоК ИОСОro nIПa. IЩY'I'pII 1I0~1!t!IIII С _ee,-кИI(II сгенl'JШII
(0..;;--
О) lIез
"реаоеююro ""(11\8. ее,- .. Q<>otцм ВIIД,В;
IrOOПАеl<CНlUl ЧВ(:'I'O'I'8 JIPI)(
(IIQ1:1) I<OCW< "ClF.II , а о:.н
-
•
11
• 2
K~e>n' IIII.Т)'ХWШII l1li. nовеРХИОС':'f!» nооое­
,_.
П()lЮOlМ .
wo п оеерхнос'rИ п..-с;et!I'-'i 1I8AII1r.'CII и,:;,вanьно
( ,. . 8 . Н<ПОf'1!Q!iIaЩIU,IК) , ~'P"II_C (4 . 36) )ТlpoQaeм:
}(.) . !:
p(x, y,r.t) = plx)PMPll)e
"~
р(-хk ~• l)=А.о.к/ COS h.
TJ( .COS ~y · co.s ".:Т
е.
.
е,
7;
(орм
COO'М!e'i'c,."ya:EUU!
е Д1<СиретllШt ClleК'l'p"'" собе'-вetIIIых «&e'l'OТ
{~ = ~-;:C ~~ J k.L+ K/ .f К} ~F (;;r(*t~(t.)l(4.§)
&.-pa.RНIIe (4 _4:i) П031101U1e1' IIJ1ЦC1Q""" г.rб)'D coIIc1'lleнtiYII 118C1'OI'Y
II<!C!'\IJUO! •
1I . 1IIIД8 >leИooroparo I18CI'O'fНO l'O
" . :т
(-:' .44)
lIext'Opa , p&CII poc-rpв.t<ll.lQel'OCll
ео ckopoc,-1:oЮ 38уке. , III!11P~.wep, тv.na
}
-:::;'
1.2
(рис.4. I ) с
f1. + fz-t"f~
,.I I . l Y . r L
е lIомer:;еЮlН
AIIHIIOA'
(4_4061
'
!l1)OeIЩIUC ИО!'Ороl'O на ОС " IlОО(ЩII>l!i.'- n(](ll o ~aнeJ:b"" O'I'ре8 1Са11
~~-I(!P'
зу '
'У ..
'
~--Kl.p'
'jг~ I
~,
ГUl /(,L+КJ""к.t = I(,~!l.'=--Z;u - ва.о:НСI08 ~O
"
", с
/:_ ",С
)) _- -ze:.
' , - 2e~
AIIII
ВШИ
f- f/IC
' .
#- -
2~~ ,}
11 l18П~еllllО (fI~e'l'CII НЗllpIlВТoSII:I:t\INII К:>СОЩУС&МИ
СОS8,::: --Ь..-
l<OCoro ,"IOa.
;f•. ' 1
тхж .YP8_,1ItI! (4.41) пре.цс'I'&.В1IЯI1I' собо~ !lдl<союptllol$ JI{I~Ii(Iвыe yt:48-
К'ДО!
Э.
• 8, " 8, -
UJ1B =!i..
-
.1;'01 '
cos8.=..!L.
t
f "-'~
(4048)
yrnw ~ 'ШС'-0'J'1IЫ8! 8~~ ~ O:00'J'8OТCTIJYOЦвR
"
ОСЬ", )(
•
, ~
'j
k001W< ....T.
По СЩ1111\Ы_ 8<>I".J1IJ kOC>lX МОА llриеj:llеllllll'l" Mp;ael&ll о-.- трек
пар 113&1U1КO Il&pax~eJ.~
I1caepDIOC~1I
y- ~
nDsepX.lIOe'rell ,
.......In' ;
V=ctcos B,
•
от n oвepX.IIOC'm1! )( -
Z
<
z'k-- --=- ---.
DQ()Т'CI8(f 1lИ~J:D ~''''II И
(--.цу I:eeol 11 Qp!ЦКIR стенами по pIIc .... I
) сос­
\
-.1' _\_
•
I
(--.цу 6о.а"_ ~~):
,I
\
))::: c·t; cos 8,
"t ~
от nosep>:Нocrell
.
х
)(-11 (-.цу 11000оМ 1I1I0000~K'*)
_ c·t; ·cos8t
1J, t
•
сrдцние д,J;1IIW С8сбщ:,нСI'О пробе ... ~ 110'" кОСО-
'1
PI!c . \. З . ФоIfII'- 0'1'0_'" 80.1" ~""" .tNI kll/:ao'I!.lbМ ... 1101:
i':,k----ж- _ _~
t =
ш
"!&к>l/ot оС!ре.ЗoN . иu,цoll троl\ие це~o<iИCJIOllliЫX еие.чени~ Л. • N,
111 CDO"I'!O'I'CT.ll.Ye"!' СТW<Щ!И ~0II1<& MO(:CrD т'ша с U1p&дl1дelfНW>l}l coClc-
11
T8CН!lcII ....:ТO'I'o~ (f., • f_' ). I1po.;c~TII"_ ;1JI.CI1~er.e""eм
( CO ~(;.I' · CDS "" Y · CD5K, iI )'" cpe;:,нen Дl IIIIOII сеоБOJ\/ltlro npoClега ((.~.-..,,"
."
,..{........ J. \I,I:,Ga;I.IIaмpol:llll<l<&ll ~ cТOII'IJIX ВOII!
h
y"
NJ! KQCI.D[ .IlO,l\ nplllJ~ .. 2 .
1Jt-" 1 nо_ >13 pIIc.4.Z< .
bllЫ
НlUlllOИIIO ..
с '- т е л
1( "
aro
..
н .. х
IIOA pact:POCТf4lUlIn"(:II ~ J:loкcr;:;ell:lН
ребре.м , паpLII>=СЖJ>lICJ ГPe.Н$I .. :lpe'I'ep1eв&tl"l' ~
(r.
2 пар .~ II&реме=ышх ПОllерхнос"l'l!lI . ,I;ЛII НI<X Ср,На нз r:;роеlЩltА .
ЧDCТO'I'НОro "l<ТOp!I 1<11 ОСИ ~T ~ \1уll""
..• • n~.l , 2. 3, . •.•
3, ""
rдe
N" .. О ; иllll N, .. О .
n _ ЦИСТ.а
т.е.
n, ..
1. 2. З •
п," О , щи N. .. 1. 2, 3• .•• , n~
n, "
1. 2, З ..... n~
..
..
1, 2,
1. 2, З • .•. ,
I<II-rypu!ьмоrс pIМ . оо~lII!щие кощ" rypoщII8> COO"I'eeт.::­
TIU"OQeIl 1tOAII. Спе.цО~ТellЬИО , ~b оораеeдr.ИIIО II011НO..108 ypa_lli<e ЦО
"
х
ЗfJ3'КОВOIQ ..... w:ellY.l) "On Ь КО """11 дnyx ( 1WI!ЖlOCр , К -у
'Э!р
~
();)еоое емны , ро.cnрос"ра>lЯЩ>l~CII ~b ОСеР. У ~Я~
(q'p
1""
:;_
~ Kt
ау2
С'
эtl
ЛО aнar.О!"l1И с ('••4-1) , (4.45) , ('1 . 18) 11 (1 . 49)
"ила . pac!lpCIC~eCil. парвл~ел ыю ::'pEIM~
(c;a,r.рис.
Z
4.1 ) , 1Ufet>Т анмОМl\Щblе >:араt:'rериеТJ\1C>I 1!I'Ц! СOO'J'ВEm:f'IIyJ:ЩIIX I<Nlравт.е_
Ю411 и paэueров е,
х!/
0011 Х (
...." (.~ .
Д>!II осевых еоnн . pacIlрс<:'I'Pf<X/lЩЮ<CII !!ДО/",
N, .. 2 , f1 t .. hl .. О) O:Cr-мs. "Wle<lIU!II1I ilОка:зв".l ид рисА . ! ..
неск(),!!ько дp)'l'fle сoorНОl:'ЩIY,л ИJ<e1l'l' .,се"о Д..,I I1C1Мe1:jения ЦИIlин,цrw._
<lвскоА ФОr- о круr~ШIИ 110'l'OIII1000I и nо,'\о .. дщweтРО"
Н (По OCII
2
).
1'1 "
2 'l.
и ЫfCO'I'o!l
ЯJ> Н. Б э,,"" сr.учае ~C/lо.1ьзуетсl!. ЧИ~И!ЩрJ/­
np><<le..
<lВСItМ cJ\c"ewn 1l00IЩКНlLТ
(
, ti
'l.
) с ВI)J!НОПЮI ypв1Jlleюtе .. ВLЩa
,2
[4.16)
~ Cpeдl\tlloll! ДE"'w.r~ своБCIЦНОI'О I1робсre :.
е" =1(;:)' ~(;il:.>
..!... '!..('l!l!.' оТ.!... . 'fl2. .... ~ ~!.. . 'tp
;;
t.
lIF.и Ус
где
14.53)
Кас8.тe/lыше ВЫ'Ш , рас.1pCIC'l"pilXflщиесll '1&.ршmе:r.ы<о rPtI.НJ'!IOI
(час"!)ТI!CIО вe""o~ f~.t jlf~t п окаэа.ч:u на II"С"'.1 J ,
110'''' Про! f'I) .. 2 ,
"
О с е fI LI е
J!el;bHO
t ... "~,, t ) , ! ~ . ~p.iг.
(.. ,
lI>!eOI"
f
1 "
"
I/l " О Л ?К8.3aIIa
II!!.
рис.4 .
J~~
[ " '"Jtpz
(4 . 56)
с" -;и'
8Э~.му'l'&lIЬнмJI YI'OJI }I}ISI ~С!'O<iНИI<a, pnc.1 or.o.eH>IOrO 110 ОСИ цо:­
р ( '.~.'. t)."
А
ха­
где
к.aca..enb",w(
it:CJ;e<!aJ<1\1! ....'111
Э'l.J
I:IЩ.цра , 1\ pe<Jel!l1eм в форме
XZ
ректеро!С"ИI\И , пqцоб_ (·1. 5{) •• • (4.53) , 110 ДТJI с{){)ТеетстВj'ЩМ ре:ще_
ров llоыщеКИJI
!f -
п
J.. - ':'ylll\Цllll
Z ;G)I.,t
сщ,(n. q) . Ц)s(<'><')J (~)e
С.
tv,l'
'
"'с.
Бессеllll первого pQДВ. .
14.""
О!ек'I'p собствeннwx чI1С'l'ОТ щре,це~lIетCII """'I'I-;ЫШ р.,зоti<lНсгш< с 11<.>-
J •
plЩКCII
IIoIIиы (""ПН:Ы ocet:UX ..од) , pe.cliрос'l'p6f!ЯI.:tjКCCJ'r Щlрац_
11" по
nO/IYoKp)'ZJIOC....
(п о $}ицyt'aI' ыlwy ),гт.у) , по ~ С
pcl!pt>.w. 1100000ettИII , ~Pf'III8.I)'!'ClI Т<)r.bKO о'!' DДК<)Й IIСР\о' eМV./.:i!o IIСра!!­
пе" ыш>: nOB ...p:.rnoc ..... n. ~ecb
)'8'"
кооpr,ина'l' равны Ifyl;Ю:
1 , 2 , 3 ••• ,
ЩIIIрш!&eн,tl1I
1'1. " h f
п; "
" О,
(4 . 58)
ме nрое~-ци" <шс'I'отных DeK"OPOII на ОС И
1\0
II~
&
11.. ..
С . Дr.я други~
f/l " 1, 2, 3 ••• , ю:.Н 11; " П~ .. О ,
II~ "
.
где
d t ." _ .
n;
KO~ ~yl\lЩlllI ЬессеЩI с 110pllДКO ..
d...," 0 ,9'7 ; ti",. _ 1, 22 ;
J, ;:,
дм. п, " О 8'I'Opм c~ (4 . 58)
з
10Г1\<l ,
IW!pIIIorep ,
.цz-,л
rpj1111!l
Х
oceвux (юлн (\)',цeu IШОТь
op,':ctIer.liO<:
"t." h, .. О ,
_
.._ 2, 23 и
а
IW'OJIJI"!'C.1I
f1" , Пр+<ЧeN
([(,"
a,~
.. 0,50;
1,69.
f'ц~ .. rat.'fC/~
, ..
I1р"
щё ~OIIee I1pocТ'O:.f<t<l'" С/2Н . CpeДlWi ДIIIII/8. · СВО(\OДII<.>­
го щюбега 1!I'J! qбыч>tого cOO!'НooeJIIIJI Ю ~ н (\)'дт равна ~<> .. Н .
IIOJ!I1 0 Вое )'PIlВ'It9''''е BЦD.Io :.
О'р
C~
!ФУ.Ж>р
4 .1.
~И~Ь первые 'tPII_~обсТ~НlЩ;е ..ас"от ...
ДIIJI л,в'fi- dpl"'6уго~ыщ>: 11000000еаиII ЮХ2[Ь<IО .. ~
эе
J .:/;. 1 ...
ocel!>JX
eO~H
Решение:
Pcy,t)=A
-_. _----_.~-_
Cm1l'1'P
вои ,
56
COs
I'!~.гхе/ц,t
....._'-" '-- . _. ~ .-
----=-~.
С: .5tO)
__.- --_..
собс!2II! 1I~W; Чаот<)7 11 Ср" ~МЯ .l\J!МJla сюБСjiЮГО ПрОбега 1t>U!
распрос"рамюgxCII B~O"I> ОСК )f , Hal'.'I)"I'CJI из !lWP:ue ""11:
it. ;: Eft
Р.
tt-{>t" ..
ек
1. ~pвыe собс"ееКl1lle Ч8С'I'Of1.I oceJlloC( еОIlV,.д.м переого noue:lelWl
! J( {~ >: {~ .. :IOx2Oxl0 10 110 O:Cмonl\.ll lЩI.\a l4 .:i5J , pacnpoc~CII
~ оСИ Х;
f~~ ... J, .. " сI2tr"'~t -/() 'j2' IО~S:I'1,
I!Д(UIb ос и)': .
1!,ЦOr,:b ОСИ ~
:.
Dro...,e ГЦ.
(".55)
_
f-<l~. "' f4 '4 ~cj2ty . J,./~'l l.l" .. fJS'r.,. .
f.-. J
'"-
f~ ~ ,
; л.... .
tШC1'ОТЫ нaI\Дy1'СII
= C/2e~ .. J,OQ ' j.z· fO==.
;1'1'"
....""'"
же
I1Г'! .
И rpeть~ h.c., ; h,~4 ; f .. ~. ' СQ6cтобрв.эс* • .Ц:;кные 110 их зкаченllRМ СВМ","
57
z
Т~Я~
.. 1
f.....
h,. J"" ~ Jц,. ~ ЛС. J-C! . ~
!iд 5, 6 13, 5 17 П , 2 17 Э! 17 Ю, 5. 51
f; Г~ $""""jЗj: I?O
I?O з.;о
~ 5iO
1'&.3ui!~ U DUeIII!~
;IOxЗДIО..
Э " 2 " 1 ..
rn ----- -- -- -- m
-- -- -- --
(,
•
под пг.orНОС'l'bl> CIl"'К1'PIL (f$I"''''1)OJIbНOA ПJ:O'tНОС!'t.e) II DI~ 1te.o:I)-.
л
'I'OP't' КQl:И\iе<:'l'I<':I еобсneН!!ЫХ !l8.CTO'I' , KO'I'<':1f><':18 прих<':IДМТCII lIа чat:'I'<':I'I'I-\IJ!!
IIН'rop ........ рмИОЯ .. 1 Гц. Cl;OWJIA'I'~b>'(I . n ;'\cr.'HOCT' CIleJt1'P&. еобсТDeI_
/
18C:'!'O'I' будет 311.Sисе!'ь or 1>IДa еТЦI\IИX I)OI;H , eoolIltJ<U:Ql1t в помецени" ,
er!l
pa3МfJpC>II
11
'W:'I'OТ.ltйrO 'lН'l'epвalla О
-
f ... ( 1.,. -
rpv!IIЧНU <ВС!'О!'В , COOТIe're~ l'(ЖlНМ1IIЮ1I ,Q<~нe
ltO'roparo
IIpoIIЗlо,цкТCl!
расцет.
Раечет ru;O'ttlOC'I'М
cne"..piI.
/1
///
(-, 1 I f'P
1!el(000000(ЫI ~
eO'... 1II/
z
A ~ ' • .1<.111
1/
1/
I
удoCl lIО проаес !'~ е IIфОr. ьзовани"", ПOlUlтlIII
.:::--.-----7\
.... ,
/ 1
/
"/.1
!'Р
,/
1
1
':i<"=--_ --+__+--'-x
- "
!IP/j
/
___ /
/
1 //
\ '/
_ __ ___
Ilpoc'l'p&ItC'I'I)II. еобстаекн.!Х ~ , 38110_1'0 Ч&е~ 8eIl'l'OpiIIU ра.а­
. _---У'
>lИЧНЫХ IIO,Ц. Ее!:и 1l р08IЩ\<И кидого '4&G1'or1lOI'O 88кrop!l O'I'КII&,ДЩIIIт. П"-
OCI<II IIpi<IIOYГOOIIb1tQ1I С И С t"eO<U КOOpдllНaT , то IlPOC,..alIC'I'Ij8KII08 IlClloжeюw
~ , жеацеlt
11&.
КOI'ЩtI ЭТОГО
II€K'I'Op!.
1*.•1
.. I1щ.о.. OК'l'8ll'J'e пpяwoyгоr.ь­
у
l'IIc. ~.б. 't&C'l'Of _
пjJOC'tpal!С!'вЬ О rpe.lIJI~lQI" ~pao)'co,,~" г ро
Z
Itйr!l I1 POC~!'вa 1.i&C1'O'I' , .будет CDO'l'~eтc .. DO I)II.!,b своеА coClc!'вeннcR цае'Ю­
~.
I1ocKOJ!ibI'Y
I<':lllКOВWX IЮЦ,
1.i&C'I'0'!'
ЧIICJ>a
-=rr
11 , . 111 1\
"1- ' OIIpaдeiU!l$J.Ие вм.ц И ~~
Цellые _Чetlllll, то IIз_е зиа~ eo6c'l'DeКIIIoIX
(пОМ&cЮIе конца eeKtopв. ;f~ .• ~
)
будет промCJ<OДII!'Ь не IIВlpep0L8-
НО , а скаlOl".&ММ , IIpc.:I10(:ЦМ0I'Ia."НU eдl!НII""'- ГPe,:;aЦМII ~ ~гo II\ДII.
1 011 11.
1'ax , д.oII '11)'!1П" Х oceaIX Il0l>11 (pмc . 4 , ~ J, ~ 0VtY cт«lem:o сво­
б~ рЦOIIЬ ОСИ Х , <ЩtII!II~1I Ч!iСТO'I'twll вектор (n ерlJl1Jl собс'l'IICiIlllUl ч.вt:1't>-
56
"
н' =/../ =-~-~"'H
S...
.~ ,
~~
2.... .,.,
с
}/1IC'1'OOI
.
38,:IaННOГO t,Щ:!'ОТКОГО иктероог.е. oGI:!<e ~~<lC<:':'80 еобствеl\о.
НIQI. U(lCTQ'J' ху "WШIu lIaee.fer.bI.,.x Юn ll anреде~1П'eII и3 O'1'lIGCellllJl I14
<асТ" кгуге. е PI'д.IIjleOlol
J(Y •
f.,
(рис.4 . 7, '> " eдI1~ЧI\оП lIr.още.цке 11 l!"O<;M OC'l'~
,
т.е.
" _
Н..,, -- TI<e.
'1
• "'ч -
Jrf;'
~
4J.,
IfZ 11 УО!' ссбств~ I;&CW'!'\< 11 их !l;MIf'ICC':'6Q Ш~
.Ц8llJlO'!'CIt ВI/ilJ\ОN!ЧIQoP.I 06(:$30>< , Т8>С чrо общее Ч>\Сг.о cQ(k-Тllеt!НWX
=0'1'
кaca1'enЫ~ woд дм !lCex IIr.OCI<OC,:,eR (!У,IIМ:
",
.
н' =Н ' . H' ~ H' = !!!± :(~ ... ~ ... ~):: ~ I:'
.....
Q::,/IakO. 11
. o-ropwx .
1\8.!(
,.
и
~
. SA•
4
.fSN
3'1"0 ЧМCJ:О g~T м c~
woaнo
1I0/lUaTI>, COC'l'8I,1JU1M
",~,
Zc'~'
....C':'<I'nI ocel!OOX WOA. ЧИСI "
1I01:01lИI1у H~: .
CI!~~to.Ter.I>КC. 0 11011110.'1'0/11>110 1I000yчtI)(:
Н. = н;"-Н
-
r:цe S .. t(S./JOS",,~~J- 0C\IIaII 1I1i~
..
!lCP
=4!!!.tt::;
,.!
С ' '"
4~"
(4 . 00)
1I0"~1't!й U~C'II'.II .
ч..сJtо собсТll1IIfI6IX IIВ!;'I"O!' ДI1II kOCIOIX woд . I<NEIЦIIX
"I"PII С1"«1е.." C8o(1~
ПО всем koopдl1l!8.':'lI!IМ ОС""" , ~ ~l.I'I'b II&ШIlO И3 0!'Нa.::~1IМI обье...в. 110.....
lIIII/tIUI (11 ПРЕЩ.... u
1tII.
!ЩIIOI'O OK'fnIn'a) к 1Iг._1!'rЩJН0Ny o6ьetq V;~ СО C~OpOlI8.-
~ ~ lIеl{1'Oрю<
1.. , 1.,
Kj,~
(рис .':.! , ) . ВпpeJ;eJ:8X
Il'1"01'0 Q61.e. . 1!8.X0A"f'CII икторj
• COO'\'De1'C'I"1I3"QIII самой IfII3кoA ("1ер'~"."
/1011) еобс"etlНDlI IIВ!;ТOf'fI I/0Il" КOCoro '1'111"':
J.M~/: f.",i""1f': J,~ "I.~ •= If...~"/~:. ~ J;', ,
-f
е -eJ:JU\Иt.iНWl' КQЛINес:твO>I #_ =/." "/... -l.. :: ~
. аг...
'у
.,
'1'orl\II Чl\CIiО ~е.еНИIIX
УСОМ
f., е
aNt!!"<*
., ve o6ъcwв llillpa С ~-
"":'1'(11' коеwж 1I0IiН 11
\laCТИ КО81<Честве. к.ac.e.'I'eJt,,1QIX :C~f': к оееа:х ~i.,.
8CIiH clyмт
Н- "(.!'~'v.)
- 2с
~f,7._Ь..f.""idl.)_!lJ
' _ '" (4.бl)
6
~
. ~
.... 2, .... 1с' \> 2" .... ii. ~>
где
V", l ,.(,.t. -
~ ПI)lO:l(;ЮIII .
б1
z
OБIIIeе e~. коли~ес::Т1IО собсtllf!>!НWX '-'&С'l'0'I' всех oю,;I кor.8С!atШlI
(,
вoaдyIP1C1ro ~ прямоуroaьиоro по_еим 11 ~cao l!И""pвa.1I8
~e'rOII С)'*О! COC,.alUIIOIIКX Ц.59) , (4.БО) и (4.61) , ". е .
Н аН +Н ... Н •
,
rAII
-
9- -
aell!tOC'Мo
-. . . . -
доба~ '1т, ...
Н•
;F!j'
L
.
Зс:~:Г.,,'" 4c~ \O .... Uf.,.+'f- .
4TV.l.J
(_ _
(4.62)
e.Q.ItНIЩw). oбecnlllD\J!lalЖ'ijlll цсаочис­
•
!1щ:oCI_ COO'I'ItCIQe,,"e ДkII oбcj8 го чмсr.а coCicТВf!Н!IWX 18C'I'O'I' _
у
PIIc. _.8.
К J:8C'fI'"
,.'.
w.1II..,ot •• СОБC'i''''''ШIX
4)
•
,• - -
..
,
~c.
4.9.
"..
III!C?O 11 AU O~ ЦllJOO1ДptчееХО А фopмw:
-
•
•
, 4 1" ,
~-
•
-
Н
.f~v..tJ
' - lkl Z"
rAII
.:rr. j , '-. f
+"i(i",.+"iC
", +9-.
(4 .63)
V. 1'1.'11
S _ 2.(''tH •.rt'l_ nJ;CIIOIдI> fI oae~IQC,",;
L; .(i(, !. .. H) - OCiUII A/OOI8.
OCi~ ПDll(!l:let!l!В..
с.мУ8Т oor:м~lI'I'b. <!то выpueюt8
,
-
,
JI:OIXII'CI тмпа
,,
)
-
"acrcw
t4.(2)
КОСИ'!' I'IрмCSr.кмннwll
paиtlр Д.tII QOМOII_I, ~ кра,ное СOO'l'Н(108f<Ие
.,
.
"0'1'lIl
•
1IOf')'Т COO'l'H(!ТCt80. .tb ра8~1!ЧНI.iN кowбl\НaЦXllll
.OCIIX.
кac&"'I\Ы~ И дu<e
oc e ВlD< )ЮД ,
'1'1'0
N,
nршOДllТ
, п,
J<8-
И, особ_
НО, кyl!lIIIecl!Cn фapIA;I . В ."ю; c"yцм:;r OДIIII 11 т<! lRt Co(\CTBe/l!Q;'
,
'~'4S"f'"
C1'Opot!
м
IO&C-
nl
ДI!II
к тек К8.ЗI./&IIе "OI(y
· ~IIIII)" Coc!CТIeкк.tX ЩIC'I'O'I' , " .е. YweнbllieIOllI их фeJ<ти"е.;коro кО­
I1INВC'l'1Ia ПО Cpц!IeН.I!II с p4C<let'I!ЫN.coDnaz;e~I'JI;!(}"IIOl:J:\J"НIIO"кO.IUt'iOatB" соб­
C'l'1IClUlloIX
ч&Стtlt
11 011.11o"
Ч&C'i"Q1'ЖlN .II НПlpн..!JI н ylll!lIЬwнIOII.(I!"Ыp6lllllllп&e)
11
дpyR!Ol Пpll»OAМ'I' Х cyIIIec'l'B_ I<С_КИIIМ 3БYkа! ере.цв.чи, ост."ет.еIGtВ
XO'I'O'PNX -''1' (\vt.
обвсаВtlВНО , в 1Щ:f'IIОС!'ll , вwбоpoat c~n:ya:DIX
(нel<pe.,.II/a, НО COp&8ll8l(НЫX) ПpclloputA ПQoWЩlЮ<ll.
К J.IaC~ вpewetuI НtOeI'ТCII .c.oc,..1'<NН/;I iЮJsы:юе K()ТМ\lec:1'ac ро.
~ ПО вwбору m~bltIOX (ао !lJQ'C'I'lIие) С~НИII ~ F.I!_
~ ~puIII ПpPICYГOJIьt..x nc__ tII!lI. Так . в (4.I?] pIICC ....1'p'~ 11 aнuUКWOТCll три O~ м<J1Щf [, : (, : (~ • ВИАе
v;lJ"J:
Pмc.~.IO.
"
: t
1 :
;?I3
(рос.4 . 9"
(рмс .4 .9 , IIJ , 0, 5: 1: 2 (рмс .4. 9 . , (!) 11 1 : 1 :
в) , Q;,rмo:нo
ptСJIIAII ". lIiUIбoкве ПГ.&Вlllo1l рОС1' . 011.1'-
0ОВС1''' собе1'_ Ч8С'I'O'I' Н. 11 8aJIИCКМОС'I'И от IIOpoIpc_OIl 'lllCro1'U
"
IIcIIO~.ayll,
1,/f",
(гяе
coonк.elll\ll
ЮI&НIUI
f. . ..
ао...ценм) tI&CIr.~ ДIIJI а ераого
<l>!CТoU . Iiu:мeНIIЮ .11_, pe8Koc!y.I_
<lllC'l'O'I'a
мрl'flЩlOН&lbНIIX
6aJI8_
рИеRнwll
Cpeдl</!ll aaaнclllOOC". UPЦ1'epill. дм 1100I0ЩeКiU!1 С "DO!'IIO:Iени. .
"ro-
V .. ~. · (, -t'
S ~ 2(( , (, '1"- ( ,
.llpoi<ЗJeДetw.,/l з.,yu. .ll0A"1 ~1IaeТ'CJI К е ДPYI'IIJI pМ!otU [4. 16 • • , <:.20)
с 8КХOACI' на М9ДYII8.~ реll~.и 1 S О , 01 R. Т 11 др. , ГДl
~ NIII нв_"_ Бor. .....
~fAIIЦ M81М!C'l1ll,l О:Ч~ ДQНO • •
•
"~O!'o. Ce<leIO<e".
!k;c-
ItCТОpIIИ IOIре.сlI lPO"'''тy{7oI 11 вtlepa;e
DpeAI! ОaeIЮ 1CII.'I'eNIВ'I'II!НICIIOII IIIJII)II('II пфroptJ!це • • ВIfA' ' 9f8 ue-ЬpolOЮ\­
" ecll(,f'Q
pR,Ц& ,
когда К9АЫ А ll Qe:nlЩyПlИ А 'I1:<!И pue!1
C3'JIII1
CQoO'f'tIt8e IIИ e
110.
11 ·.Clto .... .r
!lWORКII~
...
1IМ<;JIa.w.
'I'O<Iнee ,
чем
1,618
_
иг...
L :lt{l• .. { ,
pR,Ц&. ПP'l'l_ , UJt бt.u:о :saм8'IeIЮ пl!фaгQpиllцf.мМ ,
Oltll.8a.&OCto,
'Ua-
что
e.цo.n..
c:o(cell
~,
~
e~: e~:
l,;
= J.I""
(,
+
(l«({y)=1J,l(, ,
2r:J -", 1 (,. (~ м
U,OII .
ОСМ ~ ~
ZS , _
2.5... .. 2(. (, ,,
".е.
2$, ""Д ) Z, = 2!~::дз.
. !I.::
~
s - '- ~
(4 .66)
)'ll poc" .....
раочe"l' coCIc'!'lICIIЮD' t,II\.C!'O'I' С 1ICII0lI Ь30_
'8C'I'O!'V
= f ... ,./Q H
+1
<4.671
I nО~У"1UO
~Z. lf·i::f,9f4~'''
~&2
Бо~lе llpocn.1>t 'I'8.Ue С'l'$ЖIВИYCII рее .."
O,6VV• l , :8:::VV , t . =1..:::' f,6rv'J
(4.65)
J
1,6 fVi м вееВ D.OвepXl COC!'ll S'. б, 5VV; о ..
"
m- D.~IIIUI.. ,[\IIкIIiI' ЗUИОIllOOC'I'II 1I~.....~eНII 11& pt!<: . 4.iO . Тull>l
обpuoo< М ~1:I6Oe ДpyI"O<! COO'I'_w-е мек,цу
1" '
(~ м ( , D.plDt'Jyf'Q~~
го П~ n oaeou81' ДОС,,"!'OЧIIO П~ >l4ll'!'M ~ па~
по l'I8"II,aКIIOO oCIъew;y , r;CЖIpull oбioЧНD t<aXO.ЦIt'!CII ПО <lllCr.y cт.y;>a'l'Olld
..
?
oCIuчиo II ~ не обuдam гapмOКIIIIec .... ClIenptlll Собс,,~ 'OIIC-
lШ)C!lf.деА .110,08 s' •
ММ 1ICII0~КII'I'I!ne R,
l,,·I= ~ (f,f" (,
Тогда, напрнме р, 1Ipt1 h • .. lI_ .. 11~ .
П~ ацж:".I8OC'n! r.1I.Ite 1tНlolX ра_ре.
l,
</ .. u ~'):: 1(/.
Ч1'О Clu.з .. о r. вторе! гaplOНlNecr.oll COC1'e&Uu:;e!, tIe<;IOCI1'p! на ТО , 'l!'0
tofIМ8CТIКIII pei:l8IIИe _ото",," дuт
on;y....
~4и
f ........ "/2 (, , !'tUI IWI
f ,.,.1:"
/, '. f ,(!"-)<.t!!L',t
Ir;.'-f-'~<-.-U-,"~:'.
2 Vtf#f(,
<, . !~.и(J цо-
(II ОpюQ
f.
"
?
OCII 'y:
Ц'
(,
= (1(/,
IIPМ MpaNtIOI< QOOflЮI:IeI<МII ( lI.IIpoII811 м АМ ц:ех дpyna) lIМ881'CII
урввкеЮUI
" --
l , (, ) =2(1,Il </
П IIOlll!.дll nOOl8ll.OНIUI ,
~b
" ~801!~ """"у .
ДIUI OOOТHOQI!НМIII С1'рpc»l п ~еllИll , .IIQД"IIIIIIQrI'ГOCII "зor.O'rOOQ'" СО-
( , ..
Х := ZS"~o. "
s Т-· ...
1I)'aat&J.1>tGdt звуи.ор8А ПooтpDeК по ~ cOO'rtlCCleКIIII 1II1.CТ01' , (\nll31<КX
"_ID,lIII8eJo1
.1266(,
n~ п ри ,*"poc~ зey1lO_ .OIIИ II,дOIII> OCJI Х:
s2l.l"
двух ПpcдIoI­
IЮWeра
:: 1.~6(, ·(,
.. ере3 o,IIIIIK
о(!им
ero
.. "аае O'r..".et!ll. ~ МУХ IIAClщ• .цеА ПpO'l'иllCl\ ....а::wVf nO&epxнoe'l'el
0 ,616 • • 30>10'1'01:1"
noplAltO..,e
51рк>1)' еу
: '., • <; : Э ; 2,
....рв.311'1' .
~ A/U'.I!y ре(!l р
A)'aIIIX ЧllellCв, а Q'!'Н CIIDIIН!OI 1IQ(:lIeA\'lilllaro ,," е на к П ~ К ~ И као-
ClорО!' п pиCll~
~
~ n.oOlli&.дЬ ОrpuIXIIIIВ8IIЩКX nOBlpXNOCТilII
POIi 0, 5 : 1 ; 2.
Внбор НВKp&'I'НQ !'O COO'I'I\()gN!IfIIII С'I'OJ'ЮII ПOOИJl!ениl ;IJЦ З(IIII!CII и .ос­
"pPЩI!QН;).I"ЫlOIq ,
puw8p 1118II:'!CI_ , IW'IptUoep,
. .тое м_е Н. Пoli,)'Чe.ef'tII • П~ I!;Yб>lчесltCtА ФOJ:- . НеIW'Ю­
i8II
t. : (t
" примеру , COOfl\CICoeI!ile
11 O'I'_tIIIOO()' __
!'118.
,
првв.ца, ope,цlleгo IIOiIlI1Iec-
(без Y1I81'1I '~. , 1I00000pot! эuм.см" o'r tl OJ\~еЮl R ИСТО'llGlRl.
м п~емниRl.) co(\(:""~ 'I8OТ01' В з.,дIItI>IIoIX IIII'N~. Tax,ДIIJI косых
8О&Н б;уNIМ име,..
.
Н
.....
(ц):.!!..!:: (I}-i ~.; i l (.1(1;/[сыР--1} = i(vf;,J {r.c.jJl-ll=К;~If~
Jc:'
•
1("1
~~~
Н (.f ) = ~(f.~--I/) = ~f/((J.jr-fj=к.кl
"""'"
+,'
"
м
oce вwx
По
IКIIIH
H./"'JJ= 2~ (f.-f,},::к.Х,
rAe
<>f"f~-I,
UpalOIWA Ч8C'ТOflII.:А
-
'I"OIIНOC'l' Ы1
>ImfI.-u .
1I"0'rН0C'I""
собс тOOtIIWК
cue,,'f1:I.
"C'I"O" 11111'./1_
Н, {~)) ::' H.1~J) ~ H,.!"J) .. ",•.,(~JJ.:: к, (Xj .. x
.I'J.
(:I]8Irrpa
м тембра
CMnta7.a
МC'r(N­
в об~'I'II ~0,,1IX ЧIIс7<W, особенно J:J'.J! KOCI<К """д. .~п~
l1li=_ lI>IТePNJI'"
t ...
в
n pol'tt038lpOlIII.Tb _ _
~U .
A!taJIоПIЧНID ~ м O(iO;ee СpoщiIt!e kor,l\lI8C'ТМI собс:"i'еeмнwx
\IaC"f'm' D ЕЫбpe.IOtow
807.1108011 'l"SCp!>l
8Т'CII вe.atIOlI xapu'l'~PКC'!'llКOA п~ . позaou~еМ С JIOC'I'e.t'Ol"toA
\4.66)
ТOOIнwe "нвчеllllll КOII кчеС'l"N собс!'~еlUlWX ""C'f01' W.J! p&м.M\DIOI'Q
IllЮОкa/l nnOnlOC'l"b cne.'I'P<I , '"о 03>18.Ц<'I8T с.8бyro 1I3(llI pa11lnbIIOCТb по­
lIII,:Ia. 8OЮt, ecm!CТ"IIItO , CnpeAМItDТCII С .CdCJIЬ3011&Н1\e.11 ВL~A
AIIII ...соксчас'l'O'I'IШ>( COCT.III'~ П8j)8I1Ч!10 ГО CIII"tIaJIa , В '1"0-
U
IpeкII 11.....111110< \IaC'I"O'I'U Ilреобт.aдILIIТ осе _ 11 ..aca'l"e.!> ...... мc,цw
11, ,11, 11 I/~
с дOC'l'8I'OЧt1OЙ tll8pr'ИeJI , но с нe3Нll.lIМ1'eI!bIlolI nBO'i'tIocтW> сп ектра .
"Ot'Opw ~ D8II~ coбcneинwx часТО'!' \орие~роllO'll>Ю 110 4 , 68)
что II..ц8'I"CII OCНO~IIOII особекносflo«l I I _ J I мвr_ абъаю .. м на
(4 . 45) иr.м \4.46>, r;цe 1I<SI0IIЬ3yI7I'C/I 1'е KON(\IU/aЦIIM чнсе.
D
!l!!&'!!eIaIX,
oбwчtIo , 'I'penoltТlUJ~ МIl'f'tlp&U.щI:.
IO<3I111X 1I&c'l'O'l'IIX, IIJIИllrцeА >18. IIIIIISC,.ac ,a)'1COOepeд.9.IIII . ДeI1cTIIII'I'I!JIЫto,
•
Выражение (4-;66) n~aollJle'!' uptCinиUннo- оц~р;Днш DНергиа -'
ecJ:1I lleобкOДМNO IОСОро>13Еести 1 1l000000000C' IIIII б\18 3tUleТ11OrO ~СКIIЦI!ИJI
o'I'AelIbнык cOlS(:'I'ooНН!<X ко~ебвимА (..од) D ВWН)'8ДеЮlO.. y<:'МКOBМJ!(.1r.oc:н
OГQ
p!!8ИII8 ~ иl:tiоl"O ew<I(:8I1НОГО 'IIlC1'OТНOГO Иfrl''''pDlI.'LII , ecr. M AQ[!YC'Z''''''b ,
(,цocT"'I'O\IНO бwcтpм I(Y:)WM) 11 ..ac'l'oroll
"КУС'l'>!ЧCC1<4II .I8IJIIIЮc'l' Ь 1IC'I'OI,;I{И1tII НfI
" '1"0
..,1К:0I'I'
0'1'
'IIlCТOТIo; ,
..
F,. cnpeдel"./ItI'I'C/I 1/&CТOТttO . ~ММОСТbI!;;'
pu811tW1 &1I8pnu11
_ _ рмт. ... Тог,l\l"
аса;
I
0'1'-
~
cpeд!WI энерГlt.l O'I'JtCI,ЬНОIl lIЩt,М Е, OOpotДeliM!'CI'I
O'I'IIOC!eНllt'lol Е • К oбoц!r.(y IIИСr.y собс'll!eНlIWX "Оllеб-.II (чвсТО'!') U 1IН'f'Cp­
I11III'"
I
t> f
•
H•.• (DI ) -
;'-Р..
,
;;'SK,.,(.Ir .. x· .. XJ
(4 .69)
TIIJI)'.)I образом, oкa:llo!8II.8'ТCJI , ч1'() fI об.<ае'!'м НИЗКИХ 1IaCТO'I' , ocOCS", ....
но NUI lO8.IDDI: o6I.eмo .. lIa..eqeн:tll . рваlМ'116Н1111 1Iнeprм кот.еб ..... А . м&JIoro их " OIl.... ec'l'lIII ~ 8Озрасf'&8Т . Эro oбcтo/I'I"еlЬСТ80 C'I'I-
_
cols(:'I'~el!IIык
ПОС:lщ,ЦIWl I18.l\М'I'CIIlIyoreN дмotФ!р8НЦI!pOМНI<II н.rJ)1I 0 чисr.y
\laCTO'I' ,
прмхo,д.olЩМXCII
d.H. _ 4r V t
d.f - --сг f.,
~H• :.(~I.
a
(: J
,.
66
- "f/2 до f
f
peдelif!КlЮC!'ll,
IIIIX
~
(iom,
l\iI.
иН!'вpau
.hS
"f'
0'1' ' ...
W 1.,. "f'
L
'iё •
до '~ '" ,,;:
.. 0 , 1
с
, '1'0 е IIll'Npl!Мe ..ac'l"or
~ Ч/2 (где , а сoorеетстwи с
"1 .. '/Z-_'
>ac'!"Ot (не
"
f
1'<00.-011
кеа! ­
.IШC~'I'O\IН08 ЧИС.lО cOClc:'rНН­
_tee 10 [ 4 , 16] ) , EeJ:1I дr.ll дaннoro 1IКТ1!(:IIUa Ч>lC1.0
"OIS(:T&e1!llW1t \IaC'I"Ot olCU.eт'CII мeHЫ118 I~ . '1'0 дD.>IНI>:A lIIoJIyr.bQ буде'l" пере-
I:iIOIrl'p& _
'l"p6X 118. ..ac'l"0'I"_
r4 . 2.11
, tюJlИ IIJ1O'1"IIOCTb
lIН!'еp8llJlе w.Рllюll !
1
гц (<>H.~
3
Гц-I ),
то 1I00000tIOI. n pa. 'I"INe<:1O< lIe ,,:НОСИТ 'l"емБPUЫlOГО Оltpa::ивaIOllll зt)'l!8. .
IJPI
'l'Q01I П.lQfllOCn cnel<Тpll ПJ)U'I'МII8Си >18. сllY" не IIOCIIpouiIIIAIIl'CII
1IIC0000ro ~po_
tAO
З) АБ) lIИ!r;-ф.:lкtqiW WЩYЦ п ереАа'l'OЧЖlА 0'ЮЩКl<
~ (\l8C1'O'rНO. хаPU'l"8pI!CТlIЮI) IICIoIЩtIUUl .
особetDfO ~ лрм tCp8,IIIIIIеl!КИ IIЩ)'!'JfОС'l'М coelt'l'Pl' "обстееl+­
'laC'I"O'I' .
Н8ПpiIIoIeР , 'I'OIlМbНI!IA ..... yll bC .l\r.и1'81!ыlостыз:-
дан 1l000000.... <'IIi С IICкsa_eN. По _
f{t.f) = ~ -
11081!'1'e.
b'I"
40(»6',
liIWtnI
гpaIOI\IК)'I> чaC'I'O'!'y пеpe.ll8.'I"OчноА фуЮЩIIИ lIoм.elUUl ~
lIaII'lII к.з \4 .70) , где пО/!caиt"
.ou" y CIIOIM8
J'O
tlH. ..
lоа .... кнове llllll n epвoro
1, 8
~f
.. f
, 'I'OI',Qp. Cnpe,il&-
DOr.нo,O ro pe"'OКll/lCO дм
аса н К ОСО­
....кI.:
Вorpueнкe (4 . 7 1> Qp8.I<'f'i:!pI(3)'1I1'
необхCWOQolll , IIP не ДOC'l"~
П~ • .I . IIO~I!IIII!O!III.IIILII :e..e~1!IIj< мсжuon..R 11 II;ЩУСТIlМОI1ТII MCno.u~D.-
",- .
.
'._
.
-. .
.
11l1li СЦ'l"llСnNЮ.roго 1I0АХОД11 . Как II pIIU"1.0 , J"",If/lJ сомвдае" с III'.-нell
l'p!UtИIIНOА ~II
f .... ~r.e~C1'II'lOO::KOI'O
~ . flpич_ дr..
11 0-
ОК_ 1i0ll0C&r . III~O"b до ПOJlO<:ll С ц~pv.ыioI lU!.C1'O'l'DA IБО гц
ДaННI.:e ре.с:~~ ·предС"",r._ 11 тt(lIiИЦО» I И на гpaфtlЦ8X рис . l • •
"~A !ЮаtlllQго 0Ih.eWa ОНа U8iЩOWO нeliЫ::e. 11 дr.. ~ обыооОВ _
f ..,. ( j"
НвОбоpOt':
, <n'O
беэ C~1Iyt;IIIII1I I«JрреКЦИII ~
ВМА 80>".>!
1Iр!В8С". К суцес .. и~ IIC_I<III) 3I,Y1tC11ереАаЧ" . Вepnwr 'IaC1'O!'t.
К-А \IIIC .... IIIIIC'ТOfнoA ха~piIC'I' ИIIИ lIС1О1ti1111CЮU1, 11\)1 KO'ropcJlI процессW
цодЧ1ltVlD'!'CII "КOIoнelfЦl'.a.. .. нo. ЧВJIСКМОС .. " • COO'I'808'1'C'1'l!MM со C'!'a"I\CТ"­
чесКО А
.. еориеЯ . 1I досте.ТO<UtaJI ЛnO'l'НOCть <:II eln'{)CI . могу'!" б!О'I'Ь 'МККtI ш_
PIIA<!~el~ 113 (4 . 70) . Тог,с,е., вновь II<:IIOIIl>зуll l1 e~ Сnfl.ПleNOf! 11 ncne.1'aII
~J./...
3 , 11
IJ! .. 1
ЛOZOQll
Тe.CIr.ица » 1
гц .IZ..§ .?Ы Ai ~ 1ы ~ 2Q&J!Ы
.;;-;~ш.'" ш.
22 , 428,235.544 . 7 t6 . 2 i'O. 8 00 . 1 112
.,.КaeaTel:bl!lole
2
3
КОС""
lXIItee
ИI
г;8
- 1-'-1-' - 1 - 3 3 3 5 7
KOJI_ВO
Гц, ПOJ!yЧIUI;
..
1
1
3
7
-- -- - - --
4
8
14
.25
ЗiiI
f6
J
3
15
25
67
IЮ
8
11
зz
53
ПI
162
owr
необк~ a:tpeJIjI.UТЬ
-- -- -- -- -- --
f •
ПОСI~ .... pueккe
.._
AQC'!'aТiN"НOll CXQllC"f"ao с фор(уJlОII ~_
PI. (4 . 22] , aaдaaell1pe.дe.11h>1)'l' частот, nDolel:lCllllll,_ ХО!"ОрОII ~
пус,......, пpкd,,1IQНIUI C'М'I"IIc"КOIleCкol теорР!
J:
~,.
I'A!I
7,:. -
~
Z 'fO J (
v7;. .
BpeмI! c~pтКOII pesеplilрации I1ро
Фороо'Ц (4 . 73) nо.вУ"вне., ИСХОД/!
_3
С4.73)
Дll.liьн.::1beк ПО_КI!II ЧIIoC:'ЮN
.IIOJ:. в отдеаь_ IIIfТePII&4&X. 'I'&JI. ""к 3ДОСЬ ЮI ttOltIN!IC"ВO дос­
aer..ИКО . Лp!'l8М 11& с. .....у CpeдI_ KO~~O OC.ВJ.:X ~ YМJ;II _
f<r •
уС>!ОВИ.II , '11'0 частотное -рас­
_
OТCII пpulC!ptIO .. 2 раЗl., uce.'l'CJlb_ - 11 21 ..
".4. ~""... .:tJ .. 11><1.1.
с_кие- ~ 'l8CтотамИ соБСТII<!flllWX ког.eI!ю!М R М81!Ь<1е 0, [ ••• 0,3 о,.
IIIНpмtlll IIcnor.b~Yeмoгo цaCTO"rНOГO Mtftllp&Llt& Cnonое", фмльтре.J ~бямэк
1.,. .
CltедоМТOI!l>НC, и3 ca!OC'l"fl~neНl'.It (4 .71) " (4.72) """ (4 . 73) nel'KO
ОЦ_Мet'C/I ТO'I' участок час'l'OflI(IГО диеАUOI18 nOoO!.ЦeНl!J! (OIOOr.O 3 011-
f'aJ) , • KO'I'Opr.II
~e" QpиI\II'I'ИII COQ1"il81'СТI)'ЩК)' ... р
'l'eJtbl~ 'lllC1'OТtIIa
П~р
flWl цаё
('!'eN<Ipll.llbl\WX)
_110
~b 3tI&<IIt-
4 . 2. ~ МUНO'I'Oннocn. I18P1'cf'8НIUI "o.вКOlec'r"ВA сotlс,._
I тpe"l"ЬOIn'ILiI>IblX поr.ncu 1 .кr.3JrO<1N:1'01't«> A oБJ:вc"i''' 11 3tl&Q&-
Ps;elllte
Ilиa>liiТiГeep;uIIII! гptЦDIЧНIo/e 'laj'ЮN 1lИ3КОЧ8СТO'nIC r'O ДIЧIIIе.30tI& nоме­
~ ~CIt 113 (4 . 71) И \4 . 72 при
:во х:уб . ...
~r.-
'~
v • (..
(:1 ' (1
11~0/6J
I2х?,2Х4 , 500 ..
..
J,fГ/~
f :cr~
-'-=- .tt.ю' ,;;:;;;:;;; :zcr.. f. =~::: f
=fGO'iJ
~ _.~ _ _ ...!:.!~~
,~. ~_. __~!Ю· _
2.
..
l!tfЖВIUI «aQТO'l'&
CT&ltlUllWlIOro
.lll!QOII pa.cIl:lT
t., ...
20
KOIt>N(IC'I'_ м пr.о·",IOC"И dlel!!'p& Собеnск­
IUI.(:IaJt'I"eРИС",,1I;)' ~вукctlep.!JI.I.\lИ . T&II , 1ICI1000b3)"II извесТ\tIoIА ПpиtЩЮI &.18J;кз.
lIC_иll.
llИе naancw Д.IIIII Ilреде1Ы1О!! <aC'I'Ot'W С ДI:!Q}"C"_ f'eМCSpar._ мсмаке­
НI\II.OIM АМ nouetllеНИII разwepajOl 12Х7 , 2х4 , :> ОС .
1
"IacТO'l'иaII 38.t!иси..ость
НIйC чac'l'0'I' (МОД) II~ ПQ38СЦe'l' оцекить ю( ~ИЯЮlе 11& 118CТ~
а_1I.>ILIЖ
CIIC'I'eII ,
у
KOMptoDr
....uy~1o(:fWI X&pUIтерис'rИ1t8.
It
IlIIIo(Ir.ellC-
tI&I переда'ЮЧН&ll Q-1tJCЦt!II си:_ npeoClpa3OlШlМeoI ~ьe . ~"111OOМ t,II/PI.-
Qlllte ,II.IiII ЭllyC080Ю ,t;aU. _ _ OТOp::lll"
"..од.! КОСНХ,
,
ItI.Цi'er.ьнtJJt
цк о<;е..." 80"" Д,a.II Ре8Ю8 ~IIIIWX колебаний а l>I!Дe Ilроо<зaeдeниII
&IiOИII'l')",II.tCIl'( значеии.. CIIeln'pI.II_ !b1lllЦltA nере.цачи IIO~НIUI (Чl.Ct'O'I'11011
S.: (<о»" прос't'pllIC"8111U1011 ПJt.:I)
11
ИС'r"O'l>IИК& СIIПl8.1':I. G(t:.J)
[~.Щ . 'I' . е .:
ГЦ C(i1l1UlJl.,. С O~O .. И3 LJ:I1!Тpe.JtI>IIЫX ~aC'l'O"I"
pt!Ц& Тр&ТЬОПQIII/X IIO.lCCo нaIIItH&JI С a"i'Ol
'Q'-l8 1О111 Н J;OдIt'«lC'!'IIa CO(IC'!'M IIIDIX «a~O'Z'
no.r.o<:w .
110
1!oe ~
npoN~ ­
'I'~._
где
А
_ "..... O'I'O~A
1I000"I'OI111\t10111 ,,~eкт •
"
,
",,•
Ч.
Первая 1(3
! i, . / " .3
.tj / ,, '
•
1 ...... 1
,,
...
о
/ -
,
20
.-. , .
.- - i
J2
2S
,
-
. l,.;-
,
,
.... !1 ....?:,
БО
iO
фуккцv.1I
кочиоro ре3<)Не.ТОР8 . буlJ,eМ V... ~h:
S..
,-1
lIDAY ~b KO'roPOГO
, j,Ги,.
где с.). и о:
100 12J JБQ
-
15, '
,
-,
.,,
-,,
•
~
·2
,
. ,.
.,
1.._.
_. ~ .
",
,
.- .' -...
NII кpgф:.!fla ( Хм '
.,
,
.~
'7
III<CIII
..
7
nO)J1OCII БJ • •• 8(I Гц
'
-
-
, ~?3 -- 75 .'77
'и,с
2
1
.."
v,r.'
,
'1.. ,
~ ...
•
y~
J. Еслн II ОС'!"<Ж'1IЧ\If ЗН1'y>Q1iI1\JI
.
го.
0.' "'"
)н
СI!И­
IЦI
е1'О IIOBepXНOC'l'l!X ,
'I' . е .
14 . '76)
Гц
rДII
N"
'11 '
79
n,t -
~ИCl!а '\а'I'ype.I!ыюo PII,I:,I!.
(0, 1.2 •.•. ) ,
ции KcIтopых ж .. ре.хтеpv.8ym'
p&81IИЧIIOI'CI
"(\[:'"
кc.wбнна_
КQJ!е4!1IЮt\I дr.1I
вида IЮЯн .
При Пp<ICтpe.IIC'I'lIеI<НOOI у<:peдI.енни зауиОIlOR Зflерrик, П paIС>P<I!ОI\a.l;Ь­
IICIA
1!D8,ЦpI!'ry зеу~овоI'CI Al'ВMHIUI . фунКЦМJI п:
ВWЧI\C>!etta ny.. ew lI>!'I'er~8&НIUI 110 O&Ьt~
. п..~ ,n, .. Ы~ · бln Ь
e~ · ( 1 (~
V ..
П,~ ::. v'-fСО.5 ~!!!....rJ(.
c.os'!!!?y
. СО.5· :!!!"г.
а. v.
6
~
~
,
,
о
, харвl<'tе{:tlзуQ:;I\X p8Cllредеяение ЗIIj'_
-
О"
•
70
П
С"~e/ЩIjе ФУНкции ПOol(!llеl!Кll (пp:R>tOУ1'О>!b>tGR Q:lP<i') с не3 I<Е\ч\I'I'с>!ыо<м
!ОС" pI&И" ~ 1. j on'&oI!O/l •
6
,•
,
Рис.
11
lIeJllU<8, '1'0 ~IIКЦИII pIlCIIpeдellef!КII ..o1y1' быть ооределetШ ..... К соо­
П G r4ацell ~ etoI
,"'
10 _ ' •
- "b,~
" " "
~~'I'" ~:~,,\3у.:~~~=::ЬOU;J!
УРОI5eНь ~О"I(Собс1'"," ни ....
69
,,
WD.IW .
•
м аоro да.РeниJI с учетом ПOllо.еиия I\сroЧ>lIlК& ( Х ..
.'
,, - ,
,
,,
,
,
,н
"1'"2; о)"
,с.; ,
ImJраи (II1:ЮС'l'p!U<C" 8еинм) oWнкцкн П.. пpe,t\Cru:r.88't СОбо R IlРОИ"'"'
.
о
о
- GJ..
=(/ (w·-(J,~)~ + 4o/(.J~ т:
'" '"
N,gб
О
соотввтсТDеliИO , yrr.Oвa!l pt'ЗОl<al!CнaJI Ц8С'rOТ& и nОСт<>­
ВlЩel<ме д,в)'Х фуиощиЙ П.
о
=С '"
р85et1 :
AНI!II>I за~"" ДllII
Рис. 1 ж "P"I""'py 4. 2. Iapв..-rnp роста KOr.M'II1CТIla
со6стооенык ~aCТO" Dи ",ОЗIl.ае. 11 o(l;OIlC'l1l ~И91С1!~ частот
,
S,(t.J)npeJ\C'I'llJ!r.IIeт собоl\ 1(ON!I,.eHcllЬrA
IOOДЫ . Пprouuaaи , что S.. DflИС!Ш8етСII l)Ь;pa&ct<и е.. Д/l1I об"qнОГ() (ЩIt_
i
I
'3
I
i
!
,I
Л
40
?-t-'.
:t'I'>IX
CSI"KTpa.III>IWII (че.сromыll) КОО'~фЩI\CIi'l' пере,цаQИ ПOlolt1'.lClill>l д.11! • ,
(4, 7iJ
Такое усре,цнение на llрактике AQc'J'МAlСТСЯ , 'l!ШрlUlf!р , путе .. аро.1W1fIIII 11 раЗI!ИIII<UX ПГ.ОСКО.С'l'Я1< с paдl!ycJl.W)t не ыенео:! 1 .. н&r. IICТОЧНМ_
1\&,
'I'Шt н Приeм>ll\lЦl. З"УКII. В ~ТQj сr.учае П:
.
1.
В сЩео< СllyЧ8е
( МCТQQ!\Ito( к приемник 1ШI0ДIiI!ж.eН) K88J;pa'l' npocTpw<c'l'DвtIi<oll Ф.r>uщии
ДIlIr KOCIIX IЮI!Н ( f"I~ ~ 1, n1~ 1, ",
>-
1) ооредcr.яeтc1l нз (4.7i);
"
l, ($(~
=.!..]]J'(с$~Х· (.J;~~~'i.c,cf!'Lld.нJ.rJ·d.г=
1.. ;
.(... У
t:,
е.
-#
П& =п &
-
1.:.I!8Д01I8'rt'r.lIHO, OI<OII\i.II,'I'e>lbIlOe 8Wp8&<!t<И8 JV.ж. Р."
(4.76)
<;
• ••
,
,I:U. r._..e&IoНIIX (НlIIIp0u08P , P"II~ Qllp&.:I~8IIЬНO nаоскос:-
'1'11
1::1 , Т . в.
1'1.>-- 1. tI,>' 1,
r,l,t,
"ol= 01:
t.t~
...
IIO&КO Пооса3а'l'Ь , ч!'о 11 дu. другю: ('/(Z"
.. _
O"\"1ol"l!'Z'b ,
i •
>IQ,ЦЫ .
<I-Ю COC:r&ВIIIIO;М o'z' П6ре1ОеНlf01l
~ КpII~ Орм IIO~РО_ОIl
t.J /с.)
. !f; .. 1/."'- . А реэу~ь",,'I'
(4 . 80)
(,.J
l"PUe-
•
!OI1C,!,()~ПО ОСИ абсцмсе.
По..af"Ii.II, что Ац)=di, ... будем И>IO'fI> С ~нx e~
11_"",,, ..GО):
Пж.
",-iР
· ~X ·d.kdV.dl ::' .2.
1..
~.
.("* :=...iJJfCOSa"
V
(,
ос
V'"
т;. 6,9/1;" - "~ C'="aн,r,apтtlOlI реиеp:l,paцюs
НИII (4 . SI) lIlЖ AQII)'lll<!IDIII (4 . 6,2) цре~теРМЗУе!" cQ(!o M 'l'ИПI!ЧIiYЮ fj<!30-
•••
8Оnll п:,
C.IIepytor
(4.'19)
.. OCI&Pt tlCU'.JI (1I&IIрик8Р, P5Ct1рос:'PtlЮlIICIКJЦ:II lI&t-JI8е11bI<О ОСИ Х, " . в .
1,
J1Ie пpиtlll!'О , '11'0
будп у.мм. В>Q:
ii'r
Д.UI .
ff1.....·,~П"-:.
(:051 "";-уd.Уd.Vd? ::.' 1..
·""' 11!...fffCoS~ EL!');'.
е.
e~
.
4
N.>..
=Ь
p'l.
_"8ИIUI HOpNllpOlI&КНWX 'I8.C'I'O'I' ,
0'1'
<..J
"'.
• 1
"PII KO'rOpWX II&'Z')'J<&КMe t.tlБО I IOIOДII 8
A8$IOМ JOIIff'tIp8IU!8 буде'!' е1.llCio 3blНCe:rb o'z' IIIICТOТ\I В "реде.оах до
• y~
t<aca"e.r..,нux
ОуДII'I' удо • • ет~Оpll"Ь У , ;!
0 , 707 o'z' МUCllМl.o1l1ltOro З>\&lIet\IUI. ДeIlt:1'JlIIТe.r.bIlO . tlCt.1I 3lt11w<!КИ е (4 . 63)
.llpIUt.II'I'b
м махСlU0Jlьное,
'I' . e .
вояt\В&l .
&:.ам прои.эвoJ:ь>1)'l)
CIHIr.'rplUlbl<yl:l
~IOЩI'I) lIe-..иu G(w) 38Ш!Ю1ТЬ
. . ~ е ПОС'l'04tIНOА CIIеКтpa1IЫ<ОI! .IIKOТ>IOCTЫI ~
IWIpIIIНIP, AIJl ИС1'OЧtlllUl Clln<&Ia -беао го" ~.
ro
• XЩJU.~.
K88ДpII" 311)'1<0801'0
.uм8Нlill (д.ui KOM!J;ekCf!C-i:CIDpueниoA фyккцkIt) д/UI"
i •
IIOдW,C уче­
!'о
I'I1II
BelI~
~ro
Jlа!оl\ _
lII1Тepв&A8. ,
11 KO'I'OptIIoI
и
не ОPf!..,еи1' 1 дР, буд8'l' pu!18I
_ _е
t>J/J ..
)'роана
81tep-
О, 125 ~ 0 ,13 .
Тa!loe 07I0МНII8 X&pul"tpнo дм/. OТIlOCII~lIbНOlI a!j»U!W OGJIoca; np:n~"C~
!'См 1UIОЛНIIКIGDt пpdра3()JI6ЮIА по QpDC'I'p&ItC'I'lI8ККtIO' ycpe.1l,lteнмo 11
IWOUI el"lUiдaprtWX
ЭН&Ч8!III,IQ ПOC1'Q&НЩ1I! А, 110.&1' eW'l'b CIIИСIIН ФОI*iY"О~
II<:I1OJ1Ь30В&\'Ь AIUI CCllOOТflUet\IUI (е y\ie-roм ЮI: кот.и"tlC1'lI$) с цОIlОС ......
[4 . 2.3J:
PYXI.!.l:GJ)=[ (.4 р & П? ~a ас.)
i
rAe
С:
р
-
_-
'"
/
Vl[t"-Jа_с.;,_~)'.f'-"о/t.)аJ
(4.81)
(_
3,цБ) O'Z'A'IJlbНWX .. од
O~II ~ Oc.tE!llll'НIUI UUe'fU оБJ.al; ..... lI>IЗ1IП 1I&C1'OТ: ~~
В'I8IЮOI ВII,ЦtI (4 . 81) IDI'I'lIrpu "е ~epмcII. Doo'l'CoN;Y, .ЦDII)'clWI , I/'I"C
IIC!nll811 ЧIIC'Ютw резонанса ед,
' ПOlla.:IIN (..) .. (,,); + ~GJ
' ,где ~(.) ~
paccorpollкa , ммeщ&II МaJIYI) ИJИ"IUtY . Tor,цa:
2(.). ",(0)
;
4(~t.Jt ~ ~o/G).~
- . . ~ д,.u • ,"
• .IIpc:IIIМyI"K. o'z'
i_
• IЩII
до
f".
fI
пер_ М
1" . ,11.
'l"pe'Z'bOItiI'aвцwx
1IUOДII1'CJII ПО 38.6IIC>!IЮC"I1UI ДIUI
IO!fI'epE8.l&Jt
l\OCIlI[
(4, 4.5), It&C&tenllf!lD[ (4 . 52.) и осе_ (4 . 55) flО1:Н , CCJlII 111)11ШI'1'., что
~lIfI заТ)'1WIIUI ((1'13 ДOnOllIllll"еllыю l &l\YСТINf!CЖОII. Q(!paCio-rки 11 ПOOltt­
(4.ег)
--.)
e)'I:~МllНO не IШмetUl.tI'I' l'paНИIIЮIе
YCJOIIIUI R
PeI:<!IIICII IIOJIИOPIX
7PUНOJIIIII. "O,J,нuo, С yчe'I'OМ ранн nJ)IIНII"fOl'O "CJIy.l;.eIOtII (4.82), kOl"j.\I
11 , к_ I!II&IIIIII 0pU.811 ~rpкpOeallМII С I\)'JIII на -00<>
JlIМIO
OPtQ)'C IW!IUI. ка CWIOtI к '1'0 .. ае уро_ О. 'м
как onoeчaxось , К&l!бсцн 1qIIInNНUA ПО II&C'I'O'I'IIOI g,~""'kfl
скоросп звуu ;
a~OfltOCn I!OWЦ .
::=~ + (,J.. ) ('-'-"';)~
окt"a!;IШX 1I000 OCO awx фl!r.lI'Z'pCI , '11'0 1I 000\1О1IIIе'!' IIX
CJlI:IПp8. .IIDМlllllIIII>UI .
C)'I.8CТвeннo8 31\11.'1811111 фоp0i8. АЧХ (pe30К11НC:Н01I KP\80I!) lUlee'I' ~ькo
(,Jt_(,J."
1/3
ПflOqeCC ~1'pIIВМ'Z'CA """'" 11 npцer.ax roaJ:o,," plCCтpOlb<JI
.... lII:МeI'CII:
~O
(4 . 83)
C.J. '
51"0
t>t.J 0'f'tI0C1I-
И не :rpeбy8!"CJ1 . ДllIIc'l'''''1'VobllO , _011103)'11 p8efIНCI"80
ПИО'l'llосrell Зl!3Iкоarx 3!1epl'lll WрапОpц!lOt\&.lllltQ<X 1I1.IЩ)a...... ~IIYКОШ?)
kMII-Я) п о 8ЩНОIlOl И <;'I'e.!'МCmNec:.oA I'EIOpuI>I •
• ЦНII
,.
Е е
__
МIl
IIИII о:
~_
-2.f.t
,.
'",Е е
ор!О3К&<:Н)'О
CJIQI>
- ,,,о;St
. . ..
~.
коа«ицмeнt'Oll
" rtJ)1ШО_ IJI,IIЯ OAНO'I'IV1~ ОООА) .оо~фt8ll'l'Oloj
3e'l')'Xa-
311)'1«:1101'111;-
УС тeI!ОВlЦ!Фeмc1l
l:IeI!>III 0< .. ' Т . II .
2&": :;
•
0(,
с~
.
( .....
CIA>IttOЧtfOl"O. pe_'I'<>i* """ IIC1,IUJ) П Щ<С'I'fIIIОЩ '" GJ ::: ",. • М"
(;• • "Jr1J.!. . ' rд.
,
,l1li
"''IlI "е.оll Ч8с;:'I'"
ОOllG8ИtlКQl
c.f - Oo.vlМ g:piIНВ
~
I/CIIIIIIOO:'I'II .
е
AIIII
0 0.0<:101 <acf'O!" JIQAY 'l'0III<&-
правой ..сти _ u"i С S/4jГ.
. - CpeДIW! .цllииа СвоБOДltОI"O npo(!erв
где е
О (lJ\)IЧII>I
""'11
("
j::(,
с: е, '
,
rд8
11;, - o(qее ~IIЧ«:?!О..!:.~ ~~ • lIН!'epвue
РвсК~1ШII эна'l1!1IIiII Н,
UЮlе . б//IIЗкtlll к
-ycu_."
:saa>IC1IIII)OC'I'И
111<1"_
O'I'ди.ь..." гp)ЩI
8tj-
.. (" • (.
•
з
:
7
4/V1·
кц O1"МeIIaJIOCb . OCOPaВU. &l1'epJЦly3a с )"18'I'0.Il эlte(IfЮI IICЮlllllка
IIlIepr'IIQ
~- (pIIC . 4 .n
31Y~" е
nCioofl;t- 11 )"er.INK ....1I"i'CI! DPII
~
- 3UИCЮЮI;1'~.t) 11 <nICтотw.
Вwpueиме (4 . 00) Иllи
..1 8Н&'lекии J:D&фfIщиентое аQJ:OllОN!OIIIIЮIII o'Iыч>Iых 'O'l'pOll'l'ellt.кIiX)
(4 . 89)
I108~OIIII&I' llahи 0'I'II0CII'l'e.r.b1iЬ.1I У РО­
IIClIo8pD1ocтell 000lЩeИ>lJl . ,I;Ue 6еll u;yС'IRIес:кОЯ обpвбo'l'DI . [Ip!eOAA1"CII
вень rp,)ФlN МCIД • ..aenIOaI lOfI'fф8I.JIе , r,llll KO.Ii.INec:: ..1O ~_
11 CQpuoчнoll tII'I"IP80-r:vPe . 1"0 IIPII цac,O'I'aX lIII&e I25 ' ГV, СИСТeNa'I'ЧЭ"ро­
ЧOC'to1' .цОС1'ВТO<IИQ NIIиltQ
_
ИllII
дaкнw;
110"
не _ ~ . П08'1'Щ' lЩес:ь
11
IIlIрвОМ IIPllб~ ....НИИ
lIIIКIt) 1\CII00000bllON'I"b мзвес:1"I1)'I:I 'I'~~ )"'eII~
НIIИ
oct._ П~III\JLII,
Вeplllt8lQ'
[4.25]
7;.
_.
pe.вilOIIIPНO.
"
e",pМIR е J1Qw(~eIUI" Pf\CDpeдeMII1'CII БOl!ее
ToгДII.:
при y>ЮIIЫIe­
IWIpIIII8p, ~ 1 . ПОD3IIRН)'!C ко!. pIIC.4.и tпо
) , с KOPP8KЦj<eA YBeJllNlКНI! ' !O • • • ZO
Ц!lCt'O!'aX O'I't100;: И1' UЬЖ)
2
nOO1;lЦ1I)' в..~J':
.~ :::(O'~((-I- CS"J
J;8.и O6I!,YC
0'1' СOQnI!Тl;Ц)'ЩСГО
•
6I'OJ "'" (O ~(1
1- ..E.
)
(
2Jt~)
(~
uиu (y<;IU8КILI) КOoIIe6aюi1 ItC'rOЧIIИX& ~ J*lQИ&fOlX* (модОА )
I nplUolOA
:';n; .
IIВIIpv... ep. СООТ-....мях (,: (,.: ( ... .. 5
CQ~e""lI (4.1'15) П OS.ОIIIIII"r IUlЙ1"И 1t4Фeк..м~ ЦОЯОсу П РШ)'С­
Pe&>IМe
......
(4 . <1<0 )
пOIIeIII_
[4.2А1
)'C:"I'eНOI\IISIIeIOCIII
•
11 Q, . "';"0 ~;;;;.;-;~ ~; (4 . 8в~:
xap&к'l"c~"
(2 , 31) ,
МC\D,Ы . 'l'<>rдa .
M~_ ~QИDliОГnoq6НИII . Q.II.нe.кC . 8CJI1I IЦI. час!'OfU I Z5 I\j "
мод
_
PeIOI>Ie:
с.о
0\, С
4 е,
I
l'pyПiI
Р"(6:Ц= J-7;·
(H....ff:., 4-N.. .~. .<l-If,.
П') _ ,4_ т.· ..!!-..'N ~
....
. . . . - y.L.. , ...
(4 . 85)
4V·
ЛреQбразуем NфIUIе ..... (4 . 85), ИCDо.ьзу"
AIIII
есех:
OO~lIl1t"C11 ltIUI ~ II.lIIДperoll 380-"1[01lOlX Al.и.ения трех '1'Y-IП
J
ив. tOiЗкlIX
opeJ1.llltX .
»111'0lIl CllY'la8 aнep!1tll • PЫ;OdI ~ lоаеб&н>!II, п pПII Ор­
ЦIIoнa.1Ькall U&,Цpaтy 3BYKOВOro ~etIIUI . одно А ~IOI N'OД _ . , . ciwтto
Н&JU._ ИЗ (4 . 84.) . как ОрО"з~еНllе K8II,ЦpItТ1I 88)'1(0801"0 Дti.Dr.eКIUI од­
.... •
но. lIO,I:.I; IЦI. .IIX 1tOI:1N8OТ 80 Н
1'lIреиll "'f~ .
"
p8l:CW'I'pI\Nемсш.I/'J
пи
__
где П pll~ при ~311(;01 p&elIp8AUllНИИ . Ч'I"O вре-
"
~
'P.'l. _ 1I'<8p!'e'I'IIII8CkI\II сумма УС'I'&НCIIQШМ1CCII
~
КQA
01.;
I
pвoc:мe'1'pilвa""" Ч8С'I'O'f'НCOI
СIllЮ<:ТII CI'I' <OaC'I'O'I'>I n03UOIII!VI' пptбllll8.lII/IO cyJUn1>
lII",epeue ;
кОВФ>цмetl'l' 31\Y!tШ СNlOIIIIt!НIUI Q_~II , ~ кCI'I'ЩUIiI
8Ca1lll1<8et'
м..чмм 1IOдII.
Кa8,цpI., обс:еl"O ЗВ)'I<OВОro Д&fIIi_.11
I
~Ч_ O'I'tIQCИ'I'(lIЬНОГО урсею. '1')I'Ш IIr.II отдеr.ьных wcд I
зеуксllWX J:.!IВI'CID!II
talCт<I'I'_ и.н.,еP8!ll'е
CllpeAe-
~ .. 'tCII lt&X C r - Cpeднe!<IIIIДpI<'r'INIQD: 3В)'КСUIIX ДU1.etIIIA IIIOA • yC:rв.нo­
MraeIICJ'I реамме , IJ!aIIСntЧIЮ (4 . вaJ , 110 без С)'N>IИрсванIlllI1С rpj1lll8JI,
3&.!>М ­
Ч>IC'I'O'I'НОй JCI(&К­
(1
~e пepeдl.'roчно!! фуlllЩlUl ПОМ."DIII , ес.о:. м.зввс'l'Н& А'-DI IICточ­
IOIХ11. Qc:обо.е _чetU<e l,J.вcb Прмобpe'l'lЦIТ 1I'I'Op'_ IIC'!'OЧНI!I<II II1ION-
.0~ClpII'!'eJ:") , J.OТOJ;a!l lUttID'r бozео I:IМpCItIW01:OC_ (1 ШВСТl\ 1013I00I.
1IIIC1'O'I')
JCI~'I'"n , чем IIt!рt!КЧНWII , а raкze rt')'ПOIОllllе H " _ " I I,
OCII~е HepIUSIIOOН!ptlCI!! 3111""ММCIc'l'bI> ~:SOВW< сд,8IП'QВ ЧllCfO'rIj. П~_
~e IIIIIpOК<XIClllcx;:1IIDO гpa.okClГOВOpt!1'eI'elt с НИЗКCI!! rpa!Щ'IИCIА 1I11С 'Ю­
... в .
R.: =Р '
(.
-+
р,'
r
;: .
'"
'I'CII
+
{,.
в мaт.wx по о6ьему n<*IIIIII<IUIX с &о:Clк{)А
.апВ!lIЮ",1
rде , IICQOJIЬ3~" (4~64) , Пa>ly'll\ll
~ ":')'OI:JliluD·
М,
60з6)'1Ц111111D.
1;."
ПРЩIOДИ'l' 11 ре_
_.~~'1I7rIIx!
•
IIJI~­
~fAII(:1'QТКWX МС\Ц п,* O'Iq'ТСnИН .. ~И Сllllб03&11етlWX п одобнwx COC1'$Wlll_
R,::: ~; (17.' 1", ~ tr: Т2 -t ." -t fi/7i,),
aDIX I C<lепрв пеp8llЧНОГО C"l'К!LQ. . С ДРУГОА С'l'ClPOНW,AUI ~ n Oloellle-
ilМA, еси м OCIeale<l1IТЪ
IICClleдIf8e owpueю!в П СЭ8ШIIМ нa.llтll О!'ItDCII'I'eI':ЫWЙ )'рсикь u.~ ....
r/4/", .
o&юtoro ~ ~'I''' ( б
(4 . 94,.)
..
f-r
, nOC/lI l<O'ropoA
~
" COII,s t
,
као­
бop:I1',1III3.0ЧIIc~ lfO,ItМ 111 будУТ C!'CI.I:b pe31tO по,.."Чept<".1'ЬCII 113....
fJPI
кв oК1'llВ)' J I 0CIJ:1IC'r>I IIIIЗIUU[ Ч&С1'О1' ,
'IUII.i< 06pUao1,C'I>mUI , ч:ro cpцII,/!IIII O'I'pueIOIIIII "!<ер""" П(XIIIОIXP\OIIa.r.ЫIII
1tOJI1IЧ8С1'1!)' с0бc'r811Н1Q;X час!'Cl1' , ICI1'Op.:e "c ~ CIIe"'1!UbНl/e
~ .. бс с учетом (4 . 92)
СОС!'&llЦЩllе C"rtI8дII IIC'I'()Чl!Мк.I>, бy.nero .1!Ш!'I'ь, Ч'I'() CY_1'IiIUI 811f!PntII
д Ni{.J); 10 'з (е, ГI!/:Е
,.. (, п:)
буде., 8 CClOТ&e'1'<;1'61U1 С (4 .?О) Пpoll0IXP\ОIWlЫIa Kr.в,цpe.'f'y час1'O'n.I (ДI!"
IIIclI.'I'I)лы\ъlx 6CIIIН). ПQ,Цо;.бноо Jlll/iе"ив xapвneplfO lJII1I ~ЗIIyч_ '1'0<11<1_
l/CaНO п ~.,ь , ч'ю ~cr.EI ....:(ж .. А YPCII~Ь (. предer.ах 3I'I.I8C!'Hcx;:r .. по IJQ.II"YAI кв САУХ) 1 ~_IIIIВIII8OICJI
-,II,IIIIIНW8" сх;:_ It.
!'I.II Ыto,
PeSII>IfI
ИМem' I!a>lбc.tН
uca'l'e/lbllUe ~ 11 ~ lIII'I'epNJII М , CJle,g.ooa-
OIIIC • Dep8)"I
O<Iв~ МO/}"l' "oвmurrъ кв 8QJ.Шере.ц&\IY
( ,,-
НClГО IIC'I'CI<IНIIКa I свобo,l1.lЮOllIDllе . CaeдaВll'l':anbho) , IUlYCТ>!IlOOkl\ll Bнepl'tlll ,
nepell1'Meмц CI1' "СТОЧНII!l" к IIpII_ку I ЦOllelleН.IIМ в C~ . . бу~
$&8IoCen.
oor
Ч8C'I'OТ>I .,аж:"",. k1U< .. I C~ 110.00 , IICI с Кl!l«l'l'()f;1wк.t
~ Cl'!'Кl!ClIIeIIIIЯIoIII CI1' n lUНCIГO IЩII,I иарвс'I'fUiIUI ,
IWI 1'INIIpu.bIcyo окр&СМ,у) Пp!l lI>fIy.ы:НaoI .озб)'ЦetIIIJI , '-МO'!'PII кв <:11...
,I1,u:ЫIf!be по_ни\' 11>1:81
fJ
<дr...
cOClc,.._ ЧIIC'I'Co'I' , пpa:lclpu>lol'lal:ыtD,
Ilpi1Щet' к C~_ ~EfЩ\.II ВЦУ­
J,ЧХ l.eктpou;yt:!1NeCКCI"O 'I'pe./<1'1I I oбr.а.с,... НlUlIIJCX "':'1'01' , lloo'l'Cllq дu
)'1<8
QCJIllб1l8НIIJI JII.НI!IiX соо;:raвIUIЩIIХ 1\ecБX0ДIU0Q _О&Ь80IIII'I'Ь ЧИСТО ВSYC""­
.ca~ " З-311 СJ!аБОЯ и:)(l1lpll1'tlllь"cIc'I'н n~НI'.JI 11 11С13111UUtO&UЮIII
ICJCW:I' IICIIHJ,He
чесlllll ~ П)'1'8III, нanpК»ep. N!eдeнIUI УЗКCIIОnOClW 3вyx<1l0nl.01'tI'I'I-
fICI'ec'П!e!PJro pвJlНCllIIIClIII ~ "ЭJ:Y'II'с>ю1t .. norIlClll;.:l.~~ 311epnllD<ll.
11,11. П~etUll IIМpI)IIOO QJ:OCНOI"O 3В)'11С110 гnацS .....JI не 1Ip'1Ie,g.0'I'. 1.110_-
'
'I'8I!bIQIII резуn ь'\'fl.'I'fUI " 3 _ 38. СQXpIIWНИII MCX0ДI10!'O СОО'l'НOIIенмя "!!щ о!'­
IUIII IO.." ..c!'D& К Иl!l'l кс .. енClC'I'W сЩ1'МllНIQC KOJt:GaIOIA 'I1IC'J'01' , ~)'фr
дelbIUl" >ЮД&IIIМ , нt<:.WQ'I'PJI кв )'NelfЬQeЮll oБIIIеl"O yp<I6IQI О'l'Р;;авННО!!
ПРОМСХО.lU!'rь бат l кp)"l'U "обptu .." , ПроnCfЩl!ClIЩIIbl!М ми CII&~ IIIC)'_
CЦ"'CI~II IICIJ:tIIQC'I'1I ИC'rО'<i!lt~& , '1'111 М )'ICIIЪ"ИИ~ ror.>l'eC'l'Ba соБС'rl'll!Н-
ClG.aac'1'll .,
IIIIX
'II\C!'(IТ.
ба~- ;';З-;и~ ' ~;';'I'()'I' .
"' ..
I/~ f,. ,Гl:<!
110;;';;"""
О:-~)'п)'&­
77
РвсCOЮl'~ _о eT8ЦjtoнapttOe СQCТOИIUIII . "OГд,l!. В 110000eIOШ 1103~ С 'f'flt кам _ " уровнем pe.:!r._~ I'p)1ШW МОА, Bo:'I~O '"1<tOЬ
"'ОГАа.
могда в C!I\!KTp!!I CMI'КQ.II II l!C'I'b СООТUПlll'Щolо ,
pouщ.i" КIIИ бllм~км е
собс"вOНItIIII '4ВС'I'O'roN . Такое 1I000oaeН>lll кв6J1t1Д8.e'I'CII . есr.и СИ!'НAl< 1\1000'1'
IIIJIIюIlМ~ C!lIIКТР МИ lIW1y" -'>С'!Ь'А X8Jj1U<'I'Op с дос ..а.. O<.IНО~ CКUUllOC'l'bO. П~
1IIoIItII1)Ц8III\M С ИI 'tIaI'.а IIlIИ 11 111'() П"УЭU IlpDЦеоо ревербо\1!ЩllМ . KOf'OI"'A ЗII_
lUI_e'r'C.II 11
:laтуХЬ.НКМ собс'l'WtI<WX Kcr.~1I (""Д). ,0,962 . 00"8'1'0'1"08
З&уч.ание С пptuwpНO 'l'lUl 1IМ _ о
CIIOK'I'p8J:bIl.-l
СО<: 'I'!Ц!CoN ,
котор.lI бull ЩГ.&Н
1I<:1'CIЧIIIuooк 11 уе_ВИljl;leNCII peaк.we . CJ:eдoвa!'ellbНO . 11 QClIlac1'K ВWCОIOlX
~ UlpoI
f >J... ).
ГP,II QИСr.о IIOJI. досТ'Sточно вeF.ИI<O , IЦ!,pll.К'l'CP 118-
~ n poцecicolI ca~ достаточно ,-eГ1W с
~8C.II(I.
_1'0
--- -- - - --- -
'80poIM.
В o(Ir.-с"" .11 1\It38<IIЖ
\lllC1'O!'
1l000000bl>
(при
М&WДОI (:'1'8;-
f': '_ ) К3_38
lIOA>Net,.. мод IlDC.lle:lвyчal<llв не DCД'IIUIЯt!ТCJ! CТ8'I'IICТИI!8 и :lA8СЬ
~ 6оаее Y'Ottull c'!WkТYP4Il1 IUlUКЗ.
~ЧI!I с q. IЮТО. MIWIS. ~ce:.. 'а1'ixai,.я 1\O-1!~1I\)801 ""оре ..
- - - --- --- --- ---
"1 ·16 , ' .2'6J
I~!I:."CJI 11 то" . ~f'D !IТYIt"""" С;Щ'nIIt1<1!I/JI .0.1110:\11-
I
1ЧИIIIIМТ'CI! а (~ . )6) кoнruв«cнw" IКIЦ3111:1.p!II ( .Jw.u.l' 6 • • f ,. )L
.Q;rI)!teIlТtl; , ~1I8fi:nelUlO. aro р'."1IIII (, . " ) ТЫ"- "1"'''''11''''1
acJoqjl .apвn'ep 11 ueT 0.111","'8 lI"puI)KIOI:I 11"" ~9~IIImII.ыIII '1a;:n.
,0""_
79
""
6:.
,
о; = ~Сjб;
, p/CiS/f~'dV.
,
e.H'I'~1'IН8.II у.tелы\аИ мeJ<aНКl/1!CIUUI
-
"1.'11 1l0000О1ct!>U1.
S"б,
e,eMllllUie -АООpO'l'Ное'l'"" 1I0000000ettIIII , CIIР<:дellllео.м O!'НQli:etiltt'O< срсднеп
УВl}lllNенищ 06ъ_. УЬ
It!I1(
11 ero
t, ) БУАe'I'
ПР" OДНOII 11 "о" lI!e
06ьеме .
~pвc1'&TЬ С
Ij:opo.!e 1I000щеКМII
_
u"
_ро.., А ~ будет
- J- /
,
/
А ДО­
ООЪ,," yвe>lY.\Г~нe.erCJI быстрее , ,,~ nnr.Z;tlДb II08epxtlOc'l'ClI. С 8тоА !'ОЧ­
ки зрения Д06РО!'ИOC'l'Ь 1.I()01eq_R 1Q.-БI!Че(:коR
s,.<i,
ПОВ4!ри!ОС_
По с:)-.еству, кoao:ФщoIem М1')IЧНJIII , Ч>ICr.e-Q PLWWI! OCIpat llGlI
б pcn>tDeТь 1I011ЩеЮС11 ( 11 МОА С 6oIIы:юом
S'.,!5•
/
npae.<:UI.I\IoIOet:.
~неРI'IIИ на еl'O lIoв epxНOCTIIX х c~eiI зкерrи и
••
S/Т,бs
•
х
$,,(5,
S,J,б,
P:~c. 4.12 . P.'ic!I~I:;eJlep.1!e :uуеtК <4вСКОI\ ПРО~;UЩ) DfИ
IЦI. OOllE'yxнo:::r'lx nOl!8l/&lIlIA
добро!'НОСt'1I lI apм~e1l00me,llll. !'О го .е oбwмu. .
Cl!ЩlYет M»eТI!t'., чn> ;,ц c~ ItDlle6a.нltll Ц'I')'U>Iие IIOД .
CllA36IIIiOe с оро.ОДIШOC'f'ЫI 11 1I~ 8IQ1КШОГJ!.(CIIet<Ц отдеllЬ­
IЧ(.I: ПОВе{ООЮС1'С~ ПOtolЩetl>U! , пptlOClретае... особое ЗllaчеН>\е . У.нтерфе­
pe:~ процессw ,
IOЛ~ I
_ О3НlIМIX:;И е
в ПрОцеС С. 3a~ .
n puf'lNeC К>I
ре&мме ~eннwx 1<Q.I:е(!ею. 1I И:1-.38 КUINI\II П plOlC R
811epn!И. :IДOOb Пp<ll!l!IIlIlI'I' се(! .. боnее (IТ\IОТIl"fЮ .
lip<
3W1o хараК'J'Щ)
3Вryx&ЮUI буАet' <XIpe.i:,ellllt'IoCA"e.l!Coм" жteФ>щY.etr!'OВ ""''I)''X&III'.JI (38У­
хОООГllcqe>!ИII)
"r'fIJt
,,~И lI.IIIlX ~PI!P)~ IЮД.
СоотIЮlDl!I!М loIeIЩy &I<1'I!В>ЮП иJ)Oe.QДIUOOC1'Ы' n~apXIIOC~eR ~. по­
N('q_ 11
1"p)tШ~ кmCФщ>letmИo 8I1у1!CIIОГ>lОЩенИII О( ДJI.lI
'IVP I!!I-
ДОВ _11 удоБНО КblIтИ с 1IdI000b8OlIIl.III!eOI ~"IIC'tINeCIIOГO Прибli.1!&eНI!II
{о\ . 6б > . TOrм.
0( .
б".4V
, .: 2 .. cf
&/111
П Q,ll С&МТЬ,
"'00. .......,- - cr;':'&11 • ..,. (\ б".
\/"0
f Jб;р,'ttS
=4рс -& J'P.~I1V
Рве . _ . В . Xapattllp ЗМ"У'ХIUIМ!I еобс1'1Ie1П!1I)I: Jro.-,бlU'.R II
ка ~ II rpai!И
OOC1'Oll ....... но _lIIe'I'I;:lI 01" 0АК08 rpaнx 11: ~ro8
К ~2 II>ЮII'I' elКlK 3~Ч_ на гр8.Ю!Х,nер1et\A1!l1YlUlptlNX
~poc~ ЗIIУКОIIWX IЩOЛЬ ОС И х. 6"J
11
CS; -
ка r-PВ.I!IU< ВДO~Ь
1Ip,,'IIIICOrOI!"
У::ОЗI\e
008J11o'X
мc lt
6'.
НО
щ,
1>/12
61",
оси У" а; . ~ ~oclIl
#Щ)
.....::.. 11 (4.%) дм . 1IIIII\J>lМeP. косщ ВОВ>! (lу.цет:
ч,щ=t•J~.,t..PY)(:U)O:5 = ~~l-(I1,"'6:J
f~O.$l~
у -"
s
L
\
\
(, е
1
t (.
~
.
"-
~
• ~
.coslTl·d.v, d}~ (б.. H~.)Y] CO~} !'ifX ,ccs% ",rz ·dXdl
f"t (,
.
+(6 .. (f,
г;..е
.. ..
1-
(,
?fш~
!!.tf)',C05·~·FYdf
d.y,l = &rr(f S -0-6, <', ,,<)
y~
е,
~,
~ 4$ (' • •
zi>
V. ,
"0
..:ur.
P(;,J~) - 8Ш"P.'!')IJ;I. ЗНУКОIlO!'О ДIШJI_ ,IIPI KOCb!J:
S, . S.=S•• , S, " S. ~5••• Sr=s,. .. s... -
1lJI_
,
(-1.44) ;
COOТ~T8)~ ~a
IIОМСЩCl!ИII.
Эtимeнa"UЬ 8~ (11.96) д;u! косых ПQ~ Н IIaP,I:,C'I'CII БOllef!
n;:А:~;lJ~l".:rх.,оS~~У,соs·.!!ЕztU.d.УrJ.~=~.~.".
A~~,
... .y.J." t..
с,.
е.
У,
т.
Тогда.
ГtJ1ПIIомой мooф:lмцмеll" звуКОЦОГПЩOl!ИII дм мод КОСОI'O "И!III
буАМ' {)IЦIeк
O(~ ~[S,,( 6'.1"6,) .. 5.. (6", ~cr.) +5•• (6,.6.)J .
Пpil ОДКОp<ЩНIIX DOecpXНOC!'I!X lIowcщеllllll , когца 6,
.. .• . "
б,
..
<У. пщчим
,,~ ..
о<чl= 8р с6 ~
wo Q,I:JICIЗt\II.ЧItO Cnpll,ll.e.'!IIМ' СР&Ь ".ещ c;("'~1
&ep:i\НOc'l'ell к , cno,цoвa!'e.ubI'o ,
1(
(4 .97)
c< •.tf
(4.96)
11
проllO.цl\NOCt'ЬС II~
и"еет II!lИБОnbl:ее пpиБJ!кксние
cPIW!МI;y ~ЭИOOCf " IIО3'фф'.цI!eff'I')' ЗВУI(ОЦОГ.~НIIЯ iX • магда
~ эа1')'ЧЮtJl 3J.1e(11'Ю1 QQЦЧI'JUI~ 3КCI'IDlleиц:II&"I>WJII
"
_<:11-
о( =8рсб(1 - ~\:'8DГб(ZS" .2Stl )_m
u
s).-
s
-
N
и "'~'
БcII _ удобно iI&"3~T" (4 . 99) МIIM <4 .100) через _ _ COIW-
: : (~ ..
нozкмя ЖSд3 [" • (1 11 ! l . Tor,o;a, к n~py . upot е, (~
.. 1) : 3 : 2 в (4.100) 171.. п о QООТ8е1'СТI!)'ЩСII '''''9Irype.цY.И
то) I(OД>I
(
'1, .. 1. 2, .... '11 " 1. 2, ... . n~
..
о,
1,2 • • •• • IJ~ .. О и~1t I)~ " О , n..... 1. 2, ..••
2• ••• ) IIС111у11I1'1' Ollfe • • ..-ЧJICJ:О_ знаЦе!о.е . Т . е.
n~
..
С(.., = ,цs-о( ... ~,
• Q(~:;:
(\111(:1'0-
n, ..
1, 2 •••.•
"~
.. 1,
0.70("' 1 К 0(., =q l'c{~I1 ' C1o , IO!>
CleдDII8.!'ellbНQ . дм. Il.aC&Т'eJlblQlX. МOoII , 11 D'i:lИЧ>!е 0'1' MOCItl.. "соф­
ltoщJIeom;
еlЧINetЮ.те>l1l
з '= L rp{X.~)d.V=
1\
"'V!i
1"0
а.умспоr~CI!Iеtllll! 3В.ВI\CII<' r:1't 1Ч1I1(11!U11!(:I{I\JI pacnPOCTPf.Нct11U1
(1'/ • • 11 • • II~
А:', JJCo~l''''x.e,,~~!!I!"Y.d)fd.Ydl =. .A~~
V 'H
то
(.,
4
>,
а llремя реасрбеРi!Щ"" 1111 nОДЧ"'!IIero/I CTIIТl!CTМ\lCC v
.. оА !'PIIIt"'08l<e " OI<a~bIMI!'reII бооыro
>
t-.!!!!!.~ > l Ц'",, 4V/S
где р(.I:;r)...шI~ИТУАа 3J1Y!tCllOI'O ДIWII!I!IUI fJЦ1. UC,,"e.ab~ ( ХУ) N)Д
(4Щ) .
т
у.,
CII ~Y'e~ЫIO . lV)'IIIIo_ l<Oe<tФщИеtr.'1ol "II)'КCllОГ~OIIf!Ю'.я w,и
::
и fТ/ ~ f
'
7;"... '
ДеАсТ 81М'aI< ЫIQ , здесь
, f'OrДi!lIl~ (4 .92 )
1·10-2 (u
tI1,,~ a..:,r.J
с
S
О(><;/'" ~[
!>
S~.(cs: ... cr.)~'1.(c:r~
TIJ,,)-t- ""i·ЧО"r
'<s;'}].
км "".но , ,~yxllll"" Kacaro .ollbHIO: 11011 . '1'11" 18 "n.: и lIо~б~I:IOe .
." обqвll 0 " )"1" npo~CXOIIII!' с 1f)1Ib1lll 1l C"кopoOТblI. 'le" 1ItI ~ 1I1< , и за
БОJU8 npoIIOn.ln>.oIIbHOI: ~P:!lC" , C:rea)'eT OТIA;'I'lIТb , чw жа~~"ь~1/O 110Jl,w , IIП РОЧ ! II ТЦ Jt Ж "- I и .OC~. lIe 1I000yт Б W ТЬ вo~6yц.e HM без ~ 03-
О. .... =- !f[~1 (cS", • O"~).,. ~(б.J1'~)'" s.,(~' б;)J.(-:i .9'.IJ
110(11 то '" 11 .111 И"ОИ осе lЮ. Il0.l.1111. Пpvче .. OliUWl)w.oТClI , '1f'O nOC""(Y.I!~
ж&с.re~ыlыx (ху) . .. flpe (Х>!)
11 су ..)
• б)/A)I'I' PaВt1W
I<S-'З & apYГDrQ К03(leМ"'le юа 3"lмmОГ.ln", r... я (ЗIIТр'ILI!IIII) lIO.ю т ... _
<Х ../' ~[?<б,~) ... S.• (б"... c:r.); S-, (Cf,- .б,j)j.
прм ~ 06~Me
6, ..
о;
.. ... .. б.
..
(f
1IИ,I:ItO , n O ~Y'I>IМ
о( "" e"'(j(1 _ S"'J;8pc6"(2S~~~2S"\=m о<.
.,
J"'"
Т
S
J
'" >.~~'
ЮlIIЮI!I!II!III .~ !II p!lYII O'le I~U , ~BXOU",M· 11 m~~rrpaц!lll С.oIIОКНОII
31111аТ Ь кapr-e lllle (II'.ОМ ) " ре31.о11ЬТИР)'~18!1! "F~IЮ!
S&'l':X8.Y.IIII.
~"ц..e1l1\l за1I<Оn<Ж'.oIIOItel'l<1I по (~. 96) ~ .... T~. 11"11011 1 , 1. z
осю-
oce . wx 1I0и _во K a!IТlI, Н СnO.ollЬЧ"" r.OJl,CТIUlD.l h ец. ( ~. S ~ ) .
Tor • • nOЧЧНII COOТkТCT8e1l1tD
ct. ..
~S:p(6• • 6~) .. ~tG"~ 1-6.) .. ~6y I 6,»),
С;(" = ir( ~6f t б~) S~.(б'J . 6.. ) • ~6s- t 6",)],
f
с( -
~.
~[!",.
s.
(~.lro)
s
J. \6" . б~) .. ~') .6.)'5J'1(& ' 6,)]}
"
где , AtflyclULll c:j. .. O"~
.. .. . .. 6"~ .. о"
•
I1~Y'lI<IoI
- О( ::.8P C6"( 1 -s:·, ~.1"Ц\ = 8рс6Щ=Пlо(
,
50)'
,
чмс.аа ОТpalU)НIIЙ з-. apeoul.t!.t С ~II(:AOO( С<:>б.::ТI!e~ <laCTO't , то МOII_
110
".У' ,
ci , . 8p,6(i - S~'~
S... ", т CJ.. Ч~}
s S")~8p~6 Т,
ос.~ 'e.ipcG(i - s.ts
~S""
= ipc()S'
~::'fI1~ о<. .. . ..
}
5
Чнслet!l(yl) Сt\llЗ .. ПОСpU.CТIIОМ _чetIILII
IX)..... <х
11
(j. •• (1.1
.
Т$I\&II бу.l<,el':
2,
(>\ . 101)
(~
:
(с. .. 5 : 3 :
Ot:elllD(
woд, " TO(UJ O"I"putet\IUI _ It8.ca~e~b_
CiO'lee 8!ot:ОКИХ nOplAlloa _ KOClDI ..ад .
. - : ~ c.t08llWe IlDAto 80~ у. C)1:!eC"I'I),""DТ lIIIt:Ъ ТOГJ;в. ,
~ o(IecolNll!lAeТCll KOlle1'pya"Т1IV<a.fI xнтe~..II ~ осе­
ltO'I'"OPU
C~ ,
t;llPllдel:lte1'Cll paвeнc~ C)'МICЫ КllllJЦ8ТO" их
11811~ kOCllllyСО8 <4.48) eдI'.J!I'oЦe , Т . е .
0(. ""' 0,20(
_""",,!'
1IJI1'I
ocellllC IIO>:H оно 0It8.3.:вв.е'!'СЯ ~
... с.оsЧJr
costo~
не _ ТOJ:ьao 01' ры­
+ COSl~ = ( .
(<I . I09)
Вt.II or.lteltlle pueotC1'lIII ('Io . I09) cбecne<lИаает aнepГCТI!'IeCK08
к U;YC,,"lfIItcll:oJI обр&6(Jt'и. n~ . 110 " 01' В>IД8. с06С'1'_
ных ltOI:eбeюUI, II plNеоо
треты' м
8. е08Ciy8дeниа -~ CI)"I&IItIwx фt.эоыrx соотносени А -;13 COI:тaaII.IIII­
-
TIU(IIII 06j)U(1101 , Bj)I!МII р\!:вер6t'()1Щ1'.и
..ров
, "
1I_~ЦАi1J-11oD; IIQД AaцQТCII ~,но..ю~ОСU1'O""' lIМj'o.IIOII_"~.ц
111, . т, . "'., ~
(.:
_
Фо~ЬН08 Н&.lllIЧI1е tпо psc .. e-ry) oceJ3loP; I/QД в СОСТЬоВ8 КО!:>Р'
.
.t!- , К&iI,I;f!IC по ~ соот_
10:!Цу ~PPIII П~ . Нв.'JрммеJl, дм
с,цеаа\'1> 1IW..oд О ТОос , Ч"1'О перВlle DТpЩIeнI!II Н~JmDТCII C~e;;CT""ew
~ «(Ja!'YЦ/U'.>IJ
~e ,
бе.~ •
"друrмж CJ!)"'IILП ПРI!CyТСn)."еТ 1'..... ~... 0II!!I0Ie до­
• OТOf:'18 CIIY'IIIIilIwII
OCi~ уаUoINY.eQИ I'.пll ) _ ~
&Н!pГllO '::110&110 1 II~ .
в IIt'OI'e IIlIl'II:O убе::J<1'bCII , lIffI
завv.си!' 0'1' ~ ocel!UX· (C~)
e)')OIIIpiloe Q оrлоц:ение (З4~е)
коеффициеll'l'О.fl
118.
ПОIlf!PXtIOC:rях
5iV
S" . Би :
ос
ao<"J' "" 0(. •
ЛO(:1lOJlЬКУ
... 0<1
Cll peJleAile!'t:1I
' 0("
Y!. "f ~ " v · w. 1
u
~
v
V
v
'106
'У•
.. е.-v.,a..t+ Еo~e.)\.4, t + Е."е - ~4~ t..
• )/. .. ))... ..
)).0)'1111&.
811
IIреоо1
а. 5-~"и - ~) . а ~.-б. (( -ос_) " ~=-l'.. ({ -О<..) - COOТВ8l'CnIf!НIIO......
S~ t ' $"
&дм
11
.s;. • .
" (4.I06J >',CII().Ibaoa1'b
,
11 tI/IМ. п еречис~etIНIIX ~PO" 1I(ЖI!OдИТ 11 неоС»щIOМ~ испоnь_
IIДec . I! peд.1I DIIOII!IOro ·Apay
НО~~I!O-lIО"'~ч&сIlО­
(4 .21]
го pacllPllдe.ll81\1U11 r.а&СФщмetr!"C8 ЗВУХШОГllс:щвюов . rr,e CIIC!pOCTb 3а!)'­
~" д.u
~orv.ro tпо 1'ООреоое 4t·,.J "" J)
OAttCpo,IU101'O
byxoвoro UО8Я . ToГAl. , под,обно
<2.71) ,
п роцесс ea1')'ЦI!IIII буМ1' (JIИСIoltl&Тьс-. ЭUY.CIDODCТbI).
l
EJtJ~r'E.!I)=E.e
t: ;
pe~OI'IIUI (Сpeяi'IIIl) _фttЩltetn' I IIY1'CII0Г~0QeЮUI на п оеерх!IOC1'J[)[
неnь3J'l ПРОИOJlМть 118ОЛl<pOII4КНO О.
~ хщоl IIOДW спpt:,Ц8lЛe'I'CII OТНOCllrenbHO lIeко.оро l c~l, ха­
(4 . 106)
'IiIo.и. ~"pP)IUI' о:r ; IIJ!I'. ~~.9!I-~ч.:еl
II~
.0_
ro
н П~ It КЭlIl!CI'tIOIoCI' (3. 69) pe:!lуn .... НJ'lYШleo(f nр';щессу 811.~
~
f "" .. . J".
где П РО~'::.ОАК1' фQР'ОФОNJ\l1е -б&1Io_" oceBwX мод. СиyqaJ>.нос1'ь 8 1'0-
O<.IСИI\IUIWIIII plLWНC"_
b- .1
s ... ~-tS
5 -.].
(t) = [
'ераае мana~OIlll
П pDЦeC(: С I 3IIту%а111\11 (иоаCiУ~,ЩIIII) и coceJIm u: боn ее НУ.31U1X n~ocax ,
~
."'"Е
~OCiO СIIIIJI,Y8Т O1'II""lI1'b , '11'0 &1WIIIЗ резуnът~еro процессе.
~'r)'X&IUIA <eo aCiyu.eКIIII) IIC8}: '::ОС1'68IIIIЩIIX 8 ~ юCiOli частотнOli 111'-
t;IIe
it.
• С( .. "
_JI.i'Ilf-t
,
(<I . IIOJ
- c~1 xoвФ::мt:иеит ЗВУХ(JIОГ~Щetll!ll . ~
.... "epe1II С)'МОС1 lоо<Фщи.еиroв , ВЗ~ 00
c..~oм.1'eaЫiO. pNy~Ь1'щ;з.u;м р8нерБЩJlU;>lll lleex асщ в па.осе
nрм CТЦIt8.pт_ 311аченим
E(tJ/E. = (O-~
6)'АМ'
Т4. (4)= !пSiI;.
[f."·Ч'lf{(."·'''J
~ [tl.If;-ll.j f , (1. ш)
,.
--;-:
о;:;- J .""'"Qt;где
11 - ~O сOCScтИfIIQIЖ ча.::"ar
11
IIIf;'epВUC
.0.00 00111 б)'дC'I' бlll3КО 11
.!.J .
ll00'l'poiI'fb
~"'" Ц~3уЩIIe "IIC'I'Кl.le
11 PМYJlb'l'lIpyt:lЦlte IlpoцecC" карасW!ИfI 8"lIpr>tK woд В _
~e '"
8c'r'l!(:1'.wofO , llfO WЩW , lllleQЦИе l<&I<болщyu pe~~
.....wy.:lllOl(y.
Dщ:об_ обрааOll -.ю
'1'011
IIм.1..О рааlOЩell ,
<1'1'0
час:roт_
рас"'" COO'I'"Ж='I'lIYет ~еv.c.I<>oосrи:
P,~ (t)=Р~({_е-<,· t).
" _
PКCWOТ~
бo.w:bCUlА уровень JI YCTaнQl~ peIIIUЮ 11 OCl10BI101t будrr вr.1III1'1> И
CCQ'fllcaeIOUl
O~ВDAI!D!' С ДОС'l'аrОЧНОII
'l'QlDtQC'I' ....
шре­
на д,nll'l'сл",нос: ..... ( II~КI1YI' Q,pe.жrерllCТИму) nep8XaдJiWX I1poцeeeOB 11
,lWlИТь J:e.{)e.X'I'ep зв.'I')'J:e.КIUI lUIи ""PIIC'l'eНIIJI . "'OO'rВet<I:'I'lI)'ЩI1е "Р>''I'ЩЖИ ка_
ДaIIНOOI
'l&eNfllON
Ч~ . . П~ 11 кеобхD,Цl<ll(lCc'l'Ь 8Jl)'Ct'МЧ_01I обрв.ботXII .PII 1000II w(I.
_
.~
~l:IбоА МOДIOI
МJf1'eP8UII. ДeAc"Iw.1'eJlЬOIO .
11 YC:1'aJ1Q1IiIIIIRIICII
11. "(4 . 84)
в 1l1Iдe'
' 1IIOeII
_чеl!lllDfJl
ОIlllВI> ....,цу ,,1'tttI-
3B)'1r08OГO
Дl'l.!;li:et!IЦ
- ,f-·t
~ ПOllOCl/ '-С'tO'I' , I!CI:II ~ JI,8.Н/IIfe 110 знв."'et!IIJIII
Д.UI
.
ot.
.IoIa'I'ePISI.IO.
IIIIЗIDIX 'I&CТO'I' . '
Пров~ &llU.1tЗ IЧI ПPIOleре IIOWщelli\ll IIPЦ"JI"!OIl форм., Itо.>ю
PJO = ~.e .
pв.QllPOC~b " на IlUW tl\боll МIIOII ФOJ:- . В af'OМ ClJучае ЧIOCIО Собе'l'_
--
~ ~
ltI!Ir,I\)'
~'I'1\YIX!I'.мм ~иач_ ДJII 1:11".
-01'0 >t ШIIC&НIIOI'O 118{If.II"епеоипед,ав . С a'l'On 'I'OIIJII! 3pet<Иf1 nepl:!lo1l <11l1li
... lIегко _
ЩIIIiI!IIQW тi
IlОС1'РОIl1'Ь гpa4ltll про;цесса 3а'!')'XaXИII e~1I 1I000U,(nPМ
• ~ 11 0 ~1IНeI\IIЩY
зuoнy буАеТ нo!5l11WL.... C/I
ФO\:IIo'II (4.6.2 1 IUIII (4 . 70) СОio;p8Юlе!' "'вое 81111.чекме
tas-.
p#f.
но C~1'OnЫlO БOliьсоro объеое. Дц!lOllCEleЮ<ll
~~II IIIбoIl
1&1101'0
!lpillобрет&.е!' 'I'ретье CIШl'\!.eIoOe
' oбt.eмa
(pкc. 4 .t3'J , ее"" I дакном ~! п~ ocee~ (дurnнo-.oеpv.QA­
<Ао 200 JO'б .w. J 60Iьал _
lIIo:e) IIOДIOI lIЩ:оltOГО ypoet\II. Ре3)'IЪ1'МP)'Щa.Ir K{JКЫII не буде'1' ПOJlЧ!!­
~ . ШPeДeЦII _
ЮlI'ЬCl\ >l1Il!e1\l101I ЭШlIICIUIQC"" . ecIIК уроввю. кaca1'e. ьНJ,DC " , . ~e .. БОI~ ,
\Цен iUOвe'I' _ее Yllltaopcub~ 1I xapв.l<'l'ep и 01'0 cle.цyeт )'ЧIn'WU'l'Ь Дn,.
BOCUX.llllQA БOllЫllе)'1lO_ oce-.,x.llOД (11"0.1.111) . В ""ом CIIуч&е по
"iIбw:I; фоpl " ~. ПО~II .
)'X8.8&ICItIa.
~ ~peaJmlliНOOII" ~~ellile 11011_1II1II. lmIPOII
~PНOII IEpuюll .-но (II~eLИУЪ. lфOМI!! т.1I • аре""" ревербepaцIIМ
~КX. ~etlИlt т,Q ~.111\ r;r • особеl!lltl ВJI~.I\IЖP<X. I ROII'I'{JII.C're с
7;" •
на слуховое 10000pIIIIТl<e. ·
~ обp8.3ON , -ю csм.и."ь ,
WТO •
(\OJ:1If! ВWC()lIочв.сronwx lItI-
'l'epIIU&X 1\ IOIII.UIX II~ (piIC.4.1~J ,.~ пpeoб.uoAuь кacoНllь­
_
мщw (ПО IОВlfЧесI'IУ) , 1I0000plle со C801!>< ЭllaЦ6КМСМ те 8W3011Y'f
II~,* К(ЖIIОII а&!')'XaНIIЯ. ПQ,l;06К1lJ1. цртмна будет ...б/ЩДII"bC!I "
БOllее IIWCOJ<IU\ Ч&С1'Of'&X . г,:.е нa~ IlpeoC1UJ\&'I'b _
"'.II)'Ч8D п_ c~1I01I pe~ Пpllel'
ка
МОДЫ. в aTI\X
<':WW<':II.
В AЦbltell.
__ IфМI!М S&Т)"XaИIIII бу,l:,8'l' приб~и:аа'l'ЬCII JI ПpD<OlI. ПОО"OIIЬJl;)' ре..ер-­
~ClННl.lII ороцВ<':<': буJUl'l' MpeAeпll'l'bCII nм::u. KOOWWII мо,д,вю< , 8. 3 8)'_
69
'
.....
-
1'aБJ!1Щa
Ilapnмo!'ро! IIO,D. ь ЦOI!осе
22, 4
,
,
- ,-
,
-,- -, - -0- 2З,3
О
{"."'I
••
----rs - - ----
2
О
22, 7
- 0 - - 0 - 27,4 --зI !l2
~
6
3
2
О
Z8, O
, - , - --0- - - , - 24, 9
- , - - , - - ,-
и4
-1,8 8.З
-
5
-+
5'4
<::;
-+
5., - oбщaII U~OIIaдЬ поверХНостеll ~ ..
о< 1,,/5
_ o.,r U"I'НФ_ 002
j
_.
,
,;..,_::::: ot " /!>=
•
(},f~"·//~~-:::. c.o~-
0<. .... :::: o<:s,./s", O/~'N''''::::: ~o;
• pe8)'JJo"ирущее ~реми ревщiiераЦИII 6уд.".
'
Тoчl [wo" f./«..] s.-o(Sfo",·'t_/<><-]s..~ [rI"(,,"'-J~ [.....J~(~"f"rg
·'- ,,'.IJ
9~et<1I peB~e_"'n.,;
J ... (7<,
<11'0 "8СКOIIЬИО 60xbllle . .КCllWWlbllOГO
11 эeд&Юlсll \IaCТi>!'Н01I пonосе.
4, 0
18,З
9';5
""'?,'5 - - - - - -
22,7
и 3~. l\ВJ!,ЦY1'CJI (ocnll 11" ЗЩIaJiW) К3 СООТIIOl:>eЮ\ll
01. = (:( .. ~ 0<1 "'0< ;, '" о( ~ I./S. о< ' ''/S _(Х ' . . /5
0( ...
17,0
--- -- --_ '_ _ ' _
25, 2 13,6
• S. r
~ S - 5'1
13, 9 - - - - - --
• - . - - , - - 0 - 24 ,7
"
S,~
о
ze.2 г...
N, ~!(,дБ т.:.~J.с.
-- -- ---- --~ ----
..!!..!.-....!!..L..!!..L... f i • гц
,
• 1
- ,---, -----1 24. 6 7,7
9
1/'
'.1
-- ------,
27, 5 8 , 2
-- - - -- -------" -- - -И -З. по
31!8.<l0ИIUIМ
11,' woaнo CflpeДellи"ь 31!а<1е111U1
ер><
,.,.
е
"од
P&cClIO!'peII/QI<I !'-pIЦ<!'OB"" Вl(yCTINCI;:КIIX лроцоссов В llooteciWtDIIIX 1103_
в<W\m 'lIереllти и КЗlloaeo<*I ВCIlРОСОВ, СВII3аКИW: С М'!РОМ CIlтиме.пьtшX
ЗIlY1<<:до r~OI!IaIЩИX tI 3!1yt10ИЭOllI!pyЩI<X ><otIC!'py!ЩIIЙ IJI!Я обecll\!1lенlU! тре­
бу_ ypCIВl!e 1l w,ynЬТИllди.к.в.тИВI!JIX и II,ДИ<ТИВIШX UYC"INOCКIIX
!l0t«!X.
з
1I000yq_
(,
0'1'1<0-
с.И'teAblIWX ' ypoВtlell ДAR ~ ~ . О];ншсо ь ДIUI!IOtI спучв.е &'J'() не име­
e'r CXIICТ4!•• II ОСКОПЫСУ КI<C ИifI'ере.;:уЕТ pt!эу/lьтнрущее II~ ре~ербepв.цllll
000>: IOO,Ц. ПOll'I'<IМY НaIIДeК 1'p)'QП0_ QТИОСiIТе/lьные уровни ~II oceВlol.'< , 11/1.<;&'I'8III>t114 11 1<0<:l0I7> IOIOA. Нвapll»8p , Д>l1I O!'+lOCiIТeIIbнorO УРОВIIЯ !'рех косых
uqц бvAfIМ _ь
.
.
ч....
!J.ЛI. (bl)::/Oljiii'E.l.,- _ (и. .
if.. ((..., ~t7···(~··)
'-~ii?t. - Jщ,-.t...J~~'~· (W(oJ(, ..}.fif,(""·(...,(...f
.
>1",
..,
ПОСnlЩllll1I
f;(7.IHUU~)
"
tI. ' J,9' Ц) , 'f)+ b(~'s"'M ".2)
f( у. f f) ~ k(,!,~."
:::- 1196.
емос" о rpyпIIО_ t)N~и лN ВlЦ;C9< В mбnкцу
.1.Ре3)'OIIИI!pyЩОО BpeмI!
-~С1'!UWlporиoll ревербер&ц1!1I в 38,ЦaНIIOIIIIMoce
4.
ДeIII
110
pl!3y8b!'a!'
фо~ае .Ap:i.y. гд& будем 1ICII000ЬЭОВl\ть ,,~e
I<&A-
ntIII.<leI!IIII
CpeдlleII
Дll IIНW своеод»ого IlpocIeгe. и C1'fLIWI.V!'"olI реверберацим ДllII OCell>V<
(
_~ - 2f,'(y-f,
l
Н.
« .•, -
r.
;2 (, ' (,
= " ': .""
- "'ti;iГ - ,JI:' ,
_~~ 111"
-..,. .I' .!.. 2(l.t. н:, ( 2 ) z( t"l,) ZOtt / f)
"''''
l
S.. -
= 4."'-' ~ _ ."ЦI.~." _ 1.
""
.. ...lX.-- :::
.1"('. '("(1
T~ ::: 4.fD-l ; " " '" v,:,~" r",,,~
{ . ",...J '"
'" ~(', (. (.
......
Ms.,.s,. 'r,..! Z(~"~" ('(~'l. (,)
Т....... " f-/(J"~ '
_/ifi;
~~
:f'_
,
=~ - 9 ..
*" "9/'1/~ .. J:~c ,
!~.""
,
где 5.~ , 5~, И Sn _ СООТВе1'С!'венно ПJlOllW!.И IIВpa1IДельtшX uоверх­
"""!'еЙ при ре.CllpCIC"'!WIetlИИ Эвy!tOВID' _н IIДOnb осеll х . у , ~
•
Час,,_ ЗlIS.чения коз~ентов звуК<Х\ОГJlС1Цеl-lllll IIS. nOBepXНOC"lIX
90
"
P.a"P*'I'ype.
1~.
Чlu'p!нcltllll Г.А . Картккв O'I"p!WIН,,1I
' . l.
NПyptс!\
uyI:'fllxe . - 11..:
11
ДA!I СССР ,
ео ~tIВЮIC
1939.
11
r -ш ,»
аРХII­
7. _
<.. 15 - 21 .
pIIC'Ie'l'a З~I(ОIlblX noле~ . О(\ре.эо_
распредue_ C:~'ro_ ~'I'eмA , раБO'l'IIIQIJ< " :latlpw-
'NX IIQIoIВII;eкJUIX .
БрехС(l(:nll
'.3.
NН, 1947,Т:
,JUIОIII!II&'I'tI ..toИWIt C:'1')'1UIII. - К.:
Вe,цDWC !L' _ _
'.14.
- 111 . : Ш, 1942 , • •12, »4. - С . z1 - 35.
JI..II . !lpeAe..w
'.32, »4. -
&nO~
~lIIIае'I'М l18a<1l'(1J'ВIX п:рмб _ _ -
кux мe'I'C,цOIl , yncorpe6V1011ЫX 11
'.4.
С.
apclINIn'7P'01! aJ;'fI:nze . - М . :
' . I5. ·Иоp!.ВII В.l.
C!opoIlll3»!L'o
U!L'-p.l,
Pa$!OКI.X I г .lI.Oe.IIIIOII 11
АР, ; ПОД ред . Г.JI .ОсIШ08а , ЕЯ.~ . - М.: СtpJьз,ца'l' ,
It IQWO[
1959, ".2. _
' .7 .
е
tt.:
11 .A.ayc'l' .
234".
9.
4.18.
~,
C:1\c:7$II
I9'71 , t.xYIJ , ВIIII. 2. -
-
К.:
l?О с .
С.
aIo'''.,
11
cOII~oil c-rpo:llТ'8АЫ10R Лраl-rя­
дIIA ред. и.г..цреlbeнa .
-
111.: Гае .
1957, -
Вol'<*O.IIOвa Е .А., ДаIЩЦОII В . В . об QДJIOII подходе при М)'с­
'l'1IЧ&O _ npoel<'""POIllLllItII ВМA&O;Juoe . I . C6 •
ICII-Т& nИО_РОII .
fI
Под ре,ц . 8 . В.Фур;!,у9ве..
1'iI88, _
4.20. &mеао
С.
..ауцн. ~ру;а.ОI
99 - 105.
C:""Pt8",nc-rIll .1 Пер. с франц.о
-
К. : Гос: .
&PXtlТ'flnyp8 JI С!L'рои_
JI3A . П!'-JIo:
.... "'ркаа .... . 1960 . -
DO ctp-I!)' .
2ЭS с .
o.z . .4 fltw c~,tt\/ltiol> j<>'t th l e,·,tt"'"t,"o,,
о/ Not ·
_ l R/Юm M,d~$. - JAES • 19ВI , t29 •• 9 . _ Р. 597 _ 605 .
'" р •
КачероВИtl А .Н . ~ТИ<iес_ оборудование tnOIосtyДIIl!
11
4.21.
!'8I.'I'poIl. - М.: Ilcll)'Cc'I'IКI , I9E!0. - 2э9 С.
"t(rty •• ot J.,"s
, 196.2. _ 586
Аие-p-r В ., Pa.Ib:&pp,'I' В. ес .. о .. -rexюot1f Зl!)'llоу(:uellilll
Лер . 0 _ . ПQR РВА . &.г.Jieмllиa .
3.10 . Bf>t';jf,e.t l .l . МI<J iс. А с.ЦJ tiсs 0""'- Atchi kct" ... .-Nе"'.J.t .. Р
•
' . П . r8II,YC К. Apx:МТ'eI!'!"Yp!1.II I!JIYCТИК8 . - М.: rocc'I'pob3p'I' .
"
С
4 . 19. Кoм'l'lOpll J. Ахус_
in<&..III7"'I.X. K.lot!/tl> ",not.s",,;Tec""'o</ih.f"oI, 1976 , »4. -
- Lо''''''IO: J~hlO
~Aellll!lonpotc)8OAC!L'.:
'Ilqц ред. · JI .y..МalqDutellJl.o .
aIo'.II.;
1986. -
•
7з с.
прое.n!pO:-и. JlOI!Ц&pnIWX auo ..
by\:'I'lNec.oe
1949 . - 496
11Iep.
.I1e...
11р! I0IЦOКKt* l1IIД6-
229 ' .•8 .l. 11..I> N.Rrr~tl/tJ.tiol> А«еи.,t l~w ~'ltl'Ulcies. -Pti"t~"
' .9.
_
'" ,.
·lbA . 1OIDC:'I'p • .IIJI'I'- p.l .
56б С .
lDO!IeДIIИCа звyxonOl'~
1'1 0 ввуаа
1965 . - 47 с.
IЦЦ-IIO.IDI'I"-JIII по С:'I'pOJ!!'u,ы: -r1lY м _pюiren-ype .
~1. К .А., ВоРОИI(Н& Н.Н . , ~IWI Е .С . У,сСАеАО8&101&
p.дIIОIlOl;l.ИlUl
I9В2.
Икгеpc.u_'. ~_
.... 1'7.
с.
CIQ"'lIlIl Е . ОсИОIIII axy<:'I'IIIOI . -
).6 .
&nn1'I'P .
!'еХИ~IN8СIl(lГО tipOвlmlроВIIIIIUI 06ь­
4 .16. Море 1. КoJ!e(IaнM И зВ)"t. - N.-Jl.: Гае . il3А. !L'8rИIII<o-'I'IIОР·
М'
I987 . - 5s8
К.,
JI !L'М.ТPOII .l Пер . с
53 - 61 .
'IYP' IUIP&OI: O'I'p(IoIICtDtll • Лt*t?Цекмк. С6. кауц. 'i'pYAOB ~~o
о 1962. - С . 10 - 17 .
Cюorem!e l11li1. " ЗA&IfIUtI.
.. оpn.
_~ .
arm-ol..el. _
Amroootа Н .Б . АнМII'I'МЧCское peUlKi\8 з8Jt&'lll р&СЧ8'1'& C'I'py1I-
'.5.
о.
j.IЗ. PQIIo~. Обзорная I!IIфopI&ЦJUI. Вwn. 1. 1хустиК8 ра­
РClЗенбеpr .I!oд. Ые'l'О'ц
J.2 .
_ ?8
,.12. fl e tti.lOl f 1. Н. ,tc".. stic COilJi df> t.lto_li,,<AeJ1" '" lle'''tt1li''l
St".UI1S. -JAES • 1961 , »З , P. 1'16 _ 18З . 246 _ 254.
l'i184 . _
4.22.
-
I
Ы.: P8ДIIIO м СIU!SЬ ,
Э2О С .
r~"toedf' ,.,. ~.
rt.. t ..~t i(".~ hl4."'etttJ ,,} tlte Ju.,...f>l(;~ 11«,..-
nп:с..,. ..~s-Jl/l~lIе Q ms. -JАЕs , 196'1 , Vot.З4. -р.299 ЭО5 .
с
Дре.lbеи И . Г. э..еllrpoallYCТиха 1\ з еуиоюе ВeaW<I!e . - Ы . :
4.23.
CIlll31>IDД&T .
1961. - 544
4 .24. Blud P,1I.1he (",,'""-
~j
Jl.J. Al!;;yenlll8CUВ II$М&petllIII
(I~ ред,. Н.Н .Щреем .
- •• :
I
Пер. С eиr ... .
Изя. lI!IOC'rp . О:Т-pl .
Фypu-eе В .В. З_.-rpouycfllU.
rJ!au
3 . _ р.14 _ 23 .
19S2.
ш,.
4.26.
Д
Е
Р
~
А
Н
И
Е
С.
f,,, ..<t. Мt'и<'11,,"rnц.t: LD"" F'ЧАr ...
ciq~Tc c"ir'l lIr.rir.ItI, . ..... V I 9'it1 • •
4.25 . Беp&ll&lC
о
3.
!'_(I'I'~ческме Neт<U\W atIDJIl\ 3$ W-:YС'I'Y.'Iеских
УСIlОl!иll е п owщr.НИIIX .. .. .. . ............ .. ........
3. 2 .
~OA
II OC'!'i.'OeHI\II OIlClllQ,tOK
3.3. Orpyttypa lIeplllOX
- •• -.11.:
Гас . !I3A. rexммKO­
nIOp. _p,l, 1948. - 515 С .
J,.p,.tlrd. Rf: tlr t.. / c. t"ti ... F.\m"f.... _
4 . Z1.А, ... · Р...,.h.tlц Н. А"
,fc<lstioa. • I968. V.C.65 . ' 4. _ р.lБЗ _ I?9 .
11
3. 1. O:::HoIIIIWe 1I 000 0II eНILII f'eйNeТрическсll TecpКII •••••••••••• • ~.
о ера.:Х cтpo.кetlKII
• •• ••••• • •• 16
O'I'pIi.ениll ................... . .. ..... 2~
3.4. Jlol(UbItble 1фIIтермк Ulчec'l'8Ii. 3В)'II OIIер~чи • •• • •••••••• ~)
Гааза 4. ВoJIHON.l! alCYC'I'lIX8. U ШlEl:\ек:t1l ......... .. .. . ........ 48
4.1.
Собствettн.:е ко.ебll.НltOI eo~гo осл.е.а
11 IIONl!llleкIIIIJ[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
4 . 2. ПI\О!'IiIIC'Мo cneк'l'pe. 1\ J[OJ!lNeC'I'1!1I собс:1'З<!liIilo"Х <oII.C1'OT
lI oNecteнll1l ..................... . ....... . ... .. ....... .. "
4 . 3 . Пеpeдll'l'CNН8. ... IfyнK!1\UI IICNetleIO\II • • ••• •• •••••••••••• •• •• W
4. 4. Рееербеpt.ЦIUI с06с:тееннь:х колебl!olWoВ •• •• ... ••••• • • •••••19
b'lll pa'l'yp • • • • •••• •• • ••• •••• • • • • •• • • • •• •• • • •• • • •• • •••• ~2
"
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
6 919 Кб
Теги
akustika, 1davydov, pomeshcheniy
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа