close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Про організацію освітньої роботи з дітьми у 2018-2019 навчальному році

код для вставки
Наказ від 06.08.2018 № 13- о/д «Про організацію освітньої роботи з дітьми у 2018/2019 навчальному році»
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ясла – садок) № 1
НАКАЗ
06.08.2018
№ 13- о/д
Про організацію освітньої
роботи з дітьми у 2018/2019
навчальному році
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), наказу МОН України від
19.12.2017 №1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та
навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», листа
МОН України від 13.06.2018 №1/9-386 «Щодо особливостей організації
діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», листа
МОН «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних
закладах» від 13.06.2017 № 1/9-322, Санітарного регламенту для дошкільних
навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 24.03.2016 № 234), гранично допустимого навантаження на
дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності
(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), програми
розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», власного статуту
та інших нормативно-правових актів, з метою реалізації освітнього стандарту
і забезпечення на цій основі нефорсованого стартового розвитку дітей
НАКАЗУЮ:
1.Організувати освітній процес у дошкільному навчальному закладі за
такими пріоритетними напрямами: художньо – естетичний, фізкультурнооздоровчий, гуманітарний.
2. Спрямувати освітній процес на реалізацію завдань Базового
компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти.
Постійно
3. Покласти відповідальність за організацію та забезпечення належного
змісту освітнього процесу на керівника і кожного члена трудового колективу
дошкільного навчального закладу в межах їхніх посадових обов'язків.
Постійно
4. Розглянути питання діяльності дошкільного навчального закладу на
загальних зборах колективу ДНЗ та батьків або осіб, які їх замінюють.
Постійно
5. Усім учасникам освітнього процесу:
5.1. Спрямовувати роботу на набуття дитиною компетентностей,
визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.
Постійно
5.2. Забезпечити цілісний розвиток дитини, її фізичних,
інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання,
соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.
Постійно
5.3. Забезпечити рівні стартові можливості для подальшого успішного
шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку.
Постійно
5.4. В усіх вікових групах приділити належну увагу створенню
предметно-розвивального простору, який відповідатиме принципам
безпечності, дитячої активності, динамічності та універсальності,
раціональності й збалансованості у наповненні різних його складових,
комфортності.
Постійно
5.5. Забезпечити дітей різних вікових категорій, відповідно до потреб
розвитку, оснащення освітнього процесу необхідним фізкультурним, ігровим
інвентарем та обладнанням.
Постійно
5.6. Використовувати у практичній роботі сучасні засоби оздоровлення,
фізичного розвитку і виховання: обладнання ігрових майданчиків, музичного
залу, з метою проведення занять, рухливих ігор, фізкультурних свят, розваг,
днів здоров'я, дихальної та лікувальної гімнастики тощо.
Постійно
6. Вихователю – методисту, Костенко Н.Л. :
6.1. Під час складання розкладу занять керуватись гранично
допустимим навчальним навантаженням на дитину у дошкільних навчальних
закладах, передбачивши раціональне чергування видів діяльності (розумову,
рухову, практично-прикладну) на кожному з них та доцільне використання
місць для проведення занять, зокрема, фізкультурно ігрового, фізкультурного майданчиків.
музичного залу,
Постійно
6.2. Визначити ступінь створення розвивального середовища у вікових
групах
(природне,
предметно-ігрове,
соціальне)
з
навчальною
спрямованістю за критеріями.
Постійно
6.3. Здійснювати керівництво і контроль за освітнім процесом у
вікових групах ДНЗ. Результати перевірок висвітлювати у довідка.
Постійно.
6.4. Організовувати планову консультативну, методичну допомогу
педагогічним працівникам та родинам вихованців.
Постійно
6.5. Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний
досвід місцевого рівнів.
Впродовж року
6.6. Удосконалювати механізми моніторингу освітнього процесу.
Постійно
7. Педагогічним працівникам:
7.1. Широко використовувати у освітньому процесі дошкільного
навчального закладу гру як самостійну форму роботи з дітьми та як
ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших
організаційних формах.
Постійно.
7.2. Відводити належне місце самостійній діяльності дітей — руховій,
мовленнєвій, музичній, трудовій тощо, а також продуктивним видам
діяльності, в яких дошкільник здатен до самовираження і самореалізації
(малювання, ліплення, конструювання, художня праця), поєднуючи
вербальні, наочні і практичні методи.
Постійно
7.3. Диференціювати роботу дітей на заняттях та у повсякденному
житті, об'єднуючи їх у підгрупи та добираючи для кожної з них навчальний
матеріал різного змісту, складності та відповідні методи і прийоми з
урахуванням різного рівня інтелектуального розвитку, відмінностей у
спрямованості пізнавальних інтересів окремих дітей.
Постійно
7.4. Використовувати, організовуючи навчальну діяльність, завдання із
технології ТРВЗ, експериментально-дослідницьку діяльність, проблемно-
пошукові ситуації та інші методи і прийоми.
Постійно
7.5. Включати елементи навчальної діяльності до інших форм роботи з
дітьми в повсякденній діяльності (гри, самостійна діяльність, індивідуальна
робота, спостереження, чергування тощо).
Постійно
7.6. Популяризувати ідеї здорового способу життя, безпечної поведінки
у довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьківської громадськості.
Постійно
7.7. Поширювати серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні
знання про дітей раннього та дошкільного віку.
Постійно
7.8. Спрямовувати зусилля, з дітьми старшого дошкільного віку, на
формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для
розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності (ігрової,
рухової, художньої, предметно-практичної, пізнавальної, комунікативномовленнєвої), передбачати різноманітні форми і методи освітнього впливу.
Постійно
7.9. Розробляти та впроваджувати у педагогічний процес новітні
методики
профілактики
та
лікування
дитячих
захворювань,
здоров'язбережувальні та здоров’я формувальні технології, соціальнооздоровчі проекти.
Постійно
7.10. Активно використовувати традиційні і нетрадиційні форми,
методи, засоби фізичного виховання, які б сприяли оптимізації рухового
режиму в дошкільному навчальному закладі.
Постійно
7.11. Урізноманітнювати форми цілеспрямованого навчальновиховного впливу, зокрема, шляхом організації індивідуальних занять,
проведення гурткової роботи.
Постійно
7.12. Застосовувати в освітній роботі педагогічні інновації, сучасні
психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.
Постійно
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою..
Завідувач
І.В. Дерега
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа