close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 15 от 13 марта 2019 г.

код для вставкиСкачать
Еженедельная газета осакаровского района Карагандинской области
Еженедельная газета Осакаровского района
СУББОТА 13 апреля 2019 года
№ 15 (7655)
P r e z ı d e n t
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Қазақстан халқына үндеуі
Қымбатты Отандастар!
Бүгін елімізге жəне əрқайсымызға қатысты
аса маңызды Үндеу жариялап отырмын.
Еліміздің
Конституциясына
сəйкес
Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын 2019 жылдың 9 маусымында өткізу туралы шешім қабылдадым.
Мен бұл жауапты шешім бойынша Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевпен
ақылдастым.
Парламенттің қос палата спикерімен,
Премьер-Министрмен кеңестім.
Конституциялық
Кеңестің
келісіміне
жүгіндім.
Парламенттегі партия жетекшілерімен кездестім.
Кезектен тыс сайлау туралы шешім
қабылдау – өте маңызды əрі қажетті қадам.
Біз Елбасымыздың арқасында тəуелсіз,
қуатты
мемлекет
құрдық.
Қазақстан
халықаралық жүйеде өзіне лайықты орнын
алды. Бізді ықпалды жəне белді мемлекет ретінде бүкіл əлем мойындайды.
Қазіргі таңда тарихи кезеңді бастан өткеріп
отырмыз.
Жоғары билік заңды жəне бейбіт жолмен
ауысты. Бүкіл əлем қоғамдастығы осы
оқиғаны түсіністікпен жəне құрметпен
қабылдады.
Мемлекет басшысы ретінде мен өзімнің
міндетімді жəне жауапкершілігімді терeң сезінемін.
Президент лауазымына кіріскеннен бастап
өңірлерді аралап жүрмін. Халықтың көңілкүйін жақсы білемін. Зиялы қауыммен, еңбек
ұжымдарымен, бизнес өкілдерімен, инвесторлармен, халықаралық тұлғалармен кездестім.
Біз Елбасының сара жолымен жүреміз.
Халқымыз – біртұтас. Тəуелсіздігіміздің ең
жоғары құндылығы ретінде мемлекетіміздің
іргесі мығым. Алдағы Президент сайлауы
осыған дəлел болуы керек.
Сондықтан, елдегі қоғамдық-саяси келісімді
қамтамасыз етіп,
алға басу үшін,
əлеуметтікэкономикалық
м а қ с а т - м і н д ет терді
лайықты
жүзеге асыру үшін
бізге
айқындық
қажет.
Оның
үстіне, əлемдегі
ахуал бұлыңғыр
болып тұр. Бұл
Отанымыздың
қауіпсіздігіне сынқатер
əкелуі
мүмкін.
Ішкі жəне сыртқы саясаттағы сабақтастық
пен тұрақтылықты сақтап, Елбасы ұсынған
əлеуметтік бағдарламаларды ойдағыдай сəтті
əрі тиімді іске асыруымыз керек.
Ол үшін аталған тағдырлы шешімді
қабылдадым.
Мұндай шешім тек халықтың тікелей еркімен сайлауда қабылдануы қажет.
Қазақстан – демократиялық мемлекет. Президент халықтың таңдауымен сайланады.
Мен,
Мемлекет
басшысы
ретінде,
сайлаудың таза, ашық əрі əділ өтуіне кепілдік
беремін! Бұл – менің берік ұстанымым!
Алдымызда зор міндеттер тұр. Мен
халқымызға, яғни Сіздерге сенемін.
Қадірлі Отандастар!
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу
түгел болса, төбедегі келеді» дейді дана
халқымыз.
Алдағы сайлауға баршаңызды барынша
жауапкершілікпен қарауға шақырамын.
Еліміздің келешегі, əр отбасы мен əр
азаматтың тағдыры Сіздердің шешімдеріңізге
тікелей байланысты!
akorda.kz
Обращение Президента Казахстана
Касым-Жомарта Токаева к гражданам страны
Ув а ж а е м ы е
соотечественники!
Обращаюсь к
каждому из вас.
В
соответствии с Конституцией страны,
я принял решение о проведен
и
и
внеочередных
выборов Президента Республики Казахстан
9 июня 2019 года.
Я советовался с Елбасы – Нурсултаном
Абишевичем Назарбаевым.
Консультировался со спикерами обеих
палат Парламента, Премьер-Министром
страны.
Согласовал свое решение с Конституционным Советом.
Встречался с лидерами парламентских
партий.
Решение о досрочных выборах важное и
необходимое.
Благодаря Елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан
занял
достойное
место
в
международном сообществе. С нашей страной считаются во всем мире.
Сейчас все мы переживаем исторический
момент.
Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало
уважение к Казахстану со стороны мирового
сообщества.
С момента вступления в должность Президента я выезжал в поездки по регионам, знаю
настроения людей. Встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представите-
лями бизнеса, инвесторами, международными деятелями.
Мой вывод: мы идем правильным курсом.
Наш мудрый народ един. Государство, как
высшая ценность нашей Независимости, незыблемо.
Поэтому, твердо считаю, досрочные выборы Главы государства абсолютно необходимыми.
Для того, чтобы обеспечить общественнополитическое согласие, уверенно двигаться
вперед, решать задачи социально-экономического развития необходимо снять любую
неопределенность.
К тому же, обстановка в мире быстро меняется и далеко не в лучшую для нас сторону.
Мы должны подтвердить преемственность,
предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной
реализации социальных программ и стратегии Елбасы.
Сделать это можно только путем прямого
волеизъявления народа на выборах.
Казахстан – демократическое государство.
И Президент будет избран согласно воле народа.
Как действующий Глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены
честно, открыто, справедливо!
Это – моя принципиальная позиция!
Перед нами стоят большие задачи. Я верю
в мудрость нашего народа.
Уважаемые соотечественники!
Народная мудрость гласит: «Созидание
будет там, где есть единство» («Бірлік бар
жерде, тірлік бар!»).
Призываю вас подойти к будущим выборам
со всей ответственностью.
От вашего решения зависит будущее
страны и судьба каждой казахстанской
семьи!
Рабочая поездка акима района
¬ Â Ò Ì ‡
В минувшую среду аким района Н. С. Кобжанов совершил рабочую
поездку
по
ряду
населенных пунктов района с
тем, чтобы лично ознакомиться с
обстановкой и поставить перед
активами сел задачи на весенний
период. Свою поездку он начал с
Мирного сельского округа. Побывав в средней школе № 20 села
Мирное, он поинтересовался, как
обстоят там дела на завершающем этапе учебного года.
В Трудовом сельском округе главное внимание акима района было
обращено на состояние моста
через протекающую рядом реку и
обеспечение безопасности на этом
участке в связи с паводковым периодом. В Звездном сельском
округе он побывал на территории
плотины, и убедившись, что там
нормальная обстановка, дал поручение о вырубке тальника вокруг
плотины. В каждом из сельских населенных пунктов Нуркен Сайфиддинович обратил внимание на
вопросы благоустройства и санитарного состояния и поручил акимам сельских округов мобилизовать
ñ
‚  Â Ï ˇ
трудовые коллективы и все население на наведение должного порядка на территориях в течение
объявленного весеннего двухмесячника по благоустройству.
По прибытии в поселок Молодежный аким района встретился с активом. На проведенном совещании он
подвел итоги прошедшего отопительного сезона, поблагодарил ру-
‰ Ó ·  ˚ ı
ководителей управления эксплуатации канала и ТОО «Сары-Арка2017», а в их лице коллективы
котельных за организованное проведение отопительного сезона.
Затем остановился на вопросах
благоустройства, подчеркнув, что
санитарная очистка и благоустройство поселка на сегодняшний момент должны стать для каждого
‰ Â Î
задачей номер один. Особое внимание он обратил на работу с населением, порекомендовал усилить
требовательность к жителям по содержанию дворов и придворовых
территорий, выявлять и наказывать
нарушителей, захламляющих территории, не отведенные для складирования мусора и отходов. Кроме
того, Н. С. Кобжанов поручил обратить внимание на состояние ограждений, фасадов домов, регулярный
вывоз мусора из мусоросборников
и содержание в чистоте мусорных
площадок, а также попросил руководителей предприятий, организаций и учреждений поселка провести
работу с коллективами, с соседями
о необходимости принять активное
участие в субботниках и самим
быть примером для других. Затем
он довел до сведения участников
актива информацию о том, что,
кроме объявленных субботников,
20-го апреля объявляется единым
днем высадки деревьев. В этом
важном деле также необходимо
принять самое активное участие.
Далее аким района заслушал
краткие отчеты руководителей о со-
стоянии дел в детских садах, школах, больнице и культурно-досуговом центре, а также информацию
акима поселка А. А. Садикова о
планах на период весеннего двухмесячника по благоустройству. В
ходе совещания участниками актива были подняты вопросы об
ограничении проезда грузового
транспорта по улицам поселка и, в
связи с этим, установке дополнительных дорожных знаков. В завершение Нуркен Сайфиддинович
выразил уверенность, что жители
поселка в полной мере проявят
свою гражданскую позицию и с поставленными задачами успешно
справятся.
По окончании совещания аким
района провел прием граждан по
личным вопросам. На приеме у
него побывали два жителя поселка.
Оба по земельным вопросам. В их
присутствии Н. С. Кобжанов дал поручение представителю земельного
комитета разобраться в возникших
вопросах и решить их в соответствии с требованиями земельного
законодательства.
Е. ВРОНА
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Oblys jańalyqtary
Қарағанды облысында егіс науқанын
мамырдың бірінші онкүндігінде бастау
жоспарлануда
Биылғы жылы Қарағанды облысында 969 мың гектар жер егіледі. Өткен
жылмен салыстырғанда егіс алқабы 57 мың гектарға ұлғайды.
Қарағанды облысы əкімінің орынбасары Серік Шайдаров көктемнің басты
жұмыстарына дайындықтың қалай өтіп жатқанын тексеру мақсатында мемлекеттік органдар, қаржы институттары мен ауыл шаруашылығы тауар
өндірушілерінің қатысуымен жиналыс өткізді.
Ол атап өткендей, өңірдің Бұқар жырау, Нұра жəне Осакаров
аудандарындағы негізгі астық алқаптары биыл егіс алқаптарын ұлғайтады.
- Жалпы көктемгі егіс жұмыстарына дайындық кесте бойынша жүріп
жатыр. Тұқым мен ЖЖМ-ды қаржыландыру, қамтамасыз ету мəселелері
шешілді, - деді Серік Шайдаров.
10 мамырдан бастап егіс науқаны басталады, деп хабарлады облыстық
ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Сағынжан Апақашов. Оның
айтуынша, егістікке 17 мыңнан астам ауыл шаруашылығы техникасы
шығады: 11 мыңнан астам трактор, 167 заманауи егіс кешені, 6 200 тұқым
сепкіш.
Жиналыс барысында тұқым шаруашылығын субсидиялаудың жаңа механизмі талқыланды. Қолдау екі мақсатты көздейді: фермерлерге сапалы
тұқым сатып алуды жеңілдету жəне тұқым өсіру шаруашылықтарына
техникалық қайта жарақтандыруға қаражат беру. Осы жылдан бастап
өсімдік өсірушілер тұқымдарды норма бойынша, төлемсіз алады. Ал
олардың құны элиталық тұқым шаруашылықтарына субсидия есебінен
өтеледі. Бұл мақсатқа 473 млн теңге бөлінді. Күзде егін жинағаннан кейін
бірінші репродукциялы тұқымның 30% құнын шаруашылықтар "Аграрлық
несие корпорациясы"АҚ мамандандырылған ұйымына қайтарады.
Аграрлық несие корпорациясы филиалының ақпараты бойынша, көктемгі
егіс жұмыстарын жүргізу үшін астық егетін үш ауданның 22 шаруашылығы
жылдық мөлшерлемесі 5,5% құрайтын 713 млн. теңге сомасында
жеңілдетілген несие алды.
Осы жылдан бастап "ҚазАгроҚаржы" АҚ арқылы лизингке ауыл
шаруашылығы техникасын сатып алу схемасы барынша қолжетімді болып
отыр. Мемлекет шаруашылық үшін бастапқы жарнаны субсидия түрінде,
қаржы институтының арнайы шотына ақша аудару арқылы төлейді.
Ауыл кəсіпкерлері оларды толғандыратын сұрақтарын қойды. "Қайнар"
ЖШС басшысы Сейтжаппар Нығметов облыс элеваторларында астық
сақтау тарифін реттеу қажеттігін атап өтті. "Найдоровское" ЖШС басшысы
Павел Лущак минералды тыңайтқыштардың құнын субсидиялау ережелерін өзгертуді ұсынды.
Кеңес қорытындысы бойынша облыс əкімінің орынбасары тапсырмалар
берді.
В Карагандинской области начнут работать
передвижные аптеки и медицинские
комплексы
В Карагандинской области начнут работать 6 передвижных медицинских
комплексов. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций
рассказал Ержан Нурлыбаев.
- С этого года мы увеличили количество передвижных медицинских комплексов. Из столичного городского отдела здравоохранения нам на баланс
передали два современных медицинских передвижных комплекса. Они
оснащены ультрасовременным медицинским оборудованием. Уже в мае
эти комплексы начнут свою работу на территории Карагандинской области.
В каждый район будут выезжать разные бригады, - рассказал руководитель
областного Управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.
Также в Карагандинской области начнут действовать передвижные аптечные пункты.
- Это наш долгожданный проект. Не все жители сельской местности, особенно в отдалённых сёлах, имеют доступ к качественным лекарственным
препаратам. Там отсутствуют аптеки, потому что частному бизнесу их открывать в отдалённых сёлах невыгодно. И в данной ситуации мы берём на
себя эту ответственность. В области начнут работать передвижные аптечные пункты. По графику они будут объезжать населённые пункты и обеспечивать жителей лекарственными препаратами, - сообщил Ержан
Нурлыбаев.
Он также рассказал, как решается вопрос с интернетом в сельских медпунктах. Обеспечить бесперебойный доступ к сети поможет государственно-частное партнёрство. В населённых пунктах, где отсутствует
широкополосный интернет, будут устанавливать спутниковые тарелки.
- Это позволит обеспечить 42 сельских медицинских пункта спутниковым
интернетом. Если проект себя оправдает, и мы убедимся в его действенности и надёжности, то будем тиражировать по оставшимся сельским местностям. Интернет необходим для видеоконсультаций с врачами из
сельской местности, - пояснил руководитель областного Управления здравоохранения.
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
К əс і ппе н айналыса мы н д еген д ер ге
мү мк і н д і к мо л
Аудан əкімі Нұркен Кобжанов
Қарағанды
облысы
Кəсіпкерлер
палатасының
Осакаров ауданының филиалына арнайы барып, «Бизнес
Бастау» жобасы бойынша
білім алушылармен кездесті.
Кəсіпкерлер палатасы 2014
жылы
құрылған.
Филиал
қызметі кезеңінде бизнеске
15312 қызмет көрсетілді, 3 жыл
ішінде
«Бизнес
Бастау»
бағдарламасы бойынша 720
адам оқытылып, өз бизнесін
ашты жəне 514 адам несие
алды.
Биылғы жылы 111 адамды
оқыту,
300
адамды
қаржыландыру жоспарланған.
Сондай-ақ филиал жанында
«Бизнес
Кеңесші»
бағдарламасы бойынша оқыту
жүргізілуде, барлығы 165 адам
оқытылып, олардың 115-і өз ісін
ашқан. Қазіргі уақытта 40 адам
білім алуда, оның үшеуі көп балалы аналар болса, 17-сі аудан
жастары. Оқу кезеңінде филиал
оларға ЖК ашуға, банкте шот
ашуға, салық режимін таңдауға,
бизнес
жоспар
құруға,
қаржыландыру
үшін
құжаттардың толық пакетін
жинауға жəне одан əрі толық
қаржыландыруға жəне кредиттік
қаражатты мақсатты пайдалану
туралы есепті тапсырғанға
дейін көмектеседі. Сонымен
қатар оқу барысында оларға
студенттік ақы да төленеді.
Білім алушылар ІҚМ дамыту,
жылқы өсіру, құс шаруашылығы,
жүк тасымалы, химиялық тазалау бөлімшесі, фотостудия,
дүкен, құрылыс бизнесін ашуды
жоспарлап отыр.
Кездесу барысында аудандық
комиссия алдында өз жобасын
қорғағалы отырған болашақ
кəсіпкерлер
ЖК
ашқалы
отырған көп балалы аналарға
АƏК беру тоқтататылатыны,
ІҚМ кəсібін ашқалы отырған
адамдар
жайылым
жер
мəселесі
толғандыратынын
айтты.
Химиялық
тазалау
бөлімшесін,
балаларға
арналған ойын алаңын ашуда
туындайтын аренда мəселесі
бойынша да сұрақтар қойды.
Көтерілген мəселерді мұқият
тыңдаған аудан басшысы əр
сұраққа толық жауап беріп,
қолдан келген көмегін аямайтынын айтты.
- Ең бастысы, «Бизнес Бастау»
бағдарламасының
кəсіппен айналысамын дегендерге мүмкіндігі өте көп екенін
айтқым келеді. Аудан əкімдігі
жəне Кəсіпкерлер палатасы тарапынан бизнес идеялары мен
старт-ап
жобаларын
іске
асыруға жан-жақты қолдау
көрсетуге дайынбыз, - деген
Нұркен Кобжанов, ол үшін
барлық мүмкіндіктер бар екенін
айтты.
Одан ары аудан əкімі ашылуына өзі ұйтқы болған «Бизнес
Бастау» кредиттік серіктестігіне
кіріп, қызметкерлерінің жұмыс
барысымен танысты. Бүгінгі күні
ауыл халқын қолдаудың ең тиімді құралдарының бірі болып
отырған кредиттік серіктестіктің
ашылғанына бір жыл ғана
болды. Серіктестікте бүгінгі
таңда 68 қатысушы тіркелген.
Бұл өте жақсы көрсеткіш. «Шаруалар да қатысуға ерік білдіруде, мамыр айынан бастап
рейтингті 18-дің 1-не көтеру
күтілуде», - деді Кəсіпкерлер палатасы филиалының басшысы
Ботагос Сыздыкова өз сөзінде.
Аудан басшысы қаржы институты ретінде ауылда бизнесті
дамытудың
мемлекеттік
бағдарламаларын іске асыруда
өзінің жұмысқа қабілеттілігін
дəлелдеген кредиттік серікестікке жұмысты ары қарай жетілдіру бойынша тапсырмалар
берді.
Гүлім Сембай
Úndeýge ún qosamyz
Барлық кадрлық жəне материалдық ресурстарымыз бар
Тұңғыш Президентіміз Н. Ə. Назарбаев жас
мемлекетіміздің босағасын бекітуге, шаңырағын
көтеруге көп күш салып, елімізді 30 жыл басқарып келді.
Елбасының көрегендігі мен кемеңгерлігінің арқасында
халқымыздың алдынан жарқын жол ашылып, Қазақстан
мемлекеті көпэтносты достық мекенінің үлгісі болды.
-Біз Елбасының сара жолымен жүреміз. Халқымыз –
біртұтас. Тəуелсіздігіміздің ең жоғары құндылығы ретінде мемлекетіміздің іргесі мығым. Алдағы Президент
сайлауы осыған дəлел болуы керек, - деп нық айта келе
Қазақстан Президенті Қасым – Жомарт Тоқаев
Қазақстан халқына үндеуін жəне еліміздің Конституциясына сəйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын 2019 жылдың 9 маусымында
өткізу туралы шешім қабылдаған болатын.
Алдын - ала тұжырымға сəйкес, сайлау науқанына
дайындық жəне оны өткізуге құзыретті жергілікті орган-
дар сайлаудың ашық əрі жариялы өткізілуі үшін барын
салуға бел буып отыр.
Əлемдік қоғамдастықтар да көз тігіп отырған
сайлаудың ашық та жариялы өтуі – мемлекетіміз үшін
үлкен сын. Сайлауды өткізу үшін қажетті барлық
кадрлық жəне материалдық ресурстарымыз бар.
Сондықтан сайлауды тиісті ұйымдастырушылық
деңгейде өткізуге, азаматтардың жəне барлық сайлау
процесіне қатысушылардың өздерінің конституциялық
құқығын ерікті əрі тиімді жүзеге асыруын қамтамасыз
етуге Осакаров аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
дайын деп айтуға болады. Бүгінгі таңда аудандық
аумақтық сайлау комиссиясында белсенді жұмыстар
жүргізілуде.
Канат Саккулаков,
аудандық мəслихаттың хатшысы
Назначение досрочных выборов очень правильный шаг
9 апреля 2019 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу, объявив
о внеочередных выборах Главы государства, которые
намечено провести 9 июня 2019 года.
Сейчас страна стоит на пороге перемен. И я считаю,
что управлять должен страной такой Президент, которого не назначили, а избрал народ, отдав свой голос
достойному кандидату. В этом и заключается суть казахстанского суверенитета, независимости, которую на
протяжении многих лет строили все мы - народ во главе
с Елбасы, и которой сегодня все мы гордимся. Проведение демократичных выборов уменьшит ту неопределенность, которая возникла после ухода с поста
Нурсултана Абишевича Назарбаева. И нам нужно понять, что от принятого решения зависит наше будущее,
будущее наших детей. Мы – единый народ Казахстана,
дети Великой степи, должны проявить мудрость, все
лучшие качества, которые веками воспитывались в нас
нашими предками.
Ведь Казахстан - демократическое государство. И
Президент всегда избирался согласно воле народа, поэтому объявив о внеочередных выборах Главы государства Президент страны Касым-Жомарт Токаев
сделал очень правильный шаг.
Народ Казахстана должен сделать свой исторический выбор. Я уверена, что предстоящие выборы, которые должны пройти на честной, открытой,
справедливой основе станут первым этапом в развитии
дальнейшего тесного сотрудничества гражданского общества с государством, фундамент которого был успешно заложен нашим Елбасы.
Несомненно, работа законно избранного Главы государства на долгосрочный пятилетний срок станет гарантией
роста
результативности
дальнейшей
проводимой его работы, которая, как и всегда, я думаю,
будет направлена на процветание благосостояния
граждан и всей страны.
Р. Эдерле,
руководитель этнокультурного
объединения «Верба»
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Адалдық, ашықтық, жауапкершілік,
есеп берушілік - тек сөздер ғана емес
Бұл сыбайлас жемқорлықтан
азат
қоғамның
басты
құндылықтары.
Қылмыстық шаралар маңызды,
бірақ проблеманы түбегейлі шешуді
қамтамасыз етпейді. Тіпті өлім жазасы шенеуніктердің пара алуын əлі
де тоқтатпаған Қытайдың мысалы
осыған дəлел.
Бүкіл қоғамның ауқымында сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
көзқарасты қалыптастыру - бұл ұзақ
мерзімді процесс. Бірақ жеке
деңгейде əрқайсымыз оны өте тез
жасай аламыз. Ең бастысы - ниет
пен ерік.
Азаматтық қоғам анағұрлым
ашық жəне белсендірек бола бастады. Мемлекеттік органдардың
жанындағы қоғамдық кеңестермен
бірге арнайы мониторингтік топтар
мемлекеттік қызметтердің сапасын
арттыруға
айтарлықтай
үлес
қосуда.
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтерді алу үшін қолайлы
жағдайлар
жасау
бойынша
ауқымды жұмыстар жүргізілуде.
Ыңғайлы фронт-кеңселері бар сервистік əкімдіктер ашылуда. Форматында 180-нен астам мемлекеттік
мекеме жұмыс істейтін open space
енгізілуде. Жақында ғана оны Шымкент қаласының əкімдігі де жасады.
Кім біледі, мүмкін, бұл əкімдіктер
үшін жаңа челлендждің басы болар.
Біз əзірлеген «Digital Agent» жəне
«Ашық бюджеттердің интерактивті
картасы» it-өнімдері Қазақстандағы
кез келген адамға мемлекеттік сервисті жақсартуға жəне ұялы телефон
арқылы
бюджеттің
шығыстарын, құрылыс сапасын,
жолдар жөндеуін бақылауға теңдесі
жоқ мүмкіндік береді.
Бизнес-қоғамдастық
та
айтарлықтай дамып келеді. Бизнесті жəне инвестицияларды қорғауға
арналған Protecting Business and Investments жоба шеңберінде бізбен
300-ден астам компания жұмыс істейді. Олар парасыз – адал бизнесті жүргізуге өзіне міндеттеме алды.
Өскелең ұрпақ арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты
дамыту үшін еліміздегі барлық мек-
тептерде «Адал ұрпақ» клубтары
ашылды. Колледждер мен жоғарғы
оқу
орындары
деңгейінде
академиялық адалдық қағидаларын
жəне
олардың
қызметінің
ашықтығын нығайтуға бағытталған
«Саналы ұрпақ» жобасы іске асырылуда.
Мемлекеттік қызметшілердің санасын
трансформациялау
мақсатында Мемлекеттік басқару
академиясы ауыл жəне аудан
əкімдерінің көпшілігін жобаларды
басқару, тиімді коммуникациялар,
этика жəне адалдыққа үйретті.
Сондықтан,
біз
олардың
жұмысының ашықтығы мен клиентке
бағдарлануының
нақты
ұлғаюын күтеміз.
Адал қоғамды құру шағын істерден басталады. Солардың бірі сатушылары жоқ адалдық дүкендерінің
ашылуы болды. Жарты жылдың
өзінде
«Адалдық
дүкені»
орындарының 3700-ден астамы
ашылды: мемлекеттік органдарда,
жоғарғы оқу орындарында, мектептерде, соттарда, тіпті полицияда.
Сатып алушыларға кедергісіз қызмет көрсетуді
ашып жатқан «Рамстор»
жəне «Магнум» сияқты
танымал супермаркеттер желілерінің біздің
идеямызды
қолдауы
қуантады. Əрине сіздер
Алматы метросындағы
адалдық турникеті туралы
да
естіген
шығарсыздар. Бұл бастама күшейе түсуде.
Оң өзгерістер, сіздер
көріп отырғандай, бар.
Жеке жобалар мен ісшаралар ауқымды емес
көрінуі мүмкін, алайда
бірге олар ортаны жəне
қоғамдық
сананы
өзгертетін
пазлды
құрайды.
Біздің барлық бастамаларымыз Мемлекет
басшысы əділ атап
өткендей
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
күрес мемлекеттің ғана
емес,
барлық
азаматтардың міндеті деген ұғымды
əрбір қазақстандықтың сана-сезіміне жеткізуге бағытталған.
Достар, біз Тұңғыш Президенттің
тапсырмасына сəйкес «Сыбайлас
жемқорлықтан
ада
өңірлер»
республикалық жобасын Adaldyq
alańy жүзеге асырудамыз. Мемлекеттік
қызметтің
сапасын
жақсартқысы жəне тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жойғысы келген кез келген ынтасы бар адам
оған қосыла алады. Тек сіздердің
белсенді қолдауларыңызбен ғана
жоба
жемқорлыққа
қарсы
жалпыұлттық қозғалысқа айналады.
Алик Шпекбаев,
Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері
жəне
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігінің төрағасы
3 стр.
Aýdan ákіmіnіń jumys sapary
Келесі көктемге дайындықты
қазірден бастау керек
Аудан əкімі Нұркен Кобжанов Тельман, Қарағайлы, Есіл
ауылдық округтеріне жұмыс сапарымен барды. Су басу қаупі
болған жерлердегі атқарылған жұмыстар легімен танысып, ұзын
жер үйіндісі, яғни дуалдарды күшейту, жер жырту жұмыстарын
бастау туралы нұсқау берді.
Мамандар қар қалың жауған елді мекендерді бақылауға алып, біршама жұмыстар атқарды. Көктем кезіндегі халықтың қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге бағытталған, төтенше жағдай төне қалса, мезгілінен
кеш келмеу үшін көктемгі су тасқыны кезіндегі алдын алу шаралары
орындалған еді.
Нұркен Кобжанов:
- Ендігі кезекте жұмыстарды кезең-кезеңімен орындап, келесі
көктемге дайындықты қазірден бастау керек,- деді.
Тельман ауылдық округінің маңында орналасқан Қаракөл көлінде
қар суының еруі мен таудағы бұлақтардың ашылуына байланысты
жылдан жылға су деңгейі көтерілуде. Апат айтып келмейді. Ең бастысы
адам өмірі ғой əрине. Аудан басшысы əр тұрғынның амандығы үшін
ауыл шетіндегі үйлердің тұрғындарымен кездесу өткізіп, үй иелеріне
ауылдың басқа көшелеріне көшу бойынша түсіндіру жұмыстарын
жүргізді.
Қарағайлы ауылына ат басын бұрған аудан басшысы өткел мен су
басу қаупі туған аймақты аралады. Ұзын жер үйіндісін солтүстік
жағынан бульдозермен 700 метрге дейін жыртып, дуалды бекітуді тапсырды.
Честность, открытость, ответственность,
подотчетность – не просто слова
Это главные ценности общества, свободного от
коррупции.
Уголовные меры важны, но фундаментального решения проблемы не дают. И пример Китая тому подтверждение, где даже смертная казнь не останавливает
чиновников продолжать брать взятки.
Формирование антикоррупционного менталитета в
масштабах всего общества – процесс долгосрочный.
Но на индивидуальном уровне каждый из нас может это
сделать очень быстро. Главное – желание и воля.
Гражданское общество становится более открытым
и активным, специальные мониторинговые группы вместе с общественными советами при госорганах вносят
серьезную лепту с точки зрения общественного контроля и улучшения качества госуслуг.
Идет масштабная работа по созданию комфортных
условий получения госуслуг. Открываются сервисные
акиматы, имеющие удобные фронт-офисы. Внедряется
open space, в формате которого работают уже более
180 госучреждений. Буквально на днях это сделал и
акимат г. Шымкент. Кто знает, может это начало нового
челленджа для акиматов.
Разработанные нами it-продукты «Digital Agent» и
«Интерактивная карта открытых бюджетов» дают беспрецедентную возможность любому казахстанцу улучшать государственный сервис и следить за расходной
частью бюджета, качеством строительства, ремонта
дорог с помощью мобильного телефона.
Заметно эволюционирует и бизнес-сообщество.
Свыше 300 компаний работают с нами в рамках проекта по защите бизнеса и инвестиций Protecting Business and Investments. Они приняли на себя
обязательство ведения честного бизнеса – без взяток
и откатов.
Для культивирования антикоррупционного мировоззрения среди подрастающего поколения практически
во всех школах страны открыты клубы «Адал ұрпақ».
На уровне колледжей и вузов реализуется проект «Саналы ұрпақ», нацеленный на усиление принципов ака-
демической честности и прозрачности их деятельности.
В целях трансформации сознания госслужащих Академия госуправления уже обучила большую часть
сельских и районных акимов проектному менеджменту,
эффективным коммуникациям, этичности и добропорядочности. Поэтому мы ожидаем реального повышения
открытости и клиентоориентированности их работы.
Построение добропорядочного общества начинается
с малых дел. Одним из них стало открытие магазинов
честности, не имеющих продавцов. За какие-то полгода
точек «Адалдық дүкені» открыто уже более 3700: в госорганах, вузах, школах, судах и даже полиции. Радует,
что идею поддержали и известные сети супермаркетов
«Рамстор» и «Магнум», открывающие безбарьерное
обслуживание покупателей. Наверняка вы слышали и
про турникет честности в алматинском метро. Инициатива набирает обороты.
Позитивные изменения, как видите, есть. По отдельности проекты и начинания, возможно, не выглядят
масштабно, но вкупе они складываются в своего рода
пазл, трансформирующий среду и общественное сознание.
Все наши инициативы направлены на то, чтобы донести до сознания каждого казахстанца, что борьба с
коррупцией – это не только обязанность государства,
но и всех граждан, как справедливо отметил Глава государства.
Друзья, по поручению Первого Президента мы реализуем республиканский проект «Регионы, свободные
от коррупции» Adaldyq alańy. К нему могут подключиться все, кто хочет улучшить качество работы госорганов и искоренить бытовую коррупцию. Только при
вашей активной поддержке проект перерастет в общенациональное антикоррупционное движение.
Алик Шпекбаев,
председатель Агентства
Республики Казахстан по делам
государственной службы
и противодействию коррупции
Ал Колхозное ауылында 2016 жылдан бері су деңгейінің көтерілуі
байқалуда. Ауылдан өзенге өтер жолда үлкен жыра бар. Судың осы
жерден кіруі мүмкіндігі ескеріліп, біршама жүмыстар атқарылған.
Нұркен Кобжанов Есіл ауылдық округінің əкіміне өзен суы жыра
арқылы ауылға кірмеуі үшін, алдымен суды жырадан өткізіп, дуалдарды құм толы қаптармен төсеп бекіту керектігін айтты.
«Қыстың қамын жаз ойла» дегендей, əу бастан тасқын судан келер
қауіп - қатердің алдын алу құптарлық іс.
Гүлім Сембай
За коррупционное правонарушение
предусмотрено наказание
На сегодняшний день, в Казахстане борьбе с коррупцией придан общегосударственный статус, ведется широкомасштабная антикоррупционная
компания совместно с общественными и политическими силами по пресечению и ограничению проявлений коррупции.
За коррупционное правонарушение предусматривается уголовная и административная ответственность. Так, за получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему
лицом предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 366-367 Уголовного Кодекса в виде штрафа в размере от 20 до 60 кратной суммы
взятки либо лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет с конфискацией
имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные
должности. Также ответственность предусмотрена и за дачу взятки в виде
штрафа в размере от 10 до 30 кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Консолидация государства, общества и бизнеса на основе взаимного доверия, ответственности и партнерства позволят искоренить в нашей стране
такое социальное зло, как коррупция. Коррупция искажает нравственные
приоритеты, формирует неверные представления о нормах поведения в
обществе.
О фактах неправомерных действий и бездействий должностных лиц органов государственных доходов при исполнении своих должностных обязанностей необходимо сообщать на телефон доверия по номеру
8(72149)4-14-04.
УГД по Осакаровскому району
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Азық-түлік тауарлары бағасының өсуін тежеу
бойынша жұмыстар атқарылуда
Осакаров
ауданында
əлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауарлары бағасының
өсуін
тежеу
бойынша
бірқатар
жұмыстар
атқарылуда.
10 сəуірде Осакаров ауданы
əкімінің аппаратында аудан
əкімінің орынбасары Руслан
Нұрмұханбетовтың
төрағалығымен инфляциялық
үдерістерді тежеу бойынша
штаб отырысы өтті. Отырыста
əлеуметтік маңызы бар азықтүлік
өнімдерінің
баға
тұрақтылығын қамтамасыз ету
мен сауда желілері арасындағы
баға үстемелерін тексеруде.
жөніндегі шаралар қаралды.
Күн сайын ауданда құрылған
баға мониторингі жөніндегі
штабтың
мамандары
базарларға, əр түрлі сауда
нүктелеріне барып, өндірушілер
Бағалары үнемі тексерілетін
ұн, сүт, ет өнімдері, май, жарма
– əлеуметтік маңызы бар тауарлар атауларының аз бөлігі ғана.
Ең тиімді шаралардың бірі ауыл
шаруашылығы
СООБЩЕНИЕ
о составе районной избирательной комиссии по Осакаровскому району Карагандинской области
п.Осакаровка, ул. Достык 33, кабинет 202,
здание ГУ «Аппарата акима Осакаровского района»
тел. 8 (72149) 42076
1. Бутеев Оразбай Жумабекович – председатель комиссии
2. Кошкимбаева Алия Амангельдыевна – заместитель председателя
3. Алишева Оксана Константиновна – секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Дюсенова Жумакуль Какибаевна
5. Еремеева Евгения Александровна
6. Торбан Людмила Александровна
7. Елефтерияди Регина Федоровна
жəрмеңкелерін өткізу жəне тағы
басқалары. Аудан əкімдігі мен
сауда нүктелері арасында
бағаның өсуіне жол бермеу бойынша 173 меморандум жасалды. Əкімдік басшылығы атап
өткендей, қазақстандық өндіріс
тауарларының бағасы шамалы
ғана
өсті.
1
тоқсанның
қорытындысы
бойынша
қырыққабат, сəбіз жəне пияз
бағасының 3 жайғасымға өсуіне
жол берілді.
Жалпы жүргізілген жұмыстың
талдауы бойынша ауданда бірінші
қажеттіліктегі
тауарларының бағасы тұрақты
екенін көрсетіп отыр. Алдынала
тұжырым
бойынша,
əлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасының күрт өсуі болжанбайды.
Гүлім Сембай
Rýhanı jańǵyrý
Беделді сарапшылар қарағандылық мемлекеттік
қызметкерлерді халықпен өзара байланыс отрнатуға
үйретеді
Қарағандыда «Қоғамдық
сананы жаңғырту. Рухани
жаңғыру»
бағдарламасын
жүзеге асыру үшін кадрларды қарқынды даярлау бойынша үш үндік семинар
тренинг өтті.
Семинардың мақсаты –
«Рухани
жаңғыру»
бағдарламасы
бойынша
халықпен өзара іс-қимыл жасайтын қызметкерлерді дайындау.
Оларды
коммуникация тəсілдеріне,
медиаторлық қағидаттарға
жəне басқаларына үйретті.
Тренингтерді танымал жəне
беделді сарапшылар өткізді.
Қарағанды облысы осындай
семинар
ұйымдастырып
отырған үшінші өңір. Осыған
дейін тренерлер Алматы жəне
Түркістан облыстарында болып
қ
а
й
т
қ
а
н
.
Ұйымдастырушылардың
айтуынша, біздің өңірде тренинге
150-ден астам адам жиналды.
Қатысушылар үш топқа бөлінді:
басшылар, мамандар жəне сарапшылар, сондай-ақ БАҚ-пен
өзара
іс-қимыл
жасауға
уəкілетті қызметкерлер.
- Осындай семинарлар екінші
жыл қатарынан өткізіліп келеді.
Олардың мақсаты мемлекеттік
жəне
квазимемлекеттік
қызметкерлердің
"Рухани
жаңғыру" бойынша дұрыс месседждерді қалай жеткізуге
үйренуі болып табылады, -
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
Объем финансирования медицинской
помощи в Казахстане вырос на 5%
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля с целью привлечения внимания людей во всем мире
к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим
перед международным сообществом.
Согласно официальной статистике, в Карагандинской области в
2018 году от основных заболеваний
умерло 12,3 тыс. человек, из них 4,1
тыс. от болезней системы кровообращения, 1,2 тыс. – болезней органов дыхания.
К сожалению, население Казахстана обращается к специалистам,
когда требуется сложное лечение
хронических заболеваний, либо при
уже запущенных критических случаях. Из 2,9 млн. ежегодных госпитализаций 68% или 1,9 млн.
человек – это экстренные пациенты. Это значит, что практически
каждый 10-й казахстанец попадает
в больницу с признаками угрозы
жизни, и, даже при получении базовой бесплатной медицинской помощи, он, скорее всего, будет
вынужден дополнительно оплачивать дорогостоящие сложные процедуры.
Но все это можно предупредить,
благодаря проведению комплекса
малозатратных, но эффективных
диагностических процедур, предоставляемых государством бесплатно.
«В 2019 году на финансирование
здравоохранения Карагандинской
области из республиканского бюджета выделено 67,4 млрд. тенге, из
них 26 млрд. тенге направлено на
амбулаторно-поликлиническую помощь с приоритетом на профилактические
мероприятия.
В
сравнении с прошлым годом сумма
финансирования здравоохранения
в стране выросла на 5%» - пояснил
директор филиала по Карагандинской области Фонда социального
медицинского страхования Фазыл
Копобаев.
Сегодня в рамках ГОБМП бесплатное лечение можно получать
не только в государственных медицинских организациях, но и в частных. В этом году обслуживать
население в рамках государственного заказа в области будут 118 медицинских организаций, 63 из
которых – частные.
Напомним, что Фонд с 2018 года
закупает медицинские услуги для
населения в рамках ГОБМП в пределах, установленных Правительством Казахстана.
Медицинские организации Карагандинской
области оштрафованы на 43,6 млн. тенге за
выявленные дефекты медицинской помощи
дейді "АЛЬРЕСМИ" өңірлік БАҚ
Альянасының
президенті
Ержан Сейтқазинов.
Үш күн ішінде қарағандылық
мемлекеттік
қызметшілер
халықпен сауатты жəне тиімді
өзара іс-қимыл жасауға үйренді.
Спикерлер қатарында фасилитация бойынша жаттықтырушы
Анна
Пацюк,
мемлекеттік
басқару академиясы Басқару
институтының басшысы Ерлан
Əбіл,
белгілі
бизнесжаттықтырушы Қайсар Мақан
жəне жобалар мен командаларды
басқару
бойынша
жаттықтырушы
Зарина
Бүлембаева болды.
– Біз өте қызықты құрал - фасилитация əдісін талқыладық.
Атап айтқанда, партисипативті
фасилитация. Оның мағынасы
өте қарапайым. Бұл əдіс
талқылау
жəне
шешім
қабылдау үшін барлық мүдделі
тараптардың жұмылдырылуын
қарастырады. Мысалы, ол
қажетті ақпаратқа ие адамдар,
жобаны іске асыратын адамдар. Фасилитация əдісі əлемде
шамамен
60
жыл
бойы
қолданылып келеді. Егжей-тегжейлі ойластырылып құрылған
тəсіл. Ол мемлекет пен қоғам
диалогын құру құралы ретінде
құрылды, - деп түсіндірді фасилитация
бойынша
жаттықтырушы Анна Пацюк.
Семинарды Ақпарат жəне
қоғамдық даму министрлігі
жанындағы Орталық коммуникациялар
қызметі
ұйымдастырды.
Қарағанды облысының
əкімдігі
По итогам мониторинга в отношении медицинских организаций, которые являются поставщиками
Фонда социального медицинского
страхования, допустивших нарушения утверждённых стандартов диагностики и лечения, применяются
меры экономического воздействия
в виде штрафных санкций.
«Так, за истекшие 2 месяца текущего года экспертами Карагандинского
филиала
Фонда
и
департамента охраны общественного здоровья по результатам мониторинга
работы
поставщиков
стационарной помощи, приняты
меры экономического воздействия
на сумму 43,6 млн. тенге. При
сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество допущенных нарушений снижается,
что свидетельствует о положительном эффекте проводимых министерством
здравоохранения,
местными исполнительными органами мероприятий по улучшению
качества и доступности медицинской помощи», - пояснил директор
филиала по Карагандинской области Фонда медстрахования Фазыл
Копобаев.
В структуре нарушений около
60% занимают дефекты, связанные
с отклонением лечебно-диагностических мероприятий от утверждён-
ных стандартов, которые допускаются в силу разных причин: ненадлежащее исполнение своих
функциональных
обязанностей,
слабый контроль со стороны
Службы поддержки пациента и
внутреннего контроля (СППВК) и
администрации медицинского учреждения за соблюдением утверждённых стандартов.
С целью мониторинга медицинской помощи, оказываемой в поликлиниках, совместно с управлением
здравоохранения, ситуационными
центрами на базе областных медицинских учреждений, разрабатывается
алгоритм
мониторинга
качества и объёма оказанной медицинской помощи с использованием
возможностей информационных систем. Ситуационные центры на постоянной основе осуществляют
сбор информации и их анализ,
затем эта информация направляется в Филиал Фонда для экспертной оценки.
Таким образом, через мониторинг
на постоянной основе, в том числе,
с использованием возможностей
цифровизации системы здравоохранения, Фонд социального медицинского
страхования
осуществляет защиту прав пациента на получение качественной
медицинской помощи.
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Beıіmbet Maılınnіń týǵanyna 125 jyl tolýyna oraı
Өмірі мен
шығармашылығы
XX
ғасырдағы
қазақ
əдебиетінің аса көрнекті
өкілдерінің бірегейі — Бейімбет Майлин. Ол поэзия,
проза, драматургия жанрларында өнімді еңбек етіп, өз
дəуірінің шындығын, қазақ
елінің,
əсіресе
ауыл
адамының
санасындағы
өзгерулер мен жаңаруларды,
халықтың бастан кешірген
күрделі
оқиғаларын,
əлеуметтік өмірдің шытырман
қайшылықтарын
көрсетті. Кеңестік заманның
алғашқы жиырма жыл ішіндегі
қоғамдық
құбылыстардың
еңбекші
адамға тигізген əсерін, қазақ
халқының ғасырлар бойында
қалыптасқан
тұрмыстық,
салттық
болмысының,
шаруашылық,
кəсіптік
негізінің жойылып, оның орнына жаңа қүрылымдардың
табиғи орын теуіп болмаған
кезеңінің сыры мен мұңын
шебер суреттеді.
Бейімбет Майлин - аса
көрнекті суреткер жазушы,
ақын, драматург. Бейімбет Майлин 1894 жылы бұрынғы
Қостанай уезіне қарасты Дамбар болысының 8 ауылында,
қазіргі Қостанай облысы, Тараз
ауданы,
қазіргі
Майлин
атындағы кеңшарда туды.
Əкеден ерте жетім қалған бала
жалшылықта жүріп, ауыл молдасынан сауат ашып, хат таниды.
Бейімбет
(Бимағамбет)
Жармағанбетұлының
атасы
Майлы, əкесі Жармағамбет
кедей адамдар болған. Əкеден
жастай жетім қалған Бейімбет
шешесі Гүлғизар мен əжесі
Бойдастың қолында өседі.
Əжесі Бойдас есті, сөзге жүйрік,
өлең шығаратындай дарынды
болғанын Бейімбет кейініректегі
бір естелігінде: «Үлкен шешем
де өлеңге өте əуес адам еді,
ескі қиссаларды тыңдап болып,
бірер күрсініп алып өзі өлең айтатын еді, кейде маған қарап
күлімсіреп: «Қарағым-ау, сен
жоқта мен өлең шығарып
қойдым», — дейтін еді деп
жазған.
Алғашқыда ауыл молдасынан
оқыған Бейімбет 1910 жылы
Арғынбаев Əбдірахман деген
кісінің
медресесінен
дəріс
алады. 1913-1914 жылдары
Троицкідегі «Уазифа» мектебінде сабақ алып, одан кейін
Уфа қаласындағы «Ғалия» мед-
ресесіне оқуға түседі. Өз
заманындағы
озық
оқу
орындарының бірі саналған бұл
медреседе татар халқының
Ғалымжан Ибрагимов, Мəжит
Ғафури секілді белгілі жазушыларымен танысады, солардан
тағылым алады; медреседе
шығатын
«Садақ»
деген
қолжазба журналда жазушының
алғашқы көлемді туындысы —
«Шұғаның
белгісі»
деген
əңгімесі
жарияланады.
Бейімбеттің орыс əдебиетімен
танысуы осы кезде басталған.
Бейімбет 1916-1921 жылдарда
ауылда
мұғалімдік
қызмет атқарады. Бұл кезеңде
1916 жылғы қазақ халқының
ұлт-азаттық
қозғалысы
тақырыбына «Қанды тұман»,
ауыл өмірінің ақиқатын айтатын
«Съезд»,
«Əкесінен
хат»,
«Садақбайға» деген өлеңдер
жазады. 1922 жылы С.Сейфуллин Бейімбетті «Еңбекші қазақ»
газетінің
редакциясына
қызметке шақырады. Мұнда ол
1923 жылдың жазына дейін болады.
Жазушының
дүниетанымы
қалыптасып,
саяси
білімінің
артуына
С.Сейфуллиннің қарамағында
қызметтес болған жылдар күшті
əсер етеді. Бейімбеттің осы
тұстағы шығармашылық бағыты
«Кедейге», «Құтты болсын
мейрамың» тəрізді өлеңдерден
байқалады. 1923-1925 жылдарда Б. Майлин Қостанай
қаласындағы
губерниялық
«Ауыл» газетінде редактордың
орынбасары
əрі
хатшысы
болып істейді. Бұл газетте
жазушының «Айранбай» деген
əңгімесі, «Раушан -коммунист»
повесі жарық көреді. Газет-журнал редакцияларында жүрген
жылдар
Бейімбеттің
шығармашылық өмірінің жемісті
кезеңі. Ол 1925-1927 жылдарда
«Еңбекші қазақ» газетінің жауапты хатшысы, 1927-1929 жылдар арасында «Ауыл тілі» газеті
редакторының
орынбасары,
«Жыл құсы» альманағы мен
«Жаңа əдебиет» (1927, 1928)
журналының қызметкері, 1934
жылдан 1937 жылға дейін
«Қазақ əдебиеті» газетінің редакторы болған.
Бейімбет Майлин — аса
өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол
1923-1937 жылдарда елуге
жуық кітап, жинақ жариялаған.
Олардың
қатарында:
«Бейімбеттің өлеңдері» (1923),
«Шұғаның белгісі» (1926), «Раушан — коммунист» (1929), «Он
жылда» (1927), «Колхоз», «Асулардан асқанда» (1930-1931),
«Сойқанды содырлар» (1928),
«Кесінділер» (1929), «Майдан»
(1933),
«Алыптарды
аралағанда»
(1934),
«Мырқымбай», «Азамат Азаматыч» (1935), төрт томдық
шығармалар жинағы (19331936) тағы басқа кітаптар бар.
Бұларда көптеген өлең, поэмалар, əңгімелер мен очерктер,
повестер мен романдар, пьесалар орын алған.
Əзірлеген,
Сержан Смаханұлы
5 стр.
Навстречу ко Дню Победы
ëÓı‡ÌËÚ¸ Ô‡ÏflÚ¸ – ̇¯ ‰Ó΄
Память – это не просто слово, оно
вмещает в себя очень многое. Это,
прежде всего, наш образ жизни, наши
поступки, наша ответственность за
подрастающее поколение, наше умение донести до них все самое важное
и лучшее, ради чего, собственно, и
сложили головы миллионы солдат, борясь за победу, за мир на земле.
В целях воспитания казахстанской молодежи на примере подвигов ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сохранение памяти о Победе
проводятся различные акции. Вот и
нынче, в рамках программы «Рухани жангыру» и проекта «Диалог поколений», разработанными управлением образования
Карагандинской области совместно с
областным Советом ветеранов и при поддержке
общественного объединения «Карагандинская
областная профсоюзная организация Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки» организовано проведение
акции «Полевая почта», посвященной 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Чтобы принять участие в акции, необходимо написать письмо ныне живущим ветеранам или посвятить его памяти погибших на фронте или
умерших участников и ветеранов Великой Отечественной войны, труженикам тыла, чей героический
труд
приближал
Победу,
сфотографироваться с письмом или с героем
своего письма и опубликовать на личных страничках в социальных сетях. В данной акции под
руководством учителя истории Евгения Николаевича Монжосова приняли самое активное участие воспитанники старших классов СШ№12 п.
Осакаровка. Учениками были написаны письма:
«Мы правнуки твои, Победа!», «У войны не женское лицо», которые они посвятили памяти погибших
на
фронте
воинов-осакаровцев,
тружеников тыла.
Боевое братство людей разных национальностей, скрепленное на поле битвы, титанический
труд тружеников тыла бывших республик большой необъятной страны явились главным источником Победы. Изучение периода Великой
Отечественной войны является одним из главных
в процессе патриотического воспитания. Подвиг
народа в этой войне еще не раскрыт, не оценен
до конца и очень радует то, что проводятся такие
мероприятия, в которых молодежь не просто
узнает большее и проявляет свою гражданскую
позицию, а то, что у молодежи остается самое
важное и светлое - память. Подрастающее поколение, несмотря на особенности современной
жизни, неравнодушно к подвигам своих прадедов. С какой теплотой и душевным подъемом написаны письма. Вот выдержки из них:
«Спасибо всем, всем, всем фронтовикам, погибшим и выжившим, умершим в мирное время
и живущим сейчас. Спасибо за то, что я живу, за
то, что надо мной мирное синее небо. Я помню!
Я горжусь! Своим народом – Победителем! Я испытываю только одно чувство – гордость за
наших прадедов. Спасибо судьбе, что они были
и смогли защитить нашу Родину от фашизма. Историческая память о войне дорога нам всем.
Тогда нас связывала общая цель – победить,
сейчас нас связывает другая цель – не забыть».
«Женщина для меня – это воплощенная гармо-
ния жизни. А война – всегда дисгармония. И женщина на войне – это самое невероятное, несочетаемое сочетание явлений. Все, что мы знаем о
женщине, лучше всего «вмещается» в слово «милосердие». Есть и другие слова: сестра, жена, и
самое высокое – мать. Женщина дает жизнь,
женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь –
слова синонимы. На самой страшной войне женщине пришлось стать солдатом. Она не только
спасала, перевязывала раненых, а и стреляла,
бомбила, ходила в разведку. Женщина убивала.
Но ведь это не женская доля. Одна из женщин,
дошедших до Берлина, распишется на стенах поверженного рейхстага: «Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы убить войну». Мы, к
счастью, о войне знаем только из рассказов ветеранов, из книг и фильмов.
Да, у войны не женское лицо. Но угроза, нависшая над нашей страной и над всем миром в 1941
году, заставила советских женщин по-иному оценить свои возможности, встать в строй наравне с
мужчинами, заменить в тылу, ушедших
на фронт мужей, сыновей, братьев. Их
было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за нее жизнь. Они стали примером
бесстрашия и героизма. Не каждый
мужчина способен выдержать трудности войны, а женщины выдерживали».
Приятно осознавать, что ребята проявляют особое трепетное отношения к
тем далеким военным событиям, понимая, что война, с ее жестокостью и насилием принесла ничем неизмеримое
горе всему народу. Но именно в это
время проявились лучшие черты народного характера, показан небывалый
взлет патриотизма и любви к своей
стране, к своей Родине. В огне войны
ковалась несгибаемая дружба народов
Советского Союза, когда и стар и млад, как
могли, помогали идти к заветной цели – «Все для
фронта, все для победы!».
В это тяжелое время беспримерный подвиг показали даже дети. Это они любыми путями прорывались на фронт и вставали в окопы рядом с
солдатами. Это они шли непроходимыми тропами с обозами партизан, взрывали фашистские
склады боеприпасов, пускали под откос немецкие поезда.
А сколько их трудилось на заводах и фабриках,
на элеваторах, на тракторах и жатках? Это их неокрепшие плечи держали половину тыловых
забот необъятных фронтов войны. Им принадлежит весомая часть Великой Победы и та скромная часть благодарности за пожертвованное
детство, за утраченный смех, за преждевременную седину.
Это им подросшим и рано повзрослевшим пришлось восстанавливать разрушенное войной народное
хозяйство,
поднимать
Целину,
восстанавливать мосты и железные дороги и
строить будущее.
Скоро мы будем отмечать очередную, светлую
дату победы с ненавистным врагом. Так что этот
день нужно помнить всегда и гордиться тем великим подвигом, который совершили наши отцы
и матери, дедушки и бабушки во имя нашей
жизни и светлой жизни будущих поколений
нашей родной земли. Вечная слава нашим героям-победителям и освободителям!
Т. Журавлева
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
6 стр.
Qazaqstannyń kıelі jerlerіnіń geografııasy
Аб ыл а й д ың ақ үйі
Абылайдың
ақ
үйі,
Абылайдың ордасы – Абылай
ханның
Петропавл
қаласындағы ордасы, тарихи
ескерткіш.
Қазақстанның
солтүстік аймағын отарлау
басталған кезде Есіл өзені
жағасында
орналасқан
Қызылжар қыратында 1752
жылы
Пётр
бекінісінің
құрылысы басталды. Бұл өз кезегінде елдердің арасындағы
сауда-экономикалық
қатынастардың
орнығуына
əсерін тигізді. Осыған байланысты
казактардың
дала
тұрғындарына
тиісіп,
қазақтардан мал тартып əкетуі
жəне жер учаскелерін басып
алуы
тəрізді
мəселелерді
талқылау үшін ханның арнайы
ордасы
қасында
осындай
құрылыс салу қажеттігі туындады.
Мұрағаттық
материалдардың мəліметтері
бойынша, «Оның, Абылайдың,
өтініші бойынша Есіл өзенінің
жоғарғы жағындағы Енқыстау
тауында Пётрдің бекінісі жанынан оның келіп тұруы үшін 1765
жылы ағаш үй салынды» соны-
мен, «Абылайдың ақ үйі» тек
қана тұрғын үй үшін емес, сонымен
қатар
шиеленісті
мəселелерді шешуге арналған
орынға айналды. Ғимараттың
орналасқан жері туралы əртүрлі
пікірлер бар. Оның бекіністен 23 шақырым жерде, «тау» етегінде орналасқандығы дəлме
дəл анықталған болатын.
«Абылайдың ақ үйі» қалада
болған өрттің бірінің салдарынан жанып кеткен қазақ
халқының ұлттық тарихи ескерткіші болып табылады.
Абылайдың ақ үйінің құрылысы
Абылай хан өмірінің деректерімен жəне мұрасымен тікелей
байланысты. Оған көп уақыт
жөндеу-қалпына
келтіру
жұмыстары жүргізілмегендіктен
үй айтарлықтай зиян шеккен.
Солтүстік Қазақстан облысының
əкімі Т.А. Мансұровтың бастамасымен
жəне
ҚР
Президентінің
қолдауымен
2006-2007 жылдар ішінде та-
рихи-мəдени ескерткіш
«Мəдени
мұра»
бағдарламасы аясында 1829
жылы салынған 1982 жылы 26
қаңтардағы № 38 ҚазКСР Министрлігі Кеңесінің Қаулысымен
мемлекеттік сақтауға алынған
республикалық маңызы бар
тарих ескерткіші «Абылай хан
үйінде»
қалпына
келтіру
жұмыстары жүргізілді.
Мұражай
Елбасының
қатысуымен 2008 жылы 21 тамызда
ашылды.
Экспозицияның негізі – XVIII
ғасырдағы Қазақстанның мемлекет жəне қоғам қайраткері –
Абылай ханның өмірі мен
қайраткерлігіне толы. Жалпы
аумағы мен құрылымы —
1288,5 шаршы.
Ақ үйдің алдында қоладан
құйылған «Ат үстіндегі Абылай
хан» ескерткіші бар. Авторы
мүсінші Қазыбек Сатыбалдин.
Ғимараттың өзі қазіргі күні екі
қабаттағы 4 залдан тұрады. Бірінші қабатында кешеннің
əкімшілігі, екінші қабатында тарихи залдар орналасқан. Тарихи
залдың
біріншісі
Абылайдың балалық шағынан
хан тағына отырғанға дейінгі
өмірін қамтиды. Яғни, 17101771 жылдар. Екіншісі хандық
құрған 10 жылына арналған.
Бұл 1771-1781 жылдар арасы.
Үшінші
залы
Тақ
залы,
төртіншісі Абылай тарихына
арналған коллаждар, картиналар, кітаптарға арналған зал.
Əсер беріп, көз тартарлығы
ғимараттың əуелде ағаштан
жасағанын
еске
алатын
Абылайдың тынығу бөлмесі.
Бөлмеде бірнеше жəдігерлер
қойылған. Ыдыс-аяқ, көрпежастық, үстел, тоқыма кілемдер, жез құман, киім-кешек,
сандықтар қойылып, үйдің ішкі
көрінісі бейнелеген.
Сонау ХVІІІ ғасырдан бері
сақталып қалған адалбақан
ағаштан, ілгешектері күмістен
жасалған. Бірде-бір шегенің
көмегінсіз ағаштан жасалып,
сырты сүйекпен мəнерлеп
жасалған кебеже ерекше көз
тартады. Екі жағы көтеріңкі керует
төсекте
жатқан
батырлардың қан айналымын
реттеу үшін пайдаланылған
екен. Керует шымылдықпен
көмкеріліп,
жанына
Араб
Əмірлігінен əкелінген майшам
қойылған. Бөлмедегі көз тартар
этнографиялық жəдігерлер Тақ
залында жалғасын табады.
Əзірлеген
Сержан Смаханұлы
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
Открой для себя Казахстан —
страну Великой степи
В рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов»
Министерством иностранных дел Республики Казахстан разработан новый уникальный продукт в области цифровых технологий – цифровое приложение «Казахстан – страна Великой
степи».
Данный проект является исполнением прямого поручения Елбасы в рамках шага 87 по созданию масштабного интернет-проекта «Энциклопедия Казахстана» с главной целью помочь
каждому гражданину и иностранному туристу больше узнать о
стране.
Приложение является цифровой энциклопедией, охватывающей
широкий набор тем, и состоит из 10 разделов: география, история,
общество, культура, государство, международные отношения, экономика, туризм, Астана и ЭКСПО-2017.
Приложение реализовано на трех языках– казахском, русском и
английском. Содержит 68 глав, каждая из которых имеет собственную фотогалерею (в общей сложности более 370 фотографий), 24
видеоролика, 12 объектов в формате 3D, 20 панорамных фотографий (фотографии с обзором в 360˚), 12 интерактивных 3D графиков, 4 интерактивные 3D карты.
Приложение может быть установлено на различные виды
устройств (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры).
Электронные версии размещены в AppStore и PlayMarket, на
официальном веб-сайте МИД имеется специальный раздел для
запуска web-версии в виде сайта. Windows-версия может быть
также скачана с веб-сайта МИД и записана на flash-карты и CDдиски, которые возможно распространять во время различных мероприятий.
Кроме того, эта же версия может быть установлена на компьютеры для презентации на экранах проекторов и плазменных панелях во время публичных массовых мероприятий.
Îöèôðîâêà çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ, çàðåãèñòðîâàííûõ
äî 2008 ãîäà
В рамках реализации Указа
Президента РК «О формировании «электронного правительства»
и
интеграции
информационных систем государственных органов» в отделе
РАГС аппарата акима Осакаровского района Карагандинской области начата работа по
корректировке персональных
данных актовых записей, зарегистрированных до 2008 года.
В настоящий момент нами
проводятся работы по корректировке неактуальных первоначальных сведений в актовых
записях, поскольку за время
проведения сканирования гражданами вносились изменения,
исправления и дополнения. К
примеру, расторгнут брак, произведена перемена Ф.И.О.,
усыновление, установление отцовства и так далее.
Предусмотрены три способа
проверки своих персональных
данных:
- через портал «электронного
правительства», где граждане
могут в «личном кабинете» проверить как свои личные данные, так и своих детей. При
обнаружении несоответствий
гражданину достаточно отправить отсканированные копии
документов
через
портал
eGov.kz.,
- через сотрудников отдела по
обслуживанию населения Осакаровского района филиала
НАО «ГК «Правительство для
граждан» по Карагандинской
области,
- через отдел РАГС аппарата
акима Осакаровского района
Карагандинской области.
Данная работа будет проводиться на постоянной основе.
Г. Улжартегі,
руководитель отдела РАГС
аппарата акима
Осакаровского района
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Áëàãîóñòðîéñòâî — çàäà÷à îáùàÿ
На дворе апрель. Весна в
самом разгаре. Основная масса
снега уже растаяла, а земля успела просохнуть. Значит, самое
время заняться санитарной очисткой и благоустройством.
Благодаря тому, что в прошлом
году в поселке Молодежный был
выполнен огромный объем благоустроительных работ, впервые за
много лет поселок после зимы выглядел более или менее удовлетворительно. На его территории
практически не осталось несанкционированных свалок. Установленные мусоросборники и урны в
немалой степени приучили людей к
складированию мусора и отходов в
установленных местах. Ну, и самое
главное, что коммунальные службы
поселка регулярно вывозили этот
мусор с территории поселка на
свалку. Положительно сказалась на
внешнем облике поселка проведенная обрезка веток деревьев, беспорядочно свисавших над дорогами и
мешавших проезду машин, а также
очистка обочин от сорняков. Нельзя
не заметить, насколько шире и красивее стали сейчас улицы поселка,
особенно те, которые в прошлом
году были асфальтированы.
Все, что сделано, безусловно,
жители поселка оценили по достоинству. Однако, по мнению
акима поселка А. А. Садикова, это
не повод для самоуспокоения,
нужно сделать все для того, чтоб
поселок стал образцовым. С этой
целью в поселке создан штаб по
благоустройству. Все улицы закреплены за предприятиями и организациями.
Разработан
план
мероприятий по благоустройству и
санитарной очистке. Несмотря на
то, что весенний месячник по благоустройству официально еще не был
объявлен, в поселке эта работа началась в середине марта и уже идет
полным ходом.
В преддверии государственного
праздника Наурыз мейрамы был
проведен первый в этом году, ставший традиционным «чистый четверг», во время которого была
приведена в порядок центральная
улица поселка, а в течение двух
следующих «чистых четвергов» навели порядок на территориях административных зданий трудовые
коллективы предприятий и организаций, частные предприниматели. В
уборке мусора, разнесенного ветром по проулкам, а также вдоль
въездов в поселок активное участие
приняли работники, занятые на общественных работах. Сотрудниками аппарата акима совместно с
участковыми инспекторами полиции разнесены уведомления жителям частных домов с печным
отоплением и имеющим подсобное
хозяйство с предупреждениями о
необходимости вывезти золу, мусор
и навоз, складируемый за территорией их дворов. Услуги по их вывозу
готовы оказать индивидуальные
предприниматели, имеющие соответствующую технику.
Эффективное воздействие на сознание населения многоэтажных
домов оказывают проводимые
сходы, на которых обсуждаются насущные проблемы жильцов того
или иного дома, разъясняется важность необходимых работ по ремонту общедомовых владений и
благоустройству территорий, а
также поднимаются вопросы своевременной оплаты предоставляемых коммунальных услуг. На этот
момент сотрудниками аппарата
акима совместно с представителями коммунальной службы уже
проведены подобные сходы с жильцами большинства пятиэтажных и
двухэтажных домов. На всех сходах
к поставленным задачам жители отнеслись с пониманием, заверив,
что готовы привести в порядок
подъезды и фасады домов, обустроить территории дворов.
За последние две недели вывезен накопившийся мусор с большинства мусоросборников. Однако,
как выяснилось, в отдельных из них
оказались выломанные ворота, все
еще нередки случаи захламления
участков вокруг мусоросборников.
Есть, к сожалению, немало жильцов, возмущающихся подобными
беспорядками, но уклоняющихся от
уплаты услуг по уборке мусора. Над
этими проблемами тоже предстоит
поработать. Большая работа предстоит молодежненцам и по озеленению,
облагораживанию
имеющихся скверов, разбивке
клумб и цветников. Хороших примеров в этом отношении у поселка
уже не мало. Хочется, чтоб в этом
деле стало как можно больше
последователей.
Нельзя отрицать очевидное – поселок Молодежный, бесспорно, за
последний год преобразился, стал
заметно чище и благоустроенней. Я
думаю, что совместными усилиями
нам удастся сделать его еще чище
и краше!
Е. ВРОНА
7 стр.
Баспананы жөндеуге қол
ұшын берейік!
Редакцияға келген 70 жастағы əжей өз басындағы жағдайды айтып,
газетімізге жүгінді. Кейуананың айтуынша үйі, қора жайы апатты
күйде екен. Соған көмек сұрап, жөндеу жұмыстарына қолғабыс тигізсе
деп келіпті.
Жағдайды білмекке Раздольная көшесінің 8 үйінде тұратын Дакуш Зулпкар қарияның үйіне бардық.
Дакуш əжейдің баспанасына келіп, жағдайды өз көзімізбен көріп қайттық.
Шынымен де 60 жылдары салынған үй апатты жағдайда екен. Қораның
төбесі опырылып, су саулап тұр. Қабырғалары арса - арса болып ашылып
кеткен. «Он шақты тауық сатып алып, жұмыртқасын нəпақа қылып отыр
едім. Қора төбесі құлап, тауықтарымды басып қалды»,- деп кейіді қария.
Одан ары «үйге кіріңдер»,- деген əжейдің соңынан еріп, баспанасына кірдік. Үйдің де жай-күйі мəз емес екен. Үйінің ішіндегі төбенің əр жері опырылып қалған, іргетасы мен қабырғасы мүлдем тозып, қабырғасына сызат
түскен. Қыс ортасында пеш опырылып құлап, содан темір пеш қойғызған
екен. Одан қайыр жоқ па, үй адам тұрғысыз суық екен. Ас бөлмесінің төбесі
қаңылтырмен қапталған, «мұны үш жыл бұрын зейнетақымнан үнемдеп,
осы темірді сатып алып, кісі жалдап, жаматақан едім»,- деген апа, бұдан
басқаға қалтасының көтермейтінін айтты.
Екі қыз баласы бар екенін, «олардан көмек сұрай алмаймын»,- деген апа,
былтыр жазда үйге келіп тұрған ауыз судың тоқтап қалғанын да айтып,
оның себебі үй артынан өтетін жолмен ауыр жүк көліктері үнемі өтетінін,
содан су құбыры жарылған деп өз зерттеуін де алға тартты.
Əжейге көмек қолын созам деушілердің құлағына алтын сырға!
Гүлім Сембай
Ïàâîäêîâàÿ îáñòàíîâêà â ðàéîíå
В Осакаровском районе продолжаются приниматься противопаводковые
меры
безопасности. В период с 30
марта по 1 апреля 2019 года
сложная ситуация складывалась в населенных пунктах сел
Карагайлы,
Николаевка,
Звезда, Тельман и Сарыозен.
Так, 30 марта в результате ледового затора перед мостом и в
русле реки Каргала в течение
двух часов, с 5 до 7 вечера, уровень воды в реке поднялся на
полтора метра, в результате
чего вода вышла из ее русла.
Так создалась угроза подтопления жилого сектора села Карагайлы,
в
зону
которого
подпадало более 70 жилых
домов. Принятыми оперативными мерами сил гражданской
защиты района ситуацию удалось стабилизировать уже к полуночи.
В
аварийно-спасательных работах было задействовано 15 человек местного населения и 1
ед. техники, 35 человек местного исполнительного органа,
мобилизованного из районного
центра и 3 ед. техники, 12 человек гарнизона гражданской защиты Осакаровского района
ДЧС Карагандинской области и
2 ед. техники, 7 человек отдела
полиции и 3 ед. техники, 2 бригады
скорой
медицинской
службы и 2 ед. техники, а также
1 бригада взрывников ТОО
"Корпорации Казахмыс коал" в
составе 6 человек и 1 ед. техники.
В рамках противопаводковых
мероприятий было уложено 2,5
тыс. мешков с инертным материалом, израсходовано 70 тонн
песка, устроено 300 метров за-
евка, где в результате затора
льда в русле реки Сабыркожа
создалась угроза подтопления
свыше 30 домов. Принятыми
мерами по подрыву ледяных
масс и укреплению береговой
линии ситуация стабилизировалась к 22 часам этого же дня.
Уложено было более 1 тыс.
мешков, задействовано свыше
25 человек.
30 марта, в результате затора
льда, на обводном канале автоматического водосброса гидро-
отводу из русла автоматического водосброса гидротехнического сооружения опасность
была ликвидирована к часу
ночи 31 марта. Привлечено 10
человек местного населения и
акимата
сельского
округа
Звезда, где задействованы 1
ед. техники и 1 ед. лодки.
В настоящее время в районе
продолжаются противопаводковые мероприятия. Районный
противопаводковый штаб работает в круглосуточном режиме.
технического
сооружения,
расположенного в черте населенного пункта Звезда, и повышения уровня воды создалась
угроза подтопления домов на
окраине села и перелива воды
через дамбу. Принятыми мерами по дроблению льда и его
Ведется круглосуточный мониторинг и контроль прохождения
паводка местным исполнительным органом и отделом по ЧС
Осакаровского района ДЧС Карагандинской области.
Отдел по ЧС
Осакаровского района.
щитной насыпи из земляного
грунта. Проведено более 10
подрывов льда, где израсходовано 620 кг взрывчатых веществ.
Аналогичная ситуация сложилась 31 марта в селе Никола-
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
8 стр.
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
Қорғаныс - көпшілік және әскери патриоттық айлығы басталды
натты ашылуымен құттықтады.
Қазақстан бүгін əлемдік аренада өзінің лайықты орнын
алып отыр. Біздің азаматтар өз
еңбектерімен,
білімімен,
спорттық жəне шығармашылық
жетістіктерімен Отанымыздың
атағын əлемге паш етіп, сол
арқылы
бойымызда
отансүйгіштік
сезімді
қалыптастыруда.
Жастар жылында аудан жастарынан
Ұлы
Отан
соғысындағы жеңіске 74 жыл
толуы
қарсаңына
өткізіліп
Ауданда 6 сəуір күні Ұлы Отан
соғысындағы жеңіске 74 жыл
толуы
қарсаңына
орай
қорғаныс - көпшілік жəне əскери
- патриоттық айлығы салтанатты ашылды. Шара Осакаровка
кентіндегі
денешынықтыру - сауықтыру
кешенінде өтті. Жас қырандар
парадына лейтенант Дауренбек
Тұңғышбай басшылық жасап,
аудан əкімінің орынбасары
Алма Шалабаеваға аудандағы
қорғаныс - көпшілік жəне əскери
- патриоттық айлығының салтанатты
ашылуына
жас
қырандардың
дайындығын
мəлімдеді.
Аудан əкімінің орынбасары
Алма Шалабаева патриоттық
шараға қатысушыларды Ұлы
Отан соғысындағы жеңіске 74
жыл толуы қарсаңына, жастар
жылы аясында өткізіліп жатқан
қорғаныс - көпшілік жəне əскери
- патриоттық айлығының салта-
жатқан қорғаныс - көпшілік жəне
əскери - патриоттық айлығында
белсенділік күтетін боламыз.
Аудан
мектептерінің
оқушылары
құрамымен
жасақталған шеру Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік
туына бой түзеп, Қазақстан
Республикасының
Гимнін
шырқады.
Елбасы Жолдауын іске асыру
барысын,
«Мəңгілік
ел»
жалпыұлттық идеясының негізгі
қағидаларын
насихаттау
үшін
салтанатты шараға
мектеп директ о р л а р ы
қ а т ы с т ы .
Аудандық
мəдениет үйі
əншілерінің
концерттік
орындаулар ы н д а
патриоттық
əндер
орындалды.
Ұлы
Отан
соғысындағы
жеңіске
74
жыл
толуы
қарсаңына, жастар жылы аясында өткізіліп жатқан қорғаныс
- көпшілік жəне əскери патриоттық айлығының салтанатты ашылу шарасына кент
əкімі Серік Акижанов, аудандық
мəслихат депутаттары, бөлім
басшылары, аудан жастары
қатысты.
Сержан Смаханұлы
Ауыл жастарының басын қосқан Форум
Маржанкөл ауылдық округінің
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н
Елбасымыздың
бағдар:
Рухани
«Болашаққа
-
2019»
марафон
ойындар ойнатылды. Мерекелік
сеніп тапсырасың. Қуанышың
іс
болса туыстан бұрын көршің
жеңімпаздарға алғыс хаттар
естиді.
бола
ұсынылды.
қалса, көршің бірінші болып
Көршілер
Қиын
жағдай
-
шара
соңында
сыйластығы
–
келіп, қолұшын береді, қыруар
қоғамның татулығының айқын
жұмысың
белгісі
бітпей
жатса
екендігі
осы
ауыл
форумы
бары-
көмектеседі. Сондықтан болар,
жастарының
қазақ халқы баяғы заманнан - ақ
сында шынайы дəлелденді.
Жастар арасында өзара
орнатып, айрықша сыйласа біл-
осындай
ген. «Жақсы көрші тапқаның,
татулық,
мол олжаға батқаның», – деген
қатынастарын
сөз содан айтылған болар сірə.
арналған
рухани
бірлік,
-
эстафетасының аясында «Ауы-
ауданының Жастар ресурстық
қолайлы болса, қораң кең»
лым - алтын бесігім» атты ауыл
орталығының мамандары, ірге-
деген нақыл тегін айтылмаса
жастарының форумы өтті.
лес тұрған Шұңқыркөл,
Форумға
көтеру, асық ату сияқты ұлттық
жағдайда үйіңді, қора-жайыңды
көршімен берік қарым - қатынас
жаңғыру»
мақаласы негізінде, «Жастар
жылы
керек. Өйткені, көршіңе көп
Осакаров
Садовое ауылдарының
жастары
шақырылды.
Форум көршілес ауыл
жастарының
өзара
сыйластығын жақсарту,
ынтымағын
арттыру,
оларды бұрынғыдан да
бір - біріне жақындату
мақсатында өткізілді.
Б а р л ы ғ ы м ы з
күнделікті
өмірде
көршімізбен
жоқ
де-
генде бір рет амандасып,
қал
-
жағдай
сұрасып,
қарым
-
қатынас
жасаймыз.
Қазақта
«Көршің
Бұл күні қонақтар үшін əрбір
ұлттардың
шырқалды.
биі
биленіп,
əні
Арқантарту,
гір
достық
іс
қарым
орнатуға
шаралар
көп
болғанын қалайтындарын да
жеткізді.
Махаббат Мұхамедқали
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
9 стр.
“‡Ìˆ ó ˝ÚÓ Ú‚ÓÈ ÔÛθÒ, ·ËÂÌË ڂÓÂ„Ó ÒÂ‰ˆ‡, Ú‚Ó ‰˚ı‡ÌËÂ. ›ÚÓ ËÚÏ Ú‚ÓÂÈ ÊËÁÌË. ›ÚÓ
‚˚‡ÊÂÌË ‚Ó ‚ÂÏÂÌË Ë ‰‚ËÊÂÌËË, ‚ Ò˜‡ÒÚ¸Â, ‡‰ÓÒÚË, „ÛÒÚË Ë Á‡‚ËÒÚË.
Δ‡Í ‰í¿Ï·Û‡Á
П о д
ри тм
сердца
5 апреля с раннего утра в физкультурнооздоровительном комплексе царило заметное оживление, ведь именно в это время
вся активная танцевальная молодежь Осакаровского района собралась на фестивальном конкурсе танцев «Osakarovka
Dance», посвященном Году Молодежи.
Ведущие Тунгышбай Дауренбек и Ольга
Саак торжественно открыли столь яркое и
значимое для молодежи мероприятие.
«Танец – это философия! Танец – это дорога к счастью! Танец – это движение молодого поколения! Танец – это радость и восторг! Хочешь
жить весело? – Танцуй!», - подбадривали конкурсантов
слова ведущих.
Они также напомнили и об основных моментах положения о конкурсе. Согласно заявкам, присланным в
оргкомитет, на конкурсе были представлены следующие номинации: спортивный танец, народный танец,
эстрадный танец, сольный танец. Распределение призовых мест проводилось на основании протокола жюри
и количества набранных баллов по десятибалльной
шкале.
Состав жюри был по-настоящему серьезен - лауреат
международных конкурсов, хореограф спортивных танцев Балауса Нугуманова, хореограф районного культурно-досугового центра Гульбану Байжанова,
выпускница вокально-хореографического ансамбля
«Вдохновение», лауреат премии «Гран – при» международных фестивалей «Вятская карусель 2009 года»,
«Весенние выкрутасы», хореограф студии танца
«Иззар» г. Темиртау Сабина Ершина. Поэтому в профессионализме, справедливости и беспристрастности
судейства сомневаться не приходилось.
Команд собралось в тот день немало – 25 школ района представили на суд жюри 45 конкурсных номеров.
Оценивались постановка танца, оригинальность, артистизм и техника исполнения.
По мнению организаторов фестиваля – Ассоциации
молодых педагогов при районном отделе образования,
танец — это ритмичное движение тела, которое проводится, как правило, под музыку в пределах ограниченного пространства, с целью выражения идеи или
эмоции, высвобождения энергии или просто с целью
получения восторга от самого движения.
Если движение – это жизнь, то танец – это жизнь в
удовольствие. А еще танцы - это красивый, интересный и приятный вид проведения досуга. Занятия танцами раскрепощают тело и душу, помогают
поддерживать себя в надлежащей физической форме,
создают интересный круг общения свободных и интересных людей. Танец неразрывно связан с внутренним
эмоциональным миром человека и находит свое воплощение в движениях, фигурах, композициях. А значит танец – это не просто хобби – это образ жизни. И
это не преувеличение.
Юные танцоры смогли продемонстрировать прекрасную технику и по-настоящему «зажечь» зал. Ведь творчество, если оно идет от души, всегда окрыляет.
Свои танцевальные способности ребята демонстрировали с задором и усердием, старясь показать все,
что приготовили, так тщательно репетировали на тренировочных занятиях, а компетентное жюри оценивало
хореографические и артистические способности исполнителей, чувство ритма и сплоченность команды.
Фестивальный конкурс от души порадовал всех присутствующих на нем как участников, так и зрителей, подарив хорошее настроение. Каждый танцевальный
номер был интересным, но, как и в любом конкурсе
есть победители и проигравшие.
В номинации «народный танец» первое место завоевали коллектив «Маленькие звёздочки» ясли-сада
«Балдырган», исполнивший танцевальный номер «Калина» и «Арман БИ» Литвинской школы-интерната, выступивший с задорным танцем «Калинка», которые
смогли своим талантливым мастерством покорить
сердца жюри и зрителей. Второе место по праву было
присуждено танцевальным коллективам «The Best»
СШ №3 с. Пионерское и «Жастар» СШ №23 п. Молодежный, обладателями третьего места стали танцевальные коллективы СШ №11 с. Шункурколь и СШ
№26 п. Молодежный.
В
номинации
«эстрадный танец»
первое место присуждено коллективам «Frech» СШ
№12 п. Осакаровка
(танец «Зимушка»)
и «Маленькие звёздочки» ясли-сада
«Балдырган» (танец
«Самовар»), второе
место - «Арман БИ»
Литвинской школыинтерната (танец
«Жадо») и «Аққу»
СШ №2 с. Есиль,
третье
место
«Frech» СШ № 12 п.
Осакаровка (танец
«Добрые руки») и
«ТЕХНО» СШ №15
с. Трудовое (танец
«Нано-Техно»).
В
номинации
«спортивный
танец» успешно выступили и завоевали первое место
танцевальные коллективы
«Арман
БИ»
Литвинской
школы-интерната и
«Грация» СШ №1 п.
Осакаровка, второе
место у коллективов «Революция танца» СШ №5 с. Карагайлы и «Frech» СШ №12 п. Осакаровка, третье
место было присуждено командам «Грация» СШ №1 п.
Осакаровка и «BatpakTeam» СШ №6 с. Батпак.
В номинации «соло» призовые места завоевали ученицы СШ № 29 с. Сенокосное, первое место
Құлмағанбетова Сымбат, второе - Рымханова Мадина
и третье - Серікжан Аружан.
Фестиваль стал ярким крупномасштабным событием
для района, а в особенности для поклонников различных видов танцев.
Танцевальные конкурсы, в особенности среди молодежи, проводятся в нашем районе не так часто. Помимо демонстрации увлекательных красочных
представлений, они способствуют повышению мотивации юного поколения в плане приобщения к спорту и
искусству. Проведение таких мероприятий, в первую
очередь, ориентировано на развитие и поддержание
здорового спортивного образа жизни населения нашей
страны.
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились
как можно чаще, становясь доброй традицией.
Светлана МАКСИМОВА
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
10 стр.
С
П
О
Р
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
Т
«Жас Динамо» - саламатты өмір салтын белсенді қолдайды
5 сəуір күні Осакаровка кентінің БЖСМ
спорт залында Қазақ
күресінен 2006 – 2011
жылдары аралығында
туған
жасөспірімдер
арасында Осакаровка
кентінің БЖСМ ашық біріншілігі болып өтті.
Полиция
полковнигі,
Қарағанды облысының
«Динамо»
дене
шынықтыру
спорттық
қоғам бірлестігі филиалы
төрағасының
бірінші
орынбасары
Имашев
Алтай Қойшыбаевичтің, «Еліміздің
болашағы
жастардың қолында», деп
Елбасы
Нұрсұлтан
Əбішұлы
Назарбаев
айтқандай,
жастарды
тəрбиелеуде
спорттың
орны
бөлек.
Жасөспірімдер арасында
спортқа
деген
қызығушылықты арттыру
мақсатында жасалған бұл
іс - шарадан «Жас динамошылар»
Жастар
жылындағы спортқа деген
алғашқы
баспалдағын
осы турнирдан бастады, деген
құттықтауымен
ашылған
жарысқа
Қарағанды қаласы, Абай,
Бұқар жырау, Аршалы,
Ақтоғай, Осакаров аудандарынан
барлығы
9
салмақ дəрежесі бойынша 100 спортшы
қатысты.
Турнир қорытындысы
бойынша жүзден жүйрік,
мыңнан тұлпар болған
жастарды əртүрлі номинация бойынша марапаттады.
Бұл
турнирдің
ерекшелігі – сайысқа
қатысып,
«Жас
динамошылардың»
спорттық өміріне белсене
атсалысқаны үшін ең жас
палуан
марапаты
т а ғ а й ы н д а л д ы .
Ұйымдастырушылар
қатысушыларды,
қонақтарды,
ата-аналарды, бапкерлерді зор
жеңістерімен құттықтап,
жағымды жаңалықтар мен
толағай табыстар тіледі.
Сонымен жарысты додада бас жүлделерді Осакаров
ауданының
спортшылары
сақтап
√Œ —ƒ » à – fl
Все новых и новых высот в
спортивных достижениях добиваются воспитанники детскоюношеской спортивной школы
поселка Молодежный, благодаря полученным навыкам,
личному упорству и силе духа.
Очередного замечательного успеха достиг на днях воспитанник
тренера
Сергали
Кушеровича Алимбаева, ныне
занимающийся в специализированной
школе-интернате,
колледже олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой – Владислав Делолио. С 4
по 7 апреля он принимал уча-
стие в чемпионате Республики
Казахстан по греко-римской
борьбе среди юношей 20042005 годов рождения, состоявшемся в городе Нур-Султан,
и стал чемпионом Республики
Казахстан в весовой категории
68 килограммов, тем самым он
выиграл путевку на участие в
составе сборной РК в турнире
«Дети Азии», который пройдет
в ближайшее время в Тайпее.
Это, безусловно, очень хороший результат, которым по
праву гордится как сам спортсмен, так и его тренер, заложивший в нем необходимые
борцовские качества, да и в целом
спортивная школа.
Не менее ус-
қалды. Олар: 22 килі
салмақ
дəрежесінде
Əуезхан Баймурат, 32 килі
салмақ дəрежесінде Сидага Марғұлан, 38 килі
салмақ
дəрежесінде
Алембай Тұяқпай, 42 килі
салмақ дəрежесінде Хавсил Ғалым,50 килі салмақ
дəрежесінде Бірлік Мейранбек жеңіп алды.
46
килі
салмақ
дəрежесінде 1 орынды
Ақтоғай
ауданынан
Секен Сайран, 35 килі
салмақ дəрежесінде 1
орынды Бұқар жырау
ауданынан Карамолдин
Аят, 26 килі салмақ
дəрежесінде 1 орынды
Абай
ауданынан
Еранғайып Нұртөре иеленді.
Бұқар жырау ауданы-
нан келген спортшы Байменов Бекзат – Түйе
палуан атанды. Сонымен
қоса осы ауданның палуаны Асхатұлы Алихан
«Жеңіске деген жігері
үшін», Абай ауданының
палуаны
Жомартұлы
Алимжанға – «Ең үздік
техникасы үшін» жəне
Осакаров ауданының
палуаны Жанат Елдарға –
«Ең жас палуан» атағы
берілді.
Жарысқа
Қарағанды
облысының
«Динамо»
дене
шынықтыру
спорттық қоғам бірлестігі
демеушілік
жасады.
Жүлделі орын иеленген
спортшылар Қарағанды
облысының
«Динамо»
дене
шынықтыру
спорттық қоғам бірлестігі
тағайындаған грамота,
медаль жəне бағалы
сыйлықтармен марапатталды.
«Жас
Динамо»
бұқаралық
жастар
қозғалысы акциясы Жастар жылында тартысты
додаларға толы болмақ.
Сержан Смаханұлы
◊ ≈ à œ » Œ Õ ¿ à »
пешным для ДЮСШ поселка
стал и Республиканский турнир
по қазақ күресі среди взрослых
спортсменов, посвященный памяти героя Советского Союза
Махмета Кайырбаева и прошедший 5-7 апреля в городе
Павлодар. В этом турнире приняли участие два тренера-преподавателя
нашей
детско-юношеской спортивной
школы и оба заняли первые
места в своих весовых категориях. Батырхан Кайырбаевич
Тулеуов занял высшую ступеньку пьедестала в весовой
категории 66 килограммов, Серикбол Хавдрасол стал первым
в весовой категории 74 килограмма. Это ли не лучший пример для их воспитанников?!
Вполне закономерно, что дети с
большим удовольствием посещают проводимые ими тренировки и показывают хорошие
результаты в соревнованиях.
К. ИБРАЕВ,
методист ДЮСШ
п. Молодежный
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Продолжается набор в Карагандинский
филиал военно-технической школы
на возмездной и безвозмездной основе
С марта 2013 года согласно Закону РК «О воинской службе и
статусе военнослужащих» гражданам страны представляется
возможность получить военный билет за месяц в 15 филиалах
Военно-технической школы МО РК, расположенных во всех
областных центрах, за исключением городов Нур-Султан, Актау
и Костанай.
Основная задача школы - подготовка военнообученного резерва и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Воинскую службу в военно-технической школе могут пройти
лица в возрасте от 24 до 27 лет, годные или ограниченно годные
по состоянию здоровья к воинской службе, в том числе имеющие отсрочку от призыва на воинскую службу.
При этом учитываются навыки, гражданская специальность и
опыт практической работы граждан.
Для прохождения не направляются граждане ранее судимые
или освобожденные от уголовной ответственности, а также в отношении которых возбуждены уголовные дела.
Подготовка граждан по военно-техническим и другим военным
специальностям на платной основе является государственной
услугой. Прием заявления осуществляется через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» (Центр обслуживания населения).
Начало отбора осуществляется во время призыва в армию.
Предварительно граждане проходят медицинскую комиссию.
Подбор и направление граждан осуществляется местными органами военного управления (управлениями и отделами по
делам обороны).
Стоимость обучения на возмездной основе составляет 263
318 тенге.
Обучение военно-техническим специальностям - стрелок, гранатометчик и пулеметчик проводится в течении 35 учебных дней.
В Карагандинском филиале граждане осваивают специальность
«стрелок».
На период обучения в филиалах призывники, военнообязанные обеспечиваются полевым обмундированием (по сезону),
круглосуточным проживанием в казарме с трёхразовым питанием и банно-прачечными услугами.
Для проверки качества подготовки военно-технических и других военных специалистов после окончания их обучения в специализированных организациях проводятся выпускные
экзамены. К сдаче экзаменов допускаются воспитанники, прошедшие полный курс обучения, получившие положительные
оценки и зачеты по всем предметам, предусмотренным программой обучения.
Воспитанникам, сдавшим выпускные экзамены, присваиваются квалификации и выдаются сертификаты об окончании
специализированных организаций по соответствующим специальностям, заверенные подписями руководителя и печатями
специализированной организации, которые являются основанием для получения военного билета. Через Центр обслуживания населения выдается военный билет о прохождении военной
подготовки и зачислении в мобилизационный резерв.
На время прохождения обучения воспитанникам по месту работы предоставляются учебные отпуска. В этот период они не
могут быть уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев ликвидации юридического лица.
С 2017 года по поручению Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева стартовал проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Бесплатная подготовка кадров ведется по 16 военно-техническим
специальностям таким, как водитель, водитель-электромеханик,
радиотелеграфист и т.д., в соответствии с потребностью качественного комплектования Вооруженных сил. В Карагандинском
филиале ВТШ МО РК готовятся водители категории В, С, С1.
На безвозмездной основе (бесплатно) обучение длится 3 месяца. После этого воспитанники призываются в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Такое обучение в военно-технических школах Министерства
обороны РК проводится каждый год. Благодаря этим курсам, молодые люди имеют возможность совершенно бесплатно обрести
техническую специальность, которая всегда будет востребована
для дальнейшего трудоустройства, а при призыве на срочную
воинскую службу готовые военно-технические специалисты пополнят ряды казахстанской армии.
Для дальнейшей информации обращаться по адресу п. Осакаровка ул. Шахматная,
д. 110, контактный телефон 8
(72149)41043, 43005.
Ш. Сарбаев,
начальник отдела по делам обороны
Осакаровского района Карагандинской области
11 стр.
«‡‚Â¯ËÎÒˇ ÚÛÌË ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ
10 апреля в физкультурнооздоровительном комплексе
п. Осакаровка состоялись
финальные игры и церемония награждения участников
турнира по волейболу среди
команд организаций района.
Данный турнир проводился
отделом физической культуры и
спорта с целью поддержания
здорового образа жизни, пропаганды и развития волейбола.
Турнир стартовал еще 23 января. Желающих поучаствовать
в первенстве оказалось немало. Девять команд боролись
за победу. Игры проводились
еженедельно, каждую среду в
вечернее время.
Следует отметить, что стра-
приз заслуженно достался
команде работников районного
акимата и маслихата, в составе
которой играли Канат Саккулаков, Бауыржан Дулатов, Динара
Кошкенова, Олег Шуршин, Андрей Телесов, Андрей Олейников,
Дулат
Садвакасов,
третьем – гимназия №9 (Андрей Савушкин, Владимир Калугин, Сейлхан Кабдошев, Саят
Лекеров, Акдарбек Каратай, Ергембай Хумар, Ольга Сушкова,
Валентина Сушкова).
Звание лучшего игрока соревнований удостоился Андрей
Олейников (районный акимат и
маслихат), звание лучшего игрока среди женщин - Динара
Кошкенова (районный акимат и
маслихат), звание лучшего связующего - Руслан Алиев (СШ
№1), звание лучшего защитника - Юлия Желтикова (СШ №
12), звание лучшего либеро Анастасия Кузьмина (Литвинская школа-интернат) и звание
самого активного игрока сорев-
сти на площадках бушевали нешуточные. Все участники были
настроены по-боевому, боролись за каждый мяч.
Все команды в ходе проводимых спортивных волейбольных
встреч старались показать высокий уровень игры, а также хорошую физическую подготовку.
По итогам турнира главный
Ерсайын Қызылтаев, Ерсайын
Ыдырысов, завоевавшие первое место, на втором месте
команда волейболистов средней школы №12 (Андрей Попандопуло, Владимир Федоров,
Виталий Калугин, Юрий Федоров, Юлия Желтикова, Константин Попандопуло, Александр
Митин, Сержант Искаков) и на
нований - Илья Усков (Центральная районная больница),
которые и стали обладателями
специальных призов.
В состоявшейся торжественной церемонии награждения
командам-призерам
были
вручены памятные кубки, медали и грамоты.
С. МАКСИМОВА
Изъятие земельных участков для госнужд
21 января 2019 года Президент подписал Закон
по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного
законодательства, создающий условия для обеспечения равноценного возмещения при изъятии
земельных участков для государственных нужд.
Согласно закону теперь земельные участки
для госнужд будут изыматься по рыночной стоимости независимо от оснований возникновения
прав на земельный участок.
Отметим, что в настоящее время стоимость
изымаемого участка определяется по кадастровой цене либо стоимости, предусмотренной в
гражданско-правовом договоре или решении
суда. Как правило, эти цены не соответствуют
уровню рыночных цен на земельные участки.
Кроме того, законодательно закрепляется, что
расходы, связанные с предоставлением равноценного земельного участка собственнику взамен
изъятого у него в пользу государства участка,
несут акиматы.
Таким образом, поправки нацелены на то,
чтобы граждане получали справедливое возмещение за изымаемые земельные участки.
В этих целях внесены соответствующие поправки в Земельный кодекс и Закон «О государственном имуществе».
Управление юстиции
Осакаровского района
За нарушение правил пожарной безопасности
в жилом секторе - ШТРАФ!
С наступлением солнечных дней
резко возрастает пожарная опасность. Ежегодно, как правило,
летом происходят многочисленные
пожары в надворных постройках
(жилой сектор) граждан.
Из анализа происшедших пожаров видно, что во многом в причинах
возникновения
пожаров
виновны сами хозяева построек и
домовладельцы. Убирая сгораемые
отходы и мусор, жильцы стараются
сжечь отходы и мусор в любую погоду. При этом не соблюдается требуемое расстояние от строений и
жилых домов. А также разведенный
костер остается без присмотра, в
итоге от пожара страдают не только
сами виновники, но и ближайшие
соседи.
В п.250 Технического Регламента
«Общие требования к пожарной
безопасности» указано, что территория населенных пунктов, жилых
домов и организаций в пределах
противопожарных разрывов должна
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев, сухой травы и других горючих материалов.
В п. 261 Технического Регламента «Общие требования к пожарной безопасности» указано, что
разведение костров, сжигание отходов и тары должно осуществляться
на расстоянии не менее 50 м. от
зданий и сооружений, также сжигание отходов, мусора и тары должно
производиться в специально отведенных для этих целей местах и
под контролем ответственных лиц
или владельцев жилого сектора.
Лица, нарушившие требования
вышеуказанных пунктов, привлекаются к административной ответственности по ст.336 КоАП РК в
виде штрафа на граждан (физ. лиц)
3 МРП= 7575 тенге, на должностных лиц 20 МРП=50500 тенге.
Берегите себя и своё имущество
от огня.
Отдел по ЧС
Осакаровского района
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
12 стр.
Ý Ò Î
ОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН В 1986 ГОДУ
7 - 8 июня состоялась спартакиада школьников по легкой
атлетике. По сумме набранных очков во всех видах спартакиады в общекомандном зачете первые три места заняли
спортсмены средних школ райцентра, восьмилетних школ сел
Центральное и Колхозное.
Быстрее всех добежали до финиша в личном зачете спринтеры и стайеры СШ № 12 А. Панченко (100 м), М. Салеймиджиди (100 м), С. Кирина (400 м), А. Диканский (1500 м) и И.
Котлярова (800 м), средней школы № 9 – Е. Баранова (100 м),
А. Попандопуло (200 М), С. Зуев (400 м), средней школы № 1
- А. Заведенский (3000 м), СШ № 8 села Морозовка Л. Закоева
(200 м). На всех дистанциях первыми среди бегунов восьмилетних школ были М. Болдас, В. Бычкова, С. Подкопаев, Л.
Нечаева, С. Бычков из села Центральное.
Дальше всех прыгнули в длину А. Дышлевский и Л. Вюст из
СШ № 9, выше всех – А. Амиров из СШ № 8 и А. Шмидт из
села Центральное.
В эстафете 4х100 метров призовые места поделили спортсмены СШ №№ 9, 12 и 1, восьмилетних школ из сел Центральное и Колхозное.
16 июня за эффективное использование сельскохозяйственной техники совхозу имени Вильгельма Пика было
вручено на вечное хранение Красное знамя Министерства
сельского хозяйства СССР.
На двенадцатых областных детских спортивных играх
«Страты надежд», проходивших 20-22 июня в городе Караганде, команда юных спортсменов Осакаровского района заняла третье место в общекомандном зачете. Честь района
защищали пятиклассники СШ № 4 села Чапаево.
За достигнутые трудовые успехи Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля орденом Дружбы народов
была награждена монтер Нуринской дистанции пути Ефросинья Ивановна Карпова, а бригадир Нуринской дистанции
пути Леонид Ильич Шпиронок – медалью «За трудовую доблесть».
Этим же Указом орденом Трудовой Славы III степени был
награжден электромонтер Осакаровского районного узла
связи Владимир Степанович Олейников, медалью «За трудовое отличие» - почтальон районного узла связи Раиса Григорьевна Еркаева и электромонтер технического узла № 2
территориального центра управления междугородними связями и телевидением Николай Александрович Шуватов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля
1986 года за успехи, достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств по производству сельскохозяйственной продукции орденом
Трудового Красного Знамени был награжден управляющий отделением совхоза имени Вильгельма Пика Владимир Богданович Симон.
Орденом «Знак Почета» были награждены мастер-наладчик совхоза имени Вильгельма Пика Николай Алексеевич
Кошкин, управляющий отделением совхоза имени Вильгельма Пика Кондрат Андреевич Кох, механик совхоза
«Ишимский» Александр Александрович Лотц и звеньевой
совхоза имени XIX партсъезда Василий Александрович Шнайдер.
Бригадир совхоза имени XXI партсъезда Антонина Степановна Куликова была удостоена ордена Трудовой Славы II
степени.
Медалью «За трудовую доблесть» были отмечены механизатор совхоза «Маржанкульский» Кайрат Жамбулович Машанов и механизатор совхоза «Восход» Владимир Иванович
Мельников.
Медалью «За трудовое отличие» были награждены механизатор совхоза «Кундуздинский» Сагат Ошакбаевич Айтжанов и звеньевой совхоза «Ишимский» Александр Михайлович
Безобразов.
9 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом Трудового Красного Знамени был награжден водитель
Осакаровкой автобазы облпотребсоюза Владимир Алексеевич Вяхирев, орденом Дружбы народов – директор объединения предприятий общественного питания Осакаровского
района Мария Ивановна Шаланова, медалью «За трудовое
отличие» - сварщица Осакаровского пивзавода Лидия Васильевна Бендер.
12 июля в селе Батпак начал работу, сданный в эксплуатацию, новый сельский Дом бытовых услуг с просторными мастерскими по ремонту сложной бытовой техники, обуви. В
Доме быта можно было сделать заказ на изготовление мебели, металлоизделий, взять в прокат необходимую вещь,
сделать прическу.
24 июля пленум районного комитета партии заслушал и обсудил задачи районной партийной организации по реализации пятилетнего плана экономического и социального
развития на 1986-1990 годы.
26 июля, выступая на первенстве областного совета добровольного спортивного общества «Кайрат» по футболу
среди юношей на приз «Золотой колос», команда Осакаровского района заняла третье призовое место.
1 августа пленум райкома комсомола рассмотрел работу
комсомольских организаций района по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений.
2 августа в кафе «Молодежное» поселка Осакаровка состоялось открытие клуба молодой семьи. На первом заседании клуба молодоженам была прочитана лекция «Красота,
семья и здоровье», даны практические косметические советы,
проведены практические занятия по правильной сервировке
стола.
3 августа участники художественной самодеятельности
совхоза имени Вильгельма Пика принимали участие в праздничном концерте, посвященном 50-летию Карагандинской
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
Í À Ø Å É
области, проходившем в Карагандинском Дворце горняков.
14 августа Указом Президиума Верховного Совета СССР
орденом Трудового Красного Знамени были награждены начальник Осакаровского комбината коммунальных предприятий Василий Константинович Чернов и водитель
Осакаровского автотранспортного предприятия Владимир
Владимирович Бреккель.
Медали «За трудовую доблесть» были удостоены рабочая
Осакаровского производственного дорожного участка Фаина
Владимировна Ворухайло и станочница Осакаровского завода по ремонту дорожно-строительной техники Мария Серикбековна Дышлевская, медали «За трудовое отличие» рабочий
Осакаровского производственного дорожного
участка Владимир Александрович Штерн.
18 августа земледельцы третьей тракторно-полеводческой
бригады совхоза «Ишимский» первыми в районе сдали государству 3580 килограммов пшеницы нового урожая.
За успехи по развитию народного здравоохранения Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа медалью
«За трудовую доблесть» была награждена заведующая Краснокутским фельдшерско-акушерским пунктом Мария Яковлевна Фишер, медалью «За трудовое отличие» - Вера
Григорьевна Годунова.
21 августа в редакции районной газеты «Сельский труженик» прошла пресс-конференция для журналистов с участием
первого секретаря райкома партии А.И.Ивановой, секретарей
и заведующих отделами райкома, которые в ходе пресс-конференции ответили на вопросы журналистов, касающихся решения задач, стоящих перед районом.
25 августа состоялось первое заседание районного прессцентра, координирующего деятельность редакции районной
газеты «Сельский труженик», редакции районного радиовещания, пресс-групп и штабов «Комсомольского прожектора»
совхозов по оперативному освещению уборки урожая.
На проведенной 27-28 августа ежегодной конференции учителей были рассмотрены вопросы осуществления реформы
общеобразовательной и профессиональной школы, меры по
повышению эффективности учебно-воспитательной работы
педагогических коллективов.
Значки «Отличник просвещения СССР» были вручены ветеранам педагогического труда и Великой Отечественной
войны К.Г.Грибанову, А.Д.Дюсенбаеву, В.И.Кутукову, П.С.Сивохину, И.Н.Скопцу.
Почетного звания «Отличник просвещения Казахской ССР»
были удостоены учитель физкультуры СШ № 12 поселка Осакаровка С.М.Чирясов, методист района Ф.А.Шишова и учитель труда СШ № 2 села Литвинское А.Т. Арльт.
28 августа в Осакаровке был создан поселковый культурноспортивный комплекс, в состав которого вошли районный Дом
культуры, парк культуры и отдыха, клуб АТП -1015, Дом пионеров, райком ДОСААФ, детская музыкальная и детско-юношеская спортивная школы, библиотеки, красные уголки
предприятий и организаций райцентра.
30 августа в соответствии с условиями социалистического
соревнования на уборке урожая зерновых культур первыми
были занесены на районную Доску почета имена победителей соревнования - комбайнеров
Якова Яковлевича
Шлюндта, Якова Яковлевича Франка, Александра Егоровича
Бруха и Сергея Яковлевича Риттера (совхоз имени Вильгельма Пика), Александра Федоровича Блохина, Геннадия Васильевича Соловьева, Василия Ивановича Вебера, Якова
Яковлевича Миллера, Владимира Федоровича Тима и Николая Алексеевича Сардова (совхоз «Ишимский»), Николая
Константиновича Неверова, Михаила Васильевича Пивцаева
и Владимира Ивановича Приходько (совхоз «Новый путь»),
Анатолия Александровича Серебрянского, Ивана Ивановича
Козлова и Анатолия Семеновича Сапегина (совхоз имени XIX
партсъезда), Александра Семеновича Бедера, Романа Сименцова, Виктора Дробота и Владимира Карпеца (совхоз
имени XXI партсъезда), Ивана Ивановича Патынка и Василия
Петровича Гудовских (совхоз «Темиртауский»).
В августе месяце учащийся 9 класса Осакаровской СШ №
1 С.Федоров, представлявший Карагандинскую область, принял участие во Всесоюзном слете юных пожарных.
3 сентября у здания райкома партии и райисполкома был
поднят первый флаг трудовой славы в честь хлеборобов совхоза имени XXI партсъезда, скосивших на свал за день 680
гектаров и обмолотивших 890 гектаров зерновых культур.
300 человек приняло участие в проведенном 14 сентября в
райцентре Всесоюзном Дне бегуна, соревновавшихся в разных возрастных группах на дистанциях от 60 метров до пяти
километров.
Победителями и призерами в забегах на разных дистанциях стали С. Абрасенко, С. Батраков, А. Гутшмидт, Т. Мардашова, И. Порядина, Н. Гаун, Ю. Криштопа, Н. Поспелова, К.
Пулиади, С. Янцен, В. Резвих, Ю. Пулиади, С. Елфимова, С.
Капля.
Грамотами и памятными призами были отмечены самые
юные участники спортивного праздника В. Шамарин, Ж. Мельников, Л. Воронина, Н. Сухачева и С. Макарова, а также
участники старшей группы - А.З. Байгашкаров, А. Г. Ахметгалиев из совхоза «Восход», пенсионеры Э. Ф. Камерер и И. И.
Желтиков.
22 сентября хлеборобы совхоза «Ишимский» первыми в
районе выполнили план сдачи зерна государству, сдав на
Осакаровский элеватор 2675 тонн качественной пшеницы.
26 сентября сессия районного Совета народных депутатов
рассмотрела и обсудила задачи исполнительного комитета по
повышению роли и ответственности Советов района за ускорение социально-экономического развития региона.
Трудовыми успехами встретил 7 октября День Конституции
СССР коллектив Осакаровского завода по ремонту дорожно-
строительной техники, выполнив план реализации валовой
продукции на 101 процент, изготовив продукцию на сумму 2
миллиона 627 тысяч рублей.
Правофланговыми предпраздничного соревнования по
праву были признаны столяр Александр Дюжаков, электросварщик Валерий Тамарков, станочница Мария Дышлевская,
сборщик вагончиков Виктор Малыгин, токарь Владимир Иванык, выполнивших производственное задание на 120-125 процентов.
В сентябре 1986 года вышла из печати энциклопедия «Караганда и Карагандинская область», в которой ряд статей был
посвящен Осакаровскому району.
14 октября в кинотеатре «Октябрь» поселка Осакаровка
прошла творческая встреча с заслуженным артистом РСФСР,
лауреатом Государственной премии СССР Валерием Рыжаковым, знакомым любителям кино по фильмам «Миша, Серега и я», «Возвращение Святого Луки», «Юнга Северного
флота», Юркины рассветы», «Вкус хлеба», «34-й скорый»,
«Ларец Марии Медичи».
23 октября пленум райкома партии обсудил задачи районной парторганизации по дальнейшему совершенствованию
работы с документами и письмами трудящихся.
4 ноября коллективу Осакаровской нефтебазы по итогам
Всесоюзного соревнования было присуждено переходящее
Красное знамя Союзкомнефтепродуктов и ЦК профсоюза рабочих химической и нефтехимической промышленности.
5 ноября Главный комитет Выставки достижений народного хозяйства СССР за успехи в развитии сельскохозяйственного производства наградил золотой медалью
звеньевого совхоза «Ишимский» Виталия Арнольдовича
Арльта, серебряной медалью – звеньевую совхоза «Ишимский» Анну Устиновну Штель и скотника совхоза имени XXI
партсъезда Григория Августовича Цуцмана. Бронзовой медали были удостоены механизаторы совхоза имени XXI
партсъезда Алексей Григорьевич Макарычев, имени XIX
партсъезда - Александр Никифорович Ткач и Виктор Павлович Горбачев, «Новый путь» - Михаил Иванович Сигарев и
«Маржанкульский» - Балтабай Жакупов.
23 ноября в Осакаровской детско-юношеской спортивной
школе были проведены районные соревнования на личное
первенство по классической борьбе. Победителями в своих
весовых категориях стали В.Курганов, Ю.Христиди, А.Шашков, С.Карапиди, О.Родичев, В.Суровикин, Н.Шпенглер,
В.Лейман.
29 ноября прошла XXVII районная отчетно-выборная комсомольская конференция.
Делегаты конференции обсудили работу районного комитета комсомола и задачи районной комсомольской организации по дальнейшему усилению коммунистического
воспитания молодежи.
На состоявшемся организационном пленуме первым секретарем Осакаровского райкома комсомола был избран
Е.Мельник, секретарями – В.Легостаев и Г.П.Кошевец.
6 декабря спектаклем «Любовь и голуби» в постановке режиссера Г.Котвицкого драматический коллектив районного
Дома культуры подтвердил перед комиссией Министерства
культуры Казахской ССР звание народного.
18 декабря магазин «Книги» в поселке Осакаровка справил
новоселье в здании с торговой площадью 130 квадратных
метров.
20 декабря была проведена учредительная конференция
по организации районного совета женщин.
Организационным комитетом на конференции отмечалось,
что 7652 женщины трудятся на всех участках народного хозяйства района. В числе передовиков были названы имена
бригадиров животноводства совхоза имени XXI партсъезда
А. С. Куликовой и совхоза «Ишимский» Н. Г. Кондратовой, овощевода совхоза «Ишимский» А. У. Штель, доярки совхоза
«Маржанкульский» Р. Канафиной, телятницы совхоза «Заря»
В. И. Фроловой, станочницы завода по ремонту дорожностроительной техники М. С. Дышлевской, столяра мебельной
фабрики Э. А. Кренслер, штукатуров-отделочниц комбината
коммунальных предприятий Т. К. Левченко и Н. М. Ермолаевой, ПМК-1002 А. И. Вебер и Е. П. Дубенской, дорожного мастера ДЭУ-554 Л. Н. Ключниковой, ветеранов труда А. С.
Костиковой, В. В. Щукиной, В. И. Скрыгиной, В. П. Федоренко,
Е. П. Линовой, Т. И.З убриловской и других.
Председателем районного совета женщин была избрана
секретарь райисполкома Л. Г. Романова.
Участники учредительной конференции приняли обращение к женщинам района, в котором призвали их к более активному
участию
в
хозяйственной
и
общественно-политической жизни района, нравственном,
трудовом и патриотическом воспитании молодежи.
За достигнутые показатели в областном социалистическом
соревновании районов и совхозов переходящее Красное
знамя обкома партии и облисполкома за производство и реализацию картофеля в 1986 году было присуждено Осакаровскому району и совхозу «Ишимский», выполнивших план
сдачи на 122 и 141 процент.
Красное знамя обкома партии и облисполкома за производство и реализацию молока было присуждено совхозу имени
XXI партсъезда, выполнившему план сдачи на 118 процентов.
За успешное выполнение Государственного плана экономического и социального развития СССР на 1986 год Осакаровский район был признан победителем Всесоюзного
социалистического соревнования и награжден переходящим
Красным знаменем Центрального Комитета КПСС, Совета
Министров СССР, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов и Центрального Комитета ВЛКСМ.
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
13 стр.
Рухани жаңғыру: Туған жер
è ñ ò î ð è è
ОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН В 1987 ГОДУ
1987 год, второй год двенадцатой пятилетки, запомнился в
истории страны и района как год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Общественно значимые мероприятия года начались с традиционных спортивных соревнований.
В дни зимних школьных каникул на катках райцентра прошли игры юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба»,
в которых приняли участие команды средних школ района.
Победителями турнира среди команд старшей группы
стали хоккеисты Осакаровской СШ № 12, среди команд средних и младших групп - спортсмены Осакаровской СШ № 9.
Лучшими нападающими были признаны Александр Масс
(СШ №2 села Литвинское), Александр Штейнборн (СШ № 12),
лучшими защитниками - Дмитрий Семенов (СШ № 12), Виталий Ранерт (СШ № 9) и Сергей Суптелло (СШ № 12), лучшими вратарями – Сергей Доценко (СШ № 9), Евгений Шабер
(СШ № 9).
5 января на состоявшемся собрании районного партийнохозяйственного актива была рассмотрена работа районной
партийной организации по подготовке и повышению профессионального, экономического уровня кадров массовых профессий.
На собрании были одобрены и утверждены социалистические обязательства Осакаровского района на 1987 год.
22 января пленум райкома партии обсудил вопрос дальнейшего улучшения партийного руководства комсомолом и повышения его роли в коммунистическом воспитании молодежи.
23 января начался Всесоюзный месячник оборонно-массовой работы, в котором принимали участие первичные организации ДОСААФ района.
31 января добровольном спортивным обществом «Кайрат»
в спортивном зале ДЮСШ были проведены районные соревнования по баскетболу, в которых приняло участие 60 спортсменов из 10 команд.
Первое место среди мужчин было завоевано командой районного отдела образования, второе – спортсменами совхоза
«Заря» и третье – баскетболистами автоэкспедиционной базы
облпотребсоюза.
Женская команда районного отдела образования первенствовала в своей подгруппе.
20 февраля в поселке Осакаровка было проведено занятие университета военных знаний для допризывников школ
райцентра на тему «Офицер – профессия героическая».
21 февраля в районном Доме культуры состоялась учредительная конференция районной организации ветеранов
войны и труда.
270 делегатов конференции рассмотрели и обсудили задачи и основные направления деятельности районной организации ветеранов, направленные на активное участие
ветеранов в хозяйственной и общественно-политической
жизни района, нравственном, трудовом, военно-патриотическом и интернациональном воспитании молодежи.
В принятом обращении участники конференции призвали
всех ветеранов района отдавать свои силы, знания и богатейший опыт дальнейшему процветанию Отечества, коммунистическому воспитанию трудящихся, вносить посильный вклад в
осуществление народнохозяйственных задач, борьбу за наведение порядка, укрепление дисциплины и организованности.
На первом заседании совета его председателем был избран ветеран войны и труда, заслуженный учитель Казахской
ССР Константин Михайлович Гуртов, заместителем – Николай
Алексеевич Дацковский, секретарем - Александр Васильевич
Лопатин.
22 февраля на стадионе районного Дома пионеров в рамках Всесоюзного дня лыжника были проведены забеги на
различные дистанции юных спортсменов Осакаровской СШ
№ 12.
Победителями лыжного праздника стали учащиеся школы
А. Конрад, С. Саламанин, Н. Голощапов, Ю. Головченко, А.
Глазырин и другие.
23 февраля Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР за заслуги в организации и развитии самодеятельного народного творчества и активное участие в культурном
обслуживании трудящихся заведующему отделом культуры
Осакаровского района Владимиру Николаевичу Кошевцу
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры Казахской ССР».
7 марта более 40 человек приняли участие в районных соревнованиях по подледному лову рыбы, проходивших на
озере Токсумак.
По количеству пойманных рыб и в весовом отношении первое и второе места заняли жители села Озерное Н. Быков и
Г. Копленко, третье место - житель поселка Осакаровка В.
Щербинин.
Призами были отмечены А.Фетисов из села Озерное за
первую пойманную рыбу и В. Заведенский из райцентра за
пойманную самую крупную рыбу.
10 марта Осакаровскому району был вручен Диплом министерства социального обеспечения Казахской ССР и Казахского республиканского комитета профсоюза работников
госучреждений за занятое второе место в республиканском
социалистическом соревновании за лучшую постановку работы по социальному обеспечению населения.
14-15 марта пятнадцать волейбольных команд оспаривали
первенство в районных соревнованиях.
ñ ò ð î ê è
Волейболисты команды совхоза имени XIX партсъезда в
составе А. Дроздова, А. Шнайдера. С. Свиридова, А. Серебрянского, А. Сапрыкина, С. Петрова, М. Пузикова, В. Горбачева, П. Когута и А. Леочко заняли первую ступеньку
спортивного пьедестала.
Второе место завоевала команда РП «Сельхозэнерго»,
третье – команда районного отдела внутренних дел.
Среди женских команд победителем волейбольного турнира стала команда совхоза «Заря», в которой играли Н.
Дерр, М. Непряхина, А. Афанасьева, Е. Перфильева, Л. Левендеева, Т. Пичман, Л. Трондина, Н. Буламбаева, и Н. Горяева.
Второе место заняли спортсменки районного отдела образования, третье – команда девушек совхоза «Темиртауский».
17 марта состоялось вручение переходящего Красного знамени Центрального Комитета КПСС, Совета Министров
СССР, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов и Центрального Комитета ВЛКСМ Осакаровскому
району, победителю Всесоюзного социалистического соревнования за успешное выполнение Государственного плана
экономического и социального развития в 1986 году.
25 марта была проведена районная спартакиада учителей,
в которой приняло участие 20 педагогических коллективов
средних и восьмилетних школ. В соревнованиях по волейболу, настольному теннису и шашках успех сопутствовал
командам СШ № 4 села Чапаево, СШ № 12 поселка Осакаровка, СШ № 6 села Батпак.
26 марта пленум райкома комсомола рассмотрел и обсудил
задачи комсомольской организации района по перестройке
стиля и методов работы в первичных комсомольских организациях.
27 марта в Доме культуры села Октябрьское в рамках II
Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного
творчества был проведен смотр художественной самодеятельности совхоза «Новый путь».
В смотре приняло участие 9 самодеятельных коллективов,
объединивших 150 человек.
Жюри единодушно присудило первое место коллективу художественной самодеятельности отделения № 3 села Святогоровка. Второе место занял коллектив СШ № 5, третье –
коллектив отделения № 5.
28 марта был проведен заключительный концерт фестиваля самодеятельного творчества общеобразовательных
школ района, посвященного 70-летию Великого Октября.
Решением жюри звание лауреата районного фестиваля получили самодеятельные коллективы средних школ №№ 1, 9,
12 поселка Осакаровка, СШ № 2 села Литвинское, СШ № 3
села Пионерское и СШ № 6 села Батпак, восьмилетних школ
сел Новый Кронштадт и Крещеновка.
За активное участие в фестивале самодеятельного художественного творчества 150 учащихся были отмечены Почетными грамотами.
29 марта прошли районные соревнования по баскетболу, в
которых 10 команд оспаривали первенство.
В финальной игре между командами районного отдела образования и совхоза имени XIX партсъезда победу одержала
команда работников просвещения, в которой играли К. Врациди, А. Калараш, О. Шуршин, С. Естифеев, Р. Бусс, А. Мороз,
Н. Ястребов, В. Легостаев.
Третье место заняла команда баскетболистов автобазы облпотребсоюза.
4 апреля 3936 юношей и девушек района приняли участие
в комсомольско-молодежном субботнике, посвященном ХХ
съезду ВЛКСМ.
11 апреля в районном Доме пионеров открылась выставка
«Творчество юных – 87».
Интересные работы были представлены коллективами
средних школ поселка Осакаровка, СШ № 10 села Николаевка, СШ № 6 села Батпак, восьмилетних школ сел Колхозное
и Литвинское.
Привлек внимание жюри, участников и посетителей выставки экспонат «Мотоблок-косилка», изготовленный шестиклассниками СШ №1 поселка Осакаровка Канатом
Шалабаевым, Виктором Верендеевым, Дмитрием Анненковым и Александром Правдиным; снегоход, изготовленный
Сергеем Токаревым, Виктором Кутищевым, Виктором Кистиным и Олегом Сотниковым; действующая модель гидроэлектростанции, изготовленная шестиклассниками СШ № 16 села
Садовое Дмитрием Любимовым и Сергеем Чашкиным; модель трактора ДТ-75, изготовленная учащимися СШ № 10
села Николаевка Александром Ранертом и Виталием Гильдтом.
За лучшие работы, представленные на выставку, 63 ученика школ района и Дома пионеров были отмечены Почетной
грамотой райкома комсомола.
23 апреля пленум райкома партии обсудил задачи районной парторганизации по выполнению постановления ЦК
КПСС «О перестройке и кадровой политике партии».
25-26 апреля проходили районные соревнования по минифутболу с участием восьми команд.
Победу в соревнованиях одержала команда «Просвещение» районного отдела образования в составе, которой играли А. Мороз, О. Шуршин, Н. Ястребов, А. Калараш, Н.
Харкалюк, К. Врациди и В. Легостаев.
Второе место завоевала команда автобазы облпотребсоюза, третье – команда транспортного предприятия «Карагандаагропромтранс».
27 апреля состоялся районный слет выпускников средних
школ, который проходил в форме устного журнала «Творить
себя и мир».
Страницы журнала были посвящены рассказам о сельских
профессиях, с показом театрализованных сценок.
Участники слета приняли обращение ко всем выпускникам
общеобразовательных и профессиональных школ.
2 мая были проведены районные соревнования по вольной
борьбе. В семи категориях победителями турнира стали Ю.
Илиади (до 60 кг), А. Дмитриев (до 68 кг), К. Чангариди (до
75 кг), В. Балюра (до 78 кг), И. Магомадов (до 85 кг), А. Карев
и А. Острецов (до 90 кг).
В командном первенстве победу одержали спортсмены из
автотранспортного предприятия «Карагандаагропромтранс».
7-8 мая в рамках II Всесоюзного смотра самодеятельного
художественного творчества в районном Доме пионеров проходил смотр художественной самодеятельности учителей.
Интересные и разнообразные программы представили 14
педагогических коллективов с участием 300 человек.
Жюри определило победителей конкурса. Среди педколлективов школ райцентра первое место было присуждено СШ
№1, в программе смотра которого все номера получили
оценку «отлично», второе место – Дому пионеров и третье СШ № 9.
Среди сельских школ района призерами стали коллективы
школы-интерната села Литвинское, СШ № 17 села Скобелевка и СШ № 5 села Октябрьское.
В программе СШ № 10 села Николаевка жюри отметило
хоровое исполнение женской вокальной группы песен «Эстафета поколений», «Русская природа» и «Край родной».
Аплодисментами было встречено выступление исполнителей песен «Хотят ли русские войны», «Если б не было войны»
и «Как много девушек хороших» В. П. Правдина, А. В. Рындиной и Т. Г. Батищевой из Осакаровской СШ № 12.
Зрителей покорило хоровое исполнение песен «Красная
гвоздика» и «Солдаты минувшей войны» учителей СШ № 17
села Скобелевка.
Жюри смотра отметили вокальные способности в исполнении песен учителей СШ № 8 села Морозовка Д. Балабиева и
Т. Рыспекова.
Из выступления самодеятельных артистов СШ № 9 поселка
Осакаровка было отмечено чтение отрывка из поэмы В.Маяковского «В.И.Ленин» в исполнении Л.Ф.Манеровой, романса
из телефильма «Дни Турбиных» в исполнении В.М.Корнеевой.
28 мая за заслуги в обучении, коммунистическом воспитании подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни Президиум Верховного Совета Казахской
ССР присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Казахской ССР» учителю Осакаровской СШ № 9 Ивану Карловичу
Эйзингеру.
31 мая в поселке Осакаровка состоялся районный финал
комсомольской военно-спортивной игры «Орленок», в котором участвовали юнармейцы 14 средних школ, соревновавшиеся в строевом смотре, огневой подготовке, по
гражданской обороне и медико-санитарной подготовке, по
разборке и сборке автомата Калашникова и сдаче нормативов
ГТО.
Юнармейцы Осакаровской СШ № 1 прошли все этапы игры
с оценкой «отлично» и заняли первое место. Второе место заняли юнармейцы Осакаровской СШ № 12, третье - у команды
Осакаровской СШ № 9.
Была отмечена хорошая подготовка к финалу отделений
юнармейцев СШ № 6 села Батпак, СШ № 7 села Приишимское, СШ № 3 села Пионерское и СШ № 5 села Октябрьское.
В строевом смотре лучшими командирами отделений юнармейцев стали И. Корнеев (СШ № 1), Т. Башарова (СШ № 9),
Б. Ефимов (СШ № 16 села Садовое), в пулевой стрельбе А.Капля (СШ № 1), в соревнованиях по нормативам ГТО - отделение юнармейцев СШ № 5 села Октябрьское.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за достижение высоких показателей тракторист совхоза имени Вильгельма Пика Анатолий Леонидович Штеба был награжден
орденом Трудовой Славы III степени.
4 июня была проведена пресс-конференция для журналистов районной газеты «Сельский труженик», где принимали
участие руководители района, которые ответили на заданные
журналистами газеты вопросы.
5 июня прошла отчетно-выборная конференция районного
общества книголюбов. На первом организационном пленуме
председателем правления общества был избран заведующий
отделом культуры В. Н. Кошевец.
6 июня на стадионе районного Дома пионеров прошли очередные детские спортивные игры «Старты надежд».
Пятиклассники из десяти средних школ района принимали
участие в беге на 60 метров, в кроссе на 1500 метров, метании 150-граммового мяча, прыжках в длину и подтягивании
на перекладине.
В интересной и увлекательной борьбе первенствовали
юные спортсмены СШ № 1 поселка Осакаровка, вторыми
стали учащиеся СШ № 12 поселка Осакаровка и третьими –
команда СШ № 17 села Скобелевка.
(Продолжение следует).
В данной статье были использованы материалы районной газеты «Сельский труженик».
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО, краевед
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
14 стр.
О субсидировании отрасли растениеводства
в 2019 году
В рамках цифровизации отрасли растениеводства заявки на
субсидирование по программам
развития семеноводства, минеральных удобрений и гербицидов
передаются в электронном формате. Это означает, что сельхозтоваропроизводитель напрямую
через портал «Минагро» составляет электронную заявку и заключает
договора
с
аттестованным реализатором,
производит финансовые операции и получает субсидии в порядке существующих правил.
Главным условием для этого
должно быть наличие у сельхозтоваропроизводителя ЭЦП (электронной цифровой подписи) и
электронных карт полей.
С прошлого года субсидирование минеральных удобрений
было переведено в электронный
формат. В текущем году, согласно
новым правилам, субсидии на
приобретенные
минеральные
удобрения в размере до 50%
должны выдаваться при наличии
у хозяйств электронной агрохимической картограммы полей, которая
представляет
собой
картографическую информацию,
показывающую в цветном выражении степень обеспеченности
почвы поля усвояемыми для растений питательными элементами.
Поскольку у большинства сельхозформирований такие картограммы отсутствуют, в настоящее
время в Правила вносятся поправки в части отсрочки введения
требования по регистрации агрохимических картограмм до 2021
года. При этом, нормы субсидий
остаются на прежнем уровне в
размере соответствующем половине минимальной рыночной
стоимости удобрений. Сельхозформированиям необходимо до
2021 года в полном объеме осу-
ществить агрохимические анализы почв с составлением электронных
агрохимических
картограмм, которые выдаются
республиканским государственным учреждением «Республиканский научно-методический центр
агрохимической службы Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан» или специализированной (аккредитованной
в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан) лабораторией по агрохимическому анализу почв.
Новшество коснулось субсидирования программы развития семеноводства.
Получателем
субсидий являются аттестованные реализаторы семян.
Постановлением акимата области от 9 апреля 2019 года утверждены нормы и предельные цены
субсидируемых семян Карагандинской области.
СХТП должен заключить типовой договор, утвержденный МСХ
РК, с семеноводческим хозяйством.
Для основной высеваемой
культуры – пшеницы норма отпуска семян по Осакаровскому
району установлена в размере 8
килограммов 398 граммов по
цене 80 тысяч тенге за тонну, по
ячменю установлена норма на 1
га 10 килограмм 982 грамма по
цене 71 250 тенге.
В зависимости от структуры посевных площадей, определяется
общий объем семян для целей
сортообновления или сортосмены той или другой культуры.
Сельхозтоваропроизводитель
получает свою часть семян весной, а проплатить обязан до 1 декабря текущего года в размере
30% от стоимости семян на счет
Специализированной организации АКК (Аграрная кредитная ор-
ганизация), где будут аккумулироваться денежные средства, которые пойдут на модернизацию
основных средств семеноводческих хозяйств.
Государство берет на себя выплату полной стоимости отгруженных семян семеноводческому
хозяйству. Что касается приобретения элитных семян той же пшеницы, цена которой определена
самостоятельно семхозяйством в
100 тысяч тенге за 1 тонну, расходы на 80 тысяч тенге будут закрыты областным бюджетом, а
разницу в 20 тысяч тенге сельхозтоваропроизводитель
должен
будет выплатить напрямую семеноводческому хозяйству.
В области работают два элитных семеноводческих хозяйства –
ТОО
«Шахтерское» и ТОО
«КарСХОС им А.Ф. Христенко», у
нас в районе работает семеноводческое
хозяйство
ТОО
«Алтай». Полный список семеноводческих хозяйств и реализуемые ими семена направлен в
сельские акиматы. По новым правилам нет ограничений в выборе
поставщика семенного материала. Им может быть аттестованное хозяйство в любом
регионе республики, в том числе
можно приобретать семена зарубежной селекции, но только у казахстанского реализатора.
Весь материал по нормам субсидирования, ценам, правила
субсидирования программ по развитию семеноводства и реализации минеральных удобрений
направлен в акиматы сельских
округов. По всем вопросам обращаться в отдел сельского хозяйства по телефону 8 (72149)53 555
К. Абильдинов,
руководитель ГУ
«Отдел сельского хозяйства
Осакаровского района»
ПР ОД А ЮТСЯ
*цыплята, утята, гусята, корм. п. Осакаровка,
ул.
Сельхозснабская,
65,
тел.
44084,
87711942477, 87055869878, 87022759122.
*пресс беларус ПТС-165 (тюковой), 2013 года
вып., цена 1,5 млн. тенге. с. Звезда, тел.
87472676386, 87776550397.
*дома в п. Осакаровка, ул. Первомайская, 17,
тел. 41433, 87759809151 и ул. Первомайская, 6,
тел. 42678, 87023322732. Цена договорная.
*склад-зернохранилище площадью – 1100 кв.
м с прилегающей территорией 4320 кв. м, документы имеются, все в порядке (находитья на территории п. Осакаровка), сварочный аппарат
(САГ), цена договорная, реальным покупателям
скидка. Тел. 41891, 87759210151.
*недорого дом по ул. Литвиновская, 54: 3
спальни, большая гостиная, кухня отдельно, санузел, новые хозпостройки, большой земельный
участок, имеется телефон, интернет, вода постоянно, зимой малый расход угля, не заносит снегом, рядом в 500 м школа, садик. Тел. 41106,
87014224917.
*3-комнатная квартира с печным отоплением
в п. Молодежный. Справки по тел. 8 (72148)
21246, 87051214968, 87770452600.
*3-комн. кв-ра в 2-кв. доме недалеко от
центра, рядом садик, школа ул. Осенняя, дом 3/2.
Цена 2,8 млн. тг. Тел. 43301.
*семенной картофель, сорт ГАЛА, цена 50тг/кг
или 2000 тг/мешок, возможна доставка. Тел.
87051057258, 87021376114.
*трактор Т-40-2м. Тел. 87778938770.
*цыплята бройлеры, подрощенные, корм. п.
Осакаровка, ул. Южная, 1. Тел. 87017114860,
87712735496, 87775757238, 41518.
*тахта,
холодильник
«Индезит».
Тел.
87021774385.
*трактор МТЗ-50, цена договорная. Тел.
87759354866.
*квартира с. Озерное, ул. Молодежная, 4/2,
тел. 87476336795.
*больш. дом (баня, гараж, хозпостр.) в п. Осакаровка, ул. Почтовая, 36, тел. 87011452281,
41643.
*дом в с. Батпак, ул. Степная, 30, недорого,
торг. Тел. 87026913019.
*телята, с. Комсомольское. Тел. 50122.
*трактор Т-25 с телегой, с. Есиль, ул. Литвинская, 61, тел. 35354.
*месячные
поросята.
Тел.
34201,
87054466419.
*срочно дом, ул. Литвиновская, 143, со всеми
удобствами, хозпостройки, сад, огород. Тел.
42786, 87758259379.
*шифоньер, кровать односпальная деревянная, стол полированный, холодильник, стиральная машина «Сибирь». Тел. 42241, 87774856960.
*куры-несушки, поросята месячн. Тел. 43584,
87473663550.
*трактор МТЗ-80, 1993 г. в., пресс-подборщик
«Киргизия», комбайн «Енисей» с 5-метровой жаткой, плоскорез трехлапчатый, склад для хранения зерна бетонированный, емкость для
хранения дизтоплива – бочка 4, 222 куба на ГАЗ53, бочки 200-литровые 50 шт., волокуша на МТЗ80. с. Родниковское. Тел. 87778938891.
*КУПЛЮ переднюю балку с рессорами ГАЗ53, ЗИЛ-130. ПРОДАМ косилку-однобруску, пшеницу - 2400 тг за мешок. Тел. 87024990023.
*КУПЛЮ
баранов,
любой
вид.
Тел.
87057623353.
*КУПЛЮ мясо КРС, откорм. лошадей, откорм.
баран., свиней. Можно живьем по договоренности. Тел. 87758445505, 87775832340.
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
Оралман мəртебесін ұзарту туралы
Қазақстан Республикасының азаматтығын
жеңілдетілген
тəртіппен алу үшін, оралман мəртебесінің мерзімі өткен жағдайда,
оралман мəртебесі
2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін
ұзартылады. Ол үшін «Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды
үйлестіру жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ-не,
мына мекен-жай бойынша Қарағанды қаласы, Ержанов к-сі 47/3,
306, 307 кабинеттеріне келесі құжаттар тізімімен келуге болады:
1.Ықтияр хат көшірмесі;
2.Ұлттық паспорттың бірінші бетінің көшірмесі;
3.Оралман куəлігінің көшірмесі;
4.Қазақ тіліне аударылған балалардың туу туралы куəлігінің
көшірмесі;
5.Өтініш берушінің мекен жай анықтамасы.
Байланыс телефоны: 8 (7212) 43 – 17-03.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантной должности
КГКП «Районный культурно-досуговый центр Осакаровского района» п.Осакаровка, ул. Достық, 43 сообщает о проведении конкурса на занятие вакантной должности
музыкального
руководителя КДЦ п.Молодежный.
Квалификационные требования: высшее (или послевузовское)
образование по группам специальностей "искусство" или среднее
специальное и стаж работы по специальности не менее 3-х лет.
Срок принятия документов в течение 15 дней после публикации.
Кандидаты, допущенные к участию в собеседовании, проходят
его в установленном порядке в КГКП РКДЦ п. Осакаровка. Телефон для справок 8(72149)41046
Нотариус Кулатаева Ботагоз Оразбаевна (государственная
лицензия № 17015663 от 08.09.2017 года МЮ РК) извещает об открытии наследственного дела после смерти Рудаевой Валентины
Карловны, умершей 13.12.2018 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка,
улица Пристанционная, 12, здание ЦОНа, тел. 8 (72149) 43330.
Нотариус Кулатаева Ботагоз Оразбаевна (государственная
лицензия № 17015663 от 08.09.2017 года МЮ РК) извещает об открытии наследственного дела после смерти Умирзакова Ескендера, умершего 06.01.2019 года. Заинтересованным лицам
обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица Пристанционная, 12,
здание ЦОНа, тел. 8 (72149) 43330.
Нотариус Экзекова Г. К. (государственная лицензия № 0001002
от 7.03.2002 г.) извещает об открытии наследственного дела на
имя Шайкеновой Кымбат Тасымовны, умершей 16.10.2018 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка,
ул. Фабричная, 46, тел. 42291, 87014584543.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 14007811
от 02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела
после смерти Зейловой Жамал Зейловны, умершей 05.02.2019
года. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. К. Сатпаева, 28, тел. 87778921928.
Нотариус Контарбаева Каламкас Мейрмановна (государственная лицензия № 18002026 от 01.02.2018 года) извещает об открытии наследственного дела после смерти Костецкого Василия
Евгеньевича, умершего 08.11.2018 года. Заинтересованным лицам
обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Абая, 13, тел. 8 (72148)
22684, 87773227771.
От
в с е й
душ и !
Уважаемая редакция! Я живу в поселке Молодежный. Мне 83 года. Поверьте, людей моего возраста до глубины души трогают человеческая доброта и отзывчивость. Я искренне рада, что меня окружают так много
добрых и чутких людей. Недавно в неприятную ситуацию на работе попал
мой сын. Ему грозило необоснованное увольнение. Сам он за себя постоять не смог. Я решила вмешаться в ситуацию и обратилась за советом и
помощью к акиму поселка А.А. Садикову. Он, не откладывая, разобрался
и решил нашу проблему. Очень благодарна я также сотрудникам отделения
полиции во главе с Б. Оспановым за то, что они чутко реагируют на обращения и помогают решать наши проблемы. А более всего я признательна
своим дорогим соседям, которые поддержали меня после операции, да и
не оставляют без внимания никогда. Это Серик и Любаша Еремеевы,
Павел и Лена Зеленюк, Соня Козлова, Александр и Надежда Иост и их
дочери – Женя, Таня и Света. Большое спасибо вам всем за доброту и отзывчивость. Крепкого вам здоровья и счастья!
С уважением, А. А. Шушпанова
***
За оказанную помощь в похоронах моего мужа Ларина Геннадия Владимировича, хочу выразить огромную благодарность Лысенко Петру Васильевичу, коллективу «Таверна», близким, родным, друзьям, соседям, всем,
кто его знал. От всей души желаю всем здоровья и благополучия.
Жена
***
Выражаем благодарность Ямковому В. В., акиму сельского округа Есиль
Сандалиди Е. Е., Чолокиди М. М., коллективу Осакаровского РУПС, АО
«Казпочта», 10 классу СШ № 2, родным, близким и односельчанам за оказанную материальную и моральную помощь в организации похорон мужа
и отца Гаврилова Сергея Владимировича.
Семья Гавриловых
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
15 СƏУІР - 15 АПРЕЛЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Əн Дария» 06.40 «Той заказ» 07.10 «Тамада
баттл» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Штрафник» 12.00
«Қалаулым» 15.00 Т/с «На самом деле» 15.55 Х/ф «Карина красная» 16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты
жаңалықтар» 18.45 «Пендеміз ғой» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.00 Т/с «Невский» 22.00 «Паутина»
01.00 Х/ф «Зорге»
ХАБАР
06.00 «Тамаша» 07.00 М/с 07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы
хабар» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00 «Новости» 10.00 «Өз үйім 2» 10.25 «Журналистік зерттеу»
10.45 «Марс» 11.30 «Символы нашей родины» 12.10
«Алтын бесік» 12.40 «Қайсар жандар» 13.10 Т/с «Двойная жизнь» 15.00 «Давайте говорить!» 15.00 Т/с
«Батыл жүрек» 16.45 «Тағдыр тартысы» 17.15 Т/с «Бір
туынды тарихы» 17.45 Д/ф «Білім» 18.15 Т/с «Ережесіз
əңгіме» 19.00 «Мезгілсіз махаббат» 20.00 «Қорытынды
жаңалықтар» 20.30 «Online» 21.00 «Итоги дня» 21.30
Т/с «Бөрі» 22.20 Т/с «На крыльях любви» 23.10 «Бетпебет» 01.10 «Əсем əуен»
QAZAQSTAN
06.05 «Senbilik tan» 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «Hit
Qazaqstan» 11.00 «Апта» 12.05 Т/с «Үзілмес үміт»
13.00, 17.00, 20.00, 00.15 «Ақпарат» 13.15 «Beinesaz»
13.35 Т/с «Іздедім сені»14.25 «Шаңырақ» 15.55 Т/с
«Ертұгырыл» 17.15 «Елден хабар» 17.30 «Менің
Қазақстаным» 18.05 Х/ф «Баланың көңілі...» 18.20 «Арнайы жоба» 18.40 «Серпін» 19.10 т/с «Іздедім сені»
20.55 «Қарекет» 21.50 Т/с «Үзілмес үміт» 22.50 Т/с
«Ертұгырыл» 23.50 «Tungi studio» 01.20 Т/с «Достар»
01.45 Т/с «Жүрекке жол» 02.30 Д/ф «Ұлт мақтанышы»
03.00 «Менің Қазақстаным» 03.30 «Hit Qazaqstan»
04.20 «Арнайы жоба» 04.40 «Tungi studio»
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
16 СӘУІР - 16 АПРЕЛЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Ән Дария» 06.40 «Той заказ» 07.10, 18.00,
03.45 «Басты жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 11.00
Х/ф «Штрафник» 12.00 «Қалаулым» 15.00 Т/с «На
самом деле» 15.55 Т/с «Карина красная» 16.55 «Пусть
говорят» 18.45 «Кеш қалмайық» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.00 Т/с «Невский» 22.00 «Паутина» 01.00
Х/ф «Зорге» 02.45 Х/ф «Ұшқалақ»
ХАБАР
06.00 «Тамаша» 07.00 М/с 07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы
хабар» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00 «Новости» 10.00 Т/с «Мезгілсіз махаббат» 10.30 «Шашу»
11.10 Т/с «На крыльях любви» 12.10 «Бабалар ізімен»
12.40 «Қайсар жандар» 13.10 Т/с «Двойная жизнь»
15.00 «Давайте говорить!» 15.45, 00.10 Т/с «Батыл
жүрек» 16.45 «Мектеп» 17.15 «Ұлы дала өркениеті»
18.00 «Народный контроль» 18.15 Т/с «Ережесіз
әңгіме» 20.00 «Қорытынды жаңалықтар» 20.30 «Online» 21.00 «Итоги дня» 21.30 Т/с «Бөрі» 23.10 «Большая неделя»
QAZAQSTAN
06.05
«Қазақстан
эстрада
жұлдыздарының
қатысуымен концерт» 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «Hit
Qazaqstan» 10.55 М/с «Элвин мен Алақор жындар»
11.15 «Kim bilgir» 12.05 Т/с «Үзілмес үміт» 13.00, 17.00,
20.00, 00.15 «Ақпарат» 13.15 «Beinesaz» 13.25 Т/с
«Ертұгырыл» 14.40 Т/с «Іздедім сені» 15.30 Т/с
«Шаңырақ» 17.15 «Елден хабар» 17.30 «JAN JYLY»
17.50 «Kim bilgir» 18.35 «Көңіл толқыны» 19.10 Т/с «Іздедім сені» 20.55 «Қарекет» 21.50 Т/с «Үзілмес үміт»
22.50 «Ертұгырыл» 23.50 «Tungi studio» 00.30 «Jan
jyly» 00.50 «Футбол»
«Зорге» 03.45 Х/ф «Əн Дария»
01.10 «Əсем əуен»
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
ХАБАР
QAZAQSTAN
17 СƏУІР - 17 АПРЕЛЯ
17.00 «Тағдыр тартысы» 17.30 «Өмір жолы» 18.00
17.00, 20.00, 03.00 «Ақпарат» 17.15 «Елден хабар»
«ЕВРАЗИЯ»
«Біздің назарда» 18.15 Т/с «Ережесіз əңгіме» 19.00
17.30 «Ақсауыт» 17.50 «Kim bilgir» 18.35 «Көңіл
17.00 «Пусть говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар»
«Мезгілсіз махаббат» 19.30 «Шашу» 20.00 «Қорытынды
толқыны» 19.10 Т/с «Іздедім сені» 20.55 «Қарекет»
18.45 «Пендеміз ғой» 20.00 «Главные новости» 20.45,
жаңалықтар» 20.30 «Online» 21.00 «Итоги дня» 21.30
21.50 Т/с «Үзілмес үміт» 22.50 Т/с «Ертұгырыл» 23.50
23.00 Т/с «Невский» 22.00, 02.15 «Паутина» 01.00 Т/с
Т/с «Бөрі» 22.20 Т/с «На крыльях любви» 23.10 «Сана»
«Түнгі студия» 00.50 Футбол 03.50 Т/с «Hit Qazaqstan»
БЕЙСЕНБІ
ХАБАР
06.00 «Тамаша» 07.00 М/с 07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы
хабар» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00 «Новости» 10.00, 19.30 «Мезгілсіз махаббат» 10.30, 19.30
«Шашу» 11.10 Т/с «На крыльях любви» 12.10 «Важно
знать» 12.35 «Қайсар жандар» 13.10 Т/с «Дом с лилиями» 15.00 «Тайны. Судьбы. Имена» 15.50, 00.30 Т/с
«Батыл жүрек» 16.50 «Мектеп» 17.30 «Өмір жолы»
18.00 «Народный контроль» 18.15 Т/с «Қарақатпен
шай» 20.00 «Қорытынды жаңалықтар» 20.30 «Журналистік зерттеу» 20.50 «Открытый диалог» 21.00 «Итоги
дня» 21.30 Т/с «Бөрі» 23.10 «Ұлы дала өркениеті»
QAZAQSTAN
06.05 «Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт» 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «Hit Qazaqstan»
10.50 М/с «Элвин мен Алақор жындар» 11.25 «Kim bilgir» 12.05 Т/с «Үзілмес үміт» 13.00, 17.00, 20.00, 00.15
«Ақпарат» 13.15 «Beinesaz» 13.25 Т/с «Ертұгырыл»
14.40 «Іздедім сені» 15.30 Т/с «Шаңырақ» 17.15 Т/с
«Елден хабар» 17.50 Т/с «Kim bilgir» 18.35 «Көңіл
толқыны» 19.10 «Іздедім сені» 20.55 «Қарекет» 21.50
Т/с «Үзілмес үміт» 22.50 Т/с «Ертұгырыл» 23.50 «Түнгі
студия» 00.50 Футбол 03.50 Т/с «Достар» 04.20 Т/с
«Жүрекке жол»
ЧЕТВЕРГ
18 СƏУІР - 18 АПРЕЛЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Əн Дария» 06.40 «Той заказ» 07.10, 18.00,
03.45 «Басты жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 11.00
Т/с «Штрафник» 12.00 «Қалаулым» 15.00 Т/с «Карина
красная» 16.55 «Пусть говорят» 18.45 «Бір сұрақ»
20.00 «Главные новости» 20.45, 23.00 Т/с «Невский»
22.00, 02.45 «Паутина» 00.50 Х/ф «Зорге»
ЖҰМА
06.00 «Тамаша» 07.00 М/с 07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы
06.05 «Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
ПЯТНИЦА
хабар» 08.00, 12.00 «Жаңалықтар» 09.00, 13.00 «Ново-
концерт» 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «Hit Qazaqstan»
19 СƏУІР - 19 АПРЕЛЯ
сти» 10.00, 19.30 «Мезгілсіз махаббат» 10.30 «Шашу»
10.50 М/с «Элвин мен Алақор жындар» 11.25 «Kim bil-
«ЕВРАЗИЯ»
11.10 Т/с «На крыльях любви» 12.10 «Сені іздедім»
gir» 12.05 Т/с «Үзілмес үміт» 13.00, 17.00, 20.00, 00.15
06.00 Т/с «Əн Дария» 06.50 «Басты жаңалықтар» 07.45
13.10 Т/с «Дом с лилиями» 15.00 «Тарих, Тағдыр,
«Ақпарат» 13.15 «Beinesaz» 13.25 Т/с «Ертұгырыл»
«Жұма уағызы» 08.00 «Доброе утро» 11.00 Т/с
Тұлға» 15.50 Т/с «Батыл жүрек» 16.50 «Тағдыр тар-
14.25 Т/с «Іздедім сені» 15.30 «Шаңырақ» Т/с 17.20
«Штрафник» 12.00 «Қалаулым» 15.00 "Золотая па-
тысы» 17.20 «Бабалар ізімен» 17.30 «Сана» 18.10
«Көңіл толқыны» 17.50 Т/с «Kim bilgir» 18.40 Д/ф «Алек-
рочка" 16.50 «Жди меня» 18.45 «Заң сөйлесін» 20.00
«Біздің назарда» 18.25 Т/с «Менің арманым» 20.00
сандр Колядинның алтын соқпағы» 19.10 «Іздедім сені»
«Главные новости» 20.45 «Поле чудес» 21.55, 00.00 Т\с
«Қорытынды жаңалықтар» 20.30 «Бетпе-бет» 21.10
20.55 «Қарекет» 21.50 Т/с «Үзілмес үміт» 22.50 Т/с
«Московские тайны» 23.00, 02.00 «Паутина»
«Итоги дня» 21.40 Т/с «Аптаның айтары» 21.50 Х/ф
«Ертұгырыл» 23.50 "Парасат майданы" 01.20 Т/с «До-
«Война богов» 23.30 «Бокс»
стар» 01.50 Д/ф «Жүрекке жол» 02.25 «Hit Qazaqstan»
ХАБАР
QAZAQSTAN
СЕНБІ
СУББОТА
20 СƏУІР - 20 АПРЕЛЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «В розыске» 07.00, 02.35 «Тамаша сити»
07.50 «Басты жаңалықтар» 08.45 «Ұшқалақ» 08.50 Т/с
«Мир обыкновенный» 12.35 «Фабрика грез» 13.00
«Паутина» 13.40 «Лучше всех» 15.10 «В тесноте, да не
в обиде» 17.00 «Вызов» 21.00 «Басты бағдарлама»
21.45, 02.00 «Кешкі кездесу» 00.00 Х/ф «Другой мир»
ХАБАР
06.00 «Ұят болмасын 06.45 «Концерт» 08.45 «Өзін өзі
тану» 09.00 «Мен – чемпион» 09.30 М/с 09.45 Х/ф «Соленная принцесса» 10.45 «Марс» 11.30 «Тайны.
Судьбы.Имена» 12.15 «Бір туынды тарихы» 12.45
«Сені іздедім» 13.30 «Жұлдызды жекпе-жек» 15.15 Х/ф
«Война богов» 17.15 Т/с «Шашу» 19.15 «Қызық таймс»
20.15 «Миллион кімге бұйырады?» 21.00 «7 күн» 22.00
«Бокс стилі» 01.20 Т/с «Вишневый сезон» 03.20 «Əсем
əуен»
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 СƏУІР - 21 АПРЕЛЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «В розыске» 06.55, 02.30 «Тамаша сити»
07.50 «Басты бағдарлама» 08.30 «Ұшқалақ» 08.45
«Воскресные беседы» 09.00 Т/с «Страшная жена»
12.35 «Контент» 13.30 «Жизнь других» 14.15 Х/ф «Все
о его бывшей» 16.00 Т/с «Вызов 2» 20.00 «Аналитика»
20.55 «Паутина» 21.30 Т/с «Махаббатым жүрегімде»
23.20 Х/ф «Подарок для Аллы» 03.15 «Тамада баттл»
ХАБАР
06.00 «Ұят болмасын» 06.30 «Концерт» 08.45 «Самопознание» 09.00 М/с 09.45 м/ф 10.45 «Сделано из вторсырья» 10.40 «Тарих. Тағдыр.Тұлға» 12.00 «Қызық
таймс» 13.00 «Қарақатпен шай» 13.45 «Миллион кімге
бұйырады?» 14.30 Х/ф «Если свекровь монстр» 16.50
Т/с «Бөрі» 19.20 «Жұлдызды жекпе-жек» 21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя» 22.45 Х/ф «Области тьмы»
00.45 «Вишневый сезон» 02.15 «Марс» 03.00 «Кон-
03.50 «Jarqyn beine» 04.25 "Парасат майданы"
QAZAQSTAN
06.05 «Ulttyq arnada – umytylma sander» 07.40, 02.45 Т/с
«Айналайын» 08.50 «Көңіл толқыны» 09.00 «Дара жол»
10.00 «Сенбілік таң» 10.55 «Шипагер» 11.45 «Hit Qazaqstan» 13.00 «Əзіл əлемі» 14.15 Х/ф «Мұздағы жалын»
17.15 "Жайдарман" 20.00 «Мəселе» 20.35 «Бе?» 22.10
«Қайырлы кеш Қазақстан» 23.40 «Jangyryq» 01.05 Х/ф
«28 күн» 02.55 «Hit Qazaqstan» 04.15 «Мəселе»
церт»
QAZAQSTAN
06.05 «Қайырлы кеш, Қазақстан!» 07.55, 01.20 Т/с «Айналайын» 09.05 «Ақсауыт» 09.30 «Таңшолпан» 10.45
«Дара жол» 12.05 Д/ф «Uly dala sazy» 13.20 «Тұлға»
13.50 Т/с «Жаңа қоныс» 15.00 Х/ф «Сағын» 16.30 Х/ф
«Мұздағы жалын» 18.15 «Көңіл толқыны» 18.40
«Jahan-Sarap» 19.00 «Мінбер» 20.00 «Апта» 21.00 «Azil
alemi» 23.10 «Əндер мен жылдар» 01.30 «Дара жол»
02.35 «Бе?» 04.05 «Мінбер»
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
16 стр.
№ 15 (7655) 13 апреля 2019 года
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Аким района, депутатский корпус и аппарат районного маслихата поздравляют депутата по Родниковскому избирательному
округу №13
Василия Васильевича БЕРЕЖНОГО
с днем рождения!
От всей души желаем Вам и Вашим близким здоровья, мира, добра, положительных
эмоций, приятных новостей и новых возможностей. Пусть этот год оправдает все Ваши
надежды.
* * *
Уважаемую
Анну Юрьевну КНУРЕНКО
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет в жизни
все в порядке:
С семьей, с финансами,
с здоровьем.
Желаем жить всегда
в достатке,
Быть окруженною
любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит,
И будет он всегда желанным.
Коллектив редакции
Дорогую супругу, маму, бабушку
Рыскуль Ерденовну БАЙГОШКАРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Миллионы добрых
пожеланий,
Мамочка, родной
наш человек!
Вручить хотим тебе
букет признаний –
Мы в долгу перед
тобой навек!
Сегодня в праздник, в юбилей красивый
Мы тебе желаем всей душой:
Всегда здоровой будь, такой же милой,
Прекрасной жизни и любви большой!
Супруг, дети, внуки.
* * *
Уважаемый
Петр Юрьевич СТАСЮК
поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтобы мечты Ваши сбывались,
Здоровье, чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года Ваши ни мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!
ОООР, профком
и коллектив Пионерского детского дома
Прием заявлений от выпускников текущего года на ЕНТ 2019 /июнь/
с 1 апреля по 10 мая 2019 года.
Для участия в ЕНТ выпускнику необходимо подать следующие документы в ППЕНТ:
1) Заявление установленного образца (есть
возможность подать предварительное онлайнзаявление по ссылке https://ent.testcenter.kz);
2) 4 фотокарточки размером 3x4;
3) копию документа, удостоверяющего личность.
При этом лица не достигшие шестнадцати лет
и не имеющие документ, удостоверяющий
личность, предоставляют копию свидетельства
о рождении;
4) справку установленного образца с организации среднего образования, в которой он
обучается, в двух экземплярах (один экземпляр
остается у тестируемого).
ЕНТ в июне – БЕСПЛАТНОЕ!!!
СЕРТИФИКАТ ЕНТ, выданный в ИЮНЕ дает
право участвовать в конкурсе по присуждению
образовательного гранта!!!
Филиал в п.Осакаровка (ППЕНТ 851)
«Осакаров ауданының мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» ММ
басшысының азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ
Мемлекеттік
мекеменің атауы
Азаматтарды
қабылдайтын
тұлғаның тегі, атыжөні
«Осакаров
ауданының
мəдениет жəне
тілдерді дамыту Толеугазы Асем Толеугазыкызы
бөлімі» ММ
Азаматтарды
Қабылдау
қабылдайтын
тұлғаның лауа- күндері жəне
уақыты
зымы
бөлім
басшысының
м.а.
Мемлекеттік
мекеменің
орналасқан жері
Байланыс телефоны
əр аптаның Қарағанды облысы,
сəрсенбісі, Осакаров ауданы,
сағат 14.30 Осакаровка кенті,
ден - 17.00 Достық көшесі, 43 8(72149) 41640,
43075
дейін
үй
¬¤œŒÀÕfl≈à ÒÚÓÈ‡·ÓÚ˚ (͇ÙÂθ,
‚˚‡‚ÌË‚‡ÌË ÒÚÂÌ ÔÓ Ï‡ˇÍ‡Ï, Ó·ÓË ÎÂ‚Í‡Ò (¯Ô‡Ú΂͇). ‡˜ÂÒÚ‚Ó. √‡‡ÌÚˡ.
“ÂÎ. 87788954933, 87078755532.
ОТКАЧКА
Мы предлагаем услуги по продаже металлосайдинга, металлочерепицы, профнастила, профтруб, труб, арматуры, леса,
утеплителя и т. п. Весь апрель СКИДКА на
приобретаемый товар.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ строительные услуги:
кровля, отделка фасадов, возведение металлоконструкций, отопление. п. Осакаровка, ул.
Школьная,
104,
тел.
87087552671,
87059716371.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
œÀ¿–“» Œ¬¤≈ Œ Õ¿
ÏÓÓÁÓÛÒÚÓȘ˂˚È ÔÓÙËθ Vektor
«Осакаров ауданының мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» ММ-де сенім телефоны жұмыс істейді: 43075.
Хабарландыру
«Осакаровка кенті əкімі аппараты» Осакаровка кентіне жекеменшік қара малды бағуға
бақташылар керек екенін хабарлайды.
В «Аппарат акима п.Осакаровка» требуются
пастухи для пастьбы скота частного сектора
поселка Осакаровка.
íéé «ìÌË‚ÂÒ‡ÎÒÚÓÈ íÂÏËÚ‡Û»
и
ПРОМЫВКА
септика,
ВЫВОЗ мусора с погрузкой, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2,5 тонн. Тел. 87051371243.
œÀ»“¤ “—Œ“”¿—Õ¤≈
Ë Ó·ÎˈӂӘÌ˚Â, ÔÂÒÍÓ-¯Î‡ÍÓ·ÎÓÍË,
‚‡Ì˚ ͇ÏÌË, ·Ó‰˛˚; Ó·ÂÁ ÏËÌ‚‡Ú˚ ‰Îˇ ÛÚÂÔÎÂÌˡ Í˚¯.
„. “ÂÏËÚ‡Û, 6 ÏÍ-Ì, ‰. 11, χ„. ´—ÛÒ·̪, ‚ıÓ‰ ÒÓ
‰‚Ó‡, ÚÂÎ. 8 (7213) 930826, 958464, 87018014381,
87004110801, www. ustroy-t.kz
¿ÍˆËˇ ̇ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡ -20%.
œËıÓ‰ËÚÂ, ‡‰˚ ‚‡Ò ‚ˉÂÚ¸.
—˚ÌÓÍ, 2 ˝Ú‡Ê, ÓÚ‰ÂÎ «ˇ·‚˚ı!
ОООР, профком и коллектив СШ № 7 с. Приишимское выражают искренние соболезнования Игнатьевой Ольге Владимировне в связи со смертью мужа.
ОООР, профком и коллектив ясли-сада «Нурай» выражают искренние соболезнования Абийбековой Эльмире Тулекбаевне по
ТРЕБУЕТСЯ опытный камазист. Тел.
87027849333.
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 37. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 41572, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 43019, в корпункт - 4-15-72,
в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
поводу скоропостижной смерти мужа
ИСКАКОВА Джениса Асамбековича.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 15 Тираж 3400
e-mail: serzhan.24@mail.ru
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
66
Размер файла
8 586 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа